Sunteți pe pagina 1din 13

izFke vkys[;

[kk| izlaLdj.k
uhfr 2012

m|ku ,oa [kk| izlaLdj.k foHkkx]


mRrj izns'kA

@BCL@940B5F25

vuqef.kdk
fo"k;
i`"B la[;k
1
v/;k; 1- izLrkouk
1-2
ifjHkk"kk,
2
vof/k
2
[kk| izlaLdj.k m|ksxksa esa fuEu ls lacaf/kr m|ksx lfEefyr gksxa s
2
dk;Z{ks= ,oa foLrkj
3
fotu ,oa fe'ku
3-4
mn~ns'; ,oa j.kuhfr
5
v/;k; 2- izkFkfedrk ds {ks=
5
2-1
QwM izkslsflax tksu dk fpUgkadu ,oa voLFkkiuk lqfo/kkvksa dk fodkl
5
2-2
iwth fuos'k ,oa rduhdh mUu;u dks izksRlkgu
5
2-3
ekuo lalk/ku fodkl
6
2-4
izf;kvksa dk ljyhdj.k
6
2-5
cktkj fodkl
6
2-5-1 czk.M fodkl izksRlkgu
6
2-5-2 oS'oh; izfrLi/kkZ] xq.koRrk ,oa izek.khdj.k
6
2-5-3 cSdoMZ fyadst
6
2-5-4 m|fe;ksa ,oa mRikndksa dks varjk"Vh; Lrj dh lwpuk miyC/k djkuk
6
2-5-5 d`f"k mRikn gsrq cktkj fodkl ,oa fofo/khdj.k
7
v/;k; 3- foRrh; vuqnku ,oa fj;k;rsa
7
3-1
bdkbZ LFkkiuk ls iwoZ iznRr dh tkus okyh lqfo/kk,a
7
3-1-1 ekWMy cSadscqy izkstsDV~l dh lqfo/kk
7
3-1-2 ifj;kstuk rS;kjh gsrq lgk;rk
7
3-1-3 LVkEi M~;wVh esa NwV gsrq lgk;rk
7
3-2
bdkbZ LFkkfir djrs le; iznRr dh tkus okyh lqfo/kk,a
8
3-3
bdkbZ LFkkfir gksus ds i'pkr~ ,oa mRiknu djrs le; iznRr dh tkus okyh lqfo/kk,a
8
3-3-1 [kk| izlaLdj.k bdkbZ;ksa dks fo|qr dj esa NwV
8
3-3-2 [kk| mRiknkas dk czk.M ,oa cktkj fodkl rFkk fofo/khdj.k dks izksRlkgu
8
3-3-3 izlaLdj.k gsrq d`f"k ,oa ckxokuh mRiknksa ds lh/ks dz; dh vuqefr fn;k tkuk rFkk e.Mh
'kqYd ,oa fodkl lsl esa NwV fn;k tkuk
8
3-3-4 C;kt jfgr _.k lqfo/kk miyC/k djk;k tkuk
8
3-3-5 'kh?kz iw.kZ gksusa okyh Pioneer Units ifj;kstukvksa dks vfrfjDr izksRlkgu
8
3-3-6 okf.kT; dj ls lEcfU/kr NwV rFkk izfdz;kvksa dk ljyhdj.k ds izkfo/kku
9
3-3-7 vk/kkjHkwr lqfo/kkvksa dk fodkl
9
3-3-8 vuqla/kku ,oa xq.koRrk fodkl
9
3-3-9 oS'oh; izfrLi/kkZ] xq.koRrk ,oa izek.khdj.k
9
3-3-10 isVSUV@fMtkbu iathdj.k
9
3-4
vU; izksRgukRed lqfo/kk,a
9
3-4-1 cktkj izksRlkgu dh vko';drk dks ekU;rk iznku djrs gq, d`f"k fodkl fuf/k vFkok vU;
laLFkk ls /ku vkoafVr fd;k tkuk
10
3-4-2 foi.ku izksRlkgu
10
3-4-3 laLFkkxr lqn`<+hdj.k rFkk dk;Zjr laLFkkuksa dk izHkkoh mi;ksx
10
3-4-4 os;jgkml esa j[ks lkeku ij izkfIr&rU= dh LFkkiuk
10
3-4-5 izlaLd`r mRiknksa ds fMLIys lsUVj dh LFkkiuk
10
lkekU;
11
ifjf'k"V&1
-2-

v/;k; 1- izLrkouk

@BCL@940B5F25

mRrj izns'k dk ns'k esa [kk|kUu] ckxokuh] nqX/k] i'kq] ekl vkfn ds mRiknu esa vxz.kh LFkku gSA
[kk|kUu Qlyksa esa xsgw] /kku] eDdk] xUuk] ckxokuh Qlyksa esa vkyw] vke] ve:n] vkaoyk] eVj]
yrkoxhZ; lfCt;ksa dk c`gn mRiknu izns'k esa gks jgk gSA d`f"k {ks= dk izns'k dh ldy vk; esa yxHkx
,d frgkbZ ;ksxnku gSA izns'k dh dqy tula[;k dk yxHkx nks frgkbZ Hkkx d`f"k ij vk/kkfjr gSA izns'k esa
mRikfnr vusd Qy&lfCt;k] [kk|kUu] nkysa ,oa nqX/k mRiknksa dk vf/kdka'k Hkkx fcuk izlaLdj.k fd;s gh
iz;ksx fd;k tkrk gSA
izns'k esa [kk| izlaLdj.k ds {ks= esa fodkl] fuos'k ,oa jkstxkj l`tu dh vlhfer lEHkkouk;sa
fo|eku gSaA izns'k dh fofo/krkiw.kZ ,oa vqudwy d`f"k tyok;q orZeku mRiknu Lrj dks xqf.kr djus ,oa
mRiknu dks ewY; laof)Zr dj ykHkdkjh m|e ds :i esa LFkkfir djus gsrq O;kid lEHkkoukvksa ds volj
miyC/k djkus esa l{ke gSA izns'k esa miHkksDrkvksa dh vk; esa o`f)] izlaLd`r inkFkksZa ds miHkksx esa
lEHkkfor o`f)] miHkksDrkvksa dh i;kZIr la[;k ,oa izns'k ds lexz fodkl ds ifjizs{; esa ;g vko';d
izrhr gksrk gS fd d`f"k ,oa d`f"k laoxhZ; lEink dk ewY; lao)Zu djkdj mudh vk; esa o`f)] foi.ku
gsrq l'kDr fyadst] m|ferk fodkl dh vifjfer lEHkkoukvksa vkSj muds fy, fuos'k dh O;oLFkk dks
ljyhd`r djrs gq, izns'k esa iwth fuos'k dk vuqdwy okrkoj.k rS;kj dj vxz.kh jkT; ds :i esa LFkkfir
djus ds lqfu;ksftr iz;kl fd;s tk;A
izns'k esa dPPks eky dh miyC/krk] izlaLd`r mRiknksa ds miHkksx gsrq miyC/k cktkj rFkk c<+rs
'kgjhdj.k ds dkj.k miHkksDrkvksa dh nSufUnuh t#jrksa esa miHkksx dh ekax ds n`f"Vxr [kk| izlaLdj.k
m|ksx dh lEHkoukvksa dks volj ds :i esa lqLFkkfir djus ds mn~ns'; ls ^[kk| izlaLdj.k uhfr 2012*
dh vko';drk izrhr gksrh gSA
ifjHkk"kk, %
^^[kk| izlaLdj.k**% ls rkRi;Z ml fo/kk ,oa rduhdh ls gS ftlds }kjk dPps mRiknksa dks bl
izdkj ls ifjofrZr dj fn;k tk; fd os mRikn euq"; ds [kkus ;ksX; cu tk,A
[kk| izlaLdj.k ds vUrxZr mRiknksa ds ewY; lao)Zu] eq[;r% d`f"k] ckxokuh] nqX/k] i'kq
vk/kfjr mRikn] ou mRikn] elkys] vkS"k/kh; ,oa lxU/k ls gSA ewY; lao)Zu dk vfHkizk; Qlyksa
dh rqM+kbZ mijkUr ,d LFkku ij ,dhd`r djrs gq, NaVkbZ] /kqykbZ] xzsfMax] oSfDlax] iSdsftax fd;k
tkuk gS ftlls ,d mRd`"V dksfV dk QkeZ mRikn miyC/k gksA
^^[kk| mRikn** ls rkRi;Z d`f"k] vkS|kfudh] iq"i] vkS"k/kh; ikS/ks] eRL;] dqDdqV] e/kqeD[kh rFkk
nqX/k mRiknksa ls gSA
^^[kk| O;olk;** ls rkRi;Z ml o`gn Lrjh; O;olk; ls gS tks viuk vf/kdka'k jktLo [kk|
izlaLdj.k dk;Z ls vftZr djrk gSA blesa mRiknu] izlaLdj.k] fofuekZ.k rFkk d`f"k mRiknksa dk
forj.k Hkh lfEefyr gks ldrk gSA
^^dk;Znk;h laLFkk** ls rkRi;Z m|ku ,oa [kk| izlaLdj.k foHkkx] mRrj izns'k ls gSA
^^ubZ bdkbZ** ls rkRi;Z ,slh bdkbZ ls gS] ftlds }kjk uhfr ykxw gksus dh frfFk dks O;kolkf;d
mRiknu izkjEHk u fd;k x;k gksA
-1-

^^foLrkjhdj.k** ls rkRi;Z ,slh bdkbZ ls gS ftlds }kjk foLrkjhdj.k ds Bhd iwoZ Hkwfe] Hkou]
IykaV] e'khujh] Lis;j ikVZl] dSfiVy xqM~l esa fd;s x;s fuos'k dk U;wure 25 izfr'kr vfrfjDr
iwath fuos'k mijksDr enksa esa fd;k tk;s rFkk foLrkjhdj.k ls iwoZ dh vf/k"Bkfir {kerk esa
U;wure 25 izfr'kr o`f) dh tk;sA
^^vk/kqfudhdj.k** ls rkRi;Z ,slh bdkbZ ls gS ftlds }kjk orZeku bdkbZ esa mi;ksx dh tk jgh
iqjkuh rduhdksa ds LFkku ij uohu rduhdksa dk lekos'k fd;k tkuk izLrkfor gks] ftlls bdkbZ
dh dk;Z {kerk] xq.koRrk esa o`f) gksA
^^ik;fu;j bdkbZ** ls rkRi;Z fdlh tuin dh ,slh fpfUgr izFke izlaLdj.k bdkbZ ls gS] ftlesa
:- 10 djksM+ vFkok blls vf/kd iwth fuos'k fufgr gks rFkk og bdkbZ fnukad 31 ekpZ] 2014
ls iwoZ okf.kfT;d mRiknu izkjEHk dj nsA
^^iwth fuos'k** ls rkRi;Z bdkbZ dh LFkkiuk ds lanHkZ eas Hkwfe] Hkou rFkk e'khujh o la;U= ,oa
vU; iwthxr ifjlEifRr;ksa esa fd;s x;s iwth fuos'k ls gSA
^^O;kolkf;d mRiknu** ls rkRi;Z u;s LFkk;h iawth fuos'k@vfrfjDr LFkk;h iwath fuos'k ds ek/;e
ls fufeZr eky ds pkVZMZ ,dkm.VsaV ls izekf.kr mRiknu dh fuEu frfFk;ksa ls gS &
a. ubZ bdkbZ dh n'kk esa mRiknu dh izFke frfFk
b. foLrkjhdj.k djus okyh bdkbZ dks n'kk esa vk/kkjHkwr mRiknu ls vf/kd eky ds mRiknu dh
izFke frfFk
c. vk/kqfudhdj.k dh n'kk esa iwoZ fufeZr oLrq ls fHkUu izd`fr ds mRikn vFkok mPphd`r
xq.koRrk vFkok mRiknu {kerk esa o`f) mijkUr oLrq ds mRiknu dh izFke frfFkA

vof/k %
;g uhfr ykxw gksus dh frfFk ls 31 ekpZ] 2017 rd izHkkoh jgsxhA
[kk| izlaLdj.k m|ksxksa esa fuEu ls lacaf/kr m|ksx lfEefyr gksaxs%
Qy ,oa lfCt;kA
Qwy ,oa 'kgnA
elkys tM+h&cwVh vkSj e'k:eA
[kk|kUu] frygu vkSj nyguA
nqX/k mRiknA
dqDdqV] v.Mk] ekal ,oa ekal ij vk/kkfjr mRiknA
eRL;A
czsM] xqM] fcLdqV] vYikgkj ,oa dUQsD'kujh] izksVhu vkblksysV~l ekYV ,DlVsDVl] mPp izksVhu
okys [kk| inkFkZ] ohfuax QwM~l] QwM dyj] QwM ,Utkbe] QwM LVscykbtj@beYlhQk;j vkSj
vU; [kkus ds fy, rS;kj [kk| inkFkZ rFkk lHkh vU; izlaLd`r [kk| inkFkZA
QesZUVsM [kk| inkFkZ vYdksgfyd vkSj ukWu&vYdksgfyd

@BCL@940B5F25

uhfr ds vUrxZr ik= m|ksxksa dh lwph ifjf'k"V&1 ij nh x;h gSA


dk;Z{ks= ,oa foLrkj %
;g uhfr jkT; esa LFkkfir gksusa okys u;s [kk| izlaLdj.k m|eksa rFkk orZeku esa LFkkfir [kk|
izlaLdj.k ,oa d`f"k O;olk; m|eksa }kjk vk/kqfudhdj.k] foLrkj ;k fofo/khdj.k ij Hkh ykxw
gksxhA
bl uhfr ds vUrxZr d`f"k o vkS|kfudh mRiknksa ds ewY;lEo/kZu] ubZ QlyksRrj izcU/ku rduhdh
ykxw djusa] jkT; esa mRikfnr d`f"k o vkS|kfudh mRiknksa ds fu;kZr dks izksRlkfgr djusa ,oa d`f"k]
[kk| izlaLdj.k gsrq vk/kkjHkwr lqfo/kkvksa rFkk ekuo lalk/ku ds fodkl dks c<+kok fn;k tk,xkA
-2-

fotu (VISION)
mRrj izns'k dks [kk| izlaLdj.k ds {ks= esa ,d vxz.kh jkT; ds :i esa LFkkfir djkukA mRiknu
ls miHkksx rd lqjf{kr LokLF;ijd iks"k.kh; ,oa mPp xq.koRrk ds rkts ,oa izlaLd`r mRiknksa dh
miyC/krk lqfuf'pr djkuk ,oa ewY; lao)Zu dks c<+kok nsukA ?kjsyw ,oa vUrjkZ"Vh; fu;kZr dks
izksRlkfgr dj jkT; ,oa jk"Vh; ldy ?kjsyw mRiknu esa egRoiw.kZ LFkku fnykukA
fe'ku (MISSION)
izns'k esa [kk| izlaLdj.k ds Lrj esa o`f) djukA
ewY; lao)Zu ,oa iksLV gkosZLV gkfu;ksa dks de djukA
laLFkkxr lqfo/kkvksa dk lqn`<+hdj.kA
[kk| lqj{kk ,oa xq.koRrk dh lqfuf'prrkA
mRiknksa dh xq.koRrk lqfuf'pr djukA
n{krk fodklA

@BCL@940B5F25

mn~ns'; %
jkT; ds lokZaxh.k ,oa lexz fodkl ds fy, [kk| izlaLdj.k vk/kkfjr m|ksxksa ,oa [kk| izlaLdj.k
ls lEcfU/kr lsok {ks= dks xfr iznku djuk vko';d gSA blds fy, izLrkfor 12oha iapo"khZ; ;kstuk ds
fy, bl uhfr ds mn~ns'; fuEuor~ izLrkfor gSA
1- [kk| izlaLdj.k ds lexz {ks= esa futh iwathfuos'k dks c<kok nsuk] m|ksx dk ekxZn'kZu djuk]
lgk;rk nsuk ,oa jkstxkj ds volj miyC/k djkukA
2- fdlkuksa dks mudh mit dk vPNk ewY; fnyk dj mudh vk; eas o`f) djukA
3- izns'k esa miyC/k vf/k'ks"k ljIyl vukt] Qy] lCth] nw/k] eNyh] ekal ,oa iksYVh vkfn ds
izlaLdj.k m|ksxksa dh LFkkiuk ,oa buds ns'k ds Hkhrj ,oa ckgj foi.ku dks izksRlkgu nsdj mRrj
izns'k dks ,xzks izkslsflax ,oa ekdsZfVax ds {ks= esa ,d vPNk czk.M cukukA
4- d`f"k [kk| mit ds HkaMkj.k] <qykbZ vkSj izlaLdj.k ds fy, cqfu;knh lqfo/kkvksa dk fodkl djkuk
,oa d`f"k@m|ku mRikn ds viO;; rFkk {kj.k dks de djukA
5- [kk| izlaLdj.k m|ksxksa esa uohure rduhdh ds mi;ksx dks izksRlkfgr djkukA
6- ewY;of/kZr fu;kZr dks c<+kok nsus ds fy, uhfr leFkZu izksRlkgukRed igy vkSj lqfo/kk,a miyC/k
djkukA
7- izns'k esa [kk| izlaLdj.k {ks= esa QwM lsVh ,oa gkbftu ekudksa ds vuqlkj mRiknu lqfuf'pr
djkukA
j.kuhfr %
[kk| izlaLdj.k m|ksxksa dh LFkkiuk djkus gsrq izfdz;kvksa dk ljyhdj.k fd;k tkukA
[kk| izlaLdj.k fe'ku }kjk tks vuqnku fn;k tkuk izLrkfor gS] og yxHkx lHkh izns'kksa esa
cjkcj gSA vr% mRrj izns'k ljdkj }kjk y?kq] e/;e] cMs m|fe;ksa dks vfrfjDr jkT; lgk;rk
miyC/k djk;h tkuh izLrkfor gSA
izns'k esa tSfod izekf.kr mRiknksa ds O;kid izpkj&izlkj] xq.koRrk fu;a=.k] mRikn izek.khdj.k
vkfn {ks=h; [kk| vuqla/kku ,oa fo'ys"k.k dsUnz vkj&Sd] y[ku ds ek/;e ls d`"kdksa@
m|fe;ksa dks ykHkkfUor fd;k tk,xkA
-3-

@BCL@940B5F25

[kk| izlaLdj.k m|ksxksa ds O;kid {ks= dks ns[krs gq, vko';d izcU/kdh; ,oa rduhdh n{krk dks
uohu m|fe;ksa dks lqyHk djkusa ds fy, eq[;ky; Lrj ij izkstsDV MsoyiesaV QSflfyVs'ku lsUVj
ih-,Q-Mh-lh- ds ek/;e ls lgk;rk miyC/k djk;h tk;sxhA
[kk| izlaLdj.k m|ksxksa dh LFkkiuk gsrq tuin@e.My@funs'kky; Lrj ij ekxZn'kZu ,oa rduhdh
lgk;rk iznku dh tk,xhA
[kk| izlaLdj.k m|ksxksa dh fof'k"V vko';drkvksa dks ns[krs gq, O;ogkfjd izksRlkgu iSdst
voLFkkiuk] vkS|ksfxd ,oa lsok {ks= fuos'k uhfr ds lg;ksx ls fodflr fd;s tk;saxsaA
orZeku ifjos'k esa rkts ,oa izlaLd`r [kk| mRiknksa dk fu;kZr u dsoy jk"Vh; vFkZO;oLFkk ds fy,
egRoiw.kZ gS cfYd os LFkkuh; m|ksxksa ds rduhdh mPphdj.k ,oa xq.koRrk fodkl esa Hkh egRoiw.kZ
Hkwfedk fuHkkrs gSA izns'k ds fu;kZrdksa dks vf/kd izfrLi/khZ cukus ds fy, lgk;d ,oa lg;ksxh
okrkoj.k l`ftr djk;k tk;sxkA
foxr dqN o"kksZ esa lsok {ks= esa fo'ks"kdj QwM ekVZ] gksVYl] jsLVksjasV] dSVfjax lsokvska dk dkQh
rsth ls fodkl gks jgk gSA ftl dkj.k lsok {ks= dks vkfFkZd fodkl ,oa jkstxkj l`tu esa i;kZIr
lEHkkouk,a fo|eku gSaA vr% bl uhfr esa lsok {ks= ds vf/kd fodkl ij cy fn;k tk;sxkA

-4-

v/;k; 2- izkFkfedrk ds {ks=


12345-

QwM izkslsflax tksu dk fpUgkadu ,oa voLFkkiuk lqfo/kkvksa dk fodkl


iwth fuos'k ,oa rduhdh mUu;u dks izksRlkgu
ekuo lalk/ku fodkl
izf;kvksa dk ljyhdj.k
cktkj fodkl

2-1 QwM izkslsflax tksu dk fpUgkadu ,oa voLFkkiuk lqfo/kkvksa dk


fodkl
fodkl {ks=ksa dh igpku fofHkUu mRiknksa ds DyLVj ds :i esa dh tk,xh vkSj ,sls mRiknksa dh
ewY; Ja`[kyk esa lHkh pj.kksa esa vkus okyh ck/kkvksa dks fpfUgr dj nwj fd;k tk;sxkA blds fy, dsUnz
rFkk jkT; ljdkj }kjk pyk;h tk jgh fofHkUu ;kstukvksa dk ml {ks= esa ,dhdj.k djrs gq, bu
DyLVjksa esa lHkh LVsd gksYMlZ ;Fkk& mRiknd] izlaLdj.kdrkZ] fu;kZrd ,oa lkoZtfud {sk= dh ,tsafl;ksa dh
lgHkkfxrk ls bl y{; dks izkIr fd;k tk,xkA bu {ks=ksa esa esxk QwM ikdZ ,oa lsUVj vkWQ ,Dlhysal dh
LFkkiuk ds ek/;e ls y{; izkfIr ds iz;kl fd;s tk;saxs vkSj orZeku esa LFkkfir QwM ikdksZa dks fdz;k'khy
djkus dk iz;kl fd;k tk;sxkA

@BCL@940B5F25

2-2 iwth fuos'k ,oa rduhdh mUu;u dks izksRlkgu


[kk| izlaLdj.k m|kfe;ksa dks izns'k esa futh iwth fuos'k }kjk uohu izlaLdj.k bdkbZ;ksa dh
LFkkiuk rFkk LFkkfir m|ksxksa esa rduhdh vk/kqfudhdj.k@mUu;u ,oa {kerk foLrkj dks izksRlkfgr fd;k
tk;sxkA [kk| izlaLdj.k m|ksxksa dks c<+kok nsus o QlyksRrj gkfu;k de djus esa voLFkkiuk lqfo/kkvksa
dk c<+k ;ksxnku gSA futh {ks=ksa }kjk voLFkkiuk lqfo/kk,a fodflr djus ij dsUnz o jkT; ljdkj dh
;kstukvksa esa miyC/k jkT; lgk;rk lqyHk djkus esa lg;ksx fd;k tk;sxkA
izns'k esa uhfr ds ek/;e ls futh iwth fuos'k djus okys m|kfe;ksa dks m|e LFkkfir djus gsrq
Hkwfe dz; djus ij LVkEi M~;wVh] fo|qr dj o O;kikj dj rFkk izns'k ,oa izns'k ls ckgj fu;kZr gsrq
e.Mh VSDl esa NwV nsus ij fopkj fd;k tk;sxkA
2-3 ekuo lalk/ku fodkl
jkstxkjijd [kk| izlaLdj.k vk/kkfjr fof'k"V izf'k{k.k dk;Zdze jk"Vh; Lrj@jkT; Lrj ,oa
izns'k ds ckgj fLFkr Hkkjr ljdkj ds laLFkkuksa] d`f"k fo'ofo|ky;ksa vkfn ds ek/;e ls
djk;k tk;sxkA ;g izf'k{k.k jkT; ljdkj ds dkfeZdksa o uo m|fe;ksa nksuksa dks leku :i ls
miyC/k gksxhA
[kk| izlaLdj.k ,oa d`f"k O;olk; ds Rofjr fodkl ds lkeusa dq'ky ekuo lalk/ku dh
miyC/krk ,d pqukSrh ds :i esa mHkj jgha gSA jkT; ljdkj jkT; ds fo'ofo|ky;ksa eas [kk|
izlaLdj.k] iSdsftax rFkk d`f"k foi.ku ds fo"k; 'kq: djusa dks izksRlkfgr djsaxhA futh {ks= esa
[kk| izlaLdj.k ,oa d`f"k O;olk; esa 'kSf{kd o izf'k{k.k dsUnz LFkkfir djusa ds fy, rduhdh
laLFkkvksa dks [kk| izlaLdj.k fe'ku ls vuqeU; lgk;rk iznku dh tk;sxhA
-5-

2-4 izf;kvksa dk ljyhdj.k


uhfr ds vUrxZr miyC/k djk;h tkus okyh lqfo/kkvksa dks ,dhd`r dj dk;Znk;h foHkkx ds ek/;e
ls ykxw djk;k tk;sxk tks vU; lEcfU/kr foHkkxksa ds fy, ck/;dkjh gksxkA [kk| izlaLdj.k ds fofHkUu
vk;keksa ij fofHkUu foHkkxksa@laLFkkvksa }kjk lapkfyr ;kstukvksa dks Hkh lesfdr djrs gq, uksMy foHkkx ds
leUo; ls lapkfyr djk;k tk;sxkA

@BCL@940B5F25

2-5 cktkj fodkl


2-5-1 czk.M fodkl izksRlkgu %
[kk| inkFkksZ esa xq.koRrk o ekudhdj.k ds fy, tkx:drk mRiUu dh tk,xhA futh {ks=ksa esa
i;kZIr iz;ksx'kkykvksa dh LFkkiuk djk;h tk,xhA bu iz;ksx'kkykvksa dks vuqnku fn;k tk,xkA
[kk| izlaLdj.k fe'ku ykxw gksusa ls iwoZ fn;k tkus okyk vuqnku ;fn de gS rks izns'k
ljdkj ls vfrfjDr vuqnku fn;k tk,xkA bl {ks= esa xq.koRrk dks bl rjg cMs+ iSekusa ij
ykxw fd;k tk,xkA ftlls fd izlaLd`r [kk| inkFkksZa ds ekeys esa mRrj izns'k Lo;a ,d czk.M
ds :i esa fodflr gksA
orZeku esa miHkksDrkvksa dks LoPN [kk| mRikn ,oa feykoV vkfn dks jksdus gsrq Hkkjr
ljdkj }kjk QwM lsVh LVS.MMZ vFkksfjVh vkWQ bf.M;k ,Q-,l-,l-,-vkbZ- dk xBu
fd;k x;k gS ftlds dze esa [kk| izlaLdj.k vk/kkfjr bdkbZ;ksa] gksVy] jsLVksjasV] <kck] QkLV
QwM dkWuZj vkfn {ks= dh bdkbZ;ksa dks tkx:d djus dk iz;kl fd;k tk;sxkA
2-5-2 oS'oh; izfrLi/kkZ] xq.koRrk ,oa izek.khdj.k %
[kk| izlaLdj.k ds mRiknksa dk Js.khdj.k rFkk ekudhdj.k djkus ds mn~ns'; ls tkap
lqfo/kkvksa dh LFkkiuk dks izksRlkfgr djsxhA [kk| izlaLdj.k ,oa d`f"k O;olk; m|eksa dks
isVSUV ,oa fMtkbu ds iathdj.k rFkk xq.koRrk izek.khdj.k ISO 14001, ISO 22000,
HACCP, Phyto sanitory certification fees & testing charges gsrq izksRlkgu Hkh ns;
gksxkA
2-5-3 cSdoMZ fyadst %
fdlkuksa dks muds mRikn dk ykHkdkjh ewY; fnykus rFkk izlaLdj.kdrkZvksa dks xq.koRrkiw.kZ
mRiknksa dh vkiwfrZ lqfuf'pr djus ds fy, fdlkuks o m|fe;ksa ds chp le>kSrs dks
izksRlkfgr fd;k tk;sxk ftlls muds chp nh?kZdkfyd fj'rs dk;e gks ldsaA blls izlaLdj.k
ds vuq:i d`f"k mRiknksa dh izR;{k vkiwfrZ dh tk ldsxhA
2-5-4 m|fe;ksa ,oa mRikndksa dks varjk"Vh; Lrj dh lwpuk miyC/k djkuk %
mRrj izns'k ljdkj] tu lgHkkfxrk ds vk/kkj ij] d`f"k ftUlkas dh dher dh lwpuk ,oa
bZ&O;olk; dh lqfo/kk miyC/k djkusa ds fy, mRrj izns'k d`f"k foi.ku lwpuk ra= dh
LFkkiuk djsaxhA
mRiknu ,oa foi.ku laca/kh vkadM+ksa dks ,d= djus] mudk rqyukRed ijh{k.k o fo'ys"k.k
djus vkSj mudk vknku&iznku djus gsrq lwpuk izkS|ksfxdh dk iz;ksx fd;k tk,xkA
2-5-5 d`f"k mRikn gsrq cktkj fodkl ,oa fofo/khdj.k %
;g uhfr ?kjsyw ,oa fons'kh cktkj ds fodkl ,oa foLrkj dh lEiw.kZ xfrfof/k;ksa ij /;ku
dsfUnzr djrh gSA bl uhfr ds vUrxZr xq.koRrk ls lEcfU/kr lHkh ekin.Mksa] u;s cktkjksa dh
ryk'k] izkjfEHkd o"kksZ esa HkkMs dks vuqnkfur djusa rFkk czkaM ds fodkl ij /;ku dsfUnzr
fd;k tk,xkA ?kjsyw o fons'kh cktkj ds fodkl ,oa fofo/khdj.k dks izksRlkfgr fd;k tk;sxkA
jkT; ljdkj] jkT; ls fu;kZr o izeq[k fu;kZfrr LFkkuksa ds vkadMksa dk ladyu djsxhA [kk|
izlaLdj.k ,oa d`f"k O;olk; m|eksa dks cktkj ds fodkl ,oa foLrkj esa lf; lg;ksx iznku
djsaxhA jk"Vh; ,oa vUrjkZ"Vh; esyksa esa d`f"k mRikndks dks lfEefyr gksusa ds fy, lg;ksx
iznku fd;k tk,xk] ftu mRiknksa esa jkT; dks izfrLi/kkZRed ykHk gksxk] muds cktkj fodkl
dks izkFkfedrk nh tk,xhA
-6-

v/;k; 3- foRrh; vuqnku ,oa fj;k;rsa


3-1 bdkbZ LFkkiuk ls iwoZ iznRr dh tkus okyh lqfo/kk,a %
3-1-1 ekWMy cSadscqy izkstsDV~l dh lqfo/kk %
uhfr ds vUrxZr m|fe;ksa dks cSadscqy ekWMy izkstsDV~l rS;kj djus esa lgk;rk iznku dh
tk;sxh vkSj ,sls izkstsDV dk;Znk;h foHkkx ds v/khu xfBr izkstsDV MsoyiesaV QSfyVs'ku lsUVj
ih0,Q0Mh0lh0 ds ek/;e ls l'kqYd rS;kj djkus dh lqfo/kk l`ftr dh tk;sxhA
3-1-2 ifj;kstuk rS;kjh gsrq lgk;rk %
uhfr ds vUrxZr LFkkfir dh tkus okyh bdkbZ;ksa ds fy, fof'k"V ifj;kstuk izfrosnu Mh-ihvkj- rS;kj djus esa O;; dk 50 izfr'kr] vf/kdre :- 5 yk[k izfr ykHkkFkhZ] vuqnku ns;
gksxkA
3-1-3 LVkEi M~;wVh esa NwV gsrq lgk;rk %

iwokZapy o cqUnsy[k.M ds fpfUgr tuinksa esa LFkkfir gksus okyh lHkh ubZ vkS|ksfxd
bdkbZ;ksa rFkk foLrkjhdj.k djus okyh bdkbZ;ksa dks Hkwfe ds dz; djus] iV~Vs ij ysus
vFkok Hkwfe ds vf/kx`g.k dh n'kk esa LVSEi 'kqYd ls 'kr&izfr'kr NwV miYkC/k djk;h
tk;sxhA
iwokZapy o cqUnsy[k.M ds fpfUgr tuinksa dks NksM+dj 'ks"k tuinksa esa LFkkfir dh tkus
okyh lHkh ubZ bdkbZ;ksa rFkk foLrkjhdj.k djus okyh bdkbZ;ksa dks Hkwfe ds dz; djus]
iV~Vs ij ysus vFkok Hkwfe ds vf/kx`g.k dh n'kk esa LVSEi 'kqYd esa 75 izfr'kr dh NwV
miYkC/k djk;h tk;sxhA
LVSEi vf/kfu;e 1899 tSlk fd mRrj izns'k esa ykxw gS esa fu;ekuqlkj ns; LVSEi
'kqYd ls vf/kd tek fd;s x;s LVSEi 'kqYd dh okilh dk izkfo/kku fd;k tk;sxkA
esxk QwM ikdZ dh LFkkiuk ds izLrkoksa ij fodkl drkZ dks Hkwfe dz; djus dh n'kk esa
LVSEi 'kqYd esa 25 izfr'kr dh NwV miyC/k djk;h tk;sxhA iwokZaUpy ,oa cqUnsy[k.M ds
fpfUgr tuinksa esa futh {ks= ds esxk QwM ikdZ ds fy, Hkwfe ds dz; djus] iV~Vs ij
ysus vFkok Hkwfe ds vf/kxzg.k dh n'kk esa LVSEi 'kqYd ls 'kr izfr'kr NwV miyC/k
djk;h tk;sxhA iwokZaUpy ,oa cqUnsy[k.M ds fpfUgr tuinksa dks NksM+dj 'ks"k tuinksa esa
futh {ks= esa esxk QwM ikdZ dh LFkkiuk gsrq Hkwfe ds dz; djus] iV~Vs ij ysus vFkok
Hkwfe dk vf/kxzg.k fd;s tkus dh n'kk esa LVSEi 'kqYd esa 75 izfr'kr dh NwV miyC/k
djk;h tk;sxhA

@BCL@940B5F25

3-2 bdkbZ LFkkfir djrs le; iznRr dh tkus okyh lqfo/kk,a %


uhfr vof/k esa izlaLd`r mRiknksa ds lkFk&lkFk rktk Qy&lfCt;ksa dh [kqnjk fodzh gsrq fjVsy
psu LFkkfir djus ij vf/kdre :- 15 yk[k C;kt eqDr _.k dh lqfo/kk lqyHk djk;h
tk;sxhA
izns'k ds cqUnsy[k.M ,oa iwokZapy esa fpfUgr tuinksa esa [kk| izlaLdj.k vk/kkfjr bdkbZ;ksa dh
LFkkiuk@foLrkjhdj.k@vk/kqfudhdj.k@rduhdh mUu;u ij 25 izfr'kr vf/kdre :- 50
yk[k dh lhek rd vfrfjDr jkT; lgk;rk miyC/k djk;h tk;sxh rFkk jkT; ds 'ks"k
tuinksa ds fy, ;g lgk;rk 10 izfr'kr vf/kdre :- 20 yk[k dh lhek rd vuqeU;
gksxhA
-7-

3-3 bdkbZ LFkkfir gksus ds i'pkr~ ,oa mRiknu djrs le; iznRr
dh tkus okyh lqfo/kk,a %

3-3-1 [kk| izlaLdj.k bdkbZ;ksa dks fo|qr dj esa NwV &


uohu [kk| izlaLdj.k bdkbZ;ksa dks fo|qr dj esa 10 o"kZ rd NwVA
[kk| mRiknkas dk czk.M ,oa cktkj fodkl rFkk fofo/khdj.k dks izksRlkgu&
mRrj izns'k ewy ds d`f"k@ckxokuh@izlaLd`r mRikn dks fons'k esa foi.ku ds ijh{k.k gsrq
uewuk Hkstus ij bdkbZ ykxr dk 50 izfr'kr vf/kdre :- 50]000 izfr ykHkkFkhZ vuqnku
fn;k tk;sxkA ;g vuqnku dsoy ,d ns'k ,oa ,d uewuk gsrq gh vuqeU; gksxkA
jkT; esa mRikfnr Qy ,oa lfCt;ksa ds fu;kZr dks izksRlkfgr djus ds fy, mRikn dh ,Q-vksch- ewY; dk 20 izfr'kr vFkok :- 3-50 izfr fdxzk] tks Hkh de gks] :- 2 yk[k izfr
ykHkkFkhZ izfr o"kZ dh vf/kdre lhek rd 3 o"kZ rd vuqnku fn;k tk;sxkA
jkT; esa mRikfnr ckxokuh Qlyksa ds fu;kZr dks izksRlkfgr djus gsrq ,;jiksVZ@leqnzh iksVZ
rd mRikn ifjogu ij gksus okys okLrfod O;; dk 25 izfr'kr vFkok :- 1 izfr fdxzk]
tks Hkh de gks] vuqnku fn;k tk;sxkA
{ks=h; fof'k"Vrkvksa ds vk/kkj ij izlaLd`r mRiknksa dh czkf.Max dks izksRlkfgr djus gsrq O;;
dk 50 izfr'kr vuqnku lqyHk djk;k tk;sxk] rkfd NksVs ,oa e>kSys m|fe;ksa dks cktkj
miyC/k gksA
izf'k{k.k ,oa izpkj&izlkj ds ek/;e ls [kk| lqj{kk ekudksa dk O;kid izlkj fd;k tk;sxkA
izlaLdj.k gsrq d`f"k ,oa ckxokuh mRiknksa ds lh/ks dz; dh vuqefr fn;k tkuk rFkk e.Mh 'kqYd
,oa fodkl lsl esa NwV fn;k tkuk&
lHkh ubZ bdkbZ;ksa dks izlaLdj.k gsrq d`f"k ,oa ckxokuh mriknksa ds lh/ks dz; dh vuqefr
rFkk 5 o"kZ ds fy, e.Mh 'kqYd o fodkl lsl esa NwVA
IykUV ,oa e'khujh ij 5 djksM+ ;k mlls vf/kd /kujkf'k fuosf'kr djus okyh ubZ bdkbZ;ksa
dks izlaLdj.k gsrq d`f"k ,oa ckxokuh mriknksa ds lh/ks dz; dh vuqefr rFkk 10 o"kZ ds fy,
e.Mh 'kqYd ,oa fodkl lsl esa NwVA
leLr rkts ,oa izlaLdj.k mRiknksa dh fu;kZrd bdkbZ;ksa dks d`f"k ,oa ckxokuh mRiknksa ds
lh/ks dz; dh vuqefr rFkk 15 o"kZ ds fy, e.Mh 'kqYd ,oa fodkl lsl esa NwVA
C;kt jfgr _.k lqfo/kk miyC/k djk;k tkuk %
dk;Z'khy iwat h miyC/k djkus ds mnns'; ls jkT; ljdkj mu m|fe;ksa dks tgka uhfr vof/k
eas dqy lap;h fuos'k :- 1 djksM+ ;k mlls vf/kd gks] C;kt jfgr _.k lqfo/kk miyC/k
djk;s tkus ij fopkj fd;k tkukA
'kh?kz iw.kZ gksusa okyh Pioneer Units ifj;kstukvksa dks vfrfjDr izksRlkgu %
ik;fu;j bdkb;ksa dks Lohd`r _.k ds C;kt ij 25 izfr'kr NwV vuqeU; dh tk;sxhA
ik;fu;j bdkbZ;ksa dks fo|qr izHkkj esa 15 o"kZ ds fy, 'kr izfr'kr NwVA
okf.kT; dj ls lEcfU/kr NwV rFkk izfdz;kvksa dk ljyhdj.k ds izkfo/kku%
lHkh [kk| izlaLdj.k bdkbZ;ksa dks iwokZUpy o cqUnsy[k.M ds leLr fpfUgr tuinksa esa
mRiknu izkjEHk djus dh izFke frfFk ls 15 o"kZ ds fy, rFkk vU; {ks=ksa esa mRiknu izkjEHk
djus dh izFke frfFk ls 10 o"kZ rd ds fy, IYkkaV ,oa e'khujh rFkk Lis;j ikVZl ds
LFkkuh; {ks= esa izos'k ij izos'k dj ls NwV nh tk;sxhA
mRrj izns'k esa [kk| izlaLdj.k bdkbZ;ksa }kjk mi;ksx fd;s tkus okys dPps eky ij oSV dh
nj iM+kslh jkT;ksa fo'ks"kdj fnYyh] gfj;k.k] iatkc] jktLFkku] mRrjk[k.M ,oa fcgkj ds
lerqY; j[kh tk;sxhA
jkT; ds vUnj izlaLd`r [kk| mRiknksa@ewY; laof)Zr mRiknksa ij O;kikj dj dh njsa fnYyh]
iatkc] gfj;k.kk] jktLFkku] e/; izns'k ,oa fcgkj ds led{k j[kk tkukA

3-3-2

3-3-3

3-3-4

3-3-5

@BCL@940B5F25

3-3-6

-8-

@BCL@940B5F25

3-3-7 vk/kkjHkwr lqfo/kkvksa dk fodkl %


[kk| izlaLdj.k fe'ku ds ek/;e ls esxk QwM ikdZ dh LFkkiuk% bl ;kstuk ds vUrxZr
izns'k eas vf/kdkf/kd Hkkjr ljdkj ls foRrh; lgk;rk bPNqd m|fe;ksa dks LFkkuh; dPps
eky dh miyC/krk dks n`f"Vxr j[krs gq, izns'k ljdkj }kjk izksRlkfgr fd;k tk;sxkA ftlls
izns'k esa iawth fuos'k] fdlkuksa dks mudh mit dk vPNk ewY;] jkstxkj l`tu] d`"kdksa dh
mit esa fujUrjrk ij lIykbZ psu dh fuckZ/k O;oLFkk dh lqfo/kk,a fodflr gks ldsxhA
lsUVj vkWQ ,Dlhysal dh LFkkiuk ;kstukvksa ds ek/;e ls% bl ;kstuk ds vUrxZr izns'k esa
l{ke n{krk fodkl [kk| izlaLdj.k ds {ks= esa djkus ds iz;kl fd;s tk;sxsa ftlls vkS|ksfxd
{ks= esa Ldwy@dkWyst@vkbZ0Vh0vkbZ0@foHkkxh; izf'k{k.k dsUnzksa esa vko';d lqfo/kkvksa dk
l`tu djk;k tk;sxk rFkk ;Fkk vko';d fofHkUu laLFkkvksa ls vuqnku lgk;rk miyC/k
djkus ds iz;kl fd;s tk;sxsaA
3-3-8 vuqla/kku ,oa xq.koRrk fodkl %
izns'k esa izfrf"Br vuqla/kku dsUnzksa dh lgHkkfxrk ls lapkfyr vuqla/kku ,oa fodkl
ifj;kstukvksa dks 50 izfr'kr vf/kdre :0 15 yk[k izfr laLFkku izfro"kZ dh nj ls
vuqnku fn;k tk;sxk rFkk jktdh; laLFkkuksa dks 'kr&izfr'kr vuqnku vf/kdre :0 30
yk[k izfr o"kZ vf/kdre rhu o"kZ le; lhek rd ns; gksxkA
izns'k dh d`f"k ,oa ckxokuh Qlyksa ds izlaLdj.k izksVksdky fodkl gsrq vuqla/kku ,oa fodkl
dk;ksZa ds fy, lkoZtfud {ks= ds laLFkkuksa dks 'kr izfr'kr rFkk futh laLFkkuksa dks 50
izfr'kr vuqnku dh lqfo/kk fn;k tkukA
lkoZtfud {ks=ksa ds lkFk&lkFk futh {ks=ksa esa i;kZIr iz;ksx'kkykvksa dh LFkkiuk dks izksR;kfgr
djus gsrq dsUnz ljdkj vFkok jkT; ljdkj }kjk lapkfyr ;kstukvksa ds vUrxZr 50
izfr'kr vuqnku iznku djus gsrq lg;ksx fd;k tk;sxkA
3-3-9 oS'oh; izfrLi/kkZ] xq.koRrk ,oa izek.khdj.k %
[kk| izlaLdj.k ds mRiknksa dk Js.khdj.k rFkk ekudhdj.k djkus ds mn~ns'; ls tkap
lqfo/kkvksa dh LFkkiuk dks izksRlkfgr djsxhA [kk| izlaLdj.k ,oa d`f"k O;olk; m|eksa dks
isVSUV ,oa fMtkbu ds iathdj.k rFkk xq.koRrk izek.khdj.k gsrq izksRlkgu Hkh ns; gksxkA
vUrjkZ"Vh; Lrj ij Lohdk;Z xq.koRrk@i;kZoj.k izek.khdj.k tSls%ISO 14001, ISO 22000,
HACCP, Sanitory/Phytosanitory Certification fees & testing charges ij vfrfjDr :i
ls jkT; ljdkj }kjk 25 izfr'kr vuqnku lgk;rk ns; gksxhA
3-3-10 isVSUV@fMtkbu iathdj.k %
bl lEcU/k esa fu/kkZfjr Qhl dk 50 izfr'kr vf/kdre :- 1-50 yk[k vuqnku fn;k
tk;sxkA ;g /kujkf'k [kk| izlaLdj.k fe'ku o dsUnz ljdkj dh vU; ;kstukvksa esa ns; jkf'k
ds vfrfjDr gksxhA
3-4 vU; izksRgukRed lqfo/kk,a %
3-4-1 cktkj izksRlkgu dh vko';drk dks ekU;rk iznku djrs gq, d`f"k fodkl fuf/k vFkok vU;
laLFkk ls /ku vkoafVr fd;k tkuk %&
cktkj izksRlkgu dh vko';drk dks ekU;rk iznku djrs gq, d`f"k fodkl fuf/k@vU;
laLFkkvksa ls ls /ku vkoafVr djk;s tkus ds iz;kl djk;s tk;sxsa] ftlls ;Fkksfpr cktkj
fo'ys"k.k ds ckn cuk;h x;h foi.ku j.kuhfr;ksa dks dk;kZfUor fd;k tk ldsA ;g dks"k mu
lHkh dks"kksa dk iwjd gksxk] tks orZeku esa fofHkUu dsUnzh; ,oa jkT; ljdkj dh ;kstukvksa ds
vUrxZr miyC/k gSaA
-9-

3-4-2 foi.ku izksRlkgu %


cktkj O;oLFkk esa lq/kkj dj d`"kdksa dks mudss mRikn dk vf/kdre ewY; miyC/k djk;k
tk;sxkA bl gsrq gkWQsM ,oa lEc) lgdkjh lfefr;ksa dks lqn<+ dj laxfBr foi.ku O;oLFkk
dks izksRlkfgr fd;k tk;sxk vkSj foi.ku izksRlkgu gsrq ck;j&lsyj ehV vkSj esyksa ds ek/;e
ls miHkksDrkvksa vkSj d`"kdksa dks lh/ks lEidZ esa yk;k tk;sxkA
jkT; ljdkj }kjk ,dhd`r uhykeh@cktkj lqfo/kkvksa dks miHkksDrk dsUnzksa ij miyC/k djk;k
tk;sxkA
3-4-3 laLFkkxr lqn`<+hdj.k rFkk dk;Zjr laLFkkuksa dk izHkkoh mi;ksx %&
m|ku ,oa [kk| izlaLdj.k foHkkx esa izR;sd tuin@ e.My Lrj ij [kk| izlaLdj.k ds
vk/kqfud lqlfTtr dsUnzksa@dk;kZy;ksa dk lqn~<+hdj.k fd;k tk;sxkA
[kk| izlaLdj.k fe'ku ds fy, ukfer uksMy laLFkk] m|ku ,oa [kk| izlaLdj.k funs'kky;
dks uhfr ds f;kUo;u ,oa vuqJo.k gsrq dsUnzh; dk;kZy; ,oa lfpoky; cuk;k tk;sxkA
ukfer uksMy laLFkk mDr dk;Z ds vykok vU; lHkh lzksrksa tSls&,ihMk] ,u0,p0ch0]
,u0,p0,e0] vk;q"k ,oa vU; laLFkkvksa ls feyus okyh lgk;rk ds fy, Hkh uksMy laLFkk
dk dk;Z djsxk vkSj m|fe;ksa dks buls izkIr gksusa okyh lgk;rk esa lg;ksx djsxkA
3-4-4 os;jgkml esa j[ks lkeku ij izkfIr&rU= dh LFkkiuk %&
os;jgkml esa j[ks eky ij d`"kdksa dks _.k miyC/k djk;k tk;sxkA ftlls d`"kd de ewY;
ij viuk mRikn cspus dks ck/; u gksaA
3-4-5 izlaLd`r mRiknksa ds fMLIys lsUVj dh LFkkiuk %&
izns'k ds izlaLd`r [kk| mRiknksa dks izksRlkfgr ,oa muds foi.ku esa lg;ksx djus gsrq iznf'kZr
fd;k tk;sxkA bl gsrq izns'k eq[;ky; ij ,d vk/kqfud izlaLd`r mRiknksa dk laxzgky;
LFkkfir fd;k tk;sxkA
lkekU; %
vkS|ksfxd voLFkkiuk] vkS|ksfxd ,oa lsok {ks= fuos'k uhfr esa js[kkafdr lHkh fj;k;rsa vkSj lHkh
lqfo/kk;sa [kk| izlaLdj.k m|ksxksa dks Hkh vuqeU; gksaxhA bl uhfr esa fn;s x;s izkfo/kku vkS|ksfxd
voLFkkiuk] vkS|ksfxd ,oa lsok {ks= fuos'k uhfr esa mfYyf[kr izkfo/kkuksa ds vfrfjDr gksaxsA

@BCL@940B5F25

-10-

@BCL@940B5F25

ifjf'k"V&1
1.

Qy ,oa lfCt;ksa dk izlaLdj.k ,oa ifjj{k.k


a.
Qy ,oa lfCt;ksa dk d`f=e futZyhdj.kA
b.
Qy ,oa lfCt;ksa dk jsfM,'ku ,oa ifjj{k.kA
c.
Qy ,oa lfCt;ksa ds jl ;k muds lkj] LDoSl ,oa ikmMjA
d.
lkWl] tSe] tSyh ,oa eqjCck fuekZ.kA
e.
Qy ,oa lfCt;ksa dh fMCck canhA
f.
vkyw dk vkVk ,oa Hkkstu ,oa lfCt;ksa ls rS;kj Hkkstu fuekZ.k djukA
g.
Qy ,oa lfCt;ksa ls lEcfU/kr vU; rktk ,oa izlaLd`r mRiknA

2.

Ms;jh mRiknksa dk fuekZ.k


a.
cksry@ikWyhFkhu FkSyh lfgr@jfgr ik'P;wfjd`r nw/k dk fuekZ.kA
b.
nw/k ikmMj] vkbZLdzhe] ikmMj] dUMsUl nw/k csch feYd QwMA
c.
?kh] pht ,oa vU; izlaLd`r nqX/k mRiknA

3.

fils gq;s vukt ds mRikn dk fuekZ.k


a.
lfCt;ksa ds mRikn tSls nyguh lfCt;ksa nkyksa ds ykok] tM+] dUn ,oa [kkus ;ksX; uV ls
cus gq, vkVk ,oa mRiknA
b.
vuktksa dks Qqykdj] Hkwudj cuk;s gq;s uk'rs dk fuekZ.kA
c.
'kdZjk ,oa 'kdZjk ls cus inkFkksZa dk fuekZ.kA
d.
fils gq, [kk|kUu] nygu ,oa frygu ds izlaLd`r mRiknA
e.
[kk|kUu] nygu o frygu ds vU; izlaLd`r mRiknA

4.

vU; [kk| inkFkksZa dk fuekZ.k


a.
ekdjksuh] uwMYl] dldl ,oa mlh izdkj ds vkVs ls fufeZr mRiknksa dk fuekZ.kA
b.
Hkkstu ,oa O;atu fuekZ.k djukA

5.

[kqnjk O;olk;
a.
fof'k"V LVksj esa HkksT; inkFkZ] feBkbZ;kaA
b.
fof'k"V LVksj esa HkksT; inkFkksZa dh [kqnjk fcdzhA
c.
rktk ,oa lajf{kr Qy ,oa lfCt;ksa dh [kqnjk fcdzhA

6.

Hk.Mkj O;oLFkk ,oa ifjogu gsrq lg;ksxh lsok,as


a.
'khr Hk.Mkj.k ds fy, Hk.Mkj O;oLFkk
b.
mRikn ds ewY; lao)Zu ,oa Hk.Mkj.k gsrq mi;ksx gksus okys vU; bUkLVDpjA

7.
8.
9.
10.

Qwy ,oa 'kgj rFkk muds izlaLdj.k mRiknA


elkys] tM+h&cwVh vkSj e'k:e rFkk muds izlaLd`r mRiknA
eRL;] dqDdqV] v.Mk] ekal ,oa ekal ij vk/kkfjr mRiknA
czsM] xqM] fcLdqV] vYikgkj ,oa dUQsD'kujh] izksVhu vkblksysV~l ekYV ,DlVsDVl] mPp izksVhu
okys [kk| inkFkZ] ohfuax QwM~l] QwM dyj] QwM ,Utkbe] QwM LVscykbtj@beYlhQk;j vkSj vU;
[kkus ds fy, rS;kj [kk| inkFkZ rFkk lHkh vU; izlaLd`r [kk| inkFkZA
QesZUVsM [kk| inkFkZ vYdksgfyd vkSj ukWu&vYdksgfyd

11.

-11-