Sunteți pe pagina 1din 12

CAPITOLUL II

1.PREZENTAREA SOCIETATII Denumirea societatii:S.C.DIEKAT CONSTRUCT S.A. Telefoane: 430.16.61; Fax: 430.16.41

Sediul social:B-dul Preciziei 9-11, sector 6, Bucuresti

Regimul de proprietate:Societate comerciala cu capital privat integral strain,


infiintata in anul 1995 avand forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu unic asociat strain. In data de 06.02.2003 a fost schimbata forma juridica a societatii, devenind societate pe actiuni. Statutul juridic:Societate comerciala pe actiuni, transformata in conformitate cu Incheierea nr.1294 / Rezolutie din data de 03.02.2003, emisa de Judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si in conformitate cu prevederile Legii nr.31 / 1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Obiectul de activitate:Conform Actului Constitutiv, obiectul principal de activitate al societatii este: Constructii de cladiri si lucrari de geniu Cod CAEN 4521. Obiectul de activitate este specificat in Actul Constitutiv al societatii.

2.STRUCTURA ORGANIZATORICA ORGANIGRAMA SOCIETATII Structura organizatorica a societatii este reprezentata in Organigrama (anexa nr. 1) si include toate departamentele si compartimentele societatii. Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul de conducere a societatii, care, in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii, adopta politica si obiectivele. AGA numeste Consiliul de Administratie care, prin Directorul General, aproba Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul Intern, Organigrama. Consiliul de Administratie se ocupa de administrarea societatii. Directorul General este vicepresedintele Consiliului de Administratie in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii.

3.ATRIBUTII SI COMPETENTE 3.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:hotaraste: ordinea de zi pentru Adunarea Generala; planul de activitate al societatii, periodic si pe termen lung, bugetul anual si proiectul de conturi, precum si raportul anual asupra activitatii societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent; asupra incheierii de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare este mai mare de 30% dar nu depaseste 50% din valoarea totala a activelor societatii, la data incheierii actului juridic; mutarea sediului social al societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta; orice alte probleme care, prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in competenta sa de catre AGA dar fara depasirea prevederilor legale in materie. 3.2. DIRECTOR GENERAL: Reprezinta societatea in relatiile cu terti (parteneri de afaceri, furnizori, clineti etc); Decide asupra oricarei actiuni legate de desfasurarea activitatii societatii si semneaza actele ce angajeaza societatea fata de terti, inclusiv orice document cu privire la incheierea, modificarea sau rezilierea contractelor comerciale obisnuite; Hotaraste asupra incheierii de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare nu depaseste 30% din valoarea totala a activelor societatii, la data incheierii actului juridic; Angajeaza si concediaza personalul societatii si stabileste drepturile si obligatiile acestuia.

3.3. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: Este loctiitorul de drept al directorului general pe perioadele cand acesta lipseste Hotaraste si semneaza orice document cu privire la incheierea, modificarea sau din societate; rezilierea contractelor comerciale obisnuite, specifice obiectului de activitate al societatii care nu depasesc 100.000 EURO; Reprezinta societatea si decide in relatiile cu tertii (furnizori si clienti ai societatii), asupra problemelor specifice legate de obiectul de activitate al societatii pana la limita de 100.000 EURO. 3.4. DIRECTOR DEPARTAMENT ORGANIZARE SI CONTROL: Participa la elaborarea organigramei societatii; Participa la elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Participa la elaborarea Fiselor post ; Coordoneaza si raspunde de implementarea documentatiei Sistemului de

Regulamentului Intern;

Management al Calitatii in conformitate cu Standardul International SR EN ISO:9001:2001; Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele societatii si cu colaboratorii externi. 3.5. DIRECTOR DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABILITATE: Supravegheaza, coordoneaza si raspunde de activitatea personalului din compartimentele din subordine; Coordoneaza si raspunde pentru elaborarea rapoartelor de management (Bilant, Cont de profit si pierdere etc.) pentru autoritatile romane; Intocmeste rapoartele de management pentru conducerea societatii din Romania cat si pentru societatea mama; Reprezinta societatea in relatiile financiar- bancare cu tertii si cu autoritatile fiscale romanesti; Decide platile ce trebuie efectuate si banca de unde se pot realiza acestea; Participa la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli; Urmareste derularea contractelor de antrepriza si subantrepriza pe fiecare proiect;

Verifica incadrarea costurilor societatii pe centre de profit, intocmeste raportul cheltuielilor si veniturilor aferente fiecarui proiect si il preda responsabilului de proiect si Directorului General;

Analizeaza lunar impreuna cu superiorii si cu persoanele responsabile, rezultatele ce se obtin din activitatea de productie comparativ cu bugetul propus; Analizeaza lunar cheltuielile generale administrative si propune Directorului General solutii de diminuare a cheltuielilor ce nu se incadreaza in bugetul propus; Lunar primeste de la responsabilul de proiect Certificatul de plata inaintat beneficiarului si ulterior primeste originalul acestuia cu semnatura de acceptare in vederea emiterii facturii catre client;

Stabileste impreuna cu responsabilul de proiect centrele de cost care se deschid pentru fiecare nou proiect; Stabileste planul de conturi (atat la nivel sintetic cat si analitic).

Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele societatii, precum si cu colaboratorii externi. 3.5.1.Compartiment contabilitate: Inregistreaza in contabilitate documentele primare; Tine evidenta analitica si sintetica a conturilor din sistemul contabil; Asigura pastrarea / arhivarea documentelor justificative care au stat la baza inregistrarilor contabile; Verifica corelatiile dintre conturile din balanta de verificare a firmei si componena soldurilor acestora; Intocmeste si depune la termenele prevazute de lege, la Organele Fiscale: decontul de TVA, declaratia privind obligatiile de plata la Bugetul de Stat, declaratia de impozit pe profit, Bilantul Contabil si toate anexele acestuia; Intocmeste ordinele de compensare in cazul compensarilor cu furnizorii sau clientii societatii; Asigura securitatea datelor si pastreaza secretul de serviciu fata de persoanele straine; Participa la organizarea arhivei Biroului, preocupandu-se de pastrarea si conservarea documentelor conform reglementarilor in vigoare, pana la preluarea lor pentru arhivarea definitiva.

Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele precum si cu colaboratori externi. 3.5.1.1.Compartiment import export: - Intocmeste si urmareste derularea contractelor externe (cumparare-vanzare materii prime si marfa, servicii, inclusiv importuri de marfa la solicitarea clientilor - in regim de custodie pentru societate); - Urmareste desfasurarea operatiunilor valutare si anume: termene si conditii de livrare, termene si conditii de plata; Colaboreaza cu banca in ceea ce priveste formalitatile de plata externa: acreditive, scrisori de garantie bancara, ordine de plata externe. 3.5.2.Compartiment financiar: Intocmeste evidenta miscarilor de numerar in conturile de lei si de valuta; Verifica concordanta soldurilor din balanta cu cele din extrasele de cont; Intocmeste evidena micrilor de numerar din casierie; Verific concordanta soldurilor din balanta cu cele din registrele de casa; Verifica avansurile de trezorerie si deconturile justificative pentru aceste avansuri; Participa la organizarea arhivei Biroului, preocupandu-se de pastrarea si conservarea documentelor conform reglementarilor n vigoare, pana la preluarea lor pentru arhivarea definitiv. Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele si cu diversi colaboratori externi. 3.5.2.1.Compartiment salarizare: - Centralizeaza si opereaza pontajele (muncitori si TESA), calculeaza salariile nete cuvenite personalului societatii; Intocmeste statele de salarii in conformitate cu legislatia in vigoare; Intocmeste OP aferente taxelor si impozitelor datorate; Intocmeste si depune declaratiile lunare aferente taxelor si impozitelor salariale aferente; Intocmeste si depune Fisele fiscale la autoritatile fiscale; Calculeaza si tine evidenta tichetelor de masa; Elibereaza adeverintele pentru confirmarea castigului salarial pentru fiecare salariat cand este cazul; Opereaza documentele justificative privind acordarea deducerilor suplimentare.

Colaboreaza cu toate departamentele/ compartimentele societatii. 3.5.3.Compartiment analiza si control financiar : Controleaza efectuarea operatiunilor contabile conform politicii firmei si Clasificarea noilor conturi contabile pentru a asigura informatiile de analiza Participa la elaborarea si urmareaste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli Intocmeste lunar analiza cheltuielilor si a veniturilor pentru fiecare proiect in Analizeaza lunar cu directorul depart financiar-contabilitate si cu persoanele

reglementarilor contabile in vigoare; necesare managementului societatii; pentru activitatea general- administrativa a societatii; derulare si o prezinta persoanelor responsabile; responsabile rezultatele ce se obtin din activitatea de productie comparativ cu bugetul propus; Intocmeste rapoartele financiar-contabile necesare realizarii operatiunilor de consolidare de catre societatea mama; Dezvoltarea de instrumente necesare pentru a furniza in timp managementului toate Sprijina departamentul ERP cu informatii necesare pentru a se obtine rapoartele financiare si contabile necesare. 3.6. DIRECTOR DEPARTAMENT RESURSE UMANE: Formuleaza si implementeaza strategiile de resurse umane, care sunt integrate in strategia companiei; Asista directorul general si pe ceilalti directori in aplicarea politicilor de resurse umane si in relatiile cu angajatii, pentru a se asigura respectarea valorilor de baza ale companiei, precum si respectarea obligatiilor sociale; Prevede, planifica, face propuneri si participa la acoperirea necesarului de resurse umane al companiei pe termen scurt, mediu si lung; Realizeaza si aplica strategia si politicile interne de salarizare, pe baza strategiei generale a companiei, cu scopul de a asigura un nivel just de salarizare si avantaje, in paralel cu motivarea salariatilor, pentru atingerea obiectivelor companiei; informatiile financiare si de bussines;

Realizeaza si aplica strategia privind pregatirea, instruirea si formarea resurselor umane ale companiei; se asigura impreuna cu sefii departamentelor / compartimentelor de permanenta pregatire, instruire si formare a angajatilor, astfel incat sa se obtina cea mai buna productivitate a acestora, in concordanta cu posibilitatile lor de dezvoltare;

Dezvolta, implementeaza si modernizeaza permanent sistemul de apreciere a performantelor, motivarii si dezvoltarii resurselor umane, in scopul imbunatatirii productivitatii, conform obiectivelor si prioritatilor companiei;

Urmareste elaborarea fiselor de post ale angajatilor, anexe la contractele individuale de munca; Elaboreaza Regulamentul Intern al societatii si colaboreaza cu Departamentul Organizare si Control la elaborarea si actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acesteia;

Se informeaza permanent, urmareste si asigura aplicarea tuturor dispozitiilor in vigoare ale legislatiei muncii, in scopul functionarii legale a societatii si asigurarii nivelului de sanatate si securitate in munca;

Acorda toate indrumarile necesare si / sau participa la identificarea eventualelor nemultumiri ale angajatilor; coordoneaza actiunile de mediere a eventualelor conflicte de munca.

Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele precum si cu colaboratorii externi. 3.7. DIRECTOR DEPARTAMENT COMERCIAL: Asigura managementului procesului de prospectare a pietei, inscopul selectarii proiectelor pentru care societatea este interesata in a participa la licitatii publice / private; Asigura managementul procesului de intocmire, aprobare si predare a ofertelor; Asigura managementul procesului de intocmire a bazei de date furnizori materiale si servicii; Asigura identificarea si analiza cerintelor referitoare la produs in vederea asigurarii satisfacerii cerintelor clientilor; Raspunde de predarea la termen a ofertelor i de respectarea specificaiilor tehnice din caietul de sarcini;

Raspunde de asigurarea unei bune imagini a companiei in fata Beneficiarului; Raspunde de intocmirea si actualizarea bazei de date furnizori materiale si servicii. Coordoneaza activitatea de selectare si evaluare a subantreprenorilor agreati in faza de ofertare.

Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele si cu diversi colaboratori externi. 3.8. DIRECTOR DEPARTAMENT COORDONARE PRODUCTIE: Supravegheaza, coordoneaza si raspunde de activitatea personalului din Impreuna cu Directorul General / Directorul General Adjunct / Directorul compartimentele din subordine; Comercial, decide echipele de conducere si executie a proiectelor (numeste Responsabilii de proiect si/sau Sefii de santier); Se asigura de insusirea de catre echipele de conducere proiecte a documentatiei de executie (contractul de antrepriza, specificatii tehnice, costuri tehnice, termenele finale si intermediare de realizare ale lucrarilor; cerintele de calitate - pe categorii de lucrari - impuse prin contractul semnat); Impreuna cu Responsabilii de Proiect, decide adoptarea tehnologiilor de executie Se asigura, verifica si aproba graficele de executie si esalonarea in timp a Se asigura, verifica si aproba proiectele de organizare de santier intocmite de Se asigura de identificarea de catre Responsabilii de Proiect a resurselor pentru lucrarile aferente fiecarui proiect; executiei lucrarilor proiectelor intocmite de Responsabilii de Proiect; Responsabilii de Proiect; principale (materiale principale, subantreprenori, utilaje) si secundare necesare executiei lucrarilor proiectelor derulate, precum si de conformitatea acestora cu specificatiile tehnice cerute de documentatia de executie; Se asigura, verifica si aproba planificarea cantitativa, calitativa si esalonarea in Pe durata derularii lucrarilor de executie, verifica si se asigura de incadrarea in timp a resurselor, in conformitate cu graficul executie a lucrarilor; cerintele de calitate, termenele de executie si costurile impuse;

In cazul constatarii de neconformitati, il informeaza pe Directorul General si se

asigura de aplicarea corectiilor pentru remedierea acestora si de aplicarea unor actiuni corective pentru prevenirea unor neconformitati asemanatoare; Primeste eventualele reclamatii de la beneficiar si le rezolva impreuna cu Saptamanal face analize si informari cu personalul din subordine referitor la responsabilul CQ; stadiul de executie al lucrarilor (calitativ, cantitativ, timp, costuri), prioritati, noutati; Raporteaza saptamanal Directorului General situatia executiei lucrarilor; Verifica si aproba intocmirea documentelor de decontare a productiei realizate; Reprezinta societatea in relatiile cu beneficiarii, proiectantii, organele de control Evalueaza biannual furnizorii de materiale, echipamente servicii; Coordoneaza activitatea depozitului de materiale (echipamente); Coordoneaza activitatea de gestiune a autovehiculelor apartinand societatii; Coordoneaza activitatea de aprovizionare; Coordoneaza activitatea administrativa si de prevenire si stingere a incendiilor.

in constructii;

3.9. DIRECTOR DEPARTAMENT PLANIFICARE, ERP, URMARIRE: Urmareste desfasurarea contractelor de executie; Urmareste si verifica bugetarile, situatiile de lucari si situatiile de plata ale proiectelor; Centralizeaza datele principale ale proiectelor si le raporteaza directorului general; Raspunde de functionarea rapoartelor specifice fiecarui departament; Raspunde de urmarirea proiectelor prin intermediul ERP - Charisma Enterprise si Primavera. 3.10. RESPONSABIL DE PROIECT: - Verifica respectarea conditiilor de incepere a fiecarei lucrari privind urmatoarele documente: autorizatia de constructie (sarcina beneficiar); amplasament liber - preluarea acestuia cu PV; fixarea bornelor de amplasare a lucrarii; protectia muncii si PSI;

planul de calitate cu PCCVI si procedurile tehnice de executie; organizeaza executia lucrarilor; accepta pe baza de analiza conditiile de executie ale lucrarilor contractate privind: contractul semnat; alegerea subantreprenorilor (pe categorii de lucrari ) si stabilirea conditiilor de lucru; Se asigura de instruirea si urmarirea modului in care personalul din subordine si-a insusit documentatia si conditiile de executie ale lucrarilor; Esaloneaza in timp si trimite necesarul de materiale (echipamente) catre Compartimentul Aprovizionare; Intocmeste graficele de executie urmarindu-se incadrarea in termene a derularii lucrarilor; Creeaza conditii de incepere a lucrarilor, asigurand un minim de lucrari de organizare santier; Urmareste realizarea lucrarilor pe baza Planului de Calitate intocmit inainte de inceperea executiei lucrarilor; Respecta cu strictete inspectiile, verificarile si incercarile, prevazute in Planul Calitatii; Realizeaza lucrari numai pe baza de proceduri tehnice de executie si instructiuni de lucru; Verifica documentele de atestare calitativa prevazute in cadrul fiecarei proceduri; Face analize periodice ale productiei, pentru redistribuirea personalului; Analizeaza documentatia de executie si conditiile contractuale stabilite intre parti pentru lucrarea contractata; Stabileste necesarul de resurse aferente lucrarilor; Intocmeste Planul Calitatii pe lucrare impreuna cu CTC-ul lucrarii; Analizeaza si pune in practica Planul calitatii si procedurile specifice pentru fiecare categorie de lucrari puse la dispozitie de Compartimentul MC; termenele finale si intermediare de realizare; calitatea si provenienta materialelor (tara/import); cerinte de calitate (pe categorii de lucrari) impuse prin

a) Activitati privind organizarea pregatirea executiei:

Se asigura de completarea zilnica a Jurnalului de santier; Supervizeaza activitatile tuturor angajatilor din subordine si raspunde de obiectivele proiectului din punct de vedere fizic, valoric si calitativ; Mentine legatura cu beneficiarul lucrarii; Mentine relatia cu autoritatile locale competente in domeniu; Mentine legatura cu proiectantul; Se asigura ca personalul din subordine si-a insusit Procedurile Tehnice de Executie 4.DISPOZITII FINALE

b) Activitati privind executarea lucrarilor:

4.1. Directorii de departamente au responsabilitatea de a asigura cunoasterea si respectarea prevederilor ROF aplicabile personalului din subordine; in acest scop, asigura punerea de acord cu ROF a fiselor de post. 4.2. Fiecare angajat permanent / temporar are obligatia de a aduce la indeplinire sarcinile specificate in fisa de post / contractul de munca aferente. 4.3. Competentele si relatiile dintre posturi si compartimente sunt detaliate in fisele de post si n documentele aplicabile ale Sistemului de Management al Calitii. 4.4. Aplicarea prevederilor ROF constituie sarcina de serviciu obligatorie pentru personalul Societatii fiind inclusa ca atare n fisele de post si documentele aplicabile ale sistemului de management al calitatii. 4.5. Elaborarea si actualizarea ROF se realizeaza de catre Directorul Resurse Umane, impreuna cu Directorului de Organizare si Control numit Reprezentantul Managementului, care asigura si punerea de acord a ROF cu celelalte documente organizatorice Act Constitutiv, Regulament Intern, Fise de post, contracte de munca, Manual al Calitatii, proceduri etc. 4.6. ROF este aprobat de Directorul General. 4.7. Data intrarii in vigoare a ROF este data aprobarii de catre Directorul General, inscrisa pe pagina de garda.