ROLUL CADRELOR DIDACTICE ÎN INTEGRAREA SOCIALĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂŢI

Copilul cu dizabilităţi are nevoie, ca orice alt copil, să simtă iubirea, atenţia si grija părinţilor lui, a întregii familii. El are nevoie de siguranţă si protecţie, de îngrijire fizică, de încurajare pentru a învăţa si practica deprinderi pentru obţinerea unei minime autonomii si autocontrol, are nevoie de apreciere în general si de valorizare pentru orice mic progres pe care-l face. Copiilor cu dizabilităţi le poate fi redat dreptul de a face parte si de a fi valorizaţi în comunitatea lor, fiind promovate atitudinile de acceptare, nediscriminare, respectare a drepturilor lor. Din această perspectivă, problema nu mai este a copiilor, ci devine o provocare pentru comunitate de a reusi să ofere acestor copii condiţiile optime de protecţie, participare si dezvoltare. Procesul de recuperare si reabilitare a copiilor cu dizabilităţi nu vizează numai aspectele medicale si sociale, ci si interventiile cadrului didactic in scopul prevenirii esecurilor nesatisfacatoare la invatatura. Activitatea de prevenire constă în primul rând în activarea în timp util a resurselor existente, respectiv a resurselor personale ale copilului si ale familiei, a resurselor de cooperare ale instituţiilor pentru a evita o dezvoltare deficitară a copilului cu dizabilităţi, precum si pentru a evita apariţia unor evenimente nedorite. Programele cu caracter preventiv trebuie să vizeze: a. Constientizarea eterogenităţii presupuse de activităţile de prevenire - activităţile de prevenire se pot realiza la nivel intrapersonal, interpersonal sau interinstituţional, însă indifferent de nivelul la care acestea se realizează, copilul trebuie să constituie elementul central, de referinţă al oricărui tip de demers. b. Orientarea către punctele forte ale copilului - intervenţiile trebuie să se bazeze pe punctele forte ale copilului, capacităţile copilului trebuie stimulate, resursele acestuia valorificate. c. Orientarea realistă către ceea ce este realizabil - nu sunt suficiente numai cunostinţe pur teoretice, ci este nevoie de o orientare realistă către ceea ce este posibil, realizabil în mod individual cu fiecare copil în parte; există o multitudine de căi si modalităţi de intervenţie, dar trebuie urmate numai cele mai potrivite pentru fiecare copil în parte, cele care au cea mai mare sansă de reusită. d. Individualizarea si totodată integrarea în clasa de elevi si în comunitatea scolară, care se bazează pe următoarele criterii:

Abordarea scolii din perspectivă sistemică  există o permanentă interacţiune între mediul scolar si sistemul copil . publice sau private).  unităţile scolare sunt interconectate la un sistem de instituţii care au un rol semnificativ pentru evoluţia copilului. Activităţile de prevenire în lucrul cu copii cu dizabilităţi din punctul de vedere al cadrelor didactice:  sunt centrate în special asupra resurselor necesar a fi activate pentru a preveni evoluţia individuală nesatisfăcătoare. la nevoile specifice aleacestuia. instituţionale de calitate între grădiniţă si scoală prin informarea despre noile date din domeniul pedagogiei speciale. Aceasta s-ar putea regăsi în cadrul unei colaborări formale.  ărirea sentimentului propriei valori a copilului (respectului de sine al copilului).  sunt planificate si organizate.  necesitatea existenţei unor proiecte concrete de prevenire si propuneri de integrare la nivelul comunităţii scolare. Niveluri ale activităţilor de prevenire. spre exemplu. Strategiile de prevenire în activitatea cadrelor didactice vizează:  Dezvoltarea abilităţilor sociale ale copilului. crearea unei reţele instituţionale cu proiecte pilot de prevenire în care să fie incluse si inspectoratele scolare ..familie. Prevenirea secundară presupune elaborarea si implementarea de programe de prevenire pentru grupurile de risc.  ţii dificile cu care se poate confrunta copilul si sprijinirea acestuia în identificarea modalităţilor adecvate de a le depăsi. stimulare diferenţiată după derularea unor screening-uri pentru stabilirea   . cu sprijin psihopedagogic si asistenţă socială primite din exteriorul unităţii de învăţământ.  respectarea si promovarea drepturilor copilului. implementarea unui diagnostic diferenţiat. mai ales în cazul copilului cu dizabilităţi. secundară si terţiară  Prevenirea primară este o măsură generală de intervenţie pedagogică. a preveni înseamnă în primul rând a coopera. medicale etc.  Abordare si stimulare individuală a copilului. e.  corelarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice cu aspectele individuale specifice de dezvoltare ale copilului cu dizabilităţi.  diferenţierea sarcinilor scolare pentru copilul cu dizabilităţi la nivel de curriculum siprogramă scolară.  reprezintă un domeniu central de cooperare al scolii cu instituţii prestatoare de servicii specializate (de recuperare.raportarea permanentă la individualitatea si personalitatea copilului. de obicei la iniţiativa si cu sprijinul material al acestora. dar si la nivelul metodologiei didactice. Prevenirea primară.  sunt în mod tradiţional mai puţin tematizate de cadrele didactice (în special cele din învăţământul prescolar si primar).

sistemul de sănătate si serviciile de evaluare complexă a copilului ale direcţiilor judeţene. în asa fel încât aceasta să aibă efectele scontate. ci să dispună si de o bază teoretică adecvată.datorită unor dizabilităţi. etc. Efortul presupus si efectele unor programe de prevenire trebuie să fie comparate cu situaţia rezultată în cazul neimplementării unor astfel de programe. În structurarea propriilor intervenţii cu caracter preventiv. dar competenţele lor sunt delimitate expres în situaţia copiilor cu dizabilităţi. evaluând modul în care obiectivele au fost atinse. însă în acest caz succesul este mai degrabă fortuit. informează si formează elevii ţinând cont de anumite principii. urmăreste atingerea unor obiective pedagogice cu ajutorul unor metode si mijloace stiinţifice. Intervenţia preconizată trebuie să se bazeze nu numai pe date empirice. conform resurselor de care dispun si a specificităţii deficienţelor pe care le au. din echipele mobile sau din centrele de recuperare Prevenirea în domeniul psiho-pedagogiei speciale are predominant rolul de a sprijini elevii care.  Pentru planificarea activităţii de prevenire este necesară o cunoastere realistă a resurselor materiale si de personal care pot fi activate. Având în vedere importanţa pregătirii scolare pentru copiii cu dizabilităţi si situaţiile în care scolarizarea este mai dificil de realizat. cantitatea si dimensiunile intervenţiilor recuperatorii organizate de diferite instituţii. emoţional-afective. Prevenirea secundară presupune o colaborare mai puternică între cadrele didactice din scoala de masă si personalul de specialitate din centrele de recuperare. fiind necesar un efort permanent de dezvoltare profesională din partea acestora. În unele cazuri si în anumite limite se poate acţiona empiric ajungându-se chiar la rezultate pozitive. nu pot să realizeze progrese scolare corespunzătoare în scolile de masă. care oferă puncte de sprijin pentru acţiune.  expectaţiile mediului social Scoala reprezintă un sistem cu inerţie relativ mare de răspuns.să obţină rezultate acceptabile. care este direcţionat preponderant în îndeplinirea sarcinilor specifice : organizează experienţele de învăţare ale elevilor. cadrele didactice trebuie să aibă în vedere câteva dintre standardele generale menţionate de literatura de specialitate:  Prevenirea se poate realiza numai plecând de la cunostinţe suficiente si precise despre natura si gradul de handicap. Cadrele didactice pot interveni pe multe planuri. prevenirea dobândeste o dimensiune decisivă În activitatea de prevenire desfăsurată la nivelul unităţilor de învăţământ trebuie luate în considerare trei elemente:  resursele individuale (biofiziologice. sociale si culturale). În mod obisnuit. despre calitatea.nivelului de dezvoltare al limbajului copiilor si a comunicării în general. activitatea desfăsurată în scolile de masă nu este orientată către realizarea unor programe de recuperare. examinare amănunţită în vederea scolarizării. .  resursele si condiţiile de mediu (materiale. Realismul planificării reprezintă modalitatea optimă de evaluare în situaţia în care se ţine cont de:  gradul în care acestea sunt implementabile.  Factorii care conduc la apariţia unei anumite disfuncţionalităţi trebuie să fie bincunoscuţi si analizaţi. motivaţionale). rezultate din experienţa profesională.  Prevenirea terţiară ca activitate pedagogică specială destinată copiilor cu dizabilităţi – este realizată de cadrul didactic numai în colaborare cu profesorul de susţinere si/sau cu personalul specializat existent în scoală.

 Prevenirea instituţionalizării si a instituirii măsurilor de protecţie specială.  dezvoltarea unui set de metode de intervenţie (de acţiune directă). calitatea si cantitatea diagnosticelor care preced scolarizarea.  Prevenirea comportamentelor nesănătoase (obiceiuri alimentare gresite. exploatare prin muncă. costurile presupuse de implementarea lor. pot induce efecte negative. Tipuri de programe de prevenire realizate în mediul scolar  Prevenirea apariţiei comportamentelor si atitudinilor de discriminare si marginalizare. sexual. motivaţia la învăţătură. componentele de proces . metodele pedagogice promovate prioritar.  modificări ale modalităţilor de intervenţie si. . atenţia.  Variabile instituţionale . standardele curricular Gradul de eficienţă a intervenţiei preventive este cu atât mai ridicat cu cât aceasta este mai puţin o acţiune singulară.  Variabile ale mediului familial . a structurilor de cooperare cu alte persoane sau instituţii implicate. gradul de dezvoltare al limbajului. televizor). condiţiile de locuit. necooperativ sau chiar opoziţional al părinţilor – au o influenţă directă si puternic negativă asupra intervenţiei preventive.  Măsurile de intervenţie se structurează individual sau pentru grupuri-ţintă bine definite. dacă este cazul. în funcţie de competenţele specifice ale acestora. frica de scoală. cum ar fi sărăcia. fiind importantă adecvarea metodologică la problematica identificată. cunostinţele generale.  Prevenirea abuzului de mijloace media (computer. calitatea lecţiilor. interesele.  dezvoltarea unui concept metodologic. Dacă unele componente familiale structurale. stilul de educaţie si modelele de interrelaţionare în familie. climatul din scoală.  acumularea de cunostinţe suficiente legate de problematica respectivă si despre grupulţintă care este avut în vedere. cogniţia.  gradul de acceptare socială a unor astfel de măsuri. materialul didactic folosit. capacitatea de concentrare.nivelul de instrucţie si condiţia material-financiară a părinţilor.  aplicarea în practică.etc. spontană si este mai degrabă inclusă într-un ansamblu de acţiuni.  Prevenirea consumului abuziv de substanţe nocive sau ilegale.  reevaluarea periodică.abilităţile intelectuale ale copilului.  Prevenirea violenţei. Etapele programelor de prevenire vizează:  stabilirea obiectivelor si a tipurilor de prevenire avute în vedere. întrun program de prevenire.educativ:  Variabilele personale . după o analiză atentă si diferenţiată a acesteia Prevenirea trebuie să ţină cont si de o serie de variabile. traffic etc) si a neglijării.spre exemplu comportamentul dezinteresat. care interacţionează în procesul instructiv. comportamentul cadrului didactic. a diferitelor tipuri de abuz (fizic. gândirea. comportamentul social.conceptele de predare.). indicatorii somatici si parametrii de dezvoltare fizică. sedentarism.

Programe organizate de scoală pentru sprijinirea părinţilor Una dintre misiunile unităţilor de învăţământ este aceea de a oferi sprijin direct familiilor cu copii cu dizabilităţi. includerea în programe de tip scoală după scoală etc. referitoare la modul în care se poate eficientiza procesul de educaţie – sedinţe cu părinţii.  Pe de altă parte. realizate de cadrul didactic în mediul şcolar. Cadrele didactice implicate în procesul de instruire si educare a copilului cu dizabilităţi cooperează cu părinţii în scopul stabilirii unor programe de sprijin specifice. discuţii individuale cu părinţii copilului. prin programe de formare autorizate). eventual chiar de absolvire a unei forme de scolarizare pentru adulţi (în sfera formării continue a adultului.  Informarea părinţilor despre aspectele de învăţare specifice diferitelor stadii de dezvoltare a copilului si deficienţelor si prezentarea de modalităţi concrete de acţiune ale părinţilor  Programe de formare a părinţilor. respectiv de lărgire a sferei lor de cunostinţe generale.profesor de sprijin. Prevenirea tulburărilor de scris-citit (dislexii. itinerant.  Identificarea timpurie si prevenirea tulburărilor (dificultăţilor) de învăţare (în special în faza de trecere de la grădiniţă la scoală). cadrele didactice se pot implica. Competenţele cadrelor didactice în domeniul prevenirii includ si implicarea familiei în actul pedagogic si transferul către părinţi a abilităţilor pe care acestia le au în dezvoltarea de măsuri de intervenţie individuale. Organizează activităţi de timp liber axate pe prevenire Competenţe de comunicare si consiliere Informează conducerea scolii si alte instituţii responsabile cu privire la evoluţia scolară a . persoane cu atribuţii de asistenţă socială) în evaluarea nevoilor concrete ale copilului si familiei si în identificarea modului în care unităţile de învăţământ pot contribui la asigurarea anumitor servicii specifice . a sarcinilor scolare în general. Competenţele specializate ale cadrelor didactice     Competenţe profesionale Realizează acţiuni de prevenire prin structurarea intervenţiilor la clasă de o manieră adecvată Propun si implementează modificări de curriculum pentru a permite introducerea unor elemente de prevenire. disgrafii) si de calcul matematic (discalculii). Modalităţi concrete prin care familia şi scoala pot colabora  Recomandări concrete. alături de reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale (asistenţi sociali. prin realizarea de vizite la domiciliu. în funcţie de specificitatea grupului de copii (clasei de elevi) cu care lucrează. Câteva modele de programe care pot fi iniţiate la nivelul unităţilor de învăţământ pentru sprijinirea părinţilor:  Programe de instruire pentru părinţi destinate însusirii unor deprinderi (abilităţi) de lucru cu copilul pentru a-l sprijini în efectuarea temelor.

putem determina un inventar detaliat al competenţelor specifice. cu priorităţi pe termen scurt si mediu. etc.   Competenţe de lucru în echipă Iniţiază. a programelor scolare. distingem: Cadru didactic (educatori.  Consiliază copilul cu dizabilităţi si familia acestuia. în funcţie de competentele. în parteneriat cu alţi specialisti. Implicarea în propria dezvoltare profesională si formarea unui stil propriu de acţiune educaţional-recuperativă. învăţători. precum si la elaborarea programului de intervenţie personalizat. programelor de intervenţie personalizată. pe baza analizei situaţiei existente în scoală. în colaborare cu învăţătorul/profesorul clasei. fie pentru un grup de copii cu dizabilităţi informarea comunităţii cu privire la problemele copiilor cu cerinţe educative speciale. în funcţie de responsabilităţile pe care fiecare specialist le are în asigurarea dreptului la o formă de educaţie adecvată a copilului cu dizabilităţi. a materialelor didactice si a metodelor didactice adaptate pentru intervenţia pe lângă copilul cu dizabilităţi evaluarea programelor curriculare si realizarea adaptării curriculare pe ariile deficitare. modul de organizare a programului de după-masă al copilului. preferinţele si de dificultăţile copilului. cu privire la integrarea acestora în învăţământul de masă. în promovarea principiilor educaţiei incluzive si nediscriminatorii a copiilor cu cerinţe educative speciale. cât si în activităţile libere cu copiii cu dizabilităţi Adaptarea si accesibilizarea grupei sau a clasei la nevoile identificate ale copiilor cu dizabilităţi Implicarea copilului si a familiei în derularea planului educaţional individual si în viaţa comunităţii scolare. Profesorii de sprijin/sau profesorii itineranţi   utilizarea instrumentelor pentru diagnoză si prognoză si a testelor pedagogice.copilului cu dizabilităţi. Particularizând în funcţie de specializarea profesionistilor care intervin în actul educaţional al copilului cu dizabilităţi. cu privire la implicarea diferitelor instituţii în sprijinul programelor de integrare. elaborarea si implementarea activităţilor de intervenţie educaţională recuperatorie fie individual. profesori):     Utilizarea diferitelor modalităţi practice de intervenţie psihopedagogică atât în practica scolară. Sensibilizează alte instituţii si organizaţii pentru participarea la diferite programe de prevenire. Astfel.   .). programe specifice de prevenire.  Oferă familiei posibilitatea de a se familiariza cu metode si tehnici de lucru cu copilul accesibile acesteia (spre exemplu forme de ajutor pe care familia le poate acorda în pregătirea lecţiilor.

fiind deosebit de importantă pentru a se evita discriminarea sau marginalizarea acestuia. centre logopedice. în colaborare cu cadrele didactice. copil si părinţi este baza unei colaborări de succes. în conformitate cu dezvoltarea copilului. fie că sunt vizaţi copiii cu dizabilităţi sau cei fără probleme specifice. etc. comisii de expertiză. În cazul comunicării si consilierii realizate de către cadrele didactice cu părinţii si copilul. în colaborare cu familia si cu cadrele didactice. scoala are un rol central. existând însă o sumă de elemente de diferenţiere specifice copilului cu dizabilităţi determinate de natura si gradul dizabilităţii. pentru a creste gradul de integrare socială si scolară. . evaluarea periodică a progreselor realizate de elevi si reproiectarea activităţii de intervenţie   Psihopedagog/psiholog    asigurarea prevenirii sau diminuării factorilor care determina tulburări comportamentale.). în scopul identificării tuturor factorilor care au influenţat negativ evoluţia limbajului si a comunicării copilului. profesională si a carierei elevilor. formularea diagnosticului si prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat. reprezintă premise dezvoltării maximului de potenţial al copilului. În această situaţie. iar o relaţie bună între cadrele didactice. orientarea părinţilor spre servicii care nu sunt de competenţa sa (ex. respectiv familia lui. cabinete medicale. regulile si dinamica internă sunt comune.Profesor logoped/Logoped  înregistrarea copiilor cu tulburări de limbaj în fisele de depistare avizate de directorul unităţii în care s-a făcut depistarea examinarea complexă logopedică si psihopedagogică a copiilor luaţi în corectare. comportamente de risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor si procedeelor specifice propune si organizează programe de orientare scolară. O bună comunicare între scoală si copilul cu dizabilităţi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful