Sunteți pe pagina 1din 1

021 31 35547

1:19:23

23-03-201 I

DIRECTIA GENERATA EDUCATIE $I TNVATARE PE TOT PARCURSUT VIETII

M]NISTERUI.

CENTRU| NAIONAT DE DEZVOTTARE A tNVATAMArrulur

EDUCATIE]
CERCETARII
TINERETLiT_UI

PROFEStOilAt gtTEHNtc

$I SPORTULUI

42C080

N, 89,!tdt!-Lr,-.2011
AV!ZAT

APiROB

tuLtA ADRIANA OINA Ee6ea

SEC,RE.TAR DE STAT.

;:, :;ffi^ra*--^

privind pranurile cadru oe

invapnlai,^lfiiidil

in anul gcolar ZO11 _ ZOli

l1y11ur.ntur proresionar tehnic si

privind aprobarea unor misuri tranzitorii

Av6nd in vedere prevederile art. 2 din Anexa nr. 1 a o.M.E.c.T.s.

i, *t"il;;;lionat

oe invd{dmant,

nr.

375312011

cadru;:;Uffi:fi iXl}:3li;*"?5l5m6ntur

proresionar si tehnic se aprica pranurire

1' La clasa a lX-a, ciclul inferior al liceului - filiera tehnologici, pregdtirea se realizeazd pe dome-nii de pregdtire de^baza ii ru'rplica pranut ."irr-u! aprobat prin o.M.E,c.r. nr. uti^a.otjoog, pdl,.ri#iiil.ntur de zi ei serar.invd[dm.nt

uaru?raf.;ff# fffi"r,i,,:';5'J:i,r1' riceurui - ririera tehnorosici, pregdtirea se ;' se lplica pranurile cadru aprobate prin o M E c r.s nr ,or,,r!
La invifimintul seral (clasa cadru aprobate prin o.M.E.c.T.'s ni

il.,!sffi|jx"l:

, I.1l a Xl-a, semestrul ioailzt -clasa ot,oro,'n#r" g.

l) se aplici planurile

3. La clasele a Xl_a, a Xll-a a 9i

5"T[8.3t'? '{;trT13lrffirl;...pr,.a

Xll!_a, cictul superior at liceului _ filiera prr.r,ir"d! invalamdnt-fp}ooate prin

*ir"

ln anul gcolar..201 1 2'012, JaJa a Xl-a din ciclul superior al liceului, funclioneazd pentru toate calificdrile profesionale poiri rotirri. iil .rp"rior at ticeului, indiferent de rutele anterioare de pregdtire

..

.ijll

Pentru calificdrile profesionale .qf.. se regdseau anterior pe ruta progresirrd, a xrr-a se apricd r, crar"a ,lia,.ia, cere a Xru-a lentru 35#;5

oe prin invd!5mdnt liceal filiera tehnologica 13qetir.9 - pentru nivet 3 de calificare, este cea prevdzuti in Anexa's ra o.M.E.c.r.s. nr.'iselps.oz.zo1o.

structura

f:||.:"J[1-::*

"rJ.,

Str. Generai Ber-thekrt nr. lS-.l(-r.

Stitir:. !.

'fcl:
F.tr:

0i(lJ6E, Llur-,.r, t. i{0 i{,r)ll .105 ri::r,


+-lrj (0)21 310.1-2 ili yrv;rnl.edtt r'r"l