P. 1
Carte Tehnica Dacia

Carte Tehnica Dacia

5.0

|Views: 2,961|Likes:
Published by Archip Gabriel

More info:

Published by: Archip Gabriel on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2015

pdf

text

original

,

(
;~
l!
i
"II
..
+
j
~
r
i
" .
)
,i
"
\ .
:j \
,
.~
,i
.\
.'\.
~
\.
",
"
,f
~
I
i
f
,
.i
. '.- ,
~
.~
t
~
;
~
~
J
It
7.1.
"
Ing. CORNELIU MONDIRU'
AUTOTURISME
DACIA'
~ if;q~""..
..~ i"'~,'
rO~L~~
,
DiagnostÎcere .
Întretinere
~
RepaT"e
.~---'--
t'
~)
EDITURA TEHNICA
Bucurestl- 1990
~
r1
rfJ
I~
',.'(it'''' L,crare "At1toturism~ Dacia:- <\i ,"D2.rUI ea G ner,. 'ntala a "t:raLaTH
'tu I.,;:t,," problernelor tehnice si practice 1eg2:te de dia':.!los'::caT<.ca" int,etiJlerea si
;-C1MICt;('3. variantelor autotur'ismelor Daci.:~. ~ '
, }":1'incaracteruI ei aplicativ, lucrarea. pre7.inti c~le I'1,,;,1avans<L'le echipamente si
l.)'}ctodc tehnice d::: diagnoshcare a fiecarui'subansamb111 s~u sistem al autotnriSl!1uld
D:"ci,> iti hlUCtiona:re! precum si o gama larga de tehnologii de ::eparare prin schim-
b:,,:; d~ l);ese recondJtionate sau noi.
La'!iecare subansamblu al autot1::rismului tratat sub cele trei aspecte, diagno$ti-
;':Li,etinere si re-barare, sînt slstema.ti.:ate atit c2.racteristinJe tehnico-func'cio1iale,
cit Gonditiile teh~ice care trebuie îndeplinite in Te2.liza~'''J practica a lucr{1rilor de
.:lenten"nta aferente.
Cz.nlcteristicile constructive si functionaIe sînt si:"te,,:a.tizate (pe vari?nte) în
ta~)ele - .
De asemenea, este tratata tehnologia diagnosticarii si repadrii tuturor îmbuu:;'-
ti'\~i1:'il()r tehnice aduse pieselor ,si subansamblelor autaturismeler Dacia fa~ncate dupa
J9<:'-0 (ser"ofrîna, circuit dublu de frîna, mecanisme de autoreglare a jOCUlUI între gar-
'Jitnra s"botului si t~mburul de frîna, tabloul de bord stilizat, mecanisme ce sen'ese
i" crester"8- coniortului pasagerilor si a sigurantei circulatiei, dispozitive antipa-
luan,te', variante de al1tocamio-nete, noi tipuri ele matoare s;;,u'cutii de viteze etc.).
Prin noile aspecte pe care le abordeaza, lucrarea constituie o documentatie teh-
nica si ,)ractica valoroasa pentru toti paocsorii 'de autoturisme Dacia, pentru lucratarii
<:ii11r;;'~!ele de deservire tehnica (uni{ati s~nice) si comercializare (unitati IDMS), cit
si pe'ltc,l studentii din învatamîntul tehnic: superior în specialitatea automobi1e sau
'cei care se pregatesc în domeniul diagnosticarii, intretinerii si repara-rii
au tu :1~Cbilelor.
.,'
't
~
Redactori: ing. Victoria Popescu
~ ing. Vasile Buzatu
'irehnoredactor: Dumitru Gheorghe
Desene: Ioan Zaman
Coperta: Mariana Sumanaru
Bun de tipar: 25. 10. 1990 CaIi de tipar: 26
C.Z.629.114.6
ISBN 973-31-0218-0
Combinatul poligrafic Bucuresti
Piata Pres~i Llbere 1
ROMANIA
~
CUPF~iNSUL
CatiicÎiti 1. CARACTERiSTiCI CO!';STRl'CTIVE SI H.!Nq!O:,'ALE ALE
. AUTGTURiSMELOR "DAnA" , ,...
1.1. Pre~cntare ,generala a autot11 risme;' e)' "D:1cia" ,.,
1.2. C"T8cteristici djmensionll!e (:(; . . . . . . . . . . . . ..
1.3. Caracteristici constructi-re. ~:i Je e~,pl()atare. . . . , . . . .,
U: ~~rl~~iLl~~l~ia;~ina~i~~._:::: ::: :~: :.: : : : : :: :.: : : :.: :: : : :: : : : : :: ::.:::
Capiiohtl 2. MOTORUL -. - - -. -. -. .--... '-"""-" -'-'-"""" ,
2.1. Prezenta.re 2;";'ier2,1a si identificare:] J1'ct()ru1ni ., .-. .. . . . . . . . . . . . .
2.2. C8.;::lcteristiri tehnice.. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. ..
2.3. Dia:!nasric:1J'ca motorului "".. ,., ,...
'J 3 1 V"r;fic', re" presiunii la F">'P"""'; 'il' co!']','''''''''''',
2T1~t~~~t1~~:~~~:lt:~~:i~r'(~~1' ~~:'~:,'~:1!;:~~'c,(.'~';:;~;:P[' ~;""":I'i.;~:t;,~: : . : : :
2.4.3. Curatire::> interiaara a ml'1\''''''n; ..
2.g1i~P{)~~1~n~~~:~tesil~e~1~;~~~"\.;;; '~;;)~:»'1'i",:;", 1; G"t()~11:'icm (L'".;"
'ichimbihoml de viteze) ... . . . .. . . . . . . . . . , . . .
~lt lj:~l~~~,~L~;, I;~;~;.~'ii~~~~Le~h\::'\:::~~';;;\:;:.J:;. ,,"'" \. .' . . .. .
b"csei de ghidare """""'"
2,5,5. )nlocuirea \nwi set m",:n, ....
~:~:~: f:i~~;it~~~i~ia!~~~.~~':'~~~~.~~~~:'~::~~:~':; (.~;~i;;)rei1;; c, C1l"'C. ,.,:.,.; ':1''..,:.,;1
2.5.8. înlocuirea Jantului de di',TiLdic. a i~lt!:L':,:o,,;l,,! 'lc Le:'t .)i
punere:t la punct a di:;trih"hei . . . . . . . . . . . . .
2.5.9. înlocuirea arboreJui cu c:mH?'.. '.' . . . . , , . . . . . .. .
2.5.10. inlacuireasuportilor 'motomi,'; . . . . .. """""'"
2.5.11. lnlocl1irea ansamblului :\i1'<)foizc>r /,-"":1"'t .....
2.6" Defectiuni ge.1erale în funCtionare:, ]lletondtn ,.............
Capitolul 3. SISTEMUL DE UNGERE
3.1. Caracteristici tehnice ;.............
3.2. Dia:<nostiearC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1. Controlul presiunii uleiuln;................................
3,2.2. Conuolul rcaspiratiei vapori]or de "iei (aerisire,l (;\<"_'1'\1111i). . ...
3.3. intretin.ere """"""""",,""""""""""""""'"
:3.3.1. Determinarea consumi,,1ni .le "lei..., """""'" ""'"
3.3.2. Completari de ulei în :sistenml de nngere ~.:. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3':';.3. Inlocuirea filtmlni de l!lei """""'" :'. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,3.4. Tnlacuirea ulciulni ITlator .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . .
3.3.5. înlocuirea garniturilor de !a c;;r~eml inferior ::
3.4. 1<eparatii curente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
3,.!.1. înlocuirea. si repararea pompej de uiei .-. . . . . . . . . . . . . .. . . h. .-
, . . . . . . . . .
.. .. .
... , """""""""""'-
1.'5
15
:!.7
:29
0,-,
.),J
°'
,H
35 f
)1
.,;J
3S
-;:2
42
'"
"",)
'"
'),)
4.'1
J(')
47
47
50
'II S,}
.'i .,
5";
-"
,')()
(;4
(;S
9
li
.
G9
71
I :;:;
, 74
7S
7-"
->
7S
7?'-
'hei
SI)
SI
81
82
8:3
S3
84
85
85
i
"
I'\~'~
,
I
!
I
I
!
"
j
l
i,
If
l'
i
I!
J
i
,
i
J
,
,
i
! #
!~
,
CaPitoltd 4. SISTEMUL DE RACIR E , . '.- ... .-. .. ... .- ,- ..0.-0,.0... . . . . . . , ... -
4.L Caracteristici tehnice,.,. ' . . . . . . . . ... o". . . . . . , . . . . . .'. ,.0-. 0-
4.2. Diagnosticare si intretincre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '-0
4.2.1. Controlul etanseitatii sistemulu1dp ,racire Si a supapei vasului
de expansiune ;-,'" .'. . .'. . ,;; . . .'. . . ., . . .. .'. .. .. .. "'''0 0_--
4.2.2. Verificarea concentratiei licl1idl1hii de -racire. . .-. . . .. . - "0.- --
4.2.3. Co!ltrolul termos~t~~l~i>:...~ .~.". . ...'.. . . . . . .. ... .~'... . ;;.0 -
4.3, IntretInere .." ~"'" ""-,-..'.' .'. r. . "~"', .'.. ~.'-. . . . .".. . . . .. . . . . .. .'.
4.3. L Sfaturi practice privind intretinerea generala a sistemului de
. racire o. .'. .- ,.. - .- .-. ... ... . " . . 0..0.c... . . ... . . .-. . . . . .'. . . ... . . .-
4.3.2. Curatirea circuitului ,de racire .\ ."',. . . ..o." ,'. . . . . . . ,.., . .. -
4.3.3. Com:elc:tarea lichidul1tJ,~e 'Î'~\;:iresi scoaterea aeiului din sistemul
de raCIre '0 - - .., ,. .'. ..,.'.'.-,. ... .. ..., . o ""0... """-
4.3.4. Cont~.olul ,si corectart}~ Jntjndttdi curelei de ventilator.. .-. .- -
4.4. Repara.tu curente -"'''''' "'," . . ',~''''-' .,0.'. . . o,,. . o. , . . . .'. ,.. .- - -
4.4.1. înlocuirea si repararea.. radiatorului... 0- . , . . . . . - .-, .-. -. o..-- -
4.4.2.Inlocuirea. si reparareapompeide apa...'" .',...,-.- --
4.4.3.,Inlocuirea vasului de expansiune si, a ,supapei sale.. .'o.- - - -
. "
Capitolul 5. SISTEMUL DE ALIMEN1"A, RE1>CU COMBUSTIBIL.-- - --
5. L Caracteristici tehnice .'.-- .:.- - _"'''0. o. "0-. :-"'"- - -. . . ,.. - -
5';:2~~a~~~~~~~~ep~~Pei-d-; b~~;ini. -m'7>~t~ti"i;: ~;t~~ : : :::: :: :
5.2.2. Verificarea si corectarea pozitiei plutitorului tn camera de I1i'nI
constant. o.. ,- .-.... ... '-'" ,- - -. .--... .-. h' .-.o"," ... -. .-..., -'
5.2.3. Verificarea si corectareaturatiei de mers tn gol a motorului... .- --
5.2.4. Verificarea uoxelor COdin gazele de evacuare motor ,'. .-
5.2.5. Verificarea pozitiei clapetei de acceleratie si corectarea pozitiei
cablului de comanda, - - 0_- ,- _o... .- ..o._0...,,,."'''' - -. - -
5.3, întretinere ,-... .'. ... ... ,.. ,.. ... .-. ... ,.. ... .-. .. ,.. ,-.... ... ... - -
5.3.1. întretinerea rezer"orului de combustibil si a conductelor de ali-
mentare -"-' 0-'-0"'''',- , .'. ... '-'--
5.3.2. întretinerea curenta a fiItrului de aer si a filtrului de combu,",
tibi!. .. ... .-.... .'. ... ., - .-. - - ... -. .'. ... ... . , .. .. . , ... . . . . .-. .-
5.4. Reparare .'. . . . . . . . . ... ". . . . . . . . .-. ... . . . . . . . . ., .-
5.4.1. Inlocuirea si repararea. pompei de benzina._..................
5.4.2. Inlocuirea carburatorului de pe motor - - - . . . . . . . . .- . . ...
5.4.3. Repararea carburatomlui prin inlocuiri de piese originale... . . ...
5.4.4, Inlocuirea si repararea rezer-rorului de combustibil .".... .. . . .-.
CaPitolul 6. ECHl:»AMENTULELECTRICAL MOTORULUI .., ,
6.1. Sistemul de alimenetar cu energie electrica .'. ... ., . . . . . , ... .-
6.1.1. Caracteristici tehnice Ibaterie de acumulatoare. alternator si
releu de tensiune) . . .'. .'. . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . .~ . . .'. . .
6,1.2. Diagnosticare .'. . . ..
6,1.2.1. Diagnosticarea bateriei de acumulatoare .'. ... . . .'. . .
6.1.2:2. Diagnosticarea alternatomlui, rele1l1ui regulator de ten-
siune si a milivoltmetrului de bord montate pe autoturism,
6.1.3. întretinere ... . .'. .., .-. .-. .., ... . . ... -. o-.... ... . . .. .'. . . ... .-. ... ... ... .-
6.1.3.1. Prescriptii tehnice privind exploatarea si întretinerea bate-
riei de acumnl<Jtoare .'. .'O.'. . . ... '" ... ... ... .- ....-
6.1.3.2. Prescriptii tehnice privind exploatarea si întretinerea alter-
natorului .,.. .'. .'. ." .. . . . . . . .. . . .'. . . . . . . . . . - . . . . .', . . . .
6.1.3.3. Prescriptii tehnice privind iutr('t inerea releului regulator de.
tensiune cu contacte vibratoare .. ',' .. : . , ',' . . . ... . . . "- .
6.] ,4, Reparatii cure1!te;,t.. .'. .-..,' . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . .-. . .
6.1.4.1. Reparatii generale la bateria. de acumulatoarc ,.......
6.1.4.2. Demontarea, repararea si rem.Jutarea alternatomlui si
releului de tensiune la autotnr\sm ,... '.. . .. .. ..
6.2. Sistemul de aprindere.., - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '." .. . . . . .'.
6.2.1. Caracteristici tehDic,~ '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
6.2.2. Diagnosticare """""""""""""""""""""'"
6.2.2.1. Controlul st:irii tehnice a ruptorului (contacte platinate)
10
87
87
88
88
90
90
'. ,92
92
93
93
96
96
96
98
99
101
101
102
102
105
105
107
108
109
109-
110
111
111
111
112
114
115
115
115
lIS
118
121
124
124
125
]26
126
126
127
133
133
134
134
j
,i
i
1
ti'
)';
~
~
."
f't
~;
~,
~;~
\",!f;
~
~~
t't.
~~
a~
~~
~.;;
i!f.-
~
c'
"1t
t
~
.".,-
i
?
J'
~
Masurarea unghiului c;leîllchiderecti sau unghiul Dwell -
Masurarea depresiunii din spatele cIapetei deacceleratie -
Yerificarea si corectarea ava.lsului initial la aprindere (ava.ns
'fIx) -'"'''' .-. -. - -. - '- .- ... ... ... ... -- ... "o'" ... -. ... ... -
: 6.2,2.5. Verificarea .si corectare& avansu1ui Ia aprindere prin de-
presiune (avans ,vacuumatic) -. -. . . ...""- ...-. - .- ....-
,'6.2.2.6. V.erificarea ,si ,corectareaavailSului centrifugal la aprindere
6.2.3.Jntretînereasistemuluî de aprindere. -.,.. ." .. :.". .-,'.,. ... '..-
6,3.;Sistemu1electric de pornire a motorului -;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
6;3 1. Caracteristici tehnice '. . . . . . . . . . . -.. . . . . . . . . . . . . . . .. .-
6.3.2._Diagnosticare .., .'. "'''''''' .'. ' "" ....-.
.6.3.2.1. Verificarea conexiunilor sistemului electric de pornire a
motorului . , .-. .-. ... ..o... ... . . . . ... -. ... .., .c.... ... .- ... . . .'.
6.3,2.2. Verificareaelectromotomlui de pornire pe autoturism. . . .
6.3.3.-'întretinerea si repararea electromotorului de pornire.........
6.4. Defectiuni generale la echipamentul electric al motorului. . . . - . . . ...
Capitolul 7. TRANSMISIA .' ' :
7.1. Ambreiajul ; .'. -.......-
7,1.1. Caraderistici tehnice ,.... . : .'. .. .... . .. .. :. . . . . . : . . . , . . ...
7.1.2. Diagnosticare ..' " . , , . . , ...
7.1.2.1. Verificarea si corectarea cursei libere a pedab de ambreiaj
7.12.2. Controlul cuplarii si decnplarii ambreiajl1h:i. . . , . . . . . . ..
7.1.3., întretinerea ambreiajului " ,..
7.1.4. Reparatii curente ... ..o. . . . . . .. . . .. . .. . . , . , . , . . . . . . . .
7, J 4. 1. înlocuirea cablului de ambreiaj .......................
7,lA.2. Inlocuirea mecal1ismului de ambreiaj., ,....
7.1.4.3. înlocuirea furcii de ambreiaj '."..:............
7.1.4.4. înlocuirea volantului motor ~.. . . . . . .
7.1.4.5. Inlocuirea coroanei '/olantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2. Cutia de viteze -. .. .. ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . , . .
7.2.1. Caracteristici tehnice - . . . . . . . . . . . . . .
7.2,2. Diagnosticare si intretinc:-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.3. Repararea cutiei de "iteze . . .'. ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.3.1. Demontarea, repararea si relllontarea cutiei de viteze tip 352
7.2,3.2. Reglajele cutiei de viteze tip 352 .-. ... '-0... . . o..
7.2.3.3. Demontarea. repararea si remontarea cutiei de viteze tip 365
7.2.3.4. Demontarea si remontarea capacului cutiei de viteze,tip 365,
fara demontarea' cutiei de la autoturism... "0.'. ... ._.
Inlocuirea garniturii de etansare de Ia axul de comanda. al
cutiei de viteze 365~22 -. -'''' .' ,., ; ... .'. .-.".. -. 18i
Inlocuirea comenzilor cutiei de viteze tip 352 si 365 -. 188
Inlocuirea suportilor si tampoanelor cutiei de viteze (toate
tipurile) '. ;...';:;' - -. -. -. ......- .'. .:;,..."......;,.
7.2.3.8. înlocuirea cutiei de viteze de Ia autocamioneta Dacia 1304
,- ,..' (toate ,tipurHe) .-. '-'," . . .'. . . ... . . . . .-. . . ',,' . . . , . . . . . . ...
I .~. Arbori planetari si arbore cardanic .. .'. .. ... ... ... . . . . . . . . ,'. . . . . .-
1.3.1. C'aracteristici tehnice o . . .. ,.. ... . . :. ... ...... .'. . . . . . . .. ...
7.3.2. EeDararc -. ..~..,'-'"'''' .'. . . . . .'. .. . . . " . . . . . ... . . . . . . . . -
' 7.3.2.i. înlocuirea arborelui planetar .-....
7.3,2.2. Repararea arborelui plapctar ~~ ..-...
7.~.2,3. Il'locuirea arborelui care!anicpentru :mtocamioneta Dacia
.. . '1304 -. -. _: ..:..'. .'O. . - . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... 199
, Defectiuni 'gcnerale tn functienarea organelor transmisiei. . . . . . - 199
~Pi!ol!ll 8. SISTEMULDE.'DIRECT!E ' ~. .. .. .. "."" .. .. . . .. .. .. .. .. - 202
S.I., Caracteristici tehnice._.':". .. . . . . . . .. .. .,:. ... .. .. ... . . . . . . . . . . ,-,;,., 202
s,~. Di~qsticare si intretinere. . . . . . . . . . , . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . ; 204
0.2.1: -,e!,!-ficarea pozitiei rectilinii a; rotilor directoare si corectarea'
:'pOZItiei:volanului o .'. .. . . ... . . . . .: . ... . o .'.'O,. . - . . . .'.
8.2.2:'-Verificarea si 'corectarea orizontalitatii casetei de directie.. ...
~.2.3. Verificarea jocului liber al. volauu!:;i '... -.. -.. -. .'. . . . . . . ..-
8.3. Repara.re .-.,-,.,. " .. . .,. """" .'., /
6.2.2.2.
6.2.2,3.
6.2.2.4.
~
~
(:'
li'
i:
~.
;~
;~
7.2.3.5,
7.2.3.6.
7.2.3.7.
134
135
136
137
138
139
141
141
142
142
1-l3
144
147
150
150
150
151
151
153
154
154
154
154
155
156
158
158
158
159
16,.:;
165
175
181
187
189
189
191
191
191
191
]95
204
20..l
206
207
11'
'-..
~
tII
i; i
t
;
C"
,
8.3.i. Demontarea, repar3.[~,), '1' p,rnnntarea casetei de directie tip cre-
maliera , .'. . . . . . . . . . . .. . . . . .-. ... ... .. .-. .-. ... ... . . .,...-
8.3.2. înlocuirea bieletei de directie. . .., ... .c.. . .-. ... - .- - - ::... - ... -
8.3.3. înlocuirea palieruluÎ antiziomo.t . . . . . . . . .-. ... - - - - - .., -
8.3.4. înlocuirea bucselor de 1:1volanul directiei... - - - - - - - -
Cai>itolul 9. PUNTEASI SUSPENSIAD!N FATA ... '-"- - - - - - - --
, 9-1. Caracteristici tehnic6'- .-. ... ... - ... -. . -'. ... .-. .., ... ... - - ... .-. ....-
9.2. Diagnosticare si întretinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ., . . . . ~. . .-
9.2.1. Diagnosticarea unghiurilor de asezare a rotilor directoare folosind
aparate optice ,. -. ..... ....,.. .. .. . ...
'9.2.1.1. V~rificari preliminare si pregatirea autoturismului pentru
masurare .-..-...,.'...
9.2.1.2.Controlul bataii axiale a rotilor directoare , ... .-
9.2.1.3. Controlul unghiului de c?dere Cit ......................-
9.2.1.4. Controlul si corectarea aliniamentului rotilor fata. . . . . . . .
9.2.1.5..Verificarea si corectarea p:ml.leJismuluiîntre puntea fata si
puntea spate , .'. . . . . , . ..: . .'.
9.2.1.6. Verificarea si corectarea unghiului de convergenta y.. ....
9.2.1.7. Controlul si corectare" unghiului de înclinare transversala
a pb'otului (uw~hlHl de stabilitate ~) ..................
9.2.1.8. Controlul si corectarea unghiului de înclinare longitudi-
nala a pi'IOtului (mJghiul de fuga ~) ... .. . . . . . . . .
9.2.2. Diagnosticarea s uspensiei fatrt-spate, folosind sta~duri speciale
9.2.3. Verificarea bratului inferior al suspensiei ~: -..,...;
9.2.4. VerificaJea bratului superior al suspelisiei :~ ..
9.2.5. Verificarea POl.tfuzetei .. . . . .. .. . . .. .. . ; .. . .
9.2.6. întretin rea puntii si suspensiei fata o. . . .
9.3. Reparatii .-. ... . . ',' . . . ~. . . . . .'. . . . ., .. . . . . . . . . ",' . . . . . . . . . .
9.3.1. înlocuirea unei articulatii sferice de la bratul superior (rotula
superioara) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
9.3.2. înlocuirea unui brat superior al suspensiei ...................-
9.:~.3.înlocuirea unei articulatii sferiC,e inferioare a suspensiei fata .--
9.3.4. înlocuirea unui brat inferior al stlspensiei ...,.. ..... .. .. '
9.3.5. înlocuirea portfuzetei ... .. ..-...... ....~ . . . . . . - ....'...,...-'
9.3.6. Inlocuirea unui amortizor si a un,ni arc fata - ... ... .., . . -
9.3.7. înlocuirea rulmentilor de la rotile' fatrL. ... - - --- - - - -
Capitolul 10. PUNTEASI SIJSPENSIADIN SPATE - -.-- -- -'- -
10.1. Caracteristici tehnice ... .-..- -. - -',... . . ... ... ... - '-,- ... - ... .-..-
10.2.DiagnostiCaresi intretinere .-..-.. .. . . . ... . . . . ... . . .. . . . ...
10.2.1. VerifiCarea axei spate de la autoturismele Dacia berlina si break
10.2.2. întretinerea puntii si stlspensiei din spate ; "'-
10.3. Repararea. puntii si suspensiei spate de la autoturismele Dacia ber-
lina si break ...".. .... . ......~...- o. . . . .. . . . . . . . .. .- - - - .-....-
10.3.1. îÎllocuirea unui brat central al suspensieispate.- - .,-
10.3.2. înlocuirea unui brat lateral spate o.""""'" - .. .-... .. .-.
10.3.3. înlocuirea unei axe spate pentru autoturismele Dacia 1210,
1310,1410 si 1410 Sport ....................................-
10.3.4. înlocuirea rtllmentilor de la rotile spate.. .-.',' --
10.3.5. înlocuirea unui amortizor si a unui arc de la puntea spate.".-
10.3.6. înlocuirea flexiblocurilorde la barele stabilizatoare. . . . .. . . .-.
10.4. Repararea puntii si suspensieispate de la autocamioneta Dacia.13~4
10.4.1. înlocuirea puntii din spate , .-.. . . .., .-........- - ." ., .-
10.4.2. Inlocuirea rulnientilor rotilor spate .-... .... . .-
10.4.3. Demontarea, remontarea si reglajul diferentialului.. . . . . . . . .
10.4.4. înlocuirea amortizorului spate pentru autocamioneta Dacia 1304
10.4.5. înlocuirea unui arc spate la autocamioneta Dacia 1304. . . . . .
10.5. Defectiuni geI1erale în functionarea organelor directiei "Sia puntilor
CaPitolul 11. SISTEMUL DEFRINARE - - .....,.-. ....., - - - ..,....-
11.1. Caracteristici tehnic.e ., - - - - - .-.-.. ....".. ...-- - - - .--
11.2. Diagnosticate . . . . . . . . - ... . . ... ... . . . . . . . . . . ......- - ,.. - - .- -
11.2.1. Controlul etanseitatii cilindrului cirier --------
,..
12
"".
- .. .-.-
11.2.2. CO'-ltrc..Jll'::iUtii- ". "."- .- .-.- .-....- - - - - .-
11.2.3. Controk. ~z<...,.iga,rni-.:n <1, :i;tb. de 13.etrierul fitta """'-
Conti:olul corectorului ,le Irii> spute ,' . .
Controlul' si corectarea cursei i;i.ere a pedalei de frin':\. . .. .. ...
Controlul Jocului diIltre garni.tnrile de frinit ale snh:>t!!(,,. si
tamburul de frîna,' spate (sistem clasici -. . . . . . . . . . . . -. . . .
11.2.7. Diagllosticarea eficacitatii sistemului' de frinare. . . . .. . . . . . . ...
11.3. iuti-etiner€: ... .-. .- '-0 '- -, . . . . . . , . . . . . .. """-
11.3.1. Scoaterea aerului din circuitul sistemu!ui de frbare . . . . . . ... .-
11.3.2. Reglarea'frtnei de>stationare (=nîna).. . . . . . . .. . ... . , . . . . . . .-
11.3.3. înlo<:uirea.filtrului de aer -de la m.ecanismul servofrine: . . . . . . . o
11.3.4. înlocuirea supapei de retinere de la mecapisuml servofrîneÎ...
11.3.5 înlocuirea gamiturilor de irînoit de la roti!e din fat;,........
11.4. Reparatii - ''','- .-. .- - ... ... ... . . . ., ,".. -. . . . . . . . . . . . . . . .
1104.1.Demontarea, rt'!parar,e~si remOIJtareapompei centraJ.ede . frîni
UA.2. Demontarea, repararea si rem"ntarea etrierului de frîna fata
1104.3. Demontarea, repararea si remoiLtaref)- 01,,:U1Ui frinei fata: . . . . .
11.404. Do"'rnol1t;>rea, reparatea" sL.ero.ol1,tarea ta:mburilor de frîna de ia
r'0H1e'$pate.- , : .- ..:. -.- - - .-... -.. .. .. ... .. .. .. . .. ....
l1A.5. Dem6I}tarea, repa.i:area.si rem:::ntarea garnituriJor de frîna (le la
sabotil frînei spate,.-. - - - - ....~.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...'~..
11.4.6.hlocuirea unui cilindtI,1 receptor de la rotile spate. . " .. .....
11.4.7. tnloCllirffi corectorului de frîna , .....-
ILS. Defectiuni generale in functionarea. sistemului de frînare . . . . . . .~
CaPitolu.lÎ2. !NSTA.LATIAELECTRICAGENERALASI ECHIPAMENTELE
~PECIALE ALE AUTOTURISM ULUI. . "0'";''''''''''' '"
li.24.
11.2.5.
11.~~.6.
12.1. Cutia de sigurante - - - - .- .- - .- .- ... - ... ...'0'.- .- o. . . o' ....-
12.2. Tabloul de bord - - .......- .- ...- -. .-...... . . ." . . . . . . .. .-
12.2.1.Cara.cteristtci tehnice - .""'''''-'''''' ''':f'' o~!":......-
12.2.2. Diagnosticare ,- - .- ... ... .., ... .- .- O". . .';~,~',: . . . . . - . . .'. .-
12.2.3. Reparare - - ... .., . . ... ... ... ... .. .. .'. . . . . . . . . . . .. ...
12.~. Cbmu:a.toare ... . .-. .-..-. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . ... ..,
12.3.1. înlocuirea c6ntactorului de pornire motor si anti-f1:;"t........
J2.3.2. în10cuirea comutatorului eombinat ,:e Jnmini si 'l'/erti;;or sonor
12.3.;~. înl,>cuirea comutatorului de semnaJjza:'e dir,.ctie - . . . . . . . ..
12,.L InstalaTia de iluminare si semmilizare '. """"....
12.4.1. Caracteristici tehnice ,... - . , . . . . . .
12.4.2. Diagaosticare .,. . , .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
1204.3. întretinere, reparare......................................
12.4.3. L Intretinerea !ZetJerala a: f;lrurilor """"""""""
12.4.3.2. Verifi'carea si reglarea pozit'iei lumi,,;i farl1rilor. . . . . ' . . .
12.4.3.3. Iniocuireaunui'bec sau hloc optic de far dreptl1!1~hiul"r
12.4.3.4. Inlocuirea ullui bec de far rotund . . . . . . . . . .
12_5. A'Ierti zoare sonore ' - . . . . . . . .
12.5.1. Caracteristici tehnice si de întretinere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.6. Stergatorul de parbriz si pompa de spalare a parhriznlui..........
12.6.1. Caracteristici tehnice.....................................-
J2.6.2.Dia!\llosticare : .-..o. . .. ........ .. .. .. . . .. .. ..
J2.6.;'"îutretinere, reparare """',""""""""""'.""""
12.6.3.1. întretinerea generala a stergatoarelor de parhri z si a in-
stalatiei de spalare parbriz. . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .. .
12.6:3.2. Inlocuirea mecanismului stergatoarelor de pa,briz '0" .-.
12.7. Aparate de masura si contrfll . ..'. . .':. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. ..
12_7.1. Caracteristici tehnice "0"""""""""""""""
12.7.2.Dia!!'nosticare .., - . . . . . . . . . " .. . . . . . . . . . .'. . . .-
12.7.2.1': Verificarea manocontactului """"" .. . . .. . . . . . . .-..-
12.7.2.2. Verificarea termocontactului . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .-
12.7
t
,2.3. Verifica;ea termocontactului G M'V " "0
12.7;3. ntretinere, reparare , o. . .. ., ., .. .. . . . . . . .. .. ..
1') S 12.7.3.1. înlocuirea manocontactului si a termocolltactului...... -
I
'')'
S
Instalatia de cHmatizare ... ... .". .-. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
-. .1. Caracteristici tehltice - .............. . . .. . . . . . . . . . . . . .- -
,
273
214
:n4
276
276
277
279-
279
280
281
282
282'
284
284
285
287
288
289
292
29:1
294
296
296
:{O2
:102
:105
;\06
307
:'\07
:{O9
:109
:HO
31()--
:)1:\
;!l3
31;1
:114
31(j
:\-17
:H7
317
3lH
;J18
319
320
320
321
323
;J23
325
32~
326
;~26
327
327
328'
;128
13
207
j
209
!
.1
211
,
212
214
!
f
214
217
,
217
I
217
I
218
,
219
220
220
221
,
.722
t
223
224
226
226
227
227
230
230
231
232
232
233
234
236
238
238
241
241
242
244
244
244
245
246
249
250
251
251
251
252
256
256
257
259
259
273
273
"
t,.
!
It
.1
1.. '
...1
It. ,
.' '
\
r:
!
-, ~
.
..-
. -
12.8.2. D;agnosticarea, intretinere ....- - - - - - - - -.- - - - -
12.8.2.1. Scheme logice pentru diagnosticarea instalatiei de clima-
+izare """"""" ... . . . . . . . . . . .-. .. . . . . . . . . . . . . . . .- 332
12.8.2.2. Întretinerea generalii a instalatiei de climatizare.. . . .- 333
12.8.3. Reparare """'- .-. .. .. ... -. .., . . . . '" . . . .-. . . .. . . .. . . .. .. .-' 334
12.8.3.1. Înlocuirea unui bloc de comanda a climatizi'.r;i. . . . . . . . -. 334
12.8.3.2. ÎnlocUIrea robinetului de c1imatizare .-. ... . . . . . . . . '" . 335
12.8.3.3. Demontarea" repararea si remont3rca motorului electric., -"
pentru climatizare , 337
Capitolul 73. CAROSERIE ... ... . . .., . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .- 339
!' 13.1. Constructie si caracteristici te:...aice """"""""""""'" 339
13.2. Diag-no!\,ticare .-. . . .'. . . . . .. . . . . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . --. 343
13.2.1. Controlul pozitiei IOIljeroanelor . . . . . . . . "'" 343
13.2.2. Controlul pozitiei a..'Celorbratelor Sllper!0are si infericare 345
13.3. Întretinerea caroseriei si îmbraca-mintii acesteia -. 346
13.3.1. Spalarea. exterioara a caro seriei """"""""""""" 346
13.3.2. Spalarea interioara a caro seriei si îmbracamintii acesteia. . . . 347
.'" 1:3.3.3. Reglarea elemer..telor deta~abiJe a!e caroseriei 350
13.4. Repararea princi pale!"r elemente demontc! bile ale caroseriei 354
: . . 13.4.1. Înlocuirea aripii fata (toate variantele) . . . . 354
, :'. 13.4.2. Înlocuirea capotei fat,i si spate de la autoturismeJe Daci:t 1:,00,
. . 1310,1411) :...............-............................
'.: . 13.4.3. Înlocuirea barelor parasoc din fata S1 din spate pentru auto-
turismele Dacia 181)1) ....................................
13.4.4. Înlocuirea UI1.t:ipaâou usa din fata . . . . . . . . . . . . . . . .
134.5. Înlocuirea ul'ui panou usa dlIl spate (toat~ '.rarianteIej. . . . . . . .
13.4.6. Înlocuirea unui geam si a macaralet usa fata (toate 'f;jriulltele)
13.4.7. Înlocuirea UIlui geam si a macaraleI usa spate. . . . . . . . . . . . .-.
13.4.8. înlocuirea unui geam parbriz si a lunetei (geam spate). . . . . . ...
13.4-9. Înlocuirea plansei de Dord la autoturismul Dacia 1300 .-.
13.4.10. în[oeuirea plansei de bord la autoturismele Dacia 1210, 1304,
1310, 1330, 1410 -""""'"'''''''''' o-,,,, -''''''''''''''
13.4.11. Iwocuirea scaunelor din fata si a banchetel d1l1 spate (toate
variantele) . o... . . . . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.4.12. Înlocuirea. încuietorii de usi fata . - . . . . . . . . .-.
13.4.13. Înlocuirea încuietorii capotei motor o. o..
13.5. Repararea principalelor elemente de caroserie sudabile. . .-. . . ... ...
13.5.1. Recomandari gellerale privind repara re;! elementelor sudate ale
caro seriei . .. . -. .-. - -. -. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . -. -.
13.5.2. Înlocuirea ma-stii fata. . . . . .. . . .-. . . ... .. . . . . . . .. . . .-. -. -
13.5.3. Inlocuirea dubÎurii ai-ipii hta -.-
13.5.4. Inlocuirea stîlpului usii fata o . . . . . . . . ... -. -
1:3.5.5. twocuirea tablei exterioare a usii (toate tipurile). . o' . . ... -. -
13.5.6. Înlocuirea pragului de US;7l .-.. . . . . . . . . . . . ...... -. -
13.5.7. Înlocuirea aripii spate.. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . -. -
.. 13.5.8. Inlocuirea panou lui spate -. . .. . . . . -. -
C~pitoluZ 74. DESERVIREA TEHNICA GENERALA A AUTOTUR!SI\IELOR
DACIA. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " "'" - . . . . . . . . . . . . .--. .
.".
l' 14.1. Conditii tehnice de livrare a autoturismelor Ii"i """""" -' .-.
14.2. Revizii tehnice si întretinere periodicii """""""""" -' o-,
14.3. Verificarea tehnica anuala. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . -. . . . . . . .
.' 14.4. Rodajul autoturismului nou...' :. .. .. .. ... .
. " 14.5. RQdajul autoturismului dupireparatia geller"~'-l """""""'"
14.6. Conserv'area autoturismului . . . . . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...
14.7. Deconservarea autoturismului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.Q.Protectia anticorosiva si fonic:, ... o.
~::~: ~ '''.'.'.:::::::: ::::'.:::::::::::: ::.::::::::::::::::::: :::::::::: :.:
Anexa :_{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . o. . . . . . . . . . . . .
Artexa 4 " -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BI BLIOG RA F [ E . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-
.14
- ---
377
377
379
382
384
385
386
388
389
393
414
414
415
416
332
354
3.:;6
357
359
359
360
363
364
365
366
367
368
368
368
370
371
371
o-.')
v/-
373
373
375
~ -- - -
I
!
f
I
l
t
i
i
~
Capitolul 1
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE'
. SI FUNCTIONALE
. .
ALE AUTOTURISMELOR "DACIA"
{
.
f
i
'<
".
1.1. Prezentare generala a autoturismelor "Dacia"
..
f
.-
!
intreprinderile de autoturisme din Pitesti (Colibasi) si Timisoara au
realizat pîna în prezent autoturisme de oras Dacia si derivate în peste
12 tipuri dintre care:
- autoturisme Dacia 1300 berlina-standardj
- autoturism Dacia 1300 - break;
- autoturism Dacia 1300 sanitara;
- autoturism Dacia 1310 berlina;
- autoturism Dacia 1410 berlina, TX, TL etc.j
- autoturism Dacia 1310 break;
-autoturism Dacia 1410 Sport;
- autoturism Dacia 1310 MS, MLS;
- autocamioneta Dacia 1304 PICK-UP;
- autocamioneta Dacia 1304 platfOlma.;
- autocamioneta Dacia 1304 cu obloanej
- autoturisme Dacia 500 "Lastun".
Au~oturismul Dacia 1300 - berIina standard (fig. 1.1) este prevazut
cu cinci locuri si patru usi, avînd o linie eleganta si un confort adecvat unei
conduceri placute si odihnitoare. Caroseria este sudata pe o platforma rigida
formata din elemente sudate de rezistenta. Este echipat cu motor de baza
tip 810-99, în patru timpi, cilindri verticali în linie plasati în fata puntii
fata, avînd blocul din fonta cu camasi umede si amovibile, chiulasa din
aluminiu cu supape paralele, în cap, comandate prin tacheti, tije si culbutori.
. Ricire cu lichid în circuit prin radiator, pompa si vas de expansiune.
Ahmentarea cu combustibil este clasica si economica, efectuÎndu-se prin
pompa de alimentare cu circuit de retur si carburator tip IRlVIA-CARFIL.
. Puntea fata este prevazuta cu patrulatere deformabile cu brate triUll-
ghlUlare, iar puntea spate este rigida.
Autoturismul este prevazut cu sistem de frinare cu discuri fata si tam-
bur spate;-cC;>.I!1andatehidraulic printr:-un circuit simplu sau dublu.
. S?~p:nSla este flexibila (76%). asigurata prin roti independente fata,
OSICngIda spate, arcuri elicoidale fata-spate, amortizoare hidraulice tele-
t( »
y
"
J
t
:1
"
~
11;
"
'~
,.,.
,
.~
t
r
îl
"
i?,
F
G
f
15
---- ----
i
fii
1'
l
~
1,
1:
,i
l
!
; i '?'
!!j \.
", ~
'11
t~!
i ~
\fU!
if~
"'.~
"'
IiI,
'
!
'
" .
!
':1:
11
'II -
UJ C>= ==."..
1
11
Oi
I I
i I
II
I
~ I
«ca
"
16
f\
;' \
i '1 li\\
" "
i; ::
',,'.J:
_.\>
~"\~
\ \
\ i
t
" "--/
(
"'''''i!UHi!
',"
~
o
a::::
<I:
a
Z
«
1-
UJ
~« ..:
:z ...:
-.J ':C'
a:: ~
w
ro
o
o
("1')
..-
«
u
«
CI
.
I
'*
t
scopice si bare stabilizatoare fata-spate~ în fig. 1.1 este prezentata vedl'n.a
genera 1:\ a autoturismului Dacia 1300 berlina, caracteristicile cfi)nstructive.
capacit:\ti si perfonnante fiind retinute în § 1.2, 1.3 si IA.
AutoturismuI Dacia 1300 si 1310 break (fig. 1.2) este o scmiutilitar~l cu
cinci locuri pentru pasageri si cinci usi, avînd portbagajul deschis în interior,
=_.cu volum variabil, de la 910 dm3 la 1650 dm3, cresterea volumului realizîn-
'~'-'du-se prin plierea banchet ei spate. - ~.-
Fata de autoturismul de baza, autoturismul Dacia 1300 break diferrl în
principal prin (vezi caracteristici tehn,ice): dimensiuni de gabarit, greutate,
suspensie întarita, comanda sistemului de frîn;L se face prin servofrîna de
tip Mastcr Vac plasata în capul pompei centrale. .
La autoturi'ill1ul Dacia 1310 break, pe lînga echipamentele mentiona te
la varianta standard Dacia 1300 break, se adauga echipamentele specifice
autoturismului Dacia 1310 berlina. ..
Restul echipamentelor mecanice ca: motor, transmisie, punti etc. sînt
identice cu varianta de baza.
,
'il
"P
Autosanitara Dada 1300 S (fig. 1.3) deriv~i din autoturismul Dacia 1300
break si este destinata transportului rapid al persoanelor accidenta te sau
bolnave, a însotitorilor ace5tora si a instrumentaruluimedical de interventie.
Principalele caracteristici constructive, functionale si dimensiuni de ga-
barit sînt identice cu cele ale autoturismului de bazrl Dacia 1300 sau Dacia
1310 break, la care se adauga echipamentul specific sanitar, COl: brancarda
si calea de rulare, etajera pentru instrumente sanitare, suportul perfuzie si
suportul tub oxigen.
Autosanitara este prevazuta cu cinci usi, din care cea amplasata în spate
serveste pentru intrarea si scoaterea brancardei. Spatiul destinat brancardei
este comun cu habitaclul autoturismului, servind chiar la eventualele inter-
ventii chirurgicale, chiar în timpul transportului accidentatului sau bolna-
vului.
Scaunelp din faFLsînt de tip simplificat, permitîndu-se deplasarea înainte
sau înapoi, dupa dorinta.
Autoturismele ,Dacia 13'0 (toate variantele) (fig. 1.4, a si b) deriva din
autoturismele Dacia 1300, avînd o noua stilistica exterioara si interioara,
îmbunrttatiri substantiale de confo-rt si securitate.
Principalele îmbunatatiri sînt grupa te astfel:
- Elemente de estetica: masd fata restiliza ta, pe care se monteaza
patru faruri rotunde; bara :fata stilizata diferit si cu lampi încorpora te;
lampi spate monobloc, mînere usi ;;i.yale încorporate, plansa bord restilizata
aduce un plus de eleganta interiorului. îndeosebi prin modificarea pozitiei
cutiei de mînusi, a tabloului de bord si a blocului de comanda climatizare etc.
-Elemente suplimentare de confort si securitate: volan cu una sau
doua spite.; scaune stilizate, anatomice si cu rezematoare de cap; glisiere
scaune cu profil drept si dubla zavorîre; sistem de climatizare îmbunatatit;
oglinda interioara zi-noapte; cîrlige de remorcare fata-spate; mînere de viraj
luneta cu dezaburire etc.
Echipamente mecanice suplimentare pentru economia de combustibil
si cresterea fiabilitatii: filtrul de aer cu priza de aer cald; grup motoventila-
tor electric; carburator economic 32 IRMA-Carfil; eCE>nomizor, 5emnaliza tor
:{.
~
r
4'
;JJ
t
~
"
,
~
..
'I!
"
~
.,
'~
\:
i
,
r
.;0
il
~
~.
, 17
2
-'

--0--,-
a
" ''0.7
"7' .,
~"':':".-t:
-L-J_-
DACIA 1300BREAK
l'ig, I,~,
,-----
y, -
-~ -
- - -1-..........
I
I
l'
I
I
''''-''''-
1
-
,11::- -' :::)
"';
Q.,;:i"i
- ..,,!
~=r'~~'~
~.
: :'"'7
.
~r=~~~
.
" 1
.
... ,
r
.,'rA"';'
I
' , , \ \ . ,~ "'" ...?
.,'
.
,''t'
(
Il'. .:\, .-' '--.,.. .\ ",'
..- ,~ 1 ,,, , '.\ ~(
/: II '~.., c" '~ '
-
.
..1" ,,~..1\\'
~
t l, --~ ~
.
'
.
""'
l
.=--,-::-
.
.,j_. '~~
)
'
1
---'-;:J:::~".
f
~" -
r
~" "-. ,., '."
=~,.~._. -- ,- \:":') "'. /~ " ('t o,, l' ,/ ,," () '\ '1
. o,i.. '-,'.., ---'- /-: r-. - - ,.' " . "i
'-.- ""~,-~,, '
r
'
t
' .
.
.
1,.;;'.
r
' ,
/ ! "'../.'
.
.
(_('0"'_-\. i ÎJ
.
'
", -:;:--"'~'" I
,""" o. /: . ..'.. r.-:+
--::;;;-' ";. ,
\
' ,,1 \ ~I '- : "... ,~,.,.. \ \, , --,:.
T
?,
"':-:1 ,',.. .. '. ," ~.. , '.' "
.. ((f
~(
'WI~ ~~t_","=""""" .,jfj (~I;t
l
\
~
'}~ la-.!:
r, 0'
1
'" ;1) jI.:.:: ~\,~ . 1--
~;:. :. . . . ., ._-
1
--
-,B---
,
"
"
j
.. ' : i' 1 : I ;
I
/
"
1 ,
[
t:
',.
\ ... ... '. ," o.- '. I
I
: .;,'i:
I ,... ' , " --- , . 1, fr' '
r : J L~
.
.
\. ~
:' ;...0"'\.\.0 , '
.
\\'
\
':'---' '
\
.
!
.
r~...
U
- '''''''--'.' , '--'-' '
j
'
I
'.
r
I
I .
! , 'L l " l' . :
._.l_..L~:::::j;.~LL::,::J,,:
-- ""*-'--r .-. -,___A,.. .
---,~ ,~;~. ""-:;",:
1
l_-
DACIA 1300 AUTOSl\NITAHA
Fig. 1.:1. '
;A.,
.~--r
H
'o.
--r
1
- 'r"'--"-.
~
~
--
- ---
~
'. .::
."""
"..
L
A
o
~,
DACIA1310 BERLlNA
a
(
1\)
...
)
DACIA1310MS~i MLS
b
Fig. IA.
,..-\
. ~ ~
Oii'< "",,,,o, ~... g ,.,,,~ """V -~...
E
G
~
-F
. ~
't
J
)t'
t
i
"
r
bord pentru defectiuni la sistemul de frinare; frîna spate C'.lrcglaj automat,
a:nbreiaj IS0'DR-\; servomecanism de frîna .tip Mastena.c etc.
AutoturismulDacia 1410 Sport (fig. 1.5) este destinat tr~7orinlui de
persoane, a'.ind o caroserie sudata tip "COlipecu 2 usi".
"c= Esie dotati cu motorul tip 102.00, a...ind cilind:-eeade 1397cm3, rapor-
tcl de ccmprimare9,6: 1, puterea maxima 65CP(DIX)la 525u rot"" ,in- si
u:l cuplu ma-'\:10,2kgnn la 3000 rotimin (v. caracter..stici1et::>ill!:ce).
La acest autoturism se pot monta cutii de viteze cu patrl (TIp 352) si
cbci mpte (tip 365)siambreiaje de tip 180I?BR sau 170DBR
Prezinta în interior tin confort sporit, concretizat prin: cE:nafuor îm-
bllil2. tiiti t-si eficace; scalille stilizate ana tomice si cu rezemat~e de cap;
ogli:G.dainterior zi-noapte; minere de Vh-aj; set radio-casetofon etc..
..\utccamioneta Dacia 1304 este un autovehicul uriEtar rapid cu doua
kc;:ri, a,ind ca:-oseriasudata pe o platforma. rigida, cu care iorm~aza o st:ruc.
t'~~ autop-ortanU. " -
Autocamioneta Dacia 1304se prezinta sub variantele:
- tip PICK-rp - 2 locuri (fig. 1.6);
- tip PL\TFOlillA - 2 locuri (fig. 1.7);
- tip PL\TFOIDL\ CU OBLOA.'\E (fig. 1.8).
Toa:e tipurJe deautocamionete sint echipate cu I4o!Or ~p 102-00,
2.:!lplasatin fata si tractiune pe spate, trans::riisiala roti fad:<lGu--,e Q cardan
.ka~-itudina.1,cu arbore si lagar intermediar. Aceste autow2c:::e sint desti-
nat~ pentru traIlSFortu1:'marfurilor industriale si alimentare de mic yolum
fi containerizate; butelii etc., precum si pent..-uprestari 5e~ri catre popu-
lar:e. Sl1prafata platformei utile a camionetei este de cca 2,25!!l:, putîndu-se
rez.liza si un volum de transport marfa de peste 2,00 m3.
Autoturismul Dacia 500 "Lastun" se încadreaza Î!1 a1:totu..":.5IIlele de
foarte mic litI'2.j,asigurind un transport de 21a 4'p€:-5oaljeb. spec21 pe dis-
tante scurte, oferindu-se urmatoarele calitati: economicit2.:~(CO:;JSUIIl cca
~ ljiOOkm), uscri!lta în exploatare si intreti~ere, simplitate ~.ipe:iorma:ate
diaamice remarcabile la capacitatea sa ('\iteza ma.'\:Îma106 km.:ora.; derna-
rz.j Ola 400 m în 26 secunde, Ola 1000 m in jO secunde, rampa maxima teo-
retica 310/00si distanta de fr1nare cu doua persoane la berdIa &0k::njora este
de 46 m).
Habitaclul acestui autoturism e,ste,simplu si cu po51bilita.tide modifi-
care a ,"olumului interior prin simpla raba tare a banchetelor din spate si
d'.:Dlasarein fata a scaunelor fata.
... lIotorul prezh'"ltadoi cilindri paraleli, in patru timpi, este amplasat
tI'2.:l5yer:>al deasupra puntii fata în partea dreapta a ma,-in.!i Sistemul de
U!l~ereeste clasic, iar racirea' se face L'\1aer venti1at special.
'J Tractiunea ~te totul fata, mome:J.tul motor transmitfudu-se prin doua
seDiaxe planetare iriegale. Organele susp~iei Jata - ~te sînt indepen-
c.e::te, ccmpusedin arcuri si amortizoare. :
A...ind în vedere diferentele coIistmcti';e între autotu:=3Dul Dacia 500
si celeWte autoturisme, tehnol6gi~ q.e întret~ere si repara:-e :G.Ueste tratata
in :Jrezenta lucrare, aceasta putînd .sa. faca Qbiectul miei lucrari separa te,
iar- prfu.dpcle1edate constructive si de e2..-ploataresint prezentate partial în
§ 1.2 si 1.3. ". ~ ~ ..'-' '
"22
..,
;/,
.,.,
;
~
-
Q
. ~,.. , ,.- ...
,~
-
..
' C1
,~
:'i;
1
:
'
1
,
,r-.o: '
1 - !
' .,~. j
',; 1
,
' i ~
'
'i '
"
~I
I
'
" t
~
i '~~
I
[J
.! i
1
.~ i~:;t
.
i;
,
o:. o
!-.!~, . ~~r: -':
.fl ~ -" 1 '. j,
~ 'f-~~f,I;;J 1!
!
/
'
1
'1
,
' ~
,
:'
,
j.ii
}:U
x 1
.
I
'
UJ
;~~I!~
I . i
,*1-,- T'
~=-'~~.-L:==i '
T!
I
I
! i
! 1
l<m
1
~I l
. I r
;
-t1
j \
!r -- -lI
- . I
I
.i! z---t.
,.
c
=-,..-,
t
l
\
"
1
.
,
' "~o
'
1 ,
I > :/ I
, ,.- " r---"-;'1
I
I "",\;~ "
~
-
i "1'.- t'::i
11
1
' "--"! ;..,; y: ,"..
'
'''
1 '1
1
1 - ,. --
1
'
'
,
"; ;...~ V
,
ii:r._
,
' j
1,. ,i ;;!. . i
1
.! I '!:! I
" " :t~. ,
i',t~;:).
11-~~ ~
I
'
...,...,"'. 'o' " - .
~ .."'~' ,\
,/~-'"
,. '
I l' ',\
I I \\
. I ' , I
\... /)
O,.
c}
1-.
c:
~
o
~
-
I
52
C"'1
-
~
...
<
u
~
{;
23
,. -- '.
.-~:-: .~,
---.
""
~
.14
,.
,"
~~f
I JI
- ,J~
=~r
B-
S!
~
...= ~.-. - - . -.""" . """
.
r:
', . ~'
I
~ -~.. ~\ \ '
.
c;,~
~
,,-'
l
~"""
, ' "-~. -. -
~ fi : I ! : /' -- ,- :>
. i ' I I ' .'" .
::. . l J
' 1/"'-'"
=: I i. u ../ - 1 : . ->,--:,-
-' I :.'" r . ._,-,J
itl!i
j
~
:~I ~.. ~-,- ~~~~:~:~ ~ ZI IL'~'._'--~?;3'1
I~
N!N
~~ ' II ~--\: . . , .
"; :1 li: .=.
I
' , ,
. -- ..'--1 ' .::J i
i-<-- :' / !. ~ .'
- '"J nTll1T~c.=',:,:=~ IL
~-:;7 II II I r
)
DACIA 1301.PICK-UP
flg, 1.6,
,
=
)
1-.,'- ~ 1:
-~
, ,'"
DACIA1304PLATFORMA
:,
~
Fig 1.7.
...
~
}
~ .
-
~ -2:;'
l~-=,\
F
,.1' ",
~'i~t:,-:îi~~~~~~~,'J1iii~L,: - JO.,
,., ~:, ;;..,..
~:
'~-V-
.A
8
-D-
'--~-'--- Jr:
'-'- .-.-.
. . - I.-c- ._", '
=-- '-~ I,=-..;;;..=-.J. <:;'".,:;"7,''",
,. ,.-- .~-~.::::..,
... ~:.,-.~~~.7" \-,
'0i ~.\\,
,- -'._~f;::~,;i~~~~.:
=-:::..:====--=-:,::c. , ,:'-'- .:::.
~.
DACIA 1304PLATFORMA CU OBLOANE
l"il.~' I.ti,
~"'Jrt;;') ..,.... ---
.
1.2. Caracteristici dlmenslonalc si de grclIfnte
(
<;':-
l
II
.,...0 106 -o./i;I',-'.'
-' . --".-"" .--
t:1
r'\
-
,.
,
Y"lo,1 dlllluII,luII"I.. vi du "....dl. 1"'""'" r"...III" ..",,,I,,,rlIO''''''"' J...",,,
N"I,,!II
1:\110 WOO fi 1:1111-
' Iilot - 4IAMIONJo)'I'
Delluml,.. ..,,,,,tll,I.U.1I ,1111 lIuII'iI
IT.".
H'I'AN,
Inl':If,\1IO
MANI.
11110 .:1111 Itiu
..-".----.,,-,---' .-.
11."'" r,no
IIAIiIl 'l'A1""
llJoIltI.1 Noi MH.MI.tI 1'lIliT I'II"-IJ i' 1'11,1,. t:"
1.0.1"".
(IIU.I,I)
(1111. 1.)
(rI", 1,11)
(riu. "", tl) (liU. .., 1,)
(rll:, 1.1,) (rI I II) ,,,"" "101"",,..
(lII,,,,,,...I.lv)
.. (rlK.1:1) (IIK,I.H)
----------
- ---.. --_o".--.. .- . ".,- ,, -- ..- ..-- o. ." .... " "- .--
II . II ( r. II
"
II II III \1 I
I,11.1/1 I
-
II mJlII'ltllIl\ Ilt,1I1
ti 111111
:!.I.II
l!1I'1Ii IHIIi
l.1I1I1-t11lIl'I I,III,,II\
/1 111111
.1:1,111 I .1<111.1 1'1"11-1 I
,1:\.11i ,11\'141
I ,1/.f.1I1 ,IWa
t:lthO
(1UII8111/l ra\/l
(} 111111 IiW fUllll 117U
Iif.U
I\Hr. (,'Ir.
(1nnsoll\ RJlllt,n
n III/II
Ithlll J lII'I/JOliU
11(1'\ 111:1'/
IW:!riI
IIItI
I (lHI)I
\llIu r.:JU
]':r.lIl'tl\lIIlInl,1II rn(.il
I 111111
IIII:!
] III:!
1':"ILI'I./lII,ollt,1I1"JI/lln
,.. 111111
11\1:.!
11111\:!
1:!:!O 1:!01l
].n\11II1I totlLlll
1/ 111111 IWllj
Wifi HIO
TIIh II IIII\II rMII. "" \'1'11,"
/1 111111 101IIli HEi[) I.IMI IBor. I:r.o 1.lr,u lar.2
111"1\llIIt'ILIII/Ixhlll\ OII 111\
/1.
]!Inli !IInr. I I I
"JlILlo tlt'R,'hIH!1.
111111
-
.- - - - .- -
Gnrtlll 111111111111. 10. sol sllh SILI'-
i
rillll.
T( 111111 112,Ii 1311 120
1-10 120 1!12 I(:r. 122
111nl\imCA 1I1I\trormll
.f 111111
- -- - -
I
- o., htiu
-
J,IIIIKirncl illtNlnllril MI'Morl"
1, nI/II 17!i7 17Rfi 830 J'i CI 7 11110
-
I
-.
I
- :!11\4
JHst,lI-l\tl\ Ilitru III fllp1. rMiI
!IT 11I:!1'\ 11121'\
lII:!r. .IB1r.
. 1112&
cotiuru
111111
- 1200
Dlstn.l\ta I"trll lIsl flltil
CII
COtiOIO
M,
11111112!1t1 12110
- 1:!! 1:!:Ir, 1:!IO Jl20
mBt";III" IIMo lIsllo RII/Lto rnrn
N lII:!r,
ll12r./I3(1r.
In.J& ta:
I
cotlcrll
111111
11110
- Of
.. -
J)lRI,lIlltl Int,ro 11\1110epllt" OII
'
"ntlt,ro NI
111111
1:!\l1I 1:.'1 1lor.
- .-. -
J1IRtlll\ll\ !1I!:rOI11L9/1JOI'nllti\
"'.
111111
- - - - , 111'111 IO'iti IO','ti
-
1.1l1.1I1I\"11I1,ur!nILI'!1. II JlIIII,rul"
.N" 11101
III/II
- .'.
: ...
IIIIHI IIIOU 1r,r,:! -
J,IIIIIilM1,I.orlnlll'll"
N,
JllnUul'IIII"
III/II
'" - - -. .-' - -- IIII:! -
111811111\/1 1t,1.1'"Jll\rtll ."'IIIiIIIII!.....",,,
111111
\1
er.r.
ful.o. i I.I/I[UII l'
-,.~
ti
-
T-;"" -j
6
Distanta maxima II:!
si spatar 6caUn fat a.
Distanta intropartea inferioara
a yolanului si partea supe-
rioara a pernoi scaunului
fata
Distanta Inre h~nc1ieta.din
spato §i pluIon
fna/timea utila intre platforma
si plafon
JliaJ!imea. oblonului
fnaltimea pasaj roati
Lungimea pernei scaunului
fata
Lungimea pernei scaunului
spato
Distanta intre pedala de
frina. si pozitia extrema It
scaunului fata
Distanta intre jJOzitia extrel1l~
spre spate a scaunului Cap
SI pasaj ronta spate
Iliiilt!mea pernci Cata
Jna/timea pernei spate
Latimea usii spate la partea
superioara.
Gal/aritul intre pMuri
Distant a ilitre suportii amor-
tizoarelor spate
Latimea platformei
Distanta Intre platforma si
ancadramentul usii spate
(haion)
r,ungilllea platCormei cu ba'l-
cheta pliati!. .
Lungimea platformei
+85
3S0-1~0
~:85-
3'10-250
+Rn
340 - ~50
II
8 mm
190
950
435
450
+80
9,17 -250
~8n
f1I,j-~:;o
:'fI,')
3~O
~
3:!O
3115
~
.,
~
11 1
u
o
840-85
180
840
800
450
462
355
410
2010
I 6 I 7 i
1.3. Caracteristici cOl1structive, functionate si de exptoatare
10 r;7I
12
I I L.
6 o
IlIOTORU',
Tipul motorulol
810.99 8]0.99
102.00
12f;9
1iW7
cm" 1289 Cililidree
--
Alezaj x cursa
73x 77 73 x.7
7G:t.7
8,5:1
!i.n:l
n\ln
f\)
'O
HUI'°rt do co:r~~I:~e ' - I
Pllt~re (DTN) la 5:!f.Orllt{ ! - I
tll1in : I
CP 64
8,5: 1
8
54
fiii
9
102.00 G.V.600
]3U? 49!'
7Ux77 74x 58
9,U:t 9:1
135
22,5
.. ...
T
mm
100
175/190
Q mm
950
950
QI mm -
830
I 830
Q3 mII!
Q3 mm
U
mml
435[
435/460
Ui mIU 450
450/465
V
mm
VI nll11
X
111111 295
290/2%
XI 01111
380
350/380
Y
111111 -
10,15
IIOi5
YI mlll -
1100
1100
Y.. 111111 -
870
y; 111111 -
1290
Z IlJIIl -
7GO
I
760
ZI IIIrn -
1650
Z, mm
190
! ; 1,00
150
435
, - I
1-1-
295
Ortutatl'a la 1:/11: I
I ];-:O'
]000
[1000
-In ordinedo mere
-
li)!
!lSO
960 960 900 1080 10115 1115 690
540
-pe axa faf!
- k" ,40
530
610 660 660 530 600 605 595 3t)
"
- pe axa spate
k" ::Jf10
460
460
"
450'
400 400 370 480 460 520 250
Greutate mllxim autoTizata: f3n
]425
1360 -
k"
]BSO
1425 1360 ]230 2230 2215 2265 900
"
- pe axa faf!
Ir,fl
(i(iO
660 660 660 -
k"
fjGO
610 720 720 760 420
"
- pB axa spate
(i'n
.115
765 -
k"
720
700 700 620 1610 1495 1505 480
"
Sarrina utila autorizatiL
4:!5
45 330 -
)." 40n
400
400 400 1000 1150 1150 310
'::
Cu remorca Iara frîna ).80
1875
1875 -
!(g
'ffi25
1810 1770 450 460
- - -
Remorca cu frina proprie lig
2180
:!2i5
2275
-
2225
2210 2170 800 3225
- - -
.
~"".t'",,"''''. . ...~., "1''''t ..................
... .....-
~
.........
~~ ~..:;...;.~~_.
.#'-> II
-",'.
.....
.,
01111111IIII~XII\l h~IInon rOI-/1I111I
Or.lhl(!1I. .ln I~Jlrill.loro
"1"t~IIIIII .111 ti MI' 111111111
I
A~o~llroll. "III'II.JIIII
AvanslIl tloHohhlorli SlIpl\pol cII.
,ulllli"lo
T1\l-lr~hl"o'" 111I1hl,lorli "IIJln.JlIIÎ
.\0 '\I\IIIIHIII
.Tocml l1\tl'O c"ILeI" ""1'111'01~I
emlhotorl
- h~ ror-o: ovn.Ol1l1rO
IL.hlll.11I
-III. cl\l.l:ov
1\,1..
DOAOIII.loroll. 811j11~
l
lolol'I
-I\'III\"io
-OVI\OlllirO
Avn1\AI1I 111\(11\1In. npl'llllioro
Hls/NI1I1I tlo ulIgl'ro
'I'i
l
l
Fi trul do ulol
1'1'1,"11111011. ullllllllllill rllllll'lI .1"
IlII/ioro COrO"IIIII1~III,olll'f1 1.111'11-
(111111':
- 7'//\:1;:1/\ 1'01-/111111
- 411011rll,./lIIlii
HIN/I'II".I .111rlhllrll
'1'11'
l1irouln.t,11\ 1111lc1111111
'.I'ompomtllTII. do dORchidcro II
/umoBtn.tllllll
VontillLron. n.crull1i din compuI'-
I . tlmontul motor
fll~ltllllllj tllI IIlhlll'lIllIrll
Alllllolltlll'lIl~ CII .'."llIhll"lihil
1<'1\1.1'111 .10 111'1'
l"ill.rlll '\0 olllllhll"!ihll
SI"I"IIIIII tllI 11111'111111'1'11
'I'i(llli hllt"rh'l .11I1~""I\IIIII1,t,nllr<.
'l'lplll n.lt"I'J\I~tnrllll1l
IId'''I-rO'(II''~tllr .111 tOIlHlul111
ItUllt,o 1'-.1iul-cihlll t IIl'
Hlllllp'" ,\0 n.prln,IIIro
]I.,hlll'" .10 11I."",\.io
lIu.11I
1':"',',1,1'<1 11111 I,orIII .It, porniro
'I'I/ANSMISIA
Alllhrlll1l1"1
'I'i(l
IliulII''',rul 1111,''''1111'
J)jo.ntotrnl oxl;orlllr
ItuhlllJlll.ul .Iu )ll'UUIIiIlO
110llu\lll10.
I:II/hl dCl vllflzCI
'1'1(1
'l'rllll"IIIIHI.. III rllii
IIJlU-;HI'1 A
'I'ill
w
....
nllllun';rlll .1" hrur.nro:
- IId,l'o trul,UlIl'tl
. ,. 1rlll'O 111'1"'(i
NI', 1.111'11I~III Vllllllllliui
.II~NIII II,Ii
1, .::...1J I
J , - -_o ---.-.
1.1104.:J
°HAO
° [tAO
111111
I111U
111111
11101
IIlIn
111111
°HAO
,IIIN/,'IIII
'''IN/''IU'
~(J
20
(10
7.720
7 ,'i':!li
0J:1
I
!Il. -
1
.III,:J_. -
1" I II
IO,:J
.-----
1'/
1I,,11i
-.----
--.'---'---
J
'I
,~
nlll;oro Huh pronilluo p,.in 11111111"1 CII 1~lIg"CIIU.l
EI.IIUS, ('II OIOllluilt [illmllt .liu Itirl ill, "",.0 1:II\-"'mhll
IlIlu. 11,7
H,r. "1 .1
un"'ro c'u 111'111,1In clrc'.IIII,"1'111"11,, 1'1'111 \I"I.hI'
Pdn Jltllllpii cOlll-dfugli, tll-lllI~l\
Ril Bau 8f1, conform variantol
MI,cILnlo SILUoloctrio, conform vn.riILntel
\'11" p"II'(l1i "" I1III11111111nll ,)1 "II.r1II1'"'l.hI' lip IItMA, nAIli"lf.
\ 1".,,1., 1\11..lulI11'"t filtru,,!; ,11'1 I,Ir!.io "1""',111111
cilll !'ill,,," II~ hol,mrl> III Im,hll t",. ~i l'ill,ru ")ln..lIll
1:JV--41111170Ah
ml'H 11H - I:JV -- 1111II r.oO W (1)1IIlIu vnl'inld,I»
JII:I'H 1,110 HIIII 111-1:1 III""',I'I"dll
II';I'H n:':lIo ,,1""11); 11::1111 ~i a:JanIII.IIIIf}O
[)upII.I'llr-II.III"i 1'" fur-lntull(,1l tin :J II!!
llWH t.il' III I.t, 1",IIII~II., 1'1l.,',iln, 1,1 11101
Hillot,1'I1i1I M H-\l:Jf, ~i II.."IVII.Ic'III,u
110: 1':-1 1,11' :J,Hu, :J ,.\:1 "" l'IIIIIIIII,lIioh,.:I.rulIIlI!;IIUlillll.
~.
III
'"
1'111,
1'10111111 IIlIltllln
1\10 1:\'1
IHCI
l~f;rlll~,,'U hilo
",""" ". '" ,",,, "1"'"
I'rllI 11nlIIrborl CII luf.lcl1llntll
110111""1111111",,
-- (I",rlo ClltlO: 111 nI)
- l'"rI,II Tont.ll: UIr. 8(\
170
alill
Ou crumII IlII..ll, .11111,"11.11'11"/11'11\10 : 1.
10
.111,71>
U,/\
17nllllH
IHtHlIlH
I~:n
',::,/
1'.-0
"UII;
2
1101
U,~...O.\Jli
O,2...0,:Ju
7,r.3
7.1o:J
7,[,
Ou 1It'f
I'rln vt'lIl 11111.01'
Mec/lllic
1'11III (IIi. ..1..,.( ri"lI.
,,' 1'" ti. II , 11,1III'
'il:! IILM.N
ar.:]
11116
10/\.01
I'ri II 111'''''''" nllr.1/1."
..II: 'n II:~ It, ,"I 111111,
~',II /II hll..11 ',d 1/I.,;Ilr
11I1,ol'lllOclhll'
\
11,rm
1:',:111
~
..
pr.on
I'rln .\111IIrhorl
III' "IJNION"
1111MOlllnllllrl\
',Ii "Inl"'-o
fi,7
.111
11,07
TII "IIIIIIIIHA
I
:12
62
0,20
O, Ir.
1I,:!r)
O,IH
R,200
[1,1'011
() I 1
I {i:l.Î
n:LI
1701H1H
l7ullllll I iHUllll1l
I:)U
"'''' I I:!n I
'1:)'1
17n
11111' 1 17n I
. :(1
lHollliH 01711 11111\
I:'I
1\111
:1110 .1'10
- i..:i.::!;"~-~,=~;r-:","*",,,""- ,-,,,,,,,;,,.,,,,,.~,,- -.0,'+','7"" ""-,' ;e:,'''i'
,-....
--
"-
~
"-,
JtI
"
'--.,-.-
I '1I
]'Uri'l'l~ SI SUSI'ENSm
FATl
s I
----
Geometrie
Patrulatere deformabile transversale cu brate trillnghil1lare
Suspensie
Roti indepe/\,]cnte, arcuri clicuidale, an!llrUzoare hidmlllice,
bani antirl1liu
Unghiurile de asezare a rot,ii:
- carosaj
grade
1°30' la semiincarcat
(planseu ol'izontal)
4°:i: 1° (planseu orizontal)
Egal la cele doua roti directoare. Difcl'Cnta maxima între partea
stinga si partea. dreapta: 1° (senriinci\reat)
. Deschidere 1 la 4 mm .
I
fnel1idcrea 0...3 mr,l
(blcarcat) pCntrn punte
mot oare spate'
-fuga
- înclinaretransversala
pivot (stabilitate)
-convergenta
gra de
grado
mm
I'UN'l'E SI SUSPENSIE
SJ'NfE
GeometrIe
Suspensie Axa rigida
Osie rigida, arcuri elicoidnle,
aroortizoare hidralllice, bara
o.ntiruliu
Axa trasi
Osie rigida cu
arbori planetari
total descarcati,
nrcuri semielip-
ti ce Unghiurile de asezare a rotii:
- carosaj
- Convergente
Flexibilitatea la roata:
grade
mm
mm/100
daN
o la 0°30'
Deschidere O la 1,5 rom

Inchidere O mm
-gol
SISTE:&I DE FRt~ARE
fi8
85
Frina de serviciu:
-fata
- spate
Disc
'l'ullJbur
Disc
'l'amulIr
"~"'~"Cr',
,<!",.
. ...,
- ., ."
...
I
:l-
Ii
~
'<
.,
10'
a
..
r.omanda frinei do .orylclu
1"rll1&do .taliollar"
Suprafat a do froeMe pe disc
Suprafata de frec/Uo
pe tambur
SISTE!I DE JUJlUlNARE
SI SElIINALIZ1\RE
, Tipul farului
Rectangulllre
12 V 40/46 W
Rectangularc 12V 40/46 W sau
Rotunde 0 146 '(2 x 12-40/45 W
+2 x 12- 45 W)
cml
Hidraulica, cu corector de presiune pe rotilo din spate
Actionare mecanica prin cablu pe rotilo din spate
607
I 452,4 I 462,4
cm2 480 480
e-
n
i
Lampa fata pozitie semnali-
zare stînga-dreapta:
- pozitie
- semnalizare
Lampa spate stinga-dreapta:
- stop pozitie
12 V-5 W
12 V-21 W
12 V -21/5 W 12 V-5W; 12V-
-21 W j Lampa
stop separata
- semnalizare
- mers inapoi
- catadioptru
'lampa numar
12 V-21 W
SeparatA t 12 V-21 W
Da
tip LN-7 12 V -5 W
1.4. Performantedinamice
---,.,.
IJ
I ~
Tip M,\O
I'IIEHi'UN
Idt'/Il tiJluri
Dada, fara uara
anterioara
l'entrll ~tatic '
înca.n'at: 1°47'
1°25'
12"M'
Dl'selJitJe.rea
O la 2 mm
Punte indepen.
dOnU ('11 arcuri
rlicoidale '
Si amortizoare

O Ulm
63,2
'1 Ilmbur
'J a mb nr
"',"'~" '"._~,,- -".....-
190fata si spate
Patrat tip
]<'AR-2cu lampi
de pozitie
12 V - 4 W
TipLSF.U
.
t.)
t.)
o
I
1 2
I
8 .
I
8 8
1 I
8 9 10 11 12
Viteza. maxima
-
km/h
140 138 138 140 140 150 124 125 124
Timpul de demarare pentru
1000 m cu plecare de pe loc la
sarcina maxima
.
I
41,75
43
43 U 41
37,5
54 57 57
Rezervor de benzina
-
1
CC&47,50 50
Dircuit de r1cire
-
1
li
'
5,5
Darter cutie viteze
-
1
2
Darter motor
-
I
8
Rezervor lichid spii.l/Ue
1 arhriz
-
0,6 I
f
1
-~,~,.. "-"
= ~d.", ~
t !
S I XX" :y.
r
IZ._-:-~,-
. . '-', ,',
!
-io
1
,
" !::i, 0=X;~
;
-1
.° ~<;xx~~
x::y.x:.'::::: ~xxxi
Xx :.::x
e c
xy.~Y,~ x
I
i
X::xxx:-:::
e>
r.:
(.)
CJ
t;.
tr..
I
,..IXy,
!
.-". ;
! i
; .
=_x . .~ xx ~xxxJ
il:
1" . ;"
, I
I !
1-1
1.. j
, I
I
'
-,
I ;
i~1 = ~y, =::
LI . _.
i I
; l'
l
'
1
::'j~. .-
=X
~
>r::
-
c
C
,
~, I
.-
x xx
:: x~xX;.--: x
-.----. Y.:: Y.XY.X, c
- - - - '
--
1. I !:~Xf-1
II ::1 !y.,::x l:xi::::: o
_11111
1_-;
I .- .
l'
i
! --
I
1 1 II JY, !eX I !x: c
1 I I 1 1 11
li! ; 1:: I L J II! I
,-1
I,.! -J I
~.
I
::::'
I
~ ! .
-
1
-.t --.' I . .
-
1
' - ' 0-
- - - -
"'-::-= ,- _c =
I ~~~~~~ ~~ ~~~-~~-~ z=- -<=-=~:-~~h__7- ~-~---
a4
i : : : I 1 .
1: I 1 ! '..! ; ,~ ! ~ !
I I
I . I 1 ( I I I I II! ! ! : ! I I I II! !
-
I
Capi:olul ~
~!OTORUL
l)'
P
. ..'",,- ~-- ~,~ : : d
~~~" . ~"., ',.:
1. . e~e."..d 1;o;~1.;ri11as. i enl.iU:area ffi:)i.<J1i.Uw
~:;f;~~~2~Ci~!.{~;~i~:::~~;~;t~~~\~:~~' ~~~~~~!r;~
q:=
",r'
r,'~ r-, '..."
~--=::-~ '=-.. / "',
, ~J'~~;ti.
.
~ {' ; '
\
'
"
~.J
~'7 -f:- - . ,,,,,, , \"
,,- ''''r~r ~~~~ '
\
(
1
~~l,,-~ ! \-;~
I--}r" -, . ~ -.. -
"S 1r - -, :~. {[lf-
:; /-~~ ~-S c~~
~
V":":' ;;:. - E. I L\ ~'\
I ~ jI "~" '- ~ ; , \ .
r. -=== {' :-,"'-, -'-~-- ,--=:~ . ''-'
;, - :::=::::::-:1:" . ,...0 . ,-. .- 1. ''"''. ."- =- ...
i ~ ; "--I-,--,,"~ ~-! L --( ~ g:i;J -J~..T-:;!-;'
1";\ ' '. ~[. )_t- _o: ';-7-~~~ ~~~. -:,
~
w
"- '.' o, o o" "...r. :>";->.J,~"--,,
,
'~"'->'--:;"""""' .
" -.-' ,' ~o . '. -
I.~' - 4 = ,,,:, \, "'~.:>~.d~pr;l~
! \;~~Y'.rF r-'~ '-/r'./:~ :)~~J: f, t~;'~r-~r: \-"1 ~~, \1
'::L/".:::'.r ~-"-". " J ': ""'~~~.\ ':"=-~ ~'..n
:2~~t 2:~~!---!~~~;_H~
~ ,_.~o_.~o_.-:'> ...~,.~" ,,-.. ~
,~ :;1 11 :': ~:.:;. ~j I:':~~~ "
M') ! ' - I . . o>";" ., \ :> ~"."
I
'''
U
... , " ~..~;,-~. ,:'.':: .""
, .
r
' .. -.,... ~ --- 'i~ '. -- ';0 I"-'~'"
t ._,.' ,..,,.' ~ -- - ., :- \" ., ~ -.' \ 'o~ ;'., ' I
\
.
1"1'
.
; :
.
.
!
.; ,
.1
; I ,A~ ,
.. 1; i ,j ,: il ..-::- , 1
. i ! :
1
' l,
.
"
,\
,: '~'-::::..
,
:,--.;.;i :i
)
,fi' .' \ \
I
,. , .," " o' -",' ,
I
,11'" o;, ---=-ll, ,'"--. ii-. .,1,'" , ,;',L: ,;,
I
'
I
.'~ .i,!.-' -'.- ,.-'; '-',~' --; ; ..-:, IJ"
il ...,..-, o;==.. " --==ro .. j\ """'.' ,.;, I==- " '! -=-1 . 'i;
l
'
,;--.~ - ~" ' -" ":,, . :~~'I ,n-:;,"
!p...'--""' \ 'F -". ,,\ I 1~ ,,1- .r., '.. , i (--'-";'" .. ..\':.; ; lL7.?
,~:;-
~
"-"'.. .;,j 'o \, ,: ',; \.::; :; ~>~ij ~~~I!
"" . ~-"""",,- .' 1 .=.:' .. :==
"
~ I ==-~;II I
I >,=:-1:? ,-' ~, ,r=-, ,~,' " ", o L '" _1' II
!,,~
.
. '=;~o,:-- o" '-
.
':'
f
""'--""
.
; II
.
(.,)
I
:~, '--
.
~-'!i;'
I':l,~~ ':, v -- o '."; , ,'"1, ~o~. -' .:.-. I J ' _<;0'::- ~ i I pt
'-'t 1,;.;1 =: " \ t . ~ \ o , I ;==':::::
~
' ,
,.; li I ! ,~ i \ ~ J " . ".'
\
.
'-"Ii =~ '-o r -- ' . I
~ -' -~<' .,,-. - ..
1
';'::,,,,: 1
..
o~20
j l"-~~
~
.. ~'~
\, -- ~~~
.
~~
/
n..,
~--. . -
., ( ')v~ .. -
4 . ~ ' r--:" ..
=:r-'~
)
25"
:'
Fi~. 2..i,
35
3-
c:: i:.<I O 1 :::< -- :.'::::::1 I!x! 1_-
cel>':, c .L ::X .ee :::::J 1:;":1::::
t
c:: I c I Ci", ..-::::el 1.x .
.__1
--
'"
i
I
.'
-
I
i
ii
I
I
I
I
.
:
I
x
",
j
.
i
I
r,
1 '
,.' ' )
"
i
.
'
1>
pi'
iI'>.
I,!:
,,'
!' ;
."
J ~.
,,,
if
,. ,
~ :
" ,
(
['1
î
H
:/
1
/
I
)
,
. -, l"H<O.lC yl alte elemente eonstructive (v. caracteristicile
tehnice, § 2.2).
In fig. 2.1.. 2.2 si 2.8 sînt prezenta te desenele de ansamblu ale motorului
810.99, cuprinzînd ansamblele si subansamblele motorului.
Vt'der~ sti'ngt1
36
5
Fig. 2,2.
Fig. 2.1, Fig. 2.2 si Fig.2.3. Motorul tip 870.99 pentru autoturismul Dacia:
' - blocul cili~dri1or;' 2 - camasa cilindru; J - chiulasa; 4 - garnituri) chiulasa:
. - ~ P~t.n; 10 - ubo'<l, <otit; 11 - ubore ~ "un<; 12 - bo",nol d, ompl",
a capacului chiulasei; 17 - tija culbutori; 78 - tachet; 79 - fus palier; 20 - fus
arborelui cotit; '25 - sorbul pompei de ulei; 26 - a:'{ulde antrenare a pompei de ulei
.. - pompa d, bon';n'; .10- ,ubneat.,; 31 - V~tHato,; 32 - pompa d, apa;
carterul inferior; 35 - dispozitivul de por~ire a motorului
.P6
30
1$
! .
2!i
Vl'dere dreapld
..
,
:iil
'711
37
3J
.. 1 29
. 27
4
31{,
. "2.5
_21
Fig, 2.3.
Fig. 2.1 -: sutiU1ie IOl1gitudmala; Fig, 2.2 si Fi!,!,2.3 - sectiuni ~rallsversale;. -
.5-:- car!erul inferior (baia de 1!lei); fi - capacul chiulasei: 7 - PlstOn.; 8 - hJe!il;
1I1el; 13, a..'l:ul culhutorilor; 74 - supapa; 73 - arc supapa; 76 - surub de stringere
ma.neton; 27 - pompa de ulei; 22 - '/olant; 23 - curea '/el1tilator; 24 - fuJla
fi rupton,lui-distribuitor; 27 :- pinion interme'diar; 28 - ruptorul-distrib~jto.r;
6J - gah:na de admisie-e'lacl1are; J.I - joja de' control a ni"/elului ulelulUl dm
cu ajutorul ma.nivelei (rac); 36 - alternator; 37 - bujie.
-37
I HOlil'
aJ
' /' .
I I .
o .'.'
I Nrde '!. Q
LIm"t"r .'. , ' "
.. .2--- --.-
Fi~. 2.4. P:":d ideJ:ti5.;.:r~ /T.owr:
7 - t:pul'I:lororu!t:i; :: - n:::::.i..-::1de fabricatie.
Dat'~le pentru identificarea' :notar-aIci sînt re:l.c.tepe c placa cireptun-
ghiuIara, fixata prin nituri în part::'3.stî!!g-l a bloc~ci IilG:O:,deasupra fil-
trului de ulei (fig.. 2,,4k.
Pe placa S~lt poansonate: ti;ml mobrdui si ~er.a <i~fuhr:.catie(ex.
10.997). '.
-
2.2. Caraderistici tehnice
,-
Caracteristica tehnici
o
CjJindree ~.
Alczajul
r
i
f
U.M.
cm~
mm
mm. Cursa
-
RapGrtul de comprimare
Puterea m:aimii
CPDI~~
da::'i"m
CupJul maxim
Xnm.a.rul de cilindri
.Afezarea ciJi:HlriJor
(m-..l spre nhnt)
,
Chinlasa b!oc IDllti;,r :::. ,
Chilll:t.sa tu.mata di:: aliaj de i
aluminiu ,.I-~~~ ..-
Cuplul <le stringere pcntru -'"
suruburi le de fixa~e a.
chiulasei:
-Ia. rece
-Ia cald (dupa 50 minute de
la oprirea motorului) -
lua-lUme:!. chiulasa:
- D~rmala.
- de reparatie
Volumul camerei 4e_i1.r~ere- .,1
I
'-38
,- ..
11,,'<1="o,...~~
.
I
I
i
i 11&5
I-
I
I 5,3:1
i I
I ~5 ! ~ - ,1);)
I
' ~ -- .., -~
t
'.., - '
,
,,
t
. .
;3;) \;;0 rQt.=1 .3;J;;' ro '::::;"~ .3 J ~'.'-' r.~ rnm
I Q ,
I
9 - ;
1~ ~
I ...;) ,.J ~.:.
1.133(11)0 rot!cin! ;3 S .))0 rot '=bi :i.:3 000 Tot'miu
j 4 I 4 .
I :-
j linie I IU:i~
.10';'-)
~:~.~s
lo-~.rol)
1'"r2.,'3
1U~.;S
~ ~ ,\
1239 H!:?
'i0 ~3 'it3
77 .. "
,5,):1 :1.,3:1
.t
!bip-
,;,..
-- -_o'
I
I
i
I
5,5-S,5 I 5,5-6,5
6,..'). I 6.5,
~
3
'A- ., t ~'}
90 , ,=.
t
,-,-
mi:!. 72,90 , min72,40-
37.81-. I 36,67
..
;;.
'" '
.,
( .,
r~:Qn:n:lrh ~m ~~;.;.a in i
(:.::a.! ::3ITj~-'ii ~ ~~>:~&Saj~
JIee:mi<m1l1 motor
CiiinG;ii 2JU::1r
T::ir.:~~T:.i b.~(.;-
.
D!3m~tru! k:eriiJr al M,-i:!-
rl-'~~ (cote .1' ~~-.:rf''''''-e j -_o ' -: ;. i
-\'"C=d~ !
- :illJas:rn
- rosu
.\
I
. -1
I . - I
, .. -\
'-! -rom-,
, I
. - - .1
mm I
i
t
,
I
I
-1
OJl.j
1).1'5-
- .
f3: --- .'--- 7/1-
i -
I
i ';:;.~
j ~73 ~11" - ' t',
I 1. -
I r~:~:~~= ~~;
! I~~.~("- .!.~}.
I , .'J.C'(\' -.>'.1
.J-
~ ~.;: ~
I "-'~
I-
I
I
i 1)r:.J--:' ."
! "~o- .,'-
Dia!!l~trul de re:l::3re ti b!oc !.
baltime~ c::.i::1i:-2or .~;!e !
pi3D.;:l ~ihrii _ci! ch:la..<3 I
J,}cui intr;> cili::dri si pi5:':.3r.~ 1
~~~:Jte de eta.:J!~.-e ci:..'-rJ2-<l'i
",)c:
I
'L,," .' .
.- :mlI.~n el:l Jli.-tiece
; ro'.imi - -- t
- inel diDcu c.i;occu di3- I
m:trui - - - -' -- i
-'..=
p:ston. !J= 7:"c;;t)n.~~...:tii
D;~.mHl"'.l! er.c~i:;r ~l :;:'<~0'
::l'1l::i (core de i=perflli::~.':
- .-eree
"""
- a!bastril
-roslI-- .
Sc:;suLde mQ::.t-;j-
rom
'';'OJ}I)
L
)
"" ,--
t,f~..J.';',-J'"
Fv.l:jl.-l'''
l:,j.~I(-:::::
.
{
~~I.~f!~-:-!!:
I .-'.,,'j~-.:>1),
J ';'5.3
1
01\' -0
'"
. - -,J~ ,--
IDJ!l
!:Jm
::!::J.
r.:m ,i.f.';:)- ',.,'1;.
o. ~:'-). '.' ".',j ,.,}.,:)
mm il,"" I::;ha,~,j
,:.:" ;:i. <.1
O.:~ ;-;<rG'}
--
>';\m
!::m
,
I ! .
-1 r;:.I~~J:: ;--~~'ff
L
n:m
t
\-. ~!'!I
;
,-
~~:;~;::!.- r.T--c":,ta":. "],!'" '"'..;:,-'
(
I::~m~tr.:J :;:~-;::-'..i a:l bosa'al '
t:';;;:,'::.uluitcc!e ~ iJ:::r~:e-' i
e.:J~:1'): I,
- all::>:ru . )
- galb€n
- rosu
::~a:n?,trul..fx:cri.). a.1 :::.:;.:;::
f;j,;~ou
Lur..;imea ar::!ci pist=clui
:!:m
{~V';1=~
-,
1 ~i: :~~~~:,-" /
IP-m
!:}:TI.
1
.
t F~'~?;~'~:. '
!i..;) .-
'';'I'.'oIJ
1::.'-':.( - ~,))
H~:i:~:'=1:~:
.: 6.:))' - ~,),
J-.. .,
[ 0-:.-.:)0],
f'-i.~ (
1
i
I
I
I
I
I
.', ,.,~~:'..j;!
. ':::. :::: :j~--::-i
L"- -1.-."J
{~~:~:~~~:.=:.~:
,:;;.; ~ ~:"
y,~.."i":-c:;.
1~;.:'~~'=2.
, _..
- ::;/,.
rom
;, !
€:! '-;)
n:J!l ill
39
da!'\m
5,5-S,5
.6.5
;'m J mi,"."
rnm mi!:, 'i2.10
--
,cm.' 35,6
I
'!{
I!
"
l' c
, I
;~ ~:
'."
ii ii!
~.",il
r~ .::
~I ,'i
I;f: ':i
f~~i
'jr,
.f,
'"
"" "
!~'Ji
if~1
;
i
,",~i
j'i!
f. ""
I
'
.
it
'1
el(
",
.~l'
! ~
, !'
at
.
n,
i.
...
'
..
'
..
'
.
' r
ii
r~
i;,
:,1 ~,j
fift'
~!i
~. !.,
c<,IIi'
I ~~
o
-1 4
2
s
40
1
.!
o 4
~
Distanta între axele bielelor"
Rasucire san încovoiere
~.
Jocul lateral între capul bielei
si arborele cotit
Cuplul de strîngere al piulitelor
capace lor de biela
Cuzinetii de biela.:
- cota l.1ominala
- cota de reparatie
Vo!m',l
- fulajulmaxim
-numarul de dinti ai coro~nei
- cuplul de stringere pentru
surub urile de fixare volant -
t;
Mecanismul de distributie
Arborele cu carne
Numar de paliere
Jocul longitudinal al arbore-
lui cu carne, masurat la brida
de reglaj
Diagrama de distributie:
- avans deschidere admisie
- wtirzicre închidere admisie
- avans deschidere evacuare.
- intîrziere Închidere evacuare
Tarheti
Diametrul exterior tachet:
- COt3 nominala
- cota de repaxatie (la
cerere )
AIezajul ga11fii din bloc:
- cota nQD1'nd:;,
.
- cota (1
,tie
-
~
TiieJare
Lnndme::.
Diametrul
Tolera.nta la rotire
Supapa, Icaunul rnpape;'
ti bUCs/1de gllidare supapa
Di!.metrul tijei supapei - de
&Jnli~ie si e acuare
Diam~ty{11talerHlui supape lor:
-admisie
'"- evaeo&re
Jocul ma.xim între tija supapei
,1 bues& de ghida.re;
- admiilie
-en.cu&re
1
mm
.t..
mm
mm
daNm
mm
mm
mm
buc
-- daNm
buc
mm
°RAC
°RAC
~RAC
°RAC
-
mm
mm
mm
mm
mm
mm
,
, mm
rom
mm
Jftm
mm
2 3
128:1:0,15
max. 0,03
0,31-{),57
4,5
44
43,75
.. .
0,06
117
5
-
.
4
0,06-{),12
22
62
60
20
-- ..,- ,--- ..-- -' - ..
19,0
19,2
..
19+0,21
+0
19 2+0,21
'+0 '
176
[)
O,4-{),5
n -
- .
-
7
33,5
30,3
--
.
.
, ,
- ..
fi 03
0',08
.
,-;
M
I
Montare ax piston
-
Presat în biela si liber În piston
Grosime segmenti: --
- segmenti de compresie mm
2(0,25--<>,40) /','510,2'-",40)
2(O,25-{).40)
- segmenti de etansare mm
2\O.2o-{),40) 2(O,25-{),./0) 2(O,25-{),40)
- segmenti de ungcre.
mm
410,20-0,35) 4(0,20-0,35)
4/0,20....:..0,35)
Deschiderea
dintre capetele --
-
s\,,-m5ntilorla montaj la rece
mm
0,25-0,40
.
Di..m/ll,,''llexterigr al axului
p!.st.;1!ulu.i:
- J1.1bastrn mm
{20,00O(0) 19,997-3)
- galbel.
mm,
r9 ,197( -3) 1!J,9!J4(-6)
- rosll
mm
-
r!) ,()94(-6)
-
19,!1Hl(-9)
.
Pozitia. de asezare a. capetelor
"RAC segmentilor
Decalati la. 120 SAU 180
Arbore r.otit
I
I
- ""
Numar paliere
-
5 5 {)
Pr,liere gale tate :
'
Diametru! fusului palier:
- cota. nominala. mm
46 sau 54,795
- cotiJ. de reparatie mm
45,75 sau 54,545
- ti)(cranta la rectifkare mm
0-{),02 sau:!:: 0,01
,', ,i.itatea siovalitatea fusului
mm
max 0,005 -
71,anetoane galet;ate:
Diametrul fusului maueton:
- cota nomiIHJ.Ia mm
3,98
- cota de reparatie
mm
43,75
- toleranta la rectificare mm
0-0,02
- conicitate, ovalitate mm
I111J.X, 0,005
.
Cuzine'i de palier:
,
- cota nominala mm
4(;,0
- cota de reparatie .mm
45,75
J ocullongitudinal 101arborelui
0,05-e,23
cotit mm
Grosimea semiinclelor pentru
preluarea jocului longitudinal
2,28 al arborelui c'Jtit .
IIlID .
2,38
2,43
,
Cuplul de s-trÎngHea surubu-
.
rilor capace lor p"Iicrp daNm
5,5-6,5
,.
Bielr -
Diametrul alezajulni în picio-
2O-ft,C2t
ruI bj"iei mm
-0,041
Diametru! ajezjului in capul
47 ,6l4:t,Ol1
'
biele; mm
-
- .--.
.0 '
1,
4 2 3
t-~cc_=
I
f
il
Un!!:hini d;) rectificare a tale-
ruhli supal1ei --, - -- . ._-'
,
'-' grad.
Latimea fetei c!easez:::re a.. -- ,..-
supapei:. '
~ admisie
-. ey:tcnare .. -- .- ,
I,ungimea libera a arcului de
~uFapii ~
I
mm
J,ungimea sub sarcina -de --" ---
"" ,daX mm
Diametrul sîrmei anului :.1 . mm
Dii1metrnl interior al bucsei de
,,'hidare'.- -- . ---
'])iainetrnl exterior al bucsei
de~hi dare:
- cob pominalii
- 'rotade repamtie
"..' rCulbutari '
înaltimea suporturi!or CttI-
I
hntorilor .
A!l'zajul de trecere al axului
culbutorilor ,
Diametrul axului eulbutorilor'
.Tocul culbutorilor pe axul lor
Cuplul de strîngere la palierele
culbuh)rilor , ,
Joculdintre I;ulbutorisi"- :1 -
'i
".'- 45
,,--.
mro
,---mm -~-
.,.
"lt: g _.: ~":':=;2~'--Cc=~T;C-'-:;
--
42
'".,,'-- .,,- -- '" -"-' ~
25
3,4
-_o 7-. ...
"
-''''mm -
'-- -- d.
. i
"
11 "
'11.1
mm
n'\1n
',,'
, 1
1
'
.
..
I
~
,' ' --'-.
rom. ,40 l' ,'i
..
mm
.. mUL__....
rom
'14.LO,027
" +0
14.0-. --- - ,r,
'miu 0,016 ,,-"- '. '
":1{, '.1 '/'
daNm
... .'-
"~O
1,5-1,7
supape:
(la rece)
..: admisie
- evacuare
(la cald)
-admisie...
- eYllcuare
'.
;',
.mm
mm , .
015-
0;20'
'p
. mm , - ,,-
mm
---'0,18
0,25
,14' .., ')-
o'" ., ,_o
2.3. Diagnosticarea motorulut
II.
,CI. .
2.3,1. VERIFICAREA PRESIU~II LA SFîRSITUL PROCESULUI DE
CO!HPR1MARE " : .,. . , --
o-, - .-- - .----.--.
,', ,..'
Presiunea la sfîrsitul comprimarii este influentata atît de schimbul de ,
caldura între încarcatura proaspata si me<;liul exterior, cîr ,,' de sd.pirile
de gaze prin imperfectiunile etansarii ca~e~ei- de.ardere ~.),nti-cilindru,
supapa-sediu, garnitur:M-chiulasa etc.). Cum în procesul functionariCmo-
toarelor se prod'1C o ,,'-'Lt' d" schimbari în stare tehnica de tipul: .uzuri la
cilindri, supape, ~)Ucsede ghida re supape, deformarea chiulasei sau a talerului
supapei, detensionarea unui arc de supapa, întepeniri de segmenti în canale
etc., etanseitatea camerei de ardere este compromisa. " . .". . d' " ~.'
De aceea. periodic.:este necesar s~ verific~~ .presiunea la sfîrsituLi;oni-=
primal'ii. Aceasta lucrare se face cu ajutorul unUl aparat~ numit "compreso~
metru" sau "compresograf" - fig. 2.5 -, efectuîndu-se urmatoarele operatii:
-. se aduce motorul la regim term!c normal (cca 80°C- tempern-
tura uleiului); ,', " I r!:.., 1, ,- . -
~
~ se scot bujiile în scopul usurarii r9ti"'ii a:rborelui cot,it ~ catre electro-.."
motorul de pornire; ". ' ." , . ~ ".;
- se verifica si se corecteazz. (daca este cazul) jocul dintre.culbutori si
supape (v.' § 2:4.1); . -- "
- se deschid complet elapetele: de accelera tie si' pornire la rece (soc);-
- se masoa.ra turatia arborelui cotit,
folosind un turometrtl elccfTonic;-e -care. se .-:-~.. i .,' ", ~~~"'"=" ~c~~,~,~".~ ~
leaga în circuitul de apnndere metor ..' -,..' ~.
(normal, triratia trebuie sa. fie mit.
200 rotjmin); ,
~ S~scoate fi::;a de îr:n.lt~l tensi'tme
dintr~'bpbina si -~apacul ruptorului di-'
stribuitor;.' . ,
- si introduce capatul de cauciuc al
compresometrului în -orificiul bujiei asigll-
rîndu-se a etansare perfecta; -
- se actioneaz5. electromotorul de
pornire' si se retine penti.u fiecare cilind:nl
valoarea presiunii la sfîrsitul comprim[trii.
Pentru motoarele ce echipeaza auto-
turismele Dacia, valoarea presiunii în'
conditiile mentiona te trebuie sa fie de
1O:to',3 daNjc~2. .
Pentru diferente de presiune între
cilindri sau la toti' cilindrii si valo::u'ea
nominala se va lu~ ca limita i daNjcm2.
Diferentele mai mari' de 1 daNfcm2
ne permit 55, apreciem o 'reducere a
etansei ta tii -c,!-mert'i de ardere pe lînga
sediile 'supapelor, pe --la garnitura de
chiulasa sau printre piston si cilindru.
acestea carezuItat al uzurilor, defonna-
riIar, slabirilo~ din fixa-rCîntepenirilor sau
deteri9i-âre~ ,!por .piese care pot compro-
mite etanseitatea camerei ,de ardere.
";
2:4. Î~tr "tInerea ~otorului
, '
~
. \
Fig, 2.5. Comprescr;r:l.f."-'
~~
()
'.
. ,
'\
" "
; 2.4,1~VERIFICAREASI CORECTAREAJOCULUI INTRE SUPAPASI ~
CULBUTOR' -~, ..-
Jocul între supape si culbutori are rol~l de a prelua dilata-rile'termice
din organele componente ale mecanismului de distributie al motorului.
Uzura, imperfectiunile de fabricatie sau dcfonnarea unor piese din lantul
dnematic al mecanismului de distributie pot determina modificari ale jocului
între's;upape si crilbutori cu efecte negativ~ asupra modific.arii cursei supapeii
respectiv modificarea "fazelorde distributie, . înrautatind golireasi u~plerei
~,., ,-' .
,
. ~\

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->