Sunteți pe pagina 1din 542
BIBLIOGRAFIA ISTORIC Ă A ROMÂNIEI XI 2004-2006 ACADEMIA ROMÂN Ă EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ A ROMÂNIEI

XI

2004-2006

ACADEMIA

ROMÂNĂ

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

BIBLIOGRAFIA ISTORICA R O M AN I A E 2004 - 2006 BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ

A R OM Â N I E I 2004–2006

XI

A C A D E M I A

R O M Â N Ă

INSTITUTUL DE ISTORIE “GEORGE BARIŢ” CLUJ-NAPOCA BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA

BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ A ROMÂNIEI

XI

2004-2006

Coordonator:

STELIAN MÂNDRUŢ

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

A C A D E M I A

R O M Â N Ă

INSTITUTUL DE ISTORIE “GEORGE BARIŢ” CLUJ-NAPOCA BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA

BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ A ROMÂNIEI

XI

2004-2006

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

AUTORI:

AURORA ARION, MIHAELA BEDECEANU, MIRCEA BIRŢ, MONICA-GABRIELA CULIC, STELIAN MÂNDRUŢ, OTTMAR TRAŞCĂ, LUCIA TURC, ATTILA VARGA

Traducere în limba engleză: RODICA RAFIROIU ŞI DANIELA TODOR

Cu o ADDENDA de VENERA ACHIM, VALENTINA EŞANU

Bucureşti, 2007

Copyright © Editura Academiei Române, 2007. Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii.

Colaborator: VASILE CIOBANU

Culegere computerizatǎ: MONICA-GABRIELA CULIC

NICULINA DÂRGĂU NAGY ANIKÓ LUCIA TURC

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Bibliografia istorică a României / cuv. înainte de acad. C. Daicoviciu ; introd. de prof. Şt. Pascu ; comitet de

-

coord. : A. Oţetea, G. Zâne, Constantin Giurescu, Bucureşti: Editura Academiei Române, 1970-vol. [Voi.] 11 : 2004-2006 : bibliografie selectivă /

Aurora Arion, Mihaela Bedeceanu, Mircea Birt,

în lb. eng.: Rodica Rafiroiu şi Daniela Todor ; cu o

addenda de Venera Achim, Valentina Eşanu. - 2007. - ISBN 978-973-27-1570-3

; trad.

I. Arion, Aurora

II. Mândruţ, Stelian (coord.)

III. Bedeceanu, Mihaela

IV.Birt, Mircea

V. Rafiroiu, Rodica (trad.)

VI. Todor, Daniela (trad.)

VII. Achim, Venera

VIII. Eşanu, Valentina

016:94(498)

EDITURA ACADEMIEI ROMANE

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România,

Redactor: MIHAI POPA Tehnoredactor: DOINA STOIA Coperta: MARIANA ŞERBĂNESCU

Bun de tipar: 01.10.2007. Format: 8/54x84. Coli de tipar: 67

C.Z. pentru biblioteci mari:

8/54x84. Coli de tipar: 67 C.Z. pentru biblioteci mari: 019.922: 90(498)<<2004-20 06>> 016:90(498)

019.922: 90(498)<<2004-2006>> 016:90(498) <<2004-2006>>

a C.Z. pentru biblioteci mici: 016:90(498)

a

CUVÂNT PRELIMINAR

Corpusul bibliografic publicat în ultimele decenii şi prezentat cu regularitate la Congresele internaţionale de istorie, a stârnit un interes deosebit în cercurile de specialitate din ţară şi străinătate. Cele zece volume apărute până acum au contribuit indiscutabil la cunoaşterea şi recunoaşterea activităţii istoriografiei româneşti în spaţiu şi timp. Tentativa de a regândi şi restructura cuprinsul “Bibliografiei Istorice a României”, conform opţiunii conştient asumate de către un modificat colectiv de autori, credem că se află în concordanţă cu dezideratele actuale ale evoluţiei ştiinţei istorice. Necesitatea de a trece gradat la elaborarea şi prelucrarea fişelor bibliografice pe calculator, în varianta editării computerizate (CD şi Internet), adiacentă celei uzuale sub formă de carte, a îndrituit “comprimarea” volumului XI, în ideea de a identifica oportun rezultatele scrisului istoric autohton, a recupera segmente bibliografice restante şi a răspunde prompt cititorului (specialist ori veleitar), care apelează frecvent la sursa numită PC (filiera Google etc.). Fără a neglija însă anumite impedimente de natură obiectivă şi subiectivă, datorate primordial surmontării handicapului regăsirii informaţiei, ades difuzată lacunar şi neorganizat. Lucrarea a fost concepută ca un îndreptar bibliografic general, având menirea de a cumula rezultatele istoriografiei noastre în anii menţionaţi. Ea reflectă o paletă tematică diversă şi un spirit disciplinar intrinsec, mărturisite de cărţile / poligrafiile, articolele / studiile din revistele de profil ori de cultură ştiinţifică, depistate, fişate, clasificate şi indexate conform noii structuri conceptual-metodologice. Contextul informaţional existent a sorgimentat un atare instrument de lucru, sortit să ordoneze date curente excerptate despre trecutul autohton şi universal, în parametrii adecvaţi şi eficienţi interconexiunii bibliografice cu un extins areal spaţial-temporal. Arhitectura internă a volumului, vizibilă în SUMAR prin succesiunea legico-logică de capitole şi subdiviziuni, a fost meditată şi finalizată în funcţie de interacţiunea unor criterii funcţionale în palier tematic, cronologic / alfabetic, dar şi calitativ / cantitativ etc. Incercarea de a surprinde diversitatea curentelor manifestate în dubitaţia istorică actuală: istoriografie, chestiuni teoretice şi practice ale istoriei şi relaţia ei cu alte ştiinţe, bibliografii şi instrumente uzuale

aferente, izvoare istorice, ştiinţe auxiliare, compartimentul extins referitor la trecutul autohton, subliniat în faze evolutive până în contemporaneitate, istoria locală, minorităţile naţionale, românii din diaspora, ştiinţa, cultura şi civilizaţia autohtonă, istoria universală, este benefic vizualizată prin restructurata ordonare inaugurată cu ocazia prezentei tratări bibliografice. Exerciţiul cumulativ-selectiv apare oportun prin tocmai năzuinţa de racordare a edificiului său intern, la cerinţele istoriografiei contemporane globalizante. Considerăm că rezumatul în engleză, poate contribui sensibil la a face mult mai cunoscută truda scrisului istoric autohton în cercurile internaţionale de specialitate, mai ales că, în ultimele decenii, volumele “Bibliografiei Istorice a României” au devenit tot mai reprezentative în arealul internaţional. Tronsonul de “Addenda”, succesiv augmentat după 1989, incluzând elaborate despre istoria Românilor, publicate în afara graniţelor ţării de către autori români şi străini, încearcă să valorifice asemenea contribuţii istoriografice, conexând aportul documentar-interpretativ unui elevat şi extins circuit ştiinţific, prin tocmai înserierea demersurilor de profil ale cercetătorilor din Republica Moldova şi statele din imediată vecinătate (Bulgaria, Serbia, Ucraina, Ungaria etc.). Utilitatea operei colective este subliniată şi de sporita funcţionalitate datorată validării procedeului “indexării”, artificiu tehnic care concură la simplificarea căutării bibliografice, la fel ca şi în situaţia concretă a indicilor de nume şi subiecte, categorii nou exersate tocmai în ipoteza extinderii rostului travaliului de faţă, de depozitar al informaţiei bibliografice, dar şi de vehicol al altor moderne surse şi resurse prospective. Opţiunea noastră manifestată deschis, rezidă astfel, în a legitima identitatea proprie, dobândită în spaţiu şi timp, de colectivul de specialişti bibliografi din cadrul Institutului de Istorie “G. Bariţşi al Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga”, din Cluj-Napoca, cu tradiţie consolidată în realizarea unor asemenea irefutabile abordări referenţiale. Particularităţile de formă şi fond, specifice efortului bibliografic, au concurat şi condus la admiterea unor inevitabile oportunităţi în periegheza efectuată, cu plusurile şi minusurile de rigoare, astfel că amendarea / emendarea gradului de inerent subiectivism ori “hiatus” inculcat, ramâne la tacita apreciere a lectorului! Exprimăm deliberată recunoştiinţă pentru înţelegerea denotată şi, îndeosebi faţă de panoplia sugestiilor critice, previzibile a surveni într-un viitor apropiat, facil pentru necesare remedieri de substanţă. Un firesc exerciţiu de deontologie profesională ne obligă a consemna câteva esenţiale detalii tehnice: a) bibliografia include şi lucrări apărute anterior anului 2004, nesemnalate în volumul X; b) termenul de indexare se referă la: b/1) indicele de subiecte, întocmit conform

uzanţelor furnizate de Biblioteca Naţională a Franţei prin tezaurul de autorităţi şi de alte tipologii încetăţenite de anumite biblioteci din ţară (a Academiei Române, cele universitare din Cluj- Napoca, Iaşi etc.); b/2: indicele de nume este selectiv şi cuprinde denumiri de persoane, instituţii, societăţi, locuri geografice etc., fiind ades suprapus celui de subiecte; c) poziţiile marcate cu asterisc dezvăluie faptul că informaţia a fost preluată din surse secundare, inclusive cele electronice, cu posibile inadvertenţe şi fişe-duplicate persistente; d) poligrafiile au fost inserate fără a se cita fiecare autor în parte, din cauza inegalităţii generate de aleatoria lor apariţie şi răspândire. Nutrim obligaţia morală de a ne exprima gratitudinea faţă de toţi cei care au apreciat, încurajat şi sprijinit constant efortul şi sacrificiul nostru bibliografic: acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Camil Mureşanu, preşedinte al Filialei Cluj-Napoca, a Academiei Române, director al Institutului de Istorie “G. Bariţ”, prof. univ. dr. Doru Radosav, diriguitor al Bibliotecii Centrale Universitare “ Lucian Blaga”, din localitate, şi mulţi alţi nenumăraţi colegi, dascăli ori cercetători în domeniu. Au contribuit, efectiv, îndeosebi cu fişe bibliografice, liste de lucrări, xerocópii după sumarul unor publicaţii periodice, în diferite etape de elaborare a volumului XI, următorii colegi din reţeaua de arhive, biblioteci, institute, muzee, universităţi: Valer Moga (Alba Iulia), Ruxandra Nazare (Braşov), Mariana Mihăilescu (Bucureşti), Maria Berinde, Olimpia Curta, Györffy Dénes, Cristina Popa (Cluj-Napoca), Ana Maria Palamariu (Iaşi), Antonio Faur, Constantin Mălinaş, Gabriel Moisa (Oradea), Adrian Magina (Reşiţa), Claudiu Călin, Stela Şerban (Timişoara), Ioan Dorin Rus (Târgu Mureş), Ioan Maria Oros (Zalău), la fel şi colaboratorii noştri externi, reputaţi specialişti, precum Maria Berényi (Budapesta, Ungaria) şi Costa Roşu (Novi Sad, Serbia). Sperăm ca astfel, trudă colectivă desfăşurată sub auspiciile celui mai de seamă for ştiinţific al ţării, - dublată de devoţiunea Editurii Academiei, - să fie pe deplin justificată în a continua să ofere lumii de specialitate din ţară şi străinătate, binevenite repere bibliografice privitoare la stadiul dezvoltării actuale a istoriografiei româneşti.

Cluj-Napoca, iulie 2007

Stelian Mândruţ

FOREWORD

The bibliographic work published in the last decades and regularly presented at internaţional historical congresses incurred a special interest within professional circles in the country and ibroad. The ten volumes already published indubitably contributed to the profound understanding md recognition of Romanian historiographic activity in time and space. The attempt to rethink and restructure efficiently the content of "The Historical Bibliography of România " - according to the view undertaken by the qualified group of authors congruent to the ever changing requirements of the development of historical science, the need to gradually process the bibliographic cards into a computerized bibliographic program with the expressed purpose of offering a computerized editing variant (CD-ROM and Internet) as an adjacent farm to the classical printed volume, has led to the "compression " of volume XI to a two year span. This was meant to identify in due course the results of inland historical contributions, to recuperate residual bibliographic Information, and to offer a quick and timely Information source to the user - either specialist or aspirant - who is searching more and more often via PC and Internet searching engines, without neglecting some impediments of objective and subjective nature, primarily caused by the failure of Information retrieval which has been poorly organized. This bibliography has been conceived as a general Information tool, with the vocation of gathering the results of our historiography during the mentionedyears, thus reflecting a wide range oftopics and an intrinsic disciplinary spirit found in books, study collections, scientific and cultural articles and studies, through considerate bibliographic methods of tracking down Information, bibliographically describing it, classification and indexing in accordance with the new methodological and concept structure. The present informaţional context has required such a bibliographic tool, meant to sort current data selected from native and world past, within the adequate and efficient parameters of bibliographic interconnection over a wide spaţial and time areal. The internai architecture of this work, listed in the CONTENT in a logica! sequence of chapters and subdivisions has been conceived and brought to the final stage depending on the interaction of some funcţional topic, chronological, alphabetical, and also quantity and quality criteria. The attempt to accurately comprise trend diversity of present historical debate:

historiography, theoretical and practicai aspects ofhistory, and its connections with other sciences, bibliographies and afferent known tools, historical sources, auxiliary sciences, the extended part referring to the native past, methodically outlined in evolutionary stages up to contemporaneity, local history, naţional minorities, the Romanians of diaspora, inland science, culture and civilization, world history — is constantly present and reveals the coexistence and beneficial reorganization of the material expressed within the present bibliographic corpus. The restitutional exercise appears appropriate because of its attempt of relating its internai edifice to the ongoing needs of globalizing contemporary historiographic hermeneutics. The English version of this introductory note may contribute to a great extent - in our opinion - to make Romanian historical contribution known to internaţional historical circles, especially that in the las! decades the volumes of "The Historical Bibliography of România" have become ţepresentatives wide world. After 1989 the Addenda have been equally developed, including studies about Romanians' history published abroad by both Romanian and foreign scientists, thus trying to

complete the Information with historical contributions of researchers from The Republic Oj Moldavia and the countries nearby (Bulgaria, Serbia, Ukraine, Hungary, etc.) The usefulness of this collective work has been enhanced by its increased functionality, due to indexation, a technicalprocedure which helps the bibliographic search, together with the name ane subject indexes, newly generated categories for the widening of this work's purpose, meaninţ bibliographic information retrieval, and also to implement other sources and resources of modern inquiry. Our openly expressed option is to legitimate our identity as a team of specializec bibliographersfrom the "G. Bariţ" Institute ofHistory and "Lucian Blaga" Central University Librar) in Cluj-Napoca, with a prestigious tradition in achieving such irrefutable bibliographic tools. The subject and structural characteristics of this bibliography have inevitably allowec enlering a lot of information with inherent pluses and minuses leaving it to the appreciation oftht user to judge over our subjectivism or undesired "gaps". We wish to express our gratitude for botl the comprehension and criticai suggestions so predictable in the near future, given the amount ane diversity of topics covered by this work. A natural exercise of professional deontology makes us consign some essential technica details: 1. the bibliography also includes works published before 2004, but not included in volumt X; 2. indexation refers to: l.b. the subject index, generated in aceordance with standards of the Nationa Library of France thesaurus, and other libraries in the country (Romanian Academy Library Central University Library in Cluj, Iaşi, etc); 2. b. the name index is selective, and comprises namei of persons, institutions, societies, geographical locations, etc, often overlapping the subject one; 3 the records marked by an asterisk indicate that information has been found in secondary sources electronic ones included, with possible duplication;4. study anthologies have been recorded withou editing each author separately, due to the random spreading andpublication. We also cherish the moral obligation of expressing our gratitude towards all those whc appreciated, encouraged and supported our bibliographic effort and sacrifice: acad. Dan Berindei -vice-president of the Romanian Academy, acad. Camil Mureşanu - president of the Cluj-Napocc Affiliate of the Romanian Academy and director of the "G. Bariţ" Institute ofHistory, prof. univ Doru Radosav PhD. — director of the "Lucian Blaga " Central University Library ", and many othei colleagues, teaching staff and researchers in this field. There has been a working team that have elaborated bibliographic description cards, lists Oj works, copies of some journal contents, during several stages of elaboration of volume XI. ThU team included colleagues from the network of archives, libraries, institutes, museums, universities. Vaier Moga (Alba Iulia), Ruxandra Nazare (Braşov), Meiriana Mihăilescu (Bucureşti), Mărie Berinde, Olimpia Curta, Gyorffy Denes, Cristina Popa (Cluj- Napoca), Ana Măria Palamariu (Iaşi), Antonio Faur, Constantin Mălinaş, Gabriel Moisa (Oradea), Adrian Magina (Reşiţa), Claudh Călin, Stela Şerban (Timişoara), Ioan Dorin Rus (Târgu Mureş), Ioan Măria Oros (Zalău), as weli as our externai collaborators, well-known specialists, such as Măria Berenyi (Budapest, Hungary) and Costa Roşu (Novi Sad, Serbia). We hope that this collective endeavor under the auspices of the highest scientific forum of our country - doubled by the devotion of the Academy Publishing House - will be fully entitled for continuing to offer needed bibliographic references to the specialists home and abroad regarding the stage ofpresent development of Romanian historiography.

Cluj-Napoca, July 2007

Stelian Mândruţ

LISTA ABREVIERILOR REVISTELOR

 

AAM

Anuarul Arhivelor Mureşene. Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Mureş. Asociaţia arhiviştilor

AB

„David Prodan“. Filiala Târgu Mureş. Târgu Mureş Analele Banatului. Serie Nouă. Arheologie. Istorie. Muzeul Banatului. Timişoara

A

Blas.

Acta Blasensia. Universitatea „Babeş-Bolyai“. Facultatea de Teologie Greco-Catolică. Institutul de

ABr.

Teologie Greco-Catolică. Blaj Analele Brăilei. Serie Nouă. Muzeul Brăilei. Brăila

Academica

Academica. Revisă de ştiinţă, cultură şi artă. Bucureşti

ActaT.

Acta Transylvanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei.Bucureşti

AGORA

Agora. Revue d’ÉtudesLittearaires. Universitatea „Babeş-Bolyai“. Facultatea de Litere.

Agora–S

Departamentul de Studii Franceze. Cluj-Napoca Agora – Studii. Revista Universităţii “Agora” din Oradea. Oradea

 

AICS

Anuarul Institututlui de Cercetări Socio-Umane. Academia Română. Sibiu

AIEF

Anuarul Institututlui de Etnografie şi Folclor “C.I. Brăiloiu”. Academia Română. Bucureşti

AIGS

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Şincai”. Academia Română. Târgu Mureş

AIICN

Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţ”. Academia Română. Cluj-Napoca

 

AIIR

Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice. Cluj-Napoca

AIIX

Anuarul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”. Academia Română. Iaşi

AIO

Anuarul de Istorie Orală. Universitatea „Babeş-Bolyai“. Institutul de Istorie Orală. Cluj-Napoca

AIR

Arhiva Istorică a României. Universitatea din Bucureşti. Bucureşti

ALT.B

Altarul Banatului. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei. Timişoara

Altera

Altera. Federalism şi Reconciliere. Liga Pro Europa. Târgu Mureş

AM

Arheologia Moldovei. Academia Română. Institutul de Istorie şi Arheologie “A. D: Xenopol”. Iaşi

AMCS

Arheologia Medievală. Muzeul Banatului Montan. Reşiţa

AMEM

Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei. Complexul Naţional Muzeal Moldova. Iaşi

AMET

Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Cluj-Napoca

 

AMG

Anuarul Muzeului din Gherla. Arheologie, Istorie, Cultură. Gherla

AMM

Acta Moldavie Meridionalis. Anuarul Muzeului “Ştefan cel Mare”. Inspectoratul de Cultură al

AMMar

Judeţului Vaslui. Vaslui Acta Musei Maramorosiensis. Muzeul Maramureşului. Sighetu-Marmaţiei

AMMR

Anuarul Muzeului Marinei Române. Constanţa

 

AMN

Acta Musei Napocensis. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca

AMP

Acta Musei Porolissensis. Muzeul de Istorie şi Artă Zalău. Zalău

ANB

Analele Bucovinei. Centrul de Studii Bucovina. Rădăuţi

AO

Arhivele Olteniei. Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane. Craiova

AP

Analele Prahovei. Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Prahova. Asociaţia Arhiviştilor şi Prietenii

A.P.-I.

Arhivelor, Filiala Prahova. Ploieşti Aura Politica. Revistă de Ştiinţe Politice. Federaşia Română de Ştiinţe Politice. Iaşi

Apulum

Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii. Alba Iulia

Archaeus

Archaeus. Studii de Istorie a Religiilor. Bucureşti

Argesis

Argesis. Muzeul Judeţean Argeş. Piteşti

A

Som.

Arhiva Someşană. Biblioteca Documentară a Academiei Române. Arhivele Statutului. Filiala

Astra C

Judeţului Bistriţa-Năsăud. Năsăud Astra Clujeană. Despărţământul Cluj al “Astrei”. Cluj-Napoca

ASUIist.

Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Istorie. Iaşi

ASUIlingv.

Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Lingvistică. Iaşi

ASUIsoc.-pol.

Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Sociologie-Politologie. Iaşi

ASUIteol

Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Teologie. Iaşi

AŞD

Anuarul Şcolii Doctorale. “Istorie. Civilizaţie. Cultură”. Universitatea “Babeş-Bolyai”. Facultatea de

AT

Istorie-Filosofie. Cluj-Napoca Ars Transilvaniae. Academia Română. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei. Cluj-Napoca

A

tot.

Arhivele Totalitarismului. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Bucureşti

ATS

Acta Terrae Septencastrensis. Universitatea “Lucian Blaga”. Institutul pentru Cercetarea şi

AUA hist.

Valorificarea Patrimonului Cultural Transilvănean în context european. Sibiu Annales Universitatis Apulensis. Seria Historica. Universitatea 1 Decembrie 1918. Facultatea de

AUA philol.

Istorie şi Filosofie. Fundaţia “Pro Oriente”. Viena. Alba Iulia Annales Universitatis Apulensis. Seria Philologica. Universitatea 1 Decembrie 1918. Alba Iulia

AUA soc.

Annales Universitatis Apulensis. Seria Sociologie. Universitatea 1 Decembrie 1918. Alba Iulia

AUA theol.

Annales Universitatis Apulensis. Seria Theologie. Universitatea 1 Decembrie 1918. Alba Iulia

AUBV

Acta Universitatis “Bogdan Vodă”. Cluj-Napoca

AUC filol. lingv. AUC filol. lit. rom. univ. AUC filos. AUC geogr. AUC ist. AUDC ist. AUEMR.SSU AUEMR.Teol.ort.Ist. AUO ist. arh.

Analele Universităţii Craiova. Ştiinţe filologice şi lingvistică. Craiova Analele Universităţii Craiova. Ştiinţe filologice, literatură română şi universală. Craiova Analele Universităţii Craiova. Filosofie. Craiova Analele Universităţii Craiova. Geografie. Craiova Analele Universităţii Craiova. Istorie. Craiova Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“. Secţiunea Istorie. Târgu Mureş Analele Universităţii „Eftimie Murgu“. Ştiinţe Socio-Umane. Reşiţa Analele Universităţii „Eftimie Murgu“. Teologie Ortodoxă. Istorie. Reşiţa Analele Universităţii din Oradea. Istorie, Arheologie. Oradea

AUR

Analele Universităţii „Eftimie Murgu“. Reşiţa

AUSH

Analele Universităţii „Spiru Haret“. Bucureşti

AUSH jurn.

Analele Universităţii „Spiru Haret“. Seria Jurnalistică. Bucureşti

AUVT teol.

Analele Universităţii de Vest. Seria Teologie. Timişoara

Balcania

Balcania. Revista Institutului de Studii Balcanice „Victor Papacostea“. Craiova

BAM

Brukenthal Acta Musei. Sibiu

Banatica

Banatica. Muzeul Banatului Montan. Reşiţa

BBuc.

Biblioteca Bucureştilor. Revista Asociaţiei Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti. Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu“. Bucureşti

BCIVA

Buletinul Cercului de Istorie Veche şi Arheologie „Vladimir Dumitrescu“. Universitatea „Lucian Blaga“. Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „N. Lupu“. Sibiu

BCM

Buletinul Centrului de Medievistică „Radu Popa“. Sibiu

BCMASI

Buletinul Comisiei Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice. Bucureşti

BCŞS

Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Arheologie, Muzeologie. Universitatea 1 Decembrie 1918. Facultatea de Ştiinţe. Alba Iulia

Bibliopolis

Bibliopolis. Buletin al Asociaţiei Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României. Bucureşti

Biblioteca

Biblioteca. Revistă de bibliografie şi ştiinţa informării. Bucureşti

Biharea

Biharea. Culegere de Studii. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea

BOR

Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia României. Bucureşti

BS

Biblioteca Septentrionalis. Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu“. Baia Mare

BŞUPSI

Buletin Ştiinţific. Studii istorice. Universitatea din Piteşti. Facultatea de Istorie, Filosofie, Jurnalism.

BŞUCDC

Catedra de Istorie-Muzeologie. Piteşti Buletinul Ştiinţific al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“. Braşov

BŞUP şt. soc. um.

Buletin ştiinţific. Universitatea din Piteşti. Seria Ştiinţe Socio-Umane. Piteşti

BŞUP teol. ort.

Buletin ştiinţific. Universitatea din Piteşti. Seria Teologie Ortodoxă. Piteşti

BUNA

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare. Bucureşti

CAB

Cercetări Arheologice în Bucureşti. Muzeul de Istorie al oraşului Bucureşti. Bucureşti

Caietele INMER

Caietele INMER. Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc. Bucureşti

Caietele Revol.

Caietele Revoluţiei. Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Bucureşti

Candela

Candela. Revistă de Teologie şi Cultură. Arhivele Sucevei şi Rădăuţilor. Suceava

Candela M.

Candela Moldovei. Buletinul Oficial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Iaşi

Carpica

Carpica. Muzeul Judeţean de Istorie “Iulian Antonesei“. Bacău

CB

Cetatea Biharei. Revistă de Cultură şi Istorie Militară. Secţia Teritorială Oradea a Institutului de Istorie şi Teorie Militară. Oradea

C&C

Caiete Critice. Revistă lunară de critică literară şi informaţie ştiinţifică

Supliment al revistei „Viaţa

CCB

Românească“. Uniunea Scriitorilor din România. Bucureşti Cultura Creştină. Revistă a Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Blaj

CCS

Codrul Cosminului.Analele Ştiinţifice de Istorie. Universitatea “Ştefan cel Mare”. Suceava

CCV

Casa Cărţii Vâlcene. Revistă de Cultură şi Informaţie. Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul”.

CDAI

Râmnicu Vâlcea Caiete de Antropologie Istorică. Revistă Semestrială publicată de Seminarul de Antropologie

CE

Istorică. Universitatea “Babeş-Bolyai”. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Cluj-Napoca Caietele Echinox. Centrul de Cercetare a Imaginarului. Fundaţia Culturală “Echinox”. Cluj-Napoca

Cibinium

Cibinium. Analele Muzeului Etnografic “Astra”. Complexul Naţional Muzeal “Astra”. Sibiu

CIC

Caietele Institutului Catolic. Institutul Teologic Romano-Catolic. Bucureşti

Clio 1989

Clio 1989. Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Bucureşti

C Lit.

Convorbiri Literare. Uniunea Scriitorilor din România. Filiala Iaşi. Iaşi

CME

Caietele Mircea Eliade. Despărţământul Oradea al “Astrei”Oradea

CMV

Călugărenii lui Mihai Viteazul. Revistă de Educaţie şi Cultură patriotică. Bucureşti

Colloquia

Colloquia. Journal of the Institute of Central European History. “Babeş-Bolyai” University. Cluj-

Contemporanul

Napoca

Contemporanul. Ideea Europeană. Revistă Naţională de Cultură Politică şi Ştiinţă. Bucureşti

C

Num.

Cercetări Numismatice. Muzeul Naţional de Istorie a României. Bucureşti

Corviniana

Corviniana. Acta Musei Corviniensis. Muzeul Castelul Corvineştilor. Hunedoara

CR

Cetatea Rodnei. Rodna

Cred. S

Credinţa Străbună. Foaie Religioasă. Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia. Alba Iulia

 

Crisia

Crisia. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea

C

Rom.

Cronica Romanului. Revistă de Teologie a Episcopiei Romanului. Roman

C. Silv.

Caiete Silvane. Revistă de Cultură. Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei

Cs.Sz.M.

Populare Sălaj. Zalău A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Társadalom- és Humántudományok. Csíkszereda

 

CTC

Cele Trei Crişuri. Revistă de Cultură. Oradea

Cultura

Cultura. Revistă Internaţională de Filosofia Culturii şi axiologie. Universitatea “Al. I. Cuza”.

Cumidava

Facultatea de Filosofie. Iaşi Cumidava. Muzeul Judeţean de Istorie. Braşov

Dac

Dacoromania. Fundaţia “Alba Iulia 1918, pentru Unitatea şi Integritatea României”. Alba Iulia

 

Dacia

Dacia. Revue d’Archeologie et d’Histoire Ancienne. Institutul “V. Pârvan” de l’Academie

Dacoromania

Roumaine. Bucureşti Dacoromania. Academia Română. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu". Cluj-

Danubius

Napoca Danubius. Istorie-Etnografie. Muzeul Judeţean Galaţi. Galaţi

DI

Dosarele Istoriei. Fundaţia Pro Historia. Bucureşti

Dialog

Dialog. Revistă de Cultură şi Dezbatere Intelectuală. Iaşi

DL

Dacia Literară. Muzeul Literaturii Române Iaşi. Scoietatea Culturală "Junimea". Iaşi

Document

Document. Buletinul Arhivelor Militare Române. Bucureşti

Drama

Drama. Revistă de Teorie şi Literatură Dramatică. Bucureşti

Drobeta

Drobeta. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier. Drobeta Turnu Severin

EAS

Euro-Atlantic Studies. Universitatea din Bucureşti. Center for Euro-Atlantic Studies. Bucureşti

EBPB

Études byzantines et post-byzantines. Académie Roumaine. Société Roumaine d'Études Byzantines.

ED

Bucureşti Ephemeris Dacoromania. Accademia di Romania in Roma. Bucureşti

 

EJST

European Journal of Science and Theology. Academic Organisation for Environmental Engineering

EM

and Sustainable Development. Iaşi Erdélyi Múzeum – Egyesület. Kolozsvár

EM-Dolgozatok

Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem-és Régiségtárából. Új sorozat. Kolozsvár

EN

Ephemeris Napocensis. Academia Română. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei. Cluj-Napoca

Erasmus

Erasmus. Revistă a Societăţii de Studii Istorice "Erasmus". Bucureşti

Ethnos

Ethnos. Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti". Bucureşti

Euroglob

Euroglob. A Review of the Center for International Studies. Bucureşti

Ex Ponto

Ex Ponto. Text, Imagine, Metatext. Constanţa

Familia

Familia. Revistă de Cultură. Oradea

Forschungen

Forschungen zur Volks und Landeskunde. Institutul de Cercetări Socio-Umane Hermannstadt. Sibiu

FR

Familia Română. Revistă Trimestrială pentru Credinţa, Istoria, Cultura şi Literatura Românilor de pretutindeni. Oradea

G Buc.

Glasul Bucovinei. Revistă Trimestrială de Cultură. Cernăuţi - Bucureşti

GMR

Gândirea Militară Română. Ministerul Apărării Naţionale. Bucureşti

Historia

Historia. Publicaţie Lunară editată de Grupul de Presă “Evenimentul Românesc”. Bucureşti

HU

Historia Urbana. Comisia de Istorie a Oraşelor din România. Sibiu - Bucureşti

HY

Historical Yearbook. Romanian Academy. “Nicolae Iorga” History Institute. Bucharest

ÎP

Îndrumător Pastoral – Reîntregirea. Episcopia Ortodoxă Română. Alba Iulia

Ker Sz

Keresztény Szó. Gyulafehérvári Római Katólikus Püspökseg. Kolozsvár

Korunk

Koruk. Világnézeti, Társadalmi, Tudományos és Művelödési Szemle. Kolozsvár

Libraria

Libraria. Studii şi Cercetări de Bibliologie. Biblioteca Judeţeană Mureş. Târgu Mureş

Limes

Limes. Revistă de Cultură a Sălajului. Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare. Sălaj. Zalău

LF

Lumen Fidei. Revista Centrului de Studii Religioase "Sfântul Anton de Padova". Institutul Teologic Franciscan de Grad Universitar din Roman.Roman

MAp

Munţii Apuseni. Revistă de cultură. Universitatea din Oradea. Oradea

MareaN

Marea Noastră. Revista Ligii Navale Române. Constanţa

Marisia

Marisia. Studii şi Materiale. Arheologie. Istorie. Etnografie. Muzeul Judeţean Mureş. Târgu Mureş

Martor

Martor. Revue d’Anthropologie du Musée du Paysan Roumain. Bucureşti

Memoria

Memoria. Revista Gândirii Arestate. Fundaţia Culturală "Memoria". Bucureşti

MI

Magazin Istoric. Revistă de Cultură Istorică. Bucureşti

MK

Magyar kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle. Kolozsvár

MN

Muzeul Naţional. Muzeul Naţional de Istoria României. Bucureşti

MSŞIA

Memoriile Seţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice. Academia Română. Bucureşti

Muzica

Muzica. Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Bucureşti

Müvelődés

Müvelődés. Közművelődési Folyóirat. Kolozsvár

NEH

Nouvelles Études d’Histoire. Academia Română. Bucureşti

Noesis

Noesis. Academie Roumaine, Travaux du Comité Roumain d’Histoire et du Philosofie de Science et

O Buz.

de la Technique. Bucureşti. Orizont Buzoian. Revistă de Cultură Urbană. Studii şi Articole de Istorie Modernă şi Contemporană.

Oltenia

Buzău Oltenia. Studii. Documente. Culegeri. Asociaţia Generală a Arhiviştilor din România. Filialele

Oltenia etno.

Judeţene Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Craiova Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie. Istorie. Etnografie. Muzeul Olteniei. Craiova

OMar

Ortodoxia Maramureşeană. Universitatea de Nord. Facultatea de Litere şi Ştiinţe. Baia Mare

OP

Oglinzi Paralele. Rovnobezne erkadla. Revistă de Dialog Cultural. Publicaţie bilingvă română-

Oraşul

sârbă.Nădlac Oraşul. Revistă de cultură urbană. Cluj-Napoca

Origini CS

Origini. Caiete Silvane. Revistă de Studii Culturale. Centrul Culturii Tradiţionale şi Asociaţia

Orizont buzoian

Origini. Zalău Orizont Buzoian. Studii şi Articole de Istorie Modernă şi Contemporană. Buzău

Ortodoxia

Ortodoxia. Patriarhia Română. Bucureşti

OXXI

Orizont XXI. Asociaţia Culturală “V. Fl. Dobrinescu”Piteşti

P. Acad.

Prelegeri Academice. Academia Română. Filiala Iaşi. Iaşi

PA

Patrimonium Apulense. Anuar de Arheologie, Istorie, Cultură, Etnografie, Muzeologie, Conservare, Restaurare. Ministerul Culturii şi al Cultelor. Directia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba. Alba Iulia

PB

Patrimonium Banaticum. Anuar de Arheologie, Istorie, Istoria Artei, Istoria Culturii, Arhitectură. Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al judeţului Timiş. Timişoara

Peuce

Peuce. Studii şi Comunicări de Istorie şi Arheologie. Institutul de Cercetări Geomuzeale. Muzeul “Delta Dunării”. Tulcea

Philobiblon

Philobiblon. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”. Cluj-Napoca

PNT

Politica Naţională. Revistă de Ideologie şi Atitudine Politică Naţională. Timişoara

PU

Pro Unione. Fundaţia Culturală “Pro Unione”. Baia Mare

RA

Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României. Bucureşti

RB

Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud. Bistriţa

RBI

Revista Bihoreană de Istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice din România. Filiala Bihor

RBN

Revista Bibliotecii Naţionale. Biblioteca Naţională a României. Bucureşti

RESEE

Revue des Études Sud-Est Européennes. Academie Roumaine. Institut des Études Sud-Est Européennes. Bucureşti

RF

Revista de Filosofie. Societatea Krisis pentru Dialog şi Reflecţie Filosofică. Universitatea din Bucureşti. Bucureşti

RI

Revista Istorică. Academia Română. Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”. Bucureşti

RIC

Revista de Istorie Contemporană. Despărţământul Oradea al “Astrei”. Oradea

RIM

Revista de Istorie Militară. Ministerul Apărării Naţionale. Bucureşti

RJSP

The Romanian Journal of Society and Politics. Bucureşti

RL

România Literară. Uniuniea Scriitorilor din România. Bucureşti

RNMY

Romanian Navy Museum Yearbook. Muzeul Marinei Române. Constanţa

Romanoslavica

Romanoslavica. Studii Române-Slave. Universitatea din Bucureşti. Bucureşti

RRA

Revista Româno-Americană. Fundaţia Americii Statelor Unite. Bucureşti

RRH

Revue Roumaine d’Histoire. Académie Roumaine. L’Institut d’Histoire “Nicolae Iorga”. Bucureşti

RRHA-BA

Revue Roumaine d’Histoire d’Art. Série Beaux Arts. Académie Roumaine. L’Institut d’Histoire de l’Art. Bucureşti

RRIC

Revista Română de Istoria Cărţii. Biblioteca Academiei Române. Biblioteca Centrală Universitară. Biblioteca Naţională a României. Bucureşti

RRIS

Romanian Review of International Studies. Asociaţia de drept internaţional. Bucureşti

RRS

Revista Română de Statistică. Institutul Naţional de Statistică. Bucureşti

RRSB

Revista Română de Sociologie. Academia Română. Institutul de Sociologie. Bucureşti

RRSE

Revue Roumaine des Sciences Economiques. Académie Roumaine. L’Institut des Recherches Economiques. Bucureşti

RSz

Református szemle.Erdélyi Református Egyházkerület. Kolozsvár

RT

Revista Teologică. Revista Oficială a Mitropoliei Ardealului. Sibiu

SA

Studia Asiatica. International Journal for Asian Studies. Centrul de Istorie a Religiilor. Asociaţia

SAA

Archaeus. Bucureşti Studia Antiqua et Archeologica. Universitatea “Al. I. Cuza”. Iaşi

Saeculum

Saeculum. Revistă de Sinteză Culturală. Sibiu

SAHIR

Studia et Acta Historiae Iudeorum Romaniae. Academia Română. Institutul de Istorie “A. D.

SAI SC - Satu Mare SCEB SCES SCIVA SDR SECE

Xenopol”. Bucureşti Studii şi Articole de Istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice din România. Bucureşti Studii şi Comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare. Satu Mare Studii şi Cercetări Etnoculturale. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud. Bistriţa Studii şi Comunicări Etnologice. Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Naţionale. Sibiu Studii şi Cercetări de Istorie Veche. Universitatea din Bucureşti. Bucureşti Studii de Drept Românesc. Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Bucureşti Sud-Estul şi Contextul European. Academia Română. Institutul de Studii Sud-Est Europene.

SH

Bucureşti Studia Hebraica. Centrul pentru Studii Ebraice ”Golstein Goren”. Universitatea Bucureşti. Bucureşti

SIA

Studia Iudaica Aradensis. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Centrul de Studii Iudaice. Arad

SIAr

Studii de Istorie. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Centrul de Studii Iudaice. Arad

SIB

Studii de Istorie a Banatului. Universitatea de Vest. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie.

Silvania

Timişoara Silvana. Cultură. Culte. Patrimoniu. Colegiul Naţional “Silvana”. Zalău

SJ

Studia Judaica. Universitatea “Babeş-Bolyai”. Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască "Dr. Moshe

SM

Carmilly". Cluj-Napoca Studia Medievalia. Lucrările Masteratului de Studii Medievale Central-Europene. Universitatea

SMI Mod

“Babeş-Bolyai”. Facultatea de Istorie-Filosofie. Cluj-Napoca Studii şi Materiale de Istorie Modernă. Academia Română. Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”.

SMIC

Bucureşti Studii şi Materiale de Istorie Contemporană. Academia Română. Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”.

SMIM

Bucureşti Studii şi Materiale de Istorie Medie. Academia Română. Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”.

SSC ST Studia eu Studia eph. Studia ge. Studia h. Studia iu. Studia oe Studia p. Studia philol. Studia so. Studia t.cat. Studia t.cat.l. Studia t.gr.cat.v. Studia t.ort. Studia t. ref. Suceava SUCH

Bucureşti Studii de Ştiinţă şi Cultură. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Arad Studii Teologice. Patriarhia Română. Bucureşti Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Studia Europea. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Ephemerides. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Geographia. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Historia. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Jurisprudentia. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Oeconomica. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Politica. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Philologia. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Sociologia. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia-Catholica. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia-Catholica latina. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia Graeco-CatholicaVaradiensis. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia Ortodoxa. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia Reformata Transylvanensis. Cluj-Napoca Suceava. Istorie. AnuarulMuzeului Naţional al Bucovinei. Suceava Studia Universitatis Cibisensis Historica. Seria Historica. Universitatea “Lucian Blaga”. Facultatea

SUPMH

de Istorie şi Patrimoniu “N. Lupu”. Sibiu Studia Universitatis “Petru Maior”. Historia. Târgu Mureş

SUVG

Studia Universitatis “Vasile Goldiş”. Arad

Symposia

Symposia. Caiete de Etnologie şi Antropolgie. Centrul Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii

Synthesis

Tradiţionale. Craiova Synthesis. Vulletin du Comité National de Littératura Comparée. Bucureşti

ŞN

Şcoala Noastră. Revistă pentru Educaţie şi Cultură Pedagogică. Zalău

Theologos

Theologos. Revistă de Studii Teologice, Cultură şi Ecumenism a Episcopiei Romanului. Roman

Tibiscum

Tibiscum. Studii şi Comunicări de Etnografie. Istorie. Muzeul Judeţean de Etnografie şi Istorie

Tomis

Locală. Caransebeş Tomis. Revistă de Cultură. Constanţa

Trans R

Transylvanian Review. Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. Cluj-Napoca

Transilvania

Transilvania. Revistă de Cultură. Centrul Cultural Interbelic Transilvan. Sibiu

Tribuna

Tribuna. Săptămânal de Cultură. Cluj-Napoca

ŢB

Ţara Bârsei. Revistă de Cultură. Braşov

Unu

Unu. Revistă de Cultură. Academia de Ştiinţe, Literatură şi Arte. Oradea

Vatra

Vatra. Revistă de Socio-Culturală. Târgu Mureş

VJHS

Valahian Journal of Historical Studies. Valahia Universitas. Târgovişte

VR

Viaţa Românească. Caietele “Viaţa Românească”. Uniunea Scriitorilor din România. Bucureşti

Xenopoliana

Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academiei “A. D. Xenopol”. Academia Română. Institutul de

Zargidava

Istorie “A. D. Xenopol”. Iaşi Zargidava. Revistă de Istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice din România. Filiala Bacău. Bacău

A. PROBLEME GENERALE

I. Istoriografie, istorici

1. ISTORIOGRAFIE

a. GENERALITĂŢI

1. *** Actele Colocviului "Direcţie şi teme de cercetare în

studiile de gen din România" (The papers of the symposium "Directions and research subjects in the speciality studies in Romania). Coordonatori Ionela Băluţă, Ioana Cîrstocea. Bucureşti, 2003.

2. Berindei, Dan. Stadiul actual al cercetărilor de istorie

roeslerianism). ASUIlingv., 2005, 51, p. 245-259.

15. Mareci, Harieta. Orizont istoriografic (Historiographic

horizon). G Buc., 2003, 10, nr. 1-2, p. 71-77.

16. Mâciu, Mircea. Cultura şi istoriografia românească sub

semnul axiologiei (Romanian culture and historiography under

the sign of axiology). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 416

modernă (The present state of modern history research). SMI

p.

Mod, 2005, 18, p. 167-168.

17.

Motogna, Macarie. Istoriografia privind viaţa monahală

3. Boia, Lucian. Două secole de mitologie naţională (Two

centuries of national mythology). Bucureşti, Ed. Humanitas,

din Ţările Române (Historiography regarding monastical life in the Romanian Principalities). OMar, 2002, nr. 7, p. 288-

2005, 135 p.

316.

4.

Boia, Lucian. Mitologia ştiinţifică a comunismului (The

18.

Murgescu, Bogdan. Instituţii şi cariere la începutul

scientific mythology of communism). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 234 p.

secolului XXI (Institutions and careers at the beginning of the 21 st century). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 11-15.

5. Boia, Lucian. România, ţară de frontieră a Europei. Ed. a

II-a (Romania, a border country of Europe). Bucureşti, Ed.

Humanitas, 2005, 338 p.

6. Câlţia, Simion. Ce nu s-a întâmplat în istoriografia

românească (What has not happened in Romanian historiography). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 5-10.

7. Cântec, Florin. Istoria şi tentaţia literaturii (History and

the temptation of literature). Xenopoliana, 2004, 12, nr. 1-4,

p. 40-46.

8. Ciupală, Alin. Istoria femeii, studiile de gen şi

provocările istoriografiei româneşti (History of women, genre studies and the challenges of Romanian historiography). RI,

2006, 17, nr. 1-4, p. 75-82.

9. Cojoc, Marian. Quo vadit historia? Tomis, 2005, nr. 9, p.

47-51.

10. Coman, Marian. Spaţiul românesc - interpretarea

teologică a geografiei istorice (Romanian territory - theological interpretation of historical geography). RI, 2006,

17, nr. 1-4, p. 54-60.

11. Dumănescu, Luminiţa. Copilăria prin obiectivul istoriei:

priviri în istoriografiile occidentale şi în istoriografia românească (Childhood through historical perspective:

introspections in Western historiographies and Romanian historiography). AŞD, 2006, 2, p. 241-252.

12. Gvrilă, Irina. Calculatorul în istoriografie: analize

cantitative şi calitative (Computers in historiography:

quantitative and qualitative analysis). SMI Mod, 2005, 18, p.

135-148.

13. Gudea, Nicolae. Il cristianesimo daco-romano - nella

storiografia greco-cattolica romena moderna e contemporanea. Studia t. cat., 2006, 51, nr. 1, p. 145-159.

14. Lobiuc, Ioan. În contra neo-roeslerianismului străin şi

autohton actual (Against present foreign and native neo-

19. Nicoară, Toader. Pentru o istorie a alimentaţiei şi

consumului în istoriografia românească (For a history of food

and consume in the Romanian historiography). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 7-12.

20. Ofrim, Alexandru. Practicile scrisului şi lecturii. Stadiul

cercetărilor în istoriografia românească (The practice of reading and writing. The research stage in Romanian historiography). Xenopoliana, 2004, 12, nr. 1-4, p. 47-54.

21. Pecican, Ovidiu. Post-communist historiography in

Romania and its methodological dimension: the Cluj School.

Symposia, 2003, p. 239-251.

22. Petrovai, George. Istoria - perpetuă pendulare între

tragic şi măreţ (History - a permanent swinging between tragic and magnificent). Sighetu-Marmaţiei, Ed. Echim, 2005, 121 p.

23. Pintescu, Florin. Imaginea românilor în viziunea saşilor

transilvăneni (Romanians' image viewed by Transylvanian

Saxons). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 207-212.

24. Popa, Bogdan. O istorie socială şi culturală: istoria

sportului (A social and cultural history: the history of sports). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 83-86.

25. Purici, Ştefan; Mareci, Harieta; Vitcu, Dumitru.

"Frontiere" şi "identităţi" în istoriografia românească postdecembristă ("Borders" and "identities" in Romanian historiography after 1989). CCS, 2005, 11, p. 171-181.

26. Rizescu, Victor. De la pre-istoria teoriei modernizării la

istoria ideologiilor periferice (From the pre-history of

modernization theory to the history of marginal ideologies). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 15-27.

27. Stanciu, Laura. Orientări în studiul discursului istoric.

Aspecte semantice. O propunere pentru istoria Transilvaniei (Trends in the study of historical speech. Semantic aspects. A

suggestion for the history of Transylvania). Alba Iulia, Ed. Aeternitas, 2005, 157 p.

28. Şandru, Ilie. O stafie bântuie prin Ardeal (A ghost is

haunting Transylvania). Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2005, 162 p.

29. Ştefănescu, Ştefan. La latinité-fondament d'identité

européenne du peuple roumain et de son unité. MSŞIA, 2002,

nr. 27, p. 41-47.

30. *** Tehnici şi tehnologii în comunităţile de ieri şi de azi.

Tinerii cercetează istoria (Techniques and technologies in the past and present communities. Young people investigating history). Volum îngrijit de Mirela-Luminiţa Murgescu, Bogdan Popa,. Bucureşti, Ed. Do-Minor, 2005, 272 p.

31. Ţoca, Vlad. Primele istorii generale ale artei din

România (The first general art history textbooks in Romania). Studia h., 2003-2004, 48-49, nr. 3, p. 87-104.

32. Vesa, Pavel. Incursiuni în istoriografia ecleziastică

arădeană (Forays in the Arad religious historiography). Arad,

Ed. Gutenberg Univers, 2004, 208 p.

33. Vese, Vasile; Capota, Crina. Frontiere şi identităţi în

istoriografia românească (Borders and identities in Romanian historiography). CCS, 2005, 11, p. 163-170.

34. Willcocks Pakucs, Mária. Abandonarea unui proiect

reuşit: istoria economică (Dropping out a successful project:

economic history). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 53-54.

35. Zainea, Ion. Cenzura istoriei, istoria cenzurată.

Documente (1966-1972) (The censorship of history, censured

history. Documents (1966-1972). Oradea, Ed. Universităţii, 2006, 321 p.

36. Zub, Alexandru. Clio sub semnul interogaţiei. Idee,

sugestie, figuri (Clio under the question mark. Ideas,

sugestions, images). Iaşi, Ed. Polirom, 2006, 264 p.

37. Zub, Alexandru. Cum să privim trecutul? (How shall we

regard the past?). DL, 2005, 16, nr. 5, p. 1-2.

38. Zub, Alexandru. Discurs istoric şi ego-istoric (Historical

and ego-historical discourse). Academica, 2006, 16, nr. 48-49,

p. 62-71; Zargidava, 2006, 5, p. 5-23.

39. Zub, Alexandru. Istoria ca lectură a lumii (History as

world's reading). Xenopoliana, 2004, 12, nr. 1-4, p. 1-3.

40. Zub, Alexandru. Spaţiul carpato-danubian şi paradigma

migraţiei (Carpathian-Danubian area and the migration paradigm). C Lit., 2005, 138, nr. 3, p. 18-22.

b. VECHE

41. Lazarovici, Gheorghe. Culturile Precriş I, Precriş II şi

Postcriş I, Postcriş II (The Cultures Precriş I, Precriş II şi Postcriş I, Postcriş II). ATS, 2005, 4, p. 23-78.

42. Rados, Leonidas. Sub semnul acvilei. Preocupări de

bizantinistică în România până la 1918 (Under the sign of the

43. Şeulean, Anamaria. Consideraţii privind unele denumiri

atribuite complexului cultural Starcevo-Criş şi principalele sale faze în istoriografia românească (Considerations regarding

some names given to the cultural ensemble Starcevo-Criş and its main phases in Romanian historiography). BCIVA, 2006, 4,

eagle. Byzantinism in Romania up to 1918). Alexandru Zub,

p.

7-12

Prefaţă de. Bucureşti, Ed. Omonia, 2005, 474 p.

.

c. MEDIEVALĂ

44. *Achim, Dan Valeriu. Ştefan cel Mare şi Sfânt în scrieri

de epocă (Stephen the Great and Saint in the workings of the epoch). PU, 2004, 7, nr. 1-2, p. 11-18.

45. Andreescu, Ştefan. Despre un fragment din Letopiseţul

Cantacuzinesc (On an excerpt from the Cantacuzino

Chronicle). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p. 161-162.

46. Bolocan, Carmen-Maria. Dreptcredinciosul voievod

Ştefan cel Mare şi Sfânt în lumina letopiseţelor: sfinţenie, mit şi realitate (The allfaithful voivod Stephen the Great and Holy

in the light of chronicles: holiness, myth and reality).

ASUIteol

47. Cristea, Ovidiu. Medievistica românească după 1990:

câteva opinii (Romanian medievistics after 1990: some

opinions). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 50-53.

48. Cristea, Ovidiu. Ştefan cel Mare în sursele veneţiene:

câteva consideraţii (Stephen the Great in Venetian sources:

some considerations). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 101-113.

49. Edroiu, Nicolae. Istoricul cercetărilor privind Răscoala

lui Horea (1784-1785). Cu bibliografia răscoalei pe anii 1784-

,

2004, 9, p. 7-18.

saints in the last two decades historiography). Studia h., 2005, 50, nr. 2, p. 145-156.

51. *Georgiţă, M. Istoriografia iluministă despre impactul

Reformei asupra românilor din Transilvania (Enlightenment historiography about the impact of Reformation on the

Romanians in Transylvania). Crisia, 2006, 34, p. 119-132.

52. Nicoară, Simona. Secularizarea, decreştinarea, laicizarea

în dezbaterile istoriografiei (Secularisation, dechristianization, laicization in historiographical debates). Studia h., 2005, 50,

nr. 2, p. 37-61.

53. Popescu, Dan Alexandru. Evul Mediu. Mozaic din ieri