Sunteți pe pagina 1din 274

Marius Burtea

Georgeta Burtea

REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN MANUALUL DE

MATEMATIC~ M2
CLASA A XI-A
Filiera teoretic`, profilul real, specializarea ]tiin\ele naturii (TC + CD) Filiera tehnologic`, toate calific`rile profesionale (TC). 3 ore/s`pt`m@n`.

Instruc\iuni de utilizare Lucrarea de fa\` a fost g@ndit` pentru a veni [n sprijinul elevilor [n rezolvarea problemelor din manual, fiind modele de rezolvare pentru orice tip de exerci\ii ]i probleme pe care ace]tia le pot [nt@lni [n culegeri sau alte manuale de clasa a XI-a, ajut@ndu-i [n preg`tirea pentru Olimpiadele de matematic` sau examenul de Bacalaureat. Materialul este format [n esen\` din dou` p`r\i distincte: Partea [nt@i, intitulat` Elemente de calcul matriceal ]i sisteme de ecua\ii liniare, ce cuprinde capitolele: Matrice, Determinan\i ]i Sisteme de ecua\ii liniare. Partea a doua, intitulat` Elemente de analiz` matematic`, este format` din urm`toarele capitole: Limite de func\ii, Func\ii continu`, Func\ii derivabile ]i Studiul func\iilor cu ajutorul derivatelor. Fi]ierul este organizat astfel: Partea I, intitulat` Elemente de calcul matriceal ]i sisteme de ecua\ii liniare Enun\uri Rezolv`ri Partea a II-a, intitulat` Elemente de analiz` matematic` Enun\uri Rezolv`ri Am conceput Cuprinsul acestei lucr`ri astfel [nc@t s` se poat` urm`ri u]or, [n paralel, cele dou` problematici tratate: Enun\uri ]i Rezolv`ri. {n cazul [n care ave\i dubii asupra unui enun\ din acest material, pentru a g`si u]or [n manual problema propus` am notat [n cadrul Cuprinsului ]i pagina din manual unde se afl` aceste exerci\ii ]i probleme (coloana scris` cu albastru). Modul de utilizare a fi]ierului Pentru a u]ura g`sirea unei anumite probleme din manual sau a rezolvarii unui anumit exerci\iu am conceput acest material [ntr-o manier` simpl` de utilizare. Astfel, dac` utilizatorul dore]te s` vizualizeze setul de exerci\ii de la o anumit` tematic`, este suficient ca, [n pagina de Cuprins (pag.3), [n coloana Enun\uri exerci\ii ]i probleme propuse [n manual, s` se pozi\ioneze deasupra capitolului sau temei care [l intereseaz` ]i s` ac\ioneze butonul din st@nga a mouseului. Automat fi]ierul sare la pagina corespunz`toare. Similar se ac\ioneaz` ]i pentru ajungerea rapid` la pagina de rezolv`ri dorit`, ac\ion@nd mouseul de data aceasta [n coloana Rezolv`ri exerci\ii ]i probleme. O dat` ajuns [n pagina dorit`, [ntoarcerea la Cuprins se face prin ap`sarea casetei cu s`geat` aflat` [n partea dreapt` sus a fiec`rei pagini ini\iale a fiec`rei sec\iuni. V` dorim mult succes la matematic`
AURORII 2

CUPRINS
PARTEA I. Elemente de calcul matriceal. Sisteme de ecua\ii liniare
Enun\uri exerci\ii ]i probleme propuse [n manual Capitolul 1. Matrice
1.1. Tabel de tip matriceal. Matrice, mul\imi de matrice . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2. Opera\ii cu matrice . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.3. {nmul\irea unei matrice cu un scalar . . 7 1.2.4. {nmul\irea matricelor . . . . . . . . . . 9 Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . 12

pag.

pag. manual 7 14 24 24 32 34 37 52 62 64 66 70 74 90 96 97

Rezolvari exerci\ii ]i probleme Capitolul 1. Matrice


1.1. Tabel de tip matriceal. Matrice, mul\imi de matrice . . . . . . . . . . . . 1.2. Opera\ii cu matrice. . . . . . . . . . . . 1.2.3. {nmul\irea unei matrice cu un scalar 1.2.4. {nmul\irea matricelor . . . . . . . . Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . .

pag.

. . . . .

30 33 33 38 51

Capitolul 2. Determinan\i
2.1. Determinantul unei matrice p`tratice de ordin cel mai mult trei . . . . . . . . . . 13 2.2. Aplica\ii ale determinan\ilor [n geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Capitolul 2. Determinan\i
2.1. Determinantul unei matrice p`tratice de ordin cel mai mult trei . . . . . . . . . . 54 2.2. Aplica\ii ale determinan\ilor [n geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Capitolul 3. Sisteme de ecua\ii liniare


| 3.1. Matrice inversabile din Mn (C ) . . . . . 3.2. Ecua\ii matriceale . . . . . . . . . . . . 3.4. Metode de rezolvare a sistemelor lineare Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . Probleme recapitulative . . . . . . . . . . .

Capitolul 3. Sisteme de ecua\ii liniare


| 3.1. Matrice inversabile din Mn (C ) . . . . . . 73 3.2. Ecua\ii matriceale . . . . . . . . . . . . . 80 3.4. Metode de rezolvare a sistemelor lineare . 83 Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . 102 Probleme recapitulative . . . . . . . . . . . . 106

. . . . .

19 21 22 26 27

PARTEA a II-a. Elemente de analiz` matematic`


Enun\uri exerci\ii ]i probleme propuse [n manual Capitolul 1. Limite de func\ii
1.1. Mul\imi de puncte pe dreapta real` . . 1.4. Calculul limitelor de func\ii . . . . . . 1.4.3. Limitele func\iilor trigonometrice . 1.5. Opera\ii cu limite de func\ii . . . . . . 1.6. Cazuri exceptate la calculul limitelor de func\ii . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.4. Limite fundamentale [n calculul limitelor de func\ii . . . . . . . . . 1.7 Asimptotele func\iilor reale . . . . . . . Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 114 116 118

pag. manual

pag. manual 103 113 134 140 151 160 167 176 177 179 183 187 191 192 194 202 209 213 220 224 229 230 235 239 246 255 256 258

Rezolvari exerci\ii ]i probleme Capitolul 1. Limite de func\ii


1.1. Mul\imi de puncte pe dreapta real` . . 1.4. Calculul limitelor de func\ii . . . . . . 1.4.3. Limitele func\iilor trigonometrice . 1.5. Opera\ii cu limite de func\ii . . . . . . 1.6. Cazuri exceptate la calculul limitelor de func\ii . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.4. Limite fundamentale [n calculul limitelor de func\ii . . . . . . . . . 1.7 Asimptotele func\iilor reale . . . . . . . Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . .

pag.

. . . .

156 160 162 165

. 120 . 122 . 124 . 125

. 168 . 172 . 176 . 185

Capitolul 2. Func\ii continue


2.1. Func\ii continue [ntr-un punct . 2.2. Opera\ii cu func\ii continue . . 2.3. Semnul unei func\ii continue pe un interval . . . . . . . . . . . . Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . 127 . . . . . 129 . . . . . 130 . . . . . 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 135 136 138 139 141 141

Capitolul 2. Func\ii continue


2.1. Func\ii continue [ntr-un punct . 2.2. Opera\ii cu func\ii continue . . 2.3. Semnul unei func\ii continue pe un interval . . . . . . . . . . . . Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . 188 . . . . . 192 . . . . . 196 . . . . . 200

Capitolul 3. Func\ii derivabile


3.1. Derivata unei func\ii [ntr-un punct . 3.2. Derivatele unor func\ii elementare . 3.3. Opera\ii cu func\ii derivabile . . . . 3.3.5 Derivarea func\iilor inverse . . 3.4. Derivata de ordinul doi . . . . . . . 3.5 Regulire lui l'Hspital . . . . . . . . Teste de evaluare . . . . . . . . . . . .

Capitolul 3. Func\ii derivabile


3.1. Derivata unei func\ii [ntr-un punct . . . . 203 3.3. Opera\ii cu func\ii derivabile . . 3.3.5 Derivarea func\iilor inverse 3.4. Derivata de ordinul doi . . . . . 3.5 Regulire lui l'Hspital . . . . . . Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 214 219 222 226

Capitolul 4. Studiul func\iilor cu ajutorul derivatelor


4.1 Rolul derivatei [nt@i [n studiul func\iilor 4.2. Rolul derivatei a doua [n studiul func\iilor . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Reprezentarea grafic` a func\iilor . . . Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . Probleme recapitulative . . . . . . . . . . . . 143 . . . . 145 147 148 150

Capitolul 4. Studiul func\iilor cu ajutorul derivatelor


4.1 Rolul derivatei [nt@i [n studiul func\iilor 4.2. Rolul derivatei a doua [n studiul func\iilor . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Reprezentarea grafic` a func\iilor . . . Teste de evaluare . . . . . . . . . . . . . . Probleme recapitulative . . . . . . . . . . . . 228 . . . . 237 243 260 264

PARTEA I
ELEMENTE DE CALCUL MATRICEAL SISTEME DE ECUA|II LINIARE

Capitolul 1. Matrice 1.1. Tabel de tip matriceal. Matrice, mul\imi de matrice 1.2. Opera\ii cu matrice Exerci\ii ]i probleme Teste de evaluare Capitolul 2. Determinan\i13 2.1. Determinantul unei matrice p`tratice de ordin cel mai mult trei 2.2. Aplica\ii ale determinan\ilor [n geometrie Teste de evaluare Capitolul 3. Sisteme de ecua\ii liniare | 3.1. Matrice inversabile din Mn (C ) 3.2. Ecua\ii matriceale 3.3. Sisteme de ecua\ii liniare cu cel mult trei necunoscute. Forma matriceal` Teste de evaluare Probleme recapitulative

PARTEA I. Elemente de calcul matriceal. Sisteme de ecua\ii liniare

Capitolul 1. Matrice
1.1. Tabel de tip matriceal. Matrice, mul\imi de matrice

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare

pag. 14 manual

| E1. S` se scrie o matrice A M3,2 (Z), B M2 ,2 (Q ), C M3,4 (R ), X M2 ,3 (C ). E2. S` se scrie:

a) o matrice coloan` cu 4 linii; c) matricea unitate de ordinul 5;

b) o matrice linie cu 4 coloane; d) matricea nul` de tipul (3, 4). 8 3 2 -1 ; D = -i 4 ; C = 5 3 1+ i

E3. Se consider` matricele:


1 -3 4 2 -3 A =-7 8 -2; B = -2 -5 0 -4 1 5 -7.

a) S` se precizeze tipul matricelor A, B, C, D. b) S` se scrie elementele matricei B ]i D preciz@nd linia ]i coloana pe care sunt a]ezate. Exemplu: b11 = 2, d13 = 5 , ... . c) S` se completeze: a23 =..., a32 =..., a22 =..., c 31 =..., c 21 =..., 1+ i =..., 3 =..., - 4 =..., b23 =..., d14 =... ]i altele. d) S` se precizeze valoarea de adev`r a afirma\iilor: a11 + a22 + a33 reprezint` diagonala principal` a matricei A. diagonala secundar` a matricei A are suma elementelor egal` cu 12. a31 + b22 + c 21 - d14 = 3 +1.
2 2 a23 b13 c 31 d12U-12 . a23 = b21 = 5d11 .

1- b 2 b - b c - 12 determine a, b, c, m R.

E4. Matricea X =

3a - 6

a2 - 4 reprezint` matricea nul` de tipul (2, 3). S` se 4 - 2m

x +1 0 0 2 E5. Matricea A = 4 - y 3u 1- t reprezint` matricea unitate de ordinul 3. S` se 2 z +1 v 2 1- x 2 determine numerele complexe x, y, z, t, u, v. 5

E6. S` se determine elementele necunoscute astfel [nc@t s` aib` loc egalitatea:


2x +1 -1 -y + 6 -1 ; = a) 4 - 2x + y x - y -5 5 x + y 2x - y 3 = b) 2x + y x + 2 y 4 y + 2 . 5

| | E7. Se consider` matricele A M4 , 5-n (C ) ]i B Mm2 , 2 (C ). S` se determine m, n Z astfel

[nc@t s` fie posibil` rela\ia A = B.

Sintez`
S1. S` se scrie matricea A = ( aij ) 44 , ]tiind c` aij = max{i, j}, i, j = 1, 4 . S2. S` se scrie matricea B = ( bij ) 33, ]tiind c` bij = j i+1 , i, j = 1, 3.
dac` i = j 2, dac` i > j . S3. S` se scrie matricea C = ( c ij ) 34 , ]tiind c` c ij = 1, i+ j i (-1) A j , dac` i < j 4 2 S4. Se dau matricele A = 3 -2x 6 5 4 x -6 4 2 1 ]i B = 0 -x 2 -10. y 2 + 6 0 2y -4

a) S` se scrie tr (A) ]i tr (B). b) Pentru ce valori ale lui y are loc egalitatea a33 + b33 = a21 - b12 ? c) Pentru ce valori ale lui x are loc egalitatea a22 + 2b22 = a32 + b23? d) S` se determine x , y R astfel ca tr ( A) - tr (B ) = a13 + b31 .

S5. Se dau matricele p`tratice


y 2 -2 y 2 x-1 x x 0 lg ] i B = 3 - 9 A = 3 . 2 log 2 (a -1) 4 y - 3x 2 3!- C n a + 3bi -1 a) S` se determine x , y, a R astfel [nc@t A = I 2 . b) Pentru ce numere x , y, a, b, n R are loc egalitatea O 2 = B?

S6. S` se determine elementele necunoscute din urm`toarele egalit`\i de matrice:


2 a2 - 4 a + b 2 - a -1 C n+1 = ;b) a) z 2x -1 x - 2 3 b 2 3x (1- 2x ) 2 x 2 + 7 2C n = -3 4 4 . log 2 a

S7. S` se determine numerele reale pozitive x, y, z, m, p pentru care urm`toarele matrice sunt
egale: x 2 - x 2 , B =2 A = 2m 3 3 y - 3 , C = 3x - 4 2 C z +1 m2 y - 5 . p

1.2. Opera\ii cu matrice


1.2.1. Adunarea matricelor

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


2 -1 3 -7 + a) 5 4 -2 3 -6 2 -5 2 -2a b a -5 b + ; b) c) 1 0 -1 + 4 3x -8 y 2x 6 y 2 4 2 5 3 5 3 3 i 2 -1 4 -6 1 1 0 - - ; b) 2 E2. S` se calculeze: a) 2 -5 0 2 0 1 1

pag. 24 manual

E1. S` se calculeze:

8 5 ; 0 4 -7 3 -1 2 . 1 8 5 3 -i 4 1 2 0 i 3 +-2 0--3 2 . -1 3 4 4 6

E3. Se dau matricele:


-1 2 -1 2 0 1 -3 2 B = ; C = 0 A = ; 3 . 1 -3 2 0 -1 2 -4 -5 a) S` se calculeze A + B, A - B, t A+t B, t ( A + B ), t ( A - B ). b) S` se calculeze A+t C , B-t C , t ( A - B+t C ) .

E4. Se dau matricele p`tratice:


1 3 -2 3 3z z v -4 , B =-y -v x , C =2 3 -3. t + 3 2 -x 2 y x - z 2 4 S` se determine x, y, z, u, v, t astfel ca A + B = C. 2x 4 y A = 1 u -v -2v

E5. S` se determine matricea X M2 (R ) dac`

1 2 1 -1 1- 2 1 - X + = 3 -1 4 - 5 2

. 4 1- 5 1

5 E6. Se d` matricea de ordinul trei, A = a 2 3 c, n astfel ca t A = A .

6- a b . -1 -10 S` se determine numerele reale a, b, 3c + 2 n

E7. Se d` matricea A = E8. S` se calculeze:

-2 5

3 S` se scrie matricea A sub forma: . 2

A = B + C , A = A1 - A2 , A = I 2 + E, A = D - I 2 . -1- 2 1 6 -8 218 -6 12 ; b) - 15 ( 2 -1) 1 a) ; c) 2 C 3 15 , 2 12 0,2 3 2 1- 2 3 ; d) i 2i 1- i . 3+ 8 4 -3i 0

E9. S` se determine matricea X ]tiind c` are loc egalitatea:


-1 4 3 3 1 -1 5 + (-1) 5 0 1 - 3 2 1 . X =2 5 1 0 1 2 -5 -4 3 3

E10. S` se determine constantele x, y, z, a, b, c din egalitatea:


x -2 y 4 z 13 22 + 51 -3 -2= 7 . 2 4 -1 -3 a 4b 3c -21 -2 8

Sintez`
S1. Se dau matricele: A =
x 2 5 , B =2 y 5 6 3 x 6 -4 . , C = 4 2 log 2 z C n 9

S` se determine elementele necunoscute ]tiind c` t A+t B = C.

S2. S` se determine x , y, z , t R pentru care are loc egalitatea:


x +1 2 4+ y + 3I + x 0 1 = 9 . x 2 -1 x 2 0 z + 2 t + 4

S3. S` se determine matricea A [n fiecare caz:


1 a) 2 A+ 3 -1 c) -4 0 12 4 -1 2 2 1 1 2 5 6 = ; = ; b) 3A+ 5 1 -1 3 3 1 0 0 -4 9 -3 0 0 1,5 -3 4 4 + 7A = 1 -2- 6 0 . 3 -1 6 3 12 5

S4. S` se determine matricele A, B ]tiind c`:


3 2 ]i 2 A - B = 1 -1; a) A + 2B = 2 3 -1 1 2 + i 1 ]i A + (1- i ) B =2 - i 1- i . b) (1+ i ) A + B = 2+ i 1 1- i 2 - i

S5. S` se calculeze matricea:


1 a) A = 3 k k= 1
n

k ; k (k +1)

1 b) A = k k= 2 1

2 k 3k+1 . k -k 2 3

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se calculeze:
4 5 2 1 ; a) 6 1 3 2

pag. 32 manual

1 21 4 ; b) 4 1 2 1 1 1 cos 0 1 2 3 1 2 0 2 3 p ; c) 1 0 d)2 1 2 2 1 sin ; 1 1 4 2 1 2 3 2 i2 p 0 1 tg 4 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 3 1 2 e) 1 2 . 3 1 1 0 1 1 3 1 1 2 2

E2. Pentru fiecare pereche de matrice (A, B) s` se determine AB, BA, tA tB, tB tA .
1 1 1 1 3 , B = 2 a) A = b) A =2, B = (3 1 1) ; ; 1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 4 2 1 1 1 sin p 6 c) A = d) A = 0 1 0, B = 3 0 0 . , B = 1 3 ; p cos 1 2 2 tg0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 3 1 4 0 0 1 s` se verifice egalitatea E3. Pentru matricele A = , B = 3 1 0 1 0 5 2 0
t

( A B) = tB tA. ]i s` se calculeze AB + tB t A.
1 0 3 5 1 2 0 2 0 A = 2 1 2 ; B = 1 1 3 ; C = 1 3 1. 1 0 1 1 1 2 4 0 2 S` se verifice egalit`\ile matriceale: a) A (B C ) = ( A B )C ; b) A (B + C ) = A B + AC ; c) ( A + B ) C = AC + B C .

E4. Se dau matricele p`tratice:

E5. S` se calculeze urm`toarele puteri de matrice:


2 1 1 2 2 1 2 1 13 2 15 ; ; ;3 1 0 . 1 3 3 2 1 1 0 1 2 1 2 2 E6. Fie matricea A = 4 3 4 . S` se calculeze A 2 , A 3 , A 2006 ]i ( A 3 + I ) 10 . 4 4 5

E7. Se d` matricea A =
A n , n N* .

1 1 Folosind metoda induc\iei matematice s` se calculeze . 0 1

E8. S` se determine X M2 (R ) care verific` egalitatea matriceal`:


1 2 5 10 = ; a) X 3 4 4 2 1 3 X =5 b) 2 1 4 7 . 0

E9. Se d` matricea E =

1 2

0 ]i f ( X ) = X 3 4 X + 2I . S` se determine matricele: 2 1 b) C = f ( A) + 2 f ( A t A).

a) B = 2 f ( A) f ( A + I 2 );

Sintez`
S1. S` se determine matricea X care verific` egalitatea:
1 -1 1 X = 0 3; a) 0 1 -1 3 2 1 -1 1 8 2 -1 c)2 0 3 X = 9 5 4 . 1 1 -2 -3 -1 5 -1 4 1 -3 b) 0 1 3 X = 8 ; -2 2 5 9

S2. Se dau matricele p`tratice A =


matriceale: a) AX = I 2 ; b) AX = B;

1 5 B =2 1 S` se rezolve [n M (R ) ecua\iile . , 2 0 1 1 1 d) AX = XB ; e) BXB = A.

c) XA = B ;

S3. S` se determine matricea A M2 (R ), de forma


-1 -1 . A 2 - 3A + 2I 2 = 1 -1

a -b care verific` egalitatea , b a

S4. S` se rezolve ecua\ia matriceal`: 2 A -

1 2 3 1 0 -3 A = + I . 2 -1 1 -1 1 4 1

10

1 -1 A = A1 -1? S5. Exist` matrice A M2 (R ) care verific` egalitatea 3 2 3 2 -1 0 2 S6. S` d` matricea A = 0 1 0 . S` se determine numerele x , y R astfel [nc@t s` fie 2 0 -1 verificat` egalitatea A 3 = xA 2 - yA .
Facultatea de Inginerie economic` Tg. Mure], 2002

3 S7. S` se determine puterea n a matricei A = 2 1 2

1 2 . 3 2
Facultatea de inginerie Sibiu, 2002

2 1 0 S8. S` se determine puterea n a matricei A = 0 1 0. 0 0 2


Universitatea Politehnic` Timi]oara, 2002

S9. Fie matricea A(x ) =

1- 2x x M (R ) . 2 -6x 1+ 3x

a) S` se arate c` A(x ) A( y ) = A(x + y + xy ), " x , y R . b) S` se verifice egalit`\ile: A 2 (x ) = A( (x +1) 2 -1), A 3 (x ) = A( (x +1) 3 -1). c) S` se calculeze A 2006 (1) . 1 1 2 0 1 2 S10. Fie matricele A = 0 1 1, B = 0 0 1 . 0 0 1 0 0 0 a) S` se arate c` A = I 3 + B ]i s` se calculeze A n , n N *. b) S` se calculeze suma S = A + A 2 + A 3 +...+ A 20 .

S11. Se dau matricele A =

1 1 , B = 1 2 0 1 k

k . 1

a) S` se determine matricea C (k ) = A Bt A . b) S` se calculeze suma de matrice S = C (1) + C (2) +...+C (20) .

11

pag. 32 manual

Teste de evaluare
Testul 1
1 x x 2 Fie A M3 (R ), A = 0 1 x ]i a = 2a13 + 3a23 . Dac` a = 5, atunci: 1. 0 0 1 5 a) x =1; b) x =-2,5 ; c) x {0, 1}; d) x - , 1. 2

2. S` se determine numerele reale x, y cu proprietatea c`


1 2 + 3y y 1 = 4 5 . x 2 x 1 x 5 4 1 1 1 0 1 0 M3 (R ) ] i B = A10 + A 9 . 3. Fie A = 1 0 1 a) S` se calculeze Tr (B ) ] i b31 + b22 + b13; b) S` se calculeze A n , n N*

Testul 2 1. Se consider` mul\imea de matrice M = A(x ) =


x x Z. x 0 (-1) 1

a) S` se arate c` I 2 M . b) S` se arate c` dac` A, B M , atunci A B M . c) S` se calculeze A n , n N* ] i A M .

2. S` se determine numerele x , y, z , t N pentru care:


3y + 9 y = 5 4 18. 9 12 5 At2 1 + 1 1 A+t A 1 1= 4 7. 3. S` se determine matricea A M2 (Z) ]tiind c`: 0 1 0 1 3 7 0 a , B = x 0 . | 4. Fie A, B M2 (C ), A = b 0 0 y S` se arate c` matricea ( AB - BA) 2 are cel pu\in dou` elemente nule. 2 x + 4 x 2 Cz

12

Capitolul 2. Determinan\i
2.1. Determinantul unei matrice p`tratice de ordin cel mult trei

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se calculeze urm`torii determinan\i de ordinul doi:
a) -2 -5 ; 8 10 b) 2 -3 -6 ; 32 c) 15 -72 , , ; 5 8 d) 2 + i -1 . i 2 2- i 5 -1 ; 3 -1

pag. 52 manual

E2. S` se calculeze, scriind sub forma cea mai simpl`, determinan\ii:


7 8 a) 5 3 ; 9 25 e) 3! 5! ; 0! 4! f) b)
2 A4 1 C5

3 - 32 ; 2 - 75

c)

-1- 3 1+ 5

d)

log100 0,5 ; -8 lg 01 ,

3 A3 2 x+1 32 y (1- i ) 2 -i g) -y+1 -x ; h) ; . 3 C4 9 2 i (1+ i ) 2 2 -1 , B = 4 -5. Compara\i numerele: E3. S` dau matricele p`tratice A = 7 4 6 2 a) det ( A) + det (B ) ]i det ( A + B ) . b) det ( AB ) ] i det ( A) det (B ) ; c) det[ 3 ( A - I 2 )] ] i det ( A + 2I 2 ) .

E4. S` se rezolve ecua\iile:


x -3x a) = 20; 4 -2 d) -5 3x -1 b) = 10 ; 2 -x 3x 2 c) x x +1 = 4; 2 x 2 x -1 = . 2x -x 18 x 0! 1! 2! d) 1! 2! 0! ; 2! 0! 1! -8 2 8 h) 3 7 -3 . -1 5 1

3- x 4x -1 x -i i 3 x 3x = x - 5 ; e) = ; f) x +1 x 2x x i 3 1 3 -1 2 a) 1 4 5 ; -2 -1 -1 P0 0 e) C 2 1 A3 P1 1 C2 2 A3 P2 2 C2 ; 3 A3 2 1 3 b) 3 2 1 ; 1 3 2 10 20 40 f) -1 -5 -7 ; 100 200 400

E5. S` se calculeze determinan\ii de ordinul al treilea prin cele trei reguli de calcul:
1 2 -5 c) 2 -1 0 ; 4 -1 0

11 21 47 g) -1 18 7 ; 0 0 0

E6. Enun\a\i c@te o proprietate a determinan\ilor ]i da\i un exemplu de aplicare a acesteia. E7. Folosind propriet`\ile determinan\ilor s` se calculeze determinan\ii:
300 400 500 a) 1 -1 4 ; 3 4 5 10 -1 3 b) 50 1 1 ; 100 2 1 13 5 11 -1 c) 15 22 -3 ; 25 44 - 5

1 a d) 1 b 1 c

m n ; p

x y e) y x y y

y y ; x

a b f) b c c a

c a . b

8 -9 10 E8. Se consider` determinantul d = 4 6 -3 . 12 5 1 a) S` se determine complemen\ii algebrici ai elementelor determinantului d. b) S` se calculeze d folosind dezvoltarea dup` coloana a doua ]i apoi dup` linia a treia. c) Folosind propriet`\ile determinan\ilor, s` se formeze dou` zerouri pe coloana [nt@i, apoi s` se calculeze determinantul ob\inut folosind dezvoltarea deter- minantului dup` coloana [nt@i.

Sintez`
4 -1 2 -1 4 - 6 3 5 -1 + 2-5 . S1. S` se calculeze valoarea expresiei: 8 -25 2 1 0

S2. S` se verifice dac` urm`toarea egalitate este adev`rat`:


3 4 -3 4 -1 2 5 - 5 - 2 4 - 17 + 5 0 2 1 = 7 -1 . 20 6 7 7 1 4 + 17 - 5 - 2 3 5 1 3 3 10

S3. S` se rezolve ecua\iile:


a) x (x + 2) x + 3 =-14 ; 5 4 b) x 2 +x 3x i 3+ i x -2 = ; 3- i -i 2 9 2 3x = . 1 1 3x+1

x (x -1) 4 - x -5 x 2 c) = ; 5 2 x +1 x

3x+2 d) 4

S4. S` se rezolve ecua\iile:


x a) 1 1 1 x 1 1 7 -1 2 -x 1 = -3 9 4 ; b) 1 2 7 -1 5 1 1 x 1 1 -1 -1 x (1+ i ) 2 1 1 - -1 x -1 = ; -2 i x x -1 -1

2x -1 2 1 1 c) 3x + 2 -1 3 = x 4 -2 2

x x +1 x + 2 x x +1 x ; d) x + 3 x + 4 x + 5 = . 3 4 5 2x 2x -1 x - 3 2 x 1 -3 = . Dac` x 1 , x 2 , x 3 sunt solu\iile ecua\iei, s` -1 5 1- x

x +1 1 S5. Se consider` ecua\ia x -1 x 0 x


3 3 3 se calculeze S = x 1 + x 2 + x 3 .

14

S6. Folosind propriet`\ile determinan\ilor, s` se calculeze urm`torii determinan\i scriind rezultatul


sub form` de produs: a2 a) b 2 c2 a 1 b 1; c 1 m-n n- p p-m x-y y-z ; z -x a a +1 a + 2 b) b b +1 b + 2 ; c c +1 c + 2 x e) x 2 yz y y2 xz z z2 ; xy a a 2 +1 a +1 c) b b 2 +1 b +1 ; c c 2 +1 c +1 a +1 a -1 a 2 -1 f) b +1 b -1 b 2 -1 . c +1 c -1 c 2 -1

a- b d) b - c c-a

S7. S` se verifice egalit`\ile:


2a 2a a- b- c a) b - c - a 2b 2b = (a + b + c ) 3 ; 2c c - a- b 2c x+y b) x 2 + y 2 x 3+ y3 y+z y2 +z 2 y3 +z 3 z +x z 2 + x 2 = 2xyz (x - y ) (y - z ) (z - x ) . z 3 +x 3

S8. Fie A M2 (R ). S` se arate c` are loc egalitatea A 2 - tr ( A) A + det ( A) I 2 = O 2 (rela\ia


lui Hamilton-Cayley). 1 -2 1 S9. Se d` matricea A =1 -1 3. 0 1 4 a) S` se calculeze d = det ( A) ] i t = tr ( A). b) S` se calculeze s = d11 + d 22 + d 33, unde d ii reprezint` complementul algebric al elementului aii din matricea A, i =1, 2, 3. c) C@t este suma s1 = a13d12 + a23d 22 + a33d 32 ? d) S` se verifice egalitatea matriceal` A 3 - tA 2 + sA - d I 3 = O 3 . -2 1 -4 S10. Se dau matricele A = 1 -1 3 ] i B = (bij ) 33, unde bij = i, dac` i = j ] i bij = i - j , 1 0 2 dac` i j . a) S` se determine det ( A), det (B ) ] i det ( A B ) . b) S` se verifice dac` are loc egalitatea det ( A B ) = det ( A) det (B ) . c) C@t este suma s = b11d 31 + b12 d 32 + b13d 33 ? C`rei propriet`\i a determinan\ilor corespunde rezultatul?

S11. Aplic@nd propriet`\ile determinan\ilor, s` se arate c` urm`torii determinan\i sunt nuli:


a+ b a) b + c c+a 3 c 3 a; 3 b a- b b) a 2 + b 2 -2ab 2 a- b a - b -2ab ; a- b a2 + b2 a2 c) b 2 c2 (b + c ) 2 (a + c ) 2 (a + b) 2 b+ c - a a+ c - b . a+ b- c

15

2.2. Aplica\ii ale determinan\ilor [n geometrie

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare

pag. 62 manual

E1. Se dau punctele A (2, - 4) ] i B (-1, 3). S` se scrie ecua\ia dreptei AB ]i s` se verifice dac`
punctul C(5, -11) este coliniar cu punctele A, B.

E2. Care din urm`toarele triplete de puncte sunt formate din puncte coliniare:
a) A (-1, - 9); B (2, - 3); C (4, 1) . b) M (2, - 3); N (1, -1) ; P (1, 5) . c) E (-4, - 2) ; F (2, 1) ; G (6, 3). d) T (2, -1) ; U (3, 1) ; V (m, 2m - 5). E3. Se dau punctele A(2, - 3) , B (m +1, 2m ) , C (1, 5). a) S` se determine ecua\ia dreptei AC. b) Pentru ce valori ale parametrului m, punctele A, B, C sunt coliniare. c) S` se determine triunghiul ABC cu aria 22,5.

E4. Se dau punctele A (-3, - 2), B (5, - 4) , C (-1, - 3) .


a) S` se scrie ecua\iile laturilor triunghiului ABC. b) S` se determine lungimile [n`l\imilor triunghiului ABC. c) S` se determine A ( ABC ) .

E5. Patrulaterul ABCD are v@rfurile A (1, 2) , B (8, 2) , C (6, 4) , D (3, 4) .


a) S` se scrie ecua\iile laturilor patrulaterului. b) S` se scrie ecua\iile diagonalelor patrulaterului. c) S` se compare distan\ele punctelor A ]i C la diagonala [ BD] . d) S` se calculeze aria suprafe\ei (ABCD).

Sintez`
S1. Se dau punctele A (1, 0), B (-2, 4) , C (-1, 4) ] i D (3, 5).
a) S` se reprezinte punctele [n plan ]i s` se scrie ecua\iile dreptelor AB, BC, CA, CD. b) S` se determine distan\ele de la v@rfurile B ]i D la dreapta AC. c) S` se compare ariile suprafe\elor (ABD), (BCD) ]i (COD). d) Dac` punctul M (m, m +2) este coliniar cu B ]i C, calcula\i aria suprafe\ei (MAD).

S2. S` se determine x R astfel [nc@t punctele A (1, 1), B (2 x , 2 x+1 - 2), C (2 x+1 - 2, 2 x ) s` fie
coliniare.

S3. Se dau punctele A (sin 2 a, cos 2 a), B (sin 2 b, cos 2 b), C (sin 2 c, cos 2 c ).
1 a) S` se verifice dac` A ( OAB ) = sin(a - b) sin(a + b)) . 2 b) S` se arate c` pentru oricare a, b, c R, punctele A, B, C sunt pe o dreapt`. 16

S4. Se dau punctele distincte A (2, m ), B (m +1, m ), C (1, 2) .


a) S` se determine m R astfel [nc@t punctele s` fie coliniare. b) S` se determine m R astfel ca aria suprafe\ei (ABC) s` fie 1. S5. Se consider` punctele A (m, 2m -1), B (m +1, - m + 2) . Pentru ce valori ale lui m are loc 23 egalitatea A ( OAB ) = . 2

S6. S` se determine m, n R astfel ca punctele A, B, C s` fie coliniare [n cazurile:


a) A (m -1, 3), B (2m, - m ), C (2m - 3, 1+ m ) . b) A (m - n, 1+ m ) , B (2m - n, 1) , C (m, n +1) .

S7. S` se determine m R astfel ca punctul A (1, 1) s` fie la distan\a 3 fa\` de dreapta BC, unde
2 - 6m 7m -1 , C1, . B 0, 1- m m -1

S8. Se consider` punctele A (3, 2), B (2, 4). S` se determine punctele M situate pe dreapta
x - y - 3 = 0 pentru care A ( OAM ) = A ( OBM ) .

S9. Exist` puncte A (m, 1) , B (1, m ), C (m, m ) astfel [nc@t A (ABC ) = 2 ? pag. 64 manual

Teste de evaluare
Testul 1
1 0 2 1 4 -5 2 - 5-1 1 5 - (-1) 3 -6 . 1. Se d` expresia E = 22 3 3 -2 1 Valoarea expresiei este: a) 2; b) 2; c) 20; d) 36.

2 -1 3 2. Se d` matricea A =-1 4 -5. S` se calculeze det ( A) utiliz@nd: 4 -2 6 a) regula lui Sarrus; b) regula triunghiului; c) dezvoltarea dup` linia a doua; d) dezvoltarea dup` coloana a doua; e) dezvoltarea dup` coloana [nt@i dup` ce s-au ob\inut dou` zerouri pe aceasta. f) o proprietate a determinan\ilor nuli. x -2 , B = 3 2x +1, C = x 1. Suma solu\iilor ecua\iei 3. Se dau matricele A = x -1 1 5 x -1 2 3 det ( A + B ) = det (C 2 ) este ... .

4. Punctele A (2m +1, 3), B (1, m ) ] i C (-4, 2) sunt coliniare dac` m =... .
17

Testul 2 1. Fie S1, respectiv S2 mul\imile solu\iilor ecua\iilor:


a) x - 4 1- 3x 2 8 -2 3 5 1, (6) = ; 32 7 2 3 -1 5 -3 y +1 2 y +1 -1 3 = . 1 2y y

y + 4 -y - 5 b) 1 y -1 y +2 -1

S` se determine S1 , S 2 , S1 S 2 , S1 S 2 . 1 -e e 2 -e e 2 1 , unde e este solu\ie a ecua\iei x 2 + x +1 = 0. Atunci 2. Se d` matricea A = 2 e 1 -e 1 det( A) + det A 2 = ... . 2 x y 3. Se dau matricele A = a 0 -c -z x 0 b x b z , B = a y z , C = a 0 -c b 0 -c n = x det ( A) + a det (B ) + c det (C ) . Atunci n =... . 0 y y 0 ]i b -z

2m 1 4. Se consider` triunghiul ABC, cu A- , 1 B 3- m, - ] i C (1, 2). Valoarea lui m Z 3 4 pentru care d (C , AB ) = 3 este ... .

18

Capitolul 3. Sisteme de ecua\ii liniare


| 3.1. Matrice inversabile din M n (C )

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se determine care din urm`toarele matrice sunt inversabile:
-2 5 ; a) 4 3 2 -5 ; b) 3 -7 5 -2 c) 2 3 ; 9 4 2 -1 d) 2 . 1 2

pag. 70 manual

E2. S` se determine inversa matricei:


2 -1 ; a) 8 -5 1 1 1 e)1 1 0; 2 1 1 -8 6 1 ; b) 2 3 4 2 1 3 f) 0 -1 4 ; 0 0 -5 -1 0 ; c) 0 1 3 -2 0 g) 0 2 2 ; 1 -2 -3 3 d) 2 2 2 ; 3 3

1 3 2 h)2 0 1. 1 2 1

| E3. S` se determine m C pentru care matricea este inversabil`:

m 2 - 3m m ; d) 1 m-3 3m +1 -1 7 2 m m +1 2 m 2 + m 2 4 3 1 1 m - 7 e) 1 1 -3; f) 2 -1 0; g) m m -1 1; h) 4 9 . 2 2 2 m 1 m 11 9 m 1 0 1 -1 7 -1 2 ]i B = 7 5 . E4. Se dau matricele A = -4 10 3 2 a) S` se arate c` matricele A, B, AB ]i BA sunt inversabile ]i s` se calculeze inversele lor. b) Este adev`rat` egalitatea ( AB ) -1 = B -1 A-1 ? 2 m ; a) 3 -6 m 5 ; b) -20 m m - 3 7 ; c) m + 2 2 c) S` se verifice egalit`\ile ( A 2 ) -1 = ( A-1 ) 2 ]i (B 2 ) -1 = (B -1 ) 2 .

E5. S` se determine matricea A a c`rei invers` este:


a) A
-1

-5 8 = 3 1 ; 2 2

-1 0 ; b) A-1 = 4 2 1 11 7 - 5 5 5 d) A-1 = 0 -2 1 . 4 3 1 5 5 5 19

-2 -1 1 c) A-1 = 0 4 -1; 1 -2 0

Sintez`
S1. Care din urm`toarele matrice sunt inversabile:
2 x a) x 4 5x ; x 10 lg1 2 ; b) -2 lg 5 0! 3 ; c) 8 4! C 2 A 2 3 d) 4 ? -1 1

S2. S` se determine inversa matricei:


2 1 -1 C m C m i -i cos x 1- i ; c) sin x ; b) 2 + 3 ; a) d) 4 -3 5 . - cos x sin x 3- 2 3 -4 i 1+ i - 1 3 2 2 S3. S` se determine valorile parametrului real m pentru care matricea A este inversabil`, oricare ar fi x R. 1 x 2 1 3 x 1 2 x 2 -1 x ; 1 x -1; m -1 3. a) A = b) A = c) A = m x 3 m 2 x 2 1 2
2

S4. S` se determine m R astfel [nc@t A* = A-1 dac`:


2 0 1 a) A = 3 m + 3 1 ; -3 m - 4 -3 2m -1 -1 4 c) A = m -1 1 ; 3m - 2 2 3 m - 3 m 1 b) A = 3 5 2 ; 1 m 0 4 m -1 0 d) A = 3 1 -3. m 2 -1 1

| S5. Fie A, B Mn (C ), n {1, 2, 3} , dou` matrice inversabile astfel [nc@t AB = BA . S` se

arate c`: a) AB -1 = B -1 A ; b) A-1B = BA-1 ; c) A-1B -1 = B -1 A-1 .

1 1 -1 S6. Se d` matricea A =2 2 -2. 3 3 -3 a) S` se determine produsul (I 3 - A) (I 3 + A) . b) S` se arate c` I 3 - A este matrice inversabil` ]i s` se calculeze (I 3 - A) -1 .

20

3.2. Ecua\ii matriceale Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se rezolve ecua\iile matriceale:
1 2 2 1 = ; a) X 3 5 3 1 2 3 X =-1 1 ; c) 3 4 1 0 E2. S` se rezolve ecua\ia matriceal`: 3 2 X 4 1=1 0; a) 4 3 5 1 0 1 2 1 1 2 = 3 1; b) X 3 5 0 1 2 1 3i 1 = X . d) -1 -1 -5 2i

pag. 74 manual

-1 2 2 -1 1 4 Y = 2 ; b) 3 1 0 3 4 -5

1 0 X -2 1 - 3 2 1 0= 2-1 1 - 3I . c) 2 2 1 2 0 0 1 1 2 3 0

E3. S` se determine matricea necunoscut` din egalit`\ile:


-2 3 -1 1 a) 3 -4 2 X = 0 ; 1 -1 -2 -2 1 -1 2 1 -2 1 ; b) X 1 0 -1= 0 -1 3 1 -1 1

2 1 2 -3 0 -1 -1 2 3 c) 1 -1 0 X 0 1 2 = 0 1 1 . 1 -1 2 1 0 0 1 0 0 1 -1 1 2 1 2 3 , C =1 0. E4. Se dau matricele A =1 1 1, B = 3 4 0 0 1 0 1 S` se determine matricea X care verific` rela\ia: a) AXB = C ; b) BXA=t C .

21

3.3. Sisteme de ecua\ii liniare cu cel mult trei necunoscute. Forma matriceal`
Enun\uri Exerci\ii ]i probleme pag. 90 manual

Exersare
E1. S` se scrie matricele asociate urm`toarelor sisteme de ecua\ii:
x - 2 y = 3 x - 2 y + z = 1 b) 2x - 4 y = 1 ; c) 4x + y + 3z = 0 ; 5x - 6 y =-8 9x - 2 y - z = 4 3x + 2 y - z =-x + y +1 3(x -1) + 4(2 - y ) = 3(z - 2) a + b - c = 6 d) ; e) x - y + 3z = ix - 2 ; f) 2(1+ x ) + 3(z - y ) = 5(x - y ) . 3a - 2b + c = 11 ix - iy + z = 2(x -1) 3(x - y ) + 4( y - z ) = 2(x + y - z ) 3x + 5 y = 7 a) ; 8x - y = 2

E2. Care din sistemele de numere (-3, - 2) ; (-2 , - 4) ; (-6, 2) ; (i , 1) sunt solu\ii ale
sistemelor de ecua\ii: 2x + y =-8 x + y =-4 a) b) ; ; 3x - 4 y = 10 2x + 5 y =-2 (2 - i ) x - 4 y =-3+ 2i 3(x - i ) + i ( y -1) = 0 c) d) ; . 2ix + iy =-2 + i (1+ i ) (x +1) + (1- i ) ( y +1) = 2 (a + 3) x - 3y = 8 , a, b R . S` se determine a ]i b astfel [nc@t E3. Se d` sistemul de ecua\ii 4x - (2b + 3) y = 18 solu\ia sistemului s` fie: 7 a) (1, - 2); b)- , - 5. 4 E4. S` se scrie sub form` matriceal` ]i s` se rezolve sistemele de ecua\ii: 3x - 4 y = 7 2x - 3y = 1 3(x + y ) - 2(x + 2 y ) = 5 a) b) c) ; ; ; 2x - 3y = 5 5x - 7y = 3 4(x - y ) - y + 2x = 2 2x + y - 3z =-6 2(3x - y ) + 5z = 3+ y x + y + z = a d) 4x + y + z = 10 e) 4(x + y - z ) + 2 y = 3+ z ; f) 2x + 5 y - 3z = b . ; -3x + y + 2z =-1 2x - 3y +10z = 2 x + 3y - 2z = c

E5. S` se determine care din urm`toarele sisteme sunt de tip Cramer ]i s` se rezolve prin regula
lui Cramer: x - 8 y = 5 a) ; 3x + 9 y = 11 3x - 4 y + 2z = 3 c) 5x + y + 3z = 6 ; x - 6 y + z =-4 x + 2 y = 4 a) ; 2x + 5 y = 9 2(x - y ) - 3(x + y ) = 1 b) ; 8x - 5(x - 3y ) = 4 x - 2 y + 2z = 10 d) 2x - y - z = 2 . x + y - z = 4 -2x + 5 y =-1 b) ; 3x - 7y = 2 22 4x + 3y = 17 c) ; 6x + 5 y =-3

E6. S` se rezolve sistemele de ecua\ii prin regula lui Cramer:

x + y + z = 2 d) 2x + 3y - z = 5 ; 3x + y + 3z = 4

x + 2 y - 4z =-2 e) -3x + 4 y + z = 13 ; 2x - y + 3z = 9

-2x + y + 3z =-1 f) x + y + 2( y + z ) = 4 . 2(x + z ) - (3y + x ) = 10

E7. Se consider` sistemul de ecua\ii A X = B , unde


-3 2 1 x 4 A = 4 -1 2 X = y , B =8 . , -5 2 3 z 8 a) S` se rezolve sistemul de ecua\ii prin metoda matriceal`. b) S` se scrie ecua\iile sistemului. c) S` se rezolve sistemul de ecua\ii prin regula lui Cramer.

E8. S` se rezolve prin metoda lui Gauss sistemele de ecua\ii:


x + y = 4 a) ; 2x + 3y = 9 x + y + z = 1 c) x + 2 y + 2z =-1; x - y + 2z = 2 x + y - 3z =-1 2x + y - 2z = 1 e) ; 2x + 3y - 2z = 4 x + 2 y - 3z = 1 2x - 3y + z =-1 x + 2 y - 3z = 0 g) ; 2x -10 y + 8z =-1 4x -15 y + 9z = 0 a - 2b + c = 10 i) ; 3a - 2b - c = 7 2x + y = 3 b) ; x + 2 y = 0 2x + 5 y + 3z = 17 4x - 6 y - 3z = 0 d) ; 6x +10 y -10z = 8 x + y + z = 6 x + y + 2z = 4 x + 2 y - z = 2 f) ; 2x + 3y + z = 6 3x + 4 y + 3z = 10 2x - 3y - z = 1 h) ; x - y - 2z =-3 x + y + z = 1 j) 2x - y + z = 2 . x + 3y - z = 1

Sintez`
S1. S` se determine m R astfel [nc@t sistemul s` fie de tip Cramer ]i s` se rezolve [n acest caz:
x - my + z = 2m a) x - 2 y + z =-1 ; mx + m 2 y - 2z = 2 x + (m +1) y + z = 2 a) mx + y - z = 0 ; x - 2 y - mz = 3 x + my - z = 8 b) 2x - y - 2z = 6 . mx + 2 y + z = 4 2x + 3y + (m + 2) z = 0 b) 3x + y + mz = 4 . 3x - y + z = 6

S2. Pentru ce valori ale parametrului m sistemul de ecua\ii nu este de tip Cramer?

23

S3. S` se rezolve prin metoda matriceal`, metoda lui Cramer ]i metoda lui Gauss sistemul de ecua\ii:
7 x + 3y = (5x +12z ) 9 9 y + 20z = 6(x - 48 y ) . b) 2x + 3y + 4z = 128 S4. S` se rezolve prin regula lui Cramer sistemele de ecua\ii: C 1x - C 2 y + 4C 3z = 2 x + y - (2 - i ) z =-2 + 2i 3 3 3 1 0 2 a) x + iy - (1+ i ) z =-1 b) 2C 5 x - 4C 5 y + C 5 z = 6 . ; 2 ix - iz =-1- i A x - 2 A1 y + A 3 z = 0 1 1 (5x - 2 y ) +1 = x - ( y + 2) 4 5 a) ; 1 1 7 (5x + 3y ) + 14 (9 y -11) = x + y
3 3 3

S5. S` se rezolve prin metoda lui Gauss sistemele de ecua\ii:


2(x + 2 y ) = 3z +11 2x + y = 2 - z 5x - 3y = 6 - 5z - 2x x + 3y = 5 - z a) ; b) ; 3(x - z ) = 15 - y + 5z x + y =-7- 5z 6(x - y ) +11z =-4 - y 2x + 3y = 14 + 3z 3x + 4z =-2(2 + y ) 2x + 7y - 4z = 0 d) 5 y + 7z = 4(x + 2) e) 5x - 2 y - 8z = 0 ; ; 11x - 31y - 47z =-68 12x + 3y - 20z = 0 2x + y + (m +1) z = m S6. Se d` sistemul de ecua\ii x + (m -1) y + mz = 2m . 5x + 4 y + 3(m +1) z = 3 x + y = 3z -1 2x + y = 2z +1 c) ; x + y + z - 3 = 0 x + 2 y - 3z -1 = 0 x - 4 y + (2m + 3) z = 0 f) x - my - z = 0 . 2x + y = 8, m R

a) Pentru ce valori ale parametrului m R sistemul este compatibil determinat? b) S` se rezolve sistemul de ecua\ii ob\inut pentru m = 0, m =-1, m = 2 . x + y + z = 1 . }tiind c` a, b, c sunt numere reale diferite, S7. Se d` sistemul de ecua\ii ax + by + cz = 2 2 a x + b 2 y + c 2 z = 4 s` se rezolve sistemul. (2m -1) x + 3y - mz = 1 S8. Se consider` sistemul de ecua\ii 3x + (2m -1) y + (m -1) = 3. (m - 2) x + (m - 2) y + z = 2 a) S` se scrie matricea A a sistemului ]i s` se rezolve ecua\ia det ( A) = 0 . b) Pentru ce valori ale parametrului m sistemul nu este de tip Cramer? c) Dac` sistemul este de tip Cramer s` se determine solu\ia sistemului notat` (x m , y m , z m ) . d) S` se determine m R astfel [nc@t s` aib` loc rela\ia x m + 2 y m - z m > 1. 2x + y + z = 1 S9. Se consider` sistemul de ecua\ii x + y + z = 2 a , a R . x + y + 2z = 4 a a) S` se determine solu\ia (x (a), y (a), z (a)) a sistemului de ecua\ii. b) S` se determine mul\imea A = {a R y (a) > 1}.
ASE Bucure]ti, 1998

24

ax + y + z = 4 S10. Sistemul de ecua\ii (a +1) x + ( b +1) y + 2z = 7, a, b R este compatibil determinat x + 2 by + z = 4 pentru: 1 a) a = 1, b 0; b) a 1, b 0 ; c) a, b R ; d) a = 1, b = . 2


Universitatea Gala\i, 2004

2x + y + 3z = 1 S11. S` se discute dup` m R ]i s` se rezolve sistemul: x - y + z =-1 . x + 2 y + mz = m mx + y + z = 0 S12. Sistemul de ecua\ii x + my + 2z = 0 are numai solu\ia nul` (0, 0, 0) dac`: x - y - z = 0 a) m -1, m 2 ; b) m = 0; c) m = 2; d) m R.
Politehnic` Bucure]ti, 2004

S13. Pentru golirea unui bazin cu ap` se utilizeaz` trei robinete. Timpul de func\ionare a
fiec`rui robinet ]i cantitatea de ap` evacuat` exprimat` [n hectolitri sunt date [n tabelul matriceal al`turat. Tabelul 3.3. Robinetul I (nr. de ore) 2 ore 3 ore 2 ore Robinetul II (nr. de ore) 3 ore 2 ore 2 ore Robinetul III (nr. de ore) 6 ore 6 ore 3 ore Cantitatea de ap` evacuat` ([n hl) 220 hl 210 hl 145 hl

S` se determine debitul fiec`rui robinet.

S14. Dac` tat`l ar avea cu 7 ani mai mult dec@t are, atunci v@rsta actual` a fiului mai mic ar fi
din v@rsta tat`lui. Peste 15 ani v@rsta fiului mai mare va fi

1 6

1 din v@rsta tat`lui. S` se determine 2 v@rsta fiec`ruia, dac` peste 18 ani cei doi copii vor avea [mpreun` c@t v@rsta tat`lui lor. x + my - 2z = 2 S15. Se consider` sistemul de ecua\ii: 2x + (2m -1) y + z = n , m, n R . x + 2 y + 3z = 1 a) S` se rezolve sistemul pentru m = 1 ] i n = 5 . b) S` se discute dup` valorile lui m, n R ]i s` se rezolve sistemul.
Universitatea Bra]ov, 2002

25

pag. 96 manual

Teste de evaluare
Testul 1
2 0 1 3- x x M3 (R ) . 1. Se d` matricea A = 5 x + 6 -2 8 a) S` se determine x R astfel ca matricea A s` nu fie inversabil`. b) S` se calculeze A-1 dac` x = 2. x + 2 y + z = 1 . 2. Fie sistemul de ecua\ii: x - y + 2z = 2 2mx + m 2 y + 3z = 3m a) S` se determine m R pentru care sistemul are solu\ie unic`. b) S` se rezolve sistemul ob\inut dac` m = 3.
Universitatea Construc\ii Bucure]ti, 2004

3. Pentru 3 creioane, o gum` ]i 7 caiete un elev pl`te]te 45 lei. Dac` ar cump`ra 5 creioane, 3
gume ]i dou` caiete ar pl`ti 28 lei. }tiind c` 4 creioane, 5 gume ]i 5 caiete cost` [mpreun` 42 lei, s` se afle pre\ul fiec`rui obiect.

Testul 2 1. S` se calculeze inversele matricelor:


2 3 1 3 ; B =-1 2 0; C = 3 2 -2 1 . 4 3 3 -1 2 1 2 2 C i , i > j -4 2i 2. Se dau matricele A = (aij ) 33 , unde aij = i, i = j ]i B = 2 45 -i, i < j 2 A = 1 S` se rezolve ecua\ia matriceal` AX = B . (1+ m ) x + y + z = 1 3. Se d` sistemul de ecua\ii: x + (1+ m ) y + z = m , m 2 R x + y + (1+ m ) z = m 2 a) S` se calculeze determinantul sistemului. b) Pentru ce valori ale lui m sistemul este compatibil determinat? c) S` se rezolve sistemul pentru m = 2. d) S` se rezolve sistemul pentru m = 0.
Universitatea Baia Mare, 2005

26

pag. 97 manual Probleme recapitulative 1. Fie A =


1 3 M (R ) . S` se determine a, b R pentru care A 3 + aA 2 + bA = O . 2 2 2 4 x y M (R ) ]tiind c` A 2 + 4I = 4 A , ]i apoi s` se afle 2 2 y x
}tiin\e economice Cluj, 1996

2. S` se determine matricea A =
A n , nU1.

1 0 0 3. Se consider` matricea A = a 1 0 M3 (R ) . b c 1 a) S` se calculeze A 2 ]i A 3 . b) S` se determine a, b R cu proprietatea c` A 3 = aA 2 + bA + I 3 .


Universitatea Bac`u, 1997

0 a 0 4. Fie E ( X ) = X 2 - 4 X + 4I 3 . Dac` A =1 0 1 , s` se determine a R pentru care 1 0 1 3 4 -1 E ( A) =-3 3 -3. -3 -1 1


Universitatea Craiova, 2003

0 1 -1 5. Fie A = 0 0 1 . S` se calculeze (I 3 + A) n , nU1. 0 0 0


Universitatea Politehnic`, 1994

1 0 -1 0 1 1 . S` se calculeze S = A + A 2 + A 3 +...+ A10 . 6. Fie A = 0 0 1 a 0 b 0 c 0 M3 (R ) , cu proprietatea c` ae = bd . 7. Se consider` matricea A = d 0 e 0 0 0 a) S` se demonstreze c` exist` x , y R astfel [nc@t A 2 = xA + yE , unde E = 0 1 0. 0 0 0 b) S` se arate c` pentru oricare nU1, exist` an , bn R , cu proprietatea c` A n = x n A + y n E .
Facultatea de Sociologie, 1997

27

1 8. Fie A = 1 M3, 1 (R ), B = (1 2 -1) M1, 3 (R ) . Dac` C = AB , s` se calculeze C 101 . -1

9. S` se rezolve sistemele de ecua\ii:


A + B = I 2 1 1; a) 2 A + 3B = -1 1 1 A + 3B = -2 b) 0 3A + 4B =1 1 1 1 A a 2 1 . 1 0

a M (R ) ]tiind c` 2 1 1 1 1 + A = 4 4. 1 a 1 4 4 | 11. S` se determine A M2 (C ) , ]tiind c`:

10. S` se determine matricea A =

1 i 1 i + A =2 4i . A 0 1 0 1 0 2

12. S` se rezolve [n R ecua\iile:


x x 1 a) 1 x 1 = 0 ; 4 -5 4 x 1 2 b) -1 x 1 = 5 ; 1 -2 x x c) 1 1 1 x 1 1 1 = 0. x2

13. S` se rezolve ecua\iile:


1 x ab a) 1 a bx = 0, dac` a b . 1 b ax 1 1 1 c) a + b x + b x + a = 0 , dac` a b . x2 a2 b2 2x +1 x +1 x + 2 b) 2x + 7 x + 4 x + 5 = 0 ; 2x +13 x + 7 x + 8

14. S` se determine a R pentru ca matricea A s` fie inversabil`:


1 1 1 a) A =1 a +1 1 ; 1 a 2 +1 1 1+ a 1 1 b) A = 1 1+ a 2 1 . 1 1+ a 3 1

15. S` se rezolve ecua\iile:


1 1 1 2 = ; a) X 1 2 1 1 1 2 3 -1 5 3 0 1 2= 2 1 -1. b) X -1 2 1 -3 4 5
Universitatea Bac`u, 1998

28

16. Fie A M2 (R ), A =
inversabil` " x R.

x + m 1- m

m . S` se determine m R pentru care matricea A este x + 2m

17. Fie A = 18. Fie A =

1 1 M (R ) . S` se calculeze inversa matricei A 4 . 2 1 2 1 2 ]i B = A-1 3 2. S` se calculeze B -1 . 1 1 2 1

19. S` se rezolve sistemele:


x + 3y - z = 3 a) 2x + y - 4z =-1; x + y - 2z = 0 x + y + z = 1 b) 2x + y - 3z = 1 ; 4x + y - 5z = 1 x + y + z = 2 2x + y + 2z = 3 c) . 3x + y + 4z = 1 x - y + 3z = 1

2x + y + 3z = 1 . Dac` 20. Se consider` sistemul mx + y - 2z = 1 (2m - 1)x + 2 y + z = n A = {(m, n) R R sistemul este compatibil nedeterminat} ]i a=

(m 2 + n 2 ) , atunci:
( m, n )A

a) a =18;

b) a = 26;

c) a = 32;

d) a =13;

e) a = 25.

x - my + z = 0 x - 2 y + z = m - 2 21. Se consider` sistemul 2 2 . mx + m y - z = 2m 2mx + (m +1) z = 2m 2 Dac` A = {m R sistemul este incompatibil a) A = {-1, 0, 2} ; d) A = {-1, 0} ; b) A = {0, 2} ; e) A = {-1, 2} .
ASE Bucure]ti, 2003

}, atunci:

c) A = ;

29

REZOLVRI
Partea I. Elemente de calcul matriceal. Sisteme de ecuaii liniare Capitolul I. Matrice 1.1. Tabel de tip matriceal. Matrice, mulimi de matrice
Exersare
E1. Rezolvare:
2 0 0 1 0 1 7 ; C = 2 5 A =1 3 ; B = 3 5 2 2 4 4 1 4 -5 3 9 2 1 0 2 + i 1 5 . ; X = 4 3i 2 3

E2. Rezolvare:
2 1 a) A = ; b) B = 1 4 1 + i 5 3 0

1 0 2 ; c) C = 0 5 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ; d) D = 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0

E3. Rezolvare: a) A i M3(m); B i M2,3(Z); C i M3,1(

); D i M1,4(

);

b) b11 = 2; b12 = 3, b13 = 3 ; b21 = 2; b22 = 5; b23 = 4 ; d11 = 2 ; d12 = i ; d13 = 5; d14 = 7 . 3 5 c) a23 = 2; a32 = 4; a22 = 8; c31 = 1 + i; c21 = 1; 1 + i = c31;
3 = b13 ; 4 = a32 ; b23 = 4 ; d14 = 7 . 3

d) Suma a11 + a22 + a33 reprezint urma matricei A i nu diagonala principal. Suma elementelor diagonalei secundare a matricei A este 12. a31 + b22 + c21 d14 = 0 + (5) + (1) (7) = 1 3 + 1 . 2 2 a23 b13 c31 d12 = 2 ( 3)2 (1 + i)2 (i) = 2 3 2i (i) = 12 U 12 . a23 = b21 = 2 i 5d11 = 2. Aadar 2 @ 2 i a23 = b21 @ 5d11. E4. Rezolvare: Se egaleaz fiecare elemente cu zero i se obine: 3a 6 = 0 i a2 4 = 0. Se obine a = 2. 1 b = 0 i b2 b = 0. Se obine b = 1. c 12 = 0 , cu soluia c = 2 3 . 4 2m = 0 , cu soluia m = 4 = 2 2 .
2

E5. Rezolvare: Se pune condiia ca s aib loc egalitatea de matrice A = I3. Se obin succesiv egalitile: x + 1 = 1; 4 y2 = 0; 3u = 1; 1 t = 0; z2 + 1 = 0; v2 = 0; 1 x2 = 1. Rezolvnd ecuaiile se obine: x = 0, y i {2, 2}, u = 1 ; t = 1; z i {i, i}, v = 0.
3

30

E6. Rezolvare: Se aplic egalitatea a dou matrice. Se obin urmtoarele egaliti: a) 2x + 1 = y + 6 i x y = 4 2x + y. Avem sistemul de ecuaii:
2x + y = 5 cu soluia x = 2, y = 1. 3x 2 y = 4

b) x + y = 3; 2x y = y + 2; 4 = x + 2y; 2x + y = 5. Se obine soluia x = 2, y = 1.

E7. Rezolvare: Se pune condiia ca matricele s fie de acelai tip. Rezult c 4 = m2 i 5 n = 2. Se obine m i {2, 2}, n = 3.

Sintez
S1. Rezolvare: Au loc egalitile: a11 = 1, a12 = 2, a13 = 3, a14 = 4 a21 = 2, a22 = 2, a23 = 3, a24 = 4 a31 = 3, a32 = 3, a33 = 3, a34 = 4 a41 = 4, a42 = 4, a43 = 4, a44 = 4. S2. Rezolvare: Au loc egalitile: b11 = 11+1 = 1; b12 = 21+1 = 4; b13 = 31+1 = 9 b21 = 12+1 = 1; b22 = 22+1 = 8; b23 = 32+1 = 27 b31 = 13+1 = 1; b32 = 23+1 = 16; b33 = 33+1 = 81. S3. Rezolvare: Se obin urmtoarele elemente: 1 1 1 c11 = c22 = c33 = 2; c21 = c31 = c32 = 1; c12 = (1)1+ 2 A2 = 2; c13 = (1)1+3 A3 = 3; c14 = (1)1+ 4 A4 = 4; 2 3 c23 = (1)2+ 3 A32 = 6; c24 = (1)2 + 4 A4 = 12; c34 = (1)3+ 4 A4 = 24 . S4. Rezolvare: a) tr(A) = 4 + (2x) + y2 + 6 = 10 2x + y2 tr(B) = 4x + (x2) + 2y = 4x x2 + 2y b) Relaia din enun se scrie sub forma: (y2 + 6) + 2y = 3 (6). Se obine ecuaia de gradul doi: y2 + 2y 3 = 0 cu soluiile y1 = 3; y2 = 1. c) Se obine ecuaia de gradul doi: x2 + x 2 = 0 cu soluiile x1 = 2, x2 = 1. d) Se obine relaia 10 2x + y2 4x + x2 2y = 4 4 care se scrie sub forma: (y 1)2 + (x 3)2 = 0, x, y i Z. Rezult c y 1 = 0 i x 3 = 0. Aadar, x = 3, y = 1. S5. Rezolvare: a) Din egalitatea matriceal A = I2 se obin egalitile: 2x1 = 1, log2(a 1) = 0 i 4y2 3x = 1. Din egalitatea 2x1 = 1, rezult x 1 = 0, deci x = 1. nlocuind x = 1 n ecuaia 4y2 3x = 1 se obine 4y2 = 4, deci y i {1, 1}. 31

Ecuaia log2(a 1) = 0 conduce la ecuaia a 1 = 20 cu soluia a = 2. b) Deoarece O2 = B se obin ecuaiile: 3x 9x = 0, lg Ecuaia 3x 9x = 0 este echivalent cu 3x(1 3x) = 0, adic 3x = 0 sau 1 3x = 0. Se obine soluia x = 0. Ecuaia lg
y2 2 y y2 2 y = 0 este echivalent cu = 1 cu soluia y i {1, 3}. 3 3
n(n 1) = 0 , n i Z, n U 2, ecuaia cu soluia n = 4. 2

y2 2 y 2 = 0 , a + 3bi 1 = 0 i 3! Cn = 0 . 3

Din egalitatea a + 3bi 1 = 0, a, b i Z se obine a 1 = 0 i 3b = 0, adic a = 1 i b = 0. Din egalitatea 3! Cn2 = 0 se obine 6 S6. Rezolvare:
a2 4 = 2 a a + b = 1 a) Aplicnd egalitatea matricelor se obine urmtorul sistem de ecuaii: 3x(1 2x) = 2x 1 z = x 2

Din ecuaia a2 4 = 2 a se obine a2 + a 6 = 0 cu soluia a i {3, 2}. Din ecuaia a + b = 1 se obine b = a 1. Pentru a = 3, se obine b = 2 i pentru a = 2, se obine b = 3. Ecuaia 3x(1 2x) = 2x 1 se scrie sub forma echivalent 6x2 x 1 = 0 i se obine
x 1, 1 . 2 3 Pentru x = 1 se obine z = 3 i pentru x = 1 se obine z = 7 . 2 2 3 3

b) Se obin succesiv ecuaiile: Cn2+1 = 2Cn2 , n i q, n U 2, echivalent cu


(n + 1) n n(n 1) = 2 cu soluia n i {3}. 2 2 x2 + 7 = 4 x2 + 7 = 16 , cu soluia x {3, 3} .

3 b2 = 4 b2 = 64 , cu soluia b i {8, 8}. log2 a =3 log2 a = log2 23 , a > 0 cu soluia a = 1 . 8 S7. Rezolvare: Din egalitatea matriceal A = B = C se obin urmtoarele egaliti care dau valorile necunoscutelor din problem: x2 x = 2 = 3x 4 y 3 = 2 = y 5

Cz2+1 = 3 2m = m2 = p

Se obine: x = 2, y = 7, z = 2; m = 2 i p = 4 sau m = 4 i p = 16.

32

1.2. Operaii cu matrice 1.2.3. nmulirea unei matrice cu un scalar


Exersare
E1. Rezolvare: Se aplic regula de adunare a dou matrice i se obine succesiv:

a) 5+3

3 + 5 5 7 8 2 + (7) (1) + 8 ; = 4 + 0 (2) + 4 8 4 2

b) = ; 3x + 2x 8 y + 6 y 5x 2 y

2a + a

b 5b a

4b

6 + 2 2 7 c) 1 + 4 0 1 25 4+1 3 3 5 5

5 + 3 4 5 2 1 + 2 = 5 1 1 . 2 2 + 8 1 1 3 3

E2. Rezolvare: Se obine succesiv:

a) 200

1 (6) 1

4 1 0 4 3 = 5 2 1 2 8

i2 + 1 0 i4 + 2 i i2 + 1 i4 + 2 i 1 + 1 1 + 2 i 0 1 i = 3 1 . 1 1 b) 2 2 (3) 3 + 0 2 = 3 = 3 1+ 3 4 1 + 4 6 0 3 0 3 0 3

E3. Rezolvare:
1 + 1 2 3 0 + 2 0 1 2 A+ B = = 1 + 0 3 1 2 + 2 1 4 4 1 1 2 (3) 0 2 2 5 2 A B = = 1 0 3 (1) 2 2 1 2 0 1 1 1 0 1+1 1+ 0 0 1 t t A + B = 2 3+3 1= 2 3 3 1=1 4 2 2 2 0+2 2+2 2 4 0 0 2 1 1 t t 0 1 2 2 5 2 t t ( A + B) = ( A B) = =1 4; = 5 2; 1 4 4 1 2 0 4 2 2 0

b) A + t C =

1 2 0 1 + 1 3 2 2 1 3 2 1 B tC = 0 1 2 2
t t

0 4 2 = 3 5 3 0 4 2 = 3 5 2

2 4 0 3 3 6 4 7

t 1 2 0 1 3 2 1 0 4 111 2 + 3 + 0 0 2 4 ( A B + C) = + = = 1 3 2 0 1 2 2 3 5 1 0 + 2 3 +1+ 3 2 2 5

3 3 3 5 6 = 1 . = 5 3 1 5 6 5
t

33

E4. Rezolvare: Egalitatea A + B + C este echivalent cu urmtoarea egalitate de matrice:


3z + v 3 2 3 2x + 1 4 y + z 1 y u v 4 + x = 2 3 3 v x 2v + 2 y t + x z + 3 2 4 2

Aplicnd egalitatea a dou matrice se obine c: x = 1, y = 1, z = 2, v = 3, u = 0, t = 0.


E5. Rezolvare: Folosind operaiile cu matrice egalitatea din enun conduce la:
0 1 2 +1 1 2 X = , 5 1 1 5 7 2

egalitate din care se obine X = Rezult c X =


2 + 2 2 1 . 0 5

0 1 2 1 2 +1 . 5 1 2 1 5 7

E6. Rezolvare: Egalitatea tA = A se scrie sub forma echivalent:


5 a2 3 5 6a b 2 1 10 6 a 1 3c + 2 = a b 10 n 3 3c + 2 n

Se obin ecuaiile: a2 = 6 a; 3 = b , 3c + 2 = 10; n = n cu soluiile: a i {3, 2}, b = 9, c = 4, n i Z.


E7. Rezolvare:
0 1 3 sau + 2 3 0 3 5 1 2 A= 2 6 2 2 1 1

Avem: A = 2

S se dea i alte scrieri pentru A ca sum, respectiv diferen de dou matrice.


3 A = I2 + 5 1 3 ; A = 2 1 5
3 I . 2 +1 2

E8. Rezolvare: Se nmulete fiecare element al matricei cu numrul real


6 8 2 2 3 4 a) ; = 12 0, 2 3 0,1 2 2 12 36 24 12 4 8 3 3 3 b) = 5 2 1 . 30 2 3 3 6 3 3

c) Se va folosi c 3 + 8 = 3 + 2 2 = ( 2 + 1)2 = 2 + 1 . 34

d) Se folosete faptul c i2 = 1 din care se deduce c i3 = i, i4 = 1. Se obine:


2i4 i i2 2 i + 1 2 = . 4i 3 4i 3i

0 ( 2 1)( 2 + 1) 1 0 = Se obine: 1 1 . 2 1 ( 2 1)( 2 + 1) 1 2

E9. Rezolvare. Se obine succesiv:


2 8 6 0 1 3 3 3 15 X = + + 2 0 2 2 5 4 2 15 1 2 + 0 3 8 1 + 3 6 3 15 5 10 12 X = = . 2 2 2 0 + 5 15 2 + 4 + 1 2 10 7 5 10 12 Aadar, X = . 2 10 7

E10. Rezolvare: Se efectueaz nmulirea cu un numr real a unei matrice i operaia de adunare a dou matrice i se obine egalitatea matriceal: 2 x + 5 4 y + (15) 8z + (10) 7 13 22 = . 2 +15c 21 2 8 8 + 20b 6 + 5a Din egalitatea acestor dou matrice rezult urmtoarele ecuaii de gradul nti: 2x + 5 = 7, 4y 15 = 13, 8z 10 = 22, 6 + 5a = 21, 8 + 20b = 2, 2 + 15c = 8 cu soluiile

x = 1, y = 7; z = 4, a = 3; b = 1 ; c = 2 .
2 3

Sintez
S1. Rezolvare: Egalitatea matriceal din enun se scrie sub forma echivalent astfel:
6 2 5 2 x 3y 4 x . = 5 6 + 2 4 9 log2 z Cn

Efectund adunarea matricelor se obine egalitatea matriceal

2 + 2x 1

din care se obin ecuaiile: 2 + 2x = 4x, 5 + 3y = 6, log2z = 1, Cn2 = 15 . Ecuaia 2 + 2x = 4x se scrie sub forma 4x 2x 2 = 0. Cu notaia 2x = m se obine ecuaia de gradul doi m2 m 2 = 0, m > 0 cu soluia pozitiv m = 2. Se obine x = 1. Din 5 + 3y = 6, rezult 3y = 1 i y = 0. Ecuaia log2z = 1 are soluia z = 2, iar ecuaia Cn2 = 15 se scrie sub forma echivalent
n(n 1) = 15 , n i q, n U 2. Se obine n = 6. 2

6 5 + 3y 4x = 2 15 log2 z Cn

Aadar, x = 1, y = 0, z = 2, n = 6.

35

S2. Rezolvare: Egalitatea matriceal din enun se scrie succesiv


4 + y x2 + x + 3 4 + y x2 + x 2 x 3 0 0 x 9 3x 9 + + = = 2x 0 . 2 2 x 0 3 x x + 3 z + 2 t + 4 z+2 t +4 x

Aplicnd egalitatea a dou matrice se obin ecuaiile: x2 + x + 3 = 9, 3x = 4 + y, x = z + 2, x2 + 3 = t + 4. Ecuaia x2 + x + 3 = 9 are soluiile x1 = 3, x2 = 2. Pentru x1 = 3 se obine: y = 13, z1 = 5, t1 = 8 Pentru x2 = 2 se obine: y = 2, z2 = 0, t2 = 3.
S3. Rezolvare:
5 6 1 2 4 4 3 1 , adic 2 A = 4 2 . 1 3

a) Din egalitatea dat rezult c 2 A = Se obine A = . 2 1


2 2

2 1 1 20 5 10 18 6 9 15 5 0 , deci 3A = 15 9 9 . 0 4 9 6 2 3 Se obine A = . 5 3 3 3 0 0 2 4 12 c) 7 A = 1 2 + 8 0 + 0 16 , egalitate din care se obine: 5 6 4 16 48 4

b) 3A =

7 14 1 2 7 14 . Rezult c A = 1 2 . 7A = 7 2 49 14

S4. Rezolvare: a) nmulim prima ecuaie cu 2 i adunm ecuaia obinut cu cealalt ecuaie. Se obine:
6 4 1 1 5 5 5B = + 1 1 5B = 5 5 . 4 6

Rezult c B = . nlocuind pe B n prima ecuaie din enun i efectund operaiile cu 1 1 matrice se obine:
3 2 2 2 A= . Aadar, A = I2. 2 3 2 2

1 1

b) nmulim prima ecuaie cu (1 i) i adunm ecuaia obinut cu a doua ecuaie din enun. Se obine egalitatea matriceal:
2 + i 1 2 i 1 i (1 + i)(1 i) A + A = (1 i) + 2i 1 i 2 i 1

care se scrie sub forma:

Rezult c A = I2.

3 + i 1 + i 2 i 1 i 1 0 2 A + A = + 1 i 2 i , sau A = 0 1 . 1 + i 3 + i

36

Pentru determinarea matricei B se nlocuie, de exemplu, matricea A n prima ecuaie a enunului i efectund calculele se obine B = . 1 1
S5. Soluie: a) Se scrie sub forma:
1 1 1 A= 3 + 3 1 1 2 2

1 1

2 1 3 1 + 33 3 4 + ... + n3 2 3

1 + 2 + 3 + ... + n 1 + 1 + 1 + ... + 1 = 13 + 23 + 33 + ... + n3 1 2 + 2 3 + ... + n(n + 1) = n(n + 1) n

n = n k3 k =1

. n k (k + 1) k =1
k =1

Vom calcula suma urmtoare:

n n(n + 1) n 2 n(n + 1)(2n + 1) n(n + 1) , k = Se tie c k = i k 3 = 2 . 2 6 k =1 k =1 k =1


n

k =1 n

k (k + 1) = (k 2 + k ) = k 2 + k .
k =1 k =1 k =1

Folosind formulele scrise mai nainte se obine c


k =1

k (k + 1) =

n(n + 1)(2n + 1) n(n + 1) n(n + 1)(n + 2) . + = 6 2 3

n Aadar, A = 2 2 n (n + 1) 4

n(n + 1) 2 , n i q*. n(n + 1)(n + 2) 3

b) Scriem mai nti c: 2k 3k+1 = 2k 3k 3 = 6k 3 i 2k 3k = 2 . Cu acestea matricea A se scrie sub forma:


n1 k =1 A= n 2k k =1
n 3 6k k =1 . k n 2 k =1 3

(3)

()

Reamintim c suma a n termeni aflai n progresie geometric cu raia q @ 1 i primul termen notat a1 este: S = Rezult c: 6k = 6 + 62 + ... + 6n = = 6 (6n 1) 6 1 5 k =1
2 1 2 = 2 + 2 + ... + 2 = 2 ( 3 ) ( ) = 2 ( 2 ) 1 = 2 1 ( 2 ) . () ()
n n n 2 n n n k =1 n

a1(qn 1) . q 1
6(6n 1)

2k = 2 + 22 + ... + 2n = = 2(2n 1) 2 1 k =1
3 3 3 3 3 2 1 3

2(2n 1)

18 (6n 1) n 5 Rezult c A = n . 2(2n 1) 2 1 2 3

()

37

1.2.4. nmulirea matricelor


Exersare
E1. Rezolvare:
4 5 2 1 4 2 + 5 (3) 4 1 + 5 (2) 7 6 8

a) = = 6 1 3 2 6 2 + (1) (3) 6 1 + (1) (2) 15 b) 4

1 2 1 4 1 1 + (2) 2 1 4 + (2) 1 3 2 = = 1 2 1 4 1 + 1 2 4 4 + 1 1 6 17 0 11 1 2 1 0 + 2 1 1 (2) + 2(1) 1 3 + 2(4) 2 1 0 0 2 3 = 1 0 + 0 1 1 (2) + 0 (1) 1 3 + 0 (4) = 0 c) 2 3 = 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 i 2 0 + i 1 2 (2) + i (1) 2 3 + i (4) i (4 i ) 6 4i 2 0 11 = 0 2 3 . 1 3 10 = 1, tg = 1 i avem de efectuat urmtoarea nmulire de matrice: d) Se nlocuie cos0 = 1, sin 2 4 3 1 2 1 1 1 3 (1) + 1 2 + 2 0 3 (1) + 1 (1) + 2 1 3 1 + 1 1 + 2 1 1 2 6 2 1 2 2 1 1 = 2 (1) + 1 2 + 2 0 2 (1) + 1 (1) + 2 1 2 1 + 1 1 + 2 1 = 0 1 5 1 2 3 0 1 1 1 (1) + 2 2 + 3 0 1 (1) + 2 (1) + 3 1 1 1 + 2 1 + 3 1 3 0 6 1 1 1 2 4 1 2 3 1 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 1 1 2 1 2 = 1 2 1 2 = 1 2 41 . 21

e) Se aplic proprietatea de asociativitate a nmulirii matricelor:

1 1 (1) + 2 2 + 3 3 1 2 + 2 1 + 3 (1) 1 4 + 2 2 + 3 (1) 1 1 1 + 2 1 + 3 1 = 3 1 + (1) 1 + 1 1 3 (1) + (1) 2 + 1 3 3 2 + (1) 1 + 1 (1) 3 4 + (1) 2 + 1 (1) 0 2 1 1 6 1 + 12 2 + 1 1 + 5 2 16 6 12 1 5 1 2 6 1 + 12 (1) + 1 0 + 5 (2) = 0 1 = 3 1 + (2)(1) + 4 0 + 9 (2) 3 1 + (2) 2 + 4 1 + 9 2 = 13 3 2 4 9 2 2

E2. Rezolvare:

1 1 1 + 3 1 1 1 + 3 1 5 1 1 3 2 1 2 2 2 2 a) AB = = = 3 1 1 1 3 1 + 1 1 3 1 + 1 1 1 5 2 2 2 2 2 1 1 + 1 3 1 1 1 3 + 1 1 5 1 2 2 2 1 3 2 2 BA = = 1 5 3 1 = 1 1 + 1 3 1 3 + 1 1 1 1 2 2 2 2 2

( ) ( )

( ) ( )

( )

( )
38

1 1 3 2 A B = 3 1 1 1 1 2 1 t t B A= 1 1 3 2 1 b) A B = 2 ( 3 1 3
t t

5 1 1 2 2 = A B = 1 1 5 2 2 2 3 = B A = AB 1

1 (3) 1 1 1 (1) 3 1 1 1) = 2 (3) 2 1 2 (1) = 6 2 2 3 (3) 3 1 3 (1) 9 3 3 1 B A = ( 3 1 1) 2 = (3 1 + 1 2 + (1) 3) = (4) M1(Z) 3


t

3 A B = (1 2 3) 1 = (1 (3) + 2 1 + 3 (1)) = (4) M1(Z) 1 3 3 1 3 2 3 3 3 6 9 1 1 2 3 = 1 1 1 2 t t B A= ( 1 3 = 1 2 3 ) 1 1 1 2 1 3 1 2 3 1


t

d) A B = I3 B = B B A = B I3 = B t A tB = I 3 tB = tB t B tA = t B I 3 = tB

1 1 1 2 1 1 (2) + 1 1 + 1 2 1 1 + 1 3 + 1 0 4 2 2 1 3 = 2 2 = c) A B = . 0 1 2 0 1 + 1 3 + 2 0 5 3 2 0 0 (2) + 1 1 + 2 2 2 (1) + 1 0 2 1 + 1 1 2 1 + 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 = 1 (1) + 3 0 1 1 + 3 1 1 + 3 2 = 1 4 6,5 BA = 1 2 2 0 0 1 2 2 2 1 2 (1) + 0 0 2 1 + 0 1 2 1 + 0 2 2 1 0 1 (2) + 0 1 1 1 + 0 3 1 2 + 0 0 2 1 2 2 1 2 t A tB = 1 1 1 1 + 1 3 1 2 + 1 0 = 1 4 2 = t (BA) = 1 (2) + 1 1 1 3 0 1 2 1 (2) + 2 1 1 1 + 2 3 1 2 + 2 0 1 6,5 1 2 2 2 2 1 0 2 (1) + 1 1 + 2 1 2 0 + 1 1 + 2 2 2 1 2 4 5 t 2 t B tA = 1 1 = = ( AB) = 1 3 0 1 (1) + 3 1 + 0 1 1 0 + 3 1 + 0 2 2 3 1 2 2 2

39

E3. Rezolvare: Calculm


1 0 AB = 3 2 13 + 20 11+ 21 1(4) + 20 10 + 25 2 1 3 1 4 0 03 +10 01+11 0(4) +10 00 +15 = = 1 0 1 0 5 33 +10 31+11 3(4) +10 30 +15 0 21+ 01 2(4) + 00 20 + 05 2 3 + 0 0

3 1 4 10 0 1 0 5 . = 9 2 12 5 6 2 8 0 3 0 9 6 1 1 2 2 . Rezult c t ( AB) = 4 0 12 8 10 5 5 0 3 0 + 0 1 3 0 3 (1) + 0 2 1 1 1 0 3 2 1 (1) + 1 2 1 0 + 1 1 t B tA = 2 1 1 0 = 4 (1) + 0 2 4 0 + 0 1 4 0 0 0 + 5 1 0 5 0 (1) + 5 2 3 0 9 6 1 1 2 2 . = 4 0 12 8 10 5 5 0

3 (3) + 0 1 3 2 + 0 0 1 (3) + 1 1 1 2 + 1 0 = 4(3) + 0 1 4 2 + 0 0 0 (3) + 5 1 0 2 + 5 0

Se observ c t(AB) = tB tA.

6 1 1 2 Avem de asemenea: AB + t B t A = 5 2 16 7

5 16 2 7 . 24 3 3 0

E4. Rezolvare:
5 2 + 1 3 + (2) 0 5 0 + 1 (1) + (2)(2) 5 0 + 1 (1) + (2)(4) 1 0 + 1 (1) + 3 (4) A (B C ) = A 1 2 + 1 3 + 3 0 1 0 + 1 (1) + 3 (2) = 1 0 + 1 (1) + (2) (4) (1) 2 + 1 3 + (2) 0 (1) 0 + 1 (1) + (2)(2) 1 0 3 7 13 3 1 7 + 0 (13) + 3 7 1 13 + 0 5 + 3 1 1 3 + 0 (7) + 3 3 = 2 1 2 13 5 7 = 2 7 + (1)(13) + 2 7 2 13 + (1) 5 + 2 1 2 3 + (1)(7) + 2 3 = 1 1 0 7 1 3 1 7 + 1 (13) + 0 7 1 13 + 1 5 + 0 1 1 3 + 1 (7) + 0 3
14 10 6 = 41 23 19 . 6 18 4 15 + 01+ 3(1) 11+ 01+ 31 1(2) + 03 + 3(2) 8 2 4 ( A B)C = 25 + (1)1+ 2(1) 21+ (1)1+ 21 2(2) + (1)3 + 2(2) C = 7 3 11 11+11+ 01 1(2) +13 + 0(2) 15 +11+ 0(1) 6 2 1

40

Aadar, A (B C) = (A B) C.
1 b) A (B + C ) = 2 1 1 0 AB + AC = 2 1 1 1

0 2 0 0 2 + 16 16 + 6 + 0 0 2 + 8 14 10 6 1 3 1 = 0 3 + 44 14 + 9 + 0 0 3 + 22 = 41 23 19 . 4 0 2 0 2 4 12 + 6 + 0 0 2 2 6 18 4

0 3 5 3 2 5 + 0 15 3 + 0 + 3 2 + 0 12 20 1 2 0 4 2 = 10 + 0 10 6 4 + 2 4 2 8 = 0 1 0 5 1 4 5 + 0 + 0 3 + 4 + 0 2 + 2 + 0 5 3 5 1 2 1 0 3 0 2 0 5 + 0 3 1 + 0 + 3 2 1 1 3 + 2 1 2 1 3 1 = 10 1 2 2 1 + 2 0 1 1 2 1 1 0 4 0 2 5 + 1 + 0 1+1+ 0

0 10 4 14 7 0
2+06 4 3 4 + 2 + 3 + 0

Aadar A (B + C) = AB + AC. c)

0 + 0 12 2 + 0 + 0 0 + 0 6 8 2 4 12 2 6 20 0 10 + 0 +1 8 4 3 + 0 0 + 1 4 = 7 3 11 + 7 1 3 = 0 4 14 . 0 1+ 0 2 + 3 + 0 0 1 0 6 2 1 1 5 1 5 7 0

Pentru calculul expresiei A C + B C vom folosi calculul lui A C fcut la punctul b) i al lui B C fcut la a).
12 2 6 7 13 3 5 11 3 Avem: A C + B C = 7 1 3 + 13 5 7 = 20 6 10 . 1 5 1 7 1 3 6 6 2

4 1 1 0 2 0 0 1 4 8 + 3 + 0 0 1 2 5 11 3 ( A + B) C = 3 0 5 1 3 1 = 0 + 0 20 6 + 0 + 0 0 + 0 10 = 20 6 10 . 0 2 2 4 0 2 0 2 + 8 0 + 6 + 0 0 2 + 4 6 6 2

Aadar, (A + B) C = A C + B C.
E5. Rezolvare:
2

2 1 2 1 2 1 4 + 1 2 3 5 1 1 3 = 1 3 1 3 = 2 3 1 + 9 = 1 10 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 3 2 = 3 2 3 2 3 2 = 3 + 6 3 + 4 3 2 = 9 1 3 2 = 2 9 2 6 11 4 = = . 9 + 3 9 + 2 12 7 2 1 2 1 2 1 4 + 1 2 1 5 3 Avem: = = = 1 1 1 1 1 1 2 1 1 + 1 3 2 2 1 2 1 2 1 5 3 5 3 25 + 9 15 6 34 21 1 1 = 1 1 1 1 = 3 2 3 2 = 15 6 9 + 4 = 21 13 . 2 1 2 1 2 1 34 21 2 1 68 + 21 34 21 89 55 1 1 = 1 1 1 1 = 21 13 1 1 = 42 13 21 + 13 = 55 34 .
5 4 4 2 2 2 3

E6. Rezolvare:
1 2 2 1 2 2 1+ 8 8 2 6 + 8 2 + 8 10 A = 4 3 4 4 3 4 =4 12 +16 8 + 9 16 8 12 + 20= I3 4 4 5 4 4 5 4 16 + 20 8 +12 20 8 16 + 25
2

41

Aadar

A2 = I3. A3 = A2 A = I3 A = A
A2006 = ( A2 )1003 = I32003 = I3 ( A3 + I )10 = ( A + I3 )10

0 1 1 not Dar A + I3 = 2 2 1 2 = 2 B i B2 = B. 2 2 3 Rezult c ( A + I3 )10 = (2B)10 = 210 B10 = 210 B .

E7. Rezolvare: Calculm cteva puteri consecutive ale lui A


1 A2 = A A = 1 1 A3 = A2 A = 2 1 A4 = A3 A = 3

0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

0 1 = 1 2 0 1 = 1 3 0 1 = 1 4

0 1 0 1 0 . 1
1 0 , formul care o n 1

Din forma de scriere a matricelor A, A2, A3, A4 se deduce c An = demonstrm prin inducie matematic dup n i q, n U 1. Pentru n = 1, rezult c A1 =

1 0 = A , ceea ce este evident adevrat. 1 1 0 1 0 1 k +1 Presupunem c Ak = i demonstrm c A = k + 1 1 . k 0 0 1 0 1 0 1 Avem c Ak +1 = Ak A = 1 1 = k + 1 1 , ceea ce trebuia demonstrat. k 1 1 0 , n i q*. n 1

Aadar, An =

E8. Rezolvare:

Lum matricea X de forma: X = , a, b, x, y i Z. x y nlocuind n relaia de la a) avem: x y 3 relaie echivalent cu

a b

a b 1 2 5 10 , = 4 4 2 a + 3b 2a + 4b 5 10 x + 3 y 2x + 4 y = 4 2 . a + 3b = 5 x + 3 y = 4 i 2a + 4b = 10 2x + 4 y = 2

Se obin sistemele de ecuaii:

cu soluiile a = 1, b = 2, respectiv x = 1, y = 1. Aadar, X = . 1 1 42


1

nlocuind n relaia de la punctul b) se obine: 2

1 3 a b 5 7 , = 1 x y 4 0 a + 3x b + 3 y 5 7 relaie echivalent cu: = . 2b + y 4 0 2a + x a + 3x = 5 b + 3 y = 7 i 2a + x = 4 2b + y = 0

Din aceast egalitate de matrice se obin sistemele de ecuaii:

care au soluiile a = 1, x = 2, respectiv b = 1, y = 2. Aadar, X = 2


E9. Rezolvare: a) B = 2f(A) f(A + I2). Avem: f(A) = A3 4A + 2I2

1 1 . 2

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 = = 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 6 1 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 2 0 5 0 Rezult c f ( A) = 4 2 1 + 2 0 1 = 6 1 + 8 4 + 0 2 = 2 5 . 6 1

Dar A3 = A2 A =

f(A + I2) = (A + I2)3 4(A + I2) + 2I2.

Dar A + I2 =

0 0 0 0 0 0 0 0 2 , ( A + I2 ) = 2 0 2 0 = 0 0 = O2 2 0 3 2 i ( A + I2 ) = ( A + I2 ) ( A + I2 ) = O2 .

Rezult c f ( A + I2 ) = O2 4

nlocuind n expresia matricei B se obine:

0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 + 2 0 1 = 0 0 + 8 0 + 0 2 = 8 2 . 2 0 5 0 2 0 8 0 B = 2 = . 2 5 8 2 4 8

b) Calculm A t A =

1 0 1 2 0 2 = 2 1 0 1 2 0 5 0 2 5

Din punctul a) avem c f ( A) =

f(A tA) = (A tA)3 4(A tA) + 2I2. Dar ( A t A)3 =


0 2 0 2 0 2 0 2 4 0 0 2 0 8 = = = . 2 0 2 0 2 0 2 0 0 4 2 0 8 0 0 8 0 8 2 0 2 16 + + = . 8 0 8 0 0 2 16 2
3

Rezult c f ( A t A) =

nlocuind n expresia matricei C se obine:


5 0 2 16 5 0 4 32 9 32 C = + 2 16 2 = 2 5 + 32 4 = 34 9 . 2 5

43

Sintez
S1. Rezolvare: a) Matricea X trebuie s fie de tipul (3, 2) pentru a avea loc egalitatea de matrice din enun.
a 1 1 1 nlocuind pe X avem: b 0 1 1 c

Efectund nmulirea de matrice se obine urmtoarea egalitate de matrice:


a b + c x y + z 0 3 , = bc y z 3 2 a b + c = 0 b c = 3 din care se obine sistemul de ecuaii: x y + z = 3 y z = 2

x 0 3 y = 3 2 . z

Din primele dou ecuaii se obine a = b c = 3, b = 3 + c i c i Z. Din urmtoarele dou ecuaii se obine x = 5, y = 2 + z i z i Z.
5 3 3 + c 2 + z , c, z i Z. Aadar X = c z

b) n egalitatea aceasta se impune condiia ca X i M3,1(Z). Avem:


1 4 1 a 3 0 1 3 b = 8 , egalitate care se scrie sub forma: 2 2 5 c 9 a + 4b + c = 3 b + 3c = 8 2a + 2b + 5c = 9 a + 4b + c 3 b + 3c = 8 2a + 2b + 5c 9

Identificnd elementele corespunztoare ale acestor matrice se obine sistemul de ecuaii:

nmulind prima ecuaie cu 2 i adunnd-o la ecuaia a treia se obine un sistem de dou ecuaii cu necunoscutele b i c:
6b + 3c = 15 cu soluia: b = 1, c = 3. b + 3c = 8

nlocuind b i c n una din ecuaiile care conin a se obine a = 2.


2 Aadar, X = 1 3

c) n aceast relaie matriceal matricea X este ptratic de ordinul 3:


x m 8 2 1 y n= 9 5 4 z p 3 1 5

1 1 1 a Avem: 2 0 3 b 1 1 2 c

Efectund nmulirea de matrice se obine egalitatea matriceal:


ab+c 2a + 3c a + b 2c x y + z m n + p 8 2 1 2 x + 3z 2m + 3 p = 9 5 4 x + y 2z m + n 2 p 3 1 5

44

Punnd condiia egalitii celor dou matrice se structureaz trei sisteme de ecuaii cu cte trei necunoscute de forma:
a b + c = 8 x y + z = 2 m n + p = 1 , 2 x + 3z = 5 , 2m + 3 p = 4 2a + 3c = 9 a + b 2c = 3 x + y 2z = 1 m + n 2 p = 5

Se obin soluiile: a = 3, b = 4; c = 1 x = 1; y = 0; z = 1 m = 2; n = 3; p = 0
3 1 2 Aadar, X = 4 0 3 . 1 1 0

S2. Rezolvare:

a) Avem egalitatea: = , 0 1 x y 0 1 care este echivalent cu:

1 5 a b 1 0

Se obin egalitile de elemente: a + 5x = 1 b + 5y = 0 x=0

a + 5x b + 5 y 1 0 = y 0 1 x

Rezult c: a = 1, b = 5 i X = , 0 1 b) nlocuind A, X i B se obine egalitatea:


a + 5x = 2 b + 5 y = 1 1 5 a b 2 1 = . Procednd ca la a) se obine sistemul de ecuaii: 0 1 x y 1 1 x =1 y =1

1 5

cu soluiile a = 3; b = 4, x = 1, y = 1. Aadar, X = 1

3 4 . 1 a b 1 5 2 1 c) Dup nlocuirea matricelor X, A i B se obine egalitatea = , care este x y 0 1 1 1 a 5a + b 2 1 echivalent cu: = . x 5 x + y 1 1

Rezult c: a = 2, x = 1, 5a + b = 1, 5x + y = 1.
2 9

Se obine c X = . 1 4 d) AX = XB

Se obine sistemul de ecuaii:

1 5 a b a b 2 1 a + 5x b + 5 y 2a + b = = y 2x + y 0 1 x y x y 1 1 x

a + b . x + y

a + 5x = 2a + b a + b 5x = 0 b + 5 y = a + b a 5 y = 0 , cu soluia x = y = a = b = 0. Rezult c X = O2. x = 2x + y x + y = 0 y = x + y x = 0

45

e) Egalitatea BXB = A este echivalent cu: = . 1 1 x y 1 1 0 1 Efectund nmulirea de matrice se obine succesiv:
2a + x 2b + y 2 1 1 5 4a + 2x + 2b + y 2a + x + 2b + y 1 5 = a + x b + y 1 1 = 0 1 2a + 2 x + b + y a + x + b + y 0 1 4a + 2x + 2b + y = 1 2a + x + 2b + y = 5 2a + 2x + b + y = 0 a + x + b + y = 1

2 1 a b 2 1 1 5

Identificnd elementele celor dou matrice egale se obine sistemul de ecuaii:

Scdem primele dou ecuaii ntre ele i ultimele dou ecuaii ntre ele. Se obine un nou sistem de ecuaii:
2a + x = 4 , cu soluia: a = 3; x = 2 a + x = 1

nlocuim pe a i x n prima i a treia ecuaie a sistemului iniial i se obine un sistem cu dou ecuaii cu necunoscutele b i y: Aadar X = 2
S3. Rezolvare:
a b a b a2 b2 A2 = A A = = b a b a 2ab a 2 b2 2ab 2ab a 2 b2 3 7 . 5 2b + y = 9 , cu soluia b = 7, y = 5. b + y = 2

nlocuind n egalitatea din enun se obine egalitatea matriceal:


2ab 3a 3b 2 0 1 1 + + = a2 b2 3b 3a 0 2 1 1

echivalent cu:
a2 b2 3a + 2 2ab + 3b 1 1 = . 2 a b2 3a + 2 1 1 2ab 3b

Din aceast egalitate matriceal se obine sistemul de ecuaii:


a2 b2 3a + 2 = 1 a2 b2 3a = 3 2ab 3b = 1 2ab 3b = 1 b2 = a2 3a + 3 Sistemul de ecuaii se aduce la forma: b(2a 3) = 1

Se ridic la ptrat a doua ecuaie i se substituie b2 obinndu-se ecuaia: (a2 3a + 3)(2a 3)2 = 1, Se noteaz a2 3a = y i se obine ecuaia (y + 3)(4y + 9) = 1 cu soluiile y1 = 2, y2 = 13 .
4

sau

(a2 3a + 3)[4(a2 3a) + 9] = 1.

Revenind la notaia fcut se obine: a2 3a = 2, cu soluia a i {1, 2}, respectiv a2 3a = 13 care nu are soluii reale.
4

Pentru a = 1 se obine b = 1, iar pentru a = 2 se obine b = 1. Aadar, A = sau A = 1 1 1


1 1 2 1 . 2

46

S4. Rezolvare:

Fie A =

echivalent cu:

a b M2 (Z) . Ecuaia matriceal devine: x y 2a 2b 1 2 a b 3 1 1 3 2 x 2 y 1 1 x y 1 1 = 4 2

sau nc:

2a 2b a + 2x b + 2 y 3 1 1 3 2 x 2 y a + x b + y 1 1 = 4 2 2a 2b 3a + 6 x b 2 y a + 2x + b + 2 y 1 3 2 x 2 y 3a + 3x + b y a + x b + y = 4 2

Efectund scderea de matrice i respectnd egalitatea de matrice se obine sistemul de ecuaii cu necunoscutele a, b, x, y.
a 6x + b + 2 y = 1 a 2 x + b 2 y = 3 3a x b + y = 4 a x + b + y = 2
2a 7 x + 3 y = 5 2a 7 x + 3 y = 5 2a 3x y =1 2a 3x y =1 4a 2x + 2 y = 6 2a x + y = 3

(1)

Adunm ecuaia a treia la toate celelalte ecuaii ale sistemului (1) i se obine: (2)
4x + 4 y = 4 x + y = 1 . 6x + 2 y = 2 3x + y = 1

Scdem prima ecuaie din celelalte dou ecuaii i se obine:

Se obine x = 0 i y = 1. nlocuind x i y n una din ecuaiile sistemului (2) se obine a = 1. nlocuind a, x i y ntr-o ecuaie a sistemului (1) se obine b = 0. Aadar, A = . 0 1
S5. Rezolvare:
1 0

a b A= M 2 (Z) . Egalitatea din enun se scrie sub forma urmtoare: x y 1 1 a b a b 1 1 3 2 x y = x y3 2 .

Efectund nmulirea de matrice se obine egalitatea matriceal:


b y a + 3b a + 2b ax 3a + 2x 3b + 2 y = x + 3 y x + 2 y a x = a + 3b x = 3b b y = a + 2b din care se obine sistemul de ecuaii: y = a b . 3a + 2 x = x + 3 y a , b Z 3b + 2 y = x + 2 y b a Aadar A = , a, b i Z. 3b a b

47

S6. Rezolvare: S calculm mai nti A2 i A3. Avem:


1 A = A A = 0 2 5 3 2 A = A A= 0 4
2

nlocuind A2 i A3 n relaia din enun se obine:

0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 4 1 1 0 0 0 5 2

0 2 5 1 0 = 0 0 1 4 0 2 13 1 0 = 0 0 1 14

0 4 1 0 0 5 0 14 1 0 0 13

sau nc:

13 0 14 5 0 4 1 0 2 0 1 0 = x 0 1 0 y 0 1 0 14 0 13 4 0 5 2 0 1 13 0 14 5x + y 0 1 0 = 0 14 0 13 4x 2 y 0 4x 2 y . x y 0 0 5x + y

Identificnd elementele omoloage ale acestor matrice egale se obine sistemul de ecuaii:
5x + y = 13 4x 2 y = 14 cu soluia: x = 2, y = 3. x y = 1

S7. Rezolvare:
cos sin 6 6 Matricea A se poate scrie sub forma: A = . cos sin 6 6 Pentru uurina scrierii vom nota x = . Calculm cteva puteri ale matricei A i obinem: 6 cos x sin x cos x sin x cos2 x sin 2 x 2sin x cos x cos 2 x sin 2x = A2 = A A = = 2 2 sin x cos x sin x cos x 2sin x cos x cos x sin x sin 2x cos 2 x
cos2x sin 2x cos x sin x cos2x cos x sin 2x sin x cos2x sin x + sin 2x cos x A3 = A2 A = = = sin 2x cos2x sin x cos x sin 2x cos x cos2x sin x sin x sin 2x + cos2x cos x cos(2x + x) sin( x + 2 x) cos3x sin 3x = = . sin( x + 2x) cos(2x + x) sin 3x cos3x

Din forma de scriere a matricelor A, A2, A3 se poate generaliza c


cos nx sin nx An = , n i q*. sin nx cos nx

Demonstrm aceast relaie prin inducie matematic dup n i q*. Pentru n = 1 se obine A1 =
cos x sin x , ceea ce este evident adevrat. sin x cos x cos k x sin k x cos(k + 1) x sin(k + 1) x k +1 Presupunem c Ak = i demonstrm c A = . sin k x cos k x sin(k + 1) x cos(k + 1) x
cos kx sin kx cos x sin x cos kx cos x sin kx sin x cos kx sin x + sin kx cos x Ak +1 = Ak A = = = sin kx cos kx sin x cos x sin kx cos x cos kx sin x sin kx sin x + cos kx cos x

Avem c

48

cos(kx + x) sin(kx + x) cos(k + 1) x sin(k + 1) x = = , ceea ce trebuia artat. sin(kx + x) cos(kx + x) sin(k + 1) x cos(k + 1) x cos nx sin nx Aadar, A n = , n i q*, unde x = . 6 sin nx cos nx

S8. Rezolvare:

Avem:

2 A = 0 0 4 3 2 A = A A = 0 0
2 4 3

1 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 3 0 2 1 1 0 0 1 0 4 0 0

0 4 3 0 0 = 0 1 0 2 0 0 4 0 8 7 0 0 = 0 1 0 2 0 0 8

Analiznd forma de scriere a matricelor A, A2, A3, A4 se observ c An se poate scrie sub
2n forma: An = 0 0 2n 1 0 1 0 , n i q*. 0 2n

8 7 0 2 1 0 16 15 0 A = A A = 0 1 0 0 1 0 = 0 1 0 0 0 8 0 0 2 0 0 16

Demonstrm aceast formul prin inducie matematic dup n i q*. Pentru n = 1 se obine A1 = A.
2k Presupunem c Ak = 0 0 2k +1 2k +1 1 0 2k 1 0 1 0 i demonstrm c Ak +1 = 0 1 0 . 0 0 2k 0 2k +1

Avem c

ceea ce trebuia demonstrat.


2n Aadar An = 0 0

2k Ak +1 = Ak A = 0 0

2k 1 0 2 1 0 2k +1 2k + 2k 1 0 2k +1 2k +1 1 0 1 0 0 1 0 = 0 1 0 = 0 1 0 , 0 2k 0 0 2 0 0 2k +1 0 0 2k +1

2n 1 0 1 0 , n i q*. 0 2n

S9. Rezolvare:

a) A(x) A( y) =

x 1 2 y y (1 2x)(1 2 y) + x(6 y) (1 2x) y + x(1 + 3 y) 1 2x 6 y 1 + 3y = 6x(1 2 y) 6 y(1 + 3x) 6xy + (1 + 3x)(1 + 3 y) = 6x 1 + 3x y 2 xy + x + 3xy 1 2( x + y + xy) x + y + xy 1 2x 2 y + 4 xy 6xy = = 6( x + y + xy) 1 + 3( x + y + xy) = 6x + 12xy 6 y 18xy 6xy + 1 + 3x + 3 y + 9 xy

= A( x + y + xy) , x, y i Z.

Aadar, A(x), A(y) = A(x + y + xy), x, y i Z.

49

b) Vom respecta regula de nmulire a dou matrice A(x), A(y) dat de punctul a). Avem: A2 ( x) = A( x) A( x) = A( x + x + x x) = A(2x + x2 ) A((x + 1)2 1) = A(x2 + 2x + 1 1) = A(x2 + 2x) Aadar A2 ( x) = A(( x + 1)2 1) , x i Z.
A3 ( x) = A2 ( x) A( x) = A( x2 + 2 x) A( x) = A( x2 + 2 x + x + x( x2 + 2 x)) = A( x3 + 3x2 + 3x) = A(( x + 1)3 1) .
a)

a)

Aadar A3(x) = A((x + 1)3 1), x i Z. c) Folosind punctul b) se poate generaliza c: A(nx) = A(( x +1)n 1) , n i q*, x i Z. Vom demonstra aceast formul prin inducie matematic dup n i q*. Pentru n = 1, formula devine: A1( x) = A( x + 1 1) A( x) = A( x) Presupunem c Ak ( x) = A(( x + 1)k 1) i demonstrm c Ak+1(x) = A((x + 1)k+1 1) Dar Ak +1( x) = Ak ( x) A( x) = A(( x + 1)k 1) A( x) = A (( x + 1)k 1 + x + x( x + 1)k x ) =
= A(( x + 1)k (1 + x) 1) = A(( x + 1)k +1 1) , ceea ce trebuia demonstrat.
a)

Aadar An(x) = A((x + 1)n 1), n i q*, x i Z. Rezult c pentru n = 2006 i x = 1 se obine
1 2(22006 1) 22006 1 A2006 (1) = A((1 + 1)206 1) = A(22006 1) = . 2006 2006 6(2 1) 1 + 3(2 1)

S10. Rezolvare:
1 0 0 0 1 2 1 1 2 a) I3 + B = 0 1 0 + 0 0 1 = 0 1 1 = A . 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Aadar I3 + B = A. Pentru calculul lui An folosim c A = I3 + B i aplicm formula binomului lui Newton: 0 1 2 3 n An = (I3 + B)n = Cn I3 + Cn B + Cn B2 + Cn B3 + ... + Cn Bn .
0 0 1 Dar B = B B = 0 0 0 i B3 = O3, deci Bn = O3, n U 3. 0 0 0 n(n 1) 2 n Rezult c A = I3 + n B + (1) B . 2
2

Pentru calculul sumei S se folosete formula 1 dnd lui n valori de la 1 la 20 i nsumnd. Se obine: S = I3 + B +
I3 + 2B + 2 1 B 2 + 2 I3 + 3B + 3 2 B2 + 2

...........................
I3 + 20B + 20 19 B2 = 2 20 = 20I3 + (1+ 2 + 3 + ... + 20)B + 1 (21+ 3 2 +... +19 20)B2 = 20I3 + 20 21 B + 1 k (k 1) B2 = 2 2 2 k=1

= 20I3 + 210B + 1 20 21 41 20 21 B2 = 20I3 + 210B + 2660B2 . 2 6 2

50

S11. Rezolvare:

a) C (k ) =

Calculm separat fiecare termen al matricei S.

k 1 0 1 + k 2 k + 1 1 0 k 2 + k + 2 k + 1 = = 1 1 1 k 2 1 1 1 k 2 + 1 1 20 (k 2 + k + 2) 20 (k + 1) k =1 20 k =1 b) S = C (k ) = 20 . 20 k =1 (k 2 + 1) 1 k =1 k =1
1 1 1 2 0 1 k

(k 2 + k + 2) = k 2 + k + 2 =
k=1 k=1 k=1 k=1

20

20

20

20

n(n +1)(2n +1) 6

n=20

n(n +1) 2

n=20

+ 20 2 =

= 20 21 41 + 20 21 + 40 = 2870 + 210 + 40 = 3120 . 6 2 20 20 20 (k + 1) = k + 1 = 202 21 + 20 = 210 + 20 = 230 . k =1 k =1 k =1


k =1

(k 2 + 1) = k 2 + 1 = 20 21 41 + 20 = 2870 + 20 = 2890 . 6
k =1 k =1

20

20

20

3120 230 Aadar, S = . 2890 20

TESTE DE EVALUARE TESTUL 1


1. Rezolvare: Relaia = 5 este echivalent cu 2x2 + 3x 5 = 0.

Se obine x1 = 1, x2 = 5 . Aadar, rspunsul este d).


2

2. Rezolvare:

Avem: + 2 2x x 3 y

2x 3 y

3y 4 5 x + 3y = 3xy 5 4 2 x + 3 y
2

Din prima ecuaie se obine x = 4 3y2.

x + 3y2 = 4 2x + 3 y 4 5 = 2x + 3 y = 5 2 x + 3xy 5 4 2 x + 3xy = 4

(1)

Substituind n a doua ecuaie se obine ecuaia 2y2 y 1 = 0 cu soluiile y1 = 1, y2 = 1 .


2

Pentru y = 1 se obine x = 1, valori care satisfac i ecuaia a treia a sistemului (1) Pentru y = 1 se obine x = 13 , valori care nu satisfac ecuaia a treia a sistemului (1).
2 4

Aadar, x = y = 1.
3. Rezolvare: a) S determinm A9, respectiv A10.
1 1 1 1 1 1 2 2 2 A = 0 1 0 0 1 0 = 0 1 0 . 1 0 1 1 0 1 2 1 2
2

4 4 4 A = A A = 0 1 0, 4 3 4
3 2

8 8 8 A = A A = 0 1 0. 8 7 8
4 3

51

Pentru n = 9, respectiv n = 10 se determin A9, A10 i


28 B = A9 + A10 = 0 28 28 29 0 + 0 28 1 28 29 28 1

2n 1 2n 1 2n 1 1 0 , n i q*. Se demonstreaz prin inducie c An = 0 2n 1 2n 1 1 2n 1 29 640 640 640 0 = 0 2 0 . 29 1 29 640 638 640 29 1

Rezult c tr(B) = 640 + 2 + 640 = 1282 i b31 + b22 + b13 = 1282.


2n 1 2n 1 2n 1 b) Demonstrm prin inducie matematic faptul c An = 0 1 0 , n i q*. 2n 1 2n 1 1 2n 1

Pentru n = 1, egalitatea este evident.

2k 1 2k 2k 1 2k 1 Presupunem c Ak = 0 1 0 i demonstrm c Ak +1 = 0 2k 1 2k 1 1 2k 1 2k

Dar

2k 2k 1 0 . 2k 1 2k 2k 0 , 2k 1 2k 2k 1

ceea ce trebuia demonstrat.

2k 1 2k 1 2k 1 1 1 1 2 2k 1 2 2k 1 2 2k 1 2k Ak +1 = Ak A = 0 1 0 0 1 0 = 0 1 0 = 0 k 1 2k 1 1 2k 1 1 0 1 2 2k 1 2 2k 1 1 2 2k 1 2k 2

2n 1 2n 1 2n 1 Aadar, An = 0 1 0 , n i q*. 2n 1 2n 1 1 2n 1

Testul 2
1. Rezolvare:
1

a) Lund x = 0 se obine A(0) =

0 1 0 = = I 2 I2 M . 0 (1)0 0 1

b) Fie A, B i M. Rezult c exist x, y i m astfel nct A = A(x) i B = A(y). n acest caz,


x 1 y 1 1 A B = A( x) A( y) = = x y 0 (1) 0 (1) 0 y + (1) y x . (1) x + y

Deoarece (1) y + (1) x = (1) y (1)(1) x = (1) y (1)(1) c) Fie A = A(x), x i m. Pentru x = 2k, A( x) =

= (1) y (1)x = (1)x + y , rezult c A B i M.

1 x 2 1 2x 3 1 3x , A ( x) = 0 1 A ( x) = 0 1 . 0 1 1 nx Prin inducie se arat c An ( x) = , n i q*. 0 1

52

Pentru x = 2k + 1, A( x) =

1 x 2 , A ( x) = I2 . 0 1 I2 , n = par . A , n = impar

A3(x) = A(x). n general, se obine c An ( x) =


2. Rezolvare: Se obin ecuaiile:

2x + 4x = 20, 3y + 9y = 90,

Cz2 = 45, 5 At2 1 = 60 . +

Ecuaia 2x + 4x = 20 se scrie sub forma 4x + 2x 20 = 0. Notnd 2x = m > 0 se obine ecuaia m2 + m 20 = 0 cu soluiile m1 = 4 i m2 = 5, de unde se obine x = 2. Notnd 3y = a se obine ecuaia de gradul doi a2 + a 90 = 0 cu soluiile a1 = 9, a2 = 10 din care se obine y = 2. Ecuaia Cz2 = 45 este echivalent cu z = 10. Din 5 At2+1 = 60 se obine (t + 1)t = 12, adic t2 + t 12 = 0, cu soluia natural t = 3. Aadar, x = 2, y = 2, z = 10, t = 3.
3. Rezolvare:
1 1 a b a
z( z 1) 2 = 45 sau nc z z 90 = 0 cu soluia natural 2

nlocuind A i M2(m) se obine ecuaia + = , a, b, x, y i m, 0 1 x y b y 0 1 3 7 care se scrie sub forme echivalente astfel:
a + x b + y a a + x 4 7 2a + x b + a + y + x 4 7 + = = x y b b + y 3 7 x + b b + 2y 3 7 2a + x = 4 x + b = 3 Rezult c: b + a + y + x = 7 b + 2 y = 7

x 1 1 4 7

Se obine: a = 4 y; b = 7 2y, x = 2y 4, y i m. Aadar A =


4 y 7 2y , y i m. y 2y 4

4. Rezolvare:
0 a x 0 x 0 0 a 0 ay 0 AB BA = = b 0 0 y 0 y b 0 bx 0 by

xa 0 ay ax = 0 bx by 0

0 ay ax 0 ay ax (ay ax)(bx by) 0 ( AB BA)2 = = . 0 bx by 0 0 (bx by)(ay ax) bx by

Aadar (AB BA)2 are cel puin dou elemente nule.

53

Capitolul II. Determinani 2.1. Determinantul unei matrice ptratice de ordin cel mult trei
Exersare
E1. Rezolvare 2 5 = (2) 10 8(5) = 20 ; a) 8 10 b) c)
2 3 6 32 = 2 32 (3)(6) = 64 18 = 46

1,5 7, 2 = 1,5 8 5 (7, 2) = 12 + 36 = 48 ; 5 8 2 + i 1 d) 2 = (2 + i)(2 i) i2 (1) = 4 i2 (1) = 4 i2 + i 2 = 4 . i 2i E2. Rezolvare. 7 8 a) 5 3 = 7 25 9 8 = 35 24 = 11 ; 5 3 9 25

b) c)

3 32 2 75

= 3 ( 75) 2 ( 32) = 225 + 64 = 15 + 8 = 7 ;

1 3 5 1 =(1+ 3)( 3 1) (1+ 5)( 5 1) = 2 4 =6 ; 1+ 5 3 1 lg100 0,5 d) = lg100 lg 0,1 + 8 0,5 = 2 (1) + 4 = 2 ; lg 0,1 8 3! 5! = 3!4! 0!5! = 6 24 1120 = 24 ; e) 0! 4! f) g) h)
2 A4 3 A3

1 5

3 4

2 3 1 3 = A4 C4 C5 A3 = 12 4 5 6 = 18 ;

2x +1 9
y +1 2

32 y 2
x

= 2x +1 2 x 9 y +1 32 y = 2 9 = 7 ; i = (1 i)2 (1 + i)2 i(i) = (1 i2 )2 + i 2 = 4 1 = 3 .

(1 i) i

(1 + i)

E3. Rezolvare

2 1 4 5 + = (8 + 7) + (8 + 30) = 53 7 4 6 2 6 6 det( A + B) = = 48 + 78 = 126 . 13 8 Rezult c det(A) + det(B) < det(A + B), pentru matricele date. a) det( A) + det( B) =
54

b) det( AB) =

2 12 = 54 + 624 = 570 52 27

det(A) det(B) = 15 38 = 570 Aadar, det(AB) = det(A) det(B);


3 3 1 1 = 9 + 21 = 30 . c) det[ 3( A I 2 )] = det 3 = 7 3 7 3 3 3 4 1 4 1 det( A + 2I 2 ) = det = 24 + 7 = 31 . = 7 6 7 6

Rezult c det[ 3( A I 2 )] < det( A + 2I2 ) .


E4. Rezolvare a) Ecuaia se scrie sub forma: 2x + 12x = 20 10x = 20 x = 2. b) Se obine: 5x 6x + 2 = 10 x = 8. c) Se obine: 6 x2 x2 x = 4 5x2 x 4 = 0 cu soluiile: x1 = 1, x2 = 4 ; 5 2 2 d) Ecuaia este: 3x x 4x + x 4x + 1 = x 5 5x2 + x 6 = 0 cu soluiile: x1 = 1, x2 = 6 ; 5 e) Avem: x2 xi 2xi = 9 xi x2 2xi 9 = 0 cu soluiile:
x1,2 = 1 2 2 ;

f) Se obine succesiv:

6 x x = 36 x x 30 36x 6x 30 = 0. y1 = 6, y2 = 5.

Notnd 6x = y se obine ecuaia y2 y 30 = 0 cu soluiile: Se obine soluia x = 1.


E5. Rezolvare: Regula lui Sarrus

3 1 2 1 4 5 2 1 1 = 34(1) +1(1)2 + (2)(1)5 24(2) 5(1)3 (1)(1)1= 26 . 3 1 1 4 2 5

Regula triunghiului

1 4 5 = 34(1) +1(1)2 +(2)(1)5(2)24(2)(1)1(1)(1)53 = 2 1 1 = 26 55

Regula minorilor 3 1 2 4 5 1 5 + (1)(1)1+2 + 1 4 5 = 311 + (1)12 + 213 = 3 1 1 2 1 2 1 1


1 4 = 3(4 + 5) + (1 + 10) + 2(1 + 8) = 26 . 2 1 Se procedeaz analog pentru ceilali determinani i se obin rezultatele: b) 18; c) 10; d) 4; e) 3; f) 0; g) 0; h) 0.
+2 (1)1+3
E7. Rezolvare: a) Se observ c elementele liniilor unu i trei sunt proporionale. Rezult c determinantul este nul.

b) Se d factor comun 10 de pe coloana I i se obine: 1 1 3 10 5 1 1 =10(1+ 30 10 30 + 5 2) =60 ; 10 2 1 c) Se observ c determinantul are prima i a treia coloan proporionale, factorul de proporionalitate fiind k = 5. Rezult c determinantul este nul.
d) Se formeaz dou zerouri scznd prima linie din celelalte. Avem: 1 a m ba nm = (b a)( p m) (n m)(c a) ; 0 ba nm = ca pm 0 ca pm e) Se adun coloana a doua i a treia la prima coloan, se d factor comun de pe aceast coloan i se obine: x + 2y y y 1 y y x + 2 y x y = ( x + 2 y) 1 x y . x + 2y y x 1 y x Se formeaz zerouri pe prima coloan scznd prima linie din celelalte linii. 1 y y 0 x y 0 = ( x + 2 y) = ( x + 2 y)( x y)2 ; Se obine: ( x + 2 y) 0 x y 0 x y 0 0 x y f) Se adun toate coloanele la prima coloan i se d factor comun pe coloana nti. Se obine: a+b+c b c 1 b c a + b + c c a = (a + b + c) 1 c a . a+b+c a b 1 a b Se formeaz zerouri pe coloana nti scznd prima linie din celelalte linii. Se obine: 1 b c c b a c = (a + b + c) 0 c b a c = (a + b + c) a b b c 0 a b b c
= (a + b + c)[(c b)2 (a b)(a c)] = (a + b + c)(ab + bc + ca a2 b2 c2 ) .

56

E8. Rezolvare:

a) 11 = (1)1+1d11 =

6 3 5 1

= 21

12 = (1)1+2 d12 =
13 = (1)1+3 d13 =

4 3 =40 12 1

4 6 =52 12 5 9 10 5 1 = 59

21 = (1)2+1d21 = 22 = (1)2+2 d22 =

8 10 = 8120 =112 12 1 8 9 =148 12 5 3 =33

23 = (1)2+3 d23 = 31 = (1)3+1d31 =

9 10 6

32 = (1)3+2 d32 = 33 = (1)3+3 d33 =

8 10 = 64 4 3

8 9 = 84 4 6

b) d = 9 12 + 622 + 532 = 9(40) + 6(112) + 5 64 = 8 d = 12 31 + 5 32 + 1 33 = 12(33) + 5 64 + 84 = 8 . c) nmulim linia a doua cu 2 i o adunm la prima linie, apoi o nmulim cu 3 i o adunm la a treia linie. Se obine: 0 21 16 21 16 4 6 3 = 0 + 4 + 0 = 4 = 4(1)2+1d =4 = 11 21 31 21 21 13 10 0 13 10 = 4(210 + 208) = 4 (2) = 8 .

Sintez
S1. Rezolvare: Calculm cei trei determinani i obinem:

(25 32) 6(6 + 2 20 + 4) 10 = 31.


S2. Rezolvare: Calculm determinanii i obinem: 20 21 24 (3 + 1) + 5 (18 + 20 + 10 + 3) = 14 16 = 14 ; fals. 20 15 3

57

S3. Rezolvare: a) Ecuaia se scrie sub forma echivalent:

4x2 + 8x 5x 15 = 14 4x2 + 3x 1 = 0, cu soluiile x1 = 1, x2 = 1 ; 4 b) Ecuaia este echivalent cu: 2x2 + 2x 3x2 + 6x = i2 (9 i2) x2 8x 9 = 0 cu soluiile x1 = 1, x2 = 9. c) Se obine ecuaia: 2x2 2x 20 + 5x = 5x2 2x 2 7x2 + 5x 18 = 0 cu soluiile x1 = 9 ; x2 = 2 ; 7 d) Se obine succesiv: 3x+2 36 = 2 3x+1 3x 3x(9 6 + 1) = 36 3x = 9 x = 2.
S4. Rezolvare: a) Calculnd determinanii se obine: 2x2 + 1 + 1 x 2 x = 315 + 6 28 126 15 + 28 x2 x 90 = 0 cu soluiile x1 = 10, x2 = 9;

b) Calculnd determinanii se obine: x3 + 2 x (3x x3 + 2) = 0 4x = 0 x = 0; c) Ecuaia este echivalent cu: 2(2x 1) 2(3x + 2) + 24 + 4 + 6(2x 1) 4(3x + 2) = 3 x2 x2 10x + 9 = 0, cu soluiile x1 = 1, x2 = 9; d) Pentru calcule mai restrnse aplicm de cteva ori proprieti ale determinanilor pentru determinantul de ordin 3. De exemplu: Scdem coloana nti din celelalte i se obine ecuaia: x 1 2 2 = 5( x +1) 4 x x +3 1 2x
1 x 3

Scdem linia nti din a doua i o adunm la a treia i se obine: x 1 2 3 0 0 = x + 5 3x + 3 = x + 5 , 3x 0 x 1 cu soluia x = 1.


S5. Rezolvare: Calculnd determinanii se obine ecuaia: x3 6x2 + 5x = 0 x(x2 6x + 5) = 0, cu soluiile x1 = 0, x2 = 1, x3 = 5.

Rezult c S = 126.
S6. Rezolvare:

a2 a 1 2 2 a) Se scade succesiv linia nti din a doua i a treia, obinndu-se: d = b a b a 0 . c2 a2 c a 0


58

Se d factor comun (b a) i (c a) de pe linia a doua, respectiv linia a treia i se obine: a2 a 1 b+a 1 d = (b a)(c a) b + a 1 0 = (b a)(c a) = (b a)(c a)(b c) ; c+a 1 c+a 1 0 b) Se scade coloana nti din celelalte i se obine: a 1 2 a 1 1 d = b 1 2 = 2 b 1 1 = 0 (dou coloane sunt identice, deci d = 0); c 1 2 c 1 1 c) Se scade linia nti din celelalte apoi se d factor comun pe linia a doua i a treia. Se obine succesiv: a a2 + 1 a + 1 a a2 + 1 a + 1
d = b a b2 a2 b a = (b a)(c a) 1 c a c2 a2 c a 1 b+a c+a 1 . 1

Se scade coloana nti din a treia i se obin dou zerouri pe coloana a treia: a a2 + 1 1 1 b+a d = (b a)(c a) 1 b + a 0 = (b a)(c a) = (b a)(c a)(c b) ; 1 c+a 1 c+a 0 d) Se adun la prima linie celelalte linii obinndu-se: 0 0 0 d = b c n p y z = 0 (o linie are toate elementele nule); ca pm zx e) Se scade coloana nti din celelalte coloane, apoi se d factor comun pe coloana a doua i a treia i se obine: x yx zx x 1 1 2 2 2 2 2 2 d = x y x z x = ( y x)( z x) x y + x z + x . yz xz yz xy yz yz z y Se scade coloana a doua din a treia i se d factor comun pe coloana a treia obinndu-se: x 1 0 x 1 0 2 2 d = ( y x)( z x) x y + x z y = ( y x)( z x)( z y) x y + x 1 = yz z zy yz z 1 x 1 0 2 y+x 1= = ( y x)( z x)( z y) x 2 yz x x y z 0

= ( y x)( z x)( z y)(1)

yz x2 x y z = ( x y)( x z)( z y)( xy + xz + yz) ;

= ( x y)( z x)( z y)(xy xz yz) =

f) Se scade coloana nti din coloana a doua i se adun la a treia i apoi se formeaz dou zerouri pe coloana a doua.

59

Avem: a + 1 2 a2 + a a + 1 2 a2 + a a + 1 2 a2 + a d = b + 1 2 b2 + b = b a 0 b2 a2 + b a = (b a)(c a) 1 0 b + a +1 = c + 1 2 c2 + c = (b a)(c a) 2


S7. Rezolvare:

ca

c2 a2 + c a

c + a +1

1 b + a +1 = 2(b a)(c a)(c b) . 1 c + a +1

a+b+c a +b+c a+b+c 2b 2b . Se adun linia a doua i a treia la prima obinndu-se d = b c a 2c ca b 2c Se d factor pe linia nti apoi se fac zerouri pe aceasta. Avem succesiv: 1 1 1 1 0 0 d = (a + b + c) b c a 2b 2b = (a + b + c) b c a a + b + c a + b + c . 2c c a b 2c 2c a b c 0 Se d factor pe coloana a doua i a treia i se obine: 1 0 0 3 d = (a + b + c) b c a 1 1 = (a + b + c)3 . 2c 1 0 Aadar egalitatea este verificat. b) Se scade coloana nti din celelalte i se d factor comun pe aceste coloane obinndu-se succesiv: x+ y zx z y x+ y 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 d = x + y z x z y = ( z x)( z y) x + y z+x z+ y . 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 x +y z x z y x + y z + xz + x z + zy + y Se formeaz un zerou pe linia nti, scznd coloana a doua din a treia. Avem: x+ y 1 0 2 2 = d = ( z x)( z y) x + y z+x y x x3 + y3 z 2 + xz + x2 z( y x) + ( y 2 + x2 )
x+ y = ( z x)( z y)( y x) x2 + y 2 x3 + y 3 = 2 xyz( x y)( y z)( z x)
S8. Rezolvare: a b Fie A = M2 (Z) . Avem: x y
a b a b a2 + bx ab + by A2 = = 2 x y x y ax + yx bx + y

1 z+x 2 z + xz + x2

0 1 = 2 xyz( z x)( z y)( y x) = . x+ y+ z

60

a b a 2 + ay ab + by . tr ( A) A = (a + y) = 2 x y ax + yx ay + y det(A) = ay bx.

nlocuind n expresia A2 tr(A) A + det(A) I2 se obine matricea O2, ceea ce trebuie artat.
S9. Rezolvare: 1 2 1 a) d = 1 1 3 = 4 + 1 + 0 0 + 8 3 = 2

0 1 4 t = tr(A) = 1 + (1) + 4 = 4 b) 11 = (1)1+1d11 =

1 1 1 22 = (1)2+ 2 d22 = 0
33 = (1)3+3 d33 =

3 = 4 3 = 7 4 1 =4 4 =1+ 2 =1

1 2 1 1

Rezult c s = 2; c) Avem: s1 = a1312 + a2322 + a3332 =1(1)1+2 d12 + 3(1)2+2 d22 + 4(1)3+2 d32 = =1 1 3 1 1 + 34 + 4(1) =0 0 4 1 3

d) Calculm mai nti A2 i A3 obinnd: 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 A = A A = 1 1 3 1 1 3 = 0 2 10 0 1 4 0 1 4 1 3 19 0 0 2 3 2 A = A A = 2 8 46 4 14 86 Rezult c: 4 2 4 2 0 0 2 4 4 2 8 46 + 0 8 40 + 2 2 6 + A t A + s A d I3 = 4 14 86 4 12 76 0 2 8 2 0 0 0 0 0 + 0 2 0 = 0 0 0 , ceea ce trebuia gsit. 0 0 2 0 0 0


3 2

61

S10. Rezolvare: 2 1 4 a) det( A) = 1 1 3 = 0 4 + 6 8 + 6 = 0 .

1 1 2 B = 1 2 1 i det(B) = 6 2 + 2 + 8 + 3 + 1 = 18. 2 1 3 2 1 4 1 1 2 9 0 9 A B = 1 1 3 1 2 1 = 6 0 8 i det(AB) = 0, avnd o coloan cu 2 1 0 2 1 3 3 0 5 elementele nule;


b) Evident, 0 = 0 18; c) s = b1131 + b1232 + b1333 = 1 (1)3+1 d31 + (1)(1)3+ 2 d32 + (2) (1)3+3 d33 =

1 2 1 2 1 1 + 2 = 0. 2 1 1 1 1 2 Rezultatul corespunde proprietii P10. =


S11. Rezolvare:

a) Se adun coloana a treia la prima, se d factor comun pe coloana nti i pe coloana a doua i se obin dou coloane identice. Avem: 3 c 1 1 c a+b+c 3 a = (a + b + c) 3 1 1 a = 0 . d = a+b+c 3 b 1 1 b a+b+c b) Se adun coloana a treia la prima i se obin dou coloane proporionale, factorul de proporionalitate fiind (a b); c) Se scade coloana nti din a doua i se vor obine coloane proporionale. Avem: a2 (b + c)2 a2 b + c a a2 (a + b + c)(b + c a) (b + c a) d = b2 (a + c)2 b2 a + c b = b2 (a + b + c)(a + c b) a + c b = 0 . c2 (a + b)2 c2 a + b c c2 (a + b + c)(a + b c) a + b c

62

2.2. Aplicaii ale determinanilor n geometrie


Exersare
E1. Rezolvare:

x y 1 Ecuaia dreptei AB are forma: 2 4 1 = 0 , echivalent cu 7x + 3y 2 = 0. 1 3 1 2 4 1 Punctele A(2, 4), B(1, 3), C(5, 11) sunt coliniare dac 1 3 1 = 0 . 5 11 1 Calculnd determinantul se obine c este nul, deci punctele sunt coliniare.
E2. Rezolvare: 1 9 1 a) Avem: 2 3 1 = 3 + 2 36 + 12 + 18 + 1 = 0 . 4 1 1 Rezult c A, B, C sunt coliniare.

2 3 1 b) 1 1 1 = 2 + 5 3 + 1 + 3 10 = 6 0 . 1 5 1 Rezult c punctele M, N, P sunt necoliniare; 4 2 1 c) 2 1 1 = 4 + 6 12 6 + 4 + 12 = 0 . 6 3 1 Aadar E, F, G sunt puncte coliniare; 1 2 1 1 1 = 2 + 6m 15 m m + 3 4m + 10 = 0 . d) 3 m 2m 5 1 Rezult c punctele T, U, V sunt coliniare, oricare ar fi m i Z.
E3. Rezolvare: a) Ecuaia dreptei AC are forma: x

y 1 2 3 1 = 0 8x + y 13 = 0 ; 1 5 1 b) Punem condiia de coliniaritate a trei puncte: 2 3 1 m + 1 2m 1 = 0 10m 5 = 0 m = 1 ; 2 1 5 1 63

c) Folosind formula ariei unei suprafee triunghiulare cu ajutorul determinantului se obine egalitatea: 2 3 1 1 = 22,5 , unde = m + 1 2m 1 . 2 1 5 1 Aadar, 1 10m 5 = 22,5 sau nc, 10m 5 = 45 . 2 Rezult c 10m 5 = 45 i m = 5 sau 10m 5 = 45 i m = 4. n concluzie, exist dou triunghiuri ABC n condiiile problemei.
E4. Rezolvare: x y 1 a) AB : 3 2 1 = 0 x + 4 y + 11 = 0 5 4 1

x AC : 3 1 x BC : 5 1

y 2 3 y 4 3

1 1 = 0 x + 2y + 7 = 0 1 1 1 = 0 x + 6 y + 19 = 0 ; 1

ax0 + by0 + c ; A(3, 2); BC : x + 6 y + 19 = 0 ; a 2 + b2 3 + 6 (2) + 19 d ( A , BC ) = = 4 ; 37 12 + 62 5 + 2(4) + 7 = 4 ; d ( B , AC ) = 2 2 5 1 +2 1+ 4(3) +11 d (C , BA) = = 2 . 2 2 17 1 +4 d ( A , BC ) =


3 2 1 1 ,unde = 5 4 1 =4 . c) A( ABC ) = 2 1 3 1 Rezult c A(ABC) = 2.
E5. Rezolvare: x y 1 a) AB : 1 2 1 = 0 y = 2

8 2 1 x y 1 BC : 8 2 1 = 0 x + y 10 = 0 6 4 1

64

x CD : 6 3 x AD : 1 3 x b) AC : 1 6 x BD : 8 3

y 4 4 y 2 4 y 2 4 y 2 4

1 1 =0 y=4 1 1 1 = 0 x y +1 = 0 ; 1 1 1 = 0 2x 5 y + 8 = 0 1 1 1 = 0 2x + 5 y 26 = 0 ; 1 2 1 + 5 2 26 2 +5 2 6 + 5 4 26
2 2 2 2

c) d ( A , BD) = d (C , BD) =

= 14 29 = 6 . 29

2 +5 Rezult c 14 > 6 , adic d ( A , BD) > d (C , BD) ; 29 29 d) A( ABCD) = A( ABC ) + A( ACD) 1 1 , unde = 8 A( ABC ) = 1 2 1 6 1 1 , unde = 6 A( ACD) = 2 2 2 3 Se obine A(ABCD) = 10. 2 2 4 2 4 4 1 1 = 14 . 1 1 1 =6. 1

Sintez
S1. Rezolvare: a) Reprezentm punctele ntr-un reper cartezian
B C
y 5 4 3 2 1

D(3, 5)

A
x

65

x AB : 1 2 x BC : 2 1 x CD : 1 3 x CA : 1 1

y 0 4 y 4 4 y 4 5 y 4 0

1 1 = 0 4x + 3 y 4 = 0 1 1 1 =0 y=4 1 1 1 = 0 x 4 y + 17 = 0 1 1 1 = 0 2x + y 2 = 0 ; 1 2 (2) + 4 2 2 +1 23 + 5 2 22 + 12
2 2

b) d ( B , AC ) =
d ( D , AC ) =

= 2 5

= 9 ; 5

c) A( ABD)

1 0 1 1 , unde = 2 4 1 = 23 . = 1 2 1 3 5 1
2 4 1 1 , unde = 1 4 1 = 1 . = 2 2 2 3 5 1

Rezult c A( ABD) = 23 . 2

A( BCD)

Rezult c A( BCD) = 1 . 2

1 4 1 A(COD) = 1 3 , unde 3 = 0 0 1 = +17 . Rezult c A(COD) = 17 . 2 2 3 5 1 n concluzie, A(BCD) < A(COD) < A(ABD).

d) Din condiia M, B, C sunt coliniare rezult: m m+2 1 2 4 1 = 0 , rezult m = 2 i M(2, 4). 1 4 1


A(MAD)

2 4 1 1 , unde = 1 0 1 = 3 . = 2 3 5 1

Rezult c A( MAD) = 3 . 2

66

S2. Rezolvare: Din condiia de coliniaritate a trei puncte se obine: 1 1 1 x x +1 2 2 2 1 = 0, x +1 2 2 2x 1 2 x relaie echivalent cu 3 (2x) 10 2 + 8 = 0 cu soluiile: 2x = 2 i 2x = 4 . 3 Rezult c x 1, log2 4 . 3

S3. Rezolvare: A( AOB) = 1 , unde 2 0 0 1 2 2 = sin a cos a 1 = sin 2 acos2 b sin 2 bcos2 a = sin 2 b cos2 b 1 = (sin a cos b sin b cos a)(sin a cos b + sin b cos a) = sin(a b)sin(a + b) . Rezult c A( AOB) = 1 sin(a b) sin(a + b) . 2

b) Revinde la a studia c punctele sunt coliniare, oricare ar fi a, b, c i Z. Avem: sin 2 a cos2 a 1 sin 2 a 1 cos2 a 1 cos2 a cos2 a 1 sin 2 b cos2 b 1 = sin 2 b 1 cos2 b 1 = cos2 b cos2 b 1 = 0 . sin 2 c cos2 c 1 sin 2 c 1 cos2 c 1 cos2 c cos2 c 1 (dou coloane sunt proporionale). Aadar, punctele A, B, C sunt coliniare, a, b, c i Z.
S4. Rezolvare: a) Punem condiia ca punctele A, B, C s fie coliniare: m 1 2 m + 1 m 1 = 0 m2 3m + 2 = 0 1 2 1 cu soluiile m1 = 1, m2 = 2; m 1 2 1 = 1 , unde = m + 1 m 1 = m2 + 3m 2 . b) A( ABC ) = 1 2 1 2 1 Rezult c 1 m2 + 3m 2 = 1 m2 3m + 2 = 2 . 2 Semnul expresiei m2 3m + 2 este dat n urmtorul tabel de semn:

m m2 3m + 2

1 2 +++00++++

Pentru m i (, 1] N [2, +) ecuaia 1 devine: m2 3m = 0, cu soluiile m1 = 0, m2 = 3.


67

Pentru m i (1, 2) ecuaia 1 devine: m2 + 3m 2 = 2 m2 3m + 4 = 0 care nu are soluii reale. Aadar, m i {0, 3}.
S5. Rezolvare:

m 2m 1 1 1 = m + 1 m + 2 1 = 3m2 + m + 1 . Calculm A( AOB) = 2 0 0 1 Condiia din enun se scrie sub forma: 1 3m2 + m + 1 = 23 3m2 m 1 = 23 . 2 2 Tabelul de semn al expresiei 3m2 m 1 este m 3m2 m 1 1 13 1 + 13 + 2 2 ++++ 00++++

Pentru m , 1 13 1 + 13 , + ecuaia 2 devine: 3m2 m 24 = 0 cu soluiile 2 2 m1 = 8 ; m2 = 3 . 3 Pentru m 1 13 , 1 + 13 ecuaia (2) devine: 2 2 3m2 + m + 1 = 23 3m2 m + 22 = 0, care nu are soluii reale. Aadar, m 8 , 3 . 3

S6. Rezolvare:

m 1 3 1 m 1 a) Avem relaia 2m 2m 3 1 + m 1 m m 1+ m b) Avem condiia: 2m n 1 m n +1 m = 2n, n i Z.


S7. Rezolvare:

= 0 m2 4 = 0 m {2, 2} ; 1 1 = 0 2mn m2 = 0 m(2n m) = 0 m = 0 sau 1

y 1 BC : 0 2 6m 1 = 0, m 1 (m + 1) x + (1 m) y + 6m 2 = 0, m 1 . 1 m 7m 1 1 1 m 1 m +1+1 m + 6m 2 = 3 6m = 3 2m2 + 2 . d ( A , BC ) = 3 2 2 (m +1) + (1 m) = 3 Ridicnd la ptrat se obine ecuaia m2 = 1, m @ 1 cu soluia m = 1.

68

S8. Rezolvare: Fie M(, ) situat pe dreapta de ecuaie x y 3 = 0. Rezult c 3 = 0. Egalitatea A(OAM) = A(OBM) se scrie sub forma: 1 1 = 1 2 unde: 2 2 0 0 1 0 0 1

1 = 3 2 1 = 3 2 i 2 = 2 4 1 = 2 4 . 1 1 Rezult c 3 2 = 2 4 i 3 = 0 . nlocuind = + 3, ecuaia cu moduli devine: 6 = 2 +12 Tabelul de semn al expresiile din moduli este:

(*)

6 2 + 12

6 6 + 0+++++++ 0++++++++++

Pentru i (, 6] ecuaia (*) devine: + 6 = 2 12, cu soluia = 18 i (, 6] Pentru i (6, 6) ecuaia (*) devine: + 6 = 2 + 12, cu soluia = 2 i (6, 6) Pentru i [6, + ) se obine ecuaia: 6 = 2 + 12, cu soluia = 18 h [6, + ). Aadar exist dou puncte cu proprietatea din enun: M1(15, 18), M2(+1, 2).
S9. Rezolvare:

m 1 1 , unde = 1 m A( ABC ) = 2 m m Condiia din problem se scrie sub forma: 1 m2 + 2m 1 = 2 m2 2m + 1 2 ecuaie care are soluiile m1 = 1, m2 = 3.

1 1 = m2 + 2m 1 . 1
= 4 (m 1)2 = 4 ,

69

TESTE DE EVALUARE TESTUL 1


1. Rezolvare: Calculm determinanii i obinem: E = 1 (12 + 10) 5(1 + 4 6 + 10) + 36 = 2 . Rezult c rspunsul corect este b). 2 2. Rezolvare:

2 1 3 1 4 5 a) det( A) = 4 1 3 = 48 + 6 + 20 48 20 6 = 0 . 2 1 3 1 4 5 c) det( A) = 1 21 + 4 22 5 23 = (1) (1)2+1d21 + 4 (1)2+ 2 d22 5 (1)2+3 d23 =


= 1 3 2 3 2 1 +4 + 5 = (6 + 6) + 4(12 12) + 5(4 + 4) = 0 . 4 6 4 2 2 6

d) det( A) = (1)12 + 4 22 2 32 = (1)(1)1+ 2

1 5 2 3 2 3 + 4 2 (1)3+ 2 = 4 6 4 6 1 5 = 6 + 20 + 4(12 12) + 2(10 + 3) = 14 14 = 0 ;

e) nmulim succesiv linia a doua cu 2 i 4 i o adunm la prima, respectiv a treia linie. 0 7 7 7 7 det( A) = 1 4 5 = (1) (1)2+1 = 0; 14 14 0 14 14 f) Coloana a treia este o combinaie liniar a celorlalte dou coloane: 3 = 2 + (1) (1); 5 = 1 + 4(1); 6 = 4 + (2)(1). Rezult c det (A) = 0.
3. Rezolvare:

det( A + B) =

x + 3 2x 1 = x2 4 x + 4 x+4 x

x 1 x 1 x2 + 2 x + 3 C2 = = 2 3 2 3 2x + 6 2 + 9 x2 + 2 x + 3 2 det(C ) = = 9 x2 12 x + 4 . 2 x + 6 11 Ecuaia det(A + B) = det(C2) este echivalent cu:

x2 4x + 4 = 9x2 12x + 4 10x2 8x = 0 cu soluiile x1 = 0, x2 = 4 . 5 Rezult c suma soluiilor ecuaiei este 4 . 5 70

4. Rezolvare:

2m + 1 3 1 1 m 1 = 0 2m2 + m 15 = 0 , 2 1 4 cu soluiile m1 = 3, m2 = 5 . 2

TESTUL 2
1. Rezolvare: Rezolvm ecuaia a). Avem succesiv: 3( x 4) 5(1 3x) 2 (56 + 4) = 3 (5 5) 12 x = 18 x = 3 . 3 2 2 Aadar S1 = 3 . 2 Ecuaia b) se scrie sub forme echivalente astfel:

{}

y(y 1)(y + 4) y 1 3(y + 2)(y + 5) (y2 1)(y + 2) + y(y + 5) + 3(y + 4) = 4y2 + 2y + 1 5y2 + 19y + 18 = 0 cu mulimea soluiile S2 = 2, 9 . 5 Aadar, S1 = 3 , S2 = 2, 9 , S1 S2 = 3 , 2, 9 , S1 S2 = 3 , 2 , 3 , 9 . 2 2 2 5 2 2 5

{}

{(

)(

)}

2. Rezolvare: Soluia a ecuaiei x2 + x + 1 = 0 are proprietatea c 2 + + 1 = 0 i 3 + 2 + = 0, de unde se obine 3 = 2 = 1. det(A) = 3 3 3 6 + 3 1 = 4 0 22 22 0 2 2 0 2 2 A2 = 22 0 22 = 2 2 0 2 i det 1 A2 = 2 0 2 = 6 + 6 = 2 . 2 22 22 0 2 2 0 2 2 0 Rezult c det( A) + det 1 A2 = 4 + 2 = 2 . 2

( )

3. Rezolvare:

Avem:

det(A) = abz cyz + z2x = z(xz ab cy) det(B) = ab2 + bcy bxy = b(ab + cy xz) det(C) = xyz + aby + cy2 = y(xz + ab + cy).

Rezult c
n = xz(ab cy + xz) + ab(ab + cy xz) + yc(xz + ab + cy) = (ab + cy xz)(xy + ab + yc) = = (ab + cy xz)2.

71

4. Ecuaia dreptei AB este:


x 2m 3 y 1 1 1 = 0 x + m + y(3 m) 3 + m + 2m y + x = 0 6 3 4

3 m 1 1 4 15x + (36 4m) y + (14m 36) = 0

d (C , AB) = 3

15 + 2(36 4m) + 14m 36 225 + (36 4m)2

= 3, m m 6m + 51 = 3

225 + (36 4m)2 , m m 2m + 17 = 225 + (36 4m)2 , m m .

Dup ridicare la ptrat se obine ecuaia de gradul doi: 6m2 178m + 616 = 0 cu soluia ntreag m = 4.

72

Capitolul III. Sisteme de ecuaii liniare 3.1. Matrice inversabile din Mn ( )


Exersare
E1. Rezolvare: O matrice ptratic este inversabil dac i numai dac determinantul ei este nenul. 2 5 2 5 a) = 6 20 = 26 0 ; matricea este inversabil; 4 3 4 3

2 5 2 5 =14 +15 =1 0 ; matricea este inversabil; 3 7 3 7 5 2 5 2 2 3 = 10 + 6 = 16 0 ; matricea 2 3 este inversabil; c) 9 4 9 4 2 1 2 1 = 1 + 1 = 2 0 ; matricea d) 2 2 este inversabil. 1 1 2 2
b) E2. Rezolvare:
1 A* . det( A)

Vom folosi formula: A1 = a) det( A) =

2 1 = 10 + 8 = 2 0 8 5 2 8 * 11 12 t A = , unde ij sunt complemenii algebrici ai elementelor aij ale ; A = 1 5 21 22

matricei transpuse tA . 5 1 1 1 5 1 Aadar, A* = i A = 2 8 2 . 8 2 8 6 b) det( A) = 2 = 2 4 = 2 0 . 1 3 4 2 1 6 8 3 t * A = . i A = 4 1 2 8 6 4 3 1 6 1 3 4 8 Rezult c A1 = 1 = 1 2 2 8 4 3 3

c) det( A) =

1 0 1 0 1 0 * =1 0; tA = i A = . 0 1 0 1 0 1 1 0 Rezult c A1 = A* = . 0 1
73

d) det A =

3 2 2 3 2 = 9 4 = 5 0; tA = 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 i A1 = 1 A* = 5 2 2 3 3 2 2

1 1 2 1 1 1 1 0 1 * e) det A = 1 1 0 =1 0, tA =1 1 1 , A =1 1 1 i 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 * A = A = 1 1 1 ; 1 1 0
2 0 5 2 1 3 0 5 7 * f) det A = 0 1 4 =10; tA = 1 1 0 , A = 0 10 8 i A1 = 1 A* . 10 0 0 5 0 2 3 4 5 0 3 2 0 g) det( A) = 0 2 2 = 18 4 + 12 = 10 1 2 3 3 0 1 2 6 4 * t A =2 2 2, A = 2 9 6 i A1 = 1 A* 10 6 0 2 3 2 4 1 2 1 1 3 2 2 1 3 * t h) det( A) = 2 0 1 = 8 + 3 6 2 = 3, A = 3 0 2; A = 1 1 3 ; A1 = 1 A* . 3 4 1 6 1 2 1 2 1 1
E3. Rezolvare: Pentru fiecare matrice se pune condiia ca determinantul s fie nenul. 2 m =12 3m 0 m 4 m \{4} ; a) 3 6

b) c)

20 m

= m2 +100 0 m 10i m

\{10i , 10i} ;

m3 7 = m2 m 20 0 . m+2 2 2 Dac m m 20 = 0 = 81 i m1,2 i {4, 5}. Rezult c matricea este inversabil dac m i \ {4, 5}. d) m2 3m m m 3 1
= ( m 3)

m m 1 1

= 0, m

. Rezult c m .

74

m m +1 2 3 = 3m2 + 2m 1 0 . 1 e) 1 0 m 1

Dac 3m2 + 2m 1 = 0 m 1, 1 . 3

{ }

Rezult c matricea este inversabil dac m


m2 4 3 f) 2 1 0 = 6m2 6 0 . m2 11 9 Dac 6m2 6 = 0 m i {i, i}. Rezult c matricea este inversabil pentru m i 2+m 1 1 g) m m 1 1 = m2 3m = m(m 3) 0 . 1 m 1 Rezult c m i 3m + 1 1 2 h) 4 2 9 7 \ {0, 3}.

\ 1, 1 . 3

\ {i, i}

m 7 = 1 (3m2 + 354m 357) 0 . 2 4 1 7

Dac 3m2 + 354m 357 = 0, mprind cu 3 rezult ecuaia m2 + 118m 119 = 0 pentru care Se obine m1 = 1, m2 = 19. Aadar, matricea este inversabil pentru m i

= 1182 476 = 14400.


\ {1, 19}.

E4. Rezolvare: a) det(A) = 2 @ 0; det(B) = 1 @ 0. det(AB) = det(BA) = det(A) det(B) = 2 @ 0. Rezult c matricele A, B, AB, BA sunt inversabile.
5 1 1 4 * 10 2 . tA = i A1 = 1 A* = , A = 2 2 1 2 10 4 1 2 7 3 * 2 5 1 2 5 * t B = , B = , B =B = 5 2 3 7 3 7 1 2 7 5 1 1 AB = = , det(AB) = 2 4 10 3 2 2 0
t

1 0 1 2 0 +1 2 1 * 1 0 1 = ( AB) = , ( AB) = i ( AB) = 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2

75

BA = = , det(BA) = 2 3 2 4 10 11 26
27 11 26 64 * (BA) = , (BA) = 26 64 11 27 13 32 Rezult c (BA)1 = 1 (BA)* = 11 27 2 2 2
t

7 5 1

2 27 64

b) Se verific prin calcul, folosind rezultatele de la punctul a)


1 2 1 2 7 18 = 4 10 4 10 36 92 7 36 det A2 = (det A)2 = 4; t ( A2 ) = 18 92 2 18 ( A2 )* = . 36 7 23 9 2 1 92 18= 2 1 Rezult c ( A ) = 4 36 7 9 7 4

c) A2 =

9 5 1 5 1 23 2 = (A ) = . 2 1 2 1 9 7 2 2 4 2 1 1 2 Aadar, ( A ) = ( A ) .
1 2

B2 =

7 5 7 5 64 45 = ; det(B2 ) = (det(B))2 = 1 . 3 2 3 2 27 19 64 27 2 * 19 45 t (B2 ) = , (B ) = . 45 19 27 64

Rezult c (B2 )1 = (B2 )* .


2 5 2 5 19 45 (B1)2 = = 3 7 3 7 27 64 Aadar, (B2 )1 = (B1)2 .

E5. Rezolvare: Se folosete formula (A1)1 = A.

a) Determinm inversa matricei A1 = 3 1 .


2 5 + 12 = 19 . det( A ) = 2 2 1 3 5 2 1 * 2 8 t 1 ( A ) = , ( A ) = . 1 8 3 5 2 2
1

76

1 8 2 2 Rezult c ( A ) = A = . 19 3 5 2
1 1

b) det(A1) = 2; t ( A1) =

1 4 0 2

1 0 2 0 1 1 1 2 0 ( A1)* = i ( A ) = A = 2 4 1 = 1. 4 1 2 2 2 0 1 c) det(A ) = 1; ( A ) = 1 4 2 ; 1 1 0
1
t 1

2 3 2 2 3 i ( A1)1 = A = 1 1 2 1 2 4 5 8 5 8 11 7 1 11 7 5 5 1 0 2 1 = 1 (5) = 1 . 2 1 = 25 25 5 1 4 3 4 3 5 5 1 2 1 3 0 5 5 5 5 4 ; ( A1)* = 1 2 1. 2 5 5 5 5 3 3 2 2 1 5 5 5 5 +2 +1 +3 1 1 1 * Rezult c ( A ) = A = 5( A ) = 1 2 1 . 2 3 2


1 *

2 ( A ) = 1 4 1 5 1 d) det A = 0 1 5 1 5 t 1 11 (A ) = 5 7 5

Sintez
S1. Rezolvare:
2x 2 x 5x = 20x 20x = 0 Rezult c matricea x 4x 10x 4 lg1 2 0 2 b) = = 4 0 . Rezult c matricea 2 lg 5 2 lg 5 5x nu este inversabil. 10x lg1 2 2 lg 5 este inversabil.

a)

c)

0! 3 = 4! 24 = 0 . Matricea nu este inversabil. 8 4! 8 4! 6 6 C 2 A32 d) 4 = = 6 + 6 = 12 0 ; 1 1 1 1


2 C4

0! 3

Rezult c matricea

A32 este inversabil. 1 1

77

S2. Rezolvare:

a) A =

det(A) = 4i2 3 = 4 3 = 1.
t

i2 i 1 = 3 4i 3 4i

Rezult c A1 = A*. b) A =
t

i 3 * 4i 1 A = ; A = . 1 4i 3 i
2+ 3 1+ i 2 ; detA = (3 2) (1 i ) = 1. 2 1+ i * 3 2 1+ i , A = . 3 2 2 + 3 1 i cos x 1 i 3

2+ 3 A = 1 i

Rezult c A1 = A*. c) A = , detA = sin2x + cos2x = 1 cos x sin x


t

sin x

Rezult c A1 = A*.

sin x cos x sin x cos x * A = iar A = cos x sin x cos x sin x

2 1 1 Cm Cm d) A = 4 3 5 ; 1 3 2 2 det( A) = 21 (m2 + 3m + 4) , m i q, m U 2. 4

Din det(A) = 0, rezult c m = 4. Aadar, A este inversabil dac i numai dac m i q* \ {1, 4} i A1 =
1 A* . det( A)

S3. Rezolvare: Pentru fiecare matrice A punem condiia ca det(A) @ 0, x i Z. a) detA = (m 1)x2 2x + 2m 3. Punem condiia ca (m 1)x2 2x + 2m 3 @ 0, x i Z. Rezult c discriminantul al ecuaiei (m 1)x2 2x + 2m 3 = 0 este numr negativ.

Aadar 4 4(m 1)(2m 3) < 0 2m2 5m + 2 > 0 m , 1 (2, +) .


2

b) detA @ 0, x i Z (1 m)x2 x 3m + 2 @ 0, x i Z < 0 1 4(1 m)(2 3m) < 0. Se obine inecuaia de gradul doi 12m2 20m + 7 > 0 cu mulimea soluiilor

( , 1 ) ( 7 ; + ) . 2 6

c) detA @ 0, x i Z (m + 2)x + 7 4m @ 0, x i Z m + 2 = 0 i 7 4m @ 0. Rezult c m = 2.


S4. Rezolvare: Condiia A* = A1 este echivalent cu faptul c det(A) = 1.

78

a) det(A) = 1 2m 13 = 1 m = 7; b) det( A) = 1 2m2 17m + 9 = 1 m 1 ; 8 ; c) det( A) =1 10m 1=1 m = 1 ; d) det(A) = 1 2 4m + 3 2m + 3 = 1 2 4 m + 3 2m + 2 = 0. Notm 2m = y i se obine ecuaia de gradul al doilea: 2y2 + 3y + 2 = 0 cu soluiile: y1 = 2, y2 = 1 .
2 5

{2 }

Revenind la notaie se obine m = 1.


S5. Rezolvare: a) Pornim de la ipoteza AB = BA. nmulim egalitatea matriceal cu B1, pe partea dreapt i obinem: ABB1 = BAB1 A = BAB1. nmulim aceast egalitate n partea stng cu B1 i obinem: B1A = B1BAB1 B1A = AB1, ceea ce trebuia demonstrat.

b) nmulim egalitatea AB = BA, n partea stng, cu A1 i obinem: A1AB = A1BA B = A1BA. nmulim aceast ultim egalitate n partea dreapt cu A1 i se obine BA1 = A1B, ceea ce trebuia artat. c) n egalitatea de la a) nmulim n stnga cu A1 i se obine B1 = A1B1A. nmulim acum cu A1 n dreapta i obinem B1A1 = A1B1.
S6. Rezolvare:
1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 = I 0 0 0 = I . a) (I3 A)(I3 + A) = I + I3 A AI3 A = I3 A = I3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 b) Deoarece (I3 A)(I3 + A) = (I3 + A)(I3 A) = I3 , rezult c I3 A este inversabil i
2 3 2 2

(I3 A)1 = (I3 + A).


Observaie. Se poate deduce prin calcul c I3 A este inversabil i apoi i se determin inversa dup

regula cunoscut B1 = 1 B* .
det B

79

3.2. Ecuaii matriceale


Exersare
E1. Rezolvare:
1 2 2 1

a) Ecuaia este de forma XA = B unde A = , B = 3 1 . 3 5 Deoarece det(A) = 1, rezult c A este inversabil i ecuaia matriceal dat este echivalent cu X = B A1. Dar A1 =
1 A* = 5 2 = 5 2 . 3 1 3 1 det( A) 2 1 5 2 7 3 Rezult c X = = . 3 1 3 1 12 5

Deoarece det(A) = 1, rezult c exist A1 i ecuaia matriceal este echivalent cu X = BA1.


5 Dar A1 = 1 A* =
det A

2 1 1 2 b) Ecuaia este de forma XA = B, unde A = , B = 3 1 . 3 5 0 1 2 5 2 = . 3 1 3 1

2 1 7 3 3 1 5 2 = 12 5 . Rezult c X = 0 1 3 1 3 1

c) Ecuaia este de forma AX = B, unde A = Dar A1 =

Deoarece det(A) = 1, rezult c exist A1 i se obine soluia X = A1B.


1 A* = A* = 4 3 = 4 3 . 3 2 3 2 det( A) 4 3 1 1 7 4 Rezult c X = = . 3 2 1 0 5 +3

2 3 1 1 , B = 1 0 . 3 4

d) Ecuaia este de forma A = BX unde A = i B = 5 2i . 1 1 Deoarece det(B) = 1, rezult c matricea B este inversabil i
1 B* = B* = 2i 1 = 2i 1 . 5 3i 5 3i det(B) 2i 1 2 1 4i 1 2i 1 Rezult c soluia ecuaiei este X = B1 A = = . 5 3i 1 1 10 + 3i 5 + 3i B1 =

3i

E2. Rezolvare:

a) Ecuaia este de tipul AXB = C, unde A = , B = 5 1 i C = I2. Deoarece det(A) = 1, 4 3 1 1 det(B) = 1, rezult c exist A i B , iar soluia ecuaiei matriceale este X = A1CB1. 80

3 2

4 1

1 A* = A* = 3 2 i B1 = 1 B* = B* = 1 1 = 1 1 . 4 3 5 4 5 4 det( A) det(B) 3 2 1 0 1 1 3 2 1 1 13 11 Rezult c X = = = . 4 3 0 1 5 4 4 3 5 4 19 16

Dar A1 =

b) Ecuaia este de forma A Y B = C, unde A = 3 Deoarece det(A) = 7 i det(B) = 6 rezult c exist este de forma: Y = A1CB1. Dar A1 =
1 A* = 1 1 2 = 1 1 2 det( A) 7 3 1 7 3 1 3 1 . B1 = 1 B* = 1 B* = 1 det(B) 6 6 0 2

1 2 2 1 2 8 , B = 0 3 , C = 8 10 . 1

A1 i B1, iar soluia ecuaiei matriceale

Se obine

1 2 2 8 3 1 1 14 28 3 1 1 42 42 1 1 . = = = Y = 1 1 7 6 3 1 8 10 0 2 42 14 14 0 2 42 42 42 1 1

c) Ecuaia se scrie succesiv sub forme echivalente astfel:


1 0 2 1 5 4 2 2 3 0 1 2 1 X 2 0 1 2 = 6 0 0 3 2 1 0 2 Ecuaia s-a adus la forma AXB = C unde A = , B = 2 2 1
0 2 X 1 2 1 0 , C = 7 0 1 0 6 . = 0 7 1 6 . 1

Deoarece det(A) = 1, det(B) = 2, rezult c A i B sunt inversabile i soluia ecuaiei matriceale este de forma X = A1CB1. Dar A1 =
B1 = 1 A* = A* = 1 0 2 1 det( A) 1 2 . 1 1 0 6 0 1 6 6 . 2 = 2 = 7 13 1 1 13 19 1 2

1 B* = 1 0 1 = 0 det(B) 2 2 2 1 1 0 0 6 0 Se obine soluia X = 2 1 7 1 1

E3. Rezolvare: a) Ecuaia este de tipul AX = B. Deoarece det(A) = 3, rezult c exist A1 i ecuaia matriceal are soluia X = A1B.
2 3 10 7 2 1 10 7 2 * 1 1 8 5 1 . Dar A = 3 4 1, A = 8 5 1 i A = 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1
t

6 2 10 7 2 1 1 8 5 1 0 = 1 6 = 2 . Rezult c X = 3 3 3 1 1 1 1 2

b) Ecuaia este de forma X A = B. Deoarece det(A) = 1, rezult c exist A1 i ecuaia matriceal are soluia X = BA1. 81

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 , A* = 2 1 3 i A1 = 2 1 3 . Dar A = 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 Rezult c X = 2 1 3 = 1 1 0 . 0 1 3 1 0 1
t

c) Ecuaia matriceal este de tipul AXB = C. Avem: det(A) = 1 i det(B) = 1. Rezult c matricele A i B sunt inversabile, deci soluia ecuaiei matriceale se poate scrie sub forma X = A1CB1. S calculm A1 i B1.
2 1 1 1 4 3 1 2 1 2 , A* = 1 5 3 i A1 = 1 Avem A = 3 0 1 1 6 4 1 1 0 0 1 2 7 2 1 0 , B* = 0 1 2 i B1 = B*. t B= 3 2 1 0 0 1 1 4 3 0 1 1 1 2 1 1 Rezult c X = A CB = 1 5 3 0 1 1 0 1 1 6 4 0 0 1 0 0
t

4 3 5 3 . 6 4

7 0 5 8 1 2 7 2 = 0 6 9 0 1 2 = 1 0 7 11 0 0 1

0 5 2 = 0 6 3 . 0 7 3

E4. Rezolvare: a) S calculm det(A) i det(B). Avem: det(A) = 2 i det(B) = 1. Rezult c matricele A i B sunt inversabile, caz n care soluia ecuaiei matriceale se scrie sub forma X = A1CB1. S determinm A1 i B1.
1 Avem: A = 1 1 2 t B= 3
t

1 0 1 1 , A* = 1 1 1 0 0 0 1 1 3 * 4 3 , B = i 4 3 2

2 0 i A1 = 1 A* . 2 2 4 3 B1 = B* = . 3 2

1 1 2 2 1 3 1 15 11 1 1 1 0 1 0 4 3 = 1 1 1 4 3 = 1 1 1 . Rezult c X = 3 2 2 3 2 2 2 0 2 6 4 0 0 2 0 1

b) Deoarece A i B sunt matrice inversabile, soluia ecuaiei matriceale BXA = tC este X = B1 tC A1, adic
1 1 2 1 1 2 4 3 2 1 0 1 = 5 4 3 1 1 1 0 = 1 1 9 16 . X = 1 1 0 4 3 2 2 2 1 7 12 3 2 1 0 1 2 0 0 2 0 0 2

82

3.4. Metode de rezolvare a sistemelor liniare


Exersare
E1. Rezolvare: Matricele asociate sistemului de ecuaii sunt:

a) A = ; B = 2; X = y 8 1
3 1 2 2 4 ; B = 1 ; X = x . b) A = y 5 6 8 1 x 1 2 1 4 1 3 ; B = 0 ; X = y . c) A = 9 2 1 4 z a 6 1 1 1 d) A = ; B = ; X = b 3 2 1 11 c

e) Sistemul se aduce la forma cea mai simpl:

4x + y z = 1 (1 i) x y + 3z = 2 (i 2) x iy + z = 2

Matricele asociate sunt:

1 1 1 x 4 1 i 1 3 ; B = 2 ; X = y . A= i 2 i 1 2 z 3x 4 y 3z = 11 3x + 2 y + 3z = 2 x y 2z = 0 11 x 3 4 3 3 2 3 ; B = 2 ; X = y . A= 1 1 2 0 z

f) Forma simpl a sistemului este:

Matricele asociate sistemului sunt:

E2. Rezolvare: a) Verificm dac perechea (3, 2) este soluie a sistemului nlocuind x = 3, y = 2.

Obinem:

Rezult c (3, 2) nu e soluie a sistemului de ecuaii. Verificm dac perechea (2, 4) este soluie, nlocuind x = 2, y = 4. Obinem:
4 4 = 8 (adevrat) 6 + 16 = 10 (adevrat)

6 2 = 8 (adevrat) 9 + 8 = 10 (fals)

Rezult c perechea (2, 4) este soluie a sistemului de ecuaii.

83

Verificm dac perechea (6, 2) este soluie. Obinem:


12 + 2 =8 (fals) 18 8 =10 (fals)

Rezult c (6, 2) nu este soluie. Verificm dac perechea (i, 1) este soluie. Obinem: 2i + 1 = 8 (fals). Rezult c (i, 1) nu este soluie. b) Se verific pe rnd fiecare pereche dac este soluie nlocuind pe x cu primul numr i pe y cu al doilea numr al perechii. Pentru acest sistem verific perechea (6, 2). c) Soluia este perechea (i, 1). d) Soluia este perechea (i, 1).
E3. Rezolvare: a) Se nlocuie x = 1 i y = 2 i se obine succesiv
a + 3 + 6 = 8 a = 1 a = 1 4 (2b + 3) (2) = 18 4b + 10 = 18 b = 2

b) Se nlocuie x = 7 , y = 5 i obinem succesiv: 4 7 7 a + 3 = 4 a = 1 (a + 3) 4 + 15 = 8 4 (a + 3) = 7 2b + 3 = 5 b = 1 7 + 5(2b + 3) = 18 5(2b + 3) = 25

( )

E4. Rezolvare: a) Forma matriceal a sistemului de ecuaii este: 3 4 7 x AX = B, unde A = ; B = 5 , X = y 2 3 Deoarece det(A) = 1 @ 0, matricea A este inversabil i soluia ecuaiei matriceale este: X = A1B. 3 4 3 4 Dar A1 = 1 A* = A* = = . det( A) 2 3 2 3 3 4 7 1 Se obine soluia X = = . 2 3 5 1 Aadar, soluia sistemului este perechea de numere reale (1, 1).

b) Forma matriceal a sistemului de ecuaii este: AX = B, unde 2 3 1 x A= , B = 3 , X = y . 5 7 Deoarece det(A) = 1, matricea A este inversabil i soluia ecuaiei matriceale este X = A1B. 7 3 Dar A1 = 1 A* = A* = . det( A) 5 2 84

7 3 1 2 Rezult c X = = . 5 2 3 1 Aadar, soluia sistemului de ecuaii este perechea de numere reale (2, 1). x y = 5 , c) Forma general a sistemului de ecuaii este: 6 x 5 y = 2 iar forma matriceal este: 1 1 5 x AX = B, unde A = , B = 2, X = y . 6 5 Deoarece det(A) = 1, rezult c A este matrice inversaibl, iar soluia ecuaiei matriceale este: 5 1 X = A1B, unde A1 = A* = . 6 1 5 1 5 23 Se obine X = = . 6 1 2 28 Aadar, soluia sistemului de ecuaii este perechea de numere reale (23, 28). d) Forma matriceal a sistemului este ecuaia matriceal AX = B unde: 2 1 3 6 x 4 1 1 , B = 10 , X = y . A= 3 1 2 1 z 1 5 4 1 * Avem c det(A) = 30, deci exist A = 1 A = 1 11 5 14 . det( A) 30 7 5 2 Soluia ecuaiei matriceale este: 1 5 4 6 60 2 1 1 11 5 14 10 = 1 30 = 1 . X = A B = 30 30 90 3 7 5 2 1 Aadar, soluia sistemului de ecuaii este tripletul de numere reale (2, 1, 3). e) Forma general a sistemului de ecuaii este: 6 x 3 y + 5 z = 3 4 x + 6 y 5z = 3 , 2 x 3 y + 10z = 2 iar forma matriceal este AX = B, unde 6 3 5 3 x 4 6 5 , B = 3 , X = y . A= 2 3 10 2 z 45 15 15 1 * Avem c det(A) = 300 @ 0, deci exist A = 1 A = 1 50 50 50 , det A 300 24 12 48 85

iar soluia ecuaiei matriceale este: 1 45 15 15 3 150 2 1 1 50 50 50 3 = 1 100 = 1 . X = A B = 300 24 12 48 2 300 60 3 1 5 Rezult c soluia sistemului de ecuaii este tripletul 1 , 1 , 1 . 2 3 5

f) Forma matriceal a sistemului de ecuaii este: 1 1 1 a x 2 5 3 , B = b , X = y . AX = B unde A = 1 3 2 c z 1 5 8 1 1 A* = A* = 1 3 5 , iar soluia ecuaiei Avem c det(A) = 1, deci exist A = det( A) 1 2 3 1 5 8 a a + 5b 8c matriceale este X = A1B = 1 3 5 b = a 3b + 5c . 1 2 3 c a 2b + 3c Rezult c soluia sistemului de ecuaii este tripletul de numere ( a + 5b 8c, a 3b + 5c, a 2b + 3c).
E5. Rezolvare: Un sistem de n ecuaii cu n necunoscute este de tip Cramer dac determinantul matricei sistemului este nenul. 1 8 a) Matricea sistemului este A = cu det(A) = 33 @ 0. 3 9 Rezult c sistemul este de tip Cramer i are soluia unic: 5 8 1 5 dx dy x= , y= , unde dx = = 133 i dy = = 4 . 11 9 3 11 det( A) det( A) 133 4 Rezult c: x = , y= . 33 33

b) Matricele asociate sistemului sunt: 1 5 1 x A= , B = , X = . 3 15 4 y Avem c det(A) = 0. Rezult c sistemul nu este de tip Cramer.

86

3 3 4 2 c) Avem c A = 5 1 3 , cu det(A) = 3 @ 0 i B = 6 . 4 1 6 1 Rezult c sistemul este de tip Cramer i are soluia: dy dz dx , y= , z= , unde: x= det( A) det( A) det( A) 3 4 2 3 3 2 3 4

dx = 6 4 65 Rezult c x = , 3

3 1 3 = 65; d y = 5 6 3 =4, d z = 5 1 6 =101 . 1 4 1 1 6 4 6 1 4 101 y= , z= . 3 3

1 2 2 d) Matricea sistemului de ecuaii este A = 2 1 1 cu det(A) = 6 @ 0, deci sistemul este 1 1 1

de tip Cramer.

10 2 dx = 2 4

1 10 2 4

1 2 10 2 = 36 . 4

1 1 = 36, d y = 2 1 1 1

1 = 24, d z = 2 1 1 1 1

Rezult c soluia sistemului este: dy dx dz = 6; y = = 4, z = = 6. x= det( A) det( A) det( A)


E6. Rezolvare: x + 2 y = 4 a) 2 x + 5 y = 9

1 2 4 x Matricele asociate sistemului sunt: A = , B = , X = . 2 5 9 y 4 2 1 4 = 2; d y = = 1. Avem c det(A) = 1, d x = 9 5 2 9 Rezult c soluia sistemului de ecuaii este dat de formulele lui Cramer: dx dy x= = 2, y = = 1. det( A) det( A) 2 x + 5 y = 1 b) 3x 7 y = 2 2 5 Matricea sistemului de ecuaii este A = cu det(A) = 1. 3 7 Rezult c sistemul este de tip Cramer i soluia se afl cu formulele lui Cramer: dy 1 5 2 1 dx = 3 , d y = = 1 . , y= , unde d x = x= 2 7 3 2 det( A) det( A) Aadar, soluia sistemului de ecuaii este x = 3, y = 1. 87

4 x + 3 y =17 . c) 6 x + 5 y =3
4 3 Matricea sistemului de ecuaii este A = cu det(A) = 2. Rezult c sistemul este de tip 6 5 Cramer i soluia se afl cu formulele lui Cramer: dy dx , y= , x= det( A) det( A) unde: 17 3 4 17 = 94, d y = = 114 . dx = 3 5 6 3 Se obine soluia sistemului de ecuaii: x = 47, y = 57.
x + y + z = 2 d) 2 x + 3 y z = 5 3 x + y + 3 z = 4 1 1 1 Matricea sistemului este A = 2 3 1 cu det(A) = 6. 3 1 3 Rezult c sistemul de ecuaii este de tip Cramer i soluia se afl folosind formulele lui Cramer: dy dx dz , y= , z= , x= det( A) det( A) det( A) unde 2 1 1 1 2 1 1 1 2 d x = 5 3 1 = 6; d y = 2 5 1 = 6; d y = 2 3 5 = 0 . 4 1 x + 2 y 4 z = 2 e) 3 x + 4 y + z = 13 2 x y + 3z = 9 1 2 4 Matricea sistemului este: A = 3 4 1 cu det(A) = 55. 2 1 3 Rezult c sistemul de ecuaii este de tip Cramer i soluia se afl cu formulele lui Cramer: dy dx dz , y= , z= , unde x= det( A) det( A) det( A) 1 2 4 1 2 2 2 2 4 d x = 13 4 1 = 110; d y = 3 13 1 = 220 , d z = 3 4 13 = 167 . 9 1 3 2 9 3 2 1 9 3 3 4 3 3 1 4

Rezult c soluia sistemului este: x = y = 1, z = 0.

Rezult c soluia sistemului de ecuaii este: x = 2, y = 4, z = 3. 88

2 x + y + 3 z = 1 f) Sistemul de ecuaii are urmtoarea form general: x + 3 y + 2 z = 4 . x 3 y + 2 z = 10 2 1 3 Matricea sistemului de ecuaii este A = 1 3 2 cu det(A) = 42. 1 3 2 Rezult c sistemul este de tip Cramer i soluia se calculeaz cu formulele lui Cramer: dy dx dz , y= , z= , unde: x= det( A) det( A) det( A) 1 1 3 2 1 3 2 1 1 d x = 4 3 2 = 126; d y = 1 4 2 = 42, d z = 1 3 4 = 84 . 10 3 2 1 10 2 1 3 10

Rezult c soluia sistemului de ecuaii este: x = 3, y = 1, z = 2.


E7. Rezolvare:
3 2 1

a) Calculm det( A) = 4 1 2 = 9 + 8 20 5 24 + 12 = 20 . 5 2 3
7 4 5 1 1 * Rezult c A este matrice inversabil i A = A = 22 4 10 . det( A) 20 3 4 5 Aadar, soluia sistemului de ecuaii este X = A1B, adic: 7 5 5 4 20 1 1 1 X = 22 4 10 8 = 40 = 2 . 20 20 3 4 5 8 60 3
1

3x + 2 y + z = 4 b) Sistemul de ecuaii este: 4 x y + 2 z = 8 . 5 x + 2 y + 3z = 8 1 2 1 c) Matricea sistemului este A = 4 1 2. 5 2 3 Avem c det(A) = 20.


Formulele Cramer sunt: x =
4 2 1 dy dx dz , y= , z= , det( A) det( A) det( A) 3 4 1 3 2

unde d x = 8 1 2 = 20, d y = 4 8 2 = 40, d z = 4 1 8 = 60 . 8 2 3 5 8 3 5 2 8 Se obinem soluia: x = 1; y = 2, z = 3. 89

E8. Rezolvare: x + y = 4 (2) a) . 2 x + 3 y = 9 Eliminm necunoscuta x din a doua ecuaie nmulind prima ecuaie cu (2) i adunnd-o la a doua. Se obine sistemul echivalent: x + y = 4 x = 4 y x = 3 ~ ~ . y =1 y =1 y =1 Rezult c soluia sistemului de ecuaii este perechea (3, 1).

2 x + y = 3 b) x + 2 y = 0

x + 2 y = 0 (2) Permutm cele dou ecuaii i observm sistemul: 2 x + y = 3 Eliminm necunoscuta x din a doua ecuaie nmulind prima ecuaie cu (2) i adund-o la cealalt. x + 2 y = 0 . Se obine: 3 y = 3 Rezult c y = 1 i x = 2. Aadar soluia sistemului de ecuaii este perechea (2, 1).
x + y + z =1 (1) . c) x + 2 y + 2 z =1 x y + 2 z = 2 Eliminm x din ecuaia a doua i a treia pstrnd prima ecuaie neschimbat. x + y + z =1 Rezult sistemul de ecuaii: y + 2 z =2 2 2 y + z =1 Eliminm y din ecuaia a treia nmulind ecuaia a doua cu 2 i adunnd-o la ultima ecuaie. x + y + z =1 Se obine: y + z =2 3z =3 Pornind de la ultima ecuaie a sistemului spre prima ecuaie se obine: z = 1, y = 1, x = 3. Aadar, soluia sistemului de ecuaii este tripletul (3, 1, 1).

d) Permutm ecuaia nti cu a patra i se obine sistemul echivalent: x+ y+ z = 6 (4); (6); (2) 4 x 6 y 3 z = 0 (1) 6 x +10 y 10 z = 8 2 x + 5 y + 3z =17 Eliminm necunoscuta x din a doua, a treia i a patra ecuaie, pstrnd prima ecuaie neschimbat. Pentru aceasta nmulim succesiv prima ecuaie cu 4, 6, 2 i o adunm la a doua, a treia, respectiv a patra ecuaie a sistemului (1). 90

x + y + z = 6 10 y 7 z =24 . Se obine sistemul echivalent: 4 y 16 z =28 :4 3y+ z =5 mprim ecuaia a treia cu 4 i o permutm cu a doua ecuaie dup care procedm la eliminarea necunoscutei y din ultimele dou ecuaii raportndu-se la a doua ecuaie a sistemului. Se obin sistemele echivalente: x + y + z = 6 y 4 z =7 10; (3) 10 y 7 z =24 3y+ z = 5
x + y + z = 6 y 4 z =7 . 47 z =94 13z = 26 Din ultimele dou ecuaii se obine z = 2, apoi se obine y = 1 i x = 3. Aadar soluia sistemului este tripletul (3, 1, 2). e) Eliminm necunoscuta x din ecuaiile a doua, a treia i a patra nmulind prima ecuaie cu (2), (2) i (1) i adunnd-o respectiv la a doua, a treia i a patra ecuaie. Se obine sistemul echivalent: x + y 3 z =1 y +4z = 3 . y +4z = 6 y =0 nlocuind y = 0 n ecuaia a doua i a treia se obin dou ecuaii contradictorii: 4z = 3 i 4z = 6. Rezult c sistemul este incompatibil. f) Eliminm x din ecuaia a doua, a treia i a patra. Se obine sistemul echivalent. x + y + 2 z = 4 y 3 z =2 y 3z =2 y 3z =2 Eliminm y din ecuaia a treia i a patra, raportndu-ne la ecuaia a doua. Se obine: x + y + 2 z = 4 y 3 z =2 0 z = 0 0 z = 0

Rezult c z poate fi orice numr real sau complex. Notm z = , y = 3 2 i x =5+ 6 Aadar sistemul este simplu nedeterminat i mulimea soluiilor este: S = {(5+ 6, 3 2, ) }
91

i se obine:

g) Permutm prima i a doua ecuaie ntre ele. Se obine sistemul echivalent: x + 2 y 3 z = 0 (2); (2); (4) 2 x 3 y + z =1 2 x 10 y +8 z =1 4 x 15 y + 9 z = 0 Eliminm x din a doua, a treia i a patra ecuaie. Se obine sistemul echivalent: x + 2 y 2 z = 0 x + 2 y 3z = 0 y + z = 1 7 y + 7 z =1 7 ~ . 14 y +14 z =1 y + z = 1 23 y + 21z = 0 14 23 y 21z = 0 Se observ c a doua i a treia ecuaie sunt contradictorii. Rezult c sistemul este incompatibil. h) Sistemul se scrie sub forme echivalente astfel: x y 2 z =3 (2) x y 2 z =3 ~ 2 x 3 y z =1 y +3z = 7 Se consider z necunoscut secundar, notat parametric z = , a y = 3 7, x = 10 .

i se obine

Soluia sistemului este mulimea S = {(5 10, 3 7, )

i) Sistemul se scrie sub forma echivalent succesiv: a 2b + c =10 a 2b + c =10 ~ . 3a 2b c = 7 4b 4c =23 Se ia c = , i se obine b =

4 x 23 2 3 , a= . 4 2

2 3 4 23 Aadar, mulimea soluiilor sistemului de ecuaii este S = , , . 4 2

j) Sistemul este echivalent cu: x + y + z =1 x + y + z =1 3 y z = 0 ~ z +3 y = 0 . 8y = 0 2 y 2z = 0 Rezult c y = 0, z = 0 i x = 1. Aadar, sistemul este compatibil determinat cu soluia tripletul (1, 0, 0).

92

Sintez
S1. Rezolvare: a) Sistemul este de tip Cramer dac determinantul matricei sistemului este nenul. Aadar, avem condiia: 1 m 1 det( A) = 1 2 1 = 4 m 2 . m m 2 2

Din condiia 4 m2 @ 0 rezult c m i Z \ {2, 2}. Soluia sistemului se calculeaz cu formulele lui Cramer: x =
2m m 1 1 = 2m3 m 2 + 8m + 4 = m 2 (2m + 1) + 4(2m + 1) = (2m + 1)(4 m 2 ) .
2

dy dx dz , y= , z= det( A) det( A) det( A)

unde d x = 1 2 1 dy = 1 m
1 dz = 1 m

m2

2m 1 2
2

1 1 = 2m 2 + 5m + 2 = (2m +1)(m + 2) , 2
1 = 2m3 + 6m 2 + 2m 4 = (m + 2)(2m 2 + 2m 2) .

m 2m

m2

Se obine soluia sistemului: x = 2m + 1, y =

2m + 1 2m 2 + 2m 2 , z= . 2m 2m

b) Punem condiia: det(A) @ 0, adic: 1 m 1 2 1 2 = 2m 2 3m 1 = (2m + 1)(m + 1) . m 2 1


1 Sistemul este de tip Cramer dac m Z \ , 1 i soluia se calculeaz cu formulele: 2 dy dx dz x= , y= , z= , unde det( A) det( A) det( A) 8 m 1 1 8 1 1 m 8 d x = 6 1 2 = 14m + 8, d y = 2 6 2 = 10(m + 1) , d z = 2 1 6 = 6m 2 + 16 .
4 2 1 m 4 1 m 2 4 14m 8 10 6m 2 16 , y= , z= . (m +1)(2m +1) 2m +1 (m 1)(2m +1)

Se obine soluia: x =

93

S2. Rezolvare: Sistemul de n ecuaii cu n necunoscute nu este de tip Cramer dac determinantul matricei sistemului este nul: det(A) = 0. a) Avem: 1 m +1 1 det( A) = m 1 1 = m3 + m 2 4m 4 = m 2 (m + 1) 4(m + 1) = (m + 1)(m 2 4) = 1 2 m

= (m + 1)(m 2)(m + 2) . Condiia det(A) = 0 conduce la m i {2, 1, 2}. 2 3 m+2 19 b) det A = 0 3 1 m = 0 5m 19 = 0 m = . 5 3 1 1


S3. Rezolvare: a) Forma simpl a sistemului de ecuaii este: 5 x 6 y = 28 . 4 x y = 11 Matricele asociate sistemului sunt: 5 6 28 x A= , B = , X = . 4 1 11 y Rezolvarea sistemului prin metoda matriceal: Forma matriceal a sistemului este AX = B. det(A) = 19 @ 0. 1 1 1 6 Rezult c exist A1 = A* , adic A1 = i soluia ecuaiei matriceale este det A 19 4 5 1 1 6 28 matricea X = . 19 4 5 11

1 38 2 = . 19 57 3 Aadar soluia sistemului de ecuaii este perechea (2, 3). Se obine X = Rezolvarea sistemului prin metoda lui Cramer. Avem c det(A) = 19, deci sistemul este de tip Cramer i soluia lui se calculeaz cu formulele lui Cramer: 28 6 5 28 dy dx x= , y= unde d x = =38, d y = = 57. 11 1 4 11 det( A) det( A) Rezult c soluia sistemului este: x = 2; y = 3. Rezolvarea sistemului prin metoda lui Gauss. Forma simpl a sistemului este: 4 5 x 6 y =28 5 . 4 x y =11 94

Eliminm necunoscuta x din a doua ecuaie, nmulind prima ecuaie cu doua. Se obine sistemul echivalent:
5 x 6 y = 28 57 . 19 5 y= 5 Din a doua ecuaie rezult y = 3 iar din prima ecuaie se obine x = 2.
S4. Rezolvare:

4 i adunnd-o la a 5

1 1 2 + i 2 + 2i a) Matricele asociate sistemului sunt: A =1 i 1 i ; B = 1 ; i i 0 1 i Determinantul matricei A este det(A) = i @ 0. Sistemul este de tip Cramer i soluia se afl cu formulele: dy dx dz x= , y= , z= , unde det( A) det( A) det( A) 2 + 2i 1 2 + i 1 2 + 2i 2 + i 1 d x = 1 i 1 i =1 ; d y = 1 1 1 i = 0 ; d z = 1 1 i 0 i i 1 i i i
Se obine soluia x = i, y = 0, z = 1. b) Forma simpl a sistemului este: 3x 3 y + 4 z = 2 3x 3 y + 4 z = 2 10 x 4 y +10 z = 6 ~ 5 x 2 y + 5 z = 3 x y + z = 0 6x6 y +6z = 0 Matricele asociate sunt: 3 3 4 2 x A = 5 2 5 , B = 3 , X = y . 1 1 1 0 z

x X = y . z

1 2 + 2i i 0
1 = i . 1 i

Avem c det(A) = 3 @ 0. Rezult c sistemul este de tip Cramer i soluia se calculeaz cu formulele: dy dx dz x= , y= , z= unde dx = 3, dy = 3, dz = 6. det( A) det( A) det( A) Se obine soluia: x = 1, y = 1, z = 2.
S5. Rezolvare: a) Formula simpl a sistemului este:

2 x + 4 y 3 z = 11 7 x 3 y + 5 z = 6 3x + y 8 z = 15 6 x 5 y + 11z = 4 Pentru uurina calculelor vom permuta n cadrul fiecrei ecuaii termenii cu necunoscutele x i y i totodat vom schimba ntre ele prima i a treia ecuaie. Se obine sistemul echivalent:

95

y + 3x 8 z =15 4; 3; 5 4 y + 2 x 3 z =11 . 3 y + 7 x +5z = 6 5 y + 6 z +11z =4 y + 3 x 8 z =15 10 x + 29 z =49 Eliminm necunoscuta y din ecuaiile a II-a, a III-a, a IV-a, obinnd . 16 x 19 z = 51 21x 29 z = 71 Din ecuaia a doua i a patra se obine, dup adunarea lor, 11x = 22, deci x = 2. Pentru x = 2 din ecuaia a doua se obine z = 1. Perechea x = 2, z = 1 verific i ecuaia a treia i a patra. Din prima ecuaie se obine y = 17. Aadar, soluia sistemului de ecuaii este tripletul (2, 1, 1). 2 x + y + z = 2 x +3 y + z = 5 b) Sistemul se scrie sub urmtoarea form echivalent: . x + y + 5 z =7 2 x + 3 y 3z =14 Schimbm prima ecuaie cu a doua i apoi eliminm din celelalte ecuaii necunoscuta x: x +3 y + z = 5 (2); (1); (2) x + 3 y + z = 5 2 x + y + z = 2 5 y z =8 ~ ~ x + y + 5 z =7 2 y + 4 z =12 2 x + 3 y 3 z =14 3 y 5z = 4
x + z +3 y = 5 x + z +3 y = 5 z +5 y = 8 z + 5 y = 8 (2); (5) ~ ~ . 11 y =22 2 z y =6 22 y =44 5 z + 3 y =4 Din ultimele dou ecuaii se obine y = 2, apoi z = 2, x = 1. Aadar soluia sistemului iniial este tripletul (1, 2, 2).

c) Sistemul se scrie n urmtoarea form echivalent: x + y 3z =1 (2); (1); (1) 2 x + y 2 z =1 x+ y+ z =3 x + 2 y 3z =1 Se elimin necunoscuta x din ecuaiile a doua, a treia i a patra i se obine sistemul echivalent: x + y 3 z = 1 y + 4z = 3 4z = 4 y + 0 z = 2 Din ultimele dou ecuaii se obine c: y = 2, z = 1 soluii care nu verific ecuaia a doua. Rezult c sistemul este incompatibil. 96

d) Sistemul se scrie sub urmtoarea form echivalent: 4 11 3 x + 2 y + 4 z =4 ; 3 3 4 x + 5 y + 7 z = 8 11x 31 y 47 z =68 Eliminm x din a doua i a treia ecuaie obinnd sistemul echivalent: 3 x + 2 y + 4 z =4 3 x + 2 y + 4 z =4 23 37 8 y+ z= ~ 23 y + 37 z = 8 3 3 3 23 y + 37 z = 32 115 185 160 3 y z = 3 3 5 3 Se observ c ultimele dou ecuaii sunt contradictorii. Rezult c sistemul de ecuaii este incompatibil. e) Sistemul se scrie sub urmtoarele forme echivalente: 5 2 x + 7 y 4 z = 0 ; (6) 2 x + 7 y 4 z = 0 2 39 5x 2 y 8z = 0 ~ y + 2 z = 0 ~ 2 12 x + 3 y 20 z = 0 39 y + 4 z = 0
2 x + 7 y 2 z = 0 2 x + 7 y 4 z = 0 ~ 39 y + 2 z = 0 ~ 39 y + 2 z = 0 0 z = 0 39 y + 2 z = 0 Rezult c z poate fi orice numr real sau complex. 2 71 ; x= . Notm z , i apoi se obine c y = 39 39 x 4 y + (2m + 3) z = 0 f) Eliminm necunoscutele x i obinem: (4 m) y (2m + 4) z = 0 9 y 2(2m + 3) z = 8
x 4 y + (2m + 3) z = 0 m4 Rescriem sistemul sub forma: 9 y 2(2m + 3) z = 8 / 9 (4 m) y (2m + 4) z = 0 x 4 y + (2m + 3) z = 0 Eliminm y din ecuaia a treia: 9 y 2(2m + 3) z = 8 4m 2 8m 12 8(m 4) z = 9 9 2 2(4 m) 4(m + 2) 2(2m + 3m + 4) Se obine: z = 2 ; y= 2 ; x= , m Z . m + 2m + 3 m + 2m + 3 m 2 + 2m + 3 97

S6. Rezolvare: a) Sistemul este compatibil determinat dac i numai dac determinantul matricei sistemului este nenul. 2 1 m +1 Avem: 1 m 1 m 0. 5 4 3(m + 1)

Se obine m2 2m @ 0 m i Z \ {0, 2}. b) Pentru m = 0 se obine sistemul de ecuaii: 2x + y + z = 0 2 1 1 x y = 0 i A = 1 1 0 . 5 x + 4 y + 3 z = 3 5 4 3 Se gsete c det(A) = 0, deci sistemul nu este de tip Cramer. Rezolvm sistemul cu metoda lui Gauss. Rescriem sistemul sub urmtoarea form: x y = 0 (2); (5) 2 x + y + z = 0 5 x + 4 y + 3 z = 3 Eliminm necunoscuta x din a doua i a treia ecuaie pstrnd prima ecuaie neschimbat. Se obine sistemul echivalent: x y =0 3 y + z = 0 (3) 9 y + 3z = 3 Eliminm necunoscuta y din a treia ecuaie nmulind pe a doua cu (3) i adunnd-o la a treia: x y = 0 Avem sistemul: 3 y + z = 0 0 z = 3 Se observ c ultima ecuaie este contradictorie (0 = 3) i ca urmare sistemul este incompatibil. Pentru m = 1 sistemul de ecuaii devine: 2 x + y = 1 x 2 y z = 2 5x + 4 y = 3

z + 2 y x = 2 Rescriem sistemul sub urmtoarea form: y + 2 x =1 (4) 4 y +5x = 3


z + 2 y x = 2 Eliminm pe y din ultima ecuaie raportndu-ne la ecuaia a doua i obinem: y + 2 x = 1 3x = 7

7 11 23 Se obin soluiile: x = , y = , z = . 3 3 3 98

2 x + y + 3 z = 2 Pentru m = 2 sistemul de ecuaii devine: x + y + 2 z = 4 5 x + 4 y + 9 z = 3 Determinantul matricei sistemului este zero, deci sistemul nu este de tip Cramer. Rezolvm sistemul cu metoda lui Gauss. Sistemul de ecuaii se scrie sub urmtoarea form echivalent: x + y + 2 z = 4 (2); (5) 2 x + y + 3 z = 2 5 x + 4 y + 9 z = 3
Eliminm x din ecuaiile a doua i a treia pstrnd prima ecuaie neschimbat. Se obine: x + y + 2z = 4 y z = 6 y z = 17

Se observ deja c din ultimele dou ecuaii rezult c 6 = 17, ceea ce este fals. Aadar, pentru m = 2 sistemul de ecuaii este incompatibil.
S7. Rezolvare:
1 1 b b2 1

Determinantul matricei sistemului este d = a a2

c = (b a)(c a)(c b) (vezi exerciiul c2

rezolvat de la pagina 51 din manual). Deoarece a @ b @ c rezult c d @ 0 i sistemul este de tip Cramer. Aplicm formulele lui Cramer i obinem: 1 1 1 dx x = , unde d x = 2 b c = (b 2)(c 2)(c b) (determinant Vandermonde de ordinul 3) d 4 b2 c2 (b 2)(c 2) . (b a)(c a ) 1 1 1 dy unde d y = a 2 c = (2 a )(c a)(c 2) . y= d a2 4 c2 Rezult c x = (2 a)(c 2) . (b a)(c b) 1 1 1 dz z= , unde d z = a b 2 = (b a )(2 a )(2 b) . d a 2 b2 4 Se obine y = Se obine z = (2 a)(2 b) . (c a )(c b)

99

S8. Rezolvare: 3 m 2m 1 a) A = 3 2m 1 m 1 ; m2 m2 1

det( A) = 0 6m(m 2) = 0 m {0, 2} .

b) Sistemul nu este de tip Cramer dac det(A) = 0, deci pentru m i {0, 2}. c) Pentru m i Z \ {0, 2} soluia sistemului este dat de formulele lui Cramer: 1 3 m dy dx dz xm = , ym = , z= unde d x = 3 2m 1 m 1 = 3(5m 6) det( A) det( A) det( A) 2 m2 1
2m 1 1 dy = 3 m2
m

2m 1

3 m 1 = 3(m + 2) , d z = 3 2 1 m2

2m 1 3 = 24(m 2) . m2 2

Se obine soluia: xm = d) xm + 2 ym zm > 1

5m 6 m 2 4 ; ym = , zm = . 2m(m 2) 2m(m 2) m
5m 6 m+2 2m(m 2) m(m 2)
2 2 m 4)

>1

5m 6 2m 8m + 16 >1 2m(m 2)

5m + 6 2 m m + 6 1 > 0 >. 2m(m 2) 2m(m 2) Tabelul de semn pentru expresia fracionar este:

m 2m2 m + 6 2m(m 2) 2m 2 m + 6 2m(m 2)

3 2 + 2 0 ++++++0 +++++++0 0++++ 2 0 0 + + + | 0 + + |

3 Soluia inecuaiei este mulimea: S = ( 2, 0 ) , 2


S9. Rezolvare:

2 .

2 1 1

a) Determinantul matricei sistemului este:

d = 1 1 1 = 1. 1 1 2

Rezult c sistemul este de tip Cramer i soluia este dat de formulele: 1 1 1 dy dx dz x(a) = , y (a ) = , z (a ) = , unde d x = 2a 1 1 = 1 2a , d d d 44 1 2
2 1
a

1 1 = 4 + 3 2 1 , 2
a a

2 1

dy = 1 2

d z = 1 1 2a = 4a 2a . 1 1 4a

1 4a

Se obine soluia: x(a) = 1 2a, y(a) = 4a + 3 2a 1, z(a) = 4a 2a, a i Z.


100

b) y(a) > 1 a4 + 3 2a 1 > 1 4a + 3 2a 2 > 0. Notm 2a = m i se obine inecuaia m2 + 3m 2 > 0. Dar m2 + 3m 2 = 0 pentru m i {1, 2}. Tabelul de semn pentru expresia m2 + 3m 2 este: m 2m + 3m 2
2

1 2 + 0++++0

Soluia inecuaiei cu necunoscuta m este: m i (1, 2). Revenind la notaia fcut se obine c 2a i (1, 2) adic a i (0, 1).
S10. Rezolvare: Sistemul este compatibil determinat dac determinantul matricei sistemului este nenul. Aadar, avem condiia: 1 1 + 1 + 1 2 0 + 0 (1 ) 0 0 i 1 .
1 2 1

Rezult c rspunsul corect este b)


S11. Rezolvare: Matricele asociate sistemului sunt: 2 1 3 1 x A = 1 1 1 ; B = 1 ; X = y ; det(A) = 3m + 6 = 3(m 2). 1 2 m m z Dac m @ 2, atunci det(A) @ 0, atunci det(A) @ 0 isistemul este compatibil determinat cu soluia dat de formulele: dy dx dz x= , y= , z= , unde dx = 4(m 2), dy = 2(m 2), dz = 3(m 2). det( A) det( A) det( A) 4 2 Se obine soluia x = , y = , z = 1, m 2 . 3 3 2 x + y + 3 z = 1 Dac m = 2 sistemul devine: x y + z = 1 x + 2 y + 2z = 2

Deoarece det(A) = 0, sistemul nu este de tip Cramer. Pentru rezolvare aplicm metoda lui Gauss. Sistemul este echivalent cu urmtoarele sisteme: x y + z =1 (2) x y + z =1 x y + z =1 2 x + y + 3 z =1 3 y + z = 3 (1) ~ 3 y + z = 3 . 0 z = 0 3y + z = 3 x + 2 y + 2 z = 2 Rezult c z = , , y=

3 4 , x= . 3 3 Aadar, pentru m = 2 sistemul este compatibil nedeterminat cu mulimea soluiilor: 4 3 S = , , . 3 3 101

S12. Rezolvare: Dac sistemul de ecuaii are numai soluia nul rezult c este de tip Cramer i se pune condiia ca det(A) @ 0, unde A este matricea sistemului. m 1 1 Avem det( A) = 1 m 2 = m 2 + m + 2 .
1
1 1

Dac m2 + m + 2 = 0, rezult c m i {1, 2}, iar det(A) @ 0 pentru m i Z \ {1, 2}. Rspunsul corect este a).
S13. Rezolvare: Notm cu x, y, z debitul robinetului I, debitul robinetului II, respectiv debitul robinetului III. Se obine sistemului de 3 ecuaii liniare cu 3 necunoscute: 2 x + 3 y + 6 z = 220 3 x + 2 y + 6 z = 210 2 x + 2 y + 3 z = 145

Matricea sistemului are determinantul d = 9. Rezult c sistemul este de tip Cramer i soluia dy d d este dat de formulele x = x , y = , z = z . d d d Se obine x = 20 hl, y = 30 hl, z = 15 hl.

S14. Rezolvare: Notm cu t, f, F vrstele tatlui, fiului mic i fiului mare.

1 1 Din datele problemei se obin urmtoarele relaii ntre t, f, F. f = (t + 7); F + 15 = (t + 15) , 6 2 t 15 i f + 18 + F + 18 = t + 18. adic F = 2 Aceste relaii se constituie n sistemul de 3 ecuaii liniare cu 3 necunoscute f, F, t. 6 f t = 7 2 F t = 15 . f + F t = 18 Matricea A a sistemului are det(A) = 4 @ 0, deci sistemul este de tip Cramer. Se obin soluiile f = 7, F = 10, t = 35.
S15. Rezolvare: a) Pentru m = 1 i n = 5 se obine sistemul de ecuaii: x + y 2z = 2 2x + y + z = 5 . x + 2 y + 3z = 1
1 1 2

Matricea A a sistemului are det( A) = 2 1 1 2

1 = 10 . 3

Rezult c sistemul este de tip Cramer i soluia este dat de formulele lui Cramer.

102

dy dx dz 30 10 0 = = 3; y = = = 1; z = = =0. det( A) 10 det( A) 10 det( A) 10 b) Fie A matricea sistemului de ecuaii: m 2 1 A = 2 2m 1 1 cu det(A) = 5(m 3). 1 2 3 Se observ c det(A) = 0 dac m = 3. Dac m i Z \ {3}, det(A) @ 0 i sistemul este compatibil determinat cu soluia dat de formulele lui Cramer: dx 17m 4n 3mn 12 = x= det( A) 5(m 3) dy 5(n 3) d mn 4m 2n + 9 , z= z = , nZ . y= = det( A) 5(m 3) det A 5(m 3) Dac m = 3, det(A) = 0, caz n care vom rezolva sistemul cu metoda lui Gauss. Avem urmtorul sistem: x + 3 y 2 z = 2 (2) , (1) 2 x + 5 y + z = n . x + 2 y + 3z =1 Eliminm necunoscuta x din a doua i a treia ecuaie pstrnd pe prima neschimbat. Se obine sistemul echivalent: x + 3 y 2z = 2 y + 5z = n 4 . y + 5 z = 1 Din acest moment se poate ncepe discuia compatibilitii sistemului referindu-ne la ultimele dou ecuaii (n 4 = 1 etc.) sau, nc, eliminm y din ultima ecuaie raportndu-ne la a doua. Se obine sistemul echivalent. x + 3 y 2z = 2 y + 5z = n 4 . 0 z = n 3 Dac n 3 @ 0, adic n = 3, sistemul este compatibil simplu nedeterminat. Se ia z = , Z i se obine y = 5 +1, x =131 . x=

Aadar, pentru m = 3, n = 3, mulimea soluiilor este S = {(131, 5+1, ) R} .

103

TESTE DE EVALUARE Testul 1.


1. Rezolvare: a) A nu este inversabil dac det( A) = 0 . Se obine ecuaia x 2 9 x + 20 = 0 cu sluiile: x1 = 5, x2 = 4
2 0 1 b) Pentru x = 2, se obine matricea A = 5 1 2 , cu det(A) = 6 i 8 2 8 12 2 1 1 * 1 1 A = A = 24 8 1 . 6 6 18 4 2

2. Rezolvare: a) Sistemul are soluie unic dac determinantul matricei A a sistemului este nenul.

Avem: det(A) @ 0 m2 + 10m 9 @ 0. Se obine m i Z \ {1, 9}. b) Pentru m = 3 se obine sistemul de ecuaii: x + 2 y + z =1 (1); (6) x y + 2z = 2 6 x + 9 y + 3 z = 9 Rezolvm sistemul prin metoda lui Gauss. Obinem succesiv urmtoarele sisteme echivalente: x + 2 y + z = 1 x + 2 y + z = 1 3y + z = 1 ~ 3y + z = 1 . 3 y 3z = 3 4 z = 2 1 1 5 Se obine soluia: z = , y = ; x = . 2 2 2 3. Rezolvare: Modelul matematic al problemei este urmtorul sistem liniar de ecuaii: 3 x + y + 7 z = 45 5 x + 3 y + 2 z = 28 4 x + 5 y + 5 z = 42 Rezolvm sistemul cu metoda lui Gauss reordonnd mai nti necunoscutele n cadrul fiecrei ecuaii. Se obin succesiv urmtoarele sisteme echivalente: y + 3 x + 7 z = 45 (3); (5) y + 3 x + 7 z = 45 y + 3 x + 7 z = 45 3 y + 5 x + 2 z = 28 ~ 4 x 19 z =107 4 x +19 z =107 89 z = 445 11x 30 z =183 5 y + 4 x + 5 z = 42 ncepnd cu ultima ecuaie a sistemului se obine: z = 5, x = 3, y = 5. 104

Testul 2.
1. Rezolvare:

2 3 2 3 1 A* = A* = = 1 det( A) 2 1 2 4 4 2 1 1 1 * B = B = 2 3 1 . det( B ) 10 4 1 7 1 1 1 1 0 1 1 * C = = . i C = C = 1 1 1 0 1 0 A1 =
2. Rezolvare:
1 1 1 A = 4 2 2 cu det(A) = 12 @ 0. 6 15 3 Rezult c soluia ecuaiei matriceale este matricea 36 12 4 4 12 1 1 * 1 1 1 X = A B = A B = 24 9 2 2 = 168 = 14 . 12 12 12 36 3 48 21 6 45

3. Rezolvare:
m +1 1 1

a) Dac A este matricea sistemului, atunci det( A) =

1 1

m +1 1 = m3 + 3m 2 . m +1 1

b) Sistemul de ecuaii este compatibil determinat dac det(A) @ 0. Dar det(A) = 0, dac m2(m + 3) = 0, adic m = 0, m = 3. c) Pentru m = 2 sistemul de ecuaii devine: 3 1 1 3 x + y + z = 1 x + 3 y + z = 2 cu A = 1 3 1 i detA = 20. x + y + 3z = 4 1 1 3 Prin regula lui Cramer se obine: dy dx 4 1 6 3 26 13 dz x= = = ; y= = = ; z= = = . det( A) 20 10 det( A) 20 10 det( A) 20 5 x + y + z = 1 d) Pentru m = 0 sistemul devine: x + y + z = 0 x + y + z = 0

Se observ c prima i a doua ecuaie sunt contradictorii (ar rezulta c 1 = 0). Rezult c pentru m = 0 sistemul obinut este incompatibil.

105

Probleme recapitulative
Soluii
7 15 3 37 81 b + 7 a = 37 1. Avem A2 = cu , A = . Se obine sistemul de ecuaie 10 22 54 118 3 b + 15 a = 81 soluia a = 5, b = 2.
x2 + y2 2. A = 2 xy
2

2 xy i se obine egalitatea: x2 + y2 x2 + y2 2 xy 4 0 4 x 4 y + = 2 xy x2 + y2 0 4 4 y 4 x

x2 + y2 + 4 = 4 x de unde rezult sistemul de ecuaii . 2 xy = 4 y Se deosebesc cazurile: 2 0 n 2n y = 0 2 deci x = 2, y = 0, A = , A = 0 2 0 x + 4 = 4 x

0 . 2n

y 0 i astfel x = 2 .

Din prima ecuaie se afl y = 0 fals.


0 1 2a 3. A = 1 2 b + ac 2 c + = 0 obine c 2 + = 3
2

0 1 0 0 , A3 = 3 a 0 1 0 . Din relaia dat, pentru a , b , c Z * se 3 ac + 3 b 3c 1 1

i = 3, =3.

Pentru a = c = b = 0, A = I3 i vom avea c ( + ) I3 = O3 , deci + = 0 . Soluia = m , =m , m Z .


a 0 a a + 4 4 a a 1 a 1 , E ( A ) = 3 a + 4 3 . Se obine a = 1. 4. A = 1 a 1 3 a + 4 3
2

0 0 1 5. Fie B = I3 + A . Avem A = 0 0 0 , A3 = O3 i astfel An 0 0 0 Cu formula binomului lui Newton se obine: 1 n ( n 1) 2 0 3 1 2 Bn = Cn I n +Cn A +Cn A2 = I3 + nA + A = 0 2 0
2

= O3 , n U 3 .

n ( n 1) 2 1 n , n q * . 0 1 n

106

1 0 2 1 0 3 0 1 0 , A3 = 0 1 0 . 6. A = 0 0 1 0 0 1 1 0 n n Prin inducie se obine c A = 0 1 0 etc. 0 0 1


2

a2 + bd 0 7. a) A2 = 0 c2 d ( a+e ) 0

b ( a + e ) a2 + ae 0 0 = 0 c2 e 2 + bd d ( a + e ) 0

b ( a + e ) 0 . e 2 + ae

Se obine x = a + e , y = c2 ac ce . b) Folosim metoda induciei matematice. Pentru n = 1, a1 = x, b1 = y. Presupunem c Ak = xk A + yk I 3 . Atunci:


Ak +1 = ( xk A + yk I3 ) A = xk A2 + yk A = xk ( xA + yI3 ) + yk A = ( x xk + yk ) A + yxk I3

Aadar exist xk +1 = x xk + yk , yk +1 = y xk cu proprietatea c Ak +1 = xk +1 A + yk +1 I3 deci egalitatea are loc i pentru k + 1. Aadar are loc pentru oricare n q * .
1 0 1 4 8 4 1 2 1 , C 2 = 4 8 4 = 4 C . 8. C = 1 2 1 4 8 4 3 2 2 n C = 4 C = 4 C i prin inducie C = 4n1 C .
9. Folosim metoda reducerii sau substituiei.

a) B = I 2 A i din a doua ecuaie se obine c: 1 1 1 1 2 1 2 A + 3 I2 3 A = sau A = 3 I 2 1 1 = 1 2 . 1 1 1 1 Rezult B = . 1 1


10. Egalitatea se scrie:

1 a 1 1 1 1 1 a 4 1 1 a 1 + a 1 1 1 = 4 2 a +1 4 1 + a 1 + a 2 + = 2 a + 1 a2 + 1 4 1+ a a2 + 3 2 a + 2 4 4 = . 2 a + 2 a2 + 3 4 4

4 sau 4
4 sau 4

Rezult c a = 1. 107

x y 11. Fie A = . z t Avem succesiv x y 1 i 1 i x y 2 4 i + = z t 0 1 0 1 z t 0 2 x y + ix x y + it 2 4 i + = t 0 2 z t + iz z 2 x 2 y + i ( x + t ) 2 4 i = . 2 t + iz 0 2 2 z

Se obine x = 1, z = 0, t = 1 i 2 y + 2 i = 4 i deci y = i.
12. a) Se obine = 4 x2 + x 5 i soluiile x 1, 5 . 4 3 2 b) = x + 2 x + 3 = ( x +1)( x x + 3), x =1 .

{ }

x 1 c) = 1 x

x 1 1 1 x 1 x 1 x 2 1 = 1 x 1 0 = ( x 1) 1 1 0 = ( x 1)2 ( x2 +2 x +2), x {1} 1 0 x +1 1 1 x2 1 0 x2 1

1 1 x ab x ab 13. a) = 0 a x b ( x a ) = ( a x )( b x ) 0 1 b = ( a x )( b x )( b a ) . 0 b x a( x b) 0 1 a Se obine x { a , b} . 2 x +1 x +1 x + 2 b) = 6 3 3 = 0, x Z . 12 6 6
0 0 ba 1 x+a =

c) = b x

b x x b
2 2

ba a b
2 2

= ( b x )( b a )

x 2 b2 a2 b2 b2 = ( b x )( b a )( x a ) . Soluie x { a , b} .

1 1 = x b a b

14. Se pune condiia ca determinantul s fie nenul: a) det( A ) = a3 , deci a Z \{0} . b) det( A ) = a3 (1 + a )(1 + a2 ) , deci a Z \{0, 1} . 16. det( A ) = ( x + m )( x + 2 m ) m (1 m ) = x 2 + 3 mx + 3 m2 m . Se pune condiia ca det( A ) 0, x Z deci = 9 m2 4(3 m2 m ) < 0 . Se obine m ( , 0) 4 , + . 3

108

2 1 4 1 1 4 17. Avem A1 = , iar ( A ) = ( A ) . 1 1

3 2 18. B = A1 2 1 1 2 1 = 2 3 1
1

3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 = ( A ) = A = A= 2 1 2 1 2 3 2 1 0 = . 1 1 1

1 3 1 19. a) A = 2 1 4 , det( A ) = 1 deci sistemul este un sistem Cramer. 1 1 2

Se obine x = 1, y = 1, z = 1.
1 1 1 b) A = 2 1 3 , det( A ) = 6 . deci sistemul este un sistem de tip Cramer. 4 1 5 Se obine x = 0, y = 1, z = 0. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 . Deoarece = 2 1 2 = 1 rezult c rang(A) = 3. c) A = 3 1 4 3 1 4 1 1 3 Primele 3 ecuaii sunt ecuaii principale, iar x, y, z necunoscute principale.

Sistemul principal are soluia x = 4, y = 1, z = 3 care nu verific ecuaia a patra. Aadar sistemul este incompatibil. Altfel, se arat c rang ( A ) = 4 rang ( A ) .
1 3 2 m 1 2 . Sistemul este nedeterminat dac det(A) = 0. Se obine m = 3. 20. A = 2m 1 2 1 Pentru m = 3 se pune condiie ca rang ( A ) = rang ( A ) = 2 . 2 1 3 1 Se obine c A = 3 1 2 1 . 5 2 1 n 2 1 1 Punem condiia ca 3 1 1 = 0 . Se obine n = 2 i = 9 + 4 = 13 . 5 2 n

109

1 1 m 1 2 1 . Calculnd determinanii de ordinul 3 se obin rezultatele: 21. A = m m2 1 2 m 0 m + 1 1 = ( m + 1)( m 2) , 2 = ( m 1)( m 2) , 3 = 4 m2 .

Se observ c nu pot fi nuli toi cei 3 determinani deci rang(A) = 3.


1 0 1 m 1 2 m 2 1 . A= 2 m m2 1 2 m 2 m 0 m + 1 2 m2 1 1
m m 2 m2

det( A ) =

1 1
1 m +1

0 m2 2 m2 2 m2

2m

nmulim cu m prima coloan i adunm rezultatul la a doua coloan. Rezult:


1 1 m 2m 0 m2 2 m2 2 m2 1 1 1 m +1 0 m2 2 m2 2 m2

det( A ) =

=0

deoarece exist dou coloane egale. Aadar rang ( A ) = 3 = rang ( A ) deci sistemul este compatibil pentru oricare m Z . Rspuns corect c) A = .

110

PARTEA a II-a
ELEMENTE DE ANALIZ~ MATEMATIC~

Capitolul 1. Limite de func\ii 1.1. Mul\imi de puncte pe dreapta real` 1.4. Calculul limitelor de func\ii 1.4.3. Limitele func\iilor trigonometrice 1.5. Opera\ii cu limite de func\ii 1.6. Cazuri exceptate la calculul limitelor de func\ii 1.6.4. Limite fundamentale [n calculullimitelor de func\ii 1.7 Asimptotele func\iilor reale Teste de evaluare Capitolul 2. Func\ii continue 2.1. Func\ii continue [ntr-un punct 2.2. Opera\ii cu func\ii continue 2.3. Semnul unei func\ii continue pe un interval Teste de evaluare Capitolul 3. Func\ii derivabile 3.1. Derivata unei func\ii [ntr-un punct 3.2. Derivatele unor func\ii elementare 3.3. Opera\ii cu func\ii derivabile 3.3.5 Derivarea func\iilor inverse 3.4. Derivata de ordinul doi 3.5 Regulire lui l'Hspital Teste de evaluare Capitolul 4. Studiul func\iilor cu ajutorul derivatelor 4.1 Rolul derivatei [nt@i [n studiul func\iilor 4.2. Rolul derivatei a doua [n studiul func\iilor 4.3. Reprezentarea grafic` a func\iilor Teste de evaluare Probleme recapitulative

111

PARTEA a II-a. Elemente de analiz` matematic`


Capitolul 1. Limite de func\ii
1.1. Mul\imi de puncte pe dreapta real`

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare

pag. 113 manual

E1. S` se determine mul\imile de minoran\i ]i majoran\i pentru mul\imile: a) A = (-3, 5] ; b) A = (-2, 3) ; c) A = [-5, 4] ; d) A = (-2, 1) U (3, 5) ; e) A = (1, 5] U[ 6, 11] ; f) A = [-1, 1) U{3}. E2. S` se determine mul\imea minoran\ilor ]i mul\imea majoran\ilor pentru mul\imile:

{ } c) A ={x R x - 3T2}; e) A = {x (0, ) 2 T 0, 25};


a) A = x R x 2 - 3x = 0 ;
x-3

b) A = x R x 2 - 3x T 0 ; d) A = {x R x - 3 T 1}; f) A = x R 0, 125T 4 x T 0, 25 ; h) A = {x R log 2 (x -1)T log 4 (3- x )}. 2n b) A = n N ; n +1 48 d) A = n N N ; n +1 x +1 f) A = 2 x R . x + x +1 b) A = {x R x -1 T2}; d) A = x R f) A = x R 1 T1; x T1; x 2 -9 x 2 -4 x - 3Tx - 3 .

g) A = {x R log 2 (x -1)T2};

E3. S` se arate c` urm`toarele mul\imi sunt mul\imi m`rginite:


a) A = {sin x x R }; c) A =

n +1 - n n N ;

2 e) A = 2 x R ; x +1 a) A = {x R x T3}; c) A = {x R x - 2 U1}; x -1 e) A = x R 2 U 0; x -4 g) A = x R 2 x+1T16 x (0,25) x+1 ; respectiv x 1 =-1;

E4. S` se scrie cu ajutorul intervalelor mul\imile:

h) A = x R

E5. S` se precizeze care dintre mul\imile urm`toare sunt vecin`t`\i ale num`rului x 0 = 0,
a) V1 = (-5, 7) ; d) V 4 = (-1, ) ; g) V7 = Q; b) V 2 = (-1, 0) ; e) V 5 = N; h) V 8 = R; 112 c) V 3 = (0, ) ; f) V 6 = Z; i) V 9 = R \ {0} .

E6. S` se precizeze care dintre mul\imile urm`toare sunt vecin`t`\i pentru + :


a) V1 = (-6, ) ; d) V 4 = (-, 10) ; g) V7 = R \ Q; b) V 2 = (100, ) ; e) V 5 = Z; h) V 8 = R \ Q; c) V 3 = ( 2 , ) ; f) V 6 = Q; i) V 9 = R;

E7. S` se determine punctele de acumulare [n R pentru mul\imile: a) A = [ 0, 3) ; b) A = {0, 3} ; c) A = (-, 3) ;


d) A = (-2, 2) U (3, 5) ; e) A = N \ {0, 1} ; f) A = (1, 2) U{5} .

E8. S` se demonstreze c` urm`toarele mul\imi sunt nem`rginite (inferior sau superior): a) A = (-, 3] ; b) A = (-1, ) ;
c) A = (-1) n n n N ; e) A = {x R x -1 U2}; g) A = {x N 7 divide x }.

1 d) A = x (0, 1); x x -1 f) A = x (2, ); x -2

113

1.4. Calculul limitelor de func\ii

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se calculeze limitele:
a) lim 3;
x3

pag. 134 manual

b) lim 5 3 ;
x0

c) lim

x 2

3;

d) lim(2x +1) ;
x 2

x e) lim- +1; f) lim(3x 2 - x + 2) ; g) lim (5 3 +1) ; h) lim ln 3. x p x-1 x1 x+ p E2. S` se calculeze: a) lim[(x +1) 2 +1]; b) lim[2x + (x -1) 2 ]; c) lim (x 2 - 3) ; d) lim (-3x + 2 + x 2 ) ;
x1 x x- x 0 x>0 x- x 0 x>0

e) lim (-5x - 7x ) ; f) lim( x ) ;


x+ x9

g) lim log 3 x ;

h) lim log 0 ,3 x .

E3. S` se calculeze:
1 x a) lim(2 b) lim 3 c) lim log 5 2 ; d) lim log 3 . ; ); x 0 x- x1 x5 3 E4. S` se studieze existen\a limitei func\iei f [n punctele specificate: 2x 2 + 3, xT1 a) f :R R, f (x ) = , x 0 {1, 2} ; 5x -1, x > 0 x + 3, x (0, 1) b) f : D R, f (x ) = x , x 0 {1, 0, +} . 4 , x (1, +)
log 2 x log 3 ( x 2+1) x

Sintez`
S1. S` se determine parametrii reali pentru care: a) lim[ (a -1) x + 3]= 6 ; b) lim(5 + 6ax ) = 23;
x1 x 3

c) lim(ax + 3x - 3) = 5 ;
x a x1

d) lim x = 3;
x a

e) lim(a x + 2ax +11) = a +14 ; g) lim


x a1

f) lim
x a

x a+1

x = 3;

x = a -1;

h) lim 2 ax = 16 .

S2. S` se studieze existen\a limitei func\iei f :D R pe domeniul de defini\ie:


1 log2 x , x 0, 2 a) f :(0, 1) R, f (x ) = ; 1 2x - 2 , x 2 , 1 2 x , x (0, 1) b) f :(0, 2) {3} R, f (x ) = log 2 x , x [1, 2] . x =3 0 , 114

S3. S` se determine constantele reale pentru care func\ia f are limit` [n punctele specificate:
ax 2 + (a + 2) x , xT1 a) f :R R, f (x ) = , x 0 = 1; 3 x , x >1 (x + a) 2 + (x -1) 2 , xT1 b) f :R R, f (x ) = , x 0 = 1; (x -1+ a) (x + 4 - a) , x > 1 ax + b, xT2 c) f :R R, f (x ) = log 2 x , x (2, 4) , x 0 {2 , 4} ; 2 ax + bx + 6 , xU4 2 ax , xT1 d) f :R R, f (x ) = 4 bx , x (1, 3) , x 0 {1, 3} . ( a+2 ) x 8 , xU3

S4. S` se studieze existen\a limitei func\iei f :D R [n punctele specificate:


a) f :R R, f (x ) = x , x 0 {-1, 0, 1} ; b) f :R R, f (x ) = x - 3 , x 0 {0, 3, 4} ; c) f :R R, f (x ) = x - 3 + x , x 0 {-5, 3, 5} ; x , xT1 d) f :R R, f (x ) = , x {0, 1} ; x , x >1 0 x 2 -1, xT2 e) f :R R, f (x ) = , x 0 {-1, 1, 2} . x 2 +1, x > 2

115

1.4.3. Limitele func\iilor trigonometrice

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se calculeze:
a) lim sin x ;
x p 6

pag. 140 manual

b) lim cos x ;
x

e) lim sin x ;
x p x<p

f) lim cos x ;
x p x>p

p 6

c) lim sin x ; g) lim sin x ;


x 2 p x>2 p p x4

d) lim cos x ; h) lim cos x .


x-p x< p p x6

E2. S` se calculeze:
a) lim tg x ;
p x 3 x p x>p

b) lim tg x ;
p x3

c) lim tg x ;
p x4

d) lim tg x ;
p 2 p h)x> 2 lim 3p x 2 x

d) lim tg x ; i) lim ctg x ;


x p x<p

f) lim ctg x ;
p x 2

g) lim ctg x ;
p x4

ctg x ;

j) lim ctg x .
x 2 p x>2 p

E3. S` se calculeze:
a) lim arcsin x ;
1 x2

b) lim arccos x ;
1 x2

c) lim arccos x ;
x3 2

d) lim arcsin x ;
3 x2

e) lim arccos x ;
2 x2

f) lim arcsin x .
x 2 2

E4. S` se calculeze:
a) lim arctg x ; d) lim arcctg x ;
3 x3 3 x 3

b) lim arcctg x ; e) lim arctg x ;


x- 3 3 x 3

c) lim arctg x ;
x-

f) lim arctg x .
x 3 x> 3

3 3

Sintez`
S1. S` se determine valorile parametrului a R pentru care au loc egalit`\ile:
p ; x a 2 p d) lim arcsin x = ; x a 4 a) lim arcsin x = b) lim arccos x = 0 ;
x a

e) lim arccos x = p ;
x a

p ; x a 4 p f) lim arctg x =- . x a 4 c) lim arctg x =

S2. S` se studieze existen\a limitei func\iei f :D R [n punctele specificate:


sin x , xT0 a) f :R R , f (x ) = 2 , x 0 {0, -, +} ; x , x > 0 sin x , xTp b) f :R R , f (x ) = , x 0 {0, p, 2p} ; 3(x - p ) 2 , x > p 116

arccos x , x [-1, 0) c) f :[-1, 1] R , f (x ) = 2 , x 0 {-1, 0,1} ; p x + 2x + , x [ 0, 1] 2 arctg x , xT0 d) f :R R , f (x ) = arcsin x , x (0, 1) , x 0 {-, 0, 1, +} . arcctg x , x [1, +)

S3. S` se determine valorile parametrilor reali, pentru care func\ia f :D R are limit` pe
domeniul de defini\ie. sin x , xT0 a) f :R R , f (x ) = ax + b , x (0, 1) arctg x , xU1 a, x [-2, -1) b) f :[-2, 2] R , f (x ) = arcsin x , x [-1, 1] ; x (1, 2] b,

S4. S` se studieze existen\a limitei func\iei f :D R [n punctele specificate:


a) f :R R , f (x ) = sin x , x 0 {-1, 0, 1} ; p p p b) f : - , p R , f (x ) = sin x , x 0 - , 0, ; 2 2 2 p p c) f :R R , f (x ) = - cos x , x 0 - , 0, ; 2 2 d) f :R R , f (x ) = arctg x , x 0 {-1, 0, 1} .

117

1.5. Opera\ii cu limite de func\ii

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se calculeze:
a) lim( x 2 - 3x + x );
x 4

pag. 151 manual

x b) lim2x -1+ ln ; x 3 3 d) lim(2 x + 3x - 4 x );


x1

c) lim(sin x + 3 cos x ) ;
x p x 9

e) lim (3x - 27x + log 3 x ) ;

f) lim (2 x + 3x - 3 x ).
x-1

E2. S` se calculeze:
x1 x x

a) lim( x 2 - 2)( x 2 - 3); b) lim( x 2 log 3 x );


x1

c) lim( x 2 + 2 x ) 3 x ;
x 0

2 3 d) lim ; e) lim(2 x +1)( 3 x + x ); f) lim (1- cos x ) (1+ sin x ) . x 0 x 2 p x 3 8 27

E3. S` se calculeze:
a) lim
x1

x -1 x + x +1
3 2

b) lim

x 2 + 4x -10 ; x 2 2x - 3

c) lim

sin x + cos x x

x 0 1+ sin x + x>0

d) lim
x1

x+ x 2+ x

e) lim

sin x + tg x ; x p sin x + 2

f) lim

arcsin x + arccos x . x1 p + arctg x


x+1

E4. S` se calculeze:
a) lim(x +1)
x1 x

b) lim(sin x ) 1+x ;
x 0 x>0

c) lim( x 2 + x -1)
x 2

d) lim(1+ sin x ) cos x ;


x p

e) lim(sin x + tg x ) p+x ;
x p x>p

f) lim(arctg x )
x1

Sintez`
S1. S` se calculeze:
a) lim( x + 3 x ) ;
x1 2

b) lim(2 x - 33 x ) ;
x 0

c) lim (sin x + cos x ) 2 ;


x 2 p x

2x +1 ; f) lim(2 x - 3x +1) d) lim (sin x tg x ) x+1 ; e) lim x x + 2 x1 x1 x 0 x - x +1 arctg x arccos x g) lim(2 arcsin x + arccos x ) x ; h) lim ; i) lim . 1 x 0 1+ arcsin x x 3 arcctg x x
2

118

S2. S` se determine constantele reale pentru care au loc egalit`\ile:


a) lim c) lim
x a

ap + arcsin x = 2; x1 p + arccos x x + 2x 2+ x = 1;

b) lim d) lim

(x +1) 2 + (x - 2) 2 a+ 3 x 2x + 4x
x x

x-1

= 1;

3 = . x a 22 + 3 4 8

S3. S` se studieze existen\a limitelor func\iei f :D R [n punctele specificate:


p x tg x , x 0, p 2 a) f (x ) = , x 0 0, ; 2 p sin x , x 2 , + (x -1) x , x (0, 1) b) f (x ) = , x 0 {0, 1} ; (1- 3 x ), x (-, 0] [1, +) x -1 3 , x (-, 0] c) f (x ) = x 2 + x +1 , x 0 = 0. (-1+ sin x ) 3 , x (0, +)

S4. S` se calculeze: a) lim(sin x )3 x -1 ;


x1

b) lim( x 2 + x ln(x +1)) ;


x 0

c) lim(2 x -1) lg (x + 8) ;
x 2

d) lim
x1

7x + x

);
3

e) lim

x+1

x-1 1+ 2

; x+1

f) lim
x 2

x +2 + 3 x + 6 x +12 - 10 - x
2

arcsin (x sin x ) g) lim ; x 0 1+ sin (arccos x )

h) lim log 2 (2 + log 3 (x + 9)) .


x 0

S5. S` se calculeze:
1 a) lim x 2 2 ; x x 0 d) lim cos x + x x2
x

b) lim ;

[x]
x

; ;

c) lim

e) lim

x cos x x 2 +1

; x2 [ x ] +[ 3x ] f) lim . x x
x

sin x

119

1.6. Cazuri exceptate la calculul limitelor de func\ii

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se calculeze:
x a) lim ; x 2 x +1 2 ; x 0 x
x>0

pag. 160 manual

x 2 + x +1 b) lim ; x 0 3x +1

c) lim
x 2

2x 2 3x + x 2 +1

d) lim

3x + 2 -3

x-1 4x 2

E2. S` se calculeze:
a) lim b) lim x ; x-1 2x + 2
x> 1 -

c) lim
x1 x< 1

3x +1 x 2 -1

d) lim
x 4 x>4

2x x 2 -16 1 (x -1) 6x
2 2

e) lim
x1 x< 1

2x 2 + 3x - 4 x 2 - 3x + 2 2
2

f) lim

5x 2 -19 x 2 + 3x + 2 3x - 4 x - 4x + 4 4x + 3
2

x-2 x> 2 -

E3. S` se calculeze:
a) lim
x1

; ;

b) lim e) lim
x 0

x-1 (x +1)

; ;

c) lim
x 2

; .

d) lim

3x +11 x 2 (x +1) x 2 -1

x 3 -x

+ 6x - 9

f) lim

x-1 1+ 2x + x 2

E4. S` se calculeze:
a) lim
x1

4x - 4

d) lim

9x 2 - 9 x 2 - 3x x 2 - 7x +12

x 3

+ 3x + 2 (x - 2) 2 e) lim 2 ; x 2 x - 2 x 4- x 2
2 2

b) lim

x-1 x 2

c) lim
x 2

; x 2 - 3x + 2 x 2 + 4x + 4 f) lim . x-2 2x 2 + 4x -2x +11 ; x- 6x -11

x 2 -4

E5. S` se calculeze:
a) lim + x +1 2- x 3x + 6x + 3 d) lim ; e) lim ; 2 x- 3x + 4x +11 x+ 2x +1 3x - 2 2x g) lim ; h) lim 2 . 2 x+ 4x + 6x +1 x (x +1) (x -1) 2
2

2x + 3 ; x -x + 4

b) lim

x+ 2x

c) lim

6x 2 - 3x +11 f) lim ; x- 2x + 6

E6. S` se calculeze:
a) lim 2 x +1 3+ x
3 x

b) lim e) lim ;

x 2 +x 4x 2 + 3

x-

; ;

c) lim f) lim

x+ x x +1

x 3x + 2

; ;

d) lim

x +x ; 2x + 3 3x -1 9x 2 - x + 7

x 2 +1 + 2x 2 x 2 -1 + x h) lim
x-

x + 2 x +1 x -1 + 4x +1

x 3

g) lim

x-

2x 2 - 3x + 5 . 3x - 4

120

Sintez`
S1. S` se calculeze:
a) lim
x1

(x +1) 2 + (x -1) 2 - 4

c) lim
x 2

x 2 -1 (2x -1) 2 + (x -1) 2 -10 (x - 2) 2 + (x -1) 2 -1 2x 2 - 3x +1

b) lim
x1

(x +1) 3 - x -1 - 8 x 2 - 3x + 2 x 2 -9 (x - 3) 2 + x 2 - 9

; ;

d) lim

x 3

; .

e) lim
x1

(x - 2) 2 - (x -1) 2 + x 2 - 2

f) lim

(x -1) 2 + (x +1) 2 - 4 4x 2 - (x + 3) 2

x-1

S2. S` se determine limitele func\iei f :D R [n punctele specificate:


x -1 x -1 , x (-, 1) , x (-, 2 ) 2 2x - x - 2 x - 2 a) f (x ) = , x 0 =1 . , x 0 = 2 ; b) f (x ) = 2 2 -x , x (2, +) x - 4x + 3 x 2- 4 9(x -1) , x (1, +)

S3. S` se studieze constantele reale pentru func\ia f :D R are limit` finit` [n punctele
specificate: 2x + a , x 0 = 1; x -1 (x - a) 2 - 4 c) f (x ) = , x 0 = 1; x 2 -1 a) f (x ) = b) f (x ) = 3x + ax 2 , x 0 = 3; x -3 x - a 2 2x + a 2 d) f (x ) = + 2 , x 0 = 1. x -1 x -1

S4. S` se calculeze limitele de func\ii:


x 2 -1 6x 2 - x - 5 x -2 x 2 - 6x + 8 ; b) lim ; a) lim 2 + 2 2 2 x1 2x - 5x + 3 x 2 5x - 4x -12 4x - 3x -1 x -16 (x +1) 2 + x 2 -1 (x -1) 2 + 3x -1 . c) lim + 2 2 x-1 2x + 3x +1 x + 3x + 2

S5. S` se calculeze:

2x +1 x ; a) lim 2 x 3x + 4x +1 x 2 +1 2 3x + 4x c) lim ; x (x +1) x 2 +1

4x 2 + 3 x+ x ; b) lim 2 x 2x + 6x +1 x 2 +4 d) lim 3x 2 + 4x (x +1) x 2 +1


x-

121

1.6.4. Limite fundamentale [n calculul limitelor de func\ii

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se calculeze:
sin (5x ) a) lim ; x0 6x
2

pag. 167 manual

3x sin (x -1) sin (x - 2) sin (1- x 2 ) sin (3x - 3) e) lim ; f) lim ; g) lim ; h) lim . 2 x1 x-1 x 2 x - 4 x1 sin (x 2 -1) x -1 2x + 2
x0

sin(6x ) b) lim ; x 0 (x +1)

c) lim

sin (2x 2 )
2

d) lim

sin (2x ) ; x0 sin (4x )

E2. S` se calculeze:
a) lim tg 2x ; x0 3x sin (x - p ) ; x p tg (x - p ) b) lim
x1

tg (x -1) p (x -1)
2

; ;

c) lim

tg (3x - 9) x 2 -9

x 3

; ;

d) lim

e) lim

tg (x 2 -1) -x)

x1 sin (x 2

f) lim
x1

tg (x -1) 2 (x -1) sin (x 2 -1)

E3. S` se calculeze:
arcsin (3x ) a) lim ; x0 5x d) lim arcsin (5x ) ; x0 sin (10x ) b) lim
x 0

arcsin (x 2 )
2 3

x +x p arctg x - 4 e) lim ; p 16x 2 - p 2 x


4

c) lim

arcsin(10x ) ; x0 arcsin (5x ) arctg (9x 2 -1) . 1 arcsin(3x +1) x3

f) lim

E4. S` se calculeze:
5x 2 6x d) lim ; x 0 ln (1+ 8x )
x 0

a) lim

ln (1+ x 2 )

ln (1+ 6x ) b) lim ; x 0 8x e) lim


x 0

c) lim
x 0

ln (1+ 5x 2 ) x 2 +x 3 ln (1+ x 2 ) ln (1+ 3x 2 )

; .

ln (1+ 3 x )
3

5x

f) lim
x 0

E5. S` se calculeze:
3x -1 a) lim ; x 0 6 x d) lim 2 x+1 - 8 ; x 2 x - 2 b) lim
x 0

; x 2 +x 3 2 x - 3x e) lim ; x 0 x

3x -1

8 x -8 c) lim ; x1 x -1 f) lim
x 0

3x - 2 x 2 x -1

Sintez`
S1. S` se calculeze:
a) lim sin x + sin 9x sin 2x + 3sin 5x + x sin(tg x ) ; b) lim ; c) lim ; 2 x 0 x 0 x0 3x x x +x sin (x 2 - 4x + 3) e) lim ; x1 sin (3x - 4x +1) 122 f) lim tg (x 2 + x - 2) tg (x 2 + 5x + 6)
x-2

tg (sin x ) d) lim ; x0 2x

g) lim

arcsin ( x 2 -1)

x-1 arcsin

(x 2 + x )
;

h) lim
x1

arctg( x 2 - 6x + 5) arcsin ( x 2 + 4x - 5)

S2. S` se calculeze:
a) lim
x 0

1- cos 2x
2

x sin 3x - 5 sin x c) lim ; x 0 sin 4x - 2 sin 3x

b) lim

cos 4x - cos 2x ; x 0 sin 5x sin 3x tg (arcsin x ) d) lim . x0 sin (arctg x ) ln (2 - 3x ) b) lim ; x 0 sin x x ln (1+ ln (x +1)) d) lim . x 0 ln (1+ ln (x 2 +1)) a2 - b2 a +b
2 2

S3. S` se calculeze:
ln (1+ sin 3x ) a) lim ; x 0 sin 5x ln (1+ x sin x ) c) lim ; x 0 ln (1+ x sin 5x )

S4. S` se calculeze valoarea expresiei E = S5. Pentru care valori ale lui n N* , lim
x 0

, dac` lim

tg ax - sin ax 1 = . x 0 tg bx - sin bx 8 = 14 ?

sin x + 2 sin 2x +...+ n sin nx x +x 2

S6. S` se determine constantele reale pentru care au loc egalit`\ile:


x 2 + x +1 a) lim - ax = 3+ b ; x +2 x+ 3 c) lim x 2 + x - ax - b = ; x 2 2x 2 + 3x + a b) lim - bx = a ; x x -1 sin xa d) lim = 2; x 0 (x + 2) sin 3x f) lim
x 2

a ln (4 - x ) 2 x -8 e) lim = lim 2 ; x 3 x 3 x - 9 x -3

2 x+2 -16 4 -2
x 4

= lim x - a 2 .
x1

123

1.7 Asimptotele func\iilor reale

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare

pag. 176 manual

E1. S` se determine asimptotele orizontale ale func\iei f :D Z, [n cazurile:


x ; 4- x 2x e) f (x ) = 2 ; f) f (x ) = ; 3x + 5 x +1 xx x 3x 2 -1 g) f (x ) = ; h) f (x ) = 2 ; i) f (x ) = 2 . 2x +1 2x + x +1 x + x +1 E2. S` se determine asimptotele verticale ale func\iei f :D Z, [n cazurile: 1 1 x a) f (x ) = ; b) f (x ) = ; c) f (x ) = 2 ; 2 x -1 (x -1) x -1 1 a) f (x ) = ; x 3x d) f (x ) = ; 2x -1 b) f (x ) = 1 ; x -3 x c) f (x ) = ; f) f (x ) = ln (x +1); x 2 - 3x + 2 2 g) f (x ) = ; h) f (x ) = x . 2 -1 x +1 E3. S` se determine asimptotele oblice ale func\iei f :D Z, [n cazurile: x2 2x 2 + x 1- x 2 a) f (x ) = ; b) f (x ) = ; c) f (x ) = ; x -2 x -1 2+ x x 2 +2 x x 2 -2 x x x d) f (x ) = ; e) f (x ) = ; f) f (x ) = . x -1 2x -1 1+ x x 2 -4 1 d) f (x ) = x 2 +1 ; e) f (x ) = x 2 + x +1

Sintez`
S1. S` se determine asimptotele func\iiilor f :D Z, [n cazurile:
x a) f (x ) = ; (x -1)(x - 3) 1+ x d) f (x ) = ; x -1 g) f (x ) = x2 x2- x ; b) f (x ) = e) f (x ) = h) f (x ) = ; x 2 -1 x2 x 2 -1 . x 2 -1 x3 x x x2 c) f (x ) = ; (x -1)(x - 5) ; x2 f) f (x ) = ; x -1

S2. S` se determine asimptotele func\iilor f :D Z, [n cazurile:


a) f
1 (x ) = x 2 x ;

1 b) f (x ) = x ln e + ; x x 3 +1 d) f (x ) = . x -1

1 c) f (x ) = (x -1) ln1+ ; x

124

S3. S` se determine parametrii reali pentru func\ia f :D Z, f (x ) =


singur` asimptot` vertical`.

x 2 -1 x 2 - ax + a +1

are o

S4. S` se determine parametrii reali pentru care func\ia f :D Z, admite asimptota indicat`:
ax 2 + 2a + bx a) f (x ) = , y = a 2 x + 2; x -1 b) f (x ) = (x + a)(x + a +1) , y = x - a + 3. x + a +2

pag. 177 manual

Teste de evaluare
Testul 1 1. Dac` l 1 = lim
a) 1; x - 6x + 9
2 x 3

x 2 -9 b) 3; c) +;

, l 2 = lim

x 2 +3 , atunci l 1 + l 2 este egal cu: x x 2 - 3 d) -

2. S` se calculeze:
sin(x 2 - 5x + 4) a) lim ; x1 sin(x -1)
*

x 2 + 3x b) lim . x 2x +1

x 2 + ax + 3 . Dac` dreapta y = bx +2 este asimptot` a func\iei f, 3. Fie f :Z Z, f (x ) = x atunci a) a + b = 3; b) ab = 3; c) 2a + b = 3; d) a 2 + b 2 = 3.

Testul 2 1. S` se calculeze limitele de func\ii:


x arcsin x a) lim ; x0 sin x arctg x b) lim
x x-

x 2 + x +1 . 3x -1

2. Dac` l1 = lim

3 -a = 1, atunci: x 0 x a) a = 2; b) a = 4; c) a = 3e-1; ax +1
2 2

d) a = 1.

3. Func\ia f :D Z, f (x ) =
a) a = b = 0;

are o singur` asimptot` dac`: x + 2bx +1 b) a = b =1; c) a Z, b (-1, 1); d) b Z, a = 7.

125

Testul 3 1. S` se calculeze: a) lim


x 2

3x 2 - 4x - 4 x 2 -4

b) lim x 2 - a2 x- a

(2 x - 3x ) 2 . x 0 x sin x = 4.

2. S` se determine a Z pentru care lim


x a

3. S` se determine valorile parametrului real a ]tiind c` dreapta y = ax + a +1 este asimptot` a


func\iei f :Z Z, f (x ) = x 2 + a 2

4. S` se studieze dac` func\ia f :Z Z, cu proprietatea c` 2 f (x ) + 3 f (-x ) = x 2 -1, " x Z, are limit`


[n oricare punct x 0 Z.

Testul 4 1. Se consider` func\ia f :Z Z, f (x ) =


func\ia f are limit` [n oricare x 0 Z. x 2 + ax + 3, x 1 . 2. Se consider` func\ia f :Z Z, f (x ) = 3x + b , x >1 2 x +2 S` se determine a, b Z astfel [nc@t f s` aib` limit` [n x =1 ]i s` existe lim
x1

x 3 + a 3 , x a . S` se determine a Z pentru care x +1, x > a

f (x ) - f (1) . x -1

3. Fie f :D Z, f (x ) = ax + bx 2 + cx -1, a, b (0,+), c Z. S` se deter- mine parametrii


a, b, c astfel [nc@t dreapta y = 2x +1 s` fie asimptot` oblic` spre +, iar y =-1 s` fie asimptot` spre -.

126

Capitolul 2. Limite de func\ii


2.1. Func\ii continue [ntr-un punct

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare

pag. 183 manual

E1. S` se studieze continuitatea func\iei f :D Z [n punctele specificate:


a) f (x ) = x 2 - 7x , x 0 {-1, 0,1}; c) f (x ) = x , x {-2, 1}; x +1 0
2

b) f (x ) = x + 2 x , x 0 {-1, 0, 2}; c) f (x ) = x - x , x 0 {0, 4}. sin x , x <0 b) f :Z Z, f (x ) = x ,x0 = 0 x +1, x 0

E2. S` se studieze continuitatea func\iilor [n punctele specificate:


x 2 , x 1 a) f :Z Z, f (x ) = , x 0 = 1; 2x -1, x > 1

3x +1, x 0 arcsin x c) f :Z Z, f (x ) = , x (0,1), x 0 {0,1}, x ln x , x 1 x =-1 3, d) f :{-1} U (0,+) Z, f (x ) = 3+ x , x (0,1), x 0 {-1, 1}. x + 3 , x 1 2x -1

E3. S` se studieze natura punctelor de discontinuitate pentru func\ia f :D Z:


x 2 - x + 2, x 1 a) f (x ) = ; x >1 2x -1, x2 , x <1 c) f (x ) = x -1 ; 3x -1, x 1 2 x - 2, x 0 b) f (x ) = ; 3x - 2 x , x > 0 ln x , x > 0 d) f (x ) = 2, x = 0 . 1 , x < 0 x 2 x + 2 a , x 0 b) f (x ) = ; ax + 3, x > 0 2ax +1, x 0 d) f (x ) = x + a, x (0,1) . 3x + b, x 1

E4. S` se studieze continuitatea func\iei f :D Z, [n func\ie de parametrii reali:


x + a, x 1 a) f (x ) = 2 ; x + x +1, x > 1 sin(ax ) , x <0 2x x = 0; c) f (x ) = 2a 2 , 5x + 2a, x > 0

127

Sintez`
S1. S` se studieze continuitatea func\iei f :D Z:
sin(ax + x 2 ) , x <0 a) f (x ) = ; x x 0 ln(x + e 3 ), arcsin x , x [-1, 0) 2a + x ln(1+ ax ) c) f (x ) = ; , x >0 x -1+ sin ap, x = 0 6x 2 + 4a 2 + 4ax , x 1 b) f (x ) = ; x >1 x 2 + 4a,

2 x + a, x a d) f (x ) = . 3x + a, x > a

S2. S` se determine constantele reale pentru care func\ia f :D Z este continu`, [n cazurile:
9 ax - 4 3ax+1 +12, x 1 a) f (x ) = ; a - ax -15x 2 , x >1 2 ax 3bx , x < 1 c) f (x ) = 12, x =1 ; ax-1 1+bx 2 , x >1 3 3bx + 2x , x 2a -1 b) f (x ) = ; 9x - 4 bx , x a 2 2 ax + 3bx , x < 1 d) f (x ) = x 2 - 3x + 7, x [1, 2] . ax 2 + 3bx - 8, x > 2

S3. S` se determine a, b Z pentru care func\ia f :D Z este continu` ]i are loc condi\ia data:
3x 2 - x , x <1 f (x ) - f (1) a) f (x ) = ]i lim exist`; 2 ax + bx + 3, x 1 x1 x -1 ln(1+ sin 2 x ) f (x ) - f (0) , x 0 b) f (x ) = ]i exist` lim . x x 0 x x 0 ax + b,

128

2.2. Opera\ii cu func\ii continue

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare

pag. 187 manual

E1. S` se studieze continuitatea func\iilor f , g :D Z ]i a func\iilor f + g , f - g , f g , , [n


cazurile: a) f (x ) = x -1, g (x ) = x +1; c) f (x ) = 2 x , g (x ) = x ; b) f (x ) = x 2 -1, g (x ) = 3x - x 2 ; 1 d) f (x ) = ln x ; g (x ) = ln ; x

f g

x 2 +1, x 0 e) f (x ) = , g (x ) = x -1 ; x +1, x > 0 2x -1, x 0 1- x , x 0 f) f (x ) = . , g (x ) = x -1, x > 0 x +1, x > 0

E2. S` se studieze continuitatea func\iilor compuse f o g ]i g o f [n cazul func\iilor f , g :Z Z.


a) f (x ) = x -1, g (x ) = 2x - 3 ; c) f (x ) = x 2 +1, g (x ) = x -1 ; b) f (x ) = x 2 +1, g (x ) = x -1 ; d) f (x ) = ln(x 2 +1), g (x ) = 2x -1.

Sintez`
S1. Se dau func\iile f , g :Z Z, f (x ) =
x + a, x 0 2ax , x 0 . , g (x ) = x 2 +1, x > 0 x - x 2 , x > 0

S` se determine a Z pentru care func\ia f + g este continu` pe Z.

S2. S` se studieze continuitatea func\iilor f :Z Z ]i f 2 [n cazurile:


-1, x 1 a) f (x ) = ; 1, x > 1 x + a, x 1 c) f (x ) = ; 2x +1, x > 1 x , x 1 b) f (x ) = ; -1, x > 1 2x + a, x 2 d) f (x ) = . x + a, x > 2

S3. S` se studieze continuitatea func\iei f o g [n cazurile:


a) f (x ) = 2x - 4, g (x ) = sgn(x ), x Z; b) f (x ) = 3x - 6, g (x ) = x -1, x Z ; a 2 , x 1 1, x 1 1- x , x 1 c) f (x ) = . , g (x ) = 2x -1, Z ; d) f (x ) = , g (x ) = 2, x > 1 0, x > 1 x , x > 1

S4. S` se studieze continuitatea func\iilor f o g , g o f :


e x , x 0 ln x , x > 1 a) f (x ) = ; , g (x ) = x , x 1 x +1, x > 0 x, x 0 x 2 , x 0 b) f (x ) = . , g (x ) = 1+ x 3 , x < 0 3 x , x < 0

129

2.3. Semnul unei func\ii continue pe un interval

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare

pag. 191 manual

E1. Fie f :Z Z, f (x ) = 3+1. S` se arate c` f are proprietatea lui Darboux pe intervalele I 1 = (-2, 2) ]i I 2 = [ 0, 3]. Exist` intervale pe care f nu are proprietatea lui Darboux? E2. S` se stabileasc` dac` func\ia f :D Z are proprietatea lui Darboux pe intervalul dat:
x , x 0 a) f (x ) = , I = [-1,1]; sin x , x > 0 ln(1+ x ) , x (-1, 0) b) f (x ) = x , I = (-1, 2]; x + cos x , x [ 0,+) arcsin x , x [-1, 0] 1 c) f (x ) = , I =- , 2. 2 x + 3x , x (0,+)

E3. S` se stabileasc` semnul func\iei f :D Z:


a) f (x ) = x 3 - x ; c) f (x ) = 3x+1 - 9; b) f (x ) = 2 x -1 ; d) f (x ) = sin x , x [ 0, 2p].

Sintez`
S1. S` se arate c` func\iile f :D Z, au proprietatea lui Darboux pe oricare interval din
domeniul de defini\ie: 1- x , x >1 1- x 2 a) f (x ) = 0,25, x =1 ; sin(4x - 4) , x (0,1 8x 2 - 8 0, x =2 -1 1 c) f (x ) = ; x-2 , x > 2 1+ 3 pu\in o solu\ie pe intervalul dat: a) x 3 + 4x 2 - 5 = 0, I = [ 0, 2]; c) x + 2 x - 2 = 0, I = [ 0,1] ; e) x + ln x = 0, I = (0,1). 130 x 2 + 5x - 6, x 1 b) f (x ) = x -1 sin(x -1) ; , x >1 3(x 2 -1)

0, x m d) f (x ) = . sin(px ), x ZSm

S2. Folosind consecin\a 1 a propriet`\ii lui Darboux, s` se arate c` urm`toarele ecua\iile au cel
b) x 3 + 5x - 27 = 0, I = [ 0, 3] ; p d) x +1+ sin x = 0, I =- , 0; 2

S3. S` se stabileasc` semnul func\iei f :D Z:


a) f (x ) = x (2 x -1) ; c) f (x ) = (3 -1) log 2 (x + 2) ; x -1 -1 ; x -3 S4. S` se rezolve inecua\iile: a) (2 x -1)(x 2 -1) 0 ; e) f (x ) = c) x -1+ x 2 +1
x

b) f (x ) = (x -1)(3x - 2 x ) ; 2 x -1 d) f (x ) = ; x -2 f) f (x ) = (x 3 - x )(x 4 -16) . b) (x - x 3 )(1- x +1 ) 0 ; d) (2 x - 3x )(2 - log 2 (x +1)) 0 .

)(

x -1) 0 ;

S5. Se consider` func\ia f :Z Z, f (x ) = x + e x .


a) S` se arate c` func\ia f este strict monoton` pe R. b) Folosind proprietatea lui Darboux, s` se arate c` func\ia f este surjectiv`.

pag. 192 manual Teste de evaluare


Testul 1

1. S` se studieze continuittea func\iei f :Z Z,


x 2 + x , x ZS {-1, 0,1} . f (x ) = x 2 - x x {-1, 0,1} 1 ,

2. S` se determine parametrul real pentru care func\ia f :Z Z,


x + 2 ax , x 1 f (x ) = 4 ax -1 , x > 1 este continu` pe Z.

3. S` se stabileasc` semnul func\iei f :(0,) Z,

f (x ) = (2 x-1 -1)(3x-1 - 9) .

131

Testul 2 sin 2 2x , x (-, 0) x2 1. S` se studieze continuitatea func\iei f :Z Z, f (x ) = ax + b , x [ 0,1] [n func\ie de sin(x -1) , x (1,+) x 2 -1 parametrii reali a ]i b. x , x { 2. Fie f :Z Z, f (x ) = 2 x , x Z S { a) Fie I = [2, 3]. Exist` valori ale lui x I pentru care f (x ) = 35 ? , b) Func\ia f are proprietatea lui Darboux pe I? 3. S` se rezolve inecua\ia (2 x -16)(x - x 3 ) 0.

Testul 3

1. Se consider` func\ia f :Z Z, f (x ) = x [ x ].. S` se studieze continuitatea func\iei f [n x 0 m.


x 2 + a + x , x a S` se studieze continuitatea func\iei f :Z Z, f (x ) = pentru a Z. 2. 2x + ax 2 , x > a

3. S` se stabileasc` semnul func\iei f :Z Z, f (x ) = (2 x - 2 a )(x - a) [n func\ie de valorile


parametrului real a.

Testul 4 1. Se consider` func\ia f :q Z, dat` de rela\ia f (n) = lim S` se calculeze suma f (1) + f (2) +...+ f (n) .
*

n 2 2 x + 3-x 2 x n + 2-x

2. S` se arate dac` f :[ a, b] Z este func\ie continu` ]i f (x ) a, f (b) b, atunci exist` x 0 [ a, b] cu proprietatea c` f (x 0 ) = x 0 .


(2 x - 2)(log x -1) , x > 0 2 S` se studieze semnul func\iei f :Z Z, f (x ) = . 3. 3 x 0 x - x ,

132

Capitolul 3. Func\ii derivabile 3.1. Derivata unei func\ii [ntr-un punct

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare

pag. 202 manual

E1. S` se stabileasc` dac` graficul func\iei f :D Z admite tangent` [n punctul specificat,


dac`: a) f (x ) = 3x 2 - 4x , x 0 = 2; c) f (x ) = x + x -1, x 0 = 1 ; a) f (x ) = 3x +11, x 0 =-1; 1 c) f (x ) = , x = 0; x +5 0 e) f (x ) = 2 x + 3, x 0 =-1; tangentei [n acest punct: a) f (x ) = 2x - x 2 , x 0 {0,1, 2}; c) f (x ) = sin x + x , x 0 {0, p}; 2x 2 - 3x , x 0 b) f (x ) = , x = 0; 5x 2 - 3x , x > 0 0 d) f (x ) = x 2 x , x 0 = 0. b) f (x ) = x 2 - 3x -11, x 0 = 2 ; d) f (x ) = x +1, x 0 = 0; f) f (x ) = sin x + sin 2x , x 0 = 0.

E2. S` se arate c` func\ia f :D Z are derivat` [n punctul specificat ]i s` se calculeze aceasta:

E3. S` se studieze derivabilitatea func\iei f :D Z [n punctul specificat ]i s` se scrie ecua\ia


b) f (x ) = x 3 , x 0 {0,1,-1}; x d) f (x ) = 2 , x 0 {-1, 0,1}. x +1 b) f (x ) = x + x , x 0 = 0 ; sin(px ), x 1 d) f (x ) = , x 0 = 1. x >1 ln x ,

E4. S` se determine derivatele laterale ale func\iei f :D Z [n punctele date:


a) f (x ) = x -1, x 0 = 1 ; x +1, x -1 c) f (x ) = 2 , x 0 =-1 x -1, x >-1

Sintez`
S1. S` se studieze dac` urm`toarele func\ii f :D Z admit tangent` la grafic [n punctele
specificate: x + x +1, x < 0 a) f (x ) = , x 0 {-1, 0,1}; x 0 cos x , e x+1 , x -1 b) f (x ) = 1+ e x+1 , x 0 {-1, 0}; , x <-1 2 e x-1 -1, x 0 c) f (x ) = , x 0 {-1, 0, 2}. ln(1+ 2x ), x > 0

133

S2. S` se studieze continuitatea ]i derivabilitatea func\iei f :D Z [n punctele specificate:


x 2 + ax , x < 0 a) f (x ) = , x 0 = 0; x 0 2x -1, 4x - a, x >2 b) f (x ) = 2 , x 0 = 2; x + ax + b, x 2 c) f (x ) = min(x , 2x -1) , x 0 = 1 ; 2 x -1 + a, x 1 d) f (x ) = , x 0 = 1. arccos x + b, x [ 0,1) S3. Fie f :D Z ]i x 0 D, punct de continuitate al func\iei f. Punctul M (x 0 , f (x 0 )) se nume]te punct unghiular al graficului func\iei f dac` func\ia f are derivate laterale diferite [n x 0 ]i cel pu\in una dintre ele este finit`. S` se studieze dac` punctul de abscis` x 0 este punct unghiular [n cazurile: x 2 +1, x 0 2x -1, x 1 2 a) f (x ) = , x 0 = 0; , x 0 = 1; b) f (x ) = e x , x + x -1, x > 1 x >0 x 2 , x < 0 c) f (x ) = , x 0 = 0. sin x , x 0

S4. Fie f :D Z ]i x 0 punct de continuitate al func\iei f. Punctul M (x 0 , f (x 0 )) se nume]te

punct de [ntoarcere al graficului func\iei f dac` func\ia f are derivate laterale [n x 0 infinite ]i de semne contrare. S` se determine dac` punctul de abscis` x 0 este punct de [ntoarcere [n cazurile: 1- x , x 1 x - 3, x 3 a) f (x ) = b) f (x ) = , x 0 = 1; , x 0 = 3. x -1, x > 1 2 3- x , x < 3

S5. S` se determine parametrii reali pentru care graficele func\iilor f , g :Z Z admit tangent`
comun` [n punctul de abscis` x 0 Z. a) f (x ) = 2x + a, g (x ) = x 2 + bx + b, x 0 = 1; b) f (x ) = x 2 + ax + b, g (x ) = 2x 2 - x +1, x 0 = 1.

S6. Se dau func\iile f , g :D Z, f (x ) = x 3 + ax 2 + b, g (x ) = 3x 2 + cx +1.


S` se determine: a) c Z pentru care tangenta la graficul func\iei g [n punctul de abscis` x 0 = 1 este paralel` cu dreapta de ecua\ie y = 7x - 6. b) a, b Z, ]tiind c` tangenta [n punctul x 0 = 1, la graficul func\iei f este paralel` cu dreapta y = 5x +1, iar [n punctul de abscis` x 0 =-1, tangenta are ecua\ia y = x +5.

S7. Se dau func\iile f , g :Z Z, f (x ) = 2x 2 + ax + b, g (x ) = x 2 + bx + a. S` se determine


a, b Z pentru care graficele celor dou` func\ii admit tangent` comun`.

134

3.2. Derivatele unor func\ii elementare

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme

pag. 209 manual

TEM~ 1. Aplic@nd formulele ob\inute, s` se calculeze derivatele func\iilor f :D Z:


a) f (x ) = 2007, x Z; c) f (x ) = sin 5, x Z; e) f (x ) = x 2007 , x Z; g) f (x ) = log 0 ,3 x , x (0,+); i) f (x ) = cos 2 k) f b) f (x ) = 5 2 , x Z; d) f (x ) = x 3 , x Z; f) f (x ) = log 3 x , x (0,+); h) f (x ) = 2 x , x (0,+);

x x - sin 2 , x Z; j) f (x ) = log 3 (5x 2 ) - log 3 (5x ), x > 0; 2 2 > 0; l) f (x ) = e 2 x , x Z.

7 (x ) = x 3 , x

2. Pentru func\ia f :Z Z, f (x ) = 4 x , s` se calculeze f '(0), ( f (1))', f '(-1). 3. Pentru func\ia f :Z Z, f (x ) = 3 x , s` se calculeze


1 , 1 f (-1), ( f (-1)) , f (27), ( f (27)) , f f . 8 8

135

3.3. Opera\ii cu func\ii derivabile

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D Z:
a) f (x ) = x 3 + 3x +1; c) f (x ) = x +2 x ; e) f (x ) = 2x 3 + ln x ; g) f (x ) = log 2 x + log 3 x ; i) f (x ) = x 2 + log 3 x + sin x ; k) f (x ) = (x -1) 2 + (x +1) 2 ; m) f (x ) = log 3 x 3 + log 2 x 4 ; b) f (x ) = 2x - x 4 ; d) f (x ) = x 3 + sin x + cos x ; f) f (x ) = 2 x + 3x - x ;

pag. 213 manual

h) f (x ) = 4 sin x - 5 cos x + 3 ; j) f (x ) = x - 2 + tg x ; l) f (x ) = 23 x + 3 2 + log 0 ,5 x ; n) f (x ) = 2tg x - ctg x ;

p) f (x ) = x 2 + 3 2x ; q) f (x ) = 2 x+1 + 3x-1 . E2. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D Z: a) f (x ) = x log 2 x ; b) f (x ) = x 2 x ; c) f (x ) = x sin x ; e) f (x ) = (2 x -1)(3x -1) ; g) f (x ) = (x - x )(x + 3 x ) ; i) f (x ) = (x - x ) 3 ; k) f (x ) = x sin 2 x ; 1 a) f (x ) = ; x d) f (x ) = b) f (x ) = 1
2

d) f (x ) = x 2 cos x ; f) f (x ) = (2 ln x +1) log 2 x ; h) f (x ) = (3- x 2 ) 3 ; j) f (x ) = x ln x + ln 2 x ; l) f (x ) = (x -1) e x . ; c) f (x ) = x -1 ; x


2

E3. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D Z:


x x 2 - x +1

x -1 x e) f (x ) = 2 f) f (x ) = 2 ; ; ; x +1 x + x +1 x - x +1 sin x cos x 1+ tgx g) f (x ) = h) f (x ) = i) f (x ) = ; ; ; 1+ cos x 1+ sin x sin x x x x +1+ ln x 1+ e x j) f (x ) = l) f (x ) = ; k) f (x ) = ; ; x +1- ln x 2+ ex 1+ x tg x 1- tg x m) f (x ) = n) f (x ) = ; . 1+ tg x 1+ ctg x E4. Pentru func\ia f :D Z s` se rezolve ecua\ia f '(x ) = 0 preciz@nd mul\imile D ]i D f [n fiecare caz: a) f (x ) = x 3 -12x ; b) f (x ) = 2x 3 -15x 2 + 24x + 5 ; c) f (x ) = ( x 2 + 6x -15)e x ; e) f (x ) = 1 x 2 - 6x + 8 sin x +2 g) f (x ) = ; cos x ; d) f (x ) = x 2 ln x ; x 2 - 5x + 7 x 2 +3 h) f (x ) = . x 136 f) f (x ) = x 2 - 3x + 3 ;

Sintez`
S1. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D Z:
x sin x + cos x a) f (x ) = ; x cos x - sin x x x2 xn b) f (x ) = e 1+ + +...+ n q* . , n! 1! 2!
-x

3x 2 - 2 . x -1 a) S` se calculeze derivata func\iei f. b) S` se determine punctele M (x 0 , f (x 0 )) de pe graficul func\iei f [n care tangenta ese paralel` cu dreapta y = 2x -1. c) S` se determine punctele M (x 0 , f (x 0 )) de pe graficul func\iei f [n care tangenta este perpendicular` pe dreatpa y = x . x +a ex S3. Se consider` func\iile f , g :Z Z, f (x ) = 2 , g (x ) = 2 . S` se deter- mine a Z x +1 x +1 2g (x ) pentru care are loc egalitatea e x f '(x ) + g '(x ) = 2 , x Z. x +1 x +m . S` se determine m Z pentru care f '(x ) < 0, " Z . S4. Fie f :Z Z, f (x ) = 2 x + x +1 S5. Se consider` f :Z Z, f (x ) = e x (x 2 + mx + m ): a) S` se determine m Z cu proprietatea c` f (x ) 0 dac` ]i numai dac` x [-2, 2].

S2. Fie f :ZS {1} Z, f (x ) =

b) Pentru m =1 se noteaz` g (x ) =

ex . S` se calculeze: f '(x ) S n = g (0) + g (1) +...+ g (n), n q.

137

3.3.5 Derivarea func\iilor inverse

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D R:
a) f (x ) = (x 2 +1) 3 , x R; c) f (x ) = ln 1- x , x (-1, 1); 1+ x
2

pag. 220 manual

b) f (x ) = ln(x 2 +1), x R; d) f (x ) = x , x (0,+); 1+ x

e) f (x ) = x e x , x R; g) f (x ) = cos(x 2 + x +1), x R; i) f (x ) = x x 2 +1, x R; a) f (x ) = ln(1+ sin 2 x ), x R;

f) f (x ) = sin (x 2 +1), x R; h) f (x ) = sin x , x (0, p ); j) f (x ) = x e x , x (0, +). b) f (x ) = ln(1+ e x ), x R;

E2. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D R:


c) f (x ) = 1+ sin 2 x , x R; d) f (x ) = sin(x x ), x (0, +); x 1 x (3, +). e) f (x ) = arcsin x (0, 2); f) f (x ) = arccos , , 2 x -1 E3. S` se determine domeniul de derivabilitate pentru func\iile f :D R: a) f (x ) = x -1, x [1, +); c) f (x ) = x 2 -1 , x R; e) f (x ) = arcsin x , x [-1, 1);
3

b) f (x ) = e

, x [ 0, +);

d) f (x ) = ln(1+ e x ), x R; f) f (x ) = arccos x , x [-1, 1].

E4. Fie func\iile f :[ 0,+) [ 3,+), f (x ) = x 2 + 3 ]i g :R R, g (x ) = x 3.


a) S` se arate c` f ]i g sunt bijective. b) S` se calculeze ( f -1 )(4) ]i (g -1 )(8).

Sintez`
S1. S` se calculeze derivatele func\iei f :D R, specific@nd domeniul de derivabilitate: a) f (x ) = x 2 -1 , x R; b) f (x ) = 1- ln x , x (0, e];
c) f (x ) = arcsin 2x 1+ x , x R; 2 d) f (x ) = arcsin 1- x 2 1+ x 2 , x R;

e) f (x ) = x x , x > 0; f) f (x ) = x ln( x+1) , x > 0. S2. S` se rezolve ecua\ia f (x ) = 0 pentru fiecare func\ie f :D R, preciz@nd D ]i D f: a) f (x ) = (2x 2 - 6x ) 3; b) f (x ) = cos 2 x - cos 2x , x [ 0, p]; c) f (x ) = x 2 + 6x + 5;
3 2

d) f (x ) = ln(3x 2 + 2x );

e) f (x ) = 3x

-3x 2

2x +1 f) f (x ) = arctg (4x - 3x +1); g) f (x ) = ; 2 ex S3. Se consider` f :R R, f (x ) = x +2 x .

x 2 +4 h) f (x ) = . 3x + 8

a) S` se arate c` func\ia f este inversabil`. b) S` se calculeze ( f -1 )(3). S4. Se consider` func\ia f :(1, +) R, f (x ) = x + ln(x -1). a) S` se arate c` func\ia f este inversabil`. b) S` se calculeze ( f -1 )(2) ]i ( f -1 )(e + 2). 138

3.4. Derivata de ordinul doi

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare

pag. 224 manual

E1. S` se stuieze dac` func\ia f :D R este de dou` ori derivabil` [n punctele specificate:
a) f (x ) = x 3 + x , x 0 {-1, 0}; b) f (x ) = x e x , x 0 {0, 1} c) f (x ) = sin x + cos x , x 0 {0, p}; d) f (x ) = x + x , x 0 {1, 4}; x sin x e) f (x ) = 2 f) f (x ) = , x 0 {0, 1}; , x {0, p}; 1+ sin x 0 x +1 ex g) f (x ) = h) f (x ) = x 2 ln x , x 0 {1, e}. , x 0 {0, 1}; x 1+ e E2. S` se arate c` func\ia f :R R este derivabil` de dou` ori [n punctul specificat: x 3 , x T 0 sin x , x T0 a) f (x ) = b) f (x ) = 3 , x 0 = 0; , x0 = 0 5x 4 , x > 0 x + x , x > 0 x 3 ln x , x > 0 3 c) f (x ) = x x , x 0 = 0; d) f (x ) = , x0 = 0 x 3 , x T0

E3. Folosind regulile de calcul cu derivate, s` se calculeze derivata de ordinul doi pentru
f : D R: a) f (x ) = 2x 2 + 5x ; d) f (x ) = x + ln x ; g) f (x ) = x 2 ln x ; j) f (x ) = x sin x + cos x ; x -1 m) f (x ) = ; x +2 b) f (x ) = x 3 - 4x ; e) f (x ) = x ln x ; h) f (x ) = sin 2 x ; k) f (x ) = x 2 x , x > 0; x n) f (x ) = 2 . x +1 c) f (x ) = e x + x ; f) f (x ) = x 2 e x ; i) f (x ) = cos 3 x ; l) f (x ) = x tg x ;

Sintez`
S1. S` se arate c`:
a) dac` f :R R, f (x ) = sin x , atunci: p f (x ) = sin x + f (x ) = sin(x + p ). , 2 b) dac` f :R R, f (x ) = cos x , atunci: p f (x ) = cos x + f (x ) = cos (x + p ). , 2

S2. S` se verifice dac` func\ia f :R R, f (x ) = e 2 x (3+ 4x ) verific` egalitatea:


f (x ) - 2 f (x ) + f (x ) = e 2 x (4x +11), x R

S3. Fie f :R R, f (x ) = e x sin x . S` se determine a R cu proprietatea c`:


f (x ) - af (x ) + af (x ) = 0, x R

139

S4. S` se determine a, b R ]tiind c` func\ia f :R R, f (x ) = e-2 x (sin x + cos x ) verific`


egalitatea: f (x ) + (a + b) f (x ) + (ab + 2) f (x ) = 0, x R.

S5. S` se determine func\ia polinomial` de gradul doi f :R R, f (x ) = ax 2 + bx + c care verific`


rela\iile: f (2) = 9, f (1) = 2 ]i f (0) = 8.

S6. Exist` o func\ie polinomial` de gradul trei f :R R, f (x ) = ax 3+ bx 2+ cx +1, care s` verifice


condi\iile f (-1) =-6, f (1) =-3 ]i f (2) = 4?

S7. S` se determine a, b, c R dac` f :D R este de dou` ori derivabil` pe D.


x 3 + ax , x T0 a) f (x ) = ; x 3 + bx 2 + c, x > 0 x 3 + 3x + a -1, x T2 b) f (x ) = ; ax 2 + bx + c, x > 2 2x 3 + cx 2 + 8x + b, x < 0 a sin x + b cos x , x Tp c) f (x ) = ; d) f (x ) = 3, x = 0. x >p c sin 2 x + x 2 , 2 x >0 x + ax + b,

140

3.5 Regulile lui l'Hspital

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se calculeze
a) lim
x1

pag. 229 manual

x 3 - 3x + 2 x 2 -1 x 3 - 27

b) lim
x 2

x 2 -4

; f) lim 2 ; x 0 x + sin x x 2 - 4x + 3 E2. S` se calculeze: sin 2 x 1- cos 3x a) lim 2 ; b) lim ; 2 x 0 x + sin x x 0 1- cos x
x 3

e) lim

; x 3 -8 x + sin x

c) lim

; + 4x + 3 x + ln(x +1) g) lim ; x 0 x sin x


x-1 x 2

x 3 +1

x 2006 -1 d) lim 2007 ; x1 x -1 sin x + 3sin 8x h) lim . x 0 sin 7x - sin 2x

c) lim
x 0

x - sin x x3

; .

d) lim
x 0

e x - cos x x 2 +x

; e) lim

x - sin x

x 0 2 e x - 2 - 2 x - x

; f) lim 2
x1 x> 1

nx n+2- (n +1) x n+1+ x (x -1) 2

E3. S` se calculeze:
a) lim 2x 3 + 4x + 9 x + 3x +16
3 x

b) lim

3x 2 - x + ln x
2

x 2x

+ x - ln x

c) lim
x>0

ln(sin 2x ) ; x 0 ln(sin x )

d) lim
x>0

ln(2x ) ; x 0 ctg(3x ) x ; x +1

e) lim

ln(1+ sin 2x ) ; x 0 ln(1+ sin x )

f) lim

ln(x 2 + x +1) . x x x

E4. S` se calculeze:
a) lim x ln
x

b) lim(x - p ) ctg x ;
x p 1 lim e x x 0 x>0

c) lim x ln
x 0 x>0

; x 2 +1

d) lim arcsin x ln x ;
x 0 x>0

e)

ln x ;

f) lim

x-2 x> 2 -

1 x+2 . (x + 2) e

pag. 230 manual

Teste de evaluare
Testul 1 1. Fie f :R R, f (x ) = x + ax +1. S` se determine a R pentru care tangenta la graficul
func\iei f [n punctul x 0 = 1 trece prin punctul M (2, 1). x , x U0 [n punctul 2. S` se determine derivatele laterale ale func\iei f :R R, f (x ) = x +1 sin x , x < 0 x 0 = 0. 3. S` se calculeze derivatele de ordinul doi pentru func\ia f, [n cazurile: a) f :(0, +) R, f (x ) = x ln(x +1); b) f :R R, f (x ) = arctg x - ln(x 2 +1).
3

141

Testul 2 1. S` se determine derivabilitatea func\iei f :R R, f (x ) = 2. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D R:


a) f (x ) = x 2 - x +2 x + x +2
2

x sin x ,

x >0

ax 2 + a 2 -1, x T 0

pe mul\imea R.

b) f (x ) = x x 2 + x + 2.

3. S` se calculeze:
a) lim
x 0

x 2 + x +1 -1 ; x +1 -1

b) lim

2x + ln(x +1) . x 3x + ln(2x +1)

Testul 3 1. S` se calculeze: a) lim


x 0

1- cos x cos 2x cos 3x x2

b) lim
x 0

e x - cos x sin 2 x

2. S` se calculeze derivatele func\iilor f :D R:


a) f (x ) = arcsin 2x 1+ x 2 ; b) f (x ) = ln 1- x 2 1+ x 2 .

3. S` se determine valorile parametrilor a, b, c R pentru c are func\ia f :D R este de dou` ori


derivabil` pe D. a x - x -1, x T 0 a) f (x ) = ; b sin x + c, x > 0 x 3 ln x + a, x > 0 b) f (x ) = . b cos x +1, x T 0

142

Capitolul 4. Studiul func\iilor cu ajutorul derivatelor


4.1 Rolul derivatei [nt@i [n studiul func\iilor

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se studieze dac` se poate aplica teorema lui Lagrange func\iilor: a) f :[-3, 2] R, f (x ) = 2x 2 - 3x ; b) f :[1, e] R, f (x ) = ln x ;

pag. 239 manual

x -1 ; c) f :[ 0, 1] R, f (x ) = x 2x -1 . x +1 E2. S` se stabileasc` intervalele de monotonie ale func\iei f :D R: a) f (x ) = x 2 - 4x ; b) f (x ) = 3x - x 3; c) f (x ) = x 4 - 8x 2 ; c) f :[1, 2] R, f (x ) = d) f (x ) = x e x ; g) f (x ) = e) f (x ) = x ln x ; f) f (x ) = x - ln x ; x -1 x 2 -1 ; h) f (x ) = 2 . x +1 x +1 S` se determine punctele de extrem pentru func\ia f : D R: E3. a) f (x ) = x - 6x ; d) f (x ) = ; x 2 + x +1 g) f (x ) = (x 2 - x +1) e-x ; x +1
3

x 2 + 4x -1 b) f (x ) = (x -1) e ; c) f (x ) = ; x -1 x e) f (x ) = x -2arctg x ; f) f (x ) = ; ln x
x

h) f (x ) = x -1.

Sintez`
S1. S` se determine constantele reale pentru care se poate aplica teorema lui Lagrange func\iei f:
a) f :[-1, 2] R, f (x ) = x 2 + ax , x T1 ; 5x + bx 2 , x > 1

a + sin x , x Tp b) f :[ 0, 2p] R, f (x ) = . a cos x + bx , x > p

S2. S` se studieze monotonia func\iei f :D R ]i s` se determine punctele de extrem, [n


cazurile: a) f (x ) = x 2- 4x -1 x2 ; b) f (x ) = 4 ; x +1 x +4 c) f (x ) = x 2 ln x ; 5 f) f (x ) = ln x - arctg x ; 2

d) f (x ) = x x -1; g) f (x ) = 3 x 3 - 3x ;

e) f (x ) = x - 2 x 2 +1;

h) f (x ) = ln 1+ x 2 +1 ;

i) f (x ) = arctg x + 1- x 2 ;

j) f (x ) = arcsin

2x 1+ x 2

143

S3. S` se determine valoarea parametrului m R pentru care func\ia f :D R este monoton`


pe D. a) f (x ) = x 3 + mx ; b) f (x ) = (x 2 + m ) e 2 x ; c) f (x ) = 2x 3 + 5mx 2 + 6x -1; d) f (x ) = x 2 + x - m ln x . S4. S` se determine m R pentru care func\ia f :R R , f (x ) = (x 2 + mx +1) e 2 x are dou` puncte de extrem. m-x . S` se determine m R pentru care func\ia f nu S5. Fie f :R \ {1, 2} R, f (x ) = 2 x - 3x + 2 admite puncte de extrem. x 2 + 2bx + 5 . S` se determine a, b R pentru care func\ia f S6. Fie f :R \ {a} R, f (x ) = x -a admite puncte de extrem punctele x =-1 ]i x = 3 S7. Se d` func\ia f :R R, f (x ) = mx 3 + nx 2 + p (x +1). S` se determine m, n, p R pentru care punctul A(1,1) este punct de extrem al func\iei, iar tangenta la graficul func\iei f [n punctul B (0, p ) formeaz` cu axa Ox un unghi cu m`sura de 45 o . x 2 + ax + b . S` se studieze monotonia func\iei x -b f ]i s` se determine punctele de extrem, ]tiind c` dreptele x =1 ]i y = x + 4 sunt asimptote ale func\iei f.

S8. Se consider` func\ia f :R \ {b} R, f (x ) =

S9. S` se determine dreptunghiul de perimetru maxim [nscris [ntr-un cerc dat. S10. Dintre toate dreptunghiurile care au aceea]i arie, s` se determine cel de perimetru minim. S11. Un triunghi isoscel cu perimetrul 3P se rote]te [n jurul bazei. S` se determine triunghiul
care genereaz` un corp de volum maxim.

S12. Se consider` func\ia f :(0, ) R, f (x ) = ln x ]i intervalele: I n = [ n, n +1], n N*


a) S` se arate c` func\iei f i se poate aplica teorema lui Lagrange pe intervalul I n . b) S` se aplice teorema lui Lagrange func\iei f pe intervalul I n . Dac` c n I n are proprietatea c` f (c n ) = f (n +1) - f (n), s` se determine c n . c) S` se arate c` pentru orice n N* are loc inegalitatea 1 1 < ln(n +1) - ln n < . n +1 n * d) S` se demonstreze c` pentru oricare n N are loc: 1 1 1 1 + + +...+ > ln n. 1 2 3 n

144

4.2. Rolul derivatei a doua [n studiul func\iilor

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare

pag. 246 manual

E1. S` se determine intervalele de convexitate ]i de concavitate pentru func\iile f :D R :


a) f (x ) = x 2 - 3x ; c) f (x ) = x 3 -12x ; x e) f (x ) = ; x +3 x g) f (x ) = 3 ; x +1 i) f (x ) = x ln x ; b) f (x ) =-3x 2 + 6x -11; d) f (x ) = 3x 2 - 2x 3 ; x f) f (x ) = 2 ; x +4 h) f (x ) = x 2 e-x ; j) f (x ) = arctg x +

x3 . 3 E2. S` se determine punctele de inflexiune pentru func\iile f :D R : a) f (x ) = x 3 -1; b) f (x ) = x 4 - 4x 3 ; 1 c) f (x ) = (x 2 +1) e-x ; d) f (x ) = 2 ; x -1 e) f (x ) = ln (x 2 +1) ; f) f (x ) = xe-x ; 1 g) f (x ) = arctg ; h) f (x ) = sin 2 x . x E3. S` se determine intervalele de convexitate, de concavitate ]i punctele de inflexiune pentru f :D R : x 2 - 3x + 2 , xT1 x 3 + x +1, xT0 a) f (x ) = ; b) f (x ) = ; 2x 2 - 5x + 3, x > 1 x + ln (x 2 +1) , x > 0 xe x , xT0 c) f (x ) = . x 2 + x , x > 0
2

Sintez`
S1. S` se determine intervalele de monotonie, convexitate ]i concavitate pentru func\iile
f :D R : a) f (x ) = x 4 - 4x 2 +1; d) f (x ) = x + x 2 +1 ; b) f (x ) = 4x - x 2 ; x +2 c) f (x ) = x - arcsin x ;

e) f (x ) = (x 2- x + 2) e x ; f) f (x ) = x 3 ln x .

S2. Se consider` func\ia f :R R , f (x ) = (x 2 + ax + b) e x .


a) S` se determine a, b R ]tiind c` x =1 este punct de extrem, iar x =-2, este punct de inflexiune pentru func\ia f. b) Pentru valorile lui a, b g`site, s` se determine intervalele de monotonie, convexitate, concavitate ]i punctele de extrem ]i de inflexiune ale func\iei f.

145

S3. S` se determine punctele de extrem ]i de inflexiune ale func\iei f :R R ,


f (x ) = x 5 + ax 3 + 85x - 2 , ]tiind c` f (-3) = 0 .

S4. Se consider` func\ia f :R R , f (x ) = ax + b arctg x .


a) S` se determine a, b R ]tiind c` f (1) = 2 ]i f (-1) = 1. b) Pentru valorile lui a ]i b g`site, determina\i intervalele de monotonie, convexitate ]i concavitate ]i punctele de inflexiune ale func\iei f.

S5. Fie f :R R , f (x ) =

, a (0, +). x 2 + a2 a) S` se determine a ]tiind c` ecua\ia tangentei la graficul func\iei f [n punctul de inflexiune cu abscisa pozitiv` este x + 24 y - 9 = 0. b) Pentru a = 3, s` se studieze monotonia func\iei, intervalele de convexitate-concavitate ]i s` se afle punctele de extrem ]i de inflexiune ale func\iei.

146

4.3. Reprezentarea grafic` a func\iilor

Enun\uri Exerci\ii ]i probleme Exersare


E1. S` se reprezinte grafic func\iile f :D R :
a) f (x ) = x 3 - 3x 2 ; d) f (x ) = x 5 - 5x 4 ; g) f (x ) = 16 - x 4 ; j) f (x ) = x 3 (1- x ); x -1 ; x +1 x2
2

pag. 255 manual

b) f (x ) = 8 - x 3 ;

c) f (x ) =-2x 3 + 3x 2 ;

e) f (x ) = x 4 - 5x 2 + 4; f) f (x ) = 2x 3 - 3x 2 + 5; h) f (x ) = x 4 - 2x 2 +1; i) f (x ) = (x -1) 2 (x +1); k) f (x ) = (1- x ) 3 x ; 1- x ; x -2 x


2

l) f (x ) = (x -1) 2 (x + 2) 2 . x

E2. S` se reprezinte grafic func\iile f :D R :


a) f (x ) = d) f (x ) = g) f (x ) = b) f (x ) = ; ; e) f (x ) = c) f (x ) = ; x +1 x3 f) f (x ) = 2 ; x -1
2

x +1 x 2 -1

x 2 -9

; x -1 x3 h) f (x ) = . (x -1) (x - 2) b) f (x ) = x 2 +1 ; e) f (x ) = x 2 e x ; h) f (x ) = ln(x -1); k) f (x ) = x - ln x ;


2

E3. S` se reprezinte graficul func\iei f :D R :


a) f (x ) = x x ; d) f (x ) = xe x ; g) f (x ) = ln(x +1) ; j) f (x ) = 2arctg x ;
2

c) f (x ) = x 2 -1 ; f) f (x ) = x ln x ; i) f (x ) = x 2 ln x ; ln x l) f (x ) = . x

Sintez`
S1. S` se reprezinte grafic func\ia f :D R :
a) f (x ) = x x ; x 2 , xT1 c) f (x ) = ; 2x 3 -1, x > 1 3 x , xT0 e) f (x ) = ; 1- x +1, x > 0 b) f (x ) = x x -1 ; xe x , xT0 d) f (x ) = ; x ln x -1, x > 0 f) f (x ) = x ln (x 2 ) .

x 2 + ax , a R. x -1 S` se reprezinte graficul func\iei f ]tiind c` are asimptota y = x -1.

S2. Se consider` f :R \ {1} R, f (x ) =

x 2 + ax , ]tiind c` are un extrem S3. S` se reprezint` graficul func\iei f :R \ {-1} R, f (x ) = x +1 [n x =-3.

147

x 2 - 4x + 3 . ax + 3 a) S` se determine a R pentru care func\ia are o asimptot` paralel` cu a doua bisectoare. b) S` se determine a R pentru care func\ia are un punct de extrem situat pe axa Oy. c) Pentru a =-4, s` se reprezinte grafic func\ia f. x3 S5. Fie f :R R , f (x ) = + x - sin x . S` se reprezinte grafic func\ia f . 3 x +a S6. Fie f :R R , f (x ) = 2 2 . S` se reprezinte grafic func\ia f ]tiind c` tangenta [n origine x +b este prima bisectoare. ax 2 + 2 . S7. Se consider` f :D R , f (x ) = x -1 a) Pentru care a R, graficul func\iei este tangent dreptei y + 2x = 10 ? b) S` se traseze graficul func\iei f pentru a =1.

S4. Se consider` func\ia f :D R , f (x ) =

pag. 256 manual

Teste de evaluare
Testul 1 1. S` se studieze monotonia func\iei f :R R , f (x ) =
x +a x + x +1
2

, ]tiind c` f (1) = 0 .

2. S` consider` func\ia f :R R , f (x ) = ln (x 2 + 4x + m ) .
a) S` se determine m R pentru care func\ia este definit` pe R. b) Pentru ce valori ale lui m R, punctul A (-2, 0) este punct de extrem al graficului func\iei f. c) Pentru m = 9, s` se studieze monotonia func\iei f ]i s` se afle punctele de extrem ale acesteia.

3. Studia\i convexitatea ]i concavitatea func\iei


f :R R , f (x ) = arctg x - ln (x 2 +1) .

Testul 2 1. Fie f :R R , f (x ) = x .
a) S` se arate c` f este derivabil` pe R. b) S` se arate c` f (0) = 0 . Este x = 0 un punct de extrem al func\iei f ?
5

2. Fie f :R R , f (x ) = arcsin

. 1+ x 2 a) S` se studieze derivabilitatea func\iei f. b) S` se precizeze extremele func\iei f. c) S` se arate c` semitangentele laterale [n punctul x =1 sunt perpendiculare.

2x

x2 . S` se determine punctele [n care tangenta la graficul x +1 func\iei este paralel` cu prima bisectoare.

3. Fie f ;R \ {-1} R, f (x ) =

148

Testul 3 1. Se consider` func\ia f :R R , f (x ) =


x 2 + a, xT2 . ax + b, x > 2

a) S` se determine a, b R pentru care f este continu` pe R. b) Exist` valori ale lui a pentru care f este derivabil` pe R ? c) Dac` f (1) = 5 ]i f (3) = 4 + b , s` se traseze graficul func\iei g:R R , g (x ) = f (x 2 +1) .

2. Fie f :[ 0, +) R , f (x ) = ln (1+ x ) a) S` se calculeze f (x ), x [ 0, +).

2x . x +2

b) S` se studieze monotonia func\iei f. 2x c) S` se arate c` ln (1+ x )U , "x [ 0, +) . x +2

3. Se dau func\iile f :D1 R, g :D2 R, f (x ) = x - 2 , g (x ) = e x (x 2 + x - 6) .


a) S` se afle D1 ]i D2 . b) S` se studieze derivabilitatea func\iilor f ]i g ]i s` se calculeze f ]i g . g (x ) c) S` se calculeze lim . x 2 f (x )
x>2

Testul 4 1. Se consider` func\ia f :[ 0, +) R , f (x ) = arctg x - x +


a) S` se calculeze f ]i f . b) S` se studieze monotonia func\iei f. x3 c) S` se arate c` arctg xUx - , x [ 0, +) . 3 x3 . 3

2. S` se reprezinte grafic func\ia f :R R , f (x ) = x 2 +1 3. Fie f :R \ {0} R , f (x ) =


1- x

x 2

]i M (a, f (a)) G f , a R \ {0, 2, 3}. Not`m cu N punctul x2 [n care tangenta la grafic [n punctul M intersecteaz` din nou graficul func\iei. S` se determine valorile parametrului a pentru care coeficientul unghiular al tangentei la grafic [n punctul N este egal cu 3.

149

pag. 258 manual Probleme recapitulative 1. S` se determine limitele de func\ii:


a) lim
x1

x 20 - 2x 10 +1

(x -1) 2 sin x + sin 2x+...+sin nx c) lim ; x 0 tg x + tg 2x +... tg nx + e) lim


x 0

b) lim
x1

x +1 - 2

x +2 - 3 arcsin(8x ) d) lim ; x0 sin (2x )


x 0

1- cos x cos 2x

2. Fie L = lim
a) L = 3;

x2 [x + x + ln 2 x ] 3x +1 b) L = 0;

f) lim . Atunci:

2 x + 3x + 4 x - 3 5 x + 6 x -2

c) L = ln 2;

1 d) L = ; 3
x

e) L =1.

3. S` se determine a, b R pentru care lim

x 2 - x +1 - ax - b = 0 .
Facultatea de Chimie Constan\a, 1997

4. S` se determine a, b, c R pentru care lim


x 0

a cos x + b cos 2x + c x4

= 1.

5. S` se studieze continuitatea func\iilor f :D R:


5x 2 - 3, xT1 a) f (x ) = ; a - x , x > 1 x 2 + ax + b , xT1 c) f (x ) = 2x + a , x (1, 2) . 3 x - ax + 2, xU2 1 x sin , x <0 b) f (x ) = ; x a + ln (x +1), x U 0

6. S` se studieze continuitatea func\iei f :R R ,


a + e x , xT0 f (x ) = x + 4 - b . , x >0 x
Universitatea Pite]ti, 1995

7. S` se determine parametrii reali a, b, c pentru care func\ia f :R R ,


e x , xT0 f (x ) - f (o) este continu` ]i lim f (x ) = R. 2 ax + bx + c , x > 0 x 0 x
Universitatea Politehnic` Bucure]ti, 2004

8. S` se determine a, b, c R , pentru care func\ia f :R R ,


ae 2 x , xT0 este derivabil` pe R. f (x ) = -2 sin x + b cos 4x , x > 0

150

9. Se consider` func\ia f ;R \ {-1, 1} R, f (x ) = max

x x . , x -1 x +1

a) S` se expliciteze f (x ). b) S` se studieze continuitatea ]i derivabilitatea func\iei f. ax 2 - 3x +1, x [-1, 0) . 10. Fie f :[-1, 1] R , f (x ) = 2 x + bx - c , x [ 01] , a) S` se determine a, b, c R , pentru care func\ia este derivabil` pe (-1, 1) ]i f (-1) = f (1) . b) Perntru valorile g`site, s` se studieze derivabilitatea func\iei 2x . g :[-1, 1] R, g (x ) = f 1+ x 2 x - ln (x +1) ]i 11. Se consider` f :(-1, ) R, f (x ) = x +1 F:(-1, 0) (0, +) R, c + bx + a ln (x +1) F (x ) = . x Dac` lim F (x ) = 1 ]i x 2 F (x ) = f (x ), "x (-1, 0) (0, +), iar a = F (2) , atunci:
x 0

a) a = ln 3 ;

b) a = 2;

c) a = ln 6;

d) a =1;

e) a = 2 ln 2 .
ASE Bucure]ti, 2001

2x - x 2 m 2 + mx +1 , x T1 . 12. Fie f :R R , f (x ) = x -1 + m x , x >1 Dac` A = {m R f este continu` pe R} ]i a = a) a =1; b) a = 34 ; 25 c) a = 25 ; 4 d) a =

m 2 , atunci:
mA

58 ; 9

e) a = x

81 . 64

[ ] 13. Se consider` func\ia f :R R , f (x ) = (-1) x x + a + b+ 3, unde a, b R . 2

Dac` A = {(a, b) R R f este periodic` de perioad` 2 ]i este continu` [n x =1} , iar S=

(a + b) , atunci:
( a , b )A

a) S = 2;

b) S =-1;

c) S = 0;

d) S =-3;

e) S = 4.
ASE Bucure]ti, 2002

14. Se consider` func\ia f :[ 0, 2] R , px , x [ 0, 1)


f (x ) = m, x =1 3 x + q , x (1, 2]

]i mul\imea A = {( p, m, q) R R R f este derivabil` pe (0, 2)} .

151

Dac` S = a) S = 7;

( p + m + q) , atunci:
( p ,m,q )A

b) S =-1;

c) S = 0;

d) S =10;

e) S = 8.
ASE Bucure]ti, 1998

15. S` se determine asimptotele func\iei f :D R :


x 2 - 3 x -2 ; x -1 x 3 - 3 x -2 c) f (x ) = . x (x -1) a) f (x ) = b) f (x ) = x + x 2 -1 ;

6x - x 2 + 4 ln x - 2 . 16. Se consider` func\ia f :(0, +) R , f (x ) = 2x a) S` se calculeze limitele func\iei f [n punctele x 0 = 0 ]i x 0 =+. b) S` se determine asimptota oblic` a func\iei f la +. c) S` se afle punctele [n care tangenta la grafic este paralel` cu asimptota oblic` a func\iei.
Bacalaureat, 1997

4 ln x . S` se determine coordonatele punctului [n care x tangenta la graficul func\iei este paralel` cu asimptota oblic` a func\iei.

17. Fie f :(0, +) R , f (x ) = 2 - x -

18. Fie f :D R , f (x ) =

2x 2 + ax + b . x +1 a) S` se afle parametrii a, b R pentru care dreapta y = 2x + 3 este asimptot` a func\iei. b) Pentru a = 5, s` se determine b astfel [nc@t func\ia f s` admit` asimptot` vertical`.
Facultatea de }tiin\e Economice Timi]oara, 1995

19. Pentru ce valori ale lui m R, func\ia f :R R ,


f (x ) = 3 x 2 + (m - 2) x + 2 - m are domeniul de derivabilitate R ?
Universitatea Politehnic` Bucure]ti, 1990

20. Se consider` func\ia f ;R \ {-1, 1} R,


f (x ) = a) S` se calculeze lim x f (x ).
x- 2

1+ ax 1- x
2

e 2x , a R .

b) Pentru care valori ale lui a exist` egalitatea 3 f (0) - f (0) = 11 ? (x + 2) 33 + (x - 2) 33 ]i T = f (-2) + f (0) + f (2) . Atunci: 21. Fie f :R R , f (x ) = (x + 2) 33 - (x - 2) 33 1 33 3 22 a) T = ; b) T = ; c) T =1; d) T = ; e) T = . 2 2 2 3
ASE Bucure]ti, 2000

152

22. Fie f :R R , f (x ) =

ln (1- x ) ,

xT0

ax 2 + bx + c, x > 0 care func\ia f este de dou` ori derivabil` pe R.

. S` se determine valorile lui a, b, c R pentru


ASE Bucure]ti, 1990

23. Pentru ce valori ale parametrilor a, b, c R, func\ia f :R R ,


x 3 + ax 2 + bx + c , xT1 f (x ) = x >1 arctg(x -1), este de dou` ori derivabil` pe R.
ASE Bucure]ti, 1994

24. Se consider` func\ia f :R R , f (x ) = x - p sin x .


a) S` se arate c` func\ia f este derivabil` [n x = p . b) Func\ia f este de dou` ori derivabil` [n x = p ?

25. Fie f :R (1, +) , f (x ) = 4 x + 2 x +1.


a) S` se arate c` f este func\ie inversabil`. b) S` se determine f -1 ]i ( f -1 ) (3) .
Universitatea Politehnic` Bucure]ti, 1987

26. Fie f ;R \ {-2, -1, 0} R, f (x ) =

1 . x (x +1) (x + 2) a) S` se arate c` exist` numerele a, b, c R pentru care: a b c f (x ) = + + . x x +1 x + 2 b) S` se calculeze S = f (1) + f (2) + + f (10) . ... sin x - tg x x 2 tg x

27. S` se calculeze lim


x 0

.
ASE Bucure]ti, 1990

28. S` se calculeze lim

e x - e sin x . x 0 x - sin x
Universitatea Politehnic` Bucure]ti, 1990

29. Fie M = n N lim

x 0

x cos x - sin x xn c) m = 4;

R. Dac` m = n , atunci: nM d) m =15; e) m =10.


ASE Bucure]ti, 2000

a) m = 3;

b) m = 6;

30. Se consider` func\ia f :[-1, +) R ,


f (x ) = x + 5 - 4 x +1 + x +10 - 6 x +1 . 153

Dac` B = {x 0 (-1, +) f nu este derivabil` [n x 0 } ]i S = ( f d (b) - f s (b)) , atunci:


bB

1 13 a) S = ; b) S = ; 4 36

1 c) S = ; 9

d) S =

11 ; 36

3 e) S = . 2
ASE Bucure]ti, 1998

31. Se consider` func\ia f a :R R ,


f a (x ) = 3 4(e x - x -1) - x 3 + (a - 3) x 2 , a R . Dac` A = {a R f a este derivabil` [n x = 0} , atunci: 1 a) A -3, - ; 2 9 13 d) A , ; 2 2 1 3 b) A - , ; 2 2 e) A (7, 15) .
ASE Bucure]ti, 2000

5 c) A , 5; 2

32. Se consider` func\ia f :R R , f (x ) = x 2 x - a - x - b , a, b R .


Fie A = {(a, b) R R f este derivabil` pe R} ]i S = a) S =13; b) S = 26; c) S =17; d) S = 5;

(a 2 + b 2 ) , atunci:
( a , b )A

e) S = 4.
ASE Bucure]ti, 2001

33. Fie func\ia f :R R , f (x ) =

xe x , xT1 . ax + b , x > 1
10

Dac` f este derivabil` pe R ]i A = f (k ) , atunci:


k= 1

a) A = 20e;

b) A = 0;

c) A =100e;

d) A =11e;

e) A = e .

34. S` se determine num`rul de elemente ale mul\imii:


x 2 n - 2x n - a a R lim A= = b R. x1 (x -1) 2

35. Fie a = lim


x 0

ln (1+ x 5 ) - ln 5(1+ x ) x6 5 b) a = ; 6 c) a =

. Atunci: 6 d) a = ; 5 3 e) a = . 2
ASE Bucure]ti, 2001

5 a) a = ; 2

e ; 2

36. S` se calculeze lim

ln (x 2 + e x ) + e 2x )

x ln (x 4

154

ax 2 + bx + 2 . 37. Fie f :R \ {1} R, f (x ) = x -1 a) S` se determine a, b, c R pentru care func\ia admite asimptota y = x +2. b) S` se reprezinte graficul func\iei f pentru a =1 ]i b =1. c) Pentru a = b =1, s` se determine aria triunghiului determinat de axa Ox ]i asimptotele func\iei f. x2 . 38. Se consider` func\ia f :R \ {1, 2} R, f (x ) = (x -1) (x - 2) a) S` se traseze graficul func\iei f. x b) S` se determine [n ce raport [mparte dreapta y = aria patrulaterului determinat de axa 2 Ox ]i asimptotele func\iei f.

39. S` se demonstreze c` pentru oricare m R, func\ia f :R R , f (x ) = (x 2 + mx ) e-x ,


admite un maxim ]i un minim local.

40. Se consider` func\ia f :D R ,


f (x ) = ax + bx 2 + cx +1 , a, b, c (0, +) . a) S` se determine a, b, c ]tiind c` func\ia admite o asimptot` oblic` la + paralel` cu dreapta y = 4x + 5, iar c`tre - o asimptot` orizontal` y =-1. b) S` se construiasc` graficul func\iei pentru valorile lui a, b, c determinate.

41. Se d` func\ia f :D R , f (x ) =

x 2 + ax . bx + 2 a) S` se determine a, b R pentru care extremele func\iei se ob\in pentru x =-8 ]i x = 4. b) Pentru valorile lui a, b determinate, s` se reprezinte graficul func\iei f. m (x +1) 3
2

42. Fie f :D R , f (x ) =

x +x +m a) Pentru ce valori ale lui m func\ia admite dou` asimptote paralele cu axa Oy? b) Pentru ce valori ale lui m func\ia este monoton` pe R ? c) Pentru m =1, s` se reprezinte graficul func\iei f. d) Fie A, B punctele [n care graficul func\iei f, pentru m =1, intersecteaz` axele de coordonate. {n ce puncte graficul func\iei admite tangente paralele cu dreapta AB?

, m R* .

155

REZOLVRI
Partea a II-a. Elemente de analiz matematic Capitolul I. Limite de funcii 1.1. Mulimi de puncte pe dreapta real
Exersare
E1. Soluie: Mulimile de minorani i majorani sunt respectiv: a) m = (, 3], M = [5, +), b) m = (, 2], M = [3, +), c) m = (, 5], M = [4, +), d) m = (, 2], M = [5, +), e) m = (, 1], M = [11, +), f) m = (, 1], M = [3, +). E2. Soluie: Mai nti se rezolv ecuaiile i inecuaiile de gradul 2, cu radicali, cu modul, exponeniale i logaritmice. a) x2 3x = 0 x(x 3) = 0 x i {0, 3}. Aadar A = {0, 3} i avem: m = (, 0], M = [3, +). b) Alctuim tabelul de semn pentru f(x) = x2 3x. x x 3x
2

0 3 + +++++00+++++

Se obine x i [0, 3], deci A = [0, 3]. Rezult m = (, 0] i M = [3, + ). c) Condiii impuse: x 3 U 0, deci domeniul de lucru este D = [3, +). Prin ridicare la ptrat obinem succesiv
x 3 T 2 x 3 T 4 x T 7 x i (, 7].

Aadar A = (, 7) O D = [3, 7] i se obine: m = (, 3], M = [7, +). d) Folosim proprietatea modulului: E( x) T M M T E ( x) T M . Se obine succesiv: x 3 T 1 1 T x 3 T 1 2 T x T 4 . Rezult c x [2, 4], A = [2, 4], iar m = (, 2], M = [4, +). e) Avem succesiv
2x 3 T 0, 25 2x 3 T 25 2x 3 T 1 2x 3 T 22 x 3 T 2 x T 1 . 100 4

Aadar x i (, 1] iar A = (0, +) O (, 1] = (0, 1]. Rezult c: m = (, 0], M = [1, +). f) Deoarece 0,125 = 125 = 1 = 13 = 23 , iar 0, 25 = 1 = 22 se obine:
1000 8 2
4

23 T 4x T 22 23 T 22x T 22 3 T 2x T 2 3 T x T 1 . Aadar A = 3 , 1 , m = , 3 , M = [1, +). 2 2 156

g) Condiii: x 1 > 0 x > 1 D = (1, + ). Folosim proprietatea logaE(x) T b, a > 1 E(x) T ab. Se obine succesiv: log2(x 1) T 2 x 1 T 22 x T 5. Aadar A = (, 5) O D = (1, 5), iar m = (, 1], M = [5, + ). h) Condiii de existen pentru logaritmi:
x 1 > 0 3x > 0 logb N . logb a

Se obine domeniul de existen: D = (1, +) O (, 3) = (1, 3). Folosim formula de schimbare a bazei pentru logaritmi loga N = Se obine succesiv:
log2 ( x 1) T log4 (3 x) log2 ( x 1) T log2 (3 x) log2 4

log2 ( x 1) T 1 log2 (3 x) log2 ( x 1) T log2 3 x 2 Din monotonia logaritmilor rezult c x 1 T 3 x .

Cum x 1 > 0, prin ridicare la ptrat avem ( x 1)2 T 3 x x2 2 x + 1 T 3 x x2 x 2 T 0 . Tabelul de semn pentru f(x) = x2 x 2 este: x x x2
2

1 2 + +++++00+++++

Soluia inecuaiei este x i [1, 2]. Rezult A = [1, 2] O (1, 3) = (1, 2], iar m = (, 1], M = [2, +). E3. Soluie: a) Avem c 1 T sinx T 1, x i Z, deci A = [1, 1], care este interval mrginit.
2(n + 1) 2 = 2 2 < 2 , deci M = 2 este un majorant pentru b) Avem: 2n = 2n + 2 2 = n +1 n +1 n +1 mulimea A. Deoarece n q 2n U 0 , n i q deci m = 0 este un minorant pentru A. n +1 n +1 n +1

Aadar A este mulime mrginit. c) n + 1 n =

( n + 1 n )( n + 1 + n ) 1 = n +1 n = . n +1 + n n +1 + n n +1 + n 1 < 1 , deci A _ (0, 1). Aadar 0 < n +1 + n

d) Deoarece 48 q , rezult c n + 1 este divizor pozitiv pentru 48. Dar D48 = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48}. Rezult c n + 1 i {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48} i astfel n i {0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 23, 47}. Aadar A = {0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 23, 47} _ [0, 47]. e) Deoarece x2 U 0 x2 + 1 U 1 0 < 21 T 1 0 < 22 T 2 , deci A _ [0, 2].
x +1 x +1 n +1

157

f) Fie y =

Ecuaia are soluie dac U 0. Se obine = (y 1)2 4y(y 1) = (y 1)(3y 1). Soluiile inecuaiei U 0 sunt y 1 , 1 . Aadar A = 1 , 1 . 3 3 E4. Soluie: a) Avem: x T 3 3 T x T 3 . Aadar x i [3, 3] = A. b) Avem: x 1 T 2 2 T x 1 T 2 1 T x T 3 . Aadar x i [1, 3] = A. c) Avem: x 2 =

x +1 A . Rezult, dup aducerea la acelai numitor: yx2 + (y 1)x + y 1 = 0. x2 + x +1

x 2, dac x 2 U 0 x 2, dac x U 2 . Rezult c x 2 = . x + 2, dac x 2 < 0 x + 2, dac x < 2 Pentru x U 2, inecuaia x 2 U 1 se scrie x 2 U 1 cu soluia x U 3, deci x i [3, +).

Pentru x < 2, inecuaia x 2 U 1 se scrie x + 2 U 1 i are soluia x T 1, deci x i (, 1]. Rezult c x 2 U 1 x ( , 1] [3, + ) = A . d) Avem succesiv: 1 T 1 1 1 T 0 1 x T 0 .
x x x

Alctuim tabelul de semn pentru f ( x) = 1 x .


x

x 1x x f(x)

0 1 + +++++0+++++0 0+++++++++++ |+++++0

Se obine c x i (, 0) N [1, +) = A. e) Tabelul de semn pentru f ( x) = x 1 este 2


x 4

x x1 x2 4 f(x)

2 1 2 + 0++++++++++ +++++ 00++++++ |+++++ 0 |++++++

Se obine: x i (2, 1] N (2, +) = A.


2 2 f) Avem c: x2 4 T 1 x2 4 1 T 0

x 9

x 9

5 T 0 x2 9 < 0 . x2 9

Se obine c x i (3, 3) = A. g) Deoarece 0,25 = 22 obinem c: 2x+1 T 24x 22(x+1) 2x+1 T 24x2x2 2x+1 T 22x2 x + 1 T 2x 2 3 T x. Aadar, x i [3, +) = A. h) Condiiile de existen pentru radical: x 3 U 0. Deoarece x 3 U 0 c x 3 U x 3 U 0 deci domeniul de existen este x i [3, +). Prin ridicare la ptrat se obine: (x 3) T (x 3)2 sau x2 7x + 12 U 0, cu soluia x i (, 3] N [4, +). Aadar, A = {(, 3] N [4, +)) [3, +) = [4, +) N {3}. 158

E5. Soluie: Vecinti pentru x0 = 0 sunt: V1, V4, V8, iar vecinti pentru x = 1 sunt: V1, V8, V9. b) V2 nu este vecintate pentru x0 i x1 deoarece nu conine aceste puncte. c) 0 h V2, 1 h V2. d) 1 h V4, e) 1 h q, iar 0 nu aparine unui interval inclus n q. e), f) m i { nu conine intervale deschise care s conin pe 0 i 1. i) 0 h V9. E6. Soluie: O mulime V _ Z este vecintate pentru +, dac exist a i Z, astfel nct V = (a, +). Vecinti ale lui + sunt. V1, V2, V3, V9. E7. Soluie: a) A = [0, 3], b) A = l, deoarece A este mulime finit; c) A = (, 3] N {} = [, 3], Numrul x = 5 este punct izolat al mulimii A. E8. Soluie: a), b) Mulimea A este interval nemrginit. c) Mulimea A este nemrginit i superior i inferior deoarece conine toate numerele pare pozitive i numerele impare negative. d) A = (1, +). ntr-adevr dac y i A, atunci rezult c exist x i (0, 1) cu y = 1 .
x

d) A = [2, 2] N [3, 5], e) A = {+}, f) A = [1, 2].

Dar, atunci x = 1 < (0, 1) 0 < 1 < 1 .


y y

Rezult c y > 0 i 1 < 1 . Cum y este pozitiv, rezult c din 1 < 1 se obine y > 1.
y y

Aadar y i (1, +) = A. e) Inecuaia x 1 U 2 conduce la x 1 U 2 sau x + 1 U 2, deci x [3, +) au x (, 1]. Aadar x i (, 1] N [3, +) = A.
2y 1 f) Fie y i A. Atunci exist x i (2, + ) cu y = x 1 . Se obine c x = iar din condiia

x2

y 1

x > 2 rezult c Observaie.

2y 1 > 2 , inecuaie cu soluia y i (1, +). Aadar A = (1, + ). y 1

Deoarece x 1 = x 2 + 1 = 1 + 1
x2 x2

x2

i x 2 > 0 rezult c x 1 > 1, x (2, + ) etc.


x2

g) A = {0, 7, 14, ...} = {7n | n i q}. Dac M i Z ar fi un majorant pentru A, atunci 7n T M, n i q, sau n T M , n q , ceea ce ar nsemna c mulimea q ar fi mrginit superior de
7 M , absurd. Aadar A este nemrginit superior. 7

159

1.4. Calculul limitelor de funcii


Exersare
E1. Soluie: a) 3; e) = +1= 0 ,

b) 125; f) = 3 12 1 + 2 = 4;

c) 3 3 ; g)

d)

= 2 2 + 1 = 5; h) = ln3.

= 53 + 1 = 126,

E2. Soluie: b) = + 2 = + , a) = (1 + 1)2 + 1 = 5, d) = 3 + 1 + 2 = +, e) = 7 2 = , g) = log3(0+) = , h) = log0,3(0+) = +.

c) = ()2 3 = +, f) = 9 = 3 ,

E3. Soluie: Aplicm proprieti ale logaritmilor. a) = lim x =1 ; b) = lim( x2 +1) =1 ; c) = lim( x log5 2) = 5log5 2 .
x 1

d) = lim xlog3 1 =(1) =+ .


x

( 3)

x 0

x 5

E4. Soluie: Funcia f are limit n x0 i D dac limitele laterale f(x0 0) i f(x0 + 0) exist i sunt egale. a) f(1 0) = 2 12 + 3 = 5, f(1 + 0) = 5 1 1 = 4, f(2 0) = f(2 + 0) = 5 2 1 = 9. Funcia f nu are limit n x0 = 1, iar n x0 = 2 limita este l = 9. b) Avem: lim f ( x) = lim( x + 3) = 3, lim f ( x) = lim (4x ) = + .
x 0 x 0 x >0 x + x +

De asemenea, f (1 0) = lim( x + 3) = 4, f (1 + 0) = lim 4x = 4 .


x 1 x <1 x 1 x >1

Aadar f are limit n x0 i {0, 1, +}.

Sintez
S1. Soluie: a) Avem: 6 = a 1 + 3 a = 4; b) 5 + 6a 3 = 23 a = 1; c) a2 + 2a 3 = 5 a2 + 2a 8 = 0 a i {2, 4}; d)
a =3 a =9 ;

e) a2 + 3a + 11 = a + 14 a2 + 2a 3 = 0 a i {3, 1]; f)
3

a +1 = 3 a +1= 27 a = 26 ;

g)

a 1 = a 1 . Condiia de existen a 1 U 0 deci a U 1. Se obine a 1 = (a 1)2 cu soluia a i {1, 2};


2 2

h) 2a = 16 2a = 24 a2 = 4 a {2, 2} .
160

S2. Soluie:

a) Pe mulimea 0, 1 1 , 1 funcia f are limite. Studiem existena limitei funciei f n x0 = 1 .


2 1 0 = lim log x = log 1 =1 , iar f 1 + 0 = lim(2 x 2) = 2 1 2 = 1 . Rezult c: f 2 2 2 2 2 2 x1 x 1 2 2

( 2) (2 )
( )

()

( )

Aadar f are limit i n x0 = 1 .


2

b) Pentru x0 i (0, 1) N (1, 2) f are limit. Avem: f (1 0) = lim 2x = 2, f (1+ 0) = lim log2 x = log2 1= 0 .
x1 x1

Aadar f nu are limit n x0 = 1. Punctul x0 = 3 este punct izolat pentru domeniul de definiie i n el nu se pune problema existenei limitei.
S3. Soluie: a) Avem: f (1 0) = lim[ax2 + (a + 2) x] = a + a + 2 = 2a + 2 i f (1+ 0) = lim 3 x =1 .
x 1 x1

Din egalitatea f(1 0) = f(1 + 0) se obine c 2a + 2 = 1 deci a = 1 .


2

b) Avem: f (1 0) = lim[( x + a) + ( x 1) ] = (a + 1) i f (1 + 0) = lim( x 1 + a)( x + 4 a) = a (5 a) . Din egalitatea f(1 0) = f(1 + 0) se obine ecuaia (a + 1) = a(5 a) sau 2a2 3a + 1 = 0 cu soluia a 1 , 1 . c) Avem: f (2 0) = lim(ax + b) = 2a + b ,
x 2

x 1

x 1

{2 }

f (2 + 0) = lim log2 x =1,


x 2

f (4 0) = lim log2 x = log2 4 = 2,


x 4 x 4

f (4 + 0) = lim(ax2 + bx + 6) = 16a + 4b + 6 .

Din egalitile f(2 0) = f(2 + 0) i f(4 0) = f(4 + 0) rezult sistemul de ecuaii


2a + b = 1 cu soluia a = 1, b = 3; 16a + 4b + 6 = 2

d) Avem: f(1 0) = 2a, f(1 + 0) = 4b, f(3 0) = 43b, f(3 + 0) = 83(a+2). Rezult sistemul de ecuaii:
2a = 4b 4 = 8
3b 3( a+2)

sau

a = 2b cu soluia a = 3, b = 3 . 2 6b = 9(a + 2)

S4. Soluie: a) f (1 0) = 1 = 1, f (1 + 0) = 1 , f (0 0) = 0 = f (0 + 0) , f (1 0) = 1 =1= f (1+ 0) .

Aadar f are limite n x0 i {1, 0, 1}; b) f(0 0) = 3 = f(0 + 0), f(3 0) = 0 = f(3 + 0), f(4 0) = 1 = f(4 + 0); d) f(5 0) = 8 5 = 3 = f(5 + 0), f(3 0) = 3 = f(3 + 0), f(5 0) = 7 = f(5 + 0); lim f ( x) = lim x2 1 = 0 , e) Avem: lim f ( x) = lim x2 1 = 0,
x1 x 1 x1 x1

f (2 0) = lim x 1 = 3,
x2

f (2 + 0) = lim x2 +1= 3 .
x 2

161

1.4.3. Limitele funciilor trigonometrice


Exersare
E1. Soluie: Se obine: a) = sin = 1 , b) = cos = 3 , c) = sin = 2 , d) = cos = cos = 3 , 6 2 6 6 2 6 2 4 2 h) = cos() = cos =1 . e) = sin = 0 , f) = cos =1 , g) = sin 2 = 0 ,

( )

E2. Soluie: a) = tg = 3 , 3

b) = tg =tg = 3 , 3 3 e) = tg = 0 , h) = ctg 3 = 0 ; 2

( )

d) = ;

g) = ctg =ctg =1 ; 4 4
E3. Soluie:

( )

( )

c) = tg =tg =1 ; 4 4 f) = ctg = 0 ; 2 i) = ; j) =+ .

( )

a) = arcsin 1 =arcsin 1 = ; 2 2 6
b)

( ) () = arccos ( 1 ) = arccos ( 1 ) = = 2 ; 2 2 3 3

d) = arcsin 3 = ; 2 3
e)

c) = arccos 3 = arccos 3 = = 5 2 2 6 6
E4. Soluie:

( )

( )

f)

( ) = arccos ( 2 ) = 3 ; 2 4 = arcsin ( 2 ) = . 2 4

a) = arctg b) c)

d) = arcctg ( 3 ) = arcctg ( 3 ) = = 5 ; ( 33 ) = ; 6 3 3 6 6 = arcctg ( 3 ) = ; e) = arctg( 3) = ; 3 3 3 = arctg ( 3 ) =arctg ( 3 ) = ; f) = arctg( 3) = . 3 3 6 3

Sintez
S1. Solui:.

a) Se obine egalitatea arcsin a = i rezult c a = sin =1 ; 2 2 b) arccosa = 0 a = cos0 = 1; c) arctg a = a = tg = 1 ; 4 4 e) arccos a = a = cos =1 ; d) arcsin a = a = sin = 2 ; 4 4 2 f) arctg a = a = tg =1 . 4 4

( )

162

S2. Soluie: a) f(0 0) = sin 0 = 0, f(0 + 0) = 02 = 0, deci lim f ( x) = 0


x 0

lim f ( x) ]i lim sin x nu exist


x x
x+

lim f ( x) = lim x2 =+ .
x+ x0

b) lim f ( x) = lim sin x = 0 ,


x0

f ( 0) = lim sin x = sin = 0


x

f (+ 0) = lim 3( x )2 = 0 , deci lim f ( x) = 0 .


x x

lim f ( x) = lim 3( x ) = 3
x 2 x2 x1

c) lim f ( x) = f (1+ 0) = arccos(1) = ; f (0 0) = lim arccos x = arccos 0 = , 2 x f (0 + 0) = lim x2 + 2 x + = , deci lim f ( x) = ; 2 2 2 x0 x0 lim f ( x) = lim f ( x) = lim x2 + 2x + = 3+ . 2 2 x1 x1 x1

x<1

) (

d) lim f ( x) = lim arctg x = ; 2 x x f(0 0) = arctg0 = 0, f(0 + 0) = arcsin0 = 0, deci lim f ( x) = 0 ;


x0

f (1 0) = arcsin1 = , 2 f (1+ 0) = arctg1 = ; 4 lim f ( x) = lim arcctg x = 0 .


x x+

S3. Soluie: a) Funcia are limite pentru x0 i (, 0) N (0, 1) N (1, +). Punem condiia s existe limite n x0 i {0, 1}. Avem: f(0 0) = sin0 = 0, f(0 + 0) = b, deci b = 0; f(1 0) = a + b, f (1+ 0) = arctg1 = , deci a + b = i se obine a = . 4 4 4

b) Funcia are limit pentru x0 i [2, 1) N (1, 1) N (1, 2]. Punem condiia s existe limite i n x0 i {1, 1}. Avem: f(1 0) = a, f (1+ 0) = arcsin(1) = , deci a = ; 2 2 , f (1 0) = arcsin1 = 2 f (1+ 0) = b , deci b = . 2

163

S4. Soluie:

a) Avem, dup explicitarea modulului:

Se obine: lim f ( x) = lim ( sin x) = sin(1) = sin1 ;


x 1 x 1 x 1

sin x , x T 0 f ( x) = . sin x , x > 0

lim f ( x) = limsin x = sin1 ;


x 1

f (0 0) = lim(sin x) = 0, f (0 + 0) = limsin x = 0 , deci lim f ( x) = 0 .


x 0 x0 x 0

sin x , x , 0 2 b) f ( x) = . sin x , x (0, ] Rezult c: lim f ( x) =sin =1 ; 2 x


2

( )

lim f ( x) = lim sin x = sin =1 ; 2 x x


2 2

f(0 0) = sin0 = 0, f(0 + 0) = sin0 = 0, deci lim f ( x) = 0 .


x0

c) lim f ( x) = cos = 0, 2 x
2

( )

lim f ( x) = cos = 0 , 2 x
2

lim f ( x) = cos 0 =1 .
x0

arctg x , x T 0 . d) Avem: f ( x) = arctg x , x > 0 Se obine: lim f ( x) =arctg (1) = , 4 x1 lim f ( x) = arctg 0 = 0 ,
x0

lim f ( x) = arctg1= . 4 x1

164

1.5. Operaii cu limite de funcii


Exersare
E1. Soluie: a) = lim x2 lim 3x + lim x = 42 34 + 4 = 6 ;
x 4 x 4 x 4

b) = 231+ ln 3 = 5 ; 3 c) = 3; d) e) = 2 + 3 4 = 1; = 2;

f) = 1 + 1 +1 = 11 . 2 3 6
E2. Soluie: a) = lim( x2 2)lim( x2 3) = (1)(2) = 2 ;

b) = lim x2 lim log3 x =1log3 1= 0 ;


x1 x1

x1

)(

x1

c)

= 0;

x x d) = lim 2 lim 3 = 8 27 =1 ; x3 8 x3 27 8 27 e) = 0;

f)

= 0.

E3. Soluie: lim( x 1) = 0 =0 ; a) = x12 lim( x + x +1) 3


x1

b) = e) = 0;

lim( x2 + 4 x 10)
x 2

lim(2x 3)
x 2

= 2=2; 1

c)

= 1;

d) = 2 ; 3

f) = 2 . 5

E4. Soluie:

a) = lim( x +1)
x1

lim x
x1

=2 1=2 ; d) = 1; e)

b) = lim sin x
x0

lim(1+x)
x0

= 01 = 0 ;

c)

= 53 = 125;

= 0;

f) = . 4

Sintez
S1. Soluie:

a) = lim( x + 3 x ) = lim x + lim 3 x = (1+1)2 = 4 ;


x1 x1 x1

) (

b) h)

= 0; = 2;

c)

= 1;

d)

= 0;

e)

= 4;

f)

= 0;

2 g) = 2 + = 2 ; 6 3 3

i) = . 2

S2. Soluie:

165

Folosim operaiile cu limite de funcii. Se obine: a + 2 = 2 a+1 = 2 a = 3 ; a) + 0 2 2 b) 9 =1 a 1 = 9 a = 10 ; a 1 c) a + 2a =1 2a + a = a + 2 a =1 ; 2+ a a a d) 2a + 4 a = 3 8 22 + 8 4 a = 6 2a + 9 4a 2 2a = 4a 2a +1 = 22a 2 2 + 3 4 8 a + 1 = 2a a = 1 .


S3. Soluie: a) lim f ( x) = lim f ( x) = lim( xtgx) = 0 ;
x0 x0 x>0 x0

f 0 = lim xtgx = (+) =+ , iar f + 0 =1 . 2 2 2 x


2 x< 2

Aadar f nu are limit n x0 = 2 b) f (0 0) = lim(1 3 x ) =1,


x0

f (0 + 0) = lim( x 1) x = 0 , deci f nu are limit n x0 = 0.


x0

f (1 0) = lim( x 1) x = 0,
x1

f (1+ 0) = lim(1 3 x ) = 0 , deci


x1

= 0.

c) f (0 0) = lim
x0

x 1 =1, 2 x0 x + x +1 f (0 + 0) = lim(1+ sin x)3 =1 , deci

= 1.

S4. Soluie:
x1

a) = lim sin x lim 3 x 1 = (sin1) 3 lim( x 1) = (sin1)0 = 0 ;


x1 x1

b) c)

( )( ) = ( lim x + lim xlim ln( x +1) ) = (0 + 0) = 0 ;


2 2 2 x0 x0 x0

= 3 log10 = 3;
3

d) = ( 3 7 +1) = 8 ;
0 e) = e 0 = 1 ; 2 1+ 2 3 f) = 4 + 3 8 = 2 ; 16 8 g) = arcsin 0 = 0 ; 1+ sin 2 h) = log2 (2 + log3 9) = log2 4 = 2 .

166

S5. Soluie:

a) Din definiia prii ntregi se obine c:

Rezult c: x2 12 1 < x2 12 T 1 sau 1 x2 < f(x) T 1. x x Aadar, cu criteriul cletelui se obine lim(1 x2 ) T lim x2 12 T 1 , deci x x 0 x 0 [ x] b) Avem: x 1 < [x] T x i astfel x 1 < T 1, x > 0 . x x Rezult c: [ x] T 1 , deci l = 1. lim 1 1 T lim x x x x = 1.

( )

1 <1T 1 . x2 1 x2 x 2

( )

c) Deoarece 1 T sinx T 1, x i Z se va obine inegalitatea: 12 T sin2 x T 12 i lim sin2 x = 0 . x x x x x d) Deoarece 1 T cosx T 1, x i Z, rezult c 1 + x T cosx + x T 1 + x. Se obine inegalitatea x 1 T cos x2 + x T 1 +2x sau 1 12 T cos x2 + x T 1 + 12 . x x x x x2 x x x Rezult c = 0.
x x e) Se obine c x cos x = 2x cos x T 2 i cum lim 2 = 0 rezult c limita cerut 2 x x + 1 x +1 x +1 x +1 este = 0.

f) Deoarece: x 1 < [x] T x i 3x 1 < [3x] T 3x se obine c 4x 2 < [x] + [3x] T 4x, x i Z. [ x] + [3x] T 4 , din = 4. Aadar, pentru x > 0 avem inegalitatea 4 2 < x x

167

1.6. Cazuri exceptate la calculul limitelor de funcii


Exersare
E1. Soluie: a) = 2 = 2 ; 2 +1 3 E2. Soluie: a) = 2 =+ ; 0+
x<1

b) = 0 + 0 +1 =1 ; 30 +1 b) = 1 = ; 20+

c) =

24 = 8 ; 6 + 4 +1 11

d) = 3 + 2 =1 . 43

c) = 4 = ; 0 f) = lim
x>2

d) = 8 =+ ; 0+

2 1 e) = lim 2 x + 3x 4 = = 1 =+ ; (0)(1) 0+ x1 ( x 1)( x 2)

5x2 19 = 1 =+ . 0+1 x2 ( x + 2)( x + 3)

E3. Soluie: b) = 2 =+ ; a) = 1 =+ ; 0+ 0+ d) = lim 6 x 2 = 18 = ; e) = 11 =+ ; 0 0+ x3 ( x 3) E4. Soluie:

c) = 2 =+ ; 0+ f) = 1 = . 0+

Cazuri de nedeterminare 0 . Se aduc expresiile date la forme mai simple. 0 4( x 1) 4( x 1) = = 4 , =2; a) 4 x2 4 = 2 9 9 x 9 9( x 1) 9( x 1)( x +1) 9( x +1)

x2 1 = ( x 1)( x +1) = x 1 , =2 ; x + 3x + 2 ( x +1)( x + 2) x + 2 2 ( x 2)( x + 2) x + 2 = , =4 ; c) 2 x 4 = x 3x + 2 ( x 1)( x 2) x 1 2 x( x 3) = x , =3 ; d) 2 x 3x = ( x 3)( x 4) x 4 x 7 x +12 ( x 2)2 ( x 2)2 x 2 e) 2 = = , =0 ; x x 2 x x( x 2)


b)
2
2 ( x + 2)2 f) x + 4 x + 4 = = x+2 , = 0 . 2 x( x + 2) 2x 2 x2 + 4 x

E5. Soluie:

Caz de nedeterminare . Fiind limite de funcii raionale se compar gradele numitorului i numrtorului. a) = 2 =2 ; 1 e) = 3 (+) =+ ; 2 b) = 1 ; 2 f) = 6 () = ; 2 c) = 2 = 1 ; 6 3 g) = 0 ; d) = 1 ; 3 h) = 0 .

168

E6. Soluie:

Cazuri de nedeterminare . Se folosete metoda factorului comun forat. 2 x 1+ 1 2 1+ 1 x x = 2 1+ 0 = 2 ; a) = lim = lim x x 3 +1 0 +1 3 +1 x x x x2 1+ 1 x 1+ 1 1+ 1 x x = lim x = 1+ 0 = 1 ; b) = lim = lim x x x 4+0 2 x 4 + 32 4 + 32 x2 4 + 32 x x x x 1+ 1 1+ 1 x+ x = x x , =1 ; c) Avem: = 2 +1 3 3x + 2 x +1 x 3 + 2 + 1 3+ x x x x x 3 1 2 +1 3 1 2 +1 3 x = x , =1 ; d) x + x = 2x +3 3 2 3 2+ x 2 + x x

( ) ( ) ( )

x2 1+ 12 + 2 x x 1+ 12 + 2 1+ 12 + 2 x2 +1 + 2 x = x x x = = e) , =3 ; 2 2 2 x 1 + x 2 x2 1 1 + x x 1 1 +1 1 12 +1 2 2 x x x 1+ 2 1+ 1 x + 2 x +1 = x f) , = 1+ 2 = 3 ; 3 x 1 + 4 x +1 3 1 1 + 4 + 1 3+ 4 5 x x 1 x 3 x 3 1 3 1 x x 3x 1 x = = = , pentru x < 0, =1 ; g) 1 + 7 9 1 + 7 2 1+ 7 9 x2 x + 7 x 9 x 9 x x2 x x2 x x2 x 2 3 + 52 2 3 + 52 x x x x 2 x 2 3x + 5 = , pentru x < 0, = 2 . h) = 3 x4 3 3 4 x 3 4 x x

( (

) )

( )

( )

( )

Sintez
S1. Soluie: Se aduc funciile raionale la forma cea mai simpl. 2 2 2 f ( x) = x + 2 x +1+ x 2 x +14 = 2 x2 2 = 2 . Limita este = 2 . x2 1 x 1 3 2 ( x +1) 8 ( x 1) | x 1| ( x 1)( x2 + 2 x +1 2 x 2 + 4) ( x 1)2 | x 1| = = b) f ( x) = ( x 1)( x 2) ( x 1)( x 2) 2 ( x 1) | x 1| ; = 4 =4 ; = x +3 1 x2 x2 2 ( x 2)(5x + 4) 5x + 4 c) f ( x) = 5x2 6 x 8 = = ; =7 ; 2 x 6 x + 4 2( x 1)( x 2) 2( x 1)

169

d) f ( x) =

( x 3)( x + 3) ( x 3)( x + 3) x + 3 = = , =1 ; ( x 3)( x 3 + x + 3) ( x 3)2x 2x

2 ( x 1)2 = x 1 , = 0 ; e) f ( x) = x 2 x +1 = (2 x 1)( x 1) ( x 1)(2 x 1) 2 x 1 2 2( x 1)( x +1) 2( x 1) = , =1 . f) f ( x) = 2 x 2 = 2 3 3x 6 x 9 3( x +1)( x 3) 3( x 3)

S2. Soluie:

a) f (2 0) = lim x 1 = 1 =; a x 2 x 2
x<2
2 x2 f (2 + 0) = lim x = lim = 4 = . 2 0+4 x 2 x 4 x2 ( x 2)( x + 2) x>2 x>2

Aadar lim f ( x) = .
x2

b) f (1 0) = lim
x 1 x <1

x 1 = lim 1 = 1 , ( x 1)(2 x + 1) x1 2 x + 1 3

2 ( x 1)( x 3) f (1 + 0) = lim x 4 x + 3 = lim = lim x 3 = 2 . x 1 9( x 1) x 1 x 1 9 9( x 1) 9 x >1 x >1

Aadar f nu are limit n x0 = 1.


S3. Soluie:

, dac a + 2 0 a) lim 2 x + a = 2 + a = 0 . x 1 x 1 0 , dac a + 2 = 0 0 x <1 Aadar limita poate fi finit numai n cazul a = 2. 2( x 1) Pentru a = 2 obinem: = lim 2 x 2 = lim =2. x 1 x1 x 1 x1 2 b) lim 3x + ax = 9 + 9a . Limita poate fi finit dac 9 + 9a = 0, deci a = 1. Obinem: x 3 x 3 0
x <3 2 x(3 x) = lim 3x x = lim = lim(x) =3 . x 3 x3 x 3 x3 x3 2 (1 a) 4 , deci este necesar ca (1 a)2 = 4, deci a i {1, 3}. c) Se obine: = 0

Pentru a = 1 se obine: = lim Pentru a = 3 se obine: = lim

( x +1)2 4 ( x + 3)( x 1) = lim = lim x + 3 = 2 . x1 ( x 1)( x +1) x1 ( x 1)( x +1) x1 x +1

( x 3)2 4 ( x 5)( x 1) = lim = lim x 5 =2 . x1 ( x 1)( x +1) x1 ( x 1)( x +1) x1 x +1

2 2 d) Se aduce f la forma: f ( x) = x + 3x a x . 2 x 1 2 2 Se pune condiia ca 1 + 3 1 a = 0, deci a2 = 4 i a i {2, 2}. 2 x( x 1) = x i = 1 . Avem: f ( x) = x + 3x 4 x = 2 ( x 1)( x + 1) ( x 1)( x + 1) x + 1

170

S4. Soluie:

Cazuri de nedeterminare 0 . Este necesar s se aduc funciile raionale la forme mai simple. 0 ( x 1)( x + 1) ( x 1)(6 x + 5) x + 1 6 x + 5 + = + ; =1 ; a) f ( x) = 5 ( x 1)(2 x 3) ( x 1)(4 x + 1) 2 x 3 4 x + 1 ( x 2)( x 4) x2 b) f ( x) = = 1 x2 ; = 1 ; ( x 2)(5x + 6) ( x 4)( x + 4) 5x + 6 x + 4 16 c) f ( x) = 2 x2 + 2 x + x2 + x = 2 x + x , =1 . ( x +1)( x + 2) ( x +1)(2 x +1) x + 2 2 x +1

S5. Soluie:

2 x +1 lim x = 01 = 0 ; 3x + 4 x +1 x x2 +1 x 1+ 1 x = 4 1 = 2 ; 4 x2 + 3 lim b) = lim 2 2 1 x 2 x + 6 x +1 x x 1+ 42 x 2 x = 31 = 3 ; c) = lim 3x + 4 x lim 2 x x( x +1) x x +1 1 a) = lim


x 2

( (

) )

2 x = 3 lim x 1 =3 . d) l = lim 3x + 4 x lim =3 lim x x( x +1) x x 2 +1 x x 1 x 1+ 2 1+ 12 x x

171

1.6.4. Limite fundamentale n calculul limitelor de funcii


Exersare
E1. Soluie: a) = lim sin 5x 5 = 5 ; 5x 6 6 x0 2 sin(2 x ) 2 2 = ; c) = lim 3 3 x0 2 x2 sin( x2 1) x +1 e) = lim =12 = 2 ; 1 x1 x2 1

sin(6 x) 6 = 16 = 6 ; b) = lim 6x x +1 x0

d) = lim sin 2 x 4 x 2 = 1 ; 2 x sin 4 x 4 2 x0


sin( x 2) 1 1 = ; f) = lim x2 x+2 4 x2

sin(1 x2 ) 1 x 2 = =1 ; g) = lim 2 2 x1 1 x2 2 sin(3x 3) h) = lim x 1 3 = 11 3 = 3 . 2 2 2 x1 3( x 1) sin( x 1) x +1

E2. Soluie: tg 2 x 2 2 tg ( x 1) b) l = lim a) l = lim 2x 3 = 3 ; ( x 1) x + 1 = 2 ; x 0 x 1 tg (3x 9) 3 3 1 sin( x ) x = 1 ; c) l = lim d) l = lim 3( x 3) x + 3 = 6 = 2 ; x 3 x x tg ( x ) 2 2 2 2 tg ( x 1) ( x 1)( x +1) x x x2 1 = 11lim x2 1 = lim = e) = lim 2 2 x( x 1) x1 x 1 x1 x x x1 sin( x x) x x = lim x + 1 = 2 ; x 1 x 2 tg ( x 1)2 x 1 1 = 1 . f) = lim 2 x1 ( x 1) sin( x2 1) x +1 2 E3. Soluie: arcsin(3x) 3 3 a) = lim = ; 3x 5 5 x0
arcsin( x2 ) 1 1 = =1 ; b) = lim 1+ x 1 x0 x2 arcsin(5x) 10 x d) = lim 5 = 1 ; 5x sin(10 x) 10 2 x0

arcsin(10 x) 5x c) = lim 10 = 2 ; 10 x arcsin(5x) 5 x0 4x x arctg x 4 1 4 =1lim 4 e) = lim 2 = lim = 1 ; 2 (4 x )(4 x + ) 4(4 x + ) 8 16 x x x x x 4 4 4 4

E4. Soluie: ln(1+ x 2 ) 1 1 = ; a) = lim x0 x2 5 5 ln(1+ 5 x 2 ) 5 5 c) = lim =5 ; = lim 2 x0 5x 1+ x x0 1+ x ln(1+ 3 x ) 1 1 e) = lim 3 = 3 ; 3 x0 x 5 5

ln(1+ 6 x) 6 6 3 = = ; b) = lim x0 6x 8 8 4

8x 6 6 3 d) = lim = = ; x0 ln(1+ 8 x ) 8 8 4 2 ln(1+ x ) 3x 2 1 1 f) = lim = . x0 x2 ln(1+ 3x 2 ) 3 3

172

E5. Soluie: x a) = lim 3 1 1 = (ln 3) 1 = ln 3 ; 6 6 x 6 x0 x2 b) = lim 3 1 1 = (ln 3)1 = ln 3 ; 2 1+ x 1 x0 x

c) = lim

8(8x1 1) = 8ln 8 ; x 1 x1 x+1 3 x2 d) = lim 2 2 = lim 23 2 1= 23 ln 2 ; x2 x2 x 2 x2 x x x x e) = lim 2 1+1 3 = lim 2 1 3 1= ln 2 ln 3 = ln 2 ; 3 x x x x0 x0 3x 1 2x 1 x x 3 1+1 2 = lim x x = ln 3 ln 2 . f) = lim ln 2 x0 x0 2x 1 2x 1 x

Sintez
S1. Soluie: a) = lim 1 sin x + sin 9 x = 1 + lim sin 9 x 3 = 1 + 3 = 10 ; x 3x 3 x0 9 x 3 3 x0 3 b) = lim sin 2 x + 3sin 5x + x = lim sin 2 x 2 + lim sin 5x 15 + x( x +1) x( x +1) x0 2 x x +1 x0 5x x +1 x0 x( x +1) + lim 1 = 2 + 15 + 1 = 18 ; x 0 x + 1 sin(tg x) tg x =11=1 ; c) = lim tg x x x0 tg (sin x) sin x 1 d) = lim =11 1 = 1 ; x 2 2 2 x0 sin x 2 2 sin( x2 4 x + 3) 3x2 4 x +1 e) = lim x 2 4 x + 3 = 11lim x 2 4 x + 3 = x1 x1 3x 4 x +1 x2 4 x + 3 sin(3x2 4 x +1) 3x 4 x +1 ( x 1)( x 3) = lim = lim x 3 = 1 ; x 1 ( x 1(3x 1) x 1 3x 1 2 2 2 tg ( x + x 2) x2 + 5x + 6 f) = lim 2 x2 + x 2 = 11 lim x2 + x 2 = x2 x2 x + 5 x + 6 x + x 2 tg( x2 + 5x + 6) x + 5x + 6 ( x + 2)( x 1) = lim = lim x 1 =3 ; x2 ( x + 2)( x + 3) x2 x + 3 2 2 2 arcsin( x 1) ( x 1)( x +1) x2 + x g) = lim x2 1 = lim x2 1 = lim = 2 2 x1 x1 x + x x1 x( x +1) x 1 arcsin( x + x) x + x

= lim x 1 = 2 ; x1 x 2 arctg( x2 6 x + 5) arctg( x2 6 x + 5) x2 + 4 x 5 = lim x2 6 x + 5 = h) = lim 2 2 2 x1 arcsin( x + 4 x 5) x1 x 6x + 5 arcsin( x + 4x 5) x + 4 x 5 2 ( x 1)( x 5) = lim x2 6x + 5 = lim = lim x 5 = 4 = 2 . x 1 x + 4 x 5 x 1 ( x 1)( x + 5) x 1 x + 5 6 3 173

S2. Soluie: a) Folosim formula trigonometric: cos2x = 1 2sin2x. 2 2 2 Rezult c = lim 11+ 2sin x = lim 2 sin2 x = 2 lim sin x = 2 ; x x0 x0 x0 x2 x b) Folosim formula trigonometric: cos a cos b = 2sin a + b sin a b . 2 2 Se obine: = lim 2sin 3xsin x =2 lim sin x =2lim sin x 5x 1 = 2 ; x sin 5x 5 5 x0 sin 5 xsin 3x x0 sin 5 x x0 sin 3x 3x 5 sin x x 3 sin 3x 5 sin x 3x x 3x x = lim = 3 5 = 1 ; c) = lim 4 6 x0 sin 4 x 4 x 2 sin 3x 3x x0 4 sin 4 x 6 sin 3x 4x 3x 4x 3x tg(arcsin x) arctg x d) = lim arcsin x = 11lim arcsin x = sin(arctg x) arctg x x0 arcsin x x0 arctg x = lim arcsin x x = 11= 1 . x arctg x x0

( (

) )

) ( ) (

) )

S3. Soluie: ln(1+ sin 3x) sin 3x = 1lim sin 3x = lim sin 3x 5x 3 = 11 3 = 3 ; a) = lim sin 3x sin 9 x 3x sin 5x 5 5 5 x0 x0 sin 5 x x0 x ln(1+1 3 ) x 1 3x b) = lim = 11( ln 3) = ln 3 ; sin x x x0 1 3x

ln(1+ x sin x) xsin 5x sin x =11lim sin x = c) = lim xsin x ln(1+ x sin 5x) sin 5x x0 x0 sin 5 x = lim sin x 5x 1 = 1 1 1 = 1 ; x 0 x sin 5x 5 5 5 ln(1+ ln( x +1)) ln( x2 +1) x ln( x +1) xln( x +1) = d) = lim = 11lim 2 2 2 ln( x +1) x0 x0 ln( x +1) ln(1+ ln( x +1)) ln( x +1)

ln( x + 1) x2 = lim = 1 1 = 1 . 2 x 0 x ln(1 + x )


S4. Soluie: sin ax sin ax (sin ax) 1 cos ax cos ax cos ax = lim = lim = lim sin ax bx cos bx 1 cos ax a = ax sin bx cos ax 1 cos bx b 1 cos bx x0 sin bx x0 x0 sin bx (sin bx) cos bx cos bx

( (

) )

sin ax bx 3 2sin 2 ax 2 a lim 1 cos ax = a lim 2 = a lim a 2 2 = aa = a . = 1 1 1 b x 0 1 cos bx b x 0 2sin 2 bx b x0 b ax sin bx b b2 b 2 2 2 Dar = 1 i se obine c a = 1 , deci b = 2a. 8 b 2 2 2 2 2 Avem: E = a2 b2 = a2 4a 2 = 3 . 5 a + b a + 4a

()

174

S5. Soluie: 1 sin x + 2sin 2 x +...+ n sin nx =1lim sin x + 2sin 2 x +...+ n sin nx = n = lim x x x x x0 x +1 x0 n(n +1)(2n +1) = lim sin x + 4 sin 2x +...+ n2 sin nx =1+ 22 +...+ n2 = =14 . x 2x nx 6 x0 Se obine 1 = 1, 2 = 1 + 22 = 5, 3 = 1 + 4 + 9 = 14, deci n = 3.

( (

S6. Soluie: 2 x2 + 3x + a bx( x 1) (2 b) x2 + (b + 3) x + a = lim . a) = lim x 1 x 1 x x Pentru ca limita s fie finit trebuie ca numrtorul s aib gradul cel mult egal cu gradul numitorului. Se impune condiia 2 b = 0, deci b = 2. Atunci: = lim 5x + a = 5 . x x 1 Aadar = a i = 5. x2 + x +1 ax( x + 2) (1 a) x2 + (1 2a) x +1 . a) Avem: = lim = lim x+2 x+2 x x Limita este finit dac numrtorul are cel mult gradul 1. Se impune condiia 1 a = 0, deci a = 1. Rezult c: = lim x +1 =1 , dar l = 3 + b i se obine c 1 = 3 + b deci b = 4; x x + 2 2 2 2 (1 a2 ) x2 + x . c) =b + lim( x2 + x ax) =b + lim x + x a x =b + lim 2 x x x x2 + x + ax x + x + ax Limita poate fi finit dac 1 a2 = 0, deci a = 1 sau a = 1. Pentru a =1 =b + lim( x2 + x + x) =+ .
x

Pentru a =1 =b + lim
x

x = 1 b . Se obine c 1 b = 3 deci b = 1. 2 2 x +x+x 2


2

Aadar a = 1, b = 1. d) = lim sin ax 3x a 1 = 11 a = a . Rezult c a = 2 i a = 12. ax sin 3x 3 x + 2 6 6 x0 6 ln(1+ 3 x) e) 1 = a lim =a , iar x 3 x3 x3 8(2x3 1) = lim = lim 2 1 8 = (ln 2) 8 = 4 ln 2 . 2 x +3 6 3 x3 ( x 3)( x + 3) x3 x 3

Rezult a = 4 ln 2 ; 3 x2 x2 16(2 1) = lim 2 1 x2 2 = ln 2 = ln 2 = 1 , iar f) 1 = lim x2 x x2 16(4 1) x2 x 2 4 1 ln 4 2 ln 2 2


2

= lim x a2 = 1 a2 .
x1

Din egalitatea 1 = 1 a2 se obine a2 = 3 , deci a = 3 . 2 4 2

175

1.7. Asimptotele funciilor reale


Exersare
E1. Soluie: a) D = (, 0) (0, +) . Aadar sunt puncte de acumulare pentru D. Rezult c: lim f ( x) = lim 1 = 0 i lim f ( x) = lim 1 = 0 . x + x + x x x x Aadar dreapta y = 0 este asimptot orizontal la , i la +.

b) D = (,3) (3,+) . Se obine: 1 = 0 i lim f ( x) = lim 1 = 0 , x + x + x 3 x3 deci dreapta y = 0 este asimptot orizontal la i la +.
x

lim f ( x) = lim

x = 1 i lim f ( x) = lim x = 1 . x x 4 x 4 x Dreapta y = 1 este asimptot orizontal la i la +. c) D = (, 4) (4,+) . Se obine: lim f ( x) = lim
x x

d) D = , 1 1 , + . 2 2 Se obine: lim f ( x) = 3 = lim f ( x) . Dreapta y = 3 este asimptot orizontal la i la +. x 2 x+ 2 e) D = Z, iar lim f ( x) = lim f ( x) = 0 . Asimptota orizontal la i la + este dreapta y = 0;
x x

) (

f) D = , 5 5 , + . Asimptota orizontal la i la + este y = 2 . 3 3 3 g) D = [0, +). n acest caz numai + este punct de acumulare pentru D. Se obine lim f ( x) = 0 i asimptota orizontal la +, dreapta y = 0.
x

) (

h) D = Z, y = 3 la . 2
2 x x = lim 2 x =1 , x x x + x +1 x x + x +1 2 = 1 . lim f ( x) = lim 2 x x x x + x + 1 Dreapta y = 1 este asimptot orizontal la +, iar y = 1 este asimptot orizontal la

i) D = Z. Se obine: lim f ( x) = lim

E2. Soluie:

a) D = (,1) (1,+) . Avem: f (1 0) = lim 1 = 1 = , f (1 + 0) = lim 1 = 1 = + . x 1 x 1 x 1 x 1 0 0+


x <1 x >1

Dreapta x = 1 este asimptot vertical bilateral. Dac x0 i Z \ {1}, atunci lim 1 = 1 Z , deci nu mai exist alte asimptote verticale. x x0 x 1 x0 1 b) D = (,1) (1,+) . Rezult lim f ( x) = lim
x 1 x 1

1 = 1 = + . ( x 1)2 0+ Dreapta x = 1 este asimptot vertical bilateral;

c) D = ( , 1) (1, 1) (1, + ) . Se obine: 176

f (1 0) = lim

x 1 x <1

x = lim x = 1 = i f (1 + 0) = 1 = + . x 1 ( x 1)( x + 1) 2 0 2 0+ x 1 x<1


2

Dreapta x = 1 este asimptot vertical bilateral. x = 1 = , f (1+ 0) =+ , deci dreapta x = 1 este asimptot f (1 0) = lim 02 x1 ( x 1)( x +1)
x<1

vertical bilateral. d) D = ( , 2) (2, 2) (2, +) . f (2 0) =+, f (2 + 0) = ; f (2 0) =, f (2 + 0) =+ . Dreptele x = 2, x = 2 sunt asimptote verticale bilaterale. e) D = ( , 1) (1, 2) (2, +) . Asimptote verticale x = 1 i x = 2; f) D = (1,+) . Avem: lim f ( x) = lim ln( x + 1) = .
x 1 x 1 x >1

Dreapta x = 1 este asimptot vertical la dreapta; g) D = (1,+) , x = 1; h) D = (, 0) (0, +) , x = 0.


E3. Soluie: a) D = (, 2) (2, +) . Punctele sunt puncte de acumulare pentru D. Asimptot oblic spre . f ( x) x2 = 1 ; Avem: m = lim = lim x x x( x 2) x
2 n = lim ( f ( x) mx) = lim x x = lim 2 x = 2 . x x 2 x x x 2 Dreapa y = x + 2 este asimptot oblic spre .

Asimptot oblic spre + f ( x) x2 =1 i Avem: m = lim = lim x+ x x+ x( x 2) 2 n = lim ( f ( x) mx) = lim x x = lim 2x = 2 . x+ x+ x 2 x x 2 Dreapta y = x + 2 este asimptot oblic spre +. b) D = (,1) (1,+) . 2 f ( x) Se obine: m = lim = lim 2 x + x = 2 , x x x( x 1) x
2 n = lim ( f ( x) mx) = lim 2 x + x 2 x = lim 3x = 3 . x x x 1 x x 1 f ( x) Analog se obine c lim = 2, lim( f ( x) 2 x) = 3 i astfel dreapta y = 2x + 3 este x + x x asimptot oblic spre i spre +;

c) D = (, 2) (2, +) . Se obine c y = x + 2, este asimptot oblic spre i spre +;

177

d) D = (,1) (1,+) . Asimptota oblic la +. 2 x2 + 2 x f ( x) Avem: m = lim = lim = lim x + 2x =1, x+ x x+ x( x 1) x+ x( x 1) 2 n = lim( f ( x) x) = lim x + 2 x x = lim 3x = 3 . x x x 1 x+ x 1 Dreapta y = x + 3 este asimptot oblic spre + . Asimptot oblic spre . 2 f ( x) Avem: m = lim = lim x 2 x =1 i x x x x( x 1)
2 n = lim ( f ( x) x) = lim x 2 x x = lim x = 1 . x 1 x x 1 x x Dreapta y = x 1 este asimptot oblic spre .

e) D = [0, +). Problema determinrii asimptotei oblice se pune numai la +. Se obine: f ( x) x = 1, = lim m = lim x + x + 1 + x x n = lim ( f ( x) x) = lim x x x = lim x = . x+ x 1+ x x 1+ x Rezult c nu exist asimptot oblic.

f) D = , 1 1 , + . 2 2 2 f ( x) Avem: m = lim = lim x + 2 x = 1 , 2 x x x x(2 x 1)

) (
(

2 5x = 5 . n = lim f ( x) 1 x = lim x + 2 x x = lim 2 2 x 2(2x 1) 4 x x 2 x 1


Dreapta y = x + 5 este asimptot oblic spre . 2 4 2 f ( x) Analog: m = lim = lim x 2x = 1 , 2 x+ x x+ x(2 x 1) 2 n = lim f ( x) x = lim x 2 x x = lim 3 = 3 . 2 2 x 2(2x 1) 4 x x+ 2 x 1 Dreapta y = x 3 este asimptot oblic spre +. 2 4

Sintez
S1. Soluie: a) D = (, 1) N (1, 3) N (3, +) Avem: lim f ( x) = lim f ( x) = 0 , deci y = 0 este asimptot orizontal la i la +.
x x +

f (1 0) = lim
x1 x<1

x 1 = =+ ( x 1)( x 3) 0(2)

f (1+ 0) = 1 = , 0

178

f (3 0) = lim
x3 x<3

x = 3 = , ( x 1)( x 3) 20

f (3 + 0) = +. Rezult c dreptele x = 1, x = 3 sunt asimptote verticale bilaterale. b) D = (, 1) N (1, 1) N (1, +). Asimptote orizontale. Se obine: 2 2 lim f ( x) = lim x = 1 i lim f ( x) = lim 2x = 1 , deci y = 1 este asimptot orizontal 2 x x x 1 x + x x 1 la , iar y = 1 este asimptot orizontal la +. Asimptote verticale Se obine: f (1+ 0) = lim f ( x) = lim
x1 x>1

x x = 1 =+ , 20+ x1 ( x 1)( x +1)


x>1

f (1 0) = , f (1 0) = lim
x<1

xx = 1 =, 02 x1 ( x 1)( x +1)

f(1 + 0) = +. Aadar dreptele x = 1, x = 1 sunt asimptote verticale bilaterale. Nu exist asimptote oblice, deoarece la ambele ramuri exist asimptote orizontale; c) D = (,1) (1,5) (5,+) . Dreapta y =1 este asimptot orizontal la i la + , iar dreptele x = 1, x = 5 sunt asimptote verticale bilaterale. 1+ x U 0, x 1 0 . Se obine D = (, 1] (1, +) . x 1 Asimptote orizontale. x +1 Avem lim f ( x) = lim = 1 =1 i lim f ( x) =1 . x x x+ x 1 Rezult c y =1 este asimptot orizontal la i la + . d) Se pune condiia Asimptote verticale Avem lim f ( x) = lim
x1 x1 x>1

x +1 2 = =+ , deci x1 este asimptot vertical. x 1 0+

e) D = (,1) (1,1) (1,+) . Avem, dup explicitarea modulului: x2 , x (,1) (1,+) 2 x 1 f ( x) = 2 x 1 x 2 , x (1, 1) Asimptote orizontale. Se obine:
x2 x2 lim f ( x) = lim 2 =1 i lim f ( x) = lim 2 =1 x x x 1 x x x 1 deci y =1 este asimptot orizontal la i la + .

179

Asimptote verticale Avem: f (1 0) = lim


x1

x2 = 1 =+ , f(1 + 0) = +, f(1 + 0) = + , f(1 0) = + . x 1 0+


2

Dreptele x = 1 i x = 1 sunt asimptote verticale bilaterale. f) D = (, 1) (1, +) . Deoarece lim f ( x) = + , lim f ( x) = + nu exist asimptote orizontale la i la +.
x x

Asimptote verticale
2 Avem: lim f ( x) = lim x = 1 = + . x 1 x 1 x 1 0+ Dreapta x = 1 este asimptot vertical bilateral.

Asimptote oblice m = lim


x 2 f ( x) = lim x = lim x =1 , x x x x 1 x x 1

2 2 n = lim x x = lim x x = lim x = 1 . x 1 x x 1 x x 1 x Aadar y = x + 1 este asimptot oblic spre +.

m = lim

2 f ( x) = lim x = lim x = 1 , x x x 1 x 1 x x

2 2 n = lim x + x = lim x + x = lim x = 1 . 1 x x 1 x x ( x 1) x Dreapta y = x 1 este asimptot oblic spre .

g) D = (, 1) N (1, 0) N (0, 1) N (1, + ). Asimptote orizontale 2 2 Avem: lim f ( x) = lim 2x = 1, lim f ( x) = lim 2x = 1 , deci y = 1 este asimptot x + x x x x x x + x orizontal la i la + . Asimptote verticale Avem:
2 f (1 + 0) = lim f ( x) = lim 2x = lim x = 1 = + , x 1 x 1 x x x 1 x 1 0+ x >1 x >1 x >1

x2 f (1 0) = , f (1 + 0) = lim 2 = lim x = 1 = , f(1 0) = +. x 1 x + x x 1 x + 1 0+ x >1 x >1

Aadar x = 1, x = 1 sunt asimptote verticale bilaterale. 2 Deoarece lim f ( x) = lim 2x = lim x = 0 , f(0 + 0) = 0, dreapta x = 0 nu este asimptot x 0 x 0 x + x x 0 x + 1
x <0 x <0 x <0

vertical; h) D = (, 1) (1, 1) (1, +) . Nu exist asimptote orizontale. Asimptote verticale sunt dreptele x = 1 i x = 1. Asimptote oblice. 180

Se obine:

m = lim

3 f ( x) = lim x =1, x x( x 2 1) x

3 n = lim ( f ( x) x) = lim 2x x = lim 2 x = 0 . x+ x+ x 1 x x 1 f ( x) Analog se obine c lim = 1, lim ( f ( x) x) = 0 , deci y = x este asimptot oblic spre x x x i spre + .
S2. Soluie: a) D = (, 0) (0, +) . Asimptote orizontale
lim f ( x) = lim x2 x =20 = ,
x x x 1

lim f ( x) = lim x 2 x = 20 = .
x

Aadar nu exist asimptote orizontale. Asimptote verticale f (0 0) = lim x 2 x = 0 20 = 0 2 = 0 , iar


x 0 x<0 1 1

f (0 + 0) = lim x2 x = 020+ = 02+ = 0


x0 x>0

caz de excepie.
y x Avem: lim x 2 = lim 2 = lim 2 = + . x 0 x 0 1 y y x >0 x >0 x Rezult c x = 0 este asimptot vertical lateral dreapta. 1 x 1

Asiptote oblice
1 x f ( x) = lim x 2 = lim 2 x = 20 = 1 , m = lim x x x x x x 1 1 n = lim( f ( x) x) = lim x2 x x = lim x 2 x 1 = lim 2 1 = ln 2 . x x x x 1 x 1 1 x f ( x) = lim 2 x = 1 i n = lim x2 x x = lim 2 1 = ln2 . Analog, m = lim x x x x 1 x x Rezult c dreapta y = x + ln2 este asimptot oblic spre i spre +. 1 1 1

b) Se pune condiia e + 1 > 0 . Se obine xe + 1 > 0 cu soluia: x , 1 (0, + ) = D . e x x Asimptote orizontale. lim f ( x) = lim x ln e + 1 = ln e = , x x x lim f ( x) = lim x ln e + 1 =ln e = . x x x Nu exist asimptote orizontale.

( )
(

181

Asimptote verticale f (0 + 0) = lim x ln e + 1 = lim x x0 y

ln(e + y) f 1 0 = lim1 x ln e + 1 = lim = = + . y e e x y e x e


x < 1 e

x>0

ln(e + y) =0, y

( )

Dreapta x = 1 este asimptot vertical. e Asimptote oblice f ( x) m = lim = lim ln e + 1 = ln e =1, x x x x

e+ y ln e ln(e + y) 1 1 x = lim n = lim( f ( x) x) = lim x ln x + = lim = x y y x x y 0 y 0 y ln1+ e 1 = lim = y e y 0 e e 1 este asimptot oblic spre +. Dreapta y = x + e f ( x) m = lim = lim ln e + 1 = ln e = 1 , x x x x ln(e + y) 1 1 n = lim x ln e + 1 x = lim = . x y 0 x y e Dreapta y = x + 1 este asimptot oblic spre . e

( (

) )

( ) ( ( ) )

c) Se impune condiia: 1 + 1 > 0 . Rezult c x i (, 1) (0, +) = D. x Asimptote orizontale ln(1 + y) lim f ( x) = lim( x 1) ln 1 + 1 = lim 1 1 ln(1 + y) = lim (1 y) = 11 1 x x y 0 y y 0 x y y >0

( )

ln(1 + y) (1 y) = 1 . lim ( x 1) ln 1 + 1 = lim 1 1 ln(1 + y) = lim y 0 y y 0 x y


y <0

( )

Rezult c y = 1 este asimptot orizontal la i la + . Asimptote verticale

( ) f (0 + 0) = lim( x 1) ln (1 + 1 ) = 1ln = . x
x <1 x 0 x >0

f (1 0) = lim( x 1) ln 1 + 1 = 2 ln 0+ = 2() = + , x 1 x

Dreptele x = 1, x = 0 sunt asimptote verticale.


3 d) Condiii de existen: x + 1 U 0, x 1 0 . x 1 Se obine x ( , 1] (1, + ) . Deoarece lim f ( x) = + nu exist asimptote orizontale. x

182

Asimptote verticale 3 f (1 + 0) = lim x + 1 = 2 = + , deci dreapta x = 1 este asimptot vertical. x 1 x 1 0+


x >1

Asimptote oblice 3 3 f ( x) = lim 1 x + 1 = lim 2x + 1 = 1 , m = lim x x x x x 1 x x ( x 1)


x3 + 1 x 2 x2 + 1 x3 + 1 x 1 n = lim( f ( x) x) = lim x = lim x 1 = lim = 3 x x x x x 1 x +1 + x x+ 1 x 1 x2 + x x2 x 1
2 = lim x + 1 x x( x 1)

1 = 1 1 = 1 . 2 2 1 x+ 2 x +1 x 1

Dreapta y = x + 1 este asimptot oblic spre +. 2 3 3 f ( x) m = lim = lim 1 x + 1 = lim 2x + 1 = 1 , x x x x x 1 x x ( x 1) 1 y3 y3 1 x3 +1 + x = lim y = lim y = n = lim ( f ( x) + x) = lim x x x 1 y+ y 1 y y +1
y 1 y 1 2 2 y y +1 y +1 1 y 1 = 1 . = lim 3 = lim 3 = lim 2 y y y y( y +1) y 1 y 1 y + 12 +y +y y y +1 y +1 +1 y +1 Dreapta y = x 1 este asimptot oblic spre . 2
3 2

S3. Soluie: Pentru numitor avem = a 2 4a 4 . Deosebim urmtoarele cazuri: < 0 . Atunci domeniul de definiie pentru funcia f este D = Z i nu exist asimptote verticale. = 0 . Atunci x2 ax + a + 1 = (x x0)2 i dreapta x = x0 este asimptot vertical. Se obine: a {2 2 2 , 2 + 2 2} . ( x 1)( x + 1) . > 0 . Atunci x2 ax + a + 1 = (x x1)(x x2) i f ( x) = ( x x1)( x x2 ) Dreptele x = x1 i x = x2 sunt posibile asimptote. Pentru a rmne doar o asimptot, fracia f(x) trebuie s se simplifice fie cu x 1, fie cu x + 1. Dac x x1 = x 1 atunci x1 = 1 i 12 a + a + 1 = 2 @ 0.

183

2 Dac x x1 = x + 1 atunci x1 = 1 i (1)2 + a + a + 1 = 0 a = 1, iar f ( x) = x2 1 = x 1 , x x +x cu singura asimptot vertical x = 0. n concluzie exist o singur asimptot vertical dac a {2 2 2 , 1, 2 + 2 2} .

S4. Soluie:

a) Avem: m = lim

2 f ( x) = lim ax + 2a + bx = a . x x x x( x 1) 2 Din egalitatea a = a se obine a i {0, 1}. Pentru a = 0, f ( x) = bx , y = 2 . Atunci este necesar ca 2 = lim f ( x) = b . x x 1 2 Pentru a = 1, f ( x) = x + bx + 2 , y = x + 2 . x 1 2 (b +1) x + 2 Se pune condiia 2 = n = lim( f ( x) x) = lim x + bx + 2 x = lim = b +1 . x 1 x 1 x x x Aadar b + 1 = 2 b = 1.

b) Avem m = 1. Rezult c ( x + a)( x + a +1) (a 1) x + a2 + a a + 3 = n = lim( f ( x) x) = lim a = lim = a 1 . ( x + a + 2) x+a+2 x x x Aadar a + 3 = a 1 a = 2.

184

Teste de evaluare
Testul 1
Soluii
1.
1 = lim

( ) sin( x2 5x + 4) x 1 x2 5x + 4 sin( x2 5x + 4) 0 2. a) lim = lim = 2 x 1 x 1 sin( x 1) x 1 x 5x + 4 sin( x 1)


0 2 ( x 1)( x 4) = 1 1 lim x 5x + 4 = lim = lim( x 4) = 3 ; x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 2 2 b) lim x + 3x = lim x + 3x2 = 1 = 1 . x 2 x + 1 x (2 x + 1) 4 2 2 f ( x) = lim x + ax + 3 = 1 , x x x x2 2 2 = n = lim( f ( x) x) = lim x + ax + 3 x = lim ax + 3 = a . x x x x x Aadar a = 2, b = 1, a + b = 3. Rspuns corect a).

( x 3)2 = lim x 3 = 0, x3 ( x 3)( x + 3) x3 x + 3

=1,

=1 . Rspuns: a).

3. b = m = lim

Testul 2
Soluii
1. a) lim x arcsin x = lim x arcsin x x =111 = 1 ; x arctg x x0 sin xarctg x x0 sin x b) lim x2 + x 1 = lim 3x 1 x x 1+ 1 + 12 1+ 1 + 12 x x x x = lim = 1 . 1 3 1 x 3 x 3 x x

2.

x x x x = lim 3 1+1 a = lim 3 1 a 1= ln 3 ln a = ln 3 . x x a x0 x1 3

Aadar ln 3 = 1 3 = e deci a = 3 . Rspuns corect c). a a e ax2 +1 = a , rezult c dreapta y = a este asimptot orizontal. 2 x x x + 2bx +1 Este necesar ca f s nu mai admit alte asimptote. Pentru a nu exista asimptote verticale se pune condiia ca ecuaia x2 + 2bx + 1 = 0 s nu aib soluii reale. Se obine = 4b2 4 < 0, deci b i (1, 1). Rspuns corect c).
3. Deoarece lim f ( x) = lim

185

Testul 3
Soluii
2 ( x 2)(3x + 2) 1. a) lim 3x 4 x 4 = lim = lim 3x + 2 = 8 = 2 ; 2 x2 x 2 ( x 2)( x + 2) x 2 x + 2 4 x 4 2 2 x x x x (2x 3x )2 b) lim = lim 2 3 x = lim 2 1 3 1 = (ln 2 ln 3)2 . x sin x x sin x x x x0 x0 x0

2. 4 = lim

( x a)( x + a) ( x a)( x + a)( x + a ) ( x + a)( x + a ) = lim = lim = xa xa x a ( x a) 1 x a = 2a 2 a = 4a a . Rezult c a a = 1 i a = 1.

3. Avem:
2 2 a = m = lim x + a = 1 , iar x x 2 2 + 1 = n = lim ( f ( x) x) = lim( x2 + 1 x) = lim x 2 1 x = lim 2 1 = 0, x x x x + 1 + x x x + 1 + x ceea ce nu se poate. 2 2 2 2 + a = m = lim x + a = 1 , deci a = 1, iar a + 1 = n = lim ( x2 + 1 + x) = lim x 2 1 x = 0 . x x x x x +1 x Aadar a = 1 are proprietatea cerut.

4. Pentru x x se obine egalitate 2f(x) + 3f(x) = x2 1, x i Z. 2 f ( x) + 3 f ( x) = x2 1 Formm sistemul . 2 3 f ( x) + 2 f ( x) = x 1 Prin scdere se obine c f(x) = f(x) deci f este funcie par. 2 Aadar, din prima ecuaie se obine: f ( x) = x 1 . 5 2 x 1 Avem c lim f ( x) = 0 , x0 i Z. x x0 5

Testul 4
Soluii
1. Funcia f are limit pentru x i (, a) N (a, +). Avem: f (a 0) = lim( x3 + a3 ) = 2a3 , x a . f (a + 0) = lim( x +1) = a +1

Funcia are limit n a dac f(a 0) = f(a + 0), deci 2a3 = a + 1. Avem succesiv: 2a3 a 1 = 0 a3 a + a3 1 = 0 a(a 1)(a + 1) + (a 1)(a2 + a + 1) = 0 (a 1)(a2 + a + a2 + a + 1) = 0 de unde a = 1 i 2a2 + 2a + 1 = 0, fr soluii reale. 186

x a

Rezult c f (1 0) = lim( x2 + ax + 3) = a + 4 , f (1 + 0) = lim 3x + b = b + 3 . x 1 x 1 x 2 + 2 3 Aadar a + 4 = b + 1 deci b = 3a + 9. 3 Avem c: 2 f ( x) f (1) ( x 1)( x + a + 1) lim = lim x + ax + 3 a 4 = lim = lim( x + a + 1) = x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 ( x 1)
x <1 x <1

2. Calculm limitele laterale n x0 = 1.

3x + b b + 3 2 2 f ( x) f (1) 3 = lim (b + 3) x + 9 x + b 6 = = lim x + 2 = a + 2 , iar lim x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 3( x 1)( x2 + 2)


x >1 x >1

= lim

( x 1)[(b + 3)( x + 1) + 9] (b + 3)( x + 1) + 9 9 2(b + 3) 3 2b = lim = = . 2 x 1 x 1 9 9 3( x 1)( x + 2) 3( x2 + 2)

a + 2 = 3 2b 9 se obine c a = 11 , b = 12 . Din egalitile 5 5 b = 3a + 9


3. Se obine:
2 2 f ( x) = lim ax + bx + cx 1 = a + lim bx + cx 1 = a + b . x x+ x x x x2 2 2 2 (b a2 ) x2 + cx 1 1 = lim f ( x) = lim (ax + bx2 + cx 1) = lim bx + cx 1 a x = lim . x x x bx 2 + cx 1 ax x bx 2 + cx 1 ax

2 = m = lim

Se impune condiia b a2 = 0, pentru ca limita s fie finit. Rezult c: x c 1 c 1 x cx 1 c x . 1= lim = lim = lim = x bx 2 + cx 1 ax x c 1 ax x b + c 1 a a b x b+ x x2 x x2 a + b = 2 , cu soluia c = 2, b = 1, a = 1. Aadar se obine sistemul de condiii a = b2 c =1 a + b

187

Capitolul II. Funcii continue 1.1. Mulimi de puncte pe dreapta real


Exersare
E1. Soluie: a) Folosind operaiile cu limite de funcii se obine: 2 lim f ( x) = lim( x2 7 x) = lim x2 lim 7 x = x0 7 x0 , x0 i Z.
x x0 x x0 x x0 x x0

Deoarece f ( x0 ) = x 7 x0 rezult c funcia f este continu pentru x0 i {1, 0, 1}.

2 0

b) Fie x0 i {1, 0, 2}. Rezult c: lim f ( x) = lim( x + 2 x ) = lim x + 2 lim x = x0 + 2 x 0 = f ( x0 ) ,


x x0 x x0 x x0 x x0

deci f este funcie continu n x0 i {1, 0, 2}.


2 x2 c) Pentru x0 i {2, 1} se obine c lim f ( x) = lim x = 0 = f ( x0 ) , deci f este continu n x0; x x0 x x0 x + 1 x0 + 1

E2. Soluii: a) Avem: f (1 0) = lim x2 = 1, f (1 + 0) = lim(2x 1) = 1, f (1) = 1 , deci funcia este continu n
x 1 x 1

x0 = 1; b) Se obine: f (0 0) = lim sin x = 1, f (0 + 0) = lim( x + 1) = 1, f (0) = 1 , deci f este continu n x 0 x 0 x x0 = 0. c) Se obine: continu n x0 = 0. f (1 0) = lim arcsin x = arcsin1 = , f (1 + 0) = lim ln x = 0 , f(1) = 0, deci f este discontinu x 1 x 1 x 2 n x0 = 1. d) Punctul x0 = 1 este punct izolat al domeniului de definiie, deci funcia f este continu n x0 = 1. Avem: f (1 0) = lim(3 + x) = 4, f (1 + 0) = lim x + 3 = 4, f (1) = 4 , x 1 x 1 2 x 1 deci funcia f este continu n x0 = 1.
E3. Soluie: a) Funcia este continu pe x0 (, 1) (1, +) . Studiem continuitatea n x0 = 1. Se obine: f (1 0) = lim( x2 x + 2) = 2, f (1 + 0) = lim(2 x 1) = 1, f (1) = 2 .
x 1 x 1

f (0 0) = lim(3x + 1) = 1, f (0 + 0) = lim arcsin x = 1, f (0) = 1 , deci f este x 0 x 0 x

Limitele laterale exist, sunt finite, deci punctul de discontinuitate x0 = 1 este de prima spe. b) Studiem continuitatea n x0 = 0. Se obine: f (0 0) = lim(2x 2) =1, f (0 + 0) = lim(2x 3x ) = 0 .
x0 x0

Rezult c x0 = 0 este punct de discontinuitate de prima spe.


188

2 c) Se obine: f (1 0) = lim x = 1 = , f (1 + 0) = lim(3x 1) = 2 , deci x0 = 1 este punct 0 x1 x 1 x 1 x<1

de discontinuitate de spea a doua (limitele laterale exist i una este infinit). d) Avem: f (0 + 0) = lim ln x = , f (0 0) = lim 1 = , f(0) = 2. Punctul x0 = 0 este punct x 0 x 0 x
x >0 x <0

de discontinuitate de spea a doua (deoarece limitele laterale sunt infinite).


E4. Soluie: n acest cazuri vom studia continuitatea funciilor numai n punctele de legtur, n rest fiind sigur funcii continue. a) Avem: f (1 0) = lim( x + a) = 1 + a , f (1 + 0) = lim ( x2 + x + 1) = 3 , f(1) = 1 + a.
x 1 x 1

Dac a + 1 = 3, deci a = 2, funcia f este continu pe Z, iar pentru a @ 2, domeniul de continuitate este Z \ {1}. b) f (0 0) = 1 + 2a, f (0 + 0) = 3, f (0) = 1 + 2a. Dac 1 + 2a = 3, deci a = 1 funcia f este continu pe Z \ {0}. sin(ax) sin(ax) a a c) Avem: f (0 0) = lim = lim ax 2 = 2 ; x 0 x 0 2x sin(5x + 2a) = 2a, f (0) = 2a2 . f (0 + 0) = lim 2x x0 Funcia f este continu n x0 = 0, dac i numai dac a = 2a = 2a2 , deci dac a = 0. 2 Pentru a = 0, funcia f este continu pe Z. Pentru a i Z \ {0} funcia f este continu pe Z \ {0}. d) Studiem continuitatea n x0 = 0 i x0 = 1. Avem: f (0 0) = lim(2ax + 1) = 1, f (0 + 0) = lim( x + a) = a , f (0) = 1
x 0 x 0

f (1 0) = lim( x + a) = 1 + a , f (1 + 0) = lim(3x + b) = 3 + b , f (1) = b + 3 .


x 1 x 1

Pentru a = 1 i 1 + a = 3 + b, deci a = 1, b = 1, funcia f este continu pe Z. Pentru a = 1 i b i Z \ {1} funcia este continu pe Z \ {1}. Pentru a @ 1 i a @ b + 2, funcia este continu pe Z \ {0, 1}.

Sintez
S1. Soluie: Studiem continuitatea funciilor n punctele de legtur n celelalte puncte din domeniu de definiie, acestea fiind continue. sin(ax + x2 ) a + x sin(ax + x2 ) = lim =a, a) f (0 0) = lim 2 x 0 x 0 x 1 ax + x
f (0 + 0) = lim ln( x + e3 ) = ln e3 = 3, f (0) = 3 .
x 0

Pentru a = 3, domeniul de continuitate este Z. Pentru a i Z \ {3} domeniul de continuitate este Z \ {0}.

189

b) f (1 0) = 6 + 4a 2 + 4a , f (1+ 0) =1+ 4a . Funcia este continu n x0 = 1 dac 6 + 4a2 + 4a = 1 + 4a . Se obine a = 1 . 2 Pentru a = 1 domeniul de continuitate este C = Z, iar pentru a Z \ 1 avem C = Z \ {1}. 2 2

{}

c) Se obine: f(0 0) = 2a + 1, f(0 + 0) = a, f(0) = 1 + sina. Funcia este continu n x0 = 0 dac 2a + 1 = a = 1 + sina, adic a = 1. Pentru a = 1, avem C = [1, ), iar pentru a i Z \ {1} se obine C = [1, 0) N (0, +) d) f(a 0) = 2a + a, f(a + 0) = 3a + a. Egalitatea 2a + a = 3a + a conduce la a = 0. Pentru a = 0 avem C = Z, iar pentru a i Z \ {0} avem C = Z \ {a}.
S2. Soluie: Se studiaz continuitatea funciei f n punctele de legtur, n celelalte puncte ale domeniului de definiie, aceasta fiind continu.

a) f(1 0) = 9a 4 3a+1 + 12, f(1 + 0) = a a 15 = 15. Condiia de continuitate n x0 = 1 conduce la ecuaia exponenial 9a 4 3a+1 + 12 = 15. Notm 3a = y > 0 i rezult ecuaia y2 12y + 27 = 0 cu soluiile y1 = 3, y2 = 9. Aadar 3a = 3 cu soluia a = 1 i 3a = 9 cu soluia a = 2. b) Deosebim cazurile.
3bx + 2 x , x T 1 . 2a 1 = a deci a = 1 cnd D = Z, iar f ( x) = bx 9 x 4 , x > 1 Funcia f este continu n x = 1, dac f(1 0) = f(1 + 0) = f(1), deci dac 3b + 2 = 9 4b. Rezult ecuaia exponenial 3b + 4b = 7 cu soluia unic b = 1.
2

2a 1 @ a2. n acest caz avem 2a 1 < a2 i D = ( , 2a 1] [a2 , + ) , iar funcia este continu a i Z \ {1}, b i Z. c) Se obine: f(1 0) = 2a 3b, f(1 + 0) = 3a1 21+b, f(1) = 12. a b 2 3 = 12 . Funcia este continu n x0 = 1 dac a 1 1+b 3 2 = 12

2a 3b = 12 Sistemul se scrie sub forma a b . 3 2 = 18 nmulind i mprind cele dou ecuaii ale sistemului se obine: 6a+b = 63 6a 6b = 12 18 1. 2 a 3 b 12 sau mai simplu scris: 2 ab = 2 = 3 3 3 2 18 a + b = 3 Aadar i rezult soluia a = 2, b = 1. a b = 1

()()

()

()

190

d) Obinem: f(1 0) = 2a + 3b, f(1 + 0) = 5, f(2 0) = 5, f(2 + 0) = 22a + 32b 8. Funcia f este continu n x = 1 i x = 2 dac 2a + 3b = 5 i 22a + 32b 8 = 5. a b 2 + 3 = 5 . Se obine sistemul de ecuaii exponeniale 2a 2b 2 + 3 = 13
u + v = 5 Se noteaz 2a = u, 3b = v i avem 2 2 . u + v = 13 Se substituie v = 5 u n a doua ecuaie i rezult ecuaia de gradul 2 n u: u2 + (5 u)2 = 13 cu soluiile u1 = 2, u2 = 3. Pentru u = 2 se obine v = 3 iar pentru u = 3 se obine v = 2. 2x = 2 2x = 3 i y Aadar rezult sistemele de ecuaii: y 3 = 3 3 = 2 cu soluiile x = y = 1, respectiv x = log23, y = log32.

S3. Soluie: a) Avem: f(1 0) = 2, f(1 + 0) = a + b + 3, f(1) = 2. Funcia f este continu i n punctul x0 = 1 dac 2 = a + b + 3, deci a + b = 1. Avem: 2 f ( x) f (1) ( x 1)(3x + 2) lim = lim 3x x 2 = lim = lim(3x + 2) = 5 . x 1 x 1 x 1 x1 x1 x1 x1
x<1

lim
x 1 x >1

2 f ( x) f (1) ( x 1)(a( x + 1) + b) = lim ax + bx + 3 a b 3 = lim = lim a( x + 1) + b = x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

= 2a + b .

Limita dat exist dac 2a + b = 5. a + b = 1 Rezult sistemul de ecuaii cu soluia a = 6, b = 7. 2a + b = 5 b) Obinem: f (0 0) = lim ln(1 + sin 2 x) sin 2 x ln(1 + sin 2 x) = lim = 1 0 = 0, f (0 + 0) = b . 2 x 0 x 0 x x sin x

Funcia este continu i n punctul x0 = 0 dac b = 0. Avem: lim


x 0 x<0

ln(1 + sin 2 x) sin 2 x f ( x) f (0) ln(1 + sin 2 x) = lim = lim 2 = 11 = 1 , iar 2 x 0 x 0 x x2 x sin x

lim
x 0 x >0

f ( x) f (0) = lim ax 0 = a . x 0 x x

Limita exist dac a = 1. Aadar a = 1, b = 0.

191

2.2. Operaii cu funcii continue


Exersare
E1. Soluie.

Toate funciile f i g sunt funcii continue deci f + g, f g, f g i domeniul de definiie.

f sunt funcii continue pe g

E2. Soluie: a) Avem: ( f g )( x) = f ( g ( x)) = g ( x) 1 = (2 x 3) 1 = 2 x 4 , ( g f )( x) = g ( f ( x)) = 2 f ( x) 3 = 2( x 1) 3 = 2 x 5 . Funciile compuse sunt continue pe Z deoarece sunt funcii elementare (funcii de gradul 1);

b) Avem: ( f g )( x) = f ( g ( x)) = g 2 ( x) + 1 = ( x 1)2 + 1 = x2 2 x + 2 , ( g f )( x) = g ( f ( x)) = f ( x) 1 = ( x2 + 1) 1 = x2 . Funciile obinute prin compunere sunt funcii de gradul 2 i sunt continue pe Z. c) Avem: ( f g )( x) = f ( g ( x)) = g 2 ( x) +1 = ( x 1)2 +1 = x2 2 x + 2 ,
( g f )( x) = g ( f ( x)) = f ( x) 1 = x2 +11 . Funciile compuse sunt continue deoarece f i g sunt continue.

d) Funciile f, g sunt continue deci i f g , g f sunt continue. Avem ( f g )( x) = ln[(2 x 1)2 + 1] = ln(4 x2 4 x + 2) , ( g f )( x) = 2 ln(1 + x2 ) 1 .

Sintez
S1. Soluie: Fie h = f + g.

x + a , x T 0 2ax , x T 0 x + a + 2ax , x T 0 h( x) = ( f + g )( x) = f ( x) + g ( x) = 2 . + = x +1, x > 0 x x2 , x > 0 x +1, x > 0 Avem c h(0 0) = a i h(0 + 0) = 1. Aadar f + g este continu i n x0 = 0 dac a = 1.
S2. Soluie: a) Deoarece f(1 0) = 1 i f(1 + 0) = 1, funcia f nu este continu n x0 = 1. Domeniul su de continuitate este C = Z \ {1}. (1)2 , x T 1, x Z Funcia f 2 : Z Z este f 2 ( x) = 2 i este continu pe Z. 1 , x >1

b) Avem: f(1 0) = 1, f(1 + 0) = 1 deci f este discontinu n x0 = 1. x2 , x T 1 2 2 Pentru f avem: f ( x) = . 1, x > 1 Se observ c funcia f 2 este continu pe Z.
192

c) Avem: f(1 0) = a + 1, f(1 + 0) = 3. Dac a + 1 = 3, deci a = 2, atunci funcia f este continu pe Z i se obine c f 2 este continu pe Z. ( x + a)2 , x T 1 2 Avem g ( x) = f ( x) = (2 x +1)2 , x >1 Studiem continuitatea funciei f 2 n x0 = 1. Se obine: g(1 0) = (1 + a)2, g(1 + 0) = 9. Funcia f 2 este continu n x0 = 1 dac (1 + a)2 = 9 deci dac a i {2, 4}. Aadar: pentru a = 2, f i f 2 sunt continue pe Z; pentru a = 4, f este continu pe Z \ {1} iar f 2 este continu pe Z; pentru a i Z \ {4, 2} funciile f i f 2 sunt continue pe Z \ {1}.
(2 x + a)2 , x T 2 d) Avem f ( x) = . 2 ( x + a) , x > 2 Se obine f(2 0) = a + 4, f(2 + 0) = a + 2, deci f este discontinu n x0 = 2 pentru oricare a i Z. De asemenea, f 2 (2 0) = (a + 4)2, f 2 (2 + 0) = (a + 2)2. Din egalitatea (a + 4)2 = (a + 2)2 se obine c a = 3. Pentru a = 3, f este continu pe Z \ {2}, iar f 2 este continu pe Z. Pentru a i Z \ {3}, funciile f i f 2 sunt continue pe Z \ {2}.
2

S3. Soluie:

1, x < 0 6, x < 0 a) ( f g )( x) = f ( g ( x)) = 2sgn( x) 4 = 2 0, x = 0 4 = 4, x = 0 . 1, x > 0 2, x > 0 Rezult c f g este discontinu n x0 = 0 i continu pe Z \ {0}. b) f g este continu pe Z deoarece funciile f i g sunt continue pe Z.

1, g ( x) T 1 1, 2 x 1 T 1 1, x T 1 = = c) ( f g )( x) = f ( g ( x)) = . 2, g ( x) > 1 2, 2 x 1 > 1 2, x > 1 Rezult c f g este continu pe Z \ {1}. 1 g ( x) , g ( x) T 1 d) ( f g )( x) = f ( g ( x)) = . 0, g ( x) > 1 S rezolvm inecuaia g(x) < 1. Dac x T 1, se obine c g(x) = a2 i inecuaia este a2 T 1. Se deosebesc situaiile: a2 T 1 deci a i [1, 1], i soluia inecuaiei este x T 1. a2 > 1, deci a i (, 1) N (1, +), i inecuaia nu are soluii. Dac x > 1, atunci g(x) = x i inecuaia este x > 1, cu soluia x i (1, +). Aadar pentru a i [1, 1], soluia inecuaiei g(x) T 1 este x i Z, i obinem c: 1 a2 , x T 1 . ( f g )( x) = 1 g ( x) = 1 x , x > 1 193

Rezult c ( f g )(1 0) = 1 a2 , ( f g )(1 + 0) = 0 . Funcia f g este continu dac 1 a2 = 0, deci dac a i {1, 1}. Pentru a i (, 1) N (1, + ) soluia inecuaiei g(x) T 1 este x > 1, deci x i (1, +). 1 g ( x) , x > 1 1 x , x > 1 funcie continu pe Z. = Rezult c ( f g )( x) = 0 , x T 1 0, x T 1
S4. Soluie:
e g ( x) , g ( x) T 0 . a) ( f g )( x) = f ( g ( x)) = g ( x) + 1, g ( x) > 0 Rezolvm inecuaia g(x) T 0. Pentru x > 1 avem g(x) = lnx i inecuaia este ln x T 0, deci x i (0, 1]. Nu sunt soluii. Pentru x T 1, g(x) = x i inecuaia este x T 1 cu soluia x i (, 1]. Aadar soluia inecuaiei g(x) T 1 este x i (, 1]. Rezult c: e g ( x ) , x T 1 e x , x T 1 iar f g este discontinu n x = 1 i ( f g )( x) = = g ( x) + 1, x > 1, x > 1 1 + ln x , x > 1 continu pe Z \ {1}.

ln f ( x) , f ( x) > 1 Avem ( g f )( x) = g ( f ( x)) = . f ( x) , f ( x) T 1 Rezolvm inecuaia f(x) > 1.


Pentru x T 0, f(x) = ex i inecuaia este ex > 1 care are soluia x > 0. Nu exist soluii pentru f(x) > 1. Pentru x > 0, f(x) = x + 1 i inecuaia este x + 1 > 1, deci x > 0. ln f ( x) , x > 0 ln( x + 1) , x > 0 Aadar f(x) > 1 dac x i (0, + ). Se obine c ( g f )( x) = = x f ( x) , x T 1 e , xT0 i g f continu pe Z \ {0}. g ( x) , g ( x) U 0 b) ( f g )( x) = . 3 g ( x) , g ( x) < 0 Rezolvm inecuaia g(x) U 0. Pentru x U 0 g(x) = x2 U 0. Pentru x < 0 g(x) = 1 + x3 > 0, dac 1 + x > 0, deci x > 1. Soluia este n acest caz x i (1, 0). Rezult c g(x) U 0 dac x i (1, 0) N [0, +) = (1, +). Aadar:

1 + x3 , x (1, 0) g ( x) , x (1, 0) g ( x) , x (1, + ) = g ( x) , x [0, ) = x2 , x [0, + ) ( f g )( x) = 3 g ( x) , x ( , 1] 3 3 3 g ( x) , x ( , 1] 1 + x , x ( , 1]


194

3 1 + x3 , x T 1 ( f g )( x) = 1 + x3 , x (1, 0) . Rezult c f g este continu pe Z \ {0}. x , x [0, + ) f 2 ( x) , f ( x) U 0 . ( g f )( x) = g ( f ( x)) = 3 1 + f ( x) , f ( x) < 0 Rezolvm inecuaia f(x) U 0. Pentru x U 0 avem f ( x) = x i inecuaia este x U 0 cu soluia x U [0, +). Pentru x < 0 avem f ( x) = 3 x i inecuaia este 3 x U 0 fr soluii pe (, 0). Aadar f(x) U 0 dac x i [0, +). f 2 ( x) , x U 0 ( x )2 , x U 0 x , x U 0 = = Rezult c ( g f )( x) = . 3 3 1 + f ( x) , x < 0 1 + ( 3 x ) , x < 0 1 + x , x < 0 Funcia g f este continu pe Z \ 0}.

195

2.3. Semnul unei funcii continue pe un interval


Exersare
E1. Soluie: Funcia f este funcie de gradul 1, deci este funcie continu pe Z. Aadar f are proprietatea lui Darboux pe oricare interval I _ Z. E2. Soluie: a), b) Se arat c funciile sunt continue deci au proprietatea lui Darboux pe I. c) Funcia f este discontinu n x0 = 0, punctul x0 = 0 fiind punct de discontinuitate de prima spe. Cum 0 i I rezult c funcia f nu are proprietatea lui Darboux pe I. E3. Soluie: a) D = Z. Rezolvm ecuaia f(x) = 0. Se obine succesiv: x3 x = 0 x(x2 1) = 0 x i {0, 1, 1}. Alctuim tabelul de semn:

x x3 x

1 0 1 + 0+++00++++++

Avem: f 1 = 1 + 1 > 0, f (3) = 24 < 0, f 1 > 0 , f(3) = 24 > 0. 2 8 2 2

( )

()

b) D = 0. Ecuaia f(x) = 0 este 2x 1 = 0 cu soluia x = 0. Tabelul de semn, avnd n vedere c f(1) < 0, f(1) > 0 este: x f(x) 0 + 0++++++++

c) D = Z. Ecuaia f(x) = 0 se scrie 3x+1 9 = 0 sau 3x+1 = 32 i are soluia x = 1. 3x+1 = 32 i are soluia x = 1. Tabelul de semn: x f(x) x sinx 1 + 0++++++++
2 0 0++++++00

d) D = [0, 2]. Ecuaia f(x) = 0 este sinx = 0 i are soluiile x i {0, , 2}. Tabelul de semn:

Sintez
S1. Soluie: Se arat c funciile sunt continue pe Z, deci au proprietatea lui Darboux pe oricare interval I _ Z. Vom studia continuitatea funciilor doar n punctele de legtur, n rest funciile fiind continue. x 1 x 1 a) f (1 0) = lim 1 2 = lim = lim = 1 , iar 4 x1 1 x x1 (1 x)(1+ x)(1+ x ) x1 (1+ x)(1+ x )

f (1 + 0) = lim
x 1

sin(4 x 4) 4( x 1) sin(4 x 4) 4( x 1) = lim = lim = lim 1 = 1 . 2 x 1 4( x 1) 8( x2 1) x1 8( x + 1)( x 1) x1 2( x + 1) 4 8x 8


196

Avnd f (1) = 0, 25 = 1 rezult c funcia f este continu n x0 = 1. 4 sin( x 1) x 1 x 1sin( x 1) =10 = 0 . b) f (1 0) = 0, f (1+ 0) = lim = lim 2 x 1 3( x +1) x1 x1 3( x 1)
x>1 x>1

Rezult c f este continu n x0 = 1.


1 1 1 1 0+ x2 c) f(2) = 0, f (2 + 0) = lim1+ 3 = 1+ 3 = (1+ 3+)1 =1 = 1 = 0 . x2 x>2

Aadar f este continu n x0 = 2. d) Dac x0 i m avem c f(x0) = 0 i lim f ( x) = lim sin x = sin x0 = 0 .
x x0 x x0

Aadar f este continu n x0 i m. . S2. Soluie: a) Fie f : [0, 2] Z, f(x) = x3 + 4x2 5. Funcia f este funcie continu, deci are proprietatea lui Darboux pe I. Avem c f(0) = 5 < 0, f(2) = 19 > 0, deci exist x0 i (0, 2) cu f(x0) = 0. b) Funcia f : [0, 3] Z, f(x) = x3 + 5x 27 este continu i are proprietatea lui Darboux pe [0, 3]. Deoarece f(0) = 27 < 0, f(3) = 15 > 0 exist x0 i (0, 3) cu f(x0) = 0; c) Funcia f : [0, 1] Z, f(x) = x + 2x 2 este continu i f(0) f(1) = (1) 1 = 1 < 0. Din proprietatea lui Darboux rezult c exist x0 i (0, 1) cu f(x0) = 0; d) Funcia f : , 0 Z , f(x) = x + 1 + sinx. Avem f = < 0, f (0) = 1 > 0 . 2 2 2 Din continuitatea funciei f rezult c x0 , 0 cu f(x0) = 0. 2 e) Considerm f : (0, 1) Z, f(x) = x + lnx. Funcia f este continu. Avem f(1) = 1 > 0 i f (0 + 0) = lim f ( x) = lim( x + ln x) =< 0 .

( )

x0 x>0

x0 x>0

Aadar exist x0 i (0, 1) cu proprietatea c f(x0) = 0.


S3. Soluie: a) D = Z. Ecuaia f(x) = 0 este x(2x 1) = 0 i are soluia x = 0. Tabelul de semn al funciei:

x f(x)

0 + +++++++ 0++++++++

b) D = Z. Ecuaia (x 1)(3x 2x) = 0 au soluiile x = 1, x = 0. Tabelul de semn: x f(x) 0 1 + +++++ 0 0++++++

c) D = (2, +). Avem: f ( x) = 0 (3x 1) log2 ( x + 2) = 0 3x = 1 sau log2 ( x + 2) = 0 x1 = 0 sau x + 2 = 1 deci x i {1, 0}.

197

Tabelul de semn: x f(x) 2 1 0 + +++++ 0 0+++++++

d) D = Z \ {2}. Ecuaia f(x) = 0 are soluia x = 0. Tabelul de semn: x f(x) e) D = [1, 3) N (3, +). Ecuaia f(x) = 0 conduce la Tabelul de semn: x f(x) 0 2 + +++++ 0 |+++++++

x 1 1 = 0 sau

x 1 = 1 cu soluia x = 2.

1 2 3 + +++++0|+++++++++

f) D = Z. Ecuaia f(x) = 0 se scrie (x3 x) (x4 16) = 0 de unde x3 x = 0 sau x4 16 = 0. Se obin soluiile x i {1, 0, 1, 2, 2}. Tabelul de semn: x f(x) 2 1 0 1 2 + 0++++00++++0 0++++

S4. Soluie: a) Considerm f : Z Z, f(x) = (2x 1)(x2 1), funcie continu pe Z. Avem de rezolvat inecuaia f(x) U 0. Soluiile ecuaiei f(x) = 0 sunt x i {1, 0, 1}. Stabilim semnul funciei f. Se obine tabelul de semn:

x f(x)

1 0 1 + 0++++0 0++++

Rezult c f(x) U 0 dac x i [1, 0] N [1, +), care reprezint soluia inecuaiei date. b) Fie f : [1, +) Z, f ( x) = ( x x3 )(1 x + 1) . Avem de rezolvat inecuaia f(x) T 0. Soluiile ecuaiei f(x) = 0 sunt date de ecuaiile x x3 = 0 i 1 x + 1 = 0 . Se obine x i {0, 1, 1}. Stabilim semnul funciei continue f. Se obine tabelul de semn: x f(x) 1 0 1 + 0 0 0 + + ++ + + + + +

Rezult c f(x) T 0 pentru x i [1, 1], iar soluia inecuaiei date este x i [1, 1]. c) Considerm funcia continu f : [0, +) Z, f ( x) = ( x 1 + x2 + 1)( x 1) . Soluiile ecuaiei f(x) = 0 sunt date de ecuaiile x 1 = 0 i x 1 + x2 + 1 = 0 . Obinem x = 1, respectiv x2 + 1 = 1 x . Punem condiia 1 x U 0 i prin ridicare la ptrat se obine ecuaia x2 + 1 = (1 x)2 cu soluia x = 0. Aadar f(x) = 0 dac x i {0, 1}. Tabelul de semn al funciei f este: 198

x f(x)

0 1 + 0 0 +++++++

Rezult c soluia inecuaiei f(x) T 0 este x i [0, 1]. d) Fie f : (1, +) Z, f(x) = (2x 3x)(2 log2(x + 1)). Funcia f este continu. Din egalitatea f(x) = 0 se obin ecuaiile 2x 3x = 0 i 2 log2(x + 1) = 0. Rezult x = 0 i respectiv log2(x + 1) = 2, de unde x + 1 = 22 = 4 sau x = 3. Semnul funciei f este dat de tabelul: x f(x) 1 0 3 + +++++0 0++++++

Soluia inecuaiei f(x) T 0 este x i [0, 3].


S5. Soluie: a) Funciile g, h : Z Z, g(x) = x, h(x) = ex sunt funcii strict cresctoare pe Z. Atunci i suma lor f = g + h este funcie strict cresctoare pe Z.

b) Avem: lim f ( x) = lim ( x + ex ) = + e = + 0 = i lim f ( x) = + e = + .


x x x

Funcia f fiind continu rezult, folosind proprietatea lui Darboux, c ia toate valorile intermediare dintre i +, adic Imf = (, +) = Z. Aadar funcia f este surjectiv. Observaie. Funcia f fiind strict cresctoare pe Z este funcie injectiv. Aadar funcia f este funcie bijectiv.

199

Teste de evaluare
Testul 1
Soluii
1. Funcia f este continu pe mulimea Z \ {1, 0, 1} avnd n vedere operaiile cu funcii continue. Studiem continuitatea funciei f n punctele 1, 0, 1. Obinem: 2 x2 + x = lim x2 x = lim x 1 = 2 = + f (1 0) = lim f ( x) = lim 2 x 1 x 1 x x x 1 x + x x 1 x + 1 0 x <1 x <1 x <1 x <1

f (1 0) = lim

2 x2 + x = lim x2 + x = lim x + 1 = 2 = x 1 x 2 x x 1 x x x 1 x 1 0 x <1 x <1 x <1 2 x2 + x = lim x2 x = lim x 1 = 1 . x 0 x2 x x 1 x + x x 0 x + 1 x <0 x <1 x<0

f (0 0) = lim

Aadar funcia f nu este continu pentru x0 i {1, 0, 1}, deoarece limitele laterale n acestea nu sunt egale cu valoarea funciei n x0.
2. Pe Z \ {1} funcia f este continu. Studiem continuitatea n x0 = 1. Avem: f(1 0) = 1 + 2a, f(1 + 0) = 4a 1. Din egalitatea f(1 0) = f(1 + 0) se obine 1 + 2a = 4a 1, iar cu notaia y = 2a rezult ecuaia y2 y 2 = 0. Se obine y i {1, 2} i apoi a = 1. 3. Ecuaia f(x) = 0 conduce la ecuaiile 2 x1 1= 0 i 3x1 9 = 0 . Rezult c 2 x1 =1= 20 , respectiv 3x1 = 32 , deci x {1, 3} . Tabelul de semn al funciei continue f este:

x f(x)

1 3 + 0 +++++0 0++++++

Testul 2
Soluii
1. Funcia f este continu pe Z \ {0, 1} avnd n vedere operaiile cu funcii continue. Studiem continuitatea n x0 = 0 i x0 = 1. 2 2 f (0 0) = lim sin 22 x = lim sin 2 x 4 = 4 , iar f (0 + 0) = lim(ax + b) = b x 0 x 0 x 0 2x x sin( x 1) sin( x 1) 1 f(1 0) = a + b, f (1 + 0) = lim 2 = lim x 1 x + 1 = 1 . x 1 x 1 x 1 Rezult c: b = 4 f este continu pe Z dac deci a = 3, b = 4. a + b = 1

200

f este continu pe Z \ {1} dac b = 4 i a @ 3. f este continu pe Z \ {0, 1} dac b @ 4 i a + b @ 1.


2. a) Dac x i {, din f(x) = 3,5 rezult c x = 3,5 h [2, 3]. Dac x i Z \ {, din f(x) = 3,5 se obine x2 = 3,5 sau x { 3,5 , 3,5} . Dar 3,5 < 2 i nu exist x cu proprietatea cerut. b) Avem f(2) = 2 i f ( 5) = 5 . Pentru = 3,5 i [2, 5], nu exist [2, 5] astfel nct f() = 3,5. Aceasta deoarece [2, 5] [2, 3] i se are n vedere punctul a). Aadar f nu are proprietatea lui Darboux. 3. Fie f : Z Z, f ( x) = (2 x 16)( x x 3 ) . Inecuaia dat se scrie f ( x) T 0 . Vom stabili semnul funciei continue f. Ecuaia f ( x) = 0 conduce la ecuaiile 2 x 16 = 0 i x x 3 = 0 , cu soluiile x {4, 0,1,1} . Alctuim tabelul de semn pentru f:

x f(x)

1 0 1 4 + 0++++00++++0

Soluia iencuaiei f(x) T 0 este x i (, 1] N [0, 1] N [4, +).

Testul 3
Soluii
1. Fie x0 i m. Se obine: 2 f ( x0 0) = lim( x[ x]) = x0 ( x0 1) i f ( x0 + 0) = lim x [ x ] = x0 x0 = x0 .
x x0 x < x0 x x0 x<x0 2 Funcia f are limit n x0 dac i numai dac x0 ( x0 1) = x0 deci numai dac x0 = 0.

Aadar f este continu n x0 = 0 i discontinu n oricare x0 i m \ {0}.


2. Avem: f(a 0) = a2 + 2a, f(a + 0) = 2a + a3. Din egalitatea f(a 0) = f(a + 0) se obine ecuaia a2 + 2a = 2a + a3 cu soluia a i {0, 1}. Aadar: pentru a i {0, 1}, funcia este continu pe Z, pentru a i Z \ {0, 1} funcia este continu pe Z \ {a}. 3. Ecuaia f(x) = 0 are soluia x = a. Funcia f este continu pe Z i are tabelul de semne:

x f(x)

a + +++++++ 0++++++++

201

Testul 4
Soluii
2 x x 2 x x 2 1. Avem: f (n) = lim n 6 x + 1 2x = lim n 12x + 2x = n = n . x n 3 n 4 + 1 x n 12 + 3 n(n + 1) Aadar: f (1) + f (2) + ... + f (n) = 1 + 2 + ... + n = . 2

2. Considerm funcia g : [a, b] Z, g(x) = f(x) x. Funcia g este continu i avem: g(a) = f(a) a U 0, g(b) = f(b) b T 0. Folosind proprietatea lui Darboux pe [a, b] pentru funcia g rezult c exist x0 i [a, b] cu g(x0) = 0, adic f(x0) x0 = 0. 3. Tabelul de semn:

x f(x)

1 0 1 2 + 0+++0++++00++++

202

Capitolul III. Funcii derivabile 3.1. Derivata unei funcii ntr-un punct
Exersare
E1. Soluie: a) Studiem existea derivatei funciei f n punctul x0 = 2. Rezult c: 3x 2 4 x 4 ( x 2)(3 x + 2) f (2) = lim = lim = lim(3x + 2) = 8 , deci funcia f este derivabil n x 2 x2 x2 x2 x2 x0 = 2, graficul su admite tangent n x0 = 2, iar tangenta are panta m = 8. b) Avem: f s(0) = lim 5 x 2 3x 2 x 2 3x = lim(2 x 3) = 3 i f d(0) = lim = lim(5 x 3) =3 . x 0 x 0 x0 x0 x x x<0 x>0

Aadar f (0) = 3 i graficul funciei admite tangent n x0 = 0, panta fiind m = 3. 2 x 1, x U 1 c) Avem: f ( x) = . 1 , x <1

Se obine c f s(1) = 0 i f d (1) = lim

2x 1 1 2( x 1) = lim = 2 , deci f nu are derivat n x 1 x 1 x 1 x 1 x >1 x >1

x0 = 1 i graficul su nu admite tangent n x0 = 1. d) Avem f (0) = lim


x 0

= lim x x = 0 . x 0 x0 Aadar graficul funciei admite tangent n x0 = 0.

x2 x 0

E2. Soluie:

a) Se obine: f (1) = lim

3x +118 3( x +1) = lim =3; x1 x1 x +1 x +1 x 2 3 x 11 + 13 x 2 3x + 2 ( x 2)( x 1) b) f (2) = lim = lim = lim = lim( x 1) = 1 . x 2 x2 x 2 x 2 x2 x2 2 1 1 1 5 x 5 1 = lim = . c) f (0) = lim x + 5 5 = lim x 0 x 0 5( x + 5) x x 0 5( x + 5) x 25
x 0

x +1 1 ( x + 1) 1 1 1 = lim = lim = . x 0 x ( x + 1 + 1) x 0 x x +1 +1 2 x 1 x 1 2 + 3 2 3 2 2 2 x+1 1 ln 2 . = lim = lim = e) f (1) = lim x 1 x1 x1 2( x +1) x +1 x +1 2 sin x sin x + sin 2 x sin 2 x = lim +2 f) f (0) = lim =1+ 2 + 3 . x0 x 0 x x 2x

d) f (0) = lim

E3. Soluie: a) Avem:


2 2 2 x x 2 2 x0 + x0 2( x x0 ) ( x 2 x0 ) = lim = lim[2 ( x + x0 )] = 2 2 x0 . x x0 x x0 x x0 x x0 x x0 n particular se obine c f (0) = 2, f (1) = 0, f (2) = 2. 203

f ( x0 ) = lim

b) Avem f ( x0 ) = lim

3 2 x 3 x0 ( x x0 )( x 2 + xx0 + x0 ) 2 2 = lim = lim( x 2 + xx0 + x0 ) = 3 x0 . x x0 x x x x0 x x0 x x0 0 n particular se obine c f (0) = 0, f (1) = 3, f (1) = 3 .

sin mx sin x + x = lim +1= 2 i x0 x0 x x sin x + x sin x = lim1+ f ( ) = lim . x x x x Deoarece sin( x ) = sin x cos sin cos x = sin x avem c sin( x ) f () = lim 1 = 1 1 = 0 x x d) Avem: x x 20 2 2 x ( x0 +1) x0 ( x 2 +1) ( x x0 )(1 xx0 ) x +1 x0 +1 f ( x0 ) = lim = lim = lim = 2 2 2 2 x x0 x x0 ( x x )( x +1)( x +1) x x0 ( x x )( x +1)( x +1) x x0 0 0 0 0

c) Avem: f (0) = lim

1 xx0 1 x2 = 2 02. x x0 ( x 2 + 1)( x 2 + 1) ( x0 + 1) 0 n particular se obine: f (1) = 0, f (1) = 0, f (0) =1 .


= lim
E4. Soluie:

a) Avem f s(1) = lim


x 1 x <1

x 1 0 x 1 1 x x 1 = lim = 1 , iar f d (1) = lim = lim = 1. x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x <1 x >1

b) f s(0) = lim
x0 x<0

x+ x x+ x x x x+x = lim = 2. = lim = 0 , iar f d (1) = lim x 0 x 0 x 0 x x x x x<0 x >0

c) f s(1) = lim

x +1 0 x2 1 = 1 i f d (1) = lim = lim ( x 1) = 2 . x 1 x 1 x + 1 x 1 x +1 x >1 x <1


2 sin

d)
sin(x) sin f s(1) = lim = lim x 1 x 1 x 1 x <1 x <1 x x + ( x 1) cos 2sin 2 x + 2 2 = lim ( x 1) cos = x 1 x 1 2 2 2 ln x 0 ln(1+ x 1) = 2 1 cos = , iar f d(1) = lim = lim =1 . x 1 x1 x 1 x 1 2 x>1

Sintez
S1. Soluie: Se studiaz derivaiblitatea funciei n punctele date: a) f s( x)(0) = lim( x + x +1) =1, f d(0) = lim cos x = cos 0 = 0 , deci f (0) = 1.
x0 x<0 x 0 x>0

f (1) = lim

x 1

x + x + 1 1 xx = lim =0, x 1 x + 1 x +1
204

x2 x+2 sin cos x cos 2 2 2 = 1 sin 2 = sin 2 . f (2) = lim = lim 2 x 2 x2 x2 x2 Aadar graficul funciei f admite tangente n punctele date. sin 1 + e x +1 1 e x +1 e0 e x +1 1 1 2 b) f s(1) = lim = ln e = 1, f d (1) = lim = lim = . x 1 x 1 x 1 2( x + 1) x +1 x +1 2 x+1 1+ e 1+ e x+1 x 2 = lim e e = e lim e 1 = e . f (0) = lim 2 x0 x0 x 2x 2 x0 x 2 Graficul admite tangent n x = 0 i nu admite tangent n x = 1.
2 , deci graficul admite tangent n x0 i {1, 2}. 5 e x 1 1 e 1 + 1 e x 1 e1 ex 1 1 f s(0) = lim = lim = e 1 lim = , iar x 0 x 0 x 0 x x x e ln(1+ 2 x) ln(1+ 2 x) f d(0) = lim = lim 2 = 2 . x0 x0 x 2x Aadar graficul funciei nu admite tangent n x0 = 0. c) Se obine: f (1) = e2, f (2) =
S2. Soluie: a) Funcia este continu i derivabil pe Z \ {0}. Studiem continuitatea n x0 = 0. Rezult c f(0 0) = 0, f(0 + 0) = 1 deci f este discontinu n x0 = 0 pentru oricare a i Z. Funcia f nu este derivabil n x0 = 0 deoarece nu este continu n x0 = 0.

b) Avem: f(2 0) = 4 + 2a + b, f(2 + 0) = 8 a. Funcia este continu n x0 = 2 dac 8 a = 4 + 2a + b deci 3a + b = 4. Studiul derivabilitii n x0 = 2. x 2 + ax + b 4 2a b x 2 4 + a( x 2) ( x 2)( x + 2 + x) = lim = lim = 4+a . f s(2) = lim x 2 x 2 x 2 x2 x2 x2 4x a 8 + a 4( x 2) f d (2) = lim = lim =4. x 2 x 2 x2 x2 Funcia este derivabil n x0 = 2 dac 4 + a = 4 deci dac a = 0. Din egalitatea 3a + b = 4 se obine b = 4. Aadar: dac a = 0, b = 4 funcia este continu i derivabil n x0 = 2; dac 3a + b = 4, a @ 0, funcia este continu dar nu este derivabil n x0 = 2; dac 3a + b @ 4 funcia nu este continu, deci nici derivabil n x0 = 2.
x , x U 1 c) Avem: f ( x) = . 2 x 1, x < 1 Se obine f(1 0) = 1, f(1 + 0) = 1, f(1) = 1, deci f este continu pe Z. 2 x 11 x 1 De asemenea f s(1) = lim = 2 i f d (1) = lim = 1 , deci f nu este derivabil n x0 = 1. x1 x 1 x 1 x 1 x<1

205

d) D = [0, + ). Avem f(1 0) = arccos1 + b = b, f(1 + 0) = a. Rezult c f este continu n x0 = 0 dac a = b. ( x 1)( x + 1) x2 1 x +1 2 = lim = lim = = + . Pentru a = b rezult c f d (1) = lim x 1 x 1 x 1 0+ ( x 1)( x 1) x 1 x 1 x >1 x >1 x >1 Aadar pentru oricare a, b i Z, f nu este derivabil n x0 = 1.
S3. Soluii: a) Deoarece f(1 0) = 1 = f(1 + 0) funcia f este continu n x0 = 1. Se obine: 2x 11 x2 + x 2 ( x 1)( x + 2) f s(1) = lim = 2 i f d (1) = lim = lim = 3. x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 Rezult c x0 = 1 este punct unghiular pentru f.

b) Funcia este continu n x0 = 0. x 2 +11 ex 1 = lim x = 0 i f d ( x) = lim =1. Rezult c f s(0) = lim x0 x0 x 0 x x Punctul x0 = 0 este punct unghiular pentru f. c) Funcia este continu n x0 = 0. x2 0 sin x = 0 i f d (0) = lim Se obine c f s(0) = lim =1. x0 x 0 x x Aadar x0 = 0 este punct unghiular.
S4. Soluie: a) Funcia f este continu n x0 = 1. 1 x 1 x 1 = lim = lim = , iar Se obine c f s(1) = lim 2 x 1 x 1 x 1 x 1 1 x (1 x) x <1 x <1 x <1

x 1 x 1 1 = lim = lim = + . 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 ( x 1) x >1 x >1 x >1 Aadar punctul x0 = 1 este punct de ntoarcere. f 0(1) = lim b) Funcia f este continu n x0 = 3. Se obine c f x(3) = , f d (3) = + deci x0 = 3 este punct de ntoarcere.
S5. Soluie: Funciile f i g admit tangent comun n punctul x0 dac f(x0) = g(x0) i f (x0) = g (x0), adic punctul de abscis x0 este comun graficelor i tangentele n x0 la cele dou grafice au aceeai pant. a) Se obin condiiile: f(1) = g(1) i f (1) = g (1). Rezult c 2 + a = 1 + b + b i 2 = 2 + b, adic b = 0, a = 1.

b) Se pun condiiile f(1) = g (1), f (1) = g (1) i rezult egalitile: 1 + a + b = 2 1 + 1 i 2 + a = 3, deci a = 1, b = 0. Observaie: Funciile f i g fiind de gradul 1 sau 2 graficele lor sunt tangente n x0 i D, dac ecuaia f(x) = g(x) are o soluie real dubl x0. a) Ecuaia f(x) = g(x) se scrie x2 + bx + b = 2x + a sau x2 + (b 2)x + b a = 0.

206

Se pune condiia ca x0 = 1 s fie soluie dubl. Avem: 1 + (b 2) + b a = 0 i 0 = = (b 2)2 4(b a). 2b a = 1 cu soluia a = 1, b = 0. Rezult sistemul de ecuaii 2 b 8b + 4a = 4
S6. Soluie: a) Tangenta la graficul funciei g n punctul x0 = 1 are panta 3 x 2 + cx +1 c 4 3( x 2 1) + c( x 1) [3( x +1) + x]( x 1) = lim = lim = g(1) = lim x1 x1 x1 x 1 ( x 1) x 1 = lim[3( x + 1) + c] = 6 + c .
x 1

Panta dreptei y = 7x 6 este m1 = 7. Cele dou drepte sunt paralele dac m = m1 deci 6 + c = 7, adic pentru c = 1. b) Panta tangentei n x0 = 1 la graficul lui f este egal cu x3 + ax 2 +b 1 a b ( x3 1) + a( x 2 1) = lim = m = f (1) = lim x1 x1 x 1 x 1 = lim ( x 2 + x +1) + a( x +1) = 3+ 2a
x1

Condiia de paralelism a tangentei cu deapta y = 5x + 1 impune egalitatea 3 + 2a = 5, deci a = 1. Tangenta n x0 = 1 la graficul funciei f are ecuaia y f(x0) = f (x0)(x x0) adic y f(1) = f (1)(x + 1) sau y + 1 a b = (3 2a)(x + 1) care adus la o form mai simpl se scrie pentru a = 1 : y = x + 1 + b. Deoarece tangenta trebuie s aib ecuaia y = x + 5 se obine c 1 + b = 5 deci b = 4.
S7. Soluie: Punctele comune ale graficelor sunt date de ecuaia f(x) = g(x). 2 Se obine ecuaia x0 + (a b) x0 + b a = 0 (1), unde x0 i Z reprezint abscisa punctelor comune. Tangentele n punctele x0 trebuie s aib aceeai pant. Aadar se pune condiia f (x0) = g (x0). Se obine 4x0 + a = 2x0 + b de unde a b = 2x0. 2 nlocuind a b = 2x0 n relaia (1) se obine x0 + (2 x0 ) x0 + 2 x0 = 0 cu soluia x0 i {0, 2}. Aadar rezult a = b, pentru x0 = 0, respectiv a = b 4, pentru x0 = 2. Se obin funciile f(x) = 2x2 + ax + a, g(x) = x2 + ax + a, cu tangenta comun n x0 = 0, respectiv f(x) = 2x2 + ax + a + 4, g(x) = x2 + (a + 4)x + a cu tangent comun n x0 = 2.

207

3.3 Operaii cu funcii derivabile


Exersare
E1. Soluii: a) D = Z, f (x) = 3x2 + 3, x i Z;

b) D = Z, f (x) = 2 4x3, x i Z; c) D = [0, + ), f ( x) = 1 + 1 , x (0, + ) ; x

d) D = Z, f (x) = 3x2 + cosx sinx, x i Z; 1 e) D = (0, + ), f ( x) = 6 x 2 + , x (0, + ) ; x f) D = Z, f (x) = 2xln2 + 3xln3 1, x i Z; g) D = (0, + ), f ( x) =

1 1 + , x i (0, + ); x ln 2 x ln 3

h) D = Z, f (x) = 4cos x + 5sin x, x i Z; i) D = (0, + ) f ( x) = 2 x + 1 + cos x , x (0, + ) ; x ln 3

1 1 + j) D = [0, +) \ + k / k m; f ( x) = , x D \{0} 2 2 2 x cos x

k) D = Z, f(x) = 2x2 + 2, f (x) = 4x, x i Z; l) D = [0, +), f ( x) =


21 3 x
3 2

1 , x (0, +) ; x ln 0,5

m) D = (0, +) , f ( x) = 3log 3 x + 4 log 2 x , f ( x) =


n) D = Z \ + k {k / k m , 2
f ( x) =

3 4 + , x (0, +); x ln 3 x ln 2

2 1 2sin 2 x + cos 2 x sin 2 x +1 ; x D; + 2 = = cos 2 x sin x cos 2 xsin 2 x cos 2 xsin 2 x

p) D = Z, f ( x) = 2 + 3 2 , x Z ; 1 1 q) D = Z, f ( x) = 2 2 x + 3x , f ( x) = 2 2 x ln 2 + 3x ln 3, x Z . 3 3
E2. Soluii:

a) D = (0, + ) , f ( x) = log 2 x + x

1 1 = log 2 x + , x (0, + ) ; x ln 2 ln 2
208

b) D = [0, + ), f ( x) = 2 x x + x 2 Pentru x = 0 se obine: f (0) = lim


x 0

1 2 x

= 2x x +

1 5 x x = x x , x D \{0} . 2 2

x2 x = lim x x = 0 . x 0 x

5 x x , x [0, + ) ; 2 c) D = Z, f (x) = sinx + xcosx, x i Z; d) D = Z, f (x) = 2xcosx x2sinx, x i Z; e) D = Z, f ( x) = 2 x ln 2(3x 1) + (2 x 1)3x ln 3 , x i Z; 2 1 , x (0, + ) ; f) D = (0, + ), f ( x) = log 2 x + (2 ln x + 1) x x ln 2 1 1 3 g) D = [0, + ), f ( x) = 1 x + x + ( x x ) 1 + 3 2 , x (0, + ) ; 2 x 3 x Pentru x = 0 avem: ( x x )( x + 3 x ) x2 x 3 x x x x x 3 x = lim = f (0) = lim x 0 x 0 x x x >0 x >0 Aadar f ( x) =

x2 x3 x6 1 1 = lim( x 3 x x ) lim = lim = lim 1 = = ; x 0 x 0 x 0 x x 0 x 0+ x >0 x >0 x >0 x >0 x 6 h) D = Z, f ( x) = 3 (3 x 2 ) (3 x 2 ) = 3 (3 x 2 ) (2 x) = 6 x(3 x 2 ) , x Z ; 1 i) D = [0, + ), f ( x) = 3 ( x x ) 2 ( x x ) = 3( x x ) 2 1 , x (0, + ) . 2 x Pentru x = 0 se obine: ( x x )3 x3 3x 2 x + 3x 2 x x f (0) = lim = lim = lim( x 2 3 x x + 3x x ) = 0 ; x0 x 0 x0 x x x>0 x>0 x>0 1 ln x , x (0, +) ; j) D = (0, +) , f ( x) = ln x + x + 2ln x(ln x) = ln x +1+ 2 x x k) D = Z, f ( x) = sin 2 x + x(sin 2 x) = sin 2 x + x 2sin x cos x , x Z ; l) D = Z, f ( x) = 2( x 1)e x + ( x 1) 2 e x = ( x 1)e x ( x + 1) = ( x 2 1)e x , x Z .
E3. Soluie:

1 x 1 x 1 = 2 , x D ; 2 x x 2 2 1 x 1( x ) 2x 2 = 4 = 3 , x D ; b) D = Z \ {0}, f ( x) = 4 x x x ( x 1)x ( x 1) x x x +1 1 c) D = Z \ {0}, f ( x) = = = 2 , xD; x2 x2 x ( x 1)( x +1) ( x 1)( x +1) x +1 x +1 2 , xD; d) D = Z \ {1}, f ( x) = = = 2 2 ( x +1) ( x +1) ( x +1) 2 ( x 2 x +1)( x 2 + x +1) ( x 2 x +1)( x 2 + x +1) = e) D = Z, f ( x) = ( x 2 + x +1) 2 a) D = Z \ {0}, f ( x) =

209

(2 x 1)( x 2 + x +1) (2 x +1)( x 2 x +1) 2(1+ x 2 ) = 2 , x Z ; ( x 2 + x +1) 2 ( x + x +1) 2 1 x2 , x Z ; ( x 2 x + 1) 2

f) D = Z, f ( x) =

g) D = Z \{+ 2k | k m}, f ( x) =

1+ cos x 1 , x D ; 2 = (1+ cos x) 1+ cos x

(1+ sin x) 1 h) D = Z \ + 2k k m , f ( x) = , xD ; 2 = (1+ sin x) 1+ sin x 2 sin x cos3 x sin xcos 2 x i) D = Z \ k , + 2k / k m , f ( x) = , x D; 2 sin 2 xcos 2 x 1 1 1+ ( x +1 ln x) ( x +1+ ln x)1 x x 2( x +1 x ln x) , j) D = (0, +) , f ( x) = = 2 ( x +1 ln x) x( x +1 ln x) 2 x (0, + ) ;

k) D = [0, + ) , f ( x) = l) D = Z, f ( x) =

3 x 2x , x [0, + ) ; 2(1 + x ) 2

ex , x Z ; (2 + e x ) 2 1+ tg 2 x + k k m , f ( x) = m) D = Z \ , x D; (1+ tg x) 2 2 1 2tg x 4tg 3 x tg 4 x , x D. n) D = Z \ k , + k k m , f ( x) = 2 (1+ tgx) 2

E4. Soluie: a) D = Z, f ( x) = 3x 2 12, x Z . Se obin soluiile x {1,1} .

b) D = Z, f ( x) = 6 x 2 30 x + 23 = 6( x 2 5 x + 4), x Z . Mulimea de soluii {1; 4} . c) D = D f ' = Z, f ( x) = (2 x + 6)e x + ( x 2 + 6 x 15)e x = e x ( x 2 +8 x 9) . Soluiile: x {1,9} . d) D = D f ' = (0,+), f ( x) = 2 x ln x + x 2 1 = x(2 ln x +1) . x 1 1 Se obine ecuaia 2 ln x + 1 = 0 sau ln x = cu soluia x = e 2 . 2
(2 x 6) . Soluia x = 3. ( x 2 6 x +8) 2

e) D = D f ' = Z {2, 4} , f ( x) = f) D = D f ' = Z, f ( x) =

2( x 2 4 + 3) . Soluiile x {1,3} . ( x 2 5 x + 7) 2

210

cos 2 x + sin 2 x + 2sin x) . g) D = D f ' = Z + 2k k Z , f ( x) = cos 2 x 2 1 Se obine ecuaia 1 + 2sin x = 0sau sin x = , cu soluiile 2 7 11 + 2k , x = + 2 k , k Z . x= 6 6

3( x 2 1) h) D = D f ' = (0,+), f ( x) = . Soluia x = 1. 2x x

211

Sintez
S1. Soluie: a) Calculm mai nti: ( x sin x + cos x) = sin x + x cos x sin x = x cos x ( x cos x sin x) = cos x x sin x cos x =x sin x Rezult c: ( x sin x + cos x)( x cos x sin x) ( x sin x + cos x)( x cos x sin x) f ( x) = = ( x cos x sin x) 2
= x cos x( x cos x sin x) + x sin x( x sin x + cos x) x2 ; = ( x cos x sin x) 2 ( x cos x sin x) 2

b) Avem:
f ( x) =ex1+ +

x 1!

x x2 x2 x n1 xn x n1 x x n +...+ + + ex1+ + +...+ = e 2! (n 1)! n ! (n 1)! n! 1! 2!

S2. Soluie: 6 x( x 1) 3 x 2 + 2 3 x 2 6 x + 2 = , x R {1} . a) f ( x) = ( x 1) 2 ( x 1) 2

b) Tangenta n x0 are panta m = f (x0) i este paralel cu y = 2x 1 dac m = 2. 2 Rezult ecuaia f (x0) = 2, adic 3x0 6 x0 + 2 = 2( x0 1) 2 cu soluiile x0 {0, 2} . c) Dou drepte sunt perpendiculare dac produsul pantelor lor este egal cu 1. Tangenta n x0 are panta m = f ( x0 ) iar dreapta y = x are panta m1=1.
1 3 2 Se obine relaia f ( x0 ) = 1 sau 3x0 6 x0 + 2 = ( x0 1) 2 , cu soluiile x0 , . 2 2
S3. Soluie:
x 2 +1 ( x + a )2 x e x ( x 2 +1 2 x) , g( x) = . ( x 2 +1) 2 ( x 2 +1) 2

Avem: f ( x) =

Se obine egalitatea, dup reducere: e x (2ax 2 x) = 0, x R i rezult c a = 1.


S4. Soluie:

Obinem f ( x) =

x 2 + x +1 ( x + m)(2 x +1) , x R . ( x 2 + x +1) 2

Condiia f ( x) < 0, x R conduce la x 2 2mx +1 m < 0, x R . Se impune condiia < 0 , adic 4(m 2 m + 1) < 0 i nu exist m cu aceast proprietate.
S5. Soluie a) Avem f ( x) = e x x 2 + (m + 2) x + 2m , x R .

Inegalitatea f ( x0 ) < 0 are loc pentru x [2, 2] , dac x = 2 i x = 2 sunt soluii pentru f ( x0 ) = 0. Se obine m = 2.

212

b) g ( x) =

ex 1 . Rezult c = x e ( x +1)( x + 2) ( x +1)( x + 2) 1 1 1 1 Sn = + + +...+ = 12 23 34 (n +1)(n + 2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 =1 + + +...+ + = 2 2 3 3 4 n n +1 n +1 n + 2 n +1 1 . = 1 = n+2 n+2

213

3.3.5. Derivarea funciilor inverse (pag...)


Exersare
E1. Soluii: a) f ( x) = 3( x 2 +1) 2 ( x 2 +1) = 3( x 2 +1) 2 2 x = 6 x( x 2 +1) 2 , x R ; ( x 2 +1) 2x b) f ( x) = 2 , x R; = 2 x +1 x +1 1 2 1 x c) f ( x) = = 2 , x (1,1) ; 1 x 1+ x x 1 1+ x 1 1 + x 2 (1 x 2 ) x ( x) = d) f = , x (0, ) ; 2 2 x ( x 2 + 1) 2 x 1+ x 2 1 + x2

e) f ( x) = e x + xe x ( x 2 ) = e x (1+ 2 x 2 ), x R ; f) f ( x) = cos( x 2 +1)( x 2 +1) = 2 x cos( x 2 +1), x R ; g) f ( x) =sin( x 2 + x +1)( x 2 + x +1) =(2 x +1) sin( x 2 + x +1), x R ; 1 h) f ( x) = cos x; x (0, ) ; 2 sin x 2 x 2 +1 x 2 = 2 , x R ; i) f ( x) = x +1 + x 2 x +1 x +1 1 e x ( x + 1) x ( x) = = , x (0, +) . j) f ( xe ) 2 xe x 2 xe x
E2. Soluii: (1+ sin 2 x) 2sin xcos x sin 2 x , x R ; = = a) f ( x) = 2 2 1+ sin x 1+ sin x 1+ sin 2 x (1+ e x ) ex = , x R ; b) f ( x) = 1+ e x 1+ e x (1+ sin 2 x) sin 2 x c) f ( x) = ,x R; = 2 2 1+ sin x 2 1+ sin 2 x 3 d) f ( x) = cos( x x ) ( x x ) = x cos( x x ), x (0, +) ; 2 1 1 1 x = = , x (0, 2) ; e) f ( x) = 2 2 4 x2 4 x2 x 2 1 4 2

f) f ( x) =

1 1 1 1 , x (3,+) = = 2 x 1 2 ( x 1) 2 ( x 1) x 2 2 x 1 1 1 1 x 1 x 1 1

214

E3. Soluii:

a) Pentru x0 (1, +) se obine c f ( x0 ) = lim


x 1 x >1

1 , iar pentru x0 = 1, avem: 2 x0 1

x 1 1 = lim = + . x 1 x 1 x 1 x >1

Rezult c domeniul de derivabilitate este (1, +) . 1 e x , x (0, +) = D f ' . b) f ( x) = 2 x

( x 2 1)3 , x (,1] [1, +) c) f ( x) = (1 x 2 )3 , x (1,1)


Funcia este derivabil pe R {1,1} . Studiem derivabilitatea n x0 {1,1} . f d (1) = lim ( x 2 1)3 = lim ( x + 1) 2 ( x 1)3 = 0 i f s(1) = 0 . x 1 x 1 +1 x x >1

Analog se obine c f (1) = 0 . Aadar f este derivabil pe R. d) Pentru x R {0} se obine c f ( x) = Pentru x = 0 avem
ex ex , x > 0 i f ( x) = , x<0 . 1+ e x 1+ ex

ex 1 1+ ex ln1+ ln x 2 e 1 ln(1+ e x ) ln 2 2 f s(0) = lim = lim = lim = x x0 x0 x0 e 1 x x 2 x x<0 x<0 x<0 2 x e 1 1 1 1 1 1 = lim = ln = ln e = . x0 x 2 2 e 2 2 e x 1 ex 1 ln1+ ln1+ x 2 2 e 1 1 1 ln(1+ e x ) ln 2 f (0) = lim = lim = lim = . x0 x0 x0 e x 1 x x x 2 2 x>0 x>0 x>0 2 Aadar f nu este derivabil n x0 = 0. 1 , x (1, 0) arcsin x, x [1, 0] 1 x2 e) f ( x) = . Avem f ( x) = . 1 + arcsin x, x (0,1) , x (0,1) 1 x2 arcsin x arcsin x =1 i f d(0) = lim =1 . Pentru x = 0, f s(0) = lim x0 x0 x x x<0 x>0 Aadar f nu este derivabil n x = 0. De asemenea f nu este derivabil n x0 = 1.

215

arccos(x ), x [1, 0] arccos x, x [1, 0] f) f ( x) = = . arccos x, x (0,1] arccos x, x (0,1] Funcia f nu este derivabil n x0 {1,1} deoarece funcia arccos nu este derivabil n
x0 {1,1} . Pentru x = 0 avem:

arcsin x arccos x arc cos 0 2 = 1 i f d (0) = lim = lim 2 x 0 x 0 x x arccos x 2 = lim arcsin x = 1 . f s(0) = lim x 0 x 0 x x x <0
Aadar f nu este derivabil n x0 = 0.
E4. Soluie: a) Funcia f este strict cresctoare pe [0, + ) , deci este funcie injectiv.

Deoarece f este funcie continu, f(0) = 3 i lim f ( x) = + , din proprietatea lui Darboux
x

rezult c f ia toate valorile intermediare de la 3 la +. Aadar Im f = [3, +) i f este surjectiv. Deci f este bijectiv. Analog, g este strict cresctoare pe R, deci este injectiv. Fiind continu i avnd lim g ( x) = , lim g ( x) = + , rezult c Imf=(, +)= R , deci g
x x

este surjectiv. n concluzie g este bijectiv. b) Rezult: ( f 1 ) (4) = 1 , unde f ( x0 ) = 4 . f '( x0 ) Din relaia f ( x0 ) = 4 se obine c x2 + 3 = 4, deci x0 = 1. 1 1 Aadar ( f 1 ) (4) = = . f '(1) 2 1 1 1 Analog: ( g 1 ) (8) = = = . g(2) 34 12

Sintez
S1. Soluie:

x 2 1, x (,1] [1,+) a) D = R, f ( x) = . 1 x 2 , x (1,1) x , x (,1) (1,+) 2 x 1 f ( x) = , D f = R {1,1} x , x (1,1) 1 x 2

216

b) f ( x) = c) f ( x) =

(1 ln x) 1 , x (0, e) . = 2 1 ln x 2 x 1 ln x 1

2 x . 2 2 1+ x 2x 1 2 1+ x 2 2 2(1 x 2 ) 2 x 2(1 + x ) 4 x . Dar = = 2 (1 + x 2 ) 2 (1 + x 2 ) 2 1+ x

2x 2 x ( x 1) 2 ( x + 1) 2 x 2 1 2x De asemenea: 1 2 1+ 2 = 1 2 = 2 . = x +1 x +1 ( x 2 + 1) 2 x +1 x +1 2 2 2 x 2 + 1 , x (1,1) 1 2(1 x ) 2(1 x ) 2 = 2 = Aadar f ( x) = 2 . 2 2 x 1 ( x + 1) x 1 ( x + 1) 2 , x (, 1) (1, +) x2 + 1 x2 + 1 Aadar D f = R {1,1} . 1


1 x 2 . 2 2 2 1+ x 1 x 1 2 1+ x
2

d) f ( x) =

1 x2 1 x2 1 x2 Avem: 1 = 1 1+ 2 2 2 1+ x 1+ x 1+ x Rezult c: 1 2 1 + x 2 , x > 0 (1 + x ) 4 x f ( x) = . = 2 2 1 4 x (1 + x ) ,x <0 1 + x 2 Aadar D f =R .

1 x 2 4x 4x2 = i . = 2 2 2 (1+ x 2 ) 2 1+ x (1 + x )

e) f ( x) = x x = eln( x f '( x) = e
x ln x

=e

x ln x

, iar

( x ln x) ' = x

f) f ( x) = eln( x +1) ln x

1 x ln x + 2 ln x + ,x > 0. =x x 2 x x 2 x ln x ln( x + 1) i f '( x) = x ln( x +1) ( ln( x + 1)(ln x) ) ' = x ln( x +1) + , x > 0 . x x +1
x

S2. Soluii: a) D = R, f ( x) = 3(2 x 2 6 x) 2 (4 x 6), x R . 3 Ecuaia f ( x) = 0 are soluiile x 0,3, . 2

b) D = [0, ], f '( x) = 2sin x cos x + 2sin 2 x = sin 2 x, x D . 217

Soluiile ecuaiei sin 2x = 0 sunt x 0, , . 2 x+3 c) D = (, 5] [1, +), f '( x) = , x (, 5) (1, +) . Soluiile x . 2 x + 6x + 5 2 6x +2 d) D =, (0,+), f ( x) = 2 , x D . Ecuaia f ( x) = 0 nu are soluii. 3 3x + 2 x

e) D = R, f ( x) = (3 x 2 6 x)3x f) D = R, f ( x) =

3 x 2

ln 3, x R . Soluiile sunt x {0, 2} .

12 x 2 6 x 1 3 2 2 , x R . Soluiile ecuaiei sunt x 0, . 1+ (4 x 3 x +1) 2

2 2 2 1 g) D = R, f ( x) = 2ex + (2 x +1)ex (2 x) = ex (4 x 2 2 x + 2) . Soluiile x 1, . 2 ' x 2 + 4 3x 2 +16 x 12 3x +8 8 1 h) D = ,+, f '( x) = ,x D. 2 = 3 2(3x +8) 2 x +4 x 2 + 4 3x +8 2 3x +8 2 Soluiile ecuaiei f(x)=0 sunt date de ecuaia 3x 2 + 16 x 12 = 0 . Rezult c x = D . 3

S3. Soluii: a) Funcia f este strict cresctoare pe R ca sum de funcii strict cresctoare pe R, deci este funcie injectiv. Funcia f este continu, lim f ( x) = , lim f ( x) = + . Din proprietatea lui Darboux rezult
x x +

c Im f = R , deci f este surjectiv. Aadar f este bijectiv, deci inversabil. ' 1 b) ( f 1 ) (3) = , unde f (x0) = 3. Ecuaia x + 2 x = 3 are soluia unic x = 1 (din f '( x0 ) monotonia lui f ). 1 1 Se obine c ( f 1 ) (3) = = . f '(1) 1+ 2 ln 2
S4. Soluii: a) Funcia f este bijectiv. ntr-adevr, fiind strict cresctoare pe (1,+) ea este injectiv. Fiind continu i avnd: lim f ( x) =, lim f ( x) =+ , rezult c mulimea de valori a
x 1 x>1 x

funciei este Im f = R , deci f este surjectiv. b) ( f 1 ) (2) = 1 =2 f '(2) ( f 1 ) (e + 2) = 1 =1+ 1 . f '(e +1) e

218

3.4 Derivate de ordinul doi


Exersare
E1. Soluii: a) D = R = D f . Se obine f '( x) = 3x 2 + 1 i f ( x) = (3x 2 +1) = 6 x .

n particular f (1) =6, f ( x) = 0 .


b) D = R, f '( x) = e x ( x +1), x R, f ( x) = e x ( x + 2), x R . Se obine f (0) = 2, f (1) = 3e . c) D = R, f ( x) = cos x sin x, f ( x) =sin x cos x, x R i f (0) =1, f ( ) =1 .

d) D = [0,+), f ( x) = e) D = R, f ( x) =

1 2 x

+1, x (0,+), f ( x) =

1 , x>0 . 4x x

1 x 2 , x R . Funcia f ' este funcie derivabil pe R, fiind obinut (1+ x 2 ) 2 prin operaii cu funcii derivabile pe R . Aadar f este de dou ori derivabil n x0.

cos x , x D. f) D = R + 2k / k Z , f ( x) = 2 (1+ sin x) 2 Funcia f este derivabil pe D, (operaii cu funcii derivabile).

g) D = R, f ( x) =

ex , x R . Funcia este de dou ori derivabil. (1+ e x ) 2

E2. Soluii: a) Avem: f (0 0) = 0 = f (0 + 0) deci f este continu n x=0. De asemenea,

f s' (0) = lim


x 0 x<0

x3 = 0i f d' (0) = 0 deci f este derivabil n x0=0. x2

3x 2 , x 0 3x 2 20 x3 Obinem f '( x) = i rezult c: f s'' (0) = lim = 0, f d'' (0) = lim = 0 , deci f 3 x 0 x x 0 x 20 x , x > 0 x<0 x >0 este de dou ori derivabil n x0=0.
cos x, x 0 b) Avem c f este continu i derivabil n x0=0 i f '( x) = 2 . 3 x + 1, x > 0 Funcia f este i ea derivabil n x0=0, avnd f (0) = 0 .

x 4 , x 0 4 x 3 , x 0 , f '( x) = 3 , f ''(0) = 0 . c) f ( x) = 4 x , x > 0 4 x , x > 0 x 2 (3ln x + 1), x > 0 d) Funcia f este continu i derivabil pe (0,+) i f '( x) = 2 . Se obine x0 3x , apoi c f (0) = 0 .

219

E3. Soluii:

a) D = R, f ( x) = 4 x + 5, x R, f ( x) = 4, x R . b) D = R, f ( x) = 3x 2 4, x R, f ( x) = 6 x, x R . c) D = R, f ( x) = e x +1, x R, f ( x) = e x , x R .

1 1 d) D = (0, +), f ( x) =1+ , x > 0, f ( x) = 2 , x > 0 . x x 1 e) D = (0,+), f ( x) = ln x +1, x (0, +), f ( x) = , x (0,+) . x
f) D = R, f ( x) = e x ( x 2 + 2 x), x R, f ( x) = e x ( x 2 + 4 x + 2), x R . g) D = (0, +), f ( x) = 2 x ln x + x, x (0,+), f ( x) = 2 ln x + 3, x (0, +) . h) D = R, f ( x) = 2sin x cos x = sin 2 x, x R, f ( x) = 2 cos 2 x, x R . i) D = R, f ( x) =3cos 2 x sin x, x R, f ( x) = 6sin 2 x cos x 3cos3 x, x R . j) D = R, f ( x) = x cos x, x R, f ( x) = cos x x sin x, x R .

k) D = (0, +), f '( x) =

5 15 x x , x (0, +), f ''( x) = x , x (0, +) . 2 4

x l) D = R + 2k k Z f ( x) = tgx + 2 , cos x 2
f ( x) =

1 cos 2 x + x sin 2 x + ,x D. cos 2 x cos 4 x

m) D = R{2} , f ( x) = n) D = R, f ( x) =

3 6 ,x D. 2 , f ( x) = ( x + 2) ( x + 2)3

1 x 2 2 x( x 2 3) , f ( x) = 2 ,xR . ( x 2 +1) 2 ( x +1)3

Sintez
S1. Soluie: Folosim formulele trigonometrice: sin( x + y ) = sin x cos y + sin y cos x , cos( x + y ) = cos xcos y sin xsin y
a) Avem sin x + = sin x cos + sin cos x = cos x i 2 2 2 sin( x + ) = sin x cos + sin cos x =sin x .

Aadar f '( x) = cos x = sin x + , f ''( x) = sin x = sin( x + ) . 2


220

b) Se arat c au loc relaiile: cos x + = sin x i cos( x + ) = cos x . 2


S2. Soluie: Avem f ( x) = e2 x (8 x +10), f ( x) = e2 x (16 x + 28), x R i relaia este verificat. S3. Soluie: Avem f ( x) = e x (sin x + cos x), f ( x) = e x 2 cos x, x R . nlocuind n relaia dat se obine c e x cos x(2 a ) = 0, x R , deci a=2. S4. Soluie: Avem f ( x) = e2 x (3sin x cos x) i f ( x) = e2 x (7 sin x cos x), x R . nlocuind n relaia 2 x dat rezult c e [ (9 + ab 3(a + b)) sin x + (ab a b 1) cos x ] = 0, x R . Pentru x = 0 se obine ab ( a + b) = 1, iar pentru x = se obine ab 3(a + b) = 9. 2 ab (a + b) = 1 a+b =5 Sistemul conduce la cu soluiile a=2, b=3, i a=3, b=2. ab 3(a + b) = 9 ab = 6 S5. Soluie: Obinem f ( x) = 2ax + b, f ( x) = 2a, x R i 4a + 2b + c = 9, 2a + b = 2, 2a = 8.

Aadar a = 4, b = 6 , c = 5 i f ( x) = 4 x 2 6 x + 5 .
S6. Soluie: Avem f ( x) = 3ax 2 + 2bx + c, f ( x) = 6ax + 2b, x R i se obine sistemul a + b c + 1 = 6 3a + 2b + c = 3 12a + 2b = 4

cu soluia a = 1, b = 4, c = 2, iar f ( x) = x3 4 x 2 + 2 x +1 .
S7. Soluie: Se pune condiia ca funciile s fie continue, derivabile n x0 i ca f s( x0 ) = f d( x0 ) . a) f (0 0) = 0, f (0 + 0) = c , deci f este continu dac c = 0. x3 + ax = lim( x 2 + a) = a , f s(0) = lim x0 x0 x x<0

f d(0) = lim
x0 x>0

x3 + bx 2 = lim( x 2 + bx) = 0 , x0 x

deci f este derivabil n x0 = 0 pentru a = 0. 3 3 x 2 , x 0 x , x 0 , f '( x) = 2 Se obine f ( x) = 3 . 2 x + bx , x > 0 3 x + 2bx, x > 0

221

f s (0) = lim
x0 x<0

3x 2 = lim 3x = 0 i x0 x

3 x 2 + 2bx = lim(3 x + 2b) = 2b . x0 x0 x Rezult c 2b = 0 deci b = 0. Aadar f este de dou ori derivabil n x0 = 0 dac a = 0, b = 0, c = 0 i deci f ( x) = x3 .

f d (0) = lim

c) f ( 0) =b, f ( + 0) = 2 , deci f este continu pentru b = 2 . f s ( ) =a, f d ( ) = 2 , deci f este derivabil n x0 = dac a = 2 . 2 sin x 2 cos x, x , 2 cos x + 2 sin x, x , i f ( x) = . Avem: f ( x) = c sin 2 x + x 2 , x > 2c sin x cos x + 2 x, x > Se obine: 2 sin( x ) 1+ cos x 2 cos x + 2 sin x 2 f s ( ) = lim = lim 2 = x x x x x x< x<
x x sin 2 2 2 =4 lim =2 lim = 2 . x x x x 2 2 2( x ) 2c sin x cos x + 2 x 2 sin 2 x = lim +c f d ( ) = lim = x x x x x x>

2 cos 2

= 2 + c lim

2 2 . Rezult c trebuie ca 2 + 2c = deci 2c =2 + , c = 2


2
2

sin(2 x 2 ) = 2 + 2c . x x

Aadar a = 2 , b = 2 , c = 1 +

2
2

b) f (2 0) = a +13, f (2 + 0) = 4a + b + c , deci f continu dac 3a + b + c = 13. f s (2) =15, f d (2) = 4a + b , deci f este derivabil dac 4a + b = 15. 3x 2 + 3, x 2 ( x) = . Rezult c f 2ax + b , x > 2 Se obine c 3x 2 + 315 3( x 2 4) = lim = lim 3( x + 2) =12 i f s (2) = lim x 2 x 2 x 2 x2 x2 x<2 2ax + b 15 2ax + b 4a b 2a( x 2) = lim = lim = 2a . x 2 x 2 x2 x2 x2 Rezult c 2a = 12 i a = 6, apoi b = 9.
f d (2) = lim
x 2

d) f (0 0) = b, f (0 + 0) = b, f (0) = 3 , deci f este continu pentru b = 3. 2 2 (0) = lim 2 x + cx +8 x + 3 3 = lim x(2 x + cx +8) = 8 , fs x0 x0 x x x<0 x<0 222

f d (0) = lim
x 0 x>0

x 2 + ax + 3 3 = lim x + a = a , deci f este derivabil pentru a = 8. x0 x

6 x 2 + 2cx +8, x 0 Se obine: f ( x) = . 2 x +8, x > 0 Avem: f s (0) = lim


x0 x<0

6 x 2 + 2c +8 8 2 x +88 =2 . = lim(6 x + 2c) = 2c i f d (0) = lim x0 x0 x x x>0

Rezult c 2c = 2 deci c = 1.

223

3.5 Regulile lui LHspital


Exersare
E1. Soluii: 0 Cazuri 0 ( x3 3 x + 2) ' 3x 2 3 0 = lim = =0; a) = lim x 1 x1 ( x 2 1) ' 2x 2 ( x 2 4) 2x 1 = lim 2 = ; b) = lim 3 x2 ( x 8) x 2 3 x 3

c) d) e) f)

g) h)

3x 2 3 = lim = ; x1 2 x + 4 2 2005 2006 x 2006 = lim ; 2006 = x 1 2007 x 2007 3x 2 27 = lim = ; x3 2 x 4 2 1+ cos x 2 = lim = =2 ; x0 2 x + cos x 1 1 1 1 1 ( x +1) 2 x +1 = 0 = lim = lim = ; x0 sin x + cos x 0 x0 cos x + cos x x sin x 2 cos x + 24 cos8 x 25 = lim = =5. x0 7 cos 7 x 2 cos 2 x 5

E2. Soluii:

Cazuri de nedeterminare a) = lim b) c) d) e) f)


=

0 0

0 2sin x cos x sin 2 x 2 cos 2 x 2 1 = lim = = lim = = . x0 2 x + 2sin x cos x x 0 2 x + sin 2 x x0 2 + 2 cos 2 x 0 4 2 3sin 3 x 9 cos 3x = lim = lim =9. x0 sin x x0 cos 1 cos x sin x 1 = lim = lim = . 2 x0 x0 6 x 3x 6 x2 e 2 x + sin x = lim =0. x0 2 x +1 1 cos x sin x cos x 1 = lim x = lim x = lim = . x x0 2e 2 2 x x0 2 x 2 x 0 2e 2 n+1 2 n n(n + 2) x (n +1) x +1 n(n + 2)(n +1) x n n(n +1) 2 x n1 = lim = lim = x 1 x1 2( x 1) 2 x>1

n(n +1)(n + 2) n(n +1) 2 n(n +1) . = 2 2

224

E3. Soluii:

Cazuri de nedeterminare a)

b)

c)

d)

e)

f)

2 6x +4 12 x = lim 2 = lim =2. x 3 x + 3 x 6 x 1 6 x 1+ 2 x = lim 6 x x +1 = lim 12 x 1 = lim 12 = 3 . = lim x 1 x 4 x 2 + x 1 x 8 x +1 x 8 2 4 x +1 x cos 2 x 2 2sin x cos 2 x sin x cos x 2 = lim sin 2 x = lim = 2 lim = =1 . = 2 lim x0 x0 sin 2 x x 0 sin 2 x x0 2 cos 2 x cos x cos x 2 x>0 sin x 1 1 sin 2 3 x x = lim = lim =0. x0 3 3 x0 x x>0 sin 2 3 x 2 cos 2 x = lim 1+ sin 2 x = 2 . x0 cos x 1+ sin x 2 x +1 2 2 x +1 = lim x + x +1 = lim 2 =0 x x x + x +1 1

E4. Soluii: Cazuri de nedeterminare 0 .


1 1 x 2 x ln x ln( x + 1) =lim =1 . a) l = lim = lim x x + 1 = lim x x x x ( x +1) x x +1 1 1 2 x x x 1 b) l = lim = lim = 1. x tgx x 1 2 cos x 1 2x 2 2 (1 x 2 ) x 2 x( x 2 1) ln x ln( x + 1) = lim 2 =0 c) l = lim = lim x x + 1 = lim x 0 x0 x 0 x 0 1 x( x 2 +1) x +1 1 2 x x 1 arcsin x ln x = lim x = lim(x) = 0 . d) l = lim ( x ln x)= lim x ln x = lim x 0 1 x0 x0 x0 0 1 x>0 x x>0 x x>0 x>0 2 x x

225

1 1 ln x e x x = e) l = lim 1 = lim 1 = lim x 0 x 0 1 x 0 1 x >0 x >0 ex e x 2 x >0 x x 1 e 1 x = lim e x = e = 0 . = lim ' x 0 x 0 1 x >0 x >0 x
1 x '

1 e 1 e x + 2 = lim e x + 2 = e = + = lim f) l = lim ' x 2 x 2 x 2 1 1 x >2 x >2 x >2 x+2 x+2


1 x+2

1 x+2

'

Teste de evaluare
Testul 1
Soluii
1. Tangenta la graficul funciei f n punctul ( x0 , f ( x0 ) ) are ecuaia

y f ( x0 ) = f '( x0 ) ( x x0 ) . Aceasta trece prin M (2,1) dac 1 f ( x0 ) = f '( x0 )(2 x0 ) . Deoarece f ( x0 ) = f (1) = a + 2 i f ( x0 ) = f (1) = a + 3 se obine c: 1 (a + 2) = (a + 3) 1 de unde a =2 .
x sin x 1 = 1, f d' (0) = lim x + 1 = lim = 1 , deci f este derivabil n x0=0. 2. f s' (0) = lim x 0 x 0 x 0 x + 1 x x x <0 x >0
3.

a) f ( x) = ln( x +1) + b) f ( x) =

x x+2 1 1 , f ( x) = , x (0,+) . + = 2 x +1 x +1 ( x +1) ( x +1) 2

2( x 2 +1) (1 2 x)2 x x 2 2 x 2 1 2x 1 2 x 2 = 2 = , f ( x) = , x R. x 2 +1 x +1 x +1 ( x 2 +1) 2 ( x 2 +1) 2

226

Testul 2
Soluii
1. Funcia este continu i derivabil pe R {0} . Studiem continuitatea i derivabilitatea n x0=0. Avem: f (0 + 0) = 0, f (0 0) = a 2 1 . Funcia este continu n x0=0 dac a21=0, deci dac

a {1,1} .

x x sin x Pentru a =1, f s (0) = lim = 0, f d (0) = lim = 0 , deci f este derivabil n x0=0. x0 x 0 x x x<0 x>0
Aadar Pentru a R{1,1} , f nu este continu n x0=0, iar f este derivabil pe R {0} . Pentru a {1,1} , f este derivabil pe R .
2. a) f '( x) =
(2 x 1)( x 2 + x + 2) ( x 2 x + 2)(2 x +1) 2 x2 4 = 2 , x R . ( x 2 + x + 2) 2 ( x + x + 2) 2

b) D =R, f ( x) = x 2 + x + 2 + x

2 x +1 2 x2 + x + 2

2( x 2 + x + 2) + 2 x 2 + x 2 x2 + x + 2

4 x 2 +3x + 4 2 x2 + x + 2

,xR.

3. a) Caz de nedeterminare

b) Caz de nedeterminare

. Se obine:

0 . Aplicm regula lui LHspital. 0 2 x +1 1 2 2 x + x +1 2 = lim = =1 ; x0 1 1 2 2 x +1

1 x +1 = 2 + 0 = 2 . = lim x 2 3+ 0 3 3+ 2 x +1 2+

227

Capitolul IV. Studiul funciilor cu ajutorul derivatelor 4.1. Rolul derivatei nti n studiul funciilor
Exersare
E1. Soluie: Se verific continuitatea i derivabilitatea funciei f pe intervalul [a, b], respectiv (a, b). a) Funcia este restricia unei funcii de gradul 2 pe [3,2], deci este continu i derivabil. Aadar se poate aplica teorema lui Lagrange. f (2) f (3) , adic : Avem c c (3, 2) astfel nct f '(c) = 5 2 27 1 4c 3 = de unde c = . 5 2

b) Funcia este continu i derivabil pe [1, e] i se poate aplica teorema lui Lagrange. ln e ln1 1 1 deci c = e 1 (1, e) . sau = Rezult c exist c (1, e) cu f (c) = e 1 c e 1

c) Se poate aplica teorema lui Lagrange funciei f. f (2) f (1) 1 Se obine c f (c) = = . 2 1 3 2 2 1 deci = de unde c = 6 1 . Dar f '( x) = ( x + 1) 2 (c + 1) 2 3
d) Funcia f nu este derivabil n x0 = 1 , deci nu se poate aplica teorema lui Lagrange. 2

E2. Soluie: Funciile sunt derivabile pe domeniul de definiie. Se studiaz semnul primei derivate. a) D = R, f ( x) = 2 x 1, x R . Alctuim tabelul de semn i de monotonie pentru f.

x
f (x)

1 2

+ + + + + + + 0

f (x) 1

b) D =R, f ( x) = 3 3x 2 , x R . Tabelul de monotonie: + 1 1 x f (x) 0 ++++ 0 f (x) 1 0 1 3 c) D =R, f ( x) = 4 x 16 x, x R . Soluiile ecuaiei f ( x) = 0 sunt x {0, 2, 2} . Rezult tabelul: + 2 0 2 x (x) 0 + + + 0 0 + + + + f f (x) 1 0 1 0 x d) D = R, f ( x) = ( x +1)e , x R . Avem tabelul de monotonie: + 1 x f (x) 0 + + + + + + f (x) 1 0
228

e) D = (0,+), f ( x) = ln x +1, x (0,+) . Ecuaia f ( x) = 0 este ln x = 1, cu soluia x = e 1 . Tabelul de monotonie: + e1 x f (x) 0 + + + + + + f (x) 1 0 f) D = (0, + ), f ( x) = 1 =
1 x x 1 , x (0, + ) . Rezult tabelul: x

f (x)

+ 1 x 0 0 + + + + + + f (x) 1 0

g) D = R \{1}, f ( x) =
Tabelul de monotonie:

2 , xD. ( x +1) 2 + 1 x f (x) + + + + + + | + + + + + + f (x) | 0 0

Funcia f este cresctoare pe fiecare din intervalele (, 1) i (1, +) . h) D = R, f ( x) = Rezult tabelul:


f (x)

4x , x R . ( x +1) 2
2

+ 0 x 0 + + + + + + f (x) 1 0

E3. Soluie Se alctuiete tabelul de semn al primei derivate i de monotonie pentru funcia f. a) D =R, f ( x) = 3x 2 6 x, x R . Avem tabelul: + x 2 2 f (x) + + + + 0 0 ++++ f (x) 0 M 1 m 0

Punctul x = 2 este punct de maxim local, iar x = 2 este punct de minim local. b) D =R, f ( x) = xe x , x R . Rezult tabelul: + 0 x 0 + ++++ f (x) m 0 1 Punctul x = 0 este punct de minim.
f (x)

229

c) D =R \{1}, f ( x) = Rezult tabelul:

x2 2 x 3 , xD. x 1

+ 1 1 3 x f (x) + + + + 0 | 0 + + + + f (x) 0 M 1 | 1 m 0 Rezult c x =1 este punct de maxim local, iar x = 3 este punct de minim local. x 2 2 x d) D =R, f ( x) = 2 , x R . ( x + x +1) 2 Se obine tabelul: + 2 0 x f (x) 0 ++++ 0 f (x) 1 m 0 M 1 Rezult c x = 2 este punct de minim local, iar x = 0 este punct de maxim local. e) D =R, f ( x) =1 Se obine tabelul:
2 x 2 1 = 2 , x R . x 2 +1 x +1

+ 1 1 x f (x) + + + + 0 0 + + + + f (x) 0 M 1 m 0 Aadar, x =1 este punct de maxim local, iar x = 1 este punct de minim local. f) D = (0,1) (1,+), f ( x) = Avem tabelul: x 0 f (x) f (x) 1 Punctul x = e este punct de minim local. g) D = R, f ( x) = (x 2 + 3 x 2)e x , x R . Avem tabelul: + +1 2 x f (x) 0 ++++ 0 f (x) 1 m 0 M 1 h) D = [1, + ), f ( x) = Se obine tabelul: + x 1 f (x) | + + + + + + + + + f (x) 0 0 0 Punctul x = 1 este de minim relativ.
1 2 x 1 , x (1, + ) .

ln x 1 , x D. (ln x) 2 + 1 e | 0 + + + + | 1 m 0

230

Sintez
S1. Soluie: a) Se pune condiia ca funcia f s fie continu i derivabil n x = 0. Avem: f (1 0) =1+ a, f (1+ a) = 5 + b, deci este necesar ca a = 4 + b . f s(1) = 2 + a, f d(1) = 5 + 2b . Se pune condiia ca 2 + a = 5 + 2b . a = 4 + b Rezult sistemul: , cu soluia a = 5, b = 1. a = 3+ 2b b) Se pune condiia ca funcia f s fie continu i derivabil n x0 = . f ( 0) = a, f ( + 0) =a + b , deci rezult c 2a = b .

f s( ) =1, f d( ) = b. Aadar, b =1 i a = .
S2. Soluii
x2 + 2 x 3 , xD. ( x +1) 2 Se obine tabelul de monotonie: + 3 1 1 x f (x) + + + + 0 | 0 + + + + f (x) 0 M 1 | 1 m 0

a) D = R \{1}, f ( x) =

Funcia este monoton cresctoare pe intervalele (, 3) i (1, +) , descresctoare pe intervalele (3, 1) i (1, 1), x =3 este punct de maxim local, iar x =1 este punct de minim local. 2 x 5 +8 x 2 x( x 4 2) , xR. = b) D = R, f ( x) = 4 ( x + 4) 2 ( x 4 + 4) 2 Rezult tabelul: + 0 x 2 2 f (x) + + + + 0 0 + + + 0 f (x) 0 M 1 m 0 M 1 c) D = (0,+), f ( x) = 2 x ln x + x = x(2 ln x +1), x (0,+) . Se obine tabelul: x
f (x)

0 1

f (x)

e 0 m

1 2

+ + ++++ 0

d) D = [1,+), f ( x) = x 1 + x Se obine tabelul:


x
f ( x)

1 3x 2 = , x (1,+) . 2 x 1 2 x 1

+ 1 | + + + + + + + + + f (x) 0 0 0 Punctul x = 1 este punct de minim local.


231

e) D = R, f ( x) =1
x=

2x x +1
2

, x R . Ecuaia f ( x) = 0 conduce la

x 2 + 1 = 2 x, cu soluia

3 . Se obine tabelul: 3

x
f (x)

+ + + + 0

3 3

+ 1

f (x)

0 M

1 5 2 x2 5x + 2 = + 2, x (0, +) . f) D = (0, +), f ( x) = x 2( x 2 +1) 2 x( x 2 +1) Se obine tabelul:

x
f (x)

1 2

2 0 m

+ + + + + 0

f (x)

+ + + + 0 0 M 1
x 2 1

g) D = , f ( x) =

= , x R \{0, 3, 3} . 3 3 3 ( x3 3x) 2 ( x3 3x)2 Se obine tabelul de monotonie: 1 + 0 1 x 3 3 f (x) + + + + | + + + + 0 | 0 + + + | + + + + f (x) 0 0 M 1 1 m 0 0


1 1+

3( x 2 1)

h) D = R, f ( x) =

( x +1
2

1+ x 2 +1 =

(1+

x 2 +1

x 2 +1

, x R.

Rezult tabelul de monotonie:


x
f (x)

f (x)

+ 0 0 + + + + + m 1 0

i) D =[1,1] , f ( x) =

x 1 x2 x [ ] = 1 2 2 , x 1,1 . 2 1 x2 1 x2 1+ x + 1 x2 1+ x + 1 x Se obine tabelul de monotonie: 1

x
f ( x)

1 + + + + 0 4

2 2

1 1 4
2 , de maxim local. 2

0 M

f (x)

Punctele x = 1, x = 1 sunt puncte de minim local, iar x =

232

2 , x (,1) (1, ) 2 x +1 . j) D =R, f ( x) = 2 , x (1, 1) x 2 +1 Se obine tabelul de monotonie: + 1 1 x ( x) f | ++++ | f (x) 1 m 0 M 1

S3. Soluie a) D =R, f ( x) = 3x 2 + m, x R . Funcia este monoton pe R dac f ( x) are semn constant pe R . Cum f este funcie de gradul 2, punem condiia 0 i se obine m [0,+) .

b) D =R, f ( x) = (2 x)e 2 x + 2( x 2 + m)e 2 x = 2e 2 x ( x 2 + x + m), x R . Punem condiia ca x 2 + x + m U 0, x R i se obine c = 1 4m 0 , deci m , + . 4 c) D =R, f ( x) = 6 x 2 +10mx + 6, x R . Condiiile f ( x) 0 i x R conduc la =100m 2 144 0 , de unde m , . 5 5
m 2x2 + x m , x (0, +) . d) D = (0, +), f ( x) = 2 x +1 = x x Este necesar condiia 2 x 2 + x m 0, x (0,+) .
6 6 1

Avem c m 2 2 x 2 + x, x (0, + ) , deci m este cel mult valoarea, minim a expresiei 2 x 2 + x pe (0, +) . Se obine m 0, deci m (, 0) .
S4. Soluie Se obine c f ( x) = (2 x + m)e 2 x + 2e 2 x ( x 2 + mx +1) = (2 x 2 + 2mx + 2 x + m + 2)e 2 x , x R . Se pune condiia ca ecuaia f ( x) = 0 , deci 2 x 2 + 2mx + 2 x + m + 2 = 0 s aib dou soluii reale

diferite. Rezult c = 4(m +1) 2 8(m + 2) > 0 , cu soluia m (, 3) ( 3,+) .


S5. Soluie

Se obine f ( x) =

( x 2 3 x + 2) (m x)(2 x 3) x 2 2mx + 3m 2 , x R \{1, 2} . = ( x 2 3 x + 2) 2 ( x 2 3 x + 2) 2

Se impune condiia x 2 2mx + 3m 2 0, x D f . Rezult c = 4m 2 4(3m 2) < 0 , cu soluia m (1, 2). Pentru x = 1 obinem 12 2m + 3m 2 = 0 m = 1, iar pentru x = 2 se obine m = 2. n concluzie, mulimea valorilor lui m este [1, 2] .
S6. Soluie

Avem: f ( x) =

( 2 x + 2b)( x a ) x 2 2bx 5 x 2 2ax 2ab 5 . = ( x a) 2 ( x a) 2

233

Punem condiiile: f (1) = 0 i f (3) = 0. a ab = 2 Se obine sistemul de ecuaii: , deci a = 1, b = 1. 3a + ab = 2 Se verific apoi c funcia obinut f ( x) =
x 2 2x 5 verific proprietile cerute. x 1

S7. Soluie Punem condiiile f (1) = 1, f (1) = 0 pentru ca A(1, 1) s poat fi punct de extrem. Avem: f ( x) = 3mx + 2nx + p i se obin egalitile m + n +2p = 1, 3m + 2n + p = 0 (1). Panta tangentei la grafic n B(0, p) este m = f (0) = tg 45 = 1 . Se obine c p = 1. Din relaiile (1) va rezulta c m = 1, n = 2. S8. Soluie Dreapta x = 1 este asimptot vertical. Rezult c b = 1. Dreapta y = x + 4 este asimptot oblic. x 2 + ax +1 (a +1) x +1 f ( x) x = lim = a +1 , deci Se obine 1 = m = lim = 1 i 4 = n = lim x x x 1 x 1 x x a = 3. x 2 + 3 x +1 Funcia este f ( x) = , x R \{1} x 1 S9. Soluie Fie ABCD dreptunghiul nscris n cercul de centru O i raz R. Notm x lungimea laturii AD, cu x [0, 2 R] . (fig. 1)

A x O B R

Rezult c AB = 4 R 2 x 2 , deci perimetrul dreptunghiului ABCD este dat de relaia f ( x) = 2 x + 4 R 2 x 2 .


Se obine c: x 4R2 x2 x 1 = 2 , x [0, 2 R) . f ( x) = 2 4R2 x2 4R2 x2 Determinm punctele de extrem ale funciei f. Avem tabelul: 2R x 0 R 2 f (x) + + + + 0 f (x) 4R 0 M 1 4R

Figura 1

Rezult c x = R 2 este punct de maxim i se obine c AB = R 2 , deci ABCD este un ptrat.


S10. Soluie Fie ABCD un dreptunghi de arie S. Notm cu x lungimea laturii AD (fig. 2).
A x B S C D

Obinem c x AB = S , deci AB =

S , x

S iar perimetrul dreptunghiului este f ( x) = 2 x + , x > 0 . x

Figura 2

234

Avem f ( x) = 21

S i rezult tabelul de monotonie: x2 + x 0 S f ( x) 0 + + +++

f (x)

m
S S = S.

Rezult c x = S este punci de minim i AB = Aadar, patrulaterul ABCD este ptrat.


S11. Soluie Fie O mijlocul bazei [BC] a triunghiului ABC.

A B x O x C

Notm x = OB. Rezult c AB =

3P 2 x . 2

Prin rotaie n jurul bazei [BC] se obine un corp format din dou conuri cu aceeai baz (fig. 3). nlimea conului este x, iar raza sa este
3P OA = AB 2 x 2 = x x2 . 2
2

Figura 3

2 3P Rh 2 2 = OA x = x x x 2 . Volumul corpului este f ( x) = 2 2 3 3 3

2 9 p 2 3Px = 9 P( P 2 x) . 3Px Aadar f ( x) = 6 9P2 3 4 9P2 2 3Px 3Px 4 4 Tabelul de monotonie este: x
f (x)

0 + + + + 0

P 2

3P 2

f (x)

0 M 1

Punctul de maxim pentru f(x) este x = echilateral.

P cnd BC = P, AB = AC = P, deci triunghiul ABC este 2

S12. Soluie a) Funcia f este derivabil pe In, deci i se poate aplica teorema lui Lagrange.

b) Avem c exist c n ( n, n + 1) , cu proprietatea c f (c n ) = f (n + 1) f (n) i se obine c:


1 1 = ln ( n + 1) ln n , deci c n = . cn ln (n + 1) ln n

c) Deoarece c n ( n, n + 1) rezult c

1 1 1 1 1 1 < < deci , i astfel cn n + 1 n n + 1 cn n

1 1 < ln (n +1) ln n < , n N* n +1 n 235

(1)

d) n relaia (1) dm lui n valori i rezult c avem:


1 1 < ln 2 ln 1 < 2 1 1 1 < ln 3 ln 2 < 3 2

...................................
1 1 < ln (n + 1) ln n < n +1 n

Prin adunarea acestor inegaliti obinem, dup reduceri:


1 1 1 1 1 1 1 + + ... + < ln (n + 1) < + + ... + 2 3 n n +1 1 2 n

Aadar

1 1 1 1 + + + ... > ln (n + 1) > ln n 1 2 3 n

236

4.2. Rolul derivatei a doua n studiul funciilor


Exersare
E1. Soluie Se stabilete semnul derivatei a doua a funciei f. a) D =R, f ( x) = 2 x 3, f ( x) = 2, x R . Rezult c funcia f este convex pe R .

b) D = R, f ( x) =6 x + 6, f ( x) =6 < 0, x R . Rezult c funcia f este concav pe R . c) D =R, f ( x) = 3x 2 12, f ( x) = 6 x, x R . Tabelul de convexitate: x


f ( x)

+ 0 0 + + +++

f (x) d) D = R, f ( x) = 6 x 6 x 2 , f ( x) = 6 12 x, x R . Se obine tabelul: x


f (x)

+ +++ +

1 2

f (x) e) D = R \{3}, f ( x) = 6 3 , x D . Rezult tabelul: 2 , f ( x) = ( x + 3) ( x + 3)3 + 3 x f ( x) + + + + + | | f (x)

f) D = R, f ( x) = Rezult tabelul: x
f ( x)

4 x2 2 x( x 2 12) , f ( x) = , xR. ( x 2 + 4) 2 ( x 2 + 4)3

12 0

+++

0 12 0 0

+ + + + +

f (x) g) D = R \{1}, f ( x) = Se obine tabelul: x


f ( x)

1 2 x 3 6 x 2 ( x 3 2) ( x) = ,f , x D. ( x 3 +1) 2 ( x 3 +1)3

1 + + + + |

0 0

+ + + + +

f (x)

237

h) D = R, f ( x) = (2 x x 2 )ex , f ( x) = (2 4 x + x 2 )ex , x R Se obine tabelul: x 2 2 2+ 2 f (x) + + + + 0 0 f (x) i) D = (0, + ), f ( x) = ln x + 1, f ( x) = , x (0, + ) .


1 x

+ + + + +

Funcia este convex pe D. 1 2x ( x 2 +1) 2 1 2 x3 ( x 2 + 2) , x R + x 2 , f ( x) = 2 x 2 = 2x = j) D = R, f ( x) = 2 x +1 ( x +1) 2 ( x 2 +1) 2 ( x 2 +1) Se obine tabelul: + 0 x f ( x) 0 + + + + + f (x)
E2. Soluii a) D = R, f ( x) = 3x 2 , f ( x) = 6 x, x R . Avem tabelul: + 0 x f (x) 0 + + + + + f (x) i

Punctul x = 0 este punct de inflexiune. b) D = R, f ( x) = 4 x3 12 x 2 , f ( x) =12 x 2 24 x, x R . + 0 2 x f ( x) + + + + 0 0 + + + + f (x) i i Punctele de inflexiune sunt x = 0 i x = 2 . c) D = R, f ( x) = (x 2 + 2 x 1)ex , f ( x) = ex ( x 2 4 x + 3), x R . Se obine tabelul: + 1 3 x f (x) + + + + 0 0 + + + + f (x) i i
2 x 6 x 2 + 2) , f ( x) = 2 , x D. d) D = R \{1,1}, f ( x) = 2 ( x 1) 2 ( x 1)3 Rezult tabelul: + 1 1 x f (x) + + + + | | + + + + | f (x) |

Funcia nu are puncte de inflexiune.

238

e) D = R, f ( x) = Se obine tabelul:

2x 2(1 x 2 ) , f ( x) = 2 , x R . x 2 +1 ( x +1) 2

x
f ( x)

f (x)

+ 1 1 0 + + + + 0 i i
2 2

f) D = R, f ( x) = (1 2 x 2 )ex , f ( x) = ex (4 x3 6 x), x R . Se obine tabelul: 0 x 3 f ( x) 0 + + + + 0 f (x) i i

0 i

+ + + + +

g) D = R \{0}, f ( x) = Se obine tabelul:

1 2 x) , f ( x) = 2 , x D. 2 x +1 ( x +1) 2 + 0 x 0 + + +++ f (x) i

f (x)

h) D = R, f ( x) = sin 2 x, f ( x) = 2 cos 2 x, x R .
Ecuaia f ( x) = 0 , adic cos 2x = 0, are soluiile x + k k Z . Alctuim tabelul de 4 semn pentru a doua derivat:
x .....

5 4
0 i ++

3 4
0 i

4
++

4
0 i

3 4
0 i ++

5 4
0 i

7 ... 4
0 i + ++

f ( x)
f (x)

0 i

Punctele de inflexiune sunt xk = + k , k Z . 4


E3. Soluii
2 x 3, x 1 2, x < 1 , f ( x) = . Rezult c funcia este convex pe fiecare 4 x 5, x > 1 4, x > 1

a) Se obine f ( x) =

din intervalele (, 1) i (1, ). Nu exist puncte de inflexiune.


6 x, x < 0 3x 2 + 1, x < 0 , f ( x) = 2(1 x 2 ) . b) Se obine f ( x) = 2x 1+ 2 , x>0 ( x 2 + 1) 2 , x > 0 x +1

Tabelul de semn pentru a doua derivat este: + 0 1 x f (x) | + + + + 0 f (x) i Punct de inflexiune este x =1 ; punctul x = 0 nu este de inflexiune deoarece f nu este continu n x0 = 0 . 239

x>0 2 x + 1, Tabelul de semn pentru f (x) este:

c) Se obine f ( x) =

( x + 1)e x , x 0

, f ( x) =

( x + 1)e x , x 0 2, x>0

x
f (x)

f (x)

+ 2 0 0 + + + + + + + + + i

Sintez
S1. Soluii: a) D = R, f ( x) = 4 x3 8 x, f ( x) =12 x 2 8, x R . Se obine tabelul de variaie:
x

2
0

6 3

6 3

2
0 + + + + + 0 m + + + + +++ ++

f (x)
f (x)

+ + + + +++ ++ 0 0 i

f (x)

1 m + + + + +++ ++

1 M 0 i

x 2 4 x +8 24 , f ( x) = , xD . 2 ( x + 2) ( x + 2)3 Se obine tabelul de variaie: 2 x 2 + 12 2 12

b) D =R \{2}, f ( x) =

f (x)
f (x)

0+++++

| | |

++ 0 0 M

f (x)

+ + + +++ ++++++++

c). D = [1, 1], f ( x) =1 Tabelul de variaie:


x

1 1 x 2

, f ( x) =

x (1 x 2 ) 1 x 2
0 0 0 0 i

, x (1, 1)

1 f (x) ( ) f (x) 1 1 1

f (x) + + + + + + + + + + + +

1 ( ) 1 1 1

d) D = R, f ( x) =1+ Tabelul de variaie:


x +

x x +1
2

, f ( x) =

1 ( x +1) x 2 +1
2

, x R .
+

f (x)
f (x)

+ 0 +

+ +

+ + 0

+ +

+ +

+ 0 +

+ +

+ 0

+ +

+ 0 +

+ +

f (x)

+ + +

+ +

+ +

+ +

240

e) D = R, f ( x) = ( x 2 + x +1)e x , f ( x) = e x ( x3 + 3x + 2), x R . Rezult tabelul de variaie:


x + + + + + + 0 0 + + + + +++ ++

f (x)
f (x)

2 + 0 i

+ 0

1 + + 0 0 i

+ + + + + + 0 0 + + + + +++ ++

f (x)

f) D = (0, + ), f ( x) = x 2 (3 ln x + 1), f ( x) = x(6 ln x + 5), x (0, + ) . Rezult tabelul de variaie:


x 0

5 6

e
1 1 1

1 3

+ + + + + + 0 0

f (x)
f (x)

1 i

0 m

f (x) 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

S2. Soluie a) Funcia este de dou ori derivabil pe R . Se obine: f ( x) = e x [ x 2 + (a + 2) x + a + b], f ( x) = e x [ x 2 + (a + 4) x + 2a + b + 2], x R . (1) = 0, f (2) = 0 conduc la sistemul de ecuaii: Condiiile f
2a + b = 3 5 , cu soluia a = , b = 2 . 2 b = 2

1 x 1 1 f ( x) = e x x 2 = (2 x 2 x 1)e x , f ( x) = (2 x 2 5 x + 4)e x , 2 2 2 2 1 f ( x) = (2 x 2 + 3x 2)e x , x R . 2 b) Avem tabelul de variaie:

Rezult c

x + + + 0 f (x) f (x) + + +
f (x)

1 2

1 2

+ + + + 0 0++ + + + + + M 0 1 1 0 m + 0 0 + + + + + + + + + i i

S3. Soluie Funcia este de dou ori derivabil pe R . Avem: f ( x) = 5 x 4 + 3ax 2 +85, f ( x) = 20 x3 + 6ax, x R . Condiia f (3) = 0 conduce la a = 30 . Rezult c f ( x) = 5 x 4 90 x 2 +85, f ( x) = 20 x3 180 x, x R . Rezolvm ecuaia f ( x) = 0 .

Notnd x2 = y obinem 5 y 2 90 y + 85 = 0 , de unde y = 1, y = 17 i se obine x 1, 17 . Rezolvm ecuaia f ( x) = 0 . Se obine c 20 x 3 180 x = 0 sau 20 x( x 2 9) = 0 , cu soluiile x {0, 3, 3} . Se obine tabelul de variaie: 241

3 x 17 f (x) + + + + 0 0 1 f (x) M (x) f 0 i

1 0+ m + +

0 + 0 0 i

1 +0 M

3 1 0 i

17

0 + + + 0 m + + + + +

S4. Soluie a) Funcia este de dou ori derivabil pe R .


2bx b , f ( x) = , x R. 2 x +1 x2 +1 b 2b Din condiiile date se obin relaiile: a + = 2, = 1, deci b = 2, a = 1. 4 2

Se obine: f ( x) = a +

b) Rezult c f(x) = x + 2 arctg x, f ( x) = 1 +

2 4x , f ( x) = , x 2 x +1 x2 +1
2

Rezult tabelul de variaie: 0 x f (x) + + + + + + + + 0 0 0 f (x) (x) 0 f + + + + + + i


S5. Soluie a) Funcia este de dou ori derivabil pe R .

R.
+ + + 0

+ +

+ + 0 0

Se obine: f ( x) =

(x

a2 x2
2

+ a2

, f ( x) =

2 x 3 6a 2 x

(x

+ a2

, x

R.

Ecuaia f ( x) = 0 conduce la 2 x 3 6a 2 x = 0 , cu soluiile x 0, a 3 .

Ecuaia tangentei la grafic n x 0 = a 3 este: y f a 3 = f a 3 x a 3 . Deoarece f a 3 =

( )

3 1 , f a 3 = 2 , se obine ecuaia tangentei: 4a 8a

( )

( ) ( )(

y = Identificnd cu ecuaia dat y = x +

x 3 3 . 2 + 8a 8a

3 se obine c 8 3 3 3 1 1 = i = , deci a = 3 . 2 8a 8 8a 24 x2 3 x2 2 x 3 18 x b) f ( x) = 2 , f ( x) = , f ( x) = , x R. 2 3 x +3 x2 + 3 x2 + 3

Rezult tabelul de variaie: x (x) f f (x) f (x)

3 0 i

0 + m + +

0 + 0 i

+0 M

3 0 i

+ + + + +

242

4.3 Reprezentarea grafic a funciilor


Exersare
E1. Soluie Funciile sunt de dou ori derivabile pe D. a) Domeniul de definiie: D R . Se obine c lim f ( x) = lim ( x 3 3x 2 ) = , lim f ( x) = +
x x x

Asimptote. Funcia este polinomial i nu are asimptote. Intersecia cu axele de coordonate Ecuaia f(x) = 0 este x 3 3x = 0 i are soluiile x {0, 3} . Graficul intersecteaz Ox n O(0, 0) i A(3, 0). Studiul folosind derivatele Se obine: f ( x) = 3 x 2 6 x, f ( x) = 6 x 6 , x R . Rezult c f ( x ) = 0 x {0, 2}, iar f ( x ) = 0 x = 1 . Tabelul de variaie: x (x) + + + f f (x)
f (x)

+ + 0

0 0 M 1 (0)

1 1 0 i( 2)

+ 2 0 + + + + + ( 4) + 1 0 m + + + + + + + +

Graficul funciei:

y
2 1 1
2 1 1 2 3 4 i

b) D R . lim f ( x) =+, lim f ( x) =


x x

Intersecia cu axele: A(0, 8) i B(2, 0). Studiul folosind derivatele Avem: f ( x) = 3x 2 , f ( x) = 6 x , x R .


243

Tabelul de variaie: x f (x) 1 1 1 f (x) f (x) + + + + + + + + + Graficul funciei:


y

0 0 8 0 i(8)

+ 1 1 1

8
i

c) D R . lim f ( x ) =+, lim f ( x ) =


x x

3 Punctele de intersecie cu axele: O(0, 0) i A , 0. 2 Studiul folosind derivatele Avem: f ( x) = 6 x 2 + 6 x, f ( x) = 12 x + 6 , x R . Tabelul de variaie:

x
f (x)

1 2

1 + +

f (x)
f ( x)

0 + + (0) + 1 0 m + + + + + + + + +

+ +

0 i
1 2

0 M 0 1 (1)

Graficul funciei:

M
1
i

A
2 1

1 2

244

d) D R . lim f ( x ) =, lim f ( x ) =+
x x

Punctele de intersecie cu axele: O(0, 0) i A(5, 0). Studiul folosind derivatele Avem: f ( x) = 5 x 4 20 x 3 , f ( x) = 20 x 3 60 x 2 , x R . Tabelul de variaie: 0 3 x f ( x) + + + + + + + + 0 M 0 1 1 f (x) (0) f (x) 0 + + + 0 i e) D R , lim f ( x ) =+
x

+ 4 0 + + + + 4 -4 0 m + + + + + + +

Intersecia cu axa Ox: Ecuaia f(x) = 0 se scrie x 4 5 x 2 + 4 = 0 sau ( x 2 1)( x 2 4) = 0 i are soluiile x {1,1, 2, 2} . Graficul intersecteaz axa Oy n punctul A(0, 4). Studiul folosind derivatele Se obine: f ( x) = 4 x 3 10 x, f ( x) = 12 x 2 10 , x R . Ecuaia f ( x) = 0 are soluiile x 0, ecuaia f ( x) = 0 are soluiile x = Tabelul de variaie: x
f ( x)

10 , iar 2

10 30 = . 12 6

+
1

10 2

30 6

30 6

10 2

0+ m

f (x)
f (x)

+ + + + + +

+ + 0 0 + + + + M + 0 1 1 0 m (4) + + 0 0+ + + + + + + + i i

+ + + +

10 9 10 9 Punctele de extrem sunt: , , (0, 4) i , iar cele de inflexiune sunt , 2 2 4 4 30 , 19 , 30 , 19 . 6 36 6 36

Graficul funciei este simetric fa de Oy.

245

f) D R , lim f ( x ) =, lim f ( x ) =+
x x

Intersecia cu axele de coordonate Punctul A(0, 5) este intersecia cu Oy. Ecuaia f ( x) = 0 se scrie 2 x 3 3x 2 + 5 = 0 sau
2 x 3 + 2 x 2 5 x 2 + 5 = 0 2 x 2 ( x + 1) 5( x 2 1) ( x + 1)(2 x 2 5 x + 5) = 0 , cu soluia x = 1.

Studiul folosind derivatele


f ( x) = 6 x 2 6 x, f ( x) = 12 x 6 , x R .

Ecuaia f ( x) = 0 are soluiile x {0,1} , iar ecuaia f ( x) = 0 are soluia x = Tabelul de variaie: x
f ( x)

1 . 2

1 2

+ + + + + + + + + + + + + 0 0

+ + + + + 0 0+ 0 1 M
1 0 i

f (x)
f (x)

m + + + + + + + + + + + + +
1 9 2 2

Punctele de extrem sunt: (0, 5) i (1, 4), iar cel de inflexiune , . Graficul funciei

y
5 4 3 2 1
1 O M

i
m

1 2

x
s

g) D R , lim f ( x ) =
x

Intersecia cu axele Se obin punctele A(0, 16), B(2, 0), C(2, 0). Funcia este par, deci graficul este simetric fa de Oy. Studiul folosind derivatele: f ( x) = 4 x 3 , f ( x) = 12 x 2 , x R . Tabelul de variaie: + 0 1 x f ( x) + + + + + + + + + + + 0 M 0 0 1 1 f (x) (16) f (x) 0 246

Graficul funciei

y M 16

h) D R , lim f ( x ) =+ , funcia este par.


x

Intersecia cu axele de coordonate A(0, 1), B(1, 0), C(1, 0). Studiul folosind derivatele f ( x) = 4 x 3 4 x, f ( x) = 12 x 2 4 , x R . Soluiile ecuaiei f ( x) = 0 sunt x {1, 0,1} , iar ale ecuaiei f ( x) = 0 sunt x Tabelul de variaie: x
f (x)
3 . 3

3 3

0 +0 M
1

3 3

1 0 + +

+ + + +

0 +

f (x)
f ( x)

+ 1 m + + + + + + + + 0 i

+ + + + 0

0+ i

0 m + + + + + + +

Graficul funciei

1 M

m
2 1

m
1 2

3 4 3 4 , , , . Punctele de extrem sunt: (1, 0), (0, 1), (1,0), iar cele de inflexiune: 3 9 3 9

247

i) D R , lim f ( x ) =, lim f ( x ) =+
x x

Intersecia cu axele de coordonate A(0, 1), B(1, 0), C(1, 0). Studiul folosind derivatele f ( x) = x 3 x 2 x + 1, f ( x) = 3x 2 2 x 1, f ( x) = 6 x 2 , x R . Ecuaia f ( x) = 0 are soluiile x {0,1} , iar ecuaia f ( x) = 0 are soluia x = Tabelul de variaie: x
f ( x)
1 . 2

1 3

1 3

1 + +
0

+ + + +
0

+ + + + + + + + 0 0 +
0

f (x)
f (x)

+ + +

0 i

+ + + + + + + + +

Punctele de extrem sunt: , Graficul funciei

1 32 1 16 , (1, 0) , iar cel de inflexiune , . 3 27 3 27

y M
1
i 1 1 3

m
1 3 1

j) D R , lim f ( x ) = .
x

Intersecia cu axele de coordonate O(0, 0), A(1, 0). Studiul folosind derivatele f ( x) = x 3 x 4 , f ( x) = 3x 2 4 x 3 , f ( x) = 6 x 12 x 2 , x R . Tabelul de variaie: x
f (x)

+ + + + + +
0

0 + + 0+ +
0

1 2

3 4

+ 1 1 1

+ + + 0
0

f (x)
f (x)

0+ + i

0 i 248

3 27 1 1 Punctele de extrem: , iar de inflexiune (0, 0) i , . 4 256 2 16 Graficul funciei

M
i i

1 2

3 4

k) D R , lim f ( x) =, lim f ( x) =
x x

Intersecia cu axele de coordonate O(0, 0), A(1, 0). Studiul folosind derivatele 2 f ( x) = (1 x ) (1 4 x ) , f ( x) = 2 ( x 1)(3 6 x ) = 6 ( x 1)(1 2 x ) , x R . 1 1 Soluiile ecuaiei f ( x) = 0 sunt x 1, , iar ale ecuaiei f ( x) = 0 sunt x ,1 . 4 2 Tabele de variaie
x
1 4 + + + + + + + + 0

f ( x ) f(x) f ( x )

1 2

1 0

M 0 + + 0 i i

Punctele de extrem: 1 , 27 iar cele de inflexiune: 1 , 1 , (1, 0) . 4 256 2 16 Graficul funciei: y


M
1 4

i
1 2

i
1

249

E2. Soluie a) D =R \{1}, lim f ( x ) = 1, lim f ( x ) = 1 .


x x

Dreapta y = 1 este asimptot orizontal la + i la . Asimptotele funciei x 1 2 Avem f (1 0) = lim = =+ i lim f ( x ) = . x 1 x +1 x 1 0


x<1

x>1

Dreapta x = 1 este asimptot vertical bilateral. Intersecie cu axele: A(0, 1), B(1, 0) 2 , f ( x ) = 4 , x D . Studiul folosind derivatele f ( x ) = ( x + 1)2 ( x + 1)3 Tabelul de variaie x f ( x ) f(x) f ( x ) Graficul

1 + + + + + | + + + + + + | 1 1 + + + + |
y 1 1 1 x

c) D = R , lim f ( x ) = 0 . Dreapta y = 0 este asimptot la i la + .


x

Studiul folosind derivatele 3 2 f ( x ) = 12 x 2 , f ( x ) = 2 x2 6 x , x R . ( x +1) ( x +1)3 Ecuaia f ( x ) = 0 are soluiile x {1, 1} iar f ( x ) = 0 are soluiile x {0, + 3, 3} . Tabelul de variaie x f ( x ) f(x) f ( x )

3
0 + i +

1 0 0 + + + m + + 0 i

1 3 0

M 0 + + + i

250

Punctele de extrem sunt 1, 1 , 1, 1 2 2 3 3 iar cele de inflexiune: 3, , (0, 0), 3, . 4 4 Graficul funciei
y 1 2 3 i 1 C m 1 2 1 M i 3 x

)( )

Graficul funciei este simetric n raport cu punctul 0. d) D = R , lim f ( x ) = 1 , deci y = 1 este asimptot orizontal la i + .
x

Studiul folosind derivatele: 2 f ( x ) = 22 x 2 , f ( x ) = 2 1 3 x 3 , x R . ( x +1) ( x 2 +1) Tabelul de variaie x


f ( x ) 3 3

0 0 + + 0 m + + +

3 3 +

+ + + + 1

f(x)

f ( x )
Graficul funciei

1 4 0 + i

1 4 0 i

y 1 i 3 3 0 i 3 3 x

Graficul este simetric fa de Oy, deoarece funcia f este par. 251

e) D = R \{1, 1}, lim f ( x ) = 0, lim f ( x ) = 0 .


x x

Rezult c y = 0 este asimptot orizontal la i la + . Dreptele x = 1, x = 1 sunt asimptote verticale bilaterale. Studiul folosind derivatele 2 2 x ( x 2 + 5) f ( x ) = 12 3 x 2 , f ( x ) = , xD. ( x 1) ( x 2 1)3 Tabelul de variaie x f ( x ) f(x) f ( x )

1 |

1 | 0 + + + +

| + | + 0 | 0 + + + +|+ + i Graficul funciei y

1 0

f) D = R \{1, 1}, lim f ( x ) =, lim f ( x ) =+


x x

Interseciile cu axele de coordonate: O(0, 0) Asimptote Dreptele x = 1, x = 1 sunt asimptote verticale 2 f (x) 3 = lim 2x = 1, n = lim 2x x = lim 2 x = 0 . m = lim x x x 1 x x 1 x x 1 x Rezult c dreapta y = x este asimptot oblic spre i spre + . Studiul folosind derivatele 4 2 Avem f ( x ) = x 2 3 x 2 , x D . ( x 1) Tabelul de variaie x f ( x ) f(x)
3 1 0 1 3 + + + + 0 | 0 | 0+ + + 3 3 3 3 | + | + + 2 2 M m

252

Graficul

y
m

0
i

E3. Soluie: a) D = [0, + ), lim f ( x ) =+ .


x

Intersecia cu axele O(0, 0) Studiul folosind derivatele


f ( x ) = 3 x , f ( x ) = 3 , x (0, + ) . 2 4 x Funcia nu este de dou ori derivabil n x = 0 i f (0) = fd (0) =+ . Tabelul de variaie

x f ( x ) f(x)

0 +

+ +

+ +

f ( x )

0 | +

+ + + + + + + +

Punctul x = 0 este punct de minim local. Graficul

1 1 x

253

b) D = R, lim f ( x ) =+, lim f ( x ) =+ .


x + x

Punctul de intersecie cu axele A(0, 1). Asimptotele oblice:


f (x) x 2 +1 =0. = lim = 1 , n = lim ( x 2 +1 x ) = lim 2 1 m = lim x x x x x x x +1+ x Dreapta y = x este asimptot oblic spre + . Analog y = x este asimptot la . Studiul folosind derivatele x , f ( x ) = 1 f ( x ) = 2 , x Z 2 x +1 ( x + 1) x 2 + 1 Tabelul de variaie

x f ( x ) f(x)
f ( x )

0 0 + (1) + m + + + + + +

+ +
+

Graficul

y y = x 1 0 x y=x

c) D = ( , 1] [1, + ), lim f ( x ) = + .
x

Interseciile cu axele. A(1, 0), B(1, 0) Asimptote oblice


2 2 f (x) = lim x 1 = lim x 2 1 = 1 x x x x x x 1 n = lim ( x 2 1 + x ) = lim = 0. 2 x x x 1 x Rezult c dreapta y = x este asimptot oblic spre . Analog rezult c y = x este asimptot oblic spre + .

m = lim

Studiul folosind derivatele x , f ( x ) = 1 f ( x ) = 2 , x ( , 1) (1, + ) . 2 x 1 ( x 1) x 2 1 Se obine c f s( 1) = , fd (1) = + . 254

Tabelul de variaie x f ( x ) f(x)


f ( x )

1 | 0 |

1 | 0 |

+ +

+ +

+
+

Punctele x = 1 i x = 1 sunt puncte de minim. n x = 1 i x = 1 graficul este tangent dreptelor x = 1, respectiv x = 1. Graficul

y = x
1

y=x

x d) D = R , lim f ( x ) = lim x = lim 1 x = 0 . lim f ( x ) =+ . x x e x e x + Dreapta y = 0 este asimptot orizontal spre . Studiul folosind derivatele f ( x ) = ( x +1) e x , f ( x ) = ( x + 2) e x , x R . Tabelul de variaie

x f ( x ) f(x) f ( x )

2 1 0 + 0 + + + + + +
0 m 0 + + + i
+ + + + + + +

Punctele de extrem: 1, 1 i de inflexiune e Graficul

2, 2 e2

2 i

1 0 m x

255

f) D = (0, + ), lim f ( x ) =+, lim x ln x = 0 .


x x 0 x>0

Intersecia cu axele A(1, 0) Studiul folosind derivatele


f ( x ) = ln x +1, f ( x ) = 1 , x (0, + ) . x

Tabelul de variaie x ( x ) f f(x)


f ( x )

0 0 + + +

e1 0 +
1

+ +
+

e m + + +

Graficul

e 1
0 e 1
m

Graficul este tangent axei Oy deoarece fd (0) = . h) D = (, 1) (1, + ), lim f ( x ) =+ .


x

Asimptote verticale lim ln( x 2 1) =, lim ln( x 2 1) = , deci dreptele x = 1, x = 1 sunt asimptote
x 1 x>1 x 1 x<1

verticale Studiul folosind derivatele


2 2 f ( x ) = 2 x , f ( x ) = 22 2 x2 , x D . ( x 1) x 1

Tabelul de variaie x f ( x ) f(x) f ( x )


1 | + | |

1 | + | |

+ + + +

Intersecia cu axele: din ln( x 2 1) = 0 x 2 1 = 1 cu soluiile x { 2, 2} . 256

Graficul

1 2

1 2

S2. Soluie
2 Obinem 1= m = lim x + ax i x x ( x 1) 2 1= n = lim x + ax x = lim ax + x = a +1 . x x 1 x x 1 2 Aadar a = 2 i f ( x ) = x 2 x . x 1 Interseciile cu axele de coordonate O(0, 0), A(2, 0) Dreapta x = 1 este asimptot vertical bilateral. Studiul folosind derivatele 2 f ( x ) = x 2 x + 2 , x D , f ( x ) = 2 3 , x D ( x 1)2 ( x 1) Tabelul de variaie

x f ( x ) f(x) f ( x ) Graficul

+ +
+

+ + +

1 | +

+ +

+ | + + |

257

S3. Soluie
2 Funcia este derivabil pe Z \{ 1} i se obine f ( x ) = x + 2 x + a . ( x + 1)2
2 Condiia f ( 3) = 0 conduce la a = 3, deci f ( x ) = x + 2 x 3 , etc. x +1

S4. Soluie a) A doua bisectoare a sistemului de coordonate are ecuaia y = x, deci are panta m = 1. Rezult c panta asimptotei oblice este m = 1. Se obine: 2 1 = m = lim x 4 x + 3 = 1 , deci a = 1. x x ( ax + a ) a

b) Funcia f este derivabil pe D. 2 Se obine c f ( x ) = ax + bx 3 a 12 , x D . ( ax + 3)2


2 Din condiie f (0) = 0 , rezult c a = 4, deci f ( x ) = x 4 x + 3 . 3 4 x

S5. Soluie Funcia f este de dou ori derivabil pe Z . Se obine f ( x ) = x 2 + 1 cos x , f ( x ) = 2 x + sin x , x Z . Avem: lim f ( x ) = , lim f ( x ) = + .
x x

Notm g ( x ) = 2 x + sin x , x R . Se obine: g ( x ) = 2 + cos x > 0, x Z deci g este strcit cresctoare pe Z . Deoarece g(0) = 0, rezult c x = 0 este singura soluie a ecuaiei g(x) = 0. Asimptotele oblice. f (x) Avem m = lim = lim 2 x + sin x = 2 , n = lim (2 x + sin x 2 x ) = lim sin x = nu exist. x x x x x x Se obine c g nu are asimptote.

Studiul folosind derivatele Funcia g este de dou ori derivabil pe R i avem g ( x ) = 2 + cos x , g ( x ) = sin x , x Z Ecuaia g ( x ) = 0 nu are soluii, iar ecuaia g ( x ) = 0 are soluiile x = k , k Z . Tabelul de variaie x ( x ) f f(x) f ( x )

+ +

3 +

2 + +

0 + +

2 +

3 + +

+ 0 + 0 0++0 0+ +0 0 + + i i i i i i i

258

Graficul
y

2 x

Graficul are o infinitate de puncte de inflexiune de coordonate ( k , 2 k ), k Z i este simetric n raport cu originea O.
S6. Soluie

Derivata funciei este f ( x ) = x 2 ax + b , x Z . ( x 2 + b2 )2 Panta tangentei n origine este m = f (0) = 1 i trebuie s fie egal cu 1. b2 Se obine b2 = 1 . Tangenta are ecuaia y f (0) = 1( x 0) sau y = x + f (0) . Rezult c f(0) = 0. Se obine a = 0 deci a = 0. b2 Aadar f ( x ) = 2 x . x +1
S7. Soluie a) Fie x0 D punctul de tangent. Tangenta n x0 are ecuaia y f ( x0 ) = f ( x0 )( x x0 ) sau, altfel scris : y = f ( x0 ) x + f ( x0 ) x0 f ( x0 ) . f ( x0 ) = 2 . Identificnd cu ecuaia dat y = 2 x + 10 se obine sistemul f ( x0 ) x0 f ( x0 ) = 10 2 Dar f ( x ) = ax 2 ax2 2 . ( x 1) 2 ax0 2 ax0 2 = 2( x0 1)2 2 Sistemul se scrie: ax0 + 2 . x 1 + 2 x0 = 10 0 Din prima ecuaia se obine c x0 ( x0 1)( a + 2) = 0 . Avem cazurile: Pentru x0 = 0 din a doua ecuaie se obine c 2 = 10, fals. Pentru x0 = 2 din a doua ecuaie rezult c a = 1. Pentru a = 2, din a doua ecuaie rezult c x0 = 1, fals.

Aadar a = 1 i tangenta este dus n punctul de abscis x0 = 2.


2 b) Funcia este f ( x ) = x + 2 , etc. x 1

259

Teste de evaluare
Testul 1
Soluii
1. Soluie Funcia f este derivabil pe Z . 2 Se obine c f ( x ) = x 2 ax + 12 a . Din condiia f (1) = 1 rezult c a = 0, deci ( x 2 + x + 1) 1 x 2 f (x) = 2 x , x Z . , iar f ( x ) = 2 ( x + x +1)2 x + x +1 Tabelul de monotonie x f ( x ) f(x)

1 0 + m

1 + 0 M

2. Soluie a) Condiia pus: x 2 + 4 x + m > 0, x R . Rezult c = 16 - 4 m < 0 , deci m (4, + ) . b) Avem: f ( x ) = 2 2 x + 4 . x +4x +m Deoarece f ( 2) = 0 rezult c m (4, + ) . 2( x + 2) c) Avem: f ( x ) = ln( x 2 + 4 xc + 9), f ( x ) = 2 , x . x +4x +9 Tabelul de variaie. x f ( x ) f(x) Punctul de minim x = 2. 3. Soluie Funcia este de dou ori derivabil pe Z .

2 0 + m

+ +

2( x x 1) 2 x Avem: f ( x ) = 21 2 x = 1 2 2 , f ( x ) = . x + 1 x + 1 1+ x ( x 2 + 1)2 Tabelul de convexitate


x

+ + + +

f (x) f(x)

1 5 2 + 0 i

1+ 5 2 0 + i

260

Testul 2
1. Soluie Avem f ( x ) = 5 x 4 , x Z . Semnul derivatei x f ( x ) f(x)

+ +

0 + 0 +

Punctul x = 0 nu este de extrem. 2. Soluie


2 , x ( , 1) (1, + ) x2 + 1 a) f ( x ) = . 2 2 , x ( 1, 1) x +1 Funcia nu este derivabil n x { 1, 1} .

b) Semnul derivatei x f ( x ) f(x)

1 | + m

1 + + | M

c) Semitangentele n x = 1, au pantele m1 = f s(1) = 1, m2 = fd (1) = 1 , deci m1 m2 = 1 . 3. Soluie


2 Avem f ( x ) = x + 2 x . Se pune condiia f ( x0 ) =1 . ( x + 1)2

2 2 Se obine ecuaia x0 + 2 x0 + ( x0 + 1)2 = 0 sau 2 x0 + 4 x0 + 1 = 0 cu soluiile x0 2 2 . 2

261

Testul 3.
1. Soluie a) Punem condiia f (2 0) = f (2 + 0) = f (2) . Rezult egalitatea 4 + a = 2 a + b , deci a + b = 4. Putem lua a = Z i b = 4 . b) Funcia f este derivabil pe Z \{2} . Studiem derivabilitatea n x0 = 2 . Avem f s(2) = 4, fd (2) = a , deci a = 4. Din continuitate se obine b = 0. c) Avem 5 = f (1) = 1 + a deci a = 4. De asemenea 4 + b = f (3) = a = 4 deci b = 0.
x 2 + 4, x T 2 Rezult c funcia f este f ( x ) = . 2 x , x > 2

2. Soluie a) Funcia f este derivabil pe [0, + ) .

x2 4 = Avem f ( x ) = 1 . x + 1 ( x + 2)2 ( x + 1)( x + 2)2


b) Tabelul de monotonie x f ( x ) f(x)

+ +
0

+
+

c) Din monotonia funciei f se obine c x = 0 este punct de minim. Atunci vom avea c f ( x ) U f (0) = 0, x [0, + ) deci ln(1 + x ) U 2 x , x [0, + ) . x+2 3. Soluie a) D1 = [2, + ), D2 = Z b) Funcia f este derivabil pe (2, + ) i f ( x ) =

1 , iar 2 x2 g este derivabil pe Z i g ( x ) = ( x 2 + 3 x 5) e x . ( x2 + x 6 ) e x ( x 2 + 3 x 5) e x = 0 = lim = lim (2 x 2 ( x 2 + 3 x 5) e x ) = 0 . x 2 x 2 x 2 0 1 x2 x>2 x>2 x>2 2 x2

c) lim

()

262

Testul 4
a) Funcia f este de dou ori derivabil pe [0, + ) i
f ( x ) =
5 3 1 1 + x2 = x4 f ( x ) = 2 x 2 + 4 x , x U 0 . x2 + 1 x2 + 1 ( x + 1)2

b) Tabelul de monotonie x f ( x ) f(x) 0 + 0 + + + + + + + + +


+ +

c) Din tabelul de monotonie se obine c x = 0 este punct de minim pentru f. 3 Aadar f ( x ) U f (0) = 0, x [0, + ) sau arctgx U x x . 3 3. Tangenta n M are ecuaia y - f ( a ) = f ( a )( x a ) sau
2 y = 1 2 a + a 2 a ( x a ) = a 2 x + 3 22 a . a a4 a3 a Punctele de intersecie ale graficului cu tangenta sunt date de sistemul y = 1 x x2 y 1 2 a = a 2 ( x a ) a a3 A doua ecuaie, dup substituia lui y, se scrie: 1 x 1 a = a 2 ( x a ) sau ( x a )( ax x a ) = a 2 ( x a ) . x2 a2 a3 x 2 a2 a3 Se obine x a = 0 cu soluia x = a i ecuaia de gradul 2, a ( ax x a ) = ( a 2) x 2 cu soluiile x a , a . a2 Rezult c N a , f a . a2 a2 Se pune condiia ca f a = 3 . a2 Notm u = a i se obine ecuaia u 2 = 3 sau 3u3 u + 2 = 0 care se scrie a2 u3 ( u + 1)(3u2 3u + 2) = 0 cu soluia u = 1. Aadar a = 1 i a = 1. a2

{ (

( )) ( )

263

Probleme recapitulative
Soluii
1. Vom aplica regula lui lHospital. 19 9 18 8 a) = lim 20 x 20 x = lim 2019 x 209 x = 1019 109 = 100 ; x 1 x 1 2( x 1) 2 1 2 x +1 3 = b) = lim ; x 1 1 2 2 x +2 cos x + 2 cos x +...+ n cos nx 1+ 2 + ...+ n = = 1; c) = lim n0 1+ 2 +...+ n 1 + 2 +...+ n cos2 x cos2 x cos2 nx 1 8 1 (8 x )2 d) = lim =4 ; x 0 2 cos 2 x e) = lim sin x cos2 x +2sin 2 xcos x = lim cos x cos 2 x 2sin x sin 2 x +4cos2 x cos x 2sin 2 x sin x = x0 x0 2x 2 =5. 2 x x x f) = lim 2 ln 2 + 3 ln 3+ 4 ln 4 = ln 2 + ln 3+ ln 4 . x0 ln 5 + ln 6 5x ln 5 + 6 x ln 6 2. Din proprietatea prii ntregi se obine c x + x + ln2 x 1 < x + x + ln2 x T x + x + ln2 x i astfel
2 x + x + ln2 x 1 [ x + x + ln x ] x + x + ln 2 x < T . 3x +1 3x +1 3x +1 Din criteriul clete se obine c = 1 . 3

2 + 2 2 (1 a2 ) x 2 x +1 3. = lim x 2 x 1 a x b=b + lim . x x x +1 + ax x x 2 x +1+ ax


Se pune condiia ca 1 a2 = 0 . Se obine a = 1, a = 1. Valoarea a = 1 nu este convenabil deoarece se obine c =+ . b = 1 b . Pentru a = 1 se obine = lim 2 x +1 x 2 x x +1+ x Din 1 b = 1 se obine b = 3 . 2 2 4. Avem = a + b + c . Se pune condiia ca a + b + c = 0, astfel limita ar fi infinit. 0+ Rezult = lim a sin x 2 b sin 2 x = lim a cos x 4 b cos 2 x = a 4 b . x 0 x 0 0+ 4 x3 12 x 2 Se pune condiia ca a 4b = 0. 264

a sin x +8 b sin 2 x a cos x + 2 b cos 2 x a +16 b = lim = =1 . l 0 l 0 24 x 24 24 a + b + c = 0 Se obine sistemul a + 4 b = 0 cu soluia a = 8, b = 2, c = 6. a + 16 b = 24

Rezult c = lim

5. Se studiaz continuitatea n punctele de legtur n rest funciile fiind continue. a) f (1 0) = 2, f (1 + 0) = a 1 . Funcia este continu n x0 = 1 dac a = 3. b) Funcia este continu pentru a = 0. 1 + a + b = a + 2 deci a = 2, b = 1. c) Se obine c f este continu dac 4 + a = 10 2 a 6. Funcia este continu pe Z \{0} . n x = 0 este continu dac a + 1 = 1 , b = 4 . 4 7. Condiiile de continuitate i derivabilitate n x0 = 0 conduc la b = c = 1, a Z . 8. Se obine c a = b i 2a = 2, deci a = b = 1. 10. a) Din continuitate se obine c c = 1. Avem: 2 ax 3, x [ 1, 0) f ( x ) = . 2 x + b , x [0, 1] Funcia este derivabil dac b = 3. Egalitatea f(1) = f(1) implic a + 4 = 1 + b c. Se obine c a = 5, b = 3, c = 1. b) Funcia g este continu fiind obinut prin compunerea a dou funcii continue f i g, g (x) = 2x2 . 1+ x

ax c + a ln( x + 1) x + 1 [ c + a ln( x 1)] f ( x ) = 2 . 11. Obinem F ( x ) = b + = x x2 x Aadar trebuie cu a = 1 i c = 0. bx + ln( x + 1) . Se obine c F ( x ) = x Deoatece lim F ( x ) = b + 1 , se obine c b = 0.
x 0

Astfel = F (2) =

ln(3) = ln 3 . 2

12. Condiia ca f s fie continu pe Z este ca 2 m2 + m + 1 = | m | . Obinem c


m2 + m + 1 = 2 | m | U 0 .

265

Prin ridicare la ptrat avem ecuaia m2 + m + 1 = 4 4 | m | + m2 sau m + 4|m| = 3 cu soluia m = 3 i m = 1. 5 Se obine c = 9 + 1 = 34 . 25 25 13. Funcia f are perioada T = 2 dac f ( x + 2) = f ( x ), x Z . Avem: x +2 x [ x ]+2 f ( x + 2) = (1)[ x+2 ] x + a x + a +1+ b + 3 = 2 + b + 3 = (1) 2

x x = (1)[ x ] x + a + b + a + 3 = (1)[ x ] x + a + b + 3+ (1)[ x ] a = 2 2 = f ( x ) + (1)[ x ] a deci a = 0. Rezult c f ( x ) = (1)[ x ] ( x + b ) + 3 .

Avem: f (1 0) = ( 1)0 (1 + b ) + 3 = b + 4 , iar f (1 + b ) = ( 1)[1 + b ] + 3 i se obine c: b + 4 = 1 b + 3 deci b = 1. Aadar S = 0 1 = 1. Rspuns corect b). 14. Continuitatea funciei n x0 = 1 f (1 0) = p , f (1) = m , f (1+ 0) = 1+ q deci p = m = 1+ q . Derivabilitatea funciei n x0 = 1 px p f s (1) = lim , fd (1) = 3 , deci p = 3 = m i q = 2. x 1 x 1 Se obine S = m + p + q = 8. Rspuns corect e). 15. a) x = 1 este asimptot vertical. Asimptote oblice f (x) x 2 3( x 2) m = lim = lim = 1 , iar x x x x2 x 2 n = lim x 3 x + 6 x = lim 2 x + 6 =2 . x x x 1 x 1 Aadar dreapta y = x 2 este asimptot oblic spre + . x2 + 3( x 2) m = lim = 1 , iar x x2 x 2 n = lim x + 3 x 6 x = lim 4 x 6 = 4 . x x 1 x x 1 Aadar dreapta y = x 4 este asimptot oblic spre . b) Asimptote orizontale
2 2 lim f ( x ) = lim ( x 2 1 + x ) = lim x 2 1 x = 0 . x x x x 1 x lim f ( x ) = +

266

Dreapta y = 0 este asimptot orizontal spre . Asimptot oblic spre + x + x 2 1 = lim 1 + x 2 1 = 2 iar m = lim x x x x
n = lim x + x 2 1 2 x = lim ( x 2 1 x ) = lim
x x

Dreapta y = 2x este asimptot oblic spre + . c) D = Z \{0, 1} . Asimptote verticale Dreptele x = 0, x = 1 sunt asimptote verticale. Asimptote oblice f (x) x3 3( x 2) m = lim = lim 2 = 1 iar x x x x ( x 1)

1 = 0. x 1 + x
2

3 2 n = lim ( f ( x ) mx ) = lim x 3 x + 6 x = lim x 3 x + 6 = 1 . x x x x 2 x x2 x Dreapta y = x + 1 este asimptot oblic spre + . f (x) x3 + 3( x 2) m = lim = lim = 1 , iar x x x x 2 ( x 1) 3 2 n = lim x + 3 x 6 x = lim x + 3 x 6 = 1 x x x2 x x2 x Dreapta y = x + 1 este asimptot oblic spre .

2 16. a) lim f ( x ) = lim 6 x x + 4 ln x 2 = 0 2 = 1 = x 0 x 0 2x 0+ 0+ x >0 x >0

4 2 x + 6 + x x + bx + 4 ln x 2 = = lim lim f ( x ) = lim = ; x x x 2x 2 2 x + 6 + 4 x 2 + 6 x + 4 ln x 2 L ' H x 2 x 2 + 6 x + 4 b) m = lim = lim = lim = 2 = 1 iar 2 2 x x x 4x 4 2 2x 4x 2 n = lim x + 6 x + 4 ln x 2 + x = lim 6 x + 4 ln x 2 = 3 x 2x 2 x 2x Asimptota oblic este y = x + 3 . 2
2

( )

L' H

c) Panta tangentei trebuie s fie m = 1 . 2 1. Se obine egalitatea f ( x0 ) = 2 4 2 x 2(6 x x 2 + 4 ln x 2) 62 x + 2 x = 2 x 8ln x +12 . Avem c f ( x ) = 4 x2 4 x2 3 Din egalitatea f ( x0 ) = 1 rexult ecuaia logaritmic 8ln x 12 = 0 cu soluia x = e 2 . 2

267

17. Avem: m = lim 2 1 4 ln x = 1, iar x x x2 n = lim 2 x 4 ln x + x = lim 2 4 ln x = 2 . x x x x

Asimptota oblic spre + este y = x + 2. Tangenta are panta f ( x0 ) i se obine egalitatea f ( x0 ) = 1. Dar f ( x ) = 1 4 1 ln x . x2 1 ln x0 = 0 deci x0 = e . Ecuaia f ( x0 ) = 1 se scrie 4 2 x0 Punctul de tangen este M e , 2 e 4 . e

( a 2) x + b 2 = a 2 , deci a = 5. 18. a) Avem 3 = n = lim 2 x + ax + b 2 x = lim x x x +1 x +1 Aadar a = 5, b Z .


2 b) f ( x ) = 2 x + 5 x + b , D = Z \{ 1} . x +1 Funcia poate avea dreapta x = 1 asimptot vertical dac 2 5 + b 0 , deci dac b 3 .

19. Avem: f ( x ) =

2x + m2 . 3 ( x + ( m 2) x + 2 m )2
3 2

f ( x ) are sens pe Z dac x 2 + ( m 2) x + 2 m 0, x Z . Rezult c = ( m 2)2 4(2 m ) < 0 i se obine c m ( 2, 2) .


x 2 (1 + ax ) 2 x 20. a) Se obine lim e = lim (1 + ax ) e 2 x = lim 1 +2ax = 0 . 2 x x x e x 1 x ax 2 + 2 x + a +1+ ax 2 e 2 x , x D . b) f ( x ) = (1 x 2 )2 1 x 2 Se obine c f (0) = a + 2, f (0) = 1 i egalitatea 3( a + 2) 1 = 11 cu soluia a = 2.

21. Se obine [33( x+2)32 +33( x2)32 ][( x+2)33 ( x2)33 ][( x+2)33 +( x2)33 ][33( x+2)33 33( x2)32 ] f ( x) = [( x+2)33 ( x2)33 ]2 Rezult c f (0) = 33 , f (2) = 0, f ( 2) = 0 . 2 Aadar T = 33 . 2

268

22. Din continuitatea n x0 = 0 se obine c c = ln1 = 0 . Din derivabilitatea funciei n x0 = 0 se obine c 1 = b, iar derivata este:

1 , xT0 . f ( x ) = x 1 2 ax 1, x > 0 1 +1 2 ax 1+1 x 1 = lim x = 1 = 2 a i f s(0) = lim Rezult c fd (0) = lim x 0 x 0 ( x 1) x x 0 x x Aadar 2a = 1 i a = 1 . 2
23. Continuitatea n x = 1 implic 1 + a + b + c = 0 . Din derivabilitatea funciei f n x0 = 1 avem f s(1) = fd (1) . Dar f s(1) = 3 + 2 a + b , iar fd (1) = lim Aadar 2 a + b = 2 .

arctg ( x 1) = 1. x 1 x 1

3 x 2 + 2 ax 2 2 a , x < 1 Derivata funciei f se scrie: f ( x ) = . 1 , x >1 2 x 2 x +2 Se obine c 2 3( x 2 1) + 2 a ( x 1) = lim 3( x + 1) + 2 a = 6 + 2 a . f s(1) = lim 3 x + 2 ax 2 2 a 1 = lim x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 1 1 2 ( x 1)2 ( x 1) + De asemenea fd (1) = lim x 2 x 2 = lim = lim 2 =0 . x 1 x 1 ( x 1)( x 2 2 x + 2) x 1 x 2 x + 2 x 1 Aadar 6 + 2 a = 0 i a = 3, apoi b = 4 i c = 2.
24. a) Avem f s( ) = lim
x<

| x | sin x ( x ) sin x = lim =sin = 0 . x x x x


x<

fd ( ) = lim
x>

( x ) sin x = sin = 0 . x x

Aadar f ( ) = 0 .

( x ) sin x , x U sin x + ( x ) cos x , x U , f ( x ) = . b) f ( x ) = ( x ) sin x , x < sin x + ( x ) cos , x < Se obine: sin x + ( x ) cos x fd( ) = lim = lim cos x + lim sin x = 1 + lim cos x = 1 1 = 2 . x x x x x x 1 x >

f s( ) = lim

sin x ( x ) cos x = +2 . x x x <

Aadata f nu este de dou ori derivabil n x = . 269

25. a) Funcia f este sum de funcie strict cresctoare pe Z , ( h ( x ) = 4 x , g ( x ) = 2x + 1) , deci este funcie strict cresctoare i injectiv. Funcia f este continu, iar lim f ( x ) =+, lim f ( x ) = 0 + 0 +1= 1 .
x x

Din proprietatea lui Darboux se obine c mulimea valorilor funciei f este Im f = (1, + ) , deci f este surjectiv. n concluzie f este bijectiv i inversabil. b) Fie f(x) = y deci 4 x + 2x + 1 = y . Cu notaia t = 2x > 0 se obine ecuaia de gradul 2 n t:

t 2 + t + 1 y = 0 cu soluie acceptabil t =
Rezult c 2x = t . Aadar f 1 : (1, + ) Z , f 1 ( x ) = log2 Avem ( f 1 ) (3) =

1 + 4 y 3 . 2

1 + 4 x 3 . 2

1 unde f ( x0 ) = 3 . f ( x0 )

Din egalitatea 4 x0 + 2x0 + 1 = 3 x0 = 0 . 1 Astfel, ( f 1 )(3) = 1 = = 1 . f (0) ln 4 + ln 2 ln 8 26. a) f ( x ) = 1 1 2 + 1 , deci a = c = 1 , b = 1 . 2 2 x x +1 x + 2


2 1 ; b) f ( x ) = 1 1 + 2 2 2 x ( x + 1) ( x + 2)2 2 = 1 2 + 1 . f ( x ) = 1 2 4 3 + 3 3 3 3 2 x ( x + 1) ( x + 2) x ( x + 1) ( x + 2)3 S = 1 + 1 + ... + 13 2 1 + 1 + ... + 13 + 1 + 1 + ... + 13 = 1 1 13 + 13 . 3 8 11 12 1 23 10 23 33 11 33 43 12

sin x 1 1 sin x (cos x 1) cos x = lim = lim sin x lim cos x 1 = 27. = lim 3 x 0 x 0 x 0 tgx x x0 x 2 x cos x x3 x = lim cos x 1 = lim sin x = 1 . x 0 x 0 2x 2 x2
28. = lim

esin x ( e xsin x 1) = e0 ln e = 1 . x 0 x sin x

270

29. Pentru n = 0, l = 0. Pentru n U 1 este caz de nedeterminare e . 0 Aplicm regula lui LHospital. = lim x sin x . x 0 nx n1 Pentru n = 1, = 0 , pentru n = 2, = lim sin x = 1 . x 0 2 x 2 Pentru n U 3 avem: = lim sin2x = lim cos x n3 . x 0 nx n x 0 n ( n 2) x Pentru n = 3, = 1 , iar 3 pentru n U4 , = 1 deci nu se mai obine limit finit. 0 Aadar n {0, 1, 2 , 3} i m = 6. 30. Notm

x + 1 = t x + 1 = t2 x = t2 1 .

Rezult E ( t ) = t 2 + 4 4 t + 9 + t 2 6 t =| t 2 | + | t 3| f ( x ) =| x + 1 2 | + | x + 1 3| = 5 2 x + 1, x ( 1, 3] . = 1, x (3, 8) 2 x + 1 9, x [8, + ) 2(2 x +1) 2(3 x ) 5 2 x +11 Avem f s(3) = lim = lim = lim = 1 , iar x 3 x 3 x 3 ( x 3)(2 + x +1) x 3 x 3 2
x<3 x<3

fd (3) = lim 1 1 = 0 , deci f nu este derivabil n x0 = 3 . x 3 x 3 Analog rezult c f nu este derivabil n x0 = 8 . Avem: f s(3) = 1 , fd (3) = 0, f s(8) = 0, fd (8) = 1 . 2 3 Se obine S = 1 + 1 = 13 . 4 9 36 4( e x x 1) x3 + ( a 3) x 2 4( e x x 1) x3 + ( a 3) x 2 . = 3 lim x 0 x 0 x x3 Limita de sus radical o calculm folosind regula lui LHospital. Avem: 4( e x 1) 3 x 2 + 2( a 3) x 4 e x 6 x + 2( a 3) 4 2( a 3) . l = lim = lim = x 0 x 0 6x 0 3 x2 Se pune condiia 4 = 2( a 3) deci a = 5.
31. f (0) = lim
3
x Rezult c l = lim 4 e 6 = 1 . x 0 6 3

32. Funcia este derivabil dac a = b { 1, 1} . Se obine S = 4.

271

33. Funcia este derivabil pe Z dac a = 2e, b = e. xe x , x T1 Rezult f ( x ) = . 2 ex e , x > 1 ( x +1) e x , x T1 i astfel, A = 2 e10 = 20 e . f ( x ) = x >1 2 e , 34. l = lim x

2 x n n = 1 a deci este necesar ca a = 1. x 1 0+ ( x 1)2 2 n2 2 n 1 2 n ( n 1) x n 2 2 nx n1 = lim 2 n (2 n 1) x Avem l = lim 2 nx = x 1 x 1 2( x 1) 2 2 n (2 n 1) 2 n ( n 1) = = n2 . 2


5 5 5 5

2n

5 x4 5 x4 5 x ln (1 + x ) ln(1 + x ) x 35. a = lim + lim = lim 1 + x 5 + x 0 x 0 x 0 x6 x6 6x x ln( x +1) x 4 + x3 ln( x +1) +...+ ln4 ( x +1) 11 x5 5 + +lim = lim x 0 x2 x4 x0 (1+ x5 )6 x

ln( x + 1) ln( x + 1) 2 ln( x + 1) 3 ln( x + 1) 4 x ln( x + 1) + lim lim 1 + + + + = x 0 x 0 x x x x x2 1 1 x + 1 = 5lim x = 0 + 5lim =5. x 0 x 0 2 x ( x + 1) 2x 2
36. Caz de nedeterminare . Se obine cu regula lui lHospital 2 x +ex ex +2 x x2 + e x e2 x + 3 x4 = lim 2 = lim x lim 2 x =1. 2 x 3 x + 2 e 2 x x e + x 2 x 2 e 2 +3 x 4 2x x +e 37. a) Avem 1= m = lim

f (x) = a , deci a = 1. x x 2 Apoi 2 = n = lim ( f ( x ) mx ) = lim x + bx + 2 x = lim bx + x + 2 = b + 1 , deci b = 1. x x x x 1 x 1

2 b) f ( x ) = x + x + 2 , x Z \{1} . x 1

c) Asimptotele sunt y = x + 2, i x = 1. Triunghiul are vrfurile A(2, 0), B(1, 0), C (1, 3), iar S = 9 . 2

272

39. Avem: f ( x ) = e x [ x 2 + x (2 m ) + m ], x Z . Se obine = (2 m )2 + 4 m = m2 + 4 > 0, m Z . Aadar ecuaia f ( x ) = 0 are dou soluii distincte, iar din semnul funciei f se deduce c are dou puncte de extrem.

ax + bx 2 + cx +1 40. a) m = lim = a + b = 4 . x x Pentru asimptota orizontal la se obine c: 1= lim (ax + bx 2 + cx +1) = lim
x x

x 2 (b a2 ) + cx +1 bx 2 + cx +1 ax

Se pune condiia b a2 = 0 i rezult c: cx + 1 c 1 = lim = = c deci c = 4. 2 x bx + cx + 1 ax a b 4 a + b = 4 Din sistemul se obine a = 2, b = 4. 2 a = b

4 x + 1, x U 1 2. b) Funcia f este f ( x ) = 2 x + | 2 x + 1| = 1, x < 1 2


2 41. Funcia este derivabil pe D i se obine c f ( x ) = bx + 4 x +22 a . ( bx + 2) 2 a + 64 b = 32 , cu soluia Condiia f ( 8) = 0 , f (4) = 0 conduce la sistemul 2 a + 16 b = 16 2 b = 1, a = 16, deci f ( x ) = x 16 , f : Z \{ 1} Z . 2( x + 1)

42. a) Cele dou asimptote trebuie s fie asimptote verticale. Se pune condiia ca ecuaia x 2 + x + m = 0 s admit dou soluii reale diferite. Rezult c = 1 4 m > 0 deci m < 1 . 4

( x + 1)3 b) f ( x ) = 2 , f : Z Z . Graficul intersecteaz axele n A(0, 1) i B(1, 0). x + x +1 Asimptote oblice. 2 ( x + 1)3 ( x + 1)3 m = lim = 1, n = lim 2 x = lim 2 x 2 + 2 x + 1 = 2 deci x x ( x 2 + x + 1) x x + x + 1 x x + x + 1 y = x + 2 este asimptot oblic la .
Studiul folosind derivatele ( x 2 + 2)( x +1)2 f ( x ) = , x Z ; ( x 2 + x +1)2

dreapta

f ( x ) =

6 x ( x +1)

( x 2 + x +1)3

, x Z .

273

Tabelul de variaie x f ( x ) f(x)

+ +

1 0 + 0 + + +

+ + +

f ( x )

+ 0 + + +0
i i

2 1 2 1 x

Graficul este tangent axei Ox n x = 1

274