Sunteți pe pagina 1din 310

I n tr odueer e

. 1 . M ECANICA (Tr . 1 . Cr e tu)

.

.

.

.

.

.

3

5

1 .1 . Problem e eu rez o l vari

5

1.2. Problem e e u ind i c a tii ~i rez ult a t e

- Rezol vii ri ~i s o lu t i i -

3 1

58

! ~ I Z I C . A

M OLEC U L A R . A $ 1 CA LD U R A ( D. A n g h e l eseu)

128

• 2 .2. Problem e e u indi eat ii ~i r e zult a t e

2 .1 . P rob l e m e eu rezo lviir i

.

.

.

128

138

-

Rez o lv i i ri ~ i so Iut i i -

149

3 . ELE C TR I C ITA TE $ 1 MAGNET IS M (G h . Ma e a r ie) .

3. 1 . Pro blem e eu r e z o l viir i

3 . 2. Probl e me eu i n di ea t ii

•.•

. ~i rez ult ate

.

169 -

1

6 9

186

- iii--:J OP T I C A (1 . Vier o~a nu)

, _

R ez o l va ri ~i so Iut i i -

2

267

1 2

4. 1 . Pr obl e me e u rezo l viir i

267

 

4.2.

Probleme e u i ndi e ati i ~i r ezu l tate

273

5 . TABELE eu eo n s t a nte fiziee

308

Bibliografi e

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

12

v 1 . 1.1 . Un o m se a f la l a d istan ta d = 50 m de un drum rec tiliniu, ap rop ie un a u t o mo bil c u v it eza V I = 10m /s. Se ce r e:

= 50 m de un drum rec tiliniu, ap rop ie un a u t o

~ 1 . Di rect i a p e care tre bui e sa f uga o m ul, c u viteza V 2 =3

m i s, p e n t ru

pe c ar e s e

a inti ln i

au t o mobilul . O mul in ce p e sa fu g a i n mom ent u l in c ar e dis ta nt a

mo b i l este b = 2 0 0 m. 2 . V ' ite z a mi n i m a c u care poate f ug i o mul pentr u c a , i n cond i t iil e d e la pu n c t u l precede n t, sa inti l neasca autom o b il u l .

dintre e l ; ; i auto : .

3. D ista n t a pa rcu rs a d e a uto mobil , pina l a in t iln ire,

i n c a z ul cind o mul fuge

cu v i teza m i nim a . 4 . Timpu l cit f u ge om ul , c u v it eza min im a, pe n tru a i n ti lni aut omo bil ul .

v 1.1 . 2 . 0 m in ge de m asa

m = 10 0 g es t e la nsat a , far a r otat i e , pe ve rti ca l a d e I a

so l cu v it e z a i n itia l a

V o =4 0 m / s .

Se cere sa se dete rm ine:

1 . In a l t i me a maxi m a la care aj ung e m i n gea ;;i t impul n ecesar p e n t ru a a j u n g e la a ce ast a i nalt i me, p re cu m ; ; i e n e rgia pot e ntial a la inaltim ea h m ax. 2 . 1 na lti me a ma x im a l a ca re a jun ge min gea dupa pri m a c iocnir e cu so lul , dac a sa rind inst a n ta n e u pi erde ju m a t a t e din e n e r g i a p e ca r e 0 p o s eda in mom e ntul a tin - ge rii s oIului .

c ontinua d up a

3 . In a ltimil e m axi m e s ucc es iv e atinse de m ing e, d a c a mi; ;ca re a f i ecare c ioc nir e c u s olul ca in co nd it iil e d e la p u nctul 2. 4 . I nte r va lul de ti mp dupa c are m i t l gea se va opri . Se c o nsid er a g = 10 m / s 2

1 . 1 . 3 . U n ob servator ana t l a i na l t im e a hI =60 i l l , ob serva t r eci nd prin fata sa u n

du pa un inter v al de

timp t 1 =8 s v e d e din nou c orpul t rec i nd pr in fata sa , in c oborire. Un alt obser-

v a tor afl a t la i naltim e a

ob se r va a ce la ~ i o b i e ct , in sa durat a i nt r e cele

do u a a pa r itii este t 2 = 6 s . Se cere sa se ca l c ul e z e :

co rp car e a fost aru n ca t de l a pa m i nt pe ver ti c al a in s us ; ; i

11 2 (11 2 )11 1 )

.

1 . Dif e r ent a de ni ve l i nt re ce i doi obse r va t or i .

2. I na ltimea maxim a pin a l a ca r e s -a r idi c at cor pul .

3. Vit e z a V o c u c ar e

4 . T i mpul t in c are cor pul a u rcat i n a l t im ea 11 1 ,

cor pul a fost l ansat de l a s ol .

~

,

1/

I

1 . 1 . 4. D e l a unul din m a lu r il e unui riu , de l a tim e D = 1000 m pleaca in acela~ i

mo m e nt dou a b a r c i i d e n t i ce, c u vite z a V = 1 0 m / s , un a din ba rci pl e aca i nitial per-

p e ndicular ; ;i a lta p a r a l e l ;; i in

de curg ere a riului est e V =5 m / s . A m i nd o ua b a rcil e dupa c e parcurg (dus-intors) egala cu 2 D a jung din n o u i n p un c tul de p lecar e.

ace l a~ i s e n s fata d e dir ec ti a de curg e r e a rlului . Viteza

p dis ta nt a

S e c e r e s a se d e t e rmin e :

1 . Unghiul pe care trebuie sa-l faca directia de mi ~ care a barcii care traverseaza

~iul fata de normala Ia riu, plecare.

2. Care dintr e b a rci va

va sosi a doua barca .

3. Timpul dupa care ar

pentru ca aceasta sa s e reintilneasca

in punctul de

ajunge prima la punctul

d e plecare ~ i la cit timp

fi ajuns in punctuI de plecare barca

ce a plecat in

sensul de curgere a riului, daca initial ar fi mers in s e ns invers.

1 . 1 . 5. Doua corpuri sint aruncat e v ertical in sus , de Ia suprafa t a pamintului, ( ' u v itezele VI ~i V 2 , la un interval de t' secunde. Se cere sa se determine:

1 . Timpul dupa care se VOl' intilni cele doua corpun III aer .

2. Intre ce limite poate i nt i lni in aer.

~

varia t' pentru ca c e le doua corpu r i sa se mai poata

1.1.6. Dintr-un avion ce zboara Ia inaltimea h =300 m, cu viteza Va =360

km/h,

se lanseaza 0 bomba asupra unui tren ce se deplaseaza paralel cu dir e ctia de zbor a a v ionului .

Se cere sa se c alculeze :

1. Timpul de cadere al bombei.

2. Distanta strabatuta de bomba pe odzontala.

3. Intervalul de timp avut la dispozitie

de catr e pilot p e ntru ca bomba

sa

l oveasca trenul aflat in repaus, ~ i avind lungimea L=100 m.

4. Intervalul de timp p e ntru ochir e d e catre pilot da ea tr e nul s e d e plas ea za

' eU viteza v=120 sid e ra g=lO m/s 2

km / h : a) i n sensul mi~carii avionului, b) in s e n s invers. Se con-

1 . 1.7. Un corp de mas a m = 1 kg e ste aruneat pe ver tic a l a d e jos in su s eu v iteza

in

0 forta F in sensul opus

V o = 19 , 6 m / s. Dupa ce a atins inaltimea maxima c orpul cade lib e l ' p e verticala

J Os 0 distanta de 10 m, iar apoi asupra lui actioneaz a mi~carii. Se neglijeaza rezistenta aerului. Se cere sa se calculeze :

1 . Viteza corpului

in momentul apli c arii for t ei F.

cu timpul cit action e aza

2. Variatia vitezei

3. Valoarea fortei F pentru ca dupa un timp t=2 s eit actioneaza forta, corpuI

for t a F .

sa s e opreasca.

4. Energia cinetica ~i energia potentiala a corpului in m o mentul in care asupra

l ui incepe sa actioneze forta F .

1 . 1.8. Un punct

material

de mas a m = 1,2 kg se deplas e aza

actiunea unei forte F, dupa Iegea :

s=10 t 2 -

Se cere sa se stabileasea:

5 t 3 +5 t 4

rectiliniu, sub

forta care pun e in mi~ca re acest materi a l are un maximum sau un

minimum. 2 . Valoarea fortei F in mom e ntul de maxim s a u minim. (Distanta s se ma- soa ra in metri iar t in seeunde).

eu

viteza initiala V o =40 m/s. In aeela~i moment de Ia inaltimea maxima la care poate

ajunge

1 . Daca

1 . 1 . 9. Un corp de masa m 1 =100g

se arun : ca d e jos in sus pe ve r tieala

primul corp, cade libel' un al do ilea corp d e masa m 2 =30 g. Cele doua

o corpuri se ciocnesc neelastic ~i i~i continua mi ~ carea.

Sa s e calculeze :

1 . Ti n ipul dupa care se intilnesc

eele doua corpuri .

3.

Valoarea

~i s e mnul

v i te z e i

v a c elor

dou a

imediat t rlupa ciocnire.

 

4.

Timpul,

soco t i t din momentul

ciocniri i ,

dupa

corpuri ca r e

cele doua '

corpuri

atins '

pa mintul .

5.

V iteza

cu ca r e

c or p urile

a ting p a m i ntu L

1

. 1 . 1 0. Se cuno a~ te

ca :

 
 

M

obilul

A ' pleac a

d in o rigine

C l l v i te za

v A =2

m /s in sensul

pozitiv .

a l axe i

M

obilul

B pleaca

cu A de l a 0 dist anta

de 30

m fata

de origine

e u 0 viteza

in ac el a~ i moment de VB = 5 m/s in s e nsul

negati v

a l ax ei

QX .

.

.

 

Mobilul

C pl e a ca

d e l a

in sensul

p o ziti v

al axe i

O X, c u v i te z a

vc = 10

distap ta m i s , dup a

de 2 m fa t a 3 sec un d e

d e origine de . l a . pornirea

mobilului A .

 

Se cere ' :

 

1.

Sa s e sc ri e

ecu at iile

d e mi~ ca r e

a l e mq bilelor

A, B , ~ i C , luind

ca origi ne

 

a sp a tiului

~j timpului ,

punctul ~ i mom e n t ul

pl eclhii

mobilu l ui

A . Mi$c arile .

c e l o r .

t re i

mobile se consider a

2 . ' S a s e determine

3

. V ariat ia

dis t an tei

l

a intilnire a

lui cu C.

rectilinii ~ i uniforme .

poziti a punc te l o r de in t ilnire ~ i r ilom e ntel e respective.

d intre

m o bil e le

B ~ i C de l a pornir e a

m o bilulu i

B pina

1 . 1 . 1 1 . L a mom ent ult=O

a

u

s eze r ect iliniu

1 1 = 18 ' m v i t eza

lui devine

vind

0 mi~ c ar e

VI =8

lui este

v 2 = 6 m / s .

n co rp c a re un i form

are vi teza in c etinita.

initiala

V o in c epe

s a se depla - distanta

1 2 = ' 32 m vi teza e ' ~

Dupa c e corpulparcu ' f ge

d i s tantei

m i s , iar dupa

par c urgere a

Se c ere s a s e calculez e

I

2. S patiul str a b at ut

3

:

. Vit e z a

. Sp a tiul

i ni t i a l a ~i a cc el e ra t i a

d

pe care-l

ml

~c aru . l a opr i re.

in ultima

e co rp pina

s t r a b a te

corpul

s e cunda

d e mi~care.

.

-<;'4"J

1

. 1 . 12. M obilele

A ~ i B a v ind

m a s e l e mA= ' 1

k g ~ i mB = 2 kg, a fla te in acela~ i

l oc in repaus pornesc simult a n

a

d

sub actiunea fortelor

asupra

B . C e le doua

F A ~i r espe c tiv

F B' Forta

FA = 1 N

timp

ori-

ctioneaza

e 10 se c und e

timp

de 3 0 s e cund e

asupr a c orpului

co rpu l ui A iar forta F B =4 N ac t ioneaza

mobile s e d e plaseaza

pe un plan

zontal

nirii deplasa rea

fara frecar e

pin a se f ace

in momentul

tot

p e

pl a n ul

cind

s e reintiln e sc .

orizont a l ,

d a r

c u

Din momentul coe f icien tul

reintil - de frecar e

[J

. =0 , 102 ,

acel a~i pentru

amb e l e corpuri .

Se c ere sa se cal c ul e z e:

 

1. Dis t an te l e

 

p arc ur s e

d e ce l e d o u a

c o r pu r i

pin a

i n mome nt e le:

 

a)

i 1 -IO s .

 

b)

i 2 = · 30

s

.

.

2.

Distant a

S ~i tim p ul

i d u pa

ca r e ce l e don a

c orpuri s e reintilnesc.

 

3

. Distant e le

 

par c urse

p i n a

de c el e doua

c orpuri

ce lo r do u a

d u p a reintiln i re

 

~i inte rvalele

c I e

timp

de la reint i lni re

l a o p ri re a

c orpu r:.

 

4

. V a ri a ti a

in timp

a d is ta n te i

/::,S di ntre

c ele , dou a

corpuri .

i

n

1

. 1 . 13. Tr e L t renuri

A , B ~i C st r a b at

ac e ea ~i

in felul u r m a to r

: t renul

A cu 0 mi~care

di s t anta unifor m a

orizO i .•. : ala M N=s

cu viteza

acel a~i timp , B cu 0 mi~car e

 

unif o rm

a c cel e rat a

cu a c c e l e r atia

a , iar

trenu l

C

cu

v o ' t renu l 0 m i~ c are

uniform

intirziata

c u a cce l er a t i a

d e frin ar e

t o t

a .

Se cer e

sa se ' ar a t e

c a:

1

. Viteza

de ple ca r e

din M a t re nului

B e ste ac e ea ~ i

c u viteza ' de

sosire

i u N

a trenului

C i a r vitez a

de pl eca re

d in M a t r e nului

C este

e g a la

cu vitez , a

de so -

ire in N a tr e nului B.

2.

Consumul de combustibil al locomotivei, consid e rat proportional cu lucrul

mecanic efectuat de forta de tractiune a locomotivei, care este diferit pentru fiecare din cele trei t r enuri .

Greutatea fiedirui t ren se considera G iar forta de fr e care F este aceea~i in ea z u l celor trei mi~c a ri considerate.

1.1.14. Un as censor d e masa M=loo0 kg este partial echilibrat d e 0 contra-

gr e utate de masa M' =900 kg, eu ajutorul unui cablu ce trece peste un scripete fix.

Cind ascensorul este in repaus, la patter , i se aplica in timpul t 1 =2 s 0 forta

PI =1960 N indreptata

indreptata t ot in sus . Dupa aceasta ascensorul este lasat libel' un interval de timp t a

in sus , pe urma un timp t 2 i

se aplica forta F 2 =1372N

Se

cere sa se calculeze:

1 . Aceeleratia sistemului format din ascensor ~i contragreutate in timpul unei I ,lli~cari fara frecare .

2. Duratele de timp f 2 ~i fa pentru ca ascensorul sa s e opreasca la nivelul unui

e taj situat la i naltimea

h =9,8 m d e parter .

3. Valoarea fortei indicata in timpul fiecarei faze de urcare de catre dinamo-

metru , fixat

de tavanul

ascensorului,

de care este agatata

0 greutate

de masa

m=1 kg.

.

Se neglijeaza frecarile precum ~i masa scripetelui .

1 . 1 . 15. 0 scindura de greutat e G este fixata pe un peret e , prin apasare, cu 0

f orta F care face un unghi <:I. cu orizontala. Coeficientul d e fr e care intre scindura

;;i peret e este fl . Se cer e sa se calculeze intre c e limit e poat e sa variez e va loar ea f or t e i F pentru

c a scindur a sa r a mina

kg este tras , in sus, pe un plan inclinat .

.

in echilibru pe perete.

1 . 1. 1 6. Un caruc i or de masa m=10

Unghiul dintre plan ~i orizontala este variabiI . Coeficientul d e frecare intre caru-

cior ~i planul inclinat este fL=IIV~ S e cer e sa se calculeze:

1 . Unghiul

<:I.=<:1.1 dintre planul inclinat ~i orizontalii pentru care forta de trac-

t iune necesar a i n mi~carea uniforma este egala cu greutatea diruciorului .

2. Unghiul (<:1.=<:1.2) pentru care forta de tractiune

planul inclinat , este maxima.

a caruciorului uniform pe

3. Valoare a fortei pentru unghiul <:1.=<:1.2'

4. · RandamentuI planului

inclinat pentru <:I.=<:1. 1 ~i <:I.=<:1.2'

1.1.17 . Un

masa M = 4 000

motor de putere constanta

kg , care se deplaseaza pe 0 strada orizontalii plecind din repaus.

P =40 CP actioneaza un au J oI p ob i l de

Se cer e sa se calculeze:

1 . Viteza automobilului

dupa 30 de secunde de la plecare , dacii s ·

neglijeaza

fr e carile . 2. Depend e nta vitezei automobilului

arat i ndu-se dac a mi~car e a e ste uniform acc e leratii sau nu.

d e timp , in conditiile de la punctul

1,

3. Viteza l i mita atins a d e automobil cind forta de frecare este 3% din gre-

t i tat e . 4 . Timpul necesar frinarii ~i forta de frinare necesarii pentru ca automobilul sa se opreasca , dupii ce a atins viteza limiU i, pe 0 distanta d =50 m . Pe aceastii distanta motorul se decupleaza.

1 . 1 . 18. Un automobil de masa m =2000 kg pl e cind din repaus atinl!e in timpul

Se cere s a se cal c ul eze:

1 . Puterea ' m e di e d e zvolta ta f r e care e st e fL =0 , 0 5.

de m o to r u l a u t o m o b ilului

d aca co efi c i e ntul de

2. Puter e a maxim a a motorului da ca v it eza ma x ima p e car e 0 poate dez v olta

automobilul pe ac e ea ~ i ~ o sea es t e D m = 4 0 m / s .

3 . Valoar e a fo tte i de tr acti un e ~ i a cce l e r at ia au t omob i lulu i in momentul cind v it e za Iui este D 2 =20 m / s ( S e consider a P = P m a , ; ) .

4. V aria t ia acc e l e ratiei automobilului i n fu nct i e d e v itez a c on s id eri nd pu ter e a

m o to rului constant a

~ i egala cu v aloar e a o b t inut a l a punc t ul 2 .

1 . 1 . 19 . D e Ia ba z a un u i pl a n i nclin a t , care face u n gh i ul 0; = 4 5 0 c u or i zontala

s e comuni c a unu i corp de mas a m 0 v i te z a Do = 1 0 ms- 1 ori e ntat a in sus de-a p l anului . Co e fici e ntul de frecare din tre c or p ~ i p l an u l in c lina t es te f L =0, 2. S e c e r e sa se c a lc ul e z e :

1 . In a ltim ea

fat a d e orizontal a p e c ar e 0 poat e atinge co r p uI .

Iungu l

2 . V it e za co rpllIui ci nd va r eve ni Ia b a za p l a n ului i n c linat .

d e Ia comunica rea vi teze i Do corpul

cio cn e~te e la s ti c un a lt corp d e a c ee a ~i ma sa, se cere di s tan t a pa rcursa p e pl a n u l i ncl i na t d e al d oil e a corp.

1 . 1 . 20 . Dou a c o rpuri d e m a se m 1 = 1 k g ~i m 2 = 2 k g s int le ga te i ntre el e p rintr-u n fir i nextens ibil, de m a sa ne gl i j a bil a , c a re e st e tre cu t pe s t e un s c r ipete fix af la t in vi r- f ul unu i du b lu pl an inclina t . F etele dublului pla n inclina t (fig . 1 . 1) f a c c u o r izon tala u n ghi u ri le Cl =45 0 ~ i ~ = 30 0 iar co e fici e n t ul de f r e - c a re d e alun ec a re a c orpuril o r p e amb e l e f ete e s te

fL = 0 , 1 . S e n e g l i j e a za

a sc ri pete l u i p r e c um ~ i m asa s cr ipete lui . Se cer e

sa se calc ul e z e :

3 . Da c a s e pr e supune ca d up a 0 se c und a

fr e car e a Ia a x ul d e r ota ti e

1 . Ac c e l e ra t i a mi ~car i i si ste mul u i f or m at din

ce l e d o u a co rpu r i .

2.

Tens iun ea in f i rul de I eg atu r a.

3.

T i m p uI in ca r e cele do u a corpu r i aj u n!!

Ia b a z a pla nului in c a zuI dnd f ir u l d e Ie g at ur a

afl a

Ia a c e ea ~ i i naltim e

ba

k g es t e

r id ic at de Ia marg i n ea i nferi o ar a A, a unui p la n i n c lina t (fi g. 1 . 2) , d e Iu ng - im e 1 = 50 m ~ i in a l t i m e h =2 5 m pina Ia m ar gi n e a su peri o ara B a p l a n ul ui.

R idi ca r ea s e e fect u ea z a cu aj u t o rul un u i ca b lu

de

s -a r ru p e I a m ome n t u l t = 0 dnd co r p u rile s e

h =5 m , i n re p a us ,

fata

z a pl a nulu i . 1 . 1 . 2 1 . U n co rp d e masa M = 5 0

;.

.

Flg ' . 1.1

8

in

e xte nsibil d e gr e u tate n e gl ij abi l a. Ci nd c orpul

s e

af la i n r e p a u s i n pu nct ul B se ta i e cab l u I ~i C 11 1 1'1 1/

co rpu l c o boa r a u ni f orm acc e l e r at pina in p u n c-

tu l A d e u n d e c on t i n u a sa se de p la s e z e u n i form

i nc e ti n i t pina in pu nctu l C. P e planu l inc l inat ~ i p e plan u l orizontal coefici e ntul de

freca r e e ste f L= 0,2 . Acc e lerati a grav i tat i o n ala s e

F i g. 1 .2

con s idera g = 10 m / s 2

S e ce re sa se c a lc u leze:

1 . F o r t a de t r a cti u ne p entru ridi c ar e a cor p ul ui intr-o mi ~ car e uniforma p e planu I , in c lin at .

.

2. L u cr u I m ec an iC ef e ctua t p e nt r u ri di c a re a cor pulu i din p un ct ul A in pun c tu l

B( in co n di t i il e mi~carii u n ifo r m e ) . 3 . Randa m e ntul plan ului inc l inat .

l;:

4. Acceleraiia corpuI u i in diderea pe pIan u I incIinat ~i viteza cu care ajunge

in pl,lnctul A.

5. Acce I eratia pe pianuI orizontaI ~i spatiuI AC strabatut pe acest plan.

1.1. 22. Un bl oc de piatra de masa ill

=200

kg este ridicat la inaltimea h =8 m

f o l osind un p l an inclinat ~i un sistem de scripeti (figura 1.3). PlanuI incIinat face un-

ghiul oc=30° cu orizontaIa iar coeficientuI de frecare de aIunecare a bIocuIui de piatra pe pla - nul inclinat este 1-"1=0,3. Se cere sa se caIcuIeze:

1. Forta cu care trebuie tras Ia capatul C pentru a efectua ridicarea blocului de piatra intr-o mi~care uniforma .

2. VaIoarea masei M ce ar putea echilibra

sistemuI in cazuI dnd fJ-=fJ-1 ~i dud fJ-==0.

3. Considerind ca in momentuI cind bIocui

de piatra se afla Ia inaItimea h se rupe cablu l de Iegatura ; se cere timpuI dupa care ajunge biocuI de piatra I a baza planului ~i timpuI dupa care se opre~te pe pianu I orizontaI . CoeficientuI de frecare pe portiunea orizontaIa este fJ-2=0,7.

1 . 1 . 23. Un tren de masa ill 1 = 1000 tone se depIaseaza orizontaI cu 0 viteza v =72 km/h. La un moment dat uItimeIe vagoane de masa ill 2 =200 tone se desprind de tren . Mecanicul, observind dupa un timp oarecare schimbarea survenita in com- portarea trenuIui, opre~te motorul Iocomotivei .

Puterea motoruIui este P = 1600 kW. Din momentuI oprir i i motoru I ui locomotivei ,

m.

AcceIeratia gravitationaIa se consid e ra g=lO m/s 2 • Se cere sa se calculeze:

trenul a mai parcurs un spatiu [3=3000

1 . CoeficientuI de frecare dintre roWe trenuIui ~i ~ine .

2. Viteza trenuIui in momentuI opririimotoruIui .

3. Distanta dintre tren ~i vagoanele desprinse dupa oprire atlt a trenu!ui cit ~ i

3 . vagoanelor .

1 . 1.24. Un corp A de masa ill 1 =0,8 kg se afla pe un plan inclinat (fig. 1 . 4.) pe care poate aIuneca cu frecare (fJ-1=0,2). CorpuI A este fixat la unul din extremitatile unui

un scripete, la ceaIalta extremitate fiind atirnat un corp B de masa

m 2 =0,4 k§!. Se neglijeaza frecarile intre fir ~i scripete.

! f ir trecut peste

Se cere sa se caIcuIeze:

1 . UnghiuI OC1 pentru

care maseIe sint

in

echilibru, cind se neglijeaza frecarea. 2 . Unghiul OC 2 pentru care corpuI A coboara

uniform pe plan uI incI i nat (fJ-= fJ-1=0,2).

3. UnghiuI (;(3' pentru care corpuI A urea

pe plan cu acceleratia a=0,98 m/s 2 (fJ-=fJ-1)'

4. Rupindu-se firuI ce Ieaga ceIe dOl ; la mase,

corpuI A aluneca din repaus, pe pIanuI inclinat ~i i~i continua drumul pe pIanul orizontaI . Sc cere coeficientuI de frecare fJ-2 pe pIanuIorizonta i daca spatiul parcurs pe orizontala este egaI cu spatiul parcurs pc planul inclinat. I n acest caz plan ul inclinat face cu orizontala unghiul (;(4 =30 0

1 . 1 . 25. Un corp mobi! de masa i ll 1 love~te un corp cu masa ill 2 , aflat in repaus . Presupunind ca ciocnirea este fronta I a se cere sa se caIcuIeze :

1

. Energia

cinetica

Eiz a celui de - al doilea corp dupa ciocnire,

in ipoteza

ca cioc-

J lirea este

elastica

~i :

a) m l =m 2 ,

b) m l =9 m 2

Energia

cinetica a primului

corp inainte

de ciocnire

este E l .

 

2.

Raportul

maselor ml/m2 pentru

ea raportul

V 21VIsa

fie egal

Cll

5/3 (V 2 este viteza

eorpului

al doilea dupa eiocnire

vitezelor ~i VI viteza

primului

corp inainte

de ciocnire).

3. Energia cinetica transformata

in caldura

daca ciocnirea este inelastica,

pentru

cazurile

dnd

m l =m 2 ~i m l =9

m 2

1

. 1 . 26.

Un fir de lungime

1=4 m fixat intr-un

punet

0 ~i de capatul

diruia atirna

o bila de mas a m = 10 kgeste

indepartat

cu un unghi (;(0 de la pozitia

verticaUi

~i apoi

l

asat liber .

'

Se cere sa se caleu] eze :

1

. Tensiunea

din fir in functie

de unghiul

(;( dintre fir ~i verticala.

2.

Unghiul (;(0 pe care·trebuie

sa-l faca firul in dreapta

verticalei

pentru

ca ener-

gia einetica maxima

a bilei in timpul

oscilatiilor

sa fie E =200 J.

3. Elongatia

(unghiul) maxima

in stinga verticalei,

sub 0, un cui care imobilizeaza

verticala

2 m din fir in momentul

2.

in conditiile

de la punctul

daca se plaseaza cind pendulul

in 0' situ at traverseaza

1

. 1 . 27.

Peste

un scripete

fix este trecut

un fir, care are legate

la capete

masele

l = 100 g ~i respect i v

m

a

cere ' sa se calculeze;

stfel

ca m l sa a tinga

m 2 =200 g . Masa m 2 est e ridicata

soluI . N eglij ind fredirile

pina la inaltimea

h 2 =0,5 m,

se

~i greuta tile firului

~i scripetelui,