Sunteți pe pagina 1din 5

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari In conformitate cuReglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte

componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatile intocmesc situatii financiare anuale, din a caror componenta fac parte si notele explicative. La pct. 280 din reglementarile mentionate sunt prezentate formatele notelor explicative. Din structura celor 10 note explicative prezentate, una dintre acestea se refera laExemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari. Importanta calcularii indicatorilor economico-financiari consta in cunoasterea evolutiei acestora si in compararea cu exercitiile financiare precedente, ceea ce ofera conducerii entitatii, posibilitatea de a efectua analize economico-financiare cu impact in procesul decizional. De asemenea, cunoasterea nivelului indicatorilor economico-financiari permite efectuarea de comparatii cu alte entitati din sectoare de activitate similare, autohtone sau internationale. Principalele grupe de indicatori sunt: indicatori de lichiditate, indicatori de risc, indicatori de acivitate (de gestiune), precum si indicatori de profitabilitate si solvabilitate. Pentru o mai buna intelegere a calculului indicatorilor economico-financiari, in continuare prezentam exemplificat un bilant si un cont de profit si pierdere la entitatea Omega. BILANT la 31 decembrie 2007 -lei Active Active circulante Disponibilitati banesti Clienti Alte creante comerciale Stocuri Cheltuieli in avans Total active circulante Imobilizari corporale Terenuri Cladiri Mijloace de transport Mobilier si accesorii Minus: amortizarea cumulata Total imobilizari corporale Total active Datorii si capitaluri proprii Datorii pe termen scurt Furnizori Efecte comerciale de platit Salarii Impozite pe salarii Dobanzi si dividende Impozite pe profit Total datorii pe termen scurt Datorii pe termen lung Efecte comerciale de platit Furnizori Alte datorii Total datorii pe termen lung Capitalul social

41 948 47 1.493 21 2.550 173 1.625 188 127 1.596 517 3.067

236 209 67 6 102 39 659 1.206 37 41 1.284

Capital subscris varsat Capital subscris nevarsat Capital social Profitul exercitiului financiar Capitaluri proprii Total datorii si capitaluri proprii

250 175 425 699 1.124 3.067

Contul de profit si pierdere la 31 decembrie 2006 -leiVanzari 7.216 Minus: Rabaturi acordate 62 Vanzari nete 7.154 Costul bunurilor vandute (cifra de afaceri) 5.162 Venituri din exploatare 1.992 Cheltuielile privind vanzarile Salarii si comisioane 387 Impozite pe salarii (pers.comercial) 71 Deplasari 56 Publicitate 131 Materiale 96 Total cheltuieli privind vanzarile 741 Cheltuieli administrative Salarii conducere si administrative 276 Impozite pe salarii aferente 34 Deplasari 28 Materiale consumabile 38 Cheltuieli postale, telefon 48 Chirii 19 Cheltuieli juridice, onorarii 14 Audit 20 Amortizare 73 Reparatii si intretinere 57 Cheltuieli privind creantele incerte 166 Asigurari 36 Alte cheltuieli generale 73 Total cheltuieli administrative 882 Total cheltuieli administrative 1.623 si privind vanzarile Profit din exploatare 369 Alte venituri si cheltuieli Cheltuieli privind dobanzile 120 Venituri din cedarea activelor 537 Profit inainte de impozitare 786 Impozit pe profit 87 Profit net 699 Pe baza informatiilor din situatiile financiare, societatea determina o serie de indicatori grupati astfel: I. Indicatori de lichiditate Indicatorii din aceasta grupa arata capacitatea activelor din cadrul entitatii de a se transforma in bani, fara riscuri. 1. Lichiditate curenta = Active curente = 2.550 = 3,9 Datorii curente 659 Indicatorul arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scut si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2. Deci, cu cat valoarea acestuia este mai mare, cu atat situatia entitatii este mai buna.

2. Lichiditate imediata = Active curente Stocuri = (test acid) Datorii curente = 2.550 1.493 = 1,6 659 Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea entitatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu cat testul acid este mai mare decat 1, cu atat situatia entitatii este mai buna. II. Indicatori de risc 1. Gradul de indatorare = Capital imprumutat x 100 sau Capital propriu = Capital imprumutat x 100 = 1.284 x 100 = 53,3% Capital angajat 1.284 + 1.124 Capital imprumutat = credite peste 1 an Capital angajat = capital social + rezerve + credite peste 1 an Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste 1 an si posibilitatea acoperirii acestora din rezerve si capitalul social. Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%. 2. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = 369 = 3,075 Cheltuieli cu dobanda 120 Acest indicator determina de cate ori entitatea achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea acestuia este mai mica, cu atat pozitia entitatii este mai riscanta. III. Indicatori de activitate (de gestiune) Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la: viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii; capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatilor comerciale de baza ale entitatii. 1. Viteza de rotatie a stocurilor = Costul vanzarilor = 5.162 = 3,5 Stocul mediu 1.493 Indicatorul arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar. 2. Numarul de zile de stocare (durata medie de vanzare) = Stocul mediu x 365 = 1.493 x 365 = 104,1 zile Costul vanzarilor 5.162 Indicatorul indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate. Cu cat numarul de zile este mai mic, cu atat situatia este mai buna, in sensul ca stocurile sunt utilizate in procesul de productie, aprovizionarile cu stocuri sunt ritmice si nu exista riscul de a inregistra stocuri cu miscare lenta sau greu vandabile. 3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 365 = Cifra de afaceri = 948 x 365 = 48,36 zile 7.154 Cand valoarea indicatorului este mare, rezulta ca in unitate sunt probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta creantele sunt mai greu de incasat (clienti rai platnici). Entitatea trebuie sa ia masurile care se impun pentru urgentarea incasarii acestora. 4. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori = Sold mediu furnizori x 365 = 236 x 365 = 16,68 zile Achizitii de bunuri (fara servicii) 5.162 (sau Cifra de afaceri) Indicatorul exprima numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. 5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri = Active imobilizate = 5.162 = 9,98 ori 517 Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. 6. Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri = Total active = 5.162 = 1,68 ori

3.067 Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entitatii. IV. Indicatori de profitabilitate Indicatorii din aceasta grupa exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile. 1. Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = 369 = 0,15 Capital angajat 2.408 Indicatorul reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere. 2. Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari x 100 = Cifra de afaceri = 369 x 100= 7,15% 5.162 O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina un pret optim de vanzare. 3 . Profitabilitate = Profit din exploatare = 369 = 0,15 Capital angajat 2.408 Atunci cand profitabilitatea este mai mica decat rata dobanzii de baza pe termen lung, conducerea entitatii ar trebui sa analizeze situatia in sensul orientarii activelor intr-o alta directie de utilizare sau chiar sa procedeze la lichidarea unitatii sau alta procedura de reorganizare, in cazul in care profitabilitatea nu poate fi imbunatatita. 4. Eficienta = V. Solvabilitatea pe termen lung Pe baza indicatorilor din aceasta grupa, se stabileste capacitatea entitatii de a face fata datoriilor pe termen lung. 1. Raportul datorii la capitalul propriu = Total datorii = Capital propriu = 1.284 + 659 = 1,7 1.124 Daca acest indicator este prea ridicat, acest lucru ar putea semnaliza ca entitatea si-a consumat intreaga capacitate de indatorare si nu dispune de o marja de manevra in cazul unor evenimente viitoare nefavorabile. Daca tendinta de evolutie a indicatorului este ascendenta, aceasta ar putea insemna ca profiturile sunt prea scazute pentru a putea acoperi nevoile entitatii. Daca evolutia este descendenta, atunci s-ar putea ca entitatea sa se afle intr-o situatie favorabila si sa fie in masura sa pregateasca terenul pentru o viitoare expansiune. 2. Raportul Imobilizari corporale nete la capitalul propriu = = Capital propriu Imobilizari necorporale = 1.124 = 1 Capital propriu 1.124 Acest indicator da informatii cu privire la calitatea curenta a capitalului propriu, deoarece sunt eliminate active necorporale, precum fondul comercial, a carui materializare depinde in totalitate de activitatile viitoare. 3. Gradul de acoperire a dobanzilor = Profit din exploatare = Cheltuieli privind dobanzile = 369 = 3,1 120 Indicatorul exprima capacitatea entitatii de a face fata obligatiilor de plata a dobanzilor, care este mai curand o functie a capacitatii acesteia de a genera un flux de trezorerie pozitiv din activitatea de exploatare, atat pe termen scurt, cat si in perspectiva. Astfel, gradul de acoperire a dobanzilor arata cat de stabila este capacitatea entitatii de a-si onora obligatiile de plata privind dobanzile. Acestia sunt principalii indicatori pe care o entitate ar trebui sa-i calculeze in momentul in care se face analiza patrimoniala pe baza situatiilor financiare. Interpretarea acestor indicatori scoate in evidenta riscul de insolvabilitate a entitatii. Aceasta consta in incapacitatea entitatii de a-si onora angajamentele asumate fata de terti. Analiza elementelor de activ si de pasiv, prin prisma criteriilor de lichiditate presupune si realizarea unei abordari juridice a capitalurilor proprii. Din punct de vedere contabil , capitalurile proprii sunt la nivelul actuvului net si reprezinta interesul rezidual al actionarilor/asociatilor.

Astfel, potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care consiliul de administratie, respectiv directoratul constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii. Se constata ca acele entitati care dispun de lichiditati insuficiente, fie pentru acoperirea datoriilor contractate, fie pentru finantarea cresterii economice, sunt de fapt niste societati carora le lipseste flexibilitatea financiara, situatie pe care utilizatorii de situatii financiare si in special actionarii trebuie sa o cunoasca.

24