Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaliei, Cercetirii, Tineretului qi Sportului Centrul National de Evaluare gi Examinare

Examenul de bacalau regt 201 2 Proba D y Proba de evaluare a coffitehfeprdigitale


Toate filierele, profilurile gi specializirile/

calificirile s j'{h-

fl

-*

. r
i

Varianta
i:

o r . .

ffi

Toate subiectele sunt obligatorii.-* S Punctajul maxim cumulat pentrrr"fi"qrle A StB qEte de 100 de puncte. Nu se acordd puncte

oficiu. "" .ff.& .. '-:'" Timpul efectiv de lucru este de 9@ minut'b; 15 minute pentru FISA A 9i 75 de minute pentru Fl$A B, ..i Figierele pe care ie vefi prelucra, mer-r{ionate mai jos, sunt furnizate in directorul examen, aflat pe Desktop. Ele vot fi salvate dUpi fiecare prelucrare, in directorul indicat.
din
'::|'.|:'
::

FISA A Accesul la releaua Intbrnet este perm,i5:"pentru rezolvarea cerintelor


''i:: i ...
'l;.....:'

di

n aceasta sectiune.

SUBIECTULI ,.

1.

10 puncte examen, aflat pe Desktop, gi creali in acest director figierul Localiza$i"ditgctot'ul+ffoldbiul) arbusr. rxr- Pe priniia'linie a figierului introducelitextul ramilia Rosaceae. (2p)
,i.i.i'....iii'.i,,i

::::r

,,,,;,,,,;,,,i"1i"'lli'i'i:t;i,i,:,t,

2.

". fodfa de examen.


acestuia.

l$peSali,un motor de cdutare pe web gi cdutali informalii despre arbustul cu denumirea $tilnlitica Rub-gs idaeus. tdqpgiti."li denumirea populard uzuald, in limba romdnS, a acestui arbust gj sCrieli-o.-pe cu numele rubus, de un forrirat #g#Et, care sd conlind un paragraf referitor la acest arbust, urmat de o i$$rirgine cu ffiffitete
exErmen un figier

b. Creali in directorul (folderul)

s #

(3P)

Proba de eval':u,are a competenlelo:r digitale Toate fiiierele, profilurile gi specializdrile I calificdrile

Varianta

Fr$A A

Ministerul Educaliei, Cercetdrii, Tineretului gi Sportului Centrul National de Evaluare 9i Examinare

Examenu I de bacalau rea!2012

Proba D Proba de evaluare a competenlef@igitale


Toate filierele, profilurile gi specializdrile/ Toate subiectele sunt

calificdrile '
1i

' j!:::=

Varianta
,,'','

obligatorii.
,

Punctajul maxim cumulat pentru fitele A'Si B este de 100 de puncte. Nu se acordd puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 90iide minute: 15 minute pentru Fl$A A 9i 75 de minute pentru Fl$A B. Figierele pe care le vefi prelucra, menfionate mai jos, sunt furnizate in directorul examen, aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate dupd fiecare prelucrare, in directorul indicat. FISA B Accesul la releaua Internet NU este permis pentru rezolvarea cerinlelor din aceastd secliune. (10 puncte) SUBIECTUL al ll '*,F Scriefi pe foaia de exameii rdspunsul pentru fiecare cerinfi. (2p) Preciza,ti.documentul'tlle bazd ce poate fi accesat in sistemul world wide web. (2p) Enumiali:doud aolicalii cunoscute care pot fi utilizate pentru editarea textului. (3p) .[t4enlidnali'trei dintie principalele funclii ale unui sistem de operare. (3p) 4. ,,,.i$4entj,ona!i pe-scurt rolul modemuluiintr-un sistem de calcul.

.,,,,...,,;::

lea

.:"':

.,.

,..::'"

.. .,

1. 2. 3.'

SUBIECTUL al

lll-

',:,,,:""

1',,..,,,,.,,

lea

(10 pUncte)

Pentru fiecare item, scrieti pe foaia de examen litera corespunzitoare rispunsului cot-e,,$$ 1. Dispozitivul la care se conecteazdtoate componentele hardware interne alb unui calCulator

a. 2.

este:

placa video Un dezavantaj al comunicdrii prin pogid electronicd (e-mail) qSru CA"permite transmiterea placa de placa de placa de
unur mesaj: (2p)

bazd b.

relea c.

sunet d.

(2p)

a" aproape instantaneu b. cu figiere atagate,virusate c. fdrd costuri suplimentare d. la mai multe adrese, 3. Notalia E: identificd: a. o unitate de disc b. un director (folder) c. un figier d. un program 4. 2 bytes (o"tegi) sunt echivalenti cu: d. 2]-6 bifi a. 4 bili c. 2e b i !,i b. L5 bili 5. O extensie implicitd cores punzetoare unui figier in format audio poate fi: ' d, Sub ,,C;, lar a.* bmp b. mp3
SUBIEGTUL al lV - lea

..

rr

(2p)

(2p)

(2p)

1. Deschidelifigierul comp_w. a. Scrieli pe foaia de examen ultimul cuvdnt din textul continut in subsolul (footerul) (1p) documentului. b. Formatali numai textul din';':piirrrul paragi'af al Cocumentului astfel incdt sd fie scris cu font Tahoma, de dimensiune 2o pti:,. i3p) (3p) c. inlocuili automat fiecare simbol p$ct (. ) din document cu textul puncu. d. Formatali tabelul din document aStfel incdt toate coloanele acestuia sd aibd aceeagi lalime. (3p) e. Realizali setdrile necesare pentru tipdrirea documentului, cdte doud pagini per foaie (Pages
sunJ vizibile ageste setdri gi addugali imaginea oblinutd la finalul documentului.

(70 de puncte)

per sheet). Realizali o capturd de ecran (Print Screen) care sd cuprindd fereastra in care (sp)

Proba de evaluare a competentelor digitale Toate filierele, profilurile gi specializdrilel calificdrile

Varianta 1 Fr$A B

Ministerul Educaliei, Cercetirii, Tineretului gi Sportului Centrul National de Evaluare gi Examinare

2. a. b. c. d. e. 3. a. b.

:r' Deschideli figierul pe foaia de examen numdrul de diapozitive (slide-uri) ale Scrie{i

comp_p.

prezentdrii.

(1p)

Inserali in primul diapozitiv (slide) o imagine de lip WordArt care sd conlind textul din (3p) caseta aflatd in partea de jos a acestui diapozitiv.'-'',; pentru cel de-al doilea diapozitiv (slide) aplicali pe fundal (background) un efect de Numai umplere de tip gradient (Gradient fill), din culorile galben gi rogu, cu un stil de umbrire pe Aplicali acelagi efect de tranzilie pentrr-i toate.diapozitivele (slide-urile). Stabilili ca tranllia (3p) sd se realizeze automat dupd fiecare 5 secunde. Deschidelifigierulcomp_x. Scrieli pe foaia de examen tipul datelor din prima coloand a tabelului aflat in foaia de calcul
diagonald. gtergeli caseta text afiatd in partea de sus a ultimului diapozitiv

(slide).

(5P)

(3p)

(1P) (sheet)Docunent de lucru. ierarhic Inserali in foaia de calcul (sheet) Docrxnent de lucru o organigramd de tip (Organization Chart) cu structura de maijos. Copiali in forma de pe primul nivel conlinutul celulei AI, iar in foimele de pe nivelul al doilea conlinutul cdte unei celule din grupul A2 zA5, Th ordinea ih care apar in tabel.

(sp)

c. d. e. 4. a. b.

in foaia de calcul (sheet) Docunent de lucru introduceli in celula c+ o formuld care se :,:(3P) calculeze automat valoarea maximd din grupul de celule r2zB4, inmullitd eu so. (3p) in foaia de calcul (sheet) Docurnent de lucrrr ';lat:ili!iinillimea rdnrjiilui 5 la 40' (3p) (Hide) pentru vizualizare foaia de calcul Foaie2 (sheet2) a registrului. Ascundelr
Deschidelifigierulcomp_h.
Scrieti pe foaia de examen numirul de cuvinte din titlul paginii

c. 5. Deschidelifigierulcomp_a. a. Scrieli pe foaia de examen numele interogdrii (query)conlinute de baza de date. (1p) b. Addugali dupd ultimul cdmp al tabelei comp_t un cdmp nou, de tip autoNumerotare (3P) (Ruuouumber), cu numele ro. sd fie prezente numai cAmpurile de tip c. Creali un formular cu numele comp-intro in care i:: (3P) text ale tabelei comp-t.
6. a.
Deschideli directorul (folderul) examen. Realiza\i in aplicalia accesoriu al sistemului de operare Paint desenul cu structura"' din figura aldturate, utitizand cel pu!in trei culori diferite, ,,gi salva!i-l in fci'mat TIFF, sLjc nui=i'ieie deserl . tif , in clirectorul (folderul) examen. (5p)

Utilizdnd un tabel cu o singurd celuld, incadrali al doilea paragraf al paginii web cu un (3p) chenar de dimensiune 7 pixeli. (3p) $tergeli ultimul paragraf din pagina web, aflat dupi imagine.

web.

(1p)

b.

Crealiin directorul (folderul) exanen un subdirector numit competente 9i'realizali setdrile (3p) necesare istfel incdt acesta sd fie ascuns (Hidden) la vii:ualizare. (3p) c. $ie.rgeli figierul comp-d din directorul (folderul) exanen.
Varianta
1

Proba de evaluare a competentelor digitale Toate filierele, profilurile gi specializdrile/ calificdrile

FISA B