Sunteți pe pagina 1din 100

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ CONSILIUL ORA§ENESC EDINET ST R O . CEREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJIMKA MOJIAOBA EAHHEUKHH PAflOH E^MIIEHKMH rOPO^CKOM COBET yjl. O. MEPEMriEM,30

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL GRAVENESC EDINET

Din 6 aprilie 2012

DECIZIE NR. 11/1-1

„Cu privire la rectificarea bugetului Primariei ora§ului Edinet pe anul 2012”

in temeiul art. 27 (3) al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 „Privind fmantele publice locale”, avizul comisiei in problemele economico- fmanciare §i comert :

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE :

1.

Se

rectifica

bugetul

anului

2012

mic§orind

grupa

20.09.214

„Cheltuieli

neatribuite la alte grupe” cu 250.0 mii lei alocate pentru sustinerea IM „Clubul sportiv” Edinet, marind grupa 8.05 „Sportul §i actiunile pentru tineret”.

2. indeplinirea prezentei decizii se pune in sarcina specialistului de planificare dna Ala Nistor.

Presedifitele gedintej

Secretarul Consiliului or. Edinet ordsenesc Edinet

Ion Ghetu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET T E L . 2-29-30, 2-28-30

ECnYEJIHKA MOJIAOBA E^HHEIJKMM PAHOH EAMHELIKHH TOPOACKOH COBET T E JI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE M> 11/1-2

Din 3 aprilie 2012

„Cu privire la rectificarea bugetului Primariei ora§ului Edinet pe anul 2012”

In temeiul art. 27 (3) al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 „Privind fmantele publice locale”, avizul comisiei pe problemele economico- financiare §i comert,

Consiliul ora^enesc Edinet, DECIDE :

1.

Edinet.

5

Se aloca 216,0 mii lei ca contribute la proiectul de iluminare stradala in ora§ul

2. Sursa de acoperire vor servi veniturile suplimentare de la privatizarea terenurilor

proprietate publica.

3.

Specialistului de planificare dna Ala Nistor va efectua modificarile respective in ^

bugetul anului 2012

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET STR.O. CEREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJIHKA MOJUIOBA

E/tHHEU,KHH PAMOH

EAHHEUKHH TOPOXICKOM COBET

yjl. O. HEPEM nEM ,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE NR. Il/Ir?

Din 3 aprilie 2012

„Cu

privire

la

acordarea

ajutoarelor materiale

participantilor la actiunile militare din Afganistan §i la conflictul armat pentru apararea integritatii §i independents Republicii Modova”

In temeiul Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.X. 2003 „Privind fmantele publice locale” in legatura cu sarbatorirea Zilei apararii integritatii §i independentei Republicii Moldova §i cu Ziua comemorarii retragerii continjentului militar din Afganistan in baza dispozitiei primarului ora§ului Edinet dl Constantin Cojocari, au fost mentionati participantii la aceste actiuni, acordindu-le ajutoare materiale in suma totala de 15200 lei, avizul comisiei in problemele economico- financiare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE :

A lua act, achitarea sumei de 15200 lei din alocatiile bugetare planificate in bugetul anului 2012 din taxele locale pentru acordarea ajutoarelor materiale, participantilor la actiunile militare din Afganistan §i participantii la conflictul armat pentru apararea integritatii §i independentei Republicii Moldova.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consi,: -' -:

ora§enesc Edinet

Ion Ghetu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ CONSILIUL ORA§ENESC EDINET STR.O. CEREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnYBJIHKA MOJIflOBA

E^MHELJKHM PAHOH

E^HHELIKHM rOPO£CKOH COBET YJI. O. HEPEMnEM,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

D E C IZIE N R .ll/E /

Din

aprilie 2012

„Cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2012 din contul mijloacelor speciale”

In temeiul art. 27 (3) al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 “Privind fmantele publice locale”, tinind cont ca arenda§ii incaperilor achita pentru servicii plati pe conturile speciale ale institutiilor respective, avizul comisiei pe problemele economico-fmanciare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE :

Se rectifica bugetul anului 2012, marind la partea de venituri §i de cheltuieli bugetul cu 18,0 mii lei din contul mijloacelor speciale pe tipul 02, inclusive pe institutii :

1. Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”

1.0

mii lei

2. Liceul Teoretic “Vasile Suhomlinschi”

1.0

mii lei

3. Statia tinerilor tehnicieni

4. §coala sportiva Edinet

5. Gimnaziul Edinet

5

6. §coala de muzica Edinet

7. Casa de cultura Edinet

3,5 mii lei 0,8 mii lei

0,5 mii lei 1,2 mii lei 0,8 mii lei

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET STR.O. CEREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJlM KA MOJIAOBA

e a h h e u k h m

PAHOH

EAHHEUKHM TOPOACKOH COBET

yjl. O. H EPEM nEM ,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din 6 aprilie 2012

DECIZIE NR. U / l - f

„Cu privire la angajarea fmprumutului pentru contributie la proiectul de iluminare stradala in ora^ul Edinet”

In temeiul aliniatului 1 art. 13 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 „Privind fmantele publice locale”, unitatile administrativ-teritoriale de nivelul I, pot angaja imprumut pentru cheltuieli curente de la alti creditori, avizul comisiei in problemele economico-fmanciare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE :

1. Se imputernice§te primarul ora§ului Edinet dl Constantin Cojocari de a

angaja un imrumut de 400,0 mii lei pentru contributie la proiectul de iluminare

stradala in ora§ul Edinet.

2. Sursa de acoperire vor servi veniturile suplimentare in bugetul anului 2012.

I

Ion Ghetu

Secretarul

Arcadii Gudumac

ora§enesc

REPIJBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL O RA§ENESC EDTNET STR.O. CEREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJ1AOBA

EAMHEU,KHH PAHOH

E^HHEJUKMM TOPOACKOH COBET yjl. O. HEPEMnEH,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE NR. 11/1-6

Din 6 aprilie 2012

Cu

privire

la

formarea comisiei

a funantelor publice”

de monitorizare

gestionarii

In temeiul art. 14 a Legii nr. 436 din 28.12. 2006 “Privind administratia publica locala”, tinind cont ca prin deciziile Consiliului local Edinet sau alocat surse bane§ti pentru reparatia scarilor blocurilor locative, drumurilor, obiectelor edilitare,

Consiliul orasenesc Edinet, DECIDE :

1. Se constituie comisia pentru monitorizarea folosirii fmantelor publice alocate conform deciziilor Consiliului ora§enesc Edinet in urmatoarea componenta :

Cojocari Victor latco Victor Toma§evschi Mina Singereanu Tudor Zatu§evscaia Maria

9

consilier consilier consilier specialist al primariei contabil al primariei

2. Se impune comisiei de a informa anual Consiliul oa§enesc Edinet pina la aprobarea noului buget despre folosirea sjyselor fmanciare allocate. ^

Pre§edintele sedintei

Secretarul Consiliului ordsenesc Edinet

£

Ion Ghetu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

JUA

Alllf

PECnYBJIMKA MOJIAOBA EAHHEI1KMH PAHOH EAHHEUKMH TOPOACKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din

6 aprilie 2012

D E C IZIE

NR. 11/2-1

„Cu privire la aloearea mijloacelor bane§ti din soldul mijloacelor speciale disponibile pe cont la 1.01.2012”

In temeiul art. 27 (3) al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, avizul comisiei in problemele economico-financiare,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE :

1.

Se aloca 265840,71 lei din soldul mijloacelor speciale disponibile pe cont la 1.01.2012 in institutiile respective, conform anexei.

2.

Suma de 6630,38 lei din soldul mijloacelor speciale disponibile pe cont pe liceul „Pan-Halippa” se transfera Directiei Invatamint Tineret §i Sport.

3.

Se mare§te bugetul primariei ora§ului Edinet la partea de cheltuieli cu 265840,71 lei din contul mijloacelor speciale disponibile pe cont la 1.01.2012.

4.

Specialistul de planificare a efectua modificarile respective in bugetul anului

2012.

Secretarul Consiliului ord§enesc Edinet

Arcadii Gudumac

Anexa:

la decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 11/2 - /

din

f

2012

repartizarea mijloacelor speciale a Primariei ora§ului Edinet (sold disponibil la 1.01.2012)

(lei)

Nr.

d/o

Dcnumirea

Tipul

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

131.05

Art.

Art.

Art.

Total

institutiei

mijloc

113.03

113.09

113.17

113.18

113.45

Amenaj

111.00

112.00

116.00

special

rechiz.

aliment.

trparat

repart.

marfuri

ora§ului

retrib.

contrib.

prime

 

de bir.

curente

utilajului

§i serv.

muncii

asigurari

medicinale

marf.uz.

neatrib.

sociale

casnic

altor al.

1

Aparatul primariei

2

Gradinita nr.

1

3

Gradinita nr. 2

4

Gradinita nr.

3

5

Gradinita nr. 4

6

Gradinita s.Alexandreni

7

Gradinita s.Gordine§tii Noi

8

Gimnaziul Edinet

9

§coala de muzica

10

§coala arte

11

Statia tinerilor

tehnicieni

12

§coala sportiva

13

Casa de cultura Edinet

01

01

01

01

01

01

of

01

01

01

02

02

02

13878,03

3000,00

16878,03

 

16570,69

16570,69

20272,95

20272,95

14632,44

14632,44

15838,28

15838,28

6544,76

6544,76

1145,51

1145,51

1410,90

1410,90

 

39423,0

9068,0

1378,94

49869,94

11151,0

2565,0

389,59

14105,59

 

21221,97

21221,97

10518,45

10518,45

6776,51

6776,51

14 Gimnaziul Edinet

02

2086,44

2086,44

15 Liceul „M.Eminescu”

02

15066,44

15066,44

16 Liceul „V.Suhomlinschi”

02

1950,00

1950,00

17 Primaria Edinet

02

2505,43

2505,43

18 Liceul „Dm.

02

635,59

635,59

Cantemir”

19 Muzeul national

02

2207,20

2207,20

20 §coala muzica

02

809,40

809,40

21 Primaria Edinet

03

11612,78

2600,31

14213,09

22 Primaria Edinet

05

28081,10

2500,00

30581,10

T otal:

17375,37

75004,63

59185,56

3000,00

42199,31

5100,31

50574,00

11633,00

1768,53

265840,71

REPUBL1CA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ECnYBJIHKA MOJIAOBA EAHHEUKMH PAHOH EAHHEIJKMH rOPO^CKOH COBET TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

Din

6 aprilie

2012

DECIZIE NR. 11/2-2

“Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2012”

In temeiul art. 3 al Legii Republicii Moldova nr.397-15 din 16 octombrie 2003 avizul comisiei pe probleme economico-fmanciare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE :

1. Se aloca 18533 lei pentru achitarea salariului profesoarei gimnaziului Edinet pentru petrecerea a 15 ore saptaminal pe parcursul lunilor ianuarie-mai a anului 2012 cu copiii romi conform calcului (2200 lei : 18 ore x 15 ore x 1,6 (vechimea muncii + gradul II didactic) x 5 luni x 126,5 % (primele asigurare sociale §i medicale) = 18553 lei.

2. Se aloca 12650 lei pentru achitarea indemnizatiei lunare consilierilor reie§ind din calcului (25 consilieri x 4 sesii x 100 lei x 126,5 % =12650 lei).

3. Se aloca 15,0 mii lei pentru utilizarea 1/3 din pagina ziarului “Nord-Info” pentru editarea articolelor ce tin de activitatea primariei.

4. Se mare§te partea de cheltuieli a bugetului pe anul 2012 cu 46183 lei bugetare disponibile pe cont la 1.01. 2012.

din contul mijloacelor

5. Contabil §ef dna Lilia Strimbanu §i specialist in problemele planificarii Ala Nistor va asigura alocarea mijloacelor financiare in stricta conformitate cu prezenta decizie.

6. Controlul indeplinirii acesti ‘ 1 dl. Constantin Cojocari.

'

Preyedintele sedin it

Secretarul Consiliul<

A

1

t" ’’

'

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET STR.O. CEREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJIMKA MOJIAOBA

PAHOH

EAHHELI,KMM TOPOACKOH COBET

yjl. O. HEPEM riEH ,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

e a h h e u k m m

RAIONUL EDINET

CONSILIUL GRAVENESC EDINET

Din 6 aprilie 2012

DECIZIE NR. 11/2-3

„Cu privire la alocarea mijloacelor banc§ti din soldul bugetar la 01.01.2012”

In temeiul Legii Republicii Moldova privind Administratia Publica Locala nr. 436 din 28.12. 2006, Legii privind descentralizarea administrativa nr. 435-XVI din 28.12.2006, Hotaririi Guvemului Republicii Moldova nr. 688 din 10.06.2003, demersului primarului ora§ului Edinet dl Constantin Cojocari cu privire la necesitatea efectuarii in statele de personal a aparatului primariei ora§ului Edinet pentru anul 2011, luind in considerate, faptul, ca primaria este implicate intr-un §ir de proiecte investitionare, investitii extrabugetare, precum §i faptul ca pe parcursul anului 2012 este planificat implimentarea citorva proiecte investitionale FISM §i Agentiei de Dezvoltare-Nord, avizul comisiei in problemele economico-fmanciare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE :

1. Se abroga anexa nr. 5/2 la Decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 10/4 din 20 decembrie 2011.

2. Se aproba §tatele de personal a primariei ora^ului Edinet, pentru anul 2012

(vezi anexa).

3. A stabili sursa de fmantare a unei unitati de viceprimar in suma totala

65500 lei din veniturile accumulate pe perioada anului 2011, parte companenta a

soldului bugetar,

situatie la data de 01.01. 2ftjr2.

^

r

Pre§edintele §edintei

Ion Ghetu

Secretarul Consiliului ord§enesc Edinet

Arcadii Gudumac

r

Anexa

la Decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr. 11/2-3 din 6 aprilie 2012

Statele de personal a aparatului primariei orasului Edinet pe anul 2012

Nr.

Denumirea functiei

Unitati

Salariu

d/o

de functie

1 Primar

1

4000

2 Viceprimar

2

7200

3 Secretar Consiliului, secretar al primariei

1

1200

4 Contabil-§ef

1

1100

5 Contabil-adjunct

1

1045

6 Specialist in problemele pentru planificare

1

850

7 Jurist

1

850

8 Specialist relatii cu publicul

1

800

9 Specialist in problemele ce tin de recrutare §i incorporare

1,5

1200

10 Specialist in problemele

perceperii fiscale

3

2550

11 Specialist pentru reglamentarea regimului funciar

1

850

12 Arhitect

1

900

13 Specialist in problemele ce tin de constructii,Gospodaria comunala §i drumuri

1

800

14 Specialist in problemele pentru tineret §i sport

1

800

15 Secretar-dactilograf

1

600

16 Conducator auto

1

736

17 Intendent

0,5

300

T o ta l:

20

25781

Secretarul ora§enesc . dinet

IV‘30

lit

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET STR.O. C EREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJIHKA MOJIAOBA E£HHEIJ,KMH PAMOH

iik M ii

y ji. o. h e p e m iie m ,3 0 TEJ1. 2-29-30, 2-28-30

e .u i i i i

r o p o A C K O fi

c o b

e t

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET DECIZIE NR.11/2-4

Din 6 aprilie 2012

„Cu privire la alocarea mijloacelor bane§ti din soldul bugetar la 1.01.2012”

In temeiul art. 27 (3) al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, se necesita de a majora alocatiile planificate la gaz pentru perioada ianuarie-martie 2012, care au constituit 1256,2 mii lei, dar efectiv alcatuiesc 1767,9 mii lei, in legatura cu inregistrarea temperaturii aierului foarte joasa (-20-30 C), fata de perioada bugetara precedents, avizul comisiei pe problemele economico-fmanciare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE :

1. Se aloca 492,6 mii lei pentru achitarea pentru gaze naturale din soldul disponibil la 1.01. 2012, inclusiv pe institutii :

1.

Gradinita nr. 2

2.

Gradinita nr.4

5

3.

Gimnaziul Edinet

j

4.

Gimnaziul s. Alexandreni

5.

Liceul „M.Eminescu”

6.

Liceul „Dm.Cantemir”

7.

Liceul „V.Suhomlinschi”

8.

§coala de muzica

9.

Statia Tinerilor Tehnicieni

j

10.

Casa de cultura Edinet

11.

Muzeul National

12.

Grupa 20.09.214

13.

§coala sportiva Edinet

85,0 mii lei 10,0 mii lei

20,0 mii lei 23,0 mii lei 94,0 mii lei 51,0 mii lei 136,0 mii lei 7,0 mii lei 14,0 mii lei 25,0 mii lei 20,0 mii lei 4,0 mii lei 3,6 mii lei

2. Specialistul de planificare a efectua modificarile respective in institutiile

subordonate primariei.

Secretarul Consiliulid

f

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR. O.CEREMPEI TEL 2-29-30, 2-28-30

PECIiyEJIHKA MOJI^OBA

e ^ h h e ij k h h

PAHOH

nPHM3PH5I TO PO M E^HHED,

YJI.O. HEPEMIIEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE NR.11/3-1

Din 06 aprilie 2012

“Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din fondul de rezerva al primariei ora§ului pe anul 2012”

Edinet

in temeiul art. 27(3) al Legii Republicii Moldova nr.397-xv din 16 octombrie 2003 “Privind fmantele publice locale”, modificind alocatiile fondului de rezerva din grupa de cheltueli:

20.03.213 lagrupele de cheltueli 10.11.131,10. 11.260 §i 08.06.99, conform cererilor parvenite de la locuitorii paturilor social-vulnerabile din aria primariei ora§ul Edinet, in legatura cu saituatia foarte gre in familii, boli indelungate, avizul comisiei pe probleme economico-financiare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se acorda ajutoare materiale in legatura cu saituatia materiala grea in familiii, conform tabelei:

Nr.

Familia, numele, prenumele

Adresa

Suma (lei)

d/o

1. Lesco Maria

N Gribov20/4

300

2. Crijanovcaia Lidia

N Gribov20/4

300

3. Crijanovscaia Snegana

N Gribov

300

4. Pislari Maria

30 let Osvobojdenia

500

5. Martiniuc Ion

Casa Mare35

300

6. Semionova Nadejda

A Mateevici3

1000

7. Sevali Mila

Comarov91

500

8. Anton Maria

Zabricenilor 12

400

9. Banahovscaia Elena

Independentii 82

500

10. Trincu Larisa

§. Bucovinei 26/6

300

11. $evciuc Iulia

P. Zadnipru 9/7

300

12. Novitcaia Evdochia

Frunze

500

13. Moroz Jana

§ Bucovinei 37

300

14. Stinca Maria

Gorchi 14

300

15. Focova Nadejda

S Lazo

19

400

16. Nistor Ala

Frunze 28

500

17. Subbotina Natalia

Comarov 27

300

18. Prisajniuc Nicolai

Gagarin 16

500

19. Ganusciac Alina

N Gordine§ti

400

20. Opria Alehandr

Livezilor 4

1000

21. Antoficiuc Tudor

V Lupu 1

1000

22. Croitoru Mihail

Porumbescu 2

1000

23. Nereuta Ana

Frunze 11

500

24. Cara Ion

Duenco 16

500

o.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

uoiiomc uniru

v Kosca 1 1 /

400

Michitiuc Aliona

§ Bucovinii 33/26

500

Ciobanu Valentina

Frunze 4

500

Dascalita Lucheria

Gogol 33

400

Lavric Mihail

G Asachi 2/1

500

Revetchi Eduard

G Asachi 2/2

500

Cuvaev Boris

G ASachi 2/1

500

Baiborac Stanislav

G Asachi 2/4

500

Mi§enco Ion

G Asachi

8

500

Gaina Valentina

G Asachi 4/2

 

500

Crestian Petru

G Asachi 4/1

500

Zatu§evscaia Tamara

G Asachi 6

500

Ca§caval Tudor

G Asachi 4/3

500

Babiuc Veniamin

G Asachi 4/4

500

Smolnitcaia Nadegda

§ Bucovinei 19/39

400

Culicovscaia Elena

§Bucovinei 19/37

400

Pedenco Olga

§ Bucovinei

19/6

400

Gamulinschi Victor

§ Bucovinei

19/27

400

Gorbenco Andrei

§ Bucovinei

19/8

400

Sosnitcaia Rita

§ Bucovinei

19/46

400

Iacovet Natalia

§ Bucovinei

19/1

400

Morari Rita

§ Bucovinei 19/42

400

Pigovici Eugenia

§ Bucovinei 19/17

400

Simionova Ana

§ Bucovinei 19/43

400

Bradu Anatolii

§ Bucovinei 19/50

400

Pareniuc Victor

§ Bucovinei 19/41

400

Costa§ Valentina

N Gordine^ti

350

Strugaru Ion

N Gordine§ti

350

Pa§a Ludmila

N Gordine§ti

350

Dariiciuc Evdochia

N Gordine§ti

350

Gutu Ana

N Gordine§ti

350

Pa§a Lidia

N Gordine§ti

350

Fiodorov Elena

N Gordine§ti

350

Crestian Vasilii

N Gordine§ti

350

Samatiuc Aliona

N Gordine§ti

350

Plingau Victor

N Gordine§ti

350

Ticaciuc Nadegda

N Gordine§ti

350

Cojocari Ana

N Gordine§ti

350

Dzic Ion

N Gordinesti

350

PasaTudor

Al cel Bun 52/2

500

Onofrei Irina

Independentei 86/17

300

Martiniuc Evdochia

Casa Mare 35

300

Vortic Ion

Turghenev 10

300

Dudnic Maria

Cehov 16

300

Samson Silvia

S Bucovinei 15/27

1000

Comardin Alehandr

Independentii 86/27

300

Brasovan Antonieta

Al cel Bun 101/3

300

Opria Anatolii

Independentii 86/18

300

Postolachi Leonid

V Rosea 159

500

Gurau Latiana

B Glavan 39

300

Lupu Emilia

M Solohov 9

400

Baesu Tamara

Doina 7

300

Focov Calistrat

Maiacovschi 28

400

Cu§nir Piotr

Al cel Bun 63

300

Polesia Alehandr

§ Bucovinei 19/7 51

500

Zabolotnii Pavel

Florar 105/3

500

J 1.

uuamoi svetiam

82.

Muntian Maria

83.

Maslova Zinaida

84.

Orlovscaia Valentina

85.

Gurieva Ana

86.

Panciuc Gheorguhii

87.

Dolgaia Libovi

88.

Crestian Ion

89.

Cretu Andrei

90.

Cretu Valentina

91.

Toma§evscaia Vera

92.

Bobutac Evstolia TOTAL:

;> aucovinei iy/»

300

Al cel Bun 2/2

300

8 Martie 9

400

Al cel Bun 19

500

31

august 2/16

300

Independentii 86/25

300

Gagarin 2

300

Al cel Bun 176

300

M Eminescu 1

300

31 augusta 2 /3

300

APu§chin 44

500

I. Gagarin 62

500

39150

2 Se aloca 8,0 mii lei pentru contribuirea la procurarea inventarului necesar Categralei Sf Vasile cel Mare pentru buna desfa§urarea serviciilor divine .

3Se aloca 3450 lei pentru mentionarea conducatorilor garzilor populare din aria Primarie or Edinet a cite 150 lei fiecaruia conform anexei

4Contabil §ef d-na L .Strimbanu §i specialist tn problemele planificarii A. Nistor. Va asigura alocarea mijloacelor financiare in stricta conformitate cu prezenta decizie. 5D-1 C. Cojocaru se nume§te persoana responsabila de respectarea legislatiei la indeplinirea prezentei decizii.

Anexa :

la decizie Consiliului ora§enesc Edinet nr. 11/3-1 din 6 aprilie 2012

LISTA

Conducatorilor garzilor populare din aria primariei ora§ului Edinet spre mentionare prin acordarea ajutoarelor materiale

Nr.

d/o

1

2

Q

J

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Numele, prenumele

Domiciliu

Suma

 

(lei)

Dragoi Semion

Str. §os. Bucovinei, 19/19

150

Ivasiuc Tudor

Str.Burebista, 2

150

Hadjiopol Alexandru

Str.

V.Ro§ca, 119 „A”

150

Sincu Dumitru

Str. Independentei, 179

150

Cara Ion

Str. Duenco, 16

150

Voitih Tudor

Str.Pescarilor, 14/16

150

Gorbenco Andrei

Str.§os. Bucovinei, 19/6 -6

150

Melnic Tatiana

Str. Florar, 99/15

150

Rusu Valerii

Str.Alexandru cel Bun, 66/1

150

Ciobanu David

Str. Hotinului, 238

150

Petra§i§in Nicolai

Str.

Izvoarelor,24

150

Davidova Antonina

Str.

Casa Mare, 47

150

Lastovetchi Adam

Str.Independentei, 106/47

150

Cecan Mihail

Str. Vi^inarilor, 15

150

Botnaru Dumitru

Str. Gh. Asachi, 24

 

150

Pagin Tudor

Str. Ion Soltis,

1

150

Sorocan Vitalii

Str. Alexandru cel Bun, 63/57

150

Dubceac Evsevii

Str.

§os. Bucovinei, 19/4-7

150

Jacota Leonid

Str. Cogalniceanu, 4

150

Bologa Marcel

Str. Basarabia, 26

150

Ro§ca Sergiu

Str. Vi§inarilor, 22

150

Vineatinschi Raisa

Str. Basarabia, 46

150

Tibulica Anatolii

Srt.$os. Bucovinei, 19/4-10

150

Total :

3450

>\

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

S t r .

o .

c e r e m

p e i ,

30

Tel. 2-29-30, 2-28-30

PECIIVBJ1MKA

MOJ1/IOBA

EAMHEHICMM

PAMOH

EAMHEHKMM

I'OPOACKOM

C O B E T

y j l . O. Mill’EM IIF. II, 30 TEJ1.2-29-30, 2-28-30

din 06 aprilie 2012

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORASENESC EDINET

DECIZIE nr. 11/4-1

„Cu privire la atribuirea im puternicirilor jiiristului prim ariei de a reprezenta interesele Cosiliului orasenesc Edinet in instantele Judecdtoresti de toate nivelele. ”

In temeiul lit.(w) art. 14 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala. art. 252 din Codul Civil al Repulicii Moldova, art.80 §i art.81 din Codul dc Procedura C.'ivila al Repulicii Moldova

Consiliul orasenesc Edinet, DECIDE:

1. Se Tmputernice§te juristul Primariei ora§ului Edinet dna. Gu$an Tatiana Inrie de a reprezenta

interesele Consiliul orasenesc Edinet in toate instantele judecatore?ti a Republicii Moldova pe toate cazurile civile ?i conteciosul administrativ cu toatc drepturilc prcvazutc de lege peniru reclamant. reclamal. intervenient accesoriu, terta persoana, patima§. Mandatarul in numele Consuiliului va permite. a sustine procesele judiciare pe toate cazurile civile, pcnalc si contenciosul administrativ cu drept de a exercita in

numele reprezentantului toate actele procesuale. de a semna cererea §i de a o depune in judecata. de a stramuta pricina la o judecata arbitrala, de a renunta total sau partial la pretentiile din actiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretentii. de a modifica temeiul sau obiectul actiunii. de a intenta actiune reconventionala, de a ataca hotaririle de judecata in instantele superioare.

2. Incepind cu data adoptarii prezentei decizii a declara nule procurile similare elibcrate de Consiliu §i

toate imputernicirile incredintate pe numele fostului jurist dl.Dumitru Gladiniuc.

3. Secretarul Consiliului (dl.Arcadie Gudumac) se imputcrnicc§te de a elibera §i semna procurile din

numele Consiliului conform prezentei decizii.

4. Secretarul Consiliului (dl.Arcadie Gudumac)

Pre§edin(ele jjcdintei. consilier

Contrasemnat:

Secretarul Consiliului orasenesc Edinet

va /ftlucc la cuno§tinta $i Tndepl ini re prezenta decizie.

Ion CHETII

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

S t r .

o .

c e r e m p e i ,

30

Tel. 2-29-30. 2-28-30

PECIiyBJIMICA MOJUIOBA EJIMHEHKMM PAMOH

E/IHHEHKHM

r OPO/lCK'OM COBET

VJl. O. HEPEMFIEM, 30 TEJI.2-29-30, 2-28-30

din 06 aprilie 2012

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORASENESC EDINET

DECIZIE nr. 11/4-2

„Cu privire la atribuirea im paternicirilor viceprimarului de Edinet de a reprezenta interesele Cosiliului ora§enesc Edinet in instantele Judecatore§ti de toate nivelele. ”

administratia

publica locala. art. 252 din Codul Civil al Repulicii Moldova, art.80 §i art.81 din Codul de Procedure

Civilaal Repulicii Moldova

Consiliul orasenesc Edinet, DECIDE:

In temeiul

lit.(w)

art. 14

al

Legii

nr.436-XVI

din

28

decembrie

2006

privind

1. Se imputemice§te viceprimarul ora§ului Edinet dl. Valerian Ciobanu de a reprezenta interesele

Consiliul orasenesc Edinet in toate instantele judecStore§ti a Republicii Moldova pe toate cazurile civile §i conteciosul administrativ cu toate drepturile prevazute de lege pentru reclamant. reclamat, intervenient

accesoriu. terta persoana. patima§. Mandatarul in numele Consuiliului va permite, a sustine procesele judiciare pe toate cazurile civile, pcnale §i contenciosul administrativ cu drept de a exercita in numele reprezentantului toate actele procesuale. de a semna cererea §i de a o depune in judecata. de a strSmuta

pricina la o judecata arbitrala, de a renunta total sau partial la pretentiile din actiune. de a majora sau reduce cuantumul acestor pretentii. de a modifica temeiul sau obiectul actiunii. de a intenta actiune reconventionalS, de a ataca hotaririle de judecata in instantele superioare.

2. Secretarul Consiliului (dl.Arcadie Gudumac) se imputernice§te de a clibera §i semna procure din

numele Consiliului conform prezentei decizii.

3. Secretarul Consiliului (dl.Arcadie Gudumac) va aduce la cuno§tintS si indeplinire prezenta decizie.

Contrasemnat:

*$0

Sccretarul Consiliului orasenesc Edinet

\

Arcadie G U D U M A C

REPUBLICA MOLDOVA

PECriYBJIMKA M O JlilO B A

 

RAIONUL EDINET

E jlM H E H K H M

PA M O H

CONSILIUL ORASENESC EDINET

E /IM H E H K M M

E O P O

/I C K O M

C O

B E T

S t r

. Tel. 2-29-30, 2-28-30

o

. c

e r

e m

p e i . 30

VJI. O. H EPEM flEM , 30 TEJ1.2-29-30, 2-28-30

din 06 aprilie 2012

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA$ENESC EDINET

DECIZIE nr. 11/4-3

„Cu privire la atribuirea de im puterniciri avocatului Nicolae Baban de a reprezenta interesele Cosiliului ora$enesc Edinet in instantele Judecatore§ti de toate nivelele. ”

In temeiul lit.(w) art. 14 al l.egii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publiea locala. art. 252 din Codul Civil al Repulicii Moldova, art.80 §i art.81 din Codul de Procedure Civilaal Repulicii Moldova

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Se imputernice§te avocatul dl. N icolae Baban de a reprezenta interesele Consiliul orasenesc Edinet

in toate instantele judecatore§ti a Republicii Moldova pe toate cazurile civile §i conteciosul administrativ cu

toate drepturile prevazute de lege pentru reclamant. reclamat, intervenient accesoriu. terta persoana. patima?. Mandatarul in numele Consuiliului va permite, a sustine procesele judiciare pe toate cazurile civile, penale §i contenciosul administrativ cu drept de a exercita in numele reprezentantului toate actele procesuale, de a semna cererea §i de a o depune in judecata. de a stramuta pricina la o judecata arbitrala. de a renunta total sau partial la pretentiile din actiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretentii. de a modifica temeiul sau obiectul actiunii, de a intenta actiune reconventionala. de a ataca hotaririle de judecata in instantele superioare.

2. Secretarul Consiliului (dl.Arcadie Gudumac) se imputernice§te de a elibera §i semna procura din

numele Consiliului conform prezentei decizii.

3. Secretarul Consiliului (dl.Arcadie Gudumac) va aduce la cuno§tinta §i indcplinire prezenta decizie.

Contrascmnat:

Secretarul Consiliului orasenesc Edinet

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

ECnYEJIMKA MOJ1AOBA EAMHEI4KMM PAHOH

E^M HEliKHH

rO PO ^CK O H COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ANESC EDINET

Din “ 06” aprilie 2012

DECIZIE

Xo 11/5-1

“ Cu privire la modiflcarea platii pentru arenda §i/sau folosinta a terenului proprietate publica ”

In temeiul Legii Republicii Moldova nr.39 din 10.03.2011 pentru modificarea §i completarea Legii nr,1308-XIII din 25 iunie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare - cumparare a pamintului ,al Legii Republicii

Moldova

nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea §i deetatizarea

proprietatii publice, art. 14 alin.2 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala,

Consiliul ora§anesc Edinet, DECIDE:

1. Se modifica ,plata de arenda a terenului nr.cadastral 4101101006 cu

suprafata 25,9714 ha proprietate publica (APL),aflat in arenda la S.R.L. “ENERJIA PLAN” ,in persoana directorului Ivan Jidacevschi , prin contractul de arenda din data 25 iunie 2007 , plata de arenda anuala cu suma 18452 lei se modifica in plata anuala de arenda in marime de 26452 le i. 2.Juristul primariei dna T.Gu§an ,specialistul pentru reglementarea proprietatii funciare dl.D.Gladiniuc, vor asigura intocmirea acordurilor aditionale la contractele de baza §i inregistrarea conform legislatiei in vigoare. 3.Se imputernice§te Primarul de Edinet dl. C.Cojocaru ,de a semna acordul aditional . 4.Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama specialistului in problemele economice dna.A.Nistor §i specialistului in problemele reglementarii funciare dl.D.Gladiniuc.

5

Secretarul Consiliului ora§anesc Edinet

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET T E L . 2-29-30, 2-28-30

ECnyEJIMKA MOJIflOBA

EAHHEUKMH PAMOH EAMHEU,KHM TOPOACKOM COBET

T E JI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ANESC EDINET

Din “06 ” aprilie 2012

DECIZIE

JVb H/5-2

“ Cu privire la modiflcarea platii pentru arenda §i/sau folosinta a terenului proprietate publica ”

/V

In temeiul Legii Republicii Moldova 'nr.39 din 10.03.2011 pentru modificarea §i completarea Legii nr.l308-XIII din 25 iunie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare - cumparare a pamintului ,al Legii Republicii Moldova nr.l21-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea §i deetatizarea proprietatii publice, art. 14 alin.2 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala,

Consiliul ora§anesc Edinet, DECIDE:

1. Se modifica ,plata de arenda a terenului nr.cadastral 4101101008 cu

suprafata 4,8031 ha proprietate publica (APL),aflat in arenda la Gospodaria Taraneasca “SCUTARU VICTOR” ,in persoana Victor Scutari , prin contractul de arenda din data 22 aprilie 2008 , plata de arenda anuala cu suma 9104 lei se modifica in plata anuala de arenda in marime de 12230 le i. 2.Juristul primariei dna T.Gu§an ,specialists pentru reglementarea proprietatii funciare dl.D.Gladiniuc, vor asigura intocmirea acordurilor aditionale la contractele de baza §i inregistrarea conform legislatiei in vigoare. 3.Se imputernice§te Primarul de Edinet dl. C.Cojocaru ,de a semna

acordul aditional. 4.Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama specialistului in problemele economice dna.A.Nistor §i specialistului in problemele reglementarii funciare dl.D.Gladiniuc. 5.Prezenta decizie intra in vigoare la data£&doptarii.

9

Pre§edintele §edintei,

Ion Ghetu

Secretarul Consiliului ora§anesc Edinet

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PEC nyBJIH K A MOJITO BA

EAM HEUKHil PAMOH

EAMHELIKMM TOPOACKOH COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE JVe 11/5-2

din “ 06 ” aprilie 2012

„ Cu privirea la cererea cet. Prisacaru Marcel”

Examinind cererea cet. Prisacaru Marcel cu nr. P-123 din 01.02.2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, propunerea comisiei funciare,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1.

Se

atribuie

cet.

Prisacaru

Marcel

in

proprietate

privata terenul

cu

nr.

cadastral 4101223355, cu suprafata totala de S=0,0832 ha, aferent casei de locuit

situata pe adresa : or. Edinet, str. Dacia 17.

cet. Prisacaru Marcel Titlul de autentificare a

dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,0832 ha, cu nr.4101223355 pe

adresa or. Edinet str. Dacia 17.

al

la

2. OCT -Edinet de a

3. Inginerul

9

9

cadastral-

elibera

primariei

dl

Gladiniuc

Dumitru

va

aduce

indeplinire prevederile prezentei decizii.

Pre§edinele §edintei, c()iisilier

I

Ion Ghetu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL O RA§ENESC EDINET T E L . 2-29-30, 2-28-30

ECnYBJIH K A MOJUI.OBA

EJIHHEU[KHM PAMOH

e a h h e u ,k m m

TOPOACKOH COBET

T E J1.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASANESC EDINET

Din “06 ” aprilie 2012

DECIZIE

JVb 11/5-3

“ Cu privire la modifiearea platii pentru arenda §i/sau folosinta a terenului proprietate publica ”

/V

In temeiul Legii Republicii Moldova nr.39 din 10.03.2011 pentru modifiearea §i completarea Legii nr,1308-XIII din 25 iunie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare - cumparare a pamintului ( cu modificarile ulterioare) ,al Legii Republicii Moldova nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea si deetatizarea proprietatii publice, art. 14 alin.2 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala,

Consiliul ora§anesc Edinet, DECIDE:

1. Se modifica ,plata de arenda a terenului nr.cadastral 4101101009 cu

suprafata 10,00 ha proprietate publica (APL),aflat in arenda la Gospodaria Taraneasca “SCUTARU VICTOR” ,in persoana Victor Scutaru , prin contractul de arenda din data 29 august 2008 §i anume plata de arenda anuala cu suma 18706 lei se modifica in plata anuala de arenda in marime de 254631ei. 2.Juristul primariei dna T.Gu§an ,specialistul pentru reglementarea proprietatii funciare dl.D.Gladiniuc, vor asigura intocmirea acordurilor aditionale la contractele de baza §i inregistrarea conform legislatiei in vigoare. 3.Se imputernice§te Primarul de Edinet dl. C.Cojocaru ,de a semna

acordul aditional . 4.Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama specialistului in problemele economice dna.A.Nistor §i specialistului in problemele reglementarii

funciare dl.D.Gladiniuc. 5.Prezenta decizie intra in vigoare la dawadoptarii.

_---- 0

Pre§edintele ^edint^ cons^

Secretarul Consiliului

ora§anesc Edinet^

'

'r'^A

W

:

]

A

Arcadie Gudumac

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET T E L . 2 -2 9 -3 0 , 2-28-30

ECnYEJIHKA MOJIAOBA E/IMHEUKMH PAHOH E^HHEUKHII TOPOACKOH COBET T E JI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ANESC EDINET

Din “06 ” aprilie 2012

DECIZIE

JV2 11/5-4

“ Cu privire la modifiearea platii pentru arenda §i/sau folosinta a terenului proprietate publica ”

/V

In temeiul Legii Republicii Moldova nr.39 din 10.03.2011 pentru modifiearea §i completarea Legii nr.l308-XIII din 25 iunie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare - cumparare a pamintului ,al Legii Republicii Moldova nr.l21-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea §i deetatizarea proprietatii publice, art. 14 alin.2 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala,

Consiliul ora§anesc Edinet, DECIDE:

1. Se modifica ,plata de arenda a terenului nr.cadastral 4111102342 cu suprafata 0,5 ha proprietate publica (APL),aflat in arenda la persoana fizica Vadim Caterenciuc , prin contractul de arenda nr.4524 din data 22iulie 2008 , plata de arenda anuala cu suma 1006 lei se modifica in plata anuala de arenda in marime de 12731ei. 2.Juristul primariei dna T.Gu§an ,specialistul pentru reglementarea proprietatii funciare dl.D.Gladiniuc, vor asigura intocmirea acordurilor aditionale la contractele de baza §i inregistrarea conform legislatiei in vigoare. 3.Se imputernice§te Primarul de Edinet dl. C.Cojocaru ,de a semna acordul aditional , 4.Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama specialistului in problemele economice dna.A.Nistor §i specialistului in problemele reglementarii funciare dl.D.Gladiniuc.

9

1

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJIMKA MOJITO BA E^HHEL[KHM PAHOH

e a h h e ij k m m

t o p o a c k o h

TEJI-. 2-29-30, 2-28-30

COBET

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE

din

“ 06” aprilie 2012

“Cu privire la cererea cet. I.I. Scutaru Vasile”

A

JVa H/5-4

/V

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28 decembrie 2006 privind administratia publica locala,

cererii LI Scutaru Vasile S-

144 din 08.02.2012, procesului-verbal al comisiei funciare,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE :

1.

Se reziliaza contractul nr. 2824 de arenda a terenului cu S-0,5908 ha cu adresa

2.

or. Edinet str. §os. Bucovinei 33/1 din 06.07.2006 dintre APL §i i.I. “Scutaru Vasile”. OCT Edinet va asigura efectuarea schimbarilor in registrul bunurilor imobile conform prezentei decizii.

3.

Inginerul cadastral dl. Gladiniuc Dumitru:

- de intocmit documentatia respectiva.

Pre§edintele §edintei,

Secretarul

Ion Ghetu

Arcadie Gudumac

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL O RA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

f PECnyBJIHKA MOJI^OBA E^HHEUKMM PAHOH EAMHEUKMM rOPOflCKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE

JVb 11 /5-5

din

“ 06” Aprilie 2012

“Cu privire la modifiearea categoriei de

Destinatie a terenului proprietatea privata

a SA ° M oldtelecom ” in seopul constructiei

turnului pentru amplasarea antenei §i a echipa- mentului retelei celulare”

/V

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.06 art-lor 9,15,71 §i 83 al Codului Funciar, Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr. 1451 din 24.12.2007 vizind atribuirea terenurilor, examenind materealele prezentate de catre IS Institutul de Protectie pentru Organizarea Teritoriului cu privire la modifiearea categoriei de destinatie a unui sector de teren in scopul constructiei turnului pentru amplasarea antenei §i a echipamentului retelei celulare pe teritoriul UAT Edinet,

/V

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE :

1. A aproba materialele de modificare a categoriei de destinatie a terenului proprietate privata SA „ Moldtelecom” in scopul constructiei turnului pentru amplasarea antenei §i a echipamentului retelei celulare, pe o suprafata de 0,0025 ha (arabil) cu numarul cadastral 4101103341.

2. SA „ Moldtelecom” va achita pierderele cauzate de excluderea a terenului din circuitul agricol in conformitate prevederilor legislatiei in vigoare.

3. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in seama specialistului in

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

ECnYEJIHKA MOJIAOBA EAMHELIKHH PAHOH EAMHEU.KHM TOPOACKOH COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ANESC EDINET

Din “06 ” aprilie 2012

DECIZIE

JVa 11/5-5

“ Cu privire la modifiearea platii pentru arenda §i/sau folosinta a terenului proprietate publica ”

in temeiul Legii Republicii Moldova nr.39 din 10.03.2011 pentru modifiearea §i completarea Legii nr.l308-XIII din 25 iunie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare - cumparare a pamintului ,al Legii Republicii Moldova nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea §i deetatizarea proprietatii publice, art. 14 alin.2 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala,

Consiliul ord§dnesc Edinet, DECIDE:

1. Se modifica ,plata de arenda a terenului nr.cadastral 4101221260 cu suprafata 1,0 ha proprietate publica (APL),aflat in arenda la persoana fizica Ruslan MTndru , prin contractul de arenda nr.7274 din data 02 octombrie 2006 , plata de arenda anuala cu suma 925 lei se modifica in plata anuala de arenda in

marime de 1018 le i. 2.Juristul primariei dna T.Gu§an ,specialistul pentru reglementarea proprietatii funciare dl.D.Gladiniuc, vor asigura intocmirea acordurilor aditionale la contractele de baza §i inregistrarea conform legislatiei in vigoare. 3.Se imputemice§te Primarul de Edinet dl. C.Cojocaru ,de a semna acordul aditional . 4.Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama specialistului in problemele economice dna.A.Nistor §i specialistului in problemele reglementarii

funciare dl.D.Gladiniuc. 5.Prezenta decizie intra in vigoare la data 2$optarii.

Pre§edintele §edintei, consilier.

iff

Secretarul Consi/iMui- ^ ora§anesc EdihZt^ ,

Ion Glietu

Arcadie Gudumac

j )

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL O RA§ENESC EDINET COBET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnyEJIHKA MOJIAOBA

EAHHEU.KHM PAMOH

EAHHELtKHM rOPO/ICKOM

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORASENESC EDINET

“Cu privire la cererea cet. Bodiul Oresia”

DECIZIE

Kq 11/5-6

din 06 aprilie 2012

In temeiul art.14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 11 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructs lor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. B-257 din 28.03.2012, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul orasenesc Edinet, D E CID E

1. Se modifica decizia consiliului din 31.03.1997

constructia casei” §i va avea urmatorul continut:

“Despre repartizarea sectorului de pamint pentru

“ Cet.

Bodiul Oresia i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,060 ha

cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Magurele nr. 2”.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intoemirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Bodiul Oresia de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Magurele nr. 2 - cu destinatoia constructia casei de locuit.

4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Bodiul Oresia proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha amplasat

pe adresa: or. Edinet str. Magurele nr. 2.

6. Se obliga cet. Bodiul Oresia in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la data

inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini .obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului atribuit.

10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune^i seama vice-primarului Valerian Ciobanu.'^'

Pre§edintele§edintei, consilier—

Secretarul Consiliului orasenesc

f

/

fan Glietu

A rcadii Gudumac

C

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET T E L . 2 -29-30, 2-28-30

ECnYBJIMKA MOJIAOBA EAMHEU.KMM PAMOH

EAMHEU,KHH

T E JI.2-29-30, 2-28-30

rO PO/ICKOM COBET

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ANESC EDINET

Din “06” aprilie 2012

DECIZIE

11/5-6

“ Cu privire la modifiearea platii pentru arenda §i/sau folosinta a terenului proprietate publica ”

/V

In temeiul Legii Republicii Moldova nr.39 din 10.03.2011 pentru modifiearea §i completarea Legii nr.l308-XIIl din 25 iunie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare - cumparare a pamintului ,al Legii Republicii Moldova nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea §i deetatizarea proprietatii publice, art. 14 alin.2 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala,

Consiliul ord§anesc Edinet, DECIDE:

1. Se modifica ,plata de arenda a terenului nr.cadastral 4101101004 cu

suprafata 7,3707 ha proprietate publica (APL),aflat in arenda la Gospodaria Taraneasca “SCUTARU VICTOR” ,in persoana Victor Scutari , prin contractul de arenda nr.2437 din data 04 aprilie 2005 , plata de arenda anuala cu suma 3329 lei se modifica in plata anuala de arenda in marime de 7506 le i. 2.Juristul primariei dna T.Gu§an ,specialistul pentru reglementarea proprietatii funciare dl.D.Gladiniuc, vor asigura intocmirea acordurilor aditionale la contractele de baza §i inregistrarea conform legislatiei in vigoare. 3.Se imputernice§te Primarul de Edinet dl. C.Cojocaru ,de a semna acordul aditional . 4.Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama specialistului in problemele economice dna.A.Nistor §i specialistului in problemele reglementarii funciare dl.D.Gladiniuc. 5.Prezenta decizie intra in vigoare la data-adoptarii.

Pre§edintele

r./z?

V

y

.

v

r

^

i

Secretarul C o A / j ^ / f y - j ^ L /j ord§dnesc Edinet ^

j on Ghetu

Arcadie Gudumac

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL O RA$ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECIiyEJ1H K A MOJIflOBA EAHHEU,KMM PAMOH

. EflHHELJKMH rO P O ^ C K O H COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE

JVo 11/5-7

din

“ 06” aprilie 2011

“Cu privire la cererea

grupului de

cetateni a s. Alexandreni”

in temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 200.6 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 ^Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructs sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” -aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04. 1997, cererii grupului de cetateni a s. Alexandreni nr. C-1524 din 22.12.2011, procesului-verbal al comisiei funciare,

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE :

1.

Se permite

grupului de cetateni a satului Alexandreni reutilarea salii

festive din cladirea fostei primarii §i inzestrarea cu utilaj sportiv.

2.

Se atentioneaza grupul de sala in ordine sanitara.

cetatenii a satului Alexandreni de a mentina

Pre§edintele

Secretarul

Ion Ghetu

>

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

E dlY E JIH K A MOJI^OBA

t EAHHEU,KMM PAMOH EAHHEUKMH TOPOACKOIl COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ANESC EDINET

Din “06 ” aprilie 2012

DECIZIE

JV» 11/5-7

“ Cu privire la modifiearea platii pentru arenda §i/sau folosinta a terenului proprietate publica ”

/V

In temeiul Legii Republicii Moldova nr.39 din 10.03.2011 pentru

modifiearea §i completarea Legii nr.l308-XIII din 25 iunie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare - cumparare a pamintului ,al Legii Republicii

Moldova

nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea §i deetatizarea

proprietatii publice, art. 14 alin.2 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28

decembrie 2006 privind administratia publica locala,

Consiliul ora§anesc Edinet, DECIDE:

1. Se modifica ,plata de arenda a terenului cu suprafata 27,0 ha proprietate

publica (APL),aflat in arenda la I.I

prin contractul de arenda din data 23 octombrie 2002 , plata de arenda anuala cu suma 12976 lei se modifica in plata anuala de arenda in marime de 27835 le i. 2.Juristul primariei dna T.Gu§an ,specialistul pentru reglementarea proprietatii funciare dl.D.Gladiniuc, vor asigura intocmirea acordurilor aditionale la contractele de baza §i inregistrarea conform legislatiei in vigoare. 3.Se imputernice§te Primarul de Edinet dl. C.Cojocaru ,de a semna acordul aditional. 4.Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama specialistului in

“Toma§evscaia E ”,in persoana Toma^evschi,

9

problemele economice dna.A.Nistor §i specialistului in problemele reglementarii

funciare dl.D.Gladiniuc.

o

3 -----

Ion Ghetu

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA

TEL. 2-29-30, 2-28-30

ECnyBJIM KA

MOJIAOBA

RAIONUL EDINET

EAM HElJKHil

PAHOH

CONSILIUL O RA$ENESC EDINET

E/IMHELIKHM rOPOflCKOM COBET TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ANESC EDINET

Din “06 ” aprilie 2012

DECIZIE

JVbH/5-7

“ Cu privire la modifiearea platii pentru arenda §i/sau folosinta a terenului proprietate publica ”

In temeiul Legii Republicii Moldova nr.39 din 10.03.2011 pentru modifiearea §i completarea Legii nr.l308-XIII din 25 iunie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare - cumparare a pamintului ,al Legii Republicii

Moldova

nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea §i deetatizarea

proprietatii publice, art. 14 alin.2 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala,

Consiliul ora§anesc Edinet, DECIDE:

1. Se modifica ,plata de arenda a terenului cu suprafata 27,0 ha proprietate

publica (APL),aflat in arenda la I.I “Toma§evscaia E”,in persoana Toma§evschi, prin contractul de arenda din data 23 octombrie 2002 , plata de arenda anuala cu suma 12976 lei se modifica in plata anuala de arenda in marime de 27835 le i. 2.Juristul primariei dna T.Gu§an ,specialistul pentru reglementarea proprietatii funciare dl.D.Gladiniuc, vor asigura intocmirea acordurilor aditionale la contractele de baza §i inregistrarea conform legislatiei in vigoare. 3.Se imputernice§te Primarul de Edinet dl. C.Cojocaru ,de a semna acordul aditional. 4.Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama specialistului in problemele economice dna.A.Nistor §i specialistului in problemele reglementarii -------

funciare dl.D.Gladiniuc. 5.Prezenta decizie intra in vigoare la data/^doptarii.

9

Pre§edintele §edintei,

Ion Ghetu

Secretarul Consiliului ora§dnesc Edinet

x

u

r

^

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnyBJIH K A M OJUOBA EII.HHEHKMM PAMOH E/IMHEUKMM I OPOJICKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

din

06 aprilie 2012

“Cu privire la cererea cet. Andruh Anatoli”

D

E C

l /

I I

JVb 11/5-8

In temeiul art.

14 al in.

2

a! Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI d in 2 8 decembrie 2006 privind

administratia publica locala. art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XII1 din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului. cu respectarea cerintelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor" aprobat prin HG RM nr. 360 din 18.04. 1997. cererii cet. Andruh Anatoli nr. 1-24 din 09.01.2012.

avizul favorabil al comisiei funciare al consiliului orasenesc procesul-verbal nr.4 din 02.04.2012.

Consiliul orasenesc Edinet DECIDI

1. A recunoa?te constructia. magazin industrial, amplasat pe terenul cu suprafata de S-0.0051 c.c.4101208099, de pe adresa or. Edinet str. Mihai Lminescu 22/a. ca constructic capitals.

ha.

2. Se prmite cet.Andruh Anatoli cumpararea tcrcnulului cu suprafata de S-0.005 1 ha cu

c.c.4101208099. de pe adresa or. Edinet str. Mihai Lminescu 22/a. ca teren aferent imobilului.

3. Juristul primariei. dna. Gu§an Tatina. dc comun cu

specialistul in probleme reglementarii

regimului proprietatii funciare, dl. Gladiniuc Dumitru. de intocmit pachetul de documente respective ?i de prezentat contractul de vmzare-cumparare a terenului spre semnare Primarului.

4. Se imputernice§te primarul or.Edinet dl. Constantin Cojocari de a semna contractul de vinzare-

cumparare a terenului cu suprafata de S-0.0051 ha cu c.c.4101208099, de pe adresa or. Edinet str. Mihai Lminescu 22/a. ca teren aferent imobilului.

5. Specialistul in problemele economice dna. Ala Nistor de comun cu contabiIa-§ef dna. Lilia

Strimbanu va asigura controlul §i evidenta intrarii pe contul de calcul.

6 . 0 C r Edinet va asigura efectuarea schimbarilor ?i inscriirilor in registrul bunurilor imobile conform prezentei decizii.

Primariei a platilor coniform borderoului

x

|

Pre^edintele §edintei, c

Secreta ru 1 Consiliul ui o rasen esc

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

W

*

ECnYBJIHKA MOJIflOBA EAMHE11KMM PAHOH EAMHEUKMH TOPOACKOH COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ANESC EDINET

Din “06 ” aprilie 2012

DECIZIE

JVs 11/5-8

“ Cu privire la modifiearea platii pentru arenda §i/sau folosinta a terenului proprietate publica ”

in temeiul Legii Republicii Moldova nr.39 din 10.03.2011 pentru modifiearea §i eompletarea Legii nr.l308-XIII din 25 iunie 1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare - eumparare a pamintului ,al Legii Republicii Moldova nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea §i deetatizarea proprietatii publice, art. 14 alin.2 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 deeembrie 2006 privind administratia publica locala,

Consiliul ora§dnesc Edinet, DECIDE:

1. Se modifica ,plata de arenda a terenului nr.cadastral 4135108499 cu

saprafata 55,567 ha proprietate publica (APL),aflat in arenda la i.I “Vrabii V.V

,in persoana Vrabie Victor , prin contractul de arenda nr.2411 din data 04 aprilie

2005 , plata de arenda

arenda in marime de 56596 le i. 2.Juristul primariei dna T.Gu§an ,specialistul pentru reglementarea proprietatii funciare dl.D.Gladiniuc, vor asigura intocmirea acordurilor aditionale la contractele de baza §i inregistrarea conform legislatiei in vigoare. 3.Se imputernice§te Primarul de Edinet dl. C.Cojocaru ,de a semna acordul aditional .

anuala cu suma 21237 lei se modifica in

plata anuala de

5

4.Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama specialistului in

problemele economice dna.A.Nistor §i specialistului in problemele reglementarii

funciare dl.D.Gladiniuc.

^S'

Ion Ghetu

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnyBJIMKA MOJIflOBA

E/IMHEIJKMM PAHOH

E^HHEUKMM TOPO/ICKOH COBET TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE JVb H/5-9

din “ 06 ” aprilie 2012

„ Cu privirea la cererea cet. Iurco Svetlana”

Examinind cererea cet. Iurco Svetlana cu nr. Iu-41 din 13.01.2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, propunerea comisiei funciare,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Iurco Svetlana in proprietate privata terenul cu nr. cadastral 4101211498, cu suprafata totala de S=0,06 ha, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. I. Madan 30.

5 ?

2. OCT -Edinet de a elibera cet. Iurco Svetlana Titlul de autentificare a

dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,06 ha, cu nr.4101211498.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Gladiniuc Dumitru va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Pre§edinele §edintei,

Secretarul Consiliului

n

Ion Ghetu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECIiyEJIM KA MOJIAOBA

e a m h e lik h m EjJHHEU,KHM

PAMOH rO PO ^CK O M COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

•»

CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE JVs 11/5-10

din “ 06 ” aprilie 2012

„ Cu privirea la cererea cet. Peresunco Boris”

Examinind cererea cet. Peresunco Boris cu nr. P-01 din 02.01.2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, propunerea comisiei funciare,

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE:

1. Se modifica p.l din decizia nr. 61 din 01.03.2002 cu privire la cererea cet. Peresunco Boris Nicolae cu schimbarea suprafetei terenului cu c.c.4101202173 str. §os. Bucovinei 24 “a”/2 din S-0,0617 ha in S-0,0625 ha:

2. OCT -Edinet va efectua modifiearea respectiva in Titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren, pe terenul cu S-0,0625 ha, cu c.c.4101202173. 3. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietatii funciare - al primariei dl Gladiniuc Dumitru va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Secretarul Consiliului orasenesc

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA

PECnYBJIMKA MOJIAOBA

MAiONUL EDINET

E4HHEl|KM M

P A J O il

('CONSILIUL ORA$ENF.SC ED!NET

E/JHHE1I.KMM

FOPOACKOM COBET

(TEL, 2-29-30, 2-28-30

TEJ1. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE

11/5-11

din 06 aprilie 2012

“Cuprivire la cererea Societdtii Comerciale „Victorinax-Nord”

In temeiul art. 14 alint.2 lit

1

11

{administratia publica locala, art.10 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-X!I din 25.12.1991, art.6 si

•art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIIl din 17 mai 1( urbanismului fariienajSrii teritoriului”. Legii n r.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constriietie.

si autorizarea construirii saa

desfiintarii constructiilor si am enajarilor\pe parcurs „Regulament”)-aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. VN-287 din 04.04.2012, avizul favorabil al comisiei funciare a Consiliului procesul-verbal nr.4 din 02.04.2012,

orasenesc

cu respectarea

eerintelor din

"Regulamentul

privind certificatul

de urbanism

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE :

sector de teren cu

suprafata de S-0,0022 ha cu dectinatia-instalarea unei gherete comerciale in complex cu autopavilion pentru pasageri la oprirea-auto de pe adresa or.Edinet. str. Independentei nr.75.

2. Se obliga Soeietatea Comevciala 7,Victorinax-Nord” In termen de 30 de ziie calendaristice prezentarea

/documenta|iei prevazute la art.3 din Legea nr.163 din 09.07.2010 si la pet.11 din "Reguiarnend' pentru

1. Societatii Comerciale

,,Victorinax-Nord” i se atribuie in folosinta temporara

un

primirea certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism ad eiibera pentru o perioada de vaiabiiitate de 3 luni de la data inregistrarii

.certificatului la Primarie.

4. Se obliga solicitantul. in termen de 3 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca Autorizatie

’de construire.

5. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiuniie de utilizare a terenului

conform destinatie! in termen de an an, va pierde dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.

e

6.

Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in se*ma vice-primarului Valerian Ciobanu.

'

Pregedintele sedimtei, consilier

Contrasemnat:

Secretarul Consiliului orasenesc

Ion GHETU

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PEC nY B JlH K A MOJI/IOBA

e a h h e i i k h m

PAMOH

E^HHEIJKHM TOPOACKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE

JVb 11/5-11

din

06 aprilie 2012

“Cu privire la cererea cet. Co§eri Feodor, Catarau Victor, Gordila Vitalie, Togadiuc Andrei §i Rusu Anatolie”

in temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.45, art.46 din Codul

Funciar al Republicii Moldova, Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea §i

a cetatenilor Co§eri

Feodor, Catarau Victor, Gordila Vitalie, Togadiuc Andrei §i Rusu Anatolie nr.

C-04

solicitantilor, avizul favorabil al comisiei funciare a Consiliului ora§enesc proces-

verbal nr.4 din 02.04.2012

in scopul asigurarii parcarii organizate a autoturismelor

deetatizarea proprietatii publice, cererii nr.C-04 din 02

01.2012

din

02

01.2012,

Consiliul orasenesc DECIDE :

1. Se aproba planul terenului cu suprafata de S-0,0040 ha din fata blocului

locativ de pe adresa or.Edinet, str.§oseaua Bucovinei nr.35, conform planului de incadrare, cu destinatia-constructia unei parcari pentru autoturisme.

2. Se permite cetatenilor Co§eri Feodor, Catarau Victor, Gordila Vitalie,

Togadiuc Andrei §i Rusu Anatolie, constructia §i amenajarea unei parcari auto publice in fata blocului locativ de pe adresa or.Edinet, str.§oseaua Bucovinei nr.35 conform planului de incadrare.

3. Se autorizeaza parcarea organizata pentru autoturisme din fata blocului

locativ de pe adresa or.Edinet, str.§oseaua Bucovinei nr.35.

4. Se obliga cetatenii Co§eri Feodor, Catarau Victor, Gordila Vitalie, Togadiuc

Andrei §i Rusu Anatolie sa achite impozitul funciar pentru folosirea terenului cu suprafata de S-0,0040 ha din fata blocului locativ de pe adresa or.Edinet, str.§oseaua Bucovinei nr.35 in calitate de parcare pentru autoturisme

5. Se atentioneaza cet. Co§eri Feodor, Catarau Victor, Gordila Vitalie, Togadiuc

Andrei §i Rusu Anatolie ca sint responsabili de asigurarea curateniei sanitare pe

terenul susmentionat.

9

6. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama specialistului in

problemele reglementarii regimului proprietatii funciare dl.Dumitru Gladiniuc.

Pre§edintele §edintei, consili^

Contrasemnat:

Secretarul Consiliului ora§enesc

Arcadie Gudumac

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET T E L . 2-29-30, 2-28-30

PEC nyEJIH K A M OJI^OBA EAMHEU,KHM PAHOH EAHHEDKHH TOPOACKOH COBET T E JI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE JNa 11/5-12

din “ 06 ” aprilie 2012

„ Cu privirea la cererea cet. Vovcenco Nina Alexei ”

Examinind cererea cet. Vovcenco Nina Alexei cu nr. V-1190 din 21.09.2011, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, propunerea comisiei funciare,

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE

1. Se modifica suprafata din S-0,0699 ha in S-0,0714 ha din decizia Consiliului Orasenesc Edinet nr. 4/6-5 din 25 iulie 2011 cu urmatorul continut:

1. Se atribuie cetatenilor Vovcenco Nina Alexei, Timcic Valentina Nicolai,

Stolear Serghei Veaceslav in proprietate privata 24,04% din terenul cu nr. cadastral 4101215176, cu suprafata totala de S=0,0714 ha, ca teren aferent casei de locuit,

situata pe adresa : or.Edinet, str. Octavian Cerempei 63. 2. OCT -Edinet de a elibera cetatenilor Vovcenco Nina Alexei, Timcic

Valentina Nicolai, Stolear Serghei Veaceslav Titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren 24,04% din terenul cu numarul cadastral 4101215176 cu suprafata S-0,0714 ha de pe adresa or. Edinet str. Octavian Cerempei 63.

3. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietatii funciare- al primariei dl. Gladiniuc Dumitru va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

9

J

( Pre§edinelc

Secretarul

Ion Ghetu

9

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL O RA$ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PE C nyB JIH K A MOJIflOBA

PAHOH

E/I,HHEIi,KHM TOPOACKOH COBET

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

e a h h e u k h m

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

din

DECIZIE

06” aprilie 2012

“Cu privire la cererea SRL “Crucial -V .T .”

JV<! 11/5-13

in temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructs sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04. 1997, cererii SRL. „Crucial-V.T.” nr. 208 din 05.04.2012, procesului-verbal al comisiei funciare,

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE :

1.

Se permite SRL „Crucial V.T.” constructia unui gard decorativ in fata oficiului

2.

care se afla pe adresa or. Edinet str. Independentei 23. Se atenentioneaza SRL “Crucial V.T”, ca constructia gardului decorativ sa fie efectuata in aliniament cu gardul imobilului de pe str. Independentei 23/1.

Pre§edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului orasenesc

‘I.

’ • ’

"

Ion Ghetu

Arcadie Gudumac

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET T E L . 2 -2 9 -3 0 , 2-28-30

ECnyEJIHKA MOJIflOBA

EAMHEIJKHH PAHOH

ea m h eijk m m

t o p o a c k o h

COBET

T E JI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ANESC EDINET

Din “06” aprilie 2012

DECIZIE

“ Cu privire la cererea cet.Vengher Anatolie ”

/\

In tem eiul:

JVb 11/5-15

-art. 14 din

administratia publica locala. -art. 10 §i art. 11 din Legea nr.523-XVI din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale. -Cap.II din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea §i deetatizarea

Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind

proprietatii publice. -Codul funciar al RM din 25.12.1991. -Cererea cu nr. V-1403 §i V-1404 de la cet.Vengher Anatolie

Consiliul ord§dnesc Edinet, DECIDE:

1. Se respinge cererea a cet.Vengher Anatolie privind schimbarea cotelor de teren cu nr.cadastral 4101104118 §i 4101104117 cu terenul ce apartine APL pe motivul ca pe terenul solicitat este proiectat un poligon de de§euri.

2. Prin grija Secretarului Consiliului ora§anesc • Edinet (dl.Arcadie Gudumac) decizia va fi comunicata solicitantului.

Pre§edintele §ed

Secretarul Conshtwm ora§anesc Edinet

Arcadie Gudumac

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJIHKA MOJIflOBA EAHHEU,KMM PAMOH . EAMHEUKMM TOPOACKOM COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

din

DECIZIE

“ 06” aprilie 2011

“Cu privire la cererea cet. Griniuc Vitalie”

11/5-16

in temeiul art. 14 alin. 2 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 22 din Codul Funciar al R. Moldova, Regulamentului privind autorizatia functionarii §i schimbarii destinatiei constructiilor §i amenajarilor - aprobat prin HGRM nr.306 din 30.03.2000 (pe parcurs „Regulament”), studiu de fundamentare din 15 decembrie 2011, avizul sanitar nr. 89 din 07 octombrie 2010, cererea solicitantului nr. G-09 din 31 ianuarie 2012, avizul pozitiv al comisiei funciare,

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE

1. Se permite cet. Griniuc Vitalie schimbarea destinatiei a unei parti a casei individuale de locuit in oficiu situata pe adresa or. Edinet str. Independentei nr. 138.

2. Se obliga cet. Griniuc Vitalie, in termen de 30 zile prezentarea documentatiei prevazute de pet .22 din”Regulament" avizata de arhitect- §ef al raionului, pentru eliberarea Autorizatiei de schimbare a destinatiei.

3. Se obliga cet. Griniuc Vitalie, de a inregistra Autorizatia de schimbare a destinatiei casei individuale de locuit, la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet.

9

'

9

4. Secretarul Consiliului dl. Gudumac Arcadie a aduce prezenta decizie la cuno§tinta tuturor persoanelor cointeresate.

Pre§edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului onisenesc

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECiryEJlM K A MOJI/IOBA EAMHEU.KMM PAM OH EAMHEUKHM TOPOflCKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

din

DECIZIE

“ 06” aprilie 2011

“Cu privire la cererea cet. Burduh Oxana”

JVs 11/5-17

In temeiul art. 14 alin. 2 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 22 din Codul Funciar al R. Moldova, Regulamentului privind autorizatia functionarii §i schimbarii destinatiei constructiilor §i amenajarilor - aprobat prin HGRM nr.306 din 30.03.2000 (pe parcurs „Regulament”), studiu de fundamentare din 15 decembrie 2011, avizul sanitar nr. 89 din 07 octombrie 2010, cererea solicitantului nr. B-81 din 25.01. 2012, avizul pozitiv al comisiei funciare,

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE :

1. Se permite cet. Burduh Oxana schimbarea destinatiei unei incaperi a apartamentul in oficiu situat pe adresa or. Edinet str. Alexandru cel Bun nr. 81. 2. Se obliga cet. Burduh Oxana, in termen de 30 zile prezentarea documentatiei prevazute de pet .22 din”Regulament" avizata de arhitect- §ef al raionului pentru eliberarea Autorizatiei de schimbare a destinatiei. 3. Se obliga cet. Burduh Oxana, de a inregistra Autorizatia de schimbare a destinatiei apartamentului, la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet. 4. Secretarul Consiliului dl. Gudumac Arcadie a aduce prezenta decizie la la cuno§tinta tuturor persoanelor cointeresate. ‘

Pre§edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului orasenesc

Ion Ghetu

9

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnyEJIH K A MOJWOBA E^MHELIKMM PAMOH E^MHEHKHM rOPO^CKOM COBET TEJ1. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORASENESC EDINET

din

C 6

aprilie 2012

DECIZIE

M> '///-T- Zel­

„Cu privire la cererea cet Capiliuhovscaia Nina, locuitoare a satului Alexandreni, rnul Edinet”

In

temeiul

art.

14

28.12.2006 §i dispozitiei

Legii

privind

administratia

publica

primarului Nr. 50 din 18.02 2004,

Consiliul orasenesc

Edinet

D E C ID E

:

locala

nr.

436-XVI

din

1.A numi tutore cet. Capiliuhovscaia Nina, a.n 04.09.1952, locuitoare a satului Alexandreni.

2.A institui tutela asupra minorului

Balan Daniel a.n.03.07.1996 .

3.Secretarul consilului orasenesc dl. Gudumac Arcadii a aduce la cuno§tinta prezenta decizie persoanelor cointeresate.

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PEC nyfiJIM K A MOJLHOBA EZIMHEUKMM PAMOH E^MHEUKMM TOPO/ICKOM COBET TEJ1. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

din C f aprilie 2012

D E C I Z I E

M

■f i

I S'- d 3

„Cu privire la cererea cet. Podgornaia Ana , Nr P-260 din 29.03.2012 locuitoare a or. Edinet, str. 31 August 2, ap. 21”

In

temeiul

art.

14

Legii

28.12.2006, avizului §ef. SASPE

privind

Edinet Nr.840, din 06.04.2012,

administratia

publica

locala

nr.

436-XVI

Consiliul orasenesc Edinet

D E C ID E

:

1.A numi tutore cet. Podgornaia Ana locuitoare a or. Edinet,

str. 31 August 2, ap 21.

din

2.A institui tutela asupra copililui minor Cucu Tatiana, a.n. 30.06.2006 fara achitarea indemnizatiilor . 3.Secretarul consilului orasenesc dl. Gudumac Arcadii a aduce la cuno§tinta prezenta decizie persoanelor cointeresate.

Secretarul Consiliului orasenesc

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PEC nyEJlM K A MOJITO BA E/IMHEUKMM PAMOH E4MHELI.KMM TOPOilCKOM COBET TEJ1. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORASENESC EDINET

din

C(c aprilie 2012

DECIZIE

M> /fi / <T-

„Cu privire la cererea cet Moldovan Mavra , locuitor al or. Edinet, str. Staroobreadcescaia 74 M-238, din 20.03.2012 ”

In

temeiul

art.

14 Legii

28.12.2006, dispozitiei primarului

privind

administratia

din 01.10.2001 ,

publica

locala

nr.

436-XVI

din

Consiliul orasenesc

Edinet

D E C ID E

:

1.A numi tutore cet

str. Staroobreadcescaia 74.

Moldovan Mavra, anul na^terii 09.05.1951, locuitoare a or. Edinet,

2.A institui tutela asupra minorului Lupu§or Anatolii Valeriu, anul na§terii 02.07.1997. 3.Secretarul consilului orasenesc dl. Gudumac Arcadii a aduce la cuno§tinta prezenta decizie persoanelor cointeresate.

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ CONSILIUL ORA$ENESC EDINET STR.O. CEREM PEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

P E C nyE JM K A MOJLTOBA

PAHOH

E^HHEUKMH TOPO^CKOH COBET

YJI. O. HEPEMIIEM,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

e a h h e u k m h

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din

6 aprilie 2012

DECIZIE NR. 11/5-26

„Cu privire la cererea cet. Reaboi Valentina”

in temeiul art. 14 al Legii Republicii Moldova privind administratia publica locala nr. 436 din 28.12. 2006 §i cererii depuse de conducatorul II „Reaboi Valentina” cu care primaria a incheiat contract de locatiune de baii ora§ene§ti amplasata pe str. Independentei, nr. 75, prin care solicita mic§orarea platii de arenda pe cladirea §i terenul aferent cladirii, tinind cont ca contractul de arenda a fost incheiat conform legislatiei in vigoare,

Consiliul orasenesc Edinet, DECIDE :

1. Se respinge solicitarea dnei Reaboi Valentina de a mic§ora plata de arenda a cladirii §i a terenului aferent cladirii baii ora§ene§ti.

2. incepind cu 1 iunie 2012 se reziliaza contractul nr.8 din 2.09.2009 de arenda

locatiune a cladirii baii §i terenului aferent baii ora§ene§ti incheiat cu II „Reaboi

Valentina”.

3. Se obliga II “Reaboi Valentina” a achita pina la 1 iunie 2012 datoriile

platilor de arenda a cladirii §i terenului aferent baii ora§ene§ti.

4. Se pune in sarcina Secretarului Consiliului orasenesc Edinet dl Arcadie

Gudumac de a aduce la cuno§tinta II “Reaboi Valentina” cu prezenta decizie.

Pre^edintele §edintei

Secretarul Consiliului orasenesc Edinet

Ion Ghetu

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJTHKA MOJl/JOBA E^MHEUKHM PAMOH EAHHEU,KMH rO P O ^C K O H COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

din

DECIZIE

“ 06” Aprilie 2011

“Cu privire la cererea Podlesnii Vitali”

JVb 11/6-1

in temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructs sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” - aprobatprin HGRM nr. 360 din 18.04. 1997, cererii cet. Podlesnii Vitali nr. P-235 din 19.03.2012, procesului-verbal al comisiei funciare,

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE :

1. Se permite cet. Podlesnii Vitali cumpararea a 37% din terenul cu suprafata

totala de S-0,1082 ha cu c.c.4101215114 ca teren aferent imobilului de pe adresa str. Ocatvian Cerempei 79/5. 2. Juristul primariei dm. Gu§an Tatina de comun cu specialistul in probleme reglementarii regimului proprietatii funciare dl. Gladiniuc Dumitru de prezentat contractul de vinzare-cumparare a terenului spre semnare.

3. Se imputernice§te primarul or.Edinet de a semna contractul respectiv.

4. OCT Edinet va asigura efectuarea schimbarilor in registrul bunurilor imobile conform prezentei decizii.

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJIMKA MOJIAOBA EAHHEUKHH PAMOH E£H H EU ,K H ii rO PO flCK O H COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

/\

din

DECIZIE

“ 06” Aprilie 2011

“Cu privire la cererea Harlamov Vasili”

JVs 11/6-2

In temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructs sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04. 1997, cererii cet. Harlamov Vasili nr. H-169 din 20.02.2012, procesului-verbal al comisiei funciare,

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE :

1. Se permite cet. Harlamov Vasili cumpararea a 52,91% din terenul cu suprafata totala de S-0,0222 ha cu c.c.4101216023 ca teren aferent imobilului de pe adresa str. 31 August 9/1.

2. Se instituie sevitute la terenul cu c.c.4101216149 §i la imobilul cu c.c.4101216023.004 (proprietar cet. Sebastian Olga).

3. Juristul primariei dm. Gu§an Tatina de comun cu specialistul in probleme reglementarii regimului proprietatii funciare dl. Gladiniuc Dumitru de prezentat contractul de vinzare-cumparare a terenului spre semnare.

4. Se imputemice§te primarul or.Edinet de a semna contractul respectiv.

5. OCT Edinet va asigura efectuarea schimbarilor in registrul bunurilor imobile conform prezentei decizii.

Ion Ghetu

9

0

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJIMKA MOJIflOBA EAMHEU,KHII PAHOH

EAMHEU,KMM

rO POACK OM COBET

TEJI.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE JVb 11/6-3

din “ 06 ” aprilie 2012

„ Cu privirea la cererea cet. Perepciuc Olga”

Examinind cererea cet. Perepciuc Olga cu nr. P-154 din 13.02.2012, privind eliberarea Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, propunerea comisiei funciare,

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Pererpciuc Olga in proprietate privata V2 din terenul cu

suprafata de S-0,0424 ha cu numarul cadastral 4101214114, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. Casa Mare 24.

2. OCT -Edinet de a elibera cet. Perepciuc Olga Titlul de autentificare a

dreptului detinatorului de teren 14 din terenul cu S-0,0424 ha, cu numarul cadastral

4101214114.

la

3. Inginerul

cadastral-

al

primariei

dl

Gladiniuc

Dumitru

va

aduce

indeplinire prevederile prezentei decizii.

Pre^edinele §edintei, consilier

Secretarul Consiliuliii orasenesc

Ion Ghetu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PEC nyEJIM K A MOJI/J.OBA EAMHEUKMM PAHOH E/JMHEIJKMH TOPOACKOM COBET

TEJ1.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE JVa 11/6-4

din “ 06 ” aprilie 2012

„ Cu privirea la cererea cet. Dovbenco Nadejda”

Examinind cererea cet. Dovbenco Nadejda

cu nr. D-153 din 13.02.2012,

privind eliberarea

ca temei extrasul din registrul bunurilor imobile, propunerea comisiei funciare,

Titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren, luind

Consiliul orasenesc Edinet DECIDE:

1. Se atribuie cet. Dovbenco Nadejda in proprietate privata 14,3% din suprafata terenului S-0,0727 ha cu c.c. 4101216158, aferent casei de locuit situata pe adresa : or.Edinet, str. 31 August 3 ap. 2. 2. OCT -Edinet va elibera cet. Dovbenco Nadejda Titlul de autentificare a

dreptului detinatorului de teren, 14,3%) din suprafata terenului S-0,0727 ha cu c.c.

4101216158.

3. Inginerul cadastral- al primariei dl Gladiniuc Dumitru va aduce la

indeplinire prevederile prezentei decizii.

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PEC nyEJIH K A MOJIflOBA

e a m h e u k m m

PAHOH

EAMHEU,KHH TO PO flCK O H COBET

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET