MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA - ORDONANTA

PRESEDINTIALA
Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în ...........................……….................... înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata
pe .......................................................... cu sediul în
........................................................ formuleaza prezenta cerere de ordonanta
presedintiala pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o
hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti:
- obligarea pârâtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului
situat în ....................................... în suprafata de ................................................
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:
În fapt, societatea nostra nu îsi poate desfasura activitatea
datorita ...................................., fapt care ne creeaza prejudicii, constând
în ....................................
Consideram ca datorita acestor motive este imperios necesara luarea unor
masuri urgente, respectiv .................................... pentru a preveni acest
efect ....................................
Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta cerere si sa dispuneti luarea
masurilor sus-mentionate.
În drept, ne întemeim prezenta cerere pe prevederile art. 581 Cod procedura
civila.
Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
…………………………………………………..….
Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar, dintre care
un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.
Societatea Comerciala .…......…………............

.. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………… la data de ………………………… prin reprezentantul dl/d-na ………………………… chemam în judecata societatea comerciala………………………… cu sediul social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care : ..... lei... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA PLATII NEDATORATE Domnule Presedinte.. Motivele actiunii sunt urmatoarele : În fapt............ cu sediul social în ……………...sa obligati societatea pârâta la plata cheltuielilor de judecata.......... Semnatura reprezentantului .reprezentata de dl/d-na ... Subscrisa societate comerciala …………………….……………. Pentru aceste motive va rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati societatea pârâta la restituirea catre societatea noastra a sumei de ………..... reprezentând plata nedatorata. Domnului Presedinte al.. .sa obligati societatea pârâta la plata sumei de ………………………… lei catre societatea noastra....... la data de ………………………… societatea noastra a platit din eroare suma de ……… în contul societatii pârâte cont nr... ..... …………..... Respectiva suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii pârâte... între societatea noastra si aceasta neexintând nici un fel de obligatii contractuale asumate în baza contractului ………...... reprezentând plata nedatorata..... din ……............……………........

.............. chemam în judecata societatea comerciala. Domnului presedinte al ....... În drept..................... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar...................obligarea pârâtei de a lasa societatii noastre în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de …………………........... pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: .. dintre care..... la data ............................ 992 Cod civil.... martori si interogatoriul societatii pârâte.............. cu sediul în ............................... Depunem prezenta cerere si copii dupa acte în doua exemplare...... un exemplar pentru instanta de judecata si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului........................ situat în …………………. ne întemeiem actiunea pe prevederile art.............. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………. cu urmatoarele vecinatati ……………………………………………………… ......... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REVENDICAREA UNUI BUN IMOBIL Domnule Presedinte............ reprezentata de dl/ d-na .......................Ca probe întelegem sa ne folosim de: acte...................... Subscrisa societate comerciala ........ la numarul ..................................... cu sediul social în ........................ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .

480.obligarea pârâtei la plata valorii fructelor. dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte.. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………. respectiv …………………… pe care le-a perceput de la data de …………………… . la data de …………………… de catre biroul notarului public din …………………… Suprafata de teren cumparata este de …………… fiind situata la adresa …………………. stiind ca nu are un titlu de proprietate valabil.obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata. În repetate rânduri. . Pârâta de rea-credinta. precum si copii de pe înscrisuri. societatea nostra a cumparat un teren de la societatea comerciala ………………… încheind cu aceasta contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.evaluat la suma de ……………………….domiciliat în ………………………. 483 si 485 Cod civil.. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar. ……………………. . cu urmatoarele vecinatati ………………………………………. societatea noastra i-a solitat pârâtei sa înceteze posesia asupra terenului. Depunem prezenta cerere în doua exemplare. În drept ne întemeim cererea pe prevederile art. Motivele sunt urmatoarele: În fapt. martori si interogatoriul pârâtei Martori: …………………………. dar acesta nu a dat curs dorintelor noastre. prejudiciindu-ne interesele. refuzând sa recunoasca dreptul de proprietate al societatii noastre asupra terenului mentionat. exercita posesia fara nici un drept.

din data de ………….....sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecata........ camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri. începând cu data încheierii contractului... prin care a închiriat societatii parâte imobilul situat la adresa ………………….. pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr........ ............................................... de catre notarul …………….............. societatea noastra a încheiat cu societatea pârâta un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr. lei.. de la data de …………….................. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte..... chemam în judecata societatea comerciala................... la numarul ...reziliati contractul de închiriere nr............. reprezentata de dl/ dna ...... pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ...... …………… încheiat la data ………….... cu sediul în ......................................... Subscrisa societate comerciala ...... între societatea ……………………………… si societatea pârâta ……………………………..... cu sediul social în ... Motivele sunt urmatoarele: În fapt..... societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de …………..... …………............ ….......... .......................... Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr....………….. la data ...... Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani............. compus din ………….. Societatea pârâta nu a platit chiria.......... la data de . înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .... .........Domnului presedinte al ...................... reprezentând chiria......... ………..........

....... chemam în judecata societatea comerciala. Depunem prezenta cerere în doua exemplare.......... cu sediul în ............ la numarul ......... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZOLUTIUNEA CONTRACTELOR Domnule Presedinte... 2 si 1439 C.... si solicitam obligarea societatii pârâte la plata sumei de ....... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata... lei reprezentând pretul platit societatii pârâte pentru marfa livrata incomplet de aceasta si la plata cheltuielilor de judecata................................. precum si copii de pe înscrisuri............. În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art................ cu sediul social în ........................................ pentru rezolutiunea contractului de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra si pârât la data de ............................. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar..... nr ........... reprezentata de dl/ d-na ........................ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .................. pct. Motivele sunt urmatoarele: ...................Civ............................................................... la data .........Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte................. 1429. ................................. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului …………………….. Domnului presedinte al ......... Subscrisa societate comerciala ......

. cu sediul social în ...... În drept. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ..... la data de .... .................. nr. reprezentând pretul prevazut în contract.....ACTIUNE CONFESORIE ÎN SERVITUTE Domnule Presedinte.......... fapt ce face improprie folosirea lor........................ Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar.. expertize...În fapt............................. Articolele livrate de societatea pârâta au fost incomplete în sensul ca au fost livrate fara urmatoarele piese: ... între societatea noastra si societatea pârâta s-a încheiat un contract de vânzare-cumparare...................... pentru care am achitat societatii pârâte suma de ..... Domnului presedinte al ..... la data de ...................... prin care societatea noastra a cumparat de la societatea pârâta urmatoarele bunuri:. ne întemeiem actiunea pe prevederile art............1020 si art.............. Subscrisa societate comerciala ...... Întelegem sa folosim urmatoarele probe: înscrisuri.. interogatoriul societatii pârâte si urmatorii martori: …………………………..................... înmatriculata la Oficiul Registrului ................... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………................ Din corespondenta purtata de societatea noastra cu societatea pârâta rezulta ca aceasta a refuzat livrarea pieselor lipsa.....………................ dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului..1021 Cod civil............ Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar..........

.............Civ.........................Comertului ....... chemam în judecata pe . în favoarea fondului nostru situat în ...obligarea pârâtului de a ne asigura o servitute de trecere pe terenul sau din .................................…………..................... Motivele sunt urmâtoarele: În fapt..................... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: . la data .. fata de sosea.. cu sediul în ...... ....... .............. dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului................... reprezentata de dl/d-na ............. la o distanta de 500 m care strabate fondul proprietate pârâtului........ Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar........... la numarul ............... ...................................... domiciliat în . fondul proprietatea noastra se afla...obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata. prin reprezentant dl/d-na ............................................. Societatea Comerciala ................ neavând acces la nici un drum direct.................. În drept ne întemeiem pe prevederile art...... Depunem prezenta cerere în doua exemplare.............……………........ Domnului Presedinte al......acte prin care dovedim calitatea noastra de proprietari ai fondului dominant .interogatoriul pârâtului ... ceea ce ne creeaza dificultati în desfasurarea activitatii.....................……………............... pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ............martori: .............….................................. 616-618 C......... Semnatura reprezentantului .................... domiciliat în ..........

...obligarea pârâtului la plata daunelor moratorii în cuamtum de …………… lei. pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti : ...obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.................. reprezentând prejudiciul pe care acesta l-a produs societatii noastre prin neexecutarea (executarea cu întârziere sau executarea necorespunzatoare) obligatiilor sumate prin contractul de ........... ............. Motivele sunt urmatoarele: În fapt... Alaturam prezentei actiuni dovada notificarii... Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ......prin care pârâtul s-a obligat fata de societatea noastra sa ………………………………………………………………….......... între societatea noastra si pârât s-a încheiat contractul de ……………… sub nr. cu numarul ........ prin reprezentant dl/d-na . Pârâtul nu si-a executat aceasta obligatie... ....... …………………… încheiat la data de ……………….. cu sediul social în ................ chemam în judecata societatea comerciala .................………. Mentionam ca societatea noastra l-a notificat pe pârât prin intermediul serviciului executor judecatoresc al judecatoriei ………………………… notificare prin care i s-a pus în vedere pârâtului sa-si execute obligatiile asumate prin contract. Subscrisa societate comerciala ............................... la data ...............============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ............. nr...obligarea pârâtului la plata sumei de ............................................. ............................... însa acesta nu si le-a executat nici pâna în prezent.. daune ce reprezinta prejudiciul creat societatii noastre de catre pârât prin neexecutarea la timp a obligatiei.................ACTIUNE ÎN RASPUNDERE CIVILA CONTRACTUALA Domnule Presedinte.............. la data de ……...................................................................... . …………....... cu sediul în ...... între societatea noastra si pârât........

...... reprezentata de dl/d-na ......................…………….martori Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar.probe .. cu sediul social în ....................................…. prin reprezentant dl/d-na ............................................. cu sediul ............. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .... Subscrisa societate comerciala ...........ACTIUNE POSESORIE Domnule Presedinte....... chemam în judecata pe ............ Domnului Presedinte al............................... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar............ dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ....Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa dispuneti …………………………………………........... Semnatura reprezentantului ..................……………. la numarul ...... la data .………... Societatea Comerciala ...... În drept. ne întemeim actiunea pe prevederile art......…………......... 1073 si urmatoarele din Codul civil........... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA .............................................. ........................

............. Domnului Presedinte al.........................................interogatoriul pârâtului......................... ...........în .....................................………….............. reprezentata de dl/d-na .. ============================================================= ================================================ .................... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ....................................... Societatea Comerciala ............ Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.............……………....................... Semnatura reprezentantului .......expertiza. în suprafata de ........…..............proba cu martori : ..................... situat în ........ De la data de ...... ......obligarea pârâtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului situat în ................................. pârâtul a cauzat societatii noastre un prejudiciu de ...... si pâna în prezent pârâtul ne-a tulburat posesia asupra acestui teren prin urmatoarele fapte ................ Motivele sunt urmatoarele: În fapt..........……………................ dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului......obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata................... societatea nostra poseda un teren în suprafata de ..... începând de la data de ............ Depunem prezenta cerere în doua exemplare..................... domiciliat în .............................. pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: .... lei care consta în .. ........ Prin comportamentul sau...............

.............. .... În momentul receptiei lor................. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ... pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ......... pentru viciu de consimtamânt....... Oferta a fost însotita de o demonstratie în cursul careia ne-am convins de eficacitatea produselor respective si ne-am decis sa le contractam.. cu sediul social în ................... chemam în judecata societatea comerciala ..................................ANULAREA UNUI ACT JURIDIC PENTRU VICIU DE CONSIMTAMÂNT Domnule Presedinte.......……….obligati pârât la plata cheltuielilor de judecata.................... respectiv dol.. ...... Motivele sunt urmatoarele: În fapt.... Subscrisa societate comerciala ... am constatat ca aceste bunuri erau de alt tip decât cele mentionate în contract... cu sediul în ................... la data ............................. Faptul ca pârâtul prin oferta ne-a prezentat alte bunuri decât cele pe care ni le-a livrat a reprezentat o manopera dolosiva facuta în scopul de a determina societatea noastra sa contracteze........ ....... cu numarul ............... În momentul livrarii am constatat ca pârâtul ne-a livrat alte produse decât cele prezentate si am încheiat un proces-verbal de custodie urmând ca pârâtul sa-si ridice produsele livrate............... societatea noastra a cumparat de la pârât urmatoarele bunuri: ………………………………încheind în acest scop un contract de vânzarecumparare.......................... Desi societatea noastra i-a solicitat prin corespondenta pârâtului în nenumarate rânduri sa-si ridice bunurile acesta a refuzat.. contract în care erau mentionate tipurile respective de bunuri........constatati anularea contractului de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra..... prin reprezentant dl/d-na ......... în calitate de cumparator.. Mentionam ca înaintea încheierii contractului pârâtul ne-a facut o oferta scrisa în care erau prezentate alte tipuri de bunuri decât cele livrate...............MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA .

........expertize ..................... cu numarul ......... Societatea Comerciala .....…………….. 960 si art........…............................ cu sediul social în .. dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.................. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ......................…………..........................înscrisuri .. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ...............DELICTE CIVILE Domnule Presedinte..... Domnului Presedinte al.interogatoriul pârâtului .............. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ........... 961 C... Subscrisa societate comerciala ...... reprezentata de dl/d-na .. În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art..…………….....Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa anulati contractul de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra si pârâtul... prin ..................... 953. Semnatura reprezentantului ..martori Depunem prezenta actiune si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar....civ. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar. la data ....……….......

.....interogatoriul pârâtului ............martori Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar.. .. a distrus urmatoarele bunuri ale societatii noastre ………………………………………………………………………….......... pârâtul la data de …………………………………..obligarea pârâtului la plata sumei de ....…………….................reprezentant dl/d-na ....civ..............expertize ....……………............ Semnatura reprezentantului ......…......... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.......... reprezentata de dl/d-na ........ cu sediul în .................……………........... Prin savârsirea acestui fapt ilicit..... reprezentând valoarea prejudiciului pe care acesta l-a produs societatii noastre prin fapta ilicita produsa............... În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art...... . 998 si art....... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.. Motivele sunt urmatoarele: În fapt....... ........ Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ............ prin faptul ca (fapta ilicita) ……………. Societatea Comerciala ..obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.. pârâtul a creat societatii noastre un prejudiciu în valoare de ………………………..........…………............. 999 C.......... pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti : .......înscrisuri ..... chemam în judecata societatea comerciala ......

... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ...................................................... ............................................................................................. cu sediul social în ......obligarea pârâtului de a contribui cu jumatate din valoarea cheltuielilor de construire a zidului care separa curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat în ....Domnului Presedinte al............... la data ........... ....... Precizam ca jumatate din cuantumul cheltuielilor care trebuie sa-l plateasca pârâtul este de . Cheltuielile care sunt ocazionate de construirea zidului sunt de ....... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ÎNGRADIRE Domnule Presedinte.........obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata............................................. Desi l-am solicitat de nenumarate ori în vederea construirii acestui zid pârâtul a refuzat sa participe la construirea lui................ reprezentând devizul de constructie...................... prin reprezentant dl/dna ......între curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat în ......................................... Mentionam ca dimensiunile zidului despartitor sunt .......... chemam în judecata pe . la numarul .................... cu sediul în ..... lei ........... lei........................................................................................... si curtea imobilului proprietate a pârâtului situat în ... Motivele sunt urmâtoarele: În fapt... si curtea imobilului proprietatea pârâtului situat în ................. pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ... precum si proiectarea zidului................. nu exista un zid despartitor................................................................................. Subscrisa societate comerciala ............................................

.Civ........ Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar........... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU EVACUARE Domnule Presedinte..... Semnatura reprezentantului .....….........................................…………............................ 585 C...................... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului...............................obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata........ si pâna în prezent......... pentru ca în urma probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ..... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar..... Societatea Comerciala .................................................. cu sediul în ......................................... Motivele sunt urmatoarele: ........ Domnului Presedinte al........…………….................. pe care îl ocupa fara titlu de la data de ............ Subscrisa societate comerciala ............. la numarul .................. cu sediul social în .......... chemam în judecata societatea comerciala....În drept ne intemeiem pe prevederile art. la data ..... ...... reprezentata de dl/ d-na ........... .……………... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .............................. reprezentata de dl/d-na ............................evacuarea pârâtei din imobilul situat în ..

.....În fapt............... chem in judecata pe paratul .... IN ACTIUNE DE REGRES ... din .................. domiciliat in ..... iar pârâtul nu a eliberat imobilul care ne apartine conform contractului de vânzare-cumpârare autentificat sub nr ......... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………...... la data de .............cumparare în baza caruia detinem imobilul cu titlu de proprietate.... pe timp de 1 an... Subsemnatul .... .. autentificat sub nr..... societatea nostra este proprietara imobilului situat în …………………… conform contractului de vânzare-cumparare nr.. termen ajuns la scadenta acum 2 luni................. domiciliat in ......societatea noastra a încheiat cu pârâtul un contract de închiriere cu nr.... În drept.... Domnului presedinte al ……………………………………………………………… ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ACTIUNE IN REGRES Domnule Presedinte.................. .... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar..... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata. Contractul nu a fost prelungit. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ...... încheiat la data de .............martori care sa arate ca pâratul foloseste în prezent imobilul.. ne întemeiem pe art...... La data de ................... precum si copii de pe înscrisuri... ............... .acte si anume: contractul de închiriere încheiat între noi si pârât si contractul de vânzare....1436 Cod civil... Depunem prezenta cerere în doua exemplare.......

.................... civ... Probe: acte martori interogatoriu expertiza tehnica cercetare locala Depun copie pentru comunicare Data depunerii Semnatura Domnului presedinte al ......... lei reprezentand .............. Subsemnatul ...... MOTIVELE ACTIUNII: In fapt ................/..... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REDUCEREA PRETULUI Domnule Presedinte.......... pe ........................ la data de ............. Probe: interogatoriu .. domiciliat in ........... lei reprezentand dauna pe care am platit-o creditorului .......... De asemenea va rog sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.........................civ..... domiciliat in ......urmand ca in baza probelor administrate si prin hotarareae ce veti pronunta sa dispuneti obligarea paratului la plata sumei de ......../...... pentru: RESTITUIREA UNEI PARTI DIN PRETUL VANZARII urmand a fi obligat sa-mi restituie suma de ........1352-1354 C...... (se enunta motivul) In drept art... chem in judecata pe paratul ..................................... din pretul pe care l-am platit...... MOTIVELE ACTIUNII: In fapt (se vor arata motivele ) In drept art......998-999 C.

......... ============================================================= ================================================ ......acte martori expertiza tehnica (daca este necesara) Depun copie pentru comunicare.......... Data depunerii Semnatura Domnului Presedinte al ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful