Sunteți pe pagina 1din 5

Manualserviciiweb

Serviciilewebsuntdisponibilelaadresahttps://www.elicitatie.ro:8883,respectivhttp://www.demo.e licitatie.ro:8884pentruversiuneademo. Autentificarealaaccesareaserviciilorwebsefacepebazadeusername/parolasicertificatdigital, apelandmetodastring logIn(string userName, string password) siatasandcertificatul digital.CertificatulesteacelasicaresefolosestepentruaccesareasiteuluieLicitatie.Pentruvarianta demoautentificareasefacedoarcuusernamesiparola. UtilizatorulfolositlaautentificaretrebuiesaaibaasignatrolulPermiteaccesullaserviciileweb. Metodaintoarceunmesajdeautentificarereusita,respectivmesajdeeroarelaautentificare. Laexpirareasesiuniiautentificareatrebuiereinnoita;accesareauneimetodewebaserviciuluidupa expirareasesiuniivageneraoexceptie.Mecanismuldepastrarealsesiunilorestepebazadecookieuri. Ulteriorautentificariidevinaccesibilemetodelewebcareexpuninformatiipubliceprivind anunturile/proceduriledeatribuireexistenteinSEAP. Pentrufiecaretipdeanunt/proceduradeatribuireexistaometodacarereturneazalistainformatiilor completeprivindtipulrespectivsiometodacarereturneazalistasimpla(obiecteledinlistacuprindun setrestransdeinformatii)aferentaanunturilor/procedurilordeatribuirecaresatisfaccriteriilede cautare.DenumireametodelorsimpleincludesufixulBasic.Listaparametrilorpentruometeodaweb Basicesteidenticacuceaametodeifullaferente(deexGetPiNoticesBasicareaceeasilistade parametricasiGetPiNotices).Maiexistasiunaltreileatipdemetode,careexpundictionare, reprezentatecaperechicheievaloare(valori).Acesteasuntmetodefaraparametri,iardenumirealor continesufixulDictionary. Restrictionareasetuluiderezultatereturnatdeometodasefacespecificandcriteriiledecautaredorite, prinsetareavaloriiparametrilortransmisilaapelulacesteia.Totiparametriiuneimetodewebsunt parametridecautarecuexceptiaparametruluipageNo,careestecomuntututormetodelorsieste parametrudeafisare.Incazulincaresetulderezultateconformcriteriilordecautareestemaimarede 10inregistrari,acestaesteimpartitinpaginidecate10inregistrari,iarsubsetulreturnatdeometoda estecelaferentpaginiispecificateprinvaloareaparametruluipageNo.Dacasefolosestevaloareanull pentrupageNo,atuncimetodareturneazaprimapaginaderezultate(esteechivalentdecivalorii1 pentrupageNo). AtatparametrulpageNocatsiparametriidecautaresuntoptionali.Incazulincarenusedoreste filtrareasetuluidedatereturnat,laapeluluneimetodesevatransmitevaloareanullpentrutoti parametrii.Exceptiaoconstituieparametriicuvaloridefault,pentrucaredacautilizatorulnuspecifica niciovaloare(adicasetransmitenull),iauovaloareimplicitasidecifiltrareasetuluiderezultatese faceinfunctiedeaceasta.Pentruarealizacautareainfunctiedeoaltavaloaredecatceaimplicitapeun astfeldecriteriu,estenecesaratransmitereauneivaloriaparametruluidiferitadenullsidiferitade valoareaimplicita.Nutoatemetodeleauparametridefault.Acestiasuntmentionatiladescrierea metodelorundeapar,impreunacuvalorileimplicite. Page1of5

Parametiidecautarecomunituturormetodelorsuntdescrisimaijos.Parametriidecautarespecifici fiecareimetodesuntdescrisiincadrulmetodeirespective. contractingAuthorityName denumireaautoritatiicontractante;cautareasefacinmodimplicit culike %contractingAuthorityName%.


contractTitle denumireacontractului;cautareasefacinmodimplicitculike %contractTitle%. cpvCode codulCPV.Listavalorilorposibilepentruacestparametruseobtineapelandmetoda GetCpvCodeDictionary; cautareaestedetipexactmatch.

cpvCodeVersionId versiuneacodCPV.LaactualizarealisteicodurilorCPVdinsistempotsaapara diferenteintredenumirileacelorasicoduriCPV,versiunevechesiversiunenoua,potfieliminatecoduri CPVvechisaupotfiintrodusecoduriCPVnoi.NouaversiunedecoduriCPVsefolosestedoarincadrul anunturilor/procedurilorpublicateulteriorintroduceriiacesteia,celeanteriorepastrandvechea clasificareCPV.ListacodurilorCPVsiIDulversiuniiseobtinapelandmetoda GetCpvCodeDictionary;IDulcelmaimarecorespundeceleimairecenteversiuni. minPublicationDate si maxPublicationDate intervalinchisdetimpincareseincadreazadata publicariianuntului/procedurii.Ceidoiparametripotfifolositisiseparat.FormatuldedataesteYYYYMM-DD

noticeNo/uniqueIdentificationCode numarulanuntului/codulunicalprocedurii(la

cumpararidirectesaulicitatiielectronice);cautareaestedetipexactmatch. countyCode coduljudetului.Listavalorilorposibileseobtineapelandmetoda GetCountyDictionary; cautareaestedetipexactmatch. Listaanunturilordeintentie


ArrayList GetPiNotices(string contractingAuthorityName, string contractTitle, string cpvCode, int cpvCodeVersionId, string minPublicationDate, string maxPublicationDate, string noticeNo, string countyCode, int pageNo)

Listaanunturilordeparticipare
ArrayList GetCNotices(string contractingAuthorityName, string contractTitle, string cpvCode, int cpvCodeVersionId, string minPublicationDate, string maxPublicationDate, string noticeNo, string countyCode, string procedureStateLocaleCode, string parentNoticeNo, int pageNo) procedureStateLocaleCode stareaprocedurii.Valoareaimplicitaeste SysProcedureState_Running. Listavalorilorposibileseobtineapelandmetoda GetProcedureStateDictionary; cautareaestedetipexactmatch.

parentNoticeNo numarulanuntuluideintentieaferent;cautareaestedetipexactmatch.

Page2of5

Listaanunturilordeatribuire
ArrayList GetCaNotices(string contractingAuthorityName, string contractTitle, string cpvCode, int cpvCodeVersionId, string minPublicationDate, string maxPublicationDate, string noticeNo, string countyCode, string winnerName, string parentNoticeNo, int pageNo) parentNoticeNo numarulanuntuluideparticipareaferent;cautareaestedetipexactmatch.

winnerName denumireofertantcastigator; cautareasefacinmodimplicitculike %winnerName%.

Listaconcursurilordesolutii
ArrayList GetDcNotices(string contractingAuthorityName, string contractTitle, string cpvCode, int cpvCodeVersionId, string minPublicationDate, string maxPublicationDate, string noticeNo, string countyCode, int pageNo)

Listarezultatelorlaconcursuriledesolutii
ArrayList GetRdcNotices(string contractingAuthorityName, string contractTitle, string cpvCode, int cpvCodeVersionId, string minPublicationDate, string maxPublicationDate, string noticeNo, string countyCode, string parentNoticeNo, int pageNo) parentNoticeNo numarulconcursuluidesolutiiaferent;cautareaestedetipexactmatch.

Listaanunturilordeconcesionari
ArrayList GetPwcNotices(string contractingAuthorityName, string contractTitle, string cpvCode, int cpvCodeVersionId, string minPublicationDate, string maxPublicationDate, string noticeNo, string countyCode, int pageNo)

Listaanunturilordeerata
ArrayList GetENotices(string contractingAuthorityName, string contractTitle, string minPublicationDate, string maxPublicationDate, string noticeNo, string countyCode, string parentNoticeTypeLocaleCode, string parentNoticeNo, int pageNo) parentNoticeTypeLocaleCode tipulanuntuluiparinte. Listavalorilorposibileseobtineapeland metodaGetNoticeTypeDictionary; cautareaestedetipexactmatch.

parentNoticeNo numarulanuntuluiparinte.Acestparametrusepoatefolosidoarincombinatiecu parentNoticeTypeLocaleCode;cautareaestedetipexactmatch.

Page3of5

Listainvitatiilordeparticiparelacerereadeoferta
ArrayList GetRfqInvitations(string contractingAuthorityName, string contractTitle, string cpvCode, int cpvCodeVersionId, string minPublicationDate, string maxPublicationDate, string noticeNo, string countyCode, string rfqStateLocalCode, int pageNo) rfqStateLocalCode stareacereriideoferta.Valoareaimplicitaeste SysRFQMainState_Running. Listavalorilorposibileseobtineapelandmetoda GetRfqStateDictionary; cautareaestedetipexactmatch.

Listaanunturilordeatribuirelacerereadeoferta
ArrayList GetRfqNotices(string contractingAuthorityName, string contractTitle, string cpvCode, int cpvCodeVersionId, string minPublicationDate, string maxPublicationDate, string noticeNo, string countyCode, string winnerName, string parentNoticeNo, int pageNo) parentNoticeNo numarulinvitatieideparticipareaferente;cautareaestedetipexactmatch.

winnerName denumireofertantcastigator; cautareasefacinmodimplicitculike %winnerName%.

Listalicitatiilorelectronice
ArrayList GetElectronicAuctions(string contractingAuthorityName, string contractTitle, string cpvCode, int cpvCodeVersionId, string minPublicationDate, string maxPublicationDate, string uniqueIdentificationCode, string countyCode, string eaStateLocaleCode, string parentNoticeNo, string procedureTypeLocaleCode, bool isForReopeningCompetition, int pageNo) eaStateLocaleCode starealicitatieielectronice.Valoareaimplicitaeste SysEAProcedureState_Running. Listavalorilorposibileseobtineapelandmetoda GetEAStateDictionary; cautareaestedetipexactmatch.

procedureTypeLocaleCode tipulproceduriidincadrulanuntuluiaferentlicitatieielectronice. ListavalorilorposibileseobtineapelandmetodaGetProcedureTypeDictionary; cautareaestede

tipexactmatch.
parentNoticeNo numarulanuntuluiparinte.Acestparametrusepoatefolosidoarincombinatiecu procedureTypeLocaleCode;cautareaestedetipexactmatch.

isForReopeningCompetition true/false: reprezinta/nureprezintareofertareincadrulfazei

dereluareacompetitieilaunacordcadru. Listacumpararilordirecte Page4of5

ArrayList GetDirectAcquisitions(string contractingAuthorityName, string contractTitle, string cpvCode, int cpvCodeVersionId, string minPublicationDate, string maxPublicationDate, string uniqueIdentificationCode, string countyCode, string supplierName, string directAcquisitionStateLocaleCode, int pageNo) directAquisitionStateLocaleCode stareacumparariidirecte.Valoareaimplicitaeste SysDirectAcquisitionState_Published_Offering. Listavalorilorposibileseobtineapeland metodaGetDirectAcquisitionStateDictionary; cautareaestedetipexactmatch.

supplierName denumireaofertantului. Cautareasefacinmodimplicitculike %supplierName%.

Page5of5

S-ar putea să vă placă și