Sunteți pe pagina 1din 70

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnyBJIHKA MOJIflOBA E/JHHELJKHH PAHOH EflHHEIJKMii TOPOACKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE

M 7/14-1

din 1 noiembrie 2011

“Cu privire la cererea cet. Plohoi Vitalie”

In temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrafia publics locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certiflcatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintSrii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. P-1272 din 12.10.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Plohoi Vitalie i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,060 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Tineretei nr. 51.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu mtocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Plohoi Vitalie de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Tineretei nr. 51 - cu destinatoia constructia casei de locuit.

4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Plohoi Vitalie proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Tineretei nr. 51.

6. Se obliga cet. Plohoi Vitalie in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certiflcatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioadS de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizafie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre$edinte!e §edintei, consilier

a

Secretarul Consiliului ord§enesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnyEJIHKA MOJIflOBA

EflHHEIJKHH PAMOH

e /ih h e ij k h h

t o p o a c k o m

c o b e t

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE

Xs 7/14-2

din 1 noiembrie 2011

“Cu privire la cererea cet. Belie Mariana”

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publics locals, art. 11 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. B-1299 din 24.10.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Belie Mariana i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,060 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Tineretei nr. 49.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Belie Mariana de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Tineretei nr. 49 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei decizii.

5. Se permite cet. Belie Mariana proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Tineretei nr. 49.

6. Se obliga cet. Belie Mariana in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizafie de construire. 9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se oune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECIiyEJIMKA MOJIAO BA EAHHELIKHM PAHOH E/UiHELtfCHH TOPOACKOH COBET TEJT. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE

JVa 7/14-3

din 1 noiembrie 2011

“Cu privire la cererea cet. Gaibu Virginia”

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publics locals, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. G-1271 din 12.10.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora$enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Gaibu Virginia i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,060 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Tineretei nr. 47.

2. Specialistul in problemele reglementarii propriet&tii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in naturi cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Gaibu Virginia de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Tineretei nr. 47 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Gaibu Virginia proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Tineretei nr. 47.

6. Se obliga cet.

Gaibu Virginia in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistr&rii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului ord§enesc

J't / f /

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnYEJIHKA MOJITO BA E^HHEU,KHH PAHOH E^HHEUKHH TOPOACKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE

JVb7/14-4

din 1 noiembrie 2011

“Cu privire la cererea cet. Rusanovscaia Tatiana”

In temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului $i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certiflcatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. R-1264 din 11.10.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Rusanovscaia Tatiana i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-

0,060 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Tineretei nr. 46.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Rusanovscaia Tatiana de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Tineretei nr. 46 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Rusanovscaia Tatiana proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Tineretei nr. 46.

6. Se obliga cet. Rusanovscaia Tatiana in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certiflcatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decj^ii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului o r& § e n e sc ^ ^ ^ ^ ^ ^ f\Z - ^ —

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnyEJIMKA MOJIAOBA

EflMHEIJKHH PAHOH

E^HHEIJKHM TOPOflCKOH COBET

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE

JVb7/14-5

din 1 noiembrie 2011

“Cu privire la cererea cet. Pastrama Galina”

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certiflcatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. P-1244 din 05.10.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Pastrama Galina i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,060 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Tineretei nr. 43.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Pastrama Galina de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Tineretei nr. 43 - cu destinatoia constructia casei de locuit.

4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei decizii.

5. Se permite cet. Pastrama Galina proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str- Tineretei nr. 43.

6. Se obliga cet. Pastrama Galina in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documenta ei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certiflcatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edintei,

Secretarul Consiliului

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnyEJIHKA MOJIAOBA EflHHEIJKHH PAMOH E^HHEU,KHH TOPOflCKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE

JVs 7/14-6

din 1 noiembrie 2011

“Cu privire la cererea . cet. Gora§ Eugeniu”

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 11 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructs lor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. G-1224 din 29.09.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ord$enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Gora§ Eugeniu i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,060 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Tineretei nr. 41.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Gora§ Eugeniu de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Tineretei nr. 41 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Gora§ Eugeniu proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str- Tineretei nr. 41.

6. Se obliga cet. Gora§ Eugeniu in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinafiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

f

/ ,<

/*.

j ,,

Pre§edintele §edinftei, cansitier

' IPsf' !:ll

'

'

Secrelarul Consiliuhti &ra§emsc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PEdlY EJIH K A MOJI/JOBA

e a h h e ijk m m

p a h o h

E/JHHEUKHH rOPO/JCKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE

7/14-7

din 1 noiembrie 2011

“Cu privire la cererea cet. Postolachi Diana”

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locals, art. 11 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certiflcatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. P-l 196 din 21.09.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul orfi§enesc Edinef, DECIDE:

1. Cet. Postolachi Diana i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Tineretei nr. 39.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Postolachi Diana de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Tineretei nr. 39 - cu destinatoia constructia casei de locuit.

4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei decizii.

5. Se permite cet. Postolachi Diana proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Tineretei nr. 39.

6. Se obliga cet. Postolachi Diana in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certiflcatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edintei, consilier [ i f

U

Secretarul Consiliului orasenesc

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECIiyEJIHKA MOJITO BA E^HHEUKHH PAHOH E/JHHEIJKHH TOPOflCKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE

JYo7/14-8

din 1 noiembrie 2011

“Cu privire la cererea cet. Calugher Agafia”

In temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. C-1170 din 19.09.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Calugher Agafia i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Tineretei nr. 37.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietafii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Calugher Agafia de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Tineretei nr. 37 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Calughere Agafia proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Tineretei nr. 37.

6. Se obliga cet. Calugher Agafia in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECTIYEJIHKA MOJIflOBA E/JHHEUKHH PAMOH EflHHEIJKHH TOPOACKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE

JVs 7/14-9

din 1 noiembrie 2011

“Cu privire la cererea cet. Gheras Lucia”

In temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. G-1161 din 16.09.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Gheras Lucia i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha

cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Tineretei nr. 35.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Gheras Lucia de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Tineretei nr. 35 - cu destinatoia constructia casei de locuit.

4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei decizii.

5. Se permite cet. Gheras Lucia proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha amplasat

pe adresa: or. Edinet str. Tineretei nr. 35.

6. Se obliga cet. Gheras Lucia in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentaf‘ei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinafiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edintei,

Secretarul Consiliului

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnYBJIHKA MOJIflOBA E/JHHEUKHH PAHOH E^HHEUJCHH TOPO^CKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

“Cu privire la cererea cet. Rusu Artur”

DECIZIE

JVb7/14-10

din 1 noiembrie 2011

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 11 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. R-1162 din 16.09.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Rusu Artur i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Cojbuc nr. 52.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Rusu Artur de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a terenului

de pe adresa or. Edinet str. Cojbuc nr. 52 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Rusu Artur proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha amplasat

pe adresa: or. Edinet str. Cojbuc nr. 52.

6. Se obliga cet. Rusu Artur in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei prevazute

la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea certificatului

de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECtiyEJIHKA MOJIAOBA E/IHHELIKHM p a h o h EAMHEUKHM rOPO^CKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORASENESC EDINET

“Cu privire la cererea cet. Paladi Maxim”

DECIZIE

JVs 7/14-11

din 1 noiembrie 2011

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publics locals, art. 11 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajSrii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenaiarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. P-l 153 din 14.09.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul orfi§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Paladi Maxim i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-construcfiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Cojbuc nr. 50.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Paladi Maxim de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta. a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Cojbuc nr. 50 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Paladi Maxim proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Cojbuc nr. 50.

6. Se obligS cet. Paladi Maxim in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioadfi de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrari

certificatului la Prim&rie.

8. Se obligS solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sS primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit.

-) j

10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se prtns in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.'

f

•. y

Pre§edintele §edintei, consilier

-

1' "

Secretarul Consiliului ora§enesc

>, >--

'*-}}

"

,

\

Tx-

••

Nicolae Crefu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnyEJIHKA MOJITO BA E^MHEIJKHH PAHOH EAMHEI1,KHM rOPOflCKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

“Cu privire la cererea cet. Foros Oxana”

DECIZIE

JNs 7/14-12

din 1 noiembrie 2011

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 11 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. F-1083 din 02.08.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Foros Oxana i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Cojbuc nr. 48.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Foros Oxana de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a terenului

de pe adresa or. Edinet str. Cojbuc nr. 48 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Foros Oxana proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha amplasat

pe adresa: or. Edinet str. Cojbuc nr. 48.

6. Se obliga cet. Foros Oxana in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre$edintele $edintei, consider

V \

( /. 7

Secretarul Consiliului ora$eriei& ^ . -\L—

Nicolae Cretu

Arcadi i Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PEdlY BJIH K A MOJIAOBA EAHHEUKHM PAHOH E^HHEUKHfl TOPO^CKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

“Cu privire la cererea cet. Zabaceai Octavian ”

DECIZIE

JNb7/14-13

din 1 noiembrie 2011

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. Z-1042 din 19.08.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Zabaceai Octavian i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafaja de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Cojbuc nr. 44.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Zabaceai Octavian de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Cojbuc nr. 44 - cu destinatoia constructia casei de locuit.

4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Zabaceai Octavian proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Cojbuc nr. 44.

6. Se obliga cet. Zabaceai Octavian in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului ora§enesc

/ j f

/l/J » A

1

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnyfiJIHKA MOJIAOBA E£HHEU[KHH PAHOH

e,z jh h e ijk h h

t o

p o a c k o

h

c o

b e t

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET D E C I Z I E JVb7/14-14

“Cu privire la cererea cet. Ga§inova Lidia”

din

1 noiembrie 2011

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. G-964 din 08.08.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora$enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Ga§inova Lidia i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Cojbuc nr. 42.

2. Specialistul in problemele reglementari

proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obligS cet. Ga§inova Lidia de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Cojbuc nr. 42 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Ga§inova Lidia proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Cojbuc nr. 42.

6. Se obliga cet. Ga§inova Lidia in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECIXYBJIHKA MOJI^OBA E^HHEI^KHM PAHOH EflHHEIJKMH TOPOACKOM COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

“Cu privire la cererea cet. Vomic Mina”

DECIZIE

JVa 7/14-15

din 1 noiembrie 2011

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. V-938 din 03.08.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ord§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Vomic Mina i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Cojbuc nr. 40.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Vomic Mina de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a terenului

de pe adresa or. Edinet str. Cojbuc nr. 40 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Vornic Mina proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha amplasat

pe adresa: or. Edinet str. Cojbuc nr. 40.

6. Se obliga cet. Vomic Mina in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistra] i certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se aten|ioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligafiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

,A

u it

Pre§edintele §edin{ei, co

X

w

.

A'\ \ u/i/t

Secretarul Consiliului orft§enesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PEdlYEJIM KA MOJIflOBA

e a h h e u ,k m h

PAMOH

EAHHEIIKHH TOPOACKOH COBET

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

“Cu privire la cererea cet. Scutari Valeriu”

DECIZIE

JVb7/14-18

din 1 noiembrie 2011

In temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locals, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. S-814 din 06.07.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Scutaru Valeriu i se atribuie in folosinta temporary un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. I. Negruta nr. 14.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obligS

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Scutaru Valeriu de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str.1- Negruta nr. 14 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei decizii.

5. Se permite cet. Scutaru Valeriu proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. I. Negruta nr. 14.

6. Se obliga cet. Scutaru Valeriu in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certiflcatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edin(ei, consilier

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPDBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET %

PECnYEJIHKA MOJIAO BA EAHHEUJKHH PAHOH EflMHELlKHH TOPOflCKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORASENESC EDINET

“Cu privire la cererea cet. Bogdan Sergiu”

DECIZIE

JVb7/14-20

din 1 noiembrie 2011

In temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerinfelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism $i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. B-950 din 05.08.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora^enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Bogdan Sergiu i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Cojbuc nr. 36.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Bogdan Sergiu de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Cojbuc nr. 36 - cu destinatoia constructia casei de locuit.

4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei decizii.

5. Se permite cet. Bogdan Sergiu proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Cojbuc nr. 36.

6. Se obliga cet. Bogdan Sergiu in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului ora§enesc

srziL

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnyEJIHKA MOJIflOBA EflHHEUKMH PAHOH E/I,HHEII,KHH FOPOACKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL GRAVEN ESC EDINET

“Cu privire la cererea cet. Ghenea Tatiana”

DECIZIE

JVo 7/14-22

din 1 noiembrie 2011

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 11 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. G-902 din 27.07.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Ghenea Tatiana i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Cojbuc nr. 53.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Ghenea Tatiana de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str- Cojbuc nr. 53 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Ghenea Tatiana proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Cojbuc nr. 53.

6. Se obliga cet. Ghenea Tatiana in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primar.e.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei de^i: | se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edintei, cbmili&r

Iv ffilr

S>

/m fj

Secretarul Consiliului ora$eitesc

Nicolae Cretu

Tircadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PEdlY EJIH K A MOJIAOBA EAHHEIIjCHH PAHOH EAHHEIXKHM TOPOflCKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

“Cu privire la cererea cet. Burdujan Ina”

DECIZIE

JVs 7/14-23

din 1 noiembrie 2011

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. B-1024din 16.08.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul oragenesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Burdujan Ina i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Cojbuc nr. 51.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Burdujan Ina de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Cojbuc nr. 51 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Burdujan Ina proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha amplasat

pe adresa: or. Edinet str. Cojbuc nr. 51.

6. Se obliga cet. Burdujan Ina in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligafiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre$edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnyBJIHKA MOJIAOBA EAMHEUKHH PAHOH EAHHEUKHH TOPOflCKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

“Cu privire la cererea cet. Tinei Valentin”

DECIZIE

JVa 7/14-25

din

1 noiembrie 2011

in temeiul art. 14 alint.2 lit.ff) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publics locals, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr.T-1123 din 09.09.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Cet. Tinei Valentin i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Cojbuc nr. 49.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obligS.

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Tinei Valentin de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Cojbuc nr. 49 - cu destinatoia constructia casei de locuit.

4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei decizii.

5. Se permite cet. Tinei Valentin proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Cojbuc nr. 49.

6. Se obliga cet. Tinei Valentin in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea

certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrSrii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edintei, m nsilier

\\^

U

y

Nicolae Cretu

m

m

o

Secretarul Consiliuliii ormenesc

 

H

/

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnyEJIHKA MOJIAOBA EAHHEUKHM PAHOH EAHHEUKHH rOPO^CKOM COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINEJ

DECIZIE

JNb7/14-26

din 1 noiembrie 2011

“Cu privire la cererea cet. Lupu§or Ana”

lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006

privind administratia publica locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe

parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. L-1326 din 31.10.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

in temeiul art. 14 alint.2

Consiliul ora§enesc Edinef, DECIDE:

1. Cet. Lupu§or Ana i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Griului nr. 19.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietafii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga

de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Lupu§or Ana de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str- Griului nr. 19 - cu destinatoia constructia casei de locuit. 4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei decizii.

5. Se permite cet. Lupu§or Ana proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha amplasat

pe adresa: or. Edinet str. Griului nr. 19.

6. Se obliga cet. Lupu§or Ana in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la P: mai

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinfa asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edintei, cdn&iiier

Secretarul Consiliului ora$enesc

L^ ^

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnyEJIHKA MOJITOBA EAHHEIJKHH PAHOH EA,HHEU,KHH TOPOflCKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

“Cu privire la cererea cet. Lupu§or Elena”

DECIZIE

JVb7/14-27

din

1 noiembrie 2011

In temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.l 1 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. L-1327 din 31.10.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE;

1. Cet. Lupu§or Elena i se atribuie in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha cu destinatia-constructiei casei individuale de locuit, pe adresa or. Edinet, str. Griului nr. 21.

2. Specialistul in problemele reglementarii proprietatii funciare al Primariei(D.D. Gladiniuc) se obliga de a atribui terenul in natura cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv.

3. Se obliga cet. Lupu§or Elena de a inregistra la OCT-Edinet dreptul de posesiune §i folosinta a

terenului de pe adresa or. Edinet str. Griului nr. 21 - cu destinatoia constructia casei de locuit.

4. OCT-Edinet va asigura inscrierele respective in Registrul Bunurilor Imobile conform prezentei

decizii.

5. Se permite cet. Lupu§or Elena proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S-0,060 ha

amplasat pe adresa: or. Edinet str. Griului nr. 21.

6. Se obliga cet. Lupu§or Elena in termen de 30 de zile calendaristice prezentarea documentatiei

prevazute la art. 3 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 §i la pet. 11 din “ Regulament” pentru primirea certificatului de urbanism de proiectare.

7. Certificatul de urbanism de proiectare a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la

data inregistrarii certificatului la Primarie.

8. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii sa primeasca

Autorizatie de construire.

9. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligat'unilc de utilizare a terenului

conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de posesiune §i folosinta asupra terenului

atribuit. 10. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele §edin(ei, consilier

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-27-01

„Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale”

RAIONUL EDINET

PECnyBJIHKA MOJIAOBA E^HHEUKHH PAHOH E^HHEUKHH TOPOflCKOH COBET yjI.O . HEPEMIIEH, 30 TEJI. 2-27-01

CONSILIUL ORA$ENESC EDINEJ

DECIZIE nr. 7/13-1

d in

1

n o ie m b r i e

2 0 1 1

In temeiul Legii Republicii Moldova cu privire la formarea bunurilor imobile (Legea nr.354-XV din 28.10.2004), Hotartrii Guvemului R.Moldova nr.61 din 29.01.1999 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile, in conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publics locals, procesul-verbal al comisiei de specialitate din 21.09.2011

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se aproba planurile terenurilor dupa cum urmeaza:

a. Planul cadastral al terenului proprietate a unit&tii administrate teritoriale - Primaria or.Edinet, cu numar cadastral 4135108521, suprafata terenului S-0,9175 ha, amplasat pe adresa: or.Edinet (extravilan), destinatia terenului - agricol;

b. Planul cadastral al terenului proprietate a unitatii administrativ teritoriale - Primaria or.Edinet, cu numar cadastral 4101208214,

suprafata terenului S-0,0564 ha, amplasat pe adresa: or.Edinet (intravilan) str. Independentei 33, destinatia terenului - pentru constructii; c. Planul cadastral al terenului proprietate a unitatii administrativ teritoriale - Primaria or.Edinet, cu numar cadastral 4101207004, suprafata terenului S-0,1121 ha, amplasat pe adresa: or.Edinet (intravilan) str. Independentei 66, destinatia terenului - pentru constructii;

d. Planul cadastral al terenului proprietate a unitatii administrativ teritoriale - Primaria or.Edinet, cu numar cadastral 4101208023,

suprafata terenului S-0,1155 ha, amplasat pe adresa: or.Edinet (intravilan) str. Independentei 27/b, destinatia terenului - pentru constructii;

e. Planul cadastral al terenului proprietate a unitatii administrativ teritoriale - Primaria or.Edinet, cu numar cadastral 4101210248, suprafata terenului S-0,0527 ha, amplasat pe adresa: or.Edinet (intravilan), str. M.Eminescu 41/3 destinatia terenului - pentru constructii;

f. Planul cadastral al terenului proprietate a unitatii administrativ teritoriale - Primaria or.Edinet, cu numar cadastral 4101102134, suprafafa terenului S-1,0295 ha, amplasat pe adresa: or.Edinet (extravilan), destinatia terenului - agricol;

g. Planul cadastral al terenului proprietate a unitatii administrativ teritoriale - Primaria or.Edinet, cu numar cadastral 4101202351,

suprafata terenului S-0,0567 ha, amplasat pe adresa: or.Edinet (intravilan) str. Victoria 10, destinada terenului - pentru constructii;

h. Planul cadastral al terenului proprietate a unitatii administrativ teritoriale - Primaria or.Edinet, cu numar cadastral 4101211497,

suprafata terenului S-0,1116 ha, amplasat pe adresa: or.Edinet (intravilan) str. Plugarilor 2/a, destinatia terenului - pentru constructii;

i. Planul cadastral al terenului proprietate a unitatii administrativ teritoriale - Primaria or.Edinet, cu numar cadastral 4101204249, suprafata terenului S-0,0694 ha, amplasat pe adresa: or.Edinet (intravilan), str- Dostoevschi 16/4 destinatia terenului - pentru

constructii, care a fost separat din terenul cu numarul cadastral 4101204136;

j. Planul cadastral al terenului proprietate a unitatii administrativ teritoriale - Primaria or.Edinet, cu numar cadastral 4101204250,

suprafata terenului S-0,0767 ha, amplasat pe adresa: or.Edinet (Intravilan), str. Dostoevschi 16/3 destinatia terenului - pentru constructii, care a fost separat din terenul cu numarul cadastral 4101204136;

2. SpecialistuI in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare (Gladiniuc Dumitru) v-a intocmi

documentatia cadastrala conform prezentei decizii §i va prezenta-o la OCT-Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul

Bunurilor Imobile.

3. Oficiul Teritorial Cadastral Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor

Imobile. 4. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama specialistului in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare Gladiniuc Dumitru.

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

Nicolae Cretu

Arcadii GUDUMAC

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PE dlY E JIH K A MOJIAOBA EAHHELtKHH PAHOH E^HHELtKHH TOPOflCKOH COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE JV2 7/9-19

din“l ” noiembrie 2011

„ Cu privirea la modiflcarea §i completarea Deciziei nr.16/8-6 din 21.07.2008”

Examinind cererea cet. Anatolie Iva§ciuc, locuitor al or. Edinet, str. Casa Mare,5 ap.l, cu privire la modificarea §i completarea Deciziei Consiliului ora§enesc Einet nr. 16/8-6 din 21.07.2008,,Cu privire la demersul DTCA Edinet”, in conformitate cu art. 11 Cod Funciar, Regulamentul cu privire la modul de transmitere in proprietate privata a loturilor de pamint de pe linga casa in localitatile urbane, aprobat prin Hotarirea Guvemului, nr.984 din 21.09.1998, in temeiul art. 14 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administratia publica locala, Legea nr. 1308 din 25.07.1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare - cumparare a pamintului, I lotanrea Guvernului RM nr.984 din 21.09.1998 cu privire la unele masuri pentru urgentizarea procesului de improprietarire, Dispozitia nr. 70 a primaruluii or. Edinet din 11.03.2002, privind transmiterea in proprietate privata a loturilor de pamint de pe linga casa, avizul comisiei de specialitate nr.2 din 31 octombrie 2011,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. A modifica Decizia Consiliului ora§enesc nr. 16/8-6 din 21.07.2008„Cu privire la

demersul DTCA Edinet”

dupa cum urmeaza:

§i

pct.2 al Deciziei nr. 16/8-6 din 21.07.2008, va avea redactie noua

„A modifica partial Dispozitia primarului nr.70 din 11.03.2002 §i in pet. 2, in anexa nr.l, pag.3 cuvintele: ,,4101208050 constructie locativa 0,114 str. Casa Mare,3

Tcaciuc Valentina, nr. Inregistrarii in Registrul: 1 cota parte : 1.0” se substitute cu

cuvintele: ,,

4101208050

constructie locativa 0,0658 str. Casa Mare,3 Tcaciuc ”

Valentina, nr. Inregistrarii in Registrul: 1 cota parte: 1.0

2.A completa Decizia nr. 16/8-6 din 21.07.2008 cu pet. 3 in redactia noua cum urmeaza.',, Terenul cu S=92m.p.,care a fost atribuit infolosinta comuna conform pet.3 al Deciziei primariei Edinet din 14.10.1997,, Despre cererea cet. Tcaciuc Valentina ,,, amplasat intre casele de locuit nr. 3 si nr. 5 ap. 1 pe str. Casa Mare in or. Edinet a considera ca proprietate publica locala, stabilind servitut la acest teren pentru proprietarii caselor: cet. Tcaciuc V. §i cet.

Iva$ciuc A. corespunzdtor. 3. A completa Decizia Consiliului ora§enesc nr. 16/8-6 din 21.07.2008 cu pct.4 cu urmatorul continut: ,,A incredinta juristuluiprimariei D. Gladiniuc, de apregati materialelepentru adresare in instanta de judecata §i declararea nula a Titlului de autentificare a dreptului de§inatorului de teren cu nr. 4101208050, eliberat cet Tcaciuc V. cu incalcarea legisla(iei in vigoare. 4.Acompleta Decizia Consiliului orajenesc nr. 16/8-6 din 21.07.2008 cu pct.5 cu urmatorul

continut:

Iva§ciuc Anatolie, domiciliat str. Casa mare,5 ap.l in or. Edinet Decizia prezenta (nr.7/9-19 din

De adus la cuno^tinta cet. Tcaciuc Valentina, domiciliata str. Casa Mare, 3 §i cet.

01.XI. 2011). 5. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina juristului primariei.

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLIC A MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET STR. O.CEREMPEI, 30

PECnYBJIMKA WO.H O 15A

E/I,MHEIJ,KMM PAHOH

EAMHEUKMM EOPOflCKOH KOHCMJIMYM YJI. O. HEPEMOEM, 30

RAIONUL EDINET

CO N SILIU L ORA §EN ESC ED IN ET

DECIZIE

nr. 7/17

din

01 noiembrie 2011

“Cu privire la organizarea licitatiei pentru obtinerea dreptulid de a incheia contractuI de vinzare-cumparare, arenda §i/sau folosinta a terenului”

In temeiul art. 10 al Codului Funciar al Republicii Moldova, art. 14 alin (2) lit. d) §i art. 75 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrajia publica locala. Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10 februarie 2009 (pe parcurs „Regulament”). avizul Comisiei de specialitate a consiliului

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE :

1. A organiza licitatia publica pentru obtinerea dreptului de a incheia contractul de vinzare-cumparare,

arenda §i/sau folosinta a terenurilor. precum §i pentru obtinerea dreptului de cumparare a iotulurilor de teren,

pe data de 20 ianuarie 2012 la orele 10:00, in localul Primariei Edinej.

2. Se aproba lista terenurilor pentru a fi expuse licitatiei publice cu strigare, care va avea loc pe data de

20.01.2012. dupa cum urmeaza:

nr

lot

Denumirea

obiectului

1

Sector de teren

2

Sector de teren

3

Sector de teren

4

Sector de teren

5

Sector de teren

6

Sector de teren

7

Sector de

teren

8

Sector de teren

9

Sector de teren

10

Sector de teren

11

Sector de teren

12

Sector de teren

13

Sector de teren

14

S ector de teren

15

Sector de teren

16

S ector de

teren

Adresa

destinatia

Suprafata

(ha)

or.Edinetstr. Valentin Rosea nr. 148/1.

constructie

50,0% din

c.c.4101222278

S-0,06 ha

or.Edinet. str.Florar nr. 105/8.

 

agricol

3.0

c.c.4101202297

or.Edinet. str.Valentin Rosea nr. 176/2,

constructii

0.3946

c.c.4101211464

or.Edinci.str. Valentin

Ro§ca

n r.176/4,

constructii

0,5512

c.c.4101211467

or.Edinet, str.Florar nr. 105/6,

constructie

0,33

c.c.4101202295

or.Edinet, str.M Em inescu nr.41/1,

constructie

0,152

c.c.4101210245

or.Edinet,

extravilan, c.c.4101102134

agricol

1.0295

s.AlexSndreni. extravilan (teritoriul brB sS ii). c .c .4 11 i 102346

agricol

0.2

or.Edine£ intravilan, c.c.4101202321 construcai

or.Edinet, str.Mihai Eminescii 41/3.

construct;!

c.c.4101210248

 

or.Edinet, extravilan. c.c.4101 104289

agricol

or.Edinet.str.ijoseaua Bucovinei nr.35/8,

constructie

c.c.4101202317

 

or.Edinet. str.Gagarinnr.41/4.

 

constructie

c.c.4101211475

 

or.Fdinet.swijSseaua Bucovinei c.c.41012023 19

nr.29/2.

constructie

or.Edinet.

exitavilan,

c.c.4101101019

agricoi

or.F.dinet. extravilan.

c.c.4101101017

asricci

i 8807

0,0527

0,3987

0,12

0.0129

0.0548

21,2636

2,3686

Boni-

tatea

M odul de atribuire

Termen de

arenda

65

vinzare

"

82

arenda

15 ani

65

vinzare

65

vinzare

-

65

vinzare

-

65

vinzare

-

82

15 ani

82

a re n d a arenda

15 ani

65

vinzare

-

65

vfnzare

-

82

arenda

15 ani

65

vinzare

-

65

vinzare

-

65

vinzare

-

82

arenda

15 ani

82

arenda

15 ani

i

17 S ector

de

teren

18 S ector

de teren

19 S ector

de teren

20 S ector

de teren

21 S ector

de teren

22 S ector

de teren

23 S ector

de teren

24 Sector de teren

25 Sector de teren

26 Sector de teren

27

Notd:

S ector de teren

or.Edinet, extravilan,

or.Edinet.str.Independentei nr.82/1.

c.c.4101215193

or.Edinet.str.Gorki nr.3/11,

c.c.4101216160

or.Edinet.str.Gorki nr.3/12,

c.c.4101216161

or.Edinet.

c.c.4101211476

or.Edinet. str.Maria Cibotari nr.3/1,

c.c.4101202325

or.Edinet Str.31 August nr.50/1.

c.c.4101219169

or.Edinet,»sir.§oseaua Bucovinei nr.f/n

or.Edinerfstr.^oseaua Bucovinei nr.f/n

or.Edinet, extravilan (zona cadastrala

4101101)

or.Edinet, extravilan (zona cadastrala

4101101)

c.c4101101011

str.Gorki nr.47/4.

asrico l

constructie

constructie

constructie

constructie

constructie

constructie

constructie

constructie

agricol

agricol

5,5

82

arenda

15 ani

0.0242

65

vinzare

-

0.0021

65

vinzare

"

0.0024

65

vinzare

"

0,1069

65

arenda

25 ani

50% din

65

vinzare

-

S-0,1002

0.0348

65

vinzare

-

0.50

65

arenda

5 ani

0.72

65

arenda

5 ani

20.0

82

arenda

15 ani

6.0

82

arenda

15 ani

1. La licitatie Sftjt admise atit persoane fizice cit $i iuridice din Republica Moldova. Doritorii de a participa la licitatie urmeaza sa prezinte

Comisici de licitatie,

personal sau orin

reprezentant autorizat, cererea dupa forma stability pe adresa: or.E dinet, str.Octavian Cerempei

nr.30, cel tirziu de data de 19 ianuarie 2012 ora 17.00 (telefon 2-28-30, 2-38-82). La cererc solicitantul va anexa in mod obligatoriu:

• persoanele juridice - copia certificatului de inregistrare a intreprinderii. extrasul din Registrul de inregistrare a intreprinderilor

• persoanele lizice - copia buletinului de indentitate;

• document bancar de confirmare a achitSrii platii pentru participarea la licitatie pe urmatorul cont : Ministerul finantelor, Trezoreria

TeritorialS Edinet c/f 1006601000037. Contul beneficiar 226604, Contul trezorerial 12240554101. MFT Trezoreria Centrala TREZMD2X;

• acrul bancar ce confirma depunerea acontului pe urmatorul cont: Ministerul finantelor, Trezoreria Teritoriala Edinet c/f 1006601000037,

contul bcneficiar 226604, Contul Trezorerial 461560255470100, MFT Trezoreria Centrala TREZMD2X,;

2. Acontul §i biletul de participare se achita pentru fiecare lot separat.

3. Cumparatorii. pot procura bilete de intrare in zuia licitatiei. incepind cu ora 8.00 la locul de desfiifurare a licitatiei. la pretul de 10.0 lei. responsabil dna.Liubovi Galuijco.

4. Inregistrarea participantilor la iicijajie se efectuiaza de comisia pentru licitatie pina la ora 10-00 in ziua de 20.01.2012.

5. CumpSrStorul, care a semnat procesul-verbal cu privire la rezultatele licit&rilor anterioare dar nu a achitat prfful final al lotului, direct sau

indirect, nu va fi acceptat la licitarea lotului m cauza.

6. Pentru ioiurile nr.24 si nr.25 se impun conditii speciale §i anume: - Destinatia terenului este pentru constructia blocurilor locative cu 5 fi mai multe nivele. Solicitantii sint obligati sfi prezinte, adaugator la documentele de baz5. planul de incadrare §i scijele de proiect coordonate cu

arhiteet-sef al raionului Edinet $i cu Institutul de proiectari

constructie - 5 ani. Termenul de incepere a lucrarilor - nu mai tirziu de un an din momentul semnarii contractului de arenda.

URBANPROIECT”

din GhifiriSu. Termenul

1irnita de llnalizare a lucrarilor de

3.

Dl.Dumitru Gladiniuc-specialist in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare, se numeste

persoana responsabila de intocmirea setului de documente indicata in pet. 12 alin.2 din Regulament §i

prezentarea Comisiei de licitatie tuturor documentelor necesare desf5surarii licitatiei.

4. Dl.Dumitru Gladiniuc-specialist in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare de comun

cu juristu! Primariei se numesc persoane responsabile de asigurarea organizarii procesului de familiarizare a

participantilor la licitatie cu caracteristica loturilor expuse licitatiei publice.

5. A adduce la cuno§tinta participantilor la licitatie

va efectua in termen de 10 zile de la data Tncheierii licitatiei.

neci^tigatori,

ca termenul de restituire a acontului se

Presedintele sedintei, consilier

Secretarul Consiliului orasenesc F.dinet

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJITO BA E^HHEUKHM PAHOH EflMHEIJKMH TOPO^CKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

Din

/„

„Cu privire la cererea cet. Pa§inschi Alexandr”

DECIZIEJVq

2011

In temeiul art. 14 alin.2 lit. „f ’ al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art. 42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din „Regulamentului privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04. 1997, cererii solicitantului nr. P-l 118 din 08.09. 2011, procesul-verbal al comisiei funciare §i amenajarea teritoriului,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE :

1. Se permite schimbarea destinatiei apartamentului in oficiu situat pe adresa or§a§ul Edinet,str. Independentei, 76/3.

2. Se obliga cet. Pa§inschi Alexandr in termen de 30 zile prezentarea documentatiei prevazute de pet. 11 din „Regulament” - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 06 luni de la data emiterii.

4. Se obliga solicitantul, Pa§inschi Alexandr in termen de 07 luni de la data adoptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

Pre$edintele §edintei

Seeretarul Consiliului ora§enesc Edinet

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnyEJIHKA MOJIflOBA EflHHEIlJCHH PAHOH EAHHEItKHH TOPOflCKOH COBET TEJI. 2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din

DECIZIE

“ 01 “ noiembrie 2011

JVb7/9-12

„Cu privire la cererea cet. Smolenscaia Elena”

Examinind cererea cet. Smolenscaia Elena, privind atribuirea in proprietate a terenului aferent imobilului situat pe adresa: str.31 August, 39 , luind ca temei Extrasul

din Registrul bunurilor imobile, Contractul de donatie,

propunerea comisiei funciare,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE :

1. Se

atribuie cet.

Smolenscaia Elena, in proprietate 28,17% din terenul cu

S=0,098 ha

c.c. 4101219051,

aferent imobilului situat pe adresa: str. 31

August, 39.

2. OCT Edinet, va elibera Titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren, pentru 28,17%, din terenul cu nr. cadastral 4101219051, aferent imobilului situat pe adresa: str. 31 August, 39.

3. Inginerul cadastral al primariei d-1 D. Gladiniuc va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Pre§edintele §edin{ei

Secretarul Consiliului ora§enese

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30,2-28-30

jPf P5

^

PECnYEJIHKA MOJI/JOBA EflHHEUKMH PAHOH EflHHEIJKHM TOPO/ICKOM COBET TEJI. 2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

9

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din 01” noiembrie 2011

„Cu privire la demersul i.M.”Apa-Canal”

DECIZIE

N° 7/22

Examinmd demersul i.M.”Apa-Canal” Edinet, cu privire la accesarea unui credit bancar, in temeiul art. 14 alin2 ,p.h) a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 29.12.2006 privind administratia publics locala, conform Statutului intreprinderii,avizul comisiei pe probleme economico-fmanciare §i com erj,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE :

1. A inainta catre BC „ Victoriabank” SA cerere de eliberare a creditului in suma de 800 000,00 (opt sute mii ) lei, pe termen de 24 de luni, care va fi utilizat in scopul procurarii utilajului ( tevi cu diametrul 225 §i 315 mm,PE),pentru reconstructia portiunii de apeduct cu lungimea de 1 km pe str. Independentei, in or.Edmet §i portiunii de sistem de canalizare de presiune cu lungimea de 1,3 - intravilanul or.Cupcini.

2. A asigura executarea obligatiilor rezultate din contractul de credit prin bumirMe dupa cum urmeaza:

A. Bunul imobil amlasat in r.Edinet, or.Edinet, str.O.Cirimpei nr.26 /b care-' consta din:

.

.

.

.

.

a) Constructie cu modul de folosinta, constructie prestarea serviciilor(dispecerat) cu suprafata de 46,8 m.p. fiind inregistrata in Registrul bunurilor imobile cu nr.cadastral 4101207.042.01.

b) Constructie cu modul de folosinta ,constructie accesorie (depozit §i atelier) cu suprafata de 268,5m. p. ,fiind inregistrata in Registrul bunurilor imobile cu nr.cadastral 4101207.042.02.

c) Constructie cu modul de folosinta, constructie accesorie (depozit) cu suprafata de 376,8 m.p., fiind inregistrata in Registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral 4101207.042.03

d)

Constructie cu modul de folosinta constructie accesorie (depozit)

cu

bunurilor imobile cu nr. cadastral 4101207.042.04.

suprafata

de

209,0

m.p.,

fiind inregistrata in Registrul

e)

Teren aferent constructii lor cu suprafata de 0,3222 ha,fiind

inregistrat

in

Registrul

bunurilor

imobile

cu nr. cadastral

4101207.042.

 

B. Bunul

imobil

amplasat

in

r.Edinet,

or.Edinet

str.§oseaua

Bucovinei

7.,care consta din

a) a) constructie cu modul de folosinta, statia de pompare a apei, suprafata la sol 165,1 m.p., fiind inregistrat in Registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral 4101202.020.01

b) constructie accesorie cu modul de folosinta depozit, suprafata 68,0 m.p.fiind inregistrat in Registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral 4101202.020.02.

c) constructie accesorie cu modul de folosinta atelier ,cu supra fata de 13,7 m.p, fiind inregistrat in Registrul bunurilor imobile cu nr. cadastral 4101202.020.03

d) utilaj pentru apeduct in cantitate de 33 buc.

4. A acorda scrisoare de garantie cu privire la achitarea creditului

5.A imputemici primarul or.Edinet Dul Cojocaru Constantin, cu dreptul de a semna scrisoarea de garantie cu privire la achitarea creditului

6. A imputemici directorul intreprinderii, Dul Vitalie Sorocan cu dreptul de a semna

contractul de ipoteca, acordurile aditionale la acesta din numele inteprinderii cu BC „ Victoriabank”SA filiala nr. 16, Edinet precum §i de a indeplini oricare alte formalitati pentru validarea raporturilor cu banca

Pre§edintele §edintei

Secretarul CoitsMiului ora§enesc

Nicolae Cretu

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

? PECnYBJIHKA MOJITO BA

E^HHEU,KHH PAHOH EflHHEIJKHH TOPOACKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

*

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

din

DECIZIE

“ 01 ” noiembrie 2011

„Cu privire la cererea cet. Iva§ciuc Valentin”

JVa 7/9-15

Examinind cererea cet. Iva§ciuc Valentin, privind permiterea reconstructiei

apartamentului cu constructia anexei - bucatarie, veceu,

Planul de incadrare, propunerea comisiei funciare, §i in temeiul art. 14 alin.2 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala,

pe adresa: Maiacovski,90,

Consiliul ora§ienesc Edinet DECIDE :

1. Se permite cet. Iva§ciuc Valentin, reconstructia apartamentului cu constructia anexei - bucatarie, veceu, pe adresa: str.Maiacovski,90, conform planului de incadrare, coordonat cu arhitect-§ef al raionului Edinet

2. Se elibereaza cet. Iva§ciuc Valentin, Certificatul de urbanism pentru reconstructia apartamentului cu constructia anexei - bucatarie, veceu, pe adresa: str.Maiacovski,90

3. Se obliga solicitantul, Iva§ciuc Valentin, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

4. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama arhitectului primariei d-na Galu§ca Liubovi

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

*

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET ONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJITO BA E.HHHEIJKHH PAHOH EflHHELJKHH rOPO^CKOM COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

*

CONSILIUL

ORA$ENESC

DECIZIE

Nr. 7/11-1

Din 01 noiembrie 2011

EDINET

„Cuprivire la schimbarea destinatiei terenurilor. ”

Examinmd cererile unor grup de cetateni Ivasiuc Igor. Misovschi Igori, Ghilas Nina, Babii Vasile, Belli Igori,Nistor Nina, Rahlea Antonina, care dispun de terenuri in proprietate in extravilanul or. Edinet destinatia gradini, in conformitate cu art. 39 al Codului Funciar, art. 14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrate publica locala, in baza Regulamentului Agentiei Rela^ii Funciare §i Casatru a R. Moldova, privind implimentarea art. 39 al Codului Funciar, cit §i avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet; DECIDE:

1. Se permite modificarea hotarelor intravilanului localitatii ora§ului Edinet, cu intocmirea dosarului tehnic conform p.7 al Regulamentului Agentiei Relajii Funciare §i Casatru a R. Moldova, privind implimentarea art. 39 al Codului Funciar.

D.D.

Gladiniuc de comun acord cu Institutul de proiectari “Urban - Proiect”, OCT Edinet §i proprietarii terenurilor vor intocmi Dosarul Tehnic de formare a bunurilor imobile cu

prezentarea ulterioara a lui la oficiul cadastral pentru receptie §i efectuarea mdificarilor in planul cadastral.

3. Secretarul consiliului decizie.

va aduce la cuno§tinta partilor cointeresate prezenta .

2.

Specialistul

pentru

reglementarea

regimului

proprietatii

funciare

,

Pre§edintele §edintei Secretarul consiliului or5§sinesc

Nicolae Cre^u Arcadiei Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET STR. O.CEREMPEI, 30

PECnYEJlM KA MO. i.U>B \ E/IMHELIKHM PAHOH E/IHHEUKMH rO PO JCKO M KOHCHJIHYM YJI. O. MEPEMflEM, 30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE

din

nr. 7/16

01 noiembrie 2011

“Cu privire la desemnarea comisiei de licitatie pentru organizarea si desfd§urarea licitatieifunciare publice care va avea locpe data de 20.01.2012”

In temeiul art. 10 al Codului Funciar al Republicii Moldova, art. 14 alin (2) lit. d) si art. 75 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10 februarie 2009, avizul Comisiei de specialitate al consiliului

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE :

1. Se instituie comisia pentru organizarea si 20.01.2012 in urmatoarea componenta:

desfasurarea

licitatiei funciare publice cu strigare din

1.

Cojocaru Constantin

 

2.

Voina Victor,

consilier

J.

Ciobanu Valerian

4.

Strimbanu Lilia,

contabil-§ef

5.

Gladiniuc Dumitru

6.

Ghetu Ion Ion, consilier

 

7.

Toma§evschi Mina, consilier

-

8.

Grimovici Liudmila, consilier

-

9.

Cara Ion,

consilier

presedintele comisiei;

vicepre§edintele comisiei viceprimar de Edinet

membrul

secretarul comisiei

membrul comisiei membrul comisiei membrul comisiei membrul comisiei

comisiei

2. Se stabileste biroul nr.2 din Primarie, locul de prezentare a setului de documente pentru participare la licitatie,

cu program de lucru conform programului de lucru al Primariei, responsabil secretarul comisiei.

3. A stabili term en u l de p rezentare a

setului de documente pentru participare la licitatie, incepind cu

ziua

publicarii notei informative pina la ora 17-00 pe data de 19.01.2012.

4. D l.C o n stan tin C ojo caru se desem neaza in calitate de licitant cu exercitarea atrib u tiilo r de organizator

al licitatiei.

Presedintele ^edintei, consilier

,

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

NicoSae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLIC A MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PE dlY E JIH K A MOJIAOBA

e a m h e u ,k m h

PAHOH

EAHHEUKMM TOPOACKOH COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din “1 ” noiembrie 2011

„ Cu privirea la demersul DGfT§iSport Edinet”

DECIZIE JVa

ijii

in baza Legii invatamintului, art.66(l,2,3), demersului Directiei Generale Invatamint, Tineret §i Sport, §i luind in considerate ca in §coala medie nr.l din ora§ se studiaza in limba rusa §i limba romana,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se reorganizeaza, incepind cu anul de invatamint 2011-2012, §coala

medie nr. 1 or. Edinet - in gimnaziu.

2. Se permite inmatricularea in clasa I cu predarea in limba romana o clasa de elevi (30).

3. Prevederile Deciziei date

se aduc la cuno§tinta DGITS, corpului

didactic §i elevilor gimnaziului.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

n>

PECnyEJIMKA MOJITO BA EAHHEUKHH PAHOH EflHHELUCHH rOPOflCKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

din

DECIZIE

“1 ” noiembrie 2011

“Cu privire la cererea S.A. Cartea Orologiu ”

JNo^9-16

Examinind cererea cet.Miron Vitalii cu nr. M-881 din 22.07.11 ,locuitoarea al or.Edinet str.Independentei 79 ap. 1, privind cumpararea terenului aferent constructiei amplasat

pe str.Independentei 79/1, in

16.12.2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent, extrasul din Registrul bunului imobile cu numarul cadastral 4101208271, art. 14 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, cit §i avizul comisiei de specialitate;

baza art. 14 a Hotarirei Guvemului nr. 1428 din

Consiliul ora§enesc Edinet

DECIDE :

1. Se respinge cererea S.A. Cartea Orologiu arendarea terenului cu suprafata de 548,9 m.p. cu numarul cadastral 4101208.078.01.062 amplasat pe str.Independentei 79, ca nefondata .

2. Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partilor cointeresate prezenta decizie.

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnyEJIHKA MOJI^OBA E^MHEIJKHH PAHOH EflMHEIJKHH rOPO^CKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din

DECIZIE

“O r’noiembrie 2011

JVb7/9-1

“Cu privire la cererea cet. Miron Vitalii”

Examinind cererea cet.Miron Vitalii cu nr. M-1246 din 05.10.11, locuitor al or.EdineJ; str.Independentei 79, ap. 1, privind cumpararea terenului aferent constructiei amplasate pe str.Independentei 79/1, in baza Hotarirei Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent, extrasul din Registrul bunului imobile cu numarul cadastral 4101208271, art. 14 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, avizul comisiei de specialitate

Consiliul ora§enesc Edinet,

DECIDE :

1. Se respinge cererea cet.Miron Vitalii locuitor or.Edinet str.Indepedentei 79 ap.l cumpararea a 0.0054 ha (47%) din suprafata de 0,0114 ha a terenului aferent amplasatpe str.Independentei 79/1 cu numarul cadastral 4101208271. 2. Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partilor cointeresate prezenta decizie

Pre§edintele §edintei

!

/

L\

1

»/

v

$ /

(

Secretarul Consiliului ora^enesc

Nicolae Cretu

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnyEJIHKA MOJIAOBA E^HHEU,KHH PAHOH E/JHHEIJKHH TOPOACKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINEJ

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

din

DECIZIE

“ 01 ” noiembrie 2011

„Cu privire la cererea C.A.„TRANSELIT”SRL

JVb7/9-2

Examinind cererea C.A. „TRANSELIT”SRL in persoana directorului general Ciumac Nicolae, privind cumpararea terenului cu suprafata de 0,0979 ha nr. cadastral 4101208276 cu adresa str. Independentei, 81/2, adiacent terenului nr. cadastral 4101208178 cu adresa str. Independentei, 99, pe care smt amplasate imobilele , proprietate ale C.A. „TRANSELIT” SRL, in baza Hotarirei judecatoriei raionului Edinet nr. 3-71/11 din 07.07.2011, intemeiul Legii nr. 1308 din 25.07.1997, art. 14 alin.2 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei funciare,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE :

1. Se respinge cererea C.A.„TRANSELIT”SRL privind vinzarea-cumpararea terenului cu nr. cadastral 4101208276 cu suprafata de 0,0979 ha, str. Independentei, 81/2, adiacent imobilului, amplasat in or. Edinet str-

Independentei, 99 - ca nefondata.

2. Juristul primariei D.Gladiniuc va depune cerere de apel la Curtea de Apel Balti privind repunerea in termen cu examinarea cererii §i casarea Hotarirei judecatoriei raionului Edinet nr. 3-71/11 din 07.07.2011.

3. Consiliului va aduce la cuno§tinta partilor cointeresate prezenta

Secretarul

decizie.

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYBJlHKA MOJmOBA EAHHEUJCHM PAHOH

E^HHEIJKHH rOPO^CKOM COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

din

DECIZIE

“ 01 noiembrie 2010

JVs 7/22

„Cu privire la demersul IM^pa-Canal”

Examinind

demersul IM „Apa-Canal” Edinet, cu privire la accesarea unui

credit bancar, in temeiul art. 14 alin.2 , p. h) a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 29.12.2006 privind administratia publica locala, conform Statutului intreprinderii, avizul comisiei pe probleme economico-fmanciare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE :

1. Se permite IM,, Apa-Canal” Edinet accesarea creditului bancar in marime de 800 mii lei, in scopul reconstructiei portiunii de apeduct cu lungimea de 1 km, pe strada Independentei, §i portiunii de sistem de canalizare de presiune de 1,3km- intravilanul or. Cupcini.

2. Consiliul ora^enesc Edinet intervine ca garant pentru asigurarea achitarii

creditului bancar in valoare de 800(opt sute) mii lei.

Pre,§edintele §edinfet

i&ft'

Secretaru! Consiliulut ora§enesc

,

y,

Nicolae Cretu

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJI^OBA EflHHElJKHH PAHOH EJIHHEUKHH LOPOACKOM COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din S

D E C I Z I E

l-iC-r&nl:i? 2011

„Cu privire la cererea cet. Suhan Anatolie”

JV«

In temeiul art. 14 alin.2 lit. „f ’ al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art. 42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din „Regulamentului privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructs sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04. 1997, cererii solicitantului nr. S-927 din 01.08. 2011, procesul-verbal al comisiei funciare §i amenajarea teritoriului,

Consiliul ora^enesc Edinet, DECIDE :

1. Se permite cet. Suhan Anatolie proiectarea anexei la apartament cu deminsiunile in plan 5 x 4 m. pe str. Valeriu Cupca, nr. 27/3 ora§ul Edinet.

2. Se obliga cet. Suhan Anatolie in termen de 30 zile prezentarea documentatiei prevazute de pet. 11 din „Regulament” - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

4. Se obliga solicitantul, Suhan Anatolie in termen de 13 luni de la data adoptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

Pregedintele §edintei

Nicolae Cretu

Secretarul

Arcadii Gudumac

ora§enesc

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ CONSILIUL ORA$ENESC EDINET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

PECIiyEJ1HKA MOJIflOBA

e a h h e ijk h h e/jh h e ijk h h

p a h o h

r o p o /tc K o ii

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

c o b e t

CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE „M> / / i / ,-/cP

Din „

,,

2011

„Cu privire la cererea cet. §abanov Rodica”

in temeiul art. 14 alin.2 lit. „ f’ al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art. 42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din „Regulamentului privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04. 1997, cererii solicitantului nr.§-1066 din 25.08. 2011, procesul-verbal al comisiei funciare §i amenajarea teritoriului,

Consiliul ora^enesc Edinet, DECIDE :

1. Se permite schimbarea destinatiei casei de locuit in magazin marfuri de uz casnic situat pe adresa ora§ul Edinet,str. Alexandra cel Bun 128 „A”.

2. Se obliga cet.§abanov Rodica in termen de 30 zile prezentarea documentatiei prevazute de pet. 11 din „Regulament” - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 06 luni de la data emiterii.

4. Se obliga solicitantul, §abanov Rodica in termen de 07 luni de la data adoptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

Pre§edintele §edintei

11• v'

v j/

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

.‘j

k

\

f ' / l C

C

.

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

r

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET ONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJIflOBA EAHHEU.KMH PAMOH EAHHEIJKHM rOPO^CKOH COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA§ENESC

DECIZIE

Nr. 7/9-20

Din 01 noiembrie 2011

„ Cu privire cererea

cet. Tudor Valentina. ”

EDINET

Examinind cererea cet.Tudor Valentina cu nr.T-1130 din 12.09.2011 locuitoare al or. Edinet str. Ion Soltis, 2, privind atribuirea in proprietate a terenului aferent cu S= 0,2370 ha, amplasat in or. Edinet str. Frunze, 87-a, in conformitate cu art. 11 al Codului Funciar, art. 14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, cit §i avizul comisiei de cpecialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet; DECIDE:

1. Se respinge cererea cet. Tudor Valentina locuitoare al or. Edinet str. Ion

Soltis, 2, privind atribuirea in proprietate a terenului aferent cu S= 0,2370 ha, amplasat

in or. Edinet str. Frunze, 87-a.

2. A in§tiinta solicitantul ca terenul atribuit este in litigiu de judecata §i ca solutionarea intrebarii va putea fi rezolvata dupa primirea hotarirei divinitive de catre organul de judecata

3.

Secretarul consiliului

va aduce la cuno§tinta partilor cointeresate prezenta

.

decizie.

.

Pre§edintele sedinfei

Secretarul consiliului ora§anesc

'

^

^

Nicolae Cretu

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJI^OBA

e a m h e iik m h

PAHOH

EAHHEIXKHH TOPOACKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din

“ 01 noiembrie 2011

„Cu privire la cererea cet. Michitiuc Cristina”

DECIZIE

JV®7/9-13

Examinind cererea cet. Michitiuc Cristina , privind atribuirea in proprietate a terenului aferent imobilului situat pe adresa: str.31 August, 18,20 , luind ca temei Extrasul din Registrul bunurilor imobile, planul geometric al terenului cu numarul cadastral 4101216015, propunerea comisiei funciare,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE :

1. Se atribuie cet. Michitiuc Cristina, in proprietate Vi din terenul cu S=0,0285 ha c.c. 4101216015 aferent imobilului situat pe adresa: str. 31 August, 18,20, cu numarul cadastral 4101216015 .

2. OCTEdinet,

a dreptului detinatorului de

teren, conform planului cadastral, pentru Vi din terenul cu nr. cadastral

4101216015, aferent imobilului situat pe adresa: str. 31 August, 18,20.

va elibera Titlul de autentificare

3. Inginerul cadastral al primariei d-1 D. Gladiniuc va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Presedintele $ed*titei

Secretarul Consiliului oraijenesc

' k

4

I

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

Din

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINJ

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnyBJIHKA MOJIAOBA

E^MHEUKHH PAHOH

EflHHEUKHH rOPOACKOH COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

ORASANESC

CONSILIUL

01 noiembrie 2011

DECIZIE

Nr.7/12-3

EDINET

„ Cu privire la Sesizarea Oficiului teritorial Edinet al Cancelariei de Stat”

Analizind Sesizarea Oficiului teritorial Edinet al Cancelariei de Stat cu nr.540 din 07.10.2011, cu privire la abrogarea Deciziei 5/2 din 12.08.2011 “ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de formare §i utilizare a mijloacelor

fondului de rezerva a primariei Edinet”, in temeiul art. 14 a Legii R. Moldova nr. 436-

XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii

contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§anesc Edinet;

DECIDE:

1. Se abroga Decizia Consiluilui ora§enesc Edinesc nr. 5/2 din 12.08.2011 “ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de formare §i utilizare a mijloacelor fondului de rezerva a primariei Edinet”, ca nefondata. 2. Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta Oficiul Teritorial Edinet al Cancelariei de Stat prezenta decizie.

Pre§edintele §edintei Contrasemnat:

Secretarul consiliului ora§^nesc '

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

PEdlYEJIH K A MOJIAOBA EflHHEDKHH PAHOH EAHHEIIKHH LOPO^CKOM COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din „£/„

D E C I Z I E

u£r u L( ( h tL 2011

„Cu privire la cererea cet. Celac Rodica”

JVo

tlq-tb

in temeiul art. 14 alin.2 lit. „f ’ al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art. 42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din „Regulamentului privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructs sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04. 1997, cererii solicitantului nr. C-l 176 din 20.09. 2011, procesul-verbal al comisiei funciare §i amenajarea teritoriului,

Consiliul ora^enesc Edinet, DECIDE :

1. Se permite cet. Celac Rodica proiectarea anexei la apartament nr. 1 pe str. §.Bucovinei, 41 ora§ul Edinet.

2. Se obliga cet. Celac Rodica in termen de 30 zile prezentare documentatiei prevazute de pet. 11 din „Regulament” - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

4. Se obliga solicitantul, Celac Rodica in termen de 13 luni de la data adoptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOV A RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJIHKA MOJIAOBA EAHHEIJKHM PAHOH EAHHEIJKHH TOPOACKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

DECIZIE JVo 7/14-28 din 01 noiembrie 2011

“Cm privire la cererea cet. §irma Aglaia ” in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 11 §i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-X]II din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs „Regulament”) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului,Dispozitia primarului nr.523 din 20.11.2000, Certificatul de casatorie CS-V

0345319,

Consiliul ora§enesc Edinef, DECIDE :

1. Cet. §irma Aglaia i se reatribuie in folosinta temporara sectorul de teren cu suprafata de S-0,060 ha, cu dectinatia - constructia casei individuale de locuit, pe adresa or.Edinet, str. Em.Bucov,14.

2. Specialistul in problemele reglementarii funciare (D.Gladiniuc), se obliga de a atribui in natura terenul cu intocmirea §i eliberarea actului respectiv solicitantului.

3. Se permite cet. §irma Aglaia, proiectarea casei individuale de locuit pe terenul cu S=0,060 ha amplasat pe adresa: ora§ul Edinet, str. Em.Bucov,14.

4. Se obliga cet. $irma Aglaia in termen de 30 de zile calendaristice, prezentarea documentajjei prevazute de pet. 11 din “Regulament” - pentru primirea certificatului de urbanism.

5. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 luni de la data eliberarii certificatului.

6. Se obliga solicitantul, in termen de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

7. Se atentioneaza solicitantul, ca in cazul in care nu va indeplini obligatiunile de utilizare a terenului conform destinatiei in termen de doi ani, va pierde dreptul de folosinta a terenului.

8. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre§edintele $eilin(ei, consilier

'

V

Secretarul Consiliului ora§enesc

Nicolae Cretu

Arcadie Gudumac

REPUBLK A MOLDOVA

RAIONUL ED IN in'

( ONSIMl I. O R v§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnyEJIHKA MOJ1AOBA EAUHEIJKHH p a h o h EAHHEDKHH rOPOACKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din

DECIZIE

“ 01” noiembrie 2011

“Cu privire la cererea unui grup cie eetateni”

JNo 7/21

Exam inind cererea locuitorilor blocului locativ din strada Eminescu, 1 cu privire la inregistrarea Slatutului organizatiei ob§te§ti Asociatia proprietarilor de locuinte privatizate „ iVlihai Eminescu- 1”, procesul -verbal al adunarii de constituire a organizatiei ohs.esti. in temeiul art. 19 pet. 4 al Lejii Republicii Moldova „Cu privire la asociatiile ob§te$ti” nr. 837-XII din 17 mai 1996, art.14 alint. 2, al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din28 decembrie 2006 privind administratia publica locala,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE :

1.

Se

mregistreaza

Statutul

organizatiei

ob§te§ti

Asociatia

proprietarilor

de

locuinte privatizate,, Mihai Eminescu - 1”.

 

2.

Se percepe taxa de inregistrare in marime de trei salarii minime.

 

Nicolae Cretu

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PE dlY E JIH K A MOJIflOBA EAMHEUKHH PAMOH EflHHEIJKHH rOPOflCKOH COBET TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din 1 noiembrie 2011

DECIZIE

JVs 7/9-10

“Cu privire la cererea directorului II ”Accherman L.M”

/\

A

Examinind cererea directorului II”Accherman L.M” cu nr.de inregistrare II A-1166 din 19.09.2011, privind alocarea unui lot de teren, pentru proiectarea cu constructia casei cu mai multe nivele, cu suprafata de 0.72 ha, art. 14,15 a Legii contenciosului administrativ nr.792 din 10.02.2000, art.14 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, cit §i avizul comisiei de specialitate,

Consiliul oragenesc Edinet, DECIDE:

1.

Se permite proectarea a unui bloc de locuit cu cinci nivele amplasat in or.Edinet in regiunea §oseua Bucuvinei, conform planului de incadrare anexat.

2.

A in§tiinta solicitantul de a coordona schitele planului general §i fatadele cu arhitectorul-§ef al raionului §i urban proiect.

3.

Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partilor cointeresante prezenta decizie.

Pre$edintele sedintei, consilier

 

J

J

/'

.\\ W.S \u'tf

\

Secretarul Consiliului ord§enesc

Nicolae Cretu

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINI

TEL. 2-29-30, 2-28-30

-<P£ av

i'

PECnYBJIHKA MOJIAOBA E/JHHEIJKHH PAHOH EAHHEUKHH TOPOACKOH COBET

TEJI.2-29-30,2-28-30

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA§ENESC

EDINET

Din 01 noiembrie 2011

DECIZIE

Nr. 7/9-6

„ Cu privire la cererea cet. Tarlapan Ghenadie ”

Examinind cererea cet. Tarlapan Ghenadie, cu nr. T-1173 din 19.09.2011, privind divizarea sectorului de teren cu nr.cadastral 4101202030 amplasat in or. Edinet str. Florar, f/n, in temeiul art. 14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei funciare,

Consiliul ora§enesc Edinet,

DECIDE:

1. Se permite divizarea sectorului de teren cu nr.cadastral 4101202030 cu suprafata de 0,1238, amplasat in or. Edinet str. Florar, f/n, in doua sectoare de teren, destinatia pentru constructie.

2. Specialistul in domeniul reglementarii proprietatii funciare m colaborare cu

OCT

Cadastral 4101202030.

3. Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta partilor cointeresate prezenta

decizie.

Edinet

vor

efectua

masurarile

necesare

privind

divizarea

terenului

cu

nr.

Pre§edintele §edintei

/

-:

Secretarul consiliului ora§enesc

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINI TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJIHKA MOJIAOBA EAHHEUKHH PAHOH EAHHEUKMH TOPOACKOM COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA§ENESC

EDINET

Din 01 noiembrie 2011

DECIZIE

Nr. 7/9-7

„Cuprivire la cererea cetCosovan Corneliu ”

Examinind cererea cet. Cosovan Corneliu cu nr. C-1172 din 19.09.2011, privind divizarea sectorului de teren cu nr.cadastral 4101202030 amplasat in or. Edinet str. Florar, f/n, in temeiul art. 14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, cit §i avizul comisiei funciare,

Consiliul ora§enesc Edine|:

DECIDE:

1. Se permite divizarea sectorului de teren cu nr.cadastral 4101202030 cu suprafata de 0,1238, amplasat in or. Edinet str. Florar, f/n, in doua sectoare de teren, destinatia pentru constructie.

2. Specialistul in domeniul reglementarii proprietatii funciare in colaborare cu

OCT

vor Cadastral 4101202030.

3. Secretarul consiliului va aduce la cuno§tinta parjilor cointeresate prezenta

decizie.

Edinet

efectua

masurarile

necesare

privind

divizarea

terenului

cu

nr.

Secretarul consiliului ora§enesc

Nicolae Cre{u Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINI

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECIiyEJIMKA MOJ1AOBA EflHHEUKHH PAHOH E^HHEUKHH rOPO^CKOH COBET TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA$ENESC

D E C I Z I E

Nr. 7/9-3

Din 01 noiembrie 2011

EDINET

„Cu privire cererea prealabila a cet.Nistor Vasile”

Examinind cererea cet. Nistor Vasile cu nr.N-1131 din 12.09.2011, in conformitate cu art. 11 Cod Funciar, Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, art. 14, 15 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, art. 14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, cit §i avizul comisiei de cpecialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet; DECIDE:

l.Se anuleaza decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr.4/8-10 din 25.07.2011 „Cu privire la cererea cet. Chi§ca Carolina, privind atribuirea in folosinta un sector de teren cu suprafata 0,070 ha, cu destinatia constructiei casei individuale de locuit pe adresa or. Edinet str. Gogol nr. 17/a” ca emisa cu incalcarea legislatiei.

2. A atentiona cet. Chi§ca Carolina ca pina la primirea unei hotariri definitive de catre instanta de judecata de a stopa lucrarile de constructie §i de perfectare a documentatiei de inregistrare a terenului dat la OCT Edinet.

2. A aduce la cuno§tinta solicitantului, ca in cazul dezacordului cu prezenta decizie, este in drept de a o contesta in instanta de judecata pe calea contenciosului administratziv.

va aduce la cuno§tinta partilor cointeresate prezenta

3.Secretarul consiliului decizie.

Pre§edintele §edintei Secretarul consiliului ora§anes

IV-

Nicolae Crefu Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJIHKA MOJI^OBA e a h h e u k h h PAMOH EflHHEIJKHH rOPOACKOH COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET *

CONSILIUL

ORA§ENESC

D E C I Z I E

Nr.

7/9-4

Din 01 noiembrie 2011

EDINET

„Cuprivire cerereaprealabila a cetNistor Elena”

Examinind cererea cet. Nistor Elena cu nr.N-421 din 28.07.2011, in conformitate cu art.l 1 Cod Funciar, Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, art. 14, 15 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, art.14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, cit §i avizul comisiei de cpecialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet; DECIDE:

l.Se anuleaza decizia Consiliului ora§enesc Edinet nr.4/8-10 din 25.07.2011 „Cu privire la cererea cet. Chi§ca Carolina, privind atribuirea in folosinta un sector de teren cu suprafata 0,070 ha, cu destinatia constructiei casei individuale de locuit pe adresa or. Edinet str. Gogol nr. 17/a” ca emisa cu incalcarea legislatiei.

2. A atentiona cet. Chi§ca Carolina ca pina la primirea unei hotariri definitive de catre instanta de judecata de a stopa lucrarile de constructie §i de perfectare a documentatiei de inregistrare a terenului dat la OCT Edinet.

va aduce la cuno§tinta partilor cointeresate prezenta

3.Secretarul consiliului decizie.

Pre§edintele §edintei Secretarul consiliului ora§anesc

Nicolae Cretu Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET ONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30,2-28-30

PEdlYEJIHKA MOJIflOBA eamheliicmm PAHOH E/JHHEIJKHH rOPOflCKOM COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

C O N S I L I U L

O R A § E N E S C

D E C I Z I E

Nr. 7/9-9

Din 01 noiembrie 2011

E D I N E T

„Cuprivire la cererea

cet. Panciuc Ghenadie”

Examinind cererea cet. Panciuc Ghenadie, cu nr. de inregistrare P-1304 din

26.10.2011, privind transmiterea in arenda a unui lot de teren, extravilan, cu suprafata

de 5,50 ha, cod castral 4101101011, in conformitate cu

cu privire la arenda in agriculture, p.5 al art. 77, art. 14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, cit §i avizul comisiei de cpScialitate,

Legea nr.198 din 15.05.2003

Consiliul ora§enesc Edinet; DECIDE:

1.

Se

permite cet. Panciuc Ghenadie transmiterea in arenda a lotului de teren,

extravilan, extravilan, cu suprafata de 5,50 ha, cod castral 4101101011, prin licitatie

publica.

2. Secretarul consiliului decizie.

va aduce la cuno§tinta partilor cointeresate prezenta

Pre§edintele §edintei Secretarul consiliului <

Nicolae Cretu Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET ONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30,2-28-30

PECnYEJIHKA MOJIflOBA E^HHEIIKMM PAHOH EAHHEEIKHH TOPOflCKOH COBET TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA$ENESC

D E C I Z I E

Nr. 7/9-8

Din 01 noiembrie 2011

„Cuprivire la cererea

cet. Panciuc Ghenadie”

EDINET

Examinind cererea cet. Panciuc Ghenadie, cu nr. de inregistrare P-1116 din 08.09.2011, privind transmiterea in arenda a unui lot de teren, extravilan, cu suprafata de 21,2635 ha cod cadastral 4101101019, art. 14, 15 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, p.5 art.77, art. 14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, cit §i avizul comisiei de cpecialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet; DECIDE:

1. Se permite cet.

Panciuc Ghenadie transmiterea in arenda a unui lot de teren,

extravilan, cu suprafata de 21,2635 ha cod cadastral 4101101019, prin licitatie publica.

2. Secretarul consiliului decizie.

va aduce la cuno§tinta partilor cointeresate prezenta

Pre§edintele §edintei Secretarul consiliului

Nicolae Cretu AArcadie Gudumac

*

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINE

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECOYBJIHKA MOJIAOBA e ^ h h e ijk h h pam oh E^HHEUKHH TOPO/JCKOH COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA$ENESC

Nr. 7/9-5

DECIZIE

Din 01 noiembrie 2011

„Cu privire cererea

cet. Caterendue Vadim”

EDINEJ

Examinind cererea cet. Caterenciuc Vadim, cu nr. de inregistrare c-1177 din 20.09.2011, locuitor al s. Alexandreni r-nul Edinet in conformitate cu Legea nr.1308 din 25.07.1997 privind pretul normativ §i modul de vinzare cumparare a pamintului, art. 14, 15 a Legii contenciosului administrativ nr. 792 din 10.02.2000, art. 14, alin. 5 al art 77 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, cit §i avizul comisiei de cpecialitate,

Consiliul ora^enesc Edinet; DECIDE:

1. Se permite cet. Caterenciuc Vadim vinzarea - cumpararea

a lotului de teren

cu suprafata de 0,50 ha, cod cadastral 4111102342 situat in s. Alexandreni, raionul

Edinet, prin licitatie publica.

3.Secretarul consiliului decizie.

va aduce la cuno§tinta partilor cointeresate prezenta

Pre§edintele §edintei Secretarul consiliului ors

Nicolae Cretu Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnyEJIHKA MOJIAOBA

? EflHHEltKMM PAHOH EflHHEUKHH TOPOACKOM COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL

ORA§ENESC

DECIZIE

Nr. 7/12-1

EDINET

Din 01 noiembrie 2010

„ Cu privire la

Demersul Primarului or. Edinet ”

Analizind Demersul Primarului or. Edinet privind permisiunea de a incheia

contractul de scimb a cotelor de teren dintre Primaria or. Edinet §i cet. Lupu§or

art. 14 §i 29 a Legii R. Moldova nr. 436-XVI din

Valentina,

28.12.2006 privind administratia publica locala, cit §i avizul comisiei de specialitate,

in conformitate

cu

Consiliul ora§enesc Edinet;

DECIDE:

de

contractului de scimb dintre Primaria or. Edinet §i cet. Lupu§or Valentina, asupra cotelor de teren cu numerele castrale 4101105191, proprietar cet. Lupu§or Valentina §i

4101105092 - proprietar Administratia Publica Lcala.

1.

Se

permite

primarului

Edinet

dl.

Constantin

Cojocaru

incheirea

2. Juristul primariei va aduce la cuno§tinta partilor cointeresate prezenta decizie.

Pre§edintele

Secretarul consiliului

Nicolae Cretu

A. Gudumac

r

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PECnyEJIHKA MOJIAOBA EAHHEUKHH p a h o h E/JMHEIJKHH rOPOACKOH COBET

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

“Cu privire la cererea S.R.L. Microinvest OMF ”

DECIZIE

JVb7/14-32

din

1 noiembrie 2011

in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala art.6 §i art.42 din Legea Republieii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului”, cererii solicitantului din 01.11.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE :

1.

Se permite S.R.L “ Microinvest OMF ” instalarea panoului informativ pe adresa or. Edinet str. Independentei 79.

2.

Se obliga S.R.L “ Microinvest OMF ” coordonarea cu serviciul Arhitectura §i Apa-Canal Edinet.

3.

. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seam a vice-primarului Valerian Ciobanu.

Pre$edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului ora$enesc

Nicolae Cretu

9

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ECIiyEJIHKA MOJIflOBA EflHHEIIKHH PAHOH EflHHEU,KHH TOPOACKOH COBET

TEJI.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din 1 noiembrie 2011

“Cu privire la cererea cet. Pastrama Petru”

DECIZIE M 7/14-34

in temeiul art. 14 alint. 2 lit. (f) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 11 §i art. 25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991, art. 6 §i art. 42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului” cu respectarea cerintelor din “Regulamentului privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs “Regulament”)- aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. P-946 din 01.11.2011, procesului-verbal al comisiei de specialitate,

Consiliul ora$enesc Edinet, DECIDE :

1. Se permite cet. Pastrama Petru constructia bucatariei de vara §i a garajulu