Sunteți pe pagina 1din 87

LEGE PRIVIND ORGANIZAREA I FUNC IONAREA SISTEMULUI DE S TATE DIN ROMÂNIA

TITLUL I S TATEA PUBLIC

CAP. 1

DISPOZI II GENERALE

5

CAP. 2

PRINCIPII I DOMENII DE INTERVEN IE ALE S II PUBLICE

6

CAP. 3

AUTORIT ILE SISTEMULUI DE ASISTEN DE S TATE PUBLIC

9

CAP. 4

DISPOZI II PRIVIND OBLIGA IILE PERSOANELOR FIZICE I JURIDICE

13

CAP. 5

UTILIZAREA MASS-MEDIA ÎN INTERESUL S II PUBLICE

14

CAP. 6

INSPEC IA SANITAR I CONTROLUL ÎN S TATEA PUBLIC

14

CAP. 7

DISPOZI II TRANZITORII I FINALE

15

TITLUL II PROGRAMELE NA IONALE DE S TATE

CAP. 1

DISPOZI II GENERALE

16

CAP. 2

ATRIBU II ÎN REALIZAREA PROGRAMELOR NA IONALE DE S TATE

17

CAP. 3

FINAN AREA PROGRAMELOR NA IONALE DE S TATE

18

CAP. 4

DISPOZI II FINALE

18

TITLUL III ASISTEN A MEDICAL PRIMAR

CAP. 1

DISPOZI II GENERALE

18

CAP. 2

DERULAREA I COORDONAREA ACTIVIT II DE ASISTEN MEDICAL PRIMAR

20

CAP. 3

FINAN AREA ACTIVIT II FURNIZORILOR DE SERVICII DE MEDICINA PRIMAR

22

CAP. 4

ROLUL I OBLIGA IILE ASISTEN EI MEDICALE PRIMARE ÎN SISTEMUL DE S TATE

23

CAP. 5

DISPOZI II FINALE

25

TITLUL IV ASISTENTA MEDICALA DIN STRUCTURILE AMBULATORII CAP. 1

DISPOZI II GENERALE

24

CAP. 2 Derularea i coordonarea activit ilor din structurile ambulatorii

25

CAP. 3

Finantarea activitii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, din structurile ambulatorii CAP. 4

27

Rolul

i

obliga iile

furnizorilor

de

servicii

medicale

din

structurile

ambulatorii

în

sistemul de s tate

 

28

TITLUL V SISTEMUL NA IONAL DE ASISTEN MEDICAL DE URGEN I DE PRIM AJUTOR CALIFICAT

CAP. 1

DISPOZI II GENERALE

 

29

CAP. 2

PRIMUL AJUTOR DE BAZA I PRIMUL AJUTOR CALIFICAT

 

29

CAP. 3

ASISTENTA MEDICAL DE URGENTA

 

30

CAP. 4

ASISTENTA DE URGENTA IN CAZ DE ACCIDENTE COLECTIVE, CALAMITA I I DEZASTRE

31

CAP. 5

FINATAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTA

 

32

CAP. 6

DISPOZI II FINALE

 

32

TITLUL VI SPITALELE

 

CAP. 1

DISPOZI II GENERALE

 

33

CAP. 2

ORGANIZAREA I FUNC IONAREA SPITALELOR

 

34

CAP. 3

FINAN AREA SPITALELOR

 

36

CAP. 4

DISPOZI II TRANZITORII I FINALE

 

37

TITLUL VII MEDICAMENTUL I ASISTENTA FARMACEUTICA A POPULA IEI

CAP. 1

MEDICAMENTUL

 

38

CAP. 2

ASISTENTA FARMACEUTIC A POPULA IEI

 

40

CAP. 3

SUPRAVEGHEREA

 

41

TITLUL VIII DONAREA I UTILIZAREA ORGANELOR, ESUTURILOR I CELULELOR DE ORIGINE UMAN ÎN SCOP TERAPEUTIC

CAP.1

DISPOZI II GENERALE

 

43

CAP.2

DONAREA SI TRANSPLANTUL DE ORGANE, ESUTURI CELULE UMANE IN SCOP TERAPEUTIC 39

CAP.3

FINAN AREA ACTIVIT II DE TRANSPLANT SI TRANSFUZIE SANGUINA

40

CAP.4

SANC IUNI

40

CAP. 5

DISPOZI II TRANZITORII I FINALE

41

TITLUL IX PERSONALUL DIN SISTEMUL DE S TATE

47

TITLUL X R SPUNDEREA CIVIL A PERSONALULUI MEDICAL I A FURNIZORULUI DE PRODUSE I SERVICII MEDICALE I FARMACEUTICE

Cap. 1. spunderea civil personalului medical 49 Cap.2.

spunderea civil furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatur dispozitive medicale medicamente 50 Cap.3 Acordul pacientului informat 51 Cap.4

51

Obligativitatea asigurarii asistentei medicale Cap. 5. Asigurarea obligatorie de spundere civil

profesional pentru medici, farmaci ti alte

persoane din domeniul asisten ei medicale

52

Cap.6. Procedura de stabilire cazurilor de spundere civil personalului

furnizorilor de produse servicii medicale, sanitare sau farmaceutice Cap.7

Dispozitii finale 56

medical sau 54

TITLUL XI ASIGUR RILE SOCIALE DE SANATATE

CAP. 1

DISPOZI II GENERALE

57

CAP.2

CONSTITUIREA I UTILIZAREA FONDULUI NA IONAL UNIC DE ASIGUR RI SOCIALE DE TATE

58

SEC IUNEA 1

CONSTITUIREA FONDULUI NA IONAL UNIC DE ASIGUR RI SOCIALE DE S TATE

58

SEC IUNEA 2

UTILIZAREA I ADMINISTRAREA FONDULUI NA IONAL UNIC DE ASIGUR RI SOCIALE DE TATE

59

CAP. 3

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE ASIGUR RI SOCIALE DE S TATE

60

SECTIUNEA 1

ROLUL I ATRIBU IILE CNAS

61

SECTIUNEA 2

CONDUCEREA CNAS

62

SECTIUNEA 3

ASIGUR TORII DE S TATE

65

CAP. 4

ASIGURA II

66

SEC IUNEA I

PERSOANELE ASIGURATE

67

SEC IUNEA 2

PRINCIPALELE DREPTURI I OBLIGA II ALE ASIGURA ILOR

69

CAP. 5

FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE

71

SEC IUNEA 1

FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE

71

SEC IUNEA 2

PRINCIPALELE DREPTURI I OBLIGA II ALE FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

71

SEC IUNEA 3

CONTRACTUL-CADRU

71

SEC IUNEA 4

SERVICII MEDICALE ACORDATE ASIGURA ILOR PE TERITORIUL ALTOR STAT

73

CAP. 6

CONTROLUL

73

CAP. 7

R SPUNDERI I SANC IUNI

73

SEC IUNEA 1: SANC IUNI SEC IUNEA 2: INFRAC IUNI SEC IUNEA 3: CONTRAVEN II CAP. 8

DISPOZI II TRANZITORII I FINALE

75

TITLUL XII CARDUL EUROPEAN I CARDUL NA IONAL DE S TATE

76

TITLUL XIII ASIGUR RILE VOLUNTARE DE S TATE

CAP. 1

DISPOZI II GENERALE

77

CAP. 2

CONTRACTUL DE ASIGURARE VOLUNTAR DE S TATE

78

CAP 3

RELA IA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE CU ASIGURATORII CE OFER ASIGUR RI VOLUNTARE DE S TATE

79

CAP. 4:

DISPOZI II FINALE I SANC IUNI

80

TITLUL XIV FINAN AREA UNOR CHELTUIELI DE S TATE

81

TITLUL XV CALITATEA I INFORMA IILE ÎN SISTEMUL DE S TATE

CAP. 1

DISPOZI II GENERALE

82

CAP. 2

SISTEMUL DE ASIGURARE A CALIT II ÎN SISTEMUL DE S TATE

83

CAP. 3

AGEN IA N IONAL PENTRU CALITATE I INFORMA IE ÎN S TATE (ANCIS)

83

CAP. 4

SISTEMUL INFORMA IONAL CARE ST LA BAZA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALIT II ÎN TATE

85

CAP.5

DISPOZI II TRANZITORII I FINALE

86

TITLUL XIV DISPOZI II TRANZITORII I FINALE ALE LEGII

86

TITLUL I

TATEA PUBLIC

Cap. 1. Dispozi ii generale

Art. 1 (1) Sistemul de s tate este reprezentat de ansamblul tuturor structurilor medicale, organiza iilor publice i private, institu iilor i resurselor mandatate s previn , men in , s îmbun easc i s redea s tatea popula iei. (2) Asisten a de s tate public reprezint serviciile de s tate individuale, serviciile de tate adresate popula iei sau anumitor grupuri popula ionale, cât i activit ile menite s influen eze politicile i ac iunile din alte sectoare care se adreseaz determina ilor socio- economici i de mediu asupra s ii.

Art. 2 Obiectul prezentului titlu îl constituie reglementarea domeniului s ii publice pe plan na ional, s tatea public reprezentând un obiectiv de interes social i de securitate na ional , în contextul strategiei globale pentru bun stare i s tate.

Art. 3 Asisten a de s tate public este garantat de stat i finan at prin bugetul Ministerului ii, de la bugetul de stat sau din veniturile proprii, bugetele locale, bugetele asigur rilor de tate i din alte surse, dup caz, potrivit legii.

Art. 4 Responsabilitatea i coordonarea sistemului de s tate public revine Ministerului S ii i structurilor sale de specialitate, organizate pe criterii de competen e i responsabilit i la nivel na ional i teritorial.

Art. 5 Protec ia st rii de s tate constituie o obliga ie a tuturor autorit ilor administra iei publice centrale i locale, precum i a tuturor persoanelor fizice i juridice.

Art. 6

(1) În în elesul prezentului titlu, termenii i no iunile folosite au urm toarea semnifica ie:

a) tatea public : tiin a prevenirii bolilor, promov rii s ii i prelungirii vie ii prin efortul organizat al întregii societ i;

b) Asisten a de s tate public reprezint ansamblul m surilor fundamentale care se adreseaz determinan ilor st rii de s tate, protej rii s ii popula iei i trat rii bolilor cu impact asupra st rii de s tate a popula iei;

c) Supravegherea epidemiologic : activitatea de colectare sistematic i continu , analiz , interpretare, evaluare i diseminare a datelor i informa iilor privind starea de s tate a popula iei, bolile transmisibile i netransmisibile, pe baza c rora sunt identificate priorit ile de s tate public i sunt instituite m surile de prevenire i control a bolilor.

d) Prevenire i control: aplicarea unor m suri cu valoare predictiv pozitiv , pentru eliminarea i evitarea sau influen area favorabil a unor riscuri i evenimente cu impact negativ asupra st rii de s tate a popula iei.

e) Monitorizarea riscurilor: identificarea, evaluarea i estimarea gradului în care expunerea la factorii de risc din mediul natural, de via i de munc i cei rezulta i din stilul de via individual i comunitar influen eaz starea de s tate a popula iei.

f) Promovarea s ii: procesul care ofer individului i colectivit ii posibilitatea de a- i controla i îmbun i s tatea sub raport fizic, psihic i social i de a contribui la reducerea inechit ilor în s tate.

g) Inspec ia sanitar – exercitarea controlului aplic rii prevederilor legale de s tate public .

(2) Însensul prevederilor prezentei legi, prin ministere i institu ii cu re ele sanitare proprii se în eleg eautorit ile i institu iile care au în subordine unit i sanitare, altele decât Ministerul S ii, respectiv Ministerul Ap rii Na ionale, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerul Justi iei, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, Serviciul Român de Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii Speciale, Academia Român i autorit ile administra iei publice locale.

Cap. 2.Principii i domenii de interven ie ale s ii publice

Art. 7 Principiile care guverneaz s tatea public sunt:

a) responsabilitatea societ ii pentru s tatea public

b) focalizarea ac iunilor de prevenire pe grupuri popula ionale vulnerabile

c) preocuparea fa de determinan ii st rii de s tate

d) abordarea multidisciplinar i intersectorial ;

e) parteneriat activ cu popula ia, autorit ile publice centrale i locale, alte institu ii i organiza ii guvernamentale i nonguvernamentale cu activitate în domeniul s ii publice, precum i organisme na ionale i interna ionale cu competen e în s tate public

f) decizii bazate pe dovezi tiin ifice

g) decizii fundamentate conform principiului precau iei în condi ii specifice

h) descentralizarea sistemului de de s tate public

i) utilizarea unui sistem informa ional i informatic integrat pentru managementul s ii publice.

Art. 8

Modalit ile de implementare a principiilor de s tate public sunt:

a) reglementarea în domeniile s ii publice;

b) interven iile i activit ile desf urate în cadrul programelor na ionale de s tate public ;

c) avizarea/autorizarea/notificarea unit ilor, activit ilor i produselor cu impact asupra ii individuale, a comunit ilor i a popula iei;

d) evaluarea impactului asupra s ii comunit ilor i popula iei în rela ie cu programe, strategii i politici de s tate ale tuturor sectoarelor de activitate cu impact asupra determinan ilor st rii de s tate a popula iei

e) activitatea de inspec ie sanitar de stat.

Art. 9 Func iile principale ale sistemului de s tate public vizeaz :

a) dezvoltarea politicilor, strategiilor i programelor pentru asigurarea s ii popula iei;

b) monitorizarea i analiza st rii de s tate a popula iei, monitorizarea factorilor de risc cu impact asupra st rii de s tate;

c)

tatea reproducerii

d) tatea mamei i copilului

e) supravegherea epidemiologic , prevenirea i controlul bolilor transmisibile i netransmisibile

f) managementul activit ilor de prevenire primar prin imunoprofilaxie activ

g) prevenirea i controlul epidemiilor i evenimentelor nea teptate în starea de s tate, dup caz, instituirea st rii de alert local , na ional sau transfrontalier

h) tatea în rela ie cu mediul

i) asigurarea capacit ilor de r spuns la dezastre sau amenin ri la adresa vie ii i s ii popula iei

j) promovarea s ii i a unui stil de via s tos

k) evaluarea i asigurarea calit ii serviciilor de asisten de s tate public ;

l) cercetarea, dezvoltarea i implementarea unor mecanisme eficiente de comunicare pentru schimbarea comportamentelor, de informare, educare i comunicare pentru prevenirea îmboln virilor i promovarea st rii de s tate;

m) colaborarea la procesul de înv mânt medical i educa ional pentru integrarea conceptului de prevenire i precau ie specific ;

n) asigurarea fluxului informa ional specific na ional i interna ional;

o) siguran a alimentului i promovarea politicilor de nutri ie s toas ;

p) tatea ocupa ional ;

q) integrarea priorit ilor de s tate public în politicile i strategiile sectoriale i în strategiile na ionale de dezvoltare durabil .

Art. 10 Principalele direc ii de interven ie în domeniul s ii publice sunt urm toarele:

a) Elaborarea, implementarea i realizarea obiectivelor Strategiei Na ionale de S tate Public ;

b) Realizarea obiectivelor Strategiei Na ionale de S tate Public prin Programe Na ionale de tate coordonate de Ministerul S ii, precum i prin proiecte i parteneriate, cu implicarea activ a institu iilor publice i private, organiza ii guvernamentale, na ionale i interna ionale, precum i organiza ii neguvernamentale care ac ioneaz în domeniul s ii publice ;

c) Asigurarea implement rii, monitoriz rii i evalu rii interven iilor i activit ilor prev zute de Strategia Na ional de S tate Public i de Programele Na ionale de S tate privind prevenirea, supravegherea i controlul bolilor transmisibile i netransmisibile prin:

1. asigurarea imuniz rii popula iei împotriva bolilor infec ioase cu impact major asupra st rii de s tate a popula iei;

2. asigurarea unui sistem eficient de supraveghere, prevenire i control al bolilor transmisibile i netransmisibile;

3. reglementarea normativ pentru prevenirea i combaterea bolilor transmisibile i netransmisibile;

4. programe i interven ii de prevenire i control organizate la nivel na ional i/sau local;

5. controlul epidemiilor i supravegherea bolilor cu pondere semnificativ în popula ie;

6. preg tirea i planificarea pentru urgen ele de s tate public ;

7. organizarea ac iunilor de screening pentru depistarea precoce a bolilor;

8. supravegherea infec iilor nosocomiale i monitorizarea utiliz rii antibioticelor;

9. Coordonarea activit ilor de implementare a prevederilor Regulamentului Sanitar Interna ional la nivel na ional

d) Protejarea s ii în rela ie cu mediul înconjur tor prin:

1. monitorizarea i influen area favorabil a factorilor de mediu în rela ie cu s tatea

2.

evaluarea factorilor de mediu nou identifica i, cu risc pentru starea de s tate

3. definirea standardelor pentru factorii de mediu în rela ie cu starea de s tate

4. reglementarea calit ii principalilor factori de mediu

5. stabilirea i reglementarea normelor de igien comunitar

6. reglementarea circula iei produselor i serviciilor cu impact asupra s ii publice

e) Siguran a alimentului i nutri ia popula iei prin:

1.

supravegherea i controlul calit ii i siguran ei alimentelor;

2.

reglementarea calit ii principalilor factori alimentari

3.

elaborarea de reglementari în domeniul siguran ei alimentelor

4.

supravegherea st rii de nutri ie a popula iei

5.

implementarea de m suri pentru asigurarea unei nutri ii s toase în rândul

popula iei

f) tatea ocupa ional prin:

1.elaborarea reglement rilor tehnice necesare protec iei s ii în rela ie cu mediul de munc , pentru promovarea s ii la locul de munc precum i normelor specifice de medicina muncii; 2.cercetarea, înregistrarea, declararea bolilor profesionale precum i eviden a bolilor legate de profesie 3. evaluarea riscurilor asupra st rii de s tate a lucr torilor cauzate de expunerea la

factorii nocivi prezen i în mediul de munc .

g) Colaborarea pe domeniul de competen cu alte ministere i institu ii implicate în activit i cu

impact asupra s ii i securit ii în munc a lucr torilor.

h) Evaluarea st rii de s tate prin:

1. monitorizarea indicatorilor st rii de s tate conform standardelor na ionale i interna ionale

2. analiza evolu iei morbidit ii i a

3. evaluarea eficacit ii i eficien ei interven iilor i activit ilor din cadrul programelor

determinan ilor st rii de

s tate

na ionale de s tate

4. managementul nevoilor popula iei privind serviciile de s tate public

5. identificarea problemelor i riscurilor de s tate în comunit i

i) Promovarea s ii i a unui stil de via s tos i educa ia pentru s tate prin:

1. programe de educa ie pentru s tate în scopul promov rii st rii de s tate, care sa spund problemelor prioritare de s tate public identificate la nivel na ional i local

2. campanii de informare-educare-comunicare adresate popula iei generale, unor grupuri popula ionale la risc sau grupurilor popula ionale vulnerabile

3. implicarea comunit ilor locale în protejarea i promovarea st rii de s tate

j) Managementul s ii publice bazat pe:

1. coordonare i ini iativ în formularea i implementarea politicilor de s tate public

pe baze tiin ifice;

2. evaluarea calit ii resursei umane i a serviciilor de s tate public la nivelul

comunit ilor

3. asigurarea coordon rii i cooper rii intersectoriale i multisectoriale în s tate public i evaluarea periodic a acesteia, în conformitate cu conceptul european “S tate în toate politicile”

4. evaluarea impactului politicilor din alte sectoare asupra st rii de s tate

5. cercetare în managementul s ii publice i a sistemelor de s tate

k) Inspec ia sanitar de stat prin:

a) verificarea conformit ii cu normele legale în domeniul s ii publice a

amplasamentelor, activit ilor, proceselor, serviciilor, produselor, inclusiv produselor de origine uman destinate utiliz rii terapeutice, precum i a factorilor de mediu;

b) verificarea respect rii reglement rilor privind starea de s tate a personalului angajat,

cuno tin ele, atitudinile i practicile acestuia în raport cu normele igienico-sanitare i

domeniul de activitate ;

c) depistarea riscurilor pentru s tate i impunerea m surilor de eliminare sau, dup caz,

de diminuare a acestora; d) comunicarea datelor despre existen a i dimensiunea riscului identificat persoanelor responsabile cu managementul riscului, consumatorilor i altor poten iali receptori interesa i.

Cap. 3. Autorit ile sistemului de s tate public

Art. 11 (1) În sensul prezentei legi, prin autorit i ale sistemului de s tate public se în elege:

a) Ministerul S ii, autoritatea central în domeniul s ii publice, organ de specialitate al administra iei publice centrale, cu personalitate juridic , ordonator principal de credite, în subordinea Guvernului;

b) Institutul Na ional de S tate Public , unitate de specialitate în domeniul s ii publice la nivel na ional i regional, cu personalitate juridic , ordonator secundar de credite, în subordinea Ministerului S ii;

c) Direc iile de s tate public teritoriale, servicii publice deconcentrate ale Ministerului ii, cu personalitate juridic , ordonator secundar de credite, reprezentând autoritatea de s tate public la nivel administrativ teritorial;

d) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Microbiologie i Imunologie „Prof. Cantacuzino”, institut de importan strategic în domeniul cercet rii în domeniul microbiologiei i imunologiei, precum i al produc iei na ionale de vaccinuri i seruri, institu ie cu personalitate juridic , aflat în coordonarea Ministerului S ii

e) coala Na ional de S tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucure ti, institu ie public cu personalitate juridic , finan at integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucure ti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2.

f) Institu iile, autorit ile sau agen iile desemnate prin prezenta lege în calitate de autorit i

competente pe domenii specifice de activitate; (2) Pentru realizarea obiectivelor specifice de prevenire, supraveghere, monitorizare i control a priorit ilor de s tate public na ionale, institu iile prev zute la alin.(1) literele b,c, d si e, sunt finan ate prin bugetul Ministerului S ii, de la bugetul de stat sau din veniturile proprii. (3) Pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare, precum i pentru produc ia de vaccinuri i seruri, strict necesare ac iunilor de prevenire a îmboln virilor popula iei prin boli transmisibile, Ministerul S ii asigur finan area necesar , de la bugetul de stat sau din veniturile proprii ale acestuia, pe baz de contract de finan are, încheiat cu INCDMI Cantacuzino.

Art. 12 Ministerul S ii are în principal urm toarele atribu ii i responsabilit i:

a) elaboreaz politici, strategii i programe de ac iune în domeniul s ii popula iei, în acord cu prioritatile de sanatate publica nationale si internationale;

b) coordoneaz i controleaz implementarea politicilor, strategiilor i programelor din domeniul

ii popula iei, la nivel na ional, regional i local;

c) evalueaz i monitorizeaz starea de s tate a popula iei, ia m suri pentru îmbun irea

acesteia i informeaz Guvernul referitor la indicatorii de s tate, tendin ele de evolu ie i despre m surile necesare pentru îmbun irea acestora;

d) reglementeaz modul de organizare ifunc ionare a sistemului de s tate;

e) monitorizeaz , controleaz i evalueaz activitatea institu iilor sanitare i ia m suri pentru

îmbun irea calit ii asisten eimedicale acordate popula iei;

f) asigur , în colaborare cu institu iile administra iei publice centrale i locale, resursele umane,

materiale i financiare necesare func ion rii institu iilor din sistemul public de s tate;

g) colaboreaz cu reprezentan ii autorit ilor administra iei publice centrale i locale, cu cei ai

societ ii civile i cu mass-media în scopul educa iei pentru s tate a popula iei i adopt rii unui stil de via s tos;

h) stabile te priorit ile na ionale de s tate public i asigur coordonarea i monitorizarea

derul rii la nivel na ional a programelor na ionale de s tate, conform actelor normative care

reglementeaz modul de organizare, derulare i finan are a programelor na ionale de s tate i) elaboreaz i avizeaz reglement ri în domeniul asisten ei de s tate public

j) evalueaz periodic i prezint inform ri periodice Guvernului privind indicatorii st rii de tate a popula iei i realizarea obiectivelor programelor na ionale de s tate

k) coordoneaz , implementeaz i monitorizeaz proiectele finan ate din fonduri europene, prin

acorduri bilaterale, i alte acorduri interna ionale în domeniul de competen

l) coordoneaz din punct de vedere tiin ific i metodologic, prin departamentele de specialitate din cadrul Ministerului S ii, prin structurile de specialitate, aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, precum i prin comisiile de specialitate ale Ministerului S ii, sistemul de s tate public

m) organizeaz i coordoneaz la nivel na ional activitatea de inspec ie sanitar de stat

n) aprob , prin ordin al ministrului, ghidurile i protocoalele de practic medical i de s tate

public , cu participarea Comisiilor de specialitate ale ministerului s ii i/sau a institu iilor din subordine, dup caz.

o) Ministerul S ii coordoneaz la nivel na ional de implementarea activit ilor care decurg

din obliga iile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea European i procedurile

de implementare a actelor normative comunitare privind domeniul s ii publice.

p) propune, elaboreaz i implementeaz m surile de prevenire i combatere a fraudei i

corup iei din sistemul public de s tate, în concordan cu documentele strategice na ionale i europene.

Art. 13 Alte atribu ii

sunt reglementate prin hot râre a Guvernului i ordine ale ministrului s ii, dup caz.

i responsabilit i, organizarea, reorganizarea i func ionarea Ministerului S ii

Art. 14

Direc iile de s tate public teritoriale au, în principal, urm toarele atribu ii i responsabilit i:

a) evalueaz i controleaz modul de asigurare a asisten ei medicale profilactice i curative la

nivel teritorial;

b) organizeaz ac iuni de prevenire a îmboln virilor i de promovare a s ii;

c) colecteaz , înregistreaz , evalueaz i transmit date privind s tatea popula iei, utilizând

informa iile în scopul identific rii problemelor locale de s tate public ;

d) identific i intervin în rezolvarea problemelor de s tate public sau amenin rile la adresa

ii popula iei;

e) intervin în rezolvarea problemelor de s tate public ap rute în rândul

comunit ilor/popula iei sau ale persoanelor apar inând grupurilor defavorizate;

f) organizeaz culegerea i prelucrarea informa iilor statistice medicale primite de la furnizorii de

servicii de s tate i transmit rapoarte statistice lunare c tre institu iile desemnate în acest scop;

g) întocmesc rapoarte privind starea de s tate a popula iei, care sunt înaintate Ministerului

ii prin Institutul Na ional de S tate Public precum i partenerilor institu ionali la nivel local, dup caz;

h) implementeaz , coordoneaz , monitorizeaz i evalueaz modul de derulare a programelor

na ionale de s tate la nivel local, i încheie contracte de furnizare de servicii, în condi iile

prev zute în actele normative care regelementeaz modul de derulare i finan are a programelor na ionale de s tate;

i) monitorizeaza i coordoneaz activit ile de evaluare a impactului asupra st rii de s tate, a

politicilor i programelor din alte sectoare de activitate;

j) particip activ la programele de instruire a personalului din serviciile de s tate public ;

k) coordoneaz la nivel local implementarea activit ilor care decurg din obliga iile asumate prin

Tratatul de aderare a României la Uniunea European i planurile de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul s ii;

l) organizeaz i desf oar activitatea de inspec ie sanitar de stat la nivel teritorial.

Art. 15 Alte atribu ii i responsabilit i, organizarea, reorganizarea i func ionarea direc iilor de s tate public teritoriale sunt reglementate prin ordin al ministrului s ii.

Art. 16 Institutul Na ional de S tate Public , în principal, are urm toarele atribu ii i responsabilit i:

a) reprezint autoritatea na ional competent în domeniul bolilor transmisibile;

b) asigur îndrumarea tehnic i metodologic a sistemului de s tate public , e pe domeniile de competen , stabilite conform legisla iei în vigoare;

c) particip la elaborarea strategiilor i politicilor din domeniul de competen ;

d) particip la elaborarea de proiecte de acte normative, norme, metodologii i instruc iuni privind domeniile specifice din domeniul s ii publice

e) efectueaz expertize i evalu ri, ofer asisten tehnic i realizeaz servicii de s tate public , la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;

f) supravegheaz starea de s tate a popula iei, bolile transmisibile i netransmisibile, pentru identificarea problemelor de s tate comunitar

g) asigur sistemul de supraveghere epidemiologic , precum i de alert precoce i r spuns rapid i particip la schimbul de informa ii în cadrul re elei na ionale i europene de supraveghere epidemiologic în domeniul bolilor transmisibile;

h) particip la efectuarea de investiga ii epidemiologice de teren, din proprie ini iativ , la solicitarea Ministerului S ii sau la solicitarea autorit ilor administratiei publice locale;

i) elaboreaz metodologia, instrumentele i indicatorii de monitorizare i evaluare a serviciilor i programelor de s tate public , de promovare a s ii i de educa ie pentru s tate, stabilite conform actelor normative care reglementeaz modul de derulare i finan are a programelor na ionale de s tate;

j) avizeaz , autorizeaz i notific activit ile i produsele cu impact asupra s ii popula iei, în baza metodologiei i procedurilor aprobate de ministrul s ii;

k) particip la procesul de înv mânt medical de baz i de specializare i perfec ionare, în domeniile specifice din cadrul s ii publice;

l) desf oar activit i de cercetare-dezvoltare în domeniul s ii publice;

m)

asigur organizarea i func ionarea unui sistem informa ional i informatic standardizat pentru managementul s ii publice;

n) coordoneaz la nivel na ional i teritorial implementarea activit ilor care decurg din obliga iile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea European i planurile de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul s ii;

o) implementeaz , ca ordonator secundar de credite Programele Na ionale de S tate stabilite prin actele normative care reglementeaz modul de organizare, monitorizare, control i finan are a programelor na ionale de s tate.

Art. 17 Alte atribu ii i responsabilit i, organizarea, reorganizarea i func ionarea Institutului Na ional de S tate Public sunt reglementate prin hot râre a guvernului i/sau ordine ale ministrului ii, dup caz.

Art. 18.

(1) coala Na ional de S tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucure ti, denumit în continuare SNSPMPDSB, are în principal, urm toarele atribu ii i responsabilit i:

a. SNSPMPDSB reprezint autoritatea na ional în domeniul evalu rii tehnologiilor medicale.

b. SNSPMPDSB organizeaz i desf oar cursuri de atestat, cursuri de scurt durat i alte tipuri de cursuri specifice în domeniul managementului sanitar si in alte domenii stabililte prin hotarare de guvern si Ordine ale Ministrului Sanatatii, cu prec dere pentru personalul ce lucreaz în domeniul sanitar, inclusiv în administra ia public sanitar , având dreptul de a elibera certificate de absolvire i diplome, fiind responsabil na ional pentru atestatele de preg tire complementar în managementul serviciilor de s tate, economie sanitar i management financiar i în managementul cabinetului medical i promovarea s ii.

c. SNSPMPDSB organizeaz i desf oar cursuri universitare de masterat, în parteneriat cu institu ii de profil na ionale i interna ionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

d. SNSPMPDSB este institu ie specializat care asigur formarea i perfec ionarea

func ionarilor publici din sistemul sanitar i al asigur rilor de s tate, conform obliga iei prev zute în legisla ia aplicabil func ionarilor publici, fiind abilitat i recunoscut în acest sens.

e. Certificatele i diplomele eliberate de SNSPMPDSB sunt recunoscute de Ministerul ii i Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului i sunt opozabile ter ilor. (2) Organizarea i func ionarea SNSPMPDSB sunt reglementate de Hot rârea Guvernului nr. 1421 din 18 noiembrie 2009 privind înfiin area, organizarea i func ionarea colii Na ionale de S tate Public , Management i Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucure ti, publicat în Monitorul Oficial nr. 848 din 8 decembrie 2009, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Art. 19. Alte institu ii din sistemul de s tate public :

a) institute na ionale de cercetare dezvoltare i alte unit i cu personalitate juridic , care func ioneaz potrivit legii, în coordonarea Ministerului S ii; b) alte institu ii, structuri, servicii cu sau f personalitate juridic , care desf oar activit i în domeniul asisten ei de s tate public la nivel na ional, regional, jude ean sau local, aflate în subordonarea sau coordonarea ministerului s ii, respectiv, în subordonarea sau coordonarea

altor ministere sau ale autorit ilor administra iei publice locale, nominalizate prin hot râre a guvernului, la propunerea sau cu avizul Ministerului S ii.

Art. 20. (1) Institu iile care desf oar activit i în domeniul asisten ei de s tate public la nivel na ional si teritorial, cu personalitate juridic , aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului S ii, se înfiin eaz , se reorganizeaz sau se desfiin eaz , la propunerea Ministerului S ii, prin hot râre a guvernului. (2) Direc iile, unit ile i serviciile care desf oar activit i în domeniul asisten ei de s tate public aflate în subordonarea sau coordonarea altor ministere sau ale autorit ilor administra iei publice localese înfiin eaz , se reorganizeaz sau se desfiin eaz , la propunerea autorit ii ierarhice a acestora, cu avizul Ministerului S ii,prin hot râre a guvernului.

Cap. 4. Dispozi ii privind obliga iile persoanelor fizice i juridice

Art. 21.

Orice persoan fizic sau juridic , având calitatea de angajator, este obligat s asigure fondurile i condi iile necesare pentru:

a) efectuarea controlului medical periodic, conform normelor de s tate public i securitate în munc ;

b) aplicarea m surilor de igien , dezinfec ie, dezinsec ie i deratizare periodic la locul de munc ;

c) vaccinarea i profilaxia specific impus de riscurile de la locul de munc .

Art. 22. (1)Cet enii români i orice alt persoan aflat pe teritoriul României, precum i unit ile i agen ii economici au obliga ia s respecte m surile de prevenire i combatere a bolilor transmisibile, s respecte întocmai normele de igien i s tate public i s aplice m surile legale în vigoare stabilite privind instituirea condi iilor pentru prevenirea îmboln virilor i pentru promovarea s ii individului i a popula iei. (2) Furnizorii de servicii medicale din sectorul public i privat sunt obliga i s respecte prevederile prezentului titlu.

Art. 23. (1) Informa iile privind s tatea popula iei se p streaz la autorit ile de s tate public teritoriale sau na ionale, la autorit ile de s tate public ale ministerelor cu re ea de

servicii medicale proprie, precum i la institu iile desemnate specific in acest scop i pot fi folosite în scopul întocmirii rapoartelor statistice nenominalizate, în vederea evalu rii st rii de s tate a popula iei. (2) Folosirea în alte scopuri a informa iilor înregistrate se poate admite numai dac este îndeplinit una dintre urm toarele condi ii:

a) exist o dispozi ie legal în acest sens;

b) exist acordul persoanei în cauz ;

c) datele sunt necesare pentru prevenirea îmboln virii unei persoane sau a comunit ii, dup caz;

d) datele sunt necesare pentru efectuarea urm ririi penale, în condi iile legii.

(3) strarea confiden ialit ii informa iilor referitoare la persoane este obligatorie pentru to i salaria ii care prin activitatea pe care o desf oar au acces la acestea în mod direct sau indirect.

Art. 24 (1) Pentru situa ii speciale, cu impact major asupra s ii publice, se constituie stocul de rezerv al Ministerului S ii, denumit Rezerva pentru situa ii speciale, care cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale i alte materiale specifice, iar la nivelul autorit ilor de s tate public teritoriale, rezerva antiepidemic . (2) Normele metodologice de constituire, p strare i utilizare a rezervei pentru situa ii speciale a Ministerului S ii i a rezervei antiepidemice se stabilesc prin ordin al ministrului ii. (3) În cazul în care nu exist situa ii speciale pe perioada de valabilitate a produselor achizi ionate în vederea constituirii Rezervei pentru situa ii speciale a Ministerului S ii, produsele se caseaz i se înregistreaz ca pierdere, cu o marja acceptat de pân la 30% pentru medicamentele de uz uman i produsele biologic active destinate prevenirii bolilor cu transmitere în mas i a infec iilor nosocomiale. (4) Prin excep ie de la prevederile alin.(3), marja de pierdere acceptat pentru produsele achizi ionate pentru situa iile de tip pandemic este de pân la 100%.

Art. 25. (1) Pentru servicii de asisten în domeniul s ii publice, efectuate de c tre autorit ile de tate public teritoriale la cererea unor persoane fizice i juridice, se percep tarife potrivit reglement rilor în vigoare. (2) Veniturile proprii ob inute potrivit alin. (1) se folosesc în condi iile legii.

Cap. 5. Utilizarea mass-media în interesul s ii publice

Art. 26 (1) Campaniile na ionale de schimbare a comportamentelor i de informare, educare i comunicare cu privire la teme care privesc s tatea public trebuie s fie avizate de Ministerul S ii, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului s ii. (2) Societatea Român de Radiodifuziune i Societatea Român de Televiziune sunt obligate ca în cadrul grilelor de programe s rezerve gratuit spa iu de emisie necesar promov rii campaniilor na ionale de schimbare a comportamentelor i de informare, educare i comunicare referitoare la teme care privesc s tatea public . (3) În situa ii speciale, de interes public na ional sau de risc epidemiologic major asupra st rii de s tate a popula iei, toate societ ile de televiziune i radio sunt obligate s preia i s transmit , în mod gratuit, mesajele de avertizare sau informare -educare elaborate de Ministerul S ii.

Cap. 6. Inspec ia sanitar de stat

Art. 27. (1) Activitatea de inspec ie sanitar de stat se organizeaz pe domenii specifice de activitate coordonat de c tre structura de specialitate din cadrul Ministerului S ii i derulat prin structurile de specialitate din direc iile de s tate public teritoriale, conform competen elor stabilite prin ordin al ministrului s ii.

(2) Furnizorii de servicii medicale din sectorul public i privat precum i toate unit ile supuse inspec iei sanitare, conform legisla iei în vigoare din domeniul s ii publice, au obliga ia de a permite accesul persoanelor împuternicite de c tre Ministerul S ii în vederea efectu rii inspec iei.

Art. 28 (1) Personalul care exercit activitatea de inspec ie sanitar de stat are calitatea de func ionar public i este împuternicit, de c tre Ministerul S ii, conform competen elor. (2) Activitatea de inspec ie sanitar se organizeaz i se deruleaz conform normelor generale i specifice elaborate i aprobate prin ordin al ministrului s ii , cu respectarea prevederilor legale privind s tatea public .

Art. 29.

(1) Pentru exercitarea activit ii de inspec ie în s tatea public , personalul împuternicit are drept de:

a) acces în orice tip de unit i, la documente, informa ii, conform competen elor;

b) recoltare a produselor în vederea analiz rii i evalu rii riscului pentru s tatea public ;

c) constatare i sanc ionare a contraven iilor prev zute de legisla ia din domeniul iipublice.

d) aplicare de sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu.

(2) În situa ii de risc pentru s tatea public , personalul împuternicit interzice punerea în consum a produselor, decide retragerea produselor, suspendarea activit ilor, închiderea unit ilor, retragerea sau anularea autoriza iei sanitare de func ionare, a avizului, a notific rilor pentru activit i i produse i dispune orice alte m suri pe care situa ia le impune, conform legii. (3) Concluziile activit ilor de control, abaterile de la normele legale, recomand rile i termenele de remediere a deficien elor, precum i alte m suri legale aplicate se consemneaz în procese-verbale de control, rapoarte de inspec ie, procese-verbale de constatare a contraven iilor, procese verbale de recoltare a probelor, decizii de suspendare a activit ilor, decizii de închidere a unit ilor, dup caz. (4) În exercitarea activit ii, personalul împuternicit asigur p strarea confiden ialit ii datelor, cu excep ia situa iilor care constituie un risc pentru s tatea public , caz în care comunicarea se va face prin reprezentantul legal.

Cap. 7. Dispozi ii tranzitorii i finale

Art. 30 (1) Strategia na ional de S tate Public va fi elaborat de ministerul s ii în termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, i va fi aprobat prin hot râre a guvernului. (2) În termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, ministerul s ii Ministerul S ii va elabora reglement rile legale privind organizarea i func ionarea institu iilor prev zute în prezentul titlu. (3) In 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu se abrog Titlul I din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul s ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, publicat în Monitorul oficial al României Nr. 372 din 28 aprilie 2006.

Art. 31 Prevederile specifice ale prezentului titlu se aplic i de c tre ministerele i institu iile cu re ele sanitare proprii, definite conform prezentei legi.

TITLUL II

PROGRAMELE NA IONALE DE S TATE

Cap. 1 Dispozi ii Generale Art. 32 (1) Programele Na ionale de S tate reprezint un ansamblu de ac iuni multianuale, organizate în scopul evalu rii, prevenirii, tratamentului i controlului bolilor cu impact major asupra st rii de s tate a popula iei. (2) Programele Na ionale de S tate cuprind programe na ionale de evaluare, profilactice i cu scop curativ. (3) Ministerul S ii asigur elaborarea i coordonarea realiz rii Programelor Nationale de Sanatate.

Art. 33 (1) Programele Na ionale de S tate sunt elaborate i derulate în mod distinct sau în comun de catre Ministerul S ii i CNAS, dup caz, i se finan eaz fie de la bugetul de stat i din venituri proprii ale Ministerului S ii, fie din bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate (FNUASS) i din transferuri de la bugetul de stat i din venituri proprii prin bugetul Ministerului S ii c tre bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate. Programele Na ionale de S tate se aprob prin hot râre a guvernului, la propunerea Ministerului S ii, inclusiv programele preluate, respectiv transferate, de la Ministerul S ii la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). (2) Hot rârea Guvernului privind aprobarea Programelor Na ionale de S tate cuprinde obiectivele, structura acestora, precum i orice alte condi ii i termene necesare derul rii programelor. (3) Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de s tate se aprob prin ordin al ministrului s ii sau, dup caz, prin ordin comun al ministrului s ii i al pre edintelui CNAS. (4) Ministerul S ii poate re ine la dispozi ia sa, din veniturile proprii, o cot de rezerv calculat din totalul fondurilor aprobate pentru Programele Na ionale de S tate, al c rei nivel i mod de utilizare se stabilesc prin hot rârea guvernului prev zut la alin.(2). (5) Acordarea medicamentelor, materialelor sanitare i dispozitivelor medicale, pentru pacien ii cuprin i în cadrul programelor na ionale de s tate nominalizate prin hot râre a guvernului, se poate realiza inclusiv pe baza de contracte cost-volum i contracte cost- volum-rezultat, în condi iile prev zute în hot râre a guvernului privind aprobarea programelor na ionale.

Art. 34 (1) Programele Na ionale de S tate se pot derula prin unit i de specialitate, selectate pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului s ii. (2) În în elesul prezentei legi, unit ile de specialitate sunt: unit i medicale publice i private, institu ii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale autoriza i afla i în rela ie contractual cu asiguratorii de s tate, precum i alte institu ii i organiza ii guvernamentale i neguvernamentale. (3) Unit ile de specialitate prev zute la alin. (2) pot angaja personal pentru derularea programelor na ionale de s tate ca ac iuni multianuale pe toat perioada de derulare a acestora.

(4) Pentru realizarea atribu iilor i activit ilor prev zute în cadrul programelor na ionale de tate, unit ile de specialitate prev zute la alin. (2) pot încheia contracte/conven ii civile cu medici, asisten i medicali i alte categorii de personal, dup caz, precum i cu persoane juridice, potrivit dispozi iilor Codului civil i în condi iile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de s tate. (5) Contractele/conven iile civile încheiate în condi iile alin. (4) de c tre unit ile de specialitate stabilite la alin. (2) prev d ac iuni multianuale, sunt de natur civil i se încheie pentru toat perioada de derulare a programelor na ionale de s tate. (6) Sumele necesare pentru derularea contractelor prev zute la alin. (4) sunt cuprinse în fondurile alocate programelor na ionale de s tate.

Art. 35 (1) Furnizorii de servicii de sanatate din re eaua autorit ilor administra iei publice locale pot derula programe na ionale de s tate finan ate din urm toarele surse:

a) bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate, în baza contractelor încheiate cu asiguratorii de s tate;

b) bugetul Ministerului S ii, din sumele alocate de la bugetul de stat i din veniturile

proprii, în baza contractelor încheiate cu direc iile de s tate public teritoriale,, în condi iile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor na ionale de s tate. (2) Unit ile medicale din subordinea ministerelor i institu iilor cu re ea de servicii medicale proprie pot derula programe na ionale de s tate finan ate din sursele prev zute la alin. (1) lit. a). Programele Na ionale de S tate finan ate din sursele prev zute la alin. (1) lit. b) pot fi derulate cu condi ia îndeplinirii criteriilor de selec ie stabilite conform prevederilor legale in vigoare

Cap. 2 Atribu ii în realizarea programelor na ionale de s