Sunteți pe pagina 1din 5

Colora ţii(şi(coloranţi (

COLORAREA !

! E tapa!prin!care!se!urm ă reşte!cre şterea!contrastului!dintre!diferitele! componente!tisulare!prin!modificarea!indicilor!de!refracţ ie!ai!substratului! morfologic!cu!ajutorul! coloran ţ ilor). ! Tehnica!de!colorare!depinde!de!natura!fixatorului!utilizat!şi!de! ţ esutul!pe! care!dorim!să ! îl!examin ă m. ! COLORANTUL(HISTOLOGIC ! S ubstan ţă ! chimică ! colorată, ! de!obicei!de!natură ! organică, ! ce!poate!intra! în! celul ă ! ata şâ nduA se!la!nivelul! componentelor!celulare! şi!permiţâ nd!astfel! diferen ţ ierea!lor!optică . !

!

!

! Nu!toate!substanţ ele!colorate!sunt!coloranţ i!! COLORANŢI ! A ! grup ă ri(cromofore! ! purt ă toare!de!culoare ! A ! grup ă ri(auxocrome! ! capacitatea!de!a!colora !

GRUPARILE(AUXOCROME!

( 1.(

! 2.! Neionizate(( ! secundare)! ! formează ! legaturi!de!hidrogen!cu!substratul.!Acest! tip!de!legatură ! m ă rte!stabilitatea!colorantului. ! CLASIFICAREA(COLORAN Ţ ILOR!

!

! ! !!!!!!!!!!! ! A ! caracterele!chimice! După ! natura!lor !

!

! A ! vegetali!:!hematoxilina!,safranina!,!orceina!,!turnesolul ! !!!!!!!!!!!! ! A ! animali!:!carminul !

( Sintetici ! :!albastru!de!metil ! !

Ionizate( (!principale!)! ! formează ! leg ă turi!electrochimice!cu!substratul !

A ! natura!lor !

Naturali( !

!

!

!

!

!

!

CLASIFICAREA(COLORAN ( Dupa!caracterele!chimice!

Ţ

ILOR(

CLASIFICAREA(COLORAN ( Dupa!caracterele!chimice!

Ţ

ILOR(

( !

Bazici ! ! gruparea!auxocroma!principal ă ! încă rcat ă ! electric!pozitiv!,!deci!se!va! ata şa!pe!un!substrat! încărcat! negativ! ! ( Dupa!caracterele!chimice!

( Neutri ! ! grup ă ri!auxocrome!principale! încă rcate!electric!pozitiv! şi!negativ,! fiind!solu ţ ii!apoase!de!coloranţ i!bazici!şi!acizi! întrA o!anumit ă ! proporţ ie! MECANISMUL!COLORĂRII ! PROTEINELE! A ! substratul!molecular!la!nivelul!că rora!se!fixează ! coloranţ ii!prin! leg ă turi!electroch imice! şi!de!hidrogen. ! MECANISMUL!COLORĂRII !

!

(

!

(

In!func ţ ie!de!tipul!grup ă rilor!ionizabile! din!structură ! ,!proteinele!sunt! ! 1! ! ! ! acide ! 2! ! ! ! bazice ! ! 3! ! ! ! neutre ! MECANISMUL!COLORĂRII ! Colorant ) bazic) ) substrat!(=proteina)!acid) (ex:!hemalaunul)! Nucleul!! caracter!bazofil:!albastruA închis!/!violet ! Colorant! acid! ! substrat!bazic ! (ex:!eozina)! Citoplasma! ! caracter!acidofil:!roz/roşu !

ETAPELE(COLORĂRII!

METODE(DE(COLORARE !

!!!!!!! 1. In!funcţie!de!momentul!colorării!

2. Dupa!nr.!de!coloranti!utilizaţ i! !

3. După ! mecanism !

4. După!metoda!de!obţinere!a!coloraţiei!optime!

5. In!funcţie!de!raportul!dintre!rezultatul!colorării!şi!culoarea!colorantului !

Momentul!colorării!

Numă r!de!coloranţ i! !

a ! ! ! ! Simple(! foloseşte!un!singur!colorant !

b ! ! ! ! Combinate( (policromă )! !! 2!sau!mai!mul ţ i!coloranţ i!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

i. !

!

!

!

! ! ! Succesivă

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ii. ! ! ! ! ! ! Simultan ă, ! ex!.!:! hemalaun! A ! eozin ă ,!azan ! Mecanism !

A ! direct ă ! simplu!contact!dintre!colorant!si!substrat !

P( indirect ă ( necesită ! prezen ţ a!unui!mediator! sau!MORDANT!,! între!colorant! şi! substrat.!Acesta!fixează ! colorantul!de!componentele!celulare.!!

Metoda!de!obţinere!a!coloraţie i!optime!

A ! progresive! ! prin! adăugări! succesive!p â na!se!ajunge!la!momentul!optim!de!

colorare!!

! A ! regresive! A !! prin!acţ iunea!prelungit ă ! a!colorantului!p ână ! la!ob ţ inerea!unei! supracoloră ri!,!apoi!se!acţ ionează ! cu!un!agent!chimic!decolorant! (diferenţiator)! (ex.! Coloratia!Nissl ). ! ! Rezultatul!colorării!şi !

! culoarea!colorantului!

 

A

! ! Ortocromatic ă ( ! substratul!se!colorează ! în!aceeaşi!culoare!ca! şi!cea!a!colorantului!

A

! ! Metacromatic ă ! A ! substratul!se!colorează ! în!alt ă! culoare!ca!!cea!a!colorantului !

IMPREGNARI(METALICE!

 

PRINCIPIU:(precipitat!de!metal!care!se!depune!pe!diferitele!elemente!de!tesuturi! eviden ţiind ! structuri!care!în!mod!obisnuit!nu!se!colorează ! cu!coloran ţ i. !

A

! cele!mai!folosite!sunt!:!Ag!,!Au!,!Os!,!Hg. !

IMPREGNARE( ARGENTICĂ!

A ! folosit ă ! pentru!evidenţ ierea!elementelor!din! ţ esutul!epit elial , ! conjunctiv! şi! în!cercetarea!sistemului!nervos. !

Rezultate:!structurile!vizate!sunt!colorate!în!negru.! COLORA Ţ IA( ( HEMALAUN(EOZINĂ!

2!coloranţ i:! 1! ! ! ! A ! hemalaunul! ! colorant!bazic! 2! ! ! ! A ! eozina!! colorant!acid!

 

REZULTATE!

! ! A ! nucle i! ! albastru! A ! violet!

 

A !

citopl asma! ! rozA ! rosu ! !

COLORA Ţ IA(HEMALAUN(( EOZINA(CU(ALBASTRU(DE(METIL!

A ! coloratie!tricromă !

1. ! ! ! ! ! hemalaun !

2. ! ! ! ! ! eozina!!

3. ! ! ! ! ! albastru!de!metil !

REZULTATE(!

1. ! ! ! ! ! Nuclei!! violet!

2. ! ! ! ! ! Citoplasma! ! albastru! ! cenusiu !

3. ! ! ! ! ! Fibrele!de!colagen!! albastru ! intens!

COLORATIA(VAN(GIESON !

A ! coloratie!tricromă !

1. ! ! ! ! ! hematoxilina!ferică ! !

2. ! ! ! ! ! acidul!picric !

3. ! ! ! ! ! fuxina!acidă !

REZULTATE!

1. ! ! ! ! ! Nuclei!! negri !

2. ! ! ! ! ! Citoplasma! ! galben !

3. ! ! ! ! ! Fib re! de!colagen! ! roşu!intens!

COLORATIA(MASSON!

A ! coloratie!tricromă ! !

1. ! ! ! ! ! hematoxilin ă ! feric ă !

2. ia!colorantă ! A!ce!con

! ! ! ! ! solu

ţ

ţ

ine!fuxin ă ! acidă !

3. ia!colorantă ! B!ce!con

! ! ! ! ! solu

ţ

ţ

ine!albastru!de!anilină !

REZULTATE!

1. ! ! ! ! ! Nuclei!! negru! !

2. ! ! ! ! ! Citoplasma! ! roşu! ! violet!deschis!

3! ! ! ! ! ! Fibrele!de!colagen!! albastru!intens ! COLORATIA(MALLORY!

! Se!utilizeaz ă ! :!

1. ! ! ! ! ! fuxină ! acidă !

2! ! ! ! ! albastru!Mallory!(!contine!albastru!de!anilina! şi!orange!G!) !

! !

REZULTATE(!

1. ! ! ! ! ! Nuclei!A ! roşu!intens!

3.

! ! ! ! ! Fib re! de!colagen! şi!reticulin ă ! ! albastru !

4. ! ! ! ! ! Ţesut!muscular! neted!A !! violet!

5. ! ! ! ! ! Ţesut!muscular!striat! A !! roşu! ! portocaliu!

COLORATIA(AZAN!

A ! azocarmin!C!

A ! albastru!Heidenhein!,!cu!anilin ă ! şi!orange!G !

REZULTATE! Nuclei!! roşu! ! viu ! Citoplasma! ! roşu ! Fib re! de! colagen! şi!reticulin ă ! ! albastru!deschis ! Ţesut!muscular!striat! ! roşu!,!orange!sau!galben ! !

COLORATII(CITOLOGICE ! A ! utilizate!pentru!evidenţ ierea!anumitor!organite!celulare! METODA(CAJAL(DA(FANO!

(

!

A ! eviden ţ ierea!complexului!Golgi! REZULTATE!

! Nuclei!! necoloraţ i!

! Aparatul!Golgi! ! reţ ea!perinucleară ! de!culoare!neagră !

! Citoplasma! ! aurie!

METODA( ( HEMATOXILINA(FERICA(REGAUD!

A ! eviden ţ ierea!mitocondriilor!

REZULTATE! Nucleu!! necolorat ! Nucleol!! negru ! Mitocondrii! puncte!negre!

! ! TEHNICI(DE(EXAMINARE(A( TESUTULUI(EPITELIAL ( IMPREGNAREA(ARGENTICA(RANVIER! ! ( A ! evidentierea!interstiţ
!
!
TEHNICI(DE(EXAMINARE(A( TESUTULUI(EPITELIAL (
IMPREGNAREA(ARGENTICA(RANVIER!
!
(
A ! evidentierea!interstiţ iului!dintre!celulele!epiteliului!din!seroase! ‒ ! limitele!
intercelulare!apar!net!în!culoarea!neagr ă !
TEHNICI(SPECIALE(DE(EXAMINARE(A(TESUTULUI(CONJUNCTIV (
!

COLORA

A ! granula

! ! TEHNICI(SPECIALE(DE(EXAMINARE(A(TESUTULUI(CONJUNCTIV ! METODE(PENTRU(EXAMINAREA(FIBRELOR(CO NJUNCTIVE!

! !

Ţ IA(CU(ALBASTRU(DE(TOLUIDINĂ!

ţ iile!din!mastocite!prin!colora ţ ie!metacromatică ! în!ro şu! ! violet!

1. ! ! ! ! ! Fibrele(de(reticulin ă ! ! se!examinează ! folosind!o!metoda!electivă !! A !

IMPREGNAREA!ARGENTICA! ! şi!apar!colorate!în!negru !

2. ! ! ! ! ! Fibrele(elastice! ! se!poate!utiliza!coloraţ ia!cu! !

a. ! ! ! ! ! Rezorcin!fuxina! A ! albastre !

b. ! ! ! ! Orcein ă ! ! cafeniu! A ! roscate!

TEHNICI(SPECIALE(PENTRU(EXAMINA REA( Ţ ESUTULUI(MUSCULAR!

METODA(HEIDENHEIN( ! (cu(hematoxilina(ferica) !

 

! evidentiază ! structura!periodică ! a!miofibrilelor.!Se!remarcă ! alternan şi! întunecate. !

A

ţ a!de!zone!clare!

! Metode!speciale!pentru!eviden ţ ierea!ţ esu tului!nervos ! !!!!!!! A !!!! ! metoda!Nissl !

 

- impregnare!argentică !

- Evidenţ ierea!tecii!de!mielin ă ! prin!fixare!cu!tetraoxid!de!osmiu

!