Deosebiri între locuţiuni şi expresii verbale

1.Deşi între expresii şi locuţiuni nu se pot fixa limite precise ( nu pot fi delimitate în mod cert ), un prim criteriu diferenţiator este cel al expresivităţii , idee susţinută de Th. Hristea în studiile sale legate de frazeologie:,, Cu cât o îmbinare stabilă de cuvinte este mai expresivă ( deci are o mai pronunţată încărcătură afectivă), cu atât suntem mai îndreptăţiţi s-o considerăm expresie”. 26 Exemple de expresii verbale: a-şi lua inima-n dinţi , a face cu ou si cu oţet , a vedea stele verzi, a tăia frunză la câini, a pune cu botul pe labe ( pe cineva ), a-şi da arama pe faţă, a strica orzul pe gâşte, a-şi pune pofta-n cui, a căuta nod în papură, etc. ,, Când însă expresivitatea a dispărut complet ( ori în cea mai mare măsură ) şi grupul frazeologic a devenit împietrit sau cât mai bine sudat, atunci putem vorbi de locuţiuni”.27 Exemple de locuţiuni verbale: a băga de seamă, a se da dea rostogolul, a trage la ţintă, a (se) da de gol, a lua aminte, a da năvală, a-şi lua zilele, a trece cu vederea, a-şi bate joc, a lua în primire, a pune la cale, a scoate din fire,etc. 2.O altă deosebire între cele două ansambluri frazeologice constă în faptul că expresiile se caracterizează prin imposibilitatea de a da naştere la derivate, pe când locuţiunile prezintă capacitatea de a crea cuvinte noi sau chiar alte tipuri de locuţiuni: a-şi bate joc → a batjocori ( prin aglutinare ) → batjocură, batjocoritor ( prin derivare ) a băga de seamă → băgare de seamă, băgător de seamă a-i părea rău → părere de rău a-şi aduce aminte → aducere aminte

26, 27

Ibidem, pag.142 1

a ţine minte → ţinere de minte a lua aminte → luare aminte a lua aminte → luare aminte a scăpa din vedere → scăpare din vedere a lua cuvântul → luare de cuvânt a trage la răspundere → tragerea / trasul la răspundere a-şi da cu părerea → datul cu părerea 3. Expresiile au mai ales rol lexical ( conţinut afectiv ), pe când locuţiunile au în special rol gramatical, preluând toate caracteristicile morfo-sintactice ale părţilor de vorbire pe care le reprezintă ( aşadar locuţiunile verbale preiau caracteristicile verbului: mod, timp persoană, număr, diateză, caracter personal sau impersonal şi funcţia sintactică de predicat ). 4. ,,Sensul unei locuţiuni nu rezultă din însumarea sensurilor elementelor componente”, pe când ,, sensul global al unei expresii poate fi adeseori o însumare a două sau mai multe sensuri figurate”. 28 Cecilia Căpăţînă explică expresia am eu ac de cojocul tău ca fiind compusă din sensurile figurate ale cuvintelor: ac ,, metodă, procedeu, soluţie de contracarare” şi cojoc ,,comportament, purtare, poziţie, persoană”. a (-şi ) da drumul a avea de furcă a avea în vedere a bate câmpii a bate drumul a bate la cap a trece cu vederea a ţine minte Pentru mai multe exemple privind situaţia locuţiunilor verbale din punct de vedere semantic, vezi Anexa Clasificarea Semantică a Locuţiunilor Verbale. Deviaţia de sens.

28

Cecilia Căpăţînă, Elemente de frazeologie, 2007 pag.4 2

5. Expresiile se caracterizează prin posibilitatea de a crea serii: a umbla teleleu / de florile mărului / de frunza frăsinelului a cădea / a sări din lac în puţ a călca pe coadă / pe bătături pe cineva 6. Spre deosebire de expresii, locuţiunile verbale prezintă capacitatea de a selecta anumite prepoziţii ( vezi Anexa Locuţiunile Verbale. Selecţia Prepoziţiilor) 1.Prepoziţia de : a-şi aduce aminte de a avea grijǎ de a avea nevoie de a avea parte de a-şi bate joc de a da divorţ de a da dovadǎ de a da exemplu de a da seamǎ de a-şi da seama de a da socotealǎ de a face abstracţie de a face abuz de 2.Prepoziţia de la : a se da în lături de la a face o digresiune de la a face excepţie de la a face naveta de la …la a-şi lua rămas bun de la a mânca bătaie de la 3.Prepoziţia la : a avea acces la a băga seama la 3

a da curs la a da drumul la a da fuga la a da loc la 4.Prepoziţia cu : a avea de-a face cu a da mâna cu a da nas în nas cu 5. Prepoziţia pentru : a avea interes pentru a face o campanie pentru/ împotriva a face o pasiune pentru 6.Prepoziţia asupra: A face impresie asupra 7.Prepoziţia despre: a-şi da cu părerea despre 8.Prepoziţia pe : a da vina pe 9. Prepoziţia din/dintre: a face parte din/dintre 10. Prepoziţia în/între: a băga zâzanie în/între 11. Prepoziţia în jurul : a face cerc în jurul

4