Sunteți pe pagina 1din 9

Monografii contabile specifice entitatilor din domeniul asigurarilor

Societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare, precum si societatile de intermediere in asigurari, potrivit art. 1 din Legea Contabilitatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca, sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie la sediile declarate de pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii. In aplicarea prevederilor art. 2, art. 8 si a art. 10 din Legea Contabilitatii, societatile trebuie sa asigure: inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie; efectuarea inventarierii generale a elementelor de active si pasive; intocmirea situatiilor financiare.

In conformitate cu Legea Contabilitatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare, reglementarile contabile pentru entitatile de asigurare-reasigurare se elaboreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si se aproba de Ministerul Economiei si Finantelor. Ordinul nr. 3.129/2005 abroga Ordinele nr. 2.328 si 2.390/2001 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor. Acest ordin reglementeaza evidenta contabila atat pentru brokeri, cat si pentru societatile de asigurare. Cadru legislativ: Ordinul nr. 3/2009 pentru punerea in aplicare a normelor privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le intocmeasca brokerii de asigurare sau reasigurare Ordinul nr. 1/2001 pentru aprobarea normelor privind cuantumul si termenul de plata a taxei de functionare datorate de asigurari si brokerii de asigurari Ordinul nr. 14/2008 pentru modificarea si completarea normelor nr. 1/2001.

Principalele tipuri de asigurari ce se desfasoara in tara noastra sunt: asigurari asigurari asigurari asigurari asigurari asigurari asigurari asigurari asigurari de sanatate; de accidente; pentru mijloace de transport; de bunuri; de incendii si calamitati; de raspundere civila generala; de credite; de garantii; de pierderi financiare.

In continuare prezentam reflectarea in contabilitate a principalelor tipuri de operatiuni intalnite in domeniul asigurarilor: 1.Operatiuni privind decontarile:

Inregistrarea subscrierii primelor de asigurare 70X - in functie de natura venitului ? Decontari privind ? Venituri din exploatare?

401 = primele de asigurare?

Incasarea primelor de asigurare direct de catre societate = 401 ? Decontari privind primele de asigurare?

544/547 ? Conturi la banci/casa?

Inregistrarea primelor asigurate prin intermediari de asigurari

544/547 = 404 ? Conturi la banci/casa? ? Decontari privind intermedierile in asigurari? Decontarea primelor de asigurare incasate prin intermediari in asigurari

404 = 401 ? Decontari privind intermedierile in asigurari? ? Decontari privind primele de asigurare? Inregistrarea primelor de asigurari subscrise aferente contractelor reziliate 402 ? Prime anulate si de restituit?

708 = ? Prime brute subscrise anulate?

Inregistrarea primelor de asigurare restituite 542/547 ? Conturi la banci/casa?

402 = ? Prime anulate si de restituit?

Diminuarea primelor asigurate cu primele anulate 401 ? Decontari privind primele de asigurare?

402 = ? Prime anulate si de restituit?

Inregistrarea sumelor reprezentand primele de incasat de catre brokeri de asigurari 461 = ? Debitori diversi? 462 ? Creditori diversi?

Inregistrarea primelor incasate de catre brokeri 544/547 = ? Conturi la banci/casa? 461 ? Debitori diversi?

Decontarea primelor de asigurare incasate de brokeri cu societatea de asigurari 461 ? Debitori diversi? = 544/547 ? Conturi la banci/casa?

2.Operatiuni privind creantele si datoriile aferente coasigurarilor:

Inregistrarea primelor de asigurare brute aferente contractelor de coasigurare 70X- in functie de natura venitului ? Decontari privind ? Venituri din exploatare?

405 = operatiunile de coasigurare?

Incasarea primelor de coasigurare

544/547 = 405 ? Conturi la banci/casa? ? Decontari privind operatiunile de coasigurare? Inregistrarea anularii primelor coasigurate 402 ? Prime anulate si de restituit?

708 = ? Prime brute subscrise anulate?

Evidenta primelor de coasigurare anulate si neincasate

402 = 405 ? Prime anulate si de restituit? ? Decontari privind operatiunile de coasigurare? 3.Operatiuni privind creantele si datoriile aferente reasigurarii: Inregistrarea primelor de asigurare cedate in reasigurare

709 = 412 ? Prime brute subscris e cedate? ? Decontari privind operatiunile reasigurareacceptari? Inregistrarea sumelor reprezentand comisionul de reasigurare 705 ? Venituri din servicii prestate?

412 = ? Decontari privind operatiunile reasigurare-acceptari?

Inregistrarea sumelor incasate de la reasigurator reprezentand daune ce intra in sarcina sa, conform clauzelor contractuale ? Conturi la

544/547 = 412 banci/casa? ? Decontari privind operatiunile reasigurare-cedari? Inregistrarea daunelor achitate 705 ? Venituri din servicii prestate

412 = ? Decontari privind operatiunile reasigurare-cedari? ?

Inregistrarea primelor de asigurare primite in reasigurare

411 = 703/704 ? Decontari privind operatiunile ? Venituri din prime brute reasigurare-acceptari? subscrise aferente acceptarilor la asigurari de

Inregistrarea sumelor reprezentand daune achitate asiguratorului 544/547 ? Conturi la banci/casa?

411 = ? econtari privind operatiunile D reasigurare-acceptari?

Inregistrarea cheltuielilor reprezentand daune

604/605 = 411 ? Cheltuieli privind daunele? ? Decontari privind operatiunile reasigurareacceptari? Inregistrarea veniturilor obinute din recuperari 753 ? Venituri din recuperari aferente asigurarilor generale?

411 = ? Decontari privind operatiunile reasigurare-acceptari?

4.Operatiuni privind plasamentele, si anume imobilizarile financiare Inregistrarea plasamentelor (titluri de participare) in capitalul altor societati comerciale

263/265 = 269/544/547 ? Interese de participare/alte ? Varsaminte de efectuat pt. imobilizari titluri imobilizate? financiare/conturi la banci/casa?

Plata achizitiei titlurilor de participare

269 = 544/547 ? Varsaminte de efectuat ? Conturi la banci/casa? pentru imobilizari financiare? Cedarea imobilizarilor financiare 26X ? Plasamente in imobilizari financiare?

663 = ? Cheltuieli privind plasamentele?

5. Operatiuni privind alte plasamente financiare / cumpararea de actiuni Plasarea unor investitii financiare in alte titluri cu venit variabil 271 = ? Plasamente financiare in titluri cu venit variabil? 263/265 ? Interese de participare/alte titluri imobilizate?

Inregistrarea actiunilor vandute la un pret mai mic

% = 271 544/547 ? Plasamente financiare in titluri cu venit variabil? ? Conturi la banci/casa? 663 ? Cheltuieli privind plasamentele?

Inregistrarea actiunilor vandute la un pret mai mare 544/547 = % ? Conturi la banci/casa? 271 ? Plasamente financiare in titluri cu venit variabil? 763 ? Alte venituri privind plasamentele?

Inregistrarea dobanzilor incasate aferente obligatiunilor detinute in portofoliu 763 ? Plasamente financiare in titluri cu venit variabil?

272 = ? Plasamente financiare in titluri cu venit fix? Incasarea dobanzii 544/547 ? Conturi la banci/casa?

= 272 ? Plasamente financiare in titluri cu venit fix?

6. Operatiuni privind ajustarile pentru deprecierea plasamentelor Inregistrarea constituirii ajustarilor de depreciere pentru pierderea de valoare a plasamentelor 29X ? Ajustari pentru deprecierea plasamentelor?

682 = ? Cheltuieli privind ajustarile pentru depreciere sau

pierdere de valoare privind plasamentele? Diminuarea sau anularea ajustarilor de depreciere

291X = 782 ? Ajustari pentru deprecierea plasamentelor? ? Venituri din ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare privind plasamentele? Corespondenta dintre conturi nu este limitativa. Dezvoltarea in analitic a conturilor sintetice va fi adoptata si completata de fiecare societate, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii. In Reglementarile contabile Conforme cu Directivele Europene Specifice domeniului asigurarilor publicat in M. Of. nr. 1.187 bis/29.12.2005 sunt specificate clar prevederile privind planul de conturi pentru Asigurari si planul de conturi pentru Brokerii de asigurari. Brokerii de asigurari organizeaza contabilitatea conform Ordinului Comisiei. Conform Ordinului nr. 3/2009, raportarile pe care brokerii de asigurare si/sau reasigurare trebuie sa le intocmeasca si termenele de transmitere a acestora catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sunt urmatoarele:

Raportarile anuale

Acestea cuprind: a) situatiile financiare anuale, in forma prevazuta de reglementarile contabile in vigoare; b) raportarea privind angajatii si persoanele cu contract de mandat, in forma prevazuta in anexa nr. 1, la reglementari; c) raportarea privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat si/sau a prospectului de pensii facultative, in forma prevazuta in anexa nr. 2, la reglementari. Mentionam ca aceasta raportare se va transmite numai de catre brokerii de asigurare si/sau reasigurare care au aprobare pentru aceasta activitate, avand inscris si codul CAEN 6629 ? alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii; d) raportarea referitoare la evolutia si structura capitalului social, in forma prevazuta in anexa nr. 3. Termen de raportare Situatiile financiare prevazute la lit. a) se vor transmite pana la termenul stabilit prin normele metodologice pentru incheierea exercitiului financiar. Raportarile anuale prevazute la lit. b)-d) se vor transmite odata cu situatiile financiare anuale. Raportarile semestriale

Acestea cuprind: a) raportari contabile, in forma prevazuta de reglementarile contabile in vigoare; b) raportarea privind evolutia si structura capitalului social, in forma prevazuta in anexa nr. 3, la reglemenari. Termen de raportare Raportarile semestriale se vor transmite pana la termenul stabilit prin sistemul de raportare contabila semestriala. Raportari trimestriale

Acestea cuprind: a) raportarea privind activitatea desfasurata de brokerii de asigurare si/sau reasigurare, in forma prevazuta in anexa nr. 4 din reglementari; b) raportarea privind veniturile obtinute de brokerii de asigurare si/sau reasigurare, in forma prevazuta in anexa nr. 5 din reglementari; c) raportarea privind situatia elementelor de activ si pasiv din evidentele contabile ale brokerilor de asigurare, in forma prevazuta in anexa nr. 6 din reglementari; d) raportarea privind situatia modificarii capitalurilor proprii, in forma prevazuta in anexa nr. 7 din reglementari;

e) raportarea privind taxa de functionare pentru activitatea de brokeraj, in forma prevazuta in anexa nr. 8 din reglementari. Referitor la aceasta raportare a societatilor de brokeraj in reglementari mai sunt prevazute si alte aspecte, cum ar fi: e1) raportarea prevazuta la litera e) se va transmite indiferent daca pentru perioada raportata veniturile din activitatea de brokeraj, respectiv valoarea taxei de functionare datorate, sunt zero; e2) in cazul transmiterii unei situatii rectificative, aceasta se va face in forma prevazuta in anexa nr. 9; e3) situatiile rectificative privind taxa de functionare se intocmesc si se transmit la data constatarii si inregistrarii diferentelor fata de raportarea initiala; e4) brokerii de asigurare si/sau reasigurare au obligatia de a urmari ca volumul total al veniturilor realizate din activitatea de brokeraj, aferent perioadei de raportare, sa corespunda cu cel evidentiat in anexele la raportarea contabila semestriala, respectiv situatiile financiare anuale; e5) brokerii de asigurare si/sau reasigurare pot efectua operatiuni de regularizare si/sau de compensare a sumelor virate, pe baza documentelor justificative, cu notificarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor; e6) sumele reprezentand taxa de functionare datorata se vireaza trimestrial, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare incheierii trimestrului, in contul nr. RO 57 TREZ 700 5025 XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti; e7) pentru nevirarea la termen a taxei de functionare, brokerii de asigurare si/sau reasigurare sunt obligati sa plateasca majorari de intarziere, conform prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Majorarile de intarziere se evidentiaza separat pe ordinul de plata prin care se achita taxa de functionare. Termen de raportare Raportarile trimestriale se transmit pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare incheierii trimestrului. Eventualele rectificari la raportarile trimestriale, aferente trimestrului IV, prevazute la lit. a)-d), se vor transmite odata cu situatiile financiare anuale. De asemenea mai mentionam ca, aceste raportari trebuie semnate de persoanele abilitate in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, si vor fi transmise de catre brokerii de asigurare si/sau reasigurare atat in format letric, cat si electronic (on-line) in aplicatia CSA-EWS. Pentru transmiterea on-line, brokerii de asigurare si/sau reasigurare au obligatia de a se inregistra ca utilizatori in aplicatia CSA-EWS, in baza formularului de inregistrare existent pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

----------------------------------------------------------O societate SRL care efectueaza operatiuni de intermedieri in asigurari (este AGENT de ASIGURARE) se transforma in broker de asigurare. Ce presupune acest lucru din punct de vedere contabil? Ce act normativ reglementeaza acest lucru ?in afara de Codul fiscal? Raspuns:

Trecerea de la agent la broker presupune alinierea evidentei contabile conform cerintelor legale si a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Dintre reglementarile contabile aplicabile de catre brokerii de asigurari amintim: -ORDIN Nr. 3.129 din 21 decembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor*), publicat in: Monitorul Oficial Nr. 1.187 bis din 29 decembrie 2005; -ORDIN Nr. 7 din 26 iunie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, publicat in: Monitorul Oficial Nr. 495 din 24 iulie 2007; - LEGE Nr. 136*) din 29 decembrie 1995privind asigurarile si reasigurarile in Romania; - LEGE Nr. 32*) din 3 aprilie 2000privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor;

--------------------------------------------toata evidenta contabila este reglementata prin ordine ale Comisiei de Supraveghere vezi 2328/2390/2001 actualizate de asemenea tot ce priveste raportarile specifice le gasesti pe sit-ul CSA tipuri de raspoarte speciale pt brokeri si agenti in principiu trebuie sa ti cont de faptul ca fiscal aplici toate regulile codului cu exceptia ca nu vei fi platitor de tva datorita legii speciale - in cazul in care te incadrezi ca fiind autorizata de CSA Buna, as avea si eu nevoie de ajutor, voi avea o intrevedere-negociere cu o firma de broker asig. In afara de ordinele 2328/2390/2001 nimic nu cunosc despre aceasta activitate (monografie, rapoarte, declaratii...). Nu prea stiu ce sa fac, daca cineva m-ar putea ajuta ar fi f.f. bine sper sa nu fie prea tarziu ( abia astazi am vazut postarea ta): Pt. contabilitate: - Legea 82/1991 legea contabilitatii - Ordinul 3129/2005( abroga ordinele 2328/2390/2001 ) - pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurrilor ( acest ordin reglementeaza evidenta contabila atat pentru brokeri cat si pt societatile de asigurare. Deci, mare grija cand citesti ordinul, pentru ca avand o dimensiune foarte mare exista riscul sa incurci reglementarile de la brokeri cu cele de la societatile de asigurare, care sunt total diferite.) Asa cum a spus si mihaim598, daca societatea este autorizata CSA, fiscal se aplica toate regulile codului cu exceptia ca nu vei fi platitor de tva datorita legii speciale (CF art.141). Declaratiile sunt la fel: D100, D101( daca e platitor de impozit pe profit), D102, Sanatate, CAS, somaj, ITM. Raportari specifice CSA : - Ordin 3/2009 - pentru punerea n aplicare a Normelor privind forma i coninutul raportrilor financiare i tehnice pe care trebuie s le ntocmeasc brokerii de asigurare i/sau reasigurare. Acest ordin reglementeaza atat forma cat si continutul raportarilor de intocmit pentru CSA. Acestea tb intocmite : trimestrial, semestrial si anual, dupa cum prevede ordinul mai sus amintit.

Taxa de functionare: - Ordinul nr.1/2001 pentru aprobarea Normelor nr. 1/01 privind cuantumul i termenul de plat a taxei de funcionare datorate de asigurtori i de brokerii de asigurare - Ordin nr.14/2008 Ordin nr.14/2008 pentru modificarea i completarea Normelor nr.1/01 privind cuantumul i termenul de plat a taxei de funcionare datorate de asigurtori i brokerii de asigurare, aprobate prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr.1/2001. Se plateste o taxa din momentul inceperii autorizarii de catre CSA, taxa ce se stabileste anual. Pentru 2009, taxa este de 0.4% din veniturile din activitatea de brokeraj. De asemenea pentru aceasta taxa este prevazuta si o raportare ( vezi ordinul 1/2001 si 4/2008, precum si ordinul 3/2009).

Bilantul si raportarile semestriale: Forma si continul bilantului pentru broker este prezentata in Ordinul 3129/2005. Bilantul trebuie intocmit atat in formatul de pe www.mfinante.ro cat si in formatul prevazut de catre CSA ( vezi site CSA). Situaiile financiare anuale se depun astfel: - un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, - iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea tampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor, la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice. ( deci, nu se poate depune bilantul la finante fara viza CSA) Pentru a te lamuri mai bine citeste Ordin nr.1/2009 pentru aprobarea Normelor privind incheierea exercitiului financiar 2008 pentru societatile din domeniul asigurarilor. P.S: *toate acestea sunt valabile numai in cazul in care societatea are autorizatie CSA. In cazul in care nu are se merge pe OMFP 1752/2005 cu actualizarile la zi. *toata legislatia de mai sus o gasesti pe site-ul CSA, la sectiunea legislatie. De asemenea pentru raportari vezi in partea dreapta pe site ai mai multe detalii. *toate aceste raportari trebuie depuse la termenele prevazute, in caz contrar se aplica sanctiuni de catre CSA, care in functie de gravitatea lor pot duce la suspendarea activitatii ( pe o anumita perioada) sau retragerea autorizatiei. *in concluzie: nu este greu, doar un pic la inceput pana te obisnuiesti cu aceste raportari In speranta ca tiam fost de ajutor, iti doresc multa bafta!