Sunteți pe pagina 1din 11

Lucrarea de verificare unitatea de nv are NR.

5 Precizati principiile sistemului public national de asigurai sociale

Sistemul public national de asigurari sociale functioneaza cu respectarea urmatoarelor principii: Unicitatea- este expresia solidaritatii sociale in general si a solidaritatii intre generatii, in special. Potrivit acestui principiu functioneaza un sistem public national de asigurari sociale, garantat de stat, bazat pe aceleasi norme de drept. Obligativitatea in sistemul public national al asigurarilor sociale sunt asigurate prin efectul legii, obligatoriu: - persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici; -persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt limitate, in conditiile prezentei legi, cu persoanele enumerate mai sus; -persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic , echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute, si care se afla in una dintre situatiile urmatoare: a) asociat unic,asociati,comanditari sau actionari; b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management; c) membri ai asocietiei familiale; d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente; e) persoane asigurate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

Garantarea de catre stat a drepturilor de asigurari sociale- statul este garantul acestui drept exercitat prin acoperirea deficitelor financiare cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat. Contributivitatea fondurile sistemului public national al asigurarilor sociale se constituie pe seama contributiilor platite de companiile nationale, regiile autonome, societatile comerciale, institutii publice, institutiile cultelor etc. Egalitatea persoanele asigurate beneficiaza de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii daca indeplinesc aceleasi conditii cerute de lege. Cetatenii romani care isi desfasoara activitatea, in interesul statului roman, sunt cuprinsi in sistemul national public de asigurari sociale.Perosnele asigurate in sistemul public national care isi stabilesc domiciliul sau resedinta in strainatate beneficiaza de drepturile de asigurari sociale in conditiile conventiilor internationale la care tare noastra este parte. Solidaritatea sociala persoanele care participa la sistemul public national de asigurari sociale isi asuma resiproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea risurilor sociale prevazute de actele normative. Repartitia - fondurile colectate in sistemul public national se repartizeaza intre asigurati sub forma pensiilor, indemnizatiilor, ajutoarelor, tratamentelor balneare, trimiterilor la odihna si refacere.

Ocrotirea asiguratilor se realizeaza in concordanta cu cerintele eticii si echitatii sociale pensiile si celelalte forme de ocrotire sunt reglementate si acordare pe baza contributiei aduse la dezvoltarea societatii, urmarindu-se concomitent realizarea unui raport echitabil intre veniturile care provin din salarii si cele care provin din pensii, intre pensiile mici si celle mari.

Imprescribilitatea dreptului la pensie si la indemnizatiile de asigurari sociale-acest principiu este expres prevazut de legislatia de asigurari sociale. Salariatii si ceilalti cetateni, care indeplinesc conditiile legale, au dreptul sa ceara oricand stabilirea dreptului la pensie, la indemnzatiei etc.

Pensiile si indemnizatiile de asigurari sociale nu pot fi cedate nici total, nici partial acestea constituie au drept personal si nu pot face obiectul verunei tranzactii, nu pot fi cedate, deoarece sunt menite sa asigure conditii decente de viata persoanei careia i-au fost conferite. Autonomia si descentralizarea- potrivit acestui principiu, asigurarile sociale se infaptuiesc de catre asiguratii respectiv prin organe proprii si organizatii competente. Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari soci.ale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi.

Lucrarea de verificare unitatea de nv are NR.6 Care sunt categoriile de pensii acordate in sistemul public?

Pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public. Varsta minima de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Stagiul minim de cotizare atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 15 ani. Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru barbati. Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului. Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locurile de munca cu conditii speciale, cum sunt: unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva; actiitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a meteriilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii; aviatia civila,

pentru personalul navigant; activitatea artistica desfasurata de balerini, dansatori, cascadori, solisti vocali de opera, care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in aceste conditii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta incepand cu varsta de 45 de ani. Pensia anticipata asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel putin 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare. Cunatumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii cu cel al pensiei pentru limita de varsta. La implinirea varstelor standard de pensionare prevazute de prezenta lege pensia anticipata devine pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare. Pensia anticipata partiala asiguratii care au realizat stagiile de cotizare, precum si cei care l-au depasit cu pana la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani. Pensia de invaliditate au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza: a)Accidentelor de munca, conform legii; b)bolile profesionale si tuberculozei c) bolile obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este: - gradul I, reprezinta pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie sau de orientare spatiala,invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane; - gradul II , caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconducesi de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane - gradul III, caracterizeaza prin pierdere a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.

Pensia de urmas Au dreptul la pensie de urmas copii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Copiii au dreptul la pensie de urmas: - pana la varsta de 16 ani -daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani - pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute mai sus.

Lucrarea de verificare unitatea de nv are NR.7 Precizati care este structura sistemului de pensii in Romania si care sunt actele normative care reglementeaza functionarea acestuia.

Structura sistemului de pensii din Romania este urmatoarea: 1)Dificultatea financiara ale sistemului public de pensii-alternativa asigurarilor private. 2)Dezavantajele integrarii Romaniei in Uniunea Europeana. 3)Dificultatiile financiare ale sistemelor publice de pensii alternativa asigurarilor private. 4)Dezavantajele integrarii Romaniei in Uniunea Europeana. Cadrul legislativ care reglementeaza organizarea si functionarea pensiilor private este dat de : -Legea nr 204/2006 privind pensile facultative

-Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

Lucrarea de verificare unitatea de nv are NR.8 Care sunt prestatiile de care pot beneficia asiguratii in sistemul public, in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca?

In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca,in sistemul public asiguratii pot beneficia de: a) indemnizatie pentru trecerea temporara in alta munca; b) indemnizatia pentru reducerea timpului de munca; c) indemnizatie pentru carantina; d) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate; e) tratament balnear care nu este suportat,potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate; f) reabilitare profesionala; g) bilete de odihna pentru asiguratii unitatilor in care nu este reglementata constituirea fondului social, potrivit legii.

Lucrarea de verificare unitatea de nv are NR.9 Plata indemnizatiei de asigurari sociale

Calculul si plata indemnizatiei de asigurari sociale se efectueaza lunar de catre: a) angajator, cel mai tarziu o data cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca; persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative orijudecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organzatie a cooperatiei mestesugaresti; b) institutia care admnistreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau, dupa caz, a cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, in cazul somerilor; c) casa teritoriala de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau a cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, pentru persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute, si care au calitatea de: -asociat unic; - asociati; - comanditari sau actionari; - administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management; - membri ai asociatiei familiale; - persoane autorizate sa desfasoare activitatiindependente; - persoane angajate in institutii internationale; - daca nu sunt asiguratii acestora, alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

Plata indemnizatiilor de asigurari sociale inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care: a) beneficiarul a decedat; b)beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor; c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata convenctie de asigurari sociale; d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat convenctie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

Lucrarea de verificare unitatea de nv are NR.10 Asistenta sociala de stat, componente,beneficiari.

Asistenta sociala este componenta non-contributiva a sistemului de protectie sociala si reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea,limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane. De asistenta sociala beneficiaza: - persoane lipsite de posibilitati materiale, de sustinatori legali, precum si cei care provin din familii lipsite de posibilitati de intretinere; - bolnavii cronici care nu se pot ingriji si au nevoie de supraveghere permanenta; - persoanele cu venituri insuficiente pentru asigurarea unui minim de intretinere sau care, din diferite motive, nu se pot autogospodari; - copii, sub forma alocatiei de stat.

Lucrarea de verificare unitatea de nv are NR.11 Enumerati persoanele cuprinse in asigurarile sociale de sanatate
In aceste asigurari sunt cuprinse, in mod obligatoriu, urmatoarele categorii de persoane: - cetatenii romani cu domiciliul in tara; - cetatenii straini care au resedinta in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile legi. De asemenea sunt cuprinse in asigurarile sociale de sanatate urmatoarele categorii de persoane, afar plata contributiei: - copiii si tinerii pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi,ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca; - inerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. - sotul , sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei peroane asigurate; - persoanele care in baza Decretului lege nr.118/1990 beneficiaza de drepturi ca urmare a faptului ca au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. - persoanele cu handicap care nu realizeaza veinturi din munca, pensie sau alte surse; - bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte resurse; - femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub forma de salariu de baza minim pe tara.

Lucrarea de verificare unitatea de nv are NR.12 Care sunt persoanele asigurate in sistemul asigurarilor de somaj si in ce conditii bebeficiaza de ajutor de somaj?

Persoanele asigurate in sistemul asigurarilor de somaj pot fii: - cei care le-am incetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor; - cei care le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor; - cei care le-au incetat momentul pentru care au fost numiti sau alesi daca anterior nu au fost incadrari in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; - militarii angajati pe baza de contract carora li-sa desfacut contractul inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat; - cei care le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator,din motive neimputabile lor; - cei care au incetat contractul de angajare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitatii autorizate potrivit legii,venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-arcuveni potrivit legii; - cei care au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care,in cazul recuperarii capacitatii de munca nu mai pot fi reincadrate in munca din cauza incetarii definitiva a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior; - cei care la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani ,respectiv 3 ani,in cazul copilului cu handicap in conditiile legii nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului. - cei care reintegrarea in munca ,dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior din cauza incetarii definitive a activitatii;

- cei care le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile. Conditii pentru plata indemnizatiilor de somaj Somerii beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: - au un stagiu de cotizare de minim 12 luni in ultimele 24 de luni pregatitoare datei inregistrarii cererii; - nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitatii autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ; - nu indeplinesc conditiile legale de pensionar; - sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau,dupa caz resedinta ,daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate..