Sunteți pe pagina 1din 19

"

,f

MONDIRU'

Ing. CORNELIU
~

(
;~

I
i

l!

i
"II

..

+
j
~

AUTOTURISME
DACIA',

" .

r
i

)
,i

~
..

.i

. '.-

if;q~""..

Diagnostcere

i"'~,'

rO ~L~~

ntretinere

"

RepaT"e

.~---'-\
.~

:j

~
.~
t

,i

t'

;
.\

.' \.

~
~

~)

EDITURA TEHNICA
Bucurestl- 1990

It
",

7.1.
"

r1

rfJ
I~

',.'(it'''' L,crare
'tu I.,;:t,," problernelor
;-C1MICt;('3.

variantelor

"At1toturism~
Dacia:tehnice
si practice
autotur'ismelor

<\i ,"D2.rUI ea G ner,.


1eg2:te de dia':.!los'::caT<.ca"

Daci.:~.

'ntala
a "t:raLaTH
int,etiJlerea
si

CUPF~iNSUL

'

,
}":1'incaracteruI ei aplicativ, lucrarea. pre7.inti c~le I'1,,;,1avans<L'le echipamente
si
l.)'}ctodc tehnice d::: diagnoshcare
a fiecarui'subansamb111
s~u sistem al autotnriSl!1uld
D:"ci,> iti hlUCtiona:re! precum si o gama larga de tehnologii
de ::eparare prin schimb:,,:; d~ l);ese recondJtionate
sau noi.
La'!iecare subansamblu al autot1::rismului tratat sub cele trei aspecte, diagno$ti;':Li,etinere si re-barare, snt slstema.ti.:ate
atit c2.racteristinJe
tehnico-func'cio1iale,
cit
Gonditiile teh~ice care trebuie ndeplinite
in Te2.liza~'''J practica a lucr{1rilor de
.:lenten"nta
aferente.
Cz.nlcteristicile
constructive
si functionaIe
snt si:"te,,:a.tizate (pe vari?nte)
n
ta~)ele
.
De asemenea, este tratata tehnologia
diagnosticarii
si repadrii
tuturor mbuu:;'ti'\~i1:'il()r tehnice aduse pieselor ,si subansamblelor
autaturismeler
Dacia fa~ncate dupa
J9<:'-0
(ser"ofrna, circuit dublu de frna, mecanisme de autoreglare
a jOCUlUI ntre gar'Jitnra s"botului si t~mburul de frna, tabloul de bord stilizat, mecanisme
ce sen'ese
i" crester"8- coniortului
pasagerilor
si a sigurantei circulatiei,
dispozitive
antipaluan,te', variante de al1tocamio-nete, noi tipuri ele matoare s;;,u 'cutii de viteze etc.).
Prin noile aspecte pe care le abordeaza,
lucrarea constituie o documentatie
tehnica si ,)ractica valoroasa pentru toti paocsorii 'de autoturisme Dacia, pentru lucratarii
<:ii11r;;'~!ele de deservire tehnica (uni{ati s~nice) si comercializare
(unitati IDMS), cit
si pe'ltc,l studentii din nvatamntul
tehnic: superior n specialitatea
automobi1e
sau
'cei care se pregatesc
n domeniul
diagnosticarii,
intretinerii
si repara-rii
au tu :1~Cbilelor.

Catiiciti 1. CARACTERiSTiCI CO!';STRl'CTIVE


.
AUTGTURiSMELOR "DAnA"
1.1. Pre~cntare
1.2. C"T8cteristici
1.3. Caracteristici
U:

,generala
a autot11 risme;'
djmensionll!e
(:(;
constructi-re.

~~rl~~iLl~~l~ia;~ina~i~~._::::

Capiiohtl 2. MOTORUL -.

SI H.!Nq!O:,'ALE
,

ALE

15

e)' "D:1cia"
,.,
. . . . . . . . . . . . ..
~:i Je e~,pl()atare.
. . . , . . . .,

:!.7
:29
0,-,
.),J
'
,H

::: :~: :.: : : : : :: :.: : : :.: :: : : :: : : : : :: ::.:::

- - -. -.

35 f

-. .--... '-"""-"

-'-'-""""
,
J1'ct()ru1ni ., .-. .. . . . . . . . . . . . .

.,;J
3S
-;:2
42
'"

2.1. Prezenta.re 2;";'ier2,1a si identificare:]


2.2. C8.;::lcteristiri tehnice..
. . . . ... . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . , .. ..
2.3. Dia:!nasric:1J'ca motorului
""..
,.,
,...
'J 3 1 V"r;fic', re" presiunii la
F">'P"""'; 'il' co!']','''''''''''',

2.4.3. Curatire::>

interiaara

a ml'1\''''''n;

..

't

~lt lj:~l~~~,~L~;,

2,5,5.

b"csei
de
)nlocuirea

'"
'),)
4.'1
J(')
47

, ... ..... .

2.g1i~P{)~~1~n~~~:~tesil~e~1~;~~~"\.;;;
'~;;)~:'1'i",:;", 1; G"t()~11:'icm (L'".;"
'ichimbihoml
de viteze)
...
. . . ..
.........,...
I;~;~;.~'ii~~~~Le~h\::'\:::~~';;;\:;:.J:;.
ghidare
"""""'"
\nwi
set m",:n,
....

,,"'"

\. .' . . .. .

47
50
'II S,}

.'i .,
5";
-"
,')()
(;4

.. .. .

(;S

~:~:~: f:i~~;it~~~i~ia!~~~.~~':'~~~~.~~~~:'~::~~:~':;
(.~;~i;;)rei1;; c, C1l"'C. ,.,:.,.; ':1''..,:.,;1

Redactori: ing. Victoria Popescu


ing. Vasile Buzatu

2.5.8.

nlocuirea
Jantului
de di',TiLdic.
a i~lt!:L':,:o,,;l,,!
'lc Le:'t
punere:t
la punct
a di:;trih"hei
. .
.. ..... .. ..
2.5.9. nlocuirea
arboreJui
cu c:mH?'..
'.' . . . . , , . . . . . .. .
2.5.10.
inlacuireasuportilor
'motomi,';
.
. . . .. """""'"
2.5.11.
lnlocl1irea
ansamblului
:\i1'<)foizc>r /,-"":1"'t
.....
2.6" Defectiuni
ge.1erale
n funCtionare:,
]lletondtn
,.............

'irehnoredactor: Dumitru Gheorghe


Desene: Ioan Zaman
Coperta: Mariana Sumanaru

Capitolul

Bun de tipar:

25. 10. 1990 CaIi de tipar:


C.Z.629.114.6

ISBN 973-31-0218-0
Combinatul
Piata

poligrafic
Bucuresti
Pres~i Llbere 1
ROMANIA

26

3. SISTEMUL

DE UNGERE

...

.)i

G9
71
I :;:;
, 74

7S
7-"

, """""""""""'-

7S
7?''hei
SI)
SI
81
82
8:3
S3
84
85
85

3.1. Caracteristici
tehnice
;.............
3.2. Dia:<nostiearC)
.. .. ... ... .... .. .. .. .. .. .. ... ... .. . .. .... ...
3.2.1. Controlul
presiunii
uleiuln;................................
3,2.2. Conuolul
rcaspiratiei
vapori]or
de "iei (aerisire,l
(;\<"_'1'\1111i). . ...
3.3. intretin.ere
""""""""",,""""""""""""""'"
:3.3.1. Determinarea
consumi,,1ni
.le "lei...,
"""""'"
""'"

3.3.2.
3':';.3.
8,3.4.
3.3.5.

Completari
Inlocuirea
Tnlacuirea
nlocuirea

)1

"",)

~~:'~:,'~:1!;:~~'c,(.'~';:;~;:P[' ~;""":I'i.;~:t;,~:
:.:::

2T1~t~~~t1~~:~~~:lt:~~:i~r'(~~1'

.,'

1.'5

,...

de ulei n :sistenml de nngere ~.:. . . . . . . . . . . . . . . . . .


filtmlni de l!lei """""'"
:'. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ulciulni ITlator .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . .
garniturilor
de !a c;;r~eml inferior

::

3.4. 1<eparatii curente


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,.!.1. nlocuirea. si repararea pompej de uiei .-. . . . . . . . . . . . . .. . . h. .-

->

li

"
CaPitoltd

4. SISTEMUL

87
87
88

DE RACIR E , . '.- ... .-. .. ... .- ,- ..0 .-0,.0... . . . . . . , ... -

4.L Caracteristici tehnice,.,.

4.2. Diagnosticare

'

si intretincre

. . . . . . . . ... o". . . . . . , . . . . . .'. ,.0-. 0-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '-0

4.2.1. Controlul etanseitatii sistemulu1dp ,racire Si a supapei vasului


88
;-,'" .'. . .'. .,;; . . .'. . . ., . . .. .'. .. .. .. "'''0 0_-de expansiune
90
4.2.2. Verificarea concentratiei licl1idl1hii de -racire. . .-. . . .. . - "0 .- -90
4.2.3.
Co!ltrolul .."termos~t~~l~i>:...~
. ...'.. ~.'-.
. . .. .. .. ."..
.. .... . ..~'...
- '. ,92
4.3,
IntretInere
~"'" ""-,-..'.'
.'. r. ..~.".
"~"', .'..
.. . . .. .;;.0
.. .'.
4.3. L Sfaturi practice privind intretinerea generala a sistemului de
92
racire o. .'. .- ,.. - .- .-.... ... . " . . 0..0.c... . . ... . . .-.. . . . .'. . . ... . . ..
93
4.3.2. Curatirea circuitului ,de racire .\ ."',. . . ..o." ,'. . . . . . . ,.., . .. 4.3.3. Com:elc:tarea lichidul1tJ,~e ''~\;:iresi scoaterea aeiului din sistemul
de raCIre '0 - - .., ,. .'.
..,.'.'.-,. ... .. ..., . o
""0... """93
96
4.3.4. Cont~.olul ,si corectart}~ Jntjndttdi curelei de ventilator.. .-. .- 96
4.4. Repara.tu curente -"''''''
"'," . . ',~''''-' .,0.'. . . o,,. . o. , . . . .'. ,.. .- - 96
4.4.1. nlocuirea si repararea.. radiatorului... 0- . , . . . . . - .-, .-. -. o..-- -

4.4.2.Inlocuirea.si reparareapompeide apa...'"

I'\~'~

4.4.3.,Inlocuirea vasului. de expansiune si, a ,supapei sale.. .'o.- - - Capitolul 5. SISTEMUL DE ALIMEN1"A,
RE1>CU COMBUSTIBIL.-- - --

.'.-- .:.- - _"'''0.o. "0-. :-"'"- - -. . . ,..- -

tehnice

5';:2~~a~~~~~~~~ep~~Pei-d-; b~~;ini. -m'7>~t~ti"i;: ~;t~~ : : :::: :: :


5.2.2. Verificarea si corectarea pozitiei plutitorului tn camera de I1i'nI
constant. o.. ,- .-.... ...
'-'" ,- - -. .--... .-.h' .-.o"," ... -. .-..., -'
5.2.3. Verificarea si corectarea turatiei de mers tn gol a motorului... .- -5.2.4. Verificarea uoxelor CO din gazele de evacuare motor
,'. .5.2.5. Verificarea pozitiei clapetei de acceleratie si corectarea pozitiei

I,
!

cablului

II

de

- - 0_- ,- _o....- ..o._0...,,,."'''' - -. - -

comanda,

5.3, ntretinere
,-... .'.
... ... ,.. ,.. ... .-.... ,.. ... .-... ,.. ,-.... ... ... - 5.3.1. ntretinerea rezer"orului de combustibil si a conductelor de alimentare
-"-'
0-'-0"'''',- ,
.'. ... '-'-5.3.2. ntretinerea curenta a fiItrului de aer si a filtrului de combu,",
tibi!. ..
... .-.... .'. ... ., - .-.- - ... -. .'. ... ... . , .. .. . , ... . . . . .-..5.4. Reparare
.'. . . . . . . . . ... ". . . . . . . . .-.... . . . . . . . . ., .5.4.1. Inlocuirea si repararea. pompei de benzina._..................

"!
j

i,

If
l'
i

I!J

,i
J,
,
i

j
,i

i
1
i?
J'

98
99

101
101
102
102

~
~
(:'
li'

105
105
107

~.

"

5. L Caracteristici

5.4.2. Inlocuirea

carburatorului

5.4.3. Repararea

carburatomlui

5.4.4, Inlocuirea

si repararea

de

pe

motor

- - - .. .... ...- . ....

prin inlocuiri de piese originale... . . ...


rezer-rorului

.".... .. . . .-.

de combustibil

CaPitolul 6. ECHl:AMENTULELECTRICAL MOTORULUI ..,


6.1. Sistemul

de alimenetar

6.1.1. Caracteristici

.',...,-.- --

6.2.2.2.
6.2.2,3. Masurarea
6.2.2.4. Masurarea
Yerificarea
'fIx) -'"''''
: 6.2,2.5. Verificarea

releu

de tensiune)

6,1.2. Diagnosticare

!~
,

cu energie

electrica

.'. ... ., . . . . . , ... .-

tehnice Ibaterie de acumulatoare.

alternator

si

. . .'. .'. . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . .'. . .


.'. . . ..

6,1.2.1. Diagnosticarea bateriei de acumulatoare


.'. ... . . .'. . .
6.1.2:2. Diagnosticarea alternatomlui,
rele1l1ui regulator de tensiune si a milivoltmetrului de bord montate pe autoturism,
6.1.3. ntretinere ... . .'. .., .-. .-. .., ... . . ... -. o-.... ... . . .. .'. . . ... .-. ... ... ... .6.1.3.1. Prescriptii tehnice privind exploatarea si ntretinerea bateriei de acumnl<Jtoare
.'. .'O.'. . . ... '"
... ... ... .- ....6.1.3.2. Prescriptii tehnice privind exploatarea si ntretinerea alter-

natorului .,.. .'. .'. ." .. . . . . . . .. . . .'. . . . . . . . . . - . . . . .', . . . .

6.1.3.3.

Prescriptii tehnice privind iutr('t inerea releului regulator de.


tensiune
cu contacte vibratoare
.. ',' .. : . , ',' . . . ... . . . "-

6.] ,4, Reparatii cure1!te;,t.. .'. .-..,' . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . .-.. .


6.1.4.1.

Reparatii

generale

la bateria.

de acumulatoarc

,.......

6.1.4.2. Demontarea, repararea si rem.Jutarea alternatomlui si


releului de tensiune la autotnr\sm
,... '.. . .. .. ..
6.2. Sistemul de aprindere..,
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '." .. . . . . .'.
6.2.1.

Caracteristici

tehDic,~

'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

6.2.2. Diagnosticare
"""""""""""""""""""""'"
6.2.2.1. Controlul st:irii tehnice a ruptorului

10

(contacte

platinate)

--

-. -.. ....""- ...-. - .- ....-

,vacuumatic)

.'

7,1.1. Caraderistici

'

.'.

-.......-

,.... . : .'... .... . .. .. :. . . . . . : . . . , . . ...

tehnice

7.1.2. Diagnosticare ..'

"

. , , . . , ...

7.1.2.1. Verificarea si corectarea cursei libere a pedab de ambreiaj


7.12.2. Controlul cuplarii si decnplarii ambreiajl1h:i. . . , . . . . . . ..
"
,..
7.1.3., ntretinerea
ambreiajului
7.1.4. Reparatii curente
... ..o. . . . . . .. . . .. . .. . . , . , . , . . . . . . . .
7, J 4. 1. nlocuirea

cablului

de

ambreiaj

.......................

7,lA.2. Inlocuirea mecal1ismului de ambreiaj.,


7.1.4.3. nlocuirea furcii de ambreiaj
'."..:............

7.2.1.
7.2.3.

nlocuirea

Caracteristici

)';

~
~
f't

~;~

\",!f;

Repararea

7.2.3.1.
7.2,3.2.
7.2.3.3.
7.2.3.4.
7.2.3.5,

ti'

~;
~,

127
133
133
134
134

7.1. Ambreiajul

volantului

~ ..

motor

,....

. ... ..

-.... .. .. .. ... .

tehnice

7.2,2. Diagnosticare

121
124

]26
126
126

Dwell

7.1.4.5. Inlocuirea coroanei '/olantului


......................
7.2. Cutia de viteze
-. ..
.. ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . , . .

."

125

(avans

Capitolul 7. TRANSMISIA

7.1.4.4.

115
lIS
118

124

sau unghiul

motorului . ,
.-..-.... ..o... ... . . . . ... -. ... .., .c.... ... .- ... . . .'.
6.3,2.2. Verificareaelectromotomlui de pornire pe autoturism. . . .
6.3.3.-'ntretinerea si repararea electromotorului de pornire.........
6.4. Defectiuni generale la echipamentul electric al motorului. . . . - . . . ...

;~

109110
111
111
111
112
114

c;le llchiderecti

,'6.2.2.6. V.erificarea ,si ,corectareaavailSului centrifugal la aprindere


6.2.3.Jntretnereasistemulu
de aprindere. -.,.. ." .. :.". .-,'.,. ... '..6,3.;Sistemu1electric de pornire a motorului -;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6;3 1. Caracteristici tehnice
'. . . . . . . . . . . -.. . . . . . . . . . . . . . . .. .6.3.2._Diagnosticare
..,
.'. "''''''''
.'.
' "" ....-.
.6.3.2.1. Verificarea conexiunilor sistemului electric de pornire a

;~

108
109

115
115

i:

presiune

unghiului

depresiunii din spatele cIapetei deacceleratie


si corectarea ava.lsului initial la aprindere (ava.ns
.-. -. - -. - '.- ... ... ... ... -- ... "o'" ... -. ... ... .si corectare& avansu1ui Ia aprindere prin de-

si intretinc:-e

cutiei

de "iteze

..............................

. . .'. ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Demontarea, repararea si relllontarea cutiei de viteze tip 352


Reglajele cutiei de viteze tip 352
.-.... '-0... . . o..
Demontarea. repararea si remontarea cutiei de viteze tip 365
Demontarea si remontarea capacului cutiei de viteze,tip 365,
fara demontarea' cutiei de la autoturism...
"0 .'. ... ._.
Inlocuirea garniturii de etansare de Ia axul de comanda. al

-. -'''' .' ,., ; ... .'. .-."..-.


7.2.3.6. cutiei de viteze 365~22
-.
7.2.3.7. Inlocuirea comenzilor cutiei de viteze tip 352 si 365
Inlocuirea suportilor si tampoanelor cutiei de viteze (toate
;...';:;'- -. -. -. .......'..:;,..." ......;,.
tipurile) '.
7.2.3.8. nlocuirea cutiei de viteze de Ia autocamioneta Dacia 1304
,- ,..'
(toate ,tipurHe)
.-. '-'," . . .'. . . ... . . . . .-. . . ',,' . . . , . . . . . . ...
I .~. Arbori planetari
si arbore cardanic .. .'. .. ... ... ... . . . . . . . . ,'. . . . . .1.3.1. C'aracteristici tehnice
. . .. ,.. ... . . : . ..........'. . . . . . . .. ...
o

7.3.2. EeDararc
'

7.3.2.i.
7.3,2.2.

-. ..~..,'-'"'''' .'. . . . . .'. .. . . . " . . . . . ... . . . . . . . . -

nlocuirea
Repararea

arborelui
arborelui

planetar
plapctar

~~

.-....
..-...

7.~.2,3. Il'locuirea arborelui care!anicpentru :mtocamioneta Dacia

134
135
136
137
138
139
141
141
142
142
1-l3
144
147
150
150
150
151
151
153
154
154
154
154
155
156
158
158
158
159
16,.:;
165
175
181
187

18i
188
189
189
191
191
191
191
]95

~~
..
.
'1304
-. -. _: ..:..'. .'O. . - . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... 199
t't.
, Defectiuni 'gcnerale tn functienarea organelor transmisiei. . . . . . 199
~~
~Pi!ol!ll 8. SISTEMULDE.'DIRECT!E ' ~. .. .. .. "."" .. .. . . .. .. .. .. .. 202
a~
S.I., Caracteristici tehnice._.':". .. . . . . . . .. .. .,:. ... .. .. ... . . . . . . . . . . ,-,;,., 202
~~
~.;;
s,~. Di~qsticare si intretinere. . . . . . . . . . , . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . ; 204
0.2.1: -,e!,!-ficarea
pozitiei rectilinii a; rotilor directoare si corectarea'
i!f.:'pOZItiei:volanului o .'. .. . . ... . . . . .: . ... . o .'.'O,.. - . . . .'.

~
c'

"1t

t~
.".,-

8.2.2:'-Verificarea si 'corectarea orizontalitatii casetei de directie.. ...


~.2.3. Verificarea jocului liber al. volauu!:;i '... -.. -.. -. .'. . . . . . . ..8.3. Repara.re

.-.,-,.,. "

.. .

.,. """"

.'.,

204
20..l
206
207

11' '-..

tIIi

8.3.i. Demontarea,
repar3.[~,), '1' p,rnnntarea
casetei de directie tip cremaliera
, .'. . . . . . . . . . . .. . . . . .-. ... ... .. .-. .-. ... ... . . .,...8.3.2. nlocuirea bieletei de directie. . .., ... .c.. . .-. ... - .- - - ::...- ... 8.3.3. nlocuirea palierulu antiziomo.t
. . . . . . . . .-. ... - - - - - .., 8.3.4. nlocuirea bucselor de 1:1 volanul directiei... - - - - - - - -

i;

t
;

Cai>itolul

9.

207
209

211
212
214
214
217

PUNTEASI SUSPENSIAD!N FATA ...'-"- - - - - - - --

9-1. Caracteristici tehnic6'.-. ... ... - ... -. . -'. ... .-. .., ... ... - - ... .-. ....9.2. Diagnosticare si ntretinere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ., . . . . ~. . .9.2.1. Diagnosticarea unghiurilor de asezare a rotilor directoare folosind
aparate

,. -. ..... ....,.. .. .. . ...

optice

'9.2.1.1. V~rificari
masura re preliminare si pregatirea

9.2.1.2. Controlul
9.2.1.3.

217

autoturismului
.-..-.pentru
..,.'...

217
218

bataii axiale a rotilor directoare


, ... .unghiului de c?dere
Cit ......................-

Controlul

219
220

9.2.1.4. Controlul si corectarea aliniamentului rotilor fata. . . . . . . .


9.2.1.5..Verificarea si corectarea p:ml.leJismuluintre puntea fata si
puntea

C"

220
221

, .'. . . . . , . ..: . .'.

spate

9.2.1.6. Verificarea si corectarea unghiului de convergenta y.. ....


9.2.1.7. Controlul si corectare" unghiului de nclinare transversala
a pb'otului

(uw~hlHl de stabilitate

.722

..................

~)

9.2.1.8. Controlul si corectarea unghiului de nclinare longitudinala

a pi'IOtului

(mJghiul

de

fuga

223
224
226
226
227
227
230

... .. . . . . . . . .

~)

9.2.2. Diagnosticarea s uspensiei fatrt-spate, folosind sta~duri speciale


9.2.3. Verificarea bratului inferior al suspensiei
~:
-..,...;
9.2.4. VerificaJea bratului superior al suspelisiei
:~
..

9.2.5. Verificarea POl.tfuzetei.. . . . .. .. . .

.. .. .

.. ..

9.2.6. ntretin rea puntii si suspensiei fata


o. . . .
9.3. Reparatii
.-. ... . . ',' . . . ~. . . . . .'. . . . ., .. . . . . . . . . ",' . . . . . . . . . .
9.3.1. nlocuirea unei articulatii sferice de la bratul superior (rotula

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

superioara)

9.3.2. nlocuirea unui brat superior al suspensiei

9.:~.3.nlocuirea

9.3.4.
nlocuirea

unei articulatii

unui brat

...................-

sferiC,e inferioare

a suspensiei

inferior al stlspensiei

9.3.5. nlocuirea
portfuzetei
... .. ..-...... .... ~ . . . . . .
9.3.6. Inlocuirea unui amortizor si a un,ni arc fata
9.3.7. nlocuirea rulmentilor de la rotile' fatrL. ... 10.

Capitolul
10.1.

fata

...,.. .........

.--

- ....'...,...-'

'

- ... ... .., . . - -----PUNTEA SI SIJSPENSIADIN SPATE


- -.-- -- -'- ....-..- -. - -',.... . .........- '-,- ...- ....-..-

Caracteristici

tehnice

10.2.DiagnostiCaresi intretinere

.-..-.. .. . . . .... . . . ..... .. . . . ...

10.2.1. VerifiCarea axei spate de la autoturismele


10.2.2. ntretinerea

puntii

si stlspensiei

din

Dacia berlina si break

spate

"'-

10.3. Repararea. puntii si suspensiei spate de la autoturismele Dacia berlina

10.3.1.

si

break

llocuirea

-- .. .-... .,.. .-.

...".. .... . ......~...- o. . . . .. . . . . . . . .. .- - - - .-....unui brat central

al suspensieispate.-

10.3.2. nlocuirea unui brat lateral spate o.""""'"


10.3.3. nlocuirea unei axe spate pentru autoturismele Dacia 1210,
1310,1410 si 1410 Sport ....................................-

10.3.4. nlocuirea rtllmentilor de la rotile spate.. .-.','


-10.3.5. nlocuirea unui amortizor si a unui arc de la puntea spate.".10.3.6. nlocuirea flexiblocurilorde la barele stabilizatoare. . . . .. . . .-.
10.4. Repararea puntii si suspensieispate de la autocamioneta Dacia.13~4
10.4.1. nlocuirea
10.4.2. Inlocuirea

puntii din spate


rulnientilor
rotilor

, .-.. . . .., .-........- - ." ., ..-... .... . .-

spate

10.4.3. Demontarea, remontarea si reglajul diferentialului.. . . . . . . . .


10.4.4. nlocuirea amortizorului spate pentru autocamioneta Dacia 1304
10.4.5. nlocuirea unui arc spate la autocamioneta Dacia 1304. . . . . .
10.5. Defectiuni geI1erale n functionarea organelor directiei "Sia puntilor
CaPitolul

,..

11.

SISTEMUL

- - .....,.-......, - - - ..,....., - - - - - .-.-.. ....".....-- - - - .--

DEFRINARE

11.1. Caracteristici

tehnic.e

11.2. Diagnosticate
11.2.1. Controlul

etanseitatii

--------

. .. . . . . . - .... . ....... . . . . .. . . . ......- - ,..- - .- cilindrului

cirier

230
231
232
232
233
234
236
238
238
241
241
242
244
244
244
245
246
249
250
251
251
251
252
256
256
257
259
259
273
273

11.2.2.CO'-ltrc..Jll'::iUtii- ". "."- .- .-.- .-....- - - - - .11.2.3. Controk.


li.24.
Conti:olul
11.2.5. Controlul'
11.~~.6. Controlul

!
.1
,

f
,

tamburul

frna,'

spate

(sistem

clasici

-. . . . . . . . . . . . -. . . .

11.3.2. Reglarea'frtnei

de>stationare

(=nna)..

. . . . . . .. . ... . , . . . . . . .-

11.3.3. nlo<:uirea.filtrului de aer -de la m.ecanismul servo frine: . . . . . . . o


11.3.4. nlocuirea supapei de retinere de la mecapisuml servofrne...
11.3.5 nlocuirea gamiturilor de irnoit de la roti!e din fat;,........

11.4. Reparatii
- ''','- .-. .- - ... ... ... . . . ., ,".. -. . . . . . . . . . . . . . . .
1104.1.Demontarea, rt'!parar,e~si remOIJtareapompei centraJ.ede . frni
UA.2. Demontarea,

1104.3.

repararea

si rem"ntarea

etrierului de frna

fata

Demontarea, repararea si remoiLtaref)01,,:U1Ui


frinei fata: . . . . .

11.404. Do"'rnol1t;>rea, reparatea" sL.ero.ol1,tarea ta:mburilor de frna de ia


r'0H1e'$pate.- , : .- ..:.
-.- - - .-... -.. .. .. ... .. .. .. . .. ....

de

11.2.7. Diagllosticarea eficacitatii sistemului' de frinare. . . . .. . . . . . . ...


11.3. iuti-etiner:
... .-. .- '-0 '- -,
. . . . . . , . . . . . .. """11.3.1. Scoaterea aerului din circuitul sistemu!ui de frbare . . . . . . ... .-

I
I

~z<...,.iga,rni-.:n <1, :i;tb. de 13.etrierul fitta """','


..
corectorului ,le Irii> spute
si corectarea cursei i;i.ere a pedalei de frin':\. . .. .. ...
Jocului diIltre garni.tnrile de frinit ale snh:>t!!(,,. si

l1A.5. Dem6I}tarea, repa.i:area.si rem:::ntarea garnituriJor de frna (le la


sabotil
frnei
spate,.-.
- - - - ....~.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...'~..
11.4.6.hlocuirea unui cilindtI,1 receptor de la rotile spate. . " .. .....
11.4.7. tnloCllirffi corectorului de frna

.....-

ILS. Defectiuni generale in functionarea. sistemului de frnare . . . . . . .~


CaPitolu.l2. !NSTA.LATIAELECTRICAGENERALASI
ECHIPAMENTELE
~PECIALE ALE AUTOTURISM ULUI. . "0'";'''''''''''
'"
12.1.

Cutia

de

- - - - .- .- - .- .- ...- ......'0'.- .- o. . . o' ....- - .......- .- ...- -. .-...... . . ." . . . . . . .. .-

sigurante

12.2. Tabloul de bord

12.2.1.Cara.cteristtci tehnice
- .""'''''-''''''
''':f'' o~!":......,- - .- ... ... .., ... .- .- O". . .';~,~',:
. . . . . - . . .'. .12.2.3. Reparare
- - ... .., . . ... ... ... ... .. .. .'. . . . . . . . . . . .. ...
12.~. Cbmu:a.toare ... . .-..-..-. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . ... ..,
12.3.1. nlocuirea c6ntactorului de pornire motor si anti-f1:;"t........
J2.3.2. n10cuirea comutatorului eombinat ,:e Jnmini si 'l'/erti;;or sonor
12.3.;~. nl,>cuirea comutatorului
de semnaJjza:'e dir,.ctie - . . . . . . . ..
12.2.2. Diagnosticare

12,.L InstalaTia de iluminare si semmilizare


12.4.1. Caracteristici

'.

tehnice

""""....

,... - . , . . . . . .

12.4.2. Diagaosticare
.,. . , .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1204.3. ntretinere, reparare......................................

12.4.3.L

Intretinerea

12.4.3.2.

Verifi'carea

!ZetJerala a: f;lrurilor

si reglarea

pozit'iei

""""""""""

lumi,,;i

farl1rilor.

. .. . ' ...

12.4.3.3. Iniocuireaunui'bec
sau hloc optic de far dreptl1!1~hiul"r
12.4.3.4. Inlocuirea
ullui bec de far rotund
..........

12_5. A'Ierti zoare sonore

'

-.. . ... ..

....... .. .. .. .. .. ....
12.6. Stergatorul de parbriz si pompa de spalare a parhriznlui..........
12.6.1. Caracteristici
tehnice.....................................12.5.1. Caracteristici

J2.6.2.Dia!\llosticare

J2.6.;'"utretinere,
12.7.

reparare

12.6.3.1.

ntretinerea

12.6:3.2.

Inlocuirea

Aparate

de masura

si de ntretinere.

.-..o. . .. ........ .. .. .. . . .. .. ..

"""',""""""""""'.""""

generala

a stergatoarelor

mecanismului
si contrfll

tehnice

stergatoarelor

reparare

'0"

.-.

. ..'. . .':. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. ..
- . . . . . . . . ." .. . . . . . . . . . .'. . . .-

12.7.2.1': Verificarea manocontactului


12.7.2.2. Verificarea termocontactului
12.7,2.3. Verifica;ea termocontactului
t
ntretinere,

de pa,briz

"0"""""""""""""""

12.7.2.Dia!!'nosticare..,

12.7;3.

de parhri z si a in-

stalatiei de spalare parbriz. . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .. .

12_7.1. Caracteristici

tehnice

""""" .. . . .. . . . . . . .-... .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .G M'V

"

"0

o. . .. ., ., .. .. . . . . . . .. .. ..

1') S 12.7.3.1.
manocontactului
Instalatia nlocuirea
de cHmatizare
... ... .". .-. . . . si
. ...a. . termocolltactului......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .I'')'-. S.1. Caracteristici tehltice
- .............. . . .. . . . . . . . . . . . . .- -

273
214
:n4
276
276
277
279279
280
281
282
282'
284
284
285
287
288
289
292
29:1
294
296
296
:{O2
:102
:105
;\06
307
:'\07
:{O9
:109
:HO
31()-:)1:\
;!l3
31;1
:114
31(j
:\-17
:H7
317
3lH
;J18
319
320
320
321
323
;J23
325
32~
326
;~26
327
327
328'
;128

13

12

"".

.. .-.-

--

"
t,.
!

12.8.2.

D;agnosticarea,

intretinere

....- - - - - - - - -.- - - - -

12.8.2.1. Scheme logice pentru diagnosticarea instalatiei de clima+izare """""""


... . . . . . . . . . . .-. .. . . . . . . . . . . . . . . .12.8.2.2. ntretinerea generalii a instalatiei de climatizare.. . . .12.8.3. Reparare """'.-. .. .. ... -. .., . . . . '" . . . .-. . . .. . . .. . . .. .. .-'
12.8.3.1. nlocuirea unui bloc de comanda a climatizi'.r;i. . . . . . . . -.
12.8.3.2. nlocUIrea robinetului de c1imatizare .-. ... . . . . . . . . '" .

12.8.3.3. Demontarea" repararea si remont3rca motorului electric.,

pentru climatizare

Capitolul 73. CAROSERIE


!'

It

13.1.

... ... . . .., . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .-

si caracteristici

te:...aice

""""""""""""'"

13.2. Diag-no!\,ticare
.-. . . .'. . . . . .. . . . . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . --.
13.2.1. Controlul pozitiei IOIljeroanelor
. . . . . . . . "'"
13.2.2. Controlul pozitiei a..'Celorbratelor Sllper!0are si infericare

.1

1..

Constructie

13.3. ntretinerea
caroseriei si mbraca-mintii
acesteia
-.
13.3.1. Spalarea. exterioara
a caro seriei """""""""""""
13.3.2. Spalarea interioara a caro seriei si mbracamintii
acesteia.
...
.'"
1:3.3.3. Reglarea
elemer..telor deta~abiJe a!e caroseriei
13.4. Repararea
princi pale!"r elemente
demontc! bile ale caroseriei
: ..
13.4.1. nlocuirea
aripii fata (toate variantele)
....
, '. 13.4.2. nlocuirea capotei fat,i si spate de la autoturismeJe
Daci:t 1:,00,

'

...1

It. ,

.' '

r:!
-, ~

:.

'.: .

1310,1411)

13.4.3. nlocuirea
turismele
13.4.4. nlocuirea
134.5. nlocuirea
13.4.6. nlocuirea

13.4.7.

13.4.8.
13.4-9.
13.4.10.
13.4.11.

.".

:...............-............................

13.4.12.

barelor parasoc din fata S1 din spate pentru


autoDacia 181)1) ....................................
UI1.t:ipaou usa din fata
................
ul'ui panou usa dlIl spate (toat~ '.rarianteIej. . . . . . . .
unui geam si a macaralet usa fata (toate 'f;jriulltele)
nlocuirea UIlui geam si a macaraleI usa spate. . . . . . . . . . . . .-.
nlocuirea
unui geam parbriz si a lunetei (geam spate). . . . . . ...
nlocuirea plansei de Dord la autoturismul
Dacia 1300
.-.
n[oeuirea
plansei de bord la autoturismele
Dacia 1210, 1304,
1310, 1330, 1410 -""""'"''''''''''
o-,,,,
-''''''''''''''
Iwocuirea
scaunelor din fata si a banchetel d1l1 spate (toate
variantele)

. o... . . . . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nlocuirea.

ncuietorii

de usi fata

. - . . . . . . . . .-.

13.4.13. nlocuirea ncuietorii capotei motor


o. o..
13.5. Repararea principalelor elemente de caroserie sudabile. . .-. . . ... ...
13.5.1. Recomandari gellerale privind repara re;! elementelor sudate ale
caro

seriei

. .. . -. .-. - -. -. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . -. -.

13.5.2. nlocuirea ma-stii fata.


. . . . .. . . .-. . . ... .. . . . . . . .. . . .-. -. 13.5.3. Inlocuirea duburii ai-ipii hta
13.5.4. Inlocuirea stlpului usii fata o
. . . . . . . . ... -. 1:3.5.5. twocuirea tablei exterioare a usii (toate tipurile). . o' . . ... -. -

-.-

. -

13.5.6. nlocuirea
pragului de US;7l
13.5.7. nlocuirea aripii spate.. . . . . . . ..

.-.. . . . . . . . . . . . ......-. .. . . . . . . . . . . . . . . .... . -. -

..
13.5.8. Inlocuirea panou lui spate
-. . .. . . . . -. C~pitoluZ 74. DESERVIREA TEHNICA GENERALA A AUTOTUR!SI\IELOR
DACIA. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " "'"
- . . . . . . . . . . . . .--. .
l' 14.1. Conditii tehnice de livrare a autoturismelor
Ii"i """"""
-' .-.
-' o-,
14.2. Revizii tehnice si ntretinere periodicii """"""""""
14.3.
.' 14.4.
. " 14.5.
14.6.

Verificarea
tehnica anuala.
o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . -. . . . . . . .
Rodajul autoturismului
nou...'
:. .. .. .. ... .
RQdajul autoturismului
dupi reparatia
geller"~'-l
"""""""'"
Conserv'area autoturismului
. . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...

14.7. Deconservarea autoturismului


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
14.Q.Protectia anticorosiva si fonic:,
... o.

~::~: ~ '''.'.'.:::::::: ::::'.:::::::::::: ::.:::::::::::::::::::


Anexa

:_{

Artexa 4

" -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BI BLIOG RA F [ E

..-

:::::::::: :.:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . o. . . o. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-

Capitolul

332

332
333
334
334
335

339

t
ii

343
343
345

337
339

.
f

346

346
347
350
354
354

365

o-.')
v/373
373
375

377
377
379
382
384
385
386
388
389
393
414
414
415
416

.14

1.1. Prezentare generala a autoturismelor "Dacia"

".

..
f.!

3.:;6
357
359
359
360
363
364

368
370
371
371

'<

354

366
367
368
368

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE'
. SI
. FUNCTIONALE
.
ALE AUTOTURISMELOR "DACIA"

Il

-"

intreprinderile de autoturisme din Pitesti (Colibasi) si Timisoara au


realizat pna n prezent autoturisme de oras Dacia si derivate n peste
12 tipuri dintre care:

autoturisme

"

autoturism
autoturism

autoturism

autoturisme

t
:1
"

11;

"

'~
,.,.

,
.~

r
l"
i?,

F
G

----

Dacia 1300 berlina-standardj

- autoturism Dacia 1300 - break;


- autoturism Dacia 1300 sanitara;
Dacia
Dacia

1310 berlina;
1410 berlina,

TX,

TL etc.j

- autoturism Dacia 1310 break;


-autoturism
Dacia 1410 Sport;

Dacia 1310 MS, MLS;

autocamioneta Dacia 1304 PICK-UP;


- autocamioneta Dacia 1304 platfOlma.;
- autocamioneta Dacia 1304 cu obloanej
Dacia 500 "Lastun".

Au~oturismul Dacia 1300

berIina standard (fig. 1.1) este prevazut

cu cinci locuri si patru usi, avnd o linie eleganta si un confort adecvat unei
conduceri placute si odihnitoare. Caroseria este sudata pe o platforma rigida
formata din elemente sudate de rezistenta. Este echipat cu motor de baza
tip 810-99, n patru timpi, cilindri verticali n linie plasati n fata puntii
fata, avnd blocul din fonta cu camasi umede si amovibile, chiulasa din
aluminiu cu supape paralele, n cap, comandate prin tacheti, tije si culbutori.
. Ricire cu lichid n circuit prin radiator, pompa si vas de expansiune.
Ahmentarea cu combustibil este clasica si economica, efectundu-se prin
pompa de alimentare cu circuit de retur si carburator tip IRlVIA-CARFIL.
. Puntea fata este prevazuta cu patrulatere deformabile cu brate triUllghlUlare, iar puntea spate este rigida.
Autoturismul este prevazut cu sistem de frinare cu discuri fata si tambur spate;-cC;>.I!1andatehidraulic printr:-un circuit simplu sau dublu.
. S?~p:nSla este flexibila (76%). asigurata prin roti independente fata,
OSICngIda spate, arcuri elicoidale fata-spate, amortizoare hidraulice tele-

15

f
- ---

----

t(

':1:

fii
1

scopice si bare stabilizatoare fata-spate~ n fig. 1.1 este prezentata vedl'n.a


genera 1:\ a autoturismului Dacia 1300 berlina, caracteristicile cfi)nstructive.
capacit:\ti si perfonnante fiind retinute n 1.2, 1.3 si IA.

'

11
'II

UJ C>= ==."..

1,~

1:

<I:

a::::

a
Z

1-

,i !

l i '?'
!!j \.
", ~
'11

UJ
~

:z

ti ~!~

\fU!

11

if~

Oi
I

'

"' "'.~
'

" IiI, .
!

i '1

f\
;' \
li\\
" "

~"\~
\ \

\i

i; ::

',,'.J:
_.\>

-.J
a::
w
ro

o
o

AutoturismuI Dacia 1300 si 1310 break (fig. 1.2) este o scmiutilitar~l cu


cinci locuri pentru pasageri si cinci usi, avnd portbagajul deschis n interior,
=_.cu volum variabil, de la 910 dm3 la 1650 dm3, cresterea volumului realizn'~'-'du-se prin plierea banchet ei spate.
~.Fata de autoturismul de baza, autoturismul Dacia 1300 break diferrl n
principal prin (vezi caracteristici tehn,ice): dimensiuni de gabarit, greutate,
suspensie ntarita, comanda sistemului de frn;L se face prin servofrna de
I'*
tip Mastcr Vac plasata n capul pompei centrale.
.
La autoturi'ill1ul Dacia 1310 break, pe lnga echipamentele mentiona te
la varianta standard Dacia 1300 break, se adauga echipamentele specifice
autoturismului Dacia 1310 berlina.
Restul echipamentelor mecanice ca: motor, transmisie, punti etc. snt
..: ,
identice cu varianta de baza.
...: 'il

':C'
~

"P

:{.
~

..-

CI

II

4'
;JJ
t
~
"

"

ca

"--/

,~
..
'I!

"
~.,
'~
\:

"'''''i!UHi!

',"

i
,
r.;0
il

"
~

..

("1')

Autosanitara Dada 1300 S (fig. 1.3) deriv~i din autoturismul Dacia 1300
break si este destinata transportului rapid al persoanelor accidenta te sau
bolnave, a nsotitorilor ace5tora si a instrumentaruluimedical
de interventie.
Principalele caracteristici constructive, functionale si dimensiuni de gabarit snt identice cu cele ale autoturismului de bazrl Dacia 1300 sau Dacia
1310 break, la care se adauga echipamentul specific sanitar, COl: brancarda
si calea de rulare, etajera pentru instrumente sanitare, suportul perfuzie si
suportul tub oxigen.
Autosanitara este prevazuta cu cinci usi, din care cea amplasata n spate
serveste pentru intrarea si scoaterea brancardei. Spatiul destinat brancardei
este comun cu habitaclul autoturismului, servind chiar la eventualele interventii chirurgicale, chiar n timpul transportului accidentatului sau bolnavului.
Scaunelp din faFLsnt de tip simplificat, permitndu-se deplasarea nainte
sau napoi, dupa dorinta.
Autoturismele ,Dacia 13'0 (toate variantele) (fig. 1.4, a si b) deriva din
autoturismele Dacia 1300, avnd o noua stilistica exterioara si interioara,
mbunrttatiri substantiale de confo-rt si securitate.
Principalele mbunatatiri snt grupa te astfel:
Elemente de estetica: masd fata restiliza ta, pe care se monteaza
patru faruri rotunde; bara :fata stilizata diferit si cu lampi ncorpora te;
lampi spate monobloc, mnere usi ;;i.yale ncorporate, plansa bord restilizata
aduce un plus de eleganta interiorului. ndeosebi prin modificarea pozitiei
cutiei de mnusi, a tabloului de bord si a blocului de comanda climatizare etc.
-Elemente
suplimentare de confort si securitate: volan cu una sau
doua spite.; scaune stilizate, anatomice si cu rezematoare de cap; glisiere
scaune cu profil drept si dubla zavorre; sistem de climatizare mbunatatit;
oglinda interioara zi-noapte; crlige de remorcare fata-spate; mnere de viraj
luneta cu dezaburire etc.
Echipamente mecanice suplimentare pentru economia de combustibil
si cresterea fiabilitatii: filtrul de aer cu priza de aer cald; grup motoventilator electric; carburator economic 32 IRMA-Carfil; eCE>nomizor,5emnaliza tor

, 17
16
~.

-'

--0--,-

a
"

y, -

''0.7

"7'

.,

~"':':".-t:
-L-J_-

DACIA 1300BREAK
l'ig,

,-----

I,~,

-~

--

-1-..........
-

''''-''''"';,11::- -'

I
I

Q.,;:i"i

l'
I
I

.,'rA"';'
.,' ,''t'
.

..,,!

: :'"'7

...

"

,.:\,\ \ , .-'. ~r=~~~


'--.,..

..1"

'-."':-:1

=~,.~._. -""~,-~,,

..

((f

'

'

r
--::;;;-'", ";.

,',..

'

..

\:":')
.

\-:;:--"'~'"

"'. /~ " ('t


'
, ---'o,i.. '-,'..,
/
r

'

,,1,"

--

r\

'

o,, l' .,/


. r-. !/-:
"'../.'
.
I
.
"""
o.: "... /:,~,.,..
.
..'..
,
~I
'~..
.,jfj , (~I;t\'}~

1,.;;'.

~~t_","="""""
~( 'WI~
'" ;1) jI.:.::
~ ;:. :.
r, 0'

' ""'

~"

,-

'.

.
c"

II '~..,

,,~..1\\'

,~.\. "'"",' ...?


'.\ ~ (

..- ,~
(1 Il'.,,, ~.
/:
---'-;:J:::~". ~"~=r'~~'~
~- t l, --~ "-.~ ,., .=--,-::-.,j_.'~ ''~~'."
'

:::)

,," () '\ '1


- ,.' " . "i'

l ( _('0"'_-\. i
r.-:+
.

la-.!:

1--

.,

-,B---

.~--r

\ \, '.'

~\,~ l .

._-

J
, --,:.
" T ?,

'o.

,"

.. '

"

... ...
I
,... ' , "
:' ;...0"'\.\.0

J L~.

-'. '''''''--'.'

\. ~

'L

I,

i'

1 :

'.
,

'--'-'

--- ,
' \\'
'

.j

I
"

j
._.l_..L~:::::j;.~LL::,::J,,:

----,~

l_-

""*-'--r

l'

I/

," o.- '.

"

':'---' . 1,

'

',.
, : t:.;,'i:
I

--r

fr'!r~... '

'

[ I:
.

.-. -,___A,.. ""-:;",:


.
,~;~.

- 'r"'--"-.

DACIA 1300 AUTOSl\NITAHA


;A.,

Fig. 1.:1.

'

~
~

--

- ---

."""
,..-\
"..

L
A

'. .::

~,

DACIA1310 BERLlNA

a
Oii'<

"",,,,o, ~...

E
G

-F

DACIA1310MS~i MLS

b
1\)

...

Fig. IA.

,.,,,~

"""V -~...

~ ~

.~

bord pentru defectiuni la sistemul de frinare; frna spate C'.lrcglaj automat,


a:nbreiaj IS0 'DR-\; servomecanism de frna .tip Mastena.c etc.

AutoturismulDacia 1410 Sport (fig. 1.5) este destinat tr~7orinlui


de
persoane, a'.ind o caroserie sudata tip "COlipecu 2 usi".
"c= Esie dotati cu motorul tip 102.00, a...ind cilind:-eeade 1397cm3, rapor-

tcl de ccmprimare9,6 : 1,puterea maxima 65CP (DIX)la 525u rot"" ,in-

't

)t'
t

"

,~

',; '

u:l cuplu ma-'\:10,2 kgnn la 3000 rotimin (v. caracter..stici1et::>ill!:ce).


La acest autoturism se pot monta cutii de viteze cu patrl (TIp 352) si
cbci mpte (tip 365)siambreiaje de tip 180I?BR sau 170 DBR
Prezinta n interior tin confort sporit, concretizat prin: cE:nafuor mbllil2.tiiti t-si eficace; scalille stiliza te ana tomice si cu rezemat~e de cap;
ogli:G.dainterior zi-noapte; minere de Vh-aj; set radio-casetofon etc..

'
' .!
~,..
,
C1
:'i;

'

t .~i

.fl

'

,.-

...

,r-.o:

i ~'i ,~'
1' .,~.
~I

"

si

..'1

!
j'

'~~

i~:;t

"

[Ji; I
.

~!-.!~,
-"

. ~~r:
'.

o:. o
-':
j,

~ 'f-~~f,I;;J
~:'

1!

j.ii x 1 I
/
UJ ,*1-,- }:UT'. i'
~=-'~~.-L:==i
'1
'

!'

;~~I!~
,

..\utccamioneta Dacia 1304 este un autovehicul uriEtar rapid cu doua


kc;:ri, a,ind ca:-oseriasudata pe o platforma. rigida, cu care iorm~aza o st:ruc.
t'~~ autop-ortanU.

"

Autocamioneta Dacia 1304se prezinta sub variantele:


- tip PICK-rp - 2 locuri (fig. 1.6);
- tip PL\TFOlillA - 2 locuri (fig. 1.7);
- tip PL\TFOIDL\ CU OBLOA.'\E (fig. 1.8).
Toa:e tipurJe deautocamionete sint echipate cu I4o!Or ~p 102-00,
2.:!lplasatin fata si tractiune pe spate, trans::riisiala roti fad:<lGu--,e
Q cardan
.ka~-itudina.1,cu arbore si lagar intermediar. Aceste autow2c:::e sint destinat~ pentru traIlSFortu1:'marfurilor industriale si alimentare de mic yolum
fi containerizate; butelii etc., precum si pent..-uprestari 5e~ri catre popular:e. Sl1prafata platformei utile a camionetei este de cca 2,25!!l:, putndu-se
rez.liza si un volum de transport marfa de peste 2,00 m3.
Autoturismul Dacia 500 "Lastun" se ncadreaza !1 a1:totu..":.5IIlele
de
foarte mic litI'2.j,asigurind un transport de 21a 4'p:-5oaljeb. spec21 pe distante scurte, oferindu-se urmatoarele calitati: economicit2.:~ (CO:;JSUIIl
cca
~ ljiOOkm), uscri!lta n exploatare si intreti~ere, simplitate ~.ipe:iorma:ate
diaamice remarcabile la capacitatea sa ('\iteza ma.'\:ma106 km.:ora.; dernarz.j Ola 400 m n 26 secunde, Ola 1000 m in jO secunde, rampa maxima teoretica 310/00si distanta de fr1nare cu doua persoane la berdIa &0k::njora este
de 46 m).
Habitaclul acestui autoturism e,ste,simplu si cu po51bilita.tide modificare a ,"olumului interior prin simpla raba tare a banchetelor din spate si
d'.:Dlasarein fata a scaunelor fata.
lIotorul prezh'"lta doi cilindri paraleli, in patru timpi, este amplasat
tI'2.:l5yer:>aldeasupra puntii fata n partea dreapta a ma,-in.!i Sistemul de
U!l~ereeste clasic, iar racirea' se face L'\1aer venti1at special.
'J Tractiunea ~te totul fata, mome:J.tul motor transmitfudu-se prin doua
~te snt indepenseDiaxe planetare iriegale. Organele susp~iei Jata

c}
1-.
c:

,/~-'"
,.
'
I
l' ',\
I
I
\
\
. I
' , I
\...

..,

l<m
1

~I
.

l
r

z---t.

=-,..-,

'

<
u

"~o

1,
t
:/ I
r---"-;'1- I
I
'
,.
-'1,. ,i ;;!. ii:r._. i 1

>
, ,.-

"

11 i1"--"!
'1

;..,;"1'.-y:

"

;...~ V

";

'

.!

'!:!

"

"

'

'

:t~.

i',t~;:).
11-~~ ~
...,...,"'.
'o' " -

t'::i
''''

,"..

.."'~'

{;

'
I
,\
.

;/,

A...ind n vedere diferentele coIistmcti';e ntre autotu:=3Dul Dacia 500


si celeWte autoturisme, tehnol6gi~ q.e ntret~ere si repara:-e :G.U
este tratata
in :Jrezenta lucrare, aceasta putnd .sa. faca Qbiectul miei lucrari separa te,
iar- prfu.dpcle1e date constructive si de e2..-ploataresint prezentate partial n
1.2 si 1.3.
".
~ ~
..'-' '
"22

...

c.e::te, ccmpusedin arcuri si amortizoare.

. i!

"

"",\;~

,.

/)

~
o
~
I
~
52
C"'1
...

!r -- -lI
- .
l

T!

-t1

.,.,

O,.

23

...

,. -- '.
.-~:-: .~,

---.
""

,.,"

~~f
-

=~r~

.14

BS!

...=

r:
,
i
',

~
.
::.

fi

~.-.

'
'.

~'

-' I

:.'"

~~
";

/'

../ - 1

ZI

~--\:
'li: , ,

II

:1

. -i-<--

..'--1

:' /

-."""

1/"'-'".'" --

:~I ~.. ~-,- ~~~~:~:~


'

~"""
"""

.
c;,~

~
,,-'

'
.

l J

i. u

itl!ij

II I! :''

=: I
.

-~.. ~\
"-~.

JI

,J~
I

,-

:> l

-. -

->,--:,-

r . ._,-,J
IL'~'._'--~?;3'1
. .=. ,

N!N

'

!.

'"J nTll1T~c.=',:,:=~
II II

~-:;7

.::J I~
i

.'

IL

DACIA 1301.PICK-UP
flg, 1.6,
~

1-.,'-

1:

~ -2:;'

l~-=,\

,'"

:,

F
~

DACIA1304PLATFORMA
Fig 1.7.

,.1'

",

~'i~t:,-:i~~~~~~~,'J1iii~L,:

<;':-

,., ~:, ;;..,..

- JO.,

~:

II

.,...0

'~-V-

.A
8

106 -o./i;I',-'.'

-D-

'-'- .-.-.

..
- I.-c- ._",
'
=--'--~-'--'-~ I,=-..;;;..=-.J.<:;'".,:;"7,''",

Jr:

,. ,.-...

.~-~.::::..,
~:.,-.~~~.7"
\-,
'0i
~.\\,
-'._~f;::~,;i~~~~.:

,=-:::..:====--=-:,::c.

, ,:'-'- .:::.

~.
DACIA 1304 PLATFORMA CU OBLOANE
l"il.~' I.ti,

~"'Jrt;;')

---

..,....

. --".-""

-'

.
1.2. Caracteristici dlmenslonalc si de grclIfnte
,.
Y"lo,1 dlllluII,luII"I.. vi du "....dl. 1"'""'" r"...III"

Delluml,..

N"I,,!II

..,,,,,tll,I.U.1I

,1111 lIuII'iI

ti

TIIh II IIII\II

rMII. "" \'1'11,"

"JlILlo tlt'R,'hIH!1.
Gnrtlll
111111111111.
10. sol

sllh

SILI'-

III/II .1:1,111
Ithlll I J lII'I/JOliU
.1<111.1

111111
111111
111111 101IIli

/1.

111111

T(

111111 112,Ii

HEi[)
]!Inli

--

1311 120

nI/II

!IT

11111111I:!1'\

11121'\

M,

11111112!1t1

12110

OII

J1IRtlll\ll\ !1I!:rO I11L9/1JO


I'nllti\
1.1l1.1I1I\"11I1,ur!nILI'!1.
II JlIIII,rul"

11101

J,IIIIIilM1,I.orlnlll'll"
JllnUul'IIII"

111111

17!i7

111111lII:!r,

NI
"'.

111111
111111

.N"

III/II

N,

III/II

111811111\/1
1t,1.1'"Jll\rtll ."'IIIiIIIII!.....",,,
ful.o. i I.I/I[UII
l'

I ,11.1/1

111:1'/

11(1'\ I
1'1"11-1

111111

'"

17Rfi

ll12r./I3(1r.

!IInr.

1-10

830

IBor.

.-

In.J&

- -

\1

,11\'141 I ,1/.f.1I1

I\Hr.

IIItI

120

I:r.o

1!12

o.,

J'i CI
7

11110

lII:!r.

.IB1r.

1:!!

1:!:Ir,

ta:

11110

1:.'1

1lor.
,

.'.

: ...

-.

.-'
\1

r'\

,IWa

I (lHI)I \llIu
1:!:!O
Wifi
1.lr,u

11111\:!

1:!\l1I

IW:!riI

IIII:!

11\1:.!
IWllj
I.IMI

.--

III

l!1I'1Ii

Iif.U

111111

1,

"ntlt,ro

t:1

fUllll 117U

J,IIIIKirncl illtNlnllril MI'Morl"


JHst,lI-l\tl\ Ilitru III fllp1. rMiI
cotiuru
Dlstn.l\ta I"trll lIsl flltil CII

J)lRI,lIlltl Int,ro 11\1110epllt"

II

II

,1:\.11i

(}

.f

cotlcrll

"

II

r.

111111
111111

rillll.
111nl\imCA 1I1I\trormll

COtiOIO
mBt";III" IIMo lIsllo RII/Lto rnrn

J...",,,

4IAMIONJo)'I'

:!.I.II

111111 IiW

,..
1/
/1

111"1\llIIt'ILIII/Ixhlll\ OII 111\

/1

n
I

(1nnsoll\ RJlllt,n
]':r.lIl'tl\lIIlInl,1II rn(.il
1':"ILI'I./lII,ollt,1I1"JI/lln
].n\11II1I totlLlll

II

II

l.1I1I1-t11lIl'I I,III,,II\
(1UII8111/l ra\/l

Inl':If,\1IO
(1111.
1.)

Iilot -

1:1111- ..-".----.,,-,---'
.-.
11."'" r,no
11110
.:1111
Itiu
MANI. llJoIltI.1
1.0.1"".
Noi
MH.MI.tI
1'11,1,. t:"
1'lIliT I'II"-IJ i'
'l'A1""
(lII,,,,,,...I.lv)
,,,""
"101"",,..
(rI", 1,11)(riu. "", tl) (liU. .., 1,) (rll:, 1.1,) (rI .. I II) (rlK.1:1)
(IIK,I.H)
..-- o. ." .... " "..,, -.. ".,WOO fi

1:\110

H'I'AN,
IIAIiIl
(IIU.I,I)

- ---.. --_o".--..

---------II mJlII'ltllIl\ Ilt,1I1

IT.".

..",,,I,,,rlIO''''''"'
'

111'111

I(:r.

htiu

-.

.-

I -

IHIIi
t:lthO
(,'Ir.

r.:JU

] III:!
1:!01l
HIO
lar.2

-122

:!11\4

. 1112&

1200

1:!IO

Jl20

Of

'

..

.-.
IO'iti

IO','ti

IIIIHI IIIOU 1r,r,:!

--

IIII:!

--

er.r.

.--

-,.~

ti

T-;""-j
Distanta

maxima

II:!

+85
3S0-1~0
~:853'10-250

II

si spatar 6caUn fat a.

Distanta intro partea inferioara


a yolanului si partea superioara a pernoi scaunului
fata
Distanta Inre h~nc1ieta.din
spato i pluIon
fna/timea utila intre platforma

si plafon

JliaJ!imea. oblonului
fnaltimea pasaj roati
Lungimea pernei scaunului
fata
Lungimea
pernei scaunului
spato
Distanta intre pedala de
frina. si pozitia extrema It
scaunului fata
Distanta intre jJOzitia extrel1l~
spre spate a scaunului Cap
SI pasaj ronta spate
Iliiilt!mea pernci Cata
Jna/timea pernei spate
Latimea usii spate la partea
superioara.
Gal/aritul intre pMuri
Distant a ilitre suportii amortizoarelor spate
Latimea platformei

.,

mm

mm

100

175/190

190

mm

180

950

950

950

840

830

435/460

435

450

450/465

450

355

QI

mm

Q3

mII!

+Rn
340 - ~50

190
800

830

U
mIU

Ui

450
435[

mml
mm

295
01111 380
111111

111111

IlJIIl

ZI

IIIrn

Z,

mm

111111
mlll

YI
Y..
y;

111111

1501,00
435

462

410

+80
9,17 -250

~8n
f1I,j-~:;o
:'fI,')
3~O

nll11

VI
X
XI

11

o
840-85

mm

Q3

Distanta Intre platforma si


ancadramentul usii spate
(haion)
r,ungilllea platCormeicu ba'lcheta pliati!. .
Lungimea platformei

290/2%
350/380

10,15
1100

1-1-

3:!O
3115

295

1100
IIOi5

870
1290

I 760

7GO

1650
2010

Ortutatl'a

la 1:/11:

-In ordinedo mere

pe axa faf!

- pe axa spate

Greutate mllxim autoTizata:

pe axa faf!

Cu remorca Iara frna

k""

::Jf10
f3n
Ir,fl

k""

(i'n

)."
'::

40n

!(g

Remorca cu frina proprie

];-:O'
,40

k""

Sarrina utila autorizatiL

k""

k""

pB axa spate

li)!

lig

).80

2180

]000

960

960

900

1080

610

660

660

530

600

605

595

3t)

460

400

400

370

480

460

520

250

1425

1360

1360

]230

2230

2215

2265

900

660

660

660

610

720

720

760

420

765

700

700

620

1610

1495

1505

480

45

400

400

330

1000

1150

1150

310

1875

1810

1770

450

460

2275

2210

2170

800

3225

!lSO

540

[1000

530
460
450'
]425
]BSO
(i(iO

fjGO

.115
720
4:!5
400
1875
'ffi25

:!2i5
2225

10115 1115

690

1.3. Caracteristici cOl1structive, functionate si de exptoatare


o

L.

I i

10

r;7I

12

IlIOTORU',
810.99

Tipul motorulol
Cililidree

cm"

Alezaj x cursa

n\ln

1289

73 x 77
8,5: 1

f\)
'O

HUI'rt do co:r~~I:~e
Pllt~re (DTN) la 5:!f.O rllt{
tll1in

'

! -

CP

64

8]0.99
102.00
12f;9
1iW7

102.00

G.V.600

]3U?

49!'

73 x.7
7G:t.7
8,5:1
!i.n:l

7Ux77

74x 58

9,U:t

9:1

--

54
fiii

135

22,5
..

...

.
...~.,
~"".t'",,"''''.

"1''''t

.....-

...

..................

.........

~~

.,
.II~NIII

01111111IIII~XII\l h~ IInon rOI-/1I111I

1, .::...1J I

1"

IO,:J

.III,:J_.
-

II,Ii
1.1104.:J

-",'.

!Il.

1'/

II

1I,,11i

-.----

J,~'I

--.'---'---

.-----

.111 ti MI' 111111111

TII "IIIIIIIIHA

A~o~llroll. "III'II.JIIII
A vanslIl tloHohhlorli SlIpl\pol cII.
,ulllli"lo
T1\l-lr~hl"o'" 111I1hl,lorli "IIJln.JlII
.\0 '\I\IIIIHIII
.Tocml l1\tl'O c"ILeI" ""1'111'01 ~I
emlhotorl
h~ ror-o: ovn.Ol1l1rO
I

811j11~ lolol'I
-I\'III\"io
-OVI\OlllirO

DOAOIII.loroll.

HAO

20

[tAO

(10

7.720
7 ,'i':!li

HAO

1101

U,~...O.\Jli
O,2...0,:Ju

7,r.3
7.1o:J

R,200
[1,1'011

I1
{i:l.

n:L I

7,[,

nlll;oro Huh pronilluo p,.in 11111111"1


CII 1~lIg"CIIU.l
EI.IIUS, ('II OIOllluilt [illmllt
.liu Itirl ill, "",.0 1:II\-"'mhll

Fi trul do ulol
rllllll'lI

IlII/ioro
COrO"IIIII1~III,olll'f1
(111111':

--

.1"

1.111'11-

,IIIN/,'IIII
'''IN/''IU'

7'//\:1;:1/\ 1'01-/111111
411011rll,./lIIlii
HIN/I'II".I .111rlhllrll

IlIlu. 11,7
H,r.

un"'ro

'1'11'
l1irouln.t,11\

62

()

0J:1

Hls/NI1I1I tlo ulIgl'ro


'I'i l
1'1'1,"11111011.
ullllllllllill

0,20
O, Ir.
1I,:!r)
O,IH

IIlIn
111111

Avn1\AI1I 111\(11\1In. npl'llllioro

:12
I

111111
I111U
111111
11101

IL.hlll.11I

-III. cl\l.l:ov
1\,1..

c'u

111'111,1
In

Pdn

1111lc1111111

'.I'ompomtllTII. do dORchidcro II
/umoBtn.tllllll
VontillLron. n.crull1i din compuI'I

II

.....

-_o ---.-.

Or.lhl(!1I. .ln I~Jlrill.loro


"1"t~IIIIII

.#'->

~..:;...;.~~_.

~(J

Ou 1It'f
I'rln vt'lIl 11111.01'

clrc'.IIII,"1'111"11,,
1'1'111 \I"I.hI'

Jltllllpii cOlll-dfugli,

Ril Bau 8f1, conform

. tlmontul motor

"1 .1

MI,cILnlo SILUoloctrio,

tll-lllI~l\

variantol
conform

fll~ltllllllj tllI IIlhlll'lIllIrll


Alllllolltlll'lIl~
CII .'."llIhll"lihil

\'11" p"II'(l1i ""

1<'1\1.1'111

\ 1".,,1., 1\11..lulI11'"t filtru,,!; ,11'1 I,Ir!.io "1""',111111


cilll !'ill,,," II~ hol,mrl> III Im,hll
t",. ~i l'ill,ru ")ln..lIll

I1III11111111nll
,)1 "II.r1II1'"'l.hI' lip

Mec/lllic

vn.riILntel

IItMA,

1'11 III (IIi. ..1..,.( ri"lI.


,,' 1'" ti. II , 11,1III'

nAIli"lf.

'il:!
.10

111'1'

l"ill.rlll '\0 olllllhll"!ihll


SI"I"IIIIII

tllI

11111'111111'1'11

IILM.N

1:JV--41111170Ah
I:JV
1111II r.oO W (1)1 IIlIu vnl'inld,I
JII:I'H 1,110 HIIII 111-1:1 III""',I'I"dll
II';I'H n:':lIo ,,1""11); 11::1111~i a:JanIII.IIIIf}O
[)upII.I'llr-II.III"i 1'" fur-lntull(,1l tin :J II!!
llWH t.il' III I.t, 1",IIII~II., 1'1l.,',iln,1,1 11101
Hillot,1'I1i1I M H-\l:Jf, ~i II.."IVII.Ic'III,u
110: 1':-1
1,11'
:J,Hu,
:J ,.\:1 "" l'IIIIIIIII,lIioh,.:I.rulIIlI!;IIUlillll.

ml'H 11H -

'I'i(llli hllt"rh'l
.11I1~""I\IIIII1,t,nllr<.
'l'lplll
n.lt"I'J\I~tnrllll1l
IId'''I-rO'(II''~tllr
.111 tOIlHlul111
ItUllt,o 1'-.1iul-cihlll t IIl'

Hlllllp'" ,\0 n.prln,IIIro


]I.,hlll'" .10 11I."",\.io
lIu.11I
1':"',',1,1'<1
11111
I,orIII .It, porniro

--

'I'I/ANSMISIA
Alllhrlll1l1"1

l7ullllll

'I'i(l
IliulII''',rul

1111,''''1111'

"''''

I:!n

J)jo.ntotrnl

oxl;orlllr

11111'

17n

ItuhlllJlll.ul

1701H1H
I iHUllll1l
I:)U
I '1:)'1
17n

. :(1

.Iu )ll'UUIIiIlO

1'10111111

IIlIltllln

1\10

1:\'1

170

IHCI

17nllllH
IHtHlIlH
I~:n
',::,/
1'.-0
"UII;

lHollliH

01711 11111\

I:'I

1\111

:1110

.1'10

l~f;rlll~, ,'U hilo

110llu\lll10.

ar.:]

I:II/hl dCl vllflzCI

alill
",""" ". '" ,",,, "1"'" 11116
I'rllI 11nlIIrborl CII luf.lcl1llntll

'1'1(1
'l'rllll"IIIIHI.. III rllii

110111""1111111",,

pr.on

10/\.01
I'ri II 111'''''''"

nllr.1/1."

..II:

111111,

'n II:~ It, ,"I

~',II /II hll..11 ',d 1/I.,;Ilr


11I1,ol'lllOclhll'

-- (I",rlo ClltlO: 111 nI)


- l'"rI,II Tont.ll: U Ir. 8(\
IIJlU-;HI'1 A
Ou

'I'ill
nllllun';rlll .1" hrur.nro:
- IId,l'o trul,UlIl'tl

w
....

. ,. 1rlll'O 111'1"'(i
NI', 1.111'11I~III Vllllllllliui

III

'"
~.

1'111,

crumII IlII..ll,

I'rln .\111IIrhorl
III' "IJNION"

.11111,"11.11'11"/11'11\10 : 1.

\
11,rm

10
.111,71>

1:',:111

U,/\
~

..

1111MOlllnllllrl\
',Ii "Inl"'-o

fi,7
.111
11,07

---,.,.

i..:i.::!;"~-~,=~;r-:","*",,,"",-,,,,,,,;,,.,,,,,.~,,- -.0,'+','7""

""-,' ;e:,'''i'

,-....

--

"-

"

"-,

'--.,-.-

I '1I

]'Uri'l'l~ SI SUSI'ENSm

FATl

I
----

JtI

IJ

I~

Geometrie
Patrulatere deformabile transversale cu brate trillnghil1lare

Suspensie

Tip M,\O
I'IIEHi'UN
Idt'/Il tiJluri
Dada, fara uara
anterioara

Roti indepe/\,]cnte,
arcuri clicuidale, an!llrUzoare hidmlllice,
bani antirl1liu
Unghiurile de asezare a rot,ii:

- carosaj

grade

-fuga

gra de
grado

- nclinaretransversala
pivot (stabilitate)
-convergenta

130' la semiincarcat
(planseu ol'izontal)

l'entrll
nca.n'at:

~tatic

'

147'

4:i: 1 (planseu orizontal)


125'
Egal la cele doua roti directoare. Difcl'Cnta maxima ntre partea
stinga si partea. dreapta: 1 (senriinci\reat)
12"M'
.
Deschidere 1 la 4 mm
fnel1idcrea 0...3 mr,l Dl'selJitJe.rea
I
(blcarcat)
pCntrn punte
O la 2 mm
mot oare spate'

mm

I'UN'l'E SI SUSPENSIE

SJ'NfE

GeometrIe
Suspensie

Axa rigida
Osie rigida, arcuri elicoidnle,
aroortizoare hidralllice, bara
o.ntiruliu

Unghiurile de asezare a rotii:


carosaj
Convergente
Flexibilitatea la roata:

grade
mm
mm/100
daN

-gol

Axa trasi
Osie rigida cu
arbori planetari
total descarcati,
nrcuri
ti
ce semielip-

o la 030'
Deschidere O la 1,5 rom

85

63,2

fi8

- spate

Disc
"~"'~"Cr',

...
I
:lIi
~
'<

.,
..a

10'

en

Disc
'l'amulIr

'l'ullJbur

r.omanda frinei do .orylclu


1"rll1&do .taliollar"
Suprafat a do froeMe pe disc
Suprafata de frec/Uo
pe tambur
SISTE!I DE JUJlUlNARE
SI SElIINALIZ1\RE
, Tipul farului

- .,

,<!",.

."

'

Si amortizoare

0
Inchidere O mm

SISTE:&IDE FR t~ARE
Frina de serviciu:
-fata

Punte indepen.

dOnU ('11 arcuri

rlicoidale

O Ulm

'1 Ilmbur
'J a mb nr

. ...,

"',"'~" '"._~,,-

-".....-

Hidraulica, cu corector de presiune pe rotilo din spate


Actionare mecanica prin cablu pe rotilo din spate
607

cml
cm2

452,4

480

462,4

480

190fata si spate

Rectangularc 12V 40/46 W sau


Rotunde 0 146 '(2 x 12-40/45 W
+2 x 12 - 45 W)

Rectangulllre
12 V 40/46 W

Patrat tip
]<'AR-2cu lampi
de pozitie
12 V - 4 W

Lampa fata pozitie semnalizare stnga-dreapta:

- pozitie

12 V-5 W
12 V-21 W

- semnalizare
Lampa spate stinga-dreapta:
stop pozitie

-- mers inapoi
- catadioptru

tip

1.4.

Viteza. maxima

t.)
t.)

Dircuit de r1cire
Darter cutie viteze
Darter motor
Rezervor lichid spii.l/Ue

arhriz

SeparatA

--.
--

km/h
I

1
1

140
41,75

LN-7

stop separata

12 V-21

'lampa numar

Timpul de demarare pentru


1000 m cu plecare de pe loc la
sarcina maxima
Rezervor de benzina

12 V-5W; 12V-21 W j Lampa

12 V -21/5 W

semnalizare

TipLSF.U

12 V -21

Da

12 V -5 W

Performantedinamice
.

138

138

140

43

43

140 150
41

CC& 47,50

li

124
54

37,5

'

2
8

0,6

10

125

124

57

57

50

12

11

5,5

I
-~,~,..
~d.",

"-"
~

c:: i:.<I

--

:::<

Capi:olul ~
:.'::::::1

I!x!

1_-

~!OTORUL

cel>':, c .L ::X .ee

:::::J

l)'

1:;":1::::

c::

I c

Ci",

--

..-::::el

1.x . .__1

~:;f;~~~2~Ci~!.{~;~i~:::~~;~;t~~~\~:~~'
~~~~~~!r;~

-io1
,

q:=

!; ::i, 0=X;~

. ~<;xx~~

Xx

:.::x ~xxxi

",r'
r,'~

x::y.x:.':::::
,

-1

~'7

,..IXy,

.. ;"

! i

xy.~Y,~

x x xx

=X

x~xX;.--:

!
1-1

::

~, ,I

I-,
I

1. I !:~Xf-1o

Y.:: --

~xxxJ

X::xxx:-:::

Y.XY.X,

---- '
- .----.

!y.,::x

'=-..

- . ,,,,,,

''''r~r

{'

\"

-,

!.

1r

- -,

/-~~

jI
{'

1";\
' '. ~[.
"~ "- -.-'

l:xi:::::

I.~'w

( \-;~
-

o,

4=

,,,:,

. ,-.
~-!

{[lf-

;;:. -

)_t-

'.'

-..

"',

~-S c~~L\

E. I

"~"
;,
:-,"'-, -'-~-- '- ~ ,--=:~

:::=::::::-:1:" . ,...0
~ ; "--I-,--,,"~

'~.J

:~.

V":":'
~
-===

"

'

:;
r. I

~~~~

"S

'

~~l,,-~
I--}r"

::::'

I,.!

i:::

J I

~ . ..

- --.t
1 '
I

II

::1

1 1 II

.- 1.
L --( ~

''"''.

."-

g:i;J

~'\

\.

=-

.
...''-'

-J~..T-:;!-;'

,'~"'->'--:;"""""' -:,
_o: ';-7-~~~
~~~.
,' ~o
. '. \,
"'~.:>~.d~pr;l~

o"

"...r.

:>";->.J,~"--,,

--.' I

- - -'
-"'-::-=

,-

I L J II! I li!

II

I. I 1( I I

I !x:

.-

1_-; . I

\;~~Y'.rF

'::L/".:::'.r

; 1::

:2~~t
~

'"

I I 1:

1 ! '..! ; ,~ ! ~ !

I I I II! ! II! ! ! : !

_c

0-

,~

'''
M')

.'

f, t~;'~r-~r: \-"1 ~~, \1

': ""'~~~.\

':"=-~

~'..n

2:~~!---!~~~;_H~

'

'

.;

.. -.,...

11

ii

II

,~:;""

I':l,~~

'-'t

o>";"
--- "'i~

25"

':,

=:
~

'o

. I

\,
,: ',; \.::;
:; ~>~ij
.' ~, 1 ,r=-,
.=.:'':' ""'--""
.. :==
,~,'
; II
"
o"

-- o

I" !

'-

'.";

.
, ,'"1,

\,~t

=~
-~<'

-'

f
i

~o~.

-' .:.-.

\\ ~o ,

~
",

J
'-o
.,,-.r

\,

.,

. ~

~--.

Fi~. 2..i,

a4
3-

'

')v~

=:r-'~

"

~~~I!
o

(.,)

"

I
I

==-~;II
'--~-'!i;'_1'

L :~, '"
"

-r--:"

II

\,

'I _<;0'::~ i I pt.


;==':::::
-- .' ".' o~20
I
'

';'::,,,,: 1

..

..

l"-~~
~'~

~~4

I"

j..
.

~-~---

1,;.;1

'-"Ii

,,-.. ~
I:':~~~

~j

"-"'..
.;,j
.I ~-"""",,>,=:-1:? ,-'
!,,~. '=;~o,:-,.; li

",

...~,.~"
~:.:;.
~..~;,-~.

:':

,. . ~

-=

z=- -<=-=~:-~~h__7-

:;1
...

,_.~o_.~o_.-:'>

,:'.'::
.""
:>
~"."
'. -- ., \ " ';0
I"-'~'"
:,--.;.;i ':iI
'~'-::::..
._,.r' ,..,,.'
~ --..
.,1;:-i ,j
\" ,: il ..-::., , 1~i ! :-.'
' l, ,: \ 'o~
;'.,
1
.
1"1'
, .,"
"
o'
; : ! ,.1 ; .'I ,A~ \, \
\.
I ,.
,\ -",' , ,;, , l I'
,fi'
o;, ---=-ll,
,'"--. '-',~'
ii-.
.,1,'"
,; ,;',L:
' ,11'"
.'~
.i,!.-'
-'.,.-';
--;
..-:,
IJ"
I
,;--.~
":,,
. :~~'I
il
...,..-, o;==..- ~" " --==ro .. ' j\-" """'.' ,.;,
=='! -=-1 ,n-:;,"
. 'i;
!p...'--""' \
'F -". ,,\ I 1 ~ ,,1- r., '.. , i (--'-";'"
.. ..\':.; ; lL7.?
!

U
,

~~ ~~~-~~-~

"

l'

I ~~~~~~

r-'~ '-/r'./:~ :)~~J:


~-"-".

I
11
1

JY, !eX

i
! --

,-1
~.

-f:-

'..."

'

.-

xx

r-,

~--=::-~
~J'~~;ti.

;, -

_11111
i~ = ~y, =::
LI . _.
i I
;
l' l ' 1 1 I I 1 1
::'j~.
.-

il:

,,-

~ 1.. j
>r:: , I

c
C

=_x . .~

!
;

e> ;1"
r.: , I
(.)
CJ
t;.
tr..

',.:

I.Z._-:-~,. '-', ,',

.-".

~".,

ffi:)i.<J1i.Uw

:y.

S I XX"

"

~~~"
..'",,- 1;o;~1.;ri11as.
~-- ~,~ : i: denl.iU:area
P.. e~e."..d

1.

n..,
~~~
..

..

:'
35

tehnice,

. 2.2).-, l"H<O.lC
yl alte

elemente

eonstructive

(v. caracteristicile

r,

Vl'dere dreapld

In fig.
2.1.. 2.2 siansamblele
2.8 snt prezenta
te desenele motorului.
de ansamblu ale motorului
810.99,
cuprinznd
si subansamblele

Vt'der~

.. ,

sti'ngt1

:iil

36

'711

30
1$
1

37

'

,.'

"

'

3J

'
i1>

.. 1

29

pi'
iI'>.

I,!:
,,'
!' ;
."
~.

,,,
if
,. ,

. 27

~:

"(

['1

4
31{,

:/

. "2.5

_21

2!i

Fig. 2,2.
Fig, 2.3.
Fig. 2.1, Fig. 2.2 si Fig.2.3. Motorul

tip 870.99 pentru

autoturismul

Dacia:

- blocul
cili~dri1or;' 2 - camasa cilindru; J - chiulasa; 4 - garnituri) chiulasa:
P~t.n;
10 - ubo'<l,
<otit; 11 - ubore ~ "un<; 12 - bo",nol d, ompl",
a capacului chiulasei;
17 - tija culbutori;
78 - tachet;
79 - fus palier;
20 - fus
arborelui cotit; '25 - sorbul pompei de ulei; 26 - a:'{ulde antrenare a pompei de ulei
.. - pompa carterul
d, bon';n';
.10-35,ubneat.,;
32 - pompa d, apa;
inferior;
- dispozitivul31 -de V~tHato,;
por~ire a motorului
.P6
'

.-~

Fig. 2.1 -: sutiU1ie IOl1gitudmala; Fig, 2.2 si Fi!,!,2.3 - sectiuni ~rallsversale;.


.5-:- car!erul inferior (baia de 1!lei); fi - capacul chiulasei: 7 - PlstOn.; 8 - hJe!il;
1I1el; 13,

a..'l:ul culhutorilor;

74

cu ajutorul

ma.nivelei

supapa;

73

arc supapa;

(rac);

36

alternator;

76

surub

de stringere

ma.neton; 27 - pompa de ulei; 22 - '/olant; 23 - curea '/el1tilator; 24 - fuJla


fi rupton,lui-distribuitor;
27 :- pinion interme'diar; 28 - ruptorul-distrib~jto.r;
6J
gah:na de admisie-e'lacl1are;
J.I - joja de' control a ni"/elului ulelulUl dm

37

- bujie.

-37

aJ
/'

'

Io

HOlil'

I Nrde

LIm"t"r

Fi~. 2.4. P:":d ideJ:ti5.;.:r~ /T.owr:


7 - t:pul'I:lororu!t:i; :: - n:::::.i..-::1de fabricatie.

.'.'

'!.

.'.

"

'

JIee:mi<m1l1
CiiinG;ii

U.M.
.10';'-)

r
i

CjJindree ~.

cm~

Alczajul

mm

Cursa

mm.

RapGrtul de comprimare

I-

jI

Xnm.a.rul de cilindri
ciJi:HlriJor

(m-..l spre nhnt)


,-

Chinlasa b!oc IDllti;,r :::.


,
Chilll:t.sa tu.mata di:: aliaj de i
aluminiu
,.I-~~~
Cuplul <le stringere pcntru
suruburi le de fixa~e

i 11&5

~3

'it3

77

..

"

a.

chiulasei:
-Ia. rece
-Ia cald (dupa 50 minute de
la oprirea motorului)
-

! .3;J;;'-~

'.., ,1);) - ' ,,

m:trui

;3 S .))0 rot '=bi

1~~.:.~
:i.:3 000 Tot'miu

--

- - -

-'..=
"""

!bip-

-_o'

-'

--

5,5-S,5
.6.5

- D~rmala.

rnm
-Volumul camerei 4e_i1.r~ere.,1 ,cm.'
;'m

mi!:,'i2.10

J mi,"."
35,6

6,..').

5,5-6,5
6.5,

'A.,
, 3 ,=.
t ,-,-90
mi:!.72,90 , min72,40 37.81-.
I 36,67

~'}

I
i
!

-0 '"
. - -,J~ ,--

'J.C'(\' -.>'.1

~.;:

"-'~

f'-i.~

1)r:.J--:' ."
"~o - .,'-

.', ,.,~~:'..j;!
. ':::.
:::: :j~--::-i

o. ~:'-).

,i.f.';:)- ',.,'1;.

".',j

'.'

->';\m

n:m
.

t
;\-.

Sc:;suLde

mQ::.t-;j-

,-

I::~m~tr.:J

:;:~-;::-'..i
a:l bosa'al

'

~!'!I

r;:.I~~J:: ;--~~'ff

-1
L

~~:;~;::!.-

r.T--c":,ta":.

"],!'"

1~;.:'~~'=2.

'"'..;:,-'

I,
. )

:!:m

- rosu

!:}:TI.

Lur..;imea ar::!ci pist=clui

,:;;.; ~ ~:"
y,~.."i":-c:;.

IP-m

a.1 :::.:;.:;::

{~~:~:~~~:.=:.~:

- galbn
f;j,;~ou

L"- -1.-."J

,
I

a!bastril

::~a:n?,trul..fx:cri.).

I
I

rom
n:J!l

{~V';1=~

-,

1 ~i: :~~~~:,-"

F~'~?;~'~:. '

, _..

- ::;/,.
ill

;,

:!

'-;)

39

'-38
..

;;.
'" '

,.,}.,:)

il,"" I::;ha,~,j
,:.:" ;:i. <.1
O.:~ ;-;<rG'}

mm

e.:J~:1'):
- all::>:ru

I
5,5-S,5

II

01\'

H~:i:~:'=1:~:
.: 6.:))' - ~,),
J-..
.,
[ 0-:.-.:)0],

I~~.~("- .!.~}.

~I

~,))

I
I

!::m

t:';;;:,'::.uluitcc!e ~ iJ:::r~:e-'
I
I
i

da!'\m

!
I
.J-

';'5.3

1::.'-':.( -

r~:~:~~= ~~;

~~I.~f!~-:-!!:

::!::J.

- .-eree

-roslI--

..-'"

l:,j.~I(-:::::

'';'I'.'oIJ

i ';:;.~
- '- t',
Ij ~73
1. ~11"

,--

.
I {.-'.,,'j~-.:>1),

r.:m

..
,;,..

Fv.l:jl.-l'''

""
)
t,f~..J.';',-J'"

ci:..'-rJ2-<l'i

.t

IU:i~

rom

p:ston. !J= 7:"c;;t)n.~~...:tii


D;~.mHl"'.l! er.c~i:;r ~l :;:'<~0'
::l'1l::i (core de i=perflli::~.':

. .

ro t '::::;"~ .3 J ~'.'-' r.~t rnm

.'---

; ro'.imi -- t
- inel diDcu c.i;occu di3- I

:1.,3:1

9,.J

:-

linie

de eta.:J!~.-e

'L,," el:l Jli.-tiece


.'
.
.- :mlI.~n

lua-lUme:!. chiulasa:

- de reparatie

,5,):1

L'';'OJ}I)

!:Jm

f3: ---

iI -

_ci! ch:la..<3 I

H!:?

'i0

7/1-

",)c:

,\

1239

!.
!

J,}cui intr;> cili::dri si pi5:':.3r.~ 1


~~~:Jte

1.133(11)0 rot!cin!

CupJul maxim
.Afezarea

5,3:1
I
i
CP DI~~ I ~5
-- rQt.=1
..,
.
I ';3;)~ \;;0
da::'i"mII Q...;),

Puterea m:aimii

lo-~.rol)
1'"r2.,'3
1U~.;S

I
I

c::.i::1i:-2or .~;!e

p i3D.;:l ~ihrii

~:~.~s

ti b!oc

!i..;) .-

IDJ!l

1).1'5-

--1.

! mm- - .1I

baltime~
11,,'<1 ="o,...~~

.,

Dia!!l~trul de re:l::3re

,-

.. -\
'-!, -rom-,

2JU::1r

:illJas:rn

tehnice

Caracteristica tehnici

- rosu

2.2. Caraderistici

-\'"C=d~

'.

-1

D!3m~tru! k:eriiJr al M,-i:!rl-'~~


-_o (cote .1'' ~~-.:rf''''''-e
-:
;. ji

trului de ulei (fig.. 2,,4k .


Pe placa S~lt poansonate: ti;ml mobrdui si ~er.a <i~fuhr:.catie(ex.

i,

motor

T::ir.:~~T:.i b.~(.;-

Dat'~le pentru identificarea' :notar-aIci snt re:l.c.tepe c placa cireptunghiuIara, fixata prin nituri n part::'3.st!!g-l a bloc~ci IilG:O:,deasupra fil-

OJl.j

.. .2----.-

10.997).

.\

r~:Qn:n:lrh ~m
~~;.;.a in i
(:.::a.! ::3ITj~-'ii ~ ~~>:~&Saj~

.,

.,

I
'!{
I!
"

1
.!

Montare ax piston
Grosime segmenti:
segmenti de compresie
- segmenti de etansare
- segmenti de ungcre.

Deschiderea

-1

dintre

capetele

s\,,-m5ntilorla montaj la rece


Di..m/ll,,''llexterigr al axului

Presat n biela si liber n piston

mm

2\O.2o-{),40)
2(O,25-{),./0)
2(0,25--<>,40) /','510,2'-",40)
410,20-0,35)
4(0,20-0,35)
--

mm

mm

-2(O,25-{).40)
2(O,25-{),40)

mm

4/0,20....:..0,35)

0,25-0,40

~.

l' c
,

mm

- galbel.

mm,

mm

rosll

Arbore

Decalati

Numar paliere

Pr,liere gale tate :


;~
'."

~:

ii ii!

~." ,il
r~ .::
~I ,'i
I;f: ':i

f~~i'"
'jr,
"" "

.f,

!~'Ji
if~1
;,",~i
j'i!

'

f. ""

it
'1

I",
el(

.~l'

,! !'
atn,

...
ii
i
..

r~

:,1

;,
~,j

fift'
~!i
~. !.,
c<,IIi'

~~

,',
- ,i.itatea siovalitatea

mm

max 0,005

cota nomiIHJ.Ia
cota de reparatie
toleranta
la rectificare

- conicitate, ovalitate

Cuzine'i de palier:

cota nominala
cota de reparatie

J ocullongitudinal
cotit

mm
mm

Cuplul de s-trngHea suruburilor capace lor p"Iicrp


Bielr
Diametrul alezajulni n picio-

ruI bj"iei

mm
mm

Diametru!

biele;

40

ajezjului

in capul

44
43,75

mm
buc

0,06

de dinti ai coro~nei

buc

Jocul longitudinal al arborelui cu carne, masurat la brida


de reglaj

mm

0,06-{),12

RAC
RAC

22
62
60
20

(la

AIezajul ga11fii din bloc:

45,75

cota

nQD1'nd:;,

cota

(1

2,38
2,43
,.

5,5-6,5

~
2O-ft,C2t
-0,041
'

Supapa, Icaunul rnpape;'


ti bUCs/1de gllidare supapa
Di!.metrul tijei supapei - de
&Jnli~ie si e acuare
Diam~ty{11talerHlui supape lor:
-admisie
'"- evaeo&re
Jocul ma.xim ntre tija supapei
,1 bues& de ghida.re;

- admiilie
-en.cu&re

~RAC
RAC

--

,--- ..--

..,-

mm

-'
19,0

mm

19,2

mm

..

,tie

TiieJare
Lnndme::.
Diametrul
Tolera.nta la rotire

2,28

47 ,6l4:t,Ol1

Arborele cu carne
Numar de paliere

..

117

-surubcuplul
de stringere pentru
urile de fixare volant - -- daNm

4(;,0

mm

mm
mm

cota de reparatie

-cererecota) de repaxatie

0,05-e,23

.,

mm

4,5

- COt3 nominala

I111J.X, 0,005

daNm

daNm

Tarheti
Diametrul exterior tachet:

0-0,02

IIlID

Cuplul de strngere al piulitelor


capace lor de biela

---

Grosimea semiinclelor pentru


preluarea jocului longitudinal

al arborelui c'Jtit

0,31-{),57

Diagrama de distributie:
avans deschidere admisie
wtirzicre nchidere admisie
avans deschidere evacuare.
intrziere nchidere evacuare

3,98
43,75

mm
mm

.mm

101arborelui

mm

0,03

Mecanismul de distributie

71,anetoane galet;ate:
Diametrul fusului maueton:

'

46 sau 54,795
45,75 sau 54,545
0-{),02 sau:!:: 0,01

..

t;

- ""
{)

mm
mm
mm

fusului

max.

Jocul lateral ntre capul bielei


si arborele cotit

la. 120 SAU 180

- cotiJ. de reparatie
- ti)(cranta la rectifkare

cota. nominala.

'' ' r

i.

'

Diametru! fusului palier:

Rasucire san ncovoiere

-numarul

a. capetelor

r.otit

128:1:0,15

ntre axele bielelor"

- fulajulmaxim

r91!J,9!J4(-6)
,197(-3)
-

"RAC

V o!m',l

r!)19,!1Hl(-9)
,()94(-6)

Pozitia. de asezare
segmentilor

mm

19,997-3)
{20,00O(0)

mm.t..

Distanta

Cuzinetii de biela.:
- cota
l.1ominala

p!.st.;1!ulu.i:

- J1.1bastrn

..

19+0,21
+0
19 '+0
2+0,21
'

mm
mm
mm

176

[)
O,4-{),5

- .
7

, mm
rom
mm

Jftm
mm

33,5
, 30,3

--

..
fi 03
0',08

,-;.

- .--.
se scot bujiile n scopul usurarii

Un!!:hini d;) rectificare a taleruhli supal1ei --, - -- . ._-'


supapei:.
'
~ admisie
--. ey:tcnare
.. -- .- ,
I,ungimea libera a arcului

,,'hidare'.-

il

--

'])iainetrnl exterior
de~hi dare:
cob pominalii
..

. ---

"lt:
.,,-

-- '"

-"-'

mm
n'\1n

"..' rCulbutari
'
naltimea suporturi!or

,'

'

CttI-

(normal,

"

- evacuare

14.0-.
":1{,
"~O

,,-"-

'.1

,r,
'. '

'/'

1,5-1,7
'i

'.

;',
0150;20'

, .

. mm
mm

- eYllcuare

--- -

'miu 0,016

mm

(la cald)
-admisie...

,'i

'14.LO,027
" +0

... .'-

, - ,,-

";
'p

---'0,18
0,25
.., ')-

,14'

o'" ., ,_o

2.3. Diagnosticarea

motorulut
,CI..

2.3,1. VERIFICAREA

o-,

II.

PRESIU~II

CO!HPR1MARE
-

LA SFRSITUL

.--

,',

PROCESULUI DE

.----.--.

"

: .,.

. , --

elccfTonic;-e -care. se .-:-~..

apnndere

trebuie

sa.

metor

fie

.,'

",

~~~"'"="

..'

~c~~,~,~".~

"

"

r!:.., 1,

'

mit.

.
,
- si introduce capatul de cauciuc al
compresometrului n -orificiul bujiei asigllrndu-se a etansare perfecta;
- se actioneaz5. electromotorul de
pornire' si se retine penti.u fiecare cilind:nl
valoarea presiunii la sfrsitul comprim[trii.
Pentru motoarele ce echipeaza autoturismele Dacia, valoarea presiunii n'
conditiile mentiona te trebuie sa fie de
1O:to',3 daNjc~2.
.
Pentru diferente de presiune ntre
cilindri sau la toti' cilindrii si valo::u'ea
nominala se va lu~ ca limita i daNjcm2.
Diferentele mai mari' de 1 daNfcm2
ne permit 55, apreciem o 'reducere a
etansei ta tii -c,!-mert'i de ardere pe lnga
sediile 'supapelor, pe --la garnitura de
chiulasa sau printre piston si cilindru.
acestea carezuItat al uzurilor, defonnariIar, slabirilo~ din fixa-rCntepenirilor sau
deteri9i-re~ ,!por .piese care pot compromite etanseitatea camerei ,de ardere.

Fig, 2.5. Comprescr;r:l.f."-'

()

~~

'.

,',

~.

-,..'

,..'

Presiunea la sfrsitul comprimarii este influentata att de schimbul de


caldura ntre ncarcatura proaspata si me<;liul exterior, cr ,,' de sd.pirile
de gaze prin imperfectiunile etansarii ca~e~ei- de.ardere ~.),nti-cilindru,
supapa-sediu, garnitur:M-chiulasa
etc.). Cum n procesul functionariCmotoarelor se prod'1C o ,,'-'Lt' d" schimbari n stare tehnica de tipul: .uzuri la
cilindri, supape, ~)Ucsede ghida re supape, deformarea chiulasei sau a talerului
supapei, detensionarea unui arc de supapa, ntepeniri de segmenti n canale
.". . d' "
~.'
etc., etanseitatea camerei de ardere este compromisa.
De aceea. periodic.:este necesar s~ verific~~ .presiunea la sfrsituLi;oni-=
primal'ii. Aceasta lucrare se face cu ajutorul unUl aparat~ numit "compreso~
metru" sau "compresograf" - fig. 2.5 -, efectundu-se urmatoarele operatii:
-. se aduce motorul la regim term!c normal (cca 80C - tempern-

tura uleiului);

".;

..
,40 l'

electro-.."

stribuitor;.'

',,'

mm
,
.. mUL__....
Diametrul axului eulbutorilor'
rom
.Tocul culbutorilor pe axul lor
Cuplul de strngere la palierele
culbuh)rilor
,
, daNm
Joculdintre I;ulbutorisi "- :1
supape:
(la rece)
.mm
..: admisie

catre

dintr~'bpbina si -~apacul ruptorului di-'

-- d.

.i

--'-.

culbutorilor

triratia

200 rotjmin);

'--

...

11
"
'11.1

A!l'zajul de trecere al axului

."

~ S~ scoate fi::;a de r:n.lt~l tensi'tme

-_o 7 -.

rom.

'

se verifica si se corecteazz. (daca este cazul) jocul dintre.culbutori si

folosind un turometrtl

"

- 'rotade repamtie

r9ti"'ii a:rborelui cot,it

".

leaga n circuitul de

25
3,4

-''''mm -

pornire;

42
'".,,'--

de

supape (v.' 2:4.1);


. -"
- se deschid complet elapetele: de accelera tie si' pornire la rece (soc);se masoa.ra turatia arborelui cotit,

_.: ~":':=;2~'--Cc=~T;C-'-:;

al bucsei

hntorilor

.,.

-~-

mm
--mm
mm

'I

de

motorul
-

,,--.

,..-

mro
,---mm

~uFapii
J,ungimea sub sarcina -de --"
I
"" ,daX
Diametrul srmei anului
:.1
Dii1metrnl interior al bucsei de

1,

45

".'-

grad.

'-'

Latimea fetei c!e asez:::re a.. , --

t-~cc_=

,- .

.,

2:4. ~tr "tInerea ~otorului


;

"

'\

"

2.4,1~VERIFICAREA SI CORECTAREAJOCULUI INTRE SUPAPASI


CULBUTOR'

-~,

.0 '

..-

Jocul ntre supape si culbutori are rol~l de a prelua dilata-rile'termice


din organele componente ale mecanismului de distributie al motorului.
Uzura, imperfectiunile de fabricatie sau dcfonnarea unor piese din lantul
dnematic al mecanismului de distributie pot determina modificari ale jocului
ntre's;upape si crilbutori cu efecte negativ~ asupra modific.arii cursei supapeii
golirea si u~plerei
respectiv modificarea "fazelorde
~,., distributie,
,-' . nrautatind
,
.

. ~\

S-ar putea să vă placă și