MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA - ORDONANTA

PRESEDINTIALA
Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în ...........................……….................... înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata
pe .......................................................... cu sediul în
........................................................ formuleaza prezenta cerere de ordonanta
presedintiala pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o
hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti:
- obligarea pârâtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului
situat în ....................................... în suprafata de ................................................
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:
În fapt, societatea nostra nu îsi poate desfasura activitatea
datorita ...................................., fapt care ne creeaza prejudicii, constând
în ....................................
Consideram ca datorita acestor motive este imperios necesara luarea unor
masuri urgente, respectiv .................................... pentru a preveni acest
efect ....................................
Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta cerere si sa dispuneti luarea
masurilor sus-mentionate.
În drept, ne întemeim prezenta cerere pe prevederile art. 581 Cod procedura
civila.
Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
…………………………………………………..….
Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar, dintre care
un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.
Societatea Comerciala .…......…………............

. reprezentând plata nedatorata.... Domnului Presedinte al.. Semnatura reprezentantului .……………....... ............ Motivele actiunii sunt urmatoarele : În fapt. Pentru aceste motive va rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati societatea pârâta la restituirea catre societatea noastra a sumei de ……….. Respectiva suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii pârâte..... cu sediul social în ……………......sa obligati societatea pârâta la plata sumei de ………………………… lei catre societatea noastra...... …………...... între societatea noastra si aceasta neexintând nici un fel de obligatii contractuale asumate în baza contractului ……….. lei... din …….. . Subscrisa societate comerciala …………………….. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………… la data de ………………………… prin reprezentantul dl/d-na ………………………… chemam în judecata societatea comerciala………………………… cu sediul social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care : .……………... la data de ………………………… societatea noastra a platit din eroare suma de ……… în contul societatii pârâte cont nr... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA PLATII NEDATORATE Domnule Presedinte..........reprezentata de dl/d-na ......... reprezentând plata nedatorata....sa obligati societatea pârâta la plata cheltuielilor de judecata.............

... cu sediul social în ..Ca probe întelegem sa ne folosim de: acte... un exemplar pentru instanta de judecata si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.......... dintre care....... În drept.. Domnului presedinte al ... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REVENDICAREA UNUI BUN IMOBIL Domnule Presedinte............. chemam în judecata societatea comerciala...... Depunem prezenta cerere si copii dupa acte în doua exemplare..................... la data . Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar. cu sediul în .................. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ....................... reprezentata de dl/ d-na ........... pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: .................. Subscrisa societate comerciala ................................................................ 992 Cod civil........ la numarul ...............................obligarea pârâtei de a lasa societatii noastre în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de …………………............. ne întemeiem actiunea pe prevederile art..... cu urmatoarele vecinatati ……………………………………………………… ......... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului …………………….......................... situat în …………………................ martori si interogatoriul societatii pârâte.........................

Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului …………………….. În drept ne întemeim cererea pe prevederile art. cu urmatoarele vecinatati ……………………………………….obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata. la data de …………………… de catre biroul notarului public din …………………… Suprafata de teren cumparata este de …………… fiind situata la adresa ………………….. 483 si 485 Cod civil. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte. martori si interogatoriul pârâtei Martori: …………………………. ……………………. refuzând sa recunoasca dreptul de proprietate al societatii noastre asupra terenului mentionat. 480. precum si copii de pe înscrisuri. societatea nostra a cumparat un teren de la societatea comerciala ………………… încheind cu aceasta contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. Pârâta de rea-credinta. stiind ca nu are un titlu de proprietate valabil. dar acesta nu a dat curs dorintelor noastre. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar. Depunem prezenta cerere în doua exemplare. societatea noastra i-a solitat pârâtei sa înceteze posesia asupra terenului.obligarea pârâtei la plata valorii fructelor. prejudiciindu-ne interesele. În repetate rânduri. respectiv …………………… pe care le-a perceput de la data de …………………… . dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata.evaluat la suma de ………………………. Motivele sunt urmatoarele: În fapt. . . exercita posesia fara nici un drept.domiciliat în ……………………….

de la data de ……………... începând cu data încheierii contractului.. societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de ………….... Societatea pârâta nu a platit chiria...... pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr................ societatea noastra a încheiat cu societatea pârâta un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr.........reziliati contractul de închiriere nr...........sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecata............... reprezentata de dl/ dna . ....................... reprezentând chiria.. la numarul .... ………….. …... Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani............. cu sediul social în .... ………...................... ... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .. cu sediul în .... chemam în judecata societatea comerciala............................. Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr.................. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte............................ din data de ………….............Domnului presedinte al . Subscrisa societate comerciala ............... pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ........... la data .. ..... de catre notarul …………….............. la data de . prin care a închiriat societatii parâte imobilul situat la adresa …………………............ între societatea ……………………………… si societatea pârâta …………………………….......………….......... camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri.............. compus din …………...... lei........ …………… încheiat la data …………..... Motivele sunt urmatoarele: În fapt......................

... Depunem prezenta cerere în doua exemplare.. pentru rezolutiunea contractului de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra si pârât la data de .......... Motivele sunt urmatoarele: ...... ...... si solicitam obligarea societatii pârâte la plata sumei de ............. lei reprezentând pretul platit societatii pârâte pentru marfa livrata incomplet de aceasta si la plata cheltuielilor de judecata......................... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………......... la data .................................................................... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZOLUTIUNEA CONTRACTELOR Domnule Presedinte................ dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata....................... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ................. 2 si 1439 C...... cu sediul în ...... În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art... pct..... Subscrisa societate comerciala ................... la numarul ......... chemam în judecata societatea comerciala..........................Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte.....Civ..... cu sediul social în ....... reprezentata de dl/ d-na .............. precum si copii de pe înscrisuri........ nr ......... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar................................................................ 1429........ Domnului presedinte al .............

.... prin care societatea noastra a cumparat de la societatea pârâta urmatoarele bunuri:......În fapt........1020 si art..... Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar..... înmatriculata la Oficiul Registrului .... cu sediul social în ...... la data de ..... Întelegem sa folosim urmatoarele probe: înscrisuri............. ..... fapt ce face improprie folosirea lor............. ne întemeiem actiunea pe prevederile art......... Subscrisa societate comerciala ..... între societatea noastra si societatea pârâta s-a încheiat un contract de vânzare-cumparare... Domnului presedinte al ... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………....................1021 Cod civil............ pentru care am achitat societatii pârâte suma de ................... interogatoriul societatii pârâte si urmatorii martori: ………………………….............ACTIUNE CONFESORIE ÎN SERVITUTE Domnule Presedinte............................... Din corespondenta purtata de societatea noastra cu societatea pârâta rezulta ca aceasta a refuzat livrarea pieselor lipsa........……….............................. Articolele livrate de societatea pârâta au fost incomplete în sensul ca au fost livrate fara urmatoarele piese: .............. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA .......... În drept.. nr....... expertize................. la data de ........ reprezentând pretul prevazut în contract.. dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar..............

.................interogatoriul pârâtului . În drept ne întemeiem pe prevederile art........ Semnatura reprezentantului ..... domiciliat în ................ dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului... Depunem prezenta cerere în doua exemplare... la o distanta de 500 m care strabate fondul proprietate pârâtului... fondul proprietatea noastra se afla...... Motivele sunt urmâtoarele: În fapt................ .obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.............. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar. chemam în judecata pe ...................... prin reprezentant dl/d-na . ..........…..............acte prin care dovedim calitatea noastra de proprietari ai fondului dominant ............................................................................... ceea ce ne creeaza dificultati în desfasurarea activitatii..................... în favoarea fondului nostru situat în .……………....................... 616-618 C....... cu sediul în ... fata de sosea......................………….. domiciliat în ......…………….......... la numarul .......................... neavând acces la nici un drum direct.. Societatea Comerciala ...Comertului ......... reprezentata de dl/d-na ......... Domnului Presedinte al.. la data .........................................martori: .. ................Civ..................... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ............................................... pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ....obligarea pârâtului de a ne asigura o servitute de trecere pe terenul sau din ..................

..... cu sediul în . …………………… încheiat la data de ………………....... reprezentând prejudiciul pe care acesta l-a produs societatii noastre prin neexecutarea (executarea cu întârziere sau executarea necorespunzatoare) obligatiilor sumate prin contractul de .... între societatea noastra si pârât............. daune ce reprezinta prejudiciul creat societatii noastre de catre pârât prin neexecutarea la timp a obligatiei............ACTIUNE ÎN RASPUNDERE CIVILA CONTRACTUALA Domnule Presedinte......... la data de ……. însa acesta nu si le-a executat nici pâna în prezent...... ....................prin care pârâtul s-a obligat fata de societatea noastra sa …………………………………………………………………....................... nr........ chemam în judecata societatea comerciala .... pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti : ................ Pârâtul nu si-a executat aceasta obligatie. ................. cu numarul ...........obligarea pârâtului la plata daunelor moratorii în cuamtum de …………… lei................................... Alaturam prezentei actiuni dovada notificarii............... Mentionam ca societatea noastra l-a notificat pe pârât prin intermediul serviciului executor judecatoresc al judecatoriei ………………………… notificare prin care i s-a pus în vedere pârâtului sa-si execute obligatiile asumate prin contract.........………........ Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ......... prin reprezentant dl/d-na ... Subscrisa societate comerciala .......... ..obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.....................obligarea pârâtului la plata sumei de ..============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ...................................... la data ....... ....... Motivele sunt urmatoarele: În fapt........ …………............................................. între societatea noastra si pârât s-a încheiat contractul de ……………… sub nr........... cu sediul social în ...

................................................ Semnatura reprezentantului .........................……………................………….. În drept.........probe ................................ ne întemeim actiunea pe prevederile art.…....martori Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar........................................................... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului...... chemam în judecata pe .................... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ..... 1073 si urmatoarele din Codul civil.... prin reprezentant dl/d-na ............. cu sediul ......... ..............Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa dispuneti …………………………………………..ACTIUNE POSESORIE Domnule Presedinte................…………….. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar........ reprezentata de dl/d-na ......................………............ la data ..... la numarul . Societatea Comerciala .. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ...... cu sediul social în .. Domnului Presedinte al.. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului . Subscrisa societate comerciala ......

.... Domnului Presedinte al...............expertiza................................ dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului..……………............... situat în ................... Societatea Comerciala .......................... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ............... ....................................…………........................................ Semnatura reprezentantului ............ ........................... societatea nostra poseda un teren în suprafata de ..... în suprafata de ........... lei care consta în ....interogatoriul pârâtului.... ============================================================= ================================================ ........ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: .................................................... începând de la data de ....... Depunem prezenta cerere în doua exemplare.obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata................... Motivele sunt urmatoarele: În fapt....... domiciliat în .. reprezentata de dl/d-na ..... si pâna în prezent pârâtul ne-a tulburat posesia asupra acestui teren prin urmatoarele fapte ... .......... De la data de ...............obligarea pârâtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului situat în ....................... Prin comportamentul sau...............................……………............................... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar..în ......…......................proba cu martori : ............ pârâtul a cauzat societatii noastre un prejudiciu de .

.... Faptul ca pârâtul prin oferta ne-a prezentat alte bunuri decât cele pe care ni le-a livrat a reprezentat o manopera dolosiva facuta în scopul de a determina societatea noastra sa contracteze...... Mentionam ca înaintea încheierii contractului pârâtul ne-a facut o oferta scrisa în care erau prezentate alte tipuri de bunuri decât cele livrate............. .....MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ........obligati pârât la plata cheltuielilor de judecata..... Motivele sunt urmatoarele: În fapt..... cu sediul în ..... la data . societatea noastra a cumparat de la pârât urmatoarele bunuri: ………………………………încheind în acest scop un contract de vânzarecumparare. Subscrisa societate comerciala ........................ în calitate de cumparator... În momentul receptiei lor.............................. chemam în judecata societatea comerciala . pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: .......constatati anularea contractului de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra...... În momentul livrarii am constatat ca pârâtul ne-a livrat alte produse decât cele prezentate si am încheiat un proces-verbal de custodie urmând ca pârâtul sa-si ridice produsele livrate.. prin reprezentant dl/d-na .. cu sediul social în .......................... contract în care erau mentionate tipurile respective de bunuri..........ANULAREA UNUI ACT JURIDIC PENTRU VICIU DE CONSIMTAMÂNT Domnule Presedinte....................... respectiv dol........... Oferta a fost însotita de o demonstratie în cursul careia ne-am convins de eficacitatea produselor respective si ne-am decis sa le contractam................ Desi societatea noastra i-a solicitat prin corespondenta pârâtului în nenumarate rânduri sa-si ridice bunurile acesta a refuzat............. pentru viciu de consimtamânt..... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .............................. cu numarul ................................………...... . ......... am constatat ca aceste bunuri erau de alt tip decât cele mentionate în contract......

.. Societatea Comerciala .. Semnatura reprezentantului ......înscrisuri .......... 961 C...interogatoriul pârâtului .................. dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului..………..…...... la data ..... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar........ prin ..martori Depunem prezenta actiune si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar............................Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa anulati contractul de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra si pârâtul. cu sediul social în .... În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art..DELICTE CIVILE Domnule Presedinte... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: .. Subscrisa societate comerciala ... 960 si art........................……………............................. reprezentata de dl/d-na ...... cu numarul ..civ... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA .......... 953........ Domnului Presedinte al.……………..............................…………........ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ................expertize .............

.............. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.... chemam în judecata societatea comerciala ..... În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art... pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti : ..... reprezentând valoarea prejudiciului pe care acesta l-a produs societatii noastre prin fapta ilicita produsa....obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata........ pârâtul a creat societatii noastre un prejudiciu în valoare de ………………………................ .....obligarea pârâtului la plata sumei de .. reprezentata de dl/d-na .. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: .……………........... .........civ.......înscrisuri ....……………. Prin savârsirea acestui fapt ilicit..... pârâtul la data de …………………………………...................... prin faptul ca (fapta ilicita) ……………......…………...... cu sediul în ............. 998 si art. dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului................................................... Societatea Comerciala ..........…..reprezentant dl/d-na ..interogatoriul pârâtului ..... 999 C.. ..……………............ Semnatura reprezentantului .............martori Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar.. a distrus urmatoarele bunuri ale societatii noastre …………………………………………………………………………..... Motivele sunt urmatoarele: În fapt..expertize ......

...........................................obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata...... .................................... la numarul ... Desi l-am solicitat de nenumarate ori în vederea construirii acestui zid pârâtul a refuzat sa participe la construirea lui. precum si proiectarea zidului............................................. prin reprezentant dl/dna .... lei.............. si curtea imobilului proprietate a pârâtului situat în .. reprezentând devizul de constructie................... .............. Precizam ca jumatate din cuantumul cheltuielilor care trebuie sa-l plateasca pârâtul este de ................................................................................. cu sediul în .................... Cheltuielile care sunt ocazionate de construirea zidului sunt de ........................... cu sediul social în ........................................................................ chemam în judecata pe ................................ lei .. pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ..............................obligarea pârâtului de a contribui cu jumatate din valoarea cheltuielilor de construire a zidului care separa curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat în ............. la data ....................... si curtea imobilului proprietatea pârâtului situat în .......................... Motivele sunt urmâtoarele: În fapt........................... ................... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .......................... Subscrisa societate comerciala ..... Mentionam ca dimensiunile zidului despartitor sunt ......................Domnului Presedinte al..... nu exista un zid despartitor.între curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat în ..................... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ÎNGRADIRE Domnule Presedinte.......

................Civ..... Domnului Presedinte al. ...………….............................. la numarul ......... pentru ca în urma probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ....... cu sediul în .. Subscrisa societate comerciala .... pe care îl ocupa fara titlu de la data de ..... ......................... 585 C.. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU EVACUARE Domnule Presedinte................. dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.. chemam în judecata societatea comerciala......................... reprezentata de dl/ d-na ..... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .............................. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar......... Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar..........……………................................................ reprezentata de dl/d-na .................................... Motivele sunt urmatoarele: ....... la data ................... Societatea Comerciala .................……………........În drept ne intemeiem pe prevederile art............obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata......... cu sediul social în ......................…........ si pâna în prezent...............evacuarea pârâtei din imobilul situat în .............................. Semnatura reprezentantului ..........

..... termen ajuns la scadenta acum 2 luni......... domiciliat in .... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata. La data de ...... ...... ...................... iar pârâtul nu a eliberat imobilul care ne apartine conform contractului de vânzare-cumpârare autentificat sub nr .................. pe timp de 1 an........ Subsemnatul ....... În drept... chem in judecata pe paratul .............. Contractul nu a fost prelungit......... societatea nostra este proprietara imobilului situat în …………………… conform contractului de vânzare-cumparare nr............. IN ACTIUNE DE REGRES ... .În fapt..societatea noastra a încheiat cu pârâtul un contract de închiriere cu nr..... la data de ............... precum si copii de pe înscrisuri...............martori care sa arate ca pâratul foloseste în prezent imobilul. ... încheiat la data de .. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………. Depunem prezenta cerere în doua exemplare..acte si anume: contractul de închiriere încheiat între noi si pârât si contractul de vânzare... din ............ Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ...cumparare în baza caruia detinem imobilul cu titlu de proprietate... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.......1436 Cod civil......... domiciliat in ............. ne întemeiem pe art. autentificat sub nr. Domnului presedinte al ……………………………………………………………… ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ACTIUNE IN REGRES Domnule Presedinte..........

. lei reprezentand ......................998-999 C............. (se enunta motivul) In drept art........ domiciliat in ......... civ..... Probe: interogatoriu .......... MOTIVELE ACTIUNII: In fapt (se vor arata motivele ) In drept art...../......... Subsemnatul ...................... pe ........................... Probe: acte martori interogatoriu expertiza tehnica cercetare locala Depun copie pentru comunicare Data depunerii Semnatura Domnului presedinte al ........... De asemenea va rog sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata../. la data de ................................ chem in judecata pe paratul ....civ........ domiciliat in ........urmand ca in baza probelor administrate si prin hotarareae ce veti pronunta sa dispuneti obligarea paratului la plata sumei de .. MOTIVELE ACTIUNII: In fapt ..1352-1354 C........................................ pentru: RESTITUIREA UNEI PARTI DIN PRETUL VANZARII urmand a fi obligat sa-mi restituie suma de ........ ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REDUCEREA PRETULUI Domnule Presedinte. lei reprezentand dauna pe care am platit-o creditorului .... din pretul pe care l-am platit......

...........acte martori expertiza tehnica (daca este necesara) Depun copie pentru comunicare... ============================================================= ================================================ ........ Data depunerii Semnatura Domnului Presedinte al .....