Sunteți pe pagina 1din 7

o* (/) :)L_ u

E 4 .J

i=i

t* { F-

l*l

>=h ;*(_}tr =<tE!

T* nn'q

[tm H
-t

b:

Lil.,
t*l
:.1
I

H
r

}F D'
tIl i ll l F =

rqctu

r-d

,;:)

tr.F:l

e
CI

rJ-

ful

(\l
L!

{J
e ilJ \,

{a-l

t___)
[:1!-

u1

l"* {I

J -d

A
H

(A

]1

5r

HH
UN rL Lt-

r_r
fl

+ t

PLAHAI,IPLASARE iLAJI UT STATiE PILNT DE PRilLUCRARE CARHII A N U H I V E R S I T A T E 'A U N A R I S [ J N S " G A L A T I A FAIULIATI A DE STtrIIITASI INGINERIA ALiI{ENTELilft E[]RF F (CTIA) PARTIR LTGINNA
lnra trlantadt r,1r.lrf, 1. Tilfi"rFlrf ? , M o s ar l e u " n n * a r e (e 3 n,laslna lfl,rftfrl (rlr?F! nf 4. rlerastrau r.lt'r.rrl (flIr.r)f d $ . C a n t a re l E c t r o n i c e p a r r J o s e a l a l c a p o c i l u t r 5 0 0 1 ' - g l t0 d $ , C a n t a re l e c t r o f l j c e p a r d o r e a t a { c a p o r i t a 5e t t k g i y'. lrtr).1{'1 old.ilfl cc,nl t $ S - S p a l a t od e m l i n i A t u , i l ; i s , l r t al r f 0 , : i t { f J + l f l Al - salarnernbrarre 9, Ctttfer 4 2 - S u l ac o n d i r n e n t e A F ' l - A f t - A F 3 - A g r e g a tf r i q o r i f i cf . i . 3 l l a s i n u t u l E id e E h e a t a !$, Tu,mbl*r u vicl c tldasina unrplut de lJ, Clips.rtorsenriilllolnal 1 4. Irl.r$ii(lHlilcrH lS, t [ $ , l d a s i n ad e a n r b a l as u b v i r l t l a s i n a d e s p a l a ta u t o n r a t a [/, lf|, Co;an dc fierbere tf, l$, 20. 21. ' 22. t2. tt' 24. ZS. 26. C*lr.rlrr tlrft e{r dd S+tt*t frtorfilln Efir,ir!islerll?ar* E r l u z as r n i t a r a Cirrilar{-'lrctt orli* d( piitd0s*fflit{capii':ilats lr)oDhn"1l S u i l o r lu $ t r . r ! $ ! l e Feliator c0rrlFrf $$ilrlj,

r!.rd.r,,rr.rcuv,r,iFl;iii;t3i;j[:ffi:;::ff?ilirl,l.,',',,,

CONTINUTUL CAIETULUI DE PRACTICA PENTRUANTIL II IPA_BI_IMAPA rJ _--I /^ ''/\' I .-lntroduce t pagin;ii Ii specificului activitatilor vizitate mentionarea si so6ietatilor "nu-erarea ,, 2. Documentlrdj 6.pagini) & Ir, !'
t i \ / - \

definireaunei operatii factori care influenteazd operatia

d l'T+#i1itriffi :::-,; .na ff#::.:" .nc


. \ . , l ^ ^ , . , J ^ -^ la din / I ,,tl)3. Obser-vatii timpul vizitelor labric{3 4 pagtnt ' ,,' operatia prezentarea in succintda sectiei/sectiilor carea fost observatd prezentarea conditiilor practice de realizarea operatiei (materiale,paramctri, scop urmdrit, influentdasupramaterialelor) prezenlarea in aparatelor care s-a realizatoperatia
, . ' r t ' l

, /i)4. Concluziiil 2 pagini' \, / pentru cel putin doui tehnologii (acolo unde particularitatiloroperatieidezvoltate eviddirtierea
esteposibil) 5.Bibliografie r \ ! ) t / /

'/01o" 'i:;:;/; +(&:()!'r',t)'ul'/


l-

ctp/u/l'

' /''t; /

)/

, ' /c '' b'/o')\w /,

o/,.

j fi r't - l I Y-,/

.i

CONTINUTUL CAIETULUI DE PRACTICA PENTRU ANUL IIl

tpA- Br - TNTAPA

I 1. lntroducere paginh - definirea societatiisau a sectieide fabricatie,a obiectului de activitate,profilul si capacitatea de productiea societatii,localizare,accesulla utilitati, cai de legatura 2. Schema tehnologicade obtinerea produsului 1 pagina materiilor prime folosite in productiel pagina 3. Descrierea 4. Observatii timpul vizitelorla fabricd 4 - 5 pagini din - descrierea in procesului tehnologic de obtinere a produsului in societatea care s-a efectuat procesefizice, chimice si biochimice practica,cu mentionarea scopuluioperatiei,prirrcipalelor ce au loc, precumsi a utilajelor ttllizate in productie 4 cu 5. Analizacomparativa tehnologiileexistente - 5 pagini prezentarea tehnologicedin literaturade specialitate alternativelor 6. Material grafic (dupa caz) 1 - 2 pagini - schitaunui utilaj din tehnologiaselectata descrierea si succintaa functionariiacestuia 7. Bibliosrafie

SCHEMA GENERALA DE FABRICARE A BERII

HAMEI

MALT V POLIZARE V U MACINARE MEDA PLAMADIRE ---------*

NEMALTIFICATE

+
( M A C I N A R EU S C A T A ) PLAMADIRE ^-'

DROJDIE ( C U L T U R AP U R A )

I I

+
MULTIPLICARE IN LABORATOR LIVRARE

ZAHARIFICARE P FILTRARE T,AMADA -> V FIERBERE TJ AMEI C H

t
f

BORIIOT

_-____} TRUB I'RI.JBI.JLUI SEPARAREA RACIRI] V M U S TD E B E R E M U L T I P L I C A R EI N S T A T I A D E C U L T U R IP I J R E

INSAMANTARE FERMENTARE UNIl'ANC (IN TANCURI cTLtNDROCONTCE)

FILTRARE V LINISTIRE S ' f I C L EB E R E V RECEPTIE TICLE S DEPOZITARE


Y

- rorr**rzARE -

--i
i

RECEPTTT KEG-URr I
SPALARE I

1
l

PET-URI V P INSPECTIE ET-URI DEZINFECTARE


Y

+
SPALARE I'ICLE S ( control ) CAPSE

I I

I
I

S'TERILIZARE
V UMPLERE

l
I I

UMPLERE DOPUIRE

I I

* UMPLERE CAPSULARE i

I
errcuErE
CAPACE
V , E'IICHETAREETANSARE

(E PASTEURTZARrN BUTULTT) IIf ICI'IE]'E

+ r " \
ETICIIIITARI]

I
I]TICHETARE AMBALARE

AMBALARE V DEPOZIl'ARE

I
I

DEPOZITARE

v
DEPOZITARE

P U N C T EC R I T I C ED E C O N T R O L : I. 2. ( S C O N T R O L U LS P A L A R I IS T I C L E L O R C O N T R O L T I C L EG O A L E ) P T C O N T R O L U LP A S T E U R I Z A R I(IM O N I T O R I Z A R E A R A M E T R I E M P E R A T U R A - D E B I T )

l0

B. SCHEMA DE FLUXULUI TEHNOLOGIC OBTINERE MALTULUI A

oRz
V

RECEPTIE
V

PRECURATIRE

ORZ PRECURATIT DEPOZITARE

PRAF

PLEAVA

CORPURISTRAINE

I
SORTARE

\I

l l t

I I

+
DESEU

BUNCAR

I
O RZ l +l l +l l l TRTOR

IV

I I
t

----------------* ----_-'} -----------> LvRARE BUNCAR SPARTURI

I I

INMUIERE

I
I

GERMINARE t

USCAREM7
i

DEPOZITARELIVRARE /