Sunteți pe pagina 1din 216

SRCUA SIIT A L B RMN TUTR T SI LC I I O E M CNE PRN OTM AE O

Dmu I I I ui RA t M r STRUCTURA STIL STIC A LIMBII ROMNE CONTEMPORANE E IU A IN I I l E C L P D A D R T FC T N I OE I C C Bucureti, 18 96

INTRODUCERE IN STUDIUL STILISTIC AL LIMBII

(j. (rBrezntn d volumul de informa ii eomuicafe" lingvistic) se situeaz la intersec ' dou axe ale cmI putuijpmiojie, intrnd ntr-un raporta varia il', cu textul* I struc tura lui ver al, n afara cruia comunicarea nu ar ji posi il. Cmpul semiotic ar putea a ea, aadar, aceast reprezentare grafic: 1

emitere i receptare de mesaje, prin intermediul realizate ntr-o anumit lim i transmi se pe cale oral sau n scris. n desfurarea comunicrii lingvistice se intersec\teaz ^oji una .sjMeea-^a. m ie^or, protagonitlor jui lingvistic : emi torul i receptorul) a. o iectului ommicarii: ''referentul i a cLpin care aceasta se realizeaz T cokt, ? Comunicarea lingvistic este un proces contient de E AG 7 KT R i N / ,/ .. / - f l B CDL 1 ; TH A OU) *

X.^ TX ' K T \ \ > RCPO ! A A EE R T X ' O ICI BE TV \ 1 . |. RFRN ~~ * EEE T A A S B CI X UI T E V

u |g Emi torul/ contient sau su contient, spontan sau n mod deuBerat, sx ieetiveaz n ai din punctul de vedere al indvlli a ii sale (sau al grupului socio lingvisic la car par ine), fie lin punctul de vedere al destinatarului. Intr n procesul de" su iectiva re att refe rentul cit im a, o iectiv n sine, dar su iectivat p cunoatere i ntre u t mod, dar nu esenpal deose it, sti iectiveaz i receptorul, concomitent, realitate a extralingvistic despre care primete informa ii i lim a n care este realizat textul. 5

f i c

.J *

Contrar acestei tendin e de su iestivare, referentul 8 impune emi torului -i receptorul ui prin datele sale o iec tive, eonditonnd prin aceasta organizarea texlulu iar lim a opune rezistenta, iSlrouen M t e ^ v a r i a i l e r perma n e n t procesului de iectivare. Dimensiunea stilistico a textului lingvistic n desfurarea cmpului tensi onalal comunicrii lingvis tice, g lin f i s t i c se caracterizeaz prin patru dimen eu o m a n diferitele raporturi pe care le con ine sau n care intru cu diveri factor i ai actului lingvistic : 9j din^nsiunea fonemac cu originea n raportul dintre text si.rnhf din punctul de vedere al caii de desf urare a comunicrii : orala s a u scr textul lingvistic, produs i mijloc \al unui act lingvistic concret, este sau un t ext oral sau un text scris, materializat, adic, sau prin semne vocal-artieulate s au prin semne grafice; \ diuensiiiiea semantic^ cu originea "n raportul dintre i ' referent (realitatea extralingvistic); orice text lingvistic cu valen e cognitive i comunicative are un se^ prin inf medul cruia se v o r e t e " despre ceva exterior u i _ dren iuLea intaclica .m originea n raportul $Enr t l$%Mish (enun u^^f^ ului orice text lingvistic este un ansam lu organizat de semne (i enun uri) care int r n diferite rela ii sintactice; di mensiunea sUlstic,jea, mai complexa, cu origi nea e de o parte, n raporfcl dintre text i protagonitii. actului lingvistic, pe fe alta, n mportul dintre celelalte dinensit ale textului orice text lingvistic p o a r t arapr en ta in di viuaitt "celui care l ela oreaz i comunic i a cadrului situa ional n c r comunicarea. Dimensiunea stilistic (1) depinde de pozi ia textului la intersec ia ce lor dou axe ale eimi>ului semiotic, (2) ae dezvolt n interiorul raportului textmesaj i (3) le relev prin raportul lim . 2 f r * (1) Pozi ia textului Ia intersec ia axei su iective cu axa o iectiva este determinat de specificul participrii func iilor particulare ale lim ii la desfurarea func iei glo ale, de comunicare i cunoatere. 6

Func iile particulare, ale lim ii snt identificate i de scrise de J. Jako sonj* prin r aportare Ia cei ase factori implica i in actul lingvi ic: emiator receptor (deiinatarj aj (text), cod (lim aj, context (referent) L canal (contact) : i . func ia r(?/erew iaZ4_(numita i denot ativ sau cogni tiv ) are i n vedere contextul (realitatea extra lingvistic) care urmeaz s devin "su stratul planului semantic al textului lingvistic ; 2. func ia expresiv,. (emotiv orienteaz organizarea textului lingvistic pentru expri marea individualit ii, in telectuale i afective, a emi torului i a atitudinii lui fa d litatea extralingvistic despre care acesta (textul) comunic; 3. func ia conatvm impu ne introducerea unor elemente de organizare a textului pentru implicarea unui de stinatar n actul lingvistic i pentru exprimarea atitudinii emi torului fa de acesta ; p 4. func ia metaUngmstic ac ioneaz n sensul introdu cem de elemente lingvistice pentru definirea unor compo nente din codul lim ii ntre uin ate n t e x t ; 5. func ia fatic or ienteaz structurarea textului n legtur cu verificarea sau cu ntrirea contactulni lingv istic dintre su iectul vor itor i interlocutorul s u ; 6. func ia poetic impune moda lit i de organizare a textului considerat n sine, prin desfurarea raportului dintre se mnele lingvistice componente. L Func ia general a lim ii, de comunicare i cunoa tere, te o rezultanta a ac iunii func iilor particulare. Varia iile privind prezen a, ponderea i ierarhia acestora depind de ponderea factorilor implica i n actul lingvistic i det ermin varia ii n desfurarea raportului fc mesaj i, prin urmare, n structurarea textu iversitatea mesajelor afirm E. Jako son consta nu n mono polul uneia sau alteia din tre func ii, ci n diferen a de ierarhie ditre acestea. Structura ver ala a unui mesaj depinde nainte de toate de func ia predominanta. -" Gradul i modul specific de parti cipare a func iilor particulare la con inutul func iei glo ale, de comunicare, a lim ii , ierarhia lor snt rezultatul ac iunii unei func ii supraordonate, func ia stilistic t O rientnd desfurarea i mpletirea, varia ila, a func iilor particulare ale lim ii n actu ingvistic concret, func ia stilistic determin, de fapt, marcarea stilistica a t * 4 5

tului in organiarea acestuia pentru comunicarea unui anumit mesaj. Generarea de mr ci stilistice n procesul do constituire i exprimare printr-o structur ver al a me naj ului nseamn tocmai dezvoltarea dimensiunii stilis tice a textului de aceeai n a t u r ca func ia stilistic, adic m ao onaf celorlalte trei dimensiuni. ecare lui i fixeaz identitatea ^ ntr-o unita.ie fundamentala i o unitate minimal, care pot c oincid^ u nu. Unitatea u da mental a, dimensiutiii foncmaiiee este f nenmL macelai t imp i uni taTnai mal. Smwjfte unitarea fundamental a dimensiunii semantice, iar tr ponenta ) semartiic, unitatea minimala. Enun ul este unitatea fundamental a dimen siun ii sintactice, a curei unitate minimala este pro pozi ia unitatea fundamentala a d imensiunii stilistice este stilul organizindue in stil, dimensiunea stilistic, ima l nenta oricrui text lingvistic realizat ntr-o lim natu ral, i i fixeaz acestuia o id entitate specific neconfunda il. Unitatea minimala a dimensiunii stilistice, de as e menea, spraordon^ (a semnelor lingvistice), cu originea ntarr procedeu stilistic, lizat n mod specific, sau n afara acestui raport. Indirect, stilul ete o rezultant a interac iunii facto rilor care delimiteaz e e l dou axe ale empului semiotic : onte emi torreceptor. Direct, i n organizarea tecctum, a crui constant este un anumit con inu informa ional o iectiv, stilul este o mra f a B < $ ^ mctionarii semnului lingvisti are determin svMeo ivarea n diferite grade a mesajthi. s (2) Stilul se manifest n p l u i expresiei, dar se dez volt ca identitate specific n interiorul raportului din tre planul expresiei i planul semantic al unui text lingvis tic sam, n al i termeni, n in teriorul raportului textmesaj. Prin dezvoltarea dimensiunii stilistice, un text l ingvis tic se diferen iaz de alte texte posi ile, care ar f i avut ca su strat ai pl anului lor semantic, in procesul de inter pretare i comunicare lingvistic, aceeai re alitate extra lingvistic, n t r e II instituie, n consecin , ati P la emitere c ptare,o permanent stare tensional, n care i are originea individualitatea stilistic a textului. ,,Yolum mesajului se constituie ca o sintez ntre (1) un con inut semantic o iectiv, rezultind din raportul, n general mediat de gndire, dintre text i realitate a extraT rr

Hngvistie-o iect al comunicrii i (2) un con inut so ie t i v , expresie a atitudinii interlocutorilor fa de o iectu comunicrii i unul fa de cellalt. se asociaz diferite despre protagonitii actului lingvistic, rezultnd, indirect, din specificul ntre ui n rii codului (lim ii) n cle dou opera ii ale comunicrii: selec ia semnelor lingvisti ce n planul paradigmatic al lim ii i com inarea lor n planul sintagmatic al textului lingvitie. n modul n care se realizeaz aeeast sinteza i are originea organizarea spec fic a textului, adic dimensiu nea lui stilistice. %/ (3) JE^uL^nmm n finit, autonom, d e enun uri, i dezvolt, la em ee,^[ releva, a receptare, M nM a stilistic n int 'lx lim M nt li imala. o ul textlim na ion&l is are, n esen , originea n rap itii actului lingvistic i lim a n care ei comunic. Lim a na ional se prezint su trei m duri de a f i , numite de E. Coeriu : sistem, noim, vor ire. ti ist emul lim ii, c unoscut, par ial, mai mult intuitiv de vor itorul nespeeialist, situat la nivelul de adnchne al contiin ei l u i lingvistice, este un ansam lu de posi iii ta i de coordo nate care indic drumuri deschise i drumuri nchise [ . . . ] , un complex de li ert i ( su l. aut.), admi nd infinite realizri i impunnd o singur l i m i t : sa nu ,se n cal condi iile de func ionare a instrumentului lingvistic" . Norma e un ansam lu de cond i ionri, de esen socio cultural, impuse, implicit sau explicit, su iectului vor itor re uin area lim ii na ionale, liniitind li er tatea sa de exprimare i comprimnd posi ili t ileoferite de sistem n marginile fixate de realizii t^ditonaie . Norma degerie un cad u tradi ional de actualizare a sis temului, care se impune protagonitilor ca m^ Mnifr is ic. Vor irea e ste re alizare a concret a lim ii in actul lingvistic, cu cunoat erea de ct protagoniti, con tient sau numai intuitiv, jistemutui eu epeetaea sa mei. n thorhws, protagonitii eomunic fii (erni t o ru , n mod activ, receptorul, n m pasiv) se confrunt cu diferite modele de actualizare a sternu lui, realizeaz ei nii mo ele cu identitate specific sau rmn n afara unui model identifica il ca atare. n w r ire, e m i t o r u l se nscrie pe o a n u m i t pozi ie, prin tex tul su, n confr area, permanent, dini ie tradi ia 5 7 n r 8

lingvisticii i inova ie, n func ie de aceast pozi ie, di mensiunea. si&te se organize identitate tilistie specific n interiorul raportului emnco4 stilul reprezint amprent at e iectui vor itor asupra textului prin care el comunic un anumit mesaj. Identitate a stiHsMci a textului lingvistic depinde de (i reflect) pozi ia pe care emi torul se si tueaz ntre ,,anam lul de li er t i " oferite &Jternul lim ii si ansam lul de const * impuse de norma, pozi ie rezultpd din specificul seeefiei i eoni rii seninelor lingvi stice. "H"' i^fiun rea ceor doua opera ii fundamentale ale actului lingvistic, prin ac a func iei stilistice asu pra celorlalte func ii particulare ale lim ii, mecanismul d e constituire i manifestare a stilului este guvernat de dou principii de gradul I : alegerea si devierea i de un principiu de gradul I I , specializarea, care, atun ci cnd intervine., orienteaz mm i (sau) su stituie devierea. Alegerea semnelor lingvi stice din planul paradigma tic al l i m f e este concomitent selec ie lingvistic (s emantic, n interiorul raportului semn referent, si sintactic* in interiorui raportu lui n care urmeaz s intre semnul lingvis tic cu alte semne* deja selectate sau care urmeaz a f i se lectate) si .op iune ptstic (n interiorul raportului semn protagoniti <)rd(na 1 a *ew din interpretarea lui Morris este |i|SBn|a interdependen cu c ragmatic. n operarea alegerii emi torul se afl orientat con comitent spre referent.(Qnt ealia ea extralingvistica)+ codul lingvistic ke&mftar. Oi I perspectiva lingvistica, alegerea este determinat de capacitatea semnului lingvistic de a exprima- explic it un anumit con inut semantic. Din perspectiv stilistica, alegerea sta n legtur cu po si ilitatea semnului lingvistic sau a structurii sintac tice pe care o condi ioneaz, de a exprima, implicit, con comitent cu o serie de informa ii despre realitatea ex tra lingvistic i atitudinea emi torului fata de aceast rea litate, individualitatea emi ului, amudinea lui fa a de destinatar etc. Sistemul lim ii na ionale dispune, in gen erai, de serii de semne lingvistice i de variante de rela ii ntre semne n msur s asigur exprimarea i comunicarea unui anumit con inut de informa ii. n t r e termenii sinoni mi % I * n

din -o serie din planul paradigmatic al lim ii, se sta i lesc deose iri de difer ite categorii : semanticohieve; a ncepe, de exemplu, i a de uta, au un nucleu semant c comun, sensul de tecepe', i straturi specifice, reprezentnd eireumstan ialitatea n u cleului semantic comun : 'general', pentru a ncepe spe cific ('n domeniul crea iei, m i ales artistice'), pentru a de uta sem ante-seetve a plnge exprim numai actul de n g e ' ; a se smiorci, exprim totodat i atitudi nea ironic a su iectului vor itor; tilistice a pleca exprim ac iunea de 'a pleca' i situarea su iectului Vor itor n vari anta literar a lim ii na ionale ; a terge-o exprim ac iunea de 'a pleca i situarea su ie tului vor itor n varianta familiar a lim ii, expresie a apartenen ei lui la un anumi t mediu socio-cultural i lingvistic sau numai nscrierea lui n re gistrul stilistic a l acestui mediu n momentul actului ling vistic. Alegerea lingvistic ( semantic) ar ec hivala cu lua rea n aten ie a ntregii serii de semne (de exemplu, sino nimele a pleca, a se duce, a terge-o, a ntinde-o, a-i lua tlpi a, a terge putina etc.) i de rela ii atice virtuale. A legerea stilistic nseamn op iune pentru un singur termen i pentru o singura varianta rela ionala, op iune orientat de func ia stilistica i condi ionat de capa cita tea semnului (i a rela iei) de a exprima concomitent informa ii despre realitate a extralingvistic i date despre individualitatea su iectului vor itor, de a se nscr ie n cadrul concret al actului lingvistic de a-i infiltra con i nutul informa ional n zo na su iectiv a receptrii, de aderen a lui sugestiv-expresiv la semnele cu care ur meaz s intre ntr-o a n u m i t rela ie sintagmatic* Funo ipnnd ca principiu fundamental al e nsti ir i stiluiui, alegerea condi ioneaz, i ge? ereaza 'marcarea stilistica, a enun ul sintactic i, prin aceasta, textul dezvolta o aumit identitate stilistic numai ntru ci t emi torul a avut posi ilitatea de op iune. Sistemul, ansam lu de semne i de rela ii exg

tnd ca amprente psihice (Saussure) n contiin a mem rilor unei comunit i socio-Iigvistice conditioiieaza alegerea n mo o iectiv i In mod su iectiv. f 10 11

Condi ionairen mt se nscrie n raportul Z con to. re a pondere, ea const ^extinderii seriilor de semne din care se poate opera selec ia; su iectul vor ito r poate alege numai din registrul de posi ilit i pe care i le ofer lim a na ional n mome ntul desfurrii aetului lingvistic. Pentru expri marea ipotezei, de exemplu, n lim a r o m n , se poate alege ntre : ~~ O .fcunna iuodaB : pifamiimll. Va I i (o i) pleca t uri emiauxiiar e modalitate : Tre uie s i plecat; un i de modalitate : Poate ( t: diferite construc ii sintactice cu un ver -regnt exprimnd ipoteza: Bnuiesc (presup un) e a plecat. Condi ionarea su iectiva se nscrie n primul rnd i n raportul protagoni st icod, cmd const n gradul de cunoa tere a lim ii de ctre cei doi interlocutori. Nime ni nu stpinee m j p f t e g i n e .^steml unei lim i (Saussure). n consecin a, ampli inea registrului de posi ilit i des chise de sistem alegerii depinde de gradul de cu noatere a limh teweteaZm termenii gramaticii transforma ionale) de ctre su iectul vor i tor i interlocutorul su i .foU* lor catv .(perormoa, m aceeai termino logie ), porl dintre mie^tradi ia lingvistic^ ' crea ie(inova ii lingvistice). Competen a i pe /<i potafflnor sin determinate de gritul lor de Instruc ie i de cultura, precum i de u l de cul tura la care apar in. Tipul i gradul de ciutur depind de mediul soeio-pro fesionai specific, i toate stau n strras legtur, de fefpoSlte, cu mediul lingvistic i care gg t nscriu (sau. se afl nscrii) protagonitii. Alt condi ionali Hid)lective i n geea semnelor ling vistice s.i. au originea in raportul socio-lingvistie emi r irdestin tar sau n u m n individualitatea psihic a u iectului vor itor. Cele dinti privesc : 1. Satura raporturilor sociale dintre protagoniti I d e serviciu, de vrst, directiv e etc, Manifestarea acestor ra porturi se concretizeaz, ntre altele, n ntre uin area pr onumelor (sau adjectivelor pronominale) personale : t*, dumneavoastr, ma a dumneata, al fn etc. i a forme lor ver ale n interiorul categoriilor de mod, n u m r i persoan 2. Desfurarea func iei conative; su iectul vor itor urmrete s influen eze destinatarul n sensul formrii unor anumite convingeri social-poiitice, ideologice, morale, }

religioase etc, vrea s-i impun autoritatea fa de des tinatar sau vrea s-i arate dispr s i se prezinte su o a n u m i t imagine sau s determine o a n u m i t atitudine a destinatarului fa de el sau fa de o iectai comuni crii .a.m.d. Condi ionrile de n r psihologic stau n legtur cu ac iunea func iei expresive (mai ales su aspectul ei e o t i v ) a l e g e r e a semnelor lingvistice este orientat, cel mai adesea n mo d su contient, de temperamentul i caracterul su ifcu vor itor, de concep ia l u i desp lume, via i societate etc, precum i de strile afective de moment, de condi iile psiholo gice n care are loc comunicarea. n sfrit, alegerea semnelor lingvistice mai poate f i orientat (sau poate rmne indiferent) de com inarea cu alte semne n organizarea enu n ului. Prin ac iunea func iei poetice, semnele lingvistice snt selectate n legtur cu cap citatea lor de a se armoniza ntre ele su aspectul strict al expresiei, din persp ectiva unei estetici a lim ii sau a textului. n t r - u n e n u n precum Dup ce sa dus Ion a plecat i Mria", in propozi ia a doua nu s-a mai selectat ver ul a se duc e, ci un sinonim, pentru a se evita o repeti ie nefunc ional ca atare : D u p ce s-a d us Ion s-a dus i Mria". n enun ul Mi-a spus c atunci ciad se las seara ncepe s i se e a m " , adver ul atunci a fost introdus pentru a se evita cacofonia care ar fi rezultat din intlnirea dintre conjunc ia m i adver ul relativ cin. Sintetiznd, direc ia stilistic n alegerea semnelor lingvis tice din pianul paradigmatic al lim ii este condi ionat de : raportul cod (lim )-context (extralingvistic); raportul protagoniti tul emi torreceptor (destinatar), n diferite manifestri; individualitatea psihic a e m i t o r u l u i ; ~~ perspectiva com inrii lor pe axa sintagmatic. com inarea semn elor lingvistice selectate din planul paradigmatic al lim ii n planul sintagmatic al f a?t i este, ca i alegerea, concomitent lingvistic (semnticosintactic) i stilisti inarea semnelor lingvistice n ^ n u n st n legtur cu : compati ilitatea lor recipro semntieo-sintac t i c ; n comunicarea cotidian, su stantivul piwghetoafa i ver ul a (Anta, de exemplu, snt compati ile semanco intactic i, i n consecin , pot intra ntr-o a ie stntae12

tiea de interdependen : Ciut privighetoarea '; in dez voltarea enun ului, nu mai este t olerat, ns, com inarea, printr-o rela ie de dependen , cu termenul pian : Cnt privighe a la pian" este un enun marcat de incom pati ilitate sema tieo-sin ta etica. la niv elul rela iei de de penden dintre ver ul a etnia i su stantivul piar capa ei ia tea lor sintactice in care semnele intr de a interpreta lingvistic raporturi extragvitce un raport extralingvistic de antitez, de exemplu, poate fi interpretat lingvistic printr-o rela ie de coordonare adver sativ ; J3 tnr dar n elept", sau printr-o rela ie ependen (prin intermediul fane iei sintactice de circum stan ial concesiv :) Dei e tnr pt" ; ~~ desfurarea specific a interac iunii factorilor princi pali implica i in actul l ingvistic emriiorcod mnteortre ceptor; marcat de ^compati ilitate semantico-sintactic n comunicarea Cotidian, caracterizat printr-un context extralingvistic o iectiv, p reexistent textului, sintagma iacul (singular) codrilor (plural) se constituie, n versul emines cian Lacul codrilor al astru/Nuferi gal eni l ncarc", ntr-un procedeu d e construire a planxdui semantic al tex tului, cu existen autonom. 7 9 n opera ia de co m inare a semnelor lingvistice se ma nifesta cel ea doilea principiu al constituirii stilului Ififre adic ieirea textului lingvistic, prin unele carac teristici fe stru rii sate, din marginile unui model descris de ntre uin are a lim ii n vor ire. Devie rea i poate avea origmeajn opera ia de selec ie sau poate s. se produc numai n dezvoltar a rela iilor ntre semnele lingvistice selectate. n func ie de specificul desfurrii rapo tului cu alegerea, devierea este implicit sau explicit Devierea implicit este o ur mare neinten ionat n pla nul sintagmatic a alegeriTsemnelor lingvistice din planul pa radigmatic al lim ii. Su iectul vor itor opteaz din diferite motive, contient sau su contient, pentru anu mite semne lingvistice, fr a se preocupa de consecin ele op iuni i sale asupra structurrii textului. i'mf explicitei este o urmare inten ionat, pregtit od contient de.fmia or prin chiar opera ia de selec ie a semnelor lingvistice sau numai n com inarea lor, Su iectul vor itor opteaz pentru anumite semne lingvis tice i pen tru o anumit modalitate de com inare a lor 7

numai intru ct prin aceasta se asigur distan area "nun tului de modele anterioare. De vierea, mai ales cea implicit, poate fi i rezultatul presiunii exereitate asupra e mi torului de dinamica inte rioar a constituirii mesajului n operarea selec iei i apoi om inarea n enun a semnelor lingvistice. Devierea se poate produce n planul expresi ei (formele renum rtie, arfiv, cioclopedic, de exemplu, din teatrul lui I . L . Oarag iale), n plan semantic (momentan, eu sensul de 'instantaneu', politica, pentru po lite e', tot din teatrul lui Oaragiale) sau poate privi raportul dintre planul exp re siei i planul semantic (termeni i structuri metaforice, anularea unor componente semantice n ntre uin area unor termeni; a de uta, de exemplu, este ntre uin at tot mai frecvent n stilul pu licistic actual, pentru a ncepe; n felul acesta, n planul su se mantic este anulata li mi ta la domeniul activit ii creatoare, artistice n primul I n func ie de pozi ia pe care se situeaz n interiorul raportului enun co, textul lingvistic poate prezenta dife rite grade de deviere. Devierea func ioneaz, implicit i explicit, la emitere i mai ales la receptare, ca surs a marcrii stilistice a unui text lingv istic, n raport eu norma, n eleas ca un model cu care su iectul vor itor (i interlocut orul su) se con frunt n ntre uin area lim ii. n func ionarea tricotomic a lim ii (Hjel , Coeriu), norma se situeaz ntre sistem i vor ire, ca expresie (contientizat) a. echil i rului (imperfect) prin care se carac terizeaz la un moment dat sistemul actualiz at n vor ire. Intersectarea celor dou raporturi, normsistem si norm -vor ire duce la c onturarea a trei categorii de normeV a. Norma general, expresie a limitelor intre care se concretizeaz, la diferite nivele, cel mai frecvent realizarea sistemului n actul lingvistic. Numit uneori, nepotrivit, caaproxima ie a uzului general al lim i i" i normJfs u li tu ) snar (cf. I . Coteanu, Stilistica func ional a lim ii romne, , norma general se constituie conco mitent in imagine (mai mult a stract) a reflectr ii siste mului in cunoaterea lingvistic, cnd este reprezentat de ceea ce se numete n m d curent lim literar sau lim de c Miir* Norma general rmne indiferent la specificul tivit ilor materiale i spirituale ale vor itorilor; este un model de actualizare a s istemului extins asupra unei 14

ntregi comunit i lingvistice^ Rrainind i n generalitatea el implicit, ea lim a literar, norma : i m p u n e (sau este impus) ea model explicit in intrefouinhuen unei li m i na ionale, in etapa de desvusire a principalelor ei eoordo . Norma sest\ euIural. v rant a normei generale, m actualizarea sistemului lim ii, sau autonom de aceasta, e omU ionat de mediul socio-cultural in care se desfoar comunicarea lingvistic i. in int rdependen cu acesta, de specificul mesajului. Fiecare lim na ional dezvolt mai multe v ariante, dintre care unele, ale normei generale, ca lim literar sau n aara sferei a cesteia, altele exte rioare normei generale, toate modele descrise, in general, i mplicit in tmei m li u g r i c i c proprie unor grupuri de vor itori a prtinind la a celai tip de cultur, la aceleai do menii de activitate u m a n i su ordonate relativ acelorai tipuri de mesaje. c. "Norma individual este o v a r i a n t a normei.goci o-cultura^repezentind constituirea unui nou model de utilizare a sistemului lim ii n vor ire. Eezultind din desfurarea specific a raportului vor irii concrete cu mode lele pe care le ofer (sau impune) tradi ia lingvistic, norma individual este expresia modului de a f i i a se ma nifesta lingvistic propriu su iectului vor itor. Prin modelul pe care 4 propune norma socio-cultural i cu care norma individual se confru nt, vor itorul isi dezvluie mediul (social, cultural, profesional) n care i nscrie act ivitatea lingvistic. Prin modelul pe care norma individual l descrie, su iectul vor itor isi contureaz i dezvluie pro pria individualitate. Su presiueF ctorilor implica in desfurarea co municrii lingvistice, vor itorul i poate nclca propriul model. Se in tunci n domeniul vor irii ocazionale sau se dezvolt, printr-o confruntare Intre di ferite straturi de organizare a textului, norma ('/tr?. 3 arianta a normei *f individ uale sau independent ggjSorraa individual. Devierilor de la ansam lul de constrnger i impuse de norm n actul de comunicare lingvistic, l i se adag, uneori^ devierea de l a sistem. Acest din u r m tip de deviere poate i i cl suprafa a, cnd n structura enun u lui se dezvolt un raport de com plementaritate ntre sistemul lim ii na ionale i alte s is teme, semiotice, lingvistice sau nelingvistice (ea n cazul textului tiin ific), sa u de adncime, cnd devine opozi ie 11 r 1

(ea n cazul textului poetic), afectnd radical nsui meca nismul intern de func ionare a semnului lingvistic, careprimete o nou calitate, de semn poetic. n desfurarea raport ului textcod, din persptv normei, existenta ea model (sau ca tradi ie) n contiin a un i i a receptorului, sau numai a unuia dintre e i % pot produce , aadar, trei grade de deviere : devierea nornl socio-culturale de laormg general sau de la sistem; de vierea normei individuale d a . nora sociq^ul t 1 devierea vor i ocazionale sau a normei interne (a testului) de la norma individual. De orice tip i grad ar fi, asemenea alegerii, devierea func ioneaz ca principiu al constituirii stilului numai ntru cit i are originea in ac iunea func iei stilistice. Al tfel, a aterile snt doar erori rezultnd din necunoaterea l i m i i c t f e vor ito r sau manifestri ale unor tendin e interne in dinamica permanent a lim ii. "Func ionnd ca principiu de gradul I I , specializarea orienteaz alegerea i com inarea semnelo r lingvistice n strns legtur cu situa ia de comunicare. Istoria l i m i i este, de fa pt, istoria ntre uin rii ei n diferite situa ii de comunicare, infinite ca realizare co ncret dar care se nscriu ntr-un n u m r finit de situa ii-tip. n consecin , semnele gvistice i-au dezvoltat spectrul semantic i aii intrat n serii sinonimice i n func ie d e aceste situa ii-tip. Astfel, termenul cord, de exemplu* a intrat in lim a r o m n ca sinonim al termenului inim dar ntre uin area sa este restrinsa la domeniul cuno ate r i i i comunicrii medicale. Termenul polisemantic a pre scrie apar ine, prin sensu rile sale, ia diferite situa ii de ftunieare cu sensul a indica, a recomanda" apar ine im ajuluimedical, iar cu sensul ,,a anula", caracterizeaz lim ajul juridic. ! Spe cializarea poate privi numai semn iii cantul; acelai (sau aproximativ acelai) sens se comunic prin termeni simpli n ntre uin area curent a l i m i i : a pedepsi, a as culta, a eli era, prin grupuri perifrastice, specifice ntre uin rii lim ii n sfera ac tivit ilor juridice sau admini strative : a se aplica pedeapsa, a se face asetarea (in cul patului , martorilor), a proceda la ascultarea (marterilor)* < pune in li ert ate. \ f

16 2 1T 369

Marcarea stilistica a enun ului lingvistic eoniud mai ales interdependent, gj d viere min n mod mere pmrearea s(ilis rica a e n u n a t e i lingvistie^rm dezvoltarea unui ontext ttir Aceiai .ni (sau fragment de enun ) reprezint con comitent cmtexu tul stilistic al uui semn lingvist ie. .Xatura lor iil fl Sf@ originea In dimensiune erita a textului lingvistic pe care se ntemeiaz i se relev in interiorul corela iei de nota ie-cmotati. ConUMul i.hixi' se definete din perspecf iva di mei 1llfigi i semant resie sintactica a unui context extra ling istic, n in Eeriorul potu .senin referent ontextul lingvistic fixeaz denota ia im ui semn lingvistic, reducndu-i polisemia- sa u an.ulindti-i omonimia cu alte semne. n enun ul ,,}a a micat masa,su stantivul concr masa, complement direct, fixeaz ver ului regent a mica sensul denota tiv de ^micare denatura fizica '. n enun ul Ves tea primita 1-a micat foarte mult", su stantivul ve stea, su iect, fixeaz aceluiai ver sensul de provocare a unei stri psihice". Contex tul stilistic se definete din perspectiva dimen siunii stilistice a textului lingv istic ; expresie a raportului complex semnreferentco oimii, contextul stilistic dezv lof (eonotU^ sen^iglingvistic> Selec tnd, de exepl/Eenenul gri epentru scrief ivesc zilele tfe-aur a scripturelar romne/M cufund ca ntr-o mare de visri dulci i sen ine ', Emineseu situeaz opera naintailor in domeniul sa uhi aadar, n planul se marii a termenului mnpiura, coexist seul denota tiv 'scriere i conota ia 'sacralitate', suger d prta aceasta perenitatea operei naintailor literaturii romneti* n acelai timp, in r aport ou scriere, termen neutru su raportul ntre uin rii lim ii n legtur cu situa ia de comunicare, scriptur se caracterizeaz prin solemnitate , n marcarea stilistica a t extului, alegerea condi io neaz constituirea trsturilor stilistice pertinente, intrins eci ('sacralitate pentru termenul scripture din versul emi nescian), devierea det ermin i descrie trasaturile Stilis tice distinctive, extrinseci ('solemnitate pentr u acelai scripture). In strns legtur cu specializarea n func ie de situa ia de comuni alegerea presupune i relev existen a 7 r 7 7 7 7 7 7

unui registru stilistic al lim ii ix pozi ia textului nr acest registru. Devierea presu pune i relev o dinamic intern permanent n registrul stilistic al lim ii, xn sensul n care- textul dat intr cu alte texte, posi ile sau realizate. Prin raportul care se instituie ntre denota ia i conota iile semnelor lingvistice, interdependen a alegered evi erespecializare dezvolt in mod direct identitatea stilis tic specific textului. Ee levndu-se n i prin ofe '... marcarea stilistic a semnelor lingvistice, Ia emitere, fac * nsui contextul relevant, la receptare. Imanent oricrui text lingvistic, dimensiune a stilis tic se ntemeiaz i pe preexistenta unor procese stilis tice, care s-au constit uit treptat, n istoria ntre uin rii lim ii, ntr-un sistem prin care semnele lingvistic e pot primi, n actualizarea lor n plan sin tagma tic, anumite mrci stilistice. n fu nc ie de desfurarea raportului emi tor ^referent {realitate extralingvistic)-receptor\ p rocedeele stilisticaaee~ leai esen a ior a stracta LLsa* antiteza, parceimmUl etc), s ctualizate i determina actualizarea diferita a semnelor ling vi stice, discrrnd, p rin aceasta, contextestilistice diferite. ntre context i procedeele stilistice car e-1 condi ioneaz se desfoar un raport de interdependen n care i are originea varia i valorilor stilistice generate prin marcarea stilistic a enun ului sintactic n proce sul de actualizare concomitent a sistemului lim ii i a sistemului de procedee stil istice. Contextul su liniaz M. Efa terre , prin defini ie insepara il de procedeele s istice, este [... ] varia il i formeaz o serie de contraste eu procedeele stilisti ce succesive. Singur aceast varia ilita te poate explica de ce o unitate lingvisti c primete, i modific sau pierde efectul su stilistic n func ie de pozi ia sa . . . " ate prin dezvoltarea imor procedee stilistice,, semnele lingvistice primesc n tex t mrci stilistice expli cite. n acelai timp, ns, ntre uin ate n mod consecvent pentru prima, concomitent cu un anumit con inut semantic, i atitudinea su iectului vor ito r (ironie, sar casm, compasiune etc), diferite unit i lexicale poart n ele nsei, ca mr implicite, anumite valori stilistice,, care se actualizeaz o dat cu semnele lingvi stice nsei,. 1 1 18 im

Uuerminiud dezvoltarea unei anumite identit i stilistice xuH : fandosit fandoseal, , nzorzonat, m, metres, mima, mr oag etc. UL mare n u m r ce ing\ istiee rin sensurile lor figurate : ciop', otreap, gai , gudura, iezuit ipocrit *), ncuiat toi aa, ntre uin area n timp a unor semne lingvis tice in legtur cu aceleai medii soc ulturale, duce la marcare;! implicit a acestora din perspectiva pozi iei lor n regis trul stilistic al l i m i i ; termeni precum haidamac, hachif hniunt sau animal? a linge etc., prin sensul lor figurat, situeaz textul care Ie con ine n varianta fami liar -a stilului conversa iei. Amndou categoriile de semne caracterizate prin mrci imp licite, preexistente actului lingvistic, se pot nscrie n continui taica stilistic a celorlalte semne din -context, dezvoltind unitatea i, prin aceasta, identitatea stilistica a textului, sau pot intra n opozi ie cu contextul, cnd dezvolt identitatea stihurilor interne sau noi valori stilistice ; semnele lingvistice primesc. n ac east din u r m situa ie, mrci stilistice explicite, ca i atunci cnd se n scriu n str a unor procedee stilistice. 1

Sistemul stilistic al lim ii Natura i specificul constituirii procedeelor i mrcilor stilistice, instituirea unui raport, varia il, ntre procedee, mrci i text, descriu un sistem stilistic al lim ii, deschis, c u originea n ntre uin area permanent a lim ii n ca drul i n func ie de o a n u m i t situa ie de comunicare. n fiecare nou text imensiunea stilistic reprezint proiec ia i recrearea n plan sitagraatie a acestui sist em, sitund textul pe care l marcheaz i stilul pe care l genereaz jpe unul din nivelele lui de organizare;" Specificul fiecrui nivel din organizarea intern a sis temului stilistic al lim ii i are gnea in unul d i n raporturite^einiijului semiotic i este d ris de raportul dintre procedee, mrci si context. Raportul care determin constitul rea specificului general al unui nivel stilistic se poate impune asupra celorlal te raporturi n fixarea pozi iei tex tului la intersec ia celor dou e : emi tor - textd ar lim textreferent, Sar fr a le exclude, ci asumndufi-le/Prin aceasta, celelalte rap rturi introduc noi stratifi

cri ale nivelului stilistic al lim ii, reflectate in struc tura i identitatea stili stic a textului. (1) Raportul text---lim (din perspectiva eii de reali zare a comun icrii) determin dezvoltarea nivelului listic general al lim ii na ionale. (2) n rapo rtul text + mesaj referent i are originea nivelul stilurilor colective. (3) Raportu l text emi tor determina dezvoltarea ni v i lului stihirilor individuale. (4) Raport ul text > mesaj determin constituirea nive lului stilurilor interne. Factorii impli ca i n desfurarea empului semiotic i n t r concomitent n mai multe raporturi (text-lim ie M referent, textemi tor, textmesaj, emi torlim , emi tordestinatar, emi torre ce face ca per spectivele n care se nscrie i care genereaz dimensiunea stilistic a te xtului i, n consecin , nivelele stiliatiee s se i n t e r p t r u n d a t t n inte l sistemului stt&tEo 13 lim ii, ct i in structura stilistic a ic-xtului. Ierarhia pe rspecti velor i predominarea nivelelor i au originea n ponderea i ierarhia func iilor p rticulare ale lim ii, participante la realizarea con inutului func iei glo ale, de c omunicare i cunoatere. Cnd func ia poetic i su ordoneaz j mod a solut celelalte funct comunicarea lingvistic se -<<;>form. incomunicare poetic. Dimensiunea semant ca a u-i mai afl originea n raportul cu referentul, ci in di mensiunea sintactic; raportul textmesaj devine autonom, determinnd dezvoltarea unui ,,referent intern, de grad u l I I . Sistemul lim ii genereaz astfel o variant auto nom, lim ajul poetic, un no u sistem semiotic, n care semnele lingvistice s-au convertit n semtig & i e, semne d e gradul I I i care coexist cu un sistem stilistic propriu. ?

(1) Nivelul stilistic general al lim ii na ionale Acest nivel este cel mai puterni c marcat de specificul lim ii na ionale, c e ce a i fcut posi il iiicrpretarea lim ilor a stiluri ( K . Tossler). Sistemul slisiic nu se eon fund, ns, cu specificul l i m i i ; exist un specific strict lingvistic al lim ii-sistem i exist un specific al sis temului stmstc l m dezvoltat la nivelul su cel mai general, dar rsfrnt i asupra cel nivele. Morfologia ver ului romnesc, de exemplu, se caracterizeaz prin realiarea 2 1

dosinen ial a opozi iilor e persoan, ceea ce face inutil preten a prouumelor personale In nominativ, pronume o ligatorii, ins, n lim a francez, unde au devenit cvasir orfeme. n legat ur eu aceast deose ire de specific lingvis tic se dezvolt deose irile de spe cific stilistic; exprima rea pronumelui personal-su ieet, n lim a r o m n , even tu al, concomitent cu accentuarea lui sintactic, are un corespondent, aproximativ, s u aspectul marcrii stilistice a textului, n francez, in ntre uin area formelor specia le accentuate, eventual i n sintagme-galieism : C e s t moi qui u Raportul textlim aj care determin dezvoltarea niveInlui stilist ie general al lim ii na ionale i car e genereaz, n actul* Kngvistic, dimensiunea stilistic a textului, este descris, n es en , de calea prin care se realizeaz comu nicarea, oral sau a scrisului. Prin nsi natu voca 1-arrieulat a lim ii, comunica rea lingvistic este un dialog realizat pe cale oral, mo dalitate unic timp de mai multe secole i rmas modali ta te principal dup apa scrisului. n consecin , lim a na ional exist, n primul l i n d , su aspect dia cronic mod preponderent ca lim aj popular. n spa iul lim ajului popular s-a constituit n timp un an sam lu unic de procedee i mrci stilistice, deschis, pe care se ntemeiaz ni velul stilistic cel mai general al lim ii na ionale, n mod esen ial marcat de specifi cul comuni crii orale. O dat cu apari ia scrisului, ncepe procesul de con stituire a li m ii romne de cultur, producndu-se prima mare diferen iere n interiorul lim ii na ionale . Lim a literar nscrie textul lingvistic n limitele normei gene rale (cu care nu se confund, ns), impunndu-se, i m plicit sau explicit, ca modalitate orientat de ntre ui re a lim ii-swtem n vor ire, pe aza unor principii de func ionare cu originea n fac tori sociali, de cultur, de estetic a lim ii etc. Modalitatea de constituire a l i m i i literare i determin specificul (in raport cu alte lim i) i influen eaz asupra specificului nivelului stilistic gene ral al lim ii na ionale. La nivelul stilisti c al lim ii na ionale se disting, aa dar, nainte de loale,~ dou variante Hngvstieo-stil istiee: lim ajul popular, instrument principal al ciuturii populare, n legtur cu ca re dezvolt un su sistem stilistic specific, 22

lim a /iierar, instrnnent principal al culturii erudite care dezvolt un su sistem s tilisc op i o varianta poeiico-stilistic: imlaAu\ voetic frstouman t principal a ei, art cu o nVifc t specifica nl. celelalte arie, condi ionat fiindam.cn tal, mai ca moderna, de sistemul de semne poetice, cu originea n lim a na io nala, dar care f unc ioneaz dup legi specifice : LIMBA I | | P Lim ajul popular Lim a literara Lim ajul poetic

Opuse su aspect func ional i prin specificul meca nismului de desfurare a procesului semiotic^ lim ajul poetic (expresie a sistemului poetic de comunicare i cu noatere) i lim ajul popular (expresie a sistemului lingvis tic de cunoatere i comunicare) pr ezint, din punctul de vedere al raportului cu lim a na ional, o t r s t u r comun : e nscriu n mod a solut n ansam lul de l i e r t i | deschise de sistemul lim ii, n timp>_^m a literar se su ordoneaz ^ansam lului de constringeri" descrise de norm la un momenT* Interferen a celor dou variante HngvististiKstice, lim ajul popular i lim a^ r, se dezvolt i se mani f e s t l a cel de al doilea niveFtfin organizarea sistemulu i stilistic, unde se accentueaz totodat i trsturile lor specifice. Modalitatea princi pal de manifestare a lim alui popular.esteusalea orala, jar a lim ii literare, cale a scrisa, dar fiecare din cele dou variante lim ajul popular mai pu in i mai rar, li m a literar n msur nsemnat i n permanen a recurge la-modalitatea celeilalte. Aceas a dezvoltarea a dou variante filistico-I igvistice ale lim ii na ionale de mai mare euprm de re : lim ajul oraL (cuprinznd lim ajul popular i varianta oral a lim ii li terare) Tlaul scm^ci^i^ lim a literar si varianta scris a lim ajului pop ula*; (2 tilurilor colective Eaportul text>mesaj referent este caracterizat printr-o varia ilitate permanent, dar in marginile descrise de anumite constante, ntruct situa iile de comunicare. 23

v r M i e Ia S W concret, nt reducti ile la un numr f rit de situalp, in ,. de i I mu referentului , Iu legtur eu aceasta, de spe cificul dfemeftiuui e cunoa umana, implicat n co municarea lingvistic. Keferentu poate ta urine acelai ca realit ate extraingvtlea, dar este luat in eMraiie de protagonitii netului lingvist ic din un ghiuri diferite, ceea ce echivan e ttA cu modificarea identit ii sale su aspec tul cuno erii i, n consecin * al interpretrii lingvis tice, n felul acesta, unghiul de vedere di care este interpretat ir gvistie r f e r l l este indisolu il legat,. . .piu la c ord'undare. de natura mesajului. Interpretarea kj comunicarea lingvistic se poatenscr ie im sfera cunoaterii empirice, cotidiene, Sau n sera cunoaterii specifice, special izate (tiin ific, artis tic etc.) delimitat de diferite sectoare ale vie ii socialcuitur le i profesionalei Comunitatea de cultur i de profesie a grupului ia care apar in pro tagonitii actului lingvistic i, n legtur cu aceasta, dominanta func io nal a mesajului termin actualizarea n mod specific constant a lim ii na ionale. Ansam lul de li ert i ' deschise de sistemul lim ii este confruntat cu ansam lul de constringeri" impuse de specificul domeniului de cunoatere uman care guverneaz situa ia de comuni care i, n egtur, cu aceasta, de natura i finalitatea mesajului. n aceast dinamica i au originea stilurile Qttiy ale lim ii, numite si stiluri '-arimite funciiorM S puful pot Stilurile co| |ve, de n a t u r virtual n organizarea sistemului stilistic I rie specializa rjlegerii semnelor i a relalJ date ele sau/.i a devierii t tur ir. de la .si stei oul i/saude ia norma general a lim ii, con >titondu-se n modele, n temeiale pe o c o n t a n t a op iunii lingvistice i sti listice si a raportului din tre procedee i context. Nivelul stilurilor colective se include n am ele va riante i ngviStico-stilisce de ia nivelul stilistic general al lim ii na ionale (oral si scris), dar are dezvoltri diferite. Profilul stilistic al stilurilor colective, condi iona t, n primul rinei, de ponderea i ierarhizarea celorlalte raporturi (text protagonit i^ text lim etc.) din desfu rarea cmpului tensionat al actului de comunicare, este f 5 r/

Leterminat de (1) ponderea i ierarhia lunc uior c l re ale lim ii n realizarea func iei glo ale, de eomunicare i cunoatere, (2) dinamica intern a semnului ling vistic, (3) .specificul organizrii l fuoc ionrii semnelor lingvistice n interiorul raportului Uxt mesaj i se manifest prin (4) raportul cu sistemul lim ii, ' B) raportul cu lim a literar, (6) raportul stil individualstil coteetfo (7) specificul organizrii semne lor lingvistice n dezvol tarea nivelelor iam ii (fonematic, moffematie, lexical, s intactic). n func ie de aceti factori, in int riB Uaf*** oral, se constituie dou s i : stilul conversa iei' i stilul eletristic. n interiorul li m ajului "'SS S dezvolt doua -categorii de stiluri : stilul epistolar i silurif ^ f

(3) Nivelul stilurilor individuale Dominarea cmpului semiotic de ctre raportul emi teortext+mesaj pe fondul unei predominri a axei su iec tive (emi tordestinatar) nseam tituirea indivi dualit ii su iectului vor itor (cultural, intelectual, temperamental, a fectiv etc.) n factor eu rol prepon derent n organizarea textului, peste condi ionrile i m puse de specificul socio-cultural, profesional i lingvistic a l grupului din care face parte i peste condi ionrile impuse de con inutul o iectiv al mesajului. Prin acest rol activ pe care l are su iectul vor itor n ntre uin area personalizat" a lim i i na ionale, dimensiunea stilistica I textului i fixeaz identitatea specific insmLinMuale.. Actualizri ale stilurilor colective, cu care se afia ntr-o permanent confrun tate, stilurile iniviml. re zulta din devierea textului lingvistic, direct, do la mod elul lingvistic al grupului sociocultural din caro su iectul vor itor face parte i , indirect, de Ia om general a lim ii, sau numai din speciaimrea actualizrii procedee or i dezvoltrii mrcilor solistice. Solurile individuale e constituie n modele individ uale de ntre uin are in vor ire (in sens saussurian) a lim ii, ntemeiate pe v. r i m i 1 i t a t e a op iunii i a rapormlm inlre procedee i oontext. Intensitatea opozi iei -n^iviu efa * pnde de specificul stilului colectiv., p ttr eu re 24 35

fr l ^niione&z. Opozi ia e<te maxim in interio ! stilului eletristic cult a\aete minarea n e i a stilului colectiv de ctre stilurile individuale, ceea ce duce la includerea nivelului stilului colectiv n nivelul stilurilor individuale) i nan im in stilul juridieo-administrat iv (ca rac I crza in aproape toi ala a olire adistin c iei stil colectiv - snl individuaV n alt mod este a n u l a t distinc ia m interioru l stilului eletristic popular, carac terizat prin omogenitate maxima. Stilul con versa iei i stilul epistolar, caractenzind texte care transmit mesaje nespecializat e, reprezint, de fapt, situarea la nivelul stilurilor colective a identit ii varia i le a stilurilor indi viduale. Profilul specific al stilurilor individuale, condi io nat de stilul colectiv n spa iul cruia se afirm i de prin cipiul care guverneaz n co tarea dintre_tradi ie i inova ie actualizarea sau dezvoltarea procedeelor i mrcilor sti listice, se construiete n interiorul rapor tului, tensionat, dintre exigen ele mesaju lui i i n d i v i dualitatea emi torului i Se manifest n organizarea textului, la toat nivelefe lim ii, prin intermediul rapor tului trgti 5 ^lPP (T. Vianu).

icit ii stilistice Creanga. Opera lui Oaragiale, n schim , permite identificarea a t rei variante stilistice Oaragiale sul comediilor i al prozei scurte, stilul nuveEati cii stilul dramei Npasta, n textele lui Oaragiale, apoi, se pot identifiea un stil Ca avencu, un stil Tiplesm, un stil Pristanda .a.m.d. n amndou situa iile, prin special zarea textului sau prin devierea lui de la norma individual, iau natere stilurile i nterne, ale operei scriitorului sau ale textului, actualizare a "stilurilor i ^ i v i d a l e , prin confruntarea acestora cu diferite alte manifestri stilistice , de la dife rite nivele de organizare a sistemului stilistic al lim ii na ionale. Identitatea specific a stilurilor interne este d a t de gradul m.a4ii<f~.ae> J h . rapor tului dintre procedee stilistice i context, n legtur eu Mare tensional maxim teriorul raportului te*+mes(j.

* n t r e categoriile de stiluri de la diferite nivele stilis tice ale lim ii se de sfoar raporturi, varia ile, de inter feren i confruntare. Stilurile interne se confrun cu stilurile Individuale i se interfereaz cu stilurile colective i cu structura stil istic a lim ajului popular. Stilurile individuale se confrunt cu stilurile q^vTff HW^ confruntrii depinde d specificul stilului colectiv i de individualitatea su iectulu i vor itor. Ee eaua de raporturi dintre diferi iele categorii de. stiluri asigur di namica intern, permanent, a structurii stilistice a lim ii na ionale n actualizarea a cesteia in textul lingvistic. j

(4) Nivelul stilurilor interne Prin a solutizarea raportului text +mesaj in desf ura rea actului semiotic, dimensiunea stilistic a textului devine instrument i expresi e a procesului complex de constituire i comunicare a unui mesaj artistic. Nivelul stiriloinro g dezvolt, in interiorul stilurilor individuaIe sau in confruntare cu e spa iul stilului eletristic. Peste un nucleu centrala care poart nsemnele indi vidua lit ii stilistice a scriitorului, diferite crea ii lite rare din opera lui pot prezent a profile stilistice relativ distincte, expresie a trecerii n prim-plan a exigen el or construirii mesajului. Pe de alt parte, acelai text poate dezvolta, su presiun ea desfurrii mesajului, modali t i distincte de fixare a dimensiunii stilistice ntruni tate de stil, cnd se dezvolt ceea ce s-ar putea numi stil n stil". Crea iile lui I on Creang, de exemplu, se situeaz numai la nivelulstihrior individuale :elepoart ampr enta M 26 27

*, STRUCTURA STILISTIC A LIMBAJULUI ORAL Lim ajul popular

Insirmncnt principal a l culturii populare, prin esen a ei, de n a t u r oral i cole ctiv?, lim ajul popular repre zint componenta fundamental a variantei orale a lim i i na ionale. Cu o istorie foarte veche, lim ajul popular i-a dezvoltai un sistem de procedee i mrci stilistice purtnd amprenta modali l ii orale de ntre uin are a lim ii r mane i constituind primul nivel din organi zarea sistemului stilistic al lim ii, m al sti li sti c al li m i i ati il^ Chiar dac, n esen a lor a stract, o parte nsemnat di dee se regsesc i n structura stilistic a varian tei orale a altor lim i, modalit ile co crete e realizare snt specific na ionale. Aa, d exemplu, la nivel lexical, varianta or al a lim ilor na ionale recurge n mod frec vent Ilocutiuni, moi expresive prin caracte rul lor aproape i o ea na S l l l o cu mrci stilistico implici te dar fiecare lim re fondul ei de locu iuni, reflectnd, prin alctuirea lor* ?s oria, gmdrea si sim irea pop orului care vorete. ...devr t og ie [a unei l i m i ] o serva Emuu-seu const na in locu iuni (su L aut.), n acele tiparuri neschim ate, cari se formeaz n curs de mii de ani i dau fieerci lim i o fizionomie proprie [ * . . ] Aceast parte netradue ti il a unei lim i formeaz ade vrata ei zestre de la moi-strmoi [ . . . ] * * M - Eiriinescu, Despre locu iuni, in voi. cultura i arta, Iai, Kd. Junimea, 1970, p. 225. Mihi Bminescu

rezen a simultai din,cei trei factori implica i o raportul n care .i are originea dime nsiunea stilistic a textului lingvistic, emitaiorul i receptatul i, n mod frecvent i a celui (I a treilea, referentul, face din spontaneitate i int r^enf elementului^ afect iv trsturi distinctiva, ^^Xttt^.j lim ajului popu. s e evrat c orice text li n dinamica sa intern, care se desfoar ntre doi poli % caracterul tranzitiv i caracter l refle xiv , o component intelectual i una afectiv. Bar dac i n comunicarea pe cale scris mai sfcrns depen dent de constrngerile impuse de n o r m ca vai iant literar m ii na ionale, mai rar i mai pu in spon tan interferen a elementului afectiv este cenzu ata i dirijat, n comunicarea orala, prezen a aestui este jjn en t& M, Func ia stil ii ac ioneaz, n comufirea oral, prin intermediul lim ajului popular, in sensul i m - , pletirii func iei referen iale (circumscris, n gn raJ e experien ei empirica), ntr-un re iv, echili ru, cu func ia expresiv (ca functen primul rnd emoiv i ntr-o masra va nc ia conativ (receptorul fiind totdeauna un destinatar, cu identitate cel mai ades ea precis). Structura textului reflect, de aceea, institui rea unui raport de compl ementaritate, n constituiieai comrmicarea mesaj ului, ntre (1) un ntnut semantico iect iv (n general strict referen ial) i (2) un con inut semantic su iectiv (n general, afec tiv). Organizarea planului expresiei (foarte complex, datorit mai ales ac iunii fun c iei expresiv-emotive) unui text comunicat pe cale oral este izomorf organizrii plan ului su semantic, ntr-un proces de accentuata motivare ar semnului lingvistic. Mar ca general a acestui izomor fism este expresivitatea, t r s t u r stilistic distinc tiv. a sistemului de procedee stilistice, dezvoltat i fune ionnd n spa iul lim ajului po pular, dar caracteriznd. k ansam lu, lim ajul oral. Expresivitatea stilistice a li m ajului popular reprezint capacitatea structurii ver alea textului de a construi i a revela n acelai timp, a mod sugestiv, mesajul pe care l transmite, i mai ales o component a mesajului, cea su iectiv. Prin expresivitate, n actualizarea lim ajului popular, dimensiunea semantic i dimensiunea stilistica a tex despre tului se inter ptrund ntr-un r a p o r t de maxim solida: 12 r : 13 28

procedeu stilistic se impune conco mitent ca mijloc de exprimare a unei anumite a titudini su iective i ca mijloc de dezvoltare i exprimare a unui anumit sens. mai ales gramatical. n enun ul nominal O fat iriimoas \ prelungirea diftongului oa i a ei exprim concomitent admira ia su iectului vor itor fa de o iectul-su etrat al mesaj ului su i, n legtur cu aceasta, superlativul adjectivului frumoas. I n enun ul Detept aia", compara ia ca oaia exprima superlativul nsuirii exprimat de adjectivul antonim l u i detept, aici su n eles, i ironia caustic a su iectului vor itor. Procedeele stil istice specifice lim ajului popular, cu extin la ansam lul variantei orale a lim ii na ionale, asigur expresivitatea textului lingvistic, la toate nivelele sale de org anizare n spa iul unui raport de complemen taritate ntre semne lingvistice semne proz odice i . a l t e categorii de semne . r 11

Nivelul fonetic Structura fonetic particip, n msur nsemnat, deopotrivf la constituirea i revelarea m lui i la dezvoltarea dominang sliiist iee a textului, n desfu rarea expresivit ii gen a lim ajului popular. Bolul activ al organizrii fonetice n dezvoltarea dimensiuni lor semantic i stilistic ale textului, precum i n strnsa lor interdependen , isi are o inea n : situarea i n j>rim-plan a realizrii concrete a uni t ilor fonetice Cunetu erul complex al organizrii planului expre siei n care intervin, alturi de elemente l ingvistice i elemente prozodice sau de alt n a t u r . Cantitatea i calit ile fizice ( mai evident legate de particularit ile articulatorii) ale sunetelor, raporturile di ntre ele (genernd diferite fenomene fonetice), se mple tesc strns, n raporturi de int ercondi ionare, eu elemente lingvistice suprsegmentale (accent, intona ie ete.) i cu el emente prozodice (ritm, rim interioar, alitera ii etc.). Specificul mpletirii acestor categorii diverse de ele mente n organizarea expresiei textului lingvistic este 3 0

asupra celorlalte func ii. Interferen a si ponderea ele mentelor prozodice stau n legtu r cu ponderea nsem nat a func iei poetice ntre celelalte func ii particulare* ale lim ii Ele i au originea ntr-o cerin interioara mai general de expresivitate estetic. Nevoia de simetrie strns legat de o anumit desfurare ritmic, specific lim ajului popular n g ral, st la aza marii frecven e a rimelor interioare, alitera iilor i asonantelor prop rii expresiilor idiomatice : ce mamra-vra, ce mai caUa-valei a-l face harcea parcea , a tunat i i-a adunat; de frunza frsinelului, n Inng i-n laf, vor ete i Ion c i el e .a.m.d. Fenomenul reflect un principiu de organizare a textului lingvistic consid erat n sine nsui, dar nu rmine dect rareori nchis n spa iul ac iunii func iei poetice. su ordoneaz numai ac iunii func iei poetice, preponderen a factorului expresiv-prozodic n organizarea enun ului trece ntr-un plan secundar sensul lexical sau gramatical al termenilor alctuitori; ce mai tura-vura, determin modificri fonetice n structura ac estora: n-aude, n-avede etc. Cnd se su ordoneaz concomitent func iei expresive si fu nc iei poetice, aceste structuri snt actualizate, ine n eles i n legtur cu sensul lex sau gramatical a l termenilor implica i, i ca expresie a atitudinii, cel mai adesea ironice, a su iectului vor itor: A tunat i i-a adunat. Vor ete si Ion c i el e om s .a P Intona ia i accentul (cel dinamic, sau expira tor, l cel muzical), tim rul, durata intensitatea nl imea sunetelor, atri ute fonetice n permanenta corela ie ntre ele, dez olt, n legtur cu ponderea deose it a func iei expresive ntre celelalte func ii, proce tilistice care se impun ca mrci stilistice concrete ale expresivi t ii lim ajului pop ular. Ele sensi ilizeaz ca atare, ea procedee stilistice, diferite stri sufleteti d e care e stpnit su iectul vor itor n procesul comunicrii sau care au declanat actul c omunicrii, atitudinea lui fa de o iectul" comunicrii sau fa de interlocutor. Astfel, i trnd n raport cu accentul dinamic al euvintnlui, accentul muzical devine accent st ilistic. Xumit de M. Grammont accent de intensitate, iar de J. Marouzeau aceent afectiv, accentul stiMstic st n strns legtur C starea afectiv a su iectului vor itor. d in discu ie raportul dintre accentul muzical i starea afectiv sau e/ 31

A. Pippide ulemiea cinei variante de realizare a accen tului muzical : pian, aseu ii, grav, circumflex i antieircumflex \ Astfel* ud re alte exemple, ling vistul ieean (reluat apoi de I . Iordan n StistUm lim ii romne, p. 59 Gin recurge la un enun redu s la minimum pentru a su linia rolul pe car e l are in comunicarea orala accentu l muzical; in func ie de raportul dintre accentid dinamic i accentul muzical, dintr e intona ie i dim\ta vocalelor, ver ul-propozi ie ,,Doflrm.f- poale exprima uimirea, in<lignarea, >iguran a,temerea etc. Funcvia accentului de reliefare stilistic f i t o t o d a t de diferen iere seroantico-stilistic a textelor a fost.su li niat i de M. Emineseu, in legatara cu lim ajul drama tic, prin excelen oral 2 Ca s ne lmurim mai ine comenteaz poetul intr-una din cronicile sale dramatice vom sta ili mai nti c afa r de accentul gramatical, pe care se-n elege c n u l poate grei un roman, caci aimene nu zice minune in loc de minune* exist acea parte inten ional a vor irii, care se nu mete c-un cuvnt tehnic: accent logic. S luam de exemplu ntre area : rifte unde v i i tu*?. Accentul logic poate cdea pe fiecare din cele trei vor e: im de, vii i tu i n fiecare caz fraza va avea alt n eles. De unde v tu (Tonul pe un..ntotdeauna la o asem nea ntre are ne vine s ne nchipuim c exteriorul persoanei ntre ate tre uie s-arate ur me c-a petrecut n locuri grozave, din care a ieit ca vai de el. De unde vii tu ? (S u n eles : Bfu te ntre ce gndesti sau ce faci, ci de unde vii?). Aicia s-arat c cel nt e at a fost ntr-un loc ce-i era oprit sa-1 viziteze. n fine : I>e unde vii f ? (Su n e es : Nu-mi pas unde au fost cei lal i, unde ai fost tui). ntre torul arat interes exclu siv pentru cel ntre at. Se-n elege c printr-un singur exemplu nu putem da decit o id ee aproximativ despre accentul logic. Destui ns c prin acest accent, care in cr i se-ns eamn, n cazuri -excep ionale, cu litere cursive, se modific adesea ntreg sensul vor ir ei. Alt n eles are ce face i cu totul altul ce face ? ntre area din urm are n elesul p er ial de: cum? aud? se poate? E i ine, acest accent logic, sufletul vor irei, se aaz de ctre actori adesea cu totul fals. A vor i natural este nc un mister pentru preo ii Taliei romne. l f

Ne sfiim a mai atinge acel accent care, asemenea n terminologiajar tei scenice, s e numete etic* Vom spune numai n treact c un actor tre uie s fnoasca tonul cel mai adi e i mai nalt al vocei sale vor ite i c in nuanfele infinite ale acestei scri se pot oglindi sute de ca racteiv, mii de sim eminte omeneti. i n acelai sens cu considera iil e lui Emineseu despr. acemtul logic i accentul etic va vor i, n secolul nostru, KTTak o son, n legtur cu fune ia expresiv a l i m i i . Cel mai adesea, n strns legtur c tul stilistic, intona ia interogativ sau exclamativ sau neutra, %sceiident sau descen denta sau egala , cind i. ndepfieie func ia de marc sintactic a naturii enun ului, r i tempoul vor irii accelerat sau lent, curgtor sau sacadat , se constituie n mrci s tilistice ale textului oral, sugernd variate triri afective care le-au provocat.. n interiorul raportului de complementaritate dintre u:.uensiunea semantic i dimens iunea stilistic a textului, r' elul fonetic atinge i n mod frecvent un grad maxim d e int^rconditionare cu nivelul lexical ,figurile fonetice, p o l i v n t e n planul paradigmatic al sistemului de proee e stilistice proprii lim ajului popular, dezv olt diferite sugestii semantice i valori stilistice n strns legtur cu sensul lexical a termenilor marca i. Prelungirea inutei consoanelor, de exemplu, urmare a unei maxi me concen trri de energie ntr-o anumit zon a cuvntului (de o icei, dar nu numai, n par ea lui ini ial), poate exprima stri extreme, fie indignarea vor itorului, ndreptata d irect ctre interlocutorul prezent : Tticlosule !, Mminii!, Mmizermue !, sau indire ct, n legtur cu o persoan a sen o iect al comunicrii: Mmizer a ilul!, Ticlosu!, O !, fie starea de admira ie maxim cmiril , M mi nunat! Dezvoltnd expresivitatea tex figurile stilis tice fonetice sensi ilizeaz strile afective ale su iectului Yor ito r concomitent cu sugerarea gradului lor maxim de intensitate Starea afectiv a su iectului vor itor a determinat alegerea cuvintelor,, iar con inutul lor lexical a impus o anumit modalitate de p r o n u n a r e ; nimeni nu ar putea pronun a neutru , ntr-un act lingvistic autentic, cuvinte precum ticlos, canalie, mizera il etc, nt re uin ate in enun uri nominale, cu su stantivul in vocativ : Ticloie !, Mizera ile !. ,. Canalie ! sau la nominativ Ticiosul !, m> l 11 J 32

3-c.35#

Cnd pronun area acestor termeni i a altora din aceeai categorie semantic se face, totui , fr concentrarea energiei articulatorii ntr-o anumit parte a scmnificantului lor i, deci, fr prelungirea inu tei consoanelor i fr mrirea duratei vocalelor, e n u n u l im alt stare sau atitudine a vor itorului, n primul rind dispre ul: Canalie!, Ticlos ! Prin repartizarea ener giei articulatorii n mod egal sau aproape pe ntreaga n tinder e a 8emnificantului, concomitent cu o reliefare a structurii sila ice a cuvintel or, un enun precum Ti-cio-sul!, pe ling condamnarea atitudinii persoanei-o iect a\ comunicrii (ntemeiat i pe con inutul lexical al cuvntului), poate exprima sau numai sug era surpriza unei lovituri neateptate sau o stare de sfreal sufleteasc, n func ie i de tona ie i de ntregul context. Prelungirea duratei vocalelor se caracterizeaz printr-u n registru mai amplu i mai complex de sugestii privind mesajul comunicat prin tex tul lingvistic. Fenomenul sen si ilizeaz i exprim totodat sau numai sugereaz un nalt g ad de intensitate a unei nsuiri nominale sau ver ale sau al desfurrii unei ac iuni : ou *AJ n felul acesta, prelungirea duratei vocalei devine mijloc de exprimare a su perlativului: i ai ateptat mult f Mmilt!\ i-i frumoos ! i d e t p t ! " Uneori, poate rmne neexprimat; ver ul sau su stantivul concentreaz n planul Io semantic, pe l sensul lexical propriu, sen sul lexicafal adver ului sau adjectivului a sent i sen sul gramatical al compara iei (adic intensitatea maxim a unei nsuiri, a ac iunii ver ale sau a unui o iect"), sugernd totodat i starea afectiv a su iectului vor itor : i tc mnule... i tce ! . . i ipaoa !", ,,A fost un meeci!", E un copiii" etc. Alteori, po te lipsi terme nul lexical al crui plan semantic este situat la gradul li superlat iv; prin prelungirea vocalei din diftong, adver ul I^aar fi morfem al superlativu lui exprima $i nui< w, r mas n structurai de adincime a. enun ului : i-a plcut t e " . l' Spre deose ire de exprimarea rnori lzau superla tivului, modalit ile fon introduc n mesajul glo al al textului participarea afectiv a su iectului vor itor la con inutul celor comunicate. Cine articuleaz propozi ia i-i c l d u r o a s . . . , cu prelungirea vocalei a din diftong, referindu-se la o hain de lan, de exempl u, sau la o p 34

t u r sau la o camer, nu exprim numai superlativul n suirii denumit lingvistic prin a jectiv, ci i comunic i o accentuat stare de mul umire, de ucurie a confor tului, prs c re o iectul n cauz H asigur deja sau va oferi ntrun viitor apropiat. Aceast compone iectiv poate varia, n func ie de intona ie i de tonalitatea muzical n care cuvinrui. mar at stilistic este pronun at, de la aprecierea p o z i t i v ; i-a plcut spectacolul? F o a r t e . . . " , la ironie : F o a r t e ! . . . " , sau la admonestare i r epro : Bimn trea a"; de la o atitudine de respingere, sau o stare de uimire, eventu al ge un fond de indignare : Ce fcee f , . . " , la sugestia unei acute stri de nem ul umire : M duc n lumea m e a . . . " .a.m.d. s Interjec ia de i adver ul de afirma imesc une ori n structura semnicantuui un m protetic structura fonetic astfel constitu it, eventual cu prelungirea inutei lui m devine expresie sugestiv a unei stri am igu e, con cesive, a unei pozi ii ezitante, de compromis n atitudinea su iectului vor it or fa de interlocutor sau fat de o iec t u l comunicrii. E n u n u l M m d a . . . " exprim o afirma ie concesiv, smuls" vor itorului, eventual mpotriva voin ei l u i , iar nun ul M m c l e . . . " este expresia siturii su iectului vor itor ntre o atitudine , natural, contra rie spuselor interlocutorului, i una, conven ional, de compromis. n raport cu lim ajul oral, ce scris este ca i lipsit de posi ilitatea d a exprima,~a n ivel fonetic, diferitele stri afective ale autorului unui text lingvistic si care s poat fi, apoi, receptate exact de destinatar. E l , emi torul, poate apela doar Ia un n u m r extrem de redus de semne de punctua ie : semnul exclamrii, semnul ntre ri i, eventual acestea amndou com inate, puncte de suspensie, ghili mele *, "su linieri . Aceast srcie este reattv C hi& sat la ni vel lexical si gramatical, morfematic, da ales sintactic. Se folosesc diferite ver e ale zicerii, cu o seman tic permi irul n uan ri variate : a spune, a Striga, a urla a rcni, a se rsti, a-l repezi, a murmura, a ngtna, a opti, a mormi, a (se) l i, a odogni etc, forme modale : p%e%umUL> ffifj tc, instrumente de modali tate : v e r e (a putea, a fi a avea, a tre ui etc) sa u v 1 * Ghilimelele slnt traduse" n lin jul o l, cel mai adesea, prin sintagma aa ?is'\ i?

85

%d fjb jf jofe, desigur, *igur pro a il, oare, a a e1 \': d e e r m i n r i 6 u e n u t n o d a I : 'tk puns trowte, ft iti ~fin ztant, am iguu, arca* indig pea accentului i a intona iei, am iguitatea seman t i c i a unor eruiirfuri se rezol v, in scris, prin amplifWk acestora O propozi ie precum A vrea o pro mai corieten n sau A vrea o pro care s fie mai concludent", sau A vrea o pro mai concludenta de a". n lim ajul oral, am iguitatea se rezolv prin situarea su inciden a accentului stilistic numai a adver ului mai: A vrea o pro mai concludent**, sau a ntregii snta inale : A vrea o pro mai concludent f'\ n lim aj l ris, enun ul se cere completat e er ul ine sau fi: .A vrea o pro ft St finea) mai condu? dent' , VSU eu termenuloi para iei: As vrea o pro 'J mai concludtj decit asta". O parte din fwBttQft fonet lim a|ului oral pot fi exprimate i in scris prin repetarea foiSfelor s t u (-i>ns oanclur, prin apostrof, prin diferen ierea earu*ferelor giaiicgj3lc. -~ , dar in ac est caz este vor a, de fupt de o ncercare voluntar, de reproducere a a, &r ram ine na relativ, in scris, a lim ajului oral, i nu de o direct-comunicare pe cale scris. Fenomenul Mit Unete n t tfrfpra. atsla, cournd aici o_trsiUus stilistic definii or seiitori (Creanga, ..v iale, V. Pr^da ^tc,) ealital&. f f 7 ?

Nivelul morfemtc n func ionarea categoriilor morfologice, expre v!vl tatea lim ajului popular i are originea (i reflect totoda! 1) dou dominante sen^ntico8tilistce intejde dcnt: formele lxipa snt n majoritatea lor UC mantce opozi iile categoriale oarte nuan at de sensuri gramaticale In. ppletire cu sensuri" afeotvr Flexiunea nominal Mai ales n lim ajul popular oiaenese, ^uhsmnt ele proprii, nume de arniie, primesc n m od frecvent foS 36

Jtnftii, (Jo'i (uliicsli/, M/jovi tc., s&u articol n trit : Tar a ^oajtL ul". Expresie cel mai adesea a unui anumit grad de i n t i mi iute. in rela iile s ociale, aceste forme, i mai ales su stantivele feminine articulale, sini. m^rc^le uneori.fi ati tudinea ironic su iectului vor itor. Datorit caracterului lor accentu at a stract, formele desinen iale snt dominate de exprimarea prepozi ional a cazurilor genitiv (mai ales pentru su stantive Ia sin gular) i, mai pu in, dativ (mai ales pe ntru su stantiva la plural) : la rmoc de codru, la s f de an lajnceput de UIO etc, a dai la oameni drepturile ce l i se cu v i n " . Am dat la copii de mm care" etc. n interiorul opozi iei gonitiv-aeuzattv, n lim ajul popular se manifest o accentuat diferen iere n sensul opozi iei animat (n special, uman) inanimat. Cnd este vor a de su stantive denumind o iecte, raport ului de posesiune, mai a stract, specific gen itivului, caz personal, i se prefer raportul locativ, su aspect semantic mai con cret, specific acuzativului : Vntul a smuls acoperiul de la cas", Au smuls un stlp de la gard", Un picior de la pod a putrezit" etc. Dativul dexinen ial intr in cteva sint agme relativ fixe (asimila ile expresiilor idiomatice), n care planul semantic es te dominat de interven ia elementului' afectiv. Bnun urile imperative tai locului !, Du-te rac l i devin expresii i strii de maxim iritare a uectumi vor itor, provoca infeI utor. sigur n d desfurarea nemijlocit a rela iei de depen den fat do ver u se aterne* dativul desinen ial al su stantivului arumul determin m og i rea i n u a n e a planului semantic al construc iilor func ional-loctive lerne-le druniului sau S-a a ernut dnnului prin sugerarea unei caracteristici aspectuale sau modale a ac iunii v er ale. Su sl s.n i v i i rea prin voea tiv a ad ev 1dui ! \ re li ea'' predom componentei. afeh n organizarea Hanului semantic al textului: Vrpditule! . . . ' \ pi la sugerarea unui sens opus celui denointiv : }^/< //.?(/e, ... / n eximarea superlat vului,l)nd>ajulpopulartectugela un registru amplu de mijloace n general marcate s u iectiv % !

ocalelor din structura UCtUI semnicantulni adjectivului: ,,0 fat frumms morfologice: re uin area ea morfem a adver e lor Jir, prea M a locu iunilor nespus de, negrit de, nem ai auzit e^ nemaipomenit de c., care, concomitent cu sensul gramatical de superlativ" , introduc n enun i atitudi nea apreciativ a su iectului vor itor; li se altur adver e Mm care ocind intre dezvoltarea unei fime ii sit eee ( M ^ n f l f o i adjectivul regent-*-.! i m moiologiC de morfem al superla tivului (datorit ^tomp i lor lexical), pot fi alternate, in legtur chiar-^u aceleai adjective : nrte t lP ? u n ojh'hlm H., ^ J p I n enun uri sintactice exclamative, concomitent cu o schim are a t opicii sale, adver ul mai marcheaz gra dul superlativ : ,,C frumoasa 'meT " j^rf' ea. n form de genitiv sau de acuza v, a su stantiv ului de provenien adjectival : , fr moasa f^mmeLr, detept al detep ilor, iste ntre fc ietc. sintactice : sin tagme u su stantive .legate" prm prepozi ia dintre care primul exprim concomitent o nsuire a o iectului denumit de su stan tivul su ordonat", gradul ei superlativ i atitudinea P su iectului vor itor : O frumuse e de fat, o minun ie (minune) de copil etc. ; sinta gme formate dintr-un su s tantiv (mai ales om, fat, r at, femeie) i numeralul adver ial dat, juxtapus. sau su stantivul jumtate, -coordonai copulativ : O datj m ( r at ), o JWi (un om) -si jumtate; propozilii eu struciura relativ stereotip: Ara nllnitim om (loc) cum (care) nu se mai afl, (cum) care nu s-a mai vzut" etc.; retorice : sc ntre uin eaz frecvent cteva imagini, situ te ntre compara ie oetafora, care exprim tivul unor inuirijresfeme ca numr) n generai umane Joc imaginea cea mai a stractizat de aceea, pu ind exprima comparativul unor nsuiri contrarii : frumoas (urt) foc, oc ^^ umoas), detept (iste ) oe, ioc de detept (iste ), cui, turl, cri , exprimnd superla t strii de e ie : eat cui (turt, cri ) etc. .^Gradul maxim de intensitate a unei nsuiri concomitent, a atitudinii, e o icei ironice, eat#* con inut in compara ii v r n 7 f

par;u!oxale, mnle sau complexe, de tipul Dtetept ca oaia", Mi-eti drag ca sarea- ochi" ele. Flexiunea pronominala

Scoase din contextul lingvistic propriu, condi ionat de contextul social n care se desfoar comunicarea lingvis tic i intrnd n contrast cu contextul n care snt n tre numele de polite e devin purttoare ale componentei afective a planului semantic al enun ului. Pronumele dumneavoastr, domniorsa, dumnealui etc. pot marca ironia, iar dumneata* nemul umire r. Pronumele demonstrative, n form popular, sta, asta, la, aia ex rim, n func ie de o anumit aecen tuare a lor si de intona ia enun ului, atitudinea dispre itoare a interlocutorului fa de o iectul comunicrii. Preferin a pentru structurile an alitice, mai concrete, din flexiunea nominal caracterizeaz i flexiunea prono minal. ^ Dativul pronumelor nepersonale, n special a celor relative i neliotrte, se exprim, in lim ajul oral cel mai frecvent prin prepozi ia-morfem la.; Dai la cine crezi tu", O s ne vin rndul la fiecare (la to i)", cu po i spune nimic la nimeni". ntre uin area pr lor personale depete une ori coresponden a, proprie categoriei gramaticale a per soanei , persoan gramaticalprotagonist al comunicrii lingvistice. Avnd ca termen de referin , planul logieo-semantic, nu interlocutorul, ci nsui su iectul vor itor, pronu mele < t marcheaz textul ca expresie a unei anumite stri de spirit - de contra .stare, cel mai adesea , compo nent semantic situat pe primul plan n organizarea me sajului : M tu cas, nicjf mas, nici tu prieteni. Cnd interlocutorul provoac vor itorului o stare, de suprare, nemul umire mnie, indignare etc, n locul persoanei a I l - a , su iectul vor itorntre uiii eaz pronume de persoana a I l I - a , ca i cum i-ar nchipui un alt i nter locutor, pe cel real transferndu-l n situa ia de o ieer' al comunicrii | , , E u 1 $ vor esc, i gl i vede de trea a *\ L a dativ, forma scurt a pronumelor personale dc per soana I , mai ales, i a I l - a , dezvolt o valoare specific exprimnd, peste apo rtul semntico-referen ial, impli carea afectiv a su iectului vor itor n con inutul semn* 7 38 3d

? uuL umclo au ost t uimite (UljjULw.: Numeralul

O acrie de numerale, cardinale, mai ales, i ordinale i dojgsc planul semantic denota i\ Numeralul c< n >inragme rida tiv fixe, exprima, pe fondul unei stri afective, de n emul umire, un n u m r indefinit de lovituri sau cuvinte : ,, i trag vreo dou acui*", S spun dou_ vor e"* n t r e u i n a t e hiper olic, numeralele o sut sau o sau de o sui (o mie) de ori.exprim, in form de singu lar sau de plural, aceeai idee de inul im nedetermin a l " , dar reflect o alta stare afectiv : fermitate sau sentimentul zdr niciei : Po i s m atep i i o st& de ani , Poate s citeasc i e o sut o mie) de eralele ordinale. si al doilea exprim adesea, nu ordinea o iectelor, ci calitatea lo c o n c o m i t e n t apnci^ ri su iectului vor itor : Am gsit un vin a-ntia\\ Iu v doilea . . N u m e r a l u l al doilea e x p r i m po zi ia defavora il unei persoan e care eueaz ntr-q anu mit situa ie. 5?

Flexiune ver al Diateza Una din par ti c ulari ta ile flexiunii ver ale n lim ajul oral este d a t de marea frecven a nso irii ver ului cu un pronume reflexiv, mai ales n cazul acuzativ , dar i n dativ. n structura acestor sintagme, pronumele i dep ete cu mult func ia ologica, de instrument ai diatezei, reflexiv, reciproc sau pasiv. O parte din acest e ver e snt ver e pronominale a so lute, componente specifice lexicului general po pular sau familiar : jMotajdr-a-& smiorci, a ' vicri etc. n fle xiunea aceTEora, pr le reflexiv este o p e r m a n e n . Exist, ns, un numr cu m l F m nsemnat de ve are prezint n paralel forme pronominale i forme nepronouiinale. n sintagma ver elor pronominale (pronominale relative), pronumele reflexiv este un modificator" al 4 0 m

sensului lexical sau al planului semantic generai n leg t u r cu dezvoltarea compon entei afective. n raport cu ver ele fr pronume n multe cazuri singura form ntre uin varianta literar a lim ii na ionale ver ele pronominale dezvolt sensuri diferite a s e trece (o ran) : a se vindeca", a m lua (up, cineva): a porni in u r m r i r e " , imita", a. se prosti: a deveni prost", a face o serie de gesturi, micri ale fe ei etc ", m se ajunge : a parveni" .a.m.cL n legtur cu o rela ie mai strns, n lim ajul oral exprimarea mini con inut denotativ i exprimarea unei stri afective mm atitudini pro prii su iectului vor itor n momentul comunicrii, pronumele reflexiv devine frecven t instrumentul unor muta ii semantice interne, reflectnd i sugernd, cel mai adesea, p articiparea nfemm a su iectului gramatical la ac iunea ver idui-prediea : a se o osi , a se munci , a se ncerca, ase omor, a se co ori^ a se vide, a-i rde etc. Aceste ve r e ar prefigura ceea ce unii lingviti cred c ar putea f i considerat diatez medie (dinamica). " U aL categoric de ver e dezvolt i reflect caraete rul concret al lim aju ui oral; ele se impun prin expresi vitatea lor plastic, cierivnd din anularea grani e lor din tre cimpuri logico-semantice relativ ine delimitate in lim a literar. Exp rimnd ac iuni care nu se atri uie, n mod o inuit omului, aceste ver e se ntre uin eaz na mai la nersoana a I I I - a i lepronominal n lim a lite rar, n lim a j u l oral^ ns varianta familiara, ele se construiesc pronominal si la toate persoanele : a se mi or ia!, a sc mieunata se schelli, a se sciri etc. Prin nscrie rea i n sfera semant umanului, o d a t cu interven ia pronumelui reflexiv, aceste ver e concretizeaz o anumit atitudine a su iectului vor itor fa de autorul ,.n<unii", care e, de cele mai multe o de ironie, dispre etc. Preferin a a r t a t construirii ver elor eu pronume r e flexiv, n afara categoriei de diatez, determina apari ia Uiiumeni si pe ling ver e i anzitive, care uu-1 tole reaz, sau pe ling ver e tranzitive, care, in general, l ref uza : cazul, mai ales, al ver elor a exista merita, n e n u n u r i precum Mu se me i", ,Lu m ed isitf. Ca instrument morfologic, pronumele se domina auxi liarul a fin co struirea diatezei pasive. n uncie structuri populare, mai ales de ntre uin are ia m iliara aceast form de pasiv, prezent n general numai la persoana a 1

41

, cunoate i eelolale persoane, i mai cu seam, per soana a |-a : ,,Esti detept, da cau i..De ce nu te cau i Ia un doctor?"; construc ia este, de fapt, re zultatul unei eo neri la maximum a planului expre siei : Eti detept, dar nu te duci (la doctor) s fii (consultat)...". Aceeai concentrare caracterizeaz i miele construc ii de reflexiv, c are se ndeprteaz, ns, de reflexivul o iec t i v , n care, adic, pronumele s fie ipos de o iect a su iectului: Se crede mare i tare". Foarte frecvent, pronumele se ntre uin eaz, numai la persoana a I I I - a , ca instrument al nedeterminrii, cnd poate nso i i ver e intranzitive : Se fumeaz (vor ete ) cam mult aici", Nujrg mai tuetf-\ Mu s re din asta", Nu se triete mai ru, dar nici mai ine" etc. Prin asemenea construc ii, care ar putea fi conside rate ca reprezentind o diateza impersonal, su iectul vor itor evit duritatea exprimrii directe a unei nemul u miri sau jena unei referin e dete rminate sau alte atitu dini. n anumite condi ii afective n care se afl su iectul vor itor, unele ver e i pierd pronumele reflexiv, semn al valorii lor su iective : ie teme, a se chinui, a se mica etc., al ir enitafi participative : a se gndi etc, al cara c terului J npersor: se zi etc. i chiar al sensului ref lexiv-o iec i v a se merca etc. n t r e u i n a t nepronominal, ver ul a se gndi i n t r n sinonimie eu fcem eu ul popular, prin sens, socoti i cu "ver ul litera r a e, nuan^c^aeeastlserie sinon imic prin dezvolta r . unei componente semantice afective, marcheaz siarea de nol i preocuparea su iectului vor itor '^tnuti c-i ine aa V\ F r pronume reflexiv, v e su iective ca, a se teme, ase; chinui etc. exprim o deplasare a accentului sema ntic de la sfera su iectului ia ce^a o iectului ac iunii (de fapt, strii) ver ale, in legal ur cu atitudinea su iectului pre ocupat n mod deose it de elemente exterio are : ^lon o teme foarte iare pe jitt'* . " . A chinuit o via ea s-i creasc..." A e semantic i schim are a direc iei de interes ai su iectului vor itor spre o iectul ac iunii ver ale caracterizeaz i formele de diateza activ ale unor ver e ntre uin ate n od frecvent la diateza reflexiv : Nu are ce n e l a . . . " , m rac ceva mai rt ?T

gros ..", i piaptn foarte rar prul, i a*# U^ , ndlcit...". Folosirea fr pronume l afirmativ, a unor ver e precum a se mica, a se feri etc, reflect o stare tension al maxim, de indignare ; Mic de-aici !" (sau numai Mic!.") sau de spaim, in fala wm at pericol pentru destinatar : ^Ferete!^. ", stare de tensiune care determin cpncet rarea ntregii energii de articulare pe ver , purttorul sensului lexical. Fr pron urn e, imperativul ferete! asigur, din punctul j e vedere al su iect uliii vor itor, m ai rapid reac ie din partea destinatarului n sensul urmrit de emi tor.

Fiind, prin con inutul su specific, un mijloc de expri mare a atitudinii su iectului Vor itor fa de ac iunea ver ului-nucleu al enun ului propozi ional, categoria gra matica l a modului marcheaz prin ea nsi su iectiv textul lingvistic. Dar op iunea su iectului vor itor nu e hotrt, n lim ajul popular, numai de atitudinea aces tuia fa de ac iunea al-o iect al comunicrii linvistice, ci i de atitudinea lui fa de interlocutor, prin des furarea func iei conative, precum i de starea lui afec tiv i de unele particularit mperamentale sau carac terologice specifice, n desfurarea func iei expresive.. Coexist en a acestor factori, diferi i ca natur, determin dezvoltarea polisemiei i S&jk fo . Aa, sensul gramatical de imperativ" se poate ex prima prin forma specific, marcat d esinen ial i prin intona ie (Pleac imediat de aici ! " ) , prezent inieath (Pleci Imedia de aici ! " ) , viitondieati (Ai s pleci imediat de aici ! " ) , conjunctiv prezent (Sa pleci imediat de aici ! " ) , toate aceste forme corespunzuad la stri^afec tive i atitudini diferite fa de interlocutor. I n t r n d n sinonimie cu impenuivul, vii torul indicativmai ales cnd este construit cauxiliarul a mea i eon june, t i v u l v er ului, nlocuiete uritaa de n a t u r afectiv, a., formei specifice : Pleacimedia eii-am spus f* cu fermitatea rece, de n a t u r intelectual, creia des tinat a r u l n u i se poate sustrage : Ai s pleci imediat acas i a i s faci ce ti-a in spus"'. n t r e u i n a r e a prezentului indicativ cu valoare de imperativ reflect apr opierea sufleteasc a su iectului vor43 42

fmul Prezentul^ forma ver al cu cea mai mar frecven n lim ajul oral, dez volt rgist tip, cel mai o gat, acoperind func ional toate cele trei perspective tem porale : trecut, prezent, viitor sau dezvoltnd sensul deptwmporal^ Ac! u aii zarea diferitel or valori temporale ale prezentu lui ver al in textul lingvistic oral se nso ete cu d ezvol tarea unor valori stilistice care variaz n func ie i de per spectiva dominant a c municrii lingvistice. Cnd predo min perspectiva narativ, su iectul vor itor plasticiz eaz discursul, dinamizud i sensi iliznd imaginea eve nimentelor petrecute n trecut pri n situarea lor la pre zent, r i n anularea opozi iei categoriale prezenttrecut, su i ectul vor itor retriete faptele pe care le nareaz n momentul desfurrii Comunicrii lin stice, determinnd aceeai implicare afectiv i la interlocutor : Bat 44

iar nu vine mumii, s eseuH . r , prezent a ver elor zicerii, este adus n prezentul c mu iii lingvistice un dialog anterior, devenit o iect al co municrii : Unde-ai fost ie i, m ntrea el Imediat, c te-am cutat po-acas i nu te-am gsit", n t r e u i n a re de viitor, ntre uin are foarte feni, , prezentul introduce n mesaj n gjl mai r i ccutudinc,: Mme plec la mare". mpotriva con inutului su semantic, perfectul compus sit ueaz uneori ac iunea ver ului n ppzcntnl ccl rii ver ale, mai exact, la tpuEul a unui dialog: V-am saluta ii, ,.AI pleca\ Aceast valoare a perfectului compus sugereaz, mai. ales cnd caracterizeaz ver e de micare, gra a, reala sau simulat, a interlocu to rului sau inten ia lui de a-l determina pe interlocutor S ac ioneze mai repede ntr-un s ens dorit de,e |& Cnd snt ntre uin ate la^persoa T perfa^j uJ campus . \ ver elor a tc & atlor t >i marehoa . in enun a ri pozitive, prezenta.. unei mmmJ^. af tiw in ului, varia il, n func ie de condi iile psiho logice n care se desfoar comunicarea Im 1 stic : ,,El &t ian avarii.. . .", Gata, am teut mai vrei iV\ Kxpresie a strii afect ive a su iectului vor itor, perfectul <5ompns al verifului a tcea descrie o persp ectiv gunporal prezent viilor; Am t c u t " nseamn c din acest moment ncolo, nu (i n u voi mai scoate) nici un ctviui' Va lua rea de viitor a. perfectului* compus caracterizeaz un numr restrins de ver e, ntre uin ate n aproximativ aceeai situa ie de c municare, cu o accentuat partici pare a elementului afectiv la constituirea mesaju lui: S te mai ajut i in pro lema asta l-apoi tiu c te-am- fcui o h . j , H i h mai r ueti i de data asta i-apoitiu c i-a pus i)-?eu mina n pr". Componenta semantic su i te predominant n structura intern a mesajului comunicat prin texte lingvistice marc ate de ntre iiin tarea eu valoare de pre zent a formei de viitor, mai ales a forme i constituit din au\iliarul S am i cxmnthu ver ului. Construc ia, earact<n i/and mat ul a ruga i diferi le ver e ale zicerii : a spune, a- infre a etc, sugereaz o anum it stare de jen, de modestie sau de delicate e, de discre ie etc. n atitudinea su iectu lui vor itor fa de interlocutor : im 9a v rog s nu mai vor i i aa de tare". ^m sa 2 a 45

Jt uucri enun iative n legtur cu o ac iune pe care el are de dus ia capt : Pleci i | i iaci ce -aiu ^ p p ^ Conjunctivul preet cu setfr ime ativ nsoe, ln esVur atea poncii cu manifes tarea indignrii sau a unei stri de accentua ia neniu umire a su ectului vQltf provocat de interlocutor sau de o a (reia persoana,, o iect al comunicr ii lingvistice : S-mi spui imediat un de-ai fost pn acum !", Tu s taci ! ^ a plece n doi imediat !". Cnd imperativul intr n contexte proprii indicativu lui, cont rastu l pe care-l creeaz in structura textului lingvis t i c ^ extins i Ia categoria pers oanei gramaticale (per soana a doua are ca referentjnu interlocutorul, ci su iect ul vor itor sau o iectul comunicrii), reflect rolul prepon derent al componentei su iective n organizarea mesaj ul u f su iectul vor itor accentueaz asupra caracteru lui nefavora il al unor situa ii n care s-a aflat Ia un moment d a t : In condi iile a stea, mai spune ceva, dae- i d mina ', totala angajare ntr-o anumit ac iune : i cnd am s acolo, apuca-, iete, de t r e a " , gradul maxim de Hsue n inanifestarea unei sihice : i cnd a vzut toate as te;.?, pune-te pe plns .. . 1

ajuta i p u i n " , sau poate sugera o stare de furnire estompat sau m a s c a t : A m s te ro ei si s iri&"lai ngur'LJm l& * fr ocol cine e , . . \ l^disemia gr ui i a. prezentului indicativ^ deetctegoria graEia ical a timpului euprinzmd si iv ategoriei gramaticale, i mo J / ,JI ,' J

Imperfectul s ii (numit &'l.rodt i< i J siteaz des &urava ac iunii Vae u i aloare in aies. ver ul ft r f f t rm *m fi rog ce va". In Ena ajul copiilor, i dezvolt sensul de prezeur coneomitet eu instituirea unei stri de am i guitate intre, real si ireal : E u erp mffl i tu erai feti a" E u erm feti a gi p gam jMni c In a mosera de gravitate i seriozitate n care se desfoar jocul copiilor, de fapt, imp rfectul exprim realul. Numai pentru privitorii adul i el este expresie -a imaginaru lui. I n anumite situa ii afective, imperfectul i pierde caracterul su aspectual spec ific; din timp imperfectul devine limp e eetiv, intrind in sinonimie cu perieetu c ompus aceast muta ie semantic intervine mai ales la ver ele zicerii : Ce- i nm eu? ! , dar carac terizeaz i diferite ver e su iective : tiam de atunci c aa are s m n t Depind li mi ie le categoriale timpmo categorii de altfel interdependente, imperfectu l indicativ exprim,, n mod frecvent, irealul sau poiWR ialul, devenind prin aceasta sinonim al perfect uhu poten ial-optativ, pe care l domin prin frecven : Dac ajungeam ai devreme l mai gseam n coala". n situa ii psihologice similare cu cele n care imper tul dezvolt, ca imperfect al sfielii, valoarea de prezent, modul poten i al-fjptati v este sinonim eu prezentul indica tiv, dezvoltnd aceeai component su iectiv n interio rul mesajului i aceeai valoare sJQisticii V- a ruga. s-mi spune i cit e ora". Poten ial(>ptativul ver ului avea cu^ valoarea de prezent indicativ intr n structuri sintac tice, mai ales negative, pseudointerogative, prin care su iectul Vor i tor evit im perativul, prea direct i prea dur su aspectul r t

atitudinii emi torului fa tic fefcinaara mesajului: N-ai vrea s t a c i ? . . . " . sensurile gramaticale dezvoltate opozi iile interne ale categoriei gramaticale a m odului, regis t r u l sensurilor modale, concretizri ale celei mai su iec tive dint re categoriile sintactice, modalitatea, este ampli ficat de ntre uin area semiauxili arelor- n t r e acestea, unele caracterizeaz numai lim ajul popular; a vrea de ex emplu, exprim irealul : Am Mate s /nor, aa mi-a fost d r u " , sau poten ialul: Ce vo fac I l'\ Ce vrei s faci? !", Ce-ai fi vrut s-i spun ?!...." is ec IUI

Lim ajul oral se caracterizcz printr-o mai accen t u a t ntreptrundere a nivelelor l im ii n dezvoltarea planului semantic. Pe fondul acestei strnse mpletiri, ca tegoria gramatical a aspectului, categorie nemorfologiz in lim a romn, este mai reliefat, fie datorit unor componente ale sistemului lexical popular, fie printr-o serie de par ticularit i ale organizrii sintactice a textu lui. Astfel, opozi ia aspectual dur ati vi coativ este nt rit, n sensul reliefrii caracterului incoativ, de existen a unor serii p ralele constituite din termeni lexicali simpli i locu iuni ver ale; a da n clocot in tr, prin aspectul su inco iti , n opozi ie cu a clocoti., . de aspect durativ : a o lua la fug sau a o lua la picior se p u fa geK sens, Ver ului fugi ,a.m.d. Pe de alt p e, seria ver elor incoative este mai am pla de^t n lim a scrisul ver ului nepe mai pu frec venta de altfel, i s a l t u r i se apuca, a prinde, a se pune : ,58 apucau de iti". Ver ul a se pum^e ling sensul as pectual, incoativ, pe care l dezvolt, sugereaz pil a r e a su iectului, cu un nivel ridicat de seriozitate, n rea lizarea ac iunii v er ului cu care se construiete: S-a pus pe- cil i t . " ; caracterul incoativ este

 

convertit n carac ter d u r a f v j s ^ ^ . Semiauxiliaele m^Ji L VM expresie a producerii unei ac iuni, snt caracteristice lim ajului po pular : &t s ploaie.*' Vrea s l i n g . " ; lim ajul scris prefer locu iunea ver al a fi pe punctul: S punctul de ploua." Acelai sens aspectual l exprim im lim ajul popular ver ul a fe n rela ie cu ve ul a mim: ,JH n n % 47 46

Neeulai trage s mjc^ l t r n d inlrun fals raport de eoord oii are w&f^ f ver ul mai ales la prezent i^^ caracterul durativ al ac iunii celui xt oilea ver din sintag D a c a stau i m g - ine, pot s v i n i eu m i n e . , *" dta i se uit toat ectul durativ se exprim frecvent prin repetarea printr-un raport de coordonare co pulativ, numai n pla nul expresiei, a ver ului, concomitent cu o a n u m i t into na i a: rae, i re...". n planul semantic al sintagmelor constituite dintr-un ver precedat de adver ul aproape sau de locu iunea i pe ce, sensul aspeetual este dominat de unu l modal, de ireal: Cit pe ce s pierd trenul", Aproape s nu te recu nosc"-. *M '* persoana v 1

Mai ales n aspectul familiar al lim ajului oral, conco mitent cu producerea unor m uta ii semantico-lexieale, unele ver e impersonale se ntre uin eaz personal:i,T>e la u n timp ncoace nu - i convine nimic i tot tun i fulgerm mpotriva tuturor", D a c te i pe acolo cnd se deschide casa, iami i mie ilefc sau cu dativ pronomial personal: Tot i ploua U ninge". Tot n legtur eu o serie de transformri semantice interne, une ver e uni personale snt ntre uin ate la toate trei persoanele: a mieunata miorii, a ltr a etc. : Ce tot latri acolo % . . . " . La ver ele personale, persoana a I I - a singular i de pete propriul con inut semantic, concomitent cu dez voltarea unei compon e semantice su iective, generat de interven ia elementului afectiv. Persoana a II~a este ntre uin at frecvent in contextul persoanei I ; su iectul vor itor isi scoate astfel propriul eu din cauzalitatea eve nimentelor, n situa ii n care cursul acestora este decis de factori exteriori voin ei putin ei sale : ,,G& ssi fai> aa-4 l u m e a , . D e cele mai multe ori asemenea struc turi exprim o stare de n e m u l u m i r e : "Nu mmjncapi de at ia savan i", La ce te puteai atepta de la unul ca el f N-ai ce s ai vezi la televizor...", K-ai unde s ie^ duci. rn Persoana a I l - a este, alteori, expresia unui alter ego ntr-un tip particular de dialog interior, mai alea n situa ii de impas : E i , acum ce te faci, iete, pe unde sco i c m a a ? " . 48

ntre uin area persoanei a I l - a n locul persoanei I este adesea o consecin a folosir ii i m p e m t i v ^ i c v u loare de indicativ prezent: Acum, cam aflat despre w t vor a, pune ie, iete, pe nv at z i i noapte l.. Jv sau a imperfectului ver ului a voi (a vrea) cu valoare de poten ialj Ce voiai sa spun? S-1 mint?". n aceast din u r m s tua ie, su iectul vor itor vrea sri conving pe interlocutor de inexisten a unei solu ii alternative s i-1 fac solidar n atitudinea sau modul de a f i ac ionat la un moment d a t : Ce voiai s fac?", sau respinge nite reprouri, mai mult virtuale : Unde-a.-?, fi vrut s, m djc?".... Uneori persoana a I l I a singular, se folosete n contex tele pe soanei a - a construc ia exprim o atitudine iro nic din partea su iectului, vor itor : Sigur c da> domnul nu vine, l^ nu se compromite..Aceeai atitudi" ironic este exprim at prin ntre uin area pluralului pe: soanei n locul persoanei a I I a singular : Ei, a, c. n tem oieri, noi nu%e co orm pn acolo.-. : (Adver ul

Pro a il datorit caracterului su pronominal preeuri* si marii lui frecven e, adver u l acolo ajunge sa > e inu. uin eze n afara raporI semantic, specific, ou planul o dezvoltnd sensuri preponderent afective. Est expresie a* unei aproximri concesive din partea su iectu lui vor itor, n legtur cu interlocutorul, cu o a treia per soan s au cu sine nsui, a unei atitudini de indiferen , neangajare a propriei fiin e n dezvolt rea unei a c i u n i : F i tu, acolo, ceva, s nu zic lumea, c iei- ani degea a . ", Am s dau i eu, acolo cit oi p u t e a B e flect o atitudine protectoare sau uor gl umea fa e persoana-o iect al conversa iei : B i el, acolo, un pui de o m , . . " . Mai lte valori expresive dezvolt adver ul (i n varianta colo) i, mai rar, adver ul Q prin Bsti uirea unor sintagme mai mult sau mai pu in fixe n lim ajul oral. Gt colo exprim ndignarea: T e trntesc cil colo !", cnd colo, surpriza desfurrii evenimentelor ntr-un sens contrar ateptrilor su iectului vor itor: E u spe ram s gsesc totul pus la punct , cnd colo* ei nici nu se a p u c a s e r . . . " ; cit de colo exprim superlativu l eviden ei unor aspecte din realitate : Se vede c colo c minte"..

4 4-c 359

mm mi nouudiumiroa .surpriza provocata de atitu dinea interlocutorului sau a piauei t al comu nicm : ,,{^'/ colo ca eu i-am spus i i fac a a . . ; fujfaaewo!", lit rima respingerea dispre uitoare a spuselor interlocutorului sau uimirea pro vocata de caracterul n e a t e p t a t al celor comunicate de acesta .a.m.d. n exprimare a categoriei gramaticale a compara iei, lim ajul popular recurge la aceleai procede e (fonetice, morfo-sintactice, sintactice, retorice) prin care e reali zeaz, coi up ara.ua la adjectiv, i la procedee specifice. Astfel, metaforic, sperivul intensit ii un or ac iuni se exprim prin ioeu iu ni adver iale : ,Jide u gura pn la urechi", Fuge mn au rmne implicit n semantica locu iunii ver ale : a se prpdi de rs, a se tvli, de &

Interjec ii t onomto e Iteectile constituie o categorie lexical apeciuc lim ajului oral prin. chiar natura l or de expresie lingvis tic spontan a unor stri afective sau intelectuale. n t r e el e se StB mai multe clase, in func ie de rolul jucat n procesul de comunicare lingvistic : interjec ii care exprim lingvistic starea afectiv^ a su iectului vor ii or in mome ntul defgurarii comunicrii sau care l-au provocat. Prezen a lor n textul lingvis tic de tennina l mrceaza preponderen a componentei su iective in slnieiura mesajului. : TJff! ce frig e-n cas Beh!tiu eu sau, end se constituie n enun autonoffi, caracterul a solu t su iectiv al mesajului: Ao%I! interjec ii care exprim atitudinea su iectului vor r fa de ac iunile interlocutorului, entuziasm i ad mira ie : mm ural, admonestare: hal dispre : ptiu! etc.; interjec ii de adresare, prin care su iectul vor itor atrage un interlocutor n procesul de comunicare. Ele nso esc n mod frecvent un vocativ m m+Jr^ , heil etc. interjec ii volitive, prin care vor itorul l ndeamn pe interlocutor la o a numit ac iune sau itadi^ ... iat, st!, hai etc,; t

n strns legtur cu caracterul mai concret al percep iilor auditive, onomatopee reflec ndin a accentuata a su iectului vor itor spre exprimare plastica i, ntr-un anume sen s, participativ. Onomatopeile caracterizeaz mai cu seam componen ii narativ a dialogul ui: Cind l-am vzut aa, pleosc! o p a l m . . A ia a fcut un pp* i txS I n afara eopiatve'* a unor fenomene din realitate, onomatopeile se constituie uneori n expr esie a atitudinii su iectului vor itor f aia de inter locutor sau fa de o alt persoa n-o iect si. comunicriul lingvistice. Atitudinea e de ironie sau satiric. Su iectul vor itor situeaz vor ire sau micarea sau alte manifes tri de comportament ale unei a lte persoane su semnul unor emisiuni sonore earacterizatoare, n mod direct sau p rin analogie : F r s- i dai seama, el e pi-p?n spa tele t u " ; T o a t ziua re serios, si el c-i cir, c-i mir.. 7 % u 50

interjec ii care nso esc difit gesturi umane, io rela ia su iectului vor itor u interloc rul su : poftim, n f Se n elege c aceste clase de int erjec ii snt delimitate doar lativa.. Cete mai multe interjec ii sint,,polisemantice'dar nu numai n sensul posi ilit ilor de a exprima o mare diversitate de stri afective sau de atitudini (uneori chiar contrarii^&ra#o/ ..poate exprima, n func ie de intona ie, att &ta c dezapro i hi capacitatea; lor d a-i depi p r e r i a clasm Inj CTJec ia na! de exemplu, expres e lingvistic nso i toare a unui gest (de oferire a unui o iect sau de simulare a tii, lim ajul copiilor, sau chiar nso ind lovituri reale) poate exprima i stri de nemul umi re ni, Jfi " .** i tot asa poftim i, care dezvolt, ns, o sfer ,,semantic** mai a un get (Poftini cartea ! " ) , reali zeaz o invita ie, care poate fi ncrcat de atitudi di verse, de la reveren , grav, sau numai oficioas, la ne mul umirea re inut^ instrumen func iei alice a lim ajului^ Poftim? ..."), expresie a nemul umirii, provo cata de surp riza unei veti nedorite: E i poftim?.. " sau de spusele interlocutorului : Poftim? !". Diferen ie rea, diferitelor func ii semantic-afective se realizeaz, la nivel fone tic i prozodic, prin accent i intona ie, conco m i t e n t cu a r T r e a duratei uno r vocale. r 3

nnitmjiu >ci>, at interjec iile cit si onomatopeile u un palid cfttmdcnt n prezenta ja su . antivc do origine iriterjeeinala sau onomatopeic : a Lj scirtii etc. ft

Nivelul lexical sistemul lexicul al unei lim i se constituie i n expresie viziunii despre lme, spe cific poporului cart* o vor ete, special prin vc \ea u,u-ul popular\ Unit ile lexicale - '.'n's cxpresi i. Ioc a in ni) denumesc i t o t o d a t aure.. /, ,o|>e .tec" a extraingv isticft, nsuirile ice i dinamice, atit in^generalitatea cit i n exi: o r uvintuliiL 4 *'l >r particular, n stnc ra intern a rcfit.\xivitalii su iective are dezvoltare ampl, egal j depindjr ceu nomafional o iectiv. Nivelut leIc s co a expresivit ii sti".Mice lim ajului popular, prin : c arac tern 1 concret al term enilor, i nai transparen i 1n ceea ce privete reprezentarea pe care o determin despre fBectel(" lumii exteang v tcc ectevu sl it al constringerilor socio-culi ural rea lim ii. Caracterul expresiv al termenilor populari este dat in general de vre himea lor in lim , dar rezult totodat i in desfurarea unui proces de iuotivanj" a ra tului semantic p r i n : originea sau numai slructura lor onomatopeic : plesci, a hodorogi, a trncni, a j&f leoarc etc.; alctuirea lor morfologic : nr a s m un proces metaforic : guralcal\ floareasoarelui, ghiocel etc. K caracterul polisemant c al celor mai mul i termeni lexicali^ * (lez voi tarea de sensuri figurate > n esen a lor, metafo rice : a pisa, pislog, a se stinge ( a m u r i " ) , nnegurat {trist"), n pat (rspunde n epat ), a se strm a (a imita"), plouat (necjit"), nfocare (pasiune"), ? 19

Merge putina, a sa ir cu fugi i^ a pane virf, a tia frn g la cini etc.; implicarea u atitudini su iectiva n con inutul se iniintie ai termenilor: ironie, sarcasm, tandr e e etc. s Mrfoage, lingii, a se %MOSS eie Mijloacele de formare a cuvintelor accentue xpre sivitatea lim ajului jpopular prin motivarea su iectivai -con inutului semantic al noilor termeni.

( Derivarea Sufixele diminutivale i augmentative se cffistituie n mijloace de exprimare aati udi nii sprtiet'l vorBfo f a de o iectul" comunicrii, exprimat denotaiiv prin termen t^^^^^^ ^^k^. Cnd intr n structura su stantivelor proprii antroponomastice : Doinita, ihii, Twel etc si a su stantive .... ' * f t

lor denumind grade j i c rudenie : mmce^ nmiea a, fr ior, surioar, nepo el ele. i a su stantive din sfera umanului: copila, eia, ietei, u , mWi et." e i din etc sufixele ^diminutivale ndeplinesc o func ie'" hipocoristic" * prio ntre uin area lor su iectul vVir uor exprlma o atitudine de tandre e fa a de ,^> itl" comunicrii sau fa d nterlocutor. n structura altor su stantive,, sufixele diminutivale CA prim lingvi stic si alte atitudini, intre care predomin cea ironic: arijga, cr ulie, poezioara, ro ic, stueen a, profesora, zoare, mere le (A tras i el un chef ulei.. ) etc. In r adjective sau adver e, cteva sufixe diminutivale exprim o atitudine de apreciere afec tiv : cur el, splat ie, frumii^el (E un iat frumueV\ Scrie frumuel"), su ir ai atitudine carac terizeaz i planul semantic al unor su stantive derivate prin sufi xe diminutivale: U Are i el oastea l u i " ) , Uf uoar, tre u oar (A fcut o tre u azi"). Mai ales n structura termenilor denumind unit i tem porale, suf ix pot cuteaz co nutul semantic ai rdcinii, contrazicndU'Si propriul sens denotativ; su iectul vor i tor apreciaz afectiv, satisfeut", o anumit durat tem poral : Are de -acum vreo zece a i" sau strecoar eufemistic o not de ironie, rezultnd i din func ia de 11 ? p** 53

' dezvoltarea de expresii i locu iuni, eu originea, iu... general,"lnr un > o e oric : ai vemapa lmo ,

metaf

aproximare a s i l : ^Are vreo patruzeci de aMor*^ Cu aceast din u r m fuuS ie ic, prezen a -sufixu lui mpletete frecreat eu prezen a altor elemente desfigurina acela sens : semiauxiliarui a tre ui Tre uie s ai vreo patruzeci de amr" sau modul prezumt v al ver ului : ..O ji &w ceva aniori peste.. Prin con struirea i s afttveor zi i no sufixe diminutivale, su iectul vor itor reflect lingvistic t o a t greutatea cu eare s-a desfurat pentru el durata temporal cuprins n pianul lor semantic, su iectiv prelungit enorm : ,,N-a adormit toata t cica lt Am lucrat la el t o a t ziulica"7 Prez n a suxelor augpeiit at i ve..in structura su stantivelor este determinata cel mai a desea de o atitudine depreciativ din partea su iectului vor itor fa de oBecful cog ^ MM&% rosta prosilana h o. rnoi etc, Sufixele colective i depesc frecvent me concomitent i superlati vul carit i t ii cr araie copchil?^aie si o stare de nemul e : E r a o fnniraie (aprate )l". Mai multe din prefixele exprimnd iterativul sau s uper lativul transmit t o t o d a t (iau mai ales) i atitudinea su iectului vor it or sau starea lui sufleteasc, de satura ie cel mai frecvent; A m citit ji^rscititj d ar tr* egea a j : Au tot dat p ei examene i fiaraexamen^z, D a ' am fost pe la to i do ctorii si paradoct i" Da i cunoscut i arhicv th')su\ i de nemul umire : Nu vor altcev lt s Ie dai i s le rasdai". Mai li er de constrngerile normei, lim a vor it extinde sp ntan, expresie a interven iei elementului afec tiv, o serie de prefixe i la al i terme ni, evita i, de aceleai prefixe, n lim a scris : Am auzit i rsauzw , I-am d a i r m t a t f Las c-1 deat eu . . jlg A. adormit ! l dezadom m .** .a.m.d. Lim con ine, n sistemul su lexicalaun numr nsemnat de termeni compui i este esfcMs c &u e, de noi termeni caracteriza i printr-un grad ridicat de expresivitate, generat fi e de ac iunea func iei poetice (L terminologia plantelor, olilor etc. : eoadaoricelulu i, mucul-cur can etc), fie de ac iunea func iei expresive, mai ales n legtur cu atitud ironic a su iectului vor itor i 5 o t r s t u r general psihologiei populare^ ul;: gur-casc, zgr%e- rnz pap-!opte vor -lung, gur-spart, mn-spart etc. %u i , fc 5 r 7 r r

Al i termeni compui se su ordoneaz direct unei anu mite expresivit i generale a lim ii v or ite, care se con cretizeaz n predominarea organizrii prozodice a tex tului, cnd int ereseaz mai pu in planul semantic care poate rmne necunoscut am ilor interlocutori si mai mult planul expresiei, devenit n el nsui esem ial prin sugerarea diferitelor s tri afective: i v i i aa, nitamnisam, s-mi spui c p l e c i . . . " , Ce mai twra-mra, m rcm i venim i noi", E r a un ta'm- alme in casa a c e e a . . U m l i toat a>* etc. v

Nivelul sintactic Constituinduse n spa iu al realizrii i manifestrii mrcilor stilistice virtuale la nivel l categoriilor morfologice i al termenilor i raporturilor lexicale, organizarea si ntac tic a textului. n interdependenta cu structura lui fone tica si prozodic, se nsen e n expresivitatea stilistic a lim ajului popular, pe care o i genereaz, prin proced ee specifice privind : realizarea opozi iei fundamentale afirmativnega exprimarea mo dalit ii sintactice; structura i dezvoltarea enun urilor i raporturile sintactice. Opozi ia afirmativ negativ

n realizarea opozi iei sintactice afirmativnegator, des furarea n dialog a comunicrii ale face posi il i spe cific ntre uin area frecvent a admr elor-frem : da, mu Prezen a mentului su iectiv n desfurarea aciului lingvistic determin o mare varietate prozodi c in ticularea acestor adver e, neutre n sine, nso irea lor cu alte adver e-expresie a modali ta ii sintactice $au organi zarea specific a enun ului. L a nivel fonetic, in tona ia, durata vocalelor sau inter ven ia unei proteze consonantice (ca in Mda reflec t un registru amplu de atitudini i de stri afective ale su iectului vor itor: h o t r r e : ,, Da ' , Nu \ ariiculate scurt, eventual cu o pronun are intens a co nsoa nei; r e s p i n g e r e a r e i p i t aJ~ a spuselor in terlocutorului care ar vr ea s elucideze ntre area : Wmh r f 54

cald : , ^ ' r c g p i n g e r e a ncrcata afectiv, mai ales n p , n n e i u n e r i (eventual reto rice) nterrocutoinuui: prelungire% In ecou a vocalei i : ^tUu-^J . Eeluarea adver ului nu prin con junc ia copulativ i sugereaz ndr comunicrii, care rmne cu incp nare pe o anumit pozi ie : l - a m spus s v i n i acolo, dar el nu nt .'*. Adver ele de modalitate exprim atitudinea de sigu ran a (cu erite nuan ri) a s ictului n legtur cu cele afirmate sau negate de el nsui : Firete , Jr-ndoial) ca da (nu)!', sau de ndoiala (de asemenea, cu diferite nuan ri) : Voate (p o a ilJ". i n legtura cu o mare varietate de stri afective i intelectuale, exprimare a nega iei ee caracterizeaz printr-o mare diversitate de organzaeLI^ lingvistice. Pred ominante snt construc iile exclamative, de la sin tagme nominale simple pn la propozi ii | ciar fraze Vor itorul respinge in mod hotr t adevanil (neadev-* rat") al spaseior nterlocutorului ; J ) a ' d e unde : ! este surprins de afirma iile acestuia : Doam ne ferete '% Feir*asc D unme V infirm categorie cele auzite de interlocutor de la o a e r s o a n : ,,2N ici vor are o atitudine de desconsiderare i scepticism izvor t a dintr-o mai veche experien n legtur cu o a treia p e r s o a n : .,i-ai g s i t este ironic : Oa mai a s urai deie pe la coal", descrie eu nemul umire tcerea a solu t in care s-a nchis la un moment dat persoana-o iect al comu nicrii narative : EL pac e Xs mai spun ceva)..!., . jL. .m.d. \*!Foa e frecvent intervine in exprimarea sau ac centua te* nega iei sau in anularea ei adver ul ; prin astfel de construc ii, su iect ul vor itor exprim o nega ie ho ri t : Eti suprat pe mine VBeoej\ respinge spus torului, fie n construc ii negative: T u ai luat cartea de pe masa l/Ba nul"* fie n construc ii pozitive: Tu nici nu erai acolo.. / I M a (eram Ai fost ia teatru./ ene uza cu noarre i iritare n demnul su iectului interlocutor : T e rog s taci/B a Bespingnd cel mai adesea o ipotez negativa a in terlocutorului sau o ntre are nencre ztoare, construc ia , , k ^ situeaz afirma ia la un nalt grad de certitudine, I ae a a7 interogativa retoric , r i; v 7 n

J p u m s n u ? C u o accentuare deose it a adver ului cum, aceeai propozi ie, i nfce rogativ-eseci ai u<u iv eag ironic afirma ia interlocutorului sau i respinge dorin a e x p r i m a t : m i nchipui c te-ai sim it foarte ine acoo IICam s nu ? ! . . Ond ectul vor itor este nenul mi de nerealtzarea unei ac iuni de ctre pefattaobieet al com nicrii, rspunsul sau negativ la ntre area interloeu torului este construit n aza ex presiei interj ec ionale pe^jiraeu sau pe nai a : i i 1-a dat napoi f / M , peWeu !"* . care acorda valoarea negativ chiar unei.propozi ii afirmative: i a venit aa cum i-a pr mis / venit pe dracu (pe nai a) r < : s fie mai convingtor, su iectul vor itor l ia e a mar tor chiar pe interlocutorul su, devenit su iect al unei propozi ii comparative : Cum nu te-ai. du* tu e nici mcar n-ai tiut despre asta, tot aa nu s-a dus e l . . 0 * ISfega ia se exprim alteori prin anteproz prin propo zi ii pozitive : Mare lucru ai. f c u t - M a r e rievoe am eii de tine ,Astami mai lipsea acum \ i-ai ai gsit omu -.", al cror iei: negativ'raadt din intona ie. ? t t

Modalitatea Modalitatea este o categorie n t a c a Hu iectiv&prin B ei natura e i ; su iectul v r i lor isi exprima aiiiuumea fa a de realitatea despre care comunic lingvistic. He exprima rin mijloace fonetice, mQrfoWiftf ^\fif\ f f * * ' . Instrumentul morfolog ic principul al modalil ii sin tactice este modul ver al, ntre uin at- deopotriv in lim ajul scris i n cel oraL Distinc ia dintre cele dou varhmte ale lim ii o descrie aici I B M ^J^^iM^ Pr* a lipsi cu t o t u l din lim ajul scris, imperativul ca si (si mpreu n cu) vocativul s staniivalsu onoiua, este iii ante de toate o particularitalr a dia ui oral. Mijloacele raorfosintactice i i e.\primare a modali iii, fr a lipsi d i n var ianta scris cultita a lini ii na ionale, snt caracteristice, in sine sau numai prin fr eeTrii lim ajului oral. Astfel. ive^uL exprimai fie prin ver ele de modali taie a fia u m*~jm ^ra fem.) s alunec i s cad", 4 t * $lVe prin adver e (sau lfj , ptM le reeunos % U 4 w s are o frecven eu mu^ f e s 1 M Jt n ff 56

57

mai mare n lim ajul oral. Explica ia poate sta n faptul c avi ii I comunicrii lingvist ice se desfoar, intr-un mo ment mai apropiat, temporal sau numai afectiv, de eve nime ntul i r e a l i z a t \ Aceeai frecven a predominanta frhnoate i poten ia li) U exprim t prin ver ul a putea : Puteai sc i rupi un picior. sau prin ver ele $ &i | a ntre n special n construc ii interoi o i e cu semnifica ie ^W^.^W^ vor itorul vre locu tor Oe : m \ w e n a unei alte solu ii ntr-o anumit situa ie : fCej^j^^amJ.. za este convertita intr-o * t itili e de avertisment tot prin adver ul de modalita te a - >O<T.K unuv: de ver e a cror ac iune este s i t u a t ntr-un rnoLn^ posterior er ale: ,,Yezi, j?oE@ aluneca i c a z i . . P o a t e ui i i mine sa aduci cartea'

Propozi ii enun iative-exclamative Dac mijloacele morfologice i cele morfo-intcue e^ exprimare a modalit ii diferen iaz l oral de cel scris mai mult din perspectiva frecven ei, procedeele fon& tice proz odice ^ , ^ >e snt prin ele SSei specifice^ lim ajului oral, mai ale^ prin permane nta Tor mpletire. Jiela iiie de interdependen a dintre ele fac din caracterul exclama tiv al propozi iilor enun iative sau interogative-.. (afirma t ive .sau. negative) i din propozi iile exclamativeo caracteristic definitorie a comunicrii orale. Pe ling c on inutul semantic rezultnd din func ia, preferen ial a lim ii, propozi iile cu .caracter exclamativ exprim i starea afectiva a su iectului vor itor in mo mentul vor irii sa u atitudinea l u i fa de interlocutor.. Registrul de tari afective i atitudini este foarte amplu, iar dezvoltarea acestora se ntemeiaz pe con inutul se mantic o iectiv a l propozi iilor, pe care, ns, uneori l depete. Caracterul exclamativ al propozi iilor e de terminat de intona ie, iar natura strii afective este suge r a t fie de sensul le xical al cte u n u i termen constitutiv, fie de sensul lexical si gramatical al v er ului-predicat. Sensul lexical al ci te unui eonstituient are rol hotr tor n orie ntarea tarii afective n propozi iile enun iative, n func ie de aceasta, intona ia exclama iva e x p r i m : extazul, a d m i r a i a : Ce zi minunat e azi !" sau nemul u mirea acuta: , , C e z i nrwtfare azidisperarea: ?

. ,Iar vine dup anii" sau ucuria : Vine din nou P% nostalgia dup vremi sau eveni mente trecute: /;e fru mos era atuni/" sau retrirea anticipata a ucuriei unor even imente viitoare : Ce frumos o s fie plcerea; 8tr(inie mai e vinul sta !" sau dezgustu l: ^e poire de v i n ne^au putut aduce satisfac ia rutcioas (.au. numai fals rutci a u mai fcut V\ indig narea : f-am mai pomenit aa ceva!...". .a.m.d, n propozi iile o tive i imperative, natura strilor --afective este cuprins i reflectat n primul rnd in ensul gramatical (modal) al ver ului-predicat, eventual n m pletire cu cel lexical. I n t o n a i a exclamativ este impus de situarea diferitelor stri afective a~na c tefifc vsiona: ,,Ce ? mai veni i eu cu voi V\ ^Pleav de aici W* Intona ia exclamativ mo ific topica i func ia ele mentelor lingvistice, n trecerea din plan paradigmatic n pian sintagmatic. Astfel, pronumele i adver ele intero gative devin instrumente exclam ative fundamentale: Ce frumos e azi ! , Cum mai plngea V\concomitent: cu o situare a nsuirilor nominale sau Ver ale la superla tivul a solut. Adver ele $A i cnd exprim constru ii exclamative, surpriza : i unde nu neepe-o ploaie ', Cin colo, dau peste tin . Conjunc ia ea, din element de su ordonare, devine instrument al superlativului a so l u t marcat de o anumit stare afectiv : C hapsfn mai e t i ! " . n realizarea cestei noi func ii, este ntrit de adver ul mai, care poate exprima i singur superlativ ul: n c e te mai miti, domnule Un loc aparte l ocup in lim ajul, oral stnicturile i nv&eative (Sextil Pucariu, Lim a romn, p. 115 H^U prin care vor itorul i exprim indign rea, suprarea, amrciunea : Bat-te-ar Dumnezeu s re "oaia t Orga nizarea acestor stru ri este, n generai aceeai : ver la optativ-po en ial reluat prin conjunctiv plus su i ect exprimat prin su stantiv denumind fiin e mitice: .,Trsni-l-ar sfintul s-l trsneas c \ Cnd su iectul este ex primat prin su stantivul noroc, starea afectiv a vor i toru lui poate f i i de apreciere ; E i , hatr te nor&tul i i te a t ! . . . " . t ? v n J 5 Propozi ii interogative exclamative Dintre propozi iile interogative, snt prin excelenta marcate afectiv propozi iile int erogative retorice. Prin ele BI.BUOTE MIHAIL

58

vor itorul m cert, d i fapt* intarma t despre vreu aspect al realit ii, t i afirm sau ma ales neag ceva. ? l a O face la modul interogativ, sau pentru c e dominat r de o anum t stare sufleteasc, sau pentru c vrea s impun interlocutorului un anumit punct dc ved ere, iau pentru c vrefc-ill fac prta la Wanumit modalitate /dc a considera pro lema * Su iectul vor itor est nemul iroit de o a n u m i t ati tudine a interlocutorului i -i face r e p r o u r i : Ai i n u t t u Vreodat cont de toate astea? rspunde irita t, cu duritate la spu-de l u i : D e unde era s tiu c v i n e iar azi ; !" este iro nic : Cum s nu tie el ce se ntmpl aici?!", sau indignat i cere ocoteal : A fost cin ute atunci ' L s a u i strig doar indignarea: ^ A i mai pomenit d-ta aa evaf", IiaiL ne n elesesem a l t f e l . a . m . d w l n t e r o g a i a rgtoric exprim ireeve irma ie : Cum > nici cunosc ! sau respinge o afi ma ie ori o indoia $ iMerioeuorului uit . V sau i. exprim a regretul : , Xa nuS S si eu cu el I " . Interogativele dire cte exprim starea sufleteasc a su iectului vor itor sau atitudinea lui fa de con inutu l celor comunicate de interlocutor printr-o intona ie afec tiv secundar, care o model eaz pe cea interogativ prin* eipL D o m i n a n t este, n aceste propozi ii, starea de imire : i place as a un ta lou? V cu care se mpletete frecvent nemul umirea : fa u asta*" sau, dimpo triv, satifaeta, ucuria : ,,Ai fit tu aetaf!". ntre^ arca poate con ine alteori o amenin are : A a ? cnd vocala final se prelungete a m e n i n t Da-a-a ! \ Xu-u-u V sau ^ s c r u t t o a r e P r e c i s '! V\ Se exprim* ns, i alt atitucliaf, ndoiala, dc exemplu ; tiu e fl cnd sen ian tira propozi iei o& tinde ch e negat ie mai ales dac su iectul vor itor nu pare chiar dispus ai accepte punctu l de vedere a! interlocutorului* Snt ncrcate afectiv atit interogativele totale cit i cele par iale. La cele din ii, intona ia afectiv intere seaz, n general, ntreaga pro i se desfoar cres cendo : Te-ai dus t u acolo?** N n p u i n e snt situa iile, ns ntul intona ional se concentreaz pe cth anumit termen, expresie lingvistic a origini i strii, de uimire, de exeni piu: ACt a >cup atunci o pozi ie privile giat n structur poitki i determin o modificare a intona iei secundare a propozi iei, care poate descrete : f ? } r 7 9 u } 7 r T

vAeolo te-ai dus Cnd aece n tu 1 a fee t " i n t oua tion; r uie s cad pe su iecte ac esta nu mai poate r i r M i u in eles i nici inclus n desinen a VP nui reeat, cat n ca nterogativelor neutre, i se plaaa Sup deat : A fcut el asta?". La iterogatfele p a* inteha ional see ncen treaz pe adver ele sau pronumele interogative,, de unde se pr opag descrescendo , cu o eventual Meni cretere pe f i n a l : UndelzBv&znt ^ m fmi :' ,Jnd sa ntraplat a s t a i Cnd su iectul vor itor nu. se simte ndrept it sisoli cit mod imperativ, folosete propozi ia interoga ii v n locul uneia impera i .a : m i dai mie?", X-ww s mai citeti o d a t ? " . O situa ie mai deose it n exprimarea pe cale si tac tic a modalit ii, o constituie propozi iile n eare se m pletesc pn la confundare rul interogativ eu cefe* exclamativ sau (i) cu cel imperativ. Acestea, treci ndu-i n um ra aproape total con inutul semn tic enotl derivind din sensul lexical al terme ilor componen i din cel gramatical al raporturilor sintactice n care ace tia se cupri nd, exprim mai frecvent surpriza l uimire;, vor itorului la aflarea unei veti cu to tul ieit din cfite~ iii : MNU mai spune? Fugi deaici! V\ Ce spui I^ E i , taci atea, strii de minunare temm i interven ia n propozi ie a unei interjec ii, care ocup ^B,J J'V Ei, MrWi l-auz? l tcv ^CX v 1 fr Propozi ii exclamative

Prin propozi ii exclamative, su iectul vor itor a >Iutizcaz componenta semantic su iec tiv a mesajuluij el i exprim o anumit stare, reac ie la atitudinea, inter locutorului s u la o anumit realitate extralingvisii .. Starea tensional, mai a Ies de indignare, atinge gradul maxim de implica ii, determinnd muta ii undamenv n planul semantic, lexic al i gramatical, al termenilor componen i i al rela iilor dintre e i ; lexical, terni.: H# nscriu in Ir-un proces metaforic: Arz-te-ar focul te ard !' , Dormi ? Dorrnire-ai somnul de v<v v Expresie, in general, a strii de indigare sau de amaru ci nuc : Trsn i I a r sim ul s 1 trsneasc V\ structurii ?

60 61

aclamativ% exprim adesea i stri opuse, de satisfac ie i apreciere: Uita- te-ar relele s te uite Chiar aceeai fraz poate s exprime, tu func ie de natura termenului nominal, d e intona ie i mai alee in legtur cu contextul situat onai al comunicrii lingvistice, st i opuse : mul umire-nemul umire : Bat-te Dumnezeu s te a t ' " . Intensitatea maxima a tririi strilor afective care se constituie in nucleul semantic al mesajului dete rmina re luarea aceluiai ver , l a acelai mod (conjiiiicriv) * Ei, at-te norocul s fc g at ! sau la poten ial optativ (cu oinea sintagmelor inversat) i conjunctiv : Mncaar pmintul a tenaeeFf^ :

sintetice realizate prin interjec ii, interogative : E i ? . . apelative : Hei !", volitive : I a !", J|t V\ j t f e c t i v e : Uff !", V a i ! " , apreciative : Bra vo !". Unele interjec ii func ioneaz ca enun uri sintetice autonome numai n planul princ ipal l textului lingvistic ; H e ^ E ! " , S t ! . Altele se ntre uin eaz att principal: Z u ^ c si n plaiuri undj pritr-o rela ie de inciden , cnd interj eaz me sajul ntregului t e x t lingvistic : , K tiu, zw cum o ~n ieim din iarna acea .", i t zu, puteai s f i i mai l n d . . . " . n ? f Unit i sintactice Dezvoltarea i structura enun urilor sintactice p o a r t a m p e n t a caracterului dialogat, spontan al comunicrii pe cale oral, cu interferen a, n grade diferite, a r permanent, a iac torului afectiv, n caracterul dialogat i au originea enun urile sin tetice, neanaliza iie, foarte frecvente, i organizarea elip tic sau fragmentar*a tex tului lingvistic. Caracterul spon tan determin predomi narea io pieii su iective i dezvol tarea dezorganizat a textului.

Enun uri sintetice Frecven a ridicat a ciiunhfrihr sintetice, numite i cuvinterazamxi prpp ziii mnizQM le e deteHintS, de fapt, deopotriv de caracterul dialogat i de caracterul spontan al lm auui . Gradul lor de expresivitate, ns, este determinat de spontaneitatea actului ling istic i se manifest in nai ura st structura lor. Adver ele-fraz W, m', neutre in ele nsei, snt mar cate su iectiv, prin realizarea lor fonetic sau/i pros * }

Locu iunile adver iale func ionind ca enun uri sinte tice autonome, precum ,Jia ine c n u , Se-n eiege.", JVici Vor !", Mm incape v M " e i poart n eh nsei i o co v, expresie a atitudinii su iectului vor itor fa de mesajul pe care-1 transmite. Gr adul maxim de expresivitate, i n sensul de revelare a mesajului, prin excelen su i ectiv, l ating enun urile M n

n condi iile desfurrii spontane a comunicrii orale,,, su iectul vor itor recurge frecv ent Ia texte concise, n ca re ideea nu se desfoar" (. D r S a n i ) ^ ^ ^ t i n planul semantic al unui singur ter men sau al unui grup restrns de termeni, c u caracter de construc ie fix : singur cuc, eat cri etc, sau de model cu deose ire n structuri. invocative : Ce nc a (mn Dumnezeu) mai vrea i sta \ D e ce nai a (mm* am venit eu aici " , Tiine nai a (racu, Dumnezeu) a mai scornit i a s t ' . n a a structurilor lingvistice preexistente n planul paradigmatic al lim ajului popul ar, pe aza sistemului de procedee stilistice cu care acestea se nscriu, su iectu l vor-, itor dezvolt n permanen a (creind sau recrend) struc turi sintactice reviloc vente cu dezvoltarea unor enun uri nominale enun iative : Nici cine, nici ogar", Dup ci te va zile 1-a apucat disperarea : nj tu cas, nici tu prie teni", Vor mult, srcia o ", enun iativ - exea mative sau imperative : Ua !" ('nchide ua !\ N u ai nchis uaV), r a ! " ('Taci din gur ), Vor a!"' ('La vor a!'). n aceste enun uri^, predica i a, fun esen ial pentru desfurarea comunicrii lingvistice, este realizata prin intona ie, prin c are se realizeaz totodat si componenta su iectiv a mesajului j^jFrurm^c s ur^ nam Jt

Enun uri 1

revilocvente 8

62

n e ! . . . " , I s t e t 7

i a t ", ,,Nenaipomeni !", Formida il \

Enun uri eliptice Spre deose ire de enun urile reviloevente, entU ttf reprezint- expresia fragmentar . omplete. Su iectul vor itor la- l o p a r t , e xprimt, . eel & considera de prisos pentru cantitatea de informa ii pe care o are de transmis ; ei are i n vedere ne c adrul situa.' r care suplinete golurile pe care el le las n expri mare, fie cunotin vistice si culturale ale interlocu torului. E n u n u l interogativ .,Da-ncotro aa de dimi nea , M r i a V se poate lipsi de ver ul-predicat intrucit actul de 'a m e r g e ' este realizat chiar de destinatarul textului lingvista:. Prover ul Cine s apa groapa a l t u i a . . . (cade singur n ea)" poate fi exprimat numai pe j u m t a t e I intrucit e considerat r a de interlocutor. Gonstruc^ iile eliptice refl ectai gel mai adesea, anumite stri afec tive care fragmenteaz exprimarea. Suprimare a ver ului zicerii, de e x e m p l j p reluarea interogativ-retoric a spu selor in terlocutorului poate f i expresia unei stri de indig-.a.re : ,,- T u nu vor i, c n -ai fost a c o l o ! . . . / m -am fost V\ Lsarea neexprimat a termenului al doile a aha structura prover elor face clin enun expresia indirect, sugestiva, intru sens larg, metaforica, a atitudinii su iectului vor itor fa de con inutul o iectiv al mesaj u: ai. Prin ,'ino sapa groapa a l t u i a . . p e aza unor principii morale, su iectul vor itor -au avertizeaz asu pra posi ilelor consecin e i n desfurarea unei anu mite fauni, sau apreciaz pozitiv euarea, n cele din u r m , a acestei ac iuni sa u a autorului eu n legturft u starea afectiv a su iectului vor itor $i cu spontaneitate a comunicrii pe cale orala, elipsa, pro voac adesea dezorganizarea" enun ului. Fenomen ul se petrece mai cu seam cind se asociaz ntr-o aceeai fraz propozi ii analiza ile i pr pozi ii neanaliza ile : Nici de la voi n-a fost nimeni ?/ Ba de l a noi da", sau end se reproduce, n vor ire direct legat, fraza unei ter e per soane, fr ntre uin area ver zicerii, n s : S-a repezit la mine c de ce nu poate pleca i el", E u am ncer cat linitesc, dar el c nu, c nici nu vrea s aud, * c s-1 duc imediat acolo". Snt rezultat unor elipse cele mai multe din mijioaJt marcate su iectiv de exprimare a opozi iei s intactice .irnativnegativ. Sintagma Nici vor " este ^frag mentul" lingvistic realizat intr-un e n u n gndit n nti* 4

gime de su iectul vor itor, care nu mai reia, ns, pr ile comune cu fraza interlocutor ului: i spui c po i face tu asaf/ Nici vor (c pot face asta eu)". i tot aa, Da* j ,J:..r ? s 2" snt fragmentele unui enun precum D a ' cum s nu tiu cine e fata as ca rspuns la ntre area i adic tu tii cine e fata asta ?!". n exprimarea modalit ii ctice, su iectul vor i tor, fr s mai reia fraza interlocutorului, situeaz con inutul a esteia, prin ntre uin area doar a imumentului modal (un adver sau o locu iune adver i al de modali tate), su semnul pro a Uita ii, ipotezei, eto- : Vine i Mireea mine.?/ P ro a il (Poate)". Cnd modalitatea se exprim, prin ver e su iective (dar nu semiaux iiar/, su iectul vor itor fragmenteaz adesea enun ul imediat dup conjunc ia de su ordona re, iar aceasta, se solidari zeaz fonetic cu ver ul regent : O fi tiind ei ceva..... / Cred c [(Cre'ca) tie el ceva]." Aa tre uie sa i luat. natere adver ele pavea- ( < p are c), pii f <pe sem ne c), miinc ( < m tem c). Aceste din urm.structuri eliptic e de enun urile marcate de suMnleleqere. ?, Su njelegerea

Desfurarea n dialog a comunicrii orale, n prezenta am elor protagoniti care i alterne olurile, asigur enun ului glo al continuitate semantic prin articularea replicilor i ndividuale care, n sine, reprezint enun uri fragjnentare; su iectul vor itor nu mai repet termenii exprima i deja de interlocutor sau de el nsui ntr-o re plica anterioar. enomenul caracterizeaz mai ales fra zele prin care su iectul vor itor rspunde unor enun uri interogative par iale : Cnt pleci la mare 1 Mine." Su n elegerea poate trece recut n lim ajul popular ntr-o serie de sintagme relativ fixe, marcate su iectiv, care pot fi asimilate elipsei. Construc iile carac terizeaz n special sintaxa frazei; propozi iile su ordonate riiiin neexprimate cnd predicatul lor ar f i fost realizat prin acelai ver ca i predicatul din r e g e n t : Las' s plteasc, c are de unde ( )", ~ merge eu la film dar n-am eu cine (merge)." Cnd o a n u m i t stare afectiv i ne neexprimarea o iectului" care a cauzat-o : S tii c . i . (el)", Doar n-o f i . . > (Mircea) * su n elegerea devi

35 65

Sintaxa mxt

Repeti ia fi tautologia n legtur cu predominarea caracterului concret al reprezentrii lumii extralingvistice In dinamica intern a planului semantic al textului lingvis tic, n planul para digmatic al lim ajului popular s-au acumulat n timp sem ne lingvi stice complexe, realizate prin repetarea termenu lui de aza. Locu iunile astfel al ctuite se caracterizeaz printr-o anumit organizare ritmic, su ordonat compo nentei est etice a expresivit ii lim ajului popular: in vreme-n vreme, din loc n loc, din ce n ce , din cnd n cin. Unle locu iuni astfel - courst-ituite se caracterizeaz i prin capacit a de a exprima sau sugera i atitudinea sau aprecierile su iectului vor itor n legtu r cu lumea*' extfalingvistic : ironia : nici prea prea, mei foarte foarte, care mai de care, cte i mai cte nedeterminarea: eine s>e edneicine tie ce ete. Mijloc importa nt de constituire a unor semne lingvis tice i de exprimare a unor sensuri gramatic ale, repeti ia se cuprinde n sistemul de procedee stilistice specffice lim ajului p opular, prin care se poMtp&r plapnl seman tic al termenului reluat prin dezvoltarea concoite >i a componentei semantice su iective a mesajului ca ex presie a participrii afective a su iectului Vor itor la refleetarea lingvistic a realit ii e xtr alingv i st ice . n strns legtur cu specificul strii afective, repeti ia se mpletete uneori omenul diminutivrii ter menului reluat sau cu dezvoltarea unei rela ii sintactice de su ordonare, mai ales, dar numai n planul expresiei, n felul acesta, nscriindu-se n expresivitatea lim ajului popular, primesc amprenta unor stri afective (tandre e, compasiune, prere de ru, nemul umire ete*) sau a unor atitudini variate (aprec icre , admira ie, ironie ele/) : superlativul unei nsuiri, exprimat adjectival., su stant ival su prin numeral: "Era gohgolxf\. St singur-singurel n t o a t casa ', L-a fcu ucaele' Ho crede deteptul detep ilor , O s vede i Minunea t imm or^fl "t f oam ; intensitatea unei stri Cnd a t l ajuns acas, ru i ru, de nu m mai puteam m i tl V\ Vui-vai-vai V\ Tai de mine i de mim Vmm de noi i de noiee.; intensitate ni sau vStri : Piou a *i plou de parc-at veni potopul", $i plinqe i pltige 55 ? 5 1 n n

Ui lim ajul oral, mesajul se constituie i se comunic prin mpletirea elementelor de lim aj ver al eu elemente de lim aj never al, ntr-un fenomen de sintax mixt Fiind pl asa i n chiar cadrul situa ional, unul n pre zen a celuilalt i fiind, cel mai adesea, n tact imediat eu o iectele" realit ii despre care urmeaz c comunice, protagonitii m in rmanen lim ajul sonor arti culat cu lim ajul vizual, cinetic : privire, surs, mimic, gestic, etc,ceea ce are consecin e asupra actualizrii sem nelor inVst ice n context.. icarea cinetic a unui o iect, de exemplu* face superflu exprimarea lui lingvis tic p rintr-un termen-complement. n felul acesta ver ul sau interjec ia tranzitiv se pot construi fr complement direct: Tine 'cartea) ?", Poftim (revista)!". Privirea cadrulu i situa ional de ctre amndoi protagonitii acord sens exact (sau numai aproximativ) enu n urilor sintetice : )(fu) ,ee numai snt replici ale su iectului vor itor la propozi ii terogative totale, realizate lingvistic de interlocutor, ci la o comunicare desfur at prin interme diul privirii interogative" a interlocutorului.: S-l pun aici? / Da/N u)". Aceleai, fraze neanaliza ile pot fi provocate de urmrirea de ctre su iectul vo r itor a com portrii interlocutorului JS u !" (,ul pune acolo V su iectul vor itor a mrit cum ac ioneaz interlocu torul) &iL^ litiwl"^ sau te aeza !' sau altceva... j l vor itor vrea s-l opreasc pe interlocutor de la svrirea unei ac iuni). n aceleai co i se pot exprima lingvistic i numai elementele circum stan iale : .Mai jos" (su iectu l vor itor d indica ii inter locutorului despre aezarea unui ta lou), sau chiar numa i instrumente categoriale; pentru exprimarea aspectului de exemplu: n c ;" (su i ectul vor itor cere interlocu torului s continue ac iunea pe care o desfoar: Mai urc !", Mai pune fc o can| e^e c.). n func ie i de intona ie, elementul lingvistic sug ea afectiva sau atitudinea su iectului n legtura cu reali tatea e tralingvistie,|tneex primat l i g i e ^ '* (vor itorul este n e m u l u m i t : Iar vine s t a ? , m duc? , Iar ai venit?"). ... n T r 55 55 66 67

de crezi el c k | <te mare nenorocire i sa i n t m p l a t ^ c o n t i n u i t a t e a , succesiunea sau regularitatea n des furarea unor ac iuni : Aprinde igar e la M duc pe la ei jtamn de jmm**, Face re eJ. acelai lnnr \ ^Vestea sa transmi e cuprindere a unei ac iuni r Au luat strada cu ^fnd^. Au cercetat cas cu caslP* ete. ; superlativul cantitativ : Tot eneau i SM de oameni Vfra It tmj epe lame'', e. enecr de peste tot swuri-imxil a solutei preceden ei : ntii im s-mi spui lutul nega iei sau afirma iei: Ai fcui t u asta! Nn-m(V etc. Prin reluarea adver ului de aspect mai sau aproapeI! se accentueaz iminenta producerii tJKji'.tol'lJ i u-mL dau seama c ^ t t u fc n mod frecvent, repeti ia devine se n ni fi ca i v n xj im mai mult^au exclusi) starea afectiv sau atitu dinea su iectului v o r i t o r i i tandre e : S v i i reede- eejo !^ repro i amenin are I Lemi-las, c-ai s vez t Vmi, vezi, poate vin la tine jBiete^ iete, se vede c i-i gri? ine . .", Hai, p r ! " etc,; indiferen a : Dac vrei s vii ine e ine, dac nu.. ner darea sau c Bine- ne, treci mai de parte ! . . . " , Bine, ine, las asta ! . . . ; nemul umirea Off ! doamne-oamne, c greu mai merge ! " ; uimirea : Mam, mam, ce de lume ! " ; in sitatea tririi afective a unor evenimente :Ce nenorocire! Ce nenorocire!"; intensi tatea unei convingeri: Odat si ouat tot ai s v i i " ; superlativul admira iei : O car e cu totul i cu totul excep ional". n ? 71 n n 1

Prin repeti ie, alteori, su iectul ffer itoi ve s al tnta interlocutorului asupra uno emete din reali tate : Tramvaiul, domnule, trammiul! , tJa, ei, uar^ reliefeaz pentru l semantica de adineime, acc a su iectiv, a unor componente lingvistice : Dqi ani, d om nule, doi mi am stat acolo." sau i respinge cu precipitare ori indignat spusele : Nu+nu-nn ! nu schim a discu ia Caracterizate prin predominarea strii afective, ma i ales de indignare, impreca iile snt Construite n aza unor repeti ii ver ale ,Mncaa l sri lnnceV 11 9

Cnd termenii care se repet desfoar, prin func ii sintactice diferite, un raport semanti de identificare, re peti ia trece n tautologie. ezultnd dintr-o necesitate afectiv de su liniere a unui numit component al mesajului ver al pe care su iec tul vor ito r l are de transmis, forma cea mai frecvent de tautologie o constituie reluarea su iectului n fuac ie de nume predicativ : B"u-i nimic de fcut : egea-i lege i ~ga a'V Pr aceast su liniere, Vor itorul este r Scdis p r e u i t o r : O raznicii-i tot o raznic ^ ProsiuA prost i n-ai ce-i face", ferm n convingeri i atitudini : .malaA coal, i n i discut", La mine cuvn - cuvnt\ Via a A via i literatura literatur". n afara r u iectpredicat, desfurat i la nivel de f r a z : Ce-i minciun e minciuna, degea a vre tu s-o ntorci acum", Snt i eu cum snt ce vrei tautologia ia i forma altor raportur tactice : de referin (foarte frecvent): De eat se vede ct de colo c eti eat", De vo it a vor i eu, dar nu tiu cum s n c e p " etc.; de scop; cnd, de fapt, rela ia nu e e finalitate; prin tautologie, su iectul vor itor su limeaz ironic des furarea n gol a unei activit i, mai ales a actului lingvis t i c : Vor eti ca s vor eti" sau. Vor e s im taci" (tautologie semantic); de timp ; mai ales, iritat, su iectul vor itor i afir m seriozitatea a solut n desfurarea activit ilor a or date : E u cnd fac o tr poi el cnd mrie scrie, i i exprim op iunea afectiv pentru situarea r : fP n 68 V 6

"

"

fiecrui eveniment In propria-i matc: Apoi tiu c nainte vreme, ctnd era iarn era iarn" olo, cin fiig, apoi e frig" prin reluarea vei ulupreifi&t din regent ntr-o compl ecta, su iectul vor itor las n ned^termi nat unele date ale realit ii : A u ce-a fc t", tinznd s-l domine pe interlocutor printr-o ati tudine insinuant : tiu en ce tiu .. ." Relafi sintactice Caracterul concret al lim ajului popular i spontanei tatea com unicrii orale i las amprenta asupra naturii rela iilor sintactice i asupra raportului d intre planul expre siei i planul lor semantic. Kaporturile de su ordonare ramln n m od frecvent implicite, n planul semantic al textului, fiind dominate de raporturi le de coordonare (i mai ales de coordonarea copulativ), care le nlocuiesc". Astfel, n enun ul Dac 8-a ntmpla i nu-i gsi pe nimeni, s te ntorci imediat", ntre 8-a ntmpl pe nimeni, n plan semantic tre uie intuit o rela ie de interdependen predicatsu iect, ela ie mascat in planul expresiei gramaticale de o rela ie de coordonare copulativ. In enun urile Te duci i-i ar i i-i tot degea a", M vezi c nu mai pot de o osit i nici prin gnd s-mi dai o min de ajutor", rela ia de coordonare mascheaz un raport se mantic concesiv. Enun ul Eu m omor cu un milion de tre uri, i el st i se uit" con ine n plan ntic o rela ie de opozi ie .a.m.d. Construite astfel, enun urile se nscriu n expresivitat ea generala a lim ajului popular prin caracterul lor accentuat su iectiv. Cnd se exprim gramatical, rela iile de su ordonare se caracterizeaz prin elemente specifice , unele marcnd textul din perspectiva componentei su iective a mesaju lui : las'c, piui c, mcar c, de vreme ce .a. Unele ele mente de rela ie, cum snt conjunc iile c i cheaz textul din perspectiva ac iunii func iilor poetic i expre siv. Astfel, conjunc ia nc ioneaz ca instrument ai propozi iilor enun iative exclamative i ca element de asigura re a echili rului ritmic al enun ului: C ru mai eti ! . . . " Conjunc ia de reliefeaz co nutul semantic al enun ului dominat de modul poten ial-optativ al ver ului-predicat: Z>#-ar veni odat vara ! . . . " Oonjunc70

iei de; se altur uneori, in sensi ilizarea strii su iectu lui vor itor, adver ele mcar sau numai: Mcar veni i e l ! . . . " , Numai de-ar trece mai repede !, * ." Eaportu rile de su ordonare snt n mod frecvent poli semantice ; n planul lor semantic coexis t mai multe ca tegorii de informa ii o iective", situate ntr-o anumita perspectiv su ie ctiv. Coexist cel mai frecvent, n simul taneitate, circumstan ele de condi ie i cauz s ot ai pus pro lema, hai s discutm !", timp i cauz : Cum de-a ia am venit, cnd eu snt a ci de mai ine de o jum tate de or? /...", cauz i scop : La ce s mai fi rmas acolo?" presiunea strii afective a su iectului vor itor, pozi ia termenilor (propozi ionali) nscrii n desfurarea rela iei sintactice este inversat: Cnd am dus-o prima dat la ma vea mai mult de trei ani". Bsturnarea rela iei logice din planul semantic al raport ului temporal, prin cnd invers , este determinat cel mai adesea de interven ia unui factor surpriz care, trecnd n planul se mantic al regentei reale", i marcheaz stilisti planul expresiei prin asocierea adver ului relativ cnd cu adver ul deodat : Mergea m aa fr int, cnd deodat l zresc pe Andrei" sau cu sintagmele adver iale numai ce, nu ac (ce) : Sttea linitit n cerdacul casei, cind numai ce aude un ipt ascu it!" 21

Caracterul spontan al comunicrii orale i, n legtur cu aceasta, interven ia li era a ele mentului afectiv, de termin o mare li ertate sintactic n organizarea textu lui, ntre l inearitatea expresiei sintactice i dezvoltarea planului semantic se instituie o a ccentuat stare tensio nal n care-i au originea anmolutul, ixoearea sintactic .i rela inciden , figuri" sintactiee eu diferite grade de interdependen ntre ele. Cauza dilocr sin tactice se afl adesea n interven ia planului inciden ei n planul prim, o iectiv, al comunicrii lingvistice iar cauzai anacolutului st frecvent n dislocarea sintactic, n acelai timp, interven ia factorului afectiv rstoarn ordinea o inuit, o iectiv, logic" ermenilor func ionali din structura textului lingvistic, determinind dezor ganizare a acestuia printr-o topic su iectiv, e xpresiv. 71

Reli de inidenf tn eomme uva OW ,' raza esfce t t ntrerupt d tereetii. cu a i vo construc ii l propozi ii oidet. Prin construc ii i propozi ii iueideute (exclamat oca m v eh?., nscrise, prin rela ia de inciden a, n enun uri complexe, profund impresion ste"), su iectul 'or itor i exprim, zarea sa afectiv i atitudinea fa a "de o iectul icrii : A ezut, fir-ar s fie, i s-a spart", Am. ajuns, din pcate, mult prea trziu"', atul de Mihai, c altfel nu-i pot spune, s-a repezit la ea Ym . fr ft-doal, i. Do s-a suprat #3 pe un dreptate ~ c nu i-a i inut i lui un loc ling roi", completeaz cu date noi: i dup ce i-am dat dou sute de lei c asta am uitat (uitasem) s- i spun, -a cerut i ani , dus a fost", resta ilete contacte comune cu interlocutorul, ntr-un anumit sector al expe rien ei de via sau al cunoaterii: i m-a tut aa la cap trei zi tu l tii cum i eh nct n-am avut ce face i i-am dat-o" sau verific (prin func ia fatic m ii) men inerea sau calitatea contactului lingvistic cu destina tarul : S-a umilit, m-n elegi, s-a umilit pn-ntr-atit c u mai ddea nici el singur doi ani pe el". Propo le interogative, rezultnd din ac iunea func iei fatice a lim ii, devin frecvent simpl e ticuri ver ale : A tre uit, nu-i aa, s fac cum a spus el". 1

F azele incidente care provoac dislocarea pot rmne n planul o iectiv al comunicrii, c hiar dac desfoar un plan secund, paralel cu cel principal, cu care ncepe enun ul: Cr care i le-am dat mai demult, sper c a-ai uitat de ele, te rog s mi le aduci mine la facultate", sau trec ntr-un plan su iectiv, al exprimrii atitudinii afective fa de con inutul comunicat: iar am alunecat, fir-ar s fie de polei, de era s-mi rup un pici or". Anacolutul

In dimensiunea narativ dialogului oral, n reprodu cerea unei convor iri anterioare, su iectul vor itor rupe adesea firul narrii prin introducerea ver ului zicerii : JSTu pot, zice, s merg cu tine.. 7*' Eu, domnule, zici nu pot proceda ca ceilal i. * v e r devenit, de aseme nea, n mod frecvent, tic ver al: Plec, ice, i nu m mai ntor , zice, niciodat aici, zice". n comunicarea oral, su iectul vor itor acord pre ferin f or scurte, frecven a ridicat a acestora deriv din desfurarea, dialogat a actului lingvi stic. Ond inter vine, ns, n dialog cu texte narative, el desfoar fraze mai ample, n se mpletesc mai multe planuri, n func ie de diverse stratificri i ramificri ale datelo scoase din amintire ; Cnd m-am dus eu la el, cred c era ntr-o joi sau poate sm at, u i t e c n u - m i m a i a m i n t e s c e x a c t, el se pregtea de plecare". 72

Interven ia rapida, scpat de su control, a strilor afective ale su iectului vor itor , depete adesea ritmul de nchegare a frazelor, ceea ce duce la ntreruperea orga nizrii sintactice cu care se ncepe textul si continuarea lui ntr-o alt organizare, impus de noua perspectiv din care este reflectat lingvistic realitatea : Cine-o fi fcut asta , am s i-o pltesc eu cu vrf i ndesat!". Cele mai frecvente sint construc iile cu su iec t suspen dat (nominativum pendens) i cele provocate de pronu mele relative cine sau car . Su imperiul unor stri afective sau datorit dislocrii sintactice (cel mai ades ea provocat tot de o stare afec tiv), su iectul vor itor las suspendat pronumele sau su stantivulsu iect, dezvoltnd propozi iei apoi o alt rela ie su iect-predieat, sau, e ventual, lsnd predicatul (ver impersonal) fr su iect: Bu, numai ct m gndesc la cete ate, i-mi vine s intru n pmnt de ruine", Mama, cnd m-a vzut intrnd pe u, mai c n read ochilor". Pronumele relativ cine sau care, concomitent cu rolul lor n fraz, de elemente de rela ie, dezvolt i diferite fun c ii sintactice n propozi ia n care se inclu e. Su iec tul vor itor i construiete fraza n legtur doar cu func ia pronumelui n pr su ordonat (de o icei su iectiv sau completiv, direct sau indirect), fr a mai line s a i de func ia sintactic a propozi iei pe care o introduce i care ar tre ui s-i modifice forma cazual (sin tetic sau prepozi ional); f c u t asta s nu-i mai aud paii pe aic ", Cine ti~a mai spune aa ceva s-1 trimi i imediat la mine", n fraze mai ample, cu ma i mult o su ordonate, eu propozi ii sau mai ales construc ii gerunziale (sau infnit m

ale) intercalate, su iectul vor itor ezita. n a adapta pron urnele relativ, cnd la f unc ia sintactic din construc ia intercalat A : Nu-i el iatul crui*) aflnduA numele, i trimis ieri la taic-suf", cnd la func ia sintactica din propozi ia urmtoare celei int ercalate : "KTu-i el omul care m p o f i s p u n e c n u - i i n e c u v i n t u n c mai frecvente snt frazele n care anacolutul se constituie din apari ia unei discont inuit i ia nivelul cate- > goriilor gramaticale de persoan i numr din punctul de veder e al su iectului : i cnd ajung acas, a p u c - t e , iete, de t r e a !", Dup c at col ul, mai i a - i u r m a dac po i r Topica su iectiv

Att anacolutul cit i dislocarea sintactic se afl adesea n rela ii de interdependen cu ificarea ordinii o iec tive a eonstituien ilor unei propozi ii sau fraze. Astfel, dat orit eon inutului afectiv cu care o ncarc su iectul vor itor, propozi ia atri utiv din fraza : S n u l mai vd pe aici pe cel care um l cu asemenea minciuni \ uor modificat, cup locul ntli n fraz, concomitent cu o dezorganizare, prin anacolut, a enun ului : Cin e umH cu asemenea minciuni s au-1 mai vd pe-ai ci !". n lim a roman, datorit, ntre al ele, i flexiunii sin tetice mai accentuate, ordinea cuvintelor n propozi ii i a propoz i iilor n fraze este mai li er dect n alte lim i* Exist, totui, o topic neutr, o iec re reflect, n planul expresiei, o ordine logic a elementelor alctui toare n plan seman tic, implicnd trecerea de la cunoscut la necunoscut, de la regent la su ordonat. Interven ia fac torului afectiv rstoarn aceast succesiune, impunnd ordinea perceperii s u iective a lumii. Eezultnd din predominarea factorului afectiv asupra celui inte lectual, topica su iectiv se afl aproape n per manen mpletit cu diverse alte elemente in care se desfoar modalitatea sintactic: intona ia, accentul, prelungiri de vocale et c. n acest cadru, frazele exclama tive i construc iile nominale (derivnd din reviloc ven , sau elips) snt structuri pentru care rsturnarea topicii o iective este o caract eristic definitorie. n perceperea afectiv a o iectelor" realit ii, su iec tul vor itor re ine anumite nsuiri ale acestora pe care le propune ca esen iale, n comunicare, fie p rin atri ut, 74

fie prin nume predicativ antepus su stantivului (pronume lui) care definete su stan a " o iectelor: nalt mai e iatul acesta !", Stranic vin ne-ai adus n seara aceea ! . Pr in intona ie, accent, prelungirea vocalei accentuate, apoi, su iectul vor itor i exp rim admira ia : Dezghe at copil!", ner darea : Departe mai e ca ana ata J", ironia : lucru ai fcut!", indignarea : Ticlos mai e vrul acesta al tu !", Al dracului om mai et V .a.m.d. n interpretarea afectiv a raporturilor dintre o iec tele" realit ii, o iect l cruia i se circumscrie o ac iune (fie c func ioneaz gramatical ca su iect fie c func io eaz ca un complement) sau mprejurrile n care aceasta se desfoar devin fundamentale, ia termenii prin care se exprim primesc relief stilistic i prin ocuparea unei pozi ii privilegiate (fie prin ordinea n sine, fie prin rstur narea topicii neutre) n planul sintagmatic al enun ului lingvistic. Complementul direct sau indirect, cel sociat iv sau cel de agent preced ver ul regent, cnd ac iunea acestuia, cunoscut anterior, este neimportant, su aspect afectiv, pentru vor itor; pe acesta l ucur sau nemul um ete, l intereseaz o iectul asupra cruia se rsfringe ac iu nea : Poftim, mere ai vrut, e i-am cumprat", re zultatul ac iunii : Epigrame a pretins, epigrame i-am f cut", perso na n favoarea sau defavoarea creia ac iu nea se desfoar : Lui Dan i-ai dat-o, de ia Da a-o f", persoana care a svrit o ac iune : Ba de Mihai a fost tut, nu de Ion" sau care s-a asociat su iectului : Aa dar, cu Dana pierzi tu serile ? ! " etc. Datorit acelei ai orientri a interesului afectiv al vor itorului, su iectul-o iect" al ver elor im personale relative, care n comunicarea neutr urmeaz ver uluipredicat: mi tre uie o ca rte de fizic", u sa ntim plat nimic , trece acum pe primul Ioc : JBfimie nu- i mai pl e la o vreme", Bami mi tre uie, nu vor e", Ceva s-a Htmplat cu el, nu se poate, prea rmne mereu pe gnduri" etc. Aceeai schim are de pozi ie realizeaz su iectul-o iect" al er elor personale ntre uin ate impersonal, prin diateza pasiv exprimat cu ajutorul pr onumelui reflexiv: Multe lucruri urte se spun despre tine*/;'' Cnd este preocupat d e iniprejiuarile desfurrii unor ac iuni, su iectul vor itor marcheaz stilistic, prin p ozi ie H 22 11

fi

i intona ie, teneuii cae dftvolt sintactic func ii circuinei an fiao D ruine plng , n de alt ceva' , Prin ap a trecut, auzi, prin apa aceea nghe at", Dup lemne m-am tunci, s tii, nu dup altceva", Totdeai na mi-ai rspunj urt" .a.m.d. Trecerea n prim-p complementelor sau a circum stan ialelor reliefeaz totodat stilistic i su iectul prop ozi iei, cnd acesta, polari zind interesul afectiv sau intelec tual al vor itorului, i pstreaz pozi ia o iectiv" n interiorul rela iei cu ver u-predicat: De munc n u m a n e i i se sperie", Geamul t u l-ai spart", Cu Ale xandru e u am fost", Mine t u te d uci" .a.m.d. Interven ia strii afective a su iectului vor itor pro voac reorganizri ale enun ului lingvistic mai ales n in teriorul raportului dintre circumstan iale i regent a, resta ilind, prin planul expresiei, ordinea logic" a unor re la ii interne dintre o iecte i fenomene, rsturnat prin topic neutr", sau, dimpotriv, sfrmnd-o. Prin topi rs a propozi iilor circumstan iale care o exprim, cauzalitatea i rectiga primul loc : c n-am vrut, de-aeeea n-am venit, eti mul umit " . Modali tatea de desfurare a ac iuni finalitatea sau circumstan ele temporale i spa iale se impun ca perspective domi nante n interpretarea su iectiv a realit ii, prin rstur narea unei ordini fireti" : Parc-a ne un, aa se poart" Cum mai nv at tu, aa am fcut, i uite ce-a ieit!", Ca s vad ma icat n picioare", Unde mi spune, acolo m duc", Pn s-mi dau seama despre ce-i vor a, e ispruse" .a.m.d. Cnd snt introduse prin pronume sau adver e relative, su iectivele i completivele, directe sau indirecte, trec in fa a regentei, de fapt, datorit ncrcturii afective pe care o primesc aceste elemente eu du l func ie, ca urmare a interesulu i deose it al su iectului vor itor pentru afla rea unor date ne comuni ca te de i nterlocutor sau de o alt persoan : Unde ai fost m intereseaz, nu cu cine", Ce ai fcut acolo, vreau eu s tiu", .JJine fi-a dat voie s pleci, te rog s-mi spui" etc* 1 ir f f

Vor ire direct fi vor ire indirect n desfurarea dialogat a comunicrii orale intervin n mod frecvent dezvoltri narative c re pot con ine un lt dialog, anterior, pe care su iectul vor itor l transform 76

in su strat al mesajului su lingvistic. Actualizarea aces tui dialog se realizeaz p rin vor irea direta, pri vor ire indirect sau prin vor ire direct legat. Prin vor ire direct, su iectul vor itor reproduce un dialog purtat anterior, pe care l introdu ce n enun eu ajutorul ver elor zicerii sau al altor ver e, alese n func ie de modalit atea de desfurare a comunicrii relatate i de modul su de reflectare a acesteia. E l p oate folosi ver e generice : a spune, a zice, a ntre a, a rspunde, crora li se altur frecvent ver ul a face : Cnd am ajuns acas, m-a ntre at: De unde vii % De la mama, i -am rspuns", \ De ce-ai venit, face el la mine" sau se poate servi de ver e cu un plan semantic mai concret i mai complex toto dat : a ipa, a striga, a rcni, a ngna, a urmura etc. : Iei de aici, a rcnit el la mine". Prin aceste ver e i prin altele, car e exprim stri psihice sau atitudini : a se mira, a se plnge, a se smiorci, a rde, a-i ate joc, a-l lua n ris, a se repezi etc, su iectul vor itor transmite i date desp re starea sufleteasc, atitudinea, comporta mentul interlocutorului precedent : Cum, tu aici, se mir el, cnd m vzu intrnd", u mai suport situa ia asta, ncepu el s se p icndu-i totodat propria atitudine. Spre a trgna relatarea, vor itorul simte adesea o plcere deose it (care devine frecvent tic ver al) s re pete ver ele zicerii: Unde-ai fost, ntrea el./ Mcieri. zic. ( Cum aa? ntrea el mirat; te-am sunat, zic} l&i te i nu mi-ai r s p u n s . . . " . Alteori, dinami zeaz relatarea lsnd neexprimat ver ul zicerii : Eu plec, zice el, i eu : Pleac, n-ai dect". Prin vor ire indirect, su ie ctul vor itor reproduce dialogul anterior prin dezvoltarea unui raport de su or d onare a acestuia fa de un ver de declara ie, concomi tent eu modificarea gramatical ( morfologica i sintac tica! a termenilor esen iali ai enun ului anterior: ver ulprediea t i pronumele, su iect sau complement. Fraza Mi-a spus s m duc" este expresia modifi cat a fraze lor : Mi-a spus : Du-te !". Pentru sugerarea cadrului situa ional sau afe ctiv n care s-a desfurat dialogul anterior, ca i pentru exprima rea propriei atitudin i fa de interlocutorii sau protago nitii acelui dialog, su iectul vor itor selecteaz ver e regente n funo ie de sfera lor semantic-afectiv: * pre77

tinde, a le luda, a se tl i, a rcni, a mormi etc: 8-a ludat c& aduce el mingea", El p etindea c i-a comuni cat data exact", sau situeaz la diferite forme modale ver ul din su ordonat: Spune c i s-ar fi fcut o ne dreptate. . . Atitudinea de detaare, de neang ajre moral, fa de con inutul celor relatate, su iectul vor itor i-o exprim alteori prin adver ul cic : Mi-a spus C s-a dus, cic, vreo a u ori pe acolo", sau prin construc ii cidente : Spune c a ajuns el primul, aiuzi, mincinosul /". n fraza Ei pretinde c i-i fi fcut o nedreptate cu nu tiu cfi ani n urm", su iectul vor itor s detaeaz, de spuse interlocutorului anterior, o dat prin ver ul regent, a pretinde, i a doua oar prin sensul gramatical al ver ului din su ordonata aflat la modul poten ial-optativ. n fraza Spune ea ar fi fost el primul, fir-ar s fie de palavragiu!", vor itorul resp inge adevrul con inut n enun ul anterior odat prin forma modal a ver ului su ordonat i a doua oar prin enun ul incident n anumite condi ii afective, su iectul vor itor com in interiorul aceleiai fiaze elemente de Vor ire di rect cu elemente de vor ire indir ect. Fenomenul ia frecvent forma de vor ire direct legat ; vor itorul re produce fra za dialogului anterior, ntocmai sau cu modi ficri la nivelul categoriei gramaticale a persoanei, situind-o ha raport de su ordonare fa de un ver de decla ra ie (sau un nlocuitor) prin intermediul conjunc iei c: i a nceput s-mi spun c du-te, domnule, la i cere iertare I", S-a repezit la mine c de ce nu i-am spus i lui de mtlnire", A vrut s tie c de unde am aflat eu ce-a fcut el la ar". Prin stil indirect li er, o dat cu gerea grani elor dintre planul personajelor i planul naratorului, povesti torul popu lar i asum identitatea personajului, tensionnd actul comunicrii: Acestea erau, m rog, omniilorvoastre, cur ile celor trei zmei, pe care i iruise i omorse Voinic de Plum . Ce s fac el acum? Cum s intret Asta clocotea n crierii lui." (Fata din dafin, p. 21 ) n desfurarea comunicrii orale, n interiorul lim a jului popular, enun ul lingvistic e caracterizeaz printr-o permanent mpletire a acestor figuri sintactice. t 2 3 f

Lim ajul oral se caracterizeaz printr-o structur re lativ omogen, su aspect lingvis tic i stilistic deopotriv. Omogenitatea stilistic este asigurat, indirect, pe de o p arte, de constan a raportului dintre tririle afective i manifestarea lor lingvistic, pe de alta, de ntemeierea lim ii romne literare pe lim ajul popular, i direct, de e xisten a unui sistem de procedee i mrci stilistice rela tiv sta il. Pe fondul acestei omogenit i, ns, care distinge lim ajul oral de lim ajul scris, modul specific n care ac io neaz func ia stilistic asupra celorlalte func ii ale lim ii n procesul comunicrii gtur cu anumite condi ionri extralingvistice determin actualizarea n mod diferit a m or i procedeelor stilistice sau recurgerea la categorii diferite de procedee. Mrci le stilistice ale textelor realizate n comunicarea oral snt, n primul rnd, actualizri ale sistemului de procedee stilistice i de semne lingvistice cu mrci stilis tice im plicite, dezvoltate de lim a na ional ca lim aj popular (n esen a sa oral), dar i ca ex presie oral a va riantei literare a lim ii na ionale (prin esen a ei, scris). Aceast dua litate originar i de natur, n un m sur, a mrcilor stilistice st n legtur cu dou lim ajului oral, corespunznd celor dou tipuri de cul turi (popular i erudit) : variant a rural (identifica il cu lim ajul popular) i varianta citadin (n care lim ajul popul ar se intersecteaz cu lim ajul cultivat, reprezentat de lim a literar). Pe fondul acestei diferen ieri stilistice, de ansam lu i, ntr-un anumit sens, de suprafa , cu ori ginea n raportul protagoniti lim i manifestat n raportul text lim , se dezvolt o de adncime, generat de ra portul protagoniti text + mesaj referent, ntre stilul con sa iei i stilul eletristic. Cele dou categorii de stiluri se dezvolt ntr-un spa iu de n reptrundere a nivelului stilistic al lim ii na ionale (definit prin excelen de sistem ul de mrci i procedee stilistice dezvoltate n interiorul lim ajului popular) cu niv elul stilurilor colective* Stilurile conversa iei i ele tristic snt modalit i diferite de actualizare a sistemului de procedee i mrci stilistice specifice lim ii na ionale . 24 78 79

intre faeit.u implica i in deteraarea profilului siiuriU>r colective, au rol important, diferen ierea U r : > -specificuldesfurrii i interac iunii func iilor lim ii, eu implica ii asupra raportului protagoniti - - text - - referent \ specificul desfurrii rapor tului cu sistemul lim ii i cu lim a literar; specificul raportului stil colectiv s tiluri individuale; specificul organizrii pc nivele a semnelor lingvistice* n stih ii conversa iei, actualizarea procedeelor stilis tice m Ir meS a mpletirea tuturor f dar cu pri na-ea fimcjtulor expresiv, ecmativa i rdVrcu ala-; n. olcmt, raport je* reni te dominat de protagoniti, adic de rela ia emit' tor - destinatar, iar textul are, ca su strat al planului su semantic, un refert real, ntrun proces de comuni care cunoaterea empiric. Nucleul central al mesaju lui I i are originea n raportul text re ferent, preexistent in mod o iectiv actului comunicrii mesajul i are ori ginea in dim ensiunea semantic a text ului, n stilul MsM predomina raportul jgj r mejj. Nucleul* tffal al mesajului rezult diu proiectarea raportului semantic exterior, te realita te extralingvis^ tic, in raportul semantic interior, text * msaj, ntrun pr ces de comu icare i cunoatere artistic. Planul se mantie al textului i are originea n wmvergen a sp cific a dirnensiunilor semantic i intactic, ca urmare a rolultii preponderent pe care l are ficta poetic n actualizare jprocedeelor stilistice* (A. Stilul conversa iei Dint e cele dou siluri a.ie imfi Jului ora! .stilul con versa iei, mai descBs n actualizare istemului, e cel na puBoiogeUii n dezvoltarea sa snt actualizate deopotriva proc ifice lim ajiuni popular i procedeeale variantei or ah* lim ii teare. Prm ac iunea fun c iilor expresiv^ c o n a t i v , in ttrns legtur n special cu mediul socio-cultiiral adrul * tua ional n care se desfoar comunicarea lingvistic* stilul conversa iei prezin variante Rtilistice : stilul conversa iei curente, (neutru), t stilul conversa iei ofic iate (solemn), tfflt w (familiar), T

n stilul neutru, al convesa iei curente, um$. a uat* zate n primul rnd principalele pro ee .stilistice proprii lim ajului popular, cu relative deose iri ntre varianta ru ral i varfartli citadin a lim ajului oral. Deose irile caracterizeaz n special nivelul lexical. Pe fondul le. Ec&l comun, i, al lim ii romane trstur dom imm ta a stilului conversa iei curente n ansam lu , n varianta rural se mpletesc cu precdere termeni pop lari i 1 cr~ meni regionali (su aspect lexical sau numai su aspect fonetic sau semantic), cu o prezen i frecven n gene ral redus a termenilor neologici. n varianta din, termenii populari se mpletesc cu termeni neologici, cu o prezen i frecven redus ermenilor regionali. L a nivel morfo-sintactic, identitatea stilului conver sa iei curente este marcat n special n interiorul ac iunii tunel ici. co.nivtive, concretiza t n mtre uin area vocativ nilul i a. categoriei gramaticale a persoanei, la pronume i ver . Su iectul vor itor nso ete su stant ivul propriu cu temeni apelativi specializ a i n desfurarea lingvistic a rela iilor sociale, n func ie de cadrul situa ional: doimi n, domnioar, tovar, tovar etc. sau _po& mtu, tanti ec* In func ie de cadrul situa i crii, aceti termeni se folosesc singuri sau pot nso i su stantive proprii sau su sta ntive comune, e nj^ U^ dirctor iginer etc. n aceast din urm situa ie, apela tivel ovar pot avea forme specifice : ^Domnule ino'*. .V sau pot avea forme omonime cu nomin tivul, n general, ns, cu func ia articolului preluat de vocala de legtur u, la masculin : ,,Tovaru* +. nginer.> Prin ac iunea func iei expr^ive ca- func ie emotiv^ apelativele mnioar^ tovar etc. pot marca* prin impletira structurii lor fonetice cu elemente proz odicii^dife rite stri afeti. Categoria gramatical a persoanei, la pronume i ver , marc heaz n mod specific stilul corn erxa>Uei curente prin apelul frcvet. I formele de poli ele ale pronunndor per sonale : dumneata, dumnealui, dumneavoastr, mala i la perso ana a I - plural, la ver . Pronumele nlocuiete adjectivul posesiv n exprimarea apar tenen ei posesiunii sau nil or seimuri gpiatcale speciiee genitivului : ,\re este nume dnmitalc !'\ ,,Unde este paaportul dumnea voastr V\ JJ-mi pu in calul matale. n variant solemn a stilului conversa iei se actuali za, eu estomp rea la maximum a dementului afectiv, T f : 80 te.

"

369 gj

concomitent cu reducea, pn la eliminare, a spontanei* t a i i , numai procedee impuse de caracterul dialogat al comuni carii orale, i acestea ntr-un mod specific deter mi nat de actualizarea sistemului lim ii cu rigurozitate n marginile lim ii litera re. Trstura Wstinctiv a conversa iei solemne este reprezentat tocmai de nscrierea text lui in varianta literar a lim ii na ionale, mpotriva condi iilor specifice comunicrii o rale. Structura fon etic a textului rmme n interiorul sis temului lingvistic, fr a int ra n raporturi semnificative <m elemente prozodice. La nivel morfologic i lexical, mrcile stilistice snt implicate m pozi ia pe care semnele lingvistice selectate o oc up n seria de sinonime (sau cvasi - sinonime) din pla nul paradigmatic al lim ii. P ronumele de polite e domnianoastr, domniasa, diferi i termeni de adresare, n leg tur cu anumit pozi ie n ierarhia soeial-politie a sta tului sau n cea isericeasc (excelen , a-voastr -etc.) marcheaz n (i prin) ele nsei o atitudine de ma xim deferent ntr-un cel mai nalt grad institu ionalizat i, prin urmare, n esen a lui conven ionalizat. Aceea marc stilistic introduce n text sintagma vocativului; apelativele tovar, totdeaun o ind termenii enmin func ii oc3^^le: decan, director, inspector- (jeneraL prim-m inte, rec tor etc, primesc numai forma pecific, desinen iala de vocativ : Domnule Preed inte...", Tovare Inspec* 'tor general..." etc. Lexicul este predominant neologic^ c u termenii ntreuintati cu snT or""an tati v. Sintaxa poart amprenta stilului ofieialinistrativ, cu a sen a strue i uri lo r Sii lo o veri {e, eliptice, a suV ntelegerii, a vor irii directe i directe legale. P a r sa lip seasc total, fenomenul de sintax mixt rmine fr con secin e asupra organizrii enun urilor din. alctuirea textului-dialog Varianta familiar a stilului conversa iei se caracteri" ^ eaz prin actualizarea procede elor stilistice n condi iile predominrii func iei expresive, mai ales l ipostaza ei, em otiv, uneori p n l a totala trecere n um r a ac iunii func iei referen iale. Trstura c i v ~ este gradul maxiin de expresivitate a textului, realizat i comunicat spontan , cu interven ie permanent necenzurat a facto rului afectiv. r

82

Dezvoltat prin excelen n interiorul lim ajului po pular (ca atare, n varianta rural, s au n mpletire cu lim ajul cultivat, n varianta citadin), stilul conversa iei familiare asociaz trsturilor generale, cu originea n ansam lul de procedee stilistice propriu lim ajului popu lar, alto trsturi specifice corespunznd caracterului fi resc, neconv en ional al rela iilor lingvistice ntre prota goniti. Ca i n dezvoltarea celorlalte dou riante alestilului conversa iei, varianta familiar i ntemeiaz identitatea specific i tegoria, semnelor l i n g v i s t i c cu mrci mpli ci te. Aceleai semne, ins, prime sc sau dez volta n context, mai mult dect n celelalte variante, i mrci explicite, n le ur cu componenta su iectiv a > mesajului. L a nive morfologic trstura distinctiv a sti lului con versa iei familiare este descris n primul rnd de pogSlm~ i de clasa prenumelo r. Snt specifice, prin prezen i frecven , vocativele cu desinen e specifice ale su stant velor, ntre uin ate sin gure 2 Dane, Ioane, Ionescule, Radule, iete, unico, fe ti e, i u ito, nepoate, tticule, tinere etc. sau, unele, prece date de interjec ia mi (m sau ) ; mi copile,! mi fato! n func ie de interlocutor, su iectul vor itor nso ete vocativul su stantivelor proprii cu termeni precum nene tanti, unchiule etc._ descriind gr ade de rudenie. ntr-un spa iu de interferen a conversa iei familiare cu conversa ia curen t, adresa tivul domnul se ntre uin eaz fr articol, n forma dom (Dom director!...") i varul, n varianta prescurtat ton J Tov direc tor!. .."). ~~ n legtur cu starea afect indignare) i cu ati tudinea fa de interlocutor (dispre uitoare sau numai iro nic), su ectul vor itor recurge la adjective su stantivi zate prin vocativ : tmpitute, idio tul% ignoran ilor^ i cloilor etc. n desfurarea rela iei Mngvistiec emi tordestinatar a pronumelor personale i de polite e pentru persoana a I l - a depinde, n general, d o vrst; se alege intre tu i mata sau dumneta. Celelalte pronume, aumueavoastr sau do mnia-voastr sint ntre uin ate numai ca expresie a unei atitudini ironice. Valori sti listico deose ite dezvolt i mata sau mai ales dumneata, dac intervin n contextul pro numelui persona tu* r 1 1 r 1 1

n varianta citadin a stiuhi conversa iei familiare, pron ^ . s i t s itu:' wr raeteri atl un dialog n tiv inU rlooulare. p VP sfe&' j identitatea specifica a iliare n ulteriorul stilului eonffrsa iei este fixata do actualizarea acelor proced ee stilistic din sistemul lim a jului popular care asigur pn re componentei l l nomin lt realizate mai afes prin u an ive de pft vgen ^ t i v a l S : | p o c ep tul V\ t>eel ? sau cu caracter metaforic : Porcii V\ .Mgarul etc,;. reali interjec ii sij sau prin propozi ii |fimative de t i p u l ; A i fost la Putna, pn rm / i m fost pe racu ; enun uri sin te tieo anton O realizate prin interjec ii V Pst Hm ! ; - enun uri exclamative a solute, ntre uin ate auto nom : Fir-ar al araculu fie!. ,\ sau printr-o rela ie Seffi.S nu cazi si s-ti rupi, doamne ferete, vreun pi en a invocativelorj^ Ce Dumnezeu (dracu ) vor tia, n definitiv, de Ia noi $ .% unde na a s to_ >uci f^ enun uri fragmentare : Ai fost acolo I / Da./ Si ? / Si ce / um nimic ^v La n i v| ui raura distinctiva a stilului conve rsa iei milUre ps ularului lim tui popUiar Boa aer a fondului de termeni cu mrci semantice implicite i n consecin , de dezvoltare maxim a expresivit ii populare. n func ie de cele dou vari generale alo stiui con versa iei,. rural i citadin, i d e s t a r i i e afective i at nea su iectului vor itor, in stilul f /miliar patrcl: termeni regionali termeni fa i in cea mai mare parte licen ioi), l | dezvoltarea unei variante vulgar-violente a c onversa iei ' familiare; termeni constitui i prin sufixe diminutivale i aug mentative care i-au a andonat func ia lor semantic o iectiv pentru a deveni expresie a unor stri afective: v n l v 1 r r? J f

nmif mmieut iMicn , esuf k vilioari etc, poeta, stuenja efe, prosal proces ffiric mge , tr&- rin, mp c rancu, a mna porcii la jir, a prind coada, a, vor i ca o moara hodorogit, a~l fade al ie de porci etc.; " tormeni cu structur cmoopeica : hodorog, a hodorogi, a< se m/iorim, miorlit, a fleooi t e , ; meni lexicali deveni i specifici prin muta ii se mantice fundamentale (de 1 ip metafo ric), expresie a ati tudinii su iectului vor itor fa de o iectul" comuni crii : de tan dre e : om oan, comoar, odor, ppu etc., de dispre (cnd predomin dimensiunea zoomorf esului de metaforizate): animal, em, lighioana, maga ^ nprc, vac etc.; termeni lexica li deveni i expresivi, n timp, prin nchiderea lor n sfera stilului conversa iei familia re: metres, mrtoag^Xoaz, oi re a]) etc; termeni lexicali argotici, expresivi prin str ctura lor, cu o mare capacitate de reprezentare a lumii extra lingvistice sau num ai a strii afectire. AT&OMLSE constituie inr-o categorie fill specific stilului famili ar d e c o l t a t in varianta citadin a stilului conversa iei. Argoul Esie un ansa m lu deschis do cuvinto construc ii fraIdeologice pitoreti, dezvolt nd sensuri dintr e ce ie mai fceoi | inuite, de cele mai multe ori de nen eles pentru cei ex il terio ri cercului socio-lingvislic retrins n care se tre in I eaz. Caracterizeaz aproape vor irea grupurilor sociale sau de vrst, contrarii convenien elor : elevi i studen i, p e de o parte, solda i, pe de alia, i, o a trei\ categorie, emargina i social, d^ diferit e sio ive, certa i cu legea, pucriai. La elevi l studen i, prezen a argoului este explica acad- Iorgu Iordan prin adolescen , vrst a predomi nrii afectului i fanteziei i a une nume atitudini: de emancipare" sociala, lingvistica i iologic. lAre uinfarea termen ilor argotici i d elevului i adolescentului 80 ,34

!!

iu general contiin a unei stri de li ertate, a spiritului, iu scriind n se in refuzu l mai amplu ai oricrei conven ii t In m remino, comportament, atitudini, gndire, vor ii accentueaz sentimentul do individualitate, de sonalit a te, pj afirmarea unei ca foarte dorite acum r a fi spiritual'\ ii satisface aceste aspira ii prin polariza re a aten iei asupra lui. dorine n^ s|iee de manifestare a fanteziei i creati vit ii, term i argotici din lim ajul elevilor i studen ilor se caracterizeaz prin pitoresc, expre sivitate maxima, ex su e:fc Prin ei, suectuvbrtor definete, totdeauna ironic (u specte, ale vie ii colare i studenfl: coal, cuRa, examene, seminariL cursuri, ca ri etc. : oa ('examen reatfti'l* o oc ('student n anul I'), a o oci ('a repeta anul I'), a u ui, a fi ( nu da ftott de a un exameir% ? camufla ('a-i faee t u'), feliee ( u p r ) , olimpiad (eS de. examene n tomnP)^ plopist, a fi in e o chestiune,, la seminar sau la examen% e milioane (un rspuns & milioane?* 'foarte un' sau 'foarte prost*), a foileta (deepre o student: 'a schim a foarte repede prietenii mortal (despre o student*! 'foarte frumoas' sau 'foarte art')} f pai ('nu i plictisi, du-te !'), te fac o talpf ('faci o plim are cu mine ?') etc, 'ea spontan e, caracterizate m primul. nud pria ori^ja l expresivitate, termenii cun argoul stud en esc sin ! foarte mo ili; peste un strat care rmne n gene ral sta il i <are este co diferitelor genera ii de elevi i studen i, exist un mult mai mare numr de cuvinte i con struc ii argotice caro se nlocuiesc n permanen . ntre uin area elementelor argotice de c cei cer ta i cu legea are o justificare mai practic: constituirea, unui lim aj cifr at, care s nu poat fi decodificat decfc de cercul foarte rsrns al categoriei. Termenii denumesc ac iuni violente, atitudini dure, activit i antisocial institu ii specifice f unc iei coercitive a statului etc. : ar& multe u e ('pcate, capete de acuzare'), c opoi, curcan^ sticlele, a face pirnaie, w wta la mititica, pension, 'univer.sita le la gherl, mft, a cafti, a mamjl mangleal, a spar > a uii, a c&rtj 'l) foaie (' ciripi ('a trr a ) etc Prin circula ie, mare parte din aceti termeni i-au pierdut cara cterul nchis al semnifica iei lor, pstrnd doar 1 a f

func ia persiflatoare (i autopersiflatoare) i dezvoltnd, prin planul lor semantic, ma i ales, dar l prin expresie i provenien , o duritate de lim aj, expresie a unei viole n e comportamentale. Mai mult accidental, o serie de elemente argotice p trund i n lim ajul familiar al altor categorii de vor itori. Unele snt frecvente n vor irea mai tuturor categoriilor de tineri din mediul citadin, ca marc a emanciprii'': a face h iatul (la cantin, film, tramvai, stadion etc), mito t M iio, a face w/ o wiHomr^ oc') etc. Altele intervin n anumite situa i : la manifestri sportive, declanatoare, p rin psihologie colectiv, ale fanteziei spirituale, cnd ironia trece pe pri mul plan : a u ui, oa e ('goluri'), danseazrl ('dri leaz -V), cartonat, ('ar itru'), dres or ('antrenor') etc, la ntlniri amicale" n ar sau circium: iserica ('circiuma'), mi roi a usuioc (' ut ine'), a vopsi ('a lua un rndde'...), fiol etc. n voca ularul ar gotic intr termeni din lim a na io nal (inclusiv cuvinte din graiuri i din lim ajul fa miliar) i din lim i strine (din cea a iganilor mai ales, mai ncr cat de exotism). Noua identitate lingvistic termenii o o in prin variate i multiple dejplasri semantice (m eta for : o oc, a se camufla etc, metonimie foaie 'Bancnota' etc., antonomaz : ghe rla etc, omonimii :: i jotee ecV sinonimii stilistice : scor n argoul st udenfilr : ' re zultat la examene 7 an toni mii : felicitam ,'mustrare \ a diviniza, nela in., d ragoste iseric etc. .a.m.d.), unele, foarte complexe, nso ite de o accentuat o scuriz are (a foileta, a vopsi etc). n acelai timp se creeaz n permanen termeni noi, prin ana logie morfologic (de structur) sau semantic cu alte crea ii alo lim ii romne. De la a fi n pom, de exemplu, s-au creat, pe de o parte a fi n plop, iar, pe de alta, plop ist, pomicol. Prin analogie cu olimpiad} s-a creat sinonimul septem riad, iar de a ici, septem rist De la carton (de fapt, cartona) s-a creat wrtonar ('cel care ara t cartonaul'), (l^Ja^j mitocar, de Ia i liotec ('cr i de joc'), ijljjjdecar ( c 'cel care le impareZX^.a f 7

'

&

f V B. Stilul eletristic Stihii eletristic se situeaz, prin dezvolt arogi specific, n interiorul lim ajulu i popular, expresie a unei oompo87

nete fundamentale a cttltuii populae folclorul Ute rar. Reprezontind v a m n a L j t ^ i mai conservatoare, stilul eletristic se caracterizeaz prin* u-o arie foarte ns emnat de suprapunere cu ansam lul lim ajului popular comun. Iden titatea func ional -stilisii c rmne mai mult implicat in planul de adineime al textului, unde i are origi nea jesajul* de natura &tftt .. tic. Amploarea spa iului de suprapunere intre stilul ele tristic i lim ajul popular se ntemeiaz, n cadrul creat de raportul de interdepend en dintre structura literaturii folclorice i modalitatea oral de constituire i circul a ie (cnd are loc recrearea textelor), pe carg^Ju.W^^ ^ popular al lmg ini^ i rela ii aliae al ttepMU afective a creaiorniui (i povestitorului) i al un plic rii am^Mimu <>d) in desfura rea 'nara iunii ( a&p. legenda, snoava etc.) p d^bejte_jitilul^ unde este un prineipiu fundaiic ut al al dezvoltrii mesajului estetic, a it su as pectul expresiei cit i su aspect semantic, al constituirii i manifestrii (igtnalilti iindividuale a per sonali t i Ji i mt B5 UI, i i sihzl eletristic popular gg gine u i n t < 3 dfifurr func iei expresive mai mult dect al func iei poelicL - ia c vent forma mpres^or domatm, aceleai din stilai conversa iei: Omule", te v5z harnic, ceti de te spt i dou n tei te vz c nu po i lega" (P. Ispirescu, p. 1 0 3 ) , sa fi al unui ran ogat i mndru, de nu-i angea cineva cu prUna la nas." (I idem, p. 104), S odea zmeul, ngna verzi i uscate, d a r Greuceanu %M (I idem p. I I S J Grani a dintre fic iune i wM j dizolv" n dez voltarea nara iunii populare n care lumea fantastic turalului) se i m p l e ^ t e ^ ^ e a t p i n la supra punere cu gea a realului : A fost o d a t U mo i o a . E i erau sraci de n-aveau d u p ce ea a p [ . . # Mi se nvecinau cu zmeoaica pmntului. Aceast zmeoaica era aa de rea, nct nimeni din vec nii ei n-avea pace de dnsa." (P. Ispirescu, p. 190). n stilui conversatiei, eleme n tele lumii fantastice poten eaz, sirimind grani ele, lumea realului: Dracii l u i Ion a Mriei au fcut asta !' , Hai s ne ascundem c iar vine zmeoaica !" Desf urnd u-se n ri oral lim ajului oral, prin ex celen dialogat, stilul eletristic popular prezint o scam f 5

de trsturi comune cu s tilul. conversa i^, I rasat uri de terminate de prezen a am ilor protagoniti B e i l ffiP povestitor i interlocuforIBJor), din earaeto a! sponta v a l comunicarii orale. ^ Ca i In nararea mior mtmplr cotidiene, trite per sonal sau la care a asistat doar, su iectul vor itor parti cip activ la momentele asmului. E l se afl cu consec ven de partea reprezentan ilor inelui, fcndu-i din dumanii aces proprii l u i d u m a n i ; recurge, pentru aceasta, Ia daiwl etic (numit de I . O oteanu dativul par ticiprii) :' Dar Toimc de Plum se scoal, ca i cnd -ar fi fost aa, re drept n cretetu zmeului mi i-l mplnta n p m n t pin la su soar [ . . ( F a 8), la adjective apreciative : O mngiere avea i ea, iata fata, o vaca ue i-o lsase m - s a . . ( I n i de nu, p. 229/, S fi vzut, mre, neniorule, cum mai venea spurcata e sor a scorpiiicu ofeIc-n cer i cu una n pm&t [ -. L><P. Ispirescu, p. 250), la. im ca ii: JSTu reui i ni r reasc pe dracu, at-l trznitul sa-1 at, corn urat IV (I . 205). Prin prover e i zictori, povestitorul inefce meta foric sitria ii, personaje e le, apelnd fe fondul iec|gnn ppdare si c ^ r u n a pareularu cu g*mp.rIn, e titudine fa de situa ii, personaje, eve nimente : Mul i voinici [ 7 7 . ] da din col n nu tia -de unde s o nceap i unde s-o sfreasc, vezica nu toate mutele fac miere (I i p. 112), Acesta vor a nu sfirri ine, i calul col mijlociu a A plecat dup Voine de Plu m frica-i mar domn" (Fata din dafin, p. 36). PovjidS^ JFBtor e,$ituoaz in miezu unii pe care o 33igza acdo con temporanii asculttorului; el suprapune timpul comuni gvistice cu cel al evenimentelor din .asm.. interjec ia preentativa* iaih mm&mte e a p r o a p e : Cnd, tocmai, la vreme d$ otrne o, iat c se ndura norocul i cu d . . " (P. Ispirescu, rslef p. 41). Prin adver ele e.vclaraat ive wvt seai ilizcag o acut stare de tensiune deri \-'md din im.)iaroa lui arectiv n evolu ia ntlmplrilqr : nn.-aduse, nea zmeul pe Greuceanu i- g n pi!mint pin la ru [ . . l Qind despre zo e venea, mre, venea ral -ai zmeilor, ca un tartor, c t r n i t ce era . . . " (To idenu p. l). PHu invoca ti ve nara torn 1 go Iar se uimete n tafa unor ,d*ta.lit i" c uiri la gradul superlativ : Au mers ei piu 11 88

89

ce a dat de un pod de arginta caro strlucea* sfinte Doamne, de gnde&i ch i ia vederea, nu altceva P /Fata din dafin, l). Uimirea i surpriza impun, In organizarea leatul ui propor ii interogative ex eamat.H|: ft M s vezif un om ca to i oamenii um la dup i ce ara si din ti nu mai tcea" (P. Ispirescu, p. 197) .a.m.d. Prin propozi ii irapeti sau interogative, prin con struc ii i propozi ii incidente, prin cim ai frecvente de per oan (de la persoana a I-a, mai aice singular, la persoana* a II-a i invers), povesti torul, o inuit cu dia logul fi eomunicnd in prezen a asculttorului, l implic pe acesta n desfurarea evenimentelor. E l i se adreseaz direct, s lfetndu- a t e n i a t A s c t a i acum i v minu na i, oieri dv, do p cnia ietului Greuceanu" (I idem, p. 121) i ieatndu-i prin lumea asmului: Acestea erau, rn& rog domniilor voastre, cur ile celo r trei zmei pe care i iruise i omorise Voinic de Plum . (Fata din da fin, p. 21)* i insinueaz anumite stri surpriza si uimi rea el mea adesea: Trecind i po ling mas ndurul, l ia i l n c a l ; cnd, ce s vede i v., ctwsti i oieri, parc e e da Ispirescu, p. 183), Apoi lu im petec de hrtie, scrise ctova vor e i-1 ei/ c i i cu nul, 9& duc miresei. i, ce s vezi d-taf Cfinele m duse drept n odaia miresei [ . . .1 (Fata din da* fin, p. 272), revine cu explica ii: A doua zi, dis de dimi nea , se scoal fr s fac focul, fiindc tot pe ea cdea pcatele; dara foc nu mai gsi n vatra" (P. Ispi , p. 211), a i la Calomfr se ete scorpia jos cci o scorpie era aceea ce vor ea ns v i t fusese atit n elept de nu-si leg clinii cum tMo Caomfr." (I i dem, p. 249 propia aiiculttorului cadrul t na ional al desfurrii evenimentelor, mai alee din pers* peetiva spa iului sau a (imputui, su iectul povestitor ape leaz, prin construc ii com parative, mai ales n structuri negative, la date din eunoaterea empiric imediatI i nu trecu mult, cit ai zice un Tatl nostru, pn ce Ileaftl Consnzeana {^ (Fata din dafin , p. 31), Nu trecn ca de clnd ncepui s v povestesc, i deodat se vzur n fa unei gro ._]" (I idem, p. 244). .Rela iile de inferptriiwlcm dintre natura o r a l i a co c viziunea popular asupra IuUii si secitc crea iei artistice p o p u l a r e d e t e r m i n o serie tio particula rit i de oj^'Semnelor lingvistice n enun uri care 1

diferen iaz stilul eletristic d&~ stilul eonvera ie# Ofe ifll multe din aceste particu larit i snt comune eefc> dou stiluri, dar ele se impun ca specifice stilului eletris tic prin frecven i func ii. La nivela morfologic, parUcuhuitU iu. o organizare a semnel or lingvistice snt forme concrete de desfurare a nara i vi ta ii n general, dar mai ales a narativi ta ii oralpoputeif : Su stantivele proprii^ multe dintre ele compuse, i 4$ epese caracterul referen ial, strict denominativ^ din stilul conversa iei, devenind ex e a^tnbolc a func iei narative desfurat de personajul po care ii denurtieSB n mod sug :^ Ft Frumos, Pcal, Vei ie mprat etc. I n mod frecvent, perpnajuljsfce J n sfer ui i a nede termin arii prin auwtu t coi 11 un, nfro iu nara iune prin deterinare at un mprat avea trei fele" (P. Ispirescu, p I A font odioi- un om i o femeie. (I p* 102) Un om ave i, o f aa do rea, incit i venea s-o lase i s ia lumea n cap." (Ne p. 59), O femeie, Mutoare de carte dar carn lene, mergea cu r at u-su la moar." (I id m, p. o). , I f-.-; in flexiunea ver ului, prcdomi^imperfectul, dvoi tnd dif (desen pii v narai iv, f A^fost odat un Bi t om srac, FA avea femeie i trei copila etul om de da~p rciz si noapteaj>riee i pe unde gsea, i dou n tei nu putea lega copi lai erau mai mult flmnzi dect stui." (P. prescu, p. IO), Se fcea c el era s, fru moas ca un rai. E l edea acolo ntaMui col , trist i miimit c nu putea um la, s ucure i ei de frumuse ile a.ce lei grdini. Psrile cntau de se sprgeau* Frunzele de pom tiuu de adierea vin tutui, i florile raspndeau un miros de te m ta. Se uita cu jind la toate acestea, cci mu putea s se desfftteze i el." (I idem, p. 191), cnd mnea ea, n , do ora copacii: aa de iute mergea [. *&]: (I idem, p. 7), U n om avea o cas de e opii, printre ei avea i o fat frumoas Atit era de frumoas c*i era ruine s-i spun mca e mai ncolo. Toat avere* gospodarului aceluia era doi oi i vreo zece oi. Dar ia ta t veneau n petit flci oga i, ii ademenea frumuse ea te tei, ns fata p cit er de fru ara de iene^l-. 11 j 7 90 1

1 >e eee , cu ttneau tot aa i pau. Fata le un scurt i cuprinztor.. (ietsta) i rupi a,. timp al ei si hi I i rii desfurrii sau, mai exac, aJ sueeeunii actim TP urno dinanteamunor, dete pinteni ctl, care z ur mai iute dect ghidul, rcu p intre mun i mai nainte d-a se lovi n eaftete." (Fata din dafin p 80} i timp ai devtrii r irii Uix&skfii Ce s vz, frate 1 r&spunse el ^ iat un nour vine d u p noi ca un v .** (P. Ispirescu, p. 120). InOn ia pre^entiilui, n alternare cu perfectul sim plu sa u eu imperfectul, dm:Skii ac iunea aducind-o n prentl actului narativ : ..Atunci scor ura, pune m pe acea pasare uria i o apuc de gt. n aceeai clip i se pru c hot. Se n toarce Coman s l i uite dincotro pine rsul si nu vede pe nimeni. Se uit Com au in dreapta i n stnga, s vaz cine ride: dar pasrea de gt m slJ i, nici cit ai da e a nc *trnse sfme vrtos pn ce o omor.M (P. spirescu. P r iei p. 234). nscrii rat ivi ta ii populare pe care 11 i determin totodat, gUafa sintactic a enun ulu se tilistic files prin organizarea i func iile rveUtiJi prin modul de desfurare a unor de su ordonarea lt iii logt i afirma i accentueaz carac terul ..p Jlotan. oc de exprimare a aspectului durativ, sau intensiv i a-nedeter minril, c t e r r l creare sau men inere a unei anumite stri de tensiune : ?Jnc ce mine d r ncep n m n ce se s i m a . " (P. spirescu, p. 166), i lom ce mi pn ce i sfrm vrful . 123) Repeare ^POT raport de coordonare (xrountivu a ver elor-predica i jnplete e fun de senibilzare a desfurrii n d u r a t a unor fic iuni ,,e uses, se duser i ia (IMm p. 9) cu o func ie de organizare arhitectonic specific a frazelor : consncii, e : Merse. meee f iar merse, trei zile i trei nop i > d-a rndul pn delet" vale cu ma * (Fata din dafin, p. 164). Construind fraze care devin stereo ipe, repeti iile p c onstituie prin ele nsei m!a^ o ligatorii la nceputul asmului: A fost odat ca nicioda etc. A fost oda un mprat. Acest m p r a t . . ( P . f r : ,, : f f ri

fost odat ca ni Afi iiou, p. odat un om utrn care., (I idem, p, A fm odat ca VJo ata, c de nu era, nu se pov a. A fm odat un mprat care avea o m p r i e . . . ' (Fata dafin p. 237). Caracterul stereotip al constructivi Btmm contiJn a reia f iei ver p redicalshf, cea ce <Iuce Ia totrebuint f formei ver ale de singular, chiar cnd pro e un su iect multiplu ; A fost odat ca nicio dat etc. A fost o d a t un mo i o a ." V pira^ p. 190) A fost odat un mprat i o mprteas. ' (IH~ dem, p. 182). Prin planu (i<\ marcat n mod irecvent prin opozi ii la nivel lexical i printr-o reia i* de incomp ati i litate cu structura sintactic, frazele ini iale situea de la nceput nara iunea su semnul fa ulosului, pregtind receptorul pentru ieire din lumea realului cotidian : A fost odat ea niciodat; pe cnd fcea ploporul pero i rchita nnounele; pe eind se ir* euade pe cnd sc lua ti de gt lupii cu mieii de se -sratau^ iulrlindu-se.;,. pe cn d se potcov u icele la un picior cu. nouzeci i nou oca de fier i S ' j r u p ucea povesti" (I idem, p. ), A fost odat ca niciodat, dac n-ar f i nici c s-ar 3%$ cei miei inghiteau pe cei mari si lumea le zicea- tilhari." ( din dafi n, p. 71). Pornmiele dc ncheiere, fr a con ine n frucpmv lor totdeauna iepe ti ii, snt mrci sti prn repetarea lor sereotpa n sintaxa glo al | ismului ; -ani nc lecat p-o cpiz gi eu o minciun.' (Ihidem, p. 182), i m-am suit pe o ea.Hi am spus-o ap M-am suit pe o roa,t/i am spus-o t^ sc% p. Iii J. Stereot, este i stctra frgi dc prelu l lasmuui n jgreze i ul ec|rii : con strai rea tautologic a unui raport condi ionai e lexicale t'/ momie ,Triri in pacfr i in veselie perechea n u n t i t i or fi li e n - o l murit.-' (Ihiem p. 181), ^ de n-or fi murit t ri esc i astzi domnind n pac ." (I idem, STj 5 1 1 9 r 7 Prin structur prozodic (cel mai adesea i m a t i S uneori pidn , marat de iric, Hituiro nie si umor, frazele finale dezvolt l ere, pregtindu-I pe acesta pentru iriut rrea ia lumea realului, dar ta ii asupra senini fi ea iilor de a d n c i n a l e asmului :

planul lor sejuantic receptor o stm de dest i pentru nunti Kram i eu n acolo i

mereu m v a t r lemne cu frigarea, a p cu ciurul glume cu cldarea, pentru care cpta i I U n nprstoe de cior Si-o sfnt de coeior /Fentra cei ce-s lung vor *" f din 8), Tar eu ncleca! p-o ea ruginoas, apuindu-v o poveste mincinoas." (P. Ispi rescu, l e , p. 341). n interiorul nara uiu repetarea la diferite intervale | a acelorai fraz eon straiele stilistic schema" de s i urare a conflictului intre persouajele-fmic lii, expresie a opozi iei ine ru : Dar zmeu i aduna puterile i iar ncalec pe cal, s ndu-i: /u, u , u , murgu ul meu,/Mnce~ i einii capul t u 1 / C mie de nimeni n u m c, numai de Voinic de Plum , dar nici de el n u mi-e ^ a fric, c tiu c nu va fi pe-ai cL c numai ieri-alaltieri a fost n pntecele maicei sale./ Ba snt aici, ho de zmeu ! st ig atunci Voinic de Plum , dup ce iei de su pod. / Dar ce vrei, Voinic de Plum zi se mai departe neu , in. s ii s ne tiem, ori in l u p t s ne l u p t m W (Fata d , sau deschide pauze de respira ie, atit pentru povestitor, cit i pentru ascuttor. C u aceasta ultim func ie, repeti ia seconstituie nr-un refren, orga nizat frecvent dup pr ncipii prozodice ale lim ajului poe tic : i u mers. au mers ei in ca mult lume l mpr a Dumnezeu s ne ie, c din )ove e nainte mult mai este, i mai frumoas. >-aseuita | -a asculta ine-a nv a, iar ciie va durmi, ine sa odihui (TS dem, pT).

i consecin e : sensi ilizarea narativ a succesiunii eve nimentelor i captarea' ascultto ului, prin exprimarea predicativ a datelor temporale referen iale, concomitent cu r eliefarea prin topic a circumstan ialelor de timp % Iar cn fu ntr-una din dimine i zri urile cet ii stririlor" (I idem, p. 199) Cnd era ns pe ia scptatul soarelui, ajunsese la mpratul ea re-l trimisese. (I idem, p. 204), Cnd fu desear, ea, cu grije, iar zise vor ele ce zisese la venire [ . . . ] . " (P. Ispirescu, p. 186). i prin am igui zarea raportului sintactic datorit ntre uin rii conjunc iei dac : Dac ajunse aici, Gr nul se dete de trei ori peste cap i se fcu un porum el. (I idem, p. 115). Mascnd un r aport semantic temporal (nainte de a) printro rela ie de coordonare?' n planul expresi ei intre o propozi ie negativ (con innd date temporale) i opropozi ie pozitiv (regent") atorul por large^ reaza rapiditafea 'cu care se desfoar evenimentele : ]Sf-apuc iet n s fac ochi ine din somn, t plesnind ea din ici asupra lui, l fcu un cine d-ia ma i . " (P. Ispirescu, Prslea, p. 325). Fr a dezvolta o rela ie de inciden , naratorul po pular ntrerupe frecvent continuitatea semantic i ( structur, atit n desfurarea fraze arative, prin enun uri explicative marcate su iectiv mai ales prifl ** c: Atunci ncepur a se repezi i a da nval n porci, ca s-i Sperie i s fug din loc: dar porcii nu se cli nicict. Vezi c ei gaser pe purcei la mijloc, i porcii Comunicarea pe cale orala a asmului determin freccei trni, creznd c dracii vin s le ia purceii, stau an venta re : a principalei printr-o su ordonat, de timp oi cu c o z i l e [ . . . ] " (I idem, p. 330), aau pasmite : Issau condi ional- Prin aceste structuri sintactice, su iecpra va ce ai fcut nu este isprav; cci smgoaica pe care tupo^e^titor i construiete sau nu econstruiete tu crezi c ai feut-o uc ele, ea triete f i caut s t e povestirea; el c pentru regsirea- sau inven rpie. / pasmite asta era Ba a Cloan a, vrjitoarea cartarea elor momentului u r m t o r in desfurarea nara nchega i apele cu farmecele sale. / C ine zici, maicv iunii, n acelai timp, ac iunea principal^ prin retardare, trnico !" ( idem, p. 324), este puternic reliefat, iar aten ia asculttorului acu i: La nivel lexic al, stilul eletristic face intr-o partcu zat : ,,Ei ns nmrser mai departe. i cum mer i depat j&~\& vrm deter peste un r i t frumos...? laritat a limT>ajuui popular d m, p. 24). E i t m u l frazei este ncetinit, iar ascult-> metonimic a diferitelor c aractere umane prin cuvimet o r u l se nscrie definitiv n , ,realitat ea e veni mer itelor compuse (zgirie- rnz, fluier-vnl etc.) un mijloc spe narate, pe care le urmre pas cu pas : n t r - o sear se cific de constituire a unei onomastici a crei princ ipal fcu musca, intr pe co i n cmara unde era cutia cu ri caracteristic este dezvoltar a unei rela ii de motivarenele, pe cind zmcoaica nu era a c a s ; aci dac intr se mor fologic" a semnului lingvistie: Ft-Frumos, Petrea fcu o m . . . " (P. Ispirescu, p. 193). L a fel de frecvent Voinicul, Sttu-Pal m- Bar -O o t, desfurat adesea X <este n etinit, trgnat, r i t m u l frazei, eu aceleai cauze 1 r r 1 7 04

epa inl unei frnze Am io nsura t. eu Ileana fosnzeana, (Faa dh 4in cosita floare-i n A t-mvr ii aieult" (Fata din asigurat de struedafin, p: 217), e unifBYB de ta pro mul i rim; Specificul rela iei dintre real p miai se concen treaz, im re altele, n rec ant a unor numerale ^minale : , ,mpte o t / a cror semantic n u m e r e \ p istic magic (trei, cel mai frecvent, Jt JeM n hiper ol| : . X u este la mine, ras me t nou mri, preste nou n V i

Pftr a se rupe definitiv de stilul eletristic, lim ajul poetic popular se despri nde func ional din sfera acestuia, organznu-f i n mod specific structura intern, n gene al n aza acelorai principii ca i lim ajul poetic cult. Dife ren a dintre ele st n grad l de autonomie fa de lim a comun : lim ajul popular i, respectiv, lim a literar; auto nomia este mai accentuat n cazul poeziei culte i mai redus n cel a l poeziei populare .

n interiorul stilului eletristic, se detaeaza ca un u stil (.sau variant stilistie c u un profil relativ speci fc ?f|^v |f gnoj* Trstura general o I registrul extr ructurilor morfologice i sintactice, nchise ntr-un n u m r restrna de scheme morfo-s in tac tice, crora le corespunde o mare concentrare semantic. Spre deose ire de var ianta narativ, imde planul expre siei primete dezvoltri mult peste marginile derivin d din coresponden a" cu planul semantic, dezvoltri care apar in fiecrui povestitor popu lar, i n stilul literaturii gno mice, planul expre i g i, t ot dea una finit, are dezvoltri, in ferioare sferei de cuprindere a semnifica iei con inute. Tor i torul re transmite, iu generai fr m ift cari de sTruc-, t u r , enun uri gnomice preexistente l u i , dar recreate din punctul de vedere al siturii semnifica iilor ji n rela ia gene ra] particular La nivel morfologic, este ca i a solut, n flexiunea ver al, mtre uin are a prezentului etern si a persoane! a I l - a sau a I - a generala : Ai carte, ai parte ', Leueul mai mult alearg, i scumpul mai mult j>gu e$t&\ U n d e dai i unde cr p , Nu lsa pe mi ine ce polifece azi ^tc. La nivel sintactic, structura textului, n ge neral i n a r (su ordonata 4- recent sau doua principale coor donate), este domina t de rela ia iter epencicn a iii interiorul unei propozi ii complexe. Su iect iva este c mai adesea introdus prin pronume r e l a t i v : Cine $ scoal de diminea departe ajun ge ', Cim sap grm altuia cade singur n ea etc. 1 1 ff 17 1 n M m lift*

'

II. STRUCTURA STILISTICA A LIMBA JULUI SCRIS

primete acriul, interiorul raportului lim cultura, pe de alta, n condi iile specific care se desfoar cpmui rea pe cale scris. Ieit din contactul direct, ime diat, tempor si il, cu o iectul" comunicrii i n esen a, destinatarului, emi torul ela oreaz textoL P a excsiv a lim ii pierde din pondere n favoarea func iilor conativ i reerhtal

Lim a literar Praic ionnd n interiorul raportului lim cultur po pular, lim ajul oral zvoltat nucleul specific n lim ajul popular. Func ionnd n interiorul raportului lim cu tur eruait (uvresc) lim ajul scris i-a dezvoltat nucleul cen n Cours de lin uislique generale, Saussure fixa m u tral n lim a literar. ^Rezultant a unui proces de deregio nalizare n evolu jului scris caracterul de sistem semiotic secfnd, in care ia lim ii romne, printr-o permanent confruntare a gra este transpus lim ajul OJ aU adevrata l im ul sistem de iurilor dialectului dacoromn, lim a literar contempo semne vocal-ar ticulate, independent de scris * Lim a i ran are aracter unitar, supradialectal. sc ris snt dona sisteme de semne distincte : unica ra iune Identitatea stilistic specif ic a lim ii literare, varianta de-a fi a celui ffe-al doilea este de a-l reprezen ta f*e pri mul" f: ' f lim ii na ionale condi ionat de stadiul de dezvoltare a nerale i a culturii lingvistice n societatea Acest sistem secund de semne nu trans pune, ns, o care o vor ete, este dat de caracterul conven ionalul lim dat, dezvoltat nifestat ca lim aj oral, ci normelor pe care le impune, de caracterul:ela orai al tex o variant a acelei lim i. n spa iul oricrei culturi, lim a tului In care se refle ct normele"specifice i e o iectivajul scrie se constituie ntr-o variant a lim ii unei comuni rea mesajului. t i soeio-lingvistice, ntruct marcheaz grafia numai o Aceste trs ri distinctive asigur lim ii literare anumit variant a lim ajului oral, i nu lim aju l oral , ipostaz a stract, mai mult virtual, a lim ii na ionale, totalitate sau n tot litatea variantelor. existent n contiin a su iectului vor itor un anumit Aceast varian t este, n esen a ei, o variant lgvilf grad djneutralitate stilistic, la care se raport con tic, dar este, n mod implicit, i o variant stilistic. Dez tient sau su contient tul concret, considerat la toate voltarea lim ajului scris se ntemeiaz pe o anumit des nivelele. furare a raporturilor in care snt implica i factorii co La nivel fonetic, unitatea minimal este fonemul, mar municrii lingvistice i este, n orice moment al is torii cat grafic, n mod conven ional, de o aceeai litera sau de lim ii, o op iune, lin gvistic i stilistic totodat. acelai grup de litere (chi, de exemplu pentru &'), indif e Constituindu-se ntr-un factor important n dezvol rent de realizrile particulare pe care le prezint, deter tarea lim ii romne literare, varianta scris contienti minate de rela ia cu alte unit i fonetice n context (li zeaz, n primul rnd, la vor itor, actul l vistic in cele tera n, de exemplu n no?', n sau Ung), de pozi ie (litera dou opera ii es en iale : alegerea i com inarea, i, in ai e, n m i Im) sau de raportul lim aj scris-li m aj oral doilea rnd, l introduce, de regul, in alt spa iu culUi- (cu interferen a vari antelor regionale sau individuale). raL * Ija nivel morfologic, flexiunea se car acterizeaz prin Pe fondul acestei muta ii fundamentale, produs l realizarea univoc a o pozi iilor categoriale i, in legtur ntre uin area lim ii, identitatea stilistic a lim ^j aceasta, prin izomorfism o iectiv ntre structura morfescris i arc originea, pe de o parte, n prestigiul pe car | 7 27 2(5 99

Itotic. Prezentul ver ului, de exemplu, situeaz ac iu nea verBaS n momentul desfurrii a tului lingvistic, peir rompus. intrJL lgment anerir : K ! nn aim (sau i aem)* i vul a solut al eetvm sau al adver ului este mreai o iectiv lingvistic de aderbu mo foar te : Trim vremuri foarte grele"- n a i n t m foarte reu" .m.d. n rodus n melor 0a, su stantivul fl'' itagvoli, in planul su ^emaniic. opozi ia n (fofer* tnin loare ;floarea ain fc ruit-o mamei". La nivel f rici, cuv intui se caracterizeaz prin ir-o di namic inta-na, a planului semantic, n permanen o iec tivat. Voca ularul lim literare este un ansam lu des chis iii carp, alaiuri de termenii a p a r m i n d nucleului le xical principal al lim ii na ionale, ptrund al ii : neologici* arhaici im ai rar) sau din lim ajul popular, in legtur cu exigen ele comunicrii i cunoaterii, dete rminate d<- evo lu ia civiliza iei materiale i spirituale a societ ii. Prin a coasta perm anenta adaptare la nevoile comuni carii, concomitent cu muta iile care se produc n structura soci(>-cultural a vor itorilor, in voca ularul lim ii iHo~. rare se dez volt un raport specific ntre polisemia termen ni lor lexicali i d e s f u r a r e s inonimiei, care duce la o mai accentua la nuan are semantica amesajului,: r^i a ncep uta a demara a trece a promova a traversa etc. La nivel sintactic, este definitor ie desfurarea rela iilor sintactice n strns legtur cu dezvoltarea raportru rilor log planul lor semantic. n realizarea func iilor sintactice, unit ile lexicale sau propoz i ionale se succed n topic o iectiv, cu respectarea exigen elor compati ilit ii ntre p lor semantic i rela iile sintactice in care intr. Specializarea instrumentelor de r ela ie i a mr cilor sintactice asigur rela iilor univocitate semantico* sintactic. , M ; C Stilurile lim ajului scris Strns legat de dezvoltarea instruc iei i cui Unii, lim ajul scris dezvolt dou categorii de stiluri, stihii epis tolar i stiluri fiinc ionale, nscrise pe cel de al doilea nivel 100

din sistemul stilistic al lim ii, nivelul stiluril Identitatea lor specific i are o riginea i n : preponderen a unui anumit raport in interiorul empului semiotic, n legt ur cu specificul de&furrii i in terac iunii func iilor l i m i i ; natura mesajului ortul cu sistemul lim ii i t lim a literar; specificul organizrii pe nivele a semnelo r lingvis tice Predominarea raportului emi tordestinatar st la oa za constituirii ident t ii specifice xlilului epistolar. Or ganizarea textului se ntemeieaz n special pe mp irea func iilor expresiv i eonativ, care domin func ia referen ial. Mesajul se constitui e aza unui referent n&\ specializau cu existen extralingvistic, ntr-un proces de co municare i cunoatere empiric. Cadrai situa i onal n care are loc comunicarea, rapor tul dintre protagpniti i, n legtur cu aceasta, raportul cu sistemul lim ii si cu lim a l iterar determin dezvoltarea a dou variante ale stilului epistolar: ihll epistolar fam iliar i stilul epistolar oficial. n prima variant, s f i i actualizate in lim aj sc ris procedee i mrci stilistice spe cifice stilului conversa iei familiare, din lim aj ul oral, cu un grad maxim de deviere, de la lim a literar, mai ales la nivel lexi cal i sintactic, dar i la nivel morfologic i chiar fonetic n stilni epistolar ofici al se actualizeaz mrci sti listice specifice stilului conversa iei curente sau stilul ui conversa iei oficiale, n interiorul normelor lim ii literare. Peste marea apropi ere de stilul conversa iei orale, n organizarea textului epistolar intervin unele mr ci defi nitorii mai ales prin f r e c v e n a : la nivel morfologic, predomin, la ver i pronume, persoanele I si a Ii-a, eare se i constituie n categorii organizato are ale nivelului sin tactic, iar, n flexiunea nominal, vocativul; la nivel sintact ic, se impun prin frecven modele sintactice specf ce, ntre care predomin structurile o rganizate antitetic, printr-o alternare de enun uri interogative i enun uri asertive, expresie a unui dialog discontinuu. Predominarea raportului textreferent st la a za con stituirii stilurilor func ionale. n dezvoltarea mesajului, specializat, refe rentul este varia il, In func ie de direc iile 101

specifice pe care se tasorie procesul de comunicare i cu noatere i determin varia ii ns mnate n interiorul ra portului semantic text -^referent i al raportului stilistic p rotagoniti text mesaj refere nt Condi ionate de dezvoltarea culturii erudite i a in umeutului acestei culturi lim a literar, stilurile func ionale i constituie identita ea specific prin specializare i depirea sferei lim ii literare comune oaracterizat pr in neutralitate stilistic. nscrise n cel de al doilea grad de deviere : a normei so cioculturale de & norma general, i, uneori, de la sis tem., ntrun proces de speci stilurile func io nale i datoreaz apari ia unor factori extralingvistici dezvolta rea cu tural a societ ii, situarea unui grup de vor itori ntr-un anumit domeniu de activitat e i cunoa tere uman) iar profilul lor specific este determinat de to i factorii lingvi stici implica i n delimitarea stilurilor colective i e rela iile dintre e i : 1. ponder ea i ierarhia func iilor particulare n rea lizarea func iei glo ale, de cunoatere i comu icare, a liBBi | 2. dinamica intern a semnului lingvistic; 3. specificul organizrii func ionrii semnelor lingvistice Sa interiorul raportului text f; mesaj ; i se mani fest n interiorul raportului : 4. ~ cu sistemul lim ii, 5. cu lim a literara 6. at u colectiv stil individual i prin : 7. (.)rgairizare:t semnelor lingvistice n dezv oltarea nivelelor lim ii. n func ie de aceti factori lingvistici i n strns le g t u condi ionri extralingvistice, aspectul cult al lim ajului scris dezvolt patru stilu ri func ionale (soeolecte )j corespunznd la patru domenii principale ale cul t u r i i modeme | ; A. stilul tiin ific P*^ B. stilul eletristic C stilul pu licistic D. tilul juritoadminisr w* % f Expresie a ntre uin rii lim ii n domeniul cunoa terii tiin ifice a lumii, stilul tiin constituie mtru ternien-exti'em a l registrului stilistic al limhalului scris, opus stilului eletristic, cellalt termen-extrem (ntre ele i dezvolt identitatea Specifici stilurile pu licistic i juridi co -administrativ), expresie a intre uin rii limtnl n domeniul cunoaterii artistice a lumii. T. Interac iunea func iilor lim ii

n desfurarea comunicrii i cunoaterii tiin ifice se impun ca decisive func iile referen nominativ i metalingvistic._ clanul r.efrenl.ial, punct de plecare i de ntoarcere n de furarea func iei referen iale a lim ii literare co mune, nu mai este interpretat doar l a modul empiric, c este supus unui proces de investigare a crui finalitate este cu noaterea tiin ifica i ale crui metode snt supuse ten din ei de maxim formalizare. Text ngvistic implic, atit la emitere cit i la recepta re o organizare (i, respectiv, se sizare a organizrii) pedouaiira trirfa planului semnificatului i, prin acesta, a se mnifica ii lor, n func ie de cunoaterea empirica i de cunoaterea eonueptmJj care o incl pe cea din ii, direct sensi il. Spre deose ire de cunoaterea empiric, n permanent re cu planul referen ial, cunoaterea conceptual poate deveni suficient siei. Aa se mtmpl od o i nuit n domeniul tiin elor de maxim a stractizare (mat na/tieile) i In filozofie. east organizare intern impune protagonitilor ac tului lingvistic s cunoasc, pe ling co ul lingvistic adi c sistemul propriei lim i (sau al lim m care cotic.), aa cum e a reflectat n norma si co niL. nVMliL. Codul lingvistic creeaz cadrul esen ial icrii, iar codpl :uietulingvistic.^ac.ord ui er salitate _ i o iectivitate semnifica ii or concomitent cu rere cunoaterii conceptuale. Att ela orarea cit i receptarea exact unui enun precum : Calcula i cu cit este mai mare viteza micrii de revolu ie a pmntu compara ie cu viteza micrii de rota ie la ecuator'% presupune cunoaterea tiin ific exact conceptelor cuprinse n planul semantic al semnelor lingvistice ni$care de revolu ie -micare de rota ie, ecuator. 1 ? f 102 103

Irapunudu-ae ca esen iale comunicrii i cunoaterii fciin if ice, fcno. iile reforen ial-de inativ i metalingstia anhleaz ac iunea celorlalte runBil. func iile . F u n c i a ia ti c sini, teoretic, a su ordoneaz modului specific m care ac ioneaz func ia refere n i:?la. Acuunea func iei expresive este i n u t sever 4 su cont rol. anulindu-i-se aspectul emotiv. T Semnul lingvistic se impune protagonitilor doar din punctul de vedere al rela iei cu o iectul enun ului. El f servete exclusiv pentru transmiterea ct mai exact a I unei informa ii tiin ifice. E l este emis i receptau nu jjfefc I tinat. Becptorul nu este un dtinkiL n func ie de care emi torul sa- organizeze n mod dife Aceasta se ntunpl doar n varianta didactica a stilului tiin ific, f Altfel, emi torul es o preocupat n mod esen ial de me sajul pe care l are de comunica.t, n direc ia cuprinder ii ct mai exacte, iar echivoc, a conceptului ntr-o expresie lingvist ie ue r, capa i nlture orice am u i ta te, pentru impunerea con inutului semantic denota iv, prin anula rea, pe ct posi il, a oricrei cqnota ii. Face excep ie o singura conota ie, prin natura ei, ms, fr implica ii asupra semnifica iei semnului (i textului) lingvistic: aceast cono a ie deriva dintr-o a m p r e n t generic reprezentnd autodefinirea semnului din per spectiva aparte nen ei l u i l a stilul tiin ific. R

2. Dinamica semnului lingvistic Semnul lingvistic (n eles ca semn minimal, ca enun sau ca texi) ^re caracter ilater al. Este o unitate dialec tic ntre planul expresiei i planul su semantic. Situndu-1 la aza teoriei generale a lim ii, F . de Saussure l definea ,,o entitate psihic cu dou f e e . . . m inare a conceptului cu imaginea a c u s t i c " i-i ddea o repre z ntare grafic sugestiv pentru afirmarea raportului de interdependen dintre cele dou l a t u r i : conceptul, numit i semnificat, iimaginea acustic, n u m i t i semnifican t: 2 8 ? 29

jjcfini ia. i reprezentarea grafic a semnului lingvistic n concep ia l u i Saussure ref lect perspectiva static n care nscria savantul g nm^ez- Hna, smsA fec t ma transcende nu numai individul, dar f a c t u l lingvistic concret. | n desfurarea actului lingvistic, ns, semnul lingvis tic prezint o s t r u c t u r complex. Orient at concomitent ctre lumea o iectelor i ctre lumea" semnelor lingvistice, su iectul v or itor parcurge n actul lingvitic'; cele tri trepte"ale cunoaterii : senzi tiv) perce ptiv.- r cncentv^a. Prima treapt, a contactului direct, senzorial, cu lu mea o iecte i cu complexul sonor, rmine extralingvis tic. Celelalte dou trepte, succesive n diacr onia de prinderii lim ii, coexist n sincronia actului lingvistic, cu pondere diferi t,determinat de ac iunea func iei stilistice. Treapta ec ptva este treapta reprezentri rete, in dividuale, ocazionale , att a o iectelor elingvrtice ct si a complexului son or lingvistic. Treapia conceptual este treapta trecerii reprezentrilor individuale n imagini sfrdicate, sociale, coneeplualizre ' lumii o iectelor Pi a complexului n o r jpe aceast treapf i situz corn (fiul i iii a ginea xMs din ic prezentare i Saussure, i ej f, au M'Une}.!. f)eTa f de stejari am c p t a t o mie de repre ea inie de icpiezentri a. constituit un sm nie comun : ia stejarul u i pentiu mia de leprezentii am o mie de envintc, 'a mie d cuvinte a constituit un sm ure co mun, cuvin ful ip stejar i sun iele-tip mm sunele na iuni): ..Sunetele lim ii n ti] aresc n zentri, i pe fcaza reprezentrilor se formeaz n minte sunete nUnnri\ pe care lim stul l e numete [sum e-tip.\ (su l. aut.) , din intepetaea lui A. i ippiue. ? aportul diale ntie tieptele cunoasteiii trece in dinamica intern a semnului lingvistic, caic pc ate avea aceast reprezentare grafic : 30 7 c 1 32 V RI E O BR A / C N ET O CP A I E A UTC MG N C SI L MA U E 8E 0R C ML X L O PE U SNR OO 104 105

reprezentarea individual a lumii o iectelor; imainea auditiv reprezentarea f i i re aliza rea) individual a complexului sonor; C - e&meptul (no iune t reprezentarea" so cial a lumii o iectelor; / -~ i' -a am$ii ,, reprezentarea" soc ala a complexului s dar, dinamica intern a semnului lingvistic implic $ un raport ntre dou raporturi. I n interiorul semnificantului se dezvolt raportul intre imaginea auditiv, individua l i imaginea acustic, social, iar n interiorul semnifica tului, raportul ntre reprezen area individual a o iectelor i concept. Intre cele dou raportori se desfoar raportul d e semnificare, imanent semnului lingvistic, prin esen a a ilateral. n comunicarea e mpiric, realizat n stilul conver- . sa iei, n desfurarea creia intervin (sau pot inter i) toate func iile lim ii, semnifica ia semnului (textului) lingvistic este o rezult ant a raportului de reciproc im plicare dintre semnificrii i semnificat, desfurat n t complexitatea dinamicii lui interne. n comunicarea tiin ific, n dinamica intern a semn u lui lingvistic se impune ca definitorie rela ia concept ima gine acustic; n raportul din interiorul semnificatului, dintre reprezentare i concept, se impune dominant concepM, iar n raportul din interiorul semnificantului, ima ginea acustic domin a n etimaginea auditiv. Semnifica ia semnului lingvistic tiin ific i are originea exclusiv n | semnificat cu care se confund, n esen a sa. Condi ionnd existen a i func ionarea semnul lingvistic, semm4fwan~ tul n u particip la procesul semnificarii. Din perspectiva interpretrii date de Vianu faptului de lim , predominarea dimensiunii .sociale a -sem nului lingvistic se concretizeaz n impunerea nucleului comunicrii noonale, sta il e, care tinde spre unitate (1) i reducerea zonei reflexive, individuale i varia il e, care tinde spre zero (0). Aceast strucffi este determinat de a >en aj n c iei ^ res linietic e m a t i v ^ **HPfn dezvo re rela iei nucleu na ional semnificat semnific emnul lingvistic este, n stilul tiin ific, rastf iar * semnifica ia trai^parer^^. Sem an S l a s a sa transpar ntocmai semnifica ia pe care o trans mite de la un pol la alt ul al comunicrii, tocmai prin neparn v r f

ticiparea a la constituirea ei. De aici deriv mai multe caracteristici ale semnulu i lingvistic n stilul tiin ific strns legate ntre ele, care orienteaz n mod esen ial ra turile sale cu protagonitii comunicrii, de care snt totodat, ntr-o msur nsemnat, con le : -TWmr^ inHma Dteoretic, unui semnificat i se poats orice semn i i i cant ca asuma rolul de a transporta ntocmai semnifica ia. Posi ilitatea de alegere a sinoni melor depinde de planul paradigmatic al lim ii, n primul rnd, dar i de competen a i pe rforman a lingvistic a emi torului. Desfurarea, teoretic infinit, a sinonimiei (perfecte este asigurat de posi ilitatea selec trii semnificantului din orice alt sistem lin gvistic sau din lim i i lim aje artificiale. Prin aceasta, semnul lingvistic tiin if ic este traducti il fr rest. 4- semnifica ie o iectiv i umrersal traducti ilitatea a soluta a semnului lingvistic nu deriv numai sau nu deriv direct din neparticiparea semnificantului la cons tituirea semnifica iei, ci (i) din caracterul o iectiv i uni versal &\ conceptului nscris n planul semnificatului i care interzice semnificantul ui s participe la procesul de sc^nmicare^ ^ f- semnifica ie nchis j natura nsi a comun i tiirl'e, piecum l, lh mod particular, caracterul o iec tiv i universal al semnifica impun receptarea ntocmai a textului tiin ific. Decodificarea lui exact nseamn reeonsiiU nica semnifica iei In toate datele introduse de emi t tor ia codificaie i fai adugarea altora noi. ('ollta emjlftei caracterul o iec y i univer-^ ial al ser^^ caract sigur, mnicaici con .si a u l n timp i spa iu. Semn u lingvistic rclaliv independen ntext, dezvolt aceeai .senmifi ipdiferent de timpul, locul i condi iile n care se d ~ oara comunicrca, nlocuirea semnificantului cu Un aidin e i de sinonime perfect iverse lim i nu duce la modificarea semnifica iei. 34 3. Raportul textmesaj ^participarea n mod activ seinnifieantului la pro cesul semnificrii i a sen a func iei xpresiv mroive, asigur semnelor lingvistice pstrarea, identit ii lor din planul paradig matic al lim ii n planul sintagmatic al 107 106

nsei, ir cele din codul Itgvistic Kxeu sensu dfittiv. Semnifica ia lor n text eS esen ial de pozi ia pe care o ocupa l pan paradigmatic, iar rela iile siiigna ico las, neral, nemodifieat semnificata individual a fiecrui semn lingvistic primar. Su asp ectul informa iei, textul tiin ific se ea rac terieaz printr-un grad maxim de densitate , reflectnd tendin a spre unitate a nucleului no ional din structura pla nului semanti c ai semnelor lingvistice, n consecin , Innuimef textului corospundfejtf?^\v mesaiul rganizarea semnelor lingvistice n procesul de ela orare a textului este oreintat d e dou particularit i esen iale ale comunicrii tiin ifice : (1) desfurarea, pe az de te i (2) situare n inteioru opozi iei adevrfals*^ Prima impune enun ului lingvistic pr ipate structu rrii logice ; de cunoscut ia necunoscut (su iect pre dicat), ^^ej la particular (i aleatoriu) (regenl - su ordonat; efe. Organizarea in acest mod a enun ului sintactic accentueaz linearitatea semnului ling vistic piin desfurarea in s uccesivi ta te i a semnifica telor, nu numai a semnifici tu i lor. Semnifica ia glo a l se construiete in acelai mod, crescnd i adincindu-se, de la simplu la complex, pe ms ura acumulrii semnifica iilor seninelor primare, ntr-un singur sens, ascendent. Desfur area cunoaterii tiin ifice n interiorul opo zi iei adevrfals determin Specificul rapor dintre emiterea si OCC)tarea textului lingvistic, dintre un. text rtnae acelai i rec eptarea lui do ctre diveri receptori. Constan a, relativ, semnifica iei semnului lingvi stic, precum l caracterul o iectiv i universal al acesteia, impun receptorului rec onstituirea ei ntocmai, fr nici un fel de interven ie n procesul de semnificare, decit cea imanent actului comunicrii, n acelai timp, ns, con di ii de timp i spa iu, cons su aspect cultural i care stau ntr-o strins legtur cu progresul necontenit al cunoat erii tiin ifice sau cu concep ia despre lume a receptorului (la ntretierea diacronici c u sincronia comu nicrii tiin ifice) l pot determina pe acesta s se situeze n pozi ii di ite fa de semnifica ie sau, mai exact, s situeze semnifica ia n pozi ii diferite ntre ex mele atea&*~fs. llltv^^^l efa l

eonstiunla exact semnifica ia glo al a unui fc lingvistic, receptorul o poate accepta sau respinge sau o poato corecta, dar n acest din urm caz el constru iete un nou te xt, cu o alt semnifica ie glo al i cu o alt pozi ie n interiorul opozi ie adevrfals. A emplu, situndu-se n perspectiva adevrului tiin ific formulat de s . Copernic i Q. alil receptorul va res pinge ea fals semnifica ia enun ulni : Pmntul st fix n centrul univ ui iar n jurul lui se rotesc Soarele, planetele i to i ceilal i atri", reflectnd concep i geocentric a lui Aristotel. Muta ii esen iale intervin uneori i n semnififiia Wfa ne Qd.ui metalingvis, cu conseein e nsemnate asupra planului semantic al textului din ca re acestea fac parte. Termenul atom, de exemplu, i-a schim at sensul ini ial, deJ^i taemvizi ii^, ca urmare a adincirii pro cesului de cunoatere in domeniul structurii i nterne a ma teriei. Semnul lingvistic sufer atunci o modificare esen ial a identit ii s le, att prin desfurarea rela iei in terne semnifimnt-semnificat (atom motivarea de la nivelul semnificautului morfologic : a 'fr\ tomos 'divizi il'), ct i prin dezvoltare a unor noi rela ii paradigmtt cu alte semne lingvistice, constituite n legtur cu noile adevruri (electron, po?itron, neutron etc). Exigen ele- receptrii ntocmai a semnifica i ei textului impun, n aceste cazuri, refacerea sensului originar al semnelor ling, vistice minimale. r

Raportul cu sistemul lim ii Mai ales prin unele variante, determinate de specifi cul domeniilor de cunoatere, stilul tiin ific depete siste mul Ijm ii na ionale : a. ~~ in m inarea unor semne lmpig iw prti nind ^muainijj ^ "^" cercetrii me ii, codul metalingvistic determin introducerea n text a unui mare numr de termeni d in lim a latin : Colchicina, alcaloid din coli'humnt autumnale ( rndua de toamn) linit ete in mod specific accesul de gut." (Farmacologie, p* 267). . prn m inarea, segjelo ln^ jgti^ CB sempe prt njn^ Wfomatic, escnpa aosit," "l cercetrii fizice, as 108109

trononc chimice ete semnele naturale se asociaz, m constituirea enun ului, cu sim oluri matematice? -fistee, chimice i cu semne grafice, desene etc, : P e n t r u 0, a vem: n v | TN f _ (A-f B ) . . . . . .(A-f B n + 1 ) p. 278). (Popoviei. 5. Raportul cu lim o literar - norm generala

Intre planul se mantic i planul expresiei, considerat din perspectiva structurrii sale : rela ia dintre semnificai i semnificau tul considerat morfologic este de m o / r numai din punctul de vedere a l sistemului lim ii na io nale, dar si din cel al sistemului altor lim i : izomorfism^ cmficiahisv, ipolar, dicotiUonate, cosinusod mir ia pod, oiodezi) tegrare, ihtiofaun etc. Aceast orientare ctre universalizarea codulu i metalingvistic schim a con figura ia stilului tiin ific n raport cu lim a literar co m n, determinndu-i, ntr-o msur nsemnata, identi tatea ntre celelalte variante func iona e lim ii na ionale.

Lsind la o parte ieirea din cadrul sistemului lim ii na ionale, ntre stilul tiin ific im a literar comun exist o zon ampl de suprapunere, descris de trsturiI- spe cifice adrul semnelor .lingvistice i de o r g a n i z a r o- > nun ului. Aceleai trsturi dezv olt totodat si o zon de nesuprapunere. n interpretarea l u i 8. Marcus (pe linia lu i E. Barthcs), lim ajul ' tiin ific, reprezentnd n mod optim ipostaza ra ional" a fiin e mane, se constituie n gradul zero al lim ajului". Tocmai aceast condi ie" a sa de termi n descrierea unor zone de specificitate n interiorul raportului stil tiin ific lim li terar comun, Din perspectiva tricot o miei sistem normarie (E. Coeriu), stilul tii situeaz n cadrele nprmei ge~ nerale unice, dar, n acelai timp, deviaz de la aceasta prin constituirea sa n norm specific, determinat -ocio- > cultural. nscrierea in inte riorul normei generale se realizeaz prin modul de desfurare a rela iei dintre semnifi cat i semnificaut n procesul de semnificare i prin modalit ile de intersectare a rela ii lor paradigmatice cu cele sintagmatice n structura textului, att n planul expresiei ct i n plan semantic. A sen a iunc iei emotive a lim ii men ine la un grad a solut de ar itrarietate rela ia intern, dintre semnificant, considerat din punct de vedere fon etic, i s mnifcat, in < constituirea semnifica iei^ desfurat n limitele impuse de sem icat. Prezen a codului metalingvistic, rela ia strns dintre textul lingvistic i progres ul cunoaterii,, de termin o nentrerupt proliferare a semnelor lingvistice, care se ca racterizeaz printr~un izomorfism ca i e rfe fc 5 3 5

Dezvoltat cu precdere n cadrul lim ajului scris, stilul tiin ific se desfoar, ns, i oral. Aceast modalitate de comunicare (prezent n procesul de nv mnt i la ntruniri amplific zona de supra punere cu lim a literar comun i determin constitui rea unei va iante : stihii tiin ific didactic. Deose irile r." intervin, neesen iale, snt conseci n a prezen ei, n proetfsul de comunicare, a unui destinatar mai pu in ano nim, < hiar da c neindividualiza Vhnd din implicit explicit, destina tarul impune emi torului, con au su contient, o organizare spaeificajai fiutlui lingvistic, n a i p f t la... n ic QXCa. Sil QrddSe CU aceeai rigurozitate exigen elor lim if literare i autor tilului tiin ific, su iectul emi tor, n aspira ia sa de a exprima ct mai clar i mai exac on i nutul masajului, se sprijin, n mod frecvent, pe repeti ie i sinonimie lingvistic, a la nivel sintactic, prin frec ven a deose it a rela iei de apozi ie, ct i la nivel lexi l, prin t r a d u c e r e a " unor termeni din codul metalingvsii<- cu terruent d in lim a literar comun. n organizarea stilistic a lim ii romne literare, stilul iiin d reprezint un termen -extrem; cellalt este stilul eletristic. n interiorul su, ns, s dezvolt o serie de variante care merg de la opozi ia cea mai accentuat o apropiere m a x i m de stilul eletristic. Exist o va riant a scrisului tiin elor exacte (matemat

ica fizica, chimia, astronomia), puternic formalizat, o variant a tiin elor naturii ( otanic, zoologie, geografie ete.V una 110 111

a tiin elor umaniste (isteria, istoria- si teoria literaturii, iingviSuca etc.), al ta a filozofiei Apropierea maxima o realizeaz scrisul criticii literare, care osci leaz n perma nen , n primul rnd n func ie de critic, ntre stilul s li iu i fie i c c, constituindu-se ntr-o varianl sti listic de tranzi ie (sau mixt). Este adevrat c o mit concep ie modern despre caracterul tiin ific a l unei cercetri impune extinderea, pr ocesului de formalizare de la Sin ele a stracte (mate matica) la toate variantele spi s i dar specificul o iec tului de cercetare a l filozofiei, al tiin ei literaturii sau al tiin ei lim ii pareaza nc un profil distinct acestora din urm, dac nu m structuratern a semnului ling vistic, n organizarea textului, condi ionat de interven ia func iilo elpresivu i poetic ale lim ii (mai ales n stilul criticii literare).

referen ial-cognitive cu func iile fatic i conativ^ impute de luarea rj considera ie a re eptorului , n chiar proce sul de ela orare a textului. Prin adncirea procesului de cunoatere, termeni spe cifici stilului tiin ific ptrund, prin circula ie, direct sau ind irect, mai ales prin stilurile pu licistic i eletristic, in lim a literar comun, d eterminnd reorganizri ale dife ritelor clase lexicale. I n felul acesta, mai ales n etapa con temporan, stilul tiin ific desfoar un rol activ n dez voltarea lim ii liter 37 < . Raportul stil colectiv stil individual >

Eela iile stilului tiin ific cu celelalte variante func ionale ale lim ii se desfoar, n eral, ntr-un singur sens dinspre stilul tiin ific ctre acestea i aproape exclusiv la ivel lexical. Cele mai receptive la procesul de expansiune a stilului tiin ific snt stilurile eletristic, i pu licistic. Termeni Specifici din codul metaingvistic ptr und n stilul eletrisiic fie ca mrci ale unui ..stil i n s t i l " (n le gtur cu o per spectiv de realism lingvistic sau cu altele, \ prin care se introduc o serie de d a t e " privind personaje i situa ii), cnd acetia i pstreaz func ia metalingvistic, ac su ordonat func iei estetice, fie ca ele mente devenite semne poetice, cnd trec, pr in metafori zare, din odul n ^ i n g i s t i c n semne de gradul doi (al cror semn ificat devine semnificant in procesul de semni ficare p o e t i c ) : n multe for me-apare a vie ii crud tain, Pe to i ea i nal, la nime se distain, Dorin i nemrginite r-un atom'\ (M. Eminescu, p. 56) | I n activitatea de tiin popularizat, condi iile spe cifice de comunicare determin o atenuare a particulari t ilor specifice stilului tiin if ic, prin apropierea sa de stilul pu licistic, pe fondul unei strnse mpletiri a fun c iei

Fiind, teoretic, refractar ac iunii func iei expreeivemotive a lim ii, stilul tiin ific rmne, in general, jnel)Bconstituirii stilurilor individuale, ceea ce nu nseamn, ns, C practica scrisului nu s-ar produce devieri de la norm^ stilistic specific. Posi ili t ile de manifestare a individualit ii stilistice a su iectului emi tor snt < <>n inute na din caracteristicile semnului lingvistic tiin ific sinonimia infinit i orientate d g o iectiv al semnifica iei. Devierea, i, mai ales, gradul de deviere depind de varian tele stilului tiin ific si de modali tatea de realizare a comunicrii. n comunicarea s cris, stilul, tiin elor exacte se carac terizeaz printr-o tendin d re^ Eax tilistic. Cnd acestea intervin, ele iau forma unor manifestri ilulllSfemnate i care, n orice caz, nu au implica ii asupra echivalen ei semnifica iesemnificat in func ionarea semnului lingvistic n plan paradigmatic i asupra raportului mesajtext, n organizarea semnelor n plan sintagmatic: Un numr se divide prin 10, dac este divizi il prin 2 i 5." / Un numr este divizi ul prin 10, dac se divide prin 2 i 5". n comunicarea oral s au n cea scris, specific tex telor de popularizare, stilul acelorai tiin e se ara ii ma olerant cu interven ia func iei expresive, dar nici a cura ac iunea acesteia nu depete ni e limite dincolo de care s intervin modificri n caracteristicile esen iale ale semnulu i lingvistic; func iile expresiv i fatic- orienteaz doar procesul selectie^T in^i s i mai mari apTperi ntre cunoaterea tiin ific i cunoaterea empi ric, i- I n cadrul nte stilistice, devierile normei individuale de la norma stilistic snt mai nsemnate

, re8-c. 3 9 5 112 113

fft rolul H/LV \ cei de tinia literar i s amprenta, n . C ncepfIe istorice, es etc. ale eml du. n dezvoltarea criticii literare, apoi, mani fes individuale tind s pre B pa rgerea Io tal a normei sti-e; raportul stil individual - - */// funv ionaI se apropie n mod frecvent de^desf ura rea aceluiai raport in irul stilului eletris tic. Exist, n acest sens, un stil p (ainesciL cu un profQ distinct, n raport cu Eu Lvi escu, de exemplu, sau T i t u Maiorescu. 7. Organizarea semnelor lingvistice din perspective nivelelor mbi Nivelul fonematic Sistemul fonematic al stilului tiin ific se suprapune {peste cel al lim ii literare comune. D i n punctul de vc<m e al truct urii semnului lingvistic, unitatea minimal este fonemul considerat doar ca i m a g i n. e a c u s t i c . T)in punctul de vedere al planului paradigmatic al lim i i, numrul de unit i este acelai, chiar dac forma lor gra fic se concretizeaz ntr-un n perior de litere. Aeeast diferen ntre numrul fonemelor i numrul serrr elor grafice prin modalitatea romneasc de transcriere a unor termeni neologici de circula ie iiu erna ional qjr chid Tce racio) /ar ore tropical din familia anacardaecelor', walwat cst/alian velian), u (itriu). De fapt, aceasta asimetrie intre sistemul fonematic so cel grafic a trecut i n lim a literar comun prin extinderea circula iei unor termeni, precum wU ankeu etc. n diferite epoci, stilul tiin ific a constituit un factor ac tiv n promovarea ai consolidarea sistemul ui fonomtc al lim ii, literare. Structura f onematic a textelor tiin ifice, .concreti zata n frecven a unor foneme i in constituirea unor gru puri de foneme, descrie o zon specific stilului tiin ific n raport atit cu lim a literar comun, cit i cu celelalte stiluri. Prezen a termenilor care au n structura lor morte-* matie prefixe de origine greac precum hema-, hemo-, r

.telio , Mdro etc. determina o cretere a ftecten ei galei 7/ si, im plicii,, i icturi fonematc eu ini ial: TmrTroa, hematie, hemangioni) hemoglo ina, hemoragie, hemopatie, lioterapie, helioscopie, hid/rocefalie etc. Alte categorii do neologisme amplifi c registrul posi ili . toi com inatorii la nivelul semnificantului. Grupul con- m tic i ntrete pozi ia ini ial (concretizat n familiile W cuvintelor psalm i psaltire) : ihanaliz, psih- I terapie, psihiatrie etc. Grupul t disprut din poli ia g * ial prm n fondul pasiv al lim ii a tern.'- ter construi i eu ftori ftorilogof. ste reintro dus prin acid italic* ftaleina etc Ctig pozu-io ini ial grupul pt prin pterodactil, pt iatism, pterigot .a.m.d, n variantele stilistice care recurg la termeni din allj sist eme lingvistice se introduc foneme i structuri fonematice specifice acestora: gru pul g, din l a t i n : ox coecus guadripetalus sau hiatul : colum tarms ('pm el or ur') sau ea : paradis ea ap oda ('pasrea paradi sului'), consoane geminate : sal mo trutta fario ( pa morchella escuienla ('z rciog') etc. ?

Nivelul morfematic Exist la acest nivel o zon de suprapunere per. et ntre stilul tiin i fic si lim a literara comun: identitatea din plan paradigmaticTa semnelor lingvis tice este respec tat n plan sintagmatic prin desfurarea unui izomorfism maxim ntre pla nul expresiei si planul semantic, din per spectiva normei generale." Particularit il e stilului ti itic apoi, n raport c lim a literar comun, pe de o parte, i cu celel uri, pe de alta, constau n frec ven a actualizrii unor opozi ii categoriale din adru sis emului. Aproape to i lingvitii care s-au preocupat de pro le ma delimitrii stilurilor func ionale ale lim ii romane* . Golopen ia i T. Pavel, Gh. Bolocan, B. Kelemen, I . S tan . a . ) au apelat- la metode statistice, atri uind rol de prmjordin frecven ei j tn acelai sens, L . S firi ea, ntr-un studiu-cadru asupra structurii stilistice a lim ii rom Ane literare, consider frecven a, adic prezen a sau a sen a, raritatea sau a nden a unit ilor la toate nivelele lim ii", urmrit i n distri u ia i com inarea lor. d iteriu fundamental al delimitrii stilurilor/' . Criteriul, secundar din punctul n ostru de vedere > in definirea identit ii func ionale a stilurilor, are o impor38 39 114

Aan mai mare n desai-ereii lor. Dar necunoaterea exac i * ..limiu/lnr " lim ii lferar comune (de altfel, cel pu in varia ile) i caracterul eterogen al organizrii lim aju lui - fe i n interiorul diferitelor variante func ionale si tueaz t atri uie i frecven descriere un caracter relativ su aspectul precizrii specificit ii stilului. Coefici entul de relativitate al criteriului frecven ei scade, dac stilul tiin ific est luat in considera ie din perspectiva variantelor sale interne; unele d a t e " snt omunc tut uror variantelor, altele depind, ins, ntr-o .msur nsemnat d.. doel cunoaterii pe int. fW^ nir^ norfolo^i<> vochlar"iJ exelor stiin s* caracn/e z prntro peirasniiale mnafl e jSS' T^rul ..o iectual" al comunicri, flnmi de func ia Liiiv> intre pronumele personale, frec 1 mm ridicata cunoate prnumpU^^flexi cu valoare : i legt. ur c u ace^a o iectivare " a enun iui racterul eontiraativ i de confruntare e idei al -ului de cunoatere tiin ific determin o frecventa ridicat a su stantivelor pr oprii. Acestea snt sim oluri aic ujiur t i r Am vzut c principiul Jakofonliaiihes mpunerea unei anumite regularit i de compor tare a distan ei Iui mk ntre termenii unei leiai pa radigme." (S. Marcs, Poetica, p. 157) sa indicatori i liografici : Se cunos succesele o inute, pe aceast cale, l'ii ordl e (de ctre Homari Jnkoon si cola orato /7/, /22/, in teoria opozi iilor lingvistice (ApostelMandel rot-Morf /1/), i n g r a m a t i c . . . " (8. Marcus, I idem, p. 138). n textele istorice mai ales i n c ele geo grafice, acestei categorii ciutural-tiin ifice" de su stan tive proprii i se a daug categoria termenii^ ref(retali: nsemntatea actului lui hure isia nud''scpa lui Chiar dup victoria mpotriva l u i Pompeius, el nu renun la ideea de a face rz oi dac ilor." (V, P r v a n , Dacia, p. 135). Su stantivul propriu nu se constituie ntro marc spe cific a stilului tiin ific numai prin frecven sau, mai exact, nu se constitu e att prin frecven , ct prin esen a i*a semntic-f ii na ional. Are n comun cu sistemul i, actualizat m spa iul lun ii literare i n cel al lim ajului popular, caracterul li mitat referen ial. n raport direct 116

cu un o iect" unic din lumea extralingvistic, su stan tivul propriu nu are sens, c i numai referent i, in conse cin , o ntre uin are referen ial unic. Dar, spre deose i im ii literar comun si mai ales de lim ajul po pular, unde su stantivul propriu poa te dezvolta mai multe func ii: descriptiv, apreciativ, sim olic etc., n textul iinriie nc ia ga semantic primordial e,s e._<m-4e 40

.Spelllclil cunoaterii tiin ifice impune, mai ales prin codul metaUngvistie, o frecve nt relevanta _a s u s t o n t e t o r ^ atetraetaJndicele ceTnna de frecven al i lasr ; j AhscJ . dj] Ht m.absen a a i r ^ ^ mll accidental, n va"" didactic, din comunicarea j>e calea oral. ("Flexiunea nominal i pronominal Ou excep ia nominativului, n flexiunea eazual este definitorie frecven a redus a cazuri lor personale" : dativul, a*mzn.t | vuT preceda e ^ -p\ f

ESpresie'a func iei conative care implic un destinatar \ prezent n momentul comunicrii , oaMSM este ntre uin at doar n varianta didactic a stilului tiin ific i numai c se realizeaz oral. Dativul persoanei i acuzativulprecedat, de morfe- / mul pe snt f oarte rare n texteW .tiin elor pozitive, dar, snt prezente n varianta tiin elor umanist mai ales n text ELstoriciL legtur cu unele particularit i ale planului de referin . ominativ i acuzativ, acuzativul prepozi io nal pare s domine nominativul - , dar fapt ul rmne ne semnificativ pentru definirea stilului tiin ific, fie pentru c se suprapune

unei situa ii din lim a literar comun, fie pentru c l textu lui lingvistic concret. ci chiar genitivul, exte de o amploare mai mare, nu se constituie n marc umr i persoan a pronumelor per sonale, foarte p u v i acuu 11?

nu se impune ca fenomen marcant a cu o frecven destul de ridicat, n stilistic. n flexiunea d u p n i n frecvente mai ales la nominati

tiv, predomin pe soan^ T Tf^ .Peraoanft a ra* t JiiiIliL r persoana , f n Ta phtr, introducnd o contradic ie intre lnl lim ii cel ontologic, este o marc i autorit ii tti fice sau al modestiei: No iunea de apari ie a unui perso ! naj ntritua ie ne d p o s i i l i t a t e a . . ( J L w Mareus, Poetica, p. 323). Pronum ele personale de polite e,, li a sente, n general, din stilul tiin ific scris, intenin u arian a lui didactica, dsurat n lim aj oral. Prezen a cu precdere a adjectivelor e sau categoriaie (prin care o iectele denumite diT su stantivul regent <int gru pate ni diferite clase) determin specificul dezvoltrii categoriei comp_ie mai ales n direc ii : creterea numeric a adjectivelor care refuz e n m I para ia, ~ p^Ji^liffi adu lu i pjjzit : i frecventa foarte ~ \ sczut a superlativului a solut, * Adjectiv ele care refuz compara ia, marc a unor su clase de o iecte''fenomene, concepte etc, c onstituie cu su stantivul- regent (sau pseudo-regnt) sintagiiie n interiorul crora su stantivul reprezint genul proxim, i&^^lfvd diferen a specific: o lentil c a u v ^ e g e B t o raz de lumina m o n o c r o m a t i c , supra fa a unei lame t r a s p a e, cu fele p l a n e i p a r a l e l e , num&r p a r, frac ie o r d i p a r , /numr n a t u r a 1, * Exist ns un aspecFeare diferen iaz net metafora ui.a t e m a t i c de cea 1 i n g v i s t i c " (S. Marcus, I idem, p. 05), Predominarea gradului pozi tiv este consecin a cre terii numrului adjectivelor rar comparativ i superlativ,., dar ^a a sen ei sau a sla ei frecven e a adjectivelor cali ficative sau apreciative. (Jin d acestea apar, mai recven n textele de tiine^aifiTa ri sau m cele de tiin a lite sau n alte tiin e umane, dar mai rar, ele primesc, pe lngaforma primar de pozitiv, car e rmne predomi* nant, i alte forme, de comparativ de superioritate | . . . Alecsandr i aducea, n primul rnd o contiin nou mai prodund, cu nsemnate implica ii literare" sa superlativ relativ : El vede folclorul*... ca cea mai autentic literatur na ional i pop ular . . ( I L B , p. 458). n textele matematice, adjectivele mare i mic intr, prin forme de comparativ de superioritate i prin super lativul relativ, n sintagme fixe de maxim frecven . f Forma de superlativ devine, mpreun eu un I M P . chiar un termen tehnic, component al codului metaliug vistier cd mai mare d i v i o r C o m u n , cel mai mic mu 1 1 i p 1 u c o m u n, Flexiunea ver al

Conjugarea ver ului introduce sau accentueaz o serie de diferen ieri din interiorul stilului tiin ific. A sen a func iei conative /se concretizeaz i- frggventa^orte redus >duku j ^^i i n freevenp" eterminant aLniiaj^ui i a infinitivului. Imperativul arian didactica : \,8u liniaU nume rele naturale divizi ile cu 3", unde este domina t, ns, de conjunctivul cu valoare de imperativ : S se calculeze intensit ile curen ilor are circul prin cele dou rezis ten e". I n textele tiin elor pozitive (de matematic, mul rnd), are o frecven definitorie conjunctivul fr morfem al ver ului a fi: Fie un tr iungl cu laturiie:..' . n varianta stilistic a textelor istorice se ntre uin eaz frecv ent prezaimtivul : Aici v fi avut, pro a il reedin a unul dintre no ilii rz oinici dac / ( H . Crian, Bure ista, p. 294), Ts i se pare foarte pro a il ca n zid sa fi exist at o poart la caro conducea scara de piatr. [..]. n acest fel ntreaga, incint ar fi n onjurat eu -ziduri i ar face corp comun eu cetatea propriu-zis." (I i4em, p. 364), i diverse construc ii complexe, expresie a ipo tezei : Printre tracii ee triau amestec a i eu cel ii tre uie s fi existat i d a c o g e t . . . (Ihidem, p. 241), Ce sa l coloanele de calcar dup ce sanctuarul a fost desfiin auT. . . Ele au putut primi o alt utilizare..0. (I idem, p. 419). 7 s? 5 n

Categoria gramatical a timpului este dominat de ferecv^n g, foarte jMatft p r ^ ^ H f w ^ care dezvolt diI'verse valori specifice, n func ie con inutul semantic al . enun ulu , "^^^ _ m . Este un pezeut^ instrument al definirii diferitelorftnffiV%*cxpWlXede ae fiA "ri r metalingvisic, n enun uri de esen teoretic : , . .Epite tul este or ire sau de fraza care eU 119

118

ta tacrarito M aeune exprimate prin trun su stantiv M i sau ver , nsuirile lor esteti ce, adic acelea care pan in iumina felul in care le vede sau le simte scriitorul i care au un rsunet n fantezia i sensi ilitatea cititorului" (T. Vianu, Studii..^j 1J L5-^U6) Este un p r e z e n t ( ^ ^ f f l j ^ j ^ c a instrument al ct ntrii fenomenel orJs^^ inr o,, taive I n concluzie, psihicul rulta din rela ie. Sensul primitiv re n rela ia dirrehT* a organismului eu mediul se m og ete p r o g r e s i v . . ( V . Pav elcu, Drama psihologiei, p. Sif ~ *~X Este iun prezent^Mmfi J r ^ ^ ^ M d j p j 1 t

"indivdualumane^etc., mai ales n enun uri dn domeniul istoriei t din cel al tiin ei lit turii: Cei mai statornici exponen i ai micrii literare din deceniul al patrulea snt, p e ling Heliade, profesorii colilor na ionale. E i compi) leaz manuale i alctuiesc tradu ceri, orientndu-se spreliteratura moralizatoare i didactic a luminilor., (1LR. p. 2 58) f ^ ^ f ^ ^ Sfcte un j^^^^f^'-pi^_c^ instrument al iiofptt ideffg esen iale din de exegez, a unei opere literare sau tniice : 73'area diversitate a o iectivelor urmri e transform opera ntr-o adevrata fresc a socie t ii timpului. Boieri meii e privit cr : ridicat prin tot felul de vicleuguri, ea duce o via de huzur {Istoria unei plcinte) , nu respect ruinele trecui ului istoric de glo rie, a chiar contri uie s le risip easc (Vandalism,), patro neaz o justi ie de clas grotese, admi nd nedreptf ) strigto les de la 1826). Societatea nalta str ate o perioad de tranzi ie rapid; demnitatea ome neasc apare degradata, intre o indolen de tip orientai i o fe r de cosmopolitism i sno ism. Moravurile se dezagreg? so iile i neal r a ii, iar ei se consoleaz cu vor a po u m a i p i t - o i a l i i . ' ' (I idem p. 391). 'fo. I | fp fr^ Fr s i t predominare a prezentului ver al, varianta stilistic a textelor de istorie i isto ric literar, domenii de cercetare situate, prin chiar o iectul * de investiga ie, n perspectiv diacronic, se caracteri zeaz printr-o mai mare frecven a celorlalte timpuri , mai ales din sfera trecutului, echi rind, fie i relativ, distri u ia timpurilor i d iminund caracterul relevant al prezentului. Totodat, n afara valorilor lor o iectiv e, net r

predominante, unele din aceste timpuri dezvolt i alte valori, propria actului de c unoatere i comunicare tiinfMici* Prin ^nff. timp al crspj, se realizeaz l , m care csie situat o iectul ve^igate tiin ci"'iitcrare, ^ar pe pktn" ^gaBT^ ^C o r e lamartinian i Wtlnim n ea chiar acea erotic ciudat ntre un ange deu i o fi ferior , . . . Crizele sexuale ale ngerilor o sedau atunci pe to i, i un poem al lui Thomas Moore, D r a g o s t e a n g e r i l o r , avea mare ecou pretutin deni." (I idem, p. 286), , , L a nivelul de atunci al literaturii cnd lipseau o tradi ie liric na ional i mai ales o lim apt s serveasc su tilit ile..." (I idem., p. 100), c an vertical (pe scara timpului): Gu toate aces tea rmne indiscuta il c prin pu licare a primelor D o i n e se deschidea un drum nou poeziei romneti, jj Alecsandri ndrepta cu adevrat i n mod contient lite ratura romneasc pe fgaul na ional i popular." (I 459). Depindu-i con inutul semantic o iectiv, deschideri similare de perspectiv realiz eaz viitorul: prin cunoast-ere, su iectul istoric sau istoric literar privete, pri n viitor, evenimentele din ppp jy dQf.umrii tor ulteriorej Ins resursele interio e militanttSluuluFsu paoptist n u l vor tia niciodat s ajung la pesimism..." (I idem, p. 456), Sarma ii vor nainta mereu spre Dunre, dar n sec. I .e.n. ei nu vor depi ca te oriu ocupat efectiv i locuit de ei linia Niprului. Incursiunile lor se vor extind e cu siguran i asupra zonei de La vest de cursul Niprului, unde i vor fi exercitat su prema ia politic" ( I . H . Crian, Brebis a^ p. 260). Desfurarea perspectivei temporale a interpretului asupra evenimentelor este alteori implicit in structuri ver ale complexe n aza semiaaxiliarulni de i imp a avea. n paralel cu situarea i ierarhiz area in timp a evenimen telor, prin imperfect si mai mult ca perfect, su iectulin terpret sta ilete legturi cu alte opinii (m r iate, continuate, considerate la modul ne utru sau respinse) exprimate anterior: Unei scrieri, n sensul existen ei unui text, fie el i numai o nirare de nume, cum credea 0. Daicoviciu, i se opune Ins pozi ia pe c are o ocup lite rele pe suprafa a locurilor..." (I idem, p. 440), Un

'

3 3

120) 121

asemenea zid era departe de trinicia i soliditatea celor lalte segmente. C. Daicovk iu remarcase c m i este vor a de o trecere rusc la aceast tehnica [ . . . ] " (I i dem p. 365). r *

Conse in a a predominrii func iei r fo>p iale i, im plicit, a aspira iei pjgg va ominarea su stantivelor i a pronume lor n e p e s o n a l e ^ f l e ^ xiunea ver al fttt'dornic ta. de persoana a Ia sngu^ ar mai ale t fift a Ulid o iective vor ete" fcau a nedeterminrii I sg a l a t u ^^n^ Pl pronume, ge const to rittn J U m^ j omului de tiin : I a t care au fost temeiurile ee wp-au dete tm cu toat con vingerea teza cu privire la existen a unui stat daco-getie pe vremea l ui Kure sta" {I idem, p. 207), i i n instrument al sensi ilizrii demonstra iilor de n a t u r matematic, cnd se mpletete cu forma de persoana a I l I - a singular, de fa pt, o form apersonal : A. Admitem c (1) rezulta din valorizarea B ft p >

profilul n raport cu celelalte stiluri i eu lim a literar comun , ct i prin trsturi fice ci te unei singure variante sau unui grup de variante interne. Desfurare i frecv en a raporturilor sintactice accentueaz deose i rile dintre diferitele variante stil istice. Snt specifice stilului tiin ific n ansam lu | a. dezvoltarea unor raporturi de compIe ne nIartate, n interiorul enun ului sau cu enun uri vn a senlia ; . a senta enun ilor sintetice; . e. dezvoltarea unor structuri redundante specifice; J d. dezvo ltarea structurilor enumerqive j . e. o cTinamca specific ntre tendin a de expansiune rupurilor nominal si ver al i tendin a de con centrare ^^xps. a. Exigen ele cunoaterii ice impun mpletirea n permanen a a unui plan prim al comunicrii, >n care su iectul -int rpret i formuleaz ideile sale despre o iectul supus investiga iei, cu un plan secund, prin care se intro duc date dintr-un enun anteriori Pianul secund poate concretiza sau dezvolta afirmate din planul prBf, ca n textele de tiin a a literaturii, mai ales ( cnd se recurge la citate din opera interpretata), J poate sus ine ideile din planul prim, prin autoritatea su iectului care a formulat si emis enun ul anterior sau pr in dalele con inute in acest enun , sau poate dezvolta idei al cror adevr evolu ia ciuio a sterii tain ificeT-a infirmat sau p are^ emi torul anun ului din planul prim le corodea sau respinge. Planul secund se poate articula direct, n e<a ui unit ale ijn prim, dezv ltnd un mod particular de (.vor ire 4 ee|" : Z uciuftml dea da expresie sim irii e mrt si* ntr-o strof din Inima mea e trist: Adio am cuvinte / S- i a r t tot ce simte, l de minuturi, mhnit sufletul m e u . . . " (ILR, p. 319), C aiei este vor a de sco rdisci, o aflm tot din textul lui Stra on. Cnd acesta descrie inutul iliro-panonic de la Dunre spune c Tisa vine din m u n i i se vars n Istrm, prin pr ile galii lor scordisci. ntr-adevr, acetia locuiau amesteca i cu ilirii i eu tracii. Printre tracii c e triau amesteca i cu c o l i i . . . " ( I . H . Orian, lure ista, p. 241), fu indire t, n discontinuitate, prin note i tri miteri i liografice. n oricare dintre modali t i, semnifi ca ia exact i complet a mesajului cognitiv rezult, cel

) - - i V() I 1 Deoarece att n (1), cit i n (4) avem, conform cu (3), V() t, (4) nu poate rezulta dect din V() ~ 0" (B. Vasiliu, Preliminarii, p. 103). n varia nta didactic a stilului tiin ific mai ales, dar i i n alte texte, persoana a I I I a singular este concurat eau chiar dominat de persoana I plural, expresie, mai ale cnd ver ul este la conjunctiv, a atragerii destinatarului n procesul investigrii: Sa C onsiderm numrul 6. Avem : 6 2 - 3 unde 2 i 3 snt numere prime. Spunem i am scris nu mrul 6 ca produs de numere prime sau cil am descompus numrul 6 in factori p r i m i " , S discutm acum nucleele din Ultima m de Miail Se aetian" (S. Marcus, Poetica, 291), I . C. Voiculeecu, S cu n o a t e m ar orii i ar utii din pdurile, parcurile grdinile noastre". ^ftlvIul sintactic Organizarea textului i structura enun urilor si ntac tice care l alctuiesc se caracterizeaz atit prin prtii i!arit i ale stilului tiin ansam lu care efnese 122 *p 123

asemenea M era ea e ele trinicii! | i soliditatea celorI alte segmente. C Daieoviciu r marcase ca nu este vor a de o trecere rusc la aeeaet tehnic [ . . . ] " (I idem p. 365). r

Consecin a HvUoJninrii fmetei vluvuiiale i, mplicit, a a iai iei s,* > clivar inarea su stantivelor .a prenumelor neper$onale, fle xiunea ver ala este d n m i ^ t a de persoana a I l a sru^ iar mai ? ^ p e w t o iective persoane desnr sau a uctWwminrii._ altmi m a a a j ^ glu^ cr, i la ronume. se consti ului de tiin : I a t care au fost temeiurile ce we-au determinat s adaptm cu toat c ingerea teza cu privire la existen a unui stat daco-getie pe vremea lui Bwe ist(I idem, p. 207), i n instrument al sensi ilizrii demonstra iilor de n a t u r matematic, ead se mpletete cu formn de persoana a l i l a singular, de fapt, o form aper somni i : A. Admitem c (1) rezult din valorizarea u e

profilul n raport cu celelalte stiluri i eu lim a literar comun , ct i prin trsturi unei singure variante sau unui gre variante interne. Desfurarea i frecven a raportur sintactice accentueaz deose i rile dintre diferitele variante stilistice*. sj.ut s pecifice stilului tiin ific n sam lu * a. dezvoltarea unor raporturi de complementar , interiorul enun ului au c enun uri in ahsentia : . a senta enun urilor sintetice; c. dezvoltarea unor structuri redundante specifice; d. dezvoltarea structurilor enu meratwe ; e. o dinamic specific ntre tendin a de expansiune a grupurilor nominal si v er al i tendin a fie coneent axe a expresiei. a. Exigen ele cunoaterii tiin ifice impun m tire n permanen a unui plan prim al comunicrii, prin care su iectul-interpret i formul az ideile sale despre o iectul supus investiga iei, cu un plan secund, prin care se . intro duc date dintr-un enurtt anterior. Planul ^secund poaie -concretiza sau d ezvolta afirma iile din planul prim, ea i textele de tiin ., a literaturii, mai ales ( cnd se recurge la citate din opera i n t e r p r e t a t ) , p o a t e sus ine idei le din A n u l prim, prin autoritatea su iectului care a formulat i emis enun ul ant erior sau prin datele con inute n acest e n u n , sau poate dezvolta idei al cror ad evr evolu ia cunoaterii tiin ifice 1-a infirmai sau p i care emi torul enun ului din plan prim le corecteaz sau rgpinge, Pianul secund s poate articula direct, in eonii mutat e <?u.planul prim, dezvoltnd un mod particular de (^ore direct" : Z uciumul de-a da e xpresie sim irii e mrtu r i s i t i n t r - o strof din Inima mea e trist: Adio! Ts-arn cuvinte / S- i a r t tot ce simte, / n astfel de minuturi, mhnit sufletul m e u . . . " (ILE p. 319), C atei este vor a de scordisci, o aflm tot din textul l u i Stra on. Cnd acesta descrie inutul iliro-parac de la Dunre spune c Tisa vine din m u n se vars n Istru, prin pr ile gallilor numi i scordisci. ntr-adevr, acetia locuiau ames cu ilirii i cu tracii. Printre tracii ce triau amesteca i cu cel i i . . . " ( I . . Ori an, p. 241), an indirect, n discontinuitate, prin note i t r i miteri i liogra fice, n oricare dintre modalit i, semnifi ca ia exact i complet a mesajului cognitiv r lt, cei K f

J J () t i V ( a ) 1 Deoarece att n (1), cit i n (4) avem, conform cu (3) V() t, urmeaz c (4) nu poate re ulta dect din V() 0" ( B . Vasiliu, Preliminarii, p. 103). n varianta didactic a stilului tiin ific mai ales, dar i n alte texte, persoana a I l I - a singular este c oncurata eau chiar dominat de persoana I plural, expresie, mai ale cnd ver ul este la conjunctiv, a atragerii destinatarului n procesul investigrii :*\,8 considerm numr ul 6. Avem : 6 2 - 3 unde 2 i 3 snt numere prime. Spunem c am scris numrul 6 ca pr odus de numere prime sau c am descompus numrul 6 n factori p r i m i " , S discutm acu m nucleele din Ultima o de Mihail Se estian" (S. Marcus, Poetica, p. 291). I . C. Voiculescu, 8 cu n o a t e m ar orii i ar utii din pdurile, parcurile i grdinile re". Nivelul sintactic. Organizarea textului i structura enun urilor sintac tice car e l alctuiesc se caracterizeaz att prin particula r i t i ale stilului tiin ific u care rF rfieie p ?

122 123

mai adesea, printr-o desfurare dialectica, din intrarea raport a enun rilor din cele d u planuri. . A sen a enun urilor sintetice, neanaliza ile expri mate pin adver e f*t ff i foaie) sau. interjec ii (iT rai! etc.) ete _ffltnsScfla desfurrii nedialogu e a << rarii in ifice i a rmneru ace* tei a ni afara a > . iuuii func iilor exp\<lv emotiv v ale lim ii. e. ])Mrff?] veBgile" tm iftce, deainat fie ) de o icei ul supu en ele desfurrii demonstra iei n interiorul opozi iei adevrfals, n conti nuitatea cun n aza unui cod metalingvistic^ fie de exigen ele universalit ii mepfljulni; detenuin . ec vra ridicat struetulor re^UmdaueScestea numai aparent contrarie principiul ce maxime definitoriu pentru stilul titotiii de vreme ce nu con in semne lingvistiee nepurttoare de informa ie denota i v(ca n stihii pu licistic, de exemplu), ci doar semn e lingvis ) tice si nelingvistice care orienteaz comunicarea i cu noaterea tiin ific ( la emitere ct i la receptare) . aducnd in simultaneitate o iectul i interpretarea o iee^ f

Se dezvolt, n primul rind, o redundan a imanent fe, 3i o menu lui definiriiconcepte 3 or. Marea majoritate a ier"iHilbl dm c o L ^ prin c iar structura lor morfematic comunic un con inut se mantic precis, pe care atit cviniitcxrril cit i receptorul mesa jului l construiescjt Fspectiv, identific n aza cunoaterii semnifica iilor^ seninelo mare. Def na ia real a conceptelor expii citeaz redundant defini ia no * mijla implicit se defei deexemplu, pronume le : Pnmumele ['pentru nume'] este partea de vor ire care se declin ifne locul unui su stantiv" (GA, voi. I p. .130). Termenul neanaliza il l as s transpar i mai clar sensul su glo al: 'care nu se poate analiza': -a il stfii M a l 'posi ilit ii, capacit ii', echivalent semantic al ver u lui a se putea, a n a l i z trimite la 'descompunere in pr i componente', ne-, prefix negativ, echivalent al ad ver ului de nega ie nu. n consecin , definirea ])lDpo zi iilor cu structur neanalzia il ste o descriere t dant : .Exist ns i propozi ii care nu pot fi anai~ zate diu pu al organizrii lor sintactice* deoarece nu se poate recunoate func iunea sintactic Pi pi ilor componente; ele snt propozi ii cu o structur neanaliza il." (GA, voi. I I , p. 6 4). ? f ?

Exist apoi o redundant analitica; o exprimare eis sau, n orice czfma cofidKa (R rel n intr* mediul unui raport sintactic (de apozi ie, de (coordonare* concluziv sau dis junctiv), ntr-o dezvoltare nalil : De cte ori distri u ia- unui alornorf poate fi l meni fonetici, e c d a c a o c u r e n t a mt p o a t e f i p r e v a u t , p r e z i s , pe V ; > anumitor p a r t i c u l a r i t i fonetice a 1& r a d i c a l u l u i , avem de-a face cu un alornorf fonetici* (V. Gu u, Morfologia, p. 47). In terpretarea unor enun uri realizate anterior fi- literare, n primul rnd), constituit e in o iect al iveHtga iei tiin ifice, echivaleaz frecvent cu reluarea redunch; , la mo dul explicit, sintetic sau, dimpotriv, au aii tic, a ilo pe care acestea le comuni c : ,~. totul este, n ffl i ft mstan , destinat mor ii i uitrii, iluzie i zdrnicie* periciunii, vezi tot ce a rmas . . . Pi ivete-aici mormntul iluziilor tale ! exclam p oetul, ar - indj cu un gest patetic, ruinele strlucitelor cet i de altdat '. (LR, p. 5 , ,,Via a este plcere, i omul tre uie s se ucure din plin de ea, fiindc dincolo nu-1 at eapt nimi% ilecit m^^rnintui. O, junie, te gr ete ! / Via a s iu im 1 / Omul rm minut r i e t e . . . / Timpul nu l mai gsim ! . . . conchide poetul n poezia i Cili I iem, p. 553). Mai ales n critica foietonstie se ajunge n mod frecvent la parafrazare a^ redundant o con inutului textului supus analizei, fr a se mai tre \ de fapt, la in terpretarea lui. n textele din tiin ele exacte redundan a ia forma afir mrii aceleiai i ei concomitent prin semne din lim ajul natural i prin semne dintr-un lim aj sim o lic (matematic, chimic e t c ) : ,,Indicatorul lui Euler este o func ie multiplica tiv, adic l 3 3

(m) (m ) (m ), dac m

m m i (m m ) 1 " (Popovici, T2f p. 49), Defini ie. n numr n

im cu m se numete rdcin primitiv modulo m, dac apar ine unei clase de resturi modulo m, prim cu modulul, de ordin (m). Ou alte cuvinte, un numr ntreg a prim cu m se numete rd in primitiv modulo m, dac 2 v 2 1? 2 f m (m 1 (mod m), a 1 (mod m), 124 125

ar fi numrul ntreg astfel nct 0 < < (m)." em, p. 63). dundania deriv alteori in rea simultan ideii prin"semne lingvi%ice apar inmci Ia lim i diferite^ illie in func ie ccec doua planuri ale enun ului: su iectului-interpret i al emi torului unui enun ante r : .."otusi Vel lei us povestete, numai la cincisprezece ani dup iruin a lui August (prin Ti eriu) asupra pann nilor, c to i aceti ar ari cunosc lim a latin : omnihm aut em Pannonii non disciplinae anummodo, se Unguae quoque notitia Bomanae; plerisque et iam litterarum tis'h: et fa miliar is ar n or um erat exercitatio." (Y. Prvan, aci, pp. 131132). Exigen ele mpletirii permanente a perspectivelor iiu i i c i sintetic, rcetarea tiin ific impun detaarea i gruparea n clase omogene de factori primi, cons tit tivi, " cauzativi, condi ionali, temporali, de finalitate etc, prin intermediul cror a se poate ajunge la o cunoa tere dialectica, n acelai timp glo ala i de detaliu, a o iectului supus investiga iei. Enun ul se organizeaz, in conse cin , n scturi enumcrat in intermediul unei re la ii de a pozi ie, cel mai adesea de dezvoltare analitic, de m ici dimensiuni (n interiorul propozi iei) sau de mare extindere (propozi ii i fraze): . .Adunarea are urmtoarele propriet i: (a) asociativitate ; (a T>V + c a -f- ( -f c) , { )i comutativitate : a + -f- a, (c) existen a solu iei ecua iei a -f x , o ricare ar fi a i ." (Popovici, TN, p. . Iat deci trei elemente net meridionale sau orien tale din L a ne-ul dac: zidurile de crmizi uscate la soare* iataganele i stinda rdele, cteitrele rsunnd n mijlocul civiliza iei gete..." (V. Prvan, Duda, p. 105), Ciu cile se mpart n 5 clase : Archinujcetes, Plnjcomioetes, Ascom cetes, Basidiom ceie s i Pungi imperfec i" (G- Angliei, Botanica, p. 272). e; stilul tiin ific se definete p tr-un conflict perma nent intre aspira ia spre cuprindere totalizatoare, din punc tu l de vedere al cunoaterii, ^aspira ia spre concentrare ma;. hn a exprimrii. S i legtur cu aspira ia omului de tiin spre inter pretarea o iectului investigat din toate perspe ctivele, in adineime (analitic) i in lrgime (clasificator), grupul omin i cel ver al d in organizarea intern a propozi iei nnosc o expansiune ampl, maijiles prin dezvoltar ea de atri ute (S^denM care i de clasare. Cel mat adesea, ) >

for a de expansiune e att de puternic, incit sparge limi tele propozi iei ca unitate si ntactic mononuclear ( o singur structur nuclear su iectpredicat), prin dez tarea at or ca atri utive. De aici, foarte marea secven a raportului atri utiv, dezvoltat n interiorul pro pozi iei sau la nivelul frazei: S ne gndim la descoperirea* atitor elem ente chimice noi, prevzute cu uluitoare exac titate n attea dintre particularit ile lor pe aza siste mului periodic al tui Mendeleev." (L. Blaga, Expert p. 115), No iunea de ordin al unei clase de resturi nodulo m, prim cu modulul, provine din teoria grupurilor." (TN, Popovici, p. 62), Amnuntele pe care le-am pre zentat dovedesc int en ia de a realiza un zid deose it deputernic care s reziste oricrui atac din exteri or, fui". s poat fi spart n nici un chip." (I. H . Crian, Bre sa, i p. 357), Deci num l coloanelor in care se gsesc tate numerele ntregi prime cu m din ta loul de mai sus est# egal cu numrul numerelor prime eu m scrise n Jirima linie n ta loul de mai su s, care constituie deci un sistem redus de resturi modulo m i al cror numr este dec i (m )." (Popovici, TN p. 50). Reducerea suprafe ei de dispersie a planului expsied,. n procesul d concentrare a semnifica iei unui text se realizeaz prin marea frecven a c onstruc iilor ahscue gunziaQ.: mpr irea n atri ute de identificare i de calificare, de clasare, e vala il numai la atri u tele neizolate, ntruct atri utele izolate, pu in d lipsi, au o alt situa ie." (GA, voi. , p. 141). ' n textele istorice sau de tiin li erar, construc iile gerunziale, mai rare, snt echivala ile frecvent cu cireng* stan ial e de timp sau de cauz. n texte din varianta si an telor exacte, construc iile gerunz iale realizeaz mai ales func ia de circumstan ial cauzal mtr-o mpletire pn la conrandare cu cea de instrumevt i nu pot fi nlocui; eu realizri prepozi ionale : Trecnd la expres ia energiei de interac iune, se o ine n mod corespunztor x t p

U nf e J 8 r 2 2 3

2 3 r (. . Grin erg, Lnlrodmere, p. 280). 12T 126

i nlocuind -cu Sp ; 8 U 2

Spn? e

n alte enm r, construc iile gerunziale corespund nm utive, introduse* de o icei, pri dver ul unde Condi ia necesar i suficient ca un n u m r natural par * s fie perfeot e ca n ("2 1), v fiind numr natural, iar 1 n u m r p r i m . " (Popoviei, TN, p. 106). Do cele mai multe ori, ins, ecivalarea aceasta cu structuri prepozi ionale i st a ilirea unei identit i funcfonle precise snt imposi ile tocmai datorit accentuatei lor condensri semanteo-sintaetice : D a c este un ca racter modulo m, diferit de carac terul principal, atunci V+1 ( n taneitatea semnificatului, stilul tiin elor exacte (mate matica n primul rnd) se carac terizeaz printr-o reducere maxim a ntre uin rii lim ii na ionale, p r e e a flrt r e): Avem t I I

da dj d n 2 dac a 0, a mn, iar (m,n) 'j (Idem, I iem,

| (p)log ' M ) 40(1), p<* P nx prima sum fiind extins la toate numerele prime pozi l mult egale cu un numr real x, iar a doua sum fiind extins la toate numerele natur ale cel mult egale cu acelai numr real x." fldem, I idem, p. 282). * Caracterizeaz (unelenumai prin frecven ) diferitele variante ale stilului tiin ific : C 1 - ~ eterog enitatea semiotic a enim ului, I 2. depersonalizarea raportului su iectpredicata L 3 . dezvoltarea UD or anumite raporturi sintactice, ) 4. defauarea enun ului sintactic adrele unor |,modele."'I da te.

1. Marca cea mai relevant a stilului tiin ific, atit n raport cu lim a literar, cit i cu celelalte stiluri func ionale, o constituie mpletirea semnelor lingvistice a pr ti nind sistemului lim ii na ionale eu semne sim olice, componente ale unor alte lim aje artificiale i cu imagini grafice, n j n t ^ e n u n ; se dezvolta, astfel, st ructuri de^ntaxa mixt/asemntoare ntr-un anumit sens cti cele specce limoajului oral. ra caracterizeaz varianta stilistic a tiin elor e./fe : P e n t r u orice n u m r rim cu un numr ntreg m avem a (m) = 1 (mod ro)" (Idem, I idem, p. 53). P internei ndu-se pe densitatea maxim a lim ajului sim olic i pe capacitatea acestui a de a reduce la minimum contrastul dintre succesivitatea semnificantului i simul 12

p. 98), Fie P(a) f ( d ) . " (Idem, I idem, p. 99), Se de dIa duce c G (x) G (x (]f x ) . " ' (Idem, I idem, p, 228), Din a i |S rezult [a, ] . "(Idem, I idem, p . 62), sau (i) interpredicativ (conjunc ii, adver e): Dac n #0, atunci (d) n . " (Id em, I idem, p. 119). n textele de tiin e naturale se m in n acelai enun 9 J sg ne li

f(d) x a

( f( )),

din sistemul lim ii na ionalg cu sena din sistemul lim ii latine : ..De multe ori pe endospermul devenit evident se dezvolt diverse specii de ciuperci din tre care s peciile de Fus ar iu m moniliforme, F. poae, F. gramimarum snt cele mai frecvente ." (A. Hulea, Bolile, p. 65). Adesea termenii latineti se situeazJUi. raport desin onimie perfect cu termeni romneti, ntr-o form de redundan reznltnd din mpletirea pla prim a l co municrii cu un plan secund : Filipendula hexa petala i ( a g i i c a f ig. 210, ) este frecvent n fine e i po ieni nsorite." (Gh. Anghel, Botanica, 1975, p. 2 7), I n vetrele cu plante czute se creeaz o atmosfer umed care favorizeaz dezvoltarea ruginilor i ndeose i a ruginii negre (P u c c i n i a g r a m i n s) i a altor c i u p e r c i . . . (A. Hulea, Bolile, p. 88). Excluznd prezen a n plan secund, prin citare, a sem nelor lingvistice apar innd la alte lim i, mai ales moderne, i a semnel or reprezentnd mai degra interven ia di rect a nivelului lexical asupra celui sintact ic (in texte de arheologie, n special, unde ptrund termeni din diferite lim i clas ice : latin, greac, slav etc. sau n texte de lingvistic istoric), varianta stilistic a iin elor uma niste se caracterizeaz, n general, prin situarea textului n cadrele siste mului lim ii na ionale. Conceperea formali zrii, ns, ca principiu esen ial al investigri tiin ifice i, n consecin , expansiunea metodelor matematice i 2 1 i . . l I

analitice de cercetare au determinat ptrunderea linii \ lui sim olic | implicit, a nom^ui de sintaxa mixt, i n texudo in jUrara, rfgst e t c . | a|| rezente coi --ontitnl ntro scen aleas ar itrar va fi egal cu produsul pro a ilit ilor or dou personaje. Rezulta : 5 P , m

(S. Mareu Po Ht p, 277), A spune c este su stitui il prin salva veritate nseamn a s ac V (()) 1, atunci V (())=*l i dac V (()) o, atunci V (()} ' .f . asi 2. Caracterul depersonaliza* al ra portului dintre su ifc i predicat este specific n special variantei stiliti- a iielor exacte, dt&J d frecvent in !in iele gtu, e mai pu in fa texte de gtofe i pit l i terar* E l deriv,pe de o pa rus din intere ndei cel mai adesea chiar exclusiv, a r t a t de emi tor con i nutului semantic al tex tului pe care l formulez tza si eX"* prim a, iar. pe de alta, dizolvrii individual it ii protagonitilor comunicrii n rigorile func ionrii semnului ling mtie n stilul tii ntr-tip cadru -stilistic marcat deja de freeveh a pre dominant a tergoand a, I I I a , ca expresie a o iectului comunicrii: opozi ia care st la aza metaforei poetice pune fa n fa o ntre uin are conotativ i una detotativ. Termenul metaforic este prin cel neexpresiv este denot ativ." (8. Marcus, Poetica, p. 94), procesul de deper sonalizare se desfoar mai II ies prin tgi structuri o osin a i e a. e.^ansiii su iect predim in x i sintactice jra dezvoltri nucleare complete ^ , de tipulg ver i personal (sau ntre uin at impersonal) uv : pfopoziJonaL sauver copulativ apersoval ntre i:]"' tar aa) + nume predicativ prooziional : Asta nseamn C Pi ' '* (Pop , p. 148), Propozi ii Je~^ ee i -au nume predicativ snt exprimate n mod frecvent prin fim ajul sim olic, iar aceasta accentueaz caracterul deper sonalizat al textelor. f 2

1). situarea n nedeterminat a su iectului prin pre- ponderen a diatezei Ver ale impe rsona*'*, realizat prin MiT ex de"ttV^ Su'M tn & exist i'.nita p. 108), i a diatezei pave cu valoare impersonal : | Cu aceasta teoremsu Dirichlet es e demonstra' (Idem, I iem, p. 290), , , . . . eci congrun ele * (mod c), ' ) snt satisfcute cu orice numere ntregi a YYoY' Y" (Idem, I idem, p. 91). Fr a lipsi n varianta stilistic a celorlalte tiin e, naturale i umaniste, sau din textele filozo fice, diatezele ilraoj j g j a s i v impersonal snt dominate,Tn aces tea din urm, zele activ i reflexiv. o. l a t r e l j u ^ i^fimtivae^o. cu r distan a dintre iod l argint (n care r r + Tj-)i presupunnd c ionii de iod, care se resping recipr oc, se afl la distan maxim posi il (fig. 18), se o ine pentru for ele de at f t e i . ( A . A. Grin erg, Introducere, p. 274), a prediffteQ , opPi^^iStnn participiu .sau p : Pentru ca demonstra ia s fie complet, mai tre uie do vedit c exist cel p u i n treg prim cu m... u alte cuvinte, tre uie artat c sistemul de congruen e ' ' (P povi i, TNd) i a participiului ver al postsu stantival | n felul acesta proprietatea con siderat este demonstrat." (Idem, I idem, p. 81). Fenomenul depersonalizrii enun ului expresie a o iectivrii planului cognitiv este n mod frecvent mo derat de fenomenul contrar (adesea numai aparent con trar) al su iectivizrii actului cunoaterii prin j daralulr 1??? ' J^ ' e l o r expresie a sensi ilizrii participa' ve a retptorului a onim la desfurarea procesului de cercetare i cunoatere tiin ific : Pentru a evalua n nuare, s considerm func ia f(u) log (u - f 1) 1 r 7 0 0 Ag s r a n e a ve I t Su. Avem (u) ^ S. ftfte^lAlftc&peu^ 4+1

11

X)) 9

P ( X J ) p(Xj) * M

tra

* < 0 sau ~ l < u avem ( u < ldora. u+ s I ' '' J v i idem, >, 258). 131 I 130

tnttlnirea principiului depersonalizai ii planului cog n i t i v cu cel al person alizrii actului cognitiv se concenI treaza in frecven a foarte ridicat a ver ului a avea desemantizat (i lexical i gramatical)* devenit un tip spe cific de element rel a ional. 3 lYeeventa e mai ridicata n ansam lul stilului tiin ific o are(mp^t^Bu) sa, ns, i modul de articremOTIunt4rroduco serie de diferen ieri, mai ales ntre pozitive i cel al celor* lai te tiin e. n varianta stilistica a tiin elor naturii, rapo rtul atri utiv se d!S^^>.ra'.i^u preponderen n Interiorul propo zi iei. In textele ti umaniste exist un relativ ecTiP TiDru ntre atri ute i atri utive, su ordonatele fi ind intro duse mai ales prin pronume relative, n varianta stilistic a ^iwvtplr xute u a tiin elor umaniste puternic formalizate) este specifica dez ltarea raportului atri u ia m rii f j Cel mai frecvent element de rela ie este adver ul v.tid prin care im ajul sim olurilor de lim a na ional sau dou lan uri de semne sim olice. Pe de alt pa rte, in mod frecvent, adver ul relativ unde, precedat de prepozi ia de, nu mai int roduce, de fapt un raport a t r i u t i v , s t a i l e t e o rpltf dp derivar e echivala il n lim ajul natural cu un raport de coordo nare : . Jf Din p 1 (mod 4 ezult p -l+4t, unde t este un numr ntreg, deci f }

de unde n 2 3 'i 2

1 jp! 4 1 t f 2t * ' 2t + 2t ." iu 4 (Idem, I idem, p. 164). Frecven a rapo atri utiv, spa iu de mpletire a celor dou lim aje, este ridicat, n textele de matema ti c, fizic etc, i de expansiunea prin propozi ii a rapor tului condi ional (cel mai adesea ) sau a altor raporturi sin tactice, al cror con inut semantic rmino vag, n termeni pr ea generali, su aspect lexical, ca i desemantiza i, precum cazul, condi ia, faptul: n cazul cnd a 1 (mod m), avem j( ) (1) 1 . . i n n d seama de 132

faptul c dac a parcurge un sistem . . . atunci i ah par curge . (Idem, I idem, p. 14 9). Diferen ierile dintre cele trei variante stilistice : tiin e exacte, tiin e umaniste , tiin e naturale se accentueaz n frecven a diferR a anumitor raporturi sintactice. Text ele din tiin ele naturii, esen ial descriptive, se caracterizeaz prm traze de dezvolta re minima, dua frecvent Iar propozi ii independente (ample n structura lr Intern). Cd lruelui monopropozi ional se depete,' frazele se caracterizeaz, n special, prin rapfr pnnvdmnnm nnpu^.tiv an adversativ. Su oi don ar ea este reprezentat mai mult de pro pori ii-expansiuni, atri utive sau completive directe, cel mai ade sea. Textele de t iin a literar, descriptive i narative n acelaTTlinppuu par s acorde vreo prioritate rel evant, nici su aspectul dezvoltrii, nici su cel al frecven ei, raporturilor sintae tice^ Textele. lingvistica tind spre o frecven mai ridicat a frazelor simple, cu pr opozi ii n raport de coordonare* sau n raport de su ordonare atri utiv sau completiv. , Textele_de istorie, mai mult narative si dominate de dimensiunea timpului, se impun printr-o frecven deo se it a frazelor ample, cu numeroase circumstan iale tempor ale secundate, su aspectul frecventei, de cele eauzale. Textele de, tiin e pozitiv e, prin excelen deductive, mai ales cele de matematica, m in fiaze^onopropori^ ionale sau, n orice caz, cu dezveli a re inlm. eu fraze ajaS. Pre^lomin," prin frecven , r ile circumstantiale^c condi ie, concesie i de coecutie precum l rela ia de apuaJ ie, ex e a redunilan eT/ -ivind 4m "Sprapunerea ceor coa m a.! ^ perafa de nmul ire rime cu modulul este comuta tiv, adie C C C C " (Idem, I idem, p. 35) sau expre si e a concluziei unei demonstra ii, cnd se introduce p r pronumele relativ ceea ce: Da c ai aj am avea i j s O (mod p.), ceea ce nu se poate *V.. (Idem, I idem, p. 1

p2 J | pj2 2

_ 8 + I 62

l _ 8 ( t - 2 t ) ,

58). Dintre rela iile de coordonare, frecven nsem nat are coordonarea concluziv. t ose ire, de celelalte text e, nerelevante din acest punct de vedere, varianta st ilistic a tiin elor exacte (i ntre acestea a matematicii n primul nud) i n } a V 133

ntemeiaz liiMgsi^ de maxim, a stractizare pe ra ionamente i ela orarea' eoremel onstra Uor se realizeaz din per^pnehVn ln iim^ni. ..Jil Toie acestea irapnn enun ulu ctic constitui>i urara frecven a unor modeUnae enun are relativ fixe. ' * ezvolt n stru tura enun ului paralelisme sintac tice, c zone de suprapunere lexieosintactie: Deoarec a i # j corespunde r, r i S aceleai valori ca i i, nseamn c a t u n c i c n g e v a l o r i l e L 2 . . . . fiecare valoare fiind 2 p a r c u r s o s i n g u r d a t , numrul r parcurge jp i e asemenea, valorile 1,2 , . . . , fiecare valoa e 2 fiind parcurs o singur dat.* (Idem, I idem, p. 158). Se reiau, n aceleai pozi ii si ntactice, sintagme fixe specifice, nominale i rela ionale, cu func ii restrictive ^ondi a necesar si suficient ea un numr ntreg g prim s fie rdcin primitiv modulo m este ca u satis fac nici una din congruen ele . . . " (Idom, I idem, p. 73), Congruen a x a ( mod m) are solu ii dac i numai dac d[ ind a, unde d ~ (n, e)." (Idem, I idem, p. 85). Se desfoar o succesiune-schem a rela iilor sintactice n structura frazelor mixte, care m in lim a na io nal (frecvent reprezentat doar de elemente rela ionale, ver ale sau pr pozi ionale i eon june i onale) cu lim ajul semnelor sim olice. Cadrele schemelor-mod el snt descrise de prezen a acelorai elemente de rela ie i corela ie n aceleai pozi ii. a etcva scheme minimale", care pot avea realizri minimale : dac (n cazul cjcnd) . . tuncH'Dac mn 0 , atunci m 0 sau n 0." (Idem, I idem, p. 98), dac ... atunci . as l nct (deoarece) : $ Dac f(0) 1 atunci x 1 11 t m

regent . Mdac ... astfel nct (oriearepentru) : Un numr ai ntreg OL se divide mi un m- ntreg \ dac exist un numr m ntreg astfel nct OL / (Idem, I idem, p. 39), O ric f(a) este total multiplicativ dac f(mn)j f(m) f(n), oricare ar ii perechea m, n, de numere ntregi." (Idem, I idem, p. 97) etc. sau care se pot dezvolta in fra ze complexe prin ioWnarea lor sau/i prin expansiunea nucleului su ect-predicat sau a sintagmelor nominale : Se numete rdcin primitiv a ecua iei x 1, unde n est c. un nu aturala o iud cin P a acestei ecua ii astfel nct p 1 oricare ar fi numrul ntregspentr are 0 < s < n." (Idem, I idem, p. 76). 1 n a

Nivelul lexical L a acest nivela stilul tiin ific se distinge de lim a lite rar comun si im celelalte stlurLpri univocitate semantic a unit ii minimale, cuvintuL A senta i tazei emotive, a func iei expresive determina" ntre uin area termenilor lexicali cu s ensul lor fundament tal, dotftt v s'n cu acesta. Sensul nu datoreaz ni-mic contextu se las modificat de context. jnarea mohiltatea voca ularului. n strns legtur cu dez rea tiin eii tehnicii, a civiliza iei, procesul de cunoatere tiin ifica este secundat nd roape de introducerea de noi termeni, crea i pe terenul lim ii romane sau mprumuta i^ cu permanenta trecere a unor termeni n alte sectoare ale lim ii na ionale sau cu r econsiderarea lor semantic; concentrare- maxim a rocahnlaraH.. Un numr rest rin s de cuvinte dezvolt frecven e foarte ridicate; specificitatea constituirii de noi tcrf ^ B ca i a sent derivarea pnn"sU:"xe diminutivale sau augmentative, iar cnd acest ea i ntervin, soiisuLlor i al termenilor Constitui i este exclusiv denotativ. Snt, n schim , foarte frecven i termenii constitui i prin psLQ prefixe: micro cosmos, macrocosmos, d ametru, monocoliehrnat^ hew.ee hdoz etc. sau pri compunere (procedeu mai degra neca ristic lim ii romane). Este adevrat c cei mai mul i termeni vin cu aceast structur din lim a de ori gine, ilar vor itorul le recreeaz n permanen alctuirea de care devine co ntient i n aza creia aceste semne devin njgtivate L ronho-pneunionie, ame niru, oligo rtHO135

1 deoarece f() m 1." (Idem, I idem, p. 118). 134

f(0) t(+ 1) f(0)

1.1,

f(0)

f(0) f(-f 1)

1.1, t

11

M? oomasiologie, gal Hm- n ewt n ia n, oiclopcntaUen, catodonminiscen , iliro-romane e ; structura specific a voca ularului. / Structura voca ularului

Func ia de comunicare se ntemeiaz pe codul lingvistic comun, care se concretizeaz in n tre uin area unor cate gorii de termeni prezen i n sfera lim ii literare comune. Conse cin a principal a rmhierii n acest cadru lexical este Aproape tetl a tormeaitor popular ^ regionali,. [/miliari 4 arhaici, jrgoMfiL-c* Func ia cognitiv i tendin a spre universa itate a tiin ei impun dezvoltarea unui cod metalingvistic comun [na ional i fa^rnaBopa l) cre s"^ealzaza in lim a mn g ii^i^ta: [ ii o t i7 Po rdeea neologismelor :e l specific, atit al o iectului su pus investiga iei tiin ifice, cit i al cunoaterii tiin ice nsi, precum i de nscrierea relativ mai tirziu a tiin ei n dezvoltarea culturii rom . Aceti factori i al ii, de ra-ii mic nsemntate, deter min o organizare specific a vo arului stikilui tiin ific n ansam lu, cu o serie de diferen ieri de actualizare n diver sele sale variante. Fiind, n esen , o modalitate specific de actualizare a sistemului lim ii na ionale, stilul tiin ific implic, n structura voca ularului su, distmgerea_nu ond princi pal i a masei vocanara^ trasaturi dliTlSlleaTSeala a lim ii literare co n trsturi distinctive. Zona de suprapunere ntre fondul principal lexical al lim ii literare comune (n general, suprapus celui al lim ii na ionale) i fondul principal l exical al stilului tiin ific este foarte redus (la elemente ver ale : a fi, a deveni t a rmne etc. i jonc ionale : prepozi ii, conjunc ii, adver e) n varianta stilistic a t r pozitive i mai ampl n textele tiin elor naturale sau n cele ale tiin elor uma niste Zona de specificitate este desciis de tcmjnoloaia \tiin ific* reprezentat de constituie n ii codului metalingvistic. Termenii exprim fie concepte tiin ifice teore tice : axiom, fonem, arliimorfem, induc ie, deduc ie, teo?

rem, sem, fem, predica ie, su iect, acord etc, fie compo nente sau dimensiuni ale re alit ii materiale sau percep ti ile numai prin investiga ie tiin ific sau definite i cun ute n mod specific numai din perspectiv tiin ific: atom, nucleu, structur nuclear, dico iledonat, pe iol, sin tagm, em rion, astru etc. De altfel, aceast distinc ie este foart e relativ : de cele mai multe ori, termenii definesc simultan i conceptul tiin ific i o iectul" : imaine, metafor, epitet, electroni, pozitroni etc, i nu de pu ine ori o iec tul" i datoreaz existen a conceptului tiin ific: ecuator, meridian, antimaterie etc.; Te rminologia tiin ific, diferit de la o variant sti listic ia alta, j l ^ cerce .constituit din : fcl R f i * romneti, eventual adapta i seman tic la stilul ti aunare] cerc cit, mrime* mul ime* scdere, sunet, sum, unghi etc.; * termeni constituit (sau reconstitui i) pe terenul lim ii romne : a ncifra, jemartiU murtiior, (filament) aminal, (triunghi) dreptungic etc. Jneologie, cu oncleca cea mai mare in toate va ria le stilului tiin ific : lingvistic, semem, accent, con cept, longitudine, 1'atitudine , imisfer, sistem planetar, eehin ociiu, eclips, divergen , Convergen , sim ioza, aero , gen* endosperm, miriapod, fuziune nuclear etc. Majori tatea neologismelor au circu la ie interna ional. Diferen ierile de la o lim Ia alta snt de natur fonetic i morfo legtur cu nirciierea lor n sistemul fonetic i morfologic al lim ii na ionale; / termeni st ini. Piedomin tei menii latineti, de circula ie interna ional, n varianta stilistic lor naturii i n medicin. fra mai mare parte din acetia se" ntre uin eaz Tmpteuft. cu imul lor, de o icei (popular: gallium cruciata (smntnicU), caa palastris coadazmeulu i), dictamus fraxinella (frsinel), falco peregrinus (oim cltor), hippocampus hippoca mpus (clu -demare), mucor mucedo (mucegaiul al ). Al i tei meni se n tre uin eaz singuri, de cele mai multe ori neavnd un co respondent romnesc: cerithium (gen de molute gast ero pode), antenarius sca er (specie de pete exotic), serpeniarius serpentarius (s pecie de pasre exotic) etc. m v e c f 136 137

i^^:^v m stitqui n e BQ distinge Ue cea gcveuta redus a ^ie^ lo nn>ua e^ponnlaremfefT, na ales ea traducere a termenilor strini sau, mai rar, neologici; ff c enfcjidicat ^jneologimelor. Mare parte din ae&te nt termeni tehnici, expresie a dome iului tehnic n<m merite l tehnic e investiga ie, transpunere n practic a investiga iei ice etc), aflat n strns interdependen cu cercetarea tiin ific : oseilograf, radioscopi dermin, derinometru, kenotron, M n seop, micro vL oj<>agie oxosintez, ozalid etc. n l voca ularului stilului tiin ific, marea frecven a termenilor tehnici accentueaz univ ocitatea semantic a cuvntului determinat de exigen e ale func iei cognitive (in primul rud. evitarea oricrei am igui t i) i, n acelai timp, echili reaz caracterul predomina termenilor a strac i din alctuirea fondului principal lexical. :>

Func ia stilistic orienteaz ponderea, gradul i modul de mple lire a func iilor particula re ale lim ii n condi iile naturii specifice a func iei glo ale, care este de comunic are i cunoatere artistica. n desfurarea func iei glo ale, rolul preponderent i o.u func le np.tir epresrt^ acestora este condi ionat de (i condi ioneaz totodat) specificul co crii i cunoaterii artistice. Trstura semiotic distinctiv a comunicrii literare este c c crnl ei unidirec ional* dinspre emi tor (scriitor) ctrejeceptor4cititor): emi torul si receptorul nujd mai u

alterneaz rolurile. n legtur cu aceast particularitate, cmoatere artistic situeaz p oi protagoniti ai comxmicrii n pozi ii asimetrice, n condi iile participrii active a am lor protagoniti ai actului comunicrii la cunoaterea artistic, func ia expresiv ac ioneaz at la emitere cit i la receptare; scriitorul este concomitent i receptorul textuu e ca re-1 ela oreaz, iar cititorul este i emi torul" textului pe care-1 recepteaz - - acelai dar niciodat identic cu el nsui. La emitere, func ia expresiv intrJntr-uiLxaporfc ten ionat cu func ia poetica- La receptare, futi^jjresiva ocup pozi ia func iei:conake, f port ten onat cu^dSciI referen ial L a emitere, su ieetul-scriitor reac ioneaz n mod s ic la lumea exterioar pe care o percepe, contempl i investigheaz", o recreeaz, n condi le strii de ins pira ie", sitund-o n universul su su iectiv. Cosmosul poetic intern, n d a solut su iectiv, este o iectivat n dezvoltarea raportului tet+mesaj, raport ten sionat prin fic iunea sincron a func iilor expresiv i poetic. Con inutul func iei expre este marcat de confruntarea dintre normal estetic i stilistico-poetic n care stt si tu eaz scrii toiul (descris de ideologia literar a, coli i curentului literar) i coordona tele esen iale ale cosmosului poetic interior care se instituie n su strat al mesaj ului artistic. Prin ac iunea func iei poetice, al crei con inut se nfemeiaza pe proiectar ea principiului echivalen elor din planul paradigmatic n plan sintagmatic" , dimens iu nea sintactic a textului lingvistic genereaz dimensiunea semantic a textului, dev enit literar, construind astfel referentul", care nu mai preexist, prii urmare, te stului. Celelalte func ii ale lim ii se vor desfura n condi iile impuse de acest refere nt specific, interior textului. La receptare, func ia expresiv nseamn reac ia citi torul ui la referentul interior al textului literar, pe fondul unei stri speciale de sp irit n procesul de decodificare a mesajului i mplinire a semnifica iei textului, star e numit foarte diferit de-a lungul timpului, de la catluirsis-ul anti chit ii la nl are etafizic' a lui Schopenhater si T. Mai or eseu i la ucuria estetic" a lu J. P. rrire* Condi ionat n un msur de individualitatea eiiiiorului, starea estetica" este determin t de tensiunea intern a rela iei dintre cosmosul intern al poetului - o iectivarea

n registrul stilistic ai lim ii, la nivelul stilurilor colec tive, aptei ic se situeaz la palul opus stilului tiin ific. La originea identit ii se afl situarea textului la mtretierea a dou sisteme; sistemul lim ii i ei, ceea ce determin dezvoltarea unor mu ta ii fnndamnetale n con inutul i. 1. Interac iunea func iilor lim ii

bele is i

eletrist .sale specifice sistemul art func iilor lim i

45 138

lui n Interiorul raportului text mesaj fi su iectivarea universului artitii in spa i ul cosmosului interior al citi torului. Sincronizarea tensionat a celor dou func ii, expresiv lpoetc, determina dinamica foarte complex degf suurii celor dou component tmQaatcriiJi comuna constituirea reconstituirea i mplinirea smuifi-

~ dezvoltarea strii eetetice Vrfaie, atu constituirea semnifica iei, cit i declan are i estetice, intercondi ionate, dar i relativ auto* nome, devin reale la receptare, n func ie de dezvoltarea la cititor a contiin ei existen ei unei reorganizri specifice a sistemului semiotic lingvistic intrat in interferen cu sis temul artelor. n oomunic area lingvistic neutr, cotidiana, decodifi carea' enun ului, se face pritr-o permanent a verificare a vor irii individuale cu lim a o considerat ca norm. n^m^ re tiin ficarea implic n plus cunoaterea de ctre receptor^ codului meJalingvr tiC propriu dom ului respectiv de coreei a re, n comunicarea estetica, BMM individual este con frunta t c ateml lim ii prin intermediul normeioglind care nu s if n ioneaza ea modelator ci ca. termen de mediere i poten are vor im, trun pics Rp .ifp de reorganizare a s lingvistic i a rela iilor dintre semne. n esen , cunoaterea _a1:sU.ca implic desfur nicrii din dou perspective, la modul ideal simul tane : lectura lingvistic^ enun ului, negarea lecturii lingvistice t recitirea enun ului i a aza principiului imaginii artice. "tt cunoaterea artistica cit i trirea estetica snt determinate n mod esen rtul tensionat dintre cele dou lecturi. Starea tensional este pregtit de o serie de elemente anticipatoare pentru cititor : titluri sau su titluri, generice : roman , nuvel, scrieri Uter a/re, dram, comedii, teatru, memorii, poeme etc. sau specifi ce : Enigma Otiliei, Mor ome ii e t c , elemente de arhitectur prozodic (mai evident etn poezie i teatru), su stantive proprii: Mihail Sadoveanu, Marin Pre, (. M. Zamfir escu, Matern Garagiale .a. :

Func ionarea ca anticipateri a acestor elemente implic, ns, cunoaterea de ctre cititor a uu cod e ^ l ^ g v ^ tic (fie si n rod superficial, ere tmite mai mult l a o mi ero er^ir^ adesea, dect la una tiin ific), in aza cruia s re in semnifica ia unOT te roman, comedie etc. sau sa situeze n sfere culturale specifice nume ca Pa vel Dan , tefan Bnulescu etc. sau titluri precum Alexandru Lpuneanu (pus n legtur cu 0. ISeg zi), Hani al (n rela ie cu Eug. Je eleaira), Delirul (n legtur cu M. Preda) etc. Cnd. a cest cod. metaMngvific lipsete sau rmne nefunc ional (ca n cazul numelor . Clinescu, A Odo escu sau I . Bar u), dezvoltarea strii tensionale ncepe o dat cu lectura lingvi stic a textului, n func ie de elemente prozodice (scene, acte^ n teatru), prin identi ficarea unor muta ii de adncime n structura semnului lingvistic si a desfurrii rela iilo dintre semne.' ) Muta iile Snt provocate de ac iunea principiului me taforic, care im plic tocmai anularea lecturii lingvistice a textului prinjreorganizarea rela iei di ntre vor ire (lim a actualizat ca lim ai artistici i sistemul lim ii actualizat ca norm (lim a literar). Are loc acum o du la func ionalizare a lim ii: de semnificare direct, prin corela ia semnificant semnificat (care poate fi, de asemenea reorga niz at, n aza aceluiai principiu metaforic, cnd semni ficatul devine un semniicant secund , orientnd fundamen tal constituirea seranifica iei) i de umufieare indirecta, prin poz a semnului n raport cu sistemul i cu norma. Fie c ac ioneaz la nivelul semnului indivi dual, fie i ac ioneaz la nivelul ansam lului de semne, constituire semnifica iei i dezv oltarea strii estetice snt fundamental condi ionate de codificarea i, apoi, decodific area textului in temeiul principiului metaforic. n mnuirea" semnului lingvistic, p rotagonitii co municrii estetice au pozi ii active complexe. Su iectul emi tor (scriitor ul) le selecteaz, reorganizeaz i com ina n func ie do universul de semnifica ii pe care urmeaz s-l desfoare prin textul literar, concomitent cu dezvol tarea strii estetice, d ar, su contient (sau contient e iar), > el face aceste opera ii i n func ie de personali tatea sa umana i creatoare. Receptorul (cititorul), la rndul su, decodific un enun ar tistic eutnd s identifice semnifi ca ia Central comunicat de un scriitor, dar o face, s contient, din perspectiva experien ei sale su iective, de via , cultural, artistic. 141 140

Jrlirrt a literar comun i mai cu seam n lim ajul oral, semnificant ni introduce, in p rocesul de setnnifcee, ate rezult n d in special din desrurarea func iei expresive a sp cial pe func iile poetic i expresiv nu ins lim ii; astea s adaug planului o iectiv icaa sen a total a celorlalte func ii, ci doar ponderea tfei pe care l corfiaonteaz sau nterpreteaz afectiv. n nensemnat n primul plan al structurrii textului i stilul eletr stic^ fr a lipsi cu totul acest tip de participare, aceasta, al mesajului artistic . flemnificantul introduce n procesul de semnificare date O pozi ie complex, varia i l n timp, ocup ftinc jfr conativ. Preocupat, n general, de cnstruii " m i v ^ | rez n ac iunea func iei poetice : organizarea semni ficant ului manifest, poten eaz i senai i eaz organi suini artistic al textului su, scriitorul procedeaz, n zarea semnificatulu i, iar din interdependen a celor dou tua ii speciale, la realizarea celor dou opera ii a le aciuW ' semiotic, selec ia i coinai&ur&k semnelor lingvistice, l j2 laturi ia nater e o semnifica ie deose it de semnificat. Semnificatul, apoi, are el nsui o natur speci fica i func ie d recepta. Acesta este un destinatar pp-zi^? complex, n raport cu situ n func ionarea V'VIui in literatura in mod expres i explicit educativ", n & inter e persuasiv, sau doar un receptor, dar lingvistic n lim a literar comun i n stilul tii fic (ca nu n mod a solut anonim, ci un receptor cu un anumit i n alte stiluri, de a ltfel). E l poate rmne ca atare sau statut social; alegoria de exemplu, metafora a lvziv, a a^ poate deveni semnificant secund, de un tip special, n afara IU. alt struct ri stilistice sau chiar o specie lterara ^ | rela iei de implica ie cu vreun complex so nor; n structura este fa ula intervin n textul literar mai ales datorit sa intern se instituie o stare tensional intre semantica lurii n considera ie de ctre scriitorul-e mi ator a existensa paradigmatic", de plan lingvistic, i cea sintagma teij^ pozi iei aee tui receptor special, institutionTza' tic^', de plan artistic. Specificul participrii sale, decisive, la constituirea semnifica iei este dat tocmai de aceast 2. Dinamica semnului lingvistic ge tensional ntre un sens propriu" i un sens meta foric", r? C rea comunicrii lingvistice n comunicare este n dinamica interioar a semnului lingvist ic, adic a tic implic, n cadrul creat de raportul de intercondi ioraportului dintre se mnificat i semnificant n procesul de nare dintre constituirea unei semnifica ii arti stice i desemnificare, s impune, ca definitorie pentru stilul ele voltarea strii est etice, desfurarea unor muta ii esen iale tristic, rela ia reprezentareimagine auditiv, de esen n structura intern a semnului lingvistic. individual, ntr-o permanent confruntare tensionat Fr a atinge gradul de specificitate al semnului poetic, n aza cruia lim aj ul poetic S organizeaz ca si> f cu rela ia concept imagine acustic, de esen social, c semiotic autononi, seninul lingvistic din stilul eletristic ce duce la pierder ea identit ii de plan paradigmatic a se distinge, prm dinamica sa intern n procesul d e semni semnului lingvistic. ficare, atit de semnul lingvistic din stilul tiin ific, cit i Dinamica intern a semnului lingvistic, n desfurarea de cel din lim a literar co mun. testului literar, impune dominarea mcleuh notioal Spre deose ire de stilul tiin if ic, n cel eletristic, de ctre zona reflexivit ii individuala detgrminnd mu scmnificitu nu mai ramine doar un simplu vehicul, ta ii, uneori fundamentale, n chiar natura n ucleului nomd)nsa l pentru transmiterea .. dar ioftal. n condi iile convertirii com lingvistice n a particija l contituirca ei. Semnifica ia este o rezultanta comunicare artistic, zona reflexivit ii individuale im a corela iei organice dintre semnificat i se mnificant. Prin aceasta, se anuleaz i echivalen a, specific semnului j pune textului caracter reflexiv n dezvoltarea trsturii lingvistic tiin ific, semnificatsemnifica ie. ( a stilului eletristic expresivitatea est etic. Prin participarea semnificantuh la procesul semnifi Beprezentnd capacitatea planului expresiei unui text crii, semnul lingvistic eletristic se apropie de cel din de a construi i revela universul sp ecific de sensuri artis lim a literar comun, i, mai mult, de cel din lim ajul tice i, concomitent, de a declana starefsstetie, expresivi* oral. Se deose ete de acesta pr in caracterul participrii, 1 142 143

tmte fi m ntemeia pe o are de trsturi proprii nmulj lingvistic n staul elet n/. Din punctul de vedere ui rela iei \ern| M'minrul j ^rimii^ uii.u isi tjotveu^ l sugM ICI C Uia ade ea, urna <a m fti roiul e.uelatie dialectice &&jo a iei e teSl de eano eare ete textul literar fint, eoare semn ngvit i c minim apecificul i Retnfic&ta prin pozi func ional e cjure o ocup aici J Ht(it asociaz UQ (tA^//,' .. ..: i i ( un pentru rturdmirea unei anumite semni ca ii minim pn nscrierea in text, pentru deaaurarca unei aum efif\CI ii gl> foft orice a diferite muttif B procesul de semnificare. Aceastaface textullingvisticnstilul elet ristic im ra dc il ln mod a solut. Gradul de traducti ili tate a tex? ului depinde d e genurile literare, care HC diferen iaz, intre altele, i din perspectiva ponderii p articiprii semnificant ului la lfl il.mrea. lemnifiea iei O J&/~"~ f><*l *' maim* a fiecrui HMiii v8XC este un fascicol de sensuri (ni nuan a jiemantice) rezultnd din sa in planul paradigmatic al lim ii na ionale (ea sistem, ca norm, a vor ire), n pla nul paraigta al lim ii scriitorului (considerat n raporturile sale cu lim a na ional nul sintagmatic al textului n care se nscrie, i toate acestea din perspectiva am il or protagoniti ai comunicSril estetice, dintre ear<> unul, reji^ptoruf, variagft ta infinit; araaui Jr a/.v a.i annifjcatifii, Polisemia semnu lui eletristic ni in c eirmifiea ta lu pire JuPj P ohiecLV concomitent eu o desfurare pectfic a raport cular i O H vrsai, dintre fenomenal i es.entiaL In uceaul d codificare mr tceste orul pn centreaz uim-en-aiu! m particular. esen ialul r fenome nal io ocesd d decodi tor i^ea sens invers f r, im cjtc puse m je/ |t) mpra purul vi<<H a e, esen iale Iau fecundare, din caro p ntok reconstruiete) ftnift^ati, dar J e l e pol, ree.instind o in mod creatc t sa denatu* 'd o. PHesl e eertar ii ltt stpan m ale c D 5M ii r i r :

ii iuhUJnh.a sa ific ti itu j e lennifieatei lnte su iectiv l o iectiv, caracteru igue* lalea i ndetermina/a gemnulu, drivltul din aceste p&ff ticularit i specifice principal a tuturora... l piarea activ a protagonitilor la procesul de s w n f i e , determin ^ecopi irea efflmm g, . MOJlflfil " nu rmine S&iodat e^l a scrdtor l gJtiJl fti nu e egal t } un cti tor la a il, elnd variaz n fune ie de t tl (cu IIr ) n cuie est/C receptat. VaaJfi: Iea (iemiu* cat poate fi su iect o parte cazurile de nereali^are a comunic>rii datorit ineapacitA ii cept ultti i pr d n1 f dfttele esen iale ale nemidfica iei textuloi artistie^variahilitatea semnifica iei e te determinat n mod Seclv de Viu'ia ilitatea relata,f dnl "nu.j'. i.. t\ H^tpnf a ,nunului fa dr luuma generalii. Ponderea i direc ia participrii eemnifica^tului la e oiiflti~ tuirea semiiiifica iei sr modific o dat cu modificri intf venite n organizarea normei n procesul de permanent frlutie a lim ii na ionale: sennele nq p imi l, S S p arra. lor in categoria araisrneQr rgionaliinelor sau (MOI M t din ulic categorii (e ec etc), gau pot pierde diferite valori, prin eerrven ioriHlizare^Ia acelai timp, semni ficatul poate cunoate modificri d < raita, att in sfera lui semantic^ determinare de evolu ia^ a J eundui lim ii na ionale, In func ie de evolu ia lociew ii, cit ma ales n de rea rela iei tenaionale dintre repre zentafe i concept, n fime ie de experien e variate t rite de urnara /6 in timpul scurs ntre ela orarea, enun ului i receptarea lui. f H ( t

n interdependen eu dezvoltarea, fttri ostetiee, t w i a ilitatea semnificw iei este d terminat totodat de r tta iile care intervin in ^ta lou general al Ifemtuii (l culturi onale i universale, pecu i d divetatea fpa iilor culturale i a timpului reeept&ri. tftrti de timpul i spa iu! fflijtgjj i n L^ ift se sW' ot ma/ uu la ni\ total%) nivelului lecturii lingvist ie( Dura, de e\einpiu pell cit itoru! reuran, R emnifica ia nuvelei lui < . Kegruxi Al &andrn Lt neanul, se constituie din dezvoltarea i raport tensionat ntre universul semantic construit de ie xt i uu referent 1 v 0 144 145

Oftl ^epoea lui Alexandru Lapuneanu), seninii itramei l u i Shakespeare, Regele Z , se d e c o l t a iu priorul raportului, de asemenea tensionat, dar in mod prin ac iunea func iei poetice, ntre structura roata a textului i referentul" intern univers ul sau antic. i 1 >ai\ indiferent de fato i in care ii are originea, varia iUea er mf lativ, fiind i n permanen a f m u t a t cu mnstunta smnificafiei, asigurata de rc ui dintre dimensiunea.semantic * i dimensiunea: sin a text ui Mi. 3. Raportul text ^ mesaj

Caracteristicile semnidui lingvistio in stilul eletristic dei etmina specificul organizrii lor, eare le i condi ioneaz, de ut fel. ntr-un raport de reciprocitate mai accentuat dect *tilul tiin ific, intrucit semnul lingvistic este artistic .--v prin m.>cnerea sa intr-un tex _.care devine ost ei ic. Nr; "is Semne ing itice care s fie t i i e e uii'erir ^^orrli,p.nnnmiu. Exista doar ,rela ii" virtuale n care, 11 intr semnele lingvistice >o MM iernile artistice, ' r s c nscriu n mod real n-u_ t cde c re i euoatere estetica. Si. mai exisa sem> devenite artis iie, ae prinu-se marca ap la stilul eletristic prn cunoatere*., Textul se constituie din gemne variate, cu valori i identit i diferite in plan paradigmatie f i care snt mipuse mior muta ii diver se i n plan sintagmatkS, Prin reia ii sintaf raatice, pe care le dezvolt n interiorul contextului stilistic cu care intr n raporturi de interdependen (mai .accentuat fiind direc ia dinspre context), nici unul din semne nu-i mai pstreaz identitatea din plan ul paradig matic. Chiar semnele nesupuse direct ac iunii principiului metaforic int r su raza de influen a celorlalte i a con textului n ansam lu. Bolul activ al protago nitilor comunicrii estetice in organizarea, semnelor lingvistice i din perspectiva des furrii func iei expresive a lim ii redimensioneaz in per* manen planul semantic al extului prin introducerea de date indirecte privind epoca in care este ela orat i cea .. in care este receptat, concep ia despre lume, societate . l art i gradul i tip ul de cultura etc. ale scriitorului i cititorului. Sfera de semni|ica ii a mesajulu ipe care ii : ?

Ji ine jex rtistic depaet aoua"' em>if,tiUn individuale ale semnelor minimale a ungra mesaje, specific semnului lngvT B stilul ti ini-di o gau In iirn a literar co -iziUiNt semnelor lingvistice minimala in nq rjjj^^ mai ales g d t a pariicnlarlta i pae ale C Qm ii tet e mgmHmkea Lerosm Primul atri ut, ntemeinduse pe zarea textului n func ie de capacitatea planului expresiei de a revela in mod suges tiv, recrendu-X planul semantic. Am iguitatea semantic a semnelor minimale devie fun c ional-sugestiv din perspectiva textului glo al, crd caracterul iterativ i retrospect iv al semnului lingvistic stilul eletristic tinde s anuleze contradic ia dintre su cei sivi atea liniar a semnif icantuiui i simultaneitatea semni ficatului. Semnifica ia glo al crete din permanent-, scriere, expansiune i reconstituire a semnifica iei sem nelor minimale, ntr-un proces de multiple convergen e i inter feren e : ntre semnifica ii e semnelor minimale, ale seninifica ulor minimale spre semnifica ia glo al, ntre semni & ca ia glo al i semnifica iile semnelor minimale alctui toare. De aici rezult o densit maxima atit a semnului minimal, ct i a textului finit, densitate sugestiv'?, in opo zi ie cu densitatea silogistic' specifica solului tiin ific (varianta textelor matemat ice) . Sil narea cunoaterii estetice su semnul verosimil 'termin caracterul specific al desfurrii procesului I gomnicare i n t r e s c r i i t o r emi tor si ciaiujnu-rece iu^;; , intre e pot exista diskinte irte inari su aspect .v:, PQrd s.)tal cultural nedeterminat, vana il i deschis al sg| p fica iex las li erm participarea atit a sc riitoruluicit m cititorului la pgocesul de semnicareL: semnifica i artistic (in perm anent mpletire cu starea poetic de care &\ determinat i pe care o determin) devine f.;a, (iar mip.tdeaa. n marginile verosim si ale aovu * stetic. Aceast area semnului lingvistic artistic n func ie de raportul cu pianul referen ial (punct d e plecare i de ajun gere, dar supus destructurar ii) i n func ie de lusciteie organic a semnifica iei sale n semnifica ia de ansam lu-- unui text finit. : r r 5 46 i ? : Ut

 

orul desfoar ii al Juna scrieri lundu-i ea pu net un ai sau pian de referin a mod T o uju! ie de genul literar i de concepvrsului oM<^tiVIexterQs* ceic doua unver fll i pu in inliteratura m^ adevr ----- / tl onalU ..i M ftt f i. vmlcj de la ntre areil supune, de fiecare dat, ecare alt itit r, avind, tea, fu vedere nu att sau nu numai posi ilul (sau pro a ilul) univers o iectiv punct de plecare t u scriitor, ei i universul o iectiv n care se situeaz i pe care i su iect iveaza el, cititorul. C omunicarea scriitor-emi ator - cititor^, receptor se rea lizeaz optim nufiiai "In in teriorul raportului particular {fenomenatj ^universal (esen ial), in aza unei mple tiri specifice a cunoaterii empirice cu cunoaterea lingvistic^ i$ cu cnoaterea artisti c. Cunoaterea artistic i lingvis tic implic din partea citi torului-receptor identific rea instan elor | WkMM din m^m glo al a urmtext il i dm Semnifica ia pari cestea in un, un rol hotrtor in procesul de semnificare i n fixarea constan telor se ca iei glo ale l au sim olurile, motivele* miturile & cror semnifica ie de adncime i poa e avea originea n fondul culturii spirituale na ionale sau universale, dar poate cu noate i dezvoltri specifice unui anumit scriitor, n oricare din situa ii, cititorul-r eceptor reconstruiete i mplinete semnifica ia m func ie de personalitatea sa afec tiv, electual i cultural, i de cadrul so^ctur care io condi ioneaz, dar p&synd n are semnelor literare emioomitentin sistemul lim ii i, prin ea (ca ie sim olica gag mitice), pe difw|e ^orizonturi" ale culturii umanit ii (universaU na ionale, litera/ tura scriitorului-emi &t^ VOIUJ r ter c .is, d < ti caracter limitat. ?

crgonul unor pe nelingviatice (poezia I. Ba u, ncheiere, de eternplu,3c ncheie cu de senul unui lieptagon, iar mai multe din poemele n proza su din ta letele lui G. Bo gza ncep sau sfrese cu desene n peni ). Prezen a acestor elemente extralingvistice difer s, sula aspect func ional, de ntre uin area lor n stilul tiin ific : n stilul eletris a este marc a jnividualitap scriitorului (sau personajului, n interiorul stilului m ti , n legtur cu esurarea func iei e^prey j p imp, care n sti tiin ific, este ma u func ia cognitiv. IA1 5. Raportul eu lim a literara-norma general din alte ist 4V Raportul eu sistemul lim ii Stilul eletristic rmine, in general, interiorul ^ster rnului lim ii na ionale. n fu nc ie de particularit i ale procesului ie semnificare, ns, in unele texte ptrund si 148

Zona de suprapunere a stilului eletristic cu lim a iterar comun este mairedus decit a oricrui alt stiL Stilul eletristic nu numai -i dezvolt la maximum zona *de nesup rapunere, dar intr chiar n opozi ie, nu numai cu stUul tiin ific, dar i cu lim a literar a comuna Gradul cei ma idic t dc opozi ie i i atinge | e | care i consti tuie, n lim ul poetic un sisl ein seni io ti-a. autonom. Devierea de la lim a literar comun-no rm general este determina ^jle specificul cunoaterii i comunicrii estetice i, lectu asta, de organizarea lingvis tic a textului atiste Qg doua ttlaUn'iHndameidale, e mai esea complementare: j al elementelor lingvistice selectate in mod ie scriitor din pianul paradigmatic al lim ii, 01 al elmentet r nflvi&tfrimp uss sertrului ooog esen iale pe care se dslatl semnifica iaJ scrieri literare.. Cele dou straturi snt c mai mult ea: (1) lim a a scriitor JsL i (2) lim a a personajelor sale. Distincta f iin> \ lr c las la & parte categoria elementelor lingvistice narative creatoare dc cad istoric i geografic, prezente in eh iar lim a eriitorului". Aceast organizare difer n func ie de scriitor i de genul literar. Distinc ia este foarte marcat, de exemplu, n te atrul lui CaragMc, dar este comptet noutralia n cel al lui Oamil ivtnvsou... Prin pr ima categorie de elemente, stilul eletristic se suprapune pin la confundare cu l im a literara comun. ? 149

ind ic n fixarea i expansiunea normei

Prin cea de- |gua categorie, deviaz de la norm intr-un proces d su ordonare a lim ii fa de exigen ele artei; i n legtur eu situarea textului artistic iu cadrele .U. real ingvistic, expresie a o s i m d u l u , se n.ocaza m prezentul aceluiai text sein n e mg iste apar ind la epoci diferite (arkul.,jne neoiogjsrae), la sfere gggle deose regionali Mted oturag (elemente populare] 3* Hoehue (ariroid, jargoiul diferite. Pri n. aceasta, |l| eeteste - e -dud cu eea mai mare acoperire hi lim a . na ional, fiin cins tuturor competentelor sale, prin anreg ^ | d d d ^ dialectale,, sociale ~ ' rama ice, procesul de comunicare artistic se desfoar cin ar prin excelenta pe cale oral. Raportul sfii colectsU^wl doc^

n regit t stift a I tiJ , stilul eletristic repre zint cei de-al doilea emene eose ire de stttuOtiin ific, care, pe msura formalizrii investiga ia tiin iftee se nchide tot mai mult n specificul su, stilul e3erra>t" ': fti prin descinderea cea mai a e celelalte ddurd ea i rata ue cele doua variante ale :r

Organizarea pe <lou c a t u r i a textului artistic rezult din dezvoltarea & inter iorul stiuljii eletritic a unor naj testri stilistice Se t dai.? fit ^tituind un rul general al dezvoltrii semnifica iei unei scrieri Inerare impune desfurarea ac iunii func iiior Iam ii nu mai la nivelul emit oi aiul-scriitor, ci jj la, cel al eniu .>naj. pf i l ^ crui expre sie este opera sa, i il g eli timjgj interio sqnaje mai m u l t a u mai pu in jdvduafcate, in f u n c i e d e v' r^onalitatei*' lo de fora creatoare a scriitorului. e , prin emi torul- p#fs#|, i indirect, prin em scriitor, care completeaz lingvistic ,,partea' celui din ii, un in tef a eletristic e emente ale lim ajului oral sau elemente .specifice celorlalte variante funej ale lim i i romane. Prin aeasta, pe de parte, stilul elerristic i dezvo structura cea mai eter gen, pe de | t a primete un roi i m p o r ^ n t n a mplficarea sfrei de cuprin dere ( au, mai exact, neutraigisX stffstic a lim ii lite rare comune. Expresie a unei perman ente interferen e lim aj scris lim aj oral, stilul eletristic m dezvolt deopotriv j n cadrul celor doua variante ale lim ii na ionale. Prin t e i iele ? t

Spre deose ire de literatura popular, expresie a origi nalit ii colective,' partculari t Ia principala a literaturii culte este a irmaregrorignait^^jn^f^^g^ Iar aceasta se az prin excelen " nivel stilistic. Spre deose ire oe stilul tiin ific, unde varia ilita tea individual este dominata si ca i anihilata demodelul stilului colectiv, nu ati t pentru c nu s-ar manifesta, cit peutra c varia ia atinge exclusiv pianul somniiican tidui, t stilul eletristic varia)i1ii< e idividna a este revela torie, intrucit d cesul complex al semnificrii, in desfurarea cruia se nscriu n mod organic i semnifi c l i semnificau tul. Stilul eletristic se caracterizeaz printr-o permanent -tare eon flictual" intre norma func ional l farma inirdua. Dea dinti, pe IigTt ele gec cia ea stilului, intervine la diferite intervale cu o serie de condi ionri de ordin estetic sau oeial-estetie, e re i au originea i votarea unei anumite ideologii lite sau general culturale i care iau forma concret a programului' estetic al unor scol i...i curente literare, Jestor condi ionri l i se-altur altele, relativ permanente, m: orelate celor din ii, de natur poetica i care se conjretizeaz n ,,orele diferitelor g literare. n func ie de toate acestea, stilul eletristic desfoar n interiorul su mai ulte variante, pe axa diacronic, interferen e ntre ele f e t ^^tetilc, realist, naturali ta sim olist etc), i pe a..va sincronic, de asemenea interfe ren e (a gemh ii ramat c ai,ti v, liric, opis tolar, menio aistic etc.) Variantele stilistice individuale, mai marcate sau mai terse, se c istl ide din dinamica inova ie tradi ie, prin care scriitor

"

"

ul actualizeaz Mmeeanimul^ stilului eletrisuc, din perspectiva diferitelor sale v ariante estetice i poetice i. rezult din modal particular In care acesta dez volt o s erie de raporturi imanente procesului de semnifi re: I ~ dintre nivelele lim ii, difitre planul expresiei i planul semantic, dintre universul, su iectiv i univers ul o iectiv. ? i5 n 150 151

propriu, ai stilurilor eoecim dar ea r e z u l t a n t a interactitanii nivelelor interioare, al stilurilor individuale i al sti lurilor interne. Dimensiunea stUist iciLa textului literar se i ' o a r l n t r u n cmp tensional pttieo-stilistic in are snt implicate identtateg^ sia func ional, in opozi ie cu cele lalte stilur lective) i cu lim a literar comun; )~ indfa^ualitatea stilistic a scrtorului, in opoz ecu lndvu lit te stilistic^ 7n diacronie i n sincronie,a celorlal i scriitori; ]h indi idualitatea stilistic a textului, in opozi ie cu alte texte ale scriitorului (Cel m ai iu it dintre pmntenij in raport cu Morome U, la M . Preda); f individualitatea stil istic a personajelor, n opozi ie uipte cu altele i cu planul naratorului. La nivelul stilurilor individuale snt actualizate figuri i procedee stilistice apar inind stilu lui elestristic din registrul lim ii na ionale sau d i n sistemul stilistic al al t . lim i, te legtur i cu desfurarea func iei expresiveContiantnLacesei func ii se cir rie deopotriv cul t u r i i i 'ilnziei scriitorului,_pe df o parte, SL.potji stil or tuui literar pe de alt parte, sau numai tradi iefnterare, ceea ce determin dezvoltare a unei stri tensionale, care conduce la nclcarea modelului stilistic anterior i chia r ia depirea limitelor sL emului de figuri i procedee stilistice. La mvelul stilurilor interne, snt actualizate, n raport cu desfurarea func iei poetice, figuri i procedee s tilistice,, din sistemul propriu j t i t o l u i individual confruntat n per manen cu sistemul stilului eletristic dezvoltat de lim a na ional i cu sistemul de figuri i procedee stilistice pro prii stilului eletristic din alte culturi. Cimpul tensio nal poetico-stilistic specific stilului ele tristic implic t o t o d a t o strati ficare a ac iunii func iilor lim ii. E x i s t un prim nivel al func iilor, cnd ac ioneaz ca func ii de gradul I . ; modul care orienteaz func ia stilis tic ierarhia celor ase i particulare ale lim ii fixeaz identitatea de stil.colectiv (fune ional).. Aceast i dentitate este marcat de preponderen a) func iei poetice, prin ac iunea creia se modific si natura func iei glo ale, care devine fune ie de comunicare i^xmoatfr^ aceasta^ }

func ia poetic nu rmne doar o func ie preponderent, ci i su ordoneaz i celelalte func esul de transfor mare a comunicrii lingvistice in comunicare literar. Se desfoar astfe l un al doilea nivel, la care ac ioneaz func iile de gradul I I , detrminnd crearea unu i stil n stil" n planul n a r a i u n i i ; exist, xpin, o ftge expresiv d entat de func ia poetic de gradul I , fntervinc n stilul conversa iei, la polul perso na j ului^mii to^ o tunel ie conativ de gradul I I , circum scris personajidui-intcrlocut or, o func ie poetic dc gradul I I , circumscris textului prin are jrsonaju^mi^ trans mesaj ptrsonajuluidetinatar s.annd. n interiorul acestui cmp tensional semantcopoet ensiunea stilistic a textului literar arc, ele fapt, natur poetico-stilistic ; figu rile, nicedeeIe 'marcie stilistice snt ) concomitent expresie a clrniSliL stilistice a scriitorului i expresie a mii vers di jremn tic al textului pe care T conBes TJ r mplicao confruntai*, cu un echili ru varia il d la un scriitor la altul, ntre func i o nalitatea ststia i un lon liudeu oe c a structurii sale. Arhaismul, de exemplu, ia A l . Qdo escu n primul rnd, o dominant a profilului su stilistic eru di ia (stil e udit) la C fegruzzi, ndeplinete doar o func ie poetic, n Alejcandru Lpuneanu. ) 7. Organizarea semnelor lingvistice din perspectiva nivelelor lim ii

Stratificarea intern a textului literar n func ie de planul naratorului i planul nara i itmii, eansruirea univer sului inantic in func ie de principiui eroimilului i al / Iii r ho pio^re nivelului sllor \ iividuale n di na, mi ca stiC^coctir it deschis ntre text i lim a na ional, considerat su toate aspectele ei. Prin aceasta coexist n planul paradigmatic al stilului ele tristic, ca orizont" de alegere, i n p lanul sintagmatic al * textului, ea orizont" de i p m e e , toate variantele lim ii na ionale- La toate nivelele lim ii, n stilul eletristic sis temul lim ii este a ctualizat in cea mai maia li eri ai e, ca o singur constrngere insu ordonarea ta de principiul gene rai care guverneaz procesul semnificrii in comunicarea* liteiu r : expresivitatea estetic'

152

tiin ific i cu cel pu licistic. B. Kclemen vor ete de pre ferin a stilului eletristic p entru pncle pcha te % tmpletfc frecvent eu niveluL :ode concre ii iar Gh. Bolocan nant, n pragma n special n accent, intonaQrifm. aceluiai stil, veruJjidia frIe a t c a r nai a lim ii, fon cinul, se caracterizeaz nare a raportului de frecvent a un r le&coffia printr-o permanent oscila ie* amintind, fie situa ia clin tieale n compara diasiaem stilisti n e r lim ajul f , ntre imagtee aiistic i imaginea audi ste dominat de adver , bslanv de . r i func ioneaz ca a a r e (ca ui ii tare minim ol i .h. fcictiv " la nivelul i mii l i n g v i s t i c a tex!ului literar. : l acestor concluzii este determinat in mod La nivelul lecturii artistice, prin d esfurarea func iei poe* o iectiv de oi e va particularit i prin care stilul eletristic t npun, ca. mrci itinctve structurile, l J | le distinge de celelalte stiluri . tice n care inr sunetul | itr i reeiii, eoniiBit / caracterul eterogen, dori md aiea sfc c M ezvd un rol activ n eon st rai rea. vmei luMor^ individuale^ rm ugestive pentru procesul semnificrii " j caracterul cel mai mo il, derivnd din str ins coreal declanrii ..Mariie< tcc". Prin desfurarea func iei lafic de i n f e j ^ dintre organizarea sfiJiMea a jexpresive la nivelul personi mai ales n varianta xtului artistic i concep ia estetica scriitorului. 'lsea a scrierilor dramatice, dar i n alte texte, ggi ;i participa la sugerarea unor strii afective sau atitifdii caract erul col mai dfii>S derivnd din organizarea caractiristiec aceluia j chiar la eon!ura , sugestiv. n iii iern a. textului artistic pe_.jni nutft straturi stilistice.. caract re. Dar tocmai caracterul nerelevant aOrecven ei unii ilor lexico-gramaticale interio rul utilului esic m I n egatur eu dezvoltarea , si ii ului n stil", eoexs . constit marc stilistic g nerie^ diferefi iindu-l nu numai n interiorul ilulri eletristic in a m lu, dar de stilul tiin ific (dominat de su stantiv, pronume relativ l n acelai fext, elemente apar inind la sisteme fonematice i umoral), de cel pu licisticjeamcterizat prin trccventai diferite : de lim literar comun, arhaice, populare, regpredominant a su sh..n rvuilui, lJc ival i si adver ului) nale. i n literatura ultimelor decenii , predomin elementele i de cel am^^ de su stantiv), i'e e aT de lim literar jggJB orrii textului. parte, din aceeai perspectiv a prezen ei tuturor pr ilor Celelaltecateg orii de elemente snt, de fapt, mai mult dect componente ale unor xizlrme, manifestr i ale unor structuri, ) -de vor ire, cele mai multe echili rate ca frecvent^ stil ul eletristic so opune celorlalte stiluri piift neexclpdere^ a r h i ^ , regiona le sa populare, interferen e cacea pecite iDrjectici, caro intervine mai ales ca urina comune forma t care o are semnificau tul ri func iei expresive n p n ppllr ni: clra, mcar, mini, nacpli etc. (Sadoveauu) U lipsete nici d i n planu 1 naratorului . prezint foarte rar fonenv n f p l i c e lim ii literarimunc si mai totdeauna doa r o uit organizare fonematic, n interiorul nespecifieitl ii de ansam lu a org&nizrii reflectnd, pffn frecvent si mi fa de norma gener:- morfologice a voca ularului st eletristic, se contureaz particularit i ale lim ii literare comune ntr-o epoc ante in^ uri definitorii ao variantelor si ilisiice de le? minate rioar, ale lim ajului pop ular sau ale unor graiuri. 4e diveri tea gen urilor li terare, de gotica < ;ie>r c rente literare (cu e&mt" dt'e ului in literatuiu rontiUi(i.cu cu dt .\ oiiare tic ru a ver ului suDstantvuuT, in Ii^.r^^ l^gt^ cu Concluziile rezultate din i atistic a predominarea sji stantivului H I Mterat a de av ngaid unor texte din perspe organizrii morfologice a vor.v fi p| cea sim olist) i de ptfiluric artistice individu ale. Acestea din urm se construiesc prin mpletirea coordo hularalui diferitelor sti luri m relative i neconvergcu e. Pefaru I . I . Stan i coL , n stilul eletristic prop c natelor universului semnificativ al textului cu coordonate su stantirului este cea mai sczut, n raport cu stilai afe concep iei estetice a seriiiornlui i ale poetici i direefiei 4 9 X0 7 i ? ; ? : r % 1 47 Nivelul onemtic 154 15

"

1, Teodoreauu, M . Sadoveanu, oo ogza, F n u Neagu,. de exemplu, predomina sa aat jectivul, in litera tura dina aJui L . JRe reanu sau St Preda, predomin ver ul .a.m.d defnitorii ea atare, prin prezen i frecven , cu excep ia interjec iei, pru Ie de vor ir volt mrci despecificitate, pentru stilurile individuale, dar si pentru stilul ^ t i s n ansam lu, prin sfera lor constitutiv (clase i sn cse lexicale) i prin flex e. me nt de toate relevant, in raport cu celelalte stiluri, selective, earae^rul at oi cuprinztor al stilului etristie, deschis piezen ei tuturor aeor i categoriilor inte majorit ii unit ilor excoiamcle prin aceasta rmine n sfera lim ii literare com prteaz, ns, prin apropierea de stilul conversa^ en specific lim ajului oral. IR 1 e pa ticulare in raport cu celelalte stiluri func io nale in treduce su stantivul, su a spectul claselor semantice, n legtur eu esfaurarel neei poetice, din perspectiva r ui fenomenal esen ial, predomin su stantivele concrete, mai ncrcate de sugestivitate S emnificativ i de virtu i estetice, prin deschiderea lor ctre reprezentri individuale. Eaportul de frecven dintre su stantive conc r e t e i su stantive a stracte difer d e la un stil individual la altul, dar predominant i definitorie pentru stilul func i onal eletristic rmine prezenta celor din ii. Frecven mai ridicat dect n celelalte stil ri, inclusiv eel tiin ific, cunosc su taee proprii, care ndeplinesc totodat, i ii;n ieo, din aceeai perspectiva a raportului particularuner ^ I n stilul tiin ific, prezen stantivelor proprii era impusa de principiul continuit ii enoaterii tiin ifice, ele int ervenind sau ca indicatori i liografici, sau ea sim oluri ale unor concepi o tii n ifice* n stilul eletristic, In legtur cu prin d p i ni estetic al indivalizrii tipi e, gmeraliza oare, Sstantivele proprii (n marea lor. majoritate amtroponime : nlftne , prenurau porecle i, n general, fr coresponden denotativ directa n planul realit ii e, ca n stilul tiin ific sau n cele lalte stiluri) exprima sau numai sugereaz., profilu ri carac terologice (morale i fizice), exprim sau provoac atitudini {ironie, satir, u mor, tandre e, compasiune etc), particip la procosul semnificrii* Snt exemplare, in a cest sens, i a ^ i l l proprii din textele lui V. ecsandri, I . Iu 1

Qragialf N. Filimon .a*, Depindu-i esen a denomina tiv specific, prin caracterul iv (proprip su stantivelor comune) , implicit n motivarea ei imologic u explicit n mo tivarea alctuirii, sutantivele proprii devin mrci ale stilului eletristic. 51 Flexiunea J

Speeimi si eleh'isic ntre celelalte suluri este dat de ij~ nscrierea flexiunii mpl a liin ii na ionale,J desfurarea integral a flexiunii, W /r convertirea sensurilor ramaticale n cmnpoene a'e semnificrii. In func ie de desfurarea raportului dintre m o iectiv i universul su iectiv n constituirea planului se mantic al textului, ca i d e organizarea lui pe straturi stilistice, pe lng categorii i forme flexiona specific e normei generale, intervin i n stilul eletristic forme arhaice., populare. reg ionale, familiale. : <Numele i pronumele

n clasa pronumelor, cele de polite e cunosc toate forinele, distri uite ca n stilul conversa iei, n func ie de pozi ia i rela iile sociale i afective dintre protagoniti^ de itudinea personaiului-emi tor fa de personajul-destinatar sau f a a d e o iectul comi micrii n stuI c tiei interior textului. n desfurarea la neul textulu oneaz func ia expresiv (.fi alte func ii!intern(e) textului, n planul personajului. n f exiunea cazual, prezen a voctvvQui WfimW aceeai apropiere a stilului eletristic de st ilul cversa fti din lim ajul oral. Vocativul marcheaz interven ia stilului copirarea iei ca modalitate e x i s t e n i a l ^ genul drama tic, sau ea ,. stil inftfeil"in pr oz, dezvolt si marcheaz componenta n c i dramatica a textului n a r a t i v : Pentr ce ajnfeetul tEue aa de amar, minm mea forat V (A. Ensso, p- 167). n pianul personaj elor, desfurarefunc iei expresive determin frecvent, ca n stilul conversa iei populare,

u stan ii vizarea prin vocativ a adjectivelor apreciativa marend componenta su ie ctiva a planului semantic a i enun ului sintactic : T u crezi ca aft 11 te ntre

pe

prpdUnlef" (, Be rani, Rscoala, p. 262), "Nu le mai vor i, ff rosue* (G. M. Zamf 0). Frecven a ridicat a ea/miilor personale dtivu^ i precedat de norfeml pe atit i unea, n si in cea pronominal, e determinat de o iectul specific cunoaterii i comun artistice universul ;uu n acelai timp, cazurile personale, intre care se inclte 51 vo eativuL devin mijloace de situare a cosmosului nonuman ntr-o perspectiv u m a n (s au umanizat), printr-un proces, explicit sau discret, de personificare : .. .Oltul nainteaz nc un timp spre m i a z z i . . . Nici 0 piedic n u - i taie calea, ci toat ra Bi se i, scldat n lumin, i se aterne nainte [ . . . ] " (Geo Bogza, p. 137). Geniti ul particip la construirea specificit ii flexiunii B stilul eletristic prin muta ii fu nc ionale si semantice esen iale intervenite frecvent n structura sintagmei n care se cuprinde, concomitent cu a andonarea pozi iei de regent, proprie lim ii literare c omune i celorlalte stiluri: se su ordoneaz unor su stantive care, scoase din pozi ia neutr si inexpresiv de atri ut prepozi ional, primesc relief semnificativ i func ie se nsili ilizatoare: [X*.] nainteaz n praful oselei [ . . ] " (Geo Bogza, p. 72). se su ordoneaz unor su stantive_.de provenien >>' ; e.fivala c,re i intensific participarea procesul semnificrii prin nl area de la func ia estetic de epitet jectival la cea de ep itet a solut: Soarele se ridica ncet senintatea adinc~al nstr a cerului" (M. Eminesc u, Proz literar, p. 72), , , [ . . .pornese s str at, ntr-o -'src, t o a t pustie ceanului [ . . . ] " (Geo Bogza, p. 55). se su ordoneaz unor su stantive cu care intr n tr-o reia (e metaforicii, prin dezvoltarea un B raport de 1 r o mpa ti 5 Iii a te n t re nivelul sintactic al sintagmei geni tivale i planul semantic, raport e sen ial n procesul de noatere i comunicare estetic : . . .ntr-un trziu, I va a r ra ia gal en a toamnei" (Geo Bogza, P [ . . . ] clcmd harfele ier urilor" (1. Teodo feanu, p. 32). dezvolta aceeai func ie, metaforic, i acuzai hui p r e p o z i i o n a l : , , [ . . . ] i asalteaz enorme valuri de piatr" (G 'Boza, pL 55). n textele cara terizate prin orali tale, dativ ui pronu melui persoij alnlocuie te adjectivul pose siv : ^Trai te s o ? Da f f i so . (M. Sadoveanu, p. 599). : 75

Expresie sugestiv a mullipliuarii ia, esu/, pj su stantivelor, intrhid in opozi ie cu singulara] ( al su stantivelor singula tantumji io mpletire % cu diferite grade de de minare, se nscrie isrel tr proces de convertire a sensurilor gramaticale n mmm .. ale zvoltrii semnifica iei eatetice ; Ar arii tna rou, plutele i plopii ddeau ochii peste spre n prinsuri vi ra iluzia, se mica, optind, vnt srecural rinele coapte ale Fanarul ui, pdurile de stuf acopere pamnt plutitor, iar pmntul ho i fr noroc peste nimeni n cldi altare . . . " (Fnu eag, p. 87). , ceruri lnde i vaste, pluguri singuratice , de la miaznoapte spre miazzi, a urine mr - ne de hum. Cnd trece peste ele, soarel mm atunci, oameni i animale se opresc " (Geo Boga p. 113), Vi, pduri, stnei roiatice cenuii, de calcar i negre prpstii, fiecare n parte i toa te l* loc, curg." . n cadrul descris de relativa .ne.dominare a for ue: , de singular, categoria gram atical a persoanei la pro ne- u se actua z ca frecvent, n .mod diferit, in fim ere d< iferitele variante stilistice ; n textele dramatice snr a-.-, i'eve persoanele I i a I -a, n cele narajixe pei.:._.-. a IJ-a. I n realizarea categoriei compara iei la adjecti v, super lativul mai ales deren iaz textele eletrtcfiu de . tiin ifice, pu lici prin sfera ampl a miiloaflei de exprimare, ntre care o trecven . {e(>se t an striieix v mc aforiee si procedeele populare : N I C U L I N A . . . ( furtun)" (G. M . Zamfir escu, p. 154), .Este o frmmm set de zi acu m cnd i s c r i u . . . O ucat de cer mia, a dar ce ucat l" (M. Eminescu, Proz literar, p. ll furtun de pomin... i-a smuls de pe coaste" (Geo a p. 48), Era un Empire de malion de toat (Mateiu I . Caragiale, p. 159 . T ;

'Ver ul Flexiunea ver al te pe de o p a r ie* s pa. ti iei de _itituir^m^^ ale stilu cl vMc, pe ae alta, spa iu de accentuare a. profilului stilistic proj legtur cu (ezvol cic poetice. MrIc distinctive, ale narativita ii\ ge dezv iterioruj categoriilor pt\r si tim* i^onsiitui-k^ I I M IHA 58

..ANl ]

gorii narative.. I n concep ia lui Benveniste , preluat in mod specific, n legtur eu c ai eforia timpului, de Ha raid Weinrich \ persoanl I i a Ti-a singurele n care se re a lizeaz categoria gramatical a persoanei, in concep ia lingvistic a iui Benveniste) i timpurile mai mult c perfectinierfeci y aris tul ~eondiona 1 u 1 tfi!u*az eara i, persoana a I l I a (noiipersoana, la Benveniste), prezet,... perfectul compus i vi i torul, timpuri eomen !a v* ., <^raet ei izeaz celelalte suluri. Si persoana i timpul se constituia n mrci distinctive afe sului eletristic, prin capacitatea pe care o a u dc a deveni o r ^ n t o a r e ale textului narativ in toat desf urarea opozi iilo or interne. Textul narativ poate ncepe eu imperfectul, de exemplu, sau cu mai mul t ca perfectul: Prin anii cincizeci, Chirii ncepuse s se refere din ce n ce mai des [ . . ( C . oiu, p. 7), care se impun ca 1 impuri organizatoare ale textului in a nsam lu, ceea ce este incom pati il cu specificul textului tiin ific* de exemplu, sa u administrativ. Hexiunea Ver al nscrie mai mult stilul eletristic n sfera ampl a l im ii na ionale, depind! limitele res rnse, temporal i >oeio-cuItura-l, alo. lim ii lite rare, mai ales prin i n e e n a lim ajului popular. Distri u ia categoriilor i form elor flexionare se con stituie mtr-una din cile principale de convertire a comu nicr ii lingvistice n comunicare estetic. Op iunea pentru forme pppulan "Sonate sau arha ice, ori selectarea I melor urmeaz organizarea pe straturistilistice a textului el tristic, precum _desfurarea specificit ii raportului dintre universul o iectiv t fad su iectiv al sem nifica iei textului literar. Formele aa haice intervin cu pre pondere n in texte do inspirai ic ktorieft i snt relativ indiferente la stratificare, lor tii istie. Oelo populare snt mai g e n e r a l e l o r frecven a cea mai mare o dezvelt n s crieri investignd eu mijloace estetice lumea satului sau cea I periferiei oraelor; ele acorda .ora li ta ta stilistic scrie r i i pe care o domin, indiferente la cel e doua straturi fun damentale, sau situeaz numai disc ursul personajelor n sfera li m ajului popular, atunci cnd planul naiaioralui rmne, din acestjpunct de v e d e r e , n t r e marginile lim ii literare. Op iunea pentru diferite sensuri gramaticale , conver tite n componente ale semnifica iei artistice, este orien t a t de ac iunea fu nc iei poetice, in legtur cu variantele 2 x r ] 7,

petice alestilului eletristic (gen dramatic, epic, liric, naamorialistic),.cu s tratificarea intern a textului i cu nsi desfurarea procesului de semnificare. Corela i ariant poeticwngramatical este cea rnai relativ, ntruct genurile literare nsei snt ren e, totui determin o anumit distri u ie : indica !-i . ui pre zent i imperativul sn frecvente n sUaliii riraju^ fo unde, mai mult cect n flexiunea pronominal, se afirm i predominare a persoanelor 1 i a II-a.; ft entyl ipd cati i eonjunciiv s persoana a_I I-a predomina ia eiAui 1jl'ic-: timpurile t r n t e ale indicativului, i, ntre aces tea, imperfectul n primul rnd i persoana I snt predominan e n genT pfn^i|,lat.ic ativ echili rat a tuturor timpurilor i modurilor, cu o preponderen a a persoanei a I l I - a caracterizez' l pp^ stratificarea intern a textului este specific genurilo pic i dramatic. Distri u ia sensurilor gramaticale ur meaz, n general, aceast stratific are, dar o i condi io neaz totodat. Distinc ia dintre vocea' naratorului i vocile person jelor se realizeaz la nivelul categoriilor gramaticale de persoan, mod i timp. n ge nul dramatic, vocea naratorului (prezent prin indica iile scenice, naratorul confun dndu-se aici cu dra maturgul) se caracterizeaz prin prezen a a solut a per soanei a Il recven a ridicat a gerunziului gi particip piului, a modului indicativ, mai ales ti mpul prezent, prin a sen a total a imperativului i prezumtivului, in fimp ce , vocea '' pp nnajp-lpr este deschis tuturor opozi iilor de persoana, numr, mod, timp. Predom in, totui, persoa nele I . si a l - a i prezentul indicativ, cr unctiv^ imecE P 7 5

genul epic exist unele distinc ii de ordin general: a sen a imperativului din vocea rwa toru, n opozi ie cu prezen a sa, n legtur cu prezen a tuturor formelor modale, n v elor; preponderen a persoanelor I i a I l - a n dialogul personajelor, fa a de oscila ii ntre persoana I i persoana a I l I - a n discursul narativ, oscila ii determinate de particularit ile stilistice ale autorului, de poetica lui, de tipul scrierii (roma n psihologie, roman o iectiv e t c ) , n legtur cu concep ia scriitorului despre vero simil i despre autenticitate n literatur, despre o iec tivare i sim olizare etc. Pero soan a I I - a nu este exclus, dar nu se constituia.dect foarte rar n cadru general

al vocii" naratorului. XP JL 7 77 7 160 161

r natura lor specifici. prxvanft i timpul sini,..de fa pt, categorii nqf sintactice tul lor se definete in raport cu. ac i u l comunicrii. Fura sa-i a andoneze aceast n a t u r , func ionind ea organizatoare ale textului literar, p$1R&^w i timpul se c onstituie, totodat, n si eletristic^in categorii narative i ca atare se ini pun oa mr i distinctive specifice. Opozi iile interne categoriilor de persoan i timp orien teaz procesul semnificrii, din perspectiva celor dou raporturi esen iale cunoaterii i comun icrii artistice : a) dintre universul .o iectiv i cel su iectiv^ ( ) dintre scriioru c iiator i citito rul-receptor. on ui P. intermediul unui enun estetic este c t de cunoatere i act de crea ie i trire 'ulsciitcr construiete i comunic o s^mnif urnd o re ea c o m p l e t , de caractere, siri i evenimente, componente ale unui uni vers care rezult din interferarea tensionat dialectic a o iectivului cu su iectivu l, a realii)ui cu imaginarul. Bci-cni^rul-citiior ptrunde in universul memjuf artiv i.ii prip aceeai diaeol ie, pe care Q eoniriint, niai mult su coit-iiem-, cu ma propri e, determinat de lumea sa su iectiv, din perectiv li lumea realului i dez vluie . El construiete semnifica ia pri te mediui strit eteti, provocat tocmai de confruna propriei dialeeiici rel-imagihar cu ceCdzvoltaj de scioitlematojv prin intermed ului se mantic al textului literar. LV m ta nt acestor complexe interferen e i confrun de raporturi, i n plamil nfttrii axliaice, ^emuifica ia se ce a si i.t uie, reconstit ^ i u pinej e., ie din 'Pers* pectiva veroslnuluj, ne din cea, a deschiderilor sim o lice, ?m jucrea, iu d r i t e mdi a |ltfMi. nnn g<: .ol tarea rela iei 8 ii a rea a unii hc_ pm^fl* L confer g&d ridicat ele auteni icaJaie le t >ate, Tex c : ersoana I re'e/in aici o pune a nar-. corului cp emi torul enun ului n pro iar citii orul-recc in or verific planul semantic ai enun ului cu planul rea iii a ii o iective. n scrierile defie-. tiina% emantiea peivmuei I c ani igu, t i t la emit ere, 102

ct, mai ales, la ^ p t a r e cililorul recepteaz enun ul fcn perspeeiiva unei reia ii, de up)unC Tscarat&, l d m mod vevc.nt tenld. s situeze ^rm frtli iLo dimpotriv, (lin perspecs i > unf^ ; > car^a scmaulicn persoanei I , ciad naratorul jproiectare a semanticii pifpai a IXl in eprcsi per soanei I . Ou contiin a ^etei mmt . rff'frjpi t&lci i or veriie tex tu 1 din Jo STOCtjv^ ^ftgnilu. . onfr a iunit cu Wona a l a I receptVmi i persoana a. l a afo gXi i m f l t o n a I narativi. D es Eurarea na ra iunii la persoana a I l I - a ecl ea zi glanul se antic al textului, implieind scriitorul i citito rul i n aparent aceeai activftate de asistare discret i direct, neparticipativ, la spectacolul lumii r e a l i m ^ n a De fapt, persoana a I I I a nu rmine in mod a solut expre sia neutf a o iectivului despre care comunic cei doi flotagoniti, emi tor i recepta; n planul semantic al perso anei a X I I -a se afl c\izva& i per tm I . a ni torului-scriitor. n literatura e dou perspective se mpe tesc uneori, ca n romanul lui t. Banule scu, Cartea milio nar i la polul emitere, persoana I este a naratorut , iar persoana a TIa^ a o iectului narrii; la receptare, citi torul nu mai asist doar o dat cu scriitorul la spectacolu l lumii realului-imaginar ; el urmrete concomitent procesul ela orrii nara iunii, cnd persoana I a naratorului se con fund cu persoana a I l I - a a scriitorului-ereato r. jfiS^ u^rea lumii ia o in^vru.Iu, care nu mai s> pffl \ ? Vosimlulu, ci semnifica | ii sim olice. * Interven ift persoanei % X discursul fttiv uc> urt L sensi ilizeaz iiiBcrerea textului artistic n procesul de comunicare, prin constru irea estetic unei rela ii dirgete, explicite, ,srn7/r>r- - cililor :*S u i nchipui ce a s zic a le sclda n IVstrft rote i e dou ori pe zi [ , . . ] ' ( I , Creaga, , scriitorul i apropie cititorul, n ela ora urrea lutra iuni, prin et^o.I...PU, se includ, ammdni pro a ca ul ii a< i ai p&ti Ha mai ine despre copilrie s^($tim L 4 n 1 n n 7 ? 1 85). m

comitent eu situarea u orizontul de ac iune a tune iei poetice-, caiegoria gramatical a persoanei ver ale (in legai ura. frecvent, cu persoana pronominal) dezvolt i un f ascicul amplu de valori stilistice componente ale procesului de constituire a se mnififctiilor particulare i de articulare a lor n semnifica ia glo al; persoanele a Jl -a i a I I I a , de exemplu, cnd intervin in discursul narato rului, desfurat la pers oana I , se constituie in : expresie a generalului ; Via a nsi e o stare de tranzit nt e natere i moarte.*, un peron unde te z a i s ocupi un loc ntr-un tren. . . eti fericit c ai prins un loc la clasa I sau la f e r e a s t r , . ( O . Pa Ier, p. 141}; e xpresiea persoanei I a naratorului, care |i apropie, n felul acesta, simpatetic, c i t i t o r u l : ns vai de omul care se ia p gnduri ! ite, cum te trage pe furi apa a adine; i din veselia cea mai mare, cazi deodat n ^uricioasa ntristare !" (Idem, p. 24) etc. Trsp cea mai complexa categorie grimaticaKL dez volt gu cel mai inalt de ate n stl ele tr Spre deose ire de cunoaterea empiric sau de cea HII ific, n ent distan dintre timpul textului, timpul emiterii lui i timpul receptrii, datorit car acterului lor o iectiv, n cunoaterea artistic, aceast distanta tinde s j j e anuleze n procesul de comunicare, n cunoaterea empiric sau n cea tiin ific, timpul tex tulu o realitate a sa, o i e c t i v a t defini il n func ie de momentul desfurrii comun crii. I n cunoaterea artiatlc, reggptorul desfiin eaz ,,grani ele impuse du momei:i ui c ornftmerii; el p t r u n d e n timpul (timpii) textului, in care i ,,dizolv'' propriu tp. Timpul gramatical nu se confunda cu timpul odalog{ ci este aoar o interpretare a acestuia, prin intermediul uaj viziuni umane care face disocieri n fluxul tempora l, a crui curgere este continu". Timpul artistic rezult dintr-o dinamic specifica st ilu lui eletristic, n t r e timpul gramatical i timpul ontologie* Totodat, spre de ose ire de comunicarea empirica, n comunicarea estetic timpul ontologic^ este o rez ultanta a confruntrii unui timp real eu un timp imaginar. Stilul eletristic i defi nete specific 1 pri consti tuirea timpului gramatical ntro categorie poetica, im plic d un alt sistem de opozi ii; se distinge ntre : timpul nara iunii (al personajelor s i c vcn mcnlc). ?5 t

Nivelul sintactic Ca i la celelalte nivele, organizarea semnelor lingvis tice n te xtul literar este determinat de existen a celor dou straturi stilistice fundamentale : planul naratorului i planul nara iunii, i, n legtur cu aceasta, de ac iunea func iei p ice. Nivelele sintactic i lexical accentueaz specificitatea stilului eletristic i prin dezvoltarea unei componente retorice; snt actualizate, n mod specific,. n inte riorul raportului dintre ac iunea func iei expresive si a^iunea func iei poetice, figu ri i procedee stilistice proprii lim a jului popular i lim ajului cult. Snt. specifi ce stilului eletristica a. caracterul deschis al organ izriL sin tactice, . mple tirea celor dou planuri stilistic -n ara i ve n I figuri" sintactice specifice, e. tr ansformarea topicii n instrument al proce sului de semnificare artistic, d. dezvolta rea de structuri ritmice i imagistice se mnificative. 55

i a. - Considerat n ansam lu, stilul eletristic este des hfo U o structurilor .sintac ice : .de la enun uri sin tactice exprimate adver ial sau ri rjecional, la fraze de mare amploare (ca n scrierile lui A i . tKioescu, GTUlinescu etc.) i tuturor tipurilor s emantic-informa ionale i modale d e j m i t i sintactice : enun iative, interogative^ (inclusiv retorice), exclamative, imperative etc. Prefererin a pentru o anumit str uctur sintactic sau pentru un anumit tip semantic-informa ional sau modal, ca fi prep onderen a unor anumite raport uri s in ta etice sau mij loace de exprimare a lor de scriu particularit i ale stilurilor individuale, n legtur cu perspectiva mai general a stilist ici i i poeticii unui curent literar, cu specificul uni versuluide semnifi ca ii al textului literar etc. fi. structura sintactic a unui text literar se desf oar func ie de vocea/.', i i t o x u l ^ ' persona jelor i de rela iile dintre ele. Din ac east perspectiv^ disting trei variante principale ale stilului eletristic : a text ului m^^^MMm oiului dramatic textului nrar ^'oveBti,' schi e, u\j^mme eiej. iau i a textului liric (poeme n versuri sau n proz), dar aceasta sparge, de a 164

fapt, limitele stilului eletristic pentru a se impune ca sis tem semiotic autono m lim ajul poetic n textele memorialistice exist un singur registru stilistic, cel al su iectului narator. I n textele dramaticei cele doua registre stilistice se organizeaz in planuri sintactice complementare, diferite func ional i structural. P lanul sintactic al autorului dramatic concretizat ) n indica ii regizorale este dom inat de structuri enun iative, cel mai adesea eliptice, preponderent nominale (su stantive^ adjective) sau ver al-nominale (gerunziu i participiu) i adver iale : ,, f >ICTOBUL (printre din i): ncepe iar antaj d./uoN (fier in i, ctre Magda) : Da-ai poate smulge de la m i n e . . . " (M. Se astian, p. 384). Enun urile sintactic e din acest plan snt expresia des furrii unei func ii dramaturgice a lim ii, prin care se explici tea z (in textul scris) i se genereaz (la punerea n scen a textului) manif estri ale func iei expresive a lim ii, la nivelul personajelor, i manifestri ale lim ajului cinetic sau situat ion al : V U L P A I N (CU o id, ridicnd ochii spre cer) m Oof 1 Mam, ma-m, m - a - m . . . (Ginat) Asta nu c dragoste pe capul meu, Ioane Sorcov nene! Plinge pe scaun, cu r ia n piept.) Asta nu e dragoste! E lestem i pier zanie *. ./SORCOVA (deschide gura, s spiiie cern i tremur uzele; lovete cu pumnul n g l, nciudai] : S fie-a dracului de inim !" (G. M . Zamfirescu, p. 90). Planul sintac tic al personajelor se desfoar, n linii ' esen iale, dup principiile lim ajului oral : predomin structuri interogative, exclamative, enun uri sintetice (adver e i interjec i i), construc ii eliptice, su ntelegeri etc. continuitatea semantic a enun urilor se co nstituie prin nscrierea unor ,,enun uri elementare", fragmentare, apar inind alternat iv protagonitilor comunicrii dialogate, n fraze glo ale", cu consecin ele care deriv de aici: P R O F E S O R U L (tresrind): PlecifmA : Deocamdat, /PROF E S O R U L ) : J A : Dar m roi ntoarce,mow, S O R U L : Cndf/MONA ;,liepede./FROVE^onvL Minet" (M. Se a stian, p. 191). Planul sintactic al dramaturgului are rolul o iectiv de a constr ui cadrul situa ional general i planul sintactic al personajelor. Uneori, ns, mai ale s prin desfurare

cadrului situa ional* particip in mod lfc,asemene* planului naratorului n proza artisti c, la procesul mncarii, prin ncrctura tensional semnificativ pe care o con ine e n sine chiar; n teatrul lui G. M.Zamfi rescu, de exemplu, cititorul este pregtit tcwio nal", pentru o anumit lectur a textului, nc de la distri u ie' SAM, un om ca mine, ca U e, ca el. J . [ . . . } * , S T A N , un om cumsecade ; P A VEI, un om care a suf erit; AQOV, un om care nu are nici un motiv s snfre A OW, omul istoriei I Y A R , omu l cu strmoi care au suferit i N C I T R E I S P R E Z E C E O A M E N I : unii ca m ine, al i a tine, mul i ca el.. fSAM, poveste ca mine, ca Hm, ou el..., pp. 161, 163) . Sintaxa iplan a textului dramatic scris devine sin tax mixt (n care se mpletesc act e ver ale cu acte ne ver ale, cinetice, i cu date situa ionale) n transpunerea textul ui n spectacol teatral. Prin aceasta, sintaxa textului teatral implic n structura e i de adncime o depire a cadrelor lingvistice, devenind polidimensional; dimen siunea ei lingvistic este fundamental condi ionat de interferen a dimensiunilor nelingvistice . n proza artistic, cele dou straturi stilistice dezvolt configura ii specifice deter minate de raporturile n care intr n permanen unul cu altul. Stratul stilistic al nara torului este predominant prin extindere i dominator asupra stratului stilistic al perso najelor, pe care i-1 su ordoneaz in mod frecvent. E l descrie un prim-plan s intactic, al narrii, care se caracteri zeaz printr-o desfurare continu su raport sema ntic i su raportul expresiei deopotriv. Stratul stilistic al personajelor descrie oel de-al doilea pian sintactic, eu organizare dialogat, ca n textul dra matic sau ea n lim ajul oral, dar fr autonomia de aici. Importurile diferite dintre cele dou straturi stilistice deermiu organizarea ditert in enun a planurilor sin tactice coresp unztoare, prin figuri sintactice^ specifice : 1

stil (vor ire) direct f): planul sintactic al narato rului se constituie ntr-un aux iliar al planului sintactic al personajelor, a crui structur este condi ionat de des fu area de gradul al l - l e a a func iilor lim ii, n legtur cu desfurarea, de gradul I , a func iei poetice; se concre tizeaz n propozi ii sau fraze incidente, construite n aza tinor ver e de declara ie, prin care se o iectiveaz, lexical, 173

172

func ia expresiv a lim ii, realizata, in comunicarea oral, la nivel fonetic ii Apoi, dac ne-om tot lsa ca atunci, vezi ine c ne-or alunga! Jcu gros fi ursuz Triton Guju .' De ce s ne lsm f, . . Sa nu ne lsm !.. f C nu sintem c i i n i ! iz ucnir de-a va mai mul i'* (. Re reanu, Rscoala, p. 350)- Mai mult dect prin ver e, func ia expresiv s e o iectiveaz prin determinrile aces tora : D-apoi c nimeni nu ade, cucoane, c mun o i destul, dar i d-str tre uie s ne mai a j u t a i ! zise r Serafim Mogo domol si ho trt." ( L . E e reanu, I idem p. 262), F u n c i a expresiva se poate manifesta co ncomitent, ca func ie de gradul I , la nivelul lexical al componen ilor planului sin tactic al naratorului i, ca func ie de gradul al l-lea, la nivelul lexical i fonetic al componen ilor planului sintactic al personajelor: ,, Vai de mine, ce sa m faaaac se oci uta, acoperindu-i fata cu miin le/ (Pavel Dan, p . 141), Prin desfurarea vo r irii directe n continuitate, iar interven ia ver elor de declara ie, raportul dintre cele d o u planuri sintactice se estompeaz, enun ul nerendu-se de drama ticitate : ~ E i , spune-mi ce v e z i . . . / sl e un r z o i . . . / Da, ine, rz oi e i la n o i . . . Une i merge gindul S nu-mi vor eti de rz oiul de la noi. .1 E un rz oi a o?/ Da, nite oameni forfo tesc n jurai unui fel de cal troian. Dar nu e un cal E un p r o i e c t i l . . . " (Marin Preda, Delirul, p. 197); I(vor ire j indirect () : planul sintactic al u ra i oltse constituie ntrun m o d i f i c a t o r al plaffll sintactic al personajelor. Prin intermediul acelorai ver e de declara ie (i al altor a) i prin conjunc ii de su ordo nare este anulat autonomia enun ului planului sintactic al personajelor; concomitent cu o serie de transformri ale componentelor ver ale i pronominale , propozi iile m frazele de aici se asociaz, prin su ordonare, n const roirea unei fraze unice, situat n planul sintactic al nan orului : i spuse celui por nit s o asculte s nu cread c lumea s-a linitit cu nuiala dac 1-a vzut la cimitir cu onul i dac au vrut s n eleag c el a ncercai., iui r un . tel sau altul, s pedepseasc ." (. M. Sadovcanu, * p. 281). Con inutul func iei expresive (in care se suprapun ele d o u trepte, de gradul I i de gradul al II-lea implic a iwt d o u perspective a pl anului personajelor, descris prin f r 57

con inutul lexical al ver elor de declara ie et min i ilor afestora, i a planului ical i gram&tal (modal) al ver elor agente : D u p zece ani, prin vara lui 1967, av adta, atras de istoria apocrifa, pfeUnea c inferase n posewa unor date ce 1-ar fi p utut interesa direct pe comandor." (C. oiu, p. 278) ; sUl (vjne indirect (j li er (a. ) p?L.jntatic al ttaraforolui, fr a se mai servi de ver e de_ declara ie, eite (cl u totdeauna) un mxli^atox: ai pUnaui ntctie. al personajelor, la nivelul categoriilor ^roal i numr. $esu5ordonindu-se eonjunefionai planului sin tactic al naratorului, pla nul sintactic al personajelor expresie a unor medita ii interioare se nscrie n proce sul de semnificare artistic tocmai prin rolul pe care l are in dizolvarea identit ii cu sine a am elor planuri sintactice care se interfereaz pn la situarea n am i guitat e a hotarelor" dintre ele : Deodat Lungu tu cu palma n irou i se uit la fostul cazan iu cu o expresie ntre toare. Jr ' clar? n elesese? Era mv& umit li spusese n esen a ce ra de spus, iar ceea ce se mai putea aduga i se puteau aduga multe nu mai era neces ar. Sau mai era ceva? (M. Preda, Risipitorii, p. 246), Atunci o ciud amarnic l frmirf ta. f Numai ovini snt pe Iume ? i iar se cznea, aa or , s o afle". (V. v iculec p ast figur sintactic este specific n mod a solut 'Utilului eletristic, raportat att la celelalte stiluri, ct i la lim a literar comun. s il/vorbire) dArec ( ) I e.gat () induse pe ver e ele declara ie (sau pe altele asimilate lor), planul sintactic .al naratorului rsi su ordoneaz con]unc ional planul sintactic al personajelor, fr a dete rmina Totdeauna modificri la nivelul categoriilor"gramaticale de persoan si nrnnr\ structura/ specific lim ajului oral. sRza n continuitatea aceleiai fraze vor irea dire t a persona jului cu vor irea indirect a naratorului, pe care tinde s-o domine, dez voltnd o accentuat stare tensional ; Pri marul vru s o ia ca la instruc ie. nghelina s perie i se a p r c t r e u i e % -i m a i f i v z u f i a l i o a m e n i , d o a r c l r e i i n u se f e r e a u i n i c i n-a v e a u de c e , . " (L. R e reanu, liscoaia, p . 63). 174

Speci ice (stilul indirect li er) sau devenite specifice v stilul direct, staul indirect, stilul direct legat) stilului eletristic i n general, prin prezen i func i i, aceste figuri, prin care se organizeaz sintactic cele dou registre funda mentale (al naratorului i al personajelor), contruiesc proiii uri stilistice fundamental e prin modalit ile particulare de realizare i mpletire ntre ele. n ^ t e x t e l e ^ d e introspec ie psikologca, p 1,mal pp naiekgeste urinat doilea pian al naratorului : , t)are numai proprietaiea mcTduaa asupra pmntulu poate fi sin gurul punct de sprijin al unui astfel de r a n ? m-ani n tre at. N u s-ar putea i altfel P M. Preda, Risipito rii, p. 243). I n enun urile accentuat analitice, narativ polidirnensionale, planu l sintactic al personajelor se constituie ntr-un secund plan narativ i genereaz un al doilea plan sintac tic al personajelor: - Faci ne grozavu acu, dup ce te-ai vzut oier i t u , aici, la moie C nu se dumireau nici ranii, i m-au ntre at ziua-ntreag c e adevrat c e moia ta. Se mirau ei, c doar pn mai ieri te tiau alergnd pentru st " ( I . M . Sadoveanu, p. 279). Mai ales n literatura modern, trecerile de la un t ip de vor i g la alttind s anuleze definitiv distinc ia dintre cele dou planuri stilis tice : Jgi am rugat-o sa tac: Tact Mria i-am spus, i ea s-a speriat, a nghe at, niciod at nu m-a vzut atit de crunt la suflet i a nghe at, cum i explic i ce s i explic?" ( n iuFulga, p. 273); Cine v-a spus! m-a ntre at el lundu-i rusc ochelarii de la ochi i nterogndu-m fr ncredere, dar totui curios. Ei? Cine mi spusese? Niculescu? Te pomenet idiot u-sta. . .Ce s fac acuma cu spusele lui Niculescu, n fata unui func ionar care avea scripte cu date precisei n realitate nu tiusem nimic clar despre salariul meu , ct era, ci te zile lucrasem i dac mai aveam sau nu ceva de primit. Ce pot s fac? mam ntre at. N-am de unde s-i dau lui Diaconescu anii napoi. i vizitele mele la el au ncetat." (M. Preda, Via a ea o prad, p. 235). e. Ac iunea func iilor poetic i expresiv lim ii determin transformarea caracterului relativ li er al topicii sintactice, n lim a romn, ntr-una din modalit ile de constituire a semnifica iei artistice i de decla re a si arii poetice, la receptare. Bmnnd n interiorul topicii ,,o iective" sau spr gn limitele mai pu in elastice ale acesteia (mai alee ia f

nivelul frazei), pozi ia diferitelor unit i sintactice (part de propozi ie sau propozi ii ) n organizarea enun ului re flect i determin t o t o d a t : perspectiva poetic a te lui: epic-narativ, lirica, dramatic, n strns legtur i cu modalitatea sintactic: enun exclamativ, imperativ, optativ, interogativ-retoric etc.; structura ritmic a planului expresiei, nu indepen denta de desfurarea planului semantic; expresivitatea specif ic, generic, rezultnd din opo zi ia cu lim a literar comun; reliefarea particular, sem icativ, a componen telor care au sau primesc pondere deose it n constituirea univers ului artistic, prin desfurarea conflictelor, a con fruntrilor de caractere, a strilor tensionale interioare etc., att n planul naratorului, ct i n planul personajelor; or dinea cuvintelor i a propozi iilor, precum i a celor doua planuri sintactice fundame ntale (al naratorului i al perso najelor) se afl n rela ii de interdependen cu modali ea sintactic i cu diferite figuri de construc ie" ; elipsa, dislocarea, repeti ia etc. n afara valorilor stilistico-poetice rezultnd din ac iunea func iilor poetic i expresiv asupra ordinii unit ilor sintactice n structura enun ului, la nivel macrosmtaetie (al textului, n ansam lu), procesul semnificrii textului literar este fundamental cond i ionat de raportul dintre desfurarea lui sintactic (jalonat de nceput, A r i i , succ sivitatea capitolelor, alineatelor etc.) i dezvoltarea planului semantic (delimit at temporal i spa ial). Raportul se poate caracteriza prin simetrie ntre cele dou pla nuri sau printr-o stare de conflictiialitate intresuccesiunea, totdeauna linear, a enun rilor sintaefie i a unit ilor sintactic-narative, n planul expresiei, i ordi ne nologic-evenimen ial din planul semantic al tex tului, care se poate desfura n continui tate (prospectiv^ retrospectiv sau prin mpletirea am elor perspective, ea n Cel mai iu it dintre pamni, de M . Preda), sau n discontinuitate (ca. n Amintiri din copilrie e I . Creang, de exemplu). Diferitele variante ale raportului stau n legtur eu indiv idualitatea poetico-stilistic a textului. Aa., de exemplu, caracterul de nuvel fant astic ai crea iei lui Eminescu Srmanul onis este marcat, ntre altele, de dezvoltare unu raport eonflictual, la nivelul frazei* inire 177 176

mie : , . , Bucuria, uimirea i strngea sufletul . in cei, nce pBJipiu cel ro m l afani K prefcu ntr-uu eer rumenit de apunerea soarelui. >ra lungit pe o mpie cosita, jinul cldit mirosea [ . . . Kminesn .roz literara, p. '>?), tntrind direct iu connuit atea sintactic a textului (care descrie ver al tem porali ta tea i spa iaUtalea Dioni s) fraza Ml era lungit pe a cmpie ms etc. (in discontinuitate semantic cu frazele an terioare: Aerul era lnd i vratic, iar razele lunei, ptrunzind n camera l u i Bionis, iz eau fa a sa p a l i d . . I idem) introduce n simultaneitate semantic temporalita tea si spa ialitatea Dan. Se sugereaz astfel caracterul su iectiv al temporali ta ii i spa ialit ii, expresie a coe xisten ei celor cfpu identit i Dionis i Dan ntr-o singur alitate. Prezen a acestui t i p de desfurare, tensionat, a ra portului dintre structur a sintactic a textului i planul lui semantic marcheaz apartenen a acestuia la stilul ele tristic i se constituie in trstur distinctiv a literaturii fantastice. d. Xivelul sintactic determin n mod esen ial profilul stil ului eletristic ntre celelalte vari ante func ionale ale lim ii determinnd t o t o d a t varia ilitatea distinctiv a sti lurilor individuale i prin condi ia sa de spa iu originar i do manifestare a ritmului, esen a stilului" ( I . L . Oara giale). Exist, i n stilul eletristic, o diversitate nelimitat de -organizare sintactic a enun ului, n strinsa interdependent eu anumite de sfurri ritmice, generat n func ie i de cel- dou registre stilistice, de raportul dint mporalitatea discursiv" descris de structura ver al a tex tului i temporalitatea (i de sitatea) evenimen ial' din planul su semantic. Pe ling diferitele modalit i de organizar i desfu rare a unit ilor i raporturilor sintact ice (enun uri nomi nale sau ver ale, adver iale sau interj ee ion ale, de ampl desfurare sau concentrate n dimensiuni mini me: raporturi de coordonare sau de su ordonare, realizate j o ne tio nai sau pri n juxtapunere etc.) i n cadrul creat de acestea, se dezvolt diferite categorii de s tructuri care w constituie n figuri sintactice cu rol definitoriu n procesul de se mnificare i n marcarea stilistic a t e x t u l u i : elipsa, repeti ia, antiteza, dis locarea, anacolutul etc. Prezente M f

i n lim ajul oral, ca expresie spontana a unor tive sau determinate de particulari t i ale desfur comunicrii lingvistice pe cale oral, figurile de construc ie" rnim c unc ie doar n planul pergonajeiar, dar i aici ca stil n stil", i n planul naratorului ele m struiesc diferite e s .tiv tjii narativ : ammkt sau si atic, continu sa i ilizsd, prin plnui expresiei, ritmuri interioare, care orienteaz n mod decisiv ati t constituirea semnifica iei artistice, elft i dezvoltarea strii estetice. Su ac iune a principiului metaforic,, raporturile *intactice se dezvolta s ru ri imagistice* n spa iul crora se contrunt un univers real cu unul imaginea?; n nteri ruTehun ului se d olt un raport de incompati il-v at ntre rela ia sintactic i planul semantic al unit aor exi cale implicate. Adjectivul, intrat ntr-un raport de su ordonare atri utiv, se i mpune ca epitet, expresie a unei modalit i su iective de a percepe (sau de a propun e) date ale I r a n o iective situate ntr-un univers su iectiv: In panul domol al calului, Vitoria cugeta cu privirile posomorf.' | M . Sadoveanu, p. 589), Lumina cd ea i se ridica asupra lui ca o vsl ezmetic." (Fnu Neagu, p. 155), Baportul de su ordo nare comparativ se convertete n compara ie stilistic determinnd dezvoltarea unei stif t nsionale ntre dou reprezentri: Cm spatele gr ovi pur tind pe umr prosopul, ea pe un dr apel strns dup un miting, cnd toat lumea se ntoarce linitit la realitatea curent" (C. , p. 208), Zara mirosea ca isericile de lemn peste care se scutur merii..." (Fnu eagu , p. 14i ,, Stranie viziune ave i despre om, domnule anchetatori De parc n fiecare sar juca & partid de ah" (Lauretiu Fulga, p. 443), Adevrat c i-au pus pistolul n ceata au mpucat-o, dar a fost ca i cum ar fi mpucat o flacra, o. idee*" (Idem, p. 464). Star ea tensional atinge nivelul maxim cnd raportul sintactic dezvolt structuri metafori ce, expresia cea mai acut a confruntrii dintre universul real i universul imaginar. Prin raporturile de predica ie i de apozi ie, con onente ale universului semantic a-l textului primesc o identitate ncrcat estetic, cu care se nscriu n procesul de semnif icare artistic: P e n t r u el, n clipa aia,, ela era 178

p eafo inev ifirat o mul ime de greieri iera i"^ (FftBto Heagu, p. 48), Se apropie d ra ele ntinse : antene n ntuneric..." (G. M. lamfireseu, p. 133). Starea e epftti i intre func ia sintactic pe care o condi ioneaz raportul de H ordonare (mai ales, dar i e el de interdependen ) i planul semantic al terme nilor eottStituien i se rezolv'' esteti prin extinderea me taforei de la ver ul-predicat la complement (sau su iect): Fer estrele suferir o como ie, lemnul din pere i ncepu s se vaite, s scheaune, $-i deschid ." (Fnu Keagu, p. 103), prin convertirea raportului atri utiv (de posdssie, aparte nen etc.) ntr-un raport de identificare: . A v a e i l e intrar cu pieptul n troieni, lund n coarne tpi e ntunerie" (Idem, p. 159) . . . ] Trunchiul masiv al luminii, car e acum era pivni a dezndejdii lni (Idem, p. 155) etc* r

Nivelul lexical Determinat de specificul cunoaterii i comunicrii estetice i, derivnd d e aici, de organizarea textului artistic pe cele dou registre stilistice, al nara torului (narrii) i al personajelor (nara iunii), structura lexical a stilului ele tri stic se caracterizeaz prin : a. deschidere ctre toate categoriile lexicale, deopo t riv, pe ax diacronic i pe ax sincronic^ . concentrare minim, c. dezvoltarea sinon , . polisemia termenilor lexicali, e. sfrmarea, prin metafor, a , r a n i e l o r " semanI tic-lexicale dintre cmpurile semantice ale voca ularului lim ii literare. a. Aflat n cea mai strns corela ie cu via a, mate rial i spiritual, a societ ii, vo im ii literare comune se caracterizeaz printr-o micare, lent i mai greu sesiza il de vor itor, dar permanent. O serie de termeni ies din circula ie odat cu depirea de ctre socie tate a realit ilor pe care le denumeau sau din alte motive, trecnd n voca ularul pasiv al lim ii. Apari ia unor noi componente n realitatea extralingvistic sau a un or noi date n perceperea realit ii o iective determin crearea 180

fvmen eau introducerea de neologisme lim i sau de cuvinte din lim ajul popular sa u chiar din graiuri i din texte Vechi. Pe de alt parte, eonstituindu-se ltr-un aspr it, exponen ial al lim ii na ionale, lim a literar comun a eliminat din componen a voca ularului su elemente apar* innd graiurilor, lim ajului popular sau purtnd amprenta l im ajului familiar. Intruct se situeaz n sfera lim ii literare comune, stilul elet ristic nu rmine indiferent nici la micarea di n interiorul voca ularului su, nici l a caracterul selectiv al categoriilor lexicale. n acelai timp, ns, n ceea ce m I e p rofilul su specific, el se deschide tuturor categoriilor lexicale, indiferent de pozi ia acestora n istoria lim ii na ionale sau n raport cu lim a literar comuna. Preze n a n textul literar a diferitelor categorii de ter meni : arhaisme, regionalisme, n eologisme, elemente argo tice, de jargon etc. i afl originea, pe de o parte, in ac iu n ea func iei expresive, iar, pe de alta, n ac iunea func iei uoetiee. Din perspectiva fu nc iei expresive, naratorul se afl n deplin li ertate de alegere a termenilor din pos i ilit ile oferite de lim a na ional; alegerea este determinat, contient sau su contie de nivelul i tipul su de cul tur:, de preferin ele sale, de ordin cultural, lingvisti c, poetic etc. Frecven a ridicat a arhaismelor in scenele istorice" ale lui Odo escu reflect specificul preocuprilor sale tiin ifice. Frecven a neologismelor, mai ales de ori gine italian, n scrierile lui G. Clinescu, i are explica ia n vastul orizont cultu al scriitorului-savant i n inte resul deose it artat culturii italiene .a.m.d. Din p erspectiva func iei poetice, naratorul este mai pu in li er n alegerea termenilor. Al egerea categoriilor lexicale, a termenilor chiar, este orientat de legea estetic a verosimilului care ia forma realismului lingvistic; ter menii arhaici, argotici, neologici etc. snt ceru i de nsui procesul de semnificare, ei snt selecta i n func ie d apa citatea lor de a reconstitui estetic o anumit epoc, de a evoca un anumit mediu soeio-cultural, lingvistic etc. Majoritatea intervin n registrul artistic al pers onajelor, dar nu lipsesc nici din registrul naratorului care i aeord" structura lexi cal la exigen ele con inutului operei literare. . Li ertatea pe care o are scriitoru l de a introduce in scrisul su termeni lexicali din toate sferele lim ii na io

* em ie i n condi ie fundamental a afirmrii t ulu indi vi dual, iar utilului eletr i i determin o tstic definitorie concentrare minim; //n numr cita i lexicale^ M un nu minim de. frecmmf eschid<ea relativ li era ctre toate categorii! ale lim ii na ional e asigur voca ularului stilului ic o m a r e . o g i e semantic i o expresivitate &, concretizate in dezvoltarea unor serii varia ile eftl sinonimi i, prin aceast a, a unui amplu registru i e semantice. d n Desfurarea seriilor de sinonime permite s crii torului s sensi ilizeze sugestiv direc ii ale procesului de semnificare, n aspi ra ia permanenta de motivare a semnului lingvis tic, a ti! din perspectiva rela iilor sate externe, ct i din cea a raportului intern dintre semnificat i semnificam. Din prima perspectiva, alegerea sinonimelor st n legtur cu capacitatea lor de a reconst itui lingvistic medii socioculturale i de a individualiza caractere : ,,Mn-mieaf ad ucea sacul cu haleal) i ucenicul tren ele de dormit '. (K. Bar u, Groapa, p. 2 J, A pus n traist lum chirul)uri. alturi de merinde (V. Voieun lescu, p* 127); i cum m scol, t m i trimete mama eu demncare in arin." ( I . Creang, p. 35), S amine pentru mai iu lmurirea acestor mprejurri" (1. L. Caragiale, Opere, voi. I I I , p. 35), D u p salutrile o liga torie n aa cireutMtanf, doamna face, cu o sfor are eroic^ doi pai[ < . L . Caragiale, Opere, vot. I I , p. 486), Cum ia o ii.uf de asamac, ncepe s taie piroane" (Kngeu Bar a, I idem, p. 270), "Nu min eam-, de trei zile se fcuser n e v z u i " (Mateiu I . Caragiale, >. 197), [Aglaie] . . .Cred ei c dac eti major eu te las s-i a t joc de tine orice strj&atu . . . i t n i c ] . C i s-a., dat, m mg, J are de-a face cu o femeie de moravuri uoare... ( O . CincHcu, p. 148).. Din perspec tiva a doua, alegerea si t ioni orelor si a in legtur cu capacitatea lor de n u a n a r e semanticii i t for a lor sugestiv, derivtod fie din structura semnificautului sau din plasticitatea reprezentrilor provocate de semnificat: I n s u l cumin it dm launi rul l u i , cate atep tam ntr-un ungher al eznei mpu ite de u t u r , iei. Voiculecu, p. 230), Adic se straniu!au gra nici cu totul din cotlonul ia adpostul cr uia pindisi (Idem, p. 235), Iiisericu a pustii al ea nisa, neclintit, n ljl'. V in pricina cutremurelor 5 11

[ , . . Pentru pop turla ei z uoni deodat, n i gral &n -ca. tllpul de. lumin ce p se n pmMWW (Idem, p. 2 4 7 ) , . .ptoptir catapeteasma povtrn init rin" (Idem, sta sihastr, adineit n milmirea ei singuratic." (Idem, p. 249), Luminri na aveau. Di uir ici colo, dar tre ui ni s se as Um pere [ . -. I doua | . .. | cut n strana din reapta. . {Idem, . 248), fie din lnt e uintarea n continuitate sintagmatic a termenil or: Odat nvins viciul, pus la pmnt, te po i ntoarce la el; cu larghe e,eu nonalan a , p. 370), . . .Kumai cine a putut fi un seim perfect, o slug total, poate f i , p oate ajunge un stapn." (Idem), Astfel l pot privi, l pot contempla", A ncre menit de im, de teroare" (Idem, p. 375). 1

Concomitent cu aceast nscriere n procesul complex de motivare sugestiv a semnelor li ngvistice, sirinxle se constituie n una din sursele principale de expresivitate a tex tului artistic, prin rolul pe care l joac n varierea expresiei i n dcslauraiva fluxulu i ritmic al frazei :^,,[ #.. | Stai [. *] pe sala salonului pn seara trzlu, elnl &e p eteiese iiiiiM'iii i se astmpr scandalagiii."(V. Voiculescm, p. 220). ncepu s sar p luri, era ineapM s se coneentfeze [ . . - | era n stare sfi urmreasc rndurile, cuvint le, ideile [ . . . |, nu avu puterea sa se dez raee. , Tot ce putu face-,." ( N . Bre an, p. 374). d. n ()pozi ie. cu stilul, tijn ifir. a. m earac.rrw! ie definitorie te niy i a ea semntic_a teaenilor lexi cali, indiferent de textul n care acetia apr tristic, un acelai termen dezvolt un ogat fascicul, nu numai in planul paradigmat ic al acestei variante func io nale a l i m i i : i ngdui s i fac o pauz, s rsufl ffeanu, Rscoalap. I S , n c e p u s urasc pe scuip tor cu o vrjmie ascuns, rfu d n neascul tri i grosolnii." (V. Voieulescu, p. 152), ,,Lu pe tlnrul so ling el i rsufle psurile." (Idem, p. 148)* d a t a nchii n dormitor, ocnaii se aflau mai so o ea n orice alt loc i rsuflau." (Idem, p. 15i) dar # n interiorul aceluiai text litera r: Ridic una din oalele pline i o cntri n mini, mul umit," (Mircea Kliade, p. 143), ceea a aezat toate femeile n cerc, lipite de pere i. Ca s le vad mai ine, s le cintrem e toate i s-i aleag numai una" (Idem, p. 206), i, uneori, m chiar aceeai structura sin tagmatic,cnd sensurile termen ? f

&

l) 18S

Muta iile cele mai radicale i, n con^eein , m i i ncr cate tensional-estec, se produc nterven ia princi piului metaforic, cnd termenii lexicali i depesc limitele propriului p semantic. Prin metafor, planul emantfe al termenilor lexicali se deschide confru ntrii celor dou universuri: o iectiv-real i su ieetiv-imaginar weriindu-se, prin ace ast confruntare, n procesul de cunoatere i comunicare estetica; D a r acum, domnule Luehian, te rog s- i nchipui o mocirl. Cu infinite capcane primej dioase. Cu infinite smreuri secrete. Cu infinite gheizere de otrav. i tu, anchetatorule, rtceti printre el e nar mat cu o simpl cange fragil i cau i nne unit adevrul/ (Lauren iu Fulga, p. 439), drumurile serii ntorc oamenii ca mine, ca tine, ca el, epave pe care furtuna le arunc la mal, sfrmturi dintr-o cora ie pornit n larg, eu muzici i steaguri fUflitoare soare." (G. M. Zarafirescu, p. 257), Frunzele fagului, misterioas ninsoare de side f, formau cadranul c e a s u l u i [ . . . ] " (Fnu Neagu, p. d). Prin condensare s emantic, titlul-metafor se poate constitui J n nucle central al procesului de consti tuire ~a semnifica iei unui text literar: Bunavestire (N. Bre an), Fascina ia (L. Fu lga), Groapa (Eugen Bar u), Paserile (Al. Ivasiuc), Delirul (M. Preda), piu Ia a deveni semmtl sim olic al unui m i t : arlUM. Eliade). Contri uie la aceasta i intrar ea t i t l u l u i n rela ie sintactic cu ansamp u l fcexttdui, t r s t u r definito rie pentru stilul eletristic. r 3

C. Stilul pu licistic n istoria culturii i a dezvoltrii lim ii literare, stilul /p u licistic apare si se, dezvolt in condi iile ieeiorii fi dezvoltrii rese in lim a, expresie a. pu liai zrii:"\ a interpretrii paula/u. pu lic a vie ii so ial-poUi^' si ural-stiin ifice, na ionale i in Saflouae. 68 1. Interac iunea funcilor lim ii

>esia.surrea func iei glo ale a lim ii, de comunicare l cunoatere, se ntemeiaz, n prim rnd, pe mpletirea f un n i ei r el'eren t i ale cu func ia couaJiv, eu inter ren ia, de ordin secundar, dar nu rar importan , a fiina ieLsv presive,

nulul iru realizai e suuli u, lezvoltBd o iare do am i fttle semnificativ Vladim de frigul fi umezeala de aci, de misterul acestor ziduri nvechite, ua "a um relor l flacra luminrilor. (Idem, p. 192). X ^ t i l eletristin se apropie, in aceast pri vin , de Kmoajul popular, care i este, de altfel, sursa principal a o g iei - aman ii c a voca ularolui artiktc. Cuvntul, desfsurndu-i raportul intern dintre no iune (social) reprezen tare (individual) in direc ia afirm ani reprezentrilor indi viduale, intr n te tul eletristic, ca i n textul realizat n lim aj popular, atit cu sensul su principa l, ct i cu sensurile derivate, cel mai trec veni figurate^ car i snt cal mm ada-ea. p redominam a. M u t a i a cea mai frecvent este cea de la ^cadrul fizic al semnifi caiei euvintului. la un f*adru moral : . . din nou pe unul din utoanele a l a t olo" (Lauren iu Fulga, p. 232), l apas pe umeri privirea i tcerea Nastasiei" (G. . Za firescu, p. 130). ,La asta m gndeam i eu, adug cpitanul. Parc te apas c e v a . . . . Eliade, p. 192); D-i i-o ucat de spun de ras da-a! oierului, si mai n moaie ar oas" (V. Voiculeseu, p. 104), Toate astea hau mai nmuiat pe Zahei i i-au nviat ndejdil e" (Idem, p. ! 64), E o n d u l n form de inim, rvii de ntemperiile iernii" ( L . Ee eanu, I idem, p. 278); Ale xandra, cu min ile rvite, ncremenise". (V. Voiculescu, p. 14 ), i n gndul ei socotea cam cum ar putea ptrunde ho ete n Pavilionul Generalului" (t. scu, . 86), l gseam n odaia lui de l u c r u . . . n care nimic nu ptrundea din afar (Mateiu I . Caragiale, p. 76), O v i a lung nu mi-ar fi ajuns ntreag pentru a ptrun e sufletul omenesc n toat t i c l o i a . . . " (Idem, p. 199). Polisemia termenil or e constituie, n literatura m defn in s S jpEu ipaliLj. am iruit Iii semant as urile ei definitorii. p. Lipsa i ennstringeri lingvist ae n selectarea si mixt i na rea termenilor lexicali s" rn>!ee.se cu (i chiar de termin) S i ^ ^ de a interve inamica, raportului interior semnului Bn^t. Aceast li eri a le i-o da scriitorului fo r a lui creatoare i este stimulat de exigentele care i le impune procesul de construi re a universului artistic al operei sale. Se manifesta n muja iii pecare el le provoae a sfera polisemantic a cuvin telor i n organizarea seriilor de sinonime. M

184 196

i Jkna ar, n func ie de care emi torul textul (i mesajul). 2. Dinamica semnului lingvistic iLstrwtureaz

aiurarea pruce*mm, .c e m r arp&Mca. uesuna tarul nu este total a sent, dar el e a n vedere de SB &tor doar indirect, prspetivarolului expresiei n comunicare. n stilul n ific omul de tiin sh Ta realizarea unei ranzi tivit a i maxime a enun ului. n c c, scriitorul este preocupat de dezvoltarea Unei In, stilurile m)>lii'istir i J1 ori'n caz in mod esen ial pe Uter in construire epr tul ui. n sil l pu licistic, emi /tor te. preocupa de nt perspectiv ideoloa ceata sa recepteze eon giea, pontica, < H uraa d n ii transmite prin enun ul inui ul iufonna ionaL taiii i aspir sa cori 1; -au. Rmi ;iti> rul ta LCC deze diferite convinge Eristic, i n procesul de comunicare lingvistic p ropriu-zis un deM inativ e un receptor, j n s ie pu lcitic \ admiw&trt et deai nist este considerat nc de la emitere j i

mpletirea func iei referen ial-informa ionale cu func ia conativ determin specificul org zrii interne a si atuului lingvistic, precum i particularit ile organizrii sale n enun . n stilul pu lidistic, semnul lingvistic se | eaJfe-o zon dg interferent a stilului ti n ific n stilul ctrtic. Etia interioar semnificat-semnificant oscileaz intre exclud mnificautului de la constituirea semnifica a- modificarea semnificantului i parti ciparea am elor laturi la procesul semnificrii. n texte de informati oliiM sociale, uarde ele. n diverse comunicate l n articole fe populai m (a cunotin elor* .tiin ifi fenomenelor tr artis tice}, semnieanttl thide sa ranung un siuplu iv>! i'uu eii i transmitere a semnifica iei, care este ecftixaient (sau aproape), su aspectul con in utului informa io nal, cu semnificatul. n reportaje specifice si ilului pu licistic , la pr ^ feef semnificrii particip a scnmie r, c| si senMl cantul. Spre de lul eletiste, in o l u l pu licitic, rolul semnificanlui este de a siiua semnificat ul intr-o anumit ecIi' Proe sernuiieai n duce la constituirea unui aii un n ter e eaz ' n s i emhfea.nt 1 reetnt prtSpen, actualizat ngv ste | care ii poten eaz sau isi su iectnuzezaV"s felV uee din datele sale o iective. I rii politice sau in materiale pu licitare^ echili rul sefinificant-jsmnificat este u rezit de tendin semnificantului de a depi limitele corela iei cu sefnni^ catul, spre a a asupr-si sarcinat sau cea marmure parte din sarcina semnificrii, ftenmiiieanlul i suxiitoiieaza aici semnificatul din perspectiva siturii con inut ului iniorUaonal ntranurmt sfer de^convingeri mim ^ ^calolitiee iau de ailia natur, (ra.ul de clt lui dfntre semnificat i semnificant depule ntro } msura nsemnat de orientai rea .^i a. polihr^ e e ' logic, a pu lica iei. 5 ; 1 ? : k

fee in. m.uriLaemuai v. Referentul are caracter agne ( Htrqefta creia se ei r o p a g a a i B i v \>l v fcut pu lica \ cfeipre realitatea s rf ultural w u K a r it i n mul lingvist io pu lici conutaftfunc iei eonativ ve mpletete s o l i d u nmensmnea llsu a r altfel deet in stilul conver sa iei, u rijaa de func ia expcvau n sulul pu iciB structura textului, ntro stins corespond , ete ftindamtg condi ionata c dejtit iar destinatarul se Impune c i n e d i toa actul d ela orare a xtu, c entitate cceeMvo >i eterogena, su diverse ^peefe (cultur educa rionai fflfiTffiV ideologie^ \ jte)? presa fiind cel mai. important mijloc al co i de masa. e efetrisi ic s.i >tjinu:e. emi torul lftgS' atax^Jb sti i s< mod i cuprindere exprimarea cit S exact a ,, g ? fr, 5

veul maxim de su ordonare a semnificatului de ctre jt mie n l atinge semnul lingvisti n enun urile pu liare* n struetura de ansam lu a stii ului pu licistic, raportul inte rior semnului lingvistic, dintre semnificat i semnifird. ie caracterizeaz prin des furarea unei permanente confruntri: \ intre semnificatul i semnifieantul care tinde s i~l su ordoneze, att prin organizarea sa lingvistic, cit i prin expresia lui grafic; la nivelul semnificatului, ntre reprezentrile speci fice celor doi poli ai comunicr ii (emi tor i destinatar). Emi torul tinde s atri uie dimensiuni sociale imaginilor aale individuale, iar destinatarul i dizolv, la receptare, imaginile sale individuale n dimensiunile propuse de emi tor sau i le poten eaz, introducnd procesul semnifi crii stare tensional particular. Prin aceast dinamic interioar, semnul lingvistic se situe az, n stilul pu lieifrie, intre tmn i eesm^ caracteriznduse prin s motivare du n perspectiva sis temului lim ii, alegertigemului lgvistic este determinat de opacita lui de a transmite un anumit con inut in forma ional. Din perspectiva rela iei interne semnificat semnificant i din cea a rela iei externe cu comunitatea de vor itori, al egerea semnului lingvistic este determinat de capacitatea lui de a situa con inutul informa ional al ) semnificatului ntro anumit perspectiv persuasiv, cu rol hotrtor esul semnificm. n efatirarS acestuia, rela ia semnificatsemnificant este determinat i od esen ial de raportul dintre con inutul informa io nal al semnului lingvistic i capaci tatea lui retoric-persua siv a, care reorf n mod specific raportul descris de T. Vi re tranzitivitatea i reflexivitatea faptului de lim . sinonimie determinata* I n e la orarea textului lingvis tic, alegerea semnului lingvistic este condi ionat de L s pecificul raportului con inut informa ional irecfe per suasiva, i st n legtur eu da ingvistice : concep ia social-politie i ideologic a protagonitilor comuni crii, a emi ui n primul rnd, concep ia despre rolul presei, natura materialului pu licistic etc. ; dintr-o serie de semne lingvistice i structuri care au n comun acelai

con inut informa ional, csre colectat semnul tgvstie care rspunde direc iilor n care ac z func ia eon i polisemia determinat. Semnifica ia semnului lingviI ic rezult deopotri n "pozi ia sa n planul paradigmai ie al lim ii i din raporturile n care intr cu alte s emne din planul sintagmatic al enun ului, din perspectiva ara i lor protagoniti ai c omunicrii. Sfera ei de extindere k fascicul semantic este limitat de exigen e descris e de apeeil'ieul desfurrii raportului informa ional retoric;. deschidere determinat a emnifica iei. Semnifica ia semnului lingvistic este orientat de acelai raport dintre c on inutul informa ional i direc ia persuasiv. n func ie de structura lingvistic i imagi rafic a semnificautuli i, pe de o parte, i de reprezentarea semnificatului, pe de al ta, n actul de receptare, destinatarul interpreteaz datele o iective ale semnifica i ei semnului Mngvistic, reznl tind din pozi ia sa n sistemul lim ii, din perspectiva datelor o iective i su iective propuse de emi tor, d; r i din perspectiva atitudinii sale fa de imaginea propus; rwi a ilitatea semnifica iei. Componenta persuasiv a proce sului de semnificare este supus n permanen verificrii din perspectiva realit ilor socia -politice, eco nomice, culturale etc, care evolueaz, i totodat din per spectiv evolu ie concep iilor social-politice, ideologi C, economice etc. ale am ilor protagoniti, i ar aceast vef eare are repercusiuni i asupra conij)onentei informa io nale. Toate acest a impun semnifica iei semnului lingvi&tie o permanent varia ie care se concretizeaz n r educerea sau amplificarea am iguit ii sale semantice, reducerea sau amplificarea fo r ei de convingere, reducerea, uneori la zero, a con inutului informa ional. 3. Raportul text mesaj

n t r e specificul dinamicii interne a semnelor lingvisl ice i particularit ile orga nizrii lor in enun exist un rapo t de accentuat interdependen . Pe de o parte, exist i lanul paradigmatic al lim ii literare o serie de semne ngvisice specifice, care at ri uie enun ului caracteristici ale stilului pu licistic. Pe de alt parte, pozi ia i p onderea, serrmiftea ritului (lingvistic i grafic) i a semnificatului iu dezvoltare a raportului dintre componentele informatmna la i persuasiv ale semnului lingvisti c i, prin acesta, n dcsffrarea procesului de semnificare, se contareaz * 188

>ecifie a sermelor lingvistice minimale li n iile dintre semnele lingvistice i cele g rafice M f j in e n u n u r P sintactice propozi ii, fraze etc. Exist, eu fi ie re dant (x'el mai frecvent; imaginea fotogr ti cuvtfcte, semne iptiie specifice stilulu licfi asie definit sau descris lingvistic), cornplementwe fena (terminologia sociad-p tic) i semne care primesc anu, ginea fotografic sau schema grafic concretizeaz sat pr e&t part icutar prin prezen a vi pozi ia lor n textul numai vizualizeaz textul lingvisti c) sau de potei pu licistic. (semnele grafice sau graf ia setificantului liBvBtie col t n stilurile tiin ific i etrite, textul era important % in relief anumite semne ling istice, crora emi torul le in sine, in sensul capacit ii sale de exprimare si comuni| a tri uie un rol deose it n procesul de semnificare). eare a rezultatelor investigri i tiin ifice a lumii realului Un tip de interferen n sistemul lim ii na ioHe ||, respe v, m sensul capacit ii de a construi un univeis f unor elemente din alte sisteme li ngvistic* l reprezint imaginar plin care textul literar s se ncarce de multiple / pr ezen a unor termeni strini, mai ales su stantive pa;., semnifica ii. toponime i antrop onime. i u -ailul j>ui cUo textul p^j. euuua jipoar: i jnq: comunica o serie, ealit ile 5. Raportul cu m a lterarnorm g e n e r a l a >HaIoie^ economice al.a. ind expresia lingv^j^a^a^^fl^i. important ijl* ia raportul au protagonitii: contie ela, \ de comunicare de mas, stilul pu licistic se sitia.aa. i i e in . acetia, orien t in d LI- ie i n interpretarea da talar mediator intre cele dou variante ale 1 m it)ii na :">:. reats i social- politico etc. s:esl i oral, tinzhuL ns,, spre .in i'unc iede natura materialelor pu licistice, raportul Bcs literare. gvt -1n.esaj os ileaz ntre doi poli, n d ^ o n a j i lingvistic ' Aceast tendin oa zona de supra cu lirnfe extralingvistic : litera r comun s fie rela.v ampl i s se ale in |lj care au ea dominant componenta perauaf exti4^.l/e"Rf| stilul pu licistic a jucat i! ra eterizat prin prezen a a riffies semn JSngvLs fmulaent n. $m&r*% normelo i aa l cror con inut informa ional ese mult: sl it o daaa cu creterea ponderei finalit -uasive), desfac moderne B a a CosUa pozi ia, teoret ic - programatic a \Dieiei litera , , . . .talul nostru este ca romnii s 9m saxi enun ului (considerat la nivelul semnifi antului) p ai)a si o literatur comun pentru t o i . " (Introtfti este superioara , lui''. .informa ional al niesaHriui. precum i contri u ia practic a marilor reviste r Stilului pu licistic, i este caracteristica, in aceste texte, l nesti din secolul al X l X l e a (Dacia literar, Conmr if conce > /v/re mi nm.j / literare, Contempor anul etc, la care se adaug numer* fc r na teal' ka informa e saJn cele de ,jn omnul, Timpul etc) i a pu lica iilor din seco f pu licitate\ conrtionate de limitele sp ale impuse (l nostru la impunerea i rspindirea ace-gtor norme. Ace I pu lica iile cotid iene sau, respectiv, de limite oconomi-cotoi Havilegia al stilj..gall ^erva c ra de semnificat 11 a mesa jului depete.., i \ dezvoltarea sintagmatica 1 jpnntului. Tn aceste texte, / diersrfi a a desiiiiaai.u'tui. Lsmd Ia o parte cazurile de neresp ectare a normele concentrarea I fe w.a.m. ^aiOe, fonetice su.xi^^ a aportul cu sistemul lim ii tioriSr tMnporale inpuse,.e eviden ele pi Si^ deu de la modelul lim ii literar Stilul pu licistic rmne, n linii esen iale, n interiorul n ne se nscriu n dou direct ii,esen iale : sternului lim ii na ionale, dar textul lingvist ic intra 1. Luarea pennanenr; in considera ii a destinatarafa adesea n rela ii eu dife rite elemente ale unui lim aj grafic: c{)cc v (eterogen suj> a/apeet lingvistic i cult ural! il Sete fotografii, scheme graf ice etc. sau cu sim oluri matematice, niii iS pe emi laar sa, seie<;t^ze o serie de ieruuH din vi eare nu depesc, insa, posi il unei cunoateri ele ularul popular $i chiar arhaic al lim ii, acnd din #asri mentar e : cfre, procentaje etc : n 1 1 1 190

prezint raportul dintre con inutul iniorna ud ui i capacitatea lui persuasiv, raport eare implic wen inerea unui echili ru func ional n msur s asigure uzi unea, celor dou$ c mponente ale mesajului, n_^ orarea textului ig mi&j, emi torul se situeaz mire : (1) e en a nscrierii ntr-un j^tdru stilistic in li ige presta ilit si dirijat de spcfcu dor i Ju tioJi l e sju.si'v deriv in d din func iile si. din orientarea general (ideo ocial- politic, cui t ural) a pu lica iei, prin desfurarea func iei oonative si (2/ tenf in a de manifestare a propriei. individualit i, prin desf [ s.ararea li er sau poten at ient a/ func iei expreSfera ampl de cuprindere a activit ii pu licistice ' " ," n dezvoltarea unei_ ogate re ele de rela ii ale Yve Stilurile individuale se constituie din modul particular stilului pu licitii- cu celelalte s t i l u r i : cu & r in c are pu licistul rspunde am elor direc ii, punndu-le . tiv, prin a ordare;.), unor pr o leme cet eneti, cu cel fciinde acord, printr-o mpletire specifica a celor dou ranefu. ii fie, prin estele de popularizare, cur stilul eletristic, mai I aportul it acs ' erminat de confruntarea, , ars ]n n reportaje. Prin aceasta, stilul pu licistic este dintre individualitatea pu licistului i genul materialului foarte deschis celorl alte stiluri, tsindu-se iuilueii at e^ pu licistic, care condi ioneaz, in linii esen iale rela ia ele i influen indu-le. O u n parte din termenii tiin ifici, intern ^f^^^t cuvinte, intre ) de exemplu, din ultima vreme au intrat n. circula ie genecadrul ge neric, de variant func ional autonom, al sti raa. prin intermediul stilului pu licisti , care ia adapta.! lului pu licistic i profilurile stilistice* individuale se dez j apoi la propriul specific : meli reac ie n lan , fuziune^ volt mai multe variante stil ice particulare, n func ie ezvtetrafe etc. Jrrin aceste corela ii, stilul pu licist ir ( jenatura tentelor. determin dezvoltarea a dou fenomene insernnale pentru Sint iden tifica ile: couratia stilistica a l i m i i : o v a r i a n t _ a textelor, infor mative (infonna ii de t+~ lrgirea sferei lexicale a lim ii literare comune, pliti inte rS i extern, culturale, economice etc), neujr- deplasarea diferen ierilor ntre stiluri de la nivelul I Q^^^^^^. al planului semn tic al termenilor . | r | su aspectul expr vit iistilistice, care apropie stilul -' pu licistic de cel tiin ific i care nu ofer pos i ilit i de texkalu _ manifestare a unor varia ii stilistice individuale: Aprut n cadru l creat de dezvoltarea presei scrise, o variant i textelor pu licitare, care incl ude posi stilul pu licisticcunoate, de mai ine de j u m t a t e de secol, ilit ile de varia ie stilistica ntr-un numr finii de tipare | o varianta oral, consecin a dezvol ii i rspndirii altor mijloace de comunicare de mas :^radioul i tevi o variant dida exte de popularizare, tiin zi unea. Diferen ele dintre varianta scris i i cea orala ifi artistic, cultural, Tdnnistrativa etc.), care se privesc mai cu seam nivelul fonetic cel prozodic, acesta constituie ntr-o zon de interferen a stilului pu licistic din urm mai degra nerelevant n varianta scris. 0 cel tiin ific. Ofer posi ilit i reduse or stilietice individuale; 6. Raportul stil colectiv - sl' individual * o variant a textelor solemne (editoriale, discursuri politice, comentarii de politic intern i interna onaa n actualizarea procedeelor i mrcilor specifice sfiim caQfc componenta a are. n rol nsemnat. Stilu lui pu licistic, emi torul se confrunt cu o serie de cond individuale se constituie n tiraie determinate de ionri care-i limiteaz, fr a le anul , ns, cu totul, exigen e ale acestei componente i ale raportului cu com posi ilit ile de afirmare a unor profiluri stilistice indivi ponenta inf orma ional; duale, n t r e a ceste condi ionri, cea mai nsemnat o remarea sa o zona de interferen a lim ii literare seri.se eu lim ajul popularj 2. Exigen ele siturii eu promptitudine n actualitatea e venimentelor interne i interna ionale, soeial-pfilitic^ eeouumiec, culturale, tiin ifi ce etc., l determin pe emit t t a egi frecvent la neologisme, care rmn, uneori, t la sistemul lim ii, alteori snt contrare spiritului ei i nu de puii ne ori inutil e i, de aceea, cu o prezen i efemera. <, | 192 $ ~ e. 359

Prin constituirea unor semificant rizi, rezultnd din prescurtarea grupurilor denumin d tari, partide, insti o tae, amleu\ onici etc.) <u gradul eel rnai ri S& tu ii (ESE E etc), fonemul eee de l func ia e expresivitate estetica, t inznd spre apropierea de t il di v. inactiva la o i u ne ie semnif ieativ. n structura noilor eleui.^ ie. Oferii cele mai mte posi ilit i de manifes sen e lingvistice, conven ionale (chiar n sensul co ven iei tare a stilurilor individuale; sociale, contiente), fonemele componente repr ezint" o variaBt^^ (dialoguri^ iitet? sen i e lingvistice autonome, cu semnifica ii p roprii. Adev tr, mese rotunde, anchete etc.), care se apropie iIil conversa iei i care schide largi posi ilit i de mani* ) se,; destinatarul recepteaz, ns, doar semnifica ia s emnni{ -shitez, fr a mai putea_descifra (i chiar identifica) testare stilurilor indiv iduale. semnele individuale spre care.trimit fonemele reprezen P r i n a v i ra eleviziunii, toate este Varian tative!?* (majuscule, eprezentn ini iala diferi ilor sem i te Cunosc i o desfurare orala, dar dintre ele doar ultimele ficai i i) : I.M.A.M.U.S . Fenomenul caracterizeaz mai ales do a se caracterizeaz printr-o mai accentuat dif eren tere semnele conven ionale de circula ie, interna ional, n intre varianta scrisa i c a orala; o cronic sportiv, de structura crora fonemele alctuitoare trimit spre semne exemplu, difer mult de transmiterea la radio tttrlft tele primare apar innd sistemelo r altor l i m i : F.A.O., viziune a aceleiai ntlniri. I v U l T . . . , U.K.I.C.E .F. etc Mai mult dect n celelalte stiluri, n stilul pu licistic, Pe fondul nscrierii stilului pu licistic n sfera lim ii datorit i ritmului rapid n care se cer ela orat e e, liir are comune, se manifest si o serie de devieri, dintre se manifest frecvent a ieri de la normele stilistice indi Care unele caracterizeaz stilul m ansam lu, a ltele intervin viduale, fapte individuale de vor ire (E. oeriu), nu de n organizare a fonetic a unor ariante sau snt dezvoltri pu ine ori erori lingvistice nefunc ionale, explica ile individuale. prin neglijen a pu licistului. Este specific stilului pu l icistic n ansam lu ptrun derea unor aspecte neromneti de structur fonetic, de7. Organi area semnelor lingvistice din perspectiva tewni n a:e de prezenta termenilor strin i/ su stantive pro. nivelelor lim ii pcj special: Can erra, oseaua U\amena, JE> Berii nguer. losip VrhovC^ c^ Nivelul fonematic n desfurarea oral a unor variante stilisti e (comen n func ie de cele dou variante fundamentale, oral ) tarii directe ale unor m anifestri de mas : social-politice, cu ; _ral-artistice, sportive), func ia expresiv determin i scris, nivelul fonematic rf'impietate cu cel proo mpletirea unor fenomene netice cu elemente prozodice, (mai rar) i cu cel grafic (in permanen a). ca m stilu l conversa iei: lungiri de vocale, prelungirea inu Ca v a r i a n t func ional, stilul pu licistic se mene tei consoanelor, repeti ii sonore, varia ii de accent i de / n sfer a lim ii literare comune, att din perspectiva X intona ie etc. mului, cit i din'cea a s ructurii fonematice. n istoria ftftM "Devierile individuale de la normele lim ii l iterare, caracromne literare a jucat c iar iun rol de avangarda in ,i r teriznd struc tura fonematic a unor termeni, reprezint ilirea i impunerea unui sistem foutnac unita r., consecin e ale presiunii pe care, Q^xercff asupra unor Unitatea minimala ete fommu l,' considerat conefli pu liciti graiul ,,de a c a s " sau, mai ales, de reedin ". t ca i m a g i n e r t t s t i c i c a i m a g \ n Aa se explic forme precum :r, a/re intervin g r a f i c a. Uneori, n ipostaza oral a unor vai iute * i special n paginile presei ucuetene. stilistice interne (n transmisii sportive, de exemplu, au ste o particularitate definitorie a stilului pu licistic de alta natura), rolu l principal n constituirea i traikunl terea semnifica iei revine sunetului, organizat in grupo# mpletirea strns, cu rol principal n procesul de semuifisonore, care se mpl etesc cu elemente suprasegrnentalc sa , a nivelului fonetic al semnelor lingvistice e u aspectul or grafic Prin acesta din u r m (concretizat m dimensiu prozodice (into na ie, accent etc). nii*! forma i culoarea (caracterelor tipogfice, in indivi ; k1 194

. | in prezen a unor semne grafice ajuttoare . ie, inu de reliefare a enun ului e t c ) , emif l m atitudinea fa 'de con inu ul mesaiu 1 ui \ ta esf uimurul na tarului

Dumitru Bej an, ininistra secretar de stal; Ja Minisl rul mrpui Wrerior i Cooperrii mkse Jnerntio na e precum i am asadorul rii noastre Ia Ra at" Compunerea ete unul din ijloacele principale de forma,re a su stant/ivelor^in legtur cu prezenta termino lo giei sooial-politic. I se altur specializarea ento I unor su stantive comune Qgffe tut de su Nivelul morfemtc stantive proprii Trgul inte'i? Ziua na ional, 1 Ma ul func ionrii semnelor lingvistice din pers Nevoia de concentrare a informa iei ntr-un spa iu pectiva ntretierii fecior dou axe): sintagmatic i pp#"dignratie. stil ut pu lic suc se suprapune aproape perfett restrns, precum i ac iunea func iei gatve, n sensul s ei lim ii literare comune. Sfennele lingvistice ncrcate orientrii atent iei destinai arului (prin r c I titluenun ) ca sensuri gramaticale ii nstreaz n planul sintagmat determin o frecvent ridicai a su stantivelor provenite ^^ne l textului identitat l paradigmatic al lim ii. din infinitivul lung i, mai rar, din spn': Su aspectul di stri u iei, stilul pu licistic se carac tiin ific a valorificrii mateilor secundare n ) . Ger terizeaz printr-o ierarhizare definitorie, p r i n frecven , a man ', Evocarea unor momente ale culturii ieene , Participare entuziast", RedescM4rri de 'MMt' M^ uni lexieo-gramatieale i a unor categorii gramati ducerea duratei la efectuarea^ insmn ril or'- Pentru cale. gr irea culesului" etc. Baportul informa ionalpersuasiv din organi zarea in Gradul maxim ele concentrare i l reprezint su stantiv tern a semnelor ling visceji a acestora n enun determinai ) predominai i * s ^ s t a n l i v u l u u a , t t in raport cu cel. -h'e, constituite din com inarea Tone melor ini iale a l t e s l u r i , cit mai TTTnTn tenorul stilului p u l i c . f ^ 5 f f ^ M SM al un n raport cu celelaltp m i i a i l e x i c o-gr a n a t c a. 1 e. ITces ppg a., cest or termen i : ,,AJ.\P.A . prepe e, uor de rmara la c ur, este confi e tar", ac iune mai mat de cercetrile statistice. Din totalul de 70 000 de eu- avansa ta ndeose i !a C.P.u ikdin tai i Priseanf \ vinte-text excerptate de Gh. Boloean 660 nit i gerpres etc. r 5 57 Jf Q t e f t T1 : i V

f iA ^ ?.d flf. m S l< xc ticuk ^^ M r p u ^l,i.c i t , Unitatea f S f ^ . . , , . zinta l unit i lexi.K: ^ f o x r m t v acelai nivel cu ver ul. n statistic , cu o t(HveTal)? oltLa de 5 771 U ^ ' B ' ' l e v e n t e peste 10 se mtl aceas in a r t a t su)stantivulu.i, stilul pu licis. ^ adjective (frecven a 15,15%), fa se apropie de stilul tiin ific i se ndeprteaz mult de <r ver e (16,06%). c c v e n t a este mult superioar n raport ek ristic. Totodat, specificul su este d a i de profila elelalte stiluri, inclusiv cu cel eletristic, unde V . XLsemantic al su stantive lor. Acestea sini. spre d c c ^ i r e teu identific frecven a 8,61%. Aproximativ n acelai stilul tiin ific, predominant eoneiete. raport se afl i frecven ele a solute : 5 ,98 %, n stilul puhi Specificul desfurrii referen ialinforinat ionale de i |ci8tif f 3%, n cel eletristic* Datorit acestei min prezen a definitorie a ^ stan(i\ elpr propr ii, an trop* frecven i ridicate^ devine revelatoriu i raport ul ver nomase, toponomas tioe, toate cu caracter strict den*- adjectiv, de echili ru, n stilul pu licistic , de dominare din tativ, i a su stantivelor comi>use, componente ale t e m partea ver ului, n stilul detristie % adjective noiogiei sociai-polttce : i? kf (Agerpres) La T 26,05 % ver <>, n stiUistica lut V. Sut eu) i in lim a li temi interna ional de la Casa lanea a fost sr torit Ziua ll comun. Q h B o l o e a ! 1 0 0 m l v t e r m e n n c u ? n r c e u 6 0 ? r 196 197

v vM adjectivului, foarte ta nso itor ca || o ligator al st.t tltt este su isl ic de seiitatel, categoftt

dec n lim a tera comun, eto impus e exigen e gle descrierii cit mai deialiae a cadru ocip^lii In care se situeaz o iectul comunicrii lingvistico (gmSfU), & eadiului sil n al plHeral in care se desfoar cvent* mente sau se dezfeai pro leme (acuzativul): La dejun u n strins legtur eu domeniul de reflectare (via a luat parte delega ia Partidului Comunist Bomn condus >nualob r i ou raportul informa ionalretoric din de tovar scu, mem ru al Jomi e l i structura semnului lingvistic i din organizarea semnelo r Politic E xecutiv, secretar al C C al P..^ f^^hr^ n e n u n , predomin dou catego adjective i ie a Organiza iei poporului <I i r & f r i a d e u d ^ V e t - Mjrc \ S n t adjective teh (S.W.A.P.O.) reprezentantul legitim al poporului d i n ij a adrul (temporal, modal, administrativa N a m i i a , recunoscui ca atare de Or ganiza ia Naiu tnic polii ie, social.) u care m desfoar evenimentele, nilor Unite i O za ia Hilat Africane, su linia multe din! el p a r din t^ningia scialpo nevre ale rasitilor d e l a P r e~ eaiwerizeaz prin xxdaiizri semantico n aceast vizeaz men inerea Nami iei s u s e m n u 1 direc ie, in raport cu p r e n a unora dintre ele i n alte seci oare ale lim ii : sesiune Qrdinr anual, r e l a econo expl ii i spolierii og iilor solului i su solului de ctre monopolurile occidentale i su-afr canez. mice, culturale, politice, diplomatice, schim uri comercate, Frecven a ridxct a genitivului rezult i din prodomicooperare canfie, cetru civic, viat ol iiic* c nicipal, jude ean, cadru organizatoric e t c , rela ii narea construc iilor nominale, pr in organizarea* sintactic rmanoitaline, popoarele africane e t c , lupta anticolonia a fulurilor : edin a (eralui de sa lir u n o r " n tlniri ale unor deeaM venimentele liste, antifascist etc. Neexprimnd atri ute ale unor o iecte", ci categ oria lut ii aprilie", dar i n interiorul enun ului, mai cu seam SU cadrul n care |e sit eaz aceste o i e c t e fenomene, i textele de mic pu licitate" : Colectivul sec ie ".,] evenimente e t c , majoritatea adjectivelor re in n semanticii regret dispari ia pr ematur a (olegulni | ...]". fSu aspect semantic, specificul planului referen ial lo r echivalen e^ e cons truc ii gufcf an tvale : cooperare ecofkrmic (n domeniul economi , lupta antifascist*(m informa ional fmputie ca definitoriu pentru stilul pu licis pot riva fascismului), popoarele africane (din Africa), faa tic (care se nt Unete aici cu stilul administrativ) de/v olf u.n c i i 't s o c i a, 1 p o municipal (pe mmcip trecere sportiv (n domeniul tareiii -gfiJLJ v u l u i 1 i t i c e : l\ W .ldhem, se r general al ^tnizatii sportului) etc. adjecti^'i apreciative. n interiorul semnului lin- Naf'ninilor Unite, va face o v i z i t . . area frecven a a. su stantivelor po stver aie deter gvistic si fu orgn-n j tm e111 lului prin marea frecven a unui n u m relativ redus de adjective, n esen a lor cali min actualizare cu preponderen g e n i v u l u i ficative, echili rul informativ retoric nclin adesea spre u 1) i e c t i v i .Jncepereji, o^mor 5W83S^ esiin COJIIponenta* persuasiva, iar adjectivele devin ntr-o (etT I e ic deocamdat [ . . . ] iz ucnirea crizelor muta ie se avan fina, ms i*, de apreciere, cel mai [ . . . ] " i a g e n i I; i v l i 1 u i o i e g f t v ; Copiw s-aai frecvont superlativ : larg a u d i e n a rezultate strlucite, oferit s ajute. Ia aej spatiilor cerzi din cartier' . Dativu, cu o frecven de asemenea* ecit dovad eTWn rezultate remarca ile, proiecte mre e, in limlva liteja-t comun : retin pentru pace o forma ie m % o 4 . viitorul strlucit, al arii etc. Caracterul r rentialo i( e.,u.,] al stilului, pu licisl c din Belgia a adresat parlammtulAii trii a e l u l . . C o determin, n cadrul pr ht reduse a, pronumelui u ge lectivul. . . z . . . tovarei educatoare. ."* introduce era frecven foarte sczut a pronumel al 0 not pari A" l u sulul ui pu t )1 i cisi (, pri n consruie: sa^ eu pr<\pozi ii 1 o/ m (prin care se apropie de stilul adminiFlexiunea nominala i pronominal ntrativ ) i ptoVnivllj mrturisiri^ el se n flexiunea cazual a su stantivului, predomin geni imte foarte- i n e . . . P o t r i v i i constitu iei italiene, cam . i ' u i i a cuzativul. Aceast preponderen , mai accentuat pania electoral va ncepe cu 45 de zile na nte de alegeri* r % 97 1 ? ? t ; 1 198 199

 

llj eu u veve a relaiv ^eazuia. m speoiat u rpeai eu eoleialt&Aauru dar i u m p o ua ia sa V U M e srH' s m lim ii literat comuna, particip la definirea, sulu e priu gtaxa sa : este. mai ales expresie a reiai iei de apozi ie : I p aceeai zi, vic e-primministrul rmnau a avut convor iri cu Ro eri D. Muldoon. ffij Ministru a No Zcel ande", Bta vor a de Yvonne Choquet BraTiat, matematician [ . . . ]" Mariciea, so ie, \ atiana si Mire ea. copii, a n u n . . . " i a func iei sintac tice do atri ut de ide rmeare : . , [ . . . JConcurenta romnc Philippi Ursnla a nregistrat un remarca il s ucces[.. . ] " . Prezenrai vocativului este redus la materiale speciale : cronica , oficial, dialoguri, interviuri etc. Prin structura nominala a titlurilor se imp une, ca o Cru:a-ci:eris;ie- sjilului pu licistic- prezen a formelor a c a z u a 1 e : don mrMri rom Vno-aarsriece"\ Benzen din e a r u r * ' ! V/ : .>/./ i le a a cultural**etc. Aceeai structur transform nearticulara (care nu mai esje echivalent articularea zero) ntr-o marciLapeic : ntlnire cu c i t i t o r i i " , E xpunere de trn.irea umana". Puncte cardinale'', Tehnologie eficient'', ,, Brodmie suj)li 11e nta , Ac iuni sprijinul p c i i " etc. I Plexi.\mea Ijectivuli atri uie stilului, pu lic stic (mai ales iu va ria, a ia. o r ntariilor socialpolitice) q serie de caracterist ici, relevante in anteriorul categoriei gramaticale ' a comparai iei. Marea frec vent a adjectivelor c i r c u m s t a n i a l e " de- I tor in U creterea n.uni iru lo i adjectivelor i claselor de ad jective inc tibe cu ca te Fi a g P i n t i.cal a iei : organe &&-m cadru organizatoric, coexisten a p? nic, ae iuni. antifasciste, ine cinic, etapa rnunicU pal etc. Situarea n prii n plan a func iei persuasive -a mes ajului determin ntre uin area cu preponderen a a adjectivelor aprecia i ve xrperlavul a ut (actualizat cel ma ade sea prin sintagme-clieu). Superlativul a solut este impli - ^ cit : || In semantica adjectivelor aflate la pozitiv'?: n cinstea 'mri sr tori" o iective", ^tiorl ide documente", epocalele realizri", grandioasa mi iestare popula ", succes deplin'\ o excelent az mate rial", repurtind. suecesse ^ " , o splend ! : u : n 5 1

orie", activia prodigioas", program de ac i ^o^ imao ") ^&sem n ritm sus inut are ating frecvent nivelul metaforei i nalt spirit revolu ionar", nalta fune ie", , sti rea fulgertoare din v i a a " , profund viziune revolu ionar", sentimente de profund goste i nalt tim", cu adnc durere", cu adnc satisfac ie", cu vie emo ie", un nou " etc.; in structuri postver ale negative : cu ne rmurit i inegala il dragoste de a r , cu nespus durere", do vada pre uirii ne rmurite", document de o inestima il valoare tatea de ftedruncina\ entuziasmul de neesris" tc. n convertirea unor termeni refer &li /termeni apreciativi : uif'nujmcnt de efervn", eveniment Ist o ric", i m p o r t istoric'* \ realizri epocale" etc.; n su stantivizarea adjectivului centrai, care pri mete ea. determinant un alt adjectiv la gradual pozitiv : . .pentru apropiatu l eveniment de imporixml esiia/\ ,es1e un succes e mare menmtate", eveniment de mare ortan ") hotriri e importan eceiooa" etc. sau explicit, realiznduse prin : lac e: deose it de atractive s-au dove dii a i si manifestrile s p o r t i v e . . p e n t r u primirea deose it de clattrcas". Adesea, adjectivul deose it devine el nsui ex presie concomitent a nsuirii i a superlativului cesfeia : , duhul cunotin eu deose it tisfac ie de ! v " tc. prin aglomerare de structuri aeSea redu&da&te sau cvasiredund ate : eveniment de o deose it nsemntate istoric" etc. Superlativul relativ este prezen t mai cu seama n co mentarii (sportive, artistice, culturale, dar i politice): ..Fo liielinic, a prezentat cea mai un forma ie a sa... i n texte de mare pu licitate" : sp cializeaz n profi luri i meserii dintre cele mai solicitate", perioada aceasta fiind cea mai avantajoas pentru astfel de op iuni . . Se constituie n mrci ale stilului pu licistic a soluti zarea" superlativului relativ prin eliminarea termenului referen i

"

al al asind i p M t 200 301

compara iei: popularizarea larg a celor mai acVivale descoperiri tiin ifice.-, neg nc formu lele cele mai adecuate"\ cel mai lnal forum" i dezvoltarea comparativul r o g r e e i v | a v c m condi ii in c$ in ce v,

J A, hnn- . - \ condi ii tot mai um de viaV^ nsuim* n t mai un* ucndi ii a tii le", un i ma> puternic avint in ntrecerea socialist" ele. n flexiunea pronominal, este definii orie pentru stilul puMuisi a-, ireevena. redus a peHosei a 11a i dominarea ne a >ersonuei a l i i-a. f#* l J Flexiune ver ala

mcerul preponderent o iectual!! a l con inutului informa ional al mesajului Impune predo inarea diate zelor a j iv i pasiv, Biateia pasiv situeaz cel mai adesea ac iunea n ned iuat sau i i atri uie un nivel ridicat dc generalitate, tprimndue prin protiume reflex iv : Se apreciaz e nou! ca inet [ . . . ] " , Printr-o scrisoare n i e seszza c [ " , Pentru a veni in sprijinul cet enilor se pot face comanzi, la domiciliu[ . . ] " , fie prin a sen a comple mentului de agent in construc iile cu auxiliarul a fi : I A Amman a fost nthce tarea din via a unuia dintre cei mai trni oameni din lume t or ganizat o expozi ie a cr ii soeial-politice i tehnice". . Prin aceasta, pe de o par te, se asigur un nalt grad f'cjin .Uiia \ de o iectivitate : D a r n pofida tuturor esalii l o r i . . . ] , earai n declara ie, p o p o r u l . . . " , iar pe de alta, rr uine n prim-planul semnificrii, prin pozi ia pri vilegiat pe care o ctiga, la receptar , o iectul central al afirmaUei : aceast ocazie qst semnat cordul oo mcrcial i d re...", , , A fmt sta ilit (clasamentul organiza iilor comunale . . . , ,Discu iile care-u purtat pe marginea referatelor... . i n legtur cu exigen e ale concentrrii la ma ximum a textului, mai ales n organi zarea sintactic a titlurilor (predominant nomin al) dar si iii interiorul enun ului, pasivul este reprezentat n mod frecvent doar de participiu : Apele silite s se retrag", Pregtite mai atent, adunrile generale ar acc ntua . . . " , Particip reprezentan ii celor 45 de ri mem re ale aces tui comitet, n r at s defineasc politica industrial a O.IST.XJ. D X " , fetr-un interviu g w f w f te leviziunii peruane preedintele Ecuadorului [ . . . ] a declarat [ . . . ] " . Dez voltarea pu licisticii pe principiile unei informri exacte i situarea pu licistulu i n actualitatea sau chiar n simultaneitatea desfurrii evenimentelor sau n ime diata l r apropiere, determin frecven a aproape a solut a indica(ivului prezent i perfect com pus. Am ele timpuri ? 7

se nire uin ea$, n general, ou sensurile lor o ie< Numai prezentul se sustrage adesea suprapunerii perfecte dintre momentul desfurrii ac iunii i momentul desf urrii comun (i ca emitere i ca receptare) prin n tinderea, n general mai ampl, a duratei prezentul ui e enirncn ial, n care prezentul emiterii mesajului i prezentul receptrii se nscriu succesiv. O suprapunere tinznd spre a solut se nfnte numai n varianta oral a cronicii or manifestri pu lice (social-politice, eultual aris ice spor tive). Su lipsete din n in area prezentului dezvol tarea valorii de viitor:, dar aceasta rmne nespecific. Cele lalte timpuri, mai pu in frecvente in ansam lul stilului pu licistic, i distri uie p rezen a n mod diferit n variantele interioare. Viitorul e mai frecvent n comentariiie cultural-artistice, social-politice, economice <c. unde se mpletete uneori cu perfe ctul compus n structuri sintactice stereotipe : Acest lucru s-a realizat i se va re aliza i n continuare . . . " , imperfectur reportaje, unde snt prezente n egal msur impurile ja.m.d. n ttele informative, dominate de indicativ (mod al ^ r t ii actinii ), intervine uneori o en ialo a ivu, sitund informa iile su semnul ipotezei : Se afi tr-un lac, situat la cea. 80 k m de capitala Italiei, ling locali tatea. Kie-i, 8 af la cadavrul lui A . M . " , tirea potrivit creia, A.Bf. rjijwtrccua t a coincis cu desc perirea . . Stilul pu licistic are comun cu stilul tiin ific frecvent redus a ia e a tiv ului, care se afl n prelungirea a sen ei vocativului din flexiunea nominal i prono minal. Se folosei!. cu valoare de imperativ modul Conjunctiv, tot ca in stilul tiin ifi c, dar cu o alt dezvoltare semantic, n legtur cu componenta persuasiv a mesajului; $<$ ichidm rmnerile n u r m . . . " n co'eh/tie cu flexiunea pronominal i cu predomi ucturilor nominale, categoria gramatical a per soanei este dominat de marea frecven a persoanei a I singular. n opozi ie cu aceast preponderen , per soana a I I - a ca expresie a raporturilor de deferent, se constituie m matca a variantei dialog ate a stiilpu H cistc (nierviur, dialoguri, anchete, texte de cronic ofi cial e t c r persoana 1 singular (mai rar, plural) n marc definitorie a su varantel textelor

de mic pu li citate" : Vnd apartament * . " ? 202 203

sin i lsare siuPaeUe a textului i ruin! princa paitsti nataruli In orientarea o aie <|tie emi tor a testului; nersii :tea siturii prompte in actualitatea evertl tftent r | i - condi ionri ipuse de spa iul tipografic; Menajul impune preponderen a unor s truc tari sin tac ie, dar acestea nu devin deci t in mod relativ mrci ale s jUUiiui uhiicHtc ansam lu, i mai mult indirect, prin intermediul variantelor interioare pe caro l e marcheaz, diferen iind u-le. Snt, tn acest mod, mrci a ie stilului pu licistic : a , - predominarea,cmwr% i i r nomi nale, J . organizarea elip a enun ului, c ~~st<ae eturi sin faci ice. d. nclcarea ne tun ciional a normelor de com inare a semnelor l ingvistice n enun , specifice lim ii lite rare. a, n t r e cele dou tendin e ale tex or pu licistice spv condensare semn tic-in foii na ional minim i, r e s p e c i m a m la nivel sintactic predomin cea de-a doua. Componenta persuasiv a semnifica iei di lat <Buunt ui, n special la nivel lexical i, n mai mic msur, la cel morfologic (iar n rianta oral, i la cel fonetic). Reducerea maxim a dezvoltrii sintagmatice a enun ului (mai amplu n plan paradigmatic, atit la emitere, ct i la receptare) se cotzeaza n fre n a semnificativ i definitorie a : construc iilor nominale, structurilor eliptice, con struc iilor ver ale a solute. Aceast organizare sintactic este determinat (i de termin otodat) profilul semiotic al pu licisticii, caro deriv din specificul desfurrii comun icrii prin pres. Focalizarea aten iei i orientarea interesului imediat al detinatarulu i-cititor, mereu. mai pu in dispus la lecturi integrale, insinuarea de con vi nge ri si de terminarea de anu mite atitudini se realizeaz n mod esen ial prin titlu i" im agine fotograf"\c (sau grafic), f 97

Titlul impletet^' in sfera sa func ional dou direc ii : for eaz aten ia l ini eresul r ui ui, orien tirul u~i atitudinea concentre}. / iii planul su semantic cadrul s ituat iog sau ulcea een (raln, ,i n j urue ea tex ti d si organi a j roneret rmai iile. Nevoia de concentrare a cit mai muil informa (ie in ti-un spa iu cit mai recus determin constarea c n u t u l u i din elemente cu cea mai mare ncrctur informa onal p a cror neexprimare ar fi mai greu de reeousiitiiit exact. Aceste elemente sn t unit ile lexieo-gramalieale nominale, ^ntaMrmh atelml: "Nout i n d oltarea re e ne", Ieeni pe antierele de munc patrio tic , Un accent sporit pe latura educativ , N njoaneci campioan (airopean ] |' . Marea ir eeven a su stantivelor postverllle, t sintactica a li durilor sau a en ui . u r i or-sin tez cae concentreaz diferitele i forma ii Sie unor articole), un rodii ce n structurile nominale perspeciiva dinamic, cu o sfer mai ampl chiar dect cea dezvoltat de structipiV' ver ale. Amploarea deriv din a sen a limitrilor u n rl modale, personale proprii formelor fS a e: .n o ie de organiza ie", Printre plol la continuarea lucrrilor agricole V\ Din nou la mtmna ", rmanent eutare de idei noi pentru mseucerea consumului de metal si ciment n constru c ii . fosonf limitrilor categoriale determin totodatdczvolPfrea, in planul semantic a structurilor nominale, a. com ponentei persuasive. r ^Ha, ver ului copulativ j i f az am ii termeni ai rttie sintactice, care oscileaz frecvent r ^ f ^ e :i a pozi ie e cel de al doilea l ncarci cu func iade Diuta e u atitudinii si comportamentului dest tarului f a d e anumite aspecte ale realit ii; Colectarea uleiuri >r uzalo**o importa nt iezer v de eeonou\ Profe sorul -factor hotritor ia educai ia muzical a tincretuui l e t r o u l iz nd a gindirii tehnice romaneti" ele. * n textele pu licitare, elip sa i are originea n con di ionri extralingvistice, mai ales economico-financiare, dar i lingvistice : concentrarea aten iei destinatarului. Snt lsate neexprimate ndeose i el ementele de rela ie: ,,Vnd cercei aur , [ . ] are vacante urmtoarele posturi: ef colo an auto, gradul 1I[ l . .macaragii pod rulant [ Wf r 99 77 f 37 39 204 205

A 

flinfccUe a solute, urni ale; >aji ici piui i gerunziul, pe 1 traduotor lim a e n g l e z [ . . , j " , dar i al i ter ling oVI ta rea. unei prea ample desfurri a enun ul rin meni, ver ali sau nominali, s l a i " su aspectul informa interven ia unor s u ordonate, situeaz n centrul aten iei ional al con inutului comunicrii i neutri su asp ct per (lesi.jnatarului con inutul lor iforrua.tional i propun o suasiv : S c h i m apartament dou camere, decomandate, Mit^^ nu arunca i am vila. nclzire, curte, garaj, parcuri Ksee", Vind alajele . . .", ^mgtie mai atent, adunrile generale ar garsonie tral, demisol, li er, cararifer pcur. Tele accentua succesele . . . " , Pierdut coman d de alimente . . / fon 15.39.3? (815)", pentru a se exprima, numai termenii Fr univo citatea func ional-semantic a raporturilor ncrca i la maximum informa ional i persuasiv. sintactice exprimate predicativ, construc iile participiale, n acelai tip de texte, se dezvolt i fenomene de sin i jerullziale accentueaz caracterul Ide simultaneitate a t a x situat ion alo. n enun ul minimal se las neexprimat planului semantic al en un ului-ir az in care se cuprind semnul generic, titlu de ru ric : de exemplu, ver u l a tocmai prin sl irea'' succesivit ii n dez voi tarea- sintag schim a rmne su n ele e care se nscriu la ru rica matic a planului expresiei: VispuMCt pe traseul Olo..Sch im uri(ie locuin : ..Apartament decomandat confort ocDu nika, cea de a treia etap a co peti iei cicliste , pentru apartament 3 camere". Cursa Pcii a revenit r u t i e r u l u i . . . " , S-a trecut, de n t r u n alt cadru continuarea unui articol de pe o asemenea, mai sus inut la defriarea mreim|Brilor, pagin pe alta t i t l u l se reia n umai n parte : P e cnd ef tiondu-ss astfel 5 hectare ara ile . . ."* o desfurare larg de for e pentru un aspect ngrijit al raMai ales n varianta gazetreasc a stilului pu lic istic, tuturor cartierelor? " / P e ond o desfurare larg de organizarea sintactic a t extului se caracterizeaz prin for e?". Reducerea planului expresiei poate lua forma unei su I prezen a frecvent (adesea ca titlu) a enun urilor interoordonate izolate c are i caut principala. Structura carac ' rin interogative directe, dezvoltate uneori n structuri terizeaz enun urile-titlu organizate ver al, care nu rea nominale, pu li cistul-emi tor orienteaz aten ia destina lizeaz o comunicare complet. Completarea n u ma rezult tarul ui-cii ^^^ anonim spre un anumit con inut informa dintr-o posi il reconst ituire a enun ului integral, ci din ional, incitndu-i curiozitatea : Spre elucidarea secretelor lectura articolului, care func ioneaz ca plan semantic al ceustruc iei pir amidelorV\ principalei" neexprimate. n descoperirea sensurilor prin prin interogat ive retorice, el i exprim atitudinea cipalei, destinatarul cititor este pregtit pent ru o anumit cr..>.a (trecind de la ironie la sarcasm) fa de realit ile lectur (din per ctive critice) tocmai de situarea su ordo natei-titlu n izolare i suspensie: Cnd se a c ioneaz cu ) despre care comunic prin enun ul su i-si orienteaz totodat mesajul spre u numit destinatar, devenit int j u m t i de m s u r . . . " a, criticii sale : Pa ale n i m n u i ? " , Cine curm indo Frecven a ridicat a formelor ver al-nominale st len a i iresponsa ilitatea locatarilor?", n aceste condi ii strns legtur att cu nec restrngere a ntin mai poate f i vor a de renta ilitate?", S ne mai mirm derii" planu ui expresiei, ct i cu dezvoltarea func iei c Ia co in i porum ul a fost semnat doar pe 1 % din conative. suprafa a planificat l Supurai, de exemplu, caracterizeaz eu deose i re struc Prin interogative suspendate, emi torul l provoac turi nominale eliptice, pe care le ncarc imperativ: La pe destinatar s reac ioneze n sensul modificrii realit ii, usul furajelor fr a depi momentul optim im a i depete astfel func ia cognitiv (i li P e msur ce rsar culturile, ou toate for ele la prit 1" ci s,|<, cognitivifo oln o func ie Prin elipsa auxiliarului de diatez, participiul reduce atri ' dina-inio a, de transformare a lumii o iective : Ond se vor utivele la simple atri ute, sup raHcitnd t o t o d a t seman la dri i conductorii uni ta ilor comerciale respective s ca lexicala a ver ului i, uneori, reliefndu-1 stilistic: treac p r i n p i e e ? " . Programul noului guvern conservator, prezentat mar i..." m afara sintagmelor stere otipe construite din su Punctele de colectare a gunoiului menajer (neridicat din t iiv preceda de adjectiv la superlativul implicit m* aprilie) contri uie din p l i n . . . " . n t r e u i n a t e n construc ii 9,1 206 207

r , istorica rctorie, strauek adtat marea oper, strhce nfptuiri, perspective inose stilului pu licistic, mai cu seam varianta sa gazetreasc, se desfoar frecvent in cadre le unor modele care se reproduc mereu. ntre acestea, predo min formele stereqtipe d e exprimare a progresiei: Afirmndusc $ . . ", *re.nevoie s se ac ioneze mai en anspunerea n via [ . . . ] " , Constatm, ns, e se putea mai wt* . ] " , [ . . pro duc I v i a eneficiat de un plus de organizare[ . . i con tinuit ii : ColeetitJ a de m u n c are de ndeplinit i anul acesta [ . M\ in unit ile Consiliului Unic Agro triali . . , \ de mpletire a eapacita ii cu exigen a: Ele pc i tre uie s ntreprind ac ai hotrte [ . . . ] " , |. . ~\poi gi tre uie s se preocupe mai i n t e n s [ . . . pre cum i schemele gin tactice, prin care se interpreteaz rea- j litatea din gejJfepaa niiterei f^fwneqat^ n general se ela oreaz proiecte une[.. ,1 snt,. ins, i cazuri a r e [ . . ] " , Aveui, aadar, unele rezultate. Cu toate acestea, ne mai confrun tm cu unele p r o l e m e [ . . . ] " . n aceast antiteza, realizat adversativ sau concesiv, cnd datele pozitivului" (cel mai adesea^ <cnd cele ale negati vului sini s ituate su -emirul certitudinii prin adver ui desigur, devenit aproape un autom atism : Desigur, aceti lucru poate fi un indiciu[. , .% Desigur, mul i dovedesc grij fa averea o teasc [ . . . ] , dar snt i numeroi j locatari c a r e [ . . . ] " , Desigur , au fost i situa ii neorit, j cazuri de indisciplina chiar. T o t u i [ . 4 . ] " .a. m.d. Procesul de superlatavisare" a unor adjective aprecia- ti tive se desfoar conco mitent cu dezvoltarea unei topici j specifice : adjectivul precede su stantivul, re innd asupra j sa accentul stilistic : m% ^istoricele documente[ ... \ I document de o inestima ila valoare teoretic[.. ,\\ ,m(^istral%ldiPpo [ puternic e n t u z i a [ . . e t c . 4 Gra a n ela orarea enun ului pu licistic, o sesia j exigen ei de ns criere a unei ample sfere semantice n di mensiuni ctmai reduse ale planului semnifi cant determina, I pe ling vehicularea a loanelor sintactice, nclcarea nor melor lim i i romne literare. n afara greelilor privind ntre uin area articolului ge- f nitival; E ste czui, de pild, a modernizrii liniei de plan- | tare....",,pentru ridicarea stan dardului de via a stenilor, al orizontului lor de cunoatere * f " , Snt temeiuri care au creat drum li er ini iativei i crea iei tehnice, a muncii f p n 77 : f

n e o o s i t e . , c a r e deriv din neglijen a redactrii, cu ignorarea structuri i gramaticale a lim ii romne, erorile cele mai frecvente, nu justifica ile, dar e xplica ile prin presiunea exigen elor spa iului tipografic, privesc con struc iile geru nziale. ncerend s concentreze la maximta un con inut informa ional amplu, pu licistul aj unge s construiasc fraze nefireti i o scure : Poate pedeapsa a fost prea linda, exec utnd doar dou luni de nchisoare''. Nivelul lexical Structura unit ii minimale, cuvntul, i organizarea voca ularului snt determinate de specificitatea domeniu lui de cunoat ere n care stilul pu licistic se nscrie, de lua rea permanent n considera ie a destinat arului, de etero genitatea lui socio-cultural, precum i de particulari t ile desfurri ira iei pu licistului spre originalitate. Snt specifice stilului pu licistic*? situ area cuvntului ntre rinadk s emania s i polisemie. Eeducerea semnului lingvistic la e nta informa ional se realizeaz n cuvinte univoce su aspect semantic, termeni ntre u in a i cu sensul lor fundamental din lim a literar comun : parlament, social-poUtie, m inis ter, interviu etc. Acestora li se adaug al i termeni univoci semantic n stilul p u licistic, dar nu i n planul paradig matic al lim ii literare comune, unde prezint i alte sen suri :sesiune ordinar , extraordinar",,, v i a & eeo /? om ic\ etc. Prezen a turii persuasive i desfurarea func iei ex presive determin dezvoltarea termenilor po st m autici. Dintre acetia, unii cunosc chiar mutat i semantice &.tip metaforic : a ilus tra, a su linia, a pune n aW, sateJii etc. o dinamic interioara specifica- intre conmn ra ia i dispersia voca ularului, n plan paradigmatic, frecventa medie a unit ilor lexi cale este relativ ridicat (12,25 in interpretarea lui Gh. Bolocan), stilul pu lic istic situndu-se ntre cel tiin ific, cu concentra ie maxim, i cel eletristic, cu disper ie maxim. n planul sintagmatic, ns, al tex telor, intervin varia ii semnificative, n f nc ie de desfu rarea raportului informa ional persuasiv. Frecven a me die, rezult, de f din ntlnrea unui numr redus de termeni cu frecven e extrem de ridicate i un mare numr d unit i lexicale cu frecven e foarte se-a^nte, pin la i (n cercetarea lui Gh. Bolocan, din 5 710 unit i lexicale autonome semantic, 660 depesc frecven a 10 iar 2 745 au frecv en a 1). n general, termenii cu frecven maxim 1 j

'

T 208 14-0. 30* 39 5

i n iareor matoritate su stantive neologice) introduc e expira ie m a x i m n texte maxim ncrctur ff w . oiahl (varianta textelor informative). Se ridic, olodat I erie de termeni in structura semantic a crora componenta persu -:. unde s echili reze A u chiar s o domine pe cea infor-,. ; ouai a (varianta textelor solemne). Are l oc un fenomen s l i r e senrnntc^nforraa ioBai, p i u la desemantizare, tocmai dat orit ficientului mare dc pro a ilitate a||i lor io text. mai ales p r i n frecven a cat a - .< urilor stereotipe. Termenii cu frecven e minime, care -oduc dispersie m a x i m , caracterizeaz mai aies v arian ta ._ triasclj eimL pe de o parte, se manifesta mai mult jjfl^ pu licistului, iar, pe de alta, esi i na tarul este considerat n etero genitatui. eterogenitatea voca uarului, eriv n .mod o iectiv -din multituiUnea variant lor interne ale stilului pu licistic, riusa legtur cu con inutul informa ional al textu lui ou eterogenitatea social-politic, si mai ales cultural a i ^-1 na tarului, i n mo d su iectiv din exacer area asp ira iilor pu licistului spre originalitate stilisti c. Predomin elemente neologice (mare parte dintre ele cerute n mod o e exigen e ma ionale, altele, ns, parazi tare"). Acestora l i se adaugi termeni din lim a literar l&hnun, termeni populari si, mai rar, regionali si arhaici. <iegorii din^uffi^ spre de se ire de stilul eletristic, unde snt cerute mai ales de procesul semnificrii, n s tilul pu licistic se su ordoneaz .pQC&UL. eomufficrii, cu peeiala luare n considera i estinatarului. ' 'mtW voea arulu. Fiind expresia lingvistic a imaginii vie ii soc e, economice i cultural-artis tice interne i interna ionale, stilul pu licistic rspund e permanentelor m u t a i i care intervin, aiei e muta ii in structura voca ularulu i. n afara unui fond lexical centra!, -care cunoate modificri semnificative doar i distan e temporale mari, voca ularul se caracterizeaz printr-o micare p e r m a n e n t n care, |>e ling schim rile n reali tatea o iectiv, un rol nsemnat are si ff ului de a se exprima mereu altfel. Aceste nentrerupte micri lexicale interne au dre pt consecin dezvoltarea unei foarte reduse zone de suprapunere ntre voca ularul sti lului pu licistic i fondul principal lexical al lim ii literare comune. specifici tatea, constituirii de noi termeni. Se fi fest dou direc ii specifice n crearea de no mente lexi7 5

cale: compunerea, caracteristic mai ales adjectivelor ckcuinta^^ : rela ii romno-spani ole, mm* inut social-politic^ teoria faxisiemini^ nivelul pUiw^ ideologic etc. si deri area prin sufixe, extins pn la iortarea normelor lim ii literare i' eh iar a spiritu lui'lim ii: cnocauta, a lectura, a tarlaliza, animale stresate, a lae curierat la un hotel, distan securizemt etc. Procedet specific variantei gazetreti, cu rdcini it; /;:: o iectiv de concentrare a enun ului n dimensiuni relu jf devinei frecvent exp resia cutrii cu orice pre " a ori gir/.., ta ii. - mmj__ specifica/intern a voca ula Diferi tele particularit i ale unit ii minimale, cuvntul, i ale dinamicii interne a ansa lului de termeni lexicali deter min componen a i organizarea specific, n plan paradig atic, a voca ularului. 1 rUG ra Structura voca ularului

Prin marea mo ilitate a voca ularului, zona de supe punere a stilului pu licisti c cu fondul principal lexical lim ii literare comune este foarte redus. Mai mare e$te suprapunerea cu partea mo il a voca ularului acesteia, n componen a i organizare a creia stilul pu licistic ar& unul din rolurile cele mai nsemnate. De altfel, fon dul prin cipal lexical al stilului pu licistic este una din sursele prin cipale al e micrii" voca ularului lim ii literare comune. Prin stilul pu licistic, p t r u n d aici neologismele n. general, dintre acestea" un loc aparte ocupndu-1 termenii s pecifici celorlalte stiluri, tiin ific i administrativ, mai ales. Func ia referen ial-in forma ional a lim ii, circumscrie vie ii social-politice interne i interna ionale, impun e ca definitoriu un prim strat lexical, cel al tE^anologieLsmmln [^fitwe, care se si constituie n nucleul fondului princ//u lexical al stilului pu licistic. Datori t amplitudinii orizonrarilor n care se desfoar func ia informa ional, precum i datorit ltrii de rela ii multiple i extinderii cir cula iei informa iilor, marea majoritate a ter menilor au caracter interna ional. Alturi de stilul tiin ific, stilul pu licistic cont ri uie in msur nsemnat la ,Interna ionalizarea' voca ula rului lim ii literare, disting du-se de stilul eletristic, marcat, din acest punct de vedere, prin dezvoltarea

i adncirea specificului na ional al lim ii. 7 210 211

I, in adaptarea lor la sis ^miellHiotic gramatical; uneori, ns, intervin i mu. /ii. ice, su nu mai diferite consta ii, determinate t' il,i M ^ 'il ^ socialpolitfB a ol >> dip! fifi, delega ie, drnd, dogma w , ideoLogie* independeuld int nticolonialism, li ertate manifesta ii, organiza ie, grev, minister, sindicat, soete. pa rtid etc* A cest prim strat determina caracterul preponderent neologic al voca u la rului stilului tuhh M., cu predominarea neologismelor de 4%visr& 'a, '' x d ile str^t icotiitituie termenii proveni i din sfera at F| ati Sb din paradigma lim erare comune crc ^f^^^jf^ [inja ne km*t in temunedoiri^ social politica economic ilului pu liesTie to ansam luSu prin unele daria ee saleS euprind aie* neologisme re eo nic (a economiei), procrea .tiin ific (in domeniul tiin ei), conferin f'ntruni entan ilor diferitelor state, guverne, partide etc. pentru dez aterea unor prooomc, reuniune (a efilor de guverne etc), dar i un mare numr e elemente vechi romneti (dezvo ltmd, deci, nemuri neolofriee) SM (15 ogmimfe parlamentar), rezisten (lupta de rmi te distinc ii, Trul de a. Mila.no, svhdezW nre ete. iui [ mufci termenidezvoici noc s i prin sintagma : / | "omna* innr, a tret, a du, e.rpreste, (ari /// <w.v tf ec 1 v rt 4 5

ae, colectivul de munc a demarat in noul a-H, tor * tidte de sens etc. Mai ales n ult le dou decenii, au ptruns n stilul pu licistic (iu varianta gazetreasc) un nsemnat num de termeni, in special de origine englez, care se infcret B ?ca// in forma, lor origin ar: camping, presxing, slogan, ek-ejjl, U/-bac ', oxoffice, flas h- ack, Mpp en, night e t c . n strns legtur cu destinatarul i cu dominanta stilistic a textului (ir nici, satiric, solemn, liric etc), in comentarii socal-ocouomeo, o aoc ane.ic aje etc, rolul ronderen a fa re categoria termenilor ponulafl, ,1a ar a. nug ele c familiare, regionale i. arhaice : t, nfptuiri, z slrea (litoralului), artere pt < ha nevoiae ai iun tir i, asfin itul soarelui, magherni e, ocoveai^ irhtriu, araci cir ci, nv tur de miil<, vrerea^^ii na iuni et* 01 f

D. Stul juridtcodmntsi ctiv Stilul juridicoadministrativ se dezvolt ca variant func lim ii ntre uin ata n domeniul ndariilor oficiale dintre cet ean i institu iile statului. Constituit mai ales o dat cu apari ia primelor texte juridice n secolul al XVTI-lea (Pravila de la Govora, 164, Pravila lui Vasile Lupu, 1646, Pravila lui Matei Basa ra , 1652), stilul juridico-administrativ este cel mai conservaj or dintre stilu ri. Profilul su specific ede determinat, ca i la celelalte stiluri, de structura i ntern a semnelor lingvistice i mai ales de specificul organizrii, lor n text, n legtur cu exi gen e ale func ionrii lim ii n domeniul activit ilor ofi ciale politice, administ ive si juridice. 1. Interac iunea func iilor lim ii

VI:/sa^ . v ocd>uIar 11i se ntemeiaz, in general, pe variant gazetreasci i c rRfd din interferen a stilo pu licistic eu stilul tiin ific i cu eol uridi co- a Dominanta o reprezint i aici tot ofgsmul^mpus do prezen a textelor do popularizrii de informare asupra evenimentelor tiin ifice; ameri zare, aselenizare, astmnaut, na n spa ial, orhii ei nmeres r, satelit artificial, stafie or itala, eclips de soare, po izare etc, sau de popularizare i expneare a legilor rii: aloca ie, indemniza ie? e tu i inaliena ile, infrm fiu ne, instan a, judiciar, spa iu locativ etc, dar i ca mani fest are a func iei expresive la nivelul pu licistului-emi tor ; pa nora mizate* c agita iun e, poezia naturii imff9fsf Jatighezi citind-o, la sorgintea acestei situa ii, primarei 7 1 f

vlul principal, in dezvoltarea, con inutului func iei de eomiuuoare i cunoatere, l au fu c iile referen ial-denomi nativ i conativ, caracterizate priutr-un con inut specific, rez ltnd din modul do desfurare a celorlalte func ii. Con inutul func iei denominativ-referen ale este con di ionat n mod esen ial de func ia metalingvisfeie; denu mirea o iectului^ face din perspectiva rela iilor inter* 2A 212

"

umane imtitu ionalizate, a rela iilor oficiale dintre cet ean fi institu ii pu liee. n le gtur eu aceasta, textele juridice cuprind i capitole, sec iuni, articole, prin care e ste definit codul metalingvistic" (vi, de exemplu. Titlul VJULi, n elesul unor termeni sau expresii n legea penal, n P, p. 58). Mesajul textului juridic este n mod hotr i ionat de cunoaterea acestui cod metBmgvc accesi il n parte, ca i n textul tiin i eciali

Fnneia expresiv, aparent neparticipativ, se su ordo neaz de fapt, n totalitate func ie onative, tocmai prin tendin a de anulare, pentru destinatar, a individualit ii emi torul ui. Ca i in stilul pu licistic, destinatarul are un rol hot r tor n organizarea textu lui lingvistic, cu deose irea, ins^ c raportului emi tordestinatar prin intermediul te xtului ii ia locul, in contiin a receptorului, raportul textdestinatar, cu trecerea n tr-un anonimat a solut a emi torului O relativ a atere de la acest specific dezvolt ma ni festrile stilistice determinate de desfurarea raportului cet ean institu ii pu lice spre primul pol, iar o a a rg mai accentuat caracterizeaz varianta oral a stilei ii j uridic (n desfurarea proceselor n instan ). Pune ia referen ial i depete propria s ca definitorie a raportului textdestinatar o iect ualiznd planul semantic al enun u lui i, prin aceasta, orientind contiin a; civic i ac iunile destinatarului. Pen tru aces a din urma, un text-lege nu mai este doar un enun informativ, o iect al cunoaterii , ci i un cadru in care se impune sa se situeze in via a social. n acelai timp, modul specific de desfurare a rela iilor dintre func iile particulare ale lim ii determina m odificri nsemnate n desfurarea func iei glo ale, de comunicare i cunoatere. Lim a devi dintr-un instru ment pasiv de reflectare (sau interpretare) a realit ii extralingvi stice i, eventual, de influen are a interlocu torului un instrument activ" de transfo rmare a realit ii. Eeferentul preexist textului lingvistic, dar identitatea sa este varia il sau chiar se modific radical pe msura desfurrii actului lingvistic. """' Est devrat c i prin stilul eletristic lim a dezvolt un rol activ, dar nu de transformar e a identit ii unui re ferent preexistent, ci in mod creator; textul literar i con stru iete un referent** propriu pe msura desfurrii f tilor.

i M lingvistic (care e un act estetic), supus legilor este i e ntr-un univers imagin ar, care se detaeaz, ca uniVers semantic secund, su iectiv, de universul semantic primar, cu originea n realitatea extralingvistic, o iec tiv. Prin stilul u idico-admin ist ativ, lim a provoac traaefoi-mri su stan iale n chiar planul ontologic al lumii ob iective, n dimensiunile ci social man* Modificrile cele mai spectaculoase i mai direct -se produc n domeniul aeti\il ii juridice, unde textul-sen-tiBi din planul lingvisti c este imediat materializat n planul existentei o iective, reale. Cuvntul judectorul ui o serva U. Eco e activ : transform n realitate ceea ce el -spune; el spune treiz eci de ani, i acuzatul se duce n carcer ntr-adevr pentru treizeci de a n i . . . " o entitate, de text juridic a referentului poate e intre i intra frecvent n contradic i e cu identi tatea lui adevrat. ? 6 2 2. Dinamica semnului lingvistic

Structura intern a semnului lingvistic apropie stilul juridico-adniinistrativ de cei tiin ific. A sen a func iei e esivemotive are drept principal consecin caracterul icipativ al senini neantului la procesul semnificrii. E l rmne, n esen , un vehicul al semnifica iei, care nu mai -este, ins, echivalent cu semnificatul, ca n stilul tiin ific , < i are doar originea n el. Prin specificul trecerii semnificatului n semnifica ie, s tilul juridico-administrativ se ndeprteaz de stilul tiin ific, ca i de celelalte stilu i. Datorit rolului activ pe care l are lim a n raport cu destinatarul, n dinamica in terioar a semnificatului ra portul c o n c e p t r e p r e z e n t a r e este orie ntat de func ia informa ional si constrictiv, totodat, a textului juridic sau oficia-adm inistrativ. R e p r e z e n t a r e a i a ii m c o c e p t u 1, sco ndu-1 din sf a stractului spre a- ncrca cu date concrete, nu indivi duale (ca n stilul eletristi

c sau pu licistic, consecin a desfurrii func iei expresive la nivelul emi torului), dar re snt supuse individualizrii (la nivelul destinata rului). Pe de alt parte, asumare a de ctre reprezentare a conceptului implic interven ia hotrtoare, definitorie, a pers pectivei juridice sau administrative n definirea sau fixarea identit ii o iectelor" r ealit ii. 215 *314

Prin aceasta? semnul lingvistic c% tranzitiv, semnific \i9 rans parental dar a sen a ec hivalen a s e m n i f i c a i e s e m n i f i c a t determin o modelare specific a t ranativitiL ii i transparen ei, scoase din neutrali tate (specific stilului tiin ific) pr n interven ia reflexivi t ii su iective de la polul destinatarului (nu la cel al emi tor lui, ca in stilurile eletristic i pu licistic), cruia se insinueaz perspectiva ofi cial, juridic sau admi nistrativ. Mecanismul intern al procesului de semnificare imp une ca distinctive pentru textul juridic i alte particularit i ale semnului lingvist ic: anonim ie posi il ar nerealitat. Semnificantul nu particip la semnifica ie, dar el se impune destinatarului ca pereche cvasi-o ligatorie unui anumit semnificat, pr in tradi ie Semnul lingvistic este traducti il fr rest ntr-un alt siifen lingvistic, da r nu i in sistemul lim ii originare, unde textul juridico-administrativ, marcat d e conserva torism, impune asocierea semnificatului cu acelai semni ficant pentru de zvoltarea acl semnifica ii. uniweitate semantic. Kecesitatea delimitrii exacte a cnpo lor realit ii o iective (rela iile dintre oameni considerate din perspectiv juridic i re la iile dintre cet ean i institu i^te pu lice) i a receptrii fr echivoc a acestor del mpune eliminarea oric ror dezvoltri semantice eundare^ Contextul n care semnele lingvi stice intr in rela ii sintagmatice ntre ele, anuleaz progresiv orice posi ilitate de am iguitate. semnifica ie o iectiv i nchis. Asumarea concep tu/ui de ctre reprezentr viduale ale destinatarului pstreaz semnifica iei caracterul o iectiv, datorit nu att c omponentelor cognitiv-nforma ionale ale semnului lingvistic, cit fondului restricti v pe care acestea l poart cu sine spre a l proiecta asupra planului realit ii extra li ngvistice. To de aici deriv i caracterul nchis al semnifida iei. Coordonatele su iecti ve n care are loc receptarea rmn paralele procesului de semnificare. Stnd su semnul conven ionalului, semnifica ia nu poate fi modificat in i datele ei o iective. n pro cesul de receptare, semnifica ia, decodificat n aceleai date n care textul a fost ela orat, poate fi doar acceptat sau respins. caracterul istorie al semnifica iei. Semnu l lingvistic fiind supus conven iei (n sensul de acord) sociale, semni216

fica ia sa rmine o iectiva i constant doar tntrutilj social-politic i juridic dat. S ea cadrului atrage dup sine muta ii de esen in structura intern a scornifica iei, o dat u modificarea echili rului dintre compo nentele cognitiv-informationale i cele res trictive. 3. Raportul text-mesaj n afara unei categorii de Snme ,,ceializttie"\ def initorii pentru stilul juridico-administrativ prin pozi ia lor n planul paradigmati c al lim ii, cele mat multe i afirm particularit ile definitorii numai n planul sintagm atic al textelor juridice sau administrative. An vin doua categoriile determin to todat specificul organizrii Semnelor n enun i al diferitelor raporturi n care intr sti ul juridici.)-admi nistrativ. Derivnd din exigen e func ionale^^cetdia^yi am iguit i i oficial-administrativ sau juridic Impune suprapunerea ,,vomulg^ mesajului eu (fevo r S textului" suprapunerea se realizeaz, pe de o parte, prin pstraTfea identit ii din p lanul paradigma tic al sti lului juridico-admiuistrativ a semnelor lingvistice sp ecifice, n planul sintagmatic al textului, iar, pe de alt parte, prin ;iiularea pr ogresiv, n acelai plan sintagmatic, a poli valen ei semantice a semnelor lingvistice d in planul para digmatic al lim ii literare comune. Spre deose ire de jj tiin ific, und e aceeai supra punere determin o densitate informa ional maxima a textului, datorit cup rinderii partieularului io gaic i interven iei codului m lingvistic, n sill juridic strativ necesitatea nuailor i a desasurmii gene, raiului in/particular determina p dis ri u ie a nforuatei pe un spa iu sintagmatic mai amplu. Pe de alt parte, dis tri uirea orma iei n strins legtur eu des ls urare:* generalului n particular i cu raportul cogn v-informa ional constrict iv-retorie impune procesului de consti tuire a semnifica ie i un caracter discontinuu, retrospectiv : Tinuirea svirit de so sau de o rud aproua a cazul infrac iunilor prevzute n art. 223 alin. 3, 22-1 alin. 3, 225 alin. 3 i 228 al in. 3 se pedepsete. Limitele pedepsei prevzute in alin. 1 se reduc la jumitate, ia r in cazul celor lalte infrac iuni, tinuirea nu se pedepsete" (OP)* sat

4. Raportul cu sistemul lim ii Dintre toate variantele func ionale ale lim ii literare Sme, stilul administram' es te singurul care se nscrie pe deplin in sistemul lim ii na ionale. 5. Raportul cu lim a lterarano generala

Stilul juridieoadniinistrativ iese din zona de suprapu nere cu lim a literar comun p rin nen scrierea perfect n sec iune;* sincronic din diacronia acesteia (datorit Con ser atorismului su) i prin specificitatea generic a unei categorii de termeni i a organi zrii, tehnicizate, a emu au ri lor minimale in enun uri complexe. Circ am seri in du ~s< * ompului rapon urilor social-umane, stilul jurklicoa<n$i n i > i miv int r in r ela ii directe cu stilul pu licistic, pe care l influen eaz mai ales la nivel lexical, fr a se lsa, ns, si influen at de acesta. De altfel, stilul juridicoalninisra iv es ai nchis dintre stiluri.. Doar n varianta sa oral ptrund elemente din stilul con vers a iei. 6. Raportul stil colectivitii individual Iar emi torul tinde s dezvolte adesea un rol peste mar ginile specificului stilului j uridic'-administaliv^* Este varianta cea mai deschis manifestrilor stilistice indivi duale. Organizarea textului este dirijat n mod esen ial de orientarea ctre destinatar , cnd n procesul semnificrii intervine o component persuasiv, dar }i de personalitatea emi torului, care iese, sau tinde s ias, din sfera anoni matului. m \ ! i 3 Nivelul fonematic V 7/ Organizarea semnelor lingvistice din perspectiva nivelelor lim ii

Stilul juridico-administrativ rmne n sfera lim ii literare comune, att din perspecti va sistemului, cit i din -cea a structurii fonematice. Singura particularitate re levant caracterizeaz ra portul dintre ortografie i ortoepie i este dat de frecven a r i d i c a t a unor a revieri specifice : .c (anul curanta a.mz (ante me ridian), /i., alin., frf. e tc. ^Dispozi iile arU 254 alin. 2 se aplic i n mod corespunztor[ * (CP , art. r

Stilul juridieo-a drninist rai i este cel mai omogen dintre stilurile lim ii r omne literttre. Totui, n actualizarea par ticularit ilor sale definitorii, intervin une e diferen ieri sensi ile, determinate fie de specificul domeniului socio cultural p e care l reflect lingvistic, fie de sensul de desfura re a reia ti ei cet ean institu pu lice. Aceste diferen ieri determin dezvoltarea a trei variante stilistice intern e : o variant a textelor juridice, cnd raportul cet eaninstitu ii pu lice se desfoa singur sensdinspre institu ia pu lic. lif varianta cea mai conservatoarea Cu caracter preponderent impersonal, refuz manifestarea diferen ierilor stilistice individuale ; o variant a textelor f i a rela iilor social-adnini- r tive, dezvoltate n amindou s nsurile. Este mai pu in rigid ca organizare si relativ deschis unor varia ii stilis tic e individuale, n func ie de destinatar n p r i m u l riml i, mai p u i n , de e m i o r ; o v a r i a n t oratoric, a activit ii judiciare, i n ean comunicarea scris e te dominata de cea oral. E e l a i a cet ean institu ii pu lice se desfoar n am ele ,. 218 Nivelul morfematic Su aspectul func ionrii semnelor lingvistice din pers pectiva in tersectrii celor dou axe, sintagmatic i para digmatic, stilul administrativ se nscrie

sfera lim ii literare comune, uncie se ini dn este" cu stilul st i in liric : se mnele lingvistice purttoare de sensuri gramaticale i pstreaz n planul sintagmatic al t extul ai identitatea lor din planul paradigmatic al lim ii. Devierile de la lim a literar comuna i ndeprtarea de celelalte stiluri, mai reduse la acest nivel, consta u mai f e n ierarhizarea specific a unit ilor lexico-gramatieale *}i n particularit il esfurrii opozi iilor din interiorul diferitelor categorii gramaticale. Prin frecven i ntate, preponderen a o de in mttantivL pronumele nepersonale (lenous trati v, eo t sie a gdet llllH ^ i relativ), >*e oi ia i conunctia. Interjee ia este a sent, iar per.st are o prezen negiija ila, mai ales la persoanele I fi a l-a. 21

Pmlommarea suhsi j ivuui depete chiar nivelul atins de stilul pu licistic. Jn plus, spr deose ire de acesta, unde era impusa de marea frecven a a izolrii nominale, in tex tele Juridice i administrative. pieponderenia su sfantivulu rezult din caracterul aet uat denominativ ai frazelor organizate inar, cu su iect i predicat, dar eu su ie cte multiple i cu multe atri ute i complemente, de asemenea multiple. Totodat, nece sitatea siturii o iectu lui" in perspectiv temporal, sau mai exact pantemporal, determ in frecven a foarte ridicat a su stantivelor postinfinitivaie: n cursul efecturii cer cetrii penale, dac organul de cercetare consider c sint ntrunite condi iile prevzute de lege pentru luarea msurii arestrii preven tive a nvinuitului face propuneri n acest s ens[... ]." (CP art. 233). P Su stantivelor postinfmii ivale li se adaug categoria participiilor pasive su stantivate prin articol hotrt : inculpatul", minuitul" ete. i prin articol demonstrativ : cel. hn:it/\ el unnr'. cel condamnat", cei el era' ete. ing densifearea expresiei, rezultat din concen trarea unei structuri pasive n ri iei iui ver ului, arti colul demonstrativ asigur flexiunea cauzal si fluiditatea frazei : Tri unalele i judectoriile judec cererile celor vtma i n drepturile lor . " ( 27), [...] persoanele particulare caiej . . . j datoreaz sume de ani celui urmrit ..." (CS U. p. 218) etc. n sintagmele cu articol demonstrativ, constituite ntro marc a textelor juridice, intr adesea alte elemente; articolul tinde atunci spre valoa rea de pronume demon strativ, iar sintagma spre statutul de locu iune : re<tituir ctre cel n drept a lucrurilor ori a sumelor rezultate l.'OAN , p. 75). n

Opozi ia de numr este dominaj de si na ah a general: nvinuitul u UmMpM . a fi art, 171), Munca | mndamna este remunerat. , " (CP u.r , 58) n flexiunea cazual a su s tantivului #au munwtui. KO impun printr-o frecven ridicat a, >uperioa lim a litera r comun i din celelalte stiluri, ge itiv Genitivul intr n special n rela ii de nare tantive postinfinitivale, dezvoltmd de genitiv o iectiv i, mai rar, genitiv su ie ctiv (nedtatcr minat) cu func ia sintactic de atri ui al eon . n caz de reconstituire a modului n care a fmX fapta, se consemneaz amnun it i desfurarea r mm* stituirii" (CP art. 131), up ntocmirea ordonamf sau hotrrii prin care s-a dispus arestarea ineuatm .']" (CPP, art. 151), [ . . . [ c a r e pot duce la chim a rea ncadrrii juridice a faptei[... (CPP, art. 23 P 5 Flexiunea nominala i pronominal

In interiorul genuini gramatical, su stavele per sonale" se caracterizeaz prin neutral izarea opozi iei ^a ulin-feminina fie c "re prezint su form de ne scu liri, ce ii culpat, nvinuit, condamnat, so mem ru, petent, donator, donatar etc. fie c prezint f orm de feminin : parte, persoana, rud etc, planul semantic al acestor su stantive se ntemeiaz pe ideea de 'am igen' :4 Persoana vtmat poate fi ascultat ca mar tor... PP,art. 82), Tinuireasvrit de so sau de o rud apropiat nu se pedepsete." (CP, art. f 1

Dincolo de frecven , ns, cele dou cazuri jj stituie in mrci stilistice, la nivel morfo ntactic, de prin semantica i sintagmatica lor : dezvoltarea genitivului func iilor sodal-po&ti al cadrului insttu ional, juridic sau admini V: r~ gorie semantic trecut i lul pu licistic : < penal al Repu licii Socialiste Romnia", ^ftdiel Repu licii Social e Romnia este eful sm i re prezint puterea de stat n rela iile interne i interna i u licii Socialiste Romnia" (C, art. 71); eontuireagenitivului cu prepozi ii specifice sau cu ntre uin are specific textelor juridice >au admimstrative : [ . . .J asigur, in condi iile l e g i i , aza- ma teriala necesar[.. .1" (LE, art. 56), [ * J svirffe unor fapte penale, n scopul o i n e r i i unei pro e [ . #.]" (CPP, art. 68), D ac cel arestat ridic o iect n contra e x e c u t r i i mandatului [ . . ( C P P , ar t 53), Cnd asupra p r e l u n g i r i i tre uie s dispus unitatea [ . . . ] " (CPP, art. 157); tendin a de a solutizare a romanticii p* onale"* a dativului, de caz al implicrii n desfurare:* '^PUxti^ asigurat accesul la t < :e gra dele i formele de n v m n t [ . . . ] " (LE , art. 0), [ . .. este o ligat s aduc la cunotin inc ea arestrii[ . . ( C P P , art. 157); intrarea., dativului in rela ii de S mlit &JlR a ii ective care in lim a, Ut erat comun se construiesc 221

6So

acuzativ prepozi ional . . .asigur. n con :ile legii[, . ..] personalul de specialitat e i alte cadre *fleat necesare u n e i d e s f u r r i a practicii produc ie.*' (I art. 56), Consiliui de Stat al Bepu lieli Socialiste Romnia este organ suprem al p uterii <!e stat cu activitate permanent, su ordonat M a r i i u a r i BF a i o n a l c " (C, art. 62); ng aea^dati ui _ cu prepozi ii specifice sau enite specifica tes elor juridice : Konfornf~ 3 c cri? i e i nr. 276 l ir. [. \ . ] " / : .Ascultarea p ur i vtmate se face ot t d i s p o z i i i l o r i privitoare l a . . . " ( C P I \ ^i.77)'. Particularit i specifice introduc i celelalte cazuri. Acuzativul, de exempl u, primete marc stilistica prin dezvoltarea func iei semantico-sintactice de caz al d e tarului" cnd, n construc ie cu prepozi ia ctre, este mim dativului personal: Ctre General a Apelor[.. Acuzativul pronumelui demonstrativ aceasta intr frec vent n prop ozi ii condi ionale-a lon, n care dezvolt, apozi ional, un sens neutru, corespunztor pron melui jrsonal o din lim a literar comun: De asemenea etnt mijloace de pro procesele-v er ale ncheiate de alte organe, dac legea prevede aceasta. ' ( C P P , art. 90), . . .nu poate fi numit expert o alta persoan, declt dac mpre jurri deose ite ar cere a ceasta." { O P P , art. 119). Vocativul, a sen a total n varianta textelor jurii ^T7'c supzcn't in varianta juridic oral i n cea administrativ oficiala. Specifica este aici monimia cu rommavu nearticulat, singular: inculpat!" i, res pectiv, plural: cet eni sintagme cu diferite apelative: onorat instan !", Tovare directori" etc. 7

impune frecven a ridicat-(aproape eidnii rind o p a activului) a pasivului nedeterm inrii. Predoba gnf turilc cu pronume reflexiv : Dispozitivul hotrrii se pronun po 310 alin. 1." (OPP, ari. ffEfa ( con in n semantica lor i sensul modal de exigen ": In trrile instan elor militare tre uie s se indice i gradul militar [. . . ] Cnd inculpat ul este militar, se men* icneam i gradul acestuia." (OPP, art. 355) (se men io neaz tr e uie s se men ioneze). Cnd pasivul se con struiete cu auxiliarul a fi (exprimat sau n ce x prin . complementul de agent este n mod frecvent a nuct este su n eles n cadru onal (juridic* pentru c este neidentifica il personal" tr [.. .1 ie< . undo a fost judecat cauza [...] fcndu-se men iunea, c celelalte date OM fost trecute n. ncheierea e sedii v{I idem), O iectele care con in sau poart o urm a I tei svrite[.. <]" (OPP, ar . 94). ; Flexiunea e bl

Notele specifice apar in doar variantei textelor juri dice, celelalte variante nedi feren iindu-se n mod esen ial de lim a literar comun. I n varianta stilistic a textelor juridice, desfurarea flexiunii ver ale reflect dou exigen e esen iale aTe redar acest strns legtur ntre ele : de o iect hitatSLjmpersonai i de generalitate. Caracterul de litate o iectiv determin;! || fa ca si totala a diatezelor reflexiv i reciproc i s !

Caracterul de generalitate, mpletit strns cu cel * legitate^mpet'flr, Tlediscuta il ( tre uie s), a a P forai texte trece n planul semantic al i n d i c a t i v u l conj unctivului, moduri cu frecven predominant: Art^ 66. Conductorii coloanelor snt o liga a) s formeze coloane de cel mult patru persoane i* rlnd [ . . . ] ; ) s mc admit m ersul n caden la trecerea pestepoduri; c) s ai n flancul sting [...] ziua stegule e ro [, . .1. Copiii n coloan vor circula cte doi n rnd i vor traversa strada sau drumul s u supraveghere." (CANU*. pp. 319-320). Imperativul i prezumtiv^^ iar prezenta >-1 enal-op a vi est a u r o r e nesemnificativ. i>intre forai)1c ver 1 >alnominale, p infinitivului participiuli (pi ales pasiv) se constd ntr-un inijloc de concentrare a planului expresiei: Pi rateria svrit in pagu a avutului o tesc se sanc io neaz ou pe prevzute n art. 225." ( C P , art. 3& Spre deose ire de conjunctiv, eu care intra i u reia iii de sinonimie, ifinitivu prezint i avantajul caracterului apersona), compo nent semantic nsemnat a nedeu-.;mmai generalit ii o iective : liste oprit a se nr amenin a i i . . . n scopul de a'st o ine pro e.'' ( O P P , art. 68). < 222

m legt e i aceleai exigen e, categoria gramatica m fcimpoui este >e-i),a din raportu ezentul derf prii procesului de eomunicare Ungvitl, fund situat mir-o temporalitate n inat. l>in aceast pgpti prezentul descrie &draeg sune paucroiLicj in limitele tempo ale ttcton eunuui lis : Consiliul de stat se compune din pre edinte* vicep art. 67), Instan a deli ereaz i hotrte asupra oricrei alte pro leme de care depinde so complet a recursxdui" (OPP, art. 381), Pgrfec ul cump.u< i, mai rar, viitorul (cnd n u este expresie a imperativului legic; vezi mai sus) snt ?_impuri ale organizrii s u c e ^ v i t i f temporale a ac iunilor din perspectiva desfurrii raportului" caul onal intre elemenie din realitatea empiric i elemente din domeniul institu ional, ju ridic sau administrativ: k>Mamnarea se pronun dae instan a constata cu fapta exist, con tituie infrac iune i a jost smritade inculpat.' - (6'PP, art. 345) sau numai din cea a desfurrii ac! iun i judi ciare (au oon^ednie asupra realit ii ontologice): Dac inst dispus mmm rspunde i penale, o dat cu ncetarea procesului penal face aplica ia art. 94 sau 96 din Codul penal." {I idem). n interiorul categoriilor gramaticalg_d numr i persoan, situate prin excelentTdve^o o*sintaetf^ exprimarea su iectului cu preponder in su stantive i pronume nepersonale, n legtur cu carneteru o iectiv, ftpfirsol i g zator al enun ului juridic -au administrativ, impune ntre uin area ca si exclusiv a pe rsoanei a a vor e, cu predominarea formei de inglar: ^nelciunea care a avut conseci se pZte cm n c h i s o a r e [ . . . ] " (OP, art. 229). De fapt, singularul predomi n in special n textele o iectuala .zate", n care ide ea centrala a mesajului acestor a, se n temeiaz pe diferite categorii juridice: Cind fapta a jost svrit in scopul pro erii consecin elor prevzute n alineatul precedent, pedeapsa este nchisoarea[.. (OP, a rt. 182). n textele al cror mesaj se centreaz pe diferite categorii social-umane i nstitu ionalizale, predo min pluralul: Cet enii B . S . B , , fr deose ire de na io na rasa, sex, religie, snt egali n drepturi in toate domeniile vie ii economice, polit ice, juridice, sociale i <mlturale." ((?, art. 17). i singularul i pluralul func io ne az, ns, ca expresie a generalului. f t

Persoana I singular (prezent cu totul excep ional i i texfe juridico) iieryiaj n texte a nis^re indivi duale, mai precis, in formularea cererilor, ld l r ia contradic ie u aperual) a su stan tvuluisu iect: Su semnatul declar c [ , . . ] " , * Nivelul k

Sintaxa textului i structura voca ularului dezvolt, cele mai multe din mrcile speci fice stilului juridico-ad ministrativ. Desfurarea actului lingvistic concret n domen iul vie ii oficiale, juridico-administrative, se face prin inter mediul a dou catego rii de enun uri sintactice: accentuat spontane, realizate n anumite momente . ale d esfurrii procesului juridic, n interiorul unor texte hi ride, n care coexist elemente de lim aj popular (din stilul conversa iei) cu termeni i sintagme stereotipe, speci fice stilului oficial-administrativ; ela orate, concretizate n texte juridice sau admi nistrative, cu destina ie general. Prima categorie de enun uri poart amprenta ete ro genit ii i, adesea, a superficialit ii culturale a emittdr Acesta, am itimndT^ rm o ct mai mare cantitate de informa ii iar, pe de alta, s-i nscrie lim ajul ntr-o m tate specific, mai aleas", de exprimare, ncrcat cu formule-a lon, realizeaz o \ fraz ix, cu rela ii sintactice lipsite de coeren : ne-am transportat n Bucureti, str. Crnga . - i la domiciliul de itoarei... unde am gsit lips pe de i toare care a prsit imo il l creia punndu-i n vedere calitatea i scopul venirei noastre ne-a declarat c [ U. % D nmule judector, Chem n judecat penal pe indivi dul Oh. Ionescu de itant de tutun din Ploieti, str. . . . nr. . . , pentru urmtoarele motive : n ziua de 18 aprilie 1925 sm t pe la ora 6 p.m. ducndu-m n pia s trguiesc cele necesare de sr tori, n dre i Sf. Voievozi am fost acostat, smucindu-m de pardesiu, p desfcndu-m la hain pentru a m uzunri, individul de mai sus zicndu-mi expresiunile m scr osxile i njurndu-m d eu i-am spus ce e cu d-ta, taci din gur cci trece lumea pe strad i te aude ns el a con tinuat a m njura i a m face scr os trgndu-m de haine. Am cutat prin vor e lajine s mohee m ~

224 15 - e. 359 225

dar mi-a fast impasi il. in s art c acest individ ef simultaneizarea particularului e gen erai u 1 Intr-o foarte furios i striga ca o fiar sl atec nu mi s-a intimtendin de cuprindere integral i multidimensional a plat i n am vzut in via a mea un astfel de om , a fost raporturilor interuraane i a raporturilor dintre cet ean ngrozitor, m timpise m i nu mai tiam ce s fac fa de i institu iile pu lice, expresiunile i furia acestei fi . De asemenea acest o dialectic partieular a acestor raporturi situate individ est e certat cu justi ia iar la cerere voi do re li, ntre posi ilitate i realitate. iar eu ca un om cu un judecat, cci dac era un altul Toate aceste 'dale de ordin semanti o condi ioneaz n situa ia mea, ar fi fost plmuit, tut sau mai I in acelai timp con inut informa ional ai termenilor tiu i eu ce se putea ntmpla. Am suferit ca un martir alctui tori ai enun ului i organizarea lor specific n toate acestea i am gsit de cuviin a-l c a naintea raporturi sintactice, impunnd: Domniei voastre pentru a-i lua pedeapsa ce merit, cci a. alternarea specific, semnificativ a structurilor su se nnatul m ucur de o un reputa ie n societate i sintactice de ampl desfurare, cu enun uri cu sructura e acestea ar contri ui foarte mult la situa ia mea minimal, social, de aceia rog ono rata judectorie a-l pedepsi n . depersonalizarea enun urilor sintactice, spiritul l egei, cci dac nu ar fi pedepsit n acest sens, c. dezvoltarea de cadre sintactice fi xe, ar continua cu toate acestea cu mai mult furie, ar fi d. desfurarea specific a r aporturilor sintactice. periculos ordinei pu lice i al cet enilor, astfel se poate d a un exemplu de corectitudine. M constitui parte civil a. Imperativul cuprinderii >tuturor posi ilit ilor moralicete cu suma de lei 6000 (ease mii). Martor propun de m anifestare a unor realit i intrate su inciden a ac iu pe Alexandru Ionescu... din Ploiet i, str. . . . care n nii legilor i exigen e privind claritatea i autoritatea un tmplto recea pe strad i . Popescu care era cu mine tului juridic determin mpletireaunoiL &^ iciliat n Ploieti, str. . . . Cu stim sau ramificate cu propozi ii simple, independen te sintacDac ace te fraze nu pot fi considerate specifice sin ic, dar toate succedn du-se n exprimarea aceluiai plan taxei stilului juridico-administrativ, n definirea profi semantic glo al: Dac faptele prevzute n alineatele lului su pozitiv, ntrucit s provocate de acest stil i se precedente ar fi putut cauza o pagu important siste de sfoar n cadrul su, se constituie, n schim , n ceea mului financiar, pedeapsa este nch area de la 5 la 15 ce s-ar putea numi dezvoltarea lui negativ". Ase ani, interzicer ea unor drepturi i confiscarea par ial a menea dezvoltri intervin n interiorul tuturor stilu averii, iar dac au cauzat o pagu important sistemului rilor, dar snt mai acce ntuate n stilurile pu licistic i financiar, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani, juridico- administrativ. interzicerea unor drepturi i confiscarea par ial a averii. Tentativa se pedepsete. ' (OP, art. 282). Enun urile din cea de a doua cat egorie descriu trs turile definitorii de semn pozitiv ale stilului juridico . Deper sonalizarea enun ului juridic, o iectivarea administrativ la acest nivel, trsturi de terminate de lui, este, de iapt, o rezultanta a coro orrii in aceasta exigen e ale func iei i func ionrii textelor juridice sau direc ie a nivelului lexical cu nivelul mor fo-sintactic i administrative i de particularit i ale desfurrii rela cu cel sintactic priu-zis i se realizeaz prin : iilor sociale institu ionalizate prin intermediul docu men dezvoltarea frecvent a rela iei de interdependenta telor scrise. ntre iui su stan tiv p os tiu fini ti val (sau alt su stantiv Prin organizarea sa, textul, a crui unitate de con inut o ieetual"), expresie a siturii unei ac iuni n atemporaimpune depire dimensiunilor, mai totdeauna nencplitate, i un ver la prozentul a,f empor al (sau pantemtoare, ale frazei (n eleas ca unitate sintactic delimitat poral): Re inerea sau ar starea nelegal [ . , . ] se pedep de punct), mpletete n planul su semantic : sete cu isoarea [ . . ( C P , art. 266); ideea suveranit ii imperative a legii, frecven a rid icat a su stantivelor postinfinitivaie ntemeierea motivrilor, implicite sau explici te, ale fr determinri personale" (o personal, ae demersului juridic sau admini siv, su stantiv-genitiv su iectiv): Cnd fptuif 7 n 7 , 6 4 5 226 227

fc rul ost olnav , . .1 86 poate lua msura internrii ini r un nfci ttl de s p e c i i t a t e [ . . ( G P , ar.-114). Prin aceasta, textul juridic tinde (i ajunge, c el mai ade sea) la scoaterea din aten ie a in frac t ondui- persoan, pentru a situa in prim-plan infrac iunea sau sanc iunea: L a scderea pedepsei executate n totul sau n parte ori, dup caz, la contopirea pedepselor se aplica dispozi iile privitoare la p edeapsa nchisori, fr a se ine cearn daca I I una din pedepse se execut prin m u n c c rec ional." (CP, a r t 8); fCTArtfo ridicata reflexivului nedeterminrii (a crui seman a se situeaz ntre diateza impersonal diateza p a s i v ) : Pirateria svrit n pa ui o tesc ee sanc ioneaz cu pedepsele prevzute n art. 225." (CP, art. 226), nscrierile e Jac intre 1 i 15 sept."; reflexivul nedeterminrii alterneaz cu pasivul nedeterminr ii, dezvoltat ntr-un acelai tip de structuri ver ale ale predicatului a putea -finfinitivul pasiv al ver ului principal: ncredin area pe garan ie poale fi revocata i d ac nuntrul termenului de ncredin are fptuitorul este c o n d a m n a t [ . . . ] " (CP, art. 97), sau, pentru variere stilistic, a putea, n form pronominal -finfinitivul a ctiv al ver ului principal r ncredin area pe garan ie poate fi dispus numai la cererea[ ...]. n cele lalte cazuri ncredin area pe garan ie se poate dispu* * [ . . * ] " (CP, *rt. 96); ntre uin area frecvent a su stantivelor i pronumelor nepei nale fr anticipa or prin formele scurte 1 ale pronumelor personale de dativ i acuzativ : [ . . . ] este [ o ligat s aduc la cunotin inculpatului prelungirea arestrii" (CPP, art. 56), r i n avertisment se atrage aten ia conlravenientidui asupra pericolului faptei svt r i t e [ . . . ] " (CANU . 69), Declara i-', scris se citete 4 t # t u [ . . . ] P, art, 73), . . .preedintele ntrea pe procuror i pe parii d a c mai au de dat expl ica ii" (CPP, art. 339), Preedintele are dreptul s ntrerup pe cei care au c u v n t u . . . " (CPP, art. 340). F r sa fie o trstur general a stilului juridico-ad ministr tiv ( c a r a e t e w n d mai alee textele juridice), de- personalizarea, n strns l egtur cu exigen ele de o iec tivare i generalitate, rmne o marc definitorie a acestui l, prin posi ilitatea manifestrii sale i prin realizareaei frecvent, deose ind, pri n ^specializare, textul juridic de lim a literar comun. n

e. Enun urile sintactice juridico-administrative se organizeaz ntr-un numr finit de s cheme, relativ diferite n func ie de domeniul restrns de activitate, juridic ntm admi nistrativ. n stilul juridico-administrativ, planul sintagmatic al enun ului realiza t n vor ire" (parole) reprezint frecvent o actualizare doar fonetic i lexical a unor s tructuri sintactice existente deja n planul para digmatic al acestei variante func i onale a lim ii literare scrise. Parte din aceste structuri sintactice schematice , cele mai rigide, stau n legtur cu o mereu mai accentuat uniformizare a rela iilor ad ministrative scriptice; ele snt impuse de instituirea unor construc ii-a lon, anteri or transmise prin tradi ie, acum, cele mai multe dintre ei-, multiplicate prin for mulare irocratice. Se includ aici fexe proceselor ver ale, ale cererilor, contracte lor, comen zilor, diferite acte notariale, care con in aceleai formulei mai ales de n ceput i sfrit: ncheiat a z i . . . su nr- de comand... n du lu exemplar, ci.e unul p ru fiecareii." dar i n interiorul enun ului. n cadrul uniformit ii arhitecturale", mare defini torie a acestor enun uri sintactice o constituie expansiunea ramificat a rap ortului atri utiv, contras n structuri nominale sau n participii ver ale cel mai a desea pasive : n t r e su semna ii J. . . . cu sediul n . . . titular a 1 dreptului de administrare privind fondul de locuin e pro prietate de stat, n calitate de locat ar, reprezentat prin . . . # . . mputernicit prin delega ia nr. . . . . din . . . i a i posesor al uletinului de identitatea seria * . . . . . . . . . nr. . . . eli e rat de Mili ia . -. . . . la dai a de n calitate de locatar principal, n aza n tiin r nmnat la data de .. . . d e ctre % din . * . . . , a intervenit urmtorul contract d e nchiriere". O a doua categorie de structuri sintactice schematice reflect o dezv oltare specific de ra ionamente n scopul ntemeierii (pe fapte i pe articole de lege) u nei chemri n judecat sau a unei hotrri judectoreti sau admini strative. Se constituie arc definitorie reluarea o se siv a unor construc ii gerunziale a solute (n special n aza ver elor i locu iunilor ver ale a considera", ,0 in uonsiera ieS\ a se rntemeia", ea n wdere", a fine oon\ a fi dat" etc.) cu func ie circumstan ial nedeter minat : As e partea prt prin avocatul su n 228

nen,' , rnd n vedere c p l i n ac iune. . . / Avtn n mfre c reclamantul i n v o c Avnd n vedere c la ac iune p i n t u l . . , / Avn n vedere c reclamantul.. .S ac iu eaz a fi respins ca nesus inut si nedove d i t . " * d. m Alte structuri-tip stau n s ins legtur cu spe cificitatea desfurrii rela iilor sintactice. Su aspect semantic, ti ile de rela ii sintactice cu frecven a cea mai mare snt impuse de exigen ele cuprin deri i tuturor posi ilit ilor de manifestare a dinamicii ra porturilor social-umane insti tu ionalizatc i totodat de necesitatea nuan rii lor n interiorul raportului generalparti cular. Dintre raporturile de coordonate, predomina cli& juncfv prin care se urmrete imilare concentrat n planul semantic al unei fraze unice a tuturor alternativelor posi ile la diferitele trepte de ramificare a enun ului: F a p t a de a nu preda n termen de 10 zile un un gsit a u t o r i t i l o r s a u c e l u i c a r e 1-a p i e r d u t , sau)de a dispune de acel un ca de al su, se pedepsete c u n c h i s o a r e de la o lun la 3 luni sau cu amend" (CP, art. 216), n litigiile de m u n c i n cele" patrimoniale, comisia, n raport de pro ele fcute, admite, n n t r e m e s a u n p a r t e , cererea sau contesta ia recla mantului ori o respinge." (C ANU, p. 110)* Expresie lingvistic a variatelor posi ilit i, alterna tive, de desfurare a unor ac iuni i nu a instituirii unor rela ii de opozi ie ntre acestea^ raportul disiun fit ue^prelungete frecvent ntr-unui co j) ulat v regjjzatprin locu* i u i T e a / j r ^ w g : n cazurile n care persoSalnicafnu a fost g ^ ^ T v i n o v a t ori fa u a fost svrit de aceast persoan, precum i atunci cnd sesizarea s-a fcut peste terme misia dispune nchiderea dosarului" (I idem). n interiorul predominrii raportului d isjunctiv, se constituie ntr-o sintagm specific stilului textelor juri dice construc i ile inare din oficiu sau la cerere (eventual eu schim area ordinii termenilor a lternativi), din oficiu sau la sesizare: [ . . * ] organul de urmrire penal ori i n s t a n a de judecat dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei experti ze." (CPP, art. 115), [ . . ,]se dispun din oficiu sau la sesizare de judectoria sau tri unalul [*.]" (CPP, art. 491). n sjera su ordonrii se dezla-na multe rc^cjjjj . tinete, concretizate n~ preponderen a unor rlat~sinta(r <US

ti ce, n plaiud lor seinaeic-iunc ioBwi in modalit ile dc exprimare. Snt preponderente f mc iile de atri ut i eircumstan ial de condi ie t de. timp. Cunosc o frecven definitorie, n raport cu lim a literar comun, circumstan ialul refe rin ei i_CQBplementu corelativ excep ie, Func ia de atri ut foarte frecvent i amplu dezvol t a t n interiorul propozi i poart marca stilului juri dic n special la nivelul frazei, prin : constituirea sa ntr-un spa iu de expansiune a rela iei de dependen care genereaz func iile de circumst l condi ional sau conrplement corelativ de excep ie: n cazul c n d s n t m a i m u l t e p r i o l i g a t e la s u p o r t a r e a c h e l t u i e l i l o r j u d i c i a r e , instan a hotrte partea din cheltuielile[...]" (CPP, art. 192), D u r a t a arestrii inculpatului nu poate depi o lun, afar de cazul c n d ea e s t e p r e l u n g i t n c o n d i i i l e l e g i i " (CPP, art. 149); introducerea propo zi iilor atri utive prin pronume relative n genitiv, cu regent n su ordonat : [ . . . ] plngerea se solu ioneaz de primarul comunei, oraului, muni cipiului sau sectorului municipiului Bucureti, pe al crui teritoriu a fost svrit fapta." (CANU, p. 78), Dac i an a la care se afl cauza a crei strmutare se cere a procedat Intre timp la judecarea c a u z e i [ . . . ] " {CPP, art. 6 0 ) . Func iile de circumstan ial de condi ie i t imp se afl frecvent ntr-o strns mpletire, pn la a-i confunda planul semantic. Diferen le intervin mai mult la nivelul propozi iei. Aici raportul temporal domin i este, n g eneral, expresie a duratei. n sintagma circumstan ialelor de timp, parte din eleme ntele rela ionale, cele care poart marca stilului juridic nu snt definitiv a stracti zate : n cursul urmririi penale, durata msurii p r e v z u t e [ . . . ] " {CPP, art . 145}, Cererea de scutire sau de reducere se poate face In termen de 10 zile de la comunicarea o r d o n a n e i [ . . . ] " (CPP, art. 109). La nivelul frazei, distinc ia cina dac din planul expre siei nu corespunde unei distinc ii semantice dect tr-o msur relativ i doar ntr-un singur sens, al uaifunc ionalit ii lui dac. Predomin tan ialul condi ional care exprim, de fapt, 'eventualitatea'. B l este explicit i 231 230

au reprezentat de aceleai sintagme reluate n enun uri desprins de circuni :nfa temporal end elementul de diferite : Procesul-ver al se comunic n copie contra rela ie este c caz e : / caz e nclcare a msurii venientului [ . . . J" (CANU,p. 75), F a p t a coma ntului ,-p !r;.u ie poate lua mpotriva nvinuitului . . . ] " (OPP, unei nave [ . . . j prin care s-a cauzat, din culp, o coliziu art. 145). Dac prin aceeai ordonan sau h rc s-a ne [ . . . ] " (OP, art. 345), [ . . . | procedndpotrivit depo dp arestarea m ai multor inculpa i, se emite mandat de zi iilor art. 21 i 22 se aplic n mod corespunzto r." (CANU, arestare pentru fiecare dintre ei" (OPP, art. 151), i, n p. 75), Aceste msuri nceteaz de drept dac persoana enun urile in care elementul de rela ie este cnd; ci cum v t m a t nu introduce [ . . . ] " (OPP, art. 353); stan a temporal dezvolt at i sensul de 'eventualitate': dezvoltarea unui circamistan ial specific, al crui nd or ganul de cercetare penal consider c este cazul s plan semantic, orientat de prepozi ii le i locu iunile prepo fie luate anumite msuri, face propuneri motivate." (OPP, zi iona le potnvit) poj u, conforn n conformitate eu. art. 203). n aza descrie un cadru sit nal osciimd ntre sensuri Kela iile de dependen de la aza circumstan ialelor modale i co ndi ionale : ;,Kparea pagu elor se face i a complementelor corelative accentueaz marcar ea stilis potrivit dispozi iilor legii civile" (OPP, art. 14), [ . . . ] avnd tic a t extelor juridice i administrative, mai ales prin posi ilitatea de a desfura o activ itate [ . . . J potrivit ap imodalit i de desfurare i de exprimare (de multe ori, tudini lor, pregtirii profesionale [ . . . ] " (CM, art. 2), prin reluarea nemodificat a acelorai sintagme) la nivelul conformitate cu prevederile art. 17 din HCM, nr. 86 0/973, propozi iei: art. 45, din Legea nr. 5/1973, precum i ale Deciziei nr. func ia d e ckc/umtautal condi ional este fixat n 302/1979 a Cons. pop. jude ean Iai, terenurile p oprieI interioruLujior tague, .al cror plan semantic rmine tatea statului care snt n ate [ . . . ] vor fi evaluate la nafara unor determinri_ cocr e te , int ei neindus e pe ideea 1 leu m.p. [ . . . ] " , In aza actelor doveditoare s-a luat a str ac i a ,.autorit ii eg": n condi iile temiIprevzute msura restituirii sumei [ . . . ] " lege : Jeievrrt studen ii eneficiaz din partea statului circumstan ialul referin ei rea izat prin prepozi ia sau a unit ilor socialiste de urse i alte forme de sprijin asupr a): [... ] organul de urmrire penal dispune ampra material, n condi iile sta ilite de lege". (L, art. 6) sau ' TOfetor [ . . . ] " (OPP, art. 203). pe cea a 'diversit ii s itua iilor': dup caz; sintagma din Unele dezvoltri semantice specifice snt determinat e urm se situeaz ntre planul prim al comunicrii i un dejLintagme neco erie definitiv statutul de elemente plan secund, incident: Organiza iile socialiste snt o li rela iona le c*v% uneori, ' 4ncalc" grani a (Unt re propo gate s eli ereze sau, dup caz, s com dovada [ . . . ] " ! zi ie i fraz- n n elesul tradi ional al termenilor). Aa {CANO, p. ; snt: circumstan ialul de scop .realizat prin prepozi ia de natur s/a,purtat()area se sului de 'consecin ' ; r rjs> ?,[] creia 11 esie ncredin at minorul spre cretere, Div !'! uor date. . . daca fa pi a este natur educare" (OPP, art. 81), [ . . . ] insta e nmneaz a aduce prejudicii unei persoane... se pedepsete.. . " cita ii, spre a le ser vi drept jmli re[ . & ] " (OPP, art. 291) (OP, art. 196), . . .mprejurare de natur s serveasc i locufiunea n vederea : [... Jpentru lmurirea cauzei su aflarea adevrului. . . " (OPP, art. 78); toate aspectele n vederea justei solu ionri a acesteia." i n msura n care, sitund planul semantic al expan (OPP, art. 202), sau nchis n sintagma n copul acesta siunii atri utive ntre ' c Q n j ^ i n r ^ i 'modalitate' : Cir(n acest scop ) : Preedintele vegheaz asupra men inerii cumstan eie privitoare la fapt se sfring asupra prtiei ordinii i solemnit ii edin ei, putnd lua msurile nece pan ilor, numai re acetia le-au cunoscut,.. " sare n acest scop." (OPP, art. 298), n acest scop se v or (OP, art. 28), Partea civil poate formula cereri, ridica lua msuri urgente de co lectare a fierului v e c h i . . . " ; excep ii i pune concluzii n msura n care aceste a au leg circumstan ialul modal realizat prin prepozi ia su : tur cu preten iile sale c vile." (OPP, art. 301), [A. ] se angajeaz su luare de semntur" (GANU, p. Eela ia de i nterdependen su iect predicat marcheaz 76), . . .este o ligat s-l prezinte i s-l p su luare stilistic textele juridice mai ales pri comtfure sa n de dovad organului de urmrire p e n a l . . . " (OPP, art. 97), ; n 232 333

ex resie a ftcfft meligree teii aici m m specifi cu I U M ^ denominat esea nominal Hotrrea prin care c.,. senitmtr sna (.. . j . Hotrrea prin recursului i i . se numete decizie.**|i' l\ art. 311 ), Infrac iunea este fapta care prezint pericol social...* (CP, art. 17), Autor este persoana care svirete in mod ne mijlocit fapta prevzut de legea penal" (OP, ari, 24), dar i ver al, exprimat prin ve r ul a exista, su iectul rmintnd nearticulat: V i n o v i e exista cnd fapta care prezint pericol social este svrit cu inten ie sa din culp." (OP, art. 19), Mu exist a t i v atunci cind imposi ilitatea de consumare a infrac iunii este dato rit modul ui cum a fost conceput executarea.** ( 0 P art. 20). Su aspectul expresiei, in l egtur cu nevoia de siste matizare din perspectiva raportului generalparticular,, pen tru evitarea oricrui echivoc i pentru cuprinderea tu turor alternativelor, repeti ia i enumerarea devin modali t i fundamentale de organizare a textului care are ca uni ta te de az sintactic-prozodica^alineatul.^ Codurile de legi, actele de notariat, d ocumentele ad ministrative se caracterizeaz prin introducerea diferitelor elemente lexicale, expresie a unor concepte juridice i ad ministrative, in mereu aceleai sc heme. Cu alte cuvinte, repeti ia implica dou trepte; reluarea n diferite condi ii sint actice (opozi ii, func ii, rela ii) a aceluiai termen (sau a aceleiai sintagme, propozi i ), pn la epuizarea tuturor alternativelor posi ile n interiorul raportului generalpa rticular : Art. 121. Prescrip ia n l t u r rspunde rea p e n a l . * Prescrip ia n l t u r r s p u n d e r e a pe n a l n cazul infrac iunilor contra pcii i omeniri t. 122. Termenele de prescrip ie a r s p u n d e r i i p e n a l e snt: [ . ] Art. 1 3. Cursul termenului prescrip iei prevzute n art. 122 se ntrerupe [... ] Dup fieeare nt rerupere ncepe s curg un nou ter men de prescrip ie. ntreruperea cursului prescrip iei p oduce efecte fa a de to i participan ii [... ] 1 r

Art. 124. Prescrip ia nltur rspunderea p e n a l , oricte ntreruperi ar interveni, d menul de prescrip ie prevzut [ . . . ] . Art. 125. Prescrip ia nltur executarea pedepse principale. Prescrip ia n u n l t u r e x e c u t a r e a pedep s e l o r p r i n c i p a l e pronun ate pentru infrac iunile contra pcii i omenirii." (OP, p. 52); relu area ntregii scheme cu ntre uin area altor termeni lexicali: Art. 225. Tthria svrit avutului o tesc se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani, interzicerea unor dre pturi i confiscarea par ial a averii. Cnd tUhria a avut consecin e grave ori vreuna din urmrile prevzute n art. 181 sau 182, pedeapsa este n chisoarea de la 5 la 15 ani, int erzicerea unor drepturi i confiscarea par ial a averii. Dac tUhria a avut ca urmare mo artea victimei sau alte consecin e deose it de grave, pedeapsa este moartea i confi scarea total [ . . . ] " (OPP, 81). Art. 232. Distrugerea din culp n pagu a avutului o tesc svrit n condi iile art. 219 alin. 1 i 2, se pedep sete cu nchisoare de la o i ani sau cu amend. Cnd distrugerea a avut consecin e deose it de grave, pedeapsa es te nchisoarea [ . . . ] . Dac distrugerea a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa e ste nchisoarea de la [ . . . ] " (OP, p. 82). Prin reluarea ideii n propozi ii auton ome, se frnge procesul de generare a mereu alte su ordonate, mai ales atri utive sau condi ionale, care ar o scuriza planul se mantic al frazei: Organul de cercetare penal care cons tat c a ncetat cauza de suspendare nainteaz dosarul procurorului pent u a dispune asupra relurii. Reluarea se dispune prin ordonan ." (OPP, art. 271), Rezu ltatul deli errii se consemneaz ntr-o minut, care tre uie s ai con inutul prevzut pen dispozitivul hotrrii. Minut a se semneaz de mem rii completului de judecat." (OPP, art. 309). Cnd ar putea ngreuia fraza, este evitat sau redus i expansiunea rela iei de coordonare copulativ* Ideea se reia i se continu ntr-o nou fraz, iar semnul continui t constituie locu iunea de asemenea: Art. 91. O iectele care con in sau poart o urm a fa ptei svrite, 234 235

(CPP, 236

precum i orice att o iecte care pot servi la aflarea adev rului, S i n t f l i i j 1 o a c e m a t e r i a l e e p r o . Art. 90. L l u t de asemenea m i i i o a c e de p r # o iectele care au fost folosite sau au fost destinate s serveasc la svrirea unei infrac iuni, precum si o iec tele care snt produsul infrac iunii." (CPP, p. 35). Multiplicitatea aspectelor su car se pot prezenta raporturile social-umane institu ionalizate impune frec ven a foarte ridicat a unit ilor sintactice (su iect, nume predicativ, complement) multiple i a rela iei d&junctive dezvoltata ntre elemente a lternative. De altfel, rela ia copulativ din interiorul unit ilor sintactice multiple i rela ia disjunctiv cel mai adesea se continu reciproc: Duc furtul a avut consecin e deo se it e grave, pedeapsa ate moartea i confiscarea total a averii sau nchisoarea de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi i confis carea par ial a averii." (CP, a rt. 224). n l egtur cu nevoia de sistematizare, pentru o ine rea unei clarit i maxime exprimarea con inutului in forma ional, intre modelele de organizare a textului, o fr ecven deose it, definitorie, dezvolt frazele ramifi cate prin enumerarea elementelor aflate ntr-o rela ie de coordonare in interiorul uiior posi ile unit i sintactic multip le sau ntr-o rela ie de coordonare disjunctiv. Prezen a enumerrii in organizarea frazei intervine i n stilul tiin ific, dar, spre deose ire de acesta, unde are caracter cu preponderen asociativ, in stilul jurfclieo-ad* ministrativ enumerarea se caracteri zeaz att prin asocia tivitatea, ct i prin alteirnativitatea elementelor compo nente* c hiar cu predominarea tras atu iii din urm. Modelul" se organizeaz pe dou straturi si ntactic* prozodce principale: 1. aza frazei, 2. dezvoltarea frazei. Straturile s ini; succesive:Pedeapsa pronun at poate fi modificat, dac la punerea in executare a ho trrii (.] se constat [. J*] existen a vreuneia dintre urmtoarele situa ii : a) concurs infrac iuni\ ) recidiva; c) acte care intr in con inutul aceleiai infrac iuni" i i . a t/449),

sau cel din ii l ncadreaz pe cel de-al doilea ; C3 s&virit n vreuna din urmtoarele mpr rri: a) prin cruzimi; ) asupra a doua sau mai multor persoane [...] se pedepsete cu moartea sau cu na di moare de la la 20 de ani i interzicerea unor drepturi." (CP , art. 176). ntre cele dou straturi principale se desfoar cel mai frecvent o rela ie de apozi ie. Elementele stratului secund atri uie, la modul analitic, caracter Infor ma ional concret unor termeni generici (condi ie, mprejurri, circumstan e, drepturi, ndat oriri etc.) din stratul prim i care se uso ese cu termeni i sintagme al cror plan sema ntic se circum scrie organizrii spa iale (sau temporale) a textului, pre cum urmtoarel e sau dup cum urmeaz : ,,Art. 74. Urmtoarele mprejurri pot fi considerate circumstan e atenuante: a) conduita un a infractorului nainte de svrirea infrac iunii; ) struin a us de infractor pentru a nltura [. . ] c) atitudinea infractorului dup svrirea infra ii; [...]." (CP, p. 31). Cnd textul nu se organizeaz n aza unei rela ii de apozi ie, c ele dou straturi se continu ntr-o succesiune iii reda, thstituindu-se n cei doi poli a i unor diferite rela ii sintactice : de interdependen : ,,Nu pot fi extrda i : a) cet eni romni ; ) persoanele fr cet enie domiciliate n Repu lica Socialist Romnia; c) persoa e care au o inut drept de azil in Repu lica Socialist Eomnia." (CANU, p. 421). i de dependen atri utiv : ,,Poate fi procuror persoana care : a) este cet ean romn i are exe ci iul deplin al drep turilor civile i politice; ) este doctor sau licen iat n drept; c) nu a fost condamnat penal i se ucur de o reputa ie netir it." (CANU, p. 61), compl etiv: Procesml-ver al tre uie sa cuprind : a) data i locul unde este ncheiat; ) nume le, prenumele i calitatea celui care l ncheie [ . . . ] " ( C P P , art. 91), n

337

I I 1 I 238 239

sau circumstan ial : c) numele, prenumele i calitatea persoanei... Extrdarea nu se adm ite dac : [...] a) fapta a fost svrit pe teritoriul B . 8. liomnia g) temeiurile concr ete care determin arestarea sau legea penal romn este aplica il potrivit art. 5 h) or dinul de a fi arestat inculpatul; din Codul Penal, i ; . . . ] . " (OPP, art, 15 1). ) potrivit legii statului solicitant 3$ (CANU, p. 421). n amndou situa iile, stra tul secund are rolul hotStructura stratului secund amplific adesea organi rtor i mpl inirea planului semantic al frazei, n ansam zarea ramificat a frazei prin generarea unui al doilea i, lul ei. uneori, chiar al treilea grad de su ordonare, concomi tent, n cea de-a doua categoric de texte, ntemeiate pe re eventual, eu dezvoltarea unui su strat sintactic : la ii de coordonare disjunctiv, expresie a altemativit n, , ,Art. 192. n caz de achitare sau de ncetare a pro fie c cele dou straturi se afl n ort de apozi ie, fie cesului penal n fa a instan ei de judecat, cheltuielile c se continu componentele stratului secund mplinesc judiciare avansate de stat snt suportate d up cum ur pe rnd dezvoltarea sintactic i planul semantic al frazei: meaz : Omorul sv reuna din urmtoarele mprejurri: 1. n caz de achitare, de ctre * a) cu premeditare; a) partea vtmat, n msura n care cheltuielile au ) din interes material; fost determinat e de aceasta ; c) asupra so ului sau unei rude apropiate; ) partea civil creia i sa respins iu totul preten iile [ . . . ] . " (OP,'art. 175); civile in msura n care cheltuielile au fost determinate de n caz de nlocuire a rspunderii penale, formele de aceast parte; influen are o teasc se realizeaz prin : c) inculpat, n cazul cnd, de chitat, a fost totui a) rezolvarea direct a unor anumite cauze de ctre o ligat la r epararea pagu ei. organul dc influen are o teasc din organiza iile prev 2. n caz de nce e a procesului penal, de ctre ; zute n art. 145 ; a) inculpat, dac s-a dispus [... ] ) trimiterea cauzei Ia o organiza ie din cele prevzute ) am ele pr i n caz de m p a r e [ . . . ] . " (OPP, p. 72), n art. 145, n vederea lurii unei msuri de influen a re Constituan ii stratului secund se pot afla n rela ii o teasc; asimila ile coordonrii copulative sau coordonrii disjunc c) ncredin area fptuitorului pe garan ie unei orga tiv . niza ii din cele prevzute n art. 145." (OP, art. 91). n prima eategorie de texte s intactice, elementele ana Piin rolul pe care l are n organizarea semantic a litice s e asociaz toate n definirea sferei semantice a ter con inutului informa ional al textul ui sintactic i n explimenilor generici, cnd ntre cele dou straturi se desfoar citarea uan area lui in planul expresiei, stratificarea o rela ie de apozi ie : frazei oriente az cu claritate i precizie procesul de recep Pentru admiterea la examen, persoana ca re solicit tare a mesajului, cu excluderea oricrei am iguit i i cu permis de conducere tre uie s prezinte urmtoarele acte : evitarea oricrei a sen e. a) copie legalizat de pe certificatul de n a t e r e . . . ) certificatul medical... Nivelul lexical c) certificatul de a solvire..." (CANU, p. 838), Structura intern a cuvntului i org anizarea voca u i m mpinirea rela iei sintactice cnd cele dou straturi larului, n plan aradigmatic i n plan sintagmatic, rese continu n mod direct, n succesivi ta tea planu lui sin flect specificitatea perspectivei juridicoalmiistrative tagmatic : in care es te situat o iectul comunicrii, precum i exigen n mandatul de arestare tre uie s se a rate : ele pe care se ntemeiaz ela orarea textului lingvistic: a) organul procuratu rii sau instan a care a dispus lua Snt definitorii pentru stilul juridicoadministoti v: rea msurii arestrii inculpatului; unwccitutea semantic a cuvntlui. Se scrie in a i locul emiterii; univocitatea semntie a tuturor semnelor lingvistice n

"

li.Uv penal ( . . . J se adreseaz acestora pon/ee texte juridice i administrative n etetusiv stilului jttridieo-administrativ (precum inculpat, peten experlLsei x.a, m.d." (CPP, pp. 4145) * concentrare maxim a voca ularului. n legtur cu jurisdic ie etc. * fie & se ntilnesc i m lim a literar co mun {minoritate, reparare a pagu ei etc), cuv intele pre desfurarea textului juridic pe az de dominante lexicale i pe uniformitate a structurilor sintactice, planul paradig-* zint un singur sens lexical specific . Semenii din categoria matic a stilului juridicc-administrativ se caracterizeaz a doua snt polisemantici n planul paradigmatic al lim ii printr-un numr relativ rest rns de termeni fundamentali na ionale, dar prezint univocitate semantica n planul i s i printr-un numr de asemenea restrns de termeni auxi.-. paradigmatic ai stilului jri dcoadministrativ ceraderul func ional ol diferen ierilor semantice n [ sri care se.rei plan sintagmatic ntr-o frecven a solut extrem de ridicat, depind-o pe cea a textulu nteriorhl unor serii de sinonime, aparent perfecte din pers pectiva lim ii comune . Pe ling termenii sinonimi a cror tiin ific; caracterul relativ sta il al voca ularu lui. Conservantre uin are este determinat exclusiv de necesitatea torisaul accentuat al stilului juridieo-administrativ, mavaria iei stilistice i a cror alternare mne fr i i ca ii n dezvoltarea mesajului, exist mai muite serii de nifestat cu precdere la nive l sintactic, se impune i la termeni* a cror diferen iere semantica devine esen iala ni vel lexical, prin pstrarea termenilor fundamentali i a u definirea de situa ii" juridi ce diferite : nmn - in- unor formulri neschim ate, garan ie a unei receptri culpat, de ovzx hotr re etdl* Specificul fiecrui termen f imperative, lipsite de am iguitate. e ste precizat n chiar textul juridic prin func ia metaling organizarea specific a voca ularului. Este deter vistic : Persoana fa e care se efectueaz urmrirea minat de spec citatea comunicrii prin textul juridic i penala se numete nvinuit (s.n.) ct timp nu a fst pus administrativ, de necesitatea desfurrii unui raport de fia micare ac iunea pen l mpotriva sa." (GPP, art. 229), continuitate ntre tradi ie i noutate, precum i de dife ri . Persoana mpotriva creia s-a pus n micare ac iunea tele particularit i ale unit i e minimale, cuvntul, penal este parte n procesul penal i se numete inculpai i ale rela ilor n care acesta intr. (CPP, art. 23) .a.m.d.; constituirea unor dominante lexica le. Termenii lexi Structura voca ularului cali expK&le a diferitelor categorii ju ridice sau adminis trative se constituie n centri nucleici ai unui lan de Att n planu l paradigmatic al stilului, ct i n planul fraze (care se in una de alta printr-un ax semantic comun sintagmatic al textului juridic sau administrativ, coexist descri s de aceti termeni lexicali), ale crui dimensiuni snt mai multe straturi lexicale, care situeaz stilul juridicodelimitate tocmai de dominanta lexical pe care ei o in sti administrativ n parte ntrun spa iu de suprapunere cu tuie prin revenirea frecvent diferite pozi ii sintactice lim a literar comun, n parte ntr-un spa iu de manii semantic organul de urmrire penal [... ] festare a individualit ii specifice. dispune ('...] efectuarea unei expertize. Din perspectiva raportului cu lim a literar, sini defi Art. 117. Efectuarea unei expertize psihiatrice este nitorii dou categorii : o li gatorie [... ] Expertiza n aceste cazuri se efectueaz a. - elemente populare, dint re oare unele au o par ti n institu ii sanitare de specialitate. n vederea efecturii cular aura arha a' ttarea urii de ras sau na ionale", expertizei, organul de cerce ] T)e asemenea, efectua ijdo ndete calitatea de mem ru \ .v-a furit al ian a", rea un i expertize este o ligatorie[...]. * jinfptuirea politicii interne i externe", nici o mgrdire Art. 118. Expertiza se efectueaz potrivit dispozi iilor a acestor dreptur i i nici o deose ire n exercitarea lor . . . ] [ . . . ] . Fiecare dintre pr i are dr eptul s cear un expert j nu snt ngduite , ,slujete cu fidelitate nazuin in* recoman ea s participe ia efectuarea exp3rtizei[.., ]. teresele vitale ale poporului", ,&$re drepturilor eet* m expertiza urmeaz s fie efectu%t de un serviciu leneii, conducerea t e urilor o teti^, scopuri poriv etc.; medieo-legal, de un la orator de expertiza [ A . organul de \ niee , distrugerea svr it 1 11 :[...] 1 11

DD

? 11 11 240 241 5 . 35f>

k elemente neologice, t e mai multe specifice : Codului metalingvistic juridic i se adaug alte categorii (Upla^ <jrr, jnrisfiic ie, oircmmian , litigiu, lexicale, ind ile constituirii textului din diverse rrm^ . ra-mo iL pendinte, ent, curalel, do at a puncte de vedere : fV w * * ^ codul penal, inculpat* a desista, termeni supratetul i, prin care se orienteaz prorecidiv, minoritate etc. re sul de ntemeiere i mplinire a planului lemantic al unui text d a t : articol, alineat, paragraf, liter, capit ol, sec iune Din punct de vedere func ional, pe fondul unui strat etc.: Distrugerea svri tn condi iile art. 217, alin. 24 a p a r i n i n d fondului principal lexical al lim ii literare co mune (eu predominarea caracteristica a elementelor de # se pedepset e cu n c h i s o a r e [ . . . ] " (CP, art. 231); termeni -suport. Cu o sfer sem antic generic, ace r e l a i e : prepozi ii, conjunc ii i pronume relative, se dezvolt strat lexical purttor al mrcilor stilistice spe tia se constituie ntr-un sprijin sin tactic i semantic al cifice, care poate f i considerat fondul principal lexical a l termenilor categoriali definind diferite concepte juridice : stilului juridico -administrativ. fapt (cel mai frecvent), persoan, msur, infrac iune (totodat i termen c tegorial) : Fapta de a supune o piucleul principal al acestui strat l constituie t ermino p e r s o a n . . . la prestarea unei munci contra voin ei s a l e . . . log ia juridica i administrativ^ai crei c o m p o n e f i - r e prezint un cod metatingv istic specific. Acest strat se nte (CP, art. 191), Fapta constnd ntr-o ac iune svrit lp constituie i n f r a c i u n e . . . " (CP, art. 19), Msura meiaz pe (oua atcgH'U ei ae de termeni : o ligrii la tratament medical poate f i luat n mod pro a. termeni specifici, care,definesc prin chiar sensul vizoriu. . . " (CP, art. 113), Autor e ste persoana care slor ao ional primar diferite categorii i institu ii juridice v r e t e . . . " (CP, art. 24), Efectuarea unei expertize i a d ninistrufiv'. Termenii s ini : psihiatrice este o ligatorie n cazul infrac iunii de omor o eu logici (mare p arte dintre ei de origine latin): deose it de grav. , . " CPP, art. 117) etc. cnrme C, "curator, a a roga, crean e, credit, de it, autoritate unita t i pcri a sti ce)(u nele devenite locu iuni) situate tutelar, acreditare,, a re cir: a. mab, scripte, minu \ inferferen a uivelului lexical cu cel sintactic, devenite pendinte, disjungerea a c iunii civile, culp, inculpai, decont, specifice stilului juiidico-adminis1raiv : a s aduce la cu I diferend, litigiu, a se desista, ordonan etc. notin a, punere in li er tate, aflat in stare de deten ie, i se vechi romaneti, originari sau * forma i (prin deri face cunoscut, a exercita calea de atac, a proceda la ascultarea varea pe te renul lim ii romne : jrricin; mpricina i, n- ma to ilo , a se face ascultarea inculpatu lui, a do ndi crvmrij fptuitor, nelciune, plngere, strmutare, orga calitatea de m o i t o r . . . , a se aplica pedeapsa, a proceda niza ii o teti etc. j . la ridicare a unor o iecte, punerea n micare a ac iunii h. termani cu circula ie n lim a literar co un penale, a fi n drept etc. (neologisme mai ales) sau In lim ajul popular, dar de veni i M a s a voca ularului stilului juridico-administrativ specifici stilului ju ridic, prin tr-o serie ae m u t a i i s e m n - i este constituita din termeni a par inind lim ii literare tice. E i Bln : comune. neologici: ratific .i denun tratate i terna io nale ", ,/nfrac iuniTe savrsite n timpul minorit ii^, circumstan e atenuante", e declinare a competen ei nu este supui recursului", concurenta in frac iunilor" etc. 0 vechi romaeti sau populari : celor vtma i in L drepturile lor", dojenirea minorului", ermenul curge de l a pronun are", partea vtmat", se pronun asupra! reparrii pagu ei ile", oricare din pr i rspunde f a de cealalt parte", primirea^ do ndirea sau trans area unui un [...]", scrisori de acreditare" etc. H } ? : r t

r 243

CONSIDERAII FINALE

ptrulur jstlitieft a lim ii romne contemporane este rezultatul i imaginea istoriei s ale, care este concomitent istoria constituirii i dezvoltrii sistemului lingvistic i istoria constituirii i dezvoltrii sistemului ei stilistic, n strins legtur cu dezvo tarea civiliza iei materiale i spirituale a poporalul. intre constituirea i dezvolta rea celor dou sisteme, raportul este de interdependen - Specificul na ional al sistemu lui stilistic al lim ii i al proiectrii lui n structura textului este n mod esen ial c ondi ionat de aceasta inter dependen . In diacronie, dinamica intern a sistemului stili stic este orientat de raportul dintre varianta oral a lim ii i varianta transpus n sc ris (i modelat prin scris), iar, n spa iul acestuia, de raportul dintre lim ajul popu lar i lim a literar. n desfurarea acestui raport se manifest, n structura fiecrei li n mod specific, dou principii ale dinamicii interne a sistemului stilistic : a. S tilurile func ionale snt categorii istorice; con stituirea i evolu ia lor snt determina te de dezvoltarea culturii spirituale a poporului, n strns legtur cu dez voltarea civi liza iei lui materiale; . Grani ele" dintre stiluri nu snt nici imua ile si nici n mod tranant delimitate sau delimita ile. a. Istoria constituirii i dezvoltrii variante i literare a lim ii romne este concomitent un proces de deregionalizare (mai ales la nivel fonetic), de sta ilire a opozi iei lingvis tice interne generatoare de se nsuri gramaticale, de per manent reorganizare a voca ularului, n func ie de mu244

ta ii le din via a societ ii, de completare nuan are l i registrului stilistic al lim ii. Stimulat de introducerea scrisului n lim a roman, lim a literar se diversific sti list ic, n timp, printr-un proces de permanent expansiune asupra tuturor domeniilor vie i i spirituale a poporului romn, concomitent cu nlocuirea altor lim i de cultur parale le (slava veche, greaca, latina, franceza). n dezvol tarea registrului stilistic al lim ii literare, unele stiluri sint generate de lim ajul scris, altele snt fix ate sau mode late de acesta. Este o crea ie a solut a scrisului stilul pu licistic. Stilul tiin ific s-a impus n mod hotr prin scris, sta ilind doar sla e legturi cu manif stri anterioare orale, ale tiin ei (accentuat practic: medicin, agrono mie) i filozofi populare. Stilul furidi<o-a<lii in istrai'n; se consolideaz ca stil autonom n cadrul creat de scris. Slilul eletristic cult este n mare msur o prelungire, n condi iile s crisului, a stilului eletristic popular, dezvoltat n condi iile lim ajului oral. 4

. Profilul general al diferitelor stiluri se constituie dintr-un fascicul de trst uri, dintre care unele snt comune cu ale altor stiluri (ntr-o mpletire mereu diferi t), iar altele, specifice. Trsturile distinctive realizeaz nucleul de spe cificitate n sine al stilului. Celelalte trsturi descriu zmne e interferen . Dezvoltarea zonei de interferen i, legat de aceasta, desfurarea raportului cu nucleul distinctiv difer de l a un stil la altul i de la o epoc la alta. Astfel, se caracterizeaz printr-o ampl de zvoltare zona de inter f e r e n dintre stilul tiin ific i stilul juridico-administra tiv. i printr-o dezvoltare minim zona. de interferen din tre stilul tiin ific i stilul letristic. n ntre uin area lim ii se actualizeaz deopotriv tra ii uri stilistice apar i d nucleului distinctiv i zonei de interferen . Raportul dintre ele dezvolt identitate a sti list e a textului, concretizat n amprenta lsat asupra semnelor lingvistice de * nterdependen a, n diacronie? dintre sistemul lim ii i sistemul ei stilistic. Lim aSti lText n desfurarea procesului de comunicare, semnul ling vistic este, concomitent, co mponent al lim ii, ca sistem desehis, i al textului, ca struetiir nchis. Thikl se con tituie ntro situa ie de comunicare dat i reprezint un

mesaj anume, pe care ii construiete, reflect, reliefeaz sau numai transmite. Compon ent al sistemului lim ii, semnul lingvistic pre exist textului, dar nici valoarea i , uneori, nici identitate! lui nu rmn n mod a solut independente de text. Acelai pen tru to i vor itorii, sistemul lim ii, inegal cunoscut de acetia (F. de Saussure), n u numai cantitativ dar i calitativ, este actualizat prin reluarea i dezvoltarea 1 nencetat i mereu diferit a opozi iilor interne, pe care se ntemeiaz identitatea compone telor sale. n texte finite, care desfoar textul infinit al lim ii . Istoria unei lim i este concomitent constituirea i dezvoltarea siste mului acelei lim i ( s i s t e m u l de opozi ii func ionale, <lin interpretarea dat de F . de Saussue lim ii ca la ngne i in n elesul lui B . Coeriu n interpretarea lim ii ca sistem) i desfurarea textu infinit al lim ii, prin diversificarea, precizarea i nuan area situa iilor de comuni care, o dat cu extinderea domeniilor cunoaterii umane. ntr-un stadiu sincronic dat din diacronia lim ii, peatru contiin a su iectului vor itor, lim a se prezint ca un sistem de opozi ii func ionale, dar nu n sine (astfel se re leva contiin ei lingvistului) , ci n strns legtur cu un sistem de situa ii de comca e-ip, care condi ioneaz speci lizrii sistemului lingvistic prin text. Cum fiecare situa ie de comunicare se aaz la aza dezvoltrii dimensiunii stilistice a textului (situat la intersectarea celor dou axe ale cmpului semiotic : contextcod i emi torreceptor), fiecare nou text reprez actualizarea sis temului lim ii prin prizma unui stil. Din acest punct de vedere, desfurarea trieotomic a lim ii din interpreta rea lui E . Coeriu : sistemnormwr ire te primi dez voltarea lim stiltext. Orice text lingvistic, actuali/and sistemul lim ii ntr-o situa ie de comunicare dat, ntr-un domeniu de cunoatere dat, apar ine (sau dezv olt), prin dimensiunea lui stilistic unui anumit stil (colectiv, iudiYv^^^^m) i se ns crie ca atare n textul infinit al lmt Eaportul textlim , idirec ional, este n perma t de stil. 6

ti c, a semnului lingvistic, izolat n interiorul sistemului lim ii, da? i n aceast si tua ie, numai ntru ct se proce deaz la eliminarea amprentelor lsate asupra semnului de tre uin area lui precedent, repetat, n texte, In func ie de situa ia de comunicare. ntr-u act lingvistic normai, curent, su iectul vor itor nu realizeaz aceast opera ie; el nu ela oreaz niciodat, n condi ii normale, texte ex clusiv denotative . Opera ia este re alizat, contient, de lingvist (care procedeaz la cel de-al doilea grad de a strac ti zare, din interpretarea lui E . Coeriu), sau su contient, de vor itorul unei lim i strine sau n dialogul cu un trin . De fapi, n procesul de deprindere a unei lim i st rine, se ajunge relativ trziu la corelarea pozi iei sem nului lingvistic n sistemul li m ii cu condi ionrile im puse de situa iile de comunicare, de care este, n grade diferi te, dar permanent, marcat. e 7 68

Pentru su iectul vor itor, semnul lingvistic apar ine concomitent sistemului lim i i i textului, cu att mat mult cu ct pentru el, de fapt, exist n primul rnd textul (rea lizat ntr-o lim i expresie concentrat a acelei lim i) pentru c doar prin text comuni c. Numai o activitate metalingvistic, analitic, poate duce la interpretarea, sta ii

Semne lingvistice care s nu poarte amprenta ntre uin rii lor ntr-o situa ie de comunica e dat, n func ie de un anumit domeniu al cunoatem umane, exist i snt c hi ar predominau te dar texte nu. Mei rela iile virtuale dintre semne, considerate n sine, nu poart ac east marc, dar actualizarea lor prin text Se face totdeauna n interio rul unui anumi t stil. Cu alte cuvinte, dac sistemul lim ii poate rmne independent de stilurile ntr e uin rii ei, textul poart ntotdeauna nsemnele apartenen ei la un stil. Existen a unui te t nemarcat stilistic ar presupune , producerea" lui ntr-o situa ie de comunicare neu tr, ceea ce nu este posi il n ntre uin area curent (relativ automat) a lim ii. Un aseme

 !

ea text s-ar putea produce prin eliminarea contient, programat" n mod real (n dialogu cu un strin, din interpretarea dat lim ii comune de Ch. Ball ) sau ca ipotez de lu cru a tuturor semnelor i construc iilor lingvistice marcate stilistic, n interiorul a ceea ce a fost numit, cu o Sintagm relativ Coiftzj lim aj standard. Cum remarcai I . Coteanu , lim etnd tre uie n eleasa ca o . roaliate"ufostraet, niciodat actualizat, icarea curent. Sistemul lim ii <\s|e a stract in sensul existen ei sule, ca rezulta t al uu oces e escn ializare la nivelul contiin ei su iec1 ului vor itor, dar lim a s dard esto a strac iune, ui sensul producem" sale la, n i v e l u l c m t i ^ vor ito r, in general specializat, si aproape exclusiv n do meniul o un oa feerii t ii n fi ce * 9 T

Din actualizarea sistemului lim ii prin intermediul stilului) rezulta marcarea n permanen a textului lingvis tic, n desfurarea tricotomic lim atiltext, Stilul mul in med a solut neinfluen at: Cum dezvoltarea sistemului i are originea i n produ cerea de texte i cum orice ntre uin are a lim ii s-a produs n timp n situa ii tipice de comunicare* nscrise n domenii specifice ale cunoaterii umane, parte din componentel e sistemului lim ii i, n legtur cu aceasta, rela iile para digmatice dintre unele semne lingvistice poart n ele nsei marca specificit ii stilistice. Dezvoltarea sinonimiei i isemiei lexicale sau gramaticale, de exemplu, jre puiule in mod frecvent unei divers ificri stilistice. Dintre termenii dezitttTt, primul a p a r i n e s u l ului jiu dministnttiv. Hotr re intervine i n stilul juridicoadministrativ cnd este perfect su stitui il de ctre decizie (Hotrrea Consiliului de Minitri nr. . . . ) . . dar sfera l u i semantic originar l situeaz n stilul conversa iei. Ver ul a interoga apar ine st lui juridico-administrativ, a ntre a esteneniarcat stilistic. Su st Ttl satelit eti , n sensul su denot a tiv, specific stilului tiin ific, in timp ce prin sensul igurat c aracterizeaz stilul pu licistic: ( ri satelit), xprimrea cauzalit ii prin locu iunea d&tf| ea este proprie stilului jmidicoadmini strativ i impune, in organizarea enun ulu i sintactic, si tuarea; cireumstan ialei pe primul loc. Conjunc ia //nt<-'U earacteii z^az mai ales stilul iiii ifie, fiindc, pentru Q stilul cWsa^eOu* de vreme ce, onversa iei* farMare 1

ntr-un text realizat in. s/ti i u l con versa^isi curente,dezvolt trstura stilistic . /livresc '. P r e z e n a procedeelor speci fice stilului eltsrc popular desfoar t r s t u r a stilis tic dominant a textelor l u i Creang : oralitatea .a.m.d. 7 ?

Considerat n complexitatea func ionrii ei, prin des furarea tricotomicmMstiltext.^s stilistic a lim ii poate avea urmtoarea eprezentax^/rafic : L I M B A NAIONAL JMBAJUL ORAL I UMBA LIMBAJUL POPULAR I II II I I STILUL CONVERSAIEI U 1 I < zz l. LL UU < I L o /1 C ' G IC L LL > Q < STILURI FUNCIONALE I < u_ O " II II

/ I j o ! 31 l/M/T i 35UJ l~ /ic > 5^ 7) l 7 <

Aceste semne lingvistice care p o a r t i n planul rml ^ ratiej^lim ii a nprenta st prin intermediul cruia au ptruns n sistem, introduc n text dou categorii de mrci r ^ . identificare mrci de Cia^fzts. Mrcile de identificare sta ilesc apartenen a textul un anumit stil. Ver ul a sanc iona, de exemplu, situeaz textul, n care intr, in-.sfc fsnTnui juridieg^administraI t i v . Ver ul a pedepsi sau locutiun aTrr/p o clietfn^d lul conversa iei familiare. Mrcile de caracterizare snt introduse de semnele lingvis tice care i depesc limitele stilului prin ea re au p t r u n s n sistemul l i m i i ; semnele intr atunci n con trast cu textul. Astfel, prezen a termenului tiin ific cord : : sm

S ERTO^ l W ^ 14 < j < j I STILU'R INOVIDUALE , . s s > Q z n l.TEXT S I STI URI I I I TR E NE N \/ N' ^ 24

248

Note Reprezentarea grafic a cmpului semiotic pleac de la schema lui O. Genot reprezentnd circuitul comunicrii, din studiul Tactigue de sens,, pu licat n revista Semiotica, 1973, nr. 3, p. 195 : code 1

> message * Rcepleur t referent n interpretarea lui Ch. W. Morris (Signs, Language and Behavior^ New York, PrenticeHall, 1946), semnul lingvistic poate fi privit dn trei perspective : semantic ( a raportului cu referentul), sintactic ( a raportu l ui cu alte semne ) i pragmatic (a raportului cu protagonitii). In studiul Lingvisti c i poetic (versiunea romneasc a studiului, pu licat n volumul Sigle in Language, Mass achusetts. The Technolog * Press of M.I.T., 1960), n voi. Pro leme de stilistic, B ucureti, Editura tiin ific, 1964, p. 83-125. Pentru simplificarea folosim termenul te xt n sens unilateral: struc tura ver al (a mesajului). Lucr. cit., p. 88. n acest mo d este privit natura func iei stilistice i specificul ac iunii ei de M. Riffaterre, ca re, ns, numete astfel func ia poetica din interpre tarea lui R. Jako son, ridicnd-o tot odat la rangul de func iei supraordo nat : ,,Ar tre ui, deci, s deose im func iunea stil istic sau expresiv,, care formeaz prin ea singur o categorie centrat asupra formei, d e gru pul celor cinci func iuni de orientare care organizeaz vor irea in jurul celui care codeaz, care decodeaz i al con inutului." (ncercare de defi nire lingvistic a sti ului, n voi. Pro leme de stilistie, Bucureti, Editura tiin ific, 1964, p. 77). ^ n stud ul Sistema, norma ha la, Montevideo, 1952. Citm dup versiunea italian a studiului lui E. Coeriu, Sistema,, norma e ,,parole", pu licat n voi. Teoria del linguaggio e linguistica gene rale, Bari, Editori Laterza, 1971, p. 82. I idem. r Cf. E. Coer iu, St. cit., p. 81. \Essais de stlis igue structurale, Paris, Flammarion, 1971, p. 64. Cf. T. Vianu, Du la inten ie a lim ajului i pro lema stilului, n voi. Stdiui de stilistic, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1968, p. 32.. 3 3 4 5 7 8 9 1 1 1 2 Emetleur < x. 251

Pentru diferite accep ii ale conceptului de expresivitate, vezi : ). Caraeostea, Ex presivitatea lim ii romne, Bucureti, Funda ia Regal pentru Literatur i Art, 1942 . I , Stilistica lim ii romne (edi ie definitiv), Bucureti, Editura tiin ific, 1975, p. 13 T. Coteanu, Sti listica func ional a lim ii romne, Bucureti, Editura Academiei Repu l icii Socialiste Romnia, 1973, p. 73 77 .a. Gonccpnd stilistica, pe linia lui Ch. Ba ll , ca o ramur a lingvisticii, care studiaz ,,mijloacele de expresie ale ntregii c olectivit i vor itoare" (Stilistica lim ii romne, p. 12), I . Iordan realizeaz (In 19 43, clnd apare prima edi ie a cr ii) cea dinti cercetare de amploare a ,,mijloacelor d e ex presie cu con inut afectiv*' caracteristice lim ii romne, ca lim aj popular. Ma re parte din fenomenele luate n continuare n discu ie au fost, aadar, dese risc mai nti n aceast lucrare, fundamental pentru cunoatei"* nivelului stilistic al lim ii na iona le. Fiziologia sunetelor (curs litografiat), Iai, 19201921, p.157 .u. n cronica dram atic la Caterina a Il-a, in voi. Mihai Fmincscu des pre cultur i art, lai, Editura Jun imea, 1970, p. 163 164. Cf. st. cit., p. 215-216. Conceptul de revilocvenl este definit de S. Pucuriu.Jn Lim a romna, voi. I , Bucureti, Funda ia pentru Literatur i Ar t, 1940. p. 126-127. Elemente de sintax a lim ii romne. Bucureti, institutul de Ling vistic Romn, 1945, p. 102. Cf. Tatiana Slama- azacu, Conceptul de sintax mixta". Cer cetri n jurul unei ipoteze, n voi. Studii de stilistic, poetica, semiotic, Cluj-Napoc a, 1980, p. 301307. Cf. Gramatica lim ii romne, Bucureti, Editura Academiei Repu li cii Socialiste Romnia, 1963, voi. I I . p. 299. Vezi D. Irimia, Structura gramati cal a lim ii romne. Ver ul, Iai, Editura Junimea, 1976, p. 160. Vezi I I . Jacquicr , Discours direct li, n Bullctin linguslique, 1944 p. 71 13 i Gramatica lim ii romne, cd. cit., voi. 11, p. 352. Considernd lim ajul poetic i lim ajul teatral popular sisteme se miotice autonome, avem n vedere, n descrierea stilului eletristic, numa i textul narativ. n Stilistic* func ionala a lim ii romne (voi. I , p. 100). Ion Cot eanu distinge, n structura lim ajului popular, tot dou stiluri, denu mite variante a le mesajului popular", potrivit cu func ia lor social-cultural", dar, n mesajele care ,,au rostul de a exprima literatura popular de imagina ie", are n vedere deopotriv t extul narativ i textul poetic F. de Saussure, Cours de linguistique gralc (reeditare) . Paris, Pa ot, 1967, p. 4 . Aceasta se va realiza a ia n secolul nostru, prin tr anspunerea In lim aj scris a lim ajului oral n manifestrile sale regionale. nregist rat cu mijloace magnetice moderne, n dezvoltarea geografiei lingvistice. Pentru d efinirea conceptului de lim literar, s se vad mai ales: I. Iordan, Lim literar (Prio ire general), n LR, 1954. nr. 6, p. 5277: A l . Graur, Studii de lingvistic general, Bucureti. Editura Academie Repu licii Socialiste Romnia, 1960, p. 311342; 1. Cotean u, Romn literar i pro lemele ei principale, Bucureti, Editura tiin ific, 1961 t Muntea V. ra, Istoria lim ii romne literare. Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1978; I . Ghc ie, Istoria lim ii romne, Bucureti, Editura tiin ific i Enciclopedic, 1978. Op. c , p, 8. * I idem* 13 14 13 1 6 1 7 1 8 19 2 0 f 2 1 2 2 2 3 24 2 2 4 27 w

n interpretarea lui A.. Puilippide, mai ales la legtur cu materia sonori a lim ii; cf. cursul litografiat Introducere n tiin a lim ii. Fiziolo gia sunetelor. Iai, 1920192 1, p. 125. A. Philippide, Istoria lim ii romne, voi, , Principii de istoria lim ii , lai, Tipografia Na ional, 1894, p. 4. Introducere n tiin a lim ii, p. 125. Cf. Solomon Marcus, Poetica matematic. Bucureti, Editura Aca demiei Repu licii Socialiste Romni a, 1970, p. 42 43. Idem, I idem, p. 33 .u. Idem, I idem, p. 32. Textul matematic tinde, de altfel, spre statutul de lim aj, sistem semiotic autonom, in raport cu celelalte variante interne ale stilului tiin ific. Pentru textele de tiin popularizat Cornelia Hne (Retoric i func ional n lim ajul tiin ific, in LR, 1978, nr. 6, p. 618) nt re uin eaz sintagma lim aj pretiinlific. S. Golopen ia i T. Pa vel, Statistica i stiluri le lim ii (LR, 1969, vir. 1, p. 58 65), 1. 1. Stan, A. Tou, E. Damian .a., Reparti zarea su stan tivelor in stilul eletristic, pu licistic i liinific (CL , 1965, nr. 1, p. 195 203). Bel a Kelemen, propos des car act r ist iques des st les de la la ngue Ia iun ii re de la statistique lingisujue (RRL, 1964, nr. 6), Unele pro leme al e studierii stilurilor lim ii cu ajutorul statisticii lingvistice (St. UBB, 1964 , ar. 2, p. 101 106), Pronumele ca purttoare ale caracteristicilor stilu rilor lim ii literare (CL, 1964, nr. 1, p. 127 130), Gh. Bolocau, Unele ca racteristici al e stilului pu licistic al lim ii romne literare (SCL, 1961, nr. 1, p. 3571) etc. C ontri u ii la delimitarea stilurilor literare romneti, in voi. Studii de lim literar i filologie. I i , Editura Academiei Repu licii Socialiste Romnia, 1972. * Cf. G. F rege, Scrieri logico-filozofice, I , Bucureti, Editura tiin ific i Enciclopedic, 1977. Cf. studiul lui 1. 1. Stan i cola ., in care se identific un raport acuzativ/nomin ativ 55,2 %/23,7 %. Per conceptul de unit i sintactice complexe, vezi 1). Iriinia, S tructura gramatical a lim ii romne. Sintaxa, lai, Editura Junimea, 1983, p. 20. Con siderm la diateza impersonal (sau diateza nedeterminrii) ver ele cu pronume reflexi ve interpretate de o icei ca reflexive cu valoare im personal : se zice. se d, se p resupune, se moare, se triete, se merge, se tuete etc, Pentru adincirea cunoaterii pr incipiilor generale care guverneaz comunicarea literar, vezi Mria Corti, Principiil e comunicrii literare, Bucureti, Editura Univers, 1981. * I ' . Jako son, st. cit. , ** S. Marcus, op. cit, p. 32. n articolul Pronumele ca purttoare ale caracterist icilor stilurilor lim ii literare (CL, 1964, nr. 1, p. 127-130). . cit.; 21,881,7% fa de 32,91,9% (in stilul pu licistic) i 31.1 1 , 8 % (in stilul tiin ific). * Art. c t. St. cit. la nota 39, p. 193. Cf. distinc ia denominaliv-descriptiv, In Tzvetan Todorov, La grammaire du recit, in voi. Poique de la prose, Paris, ditions du Seuii , 1971, p. 119-120 .u. 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 8 3 6 3 7 a 3 11 4 2 4 3 4 1 4 7 48 50 3 1 253

Cf. studiile (n traducere italian) Stru i ura delte relazioni di persana nel ver o l Le relazioni dt tempo nel ver o francese, In voi. Pro lemi di Unguistica general e, voi. I, Milano, 11 Saggiatore, 1971, p. 269 300. In voi. Le lemps, Paris, Edit ions du Seuil, 1973. Structura timpului i flexiunea ver al, Pro lema stilistic a im per fectului, Mai mult ca perfectul i tehnica nara iunii, Prezentul etern in nara iune a istoric, in voi. cit., p. 6979, 81 108. n art. Mai mult ca perfectul i tehnica nar a iunii, p. 101. Tehnica azoreliefului n proza lui Nicolae Blcescu, n voi. cit., p. 198-202. Gramatica lim ii romane, ed. cit., voi. I I , p. 346 .u. Stilul pu licis tic este negat de I. Coteanu ca ,,unitate func ional lim ii", datorit lipsei de omog enitate"; vezi Stilurile moderne ale lim i romne literare (LR, 1960, nr. 2, p. 58 70), Strudura stilistic a lim ii (LR, 1962, nr. 4, p. 357 365), reprodus n voi. E lemente de lingvistic struc tural, Bucureti, Editura tiin ific, 1967, p. 211221. Pe ac pozi ie se situeaz Lidia Sfrlea, care. n st. cit., de delimitare a stilurilor lini ro mne literare", nu individualizeaz un stil pu licistic. Spre deose i de aceast pozi ie , cei mai mul i lingviti nscriu stilul pu licistic ntre cel lalte variante func ionale ale lim ii romne literare : I. Iordan, Lim a romn contemporan, Ministerul nv mntului, , p. 22 .u..; Gh. Bolocan, ari. cit. ; Al. Andricscu, Cercetarea stilurilor lim i i romne erW (L, 1960. nr. 9, p. 5558): Idem, Lim a presei romneti n secolul al XIXlai, Editura Junimea. 1979 p H . Mi hai eseu, Exist un stil pu li cistic? (PN, 1965 , nr. 23): AJL GrcmW StiluLnres i miiloc^eenti i uf comunicrii dg. mas (PN, 19707nr. , p. 23 24); Idem, ntre pre ios i vulgar (PN, 1970. nr. 11); Mria Popescu-Marin, Indi vidualitatea stilistic a presei (PN, 1970. nr. 11, p. 25 26). In art. Voca ularul presei (PN, 1970, nr. 12), Al. Graur consider c tocmai caracterul eterogen al lim a jului presei i confer statut de stil autonom : ..nsui faptul c n ziare apar element din toate celelalte stiluri este suficient ca s putem vor i de un stil al presei . O unitate care arc puncte comune cu toate celelalte unit i se dovedete chiar prin aceasta diferit de toate." (p. 27) Ari. cit. O serva ii asupra frecven ei cuvintelor tn operele unor scriitori romni, n SCL, 1959, nr. 3, p. 419-444. Vezi art. Forma ii lexicale noi in presa noastr pu licat de Iau za See e n PN, 1970, nr. 9, p. 4346. T otul c semn, dar semnul c totul?, in Cronica. 1976, nr. 10. Prelum, spre exemplif icare, exte transcrise de Radu Dimiu, Stilul judiciar. Bucureti, 1939, p. 102. Din voi. cit., p. 282. I idem, p. 285-287. Cf. K. Togc , Slructure immanente de la languc fran aise, Pa Li rairic Lnrou.sse, 1965, p. 16. Inexisten a unui lim aj deno tativ pur este argumentat pertinent de 1. Coteanu, n Stilistica func ional a lim ii r omne, p. 3542. Aa concepe lim a comun Ch. Ball , care, n Trite de stlisque francaisc, idel erg, 1909, voi. 1., p. 32, ncearc i o descriere, sumar i pu in relevant, a acestei realit i" : Lim a comun primete o puter nica unitate de la func ia sa natural, care est e a servi comunicrii gtndurilor pentru lucrurile esen iale ne vie ii umane i sociale". Lucr. cit., p. 51-52. 5 2 6 3 54 6 5 68 67 5 8 M 80 6 1 6 3 6 3

M 65 6 6 7 6 8 w 254

Sigle utilizate n indica iile i liografice Analele tiin ifice ale Universit ii Al. I . Cuza" din ia#l (Serie uou), Sec iunea I U e ingvistic, lai, 1957 AUT Analele Universit ii din Timioara, Seria tiin e filologice. ara, 1963 CiX L Contri u ii la istoria lim ii romne literare in secolul al XJX-lea voi. I I I I , Bucureti, Editura Academiei Repu licii Populare Romne, 1956, 1958, 1902 41L Cercetri de lingvistic, Cluj-Napoca, Institutul de Lingvis tic, 1956 CF Cu vor im. Bucureti, 19191952 ELS Elemente de lingvistic structural, Bucureti, Editura iin ific, 1967 JL laul literar, Iai, 1954-1970 L Lim i literatur, Societatea de logice din Repu lica Socialist Romnia, Bucureti, 1955 J> Lim a romn, Bucureti, I ul de Lingvistic, 1952 PLG Pro leme de lingvistic general, Bucureti, Editura Academi ei Repu licii Populare Romne, 1959 -J?Nj Presa asr . Bucureti, 1955 RRL Revue nguistique, Bucarest, 1956 , ,SB Scrisul n ean, Timioara, 1949 SCL Studii i cerc ingvistice. Bucureti, Institutul de Ling vistic, 1950 SILRL Studii de istoria lim i i romne literare. Sec. XIX, voi. I I I , Bucureti, Editura tiin ific, 1969 Sistemele im ii, Editura Academiei Repu licii Socialiste Romnia, 1970 .LF Studii de lim lit erar i filologie, Bucureti, Editura Acade miei Repu licii Socialiste Romnia, voi. I I I I , 1969, 1972, 1974 SPS Studii de poetic i stilistic, Bucureti, Editura pentru L ite ratur, 1966 St. UBB Studia Universitatis ,,Ba e-Bol ai", Series Philologia,Ctj Nap oca, 1956 VR Via a romaneasc (Serie nou), Bucureti, 1948 r A. f 255

Biblio fi textelor folosite pentru exemplificri G. Angliei, Botanica GH. ANGHEL .a., Botanica, Bucureti, Editura Agrosilvic de Stat, 1956 Al. Beldie, Flora i vegeta ia AL. BELDIE, Flora i vegeta ia mun ilor Bueo Bucure ditura Academiei Repu licii Socialiste Romn ia, 1967 L. Blaga, Experimentul L. BL A GA, Experimentul i spiritul matematic* Bucureti, Editura tiin ific, 1969 L H. Cri an , Bure isia I . H. CRIAN, Bure ista i epoca sa, Bucureti, Editura tiin ific i Enciclo ic, 1977 A. Hulea, Bolile A. HULEA, Bolile neparazitare la plante, Bucureti, Editu ra Ceres, 1971 A. A. Grin erg, Introducere A, A. GRINBERG, Introducere in chimia com ina iilor complexe, Bucureti, Editura Tineretului, 1957 V. Gu u-Romuo, Morfologi a V. GUU-ROMALO, Morfologia structu ral a lim ii romne, Bucureti, Editura Academiei R epu licii Socia liste Romnia, 1968 S. Marcus, Pfc S. M ARCU, Poetica matematice, Edit ra Academiei Repu licii Socialiste Romnia, 1970 Y. Pavelcu, Drama psihologiei V. PAVELCU. Drama psihologiei, Bucu reti, E- litura '.i'ui ifie , 1965 Y. Prvan, Dacia V. RVAN, Dacia, Bucureti, Editura tiin ific, 1967 Popovici, TN C. P. POPOYIC, Teoria num erelor, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1973 Em. Yasiliu, Preliminarii Em. YA S1LIU, Preliminarii logice la semantica frazei, Bucureti, Editura tiin ific i Enciclop edic, 1978 T. Vtanu, Studii T. VIANU, Studii de stilistic, Bucureti, Editura Didact ic i Pedagogic, 1968 l.C. Voiculescu, S cunoatem ar orii I . C. YGTCULESCU, S cunoa ar orii i ar utii din pdurile, parcurile i grdinile noastre, Bucu reti, Editura Ceres, 1978 Farmacologie FARMACOLOGIE CLINIC, Bucureti, Editura Medi cal, 1978 GA - GRAMATI CA LIMBII ROMNE, voi. I I I , Editura Academiei Repu licii Socialiste Romnia, 1963 * S TOR IA LITERATURII ROMNE, voi. I I . , Bucureti, Ed i ura Academiei Repu licii Socialiste Romnia, 1968

Eu en Bar u EUGEN BARBU, Groapa, Bucureti, Editura pentru Literatura, 1968 Eugen Bar u, Princepele EUGEN BARBU, Prmcepele, Bucureti, Editura Minerva, 1977 N. Ble e seu N. B ALGE SC U, Romnii su Mihai- Voievod Viteazul, Bucureti, Editura de Stat pentru Literatur i Art, 1960 t. Bnui eseu T. BNULESCU, Cartea milionarului, I , Bucu , Editura Eminescu, 1977 M. Blecher M. BLECHER, tntlmplri din irealitatea imediat, Bucu reti, Editura Minerva, 1970 N. Bre an N. BREBAN, Bunavestire, Iai, Editura J unimea, 1977 Geo Bogza GEO BOGZA,Cartea Ollului,BucmeU,Editura Minerva,1976 257

I . L. Caragiale, Opere I . L. GA l Editura de Stat pentru Literatur i Art, 1060 196 Mateiu I . Caragiale - MATE IU I . CAHAGIALE, Craii de Curtea Vedie, Bucureti, E ditura pentru Literatur, 1965 G. C lin eseu G. C INESCU, Enigma Oliliei, Bucureti, E ditura de Stat pentru Literatur i Art, 1960 I . Creang I . CREANG, Amintiri, povetii ovestiri, Bucureti, Edi tura de Stat pentru Literatur i Art, 1960 Pa vel Dan PA VEL D AN, Scrieri, Bucureti, Editura pentru Litera tur, 1965 Mire ea Eliade MIRCEA EL IA DE, La ignci i alte povestiri, Bucureti, Editura pentru Literatur, 1969 Mi hai Emiescu MIHAI EMINESCU, Poezii, Bucureti, Editura pentru Literatur, 1963 M. Eminescu, Proz literar M. EMINESCU, Proz literar, Bucureti,. Editura pentru Literatur, 1964 Lauren iu Fulga LAURENIU FUL GA, Fascina ia, Bucureti, EdituraEminescu, 1977 P. Ispirescu P. I SPIRSCU, Basme, legende, snoave, Bucureti, Editura de Stat pentru Literatur i Art, 19 00 P. Ispirescu, Prslea P . ISPIRESCU, Prsiea cel voinic i merele de aur, Bucureti Ed itura Minerva, 1975 Fnu Neagu FNU NEAGU, Frumoii ne uni ai marilor orae* Bucureti, E ura Eminescu, 1976 Fnu Neagu, ngerul a strigat FNU NEAGU, ngerul a strigat. Bu cure itura pentru literatur, 1969. O. Paler O. PALER, Mata pe un peron, Bucureti, Editu ra Cartea Romneasc, 1981 Ca mii Petrescu CAM TL PETRE SCI Palul lui Procust, Bucur eti, Editura pentru Literatur, 1968 Marin Preda, Delirul MARIN PREDA, Delirul, Buc ureti, EdituraCartea Romn casc, 1975 Marin Preda, Risipitorii MARIN PREDA, Risipito rii, Bucureti, Edi tura pentru Literatur, 1965 Marin Preda, Via a MARIN PREDA, Via a ca o prade, Bucureti, Edi tura Al atros, 1977 Liviu Re reanu, Rscoala L I VIU REBREAN U, Rscoala, Bucure; Editura pentru Literatur, 1962 Alecu Rus&o AL ECU RUSSO,.Sr/-i ci i alese, Bucureti, Editar , trs, 1970 I . M. Sadoveami I . M. SAD OVENU. Sftrtt de veac tn Bucureti curesti, Editura pentru Literatur. 1963 M. SADOVEANU M. SADOVEAN U. Opere, voi. X , Editura de pentru Literatur i Art, 1957 M. Se astian M. SEBASTAN, O xre alese, voi. I . , Bucureti, Editui pentru Literatur, 1962 I . Slavici L SLAVI CI, Mara, Bucureti, Editura de Stat pentru Literatur i Art, 1958 1. Teodoreanu I . T EODOREANU, Vti a copilriri, Bucureti, Editat Tineretului, 1966 C oiu C. OIU, Galeria c u vil sl atica, Bucureti, Editura Eminesca, 1976 V. Voicuescu VOICULESCU, Zalwi ortu l, Cluj, Editura Dacia, 1970

. Zarafirescu D. ZAMFIRESGl', Via a la ar, Bucureti, Editura de Stat pentru Literatur Art, 1960 G. M. Zamfrescu G. M. ZAMFSCU, Teatru, Bucureti, Editura de Stat pentru Li teratur i Art, 1957 Faa di n dafi n FATA DIN DAFIN, Basme populare romneti, Bucu re ditura pentru Literatur, 19(57 Nevasta NEVASTA CEA ISTEA. Snoave populare romneti, Bu cureti, Editura Miner va, 1971 Constitu ia Repu licii Socialiste Romnia, Bucureti, 19 76 CANU Culegere de acte normative uzuale. Bucureti, 1971 CM - Codul Muncii, Bucu reti, 1972 CP Codnl Penal al Repu licii Socialiste Romnia, Bucureti, 1975 CPP Codul de procedur penal al Repu licii Socialiste Romnia, Bucu reti, 1973 - Legea Educa iei i vimintului, Bucureti, 1978

Bi liografie selectiv Alonso Damaso, Poezie spaniol, Bucureti, Editura Univers, 1977 Audriescu Al., Lim a presei romneti in secolul l XIX-lea, Iai, Editura Junimea, 1979 Audriescu Al.,Meto da statistica In cercetrile de stilistic, de critic i de is terie literar, In / 1 , X V I (1965), nr. 6, p. 47 52 Andriescu Al., Stimb J, Iai, Editur Junimea, 1-977 Ball iT PdetS si lslique, Geneve, 1905 Bal Ch., Traii de st listique francaise, Ileidel c g, Witer, 1909 Benveniste E., Pro lemi di tinguistica generale, voi. I I I , Milan o, II Saggia tore, 1971 aga Lucian, Trilogia culturii (reeditare), Bucureti, Editura pentru Lite ratur Universal, 1969 ^ Bolocan Gh., Unele caracteristici ale stilului pu licistic ol lim ii romne lite rare, in SCL, X I I (1961), nr. 1, p. 35-71 Bulgr Gh., Despre lim a i stilul primelor periodice romneti, in CILL, I I , p. 75-113. B ck J Citeoa o serva ii in legtur cu lim a i stilul presei, iu PN, V nr. 11-12, p. 41 -44 Caraeostea D., Expresivitatea lim ii romne, Bucureti, Funda ia Regal pTTTlte tu 1945 Ca.zacu B., Lim vor it, lim scris, stil oral, n SPS, p. 2937 Cmp ea nu E., Su s antivul. Studiu stilistic, Bucureti, Editura tiin ific i Enciclopedic, 1975 Cornea P., Considera ii despre aplicarea statisticii in poetic i stilistic, n voi. Metodologia is toriei si criticii literare. Studii, Bucureti, Editura AcademieiKpu llll Socialiste Ro mnii, 1969, p. 155162 orti Mria, Principiile comunicrii literare, Bucureti, Editura U nivers, 1981 Coeriu E., Teoria del linguaggio e linguistica generale, Bari, Edito ri Laterza, 1971 Goteanu I . , Pentru studierea stilurilor lim ii noastre litera re, in L V I I I (1959), nr. 1, p. 69-73

Cot ea nu I . , Posi ilitatea i limitele formalizrii n stilistica, n PLG, 1967 p. 16 7172 Cot ca nu I . , Stilistica func ional a lim ii romane, 1, I I , Bucureti, Edi tur a Academiei Repu licii Socialiste Romnia, 1973, 1985 Diconescu P., Structura stili stic a lim ii Stilurile func ionale alt lim ii romne literare moderne, in SC, XXV (l7vn r. 3, p. 2292 Densusianu Ovid, Mitera iunea n literatura romn popular, ii voi. I , Bucu reti, Editura pentru Literatura, 1908 Densusianu Ovid, Evolu ia estetic a lim ii romn e, in Opere, voi.. I I I . Bucu reti, Ecfitura Miner va, 1977 Dimiu Radu, Lim ajul juridic, Bucureti, Curierul judiciar, 1930 Dimiu Radu, Stilul judiciar, Bucureti, Vremea, 1939 Gjdi L., Introducere in stilistica literar a lim ii romane, Bucureti. Editura Miner va, 1976 Graur AL, ,,Lim a" scriitorului, in Vii, 1958, nr. 4, p. 209 214 Guiraud P., L smanique, Pm'is, Presscs Universitaires de France, 19 Guirau d P., La stlistique, Paris, Presses Universtaires de France, 19 Guiraud P., Les ca r act eres stalisiiques du voca ulaire, Paris, Presses Univer staires de France, 1 953 Iordan I . , Lim a romn contemporan, Bucureti, Ministerul nv mintului, 1954 Iordan . , Lim a literar, Craiova, Editura Scrisul Romnesc, 1977 Iordan I . , Stilistica lim ii romne (reeditare), Bucureti, Editura tiin i fic, 1975 Iosiescu S., Stilistic i ic, In LL, XXI (1969), p. 723 1 van eseu Gh., Formarea terminologie filozofice romnet i moderne, n CILI.. I, 1956, p. 171-204 Jacquier H., Un stil de lim " : lim ajul sp ortiv, n Tri una. 11 Jacquier I I . . Discours direct li, in tiullctn inuislie, X I 3 Kelcmcn Bela, Unele pro leme ale studierii stilurilor lim ii cu aj fisticii ling vistice, n St. UBB. IX (1964). fs. 2, p. 101 li Manca Mihaela, Stilul indirect li er in romna literar. Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1972 Manca Mihaela, Lim ajul artistic romnesc in secolul al ieti. Editura tiin ific i Enciclopedic. 1983 Marcus Solo on, Poetica matematic, Bucureti, Editura Academie! Re pu licii Socialiste Romnia, 1 970 Munteanu t., Despre raporturile dintre lim a literar si stilurile limML \t AUT , I (1963), p. 269-278 Munteanu t., Lim a romn artistic Bucureti, Editura tiin ific i clopedic, 1981 Munteanu t., Stil i expresivitate poetica, Bucureti, Editura tiin ific 2 Munteanu Si. i ra V. i ) . , Istoria lim ii romne literare. Bucureti. Edi tura Didac tic i Pedagogica, 1978 (reeditat, n 1963) Pucariu Sextil, Lim a romn, voi. 1. Bucuret Funda ia pentru Lite ratur i Art, 1940 Plett I I . F., tiin a textului i analiza de tex Bucureti, Editura ni vers, 1983 Riffaterre M., Essais de stjlistiqnc structurate. Paris, Flammarion. 197 Saussure F. de, Conrs de linqusitiquc generate (reeditare) , Paris, Pa oU 1967 1 t 260

Sfrlea Ldia, Contri u ii la delimitarea stilurilor literare romneti,U\ Sl.l.l\ I I , p. 145-206 Slave Elena, Expresiv i afectiv, n PLG, I I , p. 6576 Slave Elena, Rolul p rocedeelor afective in comunicare i cunoatere, In PLG* I I I , p. 6981 Seche M., De spre stilul sportiv, in LR, V I I I (1959), nr. 2, p. 80 98 Siarna-Gazaeu T., As pecte ale stilului vor irii copiilor, In SCL, I I I (sf ). p. 275297 Spitzer Lc. .US ^ Paris, ditions (allirnard, 1970 Stan I . .a. , Repartizarea su stantivelor tn sti lul eletristic, pu licistic t tiin ific, in CL, X (1965), nr. 1, p. 195-202 klovski V., Despre proz, I I I , Bucureti, Editura Univers, 1976 er an Felicia, Generalul i particularul tn informa ia lexical din punct de vedere stilistic, in CL, XIV (1969) , nr. 2, p. 333359 uien Valeriu, O serva ii asupra frecven ei cuvintelor in operele un or scrii tori romni, in SCL, X (1959), nr. 3, p. 419 444 Ttaru Doina, Entropia crit eriu cantitativ al stilului, in S'CL, X V I I I (1967), nr. 6, p. 609615 Todorov Tzvetan, Potique de la prose. Paris, Editions du Seuil, 1971 Tohnean G. L.JM si st i dual arit L in CV, I \ ' (1952), nr. 2*. P- 4 - 8 Ursu N. A., Crearea stilului tiin ific , n S1LRL, I I , p. 128166 Ursu N. A., Formarea terminologiei tiin ifice romneti, Bucur eti, Editura tiin ific, 1962 Via nu T., Arta prozatorilor romni, Bucureti, Editura Cont emporan,. 1941 Via nu T., Despre stil i aria literara, Bucureti, Editura Tineretulu i. 1965 Vianu T., Iorgu Iordan i stilistica, in LR, V I I (1958), nr. 5, p. 710 Vi anu T., Pro lemele metaforei i alte studii dc stilistica, Bucureti, Editura de Sta t pentru Literatur i Art, 1957 Vianu T., Stilistica literar i lingvistic, n voi. De la Varlaam la Sadoveanu.Bucureti, Editura de Stat pentru Literatur i Art, 1958, p. 534 V ianu T., Studii (le stilistic, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic,. 1968 Vulpe Ma gdalena, Mijloace sintactice de diferen iere a stilurilor lim ii in prima jumtate a secolului al XtX-lca, n voi. Omagiu lui Rosei ti. Bucu reti, Editura Academiei Rep u licii Socialiste Romnia, 1965, p. 1003^ 1006 Vulpe Magdalena, Su ordonarea in f raz n dacoromna vor it, Bucureti Editura tiin ific i Enciclopedic, 1980 Vulci M., la particularit ile sintactice ale stilurilor eletristic^ tiin ific i administrativ, n CL, X I (1966), fs. 1, p. 91 102 Weinrich Harald, Le ternii. Paris, ditions du Se uil, 1973 Y Gramatica lim ii romne, voi. I I I , Bucureti, Editura Academiei Repuplicii Social iste Romnia, 1963 Poetic i stilistic. Orientri moderne, Bucureti, Editura Univers, 197 2 Pro leme dt stilistica. Culegere de articole, Bucureti, Editura tiin ifica, 1964 R etoric general, Bucureti, Editura Univers, 1974 Studii de stilistic, poetic, semiotic, Cluj-Napoca, 1980 Studii de poetic l ffellT^^u ^U Editura pentru Literatur, 1966 261

INTRODUCERE N STUDIUL STILISTIC AL LIMBII Dimensiunea stilistic a textului lingvis tic Marcarea stilistic a enun ului lingvistic. . Sistemul stilistic al lim ii 1. ST RUCTURA STILISTIC A LIMBAJULUI ORAL Lim ajul popular Stiluri orale . . . . Stilul conversa iei Stilul eletristic. I I . STRUCTURA STILISTIC A LIMBAJULUI SCRIS Lim a literar Stilurile lim ajului scris A. Siml um iEic B. Stilul eletristic Stilul pu licistic ii. Stilul juridico-administrativ . SIDERAT FINALE . ': |- 18 20 28 28 7980 87" 98 100 O i 0 3 r 1 3 8 18& * 213 4 j 251 Sigle utilizate ?n indica iile i liografice Bi liografia textelor folosite pe ntru exemplificri Bi liografie selectiv *|p 257

Redactor : G. P1ENESCU Tehnoredactor: MARILENA D AMASCHINOPOL Caii de tipar: 16, 50 Ban de tipar 24. 03 1986 c. 359 I . P. Informa ia jj str. Brezoianu nr. 23 25

S-ar putea să vă placă și