Sunteți pe pagina 1din 8

Nume Prenume Facultatea Institutia - gazda : Primaria Sectorului 1 Perioada stagiului de practica:

RAPORT DE PRACTICA Resursele Umane in Administratia Publica

Compartimentul gazda pentru practica, ce urmeaza a fi prezentat este Directia Resurse Umane. In subordinea Directiei Resurse Umane se afla Dezvoltare Instituional. Obiectivul stagiului de practica pe care ne-am propus sa il studiem si sa-l Biroul Resurse Umane si Biroul

aprofundam este acela de a prezenta interactiunea, pe care o are unitatea angajati , cetatenii, si cu celelalte institutii si directii subordonate, precum si cu institutiile carora Consiliul Local se subordoneaza. Institutiile carora Consiliul local se subordoneaza sunt Prefectura si Guvernul. Directia Resurse Umane asigura interactiunea intre compartimentul de resort si celelalte directii, servicii si birouri din cadrul institutiei. Deasemenea mentine legatura dintre Primarie si celelalte directii subordonate pe domeniul de activitate specific resurselor umane. Asigura recrutarea si angajarea personalului, organizeaza potrivit legilor in vigoare concursurile, asigurand intocmirea documentatiei necesare si totodata urmarind indeplinirea de catre participanti a conditiilor specifice postului, ulterior angajarii urmareste respectarea legalitatii privind acordarea drepturilor prevazute de lege,pregtete documentaia necesar n vederea supunerii dezbaterii i aprobrii de ctre Consiliul Local a organigramei aparatului propriu al PS 1, a statului de functii, R.O.I ului, ROF- ului.

Tine evidente fiselor de post si deasemenea respectarea prevederilor legale privind acordarea salariilorde baza, de merit, a indemizatiilor de conducere,premii, anuale . Asigura strangerea, verificarea fiselor colective de prezenta, a condicilor, plata orelor suplimentare, intocmeste si elbereaza delegatiile de control(in baza dispozitiilor date de catre Primarul Sectorului1). Efectueaz lucrrile legate de ncadrarea, promovarea, definitivarea, detaarea sau ncetarea contractului de munc al personalului din aparatul propriu. Urmrete integrarea rapid a noilor angajai, stabilete nevoile de pregtire i de perfecionare a pregtirii profesionale, primete ofertele pentru cursuri de pregtire profesional de la instituiile abilitate n domeniu si ntocmete mpreun cu Direcia Management Economic referatele n baza crora salariaii din aparatul propriu urmeaz cursuri de pregtire profesional . Rspunde de organizarea , potrivit legii, a Comisiei de disciplin i Comisiei Paritare. Mentine legatura cu celelalte compartimente de resurse umane din cadrul institutiilor subordonate, avand in vedere faptul ca se tine evidenta orelor suplimentare, pontajelor si a tuturor celorlalte documente ce tin de personal, deoarece se are in vedere evidenta corecta si respectarea conditiilor legale in ceea ce priveste delegatii, detasatii sau trensferurile care se fac la nivel de institutii, atat pentru personalul contractual cat si pentru functionarii publici. In ceea ce priveste interactiunea cu cetatenii, asigura colaborarea cu acestia prin rezolvarea problemelor ce intervin, probleme legate de specificul compartimentului. Deasemenea departamentul Resurse Umane mentine legatura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in ceea ce priveste promovarea functionarilor publici, acordarea de avize pentru desfasurarea concursurilor si acordarea avizelor pentru indeplinirea functiilor de conducere . Mentine o starnsa legatura cu Casa Nationala de Pensii in ceea ce priveste eliberarea adeverintelor pentru persoanele care solicita acordarea unor sporuri necesare pensionarii, sau recalcularii pensiilor.

Pentru persoanele care solicita adeverinte pentru perioadele lucrate ca asistenti personali pentru personae cu handicap, se mentine o legatura stransa cu Directia Generala de Asistenta Sociala a Sectorului 1. In perioada practicii, activitatile realizate precum si materialele ( documente) intocmite au fost urmatoarele: Stagiul de practica a fost inceput cu prezentarea compartimentului de resurse umane, Avand in vedere ca activitatile desfasurate la nivel de compartiment sunt vaste si deasemenea exista o gama vasta de servicii si documente care se elaboreaza, prima zi de practica a fost de prezentare generala, urmand ca in zilele urmatoare san e stabilim prioritatile si obiectivul practicii proproiu zise. Studentilor practicieni li sa prezentat intregul treseu pe care il parcurge o dispozitie a Primarului Sectorului 1, de la intocmirea acesteia pana la dare ape traseul necesar pentru semnaturile de legalitate ale departamentului care a intocmit dispozitia, departamentului juridic, secretarului sectorului 1si Primarului Sectorului 1. Pentru ca finalul sa fie legal este nevoie ca dispozitia sa primeasca un numar de inregistrare ,dupa care este comunicata Prefecturii, de catre Secretariatul General al Institutiei. Deasemenea dispozitiile sunt obligatoriu aduse la cunostiinta celor implicate, cat si compartimentului Financiar . Avand in vedere necesitatea perfectionarii personalului angajat, potrivit legilor in vigoare, se intocmeste documentatia necesara trimiterii la cursurile de perfectionare. Documentatia cuprinde referatul facut de catre seful de serviciu al compartimentului in care angajatul isi desfasoara activitatea , la care se anexeaza invitatia in baza careia se merge la curs, precum si nota de calcul intocmita de compartimentul buget, executie bugetara, apoi urmeaza documentatia intocmita de catre departamentul resurse, care consta in referat,anexe( ordonantare de plata si propunere de cheltuieli ) in cere se trec toate datele referitoare la costuri si locatia unde se va desfasura cursul. In ceea ce priveste evaluarea profesionala, se intocmeste pentru cel care a fost incadrat pe functie /post de debutant, documentatia necesara terminarii perioadei debutului is anume: in linii mari a specificului

Seful serviciului la cere este incadrat respectivul functionar intocmeste un raport de evaluare a perioadei de stagiu(in care se va preciza performantele debutantului si deasemenea calificativul pe care acesta l-a obtinit acesta), deasemenea se va intocmi de catre seful serviciului si un referat prin care se face trecerea pefunctie publica definitiva. In ceea ce priveste terminarea perioadei de practica pentru un angajat contractual, trecerea pe functia definitiva se face in functie de punctajul pe care il obtine in urma evaluarii ( fisa de evaluare), pe langa evaluare seful compartimentului face si un referat prin care cere trecerea pe functie definitiva. In ceea ce il priveste pe angajat acesta va da un test scris (ce cuprunde intrebari referitoare la activitatea specifica serviciului in care acesta isi desfasoara activitatea), in urma testul obtinand o nota din partea sefului servicicului. Dupa ce se face angajarea se va intocmi contractul individual de munca, contract ce va cuprinde datele personale ale angajatului, precum si datele de identificare ale angajatorului. Deasemenea in contract se vor trece conditiile de lucru, locul unde angajatul isi va desfasura activitatea faptul, ca presteaza servicii conform fisei postului. Deasemenea se vor trece salariul de incadrare si sporurile cuvenite angajatului (sporul de vechime, dupa caz indemizatia de conducere si alte sporuri). Exista si cazuri in care un angajat contractual se poate delega la un alt compartimen din cadrul institutiei la care este angajat, sau delegarea se poate face si in cadrul altei institutii. In cazul delegarilor perioada pe care se poate delega este de 60 de zile cu posibilitatea prelungirii cu acordul angajatului pentru alte 60 de zile pe an. In cazul in care o alta institutie are nevoie de un delegat, compartimentul la care delegatul isi va desfasura activitatea, va intocmi un referat pe baza cariua institutia de la care delegatul vine, intocmeste dispozitia de delegare. Detasarea se face pe termen de 6 luni, cu posibilitatea unei prelungiri de inca 6 luni dar numai cu acordul salariatului. Mutarea temporara in cazul functionarilor publici se face in baza legii nr. 188/1999, Incetarea raportului de munca in cazul personalului contactual se face conform art.55 lit(b) din legea nr. 53/2003 Codul Muncii, ceea ce inseamna incetare cu acordul partilor.

Contractul de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului in cazul in care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului pana la doi ani, conform art.51 lit. (a) din Codul Muncii, indemizatia fiind satbilita anual prin legea bugetului de stat. Recrutarea functionarilor publici se face conform H.G.R. nr. 1209/2004 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, se face prin concurs organizat in limita functiilor publice vacante prevazute anual in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice. Concursul fiind regula de recrutare ce domina toate sistemele natoinale cat si sistemul european. Principiile care satu la baza organizarii concursului sunt: Principiul competitiei deschise potrivit caruia confirmarea cunostiintelor is aptitudinilor se face prin concurs. Principiul transparentei potrivit caruia toti cei interesati au acces la informatiile de interes public, referitoare la cariera in functia publica. Principiul meritelor profesionale si competentei, principiul egalitatii in drepturi conform caruia cetatenii care indeplinesc conditile legale, pot participa la concurs. Concursul se publica de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea III a cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului. Conditiile de participare is desfasurare a concursului, bibliografia is alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei is pe pagina de internet a acesteia. Etapele desfasurarii concursului sunt urmatoarele: Alegerea membrilor comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, comisii care sunt alcatuite din functionari din cadrul institutiei, si din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, numite prin dispozitia conducatorului institutiei. Concursul consta in trei etape: 1. Selectarea dosarelor de inscriere; 2. Proba scrisa; 3. Interviu;

Primul pas consta in depunerea dosarului de inscriere. Acest dosar fiind analizat de comisia de concurs, comisie ce stabileste daca candidatul poate sa participe la celelalte probe ale concursului. Proba scrisa, consta in elaborarea unei lucrari de tip sinteza sau rezolvarea unor teste grila in prezenta comisiei de concurs. Scopul probei este de a verifica cunostintle de specialitate ale candidatului, cunostinte necesare in exercitarea functiei publice. Proba scrisa si interviul se noteaza cu puncte de la 1 la 100 fiecare. Se considera ca a promovat proba, candidatul care a obtinut un minim de 50 de puncte. Pentru a promova concursul, punctajul final necesar trebiue sa fie de mimim 100 de puncte, obtinut prin cumularea punctajelor obtinute la cele doua probe. Sunt declarati admisi candidati care au promovat cele doua probe. Interviul nu poate fi sustinut decat dupa ce candidatul a promovat la functia publica a promovat proba scrisa. Pentru a fi numit in functia publica, candidatul admis trebuie sa se prezinte, in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut pentru contestatii, la autoritatea sau institutia publica la care a dat concurs. Comisiile de concurs, precum is cele de solutionare a contestatiilor sunt constituite prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice ce organizeaza concusrul. Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila cu cea de membru in comisia de solutionare a contesctatiilor Nu pot fi membrii in comisia de concurs sau de solutionare a contestatiilor personale care au calitatea de demnitar: sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul IV- lea inclusivcu oricare dintre candidati. Fiecare comisie de concurs, respectiv de solutionare a contestatiilor, are un secretariat a cariu competenta se stabileste prin actul de constituire a comisiilor. La cererea candidatilor interesati, institutia pubilica organizatoare a concursului pune la dispozitia acestora documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public. De asemenea institutia publica sau autoritatea care a organizat concursul este obligata sa asigure accesul fiecarui candidat la lucrarea individuala redactata in cadrul probei scrise a concursului, la solicitarea acestuia.

Promovarea in functia publica este metoda de dezvoltare a carierei, prin ocuparea unei functii publice superioare vacante, avand dreptul de a promova in functia publicasi de a avansa in gardele de salarizare. Promovarea intr-o functie publica superioara vacanta se face prin concurs sau examen. Observam diferentierea pe care legiuitorul a creat-o fata de concurs, care se desfasoara intre mai multi candidati si examen la care se prezinta un singur candidat. Astfel in legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici in articolul 57 is 58 a prevazut conditiile de promovare in functii publice de executie de grad profesional principal sau superior is pentru functii de conducere. Pentru a promova intr-o functie publica de grad profesional principal candidatul trebuie sa aiba o vechime minima de 2 ani in functiile publice din gardul profesional asistent, in clasa corespunzatoare sutdiilor absolvite. Deasemenea candidatul terbuie sa fi obtinut, la evaluarea performantelor profesionale din ultimii 2 ani cel putin calificativul foarte bun si sa indeplineasca conditiile prevayute in fisa postului. Pentru a participa la concursul / examenul pentru promovarea intr o functie publica de executie de grad profesional superior, functionarul public trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Sa aiba o vechime minima de 2 ani in functiile de executie din gradul profesional principal sau a 4 ani in functiile publice de executie din gradul profesional asistent, in clasa corespunzatoare studiilor absolvite, si sa fi obtinut la evaluarea performantelor profesionale cel putin calificativul foarte bun. Pentru ocuparea functiilor de conducere vacante trebuie indeplinite urmatoarele conditii de vechime in specialitatea studiilor : Minimum 2 ani, pentru functiile publice de sef birou,sef serviciu secretar al comunei. Minimum 5 ani pentru functiile publice de director executiv si director executiv adjunct. In urma dobimdirii unei diplome de studii de nivel superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante intr-o clasa sperioara celei in care sunt incadrati.

In ceea ce priveste relationarea ce s - a stabilit intre colegii de practica si membrii institutiei primitoare, este de evidentiat faptul ca a existat o atmosfera de lucru deschisa atat din partea practicantilor cat si din partea membrilor institutiei. Odata ce orarul a fost stabilit, practicantii si membrii instititiei au pus accent pe instruirea practica. S-a dorit o abordare de genul acesta deoarece metoda de lucru este mult mai accesibila atat pentru studentii practicieni, cat si pentru coordonatorul din partea institutiei gazda, acesta din urma putand sa le si arate practic cum se elaboreaza un document, dar asta numai dupa ce studentii au asistat si la sedinte de teorie, pentru a putea intelege mai bine metodele de lucru, cat si initierea in domeniul legislatiei. Deoarece la departamentul Resurse Umane se are in vedere lucrul cu salariatii institutiei, dar si cu publicul studentii au avut ocazia sa asiste si sa adopte metodele de comunicare cat si elaborarea unor documente tipice departamentului. Deoarece legislatia muncii este vasta si documentele elaborate de catre departamentul de resurse sunt foarte variate, s-a incercat a se initia studentii, punandu-se accentul pe cele mai uzuale situatii, dar pornindu-se treptat in functie de gradul de dificultate. Astfel in primele zile de practica studentii au invatat cum se intocmeste o adeverinta de salariat( fiind un procedeu de lucru mai simplu de intocmit) apoi treptat studentii au evoluat prin invatarea procedurilor de intocmire a unui referat pentru un curs de perfectionare, intocmirea fisei postului, eliberarea unei adeverinte pentru persoanele care au lucrat pe baza de contract individual de munca, pe functia de asistent personal pentru persoana cu handicap. Deoarece exista o gama variata de situatii si domeniul de lucru este vast, variat iar legislatia este intr-o permanenta schimbare se pune valoare atat pe metoda de comunicare cu ceilalti membri ai compartimentului, cat si cu celelalte compartimente,dar si cu cetatenii. Practic trebiue sa existe o echipa de lucru capabila sa rezolve situatiile atat impreuna, cat si individual, motiv pentru care membrii compartimentul gazda au incercat sa puncteze situtiile in care se lucreaza individual , dar si situatiile in care se lucreaza in echipa.

S-ar putea să vă placă și