Sunteți pe pagina 1din 87

TRAFICULUI MANEVRA N NTSPOZITIWL DE SEPARAREA

Crearea riscului de coliziune impune aplicarea in intetiorul schemei de sepatarea traficului a regulilor COLHEG partea B ,,Reguli de guvernare qi de drum".

traficului, can{ observala Deci o navd aflatdpe ruta intr-un dispozitivde separarea trebuie sd acordeprioritate acesteiaqi sa tribord o alt6 navd.care traverseazd. Regulii15. conform manevreze
Zona de mvigalie costierA

Dnrrnul navei caretreyeneazl dispozitivul de separere traficului. a

Dnrnrul .uavei tntrilir dispozitivul care desepararetraficului. a

Nava care doregtesa se angajezein trafic pe partea cealaltd poate sa efectueze manevra de a traversa o rutd gi zona de separalie intr-un drum ,,cat mai perpendicular" iar angaiareape ruta dorita sa se facd cu un unghi foarte mic fala de direclia generala a traficului acordLndtoataaten[ianavelor din trafic. Nava angajataintr-o rutd de trafic poate si se deplasezede la o latura a ei la alta. cu condilia ca manevrasa se efectuezecu cel mai mic unghi. Zonele de trafic costier separdcirculafia navelor costierede navele in trar:zit ce folosesc schemelede separarea traficului.

352

MANEVRA NAVEI Navele in tranzit vor folosi numai rutele de circula{ie din scheme, pentru navigafiei. zonei descongestionarea qi siguranfa
Zom de uavigalie costierx

Zosa de navigalie costierl de Nava angajatitintr-o nrtl de trafic poatesil se deplaseze la o laturAa ei la alta, cu condilia ce ffatreYrasil se eftctueztscu ull unghi rnic. a O uavil poateirtra in dispozitivul de separarc traficului pe la utul din capetele poateiegi dupt ce cu uughi nric de cirrul s-aaprapiatde zoua acestuiagi dupt ce il folosegte baudade circulafe de sensopus. de iepanrc e traficului trcvenind perpendiculat

Racon

Bandrl peutru petmliere -F si nave cu - rntrfirri F ' periculoase iculoase -F -F / Basdt peutru cargouri de rntrftri generale

#fr
#

-/

--.F

#
itrtre cele dou{ direclii a Dispozitiv de separare traficului cu o zoul de separalie gene.rale tnficului. O direclie prilcipall esteirapt4itit in douit, fiecarejurl{tate e de bandl a direcliei aviud destisalieprecist: uua petrolierclorgi navelor cu rntrfuri periculoase si a doua celorlaltelave

Ele pot folosi gi zonele costiere numai in caz de situa{ii excep,tionalecauzate de conditiile meteorologicenefavorabile.

3 53

TRAFICULUI MANEVRA IU NTSPOZITIWL DE SEPARAREA

In cantl in care se foloseqtezona de trafic costier, comandanfii trebuie sA se informeze daca pescajul navei sau marfa de la bord sunt admise de reglementarile navigafiei prin zona respectiva.Exemplu zona francezdde traftc costier din Canalul M0necii. traficului pot fi folosite de; Zonele de separarea - navele care traverseazdzona de separareatraficului; - navele carcpescuiesc; - navele care evitd un pericol imediat; - navele care se angajan pe o ruta de trafic; - navele carepdrdsesco rutd de trafic.
ral.:

\i;;:__;:-:/

&

Zona de navigalie costierl

eq
Stalie

{.*. Zona de navigalie costrera

@+

:""&M

Navele pot ptdtsi dispozitivul de sepanreatraficului petrtru a iutra is zosa de trafic costier qi a se indrepta ciltre o stalie de pilotaj pentru arnbarcarea pilorului.

Navelede pescuitsepot deplasa zonade separare traficului in ce drumuri doresc, in a insain apropierea unei laturi a rutei kebuiesAevite drumurilein sensopusdirecfiei generale rutei. a Nu trebuiesa-qilaseplasele deriveze ruteleschemei separare traficului. sd in de a Nava trebuiesi manevreze foartemulta atenfie,cu vegheintarita si cu viteza de cu siguranldin zona extremita{ilorschemeide separare traficului, unde riscul de a coliziuneestecrescut, alespe vizibilitateredusddin catzaintretaieriidrumurilor mai ce converg vecinatatea in extremitdfilor.

MANEVRA NAVEI ce suntmanevre trebuieevitatein interiorulunei rute saua maginiiqi ancorajul Stoparea manevre: aceste a zoneide separare haficului,deoarece - pot constituiun pericolpentrucelelalte navedin trafic; - vintul saucurentulde mareepoateaducenavapelpendicular direcfia pe generala traficului; a - o navd cu maqinastopata poatefi derivatape ruta cu circulafiede sens opus.

Baudl de circulalie

Band{ de circulalie

a in Drunrulnavelorde pescuitatunci cil'd pescuiesc zosa de separare traficului trebuie sl coiucidA cu beuzilor de circulalie a direclia geueralf, traficului iu apropierea

trebuiesd In cazulunui riscde coliziunecu o navdcu vele,navacu propulsiemecanicd pentrua evita coliziunea manevreze un Nava carerecepfioneazd semnalformat din literele Codului Internafional,,Y G", prin transmise oricemijloc, semnifica: - ,,SEPARE CA NU VA CONFORMATICU SCHEMA DE SEPARARE A TRAFICULUI'" cazit careseva verificaimediat:
- pozq,Jnaver; - drumul in care se navigd; - dup[ care se iau imediat masurile ce se cuvin pentru a executain sigursnfa cu manevrade aducerea navei pe un drum corespunzdtor sensul general al a rutei din schemade separare traficului.

355

TRAFICULUI DE MANEVRA fN OTSPOZITTVUL SEPARAREA 5.4 -De retinut de a de sau ln dispozitivele schemele separare traficuluiadoptate IMO gi intratein astfel: navatrebuiesdmaneweze vigoarela 1 iunie 1983, din de sa sd l- caregulagenerald, intre sau iasd pe bandasau ruta de traficpe intra sau iesedin Ia una din extremitalile dispozitivului, dar atunci c6:nd lateral ca o faca sub un unghi foarte mic fala de direc,tiagenerald a taficului: pe in 2- sa sedeplaseze rutelede circulafiecorespunzatoare direclia generala a traficuluipentrurutarespectivd: 3- in limita posibilului,sdnu seapropie de lini de traficului; 4- sd evite intretdierea benzilorde circulalie, dar da6a suntobligatesd o facd, sd le traversezeprintr-un drum perpendicularpe direc(ia generald a taficului; a 5- sa nu intre in zona de separare traficului sau sa haversezelinia de justificatanumai pentru a o separare traficului, dar dacd fac, manewaeste de a evitaun pericolimediatsaunavele pescuitpentrua pescui: a zonelorvecinecu extemitafileunui dispozitivde saparare 6- in apropierea deosebita; traficuluitrebuiesdsenavigecu aten,tie in 7- sd evite in mdsuraposibilului ancorarea interiorul dispozitivului de dispozitivului; a separurc traficuluisauin zonelevecinecu extremitalile 8- navele cu vele sau navele mai mici de 20m lungime nu trebuie sd in sa stinjeneasca navi cu propulsiemecanica deplasarea pe o ruta de o costiera: zonele navieafie de trafic. elepot folosi in oricesituafie zonelede navigaliecostiera a 9- cdndexistadispozitivde separare traficuluio se nu hebuie folosite pentru traficul direct; pentru deplind siSuranta va corespunzatoare a dispozitivului: folosi banda circulafie de a dispozitivulde separare traficului, trebuiesI se 10- navelecarenu folosesc c0t de indepdrteze acesta mai mult posibil; 356 au de zonade separare a

MANEVRA NAVEI in nu 1I - navele carepescuiesc trebuie s[ stinjeneascdnavele angajate trafic pe benzile de circulatie; de 12- navele cu capacitatea manewd redusd,de exemplu o nav6 hidrografica angajatdin acliuni de cercetare, o navd cablier ce este angajata in operaliuneade a pune sau scoatesauintreline saurepara un cablu, sau alte an iune de Rezulei 10 din RIPAM, fapt care impune evitarea lor de cdtre celelalte nave angajatein trafic. De altfel, acestenave vor fi notificate prin avizele cdtre navigatori de catre staliile care controleazdtraficul din dispozitivul a de separare traficului respectiv. Astfel, in Canalul Dover exista grupul AFSONG de dirijare a traficului: - staliile de supraveghere control qi dirijare a haf,rcului din Dover qi Cap Gris-Nez dau informalii sub forma avizelor de navigalie, pentru navigatorii care folosescdispozitivul de separarea traficului de la Dieppe la Dover qi Calais; - stafia din Dover transmitein canalul 10: - pe vizibilitate buna,la oraH plus 10 minute qi la H plus 40 minute se dau drumurile qi poziliile navelor contraveniente, ptog$oza pe timpului, balizele amplasate,date referitoare la navele nestdpAne e manevr6 indic6,ndu-l pozilia, la fel qi navelor cu capacitatea de manevrd redusi, navelor care executa lucrari indicdndu-le pozilia qi felul lucrdrilor, navelor care remorcheaz5, ce remorcheazd qi lungimearemorcii etc; - pe vizibilitate rea (cand vizibilitatea este sub 2 Mm) informafiile sunt dublate,laora H plus 25 minute qi la H plus 55 minute; - stafia din Cap Gris -Nez transmitein canalul 11: - pe vizibilitate bun[, la ora H plus 20 minute qi la H plus 50 minute; - pe vizibilitate rea,la ora H plus 35 minute ;i la H plus 05 minute; dispozitivul de - stafia de la Jombourg sau Casquette care supravegheazd a separare traficului de la Casquetteca qi stafia din insula D'Ouessant care azdt supraveghe dispozitilul de separarea traficului de la Ushant cu acelaqi nume, transmit avertismente in canalul 16. Numai cu permisiunea lor dispozitivului navele pot sd execute naviga{ie in zona costiera adiacer:f';d pe care il suPravegheazd; - supraveghereadispozitivelor de separare a traficului se executd cu avioanele,elicopterele qi navele militare qi este posibil ca navele care nu

357

TRAFICULUI MANEVRA IN NTSPOZITIWL DE SEPARAREA rinduri de stafiile de datein repetate Regula10 ;i instrucfiunile respecta (sunt fotografiateqi chiar sa a supraveghere dispozitivelor, fie amendate qi in escortate portul cel mai apropiat amendate de exempluceledin zona qi a de dispozitivelor separare traficuluide la Casquette Ushantsuntbagate in Brestundesuntamendate).

5.5 - Din istoriculregulilordeprevenire abordajelor a ln 1840,,London Trinity House'n elaborat regulipentruprevenire abordajelor. a a In ,,Actul de Naviga{ie navelorcu aburi" din 1846sescria: al una fa{ade ,, ... navelecareseintilnescintr-uncanalingusttrebuiesatreaca altaprin babordul frecdreia..."; qi trebuiesd ,, ... navelecareau drum de incruciqare risca sa se abordeze, schimbede drum la tribord, in aqa fel sa treacdfiecareprin babordul celeilalte..."; prin ), ... navacu velecarevedealtd"navd tribordulsautrebuiesdmanevreze pentru lasadrumliberceleilalte a nave...'o In actul de Navigafiedin 1846aparepentruprima data Reguli la luminile pe care trebuiesdle poartenavain mar$: - Roqula babord; - Verdela tribord; - Alba la catarg. Aceste lumini suntimpuse navelor velela 1858cdndsemai introducpi semnalele si cu deceafa: - cu fluierul la navelecu abur; - cu cornulqi clopotulla veliere. In 1864 - Board of Trade in colaborare Guvernul Fruncezrcalizeazd cu reguli de pe naviga{ie articole, reguli careau fost adoptatedBGermania, SUA qi alte 28 de fnri. ln 1867 - ThomasGray din Departamentul Marinei Englez6a transpusin versuri regulile de naviga{ieiar comandorul Negulescule-a tradus qi adaptatin limbaromdnd. In 1880 - regulile 1864 inha in vigoare. din pe ln 1884 - regulilorli seadaoga semnalele caretrebuiesale deao navdin pericol. ln 1889 - din iniliativa SUA, la Washingtonare loc prima Conferinla Maritima Interna{ionaldcare elaborat,,Regulile pentru prevenireaabordajelorpe mare",Regulicareau intratin vigoarein 1897.

I
: :

i
i

358

MANEVRA NAVEI ale MaritimaInternalionald cdreihotariri are ln l9l0 - la Bruxeles loc a2-aConferinfa s-auaPlicat Pin[ in 1954. pentru Ocrotirea Viefii pe Mare (SOLAS), ln 1929 - ConferinfaInternafionald unificarea in unele schimbari regulile de navigafieqi recomanda introduce ExemPlu: la comenzilor cdrma. -,,cdrmadreapta!"-insemneazdvenireanaveiladreapta; -,,cdmastdnga!''-insemneazdvenireanaveilastanga. soLAS se introducelumina de pupa si a doua Intemalionala ln 1948- la Conferin{a mai navelecu lungimea mari de 150picioare. luminaalbala catargpentru la de Solasde la Londra,organizata IMCO, adoptd Regulamentul ln 1960 - Conferin{a naveipe vizibilitate reguli pentruconducerea abordajelor, pentruprevenirea coliziunilor. pentruttilizarearadaruluila prevenirea redusd recomanddri $i
Acesteaau inhat in vigoare ?n 1965.

DEN DOVER. 1964 967 itrodus


itivele

Edi

'AsiG i din

tna

e cu tra

i sunt

te

RIPAM-ului,in careapar: asupra Interna{ionala ln r972 - areloc la LondraConferinfa a - Regula10cu dispozitivele separare traficului; de 5;7;8 qi 19); - regulipentru cu navele radar(Regula (Regula 6); - regulavitezeide siguranla 3)' sdu"(Regula - expresia de st6njenita pescajul ,,rravd lnl977 - A intratin vigoareRIPAM-uI.

359

MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE

CAPITOLUL 6
ANDOCAREANAVEI
MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE

6.1 Genersalitd[i Pe parcursul existentei sale o navi este supus6,dupa construirea sa, la mai multe si diferite feluri de inspecfii. Prima inspeclie este denumitd ,,inspeclia ini{iala de clasificare" deoarsceea are drept scop sd constateposibilitatea acordarii clasei unei nave prezentatd pentru prima datd unei inspec{ii pentru a fi clasificata. ln generalnavele sunt clasificate saureclasificatepe un termen de 4 ani, clasificarea sau reclasificarea navei fiind atestataprin eliberarea unui Certificat de Clasa gi prin inscriereain Registrul Navelor. Dar clasa acordatd,inscrierea din Registrul Navelor qi Certificatul de Clasa iqi pot pierde valabilitatea in urmdtoarele cazuri: - dupa expirareatermenului lor de valabilitate; - dacd nava, maqinile, instalatiile, echipamenteleqi dotlrile navei nu sunt prezentate termeneleprevdzutepentru inspecfiile periodice; la - dupa e$uareanavei sau dupa o avarie, dacd nava nu a fost prezentatdin portul sau chiar la locul in care a avut loc avariereasau in primul port in carea fbcut escalaimediat dupa avarieresaudupd equare; - dupa efectuarea(fdra acordul prealabil al societa{ii de clasificare), unor transformari constructive .ale corpului, maqinilor, instalafiilor,

360

MANEVRA

NAVEI

suprastructurilor, dispozitivelor, echipamentelor etc, asupra crirora se extind cerin{eleRegulilor; - la incalcarea condi{iilor de navigalie ;i de transport stabilite prin documenteleeliberate; - la nerespectarea oricdror altor condi{ii sau indicatii date de catre Societatea de Clasificare. Societatea poate repunein vigoare documentele,dacd au fost eliminate cauzele careau dus la pierderea valabilitafii lor, ori eliminarea se produce in urma rezolvarii problemelor indicate sub forma observafiilor din raportul de inspec{ie al inspectorului societafii care a efectuatinspecfianavei. Inspec{iaperiodicd de reclasificarc se face cu scopul de a se constatacd stareatehnicd a navei satisfaceRegulile qi cerinfele suplimentare ale Societafii de Clasific are, dacir nava corespunde intr-o mdsurd suficienta condifiilor de menfinere a clasei qi sa verifice func,tionarea mecanismelorgi instalafiilor asupra cdrora se extind cerinlele Regulilor. Inspec(iile ocazionalese efectueazd,la cererea armatorului in afara inspecliei inifiale qi a inspeclieiperiodice. Inspecfia dupl avarie are drept scop sd constatedefecfiunile pe care le-a produs avaria, sd avizeze in legdtura cu volumul reparafiilor necesareqi sd determine daca mai existacondifii ca nava sa-qimenfinaclasa.Inspec{iade avarietrebuie sa aiba loc in primul port in care intra nava dupa avafiesaueguare. Sunt qi inspecfii exceptionale care se fac navei la cererea autoritdlilor portuare, asiguratorilor sau armatorilor in scopul constatarii starii tenice a navei din momentul solicitarii inspecfiei. Dacd unele inspeclii se pot executa cu nava in stare de plutire, altele necesitd urcarea navei pe doc. O inspeclie pe doc trebuie sd facd parte din inspeclia intensificata efectuata cu ocazia inspec{iei periodice. Am amintit despre inspecfiile la carc obligatoriu trebuie sd fie supusi o navd in

decursulexistenteisalein starede exploatare,pentru a ne da seamacit de importanta esteridicareanavei pe doc. Deci in afara volumului inspecfiilor fixat de registrul de clasificare. o nava se ridica pe doc pentru: - curalirea operei vii de depuneri qi protejarea ei cu pitura anticoroziva gi antivegetativa;

361

MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE - verificarea c8rmei, elicei;i a axuluiport-elica; -verificareatubuluietambouqischimbareagarnituriipresetupii; de - verificareaPtizelot fund; chilelorderuliu avatiate; - verificarea indreptarea qi din - indreptarea baselelor zonaopereivii; coroziunii; - masurarea grosimii tablelorpentrudeterminarea unei a - executarea lucrarilorde remediere avariilorsuferitede navain urma avarii sauequari; etc. - inspecfia reclasificare de

6.2 -Pregifirea navei pentru andocare per{tru andocare,comandantulnavei ia legaturacu qeful docului caruia ii prezinti planul de andocareexistentin documentaliade insofire a navei. In vedereaandocdriinavei se fac urmdtoarelepregatiri: - se transfera intr-un tanc sau la altd navd combustibilul din tancurile de combustibil; -sedescarcltoatemarfuriledinmagaziiqisecurdfdmagazll|e; -magazit|edemarfrlatancurilepetrolieresedegazeazd; qi - compartimentelein care se vor executalucrari de reparafii se cura{a se materialeleinflamebile; degajeazdde qi se - daca se lucreaza in compartimentul maqinii se curata santinele

degazeazd; pertoletc); (benzina' uEorinflamabile - sedebarca materialele permis qi pescajeleinscrise in planul de - se realiz eaz|r deplasamentul al andocare navei: maqinii la pupa - dacir Ei nava are suprastructurile compartimentul tancurilor de balast din prin balastarea pescajele trebuie realizate provaqi a PiculuiProva; la maqinii qi suprastructurile centrul - dacdtnava compartimentul are uqor; se dreapta tealizeaza naveiasieta - se verifica dotarea inventara posturilorde lupta contraincendiuluide de lipsurile; pe nav6,severificahidranlii 9i manicileqi secompleteazd racordulcu careseva instalaliilorqi sepregateqte - severiflca func{ionatrea conectainstalaliaborduluilainstalaliadeincendiuadocului; baile, wc-urile qi toate instalaliile cu scurgeriin - se inchid spalatoarele, afarabordului; 362

MANEVRA NAVEI muncii,masurilece trebuie - sefaceinstructaj echipajul privind protec{ia cu luate la locul unde se umblScu foc deschis,accesulla bord, lucrul la specificulactivitafiipe timpul andocdriifunc{ie inallime,lucrul pe schele, de activitalileqantierului; - sestabilesc turelede serviciualeechipajului; qi sarcinile seafiqazd - se pregatesc parimele de remorcdla prova qi la pupa ce se vor da la remorchere; - se pregatesc pardmele ce se vor da la doc pentrumanevrade intrare a pe gi de la naveiin doc qi de pozifionare semnele jaloanele ghidajinstalate docfuncfiedetacajulpe caresevaa;ezaqi sprijini nava; - sepregatesc de in pentrumanewade acostare camera qi baloane tranchefi a agteptare docului uscat sau de protec{ianavei gi a docului in caz de necesitate; - se pregatesc paramelor doc cdt gi pentru la pentrutransmiterea bandulele de primireasirmelorde la doc(cdtedouabandule par0ma); - sepregdtesc provaqi pupa. posturile manevrd de corespunzator la Dacdlansarea apdreprezintaoperaliade trecerede pe cald saude pe doc a navei in careseexecutd: staredeplutire, operalie - cu ajutorulfo4ei de greutatea navei (foga gravitalionald,ceamai utllizatlt mediu); pentrunavele deplasament cu metoda - prin fo4a de flotabilitatea navei (prin inundareadocului uscat sau a mare); utllizatdpentrunavecu deplasament doculuiplutitormetoda - qi pr:ripentru pe (carucioare instalate cai de lansare nrjloace mecanizate navecu depbamg$-umc), o navei este operalieinversalansdrii. andocarea Cu ajutorul for{ei de flotabilitatea doculuiplutitor corpul navei poatefi scosdin ap[ precispe tacadele chila qi scareurile de astfelca sd seageze dupdce estepozifionatd numai pe tacadade chila iar de gurna(la unele docuri navelemici pot ft aqezate prin pontilii carele sprijinain borduri). echilibrulle esteasigurat in specialrcalizatlL acestscop;i se compunedintr-un Docul plutitor esteo construc{ie numite turelesaubaioaiete,in punteadocului;i douaverticale tronsonorizontalsau qi de carese afl6 tancurilede balast,instalafiifoarteputernice balastare debalastare, for{ei de qi de reglarea asieteiqi a inclinarii transversale cu carese asigurareglarea cabestane babale, careau in compunere instalaliide manewdqi legare flotablitate, 9i precumgi macaralepentru manevrade greutafi,montatepe cii de rulare la pattea verticale). a superioara turelelor (tronsoanelor 363

MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE Pentruprimireanaveiin doc, pe tronsonulorizontalal docului, cdrejoacdrol de cald, qi sau al dupaplanulde andocare naveisemonteaza se pozilioneazdtacada blocurile de chila qi scareurile blocurilede gurnd,astfelca nava,in puncteleei de mare sau pentrua rezistenfA, sesprijinepe ele(chilaqi imbinariledintrecarlingigi varange), sa nu seproduce deformarea corpuluinavei. pe Dupafixareatacadei marcheaza tronsonul se verticalcel mai apropiat trei jaloanede ghidaj fixate perpendicular bajoaier,din care cel din mijloc rcprezintd, pe pozi[ia jalonului egalacu distanfa la turelala cupluluimaestru navei avdndlungimea al de bordul naveiin dreptulcupluluimaestru, celelaltedouajaloane,a cdror lungime iar jalonului din mijloc, se fixeazdunul spreprova qi altul spre esteegalacu lungimea pupadelimitand porliunea bordajparuleld fronsonul de cu verticalal docului.

Doc plutrtor - Trusouul orizortal sauFutrtea I docului, Z- Trousouulvnical, turelii sau bajoaierI 3-Tacadade chil{;4-Scareuri sau tacadade guru{,,5-Jalonulde centrere uavei pe tacadfl; a 6-Macara; 7-Cabestan rranevranavei gi cetrtnrcanavei pe tacadl. de

Varfinile jaloanelor suntintr-un plan paralel cu planul diametal longitudinal al navei iar distanladela vdrfuljaloanelorpilna Ia axa tacadei chila esteegaldcujumatatea de lalimii navei. qi Dupa frxarea tacadei, scareurilor jaloanelorse faceordinepe punteadocului qi docul p?ndla o ad0ncime maredec0tpescajul se scufunda mai maxim pe careil are nava pe ceamai marece urmeazd fie urcati pe doc (cOnd doc intra douasautrei nave). sd 364

MANEVRA NAVEI

Nava esteadusdla remorcd qi apoi manevratdcu ajutorul remorcherelorpdnd lingd doc.

la Dupace docula dat sirmelede manevrd bordulnavei(la provasaula pupadupi cum navaintrd pe doc cu prova saucu pupa),qi au fost voltate,de manevrafi siguranta docului. comandantul naveirdspunde
zlnonare a navel ln

docului zonele de contact ale tacadasi scareurisa fie cele indicate in planul de andocare.

Dupacentrarenavaestefixatdin raportcu doculprin mai multe legaturidupdcare se pentruridicareprin mdrireaflotabilita{iidocului. manevra debalastare de executd
se vor inceoedu

vibratorii
rdmina liberi.

lcl al navel care

6.3 Executareamanewei de intrare pe doc Dpd intrareadocului la imersiuneastabilita, se prezinta qi nava la doc. Comandantul docului men{ine leglttura cu comandantul navei ;i dupa tealizarea uner imersiuni mai mare decdt imersiunea maximd pe care o are nava, perrnite sa se executemanewa de apropierede doc. Apropierea de doc se face cu ajutorul a doua remorcherede doc care iau remoci le prova qi pupa prin ndrile de etrava qi de etambou, menfinand nava pe direclia de intrare, direclie care trebuie sa coincidd cu orientareaaxei tacadeiqi scareurilor. Nava de cele mai multe ori nu are maqina in stare de funcfiune c6nd se pregateqtede ridicare pe doc. (Motorul principal al unei nave care se aflA in exploatare poate fi scos din funcfiune gi inceputa reparaliala el numai in perioada de timp solicitata qi aprobata de capitdniei portului in care se afla nava. Dacd nava este scoasi din exploatareea poate sd nu mai aiba in func{iunenici micar un motor auxiliar qi nici o instalafie, chiar qi cea de guvernare astfel ca manevrele obligatoriu trebuie sd se executecu ajutorul a cel pufin doud remorchere- funcfie de mdrimea navei). Cind nava care se apropie de doc cu vitezd foarte mica inainte, mai are de parcurs jumatate din lungimea sa pina la doc, remorcherului din prova i se moleazd rcmorca 365

MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE moment in care nava trimite la doc cu galupelede manevrd doua pardme prova una la tribord gi alta la babord. Remorcherul din pupa menline remorca pentru a continua sd controlezepozilia navei pe direclie. De la primele cabestanede pe furelele docului sunt date la prova navei primele doua s6:rme ale cdror gagese trec prin narile de pe teugd indicate de la doc qi se pun pe turnului din care sunt date. babaleledin bordul corespunzdtor

- -bl

4 E .
3 g

- E- l $ *iu _ B t m C w E @ & w
t r /

_E- - =_,_,.____ _ _ _ j \

\"t

- - b *

__!- ( A
>F

.-j.F

B 4 @ @ F ' w \ -13' --P._- El F H t *8_ E


. " r / ' l

-'rJ/

\ -

,/'z4

I r tal . l /

Manevrade istrarepe doc din navei de doc ruanevra pozifla Ain pozilia B cu ajutorul legAturilor. Apropierea

docului ,si se incepe parime sunt pusepe cabestanele Din momentulin carc aceste navei estepreluatade comandantul manevreigi siguranla lor vfuarea responsabilitatea navei. cu tot continuu timpulmanevrei comandanful docului,el conlucrilnd ce docului,pe mdsurd navaajungein pozifiile A, qi B, se comandantului La comanda trimit la navd gi celelaltesirme de manewa qi de pozifionarea navei deasupra indicate. ale tacajului, cdrorgagesevor pune prin nariledebordajgi la babalele Astfel, in pozifia A nava arela prova legaturilede pozifionaregi centrareal qi a3 la a2 tribordiar la babord qi a4. nava ajungein pozifia B in care legaturilea3 qi a4 se Pe mdsurace acestea vireazd b3 in la ajunse traverssetransforma legaturile qi b4 iar legaturileal qi a2 se scot qi dinspreprova de pe turele pe direcfia de de pe cabestane se duc la cabestanele

366

MANEVRA NAVEI pe ce bl in a inaintare navei,transformOndu-selegaturile qi b2 caresevireazd mdsurd legaturile ;i b4 sefileaza. b3 cu In pozi[iaB la pupase iau legaturileb5 qi b6 careimpreund legaturilebl qi b2 se sa b3 in vireazdugor timp ce legaturile qi b4 continua sefileze. legaturibl care devine paramacl in prova Ajunsa inpozilia C nava are urmdtoarele pupa pupab5 devinetraversa b3 tribord,legatura devinec3 qpringprovaiar gpringul c2,legitturab4 devinec4 qpringul b2 c5 tribord iar la babordlegatura devinepardma pupababord. pupab6 devinec6 traversa provababordiar gpringul legituri se aduce$i se fixeazdnavain dreptuljaloanelorde ghidare Cu ajutorulacestor tacajuluimontatdupaplanul de andocare. si centrare deasupra

sliur

5{"

-N*ff-_B *jB -4 [ [gE g E";E-EE & g t ,@\&-El tr


I

2 ,'b:-

c4

'b4

Masevru de intrare pe doc Manevra de centrarea savei desuprataeadeigi scareurilor dil pozilia B in pozilia C

legaturile. pe Cind navaajunge pozifieseintind qi sevolteaza docului pentrumarireaflotabilitd{ii Dupavoltarealegdturilorseincepedebalastarea inceataa blocurilor de chila qi a scareurilorde opera vie a navei apropierea pe aqezareanavei ele. de manewa intrareestecondusila fel. Dacanavainha ?ndoculuscat, a Diferenla constdin faptul cd navaffebuie sa fie adusdin camerade aqteptare docului docului cu apa. umplerea uscatqi acostatiundeagteaptd 367

MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE se deschid de doculuicu ap6 plnitlanivelul apei din camera aqteptare DupSumplerea porlileetanqealedoculuipeundeesteintrodusdnavaindoc. docul in afara porfii etanqe, cu ln axa de simetrie a docului care corespunde axa porfii de pe laturaopusa pe de cabestanelor manevrimontate laturilelui, aremontat puternic,cu ajutorulcaruiaprin intermediulunei sirme date la intrareun cabestan docului o in prova,navaesteintrodusd doc in timp ce un remorcher menfinein axul remorcherul de cu ajutorulremorciipupapentrua nu selovi deporfile etanqe intrare, in pAnd navaa intratcomplet doc' ce menfinindremorca

" liiiljii::::

l l ,
taa

al navei; Z- Trcnsonul vrtical; I-Puntea docului cu tacedaaraujatl dupt plauul de audocare a de centrare navei pe lacadl' 3-Tacadade chilt;4-Scareuri sau tacadade gurul;5-Jaloanele 6.Macara;?.CabestauelederuanevranaveigicetrtlarEanaveipetacadl' prava tribord gi babord ,,a"Ia cabestanele A - Nava la iutrarea pe doc cu prcYe isainte are pararuele trava erE gi parinele pupa tribord gi babord "b" de roanevrjlale docului. B- pozilia navei in rranevrl, C- Nava esteadusil9i centnt!' deasupn tacadei

repunerii navape doc' in vederea lucrarilorpentru cateafostintrodusd Dupaterminarea printrecare: din de naveiin stare plutireqi scoaterii docseiau o seriedemasuri - montarea tuturor valvulelor qi a clapefilorde relinere,probareatuturor acestora; pi armaturilor inchiderea 368

MANEVRA NAVEI - verificarea navei; etanqietdlii nescufundabilitafii 9i - sablarea curafirea periile mecanice corpului navei in specialin a cu sau zonaopereivii qi a zoneidefaq6; - protejarea a gi anticoroziva antivegetativd acestorzone,piturareaoperei moarte; - pregatirea pentrumanewi; gi de instalafiei ancorare legare - pregatirea de fenderilor, tranchefilor a baloanelor acostare; 9i - pregatirea la pardmelor legare provagi pupanaveietc. de docul plutitor sau se baga apa in Cdnd toate pregatirilesunt terminatese balasteazd qi volumul de ce doculuscat, astfelpe mdsurd nivelul apeicreqte navadezlocuiegte liber. sa apdegalcu greutatea incepesapluteascd prin acliuni inversemanevrei intrareqi de Manewade ieqirea naveidin doc seexecutd mai dureazd pu{indecdtaceasta. navei la ieqireadin doc.Pilna de doculuirdspunde manevragi siguranla Comandantul manewei ;i siguranlei cdnd ultima sdrmaa docului estemolata responsabilitatea vor navei,cei doi comandanli fi in legaturadirecta. navei o preia comandantul de de manevra ieqirecu ajutorulremorcherelor doc careo executa Deasemeneanavava vor deplasapandla danain carenava iqi va pune in funcliunemotorul principal, gi existentela bord in vederea motoareleauxiliare qi toata aparatura instala,tiile intrarii in exploatare.

naveipe doc 6.4 Stabilitatea precispe doculuipentrua se aqeza de Ajunsape doc in pozifiadeterminata specialiqtii fre conformplanuluide andocare, cd docul esteplutitor gi se ridica, tacajulexecutat de ce apa, fie ca estedocuscatdin carese evacueazd pe mAsurd nivelul apei scade la linia de plutire spre linia de bazd,daca in stare de plutire gteutateanavei este de suportat6 for,tade flotabilitate,prin primul punct de contactal chilei cu tacajul, ce apoipe mdsurd operavie a navei de naveiestepreluata acesta, partedin gteutatea qi qi vine in contactcu celelatetacade scareuri nivelul apei esteparalelcu linia de montate qi de greutate naveiestepreluatd tacajele scareurile a bazdanavei,intreaga pe puntea docului. p6na in momentul care calciliuletambouluiatinge tacajulnava i;i pdstteazdaceea;i in pozi{ie deplutire. 369

MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE ce Odatacu atingerea tacului,pe masura doculplutitor seridica sauapadin doculuscat scadese dezvolti in punctulde contactal navei ,,cu docul" o for,ti de reac{ieR a proporlional scaderea cu apei. docului,fo4a a careimirime creqte Fo$a de reacliuneR face ca nava sa-Ei modifice asietap6"na momentul in care se in momentcind linia de bazda navei ageazd toati chilape tacajSigurnape scareuri, cu paraleldcu linia pun{ii docului. este

pe gi Ridicarea docul plutitor a unei navecu suprastructun magirale pupaavind apuparc ruare deternrinlo fr4e de reacliea doculuidunta poziliei criticeesterrerEdact docul su esteinclinat. (o o: g) l0o Unghiul dintrelinia de bazt gi orizontall; a o - Unghiuldistreorizontalitpi punteadocului; gi al Fo4ade reacliuue doculuiR ia nagtere sedezvolttin puuctulde coutact cf,lciiului a etenrboului tacadr,Cind navaereo apupete ruare cu mai durcazil mult piuil seageazf, ttai cu toetl chila pe tacadit.

Fo4a de reacliune R, chiar dacd are o valoare scazutdla incepul ea prin creEtere continudgi prin faptul cd in zona de contactaclioneart pe o suprafa{a relativ micd, poate determina deformari corpului navei in zona respectivd de contact prin presiuneadin ce in cemai maxe careo exerciti. pe Pe misuri ce docul seridica qi apascadeo forfa de reacfiune creqte incepesd deqi R, ea pe serepartizeze mai multe punctede contact,deci pe suprafelemai mari din opera vie determinind o micqorarea presiunilorproporfionalacu numdrul suprafefelorde gi contact tacadelor scareurilor fundulnavei. ale cu Fo4a de reactieR poatefi considerata p. egal6cu o greutate care debarcatd la bord de modificd stabilitatea navei.

370

MANEVRA NAVEI Intereseazd valoarea maximaa for{eidereaclieR a doculuiqi stabilitatea navei. For,ta reacfie sedetermind rela{ia: de R, cu PH R=____tg(g"_cr"). x-xF Pentru manewade andocare pe trebuiesdsecunoasca l6ngaforfa de reac{ie doculuiqi a vaia\ia stabilita{ii transversalenavei. a

ftutnr rnicgorerea duratei poziliei critice de cind etanrboul atiuge prinrul bloc de tacadl pint cind treya se sprijiui cu toatil chila trebrie ca incliuarca navei sl fie cit rrai apropiat{ de incliuareadocului

Dupamanevra intrareqi pozifionare naveideasupra de a tacadeise incepedebalastarea doculuipentrumdrirea for,tei salede flotabilitate careva ridica nava. cu Aceastaintrataare linia de plutire WL. La aceastd linie de plutire nava are pescajul maxim la pupaTpp. Canddeasupra pun{ii doculuinivelul apei esteegal cu pescajul navei la pupaplus inalfimeablocurilor ,siscareurilor care formeazd tacada, calcdiul etamboului naveiatingeprimul bloc de chilain punctulA. Pe mdsurdce docul se ridica se dezvoltain punctul de contactfor{a de reacfiune a R carei marimecreqteprogresivdeterminindnava sa-gimodifice asietagi uneori ;i inclinarea.. Dupa ridicareacu 67, asupra navei inclinatecu linia de plutire WILI, ac,tioneaza urmdtoarele : for[e P - forfa de greutate navei, aplicata centrulde greutateG; a in yV - forfa de flotabilitatecorespunzdtoarc de plutire WlLl (forfa care liniei poatefi considerata diferenfa ca dintre for,tade flotabilitatea navei la linia deplutireWL gi forla de flotabilitate pierdutd:yV - 6yV); pierduta punctulde aplicaflein E; 6yV - forla de flotabilitate cu R - fo4a de reacfie a doculuicu punctulde aplicaliein punctulA, forfa care esteegaldgi de sens contrarcu for{ade flotabilitate pierduta. 371

MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE doudcupluride for,te: P, Celepatrufor,te yV, 6yV qi R alcatuiesc yV; P de - cuplulderedresare inilial,for,tele greutate qi flotabilitate -cupluldeinclinare,for,teleegalegidesenscontrar6yV;iR. cu a Momentul de redresare navei aflatdpe linia de plutire WlLl va fi egal doui cupluri: acestor a algebrica momentelor

m(n,yov) M = Ms(P,Tv)*
M = Phsin0-R.AE.sin0;

sau: = Ph,sin0 Phsin0 R.AE.sinO; de unde: A h ', = h - =P E ;


R _

LI -

:,if,ffi

:.i#ff -g-:.:t1g#,$l:'l

I
Scareurile de gurnl
Tacada de chilt r'+- fl -+'l
I I I

I t'

lT*.:Y

Scarcurile de gurni

r#'L atiuge priraul blsc de chilt in punctul A Nava iurratl pe doc Ia linia de plutire ridici docul cu 6Tnava capAtl inclinarea 0' gi dupf, ce se rrai navei P; flotablitatea 1V; uavei aclioueazt fo4ele: glEutatee Pe linia de plutire IlIlLl asupra a fo4a de reacl.ie docului Rgi fa4a de flotabilitate pierdutt 61V'

ln pozi\ie dreapta, cdnd planul de bazdal navei esteparalelcu punteadocului,


planul tacadei:

sl cu

= AE t-T'
372

MANEVRA NAVEI devine: nouaindlfimemetacentrica reac{iunii, valoarea Av0ndin vedere

) pe la transversald urcarea docpina in momentulcdnd de Esteimportant gtiutstabilitatea navasesprijina pe deoarece pd complet, toatdlungimea tacadd, chilanavei s-aaqezat de atl$peblocurilede chilacdt gi pe scareurile gurnf,. in continuarc va transversald aveao valoareminimdatuncic0nd: Astfel,inallimeametacentricd
6q+go-0o iar formula inaltimii metacentricede mai sus,devine:

=h--\ft-T'l,o* hr x - x r \ z

, =, h', h

(- 6T\_,^ -c -! T-; o lte(e" r"). x-xF[ / H

a transvetsald navei are o metacentricd indUimea de Deci.pe timpul manevrei andocare valoarecritica in momentulimediat anterioralezarii navei cu toatachila Fi gurnaPe tacada.

6.5

a Exemplu de determinare forfei de reacfle a docului qi a valorii inalfimn criticela o navdridicatape doc hansversale metacentrice

trebuiesdfie pentruexecutarea un de inspec{iei reclasificare cargoude marfuri generale naval. registrului pe prezentat docinspectorilor date Navaareurmdtoarele caracteristice: L = 125 m; B = 19,2m; Tpv = 5,2 m; Tpp = 6,4 m; Tm = 5,8 m; arieideplutire, a= 0,79; coeficientul de coeficientul bloc, 6 = 0,644; transversali,h = 0,39m; inallimeametacentricd H= longitudinallL, I l5 m; metacentrica inal{imea m3; plutitor, T= 1015/ docului apei densitatea in bazinul cr punfii docului (decigi a planuluiorizontalal tacadei), = 0o inclinarea pupa;xF = 0' la se calciiul etamboului considerd perpendiculara Sdsedetermine: pe tacul al a 1- forfa de reacfie ,,docului"(inprimul punctde contact calciiului saudin linia blocurilorde chila); cind chila navei ia contact in transversale momentul 2- varia[iainafimiimetacentrice cu toateblocuriledin linia de chila; pescajele: metacentricdla forfei dereacfie9i indl{imea valoarea 3- pentrucomparalie, 373

MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE Tpv = 5 m; Tpp = 6 mi Tm= 5,5 m. Rezolvare. l- Se afla reacfia docului aplicind formula: p = -PH-tg(g" -0o) "' , x-xF in care:

TPv TPP 5,'.=!,4 = tgg= = o,oo96 ; L rz) p = y6LBT l0l5 x0,644x125x19,2x5,g = = 9.09g tf ; ,04 x=*=
L

- 6 2 , 5 mX F = 0 ;o = 0 o ; ,

inlocuinddatele cunoscute formulaforfei dereac,tie obline: in se

B=

9.09891"JJ1(o,oo96) =160,7 tf
62,5

deci,fo4a de reacfie doculuiarevaloareaR = 160.7tf. a

h,=h-i['--T) ,
rn care: R R 6T=- = _ = TA luLB 160,7 = o,o83m ; 1,015x 0,79x125x19,2 ,l!^o:7-= 1924-44

+=gg =o,o42m; 2 2
inlocuind datele cunoscutein formula inalfimii metacentrice transversale obline:

- 0,042)=0,39 - 0,10170,288 hr = 0,39 =L!!]7^r(s,g> - ' - ' = m " g.0gg,g4


deci,indllimeametacentricd transversala valoarea are criticd: = 0,288 iar varia[iaei andocare de 0,102m; hr m, la este 3- Valoari ide a navel = 5 m: Tpp = 6 m: Tm = 5,5 m vor fi urmdtoarele: de Tpv inlocuimdatele cunoscute formulaforfei dereacfie docului: in a
R = j=tg(g. x-x,F in care:
PFI

-a"),

374

MANEVRANAVEI Tpv- TPg- 5,0 6,0= 0,00g tgq= ; Lz5 L =8.628,31tf p = y6LBT 1015 = x0,644x125x19,2x5,5 ; l-x 8.628rJ I 15(o,oo8) r27 tf = ,o ; * 62.5

6T=l=

R -

TS prLB

127,0 = 160'7 = 0,066 m; x 1,015 0,79x125x19,2 1924,44 6T - 0'066= m 0.033


1 1

oblinem: pi cunoscute in formulainalfimii metacentrice Inlocuimdatele m 0,3g-0,08= 0,31 hr = 0,39 =+-(s,s ' ' - 0,033)= 8 .6 28,31 criticir; are transversala valoarea metacentrica deci,inalfimea este ei h, = 0,31 iar varia\ia la andocare de 0,08m. m,

6.6 Ieqireanavei de pe doc La iegireanavei do pe doc, fenomenelese petrec invers ca la urcarea ei pe doc. Aqezatdpe tacaddnava sti cu toat[ chila pe blocurile de chila qi cu toate punctele rezistente qi de sprijun pe scareurile de gurna av&nd in fiecare punct de sprijin aproximativ aceeaqi forfa de reacfie a docului (deplasamentul navei imparfit la numdrul de blocuri de chila qi scareuri care alcatuiesctacada conform planului de andocare). Introducereaapei in doc sau balastareadocului plutitor face ca nivelul apei sa creascd ajung0ndla linia debazda navei. Odata cu trecereanivelului apei peste linia de bazd a navei incep sa apara liniile de plutire qi corespunzdtor frecdrei linii qi forfa de flotabilitate astfel ci gteutatea suportatade tacad[ incepe sa se micqorezede la prova spre pupa, exact invers de cum a crescutla andocare. Pe masurd ce cre;te pescajul navei spre pescajul avut de navd la inharea pe doc prova navei se ridicd de pe tacaddqi scareuri,facOndsd creasc[ for{a de reacfie a docului pe ultimele bolcuri gi scareuridinsprepupa qi in final pe ultimul bloc de chila pe care se reazimdtalpa qi calcdiul etamboului. Este bine ca unghiul dintre linia de baza gi ptanul punlii docului sa fie cilt mai mic pentru ca fo$a de reaclie a docului sd.fre mai micd . a se Lucrul acesta poate obline numai la docul plutitor, unde o asieta corespunzdtoare docului sepoate realiza prin balastate.

375

MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE Manewaqi operaliunea andocare de suntoperafiunide raspundere caretrebuietratatecu multa seriozitate deoarece andocarea la unei nave se poateajungela urmatoarele situalii: - pierderea stabilitdfiiqi rasturnarea naveipe doc; - deformarea corpuluinaveiin urmaaparif;ei unei forfei de reacfiea docului cu valori mai mari decdt rezistenfa structuriinaveiin punctulde contact; - avarierea apendicilor(vibratorii sondelor,lochurile, prizelor de fund qi valvuleloretc); - basele chiarspargerea sau tablelorfunduluinavei, toateacestea producdnd pagube (timp pierdutdin exploatarea materiale navei, timp prelungitde andocare, costulridicatal reparafiilor etc).
atAtla andocare

navei din

se mal
uflna

celor ardiatemai - o rcpartizaresimetrica a greutafilor la bord; navei; - inchidereaporfilor etanqe; - interzicereade a se manevralichidele rdmasela bord;

- amatarea pieselor qi materialelor care ar putea sa se deplasezela inclinarea

- micqorareaunghiului de ?nclinarelongitudinala prin micqorareadiferenfei dintre pescajul prova qi pescajul pupa pentru reducereafor,tei de reaclie a docului qi a timpului de existenfd a unei valori critice a inallimii metacentricetransversale. Inainte de iegirea de pe doc trebuie sd se verifice ca toate deschiderile de la opera vie sd fre inchise, pozilia greutalilor deplasate in timpul lucrului la nava sd nu produca momente de inclinare, toate obiectele grele de pe punte gi de la interioare sa fie Ia postul lor, pentru a se evita o inclinare a navei in momentul inceperii plutirii libere. Reamintim ca instalalia de ancoraretrebuie sa fie gatade manevra.pardmele de legare a navei sa fie pregatite, baloanele qi tranchelii in numar suficient sa fie gata de a fr pozifiona{i at?filaextremitafile navei cdt qi in borduri.

6.7 Planul de andocarea navei Planul de andocareal unei nave care face parte din documentafiade insofire gi este pus la dispozifie de proiectantulnavei prin qantierulconstructor la liwarea navei.

376

MANEVRA NAVEI Planulde andocare trebuiesalipseasca la bord. nu de

e{d=

*_gag
rl

; E l q U U E

' t o (= , e
dt

- U
=

t q u';.
d

ud

: >d Y
n

H 0 t

H E

*IE

E'.r

.E

F D
fl

d (J

p
I

E o E

EI {D

=
U
E d

* [. N

s i -u] ij , t

nlL

E nt
o
U

0) U
E

= {|
{J q lt) t-{

q {,

'-{ t I

q L '1 r

,E
(n
E

{l}

Planulde andocsre unui remorcher propulsor a cu azimutalla pupa.

Estedocumentul bazdce se prezintaqefuluidocului plutitor, gefuluidocului uscat, de conduceriisincroliftului sau qefului calei de lansarea gantieruluinaval in care urmeazd canavasafie ridicatape doc. 377

MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE


Cf,ruciorde chilt* Cilrucior de chili-** Cf,nrciorde chili-- Ctnrciorde chilt*- . Clrucior de gurul* Cf,.ruciorde chil{ *-" Cinrcior de gurnil* C{rucisr de gurtrI* Ctrucior de guruil* - *.'"- " Bloc-seclie Nr5

Citnrciorde gurnl* - *-- " Clruciorde gurnfl* * **Cdruciordegurn{*,* Clruciorde chilt *- " Clruciorde gurnl" " Ctnrciorde guruil.'* Clrucior de guruil'"Cdruciorde gurul* Clrucior de C{rucior de gurul Clnrcior de gurnf, CAruciorde gurul CIrucior de gurnl Clrucior de gurni Clrucior de gurtre* Ctruciorde guru$* Ctrucior de gurnil* Clrucior de chilA ^Cilrucior de gurnfl* Cilnrcior de guflfl- " Cirucior de guru.il* C{nLciorde gurtril* . ' Ctnrcior de gurtre-- * Cdruciorde gurtrl* * *' " CAruciorde chili * Ctrucior de chile " Cf,nrcior de chilf, * - ***4* " * Foutild'e guruit -sec l0c-s lr Nr 4

Ctruciorde chilt Ctnrcior de chilf, * Ctrucior de gurnl- * *:- *** T FontilUe gurn{ Ctnrcior de chill* * ** Clrucior de chilt'* Ctrucior de chilt * Foutil de gurnl

"**-&-

ontil de gurni

turtilde chilt
I Portil du gurnt

de Clntcior surue*- *

" *{*-*

" *&*

- *-fu

378

MANEVRA NAVEI Dupaacestdocument intocmeqte, mdsurdtori se prin precise, planul tacadei,trasandu-se in funcfiede linia planuluidiametral longitudinal naveiluataca ax6,celelaltelinii al paralele tacurilorde fund qi ale liniilor tacurilorde gurna(a scareurilor), ale asacum sevedein schifaplanuluide andocare mai sus. de

_rl
f

G @+ Disrauga dintre(l *i A" .si punctul i deaplicage at i


Liaia de bazt fac de ctilt
Cinrcionrldechiltaltacului de chilt pe cer se va efla punctul A de aplicalie al fu4ei de reacfe R

Foatil de gurut

Clnrcior dechilt
V I

Clnrciordegurnil

Clnrciordeguru!

;{

tn cazul ridictrii uavei cu siucroliftul tacada se realizeazil coufurnrplaaului de atdocan pe treuul de clrucioare

Planulde andocare unic pentrunavael trebuieexecutatatAtpe este trenulde cdrucioare ale sincroliftuluicat,sipe puntea doculuiplutitor saufunduldoculuiuscat.

f Disr"o1" F+-postilului 1 dela PD


Citnrcionrlde gura{

clnrcionrlui de gurait

Pnfilul coastei de Ia prcva uude se fixeaz{ pontilii de pe cf,ruciorul de gurul

- datele principale caracteristice navei: ale - lungimea maxima(LOA); 379

MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE - lungimea (LPP); intreperpendiculare - ldlimeamaximd- la cuplulmaestru (B); - pescajele provagi pupa-asieta navei- (Tpv qi Tpp); planulprofil al navei rcprezentand aqezatApe nava tacada chila; de
Pena de+ stelar Fotaa tacurilor de gurul care urru{resccurbura ooerei vii

+ Brad +- Stejar

Profilul coastei

Tacul de gurtril+ tribord

+ Tacul de gurul

babord

Cilruciorde chilt gi de gurul

,t

Bn.d

Forruatacurilor de gurnil iu zoneledrepteale opereivii

Citnrcior chilf,gi degurul de gi Citrucioarc chilt gi de gurnt la navelenrici cu funte stelate derivor de dreptul diferitelor coaste in

- imparfireain bloc-secfii qi secfii numerotate incepdndcu blocul de la coasta


zefo;

- secfiileqi numirul secliilorcareformeazdfrecare bloc-secfie; 380

MANEVRA - masabloc-secfiei tone; in

NAVEI

- pozi\ia centrului de greutate: - xG - distanlain metri de la coastazero misuratdpe linia debazd; - zG - inalfimea in metri de la linia debazd;

Fortilii{de gurnd
t

Tacurile gurnit de

Tacurilede chili

Vederediu prcva a trenului de cirucioarc cu tacadade chil{ gi de guruit.

- numdrul de blocuri (din beton armatsau din ofel) necesaripentru linia tacadei de chila, liniile tacadeide fund gi numdrul scareurilor(tacadeide gurna);

Tacul de gurui +-babord

Cinrcionrl de chilt gi de gurni la navelenrici cu forruestelatef;trt derivor

- numarulde tacuride stejar qi dimensiunea tacului; - numdruldepernede bradgi dimensiunea pernei; 381

MANEVRA NAVEI LA ANDOCARE - numirul penelorde stejar; - numdruldepontili de gurnd,materialul dimensiunile; qi - observa{ii privire larealizareatacade|, cu - schileleformelorspeciale pontililor de gurnala diferite coaste precumqi a ale pontililordechila; - sec{iunea maqinilorcu schema transversala compartimentului a tacurilorde chila qi gurnaetc. Numarulde carucioare formeazd care trenulpe caresemonteazdtacada data?nplan este cand acestaeste intocmit pentru navele (medii qi mici) care pot fi ridicate cu sincroliftul.

382

ANEXE

ANEXA I

ANEXA 1

STUDIUL MANEVRABILITATII NAVEI


Ing. Ddnu!Cobald R.N.R.CentralBucureqti

1.

MODELEMATEMATICEPENTRUCALCULUL MANEVRABILITATII NAVEI iN TEZE DE PROIECTARE

in care se completeazd ceeace priveqte prczent1m jos douamodelematematice mai navei: studiulmanewabilitalii manewabilitalii - modelulmatematic creatde prof.I. Voitkunskipentrustudierea la giraliea uneinave; - modelul conformCap.3,pct.3.3 din Anexala MSC/Circ.644-1994, matematic, inapoi' utilizatin cazulincercdriide oprirea naveicu toatdputerea

2.T

MODELUL MATEMATIC VOITKUNSKI PENTRU STUDIUL GIRATIEI NAVEI

2.1.1 Cinematicanavei qi astfel: Pentru studiul caracteristicilorgiraliei se utilizeaza elementeledin fig. 1 fi5.2,

384

MANEVRA NAVEI

2 Fie.

Diametrul de regim D, al giraliei (diametrulde gira{ie sau diametrul giralieistabile); intre axelex ale naveiinaintede Diametrultacticde giralieDr - distan{a dupao giralie cu 180o(sautransferuldupa o giralie gira{ieqi respectiv de180"); navei inversa)catecatactetizeazdderiva la inceputul 13 Distan{a (abaterea giraliei; - Distanfa lz (transfer), misuratd de la planul diametral al navei, maestri a navei direcliei sale inifiale, pdna la secliunea corespunzdtor giratecu 90"; de - Distanla11 pe (avans), masurata direcfiainifiald a navei,intre centrele poziliilor inainte de giralie qi dupa greutateale navei corespunzdtor giratia 90o; cu incercarile de 13 MarimileDr, lr, 12, in funcliede diametrul regimDr, dupdcum au atdtat intre limitele: pe efectuate navereale,variazd D1=(0,9+1,2)D*; (0,6+1,2)Dr; l1= (0,5+0,6)Dr; 12= (0 13= - 0,1)Ds. un naveidescrie cerc' punctdepe lungimea de ln m$carea girafiefiecare Acestecercuriau acela;icentrunumit centrude giralie' Unghiul dintre planul diametralal navei qi vectorul vitezdal fiecirui punct constitue unghiulde deriva(P).
385

ANEXA I

Not&rd cu p, R qi v respectivunghiul de girafie, nza de gira{ie qi viteza centrului de "{' situat la distanlalu de centrul greutatea navei intr-un punct oarecare al acesteia, ace$tiparametrivor aveavalorile: de greutate,

g " = F - a r c q * r ] ;R . =R

COSB ' = R

cl)sB

cosB"

*{p- "'.**)

[*]

'[t]
ln practica, raportd! valoarea0,25 + 0,30 gi deci se poate face nu depageqte

*r*g$ aproximalia = +. R R
devin:P. = PFormulele *

i i R"=*;441V'="ft)
@sB @sP

Pe planul diamefial al navei sau pe prelungirealui se gAsetteun prrnct pentru caxe unghiulde derivaP =0. origineain centrul acestuipunct,pe direc{iaplanului diametral,considerdnd Coordonata al de greutate navei,este xo=Rsinp. navei ; = + = *=np. relativi la lungimea Coordonata L L pe Calculeleteoreticeqi incercdrileefectuate modeleqi pe navereale,pentruunghiwi de bandarea cdrrnei depiqind 20o, au afitat ci marimea lr. vaiazd inhe limitele
xo = oJ5+ 0,60; Dg - 2R L L

ca se cu de Perioada giraiiea navei 360o defineqte Ts= Ttq. co a Yitezaunghiularacenfiuluidegreutate = I = 3 R T s

[-a-l ,L;]

mfimi vaiazdin timp. ln decursulevoluliei naveiaceste ale caracteristice traiectorieinavei sunt: Elementele - unghiul de derivi p - unghiul format de direcfla vectorului vitezd' al a centruluide greutate naveiqi planuldiamehal,[']; - vitezaliniari a cenfiului de greutate navei, a v [m/s];

I
I

MANEVRA NAVEI - vitezaunghiulari ro [radls]; - unghiul de curs ry - unghiul cuprins intre direcf;a planului diametral al girafiei, concretizatprin axa x1 qi direcfia navei inainte de inceperea planului diametralal naveila un momentdat al girafiei; - unghiul vitezei gs - unghiul cuprins intre axa x1 qi direcfia vectorului a vitezdliniard a centruluide greutate navei; - coordonatele al centruluide greutate navei, qqi v, ; - razade curbura traiectoriei navei,R [m]. a

Fie.3 La migcareanavei in apa liniqtita legaturile cinematicedintre acestemSrimi sunt:

o=*=f**r

e " =v - F ; + = v @ s e s r *=

vsin<p"

navei eazdasttpra care 2.1.2 Fo\ele hidrodinamice action asupracorpului navei c6t gi asupraorganelorde For{elegi momentelecare aclioneazd guvernare impart in douacategorii: se naveiqi inerliei apei; iner,tiei datorate l) Forfeqi momente 2) Forfe $i momente hidrodinamice de natura neiner,tiala datorate apei. vdscozitafii
387

ANEXA I Considerdndsistemul de axe avdnd oXirX1in planul diametral al navei, paraleld cu linia debazd gi axa y in planul secfiunii maestre,paralelacu planul debaz6, forla totala in proiec{iepe cele doud axe are expresia: R * = R * ,+ R * " ; R " = R r _ * R " " in care R*,,R*" Fr,,Rr, sunt respectivproiec{iilepe axele x qi y ale fo4elor de iner,tieqi a fo4elor de vdscozitate. Momentul total esteM = Mr* Mu For{ele din prima categorie pot fi determinatepe cale teoreticd, iar fo4ele din a doua categoriese determinacu ajutorul rezultatelorexperimentale.

1) For,tele momentele inerfie si de Forfelesi momentele naturainer,tiala forma: de au

R * , = - ( m + l , r r )* * ( *
otr

*\rr)voal + \ruo'

/ 1 \

Ro,= -(* * I,,)*


Mi=-(r+l.rr)
d (

- (* * },,,)v*or I,u I lu ^- zo
l )

(2) (3)

dt.

dt

+ | All - l\, 22)v*vv \

- A2GvxO)

m care: R*,, R", suntproiec{iilefor,teide inerlie pe axelex qi y; M; reprezintdmomentul de inerfie raportat la originea axelor; V* qi v, sunt proiecfiile vitezei centrului de greutatea navei pe axe; l,i.;sunt maseleaderentede apd.

Deoarece v*=vcosB, devin: \=-vsinp , formulele

-}u,6f = R*, -fu* I,)ff-* * {* * f.J'**S-(* +}.,,}rrldrp ()


= Ro, (* +1,,)ff*f * (* * ^,)"*-S - (* +1,,,)rro@I,uI (r)

M ={l+ i,*)ff +},,, * i.,,,r$or$ (r, 4r,)i*f orS rol i #cDS


-l,ruvtrl@
388

MANEVRA NAVEI

Fig 4

originea sistemuluide axe in centrul de greutatea navei (fig. a) ;i Consider6nd = ca se naveiin raportcu axatransversald poateconsidera 1,26 9. neglijfnd asimetria l,oo l,rr Maseleaderente $i lzz, procurnqi momentuladerent se pot scriein funclie de Masa navei fiind m=P'V, in care V este masanavei qi de momentulei de iner,tie. a imerse navei,reniltdt; volumulcarenei
l,r,= KrrpV, Lrr=KrrPV, Lru= K65'I.

(4), Expresiile (5) qi (6) devin:

= r R*, fv(1+ " ;q*-* +pv(r+ ffi


*,)**p R,,= pv(t-+

(t K, -tO- pv(1+ ;*, *tB )


(t )
(e)

r,.;*r.o4 *,)"4*-+ - pv(1+ +pv(l-+

K,Y*,F -S M i=-{r*^*)#-pu(*,,formulesuntutilizatein cazulunghiurilorde derivacaresuntobfinute,de regula, Aceste cu mijloaceactivede guvernare. ac}iuniielicei ;i cdrmei, datorate naveisefacesubinfluen{afor,telor migcarea Deoarece naveiunghiulde derivaestesuficientde mic incdt sepoate de regula,la manewarea =1. sinB= P qi cosB considera (7), Formulele (8) qi (9) devin:
, rdv ) *r,)"pf.- pvt-+K,,)mF (10 R*,= -pv(l+ ^,,);.* pv(r.+ 'rQ

= *,,)'*^,,)p#+ pv(1+ Ro, pv(1+

pv(l-+ r,,)m

(1 1 ) (L2)

Mi = -{r* *.,)#- pv(K,,K,rYF

ANEXA I Coeficienfiimaselor aderente K11,K22 Koopot fi determinafi graficeleVoitkunski din $i in funcflede rapoartef.4
B

gi I . ln cazulincarenavasemiqcauniform qi in linie
B

dreapta, pentruunghiurimici de derivadevine: R",=Rr,= 0, iar momentul


M r= -pV(^rr- K*)p

( l 3)

Pentruunghiuri mari de derivamomentulde inedie devine: M r= -p V( K.r - Kr r Y shB.osB

(r4)

ln cazulmigcdriide girafieuniformaexpresiile for,telor;imomentelor inerfiedevin: de . a) Penfu unghiuri mici de deriva:


R* R.,

= -pv(r+ KrrI/(oB (1s); = -pVft-+ (16); Xrr)re

Irrr= -pv(Ku- K22hlB e7)

b) Pentruunghiuri mari de deriv6: R*, = -pv(1+Krr}rrlsinp (lS); Rr, = -pV(f-+xrr)vrrlo$ trt, = -pv(Kr, - Krr)# sinp@sp (20) 2) Forfeleqi momentele datorate vdscozitiifiiapei Calculul caracteristicilor hidrodinamice corpului navei ale

(19)

Metodapracticapentrucalculul caracteristicilor hidro-dinamice care intra in expresia forfelor hidrodinamice naturaneinerfialdimparteaceste de forfe in: a) forfe de naturdpozi{ionali b) forle de amortizare Proiecfiile forlei totale care aclioneazd asupranavei precum qi momentul total au expresiile: R * = R * , * R o = R * , * R * o + R * . ( 2 1 ) ; R" = Rr, +Rr, = Rr, *Rr" * n"^(22);
M =Mr*Mr=M unde: ttl , se deduce cu

, *lrn+M" (23) (13)sau(14). formula

a) Proiecfiileforfei de pozi[iegi momentul pozifiesedefinesc de astfel: g#r'A Rb = c*" 9#rd (24); Rr,= Cyo (25);u n = C,n giga.L Q6)

Coeficienlii Co,

Cvo, C.ocorespunzitori unul

de deriva B' cuprins intre

0"+180oau expresiile:

MANEVRA NAVEI

r._Y,_ t( -arcsin'ds B)l = Q'o -0'075si"11" e7) r v, ,/r


29 (2s) r crsjn4 Coo 05clsi"2pcosp Cr=tot'P* sn srj src*n = mrsin2B+m2 2B+m, zB+mn 4 eg)

Unghiul V,. ["] din formula (27) estefuncfie de coeficientuloo, Vx = f (od) qi se Voitkunski. din extrage graficele in cdndnavase deplaseazd linie dreapta. rezisten,tei inaintare la C*o estecoeficientul

Fu = LTO.,

(29')

unde:
R"o

se la rezisten{a inaintarea navei c6nd aceasta in cuvitezavo [m/s]; deplaseaza linie deapta de suprafafa deriva,[m2].

Fa

AnalizacoeficienfilorCf , Cz,Ct,lrll,1rI2,m: Sim+ aratadependen,tele:

={""+,i,*)r = *, = ce .g= ) cz {o"*rg")' {*;,e), {o","!tr,*)


m, = {ou)i m: = *. = {o",!,*), {ou;,.l),unde a=*

cu Coeficientuloa se calculeaz! formula:

oa= 1-

*^*.Y(o,+A,)
L

(2s,,),

coastele de numirul cupleiteoretice la pupanaveiin dreptulcdreia in cu in forma deU incepsdsetransforme coaste forma de V; gri suprafa{a deschis exclusivariacdrmei (vezi fig. 5). ,

391

ANEXA I

Fie.5

Din planul de forme al navei se adopt[ l, iar din figura 5 renitd f, Tangentaunghiului de asietastatica Al a navei este: ^ _ Tpp-Tpv ^' L

Tangenta unghiuluide asieta marq Az sedetermina ajutorulgraficuluiVoitkunski la cu qi deraportulXc/L. in funcliede numarulFroudef. = $ IEL
Coeficienfii C3, Cz, Ct,lnl, tn2, m: gi m4 se determinacu ajutorul nomogramelor Voitkunski. Suprafalade derivd Fa= LToa.

Pentrunavecu c6rmeobisnuite. deoarece unshiul de derivaare valori relativ


pot face aproximafiile: = = j , . 0 = 9 , s j n 2 B 2 P , o s p = 1 , i u , - P - , 1 6 c a p 4 ,h r p t , neglija astfel incdt formulele (27), (28) qi (29) devin: 16mnBn e pot s

se

; ; c * o c * , ( 3 0 )c r o= c 9 . B *c r . p ' ( 3 1 )c * " = ( z m r + r r ) F= c f l . P Q 2 ) .

a) For,teleqi momentele de amortizare

lncercarile pe modele, la miqcarearotativa a acestora,au ardtatcd fo\a tangenfiala de amortizareare o valoare neglijabild, R*" = 0 (34). De asemenea, for{a normald la traiectoriepoatefi consideratd nul6, Ro" = 0. Pentru unghiuri de deriva mici, caracteristice navelor cu c6rme obiqnuite, momentul de amortizarcse poate formula astfel:
n

M . = -cfl 'L vF a L 2 cD(3 5) ,unde cfl


z

= | o t 3 e B J ; 1 . c f l(36) + .
\ L/

.n\

392

, MANEVRA NAVEI graficepebazaincercdrilor modelein funcfiede pe Pentrucoeficientulcfi^ se traseazd


04.

Momentul total de naturaneinerliali care acfioneazd asupra corpului navei, in cazul unghiurilormici de derivd,va avea expresia: M, = Me+M, = cfl f* z l F u L 0 - c f i' 9 v p u r , ' c ,( 3 7 )
z

cltvitezaunghiulard ppatescrie co= J, formrrla(37) devine: se fin6ndseama


rt

- f 2 * M, ,= c ^ l . 9 t ' . F . L F c * l . f r r ' r u r ' . 1 ( 3 s ) f 2


R

2.1.3 Calcululcaracteristicilor hidrodinamice cdrmei ale

Forfacare actioneazd c6rmei,la bandarea acesteia unghiul o qi la vitezav a cu asupra pe naveiproiectata celedoudaxe,areexpresia:

p *= c * " * u ' . s " ( 2 . 1 ) ; p ,,=1 , u , .= F * [ " - r , [ U . i r ) ] ] o = , "c e

(2.2)

Fie.6

Unghiul de atac al penei cdrlnei, in raport cu vectorul vitezd al navei, se expriml prin formula:

"0o= 0 - x"l\g+ (,) '-'" .' | " v


( o r \

(z:) '

Pr Momentulrentltantpe cdrmasepoatedefini ca fiind produsuldintre componenta qi gi maestrd mijlocul peneicdrmei. lo distanfa dintresecfiunea (^ eL )lp , . !|

Mn= ,.l= '. o-x,[.B*;' P u )lto"


393

(za)

ANEXA I
1

expresias = + a t ln formulele(2.2)qi (2.a)termenul arevaloare datdde

(Z S).

in din CoeficienhrlCo poatefi determinat diagrame, funclie O. proftiut cdrmeiqi de Pentrustudiul manewabilitaliinavei acestcoeficientnu este unghiul de bandare. necesar. p ca Coeficienhrl sedefineFfie fiind p6 = k'p (2.6) este hapezoidale k = 1' in de Coeficientul corecfie cazulcdrmelor 2L-'c (z t), p Coeficientul = *
1 t

,-

----L

4
c6rmei; soestesuprafala la ho esteinfl{imeacdrmeim{surata axul ei;

unde:

de Co estecoeficient corecfie. Pentru cdrmeobiqnuiteC6 se determinadin graficul Voitkunski in funcfie de raportul i!.
l,rt2

Coeficientul 2g, fine seamade influenla corpului navei qi a elicei asupra

panacdrmei. de curentului lichid carespal6

x o = x * ' x " s )
unde: a de 1* - coeficient influen{a corpuluinavei; de 26.- coeficient influen!{a elicei. cu de Coeficientul influentda eliceisecalculeazd expresia:

X"=
unde: de nespalata curentulelicei; din s, estesuprafala cdrmd din s" estesuprafa{a cdrmdspilata de curentulelicei.

a de Coeficientul impingere eliceiop areexpresia:


394

MANEVRA NAVEI
----;--;

6n=

2 55P^
t

PD".'ft

unde: 0,728 din elicei laviteza vs c&roreprezintd P, esteimpingerea vitezade serviciua navei; elicei. D" estediametrul vitezeivoesteR*o. corespunzatoare totalala inaintare RezistenJa * eliceiva fi P"= ; t, are de coeficientul suc{iune valoarea impingerea Deoarece = l_-r

gira{iei navei 2.1.4 Ecuafiile asupra La migcareade giralie uniforma a navei, forfele qi momentelecare aclioneazd naveiigi fac echilibru,astfel: R o * P * * T * = 0 ( 3 9 ) ; R r + P r = 0 ( 4 0 ) ;M + M n = 0 ( 4 1 ) unde: R P T* Mqi Mo corpului navei; hidrodinamici care ac[roneazAasupra For,ta pe rezultanta cdrm6; Fo4a hidrodinamicd elicei; imPingerea P, fo4elor R, respectiv in raportcu origineaaxelor Momentele a (centrulde greutate navei). de coordonate

nava estedotatadoar cu o cdrm6,unghiul de deriva are valori relativ mici, Deoarece ca astfelincdtseconsiderd sinB= F $ cosB 1. caz (39),(40) gi (al) sescriuin acest astfel: Formulele

-pv x*)$r+ (r+ n,, pv r,)"$.' p- pv(r+ )w$ c^f,,rr"-. oI rlu * t = o (42) (1+
pv(1+", )*p + pv(1+*,, )'* - pv(1+x,,)re * (" I' p* c,B'): #' ru-

-u.["-".[8.+')]*r =o q,
. p -{r* *,,)# +cflp,r' F"L.- c; Pr4r,'or t[o - x,[O *:L')]:"' * u.

(43)

* = 0 (44)

v func{iilornecunoscute= f(t) $i or= f(t) seconsidera constant ;i determinarea Pentru 0 9= o. deci dr


395

ANEXA I vitezei corpului navei Ecualia (42) poatefi utilizatain specialpentru determinarea (43) devine: ecuafia ipotezafbcutd, v=(0. Considerdnd
, rdfl * r,)\ru+(cepc,p')lo* - u,. - n(p * Er)];o pv(]-+ )v;- pv(r+ K,, [o

+ = 0 (45)

confinetermenulin F', iar rezolvareasa Sistemul(44), (45) esteneliniar deoarece ' devinelaborioasa. (a5) h o formaliniaraseutilizeazdrela\ia; ecuafia Pentrua aduce

cX'p* cr}' =c; 'p (46), c, = c$+ c, 'go= constant unde


Unghiul de deriva stabilizat po rezult din graficeleVoitkunski in funcfie de unghiul de a bandare cdrmei. nu propriu-zise s-aufiilizatvalorile lui po din graficeca marimi de intrare. In calculele utillu;itriilor sa fie inc6t eroarea Valorile pentru Bo s-auoblinut prin iterafii succesive (44),(45) devine: nula.Sistemul

pv(1-+xrr)v6y P",.*,

--'|''

d s - v ( r + x , , ) m3+ c , f # r " ' 0 - p * l o - * - ( U . + t l=*o ( '4 7 ) l rl sh -- 2


1 \. v ))2

-(r* *..)* +cf p-,'.F"L - cfi vqr'co llo - x,[U. * rr. B f, T')]inotaliile r = t' lb (+q);, Utiliz6nd = or'5 (SO);

+ = 0 (48)

dp= dS.5 (sr); Id t = + r f+)' d L


dr dc \L/

V viteza 52)qi considerdnd constanti = V0,

sistemul de ecualii (47), (48) se poate scrie sub forma unor relalii adimensionale:

( 5 3)

(s4 )
sl

(s5 ) (s6)

396

MANEVRA

NAVEI

in care t este o mdrime adimensionaldcarc aratd cdt din lungimea navei parcurge centrul ei de greutatein timpul t. Marimea T estedefinita ca timp relativ. Coeficienfii qzt, rzt, s2t, Q3113l, 53tau expresiile: ,

o-- = u2L-

c , F u ' L + F ^ - I n- 4 ' L 2v (1-+x rr) F* 'sr,'L

.L - 2V(r+ r rr) = lr*x,,4 ': : \-' 5 7 ) E :

z v ( r +r r r )

(s8);

tr-

zv (r+ K rr)
pL'(c fl pu+ lt^t'Xn. s*)

(59); q,, = -

pl,'(c l, "u - p*eI" .s,,) z(r+ r uu)

(60);

i1

z{r+ x uu)

'e 's,, ( - -1 ') ; s3,1 - P L 3- [ r x \6 l " , = z(r+ x ur)

(62).

nota{ii pentru simplicarea Utilizdnd coeficienliide mai sus se pot realizaurmatoarele expresiilor astfel: (65); (64); (66). 2p=q74ty(63); q=q1.f:r-g:r.fzr s=r21's3i-f31.s2i s =szr.g:r-s:r.qT Rezolvareasistsmului de ecua{ii diferenfiale(55), (56) in aceste ipoteze conferd principale ale miqcarii navei respectivunghiul de deriva B qi viteza elementele bandarea cdrmei, unghiularirelativd {D,cunosc6ndu-se dupacarese rcalizeazd legea = cr= f(t) saucr, f(t). naveipe traiectorie fiecaremomentt estedefinita de unghiul de curs y, in Migcarea centruluidegreutate navei. a unghiulvitezeie. qi coordonatele pentrucalcululunghiuluide cursry areforma: Ecuafia diferenfiala d'ur -+
clt-

d\u dcr ^ d'ru 2pj + q+ = -er*+


dtdt clT

s.cr (67)

g" centruluide greutate navei a Unghiul vitezeiareexpresi& = V - B, iar coordonatele sedetermina ajutorulrelafiilor: cu xr=j=Jov.oosqcdr
L
;. Fa-

&

rx-

(68); (69)

o,=;=J;v'sintP.dc in care v estemdrimea adimension v aldt


vo

397

ANEXA I 2 . 1 . 5 calculul elementelor m{cdrii naveiutilizdnd ecuatiiliniare Daca To estetimpul necesar pentrubandarea cdrmeicu unghiul cr3,timpul relativ se

defineqte: r=ff

.1... v"

(70)

Se considera ca bandareacdrmei se face liniar (vezi fig. S) gi anume dupa expresia:


f,[, = -:.

o(" 'g
Tn

(7r)

Fig. I

Dupd efectuarea operafieide bandare cdrmei,in decursulevolu{iei gira{iei cr = cr3 a (72) Ecuafiilediferenfiale(55), (56), (67) se integreazd por{iuni corespunzdtoare pe celor douafaze ale manewdriinaveirespectivfazabandfuiicrirmeicu unghiul q qi faza girafieicu cdrm'a bandata unghiulconstant03. la

2.1.5.1 Determinarea unghiului de derivd ln prima fazd ecua[ia(55), ludnd in considerare relafia (7T), capdtaforma:

dp = 2p#+q'B r v t- s,) (T) #* f(" d'p.^


Solufiaecuafiei (73) areforma:

Sr = c r e ' "+ c 2 d " + 0 ' . " . r - 0 ' . F


xn q rn

+ 2P'i
q

(74)

constantele integrare gi c2 se determina de c1 pundndcondilia ca l a x = 0 s i a v e m o-d0P_ _ _o(75). crt

MANEVRA NAVEI Expresiile acestor constante rczalti;

c'= #;r["*
" =-;#D[".

"'[*' *'":)]oo'
*[u'.'{)] Q7)
(7g).

Mririmilen1gi n2suntrddacinile ecuafiei caracteristice: n2+ 2pn * q = Q (78) 9i auforma e,, = -pt6t; Pentrufazaa 2-a, eanlia(55) areforma:

g.2p++ &c"

dr

q . p= s . 0 38 0 ) (
(gl)

Solu{ia ecua{iei forma: F = Cre"t + Cne"t * io, are q

Constantele integrare gi Ca se determina de C3 punrdnd condifia calar = 0, F = gro $i

p.^ undel p ai f+l ' +c = f+lr " (82) d \&/

\d[/."

sunt respectiv unghiul deriva derivata de qi sa

la sfbrqitul primei faznaevolufieigirafiei. Mdrimile lor sedetermind ajutorulrela{iei(74) pentruc&ror = rpi cu Frn= cretttn+ c2e"'to+c[

f do) = nrcrrLe'"o 2n'2"n.t +c

l#,J,"

(84)

Din condifiile(82) renilticonstantele g C+astfel: Cr

[0,"

-ro.lo -fs) q ')q-q

\dcl,"
(86)

2.1.5.2 Determinarea vitezeiunghiulare relative co A Pentru primaperioadd evolulieigirafieiecuafia a diferen{ialn (56),{inrflnd seama de relafia(7l), va deveni:

ANEXA I ffo ---;* ^- dro 2pl-+qo dr *c" Solufia ecuafiei forma: are c [ ' = . r - C[3 r o= D r .d " + D r ' g " t + . xeq xe d,/= -[s.rxp \ \ erl "/

(87)

q., 2p'! +

(88)

ConStantele integrareD1 qi D2rezuiltddin condi{ia cala T = 0 , (D= de qi deci:

+= o (8e) dT

( = , o , . l - "'[E' * 'n ! ) l (eo)\ ,nn Dr= - q)L=* r"q(n, ;,J]


I

'Dz=-

( l-- '1*'r *' 2 p .;)ll l " + q l e '" - l


L-'

(el) q,Jl

Radacinile ecuafiei caracteristicese determinacu rela\ia (79).

(56) B Pentrufazaa2-a ecua\ia diferenJiala areforma: drrl d2co - ., + 2g - + qo = s'(x: dtctT iar solu{ia ecuafiei , 6 = Dre"t + D4e"'t *io, "rt" q (92), (93)

qi = Dincondipialimitt = 0 rezulta = co," la co eq. # cr t'*l /," \ dr


D3 RezultA constantele integrare gi Da,astfel: de

(t
Ds=

l O r ^ - - ' d ," ) ' n " - l - l "1 -

fd',')
l,dr/,"

q-q

(e5)

(''!e- ; ^ ' )- f * ' ) =


Da=

n'o,)r\- [.* J,"


q-ri1

(e6)

400

MANEVRA NAVEI
,_;)

Marimile " 'qi la ' au expresiile: ,,r" t.&/"-

6,,=

Dr'etttn + D 2 . e " " * d '

n"T-

I_x
a'l

c[3

q' + 2P! ^
+

g
0: . s x e q

(e7)

feq)=Dr q- e' "o+Dr nr "n [. dt


,/," 2.1.5.3 Determinarea unghiuluide curs qr

(e8)

presupun6nd vitezanavei nu se modifica in decursul Unghiul de curs se determina ca girafiei.Pentruaceasta curbura traiectoriei centruluide greutate naveinu trebuiesa a fie accentuatd. (67) areforma: primafazda evolufieigiraliei,ecuafia A Pentru

a'v ^ #v q; = a,"r - \ dV + 2pAF+ +,/ es) * ;(".r


v

SoluJia ecualieiareforma:

V=Lo*Lr'e'"+L,'e"t'l

Pentru determinarea constantelor integrareLo, Lt qi L2 se pune condilia r = 0, de

v=w=dY=o 60l) '


d[ dc'
ot -L

,{)] 002) [,.,,Iu,.


o(3
tn'Q

T _ u 2 -

l"+ql \ L
Lo = -Lr-L,
401

t- (q ' * 2 {;)l ll
q'))

(ro3)
(104)

ANEXA I

Solufiileecualieicaracteristice gi n2&ueXprosia (79). n1 B Pentrufazaa douaa evolufieigirafiei,ecuafia (67) arc forma:

4*,
dr,

t**n*-s'0:

a'v

d\u

(105)

Solufiaacestei ecuaf;isepoatescrieastfel: V = Lo,* L,' e"t + Ln ' g"t +Icxr. t 106)

Pentrudeterminarea constantelor integrare Lr qi La sepun urmatoarele de for, condifii la

r i m i r a : rv = v " o, # = [ # ) " " r i =0, #=[#),


Mdrimile , f+l ry,n \ d[ /," tt [*] &'
[ /""
f / \ '

(r07)

sedeterminaexpresiite: cu
l

= +Lo ' 5 "1 v " n L o + L 1 . e ' , ' , . s ' ,+o , - L; [ + - + l - + l q


\q

Q'rn) rnl

ttotl

(l'e) +L,\.e',.o q ' -2 t'gy't = L,e.e-,"o - 2 +* [r.[r--uP_l-tu-l q . . r n )r " l * I cri," tL"


( ev\ 0' . s , n"r- cr,, ; | -+ | = r ,.nj' e"to + r ,.nl .e"tn + rn q \ dr' /"Constantele integrare L: gi La au forma: de Lor, ( 11 0 )

(111)

(T12)

402

MANEVRA NAVEI Lo, = Vrn r L, - L* (113)

practice Pentru determinarile unghiuldecurssepoateexprimasubforma:

= ryr JcrlOr
0

(114)

2.1.5.4.Determinarea unghiuluivitezei

Unghiulpe carevectorulvitezdil facela un momentdat cu direcliainifiala a navei (axa g. x1)areexpresia = V - F. Acestunghi secalculeaza seama cele doudfaze evolu{ieigirafiei. de ale lindndu-se potrivit careiamigcarea Deoarece tipul de bandare c6rmeiestemic, ipoteza a c6rmeise faceintr-unintervalde timp neglijabilnu conduce practicd erori preamari. in la (115) Potrivit acestei ipoteze expresia unghiuluidebandi esteo constanti,c[ = cx,3 Ecuafiilediferenlialeutilizatepentrudeterminarea marimilor B, co qi ry sunt ecualiile (80),(e2)qi (l0s). Condi{iilela limita sunt:

d\u dB ^ n l aT = U , F = C r l = V = = r r d, ;i=-er0r,
C o n s t a n t e l e d e i n t e g r a r.eC 4 , D 3 , D n , L o , L 3 C , [iL a

do) a'v (116) dr-.:*=-ei0:


dt expresiile:

cr. (=
rrr

r>,1

a-q\q'

) cn - r L \ q " ) (1r7); =*:[:*-q,l nr


t

) )

(n8);
)

(; ; o ( . ( -i=u ) 3l cr,. - qir' - t ( 119) ; Da = ) q-qtq , ry-rL\q


L -= .

Q, I Q20) ;

o(,- (; ) _ o ( ^ ( -; ) , -l . l - n " " q . ' - I (t2t); L4 =:7:--s-Jl Q' | 022): -q)[q q ( q - n ' / \ q:q q(q ) )
Lor = -L'Ln

Unghiul vitezei are aceea;iexpresie: g. = V - F.

2.1.5 .Determinarerazeide curburd traiectoriei .5 a a = + Din relalia t R ] d $ r rezul vitezaunghiulara tFt relativa: 0)=-*

R d r

xR ot)

(rz+),incare [=I

n 1 1 . - - .

Pentru determinarea marimii R sepunecondilia v = l- in rela\ia(I24).

ANEXA I Rezulta R
= -

dB odr

(125).Mfrimed J
Nf

AR

Ain formula(125) se regaseqte una din in

expresiile: 1) Pentru prima fazd a evolufiei, la bandarea c6rmei:

*Cr.rLe',' : (126) *+ + = Cr.q.e',' dc xt) q


2) Corespunzator fazei

dp =
du
3)

c:. rLd'"* cn. ry'" gzll

Presupundnd bandarea ca cdrmei se face instantaneu:

dB= cr.qe"'"* cn.ry" gzs) ;


FuncfiaS= t(r) areun maximdupaun timp care rezult|tdin expresia: crc .

) ("n l - - l \ Ctni)
n - n"2 --1

( c."1

(r2e).

2.l.5.6.Yitezanavei Yiteza instantanee navei la un moment oarecareestedatd de expresialui Pavlenko: a V= I-p"Sn-I'-

.)n T,
2T ,
030).in care:

F" =
I

(131)reprezinta scaderea relativa vitez6; de

vr1-viteza?ncursulregimuluistabilizat girafie; de tu - timpul de stabilizare navei. a Lu6ndin considerare formula(131),expresia v devine: lui

vo ' v= 1- h- rJ=t' +. (r32) .u..* in o33) '' ^""' \ / 2 T,_, v;


Dupa determinarea marimii ,r= (t) se poate determinaviteza unghiulararelativa
= (r).nco'v punctelortraiectoriei 2.1.5.7 Coordonatele Pentrudeterminareacoordonatelorpunctelor traiectoriei se folosescrelafiile (68) gi (69). (134)

404

MANEVRA NAVEI 2.1.6 Calcululpractical elementelor miqcariinaveicu ajutorulecuafiilorliniare

l) Sealegeunghiulde bandare cdrmeicr:. Studiulmiqcariinavei se facepentrumai al multe unghiuri de bandare c6rmei,cuprinse a inhe zero qi valoarea unghiului critic debandare c6rmei,cr, e (15o, a 20o,30o,oo). prin iterafii succesive Corespunzdtor acestor unghiuri se determind c6te un unghi de derivdstafionar astfelincdtvaloarea acestuia, mdrimede intrarein coeficientul ca Fst forlei transversale , safie egala 0u rczultatpentru C, cu navade studiat. Pentruunghiurilede bandare c6rmei,astfelalese, a s-audeterminat unghiurilede derivd stafionare, respectiv egale Bs [rad]. cu 2) Se calculeazdcoeficienfii ,c 2,c'3,cfl ,c fi ,l,n ,t ,lLy . cI 3) Se calculeafimomentul inerlieal masei (135) de naveicu formulaI = 0,05.p.V.L2 4) Se determin coeficienfii maselor aderenteKn, Kzz qi coeficientul momentului de
inerlie al masei aderenteK66in funcfie de rapoartele ?.T -: B [i L B

s) Se intocmeqteun tabel cu datelenecesarecalculului.

2.1.7

Calculul coeficien{ilorQzt,t21,s2r, s3r f3r,

c' [z r - = -.

C r. $ L +rP K Y t s? ' Tr , r n d e - o - " 'v r


2v(L+ xrr)

Q-= r

c| +c, .Fo;
lr*4L

!r*exn+L zV(t+rrr) h=@;4t


Q[:r =

zv(t+ x rr)

.r'u pt,'(cfl - p*ex,.s,,) . ) z{r+ r uu)


z{r+ r uu)
Qr=

p L ' ( c : . F u p * e ' 1 ". q ) . +


f '31 -

pL'.[r*e.+ z{r+ xuu)

2 . 1 . 8 Calcululcoeficien{ilor2p,q, gi s s
SrQr {r1r ;

Qzr*r;

Q=9zr'{r-Q::.

$rQ:r

QrQzr

ANEXA I C, de a caracteristiceconstantelor integrare Cq, 2.1.9 Calcululridacinilor ecuafiei D3,D+,precum marimileio, ' icr, ;i q q

=-prtr; ez
cdrmei la unghiul C[:se face instantaneu. Se consideri ci bandarea

; #[fr-*), .,=-;h[;"-=,,) cn= ; D+=#[f+-q,J, i *, P,=-;h[;"-q,) i'*,,

pentru timpulrelativte(0; 2;4;6;8; calcululsefacetabelar ln continuare, funcliede cr:. vsl stabilizare sooprociazdin 16; 18; 20;22;24).Yitezade qJ vs1 pentrucr: e (150;200;250;300; respectiv corospunzdttor. Rezulta a 2.1.10Studiulmiqcdriinaveipentruunghiulde bandare cdrmei (k=2oo (0,349 rad) a 2.l.ll Studiulmiqcdriinaveipentruunghiuldebandare cdrmei rad) ua=250 (0,436 a 2.1.12Studiulmiqcariinaveipentruunghiuldebandare cdrmei C[:= 300 (0'523rad) = a 2.1.13Studiulmigcdriinaveipentruunghiuldebandare cdrmeicx,3 c.' (rad) 2.1.14Varialiaunghiuluidederivdstabilizat qi a razeide curburaa traiectoriei 9o a de stabilizateR* in func,tie unghiul de bandare cdrmeicr: ['] c. considerdndu-se s-aufbcuttabelar Calculele - caFdL+pKIrsftL ) 'o2r_ zv (t+ x rr)

2.2 APLICAREA MODELULUI MATEMATIC VOITKUNSKI CORECTAT PENTRU STUDIUL GIRATIEI T]NEI NAVE VRACHIER Aplicarea modelului matematic Voitkunski prezintd dezavantajvldeterminarii prin a iterafii succesive unghiuluide derivastabilizatBs qi implicit gi a celorlaltemdrimi de regimuluistabilizat giraliea navei. caracteristice ln scopul evitarii unui volum de lucru deosebitde mare am determinatfuncfia = O. F =I dr prin ci ln acestsens nu semai determind aproximare, rezultaca solufiea ecuafiei: Bu condifiilela limita T = 0, F", = -f(ar) carcrezultlrdin

MANEVRA NAVEI

=0 4''rr'ff,* Q'F,,-s'oc,
= Determinarea func,teiFrr

- q + q ' + 4 h . t r. s . o b

4'n,

permite determinareaexactda

marimilor &,0\, $i [, in funcfiedeunghiuldebanda,io, a c6rmei,astfel: . rt' ssr0: * Qzt'9,, =: I T*.s= - r o) ", 4 , = ) "
s : r . 0 1* q r r . 9 n
h- ),l

vst -

v-.
Yo

R?.
Ri, +1,9

' v n = Y o4

R:,

Ri,+I,9

lmlsl

unde s3t, e3t,rrp s, l\

sunt marimi determinate ajutorul coeficienfilordin cu

nomosrameleVoitkunski.

Nava in spelaare urmdtoarelecaracteristici: - deplasamentul navei,A,= 8147 [tdw]; - lungimeaintre perpendiculare, = 102,84[m]; Loo - lungimeamaximd,L,nu* 106,9[m]; = lafimeanavei,B = 17,98[m]; - pescajulnavei la plina incdrcare, = 5,29 lml; T - inalfimeade construcfie, =7,72 [m]; D - coeficientulbloc, Cs = 0,808; - coeficienful secfiunii maestre,C"r= 0,992; - rezistenfa la inaintare a navei la viteza de serviciu vo=3,86 [m/s], unde v6=0,728vr, este R*o = 1135 [kgf]; - vitezade exploatare navei,vr=10,29[Nd]. a Nava esteechipata motor ALCO 12 R - 251 - FMA avdndputereaBHP = 1683 [CP] cu qi o puteredezvoltatd elice DHPI =1600 [CP], iar eliceaestecu pale fixe. la Celelalte caracteristici ale navei sunt prezentate pe parcursul aplicarii modelului matematic. Coeficienfii maselor aderente K11, K22 $i Koo, ('D - - p se determina din graficele

T= Voitkunski funcfie rapoartet" in de


B

0,588qi ! = 5J2, astfel: = 0,031, K11


B

= = Kzz=0,55,I(66 0,425, <p 0,8139. Din planulde formeal naveiseadoptai= 15,7,numarulcupleifictive de la pupanavei in dreptulcdreia coastele formadeU incepsdsetransforme coaste formaV. in in cu

ANEXA I gri exclusivariacdrmei,f = 9,35 [m2]. Din figura 5 remltdsuprafa{a deschis, Ar statica a naveiesteA, = unghiuluide asietd Tangenta };g Fr Num!rulFroude = 0,121qi raportul+ = O.

= 0,022pentru = Xe = 2,276lml. Xc

numdrulFroudeestemult *"u, -r. decdtacelade la care aparcsesizabild Deoarece oo coeficientului din (29') este (Fr tangenta = 0,3), reniltlr Az = 0. Valoarea aceastd oa= 0,988. cu mz Coeficientul din (29) sededuce ajutorulgraficuluiVoitkunskiin funcliede 06, mz= -0,005. (29)sedetermina nomogramele din rrl3 Cf Coeficienfii , C2,C3,ffiI,1n2, qi madin (28)q,i astfel: g pentru = 0,8139; = 5i720 I = O,Osr, Voitkunski ; :I J L =0,1 = = rrl3 mr Cz= 0,56;C: 0,043; = 0,045, = 0,024;rn+-0,0131cX 13. (29'); conform de Fa= 537,49 [tnt] - suprafafa derivd lp din rczultat (2.5)pentru = 52,05[m]; e = 0,506- coeficient c6rmei; sp= 10,35 [-'] - suPrafa{a la mdsuratd axulei; cdrmei hp= 4,1[m] - intllimea ,* =1-,624 O. func{ie din determinali grafice Cn=0,707$i p= I,99 - coeficienfi ; qi pp=l,99din(2.7); de Xo=0,3 - coeficient influenf[ a corpuluinavei; conform (2.9), de 1.=f(s.;s")=0,694- coeficient influen\da elicei determinat de func,tie s.=1 1*zr' ,28lm2l;i s.=9,67 - diametrul elicei; D"=3,628 [m] al de t = 0,255_coeficientul sucfiune navei. _ [ r.or. d I = pentrupa'a 104,5| 5i9581A[kgfl, oo=1,194 elicei e. = *.= Impingerea f r ,- r .eJ, m o r _L | I (2.8); stabilitconform 7n = 0,208- coeficient a u*, = 34,2["] - unghiulcritic debandare cdrmei; Fu e (0,477;0,524;0,565;0,603;0,633)[rad] aIe stalionare yn cdrmei. - gamra unghiurilorde deriva

Tll Tabelele qi Il2. se Potrivit1.1.6 intocmesc qicr3= 1.1.7,g21=0,889pentru oJ80 corespunzdtorprt=0,477 15ot c, = Conform q3r gy rzt= -0,646i = -0,175; = -0,646; = -3,745 r:t = 3,912. szr ,i

408

MANEVRA NAVEI C o n f o rm .1 .8 ,P =2 ,4 i= 1 ,0 58;= 1,935; 2376. 1 q s s= ConformI .1.9,fit = -0,231; = -4,568; = -0,492) = 0,014;Ds = -0,5; n2 Cs Cq o.o, = ; D c= -0 ,0 8 5 i .% = OA 7 1 ) 0586. q q i BeniltitC[3 (15o, e 20o,25o,30o,34,2") respectiv e (0,605;0,536; v,1 0,478; 0,429;0,393) corespunzitor. Conform1.1.10, corespunzator unghiuluicr: = 20" -.de bandare c6rmei,unghiulde a derivastabllizat Brt= 0,524[rad],iar valorilecoeficienlilor este sunt: c , = O 4 O O ; q 2 t = 0 , 9 4 8 ;, 4 3 ; = 2 4 9 ; g = I , 2 8 9 ; n= - 0 , 2 8 1 ; p=2 s r : 1 z = - 4 , 5 7 8 i C= 0 , 5 4 3 ; C q = 0 , 0 2 0 ; D : 0 , 5 6 1D + - - 0 , 1 1 3 " . o . = 0 F 2 4 q i =; ;
q

) '

s'gt =

os14'

Din calculul efectuat,pentru unghiul de banda o: = 15o, reniltit cd,nava se stabilizeazit completin timpul x,t=24. Corespunzator unghiului de bandareaa = 20o,pentru timpul relativ t se considerd t e ( 0 , 2 , 4 , 6 , 8 ,1 0 ,1 2 , 1 4 , 1 61 8 , 2 0 s i h = 2 0 . , ) Viteza de stabilizare a navei pentru bandarea cdrmei cu unghiul cr,3= 20o este v* = 0536 (vezi Tabelul 3). Conform 1.1.11,corespunzator unghiului a3 =25" - de bandarea c6rmei, unghiul de deriva stabilizatesteBr1=0,565 [rad], iar valorile coeficien{ilorsunt: ; C ' z = O A 2 9 ;q 2 1 = 0 , 9 9 9 ; P = 2 , 4 5 6s = 2 5 9 L ; q = l , 4 g l , 1 r = - 0 , 3 2 5 ; n z = - 4 , 5 8 6 ; = -0,140;='o, = 0565 qi i.cr. = O J57. C: = -0,591 C+= 0,025;Dz -0,617)D+= ; q q ' Pentrutimpul relativ se utilizeazd valorile t e (0, 2, 4, 6,8, 10, 12, 14, 16, I g) si Tu= 18' Viteza de stabilizare a navei, corespunzdtoare unghiului de bandare a cdrmei dz = 25" este v"r = 0 Ai8 (vezi Tabelul4). Conform 1.1.12,corespunzator unghiului crr = 30o - de bandarea c6rmei, unghiul de deriva stabilizatesteBs = 0,603 [rad], iar valorile coeficienfilorsunt: C, = 045; gn = 1,047)p = 2,479;s= 2,682;q= 1,676;\ = -0,364;nz= -4,593i =.o, C t = - 0 , 6 3 4 ; C q = - 0 , 0 3 0 ; D r = - 0 , 6 6 9 ; D- 0= 1 6 7 ; + , = 0,603 i i.a, s q q = 0F36.

')

'

Pentrutimpul relativseutilizeazd valoriler e (0, 2,4,6,8, 10, 12,14,16) qi Tu= 16. Yiteza de stabilizare a navei, corespunzitoareunghiului de bandarea c6rmei c[3= 30o, este v* = 0 A29 (vezi Tabelul5). Conform 1.1.13,corespunzator unghiului critic de bandarea c6rmei,(xz=34,2o,unghiul de derivd stabilizatesteFrt= 0,633 fradl, iar valorile coeficientilor sunt:

ANEXA I Ct ; ) C, = Ofr67 q2r= 1,085; = 2,498; = 2,756;nt = -0,396fi2= -4,599; = -0,667 I ; P =' o, = = 0,633 !' cr . = 0901C q = -0 ,0 3 4 1 D r-0 ,7 I\D q=- 0,190; ,i
q q

t valorile e (0,2,4,6,8, 10,12,14)qitu = 14. timpulrelativseutilizeaza Pentru a unghiuluide bandare cdrmeiua =34,2" a Yitezade stabilizare navei,corespunzitoare estev*= 0393 (veziTabelul6). Conform 1.1.14, calculele s-au fdcut tabelar(vezi Tabelul 7) considerdndu-se au coeficienli valorile: = 0,290) -1,285; e= C, = Cl = 0,113. Ceilalli en q31 srr hr s = 1,935; = 1,256;ry=3,912; = -1,936; = -3,745.

Tabelul 1/1
marimii Denumirea
Simbol Unitate Valoare Mod de determinare

de mdsurd
0
I

2 m' m m m ilm3

^
Se da Se da Se dd Se dd Se dd

Volumul careneinavei
Lunslmea navel

V L B T p

7948,8 t02,84

Latimeanavei navei Pescaiul apei de mare Densitatea

r7,98
5,29 1,025

Momentul de inerlie al navei fa!6 de axa verticala care trece prin centrul de al sreutate navei
Coeficientul Coeficientul masei masei aderente aderente de la loneitudinald a navei deolasarea la a transversald navei deolasarea Soeficientul momentului lderent Vlteza initiald a navei redusf,a navei Suprafata Numarul cuplei la carecoastain forma Je'\J" se transformd in'\' Suprafafa care completeazd conturuI parfii imerse a planului diametral din ouoanavei inerlie

T I

tf.m's2

439.250

cu Se calculeazd formula (135)

Krr

0,031

Din [l], frg.28

Kzz

0,550 0,425

Din [1],fir.28 Din [], frg.29

&o
m/s
m'

Vg

3,858

Se dd

sn

2l,r79
15,7

sn= s" + s, '(r+ o")


Din planul de forme al navei

m'

9,35

Se dd

410

MANEVRA NAVEI
pupa Pescaiul Pescajulprova Iangenta stafionare unghiului deasieta in
al F, Too
Tou

5,29 5,29

Sedn
Se dd Se calculeazi cu formula

r At

--

T -PP _ r | a -PV

NumfrulFroude

o,r2l

Se calculeazdcu formula
t -rs

_ = 4v ^

r--= {s'!

Tangentaunghiului de asietala mars

L2

Din fig. 36

Coeficientulde finefe al suprafefeide Jerivd


Suprafata de deriva

Od

0,989

Secalculeazd formula(29') cu

F6 r-9

m'

537,49 0,113

Secalculeazd formula(29') cu Din [], frg.39

Coeficientul fodei hansversale

Tabelulli2
Denumirea mdrimii Simbol Unitate Valoare de misurd
0
I

Mod de determinare

Coeficientul forfei lransversale


Coeficient de moment Coeficientde finete bloc Coeficientul de finefe al rectiunii maestre

c2

0,56

Din [], frg.40

- 0,005
0,8079 0,9926

D i n[ ] , f i g . 3 8
Din planul de forme al-navei Din planul de forme al navei

6 0o I

Coeficientul finefe de orismatic


Coeficientul de moment

0,8139

Secalculeaza fo*ulu o = I 0 ru ' 0 Din [], frg.42


Se calculeaz4cu formula (32)

IIll

0,045 0"085 0,0642 0,076

Coeficientul moment de
Coeficientul de moment Coeficientulcuplului rotitor

6,F
^o t^o

Din [], frg.47 Secalculeazd formula(36) cu

rao vm

Coeficientulde influen[d al corpului navei asupra fluxului de fluid care vine sprec6rmi Coeficientul influentdal elicei de

Xy

0,3

Voitkunski

X"

0,694

Secalculeazicu formula(2.9)

ANEXA I Coeficientulde influenfa al corpului X" navei qi al elicei asuprafluxului care vine sprec6rma
lnlltimea oenei cdrmei loeficient de corectie
h"

0,208

Se calculeazi cu formula (2.8)

4,1 0,707

Se dd

cn

Din [], fig.50


Se di

secliunii Suprafala a loneitudinale cdrmei Iangentaunghiului de a mc,linare curbeicdrmeiCu.= f(xo) de Coeficient corectie
Iangenta unghiului de inclinare a ;urbei C-" =f(x") corectatd

s,,

M2

10,35

p K Fr

1,99 1,0

cu Secalculeazd formula(2.7) Voitkunski


Se calculeazdcu formula (2.6)

r"99
l"

Distanfadintre cdrmagi maestrd Sectiunea Distan{a relativd dintre c6rmd qi maestrd sectiunea
Unghiul de bandareal cdrmei Coeficientul for,tei transversale Iimpul de bandare al cdrmei la

52,051

Sedn

e
d3

0,506
0,261rad (15') 0,3801

Se calculeazi cu formula (2.5) Se da

v,l

Se calculeazi cu formula

cr=c9+cr'0o
Te

28

Se da

nnehiul critic

Tabelul2 .
t
2
J

0
0
ttl

i0
.,

t2
1'f'l

L4

l6

l8

20

22

.A LA

r1t= -0,231.(1)
d'1'= d-'

-0.462-0,924 1.3 -r.848-2.3r 86

-3.696-4.158-4,62 -5.082 -5.544 -3,234

1 , 0 0,6300,396 0,250 0,157 0,099 0,062 0,039 0,024 0 , 0 1 50,009 0,006 0,003 -0,004-0,002 -0,001 -0,007 -0,0190 , 0 1 1 -0,492-0,3100,194-0,123-0,0770,048-0,030
0 1.0
-91,36 100,49c 109,632 -9,136 18,27i 27,40136,54 -45,68 5 4 , 8 1 (63,952 73,08f.82,224

C.e"'= -0A92' (, n2.r,=-4568.0)


en2r _
!

5 6

e(5)

0 8
0

1
8

2
0

4
0

C n e ' 2 ' = 0 P 1 4 . ( 6 ) 0,014

6 0

10 0

T2
0

t4
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

( 4 ) + ( 7 ) +0 4 7 7 = 0

=p

0,167 0,283 0,354 0,4 0,429 0,447 0,458 0,466 0,4700,413 0,475 0,476

Dre'l"= -05. G)

-0,004-0,003 -0,001 -0,007 -0,012 -0,049 -0,0310,019 -0,5 - 0 , 3 1 50,198-0,125-0,078 .0,085 0


0

1 0 Dngnzt= -0,085:

0
412

MANEVRA NAVEI

ll

( 9 ) +0 0 ) + 0 5 8 6 = =o) 0

0.27r0,389 0,46r0,509 0,537

t2
l3

0,567 0,574 0,579 0,592 0,583 1,569 t 0


t o

n ) -t " u

. t = 0 , 0 6 s 4[.)

0
0 0 0

0,130 0,2610,392 0,5230,654 0,7840 , 9 1 5 r,0461 , 1 7 71 , 3 0 81,438 0.t29 0,258 0.3820,499 0,6090,706 0.792 0.865 0.923 0,965 0,991
0,0160,066 0,1450.249 0,369 0"4980.627 0.748 0,8520 . 9 3 1 0.982

t4

sin(12) (l3)

1 5 [- V*)' 0-4)= = 0 3 9 5 .0 4 l6 T7 l8
+ tsJ/V

0,0060,026 0,057 0,099 0,145 0,1 0,247 0,295 0,336 0,367 0,3 96 87 0"395 1 , 0 0,994 0,974 0,943 0,9020,8550,804 0,753 0,7050,664 0,633 0 , 6 1 3 0.605
0 0,357 0,353 0.269 0,647 0 , 8 1 20.892 0,91 0.905 0.873 0.83 0.788 0-752 r 0.725 7r 0.269 0 . 9 1 6 | 7 ) R 2.62 3.53 4.442 5 , 3 5 6.146 6,934 7.686 l 8 , 4 1 I 9,12r 0,269 0,9r6 1,729 ) 6 )
? 5?7

[ 1 ) ' 0 6 ) =c o . * E fl7)

0,269 0,379 0,434 0,459 0,459 0,446 0,427 0,404 0,384 0,369

t9
20

r (18)

41.1r e;ur,o.1r l;
0
AV

4,442

5115

6,146 6,934 7,696 8 , 4 1 1 9,121

21 22
ZJ

y-p= (20)-(8) =o
sin q" = sin (21)
= cos @" cos (21)

3 . 1 8 3,995 4.857 5.68 6,464 t . z t J 7.936 645 0 0 . 1 l 0,59r 0.980 0,796 0.033 .0,753 0 -0,ggg-0,5670,1790.801 0,996 o.701 1 , 0 0,994 0,806 0,1 -0,604-0.999-0,6570 . 1 4 40,823 0"9830,598 -0,091 ' 7 1 1 95

0 0

0.t02 0,633 1.374 ') ))

24 v. cos 9"=(16).(23' 1 , 0 0,988 0,7950,1 -0,544 -0.854 -0,5280 , 1 0 80,5800.652 0,378 -0,049 -0.430 83 (24), 25 > I , 9 8 8 t.773 0.968-0,361 1 . 3 8 - 1,382 -0.42 0,688 t . 2 3 2 1 . 0 3 9 0.329 479 (25\ 26 > 1 . 9 8 83.7614,729 4.368 2,97 1 . 5 8 81 , 1 6 81 . 8 5 63 , 0 8 84 . 1 8 1 4.447 3 S6R 2 7 Ax T'Q6)=1,0.Q6 0 l , 9 g g 3,7614,729 4,368 2,97 1 , 5 8 81 , 1 6 91 , 9 5 63,0994 , 1 1 9 4,447 3,969

2 8 v. sing"= (16).(22 0 29 x (28)

30
3l
AX
z

2,(29\
t

0.924 0 , 7 1 80,028-0,60s -0.744-0.399 0 , 1 g 0,507 0 , 6 1 0 0.42s 1 0 . 1 0.675 t.499 1.6420.746- o \ 1 7 .r.349 -r,143 -0.2810,625 t . t t 7 1.03s 0 . 1 0.775 2,274 3 . 9 1 64,662 4.085 2,736 1.593 1 . 3 1 21.937 3,054 0Rs 0,1

0
0

l0

t2

t4

t6

l8

20

22

.A

0 0 ) = 1 , 0 .0 0 )

0 , 1 o 7'7\ 2,274 3,9164,662 4,085 2,736 1,593 r , 3 1 21,937 3,054 4,099

Tabelul
I
t

0 0

l0

T2

14

to

18

20

2
a J

n 1 t= - 0 , 2 8 1 . ( l )

-0.562 1,124- 1 , 6 9 6-2,248 -2,81 -3,372-3,934 -4,496 -5,059 -s 6)

4 5 6

C ,e'1" = -0F43 . (3)

1 , 0 0,570 0,324 0 , 1 5 0,105 0,060 0,034 0 , 0 1 9 0 , 0 1 I 8 0,006 0,003 -0,543 -0,309 -0,175-0,I 00 -0,057 -0,032 -0,019-0,010 -0,005-0,003 -0.00r 0 1,0 -9,156 0 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0

n2.'c,=-4F78.tr)
el2r - e{s)

ANEXA I
7 8 9 10 lt
C1e""= 0P2' (6)

0,02 0

(4)+ r/)+0 \za =g


Dre"" = -0561' (3) (6) Dre"" = -011-3.

0,215 0,349 0,424 0,467 0,492 0,506 0 , 5 1 4 0 , 5 1 9 0,521 0,523 -0,019-0,010-0,006-0,003-0,001 -0,058-0,033 -0,561-0,319 0 , 1 8 1-0,103 -0,113 0 0 0

t2

P ) + e 0 ) +0 $ 7 4 = a n ."= 0 , 0 7 8 5 ') 0 2xu


sin(12)

0 0 0 0
0

0,3550,493 0,571 0,616 0,641 0,655 0,664 0,668 0,671 0,673


5 0 , 1 7 0,314 0,471 0,628 0,785 0,942 1,099 r,256 1,413 1 , 5 7 0 , 1 5 6 0,308 0,453 0,587 0,706 0,808 0,890 0,951 0,987 0,024 0,094 0,205 0,344 0,498 0,652 0,792 0,904 0.974

t3
t4
15 l6

1,0 t,0

( 13)'
G- V*)' 0-4)= =0464'tr4)
1- O5)=V 'n" 01) ' fl-6)= 6t)

t7
l8 19

0 , 0 1 I 0,043 0,095 0 , 1 5 9 0,231 0,302 0,367 0,419 0,451 0,464 1 , 0 0,989 0,957 0,905 0,841 0,769 0,698 0,633 0,581 0,549 0,536 0 , 3 5 10,471 0 , 5 1 6 0 , 5 1 8 0,493 0,457 0,420 0,388 0,368 0,360 0 0,351 0,822 0,987 1,034 1 , 0 1 1 0,95 0,877 0,808 0,756 0,728 0 , 3 5 1 1,173 2,r 6 3,194 4,205 5 , 1 5 5 6,032 6,84 7,596 8,324

r (1 7 ) r (1 8 )

20
2l

I.un

=v =1,o.(le)

0
0

V-p=(20)-(8)=q. 0

sing. = sin(21) 22 = cos (Pc cos (21) 23 24 v. cos9"= (16)'(23) > (24) 25 r (25) 26 27 L x . Q 6 ) = L , 0 ' ( 2 6 ) =x l
n

5 0.351 r,173 2 . t 6 3-194 4.205 5 . 1 5 6.032 6.84 7 -596 8.324 ) 1'r1 3,713 4,649 5 , 5 1 8 6,321 7,075 7,801 3 0 , 1 6 0,824 1 , 7 3 6 0 , 1 3 5 0,733 0,986 0,403 -0,541-0,998 -0,692 0,037 0,711 0,998

1 , 0 0,990 0,679 -0,164 -0,915-0,841 -0,063 0,721 0,999 0,702 0,053 1 , 0 0,979 0,649 -0,148-0,769 -0,646 -0,0M a,456 0,580 0,385 0,028 1,979 1,628 0,501 -0,917 1,415 -0,69 0,412 1,036 0,965 0,413 9 t.979 3,607 4 , 1 0 8 3 , 1 1 1,776 1,086 1,498 2,534 3,499 3,9r2 0 1,979 3,607 4,108 3 , 1 9 1 r,776 1,086 I,498
) <7L

3,499 3,912

28 29
30

v. sin g"= (16}(22)

r (28) z (2e)
0

5 3 0 , 1 3 0,701 0,892 0,339 -0,416-0,696 -0,438 0,021 0,390 0,53 t 0 , 1 3 0,834 I,593 1,231 -0,077 1 . 12 -1,134 -0,417 0 , 4 1 I 0,925 3 0 , 1 3 3 0,967 2,56 3,791 3,714 2,602 1,468 1 , 0 5 1 1,462 2,387 0 , 1 3 0.967 2,56 3,791 3 , 7 1 4 2,602 I,468 1 , 0 5 1 1,462 2,387

3 1 A r . (30)= p. (30)= y 1

Tabelul4
I
t

0
0 1,0

2
-0,65

4
1,3

10
-3,25

t2

T4

16
-\)

18
-5,85

2
a J

n 1 t = - 0 , 3 2 5 . ()l
ettt

- 1 , 9 5 -2,6

-3,9 -4,55

e '

t2l

4 5

C,e"" = -0,591. (3)


t r r . ^ C =- 4 , 5 8 6 ' ( 1 )

0,522 0,272 0,t42 0,074 0,038 0,020 0,010 0,005 0,002 -0,591-0,308 -0,160 -0,083 -0,043 -0,022 - 0 , 0 1 I -0,005 -0,003 -0,001 0 -9,172

414

MANEVRA NAVEI
6 7 8 9 l0
II
fi t 2 -.,
en21 - e(5)

1,0 0,025 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

cne"" = 0,025.(5)

( 4 ) + ( 7 ) 0 5 6 5= p +
D re"" = -0,617. B) D n'" = -0J_4. (6)

( 9 ) + 6 6 1 a0 J 5 7 = 1 t

0 0 0,257 0,405 0,492 0,522 0,543 0,554 0,56 0,562 0,564 -0,617 -0,322 -0,r67 -0,097 -0,045 -0,023 -0,012 -0,006 -0,003 -0,001 -0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,435 0,59 0,67 0,712 0,734 0,745 0,751 0,754 0.756

= 0,0872. [)
sin(12)

0
0

0,174 0,349 0,523 0,697 0,872 1,046

r,220 1,395 1,569


1,0

13
l4

(l3f
O-V*)'04)= = 0522. e4) 1- 05)=V 01)' 06)= crr'* E (17)

0 0 0

t5
l6

0,173 0,341 0,499 0,641 0,765 0,865 0,939 0,994 0,03 0 , 1 6 0,249 0,410 0,595 0,749 0,881 0,969 l 0,015 0,060

1,0

qr 30 0,214 0,305 0,390 0,459 0,505 0,522


0,87 0,796 0,695

1,0 0,995 0,94

t7
l8

t9 20

> (18)

=1,0.(le)=yr f rtnl

0,61 0,541 0,495 0,478 0,429 0,554 0,593 0,559 0 , 5 1 0 0,454 0,406 0,373 0,361 0,429 0,992 1,137 1,142 1,069 0,964 0,86 0,779 0,734 0,429 l,4l 2,547 3,699 4,759 5,722 6,582 7,361 8,095

21 V-0=(20)-(8)=9. sin g" - sin (21) 22 cos qc = cos (2t) 23 24 i' "or g"= Q6).(23) 25 2Q4) 26 > (2s) Lx 27 -' =
2 = Q6) 1,0' 126; ;,

0 0
0 1,0 1,0

0,428 0,1 1 7

2.547 3.689 4,758 5.722 6.582 7.361 8.095 1,005 2,065 3,167 4,215 5 , 1 6 9 6,022 6,799 7,531

t.4l

0,r70 0,844 0,890 -0,025 -0,979 -0,898 -0,259 0,493 0,949


0,995 0,536 -0,474 -o,9gg -0,477 0,440 0,966 0,869 0,317 -0,412 -0,795 -0,331 0,269 0,522 0,970 0,503 0,430 0 , 1 5 1 1,970 1,473 0,091 r,197 l . l l 6 -0,063 0,79 0,952 0,591 1,970 3,443 3,534 2,337 1,221 I , l 5 g 1,948 2,9 3,481

28 29 30
3l
z

v. sin g"= (16).(22)

r (28) >(2e)
AT. O 0 ) =1 , 0 ' O 0 ) =y 1

0,453 -0,629 1 , 1 5 7-0,696 0,105 1,559 0,746 0,697 0,167 1 , 1 2 7 2,685 3,431 2,802 r,645 0,959 1,064 1,761 0,167 0.96 0.167 1.127 2,685 3.431 2.802 1 . 6 4 5 0,959 r,064 t . 7 6 1

t,970 3,443 3,534 2,337 1,221 l , l 5 g 1,949 2,9 3,491 0,167 0,793 0,765 -0,019-0,610-0,547 -0,139 0,244

0
0 1,0

2
-0,729

10

t2

t4

t6

2
a J

n,r = -0,364.(l) Cre"" = -0,634. (3) n, .T = -4593. e)


en2r - e(5)

4 5 6

1,456 -2,194 -2,912 -3,64 -4,369 -5,096 -5,924 0,492 0,233 0,112 0.054 0,026 0,012 0,006 0,002

-0,634 -0,305 -0,147 -0,071 -0,034 -0,016 -0,007 -0,003 -0,001 -9,196 0 1,0 0

4r5

ANEXA I
7 8 9 10
ll
Cren" = 0,03' (6)

0,03 0

( 4 ) + ( 7 ) +0 , 6 0 3 = 0
D,e"' = -0,669. (3) Dn""" =-0167. (6)

0,298 0,456 0,532 0,569 0,587 0,596 0,6 0,602 -0,001 -0,669 -0,322 -0,I 55 -0,074 -0,036-0,017 -0,008 -0,004 0 0 0 0 0 0 -0,167 0 0

( 9 ) +G 0 ) + 0 8 3 6 = r o n ."= 0,0982. ) G
2'Eu

0 0
0 0

0 , 5 1 4 0,681 0,762

0,8

0 , 8 1 9 0,828 0,832 0,835

12
IJ

sin(12) (l 3)'

0.196 0.393 0.589 0.78s 0.982 1 . 1 7 8 t,374 1 . 5 7 1 0,194 0,382 0,55s 0,706 0,831 0,923 0,980 1 , 0 0,037 0,145 0,308 0,498 0,690 0 , 8 5 1 0,960 1 , 0

l4

t5
16

G-V*)'04)= = 0 5 7 1 .0 4 ) 1 - 0 5 ) =v G1)'06)= ar'*

1,0 0

0,021 0,082 0 , t 7 5 0,284 0,394 0,486 0,548 0 , 5 7 1 0,979 0,918 0,825 0,716 0,606 0 , 5 1 4 0,452 0,429

t7
18 l9

0,503 0,625 0,628 0,572 0,496 0,425 0,376 0,358


0,503 I , 1 2 8 t.253 I 0,503 1,63 1,2 1,068 0,921 0,801 0,734 2,884 4,084 5,152 6,073 6,874 7,608

> (17)

r (18)

20 21 22
/ 1

=v I ol=t,o'(te)
v_p=(20)-(8)=a
= sin<P" sin(21)
= cos (Pc cos (21)

0
0 0 1,0 1,0

0,503 1 , 6 3 1 2.884 4.084 s.t52 6.073 6,874 7"608 0,205 r , 1 7 5 2.352 3 , 5 1 5 4,565 \ 4',77 6,274 7,006
-0,721 -0,009 0,661 0,203 0,922 0,710 -0,364 -0,989 0,979 0,385 -0,704 -0,931 -0,146 0,692 1 , 0 0,750 0,958 0"353 -0.581 -0,666 -0,088 0,355 0,452 0,321 1 , 9 5 8 1 , 3 1 1 -0,228 L . Z +I -0,754 0,267 0,807 0,773 1 , 9 5 8 3,269 3,041 t.794 t,04 1.307 2,114 2,887

24 25 26 27 28 29
30 3l

v. cosg"= (16)'(23)

>,(24) 2 (2s)
-.
A a A !

( 2 6 )= l , U ' \ 2 6 1 = Y ,

t l a \

0 0

v. sin (p"=(16)'(22)

1 . 9 5 8 3,269 3,041 1.794 1,04 1.307 2.114 2,887 -0,370 -0,004 0,283 0 , 1 9 8 0,846 0,s85 -0,260 -0,599 -0.969 -0,374 0,279 0 , 1 9 8 1,044 I , 4 3 1 0,325 -0,859 0,796 1,075 0 , 1 9 8 1,242 2,673 2,998 2,r39 l , l 7

r (28) > (2e)


Ar.
2

( ( 3 0 ) = l - , 0 '3 0 ) = Y 0

9 0.1 8

1.242 2-673 2.998 2.t39

r-t7

0.796 r.075

Tabelul 6
I
4

0 0
1,0

2
-0,792 0,452 -9,198

10

t2

T4

2
J

n1t= -0,396'(l)

1,584 -2,376 - 3 , 1 6 8 -3,96 0,205 0,093 0,042 0,019

-4"752 -5,544 0,008 0,003

e""= d')
Cre"" = -0602. (3)

4 5 6 7

-0,667 -0,301 -0,136 -0,062 -0,028 -0,012 -0,005 -0,002 0 1,0

ry.x=-4599.L)
e"2'= e'''

0
0 4t6

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

C ne"" = 0,034' (6)

0,034

MANEVRA NAVEI
8 9
( 4 ) + ( 7 ) +0 , 6 3 3 = 0
D.e'1' = -0t11. (3) Dne"" =-0J-90. (6)

0 -0,19 0

0,332 0,497

0,571

0,605

0,621

0,628

0,631

-0,711 -0,321 -0,145 -0,066 -0,030 -0,013 -0,005 -0,002

10
ll

(9) G0)+ 0,901= + ro


'L

0,58 0.224 0,222 0,049 0,029 0,971 0,563

0,756 0.448 0,1 7 8

0,835 0.673

0,871 0.897 0,781

0,888 1.122 0,901

0,896 1.346 0,974 0,948 0,575 0,425

0,899 t.571

I2
13

=0LI22.L)

zlu

0
sin(12)

t4
15

(l3F
[- V*) ' [4)= = 0,607. L4)
1fi ql\/

0 ,0

0,433 0,623

1,0
1,0 0,607 0,393

0,389 0,610 0 , 8 1 I 0,235 0,370 0,492


0,765 0,638

0,1 3 1
0,887 0,670

t6
l7

1,0
0

0,63
0,548

0,508 0,451

[1)'0-6)=ro'*

0 , 3 8 r 0,353 0,832 0,734


6,121 6.121 5,493 6,855 6.855 6,224

t8 t9
20 21

r (r7)
r (1 8 )

0,563 1,233 1,309 I , 1 8 6 0,999 0,563 1,796 3,104 4,29


0 0 0,563 0,231 0,228 t.796 0,963 5,289

*-rn

= 1 , 0 . (=e ) lv

< V-F=(20)-(8) p"


= sin{p" sin(21) cose" = cos(21) (16).(23) v. cos1p"=

3 , 1 0 4 4.29 5.289 1,299 2,533 3,685 4,668

22 24 25 26
27
LI

0 1,0 1,0

0,571 -0,517 -0,999 -0,710 -0,059

> (24) 2 (2s)


Q6)=tfi.Q5)=x'

0,973 0,268 -0,820 -0,856 -0,044 0,703 0,998 0,994 0,237 -0,627 -0,539 -0,022 0,298 0,392 -0,39 1 , 1 6 6 -0,561 0,276 0,69 1,944 l , l 8 l
1,944 3,125 2,735 1,569 1,008 1,284 1 , 94 7

t.944 0,221 0,221

3.r25 2.735
0,854 1,075 0,436 1,29

28 29 30
31

v. sinqr"=(16).(22)

1.569 r.008 r.284 t . 9 7 4 -0,325 -0,507 -0,301 -0,023 0,lll 2,697 2,697 -0,832 -0,808 -0,324 1,865 1,865 1,057 I,057

r (28) 2 (2e)
AT. 0 0 ) = 1 , 0 .O 0 ) = y 1

0,221 1,296 2,586


0 0.221 t.296 2-586

0,733
0.733

Tabelul
I
C[r Iol

l5 0.261 9.925 11.576 3,402 4.687 0.477 -0.505


4t7

20
0.349

25
0.436 16.581 18.232 4,27

30 0.523 19.889

34.2 0.597 22.704 24.355 4,935 6,22 0.633 -1.155

2
a

crr lradl

4 5
6

4hrrrrs'c[=38.030.(2) q 2 + ( 3 ) =1 . 6 5+ ( 3 ) 1

13.272
14.923 3,863 5.148 0.524 -0.675

2t.54
4,647 5"926

{4
-q+(5)=1.285+(5)
(O :2 hr rrr = (6) : 9.826= B.'

srr'([r=-1.936.(2\

0.565 -0.844

0.603

-t.012

ANEXA I 9 10 11
- : = 4,

qrr'(7) =-3,745'(7)

- 1.786

-t.962
-2.637 1,483

-2"tt6
-2.96

-2.258
-3.27 1.196

-2-370 -3.525 1.109

(8)S(e)
--

-2.29r r.707 r74,8


0.586 0,605

3BT2= : Iast

00) l2
13 I4
1
C)st=:=-

G0)
1
O1)
-2

t.321
135,8 0-757 0,478 1,844

( R = R s b ' L = 1 A 2 , 8' 41 1 )t m l
R=t

r52,5
0.674 0,536 2,067

r23
0.836 0,429 1,655

rl4
0.901 0,393 1,516

V - R V*=-==-vo R- + 1,9

t5

V*=%. [4)=38& [4) tttvst 2,334

fo=2.64IL

4
,

Tniecroria mvei Ia oo= Z0o Fig.9

Tniectoriauaveila cr= 25" Fie.l0

L De=1.392

Ds=2.zl8L

Traiectoriasavei la 03 =30o Fig. I I

Traiectorianavei la 03=34,2o

Fie.t 2

418

MANEVRA NAVEI

manewabilitaliila giralie a navei Din tabelul 7 qi graficele9 + 12, corespunzdtoare pentruunghiuriledebandarea c6rmeila l5o, 20o, 25o, 30oqi 34,2o,reniltit:
Dn o = 3,4,L^ * qi D n^ =2,218.Lrn*,

in navainscriindu-se limitele uneimanewabilitati satisfhcdtoare.

2.3 MODELUL MATEMATIC DIN ANEXA LA MSC/Circ.644-1994 PRIVIRE CU

rn iNcBncAREA opRrRE NAVEr roATA FoRTAiNnpot DE A cu


parcursd timpul incercirii pe ConformMSC/Circ.644, Apendice din Anexd,distanfa 3 in 15 de oprirea naveinu trebuie, modnormal,sadepdgeasca lungimi denav6. Administrafia insapoatemodificaaceastd cerinladacdnavain spe!6 o poatesatisface nu sau datoritadimensiunilor formeisale. Pentrustabilirea comportarii naveila manewade oprire seconsidera distan{a oprire de pentruo deplasare naveiin linie dreaptS, in mod real traiectoria masurata a deqi navei deviazd sprestdnga spredreapta sau dupao curbd,in func,tie sensul inversare de de al rotirii elicei. Calculul distanleide oprire implica respectarea celor 3 ipotezemenfionate Anexa in MSC/Circ. 644,pag.32. Distan{a oprirein linie dreapta, lungimi denavd,pohivit modeluluimatematic de in ales este: S = A . l n ( l+ B ) + C in care: S - distanla oprire,in lungimidenava; de A - coeficientstabilit funcfiede masanavei,raportatla coeficientulde rezisten,ta inaintare navei; la a B - coeficient stabilitin funcJie raportuldintrerezisten{d inaintare de la a navei inainte de manewa de oprire qi cea corespunzdtoare impingeriiinapoi,atuncicdndnavaesteopritain apa; pentru C - coeficientstabilit funcfie de produsuldintre timpul necesar oblinerea impingeriiinapoiqi vitezaini[ialL navei. a Din tabeleleA 3-1, A 3-2 qi A 3-3 din Anexa reniltd coeficienlii sus menlionafiin funcflede tipul navei,formelecarenei, tipul maginiiprincipaleqi impingereacreati,, lungimea vitezanavei,astfel: qi A = 8 ; B = 1 ; C = 1 , 5 5S = 8 . 1 n 2 + , 5 5 = 7 , 1l u n g i m i d e n a v a ] ; 1 f Coeficientul s-aobfinutludndu-se considerare C in faphrlca:

ANEXA I - vaia\ia sa funcfiede vitezanaveiesteliniarapentrudomeniulv e(10 + 15)Nd, probelorpe mareale navei realein carepoatefi confirmatla efecfuarea aspect corespunzdtor; condifii similareqi cu navalestata - timpul necesar pentruobfinerea impingeriiinapoiestede 60s,conformAnexei. C ln cantl in careacestintervalde timp estemai marede 60scoeficientul se va obfine liniar6. prin interpolare ale de normele manevrabilitate MSC/Circ.644. ca Seconstatd navasatisface CONCLUZI lucrarese remarcdeficienlautilizarii celor doua prezentate aceastd in Din rezultatele ale de calial,tilor manewabilitate unei navevrachier in modelematematice aprecierea prezentate sus. mai avdndcaracteristicile sus matematice prezentate domeniuldemaximdeficienlaa modelelor Pentrua evidenlia unui studiupentrunave realizarea estenecesard calitafllormanewiere in aprecierea efectuate fald eroarea de mdsuratotile stabilindu-se de diversetipuri qi caracteristici, pentrunavele reale.

BIBLIOGRAFIE interimaires les concernant normes l. OMI, CirculaireMSC 644,Notesexplicatives juin des 6la relatives manoeuwabilitd navires, 1994; of lhty" Manoeuwab , Transactions the Society 2. 'DesignandVerificationfor Adequate New York, 1983; and of NavalArchitects MarineEngineers, 1960; Leningrad, povorotlivosti sudno, rapota I., 3. VoitkunskiIaroslav Opitnaia "simulationAnalysisof ShipMotion in Waves",Proc.of 4. AnkudinovV., on Workshop ShipandPlatformMotion,UC Berkeley,1993; International de d'essais car*tes(ITTC) 1975:Manoeuvring des internationale bassins 5. Conference Trial Code; pourl'dvaluation la de provisoires MSC 389,Directives 6. OMI, Circulaire lors de la conception; des manoeuwavilitd navires (NS 2780), aorit1985; of Testing newships 7. NORSKSTANDARD: sur polonais-italien la ships-sdminaire of 8. CETENA:Manoeuwability full-scale navale- GDANSK - janvier1977; recherche Service 1981, ddcembre Standards", Perfornance Basisfor Manoeuwing 9. "Technical des desgarde-cdtes Etats-Units; "shiphandling International and Standards-Capabilities Requirements", 10.Nonbin, NH, juin 1990; Tokyo, on Conference ShipManoeuvring, Ship Performance", Manoeuwability of D., "Assessment Manoeuvring 11.Clarke, awil-mai 1987. RINA Symposium, Prediction Achievement, and
420

MANEVRA NAVEI

AN EXA 2

MICROSIMULATORUL MANEVRABILITATE, DE UTILTZARE fN CPNCETARE. PROIECTARE LA $I INSTRUIRE BORDULNAVEI


Dr.ing.Voinescu Radu ICEPRONAVS.A. GALATI

l- Introducere Pierderea manevrabilitafii a controlabilitdtii qi naveiesteo cauzd majorain producarea pe accidentelor mare. In fig.l esteprezentatd diagtama sistemului siguranld naveidin punct de vedereal de a manewabilitalii. ln diagramd sunt incluse,de asemenea, mijloaceleauxiliarede naviga{ie,informafiile disponibilela bord, condiliile de mediu qi trafic, sistemulde control al traficului (VTS), eficienfa umand conducerea siguranfa naveietc. in in a

R'egularoente gi Reguli

Mijloace de navigalie gi irfonraliile disponibile la bord

SICTIRANTANAItrI Manev.rabilitate si Costrclabilitatd

Sisterude cortrol

Fie I - Sistenrul siguranl{ saveidin puuctde vede.re de al al nauevrabiiltetiigi contrclabilitilii.

Se observacd manevrabilitatea controlabilitatea qi unei nave depindenu numai de performan{ele intrinseci de manewabilitate navei, dar gi de alfi factori (de ale exemplu de experien{a practicd gi adaptarea,prin cunogtinfele teoretice de specialitate comandantului ofilerilor de cart careconcurd conducerea a qi la navei,a 421

ANEXE forlelor controlabilede care dispune nava, la situalia concreti a factorilor ce asupranavei in fiecare moment din timpul marqului, pdna la influen,teazd primite). ordinele timonieruluidea executa indeminarea necesita criterii de siguranld cu Navelerapidedepasageri. capacitdlisporitede transport privescmanewabilitatea. din deosebite careunele performanfele de posibilitatea a prognoza de de Pentruproiectan{ii naveesteimportanta de inca manewabilitate din fazelepreliminare proiectare. o in De asemenea fazelefnale depredarea navelor noi suntnecesare seriede informalii Intemalionale solicitatede Regulamentele de privind performan{ele manevrabilitate, (IMO, Panama). prin probecu navareal6estedificila qi costisitoare performanfe acestor Determinarea lor pentru qantierulconstructorqi de aceeaestepreferatadeterminarea prin calcul (simulare). In sigranla navei, factorul uman,dupdcum am vdzul joaca un rol deosebit Si de aceea este profesionalautilizilnd simulatoarele importantd. activitateade instruire personale permissa qi a microelectronicii a calculatoarelor dezvoltarea Pe de altdparte, programede simulare,in timp real, pe sistemede calculatoare se implementeze qi ieftineqi fiabilecarepot fi montate la bordulnavelor. compacte, In cercetare, simulnea permite prin modificarea parametilor care influen{eaza performanlelede manewabilitateoblinereaunor nave cu forme optime din punct de vedereal manevrabilitdlii. propulsor cirma. sistemului cdrmdqi amplasarea se De asemenea obfin datedespre Sereducastfelprobelecu modelefizice. estedescrisin mod succint prezentare, cele ce txmeazd in cu In conformitate acxeastd realizatin urma unor cercetdricomune cu microsimulatorulde manewabilitate, care din PACATE qi din motive INCERTRANS Bucureqti(institut de cercetare careseaflAin functiunela ICEPRONAV simulator fost ,,necunoscute"a desfurfat...), Radu. dr.ing.Voinescu Gala{i,?nlaboratorul

422

MANEVRA NAVEI 2.- Microsimulatorul manewabilitate de Microsimulatoruleste un sistem de simulare compus dintr-un microcalculatorcu qi rezultatelor o unitatede controlpentrucomanda displaypentruafiqarea manewelor dorite. (hardwarelconstadintr-uncalculatorpersonal PC.prevdzutcu: Echipamentul tip - un coptocesor matematic, discsolid; - memorieRAM; - displaygrafic color cu rezoluliemarede tip superVGA; - imprimantd, - mouse; - tastatura ca alternativd, sau - unpupitru de comanda timondgi telegraf; cu - cartelade achizilii date; - convertoranalo g/digital. pentrusimularea timp real Programele calcul utilizate (software)sunt elaborate de in (on line) a manewelor navelorde tipuri diferite. Schema bloc a microsimulatorului in esteindicatd frewa2.
TERMINAL SIMLILARE

ESTIMARI IMTIALIZARI

Fie.Z - Coufiguralianricrcsiruulatorului

Microsimulatorul compus patruelemente este din majore: - terminalulde simulare; - programul simulare miqcarii; de a - programe suporu - dispozitivele periferice.

423

ANEXE Programul de simulare a mi;carii navei in manewd sebazeazdpe un model matematic de tip modular. Operafiade simulareparcurgetrei faze: 1- pregdtirea simularii; 2- reactualizarea on-line a simularii; 3- simularea miscdrii onJine. I-lnfaza de pregatirea simularii sunt generatedateleprivind zonade navigafie: -harta zonei de navigafie; - qenalulnavigabil al intrarii in port; - configura{iamalurilor, digurilor, cheurilor, danelor; - pozi[ia farurilor si a altor reperede navigafie; - adOncimile apeietc; - sunt calculatecondiliile ini{iale; - sunt pregatiteecualiile miqcarii. 2-lnfaza de reactualizarcon-linea simularii se genereazd:un nou de ecua{ii set ale traiectoriei. 3- ln faza de simulare on-line a miscarii sunt calculate variabilele miscdrii navei aflatein manevrd: - viteza de deplasare; - unghiul de deriva; - viteza de giratie etc, fazd"carc estereactualizatdin mod continuu in concordanfacu comenzile date la cdrmd pentru schimbarile de drum gi la telegraf pentru schimbareatreptei de vitezd, precum gi schimbareacondiliilor de mediu. Rezultatelesunt afiqatepe display. Pentru aceasta ecranul estedivizat in patru: - o fereastrdesteutilizatd pentru afiqareatraiectoriei in zona de navigafie; - celelaltetrei, pentru afi;area in timp atreivariabile preselectate (viteza, drumul navei, viteza unghiularade gira{ie etc). Microsimulatorul de manevrabilitate este compact, ieftin qi este destinat pentru determinarea performanfelor de manevrabilitate la navele noi incd in fazele preliminare de proiectare. Microsimulatorul poate fi utilizat qi la bordul navelor pentru instruire.

424

MANEVRA NAVEI Modelul matematic dezvoltateste de tip modular, uqor de utilizat iar parametrii modeluluipot fi determina{i experimental probecu modelecaptivesauutilizand prin rela{ii empiribe. Activitatea de cercetarepentru oblinerea unor sisteme de simulare bazare pe calculatoare personale poatecontinuaatdt in direc,tia dezvoltariiechipamentului (de exempluprin cuplareamai multor monitoare/display pentru obfinereaimaginilor panoramice necesare alesinstruirii la bordulnavei)cat qi in direcfiadezvoltarii mai programelor calcul. de

3 - Modelul matematic Modelul matematic utilizat pentru simulare in softul microsimulatorului de manewabilitate este, dupdcum s-aspusmai inainte,detip modular. Multe sisteme fizicepot fi descrise ecuafiidiferen,tiale de neliniare, ordinare, forma: de

t),a,t) (lt ry = f(x(t),u( dt


gi de ecuafiide ieqirede forma: y(t) = g(x(t),u(t),a,t). (2) undex, u qi y suntrespectivi vectoride stare, intrareqi de ieqire,iar a, esteun de vectoral parametrilor modelului(coefi cienfi). Integrarea ecualiilordiferenfiale facenumeric, se utiliz0ndmetoda Runge-Kutta sau 4 Euler. Ecuafiilediferenliale migcariinavei aflateinmanewdsuntecualiicuplate, ale de miqcare plan orizontal: in - miqcarea avans de longitudinal; - migcarea deriva; de - miqcarea rotatiein jurul axeiverticale(degira{ie). de Modelul matematic constd urmatoarele din ecuafii: - avans: m(l + k, )r - m(lk, )rv = IXn ; - deriva: m(lk, )v + m(l+ k, )ru = Iyc i -girafie: Iz(I+ku)r-m(kz k,)uv=INc; (3) - turafia elice: 2nInn= la Qe * eo . Vitezele gi v pot fi scrise: u u = V c o s F ;v = - V s i n B . ln acest ecua[iile devin: caz (3) - a v a n s: m(1 +k,)(V co sB -V psinB) +m ( l+ kr ) r vsinLr ur , = gIX i - d e r ivd : +kr)(V si n B +V BcosB) +m ( l+ k,) Vr cosp+ l,r ur m(l = Iy ( 4) 425

ANEXE - girafie:

= vcospr) xN; (VsinB+ vBcosprz(l+ku + v'+(k, - k,)sin2pl.ru )r - turafia elice: zntnJqu * Qn, la
qi de adifionala demoment coeficienlidemasd unde: kl,k2 qi k6 - respectiv, inerlie adi{ional; de momentul inerfiein raportct axaz; (pV), qi respectiv m qi Iz - masa Y -vitezanavei; vitezade derivdqi vitezaunhiulara vitezadeavans, u, v, qi r - respectiv de girafie; p - unghiulde deriva; al 6 - unghiul de bandare cirmei; n - turafiaelicei; la Qp- momentul elice; motoruluidepropulsie; QB- momentul de adi{ionale lichid in raportcv axaz' maselor l,zo- momentul lN Valorile forlelor tX, >Y qi a nromentului in cazul generalsunt: I X = X " * X o + X " + X L+ X w x w v + X F ; E Y = Y H+\ +Y* + Y, +Yw + Yr u +\; ( 5) IN = N" *Nn +N* +NL+N* *N*u +Nr. respectiv: undetermeniicu indicii H, P, R, L, WV, qi F reprezinta - forfelehidrodinamice corpulnavei; pe - fortelecreate elice; de - forlelepe cdrma; - forlelecreate propulsoarele transversale; de - forleleproduse vint; de - forjelede derivaproduse valuri qi alteforfe. de

de 4 . Exemple simulare pentrudoudnave. a de douaexemple simulare unormanewestandard Suntprezentate de rcniltateleoblinutein probele marecu navelereale. suntprezentate Totodata de cerculde giralie al unei naveportcontainer 8700tdw, in ln figura 3 este prezentat al api calmala un unghidebandare cirmei de 35oBd. in obfinute probeledemare. rezaltatele suntprezentate Comparativ

426

MANEVRA NAVEI

l00nr

Z00r:r

300nr

400nx

S00rr

600nr

Fig' Curbade ginlie executatilcu unghiul de cirut 35o la babordde o savji portcontainer de 8700 tdw. Conrpanlie iltre curba realizatl prin sinrurarenurnericE !i";rb",b-ti;r; real cu .uavais probe de rulrE._ _ pJobede rlere einrulare

ln figura4 suntprezentate diagramele probelorde zig-zag din 20oin ale unui cargoude 15.000 oblinuteprin simulare prin probede marecu navareala. tdw qi
Srb.
400 300 200 100 0
a

FIe

J;

t\

ludr rf e.u
t

,-l'

l',
I

I
I

I t

I
1/
IIUE

td
200

,Y {{
/,\

t' I

t 1l

tl I

,I

sec.

3d
400

t.,

ft. Fig. 4 - Diagn'oaprobeide zig-zagde z0 z0 la u.ocargou r 5000 tdw. de simulere probede raare

ln celedouaexempleprezentate observ clt rcztiltatele se Ft obfinuteprin simularecoincid in mod satisfbcitor rezultatele cu obfinute urmaprobelordemarecu navareala. in

427

ANEXE

ANEXA 3

*1 " :

l
i
I

I I
l

_J_

I I

'.*-------4---

i f I

|80

180

t *z# r0RrA tAltfiAtA RE(0|{ANDATA SUrur*11 gr 0fRlvil PT si *uput DERoltlt A NAvtl cu g0olnoTIRr LOC,CU 'itnza ultcHtuLARA FIRI sTABItlzATA, vllltl

intocmitade ing.DanMicu ICEPRONAVS.A. Galafi Diagrama 428

MANEVRA NAVEI ANEXA 4 Cargou tip,,Predeal" 15.100 tdw scaral:500 SCALA DE ASIETA

.{ {

I
l

i
i I .

v
r

ANEXE ANEXA 5 tdw 25.800 tip Mineralier ..Reqi!a" GRAFICULDE ASIETA

*
o o
d:
F' t(

+
it

t ;t
tl<tljlciij . lYl, l+1,
i l T l r l I l

'l - E 8 '1 8 E * * * BE x qcd 8 3 8


+ +?'

d 3 9 I

rgg E dct
n *
'

$ *,1
E s
rrJ

E;i
*
,A

3X,
u)
U

rL

c(

:1.
I 7' ! s t. t''
9) t il!

t I
Cl

F
t

tt> tU

o s

430

MANEVRA NAVEI ANEXA 6 Mineraliertip ,,Reqifa"25.800 SCALA DE INCaRCRRE tdw

I j

: i "f, :
!

&.Sdtt#*# tfpl*ffipt' fi6ddwr'itnf

Y.@ f{ #*r

*.I{Z a tf s*$t !$t!f f<i*

43r

ANEXE ANEXA 7 Gala{i- 386) tip Cargou ,,Dolj" 8750tdw (ICEPRONAV SCALA DE NCARCARE

kredc(

*****-:-tr

a:ra

432

MANEVRA NAVEI ANEXA 8 DIAGRAME DE CARENEDREPTE

R
q

s.
&

&
q

a
{,

e
q &
q6

t"

4(t

433

ANEXE ANEXA 9 DIAGRAME DE CARENE NCTTNNTP

.l e! fl

& '

$$$

fr|.

I I

t*r

434

MANEVRA NAVEI

ANEXA 10 DIAGRAMEDE ASIETA DIAGRAMA DEPLASAMENTULUI$I A ABSCISEICENTRULUIDE CARENA

;n,

w
I

*+.

I t . J pr{ill

435

ANEXE ANEXA 1I DIAGRAMEDE ASIETA Diagrama centruluide carend

tst

Diagrama razei metacentricetransversale

436

MANEVRA NAVEI ANEXA 12 Planuldeandocare unui remorcher ajutorulsincroliftului a cu

6 !

ri
t a * i

3i
I

1g

n
t
*
I

I- _ . t

437

ANEXE ANEXA 13
Planul de andocarea unei nave de 1000tone

ir i4

,ffi
r#w t

, *fP ' -ts


'i, ;:' ,,"

';
1

I
I

. "*P '-k&
i h I. rlr

i *Lp
, ;*g ::E"lf\

;i
l

t1 !

tr

l'

i';

? 'l*Tb
ri

i*F

xfi *"1 * ,, &

438