Sunteți pe pagina 1din 362
INTRU SLAVA SFINTEI CEI DE © FIINTA SIDE VIATA FACATOAREI $1 NEDESPARTITEL TREIM ae MINEIUL LUNE! AUGUST ‘TIPARIT IN ZILELE MAJESTATIE SALE TUBITORULUL DE HPISTOS. VE CT REGELE ROMANIEL SI SUB PASTORIA Lae PATRIARH MIRON CU BINECUVANTAREA SPANTULUI SINOD AL SFINTEI BISERICE AUTOCEFALE ORTODOXE ROMANE EDITIA TA BUCURESTI TIPOGRAFIA CARTILOR BISERICESTI DRECOVANTARE.CATRE CITITORI* DE STARETOL MEONL AL MARAGTIREL MEAMTUL LA 1846, a8 cu ajutorul ul Demuezeu si de multul astepiat al doisprezecelea to lunel ce se numeste August, carele dela Martie este a gasea iar’ dela Seplemvrie Se a doutsprerecea; eu care s& Inchee I cercul a inregulul an tneepel dela Septemvrie, precum s’a vorbit si prin Procuvaniirile Iunilor trecute. Deci pentru a sil noi, cat de mare este pre{ul si a acestei luni si cil, mai cu seam’ nouk Romanilor, Yoiu insemna mai injos céleva cuvinte in scurl, din Scripturé si Isloria Bisericit mal ‘ales a noasire. ‘Si mai intaiu, intru aceasti Lun’ a lui August, tn a seasea zi, a Tuat @ préznui luminata Schimbare la fe{& 2 Domnul yorului, dupre cum de aceasta scriu dumnezeestti Evanghelisii zi szile a lat lisus pe Petru si pre lacov si pre loan fratele lui. $i Finalt deosebi sis'a schimbat la faf& inaintea lor. Sia strélucit fata Thainele lui s'au fécut albe ca lumina. Si ial s'a ardtat Moisi si Jdensul vorbind, si rispunzand Peiru a zis c&tre Iisus: Doamne bine este nous a fl “aicea, de volesli s& facem trei colibi, fic una si luf Moisi una si lul Tlie uno, st Tinc& grind el iaté nor luminos {-eu umbrit pre ef si ial giasdin Cer zicind: Acesta Teste Fiul meu cel iubit, intra carele bine am voit pre acesta sii |ascuitafl. $i auzind TUcenicti au cizut pre felele sale" (Meteiu 17, I. Luca 9, 28). Intru aceast& lund in a5 zi, (dupre socotin{a unora, s’a mutat dela cele pimantestl la cele ceresti, si prea sfanta Slapina noastrS de Dumnezeu Nisc&toarea si pururea Feeloara Maria, fiind tn varst& de 75 de ani. Dupre cum scrie Epifante si Gheorghie Chedrin in adunerea Istoriilor, si Meletie la Bisericeasca Istorie (Certea I, cap. Ih § 2).Le a céreia mulare s'a facut acele minuni iafricosate, adeck: Vestirea ingereasck pentru mularea el dela cele ptimantesli la cele cerestl. Adunarea Apostolilor prin nor Ingerestile glasuri ce se auzeau la petrecerea et la mormant. SI pedeapsa cutezitorilor Tudel, cari din pizm& si urdiciune se pornise s& ristoarne patul cu trupul acel inckpator ae saanezeu. Dupre cum ecestea toote mal pre larg sunt scrise in Sinexarul acesie! file. Apol precum soarele in aceasti lun iesind din zodia leulu, intr8 1h 2008 Hecomeh core precam malnainte a inchipull pre Adormiren pururea Fecloore, ok Hregsaecis tatrinsa; ag8 st pre noastr& scBpore dela Jeu! cel nevézul, 1 Inet Perriiapererea’siipostell de i5/zile 9 Adorm(vel' Fecloarel Sel, Polite acestor (©, lucruri, nu indesert a fost OCOOCOOL VOCOOD ODOCO OCI OLE) rica, ceea co sa ficul in muntele Ta- ind: ,Si dup’ sase fa suit in_munte a sosrele, iari fie impreuné cu COOK Gy: Asljderea intru aceasti lund a doutzect si nowa z1 priznuesle farsi Biserica si nedreapta uciderea cea firdelege a sfintului prooroc inainte MergStorulut 31 Boteztiorulut loan, pre carea 0 a s&varsit spurcatul [rod Antipa, robul beffet st al desfranirel, cict a ucls pre birbatul cel nevinovat si drepl, precum de acersia dumnezeesti Evanghelistt scriu zicénd: yloré priznuindu-se zlua nasterii hil Trod, @ sJucat fata Irodiadei in mijloc, si a plécut lut Irod. Pentru aceen cu jurtimint a Tmfrturisit et s8-1 dea orice va cere. lor’ ea ndemnalti find de mumtsa, a zis: D8-mt Taicea tn tipsie capul Tul foan Botezbiorul. $i s’a intristot tmpBralul, for’ pentru Jjurkmantul si pentru cei ce sedeau impreund cu dansul, @ poruncit s& i se deo. Si Zirimifand a fiat pre Joan ia femnitf, si s’e edus capul lul fn tipste si s'a dat felei gsi ba dus la mumfso. Si viind ucenicii Ivi, au tval trupul si Fan ingropat pre el", (Mateiu 14, 6. Marcu 6, 21. Luca 9 9). Fiind aluncea dumnezescel Botezator de fretzecl s1 dot de oat eu varslo, de care Iucru serie si Iosif Flavie zicind: ,lrod ‘cide pre bunul acesta birbat adeck pre Ioan carele si pre Todeii cet ce se nevotau la fopta cea bun’ si tntre dansii unii céire alli, si cbire Dumnezeu cu bund cinslire tse afl, ti indemna a se boteza, cici a3i si pre Boterul séu 8 se arate al prlimi Si mai jos... TemAndu-se Irod de ascultarea oamenilor cea citre dansul ca s& nui Tridice pre ei spre vre-o sculare asuprdi. Cici toate i se pBrea ci vor face cu sfatul Zui, mult mai bine au socotita fi, ca mai tnlaiu de a se face de el (adect de Joan) Zeeva nou, apucind mai ‘nainle sf-1 omoare, ca nu cumva ficinduse prefacere lucrurilor, si fnsusi cfzind (din stipAnire) si se céeasc’. $i loan adec8, pentru Ipripusul lui trod, legat trimilinduse In temnila cea din Moherunte, intru aceea se Jsi omoard. (ludaiceasca Arheologhie, Carlea 18, cap. 5, § 5)- Deci aceste s8rbitorl slipanesiice se priznucse ta zilele acestet lunio tacunun2az8 gio slrilucesc pre ea mal mull decil numirea el. Afari de care, luna aceasta se numeste de chire Evrel Elul, lar de cilre Atinet Voidromion si de citre Romani August, c&ci din vechi se numea ea Sexilivs, ier epoi s’a numil eu acest nume August, dela Chesarul August, carele mai inléiu se numea Oclavie. $i inc’ si Gale Tulle Chesar Octavian, epoi de citre senatul Romei, peniru neaseménoicte lui bunt tit si pentru darurile lui cele firesli, s’a numit Avgvst, deci dela oceasta si luna a $8 sea s'a numil Augusl. Caci in a noudspraecea zi a lunei aceslia boln8vindwse 1 celatea Nola a murit, vieluind sapiezeci si gase de ani si oplzect si patru de zile. Pentru aceasta noi zicem ci mai de cuviin{i este a fi numiti luna aceasta August, pentru cele mai sus zise Augustiene, edec impiiritesti sirbatori, care nt se ‘euvine a le priznul, cu mai mare luare aminte, decal toate celelalle Praznice, pentru e8 $1 mai mari, si necuprinse de minte minuni se cuprind iniru dansele, decal dela mal sus arStatul Cheser. Deel pricepind mirirea strbstorilor ce se cuprind intra faceastt lund, si lucrarea cea dumnezeeasci ce se sivirgasle inlru dénsa, se cade a niste fil ai luminii si ai Darulul, sérbandu-le si nu fim urmélori neemurilor celor Uipsite de cunostinja tui Dumnezex, cari inadins tsi alcdluese saebblorl, pentru a’sh Ampliniintra acelea poftele lor. Ci sit cunoasiem, eX petrecerea crestinilor se cuvine 4 fi urmBtoare viclil cei Ingeresti, gi si asteptim cu dorinjs sirbatorile cele Impira fesli, pentru ca si ne invilém inlru dansele taine dumnezeesti, prin core s& ne intl fim miniea dela cele pimaniesit la cele ceresll. Tard nu numel spre a ne Impodobi ‘cuhaine luminoase, schimbAndu-ne numai imbrac&mintea, ford nu sivieata spre faptele pune muléndu-o,