Acatistul Maicii Domnului, Sporirea minţii

Rugăciunile începătoare (pag 5) (Icoană Făcătoare de Minuni)

Condac 1 Celei alese dintre toate neamurile, Maicii Domnului, Împărătesei Cerului şi a Pământului, Care dăruieşte vindecare duhovnicească întregii lumi, cântare de mulţumire Îi aducem pentru Dumnezeiasca comoară pe care ne-a dăruit-o, Icoana făcătoare de minuni Sporirea minţii. Cu bucurie slăvim şi cu dragoste zicem: BucurăTe Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi! Icos 1 Îngerul a strigat: Bucură-Te! În smerenia inimii Ei, auzind Bunavestire a Arhanghelului, Preacurata i-a răspuns aşa: Iată roaba Domnului, fie Mie după cuvântul tău! Atunci Dumnezeu Cuvântul S-a Întrupat în pântecele Ei. Noi păcătoşii cu evlavie O cinstim pe Maica Domnului, şi cu smerenie Îi spunem: Bucură-Te, Cea Binecuvântată între femei, că pe Tine Te fericesc toate neamurile! Bucură-Te, Cea adumbrită de Puterea Celui Preaînalt şi sfinţită de Duhul Sfânt! Bucură-Te, că ai născut pe Mântuitorul lumii! Bucură-Te, Maica Luminii, Cea care îi luminezi pe toţi! Bucură-Te, Împărăteasa Cerului şi a Pământului! Bucură-Te, că ai aflat Har de la Domnul Iisus Hristos! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi! Condac 2 Preacurată, văzându-l pe Apostolul Luca - binevestitorul evanghelicelor taine, l-ai binecuvântat să picteze chipul Tău. Privind la acesta ai grăit: Cu acest chip zugrăvit vor fi Harul Meu şi puterea! Ai împodobit întreaga lume creştină cu Sfintele Tale Icoane. Cu evlavie ne închinăm şi, mulţumindu-I Lui Dumnezeu pentru Tine, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Fecioară Preacurată ai descoperit tuturor credincioşilor că în lume lucrează Voia Lui Dumnezeu, bună, bineplăcută şi desăvârşită, care depăşeşte orice minte. Născătoare de Dumnezeu, caută spre noi şi cu lumina adevărului luminează-ne, ca o Maică mângâie-ne şi pe calea cea dreaptă călăuzeşte-ne, că astfel ne rugăm Ţie: Bucură-Te, că ai născut pe Domnul Iisus Hristos, Puterea şi Înţelepciunea Lui Dumnezeu! Bucură-Te, că pe Dumnezeu L-ai unit cu omul! Bucură-Te, că luminezi sufletele noastre cu lumina minţii! Bucură-Te, că dăruieşti Har Sfintelor Tale Icoane şi vindecări întregii lumi! Bucură-Te, că ridici la Cer minţile şi inimile noastre! Bucură-Te, că împreună cu Fiul Tău şi Dumnezeul nostru de-a pururi împărăţeşti! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi! Condac 3 Nişte creştini evlavioşi au mutat din Nazaret în Italia, în oraşul Loreto, casa unde Preacurata Fecioară S-a născut şi a primit Bunavestire a Arhanghelului. În catul de sus al casei sfinte se păstrează Icoana Născătoarei de Dumnezeu, făurită din lemn, pe care Puterile Îngereşti nevăzut o înconjoară, o cinstesc cu cucernicie şi cu bucurie Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Eşti Maică Multmilostivă pentru creştinii din toate colţurile lumii! În casa Ta sosesc neamuri felurite din multe ţări şi în faţa Icoanei Tale îşi mărturisesc păcatele. De la răsărit şi până la apus Icoana Ta este slăvită şi credincioşii, vindecaţi de boli, de dureri şi de necazuri, Îţi aduc mulţumire zicând: Bucură-Te, casă pe care Înţelepciunea Lui Dumnezeu Şi-a zidit-o Sieşi! Bucură-Te, că prin naşterea Ta ai luminat casa Lui Dumnezeu! Bucură-Te, Scară pe care ne suim de la Pământ la Cer! Bucură-Te, că ne închinăm cu credinţă Preacuratului Tău Chip zugrăvit! Bucură-Te, că săvârşeşti semne minunate prin Icoanele Tale Sfinte! Bucură-Te, Puternică Apărătoare a neamului creştinesc şi Acoperământ al întregii lumi! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

1

Condac 4 Preacurata Născătoare S-a arătat unui zugrav cu mintea tulburată şi i-a spus să-I picteze Icoana care sfinţeşte casa Ei din oraşul Loreto. Zugravul împlinind porunca s-a vindecat! Din acea zi, au numit Icoana pictată Sporirea minţii şi în faţa ei cântat laudă Lui Dumnezeu I-au: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Creştinii din Rusia auzind că Maica Domnului, spre bucuria lor, le dă Icoana Sa făcătoare de minuni numită Sporirea minţii, şi-au împodobit Bisericile şi casele lor cu această imagine a Preacuratei şi cu credinţă se apropiau şi Îi cântau Sfintei Născătoare de Dumnezeu aşa: Bucură-Te, că tămăduieşti grabnic durerile sufleteşti şi trupeşti cu Icoana Ta! Bucură-Te, că îi izbăveşti de toate necazurile, pe iubitorii şi cinstitorii Icoanei Tale! Bucură-Te, că pătrunzi în chip nevăzut, în casele noastre, împreună cu Sfintele Tale Icoane! Bucură-Te, că îi primeşti în puternicile Tale braţe pe cei părăsiţi de doctori! Bucură-Te, Vindecătoarea celor care din pricina bolii şi-au rătăcit minţile! Bucură-Te, nădejdea celor fără de nădejde, Luminătoarea cugetelor noastre! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi! Condac 5 Icoana Maicii Domnului îi luminează cu lumina cunoştinţei Dumnezeieşti pe cei aflaţi în întunericul neştiinţei, limpezeşte mintea cea întunecată de păcate, îi îndrumă pe calea Poruncilor Mântuitorului pe cei rătăciţi; iar noi, spre mulţumire, Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Văzând comoara Dumnezeiască, Icoana minunată a Maicii Domnului, să alergăm către aceasta cu sârguinţă, să primim vindecare în neputinţe, mângâiere în mâhniri, izbăvire în necazuri şi Apărătoarei noastre cu bucuie să-I cântăm: Bucură-Te, că prin Tine a strălucit în întuneric Soarele Dreptăţii, Dumnezeul nostru! Bucură-Te, Maică a luminii minţii, Care ai luminat întreaga lume cu Harul Tău! Bucură-Te, că ne înţelepţeşti cu Harul Tău şi aprinzi flacăra credinţei! Bucură-Te, Izvorul Sfinţeniei! Bucură-Te, Puternica noastră Apărătoare în necazuri şi urgii! Bucură-Te, făclie neostoită a iubirii Dumnezeieşti! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi! Condac 6 Întreaga lume propovăduieşte milostivirea Ta, o, Maică a Domnului nostru Iisus Hristos! Icoana Sporirea minţii cu raze de minuni străluceşte, luminând sufletele noastre cu lumina Harului Dumnezeiesc şi ne îndeamnă să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 În cinstea Ta Preacurată, Icoana străluceşte lumina mântuirii celor rătăciţi în bezna păcatelor şi a patimilor! Toţi cei care se roagă cu credinţă şi cu evlavie în faţa ei primesc grabnic ajutor. Întunecimea minţilor noastre risipeşte-o cu lumina Ta, Atotlăudată, şi dă-le să vadă lumina cea adevărată tuturor celor care cu dragoste Îţi spun aşa: Bucură-Te, Stea neapusă că ai adus în lume Soarele Dreptăţii! Bucură-Te, Maica Adevăratei Lumini, Care luminează sufletele credincioşilor! Bucură-Te, Povăţuitoarea învăţăturii pline de Har! Bucură-Te, că luminezi mintea noastră tulbure cu luminosul Tău Acoperământ! Bucură-Te, că ne izbăveşti de întuneric şi de veşnicele cazne! Bucură-Te, că ne slobozeşti de cursele vrăşmaşilor! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi! Condac 7 Vrând ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, Preamilostivul Dumnezeu şi Ziditorul nostru i-a dăruit Maicii Sale pentru noi, Icoana Sporirea minţii, ca toţi cei care cu credinţă se roagă în faţa ei, să primească Puterea Cuvântului, minte şi înţelepciune şi în liniştea cugetului lor să-I cânte Domnului şi Împăratului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

2

Icos 7 Maica Lui Dumnezeu, prin Sfânta Icoană a Ta descoperi credincioşilor noi şi preaslăvite minuni. Cu Puterea Harului Lui Hristos ne fereşti de nebunie, îi luminezi pe cei cu mintea tulburată, întremezi slăbiciunile şi celor care aleargă la Tămăduitoarea Ta Icoană le dăruieşti grabnică vindecare, îndemnându-i să-Ţi cânte: Bucură-Te, că ne scoţi din adâncul neştiintei şi luminezi mintea multora! Bucură-Te, că dăruieşti cuvântul înţelepciunii celor care îl cer! Bucură-Te, că întregeşti minţile celor fără de minte! Bucură-Te, că ne înalţi mintea spre Dumnezeu! Bucură-Te, că aduci rugăciunile binecredincioşilor spre Fiul Tău, Dumnezeu! Bucură-Te, că neîncetat Te rogi Atotţiitorului pentru noi toţi! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi! Condac 8 Nespus este să priveşti la Icoana Ta pictată pe lemn, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Cu puterea Ta Dumnezeiască risipeşti duhurile întunericului şi dăruieşti minte celor care învaţă greu. Noi păcătoşii cu lacrimi Te rugăm să ne izbăveşti de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, ca întodeauna să-I cântăm Domnului şi Mântuitorului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Ca nişte aştri luminaţi de Dumnezeu sunt Icoanele Tale făcătoare de minuni, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, printre care şi Icoana Sporirea minţii, care cu Har străluceşte şi inimile noastre îngheţate le încălzeşte cu semnele milostivirii Tale faţă de noi păcătoşii. Pentru aceasta în faţa Chipului Tău Sfânt ne plecăm genunchii şi Îţi spunem, Preacurată, aşa: Bucură-Te, că prefaci necazurile noastre în bucurii! Bucură-Te, Ocrotitorea şi Călăuzitoarea preaînţeleaptă a tinereţii! Bucură-Te, că dăruieşti minte copiilor cu dificultăţi la învăţătură! Bucură-Te, că strici cursele vrăjmaşilor! Bucură-Te, Vindecătoarea celor stăpâniţi de întunecarea minţii! Bucură-Te, că Harul Icoanei Tale alungă demonii! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi! Condac 9 Toţi Îngerii Îţi slujesc cu evlavie, Crăiasă a Cerului şi a Pământului! Neamul omenesc Îţi aduce laudă şi cinsteşte Icoana Ta, pe care ne-ai dăruit-o spre bucurie şi mângâiere. Învaţă-ne, Preabună, cu vrednicie să Te slăvim şi Mântuitorului lumii, Celui din Tine născut să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Ritorii nu cunosc taina Ta de slujire a neamului creştinesc, Născătoare de Dumnezeu, nici nu înţeleg puterea minunată izvorâtă de la Icoanele Tale, pentru toată trebuinţa sufletească şi trupească a oamenilor. Iar noi, cu lacrimi de bucurie stând în faţa Sfintei Tale Icoane, Te slăvim Fecioară plină de Har! Bucură-Te, Cea căreia i se închină Arhanghelii! Bucură-Te, Cea căreia îi aduc laudă Heruvimii şi Serafimii! Bucură-Te, podoaba strălucitoare a Bisericii Cereşti şi Pământeşti! Bucură-Te, că eşti cinstită de Puterile Cereşti şi de Oştirile Îngereşti! Bucură-Te, că tot Pământul îl îmbrăţişezi cu lumina sufletului Tău! Bucură-Te, că pe toţi ne-ai înfiat în faţa Crucii Fiului Tău! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi! Condac 10 Dorind să mântuiască lumea de nebunie şi de amăgirea vrăjmaşului, Domnul Cel Iubitor de oameni ne-a dăruit Minunata Icoană a Ta, Născătoare de Dumnezeu. În faţa ei se tămăduiesc cei tulburaţi la minte, se izbăvesc cei chinuiţi de demoni, suferinzii dobândesc mângâiere şi bucurie. Pentru aceasta slăvindu-L pe Dumnezeu cântare de mulţumire să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Preacurată, fii pentru noi zid nebiruit şi Acoperământ împotriva năvălirii vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, ocrotindu-ne de orice boală şi năpastă! Cu credinţă căzând la Icoana Ta Sporirea minţii pentru Ajutor Haric şi tămăduirea tuturor neputinţelor trupeşti şi sufleteşti, cu bucurie Îţi spunem aşa:

3

Bucură-Te, Păzitoarea noastră de căile pierzării! Bucură-Te, Izgonitoarea duhului bolii şi al leneviei! Bucură-Te, dobândirea duhului înţelepciunii şi al puterii! Bucură-Te, că îi ruşinezi pe vrăjmaşi cu Puterea Lui Dumnezeu! Bucură-Te, că dăruieşti sănătate demonizaţilor! Bucură-Te, că păcatele noastre le curăteşti cu lacrimile Tale! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi! Condac 11 Cântare de mulţumire Îţi aducem în faţa preacinstitului Tău chip, Preacurată, pentru negrăita milostivire a Ta către noi şi ne rugăm Ţie, păzeşte minţile şi inimile noastre de necredinţă, de superstiţii, de învăţături stricătoare, apără ţara noastră de răul iscat de potrivnicii credinţei şi învredniceşte-ne să-L slăvim cu inima curată pe Ziditorul nostru, cântându-I cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Ca o făclie purtătoare de lumină este Icoana Ta, Maică Sfântă! Te rugăm luminează Pământul cu strălucirea minunilor Tale, îndrumă-ne pe calea mântuirii şi aprinde inimile noastre cu dragostea către Tine, Preacurată, iar noi cunoscând puterea Harului Tău cu bucurie Te Preaslăvim: Bucură-Te, că descoperi credincioşilor ascunsele taine Dumnezeieşti! Bucură-Te, fulger care luminezi sufletele! Bucură-Te, că ruşinezi înţelepciunea deşartă a veacului acestuia! Bucură-Te, că, în ceasul descumpănirii, ne dăruieşti în inimă gândul cel bun! Bucură-Te, descoperirea înţelepciunii şi bunătăţii Lui Dumnezeu! Bucură-Te, frumuseţea lumii de Sus! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi! Condac 12 O, Preabună, cere pentru noi Harul Dumnezeiesc de la Fiul Tău şi Dumnezeu şi întinde-ne o mână de ajutor, să nu murim nepocăiţi! Încălzeşte-ne cu iubirea Ta, smereşte-ne, curăţeşte minţile noastre de gândurile păcătoase, luminează-ne inimile să vedem calea mântuirii şi învredniceşte-ne încă din viaţa aceasta ca, Ziditorului şi Făcătorului nostru, să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Cântând minunile săvârşite prin Icoana Ta, Te lăudăm, Te slăvim pe Tine Cea cu adevărat mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii. Trimite-ne Harul Tău şi izbăveşte-ne de tot necazul şi ispitele vrăjmaşilor pe noi, cei care Te lăudăm ca pe Apărătoarea şi Ocrotitoarea noastră: Bucură-Te, că mântuieşti întreaga lume cu rugăciunile Tale! Bucură-Te, Maica Luminii, Care îi luminezi pe toţi cu lumina curăţiei Tale! Bucură-Te, că ai binecuvântat tot Pământul cu Icoanele Tale făcătoare de minuni! Bucură-Te, că bucurie Harică verşi în inimile iubitorilor de Dumnezeu! Bucură-Te, că deschizi uşile milostivirii Dumnezeieşti, cu mijlocirea Ta! Bucură-Te, că ne ajuţi să dobândim darurile Duhului Sfânt! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Maica Părintelui Înţelepciunii, Atotlăudată, Tu eşti lumina mâhniţilor, sporirea minţii şi bucuria inimilor noastre. Auzi-ne şi primeşte rugăciunea noastră, a păcătoşilor, şi înţelepţeşte-ne şi povăţuieşte-ne să cântăm şi să ne rugăm în faţa Icoanei Tale! Roagă-Te şi pentru noi, păcătoşii robii Tăi, care Te slăvim şi mulţumindu-I Fiului Tău şi Dumnezeului nostru Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune către Maica Domnului pentru sporirea minţii Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casă pe care Înţelepciunea Lui Dumnezeu Şi-a zidit-o Sieşi, dătătoarea darurilor duhovniceşti, cu smerenie ne închinăm în faţa Preacinstitei Tale Icoane. Te rugăm Maică Prealăudată, dă-ne bună sporire a minţii şi înduplecă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să ne dea nouă tuturor duhul chibzuinţei, al evlaviei, al smereniei, al blândeţii, al răbdării, al curăţiei şi al adevărului. Împacă-i pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare şi pune între ei o puternică legătură de iubire! Pe cei rătăciţi întoarce-i spre lumina adevărului Lui Hristos şi povăţuieşte-i cu frica de Dumnezeu la înfrânare! Dă-le înţelepciune de Sus şi cunoştinţe folositoare sufletelor celor care le cer! Luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare! Văzând minunatele fapte şi preachibzuita înţelepciune a Lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră să ne înstrăinăm de deşertăciunea 4

pământească şi de grijile lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile spre Cer! Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău sfânt Maică Multmilostivă şi Te dorim în inimile noastre! Slavă Ţie Doamne, Dumnezeul nostru! Amin!

5