Acatistul Maicii Domnului, Potoleşte întristările noastre

Rugăciunile începătoare (pag 5) (Icoană Făcătoare de Minuni)

Condac 1 Minunată izbăvire şi apărare ne-a dăruit Cinstitul Tău Chip Fecioară de Dumnezeu Născătoare. Izbăvindu-ne de rele prin arătarea lui şi căutând spre el, mulţumiri Îţi aducem noi, robii Tăi. Născătoare de Dumnezeu, Cea care ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne din toate nevoile, să-Ţi strigăm: Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre! Icos 1 Mulţimea Îngerilor şi toate Oştile Cereşti Te slăvesc, Împărăteasă a tuturor! Tu ai umplut de bucurie sufletele noastre prin milostiva arătare a Chipului Tău Sfânt, Fecioară de Dumnezeu aleasă. Închinându-ne Ţie, Stăpână, înălţăm rugă umilită, strigând cu frică unele ca acestea: Bucură-Te, că eşti locaş al Fiului, Cea binecuvântată de Tatăl Ceresc şi umbrită de Duhul Sfânt! Bucură-Te, că pe Tine Te laudă Heruvimii cei cu mulţi ochi şi cântări Îţi aduc Serafimii cei cu şase aripi! Bucură-Te, că Oştile Cereşti Te măresc şi toate neamurile Te mărturisesc Maică a Lui Dumnezeu! Bucură-Te, că prin Tine toată lumea se umple de veselie şi toate suferinţele noastre se vindecă! Bucură-Te, că prin rugăciunile Tale ne alini şi prin mijlocirile Tale cererile noastre se împlinesc! Bucură-Te, că la Icoana Ta cea Sfântă ne închinăm Ţie şi Fiului Tău, aducând mulţumirile noastre! Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre! Condac 2 Toate Puterile Cereşti Te văd stând pururea înaintea Tronului Slavei Împăratului Ceresc şi pentru creştini rugându-Te Fiului şi Dumnezeului Tău, Cerească Împărăteasă. Pe Pământ văzând Sfânta Icoană a Ta şi la ea căzând, Ţie ne închinăm şi cu bucurie strigăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Înţelegere dă-ne nouă, neîncetata noastră Solitoare, că din guri necurate cum este cu putinţă a cânta Numelui Tău? Mijlocitoare a bunătăţilor eşti pentru noi şi Ajutătoare în toată trebuinţa noastră, pentru care cu umilinţă Îţi spunem acestea: Bucură-Te, Cea care pentru mângâierea noastră aduci rugăciuni Dumnezeiescului Tău Fiu! Bucură-Te, că prin rugăciunile Tale de Maică pleci pe Domnul Iisus Hristos spre milostivire către noi! Bucură-Te, că prin rugăciunile Tale potoleşti dreapta mânie a Lui Dumnezeu pornită asupra noastră! Bucură-Te, Cea care prin solirile Tale faci iertate păcatele noastre!

Bucură-Te, Cea care ne ajuţi în toate nevoile şi necazurile! Bucură-Te, Cea care ne dăruieşti veselie neîncetată şi ne deschizi nouă uşile Raiului!
Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre! Condac 3 Puterea Celui Preaînalt Te-a umbrit şi Ţi-a dăruit Ţie grabnică şi caldă ocrotire pentru cei care aleargă la Tine cu credinţă şi se închină Cinstitului Tău Chip. Numai Ţie, Preasfintei şi Preacuratei Maici a Lui Dumnezeu, sa dat în dar a împlini toată cererea noastră bună şi Tu singură poţi să ne ajuţi cât voieşti. Pentru aceasta toţi credincioşii Îl slăvesc pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Având bogăţie neîmpuţinată de milostivire, tuturor marginilor pământului întinzi mână de ajutor şi dăruieşti bolnavilor vindecare, patimilor uşurare, orbilor vedere şi tuturor toate le împlineşti după a lor trebuinţă; iar noi cu mulţumire Îţi cântăm Ţie unele ca acestea: Bucură-Te, Maică Preasfântă, care ne arăţi milostivire! Bucură-Te, că îndurări fără număr ne dăruieşti! Bucură-Te, că dai cuvânt de înţelepciune celor care îl cer! Bucură-Te, că dăruieşti tinerilor sporire a înţelegerii! Bucură-Te, Cea care sădeşti drepţii în corturile Raiului! Bucură-Te, Cea care grabnic scoli pe toţii căzuţii ca să primească Har! Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!

1

Condac 4 Fiind noi cuprinşi de viforul multor necazuri întodeauna ne ajuţi, Cerească Împărăteasă, celor ce cu credinţă alergăm la Tine şi ne închinăm Icoanei Tale purtătoare de tămăduiri, cu care este Harul şi puterea Ta, precum ai zis oarecând despre cea dintâi Icoană. Şi noi credem cu adevărat că ascuţi cererile celor ce cheamă Numele Tău Sfânt şi Fiului Tău Îi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Auzind Domnul în Cer mijlocirile Tale cele pentru noi, aleasă cămară a Duhului Sfânt, El împlineşte cererile Tale. Iar noi, văzând Icoana Ta Sfântă, care ne luminează ca un soare strălucitor, cutezăm a grăi Ţie, ca Maicii Lui Dumnezeu: Bucură-Te, Cea care arăţi nouă Soarele cel Neapus! Bucură-Te, Cea care ne luminezi cu Lumina cea Neînserată! Bucură-Te, Cea care ne învii din moartea păcatelor! Bucură-Te, Cea care mântuieşti de moarte năpraznică pe cei care cu credinţă cheamă Numele Tău! Bucură-Te, Cea care sui la Cer pe cei ce au credinţă şi dragoste către Tine! Bucură-Te, Cea care în toate împrejurările grele ne ocroteşti! Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre! Condac 5 Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare ne-ai arătat Cinstită Icoană a Ta, Stăpână a lumii. Căutând spre ea, şi cu inima credincioasă rugându-ne Ţie, Născătoare de Dumnezeu, credem că Tu ne eşti scut nebiruit şi zid nestrăpuns nouă, celor ce-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Puterile Cereşti vedeau pe mâna Ta pe Cel ce a zidit cu mâinile Sale oamenii, şi Stăpân Îl pricepeau a fi. Noi, văzându-Te zugrăvită pe Tine, întinzând cu dragoste mâinile către noi, Maică Preacurată, către Tine cu umilinţă strigăm: Bucură-Te, Cea care ţii pe mâna Ta Focul Dumnezeiesc, care arde păcatele noastre! Bucură-Te, Cea care ai purtat pe mâna Ta Lumina Necreată, care luminează sufletele noastre! Bucură-Te, Cea care biruieşti pe vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi! Bucură-Te, Cea care arăţi dragoste şi milostivire către noi! Bucură-Te, Cea care faci iertate păcatelor noastre, prin mijlocirea Ta! Bucură-Te, Cea prin care toate dorinţele noastre bune se împlinesc! Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre! Condac 6 Propovăduitori de Dumnezeu fiind Apostolii, după Înălţarea Domnului, la sfinţirea Bisericii Tale au aflat Chipul Tău zugrăvit pe pereţi de o nevăzută mână, Stăpână, şi au strigat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Strălucit-ai cu înţelepciunea din Adevăratul Soare al Dreptăţii, de Dumnezeu aleasă Fecioară, şi trimiţând razele cunoaşterii celei de Sus, cu ele îi luminezi pe toţi cei care cu credinţă Te mărturisesc a fi Maică a Lui Dumnezeu şi strigă unele ca acestea: Bucură-Te, Cea care ne dăruieşti viaţă în salaşurile Raiului! Bucură-Te, Mijlocitoare a noastră către Dumnezeu! Bucură-Te, Ocrotitoare grabnică a celor în necazuri! Bucură-Te, Cea care vindeci toate bolile trupeşti şi sufleteşti ale oamenilor! Bucură-Te, Cea care izvorăşti tuturor învăţătura Harului! Bucură-Te, Cea care împlineşti dorinţele bune ale tuturor! Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre! Condac 7 Vrând Bunul Dumnezeu să arăte iubirea Sa de oameni şi adâncul îndurărilor Sale, Te-a ales ca Maică a Lui pe Tine, Izvor nesecat al milei. Ca dacă e cineva vrednic de osânda Dreptei Judecăţi a Lui Dumnezeu, prin puternica Ta mijlocire să fie păzit şi Dumnezeiescului Tău Fiu cu mare glas să-I strige: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Minunate ai arătat lucrurile Tale în Preacurata Maică a Ta, Doamne, şi minunată ne-ai dăruit Icoana Ei, care mai mult decât razele soarelui luminează oamenii. Privind la Icoană ei socot că O văd pe Însăşi Născătoarea de Dumnezeu, şi cu inima credincioasă şi cu sufletul plin de dragoste strigă unele ca acestea: 2

Bucură-Te, că Icoana Ta Sfântă o întinzi pe Pământ ca pe un nor, spre acoperământul tuturor! Bucură-Te, că prin Icoana Sfântă mai presus de nădejde ne arăţi milostivă ocrotire! Bucură-Te, că prin Sfântă Icoana Ta izvorăşti pretutindeni minuni! Bucură-Te, că prin arătarea Cinstitei Tale Icoane îi luminezi pe toţi oamenii! Bucură-Te, că privind la Icoana Ta ne închinăm Ţie, Adevăratei Născătoare de Dumnezeu! Bucură-Te, că prin Icoana Ta Sfântă ca printr-un stâlp de foc alungi bezna păcatului! Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre! Condac 8 Străină şi preaslăvită arătându-se în Biserică Icoana Ta Sfântă, Îngerii au cântat-o, Apostolii au cinstit-o, ceata ierarhilor s-a închinat ei, iar noi păcătoşii, căzând la dânsa aşteptăm marile şi bogatele Tale milostiviri şi cu mulţumire Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Cel care stăpâneşte peste toate cele de Sus şi cele de jos, Domnul, văzându-Te pe Tine, Maica Sa, pururea stând înaintea Lui şi cu umilinţă aducându-I rugăciune pentru noi păcătoşii, a făgăduit să împlinească toate cererile Tale. Nădăjduind în rugăciunile Tale de Maică pentru noi, Îţi mulţumim Ţie cu laude ca acestea: Bucură-Te, Cea care împreună cu Fiul şi Dumnezeul Tău veşnic împărăţeşti! Bucură-Te, Cea care pururea îi aduci rugă pentru noi! Bucură-Te, Cea care acoperi cu mila Ta pe toţi cei care aleargă la Tine! Bucură-Te, Cea care ai unit pe Dumnezeu cu omul! Bucură-Te, Cea care străpungi împietrirea inimilor noastre! Bucură-Te, Cea care ai sfărmat cursele celui viclean, întinse spre căderea noastră! Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre! Condac 9 Toată firea îngerească aduce cântări de laudă Ţie, Maica Lui Dumnezeu şi Acoperitoarea tuturor celor care aleargă la Tine şi cer ajutorul Tău. Prin ocrotirea Ta pe drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi aperi şi de necazuri îi izbăveşti, întristările le potoleşti şi Te rogi pentru cei care cu credinţă strigă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Ritorii cei mult grăitori nu se pricep a lăuda praznicul cel slăvit al Sfintei Tale Icoane, Stăpână. Nici gurile noastre cele spurcate nu sunt vrednice să-Ţi aducă Ţie laude. Văzând nenumăratele faceri de bine arătate nouă prin Sfânta Icoană a Ta, cu sufletul şi cu inima bucurându-ne, Ţie grăim: Bucură-Te, Cea care ne hrăneşti cu Pâinea Vieţii! Bucură-Te, Cea care ne răpeşti din foc cu roua rugăciunilor Tale! Bucură-Te, Cea care de nevoi ne aperi cu mijlocirea Ta cea puternică! Bucură-Te, Cea care ne mântuieşti de năvălirea celor de alt neam! Bucură-Te, Cea care cu adevărata pace ne fereşti de războiul cel dintre noi! Bucură-Te, Cea care cu cinstita Ta mijlocire ne scoţi din toată boala! Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre! Condac 10 Ca să scoată neamul omenesc din înşelăciunea vrăjmaşului, Domnul Iisus Hristos Te-a dăruit pe Tine, Maica Sa, spre ajutor tuturor: Maica Mea să vă fie Acoperământ şi Scăpare, întristaţilor Mângâiere, necăjiţilor Bucurie, năpăstuiţilor Ocrotitoare, să îi ridice din adâncul păcatului pe cei ce strigă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Împărate Ceresc primeşte pe tot omul care Te slăveşte şi cheamă Numele Tău! Şi pe cei care Mă proslăvesc pentru Numele Tău nu îi lepăda de la Faţa Ta, ci primeşte ruga lor şi pe toţi izbăveşte-i din nevoi! Aşa se roagă pentru noi Împărăteasa Cerurilor. Nădăjduind spre rugăciunile Tale de Maică Îţi strigăm aşa: Bucură-Te, că Tu eşti Rugătoarea noastră fierbinte către Dumnezeu! Bucură-Te, că rugăciunea Ta de Maică mult poate spre a milostivi pe Stăpânul! Bucură-Te, Nădejdea celor fără de nădejde, care potoleşti întristările lor! Bucură-Te, că întinarea noastră o cureţi prin curăţia Ta şi vindeci neputinţa noastră! Bucură-Te, că întorci stricăciunea noastră pământească întru nesticăciune! Bucură-Te, că degrab împrăştii norii patimilor, necazurilor şi întristărilor care ne acoperă! Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre!

3

Condac 11 Cerească Împărăteasă ascultă rugăciunea noastră umilintă când alergăm la Tine întru nevoi, necazuri, întristări şi înaintea Ta vărsăm lacrimi în tristeţile noastre şi ne rugăm: Potoleşte întristările noastre şi primeşte această jertfă a robilor Tăi, care strigă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Făclie primitoare a Luminii celei Adevărate Te arăţi celor de pe Pământ şi luminezi sufletele celor care cinstesc arătarea Icoanei Tale şi la Dumnezeiască înţelegere îi povăţuieşti pe cei care Îţi cântă Ţie: Bucură-Te, Cea care eşti făclie nestinsă a Focului Nematernialnic şi ne călăuzeşte pe noi! Bucură-Te, Cea care ne izvorăşti nouă izvorul vieţii Raiului! Bucură-Te, Cea care-i mântuieşti pe toţi cei care Te cheamă în ajutor şi Numele Tău îl slăvesc! Bucură-Te, Cea care alungi de la noi închipuirile duhurilor rele prin arătarea Sfintei Tale Icoane! Bucură-Te, Cea care ne dai grabnică mângâiere în necazurile şi întristările care ne iau fără veste! Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie la toată lumea! Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre! Condac 12 Har Dumnezeiesc cere pentru noi de la Stăpânul Ceresc, Fiul şi Dumnezeul Tău, şi ajută-ne nouă! Cu rugăciunile Tale potoleşte întristările noastre! Acoperă-ne cu Acoperământul aripilor Tale şi depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul! Împacă viaţa noastră să nu pierim rău şi ne primeşte în corturile cele veşnice, Ocrotitoarea noastră, ca bucurându-ne să strigăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Cântându-Te pe Tine, Te lăudăm Fecioară Născătoare de Dumnezeu, şi rugându-ne Ţie cu umilinţă, credem şi mărturisim că ceri bunătăţile cele vremelnice şi pe cele veşnice pentru cei care cântă Ţie: Bucură-Te, Cea care înfrângi năvălirile celor de alt neam asupra creştinilor! Bucură-Te, Cea care îi păzeşti în credinţă pe cei cucernici! Bucură-Te, Cea care risipeşti, ca praful de la faţa Pământului, pe cei ce nu cinstesc Sfintele Tale Icoane! Bucură-Te, Cea care pentru noi toţi ceri de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru Împărăţia cea Veşnică! Bucură-Te, Cea care dăruieşti credincioşilor viaţa cea fără de sfârşit! Bucură-Te, Cea care tuturor le dăruieşti, în toată trebuinţa, toate cele bune şi de folos! Bucură-Te Ocrotitoarea noastră, Care ne fereşti de tot răul şi potoleşti întristările noastre! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) O, Preasfântă Maică, Cerească Împărăteasă şi Stăpână, Care L-ai născut pe Cuvântul Cel mai Sfânt decât toţi Sfinţii, primind prinosul nostru de acum, Te rugăm potoleşte întristările noastre. Izbăveşte-ne de toate necazurile, nevoile, tristeţile şi scapă-ne de osânda cea veşnică şi de chinul care va fi să fie şi ne învredniceşte a ne sălăşlui în veşnicile corturi ale Raiului pe noi, robii Tăi care strigăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

4