Sunteți pe pagina 1din 14
LIUL LOCAL AL MUNICIPIULUL CLUJ-NAPOCA, HOTARARE privind modificarea Hotirarii nr. 468/2011 (insusirea documentatiei tehnice de inseriere in cartea funciard a imobilului ,,strada Primiverii” si actualizarea pozitiei nr. 1628 din Anexa 4 la Hotardrea nr, 532/2009, cu modificarile si completirile ulterioare) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta extraordinard, Examinand proiectul de hotarire privind modificarea Hotararii nt. 468/201 ~ proiect din inijiativa viceprimarului cu atributii delegate de primar; Analizind Referatul nr. 29431/453/26.01.2012 al Directiei patrimoniul municipiului si evidenta proprietajii prin care se propune modificarea Hotirarii nr. 468/2011; Rejindnd prevederile Ordinului Directorului General al Agentici Nationale de Cadastru gi Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii trului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata: Vaaind avizul comisiei de specialitate Potrivit dispozitiunilor art, 36 al. 2 lit. ,c”, al. 5 lit. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatd, cu modifi ", 39 alin, 2 si 45 din Legea nr. le si completarile ulterioare, HOTARASTE: Art. 1. Se aproba modificarea art. 7. din Hotirdrea nr. 468/2011, in sensul eliminarii din clementele de identificare ale imobilului ,,strada Primaverii” a numarului topografic 2180/2. IL Se aprobii modificarea art, 8. din Hotararea nr. 468/2011, in sensul eliminarit din clementele de identificare ale imobilului,strada Primaverii” a numarului topografic 21800/2 ¢ insugeste documentatia tehnicd de inscriere in cartea funciara a imobilului . situat in municipiul Cluj-Napoca, intocmita de S.C. GENERAL TOPO WEST S.RLL., ce se constituic in anexa care face parte integranta din prezenta hotarate. Art. IV, Celelalte prevederi ale Hotararii nr. 468/2011 raman neschimbate. Art_V. Cu indeplinirea prevederilor hotaririi se ineredinjeaza Directia patrimoniul municipiului si evidenta proprietati si Directia economica, - Presedinte de sedinta, A Dr. Ioan Pop [ee \, pb Contrasemneaza: Secretarul myinicipiului, Jr. Aurora ‘Yagmure in 31 ianuarie 2012 (Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi) 2012 ANEXA LA HOTARAREA } NERAL TOPO WEST SRL 2, Jud, Cluj, Str. Dunarii, nr. 9A Mobil: 074 664 DOCUMENTATIE TEHNICA Pentru avizare plan de amplasament si delimitare a corpului de proprictate situat in Mun. Cluj-Napoca, Str. Primaverii, Jud. Cluj, eu scopul : Prima inscriere imobil “Str. Primaverii” in baza ~HCL nr. 468 din 20.12.2011 ~ j-Napoca - cu sediul in Mun, Cluj-Napoca, Calea Beneficiar:Consiliul Local al Munieipiului Motilor, nr. 1-3, Jud. Cluj. foe (7 Data: 05.01.2012 Anexa ni MEMORIU TEHNIC L. Adres imobilufui: Mun. Cluj-Napoca, St. Primaverii, Jud, Cluj 2. Beneficiarii lucrarii: Consiliul Local al Munieipiului Cluj-Napoca - cu sediul in Mun, Cla Yapoca. Calea Motilor, nr. 1-3, Jud. Cy 3. Persoana juridiea autorizat TOPO WEST. aut. RO-B-J, Nr. 0140/2011, Mu Cluj-Napoca, str, Nirajului nr. 2 istrul propriu: L 201/ 2011 vilanul Mun, Cluj-Napoca, Str. Primaverii, Jud. ¢ 4. Numarul luerarii i a regi yj 5. Obiectul luer 6. Scopul lucrrii: ~Prima inscriere imobil, Str. Primaverii in baza HCL nr. 468 din 20.12.2011 ~ Imobil situat in Mun. Cluj-Napoca, Str. Primaverii, Jud. Cluj, cu 7. Amplasamentul imobilul urmatoarele vecinatai: > Nord - Str. Plopilor > Est—Str. Almasului, Str. Izlazului, Str. lon Mester > Sud - Spre Faget > Vest - Cad. 262791, 250227, 4801, 17764, 272482, 17098, 6636 24793, Str. Bucium 8. Operatiuni topo-cadastrale efectuate: Metode si aparatura folosite la masuratori: ~ determinare puncte noi cu GPS TOPCON HYPER PRO L1,L2, prin metoda ROMPOS, sistem de coordonate WGS"84, procesare date cu TopconTools, de la « Statie Fixa ROMPOS Cluj » Coordonate punete vechi WGS"84 Nr. punct B C BASEL 454527 66541" | 23°3511.52398" Coordonate puncte noi WGS'84 Nr. punct B C 4M___| _46°4506 67705" | 23°32"45. 16627" 5M. -46°45'10.35357" | 23°32'55.82624" 6M -46°45'13.87507" | _23°33'05.57706" 7M. 46°45'14.44423" | _23°33°10.27753" eM. 46°45°15.32303"__| _23°332,94575 OM. 46°45°18.41460" | _23°33'24.05211" 11M. 46°45'32.27267" | 23°3326.51394" 12M. 46°45°34,.05494" | 23°33'28.26838" [13M 46°45'38.93610" | _23°33'26. 13343" [2 46°45'04,95004 '23°32'38,29628" 3 1505.42 174" 23°32'40.31451 [=4 15°06. 58137" 23°32'42, 3684: 5 46°45'06.32428" | 100 -46°45°07.93899" | _23°32'47.23093"_| 300 46°45'11,44762" | _23°32'57.00623" [400 46°45°13.17679" | 23°33'01.42885" 500 46°45'15.29994" | 23°33'13.07206" 600 -46°45'18.29880" | 23°33'23.36996" 800 46°45'33.70393" | 23°33'26.70517" 900 46°45538.47122" | _23°33'24,46810" Data: 05.01.2012 P cent Cluj-Napoca