Sunteți pe pagina 1din 34

w

J./

': ._ _t

at

ir!'

L;ErcPress

JiJi"C^h,linno,^\*_q

rJl3il,

9ErcPress

Descrierea a BiblioteciiNationale Romanlel CIP a CONSTANTINESCU, LIOIA Jocul Prlmlvedl / LidiaConstantinescu. - Bucurgti: 2007 ErcPrss,

'.

Redactor: Gabriela Mangu Tehnoredactor: Simona Mogogeanu llustrafii:Carmen Ristea loan Lorena lonicd CoDerta:

pRfttAvana vtn
miidepdsdrele Stoluri drum; din seintorc lungul vesel, de Omul zdpadd acum. tare-i supdrat

@?

Uite-o jucdugd razd mdtura rdsturnat. i-a Soareleil cheamd iard gipdmdntulinsetat. Cevorspune-acum copiii? promis vardmdne... Le-a cd Greuofteazd oovara sub primdverii vine! care

W-w iw

frunlii Lacrimi sudoarea in indesat, cadpetrunchiul parte pdleria ste-ntr-o pregdtit6 de-notat. in cu(ii Aplecat. larma intristali... vincopiii loc zi lnc-o gi-n debulgiri, fluturi alergali! dupd

B0t{ vgruT
Unde-i iarna? Unde-i oare haina eidesdrbdtoare? E-o-nt6mplare?! -Aplecatdin sdvind nou, primdvara colind, pe saugriidind,

pe fulgitrimigi ramsolie gi debelgug bucurie mie, !ie.

Bun venitin delard larg primdvard! Tndrdgitd

fn (ft n''

"w
&

.&

&

tr

Dg PRIilAVARA

Ozi bund, mdndrd floare! Aivisat azi-noapte, oare, c-avenit g6zd o dragd totpolenul culeagd? sd-!i

Sauvenind adierea cu albina cea16 sd-ti mierea? Ai vlsatunzvondev6nt cete leagdnd cdnt. in

floare, gingagd Orivisai,

ploaia roditoare, lind de reserit curcubeu culori ddruind mereu?

6-N
\E^

s-a-mPlinit! visul latd, a calda venit. Raza

parcuri Peste trece, lin6, ZAna trezegte-n ce ram g n i m b efl o a re il u m i n d , d geam. c6nd aurbate-n cu

$*, S )b s "'-\

&c

sv
\,) ^d

\;q-/*R \' * " *0 ?'


\I

Se w
a-/

[-*r *

#i* a
o6 -

.*B

sSA Lav

go (#R

o-*
^*

off i&

o&a

v
'PEit^

,h

("f g#fr
+$ffi O r. &,r
/ &":ill t
b,, Q",,

\6

ffi1&

rsrya.a

os* |
*r8-l /-& a#
*

6*# w " ' *ffio


sb ^ 3 tr

3*'o

n-e)

lescopii galagiogi, prinvAlcele. Parcd-n zbor trec zdplazuri,sa iogi, r vo cu Grivei urmalor. in

v,

primeverii Arhitectul privegte bl6nd soarele, pe cAnd ramsenasc Puzder nicicdnd. maifost flori cumn-au

pnfmALd&R&

Deaicidindepdrtare, primdvara, pare iatd, o rochi!5 insoritd, o niiframd infloritd.

zeci strdbate poteci, Cum reci, iernii vSlul rupe pleacd pealei, iute cercei prinde-n dalbi ramuri pe giseplimbd cdrare, zare... sd fluturi inal!e-n Jeseiargiinfdgoard-n armoniiintreaga !ard.

tooo)

Cdnd zorigipAnd-n din seard peste -April, iardumbld soarele primdvard de e unzAmbet copil. de

la din C6nd noutrezit viald, tril, vesel ramgizumzet, o soarele-idimineald coPil. c-un m6nd mAnS-n floare tresare-n C6ndApril prin 9inecheamd gridini, sdrbdtoare in a vremii prin fluturi lumini. suntem

D ZIOA ilAMI

Floarea, rdsdrind nea, din stasfioasd 9i-agtepta s-oculegi mSna cu ta, clopolel clopolel, cu pAnd unbuchelel, faci mamei i-lddruiegti sd cdlasAnul cregti. eitu

ii NuuitacAnd daifloarea, gi dulce urarea: sDune-i sub crescut nea - Ghiocel mea! meicula treieSti, se-mi

dnAR6AAf?AR0t"
Prin dumbrdvi inmiresmate, sedesfac, sunAnd incet, par Boabe a fi,deroud, perle fraged adunate peunlujer, mdndru dar, intr-un miresmat buchet. pentru primdvara noud: Cupe mdrgdritar. de

mdrgdritare Picuride de saubuchet cloPolei, in glasul ur-cd zare lor ei. cdtre ne CAnd cheamd

albd Floare gisuavd, multteindrdgim! cAtde din zAnd dumbravd, Micd prietenivrei fim? sd buni

'z--

ICIIGRADII{ARI
Fiecare, micAi mare, ducem cAte-o stropitoare. Trei bdieli, ceimaiisteli, ducAi unh6rle!. cAte

<J/4

/4

v
/

AV

Romanile defetile duclddile cuseminle.

Toli, cu muncind bucurie, spor avem girodnicie'

\%6,
oy;

oao;\
o o' o

\-\ \.\J \)

oilBArs?r cspAcsr sf-0rf


tt

goale, leri,ramuri poale azi,pAnd-n cuflorigirag; el- cooacul taremi-edrag.

$i parcd-mivine sd-irupunram, mereu am sdl pe16ngd mine.

Euinsdl ud, crud iarramu-i mdrdspldtegte 9i-middruiegte cupufgdlbui, gutui. mingide

in pddure, fiecare pregdtit sdrbdtoare de pe calc6 sprinten cdrare indrumat semafoare de - licurici felinare cu p9rana tzvoare spre cu

cdPrioard, zvelta M6ndra, de-aseard. stdgi-adulmecd hoata' vulpea lupul, Ursul,

-re (&

sdltdreald, veveri!a iepuragul dehaz, Plin

p totcuzdmbet e obraz, chiar ghemotoc, 9i-ariciul batcutoliipaspeloc.

w-w
K

de Orchestra Pdsdrele, rimurele, agezatS-n dirijoare, bund are-o privighetoare. duioasa

w"w =w\

Pesubfrunze ghiocelul,
Tn dans, sun6clopolelul.

Pomii-9i leagdnd frunzigul, i$iinalle-n desigul, cant veselieiiifac drum.

uee v

e Primdvarade-acum in in pddure, zdvoi noi. haine gicroiegte

,@

0(
o:

tdui
Acum
fl

a 'f

i...l'iilrrf ,: -Jl.itiiir.

:= :l::.1| ! !: i :. :

rf
lr1 I

li
*t

1,t a,
ii

It

,,';';1. j" :i ,

OErcPress
Tel: 021.569.90.11I .569-90.13 / 02 E-mail: offic@ercpress.ro f w.ww.ercpress.ro

tffilttil

S-ar putea să vă placă și