Sunteți pe pagina 1din 8

Tema 12: Crearea, funcionarea i lichidarea societilor pe aciuni n R. Moldova 12.1. Caracteristica general a Societilor pe Aciuni n R. Moldova 12.2.

Structura organelor de conducere n Societile pe Aciuni 12.3. Drepturile si aprarea drepturilor acionarilor

12.1. Caracteristica general a Societilor pe Aciuni n R. Moldova


Societatea pe aciuni este societatea comercial al crei capital social este mprit n aciuni. Capitalul Social al Societii se constituie din valoarea aporturilor primite ca plat pentru aciuni i este egal cu valoarea nominal a aciunilor plasate. STRUCTURA ORGANELOR DE CONDUCERE A SOCIETII PE ACIUNI

Adunarea General a Acionarilor

Consiliul Societii

Comisia de Cenzori

Organul executiv
Adunarea general este organul suprem de conducere al societii i se ine cel puin o dat pe an. Adunrile generale ale acionarilor pot fi ordinare sau extraordinare i se pot ine cu prezena acionarilor, prin coresponden (votarea are loc prin intermediul buletinelor de vot expediate acionarilor) sau sub form mixt (att cu prezena acionarilor, ct i prin coresponden). Persoanele, care convoac adunarea general a acionarilor, urmeaz s informeze despre inerea adunrii generale prin expedierea unui aviz fiecrui acionar, reprezentantului lui legal sau deintorului nominal de aciuni pe adresa indicat n lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general i prin publicarea acestuia n organul de pres indicat n statutul societii. Acionarul urmeaz s informeze persoana care ine registrul acionarilor despre toate schimbrile din datele sale, introduse n registru, inclusiv modificarea adresei. n cazul n care nu ai fost ntiinat, n modul stabilit, despre data, ora i locul inerii adunrii generale suntei n drept s atacai n justiie hotrrea luat de adunarea general a acionarilor. Consiliul societii este organul care reprezint interesele acionarilor n perioada dintre adunrile generale i, n limitele atribuiilor sale, efectueaz conducerea i controlul societii. Membrii consiliului societii se aleg de adunarea general a acionarilor. Numrul membrilor consiliului societii nu poate fi mai mic de 3 persoane. n societatea cu un numr de acionari i deintori nominali de aciuni mai mare de 50, consiliul societii va avea cel puin 5 membri. Organul executiv asigur ndeplinirea hotrrilor adunrii generale a acionarilor i a deciziilor consiliului societii. Organul executiv al societii dirijeaz ntreaga activitate a societii, cu excepia chestiunilor ce in de competena adunrii generale a acionarilor i a consiliului societii. Comisia de cenzori este organul, care exercit controlul activitii economico financiare a societii i se subordoneaz numai adunrii

generale a acionarilor. Membri ai comisiei de cenzori pot fi att acionarii societii, ct i alte persoane. Comisia de cenzori se alege pe un termen de la 2 la 5 ani. Acionarul este persoana care este proprietar a unei sau a mai multor aciuni ale societii pe aciuni. Aciunea este o valoare mobiliar, care atest dreptul proprietarului (acionarului) de a participa la conducerea societii, de a primi dividende, precum i o parte din bunurile societii, n cazul lichidrii acesteia. Achizitorul de aciuni se investete cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul nscrierii respective n registrul acionarilor sau n documentaia de eviden a deintorului nominal al valorilor mobiliare. Documentul care confirm dreptul de proprietate asupra aciunilor este extrasul din registrul acionarilor, eliberat de registratorul independent al societii.

12.2. Structura organelor de conducere n Societile pe Aciuni


In conformitate cu art. 7 al Legii cu privire la societile pe aciuni organele de conducere sunt: a) adunarea generala a acionarilor; b) consiliul directorilor sau consiliul observatorilor, denumit in continuare consiliul societii; c) organul executiv; d) comisia de cenzori sau cenzorul, denumita in continuare comisia de cenzori.

Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii exclusive: aproba statutul societatii in redactie noua sau modificarile si completarile aduse in statut, inclusiv cele ce tin de schimbarea claselor si numarului de actiuni autorizate spre plasare, de convertirea, denominalizarea, consolidarea sau impartirea actiunilor societatii; hotaraste cu privire la modificarea capitalului social; aproba regulamentul consiliului societatii, alege membrii lui si inceteaza inainte de termen imputernicirile lor, stabileste cuantumul retributiei muncii lor, remuneratiilor anuale si compensatiilor, precum si hotaraste cu privire la tragerea la raspundere sau eliberarea de raspundere a membrilor consiliului societatii; aproba regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei si inceteaza inainte de termen imputernicirile lor, stabileste cuantumul retributiei muncii lor si compensatiilor, precum si hotaraste cu privire la tragerea la raspundere sau eliberarea de raspundere a membrilor comisiei de cenzori; confirma organizatia de audit si stabileste cuantumul retributiei serviciilor ei; hotaraste cu privire la incheierea tranzactiilor de proportii; aproba clasele si numarul de obligatiuni autorizate spre plasare; examineaza darea de seama financiara anuala a societatii, aproba darea de seama anuala a consiliului societatii si darea de seama anualaa comisiei de cenzori; aproba normativele de repartizare a profitului societatii; hotaraste cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor societatii; hotaraste cu privire la modificarea tipului societatii, reorganizarea sau lichidarea ei; aproba bilantul de divizare, bilantul consolidat sau bilantul de lichidare al societatii; Adunarea generala a actionarilor, daca statutul societatii nu prevede altfel, de asemenea aproba: directiile prioritare ale activitatii societatii; modul de instiintare a actionarilor despre tinerea adunarii generale, precum si modul de prezentare actionarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunarii generale pentru a se lua cunostinta de ele; regulamentul organului executiv al societatii si deciziile privind numirea conducatorului acestuia sau incetarea inainte de termen a imputernicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retributiei muncii lui, remuneratiei si compensatiilor, privind tragerea lui la raspundere sau eliberarea de raspundere; darile de seama trimestriale ale organului executiv al societatii; hotaririle privind deschiderea, transformarea sau lichidarea filialelor si reprezentantelor, privind numirea si eliberarea din functie a conducatorilor lor.

Chestiunile exclusive ale adunarii generale ale actionarilor nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale societatii, iar celelalte chestiuni pot fi transmise spre examinare numai consiliului societatii in temeiul hotaririi adunarii generale a actionarilor. Consiliul societatii si atributiile lui Consiliul societatii reprezinta interesele actionarilor in perioada dintre adunarile generale si, in limitele atributiilor sale, exercita conducerea generala si controlul asupra activitatii societatii. Consiliul societatii este subordonat adunarii generale a actionarilor. Consiliul societatii are urmatoarele atributii exclusive: a) decide cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor; b) aproba valoarea de piata a bunurilor care constituie obiectul unei tranzactii de proportii; c) decide cu privire la incheierea tranzactiilor de proportii prevazute la art.83 alin. (1); d) incheie contracte cu organizatia gestionara a societatii; e) confirma registratorul societatii si stabileste cuantumul retributiei serviciilor lui; f) decide cu privire la marirea capitalului social in cazurile prevazute la art.43 alin.(2), precum si modifica in legatura cu aceasta statutul societatii; g) aproba prospectul de emisiune suplimentara de actiuni, rezultatele emiterii suplimentare de actiuni, precum si modifica in legatura cu aceasta statutul societatii; h) decide, in cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezerva si a celui suplimentar, precum si a mijloacelor fondurilor speciale ale societatii; i) face, la adunarea generala a actionarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale si decide cu privire la plata dividendelor intermediare; j) aproba fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului societatii; k) decide cu privire la aderarea societatii la asociatie sau la o alta uniune; l) decide in orice alte probleme prevazute de prezenta lege si de statutul societatii. Chestiunile ce tin de competenta consiliului societatii nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societatii, cu exceptia cazului prevazut la art.69 alin. (3). Consiliul societatii prezinta adunarii generale a actionarilor raportul anual cu privire la activitatea sa si la functionarea societatii, intocmit in conformitate cu legislatia cu privire la valorile mobiliare, cu statutul societatii si cu regulamentul consiliului societatii, precum si informatia privind remunerarea persoanelor cu functii de raspundere. Imputernicirile consiliului societatii nu pot fi delegate altei persoane. Daca consiliul societatii nu se infiinteaza sau imputernicirile lui au incetat, imputernicirile consiliului, cu exceptia celor de pregatire si desfasurare a adunarii generale a actionarilor, le exercita adunarea generala. Organul executiv al societatii (art.69). De competenta organului executiv tin toate chestiunile de conducere a activitatii curente a societatii, cu exceptia chestiunilor ce tin de competenta adunarii generale a actionarilor sau ale consiliului societatii. Organul executiv al societatii asigura indeplinirea hotaririlor adunarii generale a actionarilor, deciziilor consiliului societatii si este subordonat: a) consiliului societatii; si b) adunarii generale a actionarilor, daca aceasta este prevazut de statutul societatii. Daca consiliul societatii nu a fost infiintat sau imputernicirile lui au incetat, imputernicirile de pregatire si tinere a adunarii generale a actionarilor le exercita organul executiv al societatii. Organul executiv al societatii poate fi colegial (comitet de conducere, directie) sau unipersonal (director general, director). Activitatea organului executiv al societatii (1) Organul executiv al societatii functioneaza in baza legislatiei, statutului societatii si regulamentului organului executiv al societatii. (2) Conducatorul organului executiv al societatii este in drept, in limitele atributiilor sale, sa actioneze in numele societatii fara mandat, inclusiv sa efectueze tranzactii, sa aprobe statul de personal, sa emita ordine si dispozitii. (3) Sedintele organului executiv colegial al societatii se convoaca de conducatorul acestuia.

(4) La sedintele organului executiv colegial al societatii se incheie proces-verbal, care va fi semnat de conducatorul acestui organ si prezentat, dupa caz, consiliului societatii, comisiei de cenzori si organizatiei de audit ale societatii. (5) Organul executiv al societatii va prezenta trimestrial consiliului societatii sau adunarii generale a actionarilor darea de seama asupra rezultatelor activitatii sale. (6) Imputernicirile organului executiv al societatii pot fi delegate organizatiei gestionare in temeiul hotaririi adunarii generale a actionarilor si contractului de administrare fiduciara. (7) Organizatia gestionara a societatii nu poate fi persoana afiliata a societatii, a registratorului sau a organizatiei de audit a societatii. (8) Organizatia gestionara a societatii nu este in drept sa incheie cu societatea alte contracte, in afara de contractul de administrare fiduciara. Comisia de cenzori a societatii Comisia de cenzori a societatii exercita controlul activitatii economico-financiare a societatii si se subordoneaza numai adunarii generale a actionarilor. Atributiile, componenta numerica, modul de formare si de functionare a comisiei de cenzori a societatii se stabilesc de prezenta lege, de statutul societatii si de regulamentul comisiei de cenzori. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar. In cazul in care statul detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de autoritatile centrale de specialitate ale administratiei publice si/sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale. Membri ai comisiei de cenzori pot fi atit actionarii societatii, cit si alte persoane. Cel putin unul dintre membrii comisiei de cenzori trebuie sa fie persoana cu studii financiare, contabile sau de auditor . Activitatea comisiei de cenzori a societatii Comisia de cenzori a societatii exercita controlul obligatoriu al activitatii economico-financiare a societatii timp de un an. Controalele extraordinare ale activitatii economico-financiare a societatii se efectueaza de comisia de cenzori: a) din initiativa ei; b) la cererea actionarilor care detin cel putin 10% din actiunile cu drept de vot ale societatii; c) la hotarirea adunarii generale a actionarilor sau decizia consiliului societatii. Persoanele cu functii de raspundere ale societatii sint obligate sa prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv sa dea explicatii orale si scrise. In baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori intocmeste un raport. Raportul se semneaza de toti membrii comisiei de cenzori a societatii care au participat la control. Daca cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separata care se va anexa la raport. Rapoartele comisiei de cenzori a societatii se remit organului executiv si consiliului societatii, Raportul de activitate al comisiei se prezinta adunarii generale a actionarilor. Comisia de cenzori este in drept: a) sa ceara convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor in cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu functii de raspundere ale societatii; b) sa participe, cu drept de vot consultativ, la sedintele organului executiv si ale consiliului societatii, la adunarea generala a actionarilor. Imputernicirile comisiei de cenzori a societatii pot fi delegate organizatiei de audit in baza hotaririi adunarii generale a actionarilor sau contractului de audit.

12.3. Drepturile si aprarea drepturilor acionarilor


Dreptul de a participa la adunrile generale ale acionarilor Acionarul are dreptul s participe la adunarea general personal sau prin intermediul reprezentantului su autorizat. Membrii organului executiv i membrii comisiei de cenzori nu pot fi reprezentani ai acionarului. Reprezentarea acionarului i transmiterea mputernicirilor sale altei persoane se efectueaz n baza procurii. Procura de reprezentare a acionarului la adunarea general trebuie s conin date cu privire la acionar i reprezentantul su, precum i mputernicirile conferite. Procura poate fi autentificat de notar sau de administraia organizaiei de la locul de munc, de studii sau de trai al acionarului, iar pentru pensionari de organul de asisten social de la locul de trai. Termenul de valabilitate a procurii este de

cel mult 3 ani. Dac termenul nu este indicat n procur, ea este valabil timp de un an de la data ntocmirii. Procura n care nu este indicat data ntocmirii este nul. Acionarul are dreptul s-i schimbe reprezentantul su sau s refuze la serviciile acestuia la orice etap de pregtire i de desfurare a adunrii generale. n scopul micorrii cheltuielilor de deplasare la adunarea general a acionarilor, acionarii unei societi, locuitori ai unei comune, se pot asocia i delega prin procur un singur reprezentant, care ar apra interesele acestora n cadrul adunrii. Dreptul s aleag i s fie ales n organele de conducere ale societii Acionarii, care dein cel puin 5% din aciunile cu drept de vot ale societii, snt n drept s nainteze candidai pentru funciile de membri ai consiliului societii i ai comisiei de cenzori. Dac adunarea general ordinar anual se ine cu prezena acionarilor, acionarii menionai sunt n drept s prezinte, cu cel puin 20 de zile pn la data inerii adunrii generale ordinare anuale, cereri cu privire la propunerea de candidai pentru funciile de membri ai consiliului societii i ai comisiei de cenzori. Dac adunarea general ordinar anual a acionarilor se ine n form mixt, acionarii menionai sunt n drept s prezinte cererile cu privire la propunerea de candidai pentru funciile de membri ai consiliului societii i ai comisiei de cenzori numai pn la data de 10 ianuarie a anului urmtor celui gestionar. n cererea de nscriere a candidailor n lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea general a acionarilor, inclusiv n cazul propunerii candidaturii proprii, se indic numele i prenumele candidailor, alte date despre ei stabilite de legislaia n vigoare, clasele i numrul de aciuni care le aparin, precum i numele i prenumele (denumirile) acionarilor care au prezentat cererea, clasele i numrul de aciuni care le aparin. La aceast cerere se anexeaz acordul n scris al fiecrui candidat. Cererea menionat va fi semnat de toate persoanele care au prezentat-o i naintat consiliului societii. Hotrrea privind alegerea consiliului societii pe aciuni cu un numr de acionari de peste 50 se adopt prin vot cumulativ. Hotrrea privind alegerea membrilor comisiei de cenzori se adopt cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare. Dreptul la informare I. Dreptul de a lua cunotin de materialele pentru ordinea de zi a adunrii generale a acionarilor Societatea este obligat s acorde acionarilor posibilitatea de a lua cunotin de toate materialele pentru ordinea de zi a adunrii generale a acionarilor cu cel puin 10 zile nainte de inerea ei. Materialele ce urmeaz a fi prezentate acionarilor n cadrul pregtirii adunrii generale anuale a acionarilor sunt: a) lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general anual a acionarilor; b) darea de seam financiar anual a societii, darea de seam anual a consiliului societii i darea de seam anual a comisiei de cenzori a societii; c) raportul comisiei de cenzori a societii i/sau actul de control i raportul organizaiei de audit, precum i actele de control i deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activitii societii n anul gestionar; d) datele despre candidaii pentru funciile de membru al consiliului societii i membru al comisiei de cenzori a societii; e) propunerile pentru modificarea i completarea statutului societii sau proiectul statutului n redacie nou, precum i proiectele altor documente ce urmeaz a fi aprobate de adunarea general; f) datele despre proporiile i preurile medii ale tranzaciilor nregistrate n registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii pe fiecare lun a anului gestionar.

II. Dreptul de a lua cunotin i a obine copii de pe documentele societii, accesul la care este prevzut de lege, de statut i de regulamentele societii Societatea este obligat, la cerere, s prezinte acionarilor pentru iniiere urmtoarele documente: a) contractul de societate (declaraia de constituire a societii), statutul societii i toate modificrile i completrile operate n ele; b) certificatul de nregistrare de stat a societii; c) regulamentele societii, toate modificrile i completrile operate n ele; d) contractele cu registratorul, cu organizaia gestionar i cu organizaia de audit ale societii; e) procesele-verbale ale adunrilor generale ale acionarilor i buletinele de vot; f) procesele-verbale ale edinelor consiliului societii; g) lista membrilor consiliului societii, membrilor organului executiv i a celorlalte persoane cu funcii de rspundere ale societii; h) lista persoanelor interesate, indicndu-se datele prevzute la art.85 alin.(2) al Legii privind societile pe aciuni; i) prospectele de emisiune a valorilor mobiliare ale societii, toate modificrile i completrile operate n ele, precum i drile de seam cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare; j) datele privind volumele lunare i preurile medii ale tranzaciilor nregistrate n registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii; k) drile de seam financiare, statistice i de specialitate; l) rapoartele comisiei de cenzori, actele de control i rapoartele organizaiei de audit, actele de control i hotrrile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activitii societii; m) drile de seam anuale ale consiliului societii i ale comisiei de cenzori a societii; n) corespondena cu acionarii; o) alte documente prevzute de statutul sau de regulamentele societii. La cererea oricrui acionar societatea i va prezenta, contra plat, extrase i copii de pe documentele menionate i de pe alte documente prevzute de statutul i de regulamentele societii, cu excepia documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Cuantumul plii se stabilete de societate i nu poate depi volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, efectuarea copiilor de pe documente i pentru expedierea lor. III. Dezvluirea informaiei de ctre societatea pe aciuni Societile pe aciuni, care dup lege sunt obligate s dezvluie informaia despre activitatea sa, trebuie s publice pn la data de 10 aprilie a anului ce urmeaz dup anul de gestiune darea de seam anual n ziarul Capital Market sau organul de pres prevzut de statutul societii. Fondul de investiii este obligat s publice trimestrial darea de seam financiar i darea de seam specializat privind activitatea sa. De asemenea, este obligatorie publicarea informaiei cu privire la evenimentele i aciunile ce afecteaz activitatea financiar economic a societii. Acionarii trebuie s cunoasc organul de pres n care societatea i dezvluie informaia, pentru a-l urmri i a se informa despre activitatea corporativ i economico-financiar a societii. Dreptul de a primi dividende pe aciunile deinute Dividendul constituie cota-parte din profitul net al societii, care se repartizeaz ntre acionari n corespundere cu clasele i proporional numrului de aciuni care le aparin. Chestiunea privind achitarea dividendelor poate fi examinat numai n cazul nregistrrii de ctre societatea pe aciuni a profitului.

Hotrrea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea general a acionarilor la propunerea consiliului societii, iar decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societii. Dreptul acionarului de a-i ridica dividendele se pstreaz timp de trei ani de la data anunrii lor. Dreptul de a nstrina aciunile care i aparin, de a le pune n gaj sau n administrare fiduciar Acionarul societii poate vinde aciunile deinute prin intermediul bursei de valori. Cerina respectiv nu este obligatorie i acionarul poate nregistra tranzacia de vnzare-cumprare direct la registratorul societii n urmtoarele cazuri: 1 la schimbarea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare n urma succesiunilor i motenirilor; 1 la vnzarea sau cumprarea aciunilor de ctre persoane fizice, n cazul n care volumul cumulat al acestor tranzacii, ntr-o perioad de 12 luni, nu depete 1% din totalul aciunilor emise; 2 la efectuarea actelor cu titlu gratuit; 3 la efectuarea tranzaciilor conform prevederilor art.27 al Legii privind societile pe aciuni. Drepturi n aprarea intereselor acionarilor minoritari I. Dreptul de a cere rscumprarea aciunilor care i aparin Acionarul este n drept s cear rscumprarea aciunilor care i aparin dac: a) nu i s-a permis, fr temei legal, s participe la adunarea general a acionarilor la care s-a luat una din hotrrile: operarea n statutul societii a unor modificri ce limiteaz drepturile acionarilor, sau efectuarea de ctre societate a unei tranzacii de proporii, sau reorganizarea societii; b) el a votat mpotriva lurii unor astfel de hotrri i a cerut ca acest fapt s fie consemnat n procesul-verbal al adunrii generale i n lista acionarilor care au dreptul s cear rscumprarea aciunilor ce le aparin. Rscumprarea aciunilor societii se efectueaz la preul lor de pia. Termenul de depunere de ctre acionari a cererilor de rscumprare a aciunilor ce le aparin se stabilete n statutul societii i va fi de cel puin 2 luni de la data lurii de adunarea general a acionarilor a uneia din hotrrile nominalizate. Acionarul nu este n drept s cear rscumprarea aciunilor ce i aparin n cazul n care se ia hotrrea de lichidare a societii. Acionarii, care doresc s se retrag din societatea pe aciuni, trebuie: 11. S participe la adunarea general a acionarilor n cazul n care n ordinea de zi este inclus cel puin una din chestiunile: efectuarea de ctre societate a unei tranzacii de proporii (de ex: realizarea imobilului sau contractarea unui mprumut n valoare de peste 25% din activele societii potrivit ultimului bilan; efectuarea emisiei suplimentare de aciuni n valoare de peste 25% din capitalul societii); sau reorganizarea societii; 2. S se informeze referitor la preul de pia al aciunilor societii i, n cazul n care acesta le convine, s-i exprime votul contra pe chestiunile indicate mai sus cu meniunea respectiv n procesul verbal al adunrii i n lista acionarilor care au dreptul de a cere rscumprarea. II. Dreptul de a-i nstrina aciunile n cadrul ofertei tender desfurat n mod obligatoriu de ctre acionarul majoritar al societii Oferta tender efectuat obligatoriu de ctre acionarul majoritar (persoana care deine, individual sau mpreun cu persoanele afiliate, mai mult de 50% din numrul total de aciuni cu drept de vot ale societii) de multe ori este unica posibilitate pentru acionarii minoritari s-i vnd aciunile pe care le dein. n cadrul ofertei tender cumprrtorul (ofertantul) public oferta (informaia privind condiiile de cumprare) n ziarul Capital Market i ntiineaz acionarii prin scrisori. n cazul n care preul oferit convine acionarului, el urmeaz s se adreseze brokerului indicat n ofert. Oferta tender obligatorie se efectueaz de ctre acionarii majoritari o singur dat. Pentru a nu pierde posibilitatea de a realiza aciunile n cadrul ofertei tender, este important ca acionarii s urmreasc materialele referitoare la societate, publicate n pres i primite prin pot.

Important! Pn la efectuarea ofertei tender obligatorii, proprietarul a mai mult de 50% din aciunile cu drept de vot ale societii, mpreun cu persoanele sale afiliate, are dreptul la vot la adunarea general a acionarilor n limita a 25% din aciunile cu drept de vot ale societii. Dreptul de a primi o parte din bunurile societii n cazul lichidrii ei La lichidarea societii bunurile rmase dup achitarea cu creditorii se distribuie de ctre comisia de lichidare ntre acionari n urmtoarea ordine: a) n primul rnd, se achit plile pe aciunile ce urmeaz a fi rscumprate; b) n al doilea rnd se pltesc dividendele pe aciunile prefereniale anunate, dar nepltite i valoarea de lichidare a acestor aciuni; c) n al treilea rnd, se achit plile pe aciunile ordinare. Pe lng drepturile nominalizate, acionarii care dein cel puin 5% din aciunile cu drept de vot ale societii au dreptul: a) s introduc chestiuni n ordinea de zi a adunrii generale anuale a acionarilor; b) s propun candidai pentru membrii consiliului societii i ai comisiei de cenzori; c) s adreseze instanei judectoreti cerere n vederea lichidrii societii dac, n cursul a dou i mai multe adunri generale, acionarii nu au ales consiliul societii; d) s cear convocarea edinei extraordinare a consiliului societii. Acionarii care dein cel puin 10% din aciunile cu drept de vot ale societii, pe lng drepturile prevzute anterior au dreptul: a) s cear stabilirea costului plasrii aciunilor societii, n temeiul raportului organizaiei de audit sau al altei organizaii specializate ce nu este persoan afiliat a societii; b) s cear efectuarea de controale extraordinare ale activitii economico-financiare a societii; c) s adreseze instanei judectoreti cerere de reparare a prejudiciului cauzat societii de persoanele cu funcii de rspundere n urma nclcrii intenionate sau grave de ctre acestea a prevederilor legislaiei. Acionarii care dein cel puin 25% din aciunile cu drept de vot ale societii, pe lng drepturile prevzute anterior au dreptul s cear convocarea adunrii generale extraordinare a acionarilor n modul stabilit Legea privind societile pe aciuni i de statutul societii. Pentru acionarii, a cror aciuni (active) sunt administrate de ctre companiile fiduciare, este important de tiut c: 1 cmpaniile fiduciare snt obligai s informeze clientul despre situaia contului acestuia nu mai rar dect odat pe an ; 2 n cazul n care clientul nu este satisfcut de modul de administrare a activelor sale, acesta poate s solicite rezilierea contractului de administrare fiduciar cu compania respectiv i, ca urmare, s devin acionar nemijlocit al societii pe aciuni; 3 cererea de reziliere a contractului trebuie adus la cunotina administratorului fiduciar cu cel puin o lun nainte de data rezilierii contractului.