PROIECT DE LECŢIE

CLASA: XI OBIECTUL: Informatică SUBIECTUL: Metoda Divide et Impera - Quick-sort TIPUL LECŢIEI: Combinată (verificare/predare) SCOPUL LECŢIEI: Fixarea noţiunilor de programare referitoare la rezolvarea problemelor prin metoda Divide et Impera Insuşirea algoritmului de sortare rapidă OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul activităţii elevii vor fi capabili: • Să-şi sistematizeze noţiunile de programare la metoda Divide et Impera; • Să-şi însuşească algoritmul de sortare rapidă; • Să-şi consolideze deprinderile de identificare şi rezolvare algoritmică a problemelor ce necesită folosirea metodei Divide et Impera; • Să-şi formeze capacitatea de a modela o problemă practică şi să adapteze algoritmul cunoscut la situaţii noi; • Să-şi formeze deprinderi de abstractizare. METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, modelarea, munca independentă. MIJLOACE DIDACTICE: Fişe de lucru, manualul.

Succesiunea şi desfăşurarea momentelor lecţiei
1. Momentul organizatoric: - durata: 2 minute; - obiective urmărite: crearea unei atmosfere specifice bunei desfăşurări a activităţii didactice; - activitatea profesorului: verificarea prezenţei, a resurselor materiale necesare desfăşurării lecţiei (tablă, cretă, fişe de lucru ). - activitatea elevului: pregătirea caietelor, a fişelor de lucru, etc; - metode şi procedee didactice: metoda conversaţiei. 2. Verificarea temei pentru acasă şi a cunoştinţelor dobândite anterior: durata: 10 minute; activitatea profesorului: verificarea temei prin sondaj : - verificarea prin întrebări a cunoştinţelor elevilor necesare înţelegerii conţinutului lecţiei noi a) care sunt algoritmii de sortare cu care am lucrat până acum; b) ce concluzii am tras în legătură cu aceşti algoritmi (comparare a algoritmilor ca ordin de complexitate din punct de vedere a timpului şi a memoriei ocupate.
-

-

activitatea elevului: ascultă întrebările şi elaborează răspunsurile în concordanţă cu conţinuturile asimilate anterior şi cu experienţa dobândită în aplicarea acestora în exerciţii şi probleme; metode şi procedee didactice: metoda conversaţiei, metoda demonstraţiei, metoda problematizării, studiu de caz, munca independentă

3. Captarea atenţiei, prezentarea titlului şi a obiectivelor lecţiei noi

-

-

durata: 3 minute activitatea profesorului: întrebări care să realizeze trecerea spre lecţia nouă realizând comparaţia între algoritmii simpli de sortare învăţaţi şi alţi algoritmi performanţi –şi anume quick-sort activitatea elevului: elevii participă activ, răspund la întrebări, notează cele prezentate. metode şi procedee didactice: metoda conversaţiei, demonstraţiei, problematizării. 4. Prezentarea lecţiei noi: durata: 20 minute activitatea profesorului: prezintă succesiv : - algoritmul de sortare rapită : procedura de poziţionare; procedura de sortare; - cere elevilor să implementeze în Pascal aceste proceduri; activitatea elevului: ascultă, notează, pe fişa de lucru şi pe caiete, cele prezentate sau notate pe tablă şi pune întrebări care să poată lămuri aspectele neclare, participă activ la definirea şi exemplificarea procedurii de poziţionare şi cea care implementează metoda Divide et Impera. metode şi procedee didactice: metoda expunerii, demonstraţiei, problematizării, exerciţiului, metoda învăţării prin descoperire. Asigurarea conexiunii inverse: durata: 10 minute activitatea profesorului: propune un exemplu concret şi cere elevilor să-l simuleze pentru a vedea modul de funcţionare al algoritmului, supraveghează activitatea elevilor; - concluzionează asupra performanţei acestui algoritm comparativ cu cei însuşiţi până acum activitatea elevului: scrie pe fişa de lucru instrucţiunile programului principal, simulează independent exemplul propus. metode şi procedee didactice: metoda expunerii, demonstraţiei, metoda problematizării., exerciţiului, muncă independentă, învăţarea dirijată.
5.

-

-

-

-

-

6. Evaluarea elevilor si prezentarea temei pentru ora viitoare: - activitatea profesorului: Dă tema pentru acasă. Dă indicaţii pentru rezolvarea temei; - noteaza 3-4 elevi dintre cei cu o prezenţă activă la lecţie; prezintă tema lecţiei viitoare : “Sortarea prin interclasare”. - durata: 5 minute - activitatea elevului: este atent la indicaţiile date. - metode şi procedee didactice: metoda conversaţiei, explicaţia, notarea

Fişă de lucru

Completează când ţi se spune.
Program quick_sort; {sectiunea de declaratii} Procedure generare {un vector cu 1000 de elemente generate aleator} Procedure afisare Procedure schimb {interschimbi doua valori} Procedure pozitionare Procedure quick; begin {pp}

PROIECT DE LECŢIE
CLASA: XI OBIECTUL: Informatică SUBIECTUL: Algoritmul de sortare rapidă TIPUL LECŢIEI: Aplicaţii practice de laborator SCOPUL LECŢIEI: Fixarea deprinderilor de identificare şi rezolvare algoritmică a sortării unui vector prin quicksort. Fixarea deprinderilor de a aplica cunoştiinţele de programare referitoare la rezolvarea problemelor OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul activităţii elevii vor fi capabili: • Să-şi sistematizeze noţiunile de programare la metoda Divide et Impera; • Să-şi formeze deprinderi de a folosi algoritmul de sortare rapidă în rezolvări de probleme; • Să-şi consolideze deprinderile de identificare şi rezolvare algoritmică a problemelor ce necesită folosirea metodei Divide et Impera; • Să-şi formeze capacitatea de a modela o problemă practică şi să adapteze algoritmul cunoscut la situaţii noi; • Să-şi formeze deprinderi de abstractizare. METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, învăţare dirijată, studiul de caz, munca independentă. MIJLOACE DIDACTICE: Fişe de lucru, calculatorul, dischete.

Succesiunea şi desfăşurarea momentelor lecţiei
1. Momentul organizatoric: - durata: 2 minute; - obiective urmărite: crearea unei atmosfere specifice bunei desfăşurări a activităţii didactice; - activitatea profesorului: verificarea prezenţei, a resurselor materiale necesare desfăşurării lecţiei (tablă, cretă, calculatoare). - activitatea elevului: pregătirea caietelor, a staţiilor de lucru, a fişelor de lucru de la ora de teorie, etc; - metode şi procedee didactice: metoda conversaţiei. 2. Verificarea temei pentru acasă şi a cunoştinţelor dobândite anterior: - durata: 5 minute; - activitatea profesorului: verificarea temei prin sondaj : - activitatea elevului: ascultă întrebările şi elaborează răspunsurile în concordanţă cu conţinuturile asimilate anterior şi cu experienţa dobândită în aplicarea acestora în exerciţii şi probleme; - metode şi procedee didactice: metoda conversaţiei, metoda demonstraţiei, metoda problematizării 3. Anunţare subiectului şi a obiectivelor lecţiei - durata: 3 minute - activitatea profesorului: elevii sunt anunţaţi că pe parcursul orelor de laborator vor implementa algoritmul quick-sort prin rezolvări de probleme: - sortarea crescătoare a unui vector cu elemente generate aleator

-

- sortarea descrescătoare a unui vector cu elemente generate aleator Pentru aceasta vor folosi fişele de lucru de la ora de informatică şi vor răspunde cerinţelor când li se va cere. activitatea elevului: elevii se vor pregăti pentru rezolvarea acestor probleme şi vor fi atenţi la enunţul acestora. metode şi procedee didactice: metoda conversaţiei.

4. Dirijarea învăţării - durata: 15 minute - activitatea profesorului: solicită elevilor implementarea algoritmului de sortare rapidă, prezentat la clasă, dă indicaţii şi explicaţii acolo unde este nevoie, verifică modul de concepere a programelor la fiecare staţie de lucru. Insistă asupra scrierii corecte, aspectuoase a folosirii de comentarii explicative şi mesaje adecvate - algoritmul de sortare rapidă : procedura de poziţionare; procedura de sortare; - cere elevilor să implementeze în Pascal aceste proceduri; - activitatea elevului: este atent la explicaţiile profesorului. Implementează algoritmul pe calculator,cere explicaţii acolo unde nu are clare noţiunile - metode şi procedee didactice:metoda conversaţiei, muncă independentă, munca independentă diferenţiată(celor care au terminat o cerinţă li se cere să continue cu următoarea şi sunt solicitaţi să dea rezolvarea la tablă sau oral ), explicaţia. 5. Obţinerea performanţei - durata : 20 minute; - activitatea profesorului: - cere elevilor să modifice programul astfel încât condiţia de oprire la procedura care implementează strategia Divide et Impera să fie când se ajunge la 2 elemente în vector; - cere să adauge subprogramul de căutare binară a unui element într-un vector şi să realizeze citirea vectorului din fişier. - activitatea elevului:este atent la explicaţiile profesorului. Realizează modificările cerute pe programul iniţial, cere explicaţii acolo unde nu are clare noţiunile, adaugă instrucţiunile necesare comparării timpilor, comentează rezultatele obţinute. - modifică programul astfel încât condiţia de oprire la procedura care implementează strategia Divide et Impera să fie când se ajunge la 2 elemente în vector, trage concluziile care se impun:numărul de autoapeluri scade. - metode şi procedee didactice:metoda conversaţiei, munca independentă, problematizarea, exerciţiul. 6. Încheierea activităţii - durata:5 minute - activitatea profesorului:Dă tema pentru acasă. Dă indicaţii pentru rezolvarea temei. Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a orei de laborator, notează elevii care au avut participare mai consistentă; - activitatea elevului:sunt atenţi la indicaţiile date. Îşi copie programele scrise ,pe dischete , pentru a le adăuga la portofoliu; - metode şi procedee didactice:metoda conversaţiei,explicaţia, evaluarea şi notarea.

program multe_sortari; type vector=array[1..50] of integer; var v,w:vector; nr,n,min:integer; procedure citire(var v:vector; n,i,j:integer); var m:integer; begin if i=j then read(v[i]) else begin m:=(i+j) div 2; citire(v,n,i,m); citire(v,n,m+1,j); end; end; procedure afisare(n:integer; var v:vector); begin if n>0 then begin afisare((n-1),v); write(v[n]:5); end;end; procedure selectie_directa(var v:vector;n:integer); var i,j,aux:integer; begin for i:=1 to n-1 do for j:=i+1 to n do begin nr:=nr+1; if v[i]>v[j] then begin aux:=v[i]; v[i]:=v[j]; v[j]:=aux; end;end; end; procedure selectie_minim(var v:vector; n:integer); var min,poz,i,j,aux:integer; begin for i:=1 to n-1 do begin min:=v[i]; poz:=i; for j:=i+1 to n do begin nr:=nr+1; if v[j]<min then begin min:=v[j]; poz:=j; end; end; aux:=v[i]; v[i]:=v[poz]; v[poz]:=aux; end;end; procedure bubblesort(var v:vector;n:integer); var ordonat:boolean; i,aux,j:integer; begin repeat ordonat:=true; for i:=1 to n-1 do begin nr:=nr+1; if v[i]>v[i+1] then begin aux:=v[i]; v[i]:=v[i+1]; v[i+1]:=aux; ordonat:=false;

end; end; until ordonat end; procedure pozitionare(var v:vector;n,p,u:integer; var poz:integer); var i,j,aux,x,k:integer; begin i:=p; j:=u; x:=0; while i<j do begin nr:=nr+1; if v[i]>v[j] then begin aux:=v[i]; v[i]:=v[j]; v[j]:=aux; x:=x+1; end; if x mod 2=0 then j:=j-1 else i:=i+1; end; poz:=i; end; procedure quick_sort(var v:vector;p,u:integer); var poz:integer; begin if p<u then begin pozitionare(v,n,p,u,poz); quick_sort(v,p,poz-1); quick_sort(v,poz+1,u); end; end; begin write('n='); read(n); citire(v,n,1,n); afisare(n,v); writeln; nr:=0; w:=v; writeln('selectie_directa'); selectie_directa(w,n); afisare(n,w); writeln(' ',nr,' teste'); nr:=0; w:=v; writeln('selectie_minim'); selectie_minim(w,n); afisare(n,w); writeln(' ',nr,'teste'); nr:=0; w:=v; writeln('bubblesort'); bubblesort(w,n); afisare(n,w); writeln(' ',nr,'teste'); nr:=0; w:=v; writeln('quick_sort'); quick_sort(w,1,n); afisare(n,w); writeln(' ',nr,'teste'); end.