Sunteți pe pagina 1din 856

GRATIS

Isus Hristos este acela$i ieri


$i azi $i @n veci. (Evrei 13:8)

SCUMP} GOLGOTA
CNT}RI CORALE CRE&TINE

n El avem r{scump{rarea, prin


s@ngele Lui, iertarea p{catelor...
(Efeseni 1:7)

n nimeni altul nu este m@ntuire: c{ci nu


este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor,
@n care trebuie s{ fim m@ntui<i. (Fapte 4:12)

CHICAGO, 1997
EDITURA SPERAN>A PEREGRINULUI

SCUMP} GOLGOTA
C@nt{ri corale cre$tine

- 1997
Toate drepturile rezervate
Dreptul de autor compozitori, textieri (versificatori sau traduc{tori) precum $i cel al
celor ce au f{cut armoniz{ri sau aranjamente muzicale este reglementat $i rezervat conform
legilor @n vigoare.
#n ce prive$te alc{tuirea acestei c{r<i, a$a cum au f{cut @nainta$ii no$tri care au considerat
c@ntarea cre$tin{ ca fiind inspirat{ de Duhul Sf@nt vestind prin armoniile imnurilor de laud{ $i
de sl{vire Cuv@ntul lui Dumnezeu $i Evanghelia m@ntuirii noastre prin Domnul Isus Hristos am
r{spuns la @ndemnul Sfintelor Scripturi de la Isaia 55:1, unde avem chemarea: Voi to<i cei @nseta<i, veni<i la ape, chiar $i cel ce nare bani! Veni<i $i cump{ra<i bucate, veni<i $i cump{ra<i vin
$i lapte, f{r{ bani $i f{r{ plat{!
A$adar, cartea aceasta este menit{ a fi distribuit{ @n mod gratuit tuturor adun{rilor $i bisericilor cre$tine, pe unde va ajunge cu excep<ia celor @nvrednici<i de Dumnezeu s{ contribuie
la acoperirea costurilor de retip{rire $i difuzare, f{r{ a avea @n vedere vreun profit comercial.
Mul<umim tuturor celor ce $i-au dat asentimentul la @ntocmirea acestei c{r<i: caselor de editur{ $i compozi<ie, compozitorilor, textierilor, celor ce au f{cut armoniz{ri sau aranjamente muzicale, precum $i tuturor celor ce ne-au trimis caiete muzicale $i partituri. Dumnezeu s{ le r{spl{teasc{ osteneala.
#n alegerea con<inutului acestei lucr{ri, am folosit ca surs{ urm{toarele fascicole $i c{r<i, @n
ordine alfabetic{: Aleluia!, Baptist Hymnal (Imnurile Bapti$tilor), C@nt{rile Armoniei, C@nt{rile Betaniei, C@nt{rile Credin<ei, C@nt{rile Evangheliei (trei edi<ii), C@nt{rile Slavei, C@nt{rile
Triumfului, Harfa Copiilor, Harfa Corului Cre$tin, Harfa Evangheliei, Imnurile Credin<ei,
Imnuri Evanghelice, Imnurile Speran<ei (vol. 5, 6 $i 10), Living Hymns (Imnurile Vie<ii), Pe
Drumul Credin<ei $i Sunetele Evangheliei.
Citatele biblice apar<in traducerii @n versiunea lui Dumitru Cornilescu. #n general, <in@nd cont
totu$i $i de preferin<a textierilor, @n cazul cuvintelor proprii, am ales scrierea fonetic{ (Betleem,
Cristos, Ghe<imani, etc.) @n favoarea celei etimologige (Bethlehem, Hristos, Ghetsimani, etc.). De
asemenea, din considerente estetice, pentru a evita comprimarea sau @nghesuirea cuvintelor cu silabe
mai lungi, am folosit cu generozitate apostroful @n locul cratimei (liniu<a de unire).
Iovan Miclea

Corectura: Florea Burc{


Redac<ia:

Iovan Miclea
Puiu Cocian

Bun de tipar: 16 mai, 1997


Tiraj: 1000 de exemplare

Editura Speran<a Peregrinului

Precuv@ntare
Psalmistul David spunea: C@nta<i, c@nta<i @n cinstea Domnului! Iar apostolul Pavel
are @ndemnul: Vorbi<i @ntre voi cu psalmi, cu c@nt{ri de laud{ $i cu c@nt{ri duhovnice$ti...
Poporul lui Dumnezeu are c@nt{ri minunate de pream{rire a Domnului. Muzica este graiul
sufletului @n adorarea Creatorului. C@nd a creat Dumnezeu p{m@ntul, la @nceput, stelele dimine<ii izbucneau @n c@nt{ri de bucurie $i fiii lui Dumnezeu scoteau strig{te de bucurie. Avea
dreptate cine spunea c{ muzica e graiul @ngerilor. Iar la cap{tul cel{lalt al timpului, @n noua
crea<ie a Paradisului ceresc, oastea r{scump{ra<ilor se va uni cu oastea @ngerilor @ntr-o c@ntare nou{, c@ntarea biruin<ei Mielului. P@n{ atunci @ns{, ca popor al Domnului, c@nt{m c@ntarea iubirii noastre pentru Cel care &i-a dat via<a pentru noi $i ne-a r{scump{rat cu s@ngele
Lui. E adora<ia sufletului nostru pentru Preaiubitul $i Regele vie<ii.
Cartea Psalmilor era numit{ cartea laudelor lui Israel. Din experien<ele $i luptele vie<ii, credincio$ii S{i $i-au ridicat glasul c{tre Domnul @n c@nt{ri de o frumuse<e rar{. Iat{ $i
aici, @n aceast{ colec<ie de c@nt{ri, o carte a laudelor Domnului.
La Psalmul 22:3, este scris: Totu$i Tu e$ti Cel Sf@nt, $i Tu locuie$ti @n mijlocul laudelor lui Israel. Copiii lui Dumnezeu au avut @ntotdeauna c@nt{ri de sl{vire a Numelui lui
Dumnezeu, @n orice condi<ii uneori @n valea suferin<elor $i a @ncerc{rii, sau alteori pe culmile @nsorite ale desf{t{rii $i bucuriei m@ntuirii ei au c@ntat Domnului aduc@ndu-I ca laud{
jertfa buzelor sau prinosul unei inimi pline ca un pahar ce d{ peste el. De$i @n temni<{ $i cu
picioarele @n butuci, Pe la miezul nop<ii, Pavel $i Sila se rugau $i c@ntau c@nt{ri de laud{
lui Dumnezeu... (Fapte 16:25) C@nd regele David a suit chivotul lui Dumnezeu, David $i
toat{ casa lui Israel c@ntau @naintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de
chiparos, cu arfe, cu l{ute, cu timpane, cu fluere $i cu <imbale. (2 Samuel 6:5)
Cei ce trec pe la Golgota $i @n<eleg pre<ul depus acolo pentru m@ntuirea noastr{, nu pot
s{ nu c@nte Domnului. E c@ntarea spontan{ a unei inimi predate, a st{rii binecuv@ntate de a
fi un copil al lui Dumnezeu. C@nt{rile din cartea aceasta, compuse de fra<ii no$tri unii cu
mult{ preg{tire muzical{, al<ii cu mai pu<in{, dar folosi<i de Dumnezeu sunt c@nt{rile noastre, unele mai vechi $i altele mai noi. Inspira<ia divin{ din aceste imnuri de laud{ se poate
vedea $i din faptul c{ @nal<{ Numele Domnului Isus Hristos.
Fie c@nt{rile acestea expresia bucuriei noastre c{ suntem copii ai Domnului, c{ ne preg{tim pentru @nt@lnirea cu El, $i suntem aici @ntr-o repeti<ie a c@nt{rilor pe care le vom c@nta
@n slav{ @n marele cor al celor sp{la<i @n s@ngele Mielului, pentru gloria Lui, a Celui care la
Golgota &i-a dat via<a ca pre< de r{scump{rare pentru noi. Sl{vit s{ fie Domnul!

Pastori: Mar<ian Cocian $i Dr. Alexa Popovici

DIN SUMAR
Cuprinsul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840
Index tematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848
Dumnezeu, Tat{l nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848
Dragostea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848
Dumnezeu Fiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na$terea Domnului Isus Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intrarea @n Ierusalim (Florii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suferin<ele $i moartea Domnului Isus Hristos . . . . . . . . . . . . . . . .
nvierea Domnului Isus Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harul Domnului Isus Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plin{tatea Domnului Isus Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venirea Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

848
848
848
848
848
849
849
851

Duhul Sf@nt (Rusaliile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849


C@nt{ri ocazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La binecuv@nt{ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La botez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cununii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

849
849
849
849

C@nt{ri pe alte teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Casa, ziua $i Cartea Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemare la m@ntuire $i veghere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n lucrul Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laud{ $i @ndemnare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M@ng@iere $i @ncredere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patria cereasc{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predare $i consacrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Psalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rug{ciuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trecerea anilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umblarea cu Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Via<a de biruin<{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

849
849
849
849
850
850
850
850
851
851
851
851
851

C@nt{ri pe forma<ii muzicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pentru cor b{rb{tesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pentru cor de femei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

851
851
851
852

Glosar de termeni muzicali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852


Termeni de mi$care (Tempo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852
Termeni de intensitate $i interpretare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852

1. SCUMP} GOLGOTA
Avis B. Christiansen
Valentin Popovici

#
& 43

Lance B. Latham

.. #

1. V{d cru - cea lui I - sus la


2. G{ - sesc bi - ru - in - <{ @n
3. Spe - ran - <e - le @n - tre - gii

? # 43 .
.
#
&

loc pe veci @n cer mi-a dat.


pa - cea o pri - mesc @n dar.
pot in - tra @n ce - ruri sus.

? # ..
J
#
&


J
j

..

Gol - go - ta, Eu voi sta ve$- nic la um - bra Ta!

ta,

?#

sf@n- t{


J J

. j
.

j j

j

j j


J J

Scum - p{ Gol- go -

.. .
j j

.

J
. J

Gol - go - ta,

Scum - p{ Gol- go - ta, sf@n- t{

j .. j . j .
.
..


? # J J
j j
#

&

j
..

A - co - lo I - sus prin moar - tea Sa, un


La cru - ce po - va - ra mea o
las $i
Prin s@n - ge - le Lui v{r - sat pe lemn, eu

. j
.
.
Refren
#
j
& . j j . .

.
.
.
? #

Gol - go - ta, Iz - vo - rul de


@n - cer - c{ri, Pri - mesc m@n - g@ ve$ - ni - cii #n
cru - cea lui

j

. . j

. #

har mi - nu - nat,
ie - re
$i har,
I - sus le-am pus:

j
..

I - sus

j ..

.
.

a pl{ - tit vi - na mea.

..
J

..
J

..

2. TAT}L NOSTRU
Ciprian Porumbescu

,p
j. r ..
n
J R

b
4
b
& b b 4 ..

Ta - t{l nos - tru ca - re - le e$ti @n cer

.. j
3

sfin - <eas - c{- se nu- me- le

..
J

r
.
? b b b 44 .. Jj. R . , p
b
U

b
b

b
.
&
n .
3

T{u,

? bb b
b

Sfin- <eas- c{ - se nu- me- le T{u.

. n n

J n . u

.
Vi- e- mp{- r{- <i

- a

.

p

j
b b b j

b
&
. n

b n ..

n
J . J

Ta,

fa- c{- se vo

- ia

Ta

pre- cum @n

cer $i pe p{-


n
? b b b J . n n .. J
b

U
U
b
.. j. r

& b b b n ..
J R
3

m@nt.

Solo
.p 3

? b b b .. j j j
b
. j
u

P@i - nea noas - tr{ cea de

..
.

j. r
J R

Pre- cum @n cer $i pe p{ - m@nt

j r
r
j
r
r
r
j
j
j
b
j
r
b

.
& b b . J n .. .. . n ..
pj

toa- te zi - le - le,

j
.

? bb b J
b
J

p@i - nea noas - tr{ cea de toa-te zi - le - le d{ - ne-o

p .

.
J R

.
.

.
.
. .

J R R R R J J
J R

b b b n .. n n . n n n b .. n
b
&
#
J
J
U
.

Duet dolce

no - u{ as - t{zi,

j
j

&i ne iar - t{ gre- $e - li - le noas - tre pre-

.. ..
J
? bb b

u . n n n b
b
.. n
.. j ..

&
#

J J
3

j .. J

cum $i noi ier- t{m gre- $i- <i - lor no$- tri, &i nu ne du- ce pe noi @n is -

& b

ci
ne m@n - tu
tutti
. Jj

f
w , w

w

.. n ..

pi - t{,

?b

& b

ie$ - te

?b

de

cel

r{u,

ww

# .. j

.. ne m@n
- tu J

- ie$ - te,

ci

U
w

ww
w

min.

3. OCROTIRE
Valentin Popovici

## 3
& 4 j j
J J
1.
2.
3.
4.

Na - re
El pe-ai
Nici @n
Tur- m{

j j

j j

Nici o stea str{ - lu - ci - toa - re,


#i p{s - trea - z{ ca un Ta - t{,
C{ci iu - bi - rea Lui di - vi - n{
C@nd r{ - sa - re-al nos- tru Soa - re,

j j

ni - meni o - cro - ti - re, Can a Dom- nu - lui iu - bi - re,


@n - gri - je$ - te &i @n Ca - sa Lui @i cre$ - te,
S{i @i
via - <{, nici @n moar- te Pe ei ni - meni nu-i des - par - te,
a - ren sea - m{,
mi - c{ na- vea tea- m{, El me- reu te


? # # 43 J
J J
J J J
j j
##
j

& j j j n n
J J
? # # J J

Melodie suedez^

Nici
&i
Ori Cad


J J
# j j
J

o pa - s{ - re sau floa - re.


pe bra - <ul Lui @i poar- t{.
cen - gri - jo - r{ri a - li - n{.
vr{j - ma - $ii la pi - cioa - re.


J J #
J J


J J

4. EU ACUM AM PACE

#
r
& # 43 j. r j ..
J R
1. Eu
2. O,
3. #n

poa - te s{ dea.
eu am pri - mit.
ce - rul m{ - re<,

.
.
j .. r

? # #
#
& #

? ##

a - cum am pa - ce sf@n - t{n i - ni- ma mea, Cum lu - mea nu


su - fle- tul meu c@t e de fe - ri - cit, C{ci pa - cea Lui
a - cest cort eu am o co - moa- r{ de pre<, N{ - dej - dea @n

? # # 43 .. ..
J
J R
##
& .. j. r
J R

nor,
bat,
sus,

Will L. Murphy

# # 4 Refren
& 4

sus
al meu I- sus

j r


..

..
J R


.
J . R

..

meu Sal - va - tor.


pa - ce mi-a dat.
Dom - nul
I - sus.

.
.

r
j

.. ..

Sta
tor Sta - tor- nic r{- m@ -

? # # 44 .. ..
J R J
##
& J . R

@n - tris- t{ri vin @m - pre - jur ca un


De - $i
ne - ca - zu - ri - len bu - cu - rii s-au schim&i
Un- de-o - da - t{ $i eu voi ve - dea co - lo

Eu am pa - cen al
C@nd I - sus Dom- nul
Fa - <{n fa - <{ pe

..
J R

J . R

nic r{ - m@
ne
Al
meu I ne,
sta- tor- nic r{- m@- ne Al meu I- sus, da,

. .
.
.
J R J R
r j .
j

.. .

&i
&i @n veci m{ <i

..
. .
? ##
J R . .
J R J R

..
J R
r

@n veci m{ <i
ne
- ne,
$i @n veci m{ <i - ne

. .
J . R J . R

##
&

pa
cea de
pa - cea Lui de sus,

..
sus;
pa - cea de sus

Dom
nul meu nu
El nu m{ la - s{,

.
J . R

? # # . ..
J . R
J R
##

&

la
Dom - nul nu

.
? ## .
J
# .
& # . J

.
R J .

s{
m{ la - s{

El a zis c{mi va
da
El a zis, a zis, c{-mi va

.
? # # . J

j r
r
j

.. ..

m{

@n su - fe - rin - <{:
sin - gur @n su - fe - rin - <{


J . R .

bi sf@n - ta

ru - in - <{.
bi - ru - in - <{!

. .

J . R .

da

5. L}UDA>I-L N SFIN>ENIE
Maestoso

& b 44

L{u - da - <i-L @n sfin - <e - ni - e,


1.{ El
cu r{s- cum - p{ - ra - <ii S{i
L{u - da - <i-L cu bu - cu - ri - e,
2.{ n - co - ro - na - <i-L cu glo - rie
S{l - ta<i to<i de bu - cu - ri - e,
3.{ Sla - v{n veci de veci s{ fi - e

? b 44

, p

& b
f

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia,

, p
? b
f

c{ mul - te
@n str{ - lu
c@n - ta<i @n
$i cu ru
cari Du - hul
Ce - lui ce

Refren

D. Bortniansky

. j ..
.

.. ..
J

mi - nuni fa - ce
- ci - re $a - de.
gla - sul har - fei;
- ga i - ni - mii.
Sf@nt a<i pri- mit;
ne-a m@n - tu - it.

A - le - lu - ia,

min.

6. PE DRUM NSPRE >ARA PROMIS}


Jean Staneschi

.. j

b
& b b b 43

..

.
.

1. Pe drum @n - spre >a - ra pro - mi - s{, spre Ca - na - a 2. C@nd pa - sul mi sen - gre - u - ia - z{, pu - te - ri - le
3. Mi - nu - nea a - tunci mi se-a - ra - t{ $i pa - cea o

.
. J

? b b b 43
b
b
& b b b
nul
@mi
re -

ce - resc,
sl{ - besc,
g{ - sesc,

? b b b

b
b
& b b b

..

..

. j
.

..
J

b
& b b b ..
m@ - n{ m{ ia,
ci - te pu - teri,
p{r - t{ - $iri,

.
.

.. j

..
J

..

Lu - mi - na cen su - flet mi-a - prin Iar du - hul mi sen - fi - o - rea Fe - ri - ci - rean su - flet mi-e
da -

.
. J

s{ m{ fa - ce ca
s{
z{, a - tunci la I - sus
t{ c@nd eu cu I - sus

? bb b
b


..

Up
.. j

.
.

..
J

Hris - tos, El de
Pri - mesc @n - ze Ce sfin - te @m -

gr{ - besc.
pri - vesc.
tr{ - iesc.

Refren

..

.
. J
..

..

m{
du - ce @n
>a - ra Sa.
dis - par sl{ - bi - ciuni, du - reri.
sfi - oa - sen veci
fe - ri - ciri.

.. U p
.
? bb b

. J

..

..

7. N LINI&TEA DIN NOAPTEA GREA


A. Graur

b
& b b 23 #. . j

# . . j

Johannes Brahms

1. n li - ni$ - tea din noap - tea grea, un glas se t@n - gu - ie$ - te;
2. El cel cu - rat, f{ - r{
p{ - cat, prin va - lea mor - <ii tre- ce;
3. I - su - se scump, vi - a - <a mea e moar- tea Ta cum- pli - t{;

.
? b b 23 .
b
J

.
.

b
& b b # n .. j # n .. j

n
Ghe- <i- mani, @n spas - me mari, I - sus se chi - nu - ie$ - te.
Din tru- pul S{u de Dum - ne - zeu, su - dori de s@n - ge cur - ge.
Prin jert - fa Ta, vi - a - <a mea pe veci mi-e d{ - ru - i - t{.

? b b
b

..
J

..
J

j
j
b
& b b # .. # ..

.
.

O, Ta- t{l Meu, e Fi - ul T{u ce tre - bu - ie s{ moa - r{;


&i lu - na s-a @n - v{- lu - it, c{ n-ar pu - tea s{ va - d{,
La Ti - ne e fi - in - <a mea c@nd um - bra mor- <ii vi - ne,

? b b n .. n ..
b
J
J
b
& b b
te - rea Ta
ste - le - le
ve$ - ni- cii,

.. n

M{ va - ju - ta
toa - te-au p{ - lit:
@n
bu - cu - rii

? b b
b

Pu Iar
Can

s{ beau din cu - pa - ma - r{.


cu El ar vrea s{ moa - r{.
s{ m{ g{ - sesc la
Ti - ne.

8. GR}BE&TE DOAMNE

b 4 j j . r j . r j . r j . r j . r j . r
b
& 4 . . . . . . ..
J

C. Austin Miles

W.C. Martin

1. Gr{ - be$ - te Doam - ne $i r{s- pun - de la po - po - rul T{u, C@nd


2. Po - po - ru - le gr{- be$ - te - te $i po - c{ - ie$ - te - te, C{ci

? b b 44 Jj ..
J R
b j . r j .
b
& . .

.
J .
r

R
j .
.

stri - g{ din toa - t{


Dom - nul vi - ne cu

? b b ..
J
j.
b

&b .

R
r

.
.
J
j .
.

..
J
r

R
j ..

z@nd,
ios,

? b b ..
J
b
&b
? bb

.
.
J
j ..

spe - r@nd
cre - z@nd,

..
J

.
.
R J R
r j . r
.
.
R J . R
j
r ..

.. .
J R J .
j .. r j ..

..
J R
r
j ..

..

Jj

..
J
r

R
r

..

..

@n ru - g{ - ciu - nea lor,


@n - t@m - pi - na - rea Lui,

.
J . R
j .. r

..
J
j .
.

J . R J . R

..
J

j .
J .

r
R

.
J .

j .
J .

..
J

R
r

.
.

V{r Gr{ -

j
Cre Vo -

U
j
r
.

.

.. ..
J R J R

..
J

j. r
R J R

r . .
R J R J R

Gr{ - be$
te, o Doam - ne,
Gr{ - be$ - te, o Doam- ne, $i nu @n - t@r - zi - a

@n
Ti - ne, Doam - ne, scump M@n - tu - i - tor.
c{ci Dom - nul
vi - ne
s{
te ia la El!

Refren

.
.

du - p{ a - ju - tor,
i - ni - ma
f{ - g{ - du - in - <a Sa din cer,

s@nd la - crimi $i sus - pi - n@nd


be$ - te, deci, $i vi - no spre

? b b ..
J R
b
& b j .. r

.. .. ..
J R J R J R
j r j r
r .. n ..

.
.
R J R

a - cum,

.. ..
J R J R

Cu
Cu

j . r
J . R

b
& b n . .
J R J R

j .
J .

r . . .
J R
J R
R

j . r
J . R J . R

a
ju - to - rul T{u,
n - tin
de->i
a - ju- to- rul T{u ce- resc Tu cau- t{ spre noi $in- tin - de->i m@ - na Ta, o

.
? b b . .. ..
J R J R J
b j . r
b
&
R
J .
? bb

m@ - na
Doam - ne,

..
J

.. .. ..
J R
R J R
J R

J . R J . R

Ta,
spre

j ..
J J

o
Doam - ne,
$i ne
po - po - rul T{u sal - vat

.. ..
J R J R

. .
.
.
J R J R
.
.

a - ju - t{!

.
J J J

..

9. LNG} MINE TU S} FII


Fanny J. Crosby
Valentin Popovici

#
r
& 43 j. r .. j j ..
J

r .
j

.. .

Silaj J. Vail

j j. r
J

1. Par - tea mea vei fi o, Doam - ne, Scu - tul meu @n ve$ - ni - cii,
2. Nu o via - <{ mai u - $oa - r{, Nu vreau fai - m{, bo - g{ - <ii,
3. &i prin v{i @n - tu - ne - coa - se, M@ - na Ta m{ va p{ - zi,

.. .
J J .
# % r . j j .
& j. . .
J
? # 43 J .. R

R
r
n

..
J R

..

..
J J R

Fine
j
j
j
r
r
.. . ..
.

Pe
c{ - ra - rea c{ - tre ce - ruri, l@n - g{ mi - ne Tu s{ fii!
Mai de - gra - b{ su - fe - rin - <a, l@n - g{ mi - ne doar s{ fii!
C@nd voi tre - ce pra - gul mor - <ii, l@n - g{ mi - ne vreau s{ fii!

?#

.. ..
J R

# j j
& ..
Dom- nul

? # ..
J R

..
J J
R
j r

..

meu!

Dom - nul meu!

..
J R

..
J
j ..

R
r

.. ..
J J R

.. r
J

Dom - nul meu!

..
J R

D. S.

Dom - nul meu!

..
J R

10

10. CE DULCE ESTE MESAJUL


A. B. Simpson
Pitt Popovici

j j
j
j

b
& b 68
1.
2.
3.
4.

Ce
Cel
El,
Du -

dul - ce
ce l-a
ca- re-a
p{ cum

es - te
ier - tat
p{ - $it
a - tunci

.
J
J .
j j ..


J J
j j

ga - ta
e
El
s{ pri- mea
chiar $i pe mi
M-a pri - mi
ca - re
@n Ghe- <i - ma
El,
Chiar $in moar - te
te a - ju

? b b

b
& b

$in
r{ <a
gem


J
J

j n j . .

sc{ $i pe cel mai r{u,


ne, un biet p{ - c{ - tos,
ne, a pl@ns, S-a ru - gat,
t{, li - ni$ - tit s{ treci,

..

.. ..

@n veci s{ fi - e
Sf@nt Nu- me - le S{u.
El
es - te-A-ce - la$i: bun, sf@nt $i mi - los.
m{ van - <e - le - ge c@nd sunt @n - tris - tat.
c{
El e-A - ce - la$i, ieri $i azi $in veci.

veci;
tat;
mea;
sus;

..
J J
J J
j j j
j .
j
j

Prea - sl{ - vit


C{ci $i azi
Oa - re nu
s{ vezi
&i

? b b

j .. ..

C{ I - sus
es - te A - ce - la$i, ieri $i azi
&i lui To - ma, ca s{ crea- d{,
i s-a a Poa - te li - ni$ - ti fur - tu - na
$i din via Poa - te $i-azi
s{ nen- so- <eas - c{, p@n a - jun -

? b b
J
J
b j
b
&

J. H. Burke

me- sa- jul pen - tru tin ce treci,


le - p{ - dat
pe Pe- tru c@nd s-a
pe a - pe @n noap - tea cea rea,
pe ca- le spre E - maus S-a dus,


J
J
j j
b
j
j

b
&

? b b 68


J J

..
.
.

. .
. .

11

j j .
b j j j j
b

& .
Da, I - sus
es - te A- ce - la$i, ieri $i azi
$in veci,

Jj ..
? bb
J
J
J
J
J j
j
j
j

b
j
j

& b ..
Refren

Toa - te pot

s{

? b b
J
b
& b j

J
j

se

@n- schim - be,

.
.

Sla - v{ Dom - nu - lui,

? b b
J
J
j
b j
b
&

Toa - te pier,

? b b

dar

#
& # 44 .


J J

ne, Tu
nu - le
le c@nd
c{ - ra -

I - ni I - ni Tu s{-mi
r{ Tu

..

Sla - v{ nu - mai Lui!

..


..
J
J
j j .
.

.
.


J
J

.
.

.
.

11. DOAMNE, TU VORBE&TE-MI

vor - be$- te-mi,


P{ - rin - te,
pe
bol - t{,
rea
vie - <ii,

ma c@nd stri mii tru - di torni @n


su m@i de-a - pu -

g{,
te
flet
ruri

H. Green

.. j #

? # # 44 ..

J
# # . j
& . #
? # # ..

.
.

..

El r{ - m@ - ne: Sla - v{ nu - mai Lui!

Jj

Doam Bu Ste Pe

..

..

..

..

j j


J J

V. Popovici

1.
2.
3.
4.

..

r{- m@ - nen veci.

j
J
J
J
j j


J
.
.

El

..

Tai F{
Clar
St@lp

nic,
din
vor
de

ww

li - ni$ - tit.
a - cest ceas,
r{ - s{ - ri,
foc $i
nor,

.
. J
.. j

w n

ww

la - s{ - Te
du - ios
un
pa - ce, bu Bra< o - cro -

g{
po
cu
ti

.
.

sit.
pas.
rii.
tor.

ww

12

12. VINO, DUHULE SFNT


Gloria Gaither
William J. Gaither
Otniel &imonca

& b 43

William J. Gaither

.. j
J

1. Vi - no cu-a Tan- <e- lep - ciu - ne,


2. Vin ca o - dih- na @n zbu- cium,
3. Vin ca iz - vor @n pus - ti - e,

..
J

? b 43
& b ..
d{,
sam,
meu,

.
? b .

Ve - de - re, lu - mi - n{
Ca pes - te r{ni un balSt@m - p{ - r{ a - d@n- cul

& b

mea
i - ni - m{.
su - flet s{ am.
Sf@nt, Dum - ne - zeu.

? b

..

& b

.. j
J

I - ni - ma mea Te do - re$- te:

Vi - no, Duh Sf@nt

..

A - prin- de-a
Pa - ce
@n
Du - hu - le

T{ - ri- e-mi d{n - sl{ - bi - ciu - ne,


Vi - no ca
ro - uan c@m - pi - e,
Vin- de - c{ - m{ pe ve - ci - e,

Refren

?b

& b b

re$ - te

Pe

? b

..

a - cum,

..

..
J

Pe

cei sme - ri<i @n - t{ -

D. C.

..

al cre - din - <ei sf@nt

drum.

..

A - min.

13

13. NOI SUNTEM TREC}TORI


Otniel &imonca

b
& b 64

j
j ..
1. Noi sun - tem
2. Poa - te-a - ici
3. Pe
p{ - m@nt

? b b 64
b
& b ..

..
J J
j

b
& b ..

tre - c{ - tori
n-am a - vut
n-ai tr{ - it

..

.
.

Dar I - sus va ve - ni s{ ne
Dar cei sfin<i vor a - vea m{ - re Dar a - co - lo vei a - vea de

..
. J J

..

.. n
J
j
.. n ..

.
. J
Refren

J
..

.

.. .

. J
b .. b ..


J J

j
j

b .
Vom a -

..

J J
j .
.

vea un chip al fru - mu - se - <ii, C{ci I - sus Hris- tos ne-a iu - bit.

? b b ..
J

Vom lu -

cin zo- ri - le di- mi - ne - <ii cu Mie - lul ce-a fost r{s- tig- nit.

? b b ..
J
j
b
.

& b .

pen - tru-o
vre - me prin
bo - g{ - <i - e, spre-al
@n
pa - la - te, te-ai

che - me la El un - de nu sunt du - reri.


<i - e de soa - re a - prins la ze - nit.
toa - te c@nd sfin - <ii lan - vie - re se-a - dun.

? b b ..
j
b
.

& b .

j . j
j

.. .

va - lea f{ - r{ m@n - g@ - ieri,


fai - mei l{ - ca$ n-am su - it,
stins sin - gur @n- tru-un c{ - tun,

? b b ..

J. W. Van DeVenter

.. .. ..

.
J

14

14. DRAGOSTE DIVIN}, SFNT}


(Cor b{rb{tesc)
Valentin $i Alexa Popovici
Elsie Ahlwen

# # # 4 .. . ..
&
4 J J . R J R

.. J # J .. .. n R ..
R J

T1-2

Melodia: T2

1.
2.
3.
4.

Dra - gos- te di- vi- n{, sf@n o fia- r{ ur- m{ - ri Ca


Dra - gos- te di- vi- n{, sf@n Iar @n cli- pa @n - se - r{ -

? # # # 44 . j. r ..
. J . J R
# # # .. . j . r
&
J J . R . #

B1-2

t{, Ce a - d@nc
t{, Ca un $oim
t{, Mi-ai ier - tat
rii, C@nd tru - dit

ru- ie$ti!
e - ram,
p{ - cat,
la prag,

.. n
.

. J R

R
J
JJ
U # j .. r # n

&i din i - ni - ma lui I - sus, pes - te


I - sus m-a sc{- pat de moar- te, pes - te
Voi c@n - ta de fe - ri - ci - re, toa - t{
Voi in - tra pri- vind la
I - sus, @n - tr-al

? # # # . j j . r .
. . J . R

te d{ lo - vit
ori- ce
a- jung

U
# J .. R

vremi a - ce - ea$i e$ti.


r{ni a pus bal - sam.
via - <a nen- ce - tat.
sfin- <i - lor $i - rag.

Da,
Da,
Da,
Da,

# # # .. .. . # n .. # .. n .

&
J J R J . R .
J J R J . R
REFREN

El @n cer ne va des - chi - de

? # # # .. .. J.j.
J J R R
# # # .. . j . r
&
J J . R . #

poar - ta de m{r-g{- ri - tar,

. ..
JJ J
nU j j

..
R J R
.
.

&i sp{ - la<i @n al Lui s@n - ge vom p{ - $i sal - va<i prin


? # # # . j j . r .. #U
. . J R
J J

har.

..

15

15. LNG} TINE, BUN P}RINTE


(Cor b{rb{tesc)
Valentin Popovici

b b b 9 n j .. .. .. .. n n
b
8
&
J
J

.. ..
J

Geo F. Rosche

Tenor 1 - 2

1. L@n - g{
Ti - ne, Bun
P{ - rin- te, Ce
2. Pa - cea Ta e ar - mo - ni - e, Gla
3. O
mai sf@n - t{ con - sa - cra- re, Zel

pl{ - cut m{ o - dih- sul T{u e li - ni$mai ma- re, mai cu -

Jj .. ..
? b b b 98 n j .. .. . .
b
J . .
b b b .. .. .. .. ..
b
&
J
J

Bas 1 - 2

nesc,
tit,
rat

La
fe - <ei
Ta - le
lu - mi - na
I - ni - ma se-n - vi - o - rea - z{,
Pes - te mi - ne toar - n{, Doam - ne,

..
J

? bb b .
b .

..

Toa - t{

via

b .
& b bb .

Ti -

? b b b ..
b

voi stan

Ti - ne,

b .
& b bb .

iu

j . .
..

J
.

ne,
Eu voi stan
j

.. .
J
..

<a

l@n - g{

. .
J
J
J

? b b b .. .. j . .
b
J .
Eu

b j

. j . j j

REFREN

Ti - ne,

Ori - cenSunt
cu
Du - hul

Toa - t{ via - <a l@n - g{

b b b .. .. j . .
b
&
. J
gri - jo - r{ri p{ - lesc.
Ti - ne
fe - ri - cit.
T{u cel mi - nu - nat.

.
.


J

J

Toa - t{ via - <a l@n - g{


bi - rea Ta

j
j .

J .

Jj n
J

iu - bi - rea

U
.. .. J ..
J

Ta

C@nd

vin

. .
..

j .
.

sau
c@nd e soa - re, Doam - ne fii
Tu par- tea mea.
j
j
U
j j
? b b b J J .. .. .
b
J
J J
J ..
nori,

C@nd vin nori sau c@nd e soa - re,

Doam- ne fii Tu par - tea mea.

16

16. AL MEU P}STOR E DOMNUL

? b b 44
b
T-B

Al

meu

P{s - tor

b
& b b .
S-A

Al

? bb
T-B

meu P{s - tor

..
b

Dom - nul, eu

lip -

Dom - nul, eu

lip -

s{ nu

s{ nu

duc.

j . r j .
bb
.
b

.
&
.
. .
duc.

Dom- nul meu,

j j

Dom- nul meu,

m{ con-du- ce

j . r j .
j j

J . R J . .
? b b .. ..

.
R
b
C{ci Dom

b
& b b

la c@mp ver- de

? b b
b
ver

b
& b b
p@n

? bb

de,

j . r
.
J .
R

El

la

Ta - t{l

m{


b .
Ta

Dom - nul meu

j j

ce la

c@mp

j j
El m{ du- ce

. j j

du - ce p@n
1.

meu


J . R
t{l

j .. r

j j

nul m{ con - du

ce - resc.

ce - resc,

la

2.

..

meu ce - resc.

.. .

C{ci

resc.

17

Chiar

da - car

fi

j j j
j
j
b b .. .
j
j
.
.
b

&
J . R J . R .
J J
J J
Chiar da - car fi, da - car

fi, da - car fi ca s{ um- blun va- lea um-

? b b .. ..
b
J R
b
& b b ..

brei

j ..
J J
J

mor- <ii, nici de-un r{u nu m{ tem, c{ci e$ti cu mi- ne,

.
? bb .
b

? b b
b

gul

.
J .

..
J J

..
J

j ..

b
&bb
ia

j j .

Jj.

. .
J . R J J . J J J

T{u

m{

j j .
J J . J

.. ..
J R

.. ..

m@n - g@ - ie

ie.

. ..
.
J R

.
.. .

1.

to -

2.

Al

b
&bb


eu

? bb
b

meu P{s - tor

b
& b b
lip

? b b
b

Dom - nul, eu

lip -

s{ nu

..
duc,

s{

nu

duc,

eu

nu

duc.

..

..

18

17. PUNE S}MN>A ADEV}RULUI


Diminea<a, seam{n{-<i s{m@n<a, $i p@n{ seara nu l{sa m@na s{ <i se odihneasc{, fiindc{
nu $tii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dac{ am@ndou{ sunt deopotriv{ de bune.
(Eclesiastul 11:6)

& 68

Cu c{ldur{

j j j

j # j J

P. P. Bliss

j .

j j j j j j

1. Pu - ne s{ - m@n- <a-a - de - v{ - ru- lui,


2. De - $i o s{ - m@n - <{
pe ca - le,
3. Vai, cel ce ne - ghi - n{ sea - m{- n{,

& 68
? 68

# #

& j # j n j .
i - to - ru - lui!
c{ - z@nd, pie - re,
va tre - mu - ra!

Pri - vind pa - $ii M@n - tu Iar al - ta pe pia - tr{


Na - in - tea ju - de - lui

j # j j j
j

J
Sea - m{ - n{
Pe
al - ta
Su - flet, ce

& # n # #


?
.
.

ori - c@nd cu
spi - nii
o
sa - meni vei

j .

cre - din - <{,


@ - nea - c{,
se - ce - ra,

j
j j Uj j j j
j
j

j
j
# J
&
J J

Fe - ri - ci<i cari pun cu spe - ran- <{. O, ce se - ce- ri$ va fi,
To- tu$i $i @n p{ - m@nt bun pi - c{. O, ce se - ce- ri$ va fi,
Vi - a - <{ de veci sau pier - za- rea. O, ce se - ce- ri$ va fi,

&


.
?
.

Uj

O,
O,
O,

# n #

#
U
. .
j
.

.
.

19
Refren

La

& j # j j J .
ce se- ce- ri$ va
ce se- ce- ri$ va
ce se- ce- ri$ va

J J J

pJ

fi!
fi!
fi!

j
J

La @n - tu - ne- ric sau

j
J

pu

& .
J J J

j
J

j
J

j
J

te - rea

j j
j

sau nu sim- <e$ti?

j
?
J
Se

j
J

.. j# #j j
J
Se - ce - ri j
.

? .
J
&

sus

.
& .

sus

.
? .

.
.

$ul

.
.

va

mai

j
J

j
J

. j
J J J J

zi- ua sa- meni


J J J J
toa - t{

j j

J J J # J

Din toa - t{

j
J

j
J

sau

de na
j
j j

J
de
na

J
mai

j
J

j
J

j
J

va fi
j
j j

J
fi

zi - ua sa - meni,

j
J

# #
..

j
J

j
J

j
J

j
J

j
J

j
J

j
J

j
J

pu - te - rea

j
J

j
J

nu sim - <e$ti?

j
J

j
J

.
J J J

Din toa - t{ pu - te - rea

j j
J J

ce- ri - $ul

zi- ua sa- meni,

Cor mixt

La @n - tu - ne - ric sau

j
J

j .
J J

& j
La @n - tu - ne- ric sau
f
p

.
.
?
. J J J J J J
zi
ua sa - meni,
Din
j
j
j
& J . J J J J
. j .
J
J J J J
J
j

? J

ric sau
j j
j

J J J

@n - tu - ne

sau nu sim- <e$ti?

j
J

j
J

j
J

j j
J J

.. j j j . .. j # j j
J J J .
J
fi
a - ici jos,
A - co - lo
j
. .
.
.
. .
. .
J
fi

a - ici jos,

fru - mos!

j
n J

co- lo

.
.

fru - mos, mai fru- mos!

j
J

b
.

U
j .
.

20

18. LUCREZ N VIA DOMNULUI

j j j j

& 44

j j
j
j

1. Eu lu - crez @n
vi - a
2. Sno - pii cei voi str@n - ge

? 44

& j j j j

Dom - nu - lui cu-a - v@nt,


cu
a - v@nt tru - dit,

j
j
j
J

j j j j

S{ lu- crez m{n- deam - n{ sf@n - tul S{u Cu - v@nt; Di - mi- nea - <a, sea - ra,
La I - sus voi
du - ce, ro - dul @n - su - tit; La I - sus, sl{ - vi - tul,

?
J J J
j j j

&


J J J

J
J
j j # j j

J
j
#

J
j

J
j

J
j

nu voi @n - ce - ta, Din Cu - v@n - tul Dom - nu - lui a se - m{- na.


eu voi cu- v@n - ta: Ia - t{, Doam - ne, sno - pii pen - tru sla - va Ta.

? J J J J
&

J
j j
j
j

La

?
La M@n- tu

&

su

to- rul, la El

su - fle- te

le m@n- tu - ias - c{

S{ le m@n - tu

j j j j
J

S{


J J J
j j
j j

M@n- tu - i - to - rul


J J

ias- c{ I- sus,

..

fle- ten-dru - mez,

le

@n- dru-mez,

. j
.

. U

nen - ce- tat lu - crez. (lu-crez)

U

.

nen- ce - tat lu - crez. (lu-crez)

21

19. IAT} SECERI&UL!


Con foco

#
& 44

j .
J .

r
R

r
j .
J . R

se - ce - ri - $ul,
1. Ia - t{
2. Bu - ca - te - le coap - te
3. O, c@t
de fru - moa - s{-a

Jj. Rr

? # 44
&

mer - ge s{-l
v@n - tul
al
ea
c@nd s-or

j. . r
J R

?#
#
&

lu - cru to<i!
@n - drep- t{m,
tim - pul s{u,

? #

ce mult gr@u e!
sunt oa - me - nii,
fi
<a - ri - na,

a - du - ne?
drep- t{ - <ii.
@n - $i - ra,

j

J

j .
J .

Rr

O, ci - ne va
Se - ce- reai cu Cruci de gr@u pe

Cu se - ce - rean m@ - n{,
la
Cu - v@n - tul spre i - nimi s{-l
Gr@ - ul s-a
tre - ie - ra
la

j j r j r


J. R
J. R
J
r
j . r
J . R ..
R

Ia - t{
o mul - <i - men - pre - ju - rul nost!
La Dom - nul su - fle - te
s{
a - du- n{m.
S-a - du - nan gr@ - na - rul lui Dum- ne - zeu.

j .
J .

r
R

j .
J .

R
j
j J . . r
J
R

j .r j j j j j. .r j
J . R J J J
J J R J
Sus dar la lu- cru, nun- t@r- zi- a<i! Bu- ca- te- le coap- te sunt, s{
j .r j j j j j .r j j j. . r
? # . J . J J J R
J RJ J J
J R
Refren

#
&

j
j
j . r
J
J. R
J
bu- cu- ri- e snopi sa- du- na<i, Vo - io$i pe Dom- nul s{-L
r
j
j
j
j
j

.
? # J J J .
J
J R
# j j
&
JJ

r
R

Jj j. . r
J R
j . r j . r
j


. .

J
J R
J R

j . r
J . R

Jj.

j j .


J .
J

G. Rooth

.
.

j
J
a- ju- ta<i; Cu

j
J
U

l{ - u - da<i.

22

20. DOMNUL SECERI&ULUI NTREAB}


George Bennard
j
.. r j .. r

j . # r j . r j . r j . r
. # . . n .

Valentin Popovici

#
& 44

1.
2.
3.
4.

Dom Din
C@ Tim -

$u- lui @n - trea lu - at t{ - ciu azi @n p{ - ca $u- lui se du -

Rr Jj. Rr Jj. Rr Jj.


R
j r j
# j . r j r
& . .. . ..# # ..
.
? # 44

Jj.

nul se - ce - ri al - tar c@nd ai


te mii se pierd
pul se - ce - ri -

azi cu-al
el pe-al
pl@n- sul
lui se

? # ..
J R
# j r
& ..

Meu Cu - v@nt?
T{u pro - fet,
lor a - mar?
van- cu - ia;

..
J R
j . r
.

Ci - ne
Plin de
Ei de
Nu vre<i

b{:
ne,
te,
ce,

'Ci - ne plea - c{
&i-ai sfin - <it cu
Na - u - zi<i voi
U - $a ha - ru -

# .
.
J R
r
j
j
r
r

.. .. n

la cei p{ duh el an m@n - tu - i voi cu to -

.
J .

R
..

c{ - to$i, de - gra - b{,


ce - put a spu - ne:
re stau de - par - te:
a - pu - ce
<ii s{

Jj. Rr Jj. Rr Jj. ..


R
Refren
j. r
j . r
.

. . . .
.
J R
sf@nt?"

. .
.
J R
j . r j . r
. .

va ves - ti me - sa - jul Meu cel


'Ia - t{ - M{, Cu - v@n- tul T{u a$ - tept." 'Doam- ne bun,
Ia- t{Mer- ge<i $ii che- ma<i a - cu - ma chiar.
Doam- ne bun,
Fe - ri - ci - rea de-a in - tra prin ea!

? # .. .. .. ..
J R J R J R J
#
& . j . r j .. r
J. R
J.

. r
.

.
R
J
j
j .. # r j .. # r .. . .. r

J R J R

m{,
Ga - ta sunt a- cum ca s{->i r{s - pund,
Doam - ne
Ia - t{-m{,
ca s{->i r{s- pund;

? # . ..
J . R
J R
j .r
#

& .
J . R n .

..
J

r
R

..
J
U
.. j .

# r ..
R J
rit.
j r
r ..

R
r

U
U
j
j
r
.

.. . .

J . R

bun,
Ia- t{ - m{, Doam - ne ia - t{- m{, tri - mi- te - m{."
Doam - ne bun,
ia - t{ - m{!

U
r
j r .
? # . J. R . .. .. .. .. j. r
.
J R J R R J J R .
u
J
u

23

21. P}STOR AL IUBIRII


Otniel &imonca

John W. Peterson

#
& # 64 .. n .
.
1. Doar Tu I - sus
2. Doar Tu I - sus

? # # 64 .. #
#
& # .
.
dut,
rii

..

#
& #

ne - p{- trun - se,


ma - rei da - rul

? ##

##
&

c@nd fur - tu - na
tot
ce lu - mea

&

bra - <ul
ce de

Din st@nci as- cun - se,


Ce - resc e Ha - rul,

..

Am fost pier &i bu - cu -

.. .. #

ple - ca- tai s{ m{ g{ - se$ti.


nes - pu - se ne-ai d{ - ru - it.

##

.. .. n

P{s - tor al
iu - bi - rii e$ti;
la piep- tu->i ne-ai li - ni$ - tit;

? # # ..

? ##

#
..

T{u ne-a
ri - di - cat;
la
Ti - ne-am pri - mit;

se
ne

a - du - n{
@m - bi - e

n
#

..

&i
De

sunt ca pe st@n - c{ n{l pe veci noi ne-am des - p{r -

Refren

.. ..
<at.
<it.

? ## n .
.
#
& # ..

.. n .. ..

Doar Tu

.
.

I - sus

P{s - to - rul cel bun, Tu e$ti;

.. # .. ..

.
n .

Do - rim nes - pus

? # # .. # ..

$i

as - t{zi s{ ne @n - so - <e$ti.

..

24

22. LA SECERI&

j j j .. r j .. r

j . r j . r
r
j

.. . .

b
& b 44

Text adaptat $i aranjament: I. Miclea

1. Ga - ta sun - tem s{ por - nim, se - ce - ri - $ul s{-l tru - dim,


2. La - nul es - te copt, bo - gat: Dom - nul I - sus ni l-a dat,
3. Sno - piis ro - dul mun - cii Lui: es - te jert - fa Mie - lu - lui

.
.
J

? b b 44

&

bb

. .
.
.
R J R J R

j j j .
J n

Jj . r
R

a- du- c@nd mul<i snopi. Din zori


a- du- c@nd mul<i snopi. Cu El
a- du- c@nd mul<i snopi. Bu- cu -

A- du- c@nd mul<i snopi,


A- du- c@nd mul<i snopi,
A- du- c@nd mul<i snopi,


J J
3

? bb

.. ..
J J R J R

snopi a - u- ri<i,
snopi a - u- ri<i,
snopi a - u- ri<i,

A - du - c@nd,
Ca s{-l lu - cr{m,
De la Cal - var,

j .

J J


J J
3

j .. r

j
j
j
r
b

.
& b .

j ..

..
J R

a -3 du -

r j j

p@ - n{ lan - se - rat, noi


lu - cr{m
ne - @n - ce - tat,
noi vom se - ce - ra, nici - c@nd nu neom @n - fri - ca,
ro$i, noi azi c@n - t{m $i
pe Dom - nul l{ - u - d{m,


R J J

? b b ..
J

..
J

c@nd,

&b

b .
J

.
J .


J J

Refren
j
j
j
j
.

J J

snopi a - u - ri<i.

A - du -

A - du - c@nd mul<i snopi, snopi a - u - ri<i,


A - du - c@nd mul<i snopi, snopi a - u - ri<i,
A - du - c@nd mul<i snopi, snopi a - u - ri<i,

? b b


J J J
3

a - u - ri<i.
a - u - ri<i.
a - u - ri<i.

j j
.

25

c@nd,

snopi a - u - ri<i,

b .
& b J J

A - du- c@nd mul<i snopi,

? b b
J J
3

b
& b . n
J J

a - du- c@nd mul<i snopi,

j Jj Jj Jj

c@nd,

snopi a - u - ri<i,

j j j .

J J

Jj . r
R

a - du- c@nd mul<i snopi. Lau - d{I

a - du- c@nd mul<i snopi,

? b b J
J
3

b j . r j j
b
& .
fi - e lui Hris - tos

? b b ..
J R J J


J J

j j j .. r j .. r

c{

la

se - ce - ri$


J J

gat,

..
J

ne-a

j
J

rod
3

scos:

rod

dat.

J J

..
J R

ne-a

..
R J

El

b .
& b

? b b

a - du -

j j j
J J

bo - gat

ne-a

dat;

El


J J

ne-a

dat,

El ne-a dat.

U
j
j

J
bo -

26

23. GLORIE VE&NIC}


Maestoso

J. W. Hayford
Aranjament: T. Caciora

b
& b 44 .. j
J

j
..
J

Glo- ri- e,
ve$- ni- c{ glo - ri- e,
Glo - ri - e, ve$- ni- c{ glo - ri- e,

<i a - du- cem

j . j
j

.
.
? b b 44 .
J
. J

I-

Glo- ri- e

ve$- ni- c{, glo - ri - e


3

b
& b
su - se @n veci de


? b b n

w .
J

ww

veci!
-

Prea - m{ - rim
Prea - m{-

.. j ww
J
I- su

j
J

.
.

se

Prea - m{ - rim

&

bb

rim

? b b

.. j

m- p{- r{ - <i - a Ta,


m- p{- r{ - <i - a, prea - m{ - rim

.. j . j

Sla-v{->i c@n - t{m$i @- n{l -

m- p{- r{ - <i - a Ta
Ta
3

b
& b w .
J
<{m glo- ri- a Ta, glo - ri - a

. j
? bb w

Ta.

Refren

..

- n{l - <{m

..


Nu- me- le
3


. J

Ta

Glo - ri - e,

27

b .. j
b
&
J

T{u @n veci I - su

. j
? b b . J

glo - ri - e,

&b

se,

glo - ri - e,

glo - ri - e,

? bb

ww

..

Domn $i m- p{ - rat

b
& b .. j
J

glo - ri - e
3

La - u - d{ ve$ - ni - c{
La - u - d{
Glo - ri - e

. j
j
. J

J

>i-a - du - cem

m - p{- rat Glo - ri - e


3

I - su- se,


. J

La - u - d{,
m - p{-rat!

j
J

w . . j
. J
J

Domn $i m- p{ - rat!

.
.

E$ti @n veci,

.. j # ww
J

(rall ...)

la - u - d{,
Tu ai mu - rit, ne-ai m@n - tu - it, Fii prea - m{ Sla-v{->i c@n - t{m, $i
@ - n{l - <{m Glo - ri - a
glo - ri - e
lau- d{, la - u - d{
3
glo- rie, glo - ri - e
3

? b b ..

j . j
J

2.

.
? bb w
Ta

glo - ri - a

$i @- n{l - <{m

1.

rit!
Ta,

.
J

La - u - d{
Glo - ri - e

b
& b w .

Ta.

.. .. w
Ta.
Ta,

.
.. .
Ta,

j
j
J

Glo- ri - a

glo - ri - a

glo - ri - a

ww
Ta.

w
w
Ta!

28

24. M}RE>UL HAR


John Newton
Petru Popovici

Aranjament: Don Hustad

b
& b b b 64

1. M{ - re - <ul

? b b b 64
b

b .
& b bb .
cat;

har

m-a

e - ram,

. j

? b b b
b

dar

cu

ori - ce

? b b b
b

&

bbbb

r{u,

g{ - sit,

De

har

m-a

@n - v{- <at s-o

. j
b b

Ce

scump

mi-e


. J

b
& b b b n
rup

m-a

2. M{ - re - <ul

. U
.

din p{ -

..


n b

..

moar- te m-a sc{ - pat.

Pe mi - ne

. j

b
& b b b

m@n - tu - it

Pier - dut

? b b b ..
b

azi

tot

Sopr. Solo

3. Du -

j
b
& b b b . n
ha

rul

? b b b b
b

dat,

Tr{ - iesc

prin

el

...

me - reu.

.
.

29

b
& b bb

reri,

..

Har,

m{

b
& b bb
b
& b b b

<it,

iu - biri

..

har,

har!

? bb b .
b .

.
.

? bb b
b

4. Prin
5. &i

har,

.
.

.
.

Eu

.. j
.. n
J

ce m-a ier - tat $i


n
#

Prin

.
J
ha

- rul

ma - rei

.
..

..
.

har,

har,

.
.

b .
.

toa - te-am bi - ru - it.

..

Da, prin har eu toa- te-am bi

har
a - jun - ge - voi
du - p{ zeci de
mii

Har

n b .
n b .

. j b

O,

j
b
& b bb . .
b .
& b b b ..

re<

A-

.
.

cu - r{ -

Lui

..

@n - t@l - nit.

? b b b
b

.
.

de - se-am

.
.

? bb b .
b .

&

bat - jo - curi, pri - go- niri,

b
& b b b ..

bbbb

.
.

..

..

ru -

it.

. .
.
F

@n cer, Prin har a - jun - ge de ani, &i


du - p{ zeci de

30

b
& b b b
voi
mii

. b> > b>

J J J

n
@n cer, Cu sla - v{
de ani, Din vea - cul

b .
& b b b ..

U
b j
b J n . j n b
sl{ - vi pe
pi - c{- tu - r{

.
? bb b
b . J
u
p
b
b
& b b ..
.
dat,
cat,

? bb b .
b .

Pe
Cel
O - cea

ve$ - ni - cii,
n-a
sc{ - zut,

j j j j >
b

? bb b
b

voi
cu-o

J n
>

@m - br{ - cat, sla - v{ @m- br{- cat, &i


mi - nu - nat, vea- cul mi- nu- nat, Nici

>

Pe Cel ce
O - cea - nul

..

har mi-a
ne - se -

har mi-a
dat.
ne - se - cat.

ce
nul

.
.

25. VOI CNTA NDURAREA DOMNULUI


(Psalmul 89:1)

#
& # 44 j j
J
Valentin Popovici

Voi c@n - ta

? # # 44
J J
#
& # ..
ta,

j
j .. r j j j

James H. Fillmore
Aranjament: J. W. Peterson

j j j j

@n - du- ra - rea Dom- nu - lui meu ve$ - nic, voi c@n -

..
J R J J J
j j ..
Jj

voi c@n - ta,


J J J
J
j j . r j j j j
.

J

Voi c@n - ta @n - du- ra- rea Dom- nu -

j j j
.

? ##
.. J J

.
J
J J J
J J
J R J
voi c@n- ta,

voi c@n- ta

31

&

##

j j j j

lui

meu

ve$- nic, Voi c@n - ta

? # #

&

##


J J J J

? ##

@n - du- ra - rea Dom - nu - lui!

j .. r j j
J

j j
j j
J J J

j .. r

&

##

.
.
J R

c{ Dum- ne ea - cel po -

j
J

j
J

j
J

c{ Dom - nul
ea - cel po -


J J J J

ves - ti
o,
da,

zeu
por,

Dum - ne - zeu n
por, po - por, Ce

? ##

j j

mi - nu - nat, e
mi - nu - nat! Voi ves - ti
L-a a - les pe Dum - ne - zeu, Fe - ri - cit

? # # J .. R

..

c{ Dom- nul, Dum - ne - zeu e


ea - cel po - por, po - por, ce

ves - ti
o,
da,

#
& # j .. r

c{ Dum - ne - zeu
ea - cel po - por,

1. Voi ves - ti
2. Fe - ri - cit

Fine
j
r
j
j
j
j
.. .

r j j
j

..

j
j

D.C. al Fine

veac $i <i - ne cre - din - cio - $i - a.


L-a
a - les pe Dom - nul ca spri - jin.

..
J R J J

#
J J

nU

32

26. VESEL ERAM


A. C. Guterson

Vioi

# 4 f
j j

& 4
J
J
A

Ve - sel e - ram c@nd

j j

? # 44
J J
f

#
&

j
J

j
J

lui Dum-ne- zeu.

#
&

j j
J J
j j

S{

mer- gem,

? #

j j
J J
mi-a

zis mi- e:

S{

mer - gem

j j j
J J J
3

la ca- sa

j j j
j jJ J J
J J
j j
j
j
j
#


J J
J J J
3

S{

mer - gem

la ca- sa

lui Dum-ne- zeu,

j j j
J J J
3

J
j. r
j
j

.

J

j
J

s{

mer-gem,

ve - sel

j
J

j
J

e - ram c@nd

. j j
J J
J
j
j
j
# # j . r . j
j

&
J . R . .
. J J
J
mi-au zis mi- e, S{ mer- gem,
s{ mer- gem,
s{ mer- gem la ca - sa
j
j j j
j
j
r

? # . .. . .
J . R
J J
J
Duet tenor $i alt
B
U
#
.. j
3

j
j

.
.
&
4
J

.
J J
? # ..

j ..

.

lui Dumn - ne - zeu.

? #

Pa - ce <i - e, Ie - ru - sa - li -

U
j j . . 3 Org{
J J . . 4

me,

33

#
&
#

pa- ce <i - e, Ie- ru - sa -

li - me.

Ce - lui ce te iu - be$

J
#
n n
.

&
?#

Duet sopran $i tenor

te,

Ce - lui

ce te iu - be$

te.

Pa - ce <i - e,
O,
Ie- ru - sa - li -

.
? #
. .

Tutti
C
# # n 4 . j j
&
4 .
JJ J J
JJ
me

? # .
&

Pa - ce <i - e

..
ne,
Pa - ce fi- en

? #
# .
& .

j
J
j
J

j
J

Ie- ru - sa -

li - me.

Pa- ce fi - en ti-

j j j j 4 .

.

4 .

j j . j
J
J J

pa - ce fi- en ti - ne, Ie - ru - sa - li- me,


ti - ne,
@n zi - du - ri - le ta - le, pa -

.
.
.
.
. j
. J

ce @n lo - ca - $u - ri - le ta- le,

Pa - ce fi - en

.. j . j
?#

J
.

J
# . j . j
& . J
. J

ti -

.. j
J

j
J

ne, Ie- ru -

U
.

.. . w ww

Pa- ce fi - en lo - ca - $u - ri - le ta - le.
A
j
j
U

.. .. j ..

.
?# J
.
J

. w

J
sa - li - me,

min.

U
w

w
w

34

27. IUBIT E SIONUL


A

G. F. Root

Moderato

b
& b 44

Iu - bit

? b b 44 p
&b

Si - o

- nul, iu - bit

Si - o - nul, iu -

Sopran Solo

e Si - o - nul,

es - te,

b
& b


Iu - bit

? bb

b
&b
$ul

cel

b
& b

o - ra- $ul cel

? bb

Iu - bit

e Si -


o -

ra -

e Si - o - nul,

Iu - bit

es - te,

iu - bit

Iu - bit

sf@nt.

.
.

Iu - bit

e Si - o - nul, iu - bit

sf@nt.

..

es - te Si - o - nul

o - nul, iu - bit

o - ra- $ul cel sf@nt!

? b b
b
&b

b
& b #

bit

p F

e,

iu -

35

b
&b

es - te Si - o - nul

b
& b

bit

$ul

cel

sf@nt.

Si - o

nul.

ra -

e,

iu - bit

? bb

b
b
&
Coda

b
& b ww

? b b ww
w
b
&b b

. bbb

Fine

min.

min.

Pa- ce $i bu - cu- ri - e

tru ti - ne,

? b b
b

e,

glo- ri - os

ce

es - ten veci @n -

Si -

o- nul,

Pa- ce $i bu - cu- ri - e

es- ten veci @n - tru ti - ne,

do -

? b b
b

Si -

b
& b b

&b b
$i

b
& b b

pa -

Iu - bit

. b b
b
.

.
.

. b b b
.

o - nul, fru - mos

iu- bit

rit

e Si - o

es -

ti - ne,

te

@n

D. C. al Fine

nul.

w n
@n

ti -

ne!

36

28. IUBIREA TA
1. Iu - bi - rea Ta
2. Gri - juri, ne - voi
3. C@nd moi a - fla

b
& b 44 j j

nes - pu - s{n - du - ra
a - des m{m- pre- soa
@n
as - pra fur- tu

j j j
j

J . R

re,
r{,
n{,

1. Iu - bi - rea Ta
2. Gri - juri, ne- voi
3. C@nd moi a - fla

? b b 44

nes
a
@n

. b
J . R

J .

pu - s{n - du - ra des m{m - pre- soaas - pra fur - tu -

..
J

n
noap - tea grea
Gre - le
po - veri
&in fa - <a
mea

b j
b
&

j
3

re,
r{;
n{,

lu - mi- n{-a a - dus.


m{-a - pa - s{, m{ str@ng;
Ior - da - nul va sta

j j j
j

j
n n b

J. R
J . R
3

@n noap- tea grea


gre - le po- veri
$in fa - <a mea

? b b

lu
m{-a
Ior

.
.
J R

Pri - vind @n sus,


Iu - bi - rea Ta
Va lu - mi - na

a- flai u - $u - ra
de ori- ce po - va
lu- mi- na Ta bu

mi- n{-a a - dus;


pa - s{, m{ str@ng;
da - nul va sta,

..
J R

re; De-a - cum e-al


r{ m{ va sc{n{, Iu - bi - rea

j j j
j
j j j
b

j
j
j
j
& b . .
J R

J R
3

Pri- vind @n sus,


Iu - bi - rea Ta
Va lu - mi - na

? bb

. b
J . R

a
de
lu

flai u - $u - ra - re;
ori- ce po- va - r{
mi - na Ta bu - n{,

..


J R
3

37

meu
pa
Ta,

b
& b

ce - rul de
$i nu m{
iu - bi - rea

R n

J .

j j j
b

? bb

n ..
J

Ta,

De-a - cum e-al meu


m{
va
sc{ - pa
Iu - bi - rea Ta,

Iu - bi - rea

J . R

j j j

ce - rul de sus.
$i nu m{ pl@ng.
iu - bi - rea Ta.

REFREN

sus.
pl@ng.
Ta.

..
J R

iu- bi- re de sus

m{ nal-<{ sus,

c{ci

j j j j j
j j
b
j
j
j

& . . . .
J R
J R
J R J R
3

Iu- bi- rea Ta,

iu

bi- re de sus, de sus

m{ nal-<{ sus,

. ..
. R J R
J

? b b J .. R

..
J R

mi-e -ste scut

&b

j
J

b
j
j

J J
3

@n noap - tea cea

j j j j j

J J J .
b
J R
sostenutto

mi-e -ste scut @n

? bb

J
J J

ne - voi; Va lu mi - na, lu - mi- na

@n

.
J J J J . R

3
3

grea,

Iu- bi - rea Ta,

rit...

iu- bi- rea Ta.

P
b
j

j
j
b
& . . j j j
J R

J R
3

noap - tea cea grea,

? b b ..
J R

Iu - bi - rea Ta,

..
J R

J . R

iu - bi - rea Ta.

.. U
J R

38

29. DOAMNE ASCULT}


p j

Jean Staneschi

### 4 p
&
4

.
.

Doam- ne as - cul - t{

? # # # 44
###

&

? # # #
&

&

. Jj

..

$i cun-du -

J J J J
re pri - ve$- te spre noi.
Vrem s{ tr{- im pen- tru Ti - ne,
j
F
. j j j

#
Tu me- reu s{

? ###

ru- g{- ciu- nea noas- tr{

ra -

###

fii cu noi,

&i

ne

..
voi.

? # # # ..
###
&

sca - p{ din mari

# n

###

ne -p
F
j
..

. J

Doar la Ti- ne e sc{- pa- re, Te che- m{m @n a - ju- tor,

. n J
f

n n .. j

..
J
p

.. .. j

Doam - ne, o Doam - ne, ne fii Sal- va - tor.

C@t de a - mar a- de- sea

.. . p

. J
J .
,
>
f
j
# # #

.
. # # n n .. j
&
? ###

e pa- ha- rul su- fe- rin - <ei, Doam - ne, o Doam - ne, sal - vea

? # # # # .
J

>

z{-

..
J

39

&

###

..

ne.

? ### .
.

..
J

C@nd


#
? ##
ne ri - di - c{,

nen- t{ - re$- te,

noi

..
J

o - bo - si<i c{-dem

### .
.
&

$in cre- din- <{

$o - v{-im,

..

Te ru - g{m.

A -

j j

A- tunci
z{-rim
Doam- ne
sim- <im Tu ne

.
? # # # ..

J J J J
J J J J
tunci

noi Te z{- rim,

&i m@

na Ta sim- <im

j
j
j

n .. ..
Ta
&i sc{ - pa- re vom a - vea.
. .

J J J J J . J .

j j j j

###
&

dai

? ###

pu - te- rea

ne dai

# # #
&

pu- te- rea Ta,

j j j .
J .

Tu

? ###

vei ne - te - zi

Doam - ne

&i a- poi

J
J
f

Doam - ne, iz- b{ - vi

@n sla-va Ta,

j
j

Ca- lea

Doam- ne


J J J J

fj j
j
###

.


&
pri- mi
a- poi
sla- v{ A- le - lu- ia->i

..
f
? ###
J J J . ..
J
JJ J
JJ
mi,

re vom pri -

.
.. .
1.

vom c@n - ta.

. ..
.
A -

40

&

###

p rit.

2.

w
w

ta.

..

Sme - ri<i,

? ### w
w

rit.

..

noi

Te

ru - g{m,

ww

dim.

As - cul - t{ - ne.

w
w

dim.

30. CND TE AM PE TINE DOAMNE


T. Dorz Larghetto

bb 3 p j
b
&
4
J
1.
2.
3.
4.

j
J

C@nd
Te
Eu
sunt
O - chii
Vreau deci

? b b 43
b J
p

Fj

b
& b b
J
tem;
spus,
tor;
vesc;

j
J

am pe
ser - vul
T{i sunt
via - <a

Ti T{u
plini
mea

ne Doam- ne, De ni I - su - se, n Cu de mi - l{, &i bo @n - trea - g{, Nu - mai

n ne - ca - zul vie - <ii


mai pri- vesc @n
S{ nu
vie - <ii c@nd ma Ju - gul
A - de - v{ - rul T{u I -

j j
j

? b b J n J n n J J
b
fj j >
. j j j

& b b J J . #
J J J
n ne - ca S{ nu mai
Ju- gul vie A - de - v{ -

? b b J
b
f

j j j
J
J J

mi - ca nu m{
v@n- tul T{u ai
ga<i @n a - ju >i - e s{->i ser-

j j j j # n j n b
J J
J J
J
j j j j j .
#
J J .
J J J

Fj

chem;
sus;
tor;
tesc;

j
J

A. Nicolaus
Aranjament: I. Miclea

j
J

j
J
j
J

Zi $i noap - te eu Te
la Ti - ne
Ci me - reu
Tu @mi e$ti m@n - g@ - ie tea - m{ s{-l ves F{ - r{

j j .

J b J .

j
J

j
J

j
J

U
j j j j
J J . J J J

zul vie - <ii me- le, Zi $i noap - te eu Te chem.


pri - vesc @n
lu- me, Ci me - reu la Ti - ne sus.
<ii c@nd ma - pa- s{, Tu @mi e$ti m@n - g@ - ie - tor.
rul T{u I - su- se, F{ - r{ tea - m{ s{-l ves - tesc.

j j
j
.

n
J . J J
>

me - le,
lu - me,
pa - s{,
su - se,

j
J
j
J

j j j . jj

J
J b J J

U
j
J

41

31. FII LINI&TIT


Otniel &imonca

& b 44
1. Fii
2. Fii
3. Fii

..

li - ni$ - tit
li - ni$ - tit,
li - ni$ - tit,

? b 44

..

& b

..

..

o,
su - fle - te
c{ci Dom- nu-<i va
se-a - pro - pi - e

Jean Sibelius

.
& b .

ta
ta
la

? b ..
& b

..

..

j ww

..

.
. J

j ww

? b

.. # # ww
J

& b

.
.

ce - ruri

.
.


Po - va - ra
Cre - din- <a
&i ori- ce

..

C@nd a - ju - to - rul
&i
bi - ru - in - <{
&i
su - fe - rin<i pe

.
.

.
.

Refren

.
.

.. j

Fii li - ni$ - tit, c{ci Dom- nul t{u

..


..

te vam - br{ - ca

@n

..

ww

I - sus
va ri - di - ca - o
chiar mun<i de har a - du - ce
- cri - m{ $i-ori - ce du - re - re

S{u tu ai
s{-l ceri.
$i noi m@n - g@ - ieri.
veci le va
sf@r - $i.

? b

.. j .
.

@n Dom- nul,
con - du - ce
cli - pi - ta

Fii
li - ni$ - tit sub cru - cea de
du - reri,
Pa - $ii t{i m@i - ne, cum con - du - s-a ieri,
C@nd Dom- nul nos - tru iar va re - ve - ni,

? b

..

.
.

.
. J

.. j ww
ve$- ni - ce

din

pu - teri.

. ww
. J w

42

32. COBORI, COBORI LA NOI


Text $i muzic^: I. Chi$morie

Co - bori

b
& b b b 44

la

Co - bori,

? b b b 44
b

co - bori

la

la

Co

co - bori,

noi,

O,

Du - hu - le Prea

.
.

noi,

bori

n b

..

Co - bori

b
& b b b

noi,

co - bori,
la

noi

w
.

Co

Du- hu - le Prea

Sf@nt, co - bori.

? bb b
b

w .
Co

b
& b b b n

bori la noi, O,

bori

la

n b

noi,

n b

.
.


w
3

Sf@nt, co - bori Co

? b b b
b

bori

bori,

Sf@nt la

? b b b . ..
b R J R
u
O, Du- hu- le

noi Co

. R J ..
R

U U

b
& b b b ..

la

O, Du - hu- le

r
.. . r j ..
R
noi.

U
3
U

Co- bori, co - bori,

..

Co-

..
r
. R J R J
Co- bori, co- bori,

43

b b b j . r
b
&
.
bori la noi,

O,

Du - hu- le

. J .. j
R
R

? bb b
b

vi - no!

. R

O, Du - hu- le,


.. R
J
J

..

O, Du - hu- le

U
j . r j . r j j .
. . .

U
j
r
j
j
r
.. .. j

b
& b b b ..

U
j
..

j j .. r

Bi - ne - cu- v@n - t{, Doam- ne, bi - ne - cu- v@n - t{, Doam- ne pe

.. J .. R J
J R

? b b b ..
b

b
& b b b .. ..
1.

po - po- rul T{u!

.. ..
? bb b
b

.. ..
J R J R J

2.

.. .
.

T{u!

.. .

As - cul- t{ - ne,

b
& b b b

.. n

ter - ni - ce
3

? b b b
b

.
.

b
& b b b J J J
3

g{m

Dum - ne

$i c{- tre


? bb b
J J J
b
3

..

.
-

zeu!

..

.. ..
J R J R


Pu-

..

ne,

.. .. ..
J J R J R

As - cul - t{ - ne c@nd ne ru -

..

Doam -

.. .. ..
J J R J R

Ti - ne c@nd stri - g{m, vi - no,

.. ..
J R J R

..
J

. ..
.
as - cul - t{ - ne!

. .
. .

44

&

bbbb

Tu,

Cel

ce

? bb b
b

w . U

r{ - sari

flo - ri

- le

$i

.
u .

r{ - co - re$ti

p{ -

m
m

&

bbbb

w . U . w J . U w .
J R
R
J R J J J
3

du - ri

- le, Mun- <ii, a - pe- le, st@n - ci - le sunt lu- crul T{u, Toa- te->i

. U j . r j j j j . r U j . r

? bb b
w

.
b

u
u
3

b
& b b b . .
J J J J R

..

c@n- t{, c{ e$ti @n veci

Dum - ne - zeu.

j j j j . r

? bb b

..
? bb b J R
b


R R R J

p{ - m@n - tul,

b
& b bb

Tu le-ai f{ - cut,

.. ..
..
J J J J J R
3

Ce - rul, ste- le- le, lu- na,

.. n .. .. ..
J R J R J R J R

Mun - <ii nal<i, ste- ja - rii fal - nici

.. n n .. .. b ..
J R J R J R J R
>i - e nen- chi- n{m, o, Doam- ne

.. b

? bb b J R
J
R R R J
b
i-ai cres- cut,

Tu i-ai cres- cut,

>i -

J
e

nen -

chi -

45

Sfin

te,

b
.
& b b b J . J . R
R

ne

ru -

>i - e->i mul - <u - mim $i ne

ru -

.. n .. .. ..
J R J R J R J R

Sf@nt, o, Doam - ne Sfin - te,

.. ..
? b b b J R J R J J
b
J

n{m, o, Doam - ne Sf@nt, o Doam- ne Sfin -

r
b

.
.
& b b J . J . R
R
g{m

fier- bin - te,

g{m cu grai fier- bin - te, Las

ne

ca ru - g{ sf@n -


? bb b

b

b J ..
R

..
R J

sa -

jun -


? bb b
b w

sf@n -

t{,

un -

..

min,

.
.

de

.. n b

min,

min,

g{

J J J J

Un - de co - rul @n - ge- ri - lor


.. .

b
& b b b w

t{,

.. .

A

>i -

.. n .. .. .. r
J R J R J R J

gra - iul nos - tru sus ca ru - g{

<i c@n- t{.

te,

.. ..
? b b b J R J R J J J
b
J
b
& b b b

sa - jun - g{ gra - iul nos - tru

ru- g{m fier- bin - te, Las

b b b .. r j .. r
b
&
J
sus,

.. n n ..
J
R J

.. ..
? bb b J R J R
b

.
min,

w
w

min!

w
w

46

33. DOAMNE, NU VEZI CE FURTUN}


M. A. Baker

& 68

j
j
j
j

H. R. Palmer
j
j
j
j
. j
.

1. Doam - ne, nu vezi ce fur - tu - n{, Ce vu - iet @n - gro - zi 2. Doam - ne, gri - juri m{ a - pa - s{; Zi, noap- tea n-am o - dih 3. Doam - ne-a - cum a tre - cut spai - ma, Na - tu - rai li - ni$ - ti -

? 68

..
J


J J J

j
j
j
j
j
j

& .. J
tor?
n{!
t{;

& .. ..

Ori
A
Te

. .
? . .

? .
.

j j j j j

.
.

.. ..

j
J J J
J
j j j # j

de - $i pie - rim, nu->i pa - s{?


p{ - ca - tu - lui fur - tu - n{
a$ - tept, Doam - ne, pe
Ti - ne,

Cum po<i s{ dormi a Ur - l{ a - su - pra


Sin - gur nu m{ l{ -


J J J J

j j j j

tor!
c{.
m{.

d@nc?
mea,
sa;

Ce nor des, ce @n - tu - ne - ci - me; Nu-i sc{- pa - re $a - ju I - ni - ma meai a - d@nc r{ - ni - t{; Scoa - l{ $i m{ vin - dePe cer se - nin soa - re lu - ce$ - te &i-am pa- ce @n i - ni -

? ..
J J J

& ..

j
J J J

#
J J

r
r

..

j j

. .
. .


J J
j


J J J

.
.

Tot mo - men - tul ne-a - me - nin - <{


moar - tea, Pes Am s{ pier, Doam - ne, Nv{ - <{ - to - ru - le, O,
Cu Ti - ne-a - jung li - ma - nul
cu
pa - ce, Un -


R R

..

47

j j j

&

REFREN

.. j j j j j j j j .
.

te-a - cest a - d@nc um - bl@nd.


vi - no, nu m{ l{ - sa.
de m{ voi re - pau - sa.

? J J J
J

Li

. p
. J
p

j
? .
.
Li - ni$ - te

de Mi- ne,

..
J
J J J J J J
j

poco cresc.

j j j j j j

j ..

& .
.

'V@n- tul, ma- rea as- cul - t{

ni$ - te!"

Fur - tu - na pa - gu - b{

.. p
J
J J J J J J

nu

fa- ce, Nici

s{ fi - e.

j j j j j j j j
j
r
j
j
j
j
j
j
r

& # #
om nici de - mon sau ori- ce s{ fi- e, S{ pia- r{ co - ra- bi- a

?b
J J J J J R
f

& J J J J J J
Dom - nul ce - ru- lui @n


J
J

j ..

ea doar - me. 'C{ci toa - te Mi se su - pun Mi-e:

U
j
j

? J J J J J J
J J
J J
F j j j j
& j .. j Jj j ..

J
Li- ni$ - te

nu poa- te c@nd


J J J J J J JJ
R

U fj j j j j
J J

s{ fi- e; C{ci toa- te Mi se su - pun Mi-e;

j
j
.
? . J .
. J
J J J J
J

.
J .


J J

j
..
rit.

..

Deci, li - ni$- te."

. j
.

U .

48

34. &TIU C} DUMNEZEU VEGHEAZ}


Otniel &imonca

& b 44

John W. Peterson

ww

1. &tiu c{ Dum- ne - zeu ve- ghea- z{n ce - ruri,


2. C@t de mult iu - bi - t-a p{ - c{ - to - $ii,
3. De - $i pe p{ - m@nt e str@m - to - ra - re,

? b 44
& b 44

In strict tempo

Orga

? b 44

b
w
.

& b # n
Pes - te fi - ii
C{ a dat pe
Noi a- vem @n


?b

ww

..

S{i de pe p{ - m@nt,
sin- gu- rul S{u Fiu,
cer un Ta - t{ viu,

ww

w
w


Ca s{-i o - croori - ci - ne
&i
C@nd de-o pa - s{ -

..

ww

& b #

?b

ww
ww
g
ggg
w
w
ggg
w gggg
g

& b b

teas - c{n
cre - den
re
El

ww

gre - le
vre - muri
El
tr{ - ie$ - te,
gri - j{
a - re,

? b

& b b

? b

bw
w
w
b ww

n pl{ - cu - tul
C{ci I - sus, M@n El
se van - gri -

49

& b

Refren

ww

dra- gos- tei ve$ - m@nt.


tu - i - to - rui viu.
ji
$i de-al S{u fiu.

ww

& b

ww

&b

cun- de,

& b

Prin la - crimi ru- ga ta

j ..
.

la El p{ - trun - de,

?b

Tutti
. j

&

se


El ne as-

as - pru v@nt

Jj .

De-al lu - mii crunt ne - caz


? b

?b

@n - te - <e$

b
&i chiar de-

- te,

Prin lu - mea

? b

& b

..

? b w

50

j
& b J .

de du - reri

rall.

1, 2.

3.

El ne-o - cro - te$ - te.

? b J .

j
& b ..
.

?b

3.

w
w
w

. j

te$

1, 2.

Fine

- te.

ww Fine
j
g
ggg w

35. DIN CER A VENIT AL MEU SALVATOR


C. H. M.
Valentin Popovici

C. H. Morris

b 6 j j . r j j j j
b
& 8 J R J J J j
J
J
J

j
Jj j j j

1. Din cer a ve - nit al meu Sal - va - tor, &i pa- ce El mi-a gr{2. A - ici fe - ri - ci- rea-i o um - br{ doar, A sla- vei din Ca - na da - c{ a - ici, @n - c{ pe p{ - m@nt, Ne d{ a - $a bu - cu 3. &i

j r j j
j

? b b 68 J J . R J J j
J
j . r
b
j
b

& . .
. J
it;
an,
rii,

? bb .
.

Hris - tos
n
cer
C@nd to<i

j ..
J

j
Jj j

J
j j j
j

e de-a - tunci al meu


o
m@n - g@ - ie - rea
la
vom a - jun - ge


J J J
j

J
j
J

bun P{s - tor, &i


a - fla, &i
va
Tro - nul sf@nt, Ce

51

b j j j
& b n

. j j j
j

.
. .
J

ce - rul l-am do - b@n - dit, &i


su - fle - tul meu s{r - man, &i
glo - ri - e vom g{ - si, Ce

? b b
J J J
Refren
b j
b
&

. ..
J .
J

.. ..

ce - rul l-am do - b@n - dit.


su - fle - tul meu s{r - man.
glo - ri - e vom g{ - si.


J J
J

J

.. ..


J
J
J

Mi - nu- nat!

Mi - nu- nat!

M@n- tu- it,

ce mi- nu- nat, Voi

O,

mi - nu- nat El m-a

m@n- tu- it,

ce mi- nu- nat, Voi

c@t de

j
Jj j j j j j j j j j

J J J
J J
J J
J J
J
U
rit. j
j
j
..
.
.

.
.
J . n .
J J J

? bb .
b .
& b .
spu

ne

iu- bi-rea Lui, C{ci El,

doar

El m-a sal-vat;

spu- ne la to<i @n-du - ra - rea Lui, C{ci El, doar El m-a sal - vat;

? bb
&b

U
j
j
j
j
j
j
j
r
j
j
j
j
j
J .
J . R J J J J J J J J
J
J
U
.
j j j j j j j j j j j
.

O,
Mi - nu- nat,

c@t de

mi - nu- nat, El m-a

m@n- tu- it,

Ce mi- nu- nat,

Mi - nu- nat,

M@n- tu- it,

Ce mi- nu- nat,

? b b

J
b j j j j j j
b
&J
U j rit.
j
b b
J

j
J U
J
J

.. n
J R J J

..

spu- ne la to<i @n- du - ra- rea Lui, C{ci El, doar El m-a sal - vat.

U
? b b J J J
J
J

J J J

Voi

..
J R J J

.
.

52

36. IZVORUL SFNT AL VIE>II


John W. Peterson
j
j
j
j
j j j
j
b
& b b b 44 j .. j j j j
Valentin Popovici

1. Pier- dut @n lu - me, du- p{ a - p{ @n - se - tam, &i n-am g{- sit pe


2. Azi da- c{ vrei ca se- tea s{ <i-o po - to - le$ti, A - lear - g{ la a 3. De ce nu vii chiar azi la Dom- nul la Cal- var, Iz - vo - rul vie-<ii

? b b b 44 j j
b J
b b b j j j
b
&

j ..
J J J J
j .. j j j j

J
j j

J
j


J J
j

ni - meni s{ mi-o dea. Dar am ve - nit la I - sus a - $a


cest iz - vor bo - gat. Su - fle - tul meu e plin de bu - cu s{-L g{ - se$ti $i
tu. M@n - tu - i - to - rul azi te chea- m{

j j j
J
j j j
j
b

j
j
b

.
& b b . j j J
? b b b
b J

.
.


J J J J
REFREN
..

J J J J

cum e - ram $i
a - p{ am g{- sit la Gol - go - ta.
rii ce - re$ti $i c@n - t{ A - le - lu - ia nen- ce - tat.
vi - no, dar, $in su- flet fe - ri - ci - rea s-o pri - me$ti.

? bb b
b
b
& b bb

..
J
j j j
J


J J J J
j j .
j

J
r

Nu - mai

.
. J J J J
j j r
j j ..


J J J

.
.

vo- rul sf@nt al vie- <ii, Nu- mai la Cal - var,

? b b b j
b J J J J

A - p{ din iz-

eu am g{- sit @n dar;


J J J J
la Cal- var, eu am


J J

g{ - sit @n dar

j j j
j j jU U
j
j
j
j

& b b J J J J J j .
A-p{ din iz-vo-rul sf@nt al vie- <ii, Ce mi- nu-nat, bo- gat iz- vor de har.

U
j


? b b b
b J J J J J J J J J J J J J J J J .
u

53

37. MARANATA
F

Text $i muzic^: I. Miclea

Av@ntat

& b 44 .
.

# .. .. . j
R
J

..

1. Ma - ra - na - ta, ma - ra - na - ta, Dom - nul vi - ne @n cu - r@nd.


2. Dom- nul
vi - ne, ma - ra - na - ta, S{
ne pre - g{- tim me - reu.
3. S{
ve - ghem, deci, cu cre - din - <{, Zi
de zi mai pre - g{ - ti<i,

F
? b 44 ..

&b

.. . ..

.
J

..
#

Ma - ra - na - ta, ma - ra - na - ta,
Sunt eu ga - ta, e$ti tu ga - ta,
A$ - tep - t@nd a Lui ve - ni - re

..

?b
&b

Refren

..

..

..

.. . j
R
J

F .

.
.

..

& b
ro$i

? b
& b
ro$i

? b

..

.
.

.
.

.
. J

..de-a

.. .
.

..

..

Lui ve - ni - re, To<i @n

. #
.

..

..

.. .

l vor ve - dea; Bu- cu-

.
.

.. .. j

de-a Lui ve - ni - re, To<i @n cor

. #
.

..

S{-L @n - t@m - pi - n{m ve - ghind.


S{-L ve - dem pe Dum - ne - zeu?
Cu to<i cei ces m@n - tu - i<i.

Ce m{ - rea - <{ va fi zi - ua C@nd cei sfin<i

?b

.
.

. .

i vor c@n - ta;

j
J

Bu - cu-

f .
.
.


cor i

.. ..

..

vor c@n - ta.

..

54

38. EL VINE IAR


Valentin Popovici

b
& b b b 44

j j .. n r j .. r

Melodie din Hawai

.
.

..

tr{ - im,
1. Sf@r - $i - tul vea - cu - lui
ce - rul $i
p{ - m@n - tul plin
2. E
3. Ce zi - m{ - rea - <{, ce spen - dori

. .. ..
? b b b 44
b
. J J R J R
j. r
j j r
j
j
b
b

.
.
b

b
&
. . . .. n
u - r{ $i r{z - boi, Dar fe - ri - ci<i
le ve- ni - rii Lui, Cu - v@n - tul S{u
<a va r{ - su - na, &i Dom - nul va

? b b b
b J J
b
& b b b j

.
.

.. ..
J R
j j j
j

J
j
j

b ..

..
J
r

J
j


J J
j j j

.
.

..
J J R
j j

vi - ne iar, Ce fe- ri- ci- re ne - gr{ - i

? b b b . ..
b . J
J
j j
b
& b b b j j ..

Cu
lup - te,
De
sem - ne C@nd tr@m - bi -

.. # j
J
j j
r ..

..
R J R

.
J
Refren
.. j ..

El

J
j

vi - ne iar, El

.
.
J

..
J
. j
j

Se va sf@r- $i al

t{;

Jj ..
J
J

Dom- nul nos- tru vi- ne iar


J J J J J J J
j
j
j

.. .
J

nop - <ii chin a - mar, C{ci Dom - nul vi -

? b b b .
b J J J J

.. n j

la cer pri - vim; Nu e


e Da, A - min: n El
ve - ni pe nori; F{ - r{

mult $i
vi - ne Dom - nul iar la noi.
nici
o um - br{ de schim - ba - re nu-i.
mur - mur, plini de sla - v{-i vom c@n - ta.

? b b b
b J J
b
& b b b ..

.
.
j ..

Liluokalani

..

j ..
J

j . U
J J J J J
ne iar.
Dom - nul vi - ne iar.

j j j j j U

J .
u

55

39. AMICE, VINO LA ISUS

b
& b 43

Unison T. $i B.

Melodia: autor anonim


Text $i aranjament: I. Miclea

1. A - mi - ce, te rog p{ - r{ - se$ - te pe veci g@n - dul r{u ce en


2. C@nd- va, dis- pe - rat r{ - t{ - ceam $i me - reu c{ - u - tam a - de 3. Ori - c@nd la I - sus po<i ve - ni cu po - va - ra ta grea ca s{-L

? b b 43

Tutti (la unison)


b
& b .

i - ni - ma ta,
v{ - rul cu - rat,
rogi s{ <i-o ia,

? bb
&b

Pus - ti - ul din su- flet a - tunci ne - gre De c@nd L-am g{ - sit pe I - sus, via - <a
Gr{ - be$ - te - te, dar, c@t mai <i - ne-al S{u

$it
se
va
um - ple de dra - gos - tea
Sa.
mea s-a schim - bat,
de p{ - cat sunt ier - tat.
har $i
pre - d{ - te de - plin la Cal - var.

? bb

Refren
.
b
& b .

J
Vi - no
la
j
? b b .. J
b
& b
reu vei

.
.

.. j
n

I - sus, c{ci

El

vi - a - <a

pa - ce

.

.

b . j
b
& .

..

b ..

a - vea, vei a - vea.

? b b

..

$i

..
J
J
..
J
Ce- re-I ier - ta - re $in
.. Jj

.. j .

i - ni - ma ta fe - ri - ci - rea pe veci va in - tra, va in - tra.

? b b .. J

me-

.. .
J

56

40. VICTORIA PRIN ISUS

# 4
& 4

Otniel &imonca

.
.

1. Am a - u- zit
2. Am a - u- zit

? # 44
#
& .
.

.
.

..

Eugene M. Bartlett

.. ..

is - to - ria cum I - sus l{- sa - ta


glo - ria,
che - ma- rea gla - su - lui ce d{
ier - ta - rea,

.. ..

.
n
. #

.
# .

..

Cum vi - a - <a Lui pe lemn &i-a dat pen - tru p{ - ca - tul meu; G@n&i din i - ni- m{ un tai - nic glas m{n - deam- n{ s{-L ur - mez; Azi

? # . ..
&

# .
.

? # .
.
#
&

..
..

..

desc a- cum la
chi - nul
c@nt de fe - ri - ci - re,

..

ca - re
azi ne
d{ a - li - nul,
c{ci a - fla - tam m@n - tu - i - re,

.
.

..

n
#

..

C@nd pre - <ul ma - re


pen - tru noi pl{ - ti - ta Dum - ne - zeu.
Pe
veci voi fi bi - ru - i - tor @n Dom - nul meu ce - resc.

?#

# Refren

.
& .

? # ..
Vic - to - ri- a

#
&
ta - re,

? #

prin

..I- sus a - vem pe ve - ci - e, De

.. ..

vr{$ - ma- $ul va pie - ri;

&i la - crimi $i

dreap - ta

Lui

du - re - re, chin

.. ..

57

#
& ..

$i ne - m@n - g@ - ie- re, &i moar - tea pe

.
? # .

.. .
.

veci de veci, cu El vom bi- ru- i.

.. .
.

41. CND VA VENI


A. J. Pearce
Otniel &imonca

& 44

? 44
& ..

.
.. . # #

1. C@nd
2. &i
3. C@nd

va ve - ni
c@nd voi sta
va che - ma

S{i
din
al - be
Lui,
s{

? .. b #

@n - v{ - lu - it @n sla - v{,
la dreap - ta ju - de - ca - t{,
din z{ri @n - de - p{r - ta - te

..

.
& . J b

s{-i ia pe-ai
@n hai - ne
pe-a - le - $ii

.. #

J

#
n b

lu - mea de
ne - caz,
s{ fiu @m - br{ - cat,
stea la dreap - ta
Sa,

Almeda J. Pearce

.
.

O,
c@t a$ vrea
$i
Ca to<i a - cei ce-au
Cei ce-au ie - $it
@n -

U
w

w
u

..

..

j
.. ww

la - crimi pe o - braz.
eu f{ - r{ z{ - ba - v{ s{-L @n - t@l - nesc cu
bi - ru - it o - da - t{ $i-n S@n- ge Sf@nt ve$ - m@n - tul $i-au sp{ - lat.
vin - g{ - tori @n toa - te, $i eu do - resc a - tunci cu
El a
sta.

.
? .

..

j w

. w

58

42. CE MINUNAT TR}IESC N DOMNUL


Otniel &imonca

Ira F. Stanphill

b
& b b 44 j .. # r
R

j .. # n r . j

1. Ce
mi - nu - nat tr{ - iesc @n Dom- nul, Ce
mi - nu - nat mi-e
2. Vreau s{ pri - mesc a Lui na - tu - r{, St@nd cu I - sus @n
3. E
mi - nu - nat, am m@n - tu - i - rea, Via - <a-mi @$i me - ri -

? b b 44 .. n ..
b J R
J
b

& b b j .. # r . j
R

.
.
J R

.
. J
j .. # r
R

Sal- va - to- rul, I - ni - ma mea @i sim - te do - rul,


le - g{ - tu - r{, Pri - mind a Lui @n - v{ - <{ - tu - r{ Mi - nu - nat
t{ tr{ - i - rea, Voi mo$ - te - ni ne - m{r - gi - ni - rea

? b b
b
&

bbb

1.

n
es - te

? b b b
b

la vers. 2

.. n ..
J R
J
2.

.
.. . ..

El.

Refren

.. ..

El. Sunt

.. .. ..

. n
J . R

j j

fe - ri - cit, chiar c@nd am la - crimi pe-o -

.. ..


J J

D.C. apoi CODA

b
& b b ..

3. la vers. 3

.
n .

braz; Cu - nosc se - cre - tul:

? b b ..
b
b
& b b j ..

..

I - sus en

Mi - nu - nat

es - te

? b b .. n b
b J R

El.

. ..
.

..

j .. # r n ..

R

El,

mi - nu - nat es - te

CODA

# r n
R

. .
. .

i - ni - m{.

3.

..

(Orga)

(Orga)

El.

. n b .
b . .
J R

(Orga)

59

43. PE ARIPI DE VULTUR

& b 44 # j j n j j

Emil Jansen

j j j j ..

1. Pur - tat ca pe a - ripi de vul - tur, eu trec prin du- reri, bu- cu - rii, Pur2. Sub a - ri - pa o - cro - ti - toa - re a Dom- nu- lui meu m{ g{- sesc, De
3. Sub a - ri - pa cea mi - nu - na - t{ a Dom- nu- lui meu nu m{ tem, C{ci

? b 44 ,
J J
J J
,
j
j
j
j

& b J J


# J
j
j

..
J n

J J
j j . j j
.

tat ca pe a - ripi de vul - tur, sunt dus p@ - n{ @n ve$- ni - cii. Cu


ce s{ mai tre- mur eu, ca - re a - ici mi- nu- nat o - dih - nesc. Via- <a
soar - ta mi-e a - si - gu - ra - t{ @n m@- na A - ce- lui E - tern. Sunt


? b #
J J
J J
j j j j

& #

, ..
J
J J J J
,
j j j j .

# .

m@ - na Lui p{ - rin - teas - c{ Dom - nul m{ con- du - ce me - reu; Deami-e


a - si - gu ra - t{, ni - mic nu m{ va v{ - t{ - ma, C{ci
plin
de pa - ce ce - reas- c{, ori - ce pes - te mi - ne-ar ve - ni, C{ci

,
? b J J J J J J J J
j j
b
&

,
j j

..

j j
j j ..
J J

su - pra ta - la - zu- lui ma - re m{ poar- t{ al meu Dum - ne - zeu.


a - ri - pa ta - re m{ poar - t{; me - reu li - ni$ - tit
eu voi sta.
a - ri - pa Dum- ne - ze - ias - c{ m{ poar- t{
@n
ve$ - ni - cii.

? b J J

,
J J

j
# j

J J

..
.

60

44. MARE-I DOMNUL


Text $i muzic^: I. Chi$morie

b
& b 44

Ma - re-I Dom - nul,

? b b 44

Ma - re-I Dom-nul,

.
.

..
J

..

.
.

Ma - re-I Dom - nul,

? b b

Ma - re-I Dom- nul, Re -

. j
.

.
.

ge - le nost.

..

b
& b

Ma - re-I Dom - nul,

Ma- re-I Dom - nul,

b
&b

.
.

.
.
J

Ma - re-I Dom-nul, Re - ge - le nost.

? bb

..

..

J
Noi

b
& b ..
l l{u-d{m pe El,

? b b w ..

j
. J

Noi

.
w

J
l l{u- d{m pe

Ma - re e,

El,

Drep - ta- tea Lui c@n -

Drep - ta- tea Lui c@n - t{m,

b .
& b .
t{m,

? bb .

j
.

Bi - ne - le Lui

ves - tim,

w
#

ves - tim,

bi - ne - le lui ves - tim;

w #

..
n
Drep -

.. n

61

b . j ..
b
&

J

. b b b 68 j j j
.
Fine

ta- tea Lui c@n - t{m, Bi - ne - le lui ves - tim.

j .

.

? bb J

Ce - ru - ri- le El

. b 6
. b b 8 J
J
J

j j j j j j j
b b j
j
j

&

le-a zi- dit, a

Lui es- te ho - t{ - r@- rea, El

a zis $i ce - ru - ri- le per-


? bb
b
J
J
J
J J
J J
J
J J
Ste - le

? b b J
b
dat

b
& b b .
J J J

f{ - cut.

Ste - le - lor El

.
J .

ra - z{,

El

le-a

ra-z{,

ste -

dat
j
j
.
.
J J J J J J J J

soa - re

ra-z{,

le-a dat


J J J J J J J J

j
j
.

J J J J J

le - lor El le-a dat

lor

j . j . j
J J J J J J J J

j .
bb
j
b
n

&
.
fec - te s-au

lui i-a

soa - re - lui i-a

dat c{l - du- r{,

soa-

j j j j j
j
j

? b b J J J J J J J J
b J J J J J J J J
c{l

du - r{.

El con

Uj j

du - ce

di -

di - mi - nea- <a,

El

j .
j
b b . j .
.

&

J J J J J uJ J J J J J J J J
J
J
re - lui i-a

dat c{l - du - r{. El con - du- ce


? b b J J J J
b
J J J J J J J J J J J J

62

j U j
bb .
j
j
j
.
b

&
J J j
J J JJ J J J J
mi

nea- <a,

Jj
J
J
J J J J J J J
J J
u

con -du- ce di- mi - nea-<a, zi - ua $i noap - tea $i toa- te, fru- mos le con-du-

? b b
b J J
&

bbb

El

El

tot

ce-i

f{- cut, El

cre- at tot

j j j j j j j j j j j j j

cre - at

tot ce-i

f{-

j . j . j . j
J J J J J J J J J J J J J

ce.

? b b ..
b
J
ce-i

cre- at

f{- cut, o - mu - lui chi - pul S{u i-a dat,

o - mu - lui chi - pul

b b j j j j j j j j j j j j j j j j
b
&


cut,

o - mu

lui chi

pul S{u

i-a

j . .. J J J .

J J J J J
J J J J

? b b .
b J J J

S{u i-a dat; Nu- man El a - vem spe - ran- <{,

j Uj

nu - man El a - vem

b b j j j j j j j j j j j j j j
b
&
J
dat;

? b b .
b J J

Nu - man

Uj

El

vem spe

j . j . j .
J J J J J J J J J J J J
u

spe - ran- <{,

b
& b b j j j j j
<{,

? b b .
b J J J

j
J

D.C. Fine
U
j
j

j .

J
J

pen- tru - c{ El ne-a m@n - tu- it

j
J J

ran-

su - fle- tul de moar - te.

j j
J
J
J
J
u
J

..

63

45. CU VIA>A-MI PEREGRIN}


J. Rowe
V. Prodan

B. D. Ackley

b
& b b b 64 n n
1.
2.
3.
4.

Cu
El
n
Ca

vi - a - <a-mi pe - re - gri - n{,


m{ a - ju - t{ pe mi - ne,
ca - lea mea spre m{ - ri - re,
@n cer s{ m{n - t@l - neas - c{,

? b b b 64
b

b
& b b b #

? b b b n
b
Refren

b
& b b b

Fi<i

? bb b
b
&

bbbb

Fi<i

? bb b
b

.
n .

v{

c@nt eu,

ca I - sus

..

.
.

ca I - sus

tot me - reu:

..
u

Vreau
Vreau
Vreau
Vreau

Cred @n jert - fa Lui, di - vi - n{,


Ca s{-L pot ser - vi mai bi - ne,
La to<i spun de-a Lui iu - bi - re,
lu - crul s{-mi r{s - pl{- teas- c{,
&i

fiu
fiu
fiu
fiu

s{
s{
s{
s{

. .

ca
ca
ca
ca
s{

I
I
I
I
fiu

- sus,
- sus,
- sus,
- sus,
ca I- sus,

.
n

Vreau
Vreau
Vreau
Vreau

s{
s{
s{
s{

ca I
ca I
ca I
ca I
s{ fiu

fiu
fiu
fiu
fiu

ca

sus.
sus.
sus.
sus.
I - sus.

..

Cari pur- ta<i nu - me - le S{u,

Vreau s{ fiu

..

ca

I -

..

..
U

..

sus.

U
.

64

46. CERURILE M}RESC PE DOMNUL

j j j .

J J J . J

Maestoso
j
b
& b b 44 j Jj j .. .. j ww
J J
J

j j j

J J J .. n
J

Ce- ru- ri - le m{-resc pe Dom - nul,

j
? b b 44 j J j ..
b J J
J
j
b
& b b j Jj j ..
J J

w
w

..
J

? bb

b
&b b

j j j . .. w
J J J . J
J w

J J J

at.

j j . j j

J . ..

.. j w
J w

tor; Lu-cr{-ri - le Lui mi- nu - na

m{- resc pe-al lu- mii Cre- a-

te,

cun-<e- lep - ciu-ne le-a cre-

. ..
J J J
J J
j
J J J
J J J

Jj Jj
J J
J J
J

C@n- ta<i po - poa

? b b
b

re sla - va

Sa,

@n veci c@n -

C@n- ta<i po- poa- re sla - va

Uj U Fine Duet Tenor $i Alt


j
U

43 j j j . j j j j
J J

b
& b b

j j j U U

? b b J J J J
b J J
u J
ta<i

A - le - lu - ia.

Soa- re - le


43 J J J

lu- na, ste - le-

. J J
J J
3

@n veci c@n- ta<i A - le - lu - ia.

b
& b b . j j j . j j j . j j j .
le

j j
j
j

ves - tesc prin str{ - lu- ci- rea lor @n- <e- lep - ciu - nea Dom - nu -

? b b . J
b

J J

. . .
J J J
J J J

J J J J
3

65

&

bbb

Duet Tenor - Bas

. j j j . j j j j .
3

lui, m{-resc pe

bu - nul Cre - a - tor.


Ma-rea vu - ie$ - te spu - me-

? b b . J J J . J J J J . .. J J J
b
J J J
J
Cu to<ii
j j j . j j j . j j j j
b
j
j
j

.
.
b

. . .
& b
3

P{- m@n- tu-i


g@nd,

? bb

..
b
J J J

plin de sla- va Lui: mun<i, dea- luri, r@- uri $i

.. .
J J J .

b b .. j j j .. j j j U
b
&
.
.
pii,

des - pre Dom - nul sunt mar- tori

? b b J J
b
b
& b b j

tu,

@n ori - ce zi,

j j j j

? bb
J J J
b
J
zi,

.. 44

.. 44 J J
J
Lau - d{-L $i

su - fle - tul meu,

j j j j

J J J
J

su - fle - tul

b
& b b j j j j

..
.
u

j j j j

$i tu,

j j Jj
J J

vii.


J J

j j j

Lau - d{-L

j
? bb
b

.
.
J

c@m-

meu,

@n ori - ce

j j j j
@n

tot

lo - cul;

j j j j

J J J J

@n tot lo - cul;

lau-d{-L $i

66

j j
j j j j
J

j j j j
b
& b b
lau-d{-L $i nu

ui - ta nici- c@nd pe Dum - ne -

j j j j
? bb
J J J J
b
nu

b
& b b

ui - ta nici - c@nd

ze - ul

? b b
b

j j j j n

J J J J

t{u,

j j j Jj J
J J

t{u

M@n - tu - i -

& b b j j j j J n J J

bun

j j j j

? bb
J
b

o - cro - ti -


J J J J

tor,

El e-al t{u bun

j j j j

tor;

n - chi- n{-i Lui

j j j j
J J J J


? b b J
b
J J J J J J
o - cro - ti - tor; n - chi-n{-i

Lui

j j
j
j

b
j
j

& b b J ..
vi - a - <a ta, &i fe - ri - cit

j j j
j

n
? bb
b
J J J J
Ta,

j j j
J

M@n - tu - i - tor, El e-al t{u

b
& b b

C{ci El e-al t{u


J J J J
c{ci El eal

j j j j

..

vi - a - <a

U
j


vei fi

@n

U .

veci.

U .

D. C. al Fine

67

47. CA FEMEIA DIN SAMAR


Otniel &imonca

b
& b 44 j j j j j j
J J J

Richard Blanchard

j
j
j
j n j . . Jj .. j
J
J

1. Ca fe - me - ia din Sa - mar la f@n - t@ - n{,


2. Un - dei, Doam- ne, lo - cul sf@nt den- chi- na - re,
3. Prie- ten drag, de cau<i me - reu fe - ri - ci - rea,

? b b 44
J J J J
b
& b j j . j
.

J
.
.

#
J n
j j

J
j

J
j

J
j

ve - ni - tam a - p{
@n v{i um- bri- te
iz - vo - rul ei en

.. .. ..
J J J
J
j .. j j j j

ca
s{ scot, Dar vo - cea lui I - sus r{ - su - n{:
sau
la mun<i? O, nu, cin su - fle - te sme - ri - te,
Dom - nul Sf@nt; I - sus, di - vi- nul nos - tru Mi - re,

? b b J

.. ..
J
J
b . j j j j j
b
&
. J

b
J J J J J
Refren
j j j
.

pot.
vie - <ii ca s{-<i dau Eu
u - nei a - ple - ca - te frun<i.
nalt ve - ni jos pe p{ - m@nt.

? b b .. J Jj
b j . j
b
& .
vi - e,

din a - pa
$in jert - fa
ce din @ -

..
J J J J

j
j
j
j

..

D{-mi, I - su - se,

din a - pa

j
.
Jj J J
..
J J J . J J J J
j j
j j j
j
j .. j .. j ..

st@m - p{ - r{-mi Tu su - fle - tu-mi ar - z@nd; Cred, o Doam - ne,

j
? b b .. .. J J J J
J
J J
j j j j
U j j
b

b
& ..
c{ Tu e$ti Pro - fe

- tul, ce-ai

U
? b b b
J J J J

a - dus

.
.

J
j j
j

J
j

.
J .
j .
.

iu - bi - rea pe p{ - m@nt.

. j j
J
J J J J J

..
.

68

48. CTE DARURI MINUNATE

? # # # 44 . R
J
1. C@ - te da
2. n cu - r@nd

### 4
4
&

.
.
J R

.
J

&

sus din plin,


o l{ - s{m,

I
ra

? # # #

sus din plin,


o l{- s{m,

? ###
ge
El

mi- nu- na - te
se$- te cea- sul

ni le d{
c@nd po- va -

J
j
J . R

J . R

### j r
&
..
J R

prin s@n- ge - le
c@nd spre El
noi

? # # # ..
J R

J .. R

sunt vin - de - ca - te prin s@n$u - rea - z{ pa - sul c@nd spre

j . r
.

C@ - te r{ni
sunt
Ni se u - $u -

le S{u di - vin.
noi a - ler - g{m.

Ira

j . r
J . R

J R
J J . R
. R
J
J

J J

C@ - te r{ni
Ni se u

.
J

ruri mi - nu - na - te ni le d{
so - se$ - te cea - sul c@nd po - va

1. C@ - te da - ruri
2. n cu- r@nd
so -

? # # # J J
###

j . r
.

? # # # 44

Text $i muzic^: I. Chi$morie

J
J j . R

Solo bariton

S{u di - vin.
a - ler- g{m.

J # J J
J

O, $i c@
Iar I - sus

vin- de- ca - te
rea- z{ pa- sul

j . r
.

t{ @n - tris me- reu nen-

O, $i c@ - t{
Iar I - sus
me

j
J . R

69

? ###
&

###

ta
deam -

re
n{

J . R

ce gus - t{m
nici o cli

@n - tris - ta - re
reu nen - deam - n{

? # # #

? ###

ce$
a

j . r
.

J J

- cest p{ - m@nt,
s{ nu st{m,
J . R
JJ

te cun - du - ra - re Dom - nul nos


ler - g{m ne chea - m{, via - <{n veci

### j r
&
..

n - dul - ce$ - te
Ci s{ a - ler

cun- du - ra - re
g{m ne chea- m{,

&

###

tru
s{

? ###

bun $i sf@nt.
c{ - p{ - t{m.

.. j ..
R
Tutti

n cu - r@nd

..

j . r
.

tru
s{

Dom- nul nos via - <{n veci


? ### .

J . R
Refren
U

? ### J J
..

bun $i sf@nt.
c{ - p{ - t{m.

n- dulCi s{

.
J . R

.
J R

pe-a - cest p{ - m@nt,


p{ s{ nu st{m,

ce gus- t{m
pe-a
nici o cli - p{

J # J # J
J

.
J . R

..
JJ J R

so- se$- te cea sul


Da, so- se$ - te,
vi - ne cea- sul

.. ..
J R J R

.. ..
J R J R

j
# # # j . r j . . r j r j r U

..

.
.
.
.
.
J . .
&
. . R J R
R
R

..
J R

fe - ri - ci - rii f{- r{ pre<, fe- ri - ci - rii f{ - r{ pre<, C@nd din cer


r{Sus r{- su-n{,
U

? # # #
J J

.. .. .. .. .
J R J R
J R J R J . R

.. ..
J RJ R

70

# # # ..
&
J R
su-n{

? ###

j .. R

gla

.. r j .. r ..
J

..

- sul:
vi - no o
bo- sit dru - me<.
su - n{ gla - sul: vi - no, o vi - no, o - bo- sit dru - me<.

.. .. . .
J R J R J . R J . R

. .
J . R J . R

..
.

..

49. TU LNG} MINE


Trad. Otniel

& 98 j
J

unison

j ..
j

J J

j j j .. . j j j
.
. J J J

Norman Johnson

.
.

1. Tu
l@n - g{ mi - ne
s{ fii I - su 2. Tu-mi fii la dreap - ta, Tu-mi fii la st@n 3. Um - ple Tu
i - nimi
ca - re Te cau -

j .
j

J J .

? 98 j
J

(Org{)

& . .. j j j
J

Jj j j .
J J

..

j j j .

.. .. J .

u - na s{ m{ con - duci;
bra - c{n scut ne - p{ - truns;
bu - ze Nu - me iu - bit;

? .
& .

. ..
..

j j j
J J

Tu e$ti co - moa - ra
i - ni- mii
Cu - v@n- tu->i ve$ - nic s{-mi fi - e
Scal - d{ Tu
o - chiun la - cri- ma

j
j
j
.

j
.
. . J
J . . J
. . J
j j j . .. j. j j .
J
J

. # j
J J J
..

me - le,
st@n - ca
cal - d{

? .
.

se $in - tot - deaga, Tu m{ @m t{, fii Tu pe

.
.

de sus din ce
un - den fur - tu
c@nd cu iu - bi

..

ruri
n{
re

Jj j
J

pa - ce-mi a - duci.
s{ stau as - cuns.
fo - stai pri - vit.

.. .
.

71

50. CUM PO>I SAPRINZI UN FOC

# # 4Otniel &imonca
& 4
.
.
1. Cum
2. Ca
3. <i

j
J

..

po<i
sa- prinzi un
mu - gu - rii
pe
spun
pri - e - ten

? # # 44
..
#
& # ..
.
te - ie,
va - r{
bi - rea,

.. j
J

de - ie?
va - r{,
ci - rea,

..
J

foc
ram,
drag

..

..

ju - rul meu
ne - ze - iesc,
c@nd I - sus

? ##

..

.
.

lui
lui
pe

Dum - ne - zeu
Dum - ne - zeu,
nal - <ii mun<i,

..

Pe
cei pier - du<i
Eun c@nt ce - resc,
Sunt fe - ri - cit

do - resc s{-i @n - c{l


cu
tril @m - po - do
e
Prie - te - nul meu

. Jj

..

Jj

.. j
J

lui c{l - du - ra ca s{
c@nt din cr@ng @n miez de
ea a - fla - tai fe - ri -

ce-mi ar - den
i - ni - m{
den
i - nimi an - flo - rit,
p{ - m@n - tu - lui s{-i spun:

. Jj

Cu
dra - gos - tea
&i
dra - gos - tea
Stri - ga - voi de

? ## .
. J
.
#
& #

#
& #

cu-o
sin - gu- r{ sc@n tre - zi<i de pri - m{ s{
cau<i $i tu iu -

j
J

..

.. j
J

La
cei din ju - rul
&i-al p{ - s{ - ri - lor
C{ci de tr{- ie$ti prin

? ## . .
. J .
#
& #
..
.

? # #

Kurt Kaiser

ww
-

zesc.
bit.
bun.

ww

..

..

din
dumde

72

51. CND DUHUL SFNT S-A COBORT


Otniel &imonca

#
& # 44

j j j j j j j

1. C@nd Du - hul Sf@nt din cer S-a


2. &i-a - poi prin vea - cu - ri - le

? # # 44


J J


J J J J

## j j j j
&

$i mul - te vie<i n{s - cu


doar prin cre - din - <{ va

&i cei din - t@i cre$ - tini s-au


Noi, lu - mea cea din ur - m{

#
& #

j
j j j w

viu m{r - tu - ri - sind;


ce - la$i foc Tu arzi;

? ##


J J J J

..

J
J JJ J J J J J J

## j j j j j j j

&

? ##
J

a - vu - tan
p{ - m@n- tun

j
j j j j j j

mult do - rit
cel drept
c{

? # # ..
J

co - bo - r@t,
ce-au tre - cut

A - prin- san i - nimi fo - cul


Dar cei a - le$i $ti - u - tau


J J

.. j j j j

j j j j j j j

lu - me-un larg e - cou;


bez - n{ sen - ve - li,

? ##
J
#
& # ..

John W. Peterson

..

nou.
din
tr{ - i.

.
.

.. j

j j j

r{s - p@n- dit,


o tr{ - im;

prin lu - me
me - reu cu-a

..
J


J J J

j j j j j j j

De - $i pri - goa - ne mul - te-au
Mai mult ca ori - c@nd mar - tori


J J J

73

#
& # ..

j j j j j j j
J

su - fe - rit,
vrem s{->i fim,

? # # ..
Refren

#
& #

Du - hu- le,

? # #
&

##

pe Crist ves - ti - r{,


s{ Te cu - noas - c{


vi - no,

cea - sul e

j j

Sla- va lui Dum- ne - zeu;

? # # j j

&

##

Ta;

? ##

# # Coda j j j
.. j .
&
.

greu,

as - t{zi,

..

pu - te - rea

D. C.
j
j
j
. j

.
.
.

s{n- vii bi - se - ri - ca.

..
J J J
j j j .. j

J

..
J
.

S{n- vii bi- se - ri - ca,

s{n- vii bi- se - ri - ca!

? # # . ..
J J J . J

.. ..

J .
.
J J J

cu m@n- g@ - ie - re $i

ind.
azi.

Co - bori $i-a - cum cu

Vi - no $i

bi - ru lu - mea


J J J J J J J

74

52. DOAMNE BUN, ASCULT}

#
& 44

.
.
n . .

Doam- ne bun as- cul - t{, Doam- ne bun as- cul - t{ ru-g{- ciu

.
? # 44 # . . # ..
.
.

nea

..

ru- g{- ciu- nea

#
& .. .. ..
mea $i a mea

.
? # .

.. #

j
j

stri-ga- re

la Ti - ne

s{ a-jun- g{,

..

mea

&

.. ..

$i a mea

.
.
J

stri- ga- re

la Ti- ne

Jj .

$i a

s{ a-jun-g{,

# .
.

.. ..

.. #

j
j

mea

stri- ga - re

la Ti - ne

s{ a- jun - g{.

.
? # .

.
.

$i a mea

&

.
.

..

Solo

stri- ga- re

j# j .

Doam-ne eu,

#
&
?#

.
.
J

Te rog a - cum

la Ti- ne

s{ Ten- duri

J ..
s{ a- jun- g{.

jj .
$i s{ pri- me$ti,

.
ru-ga

Doam- ne eu

Te

rog a- cum

s{ Ten-duri $i

s{ pri- me$ti,

75

&

j # j .

j j .

s{ n-o re - fuzi

@n zi - ua

c@nd am ne - caz.

mea

&

ru-ga mea

s{

n-o re-fuzi

? #
#
& ..

$tii

Cel ce $tii

ea;

Cu- r{- <e$

? #
$i de ea;

?#

@n zi- ua

c@nd

am ne- caz.

fi- e->i

du- p{ sf@n

Cu- r{- <e$ - te - o pe ea,

l{ $i de

fi- e->i mi - l{

j j j
j

..
#

Solo Bas

j j j
j

ni - ma mea,

mi

te- o pe ea,

..
#

.
J J J J .

..

& .

i - ni- ma mea,

?#

j j .
J J .

Cel ce

t{ vo- ia ta.

du- p{ sf@n - t{

vo- ia Ta.


#
3

&

Nu->i @n- toar- ce fa- <a

?#
m

Ta

# .

@n zi- ua c@nd am ne -

.
.

76

?#

caz;

&

c{- tre mi- ne,

Doam - ne

grab

Doam - ne

grab

?#

Plea-c{->i u - re- chea de - grab,

? #

Doam - ne

U .

3
3

bun; Plea-c{->i u- re-chea de - grab, c{- tre mi- ne, Doam - ne bun.

&


bun

? #
bun

U U

grab

Doam - ne

grab

Doam - ne

#
& .. # #
C{- tre mi- ne bun St{- p@- ne, Doam -

bun.

u u

bun.

CODA

? # .. #

ne

bun.

..

..
..

77

53. DRAGOSTEA LUI

b b b 4 j . r j . r j . r j . r
b
4 . . . .
&
Valentin Popovici

r
j .. r j ..

John W. Peterson

1. Nu
va
fi
o ves - te mai fru - moa - s{ Ca sal - va - rea
2. Zil - nic m{n- con- joa - r{ cun - du - ra - re, V{d la ori - ce
3. Nu vom @n - <e - le - ge nici - o - da - t{ Ce m{ - rea - <{

? b b b 44 .
b J .
b b b j . r
b
&
.

.
R J . R
j . r .
. n

j .
j .. r j ..
.
R
j r j
.. .. r j . r j .
. .

r j .. r
r

Nici iu - bi - re ca - re s{ jert - feas- c{


El mi-a dat pe veci r{s- cum - p{ - ra - re,
a - tunci @n sla- va ne - vi - sa - t{
&i

da - t{ prin I - sus,
pas c@t e de bun,
e iu - bi- rea Sa,

? b b b . j . r . .
b J . R .

. . j . r j .
J . R J . R . . R

b b b j . r j . r j . r j . r . . j j j
b
. . . .
&

Refren

j .. r j . r
.

Pen- tru noi c@t a jert - fit I - sus.


Pot $i eu vo- ios a - cum s{ spun:
Tot iu - bi - rea Lui o vom c@n - ta.

? b b b .. .. .. ..
b J R J R J R J R
b b b j . r . j
b
&
. .

. j
.

cel mai mi- nu-nat,

? bb b .
b J . R
b j
& b b b .. r

.
.
J
r
j .. ..

lu - crul cel mai

? bb b . .
b J . R J . R

Dra- gos- tea Lui e lu- crul

. .
J J J J . R J . R
.. j j j j j. . r

mi- nu-nat,
mi- nu-nat, o Dra- gos- tea Lui e
cel mai
3

.. .. R .
J J
J
j b j . r j . r
. .

mi - nu- nat,

.
.
J

.
.
J J J J R
U

Mi - nu- nat $i pen- tru noi.


pen - tru noi.

.. .. U

.
J R J R
u

78

54. TU-MI E&TI P}RINTE


Text $i muzic^: I. Chi$morie

& 44

Tu-mi e$ti

? 44

$i

P{ - rin - te

. . J

Tu-mi

e$ti

.
.
& . J J . R . J
nu o- s@n - di - tor

C{ Te iu - besc, de Ti- ne

.
? . J J . R
2.

& ..
bit!

.
? .

1.

..

..

sunt iu - bit!

.
.

..
m-a ier-

j r

R .
de p{- cat
j . r

r .
j

& . . .. .
J R
m-a ier-tat. Ha - rul T{u m-a m@n - tu j . r .

.
?
J . R
? .

$i
j
j
r
.. .

cu - ce - rit,

tat.

Solo bariton

.. j j . r

. #
. J

de p{ - cat
j r
.

. . .
J

Iu - bi- rea Ta m-a

P{ - rin - te

. . J

nu o - s@n - di- tor

r j j
j

. ..
it

$i ier - ta- rea Ta scum-p{

.. J J
J R

Cum a$ pu- tea s{ r{s- pl{- tesc iu - bi- rea Ta, O, Doam-ne, I -

p
j jU

&
mi-ai d{- ru- it.

Iu - bi - rea


? J p
J u

ww

Ta,

iu - bi - rea

ww

ww
Ta.

ww

79

?
sus

sl{ - vi

&
?
?

sl{

vi

lo - cul

&
-

r@t $in

ve

tul

Domn din

I - sus

tul

J J .

meu

El a mu - rit.

nit,

mu

rea

z{


&
rea - z{ du - hul,

du - hul

Ta - le,

..

Animato

Soa

Soa - re - le,

F
..

. j

..

Doam - ne

meu.

.
.

..

..

j r
& ..

rit.

re - le

..

? J .. R

soa - re - le @n - du - r{ - rii

a - ici a co- bo-

Sal - va - tor

cer


J J J J

vi- o -

j j

n - vi - o -

&i le - gea mea

es - te doar

80

&

dra - gos- tea

1.

..

Ta.

.
.

& ..

ma

$i

.. ..

Ta.

2.

tea,

La

Ti- ne

&
f
?

prin - de-mi

i - ni -

..

A -

# n ..

toar - n{-mi

dra - gos -


& ## nn
?

prin - de-mi i - ni - ma

te - m{

..

.
.. .

ze$ -

poco cresc...

de

tea,

$i

toar - n{-mi dra - gos -

P{ -

# n
..

r{u, Tu @mi e$ti

Dum - ne -

j

J

vin azi, @n nu - me- le lui I - sus,


J J

zeu.

.
.

al

lui I -

J
n nu - me - le lui I- sus,


&
sus $i m{

@n -

U
.
.. .
1.

chin >i - e.

2.

ww

A - e,


..
..

fw
w

..

min.

U .

..

81

55. PURT}M N SUFLET DOR DE VE&NICII

j
# 4
j
j

j
j
& 4 .. .. j
J
J
Pur - t{m @n su - flet dor de ve$- ni - cii,
E
ma - re noap- tean ca - re vie- <u- im,
Du - reri, a - t@ - tea sunt de a - li - nat,
Vom tre - ce mun<i den- tu - ne - ca - te v{i

1.
2.
3.
4.

..
J J J J
j j
J J

? # 44 .. J J
&

# .
.

im;
m@nt,
$ters;
nit,

.
? # .
&

..

..

Sun - tem
Dar noi
E-a - $a
Dar vom

.
.


J J
j j j j j

El ori- c@nd vrem


noas- tr{ e pes r{ - t{ - ci - ren
su - flet Tu ne-ai

.
? # .


J J

# .
& .
prins,

s{ mu te mor u - ni d{ - ru -


J J J

rim.
m@nt.
vers.
it.

.
. J J J
.. j
J J

..
J

P{- m@n- tu ntreg

a - prins, P{- m@n- tu ntreg $i

# . j j j j j
& . J
Ta @n- vin- ge- vom $i


.
? # . J J J J J

@l tr{pe p{sunt de
@m- pli-

J
Jj

J
j

&i pen - tru


<a - ra
&i
&ia - t@ - ta
Spe - ran- <{n

pii
lim
cat,
r{i,


J J


J J

j J J J J

Refren

j j j ..
J J J

I - su- se via - <a noas- tr{ ai a -

j
j
j
J J J J J J J
noas - tr{

j J J J j ..
$i ia- dul ai @n - vins;

j j j

? # J J J J J J J
J J J
ai

co sa p{ lor

I - su- se via- <a

..
j
j
j
J J J

cli - p{
ia - dul
la- crimi
vis ne -


J J J

j j
.. j j j

&in ori - ce
E
ta - re
&ia - t@ - tea
Cua - ce - la$i

ai ce - ru - lui
din sf@nt Ie - ru t{ ma - rea de
din la - <ul ce -

pe veci
sun - tem
tur - ba sc{ - pa

N. Moldoveanu

ia - dul

Jj Jj Jj
n ur- ma

j j j
J
J J J

l-ai @n- vins

.. Jj j j j .. j j j j j .
.
J J J
J
noi, E-a - proa-pe ju- de - ca - ta zi- lei de a - poi.
j j
.. J J Jj j j .. ..
J J J J J .
J J

82

56. DUH PRODUC}TOR DE FRUCTE


Jean Staneschi
vioi

#
& # 44

j. .
J

r j r j . r j .

R J . R
J . # R J .

1. Duh pro- du - c{ - tor de fruc - te


2. R{ - t{ - ci - tam @n p{ - ca - te
3. D{-mi din fruc - tul bu- cu - ri - ei

Fj .

J . R

? # # 44
&

##

..
ma,
mat;
zi,

&

# j. .
J
rar

r
R

j. .
J

j .
J.

r
R

r
R

j .
J.

&

##

r
R

r
R

mul - te
sal - t{
Doam - ne,

vioi

r
R

Pa - ce, bu - cu - rii,
a - ju - t{
ca
M{
C@nd per - se - cu - tat

r
R

pj. r j. r
..
J R J R

j. .
J

r
R

j. .
J

Ori - ce
dar
Eu de-a - cum
Prie - te - nii

Jj.

Rr

Jj.

r
R

j. .
J

r
R

da - re,
al - <ii
a - flu,

? # #

mai
tre
eu,

j .
J .

.. j. . # r j. .
J R J

Ra - ze din iu - bi - rea
Ta;
De ier - ta - rea ce mi-ai dat.
n fur - tuni $in vi - je - lii.

? ## . .
J

j . r
J . R
r

r
R

Ve - se - le$- te-mi i - ni P@ - n{ c@nd Tu m-ai che Ce pre - fa - ce noap - tean

Toar - n{n mi - ne tot


I ni - ma
mea azi
Ca
prin el
s{ c@nt

? # # ..
##

r
R
j . r j .
J . R J .

j. .
J

A. Thompson

..

r{b pe
m{

dum - ne - ze - iesc,
s{-i
con - ver - tesc,
de mor
l{ - sa,

Rr

.
.

83

&

##

j r
r
j

. . . .
J R J R

Bo - g{ - <ii ne- nu - m{ - ra - te
S{-i con- duc la Ti - ne, Doam - ne,
Toar - n{n mi - ne tot mai mul - te

. r j . r
? ## . .
J R J R
Fj

Refren

&

##

..
J

sesc.
iesc.
Ta.

? # # ..

Bu

Bu

Bu

eu merg la

lup

merg

t{;

cu - ros

eu

.p

J . R J . R

cu - ros eu merg la lup - t{;

.
.

Ca s{ tri - um- fez ma - ju

t{,

merg

t{

eu

#
& # J .. J .
R
R

la

Jj. Rr Jj. Rr

.
.

Doar la Ti - ne se g{ Fi - u - le dum- ne - ze Ra - ze din


iu - bi - rea

p .

j. . r
J R

cu - ros

R J . R

Bu - cu- ros

r
R

j. .
J

lup

t{

j. . # r
J R

j. .
J

r
R

- nar- mat cu-a


la

p
? # # ..
Ca

#
& #

Ta iu - bi - re,

? ##

lup

.
.
J R J R

s{

tri - um- fez ma- ju - t{

j. .
J

j
r . .
R J

Lupt f{r de

r
R

Jj. Rr Jj. Rr

$o- v{ - i - re!

Jj. Rr Jj. Rr

..

84

57. N ZIUA DE APOI

b 4 j . r
b
& 4.

(Cor b{rb{tesc)

Rev. Johnson Oatman, Jr.

T1-2

..
J R

.. J ..
R
J R

Kem G. Bottorf

..
J R

1. n
zi - ua de
a - poi c@nd vor fi to<i che - ma<i, c@nd cei
2. C@nd cei
r{s - cum - p{ - ra<i vor c@n - ta to<i u - ni<i im - nul
3. Nu neom mai des - p{r - <i
@n ca - sa ce - reas - c{, nor mai

? b b 44 j .. r

B1-2

b
&b

.. ..
J R
J R
.. .. .. .. j .
.
J R J R J R

.
J .

..
J
R
.. ..
J R
J

sfin<i @n - t@l - nesc pe Dom- nul lor, C@nd str{ - i - nul va- jun- ge @n
cel glo - ri - os al sfin - <i - lor, C@nd ce - reas- ca c@n - ta - re cu-a fi
nici du - reri @n a - cel loc, Iar c@nd I - sus va zi - ce: 'Vin

? b b

..
J
b ..
b
&
J

.. # r .. .. j .. r
R J R J R
.. ..
R
J R
J R

..
J R
.. n ..
J R J

pa - tri - a sa; Lau - d{ Dom - nu - lui vom


lor s-a
u - ni, Lau - d{ Dom - nu - lui vom
la Dom- nul t{u", Lau - d{ Dom - nu - lui vom

? b b

.
.
J R

fi a - co - lo.
fi a - co - lo.
fi a - co - lo.

.. .. # r .. r .
J R J
R J R .

a - co - lo,

Refren

b
&b

..
J R

..
J R
.
R .

.. .. J .. R . R ..
J
J R
J R
J R

..
JR

a - co- lo, a - co - lo, to<i a- co- lo @n ma - rea


zi de a Noi vom fi
to<i a- co- lo @n ma - rea zi de a- poi, ma -

? b b j . r .

J. R
b
& b ..

.. . . .
.
J R . . .
R
J R J R JR

a - co- lo,
C@nd cei sfin<i

..
J R

.. J . ..
R
J R
J R

poi,
C@nd cei sfin<i to<i vin a- cas, vin
rea zi de a- poi, C@nd cei sfin<i to<i vin a- cas

r
? b b Jj. n r Jj. R . b ..
R
J R

. ..

J . R J R

. .
J R

a - cas, vin a- cas


vin a- cas

.
J . R

85

b J ..
b
&

Lau - d{

? b b ..
J

..
R J

..
J

Dom - nu - lui vom

..
J

..
R J

n R J ..
fi

# r
R

..

a - co - lo.

j. . r .
J R .

58. N DRUMUL ACESTA

b 6 j j r j j j j j j j
b
& 8 .. j j .. r j j j j

C. Ioanid

I. Miclea

1. Doar g@n - dul la Ti - ne m{ fa- ce s{ sper @n dru- mul a - ces - ta ce


2. La
poar - ta ce - t{ - <ii o - da- t{ voi sta, a - co - lo de- par - te @n
3. n
lu - mea a- ceas- ta me - reu c{ - l{ - tor m{ nal< c{ - tre ste - le pe

? b b 68 ..
J J R
b
& b j j j


J J J J
r
j j ..

j. r j
J J J J J R J
j j j j
j
j

Jj Jj Jj

du - ce la cer; Doar do - rul de Ti - ne, de chi- pul T{u bl@nd @mi


pa - tri - a Sa; De do - rul a - ces - ta ce-mi ar - de @n piept ve sc{ri de fi - or; La ori - ce scli - pi - re tre - sar, @n - g@ - n@nd: O,

? b b j j j ..

J J
b j j j j j j
b
& n

n
R J J J J J J J
J
,
..
j j . r j j j j
.

spu - ne me- reu @n cu - r@nd. (@n cu - r@nd) Doar do- rul de Ti- ne, de
ghez $i tre- sar $i Te-a - $tept. ($i Te-a - $tept) De do- rul a - ces- ta ce-mi
vi - no, Te rog, mai cu - r@nd. (mai cu - r@nd) La ori- ce scli- pi - re tre -

? bb
&b


J J
j b j


J J J J J J J
j j j . r j j
b .

, .

J J . R J J J J
U
j j .


J J J

chi - pul T{u bl@nd @mi spu - ne me- reu @n cu - r@nd. (@n cu - r@nd)
ar - de @n piept ve - ghez $i tre - sar $i Te-a - $tept. ($i Te-a - $tept)
sar, @n - g@ - n@nd: o,
vi - no, Te rog, mai cu - r@nd. (mai cu - r@nd)

j j

? bb J J
J

..
J R J J

j j j U

86

59. CA O PAS}RE N ZBOR


Jean Staneschi

I. M. Grandham

P Cantabile

b
& b b b 68

j
J

j
j
j

.
n . j
J
J
J
J J

o
pa - s{ - re @n zbor, Ur - m{ - ri - t{ de du$1. Ca
iz - vo - rul de prin mun<i, Ce
a - lear- g{ spu - me 2. Ca
iz a - p{ de
3. Pre - cum cer - bul @n - se - tat Cau - t{

? b b b 68
b

j
J

j j .
.
J
J

Jj j
J

j
J

j
j
bbb .
j
j

j
&

.
n .
n J
J
J
J n J
J
man, R{ - t{ - cind,
g@nd, Su - fle - te
vor, Su - fle - tul

f{r a - ju - tor, Es - te su - fle - tul s{r a - lergi $i lup<i, Pa - ce nai pe-a - cest p{ @n - du - re - rat Ce - re un M@n - tu - i -

. j j j j j . j

J J . J
? b b b . J
b
Refren

j
128

b
& b bb .
man.
m@nt.
tor.

Ci - ne-mi

j
j


J
J
.
j j
J J

d{

a - ripi ca

s{

Ci- ne-mi d{ a - ripi

? b b b ..
b

128

j j
J J

b b b . j j .
j
b
&
J
J
J J J J J J
zbor

ca

Ci- ne-mi d{

? bb b
b

a - ripi,

un po - rum - bel,

j j

J J

a - ripi ca de po- rum-bel,

po - rum-

Jj j j j j
J
J J J

a-

j
J

87

b
& b b b .
J J J

j j j . . . j
J
J n J b J . . .

bel.

Eu a$ zbu - ra,

ripi ca de po - rum-bel.

j
? bb b
b J
b
& b b b ..

j
J

j
J

..

..

ra,

.
? bb b .
b

j
J

j ..
J
a$

.
.

.
.

b b b j .
b
&

J .

? bb b
b
b b b .. j
b
&
J

j
J

? bb b
b . J

j j
J
J
.
Su -

j j j . j ..
.
J

poco a poco cresc...

Eu a$ zbu - ra

la

j j
j

J
J J

Gol- go

zbu-

j
j

.. .. .
. J
J

la

Gol- go

fle- tul

l-a$

j
J

j
J


Eu a$ zbu -

rit...
jf
j
b

.
.. . j
.
J
J
J

ta, eu a$ zbu- ra
ra,

j
J

zbu - ra,

j .
J .

o - dih- ni.

j .
J .

a$

j j j

U
j p .
J J ..
J

ta m-a$ li - ni$- ti!

j f .
J ..

m-a$ li - ni$- ti!


j
j
j

j U


..
J
J .

88

60. NU SUNT N CERURI LACRIMI

& b 44 j

1. Nu sunt
2. Sla - va
3. Nu
vor

..

@n
ce - ruri
ne-a$ - teap - t{,
fi
zi - le

la - crimi
bu - n{
scri - se

..

? b 44 J

& b j

j j j j
j

glo - rii
pe veci @n cer vor
fi.
pen - tru
a - ce - la cre - din - cios,
tim - pun - ce - tea - z{ de-a con - ta;

? b J

j
& b


J J J J
j
j
j

..

nici b{ - tr@ - ne - <e,


fa - ce po- po- rul
$i ne - mu - ri- rea:

n
J

n b

j j j n j

..
J J

..

$i
gri - juri,
r{s - pla - t{,
@n
fi - le,

..

j
j ..

Nu e tris- te - <e,
Iar Sal - va - to - rul
Ve- chei iu - bi - rea

..
J J

j .

ci mul - te ve$- nici bu - cu - rii.


p{r - ta$
la sla - v{ bu - cu - ros.
@n veci iu - bi - rea va tro - na.

b
JJ J J J J
Refren
j j
j
j
j
j
j

b
& . b
J J J
J
? b J

R. S. Arnold

j
j j j j

La- crimi (@n ce- ruri nus) la- crimi @n ce- ruri nus, ja- le, du- reri de ori- ce

j j
j
j
b

J J J J
? b J J .


J J J
j
j
j

J
j

j j . b
J J J
J
fel;
La- crimi, (@n ce - ruri nus) la- crimi @n ce- ruri
j j
j
j
b

.
J J J J
?b
J J
& b .

n
J J

nus,

89

j j j j j j

b
& w

U f

D.C. = CODA

c{ le pur- ta - se Sf@n-tul Miel,

b
? b J
J J J J J

Sf@n - tul

fw

Miel.

fw

61. TE L}UD}M DOAMNE

#
& 43

W. P. Mackay - V. W. Jones

1.
2.
3.
4.

? # 43
#
&
bit,
rit,
dat,
Sa,

?#

Refren
# j .
& J .

Te
l{u - d{m Doam Te
l{u - d{m Doam Lau - d{
Mie - lu Lau - d{ Dom - nu -

j
j


J J
Ca Ca &in
C{ci

j
J
r
R

re
re
al
El

j
J

pen - tru
ne-a dus
S{u sf@nt
ne-a c{u -

A - le - lu - ia!

? # J . .

j
J
j
J

T{u Fiu iu T{u Sf@nt Spi moar - te S-a


gra - <i - a

j
J

J. J. Husband

pen - tru-al
pen - tru-al
ca - ren
pen - tru

ne,
ne,
lui,
lui,

j
J

@n - trea - ga lu - me S-a jert - fit.


la
I - sus, ce ne-a m@n - tu - it.
s@n - ge de p{ - cat ne-a sp{ - lat.
tat
$i ne-a a - r{ - tat ca - lea.

j. .
J
Sla j .
J .

r
R
v{
r
R

R
# j . r j . r

&
J . R J . R
A - le - lu - ia! Sla - v{ >i j r
j
r

? # J . . R .
J R

j.

J .

r
R

>i - e,

r
R

A - le - lu - ia!

j. .
J

e,

I - sus, Miel di - vin.

A - min;

90

62. DE PARTEA DOMNULUI VOM FI

Avis B. Christiansen
Valentin Popovici

# 4
& 4

Merrill Dunlop

%F

1. Ce fe - ri - ci - re
e
s{
2. Is - pi - te $in - do - ieli pe
3. La um - br{ sub
a - ri - pa

? # 44

# 4
.
& 4
F

? # 44
&

Jj #

..
$tii
drum
Sa,

%
..

.. j n

C{ cel r{u nu
va
bi - ru - i, &i ori- un - de, c@t
Me - reu du$ - ma - nii
ni - le pun, Dar ori - ce va - luri
P{ - zi<i de
El
me - reu vom sta, &in sla- v{ c@nd ne

? # ..

#
&

? #

..
J

91

#
&
vom
ne-ar
va

? # #

tr{ - i,
lo - vi,
pri - mi,

#
& n #

?#

j .. r

De
De
De

par - tea
par - tea
par - tea

..
J R

El

Dom - nu - lui
Dom - nu - lui
Dom - nu - lui

..
.

# j
& j #
#
?#j j j j
#

&

j

? # J

..

vom fi.
vom fi.
vom fi.

..

..
. f

j


J J # J n J
J J

@n El,

chiar

j j j j

sun - tem bi - ru - i - tori, Ni - mic

j
? # J

j j j j
# #

#
&

nu ne va des- p{r- <i, &i

ni - mic,

j #
J # J J

j .
.

# n
# n
r j j.
.

D. S.

sub cei mai as- pri nori, De par- tea Dom- nu- lui vom fi.

$i chiar

#
&

Refren?#
#

#

.. ..
J R J J

...

D. S.

92

Coda

&
De

.
.

ww
ww

par - tea Dom- nu - lui vom

..

?#
Coda

&

...
.

fi.

w
ww

..
.

Fine


ww
.
w
3

w
w

?#

Fine

63. ALELUIA
Jerry Sinclair

# 4
& 4
1.
2.
3.
4.

A I Sla Dom -

? # 44
&

lu - ia,
es - te
>i - e,
vi - ne,

le sus
v{
nul

A - le Sal - va Sla - v{
Ma - ra -

A - le I - sus
Sla - v{
Dom - nul

lu - ia,
to - rul,
>i - e,
na - ta,

A - le - lu - ia,
I - sus es - te
Sla - v{ Doam - ne,
Dom- nul vi - ne,

?#

A - le - lu - ia,
Sal- va - to - rul;
Sla- v{ >i - e;
e$ti tu ga - ta?

A - le - lu - ia, A - le Sal - va - to - rul, I - sus


Sla - v{ >i - e, pe ve Ma - ra - na - ta, Dom - nul

lu - ia,
es - te
>i - e,
vi - ne,

lu - ia,
es - te
ci - e,
vi - ne,

A - le Sal- va pe ve sunt eu

lu - ia!
to - rul!
ci - e!
ga - ta?

93

& b 44 ..
1.
2.
3.
4.

64. VALEA UMBREI MOR>II


F,
>
> >

Va Spai Pl@n Vor

? b 44 ..

& b
i
i
i
i

vi,
vi,
vi,
vi;

? b n
j
& b

lea um - brei mor- <ii


ma $in - tris - ta - rea
sul $i ne - ca - zul
fi im - nuri noi, vor

>

va
va
va
va

j
j

j
j

J J ..

> >

>

..

Jj

lea um - brei
se - li - a
ni$ - tea pe
@n Pa - ra -

.. b

>

Jj

& b . .
mi (pri- mi) Cu

.
? b

IIII-

>

Jj

sus
sus
sus
sus

pe
pe
pe
pe

nori
nori
nori
nori

albi
albi
albi
albi

se
se
se
se

>

ve
ve
ve
so

ni.
ni.
ni.
<i.

Cu

..

drag El

ne va

p
j

b
& j
J

..

(pri - mi), Chiar $i

b
.

j j
J

pri -


J
J

..

..

c@n - tul nos- tru se va no - i c@nd Dom- nul va re - ve - ni.

? b J J

>

drag El ne va

pri - mi

n
J
J

subito

f
j j

..

>

nu
fi, $i-a va mai
@m - prej - mu - i c@nd
se
va v{ - di c@nd
ne
va pri - mi, $i

mor- <ii
ne va
fa - <{
dis El

Refren

ca - s{ vom re re Dom - nul va


re Dom - nul va
pa - cea ne van -

? b J

c@nd
c@nd
c@nd
c@nd

..

J
J
J
J

>

Va Ve Li Sus

nu va mai fi
nu vor mai fi
nu vor mai fi
fi bu - cu - rii

..
.

94

65. S} NU CAZI N DEZN}DEJDE

F
b
6
& b 8 j j j
J J J

j
J

j #nj ..
J J

j
J

..

1. S{ nu cazi @n dez - n{ - dej - de


I - sus:
2. Vi - no $i spu- ne-I lui
S{
nu cazi @n dez - n{ - dej - de,
3.

? b b 68
J
b
& b ..

j
J

j
J

j
J

greu;
mea,
tos!

j
J
j
J

j .
J .
j
Jj
J

b j j j j
b
&
J # J J n
J

j
j j
J J J
j j
J J

j j

? b b n
J J
b

& b ..

sus,
vin la I- sus

? bb
b
&b

j j j b j
J J J J
..
j# j j
J J J

j
j
J J

va - ra,

.
.

j
J

j
J

j
J

j
J

j
J

j
J

.. b

j
J

j
J

j
J

j
J

.
.

de,
te,
de,

.
.
j # j
J n
J

Vin

..

j
J

la I -

Vin la I- sus,

j j j j
J J J J
j j j j
J J J J

j
J

..

.
.

Refren

..

j
J

..

j j j
J J J

Vin la

j j
j j j

JJ J J J
U
j .
j

.
b . .
J

Vin a - $a cum te g{ - se$ti.

j
J

j
J

n{ - dej
p{ - ca
n{ - dej

tu
o- bo - sit;
tu o- bo-sit,
tu o- bo- sit

j j j j
j
j
j


J J J J
J JJ
j j j j
.

.. .
J J J n
J

? b b ..

j
J
j
J

.
.

Vi - no, cu zbu - ciu - mul


t{u.
Te rog, d{-mi ier - ta - rea
Ta.
Pen - tru cel mai p{ - c{ - tos.

j
J

Pen - tru p{ - ca - tul t{u


mi re - cu- nosc via - <a
Pri - ve$ - te doar la Hris -

Ci
la
I - sus cu
Tr{ - i - t{ doar @n
El
e
u - ni - ca

? b b .
.

j
J


j
J

j
J

I - sus cu po -

j
J

j j
j


J J J
j # j j
J n J J

Da, cre
de @n
cre- de @n El,

j ..
j j j

J u
J J J

j
J

95

b
& b ..

El
cre- de @n El,

? bb
b
&b

j j j
J J J
j
j
j
j


J J J J

j
J

.
.

j
J

j
n J # ..

Di
vi - nul
Di - vi - nul Miel

j j j
J J J
U
j
j
.

.
J J

j
J
j
J

A - fli @n jert- fa Lui sf@n- t{

j
? b b
J

j
J

j
J

j
J

j j j
J J J
j
j ..
J J

n veci m@n - tu - i - rea

j
j
j
j

.
.
J
J J J
J
u

j
J

j
J

Miel
Di - vi - nul Miel


j
J

j
J

j
J

j
J

ta.

.
.

66. S} TE URMEZ SUNT DECIS ISUSE

b
& b b b b 44 j
J

j
j

j
j
j
j

.. .

j j

1. S{
Te ur - mez sunt de - cis I - su - se, S{
Te ur 2. n
ur - m{i
ur - m{i lu - mea, @n fa - <{i cru- cea, n
3. Chiar de-a$ fi
sin - gur, ur - mez li - ni$ - tit, Chiar de-a$ fi

? b b b 44
bb J
J
b
.
& b b b b .
mez sunt
lu - mea,
sin - gur,

? bb b
bb
b
& b bbb

..

..
J

J J J

Jj

..

de - cis I - su - se,
@n fa - <{i cru - cea,
ur - mez li - ni$ - tit,


J J J

..
J


J J J

.
.

j
j

b
J J

..

S{
Te
ur - mez sunt
n
ur - m{i lu - mea,
Chiar de-a$ fi
sin - gur,

..

j
j
j j . j j j j j j j
.


J
de - cis I - su - se: Nui drum na- poi,
@n fa - <{i cru- cea: Nui drum na- poi,
ur - mez li - ni$ - tit; Nui drum na- poi,

? b b b .. J
bb J J J

nui drum na- poi.


nui drum na- poi.
nui drum na- poi.

n j b
J J J J
J
J

96

67. ZI DE ZI
Lina Sandell
Petru Popovici

#### 4 j j
&
4 . j j j j j j j . j j
.
.
melodie suedez^

Oscar Ahnfelt

de cli - pi - t{, Eu pri - mesc sfin - te


1. Zi de zi, cli - pi - t{
2. Zi de zi, El n- su$i m{n - so - <e$ - te, Pa - $iimi poar - t{ @n
@n - cer - ca - re S{ m{n - cred ferm @n
3. M{ a - ju - t{n ori - ce

? # # # # 44
J
#### j
&

..
J
J J J

j j ..

.
J J # J . J J
j
j .. j j j j

pu - teri de sus, S{
@n - ving me - reu ori - ce
is - pi - t{;
chip mi - nu - nat; &i-ast - fel ori - ce r{u ce-a - su - prami vi - ne,
Cu - v@n- tul T{u, Ca
s{ nu pierd dul - cea m@n - g@ - ie - re

? # # # #
J J J
#### j j
&

..

..

j j
j
j
j

..
J J J J

j ..

..

..
# J
J J
j j
J

..
J
j j j
j
j

..


J J.. j j

El, cen - tre - ce oriEl, Cel ce es - te


M{ a - ju - t{ ca

Sunt
con - dus de-al meu iu - bit
I - sus.
Spre-al meu bi - ne va fi pre- schim - bat.
Ce-o
pri - mesc me - reu la s@ - nul T{u.

? ####
J
# # # # j
&
J

J
r

..

..
J J

..

j j

ce bu- n{ - ta - te, mi d{ zil - nic tot ce-a - re mai bun; Sunt conA- tot- pu - ter- nic, M{ p{ - ze$ - te cu sf@nt bra- <ul S{u; M{n- cred
ori- ce du - re - re S-o pri - mesc ca $i din m@ - na Ta; Ceas cu

? # # # # J
J J
####
&
.. j

j
J J

..
J J J J
j j j j
j
j

..

..
J

j ..

vins c{ Dom- nul $ti - e toa - te: Lui m{n- chin $i m{ su - pun.
Cu - v@n - tul S{u cel ve$- nic &i-L ur - mez vo- ios me - reu.
@n
ceas, pur - tat de-a Ta pu - te - re, P@n a - jung @n >a - ra mea.

? # # # # ..
J J


J J J


J # J

..
J

..

97

68. CE POATE FI MAI MINUNAT


P

Moderato

& b 44
1. Ce
2. El
3. O,

P
? b 44

Muzica $i versurile: Iovan Miclea (Milutanu)

..

..

..

Refren

& b ..

.
? b .

..

& b
-

? b

e prea- m{ - rit,

El s{ fi - e

dat

? b
&i ne-a dat

..

ier- ta- ren dar

Mie - lul tri- mis de sus.


Din ma- rea de p{ - cat.
Pe Cel ce m-a sal - vat.

El s{

.
.

..

ne-a m@n-tu - it;

C{ci pe noi

ne-a

&i ne-a

n

m@n-tu- it

. . j
. . J

Sus

. ..

..

pe cru - ce, la Cal - var.

f .. # n .. b
J

ier

..

C{ci pe noi

prea- m{-rit

J .

..

..

Prin jert - fa Dom- nu - lui I - sus,


Cu pre- <ul vie - <ii ne-a sal- vat
&i
l ur- mez ne - @n - ce - tat

& b

..

poa - te fi mai mi - nu - nat Ca ha - rul sf@nt ce ni s-a dat


ne-a a - les din lu- mea rea S{ fim p{r- ta$i la sla- va Sa,
c@t m{ simt de fe - ri - cit C{ci m@n - tu - i - re am pri- mit

fi

..

ta- ren dar Sus pe cru - ce, la Cal - var.

98

69. F}-M} MIC, O, DOAMNE MARE

r
R

& b 43 j.
J
1.
2.
3.
4.

j. .
J

r j .
R
J.

m{ mic, o, Doam- ne ma - re,


hul T{u, I - sus, m{ um - ple,
pli - ne$ - te-a mea do - rin - <{,
Ta iu - bi - re
a - r{t a

F{ Du m S{

r
R

j.

? b 43 J .

j r
b

& . . R
J

S{ ur - mez a
&i @n ru - g{ n - t{ - re$ - te-a
S{ tr{ - iesc a

j . r

? b J . R

j .
J.

j. .
J

r
R

Ta
ciuni,
mea
Ta

j. .
J

&i a Ca s{
Ca s{
Ce - lor

che - ma fier- bin cre - din sl{ - vi -

r
R

Doam

? b . R
J

ne,

poi
fiu
Te
cari

r j. . r .
R
J R .
j . r .
J . R .
re,
te,
<{,
re:

j .
J .

j
J
j
J

bit,

? b
bit!

fiu pe plac.
T{u cu - v@nt!
$i la r{u.
cu - ce - resc.

j . r . j j . r
J . R . J J . R

Doam - ne,

.
J R
J . R

S{

de

a - r{t

j. .
J

r
R

j
J

la Tin

j
J

j
J

j
J

Dom- nul meu cel mai iu -

j. r j j
J

j. .
J

j
J

j
J

cel mai iu -

r j
R J

j
J

j
J

j
J

Via - <{ no - u{ am pri -

. j. . r j j
J R
J . R
J . R
J
S{

r
R

j. . r
J R

Doam- ne bun, e$ti pen - tru mi - ne, Dom-nul meu

& b

r
R

m{ f{ cu - rat!
sme - rit $i bl@nd.
ser- vesc me - reu;
m{ du$- m{ - nesc,

me - reu s{->i
&i
S{m - pli - nesc al
la bi - ne
&i
Pen - tru Tin s{-i

Refren

&b

j j .
r
.

. J .
J
R

Muzica $i versurile: J. Staneschi

a - r{t c{ de la Ti - ne, Via - <{ no

j
J

j
J

u{ am pri -

99

j. .
J

& b
mit,

r
R

Via -

mit,

<{ no - u{

Via - <{

am

pri - mit!

j
r j j j
J J J

j. .

J J

? b

j j j j
J J J J

no

u{

am

pri - mit!

70. IUBIRE, TU N VECI M} >INE


George Matheson
Valentin Popovici

# 4
& 4

j j
j
j
j

J J J #

1. Iu 2. Lu 3. M{ 4. O,

bi
mi
rea
Gol

? # 44 ..

# j j j
&

re, Tu @n veci m{
n{ sf@n - t{ pe c{ <{, dul - ce bu - cu go - t{ @n - s@n - ge -

<i
ra
ri
ra


J J J J J
. . j
.

fle - tu - lui meu,


a - prins,
flet mi-ai
du - reri,
pes - te
voi
ne eu
sta,

? # J

& # ..
fii
clar
v{d
poa -

? # .
.

..

&i st{ S{ str{ &in @n n praf

j j j j j
#
o ca
prin
t{

Albert L. Peace

cea - nul,
ra - ze nori @n
r{ - s{ -

ne,
re,
e,
t{,

E$ti
F{ Ce
Doar

spri - jin
cli - an
m{ ri l@n - g{

su su dici
Ti -

. . j j
J J

j j j j
#

p@ - ne$ - te Tu @n
mi - ne,
lu - ceas - c{ ar - z{ - toa - re,
cer - c{ri @mi dai t{ - ri - e
a - runc m@n - dri - a
toa - t{

Jj
J

j
..

iar @n
Ti le de
soa ve$ - ni - ci ri, cu - ra -

j
j j j # #
J

.. j j

ne
re,
e
t{,

..
J


J J
.

Va - lul
Ca un
Sfin - te
Via - <a


..

fiu eu.
s{
rug ne - stins.
m@n - g@ - ieri.
ve$ - ni - c{.

S{
Mai
S{
S{

..

100

71. >ARA GLORIEI


Otniel &imonca

b
& b 44

r
j ..

1. Am un
loc
@n
2. Sunt pe
ca - lea
3. M-a sp{ - lat
cu

.
.
J
j
b
& b j
? b b 44

R
j j
n

cer
de
dreap - t{
s@n - ge,

.
.
J
.. j .
.

b
& b

R
r

.
.
J R

..

j j j
j

.
.

El pri - mit c@nd voi a - jun - gen glo - ri - e.


tru
I - sus
e
stri - g{ - tul vic - to - ri - ei.
ci - fi - cat, @n - tru - chi - pa - rea
dra - gos - tei.

? b b

vom
c@nd vom

? b b
b j j
b
&

J
j

c@nd
din sa -

r
j ..
.
.
J R

Refren

C@nd

..

j
j j j

j j j j

b
& b

&i
do - resc s{ fiu l@n - g{
C@n - tul meu de sla - v{ penC@nd I - sus mu - ri - ta cru-

voi a - jun- gen glo - ri - e;


co - lon >a - ra glo - ri - ei;
jung @n >a - ra glo - ri - ei

I - sus g{ - tit
ce du - ce sus
$i har mi-a dat,

? b b J
J J J

j ..

Emmet S. Dean

a - jun- gen glo- ri - e cu

@n


J J
j n

@n- ge- rii me- reu l vom sl{- vi

ge - rii l vom sl{- viJ J
j j
..

n fa

ce- run- treg vom mo$- te - ni;

fa - <{n

? b b J ..
J J J

J
j

J
j

$i

<a
fa - <a

tro- nu - lui di- vin l


J J J J

101

j
j j j

b
& b

j j j
j

.
.

vom
cu-noa$-te pe de- plin, c{ci El e Dom- nul, Da, A - min.
l vom

? b b
J J J J


J J J

..

72. VENI>I S} CNT}M, SL}VIND PE ISUS

### 3
4
&

V. W. Jones

s{
c@n - t{m, sl{ - vind pe
I - sus,
1. Ve - ni<i
Sa,
2. Vor - bi<i de-al S{u har, ves - ti<i mi - la
3. O, Doam - nen - du - rat, cu drag Te l{u - d{m;

? # # # 43
###

&

azi
s{ nen - chi - n{m
Cal - var
&i-a
cum pe
i - nimi
cu - ra - te,

? ###

###
&

s{-I d{m
noi
s{
ma - rea->i

? # # #
&

###

o - noa - re
ne
sca - pe
iu - bi - re,

.
.

.
.

.
.


&i
&i
Din

Dom - nu - lui
de
sus.
dat
vi - a - <a
Sa.
>i - e @<i
c@n - t{m,

El
ha
Du

s{-L
rul
hul

m{ - rim.
di - vin.
cel Sf@nt.

Lui
Pe
C{ci

$i
to<i s{-L sl{ - vim;
de
ve$ - ni - cul
chin,
su - prem le - g{ - m@nt,

Sf@n - ta-I splen - doa - re, pe


c@n - du - ne
par - te de
ea - z{n - fr{ - <i - re prin

? ###

J. Haydn


n
F{ Cre -

102

73. STR}INUL DIN GALILEA


C. H. Morris
Text adaptat $i aranjament: I. Miclea

C. H. M. - V. W. Jones

.. .
6
b
& 8 . .. j

n b
(Pian - Org{)

? b 68

...

...

j
j r j j j j j r r j r j

.
& j . .
.
J
F

1.
2.
3.
4.

n
Dar
Iar
Voi

vis
fa v@n to<i,

p{ <a
tul
cei

rea
Sa
$i
ce

c{ m{
bl@n- d{,
ma- rea
sun- te<i

ve - deam eu st@nd l@n- g{ ma- rea ce mur- muiu - bi - rea Lui, ne - ui - ta - te vor r{ - m@cu-al ei ta - laz, fu - ri - os sau dez- l{n - <u tru - di<i $i fr@n<i: o, ve - ni<i ca s{ fi<i sal-

.
F
? b J J . R J J J J

.
J R R .
L@n Ne Fu O,

& b . J

j j .. r j j j j

Pri - veam mul - <i - me
P{ - ca - tul meu $i-al
Dar toa - te s-au su Fur - tu - na vie - <ii

ra,
nea:
it;
va<i;

? b J
mur r{ l{n fi<i

g{ ma
ui - ta
ri - os
ve - ni<i

..
J R J J
J

mu - ra,
m@ - nea:
<u - it,
sal - va<i;

de po t{u, El
pus c@nd
o va

por
l-a
lea
li -


J J

j
ur - m@nd
pur - tat,
cer - tat
ni$ - ti

rea
te
s-au
ca

ce
vor
dezs{

r r
un
un
un
un

Str{ Str{ Str{ Str{ -

un
un
un
un

Str{ Str{ Str{ Str{ -

103

j j j j j j
j
j

.
#
J
J

& b j. . r j
in
in
in
in

din
din
din
din

Ga
Ga
Ga
Ga

? b ..
in
in
in
in

& b
na$ a dul ha -

? b

li
li
li
li

le
le
le
le

din
din
din
din

Ga
Ga
Ga
Ga

e - ra orb din
La cel ce
El m@ - naI str{ - pun - s{ mi-a
$i pa - ce
O
li - ni$ - te
a
E ves - tea cea bu - n{

a;
a;
a.
a.

n
J J
-

r
Rr R

li
li
li
li

le - a.
le - a.
le - a.
le - a.

j
J

j. . r j

.
J

&i
&i
C{ci
C@nd

te - re, El, ve - de - rea pe loc, i-a


dat;
r{ - tat, zi - c@nd: 'Pen- tru ti - ne-am r{b - dat!"
a - tunci @n i - ni - ma mea,
ce e de
vi - a - <a <io va schim - ba
ru - lui ce

#
J n

.
.

El,
ve - de
Zi - c@nd: 'Pen
De
a - tunci
Ce vi - a

j j j j
j

j
j

&
J J
pe cel o - log, El
sar - ci- na-mi grea o
via - <a mi-o <i - ne
tu-L vei pri - mi pe

l-a vin - de - cat,


lu - { a - tunci
@n m@ - na Sa
I - sus Hris - tos,

j j j

? b J J J J J J
J

rea
tru
@n
<a

pe loc,
ti - ne-am
i - ni <io
va

i-a dat;
r{b - dat!"
ma mea,
schim - ba

j
j
j j j j j ..

J
Str{ Str{ Str{ Str{ -

iiii-

nul
nul
nul
nul

din
din
din
din

Ga - li Ga - li Ga - li Ga - li -

le
le
le
le

a.
a.
a.
a.

.
J J J J J .
J
J

104

r r

Refren

&b

j .. j j ..
J R J

&i sim- <eam


R R

?b

c{

.
J .

e - tern

..
J


R J

L-a$

pu - tea

?b

El!

& b
Sal

? b

a -

j .. r j j j j
b

Deci, L-am pri - mit ca al meu

n b ..
J J J
J
J
j
j

U
j

iu - bi,

Jj U

e - ra El!

.. J
J J
J R J

j r j j
j
j

.
j
b

.
& . J
J
J
$a bl@nd $i bun e - ra

U
j

r j

va - tor

pe-a - cest

U

J

#
n J

Ga - li

j
R J J J J
j ..

le - an.

..
.

74. S}RMANE SUFLET CE R}T}CE&TI

Dup^ Jean Staneschi

& b 44
Org{

? b 44 w

. j
#

..

..

105

& b j . r j. #r

j . r .

Unison

1.
2.
3.
4.

S{r - ma- ne su- flet


Za - dar- nic cau<i tu
C@nd su - fle - tul t{u
n - toar- ce - te dar

&b


?b w
w
&b

ce r{ - t{- ce$ti
un a - ju - tor
es - te r{- nit,
la Dum- ne- zeu,

j .# r

r
j .

Te lup<i me- reu $i nu


C{ci $i ei sunt s{r - mani
Un prie- ten ori- c@t l-ai
El a jert- fit chiar pe

&b


?b w
w
j r
& b . .
J R
Refren

iz - bu- te$ti
mu - ri - tori
fi iu - bit,
Fi - ul S{u,

j. .
J

r
R

j. .
J

r
R

j . r
J . R

& b j. r j .
J R J.
El

j.

? b J .

j .
J.

r
R

te chea - m{ azi,

r
R

j. .
J

r
R

r
R

j .
J.

j. .
J

j . r

r
R

j. .
J

r
R

r n j. . r
J R
R

r j r
R J. R
r
R

j .
J .

j. . r ..
J R

pa - cea ta la El g{ - se$ti;
g{- se$ti

dul - ce cu-al S{u glas,

j .
J .

s{ scapi de chi- nul t{u!


$i fac me- reu gre- $eli.
sal - va - re nu-<i va da.
s{ fii tu m@n- tu - it.

Nu- mai la I- sus, ce-a ve- nit de sus,

j .
?b
J.

j. . r
J R

f{ - r{ de Dum- ne - zeu;
la oa- meni c{ ten- $eli,
cin te va vin- de - ca?
ori- c@t ai fi gre - $it;

r
R

j. . r
J R

. b

ww
vi - no dar la

El.

ww

106

75. VIA>AMI ERA TRIST}


Otniel &imonca

j j j j
j
j
j
4
j

j
& 4 ..

Johnny Lange

j
j
j
j
j
j

1. Via- <ami e - ra tris - t{, f{ - r{ bu- cu - rii, F{ - r{ de lu- mi- n{ $i


2. Da - c{n lu - mea ceas- ta e$ti r{ - t{ - ci - tor, Nu ui - ta c{ a - nii vi 3. Cau - t{ Car- tea Sf@n- t{, zil - nic so ci - te$ti; Ea con- <i- ne via- <a $i

? 44
J
j
& j

J
j

J
j

J
j

Jj Jj Jj Jj
j j j
j

.
. J J J J


J J

j j j j

f{ - r{ me- lo - dii; Dar Cu- v@n - tul ve$- nic c@nd eu l-am as - cul - tat,
e - <ii trec @n zbor; Frun - tea @<i ri - di - c{ spre Ta - t{l Prea - nalt,
tai- ne - le ce- re$ti. Um - bl{ prin cre- din - <{, ca
zi de zi s{ cre$ti;

? J J J J


J J J J

j j
& j j j

Am pri - mit lu - mi - na
&i-<i va fi El scu - tul
C@nd pri- ve$ti la
I - sus,

j j

? J J J J J
j j j

j
&
pun-sul:


J J
j j


J J J
Refren

$i
$i
tu

sunt e - li - be - rat.
st@n - ca de ba - zalt. Cu - nosc r{s chi - pul Lui pri- me$ti.

U
J J J J
J
j j
j j j j j

j j j

j j .
j

.
J

- rea, tr{- iesc mi - nuni;

.
? b
J J J

U
j j
j # j j nj j j .. # r
#
J

la rug a - lerg, S{ a- flu ca- lea

? b
J J
.. j
&

..
J

j
j j

pe ca- re merg. Am m@n- tu-


J
J
r


J J
j

Cu-nosc r{s - pun - sul


J J
j
j
j

..
J

prin ru- g{- ciuni.

# . . b
.
J J J J
J J J R

..

107

76. NEGURA NOP>II


f

Vidi J.

J. Staneschi
U F rar...Dup^
j
j . j j

Jj j J
J

#
& 68 j j j Jj j Jj
J J J
J
1.
2.
3.
4.
5.

vioi

Ne - gu - ra nop - <ii
Azi se ves - te$ - te
As - t{zi te chea- m{
Ve- zi-L @n chi - nuri
la - s{
Lu - mea o

de-a - cum a
tre - cut:
Cu - v@n - tul ce - resc:
prin
el Dum - ne - zeu:
cum moa - re
ca Miel:
$i
I - sus:
vin la

j
j
? # 68 j j J j J
J J J
J
f a tempo
# jp j j
j j j
& .

.
J J J
fj

se fa - ce
ori - c{ - rui
s{ vii la
@n lo - cul
a - cum s{

zi;
om;
El;
t{u!
vii!

Jj j Jj U .
.
J

Lu - mi - na soa - re El
d{ vi - a - <{
Nu - mai prin jert - fa
Al t{u p{ - cat l-a
El
te pri - me$ - te,

.
J .

A - cum se fa - ce
Ori - c{ - rui om @i
Chiar azi s{ vii la
n
lo - cul t{u, al
&i
fe - ri - cit vei

fj

zi.
d{.
El.
t{u.
fi.

Jj
j

Se fa - ce
Ori - c{ - rui
S{ vii la
n lo - cul
A - cum s{

zi,
om,
El,
t{u,
vii,

..
J J J
U

Jj j Jj .
J

Jj j Jj
J

j
j

j
J J J
J
Refren
p
# j j j
j

j
& j ..
J
J
? #
J

.
.

lui
a a - p{ - rut:
a - ce - lui lu - mesc:
a
Fi - u - lui S{u:
pur - tat nu- mai El:
te
na$ - te de sus:

Jj j Jj U .
.
J

Jj

j
j
j
. j . j Jj J
.
J . J

Din de - p{r- t{ri pri- vim @n z{ri $i a - ute

va pri- mi ca pe co-

..
J J J . J J J .. J
U
f
# j . . U pj j j j j j
& .. . j
.

j
j

j
. J J
J J . J

? # J

Nu ten- do - i,

j j
j

..

zim un glas!

Un vi - i - tor f{- r{ de nor ne-a - $teap- t{ pas cu pas.

pi - lul S{u!

Te va pur- ta cu m@- na Sa, p@ - n{

? # J . ..

j
j

J J

j ..
J
J J

.
J . J

@n ra- iul S{u.

..
J J J

108

77. ISUSE PENTRU MINE


Jean Staneschi

j .
J .

# 4
& 4

Moderato

Jj. Rr

? # 44

j .
J .

# atempo
&
De
La
U De
Tu-mi

j. . r
J R

r
R

Jj. Rr

j
. .
J. R
J.

Ce S{ Iu Prin
La

p
rar

str{ - lu - ciri m{ - re - <e,


Ti - ne ori - $i - ci - ne:
nit s{ fiu cu Ti - ne:
c@nd tr{- ie$ti @n mi - ne,
e$ti M@n - tu - i - to - rul,

?#

&

D. T. Tauner
rar

I
su - se pen - tru mi - ne,
I
su - se pen - tru mi - ne,
I
su - se Tu-mi e$ti dul - ce,
I
su - se Sal - va - to - rul,
Vreau s{->i c@nt nu - mai >i - e,

1.
2.
3.
4.
5.

Refren

r
R

j . r
J. R

r
j. .
J R

..

Doam - ne, Te-ai des - p{r


Re - fu - giu $i-a g{
n - seam - n{ pa - ra
simt prea fe - ri
M{
co - pi - lul
eu
Iar

r
j .
J. R

p
r . j . r
R
J J J . R

n lo - cul meu, lo - cul meu, I- su- se!

j r j. r j

? # J . . R
J R J
F

Tu,

# .
& J . R

<it.
sit.
dis.
cit!
T{u.

..

j .
J .

r
R

..

Pe cru- ce ai mu - rit.

p
j j . r
J J . R

r . j . r .. j .
R
J J J . R J .

Dom- nul meu

Tu Dom-nul meu, Dom- nul meu, I- su- se!

.
?#
J

p{ - r{ - sit.
ai tr{ - it.
Ta m-a prins;
m@n - tu - it;
la
$i
r{u;

lo - cul meu

#F

rul ai
rac Tu
bi - rea
Ti - nes
bi - ne

.
.

Jj.

r j
R
J

n veci s{ fii sl{ - vit!

j j . r . j ..
J J . R . J

109

78. P}STOR MI-ESTE DOMNUL


Thomas Koschat

Valentin Popovici

#
& 43

? # 43

j
J

.
.


j
J
. j j

.
J
J

#
&

la p{ - $u - ne cu El
e$ti cu mi - ne, sunt ne ne - cu - v@n- t{ri pa - ha fe - ri - ci - rea m{ va

. j n
. J

a - pe,
ia - ua,
re - ge
Doam- ne,

?#

#
&

eu m{
@n - fri rul mi-e
@n - so -

duc.
cat.
plin,
<i;

ce lin $o - po $i
to - ia - gul
cu sf@nt unt- de P{ - rin - te ce -

j
. J #
.

.
.

j
..
J

? #
&

P{s - tor mi-es - te


Dom- nul, eu
lip - s{ nu
duc, Prin
&i
chiar va - lea
mor - <ii, de-ar fi s-o str{ - bat; C@nd
Tu
ma - sami @n - tinzi chiar c@nd du$ - ma - nii
vin, Cu
Iu - bi - rea $i
pa - cea cu
mi - ne vor
fi, n

1.
2.
3.
4.

v{i
Tu
bi veci

tesc;
T{u
lemn,
resc,

P{ M{n Ca
Voi

M{ poar - t{ la
Ma - tingi cu nu M{ ungi ca pe-un
n
Ca - sa Ta,

Jj

eu
zit $i @n pa - ce,
deam- n{ pe dru- muri fe semn al sfin - <i - rii $i-al
s{
sta toa - t{ via - <a,

#
#

.
.

. j
#
n .
J

m{ o - dih - nesc, P{ - zit $i @n pa - ce, eu


ri - te de r{u, M{n - deam- n{ pe dru- muri fe dra- gos - tei semn, Ca
semn al sfin - <i - rii $i-al
Te prea- m{ - resc, Voi
sta toa - t{ via - <a, s{

? # #. j
.
J

j
J

m{ o - dih - nesc.
ri - te de
r{u.
dra- gos - tei semn.
Te prea- m{ - resc.

. j
. J

.
.

110

79. CEL MAI FRUMOS

b b b 4 j j . r
b
4 .
&
Domnica Iovin

j
j
j
j

1. Cel mai fru - mos


2. A - lo - ia,
ca
3. Mi - rea - sa
Tai

? b b b 44 j .
b
J .
b
& b b b j j
J J
bu sla Ta,

? b b b
b
b
& b bb

Ruth Cave Jones

Psalmul 45

j. r
j

.
J

..

e$ti @n - tre
oa - meni,
si - a $i smir - na
@m- po- do - bi - t{,


J J J
j
j
j

.
.

j
j ..

..
J J

J . R J J

j
J

Pe-a Ta - le
Par - fu - mul
n
Ca - sa

..

ze cur- ge Ha - rul; E$ti mi - nu - nat, (e$ti mi - nu - nat)


vei r{s- p@n - de$ - te; Tu e$ti iu - bit, (Tu e$ti iu - bit)
fru- mos g{ - ti - t{ Cu a - ur scump, (cu a - ur scump)

.
.
J J J J
j r
j

.. .
J R J

j . .
J . R J .
j j

J J

r j
U Uj
j n

j j
U j

e$ti mi - nu - nat: (e$ti mi - nu - nat) I - sus, I - sus,


Tu e$ti iu - bit: (Tu e$ti iu - bit) I - sus, I - sus,
cu
a - ur scump: (cu a - ur scump) Tre - cut prin foc,

? bb b
b
b
& b bb

j .
J . R
j j
j

..
J
j .
.


R J J
j j

e$ti Cel mai mi - nu - nat.


bit.
pe drept, Tu e$ti iu
scump.
pl{ - tit cu s@n- ge

? b b b
b J J J
b j
& b b b j
Cu
E$ti
<i

J
j

..

. .

a - de - v{ - rul
uns de Ta - t{l
ui - t{ ca - sa,

? b b b j j j
b

..

j
>j

U U U
J J J J
j
j j .. j j

J
j

Vi - teaz e - rou, ne - pri - h{ - nit,


Cu unt - de - lem de bu - cu - rii,
As - cul - t{ fii - c{ plea - c{ - te,

j
>j
..

j j J .. J
>r
j j
n

n

@m - po - do - bit;
din ve$ - ni - cii:
@n- toar - ce - te!

> > .
.

J J

>

j
J
j .. r

Str{ - lu - ci n - cu - nu &i-a - tunci vei


J J

j ..
R

111

b
& b b b
J.

j r
j
j

.. .
J R
J

J J

tor, (str{ - lu - ci - tor) str{ - lu - ci - tor, (str{ - lu - ci - tor)


nat, (@n - cu - nu - nat) @n - cu - nu - nat, (@n - cu - nu - nat)
fi, ($i-a - tunci vei fi) $i-a - tunci vei
fi ($i-a - tunci vei fi)

? b b b . r
b J .
j
b
& b b b j

j j j
J
Uj
j
j

n

Prin dreap - ta
Ta,
Al
p{ - cii Domn,
Cu Dom- nun
sla

? b b b
b J

j .. ..
R J R
j j j
j ..

r{ - m@i @n - vin - g{
al sla - vei m - p{
v{, @n veci tu vei


J J J J


J J

tor.
rat.
fi.

..

J J

80. L}UDA>I-L PE VECIE


Valentin Popovici

Melodie german^

b b b 3 j r j . r j . r j . r
b
4 . . . .
&
J R
1.
2.
3.
4.

L{ - u Al S{u
V{n - t{ Ne p{s -

da- <i-L
Nu - me
ri<i @n
trea - z{

pe ve - ci - e, Dum- ne - zeu sl{- vit s{ fi - e;


lu - mi - nea- z{, Pen - tru lup- t{ nen- ar - mea- z{
<i - ne f{ - g{ - du - in - <a:
El cre - din- <a, El
l@n - g{ Ti- ne, Cel r{u s{ nu ne dez - bi - ne,

? b b b 43 .. ..
b
J R J R
b b b j .. r j . r
b
&

.
Lui s{-I d{m cu
&i pu - ter - nic
Vor a - vean veci
Pen- tru
zi - ua

..
? bb b J R
b

bu - cu - ri ne p{s - trea bi - ru - in ca - re vi -

j.
J
R

.. .. n
J R
J R
j . r

e Ce sun - tem $i-a z{ Cre - din - cio$i @n


<a Cei ce cred @n
ne C@nd Te vom ve -

..
J R

vem.
El.
El.
dea.

112

81. LA CALVAR
V. Popovici
Vioi

& b 68

j j j j
j

..

1. Via - <ai pli - n{ de @n - tris- t{ri,


2. Chi - nu - it $i @n - gri - jo - rat,
as- cul - t{ sus - pi - nul t{u,
3. El

? b 68 J J
j j j .

b
& J.


J J
r j

.
J .

j j j
j

J ..

John M. More

Gri - juri vin zi de zi;


La El a - cum s{ vii;
Stri - g{ - tul i - ni - mii;

.. ..
J J J J
j
j . j j j .. b ..

I - sus ia toa - t{ po - va- ra ta,

El poa- te m@n - tu - i!

. ..
? b . J
J
J J J
J J J J R J
Refren
j
j j j .. r j
j

b
& J .
.
I - sus ia toa - t{ po - va - ra ta,

?b
&b

J
j

J
j

J
j

.
.
J R J
.. r j
J

..

..
J
j .

I - sus ia toa - t{ po - va - ra ta,


. ..
? b . J
J J J J R J

La Cal-var,

..

..

j ..

la Cal-var,

.
b
J
J .
j j
j

j .. ..
El poa - te m@n - tu - i!


J J J

..

..

82. CND VOM VEDEA PE NORI


Esther Kerr Rusthoi

Valentin Popovici

b
& b b b b 44

.. j n n

..

1. C@nd @n - cer- c{ - ri - le
2. Sub ce - rul fur - tu - nos,
3. Cu - r@nd se va sf@r - $i

? b b b 44
bb

..
J

..

prea
c@nd
al

. Jj

..

gre - le ni se par,
r{ - ni - le m{ dor,
vie - <ii greu sus - pin;

..
J

..

&i
De
Vom

113

b
& b b b b .. j

..

n n

.. .. j n n

zi - le - le prea lungi, po - ve - ri - le prea mari; Ne m@n- g@ - ie Hrisva- luri @n - cer - cat, c@nd stau f{r a - ju - tor, E ci - ne - va @n
r@u @n
<a - ra de lu - mini; A - co - lo vom gustre - ce pes- te

..
J
..

? bb b
bb
b
& b bbb

.
.
.. j

..

.
.
. . J
.. j

tos, El se va a - r{ - ta S{&i ia pe nori mi - rea- sa, S{-i


cer, ce $ti - e chi - nul meu; El vi - ne prin - tre va- luri, S{-$i
ta din sla - va lui Hris - tos:
Is - pi - ta va dis - pa - re, Vom

.
? b b b .. . J
bb
b
& b bbb

.
.

U U U

.. b
J

Refren

.. j

$tear - g{ la - cri - ma.


sca - pe fi - ul S{u. C@nd vom ve - dea pe nori
pu - ne cru- cea jos.

U U
? b b b
bb

b
& b b b b n .. j

Ne - ca - zul greu de-a - ici

? bb b
bb
b
& b bbb

n .
. J
.. j
Lui

fa- <a lui

U U .
. J

n ww
@l vom ui - ta.

.. j

&i doar pri - vi- rea

ww

n n .. j
J

a- tunci va lu - mi- na;

I- sus,

..
J

..

Deci lup- t{- tor fii brav, nu dis- pe - ra!

. .. ..
? bb b
. J J
.
bb

114

83. CRE&TINE, NU TENSP}IMNTA


Jean Staneschi
Vioi

.. j
J

& b 43

j
J

j j . r .
J J . n R .

1. Cre$ - tin - ne, nu ten - sp{i- m@n - ta


@n - t@l - ne$ti
2. Chiar pie- dici da - c{

..
J

? b 43

&b
tor!
grin,

j
J

j j. . # r
J J R

.. j
J

Ne
Na

r
j

. .
J R

Jj

j
J

j
J

j. .
J

C@nd Dom - nul e al t{u P{sPe


dru - mul t{u de pe - re -

r j j j r
j

.
. n
J . R J J J . R
j j j . r . .
r
J J J . n R . .
R

j
.. n
J

ca - zuri de teor fr{ - m@n - ta,


in - te tu s{ st{ - ru - ie$ti,

j j j
j
j
j

?b
b .. J

r
R

F. Abt

AAl

j j j . # r . . . r
J J J. R J. R J R

Ne - ca- zuri de teor fr{ - m@n - ta, teor fr{ - m@n - ta, A- tunci g{ Na- in - te tu s{
st{ - ru - ie$ti, s{ st{ - ru - ie$ti, Al vie - <ii

& b j
J
3

r j
j

. . . . r ..
J R J R

r
R

..
..

j . n r
J . R

tunci g{ - si - vei a - ju - tor


vie - <ii chin s{ bi - ru - ie$ti,

j . r
j . r j r
j

n . J .
? b
J
R
3

j. ..
J

si
chin

& b ..

, .
j
j
j
r
j
. J J R

n- cre- de - te @n M@n - tu - i - to - rul! n ori - ce


&i du - p{ lup - ta @n - fier - b@n - ta - t{, Co- roa - na

t{u!
tin!

.
? b ..

.. ..
r j .. r
J . R J .
J R
3

F
J J . R
1.
2.

r
R

a - ju- tor, g{ - si - vei a - ju - tor La Dom- nul


bi - ru- ie$ti, o da, s{ bi- ru- ie$ti, Ca bun cre$-

vei
s{

Solo Sopran
Andante

&b

La Dom- nul
Ca bun cre$-

La Dom- nul t{u,


Ca bun cre$- tin,

#n - cre
&i du

r
R

.. ..
.. ..

de - te
p{ lup

@n
ta

115

&b

j .

j J

cli - p{ <i-e
vie - <ii @<i

& b

..
..

..
..

i - to
b@n - ta

rul,
t{

r{u, El es- te scu- tul t{u me - reu.


e$ti, &i iz- b{ - vi - rea tu pri - me$ti.

r{u
e$ti,

?b

e
te

, j
j
b
& J
J

J j
J

scu - tul
iz - b{

t{u.
ve$ti.

..

j. . r j j j

J R
J J J

j
J

#n cea - sul
te chi - nu -

b
b J J
J

Refren

j j fr
. # . . j j j j
J J R
J J J J

..
-

@n cea - sul
te chi - nu -

j j
J J

r
R


R
J . j j
b
.
& J J
J ..
& b

Sal - va - to - rul; #n zi - ua grea,


va
fi da - t{; #n - c{ pu - <in

M@n - tu
@n - fier

? b

,
j
j
j

n - cre - de - te @n M@n - tu - i &i du - p{ lup - ta @n - fier- b@n -

j n j . r
.
, j j
j
j
j
J
J

j j j j

. j j j
. J J J

to- rul! n ori - ce cli - p{ <i-e Sal - va - to- rul; #n zi- ua grea, @n cea - sul
ta - t{, Co- roa- na vie - <ii @<i va fi da - t{; #n- c{ pu - <in te chi - nu -

, j j. r
, j j . b j j j
j
j
j
j
j
j

j
#
?b

J J J . j j J
&b

. j j j . j j .

& b . b J J J . . r .
.
J J R
r{u, El es- te scu - tul t{u me - reu.
e$ti, &i iz- b{ - vi - rea tu pri - me$ti.

j j . j
j

.
.
?b

J. R

..

S{ nu dis - peri @n via- <a


La Dom- nul c@nd te vei g{-

El
A

nu
tunci

te
fe -

116

& b . j j j . j j j
ta! Fii si - gur, nu te va l{ - sa!
si, A- tunci fe - ri - ce tu vei fi!

& b .
va
ri

? b ..

l{
ce

vei

j j .

J # .
J

sa.
fi.

rall...

j
r .. j # . .
J J
R

r
R

..

E via - <a ta @n m@ - na Sa.


&i vei c@n - ta @n sla - va Sa!

p n .. .. n .. U ..
J J R
J J R

84. EU SUNT ALFA &I OMEGA

& 44
1.
2.
3.
4.

Armonizare: I. Grigor

Allegretto

Eu sunt Al - fa
Ci - nei sf@nt s{
Cei
se - to$i s{
Dom - nul vi - ne:

? 44 j.
J
j
&

Rr
j

$i O - me - ga, Eu sunt Al - fa
se sfin- <eas- c{,
ci - nei sf@nt s{
se - to$i s{
cei
vi - n{ as - t{zi,
'Ma - ra - na - ta", Dom- nul vi - ne:

j
Jj Jj J Jj j j
J J
. j . r j j
. .

Dom - nul I - sus a


Dom - nul I - sus a
I - sus $i s{
la
A - min! A - le- lu -

j
j
j .. r j j

J J

$i O - me - ga:
se sfin- <eas- c{:
vi - n{ as - t{zi
'Ma - ra - na- ta"!

ww
j .. r j j j j j j

zis. n - ce- pu- tul $i Sf@r- $i - tul es - te Dum- ne - zeu;


zis. C{ a - fa- r{ vor r{ - m@- ne a - cei min - ci - no$i
bea. Hai- ne - le @n sf@n- tul s@n- ge s{ vi le sp{ - la<i;
ia! Du- hul $i mi- rea - sa stri- g{: Vi- no I - su - se;

.. .. ..
J R J J J R J J J J J J

117

j r j j j . r j j w

&# .. . w
Nu e al - tul
$i
a - cei ce
a - pa vie- <ii
M@n - tu - i - <ii

pe p{- m@nt $in cer.


sunt ne - cre - din- cio$i.
@n dar c{ - p{ - ta<i.
stri - g{: Glo - ri - e!

? ..
J R J J
j r j

& ..
Eu sunt
ci - nei
cei
se Dom - nul

..
J R J J
j
J J

Al sf@nt
to$i
vi -

Eu sunt Al - fa
Ci - nei sf@nt s{
Cei se - to$i s{
Dom- nul vi - ne:

wn j. r Jj Jj
J R
j j j j

O - me - ga:
fa $i
s{ se sfin - <eas - c{:
s{ vi - n{ as - t{zi
ne: 'Ma - ra - na - ta"!

Dom - nul
Dom - nul
Ila
A - min!


J J
Refren
j j j j j j j


& .. J J J J .. J

? ..
J J J
j j j

&

Jj j j j
J J J
.
.

I - sus a zis.
I - sus a zis.
sus $i s{ bea.
A - le - lu - ia!

? ww

'Ia
t{, Eu
'Ia- t{ c{ Eu vin, Eu

$i O - me - ga,
se sfin - <eas- c{,
vi - n{ as - t{zi,
'Ma- ra - na - ta",

..

. j
J J J J .

vin cu - r@nd," zi- ce Dom- nul; 'Ia


t{, r{svin,
da:
Ia- t{ c{ Eu vin,

j j j j j j .

J J J J

j j
j . j . j j j j j
J JJ J
J

J ..
J
j
j j j

j
j

pla- ta voas- tr{ e cu Mi - ne, voi


da la fi - e - ca-re," zi- ce Dom- nul,
Eu
vin,
Ia- t{ c{ voi da
pla
t{,"

j j j j j j j j
j j j j
j
j
j
j
j


? .

J JJ J
j

.. w

.
&

w
2.

1.

'@n

cu - r@nd,

.
.

cu - r@nd."
'Eu

vin."

.. ww

118

85. CRUCEA NVINGE, CRUCEA ST}


f

R. Sailens

j
j . r

. R J.
.
J
J

b
& b 44

J. Mac Granaham
r

R

st{, A - le - lu - ia! A - le - lu - ia! Ni 1. Ca st@n - ca cru - cea


st{, A - le - lu - ia! A - le - lu - ia! Ea
2. &ti - in - <a cru - cii
3. L{u - da<i jert - fa
cru - cii, A - le - lu - ia! A - le - lu - ia! Ma -

? b b 44
&b

b
.

j . r
j
r

.
.
. j J R J . R
J
P
r
j
j
r

j . n . . n . . n
n J
J R
J R

mic no va
stri
a - re s{n - vin
rei pu - te - rea

ca,
g{,
ei,

A - le - lu - ia! A - le - lu - ia! Ia A - le - lu - ia! A - le - lu - ia! Ce


A - le - lu - ia! A - le - lu - ia! Fa -

. j. .
J

r
? b b . n j
R
J
cresc.
b
& b n ..
De
Pe
&i

dul
de s-ar scu - la,
Dom- nul ne-a g{ - tit,
la
noa- str{i cru - cea,

? bb
b
&b

j. .
J

R
#n ..

s-an - vr{j - bi lu - mea, Cru cru - ce s-am - pli - nit; Prin


steag @n lup - t{
grea; Prin

r
. j .
J . R
Duet sopran - alt

A- le - lu-ia!

. . r . j . j .

& b . J . R . . .
J
J
cea nu ne-a lu - a, A - le - lu- ia, cru- cea st{!
ea ne-a m@n- tu - it, A - le - lu- ia, cru- cea st{!
ea vom tri - um - fa, A - le - lu- ia, cru- cea st{!

.j . r . j

? b b . . J
.J R

.
j .r
J .
R

.
.

j .
J .

A- le-

j. r j j
J . R J J
A- le- lu-ia!

j .r j j
.
J R J J

119

j ..
J

j
j ..
J J

b
& b
lu- ia!

A- le - lu

b
& b j . r j j j j
J. R J J J J

ia, cru- cea

j j j
J J J

cresc.

st{!

A - le -

j j j
J J J

j Jj j
J
J

r
j .
J . R

j
J

A - le- lu- ia! A- le - lu- ia, cru- cea st{! A- le - lu- ia, cru- cea st{!

j j j j j
j
r
j
j

.
? b b J . R J J J J J J J
j . r

b
b J . R b
& b
lu- ia!

A - le - lu- ia!

b j . r j j
b
&
J . R J J
A - le- lu- ia!

? bb
&b

j . r j j

.
J R J J
j
j .
J J .
cea

j j j
j
j j
J
J J J J J
j j .
J J .

st{!

Cru- cean- vin

j. . r j
J R J

j
J

j j
J J

j
J

j
J

j
J
j
J
ge, cru

j j
J J

j
J

A - le- lu- ia! Cru- cean- vin- ge, cru- cean- vin- ge,

j. . r j
J R J

j
J

j
j
J J

j
J

j
J

j j j j
J J J J

r j . r j r j
j
j
j
b

.
.
& b . . J . . ..
R
J J
J
J R
J. R
cru- cea

j
J

Refren

j
Jj. Rr . . r .. j

J
J R
j
j . j . j .
J J . . .
J
J

st{! A - le - lu- ia! A - le - lu- ia! A - le - lu - ia, cru - cea

j r
j
j

? b b J J . J. R
.
cresc.
j . r
r
j

b
.

& b . . . b J . R b
J R

st{! A - le - lu- ia! A - le - lu - ia! Cru - cean - vin - ge, cru - cea st{!

j
j
j
r
r
j

.
.
.
? bb .
J J
. J. R
J R

.. j
J

..

j .
J .

120

86. O, SLAV} >IE, DOMNUL MEU IUBIT


Valentin Popovici

Strofa 1: duet sopran - altto


Strofa 2: duet altto - tenor

& 44 .. j j j j j

J. W. Peterson

..

j
j j j j ..

..

1. C@nd @n noap - te m-ai a - tins Tu, Doam - ne, ca s{ pot ve - dea,


2. Nun - <e - leg cum Tu, o Doam - ne, Cel
de @n- geri a - do - rat;
3. Iar c@nd r{ - t{ - ceam @n
lu - me Sub
po- va - ra cea mai grea,

? 44 . j j j

& .. j j j

j
j

j
j j j j .

j
j .. .. j j j j j ..
.

Lan - <ul vechi s-a fr@nt $i ia - t{,


Ve$ - nic sf@nt $i
Fiu al Sla - vei,
Mai che - mat, Doam - ne, pe nu - me

? . j j j

Refren
j j j j
& J J

Li - ber azi Te pot ur - ma.


Ai lu - at al meu p{ - cat.
&i mai pus pe St@n - ca Ta.

j
j . .

j . j
j

j .

j j j j

j j j j j

j .
.
j r
j

..

O, sla- v{ >i - e, Dom- nul meu iu - bit; Sal- vat, cu Ti- ne sunt prea fe - ri -

?
J J J J J J J
j j j j

.
& . J J
cit;

J
j

J
j

..
J J J J
j
j ..

J J

J
j

J
j

J
j

..
J R

J J

n - trea- ga mea vi - a - <{ nen- ce - tat C@n - ta- rea mea @n- tru - na

.
? .
J J J J J J J J J
j j j j j j j j j j
& J
fi @n- tot- dea- u - na

j
? J J
j
&

.
.
J
j
J

Iu - bi- rea Ta ce m-a sal - vat,


J J J
.
J

J
j

Va

J
j j

C@n - ta- rea mea @n-

Jj J J Jj J J J J J J J .
J J J J
j j j j j j j j j j j j .
J J J
tru - na Va fi @n - tot - dea- u - na Iu - bi - rea Ta ce m-a sal - vat.
j j
j


? J J J J J J J J J J J J J J J J .

121

87. LA GOLGOTA

j # j j
n J

Valentin Popovici

b
& b 44 j j
1. La Gol - go - ta,
2. La Gol - go - ta
3. La Gol - go - ta

? b b 44
J
b
& b ..


J J

Refren

j j n b

I - sus te-a - $teap- t{ azi.


da - c{ la cru - ce stai.
Cre - de doar @n I - sus.

&b

d{-i
vei
o,


J J

b
& b

j
J J
J J J J
U


J J
j j

Gol- go - ta

La Gol- go- ta, vi - no la Gol- go- ta.

D{-I
sar- ci - na
D{-i sar- ci - na lui I- sus, d{-i sar-ci- na

? b b


J J
j
J

Lui sar - ci - na:


pri - mi pu - teri,
nu te l{ - sa!

La

J J

@n - ge - nun - chiat s{
pa - ce la Dom - nul
la cer pri - ve$ - te


j # j
n

Nu
a - m@ - na,
Ca m@n - g@ - ieri,
Lu - mea te vrea,

? b b ..

? b b

dup^ Chas E. Moody

su - fle - te pier - dut,


@n - c{ es - te loc,
sfar - m{ i - do - lii;


J J J J
j j

cazi;
ai;
sus.

b
& b n

b j j

j
J J J

J
j

La
Gol - go la Gol- go- ta, doar

J J
J J

azi.

J J

ta
I - sus
la Gol - go- ta

? b b J
J Ju

te-a -$teap - t{,

te-a - $teap- t{, azi.

U
j
j

122

88. FII BINECUVNTAT ISUSE


(Cor b{rb{tesc)
Traian Dorz

1.
2.
3.
4.

Fii
Am
Din
A -

bi fost
v{i
bia

ne - cu - v@n - tat I c{ - zu<i @n f{r- de de chin $i de tris a - cum, c@nd fe - ri -

j j
j
j
j

..
j j j
b
& b b b .. .. J J
? b b b 44
b

B1-2

tat, C{ci ai
jos; Tu ne-ai
duni; Noi Te
nat, C@n - t{m

? bb b .
b .
U
b
.
& b b b J
nat,
scos.
sui.
tat.

su - se,
le - ge,
te - <e
ci - rea

@n veci fii bi- ne- cu - v@n mer - geam din ce @n ce mai


me - reu @n ju- rul T{u ne-a ne nal- <{n ce- rul mi - nu -

. Jj Jj Jj
.. j j j

lu - crat @n via- <a noas- tr{ @n chip


sc{ - pat $i-a - bia a - cu - ma ve - dem
ur - m{m $i-a - bia a - cu - ma ve - dem
pl@n- g@nd de bu- cu - ri - e: I - sus

j j
j
j
j

..
U
J ..

(mi - nu - nat) O, noi


(ne-ai
scos)
(ne
sui)
Noi
(cu - v@n - tat)

j j
? b b b .
b u
u
b
& b b b ..

.. j j j
J J

.. j j j J J

b
& b b b 44
T1-2

Titus Adorian

.

J J J


J J
J
n ..

J J J J J

gus

Jj

a - t@t de mi - nu din ce a - d@nc ne-ai


pe ce n{l- <imi ne
fii bi- ne - cu- v@n -

Jj Jj Jj
J J
.. j

a - cum gus- t{m dul - cea


a - cum

Jj

<a

$i

t{m dul - cea- <a,

j j
J J J J
J
.. n n b
J J J J J

ha - rul mi- nu- na- tei vie<i,


C{ci Tu
ne por<i din sla- v{n
ha - rul
mi - nu - na - tei vie<i.
Tu ne por<i
din

? b b b
b J J J
b
.

& b b b .
J
sla
sla - v{n

Jj
J J
J
.. j U
J J J J .

Jj Jj
U

J J

va a - t@ - tor mii de fru- mu - se<i. (fru- mu-se<i)


sla - va - t@ - tor mii de fru- mu - se<i. (fru- mu-se<i)

? b b b
b J
J

.
.

j j
J J J J J

j j U

123

89. ISUSE, E LUCRAREA TA


S. Preiswerk

### 4
&
4

Moderato

1. I - su- se,
n ca - re
2. I - su- se,
&i prin a

? # # # 44

e lu - cra - rea Ta,


Tu vei se - m{ - na
sin - gur ai
ur - cat
Ta moar - te ne-ai dat

###

.
. J

1. Ea tre - bu- ie
2. Ca par - te s{

ne-ai che T{u bo drum, sme fe - ri -

mat;
gat.
rit,
cit.

..
..


j
.. j
J
J

..

..

j ..

J
j
.. j
J .

s{
moa - r{n- t@i, s{
a - vea $i
pu - tem

j .
.

#
? ##
.
. J
# # # . j
. n
&

1. fi- re-a ei; S{ moa - r{n 2. <i - a Ta, Prin moar - tea

.
? # # # .

ca - re
ha - rul
cru- cii
T{u loc

.. ..

@ - na - in - te de-an - col - <i, s{ - m@n - <a c@t de mi - car fi,


f{ - ne ai T{i co - pi - la$i $i
sla- vei Ta- len veci p{r - ta$i,

? ###

&

la
din
al
al

.. j
J

###

&

1. Dar
2. Deci,

. j
. J

J. M. Haydn

j
J

j
J

piar - d{ ve - chea
noi dem- p{ - r{ -

. j

U
. j .
.. .
t@i,
Ta

s{
@n

piar- d{ fi - rea
ei.
ce - ruri vom in - tra.

.
.

U
..

124

90. NVA>}-M} CALEA TA


n - va - <{ - m{ Ca - lea

b
& b 43

Ta,

@n - va - <{ - m{ Ca - lea

n - va - <{ - m{,

? b b 43

Ta,

O, Doam-ne,

b
&
@n- va - <{ -

@n - v{ - <{ - m{.

m{,

j
j 44

..

Voi um -

@n - va - <{ - m{.

? b b # n
44
..

rj r
r
j
r
j
j
j
r

b
.
4

. .. .. .

& b 4 .. .. .
.
.

bla

@n a - de - v{r,

? b b 44

Um- bla,

&

bb

voi um - bla

r
j

.
. ..

ni

ma

um- bla,

@n a - de - v{r;

um- bla

..

..
mea

u -


.
J J
i - ni- ma,
i - ni- ma
F
U
j j j j j j
bU
3
j
j
.
b

& . . 4
J J
J J
Te voi

j j

? bb .
..
u

l{

lau - da Ta.

43

a- de-v{r

j j j j j

n

ne$ - te-o spre la - u - da

? b b
J J

Ta,

i -


J J J J J

- u - da, Doam - ne,


J J
Te voi

j j
Te voi

. j
J J J J J
l{ -

u - da, Doam -

125

b jn j j j j
b
& J
l{

ne,

&

bb

.
J n J J J J

Te voi

l{

Doam - ne.

? b b

? b b

j
J

din toa - t{

j
J


J J

ma

i - ni - ma

j
J

i - ni - ma

.
.
J R


J J

j
j
.

. n
j j # J J

mea, Lau - d{

>i

din i - ni - m{.
j j
j

j
..
J
J J

O, Doam - ne, din toa - t{ i -


J J

Din

ni -

j j . j

.. j j # .

J J
J

..
J . R


J J J J

e,

u- da, Doam - ne,

f
..
J J

j
J

t{ i -

Lau - d{ >i - e, Lau- d{ >i - e, O, Doam-

b .. # j
b
&
J J
>i -

Doam - ne.
din i - ni - m{,

j
b

& b .
J
ne,

toa -

? b b
mea,
ne

din


J J

n b
mea,

u- da, Doam- ne,

? b b

j
j j j b


J J J J

ni - ma mea.

.
.
J

b j. r j j j j j r
b
& J R J J J J . R
J

j .. n r

j r j j j j j r

? b b J . R J J J J J . R

.. #
J R

e, lau - d{


J J

Jj . Rr
Voi m{ -

Jj . Rr

. r j r
J . J . R

ri al T{u Nu-me @n veci de veci, &in ve$ - ni- cii, $in ve$-ni-cii; Voi m{-

.. j . r
J R
J R

126

j j j j r
j
j
r
b

& b J . n R J J J J J . b R
j. r j j j j

? b b J n R J J J J
j j .
j
b

& b .

U
j . r ,
.

. r
J .

ri al T{u Nu- me @n veci de veci, &in ve$- ni- cii, $in ve$- ni- cii; Pen-

tru

? b b
b
& b
A

? b b ..

tot - dea- u - na

r
Jj . b R

R

.. n
J R

..
J R
j .. r

..
J

$in veci, &in ve$ - ni - cii,

U
,

pu - ru - rea.

j . r # .. .. U
J J R
n
J R
J
J
.

b
.

min.

min.

..

91. AUZI, ISUS CHEAM}

j r j r
4
r

j
r
j
& 4 .. .. .. ..

Ioan Chi$morie

j r
r
j

.. ..

1. A - uzi I - sus chea- m{ pe cei a - p{- sa<i: 'Ve- ni<i to<i la Mi- ne,
2. E$ti tu @n - tris - tat $i um- bli dis - pe - rat, Fi - ind a - p{- sat, de

? 44 .. ..
J R J R
j. r j r

& . ..

. .
J . R J . R
j .. r j .. r

.. ..
J R J R
j .. r j ..

cei @m - po - v{ - ra<i; Ve - ni<i to<i c{ Eu vo - iesc re - paus s{ dau,


gri - juri @n - c{r - cat; Sim<i c{ lup<i cu pof - te - le ne - cu - ra - te,

j r j
? . .
. .R

.. ..
J R J R

.. ..
J R J R

127

.
& J .

..
J R

Toa - t{ gri - ja voas - tr{


Mergi, spu - ne-I la Cel ce

.
? .
J

.
J . R

r j r
j

.. ..

r
j

..

Refren

..

Eu vo - iesc so iau".
Ve
d{ li - ber - ta - te.

.. r j . r
J R .

ni<i cu

.
J . R

Ve - ni<i cu to<i,

j .. r j .. r .

& ..
to<i,

gus

ta<i o - dih - n{;

.
? . J .. R J .. R
J R
ve - ni<i cu to<i,

Lu

gus - ta<i o - dih- n{,

a<i cu to<i

.
.
? J . R J . R

Lu- a<i cu to<i ju - gul,

ju

gul

j ..

.
.
? J . R J . R
la

La fel sar- ci - na,

&
cu

sar- ci- na

lu- a<i cu to<i ju- gul $i sar-ci- na Mea,

J . R n J . R
Mea; ($i sar- ci- na Mea) Ju

.
.
? J .. R J .. R n . .
J R J R
&

$i

. . . .
J . R J . R J . R J . R

& w

$i sar- ci- na Mea;

(o- dih - n{)

.. ..
J R J R
gus- ta<i o - dih - n{;

j .r j .. r
#
.

j .. r j .. r

&

J . R .

j
j .. r .. r

.
.
? J . R J . R
vi - no dar a - cu- ma;

bun,

.. ..
J R J R
Ju- gul Meu es - te
bun,
ju- gul Meu es- te bun;
j. r
r

j j ..

.. R .
fel sar- ci - na:
Vi
- - - - no dar a . .


J . R J . R
la fel sar - ci- na:
Vi - no dar,
U
r j r
j

.. .. .. .
J R J R

ma

gul Meu es - te

@n

. . .

Vi - no dar

o - dih - na Mea,
@n o- dih - na Mea.

.. .. U
J R J R

@n

o- dih - na Mea.

128

92. EU SUNT SALVAT PRIN DOMNUL ISUS

# 4Cu bucurie j r j j
& 4 j ..
J

Ion Dragomir

.. j j .. r j j

1. Eu sunt sal- vat prin Dom- nul I - sus, r{s - cum - p{ - rat prin jert - fa
2. De - par - te de iz - vo - rul vie - <ii st{ - team pier- dut $i @n - se 3. C@nd voi sf@r - $i a mea c{ - ra - re, a - co - lo sus @n Ra- iul

? # 44 J
#
& .. j
J

..
J
j ..

R
r

J
j

J
j

.
J .
# j .
.
..

R
r

J
j

J
j

Sa, &i-o pa - ce ve$- ni - c{, ve - ni - t{ de sus, mi-a um- plut vi - a - <a


tat, Dar m-a g{ - sit I - sus, iz - vo- rul p{- cii, $i cu drag m-a a - d{S{u, De - s{ - v@r - $i - ta mea c@n - ta - re va con - ti - nu - a cres- c@nd me-

? # . J
.
#
& ..
mea.
pat.
reu.

.. # .
J . R J J
J R J J
j .. r j j j j j j j .. r j j
j .. r
Ce m{-rea-<{ e iu- bi- rea sf@n- ta lui I - sus,

j j

sla- v{ Lui @n

j . r j j
j r j j j j j j j . r j j

.
.
?#. J J
Ce m{- rea

<{

#
& j j j j j .. r j j
veci s{

?#
J

fi - e,

iu

c{ci El m-a sal- vat.

bi- rea Lui,

j .. r j j j j j j
Ceas cu ceas din via- <a mea, eu

j j j j . r j j
j . r j j j j j j
J # J
J J .
J J .
J

ce m-a sal - vat;

# j r j j
& ..

Zi de zi,

ceas de

U
r
j
j
j
j
j
j
j
..

Lui m{n-chin sme-rit, u- mil, c{ci m-a sal- vat.


U
j
r
j
j
j
j
j
j

j
r
j
j
.
? # . J J # n .
c@nt $i-L prea- m{- resc.

ceas

sl{ -

vesc pe I - sus

ce

m-a

sal

vat.

129

# jRefren
r j . r
.
#
& . .

j . r j j j j j . r ..
. .

Sunt sal- vat pe veci prin Dom-nul I - sus, sla- v{ Lui s{-I fi- en veci de veci;

.
.
? # J . # R J . R
# j r j j j
& .. #

.. #
J R J J J J
j
j j
Jj n J J j

. ..
.
J R

..

El mi-a dat ier- ta- ren loc de crun- t{ moar- te: sunt a - cum pe veci sal- vat.

.. # .. b .
? # J R J RJ J J J
.
J J J J
93. N CETATEA UNDE MERG

j j
j

j
j

E. J. & J.
j
j
j
j
j
.. ..

Valentin Popovici

& b 44 ..

1. n
ce - ta - tea un - de merg eu, str{zi de a - ur str{ - lu - cesc;
2. Mul - te lup - te $i ne - ca - zuri
@n via- <{ @n - t@l - nesc;
eu
3. Mul<i iu - bi<i s-au dus la
I - sus,
$i
@n sla- v{ str{ - lu - cesc;

.
? b 44 .
& b ..


J J J J
j
j

j
j


J
j .
.

Po - mul vie - <ii co - lo


Voi
fi li - ber co - lo
M{
a$ - teap - t{n >a - ra

.
? b .


J J
Refren
j j j
.

& b .

J
j

J
j

A - ici @n - flo-resc o

? b ..
J J J J J
j j
j

j
j
& b ..
n
tea un- de
.. ce - ta

? b J J J J J

merg eu,

..

J
j ..

cre$ - te, flo - ri - le nu ves - te - jesc.


un - de flo - ri - le nu ves - te - jesc.
un - de flo - ri - le nu ves - te - jesc.

vre - me,

.
. J J J J
j j j
j

.
. J J J J J
j j j j
j

.. ..

dar

.
.

..
.

cu - r@nd se o - fi - lesc;

J
.. j
flo - ri .
. J

J
j

J
j

J
j

..

j ..
le nu ves - te - jesc.
..
J J J J .

130

94. SIM>IM NCET CUM HARUL

& b 44 j j j j j j j j j
J J J J J

Nicolae Moldoveanu

j
j j j b j ..
J

nea - muri se tot ia, Ea 1. Sim - <im @n - cet cum Ha - rul de la


ani
a fost us- cat, Smo 2. Som - chi - nul ca - re do - u{ mii de
3. U - le - iul $i can - de - la, s{ ve - ghezi ca s{ le ai, &i

? b 44
J
j j
& b


J J J J J
j j j j j

.
J J J . J
j j j j j j
j ... j J J J J
J


J J J

proa - pe ga - ta u - $a sen - cu - ia.


chi - nul bles- te- mat din nou a
dat;
doc - to - ri - e pen- tru ochi s{-<i iai;

? b
J J J
j
& b j j

J
Jj


J J
j
j b

Mai mici sunt bu- cu- ri - i Co - pa - cii, de a - se- meni,


Fe - cioa - r{ @<i ri - di - ca -

..
J
J
. j j j j j
.


J J J J J
j j j j

..

le de-a - cum un sfert de veac, Lu - cr{ - ri- les mai mici cea - cum se fac.
cu pu - te - re @n - flo- resc, Ve - ni - rea pri- m{ - ve - rii
o ves - tesc.
poi pri - vi - rea ta @n sus, A$- teap- t{n ori - ce cli - p{ pe I - sus.

? b J J J
J J
j
j
& b J J J

J
j

.
.
jJ J J J J J J
j j j j j j ..

..

J J
j J J

Po - po - ru - le, p{s- trea - z{, dar, cre - din - <a ce-ai pri- mit, P{s - trea - z{
A na$- te - rii du - reri le sim - te
o - me - ni - rea iar, Dar ia - r{$i
S{-<i pui a - poi n{ - dej- dean Ha - rul ce va fi a - dus, Cu sla - v{

? b J J J J
j j

& J

J
j


J J J J J J J
j j j j j j ..

.
J . J

j j j j
j

J J J J J

nos - tal - gi - a cer - ce - t{ - rii ce-ai sim - <it, Fe - cioa - r{,


fe - ri - ci - rea vi - ne du- pa - cest a- amar: Fe - cioa - r{,
c@nd pe nori ve - ni - va Mi - re - le
I - sus; Fe - cioa - r{,


? b J J
J J J J


J J J


J J

a$ - tepa$ - tepa$ - tep-

.
J . J J J J J

131

j j j j . j j j j j j j j j
j
j
j
j
b

& b . ..
J
ta- rea-<i @n cu- r@nd se va sf@r- $i: Ve- ghea- z{, @n cu - r@nd, El va ve - ni.
ta- rea-<i @n cu- r@nd se va sf@r- $i: Ve- ghea- z{, @n cu - r@nd, El va ve - ni.
ta- rea-<i @n cu- r@nd se va sf@r- $i: Ve- ghea- z{, @n cu - r@nd, El va ve - ni.

? b J J J J ..
J J J J
J J J J J

..
J J J J

95. AL CREDIN>EI SFNT IZVOR


p

Andante

1.{ Al
Su Din
2.{
Tu,
3. { Ha S{-<i

cre
fle
a
s{r
rul
pre

I. Miclea

& 24

..

& n
tu - tu
o
s{
a - d{
p{ - s{
mic de-as
m@ - na

?
J

din - <ei sf@nt iz


de
nu
te,
ce
iz - vor bo
cest
ma - ne
c{ - l{
@<i
S{u
en - dea
vi - a - <a
- dai

ror.
bei.
- pat.
- tor.
- cuns.
Sa.

j
J

j. .
J

.. .. F

vor
vrei
- gat
- tor,
- juns,
Ta

. j
. #
J

vi pa
te
de
c{
de -

a - <{
vie - <ii
vie<i s-au
stai ne nai ni plin @n

.. # j
b J

j j j
j
r

j. .
R J J J J
J

r
R

I - sus

te chea - m{

vi - no

$i

j.

.
J

r
R

r
R
j
j
J J

j. .
J

.. ..
j
j
r

.
J R J

j
J

j
J
j
J

a - da - p{; Nu-I re - fu - za che- ma - rea

j
J

D{
A Mul Cum
Da Pe

Refren

Ludwig van Beethoven

j j
j
& J
J
J
te

j
J

.
.

? 24

j
j
j

J . .
J J

r
R

j
J

j
J

j
J
j
J

azi,

o,

j
J
j
J

j
J
j .
J.

f
r

R

..

c{ci vei re - gre - ta.

j j j j .
J J J J .

r
R

..

132

96. SUS, VOI FII AI MNUTUIRII


Av@ntat

. .
b 4F
b
& 4 . j . J . J

James McGranaham

1. Sus, voi fii ai m@n - tu - i - rii, Cari pen - tru Hris - tos lup- ta<i;
2. Sfin- <ii ce-au p{s - trat cre - din - <a, n - trun cu - get to<i au fost,
3. Sus, dar fra<i, f{r nici o tea- m{, S{ lup- t{m pen - tru Hris- tos,

.. ..
F
? b b 44 .. Jj
J
J
b f
..
j

&
J
. J
Scoa- l{ sus, po - po - rul S{u sf@nt Pe du$- man s{
Ri - di - c@nd @n sus stin - dar- dul, Bi - ru - ind cu
C{n zi - ua ve - ni - rii
Sa - le, i vom c@n - ta

R{- su - ne-a

r
b

.
.
b

&
J J
J J J J J J J J
Fj

Refren

R{ - su - ne-a

voas - tr{ c@n - ta- re,

? b b
J J J J J
ta - re

b
& b
J J J J
tr{ c@n - ta- re
? b b J J J J


J J J

Ca $i vu

r
j .

J J
Ca

$i


J J

I - sus sf@nt

nu - me,

j
b
.

& b b
lui I
j
? b b . b J
n

al

- sus

sf@nt

j . r
J

voas- tr{ c@n-

j . r
J

R{ - su - ne-a

a - lun - ga<i.
Dom - nul nost.
to<i vo - io$i.

.
.. Jj
. J

? bb

luiJ J

voas -

n al
r
j
r
j . . r .
j .
J J J J
vu - ie - tul m{ - rii;

J J
J J

ie - tul m{ - rii;

r . j
j

.
J J . .
nu - me, Noi

..
J J J

sun - tem

bi- ru - i -

..
J

133

j
j .. .. r ..
R

r
j ..

b
& b ..

j ..
R

tori.
Noi sun- tem
bi - ru - i - tori,
Noi sunNoi sun- tem
bi- ru- i - tori, Noi sun- tem bi- ru- i- tori, Noi sun-

j. r
j . r . .

? bb
. R J . R
J . R . R
J
.
R
J
J. R J
f j r .
.. . .
b
.. .
b
&

.
.
R
J
J R
tem
bi - ru - i - tori!
n al
tem bi- ru - i - tori, Noi sun - tem bi - ru - i - tori!

? bb
&

bb

j . r
J. R J. R
U
..

J

nu - me,

? b b

Noi

..
J

. . .
J . R J R J .
>j >
>
.

R .

sun - tem

..

>

> >

I - sus sf@nt

f r
.

R
J . R b

>

bi - ru - i

lui

.. R
J
j b

..
-

tori!

.
.

>

97. DREPTATEA &I SNGELE SFNT


Nicolaus L von Zinzendorf
Valentin Popovici

b
& b b b 43

Ludwig van Beethoven

.. n

1. Drep - ta - tea $i s@n - ge - le sf@nt hai - na de glo - ri - e


@mi
2. n
fa - <a Ta c@nd voi so - si, ni - meni nu m{ va o - s@n3. Azi s@n- ge - le im - plo - r{ har @n cer pe-al dra - gos- tei
al-

? b b b 43
b

n ..

b
& b b b

s@nt; E - ram la moar - te o - s@n - dit, dar azi spre cer merg fe - ri - cit.
di; Ier - ta - rea, Tu, I- sus mi-ai dat, de tea- ma mor - <ii sunt sal- vat.
tar, A$- teap- t{ @n - c{ @n - du - rat, c{ci pen- tru to<i a fost El dat.

? b b b . j
b

bn n

.
.

134

98. NU MAI SUNT AL MEU DE-ACUMA

# j
& 43 ..
Vioi

1.
2.
3.
4.

r .. j

mai
Nu
Nam ni @mi
Da,
Doam - ne,

? # 43 J ..
# U
&
meu.
meu.
iesc;
reu

?#

&

reu.
S{u.
besc.
meu.

?#

sunt al meu de-a - cu - ma,


st{ - p@ - ni - re,
mic @n
ne - pu - tin - <{,
cu
e
Tu, s{-mi dai cre - din - <{,

..
J R

Vreau
Chiar
Cu
S{->i

..
J

cu El s{
din cli - pa
@n - trea- ga
ser - vesc @n

fiu @n - tru - na,


m@n- tu - i - rii,
mea fi - in - <{,
u - mi - lin - <{

vioi

44 j .

Sunt al T{u,

r
j

.. ..
sunt al T{u;

Al T{u,

44

&i
Mam
Doar
P@ -

. j j . r j.
. .
J

Jj.
R

pr

r . . r
j

.. . J J .

Jean Staneschi

I - sus e st{- p@ C{ci ce am nu e


F{r I - sus ca s{
M{
a - ju - t{ tot

.
R . J
u
p rar
r . j j . r j r j
j

. . . . ..
.

Refren

..
J R

.
.
J

.
.
J
j .
.

r
j

.. #

ca s{-L ser - vesc


pus @n
ser - vi pe El vreau s{-L
n{
sf@r - $i la

Rr ..

nul
al
tr{me-

meciul
iu tul

.. r
J R

F j
j
.. r ..
R

Pe de - plin,

eu sunt al

al T{u; Pe de - plin, eu sunt

al

..

J R

F
U j r
U
U j . r
#
.
j

& J J . n . . .. ..
J J
T{u:

Tot ce am @n st{ - p@ - ni - re, Le de - pun la tro- nul T{u!


T{u, eu sunt al T{u:
U


. .
.
? # n .. . . .
J
J
J J J J u J R
J R

U .

.
.

135

99. UN CNTEC NOU CNT TUTUROR


Pitt Popovici

# 4
& 4
1.
2.
3.
4.

E. O. Excell

j
j
.
.

.
.
.

Un c@n - tec
Am via - <{
A - cum sunt
O
ca - s{

? # 44
#
&

nou c@nt
tu - tu - ror,
no - u{n moar- tea Sa,
mul - <u - mit,
foar - te
am @n cer,
no - u{

..
J

..

#
&
Refren

De
De

?#

..
J

c@nd
c@nd
c@nd
c@nd

am
am
am
am

fost
fost
fost
fost

sal- vat,
sal- vat;
sal- vat;
sal- vat;

.. j

..
.

J

Des - pre al meu M@n - tu - i - tor


&i
ve - se - li - ai
par- tea mea,
&i
s{-L as- cult sunt
fe - ri - cit,
Ma$ - teap- t{ glo - rii
ce nu pier,

? #

De
De
De
De

Ce
C{ci
C{ci
C{ci

m-a
sunt
to sunt

..

r{s - cum - p{ r{s - cum - p{ tul El mi-a


pe veci ier -

.

. J
j j j j .
J J J
J J J J

rat.
rat.
dat.
tat.

..

c@nd
El m-a sal - vat,
Am
c@nd El m-a sal- vat,
de
c@nd El m-a sal- vat

J
# j j j
&

J
j


J J


J J J J
j j j j
j
j

J
J JJ J

j j j j

un imn mi- nu- nat Ce @l c@nt ne- @n- ce- tat De - spre
I- sus al
Des - pre I-sus al meu, de -


? #
J
J J J J
# .
& J J
J J

J
j


J J J J
j j
j


J JJ J

j j

meu;
Eu sl{ - vesc pe veci Nu- me - le
spre I - sus al meu

? #
J J J J


J J


J J J J

..
S{u.

..
.

136

100. MP}RATUL VINE

### 3 j j
&
4 ..
Otniel &imonca

j
j
j
j

.. j j

William J. Gaither - Ron Huff

.. j j j

1. Azi pi - a - <a e pus - ti - e, tra - fi - cul a


@n - ce 2. To<i ai Lui
@n alb sen - $i - r{, cei ce-au fost r{s - cum - p{ 3. A - ud ca - re - le de sla- v{, v{d o$ - tiri @n mar - $ul

.
.


J J
j j

? # # # 43
###
& #


J J J
j j j
.

N .

.
J . J
j .
.

J
j
J

..
J

j j j
j

.
.
J

tat, Iar la c@mp se - ce - r{ - to - rii, sus, z{ - resc un semn ciu ra<i; A - co - lo


nu vor mai pl@n - ge, c{ci au fost e - li - be lor; Hrist a - pa - re cu m{ - ri - re, vi - ne ca Ju - de - c{ -

? # # #
###
&


J J
j j
J J

.. j
J J
j

j
J
j

J
j

.. . j j j
J J .
.. j j j j

J

dat; Gos - po - di - na$i la - s{ lu - crul, ju - de - c{<i la cur- te


ra<i. Co - pi - la$i, cu cei @n v@r - st{, m@- n{n m@ - n{ se u cu - nuni, sc{l - da - ten soa - re, ce - lor drep<i se dau @n
tor; &i

? ###

###
& #

n
J J J
j j
j
j
j
j

N ..


J J

.

. J J
j
.. j j ..
J J

J
j

J
j

nus; Tot p{ - m@n - tul, cu ui - mi- re, $i-an - drep - tat pri - vi - rean
lu - mi - n{ str{ - lu nesc; Cei ce-au fost str{ - ini @n lu- me, @n
dar, Cor de
@n - geri se a - du - n{ spre-a c@n - ta m{ - re - <ul

? # # #
&

###

sus.
cesc.
Har.

? ###

.. j j ..
J J J J
J
j j j j

Refren

Jj. Rr

m - p{ - ra

..
J J

tul

..

vi - ne,


J J J J

..

. j j j
.

J
j
nJ

j j

ia - t{

El


J J

137

&

###

j
j j

# .. N ..
vi- ne;

A - u - zi<i

? # # # ..
J
###
&
Jj.
vi!

&

b
& b
? b b
.

b
b
&


? bb
.

b
&b

J
j

su - n{, azi

Ce va

to<i

l vor pri -

. j j
. J
# j ..

fi

cu

ti- ne? La


n
R R
3.

1, 2.

..

S{i va r{ - pi.

.. j j j

j j
J J
j ..
r r

vi - ne!

cer, pe-ai

trom- pe - ta

n ..
J J

..
J R

? ###

Rr

m - p{ - ra - tul

? ###

###

..


J J

j
j j

.
.

..

pi.

.
n

b n n

. .

n

.
J .
nnnbb
.

n
n

Orga

nnnbb

b
b .

? bb
.

138

101. MARIA &I MARTA


N. Moldoveanu

j
& b 44 j j j j j j j .. j j
J
J
1.
2.
3.
4.

$i Mar - ta sunt do Ma - ri - a
st{ - tea as - cul - t@nd
Ma - ri - a
$i Mar - ta sunt do Ma - ri - a
I - sus pe-a - m@n - do - u{ su - rori


J J

u{
$i
u{
le

su - rori, a - le - se din lusim - <ea cum ce - rui des - fesu - rori cen rai @$i pe - trec
iu - bea, $in cer @m - pre - u -

..
J J
j j
j j j
j
j

& b
? b 44 J J

mea cea lar- g{,


re - c{ poar- ta.
ve$ - ni - ci - a,
n{ lii soar- ta;

? b
J

& b

j j

Ma - ri - ai cre- din - <a


S{ stau ca Ma - ri - a
Iar eu u - ne - ori pe
O,
f{ - m{, I - su - se,


J J
j
j

Mar - tai cre - din - <a


Dom - nul iu - bea $i
Mar - ta s{ fiu, c@nd
$i Ma - ri - a
fiu

? b

& b
va tru m@nt
dra -

? b

ce-a
pe
Ma
$i

- lear- g{.
Mar - ta,
- ri - a,
Mar - ta,


J J J J
j j .. j
J

<{ din
na a$
par - ca$
gos - tea

zori,
vrea,
vrea
Ta,

..

Iar
Dar
C@nd
S{

Mar Dom Mar fiu

j j .. j

cen - va - <{ din zori,


@n - tru - na a$ vrea,
p{ - m@nt par- ca$ vrea
@n
dra - gos- tea Ta,


J J


J J

j #

j j

Ma - ri S{ stau
Iar eu
O, f{ -

b
J

j
j


tai
nul
ta
$i


J J

ai
ca
um{,


J J

cre - din - <a


$i
iu - bea
s{ fiu, c@nd
Ma - ri - a


J J

..
J
j
j

cre- din - <a


Ma - ri - a
ne - ori pe
I - su - se,

Jj Jj

Iar
Dar
C@nd
S{

cen @n p{ @n


J J

..

ce-a - lear - g{.


pe
Mar - ta.
Ma - ri - a.
$i
Mar - ta.


J J

..
.

139

102. NOI AVEM O ISTORIE S} SPUNEM


Valentin Popovici

b
& b b 44 j . r
J
1.
2.
3.
4.

Noi
Noi
Noi
Noi

a
a
a
a

j . r

# .

vem
vem
vem
vem

o
o
un
un

j .. # r

is - to - rie
c@n- ta - re
me- saj
de
m{- re<
Sal -

? b b 44 .. n .. ..
b
J R
J R
J
b b j .. n r ..
b
&
#
noas - c{n - tre ne va
cer
tot - pu - ter ra - rea grea

gul
ri nic
a

po - por:
di - ca,
$i sf@nt,
um - blat,

? bb
b

b
&b b
n

j j n

I Va
Al
La

? b b
b

sus e
fr@n - ge
nos - tru
cer @n

..
J R

Refren
b
& b b j r j . r
J . R .

s{
spu - nem,
m{ - rea - <{,
la Dom - nul,
va - tor scump,

n
R
j j

S-o
Ea
Cel
Pe

cu la
Ac{ -

..
J R

Din cer a ve - nit sal - va - rea,


r{ - ul,
Din i - nimi va scoa - te
moa - r{,
Pe Fiu L-a tri - mis s{
La Ta - t{l pe to<i s{
nal - <e,

..
.

M@n - tu - i - tor,
$i sa - bi - a,
p{ - cat pur - t@nd,
al S{u pa - lat,


J J n

r
j ..

H. Ernest Nichol

I Va
Al
La


J J

sus
fr@n nos cer

j j n

.
.

e M@n - tu - i - tor!
sa - bi - a.
ge $i
tru p{ - cat pur - t@nd.
@n al S{u pa - lat.


J J

.
.

j r
j .. r ..

Noap - tea se va schim - ban lu - mi - n{, Iar lu - mi- nan a- miaz de

..
b J R

..
J R
b b . j . r
b
&
.
? bb

zi

. .
.
J . R
J R
j .. r .
.

&im - p{- r{- <i - a lui Dum - ne - zeu Cu glo- ri - e va ve - ni!

? b b
b

# j . r .. ..
n . n
J R

140

103. SLAVA TA O CNT, ISUSE


Jean Staneschi

Andante F
b
& b b b 44 j . r
J R

1.
2.
3.
4.

Sla Tu
&i
Sunt

F
? b b b 44 j.
b
J
b
& b b b .
it,
lat
ie$ti,
vin,

? b b b
b
b
& b b b n

va Ta
po - va de ce
al T{u

j r
J. R

vin,

tu mi-ai
@mi
@n -

rea
bul
me @mi

Ta
re nea
a -


R
f

j .. r

pe
cru - ce, Mai ier mu$ - c{ - rii Pa - ce
sub
soa - re Mai m{ par - <i - ne, >i - e,

.
J . R

.. . j .. r

- vit

..
J

tru c{ mai m@n - tu lu - a - to, mai sp{Tu via- <a-mi d{ - ru nu - le P{s - tor di -

, Sl{
p

it.
dat.
e$ti.
chin.

I. Miclea (Milutanu)

Miel di -

Refren

Sl{ - vit s{ fii Miel di Sl{ - vit


Miel di -

.
j . r
..

veci Sl{ - vit s{ fii, O,


pe
mi-ai dat
@mi e$ti
@n - chin
Miel di - vin,
Sl{ -

. j .. r .
J J

Sl{ - vit

.
J .

..

b
& b b b ..

Pen Mi-ai
C@nd
Bu -


m@n
Tu
c@t
<i

su - se,
ca - te
oa - re?
gi - me,

jert - fi @n schim pe ni ce azi

..
J R

mai
tat,
sf@n - t{
de re<
Doam - ne,

? b b b
b

o c@nt, I ra de p{ s{ nu c@nt
@n @n - tre -

Rr

Prin
&i
Nam
Tot

j .. r

vin,
Sl{ - vit s{ fii Miel di - vin, Miel di- vin, Sl{ vin, Miel di- vin, Sl{ - vit
Miel di - vin,
Sl{ -

? bb b .
b
Miel

j
J

.
j . r .
.

di- vin, Sl{ - vit s{ fii, O,

Miel

di- vin, Sl{ -

141

j. r
U
j
b

.
b

.
.
.
& b b . J . .. . ..
J
vit

Miel di - vin,

1.

vit s{ fii Miel di - vin, Miel di - vin,


vit

Miel di - vin, Miel di - vin,

2.

A - ici $in ve$ - ni - cii. Sl{ - cii.

j j
j
r

U .
. .
.
? b b b . .
. J . .. .
J
b
vit s{ fii O,

di - vin, A - ici $in ve$ - ni - cii. Sl{ - cii.

Miel

104. LUI TE ROAG}

j j j j
j
j

Valentin Popovici

& 44

Merril T. Mac Pherson

j
j

1. Lui te roa - g{, El


<i - ne ce-a pro- mis, Lui te roa- g{ $i
2. Ce - ren - tru - na, $i Dom - nul @<i va da, Ce - ren- tru- na, El
3. Lui te roa - g{ c@nd vi - ne-al mor - <ii ceas, Lui te roa- g{ c@nd


J
J
j j
& j j

? 44

nu te da @n- vins;
nu te va l{ - sa;
sin- gur ai r{- mas;

? J J J J
&


J J

J J
j j j j
j
j

#
J

Stai $i-a - $teap - t{, r{s - pun- sul vi - ne-a - cum,


Doar r{b - da - re, $i
roa - g{ - te me - reu,
cre - de, r{ - m@i @n - ge - nun- chiat,
Stai $i

Stai
$i-a - $teap - t{,
Doar
r{b - da - re,
Dom - nul
ve - de,


J J J J J
U
j
j
j
j

c{ci
Dom - nul
es - te bun.
lu - crea - z{ Dum - ne - zeu.
e$ti
bi - ne - cu - v@n - tat.

Jj

j U

142

105. O CHEMARE VINE DIN NTUNECIMI


Valentin Popovici

b
& b b b 44 j .. r

r
j .. r j ..

1. O
che - ma - re
2. Ha - rul sf@nt s{
3. Har - nici voi s{

? b b b 44 .
b
J .
b
& b b b

'Lu- mi - na<i!"
Lu - mi - na<i!
Lu - mi - na<i!

Lu- mi- na<i

Stri - g{ su- fle - te pier - du- ten


&in iu - bi - re s{ r{ - m@- ne<i
Pre - g{ - ti<i co- roa - na @n - c{

j r
.
.. .
J R
Lu - mi- na<i
j r
j . r

..

a - d@n- cimi,
nen- ce - tat, Lu - mi - na<i!
pe p{ - m@nt,

? bb b
b

b
& b bb

Refren

? bb b
b
vo

Fra - <ii vo

U
j
r
.. . R
J

Lu- mi- na<i!

j .. r

j .. ..
R J R

Lu - mi - na<i!

J .. R

$tri

Lu - mi- na<i! Fra- <ii

j .. r j .. r

@n

J .

p{ - ca - te mor,

j . r . R J. R j . r j . r
J
-

b
& b b b j . r
.
R{ - t{- cind

$tri @n

p{ - ca

me

j r
? b b b . . R .
b
J
J
cind

vi - ne din @n - tu - ne - cimi: 'Lu - mifi - e pes - te to<i bo - gat, Lu - mifi<i me- reu @n lu - crul sf@nt, Lu - mi-

? b b b ..
b
J R
b
& b b b

j .. ..
R J R
j
j r j r
.. r .
j
r

.. .. ..
.

na<i!"
na<i!
na<i!

j . r
.

Chas H. Gabriel

te

mor,

Jj. Rr Jj. Rr
reu @n noap - tea grea
j . r j . r

@n noap - tea grea.

R{ - t{ -

J .

Dum - ne -

143

j .. r j .. r

Dum - ne- zeu


vrea
m@n- tu - i - rea lor,
j . r j . r
j . r

? bb b
J . R J . R
b
j r
b
& b b b ..

zeu

vrea m@n- tu - i - rea

Nu-i l{- sa<i

j r

J . R n .

lor, Nu-i l{ - sa<i pier - du<i

U
j .. r .. .. R
J R
J

b
& b b b

j .. r

.. ..
J R J R

pier - du<i, pier-du<i s{ stea; Lu - mi - na<i,

U
j . r j . r

? bb b
b
s{

fo

..
? bb b J
b

..
J R

stea.

b
& b b b
-

cul

sf@nt,

..
R J R

..
J R
Pe

p{ - m@nt

J .. R

fi<i

Pe

Lu - mi - na<i,

..
? bb b . R J R

..
J R

lu - mini s{ fi<i;

..
J R

sf@nt,

p{- m@nt

a- prin- de<i fo

.
J . R

Pe p{ - m@nt

s{ str{ - lu - ci<i.

cul

.. ..
J R J R

r j
j .. .. r
.
J

sf@nt, Pe p{ - m@nt

? bb b
b

Lu - mi- na<i,

s{

.. ..
J R J R

lu- mini

.
J . R

r j
j .. .. r

prin - de<i fo - cul sf@nt,

b
& b b b

Lu - mi- na<i,

b
& b b b

a- prin - de<i

prin- de<i fo- cul

R J .

j . r U
R .
s{ str{ - lu- ci<i.

144

106. BUN}TATEA &I NDURAREA


John W. Peterson
Alfred B. Smith

Valentin Popovici

b
& b b 43

? b b 43
b

j r
J . R

j .. r

1. R{ - t{ - ceam @n p{ - cat $i pier - za - re,


2. Cu bl@n - de - <e El m{n- vi - o - rea - z{,
3. C@nd str{ - bat va- lea um - bre - lor mor - <ii,

..
J

b
& b b

..

sin - gur @n noap- te str{ - in,


te - re @mi d{ zi de zi,
tunci @mi r{ - m@ - ne P{s - tor,

? b b
b

b
&b b

? bb
b

.
J . R

Bu - n{ - ta - tean - du - ra - rea m{

? b b .. n .
b J R

zi,

? b b
b

j .. r
zi

.
.
J R

..

M-a g{ - sit $i mi-a dat har din plin.


M{ p{ - ze$ - te de ori- ce-ar ve - ni.
Spre li - ma- nul din - co - lo de nor.

Refren
b
& b b j .. # r . n

b
& b b

Dar bu - nul P{s - tor cun- du La


a - pe tot El m{ conM{ poar- t{ cu m@ - na Lui

j .. r

ra - re
du - ce,
ta - re

..

E - ram
&i pu El $i-a -

de zin via - <a

.

.
J R

j
.. j j
vor

.. # j n

mea,

..

.. n j b

@n- so - <i


J J

j .. r
zi

de

..
J R

j .. # r .n

Bu - n{- ta - tean- du -

.. n .
J R

145

j
.. j j

b
& b b .

ra - rea m{

? b b .
b
&

bbb

vor


J J

j .. r

zi

zi

..


J J J

de zin via - <a

.
J . R

..
J R

&i voi tr{ - i

.
b .

de zi,

..
J R

mea.

? bb

@n- so - <i

j .. r

ve$ - nic @n

Ca - sa

..
J R

b
J J J

Dom - nu -

b
& b b

.. j j . r
J R J . . #


J J J
3

lui meu, La ma- sa Lui, @n m{ - ri - re, voi ci - na;

? bb
b

. n n
J . R
J J
j
bb .

.
b

n . . j .. r
&


J J J

Bu - n{ -

.. n
J R

ta - tean- du - ra - rea m{ vor

? b b . .
b
&

bbb

Coda
D.C.

..

zin via - <a

mea,

? b b
b

..

zi

de zi,

zi

..
J R

j .. r j .. r

de

.
.
J R

Mai rar

Zi de

@n- so - <i

j .. r

zi, zi de zin via - <a

.. .
J R J . R

..

mea.

..

146

107. SL}VIM TO>I PE IEHOVA


Jean Staneschi

& 44

1. Sl{ - vim to<i pe Ie - ho


2. Iu - bi - rea Lui e ma
3. Pri - me$ - te sla - va noas

? 44

.. j
J

O. Strauss

.
.

va &i Lui ne @n - chi - n{m, M{re, C{ci tot a d{ - ru - it, n


tr{, A - cum $in ve$ - ni - cii, I -

. j

.
.

to<i
Sl{ - vim cu
Iu - bi - rea Lui
Pri - me$ - te - ne

&

ri - rea
sf@n - t{
sus ne

&

Lui, noi
as - t{zi, Din i - ni - m{
@n - du - ra - re, Pe Fi - ul
L-a
e P{s - to - rul, Iar noi ai
T{i

ne-a pur - tat pe


bra - <e
dat chiar mor - <ii
pra - d{,
vi - na
Ta iu - bi - re,

.
& .

j
J

str@m - to - ra - re
to<i
@n El s{
a - <a noas - tr{

.
? .

. # j ..
J J

ma - re,
crea - d{,
toa - t{,

Jj b

..

c@n - t{m.
jert - fit.
co - pii.

j ..
J

Din
Ca
Vi -

..

U U
j

.
.

A - de - sea
ne-a sc{ - pat.
Spre m@n - tu i - rea lor.
Doar >i - e
de-om jert - fi.

C{
L-a
Di -

.
.

A - t@t de
mi - nu - nat,
&i
nu I-a
fost u - $or!
Cum am pu - tea cin - sti?

147

108. N GR}DINA GHE>IMANE


Nu<u &imonca

Harry S. Mason

b
.. j ..
& b b b 44 j j .. j j j

J J
J J
1.
2.
3.
4.

n gr{ n gr{ Sus @n


Sla - v{

? b b b 44 j
b
J
b
& b b b j j

di - na Ghe - <i - ma- ne, S-a ru - gat


di - na Ghe - <i - ma- ne, a b{ - ut
ce- ruri, azi dom- ne$- te, es- ten veci
>i - e, Dom - nul nos- tru; fii @n veci

Jj ..
J J
J
j
j j

. n n n

@n noap- tea grea


pa - ha - rul plin;
de veci sl{ - vit;
glo - ri - fi - cat,

.. .
J .
b ww

Pen- tru ti - ne, biet s{r - ma- ne, su - fle - tul s{-<i sca - pe
a - t@ - ta
P{ - r{ - sit a fost de Ta- t{l, $i-an - du - rat
Su - fe - rin- <a-I e sf@r - $i - t{: iad $i moar- tea bi - ru
C{ prin jert - fa Ta, m{ - rea- <{, zi - dul mor - <ii l-ai sur

? bb b
b J J
Refren
b
& b b b n ..

.
. J
J J
j b ..

1. 2. Pri - me$ - te da - rul


3. 4. Vred- nic e Dom- nul

? bb b
b

..
J
b
& b b b n ww

$i
s{

cre - den jert - fa Lui:


fi - e prea - m{ - rit,

.
.

ww

E
u - ni Prin moar - tea

j b

..
n

vrea.
chin.
- it!
- pat.

cul leac pen - tru p{ - cat; n- dreap - t{-<i o - chii spre cru - cea Dom Sa vi - a - <a ne-a dat; S@n - ge - le Lui de p{ - cat ne-a cu -

? b b b
b

b
& b b b n ..
nu - lui;
r{ - <it,

? b b b ..
b

ww

..

Doar la Cal - var tu


&i de bles - te - mul

..

po<i fi vin - de - cat.


Le - gii ne-a sc{ - pat.

.
.

148

109. FI>I VOIO&I TOTDEAUNA


Traian Dorz

Maestoso
b
b
4
& b b 4 j. r
J R

j. .
J

Jj. R

r
R

j. .
J

r
R

j. .
J

r
R

Nicolae Moldoveanu

1. Fi<i vo - io$i, fi<i vo - io$i tot - dea - u - na, l{ - u - d@n- du-L pe


2. Fi<i vo - io$i chiar $i-a - tunci c@nd ne - ca - zul $in- cer- ca - rea @n
3. Fi<i vo - io$i c{n cu - r@nd, pe ve - ci - e, ve<i ui - ta ca<i mai

j .
J .

? b b b 44 j. r
b J R
j r
b
b

.
& b b J . .

.
R

J. R

r
R

Jj. Rr

r
j. .
J R
j. . r
J R

j .
J .

r
R
r

j.
J R

Dom- nul me - reu! (tot me - reu) De nen - cre - dem pu - ter- nic @n
voi va lo - vi! (va lo - vi) Mai fru - moa- s{i c@n - ta - rea @n
pl@ns pe p{ - m@nt! (pe p{ - m@nt) Fi<i vo - io$i c{n cu - r@nd ce - rul

? bb b
b

b
& b b b

j .
J .

r
R

. .
J R
r
j. . j.
J R
J

j. r

J R
j. .
r
J
R

j .
J .

r
r
j

.
J R
R

r .
.
R

Dom - nul, nu nen - vin - ge nici - c@nd nici un r{u. (nici un r{u)
la - crimi, mai ce - resc e r{b - d@nd a z@m - bi. (a z@m- bi)
sla - vei r{ - su - na - va $i de-al vos - tru c@nt. (vos - tru c@nt)

j r

.
? bb b

.
b
J R
Refren
j r j
b
b

& b b J . . J . .
R
Nui fur - tu - n{
j . r j .
? bb b J. R
J.
b

b
& b b b j. . r
J R

j .
J .

r
j r

.
.

R J . R
r
r n j . r j. .
R
J R
J. R

J . R
j . r
J. R

s{ cla - ti - ne

ca - re sun -

r
R

j .
J .

St@n - ca cea pe

r
R
r
j. .
J R

.
.

j . r
J . R
j. . r
J R

j . r
J . R
r
j

.
b
J. R

tem noi zi - di<i. (noi zi - di<i) Fi<i vo - io$i: noi sun - tem tot - dea -

j r
? b b b . .
b
J R

.
J . R

j .
J.

r j . r j . r
R
J . R
J . R

149

b
& b b b
u - na

j .
J .

j
r . r j .
R
J. R
J.

de

I - sus, de

j.
j

r
. .
J R J .

? b b b
b

I- sus

U
r
.
R

J .

o - cro - ti<i.

(o - cro - ti<i)

r j . r
R J . R ..

U
j . r

110. REGELE VIE>II


Valentin Popovici

b
& b b 44
1.
2.
3.
4.

j .. r

William J. Kirkpatrick

Re - ge - le vie - <ii, Dom - nul meu,


L@n - g{ mor- m@n- tul un - de-ai stat
ca Ma - ri - an zori de zi,
&i
Doam- ne, a - ju - t{ - m{ s{ port

? b b 44
b

..

J R

b
& b b j .. r

? b b ..
b
J
Refren
b
& b b j ..
Ca s{


R
r
nu uit de

? b b ..
b
J R
b .
& b b J . R

Fiin
C@nd
S{
Cru -

&i s{ nu uit co - roa - na Ta,


n - ge - rii T{i au co - bo - r@t,
A - ra - t{-mi Tu mor - m@n- tul gol,
&i chiar pa - ha - rul T{u s{ beau,

j .. r ..
R

veci
al vin
cea

glo - ri - fi - cat;
<ii Te je - leau,
na - in - tea Ta;
Ta zi de zi,

.. .
.
J R

Jj .

r
R

Du - m{ la Gol - go
Som- nul, ei >i-l p{
Du - m{ la Gol - go
Ga - ta a su - fe

.. R
J

r
.. j
j ..

Ghe - <i- mani,

..
J

Ca s{ nu uit Iu - bi - rea Ta,


.
? b b . n
b
J R

.
- ta.
- zeau.
- ta.
- ri.

..

.. j

&i nici de a - go - ni - a grea;

j ..
J R

r
Jj . R

.
. J
.

Du - m{ la Gol - go - ta!

..
J R

..

150

111. CU OSANA !

j
r
4
j

b
& 4 . .

J R J
Allegretto

Cu o - sa

& b j . r

&b

..
J
j. . r
J R

na, cu
o - sa- na,

r
R

j
J

? b

& b J . R J

Cu

j .
J.

j . r
J . R

j
J

sa

o - sa
cu

o - sa

na
o - sa - na l{u -

j. .
J

na, cu

r j
R J

j
J

j. . r j . r

J R
Cu

j
J

o-

T{u!

j . r

J. R
j j . j j . r
. J . .
J J
J R

na, cu o - sa
na
l{u- d{m Sf@nt Nu - me - le
Cu o - sa- na,
cu o - sa- na

j r j
? b . .
J R J

o-

Cu o - sa- na,

na
l{u - d{m Sf@nt Nu - me - le
o - sa- na

r j j

R J J
?b
r
j j
& b . j . .
J R J J
J R
cu

j . r j j
j
.
J R J J
J
r
j j
j . r . j .

J R J J

d{m Sf@nt Nu - me - le T{u!

sa

j. . r
J R

j . r
J. R
j j
J . R J J

j . r j j
J. R J J
j j j r

J . R J J .

Cu

? b

C. A. Weiss

j
J

Cu o - sa

T{u!

j j
.
J R J J

na, cu o - sa
na
l{u - d{m Sf@nt Nu - me - le
Cu o - sa- na,
cu o - sa- na

j .r j

J . R J

? b 44

j j . r
J

T{u!

j
j
j
r
j
j

. J . r ..
.
J . R
J R J J

151

a doua oar{

j
J . R J

r
& b j .

Cu

o - sa

Cu

?b
Andante

j .
J .

j j . r
J

na, cu
o - sa - na,

r
R

j
J

Sopran sau tenor solo

j
b
.
& b J j
Fi - e

b
&b
ce

S{

la ca - re vi

ne @n

b .
&b

j j

j
J

j
J

Lau- d{-I fi - e,

? bb .
J.

r
R

j
J

j
J

bb

fi- e bi- ne- cu- v@n - tat!

bi - ne - cu- v@n - tat,

b
& b j. . r
J R

j
J
u

A-

.
..
w
f

Nu - me - le Dom- nu - lui!

.
.. #

j
J

b
& b # ..
.
? bb
w
J

r
R

Fi -

w
w

j j

s{ fi- e bi - ne - cu- v@n-

j . r j j j . r j j
J. R J J
J . R J J
lau- d{-I fi - e,

j .
.
J

bb

na!
o - sa - na!

.
..

w
w
w

j .
J .

cu

J j j j

bi- ne - cu- v@n - tat!

b
& b

Orga
? bb w

o - sa

j
J

Uj Fine

J . R J

rit.

r
R

lau- d{-I fi - e,

j.
j j

J J J .

r
R

j j
J J

152

b
&b

J J

tat

Cel ce vi

b
& b j. . r
J R

j j
J J

ne,

Cel

ce vi

j . r j j j
J . R J J J
3

ne

j j j
J J J

j
J

j
J

@n

j j
J
J
3

lau- d{-I fi - e

? bb .
J.

r
R

j j
J J

Nu -

Cel ce vi- ne, Cel ce vi- ne @n Nu- me- le, @n

j . r j j
.
J R J J

j
J

j j j
J J J

j
J

j
J

Nu -

j
J

j
J

3
3

b
&b

Refren

. nb

me- le Dom- nu- lui!

&

bb

..

nb

me- le Dom- nu- lui!

? b b
j

b
&
J
e

veci

j
J

j
. n f
. b
J

(fi - en veci)

F
j .

J J . R #

Sl{- vit s{ fi - e @n veci,

j r
j .

J J . R J . . R
@n

(fi - en veci)

sl{ - vit s{ fi -

j j. . r F #

J
J R

Da Capo al Fine

Cel ce vi - nen Nu - me - le Dom

j j
? b # j. . r j. . r #

J R
J R
J J

- nu - lui!

..

153

112. VUIET LUNG


Florin Pavel

Thoro Harris

b
& b 44 .. j j j j j

1.
2.
3.
4.

..

Vu - iet lung @n lu - mea toa - t{


m - p{ - ra - tul p{ - cii vi - ne,
Hai - ne i pro- $tern @n ca - le
I - nimi, poar- ta larg des - chi - de<i

? b b 44 ..
J J J
b
& b ..

b
J J

? b b ..

ur - c{n sla - v{
ce - res- cul
El,
a - d@nc I
$i
pen - tru-al Sla- vei

b .
.


J J
Refren
j j
b
.

& b . #

na - t{,
li - me,
na - le
um- ple<i

b b
J J J
j j j # n ..
n

1. 2. M@ini spre ce- ruri ri - di - ca - te


3. 4. Tre - s{l - ta<i de bu - cu - ri - e,

tot mai sus,


Sol di - vin,
se @n - chin;
m- p{ - rat;

j .
J J J J .

j
j
j
j
j

.. ..

j
j j j j

C{n ce - ta - tea mi - nu S{-<i dea har, Ie - ru - sa i


@ - nal - <{ o - sa o - sa - na lu - mea
Cu

j
j
j
j
j

..

as - t{zi a in - trat I - sus.


bl@nd, sme - rit pe un a - sin.
m - p{ - ra - tu - lui di - vin.
$i sl{ - vi- <i-L nen- ce - tat.

. j .
. J J J J J .
j j j j j
. b

nal - <{

ra - muri de fi - nic; (fi- nic)

i - nimi pli - ne de a - v@nt; (a- v@nt)

j n b

.
.

? bb
J J J J J . .

J J J J J
j
j
b
j
j
j
j
j
j
j

& .. j .. ..

C@nt: 'O - sa - na, m - p{ - ra - te,

fii

@n veci de veci

Im - nul ve$ - nic de sl{ - vi - re

'O - sa - na, Miel Prea - sf@nt!"

? b b .. b b . J J J J
J J J J J

sl{ - vit!"

..

154

113. FII BUCUROS IERUSALIM


Andante

F
j
4
b
& 4 .. J

Cor femeiesc

j

J

j
J

j
J

j w
w
J

j
J

j
J

j
J

G. F. Hndel

j
J

1. Fii bu - cu- ros Ie - ru - sa - lim, Si - on sl{ - vit, C{ din nou u - mil la


2. Ia - t{, e Dom- nul Cel ce-<i vi - nen a - ju - tor; El eal t{u m{- re< $i

p
4
b
& 4 .
m

b

&

. j ww

j
J

j
J

w .
j
j j
J J
J

j
J

Ti- ne Dom- nul a ve - nit. De-ai fi cu- nos- cut $i tu m{- car azi lu u - nic sf@nt M@n - tu - i - tor. Vi - no, bl@nd I - su- se, @n ce - ta - te s{

&b

Ti- ne, Dom- nul a ve - nit.


u - nic sf@nt M@n - tu - i - tor.

j j j j

n
& b # ww p. #

n j j . j
J J

m
cru - ri - le ca - re o pa - ce de- pli- n{n su- flet ar fi pu - tut s{-<i
ne scapi de moar - te, de pe- lin $i de du - re - re, de-al ve$- ni - ci - ei

&b

p
j
j
j
j

w o pa - ce de- pli- n{n su- flet

& b ww

de pe- lin $i de

.. j j j
J J
J

j
J

du - re - re,

j w j
w J
J

j
J

j
J

j
J

dea. Dar a - cum e - le sunt as- cun- se de ti - ne, P@ - n{n zi - ua c@nd pe


chin. Doar Tu e$ti Ca- lea m@n- tu - i - rii pe de- plin, Nu- manTi- ne, scump I -

&b w

b
&

w .

. j ww .. j
J
Cor mixt

j

J

j
J

j
J

j
J

Dom - nul tu-L vei re- ve - dea. Fii bu- cu - ros Ie - ru - sa - lim, Si - on sl{su - se, pa - ce noi g{ - sim. Ia - t{, e Dom- nul, Cel ce-<i vi - nen a - ju -

&b

.. j

?
J
w
f

j
J

Ie - ru
Ce-<i

sa- lim sl{ d{ a - ju -

155

j
j. j j

& b ww
vit,
tor,

m
C{ din nou la ti - ne
El eal t{u m{- re< $i
m

? b ww

.
J J J J

vit,
tor,

j
& b j
J J

j
J

. j ww

a
ve - nit!
Dom - nul iar
a
re - ve - nit.
u - nic, bl@nd M@n - tu - i - tor!
a
ve - nit!
M@n - tu - i - tor!

a
M@n - tu

j w j j

# w J #
J
J

ww

ve - nit!
- i - tor!

j
J

j
J

Vezi c{ m - p{- ra- tul p{ - cii vi- nen- co - ro - nat, ca s{-<i dea iar str{- lu A - uzi cum r{- su- n{ gla- sul ce- lor m@n- tu - i<i: sunt c@n - t{ri de mul- <u m

# ww

? b ww
m

& b n
ci - rea
mi - re,

? b n

j j n . j ww
J J

ce Dom - nul <i-a


p{s - trat.
c{ci sunt prea - fe - ri - ci<i.

& b

ww

w
w

w
w

.. j
J

Fii azi vo - ios, Si Ia - t{ c{ Dom- nul

j
..
J

U
. . j ww

m
on, o - ra$ su - blim, Dom - nul
e cu ti - ne,
in - tr{ iar se - nin, S{I
c@n - t{m o - sa - na,
m

?b

Ie - ru - sa Ie - ru - sa Re- ge - lui di Re - ge di -

lim!
lim!
vin!
vin!

U
w

156

114. POR>I VE&NICI !


Por<i, ridica<i-v{ capetele; ridica<i-v{, por<i ve$nice,
ca s{ intre mp{ratul slavei! (Psalmul 24:7)
Cu solemnitate

## 4 F
j
& 4
J

F. G. Sabadi

j #
J

Por<i ve$ - nici, por<i ve$- nici!

? # # 44
## .
& .

J
j
J

j
J

Ri - di - ca - <i - va- le voas- tre

&

##

j
j j j j

J n
J .. J
J
J

ca- pe- te! U$i ve$- nici v{ ri- di - ca<i

.
? ## .

ca - pe- te- le a- le voa - stre; prin

j
j j
j n # j . Jj
.
J J
JJ
J

.. j
J

voi s{ in - tre

Re - ge- le al

j j
j

.. J J J
m{ - ri - rii;

. j
. J
# # j j j j
& J J J J .

in

tre

j j j j
? ## J J

J J

in - tre, s{

j j
j

. J
J J
.


? ##

in - tre, s{ in - tre, s{

prin voi s{

. j . j
. J . J

Re - ge - le

al

.
.

m{ - ri - rii!

. j . j .
. J .
u
J

157

# # p b j j
&
JJ

j
J

j
J

j j
J J

Ci- ne es- te a - cest Re- ge al m{ - ri - rii?


E
E Dom- nul cel pu- ter- nic,

? ##

. j . r j j

r
j. . r j. .
J . J . R
R

## j r j r
& . .

Dom- nul cel pu - ter- nic,


&i
&i Re - ge al o$ - ti - rii,

? ##

# #
&

j .
J .

j. .
J .

r
R

r j . r w
R J . R

Dom- nul, Re - ge-al o$ - ti -

j .
J.

? # #
#
& #

? ##

rii!
Da,

$i

Re - ge

al

m{ -

r j . r w #

R J. R
fj r j r
j
j
j
j

# . J . . R J . . R

Da,

ri - rii!

Re- ge al o$- ti - rii,

r
j. .

J . R

# # j . r
& J . R

Dom - nul, Re- ge-al o$ - ti - rii, &i Re - ge al m{- ri -

rii: El es - te Re - ge - le

j . r
? # # . R
J

j . r
. J . R

m{ - ri

j . r
J . R

.
.

rii,

m{ - ri - rii!

.
.

158

115. PACE VOU} !


p

b
& b 44

Text $i muzic^: Iovan Miclea

Moderato

1. L@n - g{ iz - vo - rul
2. Nu re- fu - za a

? b b 44

b
& b #
t@ - tea
ta - rea

? b b

fe - ri - ci - rii
Lui
che - ma - re,

ori,
Sa;

ai
nu

po- po- sit de-a re - fu - za ier -

F{ - r{ spe - ran - <a


I - sus, @n ma - rea-I

b
& b #
cea - <a dez- n{- dej - dii,
va pri - mi @n sla - v{,

. j
.
J

Te-ai fr{- m@n - tat


DeL vei ur - ma,

@n
te

..
J

j
# .. n

ne - @m - p{ - cat cu
nu - mai s{-L cau<i cu


? b b

i - rii,
ra - re,

ne - gu - r{ $i nori.
s@n- gel va sp{ - la.

m@n - tu @n - du -

.
b
& b . Jj #

? b b ..
J

@n - v{ - lu - it @n
p{ - ca - tul t{u cu

# n

Ta - t{l cre - a - tor;


su - fle - tul cu- rat;

. J

159

n J
J

b
& b .. j #
J
Dar bu- n{ - ta - tea Lui ne - m{r - gi - ni - t{
&i
fe - ri - cit @n nen- tre - cu - ta-I na - v{

? b b .. J

b
& b

..

dar un Sal - va - tor.


bra - <ul S{u pur - tat.

Jj

vo - u{", eal

? b b J

j
..
J

f
..

vo- u{", ne

du - ce bu - cu- rii pe

.. #
S{u me- saj de sus.

b
& b ..

D. C.

3.

.
.

rall.

cii.

Pe

? bb .

.
.

Pa - cea sf@n - t{ ne-a -

1.

. j ..
.

dru - mul c{- tre ve$ - ni - cii, spre ve$- ni - cii.

cii.

U
.

..

.. F

? b b .. .. ..
J
U

spu - ne azi I - sus,


J
J


b .. b .. j
b
..
&

2.

@n
de

Refren

'Pa - ce

? b b

'Pa - ce

o - fe - rit
fi me - reu

. J

j
b

b
&

<i-a
vei

. .
.
. J

fU
.. ..
CODA

dru - mul c{ - tre ve$ - ni - cii.

U
.. f ..

160

116. CU OSANA!
'Osana Fiul lui David! Binecuv@ntat este
Cel ce vine @n Numele Domnului!"
Matei 21:9

Vivace

#
& # 44

j . r j j . r j
J . R J J . R J
Cu o - sa- na!

? # # 44

H. Diederichsen

Fi - e

lau- d{

j j j . r
j

.

J R
JJ
J
Ce - lui

j r j j
j
r
j

.
. j j
JJ
J J. R
J J
J. R

# # j j . r j j
& J J . R J J #
sa- na!

ce a ve - nit!

Fi - e

lau- d{

Ce - lui ce

j j . r j j

? # # J J . R J J
# # j j . r
& J . R J

lau- d{, Cu o - sa- na! Fi - e

.R
? ##
J

# # j . # r
& J

sa- na! Fi - e

j . r
J

j .
J R

j . r

J . R

j . # r

J . R J

a ve - nit!j
J

lau- d{

Cu o - sa- na! Fi - e

j r
J . R J . #

.
J R

Ce - lui ce

a ve - nit!


J
j. r

Jj


J

lau- d{, Cu o - sa- na! Fi - e

Cu o -

lau- d{

Cu o-

.
J R
j
. j
J

Ce - lui

ce a ve-

j
j
j
r
j
r

.
j

.
.
? # # J # J . R J J J

161

#
& #

j
j j . r
J J .
J R

#n

Nu - me- le lui Dum- ne-

nit!


j j j . r

? # # . R

.
J
J
R

J J
J
J
J
J
J . R
Fi - e lau- d{ Ce- lui ce-a ve - nit,
j
j j . r

##


J J
&
J . R
zeu!

#n

Nu - me- le lui Dum - ne-

j
J

? # # . R J J . n R
J
J
J
J
Fi - e lau- d{ Ce- lui ce-a ve- nit!

#
& #
zeu!

j.

.
J

r
R

Cu o - sa - na!

j . r

J . R
j r
# # .
&
J. R

? ##

nit!

j
J

j. .
J
j .
J .

r
j. .
J
R

j j
j

J J J
J

r
R

Fi - e

j
J

lau - d{

r
R

Ce - lui

ce a ve -

j j j j
J J
J J
j j
j
j
r

j
j
r
. . . j .
J J R
J J
J J R
J .
j
J

Cu o - sa - na!

Fi - e lau - d{,

fi - e

r
R

lau - d{ Ce-lui ce-a ve-

j . r j j r
j j j r
j
r
j

? # # . . J J . R J J . R J J

J R
J . R
U
# # p Lento

&nit!

? ##

#n

Nu - me - le

sf@nt

al

lui Dum - ne - zeu!

162

117. IERUSALIM, ORA& CERESC

j
& b 44 ..

.. j

Ie - ru - sa- lim, o - ra$ ce - resc, ce

? b

ai.

a$ do - ri s{ lo- cu - iesc

la

ti

..

O,

. ..

..

c@t

dul- ce nu- me

..
J

? b 44 .. Jj
& b

.. ..

ne,

laa - co- lo sus

& b
ti -

ne!

O,

?b

..

sfin

ww

te, m{ -

re - <e

rai.

..

a - co - lo sus

& b

..

..

O, scump p{ - m@nt dum - ne - ze - iesc,

?b

la

o scump

& b ..

..

fi

pri - mit.

? b
voi fi

ti

neoi

c{- min

..

Un - dei ser - vi- ciul cel ce - resc,

voi fi pri - mit.

un - de

163

& b ..

..

Sa

bat

ne

? b

sf@r - $it.

ce- resc

e ne- sf@r - $it.

& b ..
? b

nici - cum

La

? b ww

nu

mos

& b ww

E - den

Sa- bat

de

..

..

..

du - reri.

Ti - ne vreau s{ vin a - cum

.
.

.
.

sus- pin, du - reri.

..

un -

un- de nici - cum

..

fru - mos,

E - den fru-

sus - pin,

prin str@m- te - le c{ -

..

prin str@m - te - le

& b ..

r{ri;

Pe

? b

.
.

.
.

..

ne - cimi,

ru - sa - lim, Ie - ru - sa - lim, pe

.
? b . J

timp den - tu - ne - cimi, spre ti - ne vin me - reu. Ie -

r{ri; Pe timp den - tu

b
& ..

c{ -

.
veci

eu


sunt al

..
t{u.

..

164

&b
Azi

? b

de ni - mic

nu

..

& b
m@n - tul

? b

m{n- sp{i

nici

de

mor -

.
- m@nt,

..

.
.

.


greu,

c{n- de
p{r- t{ri,
Ca - na- an cel
c{n - de - p{r - t{ri
Ca - na - an cel

.. . . .

J

j
w .. .. j

.
b
& .
.
. J

sf@nt, @l v{d
sf@nt
@l

v{d

pri- vind me - reu.


pri - vind

Ie - ru - sa- lim, o me - reu.

j
? b . .. w. .. .. Jj
J

ra$ ce - resc, la ti - ne-a$ vrea s{

vin, a$ vrea s{

vin; O,

& b .. j
.
? b . J

..

ri s{ lo- cu - iesc

la

ti

& b
? b

..


c@t

a$ do -

ne,

la

ti


a - co- lo sus

ne


a-

165

&b


@n

? b

sf@n

ww

co- lo sus

tul


S{ -

la$

.. j

& b

di

.
.

& b

mos

$i

? b

..

..
J
..

dul - ce

nu -

.
.

vin!

O,

..

sf@nt o - ra$ Ie - ru - sa - lim, Ie - ru - sa - lim, O

? b

..

ce

fru -

.
.

me

ai!

ww

min.

U
w

118. LA INIMA TA BATE


Rar

# j j

& 44 j
J
1. La
2. Din
3. I -

i - ni - ma ta ba - te un str{ - in
cer de la Ta - t{l S-a co - bo - r@t
sus e
u - ni - cul M@n - tu - i - tor

? 44 j
J
& j
J

..

j j #

A - ce - la e
Dar oa - me - nii
El
ba - te la

?
J

Jean Staneschi
j

j
.
j #

.

.
.

Tu s{-I des- chizi!

j j

..

j j #
J

un oas - pe
Di - vin
@n schimb L-au
u - r@t
u - ${
r{b - d{ - tor

. j
. #

Tu s{-I

.
.

des - chizi!

166

119. OSANA
F

Text $i muzic^: I. Miclea

Allegretto

#
.
& # 43 .

1. O - sa - na, o - sa- na, o - sa - na, Ve - ni<i to<i s{-L @n - t@m - pi 2. O - sa - na, o - sa- na, o - sa - na, R{ - su - n{ pen - tre- gul p{ -


? # # 43 ..
&

##

? # #
##
&

.
.

O - sa - na, o - sa - na,
O - sa - na, o - sa - na,

n{m, pe
El,
m@nt, p{ - m@nt,

o - sa o - sa -

..

na,
na,

..

Pe
A -

I - sus Hris - tos s{-L l{u - d{m, s{-L l{u - d{m. C{ci El es - te
ce - lui ce
vi - ne cu - r@nd, @n cu - r@nd, S{ ian st{ - p@ -

? # #

#
& #
Fi - ul
ni - re

? ##
&

##

lor,
pus,

? # #

lui Da - vid,
Mi - rea - sa,

..

@n
veci,
nes - pus,

&i
Re - ge - le
S-o nal - <e spre

Tri - mis s{
La
Ta - t{l

ne
Prea

re
z{ri

de

m@n
Sf@n - tul

gi nes -

..

tu - ias din
ce -

167

##
& #

c{,
S{
dea pa - cea
ruri, S-om - bra - ce cu

? ##
&

##

..
Lui, glo - ri - e
Lui, glo - ri - e

.

? # # .

p
..
.
Refren

Lui tu - tu - ror.
sus.
sla - va de

p
.. ..

Glo- ri - e
Glo- ri - e

()

..

()

..

Lui, Ce - res - cul m - p{ - rat, m - p{ - rat.


Lui, C{ci ne-a r{s - cum - p{ - rat, Glo - rie Lui.

120. O, NUMAI DESPRE TINE

b
& b b b 68 j

j .
j
n

j
j
j
n

ne,
ne
ne!

Voi r{ - su- na c@nTe voi


iu - bi eu,
La Ti - ne am o -

Sopran $i tenor la unison

1. O,
nu - mai des - pre Ti
2. n
veci
nu - mai
pe Ti
3. Las s{
r{ - m@n
la Ti

? b b b 68
.
b
j b
bbb .
b

&

(Org{)

ta - re; Cel ce-ai


Doam - ne; Tu e$ti
dih - n{; R{ - m@i


? b b b . .
b


.
.
.


.
.

j
j j j b j j
mu - rit pe cru - ce, R{b - d@nd du- reri
aa mea sc{ - pa - re &i
m@n - g@ - ie - ren
a mea vi - a - <{. S{
nu duc nici - c@nd

b . b
b .
b .
.
.
.
j j
Tutti f
j

b
.
b

j
j
b

. J ..
& b
J

J

ma - re, Pen - tru al meu p{ - cat.


toa - te. Tu e$ti c@n- ta - rea mea.
lip - s{ De Ti - ne I - su - se.? b b b . .
b
.
.
.

Pen - tru al meu p{ - cat.


Tu e$ti c@n - ta - rea mea.
De Ti - ne, I - su - se.

fj j j .

J J .
J

168

121. OSANA DOMNULUI

#
& 44

j .. r
J . R

Cu o - sa - na, cu o - sa - na,

. j. r .. ..
J . R
J R
J R
J R

? # 44

Cu o - sa - na, cu o - sa - na,

#

&
Fi - u - lui lui


? #

.
.

#
Da

vid.

Cu o - sa

. j. r
. J R

Cu o - sa

#
&

cu

? #
sa

&

? # .

o - sa

.
.

na

.
.

Jj. Rr

na

cu o -

j r

J. R

na,


j
r
J. R

Fi - u - lui lui

Da - vid.

na

Sl{ - vit, sl{ - vit

Sl{ - vit, sl{- vit, sl{ Sl{ - vit, sl{ - vit e


Cel
ce vi -

Cel

ce vi - ne,

ce

vi -

169

#
&


j
r
J. R

..

vit cel ce vi - ne
ne,
ce vi - ne


? #
ne,

#
&

azi

.
.

@n Nu - me- le

ce vi - ne

azi @n

na,

Nu - me- le

.
J R

cu

#
&
sa - na,

cu

na

r
R

...
J

o - sa - na,

cu

o- sa

na, cu o - sa

j ...
J.
Cu

o-

r
R

o- sa

..
.

o - sa - na Dom - nu - lui.

na

r
R

. j . r
J R

Lui. Cu

j . r
j . r

J . R

? # J . R
na, cu

cu o -

o - sa - na Dom - nu - lui.

j.

...
J

j r
...

cu

Dom - nu -

na, cu o- sa

r
R

o- sa

j ...
J .

j . r

..

j ...

Cu o- sa

j r
j r
J . R . J . R .

sa - na,

? #

Cu o - sa- na,

lui.

#
&

Dom - nu - lui.

Domn, El e Domn pes- te Is - ra - el.

?#

j
. r
J R

..

..
.

..
.
.

Lui.

170

122. BINECUVNTAT FIE DOMNUL

I. Chi$morie

Bi - ne - cu

j
4

.

&4

Dolce

v@n -

j
. . . j . r . .
J R

Bi- ne- cu- v@n - tat

. j
? 44

j
. .

tat
j

j
r
& . . . J
J R
J

fi

Bi - ne- cu- v@n -

j . r

.
J . R

U
j j j U
. .
J
J

J J R
3

tat, cu - v@n- tat,

?
J

bi - ne - cu - v@n -

j
J

&

j
J

j
J

j
J

tat

j
J

U
r

. R

nu

bi - ne- cu- v@n- tat

. j

cel ce vi - nen Nu

Dom
j

J J J

lui.

.
.

me - le Dom - nu - lui, Dom - nu - lui.

j j j

.
J J
Dom
j
j
j
.
.
& R R R R J
?

Bu- cu- r{- te fii- ca Ie - ru- sa -

? ..

fi - e, fi- e, fi- e A -

li- mu- lui,

.
.

j
-

j j .
nu

lui.

r r r r j j

bu- cu- r{- te as- t{zi $i c@n -

r r r r
. j j j

& . R R R R J
J J
t{.

Bu- cu- r{- te fii-ca Ie- ru- sa -

.
? .
m

li- mu- lui,

.
.

bu- cu- r{- te as- t{zi $i c@n -

171

& ..
t{.

j j j j

j j j

C{,

ia -

t{,

vi - ne, vi- ne;

j. r .. ..

? .. J R J R J R

..

C{, ia - t{, Re- ge - le t{u

vi - ne;

C{,

ia -


Jj. Rr J .. R J .. R

t{,

vi -

C{, ia - t{, Re- ge - le t{u

vi -

j j j


J J J J J
ne, vi - ne.
O- sa- na fi - e
Nu- me- lui T{u,

j j j j j
j j j
..

?
J .
J

&

j
j
j

3
3

ne.

O- sa- na fi

Nu- me- lui T{u,

j jj

& J J J

C{ Tu ai


J J J

C{ Tu ai fost

bi- ru- i - tor.

&i-a -cum @n cor

j j j
j j .
j
j
.

.
? J J J
J JJ

J J J

fost

bi- ru- i - tor.

j j j

&

&i-a -cum @n cor

noi <i c@n-


J J J

noi <i c@n-t{m

cu cei din cer.

Te o - no- r{m,

U
. j j j . j j j .

? J J J
J J J

J
3

t{m,

cu cei din cer

Te o - no - r{m.

j j j
& J
J J

p

A - le - lu- ia!

A - le - lu- ia!

A - le - lu- ia! A - min!

j j j
j
f j j

p
? J J J J
J J


J J J J
A - le- lu- ia!

j j j j

172

U
U
j
j
J J ww
J

j j j
& J

.

A - le - lu- ia!

A - le - lu- ia!

min!

j
j j j j U
w
U

? J J J .
J
f

A - le - lu- ia! A

A - min!

123. NAI ASEM}NARE

Cor femeiesc

Solo
b
j
4
& b b 4 j

1. Nai a - se - m{ - na - re
2. Ori - $i - ci - ne cre - de
3. Ori - $i ci - ne vi - ne

b
&b b

j j

<i

J
<i
o

c@n - t{m

b
& b b j j
<i

b
& b b J J J J
&

bbb

ne - zeu

<i

&

c@n - t{m
sa

azi
-

c@n - t{m

azi

sus ne-ai d{ - ru - it.

j j j j

Dum - ne-

..

j j

Pen - tru m@n - tu - i - rea

Cen I -

vit, sl{ - vit,

Cen

o - sa - na, Dum -

j j

o - sa - na
na,

j j

sl{

nici @n fap - te $i cu - v@nt.


un pri - e - ten mi - nu - nat.
$i-o n{ - dej - de pe p{ - m@nt.

..

b
& b b j j j j

bbb

e,
te
e

ze- u - le sl{ - vit,

j j j j j j

j j

c@n - t{m,

nici @n cer, nici pe p{ - m@nt;


$i re - nun - <{
la p{ - cat
nu va
fi res - pins nici - c@nd;

Nici @n
m{ - re - <i n
I - sus g{ - se$ A - re-o
bu - cu - ri Refren Tutti
b
& b b j j

Ar. Florea Burc^

j j j j j j

J
I -

j j

.
U

J
sus

J J

ne-ai

d{ - ru - it.

173

124. BINECUVNTAT S} FIE


'Binecuv@ntat este mp{ratul care vine @n Numele Domnului!"
Luca 19:38

# 4Fj . r j . r j r
& 4 . . ..
1.
2.
3.
4.

Bi - ne - cu - v@n - tat
To<i co - pi - iin m@ini
Ve$- min- te - le lor,
Cel din - t@i $i de

.
? # 44 J .

s{
cu
@n
pe

Ioan Chi$morie

r
.. j .. r j ..
R

fi - e
ra - muri
ca - le,
ur - m{

. . ..
.
.

R J R J R
j r
#
j
& j .. r .. r .. ..
n
Ie - ru O - sa- na,
Pen - tru fal O
vi - a -

sa- lim c{ - la
Fi - ul lui Da
ni- ca-I in - tra
<{ foar - te bl@n

.
? # .. . .
J R J R J R
Refren

re
vid,
re,
d{

r . r

&
J . J .

..

j.

? # J .. R J R
#
&

..

Pen - tru

?#

..

..
R J
r j ..

.
.

..

un fiu de
ce - ru - lui
$i ma - re-L
a - ici
a

@m - p{ m - p{ l{ - u pe - tre -

.. ..
J

O - sa - na >i - e, Re - ge,

..
J
j .
.

.. . .
J . R J . R

. J

..

.. j .
.

Ta

rat.
rat!"
dau.
cut.

..

Cu to<i Te m{ - rim,

..

in - tra - re

U

J

Cel ce as - t{zi a in - trat


Stri - gau: 'Bi - ne- cu- v@n - tat!
Lui
I - sus le a$ - ter - neau;
l{u - da c{ a a - vut
l

Ca
Al
Mic
C@t

..

Ie - ru - sa - lim.

.
. J

..

174

125. SUS, LA CALVAR


Text $i muzic^: I. Miclea

p
b
4
& b b 4

Larghetto

Sus,
la Cal - var, eu
N-am me - ri - tat
o
Doam - ne, a - ju - t{ -

1.
2.
3.

p
? b b 44
b

b
& b b

F
b
&b b

Prin
Dom - nul
Dar
mi - la-I
Vo - ia
Ta,

? bb
&

bbb

pri - mit @n
Am
Sus, pe lem - nul
Vreau s{ fi - e

? bb

I - sus,
ma - re,
sf@n - t{,

Cea mai cu - ra - t{
co - moa - r{
Eu,
p{ - c{ - to - sul, sc{l - dat @n
S{ merg cu
Ti - ne chiar
de va

? bb

am
g{ - sit
iu - bi - rea,
dra - gos - te-a - $a
ma - re,
m{ s{->i calc pe
ur - me,

pen - tru
mi - ne.
f{r - de - le - ge.
fi
s{
su - f{r.

r{s - tig - nit pe


cru - ce,
mi - la Lui ce - reas - c{,
bi - ne - cu - v@n - ta - t{,

.
.

..

dar ier - ta - rea, pa - cea Sa.


cru - cii,
via - <{ mi-a
a - dus.
scop su - prem @n via - <a mea.

n ..

Jj U ..

175

126. OSANA !
(Mica 11:9-10)

Mia Iovin
Armonizare: Daniel St^uceanu

j . r j r j r
j
j

j
.
3
4
3

& b 4 j . .. 4 .. J 4 J . R . . J . R 24
J
J R
. J
J
Mia Iovin

1.
2.
3.
4.

O
O
O
O

? b 43 j
J
& b 24 ..
tat,
e,
vid,
lui,

.
? b 24 .

& b 24

sa- na!
sa- na!
sa- na!
sa- na!

j
J

OOOO-

sa- na!
sa- na!
sa- na!
sa- na!

j .

.
.
.
J
34 j. . r j . r
J R J. R

&b
?b

sa
sa
sa
sa

na!
na!
na!
na!

S{
Ce
Doar
n

fi - e bi - ne- cu- v@n bi - ne - cu- v@n- ta - t{


>i - e, Fi - ul lui Da prea - @ - nal- tul ce - ru -

j . j
. 43
4
J 4
J
j j r
j. . r . . . 44
J R
J J R

j r
j . r j. . r .
J . R J R . 24
J R
j j . r 24
J J . R

j j. . r j. . r
J 43 J R J R

j. . n r
J R

4
r 4
R

j. .
J

.. j j . r
.
J J R
Refren
j
Jj Jj .
J

Sf@nt.
nalt.
dat.
min!

n veci

@n al Dom- nu sf@n - ta Dom- nu fii @n veci de


al ve - ci - i -

44
.
r
R .
O - sa - na,

j . r 2
J . R 4
Jj Jj . Rr

j
J

m{- ri - re

r 4
j j j . r . j j . r
J J J R
J J J R
R 4
. j j r . j j. . r
j j j . r
J .
J J J R
J J J R
J J R
>i - e!
n veci O - sa - na,
fii prea - m{ - rit:
I - sus, Me j
j
j
r
r
j
j
j
.
.
.
J . R . j j . r
J J
J J J R
J J J R
j
. j . r . j j r . j j . r
. J J . R J . J . ..
J J R
J J R
si - a,
Fi- ul lui Da- vid, n veci O - sa- na,
fii prea - sl{ - vit.
j
r
j
j
r
j j
j
j
. . . J .. . . r ..

R
JJ J R
J J
J J J . R

? b 24

?b

S{
fi - e bi - ne- cu- v@n - tat A - cel ce vi - ne
Ce bi - ne- cu- v@n- ta - t{ e m- p{ - r{ - <i - a
Doar >i - e, Fi - ul lui Da- vid! Tu e$ti Me - si - a:
n prea- @- nal- tul ce - ru - lui, O- noa- re
>i - e,

Nu - me
lui
Prea - @ lui
l{ - u veci
A Domn,
lor

&b

O
O
O
O

j .
J .

OSANA @nseamn{:

1)

M@ntuie$te, Te rug{m.

2)

D{-ne pacea!

176

127. OSANA, SLAV} >IE


Cor femeiesc

b
& b b b 68 j
1.
2.
3.
4.

O #n
&i
>i-a$

Armonizare: I. Miclea

j . j
j
n n . n

sa - na, sla - v{
su - fle - te
ne
@n - trea - ga
azi
- ter - nem la
pi -

>i la fi cioa -

e,
s{
re,
re

j .
j
n
J
J

Iz - vor de bu - cu - ri - e;
Spe - ran - <a lu - mi- noa - s{
Se - toa - s{ de iu - bi - re,
Co - vor de s{r - b{ - toa - re,

j b j j .
b b b j b j n j j
b

&
b J n J b J n J .
Iu - bi &in via Na - in Ca ro -

rea
<a
tea
ua

Ta cea ma a - ma cea
Ta sen - chi di - mi - ne -

b b b j j j
b
&
J
I
O
I
O

su
sa
su
sa

se,
na,
se,
na,

Miel
Miel
Miel
Miel

Di
Di
Di
Di

re Ne-a - du r{ A - du n{, Te-a$ - teap <ii, Pri - no -

...

-

vin;
vin;
vin;
vin;

ce @n - du - ra- re,
ce pri - m{ - va- r{,
t{ $i
sus - pi - n{,
sul scump al vie- <ii,

j
j

...

J J

IOIO-

su
sa
su
sa

se,
na,
se,
na,

Miel
Miel
Miel
Miel

Di Di Di Di -

vin.
vin.
vin.
vin.

128. ISUSE, NVIEREA TA


F

& b 43

Andantino

.. # j .. # j
J
J

Text $i muzic^: I. Miclea

.. n j
J

1. I - su - se, @n - vi - e - rea Ta din mor<i, noi o sl{ - vim, n


2. Nici - c@nd nam s{n- ce - tez a Tan- vi - e - re s-o ves - tesc, S{->i

? b 43

. n j . n j
.
.

. b j n
.

177

& b .. # # j
c@n - te - ce de
c@nt
c@n - t{ri de

? b b ..

.. # # j

..

j #

sla - v{, noi, vo - io$i, Te prea- m{ - rim; C{ci


glo - ri - e, o, Miel dum - ne - ze - iesc; n

.
.

.
.

j n

n j
J

& b .. # j
J
prin jert - fi - rea
Ti - ne, via - <a

. n j

? b .

# j
J

..
Ta,
mea

.
.

..

o lu- men - trea - gai m@n - tu - it, Ai


ier - ta - re
sf@n - t{
a pri - mit, &i

n j

. b j
.

& b .. # # j

.. # # j

..

dat
pa - ce, su - fle - tu - lui chi - nu - it.
ier - ta - re,
mul - te bu - cu - rii
@n su- flet Tu mi-ai d{ - ru - it.

? b b ..

.
.

.
.

F
j .
4
.
.

b
.
&
4 . . ..
Refren

?b
&b

it;

su - se, drag E - rou Di - vin, Cen moar - tea Ta ne-ai m@n- tu -

. .
.. 44 . .
J
f
j

.
.. .
F

.. j

..

.
. J
.. j

.. ..

A Tan - vi- e- re $i vi - a - <{ pe veci de veci ne-a fe- ri - cit.

.. f b ..

? b J

..
J

..
..

178

129. SUNA>I CNT}RI


E. E. Mayer

Cu bucurie

b
& b b b 44

j j

1. Su - na<i c@n- t{ri de mul - <u - mi - re, ves - ti<i @n tot lo 2. Noi mer- gem s{ ve - dem mor - m@n - tul cu flori @m - po - do 3. Zi - uan - vi - e - rii
ne ves - te$ - te c{ Ta - t{l ne-a iu -

? b b b 44
b

b
& b b b ..


J J

j j

fru - mu - se - <ea
cul; n
de o - dat a
Un
bit,
bit, El
$i
a - cum ne

? b b b ..
b

b
& b b b ..

fj

lor.
rit.
cit.

.
? b b b .
b .

Refren


. j .
. .

C@n - ta<i c@n- t{ri

fj

.. ..
J

pri - m{ - ve - rii, e tim - pul Pa$- te z{ - cut Dom- nul, lu - mi - na


a z{ d{ - ru - ie$ - te a - cest timp fe - ri -


J J

Jj ..

Jj

den - vin- ge - re:

E - ro - ul ma - re

Jj

U
.

b
& b b . J ..
U

tr{- ie$ - te! Ves - ti<i pe ma- re

rit...

$i us- cat: Cris - tos a @n- vi - at!

f . U
U
U

. .

? bb b


b
.
J

179

130. ZACEN RECE MORMNT


p

Lent

& 44

Robert Lowry

1. Za - cen re - ce mor- m@nt


2. Mor - m@n - tul
si - gi - la<i,
3. Al
mor - <ii
bold ai fr@nt,

? 44 p
&

Zi den - vi Pe Re - genn - vin - sai,

j. r .
j
r

J. R J R .

Refren Allegro

w
w

e - re vin! Doam - ne
tem - ni - <a<i, Doam - ne
su - fe - rind, Doam - ne

M@n - tu - i - to - rul;
o, Doam- ne sfin - te!
o, Prin< al vie - <ii!

I - sus!
I - sus!
I - sus!

Lua<i pia - tra deci c{

I - sus,

w
f

w
j r . j r

& .. J . R .. ..

c{ I- sus
j
r
Jj. Rr J. R J .. R
r j . r j .
j

. . .
.
R

@n - vi - ind din mor<i, El s-a scu- lat;

C{ci fu - se- se r{s- tig- nit ne-

.
? .
J
&

S-a scu- lat


.. .. . j.
J R J R J . R J
r j . r
j
j
r

.. # .. .

vi - no - vat, Dar mu - rind, pu - te - rea mor - <ii

?
.
& .
at!

.
J . R
j . r
.

.
.

. .
.
.
J R J R
.. r
J

An - vi - at!

j. r

? J R

An - vi- at!

Rr Jj. Rr Jj. Rr
n j. r
J R
a

sur - pat: An - vi-

w
w

A - le - lu - ia, an - vi - at!
An - vi- at!

.. ..
J R
J R

w
w

180

131. UN MORMNT AU G}TIT

b
& b b b 44

..

Nicolae Moldoveanu

..


.
j j
b b b .
b

&
J n
J

j
j

J J

mor - m@nt
1. Un
grea
2. Moar - te

? b b b 44
b

au g{ a r{b -

j
j

J J
j j j j j

tit (au g{ - tit) pen - tru Cel r{s- tig- nit, pen - tru Cel r{s- tig- nit.
dat, (a r{b- dat) dar sme - rit s-a ple- cat, dar sme - rit s-a ple- cat

j j


? bb b
J J
b
b
& b b b

Pr{ - v{ - li - tau
Dom- nul nos - tru

? b b b
b
&

bbbb


J J

pia - tr{ grea,


prea - m{ - rit

n n
n

stra - j{n
pen - tru

j
j

J J


J J


J J

u - $a
noi, c{ci

. j . j
. .

Lui s{ stea, (lui s{ stea) Dar cea - sul sf@nt c@nd a


so- sit, c@nd
ne-a iu - bit. (ne-a iu - bit) S{ fim pe veci r{s - cum - p{- ra<i, r{s -

? b b b
b
u
j
b
& b b b .. .

r r j j
J J
u
Jj n n j


U
j
n .

. .
. J . J
nnnb
U

J J

a
so - sit, El din mor - m@nt a
ie - $it. (a ie - $it)
cum - p{- ra<i, $in sla - va Lui str{ - mu - ta<i. (str{ - mu - ta<i)

? b b b ..
b

.. j
J
J

j
j j . j n bu
nnnb
u

181

j r

b
& J. R
An- vi

j j r
J J
..

at

...
J R

?b

din mor<i

I - sus Cris- tos,

...
J R

An- vi- at,

bi - ru - i -

An - vi- at,

j
j j ..

Jj. Rr ..

Jj. Rr

str{- lu - ci - tor!

An- vi - at,

an- vi-

& b

j j
j

tor,

.
..
..
? b .
J J R J
J R J
J J R J
bi- ru - i- tor,
str{- lu- ci- tor!
An- vi- at,
j
r
j r

.
.

.
.
b

& .
.
J J
at,
an - vi - at
I - sus Cris - tos! (an- vi - at) An - vi j

. j
? b .. ..

J R
J R
an - vi - at
j r
j r
j j

.
.
b
J

& J
J J J R
J
at, (an- vi - at) an - vi - at, (an- vi - at) an - vi - at
din mor<i I .
.
..
? b .. R

J R
J
J R
an - vi-at
an - vi-at
an - vi- at
j j
j r
j .
j
j
j
b

.
& .
J
Jj J J
J J J
3

sus

cu-a -de - v{ j
j
..
j

J J

J R
J
an - vi - at
a @n - vi - at
U
.. .. .. .
J
J R
J R
J R

Cris-tos!

?b
.
& b .
rat!


J J J
3

?b

Cu-a - de- v{- rat

A @n - vi - at

An - vi - at!

I - sus an - vi - at! (an - vi- at)

Jj. Rr ..
J
an - vi - at!

j rU
. .

J . R

Cris- tos an - vi - at!

182

132. ZARUL DE PE MORMNT S-A RUPT


B. D. Towner

Vivace

b
& b b 44 .

..

j
J

.. j

mor - m@nt s-a rupt, Sf@r - $i - tu- sa lup 1. Za - rul de pe


ra - iul pier - deam, Prin
I - sus @l do 2. Noi prin A - dam
moar - te nu a 3. Bi - ne ne es - te-a $ti as - ta, De

. j
. .
J

b
& b b

. j
j

.
. . J . . J

..

j
J

? b b 44 .
b

ta cea grea; Moar - te, pu - te- rea-<i fr@n - t{ e: A


vi - e - <ii enb@n - dim iar; Prin
A- dam bles - te - ma<i e- ram, I - sus vor- be$- te
vem fri - c{; n
I - sus noi, da - c{ tr{- im, A - vem vi - a - <{

? b b
b
&

bbb

j
j

. .. . ..
J
J

j
r .. j j . r ..
J . R
J
R
J

Refren

j. .
J

vin - ge - rea.
des - pre har. Lau- d{, lau- d{, an - vi - at I - sus, An- vi - at, an- vi- at,
ve$ - ni - c{.

r .. j j. . r . j
R
J
J R . J

b
& b b j . r .. j .. j .

J
J
J . R
? b b
b

j. .

an- vi - at; Dom - nul nos - tru an - vi - at! A - le - lu - ia! A - le- lu - ia!

j
? b b . .
b
J

r .. j
R
J

. j ..

183

133. HRISTOS CEL CRUCIFICAT


C. Wesley / Prodan

#
& # 44
1.
2.
3.
4.

Hris - tos
I - sus
O, ve Cu mult

&

cel cru - ci - fi - cat,


du - p{ ce-an - vi - at,
s{-I c@n- t{m,
ni<i ca
har sun - tem pur- ta<i,

? # # 44
##

H. Carey

& # . # J

Din mor - m@nt c@nd


a - co - lo
E
C{ci pe veci El
Prea- m{ - rim @n -


? ##

#
& #
Din
Un &i
Ta -

? ##

le
le
le
le

lu
lu
lu
lu

ia!
ia!
ia!
ia!

. j

Din - tre cei mor<i an vi - at,


Sus
la cer S-a
@ - n{l - <at,
Hris - tos s{-L
Pe
l{ - u - d{m,
Zil - nic bi - ne - cu - v@n- ta<i,

? # #

A
A
A
A

n . j

le
le
le
le

lu
lu
lu
lu

ia!
ia!
ia!
ia!

. j

# #
A
A
A
A

le
le
le
le

lu
lu
lu
lu

ia!
ia!
ia!
ia!

. . j

pier - za - re ne-a sc{ - pat,


@n - ge - riiL a - dor,
de
Ta - t{l ne-am - p{ - cat,
cu
t{, Fiu $i Du - hul Sf@nt,

S-a scu - lat,


Dom - ni - tor,
ne-an - fi - at,
trun cu - v@nt,

A
A
A
A

A
A
A
A

le
le
le
le

lu
lu
lu
lu

ia!
ia!
ia!
ia!

184

134. E VIU AZI SALVATORUL


V. Popovici / O. &imonca

b
& b 68 j
E
Slu Pri &i
Te
Stri -

1.
2.
3.
4.
5.
6.

? b b 68
J
b
& b j

Eu
Eu
&i
La
C{ci
Un

? b b
J
&b

j
J

j
#

to - rul
to - rul,
m@n - tul
trea - g{,
ti - ne,
ri - e,

ie$
ie$
gri
bi
<e$
lu

..

j .
.

as m@ du du al mi -

t{zi
na
ce
ce
tul
na

..

j n

- te, chiar
- te, cu
- juri, eu
- te le
- te ici
- ia spre

j
j ..

$i zi
de ziL
pe Cel ce-a @n $i v{d iu - bi cu bra - <u-I iu te plea - c{ la
c@n - ta<i cu glas

..
J

j ..

$i
C{ci m@ - na Lui
i
simt des - chi - s{
El,
$tiu c{ m{ con &i
I - sus ne con ni - meni
e
&i
nu
lu $i
Spe - ran - <a

? b b J

. j
. J

viu azi Sal - va jesc pe Sal - va vesc @n - treg p{ v{d c{n lu - mean bu - cu - r{ cre$ ga<i de bu - cu -

El tr{ $tiu c{
El tr{ $tiu c{
chiar lo - vit de
i - nimi greu zdro @m - p{ - r{ El
ve$ - nic A - le -

Alfred H. Ackley

J
j

da - c{
sla - v{
nu voi
vi - nen
jos $in
sla - va

ur - mez;
vi - at;
rea Sa;
bi - tor,
p{ - m@nt,
du - ios

.
J .
j
..
b

tu nu crezi,
@m - br{ - cat;
dis - pe - ra;
a - ju - tor;
ce - rul sf@nt;
lui Hris - tos.

Jj

j .
.

@mi $ter - ge la $i
gla - sul iu prin as - pre vi prin lu - me zi
mai bun, mai @n ce - lor @n - tor$i

cri bi je de
<e la

..

ma;
tor,
lii,
zi:
lept,
El,

..

185

b
&b

C@nd du$ - mani m{m - pre l chem El


&i
c@nd
cea din
&in
zi - ua
va
ne
El
La
cer
@ tot
Mai sf@nt @n
bi - ru e
Prin
El

? b b
J
Refren
b
& b j
J
1. 4. 5.
2. 3. 6.

E
E

j .. ..
n

j
j

j n

soa - r{,
vi - ne
ur - m{
du - ce
nal - tul,
in - <a:

m{
@n
cu
c@nd
$i
E -


J
j . b j j
J J

.
.

viu,
viu,

e
e

viu,
viu,

va sc{
a - ju
El voi
va ve
nici mai
ma - nu

. .
. .

.
- pa.
- tor.
fi.
- ni.
drept.
- el!

..

j
j

..

I - sus Cris - tos


e viu!
Tr{ - ie$ - te Dom - nul meu!

E viu,

Cu
Cu

e viu,

? b b
J
J
b
& b j j j

.
J
J .
J
j n j j b ..


J
j
J

El tr{- iesc, cu El p{ - $esc pe-al lu - miin- tins pus - tiu;


mi - ne mer- ge $i-mi vor - be$ - te chiar pe dru - mul greu;

? b b J J
b .
& b .

&b

j . b j
J J

viu,
viu,

? bb

e
e
E viu,

viu!
viu!

e viu!

..
j
# j # ..

Sal - va - rea<i poa - te


Sal - va - rea
El mi-aJ
J
J
j j j U
n
n

E
E

da!
dat!


..
J J
U
j
j
j .
.

Denl

trebi cum $tiu c{ El e viu, Tr{ - ie$ - ten via - <a mea.
port @n i - ni - m{ me- reu: E viu cu-a - de - v{ - rat!

? b b n

b n #
J
J J J
u
u


J
J

..

186

135. E VIU !
Refren

#
j
j
& # 24 . .
J J J J J J J J
Cu voio$ie

E viu!

E viu!
E viu!

Dup^ J. Staneschi

j
j
j j j. . r . j .

J J J J R . J J J J J

Mor - m@n- tul Lui


E viu!

? # # 24
J J
J J J
j j j r
##
j

& . J . . # #
J J
J J J J
viu!

? ##
#
& #

e gol. E viu!

j . r .
J J J . R .
.. j . j
J J J J J

An - vi - at Dom - nul meu! E


E viu!

viu!

E
E viu!


J J
j
.
J J J

E viu!

E viu!
E viu!

.
.
J J J . R . J J J J J
J J J
j j j . r j j .. j .. j
.
.
toa - t{ str{ - lu - ci

rea,

Ne

du - ce

la

fe - ri - ci - re.

j
? # # J J ..
J

.. .
.
J J
J . J
R
# # Cuplet
j j j j j j
j j j j j

& .. j

..

j j j
j

Ma - ri - a, u - ce - ni - cii gr{ - besc, a - lerg la El; n zori de di- mi Ma - ri - a st{ $i pl@n- ge: ar vrea s{ $ti - e cei; Dar ia - t{ o mi -

j .

J J J J .
J
j j j r
##
j
j
j
j
j

& .. # # .. j j
? ##


J J J J
j j

nea - <{ le spu - ne @n - ge - rul: 'Du - ce<i, ves- ti<i tu - tu - ror: Din
nu - ne: I - sus na - in - tea ei! Ce ma - re fe - ri - ci - re: 'Ra -

? ##
J J

.
J J J .

.
. J


J J J J


J J

187

j
# j j
j
& # j j j .. .. j
mor<i El an - vi - at,
bu - ni!" zi - se ea,

j
? # # J J
J J

Cre - de<i
&i noi

.
J J

$i
@n

s{
cer

v{
l

bu - cu - ra<i!"
vom ve - dea!

.. .
J . J

U.

136. HRISTOS A NVIAT !

& b 44
1.
2.
3.
4.

& b

? b #

& b

C{ C@nd
Iz E

zu - tes a - le
El mor- m@n- tu-a
vo - rul u - nic
sin - gu - rul M@n -

mor - <ii por<i,


bi - ru - it,
de pu - teri,
tu - i - tor,

Hris
Hris
Hris
Hris

tos
tos
tos
tos

a
a
a
a

@n - vi
@n - vi
@n - vi
@n - vi

..
-

at!
at!
at!
at!

C{ - zu - tes a - le
C@nd El mor- m@n- tu-a
Iz - vo - rul u - nic
E
sin - gu - rul M@n -

Hris - tos a
@n - vi - at din mor<i,
P{ - m@n- tun- treg s-a zgu - du - it,
C@n - t{m sl{ - vi - tei @n - vi - eri,
Hris - tos, Hris - tos bi - ru - i - tor,

? b 44

? b

Text $i muzic^: N. Moldoveanu

Maestoso

mor bi de
tu -

Hris
Hris
Hris
Hris

Hris
Hris
Hris
Hris

a
a
a
a

tos
tos
tos
tos

@n - vi
@n - vi
@n - vi
@n - vi

at!
at!
at!
at!u .
.
.

<ii por<i,
ru - it,
pu - teri,
i - tor,

n .

tos
tos
tos
tos

a
a
a
a

@n - vi
@n - vi
@n - vi
@n - vi

at!
at!
at!
at!

.
.

188

137. CELUI NVIAT M}RIRE


p

Jean Staneschi

rar
# # 3 p vioi
& 4 j . r j j j j
J R J J J J
Ce 1. { Soa - lui @n - vi - at m{ - ri - re!
re, tu sol al drep - t{ - <ii,
Is - pr{ - vi - tai Tu @n groa - p{
2. { Pes te groa- pa Ta des - chi - s{
Ce
m{
- re< ai iz - b{ - vit Tu
3. {
Doam - ne, Tu tr{ - ie$- ten mi - ne,

? # # 43 j . r j j j
J R J J J
# # rarj Fr j j j
& . . J
J R
J J

Jj

j
J

j. .
J

vioi

r j j j
R J J J

O. Mitenski

j ..
J

Noi stri - g{m cu to<i, c@n- t@nd;


Cum r{ - sari m{ - re< din nori,
Gre - ul T{u cal- var $i sf@nt,
Trec to<i @n - ge - rii @n zbor,
Tot ce fac du$- ma - nii T{i;
Eu prin Ti - ne voi ur - ca;

j .
J .

r j j j j
R J J J
J
vioi f
j r j j j Jj
J . R J J J

.
.
. ..

tre - zi din mor- m@nt lu- mea, Via - <{ $i pu - te - re d@nd.


El
{ Bez
- na mor - <ii ri - si - pi - tai C@nd te urci str{ - lu - ci - tor!
la - crimi $i sus - pi - ne, Sfi - in- <ind al T{u mor - m@nt.
{ &iMul - bite - ne
- cu - v@n- t@nd, c@n - t{ Cu al @n - vi - e - rii cor.
S-au dis- trus, s-au ni - mi - cit ei, Ca s{ nu mai fi - e
{ Doam- ne, f{ ca prin mor - m@nt eu, S{ a - jung la dreap- ta r{i.
Ta.
j . r j j j j
j j j .
j
r
j
? ## .

..
J R J J J J J . R J J J J

##

Refren

&

I - sus

? ##
&

##

j. .
J

viu!

r j j
R J J

vioi

j
J

viu!

..

r j j
R J J

Lui!
Lau- d{ $i o- noa- re

j .
J.

I - sus

j ..
J

Lau- d{ $i o- noa- re

? ##

j
J

.
A

Lui!

j .
J .

min!

189

138. DA, EL E VIU !


William $i Gloria Gaither

b
& b b b 44

Trad. Otniel &imonca

ww

1. E Dum - ne - zeu,
2. O, cum sen - cre
3. &in zi - ua c@nd

? b b b 44
b
b
& b b bw
ier
ta
tai

? bb b
b
b
& b bb

w b
w

te, c{ci
t{ - lui
ni - cul

iu - bi;
s{ stea,
ze - nit,

Ve - ni s{
n bra - <ul
Zbu - r@nd spre

ww

Fu r{s- tig - nit


s{-mi dea ier Cu-a - t@t mai mul t{
si - gu M{ voi n{l - <a
lA - tot- st{ -

.
. b J w
j

. n

? b b b
b
Refren
b
b
& b b

. j

l chea- m{ I - sus;
- de co - pi - la - $ul
vom tre - ce r@ - ul,

.. n j b ww

w b
w

. . j ww
J

Mor- m@n - tui gol c{ci El e


viu $in veci va fi.
I - sus Cel viu cu bra - <ul S{u ne poa- te da.
I - sus Cel viu, c{ci El chiar moar- tea bi - ru - it.

ta - rea,
ran - <{
p@ - nul,

.. ..
J
.. j

Da, El e

? b b b
b
b
& b b b

w
w
viu!

w
w


I - sus e

? b b b b
b

w
w
J

&in- zi - ua

Ori-ce-ar ve - ni

C{ci nu - mai El cu - noa$ - te vi - i - to- rul;

w
j
.. j

viu,

de m@i - ne:

b .
. J
w

nu m{ mai tem!

? bb b
b
b
& b bb

William J. Gaither


.. . j
.

la sla- va

.. ..
J J

Lui

w
w

che - ma<i sun - tem.

..
J

ww

190

139. PACE LIN}


Andante

& b 43

Pa - ce li - n{
Ma - ri - a
de

a st{ - p@ - nit @n
ju - rul mor - m@n - tu di - mi - nea - <{ a - ler - ga - ta la mor-

? b 43

F. Abt

j r . j j j
r . j j j
j

. . . . . . R .
J J J
J
J R
J J J

& b

lui, Un- de tru - pul cel os - te - nit, un - de tru - pul cel os m@nt, A - du - c@nd scum - pe mi - res - me, a - du - c@nd scum - pe mi -

? b

Un
A

de
du

j
j

j
& b .. J ..
J
J
te - nit A fost pus
res - me, Cu i - ni -

te - nit
res- me,
Vivace

& b 44

? b 44

j . # j
J . J

o al

j
J

j
J

j .. j j

J
J

a
pe

Ma - ri - o

tru - pul
c@nd scum

cel
pe

os mi -

j
j
..
J
J

j j ..
J J

$i a o - dih - nit, Al M@n- tu - i - to- ru - lui.


ma- de- v{ - ra - t{, Pe al ei Domn c{- u- t@nd.

? b

sal

j . j
J . J

j j
J J ..

dih - nit,
ei Domn,

t{, ca

@n - vi - at

j j
J J

Ma - ri- o sal- t{,

Dom

nul!

j j j

J J
J
ca

@n - vi- at Dom- nul!

191

&b

j j
J J

j j
J J

lu- mea,

w
b
&

Ves- ti<i cu bu - cu- ri -

Ves- ti<i cu bu - cu- ri - en

toa - t{

lu- mea:

j j

j
j

J J J J
n

? b
Dom

te!

j j
j
j

J J J J
j j
j
j


J J J J

& b
en toa- t{

j j
j
j

J J J J

S{l - ta<i, o, po - poa - re, El tr{ - ie$ -

?b

nul vi

a - <{

Dom- nul vi - a - >{, c{ Dom- nul vi - a - <{ de veci ne-a d{ - ru - it,? b w
Dom

& b

nul vi
La

a - <{ de

? b

it

Cel

&b
ce-a

? b

po - po

veci,

it


w
b
a - <{
-

w
.

rul S{u

Vi - a - <{

ve$ - ni - c{

ww

@n - vi - at,

vi-

Cel

ce-a

w
w

w
w

d{ - ru -

d{ - ru -

@n - vi - at!

ww

192

140. AI AUZIT ISUS TR}IE&TE

### 4 j
j
&
4 j j ..

Text $i muzic^: Mia Iovin

. j j j . j
. .

1. Ai a - u - zit I - sus tr{ - ie$ - te, E viu I - sus, a @n - vi 2. Bi - ru - i - tor $in iad p{ - $e$ - te, A - d@n- cul tot s-a lu - mi 3. S{ c@n - te
co - rul @n - vi - e - rii, L{u- d@nd E - ro - ul m- p{ -

? # # # 44 j j
J
###
&

j
at!
nat;
rat,

. j j .
. J . J
j j
j
j
j
j

. ..
. j
.

S-a fr@nt pe veci pu - te - rea mor - <ii, c{ci azi HrisHris - tos cap - ti - vi - lor le spu - ne: 'Am is - pr{ C{ci vred- nic e de toa - t{ cin - stea I - sus Hris-

? # # # J J J
J
J J

..
J J
J

a @n- vi- at

### .
& # .

tos
vit,
tos

? # # # ..
###
&

a @n - vi - at!
am tri - um - fat!
Cel @n - vi - at!

..

j j
Jj J J ..

mor - <ii, c{ci azi Hris - tos


spu - ne: 'Am is - pr{ - vit,
cin - stea
I - sus Hris - tos

? # # #
&

###

j j
Jj J J ..

..
J J
j
j j j j ..
J J J

S-a fr@nt pe veci


Hris - tos cap - ti C{ci vred - nic e

pu - te - rea
vi - lor le
de toa - t{

j
j j j . J #
J J J J
j
a
am
Cel

j j j j
J J J
Refren

@n - vi - at!
tri - um - fat!
@n - vi - at!

S{ nu mai

j j j j
J J J
j
j
j

J # . j j j # ... n j j j
J J J
J J J

..

pl@ngi de-a - cum Ma - ri - a: mor-m@n- tui gol, e p{- r{- sit!

? ### .

Jj # . j j j # .. n
J
J J J

Te scoa- l{,

j j j
J J J
J

193

j n . j j j
j j j j
.
J J J J

### .
&
.

c@n - t{ $i ves - te$- te: E viu I - sus,


? # # # . #
J
### j j j .
&
J J J .

..

j .

a bi- ru - it,
E viu I- sus

a bi- ru- it

J J J J
JJ
j j j .. j

Te scoa- l{, c@n - t{ $i ves - te$ - te: E viu I - sus, a bi - ru - it!

? # # # j j j . #
J
J J J

j
J

J J J

.
. J

.. #
J J J

Jj
J
j

141. VESTI>I PUTEREA LUI ISUS

#
& 44

Charles Wesley

1.
2.
3.
4.

Ves Sl{ &i


Ve -

ti<i pu - te vi<i pe Cel


ori - ce neam,
ni<i mul - <i -

rea lui
ce v-a
ori - ce
me, mii


? # 44
#
&
cu m{ - ri - re de nes @n - vi Cel din moar - te
lu - mi - lor St{ - p@ - ni nes - f@r - $i - te me - lo -

? #
#
&

.
.
# .
.

voi s{-L @n
co
Lui as - t{zi s{-I
voi s{-L @n - co pe Cris - tos s{-L

pus
at,
it;
t{m:

- na<i,
- ta<i,
- na<i,
- da<i!

ro
c@n
ro
l{u

j
..

.
.

&i
Pe
Pe-al
n

&i
Pe
I Cu

..

voi s{-L @n co
as - t{zi s{-I
Lui
El to<i s{-L
Pe
@n
Cris - tos a

..

voi @n - geri pro- $ter - na<i


voi cei r{s- cum- p{ - ra<i;
la tro- nu-I a - du - na<i,
Lui to<i s{ @i c@n - ta<i;

pus
at,
tor,
dii,

cu m{ - ri - re
de
nes Cel din moar - te
@n - vi sus e viu: a
bi - ru @n - ge - riin cor s{-I
c@n -

? #

I - sus
sal- vat,
po- por
$i mii,

O. Holden

..

ro - na<i.
c@n - ta<i.
sl{ - vi<i.
vi - at!

..
.

194

142. ANVIAT !

Text $i muzic^: I. Miclea

#
& 44

. .

Hris - tos
Ca Domn

? # 44
&

tos
an - vi - at, A- de - v{ - rat
Domn $im - p{ - rat, I - sus Hris - tos

? # .

..

J . # .. J

an - vi - at.
an - vi - at.

j. # ..

at, A- de - v{ - rat
rat, I - sus Hris -

? # ..
3

#
&

Fj

m@n- tul e gol,

? # .

..

..

an- vi - at

tos

.
.

..

HrisCa

Din moar - te S-a


S-a


.. ..

Hris - tos an - vi Ca Domn $im- p{-

. .
. .

..

an- vi - at!

..

U .

2.

1.

# .
& .

A - de - v{ - rat an- vi - at,


I - sus Hris - tos an- vi - at,

. .
3

J n

an - vi - at,
$im - p{ - rat,

Mor-

Jj

scu - lat,
Hrisscu - lat, Al ei bold l-a fr@nt,

. j
J . J .

195
3

#
& ..
3

tos

Jj

a @n - vi- at,
an - vi- at,

?#

Hris - tos

..
J

&

Larghetto

ni<i

azi cu

to<i

s{-L

prea

..

#
&

noas - tre pe

El

? #
&

#
&

Cu

. ..
.

an - vi - at. Ve -

U p

..

m{ - rim,

Cu

..

..
.
.

..

Hris - tos

..

..

..

Pe veci S-am - br{- cat;

.
.

..

..

an - vi - at!

j
@n

an - vi - at,

rall...

vioi

lau - de - le

C{ci El din mor - m@nt

sla - v{ din cer,

.. .. j

s{-L sl{ - vim.

. ..
.

ta<i azi cu to<i:

? #

.. .. J

.. ..

zori S-a scu - lat,

?#

U p

rit...

a @n - vi- at,

..

?#

Jj

U .
.

Jj

C@n -

196

143. SUS INIM}


Lento

## 4
& 4

Sus i - ni - m{:

.
? # # 44
^
# # f^ F ^
& #
C{ci Cris - tos

&


te!

#
& #
Un - de <i-e

&

##

? ##
#
& #
? ##

w
#w

. j
. J
sus $i c@n - t{
Dom - nu- lui la - u- d{!
.. j

^ p ^ cresc. f

@n - vi - at!

Ca-n - vi

? ##

? ##

? ##
##

sus,

E. Kunze

Fii ve - se- l{

^
.

at,

i - ni - m{, bu - cu- r{ -

U Fine fj

A - le - lu - ia!

..

Moar- te!

Jj

j j w

#w #

J J

bol - dul?

Ia- du- le,

bi - ru - in - <a

Ta!

j j
w #
w

w
w

J J
F
j
f
p
j
j

.
.

.
n . . .
J
J
J
Ve - de<i, Cris - tos a @n - vi - at, cu El, da, cu El $i eu voi
j j
j

.
.

.
n


. J . J . J
F
f
j

. J


@n- vi- a.
Eu nu m{
tem;
E viu I - sus! De iad, eu a j.
J

197

# # . j . j
& . J . J
cum nu

mai

am

fri - c{!

.. j .. j
? ##
J
J

D.C. al Fine

An- vi - at!

A - le - lu - ia!

..

144. HRISTOS DIN MOR>I A NVIAT

& 44

.. j

1. Hris - tos din


2. Hris - tos din
3. Hris - tos din

? 44
&

mor<i a
mor<i a
mor<i a

@n - vi - at @n
sla - va Lui ce - reas - c{,
@n - vi - at $i
ast - fel m@n - tu - i - rea
@n - vi - at, zdro - bind t{ - ri - a mor - <ii;

.
. J

Jean Staneschi
j
.
.

. Jj

.. j

Vi - a - <{
no - u{ El ne-a dat $i pa - ce
n veci de veci a si - gi - lat, a - du- c@nd
&i
eu prin El moi @ - n{l - <a, @n cer s{

Refren

& .

I - sus

j . r
J R

sus din mor<i! C@n - ta<i

.
? . J

su - fle - teas - c{.


ne - mu - ri - rea.
c@nt cu sfin - <ii.

.
. J
j

.
.

. .

.
.

an- vi - at

.
& . J

An- vi - at,

c{

din mor<i! An - vi - at

. Jj

j . r
J R

I - sus

I an- vi- at

a-n - vi - at

din

..

mor<i!

..

198

145. M}RIRE >IE, ISUSE !

j
..
J

Maestoso

b
& b b b 44

1. M{ - ri - re >i
2. Soa - re fru- mos
3. Doam - ne, o - da

.
.

? b b b 44
b
b
& b b b ..

j
J

? bb b .
b
b
& b bb

.
.

at,
Cel ce
ve$ti, M{ - re<
gesc, Pe tro

.

.

e
I - su - se! Cel ce ai @n - vi al drep - t{ - <ii! M{ - re< ni Te i t{ Teom ve - dea! Pe tro- nul T{u re -

.. j . .
J .

.
.

w
w

ai @n - vi - at!
ni Te i - ve$ti!
nul T{u re - gesc!

ww

..

l-ai r{s- cum - p{ - rat!


cum Tu str{ - lu - ce$ti,
co - rul cel ce - resc,


? bb b .
b
rat!
ce$ti,
resc,

.
.

C{ l-ai r{s- cum- p{ - rat!


A - cum Tu str{ - lu - ce$ti,
Cu co - rul cel ce - resc,

.. j
J

..

C{ l-ai r{s - cum - p{ - rat!


A - cum Tu str{ - lu - ce$ti,
Cu co - rul cel ce - resc,

. j . .
.
? bb b . .
b
b
& b b b

Al T{u po - por
Te
Cel ce a - lungi noap&in hai - ne
al - be

m{ - re$ - te,
tea
mor- <ii,
Teom lau - da,

A. Rcher

C{ l-ai,
A - cum
Cu
co - rul,

C{ l-ai r{s- cum- p{A - cum Tu str{ - luCu co- rul cel ce-

C{ l-ai
A - cum
Cu co -

C{
ACu

..

ww

r{s - cum - p{ - rat!


Tu str{ - lu - ce$ti!
rul cel ce - resc!

.
.

U
w

199

146. ISUS CRISTOS A NVIAT

b
& b b b 44

Text $i melodie: Mia Iovin


Armonizare: I. Miclea

Cu bucurie

1. I - sus Cris - tos a


2. Cel ce pe cru - ce
3. Ves - ti<i cu to<i: El

R{ - su - nen tot p{ An - fr@nt pu - te - rea


I - sus, Bi - ru - i -

@n - vi - at!
mu - rit
a
tr{ - ie$ - te,

? b b b 44


b

b
& b b b n

m@n
mor
to

? b b b
b

tul;
<ii,
rul!

A - su - pra mor - <ia


&i
pe vr{j - ma$ l-a
Pe
p{ - c{ - to$i
@i

.. n

b
& b b b

tri - um - fat!
bi - ru - it
pri - me$ - te

Refren

..

Azi p{ - r{ - sind mor - m@n - tul.


n - ce - p{ - to - rul
vie - <ii.
Doar El, M@n - tu - i - to - rul.

..

? b b b
b

b
& b b b ..
io$i;

S{l - ta<i,
vo - io$i,

&b b
-

vi

#
J

at, E-al

? bb b
b

.
.

C@n - ta<i cu to<i, vo -

Fj

..

fi<i bu - cu - ro$i:

..

j n

.
.

? b b b .
b

@n

.
.

. j
j

J .

..

J

..
J

I - sus Cris - tos a

..

sla - vei m - p{ - rat!

.
.

U .

200

147. TRES}LTA>I DE BUCURIE

j
3
j

j
& 4 ..
J
J J
Jean Staneschi

1.
2.
3.
4.

Tre U Da,
Ori -

s{l ce I $i -

j
J

ta<i de bu - cu ni - cii S{i, s{r sus tr{ - ie$ - te


ci - nen El sen -

.
? 43 .
J J
j
j

&
J J

J
j
J

J
j
J

@n
cul
e
Se

j
J

ri - e,
ma - nii,
as - t{zi!
cre - de,

groa- p{,
@n - ger
li - ber:
du - se,

j # #
J

El
fu - se - se pus @n
P@ - n{ c@nd ce - res- cul
Dru- mul @n - spre cer e
Sal - va - to - rul sf@nt Se

?
J J

j
j

..
J
J

C{ci
Sp{i Nu
Chiar

I - sus
m@n - ta<i
a - vem
dei mort,

a
au
a
el

j j .
J J .
J J J
J
j
j
j
j
J j # # n ..
J
J J
J

fu - se - se pus
El
P@ - n{ c@nd ce - res Dru - mul @n - spre cer
Sal - va - to - rul sf@nt

?
J
j

&
J

j
J

G. A. Gnther
Armonizare: I. Miclea


J J

groa - p{,
@n - ger
li - ber:
du - se,

j
J

j
J

@n - vi - at!
tre- mu - rat
ne sfi - i;
va tr{ - i!

j j

j j
J
J

.
.

Dar
A
Bu Loc

din mor<i El S-a scu- lat!


gr{ - it: 'El an - vi - at!"
cu - ro$i cu to<i s{ fim,
@n cer
a pre- g{ - ti;

Dar
A
Bu Loc

din mor<i
gr{ - it:
cu - ro$i
@n cer

J
j
J

. j j .
. J J J .
U
. j j j
.
J J J

J
j
n J

El
'El
cu
a

S-a scu - lat!


an- vi - at!"
to<i s{ fim.
pre- g{ - ti.

j .. j j U
J J
J

148. CNTARE DE IZBND}


T. Dorz

. j
. J

b
& b 44
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maestoso

C@n
C@n
C@n
C@n
C@n
C@n

? b b 44

ta ta<i
ta ta ta<i
ta<i

N. Moldoveanu

re
de
po - poa <i-I lumi
<i-I voi
pe
al
pu - teri

. Jj
.

.. j
J

iz - b@n
re-a lu
$i
ce
a - d@n
m{ - ri
$i vea

d{
mii,
ruri,
curi,
rii
curi,

. j
.
J

..

j
J

@n
lu - me-a r{ - su c{ci Cel ce v-a ier c{ci Cel ce v-a cre c{ci
El v-a dez - le St{ - p@n
$i m - p{ c{ci Cel
a - de - v{ -

..

j
J

201

b
&b

..
nat,
tat,
at,
gat,
rat,
rat,

Bi - ru Pl{ - tin Bi - ru P{ - trun Cel Viu


n veci

j
.. J

i - to - rul
du - v{ p{
i - tor Sen
se de lu
@n - vi - e
ne - mu - ri

mor
- ca
- toar
- mi
as
- to

. j
.
J

<ii,
tul:
ce:
n{:
t{zi:
rul:

Hris
Hris
Hris
Hris
Hris
Hris

tos
tos
tos
tos
tos
tos


..
. # j
. J

j n .
j

.
.

. . n .
. J
J

? b b .
b
& b ..
at!
at!
at!
at!
at!
at!

j
J

.
.

Hris
Hris
Hris
Hris
Hris
Hris

tos
tos
tos
tos
tos
tos

? b b . J .
J

a
a
a
a
a
a

@n - vi @n - vi @n - vi @n - vi @n - vi @n - vi -

at,
at,
at,
at,
at,
at,

Hris
Hris
Hris
Hris
Hris
Hris

tos
tos
tos
tos
tos
tos

a
a
a
a
a
a

@n- vi @n- vi @n- vi @n- vi @n- vi @n- vi -

a
a
a
a
a
a

@n @n @n @n @n @n -

j
J

. j
. # J

an - vi - at,
an - vi - at,
an - vi - at,
an - vi - at,
an - vi - at,
an - vi - at,

at,
at,
at,
at,
at,
at,

j n .
j j j

J . J .

Bi - ru - i - to - rul
Pl{ - tin - du- v{ p{ Bi - ru - i - tor Sen P{ - trun - se de lu Cel Viu @n - vi - e
veci ne- mu - ri n

? bb

. j
. J

b J
J

an- vi - at

b
&b

vi
vi
vi
vi
vi
vi

. j . j

. J
.
J
mor
ca
toar
mi
as
to

- <ii, Hris
- tul, Hris
- ce, Hris
- n{, Hris
- t{zi: Hris
- rul: Hris

tos
tos
tos
tos
tos
tos

a
a
a
a
a
a

@n
@n
@n
@n
@n
@n

vi
vi
vi
vi
vi
vi

. j .. j
. J
J

.
.
-

at!
at!
at!
at!
at!
at!

.
.

202

149. S} CNT}M CU BUCURIE

### 4 j j
&
4
J J

? # # # 44 j
J
###
&
.

Jj

j j

J J

? # # # j j
J J

(Sopran $i Bas)

S{ cu - noas - c{
Cel ce-a fost mort,
pu S-a sf@r - $it
Za - cen praf sus

at;
reci;
gat?
lui?

&

j j

bu - cu - ri - e,
S{ c@n - t{m cu
An - vi - at El, Dom- nul nos - tru
bol - dul, moar - te;
Un- de<i es - te
Un - de
e vr{j - ma - $ul nos - tru;

1.
2.
3.
4.

###

Mia Iovin

toa azi,
te pe

c{ci Hris - tos a @n - vi din a mor- <ii um- bre


un - de
e al t{u re un - dei se - me - <i - a

les
ind
glo
ce

{
###

(S - B)

&

pia
mor
ri
vie

A pe
tr{ va
c@nd Hris prin pu -

mea
te;
<ii
ta,

pe - dea
pu - te ri - e,
p{ - to -

j j j

.
. j j
J J J J J J J J J

cel ce-a tri - um - fat. De sub les - pe - dea


@n veci de
veci. Bi - ru - ind pu - te i
@n - vi - at. Sla - v{, glo - ri - e,
tos a
te - rea Dom - nu - lui. >i - en - ce - p{ - to -

? # # #

t{
lu tr{ - ie$ rea
mor Gol - go -

de pia
rea mor
m{ - ri
rul vie

de
rea
m{ rul

j
J

tr{,
<ii,
re,
<iin -

. j j j j j j j j
. J J
J J J J

- tr{,
- <ii,
re
- <ii,

J J j j .. j

J J J J J J

les - pe- dea de pia - tr{,


da, pu - te - rea mor- <ii,
glo - ri - e, m{ - ri - re
ce - p{ - to - rul vie - <ii,

din mor El, E >i - e-al


nu - mai

# ..

j j

m@n - tun - tu - ne - cos,


ro - ul m - p{ - rat,
vie - <ii Dom - ni - tor
>i - e nen- chi - n{m,

Spre o
Pes - te
Ce mu&in - vi -


J J

j j j j j j j j
? ###
J J

..

203

ve$
vea
rind,
e

{# #

(S - B)

& #
J

ni - c{ vi curi str{ - lu zdro- bit pe


rea Ta sl{ -

a
ce$
cru
vi

j j j j
J J J
J J J
-

ve$ - ni - c{ vi - a vea - curi str{ - lu - ce$ rind, zdro- bit pe cru e - rea Ta sl{ - vi -

<{,
te,
ce,
t{n -

<{
te
ce,
t{,

J J J J J j j

ve$ - ni - c{ vi - a - <{ an - vi vea - curi str{ - lu - ce$ - te Cel ce-a


da zdro- bit pe cru- ce, ai ie vie - rea Ta, sl{ - vi - t{ azi, o

j j j j j j
j
j
j
j
j
j


? # # #
J J
J J J J
(S - B)

&

###

.. j

(S - B)

& #

{
##

ni - c{ vi curi str{- lu zdro- bit pe


rea Ta sl{ -

j
j j

J J J J
J
J
-

Spre o ve$ - ni - c{ vi - a - <{,


Pes - te vea - curi str{ - lu - ce$ - te,
Ce mu - rind, zdro - bit pe cru - ce,
&in - vi - e - rea Ta sl{ - vi - t{n -

<{,
te
ce,
t{

j j j j j
. j j j j
J J J
J J

a
ce$ cru vi
-

j j
.
# n J J J

I - sus Hris - tos;


at
fost cru - ci - fi - cat;
bi - ru - i - tor;
$it
bi - ne - cu - v@n - t{m;

? # # #

ve$
vea
rind,
e

ve$ - ni - c{ vi vea - curi str{ - lu da, zdro - bit pe


vie - rea Ta, sl{ -

J
a ce$ cru vi -

j j

<{ an - vi - at
te Cel ce-a fost
ie - $it
ce, ai
t{ azi, o
bi -

j j j j j j
j
j


? ###

J J

..

I - sus Hris - tos.


cru - ci - fi - cat.
bi - ru - i - tor.
ne - cu - v@n - t{m.

.
.

j
J

204

150. ALELUIA, HRISTOS A NVIAT !


Titus Adorian

j j
j
j
4

.
& 4 . j . J
J j .. ..
J
J
A - le- lu- ia, A - le- lu- ia, A - le - lu - ia, Hris - tos a @n - vi - at!
Sla- v{ >i- e, Sla- v{ >i- e, Sla - v{ >i - e, Mor - m@n - tul s-a des - chis!

. .
j . j
j
j

? 44 . . J
J J J . J .
J
. .

..
& . J .

A - le- lu A @n- vi -

.
? .
J
.. j

&

A - le- lu
A - le- lu

ia! E - ro - ul S-a
at! El moar- tea a

..

..
J

..
-

.
? . J

scu - lat, E - ro - ul S-a scu - lat!


@n - vins, El moar - tea a @n - vins!

ia!
ia!

.
.

..

..

.. .. j . r j j j j j j
.
Pa$ - te - le
Pa$ - te- le,

cu bu - cu - ri - e
zi de-a - min - ti - re,

.. .. ..
J R J J J J
j
j

.
.
.
j
j

j
j
r
j
j

& .. j . J . .


J J

le ser- b{m @n ar- mo- ni - e; To<i c@n- t{ cu glas @ - nalt, c{ci Hris - tos a
zi de lau- d{ $i m{- ri- re; Tot po- po- rul a - du - nat c@n - t{: Dom- nul

? .
J . R J J J
.

& .
@n - vi - at;
an- vi - at;


..
J J J
J

..
J

. . j
. J .

..
J

. .. 68
J

To<i c@n - t{ cu glas @- nalt, c{ci Hris - tos a @n - vi - at!


Tot po - po- rul a - du- nat c@n - t{: Dom- nul an- vi - at!

? .. J

. ..
. J
J

..


J .. 68

205
Duet Sopran - Tenor

j .. j j j

& 68 ..
Pia - tra
de
Fe - me - i - le

pe mor - m@nt @n - ge - rul


a r{s- tur- nat; Fe sen - tris - tau, gol mor- m@n - tul @l a - flau; Fi- in -

& .. j ..
me - i- le-au
<{
al -

de L-a<i
de L-a<i

pus pe
pus pe

..

de L-a<i pus
de L-a<i pus

pe
pe

& 44 ..

j
Dom - nul
Dom - nul

j ..

&

a - ler - gat, giul - giuri goa - le


au
a - flat. Un b{ ve- deau, de
ca - re
sen - sp{i - m@n- tau. Un -

j .. ..

&

j j j j

nost de nuL
nost de nuL

mai
mai

g{- sim. Un g{- sim. Un -

j
j

Dom - nul sf@nt, Pe Dom - nul


Dom - nul sf@nt, Pe Dom - nul

U 4
j
.. 4

prea - iu - bit!
prea - iu - bit!

j j j j j .
j
j

j # .

Nu v{ te- me<i, ci mer- ge<i ves- ti<i an- vi - at, a - ici nuL mai g{- si<i;
Mer- ge<i dar to<i @n Ga - li - le - a: ves- ti<i c{ an- vi - at Me - si - a

? 44 ..
J J
.
& . J


J J
.. ..
J


J J

&i stri - ga<i cu glas @ - nalt, c{ci Hris- tos a

.
. J
.. . j
& J .

.
J

glas @n- alt, c{ci Hris- tos a

&i stri-ga<i cu

.. ..

J
J

? .. J

@n - vi- at,


J J ..
.
. J

@n vi - at!

.
.
? . .. J .
J

Jj

.. ww

A - le - lu

ia!

ww

A - min!
w w
.

. w w

206

151. ISUS HRISTOS E VIU N VECI


Florin Pavel

J. Granaham

b
& b 44

j
J

1. I - sus Hris - tos e viu @n veci,


2. El ne-a pro - mis c{ van- vi - a,
3. Ves - ti<i to<i @n - vi - e - rea Sa,

? b b 44
&b

Jj

. n j
J

Zdro - bi - ta bol- dul mor- <ii reci,


&in sla - va Sa ne va lu - a,
Mer - ge<i s{ cu - ce - ri<i lu - mea,

? bb

. n j
J

b
& b n
sus @n veci e
Cel de trei ori
teri noi ve<i pri

? bb

..

. ..

.
A - le - lu - ia, A - le - lu - ia!
A - le - lu - ia, A - le - lu - ia!
A - le - lu - ia, A - le - lu - ia!

. ..

.. ..
n n
n
A - le - lu - ia, A- le - lu- ia! I A - le - lu - ia, A- le - lu- ia! El,
A - le - lu - ia, A- le - lu- ia! Pu -

.. ..
# n

viu, eu
prin Cu - v@nt o
sf@nt, bat - jo - co - rit $i
- mi pen - tru-al m{r - tu - ri

..
$tiu;
fr@nt,
si;

To<i

Al
Azi
Stri -


Duet Sopran - Alt

b ..
b
&

. . j . j .
. . . .

sla - vei m - p{ - rat,


nu mai e
le - gat:
ga<i @n lung $in
lat:

A - le - lu - ia, an - vi - at!

A - le -

.. .. .. .
J .
J

? b b

.
.

207

..

b
& b
lu- ia,

A- le - lu- ia!

b
& b ..

Dom- nul sla

.. .. ..

b .
& b .

.
.

at,

A- le - lu- ia,

b
& b ..

A- le - lu - ia!

..

j .
.

.
.

..

Dom- nul

.. ..

A- le- lu- ia,

? b b ..

vei an

.
b . b

.
.

sla- vei an- vi- at!

vei an - vi

A- le- lu- ia! Dom- nul sla- vei an- vi - at, Dom-nul

? b b ..

sla

. . .
. . .

A- le- lu- ia,

b .
& b .

.. ..

A - le- lu- ia! Dom- nul

. .
. .

vi - at!

b
& b .. .. ..
sla- vei, Dom- nul sla- vei an- vi - at!

.. .

.

A- le - lu- ia, A- le - lu- ia! Dom- nul

? b b .. .. .

. ..

j . j U
j

b
.
.
.
.

& b .. . .. b . b . . . ..
sla-vei an- vi - at! A- le - lu- ia, A-le - lu-ia! Dom- nul sla- vei an- vi - at!

U .

.
.
.
.
.
.
.

? b b . J . . . . . J . J .

208

152. ALELUIA, ANVIAT ISUS


F

#
& # 44 .

Text $i muzic^: I. Miclea

Av@ntat

. .

.
.

1. S{ n{l - <{m c@n- t{ri de bu- cu - ri- e, c{ci Hris - tos din mor<i a @n - vi2. S{ r{ - su - ne ves- tea @n - vi - e- rii ca tri - umf al Ce - lui r{s- tig3. Bol- dul mor- <ii e f{- r{ pu - te- re, a fost fr@nt de Cel ce-a bi - ru-

? # # 44 .
&

##

. ..

. #
.

f
j
.. .. .. .. .. #

poco cresc...

at; El a fost jert- fit @n lo - cul nos - tru, s{ ne dea ier - ta- re de p{nit. Pes- te ne- gu - ra cum- pli - ta mor - <ii, azi, I - sus Hris - tos a bi - ru it; Ca a - cei ce cred a San - vi - e - re s{ a - jun- g{n ce- rul S{u sl{-

f .. # n .. #

? # # . .
. .

p
# # . F Refren
j

& n . . .. .
J
cat.
it.
vit.

A - le - lu- ia, an- vi - at I - sus, El prin moar- te ne-a r{s- cum - p{ -

F.
p .

.
? ##

J
f
##
. .. #
& ..
rat.

Lau - d{, cin - ste

$i

f .
? ## .


F
##
& .. .
at;

m{ - ri - re Ce - lui ce

@n - vi -

..

Lau- d{, cin- ste $i m{ - ri - re Ce - lui ce a

? # # .. .

.
.

@n - vi - at.

..
.

209

153. HRISTOS A NVIAT


Carol Grunholzer


..
J

Cu bucurie

& 44 . j
J
Hris - tos a @n - vi - at!

Hris - tos a @n - vi- at! Hris - tos

vi - at!

& b
? b

? b
& b

pen - tru

? b

moar - tea-L

<i -

. . . j
. # .

.
.

Pen - tru

vi

j
. . .
. J . .
vi

- na noas - tr{

.. ..

..

..

Dom - nul

.
.

.
.

j
.

a - co- pe - rit.

pu - te - rean - tu - ne - ri - cu - lui L-a a - co - pe-

rit, L-a

Pe Dom - nul

.
p
. b 43

nea le - gat,

& b

ncet, cu sim<ire

.. b 43 p

A - le - lu - ia!

@n -

..


J

? 44 . j
J

&

..

..

- na noas - tr{,

.
.

j
. J

S-a co - bo - r@t

@n


# . J

210

& b # .
.

44 j j
J J

groa - p{.

? b .
.

De mor - m@nt

m@nd le- g{- tu - ri - le

j
J

mor - <ii, d{- ru - i - tu- ne-a $i

j
J

Sf{r-

j
J
f

j j j j
J J
J J

j. .
J

j
J

j
J

j .
J .

j j j j
J J
J J

mor - <ii?

no - u{ vi - a- <{

j j

j j
J J
J J
j j
j j j j
j
r

.
.
R J J
J J
J J J J

Un - de

r
R

j
J

j
j j j j j j
j
.

J J .

j
J

U f Cu mare bucurie

j ..
J

e pu- te - rea ia- du - lui?

j j
pj
? b .
J J
J

j
J

j j
& b J
J

at

fi!

pu - tea

veci. Moar- tea pe El nu L-a bi - ru - it! Un- de es- te a- cum bol- dul

.
? b n .

&b

o - prit nu

j j j j

? b J J J J

de

44

j j j j

b
& J J J
J

& b w ..

Jj Jj Jj . Rr

j ..
J u

Jj Jj

Dom- nul

nos- tru an- vi -

Jj Jj

..


j. . r
J R

$i cu Ta - t{l ne-am - p{ - cat!

Vezi, cum du - p{ ce a

j j
?b
J J

.
.

j . r n
J . R

211

& b ..

j j n j

J J
J

su - fe- rit,

..
?b

@n m{ - ri - re S-a su - it!

j j j n
J J
J

j j #

J J
Sus la

tro- nul Ta - t{ -

j j b


J J
j j
j
j
j
r

& b J J .. . . #n . J J
J R
lui,

de du- reri, gri- juri

sc{ - pat, st{ - p@ - ne$- ten glo- ri - e,

j j
?b
J J

& b n ..
ne$- ten glo - ri- e!

j
J

.
.

j . r . # j

J . R
J

.
? b .

- na - in- te-I v{ pro$ - ter- ne<i, ca- re v{ nal - <{ la

.
& b .
cer!

- na - in - te-I

j
J

j. .
J

j
J

r ..
R

An - vi - at,

j
. .

? b . .
J

r .
R .

j
J

j j j . j
.J
J J
J

j j
j
j


?b

.
J J
J J

j
j j
j

J J ..
& b .. J
J
J
El!

st{- p@ -

v{

pro$ - ter - ne<i, ca - re

j .
J .

r ..
R

an - vi - at,

j. .
J

r ..
R

j .
J .

v{ nal - <{

j j
.
J J .
^
r .. j
J
R

an - vi - at!

. j
. J

j
J
^

A- le - lu - ia!

j
r . .
J . R . J .
v v v

j .

la

212

154. HRISTOS ANVIAT !


F

b
& b b b 43

Text $i muzic^: I. Miclea

..
R

Solemn

..
R

Hris - tos an - vi - at, M{ - ri - re Lui, Din mor<i S-a scuEl


as - t{zi tr{ - ie$ - te, An - vi - at, Cu
sla - v{ ce -

? b b b 43
b
b
& b bb

..

b
& b b b

..

An - vi - at,
An- vi - at,

an - vi-

P .

.
.. .. . .

.. ..

lat, M{ - ri - re
Lui.
reas - c{ S-am - br{ - cat.

? b b b
b

F .

1.

din

mor<i

@n -

..

an - vi - at,
at

.
? bb b
b

Hris - tos

UF
b
b
& b b . .

Animato

2.

vi - at;

..
3

@n - vi - at,
@n - vi - at. Glo- ri- en veci, glo- ri-en veci Ce- lui ce


UF
? b b b
b

b
& b b b
3

fU

.
. ..

an- vi - at; Glo- ri - en veci, glo - ri- en veci Ce-lui ce an - vi - at!

f
? b b b
b
3

. . U
. .
3

213

155. TRES}LTA>I DE BUCURIE

b
& b b b 44

1. Tre - s{l- ta<i de bu - cu - ri - e, ves - tea bu - n{ r{s - p@n- di<i;


2. S{
r{ - su - nen toa - t{ lu- mea: azi Cris - tos a @n - vi - at!
3. Hrist re - vi - ne @n m{ - ri - re, Prin - <ul p{ - cii a - do - rat!

? b b b 44
b

.
. J

j
b
& b b b .

A - li - na<i du - reri, sus - pi - ne, ca-n - vi - at Cel


&i din har - fe mi - nu - na - te
$i
@n cor to<i
Sla - va re - ve - ni - rii
Sa - le
ce - run- treg o

? b b b ..
b
J

r{s - tig - nit.


s{-I c@n- t{m.
va pri - vi.

b b b .. j .. .. j j w
b
&

J
J J J J J

El e viu, I - sus tr{- ie$- te: Prin- <ul p{ - cii an- vi - at, an- vi - at!
El e viu, I - sus tr{- ie$- te: Prin- <ul p{ - cii an- vi - at, an- vi - at!
Noi Te a$- tep- t{m I - su - se: Vi - no Doam- ne @n cu- r@nd, @n cu - r@nd!

. .. .. w
? bb b .
J J J J J J J
J
b
J
b .
& b b b . J

Prin - <ul p{ - cii


Prin - <ul p{ - cii
Vi - no Doam - ne

..
? bb b
J
b

an - vi - at!
an - vi - at!
@n - cu - r@nd!

...

min!

.
..

214

156. DOMNUL MEU TR}IE&TE

..

j j j j .
j

.

$tiu
$tiu
$tiu

c{ Dom- nul meu tr{ - ie$


c{ tot ce El pro - mi
c{ El @mi pre - g{ - te$

Valentin Popovici

b
& b b b b 44
1. Eu
2. Eu
3. Eu

? b b b 44
bb
b
& b b b b

.
.


J J J J J
j
j j j ..

J. H. Fillmore

j j j j j
-

te, &i pe p{ te, Ori - ce cu te O ca- s{n

j
J
j j

j
..

m@nt
El vi - ne iar.
E - ter- n{ via- <{-mi
se vam- pli - ni.
&i da - c{ moar - tea
v@nt,
@n >a - ra Sa;
Ce s{r- b{ - toa - re
cer,
&i pe p{ - m@nt
El vi - ne iar.
Ori- ce cu - v@nt
se vam- pli - ni.
O ca - s{n cer,
@n >a - ra Sa.

? bb b
b b J J
b b b j j
b
& b

? bb b
bb
b
& b bbb

..
J
J J
j
j

J
j

d{ - ru - ie$ - te, &i m@ - na Lui


re - var- s{
m{ cu - prin - de, l voi ve - dea
@n ve$- ni mi - nu - na - t{! C@nd Dom- nul Se
va a - r{ &i m@ - na Lui
l vom ve - dea
C@nd Dom- nul Se

. j
J
J J
J J J J J n J J
Refren
j j j j
j
j
j

j
n . j n j j


J J J J

har.
cii.
ta.

? bb b
bb
b
& b bbb

J
J J
.. j j j j j

Eu $tiu c{ Dom
nul meu tr{- ie$ - te, &i pe p{Eu $tiu c{ Dom- nul meu tr{- ie$ - te


J
j
J J J J


J J J J
j
j j j

m@nt
El vi - ne
$i pe p{- m@nt

iar.

j
? b b b J J J J J J J
bb

j .
J J J

j n j j J J

j
J J

El via- <{n veci


El via - <{n veci


J J


J J

215

j U . r .
j j
j
j
j

b
b

.
.
. .
& b b b J J . .
J J J J
J

@mi d{-ru - ie$ - te, Cu m@- na Lui


? b b b J J
bb J

re- var - s{ har.

j U .. r .
J J J J J J R .

..

Cu m@- na Lui

157. HRISTOS A NVIAT !


(Cor b{rb{tesc)

Trad. Valentin Popovici

b
& b 44

.. j
J

. j
J


.. J

F. Schubert

$i mor- m@nt Hris - tos a @n - vi - at!


1. Din lan - <ul mor - <ii
su- fle- tun - tris - tat,
2. Ma - ri - a vi - nen zori de zi Cu
3. Prin moar - tea Lui @n gre - ul chin, Hris - tos a @n - vi - at!

? b b 44
&

bb

. j
J

.. j
J

.. j
J

. j
J

.. Jj

.. J

Cu
moar - tea Lui moar - tea c{l- c@nd, Hris - tos a @n- vi - at! Tr{Mor - m@n - tui gol; ce poa - te fi? Hris - tos a @n- vi - at! &i
&in
via - <a Lui a - cum tr{ - im: Hris - tos a @n- vi - at! Ce

.. j
j
j

.
.
? bb
J

.J
J

..
b ..
b

&

J
J
ie$ - te El, Cel
ia - t{ co - rul
har m{ - re< ne-a

r{s- tig - nit, Ce moar- tean veci a


bi - ru - it.
@n - ge- resc: Pe
I - sus to<i l prea - m{ - resc.
d{ - ru - it! Cre - din - <an El ne-a m@n - tu - it.

? b b .. ..
J
J
j
.. .
b

b
.
&

Sl{ - vi - <i-L

? bb .

nen - ce - tat:

Hris - tos

@n - vi - at!

..
J

..

216

158. AUZI SUNND

## 4
& 4

..

A - uzi su - n@nd @n tot


lo - cul
ves - tea cea

? # # 44 ..

&

##

..

j .. r

t{,

de

? ## .
.

j j


J J

cari azi

mi - nu - na

..


J J J

ne bu- cu - r{m,

de cari azi

de cari

ne bu- cu-r{m

j j j

jj

#
& #

Iona$ Pop

vi - at Cris - tos din mor<i.


ne bu- cu - r{m . C{ an

? ## J J

J J . R J J
J
azi

de cari azi

? ##

ne bu- cu-r{m

J .

Solo Tenor


J J J J

Azi bu - cu - ro$i

#
& #

tre- sal- t{

j j .. r j

Azi bu - cu- ro$i

? ##
? ##

J J
J
J

d{

glas ma- ies - tos

#
j j r j
& # ..
&i-L la - u- d{

.
? # # J J . R J

to<i

&i-L la- u -

j j .. r j
tre- sal - t{ to<i

.
J J . R J

J J J J

..
J J R J

J J J
J


J J

Pe Cel ce moar

j j .. r j
glas ma- ies- tos

.
J J . R J

tea

j j .. r j j
Pe Cel ce moar- tea

.
J J . R J J

217


? ## J J

bi- ru - it,

J J J . R
&i loc @n cer

j j j j
a bi ru it
J J J J

##
&
? ##

Sopran - Alt
# # . Solo
r
j
& . # # j ..

Azi bu - cu - ro$i

## .
& .

J
J J J

ne-a pre-g{ - tit.

j j j j
&i loc @n cer

J J J J
j. r
j

j
.

j j j j

ne-a pre- g{- tit.
J J J J
j j
j j

tre- sal - t{ to<i

&i-L la- u -

j j . r j
j j .. r j
.
Azi bu - cu- ro$i
tre sal .. - t{ to<i

? # # ..
J J . R J
J J R J
j j j r
##

j j j r

J J

.
.
&
.
# # .
d{
glas ma- ies - tos
Pe Cel ce moar
tea
## j j r j
j
j
r
j
j j . r j
.. j
&
. .
.
&i-L la - u- d{
glas ma- ies- tos
Pe Cel ce moar - tea
.
.

.
.

? # # J J R J
.
J J R J
J J . R J J
j
j
jj . r
# # . r
j

J
& J .
J.

..
J
bi- ru - it,
&i loc @n cer
ne-a pre- g{- tit.
#
j
j
& # jj. . r j j j .. r j j j J J . R J ..
J
a bi- ru- it
&i loc @n cer ne-a pre- g{- tit, ne-a pre- g{- tit.
..
.. j j j . r j
? ## J J R J J J R J J
J ..
J J

vioi
Uj Uj U
j
j
# # 3 . j r . j j . r
j
j
r
j
.
& 4 . .. . . .. .. .. .. .. ..
1.

2.

j r
. . .
. .
? # # 43 .. J . R .. . . . .. . J J J
J J R
J R . J J J
uu
R{s- p@n - de$- te nen- ce- tat, c{ci Cris- tos a @n-vi - at

tos a @n- vi- at!

..
.

218

159. EL A NVIAT !
G. F. Hndel
j
j ..

J
J

& 44 ..

El an- vi - at,

El an - vi - at, Ce mi - nu - nat!

..

? 44
J

. j
& #
a c{l- cat,

..

#

J

. j

#
. J

pe moar- te

a c{l- cat!? # # #
j

& . J
El an - vi - at, Ce mi - nu - nat!

? ..

&

vi - a - <{

Pe moar- te


. j
#
Vi - a - <{

.
.
#
azi ne-a dat:

El an - vi - at,

..

#
# #

azi ne-a dat,

j

J

El an - vi - at, Ce mi - nu - nat!

.. j
#
?
J


j
j

.
.
j

&
J ..
J
J
J J J
#

Ce mi - nu - nat:

j
? J

vi- a

<{

azi ne-a

j . j ..
J
J

dat.

Jj
..

n ce-ruri

219

n ce - ruri

loc ne-a pre - g{ - tit,

j j j j
& j j j
J J J J J

J J J J
loc ne-a pre - g{ - tit,

Cu - nuni pe cap El ne-am - ple-

Cu - nuni pe cap El ne-am - ple - tit; El ne-am

j j j j
j

& # .
J
tit,

j
J

cu - nuni

pe

j
J

ple - tit.
j
j
j
& .

tit

nuni

cu - nuni,

J J J J

ce - ruri

ce - ruri loc ne-a pre - g{-

j j j j j j j

cu -


j .
J J J J J J J

cap. n

pe cap.
cu - nuni pe cap El

j
J

b j j j j
J J

ne-am - ple -

n ce - ruri loc ne-a pre - g{ - tit,


loc ne-a pre - g{ - tit,

j j j j j
&

Cu- nuni pe
j j
j

J J J J

J J J

n ce- ruri loc ne-a pre - g{ tit,

El

ne-am

j .
J J J

? . J
J

Cu - nuni pe
cap El ne-am

j j

&

cap

El
-

ple - tit,

j
J

ne-am - ple - tit,


ple
tit, cu- nuni pe cap

El
j
j
j j j

. J

J J

tit,

Cu- nuni pe

? J
n

n
j
J J J J

j
J

j
J

ce - ruri

j. j j j .
J

loc ne-a pre - g{ - tit,

ce - ruri loc ne-a pre - g{ - tit,

cu- nuni

b
J
pe

220

ne-a,

El ne-am - ple - tit.

.
&
.

cap

ww

J
J

El ne-am - ple - tit.


Cu-nuni pe cap El ne-am - ple - tit.

A- le - lu - ia, A-le - lu -

j b j j

?
cap

&
ia,

.
.

j
j

. n w
w

El ne-am - ple - tit.

j
j
j j . r
j r
j

. # . # . . .
J
J J R
J J R
J
J
J
A- le - lu - ia,
A- le- lu - ia,

A- le - lu - ia,
A- le- lu - ia

A- le - lu -

A- le - lu -

A- le - lu- ia,

A- le - lu- ia,

j . r
j j j j j j j j . r
j

?
J J J J . R J J . R

ia,

ia

,
j

& . J J
A - le - lu - ia, A - le - lu - ia,

A- le - lu - ia,

j
,
w
w

J
A - le -

lu

A - le - lu - ia

&
ia,

..

A - le

? b

j . j . f w w
J . w w

w
w

lu - ia, A - le - lu - ia.

ia!

. j

A - le - lu -

ia,

A - le - lu

.
.

ww ww

ww

221

160. CRISTOS A NVIAT !

### 4 j
&
4 J .

(Cor b{rb{tesc)

Rr

Rr Jj.

1. Cris - tos a
2. Gol
es - te

j ..

@n - vi - at,
mor - m@n - tul:

Rr

j
r j
? # # # 44 J. R J.
# # # . j . r
.
&
J. R

j r
r ..

su - n{n tot
lo - cul;
I - sus an - vi - at!

j . r j .
# . .

.. j .. r
J R
r
r Jj. Rr Jj. R

Voi, cu to<i, s{-I c@n- ta<i, cei r{s- cum- p{- ra<i. Moar- tea e @n- vin- s{
A @n- vins pe cel r{u, de iad ne-a sc{- pat. l sl{- vim cu to - <ii,

? # # # .. ..
J R
J R
# # # j r j . r
.. .
&

..
J
..
J

prin pu - te - rea Sa,


azi tr{- ie$ - ten veci;

? # # # ..
J R
Refren
# # # . ..
. J R
&

j r
? # # # .. J . R ..
J R
# # # j . r j . r j .
&
. . . R
sla- v{

? # # # j. r
J R
# # # ..
&
J R

r
Jj. Rr Jj. R
..

J R

Ast - fel vom @n- vin - ge cu


Toa - te vom @n- vin - ge cu

j .. r
..
J R

An- vi- at, an - vi- at

..
R J R
..
R J R

I - sus.
I - sus.

.. .. ..
J R
J R J R
.. ..
.. .. r
J R J R
J R J

Dom - nul nost din mor<i!

.. ..
J R J R
.. ..
J R J R

S{ ne bu - cu - r{m,

J .

.. r
R J R
.. ..
JRJ R

Lui azi s{-I c@n- t{m, c{ci El pen- tru noi moar - tea a su- fe-rit!

Jj. r .. ..
R J R
J
..
..
J R

A - le - lu - ia! Lau - d{!

? # # # .. ..
J R J

El

..

. ..
R J . R J R

..
J
a

bi - ru -

j
J

..
J R

..

..

it!

..

222

161. A NVIAT !

Preludiu (Poate fi repetat la fiecare strof{)

& b 44
A

@n - vi

? b 44

..

at!

@n - vi

.
.

& b # . ww

@n - vi - at!

@n - vi - at

? b . ww

Allegretto

& b 43

j j j

..

- sus

ia - r{$i via - <a, eo


1. Tre - sal - t{
2. n - spre E - maus, spre sea - r{, doi
3. R{ - m@i cu noi, o Doam - ne, @n

? b 43
&b

..
J

at!

Cris - tos

..

# ..

Cris

43

tos!

..
.

43

. j j j
.
dul - ce pri - m{ - va- r{,
u - ce - nici ple - ca- r{,
i - ni - ma cu - ra - t{;

.
. J


J J

j j j
j j j
j
.
j

.
.
..

zo - rii di - mi - ne - <ii, sub ce - rul lu - mi - nat; Din z{ - ri - le al n


n
su- flet cu tris - te - <e, c{ci ei au a$ - tep - tat Sa - u - do ves - te
R{ - m@i cu noi de-a - pu- ruri, ne iar - t{ de p{ - cat. S{ fi - e iar @n

.
? b . J J J

. j j ..
. J J
J J J
J

223

j j j . j j j
.
b

& # . # .
bas - tre, un @n- ger se co - boa- r{, Mor - m@n- tu-l str{ - ju - ie$ - te $i
no - u{, iar ei nu cu - te - za - r{ Nici o - chii s{-$i ri - di - ce, mer lu - me o pa - ce nen- ti - na - t{, Ca
fra - <ii to<i s{ fi - e, cu

.
? b . J
j j j

.
b
& .

b
J J b

spu - ne tu - tu - ro - ra
g@nd t{ - cu<i la
va - le
to<i s{ se iu - beas - c{

? b .. J J
.
b
& . J


J J

s{
nu-L mai cau - te-a - co - lo, Co c@nd,
ia - t{, l@n - g{
d@n - $ii, C{
$i-al
nos - tru A - le - lu - ia n

& b 44


J J

Final

b ..

da - t{ cu-a - u - ro - ra,
un str{ - in pe
ca - le,
veci s{ pros - l{ - veas - c{

.
? b .

b ..

..
J J J
n
J J J


J J

Cris - tos
Cris - tos
Pe
Cel

a
S-a
ce-a

? b 44

@n - vi - at!


b
&
tos

.
.

@n - vi - at!

#
?b

..

le

..

lu

44

..

44

@n - vi - at! Cris -

@n - vi - at

@n - vi - at.
a - r{ - tat.
@n - vi - at.

A
A

..
-

ia!

..

224

162. ALELUIA ! EL TR}IE&TE !


Jean Staneschi

E. S. Lorenz

Jj Jj j j j
J J J

Allegretto maestoso

b
& b 44 .

A - le - lu- ia! El tr{ - ie$


te!
El tr{ - ie$ - te, A - le - lu - ia!

? b b 44 .
b
& b

Jj Jj j j j
J J J

ie$
te!
ie$ - te, A - le - lu - ia!

lu
lu - ia! An - vi - at

? b b ..
J R J J
b
& b .. j
imn
te -

? bb
&b

ia!
Hris - tos din

j r
# J . . R

mor<i!

A - le A - le -

mor<i!

Azi r{ - su - n{
A zdro - bit pu -

.. #

Tot corul

de sla - v{, C{ci Hris - tos a


rea mor - <ii, &i vi - a - <{

b ..
J

.
? bb .

.
J . R
Duet
U
F
U

r{m

j j j j j
J J J J J

An - vi - at Hris - tos din

j. .
? bb J R J J
b
& b w . n
J R J J

A - le - lu- ia! El tr{ El tr{ -

Jj. . Rr J J

Jj Jj j j j
J J J

cu to - <ii,

@n - vi - at!
El ne-a dat.

c{ci Hris - tos

Azi ne bu- cu -

. nb
.

bi - ru - it.

.
. nb

225

O,

ce ves- te f{ - r{

sea - m{n,

& b . j j j j j

El e
viu!
El

? b

viu!

El

viu!

M@n- tu - i - tor!

El

? b J J
J J
j
& b

viu

noa$ - tem: Dum - ne - zeu

Moar - tea, ia- dul sunt @n -

Jj j Jj
J

j
Jj Jj J j
J
j
Jj Jj J j
J
a - bia a- cum cu j
Jj Jj J j
J

n b
. n n n b

mult ne-a
iu bit!
Dum- ne- zeu mult ne-a iu- bit!

n n n b
n nb
J J J J
j j j j j
.


J J J J J

A - le - lu- ia! El tr{ - ie$


te!
El tr{ - ie$ - te, A - le - lu - ia!

? bb .

rar
Unison
j j j j
b
b
b

b
.
J J J J

b b
?b
bbb
J J J J
j j j j
bbb
j

.
b

& b

J J J n .
J J
vin - se,
C{ci I - sus le-a bi - ru - it.
&i
j
j
j
.
? b b b J J J Jj n j .
bb
J
j
n
b
& b b b b n J n J n n n
n

l@n - g{ El Sunt @n

$i

mo$- te - ni tor. (ni- tor).


sunt @n veci mo$ - te - ni - tor.

? b b b n
bb
Allegretto
fj
j
b
& b . J J

L@n - g{ El, @n ce- rul

& b .
J J J J

veci

j
j

dul - ce,
j

. j j j j J J

tor!

meu

Viu eal meu M@n - tu - i -

Jj Jj j j j Jj. . Rr J J
J J J

A - le - lu- ia! El tr{ El tr{ -

j j j j j
J J J J J

226

b
& b

ie$
te!
ie$ - te, A - le - lu - ia!

j. .
? bb J R J J

Hrist en veci

b
& b .
J R J J

lu
ia!
lu - ia! Hrist en veci bi - ru - i- tor!

.
? b b J . R J J
j j
b

& b n

a @n- vins!

? b b
J J J J
UU
j
j

b
& b J J

le- lu - ia!

j
? bb

es - te Domn!

A - min!

A - min!

. j j
J . R J J

es - te Domn!

A- le- lu- ia!

U
U U

J

J . R

#

j j

.
J R

A- le- lu- ia! Mie- lul a @n- vins!

? b b
J J J
b j
b
&

Azi Hris- tos

bi - ru - i - tor! A - le A - le -

Azi Hris- tos

j j
n

A - le - lu - ia! Mie- lul

j .. r

j j

.
J R
A- le- lu- ia!

. j j
J . R J J

A - min!

..

min!

.
.

227

163. TR}IE&TE DOMNUL MEU

j
b

.
4
b
& b b 4 . J n n
Valentin Popovici

(Cor b{rb{tesc)

b ..

1. Tr{ - ie$ - te Dom- nul meu iu - bit,


2. Tr{ - ie$ - te Dom- nul meu iu - bit,

j
? b b b 44 ..
b
J
j

b
.
n
b

.
.
& b b .
J n

..

M{ - re< cu- v@nt, su- blim, du A - di - e v@n - tul r{ - co -

.. j
J
.. b .. j

ios, Mor - m@n - tul gol l-a p{ - r{ - sit,


ros, Ne spu - ne co- drul @n - flo - rit

.. j
J
Refren

b
b

.
b

J
& b .
J J
? bb b .
b .

tos.
tos.

? bb b
b
b
& b bb

.. j n
J

n
veci e viu I- sus CrisC{n veci e viu I- sus Cris-

.
.

..

J J J
J

j j
J
J

Nu-L c{ - u - ta<i
prin- tre cei mor<i,
Nu-L c{ - u - ta<i
prin- tre cei mor<i,

..

j j jn j
J J J n J
J J J

j
J
j
JJ

J
J
J

El an- vi - at
cu-a - de- v{- rat.
I- sus e Domn
El an- vi- at
cu-a - de- v{-rat.
I- sus e Domn

? bb b
b
b
& b bb

j

J
j j j b j
J
J J J J
J J

j j
J
J
..

al lu- miin - tregi,


El e St{ - p@n e- tern $i Re - ge pes - te regi.
al lu- miin-tregi

? bb b
b

j
j

J ..
J

228

164. DOMNUL MEU A NVIAT !

j . r
j r
j
r
4

.. .
& 4 J . R
An- vi - at,

an- vi - at,

Dom- nul meu

..
j r
? 44 J . R J R J ..
j j .
Solo Tenor
j
.

? 98 .

Pes - te

z{ri

&

an - vi - at!

..

98
j
. j . j

r{- su - n{ sla - v{, azi Cris - tos

a @n - vi -

j
j .
j
.

j
j

. .
.
.


?

at!

C@n- t{ he - ru- vimi $i

98

..

@n- geri Ce- lui ce

Tot corul

Jj

U - ni-

Jj

.
.

a tri - um - fat.

j j .
j

.
&
. .. Jj .. J ..
ver - sui plin

?
J

.
& . J
le
Lui sf@nt
. j

?
J

de frea - m{t, Mie- lul sf@nt

. .
. J

a bi - ru - it!

.. ..
J J

j .
j
j

# . . J .. # ..
$i

ma - re

fi - en veci

.. ..
J
J

de veci

Jj
Nu- me-

Solo Sopran

j
.

sl{ - vit.

S{ r{ -

. .
.
J

..

j
j . j n j .
j
j

.
b

. .
&

su

- ne pes -

te

vea - curi imn de sla - v{ lui

I - sus,

Mii de

229

j j
j

. .
.
.
&
j .

gla

suri tri - um - fa - le

s{ se ur - ce tot mai

.
.
sus.

j
j . j j .
j

.
b

.
. .
&
#
.
J

m{- ri - rii Sa - le so pur - t{m

.
? b
J
J
& . j
tim

@n

j .
.

. .
J
J
j
j

.. .. J ..

toa - t{

lu - mea c{

. j b .

.
?
J
J J
Solo Alt

3
b

& 4

J J .

de

&b
cii

p{ - ca - tul

greu sun - tem

. J

& b . J J .
?b

an- vi - at.

j .

.
& . J .
ce

sun - tem

a @n - vi - at;

.
.
? . J .
J

J
..

S{ ves-

..

Jj

..

b 43

ier - ta<i,

..

.
.

b 43

sal - va<i

$i

C{ci Prin - <ul

p{ -

. . J .

moar - tea a bi -

mor<i

Sa

$in lat,

I - sus a @n - vi - at.

. ..
J
. J

R

Noi azi prin jert - fa

& b . J J .
R

@n lung

Jj
Glo- ri Jj
Jj

ru -

it, &i plin de glo -

ri -

e din

j
n 98 j . .. .. j
J
J
J
Deci c@n - ta<i

m{- ri - re, sla - v{ Ce- lui

.
Jj . J J . .
9
n 8
.. j .. ..
j
J J #
Glo- ri - os
$in str{ - lu - ci - re, El
j
. J .. ..
J
J

Jj
e

230

& .. # ..

j
Jj . j b .. .
ve$ - nic m - p{ - rat. El zdro - bi - ta bol - dul mor - <ii,
j
. . .
j
.

b
.
?
. . J
J
J J . .
. j j ..

&
Jj . j j .. ..
#
El
a bi - ru - it!
Ce- rui c@n - t{ o - sa - na - le
. .. j . j b j . .
?
J
J J
J
J J .
.. .. 2 .. j. r b j. r

& J 2 J R
J R
ve$- nic prea- m{

at!

Ce

&

at,

&
Cel

Jj. Rr

rit! An- vi - at, an - vi - at,

. .
.

?
J . . 22 .
.. j
&

.
. #
J

mi - nu- nat, ce

mi - nu- nat, El

.. b .. b
J
J

j r
J . R

an - vi - at,

Jj. Rr

ce

b
? b

j r
J . R ww
a
j
r
J . R ww

Cris - tos

ia- dul

Jj
j

$i

Jj. Rr

Dom-nul meu an - vi-

Jj. Rr

Jj. Rr

.. j
J

an - vi

Dom- nul meu an - vi - at!

an - vi - at!

Jj

at!

An- vi-

Sl{ - vi - <i-L to<i pe

.. b
J

@n

w
w

w
w

b ww

ww
-

vi

ww

at!

w
w

231

165. DIN MORMNTU NTUNECAT


T. Dorz

# 3
& 4 j . r
J R
Maestoso

1.
2.
3.
4.
5.

Din mor n - ge Iar noi


P{ - s{ S{ c@n -

j .
? # 43 .
J
#
& 44 ..

Jj .

j
J
3

r
R

j. . r
? # 44
J R
# j . r 3
& J . R 4

j j. .
J
J
.
Jj . Rr . J . R

j
. .
J

r
R

Lu- mea iar s-a lu - mi Ce vi - a - <{ a a Ca - re


din p{ - cat m-a
Pa$ - te - le s{r - b{ - to Via - <{
ve$ - ni - c{ ne-a

j . r
43 J . R
..
J.
R

j
J 44
..
J.
R
3

an- vi - at, (a @n - vi - at)


lui I - sus, (lui
I - sus)
lui Hris- tos, (lui Hris - tos)
@n - flo- resc, (@n - flo - resc)
an- vi - at, (a @n - vi - at)

nat, (lu - mi - nat) An- vi - at, (a @n- vi - at)


a - dus) Lui I - sus, (lui
I - sus)
dus. (a
scos. (El ne-a scos) Lui Hris- tos, (lui Hris- tos)
resc. (s{r- b{ - to - resc) n - flo- resc, (@n - flo - resc)
dat! (El ne-a dat) An- vi - at, (a @n- vi - at)

j .
r
44 J
J J
j. . r 43
J R

j . r j .
.
J
J
J J
3

r
R
r
j . R
J .

j . r
j . r
J J
J
J
JJ
j . r ..
44 ..

.
J
R J R J . R

an- vi - at, (a @n - vi - at) Lu - mea


I - sus) Ce vi lui I - sus, (lui
lui Hris - tos, (lui Hris - tos) Ca - re
@n - flo - resc, (@n - flo - resc) Pa$ - te an- vi - at, (a @n - vi - at) Via - <{

?#

r j 44
R
J

m@n - tun - tu - ne - cat, Azi Hris - tos a @n - vi I rii din ce - ruri sus, C@n - t{ Dom- nu - lui
lu - me jos, D{m m{ - ri - re lui Hris to<i @n
ci - ri - pesc, Toa - te
ri - le
flo - ri- len - flo t{m cu-a - de - v{ - rat, Azi Hris - tos a @n - vi -

at; (an - vi - at) An - vi - at, (a @n - vi - at)


sus; (lui I - sus) Lui I - sus, (lui
I - sus)
tos; (lui Hris - tos) Lui Hris - tos, (lui Hris - tos)
resc; (@n - flo - resc) n - flo- resc, (@n - flo - resc)
at; (an - vi - at) An - vi - at, (a @n - vi - at)

j . r
? # J . R
# j . r
& . R
J

N. Moldoveanu

r
R

j . r
J J
J

j. . r .
J R J . R

iar s-a lu - mi - nat.


a - <{ a a - dus.
din p{- cat m-a scos.
le s{r - b{ - to - resc.
ve$ - ni - c{ ne-a dat!

(lu - mi (a a (El ne-a


(le ves (El ne-a

nat)
dus)
scos)
tesc)
dat)

j . r . j . r
43 J . R .

232

166. M}RIRE >IE, CEL CE-AI NVIAT


Valentin Popovici
Andante
S: 1 - 2

F
4
b
& 4

(Cor femeiesc)

j
J

..

M{ - ri - re

& b 44

>i

dup^ Friedrich Hndel

Cel

ce-ai

ww

@n - vi - at,


& b
Nu - me -

&b

fi - e

& b
&b

&b

re

>i

&b

t{

# ww

viu s-a lu - mi - nat,

ri -

moar- tea a

& b
Nu - me -

mi - nu - na - t{

&b
j

.
&
. J
M{ - ri -

l{ - u - dat.

#
w
n
n j j . j w
w
J J

#
& b . #
M@ - na->i

ve$- nic

Noap - tean - tu - ne - ca

. j w

le s{->i

Cel

ce-ai

le s{->i

fi - e

di - cat.

ww

@n - vi - at,

. j ww
ve$ - nic
ve$ - nic

l{u - dat.
l{ - u - dat.

233
S - A Cor mixt

& b

j
..
J

M{ - ri - re

? b
T-B

>i

.. j
J

? b

M@ - na->i

b
&

j
..
J

M{ - ri - re

>i

.. j
J

& b
le s{->i

? b

Cel
Cel

fi - e

moar- tea a
moar-tea

ri - di - cat.
ri- di - cat.

w
w

# ww

# ww

j
j n . j ww
J J

ww

viu s-a lu - mi - nat,

Nu - me -

t{

mi - nu - na - t{

? b

? b

n
.

& b #

l{ - u - dat.
l{ - u - dat.

w
w

. j ww

ve$ - nic
ve$ - nic

tu - ne - ca -

fi - e

& b
? b p

ww

ce-ai
@n - vi - at,
ce-ai @n - vi - at,

le s{->i

Noap - tean -

Cel
Cel

& b
Nu - me -

ce-ai
@n - vi - at,
ce-ai @n - vi - at,

ve$ - nic
ve$ - nic

ww

w
w

U
j
ww

l{ u - dat.
l{ - u - dat.

ww

234

167. ISUS E VIU !

b
& b b b b 44 j. r
J R

j . r
.

An- vi- at!

j. r
J R

&

bbbb

b j j j j
J J J J

j j . r
.

An- vi- at!

An- vi- at!

? b b b 44
bb

J. S. Bach

An- vi- at!

..
J R

F
j
j
j

j
J

viu!

m@nt a @n - vi - at! I - sus e viu, I - sus e


m@nt El S-a scu - lat!

..
ww
? bb b J J J R w
bb
b b b .. p
b
& b

El din mor
Din mor -

...
J

rit...

viu, I - sus e viu!


I - sus e viu!

.
.

cin - ste, M@n - tu - i - tor ce - resc, O 1. >i-a - du - cem lau - d{,


ri - di - cat po - va - ra bles - te - mu- lui cum - plit, Mu2. Ai

? b b b ..
bb
b
& b b b b

sa - na, sla - v{
rind pe lem - nul

? bb b
bb
b
& b bbb>i
cru

..

.
.

e, Fiu sf@nt dum - ne - ze - iesc. Un


cii, de iad ne-ai iz - b{ - vit. Cu

..

..

imn de sla- v{->i @ - n{l- <{m, c{ ne-ai r{s - cum - p{ - rat, Prin
Dum - ne - zeu ne-ai @m - p{ - cat, f{ - c@n - du-I vo - ia
Sa, &i

? bb b
bb

..

235

b
& b b b b

..
. J R

moar- te, moar - te-ai bi - ru - it $i-a - poi ai @n - vi - at! A - leta!


drept la via - <{ am pri - mit prin @n - vi - e - rea

? b b b
bb
b
& b b b b J .. R
lu - ia! A - le - lu - ia!
.
? bb b .
bb
J R

..
J R
A - le - lu - ia!
.
J . R

. j .. ..
J R
.. .
... www
. .

J
A - le - lu - ia!
...
... www
. .

J w
.

168. ALELUIA

G. F. Hndel

(din 'Oratoriul Mesia")

(q ) j j
4
& 4 . ..

. j j

f
? 44
=84

(col 8va, ad lib.)

A - le- lu- ia,

& .
f

& .
T

&

j j j

j j
j

R R J J R R J J J

A - le - lu- ia,

A- le - lu - ia,

A- le- lu - ia,

A-

j
j
j j j r r j r r j j

A - le- lu- ia,

A - le - lu- ia,

A- le - lu - ia,

A- le- lu - ia,

A-

A - le- lu- ia,

A - le - lu- ia,

A- le - lu - ia,

A- le- lu - ia,

A-

A- le - lu - ia,

A- le- lu - ia,

A-

j J

f .
f

? .
B

j j
j

J J J

J J J

A - le- lu- ia,

& ...
f
?

.
.

J J J R R J J R R J J J
J J J R R J j R R J j J

A - le - lu- ia,

j ...

j
j

236

& J
le

J
-

lu- ia!

& j
le

j
-

j J J

A - le - lu - ia,

j j j

lu- ia!

J
J J

A- le- lu - ia,

A- le- lu - ia,

A - le - lu - ia!

A - le

# j

A- le- lu - ia,

A - le

? J J R R J J J
lu - ia,

A- le- lu - ia,

lu- ia!

& J J R R J J J J
lu - ia,

A- le -

J J J R R
A- le -

J J J R R

A - le - lu - ia,

...

j j j r r

A - le - lu - ia,

A - le- lu- ia,

& j j r r j j j .
lu - ia,

J J
J

j
j

? .

& J J R R J J J

A- le -

A - le - lu - ia,

A - le- lu- ia,

j J J R R

A - le- lu- ia,

j j ..

&
.

lu - ia,

A - le- lu- ia,

lu- ia!

? J
le

lu- ia!

& J
le

A - le - lu - ia!

Lui

Lui

lu- ia!

j
j

Lui

Lui

A- le -

Dum- ne -

Dum- ne -

Dum- ne -

Dum- ne -

&

237

R R J J R R J J R R

& J j J J
zeu c@n - ta

voi m{ - ri - re,

& J j
zeu c@n - ta
? J j
zeu c@n - ta

voi m{ - ri - re,

A- le -

A- le - lu - ia,

A- le- lu - ia,

A- le -

voi m{ - ri - re,

A- le - lu - ia,

A- le- lu - ia,

A- le -

R R J R R J R R
J
J

j j

j j

A- le- lu- ia!

A- le- lu- ia!

Lui

& J J R R J J
A- le- lu- ia!

Lui

? J J R R J J
lu- ia,

A- le- lu - ia,

voi m{ - ri - re,

J J

& j j r r j j

lu- ia,

A- le - lu - ia,

& J J R R J J

lu- ia,

A- le -

R R J J R R J J R R

J J

J
& .

lu- ia,

A- le- lu - ia,

r r j j r r j j r r

& J j J J
zeu c@n - ta

A- le - lu - ia,

A- le- lu- ia!

&

Lui

A- le -

r r
j j . j

Dum-ne - zeu c@n- ta - vom m{ - ri - re,

A- le -

Dum-ne - zeu c@n- ta - vom m{ - ri - re,

A- le -

J j . J

R R
J j . J
R R

Dum-ne - zeu c@n- ta - vom m{ - ri - re,

? j

R R

A- le -

j
. j
. j
J

238

& J J R R J J R R J J R R J J
lu- ia,

A- le- lu- ia,

A- le - lu- ia,

A- le- lu- ia!

Lui

j
j
j
j
& j r r j r r j r r j
lu- ia,

A- le- lu- ia,

A- le - lu- ia,

A- le- lu- ia!

lu- ia,

A- le- lu- ia,

A- le - lu- ia,

A- le- lu- ia,

Dum - ne

F
R R J j R R
A- le- lu- ia,

? J j J j J j J j
R R
R R
R R
A- le- lu- ia,

A- le - lu- ia,

j
j

&
?
J
J j .
&

zeu c@n - ta

J
-

vom m{

&

A- le- lu- ia!

A- le-

jJ

& J J R R J J R R J J R R J J

lu- ia,

ri

R R

re,

A- le -

F
r r j r r j j j r r j j

A- le - lu - ia, A- le - lu - ia, A- le- lu - ia,

j j
& R R J j
lu - ia,

A- le- lu - ia,

le

J R R J J

lu

ia, A- le- lu - ia!

R R J j
A- le- lu - ia!

&

239

& J j R R J R R J J
lu - ia,

ia,

& r r j j

A- le- lu - ia,

A - le - lu -

ia,

A- le- lu - ia, A- le - lu

Lui

Dum

f
?

Dum

&

&
le -

lu

#
lu

&
ri

?
ri

A- le - lu - ia,

ne

zeu c@n - ta

J j .

vom m{ -

ne

zeu c@n - ta

vom m{ -

& J R R J J
le -

r r # j j

A-

Lui

A- le - lu - ia,

J j .

&

R R j j J

ia, A- le- lu - ia,

r r J j

R R J J

A- le- lu - ia,

A- le- lu - ia,

r r j j

r r j j

ia,

A- le - lu - ia,

A- le- lu - ia!

j R R J j

R R J J

R R J j

re, A- le- lu - ia,

A- le- lu - ia,

A- le- lu - ia!

R R J j


R R J J

re,

A- le - lu - ia,

A- le- lu - ia,

& #

240

& r r J J

R R J j

r r J J

A- le- lu - ia,

A- le- lu - ia!

A- le- lu - ia,

&

Lui

Dum

Lui

Dum

R R
J J

ne

zeu c@n - ta

J j .

vom m{

ne

zeu c@n - ta

vom m{

&
le

R R J J

A- le - lu - ia,

A- le- lu - ia,

lu - ia,

ri

re, A- le- lu - ia,

&
-

r r j j
j

&
ri

le

re,

A - le

J
-

lu- ia, A- le - lu- ia,

A- le - lu- ia, A- le- lu- ia!

R R
A- le -


Dom-

lu- ia!

R R

J R R J J

Dom-

A - le- lu- ia!

? J J J
R R

lu - ia!

j j j

&

R
R

J J

A- le- lu- ia,

&
?

&

A- le- lu - ia, A -

j j .

R R J R R


Dom-


Dom-

241

& . w
ni - a lu- miin -

&

s-a i - vit.

ni - a lu- miin - tregi

& .

i -

vit.

M{ - ri- rea Ta- t{ -

. j

poco cresc...

. .
s-a i - vit.

M{ - ri- rea Ta - t{ -

poco cresc...

s-a

M{ - ri- rea Ta- t{ -

. j .

tregi

& . .
.
.

?
.

? . w

& . J

M{ - ri- rea Ta- t{ -

poco cresc...

s-a

ni - a lu - miin - tregi

ni - a lu- miin -

. .

tregi

w
j

poco cresc...

i - vit.

.
.
f

...

. j

lui $i-a lui Cris - tos, $i-a lui Cris - tos.

& . j #

. j n

lui $i-a lui Cris - tos, $i-a lui Cris - tos.

& . j

.
J

lui $i-a lui Cris - tos, $i-a lui Cris - tos.

? .
J

.
J

. J

J J

lui $i-a lui Cris - tos, $i-a lui Cris - tos. El e St{ - p@ - nul lu - mii de-a

& .
.
? .
.

j
#
j

J

.. j n
.

...

.
.

j
J

242

&

&

&

El

St{

El

&

p@

ruri!

J j J

pu - ruri!

El e St{ -

# ..

El

e St{ -

j J J

j j

j j j
j

lu - mii de-a pu

al lu - mii de-a pu

ruri!

p@ - nul

j J J

J j

p@n! El e St{- p@n de-a pu - ruri!

? j J J J
J

de-a

lu - mii de-a pu

J J .

El e St{ - p@n

&

nul

De-a pu- ruri,

&
&

J j

J
J
J

pu - ruri!

&

J .

ruri, de-a pu- ruri,

J j J j J
J

De-a pu- ruri, de-a pu- ruri,

de-a

243

&

St{ -

p@ - nul

& j j j
de-a pu-ruri,

&

J j

de-a

pu - ruri,

J J j J

? J J J J j
J

&

de-a pu- ruri, de-a

ruri

de-a

pu- ruri m- p{-

# j
J J J J
pu - ruri, de-a pu- ruri, de-a pu- ruri,

J #

# ..

rat

rat

& J J J J

J J J
J RR J RR
J

de-a

pu- ruri!

A- le- lu- ia,

A- le - lu- ia!

de-a pu- ruri,

de-a

pu- ruri!

A- le- lu- ia,

A- le - lu- ia!

j j
J


al lu- miin -

de-a pu- ruri,

? J J J J

? .


al lu- miin -

&w

& .

m- p{-

de-a pu-ruri! De-a pu- ruri,

&w

J
J J J

? J

lu - mii de-a pu

El e St{ - p@ - nul

pu- ruri,

J J J
J RR J RR
J
j

244

& w

tregi!

m- p{ -

& w
tregi!

& J J J J
De-a pu- ruri,

de-a

? J J J J
De-a pu- ruri,

de-a

J J J
J RR J RR
J
pu- ruri!

A- le- lu- ia,

A- le - lu- ia!

J J J
J R R J R R
J

pu- ruri!

A- le- lu- ia,

A- le - lu- ia!

& .

j j j j

? .

& w

rat


al lu- miin-

j
j
j
j
& j j j j r r j r r j
De-a pu- ruri,

de-a

pu- ruri!

A- le- lu- ia,

A- le - lu- ia!

De-a pu- ruri,

de-a

pu- ruri!

A- le- lu- ia,

A- le lu- ia!

De-a pu- ruri,

de-a

pu- ruri!

A- le- lu- ia,

A- le - lu- ia!

J
J
&
J
J
? J j
J
J
& .
.
?

J J J
J R R J R R
J
J j J j J j
R R
R R

j j j j

J
J

245

& w

tregi,

m- p{-

& j j # j j j # j r r j j r r j # j
De-a pu- ruri,

de-a pu- ruri!

A- le- lu- ia,

A- le - lu - ia!

j
j j
j r r j r r
j
& J J J J
De-a pu- ruri,

de-a pu- ruri!

? # J J J
J
De-a pu- ruri,

A- le- lu- ia,

A- le - lu - ia!

J # J J
J R R J R R
J

de-a pu- ruri!

A- le- lu- ia,

# j j

? # J J

#
J

rat

j
j
j
& j # j j # j r r j r r
de-a

& J J J J
De-a pu- ruri,

de-a

? # J J J
J
De-a pu- ruri,

.
& .

de-a

pu- ruri!

A- le- lu- ia,

A- le- lu- ia,

A- le- lu- ia,

#
J

A- le - lu - ia!

j # j # j j

? . # J J

A- le - lu - ia!

J # J

J R R J R R
pu- ruri!

al lu- miin-

A- le - lu - ia!

J J
J R R J R R
pu- ruri!

De-a pu- ruri,

A- le - lu - ia!

. j
& . #

&

246

&

tregi,

al lu

&

m - p{ - rat

&

m - p{ - rat

al lu - miin

&

&

}j
J

tregi!

p@n!

tregi!

El

El

El

e St{ - p@n,

j
& j J j j
? }

p@ - nul

lu - mii de-a pu

ruri!

St{

St{ - p@ - nul

j .

El e St{- p@n

j J J .

@n veci!

& #
?

j j

El e St{ - p@n

El e St{- p@n @n veci,

j j
j # j j
j
j

n .

&

e St{ -

tregi!

El

al lu - miin

J J J

tregi!

m - p{ - rat

al lu - miin

- miin

j
@n

@n

j J J

El e St{-

247

&

j j .

lu - mii de-a pu

ruri!

j j
&

veci

&
veci

?
p@n

$i de-a pu

j
j

ruri

de-a

De-a pu- ruri,

de-a

j j j j

m- p{ - rat!

m- p{ - rat

@n

pu- ruri m- p{ - rat!

veci $i de-a

j
& j j

A- le- lu- ia,

j
j

.
w

A- le - lu- ia!

.
.
.
w

El e

A- le - lu- ia!

al lu- miin - tregi!


& J
? j
w

A- le- lu- ia,

j
j
j

R R J R R J
J

A- le - lu- ia!

j
j

St{ -

El

El e

A- le- lu- ia,

de-a

J j

.
.

r r j j r r j j

al lu- miin - tregi!

? J j J

De-a pu- ruri,

Al lu- miin - tregi!

J J j J

R R J J R R J J j

pu- ruri!

pu- ruri

De-a pu- ruri,

J J

J
J
&

& .

ruri

&

?

pu- ruri!

J J J J

$i de-a pu

El e

St{ -

St{ -


J
j

248

&

p@ - nul

&
e

&

St{ - p@ - nul

lu - mii de-a

J J

lu - mii de-a

&

&

&

al lu - miin - tregi,

rat

m- p{

al lu - miin - tregi,

rat

al lu - miin - tregi!

rat

rat

rat

m- p{ -

m- p{ -

ruri


m- p{

ruri

m p{ -


m- p{

ruri

m- p{ -


m- p{

al lu - miin - tregi!

pu - ruri; de-a pu

j j

rat

ruri

pu - ruri, de-a pu

j j

&

j j

rat

lu - mii de-a pu

j j

p@ - nul

lu - mii de-a pu - ruri! De-a pu

p@ - nul

j j

al lu- miin -

j .
al lu- miin -

J .
al lu- miin -

rat

al lu- miin -

&
?
w

249

tregi!

El

&

va dom - ni

@n

El

va dom - ni

j j

@n

El

va dom - ni

@n

? j
J J
tregi!


ruri

veci $i de-a pu - ruri!

tregi!

veci $i de-a pu -

tregi!

&

&

veci $i de-a pu - ruri!

j j

@n veci $i de-a

pu- ruri! De-a pu - ruri,

.
& ..
.
? .

J

j

&

m - p{

rat

al

lu - miin - tregi!

j
j
j
& j j j j j j

De-a

El va dom - ni

De-a

de-a

J
j

.
..

R R J J R R
A- le- lu- ia,

A- le -

j j r r j j r r

pu- ruri,

de-a pu- ruri,

de-a pu- ruri,

de-a

pu- ruri! A- le- lu- ia,

A- le -

pu- ruri,

de-a pu- ruri,

de-a pu- ruri,

de-a

pu- ruri! A- le- lu- ia,

A- le -


& J J J
? J j
J
pu- ruri,

J J
J J
J J
J j J j
J
J

de-a pu- ruri,

&
J
? j

de-a pu- ruri,


J
j
w

de-a


J
j

J J
J R R J R R
J j J j
R R
R R

pu- ruri! A- le- lu- ia,


J
j
w

A- le -


J
j

250

& J J R R J J R R J J . w
Largo

lu - ia,

A- le- lu - ia,

A- le - lu- ia,

A - le - lu - ia!

lu - ia,

A- le- lu - ia,

A- le - lu- ia,

A - le - lu - ia!

lu - ia,

A- le- lu - ia,

A- le - lu- ia,

A - le - lu - ia!

U
j
j
j
r
r
j
j
j
r
r
& . w

J J J . U
w
J
J
J
&
R R
R R
U
w

? J j J j J j . w
R R
R R
lu - ia,

A- le- lu - ia,

&
J
? j
w

A- le - lu- ia,


J
j

A - le - lu - ia!

.
..
...
.

U
w

www

U
w

www
w

169. BENEDIC>IE - P}STREAZ}-NE N HARUL T}U


F

Iovan Miclea

j
f
j
bbb 4
.
b

..
4 .
&
.. n .
. J
J
J
J
Moderato

poco cresc...

P{s- trea- z{- ne @n ha- rul T{u,

F
? b b b 44 ww
b . J

P{s - trea- z{- ne @n ha- rul T{u,

ww
. J n

.. n
J

..

P{s-

n
J n

(Melodia la unison, acomp. de org{)

U
j
j
b
b

.
.
. b b b . . ..
& b b n .
. ..
J
J
trea - z{- ne @n ha - rul T{u,

? b b b ww . n n
b
J

Bu- nul nos - tru Dum - ne - zeu!

w .

U .

.. ..

251

170. CE NUME MINUNAT


Daniel St^uceanu

& b 43

.. j j j

1. Ce nu es El
2. Nu - me Nu - me -

me mi - nu - nat,
te Dom - nul meu,
le Dom - nu - lui,
le Dom - nu - lui,

..
J

? b 43

j j j
& b ..
.
? b .
J

& b

..

e
e

& b

..

ter - nic
mi - na

ri re,
via - <a mea,

? b J J

..

e
El

me mi - nu - nat,
te Cre - a - tor,
le Dom - nu - lui,
va - to - ru - lui,

2.

. ..

A - tot - pu El e lu -


. j
.

S{-I d{m cin - sti - re,


Lui m{ voi @n- chi- na,

Nu - me - le lui
I - sus
I - sus e Dom - nul meu,

sla- v{, m{ @n - trea- g{

..
J J J

..

.. j j j

..

es- te I - sus.
e mi- nu - nat.

St@n - ca cea
ta - re,
e M@n - tu - i - rea,

.. j j j

..
J

n b . .

.

.
.
.

j j
& b

nu
toa
me
Sal

j j j

es - te I - sus,
e mi- nu - nat,

e.
mea.

? b n

ce
a Nu al


j
J

J
..

? b

.
.

P{s - to - rul,
Iu - bi - rea,

1.

1. Ce nu - me mi - nu - nat
2. Nu- me - le Dom - nu - lui

El
El

Text $i muzic^: A. Mieir

# ..
J

..

e mi - nu - nat.
Ce mi - nu - nat!

..

252

171. CINES CU HAINE ALBE ?


'Ace$tia vin din necazul cel mare; ei $i-au sp{lat hainele, $i le-au albit @n s@ngele Mielului."
(Apocalipsa 7:14)

R. H. Palmer

Moderato

& 44 J

Sopran Solo

Ci- nes cu

hai- ne

& 44

? 44

al - be?

Ci- nes cu

j . r j . r

J . R J . R
A - ce-ias, a - ce- ias,
r
j
j
r

. . . .
J R
J R
.. j . j j . r j . R

& .
be?

Cei cen s@n - ge-al Mie - lu - lui,

& j. . r .. j . r j . r j . r
J R
J J J. R J. R
A - ce - ias,

? J . .

r j r
j . .
cei

Mie- lu - lui s-au sp{ - lat,

s-au sp{ - lat.

j. .
J

sp{ - lat,

j. . r
J R

J J .

j. . r
J R

cen s@n - ge-al

r
Jj . R

J . R .
j

.
& R
r
& j . r j .
J. R
J. R
r j. . r
R
J R

j. . r
J R

j. .
J

..

j
r j j. . # r ..
R
J J
J R

s-au sp{- lat, Cei cen s@n - ge-al Mie - lu - lui s-au sp{- lat, s-au sp{ - lat.

j
? . .
J

al -

Cei cen s@n - ge-al Mie - lu - lui s-au

r . j . r j . r j . r
. . . .
R
u J R J R J R

hai- ne

r j j j . # r .
R
J J J . R .

253

j j j j
& b ..
J J J J
Refren

j j j j j j
J J JJ
J J

A- cum stau la tro- nul lui Dum- ne-zeu, c@n- t@nd: Fi- e

j
J

j
j
J J

lau- d{, cin- ste,

j j j j

? b .. J J J J

j j j j j j j

J J
J J J J J
j
j j j j j j

.
b

& . . ..
J J J J J J
J

j j
J J

j j j j j j
J J J J J J

. j
. J
j r j . r
j
r
r

& . . j . J . . R J . R
J R
J. R

j
J

j
J

n .. j . j

J . R
Nu vor
&i la

M{- ri- re $i pu- te- re Dom - nu- lui nos - tru p@- n{n veac!

? b

j
J

.. . . j . r
. n . J . R
j j j
J J J

mai fl{ - m@n - zi, nici nu vor @n - se - ta, c{ Mie - lul lui Dum - ne- zeu ia
a - pa vi - e - <ii vor a - jun - ge ei, c{ o - chii Mie - lu - lui va con-

j . r j r j . r j . r

? . . . . R
J
J R
J R
J . R
U
( ) .. ..rit.
&
Jj
pa$ - te;
du - ce;

j
J

O - chii

(U)

j
?
.
.

. . J

j
J

j
J

j
J

j
J

j
J

j
J

j
J

1.

j
J

j
J

j
J

2.

..

Mie- lu - lui @i va con - du - ce.

j
J

j j
J J
U

du - ce.

..

254

172. ALELUIA, DOMNUL SLAVEI


Valentin Popovici

# 4
& 4 j . r
J R

. j
.

William J. Kirkpatrick
r
j

.
.

.
.

1. A - le - lu - ia, Dom- nul sla - vei, Fi - en veci glo - ri - fi - cat.


2. L{ - u - da - <i-L pe Ie - ho - va Nori $i ful - ge - re $i v@nt.
3. Pomi cu flori $i ce - dri fal - nici, A - pe $i co - li - ne verzi,

? # 44 j. r
J R
#
& j. r
J R

. j
.

r
Jj . R ..

j .. r

.
.

Prea - m{ - ri - <i-I al S{u Nu - me O, voi @n - geri nen - ce - tat.


El cun - <e - lep - ciu - ne toa - te Le-a cre - at cu-al S{u Cu - v@nt.
Fia - re din p{ - duri $i p{ - s{ri, Mun<i $i dea - luri $i li - vezi.

J .. R
? # j. r
J R
# j. r
. j J .. R
& J R
J

..

..

Tre - s{l - ta<i o$ - ti - ri - le


Lui, Soa - re, lu - n{ v{n- chi - na<i.
O, p{ - m@nt, ri - di- c{-<i gla - sul, M{ri, o - cea - ne prin- de<i grai.
m - p{ - ra<i $i voi po - poa - re, Prin<i de neam, ju - de - c{ - tori,

j. r
?# J R
&

Jj.

. j
J

Jj . Rr
.. ..
J R

# ..

..

Mii de ste - le $i lu - ce - feri Sla - v{ Dom - nu - lui s{ da<i.


- na - in - tea Lui se plea - c{ Ori - ce va - tr{, ori - ce plai.
Dom - nu - lui s{ da<i o - noa - re, V{n - chi - na<i de mii de ori.

? # j.
J


r
R

?#

..
J

.. r j .. r j .. r

# j . r
& .
Refren

L{ - u - da

.
n .
J R

<i-L pe

..

Ie - ho - va, Al S{u Nu- me e n{l - <at.

.. .. Ie - ho - va,
..
J R J R
J R

L{ - u - da - <i-L pe

.
.

.
.

255

&

Jj. Rr

r
j .. r j ..

r
r
j . r j . Jj. R
. .

Sla- va Lui
cu-prin- de lu- mea, Sla- va Lui
cu- prin- de lu - mea,
Sla- va Lui
Sla- va Lui

j .. r j .. r
r j
# j r

& J . R
J . ..
?#

Sla - va Lui
cu - prin - de
Sla - va Lui

?#

.. ..
J R J
j .. r . j
.


R
..

lu - mea, Pes - te cer glo - ri - fi - cat.

. .
J . R J . R

.. .. .
J R J .

173. CND PACE NOI SPUNEM


Text $i armonizare: V. Popovici

& b 44

1. C@nd
2. I 3. Ah,

? b 44

& b

Melodie evreiasc^

pa - ce
sus
a
jert - f{

noi spu - nem,


ve - nit
la
m{ - rea - <{,

..

pa - ce do - rim,
noi pe p{ - m@nt
azi te sl{ - vim,

n
Cu
Noi

pa - ce noi vrem s{ tr{ - im. Dar @n lu - me e as - t{zi a pa - cea din ce - rul prea - sf@nt. M@n- tu - i - rea, iu - bi - rea $i
pa - cea prin Ti - ne pri - mim. F{ s{ vi - e, o Doam - nem - p{ -

? b

..

& b #

t@ - ta r{z - boi &i


lup - ta se du - ce @n noi. (chiar @n noi)
pa - cea ne-a dat, La moar - te noi L-am con - dam - nat. (con - dam - nat)
pa - cea de - plin vom a - vea. (vom a - vea)
r{ - <i - a Ta, &i

? b # U

256

174. CNT} POPOR AL DOMNULUI


A

L. O. Emerson

Moderato

& 44 j . r
J. R
C@n- t{ po- por
j . r

? 44 .
J R

F
. . . j . r .
J . R
. .

al

Dom - nu - lui,

c@n- t{

azi cu bu- cu - ri - e;

F . j . r .

J . R
j
F
. . j U
j . r
& . . .
J J
R
J
C@n - t{ po- por al Dom - nu - lui,
c@n - t{
cu bu - cu - ri - e.
j
U
j

F
j
r

. .

J J
J R
j r
j r

&
. .. J . .
R
J R

C@n- t{ vo- ios $i sal - t{n Dom- nul.

j . r

JJ
?
J . R
. .

&
Cea - sul

I - sus

cel pro- mis

Cris - tos

a so-sit!

tr{ - ie$ - te!

f
?
fj r
j

.
. ..
&
J
J R

Ves - te

j .
J.

r
R

r{s- p@n - de$- te - te.

. .

r j . r
R
J .
R

La c@n - t{ri,
la c@n - t{ri!
C@n - ta<i vo - io$i.

j
j
r
r
. . . j . r Fj . r

J R J . R
? J R
B

Sus la c@n - t{ri,

la c@n

t{ri!

C@n - ta<i vo - io$i. Bu- cu-

257

j.

.
J

&

. ww
J R
fi - e-a - cum.
j
r
j
F . f . r w
J . R w
J . R

Bu - cu - ri - e

ri - e,

Bu - cu - ri - e

(Orga)

?
&

Bu- cu - ri- e

43

& ww
cum!

? ww

43

&

sul

pro -

U U
r

mis

so - sit!

(Orga)

fi - e-a - cum, bu- cu - ri - e fi - e-a -

j. . r j .
J R

J .
C
Sopran Solo f

43 .
Cea -

fi - e-a - cum.

U U
j . r j . r

J. R
J. R&

fj .

r
R

sus

&

?

. J # fj . r .

Cris - tos

tr{ - ie$ -

j r . j . r

.
.
&
J
te,

&

ves- te r{s - p@n- de$- te - te!

te!

J .
J R

Ves - te r{s - p@n- de$ - te -

. j

sus

es

te

j j j j


j
j
j

258

& .
Domn

@n

veci,

F
J J .

J #
J J

I - sus es

te Domn @n

& j # j?
j .
j
j

. J
&
J J

es - te Domn @n veci,

&

? .
.

.
J

es

sus

I - sus

U
Domn @n

veci.

. J . J . J

Duet Sopran - Bas

&

. j .. r
J J R

j r
? J . R


J . R

veci,

. .
J R
J

I- sus es - te Domn @n veci,

? . J . R
J

&
es - te

J
J

J J

. J .
3

Domn

@n veci.

. J ..
u

- sus

es - te

Domn @n

.
. J . J
. J

Ves - tea - ceas - ta r{s - p@n - di<i!

te

j j

&

veci,


#
. j
.

J J

I - sus es - te Domn @n veci,

J . R . J
E

a tempo

22
S{l - ta<i

f
22

I - sus

. b

cu bu - cu - ri - e,

259

&


#
#

dea - luri, v{i

$i

os - troa - ve;

Toa - te

Allegro

f{p- tu - ri - le Lui,

Sus la c@n-t{ri,

f
w
Uw 44 j j j

w
f

J J J

&

dom - ne$ - te @n veci!

j
J

.
& .

w 44

j
J

Sus la c@n- t{ri,


Sus la c@n-t{ri,

U
w

j . r
J. R

I - sus

j j j
j

.
J . J J J

j
j


f J J
J

fj

j j j . r j j j .
J J . .
J R J J J

Sus la c@n-

r
R

j
j
J J

po- por al Dom- nu - lui, o, tu po- por al Dom- nu- lui, o, tu po- por al

.. j j . r
? J J . R

j
J

t{ri,

j.

& J .

r j .
R
J.

Dom - nu- lui!

j j j j j j . r j j j . r
j
.

J J J J J J R J J J . R
J

j j
r j
R J J J

R{s - p@n - de$ - te @n tot lo- cul: I - sus

j
j
r
j
r

.
? J . . R J . R J

#
&
veci,

f cresc.
j
#
J

j
J

j
J

dim.
j
..
ww ..
J

da, I - sus es - te Domn @n

es - te

f cresc.
j b bb
J

n .
.

j
j
J J

..

Domn @n

n .
.
U

veci! I - sus es - te Domn @n veci!

wdim. . j
J
w

260

175. DEASUPRA >}RII ZORILE R}SAR


F. Mendelssohn - Bartholdy

Jean Staneschi

#
& # 44 J
J

j j
. J J
J

J J
J
J

<{ - rii
zo - ri - le r{ - sar, dea - su - pra
1. Dea - su - pra
s{ sal - v{m, por- nim cu cre2. Por- nim cu cre - din - <{ pe fra<i

? ##
&

##

j
j j j
44
J J
J J J
j . j
j
j
j


J
J J . J
J

j
J

j .. j
J
J

j
J

j
J

j
J

j # j j
J
J J

j
J

j
J

<{ - rii zo - ri - le r{ - sar; Ce- res- cul P{ - rin - te re - var - sal S{u
din- <{ pe fra<i s{ sal - v{m; Cu dra- gos- tea Dom - nu- lui vrem s{-i sc{-

j j
j
j
j
j

.
? ##
J J
J J

&

##

j j

j
j

har.
p{m.

Ce - res- cul P{ Cu dra- gos- tea

Re
var
sal
Da,
vrem
s{-i
Ce - res - cul P{ - rin - te re - var Cu dra- gos - tea Dom - nu - lui vrem

S{u
har
sc{ - p{m.
sal S{u har
s{-i sc{ - p{m

? # # # J J # J J J J # w
##
&

j j U
w

j
j

rin - te re - var - sal S{u har.


Dom - nu - lui vrem
s{-i sc{ - p{m,

? # # #

j j

# ww

Un lu - cru m{ - re< ne a$ C{ci ei au ne - vo - ie de

j j

J J

j
J

j
J

261

&

##

teap - t{ pe
grab - nic a - ju

j j
j j
? ## J J J J
&

##

Un lu - cru m{ - re< ne
C{ci ei au ne - vo - ie
to<i.
- tor.

#
& #

a$ - teap - t{ pe
de grab - nic a - ju ne a$ - teap - t{ pe
de grab - nic a - ju -

j
J

ww

j
j j j
J J J J

j
j
j j
.. j j j
j
.

J

J J

J J
J J
to<i. De lu - cru g{ - sim
tor. S{ - ri<i s{ sal - va<i
to<i.
tor.

? ##

j j j j
j
j
j

J J
J J
J
J J

j
J

@n- co- tro


pe
ai

noi pri - vim. Lu - cr{m vo vo$ - tri fra<i, s{ - ri<i, sal -

j
j
w. j j j j j j .

J J J J
j j
j w
. j b .

. J
J

io$i,
va<i!

.
? ## .

lu - cr{m
S{ - ri<i,

j .
J .

vo
sal

io$i. Ori - un - de pri - vim


va<i! S{ - ri<i de sal - va<i

j .
J

r j
##

& . w
R J

j j
J J

r #j

R J

@n- co - tro pri - vim,


pe ai vo$- tri
fra<i.
sim
va<i

noi,
azi
De lu - cru g{ S{ - ri<i s{ sal -

n - co - tro
Deci s{ - ri<i
de lu- cru g{ - sim.
pe ai vo$- tri
fra<i.

r j .
w R J
? ##

j
J

pri cu

262

# # r j . j ww .
.
&
R J # . J
J J
J J
J J
J J
vim,
to<i

de
@n

lu- cru g{ - sim.


sal - va - rea lor!

To<i pu- tem sa- ju- t{m, cel s{- rac $i bo -

r j . j w
? # # R J . J w ..

j
J

j
j
j j j j j
J
J J
J J
JJ

# # j j j j j j j j . j j j
& .
J J .
J J
J
J
J
J
J J
gat, To<i pu- tem s-a - ju - t{m, cel s{- rac $i bo - gat. A - $a cum sun j j
j
j
j
j
j
j
j

..
.
? ##

J J J J J J J
# # j j j j
# J J n w
&
w
.
J
J J
tem sluj- bei ne-am con- sa - crat.
A
$a
Dom - nu A- $a cum sun- tem, sluj- bei ne-am con- sa -

j j
? ##

j j # J # . J j
J
.J J
J J
j j . # ## 6
# # j j j j j

# # 8
&

.
A- $a cum sun - tem Dom - nu - lui ne-am pre - dat.
dat.
lui
noi
azi
ne-am
pre
crat.

? # # # w

# w

j
# # # # 6Andante
j

#
&
8
J
J

j j j
j

.
.

. .. . n
J
J J J

As - cul - t{, Doam - ne, ru- ga,

j j

? # # # # 68 J
J
#

# .. # # # 6
# # 8
. . j j j
. . J
J J

D{ - ne a- ju - tor.

Tu e$ti Hris-

j .. .. . j j j .. .
J
J J J
.

j
J

263

#### .
# . ..
&
to - sul,

.
# .
..

.. .
.

j j .
j
j

.
J . ..
J
J J

scump Sal - va - tor.

? # # # # .. ..
#
# # # # . j
# n . J
&

j .. j j j
J
n J J
J
C{ci din p{- cat

ne scoa - l{

U
j
j j .. .. j j . j .. j . j 24
J J
J
J J J . J
J

doar lu - mi - na Ta, Ne des - c{- tu - $ea - z{ iu - bi- rea Ta.

j j j . . j j j

.
. J J J
? ####

J
J
J
.
#
#### 2
# 4
&
J J

j. .
J

..
.

j r

j . . j r
J J
J R
J R

r
R

C{ci

j U
. . j
. J J 24
.
r j . r
j

. . R J . R
J

ia- t{ vi - ne vre- mea, se i - ve$ - te zi - ua c@nd bu - na - ves -

j. r

? # # # # 24 J J J . R
#
# # # #
#
&

j r
r j r
j j . n j r j. # . .
J R
J
J R
J. R

j j j
J
3

ti - re

? ####

va

tri - um - fa!
3

Jj

####
#
&

&i

j
j j j j
J
J
J J J
3

toa 3

t{

lu - mea va

j
J

j. . r .

J R J R J R R .

$ti sla- va Ta!


Dea - su- pra

<{ - rii

Dea
zo- ri- le r{ - sar, Ce- res- cul P{ -

j . r j . r j r r .

? # # # # J . R

264

j j j j j j
J n
J . R J R R

j j
####

#
&
su

pra

<{ - rii

zo- ri- le r{ - sar

rin- te re- var- sal S{u har, Da, al

? ####
&

####

. j j
J R J

mun - c{ scu - la<i!


Lu- mi - n{ s{ da<i!
Lu- mi- n{ s{ da<i. La mun - c{ scu - la<i!

j r j r r

.
R J
? ####
.

# J
&

La mun- c{ scu-

La

la<i,

####

har.

S{u

j . r j
#

j j j
J
J
J J J
3

j. .
J

r
R

Co - roa - na

? # # # # #
#

vi - e - <ii a - tunci voi


3

j
J

j .
J .

lu - a<i!

U
r
R
u

176. PRECUM CERBUL APA O CAUT}


Jean Staneschi

b
& b 44 j
J

j
J

j
r
j j j j. . . . r

J R
J R
J
J J

1. Pre - cum cer - bul a - pa o cau - t{, A - lear- g{ se- tos la iz 2. C@nd sunt doar cu Ti - ne, I - su - se, Dis - pa - re du - re - rea ce-o
3. A - cel ce cu Dom- nul tr{ - ie$ - te Se sim - te vo- ios nen- ce -

? b b 44
J

j
J

j j j
J J J

j
r
. . r j. .

J R
J R

265

b .
& b . j
J
vor,
am,
tat,

j
j
J J

j .
J .

j r
j . r
r

. .
J R
J R
R

A - $a, eu Te caut cun- se - ta - re, Pe Ti - ne di - vin Sal - va n schimb bu- cu - rii am nes - pu - se, Scu- tit eu m{ simt de du$A - cel ce pe Dom- nul ser - ve$ - te Cu sla- v{ me- reu em- br{-

? bb
. J
j
b
& b ..
J

r
j

.
J. R
j j
J J

j j
J J
j j

# J J

j. . r

J R
j j

#
J J

j .
J.
j
J

r
R
j
J

tor.
C{ci un- de @n lu - me e
bi - ne, Ca eu s{ m{ pot o - dihman. Cum pot ca s{ tac eu vreo - da - t{, C@nd am un a - $a Sal- va cat. C{ci lui de ni- mic nu @i
pa - s{, Doar es - te I - sus via- <a

j
j
# J J
j j
J J

j j j

? b b . J J J
.
j
j

& b # n
J J

j j
J J

j
J

j j j
J J J
j. . r ..
J R

ni? Nu poa - te, I- sus, f{ - r{ Ti - ne, Nici - cum fe - ri - ci - rea a fi!


tor? Tri - mis de ce- res- cul meu Ta - t{, Ca
sin - gu- rul M@n - tu - i - tor.
sa! Iar Dom- nul pe El nu @l la - s{, &in ur - m{ @l van- co - ro - na.

j j

? bb
J J
Refren
b j j j
b
&
J J J

j
J

j
J
j
J

Pre - cum cer - bul a - pa

? b b J

j j
J J
b . j j . r
b
& . .
J J R
vor,

j
J
j .
J .

j
j j . r .
J J
J R .
j
j . j j . r . r
. R
. R
J
J
J

cau - t{, A - lear- g{ se- tos la iz -

j . j
J

j
Jj . Rr . . Rr
J

j r
j . r .
r

. . .
J R
J R
R

A - $a eu Te caut cun- se - ta - re, Pe Ti- ne di- vin Sal - va- tor.

j j . r
.

? b b . J
J. R

j .
J .

r
R

j .. r j . r .

J R
J R .

266

177. O, VENI>I CU TO>I LA MINE

# # 6 j r j j j j
& 8 .. .. ..
1. O, ve- ni<i cu to<i la
2. Cel ca - re vi - ne la

.
? # # 68 .
J R J J
## j r j j
& ..

Mi - ne,
I - sus,

? ##
&

##

R
r


J J J
j j # j n j

Ne spu- ne de

# # j . r j
& .

.. ..
J

. j ..
.

iu - bi - rea

J
j

J
j

? # # ..
J R J
Ve

J
j

..
J
. j
.

s{ ne dea pa - cea Sa.


@n veci de veci
va sta.

.
..
J . J
J R J
j
j
r j # j j .

J J J

Ta - t{- lui bun

$i sf@nt,
(bun $i sf@nt)
(e$ti tru - dit)
tru- dit,

ves- te

tu, cel ce e$ti

..
J R J

Iu - bi - rea f{ - r{ mar - gini nu van - ce - ta


Vi - no la I - sus a - cu - ma, s{ fii fe

. . .
J . . J . R

ni<i cu to<i

voi cei @m

Ve - ni<i cu to<i,

? # # J J J J

ve- ni<i cu to<i


J J J J

nici c@nd.
- ri - cit.


J
-

j j j .
j .
j
##
j

& J . J J J
J J J J J J J
Refren

J
j

da.
da.

j. j j
J

j j j . . j r j j j j
. . ..
. j
J

As- cul - t{ a- ceas- t{

? ##

Eu o- dih- n{ v{ voi
A - fa - r{ nu @l va

. . .
J . . .
J R
j .. .. j .. r

J
j

I - sus ne chea- m{, o ve - ni<i,


Cu - v@n - tul Lui va r{ - m@ - ne,

..
J
j

j j j
j
r
j

.
. .. j

..
J

po- v{ - ra<i;
j
j j .
J
J J J ..

voi to<i a- cei


J J JJ

@m- po-v{- ra<i;

..
J J J

267

Ve- ni<i cu to<i,

ve- ni<i cu to<i

#
& # j j j j j
Ve
ni<i cu to<i
j j j

? # # J . J J J .
J

$i o- dih- n{

jj j
j j j
$i o - dih
j
j j .

J J J J J J

voi ve<i a- fla.

j Jj j j
J J
n{ a - fla<i.
j j j .
J J J J

j jsf@nt.
j
r
j
j
## . j r j j j j
.

.. # .
& . J . R J J # J n J .
J J J n
Ne spu - ne de
iu - bi - rea Ta - t{- lui bun
$i sf@nt (bun $i sf@nt)
j . r j j j j
.. j j j

? # # .. J R J J # J n J .

J R J J .
# # j . r j j j j
.. ..
& .
Iu - bi- rea f{ -


? # # ..
J R J

r{

mar-gini

. .
. .

j j j
j
r
j

..
Nu van- ce - ta

. Jj

nici - c@nd.

..
J R J

..
J

## j j j j j j j j j j j j j j j

..
&

Ve- ni<i cu to<i,

ve- ni<i cu to<i

voi to<i a- cei

@m- po- v{- ra<i;

j j j j j j j j j j j j j j j .

? ##
J J .
J J .
.
J J J .
.
J
J
Ve

Ve

#
& # J . J J

ni<i cu to<i,

ni<i cu to<i

j j
j .
J J J J

Ve-ni<i cu to<i,

voi cei @m

$i o - dih

po- v{- ra<i;

n{ a - fla<i.

j
j

j
.

J JJ J

ve-ni<i cu to<i

U
j
j
j
. ..
J J J J

$i o- dih-n{

voi s{ a - fla<i.

? # # J J J J J J J J J J J J ..
J JJ

268

178. CE GROAZ} CUPRINDE POPORUL

U U
4
j
b
& 4 .. # .. j
J
J

.. j
J

1. Ce groa- z{ cu - prin - de po - po- rul! Se mi$- c{


p{ - m@nt, chiar $i
2. El
vi - ne, dar nu cun - du - ra - re, &i nu pen - tru-a fi r{s - tig3. Chiar azi s{ te scoli din p{ - ca - te, n jert - fa Lui sf@n - t{ s{

j . j . j
.

? b 44 .
. J . J
J
u u
& b #
&i
ia - t{, pe
S{ ju - de- ce
A$ - teap - t{ pe

cer!
nit;
crezi;

?b

& b
r{i
L-au
poi

Refren

..

fug $i
pier.
du$ - m{ - nit.
ai s{-L vezi.

. j .. j
. # . #
J
J
J

Hris - tos ne du - ce

j
J

@n m{ - ri - re, ca s{ fim

. j n
.

J . J
U
j
r
j
j

.
.
.

. . .
J R
J
J
J


? b

j
& b j
J J

nori, vi - ne Dom - nul, Din fa - <{-I cei


f{ - r{ cru - <a - re Pe to<i cei ce
Dom - nul, o
fra - te, &in sla - v{ a -

..
.

. j j
. J
J

mi- rea- sa Sa. Hris - tos re- vi- nen - str{- lu- ci- re, s{ <i - e ju - de - ca- ta

j
J

j . j # j. . r .. j #
J
J . J J R u

& b

j . j j j j j
j
j
j
j

n . J J J J J
. # J J J J J

?b
J

Sa.

Ce mi - nu - na - t{ zi va

fi,

I - sus

la noi c@nd va ve -

j . j j j j j
j
j
j
j
? b

.
# J J J
. J J J J J

J
J
u

269

& b #
ni

Cu

?b

# .. j
J
sla - v{
. j
. J


ma - re

U
j
..
J
s{

# ..

ne ia pe

j
J

. j #
. J

.
.

veci @n <a - ra

Sa.

.. j #
J

.
.

179. FA>}N FA>} CU DOMNUL MEU


Cor b{rb{tesc

Grant Colfax Tullar


j
b 4 . j j j ..
b
& 4 . J
J J J J J .
Carrie E. Breck

1.
2.
3.
4.

Fa - <{n
Nu- mai
O, ce
Fa - <{n

? b b 44 ..
J
b . j
b
&
.

fa - <{ cu Dom- nul meu,


slab a- cum l pri - vesc
bu- cu - ri - ei cu El,
fa- <{, ce mi - nu - ne!

J J J J
j j

J J

C@nd pe Cris - tos,


zi mai
o
Dar
C@nd nu mai e
cu - prin - dem
S{

? b b ..
J
Refren
b
.
& b . J

Cel r{s - tig - nit,


bu - n{ vi - ne
r{ - t{ - ci - re
toa - t{ sla - va

j j
J J J
# j j

..

n glo - ri C@nd El va
&i toa - tes
Ce o vom

n
J J J
J
..
J J J J
J

Fa - <{n fa - <{ l vom ve - dea

j j
J J J J J
b .. J
b
&
J
J J J
? b b ..

Fa - <{n fa - <{ cum va fi


Prin voa- lul @n - tu - ne - cat,
C@nd du - re - ri - len- cea - t{,
Nu vor fin- dea- juns ve - cii,

#
J J n
.. ..
J

eL voi
fin - ve @n lu pri - mi -

pri de mi ca

vi.
rat.
n{.
fii.

.. .
J .

n b
J J J J w

pes - te ce - rul @n - ste - lat (@n- ste-lat)

.
.
# j j


J J J J J
..
J u.

U
j j

Fa- <{n fa- <{n glo- ri - a Sa, l voi ve - dea ne- cur - mat. (ne- cur-mat)

? bb

. b U n .. j j j U

. J J J J J J J
J .
u

270

180. POT TOTUL PRIN ISUS

.
.

. j
.

bb 4 p
b
4
&
Moderato

1. Pot to - tul prin I - sus, M{


2. Pot to - tul prin I - sus, El

? bb
&

bbb

44
. j
.

..
J

tor prin El, Fi- e lup - ta


tor prin El, Fi- e lup - ta

Text $i muzic^: I. Miclea


3

las @n gri - ja Sa, Sunt @n - vin - g{nu m{ va l{- sa, Sunt @n - vin - g{-

..
J

U F

w

..
c@t de grea, fi- e lup- ta c@t de grea. Mi- e-a c@t de grea, fi- e lup- ta c@t de grea. V@n- turi

U F

..
? b b . w

b
J
Animato
b
&b b
w w

t@t mi-a mai r{ - mas, mi- e-a - t@t mi-a mai r{ - mas s{ m{n - cred @n
mari de s-ar st@r - ni, v@n- turi mari de s-ar st@r - ni, tot @n jur de-ar

? bb
b
b
&b b

.
.

Dum - ne - zeu, S{ m{n - cred @n Dum- ne - zeu, s{ m{n - cred @n


d{ - r@ - ma, Tot @n
jur de-ar d{ - r@ - ma, nu m{ vor pu -

? bb

b
&b b

.
.

w
f

..

Dum - ne - zeu, s{ fiu du- p{ pla- cul S{u; S{-L ur - mez eu pas cu
tea clin - ti de pe te- me - li - a mea; Nu m{ vor pu- tea clin -

? bb

. f
.

271

b
& b b nw

w
n

.
n . n

pas, s{-L ur- mez eu pas cu pas, zi- ua, noap- tean ori- ce ceas, S{ fiu
ti, nu m{ vor pu- tea clin - ti de pe te - me - li - a mea, De pe

? b b w
b
&

bbb

..

.
n

b .
du - p{ pla- cul
te - me - li - a

? b b
b

S{u, s{ fiu du- p{ pla- cul S{u.


mea, de pe te- me - li - a mea.

Pot

to- tul prin

. p
.
J

n w

Refren

&

bbb

Pot

to- tul prin

j n .. .
J
J
3

I - sus, pot

? bb

n
b

to- tul prin I - sus,

Pot

to - tul prin I - sus,

n .
J
.J
3
3

mea,
j
.

b
& b b J .
J
J
I

sus,

El

t{ - ri

pot

to - tul prin I- sus, Pot

to- tul prin I- sus,

? b b
b J
J

pot

to- tul prin I- sus,


J
3

Sunt

@n- vin- g{ - tor

b
& b b .
J
3

. j

Sunt

? bb

@n- vin- g{- tor, da,


b J
3

prin El

Sunt

bi- ru- i- tor, Fi- e lup- ta

c@t de


J

3

272

grea.

&

bbb

1.

2.

D.C.

Coda


.
w .. . ..

grea, ies bi- ru - i- tor prin ea.

.. - U ..

rall...

Ies bi - ru - i - tor prin


- ea!

ea.

f
? b b w .. .. ..
b

.. U .
.

181. TAT}, >I MUL>UMIM !

& 44 .. .. # # ..

Armonizare: V. Popovici

.. .. ..

1. Pen - tru zi - ua Dom - nu - lui, Pen - tru da - rul Ha - ru - lui &i sc{ 2. Pen - tru sf@n - tul S{u Cu- v@nt, Pen - tru pa - ce pe p{- m@nt, Pen- tru

.
? 44 .. .

.
.

.. . .
. .

& .. # .. .. .. ..

Refren

pa - re de p{- cat Prin sf@nt s@n - ge - le v{r - sat


sf@n- tul S{u po- por, Pen - tru fra<i, pen - tru su - rori

? . # . . .
. . . .

&

.
.
.
.

..

Mul- <u- mim


Mul- <u- mim

Ta-

..

Dom- nu- lui, Mul- <u - mim


a - cum.
TaDom- nu - lui,
Mul- <u- mim, a - cum <i mul- <u- mim.

. .

j j . .
& J . . .
t{,

<i mul-<u- mim

Ta - t{,

t{, <i mul- <u- mim;

& ..

.
.

j j

j. ..

Ta - t{, <i mul - <u-mim,

mul- <u - mim.


Ta - t{, <i mul- <u- mim. Ta - t{ din

r b
.


? .

<i
<i mul - <u- mim

. .
. .
..

ce - ruri <i mul - <u - mim.

..

273

182. CNT} M}RIRE LUI ISUS


E. E. Hewitt

J. G. Wilson

b
& b b b b 44
1.
2.
3.
4.

C@n - t{ m{ - ri Pri - be- gind pe


S{ fim dar cu
Na - in - te spre


? b b b 44
bb
b
& b b b b

? bb b
bb
b
& b bbb

j . r j .

a
ce cre Fa -

I - sus,
lui
re
p{ - m@nt,
a - cest
to<i
cre - din- cio$i:
ce - resc!
pre - miul

Lui
rul,
z@nd,
<a-I

mi - l{
no - riil aser - vind
vom
ve -

r .
j

. J . R

te$
ve
cru
um
-

- te.
- dea.
- lui.
- bl@nd.
g{ mai
lu re<,

Refren

loc
rii
da
fin

j .. r

C@nd @n cer
vom a te$ - te.
C@nd @n cer vom a ve - dea.
cru - lui.
um - bl@nd.


? bb b

bb
j . r j . r j r .
j
r
b
b

. . b .
& b b b . J . R n
J R J
jun- ge: O, ce

$u - ri - le sfin - te,
El
te
zi - le, tre- c@nd, no vi
@n m{ - ri - re, nea
ta
sa des - chi - de, $iom

ne pre - g{ nu sor mai


lu pla - ta
rai m{ - re<,
ne
pre
nu
sor
pla ta
rai
m{

lo - ca n
a - ces Dar,
C@nd Lom pri Cu - r@nd poar -

gra - <i - e;
co - pe - r{;
Dom - nu - lui.
dean - cu - r@nd;

(A - T - B)

.
.
J R
r
j

R J . R .

..
J R

zi glo - ri - oa - sa - tunci va fi!


C@nd veO, ce zi
glo - ri - oa- sa- tunci va fi!

? b b b

bb
b b b . .
b
& b J R

..
J R

..
J R
j r
n .

.. ..
J R J R
r
j . . .
J R J R

dem
pe I- sus, C@n- t{m c@n- ta- rean-vin- ge- rii.
C@nd ve- dem
C@n- t{m c@n- ta - rea sf@n- ta-n - vin- ge- rii.

. b n
? bb b .
bb J R

.
.
J R

..
J R

274

183. O, ISUSE, D}-MI IUBIRE

j
b
& b b 44 .. n

.. j .. j .. j

.. j

1. O,
I - su - se, d{-mi iu - bi - re,
mi - en- tru- na
2. D{-mi iu - bi - re
sf@n - t{, ta - re,
3. D{-mi iu - bi - re

? b b 44 .. # j
b
J
j
b
& b b .. n

? bb

..
J

. ..
J
. J
j
.. j j j
J

.. j

Sim - <ul, g@n- dul $i-al meu su- flet


C@nd ma- pa - s{
@n - do - ia - la,
La
ne - caz sau bu - cu - ri - e

.. # j
b
J

b
& b b .. j

S{ Te pot ser - vi cu drag;


Din iz- vo - rul T{u cel viu;
S{ Te pot ser - vi mai mult;

.
. J
j

..

.
J

..

A - le Ta - le fi - en veac.
La Ta cru- ce ca s{
viu.
n iu - bi - rea Ta ma - runc.

.. .
J .
J J J J
j
j

.. ..

Chi- nul vie - <ii Tu mi-l la - s{, Su - fe rin - <a-mi no lu - a,


Iar @n chi - nul mor - <ii Ta - le Re - cu- nosc
iu - bi - rea Ta;
Nu - mai ea
@mi d{ spe- ran- <a, Prin ea to - tul
eu pot fi;

? b b ..
b
J
.
b
& b b .. j .

.. ..

J
j j .

J
j
J

..
J

j. j
J

.. j

Find - c{ $tiu ca mea du- re - re <i


a - du - ce
&i
s{n- v{< cum pen - tru al - <ii Via - <a mea s{-mi
Te
z{ - resc @n
ea
pe Ti- ne, Al T{u nu - mei

.
.

.
? bb .
J
b
J

..

.. .
J
J .

Refren

&

bbb

.. n j

D{-mi

? bb

iu- bi - re,

.. # j
J

Doam - ne,

.. n j

sla- va Ta.
pot eu da.
iu - bi- re.

.
J

Ia-mi Tu i - ni - ma

.
. J

mea;

275

j
b
& b b .. # n

.
? bb .
b

Sin - gu- ra-mi do - rin - <{ es - te

..
doar

iu- bi - rea

Ta.

.
. J

..

184. CND VEGHEZI N TOI DE NOAPTE


(Cor b{rb{tesc)

# # # # 4 .
# 4 .
&
1.
2.
3.
4.

&

C@nd ve - ghezi @n
Moar - tea spar - ge
Zi - uan ca - re
Vrei s{ stai me -

? # # # # 44 ..
#
####

de
$an
vei
@n

^ ^

# .. J
ba - te,
mor- <iii
tunci tu,
ba - te,

ba - te,
es - te
dra - g{
ba - te,

ba - te,
mi - l{
fra - te,
ba - te,

.. #
#
J
# # # # ^ ..

#
&
J
? ####

? ####

..

. .

ba - te
c{ te
groa - za
ba - te

tot
pierzi
tea tot

..
.
.

me - reu!
pe veci?
pu - ca;
me - reu?

.. #
J
f

.
.

..

nu crezi c{s flea- curi toa- te, c{ vor- bind gre - $e$ti!
S{
Dom - nul pl@n - ge $i se du - ce foar - te @n - tris - tat,
La - crimi, pl@n - set cu sus - pi - ne te vor n{ - p{ - di,
a - pa - s{, tot m{r - tu - ri - sind,
Spu - ne-i Lui ce te


J
# # # # .
# . J
&

? ####

noap - te $i sus- pini cu greu,


si - l{ la pa - lat $i beci,
ba - te nu van - t@r - zi - a,
noap - te, s{ sus- pini cu greu,

jJ

^ ^ .. #
J

Dom - nul
Crezi c{
&i
aC@nd El

toi
utu
reu

^
^ .. j

# ..

.. j

n #

..

Dom- nu-<i spu- ne $i El ba - te! Ce te mai g@n - de$ti?


Iar
tu, su - fle - te prea dul - ce, Ia - du - lui te-ai dat!
Dar
la por - <i - le di - vi - ne, Te vor o - s@n - di!
C{ci ten - vi - t{ la-a Sa ma - s{, Dr{ - g{- la$, z@m - bind.

..
#

n
J

n . . j

J

..

276

185. O, CRE&TE-MI IUBIREA


Melodia: Nicolae Moldoveanu
Aranjament: I. Miclea

Versuri: Traian Dorz


Lento

b 4p
b
& 4

.. #

1. O, cre$ - te iu - bi - rea @n i - ni- ma mea I - su - se, I - su- se, me2. O, cre$- te-mi iu - bi - rea, sl{- vi- te I - sus, n sta - rea $i lo- cul @n


# ..

? b b 44 p
b
& b #

..

..

reu Teoi ru - ga. O, cre$ - te iu - bi - rea I - su - se sl{ - vit, S{


ca - re m-ai pus. O, cre$- te-mi iu - bi - rea cu fo - cu-i sfin - <it, &i


? bb
&

bb

.
.

# ..

# # ..

de-a ei ha- ruri de - plin co- ple - $it. mi um - ple cu do - rul pe


fiu
chiar de m-ar ar- de, s{ fiu mis- tu - it. S{ port pre- tu - tin- deni bel -

.F

? bb
.
b
& b # .. #

..

ca- re-L a$- tept &i o- chii $i gra- iul $i i- ni- man piept. Re- var - s{- mi-on
$u - gul de har &i-a ei re- v{r - sa - re s{ nai- b{ ho - tar. Fl{- m@nd de iu -


? b b # ..
b
& b # ..

.. f

rit...

#
# ..

su- flet cu val du - p{ val, Ca r@ - ul ce cre$ - te de d{ pes - te mal.


bi - re, me - reu Teoi ru - ga: O, cre$- te iu - bi - rea @n i - ni - ma mea.

? b b # ..


U .
.

277

186. NU &TIU DE CE
(Cor b{rb{tesc)

j j j j
# 4 j j j j

& 4 J J J
J J J J
J J J J
Nu $tiu de cei
zi fru- moa - s{,
iar al- tai
Nu $tiu de ce
zi fru-moa- s{

? # 44
j
# j j j j
J
&
J J J

j j j
j j j j
j j j j j j
j
j
j
j
J J J

J
J J

pli
n{ de du- reri,
Nu $tiu de ce,
dar eu m{niar al- tai pli
n{ de du- reri,
Nu $tiu de ce


? #

J J
JJ J J
#

&
J J J
J


J
J
j j j j
j

j ..
JJ

cred,
eu u - na $tiu:
El e
dar eu m{n - cred,
eu u- na $tiu: El

? #
J J J
# j j
& J

J J J
J
j j j j r .
J J . .

J
r


J J U
j
J

al meu.
e al meu.

j
u

j J j
J

El e al meu
$i eu sunt m@n - tu- it;
El e al meu,
El e al meu $i eu sunt m@n - tu - it de- plin,
El e al meu,

j j j j . r j j j
J R J J J
JJJ J
JJJ J

j j j j j j
# j j j j r

J
.
.
& J . .
J J J
J
?#

de al - tul nam lip - s{.


Nu $tiu de ce,
dar eu m{nde al - tul nam lip - s{, lip - s{.
Nu $tiu de ce,

? # j j j j .

J
#
&

Rr

Jj

Jj Jj
j j j
j j j j

j ..
J
J
J J J R

j
U
j
uJ

cred,
Eu u - na $tiu:
El e al meu.
dar eu m{n-cred,
Eu u- na $tiu: El
e al meu.

? #
J J J

J J J

j
u

278

187. MUL>UMIM O, TAT}L NOSTRU


John Alfred Hultman
Aranjament: N. Johnson

Valentin Popovici - I. Miclea

b
& b 43 j .. r ..

1.
2.
3.
4.

Mul - <u
Mul - <u
Mul - <u
Mul - <u

? b b 43 ..
J R
b
& b j .. r

j j j
j j
j
j

.
r

.
. .
J

mim o, Ta - t{l
mim pen - tru r{s mim pen - tru to<i
mim $i pen- tru

..

J
. j
.

J
j

nos - tru,
pun - sul
spi - nii,
ma - me,

j. r .
J R
J
j j .. r .
.

Mul - <u - mim c{n ori- ce vre - me


Mul - <u - mim c{ a - ju - to - rul,
Pen - tru
ca - se $i c{ - mi - nuri,
Pen - tru
dra - gos- tea din i - nimi

? b b ..
J
b j
& b ..

.
. J J J
j
r .. j j

Pen - tru pri Pen - tru r{u


Pen - tru bu S{ le-a - ju<i

? b b ..
J
b j .
b
& .

R
r

pen - tru Fi - ul T{u iu - bit;


ru - g{ - ciu - ni - lor ce-l dai,
mul - <u - mim $i pen - tru flori;
pen - tru toa - t{ jert - fa lor,

j
J J
j j
j

..
J R

.. ..
J
J R
r . j
j

.. .

m{ - veri se - ni - ne, ca $i pen $i pen - tru bi - ne, pen - tru sfin cu - rii nes - pu - se, pen - tru pa o, Doam- ne sfin - te, s{->i slu - jeas -

..
J

. .
J J J . R .
j
.. j # j .. ..
J R

..
J J J

mi - nu - nat ne-ai o - cro - tit.


ga - ta pen - tru noi @l ai.
pen - tru soa - re - le din nori.
ce ne-au da - t-o tu - tu - ror;

Jj
j


J J
J
j j
j

. ..
J . R
J

Not{: Strofa a patra este recomandat{ pentru ziua mamei.

J
j

tru toam - ne reci,


te m@n - g@ - ieri,
Te sl{ - vim;
ce
c{ pu - ru - rea,

a - du - cem
Pen - tru
la - crimi >i - e, Doam - ne, <i
Mul - <u - mim pen- tru iu - bi - rea, Mai bo - ga - t{
Pen - tru
tai - ni - ca n{ - dej - de, Doam - ne Ma- re->i
&i prin via - <a lor, cu - ra - t{, S{ ne-a -ra - te

? bb

sla- v{n
azi, ca
mul - <u ca - lea


J J

veci.
ieri.
mim.
Ta.

279

188. CUNOSC UN NUME

r
j. . # r j. .
J R J R

& b 44

j. .
J

n r
R

j. . r
J R

j. .
J

r
R

j. .
J

r
R

e dat ca
1. Cu - nosc un Nu - me mai pre - sus de ce - ruri; Ne
e Da - rul Dra - gos - tei Di - vi - ne, Pen - tru su - fle2. I - sus
3. Cel os - te - nit la El me - reu g{ - se$ - te Spri - ji - nul cel

j .
J.

? b 44
& b

n r
R

j .
J.

..

r
R
j. .
J

j .
J.

r
R

j. . # r
J R

# r
R

j. .
J

r
R

j ..
J

j. . n r j . r
J R J . R

r
R

j. .
J

r
R

Sal - va - tor! Sl{ - vi - rea Lui r{ - su - n{n toa - t{ lu - mea:


tul pier - dut; Iar cel gre- $it, c{ - it
la El c@nd vi - ne,
va - ju - ta, O - dih - n{ $i pu- teri de via - <{ no - u{:

?b

j.
b

& .
J

r
R

.
.

j. .
J

j .
J.

n r
R

&b
?b

n j. .
J

j .
J.

j . r j. . # r
J. R J R

Nu - me mai pre- sus de ori - ce nu - me,

r . j . r j . r j . r j . n r

R . #
Nu

me

j r j r

U
.
. . . # . .
J R J R
J. R J R
Eal Dom - nu- lui sl{ - vit I - sus, al lui I- sus, n nici un alt nu r
U
j . r j. . r j r j . r
j . n r j .
J. R J R
.
J. R J. R
u .
j r
r
j. . n r j . r . . j. . .
.
J R J . R
J R J R
me nui m@n - tu - i - re: Nu - mai @n
I - sus Hris - tos!
j
j
j
r
r
r
j
. . . r .
. . . #
J R J . ..
J. R J R
R

& b
?b

r
R

r
R

Nu
me
Refren
r
. # . #
.

. J . # R J . R J R J R
R

E
I - sus M@n - tu - i - tor!
E
pri- mit nu - mai - de - c@t!
Dom - nul e sal - va - rea sa.

? b J. .

j .
J.

r
R

j. . r
n
J R

280

189. CE BUCURII VOR FI ATUNCI

#
j r
& # 44 .. .. j

j
j

..

1. Ce bu - cu - rii vor fi
a - tunci c@nd to<i cei m@n - tu - i<i,
2. La ma - rea de cris - tal vom sta @n ce - rul mi - nu - nat,

.
? # # 44 .
J
##
j
& ..

R
r

.
. J

.. j

J
j
j

.
.

# .
J . R n

n
Pa - ra - dis, b{ - tr@ni $i prunci, vom fi cu to<i u - ni<i. (to<i u - ni<i)
Vom prea - m{ - ri $i o - no - ra pe Cel ce ne-a sal- vat. (ne-a sal - vat)

. .
.
.
J R J
# # Duet Sopran Altto
..
& ..
O,
Pa - ra - dis,
#
j r
j .. r
& # ..
? # #

O, Pa - ra- dis,

.
J . R
J J
..
..

ce

resc lo- ca$,

j . r

j .. r

O, Pa - ra- dis, ce- resc lo- ca$,

ce- resc lo- ca$,

.
. .
.
? ## .
J . R J . R
J . R
J R
#

..
..
& # ..

Tu
ai din veci
e - ter - ne bu - cu - rii;
#
j r
& # j .. r
j .. r ..
3

Tu ai din veci,

Tu ai din veci e - ter - ne bu - cu - rii, bu - cu- rii;

.
.
? ##
J . R
J . R
##
..
& ..
Tu
ne in- spiri
##
j r
j .. r
& ..
3

Tu ne in- spiri,

? ##

.
J . R..
din

j ..r

..
J R

..

nou cu - raj,

j .. r

tu ne in- spiri din nou cu- raj,

. ..
.
J R J R

j .. r

din nou cu- raj,

.
J . R

281

&
&

##
##

..

..

Noi

te-a$ - tep- t{m

cu

j .. r

Noi te-a$ - tep- t{m,

noi te-a$ - tep- t{m cu

.
J . R

? ##

j .. r
.
J . R

.
dor ca s{ vii. (s{ vii)

U
.

dor ca s{ vii. (s{ vii)

190. ISUS A VENIT PENTRU TINE

& b 68 j
J
I - sus

j
j

a ve - nit pen - tru

ti - ne,
ta - le,
sus @<i cu- noa$ - te p{ - ca - tul,
Re - ge - le lu - mii te-a$ - teap - t{
sus S-a ru - gat pen - tru
ti - ne,
mil a ve - nit s{-<i slu - jeas- c{,

1. { &i pen - tru p{ - ca - te - le

I El,
I 3. {
U-

2. {

? b 68 J

n lo- cul t{u El a muEl pre- <ul cel greu l-a pl{
&i to- tu$i te roa - g{ $i-a Cu bra- <e - len- tin - se @n
De - $i tu pe El L-ai lo De - $i tu L-ai bat - jo - co -


J J

Refren

j j

.
.
.

b
.
& . . . #
J
J
1.

2.

rit,
cum,
vit,

tit.
drum.
rit.

rit.

O,

? b .. .. .. .. J

un- de s{ a - fli @n

un al- tul s{ fi- e ca

j
J
J

& b .. j n
J
El,

lu - me

Un al- tul s{ ier- te

j j

..
J

a - t@- ta

$i s{ te iu - beas- c{ la fel.

? b .. J # # ..
J
J

282

191. NSPRE >ARA MEA FRUMOAS}


Jean Staneschi
Duet

& 43 j .. r
F

r
j ..

(Orga)

? 43

j .. r

r
j ..

mea fru - moa - s{, Nen - ce - tat e al meu


al ve$ - ni - ci - ei
do - go - re$ - te, n
al
du - re - rii, Nici o um - br{ de p{ -

1. n - spre <a - ra
2. Soa - re - le
nu
3. Nici un frea - m{t

& 43 ..

F f j
.. b b j
r
j

& .. J R

j .. r

g@nd; I - ni - ma @mi e vo - ioa- s{, C{ci a - col a - jung cu - r@nd.


Nici un r{u nu b@n - tu - ie$- te Al
rai;
e - ter - ni - t{ - <ii plai.
Iar iz - vo - rul fe - ri - ci - rii Cur - ge-a - co - lo nen - ce - tat.
cat;

& ..

Refren
r
j r

& .. ..
Fin - <a mea azi se

&
sus

r
j ..

@n - dreap- t{ spre lo - ca - $ul meu ce - resc, C{ci I -

p .. J .. R
J R

cu drag ma$ - teap - t{,

j r
p j r
.. ..

. r
? .. J . R
J R
b
J J

j
j


sla- va


J J

.
J .

J .. R

Lui s-om - p{r - t{ - $esc.

..
J

283

192. E MULT DE CND TE-AI DUS STR}IN

& b 24

j r j r
j r j r j . r
j
j
j

.
.
.
.
. J J R J . # R J n J . .

1. E mult de c@nd te-ai dus str{ - in


2. De c@nd te-ai dus, i - ni - ma Mea
3. O, vi - no azi, co - pil pier - dut!

j. r
? b 24

j
. J J R
j. r
j
j
r

j
b
& . J .
J R
J
J
de p{ - cat,
r@nd a - mar;
Cel iu - bit

Jj . # r
R
.. j

&i-ai r{ - t{ - cit @n lu- mea


Eo ra - na- d@n- c{, s@n - geVezi cum pe cru - ce Fi - ul

Jj n .
J J .
j .. r j .. r
#
#

Dar ai a - flat doar su - fe- rin<i $i chin;


Co - pi- lul Meu, o, de-ai ve - ni a - cum!
S-a dat ca jert - f{ pen - tru via - <a ta,

j . . .

? b . J J . . J .
J
J R
J R
Refren
j j r
& b .. j. r # j j j J J.
R J R J
J
Ta - t{l ca s{ fii ier - tat.
s{ vii a - ca- s{ iar.
tept
pierzi tu, fi - ul r{- t{ - cit.

? b .. . .
J . R J .
j j . r
j
j

b
& J . ..

..
R J R
. j ..
. J

O, vin la
De c@nd te-a$ S{ nu te

J
J

..
J R

.. r ..
#
R J

Iu- bi - rea Lui, de-a - t@ - ta timp te chea - m{

j
J ..
J R
R J
j .. r j .. r

.. .. #
J J R
j j j. r
J J R

s{ vii cum e$ti, o su- flet chi- nu - it!

? b J ..
J J
j r

b
& ..

.. .
R J R J . R
j r

j
J ..
J

Co- pil pier - dut,

.. .
J # R

j. r

Jj Jj .
@n - toar- ce-

.. # .. .. # j j. r
j j .
R
J J R J R J J R J J J . R
J
U
j
j j j r j . r

J
# . . # Jj
J J R

te a - ca - s{,

? b ..
J R

Te-a$ - teap


J J

- t{n prag P{ - rin - te - le

Uj

iu - bit!

. .
J J J . R .
J
J R

284

193. GRA>IE A LUI ISUS

j r
b
& b b b b 44 .. n

r
j ..

Haldor Lillenas

te des - criu,
1. O, gra - <i - e di - vi - n{, cum pot s{
2. O, gra - <i - e di - vi - n{, prin Ti - ne-am fost ier - tat,
3. O, gra - <i - e di - vi - n{, ce ier<i pe @n - ti - nat,

? b b b 44
bb
b
& b b b b

. n
.
J R

j .. r

..
J

Am fost mort @n
p{ - ca - te,
Lan - <u - ri - le-au fost rup - te,
Pe noi ne m@n - tu - ie$ - te

? b b b
bb
b
& b b b b

.
.
J

j ..

viu;
rat.
gat;

? bb b
bb
b
& b bbb

.
.
J

.. b
J R

Tu mi-ai
m-a
sal ne-ai sal -

? bb b
bb

dar azi prin har sunt


iar eu
e - li - be doar ha - rul T{u bo -

..
J

dat.
vat.
vat.

.
.

Mi - nu - na - t{
Mi - nu - na - t{
Mi - nu - na - t{

iu - bi - re,
iu - bi - re:
iu - bi - re,

I - sus,
I - sus
I - sus,

n ..
J J
J R

.
.

j j j . r n
n . n

$i m-ai e - li - be - rat,
mul - te co - mori mi-a dat,
pen - tru ve - cii ne-ai dat,

b
& b b b b

j .. r

Tu mi-ai
lu - at
po - va - ra
Dra - gos - tea
Ta
nes - pu - s{
Ce - rul,
drept mo$ - te - ni - re,


j . r
.

? b b b
bb

Refren

j .. r j .. r j .. r j .. r

Mi - nu - na - t{i

gra - <i - a

Lui,

j . r j . r
r
j
r
j

J . R J . R J R J R

285

b
& b b b b j .. r j .. r
gra - <i - a
I
-

? bb b
bb
b
& b bbb

lui

j .. r j .. r j .. r j .. r

I - sus,
sus,

Mai
Mai

a - d@n - c{
a - d@n - c{

de - c@t ma - rea,
de - c@t ma - rea

j . r j .
r

j
r

Jj . R J . R J R J

j .. r j .. r
3

r
R

de - c@t ma - rea e$ti,


Gra
<i - e
(de - c@t ma - rea e$ti) Mai nal- t{ ca mun - <ii,
e$ti,

? bb b
bb
b
& b b b b

r j . r
j

J . R J R

ai
ve - nit spre-a
m{
sal e$ti po - doa - ba cru - cii, e$ti de-a - jun - s{ pen - tru-a m{ sal -

r
j
r
j

.
? b b b . J R
bb J R
b b b j . r j . r
b
& b . .

>

..

r j r
j
j

r
r
n J . j . J . R J . R
R J R
j r j r
r
j
r

J. R .. .. ..

va, spre-a m{ sal - va,


va,
>

? bb b
bb
b
& b b b b
? bb b
bb
b
& b bbb

Mai cu - prin - z{ - toa - re de - c@t


-

r j
Jj. ..

..
J R
j. r
r

.. .. ..
J R J R J R
j . r

min - tea,
Mult mai ma - re ca p{ - ca- tul meu:
min - tea, Tu e$ti
(p{- ca- tul meu)

..
J R
j r j r
n .. ..

O,

..
J

lau - d{, mi - nu - na- tul

? b b b n J .. R J .. R
bb

.. b ..
J R J R

Nu- me

I - sus,

..
J

..
R J R

sla - v{

.
.
Lui!

.
.

286

194. ERAM JOS N P}CAT

j j j j j
j
j
j
j
.

. # .

.

Valentin Popovici

b
& b 44

1. E - ram jos @n p{ - cat, dar


2. C{ - ra - rea c@nd e grea $i
3. C@nd um - bre - le se sting $i

J
b r r
b
&

J
r

? b b 44

.
.
j


J J J
j
r j

I - sus m-a sal - vat;


ra - ze nus pe
ea,
o - chii mei c@nd pl@ng,


J J J J
j j j
n

R
j

? b b
J J J J
j j
j
b

& b
cu
cu
cu

.
.

Sc{l C@nd
n

..
J
r r r r

eu am un nu - me nou; C@nd stau de vor- b{


ce - rul an - tu - ne - cat, Eu stau de vor- b{
po - va - ra mea cea grea, C@nd stau de vor- b{


J J J J

j
j j j

I - sus, sunt fe - ri - cit.


I - sus $is fe - ri - cit.
I - sus, sunt fe - ri - cit.

? b b b J J J J J J
b j j j j
b
&

azi cu I - sus,

? b b j j
J

. j
n b . J

j j

J J J J J
R R J
j j j j j
j
j
.

. # . j

.

dat @n ha - rul S{u,


cea- <a de p{ - cat
ru - g{- ciu- ne ia

Lu &i
A -

.
.

mi - na Lui din cer @n mi - ne-a str{ - lu - cit.


no - rii den - do - ia - l{ soa - re - le-au um - brit;
tunci I - sus e-al meu pri - e - ten
ne - clin - tit;

? b b
R
b j
& b

.
.


R R R R

r r r r

Refren

stai de vor - b{

j
J
r r

O, vi- no,


J J
r j

J
j

r r r r
j j

spu - ne-I Lui ce griji te-a - pa - s{,


Vi - no,

J J J


R R J

El s{


J J J J J

287

j j j j j

b j j j j j
b
& n b
ia

al t{u sus- pin,

? b b J J J J J
b r r r r j j
& b

pa - cea Sa din plin,


J J

&i s{-<i dea

J
j

vrei s{ stai @n ru- g{- ciu- ne,

C@nd sim<i c{
j
J
J J J J J
J J
r r r r j j j j
ar- de-un dor ca un c{r- bu- ne,

te
C@nd

? bb
R R R R J J J J J J R
b r r r r j j j j
b
&
pe ge - nunchi l@n - g{

? b b R R

I - sus

b
R J J J

e$ti


R R J J
j j

J J

Nu- mai


J J J J
U

.
J J .

fe - ri - cit,

e$ti fe - ri- cit!


j
j j j U
.

195. SUNT OCHI...


C. M. Woodstock

# 3
& 4

Andante

j . r
.

j .. r

1. Sunt ochi ce nici - c@nd nu a - dorm, ce nu cu- nosc noap 2. Es - te un bra< ne - os - te - nit c@nd o- mul sl{ - be$ 3. A - ce$ti ochi din cer
te pri- vesc, bra - <ul te scu - te$ -

? # 43

#
&
tea,
te,
te;

Jj. Rr

..
J R
j .. r j .. r


J J

U - rechi ce sunt tot des - chi - se, $i-a - ud


ru - g{ - ciu - nea.
E - o
Iu - bi - re nes - pu - s{ cen veci ta - re es - te.
U - re - chi- le-a - ud glas ce - resc, Iu - bi - rea dom - ne$ - te.

? #

.. .
J R
J . R

j
J

288

196. T}RIA MEA


Moderato

T{ T{ T{ T{ -

ri ri ri ri -

a
a
a
a

mea,
mea,
mea,
mea,

T{ T{ T{ T{ -

ri
ri
ri
ri

a
a
a
a

j . r
j
j
r

J . R .

j j
J

& b 24 j j . r j j j .. r
J J R
1.
2.
3.
4.

Text $i muzic^: N. Moldoveanu

e$ti Tu, e$ti


e$ti Tu, e$ti
e$ti Tu, o,
m{n- chin, m{

mea
mea
mea
mea,

? b 24 J J .. R .. J J
J J J R
r j . r j r
j
j
b

& .. . .. j j
R
J J
@n - cer - ca - rea
Prin
C@nd mi-e r{ - ni t{
Ti - ne am $i
Prin
Ti - ne m{ voi
Cu

T{
T{
T{
O,

ri ri ri Dum -

.
? b .
J
j r j

..
b

&
ca ni am
m{

rea
t{
$i
voi

a
a
a
ne

mea,
mea,
mea,
- zeu,

Jj .

.
? b J . R J
J

r
R

T{
T{
T{
T{

ri
ri
ri
ri

.. ..
J R J R
j j j
r
..
R
a
a
a
a

grea,
ma,
vea
da

cu
Ti Tu-mi dai
iz - b@n $i-a - cum

..
J

prin
c@nd
prin
cu

mea,
mea,
mea,
mea,

.. b ..
J R

R
r j
Jj j j Jj . R J . .
J J

cea mai
i - ni voi a l{ - u -

.
. J
J R
j. . r

J R

..
J R

Ti - ne merg na - in cu
cea mai grea
i - ni - ma, Tu-mi dai pu - teri nes - pu iz - b@n - d{ mai m{ - rea voi a - vea
$i-a - cum $in ve$ - ni - ci l{ - u - da

.. .. r
J R J J J
& b j . r .. j ..
J
J R
..
J R

? b J

Tu, P{- rin- te,


Tu, I - su - se,
Duh de via- <{,
- ri - re >i - e!


J J
Rr

ne merg na
pu - teri nes
d{ mai m{
$in ve$ - ni

in
pu
rea
ci

@n mi-e
Ti Ti -

..
J

te.
se.
<{.
e.

r
cer r{ ne
ne

j
- te.
- se.
- <{.
- e.

..
J
J R

289

197. TOT MAI FRUMOAS} E&TI, IUBIRE

b
& b 98

1.
2.
3.
4.

? b b 98
b
& b

Text $i muzic^: N. Moldoveanu

Moderato

fru - moa
Tot
mai
Ce
tre - c{ - toa
Iu - bi
Doar Tu,
fru - moa
Tot
mai

J
J
j j j .
.

b
& b .. .. j
vi - re
poa- te,
fa - <a,
ci - re,

? b b .. ..
j
b

&b

mai
s{
cu
dar

..
J

Jj

.
.

o - chi - lor pri - vi - re


cei a - cum nu poa- te,
t@ - n{ - r{ >i-e fa - <a,
al - t{ fe - ri - ci - re,

? b b b
J

&i
Ni &i
Eu

mai
s{
cu
dar

.. ..
J
J

dul - cea
mic din
tot mai
nu $tiu

chi - lor pri a - cum nu


n{ - r{ >i-e
t{ fe - ri -

&i
Ni &i
Eu

mas!
tregi.
r@nd!
zeu!

.
.

dul - cea
mic din
tot mai
nu $tiu


J
j
j ..

lim - pe - zi - t{
trea - c{ vea - cu
c@t trec ve - cii
$tiu c{ Tu e$ti

ocei
t@ al -


J J J
j
j

din
$i
@n
$i

. .
J
J
j
j j

lim - pe - zi - t{ >i-a r{ trea - c{ vea - cu - ri - len c@t trec ve - cii r@nd pe


$tiu c{ Tu e$ti Dum - ne -

n
b
J
j .
.

..

..

Iu - bi - re,
s{ e$ti,
res toa - te,
toa - te:
ai
re, Tu
via - <a
Iu - bi - re,
s{ e$ti,

@n zi, din ceas @n ceas;


zi
oa - meni $i-a - $e - z{ri $i legi!
ve$ - ni - cii ne - prin - sen g@nd,
fi - ii T{i a - $as me - reu!

? b b

>i-a r{ - ri - len r@nd pe


Dum - ne -

Jj

mas!
tregi.
r@nd!
zeu!

..

290

198. CND DESPRE ISUS EU AUD

j
j
j

## 6
& 8 j
J
Jean Staneschi

I. Aleman
j
j
.. j

&i
Dar
C{ci

1. C@nd des - pre I - sus eu a - ud, m{ bu - cur tot me - reu;


2. n
@n - tu - ne - ric cu - fun - dat, f{ - ceam tot nu - mai r{u,
3. E - ram mort @n al meu p{ - cat, a - cu - ma sunt al T{u;


? # # 68
J
J
J
J
# # j j
j
&

..
J J
j
j j # ..

n j

sim - plu c@nt ca


re - n{s - cut, M@n - tu - i - to - rul meu!
Tu
pe mi - ne m-ai sal - vat, M@n - tu - i - to - rul meu!
nu - mai Tu m-ai @n - vi - at, M@n - tu - i - to - rul meu!

? ##


J
j j

#
j
& # j j

n
Orn

.
J . J
j .. j

z{ - resc;
ju - rul meu de - $er - t{- ciuni sunt toa - te ce
$i
p{
r{
sit
e
ram,
tr{
iam
f{r
ne
- zeu;
Dum
fan
Ti - ne am tot ce do- resc, c@t
de bo - gat
sunt eu:

? # #
J
J
#
& # J J

J
U


J
j

..
J
U
j
..

mic din e - le
nu do - resc, M@n - tu - i - to - rul meu!
du - c{ - tor de-a - cum Te am, M@n - tu - i - to - rul meu!
pi - lul T{u eu
m{ nu - mesc, M@n - tu - i - to - rul meu!

? ##

##

&

Refren

j j ..

De-a - cum sunt m@n -

? # #
J

tu - it

Ni ConCo -

..

j
j
j ..

&i->i c@nt c{s fe - ri - cit


@n veci,
@n veci


J
J


J J J

291

n veci eu sunt al

j j .

.
J

j
#
j
& # j

T{u me - reu, M@n - tu - i - to - rul meu!

j
? # # J J
J

..

199. DOAMNE, CEL CE M} ST}PNE&TI


G. Hews

S. Longfellow/V. W. Jones

b
& b b 44

1. Doam - ne,
2. Ai
T{i
3. Doam - ne,

? b b 44
b

b
& b b

bra< sf@nt
nal - <{n
ze$ - te

Cel
ce m{
nori plini de
con - du - m{

? b b
b

ww

m{
de de-ori -

Ta,
noi
t{ri

st{ @n Tu

um
p{r
ce

? b b

b
b
& b b w
mi - la
pes - te
@n - tris -

ne$ti
r{ri,
reu

w
w

&i cu-al T{u


Ce se
@ &i m{ p{ -

ww

bre$ti,
t{ri,
r{u,

ww

p@
du
me

ww

Re - var - sa - su - pra-mi
Las s{ re - ver - se
A - lun - g{
ori - ce

..

ww

&i-a - cum pri - me$ - te


ru - ga
mea.
A
bi - ne - cu - v@n - t{ - rii
ploi!
&i
vin - de - c{ ori - ce du - reri!

..

ww

292

200. N VECI SCRIPTURA SFNT}


Jean Staneschi

# # # 4 Moderato
&
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

n
n
C@nd
C@nd
Ea
n

veci Scrip - tu ean - t@l - nesc


am is - pi pierd a mea
a mea
e
ea m{n- cred

ra
iu
te
c{
lu
@n

? # # # 44

###

&

n
n
A La
Ca
Cu

? # # #
###

Refren

&

ea
Ilerg
I ea
ea,

g{ sus,
la
sus
nu
eu

Nici - de - cum,

j
J

sf@n - t{,
bi - rea
gre - le
ra - re,
mi - n{,
tru - na,

eu nu voi p{ - r{ - si;
P{ - rin - te - lui ce - resc,
$i
su - fle - tul mi-e trist,
de
lu - me @n - $e - lat,
drep - ta - te, a - de - v{r,
iz - vor de via - <{
e,

sesc
$i
eu
pa - ce
Sal - va - to - rul, Mie @n - tru - na, cu
ea
$i
m{n - dreap - t{
ea
nici - u - na @n
e
a - jun - ge @n
voi

nici - de - cum

..

nu - mai bu - cu - rii.
lul Dum - ne - ze - iesc.
ea eu toa - ten - ving.
ia - r{$i sunt sal - vat.
lu - mea de co - mori.
a mea pa - tri - e.

.
.

nu las eu Scrip- tu- ra sf@n- t{,

j
j
j
.

j
. J
J
J J

j
J

Nici - de - cum nu las eu Scrip - tu - ra sf@n - t{, las eu Scrip- tu- ra sf@n- t{,

pj

j
j j
? # # # j j
J J J J J J
Nici - de - cum,

nici - de- cum!

Car- tea Dom- nu- lui Prea Sf@nt.

j j
j
j
# # # j j .

&
J J J J J J
..
Nici - de - cum nu las eu Car - tea a- ceas - ta a

? ###
J

j j j
J J J

j
J

j
J

Dom - nu- lui Prea Sf@nt.

.
.

293

201. ISUS E DOMN AL DOMNILOR


Jean Staneschi

& 44
1.
2.
3.
4.

r
j

.
.

I - sus e Domn al dom - ni - lor


Moar - tea $i ia - dul le-a @n - vins
Voi, to<i cei @n - se - ta<i ve - ni<i,
Tu,
chi - nu - it de-al t{u p{ - cat,

.
J .
r

? 44

j ..

&

C@n - t{ri de lau De la pier- za I - sus e sin La cru - cea lui

Cu

to

<ii

s{

$i Re- ge-al re - gi - lor,


pe cru - ce c@nd S-a stins,
din a - p{ s{ sor - bi<i;
vrei ca s{ fii sc{ - pat?

..

..
J

.
.

..
..

@n - chi - na<i.
n{l - <a<i $i Lui v{
El ne-a
sc{ - pat $i via - <{
dat.
iz - vor, din El, c@nd bei, nu mori.
de vii, ier - ta - re vei pri - mi.

..

..

..

. j
.

c@n - t{m,

pe

Dom - nul l{ - u -

.. # j
J

? b

d{
@ re ne-a
gu - rul
I - sus,

.
J . R
Refren
j

.
n

& .

?

.. j

..
J

J J J J

to - <ii s{ c@n- t{m

& ..
d{m!

.
? J
J J J
Dom - nul

..

&i

@n

cer

C{

ne-a

l{ - u - d{m

&
?

..

J
lo - ca$ ne-a dat

al

..

iu - bit

$i

ne-a

.
.

j
ier- tat,

.
.

..

nos - tru m - p{ - rat.

..

..

294

202. O, DOAMNE, PENTRU TINE


Text: Iovan Miclea
Andante non lento

b
& b b 44

Felix Mehdelssohn - Bartholdy

j
. J

1. O, Doam - ne,
2. La Ti - ne

? b b 44
b

b
&b b

pen - tru Ti - ne @ - nal< c@n - ta - rea mea, Din


a - li - na - re g{ - sesc ori- c@nd do - resc, La

j
. J

. j
. J

j
.. .. f
J

piep- tul T{u de Ta - t{,

. j

b
& b b . j
mi-ai ier - tat
tat
ce - ea->i c@nt
c@nt

? bb n
b

p{
p{
@n
@n

cu

.

. J
j.

n J .

ca
ca
tru
tru

C{ci
C{ci mi-ai ier pa - ce m{ hr{ - nesc.
De-a De-a - ce - ea->i

. j
.
J

i - ni - m{ cu - ra - t{ ves - tesc iu - bi - rea

? bb
b

f
j .
J

..

tul
tul
na,
na,

Ta.

p
r
n . #
R

ce r{u m-a chi- nu - it.


Sl{ li - ber

j
n . # . .
J
J

$i

fe - ri - cit.

r # n

C{ci mi-ai ier - tat p{ - ca - tul


De-a - ce - ea->i c@nt @n - tru - na

b
&b b
vit

? b b
b


s{

fii, o

Doam - ne, @n

Doam

. j
.
J

veci fii prea- m{ - rit,

. j

ne,

Sl{ -

. f

J

sl{ - vit s{ fii,

295

@n
j
dim.
bb . n
b
&
.
J

veci

vit s{ fii, o Doam - ne, @n

veci

n . j n
.
w
? bb
b
Doam

prea

m{ - rit!

.
w

ne,

fii

fii prea - m{ - rit!

p .
.

@n

..

veci

fii

prea

..

m{ - rit!

203. SIM>URI SFINTE-MI UMPLE PIEPTUL

b
& b b b 43

Lini$tit

b
& b b b

la
resc
Ti cl{ - ti
va
fle - tul mi
du - m{, dar,

? b b b
b
&

bbbb

su
ce
ai
r{

? b b b
b

..

ne Doam i - ni sa - li Tu
a -

.
.

o - dih - ni
ne; Tu-mi vei
S{
ma;
pierd pe
r@nd tot
&ti - ind c{
n{,
m{ v{d
Ca
a
$a,
@n
Tam - p{ -

fle - tul, Tu-mi


e$ti
eu
O,
am,
Tu,
T{i ochi,
As - ta-mi
<i - e
S{
v{d

piep - tul,
um - ple
Do r{u
a - su - pra-mi, Nu-mi
m{
c@nd
Su rog,
eu
fe - ri - ci - re:
Con -

sfin - te-mi
1. Sim - <uri
ori - ce
2. Vi - e
Ca - sa
Ta,
3. n
a
e$ti
mea
4. Tu

? b b b 43
b

mi s{-mi
es sf@n -

de
e
r{ - m@i
o te
fa t{

>

toa - te
nu - mai.
dih - n{!
<a
Ta.

>

296

204. STNC}N PUSTIE

### 4
&
4
Jean Staneschi

1.
2.
3.
4.

j
j
j
r
j
j

..

St@n- c{n
St@n- c{n
St@n- c{n
St@n- c{n

? # # # 44 .
J .
# # # j .
&
# .
o m{
Ti la
simt o ieri n-am

pus- ti - e de
pus- ti- e, Tu
pus- ti- e, c@nd
pus- ti- e, I -

R
r

cro - te$ti,
ne vin,
dih - nit;
a - flat.

La
Doar
Chi De

IIII-

ni ni ni ni -

ma
ma
ma
ma

mea
mea
mea
mea

? # # # ..
J R
###

si

###

&

se
se
se
se

va
va
va
va

aaaa-

d{ d{ d{ d{ -

j . r
R
g{ - si,
r


R
Refren
r

pos pos pos pos -

La um - bra Ta pe min
M@n - tu - i - to- rul meu
La Ti - ne vin $i m{
Iu - bi - rea Ta ni - c{ -

..
J
j j

bun
rea
Tu
ne

j .
.

J
r

re - fu - giu g{- sii,


Ta m{ fe - ri - ci,
@l vei ni - mi - ci,
m{ va des - p{r- <i?

..
J R


J J

Su - fle - tul

meu

j . r . .

ti!
ti!
ti!
ti!

# .
J . R
J J

Su- fle- tul meu

j
R

g{3

g{-

j. . r
J R

J . R . J . R
scut chiar @n vi - je - lii, vi - je- lii.
j . r
j
r

. . .
J R
J R

scut chiar @n

. .
J
si, meu
j.

? # # # J .
&

Ti - ne, eu
o - cro - ti nul meu doar
Ti - ne ci -

.
J .
# # # . j j j .
&
n J . R n .
..
J R

? # # #

fur - tuni p{- ze$ti,


as - tru di - vin,
sunt os - te - nit,
sus e bo - gat;

j j
J J
j r
..

j j
j
r

..

vi - je - lii.
3

.. .. .. j j j .r U
n J R n .
J R
J R
JJ

St@n- c{n pus- ti- e, St@n- c{n pus- ti-e, St@n- c{n pus- ti- e: eu la Ti- ne a- lerg!

? ###

. . . # . U
J . R J J J J J . R
J . R J . R

297

205. LNG} AP} CA &I POMUL


J. B. Ga$par - N. &imonca

b
& b 44 .. # n j
1.
2.
3.
4.

a L@n - g{
i C@nd mi-e
fra tu
O,
Du - hul Sf@nt

? b b 44 ..
&

bb

..

..

.. # n j

m-a s{ - dit; (m-a s{ - dit)


m@n - g@ - ia, (m@n - g@ - ia)
te-a lo - vit, (te-a lo - vit)
r{ ho- tar; (f{r ho - tar)

..

p{,
po - mul,
$i
ca
ni - man - tris - ta - t{
te,
@n via - <{
ce
ne
d{ din roa - da

n
J

A. H. Ackley

Sal - va - to - rul
$i c@nd n-o pot
ne - cre - din - <a
dra - gos - tei f{ -

po via te-a
tem

Voi tr{ - i $imi voi da fruc - tul tot la tim - pul


El, prin mi - la Lui bo - ga - t{ str{- lu- ce$- ten
Azi pri - ve$ - te iar la Dom- nul: $i pe ti - ne
Prin iu - bi - reaI f{ - r{ mar - gini, $i noi azi sun -

. n
. J n

Refren

.. # n j b
J J J J

tri - vit.
<a mea. Un - de sunt s{ - dit,
s{ - dit.
sunt eu s{- dit,
@n har.

. n
. J
j
b
& b .. j ..
JJ J J
? bb

tit,

.. j
#
J

j
.

? b b .. n ..
J

J
b
& b


J J J J
U

.. n j

voi sta ne - clin -

.. #
J

. j .
. .

Pe te - me- iul m@n - tu - i - rii, voi sta ne - clin - tit.

stau ne- clin- tit;


j
j j j .

..
? bb

J . J

U .. .

.
J

298

206. CUNOSC EU UN RU

#### 4
&
4

Moderato

j j

j j

eu un r@u
ca - re
1. Cu - nosc
2. Ori - un - de a - jun - ge-a - cest
r@u sf@nt e
a - pa
3. A - cest

U. Gantenbein
U
j j

cur - ge fru - mos


r@u mi - nu - nat,
vie - <ii $i azi,

&i
Se
Ea

U
? # # # # 44
J J J J
J J
U
# # # # j j
j
j
j

&
.. j j j
a - pai scli - pe$ - te ca
tre - cen li - ni$ - te prin <{ri; Dar
i - ni - mi - le;
C{
pa - cea lui scum- p{n e bu - cu - r{
cur - ge prin Dom - nul I - sus; Scump s@n - ge - le Lui, El ne

? # # # #
J J
U
####
j
j
&

U
.


J J

j j
rit.


J J

#

J

foc lu - mi - nos, Prin ca - re se fac vin - de le de-a in - trat, n - ce - tea - z{ du - re - ri m@n - tu - ie$ - te, Ce pen - tru noi cei r{i
a

? # # # #
# # # # f
&

Refren

U
J J

Vi - no,

Te

? # # # #

w
v J J v J J

j
#
J
J J
J


J J

c{ri!
le!
curs!

. j w . j
.
J v J J . J
J
J v
Vi - no!

rog, su - fle- te, o, vi - no! A - lear - g{ a- cum la- cest r@u! Vezi,

^ j j ^ j j
^ j j
j
j
j
w . ..

. J
^

Vi - no!

Vi - no

la - cest

r@u!

U
j. U
# # # # j j ^. j
j
j

&
.. # n . r .
.

J J
J
a-pan dar cur- ge,

? ####

cre - de! Ea

cur - ge $i pen- tru ti - ne.

. U ..
J J J . R

299

207. S} P}&IM CU TO>I PENTRU HRISTOS

j r j r
j . r
# # # 4 j r

.
.

&
4 .. . .# .
Valentin Popovici

1.
2.
3.
4.

S{
p{ - $im cu to<i @n r@nd pen- tru Hris- tos, Dra- gos- tea e stea- gul
Dom- nul e cu noi, El ne va o - cro - ti, Chiar da - c{ cel r{u a Fe - ri - ci<i a - jun- ge - vom @n sla - va Sa, La bo - ga- t{ ma- s{n
Prin cre- din- <{ vom tr{ - i, vom lu - mi - na! &i pe al - <ii c{ - tre

j
? # # # 44 J.

Rr .. .. ..
J R
J R J R

# # # j . r j . r
&
. . n
nos - tru
des ne
cer cu
cer vom

? ### .
J . R
### j r
n ..
&
P@ P@ P@ P@ -

n{
n{
n{
n{

lu - mi - nos,
va lo - vi,
El vom sta,
a - ju - ta,

.
J . R

Tri Ne-a
Dar
&i

um - f{m prin
pro - mis, $i
a - ici e
c@n - ta - rea

va
va
va
va

Fine

..

ve
ve
ve
ve

. r
#
? ## . R
J

### .
&
.

j .. r ..

lui

? ###

s@n - ge o - chiul
ca - lea
tot mai

Jj. Rr

Dom- nul
Dom- nul
Dom- nul
Dom- nul

ni!
ni!
ni!
ni!

.
.

Refren

..
J R

.
.
J R

le S{u
S{u ne
cru - cii,
sus se

glo - ri - os,
va p{ - zi,
lup - ta grea,
va n{l- <a,

.. ..
J R J R

..

S{ c@n - t{m

..
J R
Dom - nuS{ c@n- t{m

j. r

J R

U
j
j
j
j
j
j
J J

nen - ce - tat
sla - v{
Dom - nu - lui
nen - ce - tat

.
J . R

j .. r j .. # r

r
j ..

D. C. al Fine

@n

o - noa - rea Lui!

U
J J J J

300

208. CT DE FRUMOAS} ESTE VESTEA


p

Jean Staneschi

& b 98 .
C@t

p
j .
j
j

.
.
.
.
. .. . .. J . ..

Lent

de fru - moa - s{ es - te ves - tea pe ca - re noi o

? b 98 .

j
j

&
J .. ..
ves- tea bu- n{, sal- va - toa - re,
j j j . .
.
?b

a- u- zim! E

. .

ral...
j
j
j

j .. .. .

@n

cli - pa c@nd noi o pri - mim.

. b
J
J
j

.
.

. . j .. .. .. ..
.
.
&
J

Ce fru- mos, $i du- ios,
pa- ce ea ne d{.
j
. . .. .. . .
?b

. .
J

..
J J
Fj
J

.. .

J

Pre- tu- tin- deni, un- de

f
U 4
. . j

j
r
j
& b . . .. .. .. 8 . j . R r
R
J
J
in- tr{, vi - a- <a toa - t{ o schim - b{.
Hris- tos se ves - te$- te!
r
.. .. U ..

J 48 . j . R Rr
? b . J
J
J

j j j
j

b
J J

.
& J
J J

J
El tr{ - ie$-te! Azi ne
@n - chi - n{m Lui, El dom - ne$- te! n veci de
j
n . j j . j b j n
J
?b
J J J
J J J
J J
U j
r r r r
j . r j j j j
j

J J . #
&
J
veci! Te bu
cu - r{ Si - oa - ne
$i c@n - t{ su-fle- te;
n

? b J J J J J J R R R R
J
J
J J J J J J
u
Bu - cu - r{

Si - oa- ne, da, $i c@n- t{

su-fle- te! &i c@n-t{ su-fle-

301

& b

r r r r
J

treg

? b J J
J

p{- m@n- tul,

te, @n- treg

r r j j
n J J .. R n # j R R J
J
ce - rul
sen- chi- n{ Dom - nu - lui, Ce-lui viu! I j r r j

J R R J
J J J J J J J J

p{ - m@n- tul, ce- rul c@n- t{ Dom - nu - lui Ce-lui viu!

r r r r
j
j . r j j j
j

J J .
&
J
sus
con- du- ce via- <a
a - ce - lor ces co - pii,
A

J R R R

? b J J

J
R
J J J J J J J J J
J
El con- du -

? b J

pii.

& b

R{s - cum -

mi.

? b

mi.

via- <a ce- lor ce @i

r r r
R
r{s- cum- p{

J
J

&b

Sa

ce

El

p{

es

j
& b

ta;

El

J
ra - re

J J

J
mul<i

J J

..
J
oa
J

ra - rea

Sa mul<i

oa - meni vor pri -

te Ve-ghe - to- rul,

ta, a- lun- g{ tea- ma ta! M@n-tu

M@n-tu- i - to- rul:

n J J ..


J J J J J J

i -

to - ru-lui @n - chi- n{

Chiar po- poa - re


J
J

le

tea- ma

n
#
R

@n - chi - n{-I via - <a

r r j j
r r r r
j

b
J J
& J R R J
ta. Nu - mai Lui! Po - poa
re- le pe Dom- nul
r
r
j
j

? b J R R J J J
J J
J
J
ta. Nu - mai Lui!


J
J

to - rul t{u, a - lun- g{

r r r r
J


? b J J R R R R J J
J

a - lun - g{ tea- ma


J J J J

Es - te Ve - ghe

j ..
R
R
meni vor
pri
J J J

r r r r j j .. r j j
J J


J J J

sunt co - pii, a ce- lor ces co-

via - <a

j . r j j
j

s{-L lau - de nen- ce-


J J J J J

pe Dom- nul lau- de nen- ce-

302

Jj

j
& b
tat,

Re

r r r
R J J

ga

? b J J R R R R J J
J

te - le ser - veas- c{


J J J

tat, Da, lau - de nen- ce - tat! Re - ga - te

le

J ..
J

Ce - res - cul

J J J

ser- veas - cal nos- tru

j r
U
j j j
j
r
j
r

r
b

& j . r r R J J J ..
J J R R R R
m - p{ - rat! n - tre - gul u - ni - vers va fi dom - nit de pa - ce ce U j j r r r r r j j j j .

. R
? b J . R R J J J J
J
J J
J
R R R
m - p{ - rat!

j j j
j
j
r
j
j
r
r

r
& b j J . r # R R J J J n
J
R R R
reas - c{, Dom - ni - a lui Hris - tos p{ - m@n - tul va s{
j j j
j
r
j
r
r

? b J j J . r r # R R R J J J J
R R
J J
j r j . r f .

& b .. # . J . R
J
c{!

O - si - a - na!

A - le - lu - ia!

..
J R
st{ - p@ - neas-

..
J R

j
J J

Ma - re e Dom- nul Dum - ne -

.. f j .. r

? b .
J R J J J
J R
J R
f

& b J J

ze- ul sf@nt! St{ - p@n!

j
f

? b J

&i Domn!

U
J J

n veci! De

veci!

j Rr Jj Jj j Rr Jj Jj U
J
J
J J
M{ - re<

E - tern

303

209. NV}>}TORUL E AST}ZI CU NOI


Nelu Mure$an

b
& b b 43
1.
2.
3.
4.

I
I
I
I

sus
sus
sus
sus

cu
cu
cu
cu

noi,
noi,
noi,
noi,

..

sl{ - vit
fi - e El,
c@n - ta<i sla - va Sa,
P{s - to - rul di - vin,
El e Dum- ne - zeu,

b
& b b

..

E - ma - nu - el!
@n - vi - o - ra;
Sa pe de - plin;
du - ce me - reu;

U
bb
b
&

M@n - tu - i - to n - v{- <{ - to O - cro- ti - to Bi - ru - i - to -

rul
rul
rul
rul

e
e
e
e

as as as as -

t{zi
t{zi
t{zi
t{zi

cu
cu
cu
cu

n U
? bb

b
b
& b b ..
nat,

? b b ..
b
b
& b b

j j

mi - te-a - le Ha- ru- lui

? b b
b

S{-I mul - <u - mim

b
J J

Jj Jj

nat
Lui
dra Lui

j j


J J

..

$u - voi,
$i ploi,
de oi,
ne - voi,

..

Refren

..
noi!
noi!
noi!
noi!

..


I- sus cu noi, ce har mi - nu -

j j

..

pen- tru tot ce ne-a

dat;

J
..

ploi,

es - te
ne va
gos - tea
ne con -


J J

sa<i s{
cur - g{ c@n - ta - rean
c{i de mun - te prin v@n - turi
bun P{s - tor sen - gri - je$ - te
El dis - par gre - u - t{<i $i

L{ Pe
Ca
Cu

? b b n b ..
b

Ce mi - nu Pre - zen- <a


Ne d{ azi
Pe ca - lea

b .
.

? b b 43
b

E. L. Tussing

.
.


El ne tri -

..

n- v{- <{ - to - rul e as - t{zi cu

noi!

.. n U

..

304

210. L}UDA>I PE DOMNUL !


A

& 44 .. j
J

L{u- da<i pe Dom- nul,

. j

? 44
J
?

&

H. R. Palmer

l{u- da<i pe Dom- nul!

.. j

j
J

..

. j

. J

. j
. J

Cu @nsufle<ire

.. j #
J

J J . R j .
J
R

. J

Bas Solo

Ve-ni<i, c@n - ta<i la - u- d{

L{u - da<i pe Dom - nul po - poa - re- lor din toa- t{

.
.

.
.

lui Dum- ne - zeu!

..

j
J

#
. J
J
(Orga)

J J J J

J

& .. ..
. .

.
..

? . .

lu - mea,

Ve - ni<i na- in

. J

tea Lui cu c@n - t{ri de la- u- d{!

J J . R j .
J
R

L{u - da<i pe Dom

& ..
? .

.
.
.

nul

po - poa - re - lor din toa - t{ lu - mea,

.
.
.

305

.
. J .

?
Ve -

#
j

J
3

ni<i na - in - tea

8
B
j j

.
& . J J
& ..
.
?

.
# .

j j
? ..
J J
j . r j .
& J . .
R
J

j
# ..
J

j.

? .
J
?

r
R

..
.

8
j r

..
J R
Nu-me pe mun - te- le sfin- <ej r
.
.
J R

. j
. J
r j. . r
J R
R
Pe mun - te - le sfin- <e - ni - ei Lui,
j . r j . r
J . R
J. R

..

tot p{ - m@n -

j. . r #
J R
@n ce - ta - tea lui
j . r

J. R
Bas Solo

..

L{u

.
& . ..
Dum-ne- zeu, pe

..

tul.

j. .
J

nul po - poa-re-lor din toa- t{ lu

& j. . r
J R
po - poa- re- lor
j . r

? .
J R


toa -


te,

da<i

pe

r
R

L{u- da<i pe Dom- nul

j
# n .
.

? .
.
. ..
.
J
J J . R j .

?

J
R
Dom

Lui cu c@n - t{ri de la - u - d{!

Dom-nul e pu - ter - nic, ma- reI al S{u

ni - ei Lui,

mea,

ve

r
R

. J

ni<i na-

j r
j. . r J .. R
J R
l{u- da<i pe El!
Cu bu- cu-ri- e
j
r
. . j. . r
J R J R

306

# J J J J
J
J

?
in

& j ..
J

r
R
r

Ve -

ni<i,

da<i

pe Dom -

& j . r j j
J. R J J
po - poa- re- lor din

j r j j
? . .
J R J J

nul

j j j
J J J

j j

j j
J J
J
J
l{u - da- <i-L pe Dom-nul
j
j j j
J
J J
J

J . R j . R

po- poa - re - lor din toa- t{ lu -

j ..
J

toa- t{ lu - mea;

j j j j
J J J J

J .
.
J
3

J J

L{u

tea Lui cu c@n - t{ri de la- u - d{!

Lui s{-I ser- vi<i.

? J . .

r
j. .
J R

mea,

j j
j. . r
J R J J

j . r j . r j j

J . R J . R J J
j

# J j . b
J

Ve - ni<i, l{u-da-<i-L pe El cu to<i.

3
3

Ve

j r
& . .
J R

ni<i

j
J

na - in

j . r
J . R

j
J

& b ..
L{u -

? b ..

tea Lui cu c@n - t{ri de

j j j
J
J J

O, ve- ni<i dar to<i

cu bu-cu-ri-e

j j j
J J J

da<i

pe

El,

j. .
J

la - u - d{!

j. r
r

. .. b
R
J R

na - in - tea lui Dum- ne - zeu!

j. . r j .
J R J .

r ..
b
R
j. . r j. . r
J R
J R

A - le - lu - ia! L{u -

j . r
J . R

da<i

pe

El, A - le-

j . r
J . R

307

j r

b
& J . . R

j
.. .. ..
J

j . r
J . R

da - <i-L cu to<i!

lu - ia! L{u -

da<i pe El, A - le - lu - ia, l{u -

? b
?b
2.

&b
?b

1.

&

j .

.

.
. J .

. Jj

L{u- da<i pe Dom - nul po- poa - re - lor din toa - t{

.. j .. n .

..
J
da-<i-L cu to<i.
(Orga)
j
. .
.
.

. J
n ..

..
.

.
..

&
lu

mea,

& ...
.
? ..
8 .
&
d{!

..

j
r
Jj J j . R j . r
J
J R

Tot corul la unison

..

Ve

j j
# j Jj J J Jj j
J
J

. Jj
-

ni<i na - in

..
..
.
.
8 .

tea Lui cu c@n - t{ri de la- u -

..
..
.
.
8 .

. Jj

L{u - da<i pe Dom

&
..
.
?
..

j
r
Jj J j . R j . r
J
J R
-

..
.
.
..
8

nul

po - poa- re - lor din toa- t{

308

&

j
U
j
j
.

J # J j
. J
J .

3
3

lu - mea,

ve - ni<i na - in - tea Lui cu c@n - t{ri de la - u - d{!


.
& ..
...

?
8

& .. j
J
L{u-da<i pe
. j

?
J
&

. j

. J
Dom- nul,
l{u- da<i pe

.. j

. j

. J

Dom- nul!

Ve-ni<i, c@n- ta<i lau- de- le

.. j #
J
U
j r
j r
.. j J . R J . R w ww
J

lui Dum- ne - zeu! A - le- lu- ia,

..

min! A - le- lu - ia,

min!

j . r U
w
j j . r w

J R
w
J J R

211. COR}BIERULE, AUZI PRIN VIFOR


P. P. Blis

F
# 4 F j j j . r
j r j j

. #
.
& 4 J R
J J
J J
Allegretto

Sopran (Tenor) Solo

1. Co - r{ - bi - e- ru- le, a - uzi prin vi- for, Str{- ba- te-un glas ce-<i stri- g{:
2. n - cre- de- te @n al t{u M@n - tu - i - tor! El e M@n - tu - i - to - rul
3. Se-a - pro- pi - e di- mi- nea - <a, ui - te sus, Soa - re r{ - sa - re $in- tu-

# 4

& 4

.
.

(Orga)

? # 44 .
.

309

# .
&
J R

'Ia - ta - ju - tor!"
su - fle - te - lor!
ne - ri - cui dus.

?#

.
.

#
& J

cresc.

j j # j j j J J

j ...
.

j . r

Ia - t{ lun - trea de sal - va- ren - tin - de-<i bra- <ul!


Cu cre- din- <{-L pri- ve$- te, c{ El te-a sc{- pa!
C@n - t{ A - le - lu - ia sus la <{rm, la us - cat!

#
&

j
j

n ma - re pe - ri - col @<i
es - te va - sul,
S{
ur - le fur - tu - na, pe
El nu-L l{ - sa,
Vezi zi - ua do - ri - t{, a - cum e$ti sc{- pat,

&

J . R J j J J

Refren

j .. r j .. r

Co- r{ - bi- e- ru - le

? # .
.
#
&

j . r
.
F
.. j . r j j j j j . r
J R . .

J .. R J .. R

p j r j j
..

m@- na-<i s-o dai; Ia- tal t{u Sal-va-tor, a - pu-c{-L nu-mai! n El ten-cre-de

? #

.. . . ..
J R J . R J J J J J . R
J R J J

# j j j j j j
& J n
$i mai mult nu @n ti - ne!

? # J J


J J J J

j
j
j
j
j
j # j j j . r

.

La- s{ pia - r{ va- sul slab @n

a- d@n - ci- me!

.
J J J J J J J J J . R

310

212. CE SIM>IRE MINUNAT}


Daniela &imonca

Tedd Smith

j
j
j j
& b 44 j j j j

1. Ce sim- <i - re mi- nu- na - t{,
2. C@nd cu to- <ii, @m- pre- u - n{,

sla- va Dom- nu - lui se-a - ra - t{,


fi - ii Dom- nu - lui se-a - du - n{

? b 44 J J
J J
J J

J J
j j j j j j j w
j

& b j j

den iu - bi- re-a - de- v{ - ra - t{


bu - cu- rii, du - reri s{ spu - n{

lui I - sus noi nen- chi - n{m.


Dom- nu - lui din ve$ - ni - cii,

? b j j
J J J J J J
J J

w
w

j j

j j
& b

Mul - <u- mim


Cel ce ne

? b J J

& b

j
j

ar - mo - ni tit cu- v@n -

j
j

I - su - se >i cu - noa$ - te g@n -

e
tul,

? b
J J

j j

$i a - cum $in
@m - pli- ne$ - teJ J

j
& b j j j j j ww
Ti - ne ne bu - cu - r{m.
@n
fii.
ce-a f{ - cut cu ai S{i


J J J J J

c{n prea - sf@n - t{


p{ - n{ nam ros -


J J J J

1.

?b
J

e,
dul,

ww

j
j

ve$ - ni - ci le - g{ - m@n -

e
tul

j j

j j

2.

ww

azi $in ve$ - ni - cii.J J

ww

311

213. TU E&TI A MEA N}DEJDE

# # 6 Moderato
& 8 j

j
j j .. j j ..
J

1. Tu
e$ti a mea
n{ - dej - de, I - su - se, Dom - nul meu;
2. C@nd trec prin @n - cer - ca - re, Te rog s{-mi dai
pu - teri;
3. Dei ca - lean - tu - ne - ca - t{, a - ici pe-a - cest p{ - m@nt,

? # # 68
J

## j
&

..
J
J

j
j
j j # .. j j .
J

n cea - suri de
pri - mej - dii, Tu e$ti P{s - to - rul meu.
Te rog s{-mi dai r{b - da - re @n lup - te $in
du - reri.
De Ti - nei lu - mi - na - t{ spre tro - nul T{u cel sf@nt.

.
.
J
j . j
##
j

&
.
? # #
J

..
J J
j j .
.

Ti - ne a - flu via - <{, o - dih - na Tu


nu ceri nici
o - da - t{ cei mai pre- sus
co - loi lo - cu - in - <a, @n veci de veci

? # # j ..
#
J
J
J
##
j
&
j j # ..
J

.
.
J

mi-o
de
eu

dai;
noi;
$tiu;

@n rai.
ne - voi.
s{ fiu.


J J

n
Tu
A-

J
j
Cu
CreA-

.
. J

j j .

Ti - ne
fa - <{n fa - <{, voi fi pe veci
z@nd, ne-a - ju<i
@n - da - t{ @n gre - le - le
co - lo mi-e
do - rin - <a, cu Ti - nen rai

? # #

.
.

..

312

214. CNTAREA CELUI SALVAT


Valentin Popovici

A. H. Ackley

bb 4
j
& b b b 4 .. n n

1. Nu - me - le
lui I - sus e cel mai scump $i dul - ce, Lu 2. I - ni - ma-mi zdro- bi - t{ z{ - cea sub gre - le sar - cini, Dar
3. Im - nul bu - cu - ri - ei nici @n - ge - rii din sla - v{ Nu-l

.
? b b b 44 .
bb
J
b
& b b b b

cea - f{r prin - tre ste - le


azi ier - tat prin I - sus
pot c@n - ta mai bi - ne

? bb
bbb

bb
j
& b b b .. n n

El
e sla - va noas- tr{,
El
e Sal - va - to - rul,
Robi e - ram @n lan - <uri,

.
? bb b .
bb
J
b
& b b b b

su - fle - tul meu c@n - t{


Dom - nul $i St{ - p@ - nul,
t{m azi bi - ru - in - <a,

? b b b n
bb

$i
eu
ca

w
.

crin e prin - tre


flori,
li - ber pot c@n - ta,
cei r{s - cum - p{ - ra<i,

w b

..

Pe
El
l prea - m{ - rim &i
G{ - sesc Iu - bi - rean
El, E
De
chi - nuri a - p{ - sa<i, C@n -

..

..

n # n

Al
n
Pe

fe - ri - ci - rii
imn.
veci E - ma - nu - el.
veci e - li - be - ra<i.

..

313

&

bbbb

j ..

Refren

b j. j
J

..

E c@n - ta - rea ce-lui sal - vat!

&

bbbb

.
J .

? b b b ..
b b J J

su - n{,

Din - tr-un su - flet

.
J .

Jj.

j
J

b
& b b b b

via - <{,

vo - ie

bu - n{,

..
J

&

bbbb

b ..
vat!

sal - vat,

? b b .
bbb
lu

j
j
.

ia,

c@n - ta - rea

.
J .

A - le - lu

n .
n
? b b b J . J J J

bb

ia

.
J .

ce-lui

sal -

A - le-

j
j
n .

c@n - t{

UU
j . j
b

b
.

.
n
& b b b J J J J
J J J J
A- le- lu- ia,

.
.
J

ve - sel

j j
..

j
n

Plin de

I - ni - ma mea

j
..
sal - vat,

..
J

ei r{ -

..

.
J .

e- li - be - rat,

? b b b
bb

? bb b
bb

j
..

j

J

Jj.

Me - lo - di - a
sal - vat,

j ..

U
U .
j
j
b . .
J .

A - le - lu - ia, Ce - lui cen veci m-a sal - vat!

..
J


J J J
u

U .. j U ..
J
J

314

215. O, DOAMNE, IA-MI TU MNA


Friedrich Silcher

#
& # 44

1. O, Doam - ne, ia-mi Tu


m@ - na, con - du - m{
2. n
ma - rea Tan - du - ra - re, i - ni - ma
azi pu - te - rea
3. Chiar da - c{ nun - <e - leg

#
& #

? # # 44

cum $in - tot - dea - u - na,


ia
Tu, Doam - ne
ma - re,
du
me - reu
la
<in - t{

#
& #

? ##

sin - gur nu pot


l{ - u - ze$ - te,
Doam - ne, ia-mi Tu

? # # #

##
&

al
c{ci
@n

fa Doam m@ -

..

fiu.
Ta;
mea;

C{ci
C{ O,

..

.
.

. ww

m{ las.
u - mil.
s{
fiu.

..

. #

..

ce un
sin - gur
pas:
ne, un
biet
co - pil,
na, con - du - m{
Tu:

Ti - ne,
Doam - ne ma - re, eu nu
m{
@n - cred @n
Ti - ne, su - pus,
cum $in - tot - dea - u - na al T{u

? # #

T{u s{
e
a
via - <a

AO
M{

Tu,
mea,
Ta,

..

De
&i
A-

ww

A - min.

.. w
w

ww
w

315

216. VA VENI O ZI
Moderato
j. r
r . j
j
b

b
j
& 4 . . .. .
.

1. Va ve - ni
2. Va ve - ni
3. Va ve - ni

o
o
o

zi c@nd se vor sf@r - $i $i ui - ta - vom griji, du zi c@nd ne vom ui - mi de-a - le ce - ru - lui spenzi c@nd ne va pri - mi ca po - por @n fa - <a

? b b 44 .. ..
J R
J
b .
& b j . r
.

.
R J . R
j. r

..
J

r
j ..

reri, (du - reri) Dar nu vom ui - ta cum iu - bi - rea Sa ne-a sal dori, (splen- dori) De tot ce I - sus pre- g{ - ti - ta sus pen- tru-ai
Sa;
Sa) De pe-al sla - vei tron, al iu - bi - rii Domn pe to<i
(a

? bb .
b
& b ..
vat
S{i
ne

? b b ..
b
& b

sus

..
J R

pe

Va ve - ni, da, va ve - ni

.. ..
J R
J
r
j .. r j .. r
j ..
..

nori Se va

i - vi!

Da,

'Ma- re

iu - bi - rea

#
J J J J

o zi c@nd I -

.. ..
R J R
J R
j . r

.
vom

.. .

.
J R J . R
J R

j j n j j

vom c@n - ta:

? bb

. .
J . R J . R
Refren
j r
r j r
. j r j . . . n # . . # n
. .. .

la
Gol - go - ta.
mo$ - te - ni - tori.
van - cu - nu - na.

? b b
&b

ve - dea

$i

..
J R

.
.

Ta!"

..
.

316

217. DE&I NU &TIM CND


Cantabile

& 43

r
j ..

j
..

1. De - $i nu $tim c@nd, @n ce ceas Dom- nul vi - ne, Dar tot $tim a 2. Lu - mi - na ie - $it $in- <e - lep - tu-o g{ - se$ - te, A fost pro- ro3. n ru - g{ ve - ghea<i, <i- n@nd can - de - la pli - n{, &i grab- nic lu-

? 43

r
j .. #

&

..
J R

t@t
c{ sunt sem - ne mul - <i - me,
cit ce as - t{zi se ves - te$ - te,
cra<i c@t mai es - te lu - mi - n{;

Jj. Rr

&

ta - rean n{l - <i - me;


legi, ho - t{ - re$ - te,
sus o
s{
vi - n{:

..

J
j .. r

Ves - tind pe cu - r@nd a - r{ C{


to - tui sf@r - $it: deci, ce-a Mult no sa$- tep - ta<i, $i
I -

.. b 44
J R
.. 4
J R 4

.
J . R

Refren
. j . j . r 43
. . .

n
ce
ceas, nu $tim c@nd.
C{ nui
timp de g@n - dit!
Pri - ve - ghea<i, v{ ru - ga<i!

j .. r .

& 43 ..
ni!

..
J

..

Va ve -

43

j .. r j .. r

Va ve - ni, (@n cu - r@nd) va ve - ni! Pri- ve - ghea<i deci @n


n cu - r@nd!
n cu - r@nd!

? 43

U, j r
& .. ..

ru - g{: va ve - ni!

U ,

.
.
J
j .. r j .. r

j .. r

A - le - lu - ia, A - le - lu - ia! Dom- nul

n cu - r@nd!

. ..
J R
J . R

..
J R

317


&

j .. r b .. b 44
J R

vi - ne pe nori @m - br{ - cat @n m{ - ri - re! n ce

.
J . R

ceas,

.. 4

J R 4

U
. j .
. .
nu $tim c@nd.

.. U .
J .

218. INIMA E COPLE&IT}

j j
j j j
3
j
j

.
j
j

& 4 . j j
DUET Sopran - Alt

Text $i muzic^: Jean Staneschi

(cu acomp. chitar{ sau harmoniu)

1. I - ni - ma e co- ple - $i - t{ de iu - bi - rea lui I - sus; Ori - ce


2. A - le - lu - ia! Pa - ce sf@n- t{, am iz - vo - rul T{u bo - gat; M{ con3. n - dr{z - nea - l{ $i pu - te - re, @n lu - cra - rea Ta @mi dai, S{ a -

&

j
j

.
.

j
J

tea - m{i
bi - ru - i - t{ prin lu - mi - na Lui de sus.
du - ce
la p{ - $u - ne Du - hul T{u ne - @n - ce - tat.
duc
pe mul<i la
Ti - ne, m@n - tu - i - re s{ le dai.
Refren

j j
j j

&

j j
j j
j

.. j j

Cor mixt

O, I - su - se, Tu m{ um - ple de iu - bi - rea Ta me - reu; S{ as O, I - su - se, Tu m{ um - ple de pre - zen - <a Ta me - reu; Bu - cu O, I - su - se, ce splen - doa - re e sa - jung @n cer $i eu, m - pre-

? J J .. J J
J J
J J
j j j

& J .. J

J
j


J J
U
j
..

a
Ta po - run - c{: Pen - tru veci
s{ fiu al
cult
rii s{-mi dai nes - pu - se: Sunt r{s - cum - p{ - ra - tul
cu a - ce - ia Cei a - duc
la tro - nul
u - n{


J J


J J J

T{u.
T{u.
T{u.

U
.

318

219. N HAINE ALBE MBR}CA>I


P

& b 43

Andantino

hai - ne al - be
1. n
2. Sun - tem a - t@t de

&b

&b

Refren

..

?b

a - p{ noi p{ - $im a - cum, S{


f{ - r{ pre<, La
Ta ier - ta - re,

..

sim,

as - cul - t{m.
l{ - u - dat.

1.

La to<i o

..

r{s - p@n - dim.

.. p

Te m{r - tu - ri to<i o

.. n b

r{s - p@n - dim,

? b . ..

.#

2.

& b . ..

Po - run - ca Ta, ce ne-ai l{ - sat, Cu drag o


n - c@t me - reu <i vom c@n - ta: I - sus fii

? b

@m - br{ - ca<i, I - su - se Te ur - m{m;


fe - ri - ci<i, C{ ne-ai r{s - cum - p{ - rat;

P
? b 43

Text $i muzic^: I. Miclea

.
.

220. CINE CREDE SE BOTEAZ}


f

I. Miclea

.
b
& b 44 . . J .. w . ..
J
J
3

Vioi

Ci - ne cre - de se

bo - tea- z{;

Ci- ne-a cre - zut

a- cum s-a bo- te - zat. A - le - lu - ia!

j j U
f

? b b 44 . J
.. n J .. w. ..
3

319

221. CE SCURT} ESTE VIA>A NOASTR}


Moderato
j j j j . r
j
b
4
.

b
& 4 . . j . j j j .. r
J J J

1. Ce scur - t{ es - te via - <a noas- tr{, Ca spu- ma tre- ce de u- $or; &i


2. A - de - seai a - u - zit che- ma - rea, Me- reu I- sus te-a in - vi- tat; Dar
3. Ur - ma - re d{ che- m{ - rii sfin - te, Ca s{ nu fi - e prea t@r- ziu; Z{ -

. . j .

? b b 44 .. J J J . R J
J J J J . R
J
A - lear - g{n
Chiar as - t{zi
Te fa - ce

b . j j j j j j
b
& . J .
J
a - nii ni se duc ca v@n- tul, A - lear
tu @n - t@r- zii as - cul - ta - rea Chiar as
vo - rul i - ni - mii des - chi - de, Te fa


? b b .. J J

J J
J J J
Vivace
j j . j
j
j
b
j

.
& b b . .. b . .. J

j
J

rar....

g{n gra - b{ ca un
s{ fii sal t{zi ca
ce Dom - nul al S{u


J
rit...
j
j
jj . #

nor; Se duc $i cli- pe- le de ha- ruri, Te duci $i tu, nici nu $tii c@nd!
vat; O, ru- pe-a - cu- ma cu p{ - ca- tul &i vin- de- ca - re vei pri - mi.
fiu: E cea- sul m@n- tu - i - rii ta - le, Nu $o - v{ - i a-l fo - lo - si!

.
.

? b b .. .. n b .. . .
J
J J J JJ
J J J J J
Refren

b
& b ..

La

.

-

.
? b b . J J J
J J

sus

..

vei

ra - na Lui I- sus pri - ve$ - te,

A - ici

p
j j
b . j j j j
b

& . J j
spa - l{ $i te @n- no - ie$ - te: O - dih - n{,
j j j
p

.
? bb
J J J J J J J
J

.
.

g{ -

si.

Te

.
.
J ..

J . J J J J

ier- ta- re vei g{ - si.

..
pa - ce

vei

pri - mi.

.
.

320

222. NUMELE LUI ISUS E SFNT


p

Cu duio$ie

b

& b b 44
1.
2.
3.
4.
5.

Nu - me - le
I - sus e
I - sus e
Nu - me - le
Iar c@nd @n

? b b 44
b
U,

m@nt;
tos;
mat;
besc;
fla;

? bb
b

F{ - r{ e - gal e
C@nd l ros - tim e
De - c@t cris - ta - lul
Mai mult ca ori - ce
Din mi - la
Sa m{

U ,

pe
ma nes l
voi

p{ieste iu a-

.
. J


ww
soa - re - le:
ce - ru - lui:
pe de - plin:
m@n - tu - iesc:
voi sl{ - vi

.. # n j

U Up

p. cresc....

E mai m{- re< ca


Cu - prin- de sla - va
Cu - prin- de ce - rul
Nu- mai prin El m{
A - tunci @n veci l

U ,

lui I - sus e sf@nt,


Nu- me pre - <i - os,
Nu- me mai cu - rat
Lui l pro- sl{ - vesc,
cer la El voi sta,

b
& b b

,
U

E
E
E
E
pe

I - sus!
I - sus!
I - sus!
I - sus!
I - sus!

..

Nu - me di - vin,
Nu - me ce - resc,
Nu - me su - blim,
M@n - tu - i - tor,
Pe Dom - nul meu,


Up
nU

w n
w

.
.

223. CEL MAI MARE DIN CUVINTE


f

Solemn, Andante

& 44 . Jj .. j

cu - vin - te, de la Dom - nul


a - u - zi- te,
1. Cel mai ma - re din
2. Ves- teai bu - n{, ves - teai ma - re: tu, cel dor - nic den - du - ra- re,
3. Pre - tu - tin- deni s{
r{ - su- ne ves - tea m@n - tu - i - riin lu- me;

f
j
.
? 44 . J J
.
. j
& . J #
#
n
Es - te E - van - ghe - li - a,
Azi p{ - ca - tul <i-e
ier - tat,
Da, $i m@n - tu - i - rea
ta,

? . J #

U
j
# ..

es - te E - van azi p{ - ca - tul


da $i m@n - tu -


J J #
Es - te

ghe - li - a.
<i-e ier- tat!
i - rea ta.

. U

. J

321

.
& . J

.. j
J

Pe gre - $it El
@l
pri - me$- te, prin I - sus @l m@n - tu - ie$- te:
&i de-ar fi ne - nu - m{ - ra - te, toa - te sunt pe veci
ier - ta - te,
Tu pri - me$- te-o cu
cre - din- <{, scapi de chi- nul din con - $ti- in- <{,

p
F .
? .. J b # .
F
fU
j

.
& . # . J


J

nw
w

A - stai E - van - ghe - li - a,


a - stai E - van - ghe - li - a!
Prin Cris - tos cru - ci - fi - cat, prin Cris- tos cru - ci - fi - cat!
via - <a ta, $i re - na$ - te
via - <a
ta.
&i
re - na$ - te

. j

# ..
f U
J

ww

224. SINGURA-MI N>ELEPCIUNE

b
& b b b 43 j
3

J
3

1.
2.
3.
4.

Sin - gu Sin - gu e
El
e-a
El

? b b b 43
b J
b b b j
b
&

ra-mi
ra-mi
sin mea

@n - <e @n - drep gu - ra - mi
r{s- cum -

E Hris- tos, al meu


E Hris - tos Cel r{s Vi - <an ca - res al Da - to - ri - a mi-a

P{s tig to pl{ -

j

j j
J J
J
3

lep - ciu- ne
t{ - <i - re
sfin - <i - re,
p{ - ra- re,

j
j
J
3

j .. r

tor,
nit,
it;
tit;

Ca Ca Am
&i

ren
ren
cu
la

ori - ce sl{ - bi - ciu- ne


ma- rea Lui iu - bi - re
El @m - p{r - t{ - $i - re,
El sus, cun - du - ra - re,

E-al meu si - gur a - ju - tor.


Pen - tru mi - ne S-a jert - fit.
De p{ - cat sunt m@n - tu - it.
Un lo - ca$ mi-a pre - g{ - tit.

j j
? bb b
J
J
b
3

.
J . R

322

225. DE AM S} PORT A MEA CRUCE

j
b
& b 44 r . r . .

R J R
1. De am s{ port
2. I - sus al meu
3. Iar lu - mea c@nd

? b b 44

j
b
& b r . r

j .
j . r j . r
J . . R J . R J .

H. R. Palmer

(de am s{ port)
(I - sus al meu)
(iar lu - mea c@nd)

a mea cru - ce, (a mea cru - ce)


M@n - tu - i - tor, (M@n - tu - i - tor)
m-ar pri - go - ni, (m-ar pri - go - ni)

. .. ..
. R
R J R J

j . r j . r
. R J . R J .
. R

.. ..
J R J
j .
J . R J .

Dom - nul
I - sus (Dom- nul I - sus) m{ con - du - ce; (m{ con - du - ce)
Na - in - te-mi
e (na - in - temi e) can - v{ - <{ - tor; (can - v{ - <{ - tor)
Sa - ta - na
c@nd (Sa - ta - na c@nd) m-ar is - pi - ti, (m-ar is - pi - ti)

? bb
&b

b r

.
.
. R J . R J .
j. r
j
r

.
R b .

.
J

. R J

gri - juri nam, (nici gri Nici


Par - c{-L a - ud (par - c{-L
Cu-al meu I - sus (cu-al meu

? bb

r
j
b

r
& b .

juri nam)
a - ud)
I - sus)

nici te - me - re: (nici


c@nd vor - be$ - te, (c@nd
nus te - m{ - tor: (nus

. ..
.
. J
R J R

j . r
. R J . R J .

El ma - ju - t{,
n
i - ni - ma-mi
Tot eu r{ - m@n

. ..
R J R
j . r .

. R J R

(El ma - ju - t{) mi-d{


(@n
i - ni- ma-mi) El
@n (tot eu r{ - m@n)

. .
. R J . R J .

..
J
j .
J .

te - me - re)
vor- be$ - te)
te - m{ - tor)

. .
. R J . R J .

r
j

.
.
R J R

pu - te - re (mi-d{
tr{ - ie$ - te (El
vin - g{ - tor (@n -

pu - te - re).
tr{- ie$ - te).
vin- g{ - tor).

. ..
R J R
Refren
j . r
j . r j . .
b
b

.R
J. R
& . .

? bb

Eu sunt vo - ios c{ Dum - ne - zeu iu - be$ - te mult su - fle - tul meu; Iu -

? bb

..

.
.
. . J R
J R
J R

.
J . R

323

j . r
b j . r
b

& . .
bi - rea Lui e ve$ - ni- c{:

l
l

voi
ur- ma f{ - r{
voi ur- ma
f{ - r{

Jj

? b b .. ..
J R
J R
#
& 68 j

j . r j .
J J J . .

..

fri - c{.
fri - c{.

j .. ..
J
J R J

226. EU MI-AM AFLAT MNTUITORUL

j
j j j j j j . j j j j j j
.

1. Eu mi-am a - flat M@n - tu - i - to - rul; E mi - nu - nat P{s- to- rul


2. Eu
am a - flat o pa - ce dul - ce, c{u - ta - t{ mult @n via- <a
3. Eu
am a - flat bu - so - la sf@n - t{ ce du- cen por - tul cel ce-

? # 68 j j j
J J J
# . j j j j j j
& . # J
meu,
mea;
resc;

S{u.
Sa.
sesc.

.
. J J J
j
j # .. j j


J J
j
j #

J
j

J
j

E
a - pa vi - e, e iz - vo - rul din ca - re cur - ge ha - rul
De - pli - ne fe - ri - ciri a - du - ce I - sus $i p{r - t{ - $i - a
E Car - tea Vie- <ii ce m{n - c@n- t{: t{ - ri - e, sfat @n ea g{ -

J J J J
J
J
J
U Refren
# . n j j j j
& J
b
? # .
.

.
.
J J J
U j
. j j
J #

Co- moa- ra mea e El,

U
j
? # .
J J
#
j j #
j
j

& J

sf@n- t{, ma- re

J
j


J J J

. j
J n J

Sl{- vi- tul Miel ce - resc

J
J . u J J J
# .. U n j j j
J
J
da, El

de- vo - ta - re, pe El

n
e El;

j j
J .
J
U
j
. b
J

vo- ios l slu - jesc,

U
j


.
#

? # J J J J J .
J
J J J J
J

jU

u
pe El.

324

227. DOAMNE, E&TI AD}POSTUL NOSTRU


(Psalmul 46)
Jean Staneschi

b
& b b 44

1 - 2.

? b b 44
b

# ..
J

Doam- ne,

Doam- ne,

F .
? b b . J n ..
b
F

b
& b b n n

.. j
J

..

nos - tru, n veci r{- m@i cu noi!


bi - rea, Cen veci ne va pur - ta!

? bb
b

b bF
b
&
..

? bb .
b

j ..

E$ti a - d{- pos- tul


Noi <i sl{- vim iu-

..
J

>

. j

De-a - ce - ea nu ne te - mem de
Ne e$ti O- cro- ti - to - rul $i

..

. j

&i mun - <ii de s-ar cl{ - ti - na


Ne e$ti M@n- tu - i - to - rul ce

. . f

a - me - nin - <{ - tor;


nen - so- <e$ti me - reu.

F .

mi$ - ca p{ - m@n- tul,


ne - voi un spri- jin,

p
? b b ..
b
J

f
# ..
J

Doam- ne,

.. n p

b b . p j
b
&
.
s-ar
@n

..
J

F
b
& b b .. j ..
J
spri - jin @n ne - voi!
@n - du - ra - rea Ta!

n n

1. E$ti a - d{- pos - tul nos- tru, Un


2. Ce ma - re >i-e pu - te - rea, &i

Doam- ne,

A. Rcker

. n
.
J

r
Jj. R

..
J

Chiar de-ar ur - la $i
ma - rea, cu a - le
Noi <i p{s- tr{m cre - din - <{, ur - m{m a

.. p

J

..
J R

F .
.
J

325

. . f
b
..

b
n

&
#
J

..
J

ei
ta - la- zuri, Tu ne r{ - m@i de-a - pu- ruri Sl{ - vit O - cro - ti Tan- dru - ma- re; C{ci Tu ne e$ti sal - va - re, @n ori- cem- pre - ju -

. ..
. J

J
.. U ..
J

. . f
n

? bb

b
b
.
& b b . .
tor!
r{ri.

O, Doam- ne, Doam- ne,

b .. b
? bb
b

n veci O - cro - ti - tor!


Noi sla - v{->i vom c@n - ta!

.. U .
J .

228. DE MAREA TA NDURARE

b
& b b b 44

(Cor b{rb{tesc)

.
. J

..

1. De ma- rea Tan- du - ra - re, O Doam - ne voi c@n - ta, &i


2. Cum ai a - vut Tu
mi - l{ de mi - ne, un s{r - man, &i
3. Prin jert - fa Ta, I - su - se, prin s@n - ge - le T{u sf@nt, Ier -

? b b b 44
b

b
& b b b


n ..

.
.
.
.. 6

8
J

via - <a mea @n - trea - g{ ves - tesc iu - bi - rea


m-ai c{u - tat prin
lu - me me - reu
a - t@ - <ia
ta - rea am pri - mi - t-o $i
m@n - tu - it eu

? bb b
b

Refren
b

& b b b 68 J

Ce

? b b b 68
b
b
& b b b ..
vat;
vat;

..
ma


J
j
J J

..
J
re
Ce ma - re

..

har,
har, ce ma -


J
J
..
J
J

J
..

Ta.
ani.
s@nt.

.. 6
8

J
J J
J

I - su - se doar Tu m-ai sal re har, I - sus Tu m-ai sal -

Jj

J

Am pa
cea Ta,
@n veci
Am pa - cea ta, a Ta,

Jj Jj

J


J J J
..
J

fii l{ - u - dat.

? b b b . . j
b .
J .
J
J J
J J

326

229. VALURI IZBESC N JUR MEREU


Duet Sopran - Alt
Andante

j j j j j j
# 6 pj j j . j j j

& 8 . .. .. # #

1. Va - luri iz - besc @n jur me - reu, dar nu m{ tem cu Dom - nul


2. Sunt mul - te st@nci ce m{ p@n - desc, dar nu m{ tem, eu tot
v@s 3. Fur - tu - ni - le
re- vin $i trec, eu li - ni$ - tit na - in - te

j j j
# . j j j . j j j . j j j
& . . n . . . 44

.
.
meu; Eu pa - ce am la in - fi - nit de la I - sus, Dom - nul iu - bit.
lesc; n - cre - z{ - tor $i li - ni$ - tit sunt cu I - sus, Dom - nul iu - bit.
merg; Ori - c@t de mult voi fi iz - bit, sunt cu I - sus, Dom - nul iu - bit.
vioi
# 4 j j j
& 4

S - A Refren

Con- du - ce

j j j j
J J J J

El

$i va- sul

Con- du - ce

? # 44
# .
&
JJ
tit

El


J J J J

T-B

j j
j j
J JJJJ JJ JJ J

pot fi

mer - reu,

j j j
j

J J J J
meu;

ce li - ni$ -


J J J J
j
F rit...
j

#
J J J J
$i

va - sul meu,

&i nu m{ tem

? # J J J J J
JJJ JJJJ
ce li- ni$- tit, ce li- ni$ - tit pot fi- me- reu,


j j j

c@nd va - luri
&i

nu m{ tem

# Jj
J J J

dim....

rit...
j
j
j
j
#
j
.

& J J J J J J J b
J J J J J J J J

vin,

m{n- cred @n Dom

c@nd va- luri vin


?# J
J J J

nul pe

Uj

de - plin.

m{n - cred @n El, m{n- cred @n Dom - nul pe de - plin.

j j
j j
J J J J J J J

Uj

327

230. TRUDIT DE POVAR}

b
& b b b b 64

Andantino

1. Tru - dit de po - va - r{, nu


pot s{ m{ tem Na - in - tea
2. Cu El str@ns de m@ - n{, du - reri, griji nu s@nt; n
fa - <a
3. A - ju- t{-mi I - su - se s{
v{d str{ - lu - cind C{ - mi- nul


? b b b 64
bb
b
& b b b b
? bb b
bb
b
& b bbb

o - dih- nei pe ca - re o chem; C@nd spun noap- te bu - n{ a l{ - ca - $u - lui mor- <ii, eu c@nt; El
ori - $i - ce la - cri- m{
spe- ran - <ei de ca - re m{ prind, S{ v{d str{ - lu- cind di - mi -

n n

j
j
b

ces - tui p{ - m@nt, n cli - pa su - pre - m{, a - proa - pe Te simt.


$ter - ge du - ios, &i o - chiimi @n - chi - de @n pa - ce Cris - tos.
nea - <a de sus &i pen - tru ve - ci - e s{ fiu cu I - sus.

? b b b
bb


J J

b
& b b b b .. nj nn j b j
J
Refren

I - sus e lu- mi- na, deci nu m{ tem; sf@r- $i- t{ e noap- tea un- de e El; C@nd p{-


? b b b .
bb
. J
j
b
& b b b b jjj

nn b n


J J
U

$i- voi o- da- t{ pe no- ul p{ - m@nt, I - sus va r{- m@- ne pe veci al meu c@nt.


U
? b b b b
J

bb

J

J J

328

231. DOAMNE, CINE VA LOCUI ?

#
& # 44

j j. . r j
J J R J .

..

Armonizare: Titus Adorian

j
.
r

.. . J
R

ci - ne va lo - cu - i
cu Ti - nen cor - tul
1. Doam - ne,
Doam - ne, ci - ne va ve - dea a Ta fa - <{ sf@n 2. O
ci - ne-o tr{ - in
e - tern, sus @n
fe - ri - ci 3. Doam - ne,

? # # 44

j j . r j . r .
J J . R J . .
R
j j
.

. J . .
J

.
.

#
& # .
.

. j
. J
r j. . r
R J R

..

T{u, cor - tul T{u? &i


ci - ne se
va fe - ri - ci
sf@n
t{? Ci - ne
t{,
va sta
la dreap - ta Ta
fe - ri - ci - re? &i
re,
ci - ne-o mo$ - te - nin E - den,

? ## .

j r
j

.
J J. R

.
.

j . r .
J . R .

pe
@n
c@n -

&

##

..

j
J

.
.

mun - te, Dom - nul


<a - ra
cea
sf@n
t@nd
sla - v{
>i

? # # ..

j
J

meu,
- t{,
e,

Dom - nul meu?


sf@n
t{?
sla - v{ >i - e?

Cel ce

.. j j
J J

Refren

A - ce -

j j
..

&

##

um

bl{

@n

ne- pri - h{

j
J

ni -

.
J J J J

. j
J
J J J J

la ca - re um- bl{ @n

ne- pri- h{- ni - re

$i fa - ce fap- te bu- ne, @n

A - ce -

$i fa - ce

j j j j j j j j j

? ##

J
la,

ce -

la

.
J J J J

j j j j j


J
fap - te

329

&

##

j j
j
j
j
j

.
.

. J J J J J .. . J

re.

.
J J J J

drep- ta - te um - bl@nd, @n c{ - i - le Dom - nu- lui sf@nt $i

? ##
J

j j
j
j
j

.

. J J
J J J

j
j
j
j

.. . J
J J J

A - ce - la
e
U
U j j
## .
& J J J .
J J J J

ca

$i un

. j
J
J J J J

re, c@r - ti- re;

f{ - r{ c@r- ti -

j
J

A - ce - la es- te ca $i un pom fru- mos s{- dit, ca - re

U j j j j
j j
j j
j
j

j
j? ##

&

##

Da,

pom

es - te ca

un

s{ - dit.

.
J J J J

.
J J

@n - tot - dea - u - na

ne - ve$- te - jit; chiar

j j j j

? ##


tot

#
& # ..
a -

.
? ## .

dea

j
J

j
J

u - nai

j j
J
J
pe - lor

j
J

j ..
J

$in tot

j
J

j
J

tim - pul

j .
J .

pom

..
J
la cur - ge - rea

.
.

j
J

.
J J

ro - dit,

j
J

s{ - dit,

ro - dit.

j j U

..

..

330

232. JERTFA LUI MI-ESTE NDEAJUNS


Petru Popovici

b
& b b b 64
1.
2.
3.
4.

Cu mult mai
C@nd a fost
C@nd eu L-am
Eu azi sunt

? b b b 64
b
b
& b b b n

j

J
de pre<
zdro- bit,
pri - vit
sal - vat,

$i
sus
pe
pe

nes - pus mai m{- re<


pe lemn pi - ro- nit,
Cal - var r{s - tig- nit,
veci r{s - cum- p{ - rat

..

ca - re m-a str{ - puns,


ge - le sf@nt a curs,
bi - reaI, m-am su - pus,
I - sus,
tu - i - tor,

? bb b
b
b j
& b b b b J

j
J


J J

W. G. Taylor
j j

(m-a
(sf@nt
(m-am
(da,

str{ a
su I -

J J
j j
J J
C{
E De
Tot

puns)
curs)
pus)
sus)

I - sus
ra
a a - tunci
me - reu

n .


J J
j
j b ..

vi - na mea c@nd mu - ri,


toa- t{ vi - na mea grea;
e pe veci doar a Sa,
$i-a - ici $in sla - va Sa,

? b b b
b J J
Refren
b b b . j
b
&
.

b j j

P{ - ca-tul meu e ier - tat.

. ..
J
.
j
n ..

j .

.
.. . . b

Jert - fa Lui mi-es -ten-dea - juns;

? bb b .
b . J
b
& b b b

is - p{ - $i
su - pra Sa
via - <a mea
voi c@n - ta

C{
Da, Jert- fa Lui mi-es - ten- dea- juns.
C{ci
@n - dea- juns.
C{ci

.
. J

E me - sa - jul
&i prin r{ni s@n M-a @n - fr@nt iu De al meu M@n-

I-

.
.

..

sus l-a sp{-lat prin S@n- ge- le v{r-sat: Da, jert-fa Lui mi-es -ten-dea - juns!? b b b b n ..
b
J
J J

.
.

331

233. &TIU UN NUME SCUMP &I DULCE


(Cor b{rb{tesc)

j r . j
3
b

. J
& 4 . . R
J
Text compl.: I. Miclea

r
j. . j. r . j j . r
J R
J . J J . R
3

1. &tiu un Nu - me scump $i dul - ce, cea- dus pa- cea pe p{ - m@nt;


a - cest Nu - me, ce na - in - te m-a iu - bit;
2. Eu iu - besc mult
o
via - <{ no - u{, s-o tr{- iesc $in ve$- ni - cii;
3. El mi-a dat

?b
&b

34 Jj . Rr
r
j. . ..
J R

. Jj
j
j . .
J J

Jj .
r
R

r . j
R
J R
j. r .

J .
3

r
j
j

.. . R
J J
j r
j

n . . 4
4
J J R

Nu - me ce azi ne con - du - ce @n - spre Ta - t{l nos - tru sf@nt.


Mai pre - sus e-al S{u scump Nu - me, din - tre toa - te en e - tern.
Vreau s-o <in me - reu cu - ra - t{, ca
s{ fiu cu ai S{i fii.

? b Jj . Rr
Refren
& b 44 J . R

. Jj

J .
R

Jj .
j .

r . j .. j j ..
J J
R
J R

r J . . . r
R J R
3

Rr 4
4
j . r
J . R

El azi ne con - du
ce c{ - tre ce - ruri scum - pe, &i din
Nu - me scump,
Nu- me scump

j r j r
j. r j r
j . r
b

.
.

.
? b 44

J R
J R

J . R
j r
j. r

.
.
& b J . R
J R J R J . R
ce - ruri jos

la noi a ve - nit dra - gos - tea

r
j

? b . .
J R
j. r

& b J . R

j
.

j .. r
J R

m@n - tu - ias
c{.
A - cest
Nu - me scump,

j
? b . r J . R

Jj . Rr

ce- reas - c{ s{
Nu - me scump,

r j . r
J . RNu - me scump e

ne

j . r

I - sus.

332

234. O CNTARE DE M}RIRE

j r j j j j j
j
j .. j j j j

#
& # 44 j

Valentin Popovici

1.
2.
3.
4.

John W. Peterson

O
C@t
C@ Merg

c@n - ta de mult
t{ fri spre ca -

re
do c{
sa

de m{ - ri - re
ream s{ a - flu
$in - tu - ne - ric
un - de ve$ - nic

.
? # # 44 .
J J J R J J J
## j j
j j
r
j
j

.
.
&

J
j

am @n
dru - mul
pe c{ fe - ri -

i - ni - m{ me - reu,
cel a - de - v{ - rat,
ra- rea mea e - ra
ci- rea voi gus - ta,


J J J J
j j ..

g{ - sit pe I - sus la Cal De c@nd L-am


Ci - ne - va s{-mi ia p{ - ca - tul du - re I r{ - t{ - ci - tor f{ - r{
C@nd um - blam
e - ter - nul, str{ - lu - ci - tul meu pa n

? ##
J J
## j j
&

.
J .

R
j .. r j

El
a
dat
Am a - flat
Am a - dus
Fa - <{n
fa -

oc{
la
<{

J
j

J
j

J
j

J
j

dih - n{ sf@n - t{, pa - ce


su El o - s@n - da la Gol - go El po - va - ra $i de-a - tunci
@n m{ - ri - re pe I - sus

? ##
J
j
#Refren

#
.
& .

sunt
li - ber,
ve - nit a cu - ri - a
cu
sfin- <iiI

J
J .
j ..

fe tunci
$i
voi

ri - cit prin
la cru - ce
lu - mi - na
da sla - v{


R J J J J
j j j j
j

(sus la
(cel du (f{ - r{
(al meu

Cal re I pa -

var)
ros)
sus)
lat)

j j j
j

J J
j j j
j j

? # # .
J
J J J R J J J J J J
j j j j .
## j
j
r
j
j
j

.. J
&

J
&i
&i-am
Bu &i

var;
ros;
sus;
lat;

fle - tu - lui meu,


ta a pur - tat,
@n via - <a mea
l voi ve - dea,

al S{u har.
bu - cu - ros.
au p{ - truns.
nen - ce - tat.


J J J

J J J

(prin al S{u har)


(da, bu - cu - ros)
(da, au p{ - truns)
(da, nen - ce - tat)

j j j j j
J J .

j j
j j j
j
j

..
1.

I - ni - ma mea c@n - t{ azi c@n - ta - rea,


Mai fru - mos nici @n - ge - rii nu c@n - t{, Pli-n{ de nes- pu- se bu- cu-

? # # ..
J

..
J


J J J J J

.. j
J J
J
J J J J

333

&

##

U
U
j
j
j
j
j
.. j . j
J J . .
J J
2.

..
rii,

Ca a - cei din va- lea pl@n - ge - rii,

pl@n - ge- rii.


j
j
j
j
j j U

j

.
j

.
? ## .

.. J n J J J .
J
J J u
de bu - cu - rii,

235. LA TINE, DOAMNE, AM STRIGAT

j
j
b
& b b b 43 j j j .. J ..
J J J
1.
2.
3.
4.

La
Din
Cu
Iar

Ti - ne, Doam- ne, am


@n - tris - ta - re $i
gla su->i sf@nt Tu mi-ai
pe vr{j - ma$ Tu l-ai

.
. J J
.. j j
J

? b b b 43 j j j
b J J J
b
& b b b j j j
J J J

O, Doam- ne,
&i mi-ai dat
C{ci @n tot
&i m@n - g@ -

Tu m-ai
bi - ne lo - cul,
ie - re

..

stri- gat, S{-mi dai Tu bi - ru- in - <{;


du - reri M-ai scos o, Doam- ne, I - sus;
$op - tit
S{ nu m{ las de Ti - ne,
r{ - pus Cu bra- <ul T{u pu- ter - nic,

.
J .

.
J J .
j
.. j j j ..
J J

..
J
..

. . .
. J J J . J .
j J J .. j j
J
J
J

<i mul- <u - mesc c{ m-ai sal - vat,

. j
. J
..
J J

Prin Fi - ul

T{u m-ai @n - fi -

..
.
J J J
J
U j
j
. j j j j
J
J J

at; Eu a - le - lu - ia->i voi c@n - ta,

.
j
j
j

? b b b ..
b
J J J .

.. j

J J

as- cul - tat, M-ai scos din su - fe - rin - <{.


cu- v@n - t{ri, Ca s{ pri - vesc la cer sus.
ne- gre - $it, Vei fi a - tunci cu mi - ne.
ai a - dus U - nui su - flet ne- vred - nic.

.
? b b b j j j
b J J J . J J J
Refren
b

.. j
b

b
b
&
J J J
J J J
? bb b
b J J J
b
& b b b .. j j j
J J J

Armonizare: Ion Grigor

.
J J J .

Jj Jj
J
U
j
. ..

C{ci via- <a mea en m@- na Ta.

n
J J J

. j
J J

U
.

334

236. VALURI DE ISPITE MARI


(Cor b{rb{tesc)

j r
b
& b b b b 44 J . R

. j
J

.. ..
J
J R

..

D. B. Towner

1. Va - luri de is - pi - te mari c@nd m{ vor @n- con- ju - ra,


ce - rul se @n - tu - ne - c{;
2. Mari fur - tuni se ri - di - c{,
is - pi - te m{ lo - vesc,
3. C@nd ne - ca - zu - ri - le cresc $i

j . r

? b b b 44 J R
bb
.
b
.
& b b b b J . R .

. j
J

J

.
.

..
J
Jj . Rr

j
. J ..
R
.. ..
J

Eu am
pa - cen i - ni - m{, chiar $i v@n - tul de-ar su - fla;
n - cer - ca - rea pa - re grea, fa - <{ de pu - te - rea mea:
Ce - rul
st{ $i el as - cuns du - p{ nori de ne - p{ - truns;

? bb b
bb
b
& b bbb

..
J R
..
J R

.
. J
..
J

.. n .. .
J R
.
J
.. .. . .
J R . J .
..

An - co - r@nd, voi fi si - gur, c{ci Hris - tos m{ va sal - va.


Dar e
El l@n- g{ mi - ne $i
de m@ - n{ m{ <i - ne.
Nici a - tunci nu voi c{ - dea, c{ci m{ <i - ne an - co - ra.

? b b b . ..
b b J . R
Refren
j r .
b
b

b
& b b ..


J
Jj

An- co - ra mea
An- co - ra

? bb b .
b b J . R
.
b
& b bbb .
ni,

? b b b
bb

.. j . r . j
. .

..
.

.. ..
J
J R

e Dom - nul:
Chiar $i v@n - tul de-ar ve mea e Dom- nul: Chiar $i v@n
tul

..
J R

Jj . Rr .. J b .. J .. R
Lun- trea cre- din- <ei me - le,

..
J

Ea nici - c@nd nu va c{ -

. . . j. r n .
. J
. . J
R
J
J R

de-ar ve - ni,

335

j .. r

b
& b b b b ..

dea, Dom - nul

? bb b .
b b .

meu

.
J . R

..

sus

m{

va

<i - nea.

I -

..

..

237. O, CT DE MINUNAT
Melodia: autor anonim
Text $i aranjament: I. Miclea

Lent

P
b
4
& b b 4

1. O, c@t de mi - nu - nat, O, c@t de mi - nu - nat Es - te I 2. Tot ce El a cre - at


Ea - t@t de mi - nu - nat; Pri - vesc ui 3. El ea - d{ - pos- tul meu, Sl{ - vi - tul Dum - ne - zeu, &i cre- din-

? b b 44 P
b

b
& b b

ww

sus, ca - re m-a sal - vat. El es - te St@n - ca mea, prin @n - du mit ce - rul @n - ste - lat. &i m{ @n - chin, sme - rit, Ce - lui ce
cios l ur - mez me - reu; C{ci El m-a m@n - tu - it
$i azi sunt

? b b
b
b
& b b

w
w

ww

pu - ru - rea.
ra - rea Sa; Sl{ - vit s{ fi - e
veci
s{
fi
e
prea
- m{ - rit.
zi
dit:
n
l-a
sl{ - vit.
fe - ri - cit, Nu - me - le S{u fi - e

? b b
b

n b

ww


n
U

ww

ww

A - min!

pw

U
w

336

238. STR}JERULE, STR}JERE !


Mia Iovin

& 68

1. Str{ - je - ru - le,
2. Str{ - je - ru - le,
3. Str{ - je - ru - le,

? 68

Mia Iovin
Armonizare: I. Miclea

j . j j .. . j
.
J
str{ - je - re, din tur- nul de
str{ - je - re, din tur- nul de
str{ - je - re, din tur- nul de

ve - ghe - re, Te
ve - ghe - re, Mi ve - ghe - re, Sunt

. # . j
. J
J
J
J
U
j
j
j
.. Jj j .. J
J

#
J

&

(Isaia 21:11)

rog s{-mi spui @n $oap - te: 'Mai es - te mult din noap - te? Mai
rea - sa Ta @n - trea - b{ s{i spui, s{i spui de - gra - b{: Pu mul<i ce
ju - r{ - m@n - tul $i-l schim - b{ ca ve$ - m@n - tul, A -

j
J
J
j # j

? #
&

.. # J
J
. j j
.

j
n

.
J

U
#
J
J
j

.
J

es - te mult din gre - ul ce-l


du - cem @n
tot fe - lul, &i
tea - van- vin - ge noap - tea, sau
bi - ru - i chiar moar - tea? Pe
v@nd @n
i - nimi u - r{, min - ciuni @n a
lor gu - r{ &i

J
j

& #

j
. J
j
. .
.

J
j

.
J
j ..

#j #
J
U
j 24
J

nu
e leac
<i - ne?" 'Iu sa - li - ne du - re - rea ce ne
cei cen su - fe - rin - <{ se lup - t{ cu cre - din - <{? O
zic c{s fra<i:
ni - mic nui doa - re? 'As dar, oa - re, pe ei

#
J

& 24

bi - to,
nu, nui
cul - t{,

? 24


J .

j #
J

po- rum - bi - <o,


for- <{n lu - me
ia a - min- te,

U
# j # # 2
J J 4
J
J

nu dis - pe - ra fru - moa- so


pu - te - rea s{-$i a - du - ne,
iu - be$ - te-a - d@nc, fier - bin - te

.. #

.. n

sub
s{
pe

337

&

gre - ul ce
bi - ru - e
Dom - nul $i

te-a - pa - s{
vreo - da - t{
lu - cra- rea

& #

&

din <a - ra fru


din noap - tea u
cei r{i vor da

.. #

U
j .
.

C{ci
C{ci
C{ci

U U

..

mi - ne - <ii
fe - rin - <ei
sun - da - t{,

? #

@n noap- tean - tu - ne - coa- s{,


@n - cer - ca - t{,
cre - din - <a
$i d{-I toa - tas - cul - ta - rea;

zo - rii di fo - cul su vi - ne cea -

mu - se - <ii
mi - lin - <ei
so - coa - t{,

U
U

sunt ga - ta
s{ se-a - ra - te,
a
ars
t{ - ri - a
mor - <ii,
pri - mind drept r{s - pl{ - ti - re

C{ci
C{ci
C{ci
d@nd v{ - lul la o
par- te.
ne-a dat lu - mi - na vie- <ii.
o ve$- ni - c{ pie - i - re.

&

zo - rii di - mi fo - cul su - fe vi - ne cea - sun -

ne - <ii
rin - <ei
da - t{,

# j
J

din
din
cei

<a - ra fru - mu
noap - tea u - mi
r{i vor da sose - <ii
lin- <ei
coa- t{,

sunt
a
pri -

338

&

ga - ta
s{ se-a - ra - te,
ars
t{ - ri - a
mor- <ii,
mind drept r{s - pl{ - ti - re

U U

d@nd v{ - lul
ne-a dat lu
o ve$ - ni

la o par - te."
mi - na vie - <ii.
c{ pie - i - re."

# #U U

239. O ISUSE, TU DIN SLAV} AI VENIT


Domnica Iovin

b
& b b 43

Melodie indonezian{

..

..

Armonizare: I. Miclea

1. O
I - su - se, Tu din
sla - v{ ai ve - nit &i pe
2. Pa - ce har
$i
bu - cu - ri - en Du - hul Sf@nt Ai l{ 3. Via - <a noas - tr{i grea $in mul - te su - fe - rin<i, Dar din

? b b 43
b
b
& b b ..

..

. b
. J

.. j #

.. ..
J

noi @n grea ro - bi - e ne-ai g{ - sit; Cu


sat din plin s{ cur - g{ pe p{ - m@nt; Iar
va - lea um- brei mor - <ii Te sl{ - vim; n

. . n
? bb . .
b
J
J
j
b .
& b b . J ..
nos - tru l-ai pl{ - tit, O
mici $i nen- sem - na<i, O
fi
s{ Te slu - jim, O

.
? b b .
b
&

bbb

? bb

..
fiind @n
g{m

.
b .

c{ ne-ai
ge - rii
O,
Te

.. # n
J

s@n - ge pre - <ul


noi cei slabi, cei
cer u - $or va

. b
.. . J
..

..

.. U

2.

iu - bit.
bo - ga<i.
iu - bim.

I - su - se, &i a - ceas - ta nu - mai


I - su - se, Am a - juns s{n - tre - cem
I - su - se, Din du - reri noi <i stri -

1.

Cu
Iar
n

bit.
ga<i.
bim.

U
..

339

240. O, ISUSE, IA-MI TU MNA

j j j j j .
4

& 4 .. J
.
1. O, I - su- se, ia-mi Tu m@ - na,
2. O, I - su- se, ia-mi Tu m@ - na,
3. O, I - su- se, ia-mi Tu m@ - na,

.
? 44 .
J
j
& ..

J J J J
j j j j
J

str@n - ge - m{ la piep - tul T{u;


fii
iz - b{ - vi - to - rul meu;
p@ - n{ sen- chid o - chii mei;

..
J J J J
j j j j

# ..

Sea - ra, c@nd co - boa - r{ um- bra,


C@nd p{ - ca - tul m{ mo - me$ - te,
S{
a - jung @n ve$ - ni - ci - e,


J J

? ..
J J J
Refren

&

j j j j .. r ..

.
.

j w n

fii o - cro - ti - to - rul meu.


m{ a - runc @n bra- <ul T{u.
un - des m@n- tu - i - <ii T{i.


.
. J J J J J
j
.

.
J

j j j
J

Ia
m{,
Doam
ne,
Tu sub o- cro- ti - rea
Ia- m{, Doam - ne I - sus; ia- m{, Doam- ne I - sus: I - sus, Tu
sub

?
J
& .

j j j

J J J
J J J

Ta,

j
J

j
J

& ..
&in
&in

.
? .

j j j
J J J
j j j
..
j

&i

o - cro- ti- rea Ta.

j
J

j
J

&i

@n

zi -

le

vie - <ii
vie - <ii

noap - te
noap - te

j j j j
j
J J J J J

grea.
grea.

@n zi - le fe - ri - ci

j j j j
j


a
a

te,

fe - ri - ci- te,

j j
J J

(noap - te

j b j

grea)

340

241. CINE SUNT MBR}CA>I N HAINE ALBE ?


R. E. Winsetti
# 4
r
r
j
j
j
j

& 4 j j j J . r J . R j j j J . r J . R
R
R
J J J
J J J
3

1. Ci- ne sunt @m- br{-ca<i @n hai - ne al- be? &i oa- re a - ce$- tia de un- de
2. Ar- $i - <a pe ei a - cum nu mai ca- de, &i nici- o - da - t{ nu mai fl{- m@n-

j r j r
j
j
j

? # 44 J J . R J . R
J J
#
& .. j j j Jj . r
R
J J J
3

j j j
J J J
r
Jj . R
3

r
Jj . r Jj . R
R

r
j .. #

vin?
zesc;

? # ..

O, ce mul - te
Pri - go- niri ei

mul - <imi ne - nu - m{ - ra - te Stri - g{:


de-a - cum n-au s{ mai rab - de, C{ci pe

j j . r
j
j

J J J J R
3

r
Jj . R

..
J

# j j j j
& # J n

128 .
J . J

j j j
j

Refren

Ei au fost str@m -

'Sla - v{ Dom- nu- lui, A - min!" (stri- g{: 'A - min!")


veci @n cer se o - dih - nesc. (se o - dih - nesc)

? # j
J J J J
&

?#
&

?#

to

j j

.
128 .

j n j
J J

ra<i pe

j . . j j
.
J
J
J

p{ - m@nt,

&i au

fost

. . j
J J J J
J
Ei au fost str@m- to - ra<i pe
p{ - m@nt; da, pe p{-m@nt,
j
j
j
j
j
j
j
j

J J J
J .
J
J J J
J J
a
lun- ga<i ori - c@nd;
A - cum @n m{ j
j
. . . . j j # j j
.
J
J
J J J
J
&i au fost a - lun- ga<i ori - c@nd, chin su - fe- rind.
j j j
j
j
j

J J J J J
J

341

ri

re o - dih - nesc:

j
J

j
.
& . . j Jj n
J J J J
J J
A- cum @n m{- ri - re o - dih - nesc,
j
j j j j j

J
? # J

J J J J J J
re

# .
& .
J J J J
Nici o

Jj

?#

du - re - re

j
J

j
J

j
J

nu mai

Jj

j
J

j
J

nu mai

j
J

Nici o du - re -

j j j
.
j

J J .
se o - dih- nesc:

j j
.
J J

sim - <esc.

j .
J
J
sim - <esc, nu
j . j
J

.
J

. j

..

mai sim - <esc.

242. DOAMNE, N NECAZURI


(Cor b{rb{tesc)

#
& 44
1.
2.
3.
4.

Chi - nu - ri &i nun - g{ Tu m{ - sori


@n - g{ S{

?#

Doam- ne, @n ne - ca - zuri,


E - le mai na - in - te
La - cri - mi - le
noas - tre
C@n - t{ - re$ - te
cru - cea

? # 44

#
&

le
noas- tre,
nu - mai
dui
po - va - ra
nu - mai
dui

Tu len- duri
c@t pu - tem
du - hu - lui
c@t o pot

l@n - g{ noi
trec prin m@ nu - m{ - ra mea cu m@ -

r{ - m@i;
na
Ta,
te
sunt,
na
Ta,

..

@n
pur
@n
pur

t@i.
ta.
fr@nt.
ta.

A - min.

.
.

342

243. UN VIS SAU AIEVEA ?


Vasilic^ Moisescu

b
& b 24 j
J
1. Un
2. O,

r ..

Jj . . . R

vis sau
Doam - ne,

j
? b b 24 j J .
J
b
& b # j j #

..
J R

a - ie - vea e ce
a - du pe ro - bii

Rr . . Rr

Melodie culeas^ de M. Richter

ve - dem?
r{ - ma$i,

j .
. R

.. j j j . r
# J
R

Dom - nul an s{n - vi - o -

.
.
J J J
b .. j j
b
&
#
J R

. r
J J . R
# j

a - ie - vea
@n - toar - ce-i

Jj . Rr . . Rr

.. j j
j

#
#

e ce ve - dem! Dom- nul an - tors pe-ai S{i robi iar


iar @n Si - on,
s{ nu mai stea sus - pi - n@nd @n

j
? b b .
.R
r
b
& b . R

J
Jj

J
Jj

R@ - dem $i pl@n - gem de


ve - seli
Braz - da, s{ - m@n - <a
u - da - t{

ce
cu

J J
j
Rr Jj J

? bb .

Rr r j Jj
R
J
b j j
b
&
J J #
ra<i a - cum din Ba - bi - lon,
din - mi - it la se - ce - ri$,


? bb


J J J J

J
r .. ..
j

.
J
#

tors pe-ai S{i robi iar


@n Si- on? Nui vis
ci
rezi
<a - ra Ta cu $u - voa- ie noi. O, Doam- ne,

? b b

j # j

sun- tem:
la - crimi

@n Si - on!
Ba - bi - lon.


J J

Li - be Va ro -

Jj j
J
j # j
J J

li - be - ra<i a - cum din Ba - bi va ro - din- mi - it


la se - ce -


J J J J

343

b
& b .. J

..
J

lon. Chiar nea - mu - ri - le-au


ri$. Al
bu - cu - ri - ei

? b b .. J

b j
& b #

j J J
J

zis: 'Mi - nu - ne e
c@nt van - cu - nu - na

.. j

cu
ei, c{
a - tunci pe

.. j j j j
J
.. J J J J
J

J

J

Dom - nul le-am - pli - nit


Cel ce-a
se - m{ - nat

al lor
tru - pul

.
.
..

vis!" Mi - nu - ne e cu noi, c{
S{u! Sen - toar - ce tot a - ici, un-


. j j
? b b . J J J ..
J J J J
J
J J
j j
j
b j
.
& b J J J . j j # # # .
J
Dom- nul ne-a @n - tors: de-a - ce - ea sun - tem a - $a vo - io$i.
de
El S-a tru - dit, s{-&i str@n - g{ pe-ai S{i ca snopi de gr@u.

? bb

. j
J J J J . J J J

.
.

244. P}RINTE AL SFINTEI C}SNICII

#
& # 44

# #

1. P{ - rin- te-al sfin- tei c{s - ni- cii, pri - ve$- te-a - cum spre-a - ce$- tia doi, ce
2. Cu har pri- ve$- te-a - cum spre ei, s{ mear- g{ str@ns u - ni<i $i ei; @n
3. Iu - bi - rea lor fi - e un dar pri - mit de ei prin al T{u har; cu-

? # # 44
##
&

U


U

. jU

stau na - in- te->i ru - g{ - tor, u - nin - du-$i pa- $iin via - <a lor.
dra - gos - te $in trai fru - mos, mai scumpi s{ fi - e prin Hris - tos.
ra<i s{ fi - en trup $i g@nd, $i drep<i @n via - <{ pe
p{ - m@nt.

? # #

#U

344

245. CE FRUMOS VA FI N CER


Text $i muzic^: Ioan Chi$morie

#### 4
j
&
4 .. j j j j j . r .. .. j j j j . r w
J . w
J J .
Cantabile

Ce fru- mos va fi a - co- lon cer, Ce fru- mos va fi @n cer.

? # # # # 44 ..
J
Sopran solo
####
j
&
.

.. . . .
J J J J J R . . J J J J .
j
j j j j w
. j . r

Ce fru - mos va fi @n cer,

#### . j j j
&
J J w
S-A
####
ww
&
ww

Tenor solo

A- min.

ww
R
r
j . w

un - de vreau sa- jung $i

. J

Fine

eu;

j . r j . r w

ww

ww

w
w

ww

Acomp.

ww

? # # # # ww

T-B

&

####

r
j
. j j j . w
Un - de nor mai fi

du - reri,

#### . j j w
&
J J .R
####
&
ww
ww
? # # # # ww

ww

# # # # vioi j j . r j r
&
. R ..

S-A

Ce glo- ri - e, ce frum - se -

? # # # # .. ..
J J R J R

T-B

j . r j j . j w
ci

e - ter - ne m@n - g@ - ieri.

J . r j J . J

j
.. ww
m@n - g@ - ieri.

. ww
. J
j r
.. j j j .. ..
J
<e,
es- ten ju- rul tro- nu - lui,
.. Jj .. ..

J J J R

345

j j j j
j
j j j j j

..
J
Splen - doa- rea- ceas- ta m{ - rea- <{, ni - meni so des - cri - e
? # # # # .. ..
J J J J J J J J J
J
#### . .
j j j j

..
.

j j J
&
. J
#### .
&
.

Lip - sa- co- lo nui de soa - re:

? # # # # ..
J J J J
J J J
&

####

Lip - sa - co -

lo

nui;

? # # # #

nui, nici - c@nd nui;

####
&

doa

j j j

t{

J
t{

j .. r .. j

C@n

re:

..

j j

J J J
J
J

nui de soa - re: noap - te-a - co -

C@n

nui.

noap - te-a - co - lo nici- c@nd

..

..

..

to<i sfin - <iin - splen -

to<i
1.

lo

sfin

.
.. . .
J J

'Glo- rie fi- e Mie- lu - lui!"

? # # # # .. ..
J J
J J J R J

2.

lui. Mie- lu- lui.

j j U


.. .
u

<iin- splen - doa- re:

# # # # Andante j j
n
&
3

C@n - t{ - @n - geri din chi - ta - re,

? # # # #
&

####

j
j n

Nun -

? # # # #

a lor c@n - ta - re

<e - leg

..
J J
c@n- t{ mii
.
J J .

j j j

..

de he- ru - vimi;


J J J
r
j r
j .. .. j ..

..

D. C. al Fine

..

nu - mai cei din @ - n{l - <imi.

.. . .
J R . J J . R

..

346

246. CHIAR DUMNEZEU A PREG}TIT


Jean Staneschi

#
& 44

. j
.

Chiar Dum - ne- zeu a

? # 44
&

C. Lesli

..

pre- g{- tit Lo - ca$ cu- rat $i sf@nt; O - ra$ de a- ur

..

J

.
.

Fii pre- g{- tit,

.. .

pes- te tot, cum nu e pe p{ - m@nt. Fii pre- g{- tit, Fii


? #
#
&

Fii pre- g{- tit,

..

lo- cu- ie$ti @n veci!


?#

&

. .

pre- g{ - tit! S{-l

Fii pre- g{- tit, S{ @n- t@l-ne$ti pe Dum-ne - ze- ul

.
.

j j j j j j j j j j j j j
.

.
.

Fine

t{u.

Azi prin - de pri - le - jul, c@nd u - $ai des - chi - s{, sal Se poa - te ca Dom - nul s{ vi - e
la noap - te, sau


? # .. .. J J
.
#
& ww


J J J

.. ... 68
.
J J J R J J J
3

vea - z{- te prin ea: Doar la I - sus tu vei g{ - si m@n - tu - i - rea ta.
poa - te tu s{ mori: A - tunci, a - mi- ce stai sin- gur f{r m@n- tu - i - tor.


?#

ww

..

J J J R J J J
3

.. 6
.. 8

347
Cu duio$ie

#
& 68 r r j . r j j

Solo Alt

Poa- te

# 6
& 8
Acomp.

? # 68
&

j j j . r j j . j

ul - ti- ma oa - r{ Dom - nul azi te roa - g{ la El s{ vii;

..

..

..

..

..

..

.
.

. j .
.

..

..

De

..

j
.
.
.

j j r j
j .
j
j
j
r
j
r
j

. .

in - tri la nun - t{ ne - pre - g{ - tit, pier - dut

@n veci tu vei

fi.

..

..

..

..

..

..

..

? # ..

..

.
.

..

..

.
.

..

#A
& j

j . r j

&

A - tunci tu vei

T j
? #

&

j
j

a - u - zi

j. . r j
.

j . r j

zi - c@nd: 'Ple - ca<i, Eu nu v{

cu -

j
j . . j
J .
.

j. . r j
.

j
J

j
j r j
. j . b j
nosc!"

A - fa - r{ r{ - m@i $i

? # ..
.

vei ve - dea cum u - $a se van - chi -

j j . r j
j

.
.. .
? # . ..
.
.
Tutti Vioi
Fj
#
j r j
j
.
.
&
J J . R J J
.
de.

j j r j
.

Hris - tos, El te chea - m{

j . j j. . r j j
.
.
.
.. j j . r j j
J J R J
J
azi!

As - cul - t{ dar al

S{u

j j . r j j . j j . r j j

. .
.. .

J
J

348

j
# . fj j . r j
j
& . . b
J
glas!

D.C. al Fine
j
j
r
j
j
.. .. ..

Pre- d{- te Lui as- t{zi c@t tr{- ie$ti, Can veci s{ te m@n- tu - ie$ti!

.. fj . j
?#
J J . R J J
J

U
. ..
.
..
J R J J

247. TAT} BUN, IUBITOR

& b 44 ..

.. ..

1. Ta - t{ bun,
2. Scump I - sus,
3. Duh Prea- sf@nt,

? b 44 .

iu - bi - tor: Tu e$ti al vie - <ii


iz - vor;
Sal - va - tor: Sin- gu - rul M@n - tu - i - tor;
Duh Prea - sf@nt: Re- n{s - cut prin Ti - ne s@nt;

.
.
Jj . .

& b

n n

Doar prin Ti - ne re - @n - vi - e pen- tru via - <{ de ve - ci - e


Vrem s{ <i c@n - t{m m{ - ri- rea, bi - ru - in - <a, prin iu - bi - rea
Fo - cul T{u s{ um - ple fi- rea, cu - r{ - <e$- ten noi sim - <i- rea,

? b

& b

..

j
..

O spe - ran - <{n mu - ri - tor;


Ta - t{ bun, iu - bi - tor.
Ce ne chea- m{ cu
mult dor; Scump I - sus, Sal - va - tor.
Mis - tu - ie p{ - ca - tun g@nd; Duh Prea - sf@nt, Duh Prea - sf@nt.

? b

..

.
. J

349

248. CE FRUMOASE VORBE AUD EU


(Cor b{rb{tesc)

b
& b 98

..
J
J

1. Ce fru - moa 2. I - sus


@n
3. Lu - mea - ceas -

? b b 98

b
& b .. ..
? bb
&b

on;
cut;
ei;

..

D. B. Towner

.. ..

J
.. .
. J
J

.
.
..

.
.
..

El nu-&i schim - b{ Cu- v@n - tul S{u: Eu r{ - m@n l@n- gal meu
Nus p{ - truns de g@n- dul fi - rii, Ci-L m{- resc c{ mi-e pl{Des - f{ - t{ri nes - pu - se, ve$- nici, Sunt la dreap- ta Dom- nu -

..

Domn.
cut.
lui.

.. ..

b
& b J

.. .. .. j . .
J . .
J
J
Refren
.. .. .
.
J
J
J

Cl{ - dit

? b b .
J
b .
.
& b . . .
joa - r{:
joa - r{:

? b b j .
J .
b ..
b
&
J

Cl{ - dit pe ve$- ni - ca St@n - c{,


pe
ve$ - ni - ca St@n - c{, A cl{-

.
.

J
.. ..
J J

A cl{ - ti
ce m-ar
ti

.. ..
J

se vor- be-a - ud eu des- pre-al Dom- nu - lui Si o - ra - $ul cel sf@nt, prin har mem- bru m-a f{ ta ves - te - je$ - te, cu toa - t{ m{ - ri - rea

..
J
j .. J

.. ..

? bb

.. .
.

pu - tea?

j . .
J . J

J
J

M@n - tu - i - rea m{ - con M@n - tu - i


- rea m{n - con -

j
.
j

.
.
.
. . J


J
J
J

De du$ - man
du$- man

ce mi-ar
ce mi-ar

Jj j
J
j
.. ..

p{ - sa!
p{ - sa!

. j j
. .
J .
J J . .
.. U .. U .. U ..
J
J
J

De

- rea m{n - con - joa - r{,

? b b ..
J

j
J

J

j Jj

De du$ - man

.. U .. j
J

M@n - tu -

j
U

.. ..

ce mi-ar p{ - sa!

U U
U
Jj .. . .. ..
.

350

249. SEARA SOSIT, PLUGARUL VINE ACAS} !

j r j
j


..
3

F Andantino

& 44 j j .. r ..
1.
2.
3.
4.
5.

Sea - ra
a
El
Plu - ga Cre$- ti Ia - ta

..

so - sit,
a - rat,
rii buni
nia - jung
so - sit

r
? 44 .. ..
J J

plu - ga pe v@nt
lu - crea vo - io$i
do - ri -

rul
ca
z{
la
ta

j
j j

vi - ne-a - ca - s{,
e tru El
pe ploa - ie, &i-a se - m{ $i
r{b - da - re!
cu
A - cum e
ca - pul vie - <ii: Chiar noap- tea
di - mi - nea - <{,
Plu - ga - rii
3

..
J J R

Colonelle Malan

j
J

..


J J
F
j j j j
j
j
j
r
j

j
j
j

r
& . # .. .. ..
.

dit, tot tru - pul s{u e fr@nt; Dar i - ni - ma


nat, n{ - d{j - du- ind me - reu, C{ci Dum- ne - zeu
&i chiar de sunt
timp de-a - rat $i se - m{ - nat!
au ce - rul @n - ste - lat,
Iar c@nd so - sesc
ei
Da, @n sf@r - $it,
sunt de Dom- nul lor l{u - da<i!

? .
. J
&

J
fj
.

.

ioa - s{
ta - re
ra - re,
ne - <ii,
rea - <{,

..

..
& J R

J
j ..

j . r F ..
.
J J R
p
r
..

&in pa - ce
A - ce - lor
Ei bi - ru Sus - pi - nul
De mun - ca

..
J J R

el
ce
iesc
lor
lor

p .

.. Jj b J
J J J

j
j j j ..
J J
rit.

va o sen- cred
prin Cel
@n c@n ei sunt

rit.

.. j .. r j . r .
. .
J R

$i fa - <ai e vo d{ bi - ne - cu - v@nfur- tuni $i str@m- to @n zo - rii di - mi so - si zi - ua m{-

dih - nin
@n ha
ce i-an
tec s-a
@n - cu

Jj j .
.

r ..
R

- cu - r@nd.
- rul S{u.
- ar - mat!
schim- bat!
- nu - na<i!

De-a -

.
.

&i

j . j j j
j
j

.
3

ce - ea, zi - ua, sea - ra, noap - tea chiar,


El zo - rii di - mi - ne- <ia$ zi $i-a - murg $i noap - te au fu - git, C{ci ma- rea di - mi- nea- <a

? J . R
f .

.. .. ..
J R J R J R

j j j . j
J J J . J

j
J

.
.

j
J

351

&

Refren

teap - t{ iar!
str{ - lu - cit!

r
r

..

1.2.3.4.
5.

A - mur- gul trist,


Ai
zi - lei zori

1.2.3.4.
5.

A
Ai

j j
j

trud - ni - ca zi,
au str{ - lu- cit!

mur
zi

A - mur
Ai zi

1.2.3.4.
5.

j r

& .. ..

j j
J

b ..
R

gul
lei

gul
lei

trist,
zori

trud - ni
au str{

..

Noap - tea @n - s{$i e fru - moa - s{,


Da,
sun- tem
@n cer a - ca - s{!

? ..
J

fj

.. r

r
r

& ..

m@i - ne va fi
loc
ne-a g{ - tit,
tru
cel

m@i - ne
loc ne-a

Jj

S{r - b{ - toa - re
Sla - va-I en veci

to<i
bun,

..

va fi
g{ - tit,

..
J

b .
.

trist
zori

ca zi,
lu - cit

r
r

C{ci pen- tru to<i,


Ta - t{l cel bun,
C{ci
Ta

C{ci pen
Ta - t{l

r
r

..

pen
t{l

tru to<i,
cel bun,

j .. r

glo - ri - oa
glo - ri - oa

s{!
s{!

.. #
J R

352

250. ALELUIA, SLAV} DOMNULUI !

j j
j j j
b
& b b b 44 .. .. J
A - le- lu- ia,
A - le- lu- ia,
.
.

? b b b 44
b . J J J . J J J
j j j
b
& b b b .. .. J J J .. J
A- le- lu- ia,

A- le- lu- ia,

Text $i muzic^: Ioan Chi$morie

..
J
A .- le- lu - ia,
.
J

Jj Jj j j

Sla- v{ Dom- nu- lui!

J
j
J J

A- le- lu- ia, Sla - v{ Dom - nu-lui!

. ..

? bb b . J . J J J
b
J
J J J
J J
b
& b bb
vesc

? b b b
b
b
& b bb

j j j
l

sl{- vesc

pe Dom - nul

j j j j
J J J

#l

iu - bi - re

sf@nt,

pe Dom- nul sf@nt


J J J

j j
J Jj j

b
& b b b j j j
J J J
A jert - fit

j
j

iu - bi - re ma - re;
re;
A jert -

j
j

J J J J J

ma

iu - bi - re ma - re;

j j j

j j

Ce-a - vut mai scump, s{


Ce-a -vut mai scump,

j j j j


? bb b

b
J J J
A jert - fit

pen-tru-a

j j j j j

pen - tru-a Lui

fit

pe Dom- nul sf@nt

pen - tru-a Lui

? bb b
b

#l sl{ U j j
J ..

j j j

sl{- vesc

j j j
J J J

Lui


J J J
Fine
U
j
..

J J

Ce-a - vut mai scump,

pri -


J J

353

b b b . j
b
&
.

j
j

mesc @n veci ier - ta - re.

? b b b ..
b

J
&

bbbb

fin

? bb b
b
J
b
& b b b

? bb b
b

cun- trea - ga


J J J

<{

pe

#l sl{- vesc

j j j j

I - sus,


J J J J

cun- trea - ga fin - <{

? b b b j j j
b

in

sl{ - vesc

j
j

tor:

b
& b b b

j j j j

ca Sal - va- tor:


J J J
pe

j
j

El ea

noas

j j ..

<{,

ne - lip - sit


J J J J J J

ca Sal - va -

.
.

bi - ru - in - <{, ne - lip - sit

I - sus,

j j j j

tr{


J J
El

Con - du

J

bi - ru -


J J

ea noas- tr{

..

- c{ -

tor.

Con - du - c{ -

.
.

tor.

..
..

j j
j
j j j j j
j
b
b
.

.
.
j
b

.
b

.
&

#n - ge - riiL sl{ - vesc @n ce- ruri, sfin - <ii c@n- t{ pe p{ - m@nt,


j
. j j j j . j j j j j .
? b b b ..

b
j j
j
j
b b b . j j j j j
j

.
b

. ..

&

Imn de glo - ri - e $i sla - v{


Dom - nu- lui de-a -pu- ruri sf@nt.
j
j
j
j
j
. j
. j j j j .
? bb b

..

b
Duet Sopran - Tenor

354

.
b
& b b b .. .

.. j
J
J J J

j J J
J J

Dum - ne- zeu a dat pe Fi - ul,


Jert - fa lui I - sus ves - te$ - te

j j j
J J

b .
& b b b . J J J J J
? b b b .. .
b
.

Jj b j
J J J

..
J J J J J

.
.

D. C. al Fine
rit...
.. j j j .
J J J .

La Gol - go - ta, sus pe cru - ce,


Via - <{ ve$ - ni - c{ pri - me$ - te

? bb b .
b . J

is - p{ - $i - re de p{ - cat,
ori - $i - c{- rui p{- c{ - tos:

..

pen- tru noi cru- ci - fi - cat.


ci - ne cre - de @n Hris - tos.

..
J J J J J

.
.

251. DULCE, AZI TE CHEAM} !


p

& b 48 j ..
1.
2.
3.
4.

r Jj b j
J

b R

j r j j
& b .. J
du - ios
&i
Ni - meni nui
&tear- s{i o Pa - ce, El

?b
&b

j .. r j j
J J

te
Dul - ce, azi
chea c{ - ra Mergi pe-a Sa
o - cro - ti <i-e
El
Sar - ci - na<i la
cru -

p
? b 48 J ..

..
J
j ..

W. H. Doane

Andantino

I gla - sul lui


la - s{ - te con nu fin - gri - jo da - c{ Iai a -

m{
re,
rea,
ce,

ten- deam- n{ s{I fii


mai ta - re de - c@t
s@n - di - rea $ori - ce
<i-a - du - ce, Dom - nul

j
J
su I p{ I -

# # n
R
J J
J J
j r fj
j
r j j

To - tul El <i-a dat!

.
? b J . R J J

Cre - de,

. n
J . R n J J
U Refren j F r j
.. ..

pus.
sus.
cat.
sus.

U .

sus,
dus;
rat;
dus,

D{I i - ni - ma ta!

.. F
J R J J

U
j

j r

..

nu pre - ge - ta!

f U
J J R
J J

Vei fi

ier - tat!

.
J . R

355

252. INIMA MI-E PLIN} DE CNT}RI

b b b 4 j j n j j
b
4 n n
&
Valentin Popovici

1. I - ni - ma mi-e
2. Har- fa mea dis 3. S{r - b{ - toa - rea
4. Ia - t{ Dom - nul

? b b b 44
b J J J
b
& b b b .
bl@nd:
mar;
zit;
lat;

? b b b .
b

b
& b b b j

Nu
&i
Cum
L@n -

voi
te
c@n - t{ri
nu
s{
El
g{

pli- n{ de
tru- s{, cum
ha - ru - lui
vi - ne, s{

J
j n j
j
n

L. B. Bridgers

j j j
j # n

c@n- t{ri,
e - ra,
tr{- iesc,
ne ia

Dom - nul
de p{ sub a @n ce -

? b b b
b

c@n - t{ri

I - sus,

I - sus,

Um - plin - trea - ga


..

? bb b

b

j j
b

j
b
j

& b b

De

Refren

nici - c@nd."
l{ - sa
r{ - su - n{
iar.
fe - ri - cit.
c@nt
@n - co - ro - nat.

Plin de str{ - lu - ciri!

via - <{

..

.
? b b b
b J J J J
.
b

..
& b b b n
I - sus!


J J

ne
sunt me - reu,
m@ - na spre ea,
<ei
Lui pri - vesc:
run - treg a - tunci,


J J

'Ia - t{, Eu cu ti Dom- nul meu an - tins


Str{ - lu - ci - rea fe Voi str{ - ba - te ce -

@mi $op - te$ - te


ca - tul crud, a ri - pa Lui p{ res- cul S{u pa -

$i

fe -

ri

..

ciri.

.
.

356

253. ISUSE, CULME MINUNAT}


(Din Oratoriul 'Un suflet f{r{ pace")

#
& # 44

.. j j j j j

I - su - se, cul- me mi - nu - na - t{, de

un - de v{d pe Dum-ne -

? # # 44
&

##

? ##

J J

mi - nu - na - t{,

j
.. j j j
J

..

zeu,

Ce

#
& # ..
meu;

meu,

.
? # #
&

j
.. j j j j

.
J
J J J

J
J
bi- ne- cu- v@n - ta - t{
su- flej j . j
.. j j j . .. j j j j j

Ce via- <{ bi- ne- cu- v@n - ta - t{ a - du- sa-i su- fle- tu- lui

.
J J

tu - lui meu;

## .
&

al

meu.

..

ta

St{ bu - n{ - ta - ten - Ti - ne,

.. j j j j j ..

bun,
C@t, cu-al

su- fle- tu- lui

E-a - t@

J J J J

fe - ri - ci - t{,

p@ - ne-a - t@t de scump $i

? ##

j
. j j j j

via - <{ bi- ne- cu- v@n - ta - t{ a - du - sa-i su- fle- tu- lui

? # # . .

##

Titus Adorian

.. j j j j j

..

meu glas prin- tre sus -


J J J J J

357

#
& # .

? ##

..

@n

veci

j j j j j

..

eu nam s{ pot

spun,

s{

pi - ne,

&

C@t,

##

U U

j
.. j j j j
J J

cu-al

? # # ..

# .
& #

meu glas prin- tre sus - pi


J J J J

spun, s{ spun.

? # # .

veci eu nam s{ pot s{

- ne,

.. # .. j j j U U
J
J J J J
J
J
j j
j
j
j

..
J J

A - t@ - ta

.
. J

mi - l{

$i

iu - bi - re,


J J J

I -

j
# # . j j j j .

.
.

.
& . J J b J J J J J .
su - sen Ti- ne am a - flat, a - flat: C@t no s{ poa- t{ ni- cio - da - t{ s{

.. ..

? ##

J J J J J .
J J J J J

## . n # .
& . J J J J J .

n n . # b
# # . J J J J J

spu- nun p{- c{- tos ier - tat,

C@t no s{ poa- t{ ni- cio - da- t{, s{

.
? # # . J J J J J

. b b ..
J J J J J

ier - tat;

358

&

##

&

##

U U

# # . j j
& . J J J
S-A

j
j
Dra- gos -

spu - nun p{ - c{ - tos ier - tat, ier - tat.

#
& #

&

##

Mi

A - t@

U
J J J J .

.
? # # . J
T-B

l{

$i

te

$i

pa - ce,

## j j j j
&

re,

@n

Ti

j b J j b J j .

eu

a - flu zi de

dra- gos- te $i pa

? ##
pa

##
&

pa

&

##

? # # J
c@t

am

Mai

ce

de - c@t

pu - tut cre

pu - tut

zi,

Mai

de

mult

de - c@t am pu - tut cre

de -

de

J J J J J

cre

mult

Mai

zi

j
j

am

zi,

J j j
J J

a - flun Ti- ne zi de

ce, eu

ne-am

flun Ti- ne zi de zi,

ce, eu

mult

#
& # .

j j
j j j

$i

ta

A - t@ - ta dra- gos- te

iu - bi

B
. J J J J J

de

sau

mi-am

sau

J
pu -

359
S

&

&
T

&

##
##
##

zi.

j j j j
j

.
mi-am

pu - tut

de

sau

? # # J J
J

mi-am

&
&

##
##

mult

de - c@t am pu - tut

&
&

##

#
& #
? ##

cre

mult

de

? ##
-

ce

zi

.
mi-am

de,

i,

Mai

@n - chi - pu - i.

mult de - c@t

sau

pa

cre

de

pu - tut

de

zi,

de

j j j j
j

pu - tut @n - chi - pu - i,

@n

t@

ta

J
-

ta

J
-

j
J J J J

t@

sau

c@t am pu - tut cre

.
J J J J

mi-am

am pu - tut

am

de

i.

Mai

##

Mai

j j j j
j

J
J J J

ce,

pu - tut

pa -

j j j j

tut @n - chi - pu - i.

#
& #

Am

@n - chi - pu -

$i pa

J J J J

dra- gos - te

$i pa

U
.

zi!

chi - pu -

j j J j

dra- gos - te

@n - chi - pu -

.
i!

U.

ce!

ce!

360

254. E CINEVA !
Valentin Popovici

b
& b 64

.. # n j b

Geraldine Keeler

1. Ci - ne - va sen - gri - je$ - te de


mi - ne me - reu! Nu, o
2. Mul<i nu cred azi @n Dom - nul, sl{ - vit Cre - a - tor... Nici nu
3. Din - tre da - ruri, cel mai sf@nt $i
cel mai fru- mos, Es - te

? b b 64
b
& b

..
J
j
..

nu en - t@m - pla - rea,


v{d al
na - tu - rii
da - rul sal - v{ - rii

? b b
&b

e-al
$i-al
prin

..

b
& b

b . # j
b
& . n
i

Refren

Zil - nic
O, ce
Nam cu -

Mul - <u Pen - tru


Ce en


E Ci - ne - va! &i

&tiu c{

mul- <u - mesc;

? b b .
. J

da - ruri din plin,


lu - mii:
va - lul
spun dra - gos - tea,

mi - reI a - duc $i m{n - chin.


toa - te nau Cui mul - <u - mi.
clo - cot @n
i - ni - ma
mea.

? b b

toar - n{ a - su - pra mea


@n
i - nimi s{ - ra - ce
ver - suri s{-I
vin - te $i

? b b ..

meu Dum - ne - zeu;


vie - <ii
iz - vor;
I - sus Hris - tos;

.. # n j b
E ci - ne- va: Es- te Ta - t{l ce- resc!


&tiu c{

&tiu c{

361

. # j
b
b
& . n

Da- rul nes - pus e Dom- nul I-sus: Ce m{- re< e-al meu Dum- ne- zeu!

? b b ..
J

255. CU ISUS C}L}TORESC


Otniel &imonca

Anonim

.. j j j j j
J

b
& b 44 .. # j j j n j # n j w

1. C@nd sunt slab, Tu m{n - t{ - re$ti,


2. Lu - mea nici - c@nd numi va
da
3. C@nd vi - a - <ami voi sf@r - $i,

? b b 44 ..
J
b
.
& b .. .
ze$ti;
Ta;
ti;

J
j


J J
j j


J
j
j

de-ori - ce r{u, Tu m{ p{ dra - gos - te cum es- te-a


tim - pul noi mai so - co -

..
J J J J
j . j j j
n

Bu - cu - rii
@n
mi - ne cre$ti,
Sar - ci - na numi va pur - ta
C{ - l{ - u - z{ Tumi vei fi

. b
. J J

c{ - l{ - to - resc.
sus, ni- me - nea.
m{ - rea- <a zi.

? b b J J ww

Cu

.
.
j j j
b
.

& b .. .
resc,

? b b ww

I - sus c{ - l{ - to - resc

J
j

J
j


J J J
j . j
n

Nen - ce - tat i mul- <u - mesc:

. b
. J J J J J

c@nd cu Ti - ne, eu
ni - me - nea, doar Iprin e - ter - na $i


J J
Refren
j
b
j
j
j
j
j

.
.
j

b
& w
.. # j n # n w .
J
? b b ww


J J

j
j
j

spre li- ma- nul cel ce -

..
J J J J J
j j j ww
J

Jert - fa Lui la to<i o ves - tesc.


J J
J J

ww

362

256. ASCULT} DOAMNE !


A

& b 44

Solo Alt

. j

As - cul- t{

& b 44

Orga

? b 44
&b

Doam-ne

..

Doam- ne

w
w

?b w

Nu- me - le T{u do- rim

& b

Tutti

& b

As - cul- t{

? b f

a-L

l{u -

n #
.

?b

#
#

dim.

da p@


n{

@n

n b

n w

Doam- ne,

cresc.

$i c@n- ta- rea noas- tr{!

. j

&b w
w
w
#

H. R. Palmer

As - cul- t{

..

ru - g{- ciu- nea noas - tr{

&b

ru - g{- ciu- nea noas- tr{;

. j

ru- g{- ciu- nea noas- tr{!

..
J


veac.


w
w
w

.. j #

S{-L l{u-d{m $i

..
J

363

. j

b
& .

. # p
. J

s{-L prea- m{- rim sf@nt Nu- me- le T{u!

&b

Sopran Solo

Ia

& b .. ww

du - ra - re.

? b .. ww
& b #

a- min - te,

.
.
f

noas- tr{!

Doam - ne,

Noi,

ai T{i fii, Te

s{ l{ - u - d{m

U
j

&

j# n

ru - g{m!

D{

ne no - u{

j

w

.
.

&

J
J

?b U

ca

stri - ga - rea

J n
.

.
.

pa - ce,

.
.

la

& b? b .
.

noi cun-

Cau - t{ spre

p
. j
J

? b .. #
J

..

Nu - me-le T{u $i

pu - te - rea

364

& b .

Ta.

O,

Doam

& b
? b .
&b
c{ci

ne-as - cul - t{

U
.


J ..
pe

Ti - ne

j
& b

Te m{- rim!

lau

da noas - tr{,

p Tutti

..

Noi Te l{u-d{m $i prea- m{- rim

? b .

j r
& b ..

U p
..

.. .

sf@nt Nu-me- le T{u, Doam- ne;

j. . r
J R

Noi Te l{u - d{m, Doam- ne, Te m{ - rim:

?b

j . r
J R

.. .

j.

J R

& b

j . r j j .
.
.

j .. r

Sf@nt Nu-me- le T{u l r{s-p@n-dim!

?b

..
J R J J

Noi Te l{u- d{m, Doam - ne, Te m{- rim:

j. . r
J R

365

&b

n ..

Pe

.. j . r

b
.
&
J R
R
Sf@nt Nu- me - le T{u l

>i

mul- <u- mim cu

? J J J J

.. r
& J

to - <ii:

Duet Sopran - Alt

Lau


J J J J J J J J
.
j
.. J . R

d{,

cin

@n veci m{- ri - re: lau - d{,

& ..
Lau

.
? .

d{, cin - ste,

..

t{ - ne!

..
J J J
.. j

a - du - cem cin - ste,

la - u - d{,

..

ste,

lau

d{,

cin

j
r
j

& .. b
? ..

to - <ii<i

Nu - me- le T{u glo- ri- os l prea- m{- rim @n veci!

Ie - ho - va sf@nt, Nu - me - lui T{u

& ..

neas- cul

j j j j j j j j j j j j ..

Te l{u- d{m,

e nen- chi- n{m; Doam- ne, ru - g{- ciu -

& j j j j

Tin


n .. J J J J

.
j

J J

r
j .

Te l{u- d{m cu

.
J . R

r
j

Sopran Solo

n .. j j j j

r{s - p@n- dim!

.
J . R J J
?b
&

sf@nt

.
.

j. .# # r n n j .. # r ..

ste;

Nu - me- lui T{u s{I fi - e!

m{

ri

.
-

re, m{- ri- re!

366

& ..

S2

Pe

S-A

Te

Tin

& .. j
&

Te l{u- d{m cu

to


J
J .

& J

<ii,

neas - cul

sf@nt Nu - me - le

T{u @n

n{m,

prea - m{ -

rim

mul - <u - mim cu

to

nen- chi -

j j j j

J J

$i

- d{m

.. j j j j

Doam - ne, ru - g{- ciu

>i

l{ - u

? ..
J J J
& J j J

T-B

Te l{u - d{m,

J
J

<ii;

.. b J . R

2-a oar{ Solo Sopran 2 - Tutti j


.

r
j

1-a oar{ Solo Sopran 2 - Tutti

S1

t{ -

ne!

C@nt Dom - nu- lui!

.. b j . r

veci!

C@nt Dom - nu- lui!

.
j
j
.
j
j
b
J . R
.

Nu - me-le T{u glo- ri- os l
prea-m{- rim @n veci!
C@nt Dom - nu- lui!
.

? J J J J J J J J .. b J . R
J J J J
F
Duet Sopran - Alt
.

..


&b .
& j j j j j j j j

Lau
Lau

d{!
d{!

& b .. j .. r j .. r

Lau
Lau

& b J ..

..
R J

..
R J

..
R J

Lau - d{ s{I

to<i,

? b


R J J

to<i.

..
R J

.. J ..

Lau - d{, cin - ste, Nu - me- lui S{u


A - du- ce<i
pe mun - te - le Lui

& b

d{!
d{!

.. j r j r
.. ..

Lau - d{ Dom - nu- lui!

? b .. J ..

..

c@n- ta<i


R
j b
n

# n

cel
cel

sf@nt!
sf@nt!

j .. r j .. r

L{ - u - da<i

pe Dom - nul,

. .
J . R J . R

367

& b

Lau
Lau

d{!
d{!

& b j .. r j .. r
Lau - d{ s{I

? b ..
J R
j . r
b

& .

Lau
Lau

Lau - d{ s{I

..
J R
j .. r j .. r j
J

.. ..
J R J

to<i,

to<i,

? b

j r
. . J .. R
. .

2.

1.

..

proa - pe $i @n de- p{r - ta- re s{L l{u- da<i pe Dom- nul,

b .. .. .. n ..
J R J J J R J R
J

? b

.
& b .. .

c@n-ta<i

Lui p@ - n{n

..

veac!

P@ - n{n

f .

.

? b .. J J
..

b
&

w
n b
w
3

lau - d{

?b

Lui

n b

@n veci!

min.

2.

1.

S{I

Dom - nul!

J
J

Oa- me- ni - lor, a -

j
# j .. r j .. .. n j

J R J J

& b

Dom- nu- lui!

c@n - ta<i

j r
.
.

. . ..

.. ..

..

Cu i - nimi vo - ioa - se s{I c@n - ta<i!


La - u - de - le voas - tre r{ - su - na<i!

& b

d{!
d{!

j .. r j .. r

c@n - ta<i,

U
w

veac,

368

257. DOAMNE, MARI SUNT LUCRURILE TALE


A

b
& b b b 44

Maestoso

b n ..

. n

Clara H. Scott

..

Doam - ne, mari sunt lu - cru- ri- le Ta - le; Doam - ne, mari sunt lu-

? b b b 44
b

Cun - <e - lep- ciu

b
& b b b ..

cru - ri - le Ta - le!

ne

.
n

le-ai

..

cre

Cun - <e- lep- ciu - ne


le-ai cre Cun - <e - lep- ciu - ne

? b b b .
b
.
at,

.. .

.

cun - <e -

lep

ciu

b
& b b b . n

ne

le-ai

cre

at, cun - <e - lep - ciu- ne le-ai cre - at, cun- <e - lep - ciu - ne le-ai crele-ai cre - at, cun - <e - lep - ciu
ne le-ai
cre -

? b b b .
b

Cun - <e- lep- ciu - ne le-ai cre- at, cun - <e- lep- ciu - ne

at.

b
& b bb .

at.
at.

.
.

P{ - m@n - tui

? b b b .
b
le-ai cre - at.

b
& b b b n
m@n - tui

? bb b n
b

plin

de

Ta m{ - ri - re, p{ -

..

n
plin

de

nbbb

Ta m{ - ri - re.

n n nU

nbbb

369

Tenor Solo

b b ..fj j
b
&

L{- u - da

b
& b b ..

j j .

Voi l{u - da

? b b ..
b


J J

b
& b b


J
-

Eu voi l{u - da,

Tutti

b
& b b b

j . r
.

pe

Dom- nul

voi tr{ - i.

p@ - n{

J .. R

. j . U .

. J .
-

nul

p@

L{ - u -

noi tr{ - i.

voi l{u - da pe Dom- nul p@- n{

? b b
b

j
j

voi pe Dom

b
& b b

voi pe Dom - nul p@ - noi tr{- i;

j j
p

da

j . r .

Duet Sopran - Alt

b n ..

. n

.. b b b b
U

.. b b b b

voi tr{ - i.

.. b b
bb

..

Doam - ne, mari sunt lu - cru- ri- le Ta - le; Doam - ne, mari sunt lu -

? bb b
b

b
& b b b
cru - ri - le

.. .

.
..

..
F

Ta - le.

? b b b
b

.
.

Cun - <e - lep- ciu - ne

le-ai cre - at, Pu -

370

b
& b b b n
ter - ni

..

ce.

? b b b
b

Cun - <e- lep- ciu - ne

le-ai cre - at, Pu - ter - ni -

Duet Sopran - Alt

b b b p b ..
b
&
J
J J
b .
& b bb .

L{ - u - da - voi

pe

..
Dom

nul

p@

ce.

b
& b bb

F ..
J J

i;

L{- u - da

b
& b b bJ
-

voi

pe

..
Dom

tr{-

voi tr{ - i;

? b b b
b

noi

Dom - nul p@ - n{


.. J

Voi l{u- da pe

? b b b ..
b

..

nul

pe Dom - nul

f
U
U
j
j
j
r
r

b
& b b b .. .. .. .. ..
p@ - noi tr{ - i, p@- n{ voi tr{ - i, p@- n{ voi tr{ - i, p@ - n{ voi tr{ - i.

U .
U .

.
.
.
? bb b . . . .
b
J .
J
J R
J R
f

371

258. N SFR&IT, >I DAU VIA>A

j
j
j j
b
& b b 98 .. j j .. .. j .. # n b ..
1.
2.
3.
4.

n sf@r - $it,
n za - dar
M{ pre - dau
Le - g{ - m@n -

<i
m{
cu
tul

dau vi - a - <a, o, M@n- tu - i - to - ru - le; Eu >i-o


lupt @n - tru- na ca s{-mi bi - rui i - ni - ma; Tu cuto - tul >i - e, f{ - r{ s{ p{s- trez ni - mic; Ia - t{,
meu cu Ti - ne, Tu pe - ce - tlu - ie$- te-l azi; Cu-al T{u

? b b 98 .. J .. .. ..
b
J
J
J
U
j

b
.
.
j

& b b . . .. j .. j
@n st{- p@ - ni - re, chiar a dau
du no$ti a me- le lan - <uri $i
s{ fac @n - da - t{ vo - ia
vin
s@n - ge, curs pe cru - ce pen - tru-al

j ..
J
J
j . j
J

ici
$i chiar a - cum. A - le
reri ce nu se spun. Cu neso scump I - sus. D{-mi un
Ta,
meu a - mar p{ - cat. C@nd pri -

j
..
J
b
& b b .. .. n j .. .. j .. .. n j
J
J
J
U
? b b .. J . .
.
b
J

me pu duh
vesc

le mari p{ - ca - te,
sa Ta pu - te - re,
de as - cul - ta - re,
nu - mai spre mi - ne,

eu a ru- pe-al
ca s{
eu @n -

m{
Du vin
Tun

@n al
hul T{u
f{ - r{
a Ta

T{u
de
z{ iu -

s@n via ba bi -

J
.. b j

cu - ma >i le-a duc; Spa - l{ pa - ti - mi - lor lan<, &i prin


fac tot ce vrei Tu, &i s{
da - t{ sunt pier - dut; n - s{

.. .. j .. .. .. ..
b

J
U
j

b
.
.
j

& b b . . .. j ..
? bb

..

j ..

ge, curs pe cru - ce


<{
ri - di - c{
$i-al
v{ ori - $i - un - de
re, m{ ri - dici
nu -

U
? b b .. J . . ..
. J
b
J
J

la Cal meu p{ m{ chemi


mai - de -


J
.

var.
cat.
Tu.
c@t.

..

372

259. O, DOAMNE MARE


P

Prelucrare $i aranjament: I. Miclean
n

Moderato

b
& b 43
1-2. Ce ma - re e$ti, Ce

? b b 43
b
& b

ma - re

? b b

e$ti, Ce

ma - re

e$ti. Ce

? b b 44 w

ce ma- re

ne,

b
& b 44 w

ma - re e$ti. Ce ma- re e$ti o, Doam - ne; Ce

ma - re

e$ti o,

e$ti,

.
.

ce ma- re

e$ti.

44
b
Doam -

4
4

1. O, Doam - ne
4. C@nd Dom - nul

p
j
b

&b
J

O, Doam- ne ma

rei


lu- mea,

Ce
lu

C@nd Dom - nul bun

? bb .
ma
bun

j
-

la

n
-

mea

Si - ne

&i

j
b .
mo che- ma

re c@nd pri - vesc eu


m{ va che - ma la

lu- mea
Si - ne

ce ai cre &i c@nd voi

373

&b

ai cre - a - t-o prin


c@nd voi sta @n fa -

n
? bb .
a
sta

Cu
<a

v@nt, al T{u Cu- v@nt.


Sa, @n fa - <a Sa;

t-o prin al T{u Cu - v@nt


Sa;
ui - mit @n fa - <a

b j
b
&
J

&i fiin - <e - le

pe

&i fiin - <e Pri - vind pe

toa - te,

Cum
toa -

Pri- vind pe Dom

nul

sla- vei,

la

sla - vei,

? bb .
J
le
Dom

b .

cem - po - do - besc na - tu - ra,


nul sf@nt al ve$ - ni - ci - ei,

b
& b
len- tre - <ii cu

te,

Cum len- tre C{ - z@nd la

bra - <ul

.
. .
J
sf@nt.

tro- nu-I m{ voi @n - chi - na.

# J ..

A- tunci <i c@nt M{ - re< St{- p@-ni<i c@nt


F

n

.
? bb .
J .
<ii
tro

&

bb

cu bra- <ul T{u cel sf@nt.


nu-I, m{ voi @n - chi- na.

n .

tor, St{- p@ - ni- tor:

Ma - re e$ti,

ma - re e$ti. A- tunci <i

? bb

Ce ma- re e$ti,

ce ma- re e$ti.

374
(Salt la volta final{,
dup{ strofa 4.)

f
%
j
j

.
.

b n
# J . n
J

b .
& b .

c@nt

Ce ma- re e$ti,
ce ma-re
M{- re< St{ - p@- ni - tor,
<i c@nt
St{ - p@ - ni - tor: Ce ma- re e$ti, ce ma- re, ma- re

? b b .. .

j n

2. Pri- vi- rea

c@nd
(3.) nesc

b
& b

mi-o nal< $i v{d mi pe Dom- nun Car - tea

b b b .. .

C@nd mi-o nal<


n - t@l - nesc

e$ti.

? b b

nu - nea:
Sf@n - t{

b
& b b

b
.
bb .
b

$i
@n

v{d mi Car - tea

Mul - <i - mea


ste - le - lor ce-a - lerg pe
&i c@nd z{ - resc
mul - <i - mea den- du -

j
J

n ..

nu - nea str{ - lu - cind, Mul - <i - mea


ste - le - lor ce-a - lerg pe
Sf@n - t{, Sf@n t{, &i c@nd z{ - resc
mul - <i - mea den- du -

? bb

cer;
r{ri;

. j

M{ - re - <ul
soa
Pe-ai S{i a - le$i

b
& b b

cer,

re c@t $i bl@n- da
cum i-a iu - bit @n -

j
.

Soa -

re

$i bl@n- da

Cum

i-a

iu - bit @n -

ce-a - lerg pe cer;


r{ri,
den - du - r{ri;

? bb

375

lu - n{,
tru - na

Ca mingi de
a
&i i-a con - dus

n{, Ca mingi de
a
na, &i i-a con - dus

b
& b b b
lu - n{, lu tru - na, ntru -

? bb
b

j
J

n ..

ur plu- tind prin e prin bi - ne - cu - v@n -

. j

ter.
t{ri.

b
& b b ..

ur plu- tind prin e prin bi - ne - cu - v@n -

F
j n ..
J

ter,
prin e - ter.

< c@nt M{ - re< St{ - p@ - ni -

t{ri,

j .
.
J .

i-a con- dus.

? bb

b

&

bbb

A- tunci <i
c@nt
M{ - re< St{ - p@ - ni Ce ma- re e$ti,
ce ma- re e$ti,


.
b .

tor, St{- p@ - ni- tor:

? b b
b

.
.

Ma- re e$ti,

ma - re e$ti.

.
.

tor:

A- tunci <i

.
b b j n ..

b
b

&
J
.
1.

<i c@nt M{- re< St{- p@- ni - tor, St{- p@ - ni- tor: Ce ma- re e$ti,

j .
? bb .
J .
b
.
c@nt

M{- re< St{- p@- ni - tor:

Ce


ma- re e$ti, Ce

376
2.
Continuare 1.

3. C@nd @n- t@l -

b
& b b . ..
ma - re e$ti.

..
? bb
b

e$ti.

.
n b

Ma - re e$ti, ce

ma - re

e$ti.

..

.
..

Ce ma- re

ma - re e$ti.
ce

b
& b b

j ..
J

..

Ma - re e$ti,
e$ti,
ce ma - re

? b b
b


.
J

ma - re e$ti,

%
b
& b b .

e$ti,
ce

? bb
b

ce

rall...

J
j

ce

ma

ce
ma - re,

ma - re,

re

e$ti.

rall...

e$ti, ce ma - re

e$ti, ce

ma - re e$ti,

n
.

n w

n ..

ma

ma ma -

ma -

re

..
U

.
.

e$ti!
e$ti!

..

re

e$ti.

re
re

D. C.

e$ti!

260. O, NUME SFNT


Text $i muzic^: I. Miclea

Andantino

P
b
4
& b 4 ..
1.
2.
3.

.
.

.
.

Nu e
nu - me mai pre - sus ca al Dom- nu- lui I - sus: Nici @n
Nu - me sf@nt $i prea - iu - bit pen- tru mi - ne ai mu- rit La Cal&tiu de-a - cum c{ dru- mul meu du - ce sus @n ce - rul S{u, &i-L ur -

? b b 44 P ..

.. .

.

377

b
.
& b .

.. F .
.


..

cer, nici pen - tre - gul p{ - m@nt; A - cest nu- me mi - nu - nat de p{var, un - de-ai fost r{s - tig - nit; S@n - ge - le ce l-ai v{r- sat, via - <a
mez pe
I - sus nen- ce - tat; Fe - ri - cit, eu m{ si - lesc vre- rea

? b b ..

b b
b
&

.. F .
.

..

. w
. w

ca - te m-a ier - tat; Fi- e-a - cum $in veci de veci l{ - u - dat, l{ - u - dat.
mi-a r{s- cum - p{ - rat: O, I - su - se, fii @n veci l{ - u - dat, l{ - du - dat.
Lui so @m - pli - nesc, Sf@n- tu-I Nu- me zi de zi s{-L ves- tesc, s{-L ves- tesc.

.. .. w

? b b
F

Refren

b
& b n .. .. j # n b
J

. . j
.
. J

O, Nu- me sf@nt, prin Ti - ne voi a- jun- gen ce- ruri; O, Nu- me sf@nt, cu

.
? b b .. .
F

. .
. .


b
& b # n
lau - de Teoi sl{ - vi de-a - pu - ruri;

..

.
.

Ce mi - nu- nat,

ce mi - nu- nat:

.
.
U
U F

b
.

.
& b . n n b .. ..
? bb

Sfin- <ii T{i <i c@n- t{ nen-ce- tat,

..

C{ci pe cru- ce ai mu- rit, pen- tru

U
? b b .. .. ..


b
& b b .

nen - ce - tat.

mi- ne Te-ai jert- fit $i prin har di- vin Tu m-ai m@n - tu - it,

? b b

..

.. .

m@n - tu - it.

.. U

.
u

378

261. CE DULCE FERICIRE


Text $i muzic^: I. Miclea

j j j . j
b b b 6 Pj
j
j
b

8 . . b
&
J
Moderato

1. Ce dul - ce fe - ri - ci - re, I - sus ne-a d{ - ru - it;


2. E - ram o - di - ni - oa - r{ pier - dut @n noap - tea grea,
3. De c@nd @n via - <a noas- tr{ I - sus a po - po - sit,

? b b b 68
b

b
& b b b


J J J
j n j ..
J

.
. J
j
n

j
.


J
J
j
j .. b

ma - rea Lui
iu - bi - re, la s@ - nuI ne-a
pri - mit;
zba - te - re
a - ma - r{, p{ - ca - tul m{
<i - nea;
sf@n - t{ m@n - g@ - ie - re pe to<i
ne-a co - ple - $it;

? b b b n
b
J
J
b b b j j
b
&
n J

.
. J

.. j j
J n

..
J
j

..

n
n
O

j
J

ma - rea Lui
iu - bi - re, la s@ - nuI ne-a
pri - mit.
zba - te - re
a - ma - r{, p{ - ca - tul m{
<i - nea.
sf@n - t{ m@n - g@ - ie - re pe to<i ne-a co - ple - $it.

? b b b n
b
J
b .

& b bb .

n
n
O

Refren

Mi- nu-

b ..
J
J

.
J . J

j .

nat,
mi- nu - nat
es- te-al nos- tru Sal - va - tor
Ha- rul
Da, mi- nu- nat;
da, mi- nu- nat
mi- nu- nat;

.
? b b b .
b


J J
j

b .
& b b b b J . n

S{u,
har bo - gat,
de p{ - ca - te ne-a
prin ha - rul S{u,
prin har bo- gat

.
? b b b .
b

sp{ - lat.

U
j
J

379

262. LA CRUCE AI LOC &I TU


Otniel &imonca

#
& 68

Ira F. Stanphill

.
j .

1. La cru - cea
2. I - sus mi-e
3. La cru - ce,

? # 68

j .
.

# .
& .

..

ce
a - dus, ea - d@nc ca $i ma - rea, eun
vii sme - rit la Cel ca - ren lo - cul t{u
sau c@$ - tig, iz - voa - re - le jert - fei lui

&

#
J

n . .
J . .


J b
n

..

cer ne - cu - prins.
fu r{s - tig - nit.
I - sus mi-a - jung.

..

j . j j .
j
.
# n .
J
J

Refren

La

cru - ce ai loc $i


J
# .
& n .
?#

Ha - rul sf@nt de sus, prin cru &i tu e$ti pri - mit, da - c{


n du - reri c@nd strig, c@nd pierd

..

e un
de p{ c{ci I -

..
j

..

loc spre-a ne a - d{ - pos - ti:


ca - te, El m-a cu - r{ - <it;
sus m{ iu - be$ - ten - de - lung;

?#

un - de Hrist mu - ri
Prie - ten prea - iu - bit;
du - re - reami a - lung,

? # . #
.
# n j j .
& # .
J

..

b
J

# j

oa- ne-au ve- nit, $i

tu,

la

cru - ce ai loc $i

tu:

Mi- li -

.. .
J .
J
j
# n .
.
#

tu e$ti pri- mit, c{ci la cru - ce ai loc $i

tu.

? # . # .
. J
J .

380

263. ASCULT} DOAMNE !


(Din Oratoriul 'Un suflet f{r{ pace")

j . r j r
b
4

& b 4 . ..

Romulus Simian

Titus Adorian

..

As - cul - t{ Doam - ne $i bi - ne - cu- v@n - t{ tot po - po- rul T{u. As -

? b b 44 .. ..
J R J
j . r j j
b

b
&
.

R
3

rit...

..

cul - t{ Doam - ne $i bi - ne - cu- v@n - t{ tot po - po - rul

? bb

.
.
J R J J
j . r j j
b


&b

T{u. F{
3

j j

..

s{ tre- sal - te toa - t{ o - me - ni - rea, c{ci Tu e$ti Dum - ne - zeu; f{

? b b ..
J R J J
j . r j j
b

& b .

J J

j j

s{ tre- sal - te toa - t{ o - me- ni- rea, c{ci Tu e$ti

? b b ..
J RJ J
f
b
.
& b .
j .. r j ..
Ia
Ves

? b b ..
F

Ia - t{
Ia - t{

so
ves


J J
r

lul
tea

.
-

U

3

zeu.

.
.

j . r j . r
. .

so - lul
p{
m@n - tu - i

rit...

Dum - ne

t{
tea

p{ - cii, ia
m@n - tu - i

cii cum ves rii, pre - g{ -

t{
rii,

381

j .. r j .. r

b
& b
te$
ti

? b b

..

F
.. .. j . r j r
. ..

te de fru - mos
t{ de Hris - tos.

A - uzi cum r{ - su - n{
Sus mai sus de ste - le

cum ves - te$ pre - g{ - ti -

te
t{

de fru - mos
de Hris- tos.

b j . r j r
b
& . ..

. F
. .
.

.
.

J . R J . R

.
j .. r j .. r j .. r j .. r .

as - t{zi ves- tea bu - n{, ves - tea bu - n{ c{ e$ti m@n - tu - it;


$i mai sus de soa - re, me - lo- dii se-a - ud ne - @n - ce - tat;

? b b J .. ..
R J R
r j
p rall.
b
.

& b . ..
J
A - uzi cum
Sus mai sus

p ..

? b b J

.. .. j. .
J R J R J R J . R
r
j . r j . r

. .

..
J

r{ - su - n{
de ste - le

.
.
J

.
? bb . J .
J R
R
b
& b ..
? bb

.
J . R
Chiar de e$ti
Via - <a c@nd

.
J .

.. .
.

.. j . r
.

e$ti m@n - tu - it.


ne - @n - ce -

tat.

Chiar de
Via - <a

1.

Refren

2.

. U U .
.
.

. .
.
.
J R J J
r
r
j .. ..
j ..

p{ - r{ - sit
vei sf@r - $i

j .
.

b
& b j .. r j .. r j .. r
ves - tea bu - n{ c{
me - lo - dii se-a - ud

as - t{zi ves - tea bu - n{,


$i
mai sus
de soa - re,

U U
j

e$ti
c@nd

.
.

$i
$i

.
.
J R
p{ - r{ - sit
vei sf@r - $i

de lu
@n ce

..
j . r

.. .
-

j. r

J R

me u ruri vei

$i de lu - me
$i @n ce - ruri,

382

b
& b .
.

r
j .. ..

r
j .. ..

r@t,
fi,

tu nu te
cu I - sus,

@n - tris - ta,
Dom - nul t{u,

? b b ..
J R
vei fi u - r@t,
ce - ruri vei fi,

b
& b

nul
sus

&

El,
El,

tu nu te
cu I - sus,

j r
j .. r ..

.. ..
R J R J

@n - tris - ta c{
Dom - nul t{u, cu

.. .. j r
..

.
.

nu - mai El,
tot
cu El,

Un - de
La- crimi

. . . .
. . .
J . R
J R

te va - ju - ta,
@n ra - iul S{u,

a - ju - ta.
ra - iul S{u.

r j . r j .
r
j
j

.. .. . . R

bb

c{ Domcu
I -

.
.
J R

te va - ju - ta.
@n ra - iul S{u.

..
J

? b b

.
.
J R

r
j

..

r
j .. j . r

du - reri, ne - ca- zuri nor mai ex - is - ta, c{ci la Dom- nul I - sus es- te
$i pl@n- set a - co - lo nu vor mai fi, c{ci la El, sus @n cer, @n rai

j
J ..
R
U
j
r
..

? b b .. R ..
J
J
j
b
& b .. r ..

.
R J . R
Trio: S. T. B.
j . r j . r

sal - va - rea ta;


Fe ri - cit vei
j r j r
vei lo - cu- i.

. .

? b b .. .. ..

J R
J R
1.

2.

b
& b j . r j . r j n. r

fe - ri - cit vei fi @n
j . r j r j#. r

? b b .
fe

ri

? b bF J ..

tea bu - n{ o

Tutti

fi

. j .. r j .. r
ce- ruri.
Ves - tea bu - n{

p . .
. J . R J . R
cit.

bF j r
b
& .. j . r j.. # n r
.
ves -

Vei

fe

ri - cit,

j .. r

o as - cul - t{,

.
.
J R
r
Vivace
j

r
j
r
j
.
.
J . R
.
.

as - cul - t{:

Rr Jj. Rr Jj. Rr

.. .
.
J R
J R
j . r

fi @n ce- ruri,
j . r

tu

vei fi fe - ri - cit, fe - ri -

Jj. Rr .. ..
J R
J R

383

. rall. . U

b
& b . . J
cit,

fe - ri - cit,

. . U
? bb . .
J

U f

.. j

fe - ri - cit,

fe -

rit...

.. U
J

ri - cit,

fe -

..
.

ri - cit!

264. UNDE VEI FI ?


(Cor b{rb{tesc)
Valentin Popovici

b
& b b b b 44

Largo

? b b b 44
bb
.
b
& b b b b
J .

fi?
fi?
fi?

..

tei
@n - vi - eri,
fii
ju - de - cat,
vreau so
pri - mesc,

? bb b
bb
b
& b bbb

.
J . R
..
J R

lu - mii pl{ - ceri,


tron lu - mi - nat:
s{
Te sl{ - vesc;

? b b b
bb

b
& b bbb
? bb b
bb

.
J .
..
J

chin sau
@n cer?
fi
con - dam - nat?
lo - cul
ce - resc:

..
J

Jj . Rr

r
Jj . R

..

1. Un - de vei
2. Un - de vei
3. Un - de vei

Nathaniel Norton
Aranjament: C. Zollner

Vivace

Du - p{ lup - t{,
C@nd vei mer - ge
O,
I - su - se,

@n zi - ua sfin o - da - t{ s{
ier - ta - rea eu

Jj . Rr

r
j

.
J R
r
Jj. R

r
j

J . R

Jj . Rr

r
j

.
J R
r
j

J . R

C@nd sf@r - $i - se - vor toa - te-a - le


ce - res - cu - lui
- na - in - tea
@n glo - ri - e
S{ fiu vred - nic

Jj.
..
J

Vei
Vei
&i

j r
Rr J . R
j r
Rr J .. R

a - jun - ge
fin - sla - v{
@n
Ca - sa

.. R J ..
J
U

Un - de vei
Un - de vei
Ve$ - nic s{

fi?
fi?
fiu.

Jj .
j ..
J

Rr
r
R

@n ve$ - ni - cul
pri - mit, sau vei
do - ri - t{, @n

..
J R

Coda

ww

Largo

Da, ve$ - nic s{ fiu.

w
w

384

265. M} CONDU, O, IUBITOR P}RINTE

b
& b 44 j . r .

J J . R J . R

1. M{ con - du,
2. Ori - ce gri

b
& b 44

M{ con- du, con- du,


Ori - ce gri - j{ sau


J J J J
j r

&b
&

bb

.
vie
je$

<ii
te

? b b J J J J
&b
&b

b .
b

ra
greu,

greu,
El,

&b

cios
mic

o,
iu - bi - tor P{- rin- te,
ne - caz, ne- caz @l poar- t{,


J J J J J J

r
j .

da,
da,

mi
a C@nd mi-e

j
j
r

j
.
.. . R

greu $i lung pus- tiu;


El de ori - $i - ce;

t{ ra - ne - leI prea - sfin pe u - meri El m{ du -

mi
a - ra - t{ ra C@nd mi-e greu, pe u -

j j j j j j

. .
J . R J . R J
.
.

j . r
J J R J R

j j j j j

? b b
J
b
& b .

Prin al
Sen- gri -

greu $i lung pus - tiu;


El de ori - $i - ce;

j j j j Jj

Prin al vie- <ii


Sen- gri- je$ - te

J
j . r

j . r

o, iu - bi - tor P{- rin - te,


j{ sau ne- caz @l poar - t{,

j j j j j

? b b 44

Aranjament: Titus C.

ne,
meri,

te,
ce,

j j j j j j

ra - ne - leI prea- sfin- te,


u- meri, El m{ du - ce,

J J J J

J J J
J
j r j r
j

.
.

$i treaz
s{ nu

j j j j j

cre - din - cios $i treaz,


ca ni - mic, ni - mic,

? b b J J J J J

cre - dinca ni -


J J

me - reu s{ fiu.
m{ @n - fri - ce.

da,
s{

j j
Azi a n ne -

j j j
j
j

treaz me - reu s{ fiu.


nu m{ @n - fri - ce.


J J J J J

385

&b
&b

b .

j j . r j . r .

lerg
caz

la piep - tul T{u de Ta


sau boa - l{ sau is - pi

j
J

j
J

j
J

j
J

j
J

j
J

j
J

j . r

t{;
t{,

Spa - l{ Ni - cio-

j j j j j j j j

j
J

Azi a - lerg la piep- tul, azi a - lerg la piep- tul T{u de Ta - t{;
n ne - caz sau boa - l{ sau is - pi - t{, boa - l{ sau is - pi - t{,

? b b J J J
b
& b .
&b

m{
da

b j j

J J

j
J


J J J J J


J J J J J
j j j . r

$i
t{

s{ r{ - m@n cu - rat,
nu m-a p{ - r{ - sit;

j j
J J

Spa - l{ - m{ $i
Ni - cio - da - t{

j
J

j
J

j
J

j r
j
r

.. ..
R

&b

Ca s{
Mi-a pro -

s{ r{ - m@n cu - rat,
r{ - m@n cu- rat,
nu m-a p{ - r{ - sit, m-a p{ - r{- sit;

? b b J J J J J J J J
b .
J J . . r
&b
R J
pot
mis


J J J
j J

c@n - ta @n
c{ nu m{

. ..
.
J R J R

cer o - da - t{,
la - s{ sin - gur,

j . r
Dom - nul
&tiu c{

b j j j j j . r j. r j j j j j j
. R J R
Ca
s{ pot c@n - ta @n cer, c@n - ta @n cer o - da - t{,
Mi-a pro- mis c{ nu m{ la - s{, nu m{ la - s{ sin- gur,

? b b
J J J
b
& b .
meu
Dom

J
j

.
.
J
.

.
J . R J J J J J J
U U U
r

. ..
J .

cel mi nul m-a

b j j j j U
b
&
J J J J

Dom- nul meu cel mi &tiu c{ Dom - nul m-a

? b b J

U
J

nu p{ -

nu p{ -

nat.
zit.

nat.
zit.

..

Ca s{
Mi-a pro -

r
j

J . R

Ca s{ pot
Mi-a pro - mis

r
.. j . R
J

Ca s{ pot
Mi-a pro - mis

386

&

bb

U U

j.
.

J
R J
. J J

U . U
j
..

pot c@n- ta @n cer o - da - t{, Dom - nul meu


mis c{ nu m{ la - s{ sin - gur, &tiu c{ Dom

j j . r j r U U
b
.

& b . . ..

cel mi - nu - nat.
nul m-a p{ - zit.

j j j j .. j ..

c@n- ta @n cer o - da - t{,


c{ nu m{ la - s{ sin - gur,

Dom- nul meu cel mi - nu - nat.


&tiu c{ Dom- nul m-a p{ - zit.

j j r j r U U

.
? bb J J . R J . R

U .. U .
J J J J
J .

266. O, DOAMNE, MAREI MILA TA !

b p
& b b 43

Solo, (Duet)

O, Doam - ne,

ma - rei

mi

.
.

? b b 43
b

b
& b b

rei

mi

ma -

? bb

la

b
& b b

mi

Ta;

O,

? b b
b

la

p
b
.
& b b .
Ta!

? b b ..p
b

Tan - du -

Ta;

O,

la

Ta!

Doam - ne

ma -

n b
ra - re,

rei

mi

ma - rei

Doam - ne,

O, Doam - ne,

.
.

Tan - du - ra

la

re,

387

&

bbb

a Tan- du - ra - re

&

Tutti

O, Doam - ne

? bb
b

mi

mi

- la

Ta!

..

.
.

ne

@n

la

Doam - ne

ia, a - le - lu - ia!

A - le - lu - ia,

.
.

- ia!

le - lu -A - le- lu -

A - le - lu - ia,

A - le - lu - ia!

.
.

a - le - lu - ia!

A - le - lu -

A - le - lu - ia!

f A - le - lu

..

..

.. 44 .

A - le - lu - ia!

Ta! A - le - lu - ia!

f
b

& b b

? b b
b

O,

.. 44

ia,

Ta;

b
&b b

? b b .
b

? b b
b

2.

A - le - lu - ia!
ia!

n b

e - tern!

1.

? b b
b

j
. .

ma - rei

&

ma - rei

b
& b b

bbb

r{ - m@ -

F
? bb

b
f
b
bb

U
w

A - le - lu - ia!

U
w

388

267. CU ADORARE
Otniel &imonca

& 43

1. Ce - rul se des 2. &i gla - sul de

chi @n -

? 43
&

plau - ze de ste
mor<i se vor scu

..

cea pri cei @n

du - ce
sfin - te

?
&
o,

?
&

ce splen - doaJ
.. j
#

@n
i - nimi a prin vor - be - leI

o,

ce trans - for - ma

cu

..
re,

..

. ..

a - do - ra -

sf@n - t{

fa- <aI sl{ - vi - t{:

re:

..

Fer - me - ca<i de

.
.

.. #
J

re,

..

..

Refren

&i

&i dul Iar noi,

. . J

scum - pu- lui Mi - re


$ti ne- mu - ri - rea

.
. J

de dra - gos - te m{ri.


ce moar - tea r{ - pun.

.
.

$i sori de-a - do - r{ri;


din som - nul cel lung;

cu-a cei

#
J J

vi - re a
via - <{, vom

le
la

j
& . .

&

de, s{
in - trem - p{ - ra - tul,
geri I-a - nun - <{
ve - ni - rea:

.. j

Dottie Rambo - Tom Fettke

. ..

pre - da

re!

.
.
.

389

&

. ..

n splen - doa

..

re,

cu

El

neom

ve

Final coral op<ional

Cu larghe<e

&

..

re,

..
.

. ...

Cu El, @n splen - doa

..

dea.

..

..
..

rit.

me - reu neom

..

ve - dea!

.
.

268. A&A CUM MAMA MNGIE


Petru Popovici

b
& b b b 43
1.
2.
3.
4.

A Du Cum
Cum

? b b b 43
b
b
& b b b n

ma ghea ma poar -

..

..

nul
pe
tea
cu
Sa,
@mi
T{u, o,

? b b b
b

John B. Dykes

..

pe-ai ei iu zi, noap- te,


fi - ul
pe
a - $a do -

ma
m@n - g@ - ie
za - su - pra mea
ma
ei
lal
s@n
t{
chi - pul
ei,

.
.

A - $a
va
m@n - g@ - ia
Dom &i
zid
de
foc
e
dra - gos A - $a Dom - nul,
@n
mi - la
S{ port @n
mi - ne
chi - pul

ai
S{i
ca - re
iar - tal
Doam - ne,

$a cum
ios ve str@n - ge
fi - ul

bi<i
co - pii,
nea - dor - mit;
vi - no - vat,
resc
$i
eu:

? b b b
b
b
& b b b

n
zi
sunt
meu
Dum -

..

de
zi.
p{ - zit.
p{ - cat.
ne - zeu.

.
.

..

A -

.
.

..

min.

.
.

390

269. CE MARE HAR


(Cor femeiesc)
Mia Iovin

j r
b
& b 43 j j . r . j ..
J J R
J
S: 1 - 2

1.
2.
3.
4.
5.

Ce
Ce
Ce
Ce
Ce

ma
ma
ma
ma
ma

re
re
re
re
re

har
har
har
har,
har

s{
s{
s{
c@nd
s{

Melodia: Mia Iovin


Aranjament: Daniel St^uceanu

.. j j . r . j
J J R

po<i ve - dea cu
o - chii t{i
po<i sa - uzi cu-a ta u - re po<i s{ gu$ti din roa - de de
mi - ro - sind par - fum de flori
po<i s{-L sim<i pe Dom- nul ca

..

lu - mi - na,
che c@n - tul,
tot fe - lul,
fru- moa - se,
$i To - ma,

b
& b 43 j j . r j j j . r . j j . r j j

.
j . r . . . j
b j j r
j

b
& . . . . J J. R .
J J R
J
Dar
Dar
Dar
Tu
Dar

mult
mult
mult
r{s mult

mai ma - re har
mai ma - re har
mai ma - re har
p@n- de$ti me- reu
mai ma - re har

tu
tu
tu
@n
tu

ai
ai
ai
jur
ai

b
& b j j . r j j j . r .

r 4 j j j r
j
j
b

& b J J . R 4 J J J. R
Ce ma- re har,
Al lui I - sus,
Ce ma- re har,
A lui Cris - tos,
F{ - r{ s{-L vezi,

ce ma - re har,
al lui I - sus
ce ma - re har,
a lui Cris - tos,
f{ - r{ s{-L vezi,

c@nd <i-e
c@nd po<i
c@nd gu$ti
mi - res cre - z@nd

ier - ta - t{
vi - na.
sa - uzi Cu - v@n - tul.
ce bun e Dom - nul.
me sfin- te-a - le - se.
@n El
a - cu - ma.

j r
j . . j
j .. 43 .. j .
.
J J J R
S{ ai
A - uzi
S{ gu$ti
Mi - res S{ crezi

ier - ta - t{ vi - na.
tu
azi Cu- v@n - tul.
ce
bun e Dom- nul.
me sfin - te-a - le - se.
@n
El a - cu - ma.

j
b
& b J . R 44 j J J . R j j j . r 43 . j

270. NUMAI HARUL


Moderato

. j . j

4
b
& 4 . .
J
f

Text $i melodie: N. Moldoveanu


Aranjament: I. Miclea

w
j
. #

Nu- mai ha- rul, nu- mai ha - rul m{ p{s- trea - z{ nen- ce - tat;

? b 44 . J .. #
J
f .

391

j
..

j
& b . J
El m{ fa - ce,

El m{ <i - ne

j
.

?b
J

El m{ fa - ce,

El m{ <i - ne

j
.

?b
J
&b

?b

1.
2.
3.
4.

..
J #

Jj

cre- din- cios cu-a - de - v{ - rat;

cre- din- cios cu-a - de - v{ - rat.

Jj

&b

&b
su pot
st{m $in

Doam se,
@n - tru po - tri n{l - <a -

?b

lu
<i
v@n
sta

- me,
- ei
- tul,
- re,

. j
J

nu - mai
nu - mai
nu - mai
nu - mai

Pes - te tot, I m{ <in nu


S{
V{d cum to - tumi
&in - c{ - de - re

ne,
ne,
ne,
ne,

# f
j

.
J


ne,
na,
v{,
re,

is - pi - te - le
ha - i
@n
@n lup - ta
spre mai bi
$i
cu - vi
se
s{-L pri - mesc cum
Doam - ne
Ti
@n - dr{z - nesc la

?b

prin
r{
Cu
ce

um - bla - rea
n
mea
c{ - ra - rea
Pe
cu
sas - cult
vrea
a$
C@nd
$in
Ori - $i - c@nd
ori

w
#

..
w
J #
U Fine
j

.. .
#

j
& b . J

ha
ha
ha
ha

rul
rul
rul
rul

T{u
T{u
T{u
T{u

m{
m{
m{
m{

D. C.


<i
<i
<i
<i

ne.
ne.
ne.
ne.

392

271. CORUL SCLAVILOR


(Din Opera 'Nabucodonosor")

& b 44

Jj . r
R
Larghetto

Jj . R

Jj . r
R
3

Giuseppe Verdi
Text $i adaptare: I. Miclea

j r
.
J R

Tot mai sus

se

@ - nal - <{

c@n - ta - rea mea,

r j r

J .
j . R
R
J
j r
j r

.
J R
J . R

Jj . r
R

Ea

str{-

j . r
J R
r j r
r
j

b
J .
j. R
& . R

J
R
J
ba - te v{z- du - hul al - bas- tru; Prea - m{ - rind $i sl{ - vind m@n - tu r j r
j
j
r
r
r
j

.
.
J .
? b J . R J R J R j . R
R
J
? b 44

j
& b j . r J Jj
J R
3

J .
3

- rea

Ce prin Dom - nul I - sus s-a

co - bo - r@t.

j
j
? b j . r J J
J R

J .

&b

n j
J

j j . r
J J R
3

t{m

?b

Jj . Rr

r
Jj . n R

lui

I - sus,

Sal

n j
J

va - to

rul,

j j . r
J J R

S{i c@n-

3
3

Jj . Rr

Mult

sl{ -

r
Jj . n R

r j r
j. r
j r
j
j

j
b
n

J .
&
J R # J n J J . J . R j . R
R
R
J
3

vi - tul @n cer

$i pe

p{ - m@nt;

S{ c@n - t{m to<i cu lau - de - le

r j r
j r
j. r
j
j

j
n

.
r

J .
?b
J R # J n J J . J R j . R
R
R
J
3

393

fj r
j
j
.
j
J J J . J R

j
& b Jj j . r J Jj
J R
3

noas - tre,

Fe - ri - ci<i

c{ El

pe to<i ne-a m@n- tu - it. S{ r{ -

j j fj . r
j

J J J . J R

j j
j

j
r

J
?b J . J
J R
3

&b

3
3

j n

.
J . R

j j

su - ne

?b

p{ - m@n - tul

..
J R

cu

tot

cei

n n
J

pe el,

C{ci din

& b j j r j j r

.
j
r

.
J R J . R J

cer

ne-a

ve-nit

m@n - tu - i - rea,

? b n
J
J R
J R J

A - le - lu - ia, @n- tru - na

noi

r .. n

.
J R
J
J R

fj

p
j
j
j
j
r
j
j

& b n J .. j . r
p
J R
3

to<i <i

c@n- t{m

&i<i ves - tim

Nu - me- le

? b n J n
J J J J
j . r
j r
b
b

& . b .. j .
J
3

har - f{

a noas - tr{

? b b .. b
J R

pe


R J

.. p j. r
J R

j . r
j r

.
r
R . .

c@n - ta - re, Ne-n - ce - tat s{

.
J . R

p{ - m@nt; Su - n{

ves - tim tot me -

. b .
Jj . Rr J . R J . R

394

r j r
j r

b
n

J . j . r
.
& J R j R
J R
R
J.
3

reu

Dra - gos - tea ce

pe

to<i ne

cu - prin -

de

$i

ne

r j r
j
r

.
J . j r
? b . n J R j . R
J . R
R
J
3

3
3

j
& b J Jj

Jj .

j
J

Jj . Rr

Rr

3
3

du -

ce spre

li - ma - nul

j
j
? b J J
3

sus, Un - deom

Jj .

J
3

de

fi

tot

me -

Jj . Rr

Rr

3
3

&b

j
J
3

Jj .

Rr

Jj . Rr

fi

tot

Jj . Rr

reu

cu

I - sus;

Un - deom

me -

?b

j
J
3

j j j . r j . r .
. . .
J J
rit...

reu

cu

I - sus:

?b

Rr

&b

Jj .

tot

me - reu cu

I - sus.

j j p .. .. U ..
J J J R J R
3

395

272. DULCE E VIA>A


Vasilic^ Moisescu

b
& b 44 j

j j j
.

j .

Moderato

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dul - ce
Sla - va
Vre - mea
Ve$ - ni ne
El
Scum - p{
Flu - tu -

? b b 44
J
&

bb

e
din
se
c{i
con
e
rui

via - <a can


ur - m{ ce
scur - ge $i
nun - ta cu
- du - ce din
floa - rea ce
li - ber, ie -

.
. J

du - s{ chiar pe p{ - m@nt.
ri - tau chiar azi a - vem.
toar - ce
iar la iz - vor.
sla - vei ce ne-a u - nit.
sla - v{, din har @n har.
tre - ce smul - s{ de-a - ici.
de v@nt e dus.
floa - re

..
J J
b j . r .
b
& .
.
? b b

fe - ri - ci<i:
p@ - na - cum:
ti - neri st{m:
El schim - ba<i:
Dum - ne - zeu:
lei
ro - desc:
A - de - v{r,

j j j

ce - ruri du - s{, can ce - ruri


to<i do - ri - tau, ce to<i do nu sen - toar - ce,
$i nu senDom - nul sla - vei, cu Dom- nul
sla - v{n sla - v{, din sla - v{n
se
nu
tre - ce, ce nu se
$ind din fa - $e; din floa - ren

j j j j j j . r . j j
. . J

. J

? b b .
J.

(Melodie popular{ german{)

m@n - tu - i<i
cel mai bun
a - d{ - p{m
El mu- ta<i,
d{ me - reu
sad ce - resc,
cer @n cer

.. ..
J J J J R
j j
J J

dul - ce
sla - va
vre - mea
ve$ - ni El ne
scum - p{
via - <a

A - cei ce-s
vi - nul
El
Din El ne
A - cas la
Iz - b@nzi ne
n rai, ca
Sor - bind din

cu Dom- nus
p{s - tra - se
$i ve$ - nic
sun - tem ca
nen- vin - sul
do - rin - <e nec - tar de


J J J

p{ - m@nt.
e
via - <a chiar pe
a - vem.
din
ur - m{ chiar azi
iz - vor.
se scur - ge iar
la
u - nit.
c{i nun - ta
ce ne-a
@n
con - du - ce din har
har.
e
floa - rea smul - s{ de-a - ici.
I - sus.
e
dul - ce doar @n

b j n # n b
J J
J n J

396

273. FERICE DE OMUL


(Psalmul 1)

b
& b 44

j
J

. j . j
J
J
.. J # j

Fe - ri - ce de o - mul ca - re nu mer - ge la sfa - tul ce - lor r{i, Nu

? b b 44
b
& b

se o - pre$- ten ca- lea lor

.
.
j

? b b


b .. j j j
b
&
J
Ci @$i

$i

J
j

. .
# J . R . j
J
j j # .
J J
nu se-a - $ea - z{ cu cei p{ - c{ - to$i.
..
J J J J

j j j
j j
j j

g{ - se$ - te pl{ - ce - rea @n Dom- nul, zi - ua


J
J
j j
J

? b b ..
J
J J J J
j j
j
b

& b j
ge - t{ la Dom - nul; El es - te ca un

? bb
J J
J
J J J J
b j j j j . .. ..
b
& .

re$i d{ ro- dul @n toa - t{ vre - mea.? b b J J J J

Dom - nul

? b b

va

ve - ni

c@nd


J J
J J
J
j . r .
j
. .

Fe - ri - cit va fi

c@nd

Rr r r r
R R R

Fe

pom s{ - dit l@n - ga - p{, ca -

. . .

. . .

b j j j
b
&
J

$i noap- tea cu -


J J J J J
j j j j

$i-l

r r
R R R

Dom - nul va ve - ni

ri - cit va fi

j .. r ..

va

g{- si

pre j
J j
J

$i-l

va g{ -

397

b j j j
b
& J
dat cu i - ni - ma,

j . r .
. .

Par - tea bu - n{

@i

Rr r r r
R R R

r r
j
r
r

J R R R R

? b b

si

b j j j
b
& J

pre- dat cu i - ni - ma,

va fi g{ - ti - t{

? b b

La

Par- tea sa bu - n{

j .. r .
.

j j
j
j ..

a - co - lo sus

@n

R R R
R


J J

@i va fi g{- ti - t{

a - co- lo sus,

I - sus s{ ve- ni<i;

j j j j .
b
b

&
J J J J J J
La I - sus,

la

m{m

noi cu to<i ca s{L ur- m{m noi pe I

? b b
J J J J J J
Uj U
r
b
.
& b . ..
Ru
1.

? bb

lu- ia,

Da,

Noi

to<i ca s{L ur-

j j j
j

I - sus, ca- re-a fost mort $i a @n- vi- at,

& b w

J J J J J J

le -

sus.

j j j J
J J J
JJJ

pe

.
.

I - sus ve - ni<i, ve - ni<i; Noi cu to<i,

J
J J J
J J

? b b

ce - ruri cu I - sus.

min.

sus.

2.

min.

.
.

.. .
.

min.

.. .
u

min.

398

274. TU AL VIE>II IZVOR


J. H. Tobler

j
j j j
j
j

J J
J J

b
& b b b 44

Vivace

1.
2.
3.
4.

Tu
Am
O,
Al

al
vi ce
T{u

vi - e
a - <{
bi - ne
@n - ger

<ii
$i
e
p{

iz - vor,
cu - nosc,
$ti;
a
zi - tor,

vi - e a - <{
bi - ne
@n - ger

1. Tu al

b
& b b b

vi - e - <ii

J
J
Ca
Al
C{
S{

vor,
nosc
$ti
tor

? b b b
b

iz -

Tu al

vi - e - <ii


J J

- re
toa - te le
T{u Nu - me Cel
Tu Ten- gri - je$ti
m{ con - du - c{

vor,

vor,

sus
de
de
pe

? b b b
b

- <i
cin
mi
mi


J J

Ca - re
Al T{u
C{ Tu
S{ m{

ne,
ste,
ne,
ne,

iz -

toa- te le sus - <i- ne,

j .. r

sus - <i - ne; Toa - te


de
cin - ste; Cum c{
mi - ne &imi faci
de
s{
mi - ne, Ca
pe

le
toa - te
Nu - me Cel
Ten - gri - je$ti
con - du - c{


J J J J J J J J J J
Ca- re

b
& b b b

iz cu a
zi -

j
j

j j
j
j
J J

J

? b b b 44
b

<ii
$i
e
p{

Tu al
Am vi O, ce
Al T{u

stri - g{
e$ti
al
par - ten
m{
nu

..
J R
c{ - tre
meu P{ ce - le
las de

r
j

Toa - te stri - g{

b
& b b b
Ti
rin
bu
Ti

? bb b
b

ne:
te;
ne:
ne:

J J

c{ - tre Ti - ne

nos
al
E$ti
Pen - tru-a - ceas
As - tai dul
al meu
Fii

- tru
Cre - a - tor,
- ta
sunt vo - ios,
- ce
a sim - <i,
M@n - tu - i - tor,

399

b b b
b
&

e$ti
al
nos - tru Cre - a - tor.
pen - tru-a - ceas - ta sunt vo - ios.
as - tai dul - ce
a sim - <i.
fii
al meu M@n - tu - i - tor.

? bb b
b

b .
& b bb .

nos
al
e$ti
pen - tru-a - ceas
as - tai dul
meu
al
fii

? b b b .
b
J

Tu

e$ti

..

tru
ta
ce
M@n -

j
J

.
J

e$ti

j
J

al

nost al

nost

tru Cre - a - tor.


ta sunt vo - ios.
a sim - <i.
ce
M@n - tu - i - tor.

j j

al nost M@n - tu - i - tor.

275. N SFNT} DEVOTARE

# # 6 j Andante j j .
& 8 .
Jean Staneschi

n sf@n - t{ de - vo - ta - re,
P{ - ca - te mari $i gre - le,
n moar- tea Ta, I - su - se,
Te rog a - cu- ma, Doam - ne,
n
cli - pe de is - pi - te,
Te rog s{mi dai pu - te - rea,

? # # 68 # J # ..
J
J
##
& j j ..

@<i
pus
Doam - ne,
o
spre
o
duc
su le
p@ - n{n

? # # #

E$ti al
nos
Pen - tru-a - ceas
As - tai dul
Fii
al
meu


J

Tu
j

J
J

Cre - a - tor,
sunt vo - ios,
sim - <i,
a
tu - i - tor,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

calc
Tu
via via port
cli -

I - su - se
ce eu le-am
eu azi m-am
s{ m{ @n pri - goa - ne
a Du - hu -


J
Jj

pe ur - me @n
pe cru - ce, de
<{ no - u{
cu
<{ sf@n - t{,
a pe toa - te: Te
pa mor - <ii s{-mi

..

j . j
.

E. Gebhardt

Te
ur - mez;
s{ - v@r - $it;
@n - gro - pat;
vred - ni - ce$ti:
sau du - reri,
lui T{u sf@nt,

.
. J
j
# ...

sf@n - tul T{u bo - tez.


is - p{ - $it.
mult
le-ai
Ti - ne-am @n - vi - at.
cum Tu do - re$ti.
$a
s{-mi dai pu - teri.
rog
le - g{ - m@nt.
{st
<in

SuO,
&i
S{
S{
Ca

.
.

400

276. IERUSALIM, IERUSALIM


Radiana Tru<a

& 44

& 44
Pian

Andante moderato

Al -


& .. J . R J J J
? 44

J j j J .

bas - tre z{ri de c@n - tec,


zi - ua mi - nu - na - t{

& ..

p
j

Stephen Adams
Ar. coral: Florea Burc^
Solo

sc{l - da - ten ar - mo- nii,


c@nd va ve - ni
I - sus

j ..
.

se
$i

? ..

r j j j r
& j . r J . R J . . J J

@ - n{l- <au
c@nd @n z{ri

&

din gla - suri mici $i


de c@n - tec lin pe

& J . R J

J J

<imi cu ra - iun su - flet


Mi - re - le cel ve$ - nic

lim - pezi de co - pii;


bra - <e voi fi dus;

nn

j j J . r
# j

pur - tau pe bra<


la
Si - ne$i va

&

j ..
.

fi- nic
lu - a

Mul C@nd

&i-um Mi -

401

j j

& j . r # j j J . R
cresc.

J . R j
J

pleau de frea - m{t ve - sel dru - mul


rea - sa Lui de pe p{ - m@nt, s{i

&
#
F
? #
#

spre
tunci

$i hol - da @n spic,
$tear - g{ la - cri - ma;

# nn

Ie - ru
po - po

sa - li - mul sf@nt
rul m@n - tu - it

dim.

C{ci
A -

cresc.

cantabile
# .

&

f
J

ve - nea
c@n - ta -

I - sus
cel
va fe - ri -


& #
#

dim.

?
#

&

Corul mixt

..

bl@nd.
cit.

Ie

ru

..

sa - lim,

Ie

..

ru -

.
.

sa - lim

&

n .
?

402

&

des

# J

J
j
#

chi - de-<i poar

&

ta

larg;


J
sa na, glo- ri- e, sla - v{: O - sa- na
Dom- nu- lui!
?

> >

&

> > >


F
colla voce
f

j
?

&
j ..
> .
>
j > w n .
>
...

.
&
J
ww
> >
atempo

dim.
?

..

poco a poco
Solo affret.
j r j
j
j
r
j
j
j
j
r
j
j

.
&

.
.

E zi - ua cer- ce - t{- ria- cum, a - le - ge-<i no - ul
drum; I #

ggg
&
#

#
#
n
g #
#
?

.
cresc.

F
&

1.

2.

403

j j
r #

& # j .
sus

te-a$ - teap - t{

iar

#
#

& #
#
? #
#

#
ggg
gg

.
&

t{ azi

&
na;

dea

al vie - <ii

#
#

#
# #

J J
ggg
gg

dar,

Can

#
#
f

J . R J J

#
#
.

sus - pi -

n
& n
f

&

s{<i

po<i

$i tu

in - tra:

n n

n
n

#
#
dim.
j
.

As -

#
ggg
gg

cresc.

cantabile

cul

R j #
J

Ie - ru - sa - lim s{

& # #

? #
#

# J .

& # j . r j j J . R
no - ul S{u

Iu -

J
J
nul S{u, o,

nu

mai a - m@ -

J j

bi - rea

Sa

te

vrea

cu dor

s{

404

& .

cresc.

vii

la cru - cea

j #

C{ci

vei

g{ - si

doar

affret.

Sa,

&
cresc.

allargando
.
J
& .
J
bu

cu- rii

$i

har

f{ - r{

#
#

#

#

ho - tar;

Iar

&
allargando

?
#

grandioso
rall.
# .

. j
J
&

spre

Ce -

ta - tea cea de sus te va pur - ta

& ..

a tempo

ru

sa - lim,

Ie

Corul mixt

I - sus.

Ie -

? ..
J

& J

p a tempo
?

# # n

cresc.

.. j


J
ru - sa - lim,
des - chi- de-<i poar - ta

.

J
. J
j
#

cresc.

j
.
#

& # .. #

405

&

O -

sa

larg:

J
glo- ri- e, sla

3

na,

v{,

O-

&

j
j

>


&

Dom - nu - lui;

>

Jj

sa- na

>

sa

j
J

na,

glo- ri- e,
3

3
3


&
>

ad lib.
f U


& J
sla - v{,

O - sa - na,

&
>
f

>

U> >


J
>
colla voce
U

Dom - nu - lui!

U

U

? J
f

>

>
>

U
w

www
ww

406

277. DOU} MINI


Jean Staneschi

j
b
& b b b 44 j j ..
J

(S - B)

1.
2.
3.
4.

Do Do Do Do -

u{ m@ini u - ni - tes
u{ guri au spus
a u{ nu - me deo - se u{ su - fle te
a Do
Do
Do
Do

(Alt - Tenor)

(S - A - B)

(Tenor)

in
in
e
bi

tea
tea
le
re

u{ m@ini
u u{ guri
au
u{ nu - me
u{ su - fle -

.
J

? b b b 44
b
J J
b
& b b b

Dom Ta se
se

@ - na 'Da," na As - t{zi
iu @n

in
in
e
bi

tea
tea
le
re

nu
t{
u
u
Dom Ta se
se

.
.
-

lui,
lui;
nesc;
nesc;

nu - lui;
t{ - lui;
u - nesc;
u - nesc;

j r j j

? bb b .
J .

..
b

j
J

j
J

E. L. Vieth

J R
as
cu
bi
cu

@ - na t{zi
ma: 'Da," na as - t{zi
te,
ma, @n iu -

ni - te-s
spus a deo - se a te

as cu bi cu -

t{zi
ma:
te,
ma,

r
j

J J

j
j
j

.
J J .

Tutti

Pen - tru dru- mul lung


A lor
e f{ - g{ Din fur - tuni ne - no Ca s{m - par - t{ bu -

al
du ro cu -

j
j
j
.

J J .
J

j j j
j
j . j
b
j
b
n

.
.
.
j
b

. n n . .
&
J
vie
in
ci
ri

<ii
<a
te,
a

$i
din
ce
sau

spre sla - va Mie - lu Cu- v@n - tul Dom - nu @n via - <{ se


i du - re - rea ei
vo -

lui.
lui.
vesc.
iesc.

Doam- ne,
ca
&i
Doam - ne
@i
Tu

Tu @i <i - ne
via- <a lor @n@i c{- l{ - u lea - g{ @n u -

j
j j
? b b b . j j j . j j .. n ..
b . J J J . J
J J
J J

407

& b b b n
ta
trea
ze$
ni

? b b b
b

re, cu-al T{u


g{, s{->i ser te toa - t{
re, bu - nu -

b
& b bb

Jj


J J

j
J

? bb b
b


J J

cu - v@n - ta,
Ta, Doam - ne,
ei
@i
fe,
p{ - cii
$i-al,

(Bas)

b
& b bb

(Tenor)

? bb b
b
(Bas)

.
.

Bi - ne - cu - v@n
M@ - na Ta, o
Tu pe ei @i
Du - hul p{ - cii
Bi - ne - cu - v@n - ta M@ - na Ta,
o
Doam Tu pe ei
@i
fe Du- hul p{ - cii
$i-al

j j

o
pes (S - A)
chiar
l
o
re - var - sa
pes - te ei co
chiar $i c@nd sunt
l
re - var - sa

j j

var - sa ei
co c@nd sunt
var - sa -

su, o
boa, pes @n, chiar
su, l

cro de pas
tu -

ti - tor;
vo - ta<i,
cu pas;
i - tor;

Bi - ne M@ - na
Tu pe
Du - hul

- ta - rea,
Doam - ne,
Doam - ne,
Ta - t{,
fe - ri - ce$ - te
$i-al
bi - rii
iu rea,
Doam - ne,
ne,
Ta - t{,
ri
ce$ - te
iu
bi - rii

J J

cu - v@n - ta - rea,
Doam - ne, o reTa, o Doam - ne
Ta - t{, pes - te
ei @i
fe - ri - ce$ - te chiar $i
p{ - cii $i-al
iu - bi - rii l re-

..
J

re - var - sa - su - pra
co - boa - r{
te ei
$i c@nd sunt @n
ne re - var - sa - su - pra
su - pra
boa - r{
@n
ne
su - pra

. j
. J
J J

j
J

.
J

bi - ne m@ - na
Tu pe
Du- hul

j . j
n . n J

bra< o veas - c{
via - <a,
le M@n -

..
J

(S - A)

(Tenor)

..

Jj

.
J

re - var - sa - su te ei
co - boa $i c@nd sunt @n
re - var - sa - su -


lor.
azi.
caz.
lor.
lor.
azi.
caz.
lor.

O re Pes - te
Chiar $i
l re -

. J J

pra
lor.
azi.
r{
ne - caz.
pra
lor.

408

&

bbbb

var - s-a - su - pra


ei
co - boa - r{
c@nd sunt @n
ne var - sa - su - pra

j
b
& b b b ..
cu Ta,
ei
p{ -

j. .
J

v@n - ta - rea,
Doam o Doam - ne,
Ta
fe - ri - ce$
@i
cii $i-al
bi
iu -


? bb b .

b
J

b w

& b b b J J J J J J
lor, o re- var - sa - su- pra
azi, pes- te ei co- boa- r{
caz, chiar $i c@nd sunt @n ne lor, l re- var - sa - su- pra

pra lor.
r{ azi.
ne - caz.
pra lor.

Bi - ne M@ - na
Tu pe
Du - hul

r .. j j j
J J
R
J

j .. r

ne, o
t{, pes te chiar
rii l

Tutti

j j
J J

lor, o re- var - sa - su azi, pes - te ei co - boa caz, chiar $i c@nd sunt @n
lor, l re- var - sa - su -

? bb b .
b
J

j. .
J

j .
J .
r
R

re - var - sa te ei co $i c@nd sunt


re - var - sa -

su - pra
boa - r{
@n ne su - pra

lor; O re- var - sa co azi; Pes - te ei


caz; Chiar $i c@nd sunt
lor; l re- var - sa -

j j U
j
j
j
j

j . r
? b b b w
.
b w
J R

..

su - pra lor.
boa - r{ azi.
@n ne - caz.
su - pra lor.

278. ACOLO UNDE DUHUL SFNT


Jean Staneschi

b
& b 44

.. .. Jj

I. R. Sveney

..

1. A - co - lo un- de Du - hul Sf@nt dom - ne$ - te, pa - ce


e;
&i
2. A - co - lo un- de dra - gos - tea ce - reas - c{ e pe tron, Nus
3. Fa - mi - li - a @n ca - re
e
iu - bi - rea lui I - sus; Chiar

? b b 44

. . j .
. J
. J

409

b
& b .. j

. j
. J

fe - ri - ci - re pe
p{ - m@nt, @n - tralt loc
cer - turi $i nici dez - bi - n{ri, c{ci
I - sus
da - c{ tre - ce prin ne - voi, fe - ri - ce

. j
. J
Refren
j
j
j

b
j
j
j
r

& . .


J J R

? b b ..
J

Iu - bi - rea Ta,

g{m

Noi Te ru -

J
j
J

J J . R

re - var - sa - cum

Pe-a - ce$ - tia

.
J J . R


J
j
j j j r
j j . r

.
R J
J J . R J

doi

ce

? b b J J ..

se

u - nesc,

Pe-a -ce$ - tia doi

s{
ce se

u - nesc,


..
R J
J J R J
U
j . r Uj j
.
J . R J . R n b
.

veas
s{


J
j
j . r

re - var - sa - cum

? b b J J .. R
b
& b .
J J

j j j . r
J J

J J

J J

Noi Te ru - g{m

? bb

..
J

O, Doam- ne bun,

.
J J . R

j j j
b
j

b

& .

J J R

&b

nu mai
e.
es - te Domn!
e nes - pus.

o, Doam- ne bun,

Iu- bi- rea Ta,

? bb

.. j

Te

..
J

c{n
ser - veas - c{n

..
J

via - <a

lor.

.
.

Te

ser-

410

279. N FAMILIEI FERICE

j j j j j
j j j
j j
3

.
b

& 4 J . J ..
J

Dumitru Cornilescu

1. n
fa - mi - li - ei fe - ri - ce, c{ci iu - be$ti $i e$ti iu - bit; L@n - g{
2. Bi - ru - in - <ai a - ne - vo- ie, dar tu te de - prinzi s{ lup<i; Chiar c@nd
3. Nen - ce - ta - ta vo- io - $i - e, ceo d{ pa - cea lui I - sus, Vreau s{

j
j
j

? b 43 J J . J
J
j
& b ..
j j


J
J
j j

J J J J
. j j j
n J

j j
J J

j n j
J

dul - ce, va - tra ca - sei, su - fle - tul


<i-e o - dih - nit. &i @n
$o - v{ - ie iu - bi - rea, nu g@n - di
ca s{ re - nun<i. Te de fi - e-a - tot st{ - p@ - n{ @n c{ - mi - nul meu de-a - cum. Te iu -

? b . j j
J
& b j j
b


J J
.. j

Jj n .
J
j
j j

j j j
J
j n


J J
b
J J

mij - lo - cul iu - bi - rii, i - ni - ma <i-o o - <e - le$ti: Te cu prinzi cun - g{ - du - in - <a, te de - prinzi s{ lup<i me - reu: I - ni besc, o, va - tr{ scum - p{, l@n - g{
ti - ne tot
a$ sta, A$ - tep -

? b
J
& b ..

no$ti
ma
t@nd

.
J . J
j j
J

b
J
.
.


J

J J

j j
J J
j j

mai bi- ne-a - co - lo; ori - ce greu @l


bi - ru - ie$ti.
@n - ti - ne - re$ - te, deL iu - be$ti pe Dum - ne - zeu.
do - ri - ta cli - p{ c@nd @n cer m{ voi mu - ta.

? b .
J J J
& b ..

n
J J
j j


J J

j
j

. J

j j
n

bi - nei
@m - pre - u - n{ cu a - cei ce
f{ - c{ - toa - rei cli - pa c@nd te a - fli
bi - rean Dom - nul nos - tru s{ nu ai - be

? b . j j
J

#
J

n
J J

O, ce
Bi - ne Ca iu -

Jj Jj

j .. r

@i
iu - be$ti!
prin - tre-ai t{i.
un
sf@r - $it.

.
J .

411

280. VOIO&I CHEM}M LACEAST} NUNT}


F

Text $i muzic^: I. Miclea

Solemn

b
& b 44 j
J

Vo - io$i che - m{m la- ceas - t{

? b b 44 Jj

&

&

pi mosso

.. n n

'Vrem toa - t{

n ..

u - mi - lin

<{, @n

u - mi - lin

.. b
<{;

..

U - ni<i

@n

dra - gos - te

? bb .

.. n

Te slu - jim

@n

n .. n

s{

dimin...

via - <a noas - tr{


? bb

bb

..
J n

w b

? b b ww
&

Ca s{ sfin - <eas - c{ le - g{ - m@n - tul a- ces- tor i- nimi ca - re-au

spus:

bb

. Jj
.

? b b
bb

nun - t{ pre- zen- <a Dom - nu- lui I -

b
& b n #
sus,

. j
.

<{,

@n

u - mi - lin

poco cresc...

cu - ra - t{ $in le - g{- m@n- tul

412

F
b
& b
de

n .
.
cre - din

<{,

n b b
? bb

de cre- din

<{."

i - nimi ce @n pre - zen - <a Ta $i-au

b ..

mear - g{ @m - pre -

? b b

Fj

J
#
n J
spus

c{ vor s{

U
j
n b J

u- n{ tot dru - mul vie- <ii p@ - n{ sus.


.. n

J

Tempo I

U - ne$- te-a -


? bb J

.
b
& b

U F

b Jj

j
b
& b ..
ces - te do - u{

rall...


n
P{s- trea- z{i

b
& b ..

Refren

.
.

..

..

Doam - ne, p{s - trea - z{i @n g@nd cu - rat,

? b b ..

Doam - nen

b
& b ..

g@nd cu - rat,

gat;

pa- ce sf@n- t{

@n pa- ce sf@n- t{n

har bo -

. ..
.

$in har bo - gat;

? bb

@n

D{ - le cre- din - <{

$i m@n - tu- i- re,

D{ - le cre - din- <{,

m@n - tu - i - re,

&i um - plei

413

j
b
& b .. ..
via- <a leo um- ple de fe - ri- ci- re.

? bb

Tu de

fe - ri - ci - re,

b
& b

Can - trea- ga via - <{

c@t

&b

s{ dea ex - em

b
& b

Le

De-o via - <{

no

nesc

tos,
1.

b
& b

via- <a cu fo- los.

? bb
los.

ca

tr{ - i - t{

nu

plu

cre$

ti

@ - nal - <a lor pri - vi - re

u{

@n

Hris

s{

UCoda

$ti - e

s{ tr{ - ias - c{

mai

cu

fo

j
.. b .. j # ..
n

2.

nu - mai la Hris - tos,

? bb

s{i c{ - l{ - u - ze$ti,

? bb

tr{ -

Spre li - ma - nul T{u din ce - ruri

iesc

Tu s{ leo sfin- <e$ti,

? bb

Via- <a lor de c{s- ni- ci- e,

rit. cresc. molto...

via- <a cu fo- los; Tr{- i- t{ nu- mai cu fo- los!

. .
.
u

P{s- trea- z{i los!

..

. f Jj

414

281. NAINTEA NOASTR} O PERECHE ST}

Sopran Solo j
j
b
2
b

b
j j j . j j
4
&

1. Na - in - tea noas - tr{ o


pe - re - che st{,
Pe ca- re-om 2. Pe - re - chea - ceas - ta p{ - se$ - te pe-un drum, Con - dui pe
3. D{, Doam - ne, ha - rul T{u pe-a - ce$ti iu - bi<i,
S{ fi - e

b
& b b b 24
Orga
? b b b 24
b
b
& b bb

j
j

j j

br{ - <i - $em cu dra - gos - te;


ei
c{ - tre sco - pul cel bun,
cre - din- cio$i p@n la sf@r - $it;

b
& b bb

? bb b

b
& b b b j . J
c@nd le - g{ - m@nt,
ne - des - p{r - <i<i,
ce
is - pi - t{,

b
& b b b
? bb b
b
b
& b bb

Refren

Tu

? b b b
b
b
& b b b

? bb b
b

prin

J
dat,

j
J
Ti - ne

J J

j
j

Mi - re, mi - rea - s{, f{ Ca ei s{


fi - e tot
n r{u, @n
bi - nen ori -

j j
J J J

Iu - bi - re sf@n - t{ @n
i - nimi a - v@nd.
n Ti - ne
s{ fi - en veci fe - ri - ci<i.
S{ ai - b{-un cu - get, sim< $i-o i - ni - m{.

j j j .. j
J
J
Doam - ne, c{ - s{ - to - ri - a: .
Fe - ri - ci<i


J J
J J . J J
j ..
j j j j

J
vor fi - nu - mai!
Doam - ne, >i - e,
ne ru .
J J . j j
J J

J
ai

j j

415

j
bbb
j

b
&

..
J
J
g{m a - cu - ma:
D{ - le lor
? b b b .. n
b J J
J J

j j j j
n
b
bi - ne- cu - v@n- ta - reaJ J

Ta.

282. FERICIRE MULT DORIT}


Text $i muzic^: Titus Adorian
Duet Sopran - Tenor
j
j
#
j . j
## # 9
j
j

.
&
. .
8 .

1.
2.
3.
4.

? ####
&

####

Ce pl{ - cut
e da- c{n
Vin du - reri
$i vin ne Vre<i fe - ri - ce-a fi @n
c{ - min, de vre<i voi
n

&

####

a<i por - nit


cu
$i tru - di<i
de
$i @n toa - te
a - d{ - post voi

Dum - ne v{ sim mul - <u ve<i g{ -

j
j
j
j
j

.
.

.
.
98
.

j
j
j

j . .
.
.

. j

zeu;
<i<i;
mi<i;
si;

? ####

via - <{
ca- zuri,
via - <{,
pa - ce,

Sun - te<i si V{ ple - ca<i


C{ - u - ta<i
Cre - din - cio$i

. . j .

Refren
.
. . . J .

reu.
di<i.
fi<i.
i.

de iz - b@n - d{,
ru- g{ - ciu - ne:
ori- ce cli - p{
l@n- g{ Dom- nul:

.. ..

.
.

#
.
? ## # .
J

de El menoi do- b@nme - reu s{


te d{ - ru -

j . j j

j . j j
.

e u - $or

a do- b@n-

. .
. . ..
J
J
J
U j
.. .. .
j

J
J ..
tot - dea - u - na
cu I - sus a fi.
.

J . . . J ..
J


J
J
. #

De c{u - ta<i @n

as- cul - t@nd


voi pu - teri
cu I - sus
El vo poa -

j j . .

.. .
J
J .

Fe - ri - ci - rea mult do - ri - t{

#
.
? ## # . .

J
j
####
&
.. . ..
di,

guri
@n
@n
sta<i

416

283. VENI>I, LA NUNT} VENI>I

b b b 3 F
b
& b 4

. j j
.
J

j r
j
j

..

Vivace

1. Ve - ni<i, la nun - t{ ve - ni<i,


2. Ve - ni<i, c{ a - ici g{ - si<i
3. Toa - te pre - g{ - ti - tu - s-au:

? b b b 43 F ..
bb
J J J R
b b b F .. j j . r
b
& b
J J .

Ed Hug

cu to<i dim - pre - u - n{!


fe - ri - ci - rea dul - ce!
na - m@ - na<i o cli - p{!

.
. J
J J
pj
.. r

Goi, fl{ - m@nzi, s{ v{m - br{ - ca<i @n ve$ - m@nt de nun - t{.
Ce pre< ma - re-al nos - tru Domn a
pl{ - tit pe cru - ce!
n
o - s@n - d{ $in - p{ - cat, s{ dormi eo is - pi - t{!

? bb bF .
bb
b b bFb ..
b
& b J

Jj Jj Jj .. pJj .
J R
j j j n ..
J
R
J R

Ci - na Re - ge - lui e ga - ta,
Pen - tru noi S-a dat @n moar- te:
Ia - t{, ves - ti - to- rii p{ - cii,

F .


? bb b .
bb J R J J J
F j
j
b
b
& b b b

'Bi - ne-ai ve - nit,


Dom - nun dar d{,
Ve - ni<i grab - nic

? bb b
bb
b
& b bbb

J
Jj

Jj

n
J J J J

cu bl@n- de - <e tea pri - mi:


ce m{- rea- <{I dra- gos - tea!
@n tot lo - cul r{ - su - n@nd:

b ..
J
J R
Jj Jj j


J J J J

j j

bi- ne-ai ve- nit; a - ici te vei o - dih - ni!"


$i har a - fl{ cel ce cre - den jert - fa Sa;
la os - p{ - <ul m- p{ - ra - tu - lui cel sf@nt!


J
j

J

j j
J J
J J
J
U Fj j j j
j


J

'Bi - ne-ai ve - nit, bi- ne-ai ve- nit; a - ici te vei o - dih - ni!"
Dom - nun dar d{, $i har a - fl{ cel ce cre - den jert - fa Sa.
Ve - ni<i grab - nic la os - p{- <ul m- p{ - ra - tu - lui cel sf@nt!

? bb b
bb

Jj

Jj

U F
J J J J


J
J

417

284. NUNT} BINECUVNTAT}


F

Text $i muzic^: I. Miclea

Solemn

j
b
& b b b 44 . J

.. j

1. Fi - e bi - ne- cu- v@n - ta - t{ nun- ta voas- tr{ de I - sus,


2. Fi - e bi - ne- cu- v@n - ta - t{ ca - sa voas- tr{ pe p{ - m@nt,
3. Fi - e bi - ne- cu- v@n - ta - t{ m{r- tu - ri - a @n Hris - tos,

j
F
? b b b 44 . J
b

f
j
b
b
& b b . J

..
J
w

&i-a Lui dra - gos - te cu - ra - t{ s{ v{ du - c{n ce - ruri sus;


&i
@n sf@n - t{ p{r- t{ - $i - e s{ l{u - da<i pe Dom- nul sf@nt;
El
@n toa - te s{ v{ fi - e Sal- va - to - rul cre - din - cios;

j
.

? bb b

b
f
j
b
b
& b b . J
f

Refren

.. ..

&i-a Lui dra- gos- te cu - ra - t{ s{ v{ du- c{-n ce - ruri sus.


@n sf@n - t{ p{r - t{ - $i - e s{ l{u - da<i pe Dom- nul sf@nt. n iu&i
El @n toa - te s{ v{ fi - e Sal- va - to - rul cre - din - cios.

j
f
? b b b . J
b

F
b
.
b

& b b . .

.
.

bi - re $in u - ni- re, via- <a voas - tr{


? bb b
b

. p ..
.
f
.. ..
f .

so tr{ - i<i;

Prin a

.. .

via- <a voas- tr{ s-o tr{- i<i;

b b b ..
b
&
J

1.

Lui c{ - l{ - u - zi - re, ca- s{n cer s{ v{ zi - di<i.

.. .
? b b b b J .
b

2.

.. ..

di<i.

U .

.. .

418

285. HRISTOS, N CANA GALILEIA


Jean Staneschi

#
& # 44
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.
r
j
.. J . j .. r j .. r

Vioi

Hris- tos, @n Ca - na Ga - li - le - ia, la nun - t{ ai fost in - vi &i


as - t{zi Te ru- g{m, I - su - se, pe noi, Tu, s{ ne vi - zi n
Ti - ne, Doam- ne, cre- din - cio - $ii pe Mi - re - le lor $i-au g{&i
azi Tu chemi la ma- rea nun - t{, ce co - lo sus ai pre - g{fe - ri Nu! Nici - o - da - t{ f{ - r{
Ti - ne, noi nu pu - tem fi
Deci, Te ru - g{m pe Ti - ne, Doam - ne, pe-a - ce$ - tia doi Tu s{i u -

? # # 44

. .
.
.
J R J
##
j r .

& .. J . R

.
.
J R
j . r j ..
.

.
J .
r..

tat; &i pen- tru pri- ma oa- r{, Doam - ne, pu - te - rea Ta >i-ai a - r{ - tat.
tezi; m - par- te fe - ri- ciri nes - pu - se a - ces- tor doi ce se u - nesc.
sit; Ai m@n- tu - it pe p{- c{ - to - $ii, Mi - rea- s{, Tu, >i-ai do - b@n- dit.
tit; Iar gu- ra Ta bi - ne- cu - v@n - t{ pe to<i a - cei ce s-au gr{- bit.
ci<i; Ci doar a- tun- cea, o, Di - vi - ne, cu Ti - ne c@nd sun - tem u - ni<i.
ne$ti; n via- <a lor, dei nor sau soa - re, ei s{n- <e - lea - g{ c{i iu- be$ti.

. .

? # # . . .
J R J R

>
.. ..

# # p
&

Refren

O, Doam- ne,

..
J R
J . R

Doam- ne, Tu

..

Doam - ne,

? ##

..

j r
..

Tu vi - no a - cum cu-a Ta bi - ne- cu- v@n- ta- re; O,

p .

? ##
#
& #

. .
. .
J R J R

vin a- cum

.
.

cum $i-a - poi r{ - m@i cu

noi.

..
J R
J . R

F .

Doam- ne, Tu

.. j

>
..
Tu vi - no

F .
J . R

vin a - cum

. Jj

..

419

286. DOU} FLORI


I. Miclea

b
& b b b 44

Moderato

..

43

Anonim

1. Do - u{ flori din gr{ - di - na Dom - nu - lui,


fi - e-al c{s - ni - ci - ei
ceas
2. Ne - ui - tat
e
via - <a
cu
I - sus,
3. Mi - nu - na - t{

.
.

? b b b 44 .
b
j
b
& b b b .. 44

Ve A C{ci

43

43

. ..

dem cum se dez - lea - g{; &i-un c{ - min fe - ri - cit @n dra- gos ici $in ve$- ni - ci - e; Cu I - sus s{ r{ - m@ - ne<i pas cu
ea
de azi v{
lea - g{; &i u - ni<i s{L ur - ma<i ne - con - te -

..
? bb b
J 44
b
b
& b b b 43
te,
pas,
nit,

? b b b 43
b

b
.
& b b b 43 .

..

A cu Tr{ - ind
De-a - cum,

..

De

b
& b b b 44

..

44

ma se @n @n cu - r{
o via - <{n -

Dom - nul s{ um - bla<i,

.
? b b b 43 .
b

3
4

.
. .

chea - g{.
<i - e.
trea - g{.

El

s{

43

as- cul - ta<i;

.. n
J

Cu

.
.


43

43

4
. 4

U Cre- din

b .

. 44
u

.. j U

cio$i, s{-I r{ - m@ - ne<i nen- ce - tat, P@n la sf@r - $i - tul vie - <ii.

? b b b 44
b

43

Refren

, f

44

..
J

, f

.. U
J

420

287. S} BINECUVINTEZI, TE RUG}M


Pios
3
& 4 .. j j j j j j .. j j j

1.
2.
3.
4.

S{
Pe &in
S{i

bi - ne - cu - vin - tezi, Te ru- g{m, azi I - su - se, pe cei ce i-ai u ce- tlu - ie$- te-a - cum as - t{ f{ - g{- du - in - <{, por- ni<i pe-a - ce- la$i
ca - sa lor, ve - nind s{ g{- se$ti mul- <u - mi - re; din Sf@n- tul T{u Cu@n - so- <e$ti, I - sus, des du - reri, @n- tris- ta - re, @n bu - cu - rii, sme-

.
? 43 .
J
j.

& .

J
r


J J
J
poco cresc...
P
n j j

s{ fi - e
fe - ri nit,
a - ce - la$i
drum, ei au
v@nt s{ fi - em - p{r - t{ ri<i, prin Ti - ne mul - <u -

.. #
J R

j j
& #

ci<i;
<el;
$i<i.
mi<i;

A
S{n Prin
N{ -

lor n{ - dejdi deor fi ori chi - ne via - <a


lor $in I - sus, s{
tra - iul lor,
s{ stea @n
dej - dea lor


J J
.. j j j

.
. J
J


#

.
. J
J J

j
..

c@nd @n Ti - ne pu- se, cu drept se vor sim - <i pe veci


trea- ga lor vo - in - <{ spre sla- va Ta me - reu, slu- jin dea ori- c@nd de $ti - re c{n via - <a lor, de El ei sunt
bra - <ul T{u cel ma- re, $i-a - tunci @n veci de veci ei vor

? #
J J

ne- des- p{r - <i<i.


du- Te cu zel.
c{ - l{ - u - zi<i.
fi fe - ri - ci<i.

.
. J

288. CERUL E MARTOR


Animato

j j j j j j j j
b
3

& b 4
F

1.-3. Ce - rul e mar- tor, oa - me - nii c@n - t{:

F j
? b b 43
J
J J J J

j
JJ J

Sla- v{ lui Dum - ne - zeu!

#U

421

j j j j

b
& b

1. E
vo - ie bu - n{
2. Ce - resc P{ - rin - te,
3. S{ se iu- beas- c{,

j j
J
j j j
b

&b
? bb

j j j j

c@nd @m - pre - u - n{
de azi na - in - te,
s{ se u - neas- c{

Jj j
J J J
J
j j j j j

doi se u - nesc;
spre sla - va
Ta;
@n fa - <a
Ta;

n
..

j
J J J

..

O ar - mo - ni - e, via - <a lor fi - e c@nd se iu - besc.


Tu @i p{ - ze$ - te, @i spri - ji - ne$ - te, cu m@ - na Ta.
Ei s{ tr{ - ias - c{, s{ pro - sl{ - veas - c{ iu - bi - rea Ta.

? bb
J
J J J J

..

..
.

289. AI MURIT PE CRUCE, DOAMNE


Vasile Damian

b
& b b 24
1.
2.
3.
4.

mu - rit pe
Ai
Pl@n - ge fi- rea-mi
Pl@n - ge
i - ni Doam- ne-a - cum <i

.. n
J

..
J

? b b 24
b
&

bbb

..
J

Muzica: I. Miclea

.. n
J

cru - ce, Doam - ne, pen- tru-al


zbu - ciu - ma - t{ pen - tru
ma @n mi - ne, c{ $i
cer ier - ta - re, l@n - g{

.. j
J
meu a - mar p{ moar - tea Dom- nu eu i-am a - ju cru - cea lui Hris-

. j

n

U
j
.. n

cat, Pen - tru via- <a-mi de o


lui, Pl@ng iz - voa - re - le $i
tat Pe a - cei ce @n - tro
tos, &i Te rog s{mi dai pu

? bb n
b

- ca- r{, s{ m{
mun- <ii pen - tru
noap - te pe I - te - re s{I fiu

faci ne - vi - no - vat.
jert - fa Mie - lu - lui.
sus L-au ju - de - cat.
ve$ - nic cre - din- cios.

n .

. J

422

290. CA UN VUIET DE-APE MULTE


Text adaptat de I. Miclea

Moderato
# 4F
& 4 .

..

. .
. .

Ca un vu - iet de-a - pe mul - te, @n- spre ma- ren jos cur - g@nd, De-a Lui

? # 44F .

#
&

..

..

. .
.

..

.

lau- d{, bu - cu - ri- e, se va um-ple-a -cest p{ - m@nt. Pen-tru noi S-a dat la

.
? # .
&

moar - te,

? #
#

&

..

..

.
.

..

..

Ca un vu - iet de-a - pe

.
%
.. ..
.. .. ..
M@n - tu - i<i

mul - te, s{ n{l - <{m un c@nt vo - ios.

?#

#
&

I - sus Hris - tos:

..

.
.. .

..

&i-an - vi - at

prin mi- la-I


M@n- tu- i<i
prin

..

.. .
.

.. ..

..

..

ma
re,
@n li - man
noi neom ve - dea;
Ca un
mi- la Lui cea ma- re,
@n li- man
noi
to<i ne vom ve - dea;

. .
? # . .
#
&

.
. J

.. ..

.. ..

..

.. .. #

vu
iet de-a - pe mul
te,
noi @n veci
l vom l{uCa un vu - iet,
vu- iet de-a - pe mul - te,
noi @n veci l vom l{u-

? # . J J

.. ..

.. .. .

423

F
U
# U
.
.
& . . .
J
J
da,

M@n- tu - i<i
l{u- da. F

prin mi - la-I ma
re,
@n liM@n- tu- i<i
prin
mi - la Lui cea ma - re,

.
? # . n .
u
# . .
.
&
.
.
man

. . .
.
.
.
. j .

. .
J J
.
.

noi neom ve - dea:


@n li - man noi neom ve - dea, noi neom ve - dea:

? # . ..
#
.
& . J

..

.
J

..

Ca

un

J .

Fine
j
.
. .. n
.
J .
J J

3
vu
iet de-a -pe mul
te,
noi @n veci l vom l{u - da.
Ca un vu - iet
de-a - pe mul - te,

.
? # .
J
n F . j
& . .

.
J

f .
J . J

F
f .. .. .. .

.. . n
..
. Jj

Ca un vu- iet de-a - pe mul- te, ves- tea - ceas- tan $ti - re da<i &i pe cei mor<i

? n . .. J
.
& .

f ..

. .F . .. J
.
J
Fn .

.. . ..

@n p{ - ca - te s{i c{u- ta<i, s{i ri - di - ca<i. &ii a- du - ce<i ca s{L cau- te pe I-

.
?
.
f
j

.
.
& . .

F
.. . .

. .

U D.S.
rit...
.. ..

sus, to<i a-L ur - ma: Ca un vu- iet de-a - pe mul - te, s{ r{ - su- ne lau- da Sa.

.. f . . . U .
?
. J .
.

424

291. CNTECUL OSTA&ULUI CRE&TIN


Mia Iovin

& b 44

1.
2.
3.
4.

? b 44

& b

r
j ..
Vi Ca
Chiar
Ca

p{ - c{ - tos
v{ - rul @m lu - mii vechi
s{
din - <{

? b

& b

li fii
tru Hris pas na Dom - nu -

? b

a - cum
lu - a<i
na de
os - ta$i

no chiar
o$ - teni,
Sa - ta $i buni

..
J R

ier
br{
pl{
lup

ber, din
tos, de
poi, chiar
lui, pe

& b
in - te!
@ - na - in - te!

.
J .

oas - tea Dom - nu - lui


un
ca
mu - ra
Du - hu - lui, cu-a - de sta @n dru - mul nost cu-a - le
oas - tea lui Hris - tos, prin cre-

.. .

J R J . R
r
j

..
.. j .. r

C{ci I - sus
S{ st{m tari
Nici - o - da As - cul - t@nd

tat;
ca<i;
ceri;
t{m;

..
J R

..

r
j ..

@n
ar va
@n

p{ iu de
Sa -

R
j .. # # r

r
j .. n

Flu - tu - ra<i

.
J .
j ..

.
R J .
Refren

ww
..
J

vat.
ra<i.
reri.
t{m.

s{
pen un
ta

- na - na - in - te,

r
j .. # r j .. n

al S{u steag plin de bi - ru - in - <e.

. .. .
R J . R
J R J . R
r j . r j r
j
j

.
.
&

# . # # . n . ..
? b

R
r

ca tu
mu - ri
@n lup - t{, to<i
nu vom da
t{
po - run - ca sf@n -

cat fi - ind sal


bi - ren - fl{ - c{
su - fe - rim du
tan s{-l @n - frun

r
j ..

Dup^ Alfred P. Gibbs

r
j .. r j ..

..
J

- na - in - te!
E
- na - in - te, @ - na - in - te!

..

cu noi Hris- tos, sl{ - vi - tul Domn.

.
.
.
.
? b # J . R . J . R . .

J R
J R

425

292. VENI>I, V} SPUN


John S. Brown

j j

b
& b b b 43
1.
2.
3.
4.

b
& b b b
dit.
m@nt,
v@nt,
nit,

j j
j j

Cum
Dar
Dar
Dar

? bb b
b
b
& b b b
tos.
m@nt.
sf@nt.
dit.

b
& b b b

de
su e $tiu

Jj Jj
U
j
j

? b b b
b

..

j
j j

pa - ceam
mul - te
g{ pot
moa - r{

do - b@n pe p{ si cu r{s - tig -


J J J
.. j j j

..

44 J J
j j n

..
J J

J
j j

j
j b ..
am,

Pa - ce

. Jj Jj
J J
J J J J
U
j j
. U


J J
J J
Da, eu am;

su - flet eu


J J

dul - ce @n su - flet eu


J J

b b b j j
b
&

J J
c@nd

eu sunt tot bu - cu - ros, $iL la - ud pe Hris fle - tul mi-e o - cro - tit de-al Ha - ru - lui ve$ e
ul meu @n - tu - ne - cat
plin de chi - pu->i
c{ prin jert - fi - rea Lui ier - ta - ream do - b@n -

Pa - ce

@n

L. O. Brown

ri - cit $i
jo- r{ri sunt
I - sus, nu
a - les s{

j
j j Jj J

Refren
44 b j j j j
J J

dul - ce

? b b b
b

fe Ve - ni<i, v{ spun c{s


@n - gri Ne - ca - zuri $i
De - plin s{-<i mul - <u - mesc,
Eu
nu pri - cep de - ce-a

? b b b 43
b

? bb b
b

j j

Trad. Otniel &imonca

am;

da,

eu

j bU

am!

&i-a - tunci

j
Jj J

j r
j
j b ..

va- luri trec pes- te mi - ne, Dom- nul meu I - sus m{ <i - ne.


J J
J J

..
J R

426

293. MINUNAT E HARUL S}U


F

Andantino

Text $i muzic^: Iovan Miclea

j
b
& b 68 J .
1. Mi - nu- nat

2. El

o - cro -

? b b 68

&

bb

e bun

. .

f
b
&b

Jj
.

&

ce

mi - nu - nat!

Jj

Ce mi- nu- nat


Ce mi- nu- nat

Nu - mai Lui

ne

@n - chi- n{m:

j
.
j # Jj # .

El.

j U

.
.

n . b .
J

lu - mea rea:

e
e

Dom - nul meu.


Dom - nul meu.

U ..
J

Ce mi- nu- nat,

ce mi- nu- nat!

Ce mi- nu- nat,

ce mi- nu- nat!

..

..
U

n J b

fa - cem vo - ia Sa, Dom - nul I - sus ne-a sal - vat, sal - vat.
El l l{ - u- d{m, C{ci de p{ - cat ne-a ier - tat, ier - tat.


? b b J ..
J
J
F

Ce mi- nu- nat,

Ce mi- nu- nat

din

Ca s{
&i pe

mi - nu - nat!

Jj .F n
J

bb

ce

..

Ne-a sal- vat

? bb

Ce mi- nu- nat,


ti - tor:

El
ne <i - ne tari me- reu,
Scum - pul nos - tru Sal - va- tor,

? bb

ha - rul S{u:

n b

..

427

Refren

b F j
b
&

Nui a- ceas - ta

F
? b b
J

&

bb

j ..

j .
# .

dra - gos- te?

Nui a- ceas - ta

dra - gos- te?

..
J


J
J

.
# .
cresc...

.
.
J
U

n . n b
J

El pen- tru noi a mu - rit $i-an - vi- at! &i ne-a r{s - cum - p{ - rat!

n U .

? bb
.
f

f
j
b

b
&

Nui a- ceas - ta

? b b
J
&

bb

j ..

j .
# .

dra - gos- te?

Nui a- ceas - ta

dra - gos- te?

..
J


J
J

cresc...

U . f
.

El pen - tru noi a mu - rit $i-an - vi - at!

? b b
F

.. U

.
.
J
U
j
..

&i ne-a r{s - cum - p{ - rat!

n U . f
.

U
.

428

294. N >ARA MEA, INIMA MEA DORE&TE


F

#
j j j
& # 44

A. Sauer

j j

.. J J J

j j j

1. n
<a - ra mea, i - ni - ma mea do - re$ - te,
2. >a- rami do - resc, p{ - rea c{n vis v{ - zu - sem
3. >a- rami do - resc, pre- cum o ve - l{ v@n - tul,

? # # 44
J
#
& #

.
. J J J
F
j j

#
& #

J J

#
& # ..
blat,
rea,
t{ri

.
? # # .


J J J

con - dus de mul - te


ce
f{ - r{ nici o
de dor, de bu - cu


J J

..
J J J J J
j j j

Do - resc o - dih - na ce - reas - c{.


Ici su - fle - tu-mi pa - ce na - fl{.
do - rul i - ni - mii.
De cer mi-i

cu - ma
a - ur:
ma - mei,


J J

FJj Jj Jj

? # #

? ##
#


J
j j j

Nu a - par - <in
a - ces - tei lumi de-a Lo - cul meu en o - ra - $ul cel de
Pre - cum un prunc do- re$ - te-a - li - nul

cea p{ - rin - teas - c{;


mai fru - moa - s{;
e
a - pe - le m{ - rii;


J J
j ..

n ca - sa
O pa - tri Ca r@ - ulJ J J

va - luri:
fri - c{,
- ri - e,

Mult am um Ca pa - s{ Mul - te c@n -

j j

Do - resc a Mai sus de


C@n - ta - te-a -

429

&

##

..
cum
mun<i
ici

j
J

a
<{ - rii me - le
cu zbo - ru-i se
ri
tre - cu - r{n ve$ - ni

.
? ##
.
## .
& .


J J J J

# # Fj j j
&
n <a - ra

#
& #

j j

Nam nici un
Li - ber,
a Dar
do - rul

j j j j j j j j . j

.

Refren

? ##

pla - iuri;
di - c{;
ci - e;

dor, de - c@t a fi cu - r@nd


$a
do - resc eu a zbu - ra
cemi r{ - m@ - ne e sa - jung

? # # # ..

@n <a - ra mea, @n <a - ra


@n <a - ra mea, @n <a - ra
@n <a - ra mea, @n <a - ra

mea!
mea!
mea!

. j

J J J

Fj

j j
j

j j j j

mea,

@n <a - ra mea,
Do- resc sa @n <a - ra mea,
@n <a - ra mea,

jF
j

j
j
.
j j J
Jj J J J J J J
J J
f
j
j j j
j

.. j j j .. j

J J J
J
jung

la ca - sa Ta- t{ - lui,

Do - resc sa - jung la ca- sa Ta- t{ -

? # # ..


J J J J J

J J J

##
&

lui

? ##

meu

j j j

<a - ra

j j j

J J J
p

..
mea,

..

..
J J J J J
U

@n

<a - ra

mea!

430

295. NATURA CNT}


Vasilic^ Moisescu

& 44

Ludwig van Beethoven

Maestoso

1. Na - tu - ra c@n - t{ e - ter - na M{ - ri - re, e - co - ul Nu- me do - mi - n{ din


2. Scrip - tu - rai har - ta na - tu - rii as - cun - se ce
scri- s{n cu - get vo - in - <a di - vi - n{ cen - dreap - t{ via - <a
3. E

? 44
.
& # n .

U
j
..
J

cresc.

..

lui cel
sf@nt. Ni-l spu - ne ce - rul $i-a m{ - rii mu - gi - re: ia
Nes - f@r - $it. Tot A - de - v{ - rul @n
ea
ca r{s - puns e a tu - net mus - tr{ $in - deam - n{n sur - di - n{: urspre I - de - al. Ca

j U

. # .
.
?
b . . .
J
>

& #

>

>

>

b .
.

>

b f
b

Cvartet

. b
.

sea - ma deci lal S{u Cu - v@nt.


ce - lui
ce
mult L-a do - rit.
mea- z-on ca - ru-i
tri - um - fal.

> > b >.

# .
?

>

>

. b b b b ..
. p

b ..

&tii
Ci - ne
&ti - in - <ai
&tiu, Dom - nul

b b ..

&tii tu?
Ce $tim?
Da $tiu,

b
&


J J

j n
J

..

poar - t{ mul - <i - mea de


as - tre $i-a - prin - de-un
v{l pes- te-a - t@ - tea mari tai - ne $i
<i - ne
meu, c{ m{ por<i @n Lu - mi - n{, cu - rat
ca

? b b

b
J J

b b .
.
J J

.
# . n
soa - re zil- nic
du - hul @n - f{ soa - re - le pe

b .. J

431

U f

&
nou?
$at.
cer.

U
? n

& .
.

Tutti

A - pa- ren sla - v{, @n


z{ - ri - le noas- tre; se-a - v@n- t{n
A - po - ca - lip - sa Ge - ne - zei d{ hai - ne c@nd o - mul
N{s - cut din
Ti - ne, vo - ia-mi >i sen - chi - n{ pe-al cru - cii

..

rit...
U
.. .. ..

ca - le-i ca
e - rou, se-a - v@n - t{n ca - le-i ca e - rou!
vechi am dez - br{ - cat, c@nd
o - mul vechi am dez - br{ - cat.
drum plin de mis - ter, pe-al cru - cii drum plin de mis - ter.

? ..

.
.

.
.

# ..

U .

296. SUNT MULTE NECAZURI


Moderato

# 4 .
& 4 . J

.. j
#

1. Sunt mul - te ne - ca - zuri, $i-a - t@ - tea ne - voi;


2. Bal - sa - mul a - ce - la
e I - sus sin - gur;

..
J

n - s{ prin- tre
Mi - nuni poa - te

.
F .
? # 44 . J .. # . J
J
f
#
j
.. #
&

toa - te
fa - ce,

? #

Dom - nul
e
cu
noi.
de cari tem - bu - curi.

.
# . J

ra - nai ma - re
El a - lear- g{,p
j

.
. # .

Bal- sa- mui mai ta - re ce ni-l d{ Dom - nul.


Lui te roa - g{: 'Doam - ne, O, nu m{ l{ - sa."

.
? # # . J
F

#F
& # .. J
$i-ar - z{ - tor do - rul,
vezi pu - te- rea Sa;

De - $i
Deci la

G. Cadar

p .
.#
J

..

432

297. TE ADOR}M, ISUS IUBIT

### 3
&
4 j . # .. j ..
. #
1.
2.
3.
4.

Te
Te
Te
Te

? # # # 43 j

###
&
..
tor;
ie$ti;
cat;
cat;

? ### .
.
### .
&
.

a
a
a
a

### .
&
.
curs,
r{u,
ea,
rit,

do- r{m,
do- r{m
do- r{m
do- r{m

..
Jj
Prin
Pe
Cu
M{ -

J
j

al
azi
Ti - ne,
plin Tu
$i
viu

? # # # ..

.. .

iu - bit
I - sus, sl{ - vi - tul nos - tru Sal - va c{ nu - mai Tu e$ti sf@nt $i po<i s{ m@n - tu c{ jert - fa Ta e u - nic leac pen - tru p{ c{ Te-ai sme - rit $i chip de rob ai @m - br{-

. .. . . .. ..
J
. J J R . J .
.. .. j .. n ..
.

Jj .

s@n ori drag


re<

ge - le->i
cru - ce curs,
la
ce om,
ori - c@t de r{u,
ne
a - min - tim de ea,
ai fost
ai mu - rit,
c@nd

..

..

..

.
.

..

..

..

..

T{u
@l
ne-ai
@ -

.
.

.. j .
.

Text $i melodie: Mia Iovin


Armonizare: I. Miclea

po - por.
pri - me$ti.
ier - tat.
n{l - <at.

.
.

..

tr{ - ie$ ve - nind


c{n ea
m{ - rit

Prin
Pe
Cu
M{ -

. .

te
azi
la
Ti de - plin
e$ti
viu

tr{ ve c{n
m{ -

J
j

ie$ - te
nind la
ea de rit e$ti

..

.. n

ge - le->i
cru - ce
la
ce om,
ori - c@t de
ne
a - min - tim de
ai fost c@nd
ai mu-

s@n ori drag


re<

.. .. ..
J
j
..

al
ne,
Tu
$i

po - por.
T{u
pri - me$ti.
@l
ne-ai ier - tat.
@ - n{l - <at.

..

.
? # # # ..

.
.
J

J
U
j .
# # # Refren

.
.
.
.
.
.
j
j
j

&
J . # . J . . . . . .. ..
Te

a - do- r{m, Te

a- do - r{m: Te a - do - r{m sl{ - vi - te Domn!

? # # # j .. .. .
J .
J

. ..
. J J R

U
.. .. ..

433

298. DE-A TA NDURARE, ISUSE


P

Text $i muzic^: I. Miclea

b
& b b b 44
Andantino

1. De-a Ta @n - du - ra - re, I - su - se, M{


2. Cu - prins de iu - bi - rea lui I - sus, M{
3. Ce har mi - nu- nat se re - var- s{ Din

bu - cur $i-a$ vrea tot mai


nal< c{ - tre cer, fe - ri cer c{ - tre noi, zi de

P
? b b b 44
b

b
& b b b .
mult
cit;
zi;

b
& b b b n

..

.. b

..

bi - re

? b b b
b

A$

vrea

F Refren

lit
$i su - pus s{ Te-as - cult.
ca - te am fost iz - b{ - vit.
ve$ - nic ne va o - cro - ti.

? b b b
b

S{
stau
la pi - cioa - re - le
Ta - le,
C{n s@n - ge - le curs
la Gol - go - ta
Tr{ - im
prin a Lui
bu - n{ - ta - te,

? b b b .

b
b
& b b b

.
.

n
s{

O,
U - mi De p{ Ca - re

Doam - ne, de ma- rea->i iu -

vor- besc

U f

.
n b

nen - ce - tat,

S{

. f

& b b b b
spun tu- tu - ror c{ la cru - ce, Ier - ta - re $i pa - ce mi-ai

? b b b
b

..

dat.

..

434

299. GALILEIA

j
j
j
j
j
#### 4 j j j

&
4 J J J J J J J J

E. H. Bailey

Moderato

1. Ga - li - le - ia, Ga - li - le - ia, Ga - li - le - ia, Ga - li - le - ia:


2. O - da - t{ pe, o - da - t{ pe a - pe um - bla, a - pe um - bla
3. Din ti- ne-a curs, din ti - ne-a curs m@n - tu - i - rea, m@n - tu - i - rea

? # # # # 44
#### j
&J J J J
J J J
j j j j
j

J J J
J J J J

j
J

Lo - cul cel de lo - cul cel de m{r - tu - ri - e, m{r - tu - ri - e;


Sal - va - to - rul, Sal - va - to - rul $i @n - v{ - <a, $i
@n - v{ - <a:
ce a a - juns, ce a a - juns pen- treg p{- m@nt, pen - treg p{ - m@nt;J J
#### j j j
&
J

? ####


J J
j

J J J


J J J
j
j j
J J J

J
j
J

Un - de Dom - nul, un - de Dom - nul nost @n - v{ - <a, nost @n - v{ - <a,


Ma - rea pe
El, ma - rea pe El @l as- cul - ta, @l as - cul - ta;
Ea chiar $i-a - cum, chiar $i a - cum ves - ti - t{ e, ves - ti - t{ e:

? ####
&

####

? ####
&

####

j
j j j ..


J J J

J
Refren
j j j

j
J J J
J

A - co - lo jos pe ma- rea ta.


La gra- iul Lui se a - li - na.
Eai ha - rul vie- <ii ve$ - ni - ce.

..

J J J
J

j j j j
J J J J
ia,

Nu- me- le


? ####
J J J J
Ga- li - le- ia,

Ga- li - le - ia,

t{u

Ga- li - le -

Ga- li- le- ia,


J JJ J


J J J J
j j j j
J J J J

j
j J
J

j j
J J

j
J

@n tot lo - cul
Nu- me- le t{u
@n tot lo- culJ J J J


J J J J

435

# # # # j j j j j j j j j . j
&
J J J J .
R{- m@ - ne de

a- min- ti - re,

Jj

P@- n{ lu - ce$ - te soa - re - le.

? ## # .

JJ J J
J J J J
J J J
J

300. A&A VOI SEM}NA CU TINE


Traian Dorz

P Andante cantabile

b
& b b 44 j
J
1.
2.
3.
4.
5.

Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

Pj

nim - bul dra- gos - tei a - prin- se,


a - de - v{ - rul sf@nt $i ta - re,
bu - n{ - ta - tea nes - f@r - $i - t{,
st@n - ca pu- ruri ne- mi$ - ca - t{,
ra - za can- de - lei cu - ra - te,

? b b 44 J
b
b
& b b
mi pli pi <i ni -

? bb
b
&

bbb

.. r

..
J

ne,
ne,
ne,
ne,
ne,

.
.

F{-mi Doam- ne su- fle- tul din


F{-mi vor - be - le de fl{- c{ri
F{-mi
i - ni- ma s{ nu susCre - din - <a mea pe veci o
F{-mi
ru - gi - le tot mai se -

Iovan Miclea

Refren

nin
&im - bra - c{-l cu ve$ - min - te
Ar - z@nd de-o fer - m{n - cre - din - <a
$i sme - ri
fi - e bl@n - d{
S{
A - ce - ea$i sim - pl{, de - vo - ta
@n
Fier - bin<i $i
sin - ce - re
toa

j F

..
-

..

j
.. n .. . b ww
$a voi se- m{- na cu Ti- ne, A - $a voi se- m{- na cu Ti

se.
re.
t{.
t{.
te.

A-

j
ne.

F
p
? b b .. n n .. .. n w b
b

J

436

301. L-AI V}ZUT PE CRUCE?


Valentin Popovici

Triumfal
b
b
4
& b b 4

1.
2.
3.
4.
5.

v{
v{
v{
v{
v{

L-ai
L-ai
L-ai
L-ai
L-ai

? b b b 44
b
b
& b b b
meu!
meu!
meu!
meu!
meu!

b
& b b b

meu!
meu!
meu!
meu!
meu!

v{ v{ v{ v{ v{ -

L-ai
L-ai
L-ai
L-ai
L-ai

rit.

zut
zut
zut
zut
zut

> U

? bb b
b

..

as as as as as -

v{ - zut
v{ - zut
v{ - zut
v{ - zut
v{ - zut

t{zi,
t{zi,
t{zi,
t{zi,
t{zi,

eu
eu
eu
eu
eu

>

p{
p{
p{
p{
p{

c{
c{
c{
c{
c{

to to to to to -

sul
sul
sul
sul
sul

Dom- nul
Dom- nul
Dom- nul
Dom- nul
Dom- nul

ce a - t@r - na?
tut cu - ie - le?
t{ L-au str{ - puns?
@n- trun mor - m@nt?
El an - vi - at?

.. j

Dom- nul
Dom- nul
Dom- nul
Dom- nul
Dom- nul

j w

.
.

t@r - na?
ie - le?
str{ - puns?
mor - m@nt?
vi - at?

..

c@nd pe
cru c@nd I-au
b{ c@nd @n coas c@nd L-au pus
c@nd din mor<i

L-ai
L-ai
L-ai
L-ai
L-ai

..

? bb b
b
> U
b
b
& b b
tre- mur!
tre- mur!
tre- mur!
tre- mur!
tre- mur!

c@nd pe cru - ce a c@nd I-au b{ - tut cu c@nd @n coas - t{ L-au


c@nd L-au pus @n - trun
c@nd din mor<i El an -

O,
O,
O,
O,
O,

zut
zut
zut
zut
zut

? bb b
b
U

>

..

tre - mur,
tre - mur,
tre - mur,
tre - mur,
tre - mur,

..

tre - mur,
tre - mur,
tre - mur,
tre - mur,
tre - mur,

c@nd
c@nd
c@nd
c@nd
c@nd

. b > .. > ..
. J
.. j w

pe cru - ce a - t@r - na? Dom- nul


I-au b{ - tut cu - ie - le? Dom- nul
@n coas - t{ L-au str{ - puns? Dom- nul
L-au pus @n- trun mor - m@nt? Dom- nul
din mor<i El an - vi - at? Dom- nul

.
. J

meu!
meu!
meu!
meu!
meu!

437

302. MAI PRESUS DE ORICE


I. Constantin

1.
2.
3.
4.

Mai pre
Prin cre
Dum - ne
Pre - g{

? b b 44
J
b
& b j

dar
runci
tre pia -

? b b
b
& b


J J
j

b
& b

j j
J J J
j
j

Mai
Dar
Dar
Chiar

J
j

Mai
Dar
Dar
Chiar

rea,
rea,
rea,
rea;


J
j j

J
j

J
j

pre - sus de mi- nuni, de t{ @n ce - le ce - re$ti e$ti a @n su - su- rul bl@nd l a p{ - m@n- tui pri- mit, c{ci I -

Mai pre - sus


Mai pre - sus
'Mai pre - sus
C@nd a
scris

pre - sus
@n
ce @n
su p{ - m@n -

J J
j j j j

rii, de cu - nuni,
c@t iu - be$ti;
t@t
uzi mur - mu - r@nd:
sus l-a sfin - <it

? b b

fi vi di ni -

J
j
j

- rea,
- rea,
- rea",
- rea;

j
j


J J J J J J

J
j j
j j
j
j


J J

N. Moldoveanu

sus de ori - ce, de cre - din - <{, de-a - v@nt, De-ori - ce


din- <{ r{s- torni mun<i @ - nal<i $i ce - t{<i &i<i a zeu e m{ - re<, gem @n
ca - le-I fur - tuni, Se
cuti - <i - v{ st@nci pen - tru Tem- plul E - tern! Ori - ce

de
cu - nuni,
c@t
iu - be$ti;
mur - mu - r@nd:
l-a
sfin - <it

? b b
b
&b

? b b

ca - re bi - ru - ie
pes- te vea - curi pri mu - r{ toa - t{ zi tr{ @$i a - re me -

rii,
t@t
uzi
sus

bi
bi
bi
bi

J
j

j
j
j # j n

j j

b
& b 44 j j

Maestoso

Mai pre - sus


Mai pre - sus
'Mai pre - sus
C@nd a scris

mi
de
ce
le
su - rul
tui pri

de
de
de
pe

ori - ce
e
e
ori - ce
ori - ce
e
p{- m@nt cei

iu
iu
iu
iu


J J


J J
j j

de
e$ti
l
c{ci

- nuni,
- re$ti
bl@nd,
- mit,

j
j j j
J
de ori - ce e
de ori - ce e
de ori - ce e
pe p{- m@nt cei

iu
iu
iu
iu


J J
J J

t{
a
a
I

bi - rea!
bi - rea!
bi - rea!"
bi - rea!

438

303. AL LUPTEI CEAS, AL MOR>II CEAS


Jean Staneschi

b
& b b b 44

.
.

C. Lesli

Hris- tos, El S-a jert - fit!


Al
Al lup- tei ceas, al mor- <ii ceas: Hris- tos e pen- tru noi jert- fit.

? b b b 44
b
b
& b b b .
J

.
J

. . j .
J

lup- tei ceas, al mor- <ii ceas, Ce mult a su - fe - rit!

? bb b
b
b
& b bb

? bb b
b

& b bb
El, a - mar - nic

El nici nu S-a

su - fe - rit.

noi ne-am iz - b{- vit.

a - p{- rat,

43

Prin

&i pen- tru noi,

.. j .. j
n

ra - ne- le

43

lui

I - sus

j j j j
J

Am r{- t{ - cit to<i, am r{- t{- cit to<i ca ni$- te

J J J J J J J J

oi;

&i
Dar El pe noi,

? b b b
b

? b b b .
b
b

& b b b

J J J
? bb b

b
b

& b b b

A fost b{- tut, a

.
.


J .

fost scui- pat; Dar

..
J

pe noi ne-a g{ - sit.

la

Si - ne

439

b
& b bb
ne-a

pri - mit.

? bb b

b
b
& b b b ..

..

M{- ri - re

Lui!

..

.
.

vat; Lu - mi - na

Lui

ne-a

? b b b . .
b
Solo Bas
? b b b 44 j j
b

Doam- ne, Tumi

(acomp. pp.)

? b b b 44
b

a - r{ - tat,

..

? bb b .
b

j J

Ta;

Pen- tru

mi

b
& b b b
bi - rea Ta!

b
& b b b n

vi - a - <a

ne, un ne - vred

Tu <i-ai dat

? b b b
b

vi

iu -

J J

nic,

Tu <i-ai

Pen - tru mi - ne,

un

ne - vred - nic,

Ta!

Nici @n

iu - bi - rea? bb b
b

j
? b b b . J J J .
j

dat

j
j J J

Ma - re e

j
J
-

44

Doam - ne, e$ti P{s - to- rul meu bun,

a - r{ - tat.

e$ti P{s - to - rul, Ma - re e

44

J j

n J
J

C{ ne-a sal -

b
& b b b 44

a - <a Ta!

veci

Nici

@n

n J
J
noi

da ui -

veci noi

440

? bb b
b

J j

t{

rii, m-ai sc{ - pat

b
& b b b
? bb b
b

via -

j J

de la in - fern:

A mea

m-ai sc{ - pat

de

la in - fern:

da ui - t{ - rii,

? bb b
b

j
j J J

j
J

J J

<{, mul - <u - mi -

re, la pi - cioa - re >i-o a$ - tern.

b
& b b b

Via - <a mea, drept

? bb b
b

. j

mul- <u - mi - re,

la pi - cioa - re >i-o a$- tern.

304. DUMNEZEU EN VECI IUBIREA


Valentin Popovici

# 3
& 4
1.
2.
3.
4.

Ludwig van Beethoven

Dum - ne - zeu en veci iu - bi - rea,


Lu - mea, tim- pul, toa - te zboa- r{,
Chiar @n cli - pan - tu - ne - coa - s{,
M@n - g@ - ie - rea $i spe - ran - <a

? # 43
#

& # n
El
d{ via - <a $i
Dom - nul
e me - reu
El
$i-a - tunci ne lu Dum - ne - zeu @n veci

?#

. j .

Ha - rul S{u e
Ca $i no - rul
A - p{ - sa<i de
Toar - n{ @n al

sal tre greu


S{u

va
c{
fi
po

tor.
tor.
or,
por.

bi
bi
bi
bi

tor.
tor.
tor.
tor.

. j .

.
.

# n

lu A mi dom -

mi - na,
ce - la$i,
nea - z{,
ne$ - te,

n n n n -

<e <e <e <e -

lept
lept
lept
lept

$i
$i
$i
$i

iu
iu
iu
iu

441

305. D}-I LUI ISUS INIMA TA


McConnelsville
Lelis N. Morris

Trad. Otniel &imonca

b
& b b b 68 ..

1.
2.
3.
4.

Da - c{ p{ - ca - tul
Da - c{ do- re$ti ca
Zbu- ciu- mul tai - nic
Vi - no a - cu - ma,

te-a - pa - s{ me - reu,
s{ fii cu - r{ - <it,
s{ @l li - ni$- te$ti,
o su- flet s{r- man:

? b b b 68 .
.
b

b
& b b b .. ..

ta.
ta.
ta.
ta.

.
? bb b .
b . .

..

via - <{
O
s{ te
Ca
Do - rul l{ @<i @m El

.
.

b
& b b b .. n . .
lui
lui
lui
lui

I- sus
I- sus
I- sus
I- sus

i- ni- ma
i- ni- ma
i- ni- ma
i- ni- ma

ta.
ta.
ta.
ta.

j ..

D{-I
D{-I
D{-I
D{-I

lui
lui
lui
lui

I- sus
I- sus
I- sus
I- sus

..
J
j

no - u{<i va
da Dum - ne - zeu:
I - sus a mu - rit:
ier - te
un - tric ca
s{l @m - pli - ne$ti:
bi - e-al o - dih - nei li - man:

i- ni- ma
i- ni- ma
i- ni- ma
i- ni- ma

D{-I
D{-I
D{-I
D{-I

j
.. j

.
.. .

Refren

Chiar azi nu mai a$- tep- ta, chiar azi nuL

.
. J
j

.
.
& b b n . . b J n ..
? b b b .. .. ..
b

mai re- fu- za: D{-I i - ni - ma lui I- sus, $i

. .
. . J
.. ..

la- s{-L s{ in- tre @n ea.

.. . .
.

? bb b .
J
. .
b
J

442

306. PRIVI>I N GHE>IMANI

b
& b 43

Largo - grave, espresivo

.
.

Pri - vi<i
Pri - vi<i

? b b 43

@n Ghe - <i - mani,


@n Ghe - <i - mani,

pri - vi<i la
pri - vi<i la

..

Pri
Pri

b .
& b . #
J

. # J

vi<i
vi<i

Text $i muzic^: I. Miclea

j
.
.

Dom - nul meu iu Mie - lul sf@nt I -

P
J

@n Ghe- <i - mani


@n Ghe- <i - mani

la
la

bit, la Dom- nul meu, Ce pen - tru noi, pl@n - ge cu-a - mar, n Ghe- <i sus, la Mie - lul sf@nt, Cen - chi - nul greu, cen chi - nul greu, Ne - vi- no-

? b b .. J

..

Dom - nul meu iu - bit,


Mie - lul sf@nt jert - fit,

b
& b .

..

mani, n Ghe- <i - mani, pl@n - ge cu-a - mar,


vat, ne - vi - no - vat, pl@n - ge cu-a - mar,

? b b ..
&

bb

j
.
.

vi<i @n Ghe- <i - mani

? bb

la

#
Dom - nul

cu-a mar.
cu-a mar.

sf@nt, Cum

..

Pri -

..

j
.. #
pl@n - ge pen - tru

j
.

443

&b

noi,

? bb

@n

la- crimi sc{l - dat.

Pri - vi<i @n Ghe- <i - mani,

..
J

la

pl@n- gen la- crimi sc{l - dat.

&

bb

j
.. #

Cum pl@n - ge pen - tru noi,


Dom - nul sf@nt,

j
.

P
? b b # #

>

b
& b #

>

la - crimi sc{l - dat,

? b b

U>
b
& b

>

@n

la - crimi sc{l - dat. n

la - crimi sc{l - dat,

>

@n

>

,p

pl@n - gen la - crimi sc{l - dat.

#
#

@n

poco cresc...

la - crimi sc{l -

dat, El pl@n - ge cu-a - mar. O, su - fle- te drag, s{r - man c{ - l{ - tor, I -

U
>
? b

,p

b
& b #
sus vrea s{ fi - e $i-al

? b b #

U
j
.. # .
.
.
J
t{u Sal - va- tor,
$i-al t{u Sal - va- tor.

U
n . p
j
. J . . j
.
.

444

307. ISUS DE BUN} VOIE


J. Staneschi

bb 4
b
&
4

I - sus

? b b 44
b

de

bu - n{

b b ..
b
&

j j j j j

Sa

so m@n- tu - ie pe-a

.
? bb .
b
&

bbb


J J J J J

FINE

..
bit!

. Elj a mu .
J
vo - ie a mu . j

. J
El a

.. J J .. R

mult, ce

.
J . R

mult m-a

iu -

j . r
.


..
J R

rit, &i-a dat vi- a - <a

mu - rit,

..
mea, Ce
..

. .
.. J J . R J . R

rit,

Sus

pe cru - ce

? b b ..

b .
Fi - ul Ce lui Prea
- nalt,
j
b b j j . .. j
j
b
&
.
..
mor - <ii S-a dat,

? bb

De

b
& b b .
veci El m-a iu -

bit.

? b b ..
b
.

? bb b .
b J .

.
J . R

ori - ce-a$ @n - cer - ca,

vo - ie

..
J

b b b b
Ori - ce

.
b
b

bb
J .

b
& b b b
ca,

bu - n{

Nu

S-a

jert - fit,

..
j
j j

.
R J . R

a$ @n - cer -

Ori - ce-a$ @n - cer - ca,

j n j j j

voi

..
J

..
R J

Noi

pu- tea

sp{-la,

pu - tea sp{ -

445

&

bbbb

j j j
j

..

la

Ni - mic

? bb b . .
b J . R J . R
noi

pu- tea

sp{- la

b
& b b b ..
mea,

j j j j ..

ori - c@t

a$ l{- cri- ma.

.. ..
J RJ R

j j
j

Ra - na lui

na

? b b b ..
b J

lui

..
R J R

&

spa

c@t a$ l{ - cri- ma.

. .
J . R J . R

ce-a

ra - na

Spa - l{ vi - na mea.

I - sus,

curs

mi

. .
J . R J . R

s@n - ge - le

l{ vi - na mea,

? b b b .. ..
b J R J R

lui

..

f
j
j

j
j

.. ..
J R J R

$i

ge - le

Doar

I - sus

j j n j
J n

S@n - ge - le ce-a curs,

bbbb

..

I - sus,

b
& b bb
s@n

C@t a$ l{- cri - ma,

b
& b b b
.
R J .

nici- cum vi- na mea

? bb b .
b J .

.
R J . R

vi - na

nici - cum vi - na mea,

? bb b . .
b J . R J . R

ra

.
J .

din

ce-a curs,

.. j .
.
D. C. al FINE

Ori - c@t ar fi

de grea.

.
.
J

.
.

446

308. DUMNEZEU E LUMINA VIE>II MELE

b
& b b b 44

Cu bucurie

Jj . Jj Jj Jj Jj . Jj Jj Jj

Dum - ne- zeu e lu - mi - na vi - e - <ii me- le;

Jj .

? b b b 44
b
b
& b bb

Jj. .

ne - zeu

? bb
bb

Jj. .

G. F. Root

..

Ce s{ m{ tem? Dum -

Jj Jj Jj Jj . Jj Jj Jj

Jj

Jj Jj

Jj Jj

e scu - tul $i

Jj

j
Jj J

C@nd vr{j - ma- $ul m-an - con - ju

j . j j j

b
b
& b b ..

..

j j

sc{- pa - rea mea; &i

Jj Jj

de

ci- ne s{

m{


J
J

ra,


w
J . J J

C@nd vr{j - ma- $ul m-an -con - ju- ra,


tem.
nu moi
C@nd vr{j - ma- $ul m-an - con- ju - ra,

j . j j j

? bb b .
b .

J . J J

C@nd vr{j- ma- $ul m-an -con - ju- ra,


C{ Dom- nul ma <i

& b b b ..
@n- fri - co - $a;

nea,

C{
Dom - nul ma
C{ Dom- nul ma <i - nea,

.
? bb b
.
b

C{

bb
j
& b b ..

voi pu - ne eu n{ - dej - dea; Nu- mai u - na cer

.
.
? bb
bb
J

<i - nea,
@n El


J J

<i - nea,


de

Dom- nul ma

j j

ww

la Dom - nul,

w
w

447

poco a poco cresc...

b
& b b b

J J

A - ceas - ta o

do- resc:

? b b b
b

S{ lo

b
& b b b ..
F

cu

b
& b b b .
J J J

veac,

? bb
bb
bb
& b b

veac,

? bb b
b

p@ - n{n veac,

p@ - n{n veac,

lui,

lo - cu - iesc @n


J J J

@n

Ca

Ca- sa Dom- nu - lui


J J J

p@ - n{n

1.

..

veac.

.
.

J
2.

p@ - n{n

.. w
w

veac.

wp w
.. w w

J
U
..

ww
A

p@ - n{n

fj

s{

p@ - n{n veac,

Dom- nu -

p@ - n{n veac,

iesc

cu -

s{ lo- cu - iesc @n

Dom - nu

sa

bb
&b b


J J J
s{ lo

Ca- sa Dom- nu- lui,

? b b b J J J
b

Ca - sa

Ca- sa Dom - nu - lui,

lui,

@n


J J J

S{ lo - cu - iesc @n

p
? b b b ..
b

S{ lo - cu - iesc @n Ca - sa Dom- nu - lui,

iesc

p
J J

min.

U .
.

448

309. TAT}L NOSTRU


Moderato

b
& b b b 44 ..
Ta - t{l

.
? b b b 44 .
b
p

&

bbbb

nos - tru

ca - re e$ti @n

ce - ruri, sfin - <eas - c{- se

Sopran Solo

Nu - me- le

? b b b
b
b
& b bb

ce

ww
T{u!

F.

Ta - t{l nos

b
& b b b n

Daniel St^uceanu

tru

ca - re e$ti

@n

Ta - t{l nos - tru,

ww

c{ - se

Nu - me - le

<eas

j j
b j j j j
& b b b n

Ta - t{l nos - tru

ruri, sfin

j j

b
& b bb w

T{u!

b
& b b b nJ J

j j
n

ca - re e$ti @n ce - ruri, sfin - <eas - c{ - se Nu - me- le,

? b b b
b J J J J
J JJ J

Nu - me - le,

. J w
Vi - e @m - p{ - r{ - <i - a Ta,

ww

Nu - me - le T{u!

? b b b n w
b
w

ww
Vi

w .

ww

j j j j

@m - p{- r{ - <i - a Ta,

wwJ J J J

449

b
& b bb
Fa

b
& b b b
Fa

? bb b
b

c{ - se

vo

..

c{ - se

vo

b n
& b bb

cer

n .

Pre - cum

@n

ia

Ta.

n ..

ia

Ta,

f .

J J n J J

cresc.

..

pre - cum

..

@n

n n ..


J J

$i pe p{ - m@nt; O, Ta

t{ s{ fi - e doar

cer, pre- cum @n cer $i pe p{ - m@nt; O, Ta

t{ s{ fi - e doar

b b b j . r j j j j j j fn . n b j j
b
&

n . .
.
? b b b b J . R J J J J n J J
b
j
J

vo - ia, vo - ia

Ta,

Vo

b
& b bb
&

bbbb

f .. ..

j j
n ww
J

vo - ia, vo - ia

? b b b
b

vo

ww

..

ia

Ta.

24

P@i - nea

n ..

Ta,


J J


J J

ww

ia

Ta!

24

24 b

n ww
w

P@i - nea
noa

b
& b b b

P@i - nea

? bb b
b
noa

- -

str{,

d{ - neo no

noa

str{,

- str{,

d{ - neo

d{ - neo no

no

450

u{

b
& b b b

u{,

d{- neo

no

? b b b
b

u{

azi,

noi

Te ru - g{m!

u{

jU j
j
j
j
j
b
& b b b - - - - -
&i ne iar- t{

no- u{

b
& b b b

Tempo I

j 4 j j j j
4

stre.

? bb b
b

..

Pre - cum

44
J

$i

noi


J J

tri.

Nu ne

gre -

.
.

j j ,

du

ce @n is - pi - t{,

j j
j j
,

.. .

J
J J
J J
p

? b b b
b
J J

&i nu

>

ci ne iz - b{ - ve$ - te de

? b b b
b

..

ier - t{m

Re<inut

j
j

b
& b b b n n .. J J

b
& b b b - - - -

Un poco accel.

..

$i - <i - lor no$

j j

U
J J J

n
J J J

noa -

j

>

gre - $e - li - le noa - stre, gre - $e - li- le

n n U n

? bb b J J J J
b

j j
j
-

Un poco accel.

ne

. n n
cel

du - ce pe noi @n is - pi - t{,

ww

vi - clean.

ww
w

ww

ww
A

min.

nU
ww
w
w

451

310. CND GRIJURI TE APAS}

b
& b b 44
1.
2.
3.
4.

j
#

C@nd gri C@nd lu C@nd noap C@nd @m -

? b b 44
b
b
& b b

n
J

j j
# n

b
& b b

J
j j

pa - s{
soa - r{
ra - t{
su - fl{

b
& b b

j j

&i
&i
&i
&i

? b b
b

# n n

nu ui nu ui nu ui vei sl{ -

ta c{n
ta c{n
ta c{n
vi de-a -


J J

ra - re
tri$ - te
da - t{
ter - nic,

Nu ten - tris - ta, nu pl@n te @n - crezi @n Dom S{


@ - na - in Mergi cu El
bi - ru - i vr{j - ma Vei

? b b
b

$i
cu
$i
tot

nb

j j

a juri te
mea tem - pre teai no - u po - tri - v{<i

G{ - si - vei u - $u &in cli - pe de res Te va con - du - cen De Dom - nul Sf@nt, Pu -

? bb
b

Text $i muzic^: Daniel St^uceanu

ce ce ce pu -

ww

dru- mu<i es - te greu,


r{ - u - ta - tea ei,
nu mai vezi prin ea
ia - dun - fu - ri - at,

j j

nu - mai @n Dum s{ scapi de ea,


El
cu lu - mi vei
fi @m - b{r -

j j

ge,
nul,
te,
$ul

g{ s{
c@t
a -

roa Lui
ori prin

ruri
ruri
ruri
ruri

bun
bun
bun
pe

ww

ww

te Lui me - reu,
te rogi me - reu,
ar fi de greu,
ju - to - rul S{u,

j j

es - te
es - te
es - te
Bu - nul

ww

ne - zeu.
de vrei,
na
Sa.
b{ - tat.


J J

ww
w

Dum
Dum
Dum
Dum

j


J


n
ww

ne
ne
ne
ne

zeu.
zeu.
zeu.
zeu.

ww
w

452

311. CND POVARA TE APAS}


Andante cantabile

& b 44 ..

b .

Text $i muzic^: I. Miclea

1. C@nd po - va - ra te a - pa - s{, c@nd te sim<i mai o - ste 2. Nu


ra - na su - fle - tu - lui
e me - dic s{ a - li - ne
c{ iu - bi - rea lui Hris 3. A - min - te$ - te-<i fra - te dra - g{

F .
? b 44 .
Fj r
& b .. ..

p .
n J .
R

. ..

nit, Chea- m{-L pe I - sus la


ti - ne $i vei fi prea fe - ri t{u; Nu e
leac de vin - de - ca - re, de - c@t Sf@nt s@n - ge - le
o
tos e
ma - re f{ - r{ - mar - gini, e bal - sam mi - ra - cu -

F
. n . .
#


?b
.

& b ..

. ..

..

j ..
.

cit. El
a - li - n{ ori - ce
ra - n{, El te sca - p{ de du S{u. Doar I - sus, tri - mi - sul Sla - vei, cu bal - sa - mul S{u di los. Ci - ne-<i poa - te da ier - ta - re ca ier - ta - rea lui I -

? b ..

F .

.
? b .

& b ..
reri;
vin
sus?

. j .

Cu pre- zen - <a Lui a - lun - g{ ori - ce fel de @n - tris poa - te-a - du - ce fe - ri - ci - rea, poa - te vin - de - ca de Ci - ne-<i d{ a - t@ - ta
pa - ce, c@t <i-a dat me - reu I -

& b # .. .

..

. n ..


. j .
.

..

t{ri, Cu pre - zen - <a Lui a lun - g{ ori - ce fel de @n - tris - t{ri.
plin. Poa - te-a - du - ce fe ri ci - rea, poa - te vin - de - ca de - plin.
sus? Ci - ne-<i d{ a - t@ ta pa
ce, c@t <i-a dat me- reu I - sus.

? b . ..

.. U ..

453

312. FRA>I, SURORI DE PRETUTINDENI

& 43 j . r
J
1.
2.
3.
4.
5.

? 43 ..
J

& j. r
J R
n
Pen Z{ Cu
Pen -

? ..
J R
j r

.
& . ..

.
J . R

j.

? J R

..
J

pe
prin
se
cu gi -

j .. r

pri - vi a - cest
nu $tim
ve$ - m@nt
tru cei

..

rea
o de
de
iu -

sus!
gor,
ce
in,
bi<i,

..
J
j ..


R
r

tr{
<ii
d{
te
e,

se
a a de
c@t

va
ici
le
la
$i

@m jos
lu Du pen -

.
.

..

pli - ni.
ve - ni.
mii por<i.
hul Sf@nt.
tru
vii.

.
..
.
J R
j . r
j
r

J . R # . n

zi,
dit
nu
fii
nor

n{ - dej - dea noas re


Prin - <ul vie te
des - chi s{
be
nes - te - ma ce dorm sub gli -

cer
mic
to ci
@n -

nori
jert @m nu gant

.
J .

cu ste - le, un - de Dom - nul


@n lu - me, azi sun - tem un
tu$i cre - dem zi - ua Lui nu
pe ti - ne te-a a - les Cel
tro cli - p{ to<i la cer sunt

.
J . R
& j . r # # j .. r
J R
n - tro
Pl{ - m{ P@ - n{
i
S{
n - trun

j .. r

Din
@ - nal - tul
Nu
e - ram ni Chiar de nu $tim,
Nu
pe @n - geri,
Un sem - nal $i

..
? .. J R

de
pre - tu - tin - deni, sus
co - moa - ras - cun - s{
@n
e chiar la
u - ${, dar
s{
e$ti Mi - rea - s{,
@n
ga - ta
s{ su - ne pen -

cu - r@nd
tru ca bo - ve$ po - doa tru sfin<i

j .. r

Fra<i, su - rori
Noi sun - tem
Mi - re - le
fru - moa Ce
Tr@m - bi - <ai

Text $i melodie: Mia Iovin


Armonizare: Daniel St^uceanu

cu
fa-I
pli n{n
de

S-a dus,
po - por
tre - ce
Di - vin,
r{ - pi<i,

.
J R
j r
.. .. ..

sla - v{,
ia - r{$i va ve - ni.
u - ni.
sf@n - t{,
ne
ca - re
ne$ - te
tot cei scris @n C{r<i.
ce - ruri, Tem - plu pe p{ - m@nt.
sla - v{, mii
$i mii de mii.

n
R

..
J

.
.

..

454

313. TREZI>I-V} AI DOMNULUI O&TENI


Text $i muzic^: V. Popovici

j . j j j j
j
j
j
j
j
4

& 4 J J J .. J j j j J .. . J
J J J

1. Tre- zi - <i - v{ ai Dom - nu- lui o$ - teni vi - teji; lup - ta ma- rei @ - na 2. Tre- zi - <i - v{ ai Dom - nu- lui o$ - teni vi - teji; El en- vin- g{- tor prin

j
j
? 44 j j j .. J j j j J
J J J
J J J
Uj
j j j . j
& J J J . J j j j
J J J

. ..
.
J J J J
J
. j
j

J . J .

Uj

in - te; Co- roa - na voas - tr{ e @n iu - re$ $i v@r - tej, sla - va >{- rii sfin - te.
cru - ce; &i sf{ - r@- ma<i a ia- du- lui crun- te o - bezi: Dom- nul ne con - du - ce.

U j j j j j j j j .
J J J J .. J J .
J J J
J

j
j j j j jj j j j j
J
J J J

& Jj Jj Jj
Cu Dom- nul nos

j j j
? J J J

bi

j j j j j j j j

&

Jj Jj Jj

J

sat

de

sl{- vi- tul

ru - i - tori, noi a$- tep- t{m un re - v{r -

j j

re - v{r- sat de zori c@nd lu- mean - trea- g{n

j j
J J

tru, noi sun- tem bi-ru- i- tori, noi a$- tep- t{m

Noi sun - tem

.. U
J
J

tro cli - pi - t{

va z{ -

zori c@nd lu- mean - trea - g{ @n - tro cli - pi - t{,

da, va z{ -


J J J J
U a tempo

.
& . J . J .
rit...

ri a- tunci pe Mi

.. . .
? J . J .


J J

J J

j
j j j j j j j j j j
J
J J J

- re - le.

ri a- tunci pe Mi -

# J J

Da, noi sun- tem bi- ru- i- tori; noi a$- tep -

re - le. Sun - tem

bi

Jj Jj Jj
J

ru -

i - tori, noi a$- tep -

455

Uj
j
.

j
j
j
. ..
&
J
t{m
sl{ - vi- tul re-v{r- sat de zori.
Tre- zi - <i - v{ o$ - teni vi - teji!
j j j . U


? .
J . .
J J
J
J J

j j j j j j j
J J

t{m un re - v{r - sat

de

zori. Tre- zi- <i- v{

azi to<i o$ - teni vi- teji!

314. DAC} DOMNUL NE CONDUCE


Dup^: H. P. Main
j
j
j
j
j
j j
b

& b b b 43 j j .. j j
Text adaptat: Floarea Cocian

1. Da - c{ Dom - nul ne con - du - ce, noi sun - tem @n- vin- g{ - tori; Is- pi 2. C@nd ar - mu - ra Lui nen- cin- ge, noi sun - tem @n- vin- g{ - tori; Prin a
3. Ca ai Dom - nu- lui o$ - ti - re, noi sun - tem @n- vin- g{ - tori; R{s- tig-

? b b b 43 j j .
b .
j j
b
& b b b ..

j
j

j
Jj J
j
j

ti<i, de st{m sub cru - ce, vom sf@r - $i


Mie - lu - lui sf@nt s@n - ge, vom sf@r - $i
ni - t{i ve - chea fi - re: vom sf@r - $i

? bb b .
b .
b j
& b b b

j
j


J J
j
j .

lup - ta c@t de ma - re,


Du - hu - lui pu - te - re,
a noas - tr{ t{ - ri - e,

? b b b
b J J
b
& b b b ..

J
j

J
j

nos - tru
e
ca - zuri $i
t{m ori - ce

? bb b .
b .

j
J

.
j

Jj
j

j j
J J
j j
j
j

bi - ru - i - tori.
bi - ru - i - tori.
bi - ru - i - tori.

j
J
J J
j j j
J J

J
j

J
j

U U

j j

fiar - b{ u - ra @n cel r{u;


de cre - din - <{ $i de zel;
ci prin Du - hul S{u Cel Sf@nt

Fi - e
Plini de-a
Nu prin

Dom- nul
Din ne n - frun-

b j j

J J n J u
j j

mai ta - re: bi - ru - im prin ha - rul S{u.


du - re - re, iz - b{ - vi - reai doar prin El.
ur - gi - e: ne - clin - tit eal S{u Cu - v@nt.

j
J

j
J

456

315. ISUSE, CONDU-NE CU MNA TA

j j .
j j j j j
j
j
j
# 6
j
j

& 8 j . j

J
Jean Staneschi

1. I - su - se, con - du - ne cu m@ - na Ta Prin lu - mea a - ceas - ta


2. Chiar da - c{ ce - rul e @n - no - u - rat &i-a vie - <ii fur - tu - n{
3. Noi sun - tem slabi, dar Tu pu - ter - nic e$ti; Iz - b@n - da lup- tei, Tu

j j j j
? # 68

# j j j .
& .
<a - ra Ta;
@n
s-a des - c{r - cat;
ne-o pre - g{ - te$ti;

j
J
J
J J
j j
j

..

.
. J J J J J
j j
j
j

.
.

P{ - ze$ - te - ne, Doam - ne, noi Te ru - g{m:


s{ ne zdrun - ci - n{m:
C@nd cel r{u vrea ca
$i noi Te ur - m{m:
Tu e$ti al nos - tru

j j

#
j j j j
j
j

& .
J

J J

? # J

J
j

Nici - de - cum nu Te l{ - s{m.


Nici - de - cum nu Te l{ - s{m.
Nici - de - cum nu Te l{ - s{m.

? #
J J J J J J

j j
J J J J J
Refren
j
j

I - sus!

.
.

I - sus!

j
j
j
j
..

J J J J J
J
.
J J J
I - sus, al T{u s@n- ge ne d{ pu- teri,

j j j
#
j
j
j

& j j j ..
J
J
Da, nici - o - da - t{ noi

? # J
J J J J J
&

&tim c{ prin lup - t{

j j j

.
?#
J
J
Nici-cum!

nu

Te l{ - s{m!

nu

Jj

j j j
j
j

j


J
J

Te l{ - s{m! Nici-cum!

..
J J J

in - tra - vom @n

cer.

Nici- cum, o nici - de- cum

j j j
j
j

Jj

Nici - de - cum nu

Te

..

l{ - s{m.


J J J J J J

..
.

457

316. COROANAI L}SAT


Timothy R. Matthews

Pit Popovici

#
& # 44 j j
J J
1.
2.
3.
4.

co - roa - nai
ge - rii
au
noi to<i ne-ai
cei sfin<i vor

Tu
n Pe
C@nd

? # # 44
J J
#
j j
& #
noi
ce
i ni -

pe
au
rea
rea

? # #
&

##

v. 1. 2. 3
vers. 4


J J

De
Ma R{s S{mi

#
J

Refren

j j

Dar
Dar
n F{

.
J
j j


J J

nit;
rea;
dar;
e;

C@nd
Du M@n La

la
p{
tu ve -

#
J J J
J J
j j # j j
j

J J
#

un loc
Tu Cel
sai fost
sa - ud

ai
T{i
re-a fost
tig - nit
dai loc

j
j #

j j

$i tro - nul dem- p{ - rat


ce - rul
r{ - su- nat,
a
de a - ce - eai ve- nit:
ce- run - treg va su - na

J
j
Jj Jj ..

ta s{>i dea,
fost cul - cat,
cu - nu - nat,
me - le meu,

n J

j j

l{ - sat
c@n - tat,
iu - bit,
c@n - ta,

p{ - m@nt ai ve ves - tit Na$- te s{ ne-o dai @n


Ta @n glo - ri -

? # #
J J
##

j
&

ga le-ai
@n nu -

j j

ni - me - nea n-a fost


@n ies Mi - nu - nat
mal - tra - tat, cu spini
gla - sul T{u, stri- g@nd


J J


J J

j
j j .

..

pri nu ai fost
u - mi - lin - <a
Cal ai fost pe
@n fe - ri - ci -

mit.
Ta.
var.
re.

#
J J

j j j

J

j
J

.
.

Vi- non i - ni - ma mea, Doam- ne, A - ici am loc pen- tru Ti - ne.
Ce ma- rea fi bu - cu - ri - a C@nd so - si - vom @n sla - va

? # #

J J

Ta!


j
J J # . n ..
J J

458

317. NU GLUMI CU AL T}U SUFLET


Text $i muzic^: Jean Staneschi

Fj
b
3
& b b 4 .. R

j .. r j .. r j . r
.

1. Nu glu- mi
2. &i Sa - ta
3. Nu glu- mi

cu al t{u su- flet, <i s-a spus


na, min - ci - no- sul, @<i $op - te$
cu al t{u su- flet, as- t{zi te

.. .. ..

J R J R J R

? b b 43
b

Nu glu - mi
&i Sa - ta - na,
Nu glu - mi

&

bbb

r
j ..

ori;
tat:
i;

a
n
pa
'Po<i s{ faci
din mari
&i

. . .
.
.
.
J R J R J R

j .. r j .. r

..
J R

..
J

Fj

.. r

ro - bi - e, ne-a - p{ ti - mii
pe cre - din - cio - sul, s{<i p{smai
te
$i gre - le
pa - timi

..
R J

a pa - ti - mii
n
Po<i s{ faci
&i din mari

b
& b b j j
J J

de-a - t@ - tea
te nen- cepo<i m@n- tu-

<i s-a spus


@<i $op- te$ - te
as - t{ - zi

cresc.

? b b
b

r
j .. r J ..

F .

J .

j j
j

j
j j . j .
J J
J J J

rat vrei tu s{ mori? Scur - t{i via - <a p{ - m@n - teas - c{, o- chii
trezi $i-al t{u p{ - cat!" E
o - tra - va ce @n
tai - n{, p{ - ti po<i azi dez - ro - bi. Din a
lu - mii fer - me - ca - re te des-

? b b J
b

b .
& b b .

j j n j

. j j j
j
J J J
J J
fj r
. .. j j j
.
fj

. Jj Jj

r
j

..

sen - chid cu - r@nd: E$ti che - mat la ju- de - ca - t{ @ - na <i


va cre - a:
r{ - pe$ - te fe - ri - ci - rea, @<i dis<i
ma$ te
f{ un pas: La
I - sus ea ta sc{ - pa - re @n al
prin - de,

? b b ..
b

j
J J

f .

.
J R

.. j ..
J R
J J

459

j

b
& b b J

in - tea Ce- lui Sf@nt.


tru - ge via - <a
ta.
m@n - tu - i - rii ceas.

? b b J J
b
&

bbb

fi - e

Duet Alt - Tenor

Las ca o - mul vechi s{


. J

moa - r{, Las s{

j f

.
J

r{s - tig - nit;

Nu - mai su - fle - tul sal - vea - z{: Dom - nul

F . j f

r j . r j .
b b
4
.
.

b
.
4
&
. # n .

? b b . J
b

<i

l-a

d{ - ru - it.

? b b
b
r j
j
b
& b b . .. r ..
ce @l
be$ti,

? bb

.
b

p{ - ca - tul t{u
P{- ca- tul t{u,

ce @l

iu -

j j j
j

f j j n j

j

44 ..
. R J . R J .

r j r
. .. j ..

iu - be$ti,

tu pe

de - plin

Tu pe de - plin,

s{l p{ -

r{ -

j j j j j
j
j

j
R J . J . .

R
R J. R J.
j
. r j .. # n r j ..

b
&b b

s{l
se$ti.

p{ - r{se$ti.

&i lui
&i lui I - sus,
3

? bb


b J

J J J
3

I - sus
s{

te

pre-

j j
j

j
. .
j
. R J R J
3

460

U
U
r
j

. .. .. .. .. .. ..
R J R J RJ R
1.

j
r j
b
& b b . .. r ..

2.

s{ te pre - dai;
can ve$ - ni - cii s{ fii @n rai.
dai,
Can - ve$- ni - cii,

j j
? b b j .
b . R J. R J.
R J. R
3

j . U . .
J . R J . R . ..

rai.

U .

..

318. AL T}U R}MN


Valentin Popovici

b
& b b 44

1.
2.
3.
4.


T{u
T{u
T{u
T{u

Al
Al
Al
Al

r{
r{
r{
r{

m@n; O, c@ - t{
pe
m@n! Le - gat
m@n! O, spu - ne-mi
m@n! Fi - in - <an -

? b b 44
b

b
& b b

ww

ce, s{ Te port
s{ Mi - re - lui
rea i - ni - mii
ne, sin- gu - rul

me iu s{>i
St{ -

reu.
bit.
dau.
p@n.

dul rea bi Doam -

? b b
b

b
& b b

bi ri cra pi -

re:
e,
re,
te

? b b n
b

&oap - ta di - vi - n{, pli - n{


Sf@nt le- g{- m@nt, du - ioa - s{
Sme - rit s{ fiu @n sf@n - t{
ca @n lu - mea pli - n{
F{

de iu m{r- tu con- sa de is -

. n

ww

fe - ri - ci - re! Sim- <i - re


ve$ - ni - ci - e, Ca o mi tot cen - seam- n{, Toa- t{ iu trea - g{ spu - ne C{ Tu e$ti,

'Eu te-am r{s - cum - p{ - rat,


port @n
S{
via - <{ chi ga - ta
&i
la Cu - v@n Co - pi - lul T{u @n veci

Joseph Barnby

e$ti fi pul T{u


tul T{u
eu s{

ww

ul
meu."
sl{ - vit.
s{
stau.
r{ - m@n.

ww

461

319. IUBIRE DIVIN}, SFNT}


Charles Wesley

b
& b 44

John Zundel

1. O, Iu - bi - re mi - nu - na - t{ din cer jos ai co - bo - r@t!


2. Cu Du - hul Sf@nt, Tu in - spi - r{ ori - ce su - flet @n - tris - tat;
3. D{ - ne din a Ta pu - te - re, ha - rul T{u noi s{l gus - t{m;

b
& b

? b b 44

n
noi <i
f{
lo - cu - in - <a, de mi- la->i s{ fim um - bri<i.
n - du - ra- rea->i s{ cu - noas - c{ $i
ier - ta - rea de p{ - cat.
Grab - nic str@n - ge - ne la
Ti - ne, nici - c@nd s{ nu Te l{ - s{m.

? b b

b
& b


n
b

C{
Tu e$ti mi - los- tiv, Doam - ne, cu - ra- t{i iu - bi - rea Ta;
Din noi smul - ge pof - ta
lu - mii, Tu Cel @n - du - rat $i sf@nt;
Vrem s{ Te sl{ - vim, o, Doam - ne, ca $in cer al T{u po - por;

? bb

&

bb

M@n - tu - i - rea Ta, o,


d{ - ne, cu - prin - de - ne vi - a - <a.
m - pli - ne$ - ten noi lu - cra - rea, m@n - tu - i - rea a - du - c@nd.
&in - tro dul - ce p{r - t{ - $i - e
s{ Te a$- tep - t{m cu dor.

? b b

462

320. NEOM VEDEA LACELE >}RMURI

r
j. .
J R

Text adaptat: I. Miclea

& 44

(Cor b{rb{tesc)
j
j j . r
J J J R

1. Neom ve - dea
pa
2. Sus
@n
cei dragi,
3. Voi

r
j. .
J R

? 44

nu
tro
ga<i

j r

?
J. R

r .
R

j . r

du
nul
tris

j
? j j . r .
J

& ..
ieri.
Lui.
dea.

? . .
J R

r
j. .
J R

n
<a - ra
Oas - tea sf@n
C{ci prin Dom

r
j. .
J R

J .

reri, du - reri; Neom ve - dea, neom ve Mie - lu - lui, Oas - tea Lui, oas - tea
te - <ea grea; C{ci prin El, c{ci prin

cea fe - ri - ci
t{ ne a$ - teap
nul nos - tru,
I

dea
Lui
El,

muri, un - de
c{, l@n - g{
s{, a - lun-

neom ve- dea, un - de


sus @n cer, l@n - g{
voi cei dragi a - lun-

mai sunt du - reri, du - reri,


nu Mie - lu - lui,
tris - te - <ea grea;

j j j . r
& J J J R
-

j. .
J

j
J

nu, un - de nus
tron, l@n - g{ tro ga<i, a - lun- ga<i

j j j r
j. r

J . R
J . R J . R

j
J

j. . r
J R

la - ce - le <{r
tri - a ce - reas
r{- ma$i a - ca

Neom ve - de, neom ve- dea,


Sus
@n
cer, sus @n cer,
Voi
cei dragi, voi cei dragi,

&

E. S. Rice
Aranjament: I. Miclea

j. .
J

r
R

j
J

t{, un - des nu
t{, cu c@n - t{ri
sus, fe - ri - ci<i

j. .
J

j
r j j
J
R

neom ve - dea un - des nu


ne-a$ - teap - t{ cu c@n - t{ri
doar prin El, doar prin El

r
r
j
j

.
. .. . .

Refren

j
j j
J J J

mai m@n- g@ spre sla - va


neom re - ve -

j
j j
J J J

mai m@n- g@ spre sla - va


nem re - ve -

j. .
J

r
R

Neom ve - dea,
neom ve - dea,
neom veNeom ve - dea,
neom ve - dea

ieri, m@n - g@ - ieri.


Lui, sla - va Lui.
dea, re - ve - dea.

..

j. .
J

r
R

463

j j . j .

& J b J J J . J J
J

dea la - ce - le <{r- muri; Neom ve- dea


cu to- <ii;

j
?
J

j ..
J

la- ce - le <{r - muri, un- de

j . j j j j. . r . j j j .r . j. .r
.
J R
J R J R
J R
Neom ve- dea,

j
J

&
nu

j r

J . .
R

j j j . r
J J J R

r
j. .
J R

j
J

neom ve- dea,

r
j

. .. ..

j .
.
J

j
J

1.

2.

mai sunt du - reri.


Neom ve un - de nu mai sunt du - reri, neom ve- dea.

j j j
j

J J

j .
J

j
J

J .

reri.
reri.

.. ..

321. SEARA LIN COBOAR}

### 4
&
4

Valentin Popovici

1.
2.
3.
4.
5.

Joseph Barnby

lin
Sea - ra
A$ - tep - t{m,
Doar - m{ co m - pre - ju Di - mi - nea -

co - boa - r{,
Ta - t{,
o,
pi - la - $ii
nos - tru,
rul
<a, Doam - ne,

zi - ua
pa - cea
vi - sul
@n - geri
c@nd ne

s-a sf@r Ta so
mi - nu p{ - zi vom tre -

$it;
dai;
nat;
tori
zi,

#
w
? # # 44

###
.. j #
&

. . j ww

J
Ste - le
Dul - ce
Fii cu-a
A - ripi
S{
Te

#
? ###
. J

Ste - le
Dul - ce
Fii cu-a
A - ripi
Te
S{

sus,
s{
- cei
s{$i
prea -

sus,
s{
- cei
s{$i
prea -

@n tai
ne m@n
ce noap
@n - tin
m{ - reas

@n ne ce @n m{ -

n{,
g@i,
tea
d{,
c{

n n

tai - n{,
m@n - g@i,
noap - tea
tin - d{
reas - c{

iar
au li - c{ l@n - g{ noi s{
m{ - ri - le str{ stra - j{ p@ - n{n
to<i
ai T{i co -

iar au li
l@n - g{ noi
m{ - ri - le
str - j{ p@
to<i ai T{i

c{ s{
str{ n{n
co -

rit.
stai.
bat.
zori.
pii.

w
w

rit.
stai.
bat.
zori.
pii.

464

322. N ORICE ZI
Valentin Popovici

j j
4

& 4 J

j
j

n ori - ce zi
Sunt fi - ul S{u
Va r{ - m@ - nea
Pe cei sl{ - bi<i
Un om tru - dit,

1.
2.
3.
4.
5.

(vers. 1)

n ori - ce zi

a$ vrea sa- jut

slab $i c{ eu sunt che sf@nt $i cu s{i spri - ji po - va - ra

sit
nez,
bun,
greu
ca

? J J J J

j
J J

zut,
mat;
rat;
nesc;
grea;

C{
Sl{ Voi
Ce I -J J J J

pe cel lip - sit

slab $i

j
j

&
mea
meu
meu
navi,
schim

via - <a
vesc pe-al
sta cu-al
lor bol sus ne

c{ - zut

j
j j J

va tre - cen zbor


iu - bit
I - sus
M@n - tu - i - tor,
ce nau,
ce - lor
b{ noap - tean zi

?
J J J J
C{ via - <a mea

Pe cel lip S{ lu - mi Doar ce e


Pe dru- mul
Voi ri - di -J J J J

j j j j

&

j j
j
j

a$ vrea sa - jut
r{s - cum - p{ - rat;
din ce-am lu - crat
vreau s{n - t{ - resc,
c@nd va c{ - dea,


J J J J

? 44

William M. Golden

s{ lu &i
C{ pot sa D@nd al - tor
Cu - v@n - tul
&i flori peJ J J J
va tre- cen zbor

465

&
crez
jut
m@
vie
drum

J J J # J
J

eu sunt da
cel tru
pe
n{ de-a - ju
<ii vreau s{l
r{ - s{
vor

?
&

j j
j

$i

s{

lu - crez

eu

sunt

tor,
dit,
tor,
dau,
- ri,

da -

j j j j
se va l{ - sa

j j j j
j j j j

J J J J
J J J J

J J

Noap - tea vi - e

<ii sa l{ - sa

& j j j j
$i

j
J

tor.

Noap - tea vie - <ii

?
J

sunt da - tor.
cel tru - dit.
a - ju - tor.
eu s{l dau.
r{ - s{ - ri.

j j j # j

j j j j

Refren

eu
pe
de
da,
vor

c{ - tre cer

$i c{- tre

j
j
j
j
j

eu

voi ple - ca,

S{ m{n - t@l -

j j j j
j j j j

J
?

J J J
cer
eu voi ple - ca
j
j
j
j j j

&
J

J
nesc

cu ce-am lu - crat,J J J J

?
J J J J

&

s{ m{n- t@l - nesc

mi

un - dei

j j
j

n{

lu - mi - n{

Un- dei lu -

cu ce-am lu - crat

nen - ce -

nen - ce -

Uj -

J J J # J
J
tat, ne - @n - ce - tat.
U
j j j # j j

J
tat.

466

323. N CEVA ZI VOI NCETA


F. J. Crosby

j j j
& b 43 ..

j j j .
J .

1. n ce - va
2. n ce - va
3. n ce - va

voi @n - ce - ta
sa des- tr{ - ma
va a - pu - ne

Duet (Sopran - alt)

? b 43
Orga

zi
zi
zi

G. C. Stebbins

j j j ..

j j . r
n .

de a mai c@n - ta eu a a mea ca - s{


p{- m@n- teassoa - re - le cu-a - le lui ra -

j j
j
j
j
j
j
j
j
j

& . .. j . b .. j .
b .
J .

.
$a, Dar ce bu - cu - ri - e va
fi c@nd na- in - tea Lui moi tre - zi.
c{, n - s{n- <e - leg eu a- ceas - ta: @n ce- ruri es - te ca - sa mea.
ze, n - s{ I - sus @mi va zi - ce: 'Re- pa - u - zea - z{- ten pa - ce!"

? b .
S-A

.
.

..

j ..
J J

j
j j j ..

J J

&iL voi ve - dea

fa- <{n fa - <{,

find m@n- tu - it prin gra - <i -

Refren

j j
& b J

? b J J J
T-B

.
.
.
J J J J J J J J . n J
J
J J J J
J
ve - dea

j j
& b .. J ..

j j .
J .

e; &iL voi ve - dea

fa- <{n fa - <{,

fa - <{,

rit.
j
j
j
j
j
. j U

J . ..

find m@n- tu - it prin gra - <i - e.


U
. .

? b . J J J J J J J J J . J J J . ..
J J J
J
J
J
ve - dea

fa- <{,

467

324. O, CT DE MULT, ISUSE


Mia Iovin

b
& b b b 68 j j
J
1.
2.
3.
4.

O,
c@t
Sun - tem
&i c@nd
O,
c@t

j n ..

de mult, I @n su - fe du - re - reai
de mult I -

? b b b 68 j J J
b
J
j
b
& b b b j . .
noas steag
Tu
Ti -

tr{ a de bi ne e$ti
ne sus

Mia Iovin
Armonizare: D. St^uceanu

su
rin
ma
su

se,
<{,
re,
se,

O,
Dar
Fi O,

c@t
noi
ind
c@t

de
nu
$i
de

mult
dis p{ mult

Cu bi Pe Ti Din ori La Ti -

ne
ne
ce
ne

A Pe-a
C@n A -

ju- t{ - ne
Ta- le ur t{m @n str@m co- lo sus

prin va - luri
me sfin - te
to - ra - re,
cu fra - <ii,

? b b b
b

j
J

li - ma
na - in
bra< ta
cu sfin

A
E$ti
Doar
La

..

La
Cu
R{b n

Ti - ne
drag noi
d{m @n
ju - rul

s{
azi
uT{u

j
j .
. J
J
pri - vim
c{l - c{m;
mi - lin<i;
s{ fim;

j j
j
j j
j


? b b b .. J
b

J
J
J
J
J
j
j j
j
j
bbb
j

&

J .
n J J
J
ce - re$ti
@n
ce ne-ar sta
por<i cu-al T{u
pu - ru - rea

rim
r{m;
si<i,
rim

so sf@r - $im.
Te ur - m{m.
su - fe - rin<i.
s{ ve - nim.

j j j
J J J
j
j j j
b
j
b
.

.
b

.
b

&

J . J J
J J
? b b b
b

j
J

do pe r{ do -

j j j j .
j
.
J J J . n J
j
j
j

J n ..
J
J

ler - ga - re
ru - in - <{,
sc{ - pa - re
@n
sla - v{,

j .
J .

j b j j . j
. J

&i
OriNe
De-a

. Jj
.

..

..

- nuri Cu bi - ne s{ so - sim.
- te, Un pas na - poi nu d{m.
- re Pe culmi de bi - ru - in<i.
- <ii, n veci s{ Te sl{ - vim.

j j
j

J
J
J

j
j
J
J

..

..

468

325. SLAV} >IE, DOAMNE!

b
& b b b 43 . j j Jj
J J

Sla - v{ >i- e, Doam - ne!


I - ni- mi- le noas - tre,

j
? b b b 43 . j Jj J
b
J

j j j

b
.
b
& b b .

. j j j
J J J

Sla - v{, A - le - lu - ia!


Fin - <a noas - tr{n - trea- g{,

. j j j
J J J

j j

1...

..

Toa- t{ sla - va noas - tr{, Doam - ne, on - chi - n{m.


>i - e, Doam - ne sfin - te, noi
le con - sa
-

? b b b .. J J
b

b
& b b b 44 w n b ..
A

min.

A -

..

min.

? b b b 44 w n b . w .
b
.
r
j
r
b
b

.
.
j

& b b .. .
.
Vred- nic

e$ti

w
..

Miel prea - sf@nt

.. 44

cr{m.

..

..

.. w

min.

2.

.. 44
Fine

w
min.

. w

J J
J
J J J
ce ai fost

sa- cri- fi -

j j j
j
j
j

ai fost

? bb b
b

Vred- nic

prea- sf@nt

j r
r
b
& b b b . . j ..

pen - tru noi.

j j
j

j
j j
J

cat pen - tru noi. <i c@n - t{m

.
? bb b
b J . R

ai fost,

dea- pu- ru - rea


C@n - t{m,


c@n - t{m

cin- ste,


J J

469

j
b
& b b b ..

..

sla - v{ $i lau - d{.

n veci,

@n veci

j. r

j
j j j j j j j j


.

? b b b ..
b
J

Din ve$- ni - cii

b
& b b b

@n ve$- ni - cii

e$ti Fi- ul

sla- v{
I- sus
j j j
j
j
j j j
j j j
j
j
j


? b b b

Fi- ul

Ta

din cer

- t{- lui de sus;

b
& b b b

Din sla- va Ta

ai co- bo - r@t

$i om ca

n{s- cut
de mult
j
j
j
j
j j j n j
j
j
j j

? bb b

ca noi

noi,

Tu Te-ai n{s - cut,

b
& b b b

&i-a - t@t de mult

iu - bit

Tu ne-ai iu -

Tu ai

mu - rit

j j j
j
j j j j
j
j
j

j
n
? bb b

bit,

c{ pen- tru

b
& b b b

noi,

Tu ai mu - rit.

Tu ne iu -

cu dor
ne fii
j j j
j
j
j
j
j
j
j
j
? bb b
b

iu - be$ti

be$ti

me - reu cu dor;

vrei s{ ne

fii

M@n- tu - i -

470

j r
U
j .. r .. j j j

J J

b b b j j j
b
&

M@n- tu - i - tor.

Fii sl{-vit, prea- m{- rit azi $in veci.

J J

. ..
? bb b w
b J J J J . R J R
tor.
j j j
j j j j
bbb
j
b

&
J


cer,

? bb b

b
b
& b b b

nici pe p{ - m@nt,

@n cer

j j j j

sf@nt,

? bb b
b

b
& b b b

$i sf@nt

? b b b
b
b
& b b b

j j j
J

? b b b
b

ne-ai

de bun

tor

b
& b b b

? bb b

b

r{s- cum- p{- rat,

Pe veci,

j j j
J
M@n- tu - i -

Tu e$ti

j j j
J

j j j .
j
.

j
j j j

Hris- tos

mij- lo - ci - tor;

mij - lo

de mi - los -

j j j J

ve$ - nic

j j j
j

E$ti sin- gu - rul

du - ios

$i ve$- ni - cul

m{ - re<

j j j j

$i de du - ios:

I - sus Hris - tos,

I - sus

j j j
j

tiv

j
j j j

m{ - re< $i

p{ - m@nt

pre- cum e$ti Tu,

j j
j
j

alt Sal- va - tor

Na- vem @n

Pe veci Tu

ci - tor;

D. C. al Fine
j
..

cu Dum- ne - zeu ne-ai @m - p{ - cat.

.
J J J J .

.
.

pe veci cu Dum- ne - zeu ne-ai @m - p{ - cat.

471

326. SUFLETE, L PREAM}RE&TE


(Psalmul 103)

j. r
j

Valentin Popovici
Duet (Sopran - alt)

b
& b 43 j .. r ..

j. r

. ..

1. Su - fle - te,
l prea - m{ - re$ - te pe
2. El
ne mus - tr{ cu r{b - da - re, nu
3. Cum ea - pu - sul de de - par - te, $i

? b b 43

Orga

&b

j .. r
nen - ce - tat;
ni - an veci;
r{ - s{ - rit;

? b b .
b . j j
b
& . #

.
j .. r .
Zi - ua, noap Mi - los - tiv,
Tot a - $a

j #

&

Ie - ho
<i - ne
str{ - in

r ..
R

Refren

va
m@ de

j . r
.

Jj . Rr

j
J
3

C@t de

? b b ..

j ..
J

tea mul - <u - me$ - te-I pen - tru


d{ @n - du - ra - re pe c{ El ne des - par - te de p{ -

tot
ce El <i-a
dat.
ra - rea un - de
treci.
ca - tul cel cum - plit.

bb

G. Donizetti

.
.. J . R

ma
re es - te
c@t de ma - re
3

T-B

..
J
J
J R

j .. r

ce - rul, za - rea nal


t{ pes - ste
za - rea nal - t{

p{ - m@nt;

Tot a -

..
? b b .
J
J R
j . r . j j r j . r
b
.

& b . . b b .. .
J
$a e dra - gos - tea

? b b .. ..
J J R

Lui cu

J . R
j . r j . r
. .

cei ce se tem de Nu - me- le Lui sf@nt.

.. .. .. ..
J R J R J R J R

472

327. CE SCUMP ORIC}RUI CREDINCIOS

b
& b b 44 ..

..

1. Ce scump ori - c{ - rui cre - din - cios, I - sus, e al T{u Nu- me; Chiar
2. I - su - se, via - <a Ta a fost o via- <{ de iu - bi - re &i

? b b 44

b
b
& b b


n ..

ce - lui mai ne - pu - tin - cios e


cel mai drag din
lu - me. El
pli - n{ de du - re - re
grea, pur - ta - t{ cu bl@n - de - <e. Iar

? bb
b
b
&b b

n b

p{ - c{ - to - su - lui
Tu, a - cum de sus

? b b
b
b
&b b

meu

? bb

.
.

R J .
b

Iu- bi - rea Ta

.
R J .

o scum - pul meu

gus - tat, sc{ - pat e de pier - za - re.


a - cum, Tu L-ai pur - tat @n
lu - me.

.. ..
J R J R

.
. R J . R
j ..

? bb
b
b
& b b

n b

Iu - bi - rea Ta

..

ier - tat vor - be$ - te den - du - ra - re, C{ci


din cer, a - lini ori - ce m@h - ni - re, C{ci

ha - rul T{u ci - ne-a


Nu- me - le ceL ai

? b b
b
Refren
b
& b b j j ..
J

..
J

m-a c{ - u - tat,

U
J
j .. r .. r
J
o scum- pul

. .
. R J . R J .

j .. r
j .. r
R
m-a c{ - u- tat,

M@n- tu - i - tor;

r
j

.
.

M-a c{ - u -

. .
. R J . R J .
M@n- tu - i- tor;

473

.. .. r
J R J

b
&b b

.. R
J

.. ..

J R

tat
$i m-a g{ - sit
$i de p{- cat m-a iz- b{ - vit.
M-a c{- u- tat
$i m-a g{-sit $i de p{- cat m-a iz- b{ - vit.

.. .. .. .
. R J R J R J R
.

? b b . .. ..
b RJRJ

328. DOAMNE, TE SL}VESC ACUMA


p

Jean Staneschi

j. r
# # 3F j r
j

& 4 .. .. .

j . . r

. J J .
3

1. Doam - ne, Te sl{ - vesc a - cu - ma, Tu


e$ti Sal - va - to - rul
2. Am
um - blat @n
@n - tu - ne - ric, mul - te eu am @n - du 3. Via - <a mi-ai sc{ - pat din moar - te, o - chii mei Tu mi i-ai

F .

? # # 43 .
J
&

##

.
. J

.
J . R

.. ..
J J R

j j
j j
j
j
r
r

.. # ..
3

ve - ci - e, m-ai f{ - cut
meu; Prin Gol - go - ta, pe
rat; Dar spre Ti - ne, Doam - ne sfin- te, pa - $ii mei
pe dru - mul vie - <ii sfin- te, Tu m-ai pus
$ters; &i

? ##

.. F .. J
J R
Refren
# # f j r . j
& .. . J
3

T{u.
tat.
O,
mers.

. ..
J J . R
pj r
. . j j r
. . ..

co - pi - lul
s-au @n - drep$i eu am


J
J
p
r
j ..
3

I - sus M@n - tu - i - to- rul su - fle - tu- lui meu s{r - man, M-ai r{s-

.

? # # . . J
J
J R
# # . j
.
&
J
f .

cum - p{ - rat

.
? ## .

pe
3

p .

J . R
j . r
.

. .
. J .
J R
.. j j ..
J

p .

J . R

cru - ce, m-ai sc{ - pat de-al meu du$ - man.

.. ..
J R
J

.
J . R

474

329. AI AJUNS MNTUIT PRIN DOMNUL ISUS


(Cor b{rb{tesc)

r
j

.
J R

& 44

? 44

..
J J J J J

r
j

J .

Aranjament: I. Miclea

a - juns m@n - tu - it prin Dom - nul


I - sus? Oa - re
1. Ai
cre - din - <a? Chiar $i-a 2. Oa - ren piept @<i mai p@l - p@ - ie
mo - men - tul? &i pl{ 3. Mai iu - be$ti pe I - sus @n tot

Jj .
R

& J

j . r j ..
J J J J .
j
. j .
J J J J J
J

e$ti
@n
vi - a
tunci c@nd via - <ai
ce - ri - le
din

sf@n - t{
pli - n{
lu - me

al - to - it?
den - tris - t{ri?
le
res - pingi?

# j j
J J
..
& J J J J J J
J R J J
?
J

Rr

Oa - re
Poa - te
Ai
ui -

# Jj .
R


J J J J J J

pli - n{ <i-e i - ni - ma de pa- ce? Ai a - juns de Du - hul Sf@nt c{ - l{ - u tu nu mai $tii cei bi- ru - in - <a, Sau te la$i cu - prins de tris - te dis - pe tat c{ iu - bi - rea e se - cre- tul, Ha- rul tai - ni - cei pu - teri cu ca- ren-

j j j j
? b J .. J J J J j j j j

R
J J J J J J
& .
zit?
r{ri?
vingi?

Jj. Rj J .. R J J J .. R

Refren

Eu ten - treb da - c{ $tii cei m@n - tu - i


J J
-

rea, Da- c{

j . r

? .
J R J .. R J J b J .. R
J
J
U
# .. . # n ..

& J J J J J J J R u
J R J J J J J J
nai ui - tat c{ I - sus a mu - rit!

Ai tu

timp s{ me- di - tezi, s{ te

? .. . J .. R
J J J J J J J R u

b
J J
J J J J

475

U ..
& J J J J
J R J J J J J J J J

rogi $i s{ lu- crezi: Nu cum - va @n - gri - jo - r{ri te-au n{ - p{ - dit?!

j j
j j j j
U
? J J J J b J .. J J J J j j U ..

R
330. CND URMEZ ISUSE >IE
Jean Staneschi

rar, p Solo

& b 44 .
1.
2.
3.
4.
5.

C@nd
C@nd
C@nd
Da M@ -

& b 44

ur- mez I - su - se >i - e, Tu s{ nu m{ la$i; n - do- ieli c@nd


is - pi - ta m{ mun- ce$- te, Tu s{ nu m{ la$i; C@nd cre- din- <ami
am cli - pe fe - ri - ci - te, Tu s{ m{ sus - <ii; C@nd m{ a - flun c{ noap - tea m{ cu- prin- de, Tu s{ m{ sus - <ii; C@nd lu - mi - na
na Ta de m{ con - du - ce, m{ simt fe - ri - cit; Si - gur ea @n

..
..

#
#
Org{
? b 44
&b

vor s{mi vi - e,
$o - v{ - ie$- te,
su - fe - rin- <e,
se stin - ge,
mi
cer m{ du- ce,

& b
?b

rar, p

Tu s{ nu m{ la$i!
Tu s{ nu m{ la$i! }
Tu s{ m{ sus - <ii! }
Tu s{ m{ sus - <ii!
m{ simt fe - ri - cit! }

& b # .
.

Tu s{ nu m{ la$i, (de bra<)


Tu s{ m{ sus- <ii, (de bra<)

Refren

M{ simt fe - ri - cit (de- plin)


U FCor mixt

.
.

Tu s{ nu m{ la$i, (de bra<) Eu @n Ti- ne m{ @n - cred, deci s{ nu m{ la$i.


Tu s{ m{ sus - <ii, (de bra<) I - su- se, eu Te iu - besc, Tu s{ m{ sus - <ii.
M{ simt fe - ri - cit (de- plin) C{ @n cer voi fi cu Ti - ne, ne - des- p{r- <it.

? b
.

..

476

331. O, ISUSE, IA-MI MNA

## 4
& 4 .. j #

.. J

W. I. Thompson
cresc.

.. .. j

1. O,
I - su - se, ia-mi m@- na, Tu e$ti pa - cea mea;
2. Ta - t{, <i- ne-mi m@ - na @n lu- mea- ceas - ta rea,
3. Ia-mi Tu m@ - na mea, Ta - t{, la Tin m{ con - du;

F.

? # # 44 .
J
#
& #

. j
. J
p
. j # . . j
. . .
J

E$ti a vie- <ii


Tu s{mi fii stea
Ha - rul T{u s{l

. .
. .
J
cresc.

St@n - c{ ta - re $i n{- dej - dea mea. >i - ne - m{ s{


nu cad,
lu - mi - noa - s{ pe c{ - ra - rea mea. S{>i ur - mez vreau, Doam - ne,
la
am, o Doam - ne, @n vi - a - <a mea. Pa - cea e
Ti - ne,

..
J

# # . j
.

& . # .. .
? # #

p
.. .. j

#
j j

J

d{-mi t{ - ri - a Ta; S{>i ur- mez pe-a - vie - <ii ca - le, ia-mi Tu m@- na
p@ - n{n pa- tri - e;
Ha - rul T{u m{ va con- du - ce p@ - n{n >a- ra
sla - va mea Tu e$ti; M@n - tu - i - rea vie - <ii me - le Tu
o d{- ru -

j
? # # . # .. .
. J
.

F
# # Solo Bas
.. j
& .

mea.
Ta.
ie$ti.

Ia-mi Tu m@ - na,
Ia-mi Tu m@ - na,
Ia-mi Tu m@ - na,

j
.

? # # .. . J

f

Ia-mi Tu m@- na, o

o
o
o

.
.


J
.. j

Ta - t{, m@ - na, Ta - t{,


Ta - t{, m@ - na, Ta - t{,
Ta - t{, m@ - na, Ta - t{,

.
. j
J

Ta - t{, Ia-mi Tu m@- na,

Ta - t{,

U
## f
.
j j

.
&
J ..
S{>i ur - mez pe-a vie - <ii ca- le, ia-mi Tu m@ - na mea.
Ha - rul T{u m{ va con - du- ce: ia-mi Tu m@ - na mea.
M{ con - du la Ti - ne, Ta - t{, p@ - n{n sla- va Ta.

? # # . n .
J

A - min, A- min.

Jj ..

477

332. ISUS DE LA CRUCE TE CHEAM}


F Vioi

# 2
& 4 j
J

j j j j j
J

j j j j
J
J J

1. I - sus de la cru - ce te chea - m{ cu dor, El nar vrea ca


Sa - le, str{- pun - se pe lemn, Ves - tesc ha - rul
2. &i m@i - ni - le
3. E tim - pul s{ crezi azi @n Dom - nul I - sus, S{ la$i lu- mea


J J

F
? # 24 j
J

#
&

j j
J

tu
s{
ce
ni
cu-a ei

?#

te pierzi;
s-a dat;
pl{ - ceri;


J J

# j
&


J J

j
J


J J

j j
J

#
&

j
J


J J


J J

RefrenJ J
J J

rar...
j
j
J


J J J

# j
&
J
roa- g{ al


J J

j j j j f j j
J
J
J
I - sus de la cru - ce te

fj
J
J J
J J

a tempo
j j
j
j
j
n

# J J

chea - m{ cu dor: Te-o - pre$ - te, as - cul - tal S{u glas;

?#

j j

Jj Jj

Tem - bi - e al t{u iu - bi - tor Sal - va Ia sea - ma a - cum lal iu - bi - rii @n Doar El poa - te da bu - cu - rii de nes -

tor: Pri - ve$ - te spre El, ca s{ crezi.


demn, C{ci El pen - tru ti - ne-a r{b - dat.
pus Cen - ving ori - ce chin $i du - reri.


? # n J

j
J
J J


J J
j
n
J J


J J

j
J
J J

j j j j

t{u Sal - va - tor, Spre El ca s{

? # J J

Du - ios te mai

j
J
J J
J J

faci doar un pas.


J J

478

333. BIRUIN>A PRIN HAR


John R. Sweney
j
j
j
j
b
.
& b 98 j j j . . J . .. .. .
J J J
J
Valentin Popovici

1. Bi - ru - i - tor, spre
2. Bi - ru - i - tor, spre
3. Bi - ru - i - tor, spre

? bb
&b

bi - ru - in - <{, la lup- t{ Dom - nul S-a


bi - ru - in - <{: Ci- nei a - cest Dom - ni bi - ru - in - <{: I - sus e
ve$ - nic St{ -

98 j j Jj . .
J J
. . j j j . .
. . J J

dus
tor?
p@n!

? b b ..
b
& b ..

Jj . .
J J J
j . . j j

&i l ur - mea - z{ cu cre - din - <{ mul - <i - mea sf@n- t{, su Ci - nes o$ - te - nii f{ - r{ nu- m{r, sl{ - vi - tul ma - re po A lu- mii tro - nuri $i
re - ga - te, ui - ta- ten um- br{ r{ -

j
j

.
j
.. j J
. J
J J
.. Jj Jj Jj .. .. # ..

pus;
por?
m@n;

. .

J J J
.. .. j j j

.. .. ..
.. .. ..

Ia- t{-i cum trec prin - tre


r@n - duri ca un $u - voi lu - mi El es - te Dom- nul, P{s - to - rul, M@n - tu - i - to - rul iu n - s{ po - po - rul T{u, Doam- ne, @n veci de veci va tr{ -

? b b .. .. ..
J J J
j j j . .
b
.
.

& b . . . .
nos
bit;
i!

.. . .
.
j . . .
n . . .

.. ..

.. ..
J J J
j
. b .. .. j j .. .
.

J

. . ..
. .

.. .. ..

&i c@n - t{: 'Glo - ri - e,


sla - v{, bi - ru - i - tor e Hris- tos!"
&i to<i ai Lui str{ - lu - ci - vor @n ce - rul @m - po - do - bit.
&i @n sl{ - vi - te lo - ca - $uri, bi - ru - i - tor va so - si!

j j j

.
.
. . .
b

? bb
J J J . . .
j
b
& b j Jj J
J
Refren

C{ci nu cei

j j
j

? b b J J J

. . .. . . . .
. . .
J J J
j j j
j

.
.
.
.

j
j
j

. . J . . .. . . . .
J J J
tari vor @n - vin- ge, a - t@- <ia lup- t{n za - dar; Nu- mai cei
. . Jj . . j j j .. .. .. . . b j j j
J J J
J J J

479

b .
b
&
.

.
.

sfin<i, prin

? b b ..

..

j
. b .. .. j j .. . .
. .

J
cre -

..

din - <{,

au

bi - ru - in - <a prin

. . .. . .
.
J J J

. .
. .
har!

.. ..

334. IMNURI DE SLAV}


Jean Staneschi

Lent
j j
j
b
b
4
& b b 4 j n

.. r j j j j
J

1. Im - nuri de sla- v{ spre Dom- nul din ce- ruri, fra<i $i su - rori, as- t{zi
2. C{ci din p{ - ca - te ne-a scos Sal- va- to - rul, ne-a dat ier - ta - re $i
3. El
e cu noi, zil- nic ne o - cro- te$- te, m@ - na Lui sf@n- t{ ne

? b b b 44 J J n J
b
J
&

bbbb

.
n
J J n J J
J . R

mai repejor
r
.
. .
n J . . J . R

s{
@ - n{l - <{m;
pa - ce din plin;
poar - t{ me - reu;

.
? b b b . n
b
J R
b
& b b b

Su - fle - tul $i via - <a noas - tr{ @n - trea- g{


A - su - pra noas - tr{ re - var - s{ iu - bi - rea
Prin Du - hul S{u, El ne c{ - l{ - u - ze$ - te

.
b ..
J . R

j
j

.
J . R J
J

..
J R

j j n .. r .. n .. r
J
J
1.

2.

s{
cu bu- cu - ri - e
I len- chi - n{m.
M@n - tu - i - to - rul m{ - re< $i di - vin.
p@ - n{ a - jun - ge - vom la tro - nul S{u.

? b b b
b

j .. r n j
J

..
J R


n J
J J

.
J J . n R

I len - chi - n{m.


re< $i di - vin.
la tro - nul S{u.

.
b .. . n R
J

480

335. GLORII DIN CER


Pit Popovici

Dup^: John W. Peterson

b
& b b 68 j .. r j j j j j .. r j .

.

j j j j j j

1. O, ce mi- nu - na - t{, m{ - rea - <{ zi,


2. Prin Du- hul cel Sf@nt n{s - cut sunt de sus,
3. Azi am o n{ - dej - de no - u{, de sus,

zi scum- p{ @n via- <a


fiu @n fa - mi - li - a
c{ci m{ $tiu a - si - gu-

Cu bucurie

j j

j r j j j j j r j j j
bb
b

&
.. .. .. .. ..
? b b 68 ..
b J R J J J J

mea;
Sa,
rat;

.. .
J R J


J J
j j

Zi - ua c@nd pe I - sus L-am @n - t@l - nit $i mi-a dat ier - ta - rea


Jus - ti - fi - cat prin s@n - ge-a lui I - sus, ce bi - ne m{ simt a Sunt @n cer mo$ - te - ni - tor cu I - sus la tot ce e mi- nu -

.
? b b .. . .
b
J J R J J J
b
& b b .. .. j .. r j
Sa;
$a!
nat;

j . ..
J J J J J J
J . R J
j

Ce Prie - ten bun,


n
cli - pa c@nd
Toa - te
le am

j .. r j
. J
j j
b
& b b j j j j ..
? b b .. ..
b

El do - rul meu l-am - pli - nit:


ca un s{r - man p{ - c{ - tos,
c@nd la cru - ce
am cre - zut;

? b b
b J

j
J
j j


J J
J

J J

j j

j .. r j

..

mi - nu - nat, iu - bi - tor,
la
El
eu am ve - nit,
din
a - cea sf@n - t{
zi

..

..
J R

. .
. .

r j

j ..
.

..

j j
J

Ve - sel eu voi spu - ne


Pri - mi - tam ma - re har,
Mi - nu - na - te co - mori

.
J . R


J J

481

j
b
& b b j .. r j j j

j j j j j

.. ..

as - t{ mi - nu - ne c{ Dom - nul meu m-a m@n - tu - it.


no - u{ via - <{n dar prin Dom - nul meu I - sus Hris - tos.
am mai sus de nori, a - $a cum o - chiul na v{ - zut.


J J

? b b ..
b J R J J
Refren
j j
b
j

b
& b j
J

j j
j

j ..

.. ..

..

..

..

Glo - rii din cer @n mi - ne s-au re - v{r - sat

? b b j j . . . .
b J J J
J
J J
J
J .
J
b b j j j
b
j j
&
J
C@nd la Cal - var

? b b
b J J J

b
& b b j j ..
? bb
b
b
& b b j

..

..

..

b j
J

I - sus m-a vin - de - cat;

va - ra mi s-a

mi- ne s-au re - v{r - sat

dus,

j b j
j


@n sta - re

Po -

. .
.

J
J b J J
I - sus m-a vin - de- cat;

j .

de har m-a

j j j
j
.


. n # nn
n
J
J
J
j
j j j j j j

.
.
J . .

Glo - rii din cer @n

..

pus;

. b .
. b .

..

mi- ne s-au re - v{r - sat.

? b b j j
b J J J
J
J J

. .
.
J
J J

mi - ne s-au re- v{r - sat.

482

336. UNDE FURTUNI NOR MAI INTRA

j
.. j j j j .. .. j


Moderato

b
& b b b 44
1.
2.
3.
4.

Un - de
Sus - pin,
A - ici
Ce mult

fur- tuni nor


du - reri nor
a - pu - ne
p{ - cat e

? b b b 44 .
b . J
b
& b b b .. j j
ca$
ochi
sus
su -

fru - mos
cu dor
@n cer
fle - tul

? b b b ..
b
J

J
j

J
j ..

eu voi
sus vor
str{ - lu meu @n

mai in - tra,
tul - bu - ra
soa - re - le,
pe p{ - m@nt:

J
r

Lo - ca$ fru - mos

j.
r
j
b

& b b j J . . R J J J . .
R J
J

Refren

Lo - ca$ fru - mos, lo - ca$

.
J J .

? bb b .
b
Dom

j r
bbb
b

&
J . . R

gri - juri lu - me$ti;


su - fle - tu - lui,
@n - tu - ne - c{;
voi fi sc{ - pat;

A - co Spre cor M{ - ri De-a - ici

Lo Mul<i
Dar
C{ci

lo mult do - resc.
tul ce - ru - lui.
rea ve$ - ni - c{.
va fi lu - at.

..
J

eu voi

r
R

j .
J .

a - vea,

r .
R J J J
fru- mos eu voi a - vea, eu voi
..
..
J J
R J

nul mi-a g{ - tit!

..

. .. .
J .
.
J
..
.. j

a - vea,
c{u - ta
ce$ - te
cu - r@nd

.
J J . R

&i nici
Pa - cea
&i se
De tot

G. C. Stebbins

Ce

R n
a - vea, Ce

C@t te iu - be$- te Dum- ne-

j. . r . . .. j
J R J R J R
J

j
J

j
J

j
J

j
J

Dom - nul mi-a g{ - tit, ce Dom - nul mi-a g{- tit! C@t te iu - be$- te Dum- ne-

.. n ..

? b b b J R J R
b
zeu!

b
& b b b

A - cest

b J

zeu, Dum - ne - zeu!

? b b b
b

. . U ..
J J J J J
J . R J . R

loc e

al t{u!

U
j j j

j
.
J J J J J RJ J
A - cest, a - cest loc e al t{u, loc e al t{u!
j. b r j b j U

J J J J

483

337. O, >ARA MEA


f

b
& b 44
1.
2.
3.
4.

j ..
R

Andante

r
j

.
.

p
b
& b J .. # R

p
? b b Jj. Rr

n
AAP@ -

mea,
ciri:
ciri:
vrea

r
j

.
.

ti - ne,
co - lo,
co - lo,
n{
c@nd

vreau
vreau
vreau
<a -

ne)
lo)
lo)
@n)

s{
s{
s{
ra

p.

J . R

cei

<a - ra
fe - ri str{ - lu ne nar

(@n
(a (a (p@ -

..

J
p.
J . R ..

? b b J
b
& b

ti - ne)
co - lo)
co - lo)
n{ c@nd)

o,
<a - ra mea, mult
sunt fe - ri - ciri @n
sunt str{ - lu - ciri @n
s{
fi - en veci @n

..
J R

# ..
R
ti - ne,
co - lo,
co - lo,
s{ vii,

@n
a a po<i

Loc

f .

J . R

(@n
(a (a (po<i

de

ti co co s{

@n
aavi -

ne)
lo)
lo)
vii)

tru - di<i

es - te

a - co - lo

re- paus

..

J
J
J J
68


J
..
J

Ioan Chi$morie

ti cocono

.. f

J R
R
Vioi
Refren

68 ..
J
J

fiu.
fiu.
fiu.
mea!

..

.
J . R

..
J

n ..
J J

b ..
b
&
(@n
ti (a - co (a - co (vi - no

o,
ce
ce
ci -

j ..
R

te do - resc;
<a - ra mea!
<a - ra mea!
<a - ra mea?

ne
lo
lo
@n

O, <a - ra mea,
Ce fe - ri - ciri,
Ce str{ - lu - ciri,
Ci - ne nar vrea,

? b b 44

(Cor b{rb{tesc)

sus,

O - dih - n{ la

la

J
cei

? b b j j Jj j

J
J J J J
J J J J J
(la El)

b .. ..
b
&
J
J
J
J
1.

os - te - ni<i es - ten cer la

2.

I - sus.

Loc

ten


J
J
cer la

..

I - sus.

? b b J J .. .. J Jj ..
J
J J J J J J
J

484

338. MARE ESTE DOMNUL N SION


(Cor b{rb{tesc)
I. R. Boto

24 44 .. .. 43
j
r
J
J
J . R

Maestoso - Solemn

j
b
& b 44 . J

.
? b b 44
J

Ma - re es- te Dom - nul @n Si - on;

b 3
b
& 4

j r 4 . .. 3
J . R 24
4 . J
J 4

2 ..
4

Dom - nul

Ma - re es- te, ma - re es - te

@n

m - p{- rat,


J J

m - p{- rat,

Si - on!

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

? b b 43 24 . J j j J J j J J J J J J
J
J J J
&i m- p{ - rat, $i m - p{- rat, $i m- p{ -

b
& b J . R J . R


J J J J

m- p{ - rat, m - p{ - rat

pes- te tot p{ - m@n - tul!

? b b J .. R J .. R J J b n
J J
&b

j
J J J

rat, m- p{ - rat, m - p{ - rat

? b b
J J J J
me - le trec ca um -

b
& b .

43

j. r
J R

Dar Tu,

j j J 43 .. J j .. r
J
J
3

bra $i eu ca

iar - ba m{

j r 2 . j j . r j . r
j

.
J J R J R
J J R 4

Doam - nen veci r{ -

? b b ..

Zi- le- le

m@i

$i

@n- du- ra - rea Ta

u - suc.

..
J J J J R
3

<i- ne din neam @n

j j j
j .. 24 .. .. J .. R J J ..
J J R
J R
J J R
3

485

b
& b

r
Jj . R

neam. S{l - ta<i

? b b

..
J R

po - poa - re,

da- <iI

o - noa - re:

r
.
j .. b n J . R

Dom- nul

es -

j j j
b .. 3 . 2 4

.
&
4
4
J 4 J J
J J J
3

te cu

noi!

Iu - bi- te- voi de-a pu - ruri,


A- le- lu

ia!

? b b .. J 43 J J 24 44 .. j
J J J
J
3

b
&b

Doam - ne, $i

? b b
b
& b ..

..

..
J J
J

voi

. n
J J J
3

sl{ - vi Nu - me - le T{u, Nu- me - le T{u; Nu -

j j j j

. J J

J J
>j > >j
j
j
j
j J
J
J
J
J
3

j
. j # j
3

> .. j
J
J

43

mai

la Ti- ne am

eu pa

? b b .. j
J J J
J
3

ce, o Doam - ne Dum - ne - ze- ul

> > >


j j

> . 43

J . J

b
& b 43 .

b
J J J

44

..

.. j j j
.
.

J J
J
3

meu, Dum - ne - ze - ul

? b b 43
.

meu. Prin

j j j 4
j

4 ..

sf@nt s@n - ge de pe
e$ti lu - mi - na $i

Gol vi -

.. .. j
J J J
J
3

486

&

bb

..

..
J
J

go - ta, p{ - ca - tul meu Tu


a - <a, $i tu - tu - ror dai

.
R
J J n J
3

l-ai sp{ - lat, Tu l-ai sp{- lat; &i


pa - cea Ta, dai pa - cea Ta; Iu -

j j j j
J J
J J
>j >
j
j
b
j
& b .. J J Jj
J
? b b

..

j
. j # j
3

> >
j

J J

.. j

prin a Ta ma- ren - du - ra - re din va - lea mor - <ii m-ai sal bi - te- voi de-a pu - ruri, Doam - ne, $i sla - va Ta o voi c@n -

>
? b b .. j j
J J J
J
3

>j > >


J J

.
. J

j
b .
j
r
j
.
.
b

.
.
& J n J n . J b R . J
J
J J
J J
1.

2.

ta, o voi c@n- ta. Iu - bi - te- voi $i voi c@n-

vat, Tu m-ai sal - vat. Tu

? b b j j # j .. j j # j . j j .. r
. J
.
.. 2 4
b .
b

& .
4
4
J
3

ta,

o, Doam - ne, pu - ruri

..

? b b ..

..
J R

sla - va

J 24

.. J
J J
..

Ta, sla - va

44

Ta!

.
.

339. CNTA>I PE ISUS CU IUBIRE


F

b
& b 44
1.
2.
3.
4.

Animato

j .. r

C@n - ta<i
C@n - ta<i
C@n - ta<i,
C@n - ta<i

F
? b b 44

r
j ..

j. r
j
r

.. .

John Mac Granahan

pe I - sus cu iu - bi - re, c{ci El pen- tru noi a muto<i $i ma - reaI pu - te - re, c{ci lan - <ul cel greu El l-a
fi - ind plini de spe - ran- <{, I - sus e me- reu prin- tre
pe R{s- cum - p{ - r{ - to- rul, pe Re - ge - le viu pu - ru -

.
J . R

.
J R

.. ..
J R
J R

487

b
& b ..

rit;
fr@nt;
noi;
rea,

tru noi S-a


@n lo - cul
gri - je$ - te
ne va @n -

c@nt
vreau s{ c@nt

c@nt,

s{

$i
da - <i-I
cin tea prin @n - vi a - vem si - gu $i M@n - tu - i -

R
.
.

.
.

j. .
J

sti e ran to -

Refren

re,
re,
<{:
rulc{ci
in P{s ce

..

Eu

vreau

s{

Eu

vreau, da, eu vreau s{

j. .
J

r
R

Pe

S{

Mie- lul de Ta - t{l sfin - <it,


vreau s{ c@nt;

j r
j
j. . r . . r .
J R
J R
J . R
f
.

.. .. .
.

J R
J R
c@nt

c@nt, vreau s{ c@nt, s{ c@nt, vreau s{ c@nt

? b b

..
J

j . r j . r .
. . .

j j
? b b
J J
b .
& b .

r
j .
.

jert - fit.
Prea Sf@nt.
de
oi.
dru - ma.

j ..
J R

..
J R

b .
& b .
c@nt,

..
J
j . r
.

j .. r

El
pen tra - ta
to - run ve$ - nic

? b b

L{u - da - <i-L
Zdro - bind moar Ve - ghind, s{
Dom - nul
Pe

? b b ..
b
& b

r
j ..

Pe Cel ce nes- pus m-a iu - bit!

f
r j j .. .. ..
J R
J R
R
J J

488

340. L}UDA>I PE DOMNUL !


Psalmul 106: 1 - 4

Muzica: I. Miclea

## 4 F
& 4 .

Andantino

L{ - u - da<i

? # # 44 F ..
&

##

.. j

pe

.. j ..

Dom - nul,

..

l{ - u- da<i; L{- u - da<i pe Dom- nul,

. ..
. J

l{ - u - da<i; L{ - u - da<i pe Dom - nul, c{ci es - te

.
? # # .
J
##
.
&

.
.

Lui!

L{ - u - da<i

pe

? # # ..

..

bun, C{ci @n

..

. .. .

? # # .. #
&

veac <i - ne @n- du- ra- rea Lui;

##

C{ci @n veac <i - ne @n - du- ra- rea

.. ..
.

. n .
. .

Dom - nul, l{u - da - <i-L pe El; L{ - u -

.. ..

& # n .. . n ..

da<i pe Dom - nul, l{u - da- <i-L pe El; L{- u - da- <i-L pe Dom - nul, c{ci


? ##

.. .. n . n

n .

489

# .
& # . n J
es

..

te bun, C{ci @n veac <i - ne @n- du- ra- rea

J
.
? ##

..

##
& .. n
? # # .. nn

a - le

? ##
w
&

C{ci @n

n ..

. .. w. j w . j
.
Ci - ne va pu - tea s{ spu - n{ is -

. .. w. j b w . j
.

#
& # w w .
pr{- vi - le m{- re - <e

Lui;

.. n

veac <i - ne @n - du - ra - rea Lui.

##

. .. n

.
.

w. j

Dom - nu - lui,

w.

sau

s{

fa - c{ s{ r{ -

w. j n

fj
.


. . . .
J
2.

1.

su - ne

? # # w

toa - t{

lau - da, toa - t{

lau -

da Lui.

Lui.

Fe -

fj
. .. .. .. J

J
3

##
. .
&
Tempo primo

>

..

ri - ce de cei ce p{ - zesc ju- de- ca - ta,

$i de cei

cen - f{p - tu -

.
.

. .
? ##

>

490

&

##

.. j ..

iesc ne - pri - h{- ni - rea

@n ori - ce vre

? # #

#
& # .
.

j
J

me.

? # # U ..

&

##

.. j .. ..
J

me,

Larghetto

.. ..

..

J
P

.. ..

A - du->i a - min- te de mi - ne,

j
J

..

..
J #
A - du->i a- min - te de mi - ne, Doam - ne,
n
p
j
.. .

J
J
.
J

>

Doam - ne,
a tempo

ori - ce vre -

.. # .
J . .

f
.. ..
J

@n

A - du->i a- min- te de mi - ne, Doam - ne;

#
& # ..

? ##

poco a poco


bu - n{- vo- in- <a Ta

? # #

cresc... e

accell...

pen - tru po- po- rul T{u, @n

n n
bu - n{- vo- in- <a Ta

n n n # >

## n f n . n p
n . n # ..
&

Tempo primo

pen - tru po- po- rul T{u,

Cer- ce - tea- z{- m{,

..
n
fn

? # #

&

##

cer- ce- tea- z{ - m{,

n np .
n .

rall...


.. ..
cer - ce- tea- z{ - m{,

cer- ce - tea- z{ - m{,

d@n - du-mi

? # # . .
.

.. j
a- ju- to - rul

. j

491
Tempo I

&

## U

L{u - da<i pe Dom - nul,

Jj J .

T{u.

##

l{u- da<i pe

l{u- da<i pe Dom - nul, pe

.
J

.
.

L{- u- da<i,

>
? # #

&

L{u- da<i pe Dom-nul,

bun,

>

Andante
CODA

A - min, A

rit...

? # #
J

..

L{u - da<i pe Dom- nul, c{ci es - te


es- te bun;

.. #

bun.

Dom - nul, c{ci es - te

##

? # # ..
&

..

Dom- nul, c{ci es - te

l{u- da<i pe Dom - nul,

bun.

##

L{u - da<i pe Dom - nul,

fj

L{u- da<i pe
es- te bun,

.. # n

l{u - da<i pe

l{u - da<i pe Dom - nul, pe

Dom- nul, c{ci es - te bun,

>
? # #

Fj
.
J

? # #
J
## >

&

L{u- da<i pe Dom - nul,

&

l{u - da<i pe Dom - nul,

Fj

.
.

U p molto rall... U

min, A - min, A - min, A

..

min!

min!

J U p . jU ..

A- min, A - min,

A - min, A

492

341. DIN A MOR>II VALE NEAGR}


Jean Staneschi

Allegro moderato
f
j r
b
.
& b b 44 j . Rr j J . R J .. R . j. Rr
J
J
J
3

Din a

mor - <ii va - le nea- gr{, sus, sus to<i s{ ne scu- l{m &i s{

f r
? b b 44 j . R j
b J
J
j . r
bb

j
b

&

J R
J
3

Jj . Rr J .. R .. j. r
J R
.. w

J w

mer- gem c{ - tre >a - ra pre- g{ - ti - t{ de Hris - tos.

j Jj . Rr .. J
J
3

? bb
b

ww

J J
. r j j j ..

p
b
& b b . r j j j ..
3

n dru - mul nost


nost

n dru - mul

@n - t@m - pi - n{m
@n - t@m - pi - n{m r{z - boi,

dar Dum - ne -

. r j j .j .
j. .
J R
J R J . R J . R
b
. r j .. r j ..
& b b . r j . r j.
R J R J
. r j j

? bb
b

dar Dum - ne - zeu


e l@n - g{

Vom bi - ru - i

J . R

e l@n - g{ noi.

r j .
. r j . r j .
.

J . .
? bb
R J R
b
b
. r j ..
& b b . r j .. r j ..
zeu

i,

noi.

Vom bi - ru r
j
.
J . R J . R

r j ..

ne va - ju - ta
$in - sl{ - bi
j
j
r
r
. . . . n .

J R J R
J . J . R
R

Hris - tos ne va - ju - ta,

. r j . r j .

? bb
J .
b
R

493

r j r j
b
& b b . .. ..

. r j . r j .
. .

$in - sl{ - bi- ciuni

vom tri - um - fa.

vom zdro tri - um - fa. . r j r j Noi


. r j r j vom
. . . n . . . .
? bb
J R J R
J R J . R
b
ciuni

b
& b b . r j .. r j ..
Noi vom

. r j .. r j ..

zdro- bi

bi

. r j .
? bb
b
r j r
b
& b b . ..

a - ce - lui r{u
o$ - ti - rea

r . j .
J R J J
.
j ..

$i a - ju - tor

ce - lui r{u

. r j . r j .
J . R
J .
Rr Jj. Rr Jj.

ne va

$i a - ju -

J . R

ve- ni.

cor m{ . r j r j ne va ve - ni. . r j r j &un


.
.
.
.
.

? bb
J R J . R
J . R J . R
b
b b . r j .. r j ..
b
. r j .. r j ..
&

tor

&un cor m{ - re<,

din @n - geri mii,

. r j . r j .
. r j . r j .
. . R n
. .
? bb
J
J
J
R
R J R
b
re<,

din @n - geri mii,

r j r j
b
& b b . .. ..
. r j . r
? bb b
b

O, <a - r{! O, <a - r{!

j
j
U
j
r

12
. .. 8 .. .
.. .

ne va c@n - ta
ta

ne va c@n -

accel.

@n ve$- ni- cii.

O, ce

j . r U
r
j. .
.

12 p .. .
J J . R
8 .
R
u
@n ve$- ni - cii.

<a - r{,

.. .
.

494

Mult e$ti tu fru-moa- s{,

@n ti - ne se ve - de pa - cea ta ce- reas- c{.

j
j
j j
j
j

.
.
.
.
b

. . . . . . .
. . .. . .
& b .
mult

? bb

fru - moa- s{, es - te

..
b

.
.

Im- nuri

.. . .. .
.
.

m{ - re- <e

.
& b b . .
Im- nuri

? b b .. ..
b

pa - cea

.. .
.

a - co- lo se @ - nal - <{

j
j j

.
. .
. .

co- lo

.. .
.
U

se

ce - reas - c{.

..

.
.

.. .
.

spre bu - cu- ri - a

ce-

spre bu - cu- ri - a

ce-

. . j . j
. . .
J
J

..

@ - nal - <{

..

ta

.. . .. n ..
.
J
J

.
.

j
j
j
j j

.
.
.
.
.

b
& b . . b . . .
. .
. . .. ..
J
lor m@n - tu - i<i!

A - co - lo nu es - te nici o su - fe - rin - <{;

Co - lo
U
. . .. .
.
J . .

lor m@n - tu - i<i!

? b b n ..
b
nu

du - re - re,

nu

.. .
.

su

..

fe - rin - <{,

.
.

.. .
.

nici un fel de is- pi - t{. Nu e fur- tu - n{, nici

j
j
j
j
j j

. . .. . . .. . .. .
& b b . . . . . .
nici du -

? bb

.. .
.
b

re - re,

.. .
.

nici

..

is - pi - t{. Nu e

.
.

.. . .. .
.
.

vis - col

.. .
.

vis- col $i nici moar - te,

ci pa - ce $i fe - ri - ci - re

@n veci.

$i

ci pa - ce $i fe - ri - ci - re

@n veci.

j . j
j
j j
b

.
.

.
.
b

.
&
.
. . . . . .. ..
J
J
J
? b b ..
b

nici

.
.

moar - te,

.. . .. n .. n ..
.
J
J

. .
J . .

495

b
& b b 68

S{

mer - gem dar

accel.
J

to<i c{ - tre <a- ra fru - moa- s{,

Un - de Dom- nul

j . . j j j j j j . .

? b b 68 . J
J J J J J J
b
j j
b

& b b .. .. n ..
I- sus

$a - de cu ai S{i.

to<i c{ - tre <a- ra m{ -

j j j j j j
j

.
.
J
J n J J J J J

..
.
J J
F accel.
b
.. j .. .. U.
b

b
J
&
J
J .
? bb

S{ mer- gem dar

lent

Un - deom gus - ta @n veci nu - mai bu- cu - ri- e.


rea- <{,

? bb

. . .
.
b

b
&b b

Tu a - cum $i

.
J J . J
accel.

J ..

m{ con - du.

? b b j . . n J
b J
lent
b
.

& b b .. .

.. ..

Doam - ne, ia- m{

j
.. U .. p
j

J J
J
.. j j
J

- na - in - te me- reu Dom- nul ne

con-


J
faccel.
J

du - ce.

J
..

Sus cu to<i

. . p j
..

j
n

? b b . . J
. .
J
b
J
J

.
b

& b b J .. J J .

Eu sunt slab, ne - pu - tin - cios; Con - du- m{ Tu.

v{

? bb

scu - la<i,

pe

I - sus ur - ma<i.

J
J

..

Fi<i vo - io$i,

J J J

..

J
Viu e

I-

..
J

496

b .
& b b .

..

sus!

.
? bb .
b

J J J

b .
& b b .

..

To<i cu

c{ - tre Si - on,

.
? bb .
b

..


J J J

Ur - ma - <ii Lui,
Fi<i vo - io$i,

on!

J J J

C{- tre Si -

.
.
. J J
J J J
J
.. .. .. . U ..
. J
ur - ma- <ii Lui!

El!

A - le - lu

ia!

j
.. .. .. U ..

.
.

342. FERICIRE SFNT}


Moderato

& 68 # # j

..

..

1. Fe - ri - ci - re
sf@n - t{
2. Vi - na mea cea
ma - re,
3. Via - <a mea @n - trea - g{

? 68
&

. .
J . .
.
j .. .

I - ni - ma sen - chi - n{
Co - lo sus
pe
cru - ce,
&i
ca jert - f{
vi - e,

&

j
#

.
.

.
.

.
.. .

Gla - sul meu


ves - te$ - te
Pa - ce, bu - cu - ri - e,
Doar
I - sus,
sl{ - vi - tul,

. .
. .

.. ..

um - ple piep - tul meu,


pur - tat
Dom - nul
a
dau,
Dom - nu - lui
o

. .
. .

.. ..

azi
lui Dum - ne - zeu;
un - de m-a
sal - vat;
Lui
eu m{
pre - dau;

j

j

. .
. .

.. b . .

in - tim $i
du - ios,
El mi-a dat
din
plin!
fe - ri - ci - rea
mea!

.. .
.

497

&
C{ci
Da,
El

J
m{
El
m{

j #

fe - ri - ce$ - te
m-a sc{ - pat de-al
@n - so - <e$ - te

..

.
n .

..

doar I - sus
Hris - tos.
su - fle - tu - lui
chin.
p@ - n{L voi
ve - dea.

..

..
.

..

& ..

j # # j j j ..

..

j j
J j ..

Ce

fe - ri - cit sunt eu:

Am

pe I - sus me - reu;

Ce fe - ri - cit,

fe - ri - cit sunt eu:

Am pe I- sus, pe I - sus me - reu;

Refren

.
? .
J J J J J J
J
j
& j
J
Pas cu pas

$i

? J J

j
j

J b

ceas de ceas, El

.
j # # j j n j .. .

Cu

Sal - va - to - rul meu, bi

j j
#

um - ple via - <a

& ..

?
J J J J J J

.
J .


J J J J J J

. .
J
J
mea.

j
J
J
j j
J j

,
j
J

..

ru - i - tor sunt eu:

. .
J . J J J J J J J .

Cu Sal- va - to - rul meu, da, al meu, bi - ru - i - tor sunt eu, da, sunt eu:

j # j j . .
j

& # # J J J
J
Te iu - besc $i

..

Te sl{ - vesc I - su- se, via - <a mea!

?
J
J
J
J .
J
J

j .
.
.

via - <a mea!

498

343. CE DRAGOSTE
(Cor b{rb{tesc)

Text $i muzic^: I. Miclea

..
j
4

.
b
J

& 4
J

1. Ce dra - gos - te, ce dra - gos - te I - sus ne-a a - r{ - tat;


2. Am fost pier - du<i @n lu - mea rea, n ma - rea de p{ - cat;
ur - m{m;
3. A - cum sun - tem ai Lui me - reu &in toa - te l

. j

.
? b 44
J .
J
..
j

.
b
&
J
J
F

Pe
Dar
Prin

..

Refren

cru - ce, sus la Gol - go - ta, C@nd ne-a r{s - cum - p{ - rat.
El pe nu - me ne-a che - mat &i
pa - cea Sa ne-a
dat.
via - <a noas - tr{, prin cu - v@nt, Pe
El l
l{ - u - d{m.

? b ..
J

.
. J

..

Ce

& b n n b
scump $i ma - re

rit.

Sal - va- tor, Ce mi - nu - nat M@n- tu- i - tor! A Lui s{ fi - e

f
? b n

& b

sla - van veci @n cer $i

? b

.
b

.
&
J

pe p{ - m@nt, C{ci via- <{ no - u{

..

1, 2.

S{u prea - sf@nt.

? b .. J

..

D. C.

3.

.. fb

sf@nt.

..


am pri - mit prin

ha - rul

a tempo

Prin

.. b
rall...
J

U .

ha - rul S{u prea - sf@nt.

.
. J

U .

499

344. VREAU S} LUMINEZ

b
& b b b 44

j .. r

j j j j j .. r j j j j
n b

1. n bez- na lu - mii vreau s{ lu - mi - nez, Pa- $ii ne - si- guri c{ - tre


2. De merg cu Dom- nul, chiar pe lungi c{- r{ri, Pe vre- me bu- n{ sau @n
3. Voi, cei sal - va<i din noap - te $i p{ - cat, S{ fi<i lu- mi- n{, Dom- nul

? b b b 44
b

.
J . R

b
& b b b

cer sa - $ez;
@n - cer - c{ri,
v-a che - mat;

? bb b
b

.
.
J R
J J
j
b b

J
r

Ca bun str{ - jer vreau


Voi du - cen lu - me
Pen - tru iu - bi - rea

.
J . R

j r

b
.
j
j
b
& b b .
S{ ves - tesc c{
Voi ves - ti c{
S{ ves - ti<i c{

? b b b
b J J
b b b j j
b
&

J
j ..

Dom - nul
Dom - nul
Dom - nul

vreau s{ lu - mi - nez;

? b b b ..
b J J J
b b b j j j . r
b
&
.


J J J
j

pu - ruri s{ ve - ghez,
bi - ne - cu - v@n - t{ri,
ca - re v-a sal - vat,


J J J

j j j . r b
.

Refren

vi - ne.
vi - ne.
vi - ne.

.
J . R
r .
j

..
J. R

J
j

Vreau s{ lu - mi - nez,

.
J J J . R
j j j .. r

n b

n ori - ce vre - me, vreau s{ lu - mi - nez.

..
J R

..
J J R
U
U
r
j

.. n .
J
R u J J J

De-al drep - t{- <ii Domn via- <ami an- co- rez, pen- tru-a fi lu- mi - n{n lu - me.

? bb b .
b J J J . R

.. n .
U
b

J J R
.

u J J JR

500

345. CELE TREI CHEM}RI ALE HARULUI


I. B. Woodbury

Jean Staneschi

& b 68 j

j .

? b 68

& b .

Orga

? b

% Andante, cantabile
& b j . j j j .

j
. jj j . . J J J
j

1. O, su - flet, te scoa - l{, ri - di - c{ - te, vin, Pre - d{ - te lui


2. O, su - fle- te, vi - no la s@n - ge - le sf@nt Ce-a curs sus pe
3. O, su - fle- te, spu- ne-mi de ce
z{ - bo - ve$ti? Nu $tii c@nd pe

& b

? b

& b .

j . j . j . j j j

I - sus a - cu - ma de - plin.
cru - ce, ier - ta - re-a - du - c@nd.
Dom - nul tu ai s{n - t@l - ne$ti;

. j

De ce
stai $i-a$ - tep<i? Ia - t{,
Te chea - m{ I - sus azi; de
Pri - me$ - te-L pe
I - sus, azi

& b ..
n

..

? b ..

..

501

j
j
& b . j j j . . J J J j . j . 24
soa - re - lei sus!
O, in - tr{ @n vi - e, te chea - m{ I - sus!
ce nuL pri - me$ti? Te scoa - l{ din moar - te $in veci s{ tr{ - ie$ti.
mai e$ti viu, C{ci m@i - ne, se poa - te, va fi prea t@r - ziu!
c@t

& b
? b

..


.
.

24
24

Cor mixt Moderato

& b 24 r r j j j j r r j j j r r
J
R R
1. Ma - rei mi - la lui Hris - tos
2. &i pe c@nd I - sus vor - bea,
3. Ast - fel Du - hul a vor - bit,

? b 24 r r J
R R
j j j
& b
J


J J J

Fa - <{ de un p{ - c{ - tos!
I - ni O - mul nos- tru sem- pie - trea. Tot spuDe trei ori a cio - c{ - nit. Da- c{


R R J J J


R R

j j r r j j j j r r


J J

o
ma el $i-o @n - chi - de, via - <a sa, lu - mii
vin - de &a- poi
n@nd nu poat s{
vi - e, m@n - tu - it cin poat s{
fi - e. E - go p{ - c{ - to - sul nu vrea s{$i des - chi - d{ i - ni - ma sa, A - tunci

? b J J J J
J J R R J J J J
j
j

b
..
r
r
& j j jR R J
zi - ce: 'Voi ve - ni,
is - mul l-a cu - prins:
va fi
ju - de - cat;

? b
J


J J R
R
r

6
.. 8

po - c{ - i!"
mai t@r - ziu
moi
de
ar - gint l-an - vins.
pof - ta
fi
ier - tat.
nu mai poa - te

j
R R
J

.
J
J .

.. 6
8

502

& b 68 .

j .

&b

.
# j J .

# j .

F
? b 68 #

24

# j .

& b # 24 # j .

? b # 24 # j .
& b j j j

j
j j j j j

Vezi, cum e dus

# j .
# j .

# j .

# j .

la al s{u re - ce mor-

# j .
# j .

# j .
# j .

j j j
j
j


j j j
3

m@nt. l pu- ne @n groa - p{, r{s - toar- n{ p{ - m@nt. Mu - ri, cum tr{ - i - se, @n

& b .. ..

.
.

.
# .

? b . .
.
.

n .
#
.

..

.. ..

..

.
# .

..

& b j j j j j j j
3

f{ - r{ - de - legi; De-a - cum @l a$ - teap - t{ nu - mai chin pe veci!

& b # .
.
? b .
.

..

..

..
.
.

j j # j .
.
J J
J
U
j j j
..

..

503

346. CE DRAGOSTE !
Charles Wesley
Trad. V. Popovici

j .. .
.

b
& b b b 44 ..

Thomas Campbell

o Doam - ne, s{n - <e - leg; e mult prea ma - re


1. Nu pot,
ce
a - d@nc Te-ai
2. Ai p{ - r{ - sit ce - res - cul tron, $i
T{u, Tu
3. De con - dam - na - re nu m{ tem, c{ci sunt al

.
.

..

? b b b 44 ..
b

b
& b b b n .
Dra - gos - tea!
u - mi - lit!
m-ai sal - vat!

Ai
su - fe - rit
@n lo - cul meu,
Te-ai dez - br{ - cat de glo - ri - e,
Prin Ti - ne fe - ri - cit tr{ - iesc,

. ..

? b b b ..
b
b
& b b b .

.. .. j

Ce dra- gos- te, cum

la moar - ten lo -

? bb b .
b .

..

Dum - ne - zeu!

b
& b b b
? bb b
b

s{n - <e - leg!

Tu, Cel Prea - sf@nt

..

Te-ai dat

.
.

la

moar- ten

$i Dum - ne- zeu!

Te-ai dat la moar - ten

$i

Tu, Cel Prea- sf@nt

cul meu!

Te-ai

.. n .. j

.

& b b b .
.
dat

Refren

dus cru - cea grea.


ne-ai
ca - tul meu cum - plit.
m-ai @m - br{ - cat.
T{u

? b b b ..
b

pen - tru mi s{ por<i p{ @n ha - rul

lo - cul meu!

.
.
lo - cul meu!

..

504

347. MAI ESTE HAR !

b 4 Fj .
b
& 4 n .. n
J
Andantino

Text $i muzic^: I. Miclea

1. Mer - geam ca oa - ia r{ - t{ - ci - t{,


2. Am tre - s{l - tat de bu- cu - ri - e,

? b b 44FJj
b
& b
tor;
at;

de- par - te de al meu P{s de mi - ne c@nd sa - pro - pi -

.
.

..

Pus - ti - ul vr@nd s{ m{
E - ram sal - vat pen - tru

@n - ghi - t{,
ve - ci - e

? b b

j .

b
& b

.
.

stri- gam mede Mie - lul

n .
.

# ..

reu
du - pa - ju - tor.
n
bez - na nop- <ii de p{ - ca - te,
sf@nt, cru - ci - fi - cat. De-a - tunci o tai - ni- c{ iu - bi - re

? bb
&b

b .
.

. p ..
.

#
J

b
&b

par - te,
ci - re,

nat

.
.

sla - vei, c{ci pen- tru

o stea de de fe - ri -

'Mai es - te har!"
m-a m@n - tu - it.

fj

e Dom- nul

? b b ..
J


J
. n
.

am a - u - zit:
c{ci ha - rul S{u

J
b . j
b

& .

? bb

pri $i-o

f
n
n #
.. n
.

C@nd am z{ - rit
De-a - ce - ea c@nt


fJ

veam tre - cu - tul meu a - mar;


pa - cen su- flet am pri - mit;

? b b ..

Refren

Ce mi- nu -

.. j
n

..

El a - re
.
.
J

har;

..

to<i

Ori -

505

f
j

.
& b .. # n b . n .

.. .. f

c@t de p{ - c{- tos te

a - fli,

? b b ..

ier - ta- rea Sa <i-o d{ @n dar; Ori-

Uj
j

b
.

& b .. # n b . ..
1.

c@t de p{ - c{ - tos te

a - fli,

ier- ta- rea Sa <i-o d{ @n

..

.
? bb .
J
rall...
. j
.

2.

b
& b
dar.

? b b

Ier - ta - rea

<i-o

f .

d{

..

CODA

Sa

dar.

@n

dar.

348. PE MAREN VOLBUR} ERAM


Valentin Popovici

b
& b b 43

..

John B. Dykes

1. Pe ma - ren vol - bu - r{
e - ram
$i du - p{
a - ju 2. O, Ta - t{
meu
bun, e$ti al
scut; sal - vea - z{ - m{, c{ci
3. E - ram pri - beag, de moar - te
prins; spre va - luri m@ - na

? b b 43 n
b
b
& b b

..

b .
.J

.. . . . .. ..

stri - gam; Tu, Doam - ne, Te-ai a - pro - pi - at, li - ni$ - tit.
tor
sunt pier - dut. Pe frun - te, Tu m-ai m@n - g@ - iat, li - ni$ - tit.
an - tins &i v@n - tul groaz - nic an - ce - tat, li - ni$ - tit.
El


? b b n ..
b

. .
.. . .

.. ..
. .

506

349. N STR}IN}TATE
Jean Staneschi

j .. j ..
#

& b 44 ..
1.
2.
3.
4.
5.

str{ - i - n{ - ta - te,
n
un - de ai fu - git,
Ah, c@ - t{ du - re - re en su - fle - tul t{u;
Lu - mea te pl{ - te$ - te
nu - mai cu cei r{u;
P{ - r{ - sit $i sin- gur, zaci @n chi- nul t{u;
Chiar de e$ti de - par - te,
to - tu$i e$ti al Meu:

F .
? b 44 .

&b

stri ie ie$ si t{ -

?b

g{t:
re,
te,
gur,
rii,

'Co
'Co
'Co
'Co
'Co

& b #

..

pi
pi
pi
pi
pi

..


? b

..

lul
lul
lul
lul
lul

Meu!"
Meu!"
Meu!"
Meu!"
Meu!"

..

Refren

Dra - gos - tea

Tot tre- cu - tul


de

Ta - t{

U ,


..

bra - <ul $i-a des - chis:

A - uzi a - cest
Nai nici m@n - g@ Te dis - pre - <u Pa - ce vrei, de te dau ui Nu

.. .
.
J

iar - t{: 'A - cas s{ vii!"

..
b U ,

U .

350. DUMNEZEU NE-A PREG}TIT


Otniel &imonca

r
& 44 j j j .. j j

C. B. Widmeyer
Aranjament: S. H. Bolton

j r j j j j
j
j

..

1. Dum - ne - zeu ne-a pre - g{ - tit loc @n ce - rul S{u sl{ - vit $i ne
2. U - ce - ni - ciau as - cul - tat gla- sul Lui $i L-au ur- mat, c{ci @n
3. n
cu - r@nd Di - vi - nul Miel ne va du - ce sus la El, s{ nem-

? 44
J

.
J . R J J


J J

..
J J
J R J J

507

j r j j j
r
& .. j j j .. j j j .. j j j j

chea - m{ azi pe to<i ca s{ in - tr{m; Noi vom sta la ma - sa Sa, ma- n{


i - nimi pe I - sus ei L-au pri - mit; Au ves - tit @n ori - ce loc, @n cubra - ce pe ve- cii @n sla - va Sa! Sfin<i $i @n - geri @n- trun c@nt l vor

j j
.
? J . R J J J J ..

J
j r j j

& ..

..
J J R J J
J J

j
j r j
j j .. j j j j
J J

..

sf@n- t{ ne va da, $i pe veci cu Dom - nul nos - tru vom um - bla.


vin - te ca de foc, cum vi - a - <a pen - tru to<i &i-a d{ - ru - it.
l{ - u - da cu-a - v@nt: s{r - b{ - toa - rea nu va @n - ce - ta nici - c@nd.

..
J R J J

..
J J J R J

j j r j j
j

& ..
Refren

O, ve - ni<i,

?
J J


J J J


J J

.
.

j j
j j j j .


J . R # J J

I - sus $i-azi chea - m{, o, ve- ni<i! (as- t{zi ve- ni<i) C{- tre

..
J R J

j
j
. r j
J J J .
J J

j
j j .
j
j
j
r
j
j

.
j
j

& .. J # J . R J J J . R # n
J
cer, pe ca - lea sf@n- t{ v{ gr{ - bi<i; (azi v{ gr{- bi<i)

.
? J . R J # n
J J J J J

j j
j
r


. .

Ori - ce su - flet e che-

.
J J J . R
j
j r j j
j
j
r
j
j
j
j
j
j

.
.
& j j . .
J J
J J


J J
..

mat; u - $a ha - ru- lui bo - gat e des- chi - s{ azi, dar m@i- ne s-an - cu - ia.

j j
j

.
? j j .. # J J J . R J J J J J J .
J J J R J J

508

351. LA PAJI&TI M}NOASE


Floarea Cocian

b
& b b b b 68 j j .. r j j j j
J
J
Adagio

1.
2.
3.
4.

j .. r j

Dup^: G. A. Young

Jj

a - le - se
$i dulci, Doar
La pa - ji$ti m{ - noa - se,
Pe culmi de lu - mi - n{, spre-a ha - ru - lui ploi, Doar
cu
n Dar Dom - nul I - sus e
noi nen - ce - tat,
de
De - par - te de m@l $i
ori - cen - ti - n{ri, Doar

? b b b 68
bb
J
b
& b b b b j .. r

Dom- nu&i
Dom- nu&i
vin - gem
Dom- nu&i

.
.
J R
j r
j j j j .. r r ..
R R

..
J

con- du - ce-ai
con- du - ce-ai
prin El ori con- du - ce-ai

? bb b .
b b J . R J
r j
j
b
& b b b b ..
sau
v{i
noap - tea
moar - te-a
din - col

.
? bb b .
bb J
Refren
b
b
& b b b j j ..
J


R J J J

fii;
fii;
r{u;
fii;

..
J J
j j .. r
J

prin lunci,
en toi,
r{b - dat
de z{ri,


R J
r j

S{i
S{i
ce
S{i

J
J
j j j j
J

La
a - pe de-o - dih - n{, prin
v{i, c@ - teo - da - t{, c@nd
Prin
Sun - tem iz - b{ - vi<i: chin $i
Spre-a sla- vei m{ - re - <e zi,

..
R R J R
j
j j

i du - ce pe-ai S{i dragi co i poar - t{ pe-ai S{i dragi co al


n lo - cul meu $i
@n
i poar - t{ pe-ai S{i dragi co -


J J J
..

pii.
pii.
t{u.
pii.

..
R J J J J
r
j r j r r
R
De va - luri lo- vi<i, dar mult iu- bi<i de El, chiar $in foc, sun- tem o- cro-ti<i:
j n jbj
.

? b b b . J
J J R R J R
bb J J R J
R
b b b j j r j j r j . r r r j j r j U
b
& b .. R . ..

R
J
J

J
j

.
J .
j

j

.
? b b b .. R R . . r U
bb J J R J
J
R J . J
J R R

Ne d{ un c@nt nou, m{ - re< $i du- ios: Dei zi sau noap- te, cu noi e Hris- tos.

509

352. TE RIDICI SAU COBORI?


Nicolae Tonoiu

Allegro
### 4 p
j
j r
&
4 j . r .. j .. ..
.

Ira D. Sankey

.. j . r
.

1. Nu l{ - sa s{ trea- c{ vre- mea, Tre- ce @n- s{$i via- <a ta; Se a 2. Ba- nii oa- re<i sunt c{ - de - re, de nu po<i s{ te ri - dici? C{ci sunt
3. Nu vor- besc de-o ri - di - ca - re @n pri - vi- rea ce- lor mul<i, C{ci a -

? # # # 44 pj . r
.
###
&
.. j

.
. J
j r

..

..
J R
.. j

..
J
F r
. j ..
.

. j . r
. .
.. j

pro - pi - e $i cli- pa, so - co - tea- l{ c@nd vei da. Tre- ce zi- ua cea de
mul<i cu ma- re-a - ve - re, dar cu su- fle - te - le mici. Da- c{ vrei s{ fii boceas - ta e pier- za - re, da - c{ vrei s{ m{ as - cul<i. Dum- ne- zeu a le - p{-

? ### .
. J
# # # . j . r . j
. . .
&

.
.
J

.. . F .
. J .
J
R
.. j .. r . j
# .

.
R
J
j r

.. ..

azi, tu mai jos cu-o treap- t{ cazi, sau cu u - na te ri - dici, $i nu


gat, s{ ai su - flet lu - mi - nat, bo- g{ - <ii s{ nu le zici ce- lor
dat cei la oa- meni @ - n{l - <at; u - mi - lin- <a, de-o iu - be$ti, a - fl{

j. r .. j
.

? ###
J
J R

.. .. # ..
J R
F Refren
#
r .
## . j
j
j r

.
.
.
&
. .
J. R .J . R

. .
. J . R
jr
r .
j

. J . R .

po<i sta tot a - ici.


sau co- bori,
Te ri - dici,
sau coce r{- m@n a - ici. Te ri - dici,
te
ridici
sau
cobori;
te
ridici
c{ pe drum bun e$ti.

F
..
j
.
.
.
.

#
? ## .
. . J R
.
J
JR
J R
fj r > > > > > j r > j > >
### .
.. . .. ..
&.
J. R

>

..

bori,
Te @n - treb de do- u{ ori: Te ri - dici sau te co - bori?
sau co - bori?
> > >

f
? # # # .. ..
J R
J R

> > > > >. . >... J . R
J

.
.

510

353. N LUMEA ACEASTA TOATES TREC}TOARE

b
& b 44 .

Stuart Hamblen

.. j ..

1. n lu - mea- ceas - ta toa - tes tre- c{ - toa- re,


2. n lu - mea- ceas - ta toa - tes tre- c{ - toa- re,
3. n lu - mea- ceas - ta sunt du- reri $i lup- te,

? b b 44

.
.

b
& b

ww

toa - te vor pie - ri;


trep - te tot mai sus
su - fle- tumi tru - dit;

? b b
&

bb

..
doa- r{,
du - ce
bin - te,

. .. .
. J

Iar
lu - cruri cari fac i - ni - ma s{
Dea - lun - gul dru - mu - lui ce m{ con Dar sus, spre cer, e do - rul meu fier -

ww

..

tunci voi l{ - u - da
tunci i - ni - ma mea
tunci voi l{ - u - da

..

pe
s{
pe

? b b n .. .. J

El
se
drag voi
El
se

? b b

.
.

ww

va n{l - <a;
a$ - tep - ta,
va n{l - <a;

Refren

b . . j
b
& b . .

b
& b

Se duc @n - tru- na,


Du - re - ri - les doar
Ce fr@ng a - de- sea

ww

Co - lon cer sus vor fi doar a - min - tiri.


Lal meu M@n - tu - i - tor iu - bit, I - sus.
S{ fiu cu-al meu M@n - tu - i - tor iu - bit.

? bb .

..

w
w

Dom - nul,
c@n - te,
Dom - nul,

ww
n

.
b .

Ru - ga
mea
P@ - na - tunci
Ru - ga
mea

.
.

P@ - n{n cea zi
P@ - n{n cea zi
P@ - n{n cea zi

Dar p@- naDar p@- naDar p@- na-

c@nd
c@nd
c@nd

n ..

spre
cu
spre

.. j

@n cer voi
@n cer voi
@n cer voi

a a a -

. b n ..
J
.

511

b
& b #
jun - ge,
jun - ge,
jun - ge,

n
n
n

? b b

zi - ua
zi - ua
zi - ua

..

.
.

c@nd
c@nd
c@nd

l
l
l

voi
voi
voi

..

..

w
w

ve - dea.
ve - dea.
ve - dea.

w
w

354. S} STR}LUCESC CA O RAZ}


Jean Staneschi

b
& b 68 j
J

(Cor b{rb{tesc)

j j
Jj J J Jj J .. Jj

E. O. Excell
Aranjament: Petru Craioveanu

.. ..

str{ - lu - cesc ca o ra - z{ a soa - re - lui fru - mos,


1. S{
2. Chiar c@nd fac cel mai mic lu - cru, me - reu m{ ve - de
El;
cei c{ - zu<i @n p{ - ca - te, a$ vrea s{i @n - c{l - zesc,
3. Pe

? b b 68
b
& b j
J

j j j j
j

J J J J J

j
j
j
. J J J
j
.
.

J .
J
J

Ast - fel I - sus mult do - re$ - te s{I fiu eu de fo - los.


Deci vreau sa- r{t a mea
ra - z{ ca soa - re - le, la fel.
Ca
s{i c@$- tig pen - tru Dom- nul, cu El ca s{i u - nesc.

? bb

b
& b ..

..
J

j
. J

. J J J

Jj

.. ..
Refren

j
J
O

Jj j ..
J

Jj J ..
Jj

ra z{
de soa - re, pen- tru I- sus ar - z{- toa - re, Ca
Ra- z{ de soa- re, o ra- z{ de soa- re
pen- tru I - sus ar- z{- toa- re,

? b b j j j J Jj
J J J J J J
..

b .

. J Jj J
& .
J


J J J J

J J J


J J J
U U
. .
JJ

ra
za
de soa re
s{ lu - mi- nez eu do - resc,
Ra- za de soa- re, ca ra- za de soa - re
s{ fiu eu do - resc, do- resc.

j
? b b j j j J Jj J Jj j . j U
. .
J
J J J J J J
u

512

355. PRIBEGIND N LUME...


p
b
6
& b b 8 . .. .. j r r

j
j

.
.
.

. . . .
J . . .

Andantino

1.
2.
3.
4.

? bb

b
&b b

Pri Pri Pri Pri -

be be be be -

gind
gind
gind
gind

68 .. .. ..
n r r
p

dra dra dra dra -

? b b
b

gos - tea
gos - tea
gos - tea
gos - tea

Lui
Lui
Lui
Lui

@n
@n
@n
@n

.
? b b . J
b
bF
& b b j ..
J
Refren

pe
pe
pe
pe

drum
drum
drum
drum

r
R R
J

ne-a
ne-a
ne-a
ne-a

cea
cea
cea
cea

ma - re!
ma - re!
ma - re!
ma - re!

.. .

J J

pa- re
pa- re
pa- re
pa- re

Dum - ne - zeu,
Dum - ne - zeu,
Dum - ne - zeu,
Dum - ne - zeu,

cu
cu
cu
cu

.. . p .. .. ..
.
J
f
F

j
.

.
.
.
.
.

. . . .
R R
J


R R J
b .
& b b . J J J
fi - rii, nem vi - n{ pe
da - t{ c@nd
i - t{, Iu -

lu - me,
lu - me,
lu - me,
lu - me,

Colonelle Malan

Ce m{ - re<!
El e bun!
El e bl@nd!
Prin I - sus!

f
. .. ..

F .

bra - c{ cu hai cel ce sme - rit


i - ni - ma en bi - rea ne-a fost

Dom Iar &i


Pro -

nul, St{- p@ - nul


t{ de ori - ce
@n - <e - le - gen ni - e ne - gr{ -


R R
J

.. r .. . p . j
. . .
J R
na iu - bi - rii,
I sen - chi - n{,
du - re - ra - t{,
d{ - ru - i - t{,

Ce
El
El
Prin

m{ - re<!
e bun!
e bl@nd!
I - sus!

.
p
. .. ..
J
p
r
j
j
r
j
.. .. j
J

J J J

..
J J R

..
.. j

Iu - bi<i!
Iu - bi<i!
Iu - bi- <iL pe Dum- ne- zeu!
Iu - bi<i!
IuIu - bi<i!
Iu- bi<i!
Iu- bi<i!
Iu- bi<i!

? b b ..

b
J
J
r
j
b
& b b .. n r


R R
J
F
j .. j
b J

J J
J
.. j ..

.
.

bi<i!
Sa - u - de din cer me - reu;
Iu - bi<i!
Iu - bi<i!
Iu - bi<i!
Iu- bi<i!
Iu - bi<i!
Iu - bi<i!

? b b ..
b J J
J
J
R R

.
J .

.
J .

513

b .
& b b R R J . ..

j .. ..
J
R R

El e iu - bi - re vi- e! Dra - gos - te din

.. ..

? bb R R
J
b


R R

ve - ci - e!

. j .
. .
Dum - ne - zeu!

.. . .. .
.
J
J .

356. ISUS SL}VIT !

j j j
j j .
j
3
j
j
j
b

.
& 4 j . .
J J
J
J
Alexandru Panaitescu

1.
2.
3.
4.

Doam- ne I - su - se, fii sl{ - vit!


Pe - acest p{ - m@nt loc nai a - vut,
Dar azi e$ti viu @n sla- v{ sus,
C@nd va ve - ni m{- rea- <a zi,

j j
.

? b 43 J J J . J J J
j
.

j
j
j
& b .
J J J
J
rit,
cut;
pus;
ni

&i scum - pu->i s@n - ge


Ca loc de-o - dih - n{,
C{ci sun - tem rod din
ve - dea a &i va

(Melodie elve<ian{)

j
j

ai mu c{ci pen- tru noi, Tu


de - c@t @n grajd, c@nd Te-ai n{s dor nes spre noi pri - ve$ti cu
@n sla - v{ sus Teom @n - t@l -


J J J
j j
J

..
j
J

j
J J

j j

ai v{r - sat,
ca s{ ne scapi de-ori - ce p{ un mor - m@nt $i-o cru- cen- fip - t{ @n p{ jert - fa Ta: ne-ai c@$ - ti - gat la Gol - go cest p{ - m@nt
tot r{ - ul de pe el @n -

j j
j

. J J J
J J
J J J J
j j U
jj j j
.

j
j
j
b

& b J
J J J JJ J J J
? b J J

cat; Iu - bi- rea->i de ne - m{ - su- rat,


m@nt, Pe ca - re noi Te-am pi - ro - nit,
n chi- nuri gre - le de nes- pus,
ta
fr@nt, C{ci pes - te to<i vei fim - p{- rat;

? b J J J

pe cru- ce chiar Te-a ri - di - cat.


I - su - se scump, I - sus sl{- vit!
$i ves- tea p{ - cii ne-ai a - dus.
sl{- vit fii Tu, Cel Mi- nu- nat!

. Jj Jj U
J J
JJ J J
J

514

357. PACEN PLIN...


Vasilic^ Moisescu

Moderato
j . j
b

b
12

& b b 8 .

1.
2.
3.
4.
5.

Pa - cen
Pa - cen
Pa - cen
Pa - cen
Pa - cen

j j .. ..

plin
@n lup - te $in- fur - tu - n{,
plin c@nd toa - temi par de - $ar - te,
plin, v{ - z@nd doar pr{ - bu - $i - re;
plin, El @mi des - chi - de ma - rea;
<i - n@n- du-mi m@ - na dreap- t{;
plin,


.
? b b b 128
J . J J
b
F
j
b
b
j
& b b
j . .
. .
as - cuns du - pal S{u scut;
pier - z@nd ce am do - rit;
cre - z@nd c{s p{ - r{ - sit;
va - luri cen- gro - zesc.
prin
m{n- deam - n{ la c@n - t{ri;

bbb .
b
&
.

. .
. .

.
? bb b .
b

plin,
plin,
plin,
plin,
plin:


J
J b J

plin,
plin
plin,
plin
plin,

doar gla - sul S{u r{ c@nd sunt lo - vit de


de - $i nui vreo ie c@nd @i a - ud chec{ci $tiu ce m{ a$ -

j
. . F J .. J J J
J
J . .

? b b b
b J

su - n{,
moar - te;
$i - re;
ma - rea,
teap - t{;

Pa - cen
Pa - cen
Pa - cen
Pa - cen
Pa - cen

.. n .
J .

..
J
j ..

Pa- cen
Pa- cen
Pa- cen
Pa- cen
Pa- cen

j ..

j . j

Pa - cen
Pa - cen
Pa - cen
Pa - cen
Pa - cen

.. ..

plin,
plin
plin,
plin,
plin,

.. ..

iar eu las - cult t{ - cut.


@n zbu - ciu - mul cum - plit.
ex - o - dumi ia sf@r - $it.
na - in - te
s{ por - nesc.
@n tai - na al - tor z{ri.

.
. J

. .
. .

Refren

Fj j

F
F
j j j j
j
b
b
j
j

j
j

b
b

&
.. ..
Ve$ - ni - c{ pa - ce, pa- cen plin; Ve$- ni- c{ pa - ce, pa- cen plin.

Eu

F
F
F

? b b b . ..
b J J J J J . J J J
J
J
J

515

&

F
j
j
j

.
J .

bbbb

p
j j . . j

stau pe loc, pri - vind @n li- ni$ - te: Dom- nul va lu - cra!

? b b b
b J
b .
& b b b .
ta,

j . F
J J .
J
j .


J . J

chiar soa - re - le o - pre$- te,

? b b b .. n
b
J


J J

Iar de van- nop-

.p

J .. .
J
J
p

Jj n .. b .. .. ..
rit.

pen - tru-a lup - ta.

. p
. J J

.. .. . .
. .

358. MNTUITOR, OCROTITOR !


(Cor b{rb{tesc)

Jean Staneschi

F
j
j

.
.
.
.

.
& 8 . J .
J .
J J J
J

C. Lesli

1. M@n - tu - i - tor!
2. Spre sla - va Ta!

? b 68 . .
J .
j .

b
&
# .

gr{ - besc,
eu
Dom - nul meu,

.
J

J J

.
.

ca li - ni$ - ti fi - iind - cal T{u

I - sus, la Ti - ne
As- t{zi @ - nal< spre


J J

J


J
J
j .
n

# .

re
s{
de-a - cum

g{ - sesc.
sunt eu.


Jj
J
J J
Tenor (1 - 2) Solo
j j j
j
j
j
& b j J
?b

Jj

O - cro - ti - tor!
C@n - ta - rea mea!

.
.

O, Doam- ne ma - re, @n - du - rat! P{ - ze$ - te- m{ Tu de


Din i - ni - m{ <i mul - <u - mesc $i vreau ca >i - e s{->i

j j j j

& J J J J n

p{ - cat.
ser- vesc.

U F j dim...
j
U
j
. bU j j j p U
J
J J ..
J J J J

Con- du - c{ - tor @n ve$ - ni - cii,


De la pier- za - re m-ai sc{- pat:

f
? b Jj Jj Jj
J

.
.
j ..

U ..
J

din ti - ne - re - <e vreau s{mi fii.


cu al T{u s@n - ge m-ai sp{ - lat.

Fj

j
J

j pj U U
j

J J .
J
J .

516

359. VOI, OSTENI>I !

j j j j j p
f Moderato
j
r
b

4
J J J J J
& b 4 j . r j . R
J
J
J R
Jean Staneschi

Voi, os - te- ni<i! Voi, chi - nu- i<i! Nu- mai @n I- sus, pa- cea vo g{- si<i!

? bb
&b

r
f j r
j

.R
44 . R

J
J
j . Rr Jj . r
R
J
El a

mu- rit!

Greu chi - nu - it!

j j j j j
j

J J J J J J
j
j .. n r j .. r j .. r j

Nu - mai ca s{ fii tu m@n - tu -

r
j . r
. . .
j

.
? bb J R
J R J . R J . R J . R J J

O, su

j
.

J j
J J J

fle- te, a - lear -

F
j
j j
b
& b j j j
pJ
J J J J J
J
it. Vi - no, vi - no,
vi - no,
vi j

? b b J J
J
J J J J
J

no,

g{ azi

vi - no,

@n

vi -


J J J J

<i e
de-a - juns s{
r
j
j j
j
j
. j

J J n b
J J J
J
vi no, vi - no.
Da, vi - no,
vi j

J
J J
J
J

bra - <ul dul- ce-al lui I - sus,

b . j j . r
b
& n
J J J
no,

vi - no,

? b b
J J J
faci

un pas,

$i

fe

ri cit

vei fi nes - pus.

U Lento
j
j
j
r
j
j
j

b
.
.

&
J J J J
J J J
J
J J J
3

no,

? b b J

vi - no,

vi -

no,


J J
J J

vi - no,

vi -

J J J

no,

vi - no.

U .

J J R
J J
P{ - ca- tul

517

j j .. r j ..

j j r j
b
& b .. ..
P{ - ca - tul t{u

te-a

j j . r j .

? bb
J . J J
R
t{u

ru - i - nat,

j j . r j .

J . R J .

te-a ru - i - nat,

de Dum - ne- zeu

j j . r j . .
? bb
J . R J R
zeu

te-a de - p{r- tat;

j j . r j .

J . R

te-a de - p{r - tat;

b
& b j j .. r j ..
J J R J
&i-a -cum te sim<i
j j . r j .
J . #
? bb
R
sim<i

de Dum - ne -

j j .. r j ..

j j r j
b
& b .. ..

J . R

&i-a - cum te

.
.
j
j
j
r

. . . .
. . R J R

ne- fe - ri- cit, mun- cit de chin, ne- no- ro -

j j r
J . R n .

j. .
J

r
R

j. . r ..
J
J R

ne- fe- ri - cit,

f
j
j
.
b
b
6
& b .. b b 8 . J J J .. # n J J # n ..
Allegro moderato

cit.

Pri - me$- te

as -

t{zi

f . .

.
? b b . b b 68 . .
b
J J J
J

ta m@n - tu - i - re,


J J
Vi

.
.

no a -

j j j
j

b
.
.
.
& b b . J J J .. # . J J J J
J
J
E

pen- tru ti - ne

nu- mai fe - ri - ci - re.

Vi - no a - cum,

.
? b b . . n ..
b J J J
J
J J J J
J
J

518

cum,

La - s{ tot $i

vin.

Pro

$ter - ne -

.
.
j
j

b
& b b J . J J J J J J J J
vi- no a- cum;

La - s{


? b b
b J J J J
te

b .
& b b J

tot

$i vin.

j j
J J J J J

vioi
j
Fj
j
j
j
j
b

J J J . n b J J Jj j Jj J
J

la

pro- $ter - ne- te

j j j j

? bb J J J J
b
b j .
b
&
J
s{ te $tii

j .

? bb
J

rar

cru- cea lui I - sus.

lui

I -

j j j #

sus.

p .

J J J

rar

Fj j j j j j
..
n b b J J J J J J

vioi F
j j
j
j
.. J J Jj j Jj J
J

.. p

J J J
? bb J

Ce fe - ri - ci - re

vioi F
j
.. J J J J J
J

M@n - tu - i - tor chiar pe Fi - ul S{u.

# n ..
J J J J J
J

..
J

S{ ai de Ta- t{ pe Dum - ne- zeu,

.. F
J J J J J J J

# n j ..
J J
J
J J

.. Fj j j j j j
n J J J J J J

ca s{ fii co - pi- lul Dom - nu - lui!

? bb J

Ce fe - ri - ci - re e

sub scu- tul Mie - lu - lui!

b .. p n
b
&
J
J J J #

b
& b J

Pro- $ter - ne - te,

rar

.
J .

p
.. j j j .
.
J J J

S{ fii con- dus p@n la mor- m@nt

.
J J J # . J J J

.
.

519

rall...
p vioi j
j j j
j
b
j
j
j
j
j
j
j

.
.
& # n . j ..

de m@- na Ce - lui sf@nt.

n ve$- ni - cii cu

I- sus s{ fii ne - des- p{r- <it,

U p
.. n .. ..

? b b
J J J
J
J
b j j j j
b
& j

fe- ri- cit!

? b b
J
f
.
b
& b .
Tu

J
J J
J J J J J
f
j
j j

j
j

..

n ce- rul sf@nt, un- de @n- geri c@nt, pe Dom- nul l{ - u- d@nd!


J J J
.
J
vei fi,


J J J
.
. J
da


J J

. ..

c{ vii

? b b J J . J J . .
vei fi da - c{ vii

.
J
J .

.
. ..

la

..

I - sus!

.. ..

.
.

vei fi da - c{ vii

360. L}UDAT FIE DUMNEZEU !

#
& 44

Louis Bourgeois

L{ - u - dat fi - e Dum - ne - zeu! Ta - t{l, Fi - ul

? # 44
#

&

Sf@n- ta Tre - i - men Dum- ne- zeu, n veci fi - e


? #

$i Du - hul Sf@nt;

prea - cin - sti - t{.

520

361. TU E&TI N}DEJDEA MEA


p

. j
.

Andante

& b 44

Text $i muzic^: I. Miclea

1. Tu
e$ti n{ - dej - dea mea,
2. Str{ - in pe-a - cest p{ - m@nt,
3. Doam - ne, Te rog a - cum,

p
? b 44

.
. J
j

..

& b #
n Ti - ne
A - de- sea
S{ pot s{

? b n

& b .. j

.
.

n
J
F

w
w

de-a - cum, me - reu;


dis - pe - rat;
$i
prin via - <a
mea;

# n

sal - va - ren
la
I - sus
ha - rul
de

..

C{ci din p{ Sal - va - re


S{ spun $i

n b

cat m-ai scos,


am g{ - sit
al - to - ra

. #
J

I - su - se, Dom - nul meu,


pri - beag, eu
am um - blat,
d{-mi
a - ju - to - rul T{u,

m{ @n - cred
pr{ - bu - $it
Te ves - tesc

. j
. #

dar mi-ai dat,


Cel jert - fit,
T{u bo - gat,

&i
A
De

pot s{
Lui s{
jert - fa

f
.


..
? b . #

J
J
f

.. # # ww
& b b

c@nt vo - ios, c{ci


fi - e
toa - t{
Gol - go - tei, prin

?b

&b

m-ai r{s - cum - p{ - rat.


sla - va
pu - ru - rea.
ca - re-am fost
sal - vat.

..

fn

.
. J

pot s{
Lui s{
jert - fa

ww

D. C. p
j
.. ..

c@nt vo - ios, c{ci m-ai r{s - cum - p{ - rat.


fi - e toa - t{
sla - va pu - ru - rea.
Gol - go - tei, prin ca - re-am fost sal - vat.

?b

&i
A
De

rall...

ww

min.

j U
.. p j ww

w

521

362. MI-E DOR DE >ARA SFNT}


Text $i melodie: Mia Iovin
Armonizare: I. Miclea

j j
j
6
j

b
j
j

.
.
& 8 .


J # .
J
J
J
1. Mi-e dor de >a - ra Sf@n- t{, mi-e dor de Ca - na - an,
2. Mi-e dor de m@n - g@ - ie - rea ce Tu doar po<i s-o dai,
3. Mi-e dor de @m - pli - ni - rea m{ - re - <u - lui
T{u plan,

De
Mai
C@nd

pla - iuri ce @n - c@n - t{, mi-e dor de-al ei


li - man;
bl@n - d{ ca ze - fi - rul ce-a - di - e pes - te plai;
sfin - <ii din - tre nea - muri, din
al
cre - din - <ei
lan

De
Mi-e
Se

j . # .
J . .
j # j j # .
J
J

? b 68 j j Jj .
J
J
& b j j ..
?b


#
J
j

b
& .

.. #
J
J
J
j .
j
j

. .
J . J


J .

Jj

J
j

J
# j

pa - cea, de
lu - mi - na cea f{ - r{ de a - pus; Mi-e dor de Ti- ne,
dor de fru - mu - se - <ea Ce - res - cu - lui C{- min, Mi-e dor de Ti- ne,
vor @n - toar - ce-a - ca - s{ ca po- rum- be- iin zbor, A - tra$i de-a Ta iu-

j
? b . # .. #
J
.
U j
j
.

& b .

J
J
j ..

Doam - ne, de
Ti - ne scump I - sus.
Doam - ne, mi-e dor de-al T{u
a - lin.
bi - re spre po - rum - ba - rul lor.

.
? b .

& b ..

j
#
1, 2.

j
J

#
J
J

j j

Mi-e dor de Ti - ne,


Mi-e dor de Ti - ne,
A - tra$i de-a Ta iu -

n j # .
J . #
J


J
J

.. j ..
j

.
# J
J
3.

Doam - ne, de Ti - ne scump I - sus.


Doam - ne, mi-e dor de-al T{u a - lin.
bi - re spre

? b ..

# ..
J

po- rum- ba - rul lor.

j .. .. # J J ..

522

363. MIELUL SFNT


Valentin Popovici

b
& b 44

j .. r

1. Prea - m{ - rit
s{
2. De
la cru - cea

.
.
J R
b .
b
& .
? b b 44

j
j . r j
.

j . r
.

fi - e sf@n - tul Miel di - vin, pen - tru


Dom - nu - lui I - sus Hris - tos se re -


R J
j.
j
r

J . R .

Haldor Lillenas

..
J

.
.
J R
j r
r
j
r

.
. ..

noi sa- cri - fi - cat! Toa - t{ sla- va El o me - ri - t{ din plin, tot p{var- s{ har bo - gat; La Cal - var s{ vi - n{ ori - ce p{ - c{ - tos, s{ pri-

. j . r j . r .. #
. J R . J R
b n j j j
b
& n J J J n . j . r
J R
? b b

# j . r
.

.. j . r
J R

m@n - tul s{I c@n- te nen- ce - tat. As - t{zi ori - $i - ci - ne vrea poa - te
meas- c{ ier - ta- rea din p{ - cat! Lan- <ul mor- <ii a zdro - bit la Gol-


J J J J
.
b
& b .
? b b

J
Jj .

J
Rr

.. j . r
J R
n j j

. j r
. J . R
U
j
J

via- <{n El a - vea; La Gol - go - ta, Mie - lul lui Dum- ne - zeu ne-a a go - ta, r{s- tig - nit; &i cu sla- v{ El va ve - ni pe nori, s{ dom-

n U
J
J
Refren *
j r
j
j r
.. .. .. r j . r ..
.


? b b .. Jj . Rr b J J
b
b
&

dus m@n - tu - i - rea. R{s- p@n - di<i ves - tea pe ma- re $i us - cat, a - lerneas- c{ prea - m{ - rit.
R{s - p@n - di<i
pe
ma- re $i us -

? b b

* Partea de alt are melodia

R{s -

p@n - di<i

j . r j . r

al

523

b
& b

ga<i cu-al
cat

? b b

S{u

Lui

ne-a
go

r{s - cum - p{ - rat,


ta
ne-a

ne-a

r{s

? b b

S{u Cu- v@nt;

j .

Da,

El

S-a dat
jert - f{
r{s - cum - p{ - rat,

r j .

j . r
.

b b
&b

La Gol - go- ta, I - sus


La
Gol -

v@nt;

..
J

j . r j . r

Cu

.
J . R

Cu - v@nt;
sf@n - tul

b .
& b J .

cum

Mie - lul
S-a dat

p{

j . r j . r
. .

sf@nt.
O - me - ni - rean - trea - g{ s{ pri - meas - c{
jert - f{ Mie - lul sf@nt.
S{
pri - meas
-

j. r j r

? bb . b
3

rat.

j j
b

&b
azi
c{

pe

I - sus
pe

? b b
rii

b
& b #

ca

Sal

Sal - va - tor,
I
sus

va

me

ni

j . r j . r

ca Sal - va-tor,

..
J

El

@n

..
J

tor.

U
j . # r j . J J n b
.n . R

..

sla - v{ $i drep - ta - te va dom- ni! Cu sl{ - vi - tul S{u po - por.

? b b n

..
J

Jj . U
R
J J
R

.
.

524

364. ATT DE MULT


A - t@t de mult a

b
& b 44

iu - bit

A - t@t de mult a
iu - bit Dum - ne - zeu
A - t@t de mult, de
mult a iu - bit Dum - ne - zeu

? b b 44

A - t@t de mult, a

b
&b

lu - mea,

c{ a dat

? b b
&b

depe

mult a iu - bit Dum - ne

sin - gu - rul


S{u

A - t@t de mult

? b b

b
&b

lu - mea,

? b b

zeu

..

Fiu.

.
.

iu - bit

A - t@t de mult a iu - bit Dum - ne - zeu


A - t@t de mult, de
mult a iu - bit Dum - ne - zeu

A - t@t de mult, a

b
&b

t@t

c{ a dat

Ca ori - ci - ne

t@t

de

pe sin -

gu - rul

@n El va cre - de,

mult a iu - bit Dum - ne

J Jj
J

ca ori - ci - ne

ww

..

S{u

Fiu.

w
w

.
.

zeu

j j
J
@n El va cre - dej
r

.
? b b J . R
J J J
J J J

525

b j . r
b
&
J R

J Jj
J
s{ nu pia - r{, pia - r{;
@n El va cre - de,
Ca ori-ci - ne

.. b n

? bb J R
J . R
J J J
U

j
b&b
J

@n El va cre - de

ca ori - ci- ne

s{ ai - b{ via- <{ ve$ - ni - c{!

b n n U
j
r
? b b .
w

J J J

365. ADNCI DURERI


Otniel &imonca

# 4
& 4

j j n ..

1. A - d@nci du - reri
2. Pe-a - cest p{ - m@nt
a - vem
3. Via - <a

? # 44
(Refren)

&

j j

j
J
c@nd
sunt
prin

..

j j j
j

s{


J J


J J

a - flu

# j j j j
b

..
R J

sf@nt

a - lin

j n ..

j
J

la
Sin - gur nu pot
I Noi Te-a$ - tep - t{m,
La - crimi >i-a - du - cem,

Pen-tru-al meu su - flet greu zdro - bit?

&

j ..

un - de s{ a - flu m@n - g@ - ieri?


tim - pul se scur- gen in - fi - nit;
@n ve$ - ni - cii;
$i vom tr{ - i

? #

j
j b

i - ni - mami str{ - pung,


pri - m{ - veri
t@r - zii,
vi - ul
T{u Cu - v@nt,

Un - de-a$ pu - tea

James B. Coats

Doar

j j

..

la

I - sus,

sl{ -

r j .. ..
D. C.

pa - ce s{ a- jung, de
su - se drag s{ vii la
sla - v{n dul - ce c@nt, $i

nu pri - mesc de
sus pu - teri.
cei cen
i - nimi Te-au pri - mit.
Te che - m{m la
noi s{
vii.

vi - tul Miel Di- vin,

de

? #
J


J J J

n .
R J .

Ce

p{ - cat

m-a

.
J .

..

cu - r{ - <it.

526

366. DE-A PURURI N}L>AT

b
& b 68 j
J
P

Text $i muzic^: I. Miclea

Moderato

Jj .

Jj

j
j j .. j
J
J

1. Noi $tim c{ sus, @n ce - ruri, de-a pu - ruri @ - n{l - <at,


2. Sme - ri<i ve- nim la Ti - ne, I - su - se, Miel di - vin,
3. Pri - me$ - te - ne o, Doam - ne, cu tot ce>i da - to - r{mJ
J
J
Fj
j
b
j
& b j .. n .. #
? b b 68 PJj

Jj .

Jj

.
.
j

La
C{ci
&i

J
j

tro - nul de m{ - ri- re, e-al nos- tru m - p{ - rat. Din sla - va Lui pri $tim c{ da - ruri bu- ne din m@ - na Ta pri - mim; A - $a cum tot- dead{ - ne-a Ta ier - ta- re, can veci s{ Te ur - m{m; S{ fim cu Ti- nen

? b b
J
b
& b ..

Jj .. n
J
J
J
F
j
b J .. j
J
J

.. F

J
J
Jj j .
J

j
n

ve$ - te spre noi, de pe p{ - m@nt, La Ta - t{l mij - lo - ce$ - te @n


u - na din dra- gos - te ai dat
&i pa - ce $i ier - ta - re la
sla - v{, a - $a cum ne-ai pro - mis, &i>i vom c@n- ta de-a pu- ruri @n

.
? b b . J
b
& b


J
j
j .


J
P Refren
j

ha - rul S{u prea sf@nt.


ori - ce vi - no - vat.
sf@n- tul Pa - ra - dis.


J
J
j
b .
& b .
? b b

lui!

? b b ..
J

O - sa- na Dom- nu - lui!

. P
. J
j

C{ci ne-a ier- tat

.. Fj j
J
J
j
j ..
n

J
j

.
J

j .

J
F j
j

O - sa - na Dom- nu -

.. F
J J J
U
j .
.

p{ - ca - tul prin sf@nt s@n - ge - le Lui.

..
J
J

. U
J .

527

367. NEOM VEDEA N DIMINEA>A


Text adaptat: Floarea Cocian

j j
j j j r
bbb 4
j
j
j
j
b

&
4 .. .. .. ..
1.
2.
3.
4.

I. G. Martin

Neom ve - dea @n di Da - c{ i - ni- ma<i


>i - ne-<i can - de - la
O,
ce ma - re bu -

? b b b 44 .
b . J
b b b . j j
b
&
.


J J J
j
j

te
Su - fle - te,
La - s{ lu - mea,
n n{ - dej - dea
Cu to<i sfin - <iin


? bb b .
b . J J
Refren
r
b
& b b b j j ..

mi
t@n
iu
cu

re - ve - ni;
cea de sus,
nen- ce - tat
de nes- pus;

ga - ta: @n cu - r@nd cu
be$ - te s{L pri - me$ti azi
ni - rii Mi - re - lui mult
@n veci
$i - e, vom fi

El vom fi.
pe I - sus.
a$ - tep- tat.
cu I - sus.

..

J
j . j

rog, fii
te gr{ @n - t@l p{r - t{ -

j
J J

J .

c@nd I - sus va
du - p{ >a - ra
viu a - prin - s{
fe - ri - ci - re

- nea - <a
- je$ - te
- bi - rii,
- ri - e,

..
J

J
j

.
.
J
j ..

.
R .
r j

..
J J R J
r
r
j j j .. . . j ..
R J . R J
J R J R

Ne vom ve - dea,

? b b b j j . r
b .
b
& b b b J J J J

J
j

ne vom ve - dea,

.. r j ..
J
j . r
.

glo- ri- ei li- man, @n cer sus!

r
j j j ..
R J . R J

&iL vom pri - vi,

$iL vom pri-

r j ..
j j

.
? bb b J J J J

R
J
b
J
j r .
bbb

&
J . R J . R .. J .
vi
$iL vom pri - vi

La al

. Rr
R J .
r
j

.. .
J

ne vom ve- dea,

Jj. R J .. R J .. Rr
ne vom ve- dea

$iL vom pri- vi

j .. r j .. r
.. ..
R J R J

j .. r j .. ..
RJ
j .. r ..

R

Fa - <{n fa - <a - $a cum n - su$i El nea spus.

Rr

j
.
. r .
.
. . .
? b b b J . R J . R J . R J . R J . R . .
b
J R J R .

528

368. NUI LOC MAI SFNT


Mia Iovin
Armonizare: Iovan Miclea

Traian Dorz

#
& 43

1.
2.
3.
4.

loc
st{ri
ceas
har

mai
mai
mai
mai

Nui
Nus
Nui
Nui

? # 43

&

.. ..
sf@nt
sfin sf@nt
sf@nt

&

..

.
.

n ..

a - co - loi
$i to<i ce
@n Duh se
$in la - crimi

? #
&

# .
.
soa v@n nal du -

..
re,
tul,
<{,
te;

? # . ..

a
a
a
a

ce
ce
ce
ce

la
lea
la
la

un de
@n
s{

dei
pe
ca fii

. ..
.

$i-un - des ai S{i;


lu - mi - nos;
rul
a - du - na<i
<ii
$i cu-ai S{i,
nul

? #

de - c@t
te ca
de - c@t
de - c@t

..

dra
c@n
roa
l@n

A C@nd
&i
n

co- loi
e Hris i - ni ru - g{ -


#
-

..

..

.
.

..

..

Du - hul Sf@nt pu - te
tos @n to<i ce c@n i - nimi
mi l@n - g{
ciu - ne $in c@n - ta
-

.
.
.

.
. #

v@n - tul Sf@nt


de Hris - tos
ru - g{ - ciu un- des ei,

..

re,
t{,
una,
re

..

a - co- loi
e plin Cunea lor se
f{ tot $i

..

..

cre - din - <ai


um - blet fe - ri - cit,
$in ru - g{ - ciu - nei plin de El,
sc{l - da - t{n
la - crimi prin Hris - tos,
tot $i stai;
ori - c@<i sunt
ei,
f{

Hris - tos
Ta - bo res
fra cu
Dom -

..

gos- tea v{ - p{i. Cu t{s @n Hris - tos; C@nd


g{n- ge - nun - chea<i; C@nd
g{ fra - <ii
t{i; Ori -

..

.
.

Iar p{r - t{ A - tunci $i-a n - ge - riis


Ori - cum sunt

529

. .
n . b

& ..
$i fa fra<i
ei,

a
r{
$i
f{

sfin - <i $in - l{ fra- <iis


tot $ii

? # ..

toa
un
@n
cau

..

.
.

- re
ea - vu - tul
cel mai
- tru Hris- tos str{ - lu - cen
- geri: p{ - m@n- tui sus, iar
- t{,
c{ un - des
ei eun

..

U U U

..

str{ - lu ori - ce
ce - rul
col< din

cit.
fel.
jos.
rai.

U U U .
.

..

369. DA, DOMNUL E P}STORUL MEU


Francis Rous
Trad. Valentin Popovici
Flaut solo

& b 43

& b 43

..

1.
2.
3.
4.
5.

Da, Dom - nul


e P{s - to - rul meu: El
n - vi - o - rea - z{
su - fle - tul al
Prin va - lea
um - bre - lor mor - <ii, de-a$
n
fa - <a
du$ - ma - ni - lor mei, Tu
Da, fe - ri - ci - rea,
mi - la Ta, mor

? b 43

Jessie Seymour Irvine

. n . J

poar - t{ gri S{u glas mi mer - ge, nu


ma - sa @mi
@n - so - <i

ja mea;
nu - nat,
m{ tem;
@n - tinzi;
me - reu;

& b

. J

& b

La
a
Pe-a - le
To - ia
Ungi ca
&in Ca

- pe lim- pezi, pa drep - t{ - <ii Lui


- gul $i nu - ia - pul meu cu unt - sa Dom - nu - lui

? b

ji$ti verzi m{ poar c{ - r{ri po - va ua


Ta sunt m@n de - lemn, pa - ha pe veci voi lo -

t{ m@ - na
Sa.
<{i nen - ce - tat.
g@ - ieri, @n - demn.
rul meu e plin.
cu - i
me - reu.

530

370. SCOAL}, BISERIC} !


Jean Staneschi

b
& b 44 .

vioi

j .
J .

j
Jj J j j j
J J J

U
r
. j j j j . r
R
J J J J R

C. Lesli

Dom - nul vezi te chea- m{ azi: scoa- l{ - te!

F
? b b 44 .

b
&b

j .
J .

Jj
r
R

Jj j j j
J J J
Andante

glas: scoa - l{ - te!

j. .
J

j. .
J

Scoa - l{ - te,

r
R

.
b J .
R


b
scoa - l{ - te!

Bi - se - ri - ca Lui:


..
J R

U Fine
j
j
b

3
.

.
.

& b . 4 .

J
J. R
scoa - l{ - te!
Ten- t{ - re$- te, Te tre - ze$- te.
j

j
j . r
U

? b b . J 43 ..

.
.
? bb

Ia @n sea- m{ al S{u

j
r . j Jj J Jj . r
R
J
R

Tem- b{r- b{ - tea- z{:

b
& b
Cu

vir - tu - te,

. .
J . R .

scoa - l{ - te!

.. U .
J J
J R .

Cu vir - tu - te:

? bb .

.
.


Scu- la<i

j j j j j
b

..
& b .

J J J
rit...

Fi<i fe- cioa- re @n- <e - lep- te:

A$-tep- ta<i pe

voi

cei

.. 44

Mi- re - le.

j j j j
j j
j
j

. . 4

? bb

. 4
.
.
cre

din - cio$i

Mi - re- le.

531

. f
b 4 @ncet
b
& 4 . n .
J
J R

f
.

n .
J. R
J

@ncet

Tu, Spi - rit Sf@nt: Te a$ - tep - t{m! Tu, Spi - rit Sf@nt: Te a$ - tep- t{m!

j . # r . f j

? b b 44 .
J
F j r
b
. . j

b
& . . n
I - ni - mi - le

s{ ne

a- prinzi,

j r .

? b b J . R . J
F

j r
. . # . fJj

j . r . n
. . J
Cu dra - gos- te

s{

ne

cu - prinzi.

Jj. Rr ..

b .. .. .. ..
b
&
Duet (Sopran 1 - 2)

Ne no - ie$- te,

ne sfin- <e$ - te: Pe noi

ne

c{ - l{ - u- ze$- te

b
& b ..

Ne no - ie$- te,

? b b ..


ne sfin- <e$ - te: Pe noi

ne

c{ - l{ - u- ze$- te

b .. b .. ..
b
J J J R
& J J J R
J

..
J

A- proa- pe de cer, a - proa- pe de cer, a - proa - pe

de

.
cer.

F
b
j
j
r
j
j
j
r
j
j
& b .. .. .. . . j ..
a - proa- pe de cer, a - proa- pe de cer, a - proa - pe

? b b .. .. .. J
J J J R
J J J R

de

..
J

..
D.C. al Fine

..

cer.

.
.

..

532

371. SUS FRA>ILOR LA CNTARE


Text modificat

J. A. Ahlstrm

j j r j . r
### 4 F
j

&
4 j . r . . .. #
J R
J R
J R
J R J J
Cu av@nt

Sus fra- <i- lor la c@n - ta- re;

Pe Dum- ne- zeu aL l{u - da

F j r
? # # # 44 .
J . R

j r j . r
j
j

J J . . R J . R
J
j r
###
j
j
j
r

.. # . . . # n J . .
&
R
J
J R
J

e fru - mos:

j .. # r
J R
j. . # r
J R

S{I

a - du - cem Lui ca

jert - f{ la - u - da bu - ze - lor noas - tre

j . r j . r j . r
J . R J . R J . R

j . j . r
.

? # # # . J . J . R

&

Pen - tru ma - rea San - du - ra

###

j . r .. .. . j j . r j r

.
J . #

p
R
din

i - ni - m{!

Pen - tru
Pen -

j r

? # # # . . .. ..
J R
p

ma
tru

Pen - tru
l

l{u- d{m to<i, mic $i ma

l l{u - d{m
ra - re,

? # # #

to<i

re:

. j . .

rea

San- du - ra - re,

Sla - v{ lui Hris- tos,

r
j . r j . #
p

. j j . r j . r

Hris Hris -

p
to<i

pe Dom - nul

San- du - ra - re,
a
Sa @n - du -

pe Dom - nul
I - sus
Sla - v{ Dom- nu- lui I - sus

L l{u - d{m

rea

ma

# # # . j j r j r
. .
&

re,

I - sus

Hris -

tos,
tos,


tos,

533

azi $in veci de ve