Sunteți pe pagina 1din 380
INTRU SLAVA SPINTEI CEI DEO FUNTA st be VIATA FACATOAREI $f NEDESPARTITEI TREII x MINEIVL LYNE! _SEPTEMVRIE oe iN ZILELE MAJRSTATIL eee TUBITORULU! DE HRISTOS GEL ROMANIEL ‘sr Sua PASTORIA 1 P. S. PATRIARH MIRON CU BINECUVANTAREA SPANTOLDI SINOD AL SFINTEI BISERIM AUTOCEPALE ORTODOX# ROKANE EDITIA [I-A BUCTRESTE TIPOGRAFIA CARTILOR BISERICESTI cs INAINTE CUVANTARE c Soarele ochiul ziditilor, in Ika aceasta vine asupra zodiei Cumpenii si se po- trivegte ziua cu noaptea, ce bucurie nu pricinueste La toli de obste! Pentru eaci fiind cea mai infaiu a ‘oamnei, si mai impodobitt gi mai bogsla de tot felul de rozde, indestuleazd pre toti, si fi face a with ostenclele zédufului verii treeute si tndeamna a se apued de ale anului viitor cu buna nadejde. Aceasta luna, ce este @ saptea dela MARTIE, caci odinioara anul se Incepea dela MARTIE, gi ta astronomie inca se mai pastreaz acest obicelu, La Eyre malnainte de robia Vavilonului, se zicea Atanim, lari dupa cobia Vavilovulii Tier; intr carea in tot enul dupa adunarea roadelor pamantului, faced ei preznicul corturilor, maljumind lui Dumnezeu, si aceasta’ praznuire o feed pentru aducerea aminte a petrecerii In pustie in patruzeci de ani, si pentruca prin mute scasbe si ostenele au intat in pamantul Pagaduintii Vrednica de insemnat este gi pentru aceea ci ea alcatueste un mumér de geptime care in toata Scriptura noua si veche este de minune gi tainiea armonie, Precum in ziua a saptea s'au odihnit Dumnezeu, la Facere. $i iaragi tn ziua a saptea au portineit sA ne odihnim $i altele... Vrednicd de tnsemnare mal era la dangil, edeca la Evre! si pentru aceasta, caci aveA stiinla din sfanta Scriptura, c& tntru aceasta lina corabia fui Noe dup incetarea po- topului, au statut pre munfii Ararat, Si pentru cae matele Prooroc Moisi tn zilele ei, dupa ce au priimit de al doilea lablele legit, pogorandu-se din munte, au avut tafa afat de prostavita, in cat nu au putut ei 34 caute spre dansul, Inc si pentru caci intra dansa s'au Inceput cortul marturiel in muntele Sinai, Si peutru cacti in zilele ei Arbiereul cel mare odata tn an intra in Cortul cel mai din launtru, care Fe numea sinta siintelor, gi aducea jerlfa mai int@iu pentra sine, apoi pentru popor, care intru aceasta lund se adund tn lerusalim, si se curafia de pacatele a tot anul, si aducea arderea cea de tot Domnului, : Si pentru caci intr dansa s'au sfinfit prea luminata, si prea slavita Biserica lui Solomon si Sicriul legit s'au adus intr"insa. Asemenea gi pentru caci dala dasa se inceped nnmanil ce se tindea pana la cinci- zeci de ani, dupre porunca Domnului, ea numarand gapte sapteméai de ani, din care se aduna patnizeci si noua, praznnid anul al cincizecilea, care se numed la dansii Jubilar (lovileos). lara de cétre Romani luna aceasta s'au numit September, care va sa zica a gaptea Dela Martie, dela a cariea zi dintdiu, August Chesariul au pus taceperea Indictionului ‘Pentre pricina daldilor dela supusi, precum arata Istoria. lara la Greci de catre Machedoneni PRECUVANTARE ‘au numit Gorpieos. Si de catre Atinei Memactirion, pentruca in zilele ei faced sarbatoarea, pre carea o numea memactitia, Intra cinstea lit Dios (Jupiter sau Joe) basnuind ei c& acest Dumnezen al lor, amesteca gi turbur2 pamantul. lara la noi este cinstita luna aceasta pentru sfintele Praznice care se savargesc, nu {intra cinstea Iui Joc celui basnuit de Elini, ci ini slava adevaratului Dumnezeu Faca- lorului tuturor, carele numai cauténd spre pamant il fece de se cutremura, Precium gi Indictionul, nu pentra caci s’au legiuit de August Chesari! tI priimim, ci pentru caci Domnul nosiru tisus Hristos, in ziua aceasta (care se praznuid si de Romani) au intrat in Sinagoga Evreilor, si au cetit cuvintele Isaiei Proorocului, care s'au plinit niru_dansul, precum serie Luca Evanghelistul, Care praznuire a Indictionulist stan agerat de sfantul Sobor cel dintdiu dela Nicheea, cao epoca de slobozenia crestinilor, Dupace marele Constantin au biruit pre Maxentie tiranul, gi au luminat lumea cu buna credinta, intru a caruia Imparajie prin sfanta Elena maicd-sa sau aflal gi cinsiita Cruce, a careia tnaltare cu bund potrivire s’au facut in luna aceasta a zodiei cumpenii, De vreme ce gi cinstiia Cruce au fost cumpana dreptafii intre doi talhari ce au fost rastignifi eu Hristos. Dela acest sfant Sobor al Nicheei p&ina mai nainte de céderea imparafie’ crestinegti, din veac in veac s’au pus in bund oranduiald slujbele sfintel Biserici, de sfintii facatorii de Canoane, gi scriitorii de cantari, ale Prazniciler Stapanesti si Domnesti, si ale pomentrilor sfintilor, ale celor ce maj nainte de Lege, si tn Lege au bine placut Iui Dumnezeu, si ale celor ce dupa venirea Fiului lui Dumaezeu la noi, 'au priimit pre dansul, si dupa Inal- area lui la Ceruri au marturisit numele lui inaintes tiraniior, $i cu un cuvéint ale tuturor celor ce in malte chipuri au stralucit intru bunatati, a cérora slava ce vor sa aiba in veacul viitor; pre cat au fost cu putinia firii omenesti a suferi, 0 au ardtat Domnul nostrt celor frei ucenici cu schimbarea feffi in muntele Tavorului. Apoi 9i in sfintele Evanghelii zicand: ,Atuncea dreptii vor stralucl ca soarele, intru tmparafia Parintelui lor*, Si iaragi pentru slugile cele infelepte: ,Cai va pune si eaza, si trecdnd va sluji lor’. Si care Apostoli: ,Ca vor geded le masa lui fntru tmparatia Ini, Si pre douasprezece scaune, riudecdnd cele douasprezece seminfii ale lui Israil’, Asemienea si graitorul de Dumnezeu Apostol zice + ,Au ni stifi ca sfintii vor sa judece Inmea? lard cum c& se euvine nowa sa cinstim pre sfinfi, aratet sa face din envintele Proorocului gi Imparatu!ui David, carele zice: Jara mie foarte imi sunt cinstiti prietenii tai Dumnezeule*, si propoveduind stapanirea lor asupra dracilor, a trupului, a lumii si a sti- hillor, adaoge zicind: ,Foaste s'au intarit Stapiniile lor. lara pentru mullimea lor zice »Numara-voiu pre dangii, si mai mult decdt misipul sa vor tnmulfi-. Tara cum sa cuvine noua sé-i cinstim, ne invafa sfantul Cuviosul Parintele nostra loan Damaschin, cel mai ales dintre sfinfii facitorii de Canoane, zicand: Se cuvine sa cinstim pre sfinfi ca pre nigte prieteni 2 lui Hristos, ca pre nigte fii si mostenitori a lui Dumnezeu. Si dupa altele smulte, adaoge zicind: Cate ai fi facut ca sa afij ajutor, carele si fe duca pre tine la Im- »paratul cel muritor, si pentru tine cuvantsa pue cate cansul? Dar pre aparatorii neamului omenese, pre cei ce fac rugaciuni pentru noi eaire Dumnezeu, oare nu se cuvine s2-i scinstim? Agi cu adevarat, sa cuvine sé-i cinstim, Biserici ridicand Iui Dummezeu intra -numele lor, daruri aducdndu-le, aducerile aminte a lor cinstindu-le, si intr dansele duhov- afliceste veselindu-ne, ca veselia sa se faca cuviincioasa celor ce ne-au chemat pre noi, ca nut y¥rand noi sai cinstim improtiva noastra s4-i maniem, C& eu cele ce Dummnezeu sa cin- asteste, de acela si robiilui se vor veseli, iara de cele ce Dumnezen sa mahneste, si ostagii