Sunteți pe pagina 1din 1643

ADICA

DUMEZEEASCA SCRIPTURA
A
LEGI! VECHI SI

A CELEI NOUA
Vy

*w*

s?s-

TIPARITA
IN SILILE MAJBSTA5fBI SALE

REG-ELE ROMANIEI
IN

AL

49

AM DS SLlVIIA DQMNIE

EDSTIA SFANTULUI SSNOD

BUCURE^TI
TIPOGRAFIA GARTIL.OR BISERIGESTI
60.-Sirada Principaiele Unite -60.

3. -S:.

DUMNEZEEASCA SCRIPTURA
-a.

LEG-II
~pi /\
r~"j

YECHI
TP
"PI /\
care era supl larie
si

"PI

CAP.
Facerea

1.

Tntre

apa care

era deasupra iariei.


luinii.
8.

Si
si

^|j>nfru mceput au facui Durnsie|J|?zeu cerui si pamantul. -a 2. Si pamantul era nevazut


si

cer;

au numii Dumnezeu Iaria au vazui Dumnezeu ca esie


s'a facu! seara si s'a facui

bine;

si

dirnineafa; ziua a doua.


9.

neiocmif

si

Tntunerec era deasusi

SI an zis

Dumnezeu; sa seade sup! cer


inir'o
si

Duhul lui Dumnezeu se puria pre deasupra apei.


pra adancuiui;
Si au zis
si 3.

dune apa cea


adunare,
si

sa se araie uscaiul;

Dumnezeu: sa se facS

s'a facui asa; si s'a

adunai apa cea


si

lumina
4.

s'a facuf lumina.

de supt cer iniru adunarile sale;


s'a araiat
10. Si
iul

Si au vazui

ca esie buna; si nezeu Tnlre lumina


5.

Dumnezeu lumina au despariii Dumsi

uscaiul au numii Dumnezeu uscasi

inire lniunerec.

pamant

adunarile apelor le-au

Si au
si

numi Dumnezeu
facui
zi

lumina
facui

numii mSri;
11. Si

si

au vazui Dumnezeu

ziua
te.

infunerecuil-au numit noaps'a

ca esie bine.

Si

seara

si

s'a

au zis Dumnezeu: sS rasara

dimineaja;
6.

una,

Si au zis

Dumnezeu sa
sa
si

se faca
lie

farie in mijlocul apei; si

de-

sparfind apa de apa;


asa.
7.

s'a

facui

pamantul iarba verde, care sa semene sSmanJS dupa iei si dupa asemanare, si porn rodilor, care sa faca rod, cruia sS fie samanfa lui fnir'insul dupa fel pre pamani; si
s'a facui asa. 12. Si a dai din sine pamantul iarba verde, care seamana samanfa dusi pom pa fel si dupS asemanare
;

Si au facui

au desparfif
1.
1.

Dumnezeu iaria; si Dumnezeu infre apa,

2. 4.
7.

loan 1, 1, 2; Evr, 1, 10; Ps. 101, 26. Ps. 32, 6. 3. 2 Cot. 4, 6; Ps. 32, 9. 6", kr. 10.11, 12. Is. 45, 7. 5. Ps. 73, 17. Ps. 135, 6; 103, 3; 143, 4.

9. 8. let. 10, 12; 51, 16. 10. Ps. 88, 12. 7; 103, 10.

Iov
11.

38, 8;

Ps. 32,
6,

Luc.

44.

rodifor, care face rod, a caruia sS-

mJmfa lui esfe Tnfr'msul dupa fel pre pamanf; si au vSzuf Dumnezeu
ca este bine.
13. Si s'a facuf

au zis Dumnezeu: sa scoafS pamanful suflef viu dupa fel de cele cu pafru picioare si de cele
24. Si

ce

se tarasc
fel;

si

hiare

pre

pamanf
hiarele

seara

si

s'a fa-

dupS

si

s'a iScuf asa.

cuf dimineafS; ziua a freia.


14. Si

25. Si

au facuf

Dumnezeu
felul

au

zis

Dumnezeu: s& se facS


si

pamanfului dupS
loacele

lor
si

si

dobi-

luminafori fnfru faria cerului, ca sa

dupS klu!
si

!or

foafe cele
fe-

Iumineze pre pamani

sa desparja
spre zile

ce se farasc pre
iul lor
;

pamanf dupa

tntre zi si frntre noapfe. Si sa tie spre

au vSzuf Dumnezeu ca

semne
15. Si

si

spre vremi

si

si

sunt bune.
26. Si

spre ani.

au zis Dumnszeu: sSfacem

sa

fie

spre luminare infru

tSria cerului, ca

sa iumineze pre palu-

dupS chipul nosfru si dupa asemanare; si sa sfapaneasca pestii


orn

mani

si s'a

facuf asa.

marii

si

pasSrile
si fof

cerului
si

si

dobi-

16. Si

au facuf Dumnezeu doi


zilei;

foacele

pamanful

foafe vi-

minafori mari: iuminatorul eel mai

efSfile cele

ce se farSsc pre pSmanf.

mare spre sfapanirea


nirea nopjii
17. Si i-au
si

iara lu-

27. Si

au facuf Dumnezeu pre om,


lui

minaforui eel mai mic spre sfapasfelele.


ei

dupa chipul
facuf pre
28. Si
ei.

Dumnezeu
si

1-au fa-

cuf pre dansul, bSrbaf

femee i-au
ei

pus pre

Dumnezeu

Tnfru

faria cerului, ca

sS Iumineze

i-au binecuvanfaf pre


zicand: cresfefj
si

pre pamanf.
18. Si

Dumnezeu
zi si

vS tn-

sa sfapaneasca presfe
si

muifiti si

umplefi pSmanful;
si

si-l.sfS-

presfe noapfe

sa desparfa mfre
si

panifi pre el
rii

sfpani{i pestii

mafoafe

lumina
zuf
19. Si

si infre

intunerec;

au vas'a fg-

si

pasarile
si

cerului

si

toale dosi

Dumnezeu cS
s'a

esfe bine.
si

bifoacele
viefajiie,

fo!

pamanful

facuf seara

care se farSsc pre pamBnf.

cuf dimineafa; ziua a pafra.


20. Si
t

29. Si

au

zis

Dumnezeu:

iafa

am

au zis Dumnezeu: sa scoacu suileie


vii
si

IS apele vietafi

pafS-

vou foafa iarba, ce face sSmanfa de semanai, care esfe deadaf

sSri sburafoare pre


ria

pamani supl

supra a

fof

pamanful;

si

fof

pomul,

cerului; si s'a facuf asa.

care are tnfru sine rod cu sSmanJa

21. Si

au facuf Dumnezeu
fof sufieful

chifii cei

de sernanat, va
care.

fi

voua de manpSmantului
si

mari
pa*

si

vief^jilor, ce

se

farasc,

cafe le-au scos apele dusi


fel

30. Si tufulor hiarelor


si

lelul lor;

foafa pasarea sbu;

fufulor pasSrilor cerului

tufu-

rafoare dupa

si

au vazuf

Dum-

lor viefafilor,

ce se farasc pre pS-

nezeu ca sunt bune.


22. Si le-au binecuvanfal

Dumne-

mSnf, care au Tniru sine suflare de vieafS, si foafa iarba verde de mancare; si s'a facuf asa.
31. Si

zeu, zicand: cresfefi


si

si

va tnmulfifi
cele sbu-

umplefi apele

rnSrii, si

au vazuf Dumnezeu foafe


si

rtoare sa se InmulieascS pre pa-

cafe au IScut
te; si

iafa erau

bune

for-

manf.
23. Si s'a

s'a facuf seara

si s'a

facuf

facuf seara,

si

s'a fa-

dimineafa; ziua a sasea.


27. Col. 3, 10; Mat. 19, 4; 28. 8, 16; 9, 2; 35, 11. 29. 9, 3.

cuf dimineajS; ziua a cincea.


14. Ps. 135, 6-9; 8, 4. IS. Ps. 135, 6-9; 21. Ps. 103, 26. S, 4. 18. Ps. 103, 20, 21. 22. 8, 16; 9, l; 35, 11.
26.
5,

1: 9, 6.

Marc

10, 6.

31. Sirab 39, 21.

CAP.

2.

esfe bun,
fra verde.

si

acolo esfe rubin

si

pia-

Sfintirea zilei a apiea. Afezarea omului in Raiu. Casatoria.

Silul
r

s'au savarsif cerul


si

pamanin ziua

numele rtului celui de al doilea Gheon: acesfa tncunjura fof pSmaniul Eliopiei.
13.

Si

foafa

podoaba

lor.

14.

Si

rtul

eel

de

al

freilea

Ti-

2.

Si au savarsif

Dumnezeu

gru: acesfa curge'spre Asiria. Iara


rtul al pafrulea

a sasea lucrurile

sale, care

au facuf;

Euf rat.

si s'au odihnil in ziua

a sapfea de

15. Si

au luaf
in

Domnul Dumnezeu
lu-

ioate lucrurile sale, care au facuf.


3.

pre omul, pre carele 1-au. fScuf si


1-au

Si au binecuvanfaf
si

Dumnezeu

pus
si

Raiul desfafarii sa-l

ziua a sap tea

o au sfinfii pre ea;

creze

sa-1

pzeasca\

cH tnfru aceea s'au odihnif de foafe


lucrurile sale, care au tnceput

16. Si

au poruncif Domnul

Dum-

Dum-

nezeu

lui

Adam, zicand

din fof po-

nezeu a face. 4. Aceasia esfe carfea


ruiui, si a

mul, care esfe in Raiu sa


facerii cesi

manance

17. Iara din


iui

pamanfului, cand

in

si al raului

pomul sfiinjii binesa nu mancafi dinzi ve{i

care
cerul
5.

zi
si

au facuf

Domnul Dumnezeu
mai pamanf

fr'insul,

ca ori tn ce

manca

p&manful.
pre

din

el

cu moarfe veji muri.

Si foafa verdeaja campului

18. Si

au zis Domnul Dumnezeu:

tnainfe de ce s'a facui


si
;

toata iarba

|arinii

mai tnainfe

sa-i

nu ssfe bine sa fie omul singur, facem ajutor asemenea lui.


19. Si

de ce a rasarif, ca nu dedese Dumnezeu ploaie pre pSmanl si om nu


era, care sa-1 lucreze pre dansul.
6.

au iacui Dumnezeu tnca


foafe hiarele tarinii
si

din

pamanf

foafe pasarile cerului, si le-au


si

adus
le

Si izvor iesea din

pamanf

la

Adam

sS vaza,

ce

nutne

adapa
?.

ioaia fata pamanfului.

Si au facut

Dumnezeu
si

pre om,

va pune; si fof sufleful viu, cum 1-a numit Adam, acesfa esfe numele lui.
20.

Jarana- luand din pamiint


flaf

au susi

Si

pus

Adam nume
hiarelor

fufu-

in

fata lui suflare

de vieaja

lor dobifoacelor si fufulor pasarilor

s'a facuf
8.

Si au sadif

omul cu suflef viu. Dumnezeu Raiu

cerului

si

fufulor

pamans'a
aflat

tn

fului

iara lui

Adam nu
lui.

Edem
pre

cafre rasarif; si au

pus acolo

ajufor asernenea
21. Si

omul pre care 1-au fScuf. 9. Si au facuf Dumnezeu sa rasara inca din pamSnf lot pomul frumos la vedere si bun la mancare; si pomul vicfii tn mijlocul Raiului si pomul siiin{ii bineiui si al raului. 10. Si rtu iesea din Edem, ca sa
1

pus Dumnezeu somn tn Adam si a adormif; si au luaf o coasts dinfru ale lui si au plinif
au
cu carne locul
care o au
luaf
ei.

ude

Raiul, care de acolo


rturi.

s.e

tmparfe

Dumnezeu coasfa, din Adam, muere, si o au adus pre ea la Adam. lata acum os 23. Si a zis Adam
22. Si au facuf
:

In pafru
11.

din oasele

mde

si

frup din frupul

Numele unuia Fison: acesta


tot

rneu, aceasfa se

tncunjura
12. Si

pSrnanful Evilafulut;
aceluia

acolo esfe aur.


aurul pamanfului

va chema femee, penfru ca din barbaful sau s'a luaL 24. Penfru aceea va lasa omul
pre tafSl sSu
17.

si

pre

muma

sa

si

se
1

2.

Evr.

1- E^ire, 20, 11; 31, 17. 2. 2 lege 5, 14; 5. 3, 23. 7. 1 Cor. 15, 45. 4, 4.

Rom.
2,

5,

Tim.

13.

22. 12. 21. 1 Cor. 11, 8. 24. Mat. 19, 5; Marc. 10, 7.

va lipi de femeia sa mandoi un frup.


25. Si erau

si

vor

fi

a-

9.

Si au sfrigaf

zeu pre
si

Adam
a

si

Domnul Dumneau zis lui A:

arnandoi goli
lui,

Aru-

dame, unde esfi?


10. Iar el

dam
sinau.

si

femeea

si

nu se

zis

glasul

fau
si

am

auzif

umbland

prin Raiu
si

m'arrr

CAP.

3.

femui, ca gol sunt


11. Si i-au zis

m'am ascunsDumnezeu: cine

Cdderea stramoilor in facal. Pedeapsa. Fagaduinfa Mesiei.


ara\ sarpele

era mai

Tnfelepf

de

I cat
nezeu;

toafe hiareie cele de pre pM-

mant, care le-au fcut


si

Domnul Dum-

fi-a spus |ie ca esfi gol? fara numai ca ai manc&f din pomul, din carele \\-mn porunci! numai dintru acesfa sa nu mSnanci. 12. Si a zis Adam muerea care
:

a zis sarpele catre femee:


ca"

mi-ai dat sa dat din


13. Si

fie

cu mine, aceea mi-a

ce esfe,

an

sis

mSncafi din
2.

lot

Dumnezeu sS nu pomul Raiului?

pom
au

si

am

mancaf.

zis

Domnul Dumnezeu

Si a zis
fof

din

femeea catre sarpe pomul care esfe Tn Raiu


rodul pomului,
care

mancam.
3.

de ce ai facuf aceasfa? Si a zis muerea: sarpele m'a amagif st am mancaf.


muerii
:

lara din

esfe Tn mijlocul Raiului au zis

Dum-

au zis Domnul Dumnezei* sarpelui penfruca ai facuf acea14. Si


:

nezeu: s3
nici

nu mancafi
aiingeji

dintr'Tnsul,

sia,

blesternat
si

sa

fii

tu

din

foafe

s ya

de dansul, ca
cSire femee

dobifoacele

din foafe hiareie p&~


piepful
farT
si

sa nu muri{i.
4.

manfului
panfece

pre
vei

fau

si

pre
vei

Si a zis sarpele

fe

pamanf

nu
veli

veji

mun

cu moarie.
ce
zi

manca
15.
si
si

Tn foafe zilele vietii tale.

5.

Ca stie Dumnezeu, ca ori Tn manca dinir'Tnsul, se vor


si veji
fi

des-

chide ochii vosiri

ca nisle

Vrajmasie voiu pune Tnfre fine femee si Tnfre samanta ia Tnfre samanfa ei; acela va pazt
Tnfre
si fu

dumnezei cunoscSnd binele si raul. 6. Si a vazuf femeea, ca bun esfe pomul la mancare si placut ochilor la vedere, si cum cS frumos
esfe a cunoasfe;
lui a lui
si

capul fau
16.

vei pazl cSlcaiul luL

Muerii au zis:Tnmulfind voiu


si
fii

Tnmulfi necazurile tale


fau, Tn dureri vei

suspinul
si

nasfe

spre

luand din rodul


si

bSrbaful fau va
ei fc 17.

fi

Tnfoarcerea fa; si

rnancat
st

si

a dat

barbatu-

va siSpani.
IarS
lui

sSu

a mancaf cu dansa.

Adam

au

zis:

penfru

7.

Si lis'au
si

deschis ochii aman-

c
ai

ai asculfaf

glasul femeii tale si

au cunoscuf ca erau goli; si au cusut frunze de smochin si s'au facuf acoperemanfuri Tmprejudurora
rul frupului.
8.

mancal

din pomul, din


tie,

care

\\-

am

poruncif

numai
i

dinfru acela

sS nu manSnci, si ai mancaf dintr'Tnsul, blesfemat sS fie pamantul


Tnfru lucruriie fale;
vei

Si

au auzif glasul Domnului


prin Raiu dupa"
si

Tnfru

necazuri

Dumnezeu umbland
amieazMzi,

manca
tale.

dinfr'Tnsul Tn foafe zilele

s'au ascuns Adam si femeea lui de cfre fata Domnului Dumnezeu Tnfre pomii Raiului.
25.
3, 7.

viefii

18. Spini

pe, si
19.

palSmida va rsari vei manca iarba pamanfuluL Infru sudoarea fejii fale vei
si
16. Efcs. 5 r
.

3.

1. 2, 17,

Hpoc.
8, 44.

11, 3;

loan
2,

Timot.

14.

12, 9; 20, 2. 5. v. 22. 6, 7. 2, 25.

4.

2.

Cor.
14;

lac.

1,

15. 1 loan 3, 8. 11. 2, 16, 17. 22, Tit. 2, 5. 19. 2 Tesal. 3, 10.

Sirab

17, 1..

pan5 cand ie vei tnfoarce Tn pHmanf din care esli luaf: ca pSmanf esii si tn pamanf
fa,

manca painea

lui

nu s'au
Si

uitai/si s'a tntristat


lui.

Cain

foarfe si s'a rnahnif fa|a


6.
lui

au

zis

Domnul Dumnezeu
si

te

vei tnfoarce.
20. Si a

Cain: de ce fe-ai tnfrisfaf

pentm-

pus

Adam numele
vii.

iemeii
1

fruce s'a rnahnif fafa fa.?


7.

sale Eva, adica Vicaf, penfruca ea


esfe

De

ai

fi

adus drepf
fi

si

ai

fi

mutna

fufuror celor

parfif drepf, n'ai

pacafuif. Taci, la
si

21. Si

au facuf Domnul Dumne-

fine se

va tnfoarce

fu

tl

vetjsfS_/,-

zeu lui Adam si iemeii lui trnbracaminie de piele si i-au imbracat


pre
ei.

pUni pre acela.


8. Si

a zis Cain cire Avel frafele


iesirn la

22. Si

au zis Dumnezeu:

iaf

A-

dam

s'a facuf ca

unul din noi cu-

camp; si a fosf cand erau ei tn camp, s'a sculaf Cain asupra frafelui sau Avel si 1-a omosSu:
sa" rtf

noscSnd binele si rMull Si acum, ca nu cumva sa'si finza rnana sa si sa ia din pomul viefii si sa" manance si s ireasc tn veci, 23. L-au scos pre el Domnul

pre
9.

el.

Si

au
el

zis

Domnul Dumnezeu
esfe Avel frafele
;

cMfre Cain:

unde

fau? Iar
10. Si

a zis: nu sfiu

au doar
D.e

pazifor sunf eu frafelui

meu?
:

Dumnezeu
luaf.

din Raiul desf aiSrii, ca

au

zis

Domnul
cafre

ce ai

s lucreze pamanful din care s'a

facuf aceasfa? Glasul slngelui frafelui fau sfriga"

mine din p3fii

au scos Domnul Dumnezeu afarS pre Adam si l-au pus pre el tn preajma Raiului desfatarii; si au pus Heruvimi si sabie de foe tnvarfitoare, ca sa p&zeasca" calea pomului viefii.
24. Si

mikif.
11.

Si

acum

blesfemaf s3

fu

pre pamanful, care a deschis gura sa sM prirneascS sangele frafelui fSu


din

mana

fa.

CAP.
Cain
i:

A.

Avel. Urmaii lor.

Iar Adam a cunoscuf pre Eva femeea sa, si zamislind ea a nascut


pre Cain,
prin
2.
si

12. Cand vei lucra pamanful, nu va adaoge a da fie puferea sa; gemand si fremurtnd vei fi pre pSmanf. 13. Si a zis Cain cafre Domnul: mai mare esfe vina mea decaf a mi

se

erf a

mie.
ma" scofi astSzi de pre fafa
si

a zis: dobandii-am

om
fraoi;

14.

De

pamanfului

dela fafa fa ma" voiu


fi

Dumnezeu. Si a mai %iscuf pre Avel


a fost Avel pstor de

ascunde;

si

voiu

gemand

si

fre-

fele lui, si

iarS Cain a fost lucrafor de pamant.


3. Si a fost dupS cateva zile a adus Cain din rodurile pSmantului jerffa" lui Dumnezeu. .4. Si a adus si Avel din cele tnl&i

nSscufe ale oilor sale


si

si

din grS-

sitriea lor; si

au caufat Dumnezeu
spre darurile
lui.

spre Avel
5.

larS spre Cain si spre jerlfele

murtnd pre pamanf si va fi fof eel ce mS va afla, mS va omort. 15. Si au zis lui Domnul Dumnezeu: nu asa; fof eel ce va omort pre Cain, de sapfe ori se va pedepsl, si au pus Domnul Dumnezeu semn lui Cain, ca s3 nu-l omoare oricine tl va afla pre el. 16. Si a iesif Cain dela fafa lui Dumnezeu si a IScuif tn pamanful Neid tn preajma Edemului.
7.

22. v. 5. 4k. 4. Evr. 11, 4.

Rom.

6, 12, 16.

8:

Mat.

?3, 35; 1

loan

3, 12.

10. Evr. 12, 24.

FACEREA
a ctinoscuf Gain pre femeea

4=*-5"

17. SJ

riezeu

pre

Adam, dupM chipul


l-au fadri pre
r

lui

sa,
si

si

zarnislind a nSscuf pre


si

Enoh;

Dumnezeu
2.
ei,

el.

a zidif celafe
18. Si s'a

a chemaf cefa-

tea pre riuriiele fiului sau Enoh.

Barbaf rsi femee i-au f5cuf pre si i-au binecuvanfaf; 'si au chelui

nSscuf

lui

Enoh Gaidad;
si si

maf numele

Adam,
'

Tn

ziua in

si

Gaidad a nascuf pre Maleleil;

Care i-au iacuf pre


3. Si a trSit

el.

Maleleil a nascut pre Mafusala;

Adam
si

doua*

sufe
fiu
si

si

Mafusala a nascuf pre Lameh.


19. Si

freizeci

de ani
si

a nSscuf

dupa
a
n'ii-

a lual

Lameh doua
si

femei:
cei-

chipul

asenianarea sa;
lui Sit.

numele uneia Ada


lalie Sella.

numeie

mif numele
4.

*J

Si au fosf zilele lui


frSil,

Adam, care
Sit,
r

20. Si a nascuf

Ada pre

lovil, a-

le-au

dupSce a nSscuf pre


si

eesta a fosf fata hraniforilor de dobitoace, cari locuesc in colibi.


21. Si

ani sapfe safe;


5. Si

a nascuf Hi
zilele lui

i fete.

au fosf foafe
trail,

Adam,

numele

frafelui

lui: Iuval;

care le-a

noua sufe

si freizeci

acesfa a fosf

care a izvodif cano-

de ani;

si

a murif.

nul

si

lauta.

a
ciocane,
Iara sora

6. Si a trait Sit ani

douS sufe

si

22. larS Sella a n^feit pre Tovel;

cinci; si a
7.

nascut pre Enos.

acesfa
faur de
lui

a fosf bafafor cu

Si a frSif Sit,

dupSce a nascuf
si

Tovel,

aramS st de Noema.
:

fier.

pre Ehos, ani sapfe sufe


ei

sapfe-;
r

a nSscuf
8: Si

fii

si

fefe.

"

23 St a zis Lameh femeilor sale Adei si Sellei asculfafi glasul meu,


femelle
lui

au fosf foafe zikle lui'1 'Sit ani nouS sute si doisprezece; sf'a
murif.
9. Si
*

Larheh; bSgafi in urechi

cuviniele mele, ca bSrbai


rTf

am

orno-

frail
si

Enos ani o sufS

si

spre ranS mie

si

fsnSr spre vS-

nouazeci;

a nascuf pre

CainaTtt;

tarnare mie.
24.

10. Si a frSit

Enos, dupSce a nSi


si fefe.

CS de

sapfe ori s'a izbandil

scut pre Cainan, ani sapfe sufe clnci-

tlespfe Cain; iar despre

Lameh de

sprezece;
11. Si

si

a nascuf

fii

sapfezeci de ori cafe sapfe.


*

au fosf foafe

zilele lui

Enos

cunoscuf Adam pre Eva, femeea sa, si zamisiind a nSscuf flu; si a chemaf tiumele lui Sit, zic&nd cS mi-a ridicaf mie Dumnezeu aifa
25. Si a

ani

noua sufe
si

cinci; si a murif.

12. Si a tr&if

Cainan ani o sutS


Cainan, dupSce a
sap|e sufe
si

sapfezeci;
13. Si a

a nascut pre Maleleil.

trait

samzhifa !n locul
l'a

lui Avel,

pre care

nSscuf pre
14. Si

Maleleil,, ani
fii

omoWf

Cain.

pafruzeci; si a nSscuf
liu

fete.

26. Sj lui Sit

pus numele

lui

s'anSscuf ?ii-a Enos: %cesfa a na-

au
a
si

fosi ioaie zilele lui Cai-

nan

ani

noua sufe
frail

zece;

si

a murit.

dSjduif a cherria numele

Domnului

15. Si

Maleleil ani o sufa

Dumnezeu.

sasezeci

cinci; si

a nascuf pre

CAP.
NeamuriU
pdna

lared.

5.

16. Si a IrSit

Maleleil,

dupSce a
frei-

Patriarhilor dela la Noe.

Adam
oame-

nSscut pre lared, ani sapfe sufe


zeci;
si.

a nascut

fii

si

fete.

Aceasfa
nilor,
26.
5,

esie cartea facerii


in

17. Si
leleil
si

care

zi

au fScuf

Dum-

au fosffoafe zilele lui Maani opt sute nouSzeci si cinci;

a murif.
6. 4, 26.

6.

5.

1, 26; 9,

6; Col. 3, 10. Intelep. 2, 23.

18. Si a irSif fared ani

o sufH sase-

CAP.

6.

zeci

si

doi; si

a nascuf pre Enoh.

Vssiirea potopului, Facerea corabiei.

19. Si

fraif lared,

dupSci a nH-

scut pre Enoh, ani opt suie^si a

nascuf
20. Si

Si

a fost cand au Tnceput oamenii

iii

si fete.

se inmuljl pre
fete.

pamant

si

li

au

fost foafe zileie


si

l'ui

lared
si

s'au nSscut lor


2.

ani

nouS sute sasezeci

doi;

VSzand

fiii

lui

Dumnezeu

prefer

murif.
21. Si a trait

fele

oamenilor ca erau frumoase, s'au

Enoh

ani o suta sase-

luat lor femei din toate care


3. Si au zis

au

ales.

zeci

si

cinci; si a

nSscut pre Ma-

Domnul Dumnezeu:
in oa-

tusala.
22. SJ bine a plcuf

nu va r&m&nea Duhul meu

Enoh

lui

Dum-

nezeu;
ani;

si

fusala, a
si

dupSce a nSscuf pre Matrait Enoh doua sufe de


iii

menii acesfia Tn veac, penfrucS trupuri stinf si vor fi zileie lor o sufM
si

douSzeci de
4.

ani.

a nscut

si fete.

Si

erau

uriasi pre

pamS'nt

Tri

23. $1

au

fost toate zileie lui


si

Enoh

zileie acelea; si

dupa aceia cand


lor,

in-

ani

frei

sute sasezeci

cinci.
lui

trau

fiii

lui

Dumnezeu
nSsteau

la fefele oa-

24. Si bine a plcuf

Enoh

Dum1-a

menilor
5.

si le

aceia erau

riezeu ?i

nu

s'a aflat, penfruca

uriasi, din veci

oameni numifi.

mutat pre darisul Dumnezeu. 25. Si a irait Matusala ani o suta opfzeci si sa'ple; si a nascuf pre
'

vazand Domnul Dumnezeu ca s'au Inmuljit rautSjile oameni* lor-p-re pamanf, si cum cS fiecare
lara

Lam eh.
26. Si a frSif Matusala,

cugefS ?n inima sa

cii

dadinsul

la

dupMce a

rSufSji Tn foafe zileie,


6.

nSscut pre Lameh, ani sapte sufe opfzeci si doi; si a nSscut fii si iele. 27. Si au fost toate zileie lui Ma*
tusala, carre le-a
trait,

i-au

paruf rau

lui

Dumnezeu
si
..

cS au facuf pre
'

om

pre pamfinf,

s'au cSit.
7. Si

ani
a-

noua sufe

au

zis

Dumnezeu
dela

pierde-voiu

sasezeci
opfzeci
29. Si

si

nouS;
trait

si

murif.

pre omul pre eare 1-arn fScuf de pe


fafa

28. Si a
si

Lameh

ani o sufS

pamantului,
dela

om panS

la

opt; ?i a nascuf fiu.

dobi-ioc si

cele ce

se tarSsc

& 'cfiertiai numele lui Noe, zicand: acesta va face sS. odihnim
de lucrurile noasfre
rile
ful,

panala pasSrile
8. lara

cerului, penfru cB'rrti


f

pare rSu ca i-am

Scut pre

ei.

si si

de necazu-

Noe a

aflat

har

\mmiik
/:,,

mainilor noasfre
care 1-au blesJemaf

de pSman-

Domnului Dumnezeu.
9.

Domnul Dum'

Acesfea sunt nasferile-lui Noe:

nezeu.
30. Si a trait

Noe,

om

drepf

si

desavarsif fiind Tn
lui

Lameh, dupSce a nasufe'


ffi

nanrjls2ii,"a placiit
10. ^i a-

Burrihczeui
feciori;

scuf pre Noe, ani cinci


zeci
si

sase-

nascuf Noe

frei

cinci; si

a nSscut

si fete.

pre

Sim
liii

pre

Ham

si

pre

Met

31. i

au fost foafe

zileie lui

La-

It.

Sf*se siricase pgrfiSnful Tna-

meh
si

ani sapte sufe cincizeci

si frei;

infea

Dumnezeu

si.

se umplusese

a murif.
32.

dehedfeplafe.

Si era

ani; si a

Noe de cinci sufe de nascuf Noe frei feciori: pre

au vSzut Domnul Dumnezeu p&manful, si era stricaf, peritru


12. SJ

Sim

pre

Ham

si

pre

lafef.

6.
21. luda 14. 22. Sirab. 44, 16; 24. Intelep. 4, 11; Sirab 44, 16. 32. 6, 10; 10, 1.

4.

Evr.

11, 5.

5.

Mat. 24, 38; Luca 17, 27. Mat. 15, 19. 6. Efes. 4, 30.
9. 5,
1.

8.

18, 3;

Esire 33, 12.


10.
5,

22; Sirab 44, 17;

Evr. 11,7.

32; 10,

ca'si sfricase (of trupul calea

sa pre

la fine si

vor

fi

fie si

lor de

mani-au

pSmant.
13. Si
lui

care.

Domnul Dumnezeu Noe: sfarstful a tot omul vine


au
zis

22.

31 fScu Noe
lui

toafe cafe

poruncit

Domnul Dumnezeu; asa

tnainfea

mea, ca s'a umplut pmanfulde nedrepfafe dela dinsii, si


pSmaniul.
14. IarS fu 15 fie

a facut.

iatS voiu pierde pre ei si

CAP.
Potopul.
i

7.

corabie din lemne


corabie;
si

nepuirezifoare Tn pafru much!; desparfiluri vei

face prin

si

o vei smoli pe din


din afara cu smoalS.

ISunfru

pe

au zis Domnul Dumnezeu cSfre J'Noe: infrS fu si foafa casa ta tn


corabie, c pre tine fe-am vazuf drepf

asa vei face corabia-.delrei sufe de coji va fi lungimea corabiei si de cincizeci de co|i lSjimea si de freizeci de co{i tnaljimea ei.
15. Si

tnainfea
2. Si

mea

tn

neamul acesta.

din dobitoaceie cele curate

ia

cu

fine tn ISunfru cate sapfe, parte;


si

16. Sfrimffind-o vei


si

face corabia,

femeeasca; iara din dobitoaceie cele necurafe cafe douS,


bSrbateasca"

deasupra de un cot o vei sfilirs!; si usa corabii vei face tn coasfe, si cSmSri cSie cu douS si c^fe cu irei randuri de poduri vei face tnir'tnsa. 17. Si iaf3 eu voiu aduce pofop de apa* pre pSmanf, ca sa since
tot

barbaf
3. Si

si

femee.

din pasarile cerului cele cu-

rate
si

cafe sapfe, parte bHrbSfeasck

femeeascS; si din toafe pasSrile cele necurafe cafe douS, parte bSrbSfeasca si femeeasc2, ca sa Ipas

trupul tn care
si

esfe

suflel
fi

viu

supf cer;

ori cate

vor

pre pS-

manl vor muri. 18. Si voiu pune iegSfura mea cu


line;
si

samSnja presfe tot pamantul. CS tncS sapfe zile si eu voiu aduce ploaie pre pSmlmt patruzeci
sfrezi
4.

de

zile si

patruzeci de nopji,

si

voiu

vei
fai

infra
si

In

corabie tu
la
si

si

pierde de pre fa{a prnanfului fof ce

feciorii

femeea

femeiie
sf din

vieazS care
5. Si
cit lui

am

facut.

feciorilor fai cu line.


19. Si din toafe dobitoaceie

a facut Noe cSfe i-au porunsufe fde

toafe cele ce se farasc si din toate

6.

Domnul Dumnezeu. IarS Noe era de sase


apa* s'a

hiarele si

din lot trupul, c&te


iei

douS

ani; si

din toafe s

tn corabie, ca sS le

potop de pSmanf.
7. si

facut pre

hrMnesfi cu fine, parte bSrbafeascS


si

Si a infraf

Noe

si teciorii

lui

femeeasca s
fel fel

fie.

20. Si din foat pasrile cele zbu-

femeea lui si femeiie feciorilor lui cu dansul tn corabie, penfru apa pofopului.
8. Si

ratoare dupre
toacele dupre
tajile

si

din toafe dobidin Joale vie-

din pasSrile

cele curate si
si

si

ce se frsc pre pSmant dupre


elite

din pasirile cele necurafe


bitoaceie cele curate
si

din do-

felul lor,

infra la

fine

dou din toate vor sa se hraneasca" tm-

din dobitoa-

ceie cele] necurafe si din hiare si din

preunS cu fine, parte bMrbMieasca" si femeeascS. 21. Si tu sa'fi iei din toate bucatele de care mSncaJi; si vei aduna

toafe cele ce se tarasc pre pSmSnt.


1

9.

CSte doua din toafe au infraf


tn

la

Noe

corabie, parte barb&tea^

22. 7, 5; Evr. 11, 7. Evr. 11, 7; 2 Pctt. 2, 5. 5. Mat. 24, 7. 1 Petr. 3, 20. 38; Luc. 17, 26.

7.
19. 7, 9.

20.

7,

16.

0. 6, 19.

sc3
cif

femeeasca, preeum auporunDomnul Dumnezeu lui Noe.


?i

dobiioacelor
22. $i tot

si

al hiarelor si

toata

vietatea ce se jnisca pre pSmSnf.

10. Si a fosi dupa staple zile, apa polopului s'a facuf pre pamcint.

omul

si toate cate
si tot

aveau

suflare de vieafa

ce era pre

11. In
lui

anul sasesuie din vicafa


lunii,

uscat au murit.

Noe, Tn luna a doua.Tn douazeci


sapie ale
tn ziua aceea s'au

$i

au pierit tot ce era viu pre fa|a a tot pamantul dela om pinS
23. Si
la

desfacul toate izvparele adancului,


si

dobifoc si cele
si

ce se tar&sc

si

jghiaburile ccrului

s'au deschis.

pasSrile cerului

s'au stins de pre


si

12. Si a cazut ploaie pre

pamant
de

pamant;

si

ramas Noe singur


ei

patruzeci

de

zile

si

patruzeci

cei ce erau

cu

Tn corabie.

nopfL
13.

24. Si s'a TnSlfat

apa pre pSmSnf


zile.

In ziua

aceea intraf-au Noe,

o suta cincizeci de

Sim, Ham,

Iafet feciorii lui


si

Noe

si fefe-

meea

lui

Noe

lrei

femei ale

CAP.
Si
si-au

8.

ciorllor lui cu

dansul in corabie. 14. Si toate hiarele dupre id si toate dobitoacele dupre fel si loala"

Incetarea Potopului.
adus aminfe Dumnezeu de Noe si de toate hiarele si de toate dobitoacele si* de toate pasi

vietaiea ce se

misca pre pamant du-

pre

fel si

toata pasarea zburaloare

dupre
15.

felul su.

sarile
la

de toate

vietBfile

ce se tS-

Au

intral

Noe

Tn

corabie
fe-

cate douM, parte bSrbSieasca si

measca din
suflef viu.
16. Si

tot frupul Tn

care esie

erau^u dansul Tn corabie; si au adiBiDumnezeu vanf pre pamint si a Tncetat apa.


rSsc, cate
2. Si

s'au Tncuiat izvoarele adSnjghiaburile


cerului
si

cele ce intrase, parte brsi

cului

si

s'a

bateasca
pul au
cit

femeiasca din

tot tru-

oprit ploaia din cer.


,

dupre cum au porunDumnezeu lui Noe; si au Tncuiat


intrat,

3.

Si scadea apa seurgandu-se de


si

pre pamltnt

s'a

Tmputinat apa
zile.

DomnUl Dumnezeu
afarS.
17. Si a fost
zile
si
si

corabia pre din-

dupS o suta
4.

cincizeci de

Si a sezut corabia Tn luna a


si

potop pafruaeci de patruzeci de nop|i pre pas'a Tnmulfit

saptea, Tn douazeci

sapfe de zile

ale lunii, pre munfii Ararat,


5. lar

mant,

apa

si

ridi-

apa a scazuf panS


lunii,

la

luna a
varfu-

caf corabia si o a Tnal|at de pre pa-

zecea; iarS Tn luna a zecea, Tn ziua

mant.
18. SJ crestej

cea dintSiu a

s'au

ivit

apa

si

se Tnmuljea
co-

rile

munjilor.
Si a fost

foarte pre pSrnant, si se purfa

6.

dupS patruzeci de

zile,

rabia pre deasupra apei.

deschis-a o facuse.
7.

Noe

fereasfra cor2bii, care

apa se Tntarea foarte foarte pre pamant, si a acoperit lot! mun19. lar
Jii

Si a frimis corbul s
si

vazade a

cei tnalfi, care erau supt cer.

scazut apa,
fors,

iesind

nu

20.
|at
Jii

De cinsprezece
si

co{i

s'a Tnlto|i

apa Tn sus
cei Tnalfi.

a acoperit

mun-

21. Si a murit tot trupul ce se mi-

sca pre
16. 6, 20.

pamant

al

pasSrilor si al

pn3 cnd s'a pre pamant. 8. Si a trimis porumbul dup3 dansul, s3 vaza de a sc3zut apa de pre pamant.
22.
l

mai Tnuscat apa de


s'a

21. Intelep. 10, 4.

Petr,

3,

20,

23. 2 Petr.

2, 5.

9.

Si neafland

porumbul odihna
ca ea apa presfe
si

picioarelor sale, s'a Tnfors la dan-

20. Si au mirosif Domnul Dumnezeu miros cu buna mireasma" si au


zis
si

sul

in

eorabie,

Domnul -Dumnezeu: am

socotit

foaf&iafa pmanfului;

finzind

ma-

na

1-a

luaf si 1-a bSgaf la

sine in

eorabie.
10. Si
zile, far

astepfand mca"
a trimis

si alfe

sapfe

porumbul din eola

rabie.

nu voiu adioge mai mult a blesfema pamanful peritru fapfele oamenilor, penfruca se pkacagi^^gful omului cu deadinsul spre rele din finerejile lui; deci nu voiu mai adaoge a omort fol frupul vlu, precum

llTSi s'a tnfors


bul cMfre seara"
si

dansul porumavea in gura sa


si

am

fMcut.

21. In foafe zilele

pMmanfului: sefrigu! sfcal-

sfalpare de maslin cu frunzS;

manSfura
dura,

si

secerisul,
si

cunoscuf Noe, cM a scazut apa de


pre fa|a pmantului.
12. Si
zile,

vara

primSvara,

ziua

si
*

noapfea, nu vor Tncefa.

astepfand Tnca alfe sapfe

CAP.
Si

9.

iar a 'trimis

porumbul
la

si

n'a

mai adaos a se tntoarce


,

dansul.
si

Curcubeul.

13. Si a lost in
lui

anul sase sufe


lunii,

au binecuvantaf Dumnezeu pre


si

unui din vieafa


taiu, in

Noe, in luna din-

Noe

pre feciorii

lui si

1-eau zis
si

ziua dinfaiu a

scazuse
f

lor: cresfefi si
ple|i

vS ?nmul{ifi
si-i
si

um-

apa de pre pSmanf;

si

a descoperil

pamanful
groaza

sf&panifi pre d.
frica

Noe aepperisui
si

corabii, care

Sense,
fi

2. Si

voasjra va
si

a vazuf

c-3

a scazuf apa de pre

presfe foafe hiarele pSmaniului


cafe se misca pre
tofi pesfii

fata

bamaniului.
sapfe, s'a uscaf pSmanful.

presfe foafe pasarile cerului


sfe foafe
si

si pre-:

14; Iara Tn luna a doua, Tn ziua a

pamanf

douMzeci
-""15. Si

si

presfe

marii; supt mai*

augraif

Domnul Dumnezeu
:

nile
3.

voastre le-am dat.


Si tot ce se misca"
fi

cSfre

Noe zicand

iesi

din eorabie
tai si fe-

si

vieaza
ni-

tu si fem'eia la

91
tai

feciorii

vor

voua de mancare; ca pre

meile feciorilor

cu

fine.

sfe burueni de erburi le-am daf


foafe.
4.

vou

16. Si foaie hiarele, caie sunt cu


fine,
si fof

trupul dela pasari


si

pana

la

dobitoaee,

foata viefafea care

suflefului
5.

se misca pr pamanf, scoafe-le cu


fine,
si

Far numai carne cu sangefe sa nu manca|i. Penfruca si sangde saileielor


*

cresfefi; si
;

vS
si

tnmuljiji

pre

voastre

Tl

voiu cere din


si

pamanf.
17. Si a iesif
feciorii
lui
si

ror hiarelor,

din

mana iutumana frafelui 0omului

Noe

femeia

lui si

mului voiu cer^ sufletul omului.


6.
lui,

femeile feciorilor lui

Cel ce va varsa^sangele

cu dansul.
18. Si toate hiarele si foafe dobi-

pen-tru^sangele aceluia sangele

lui

se va varsa, ca dupS chipul


facut pre
si

foacele

si

foafa

pasarea

si

foafS

Dumnezeu am
7.
{i|i

viefafea, ce se

p
si

felul

misca pre pSmanf dusSu, au iesif din eorabie.

Iara voi crestefi


si

om. va tnmulsi-1

umpleji pamanful
el.

sfapS-

niti

pre
1. 1,

19. Si a zidit

Noe

altar

Domnului;
20. Mat. 15, 19. '-C 3. 1, 25; Rom, 14. 2. 22, 28. 4. Lev. 3, 17; 17, 14; 2 lege 12, 16. 5. Esire 21, 29. 6. Fac. 1, 26; Esire 21, 12; Mat. 26, 52; Hpoc. 13, 10. 7. 1, 22, 28; 8, 17.

a luaf din foafe dobifoacele cele


si

8. Q,

'

curate

din foafe pasarile cele cu-

rate; si a

adus ardere de

fol

pre

altar.

8. Si

au

grSif

Dumnezeu

lui

Noe
:

20. Si

a^

Tncepui Noe a-fi'om


si

lu-

si feciorilor lui cu dansul, zifeand 9. IalS eu puHi legiura mea cu voi si cu semmjia voaslrM dupa voi.

cr^tor de pMm&rft
- 21% Si a

a sdif vie.
si s'a

bSuf din vi#

TmbHa-

fat si s'a golit Tn

casa sa.

10. Si

cu lot sufletul viu, ee este


si

22. Si a vazul

Ham,
1

tafal lui

cu voi din pasari


si din iofife hiarefe

din 4obitoace

naan, goliciunea fatlui sau.


23. Si iesind

pamaniului, c^ie
iesit

afara a spus
rara

celor
lafel

sunt cu voi din foaie, care au


din corabie.
11: Si
'

doi

fraji

ai

si;

Sim

si

luand o haina o au pus pre amari-

voiu pune legafura

mea

cu

doi umerii Tnainfe


si

lor, si

s'au dus cu dosul


ta*

voi;
r

mai murl nici un frup de apa pofopului si nu va mai fi potop de ap care s strice iol psi

nuva

au acoperit goliciunea

tSlui lor, si fefele lor


si

cSutau Tnapoi
lor,
si

n'au vazul goliciunea tafalui


24. Si s'a frezvit

manful.

Noe de vin

au zis Domnul Dumnezeu c2fre Noe: Acesta este semnul legaturii, care 11 dau eu Tntre mine si
'

12. Si

Tntre vol

si

tntrc fot sufletul viu, care

cunoscut cafe i-a facui lui feciorul sau eel mai tnar si a zis: 25. Blestemaf sa fie Hanaan pruncul, slug va fi frajilor sai; si a zis:
Binecirvantaf
lui
fie

este 'Su voi Tntru neamuri vesnice.


13.
si
si

Curcubeul meu 11 puiu In nori;. fi semn de legaiura Tntre mine * tntre pamant. 14. Si va fi cand voiu aduce eu

Sim;
lui.

si

va

Domnul Dumnezeul fi Hanaan pruncul


Ialui

va

slugS
26.
fef

si

lnmulfeascS Dumnezeu pre sM lcuiasca Tn lacasurile


si

fiori

pre

pamanf se va arMfa curcuTn nori.

Sim

sa

fie

beul
15.

meu

27. Si a

Hanaan sluga lui. trait Noe dupa potop ani

Si-mi voiu aduce arninte de


rfiea,

freisufe cincizeci.
28. Si

legafura
si

care esie Tntre mine

Tntre voi si Tntre fot -sufletul viu

nou sute

au fosf loafe zilele lui Noe cincizeci de ani; si a murit.

In tot frupul; i

nu va mai
curcubeul

fi

potop
pre
fi

de apa, ca sa piara
16. Si

tot frupul.

CAP.
Seminfia
i

lO.
lui Noe.
fiilor lui

va

fi

meu

urmapi

nori

si-1

voiu vedea, ca sS-rni aduc


Tnsi Tntre

cesfea sunt neamurile

aminfe de legSlura cea vesnicS


tre

jMNoe:
pofop.
2.

lui

Sim, a

lui

Harn
fit

si

mine

pamanf

si

Tntre

lui lafel; si

s'au nSscuf lor

dup

sufletul viu, care esie Tn tot

frupul

pre pmant.
17. Si

Fiii lui lafet:


si

Gamer
-,

si

Magog

au zis Dumnezeu

iui

Noe

si

Ma-dl

Iovan
Tiras.

si

Elisa si Tovel si

Acesfa este semnul legaturiig care 1-am pus Tnfre mine si Tntre fot frupul ce esfe pre pamanf.
18. Si

Mosoh
3.

si

Si feciorii lui

si Rifaf si

Gamer: Ashanaz Torgama.


:

erau

feciorii lui

Noe, carii

4.

Si feciorii lui lovan


si Kifii si

Elisa si

au

iesif

din corabie: Sim,

Ham
Noe.

si

Iafef; iara

Ham

Tarsis
5.

Rodenii.

era fafa lui Hanaan.


lui

Dintr'acesfia s'au Tmparfif ho-

Acesfi

frei

sunt feciorii

19. Si dintr'acesfia s'au TmprSsfiaf

fare neamurilor Tn pSmantul lor, fiecare dupalimb Tntru neamurile lor


si

presfe tot pamantul.


11, Isaia 54, 9. 16. Ps. 88, 38.

Tntru seminfiile lor.

15, Isaia 54, 9.

lO.

I' 5,

32; 6, 10.

2.

Paralip.

1,

5.

6. i feciorii lui

Ham: Hus

si

Mesi

22.

Fiii lui,Sim:
si

Elam
:

si

Asur

si

sraim
vila si iaca.
8.

si

Fud

si

7. $i feciorii

Hanaan. lui Hus: Sava


si

Arfachsad
E23.

Lud
lui

$i
si

fiii

Aram si Cainan. Aram Uz si Ul si


si

Savata

Regma

si

Savasi

Gafer

Mosoh.

24. $i Arfacsad a nascut pre Cai-

Si feciorii lui iarS

Regma: Sava
fi

Dadan;
pHmanf.

Hus

a nascut pre Nevurias pre

rod, acesta a tnceput a

Acesta era urias vanafor Tnaintea Domnului Dumnezeu, penfru aceea zic, ca Nevrod a fost urias va9.

nafor tnainiea Domnului.


10. $i a fosf
lui

Cainan a nascut pre Sala; iarS Sala a nascut pre Ever. 25. lara lui Ever s'au nascut doi feciori: numele unuia Faleg.penfrucS Tn zilele lui s'a tmparfit pamantul, si numele fratelui lui lectan. 26. lar lectan a nascut pre Elmodad si pre Salet si pre Sarmot si
nan;
si

Tnceputul impSrafiei
si

pre Iarah.
27. Si pre

Vavilonul;

Oreh

si

Arhad

si

Odorra

si

pre Evil

si

Halanii Tn pSmanful Senaar.


11.
si

pre Dekla,

Din pamantul acela a


zidit

iesif

Asur;

28. Si pre Eval si

pre Avimael si
ti

Ninevi

si

ceiafea

Roovoih
si

pre Sava.
29.

si

Halah.
12. Si

Si

pre Ufir
iofi

si

pre Eveila

si

Dasi Tntre Ninevi

Tntre

pre lovav;
rii

acesfia au fost. fecio-

Halah. Aceasta esfe cetate mare.


13.

lui

lectan.

larM

Mesraim

iiascul
si

pre

30. Si a fbst lacasul lor dela. Masi

Ludiimi

pre Neftalimi
si

pre

Ene-

panS

la Safira,

munfele

rasritului.
lui

mefimi

pre Laviimi.

31. Acesfia sunt feciorii


si

Sim
lor,

14. i pre

Pairosoniimi

pre HazFilisfenii

tn neamurile

lor,

dupS

limbile

moniimi, de unde au si pre Gaftoriimi.


eel Tnfai nscuf al

iesit

tntru farile lor si tntru seminjiile lor.


32.
rilor

15 Iar Hanaan a nascut pre Sidon,

Acesfea sunt neamurile feciolui Noe, dup nasterile lor si


lor.

sSu si pre Heteu. 16. $i pre levuseu si pre Amoreu si pre Ghergheseu. 17. $i pre Eveu si pre Arucheu si pre Aseneu. 18. Si pre Aradeu si pre Samareu si pre Amathi; si dupH aceasta s'au Tmprasiiat neamurile Hananeilor. 19. $i au fosf^iofarele Hananeilor dela Sidon pan2 la Gherara si Gaza,

dup seminfule
1

pinfr' acesfia

s'au Tmp<rtit hotare neamurilor pre

pamanf dupa pofop.

CAP.
Tumul
ScMintiiU

11.
Sim.

Vavilon. Amestecarea limbilor.


lui

Si

era tn tot pMmantul o limba si


tuturor.

un glas

pSnS

la
si

Sodoma

si

Gomora
la

si

A-

dama

Sevoin pana

Dasa.

20. Acesfia sunt feciorii lui

Ham

dupace au purees ei camp tn pamantul Senaar si au descaiicaf a2, Si a fost

dela rHsSrit, au aflat

colo.

tntru neamurile lor,

dupS

limbile lor,

Tntru f2rile lor si tntru seminfiile lor.


21. Si s'a
tal

nkscut

si lui

Sim,

fa-

tuturor

fiilor lui

Ever, iratelui ce-

lui

mai mare

al lui laiet.

omulcatrevecinulsSu: veniji sa facem caramizi si s3 le ardem tn foe; si le-au fosf carSmida tn loc de piafrS si luful le era tn loc de var.
3.

$i a zis

6. 1 Paralip. 1, 8. 8. 1 Paralip. 1, 10, 11. 36, 37. 12. Iona 1, 2. 21. Paralip. 1, 17.

11.

25. 11, 16. 24, 11, 12. 2. Intelep. 10, 5.

4.

noa
sS

Si au zis: veni(i sS ne zidim cefaie ? turn a * cSruia varf


>

15. Si a frSit Sala,

dupace a nSsute treizeci;


a murit.

scuf pre Ever, ani


si

trei

fie

panS

la cer;

si

sa ne facem
ce ne

a nSscut

fii

si fete; si

noS nume

rhai

fnainte de

16. Si a frSit
si

vom

risipl

pre fa|a a fot pSmanful.

patru de ani;
17. Si

si

Ever o sufS treizeci a nSscut pre Faleg.

5. Si

s'au pogorlf
si furnul,

Domnul s vacare zideau


fiii

zS cefafea
oamenilor.
6. Si

dupace a nSscuf pre Faleg, ani doua sute sapfea


frail

Ever,

zeci; si a

nSscut

fii si-

fefe; si

a murif.

Domnul: iata un neam limbS fufuror; si aceaesfe si o sfa au fncepuf a face si a cum nu vor fneefa dintr'acele toafe cate se
au
zis

18. Si a frMii

Faleg o sufS treizeci


Faleg,

de

ani; si a nascut pre Ragav.


19. Si

dupSce a nSscut pre Ragav, ani doua sute nouS-j


a
frSit
si

vor apuea a
7. Verity" si

face.

a nSscut

fii

si fete; si

a murif.
trei-

pogorindu-ne sa
lor,

a-

20. Si a frSif

Ragav o suta

nfestecam acolo limba


frtfeleaga

ca

sa*

nu

zeci si doi de ani; si a nascut pre

niciunul glasul deaproa-

Seruh.
21. Si a trait

pelui sau.
8. Si i-au

Ragav, dupSce a nS-

fmprasfiaf pre

ei

Dompa-

scut pre Sefuh, ani


si

douH sute sapfe;


a murif.
suta" treizeci

nul de acolo presfe fa|a a


in an !ul; si
si lurnul.
9.

tot

a nascut

fii

si fete; si

au Tncefaf a

zidl* cefaiea

22. Si a trait

Seruh o

de ani;

si

a nSscut pre Nahor.

Penlru aceea s'a chemai nulocului aceluia amesfecare, ca

mele
a foi

dupSce a nSscut pre Nahor, ani doua sute; si a


23. Si a frSit Seruh,

acolo au amesfecaf

Domnul

limbile
risi-

nascut
zeci si

fii

si fefe; si

a murif.

pamanful;

si

de acolo i-au
lui

24. Si a

trait

Nahor o sutS sapteani; si a

pif pre ei preste fafa a tol


10.

pamanful.

noua de

nascut pre

Aceslea sunt nasferile

Sim:

Tara.

Si era

Sim de o suta de

ani, carid

a nascut pre Arfacsad fn al doilea

Nahor, dupSce a nSscut pre Tara, o suta douSzeci si


25. Si a trait

an diipS polop.
11. ^Si a frSit

cinci

de ani;
Si a

si

a nSscut

fii

si fete;

Sim, dupace a nSsi

si

a murif.
26.
trait

scut pre Arfacsad, ani cinei sute;


a nSs'cui
fit
,

Tara saptezeci de
pre

si

fefe; si

a murif.
frei-

ani

si

a nSscut
si

Avram
lui

si

pre
r

12. Si a trait

Arfacsad o suta

Nahor
27.

pre Aran.

zeci

si

cinci

de

ani; si a nascui pre


.

Acestea sunt nasferile


si

Tara:
pre

Cainan.
13. Si

Tara a

nascut pre Avram


pre Aran;
si

si

trait

Arfacsad, dupace a
a murit. Si

Nahor

Aran a nS-

nascui pre Cainan, ani patru sute;


si

scut pre Lot.


28. Si a murif

a nascuf
trait

fii

si fete;

i>i

a
si

Cainan o sufS

treizeci
si

de ani;
Cai-

decaf Tara, fatal

Aran mai tnainfe sau, fn pSmaniul

a nascut pre Sala;

frSit

for care s'a fosf nascut, fn jara Haldeilor.

nan, dupSce a nascut pre Sala; ani


trei

sute si treizeci; si a nSscut


si

fii

29.* Si a luaf

Avram

si

Nahor
lui

lo-

si fete;

a murif.

ru'si

femei; numele femeii


iarS

Alui

14. Si a trait

Sala o sufS treizeci

vram Sara;

numele femeii

de ani;

si

a nSscut pre Ever.


10.
1

5. 18, 21.

12. io, 24;

Paralip. 1, 17; Luc. Paralip. 1, IS.


1

3, 36.

24, 2.

16. 10, 25; 1 Paralip. 1, 19. 26. Is. Navi 21. 1 Paralip. 1, 26, 27; Luc. 3, 34. 29. 22, 23.

Nahor: Melha,
30.

fata lui

Aran, care a

naneii locuiau atunci pre pSmanful


aeela.

fosf fatal Melhei si Ieghei.

Si
fii.

Sara era sfearpa


a
luat jTara
si

si

nu

7.

SI s'au; arStaf

Domnul

lui

A-

nastea
31.

$i

pre Avram,
lui

vram, si i-au zis lui: seminfiei tale voiu, da pSmantul acesfa; si a zidif

feciorul sau,

pre Lot feciorul

-acolo.

Avram

altar

Domnultii,

Aran,

fiul

sau,

si

pre Sara, nora sa,


feciorul sSu, si

celui ce s'au ar,afat lui.


8. i s'a

femeea

lui

Avram/
ei

dus de acolo Tn munte


si

i-a scossipre

din Jara

Haldeilor,

caire rSsaritut Velilului

s'a Tn-

ca
si

sa\

mearga

Tn

aa venil panS
acolo.
32. Si

la

pSmantul Hanaan; Haran si au laTara

tins acolo cprtui sau, Tn Vetil langS

mare
dif

si

Anghe

cafre rasSrif;

si

a zi-

cauii

acolo altar Domnuiuie celui ce


lui; si

au

fast loate zilele lui

s'au arStat

a chemaf numele
,

Tn pamaniul Haran,
cinci; si a murii

ant

douS sute

Domnului.
9.

Tara Tn Haran.

$i s'a

ridicat

Avram-

si

mef-

CAP.
Chemarea
'lui

gand a

fabarTf Tn pustie.

12.
Avram.
lui
si

10. Si s'a fScuf

foarnefe pre pS-

mfinf; si
iesi

s'a

pogorTf

Avram 4n

E-

Si
.

au zis Domnul

Avram:
si

ghipel ca s IScuiascS acolo, peniruca se Tntarise foamefea'pre pSm'fmi.


It. Si a fosi,

din pSmanful fu

din rudeniea

la si din

casa tatalui t&u

vino tn
fie.

pSmantul, care voiu arata


2. Si fe

c|nd se apropia^ASate',

voiu face pre tine

neam

vram s
rei

inire Tn Eghipef, a zis


siit!

mare; si te voiu binecuvinfa; si voiu marl numele tau si vei ii binecuvanfat.


3. Si
te

femcii sale:

eu

cum
ia|S.

cS

rn^?

voiu binecuvanta pre cei ce


si

vor binecuvanta
pre cei

voiir blestesi

ma

ce

te

vor blesfema;

fe vor vedea Eghipfenii, vor zice: aceasfa esfe femeea lui; si pre mine ma vor omorT, iar pre tine te vor cruta.

jrumoasa esfi fu la i2. Va fi dar, c3 dacS

se vor binecuvanta Tnfru tine toafe

13. Zi
fie

dar:

sora
perifru

lui

sunt, ca s

neamurile pamSnfului. 4. i s*a dus Avrarn precum i-au zis lui Domnul; si s'a dus cu el si
Lot. $i era

mie bine

fine si sa. tr-

iasca sufletul

meu

pentru

fine.

,14. Si a fosl

Avram de
cand a

sapfezeci

si

vram
fenii

cinci de ani,
5. Si

iesit

din Haran.
fe-

Aau vSzut Eghippre femeea lui cS esfe frumoainlraf

dupace a

Tn

Eghipef,

a lua|

Avram

pre Sara,

sS

foarfe.
15. Si

meea
lui

sa, si pre Lot, feciorul fratesi

sHu,

toafe averile
si

sale, care

agonisise

tot sufleful,

care-l do-

o au vSzut pre ea boierii lui Faraon si o au laudat la Faraon si o au bMgaf pre ea Tn casa lui Faraon.
16.

bandise in Haran, si a iesit ca s3 meargS in pamaniul Hanaan.


6.

Si lui

Avram
si

i-au facut bine


el:

Si
si

au venit Tn pamaniul Haa sfrMibSfuf

pentru dansa
si

avea
si

oi si vi|ei

naan;
tul

Avram pSmanpan
la

asini si slugi
si

slujnice si ca-

Tn lungimea lui
la stejarul

local

fSri,

camile.

Sihem,
8;

eel Tnalt; si

Ha-

17. $i

au

cerfat

Dumnezeu

pre Fa-

Navi 24, 2; Neem. 9, 7; Evr. 11, Fapt. ftp. 7, 2. 12. 1- Fapt. Hp. 7. 3. 3. 18, 18; 22, 18; 26, 6. 18, 1. 4; 28, 14; Fapt. Hp. 3, 25; Gal. 3, 8.
31. Isus

7. 13, 16; 15, 18; 24, 7; 26, 4; Neem. 9, 8; Rom. 4, 13. 8. 13, 2; 2 Lege 34, 4. 10. 26, 16. 13, 2; 1; 41. 57. 13 20, 1; 2, 12; 26, 7. 17. Ps. 104, 14; 30, 43.

raon
18.

si

casa

lui

cu cerfSri mari
lui

si

rele pentru

Sara femeea
pentruce

Avram.

pamSnful tnnainfea fa? DespHr(esfe-fe de mine;


10. lata"
fof

nu esfe

Si

chemand Faraon pre A:

de vrei fu spre sfnga, eu spre dreap!a;

vram
femee
19.

i-a zis

ai facuf a-

iara de vrei fu spre dreapfa,

eu

ceasfa mie?
tfi

De nu

mi-ai
j

pus, ca
'"

spre stanga.
11. Si

esfe (ie?

ridicand Lot ochii

lui

a v-

Pentruce, aivds:

esfe, si

oam

luaf

Acum

dar,

ia,fa

ca sora'mi pre ca fernee mie? femeea fa tnainfea

zut toaia imprejurimea lordanului, cS foafa" era ad^pafS, mai tnainfe

ta; ia-o si ie

du.

Faraon oameAvram, ca sa-1 petreacl de acolo pre el si pre femeea


20. Si

a poruncii

nilor sal pentru

nu surpa Dumnezeu Sodoma si Gomora, ca Raiul lui Dumnezeu si ca pamanful Eghipefului, pana la Zogora. pfma
a
12. Si s'a ales

Lot

tot

finutui eel
si
si

lui

si

foaie cafe erau ale

ini.

din prejurul lordanului;

s'a

fras

CAP.
,.,

tnapoi Lot dela rasarii;

s'a des-

13.
din
ioafe

partif fiecare de frafele sHu.


13. Si
el

Avram

se.

desparte de Lot.

Avram

s'a

s&lasluif tn pa-

Si
si

s'a suif

Avtam
lui
si

Eghipei,
ale

manful Hariaan; iar Lot s'a salasluit

femeea
el tn

lui si

tn ceiafea finufurilor si s-a

pus

Lot cu
42.

pusfie.

IScasul in

Sodoma.
cei din

lar

Avram
si

era

bogaf
si

foarfe

14
ran

lar

oamenii
pScMfosi

cu ddbifeace
3.

cu argint

cu aur.

ri si

Sodoma er Inainfea lui Dum-

Si pre

calea pre care venise,


la Vefil, la

nezeu

foarie.

s'a

dus !n pusfie pana

locul in care

mai tnainfe a
tntre

fosf cor-

ful lui, fnfre Vefil si

4.

Anghe. La locul altaruiui care mai tnaacolo;


si

15. Si au zis Dumnezeu lui Avram, dupace s'a despMrfif Lot de ridica ochii fai si caufS dmisul
:

din

locul

tn

care

esti
si

tu

acum,

infe 1-a fosf facut

a che-

spre mieaganoapfe
zi si

spre mieazaspre mare.


tl

maf acolo Avram numele Dommilui. 5. Si Lot care mergea tmpreuna ai si boi si corcu Avram, avea
:

spre rasarit

si

16.
jie tl

Ca

lot

pSinantul care
si

vezi,

voiu da

seminjii taLe

panS
>

furi.

tn veac.

6. i nu-i
ful,

fncapea pre

ei

pamanloc,

17. Si

voiu face sarnanta


si

ca sS IScuiasci tnfr'un

penpa-

nisipul pamantului;

fa ca de poafe cine-

lru

ca erau averile lor mulfe.

7. Si nu-i

clprindea pre
sa"

ei

manful ca
rii

lacuiasca"

tmpreuna.
pastotntre
;

8. Si s'a fScuf cearta" tntre

dobifoacelor

lui

Avrarn

si

va numara nisipul pmantalui si sHman|a fa'va numMra. 18. Scoala-fe si umbla pSinantul tn lung si in tat, cM tie tl voiu da pre el si semintiei faie tn Veac.
19.
-

pSsforii dobifoacelor lui

Lot

Si

ridicandu - si

Avram

cor-

iar<f

Hananeii

si

Ferezeii lacuiau afunci

turile

a venit si a lacuit langS ste-

pamantul
9. Si
fie

acela.

jarul lui
lui

Mamvri, care era tn Hea


zidit
-,v

a zis

Avraam
mei
frafi

Lof; sa nu

vron;
nului.

si

acolo altar

Dom-

sfadS tntre mine


c3 oameni

si

tntre line si

Intre pSsforii
15i,

si tnfre

paslorii
noi.

sunfem

IS. Fac. 20, 9.

13.2.12,16. 3

19. 20, 14. 12, 8; 28, 19; 35, 7.

6. 36, 7.

16.

12

7; 15, 5; 32, 12, 28, 13, 14.

CAP.14.
Robirea lui Lot, Avram il scapa pre Lot i este binecuvantat de
Melhisedec.

10. Iara"

valea cea sSratS era cu


si

fanfani de smoal;

au

fugif

tm-

paraiui

Sodomei

si

tmparaiui Qo-

Si
5

a lost

cand tmparafea Amarfal,


si

morei si au cazuf acolo; iar cei ce au rSmas, au fugit la munte.


11. i

tmpHratul Seriaarului,
pSraful Elasartilui, pMratul neamurilor.

Arioh, tm-

au luat ioaia calanmea Soa

si Tiodologomor, si

TmpSraful Elamului,
2.

Targal, tm-

domei aveau
fraielui
lui,

si
ei

Gomorei
si

si
si

ioafe

ce

de m'Sncafe;

s'au dus.

12. Si

au luat
lui

pm
si

Lot, leciorul

Facuf-au rS'zboiu cu Valla, tmpSraiul Sodomei, si cu Varsa, tmpHralui


iiil

Avram,

toaie

averile
si

c icuia tn Sodorna;

s'au

Gomorei,

Adamei, si Sevoimului, si cu tmparaiui Valacului:

cu Senaar, tmpSracu Simovor, Tntp&ratul


si

dus.
13. Si
pa}i,

venind unul din cei sca spus lui Avram irecSiorul;


lui

acesta este Sigor.


aceslia s'au adunat tn va-

3. Tofi

lca cea sHrata, care

acum

este

ma-

rea sSrilor.
4.

Mamvri, Amoreului fraielui lui Eshoi si fratelui lui Avnan, carii aveau legators de pace cu Avram.
care lacuia langS siejarul
al

Doisprczece ani aceia slujise


iara in al ireispre-

14. Si

auzind Avrarn, og s'a luat


feciorul
fraielui

lui

Hodologomor;

tn robie Lot,

s5u,

zecelea s'au rasvratii.


5. !ar tnir'al

numarat-a slugile sale cele de casS,


trei

patrusprezecelca an
si

sute aplsprezece
ei

si

alergat

au
sii

venit riodologomor
el, si

tmparajii,

dup3

pSnS

la

Dan.
lor

carii erau cu
cei din

au
si

iaiai

preuriai

15. Si
lea, el si

au cazuf asupra
slugile
lui;
si

noaplovif

Asiarcf

Karnaini
ei si

i-au

neamuri
omeii
6.

iari

trnpreun cu

pre

pre

ei

si i-au

go nit pana
toafa'

la riovnl,

cei din ceiaiea Savi.

care este deaslanga Damascului.


munfii
16. Si

Si

pre
la

Hcrdi

cei

uin

au tntors
si

calarim-ea

Seir pa'na

Tereviniul Afaranului,

Sodomei
lui

pre Lot, feciorul fraie-

care esie in pusiie. 7. Si tniorcandu-se au


dis; si

sau,
si

si

toaie averik lui si feme-

venii

la

ile

norodul.

fantana judecafii: aceasia esie Ka-

17. Si a iesii

tmparaiui Sodomei
lui,

au
si

iSiaf pre iofi

boierii
cei
.

lui

Tntru tntampinarea

Amalik

pre

Amoreii

ce

la-

cerea

lui
si

dela taierea

dupS tntoarlui Hodologocam-

cuiau tn Asasontamar. 8. Si au iesif la razboiu TrnpSraful Sodomei si tmparaiui Gomorei


i

mor

a tmparajiloi, cari erau cu


'*

eifn valea lui Savlkacesta era

pul trnparajilor.
18. Si

tmparafui Adamei
si

si

tmp&raiul
el

Melhisedec tmpSratul; Salui

Sevoimului

tmparaiui Valacului:
si

Hmuiui
preot

i-a.

acesta esfe Sigor,

s'au tocmii ta-

adus paine si vin, si era Durnnezeu celui prea tn-

bara spre
9.

fcSfaie in
lui

valea cea sar'afa\

nalU
19. Si
si

Improiiva

Hodologomor, tmsi

a binecuvantaf pre Avram,


f

paraiui

Elamului
lui

fmprotiva
si

lui

Targal, tmparaiui neamurilor


proliva

tm-

Amarfal, impSraful Sepairu

binecuvantal este Avram J-u! Durnnezeu celui prea tnalt, care a facut cerul si pgmantul.
a zis
:

riaarului si tmprotiva lui Arioh, tm-

20. Si bine cuvantat este

Dumne-

paraiui Elasarului;

imparafi

14.

18 Ps.

10$, 5;

Evr.

7, 1.

tmproliva a cinci.

20. Evr. 7,

2, 4, 6.

zeul eel prea fnalt care au dai pre vr3jrnasii tSi sup! mna fa. Si a dat

ne2eu,
fafe.
7.

si

s'a socolif lui spre drep-

Avram

lui

zeciuialS din foate.


zis

Si au zis c3fre dSnsul


eel

eu sunf
din

21. Si a

frnpSraful

Sodomei

Dumnezeul

ce fe-am scos
sal'fi

cStre Avram: dS'mi oamenii, iar caii

|ara Haldeilor, ca

dau

|ie

p3el.

s2 fie ai

f3i,

m&nful acesla

s3'l

moslenesfi pre

22. Si a zis
ratul

Avram

c3fre tmpS-

Sodomei:

iinde voiu

mna mea
eel

Stapane Doamnel Cum voiu cunoaste c3'l voiu mostenl


8.

Si a zis

c3lre
fnalt,

Domnul Dumnezeu
care au fScuf cerul
si

prea

pre
9.
frei

el.

pamanful.
dinlr'ale

Si i-au zis lui:

ia

o junice de
lrei

23.

Nu

voiu iua nimic


aj3

ani si o capr3 de
trei

ani si un
si

pan3 la legSfura ?neu am caijaminfei, ca s3 nu zici iirftog2|ii pre Avram. 24. AfarS de cele ce au mSncaf
iale dela
:

berbece de

ani si o lurfurea

un porumb. 10. Si lund


despicat tn
ele

el

acesfea loafe, le-a


si

dou8

lea pus pre


alfa;

feciorii

si

afarS de

parfea b3rbafi-

cu fa|a una cSfre

iar

pa-

au venii cu mine: Eshol, Avnan, Mamvri, acesiia Isi vor lua


lor cari

sSrile

nu

le-a despicat.

11. Si s'au

pogorTf

pasarile
si

pre

parfea

lor.

frupurile cele despicaie,

a sezu.1

Avram 12ng8

ele.

CAP.
Credinfa
$i

15.
Avranu

12. Iar3

dreplatea lui

mire a
fric3

c3zuf
si

cSnd apunea soarele, uipre Avram, si lata*


TnfunecaiS
1-a

mare

coprins

Iar8 dup3 cuvintele acestea fost-au cuvantul Domnului c3ire Avram In vedenie, zicand nu fe feme Avra:

pre dlnsul.

me, eu fe voiu p3zl pre fine si plafa fa va fl foarte multa. 2. Si a zis Avram: StapSne Doamne, ce'mi vei da? C3 eu mor f3r3 de feciori, si feciorul slujnicii mele Masec, acesla esfe Etiezer Damascul.
3. Si a zis

Avram: sfiind vei sfl c3 nemernica va fl sSmSnla fa In p3mant slrein, si o vor supune pre ea robiei, si o vor chi13. Si s'a zis cStre

nul

si

o vor smerl pre ea pafru sufe


pre neamul acela c3ruia

de ani.
14. Iar3

vor

slujl,

fl

Avram: de vreme ce

voiu judeca eu; iar3 dup3

aceia vor iesi aicea cu avere mulfS.


15. Si fu vei

mie nu mi-ai daf saman{3, iaf3 siuga mea va fi dupSmine rnosfenifor.


4.

merge
la

la pSrinJii t3i

tn

pace ajungand
aici;

bairSneJe bune.

Si

TndatS

s'ai

facul

cuvanful
:

16. Iar3 tntru al palrulea

neam

se

Domnului
va
eel
fi

c31re d^nsul, zicSnd

nu
fi

vor fnfoarce
17. far

penfrueS pScalele
plinit

acesla mosiean dup3


iesi

tine; ci

Amoreilor nus'au

ce va

din fine acesla va

dup3 ce
si

mo|leniior.
5. Si l-au

fSeut flacSrS,

pSn3 acum. apus soarele s'a iatS cupfor fumea


tre-

scos preelafarS sii-au

gand
celora.

si

parS

de foe care a
despic3turilor

numSrS sfelele de le vei pufea num3r^ pre ele, si i-au zis lui: asava H seminfia ia?*f 6. Si a crezuf Avram lui Dumzis lui: cauta la cer si
22. 2 lege 32, 40.
2. 24, 2,.. 5. 13, Efire 32, 13; 2 lege 10. 22; Rom. 4, 18. 6, Rom. 4, 3,
1.

cuf prin mijlocul

a-

18. In ziua

aceea au fScuf Dumne-

zeu legatuiS cu

Avram

zicSnd: sc-

15,

Isaia 41, JO

16;

9. lacov 2, 23. 10, Ieremia 7. Gal, 3, 6. 13. E^ire 12, 40; Fapt Hp, 7, 6. 34, 18. 15. 25, a. 14. E?ire 3, 21; 11, 2; 12, 35; 36. 18. 12, 7; 17, 7i 2 lege 34, 4.

mintiei tale voiu da


sta dela
rTul eel
rTul

pSmantul aceEghipeiului pan3 la


si

Si

unde rnergi?
9. Si

Si a zis

ea:

dela

faja Sarei

sfSpSnei meie fug eu.

mare

al Eufralului,

a zis ei tngerul

19. Si pre
si

Kenei

pre Kenezei

Tnfoarce-fe la

Domnului: st2p2na (a si fe smeei.


:

pre Kedmonei,
20. Si pre Heiei
si

reste supf mainile

pre Ferezei pre

si

10. Si a zis ei

tngerul Domnului

pre Rafaimi,
21. Si pre

Amorei

si

Hana-

Tnmulfind voiu Tnmuljl sm<lnfa fa, si de mul|line nu se va nurnSra.


11. Sii-a

nei si pre Evei si


si

pre

Gherghesei

zis

tngeru!
ai
fu,

Domnului:
vei

pre Ievusei*.

iaf8 Tn
fiu,

pSnfece
vei

si

nasfe

CAP.
sted; si aveitea o

16.

chema numele lui Ismail; penfrucS au auzif Domnul smeresi


la.

Ismail.

niea
12.
lui

nu nHIar Sara ferneealui Avram


slujnica Eghip-

Acesta va fi om crud, mainile Tmproiiva fufuror, si mainile lufejii

ieancS

al

cSreia

nume

era Agar.

turor Tmprotivalui, si Tnaintea

2. Si a zis Sara cSlre Avram: iaiS m'au Tnchis Domnul ca sS nu tiasc,

fufuror frafilor si va IScul.


13. Si a

chemaf Agar numele Domcarele

intra dar la slujnica

mea

ca s2 fac

nului celui ce gria cSfre dansa: iu

din ea feciori.
3. Si a

Doamne
Avram de cuvanpre
zis
:

m'ai cercefaf, cS a

ascultat

c3

si

Tnainte fe-am vSzuf

cand

iul Sarei; si

luand Sara

Agar
lui

ie-ai ar2taf

mie.

Eghipfeanca, slujnica sa, a daf-o

14.

Penfru aceasfa a chemaf fanTnfre Va-

Avram
mSntul
4.

bSrbaiuIui s8u femee, dupS

tana aceea, faniana,<?nainfea cSreia

ce a 13cuil zece ani


lui

Avram
la

Tn

p3-

am
rad.

v2zui; Tnire Cadis

si

Hanaan.

Si a iniraf
si

Avram

Agar,
luat

si

15. Si a

nSscuf Agar

lui

Avram

ea zamisli,

vSzand cS a

!n
ei

fecior, si a

paniece s'a
Tnainfea
5.
ei.

desprejuif

slpSna

ciorului

pus Avram numele ksau carei 1-a nSscut Agar:

Ismail.
:

Sara cHfre Avram slrmb2taie se face mie de cStre line, eu am daf pre roaba mea In sUnul iSu, si ea vSzand cS are Tn panfece, m'a urgisif; judece Dumnezeu Tnfre inine si Tntre tine. 6. Si a zis Avram cSire Sara
Si a zis
iaiS slujnica fa Tn mainile
tale,
jie,

16. Si

Avram

era

de opizeci

si

cnd a nSscuf Agar pre Ismail lui Avram.


sase de ani

CAP.

17.

Taierea impreiur
Iara cand a fost Avram de nouSzeci si noua de ani, s'au arSfaf Dom-

fS

eu dansa
la. fata ei.
7.

cum va

plScea
si

si

nec8jif-o pre ea Sara,

a fugil

de

Avram si i-au zis Dumnezeul tSu, fS ce esfe


nul
lui

eu sunt
prihanS.

plScuf Tn-

nainfea mea,

si Hi

ISrS de

Si a aflaf-o pre ea tngerul


izvorul

Dom-

2. Si

voiu pune legSfura


si

mea
te

Tn-

nului la

apei Tn pustie, la

tre

mine

Tnfre

fine

si

voiu

izvorul eel din calea lui Sur.


8.

Tnmul{i foarfe.
:

Si a zis

ei

tngerul

Agar slujnica Sarei,


20.

Domn<4iM de unde vii?

3. Si
si
i

a cSzuf
grSit

au

Avram pre Dumnezeu lui


Rom

fa|a sa,

zicand:

16.

2 lege 7, 1; Numeri 13, 33. 2. 20. 18. 5. 31. 53.

17.

10. 17, 20. 14. 24, 62, 25, 11, 1. 24, 40. 2, 4, 17,

4. lata $i

eu

si

legSfura

mea cu

line,

sufleful acela din

vei
5. Si

fl

faf3 a

mulfor neamuri.

fruca a siricaf

neamul sSu, penlegStura mea.

nu se va mai chema nu-

mele 13u Avram, ci va ii numele fSu Avraam; penfru cS faia a mulfe neamuri fe-am pus pre tine.
6. Si
$i

15. Si au zis Dumnezeu lui Avraam Sara femeea la nu se va enema numele ei Sara; ci Sarra va fi numele ei.
:

fe

voiu create, foarfe, foarie,


Tnfru

16. Si

o voiu binecuvanfa pre dan-

ie

voiu pune
Si voiu

neamuri,
iesi.

si

sa, si voiu

da

{ie

dinfr'Tnsa

fiu, si

si-l

Tmpgraji din line vor


7.

voiu binecuvanfa pre dSnsul,


fi

va

ire tine si

pune legSfura mea TnTnfre sSmn(a fa dupa


lega-

spre neamuri,
17. Si a

si

Tmp3ra{i neamu-iesi.

ri!or dinlr'Tnsul

vor

tine Tnfru neamurile lor spre

cSzuf

Avraam

pre fa{a sa

furS vesnica, ca
(ie

fiu

Dumnezeu
fine.

si

a ras, si a zis Tn cugeful s2u gr3:

si

seminfiei tale

dupa

ind

au doarS se va nasfe

fiu

celui

8.

Si voiu
tine

dupa

esfi, tot

da (ie si seminfiei tale pSmanful fn care IScup3mantul lui. Hanaan spre


si

zeci de am* find,


18. Si a zis

de o sutadeani?Si Sarra denou2audoarS va nasfe ?

Avraam

cStre

Dum-

sfSpanire vesnic3;

eu voiu

fi

lor

nezeu: Ismail acesfasS fraiascatnainfea


fa.

Dumnezeu.
au zis Dumnezeu cSfre Avraam: tu s3 p3zesfi legSfura mea
9. Si si

19. Si

au

zis

Dumnezeu

lui

Avraam*

asa: iafa Sarra femeea fa va nasfe


|ie fiu, si

samanfa
lor.

fa

dupS

fine infru nea-

murile

si

chema numele lui Isaac, voiu pune legSlura mea cu danvei


lui
si

10. i

aceasfa esfe IegSfura care


si

sul spre leg3fura vesnica, ca s3 fiu

o vei pSzi Tnfre mine


si Tnfre

Tnfre
fine,

voi,
Tn-

Dumnezeul
dansul.

seminjiei

lui

dup3
fe

seminfia
lor,

fa

dupa

fru

neamurile

se va fSia vouS

20. Iar3 penfru Ismail ia!3

c3

am
pre

Tmprejur foata parlea bSrb2feascS.


11. $i ve|i fSia Tmprejur

asculfat

si
Tl

lam

binecuvanfaf
si-l

frupului vosfru,

si

va

f?

marginea semn de
se

dansul;

voiu cresfe

voiu Tnvoiu face

mul{l pre dansul foarfe; dou8spre-

iegSfurS Tnfre
12. Si

mine

si Tnfre voi.

zece neamuri va nasfe,

si-l

pruncul de 8

zile

va

pre dansul

faia

vouS Tmprejur
eel

foatS parfea br-

21. Iara legatura

neam mare. mea o


Tl

b2leasc Tnlru neamurile


si

voasfre,
si

cu Isaac, pre care


22. Si

voiu pune va nasfe {ie

nSscut Tn

casa

fa,

eel

Sarra Tntr'aceasta vremeTncellalf an.

cumparaf cu argirff, si tof fiul strain care nu esfe din sSmanja fa. 13. Cu ISiere Tmprejur se va fSia
eel

au Tncefaf Dumnezeu a grSi


si

c3fre

Avraam;

s'au suit

DumneIsmail

zeu dela dansul.


23. Sj a luaf
fiul

nSscul

al casei tale, si eel

cumle-

Avraam

pre

prat cuarginf.

Si

va

fi

legaiura

sau, pre

foji cei

nSscufi Tn casa

jmea preste trupul vosfru Tntru

sa, si pre fo{i cei curnparaji


ginf, si

cu ar-

gStur vesnica.

pre fot bSrbafut


lui

dinfre oa-

^#H.

Si

partea

bSrbSleasca

care
fru-

menii cei din casa

nu'sj va fSia Tmprejur

marginea

pului sUTn ziua a opfa,pierde-se-va


5. Sirab 44, 20; Rom. 4, 17. 8. 24, 7. E= $ite 13, 5, 9. Fapt 10. Lev. 12, 7, 2. 3 ; Luc, 2, 21 ; loan 7, 22 Fapt flp. 7, 6. 11. 2 lege 10, 16. 12. 21, 4, Rom. 4, U.

Avraam, si le-au fSiat Tmprejur marginea trupului Tn ziua aceea, dupa cum au grSil

Dumnezeu
Hp
;

lui.
16,

17. 18, 12. 19. 18, 10; 21, 1. 20. 21. Rom. 9, 9. 21, 13; 25 12, 16. 22. 35, 13; Jud, 13, 20.

10;

24. Si

Avraam

era de nouSzeci

si

esfe Sarra femeea fa?$i


a zis: iaia este tn cori.
10. Si

rSspunzind

nouS da
jur

ani c<*nd si-a 18ial tmpre-

marginea irupului sSu.


de
irei-

au

zis: iafS

cand

m
Tn

voiu
vre-

25. lar Ismail iiul lui era

tnloarce, voiu veni la line

sprezece ani cnd


jur

si a 18iaf Tmpremarginea frupului sSu. 26. Si 'oi tn acea zi s'au fSial

mea
si

aceasfa si Tn ceasurile acesfca,


la
;

va avea fecior Sarra femeea

iara Sarra a auzii dcla


fiind
11. irani,

usa coriului

tmprejur Avraam
nSscufi Tn casS,

si

Ismail

fiul lui.

27.$ilo|i bSibaJii casei


si cei

lui, si

cei

dup3 dansul. Iar Avraam si Sarra erau bS(recuji Tn zile, si Sarrei Tncc-

cumpSrafi cu

argint dintr'alie neamuri,

iau

l8iat

lase a se face cele femeesfi.


12. i

tmprejur pre

ei.

rSs Tnlru sine Sarra zi-

CAP.
Ois'au
arSfaf

18trei

cand: Tnc3 nu mi s'a f2cuf aceasla


mgcrt.

Avraam prime$tc

pn2 a.cum,
bairan.
13.SJ auzis

si

Domnul meu

esfe

y la
el In
2.

sfejarul

Dumnezeu lui Avraam lui Mamvrl cand sedea


la

Domnukaire Avraam:
zi-

pentruce a ras Sarra Tnlru sine


sle bSlrEnS iiind ?
14.

usa coriului s8u

amiazSzi.

cnd: au doarcu adev8rat voiu na-

$i ridicSnd ochii sSi, a vSzuf

si

iatS Irei bSrbaji stau din

sus de

Au nu
(ol
si

esie cu pulinjS la Durna-

ei, si

v8zndu-i preei a alergaidela

nezeu
ceasia

cuvanlul? In vremca
tn

ua coriului sSu tntru TntSmpinarea lor, si s'a tnchinal pan8 la p8m8nl.


3.

ceasurile acestea
la

m8

voiu tntoarce
fecior.
15. $i a

line si

va avea Sarra
:

Si a zis

Doamne, de

am

aflaf

har Tnainfea
taul
4.

fa,

nu irece pre robul


si

I2g2duii Sarra, zicSnd

n'am

ras, pentrucS s'a iemui; si


:

au

S3

se aducS ap8
si

sS se spele

zis c2ire ea
16. Si

ba, ci ai rs.
[de

picioarelevoastre,

v8 odihniji supf paine


ve{i
sj vc(i

sculSndu-se

acolo bSr-

copaciu.
5.

bajii s'au

$i

voiu aduce
si

mSnca,

dup8 aceea

merge
zis:

uilalspreSodoma si spre Gomora, si Avraam merged Tmpreun3 cu ei petrecandu-i.


17. Iar2

tn calea voaslr8; penlru aceea abaleti-vS la sluga voastr8;

sieiau

de-voiu

Domnul au zis: au ascuneu de Avraam sluga mea


face?
face
el

asa, f3
6. $i

dupS cum
a alergal
a zis ei
:

ai zis.

cele ce eu voiu
tn cori la
si

Avraam

18. Iar

Avraam se va
mull,
si

neam
se vor

Sarra

si

grSbesfe

frS-

mare
fului.

si

Tntru

mSniS
si

trei

rrj8suri

de f8in8 curatS,
alergal la vaci,
si

binecuvantaloate neamurilc pmSn19.

12
7.

azime,
Iar

Avraam

C8

siiu,

c3 va tnvSja pre

fiii

si

a lual un vijel tn8r

bun,

si

t-a

dat slugii sS-1 gateasc8 curand.

8.
,lul

$i a lual uni
care la
ei

si

laple

si

vife-

dupa sine, $i vor pSzl cSile Domnului casafacSdreplate si judecaia, penfruca s8 aducS
s2i si

casa sa

gSlif, si

iea lor, si

lea pus Tnainau mSncat; iar el sta

Domnul asupra
20. SJ

lui

Avraam

loaie

cate au grSit c8lre dansul.

lUnga dSnsii supt copaciu.


9. SJ

au
6.

zis

Domnul: slrigarea
Rom.
12. 17. 17; 9, 9, 19, 26; Luc. 1, 37.

au zis cSire dnsul


2.19,1.

unde
10. 17, 19. 21. 1;
1

Petr. 3

14.

Mat.

18

1-

Evr 13.2.
Imp.
28, 24

4. 19, 2; 43. 24,

6. 1,

18. 12, 3; 22, 19. Fapt. Hp. 3, 8; 26, 4 20. 13 13, 19, 13. 25; 2 lege 6, 7; Gal. 3, 8.

FACEREA 18-19
Sodomei
foarfe.
si

Gomorei

s'a tnmuljit

31. Si a zis:

penlrucS pociu grSi

spre mine,
21.

si

pa'cafele lor sunt mari

Domnul, dar de se vor afla acolo douSzeci? Si i-au zis; nu o


cSfre

Deci pogortndu-rnS voiu velor,

voiu pierde de voiu afla acolo douSzeci.

de^ de fac dupS sfrigarea


vine
!a

care

mine;

iar

de nu, sS

sfiu.

32. $i a zis:

s nu

fie

ceva
TncS

DoamodatS.

22. SifnforcSndu-se de acolo bSrbajii,

ne,

de voiu mai
zis:

grSl

au venit tn Sodoma;
Si

iar A-

Dar de se vor
au
cei zece.

vraarn tnca" sfa tnainfea Domnului.


23.
zis:

acolo zece? Si nu o voiu pierde pentru aafla

apropiindu se

Avraam
fi

sS nu pierzi pre eel drepl cu


si

33. Si

s'au dus

Domnul dupSce
lui

cei necredinciosi,

va

drepful

au tncefaf a grSI

Avraam,

?i

A-

ca eel necredincios?
24.-

vraam

s'a tntors la locul s2u.

De vor

fi

cincizeci de drepji

tn cetaie,

au doarS pierde-vei pre


vci ierfa Jot locul penfru
fi

CAP.
Ci au
domei,
venif
si

19.
e
i.

ei?

Au nu

P ei r c a S o d o in

cincizeci de drep|i de vor 25. Nici

tnfr'tnsa?

cum nu

vei face

dupS

doi tngcri la
la

Sodoma

cuvSnful acesfa ca sS ucizi pre eel

V seara,
si

Lot sedea

poarfa Sos'a sculat

drepltmpreuna' cu
si

cei necredinciosi,
si eel

vSzandu-i Lot
la

sS

fie

dreplul ca

necredin-

tntru tntampinarea lor, si s'atiichi-

cios, nici

cum. Tu eel ce judeci lot pSmanful, au nu vei face judecafS?


26. Si

nat cu faja
2. lata

pa"manl,

si

a zis:
la
si

Domnilor, abafeji-vS
si

casa
spScalea
u-

afla In

Domnul: de se vor cetatea Sodomei cincizeci de


au
zis

slugii
laji

voastre

rSmaneji

picioarele voastre, si dimineaja"


veji

drepji, voiu ierfa foata" cefafea si iol

sculandu-vS,
voastrS; iar ei
lij3
3.

merge

tn

locul penfru dansii.


27. Si

au

zis: nu, ci tn

rSspunz&nd Avraam a
tncepul a grSi cStre
si

zis:

vom mnea.
Si
ti

acum am
nul meu,

Dom$i

silea pre
si

ei,

si

s'au abS-

eu sunt

p2manf

ce-

fuf la
lui;
si

dansul
a fScut

au
lor

infrat ,tn

casa
i

nuse
28.

de mancare,

Dar de vor

fi

mai pufini de
fie

cincizeci de drepji, sS
si cinci,

patruzeci

zeci sj
zis:

au pierde-vei penfru pafrucinci foaf3 cetatea? Si au


afla

nu o voiu pierde de voiu

azime a copt lor, si au mancaf. 4. Iar mai namie de ce s'au culcat ei, bSrbajii celSjii Sodomii au tncunjuraf casa dela eel fanSr pn3 si tot norodul ?mla eel bSfran
preunS.
5. Si

acolo patruzecfesi cinci.


29. Si a
nul, si a

adaos
zis:

a gr? cStre

Domafla a

au chemat afarS pre Lot

dar de se vor

au

colo patruzeci? Si au zis: nu o voiu

pierde pentru acei patruzeci.


30. Si a zis:

unde sunt bSrbajii carii au intrat la fine noapfea? Scoate-i la noi ca s3 ne tmpreuzis cSfre dansul:

sS nu

fie

ceva

Doamne

n2m
si

cu

ei.

de^voiu
a^fla

mai

grSl: dar3

de se vor
afla

6. Si

a iesii Lot

la ei

tnainfea usii,

acolo treizeci? Si au zis: nu


pierde de voiu

a fras usa
7.

dupS

sine.

o voiu
treizeci.

acolo

Si

a zis

cSfre ei:

nicidecum
care n'au

frajilor

nu

faceji

rSutatea aceasta.
fete

5,

21. It* 5; lerem. 32. 1. 25. Ps. 7, 9; 26. Hmos, 7, 2. 27; Rom. 3, 6. 30. Jud. 6, 39.

loan

8. Ci

am
18, l;

eu douS
Evr.
13, 2.

19.

1.

2. 18, 4.

cunoscul bSrbaf, pre acelea voiu scoate la voi, si vS faceji freaba cu ele dupS cum va plScea vou, numai asupra barbajilor acesfora s3 nu face|i nedrepf; pcnfrucS au infra!

Manfuind m&nfuesfe sufleful iSu, s nu fe uiji tnapoi, nici sS sfai Tn vre un loc de prin prejur, In munte fe manfuesfe ca sa nu fe prinzi im17.

preuna* cu

ei.

supf acoperemanful casei mele.

18. $i a zis

Lof cSfre dansii: ro-

9. Iar ei

au zis

lui:

du-te tn colo,

gu-m3 Doamne.
19.

ai venil sa"
cata"

IScuesli aici

s3 judeci?

Acum

sau judedar2 fe vom


ei;
si

Fiindca a
fa, si ai

aflat

sluga

ta

mil5
fa

Tnaintea

mSrif drepfaiea
fie

chinu! mai ru pre tine decaf pre


si

care faci cu mine, ca s


fleful

viu su-

sileau pre Lof foarfe,


la

s'au a-

propiat

use sa o

sfrice.

meu, eu nu voiu pufea s manfuesc Tn munfe, ca s5 nu


prinzS relele,
20. lata"
si

m3 mS

10. Iar bSrbafii

iinzand mainile
in

voiu murL
de

au iras pre Lot la sine au Tnchis usa casei.


11.

casS,

si

cefafea cea

aproape
si

Iar2 pre bSrbajii carii erau la


lovit
la eel

scap acolo, esfe mic, colo ma* voiu manful; au nu


ca
sa*

a-

esfe

usa casei i au eel mic pan


12. $i

cu orbire dela

micS?

Si va

fi

viu sufleful

meu

pen-

mare,

si

s'au

fru fine.

oslenit caufSnd usa.

21. $i i-au zis lui: iaf


ai

rn'am mi-

au zis cSlre Lof bgrbajii:

raf de faja la si

de cuvanful acesta,

fu pre

cineva aici? Gineri, au feciori,


ai

ca
ai

sS nu slric cefafea penfru care


grSif.

au fete? Sau pre altcineva din


fi?

sunt Tn cefafe, scoafe'i din locul acesta.


13.

De

22.

Grabesfe dar ca

sS

fe

man-

tuesti acolo,

c nu voiu pufea face

C vom sS sfricSm noi


si

locul

IuctuI
tru

acesta, penfrucS s'a fnal|at

siriga-

merge lu acolo, penaceea au chemat numele cefSjii


panS
vei

rea lor Tnaintea Domnului,


frimis pre noi

ne-au

aceea: Sigor.
23. Soarele a rSsarif pre
sj

Domnul

s3'l

sfricSm

pSmanf,

pre dansul.
14.

Lot a infraf Tn Sigor.

Si iesind Lof a grSif cSfre gi-

nerii sSi, carii


si

luase pre feiele


si

lui,

le-a

zis:

sculaji-v

iesiji

din

Domnul au plouat presfe Sodoma si presfe Gomora pucioasS si foe dela Domnul din cer.
24
Si
25. Si
si

locul

acesta,

penfrucS

Domnul va
glumS
tnain-

sS
v

piarza* cefafea.
15.

au surpaf cefSjile acesfea foata Tmprejurimea, si pre foji


locuiau tn cetaji
si

i se pSru a vorbi

cS.fi

loate

cafe

tea gineriloRssSi. IarS

dacS
ia

s'a fScut

rsar din pSmanf.


26. 1 s'a uitaf
si

dimineaJS, gr3biau Tngerii pre Lot,

femeea

lui

Tnapoi,
4
i

zicand
si cele

scoal3-te

si

femeea
care
ai,

ta
si

s'a fScuf sfalp

de sare.

iei

dou fete ale ca sS nu pieri

tale
si

fu

TmpreunS

cu f|r2delegile

celSfji.

manecaf Avraam a doua slafuf inainfea zi la locul unde a Domnuiui.


27. i a

16. i ei s'au furburaf, iar Tngerii

28. $i a

cSutat spre
si

Sodoma
a vazut:

si

au apucat de mfmS pre el si pre femeea lui si pre cele douS fefe ale lui, penfrucS nu s'au Tnduraf Domnul de dansul; ?i scot^ndu'i pre ei afarS, au zis:
9.

spre

Gomora

spre pSmanful de
si si

prin prejurul locului,


iafa se suia

par de foe din p8mnt

ca o vSpaie de cupfor.
19- 6. 8. 22. Intelep. 17. Intekp. 10, 6 24. 2 Lege 29,23; Icrem, 50, 40; Luc 10, 6. 25. kzecbil 16, 48. 17, 29; 2 Petr. 2, 6, 26, Luc. 9, 62; 17, 32.

2 Petru 2,

8.

11.

Intetep
2, 6,

19,
7.

16.

13. 18, 20,

15. 2

Petru

cand austricai Domnul foafe cctSjile de prin prejur, s'au adus aminte Dumnezeu de Avraam, si au scos preLof afar3 din mijlocul surpSrii cand au surpaf Dom29. Si a fosf

cesfa este
tn ziua

fata

Amanitenilor pan3

de asf3zi.

CAPAvraam

20.

in Gherara.

nul cefSjile in care IScuia Lot.


30. Si a
iesil

Lot din Sigorsi sesi

dea

in

munte

el

amandouS
IScuif
fetele

fe-

s'a dus de acolo Avraam spre pamanful eel cafre amiazazi, si a y I2cuit Intre Kadis si tnlre Sur, si a

Oi

lele lui

cu dansul, ca s'a
si

temuf a
tn peiui

nemernicif
2. Si

in

Oherari.

12cui ?n Sigor

au

a zis
:

Avraam de Sarra
:

fe-

ster3 el

si

amandouS
mai

cu

meea

sa

c3 sora este mie, c3 s'a

dansul.
31. Si a zis cea
tre
in

femuf sa zic8
varsta c2-

femeca mea
si

este, ca

nu cumva
nii

s3-l ucigS pre el

o-atne-

cea mai tanSrS:


si

fatal

nosfru este

cefajii

pentru ea,

a lrimis A[si

bSfran

nimenea nu
infre

este pre p2noi,

vimeleh tmparaful Gherarilor


luaf pre Sarra.
3. Si

manf care sS

la

dup3
fa-

cum
32.
tal

este obiceiul a tot pSmantul.

au
tn

intraf

Dumnezeu
noapfea,
si

la

Avi-

Vino dar s3 adSpam pre


si

meleh
lui
:

somn

i-au zis
fe-

nostru cu vin
si

s3

dormim cu
fatal no-

iata tu ai

s3

mori pentru

dansul,
33. Si

s3 ridicSm din

meea
si

care ai luaf, c3ea are b3rbaf.

sfru s2man{3.

4. Si

au adSpat pre
si

fatal lor

cu

Avimeleh nu s'a atins de ea, a zis: Doamne, au pierde-vei neam


5.

vin in noapiea aceea,

infrand cea
laf2l ei
sfiuf

drept care nu sfie?

mai

in varstS a

dormit cu
si

Au nu

el a zis

mie: sor8 imi


:

Tn noapiea

aceea,
si

el

n'a

este? Si ea mi-a zis

Irate tmi esfe;

cand a dormit ea

cand s'a sculaf. 34. Si a lost a doua zi a zis cea mai In vSrsfa c3fre cea mai lanSra:
iata
sS'l

cu inima curaia

si

cu maini drepte

am
eu
ai

!3cuf aceasfa.

6. Si i-au zis

Dumnezeu tnsomn:
ca cu inima curata
si

am

dormit

ieri

cu fatal nosfru,
si

am cunoscuf
I3cut aceasfa,

adSp2m

pre dansul cu vin

eu nu

m'am

Tn-

Tnfr'aceasta

noapfe,
el,

si

inlrnd

fe
fa-

duraf de fine, ca s8 nu pSc2fuics.fi


fu Tmprofiva

culcS fu cu
tal

si

s3 ridicSm din

mea,

si

pentru aceea

nosfru sSmanJa.

nu te-am
7.

lasaf s3 fe afingi de dansa.

35. Si

adaparS

si

Tnfr'acea noapfe
si

lar

acum d3 tnapoi femeea


este
fi

pre tatai lor cu vin,

infrand cea
si si

omului, c3 prooroc

si

se
;

va
iara

mai Ian3r3 a dormit cu fatal ei, el n'# sfiuf cand s'a culcaf ea cand s'a sculaf.
36. Si

ruga pentru

fine si vei

viu

au

zSrnislif

amandouS

fe-

de nu o vei da tnapoi, sS sfii c3 vei muri fu si foate ale (ale. 8. Si de dimineaja sculandu-se
Avimeleh, a chemaf pre foate
slugile sale, si a grSif foate

tele din fatal lor.

37. Si a
cior, si a

nascuf cea mai mare


:

fe-

cuvinfele
s'au fe-

chemaf numele lui Moav, zicand: din fatal meu. Acesfa efata
Moaviienilor
38. Si a
fecior, si
pi-ina Tn
si

acesfea in urechile
foji

lor,

si

ziua de asf3zi.

oamenii foarfe. muf 9. Si a chemaf Avimeleh pre A-

n3scuf
fiul

cea mai fanSra


lui
:

vraam,

si a zis lui:

de ce

ai

fScuf
gresil

a chemaf numele

A-

nou3 aceasfa ? Au doar3 am

man, zicand:
32, Lev. 18,
7.

neamului meu. A-

2038. 2 lege 2, 19.

2. 12, 13, 26, 17. 3. 31. 24. 9, 12, 18; 26, 10. 7. 26, 1!; ps. 104, 15.

ceva
sfe

trriprofiva

fa

de

ai

adus

pre-

lui

Avraam

fiu

la b8lrline|e,

pe vre-

pScal

mine si presfe impSrS|ia mea mare? Lucru care nirnenea

mea dupS cum


3. $i a

Domnul. chemat Avraam numele figr3ise


lui l-a

nu

I-ar face, ai f3cut mie.

ului

s3u pre carele

n3scut Sarra:

Avimeleh cStre Avraam: ce ai socotif de ai iScut aceasia? 11. Si a zis Avraam: pentrucS am gandii c3 nu va fi frica lui Dumnezeu in locul acesfa, si pre mine m8 vor omort peniru femeea mea. 12. $i cu adevSral sorS esfe mie dupS fata, iar nu dup8 mam3; iar acum s'a f3cnf mie si femee. 13. $i a iosf cSnd m'a scos Dumnezeu din casa faiaiui meu, am zis ei: aceasia dreplafe s3 faci cu mine In tot locul unde vom intra, zi peniru mine: c3 frate Tmi este. 14. i a luat Avimeleh o mie de
10. $i a zis

Isaac.
4. i

a tSiat Imprejw

Avraam pre
lui.

Isaac tn

ziua a opfa, precum. i-au

fosf poruncit
5. i

Dumnezeu Avraam ra de
s'a

o suta

de

nSscut Isaac fiul s3u. 6. i a zis Sarra: ras mi-au f3cu< Domnul, penfruca cine va auzl, se
ani,

cnd

va bucura tmpreuna cu mine. 7. $i a zis: cine va spune lui Avraam c3 Sana apleaca prune? CS

am

nascuf

fiu la

batranejele mele.
si

8. i

a crescut pruncul

jSrcaf, si a f2cuf

mAvraam osp3| mare


s'a

In ziua tn care s'a tn(arcat fiul

sSu

drahme

si

oi

si

vijei

si

slugi

si

Isaac.

Avraam, si i-a dat tnapoi si pre Sarra femeea lui. 15. Si a zis Avimeleh cSfre Avraam: ialS pSmantul meu Inaintea ta,
slujnice, si a dat lui

vSzSnd Sarra pre fiul Agarei Eghiplencii, care se nascuse lui Avraam, jucandu-se cu Isaac fiul s3u, 10. A zis lui Avraam: goneste pre
9. $i

unde'ji va piacea lacuesfe.


16. far cSfre

slujnica

aceasta

si

pre

fiul

ei,

c3
fiul

Sarra a

zis:

iat3am
fe{ii

nu va mosfem

fiul slujnicii

cu

dat o mie de

drahme

fraielui 13u,

meu

Isaac.
foarfe

acestea vor
si Tnfru

fi

fie fntru cinstea

11. $i

greu s'a p3rul cu-

tale si a tuturor,

care sunt cu

fine,

vSntul acesfa

Inaintea lui

Avraam
lui

foafe adevrul s3 spui.

pentru

fiul

s3u Ismail.
zis
fie

17. $i s'a rugal

nezeu,

si

Avraam lui Dumau tnsSnatosaf Dumnezeu


sj
lui si

12. $i

au

Dumnezeu

Avrata

am: s3 nu
vantul

greu Inaintea

cu-

pre Avimeleh
pre slujnicile
18.

pre femeea lui

sj

a incepul a nasfe.

mitrasul In cisa
tru

Penfruca tnchisese Domnul lot lui Avimeleh, penlui

Sarra femeea

Avraam.

prune i pentru slujnica; toafe cafevazice lie Sarra, asculta de cuvSnful ei, penfruca Intru Isaac se va enema Jie sSmanja. 13. Dar si pre fiul slujnicii aceeel pentru

CAP.

sleia

neam mare
samSnfa
s'a

II

voiu face, pen-

21.

fruca

ta esfe.

Na$terea lui Isaac.

14. i

sculat

Avraam

dimi-

Oi Domnul au cercefat pre Sarra V dupS cum au zis, i au f8cut Domnul Sarrei precum au grSit.
2.

neaja, si luand pini si un foale cu

ap3 a daf Agarei, si a pus pre um3rul ei si pruncul si o a slobozif


pre dSnsa;
si

$i

z3mislind Sarra a

nSscuf

ea

mergand r3l3cea

prin pustie c8fre fantana juram&nfului.

14. 12, 19, 12. 12, 13. 18 Fac. 16, 2; 1 Imp. 1, 5. 21. 1. 17, 19; 18, 10. 2. 25, 19; 1 Paralip. 1. 34; Mat. 1, 2; fip. 7, 8; Gal. 4, 23; Evrci 11, 11.
11. 26, 9.

Fapt.

4. 17, 12.

5.
9, 7;

12.

Rom.

Mat. 1, 2. Evr. 11, 18,

10. Gat. 4, 30. IS. 17, 20; 25, 12.

apa din foale, si a lepSdaf pruncul supf un brad. 16. Si merged a sezul In preajma lui deparfe ca o arunc2fur2 de arc, penfrucS a zis: nu voiu vedea moarfea pruncului meu, si a sezuf tna15. Si s'a sfarsil
inf2aJjJi, si

27. Si a luaf
si

Avraam

oi
si

si

vijei

a daf lui

Avimeleh;

au fScuf

amandoi
lusije

legSfurS.

28. Si a

pus Avraam saple mieAvimeleh


lui

de

oi singure.

29. Si a zis

Avraam:
oi-

strigand pruncul a plans.

ce sunlacesfe saple mielusije ale


lor aceslora care le-ai 30. Si a zis

17. $i

au auzil Dumnezeu glasul


si

pruncului din locul unde era,


strigaf tngerul !ui

pus singure? Avraam; acesle saple

Dumnezeu
ei:

pre A-

mielusele vei lua dela mine, ca s&'mi


fie

gar din cer gar?

si

au zis

Ce esie A-

mie mSrfurie cum c2 eu


31.

am

sS-

Nu

le

feme, cS

au auzif

Dum-

paf aceasfS f3nfari2.

nezeu glasul pruncului lu din locul j unde esfe.


*

Penfru aceea a chemat numele


fnfana jur2m&nfu-

locului aceluia,
lui,

18. Scoa!2-ie, ia
ta,

pruncul

si'l
11

fine

cS acolo au jural amandoi.

cu rnSna
face.
19. Si

c2

neam mare

voiu

32. Si

au iScut amandoi legSfurS


jurSmSnlului,
si
!

la fanlaria

si

s'au scu-

au deschis
a vSzuf

Dumnezeu

o-

chii

ei

vie; si

apS
si
si

si

apS mergSnd a umplui ioalele de a adSpat pruncul.


si

fanln de

lal Avimeleh pre Nora sa

Ohozaf, care fined


Fihul

si

mai marele

pulerii

lui, si

s'au tnlOTS tn

p8m&nla

lul Filisfenilor..

20. Si era

Dumnezeu cu pruncul;
si

33. Si a sSdit

Avraam
i

{arinS

crescut

a IScuit tn pustie

fanlana jurSmanfului,
vesnic.
34. Si a IScuit

a chemat

s'a f2cuf vanSfor,


21. Si a I2cuif

acolo numele Domnului,


puslia

Dumnezeu
tn

Tn

Faran,
din

si i-a

luaf lui

mumS-sa lemee

Avraam

p2mn-

pSmanlul Eghipefului. 22. Si a fosl ?n vremea aceea si grSil Avimeleh si Ohozaf, care luase pre nora sa si Fihul Voevodul pulerii
lui c2tre

tul Filisfenilor zile

mulle.

CAP.

22.

Isaac adus spre jertfd.

Avraam zicand:
iniru toale

Lumnezeu
c&te faci,
23.

esie cu line

Oi a fost dup2 cuvintele aceslea yDumnezeu au ispifif pre Avraam


si

i-au zis:

Avraame, Avraame,
liul

iar

dar jur-te mie pre Dumnezeu cS nu'mi vei face sfnambSlafe, nici semiiffiei

Acum

el a

zis: ial2 eu.

2. Si

au zis: ia pre

tSu eel iuai

mele

nici

numelui

bit

pre Isaac pre

care

iubil

si

dupa dreptalea care am lacut cu tine, vei face cu mine si p2meu;


ci

mergi tn pSmanlul eel


pre
el

tnalt, si'l

adu

acolo

jer!f2

tnfr'un
{ie.

munfe,
di-

rn2nlului Tnlru care fe-ai


24. Si a zis
25. Si a

s212sluif.

care'ji
'

voiu spune

Avraem: eu

m2

jur.

3.

Si sculandu-se

Avraam de

musirat Avraam pre Avimeleh pentru fSnianile apei, care


le-au luat slugile
26. Si
lui

minea(2 a pus saoa pre asinul sSu, si a luaf cu sine dou2 slugi si pre
Isaac
fiul

Avimeleh.
zis
lui
:

sSu;

si

12ind

kmne
care

pensi

Avimeleh a
f3cul
{ie

n'arn
:

fru jerti2,

sculandu-se a mers,
la

stiut cine a

lucrul acesta

treia zi a venit

locul

i-au

nu mi-ai spus, nicieu n'arn auzif tSr3 numai astSzi.


nici lu
18. 25, 16.

zis lui

Dumnezeu.

22. 26, 26.

25. 26. 15,

18.

22-

31. 26, 33. 33. Isaia 57. 15. i. Iudit 8, 22; Evr. 11, 17.

4.

3' cSufand

Avraam cu

ochii

lui

pre

Avraam

doua oarS din cer

sSi a vSzut locul de deparfe.


5.

zicand:

Si a zls

Avraam

slugilor sale:

edeji aici cu asinul, iar eu si pruncul

vom merge panS colea; ch!n2ndu-ne ne vom Jnfoarce


6.

si Tn-

Asupra mea tnsu'mi m'arn jurat zice Domnul, pentrucS ai fScuf cuvanful acesfa si nu Ji s'a fScuf
16.

la voi.

milS de
17.

fiul

fSu eel iubif penfru mine.

Si a

luat

Avraam lemnele
le-a
fiul

cele

Penfru aceea cu adevSraf binete

penfru

jertfS si

pus tn spinasi

cuvanfand

voiu binecuvnfa,

si la

rea lui Isaac

s8u;

lual tn

tnmuljind voiu Inmulji


ca sfelele cerului
sfeni
nilor.
18. Sj se
si

sSmanfa
si

ma^ni foe
7.

si cujif si

s'au dus
cSfre

aman-

ca nesipul eel

doi tmpreunS. Si a
zis

de pre fSrmurile mSrii;


Isaac

va

mo-

Avraam
si

s3mnfa

la

cefSJile

nepriefi-

lafSl

sSu:

tatS, iar el a

zis:ce esfe

fiule? SJ a zis: lata


nele,
8.

focul

lemjerlfS?

vor binecuvania tnlru

unde esie oaea penfru


Si a
zis

sSm&nJa
fului,

fa

foateneamurile pSmanai

Avraam

Dumnezeu
jerlfS

penfrucS

ascullal

glasul

tsi
fiul

va
Si

fngrijl
1

penfru oaie de

meu.
19. Si s'a tnfors

meu

Avraam

la

slu-

9.

mergand amandoi tmpreunS,


la

gile sale,

si

sculandu-se s'au
la

dus
;

au venil

locul
si

care i-au
a zidii

arSfat

ImpreunS
si

la

fantSnS jurSmEnfului fantana

Dumnezeu lui; vraam altar si


supra,
1-a
si

acolo A-

au IScuif acolo
20. i a fosl

jurS-

a pus lemnele deafiul

m^nlului.

legand pre
altar

sSu Issac,

dupS cuvinlele ace-

pus pre

10. Si a fins

deasupra lemnelor. Avraam mana sa sS


fiul

sfea

si

s'avesfil lui

Avraam zicand:
si

iafS a

nSscuf Melha

ea

fii

lui

Napre

ia cujiiul

sS junghie pre
pre

sSu.
ln-

hor

frafele fSu.

11. Si 1-a sfrigaf

dansul

21. Pre

Uz

cellntaiu nSscuf

si

Domnului din cer zicnd: Avraame.Avraame, iar ela zis:iafSeu. 12. $i i-au zis: sS nu pui m<ma
gerul
fa pre prune, nici sS'i
faci
lui

Vanes

fratele lui si

pre Camuil fa-

tal Sirilor.

22. SJ pre

Hazad

si

pre Azav

si

pre

nite

mic; c8

acum am cunoscul
si

cS
fi

Faldes si pre Ieldaf si pre Vaiuil. 23.1arSVatuil anSscul preReveca.


Acesfia sunl cei opt
fii

temi tu de Dumnezeu,
fScuf milS de
fru
fiul

nu

s'a

pre cari
frafele

i-a

13u eel iubif pen-

nSscuf Melha

lui

Nahor

lui

mine.

Avraam.
24. Iar2 jiifoarea lui

cS^tand Avraam cu ochii sSi, a vSzul: si iaiS un berbece era tncurcat cu coarnele tnfr'un copac
13. Si

a nSscuf
si

si

ea prea
si

anume Revma Tavec si Taam


Moha.

pre

Tohos

pre

stufos;

si

s'a
si

berbecele
14. Si a

dus Avraam si a lual 1-a adus jerlfS In lofiul

CAP. 23Moartea
i

cul lui Isaac

sSu.

mormdntul

Sarrei.

chemai Avraam numele locului aceluia:Domnul auvSzut, ca sS se zicSpanS asfSzi: in munfele


acesfa

Qi

a fost vieaja Sarrei o sufS


si

douS-

yzeci
2. Si

sapfe de ani.

a murif Sarra Tn cefafea Ar-

Domnul

s'au arSfaf.

15. Si a

strigal

Ingerul

Domnu-

Luc. Evr.

16. Ps. 104, 9; Sirab 44, 21; 1 Macab.2, 52; 17. Eir. 32, 13; 1, 73; Evr. 6, 13, 14.
11,
3, 25;

12.

18. 12,

3;

18, 18; 26, 4;

Fapt.

Ap.
10.

Iacov

2, 21.

23-

23. 24, 15. 3, 8; 11, 29. 2. 35. 27; Is. Navi 14, 15.

Gat.

voc, care esfe fn vale; aceasta esle

si

voiu tngropa morlul


14. Si a

meu
lui

acolo.

Hevron In pSmaniul Hanaan;


91

iar

rSspuns Efron
ci

Avraam

Avraam a venii s3 plangS pre Sarra


s'o jeleascS.
3. Si s'a
iul

zicSnd
15.

Nu doamne,

am

auzil: cS pa-

scuiaf

Avraam

dela mor-

s3u
:

si

a grSit

fiilor lui

Hei

zi-

manful esle de palru sute de drahme de argint, ce poate fi aceasta tnlre

cand

mine
pa*|i

si

tnlre line? Iar

lu

tngroa-

nemernic sunt eu la voi; dafi'mi dar mosie de mormimf dela voi, ca s8 tngrop pre morful meu. 5. Si au rSspuns fni lui Hef cSfre
4. Sfrein si

morful I3u.

16. i a ascullal
si

Avraam.de Efron
arginlul,

a piatif

lui

Efron

care

a grSii la auzul

fiilor lui

Hei, palru
la

suie de

drahme de

arginf ales

Avraam zicand 6. Nu doamne, asculf8-ne prenoi: TmpSraf dela Dumnezeu e$li lu tn:

negufafori.
17. Si farina lui

Efron tn care erd

pesiera cea TndoitS spre faja


vrei, |arina si

Mamtnfru
fa-

lre noi; tn

mormanturile noasire cele alese fngroapS'fi morful lSu, c2 nici unul dinlre noi nu fe va oprl ca s3 nu'|i Ingropi morlul tu acolo. 7. Si sculandu-se Avraam s'a tnpoporului

pesiera care

er3i

ea

si

tofi

copacii cari erau

tn
ei

rina si ioi ce era tn hofarile


prejur.
18. S'a dat lui

tm-

Avraam mosie tnainsi

chinat tnainiea

p2m<in-

iea fiilor lui

Hei

tnainiea fuluror

tului fiilor lui Het.


8. Si

celor ce inirau tn cetaie.

a grSit cStre deinsii

Avraam
dela fafa

zicand: de voifi cu sufletul vosfru


ca s2 tngrop morlul

Dup3 acestea a tngropai Avraam pre Sarra femeea sa tn pe19.

meu

siera farinei cea tndoita,

care esle

mea, asculiafi-ma'

si

gr2i|i

peniru

mine
9.

lui

Efron

al lui

Saar.

tmpreajma Mamvrei, aceasta este Hevron tn pSmSnlul lui Hanaan.


20. Si s'a tniSrit |arina si pesiera

SS'mi dea mie pestera cea Tnare


el,

doilS care

ce este Tn par-

care era fnlr'tnsa

lui

Avraam mosie
fiii

tea farinei lui, pre arginf cSf


jul

va prevoi

de tnmormanfare dela

lui Het.

ca sS

am

aceasta

tnlre

mosie de mormani.
10. Iar
Iiilor lui

CAP.
Casawria

24.

Efron sedea In
He!, si

mijlocul

lui Isaac.

rSspunzand Efron Heteul cStre Avraam, a zis Tn auzul


Hei
si

Avraam
si

era bSirn trecut tn

zile,

fiilor lui

a tuturor
:

celor

ce

Domnul

l-au binecuvanfai tn-

inlrau tn cetate. zicand


11.

tru ioafe.
2. Si a zis
si

LSngS mine
:

fii

doamne
tnainiea

Avraam

slugii sale ce-

ma"
lei

asculiS

{arina

si

pesiera care esle


tuiutie,

tntr'tnsa (ie

dau,

era
Tn-

ror cetSjenilor

mei datu-o-am
12u.

mai bSir&ne a casei sale, care mai mare p este toate ale sale: pune m&na ia supi armul meu.
3.

groapa morlul
12. Si s'a

i le voiu jura pre


si

Domnul Dumiei

tnchinat

Avraam
la

tnain-

nezeul cerului
feciorului

al

pmantului, ca
fe-

iea poporului parnHniulut.


13. i a zis lui

meu

Isaac sS nu'i

iea a ioi

auz tnainpoporului pSmaniului: de


Efron
esii

mee
rii
V

din felele Hananeilor tnlre ca-

IScuesc eu;

vreme ce
la-mS
:

peniru mine
ia'l

ascul-

arginlul jarinei

dela

mine

24.

17. 49, 30; 50, 18 19. 25, 0;35, 27; 49,31, 20. ?5, 9. 10; 49, 29. 2. 15, 2; 47, 29. 3, 28, 1.

pSmSntul mcu uncle m'am nSscul eu, la neamul meu vei merge fiului meu si vei lua femee Isaac de acolo.
4. Ci In

zice mie: bea tu

si

cSmilele lale le

voiu adapa panS ce


bea, aceasta va
siugii lale;
si
fi

vor Tnceta

gSfifS lui

Isaac

tniru aceasta voiu cu-

5. SJ a zis

cStre

dar de nu va vrea

dSnsul sluga: femeea sS vie

noaste cS

ai fScui

milS cu stSpanul

meu Avraam.
15. Si a fosi

cu mine
ful

Tn

pSmanful acesia, Tnfoarfiul

mai mainfe de

a sS?i

ce-voiu pre

tu acolo tn
iesil?
a zis cSire

pSm&ndansul:
fiul

varsi

el

grSind in cugeiul

sSu,

de unde

ai

6. Iar

Avraam

ia

aminie sS nu Tntorci pre


7.

meu

lui iatS a iesif afarS Reveca fata Vstuil feciorul Melhei femeea lui Nahor frafele lui Avraam, avand va-

acolo.

dra pre umSrul sSu.


16. Si fecioarS

Domnul Dumnezeul cerului si Dumnezeul pSmantului, eel ce m'au luat din casa fatSlui meu si din pSm&nful Tn care m'am nSscui, eel ce
mi-au
fie

era

frumoasS
si

la

fa(S foarte, fecioarS era,

bSrbaf nu
pogorinsi

o a cunoscut pre

ea,

du-se

la

f3ntin2 a umplut vadra

grSit si s'au jurat

miezicand:
si

s'a suit.
17. Si
si

voiu dd pSmantul acesia


lale,

se-

a alergaf sluga Tnainiea ei

minjiei

acesia va
fa,

Irimite
si

pre
lua

a zis:

d2-mi sS beau pufinS apa


fa.

fngerul sSu Tnainiea

vei

din vadra

fzmee feciorului meu de acolo. 8. IarS de nu va vre& femeea s2 vie cu tine In pSm^niul acesta, curat vei ft fu de jurSmantul meu, numai pre feciorul meu sS nu'l Tntorci
acolo.
9. i a

bea doamne si grSbind a slobozit vadra pre brajul


18. Iar ea a zis:

sSu,

si

1-a

adapat

pn

tncetat

a bea.
19. Si a zis: si

cSmilelor tale voiu


ce vor be& toate.

scoate apS panS

pus sluga mna sa supt

20. i grSbind a desertat

vadra Tn
la

armul
a jurat

lui lui

Avraam stSpanul sSu,


pentru cuvantul
sluga

si

adSpSioare,

si

iarasi a

alergat
si

acesta.

fantanS sS scoa{3 apS,


toate cSmilele.
21. Iar

a adSpaf

10. i a luat

zece

cSmile
si

din cSmilele sfSpanului sSu


toate bunStSfile sfSpnului
sine, si sculandu-se s'a

din

omul o privea pre ea


calea
lui

si

sSu cu
?n

fScea, ca sS cunoascS, Tndreptat-au

dus

Me-

Dumnezeu

sopotamia cetafea
11. Si

lui

Nahor.

22. Si a fost

sau nu ? dupSce au tncetat


luat

a asezaf cSmilele sS odih-

toate cSmilele a bea, a

omul
ei,

neascS afarS de cetate langS fanicina cu ap,dc81re searS cand ies


cele ce scot apS.

doi cercei de aur, cari trSgeau cSte

o drahmS,
si

si i-a

pus Tn urechile
ei,

douS

brSjSri tn mainile

cari

Doamne Dumnezeul meu Avraam, fS cale bunS tnainiea mea asiSzi, si fS milS cu sfSpanul meu Avraam.
12. $i

a zis:

IrSgeau zece mSsuri de aur.


23. Si a Tnlrebai-o pre
i-a zis: a cui fal esii

stSpeinului

dnsa si ? Spune'mi de
a
1-a

estc la tafSl tSu loc sS sSlSsluim noi.

13. lata"
si feiele

eu stau

la

izvorul

apei,

24. Iar ea a zis lui: fatS sunt


lui

celor ce IScuesc

tn cetate

Vatuil

fiul

Melhei,

pre care

les,

ca sS scoaJS apS.
eu voiu zice:
si

nSscut ea
ea va
15. 22, 23.

lui

Nahor.
si

14. Si fecioara cSreia

25. Si i-a zis lui:

paie

si

fcin

pleacS vadra ta sS beau,


7. 12, 7; 17, 8.

17,

loan

4,

1.

mull esfe
s212sluif.

!a

noi,

precum

si

loc de

zicand: s8 nu

iei

femee

fiului

meu

din fefele Hananeilor,


38.

Tnfre carii 12lor;

pSrand omului s'a ?nchinaf Domnului, zicand: 27. Binecuvanlaf este Domnul Dumnezeul sfSpanului meu Avraam, eel
26. Si bine

cuesc eu Tn pSmanlul
Ci
la la

casa

lalSlui
si

meu
vei

s2
lua

mergi,

neamul meu

femee feciorului
39. Iar

meu

de acolo.

ce n'a p2r2sif drepfatea sa


v3rul dcla stpanul

si

ade-

eu

am

zis slSpanului

meu;

si

pre mine

m'au indreptaf Domnul lelui sf2panului meu.


28. Si

la

casa
a

fra-

dar de nu va vrea s2 vie femeea ?


40. Si

meu: cu mine

mi-a zis

Domnul Dumnc-

alergand

fecioara

spus

zeu Tnainlea cSruia bine


line si

am

plScuf,

Tn casa"

mumei

sale

dupS

cuvinlele

acela va frimile pre Tngerul s2u cu

aceslea.

29. Iar2
si

Lavan,

Reveca avea frafe anume a alergal Lavan la om adacS a v2zut


cerccii

va Tndrepta calea la si vei lua femee fiului meu din neamul meu si din casa falalui meu.
41. Alunci curat vei
fi

farS ia lantanS.
30. Si a fost
si brS{Srile si

de bleslela

mul meu, dacS

vei veni
lie,

neamul
lu vei
fi

in

mainele surorii sale,

meu

si

nu vor da

si

auzind cuvinlele Rcvechii surcrei


a venil Sa
!a

curat de
42. Si

jmSmantul meu.
venind eu asfazi
la

sale care zicea: asa mi-a grSit omul;


si

fnfn2

om unde

sla el cu c2-

am
fu

nului

milele

fn!an2.

31. Si a zis lui: vin-o, intr2 tntS-

Doamne Dumnezeul stSpSmeu Avraam, de vei indrepia ealea mea pre care acum merg.
zis:

unfru

binecuvSnlate
alarS?

al

Domnului,
gfit

43. latS
fetele

slau la

fantSna

apei
iesi

si

peniruce slai

Eu am

oamenilor

cefSjii
fi

vor

ca

cas3

sS

ia

si

loc c2milelor lale.

ap2

si

va

fecioara

c2ma

eu

32. Si a inlral

omul

?n casS si a
si

voiu zice: d2-mi s2beau puJinS ap2


din vadra
44.
si

desc2rcaf cSmilele, a daf paie


c3milelor
si

(a.

fan

Si ea tmi va zice:
lale

si

tu

bea

ap5 de spSlal picioarelor lui si picioarelor oamenilor celor ce erau cu el. 33. Si le-a pus lor paine s3 m2nSnce, iar el a zis: nu voiu manca pfinS ce nu voiu gr2i cuvinlele mele; si ei au zis: gr2este.
34. Si

c2milelor

voiu scoale ap2,


Tn-

aceasta esle femeea care au g2ti!-o

Domnul
tru

lui

Isaac slugii sale,

si

aceasta voiu cunoasfe cS


Si
a
fost

ai \$r

zis:

sluga
-0

lui

Avraam

sunf eu.

35.

pre
rit

Domnul au binecuvantat slSp^nul meu foarle, si s'a mSSi


i-au dal lui oi i vifei si argint
si

si

?i

aur
36.

slugi

si

slujnice

?i

camile

meu Avraam. mai inainte de a sfarsl eu gr3ind In cugelul meu, Tndat2 a iesit Reveca cu vadra pre um2r, si s'a pogorTt la fantan2 si a scos ap si am zis ei: dS'mi s2 beau. 46. Si ea gr2bind a slobozit vadra pre bratul s2u si a zis: bea tu ?i c2milele tale le voiu ad2pa; ?i am
cut rni!2 cu st2panul
45.

si asini.

b2ut

si

c3milele le-a ad2pat.

Si

Sarra femeea

siapanului

47. Si

am

Tnlrebat o pre ea

si

am

meu, a nSscut un fecior stSpanului meu dupSce a imbafranit el; si i-a


daf
lui

zis: a cui fat2 esli tu,

spune mie?
lui

Si ea a zis: fat2
feciorul lui

sunt a

Vatuil

loafe cafe a avui.


Si

37.

m'a

jurat
2.

stSpanul

meu

scut
?i

lui

Nahor pre care i-a n2Melha, si am pus ei cercei


ei.

31. 26, 29.

36. 21,

br2f3rile pre mSinile

30

FACEREA 24-25
pSrSndu'mi bine m'am
si

48. Si

in-

si i-au zis ei:

sora noasfrS

esti, f2-te

chinal
fai

Domnului

am

binecuvan-

tniru mii de zeci de mii si s3

mone-

pre

nului

Domnul Dumnezeul st2p&meu Avraam, eel ce m'au ?nca sS

sleneascS sSmanja
priefenilor.
61. Si

ta

cefSJile

dreptaf tn calea adevSrului,


iau pre fafa fralelui stSpanului
fiului s8u.

sculandu-se Reveca
cSmile

si slujsi

meu,

nicile ei s'au suif pre

s'au

dus cu omul,

si

luSnd sluga pre Re-

49. Deci de ve|i face voi milS si

veca s'au dus.


62. Iar Isaac

dreptale cu s(3pSnul
spunefi'mi,

meu

ori

de nu

mergea prin pusfie


si

ca

s2

m8

Tnforc spre

spre fantana vedeniei,

IScuia in

drcapla sau spre sfanga.


50. Si ra"spunznd
luil

pSmSniul
si

eel de cSfre amiazSzi.

Lavan

Vafie

63. SJ a iesif Isaac ca sS se prim-

au

zis: dela

Domnul

a iesil lu-

ble

la

cSmp de

cStre seara",

si

cSu-

crul acesfa,

nu

vom

puiea gri

fand cu ochii a vSzuf cSmilele venind.


64. Si

!mprotiva\ nici rSu, nici bine.


51. IafS

ia-o si ie du, si s fie


rului

grSil

52.
lui

Reveca tnaintea la este, femee fecioslSpanului ISu dup cum au Domnul. Si a fast dupSce a auzit sluga
cuvinlele lor, s'atnehi-

cauiand Reveca cu ochii


Isaac
si

a vSzut pe

a sSrit de pre

cSmiia.
65. Si a zis cSlre slugS: cine esie

omul accla care merge pre camp


spre iniampinarea noastrS? Si a zis
sluga:

Avraam

nat pn la
53. Si
gint si

p3mnt Domnului. scojand sluga vase de arde aur si fmbrScSminie a dat


si

acesia esie

sfpanul

meu;

iar ea luandu-si valul s'a acoperif.

66. Si a

spus sluga

lui

Isaac loale

Revechii,
lui ei
sj

daruri
ei.

i-a

daf

si

frafe-

cafe a fScuf.
67. Si a inirat Isaac in

mumei
cei ce
si

casa musi s'a

54.

i a mcincaf

si

b8ui

el

si

mei

sale, si a luaf
si

pe Reveca

oamenii
dormif;

erau cu dansul, si au sculzmdu-se dirninea{a a

fScut lui femee,


si s'a

a iubii o pre dansa,

m^ngaiat Isaac pentru Sarra

zis: slobozi{i-ma'

sS

m3 due

la s!8-

mum2-sa.

p3nul meu.
55. Si
sa"

au

zis frajii ei si

muma

sa:

CAPSi
Avraam
s'a

25.
aliS

rSmSe fata cu noi ca vreo zece zile si dupS aceea se va duce. 56. Iar el a zis cStre ei: nu mS
oprifi,

Casatoria a doua a lui Avraam.


luaf

femee

c2

Domnul a

Indreptaf calea

cSreia
2. Si a

numele era Hetura.


nSscuilui pre Zomvran
si
si

mea
merg

intru mie, slobozifi-ma ca


la

sS

sfSpanul meu.

pre Iezan

pre M2dal
si

si

pre

Masi
fiii

57. Iar ei
si s'o

au

zis:
si

sS

chem2m

fafa

dium
3.

si

pre Iezvoc
pre

pre Soie.

TnirebSm;
si

au chemat pre

SI lezan a nSscuf pre

Sava

Reveca

i-au zis ei:

merge vebcu
merge.

pre
lui
si

Taman
Dedan au

si

Dedan; iar2
Raguil
si

omul acesfa?
58. Iar ea a zis: voiu 59. i

fost:

Navdeil
A-

Asuriim
4. Si
fiii

Lafusiim

si

Laomim.
si

au slobozif pre Reveca sora


fir

lui
i

Madiam: Ghefar
Avida
si

sa

si

averile ei si pre sluga lui Asi

si

Enoh

Eldaga:

foji

vraam

pre cei ce erau cu dansul.

acestia erau feciorii Heiurei,


62. 16. 14. 67. 25, 20. 1- 1 Paralip. l 31, 4. 1 Paralip. 1, 33.

60. Si

au binecuvSniat pre Reveca

25.
60. 22, 17.

5.

$i a daf

Avraam

foafe averile

18. $i a lacuif dela Evilaf

p3n3

la

sale lui Isaac feciorul sSu.


6.

Sur, care este Tnainfea


tului

fejii

Eghipe-

feciorilor (iifoarelor sale a

pan8
$i

la Asirieni,

Tnainfea fu-

daf
viu

Avraam
i-a
fiul

daruri, si Tnc iiind el


ei

furor frajilor s2i a lScuit.


19.

scos pre

In laturi
!a

dela

acesfea sunt nasterile

lui

Isaac

s3u c2tre r2s8rif

p3-

Isaac

fiul lui

Avraam: Avraam

a nS-

mSntul
7.

rSsSrilurilor.
viejii

scuf pre Isaac.


20. lar Isaac era

Acesfia sunt anii zilelor


c(i

de patruzeci de
lui

lui

Avraam

fr3if

o suiS sapfea murif Tnsi

ani cand a iuaf pre Reveca fafa

zeci si cinci de ani.


8.

Vafuil din
lui

Mesopotamia

Siriei,

sora

$i sISbind

Avraam

Lavan

Sirului, luis femee.

tru bSfranete

bune, bSfran

plin

21. i s'a

rugaf Isaac Domnului

de
9.
si

zile si s'a

adSogal langa popo-

penfru

Reveca femeea

sa c2
el

era

rul s3u.

sfearp2,si 1-au asculfaf pre

Dumnelui.

i 1-au Tngropaf pre dansul Isaac

zeu

si

a zMmislit Reveca femeea

Ismail

amandoi
lui

feciorii lui tn pe-

22. i sSIta pruncii Tnlr'Tnsa, si a


zi ea:

stera cea Tndoita, tn |arina lui Efron


feciorul
Tn

de era s8

fie

as3, penfruce

Saar Heteul care este preajma Mamvrei.


In

mie aceasfa? pre Domnul.

$i s'a

dus sS Intrebe

10.

{arina

si

pesfera
fi
1 i

care
lui

23. i au zis ei

cumpSral-o Avraam dela


acolo

Het,
si

rnuri tn pantecele f3u sunt, si

Domnul: dou2 neadouS

au Tngropaf pre Avraam pre Sarra femeea lui.

11. $i a fosi dupSce a murif Avraam, au binecuvanfat Dumnezeu

pre Isaac

fiul lui,

si

a lacuif Isaac

langa inlana vederii.


12.

popoare din pintecele t5u se vor imp2r{i, si popor pre popor va tnfrece, si eel mai mare va sluji celui mai mic. 24. i s'au umplut zilele ca s2 nasca ea, si erau gemeni Tn pantecele
ei.

i acestea sunf
lui

nasferile lui

Ismail feciorul
1-a

Avraam, pre care

25. $i a iesif fiul eel Tnliu

n3scuf
si

nSscut Agar Eghipfeanca slujnica


acesfea sunf numele
fiilor

rosu

tot,

ca o piele paroasa,

Sarrei.
13. $i
lui

chemaf numele lui Isav. 26. $i dupS acesfa a iesif


lui, si

frafele

Ismail dupS numele neamurilor


dinfSiu nscuf Ismail
si

mSna
si

lui tinea

de caidliu pre
lui

lui: eel

Na-

Isav,

chemaf numele
era de

Iacov.

vaiot

si

Kidar

si

Navdeil
si

si

Masam,
sj
si

lar Isaac

asezeci

de

ani

14. i

Masma

Duma

Masl,
lefur

15.
si

Hodan si Teman Nafes si Kedma.


$i

cSnd a nSscuf Reveca pre acestia. 27. i au crescuf finerii, si a fosf Isav om care siia a vana i zxh

16.

Acesfia sunf

fiii

lui

Ismail

si

cmpean

sSlbataric; iar Iacov afpst

acestea sunt numele


rile lor,

lor,

In coriu-

om

fSrS viclesug 13cuind acas3.

Tntru lScasurile lor, doisprelor.

,28. $i iubea Isaac pre Isav pen-

zece boieri erau dupS neamul


17. $i acestia

fruca

mnca

din

vnaml
Iacov

lui;

iar3 Re-

sunt anii
sj
si

viejii lui

veca iubea pre Iacov.


29. i a fieri
ficrturS, i a

Ismail o suta
ani, ?i

freizeci

sapfe de
s'a ad-

slSbind a murif

venit Isav dela

camp

osfenif.

ogaf ISngS neamul sSu.


9. 23, 19, 20; 49, 30. 15, 15; 35, 29. 10. 47, 30. 11. 16, 14. 12. 21, 13, 13. \ Paralip. 1, 29. 16 17, 20.
8.

30. $i a zis Isav lui Iacov: da'mi


20. 24, 67. 23, 38, 27; Osie 12. 3;

Rom.
Mat.

9,

10.

1, 2.

25. 27, 11; 30. 36, l, 19.

samSnanc
s'a

dintr'aceasta iieriurS ro-

penlru Reveca femeea

lui si

zis:

sieleca c3 siabesc eu, pcntru aceea

sorS'mi este, c3 s'a

iemut a zice:

chemai numele
a zis

lui

Edom.
Isav; vin-

femee'mi
uciga

este,

ca

nu cumva
peniru

sS'l

31. $i

Iacov

lui

oamenii

locului

Re-

de'mi as!3zi nasterea

la

cea dinlaiu.
eu

veca, ca era frumoas3 la fa{3.


8. $i

32. Si a zis Isav: ia!S

due

a lost acolo

mtilfi ani si ui-

sS mor, si ce'mi este mie buna nasterea cea dinlaiu?


33. $i a zis

fandu-se Avimeleh, tmparatul Ghera-

Iacov
jurat

lui: jurS-le
lui
si

mie

pe fereastrS, a v3zut pre Isaac jucandu-se cu Reveca femeea sa.


rilor
9. Si
si

asfSzi, si

i-a

a vandul
lui

a chemat Avimeleh pre Isaac

Isav nasterea cca dinlSiu


34. $i
si

Iacov.

i-a zis lui:

cu adev2rat femee
ai

tji

Iacov a dai

lui
si

Isav paine

este? Pentruce dar

zis: cS'fi este

mancat si a bfiuf, si scu!andu-se s'a dus si n'a bSgat seamS Isav de nasterea
fierfurS

de

linic,

sor3? Si a zis Isaac: am zis pentru ca nu cumva s3 mor pentru dansa. 10. Si a zis Avimeleh lui: pentru
ce ai facut aceasta

cea dinlaiu.

nou3? Pu{in a
ta si ai
li

CAP- 26.
Intdmflarile lui Isaac,

fost ca n'a dormit cineva din nea-

mul meu cu femeea


preste noi nestiinjS.
11. i a poruncif

adus
la tot

Avimeleh
:

Qi

a fost foameie pre

pSmanf,
si

afara*

yde foametea
a iosl In zilele

cea mai dinainte care


lui

poporul s3u zicSnd tot eel ce se va atinge de omul acesta si de fe-

Avraam

$ mers
Filiste-

meea
ful

lui,

vinovat va

ft

morjii.

Isaac

la

Avimeleh ImpSratul"

12. $i a

semSnat Isaac

In

paman-

nilor In Gherara.
2.

acela si a aflat In anul acela or-

$i s'au arStat

Dumnezeu

lui si

zul
ta!

dand

Tnsuiit,

c3 1-au binecuvan-

i-au zis:
ci

nu
tie.

ie

pogorl in Eghipet;
care voiu

pre el Domnul.

lScuesie In pSmaniul

spune eu
3.

i IScueste In
fi

pSmSntul acesta
si te

merg&nd Tnainte mai mare se f3cea, pan3 ce s'a facut mare foarte.
13. i s'a Inaijat
si

omul

si

eu voiu

cu tine
{ie si

voiu bine-

14. Si s'au fScul lui


si cirezi

cuvanfa, c8

seminjiei tale voiu


si

de boi

si

turme de oi ogoare multe si'l

da
tSrl
lui

tot

pSmantul acesta,

voiu In-

pismuiau

Filistenii.

jur3mntul

meu

care

am

jurat

15. $i foaie fanlanile cate

au s3-

Avraam

tatai ISu.

pat slugile
ta

tataiui

su pe vremea

4.

i voiu frfnultl

sSmanfa

ca

lui,

le-au astupat Filistenii si le-au

slelele cerului si

voiu da seminjiei

pSmantul acesta; si tntru s3manja ta se vor binecuvanta toate


tale tot

umplut cu p3mant. 16. ^i a zis Avimeleh cSlre Isaac^ du-te dela noi, c3 fe-ai f3cuf mai tare
decat noi foarte.
17. i s'a

neamurile pSmantului.

PentrucS a ascultal Avraam tgtSl tSu cuvanful meu si a pSzit poruncile mele si invSjaturile mele si
5.

dus de acolo Isaac


si

si

a tab3rlt Tn valea Gherarilor


cuif acolo.
18. i

a 13-

tndreptSrile mele
6. 7.

si

legile mele.

Isaac iarSsi a s3pat fanla-

$i a IScuit Isaac In Gherari.


$i

nile

de ap3, care le-au fost sapal

au tntrebat oamenii locului


34. 27, 36.

slugile lui
9. 20, 11.

Avraam

tatai

s3u

si

le-au

33. Evr. 12. 16.

26.
5.

1- 12, 10; 20, 1.

12, 7; 18, 18; 22, 18.

Evr.

ll, 8.

7. 12, 13.

12. Luc. 8,

10. 20, 9. 11. 20, 6. 15. 21, 25. 18. 21, 25. 8.

astupal Filistenii dupSce a muril A-

cum

nici noi

nu ne-am

scarbit de
fie si

vraam
tal

fatgl

sSu

si

le-au

chemat eu
numit
fa-

tine; ci

bine

ap

fScut

fe-am
bine-

numele, cu care
sau.
19. Si

le-a lost

scos cu pace

si tu

acum

esti

cuvSnfaf dela Domnul.

au sSpaf slugile
si

lui

Isaac in

3G. Si a fScut

lor

ospSf

si

au

valea Gherarilor

au

aflat

acolo

iz-

mSncat
31.

si

au bSuf.
de aproapelui sSu,
si

vor de apS

vie.

Si sculandu-se diminea{a au
si

20. Si s'au sfadif pastorii Gherari-

* jurat fiecarele

lor cu pSstorii lui Isaac zicsnd lor este apa;


tanii:
si

c a

i-a

slobozif pre dnsii Isaac


el

s'au

numit numele fanlui.

dus dela
32.

cu pace.

sframbafafe, penfrucS sfrm-

Si mtr'aceiasizi venind slu-

bSiaie i-au fScut

gile lui Isaac, i-au

21. Si ducandu-se de acolo

ausSsi

tana ce au sSpaf zicandu-i


aflat

spus pentru ffmn'am


:

pa!

alia

fanfana*
si

si

se priceau

apS.

pentru aceea,
vrajba.
22. Si

a numit

numele

ei

33. Si o
tru

au numit jurSmant, pencetSjii

aceea au chemat numele

rididindu-se de acolo au

aceleia fantSna

juramantului, panS

sapat aitS fantanS


pentru aceea,
pre noi
si

nu s'au bSiuf a numit numele ei


si

Tn ziua de asfSzi.
34.
Iar

Isav era de pairuzeci de


fata

ISfime, zicflpd: ca

acum ne-au

lafil

ani, si a lua.t
lui lui

Domnul

si

ne-au crescutpre

pSmant.
23. Si s'a suit de acolo la fantans

femes pre Iudit Veoh Heteul si pre Vasimat Elon Heteul.


ele

fata

35. Si necajiau

pre Isaac

si

jurjmanfului.
24. Si

pre Reveca.
lui

s'au araiai

Domnul

Tn

CAP.
8\
5

27.

noaptea aceea

si i-au

zis:

eu sunt
Binecuvdniarea lui lacov.
a lost

Dumnezeul lui Avraam iaiSlui tSu, nu te teme, cS cu tine sunt si te


voiu binecuvanfa
si

dupace a TmbStranit Isaac


lui

voiu Tnmulfl satatSl

si

au slabit ochii
si

a vedea, si

mara

la pentru

Avraam

tau.

chemat pre Isav


i-a zis

fiul

sSu

eel

mai
el

25. Si a zidit acolo altar i

a che-

mare,

lui: fiul

meu;

mat numele Domnului si a pus acolo cortul sau; si au sSpat acolo


slugile
lui

raspuns: iatS eu.


2. Si

a zis lui: iatS

am

TmbStra-

Isaac

fanlana tn valea

nil

.si

nu slm ziua
dar
iesi
ia-ti
si

sfarsitului

meu.
tolba

Gherarilor.
26. Si

3.

Acum

unealfa

ta,

Avimeleh s'a dus


si

la

danti-

sul deia Gherafi

Qhozat, carele

nea pre noru-sa


ostirii puferii lui.

si

Fihol voevodui

camp. mie vanai si sS-mi faci mancare prccum iubesc eu, si sa-mi aduci, sS mananc, ca
si

arcul

la

4.

Si sS-mi vanezi

27. Si a

zis

cafre dansil

Isaac:

sS

te

binecuvinteze sufletul

meu mai
l "

pentruce
m'afi urtt

a|i

venii la m'afi

mine? CS voi

inainte de ce voiu murl.


5.

scos dela voi. t 28. Iar ei au zis: vazand am vazut, cS Domnul este cu line si am
si

IarS

Reveca a auzif pre Isaac


fiul

graind cu Isav
Isav
la

sSu>

si s'a

dus
ta-

camp s vaneze vanaf

zis: sS fie
ffe tine si

jurSmSnt Tnfre noi

si Tn-

iSlui sSu.
6.
fiul

sa

punem

legSturS cu tine.

Si

a zis Reveca cSire lacov


eel

29.

Ca sS nu

faci

noua

rSu, pre-

sSu

mai

tanar:

iatS

ca

am

23.46,1.
Biblia.

26,21,22.

29.24,31.

33. 21, 31.

34. 36, 2.

35. 27, 46.

auzif pre fatal iau graind cSfre Isav


frafele tSu, zicandu-i:
7.

sculandu-fe sezi

si

mSn^nca

din v3-

natul meu, ca s
f

mS

binecuvinfeze
sSu: ce

Adu-mi vanai si-mi


ca mancand sa
te

de man-

sufleful fau.

care,

binecuvin-

20. Si a zis Isaac fiului

fez Tnainfea

Domnului mai tnainfe


fiul

esfe aceasta, ce ai aflat asa curand

de a muri.
8.

o fiule? Iar el a zis: ce au dat

Dom-

Deci acurrt

meu

asculta-rna"

nul

Dumnezeul 13u tnaintea mea.


de mine
si te

pre

mine precum poruncesc eu }ie: 9. Si mergand la oi, adu-mi de


iezi

21. Si a zis Isaac lui lacov: apropie-fe

voiu pip!
Isav,

fiule,

acolo doi
face pre
ei

iineri si

buni

si

voiu

de

esfi fu fiul

mancare

fataiui iau pre-

22. i s'a
fatal

cum

iubesie.

sau

si

au nu. apropiaf lacov de Isaac l-a pipSii pre dansul si

meu

duce tnlSunfru la fatal manca, ca sa te binecutSu si va vinfeze fatal fau mai tnainfe de ce va friurl. 11. lar lacov a zis cafre Reveca
10. Si vei

a zis: glasul cu adevSraf esfe glasul lui lacov, iar mainile sunf mSinile lui Isav.

cunoscuf pre el, pentrucS mainile lui erau paroase ca


23. Si
l-a

nu

muma-sa:
12.
131

frafele

meu

Isav esie
nefed.

om
fa-

mainile

lui

Isav fratelui sSu,


el si

si

l-a

pSros, iar eu sunf

om

binecuvanfaf pre
24.

a zis:

Ca nu cumva sS ma" pipaie


si

Tu

esii fiul

meu

Isav? Iar
din

el

meu

urgisit si

mainfea lui ca un voi aduce asupra mea blevoi


fi

a zis: eu, si a zis:


25.

Adu-mi

si

voi

manca
fe

\2t-

stem, iar nu binecuvanfare.


13. Si i-a zis lui

naful tau

fiule,

ca s

binecuvinsi

muma-sa: asufiule,

feze sufleful

pra

mea sa

iie

blesfemul fau

a mancat,
a bauf.

si i-a

meu, si i-a adus lui adus lui si vin

si

uumai asculiS cuvanful meu si mergand adu-mi. 14. Si mergand a iuaf si a adus la muma-sa, si aiacuf muma-sa bucafe precum iubea fatal lui.
15.

26. Si i-a zis Isaac tafgl


*

apropie-le de mine
27.

si

sau lui: mSsaruta fiule.


l-a sSrufat si

Apropiindu-se

mirosif mirosul hainelor

lui si l-a
si

Si

luand Reveca haina cea

binecuvanfaf pre dansul


iata

a zis

mai bunS a lui Isav feciorului su celui mai mare, care era la dEnsa
tn casM, a tmbracaf pre lacov
fiul

mirosul

fiului

meu

ca mirosul

unei farine pline, care o au bine-

cuvanfaf Domnul.
28. Si sS-fj

su

eel

mai

fanar.
iezilor a ?n-

dea
din

\\z

16. Si

cu pielcelusele
si

roua cerului
fului si

si

Dumnezeu din grsimea pman-

iSsurat braftle

goliciunea grumapainele
fiu-

zului
17.

lui.

Si a dat bucafele
lui

si

care facuse, in mainile


lui sau,
si le-a

lacov
el

dus

la fatal

su,

mulfime de grau si de vin. s8 slujeascS |ie neamuri si sS se inchine Jie domni si sa fii doom fratelui fau si se vor tnchina jie feciorii fataiui tau. Cel ce fe va
29. Si

18. Si
1

a zis: fatal !ar

a zis:

blesfema, blestemaf s3
Si a fost

fie; si eel

ce

te

lata eu, cine esfi fu fiule?


19. Si

va binecuvanfa, binecuvanfaf s3
30.

fie.

a zis lacov fafalui sau: eu

dupace a tncetaf
fiul
iesif

sunt Isav eel tnlai nascut al iau,

Isaac a binecuvanfa pre lacov

fScuf-am

precum mi-ai

graif mie;

sSu

si

dupace a

lacov dela fata

.27.

11- 25, 25.

29. Levit 24, 9.

Isaac tafSlui sSu a venif frafele lui dela vanaf.


lui

si

lsav

cuinja fa

$i

din roua cerului de sus.

40. Si cu sabia fa vei fral sj frasi

31. Si a

fScuf

si

el

bucafe

adus
scoale

fatalui
fatl

sSu

si i-a si

zis: s se

meu

sS mSnance din ca sS ma" bine-

va fi o vreme cSnd vei lepSda ?i vei sfarama jugul lui de pre grumazul fSu.
felui

J2u vei sluji;

si

vanatul

iiului sSu,

41.
lui

$i puria

pizmS lsav asupra

cuvinfeze sufletul
eti

f<3u.

32. SJ i-a zis Isaac fal&l su: cine

Iacov pentru binecuvantarea cu care 1-a blnecuvinfaf pre el fatal


s8u,
si

fu? lar
Si
s'a

el

a zis: eu sunt

fiul

a zis lsav infru cugelulsSu:


jalii

I3u eel infaiu nscuf lsav.


33.

sS se apropie zilele

fatalui

meu

spSimjinfaf

Isaac
:

cu
dar
din

ca s2 ucig pre Iacov frafele meu.

spaima mare
nal
si

foarte si a zis

cine este eel ce mi-a prins mie va-

mi-a adus

si

am mancaf

ioate mai tnainfe de ce ai venit tu?

spus Revechei cuvinfele lui lsav feciorului sSu eel mai mare, si trimijand a chemat pre Iacov feciorul su eel mai ianSr si i-a
42. Si s'a

Si 1-am binecuvSntat pre dansul

si

zis lui: iata lsav frafele fau se lauda"

va

ii

binecuv&ntaf.

asupra
43.
sfri-

fa,

ca

fe

34. Si a fosf

dupSce a auzif lsav


si

Acum

dar
si

va omorf. fiul meu,

asculfa*

cuvinfele

lui

Isaac fatalui su, a

cuvnful

meu

sculandu-fe fugi in

gaf cu glas mare

amar

foarie i
si

Mesopotamia
Tn Haran.

la

Lavan

frafele

meu

zis:

binecuvinfeazS-ma"

pre

mine

tata\
:

44. Si lHcuesfe

cu dansul cateva
si

35. Si a zis

venii-a frafele iSu cu

zile

pan 8 ce se va Tnfoarce mania


va

tnselSciune
rea
{a.

si

a luat binecuvanfa-

urgia frafelui fSu dela fine.


45. Si
uita ce ai fScut lui, si

36. Si a zis lsav:

drepf s'a che-

voiu frimife
colo, ca

de

fe

voiu chema de a-

maf numele
tMu mi-a

lui

Iacov, ca iaf2 a
?i

doua

oara m'a inselai


luaf si

nasferea cea dinluaf bine-

acum mi-a
$i

cuvanfarea mea,
cuvantare ialS?
37. Si
fre lsav:

a zis lsav taf-

lui.sau: nu mi-ai ISsat si miebine-

nu cumva fnfr-o zi s2 mS lipsesc de voi de amandoi fiii mei. 46. Si a zis Reveca cSfre Isaac: mi-am urtt viea{a penfru iefele fiilor lui Hef; de va lua Iacov femee din
fefele

rSspunz&nd Isaac a
fncS
si

zis ca-

p2mntului acesiuia, de ce-mi esfe mie bunS vieaja?

sj

sfapan 1-am facui


io(i

pre

el {ie
lui

pre

frajii

lui

i-am

GAP.
V edenia

28.

fScuf

slugi,

cu grau
dar

si
{ie

cu vin
ce voiu

lui Iacov.
Iacov, 1-a

1-am

Tnfarif ipre el,

face fiule?

38 Si a zis lsav cSire fatal sau au doar numai o binecuvantare esfe la tine tafS? BinecuvinteazS-mS si
pre mine
tatS.
1

Si

chemand Isaac pre


zicand:
s'S

binecuvSntat pre

el si i-a
iei

porun-

cit lui

nu

femee din

fetele
2.

Hananeilor;
Ci sculandu-ie fugi tn
la
si

39. Si umilindu-se Isaac, a sfrigaf

cu glas mare lsav

si

a plans;

si ra-

potamia mei tale,


fale.
41,

casa
sS

lui

MesoVatuil fafSl mude acolo femee


frafelui

iei |ie

spunzand Isaac
din

fatal lui i-a zis: iafa"


fi

din fefele lui

Lavan

mumei

grasimea pam&nfului va
38.

15-

36. 25, 34; Evr. 12, 16. 39. Evr. 11, 20.

Evr

12, 17.

Hvdie

10.

46. 26, 35.

28.

1- 24, 3.

3.

Dumnezeul meu sS
si

te
si

bine-

cuvintcze

sa
si

fe

creascS
iii

tnmulJeascS de neamuri.
4.

sS

s te tntru adunari

sSmtn|a fa ca nisipul si se va lSjl spre mare si spre miazzl si spre miazanoapte


va pSmantului
14. Si
si
ii

spre rSsSrit
fine

si

se vor binecuvSnta

Si sS-ji dea

lie

binecuyantarea

tntru

toafe neamuriie

paman-

lui

Avraam

fatalui

meu

Jic

si

se-

fului si tntru
15. Si iaia

sSman{a

fa.

mintii talc
nesti

dupS fine, ca sa mosfepSmantul in, care lacuesti lu


1-au daf

eu sunt cu fine pazin-

du-fe tn toata calea ori tncotro vei

acum, care Avraam.


5.

Dumnezeu

lui

merge

si te

voiu tntoarce

ful acesta,
si

ca nu

te

pamanvoiu Hisa pana


la

Si a irimis Isaac pre Iacov

ce voiu face ioate cafe


16. Si s'a desfepfaf

am

grSit |ie.

s'a

dus

in

Mesopotamia
lui

la

Lavan

lacov din som-

feciorul lui Vatuil Sirului, iratele Re-

nul sgu

si

a zis: ca este
sj eu n'am spaimanfaf si a

Domnul
sfiuf.

vechei
6.

mumei

lacov

Si a v3zuf

si a lui Isav. Isav cS a binecusi 1-a

tn locul acesta
17. Si s'a

zis: cSt

vanfaf Isaac pre Iacov


Tn

trimis

de tnfricosaf esfe locul acesfa, nu


esfe aceasla alfa, frS
lui

Mesopotamia
si i-a

Siriei, s-si ia luisi

numai casa

femee de acolo dind.l-a binecuvanfat


pre el

Dumnezeu

si

aceasfa esfe poarfa

poruncit

lui

zicand

cerului.
18. Si s'a
si

nu
$i

iei

femee din

fefcle

Hanaaneilor.

sculat lacov diminea(a

7.

Si a ascultat Iacov pre fatal

pre

muma sa

si

s'a

dus

in

sSu Meso-

a luat piafra, care a fosf pus la


si

capafaiul s3u

a pus-o sfaip
ei.

si

potamia Siriei. 8. Si v8zand


fetele lui

furnaf unfdelemn pre varful


si

Isav, cS sunt rele

Hanaan

tnaintea

lui

Isaac
a luat

laiSlui sau,
9.

chemat numele Iocului lui Dumnezeu, iarS mat nainie se enema: cefatea Ulamluz.
19. Si a

acduia: casa

a dus Isav

la
lui lui

Ismail

^i

20. Si s'a ISgaduif Iacov fagaduinfa cu

pre
lui

Maelet fata

Ismail feciorul

rugaciune zicand: de va
si

fi

Avraam sora
iesif
si

Naveof,

lang

Domnul Dumnezeu cu mine

fern eile sale


10. Si a

femee.

lacov dela fantSna


a

va p3zl tn calea aceasfa, pre care eu umblu si-mi va da paine s3 ma-

jurmantului

l\Si Si

a aflat

mers un loc

tn Haran.
si

a dormit
si

acolo\cS apusese soarele, :olcVc


din piersile iocului aceluia
luisi

a luat

tmbrac; 21. Si de ma va tntoarce sanatos tn casa tafalui meu, va fi mie Domsi

nage

haina s3

ma

si si-a

pus

nul:

Dumnezeu.
aceasfa, care o

cSptaiu
si

,f\

a dormit tn

locul

22. Si piafra

am

acela

a vSzut vis.

12. Si fata o

scarS era tntaritS pre


se suiau

pSmant a
si

cSreia capul ajungea la cer

pus stalp, va fi mie casa a lui Dumnezeu si din toafe cafe vei da mie, a zecea voiu aduce tie.
i

tngerii lui

Dumnezeu

si

se pogorau pre d&nsa.


13. Si
si

CAP.

29.

Domnul

era tnfarif pre ea


lui
lui

lacov in Mesopotamia.

au

zis:

eu sunt Dumnezeul

Avraam
Isaac,
iu
tale.
12. loan

fatalui lu si
te

Dumnezeul
si

nu dormi

feme: pamanful pe care

1 ,1

sculndu-se Iacov tn picioare,

s'a

la

dus tn pamanful rasarifului Lavan feciorul lui Vatuil Sirului

fie tl

voiu da

seminfjei
14. 2 Lege 12, 20; 19, 8. 15. Isaia 43, 2. 17. Esir. 3, 5. IS. 31, 13. 19. 13, 3; 35, 14, 20. Lev. 21, 2; 1 Tim. 6, 8. 15.

1,

51.

13. 35, 1; 48, 4.

frafele

Revechei

mumei

lui

lacov

si

van de numele
lui 1-a
si

lui

lacov feciorul susSrufal

lui Isav.

rorei sale, a iesif Tntru Tnftmpinarea

2. Si privind

a vSzuf o fanfana' Tn

TmbrM(isindu-l

1-a

si

camp

si

erau

trei

turme de

o'i'o'dih-

nindu-se

la ea,

c din ianfana aceea

se adapau iurmele si era piatra" mare pre gura fanianei. 3. Si se adunau acolo toate iurmele si pravSleau piatra de pre gura
fanianei
si

adus Tn casa sa si a spus lui Lavan toate cuvintele acesfea. 14. Si a zis Lavan lui: din oasele mele si din trupul meu esii tu si a
iost

cu

el

o lunS de
zis

zile.

15. Si a
-

Lavan
esti,

cStre lacov

adapau

oile; si iarSsi

pu-

pentruca frafe-mi

nu

vei
fie

slujl

neau
cul

piaira pre gura fanianei in lo-

mie tn

dar,

spune-mi ce sS

sim-

ei.

bria fa?

4. Si
|ilor,

a zis lacov catre dansii:fraei

16. Si

de unde sunteji voi? lar

au

mele
celei

celei

Lavan avea douS fete: numai mari Lia, iarS numele


tinere Rahila.

zis: din

Haran suntem.
pre

mai

5. Si le-a zis lor: siifi

Lavan

17. Si ochii Liei

erau bolnavi, iar


si

feciorul lui

Nahor?

Iar ei

au zis:

Rahila era frumoasa la chip dr


la faja foarfe.

mSnsi

sjim.
6. Si

a zis lor: s5nios esie? Iar


si iatS

18. Si

a iubit lacov pre Rahila


fte

ei

au zis: sanaios; lui venea cu oile.


7.
si

Rahila faia

a zis: voiu slujl


fru

sapfe ani pen-

Rahila fata ta cea mai fanara.

Si le-a zis lor lacov: tnc

mai

19. Si a zis

Lavan

lui:

mai bine
alfui

este mult din zi

Tnca nu este vre-

sS o dau

|ie,

dec&t sa o dau

me

a se

aduna
au

toate turmele, ada-

brbai, lacueste cu mine.


20. Si a slujit lacov penfru Rahila

paji oile si vaV duce|i de le pasfefi.

nu vom pufea pna ce se vor aduna fofi pasforii,


8. Iar ei

zis

sapte ani

si

erau tnainfea

lui

ca

niste zile pujine,

penfruc5 o iubea

si

vom
9.

rSsfurna piatra de pre gura

pre dansa.
21.

fSntanei, ca s

adpMm
el

oile.
ei,

Si a zis

lacov catre Lavan:

Inc graind

cu

iatS Raoile fa-

hila fata lui


ialui su,
10. SJ

Lavan venea cu

zilele

c ea pSstea oile fMfanSsau.


a iost dacS a vazut lacov
lui

dS-mi femeea mea, cS s'au umplut s2 infru la dansa. 22. Si a adunaf Lavan pre toji

pre Rahila fata

mei sale

si

oile

Lavan fratelui mului Lavan fraiele

oamenii locului si a facuf nunfS. 23. $i dac s'a fcuf searS, luand Lavan pre Lia fata sa a bSgaf-o fnlSuntru
la

mumei

sale,

apropiindu-se lacov a
oile lui

lacov, si a infrat la ea lacov.

rSsiurnaf piatra de pre gura fanfanei, si a


telui

24. Si a daf

Lavan

fefei

sale Liei
fie

adMpaf
sale.

Lavan

fra-

pre Zelfa slujnica sa,


slujnicS.

ca sa-i
:

mumei

11. Si a sSrutaf

lacov pre Rahila

25. Si

fScandu-se dimineajS, iaf


si

si slriglmd
12. Si a

cu glasul su a plans.
Rahilei, c este frate
si

era Lia,

a zis lacov c8fre Lavan:

spus

penfruce

ai facuf

aceasfa mie?

Au

fatal ei

cu mumS-sa Reveca

cum

ca el este fecior ei; iar ea alergand a spus tafalui ei toate cuvintele acestea.
13. Si

nu pentru Rahila am slujit fie? Pentruce mai Tnselal? 26. Si a rSspuns Lavan; mi este
asa obiceiu tn locul nosifu a da pre cea mai tanSra mai Tnainie decal
pre cea mai mare.

a fost dupSce a auzit La-

29.

10. Esire 2, 17.

27. Plineste darS sapte ani ai acesieia, si-|i

3.

Si a zis Rahila

lui

lacov: iata
la ea, si

voiu da

si

pre aceasfa pen-

slujnica

mea

Valla,

intra

tru slujba ce vei sluji


'

mie tnc
$i

alfi

sapte ani. 28. i a facuf lacov asa


nii si acci

va naste pre genunchii mei si voiu face si eu feciori dintr'tnsa.


4.

a pli-

Si i-a dat
lui

lui
si

pre Valla slujnica


a
iniraf
la

sapte ani;
fata

si i-a

dat Lalui.

sa femee
lacov.
5.

dSnsa
Ra-

van pre Rahila


29. i a dat

sa femee
fetei

Lavan

sale pre

$i a zamislif Valla slujnica


si

Valla slujnica sa, ca sa-i

fie slujnica.

hilei
6.

a nSscut lui lacov fecior.

30. $i a intra! la Rahila, si a iubif

Si a zis Rahila: judecat-au


si

mie

mai mult pre Rahila decat pre


vSzand Domnul Dumnezeu,

Dumnezeu
si

au ascultaf glasul

meu

Lia, si i-a slujit lui inca* al|i sapte ani,


31. $i

c2 se urasfe Lia a deschis miirasul


ei;

mi-au dat mie fiu, pentru aceea a chemat numele lui: Dan. 7. $i a mai zamislif Valla slujnica
Rahilei
si

iar Rahila era stearpS.

a nSscut al doilea fecior

32. $i 3 zamislii Lia si a

nascut

lui

lacov.
i a zis

chemat numele lui: Ruvin, zicand: ca au vSzut Domnul smerenia mea si mi-au dat mie iecior, acum dar ma* va iubi bSrbalul meu.
fecior lui lacov si a
33. $i
iarasi a

8.

Rahila

ajutatu-m'au

zamislii Lia si a
fiu lui

nascut
zis:

al doilea

lacov,

si

Dumnezeu si m'am asemanat surorii mele si m'am Tnt&rit si a chemat numele lui: Neftali 9. $i v2znd Lia ca a Tncetat a mai naste, a luat pre Zelfa slujnica sa si o a dat pre ea lui lacov femee
si

ca au auzit Domnul, cum ca ma urSsc, si mi-au adaos si pre acesta si a chemat numele lui: Simeon.
34.

a infrat la ea.
10.

zamislif

Zelfa

slujnica

Liei ?i a nascut lui lacov fecior.


11. i a zis Lia: Tntru

$i

iarSsi a zamislif si a nSsi a

noroc;

si

scut fecior,

zis:Tnir'aceasta vrefi

chemat numele
12. Si

lui:

Gad.
lui

me

la

mine va

bSrbatul meu, ca

a zSmislif ?nc Zelfa slujsi

am

n2scuf

lui trei feciori,

pentru a-

nica Liei

nascut

lacov ai
sunt eu,
a chemat

ceea a chemat numele lui: Levi. 35. i zSmislind tncS a nSscut fecior si a zis:

doilea fecior.
13. $i a zis Lia: fericita

acum

si

pentru aceasta
luda;

ca

mS

fericesc femeile;
lui: Asir.

sj

ma

voiu marturisi Domnului, drepf


lui:
si

numele
cerei

aceea a chemat numele

14. Si s'a

dus Ruvin tn
si

zilele se-

a tncetat a naste.

de grau,

aflat

CAP.
Iara vSzand
scut
lui

30.

la Lia
Fiii lui lacov.

mandragorS tn farina si muma-sa; si a zis Rahila cSfre soru-sa Lia: d-mi din mandragorile feciorului t3u.
15. $i
tie,

mere de le-a adus

Rahila, c ea n'a nS-

lacov, a pizmuit
si

Rahila

a zis Lia

nu

este

desful

pre spra sa,


feciori; iarS
2.

a zis

lui

lacov: dS-mi

de nu, voiu

mud

eu.

meu? Au doarSsi mandragorile feciorului meu


c3
ai luat

pre bSrbatul

i maniindu-se lacov pre Ra-

vrei s8 le ei? IarS Rahila a zis;

nu

hila, i-a zis ei:

au doarS Dumnezeu

sunt eu, eel ce tea sfarpit de rodul


pantecelui tau?
33. 30,
7.

asa, doarmS cu fine tn noapfea aceasfa pentru mandragorile feciorului tau.

35. Mat.

1,

2.

30.

5. 35, 25.

7. 29, 33, 34.

10. 35, 26.

16.

Si

venind lacov dela camp


Lia tnaintea
infri
lui si

29.

Sj a zis

lacov: tu

stii

cum

seara a
ia

iefii

a zis:

fi-am

slujit jie si
tale,

cafe au lost dobi-

sM cu plat penfru mandragorile locmit feciorului meu; si a dormif cu ea in


mifl
asfazi,

ca te-am

toacele
30.

cand

am venit

eu

la tine.

C3 putine erau

c2le aveai tu

tnainfe de ce

am

venit eu la tine, si
si

noapfea aceea. 17. Si au auzif Dumnezeu pre Lia, si zSmislind a nascut lui lacov al
cincilea iecior.
18. Si a zis Lia: dat-au

au crescuf tnfru muljime mare


te-au binecuvanfaf

Dumnezeu cu

in-

Dumnezeu
si

plala mea, pentrucS

am

daf pre sluj-

nica

mea
Si

barbafului meu,
lui:

a chesi

mea; acum darS cSnd tmi voi face si eu cas3 mie? 31. Si a zis Lavan lui: ce voiu da |ie? Si a zis lacov lui: nu-mi vei da nimic, iarS de vei face mie cufrarea

mat numele
19.

lsahar, adeca platS.

vantul acesta, iarSsi voiu paste oile


tale si le

a zSmislif tnca Lia


lacov
al

voiu pzi.
tale astSzi;

nSscut

lui

saselea

iiu;

32. Treaca" toate oile

20. Si a zis Lia: daruifu-mi-au

mie

si

desparle de acolo toata oaia se-

Dumnezeu darbun, tnfr'aceasiavreme de acum m va alege baYbatul


feciori, $i a

in 8 tntre miei, si foala"

cea alba
fi

si

pestri| tntre

capre: va

simbria

meu, penfruca" am ngscut lui sase chemat numcle lui: Za21.

mea.
33.

Si

ma
mea
fi

va asculta pre mine


tn ziua de maine, c8

vulon.

dreptatea

Dupa aceasta a nSscuf

fafS si

esfe simbria

mea
bl{af

tnaintea ta
si
fi

tot

22. Si si-au

chemal numele ei: Dina. adus aminfe Dumnesi


si

ce nu va
si

alb tn

capre

sein tn miei, va

cum
lui
:

cS 1-am
fie

zeu de Rahila
ea

o au asculfat pre

furat eu.
34. Si a zis

Dumnezeu
ei.

au deschis panie-

Lavan

dupa"

cele

cuvaniul iSu.
35. Si

23. Si zamislind a nascut lui la-

a desparfif tn ziua aceea


albe

cov

fecior si a

zis

Rahila: luaf-au

tapii cei bSlja|i si eel albi si foate

Dumnezeu
24. Si

zicand
iecior.

mine ocara mea. a chemaf numele lui: Iosif, adaoga Dumnezeu si alt
dela

caprele cele bal|ate


era alb tntru ele
miei,
si le-a

si

si

tot

ce

si tot

ce era sein tn
fiilor sMi.

daf tn mainile

26. Si le-a desparjit


zile

cale de frei
tntre lacov,

dupSce a nascut Rahila pre Iosif, a zis lacov lui Lavan: slobozesie-ma, sa sa ma due tn locul meu si tn pamanful meu. 26. D3-mi femeile mele si pruncii
25. Si a lost

departe tntre ele

si

iar

lacov pastea oile


i
si-a
si

lui

Lavan care

ram&sese.
37.

luat

lacov nuele de
si

plop verde
si le-a

de nuc

de paiten,

mei, penfru care

am

slujit |ie,

ca sS
care,

cpjif

pre ele lacov fcnd

mM am
flat

due, cM tu
slujit |ie.

slii

slujba

mea
de

crestSturi albe, si tnfHsurand impre-

27. Si a zis

Lavan
ta,

lui:

am

a-

vedea pre nuele albeafa, care o curSfise de coajM tmjur verdeafa se

har tnaintea

c cu adevSrat
bineta.

pestritS.
38. Si
rSjif

pot zice, ca

Dumnezeu m'au
ta

a pus nuelele

ce le-a cu-

cuvanlaf cu infrarea
28.

de coajS tn jgheaburile apei,

Spune simbria

mie,

si-fi

penfru ca venind oile sS bea, tnaintea nuelelor


32. 31, 8.

voiu da-o.
21. 34,
1.

venind ele sa bed sS

zamisleasca" oik,
pestri|e.

cum

erau nuelele

7.

Iar5 faf SI vosfru mi-a fScuf sframsi

bSfaie

a schimbaf

din

simbria

39. $i

zamiskau
si

oile,

cum

erau
oi pe-

nuelele

ngsfeau oile albe,


i-a despSrfif

mea de zece mielu?ek, si nu i-au daf lui Dumnezeu s3-mi fac 'mie rSu.
8. Si

strite ?i tn felul

cenusii palate.

cand a
fa,

zis: cele peslrite

va

40. Si

mien

lacov

si si

fi

simbria

foafe oile miei pesfriji

a pus tnainfea oilor berbeci albi


to|i mieii cei pesfriji; si si-a
|if

despSrle-a a-

au nSscuf, iar cand a zis: cele albe va fi simbria fa, au nascut foate oile
miei
9.

furme osibiie si nu mestecaf cu oile lui Lavan.


lui

albi.

$i

au luaf Dumnezeu foafe


vosfru
si

vi-

41. Si a

fost Tn
oile

zSmisleau

vremea, tn care luand tn panfece, a


oilor tn

fele

iafalui

le-au daf mie.

10. Si iafa a fost


oile,
si

pus lacov nuelele tnainfea


erau nuelele.
42. lar
si

cand zamiskau vazut-atn cu ochii mei prin vis,


se suiau pre oi
berbecii
si

jgheaburi ca sa zamisleasca ele

cum

iafS

pre capre
pesfriji
si

fapii si

albi si

punea
ale lui
lui

cand nSsteau oile nu le au fost eele netnsemnafe


si

tn fata cenusii patafi.


11. Si

mi-a zis tngerul Dornnului


facove,
iar

Lavan

cele

tnsemnafe

ak

tn vis:

eu

am

zis:

ce

lacov.

esle?

43. $i s'a tmbogSfif

omul

ioarfe,
si

12. $i a zis:

caufS cu ocKii
si

fi si

ioarte

si

a avut dobifoace mulfe

vezi suindu-se pre oi

pre capre

boi^si slugi si slujnice si cSmile si


asini.

fapii si berbecii albi si pesfrifi si tn

fa{a cenusii pta(i, cS am,

vSzut cafe
ce

CAP.
lacov pleaca

ti-a

facuf

tie

Lavan.
eel

31.
Lavan.

13.

Eu sunt Dumnezeul
arStaf Jie la locul lui

de-la

m'am
zeu,

Dumne-

Si
si

a auzit lacov cuvinfele feciori-

lor lui

Lavan,

carii ziceau: luaf-a iafMl

ai fSgaduif

unde mi-ai uns mie mie fSgaduinfS cu rugSsfSlpul si

lacov ioaie cafe a avut


dintr'ale
tatSlui

nostru
fMcuf

ciune,

acum dar

scoal-fe si iesi din


si

nostru

pSmanful acesfa

foafa mSrirea aceasia.


2. i

ful nasferii fak, si


lui

a vHzuf lacov fa{a

Lavan

siliafS
si

nu era
au
zis

cSfre dansul ca ieri

ca

alalfSieri.

mergi tn pamanfi cu fine. 14. Si raspunzand Rahila si Lia, au zis lui: au doarS mai avem noi parte sau mosfenire tn casa fafaeu voiu
lui

3. Si

Domnul

cafre lacov:

nostru?

tnfoarce-te Tr?

pamantul :tat8iui t&u si la rudenia ia si eu voi fi cu fine. 4. Si trimifSnd lacov a chemai pre
si

15.

Au.nuca
si

nisfe sfreine

ne-am

socofif tnainfea lui?

dut pre noi

C ne-a vancu mancare a man!

Lia

pre Rahila tn

camp

ufide erau
i

cat arginful nostru.


16.

lurmele.
5. Si
lui
ieri

ToafS avufia
a noasfra" va

si

mSrirea care
dela fatal nosi

a zis lor: vz eu fafa tatS-

au

luat-o

Dumnezeu
ft

vosfru, ca
si

nu esfe spre mine ca


iar

stru,

a feciorilor

ca

alalfieri,

Dumnezeul
c& cu loaf
vosfru.

nostri,

acum darS

fa cafe

au

zis tie

pannteiui
6. Si

meu

esie cu mine.
stifi,

voi tnsi-va

Dumnezeu. 17. Si scuUmdu-se lacov a


femeile sale
18. Si
si copiii sSi

luaf

vtrfufea

mea am

pre cSmile.
si

slujif fafSlui

a luaf foate averile sale


11. 46, 2.

39. 31, 8.

43. 12, 16.


S. 30, 32, 39.

31-

3. 33, 9.

13. 28, 18, 35, 1.

ioalS

agoniseala

care

a fHcut

In

am

zis:

ca nu cum-va

s3-{i ei fetele

Mesopotamia si toate ale sale, ca s meargS la Isaac tatai sau tn pamanful Hananeilor. 19. lar Lavan s'a fosf 4us sS-si
funzS
oile

tale dela

mine
tai,

si

toate ale mele.

32. Si a zis lacov: la cine vei afla

dumnezeii
de ale
hila

nu va

frai

tnainfea
la

frafilor nosfri;

cautS ce este

mine

sale,

$i

Rahila a furaf

tale si ia. Si
sfia

nu a

aflat la el

idolii tatalui sau.

nirnic si

20. Si s'a

Sirul,

ascuns lacov de Lavan ca s nu spue lui c fuge.


fugif e! si toate
rtul,

nu femeea

lacov

cum
pre

cS Raei.

lui i-a furat

21. Si a
si

ale

lui,

33 Si inirand Lavan a cautat tn cortu Liei si nu i-au aflat si a iesit


din cortu Liei,
si

trecand

au grabit spre munLa-

a cautat cortu lui


celor

fele

Qalaad,
Sirului,

lacov
si

si corturile

dou
cortu

slujnice

22. Si a freia zi s'a vesfit lui

nu
34.

i-au aflai.

van

cum

cS a fugif lacov.
tofi
frafii

Si

intra! tn

Rahilei,

23. Si

luand pre

sai cu

iar

Rahila a luat

idolii si i-a

pus

sine au alergat

dupa dansul

cale de

supt samarul camilei sf a sezuf dea-

sapte

zile si

1-au ajuns tn

munfeie

supra
35.

lor,

si

a zis tatalui sSu:

Galaad.
24. Si

Nu-{i para cu

greu

doamne,

au venit Dumnezeu tn
la

somn

Lavan Sirul si i-au zis lui: pSzesie-ie ca nu cumva sa zici c3Ire lacov rele si a ajuns Lavan pre
lacov.
25. lacov

noapfea

nu pociu sa ma scol tnaintea fa.-cS dupa obiceiul femeilor s'a tnf&mplat mie acum; iar Lavan a cautat tn lot
cortu
si

n'a aflat idolii.

36. Si s'a

maniaf lacov
si

si

s'a sfS-

a tnfins

cortul

=munle;

iar

Lavan

sau tn pus pre frafii


lui

dit

cu Lavan,

rSspunzand lacov a

zis catre

Lavan, care este nedrepfaSi care este pScatul

sai tn munteie Galaad.


26. Si a zis
ai
gif

tea

mea?

men?
cau-

Lavan

lacov: ce
ai fu-

CS

ai alergaf

dupa mine
din

si

ai

facut? Penlruce pe ascuns


si

tat toate

vasele corfurilor mele.


ai gSsif

m-ai

jefuit

si ai

luai

fetele

37.

Ce

toate

vasele

mele ca pre nisfe roabe cu sabia? 27. Ca de mi-ai fi spus, te-as !i lSsat cu mare cinsie si cu bucurie
si cu canfarefi si cu fimpine si cu

casii tale
tai si

pune

aici tnaintea frafilor

tnaintea frafilor mei, ca s ju-

dece tntre noi amandoi.


38.

De douazeci de

ani sunt cu tine,

alaufe. 28. i

oile tale si cap rele tale

ruta 'pre feciorii


si

nu m'am tnvrednicif a s2si pre fetele mele


a-fi

acum nebunesie ai facut. 29. Si acum poafe mana mea


ci

nu s'au sterpit, berbecii oilor 'tale nu i-am mancat, mancat de hiarM nu fi-am adus. 39. Eu am platil dela mine furtisagurite
40.
zilei
si

furtisagurile nopfii.

1ace rSu;
ieri

ste,

Dumnezeul tatalui tau a grait cafre mine zicand: Pzeca sS nu vorbesti cu lacov rele.

Ziiia

Tna

ardea caldura, iar

30.
cu

Acum daca

mergi,

penfrucS
fe

noaptea sufeream geru; si somnul dela ochii mei se depart^. 41. De dou3zeci de ani de cSnd
sunt tn casa
ta,

mare dor

ai dorif,

ca sS

duci
iu-

am

slujit fie

pafru-

casa tatalui fau, peniruce rai dumnezeii mei?


la

ai

sprezece ani pentru douafete


si

ale tale

31. Si
tre

raspunz&nd lacov a zis cLavan: pentruca m'am femuf, c3

sase ani pentru oile tale, si mi-ai schimbat simbria mea de zece mielusele.
39. Esire, 22, 12.

24, 20, 3.

De nu mi-ar fi iost mie ajufor Dumnezeul pSrintelui meu Avraam


42.
si frica lui

52.
nici

CS de nu voiu tu nu vei trece


si

trece eu la tine,
la

mine, movila
spre rS-

Isaac cu mine,
lasa.

sert

m'ai

acum deSmerenia mea si


au vazut
ieri.

aceasfa
utale.
53.

stalpul acesta

osteneala mainilor mele,

Dunyiezeul
lui

lui

Avraam

si

Dum-

Dumnezeu
43. Si

si

ie-au musfraf

nezeul
si

Nahor s judece

tntre noi;

rSspunzand Lavan a zis lui lacov: fiicelc fate, fetele mele sunt, si feciorii iSi, fiii mei sunt, si vitele tale, viieie mele sunt si toate cafe le vezi tu ale mele sunt si ale !etelor mele, ce voiu face lor asiazi,

a jurat lacov pe frica fafalui sSu


Si a junghiaf lacov jertfa tn

Isaac.
54.

munte si a chemat pe frafii si; si au mSncat si au buf si au dormit


tn munte.

sau

fiilor lor

pe
tu,

carii

i-au

nSscuf?
le-

44.

Acum
eu

darS vino sS
si si

punem

sculandu-se Lavan dimineaja a sSrufaf pe feciorii sSi si pe


55.

Si

gtur,

va

ii

marfurie

fetele
ei,

sale

si

i-a

btaecuvantaf pre

tntre- mine si tntre tine, si i-a zis lui:

si

tnforcaftdu-se

Lavan

s'a

dus

iafa

nimenea nu
tine.

esle cu noi, vezi,

la locul sau.

Dumnezeu
si tnfre

este marior tntre

mine
Rugaciunea lui lacov.

45. Si luand
sialfj.

lacov o piafrS a pus-o

46. Si a zis lacov frafilor sHi: adu-

Iacov

naji piefre si au adunaf piefre si

au

dus tn calea sa si c3ufand a vazut iabara lui Dumnezeu


s'a

fScul rnovil:

si

au mancat acolo
lui:

iabaYtfa" si 1-au gerii lui

tnftmpinat pre

el tn-

pre movila.
47. Si a zis

Dumnezeu.
a zis lacov

Lavan

movila

asi

2. Si

cand

i-a

vazut
este

ceasfa mSrfurie este tntre mine

pre

ei

iabSra
si a

lui

Dumnezeu

tntre tine asfzi, si a numit-o pre ea

aceasfa

chemat numele locu-

Lavan: movila marfuriei; iar lacov a numif-cr. movila mSrfurie.


48. Si a zis

lui aceluia: fabere.


3.

Si a frimis lacov soli tnainfea


fratele

Lavan
si
si

lui

lacov: iatM

aceastS movila"

stalpul care I-am


tntre tine, marfu-

pus

tntre

mine

risesie movila aceasfa si mSrfurise-

ste stSlpul acesta, pentru

aceea

s'a

sau Isav tn pamantul Seir tn (inutulEdomului. 4. Si le-a poruncit lor zicand: asa asa ve|i zice Domnului meu Isav ziee sluga fa lacov cu Lavan am
sa
la
:
:

numit numelef movila mSrturiseste. 49. Si vedenia care a spus: vaza

lacuif si
5. Si

panS acum m'am zMbovif.


agonisif boi
si

am

asini si

Dumnezeu
cS ne
50.

tntre

mine

si

tntre tine,
alful.
si

oi si slugi si slujnice si

am

frimis

vom
De
vei

desprji ur.ul de

smert

fefele

mele

de
s

s spue domnului meu Isav, ta sS afle sluga ta bar tnainfea fa.


6. Si

vei lua femei presfe fetele mele, vezi

s'au tnfors solii la lacov


la

zi-

nimenea cu noi nu
vaz3,

este

care

cand: rners-am
si iata el

fratele

t3u Isav

Dumnezeu

este mSrturie tntre

vine tntru tnftmpinarea fa


el.

mine

si tntre tine.

si
lui

pairu sufe de bSrbaJi cu


7. Si s'a

51. Si a zis

Lavan
si

lacov: iatS

temut lacov foarte

movila aceasta
furie este.

stalpul acesta mSr-

siiea ce sS fac, si a tmparjit

nu poposi

53. 16, 48.


Is.

5.

Navi

24, 27.

32-

1- 48,

16,

jfudec. 11, 27. 3. 36, 6, 8.

6. 33, 1.

nil ce era
si

cu

el

si boii

si

camilele

celui

de

al doilea

si celui

de

al frei-

oile tn
8. Si

douS
-

tabere.

a zis Iacov: de va veni Isav

la o iabHra si o

va

iSia,

cealalfa ta-

mergeau dupS turmeie acestea, zieand dupS cuvanful acesta grSifi lui Isav, cnd
lea
si

tuturor celor ce

bSrS se va manful.
9.

tl

ve|i

afla pre el.


:

Si a zis Iacov:

tlui rneu
ilui

rneu

Dumnezeul taAvraam si Dumnezeul taIsaac, Doamnel Tu eel ce


tntoarce-te tn pamantul
si-{i

20. Si zicefi

iai sluga ta Iacov

vine

dupS

noi,
lui

ca a

zis

voi tm-

blSnz? faja

cu darurile ce merg

mi-ai

zis:

tnaintea

lui si
lui,

dupH aceasta voiu veca doar va primi fa|a


darurile tnaintea

nasterii tale
10.

voi iace

|ie

bine.

dea tafa

Desful esfe mie


si

foaia"

drepfaai fScuf

mea.
21. Si
fefji

lea ta

tot

adevSrul care

mergeau
iar

robului t%u, cS numai cu acesi toiag al rneu


sta; iar

lui,

a dormit tn noapfea

am

irecuf Iordanul acern'ai

aceea

in tabSrM.

acum

fScut cu

douS
si

22. Si

sculandu-se tn noaptea a-

tabere.
11.

ceea a luat pre


fraielui

Scoale-m din mana

pre

amSndoua femeiie amandouS slujnicele si pre


ai si, si a ire-

rneu, din

mana

lui Isav,

cS

mS

tern

eu 4e 4&isu.l,
sS cu

ca nu

cumva
si

viind

unsprezece copii cut vadul lui lavoh.


cei

m
fii.

ucigS pre mine

pre muma*

23. Si i-a luat pre ei ?i i-a trecul


rvul si a freciil ioaie ale sale.

C tu ai zis: bine voiu face {ie si voiu pune sSmanJa ta ca nisipul mSrii, care nu se va numara de
12.

24. Si a

luptat

rSmas Iacov singur si s'a un om cu el pan a dimineaja.

25. Si a vSzuf, c nu-1 poate birui,


si

mulfime.
13. Si

s'a atins

a dormit acolo tn noapfea a


lua't

si

de ISfimea coapsei lui, a amorjit la|imea coapsei lui IacS s'au


te

aceea,

si

din

darurile care

cov, lupiandu-se el cu dansul.


26. Si a zis lui: las-ma,
ivit

aducea,
lui

si le-a irimis lui

Isav fraie-

sSu.

zorile;

iar el

a zis:

nu

voi

14.

Capre douS'sute,

fapi

doua-

tsa, de

nu
el

mS

vei binecuvanta,

zeci, oi
15.

douM
boi

sute, berbeci douazeci.


si

27. Si a zis lui: care este

numele

Camile cu lapte
patruzeci,
si

manjii lor
tauri

tu? Iar
28.

a zis: Iacov.
lui:

ireizeci,

zece,

Si a zis

nu se va mai
peniruca" ai
fosf

asini douazeci
16.

manji zece.

chema numele
va
fi

tu Iacov, ci Israil

Si a dat slugilor sale turma"


si

numele
fi.

t2u,

deosebi

a zis slugilor sale: mer-

tare cu

Dumnezeu;

si

cu oamenii puIacov
si

ge|i tnaintea

mea

si despSrjiji

turm
zi-

ternic vei

de turmS.
17. SJ a

29. Si a tntrebat

a zis:
1

poruncit celui dintaiu


ie

cand
rneu

de

va

tnialn!

Isav fratele

esii? i

va tntreba zidUnd: al cui unde mergi, si ale cui sunt acestea care merg tnaintea ta?
si te

spune-mi numele tSu? Iar el a zis: pentruce tntrebi tu de numele rneu? $i 1-a binecuvaniaf pre dnsul acolo. 30. Si a chemaf Iacov numele locului aceluia: vederea lui Dumnezeu,
c

18.

Vei zice: ale slugii

tale Iacov,

am

vazuf pre

Dumnezeu

fa|3 c3-

daruri a irimis domnului rneu Isav


si iat
el

tre faja" si s'a

mntuit sufletul meu;

dupa

noi.
si

31. SJ rSsSrea soarele,

cand a

ire-

19. Si a
9. 31, 3, 13.

poruncit celui diniani

12. 13, 16; 28, 13, 14; 41, 49.

28. 35, 10.

29. Jud.ec. 13, 17.

cut vederea

lui

Dumnezeu;

iar

el

cineva fa|a
fi

lui

Dumnezeu

si-mi va

schiopSfa cu piciorul sau.


32.
lui

Penfru aceea nu

mnanc

fiii

vana amoriiia care esie pre ISjimea coapsei, pana tn ziua de asfMzi, c3 a afins vana de pre lafiIsrail

mie binevoifor. 11. Primesfe binecuvanfanle mele care am adus {ie, ca" m'au tniluit

Dumnezeu
pre
el

si

am

de toafe;

si l-a silif

de-a luaf.

mea

coapsei

lui

Iacov

si

a amorjif.

12. Si a 2is:

sculandu-ne s& mer-

CAP.
hnpacarca

33.
cu
ochii
sSi a

gem tmpreuna.
13. $i a zis lui:

domnul meu

stie,

lui lacov cu Isav.

cS copiii mei sunf micsori

si oile si
sili

Ci caufand Iacov

vacile sunf fatafe, deci de le voi

V vSzut
si
si

sS mearga, Tntr-o
vifele.
14.

zi

vor murl toafe

pre Isav fratele sMu

viind

pafru sute de barbaji cu dansul,

a tmparjit Iacov copiii la Lia


cele
2. $i

Mearga domnul meu tnainfea


si

si

la Rahila si la

dou slujnice. a pus pre cele douM casnice


si

eu voi veni tneef pre urmS dupa cum voi vedea ca pot
slugei sale,
copiii

mei,

panS voiu veni eu


tn Seir.

la

si si

pre feciorii lor tnainfe,

pre Lia
si

domnul meu
15. $i

pre copiii
si

ei

dinapoia

lor;

pre

Rahila

pre losil mai pre urma.


a
iesif

a zis Isav: voiu ISsa cu fine

din oamenii ce sunf cu mine, iar el


1

3. Iar el

tnainfea lor

si

s'a

tnchinai

la

pamanf de sapfe

ori

pana

a zis: penfruce aceasfa? Desful esfe

cS

am

aflat

har tnainfea

fa

s'a apropiaf de frafele sSu.


4.

doamne.

16. Si s'a tnfors

Isav tn ziua ala Seir.


la

i a

alergat Isav tntru tnttm-

ceea pre calea sa


17.

pinarea

lui, i

tmbrafisindu-1 a cazuf
Si
lui si 1-a

pre grumazul
si

lacov s'a dus

corfuri

sarufal foarle,
si

si-a fScuf lui acoio case, i vife-

planserS amcindoi.
5. $i

si

caufand Isav a vazuf femeile copiii si a zis: ce sunt acestea?

lor sale corfuri, pentru

aceea a che-

maf numele

locului aceluia: corfuri.

Iar el a zis: pruncii, cu cari


luit

au misi

18. Si a venit

Iacov tn Salim ce-

Dumnezeu pre sluga


Si s'au
lor si s'au inchinal.

fafea Sichimilor, care estetn


ful lui

paman-

ta.

6.
fiii

apropiaf siujnicele

Hanaan, cand Mesopofamiea Siriei;


19. Si

s'a tnfors din


si

a f8baYtf tn

fa|a cefS(ii.
7.

i s'a apropiaf Lia


;

si

fiii

ei

si

s'au trichina!

si

dupa aceea s'au


losif
si

a cumparaf o parte din

a-

fa-

rina, uride si-a tnfins corful sSu, dela

propiaf Rahila
chinaf.

si

s'au tn-

Emor
miei.

fatal lui

Sihem, cu o

suta"

de

8.

$i a zis

ce sunf

lie

acesfea

toafe faberile acesfea, care


nif ? Iar el a zis
:

am

20. $i
tntal-

afcut acolo

altar, ?i a
lui Israil.

che?

ca sS

afle

sluga

maf pre Dumnezeul

la

har tnainfea
9. Iar

fa

doamne

CAP.
frate,

34.

Isav a zis:
pre ale

am eu mulfe
fale.
:

fine-fi fu

Uciderea

Sichimtfilor.

10. Si

a zis Iacov
fa,

de

am

aflat

har tnainfea

primesfe darurile

Si
5

iesif

Dina

fafa Liei, care o a

nascuf

lui

Iacov, ca s

cunoasca

din mainile mete, ca pentru aceasta

fetele IScuitorilor.

am vSzuf fafa fa,


33.
1. 32,

ca

si

cum

ar

vedea
11. 1.

Imp.

25, 27.

6.

34.

1- 30, 21.

2. Si o a vSzuf pre ea Sihem feciorul lui Emor Eveul domnul pa-

noasfrS

la

om

neiaiat imprejur, c3

esfe ocanf nouS.

mUntului,
si

si

luand-o a dormit cu ea

a smerif-o.
3. Si

Numai tnfr'aceasfa ne vom asemana vouS si vom lScui infre voi,


15.

s'a lipif

de sufleful Dinei

fe-

de ve|i face ca noi


faie

si

voi, ca

sS se
barbS-

fei

lui

Iacov,

si

a iubif pre fecioara


ei.

imprejur

foafS

parfea

vorbindu-i dupS cugetul


4.

feascS.
fatal
si

Grail-a

Sihem
ia

cSfre

Emor

16. Si

vom

da

fetele

noastre vou,

su zicand: de sofie.
5.

mie pre

fata aceasfa

din fetele voastre


si

vom

lua
si

nouS

femei

vom

IScui la voi,

vom

SJ a auzil Iacov

cum

a pan-

fi

ca o seminfie.
17. Iar

grif feciorul lui

Emor

pre Dina fata

de nu ne vefi asculfa, ca
imprejur,

sa, si ieciorii lui

erau cu viiele in

s va

faiefi
si

vom

lua fata

cmp,
nii
6.
ei.

si

a fcuf Iacov

pan au ve-

noasfra
18. Si

ne

vom
si

duce.

au plScut cuvinfele inaintnaintea


lui

SJ a iesif

Emor
lui

iafMl lui

Sihem

fea lui

Emor

Sihem,

la

Iacov ca sa-i vorbeascS,


7.

feciorul lui
19. Si

Emor.

lar ieciorii

Iacov au venii

n'a zabovif fnrul a face

dela

cmp,

umilit, si

au auzif s'au s'au turburat oamenii si


si

daca"

cuvantul acesta, pentruca" iubea pre


fata lui Iacov, si el era

mai mare desi

s'au Tnfrisfaf foarfe; caci lucru ru-

caf

foti cat?

erau in casa fafalui s2u.

sinos a fScui fnfru

Israil

dormind
fi

20. Si a venif

Emor

Sihem
si

fe-

cu

fata

lui

Iacov,
gr*i!

si

nu va
a ales

asa.
:

ciorul lui la poarta cefSjii lor,

au

8.

Si

for

Emor zicand

graii calre barbajii ceiajii lor zicand:

Sihem
fleful

ieciorul

meu
fata

cu su-

21.

sSu pre
lui

voasfra\ dafi-o

cu

noi,

Oamenii acesfia in pace sunt sa i^cuiascS pre pSmant si


el, si

deci pre ea
9.

femee.
:

sS agoniseascS infru
fui iata larg esle

pamansi fetele

vS tncuscriji cu not feiele voastre dafi-le nouS, si fetele noaSi


sfre lusfj-le feciorilor vosfri.
10. Si infre noi lScuiji, si
ful iata laf esie

inainfea

lor, fetele

lor sS le

luam noua femei,


le

noastre $2

dSm

lor.

pamansi a-

22. Infr'aceasfa

numai se vor asefirn

inainiea voasirM, 12-

mana noua
sca cu noi

oamenii, ca s2 IScuiasi

cui{i i

vS hranifi pre dSnsul,

sS

un popor, de
noi toafS parsi

gonisiji tnfru el
It. Si a zis
si

se va faia tmprejur
cafre fatal ei
fea barbaieasca,
taie{i

la

Sihem
ei:

precum
si

ei

sunt

cafre

frajii
si

s aflu har main-

imprejur.
ceie cu pafru

tea voastra

ce ve{i zice

vom
si

da.

23. Si vifele lor

12. Inmuljifj

zesfrea foarte,

voiu

picioare

si

averile lor au

nu vor

fl

da cat

ve|i zice mie,

de-mi vefi da

mie copila aceasfa femee. 13. Si au rspuns feciorii lui Iacov lui Sihem si lui Emor fafSlui su cu tnseHiciune, zicandu-le: c a pangHrif pre Dina sora lor.
14. Si a zis
frafii

Numai tnfr'aceasfa sS ne asemanam lor si ei vor lScui icu


ale noastre?
noi.

24. Si

au ascultaf pre Emor


ioji
;

si

pre

Sihem

feciorul lui

carii intrau
si

pe poarta

ceftii lor

tot

bSrba-

lor

Simeon

si

Levi

ful s'a faiaf

Tmprejur trupul sau.

Dinei:

nu

vom

pufea sM facem

25. Si a fosf tn ziua a freia

cand
fe-

cuvSnful acesta, sS
7. 2

dam

pre sora

erau in durere, au luat cei doi


25. 49,
5,

lege 22, 21.

6.

ciori ai lui lacov,


{ra|ii

Simeon

si

Levi

4.

Si a dat lui

lacov pre dumneerau Tn m&inile

Dinei, fiecare sabia sa, si

inirat in

eeiaie

fSrg temere

si

au au
fe-

zeii cei streini carii


lor, si cerceii

care erau Tn urechile


i-a pierdut

omorTt toata parfea bSrbSfeascS.


26. Si pre

lor; si i-au

ascuns lacov supf terevinsi

Emor

si

pre

Sihem

tul

din Sichim,

pnS

ciorul lui i-au


sabiei; si
lui

ornorTt cu

ascufiiul

Tn ziua
5. Si
si

de astSzi.
s'a ridicat Israil din

au
si

luat pre

Dina din casa

Sichim
preste
lor, si

Sihem

au

iesit.

a fost frica lui

Dumnezeu

27. Si

fiii'.lui

lacov au intra! pre-

ceifile cele

de prin prejurul

au prSdai cetatea, tn care au pangSril pre Dina sora lor.


sie cei r3ni|i si
28. Si oile lor si boii lor si asinii
lor si:caie

n'au alergat pre


6.

urma

fiilor lui Israil.

Si a venif lacov Tn Luza, care

esfe Tn
Vetil si
7.

erau Tn cetafe
le-au luat.

si

c2ie erau

pSmSntul lui Hanaan numlf tot poporul care era cu el..


Vetil,

In

camp

Si a zidif acolo altar si a nu-

29. $i toate frupurile lor, si toata

mii numele locului:

pentruc3
lui,

agoniseala
robit, si

lor,

si

femeile lor le-au


cfe

acolo s'au arafaf

Dumnezeu

cSnd

au

jefuit

erau tn ce-

iugea
chei
til

el

dela fafa lui Isav fratelui sau.

fafe si cafe

erau Tn case.
cSire

8. Si

a murif Devora doica Revea Tngropaf-o


si

30. Si a zis lacov


si

Simeon

si

mai

jos

de Ve-

cStre Levi: urii m'afi iScut, ca sM

supt siejar,
lui:

a numif lacov nu-

fiu

rSu iuturor celor ce lacuesc pasi

mele
9.

stejarul jalei.

manful:
si

Tn Hananei

si

Tn Ferezei

Si

s'au artat

Dumnezeu

lui

eu pufin sunt cu numarul, si de se vor aduna asupra mea, m vor fSia si voiu pied eu si casa mea. 31. lar ei au zis: au doarca cu o curvS vor frST cu soara noasfra?

lacov TncS Tn Luza, cSnd a venit acolo viind din


si

l-au binecuvanfaf pre el


10.
"Si

Mesopotamia Siriei, Dumnezeu.

i-au zis

CAP.
Si
}

35.
i.

Mo arte a Rah He
au
zis
si

meie fHu nu se cov, ci Israil va fi numele tSu, si au numit numele lui: Israil. 11. Si au zis Dumnezeu lui: eu
sunt Dumnezeul fSu, creste
muljeste, neamuri
si

Dumnezeu lui: nuva mai chema la-

Dumnezeu
fe si
fa"

cfre lacov
Vetil si

si te Tn-

scoalS

sue Tn locul

adunri de nea-

IScueste acolo

altar lui
|ie,

Dumcand
si Iu-

nezeu
2.

celui ce s'au arSfaf

fugeai dela fafa lui Isav fraiele tau. Si a zis lacov casii sale
turor celqj ce erau cu sine: ridicatj

din mijlocul vostru pre dumnezeii


cei streini carii
r3{i|i ?i

muri vor fi dinfru tine, si TmpSra{i din coapsa ta vor iesi. 12. Si pSmtntul care l-am dat lui Avraam si lui Isaac, {ie l-am dat pre el, al tau va fi, si semintiei tale dup tine voiu da p5m&ntul acesta.
13. i

sunt cu voi,

si

v cu-

s'au

suit

Dumnezeu

dela
cfu

3.

Vetil

va schimbati hainele voastre. Si sculandu-ne sa" ne suim Tn si s facem acolo altar lui Dtim-

dansul din locul Tn care au^grSit


dansui.
14. Si a

nezeu celui ce m'au auzif Tn ziua necazului, eel ce au fost cu mine si m'au maniuit Tn calea pe care

pus lacov stalp de piatrS Tn locul Tn care au grSit cu el Dumnezeu, sialp de piatrS si-a iurnat preste el vin
el si

a vSrsat preste

mergeam.
30. Esire
5, 21.

untdelemn.
7.

13, 3.

35.

1. 28, 12,

13; 31, 13.

2.

Esire 34,

13.

48, 4.

11. 1, 22, 28; 46, 3; 10. 32, 28. 13. 17, 22. 14. 28, 18.

15. Si a

cului tn

chemai Iacov numele locare au grSif cu dSnsulDum-

28. Si

au

fosf zilele lui Isaac, care

frSif

ani o suta opizeci,

nezeu

Veiil.

29. Si slSbind Isaac a murit si s'a

16. Si sculandu-se lacov din Vefil

adaus
plin

lfrngS
zile,

neamul sSu bStran


si

si

a tnfins

cortul
si

furnul Gader,

sSu dincolo de a lost cand s'a asi

de
si

1-au tngropaf pre el

Isav

lacov

feciorii lui.

propiaf de Havrata, ca sa vie la Efrata a

n&scuf Rahila,

greutate a

GAP.
Neamu
Acestea
2. SJ
I

36.
:

avui tn nasfere.
17. Si a fosf

lui Isav.

greu, a zis

ei

cUnd a nSscut ea cu moasa: cufeazS, cS si


iiu.

sunt nasterile lui Isav, ace-

acesta

sta este
t|i

Edom.

esle

cand tsi da ea suflelul, cS murea, a chemaf numele, lui: fiul durerii mele, iara tatSl sSu l-a numif pre dSnsul: Veniamin.
18. Si

a fost

Isav si-a luaf lui femei din

fctele

Hananeilor: pre

Ada

fata lui

19. Si a

murit Rahila

Elom Heteul si pre Olivema fata lui Ana feciorul lui Sevegon Eveul. 3. Si pre Vasemata fata lui Ismail
sora
lui

si s'a

tngroesfe

paf tn calea
Viileim. 20. 'Si. a

Naveot.
a naseuf

Efrafului, acesia

4. SI

pus lacov
Rahilei

sfaip pre

mor-

Elifas;
guil.
5. i si

Ada lui Isav: pre si Vasemata a nSscut pre RaOlivema a naseuf pre Ieus

manful
asfSzi.

ei,

acesta esle sf&lpul

mop

marifului

panS

tn

ziua de

pre

Eglom

si

pre Kore. Acesfia


s'au nS-

cand a IScuif israil tn pSmantul acela a mers Ruvin si a dormif cu Valla jiifoarea tafSlui su lacov, si a auzil Israil si rSu
21. Si a fosl
s'a arSiaf tnainlea 22. Si erau
fiii

sunt

feciorii lui Isav, cari

scut lui tn p&manlul Hanaan.


6. Si
si

a luat Isav pre femeile sale


si

pre feciorii sSi

pre fefele sale,


toate

iui.

si

foale trupurile casii sale si toafe


toafe vitele si

lui

lacov doispre-

avcrile sale si

zece.
23. Feciorii Liei eel dinfiu
al lui

cafe a avut si toate c&fe a agonisit

nSscut

tn pSmanful lui

lacov

Ruvin, Simeon, Levi,

Hanaan; si s'a dus Isav din pSrnantul Hanaan, dela fa|a


lui

Iuda, isahar, Zavulon.


24. Si feciorii Rahilei: Iosif si Ve-

lacov frafelui sSu.

7.

PenirucH erau averile lor mai


deceit

niamin.
25. Si feciorii Vallei
hilei:

multe
slujnica Raloc, si

s poata IScui tnfr'un

Dan
si

si Nfffali.

pSmanful tn care IScuiau nu-i pufea cuprinde pre ei de muljimea


averilor lor.
8.

26. Si feciorii Zelfei slujnica Liei:

Gad
lui

Asir.

Acesiia

sunt feciorii

Si a lScisif Isav In munfeleSeir.

lacov, carii s'au naseuf tn


Siriei.

Mefa-

Isav acesta esfe


9.

Edom.
lui

sopotamia
131

Acestea sunt nasterile

Isav

27. Si" a venif

lacov

la

Isaac

fafSlui lui
10. Si

Edom

tn munfele Seir.
fiilor

Mamvri tn cetafea carnpului: acesia esfe Hevrontn pamantul lui Hanaan, unde a lScuil Avraam
sSu
la
si

acestea sunt numele

lui Isav: Elifas fiul

Adei femeii

lui fe-

Isav,

si

Raguil

fiul

Vasemafei

Isaac.
25. 30,
5.

meii

lui Isav.

29. 25, 8.

15. 28, 19. 19. 48, 7. 23. 49, 8. 26. 30, 10. 27. 23, 19; 37, 1.

36.2.26,34.
7. 13, 6.

4.

8. 32, 3.

l.Paralip. 1, 35. 10. 1. Patalip.

6. 32, 3.
1,

35.

11.

Si s'au
:

nSscuf
sf

lui

Elifas le-

Hori

si

Eman,

Jar

Sora

lui

Lofan:

ctori

Teman
si

Omar
s

si

Sofar

si

Tamna.
23. SJ acestia

Gofom
12. Si

Kenez;
Isav
si

sunt

feciorii lui
si

Sosi

Tamna

era tiifoare

lui Eli-

val:

Golam
si

fas

fiul lui

a nSscui lui Eli-

Sofar

,si Manahal Omar.

Ghevil

fas pre Amalic, acestia sun! feciorii

24. SJ acestia sunt feciorii lui Se-

Adei femeii
guil

lui Isav.

vegon: Aie
lui

si

Ana. Acesta esfe Ana


pre Iamin in pustie,

13. SJ acestia
:

sunt feciorii
si

Ra-

carele a aflat

Nahot
lui

si

Zare

Some si

Acestia erau feciorii

Moze. Vasemaiei feOli-

c^nd pste
iaiui

asinii lui

Sevegon
lui

fa-

sSu.

meii
14.

Isav.

25. Si acestia

sunt feciorii
fata lui

Si

acestia sunt feciorii


lui

Dison
son:

si

Olivema
si

Ana: Ana.
Itran si

vernii

femeii

Isav, care
lui

fost
si

26. Si acestia sunt feciorii lui Di-

fatS lui

Ana fecioml

Seyegon,
si

Amada

Asyan

si

a nMscut lui Isav: pre leus leglom si pre Kore.


15. Acestia

pre

Harran.
27. SJ acestia sunt feciorii lui Asar:

sunt cSpeieniile

fiii

lui

Valaam
son:

si

Zucarn
Aran.

si

lucam.
feciorii lui Ri-

Isav,

fiii

lui Elifas celui

Tnfaiu n-

28. Si acestia

sunt

scut

al lui Isav: Domnul Teman, Domnul Omar, Domnul Sofar, Dom-

Os

si

29. SJ acestia sunt

Domnii

lui

Horri

nul Kenez,

Domnul Kore, Domnul Ootom, Domnul Amalic, acestia sunt Domnii


16.
lui

Domnul Lotan, Domnul Soval, Domnul Sevegon, Domnul Ana, 30. Domnul Dison, Domnul Asar, Domnul Rison, acestia sunt Domnii
lui

Elifas in

pSmSntul Idumeii, aceAdei.

Horri tntre domniile

lor, Tn

p3-

stia

sunt

fiii

mSntul Edomului.
fiii

17. Si acestia
fiului lui Isav:

sunt

lui

Raguil

nul Zare,

Domnul Nahot, DomDomnul Some, Domnul

31. SJ acestia sunt tmpSra|ii, carii

Moze, acestia sunt Domnii lui Raguil tn pamantul Edomului, acestia sunt feciorii Vasemaiei femeii lui
Isav.
18. Si acestia sunt feciorii Olivemii

au TmpSraJii Tn Edom mai 'nainie de a impSr8{i TmpSrai Tn Isr.aU. 32 Si a TmpSrSjit tn Edom Valac
feciorul lui Veor, si
iui
:

numele

CefSfii

Denava.
locul
lui

33. Si a murit Valac, si Tn


lui

TmpSraJit

Iovav

feciorul

Domnul leus, Domnul leglom, Domnul Kore, acestia sunt Domnii Olivemii fetei lui Ana
femeii
lui

Isav:

Zara din Vosora.


34.
lui a

SJ a murit Iovav, si Tn locul

TmpaT|it

Asom, din pSmSntul

femeii luj Isav.


19.
si

Temanilor.
lui Isav,

Acestia sunt feciorii

35. Si a murit
lui a

acestia sunt
feciorii lui

sunt

Domnii Edom.

lor,

acestia

Asom, si Tn locul tmpra|it Adad feciorul lui VafSiat

rad, eel ce a

pre
si

Madiam

Tn

20. Si acestia sunt feciorii lui ^Seir

Horeului celui ce lScuesfe


21. i

p&mnful:

c&mpul lui Moav, lui: Ghefem.


36. Si
lui

numele
si

CetHjii

Lofan, Soval, Sevegon, Ana,

a murit Adad,

Tn locul

Asar si Rison, acesfia sunt Domnii Horeului feciorului lui Seir in pamanful lui Edom. 22. i au fost feciorii lui Lotan
Dison
si
20. 2

a TrnpSraJil

37. Si a murit

Samada, Samada,

din Maseca.
si

a Tm-

p&rM{if dup el langa" rTu.

Saul din Roovot de


31. Fac.
11.

Lege

2, 12; l

Paratip.

1,

38.

SI. 1. Paralip. 1, 43.

10,

38. Si a murit Saul, si a


}il

Vallenon fiul lui 39 Si a muril Vallenon feciorul lui Ahovor, si a tmpSrSfit dup& dansul
el

dupS

tmparSAhovor.

6. Si

a zis lor: asculfafi visul a-

cesta care 1-am visat:


7.

Mi se pSrea cS vol
si

legafi

snopi
sculaf
si tn-

tn mijlocul campului,

si

s'a

Arad feciorul
cetfii lui:
lui:

lui

Varad,
si

Fogor,

numele numele femeii


si

snopul meu

a statut drept;

Meleveil, fata lui Matraif fecio-

cunjurndu-l snopii vdstri, s'au Inchinaf snopului meu.


8. Iar frafii lui

rul lui

Mezoov.
Isav tnlru

au

zis:

au doar tm-

40. Acestea sunt


lor lui

numele Domniseminfiile lor, dupS

p3r{ind vei TmparJi presfe noi, s'au

locurile.lor tntru farile lor si tntru

domnind vei domni presfe noi? Si au adaos mai mare ur8 asupra lui
pentru visele
fele lui. 9. Si a
lui
si

neamurile

Domnul Tamna, Domnul Golla, Domnul Ieier, 41. Domnul Olivemas, Domnul Has, Domnul Finon, 42. Domnul Kenez, Domnul Teman, Domnul Mazar, 43* Domnul Maghediil, Domnul Zalor:

penfru

cuvin-

vSzuf

alt vis, si 1-a


si

spus
a zis:

faflui

sSu
luna

si frafilor si,

iata

am

visat alt vis,


si

cum

cM soa-

rele si

unsprezece stele se

tnchinau mie.
10. Si 1-a certaf iafl s3u, zican-

fnfeiAce^iia sunt Domnii Edomului,

j cele
I

zidite In

pSmSntul agonitatSl E-

du-i

ce esfe visul acesta care ai

sei:i.ior.

Acesta esfe Isav

visat?

Nu cumva vom
fa
si frafii tSi

venl,

eu

si

domului.
"

mutna

sS ne tnchilui;
iar

CAP-

nm

fie

pre pSmanf?
pismuit
frafii

37.

11. Si 1-au tatSl

Visit rile si

vinderea lui Iosif.


tn pamanful,

Iar Iacov 15cuia

unde

sSu a pSzif cuvSntul. 12. Si s'au dus frafii lui s2 pascS oile iafSlui lor fn Sihem.
13. i

a fost sSlSsluit Isaac tatSl s2u, tn

a zis

Israil cMfre Iosif

iafS

pSmantul Hanaan.
2. SJ

frafii fi

pasc

oile tn

Sihem, vino,
si

acestea sunt nasterile


Iosif

lui Ia-

te frimif la dansii,

el i-a zis:

cov,

cand era
si

de sapfesprefeciorii

iafS eu.
14. Si i-a zis Israil lui:

zece ani,

pSstea oile tatSlui sSu

mergi
f3i

si si

cu

frafii

sSi,

Hind fSnSr, cu

vezi de
oile,

sunt s3n2tosi

frafii

Vallii
t31ui

si

cu
si

feciorii Zelfii femeile ta-

si-mi

spune

si

1-a trimis
si

pre

su,

au

parti pre Iosif

cu

el din valea Hevronului,

a venit

fapfS rea calre Israil tatSl lor.


3. Iar

tn Sihem.
15. Si 1-a aflat

Iacov iubea pre Iosif mai


fofi- fiii s8i,

pre
si l-a

el

un om,

rS-

mult decat pre


fiu lui

pentrucH
facui
I

tScind pre cSmp,

tnfrebat

omul

de blraneje era

lui, si i-a

zicand: ce caufi?

hainS

pesfri|5.
fra|ii lui,

4. Si

vSzand
s3i,

cS pre

el

pe frafii mei cauf, spune-mi unde pasc oile?


16. Iar el a zis:

iubeste tatSl lor


io|i
fiii

mai mult decat pre 1-au urtf pre el, si nu


nimica de pace.
Iosif vis,

pufeau grl
5. Si 1-a

lui

Tn

somn vSzand

omul: s'au dus de aid, cS i-am auzif pre ei zidmd: s2 mergem tn Dotaim, si s'a dus Iosif
17. Si i-a zis

dupS
taim.

frafii sSi,

si

i-a

aflat

tn

Do-

spus
1

frafilor si.

18. Iar ei
40.

v8zandu-l pre

el

de de-

Paralip.

1, 51.

37.

1. 35, 27.

5. 42, 9.

parfe pana" a nu se apropia de dnsii,

gandeau
s3u:
20.
si

r3u, ca sS-1

omoare pre

cl.

30, Si s'a tnfors la


zis: bSIaful

frafii s3i, si

19. Si a zis

fiecare

catre frafele

iaf3 visSforul acela vine.

m3
i

nu esle, dar eu unde voiu mai duce?


iuand
ei

dar venifi s3-l omorfm, s3-l arunc3mt fnlr'o groapS, si vom

Acum

31. Sir

haina

lui Iosif
si

junghiaf un ed de caprS,

au muiarS

zice: hiar3 rea 1-a


si

mancat pre
fi

el,

haina

lui

Tn sange.
pestrifS,

vom vedea
21
lor,

ce vor

visurile

lui. si

32. Si

au frimis haina cea


lor,
si

r Si auzind

mainile
vieafa.

Ruvin 1-a scos din zicand sS nu-i luSm


:

o aduser3 tafSlui

ziserS:

aceasfa o

am

aflat,

haina
sS nu vSrfiului

fiulut

f3u

cunoasfe de esfe au nu?


a zis haina
:

22. Si a zis lor Ruvin:


safi

33. Si a cunosctit-o, si

sange, aruncafi-l Tnlr'o groapS


punefi pre
tl

meu
el,

esfe, hiarS Fea 1-a

man-

de acestea care este in pusfie; iar

cat pre

hiara

1-a rSpit <p're Iosif.

mana sa nu vS
cerca !n ce chip
din
lui

el,

c3
si

34. Si si-a rupt Iacov hainele sale,

mainile
su.

lor,

va scoafe pre el si sS-l dea ialS-

a pus pre mijlocul


ftul

lui

sac

si

23. Deci a fosl ceind a venit Iosif la


frafii s3i, ei

1-au desbrScat de haina

cea pestrifS, cu care era fmbracat.


24.

s3u zile multe. adunat tofi feciorii si fefele lui, si au venit sS-l mangaie, si nu vrea s3 se mangSie, zif rt ca m3 voiu pogorl fn lad lc"' v$
plSns pre
35. Si s'au

Si luandu-1 1-au

aruncaf Tn
si

plangand,
Iosif fn

si 1-a

plans pre
lui

el

jm$MI
dregS-

groapS, iar groapa era desariS,

36. Iar3 Madiamifenii

au vaftduf pre
mai mare

nu avea apS.
au sezut s3 mSnance paine, si cautand cu ochii au v3zut, si iafa cSlSiori Ismailteni veneau
25.

Eghipef

Penfefrl

Apoi

ei

forul lui Faraon, care era

presfe bucSfari.

din Galaad,

si

cSmilele lor fncar-

CAP.
luda
i

38.

cale de lSmaie si de

r3sin3

si

de

Tamar.
s'a po-

smirn3,

si

mergeau sS se pogoare

Tn Eghipef.
26. i a zis

8i a
luda c31re
frafii

lost fn

vremea aceia

s3i:

gorft luda dela frafii sSi, si a ve-

ce folos

nostra

si

vom ucide pe frafele vom ascunde sangele lui?


de

nitpSna

la

un

om

Odolamifean
f"

a-

nume
unui
la ea.

Iras.

27. Venifi s3-l

vindem

Ismailfeni-

2. Si

a vazuf acalo luda o fatS a

lor^acestora, iar mainile noasire sa

om Hananeu anume
si

Sava,

si

nu
si

fie

pre dg|isul, c3 fratele nosfru


si

a luaf-o pre ea femee,


3. Si

intra!

frupul nosfru esfe,

au asculoarneni

tat frafii lui,

zSmislind

eaa

nSscut
lu!
lr.

le-

28. SJ frecand pre acolo

ctor, si, a

chemat numele

Madiamifeni negujStori, 1-au iras^si 1-au scos pre Iosif din groapS, si 1-au v&nduf Ismailtenilor cu douSzeci de auri, si l-au dus fn Eghipef.
29. SJ s'a Tutors
si

4. i iarS

z3mislind a nSseul
lui

fe-

cior, ?i
5. Si

a chemat numele

Avnan.

treilea
lui i-a

adSogand a n3scut fnc3 al fecior, si a chemat numele


si

Ruvin

la

groapS,
si

Silom,

ea era tn Hasvi czind


ei.

n'a v3zui pre losii tn groapS,

nSscut pre

si-a rupt hainele sale.


33.
21. 42, 22. 27. 39, 1; 40, 15. 17$ Fap. Hp. 7, 9. 29. 44,13.

28. Ps. 104,

38.
metii

34. 44, 13. 42, 13; 44, 28. 2. 1 Patalip. 2, 3. 3. 46, 12. 5. 1 Paxalip. 4, 21. 26, 19.

4.

Nu-

6. $i
lui intai

a luaf luda iemee

lui If ce-

17; Iar el

a, zis: eu

tfi

voiu

tri-

nascuf, cSreia numele era

mite un ied de caprS din oile mele,


iar

Tamar.
7. $i
lui

ea a zis

d3-mt arvunS panS vei


-

a fost

lr eel tnfai

nMscut

al
si

irimite fu.

'.

Iuda r&Mnainfea Domnului,


ucis pre; el Dumnezeu. Si a zis Iuda lui Avnan:
si

18. Iar el a zis:

oe arvunS

tfi

voiu
gher-

1-au
8. la

da?
intra"

Iar ea a zis.: inelul I3u


si

si

danul
si i-a
si

ioiagul care-Ji este tn


ei,

femeia iratelui t2u,


si ridicS

ia-o pre ea

dat

si

a intrat

la

manS, dansa,
el.

femee,

fi

sSmanfa fratelui f2u. 9. $i cunoscand Avnan, cS nu va s&manfa a lui, cand mergea la fefratelui s<iu

ea a luat in pantece dela


19. i

scutandu-se ea s'a dus, s'a

dezvalif de brobodelnic, si s'a

tm-

meea

vSrsa pre pSmant,


lui

brScaf cu hainele cele de vSduvie.


20. i a trimis
pra"

ca s3 nu dea sSmanla' fratelui sSu.


10. $i

Iuda iedul de ca-

r3u s'a arSlaf tnaintea


pre acesfa.

prin

mana

pSsiorului sSu Odo-

Qumnezeu, penfrucS a
$i
I-

fScuf aceasia,

lomiteanul, ca s8 ia dela Iemee ar-

a omortf

si

vuna,
no-

si

n'a aflat-o pre ea.

11. $i a zis luda cSfre

Tamar

21. $i a tntrebaf pre

oamenii din

vSduvS tn casa talSlui I5u, parra" ce va create mare Silom feciorul meu, cS se femea ca nu cumva sa moarS sj acesta ca si frajii lui; si mergand Tamar a sezuf tn
ru-sa: sezt

locul acela si a zis lor:

unde esfe

curva care a fost tn Enan l^nga* cale?


Iar ei

au

zis: n'a fost aici curvS.


la

22. i s'a tnapoiat


zis:
ca"

Iuda

si

a
zie

casa

iatalui sSu.

n'am aflat, si oamenii locului nu este acolo curva".


Iuda:
jie-le

au irecut zile mulie, si a murit Sava femeea lui Iuda, i mangaindu-se Iuda, s'a suit la cei ce
12. Si

23. i a zis

pre ele;

cica nu cumva sS iim de bafjocurS, eu am trimis iedul acesta, si tu n'ai


aflat-o.

iundeau oile lui, el si Iras p3sforul lui Odolomiteanul in Tamna.


13. i

24. i a lost

dupS a

treia luna" s'a

s'a

spus Tamarei nurorii


:

spus

lui

Iuda, zicand: a curvit Ta-

sale ,zicandu-i

iatS socrul tSu

se

mar

noru-ta, si iat3 are tn pantece

sue tn

Tamna

sS tunzS oile sale.

din curvie, iar Iuda a zis: scoatefl-o

ea dezbrScand de pre sine hainele cele de vSduvie, s'a tnvSlit cu brobodelnicul si s'a tnfrumuse14. i
fat

pre ea,
25. i

?i

s3 se arzS.
s'a

'

dupSce

adus

ea, a

tri-

mis

la

socrul sSu, zicarvd ea:

din

si

a ?czul

la

porjile

Enanului,

omul, a cui sunt acestea,


pSnlece,
este
si

am
si

eu tn
al

care este tn calea Tamnei, c5 a v3zut


sj

a
si

zis:

cunoaste

cui

cum
el n'a

cS Silom a crescut mare,


dat-o lui femee.

inelul

gherdanul
;

fqiagul

acesta.
26. $i

15. i
cotit

vazand-o pre ea Iuda, a so$ c3 este o curvS, c3 ea s/a aabStuila dansa din cakj
lasS-ma* s2 intru la

a cunoscut Iuda,

si

a zis:

s'a tndreptat

Tamar mai mult

decat

coperit faja sa, $i n'a cunoscuf-o.


16. i s'a
?i

mine, pentrucS nu o
lui

am

dat pre ea

i-a

zis ei:

tine,

cS n'a cunoscut-o
:

cum

c8 este

noru-sa, iar ea a zis

ce-mi vei da

de vei

intra la

mine?

6. 1 Paralip. 2, 3. 7. Numerii 26, 19. S. 2 lege 25, 5; Mat. 22, 24; Marc. 12. 19. IS, Levit. 18, 15.

Silom feciorului meu, si n'a mai adaos a o cunoaste pre dansa. 27. $i a fost cand era sS nasca\ erau gemeni tn pSniecele ei. 28. $i a fost cand nSstea ea, unul a scos tnainte mana sa, si luand
26.
1

Paralip

2, 4.

27. 25, 24; Mat.

1,

3,

moasa rosu, a legal la mana lui, zidmd; acesfa va iesl mai 'nainfe,
Apoi a Iras Tnapoi mana, si thdaiS a iesit frafele lui, iar ea a zis: penfruce s'a rupt penfru fine gard? Si a chemaf numele lui Fares.
29. 30. Si
lui la

penfru mine nu cunoasfe nimic, din


c&fe sunt Tn casa
are
9.
lui,

ci

foafe cSte

el le-a

daf Tn mainile mele.

dupS acesla a

iesif frafele
si

nu esfe Th casa aceasta nisa" nu fie supf mine, nici s'a luaf dela mine nimic, afara de fine; penfrucS fu esfi femeea lui, si
Si

mic, care

a cSruia

mana
lui

era rosul,

chemaf numele

Zara.

CAP.
Si
j

39.

Iosif in Eghipet i curatia lui.


losif s'a

cum voiu face acesf cuvanf rSu, si sH pScatuesc Tnainfea lui Durhnezeu? 10. Si vorbind ea lui losif Tn foafe zilele, el nu asculfa de ea, ca sa se culce si sS se Tmpreune cu ea.
*

11. Si a fosf Tnfr-o zi,

a intraf lo-

adus Tn Eghipef,

si 1-a

sif

Tn casa, ca sS-si facS lucrurile

rul lui

cumpHraf pre el Penfefri dregatoFaraon eel mai mare presfe


adus pre
si

sale, $i

niminea nu era Tn 15unfru


ea
l-a

din cei de casa.

bucSfari, bSrbaf eghipfean, din mainile Ismailfenilor, cari 1-au


el acolo.
2.

apucat de haine, zicand: dormi cu mine, iar el lSs^n12. Si

du-si hainele sale Tn mainile

ei,

Si era

Domnul cu

losif, si

era

fugif si a iesit afarS.


13. Si

el

b&rbaf Tndemanaiic,
Si stia sfSpanul

a fosf Tn

fosf

dac3 a vSzuf ea ca

cas2 la si3panul sSu Eghipfe'anul.


3.
lui,

si-a 13saf
ei,

hainele sale Tn mainile

cS

Domlui.

a fugit si a iesit afara,


14.

nul zvh cu dansul, si.ori cSie face


el,

A chemaf
la

ea pre cei de casa

Domnul le sporeste
4. Si si i-a

Tn malnile

si le-a gr3if lor

zicand: vedeti, cS a

a aflat losif har Tnainfeasta-

bHgaf

not shrga evreu, ca s3-si

panului sSu,

pl5cuf

lui

si l-a

pus pre el presfe casa sa, si foafe cale avea el le-a dal pre mana lui
losif.
5.
:

bafa joe de noi, care a intraf la mine si a zis: dormi cu mine, si eu am


slrigaf
15.

cu glas mare. Si auzind el c'am Tnaifaf lasi

Si a fosf

dupSce
si

1-a

pus pre

el

sul

meu

am

strigaf,

iasandu-si
si

presfe casa sa

presfe foafe cafe

hainele sale la mine a fugit


afara.
16. SJ

a iesif

avea

el,

a binecuvanlaf

Domnul casa
a fosf

%
ea a
firtuf

Eghipfeanalui penfru
avufja
6.

losif, si

hainele

iai.sirie

binecuvantarea Defirmului Infru foafS


lui,

pSna ce a venif
17. Si

stapanirl acasa.
kit

tn casa

si

Tn farina
el

lui.

Si foafe cafe avea


lui losif, si

le-a

dal

dupa cuvintele acestea zicand: a rrriral la mine sluga


a vorbif

Tn mainile

nu

stia

de ale

cea de evreu pre care


*noi, sS
rtiie:

l-ai

sale nimic, afara de painea ce


el,

manca
fru-

mS

bafjocoreasca,
1

b3gat la si a zis

si

era losif

bun

la chip si

dormi-voi cu

fine,

mos
7.

la fa|3 foarfe.

18. Si

dupS acesfea femeia stSpSnului s3u a pus ochii sjii pre


Si a fosf
losif, si
8. Iar

glasul

meu

dac3 a auzii c'am Tnaijat si am sfrigaf, 13sSnd


si

hainele sale la mine, a fugif


iesif afara.

a zis
el

lui:

culcS-fe cu mine.
si

nu

vrea,

a zis femeii

19. Si a fosf

cum

a auzit sfapScafe

stSpanului s3u: daca sfapanul


30.
1.

meu
>\

nul

lui

cuvintele femeii sale,

le-a grSif catre


Patalip
2, 4.

dansul zicand: asa

39.

2. 37, 28.

12.2 Imp.

13, 11.

mi-a fScut sluga


rneinie.

ta,

s'a

aprins de

tmpMratului Eghipeiului, cari erau tn femni|S, era aceasia.


6. Intrat-a la
i-a
ei-

20. Si

luand stapanul pre

Iosif, 1-a

Iosif

dimineafa

si

bSgat in iemnija" Tn locul tn care se fineau legatii tmparafului tnchisi


acolo fn lemnifS.
21. Sf era

vazut turburafi.

7. Si

a tnirebai pre dregSlorii


el tn

lui

Faraon, cari erau cu


Iosif,
si

iemnifS

Domnul cu
el

la

Domnul
?

vSrsat presie

mila\ si i-a daf lui

fe(ele
rtte

zidmd: ce esie c3 voasfre suni asiSzi posomolui,

har tnaintea celui mai mare presie


iemnifS.'
22. Si eel

8. lar ei

au

zis iui: vis

am

vazuf,

mai mare presie fem-

si

nu esie cine

sS-1 lalcuiasca; si a

ni{8 a dai pre

mana

lui

Iosif

tem-

zis lor Iosif: au

nu

esie prin

Dum-

nifa si pre fofi cei osandifi cari erau

nezeu arSfarea lor? Spunefi-mi dar


mie.

?n iemnitS, si foaie cate se faceau

acolo, el le fScea.
23. Si

nu

siia eel

mai mare pre-

sie iemnijS nimica de iemnija peniru el, cS toate erau pre mSna lui Iosif,

mai mare presie paharnici a spus visul sSu lui Iosif, si a zis: tn somnul meu era vie tnaintea mea.
9. Si eel

pentrucS
cfe

Domnul era cu dansul facea el, Domnul le sporea


lui.

si

10. Si tn vie

erau

trei vi|e,

si

o-

Tn

draslind scoieau viasiSri cu siruguri


cop|i.
11. Si

mainile

paharul
si

lui

Faraon era tn
lui

GAP. 40.
Iosif tdlcueste visuri in icmnita.

mana mea,
si

am

lual sirugurele si

1-am sfors tn paharul

Faraon,
lui

am

dai paharul tn

mana

Fa-

Oj a fosl dupa cuviniele acesiea eel mai mare presie paharnicii TmpSrarUlui Eghipeiului si eel mai mare
j

raon.
12. Iar Iosif i-a zis.

aceasia esie
trei zile

falcuirea lui: cele irei vije,

presie fScSiorii de paine au

suni.
gresit
13.

Domnului
tului.

lor,

tmparafului Eghlpe-

Inc8

irei zile,

si-si

va aduce

2. Si s'a

mania! Faraon pre amansi

aminte Faraon de boeria ia, si iarSsi te va pune tntru ma*rirea pharniciei iale, si vei

doi dregatorii sai, pre eel

presie paharnici

pre eel

mai mare mai mare

presie fScStorii de paine.


ei supi pazS tn temn\\W1n locul unde era Iosif. 4. SJ mai marele temnifii i-a daf

3.

Si i-a pus pre

pre

ei lui Iosif, si le-a slujii lor, si

au

fosi ei vr-o

cSfeva zile Tn lem-

da paharul \m Faraon tn mana lui dupa boeria ia cea mai dinainte, precum erai cand tumai vin, 14. Ci-|i adu aminie de mine peniru tine, cand va fi bine tie, si sS faci cu mine mila si s3 aduci aminte de mine lui Faraon si sS mS scoji
1

dinir'aceasta tnchisoare.
ni}3.

au vazuf am^ndoi vis tnfr'o noapie; si vederea visului ceiui mai mare presie paharnici, si acelui mai
5.

Si

15.

Peniruca furai suni din pS*

manful Evreilor, si aici n'am fScui nimic, ci m'a aruncat tn groapa aceasia.
16. Si

mare presie

facSforii
22.
-

de paine
Fap. Hp.
.

ai

a vSzui eel

mai mare preLuc.

40.

20. Ps. 104, 18; 40, 3. Infel. 10, 13. ? 39, 20.

7, 9;

14, Neemia 5, 19, 13, 31. 8. 41, 16. 23, 42. 15. 37, 26.

de pline, cS drepf a falcuif, si a zis lui Iosif: si eu am vazui vis si mi se pSrea c2 trei cosuri de pame ridicam pre capul
ste
IScSforii
:

acesfea din r?u urlfe la chip


la

si

slabe

trupuri, si pSsfeau

langS vacile
rfului.
si

cele de pre
4.

marginea

Si

vacfle cele

sapfe urtfe

meu.
17. Si
Tri

slabe la trupuri, au mlmcaf de cosul eel mai deasupra


felurile,

tot

pre cele sapfe vactfrumoase


si

la

chip

erau de toafe

de care Tm-

alese la trupuri,

si

s'a desteptat

pSratul Faraon manca, lucru fScuf

Faraon.
5. Si

de paine,

?i

pasrile cerului

mancau

a visaf a

doua

oara*. si iatS

cele ee erau Tn cosul eel

deasupra

cresteau dinfr'o rSdMcina sapfe spice


alese
si

capukii meu.
18. Si

bune.
sapfe spice supfiri
slri-

rMspunzand

Iosif a zis lui:


trei

6. Si alfe

aceasfa esfe fIcuirea: cele


suri, trei zile sunt.

co-

cafe

si pSlife

de van! rs3reau dupa"


si

dansele.
7. Si

va lua Faraon capul tSu dela tine, si te va spanzura pre lemn, si vor manca pasSrile cerului camurile tale.
19. Inc8
trei zile, si

spicele cele sapfe supfiri

pSlife

de vanl au mghifit pre, cele


si

sapfe spice alese


8. Si s'a

pline,

si

s,'a

desteptat Faraon, si era vis.


fScut dimineata,
lui,

20. Si a fosl In ziua a treia era

si

s'a

ziua nasferii

lui

Faraon,

si

a fScut

furburaf sufleful

si

frimifand

osp| tuturor slugilor sale, si si-a adus aminte deboeria paharnicului,


si

chemat pre
lui

lo|i falcuilorii

Eghipetu-

si

pre
lor

tofi

Tnfelepfit lui, si le-a


si

de boeria !Sctorului de paine,


21. Si

spus

Faraon visul s2u,


lui

nu

fn mijlocul slugilor sale.

era cine sS-l falcuiascS


9. Si

Faraon.

pre eel mai' mare presfe


1-a

a grSif eel mai

mare presfe

paharnici
si

asezaf fn boeria

lui,

paharnici cHfre Faraon zicand: de

a daf paharul Tn

mana

lui

Fa-

pScaful
10.

meu

Tmi aduc aminte astazi.


s'a

raon.
22. Iar pre eel

Faraon

mai mare presfe


1-a

sale, si

menial pre slugile ne-a pus pre noi supf pazS

iScBtorii

de paine

spanzuraf, du-

tn casa celui
catari,

pa

cum

le-a tSlcuit lor Iosif.

mai mare presfe bupre mine si pre eel mai mare

-23. Si nu si-a

adus aminte

eel

mai

presfe p&ine.
11. Si
fr'o

mare presfe paharnici de


1-a uitaf

Iosif, ci

am

vSzul amandoi vis tnsi el,

pre

el.

noapfe, eu

fiecare

dup3

CAP.

41.

visul

s3u

am

vazut.

12. Si

era acolo cu noi un fanr

Inalfarea lui Iosif prin talmacirea


visurilfjf lui Faraon.

evreu, slugS al celui


sle bucStari,
si

mai mare prei-am spus lui, iar

Oi a tost dupa doi yraon a vSzuf vis:


sfS langS r!u.
2. Si iatS

el ni le-a falcuif

nou8.

ani de zile Fas,e

13. i

a fost precum ne-a falcuif

pSrea

lui,
.

cS
.

nou3, a?a s'a si Tntamplat; eu s3 fiu asezaf in boeria mea, iar acela

pSrea cS din
si

rtu se susi

iau sapfe vaci frumoase la chip

sS
pre

fie

spSnzuraf.

14. Si trimijSnd
Iosif, si-l

Faraon a chemat
si-i

alese la trupuri,

pSsteau pre

jSr-

scoasera pre dansul din


raserS pre dansul,
lui,

muri.
3. Si alte
20. Estir

femni(a, si

tl

sapfe vaci se suiau dupS

schfmbara Tmbracamintea
venif la Faraon.

si

2, 18.

15. Si

vis

am

Faraon cSfre losif: ySzut, si nu este cine s3-l


a zis
si

sapte vaci care se suiau dup3 el.e; sapte ani sunt, cele
27.

Si

cele
:

talcuiascS;

eu

am

auzit zicanvi-

sapte spice supfiri

si pSlife
fi

du-se de
Si

tine,

c3 tu dac3 auzi
losif
lui

sapte ani sunt, vor

de vanl, sapte ani de

surile, le talcuesfi.
16.

foamefe.
Fa28. Iar

rSspunzand

cuvanlul care

am

zis

lui
lui

raon, a zis: fSrS de Dumnczeu nu se va r3spunde mantuirea lui Faraon. 17. i a grSit Faraon lui losif zicSnd: tn somnul meu mi se parea c3 stau pe tarmurile riului. 18. -$i parea c3 din rtu se suiau saple vaci frumoase la chip si a-

Faraon, c3

Dumnezeu

a arSial

va face: va fi tndestulare multS tn tot pSmantul Eghicele ce


29. Iala" tn saple ani petului.

Faraon

30. Si

dup3 acesiia vor veni saple


si

ani de foamele,

vor uifa de Tn-

lese la trupuri

si

pasieau pre

j3r-

destularea ce a fost in tot Eghipelul,


si

muri.

"
-.

19. Si iaf3

si

alle

saple vaci se
decaf
fof

va topi foametea pSmantul. 31. $i nu se va cunoaste Tndesf4i-

suiau.
la

dup3
si

ele din rtu, rele si urtte

larea pre
fi

chip

slabe

la

Irupuri,

p3m<mt de foametea ce va dup3 aceasfa, c3 va fi mare foarle.


32. Iar visul lui

care n'am vMzui mai urtte tn

p-

Faraon a
si
el.

lost Tn-

mantul Eghipefului.
20.

doit, pentruca"
si

adevSrat este cuvan-

$i vacile cele saple urtfe

lul eel

dela

Dumnezeu*
a-1 face

va grSbi
tnjetept

slabe la irupuri, au Tnghijit de


pre cele saple vaci dintSi bune
alese.

lof
si

Dumnezeu
33.
si

pre

Acum

dar cautS

om

pricepul, si-1

pune mai mare presi

21. $i
si

au

inirat

in panfecele

lor,

sfe

pamaniul Eghipetului.
s3 fac3 Faraon, s3 ransi

nu s'au vSzut c3 inlrase tn pansi

34. $i

iecele lor, si chipurile lor erau urtte

duiascS mai mari preste p3m&nt,

ca

mai

'nainte, si

desteplandu-m3,

am

adormit.

22. SI

am

s3 strang3 toale rodurile p3mantului Eghipetului in cei saple ani de


fndesfulare.

vazut iarSsi Tn somnul

meu,
pline

si iafa si

pSrea ca saple spice


dinfr'o
r3-

bune cresteau

d3cin3.
23. Si alle saple spice supjiri, slri-

s3 adune toale bucafele aceslor saple ani buni ce vin, si s3 adune gr8u supl mana lui Faraon,
35. Si
si

s3 se p3zeasc3 bucate in
36. $i

cet3fi.

caie si pSliie de van! cresteau

Jiin-

vor

fi

bucatete cele pazile


cei sapte ani ai foa-

du-se de dansele.
24. $i

pre
velnf,

pSmant in
fi

au

tnghijil cele sapte spiee

mefei; care va
tului, si

tn pSmfinlul Eghipestrica

supfiri fi

p31ite

de
si

pre cele
;

sapte spice bune

pline
si

deci

am
cine

nu se va

pSmantul

de foamele.
37. Si a pl3cut
lui

spus falcuiiorilor, s3-mi talcuiascS.


25. i

n'a fosl

cuvntul ^nainte^a

Faraon

si

tnaintea luturor slu-

a zis

losif lui

Faraon

vi-

gilor lui.

Faraon unul este, Dumnezeu a arSfat lui Faraon cele ce va face.


sul lui
26. Cele sapte vaci bune, sapte ani

sunt;
ani

si

cele saple spice bune, sapte


lui

smt, visul

Faraon unul

este.

16. 40, 8.

Faraon luturor sluau doar vom afli om ca gilor sale acesta, carele are Duhul lui Dumnezeu tnfru sine? de 39. i a zis Faraon lui losif vreme.ee Dumnezeu a arStal fie toale
38. Si a zis
:

acestea, nu esfe

om

mai Tnfelepf

si

lui

Asineta fata

lui

Pefefrt Preotul

mai priceput dedH line. 40. Tu vei fi mai mate preste casa mea, si de cuvantul 18u va asculla tot poporul mcu, numai scaunul voiu ave& eu mai pre sus decSt tine. 41. $i a zis Faraon lui Iosi!: ial
te

Iliopolei.

51. i

a numit losif numeie celui

Manasl, zicemd: cS m'a fScut Dumnezeu a uita foate duretnial nSscut,


rite

mele

?i

foate ale taffSlui

meu.

puju pre tine astSzi presie


42.

tot p3-

rn&ntul Eghipetului.

numeie Celui de al doilea numit Efraim, zicand ca" m'a tnalfaf Dumnezeu tn pSmfmlul sme52. $i
l-a
:

$i

luSnd Faraon inelul din


1-a
1

reniei mele.
53. Si

pus in mSna lui losif, si 1-a ImbrScaf pre el cu haina de vison, si a pus lanf, de aur tmpteJurul grumazului lui. 43. $i 1-a suit pre d&isul in carul eel de al doilea dinir'ale sale, si
a strigat tnainfea
I-?

mna sa

au

trecut cei sapfe ani de

tndeslulare cari au fosf tn pSmciittul Eghipetului.

54. Si

su tnceput

cei sapfe ani

de

foamefe a vent, dupS.cum a zis losif. i s'a f3cut foamefe tn fot pSmantul, iar tn
$i a
lot

lui

vestitorul, si

cuprinsul Eghipe-

a pus presie tot pSmantul Eghipe-

tului era pSine.

tului.

55.

flSmanzit

foi

44. Si a zis

Faraon

lui

losif:

eu

Eghipetului, si a strigat
fre

pSmlnlul poporul c3-

Faraon, afarS de fine nimenea nu

va ridica mSna sa preste


iul Eghipetului.

tot

pSman-

Faraon penfru p&ine,' si a*zis Faraon tufuror Eghiptenilor: mergefi la losif, si ce va zice vouS facefi.

45. $i a
losif:

numit Faraon numeie lui Psonfomfanih, si i-a dai pre


lui Pefefrl

Asineta fata

Preotul

llio-

foametea era pre faja a tot pSm&nful, si a deschis losif foafe


56. Si
jilnitile,

polei, s3-i fie femee.

si

vindea tufuror Eghipte-

46. $i losif era

de

treizeci

de ani

nilof.

e&nd a

statut Inainfea lui


si

Faiaon

57. Si foate fSrile

au venif tn Elosil,

tmpSraful Eghipetului,
dela faja lui Faraon,

ie$if losif

ghipef s cumpere dela

pen-

si

a umblaf tot

frucS se tnfSrise foametea preste tot

pSmSnful Eghipetului. 47? $i a facut pSmantul bucafe tnfru ac ei sapfe ani de tndesfulare, 48. i a adunat foate bucafele celor sapfe ani,

pSmantul.

GAP.
Fiii lui lacov

42.
in Eghipet.

tntru care era tnde-

merg

stulare in paniSntul Eghipetului,, si a

pus bucatelt tn

cetSji,

bucatele carn-

Si

vSzand lacov, cS se vinde grau


Eghipet, a zis
feciorilor

in

sSi:

purilor celor din prejurul cefSjii le-a

penfruce vS lenevifi?
2. tatS

pus

tnfr'tnsa.

am

auzif,

cS esfe grlu tn

49. $i a adunat losif grSu, ca ni-

Eghipet: pogorSti-vS acolosi

cumpS-

sipul mSrii, cat

nu pufea

sa-l nu*

rafi-ne pujinele bucafe, ca sS IrSim


si

mere, cS era mult foarfe,

s3 nu murim.
3. $i

mai nainte de ce a venif acei sapfe ani de foamefe a avuf


50.

$i

s'au pogortt cei zece


losif

frafi

ai

lui

sS cumpere grfiu din

losif doi feciori,

pre care

i-a

nSscui

Eghipet.
54. Ps. 104, 16.
56. 42, 6.
7,

40. 45, 8j ps. 104, 20; 113, 7; Fap. ap, 7, 10. 41. 45, 26. 43. 45, 9. 49. 32. 12. 50. 46, 20 J 48, 5.

57. 12, 10.

42- !

Fapt. Hp.

12.

4.
sif

IarS pre Veniamin fratele


1-a

Ini Io-

arta

cuviniele voastre

de vorbiji

nu

Irimis cu

ffafii

sal,

c3 a

adev3raf an ba; iar de nu pre s3n3tatea lui Faraon, cu adev3rat iscoade


suntefi.
17.
-

zis:

ea nu

cumva

sS slSbeSscS pre

cale.
5.

if

Si au venit feciorii lui Israii s3


cei ce
in

Si i-a

pus pre

ei

supt pazS

cumpere cu
era

veneau, penfrucS

trei zile.

pamaniul Hanaan. 6. Iar losif era mai marele p3mantului, el vindea la Jot poporul
foamete
pam<miuhii,
si

18. Si le-a zis lor a


ceji

treia
vii,

zi: fa-

aeeasta,

si veji

fi

c3 eu in3

venind
lui

iratii lui losif,

s'au fnchinat
7.

cu fafa la pSmanl. Si v3zand iosif pe fra{ii sai i-a


si

tem de Dumnezeu. 19. De sunteji de pace, un al vostru sa se opreasca supt


stru,

frafe
paza",

iar voi mergeji, si duceji grSul vo-

cunoscuf,

s'a fScuf sirein

dc ca-

care

l-a|i

cump3ral.
eel
si

treei, $i le-agr3if lor aspru, si le-a


zis:

20. Si pre fratele vostru

mai
se

dc unde a|i venit? Iar ei au zis: din pSmantul Hanaan, s3 cump3-

ian3r s3-l

aducefi

la

mine,

vor crede cuvintele voastre, iar de


nu, veji murl;
si
ei

ram bucate,
8.'

au f3euf asa.
fratele

Si a
iar ei

cunoscul

losif

pe

!ra|ii

21. Si

au zis fiecare cSlre


este,

si,
9.

Si

nu 1-au cunoscut pre el. sfi-a adus aminte losif de


sale,

s3u: asa
fost mils

c3 Tn pScat sunfem

noi pentru fratele nostru,

cSnu

ne-a

visurile
zis kfr:

care le-a vSzut


a|i

si

iscoade sunteji,

venif s3

de necazul sufletului lui, cand ne ruga pre noi, sj nu 1-am


ascultat pre dansul, pentru aeeasta

cercaji cSile j3rii?


\Q. Iar ei
gile
lale

au

am

nu Doamne, sluvenit s3 cumpar&m


zis:
fii

a venit preste noi nevoea aeeasta.

bucate.

M.

Tbfi

sunfem

ai

unui orn, de
lale

rSspunzand Ruvin a zis lor: nu v'am grSit vouS, zicSnd nu iaceji nedrepfate bSiatului, si nu m'aji
22. Si
:

pace simtem, noi slugile


tern iscoade.
12. Si a zis lor losif:

nu sunCi aji

ascultat? Si iatS sangele


23. Si
ei

lui

se cere.
losif
ii

nu

sfiau

cum

c3

Nu!

tnfelege, penfrucS prin falmaciu vor-

venit s3 vedeji c3r3rile pSmaniuIui


a cestui a.
13. Iar ei

bea cu

ei.

24. i !ntorcandu-se dela ei losif

au

zis:

doisprezece

fraji

a plans,

sj

iarSsi viind la ei si le-a

sunfem
naan,

slugile tale tn
eel

pSmanful Hactt tatSl

vorbit lor, si a luat pre


tre ei, si 1-a legal

Simeon 'dins3
le urnfie-

si

mai fanr

no-

Tnaintea lor.

stru este astSzi, iar celalf


14. Si

nu

trSeste.

25. Si a poruncit losii

zis lor losif: aeeasta este

pie sacii lor

de gru,

argintul
?i

ce

am

grSit

vou3 zicand c3 iscoade

c3ruia s3-l pue in sacul s3u,


le
si

s3

sunteji.

dea de ajuns mincare pre cale;


s'au f3cuf lor aa.
26. Si ei
'

v3 veji arSia, pre s3n3tafea lui Faraon, nu veji i?sl de aid, panS cand fratele vostru eel mai tanSr nu va veni aici. 16. Trimite[i pre unul dintre voi
15. Inir' aeeasta
si

puind graul pre asinii

lor s'au

aducefi pre fratele vostru, iar voi


fi

veji

la

opreafS p&n3 ce se vor

dus de acolo. 27. Si dezlegSnd unul sacul s3u s5 dea mancare asinilor s3i unde au odihnif, a vSzuf legSfura arginfului s3u si era la gura sacului.
IS. 50, 19.

6. 41, 40, 56; 43, 26. 7. 43, 7; 4. 43, 20. 9. 37, 5-9. 13. 37, 33. 15. 43, 3, 5. 44, 19.

20. 43, 5.

21. 44, 16; ps. 49, 21,

22. 37, 21, 22.

28. $i a spus. frajilor si:

mi

s'a

fiul

meu cu

voi,

pentruc3 frafele
si

lui

Tnapoiaf arginful,

si iafa-l

Tn sacul

a muril,

si el

singur a rSmas,
lui

de

meu,
si

spSimanfaf inima lor, s'au furburat zicand unul cSfre


si

s'a

se va Tnflimpla

s3 slSbeascS Tn
Tnfrisfare

calea pe care ve|i merge, Tmi vefi

alful

ce au !3cut aceasfa

Dumnezeu
ior
lui

duce blrnejile mele cu


Tn lad.

nouS?
au venif la Iacov faf31 In p5maniul Hanaan, si au spus
29. i 30. Gr3it-a
tului,

CAP.
Fiii lui Iacov

43.
in Eghifet cu

foafe cafe s'au Tntamplat lor zicand:

omul, Domnul p3manc3fre noi aspru, si ne-a pus


si

merg

Veniamin.
s'a TnfSrif
2.

pre noi In paz3, ca


31. i noi

cum am
lui:

fi

mcrs

s3 iscodim pSmanful.

Si
sif

foamefea pre pSmSnt.

$i a fosf

dupSce au

sfar-

am spus

de pace

de mancaf grSul, care l-au adus de cumpSrafi nou3 pului

sunfem, nu sunfem iscoade. 32. Doisprezece fraji sunfem,


faiSlui nosfru,

din Eghipel, le-a zis talSl lor: duft if

ceJi-vS iarSsi

unul nu esfe, iar eel


nosfru esfe asfSzi

{inele bucate.

mai mic cu
Tn pSmanful

fatal

Hanaan.

33. i a zis

nou3 omul, Domnul

p2manfului:Tnfr'aceasia voiu cunoaste,

c3 sunteji dc pace, pe un frate


vosfru ISsaJi aici cu mine, iar

al

cu jurSmSnf s'a mSrfurisif nou3 omul, Domnul pSmanfului, zicand nu veji vedea fa{a mea de nu va 'venl cu voi frafele vosfru eel mai fanSx._ 4. Deci de vei frimife pe frafele
3. Iar

Iuda a grSif

zicand

graul carel-ajicumpa'rafpenfru casa

nosfru cu noi, ne

vom

pogorT,^i-ji

voasfrM
34.

luafi-1 si va" duce|i.

vom cumpSra
5. Iar

{ie

bucafe.

$i aduceji pe frafele vosfru


la

eel

mai fanSr

mine,
si si

si

voiu cufrafele vo-

de nu vei frimife pe frafele nosfru cu noi, nu vom merge, penfrucS


veji
fele
6.

noaste,

cum cS nu
de pace,

sunfeji iscoade,

omul a

grSif

nouS zicSnd: nu
ii

ci sunfeji

pe
in

vedea

faja

mea de nu va
:

fra-

sfru voiu da vou3,

jar3 ve|i

vosfru eel mai fanSr cu^voi.


Si a zis Israil

neguJSfon.

de ce mi-a|i

cand au deserlal ei sacii lor, legSfura cu arginful iiecSruia er& Tn sacul s3u, si au vSzuf
35. $i a fosf

fScuf rSu spuind omului, c3 mai avefi voi si all frale?


7. Iar ei

au

zis

Tnfreband a Tn-

legSfurile cu arginful lor, ei


lor, si

si fafSl

s'au spSim^nlal.

36. Si le-a zis lor lacov latSl lor:

pre mine m'afl fScuf ISrS de Hi: losif

nu

esfe,

Simeon nu

esfe, si pre

de neamul nosfru, zicand: de frSesfe TncS fatal vosfru? ide mai aveji voifrate? $i am spus lui dup3 Tntrebarea aceasfa, au stiuf-am, c3 ne va zice
frebaf pre noi omul, si

Veniamins-llua|i? Asupra mea au


fosf foafe acesfea.

nou3: aduceji pre


8. $i a zis
fSl lor

frafele vosfrii?

37. $i a grSit

Ruvin

fafSlui

s2u?

luda cSfre Israil fafrimife bSiaful cii mine, si s3

zicand: pre amandoi fectorii mei s3-i

omori de nu-1 voiu aduce pre el la fine, dS-l pre dansul Tn mna mea si eu Tl voiu aduce pre el la fine. 38. Iar el a zis nu se va pogorT
:

ne sculSm s3 mergem, ca s3 IrSim si s3 nu murim, si noi si fu si foafS


gloafa noasfrM.
9.

Eu
2.

Tl

voiu lua pre dSnsul, din


3. 42,
15.

43.
28.

44, 25.

5. 42, 15, 20;

Necmia 6.

16.

36. 43, 14.

38. 44, 20, 29.

44, 23.

7. 42, T, 44, 10.

^9. 44, 32.

mana mea
duce
la

cere-1,
si

line,
fa,

de nu-I voiu ade nu-1 voiu pune


s3
fiu

20. RugSmu-ne Doamne: pogorTfune-am Truaiu s cumpSram bucafe.

Tnainfea

gresif

Tnainfea fa

21. Si a fosf la

Trcfoarcere

cSnd

Tn foafe zilele.

frebuia s3 poposim,

am deschis sacii
fiecSruia Tn

CS de nu nc-am fi zSbovif acum, ne-am fi inlors de douS ori.


10.
11. Si a zis Israil iafal ior: de esfe

nosfri, si iafS arginful

sacul

lui,

arginful nosfru drepf

mS-

suraf'1-am adus Tnapoi Tn


noasire.
22. Si alf arginf

melinite

asa, aceasta faceji: luaji din roadele

pSmSntului Tn vasele voastre


ceji
?i

si

du-

omului daruri -.rasing si miere iSmaie si smirnS aleasS si teresi

cu noi, ca s2 ne cumpSram bucafe, cS nu


sfim cine a pus
arginful
Tn
sacii
nosfri.

am adus

vinf

nuci.

12. Si arginful

TndeiHuafi Tn maiarginful ce vi
s'a

23. Si le-a zis lor: miia

vouS, nu vS

nile

voaslre,
.Tn

si

Tnapoiaf
13. Si

sacii vosiri luafi-1 cu voi,


fie

Dumnezeul vosfru si Dumnezeul parinjilor vosfrii au daf vou&


femeji,

ca nu curava s5

gresaia.
lua|i-l, si

comori Tn

sacii

vosfri, si
Tl

arginful

pre frafele vosfru


la

vosfru Tnfocmai

am,

si

a scos pre

sculandu-vS mergeji
14.

acel om.

Simion

la ei.

Si

Dumnezeul meu s dea


si

vou har Tnainfea omului, ca sa lase


pre fralele vosfru celalf
pre Ve-

adus apS sa se spele picioarele lor, si a daf de mancare


24. Si a

asinilor lor.
25. lar ei

niamin, ca eu precum
!3r3 de
15. Si
f li,

fra

de

fii

am rSmas am rSmas.
au luat Tn
si

au

gMfil

darurile pana"
si

a ven! losif la amiazSzT,

au

anzit,

luand bSrbafii darurile acesi

cM acolo va sa prSnzeascS.
26. Si a infraf losif Tn cas3, si

sfea si. arginful Tndoif,

mainile lor

pre Veniamin,

scusi

adus

lui darurile

ce

le

au aveau Tn mai-

lndu-se s'au pogoilt Tn Eghipef

nile lor Tn casS, si s'au Tnchinat lui

au

sfttMf Tnainfea lui losif.


16.

cu faja
ei

la

pStnanf.
Tnfrebal pre
ei
:

Si

i-a

vzuf losil pre


frafele

si

27. Si

i-a

cum
a(i

pre Veniamin

mamS,
sfe

si

a zis eelui
:

sSu eel de o mai mare preasi

v3

aflafi? Si

a zis

lor:

sSnSfos esfe

fafSl

vosfru bairanul, de care


Iar
fa, ei

casa sa
c3

bagS pre oamenii


si

spus, c3 Tnca frSesfe?


28.

cestia Tn casa\
fesfe,

junghie vife

g-

au

zis:

sanHtos esfe

cu mine vor manca


la amiazSzi.

oa-

sluga
si

iafal
el:

nosfru Tnca" fra^sfe,


iar ei
lui.

menii paine
zis losif, si

a zis
lui

binecuvSnlaf esfe omul


plecan-

17. Si a.fScuf

omul dupS cum i-a a bSgaf pre oameni Tn


bSrba|ii ca-i

acela

Dumnezeu,
c3ufnd
si

du-se s'au Tnchinai


29. i

casa

lui ifsif.

losif

cu ochii sai

18. Si

vzand
care
s'a

bag3
sacii

a vSzuf pre

Veniamin

frafele

sSu

eel

Tn casa lui losif, au zis: pen tru arginful,

de o
fratele

muma,

a zis: acesja

esfe.

Tnapoiaf Tn

vosfru eel mai fan3r, pe care


c3-l veji
:

nosfri dinfaiu, pre noi ne b'agSTitlS-

a{i zis, ei

aduce

la

mine?

Si

unfru, ca s3 ne nSpMsfuiascS si sS

ne

ia

pre noi
Si

slugi, si
ei la

asinii nosfri.

au zis lui acesfa esfe adevSraf; iar el a zis lui: Dumnezeu s3 fe miluiascS
fiule.

19.

mergand
zicand

omul ce era
grSit lui Tn

presfe casa lui

losif,

au

30. $i s'a furbtsral fosif, si se ru-

usa

casii,

pea inima
20. 42, 3.

lui

penfru frafele sSu,

si

14. 42, 36! Esire 12, 36.

24. 18, 4; Luc. 7, 44.

26. 42, 6.

cMuta sS plSngS,

si

inlrSnd ?n ca-

6.

$i aflindu-i pre

ei

le-a zis lor

rnal

a plSns acolo.

dupa" cuvinfele acesfea.

31. i

dupSce
1

s'a spSla!

pe obraz,
si

iesind afara s'a stapSnif,

a zis:

puneti paini.
32. $i

De ce grSesfe Domnul cuvinfele acesfea? S3 nu fie ca slugile tale sa" fi fScui dupS cu7.^1ar ei au zis lui
:

au pus
si el

lui

singur,

si

lor

vanful acesfa.
8.

deosebi,

Eghipfenilor eel or ce
deosebi, penrrucM nu

De vreme

ce arginf ul, care 1-am

mancau cu
Evreii, c2

aflat fn sacii nosfrii,

1-am adus tn-

puleau Eghipienii

manca paine cu
la

uraciune esfe aceasta


a sezuf tnainfea

EghipfenL
33.
Iniai

pSmantul Hanaan, cum am fi furaf din casa Domnului f3u, arginf sau aur?
napoi
la fine din
9.

lui

eel

La care din

slugile fale vei afla


si

nSscul dupa" bStranejele

lui, si

paharul, acela sS moarS,


fi

noi

vom
asa
fi.

eel

mai tan3r dup


sSu.

ftnerejele lui, si
fra-

robi
10.

se mirau oarnenii, fiecare cStre


fele

Domnului nosfru. Iar el a zis: precum


la
fie

zicefi

s3

fie,

care se va afla paharul,


rob, far voi curaji veji

34. $i ei

au

luaf pMrfi dela


lui

dansul

acela sM
11. i

pentru sine, iar pariea

de cinci
selif

ori

a fost

Veniamin mai mare dec^l


si

grSbind a descarcat fiecare


si fiecare

sacul s3u pre pSmanf,

acelorlalfi,

si

au b2ut

s'au ve-

deschis sacul sau.


12.

cu dansul.

i a cSufat dela eel 'mai b3fnSr, si sfSrsind a aflaf paha-

tran tncepand, pana" a venit la eel

CAP.
Si

44.
Iosif.

mai

rul fh sacul lui

Veniamin.
hainele sale,

Spat man tar ca fratilor lui

13. Iar ei si-au rupf


si

a poruncif Iosif celui mai mare

au pus fiecare sacul pe asinul


si

presfe
sacii

casa
si

sa,

zidind:

umplefi

s2u,

s'au Inapoiat tn Ccfafe.

oamenilor de bucaie, dite vor


puneji argintul
fie-

14; Si
la Iosif

au

infra t

Iuda

si

fr ajii

lui

pufeS ridica,

Tnca Kind

el acolo, $i

au caafi fa-

cSruia fn gura sacului.


2.

zuf tnainfea lui pre

p5m<mf
:

Si paharul

meu
si

eel

de arginf
tanSr, si

15. $i le-a zis Iosif

De

ce

puneji-1 tn sacul celui

mai

cut acest lucru?

Au

n'afi stiut,

c3

pre Jul graului

lui;

a facut dupS

un

cuv&nful
3.

lui Iosif,

pre

cum

a zis

el.

dupace bozil oamenii


$i
4. Si

s'a f3cut ziu3, a slosi


ei

ca mine ghiceste? a zis Iuda: ce vom raspunde Domnului? Sau ce vom zice?
16.

om

$i

pre asinii
din Ceiate

lor.

Sau cum ne vofri tndrepf a? C3 Dumnezeu au


tale, iafS

iesipi

dus departed

si Iosif

a zis

nu s'au celui mai

aflat

nedrepfafea slugilor

sunlem robi Domnului no-

mare
pre

presfe casa sa: scoala-fe, si asi

sfru si noi, si acela la care s'a aflat

leargS dupa* oameni,


ei,

sS-i tnfrunfezi
mi-iafi

paharul.

zicandu-le

penfruce

17. $i a

rSsplSfif rele pentru


5.

bune?
paharul eel de
elghice-

eu cuvanlul acesfa,
s'a
iar

De ce

a|i furaf

arginf,

au nu esfe acesfa din care


a|i

nu voiu face omul la care aflaf paharul, acela imi va fi rob, voi s2 vS suifi cu manfuire la
zis Iosif:
ci

beaDomnul meu? C3ci cu


ste,

tatSl vostru.
18. Iar

tu

savirsii ceia ce afi fefcuf.

Iuda apropiindu-se de dan:

sul a zis

rogu-fe

Doamne, s8
16. 42, 21.

grS-

4.4.

4. Ieretn. 18, 20.

13. 37, 29, 34.

14, 42, 6.

iascS sluga fa fnainfea


fe

ia, si

s8 nu
5

'

31.

Va

fi

manii pre sluga


19.

ia,

cS tu eslf dup5
y

nu

este bSiatul cu noi,

dupSce va vedea el c8 va muri si


tale bSfrlmejele lui

Faraon.

vor duce slugile


32.

Doamne

fu ai Tnfrebaf pre sfu-

cu Infrisfare in lad.

gile tale,

zicand: aveji fata au frate?

C8 eu sluga

fa

dela fatal no-

20. Si noi

am

zis

cS
a

avem
murit,

fafa bStrSrt, si are el

Dpmnului: cum prune

stru

am

luaf pre bSiat zicand:

de

de batraneje mai
si

tSriSr, si fraiele lui

aduce la fine, si de nu4 voiu pune pre dansul inainfea fa,


nu-l voiu

elsingur a rmas de
nosfru pre dansul

vinovaf s8

iiu

inainfea faialui rneu

mumS-sa,
Tl

si fatal

Tn foafe zilele.
33.

iubesfe.
21. Iar tu ai zis slugilor tale:
a-

Acum

darS eu voiu rSmanea

jie

sluga penfru bSial, rob Domnului;


iar5 baiaful s8 se
34. CSci
tal

duceji pre dansul la mine, s3-l v3z.


22.

duc8 cu

frajii s8i.

Si-am

zis

Domnului

nu va

cum
relele,

ma" voiu sui la fa-

pufea baiaful s8 lase pre fatal sSu, cS de,va 18sa pre taf81 s8u va muri.
23. Si tu ai zis slugilor tale:

rneu nefiind baiaful cu noi?

Ca

s8 nu v8z

care vor venl asu-

de

pra tataiui rneu.

nu se va pogort cu voi fratele vosfru eel mai tanSr, nu ve(i mai vedea faja mea.

CAP.

45.

'

Iosif se face cunoscut fratilor sai.


la lui

cnd ne-am suit sluga fa tatSl nostru, am spus cuvintele Domnului nostru.
.

24. Si a fost
4

Ci, nu mai pufea losif s8 se sfSpa-

V neascci
mine,
fea lui

inainfea fufuror celor de

25. Si ne-a 2is

nouM

fatal

nostru

faj8; ci a zis: scoatefi pre foji dela


si nici
Iosif,
frajii

duce{i-vM iarSsi
|inele bucafe.

de curnp8raji puzis:

unul n'a statuf inain-

cand
si.

s'a

f8cnt

cuno-

nu vom pufea s8 ne ducem; ci de va merge cu noi fratele nostru eel mai tanSr, ne vom duce, penfrucS nu vom pufea vedea fafa omului, de nu va fi cu noi fratele nosfru eel mai tanSr.
26. Iar8 noi
27. Si a zis fafSl nosfru sluga fa,

am

scut cu
2.
si

Si a slobozit glas cu plangere,


si s'a

au auzif foji Eghipfenii, zit si tn casa lui Faraon.


3. Si-

au-

a zis losii cSfre


losif,

frajii

s8i:

eu sunt
Si

frSesfeTncS
frajii

fatal

meu?
i

nu pufeau
4. Si

s8-i

raspunza",

catre

noi

voi

sfiji

cS femeia doi

c8 se Tnfricosau.
a zis Iosif c8tre
frajii

mi-a nascu4
28. Si a iesit

sai

unul dela mine,

si

apropiafi-va* de mine, si s'au apropiaf, si

mi-a|i zis: c8 l-au rnancaf hiarele, si


nu.

a zis eu sunt Iosif


:

fratele

vo-

1-am mai vSzut pan8 acum.

stru
5.

pe care
Deci

1-aji

vSndut tn^Eghipef.
Tnirisfafi, nici

29. Deci

de

veji lua si pre'acesta


fi

acum nu v8

dela fafa

mea

se va tnfampla'

lui

slSbiciune pre cale, imi veji pogort


bSfranejele mele cu fritrisfare in lad.
30.

s3 v8 para" r8u, c8ci m'aji vandut pre mine aici, c8 spre yieajS m'au
frimis
6.

Dumnezeu

inainfea voastrS.

Acum
cu
noi,

dar de

vom merge

la

CS acesfa

este al doilea an de
si
fi

sluga

ta tafSl nosfru, si bSiaful

nu

va

fi

c8ci sufletul lui este

foamefe pre pamanf, ani tnfru care nu va


seceris.
32. 43, 9.

?nc3 cinci

ar8fura nici

nedeslipif de sufletul acesfuia.


19. 42, 7; 43, 7. 20. 42, 13, 38. 23. 43, 5. 25. 43, 2. 28. 37, 33. 29. 42, 38.

45.

4.

Fapt. Hp.

7, 13;

ps. 104. 17.

5. 50, 20.

62

FACEREA 4546
PenlrucS m'au trimis Dumnezeu

7.

vouS din
si vefi

toaie bunatSfile Eghipetului,

fnainlea voasira, ca s

ramae voua
s3 hrSnesc

nianca maduva pamantului.

ramasifa pre pSrnan!,

si

19. Si tu
fi-va

poruncesie acestea: lua-

vouS rSmasita mare.


8.

carS din

pamantul Eghipetusi

Deci

acum nu

voi

a{i

frimis

lui,

copiilor vostri

femeilor voa-

aici,

ci Dumnezeu, si m'au facuf ca un talS lui Faraon, si Domn a ioala casa lui, si slapan a lot pamantul

stre, si

luand pre

fatal vosfru, venifi.

Eghipetului.
9.
tal
fiui

Grabili dar de

vS ducefi

la

fa-

nu va para rau de unelteie voastre, cS toafe bunatafile Eghipetului ale voastre vor fi. 21. Si au fScut asa Ieciorii lui
20. Si sS
fsrail, si le-a

rneu, si zicefi lui:

acestea zice

dat lor Iosif cara

dupS

IMu losii, faculu-m'au a


foi

Dumnezeu

cum

a 2is

Domn

pSmanful Eghipetului, pogoar-te dar la mine, si nu zSbovi. 10. Si vei 18cui in pamantul Ghesem al Araviei, si vei fi aproape de mine tu st ieciorii f3i si feciorii feciorilor fai,
oile
iale
si

dat lor si

Faraon tmpSratul, merinde pre cale.

si le-a

22. Si tuturor le-a dat

duri de haine, iar lui

doua ranVeniamin i-a


cinci

dat

frei

sute de auri,

si

ran-

duri de haine.
23. Si fataiui
si

boii

iai

si

cafe sunt ale tale.


11. Si te

zece asini,

sSu a trimis ca acestea cari purtau de crate but

voiu hranl acolo, penirucS


fi

natafile Eghipetului,
cari

si

zece caiari,

?nca cinci ani va mai

foamefe pre

s3 duc3 paini fataiui sau pre cale.

pamant, ca sM nu
iSi

pieri tu si feciorii
si

24. Si a slobozit Iosif

pe

frafii sSi,

si toafe ale

iale.

s'au

dus,

si

le-a

zis
'

lor;

sa nu

12. lata ochii- vosiri


lui

vad

si ochii

vS maniefi pre
venif In
fatal lor.

cale.

Veniamin

fratelui rneu,

ca gura

25. i s'au suit din Eghipef, si

au

mea
13.

grSesie cSfre voi.

pamantul Hanaan
au spus
lui,

la

lacov
fiul

Spuneji dar

fataiui rneu toatS


si

slava
afi

mea
rneu

cea din Eghipef,


si

cats

26. Si

zicand: ca

vSzut,

grabind sa aducefi pre

lau Iosif fr3esfe


lot

si

stapanesfe presie

fatal

aici.

cSzand pre grumazii lui Veniamin fratelui sau a plans presfe dansul, si Veniamin a plans pe gru14. Si

pSmantul Eghipetului, si s'a spaimanfat in cugeful sau lacov, penfruca nu le credea lor.
27. Si i-au grMit lui toafe cele zise

mazii

lui.

de
toji
frafii sSi,

Iosif,

cafe zisese

lor,

15. Si

s&rutand pre

carafe frimise de Iosif,

vSzand ca sS-1 duca


si

a plans preste dansii,


slea

si

dupa acelui

pre

dansul, s'a tncalzif


lui

cu vieafH
desful esfe

au

grail frajii lui ctre dansul.

duhul
28.

lacov
a
zis

fatal lor.
Israil;
fiul

16. Si a

mers vestea
:

in

casa

Fa-

Si

raon, zicand
si s'a

venil-au

frafii lui Iosif,

mie, de fraesfe inca

rneu

Iosif,

bucuraf Faraon
zis

si

curtea

lui.

merge-voiu
sul

si-1

voiu vedea pre dan-

17. Si a

Faraon cafre
si

Iosif;

mai

'nainfe de ce voiu

mud.

zlfrafilor f3i, aceasfa facefi: umplefi

poverile voasfre,

mergefi Tn pS-

CAP.
i

AG.
el
si

mSnful Hanaan.
18. Si
rile

CaUitoria lui lacov in Eghipct.


fatal

luand pre

vosfru siavesi

sculandu-se
a

Israil,

foaie

voastre, veni|i la mine,


40.
9. 41, 43;

voiu da
j

ale lui,
26, 41, 41.

venif la fanlana jurS-

8, 41,

Fap. Hp.

7,

14.

14, 46, 29,

4-6.

1,

28. 46, 30. 26, 23.

FACEREA
manfului,
si

48

a fScuf jerifa Durnne-

14. Si

fiii

lui

Zavolon

Sered

si

zeului tatSlui sati Isaac,


2. Si

Alton
lui Israil

si

Ahoil.

au
ei

zis

Dumnezeul

15.

Acesiia sunt feciorii Liei, pe

In vedenfa nopfii grSind: lacove, la-

cari i-a

nSscui
Siriei,

lui
si

lacov in Mesopre Dina faia


lui,
si fefe freizeci

cove, far
3.

a zis: ce esie?
lui:

potamia

Si i-au zis

eu sunl

Dum(e

toafe suflefeie, feciori


si
frei.

nezei.it pSrinfilor fai,

nu

ie

feme a

pogort In Eghipet, ca neam


ie

mare

16. Si

fiii

lui
si

voiu face acolo.


4. Si

ghis

si

Sanis
si

Gad: Safon si AnTasovan si Aidis si


Asir
si
:

eu

ma
?!
si

voiu
te

pogort cu iine
pana*

Aroidis
17. ^i
si

Areilis.
lui
:

!n

Eghipef,

voiu in31{a

fiii

tn sfarsii,

losif tsi

va pune mai-

leul
fiii

si

Varia
Varia

lemna, lessua Sara sora lor.


si

nile sale pre ochii


5.

iSi.

lar

lui

Hovor
fiii

Melhiil.

Si s'a scuta! Iacoy dela fanfana


si si

18.

Acesfia sunf

Zelfii,

pe care
care

jurSmaniului,

au luai
averile

iiii

Sui Israil

o a daf

Lavan

Liei fefe!
lui

sale,

pre fatal

lor

si

femeile
losif,

a nSscuf pre acesfia

lacov, sa-

lor In carSle care le-a trimis

sesprezece suflele.
19. Si losif si
fiii

ca

sS-1

aducS pre dansul.


in

Rahilei femeii lui lacov:

6.

Si luandu'si averea lor si ioaiS

Veniamin.

agoni scala, care agonisise


lul
si

paman-

20. Si

au

fosf

fiii

lui

losif in pScarii i-a

Hanaan, a infraf tn Eghipel lacov, ioalM sSmanfa lui cu dansul.


si fiii

manful Eghipefului, pe
cui
lui

nSspreo-

Asinefa fafa
:

lui Pefefri si

7. Fiii

fiilor lui

cu dansul,
lui
si

ful Iliopolei

Manas!

Efraim. Si
cari i-a
si

fefele

si

ieieie
lui

fetelor

ioaiS

au

fosf

fiii

lui

Manasl, pre
Sira
:

samanfa
8.

au

infraf tn Eghipef.
fiilor

nSscuf

lui

fn fo area

Mahir,

Si

acesiea sunt numele


cari

lui Israil,

au

infra! tn

Eghipel
facov

tmpreunS cu lacov
si
fiii

fatal lor,

Mahir a nascuf pre Galaad, iarS fiii lui Efraim frafele lui Manasl Sufalaam si Taam. lar fiii lui Sufalaam:
:

lui,

eel Tntaiu

nascuf

al lui la-

Edom.
21. lar
fiii

cov: Ruvin.
9. Si
fiii

lui

Veniamin: Vala
fiii

si

iui
si

Ruvin: Enoh

si

Pa-

Vohor
Ghira

si

Asvil. Si a fosf

lui

Vala:

les,

Esron

Harm!.
lui

si

Noeman
si

10. Si

fiii

lamin,

Aod
fiii

si

Simeon: lemuil si Ahin sf Saar si Saul


Levi:

Mamfim
22.

Anhis si Ros si Gfimirn. lar Ghira a nSssi


fiii

cut pre Arad.


Acesiia sunf
Rahilei, pre

federal Hananiencii.
11. Si
si

lui

Ghirson, Kai
Ir si
;

cari i-a
flefeie

nascuf
lui

lui

lacov, foafe su-

Merari.
12. Si
fiii

opisprezece.
fiii fiii

lui

luda
si

Avnan

si

23. lar
24. Si
si

Dan

Asom.
Goni

Silom
Ir si

si

Fares
in

Zara

si

au murif

lui NeffafL: Asiil si

si

Avnan

feciorii lui

pSmanful Hanaan, Fares au lost: Esron


issahar

Issaar

si

Selim.
fiii

25. Acesiia sunt

Vallei pe care
fefii

si

lemuil.
13. SJ
fiii

o a daf Lavan Rahilei


lui
:

sale, care

Tola

si

Fua

a nascuf pre acesiia


suflefeie sapie.

lui

lacov, foafe

si

Asurn

si

Samvran.

2. 31, 11. 3. 35, 11, 12; 47, 27; 4$, 4. 5. 49, 33; Fap. Hp. 7, 15. 6. Ps. 104, 22. 7, Jsaia 52, 4. 9, 6, 4; Nu 8. E$ire 1, 1, 2. mer. 26, 5. 10. E$ire 6, 15. 11, Efire 6, 16. 12, 38 3; 1 Paval. 2, 3; Mat, 1, 3. 13. 1 Paralip. 1, 1.

26. lar foafe suflefeie, cari

au

in-

16. Num. 26, 15, 14. Num. 26, 26. 17, i Paral. 7, 30. 20. 41, 50. 21. l Fatal. 24. 1 Paral. 7, 13. 26. 2 lege 7, 6 fi 8, l.
10, 22.

64

FACEREA 4647
cu lacov tn Eghipet, cari au din coapsele !ui, afara de feSui
si

fraf

vitele si

boii

lor,

si

toafe

ale

lor,
si

iesif

meile feciorilor
flefeie

lacov, toafe su$ase.

au venit din pSmanful Hanaan, fata sunt Tn pamanful Ohesem.


2.

sasezeci

Si din
si'

frajii

sSi

luat
ei

cinci

27. Si feciorii Sui Iosif,

-can s'au

bSrbafi,
lui
3.

i-a

pus pre

Tnainfea

nascut
suflefe
lui

lui In

pamSnlul Eghipeluiui

Faraon.
Si a zis

noua. Toafe sufielele casei


sapfezeci
cinci suflefe.

Faraon

frajilor lui Ioei

lacov, care au intra! cu lacov tn


si

sif:

ce este lucrul vostru? far

au

Eghipet,

zis lui

Faraon, pSsfori de
tale,
si

oi

sun-

28. Si pre

luda

I-

a irimis inainlea

tem

slugile

noi

si

parinjii

sa
sul

la Iosif sa-1 la

iniimpine pre dan-

cefafea Iroilor In pSnianfui

Ramesi.
29. Si
s'a
rail

tnhSmand
Tniru

Iosif carSle sale,


lui

pana acum. Faraon am 4. venit sS ne salSsluim Tn pamanful fau, penfruca nu esfe pasune vifenosfri din copiiarie
Si

au zis

ei

lui

suit

TnfTrnpinarea

1s-

lor slugilor tale, ca s'a Tnfarif

foa-

fatalui

s&u
el

la cefafea Iroilor, si

vazandu-1 pre
zul
lui, si

a cSzuf pre

gruma-

metea Tn pamanful Hanaan, acum dar vom lacui Tn pamanful Ghesem.


5.

a plans cu plangere mulfS.

Si a graft
:

Faraon

lui
fSi

Iosif

zi-

30. Si a zis Israil cafre Iosif: voiu

cand
la
6.

fatal fau si frajii

au venit

muri de acum, de vreme ce arn vazui faja


fa,

line.

c fu incS

lr&esti.

faf

31. Si a zis Iosif cafre frajii sai

fea fa

pamanful Eghipeluiui Triaifiesfe, Tn pamanful eel mai bun


si

suindu-mS voiu spune


si

lui

Faraon,
si

saiaslue$fe pre fatal fau


fai.

pre

frajii

voiu zice

lui:

frajii

mei
Tn-

casa

tatSlui
tul

meu

cari

au lost
la

paman-

Hanaan, au venit
barbaji,
si

mine.

32. Si sunt ei bSrbaji pasfori, ca

erau
vite;

cari

se

hranesc cu
si

Faraon lui iosif: sa lacuiasca Tn pamanful Ghesem; iar de crezi, cum ca sunt Tnfre dansii barbaji fari, pune-i pre ei mai marl presfe vitele mefe. Si au venit Tn ESi a zis
5

vitele si

boii

ioafe

ale

ghipef la
auzif
7.

Iosif,

lacov

si

fiii

lui, si

lor le-au adus.

va chema pre vol Faraon, --si va zice vouS: ce este lucrul vostru?
33. Deci de
34.

Faraon Tmparaful Eghipeluiui. adus TnlSunfru Iosif pre lacov fatal sSu, si 1-a pus pre el
Si a

Tnainfea

lui

Faraon,

si

bine a cu-

S3

zicefi

bSrbafi, carii

ne hrS-

vanfaf lacov pre Faraon.


8.

nim cu
rinfii

viie

copiiarie

suntem slugile tale din pana acum, si noi si pa-

Si a zis

Faraon luilacov:
viejii

caji

sunt anii zilelor


9.

tale?:

Pentm ca sa lacuifi Tn pamanful Ghesem al Aravii, ca uranosfri.


tot

Si a zis lacov lui

anilor viejii

Faraon zilele meie, care nemernicesc


si

ciune esfe Eg-hipfenilor

pastorul

sunt o sofa freizeci; pujine

rele

de

oi.

'

au'fost zilele anilor viejii mele, n'au

CAP..
8i rnergand
zicand
:

47*.'

ajuns
in

la zilele anilor viejei

pSrinjiei.

lor mei, care zile le-au nemernicif

lacov lacuesle in Ghesem.

Foam etea
lui

Eghtyet.
Iosif a

10. Si

bine cuvanfand lacov pre


iesif

Faraon a
spus
fatal

dela dansul.
iosif

meu

si frafii

Faraon mei si
33. 47,
3.

11. Si a

sSlasluif
frajii

pre fatal
daf ior

sau

si

pre

sai,

si le-a

27. Esire 1,5; Fap. 30. 45, 28; LllC. 2, 29.

Hp.

7, 14.
1.

29. 45, 14.


3. A6, 33.

31. 47,

47.

1. 46, 31.

mosie fn pamantul Eghipetului, tn pamSnful eel mai bun, tn pamantul Raines, dup3 cum a poruricif Faraon.
12.
lui
.

si

sa nu
20. Si

murim
a

si.

sS nu se pulosif
fot

sfieasca pamantul.

cump3rat

pa-

Si

Is si

mSsurS grau
frafilor

losif iat5la

manful Eghiptenilor hit Faraon; c3 au vanduf Eghiptenii pamantul s3u


lui Faraon, c3-i cuprinsese pre foamefea si a fost pamantul al Faraon.
ei

s3u

s3i

si

foalS

casa
jg|13.
ful,

fataiui sSii

gr&u dupS frupuri.


fot parrian-

lui

Iar grliu

nu era tn

c3 se tnlSrise foametea foarfe,


fie

21.

Si pre popor l-a

supus

s3-i

a slSbit pamantul Eghipeiului si pamSnful Hanaan de foamefe, 14. Si a adunaf losif iol argintul ce s'a aflat tn pamSnful Eghipeiului si tn pamantul Hanaan penirii grul, care-1 cumpSra, si-1 mSsura lor, si a adus losif iol argintul tn
si

robi din marginile

hotarului E-

ghipefului

pSna

tn margini.

de pamantul preojilor, numai pre acesfa nu l-a, luaf losif,


22. Afar3

c3 Faraon tn dar a daf daruri preofilor, si mancau darea care le-a dat

Faraon;

si

pentru aceea
lor.

ei

n'au van-

casa
15.

lui

Faraon.

dut pamantul
23. Si a zis
tenilor
si
:

Si s'a sfSrsil fof argintul din

losif

fufuror Eghip-

pamantul Eghipeiului si din pamantul Hanaan, si au venil fofi Eghipfenii


la
losif,

zicand: da-ne nou3

iata v'am cumpafaf pre voi pamantul vosfru, asl3zi lui Faraon, luafi-va samanfa si semanaji

pSine, si penlruce murirh tnaintea

pamantul.
24.

fa? C3 s'a sfSrsif arginiul nosfru.


16.

Si vor

fi

rodurile
lui
fi

lui

si

veji

i Ie-a zis lor losif: aduceji

da a cincea parfe

Faraon, iar
ale voastre
si

vifele voastre, si

voiu da vou3 paine

cele pafru p3rfi vor

pentru vifele voasire, dac2 s'a sfarsif

de s3manfa pamanfului
care vou3
si

de man-

argintul vosfru.

fufuror celor din ca-

17. Si
$i
si

au adus
oi,

vilele lor la

losif,

sele voastre.
25. Si

le-a

dal losif pSine

pentru cai
si

au
si

zis

manluifu-ne-ai pre

pentru

pentru boi

pentru

noi, aflal-am har tnaintea


lui

Domnu-

asini,

hranindu-i
SJ a trecuf

cu paine pentru
anul acela,
?i

nosfru

vom

fi

robi lui Faraon.

toafe vitele lor tn anul acela.


18.

au

venit tn al doilea an, si au zis lui:

pus lor losif pofuncS pan3 tn ziua de asf3zi pre pSmanful Eghipeiului a da a cinema parfe
26. Si le-a
lui

au

vom

piert dela

Domnul nostru?
i

Faraon, numai din pamafiful preo-

CSci s'a sfSrsjf arginiul nostru,


cele ce
ta

filor

nu se da

lui

Faraon.

am

avut, si vifele, tnaintea


si

27. Si a lacuif Israiltn

pamantul
si

Doamne;

n'au fanias

nou8

tn-

Eghipefului pre pamantul Ghesem,


l-a

naintea Domnului

nostru fSrH nusi

mosfenif pre

el,

si

a crescuf

mai frupul nosfru


stru.
19.

pamaniul no-

s'a tnmulfii foarte.

28. Si a

mai

trait

lacov tn pamansi

Deci ca s2 nu

murim

tnain-

tul Eghipefului saptesprezece ani,

tea ta si

pamantul s3 se pusfieasca, ia-nepre noi si pamantul nosfru pentru paine, sj


tul

au fost

zilele lui

lacov anii

viefii lui

vom

fi

noi

si

pamans3 frSim

o suia pafruzeci si sapfe. 29. Si s'au apropiaf zilele


a muri, si a
losif,

lui Israii
fiul

nosfru robi

lui

Faraon; dS-ne
si

chemaf pre
:

s3u
har

samanfa s3 semanSm
12. 50, 21.

si i-a zis lui


1, 7.

de

am

aflat

27. 46, 3; Efite

29. 24, 2; 50, 5.

tnaintea

pune mana la pre coapsa mea, si sS faci cu mine mila si adevMr, ca sa" nu ma Tngropi in Efa,
t

ma-la
lor,

rn

pamantul Hanaan, cand


de locul alergSrii cai-

m'am apropiaf
Efrafa, o

pamantul Havraia, ce vine spre

ghipel.
30.
si

",.
.

am

tngropa! pre ea in ca-

Li voju

dormi cu

parinjii mei,
si

lea akrgSrii- cailor: acesj[a este Vii-

mS

vei. ridica

din Eghipei,

m.S

leem.
8.

vei
el lul

tngropa in mormanful lor. Iar a zis: eu voiu face dupa cuv&nf

Si

vazand
ce

Israjl
iji

pre feciorii

lui

losiC

a- zis:

sunt aceslia?
tafalui

au.
:

9.,Si a zis
jura-fe mie, si s'a
Israil

Iosif

sSu:

fiii

,^31. Si a zis lui

mei sunt
aici.

cari mi-au- dat

Dumnezeu
ei
.
,

jurat lui, si s'a


varftil toiagului

iffchinat

pre

Si a zis Iacov: adu-mi'i pre


sa-i binecuvinfez.

sSu.

la

mine ca

CAP.
Sisi
181

10. Iar ochii lui Israil se,

ingreoiase

A3.
fiii lui Iosif.

la

vedere de bairanefe,
si

si

nu pufea
dahsujl,

lacon binecavinteazd pre

sa vaza,
si
|i?ai.

i-a

apropiai
si

la
i-a
.

i-a saruiai pre ei

iml)r-

a fosf dupa cuvinfele acesfea


s'a vestii lui Iosif,
si

eum

ca

fs-

11. Si a zis Israil catre Iosif iata


:

de

sSu esie bomav,


fii

luand pre
si

cei

fafa ta
aratai,

nu m'am

lipsit.si iati
si

mi-au
ta.

doi

ai

sSi,

pre Manasi

pre

Dumnezeu
lui,

sSmSnJa

Efrem, au venif la Iacov.


2.

12. Si i-a ridical pre ei Iosif dela

Si s'a spus

iui

Iacov, zieand

ghenunchii
:

si

s'auinchinat

lui

ialS fiul tSu Iosif vine la line, si in-

ai.'fafa pre pamarif.


13. Si

iarindu-se Israil a sezut pre pat.


3.

luand

Iosif pre

amandoi

fe-

-Si

zis

Iacov

lui

Iosif

Djim-

ciorii sai,.

pre Efrem In dreapta de a

nezeulmeu
in pSrtiantul

s'au arafaf mie tn Luza

slanga

lui Israil, iar

pe Manasi de a
-,..,""

Hanaan,

si rn'au hine;

siangatn dreapta
14.

lui Israil^ i-a ap'rQ-

cuvantai.
4.

pial pre ei la dansul.


ie

Si mi-au zis mie: iata eu

voiu voiu
si

Si

finzand Israil

oreste.iSi te

voiu Tnmulfi

si te
si

dreapta a pus-o pre

mana cea capul lu^^em,


tanarj, si ,cea

face adunSri de neamuri


|ie

voiu da

acesia era eel mai

pamantul acesia,
tines

si serrimfiei tale

stangS pre capullui Manasi, schimbandu-si mainile.


15. Si i-a

dupS,
5.

rnosi vesnic3.

Aeum
s'au

dar'acesti doi

fii

ai tSi

bmecuvantai,pre,ei
birie
iui parirffii rnei
'eel

si a

cari

nascut

fie

in

pSmanml

zis:
ciil

Dumnezeu, cSruja
tnaintea

au plS-

Eghipetului imai Tnaifife de ce

am
ca

Avraam

venit eu in Eghiffet,- ai mei sunt: E-

si

Isaac,

Dumnezeu
tinere'fele
,

ce

hrS-

frem

Marias!^ ca Ruvim Simeon vor ft ai mei. v


si

nesie

din

mele pSnS in
loaie

si

ziua aceasta.
16.

6. Iar

fiii

pre cad vei aiasie dupa"

Ingerul celce

m-ascosdin

aceasta
Jilor sai
file lor.

ai iai

vor

fi,

pre numele fratnlru

relele,

sa bineciivinieze pre pruncii

se vor

chema

sor-

acesfia, si sa se

cheme

tnlru ei nu-

mele

meu

si

numele
si

parintilor mei,
si

7.

Iar

cand veneam eu din MesoSiriei

al lui

Avraam

al lui Isaac,

sS

potamia
.30. 25.

a murif Rahila mu-

se inmuljeasca tnfru mul{ime

mare

pre pamant.

48.

JO. 31. 11, 21. 3. 28, 13. 4, 28, 13; 46, 3; 35, 11. 5, 41, 50; Is. Nav. 13, 7. 7. 35, 19.

Eve

9. 33, 5. 11, 1.

15. Evr. tl, 21.

1C. 32, 1;

Mat,

17. Si tal

vSzand Iosif c3 a pus fasSu rnana cea dreapta pre calui

tSu,

afunci

ai

spurcaf asfernuful pre


Levi
cari

care
5.

te-ai suit.

pul

Efrem,

i-a

p3ruf

Lui

greu, i

Simeon

$i

frafi

au

a apucaf Iosif

mana

fafSlui

sSu s2
si

plinif

nedrepfafea voei sale.


sfatul lor

o ia de pre capul lui Efrem o puie pre capul lui Manasi.


18.

sS

6. In

sS nu vie sufletul

Si a zis Iosif lataiui sMu: nu


cS acesia este eel tnfaiu n-

asa

fata,

scuf,
19.

pune dreapfa fa pre capul lui. Si lacov nu a vrut, ci a zis:


va
fi

meu, si pre adunarea lor s3 nu se razeme ficafii mei, c3 tnfru mania sa au omortf oameni, si tnfru pofta sa au fSiaf vinele faurului. 7. BlestemafM mania lor pentrucS
esfe tndaratnica,
s'a
si

sliu fiule, sfiu, sf acesia

fnfru

iu|imea^lor

c3
ei

popor,
c3f
Iru

si

acesia se va inaifa,

ci fra-

tnvarfosaf; tmpar{i-voi' pre


si

tele lui eel

mai ianSr mai mare de el va fi, si sSmanja lui va fi tnmuljime de neamuri.


pre
ei

tnfru lacov
fru Israil.
8.
tai,

voiu

risip!

pre

ei tn-

Iudo, pre fine

fe

vor lauda

fratii

20. i i-a binecuvanfat

tn

mainile tale presfe spatele vrSjfai;

zioa aceea, zicand: tnfru voi se va

masilor

tnchina-se-vor

|ie

fiii

binecuvanfa
fac-fe

Israil,

si

se va zice

iafalui fau.
9.
fiul

Durrmezeu ca pre Efrem si ca pre Manasi, si a pus pre Efrem tnaintea lui Manasi.
pre fine
21. $i a zis
Israil lui Iosif:
fi

Puiu de leu luda,

.din

vlSstare

meu

fe-ai

tnSlJaf,
si

eulcandu-fe
ca un puiu
el.

ai

adormit ca un leu
leu, cine-1

iata
voi,

de

va destepta pre
lipsi

eu rnor,
si

si

va

Dumnezeu cu
in

10.
si

Nu va

Domn
lui, si

din

luda

va tnioarce pre voi


22. far

pSmantul

povfuifor din coapsele lui panS


acela va

pSrinfilor voslri.

vor venl cele gSfifs


fie

eu dau

Sikima aleasS
care cu

fi

asteptarea neamurilor.
11.

mai mulf decaf


sabla

fra|ilor fSi,

Carele va lega la vi|8 manzul

mea

si

cu arcul o

am

luaf

sau,

si la

mladi(3 mSnzul asinei sale.

din mair]ile Amoreilor.

CAP.
Proorocia
i

SpSla-va tn vin haina sa, si tn sa#g<* de strugur vesmantul s5u.


12.

49.
lui lacov.

moariea

caf

Mai frumosi sunt ochii lui devinul, si dinfii lui mai albi deZavulon llnga mare va
limanul corabiilof,
la
si

caf lapfele.

Si

a chemaf lacov pre feciorii s2i,


zis lor:

13.

IScul,

si le-a

adunafi-va sS va

si el la

se va

spui voua ce va va tnfrmpina pre


voi tn zilele cele de apoi.
2.

tnfinde pn
14.

Sidon.
poffil

Isahar binete a

odihnin, :

Adunaji-vS
fiii

si

ma

asculiati pre

du-se tn mijiocul sorjilor.


15. Si vazarid
si

mine,

lui

lacov, ascuttaji pre Israil,

asculfaji pre fatal vosfru.


3.

odihna c3 esfe bunS pamanful cS esfe gras, si-a sula

Ruvim

eel tnfaiu
si

nascuf

al

meu,
mei,
si tn-

pus timarul
si s'a

muncS

a se osfeni,

fu fSria

mea

tncepuful

fiilor

facut bMrbaf lucrStor de p3-

cumplit

te-ai purtaf,

cumplif

manf.
16.

d3r2fnic,

sume{ifu-fe-ai ca apa, s

Dan va judeca pre poporul


si

nu

fierbi.

sau ca
pre patul fafSlui

un neam tn
35, 23.
9.

Israil.

4.

C3

fe-ai suit

6. 34, 25.

49.

3. 29, 32;
1.

Lege, 21, 17.

4. 1

Pa.

Numeri
10, 16.

8. 23, 24;

Paralip

5,

2;
19,

Mat.

2, 6.

13. Is.

Navi

tatip 5,

17. $i

sS sefacg Dan ?arpe tn cale,

este
tul

pandind in carare, muscand calcaiul calului, si va cadea eSlSrejul.Tnapoi.


18.Astepf|ind manfuireaDornnului.
19.
cl

Tmpreajma Mamvrei tn pamanHanaan, care pestera" o a cum-

pHrai
sie

Avraam

dela Efron Heteul,

mo-

de TngropSciune.

Gad, ispifSTl va
ispiti

ispiti

pre

el, si

va

pre d&nsul

la

picioare.
lui, si el

grasS e painea va da-hrana boierilor.,


20. Asir, 21. Neffalj ra'dScinS

Acolo au Tngropat pe Avraam si pe Sarra femeia lui, acolo au tngropat pe Isaac si pe Reveca femeia lui, acolo au tngropat pre Lia.
31. 32. In

aleasS cres-

mosia

farinei, si a sterii,
fiii

c<md

tnfru odrasla' frumusete.

care este tntr'tnsa dela

lui

Met.

22. losif fiu mSrif, fiu Tnalfat al


dorif, fiul

meu
mine
sf3-

33. $i a tnceiaf
feciorii sSi, si

lacov a TrMja pre


si

meu

eel

mai

fanar, la

iinzandu-si picioarele
s'a

!e Tnloarce.

sale pre pal a murif,


la

adaos

23.

Asupra cSruia Tmpreuna'

poporul sSu.

^-

tuindu-se, 1-au partf si 1-au

pandit

domnii sagetaforilor. 24. Si a sfSramaf cu fane arcele lor, si an slabit vinele bra-felor mainilor lor prin

CAP.
Ingroparea
lui lacov.

SO.
Moariea
lui losif.

mana

pufernieului laa tntarit pre

Qi cazand

losif pre fa|a tatSlui sail,


si

cov, de acolo eel


Israil dela

ce

25. i
si

Dumnezeul fafalui fSu. au ajufaf fie Dumnezeul meu,


si-

V
tal

1-a

pISns

!-a sSrufaf.

2. Si

a poruncit losif slugilor sale


fa-

TngropMforilor, sa Tngroape pre

ie-au binecuvantaf cu binecuvan-

sau,

si

au ingropat tngropMtdFfi
"

tarea cerului de sus

on binecu|T|eIpr
si

pre

Israil.

vantarea pamanfului, care are foate


penfru

3. Si
zile,

s'au plinif lui pafruzeci

cle

binecuvantarea

cS as/a se

numSrau
zile.

zilele
el

Tngro-

mtfras.ului.

parii, si 1-a
si

plans pre

Eghipetul

-26. Binecuvantarea tafalui tau

saptezeci de
4. Iar

SnKmmei
TnfSrifi, si

tale,

mai mult

s'a

tnfarit

dacS au
zicand

frecut zilele plan-

decaf binecuvantarea munjilor celor decat binecuvanfMrile coliniloCjieeloE.vesnice, care

gerii,

graif losif
:

catre boierii lui

Faraon,

de

am

aflat

har

vor

fi

pre

tnaintea voastrS, grSifi pentru mine


tn urechile lui Faraon, zicSnd
5.

capul

lui losif

si

pre

cresfeiul fra-

|iior al

carora pavajuitor este.

Tatl

meu m'a

jurat,

zicand: tn

27. Veniajnin,

luprapifor,
si

dimi-

neaja va mancJPtncS,

spre seara"
lacov doilor. .faej,

mormaniul care mi-am sapat Tn pSmaniu! Hanaan, acolo sa mS tngropi,

va Tmp&r|i mancarsa.
28. Toji

acum dar sS ma
kii

suiu sS Tngrop pre

acesiia
si

fiii

tatalmeu,
6.

"si

ma

voiu Tntoarce.
lui losif: sue-te,

sprezece,
tal lor,
si

acssfea a graft

Si a zis

Faraon
fatal

i-a

binecuvanfat pre

Tngrpapa pre
te-a jurat.
7.

tau

dupa cum

pre fiecare dupa binecuvantarea sa


i-a

binecuvantaf pre
:

ei.

29. $i le-a zis lor

eu

m3

i s'a suit losif sS Tngroape pre

voiu a-

fatSl sau, si s'au suit

dauge
cu

la

poporul meu, ingropati-ma

dansul foafe slugile


balranii casii lui si

TmpreunS cu lui Faraon si


bStranii pS-

parinjii

mei Tn pestera care este

toji

in jarina lui Efron Heteul.


30.

mantului Eghipefului.

In

pestera cea TndoitS care


30. 23, 17; 25, 9; 50, 13.

29. 23, 20.

50.

31. 23, 19; 25, 9, 35, 27. 5^. 47, 29.

33. Fap, Hp.7, 15.

FACEREA
8.
iui

50

69

Si foata casa lui losif


loata"

si frajii si

ji-au facut ei Jie, i

acum

iarta ne-

si

casa

fafalui

sSu

ru-

dreptafea slugilor Dumnezeului tafaiui fau, si

denia
in

lui; iar oile si

boii le-au ISsat

a plUns losif cand gr3-

pSmaniuI Ghesem. 9. Si s'au suit impreuna cu dansi s'a facut fa-

iau

ei

cafre dansul.

18. Si viind la

dansiilau zis:.iafa

sul carS si calareji,

noi sunfem

fie

robi.

bara marc foarfe.


10. Si

19. Si le-a zis lor losif:


la

nu

va* te-

au venit
el

Aria

lui
si si

Aiad
1-au
lare

meji, ca al lui

Dumnezeu sunt

eu.

care esie dincolo de Iordan,

20. Voi afi sfaiuit Tmprotiva


rele,

mea

plans pre
foarfe, ,si

plangere mare

iar

Dumnezeu au

voif pentru

au fScuf plangcrea
zile.

tafaiui

sau sapfe
11.

Si ail vSzui iacuitorii

pSmanAria
lui

fylui

Hanaan plSngerea
si

la

Aiad,

au

zis:

piangere mare esie

mine bune, ca sa fie, precum astazi, ca sS se hraneascS popor mult. 21. Si a zis lor: nu v5 femeji, eu va voiu hrm pre voi ?i casele voasfre, si i-a mangaiaf pre dansii si
le-a grail lor la inirnS.
'

aceasia Eghipienilor, pentrtt aceea

>

au chemat numele locului aceluia,


plangerea Eghipetului, ce este dincolo de Iordan.
12. Si

22. Si a

lacuit

losif tn

Eghipei,

el si frajii lui si

toatS casa tatSlui


ani o suta si zece.
losif

sSu,
lui

si

trSit losif

au fScut
le-a fosf

asa

feciorii lui
lor.

23. Si
lui

a vazut

pre feciorii

precum

poruncit
si 1-au

13. SJ 1-au luaf feciorii lui in pS-

manful Hanaan,
el

Tngropai pre
care o
1

Efrem panS la al ireilea neam, si feciorii lui Mahir feciorul lui Manas] s'au nSscuf pre coapsele lui
i

in

pesfera

cea TndoitS,

losif.

cumparase Avraam, pesiera mosie


pentru tngropSciune dela Efron Heleul

24. Si

a zis

losif

frajilor s3i:.u

mor,

?i

cu cercefare va va cerceta
si

Tmpreajma Mamvrei,
frajii

pre voi Dumnezeu,

va va sdoate

14. Si s'a inters losif in Eghipei,


el si

lui

si

foji

caji

s'au fosf

pre voi din pSmSniul acesfa; tn pSmantul care au jurat Dumnezeu p&rinjilor
noisfri
lui

suit

saTngroape. pre fatal lui. 15. Si vSzand frajii lui losif ca a pjrif iafSl lor, au zis ca nu cum-va
el

cu

Avraam
:

si
<,

lui

Isaac

si lui

lacbv.
fiii

25. Si'a jurat losif pre


rail,

ruils-

sa\jie minte raufalea noasfrM losif,


si

zidind: Tntru cercefatea Tn care

cu rSsplafire saVne rasplafeasca

va va cerceta pre voi Dumnezeu,


aduceji-va

penfrujgaferelele, cafe

am facut

lui.

aminte

si
v.

luaji

oasole
f:

16^Sl venjnd
fSliSu ie-a jurat
?itul

la losif.au zis: ia-

mele

cii

voi deaici.
si l-au

H .

mai

'nainte desiar-

26. i a murit losif

s&u, zicand:

zece ani,

fiiricl de p suta Tngropat pre el Tn

17.

Asa

zicejiljui losif: iarfS-le lor


si

mormant

Tn

Eghipe

>x

'*

nedrepfatea^

pScaful

lor,

ca rele
21. 47, 12. 23. Numeri 19. 42, 18; 4Sj 5-. 24. Evr. 11, 22. 25. Efire 13, 19; 32, 39. Is. Nav. 24, 31.

13. 49, 30; 23, 17;

Fap. Hp.

7, 16.

-~H8^S

E$IREA
;

cap.

1.

raon

pre Piion

si

pre

Rames

si

pre On, care esfe Iliopole.


Asuprirea fiilor lui Israil in Eghipci.
12. Si cu ca! mai mulf ti smerea pre dansii cu affa se tnmuljiau si

Acesfea
rail,

sunt numele

fiilor lui Is-

se TnlSriau foarte foarfe,

si

se scar-

au infra! tn Eghipet imprcunS cu lacov taf51 lor, fiecare cu loalS casa sa a intra!. 2. Ruvtm, Simeon, Levi, luda,
cari
.3.

beau Eghiplenii de fiii lui Israil. 13. Si asupreau Eghiplenii pre fiii
lui

Israil

cu

silS.

14. Si

chinuiau viea|a lor cu

lu-

Issahar, Zavulon, Veniamin,

cruri grele,
ria si

cu

luful,

cu cr3midala

4.

Dan

si Neftall,

Gad

si Asir, iar

cu ioale lucrurile ce sunt

losii
5.

era Tn Eghipel.
Si erau toate suflelele ce iesise
si

camp, tntru toate lucrurile ca pre robi cu sil3 ?i asupreau pre ei.
15. Si a zis

din lacov sapfezeci


6.

cinci.
fra|ii

TmpSralul Eghipfenievreesti,

Si s'a sfarsit losif si <o|i


lo!

lor

c3fre moasele

dintre
$i

lui si
7.

neamul
si

acela.

care numele uneia era Sepfora


si

Iar

fiii

lui Israil

au crescuf

numele
16. Si

ceilalfe Fua.

s'au tnmulfit

s'au TntSrif foarte

foarfe, si i-a uimuljil

pSmantul pre ei.


losif.

"8. Si s'a sculat al! frnpSral presle

cand moifi la evreice si sunt la nastere, de va fi bSiat sS-1 omortji, iar de va fi fata"
le-a

zis

lor:

Eghipel, care nu stia pre


9.,

s'o finefi.
.

Si

a zis poporului sSu: ia!


lui Israil

17. Iar
si

neamul, fiilor
cant

se tnmuljesfe

nezeu

moasele s'au temui de Duttin'au facul precum le-a poci

foarle, si se TniSreste rnai

mull de-

runcit lor ImpSraiul Eghipelului,

noi.

lSsau vie pariea cea bSrbSteasca. dar cu viclesug s-i tm18. Si a

10. Veni|i

chemal tmpSra'tui Eghi-

pilam pre dansii, ca nu


se Tnmulfeasca,
JiascS
ei si

cumva sS

petului pre

moase

si

le-a*

zis

lor

cnd se va ?ntampla noua rSsboiu, s5 se insosi

de ce
19.

a(i

fScul lucrul acesla si afi

ISsal vie parfea


Iar

baW&teascS?

cu vrajmasii noslri,

si

b!andu-ne pre noi sS iasa din p3maniul nosiru.


11. Si le-a

pus

lor priveghetori la

moasele au zis lui Fanu sun! ca femeile Eghipelului, c5 nasc mai 'nainte de ce intra moasele la dansele, si nraon
:

evreicele

lucruri ca sS-i chinuiasca" pre ei cu


lucruri, si

au

zidil ce{S{i tari lui

Fa-

sfeau. 20. Si bine au fScut

Dumnezeu moapoporul
si s'a

selor, si s'a fnmuljit

1.

if.

1.

Paralip,
46, 27.

2,

1. 6.

5.

Fac.

Fac. 50, 26.

tntant foarte.
7.

Fac.

47, 27;

Fap. Rp.

7,

17.

21. FiindcS s'au temut

moasele de

ESIREA 1-2
Dumnezeu,
fsi

71

fMcurS loru'si case.

Faraon,
si

si

a fost

ei

fn loc de fecior,

22. Si a poruncif Faraon la tot poporul sau, zicand toatS partea


:

a numit numele lui Moisl, Zicand:

din

apSi-am

luat pre

el.

bSrbaJeasca ce se va nasfe Eyreit

11. Si a fosf dupa" rnulfe zile, f-

lpr fn rfu s'o aruncaji^ si ioaia par-

candu-se Moisi mare,


sai
fiii

iesii-a la frafii

tea femeiasca s'p lasajt vie.


c

lui Istail,

cazul

lor,

tunoscand nevSzut-a pre un '6m eghipsi


fiii

-CAP. if
-

2.
.

tean baJand pre un evreu odfe care


din
fra(ii lui,

-^ Moist,'

Jul Israil.
si

12. Si cautand fn coace


i

In colo

s
si

era oare care din

carele si-a luat

neamul lui Lev], femee din ietele

si

lui Levi.
2.

Si

aceasfa a luat in paniece

nevazand pre nimenea, a ucis pre eghiptean si 1-a ascuns fn nisip. 13. Si iesincf "a doua zi a vzut doi oarneni evrei cerfandu-se, sT a
zis celui ce facea sframbatate
:

a nasul fecior, pre care vazan1-a


:

pen-

du-l-frumos^

ascuns frei luni. 3. Iar fiindca nu putea sa-l mai as^uriza, ajuat rnumalui un sicrias. de papurS\ si 1-a uns cu, smoaja clejpasg, si a pus pruncul fntransul si 1-a, pus fn marginea rfului.
4. Si se uita soru-sa de departs sa vazS ce se ya Tnfampla lui. v 5. Si

truce ba{i tu pre vecinul 18u?


14.

Jar
si

el

a zis: cine te-a pus

domn
ucis

judector presfe noi,

au
at

dp'ar vei sS rhS ucizi tu


ieri

precum

pre eghiptean? i teman:

du-se Moisl a zis


15. Si a auzit
si

oare

cum

s'a

vadit lucrul acesta?

Faraon fapta aceasia'

s'a pogorfl fata


la

lui

Faraon

sa se scalde
criasji},

rfu, si slujnicile ei
rfu, si

cSuta s5 ucigS pre MVisl. $1 a' fugit Moisl dela iafalui Faraon sf
s'a s31Ssluit fn

umblaa-prejanga
nica ,$e i-aJua(.
6.
cul
S,i

vSzand sifn margine, a trimis o sluj;

-/

deschizandu?! a vSzut^prunfn,

pSmanful Madiam; si dup3ce a venit fn plmntul Madiam, a sezut langS un pu{. 16. iar preotul din Mjadiam avejl
sapte
fete",

plangajid

sicrias, si
fefei lui

facandu-

care pSsteaU oile iatalui


si

i-se

miia dejdaqsul

Farapn, a

lor lotor;

venind au scos apt

zis: 4in,prunciiEvr.?ilor este acesta,


7.

Si a zis sora lui cajre lata lui


(

panS ce au urnplut jghiaburile, ca^ sS adape oik lui lotor talaJui lor."
17. Si viirid pastorii te-aii gonft
ele, iar
si

Farapn; r voe|^sa /ch!n


doicS dela Evrei
sj

femee sa hrSneascS
fie

pre

sculandu-se Moi! tera apSraF

pruncul?
8. Si si

M
lata
f.

^,

-i.

a zis eitfata lu^Farapn


cheraql prf
,
,

dikle,

mergSnd
9. Si a

murna
f

scotand apa a adapai oJle lor. 18. Si au venit ele la* 'E^guil tf. t8l lor, iar el a zis !or- ce'este c2
afi

pruncului.
raon.; pazeste-mi
mi-1, hrSnesie, si
si

,*-

venit asfSzi ourSrTd?


Iar ele ail zis:

'

'">

sf;

'"-

zi& cStre ea Jata lui Fa-

la

un ofe

egliip-

pruncul -acesta si eu voiu plStl fie;

iean'n^a apSrai pre ndi de pSstori, f si ne-a scos apa $i a adSpat oile
noastre.
20. Iar el a zis fetdbr sate
:

a luat femeia pruncul


10.

si 1-a hranit.

Jar dupace a crescul

prun-

linde

cuLJ-aadus pre dansul


22. Fap. Hp. 7, 19. 1.4, 20; Num. 26, 59.
11, 23.

la fata luj v

este acela? Pentruce afi iasal pre

11.
2.

Fap. Hp.
7, 26.

2.

Fap. Hp.

7, 20.;

Hp.

15.

13. Fap. 7, 2S;Evt. 11, 24. Fap, Hp. 7,29; Evt. '11, 27.

Evt.

4.

Fap. Hp.

7, 21.

16. 4, IS.

17. Fac, 29, 10.

: :

72

EIREA 2-3
Chemaji-t

om asa?
pSine.
21.

s3 mSnance
la

rele

iale,

c3 locul pe care

stai tu,

pSmani

sfani esie.

$is'a asezaf Moisl

omul
si

6. ?i

au zis: eu sunt Dumnezeul

acela, si a daf pre Sepfora fata sa


lui

fataiui (au,

Dumnezeul
hi si

lui
si

Moisl femee.

Durnfiezeul

Isaac

Avraam DumneMoisl

22. $i zSmislind femeia a


fiu,
si

n3scut

zeul lui IacoV;


fafa

si-a tutors

numil Moisl numcie lui Ghersarn, zicand cS nemernic sunt


a
:

sa peniruc5 se femea s3 caute


lui

drept tnainiea
7.

Dumnezeu.
c31re Moisl:

cu Tn pSmant sfrein.
23. $i zSmfelind iarSsi a
all

$i

au

zis

Domnul

nSscuf

v3z3nd
lui

am

v3zui necazul poporu-

pus numele lui: Eliezer, zicand: c3 Dumnczcul tatSlui meu ajuior tmi este rnie si m'au scos
fiu si i-a

meu

tn Eghipel, si.sfrigarea lor

am

auzit dela cei ce-i silesc pre.ei

la lucru,
8. $i

c8 siiu durerea
si s5-i

lor.
diri

Faraon. 24. $i dup3 mulfe zile a murit tmpSratul Eghipefului, si au suspinat


din
lui
fiii

m3na

m'am

pogortf s3-i scof

mana

Eghiptenilor
si

p3m3nful acela

sebf din s3-i bag-th p3-

lui Israil si

penlru grcuiaica lucrusi s'a suit


sfrj-

mant bun

si

mult, tn

p3mant M care

rilor,

au sirigai
la

garea lor
25. i

Dumnezeu dela lucruri. au auzil Dumnezeu suspisi

curge lapte si miere, tn p3rnantul Hananeilor sj al Hefeilor si al Amoreilor si al Ferezeilor si al


!

Gherghe-

adus aminte de legStura sa, care au fScul cu Avraam si cu Isaac si cu Iacov, si a c3unurile lor

si-au

seilor si al Eveilor si al fevuseilor.


9. $i

acum

iai3 strigarea fiilor lui


la

Israil

a venit

mine,

si

eu

am
t)

v3chi-

lat

Dumnezeu spre

fiii

lui

Israil, si

zui chinul cu care Eghipfehii

s'au fScut cunoscut lor.

nuesc pre
10. i

ei.

CAP.
Chemarea

acum

vino s3

fe trimif la

3.

lui Moisi.

Faraon tmpSrai ul Eghipefului, sf sS scoji pre pdporul meu pre fiii lui Israil din p3m3ntut Eghipefului.
11.

5i
si.

Moisl pSsfea oile

lui lotor so-,

i a zis Moisl catre

crului

s3u preotului din Madiam;


si

zeu: cine

Dumnesunt eu ca s3 merg la

a adus oile tn pusfie

a venit

Tn

munfele

lui

Dumnezeu, Horiv.

Faraon !mp3raful Eghipetului, si s3 scof pre fiii lui Israil diri' p3m3ntul
Eghipefului?

.2g,i s'a- arSfat lui Ingerul


lrului

Dom-

In par3 de foe dm rug, si a v3zuf c3,rugul ardea cu foe si rugul

nu fjeomistuea.
Moist: apropiindu-m3

3. .i a^zis

au grSif Dumitezeu lui Moisl, zicSnd: eu voiu fi cu tine, ?i acesfa va fi lie semn c3 eu te trimif ca s3 Scoji prepopOrul meu din Eghi12. i

voiu vedea aceasla^ vedenie mare,


ce este c3
4. Iar
r+u

pel si vJt vefi Inching lui

Dumnezeu Dumnefiii

se mistueste rugul.

tn munfele acesia.
13. i

daca.au vazui Dommil c3 se apropie s3 vaza, kau chemal pre


dansul Domnul din rug, zic*md Moisll Moisl 1 Iar el a zis: ce este?
5^ $i

a zis Moisl catre


eii

zeu: iaf 3
Israil ?i

m3

voiu duce la

lui

voiu zice catre dSnsii:

Dum-

nezeul p3rinfilor noslri m'au trimis


la voi, si

au

zis:

nu

fe

apropieS aid,

de

m3 vor tntreba

care este

dezleaga tncaitaminlele dela picioa21. 18, 2. 22. 18, 3, 4. 25. LevJt. 26, 42. 2. Fap. Hp. 3, 2. 5. Fac. 26, 17.

numele lui? Ge voiu


6.

zice catre ei?

Mat.

22, 32;
7, 31.

3.

Fap. Hp.

7.

Mate. 12, 26; Luc. 20, 37; Fapt. Hp. 7, 34. 8. 33, 3.

ESIREA 3-4
Si au grSif

73

14.

Dumnezeu
sunt
eel ce

c3ire

22. Ci
si

va cere ferneia dela vecin


cea TmpreunS cu
si

Moist, zicSnd:
si

Eu

sunt:

dela

sine 18-

au
15.

zis:

asa vei zice

fiilor lui Israil:

cuitoare vas de arginl


si

de aur

Cel ce

cste

m'au
zis

frirtiis la

vol.

TmbracHmini^i

si vefi

pune preste

Siau

Dumnezeu

iar2si c3-

fiii

yosfri si preste fetele voastre, si

fre

Moisl: asa vei zice

fiilor lui Israil:

vefi

pr8da pre Eghipteni.

Domnul Dumnezeul p3rinfilor nostri, Dumnezeul lui Ayraam si Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui lacov m'au trimis la voi,,acesfa esfe numek meu vesnic, si pomenire din neam Tn neam. 16. Dec} mergand adun3 bStrani-

CAP.
Mitmnih

4.

lui Moist.

mea

fiilor lui Israil si

vei zice cS-

rSspuns Moisl zicSnd: clar Vde nu vor crede ei mie si nu vor asculta de glasul men, cS vor zice c8 nu s'au arStaf Jie Dumnezeu, ce
a

Oi

Domnul Dumnezeul pSrinfilor nosfrt s'au arSlaf mie, Dumnezeul lui Avraam si Dumnezeul lui
lre dSnsii:

voiu zice c3tre ei?


2. Si

au

zis lui
ai Tn

Domnul: ce esfe
ta? Iar el a

aceea ce
zis: ioiag.
3. Si
si la

mlna

Dumnezeul lui lacov, zicand: cu cercefare v'am cercetat pre voi, si c2fe s'au Tnfamplaf vouS tn
Isaac
si

au

zis: arunc3-l
el,

pre pSmant,
si

aruncai pre

pe pSmanf

Eghipei.
17.

s'a iScuf sarpe si a fugit Moisl de


zis:

51 a

v3 voiu scoale pre


si al

dansul.

vpi din rSulafea Eghiplenilor Tn p3-

mSnful Hananeilor
al^Amoreilor
Ghergheseilor
vuseilor,
?i

Heieilor

si

al

Ferezeilor si al

si al

Eveitor

si

al je-

au zis Domnul cSlre Moisl: m&na si-1 apucS de coadS, si Tnti'nz&nd mana 1-a apucat de coad8, si s'a iScut toiag Tn mana lui.
4. Si

linde

Tn

pSmanful care curge


si

lapie si miere.
18. Si

vor asculta glasul iSu,

vei intra lu si bSf ranimea lui Israil


la

Ca s3 creazS jie, c3 |i s'au ar3tat, Dumnezeul pSrinjilor lor, Dumnezeul lui Avraam si Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui Iacoy.
5.

Faraon TmpSraful Eghipefului

si

6. Si i-au zis lui

Domnul

iarSsi
si a

vei zice cSfre el:


lor

Dumnezeul

Evrei-

bag3 mfkna
gat

ta Tn

sSnul t8u,

b3-

ne-au chemaf pre noi, deci

vom

merge cale d.e trei zile Tn pusfie, ca s3 jeitfim, Dumnezeului nostra. 19. Iar eu siiu ca" nu y3 va I8sa pre voi Faraou Tmparaful Eghipetului

manasa Tn sSnul s3u, si a sqos mana sa din sanul s3u, si s'a f3cul mana lui leproas3 ca zSpada,, 7. Si au zis iar3si: bag3 mSna ta Tn snul f3u, si a, bSgat mana sa
Tn sanul s3u, si 6 a scos din san,
si iarSsi s'a

sS mergefi, ISrS nurnai cu


i

mn2

tare.

fScut Tn ia\a

lrupului. f

20.

Si

tinzand

mana

rnea voiu

bate pre Eghipleni cu toafe minunfle


mele, care voiu faceTntru
ei, si

de nu voCfcCrede |ie si nu vor asculta de cuvSnful semnului


8. Si,
:

dup2

celuidiniSi, vor crede \\z pentru cu-

aceasta vS va 13sa pre voi.


21. Si

vanlul semnului celui de al doilea.


9.

voiu da har poporului ace-

Si

va

fi

de nu vor crede

fie

sluia Tnaintea Eghiplenilor, si


ve|i iesl,

cand

pentru aceste douS semne, nici vor


asculfa de glasul f3u, vei lua
din

nu

ve|i iesl deserji.

apa
15. 4, 5. 18. 5, 1, 3; 12, 35, 36; Fac. 15, 14.
10, 7.

raului

si vei

turna pre uscat,


9. 7, 17.

21.

11,

2;

4.

3. 7, 10.

5. 3, 7, 15.

74

ESIREA

si apa care o vei lua din rtU va fi sahge pre uscal. ,!r if 10. Si a zis Moisl calre Domnul:

"20. Si luandu-si Moisi pre

femeea

sa
si

si

pruncii, i-a

pus pre
dela

asinii s3i

s'aii

tutors in Eghipef, si a lual


<:el

rogu-ma' D6amne, ntr siinl vrednic

Moisi fdiagul

Dumnezeu

tn

ca mai ^nainle de ie*ri, nici ca mai tnainfe de atallaieri, nici ca de cand


ai tnceput la glas si
11. Si

mana

sa.

21. Si

au zis
fu si

Domnul

clre Moisi:

flraj

slugii

laic;

slab

mergand
daf tn

infofcancfu-fe tn Er

zabavnic

la limba"

sunt eu.

ghipet, vezi loate'semrtile care le-am

au zis
rfai la

Domnul
auz
si

c8lre Moisi:

mana
lui

1a,

sH
lui,

le faci

pre ele

cine a daf gurS omului?

Sau cine

triaintea

Faraon.

Iar
?i fiu

eu voiu va 12sa
"''
:

a f3cut
si'

surd, vazalor

tnvarfosa inima
poporul.

orb, au
12. Si

nu eu Dumnezeu?
mergi,
le'

acum

si

eu voiu deal

22. SI lu vei zfee lui

Faraon: ace-

schide gura
ce vei grai.
13. Si

la si

voiu Tnvafa cele

sfea zice

Domnul:

fiu

meu
23.

esle Israil.

HniM^'Mscui "4

a zis Moisi: rogu-ma Doamne.

Si

am

zis

fie

la3

popoTul
vezi dar,
J

alege pre allul pufemic pre care vei


Irimile.

meu* ca s3 se inchine mie, iHr lu


n'ai vruf

sa-1 las! -pre


fiul

el*

maniindu-se Domnul cu urgie pre Moisi, *au zis: au nu iata


14. Si

eu voiu ucide pre


n8scuf.

tau eel tntiu

Aaron

fralele tau leviful? Sliu

ca

el

24. Si a fost pre cale


sit,

unde a popfc'

vQrbind va grai in locul lau, si iaf& el' va iesi tnfru Inltmpinarea la si


vzndu-fe se va buctiri tnfru
15.

1-ainftmpinat pre eltngerul

Dom-

nului si cerca sS-1 ornoare pre d.


;

sine..

25. Si luand Sepfora o pietriclca

Si vei grSi cStre


tn

dansul, vei

ascufitS a lata! tmprejur


(rupului fiufui sSu, ctoarele
laierii
:

margifiea
la pi-

pune cuvintele mele

gura luCsi eu

si

a czut

voiu deschide gura la si guriiui, si voiu tnv3|'a' pre vof ce sa fa cell. 16. Si el va grai tri ioculfau c2Ire popor, si va' fi" gura fa, iar lu
!

luf,

zic3hd: s1aful-a sanQele


fiului

lmprejur a

meu.
el,'

v *^-

26:

^i

s'a

dus dela

penfnfca
"'"

a zfs: slStut-a
jur a fiului

sSngele fSierif tmpre'

vei'ti

lui

Tn

cele

c'Sfffe

Dumnezeu.
fa,

17. Si toiagul

dare s'a pYef3cuf Tn

27;

^eu. Srau zis Domnul

cStre Aaron:'
liii

sarpe,

11

vef lua'ln

mana
!

cu care
infors

mergi tniru tnltmpiftarea

Moisi

vei face semnele.


18.

tn pustie.si s'a diis gl s'a tnlMriit

$1 a triers

Moisi
sili, si

si s'a

cu dansul tn munlele'luifjumrieieu,
si

laiolor 'socrul
ge-voiu

a zis: mer-

s'au sSrutat amSri'doi.


28.

"'

si ma^voia tnfoarce la'!fa|ii mei eel din~ Egnipef, si Voiu vedea u de fraesc inc2. Si"a zis lolof'lui Moisi: mergi sSnatos^ sldurJa acele

Si a vestif Moisi

luf

Aaron

toate cuvintele Ddtnrlului^care le-au

trimis

si

ioaie
lui.
;
L

graiurile

care i-au

pofuncif
291 Si

zile

multe a murtHmr}arMul Eghi''

aU mers Moisi
!

si

^aron

si

pefului.
19.

au adunaf f6al 'batranimea


cSlre MoLsi
in Eghipef;
lui Israil.

fiilor

Si au zis

Domnul
cei ce
'"'*

tn

Madiam: mergi, dufe


fd|i

30. Si a grSil
lele acestea,

Aaron
eiti

toaie cuvin-

cS au murit
fletnl f8u.

cSulau su'

care

zis Duttinezeu

cSlre Moislf
21. 7, 3; 14, 4; 9, 12.

"
23. 11, 5; 12, 2*; 13, 15.

10

18. 18, 1.

6, 12, 30. 12. Mat. 10, 19. 19. Mat. 2, 20.

16. 7, 1,2.

25. Is. Navi

5, 2.

'

ESIREA 4-5
31. Si

7*5

fScuf

semnele tnainfea
poporul
si

9.

S3 se Tngreuieze

lucrurile oa-

poporului.
32. Si a crezul

rnenilor acesiora, si sa grijasca de


s'a bu-

acestea; iar s5 nu grijasca" de cuvinfe desarfe.


10. Si
!i

curat penlrucS au cercefaf

Dumne-

zeu pre ,fiii lui Israil si pcnfrucS au vSzuf necazul lor; si plecandu-se poporul s'a Tnchiriai.
'*

sileau pre

ei

priveghelorii
si

presfe lucruri

si logofejii,

grSiau

cHfre popor zicand: acesiea zice Fa-

CAP.
Moist
la

5.

raon: mai mulf nu v


paie.
11.

vom

da voua"

Farami.
infrat
si

Voi singuri mergeji de vS a-

dunati paie de unde veji afla.'cS ni-

dupS acesfea au Si Aaron la Faraon


j

Moisl

si

mica nu se va impujina din lucrul


vostru.
12.

au zis

lui iui

acesfea zice

Domnul Dumnezeul
poporul

Si s'a

risipit

poporul in

lot
tre-

Israil: las& pre

mcu

ca Sa

serbeze In pusiis.
2.

p3manful Eghipelului sa sirangS stle in loc de paie.


sileau pre
rile
zi,

Si a zis Faraon: cine esfe

de
pre

13. Iar priveghelorii presfe lucruri


ei

al

cSruia glas sS asculf eu, ca s

zicand: savarsiji lucru-

las

pre

liii si

lui

Israil?

Nu

sfiu

voasfre care vi se cuvin presfe

Domnul,
3.

pre Israil nu-1 voiu lasa.

ca

si

cand

vi

se da paie.

Si* ei

au

zis

lui:

Dumnezeui
pusfie

14. Si logofejii lui

Faraon

cei

ce
lo-

Evrei'or rre-au

chemaf pre noi sa


trei

erau pusi mai mari, au bSiut pre


gofejii

mergem
ca s2

eale de

zile ?n

poporului

fiilor lui Israil, zi-

Domnului Dumnezeului rrosfru, ca sa nu ne Tnfimpine pre noi moarfe sau ucidere.


'jerrfim
4.

cand
ieri

de ce

n'aji savSrsif lucrul casi

ramizilor
si

voasfre

asfazi

ca

si

ca alalfaieri?
Si infrand
logofejii
fiilor

Si le-a zis lor imparalul Eghipe-

15.
Israil,

lui
zi-

fului: peiitruce

rarniciji

Aaron indapre popor dela lucru? MerMoisl


si

au

sfrigaf

cSfre

Faraon,

cSnd
16.

penfrucefaci asa robilor iSi?

geji fiecare dinire voi la lucrul sSu.


5.

Si a zis Faraon: iala


1

acum

se

zic

va prea Tnniulji poporul acesta pre pamanl, deci sa riu-i lasSm sa odihneascS dela lucruri. 6. Si a poruncil FaraOn celor ce priveghiau presfe lucrurile poporului si logofe|ilor,
7.

Paie tru se dau robilor tSi, si nouS sS facem cSramizi, lata" pre supusii iai Ti bat, au doar nedrepiafe vei face

poporului tau?
:

17. Si le-a zis lor

ISrS de luctu

sedeji, lene^i sunieji,


ziceji
;

penfru aceea!
jertfim
**..

sa

mergem s

DumeS

zicand:

nezeului nostru.
18.

Mai mulf
ca

,sa"

nu

dafi paie po-

Acum

dar mergand

kicrafi,
si tot

porului penfru fae'erea caramizilor,

paie nu se vor da vou,


lea cSrSmizi veji face.
19. Si s'au

atav

ca

ieri si

alalfaieri

ci

sa mearga
cafe
si

ei sa-si
8.

adune

lor paie,

vazut pre sine logoIsrail

Si

sa faca

cSramizi

au
sa

fejii

fiilor
:

lui

in

rele,

zican-

!3cut in loale zilele, s2-i

siliji

du-li-se

nu se va Tmpujina din c2zi.

nu fmpujinaji nimica din


lor,

lucrurile
asi

ramizile ce sunt r&nduite pre


20.
si

c3 sed fSra de lucru, penfru ceea strigS zicand s3 mergem sa jertHm Dumnezeului nosiru.
:

Si

s'au iniainif
carii
ei
:

ei

cu Moisi

cu Aaron,
21

veneau Tnainfea
dela Faraon.

lor,

cand iesau

5.

1.

3,

16; 7, 16.

3. 3, 18.

5.

1,

7,

12.

Si au zis lor

vazS-vS pre voi

76

EIR-EA

5-6
Dum-

Dumnezeu
lui

si

sa v3 judece, c3
nostru
Tnainfea slugilor

aji

cunoasfe ca eu sun! Domnul

fcui urtt mirosu!

inainfea
iui,

nezeul vosiru eel ce v'au scos pre


voi din stapanirea Eghipienilor.
8. Si
ful

Faraon

si

ca sS dafi sabie in

mana

Iui

sS ne

voiu bMga pre voi in pSman-

omoare.
22. Sj s'a fnfors
nui, si a zis
ai,
:

spre care
Iacov,

am

infins
si

mana mea
lui
el

Moisi caire

Dom-

s3-l dau luL Avraam


si lui si-i

Isaac
voua"

rogu-rna Doamne, c3ci

voiu da pre

nccjil

pre poporuL acesia? Si

mosfenire, eu Domnul.
9. Si
Israil,

penfruce mai trimis pre mine?

a grSii Moisi asa


si
ei

fiilor

lui

C3 de cand am mers eu la Faraon s3 grSiesc tnfru numcle f3u,


23:

n'au asculfaf pre Moisi


si

penfru tmpufinarea suflelului


fru lucrurile cele grele.
10. Si

pen-

a sup&raf pre poporul acesia,


izbSvit pre poporul lau.

si

n'ai

au

grSif

Domnul

catre Moisi

zicand

CAP.
mul

6.

Moisi trimis din nou la Faraon. Ncasail.

vorbeste tmparaful Eghipelului, ca


11.

Infra

si

lui

Faraon
pre

s.aMas'e

fiii

lui

Israil din

pamanful s3u.

Si

au zis Drimnui caire Moisi: acum vei vedea cele ce voiu face , lui Faraon, c.2 cu manS tare va lsa pre ei si cu braf tnalt va scoate pre ei din pSmantul lui.
2. i
si

12. SJ

a grSif Moisi Tnainfea

Dom-

fiii lui Israil nu m'au asculfaf pre mine, si cum ma" va asculfa Faraon ? Gangav fiind eu. 13. Si au zis Domnul cS|re Moisi

nului zicand: iafa

au

grait

Dumnezeu
ar8faf lui

c3fre Moisi

si

c3ire Aaron,

si

le-au poruncif s3

au zis c3lre dansul: eu Domnul.


3. Si

infre la

m'am
si

lui

Isaac

lor fiind eu,

Avraam si lui Iacov, Dumnezeul si numele meu Domlor.

Faraon impHraful Eghipetuiui ca s3 scoaja pre fiii lui Israil din pSmantul Eghipefului.
,

14. SJ acesfia

sunt tncepSforii cafiii

nul nu 1-am arglaf


4. Si

selor neamurilor,

lui

am pus
le

legSfura

mea cu

lui
ei
si

tnfaiu nSscuf a lui

Ruvim ceIsrail Enoh


:

ca s2
neitor,
I3sluif,

dau lor pamanful HanapSmanful pre care s'au sStnfru

Falus, Asron
15. Si

si

Harml. Aceasta
Ia-

esfe familia lui Ruvim.


fiii

care au

si

13cuil pre

lui
si

Simeon hlemuil,
Iahin
,

dansul.
.. $i

min
eu

si

Aod

si

Saar

si

Saul

am

auzif suspinul fiilor

eel

din Finisa. Acesfea sunl neafiilor lui


.

lui-Jsrarl

cu care Eghipfenii ca pre

ei, si mi-am adus aminfe de leg3fura voasfrS. 6. Mergi si vorbeste fiilor lui 1srail, zicand: eu Domnul, si voiu scoa-

robi asupresc pre

Simeon. 16. SJ acesfea sunt numele fiilor lui Levi dupa rudeniile lor: Ghermurile
son, Caat
si

Merari;

si anii viefii lui

Levi o sufa treizeci


17. Si acesfia

si sapte.

te

pre voi din siSpania Eghipleni*


si

lor,

voiu scoate pre voi din rosi

son: Loveni
mului.Ior.
18. i
si
fiii

si

sunt iiii lui GherSemei, casele nea-

bia

lor,

voiu izbHvi pre voi cu


si

bra| tnalf
7. Si si

cu judecafa mare.
si

lui

Caat:

Amvram,
de

Isaar

voiu lua pre voi popor mie,


fi

Hevron

si Oziil; si anii vietii lui

voiu

vouS Dumnezeu,
Fac

vefj

Caat o suf a

si treizeci

ani.

21. Eac. 34, 30.

6.
12.

1- 12, 33.
4, 10.

4.

17, 8; 26, 3.

6. 7, 5.

14. Fac 46, 9; Num. 26, 5; 1 Paral. 5, 1. 15. Fac. 46, 10; 1 Paral. 4, 24; Num.20, 12. 16. Fac. 46, 11; Num. 3, 17; 1. Paral. 6, 1; 23, 61 6, 17. 18. 1 Paral. 6, 18.

ESlRftA^--?
Qmusl. Acesfea sunt easek neamului
19. Si
fiii

77

lui

Merari: Mooli

si

Dumnezeu
felefau
2.

liii

Faraon,

si

Aaron
foaie

fra-

valine

p'rooroc.

lui

Lev?

dupa

rudeniile lor,

Si fu vei

$f%\ lui

cafe

20. Si a luat
iata
si

Amvram

pre lohaved

frafelui; fafSlui

sSu- lui
si

femee,

poruncesc jie, iar Aaron frafele fSu va grai caire Faraon, ca sS lase pre
fiii

a nSscuf pre Aaron pre

pre Moisi
sapie.
si

lui lsrail

din pSmSnful

'feSu.

si

Mariam sora
fiii

lor; si aniiviefii
si

3.

Si eu voiu fnvSrfosa inima lui


si

lui

Amvram

o sufa treizeci
lui

Faraon,
si

voiu Tnmuljl semnele

mek

21.- Si

Isaar:

Core

Na-

minunik tn pamanful Eghipetului.


4. Si
si

fec si Zehri. 22. Si fiii lui Oziil: Misail si Eli-

raon,

safan sFSegri.
23. far

nu va asculfa pre voi Favoiu pune mana mea pre


si

Aaron a
si

luat iui'si

pre Elisqyet fata


lui

lui

tJaasson,
si

i-a

femee Aminadav sora nSscuf lui pre


si

Eghipef,

voiu scoaie cu pufetea


pre
fiii

mea poporul meu,


dire mare.
5.

lui

lsrail

din p3mnful Eghipetului cu izbanSi vor cunoaste Eghipfenii

Nadav
si

pre Aviud

pre Eleazar

pre Itamar.
24. larfiii lui Core: Asir si

fofi

Eicana

ca eu sunt Domnul, cand voiu Tnfinde

si

Aviasar.
Core.

Acestea sunt nasferile

mSna mea
lor.

presfe Eghipef si
fiii

lui

voiu scoafe pre

lui

lsrail

din

25. Si Eleazar feciorul lui

Aaron

mijlocul
6. Si

a luat Iui'si
tiil

si i-a

femee din fetele lui PunSscuf lui pre Fenees. Ace-

au facul Moisi

si

cum

le-au poruncit lor

Aaron dupa Domnul, asa

mcepaturik neamului Levifilor dupa nasferik lor. 26; Acesta este Aaron si Moisi, carora k-au zis Dumnezeu s8 scoajS pre fiii lui lsrail din pSmanful Eghipetului cu puferea lor.
stca sunt
27. Ace$tia sunl cei ce grSiau caire

au facul. 7. Si Moisi era de opfzeci de ani, iar Aaron frafeie iui de opfzeci si tfei de ani cand au grait cStre Faraon.
8.
si

Si au grSit

Domnul

catre Moisi

Faraon Tmparatul Eghipetului, si au scos pre fiii lui lsrail din pSmantul Ephipetului msiisi Aaron si Moisi. 28. In care zi au grait Domnul lui Moisi !rt pSmSnful Eghipetului. 29. Si au grait Domnul cSfre Moisi zicand eu Domnul, graeste cSfre Faraon Tmparatul Eghipetului cafe zic eu cafre fine.
:

caire voi

si de va grai Faraon zic&nd: 9. Dafi-ne noua semn saa minune, fu vei zice lui Aaron frafelui tau: ia foiagul si-l arunca pre pamSnf tnainfea lui Faraon si Inainiea* slugi-

c3tre Aaron, zicand:

lor lui, si se

va face balaur. 10. Si au infrat Moisi si Aaron inainiea lui Faraon si inainfea'slugi'

lot lui,

srau

facuf a*s&

precum
?i

le-au

30. Si a zis
lui: iata

Moisi Inainiea Domnula graiu, si

poruncit lor Domnul,


inainfea slugilor

a aruncaf
lui

eu sunt slab

eum

Aaron toiagut fnaintea


si'

Faraon
fa-

ma

va asculfa pre mine Faraoi*?

lui,

si s'a

CAP.
Sicand:
a,u grSii

7.
eatre Moisi zi-

cuf balaur.
11. i a

Ranele Eghipetului,

chemai Faraon pre


si si vrSjiiorii

Tn-

Domnul

fekpjii Eghipetului
si

pre vrajitori;

iata

eu te-am daf pre tine

au facuf

Eghipfenilor

cu
19. 1 Paral. 6, 19.

vrSjile lor

asemenea.
4. 6,
15, 19.
13, 8.

21. Num. 16, 1. 22. Lev. 10, 4. 24. 1 Paral. 6, 22. 29. 7, 5, 17. 30. 4, 10. 25. Num. 25, 7.

7.

2. 4, 16.

5.6,6,29.

10.

3. 4, 21; 14, 4. 4, 3; 40, 14. 11.

Fap. Hp.

78

ESIREA 78
Si a

12.

aruncaf fiecare ioiagul


si

tenii

s2 bea apS din

rtu, si

era sSn-

s2u,
lui

si

s'au facut balauri;

foiagul

gele tn fof pamanful Eghipefului.


22. Si
jiforii

Aaron a
nu

Tnghtyit pre foegele lor.

au fScuf asemenea
inima
lui
ei

si

vrS-

13. Si s'a

tnvarfosaf inima
i-a

lui

Fa-

Eghipfenilor cu
asculfaf pre

vrajile lor, si

raon-- si

asculiaf pre dansii

s'a tnvarfosaf

dupS cum le-au poruncii lor Domnul. 14. Si au zis Domnul cStreMoisi: $2 Ingreuiaza inima lui Faraon ca s nu jlase pre popor. 15. Mergi la Faraon diminea|3,
iafS el iese la apa, si-lvei

nu

i-a

Faraon si dupa cum


in-

le-au zis
23. Si
fraf tn

Domnul.
tntorcandu-se Faraon a
sa,
si

casa
lui

riu

si-a

pus tn

minfea
24. Si

nici

de aceas'ta.
toji

tnitmpina
si

au spaf

Eghipfenii tmsi

pre

el

pre

fSrmurile rtului,

ioiaiei

prejurul rtului ca sa bea apa,


pufeau. sa bea

nu

gul care s'a.iMcuf sarpe, sM-1

tn

apa din
rtul.

rtu.

mana

fa.

25. Si s'au plinif sapfe zile

dup2ce

16. Si

sS

zici

cSfre el:

Domnul
la

au bafut Domnul

Dumnezeul
fine zicand:

Evreilor
lasa*

m'au irimis

pre poporul

meu

CAP.
8i au
frS
?

8.

ca sS slujeasca" mie Tn pusfie,


n'ai asculiaf
17. Si

si iafa

AUe ranc asupra Eghipdulni.


zis
la

panS acum.
acesfea zice Domnul:

acum

Domnul
si

cfre
vei

MoisU
gral

in-

tnfr'aceasfa vei cunoasfe ca eu sunf

Faraon

ctre

Domnul,

cu foiagul eel din mSna mea preste apa cea din rfu, si se va preface tn sange.
18. Si pesfii

iafa eu bat

dansui, acesfea zice


pre poporul
2.

Domnul: lasa
.

meu

ca s3 slujiascS mie.

cei ce

sunf tn apS
rtul,

iafS

de nu vei vrea sS-1 lasi, eu baf foafe hofarele fale cu


lar

vor murl, vor


din rtu.
19. Si
zi lui

si

se va impufi
sa"

sijnu
apa"

broasfe.
3.

pufea Eghiplenii

bea

Si va vars& rtul broasfe, si suin-

au zis Domnul cSlre Moisi: Aaron jratelui fu: ia foiagul

du-se broasiele vor infra tn easels fale si tn camSrile asfernufiirilor tale


si

pre paturile lale


fale
si

si

tn casele slu-

tu in

mlma

fa,

si

fnfinde

mna
si

fa

gilor
si

tnfr'ale
i

poporului, lu
tn cupfparele
--,,.
"

presfe apele Eghipefului


rtiirile lor si

presie

tn aluaturile tale

presfe lacurile lor, prelor si presfe


si

fale.

sie
lor

bSllile

loafa

apa
si

4. Si

presfe tine,,si presfe slugile

cea adunafa,

sa

fie

sange;

fale

si

presie ,paporul tau se vor

sVf&cuf sange
20. Si

in fof

p2manful Esi

sui broasfele.
5. Si

ghipefului tn lemne si in pietre.

au
lui

zis

Domnul
fa

c3fre Moisi: tau


:

au fScuf asa Moisi

Aaron

grSeste
tinde cu
rturi

Aaron
lacuri

frafelui

tn-

dupS cum

le-au poruncit lor

Domlui

mana

foiagul t3u spre


si

nul, si ridicand

Aaron

foiagul s3u,

spre

spre

bal{i,

si

a lovif apa cea din rtu tjiaintea

scoaie broasfe pre pSmanful Eghipefului.


6.

Faraon si tnainfea slugilor lui; si toaf apa cea din rtu s'a prefScuf
tn singe.
21. Si pesfii din rtu
s'a tmpujif rtul; si

i a tnfins

Aaron mna spre


si

apele Eghipefului

a scos broasfe,
si

au murif,

si s'a suit
si

broasca

a acoperif fof

nu pufeau Eghip-

pSmanful Eghipefului.
22. 8,
7,

18.
5,

13. 3, 19; 8, 15, 19. 16. 5, 1; 8, 1, 20. 17. 4, 9} 6, 29. 20. 17, 5; ps. 77, 49.

8.

1- 7,

164

1.

6.

Ps. 104,

29.

7. 11,

18, 22.

ESIREA
au fScut asa sivrajiforii Eghiptenilor cu vrSjile lor si au scos
7.

70

Si

meni

si in viie si

tn toafS {Srana pS-

maniuM,

broasie pre p3rnaniul Eghipeiului.


8.

i a

chemat Faraon pre Moisi


si

si s'a/ facut musita fn tot pamantul Eghipeiului, 18. Si au fcuf asa i vra-jiforii cu

sipre Aaror|,
tru

a zis: rugaji-ya pen-

vrajile lor

ca sa scoata musita,
si s'a si

si

mine cafre Domnul, si sS ia broastele dela mine si dela poporul meu, si voiu 13sa pre ei si vor
jerffi.

n'au pufuf;
tre

facut musita fn-

oameni

tn vile.

1,9.

Si au zis vrajiforii cSfre Falui

.Docrinului.

raon: degeiul

Dumnezeu
.

este a-

9.

Si a,zjs Moisi cafre

Faraon:
rog penpen-

cesia. Si s'a tnvarfosaf inima lui Fa-

randuesfe mie cand sa

m3

raon

si

nu
au

i-a

asculiatpie
.

ei

dupS
-,
.

fru tine si penfru slugile iale si

cum au
20. Si

grait Dornnul.
zis

iru

poporul

fu,

ca sM piar broadela poporul fu


si

Domnul
si

cafre Moisi:
stai

stele deja tine si


si din

manecS dimineatS
lui

tnainfcea

.casele voastre,

numai
si

tn

Faraon,
vei
grSi
:

si iaia el

va iesLla apS,
:

rtu

saWSmaie.
a
zis:

si

cafre

el

acesiea zice

40. iar el

maine;

a ras-

Domnul

las pre poporul

meu

ca

puns:voiu face dupa cum ai zis, ca sa yezi c% nu este aliul afarS de Domnul. . 11. Si se vor ridica broastele de
la tine si

sS-mi slujiasca tn pusfie.


21> lar de nu vei vrea s lasi pre poporul meu, lata eu voiu frimite

preste tine

si

presfe slugile tale pre-

din casele voastre si din

sfe poporul fau si preste...casele voastre

curji si dela slugile tale si dela

por-

muscS caineasca
si

si

se vor urn-

porul- tan,

si

numai

in rtu

vor

plea casele Eghipienilor de musca"

man,ea. >

caineasca
iesif

pamantul pre care

12^Si au
la

Moist

si

Faraon,

si a sfrigaf

Aar on de Moisi cSlre


;

sunt

ei.

-.
tn car

22. Si voiu mSri in ziua aceea pa-

Domnulca s3 piarS broastele, dup2 cum fag-aduise lui Faraon. 13. Si mx facut Domnul dupa" cum
a zis Majsi,
s

si

au murit broastele
,curfi si

poporul meu se alia, preste care nu va H musca caineasca, ca sS vezi ca eu sunt Domnul Dumnezeu a lot pamantul.

mantul .Gbesem

din case
14.

s,i

din

din (arine.

23.

Si voiu
si tntre

osebi tntre poporul

Si le-au adunat gr&mezi grasi s'a

meu

poporul

tau, si

maine

mezi,

!rnpu|H pamantul.

Faraon ca s'a IS* cut usurare, s'a tngre-uiaf inimajui si nu a ascullaf de dansii dupa r cum au grait Domnul. 16. Si au zis Domnul cafre. Moisi: graesfe lui Aaron: tnfinde cu mana
15. SJ vSzlind

va fi ssmnul acesta pre pSmant. 24. Si au fcut Domnul asa, si a venit musca cea caineascS mul(ime,
tn

casele

litl

slugilor lui

si

Faraon si tn casele tn tot pamantul Eghi-.

petului, si s'a pr|padiKpamaritul de*

musca
s

-x^a caineasca.

toiagul

iSu
si

si

loveste |Srana. pSfi

manfului,

va

musita tnfre oasi

meni
tul
:

si

in vile

tn tot

pgman-

Eghipeiului.

17. SJ

a tnfins Aaron cu
si

mana

to-

25 Si a chemat JSaraon pre Moisi mergeji si jertsi, pr^ Aaxon zicand f |i Domnului Dumnezeului vostru i tn pamantul acesta. 26. i a- zis Moisi: nu este cu
:

iagul
tului,
15.

sSu
si

a lovif fSrana

pSman-

putinja a

se face asa, c cele ce

s'a

facut musi(a tntre oa2tf.Ps. 77, 50; ,104, 30.


19. 7, 4, 20. 9, 13; 7, 16; 5, 1. 24. Ini^l. 16, 9; Ps. 77, 50; 104, 30.

3,

19; 7, 4, 13.

m
sunf urSciun^ Eghiplenilor
jertfim
stra, si

ESIRfiA

8-9
cai si in asini si in cSmile si tn boi

vom s3

Domnului Dumnezeului no-

dc vom jerifl cele ce sunf urciune Eghiplenilor Tnainiea lor,


cu pielre ne vor ucide. 27. Cale dc trei zile vom merge tn

moarfe mare. minunaf tn vremea aceea tnlre viiele Eghiplenilor si tntre vitele fiilor lui Israil, si nu vor muri din loafe viiele fiilor lui
si

Tn

oi,

4.

Si voiu osebl

Dumnezeului nosiru precum ne-au zis nouS Domnul. 28. Si a zis Faraon: eu v2 voiu 12sa pre voi sS iesiji si vefi jerifl Domnului Dumnezeului vostru In pusfie, dar s2 nu v2 tnlinde{i a merge deparfe, rugafi-vS dar peniru mine cStre Domnul.
pustie, si
jerifi

vom

Israil nici
5.

una.

Si au dat

Dumnezeu

soroc,

zi-

c&nd: maine va face Domnul cuvantul acesia pre pStnant.


6.

Si au fScuf
zi,

Domnul cuvSniul
si

acesia a doua
lor lui Israil
7.

au murif loate
fii-

viiele Eghiplenilor; iar din viiele

n'au murit nici una.

29. Si a zis Mois?


iesl dela
ire

vezi, eu voiu

Si

vSzand Faraon cS din loate


murfi nici
lui

line si

m8

voiu ruga c3-

viiele fiilor lui Israil n'a

Dumnezeu, si se va duce musca cea caineasca dela tine si dela slugile tale si dela

una, s'a Tngreoiat inima


si n'a lSsat

Faraon

poporul.

poporul i8u malne;


lasi

dar s2 nu mai adaogi Faraoane a


tnsela ca sS

nu

poporul s8

jert-

au grSil Domnul cStre Moisl si Aaron zicUnd lua(i voi pline mSinile de spuzS din cuplor, si s8' o
8. Si
:

feascS Domnului.

TmprSsiie Moisl
lui

spre cer trialhtea


lui.

Faraon si s'a ruga! cStre Dumnezeu. 31. Si au f2cut Domnul dupS cum a zis Mois], $i au rldical musca cea
30. Si a iesil Moist dela

Faraon

si

Tnainiea slugilor

9.

Si s8 se fac8 pulbere presie

c3ineasc2 dela Faraon, dela slugile


lul si

dela poporul

lui, si

n'a

rSmas

nici una>
32. Si a tngreoiat

p8mantul Eghipetului, si vor fi pre oameni si pre vife rane" si bSsici fierbin(i, Tn oameni si tn vile tn tot pamantul Eghipetului. 10. Si a lual spuz8 din cuplor tnlot

Faraon inima
si

naintea

lui

Faraon,
cer,
si

si

a tmpr8sliat-o

sa

si

tn

vremea aceasia,

n'a vrui

Moisl spre
si

s'au f5cut rane

s2 lase poporul.

bSsici fierbinfi pre

oameni

si

pre

CAP.
'

vife.

9.

AUc rane asupra Eghipetului.


zis

nu puieau vr8jiiorii s8 slea tnainiea lui Moisi peniru rane, c8


11. Si

s'au f2cut rawele tn

vrSjilori si tn

Oi au

Domnul
si

cStre Moisl: invei grSl lui


:

lot

y Ira

la

Faraon

a-

pSmantul Eghipetului. 12. Si au Tnv&rtosat Domnul inima


Faraon,
si

cesiea zice
vreilor:

Domnul Dumnezeul E-

lui

nu

i-a

ascullat pre ei
lui

las8 s2 ias2 popbtul


;

meu
pre
pre-

dup8 cum au randuii Domnul


Moisl.

ca s8-mi sluJiascS mie. 2. Iar de nu vei vrea s&


poporul meu,
3. lalS
ci

lasi

tncS-1

til

pre
ii

el,

13. Siau zis Domnul cSire Moisl: manecS dimineaj8 si slSi tnainiea
lui

mana Domnului va

Faraon

si vei

graTc8ire

el:

a-

ste viiele tale cele din campii, si In


28, 9, 28; Fap. Hp. 8, 24. 32. 7, 23.

cestea zice Domnul Dumnezeul Evreilor: las8 pre poporul meu ca

30. 10, IS.

sS-mi slujiasc3 mie.


11, Injel. 17, 7.

9.
3.

1. 5, V, 7, 16.

2 lege, 2, 15.

12. 4, 21.

13. 8, 20.

fi^tRfiA 9

81

Penfruc8 Tn vremea aceasfa eu voiu frimite ioafe bataile mele fn inima fa si a slugilor talc si a poporutui t8u, ca s3 vezi c3 nu esle
14.

din ziua Tn care s'a f8cut Tn el neam.


25.

Si a batut

piafra

Tn tot

pala

manful Eghipetului dela


dobifoc,
si

om

pan8

toata iarba din


si

camp o

alful
15.
te

ca mine tn

lot

pSrh&nful.

a batuf-6 piafra,

toafe lemnele din

CM acum

trimitand
fine, si

mina mea
voiu omorT

campuri
26.

le-a zdrobif piatra.

voiu bate pre

Numai

fn

pSmlntul Ghesem
lui

vei zdrobi de pre

cu moarfe, si le pSmSnf. 16. Si pentru aceea ai fost crujat pan8 acum, ca s3 arSi Tntru fine puterea mea si ca s8 se vesfeascS
pre poporul i8u

unde erau
grindina.

fill-

Israil

n'a

fost

27. $i trimifand

Faraon achemal
si le-a

pre Moisi
lor:

si

pre Aaron,

zis

pacatuit-am acum,
iar

numele meu Tn
17.

tot
fe

pSmanful.

drepf,

eu

si

Domnul poporul meu


mine
si

esfe

ne-

lu

mai Improfivl poporului meu ca s3 nu-i lasi


vei

Au doar

credincios.
28. Ruga|i-va dar pentru
fre

c3-

pre dansii?
18. lata

Domnul,

si

s8 Tnceteze a se mai

eu voiu ploua !n ceasul

face Junetele

lui

Dumnezeu

piasi

malne piatrS multa foarfe, cum n'a mai iosf Tn Eghipet din ziua Tn care s'a !3cut panS Tn ziua
acesfa
Mceasta.
19.

fra si focul, si

voiu 18sa pre voi,

mai mult nu

veji ramSriea.

29. $i a zis Moisi lui:


iesl din Cefafe

dac3 voiu

voiu Tnfinde mSinile


si

Acum

dar gr3besfe
cafe ai fu

s3-ji

aduni

mele c3tre Domnul,


Tnceta
fi,

tunetele vor

vitele

tale si
tofi

Tn

cmp,

si

piatra si ploaia

oamenii si vitele cafe se vor afla Tn cfkmp si nu vor infra Tn cas8, va c8dea preste ele piatra si vor murl
penfruca
20. Cel ce se

ca s3 cunosti c3 al
30. lar eu siiu

nu va mai Domnului

esfe pamanful.

c3

si

fu si slugiie

tale

Tnc8 nu

v'a|i

temuf de Domnul.
sfricat,

femea de cuvnful

31. Si

inul si orzul s'au

Domnului din
adunat

slugiie lui Faraon, si-a

vitele sale Tn case;

21. lar eel ce n'a luaf

aminfe cu

cugetut s3u la cuvanlul Domnului,


a lasat vitele Tn campii.
22. Si

au

zis

Domnul
la

c31re Moisi:
si

c3 orzul era Tnspicat si inul cu s8man(2. 32. lar graut si ov8zul nif s'au sfricat, penlrucS erau tSrzii. 33. Si a iesif Moisi dela Faraon afar8 din Cefafe si a Trlfins m&inele
c8fre

Tnfinde

mana

spre cer,

va

ii

Domnul,

si

a Tncelat tunetele
iSicaf

piafra preste tot

pamanful Eghipefului si preste' oameni si preste vife si preste toata iarba cea de pre pSmant. ,..,.?..
,

si piafra si

ploaea n'a mai

pre

pamSnt.
34. lar

v3zand Faraon c3 au
si

Tn-

cetaf ploaea si piatra sj tunetele, a

23. $i a Tntins
cer, si
tra,

Moisi

mana

spre
si

adaos Tnc8 a pacStui


greuiaf
iritttia

si-a

Th-

Domnul au

dat iuneie

si pfa-

sa

?i

a slugilpr sale.

si

curgea foe pre p8mnf,

35. Si s'a tnvrtosaf

inima
fiii

lui

Fa-

au plouat Domnul piafra preste tot pamanful Eghipetului. 24. Si era piafra, si Tn pialra ardea foe cu v3paie, si piafra era multa foarfe cum n'a mai fost Tn Eghipet
14. 8, 10.

raon, si n'a 13sat pre

lui

Israil

dup8 cum au
25. Ps. 77, 53, 27. 10, 16.

grSif

Domnul lui Moisi.

28. 6, 28; 10, 17. 29. Ps. 142, 6. 33. lacov 5, 16.

16.

Rom.

9, 17.

23. Ps. 104, 32.

35.

Imp.

6, 6.

BibUa.

6.

82

E$IREA

16

CAP.
Si
.

lO.

...

9.

Si a zis Moisi: cu tinerii si cu

Lacuste asupra Egttipetului.-

bafranii

vom merge

cu

feciorii si

cu

fetele si cu,, oile si

cu boii no-

au

grSit

Domnul

catre

Mpisi

sirii,

penirucji este s3rbatoare

Dom-

zicand: infrS la Faraon, ca eu

am
lui,

nului Dumnezeului nostru.


10. Si.

tnvarfosat inima lui/si a slugilor

ca pre Tand 3 vie semnele aceslea preste' ei._


2.

asa,

Domnul cu

a zis Faraon c3tre ei; fie voi, cum voiu LSsa

Ca s3

p'ovesii{i fn urechile fiilbr

Vedeji
11.

pre voi, au doar si averile voasire? c3 viclesug este tntru voi.

vostri si Tntru ale feciorilgr fiilorvo|tri

Nu
sa

asa,

ci

sS mearga bSr-

cu cale am' necajit pre Eghipteni, si semnele mele care le-am fScuf frifru ei, si s3 cunoasiefi ca eu
3.

bajii si

slujifi lui

aceasta, cSiifafi voi,


ei

Dumnezeu^ca si ha scospre
,

dela ia|a lui Faraon.


12. Si

sunt Domnul.
Si

au
lui

infraf

Moisi
si

si

Aaron
lui

tnaintea

Faraon

au zis

aqestea zice
vreilor,

Domnul Dumnezeiil E-

auzis Domnul catre Moisi: mlinde mana (a preste pamantul Eghipetului, si va veni lacusta pre pSmant si va manca toaiS iarba pamantului
a
si

sinezi de

pan3 cand nu vrei s3 te rumine? Lasa popoful nfeu


de nu vei vrea
tu

tot

rodul lemnelor ce
piatrS.

ramas nebSint de
13. Si a ridicat

ca s slujeascS mie.
4. tar

Moisi toiagul spre

s3

iasi

cer, si

pre ppporul meu, iata eu voi aduce


th ceeisui acesfa

pre

Domnul au adus vSnt ausiru p5mani toata ziua aceea si loata


;

malne lacusta
tale.

rnuliS

presie foaie hotarele


5. si

noaptea diminea{S s'a iScut, tul ausiru a adus lacusta.

si

yhn.'

Si va acoperi fa|a pSmaniuIui,

nu vei puiea sa vezi pSmariiul, si va manca tot ce va ramas vou3 aebSlui de piatrS, si va manca idi lenlnul ce cresfe voua pre pamant. "6. Si se vor umpiea casele tale
si

14. Si a adus pre ea preste tot pamantul Eghipelului, si s'a asc-

zat preste ioate hotarele Eghipefului


rnulta foarte,

mai

'nainte de-

dansa

n'a lost lacusta ca aceasta si dup.a

casele slugilor
ffi

tale si toale ca-

aceasta nu va !i asa. 15. Si a acoperif faja p'SmaWului


si s'a stricat

sele

tot

.pamantul Eghipefului,
strSmosii lor din ziua

pamantul,

si

mn^i

c^te, nici
rlnjii

odinioara n'au vSzut p3-

cat toatS

iarba

pamaniului'

tot

13i nici

rodul lemnelor care" a rlrtias dela

Tn care, s'au 13cuf pre pSmant panS


Tn ziua aceasta,
si

plecandu-se Moisi

N'a ramas verde, n'imica Tn lemne si In to 'all iarba campujui,


piafra.

iesit
.7.

dela Faraon.

Tn tdt

tre dansul: jsSng

lui Faraon cacand va fi notia aceasta pacosf^ ? Lasl pamenii ca S.3 siujeasca Dumhezeului lor, au vrei sa hi c3 a pierii Eghipeful ?

Si

au zis_slugi|e

pkmaniul Egfepetului, J 16. Si s a grabifFar&bn a'cherna pre MoisVsi pre "Aaron zicand p3:

iV

'

catuif-am fnaintea Domnului


nezeului^vostriJ
17. Primlji
si

Dum-

a voasirS.

'

dar p3catul

8.

$i au tutors pre Moisi si pre


:

acum

si"

v3 rugaji

meu tnc3 catre Domnul


la

Aarori la Faraqh,
:

si

a zis lor Fa-

raon mergefi si sliijifi Domnului Dumnezeului vostru, dar carii si cine


sunt cei ce vor merge ?

Dumnezeul vostru, ca s8 mine moartea aceasta.


18. Si
$i
?

de pre

iesit

Mbist dela Faraon

s a rugat lui

Dumnezeu.

lO.

1.

H.

4. Infel. 16, 9.

7. 3, 18.

12. P's. 104, 34. 13. Intel. 17, 2. 16. 9, 27. 17. 0, 28; 1 Imp. 12, 19. 18. 8, 30; Num. 11, 2.

Esi&ea lo-ii
19. Si

83

dela mare,

au Tnfors Domnul vant fare si au ridicat IScusfele si

CAP.
Si
au
zis

11.

le-au aruncai pre dansele in

marea

E^irea'din Eghipet.

Rosie,
Tn tot

si

n'a

ramas

nici

o lScusfS

Domnul

cStre Moisi
eu,

TricS

pSmanful Eghipefului. 20. Si au Tnvarfosaf Domnul inima lui Faraon, si n'a ISsat pre fiii lui
Israil.

,o ranS voiu aduce


si

preste Fasi dupa" asi

raon

preste EghipeJ,

ceea v2 va 12sa pre voi de aid,

cand au
zis

va*

va ISsa pre

voi,

v3 vasili

21. Si

Domnul
fa

ctre Moisi:
si

sa

iesifi.

Tntinde

mana

spre cer

sS se

2.

GrSesfe dar pre ascuns Tn uresi femeia dela vevase de arginl si de aur

facS Tnfunerec pre pSmlinlul Eghipeluluif Tnfunerec care sS se poalS

chile poporului, si sS ceara liecare

dela vecinul sSu

pipair
22L Si a Tnfins Moisi

cina sa

mana

spre

si

haine.
3.

cer si's'a fScul Tnfunerec,


si

ceaja presfe

foi

negurS pamnlul Eghi-

pefului trei zile.

daf Domnul har poposu Tnainfea Eghipfenilor, si le-a Tmprumutat lor; si omul Moisi mare
Si au
rului

pe frafele'sSu trei zile, si nimenea nu s'a sculaf din patul sSu trei zile; iar la foti fiii lui Israil era luminM in tot locul unde lMcuiau ei. 24. Si a chemaf Faraon pre Moisi si pre Aaron, si Ie-a zis lor mer23. Si

nimenea

n'a vazut

s'a fScuf foarte Tnainfea Eghiplenilor si

Tnainfea

lui

Faraon

si

Tnain-

fea slugilor lui si tnainfea a tot po-

porul.
4.

Si a grSif Moisi, acesfea zice

Domnul: pe lamiezul
intra Tn Eghipet,
5.

nop|ii eu voiu

geji $i.sluji{i
lui

Domnului Dumnezeu-

Si

vosfru, niimai oile si boii vefi ISsa;

scuf in

va muri tot eel tntaiu riSpam&nful Eghipefului, dela

iar averile

voasire meargS cu voi.


:

eel Tntaiu nSsciif al lui Faraon* care

25. Si a zis Moisi

nu, ci sS ne

dai

nouS
face

arderi de tot si jerffe care

vom
stru.

Domnului Dumnezeului novor merge cu

sade pre scaun, pSn la eel Tnfiu nSscut al slujnicii cei dela moarS si panS la eel Tntaiu nSscut a tot
ddbifocul.
6.

26. Si vifele rioasfre

Si

va

fi

strigare

mare

Tn foi pSfosf

noi

si

nu.yorii Iasa unghie, pentru-

cS dintr'Tnsete
nului

vom

s3 jertfim

Dom-

mantul Eghipefului Cum n'a mai si cum nu va mai fi.


7.

Dumnezeutui h.osfru; c noi nu sfim ce vom jerift Domnului Dumnezeului nostru panS vom merge
acolo.
27. Si
lui

Iar la toft

fiii

lui

Israfl

nu va

chelSISi cSine cu Timba sa, deTa

om

pana

la

dobifoc, ca s3 vezi c2t de

miriunaf va osebi Dttmnul Infre E-

au Tnvartosai Domnul inima


si n'a vruf

ghipieni
8. Si

si infre Israilfeni.

Faraon,

sS-ilasepre

ei.

vor sfriga foafe slugile


si

tale

Faraon cStre Moisi: du-fe dela mine, ia aminie sS numai adaogi a vedea fa{a mea, ca Tn ce
28. Si a zis
z{ ie vei arSta mie, vei muri.

cStre mine,

se vor Trichina mie


si

zicand

iesi

tu

tot

poporul fSu
si

pre care tuTl povStuesti,


cestea voiu
iesi, si

dupa

a-

a iesit Moisi dela

29. Iar IVloist


grSif

a zis: precum
fie

ai

nu

mS voiu mai arSfa

Faraon cu manie.
9. Si

tn fafS.

au zis Domnul c5fre Moisi:


3. Sirab 45,
1.

20. 11, 10. 21. Isaia 50, 3; Mat. 27,. 45. 23. Intel. 18, l; Isaia 60, 2. 24. 8, &; 12, 31. 26. 12. 32.

11.
j

2. 3, 21; 12, 35, 36. 5. 4, 23; 12, 29.

84

ESIREA 11-12
S3 nu ISsafi nimic dintr'tnsul pe a doua zi, si os din el sa nu
10.

nu vS va asculta pre voi Faraon ca Inmuljind s3 tnmultesc semnele si minunile tn pSmantul Eghipetului. 10. Iar Moisi si Aaron au f8cuf loafe semnele si minunile acestea
tn

zdrobiji; cele ce vor

-ramanea din

el

pSmMful

Eghipetului fnainiea

lui

Faraon; iar Domnul au tnvartosaf inima lui Faraon si n'a vruf sS lase pre fiii lui Israil din pSm^niul Eghipetului.

zi cu foe sa a?a si-1 mancaji pre el mijloacele voasife fund tncinse si tncai(Smintei2 voasfretn picioarele voaslre si toegele voastre tn m&inele

panS a doua
11.

le ardefi.

Si

vcastre,

si

sS-l

mancaji de graba"

c3 sunt pasfile

DomnuluL
pSmantul si

CAP.
Si
.

12. Si voi frece prin

12.

ghipetului tn noaptea aceasta,

voi

Mielul Pascal.
au grSit Domnul cafre Moisi si Aaron tn pSmantul Eghipetului,

omort pre tot eel tnfSiu nSscut tn pSmantul Eghipetului, dela qm pjlnS
la dobitoc, si

asupra tutuior durnface


iz-

ziceind:
2.

nezeilor Eghiptenilor voiu


este

Luna aceasta

vouS

tnce-

bandS eu Domnul.
13. Si

pStura lunilor, cea dintalu este vouS


Tntru lunile anului.
3.

va

fi

sangele semn vou3


fi

pre casele tn care vefi

voi, si voiu.

Graesfe cStre toata adunarea

vedea sSngele
voi, si

si

voiu acoperl pre

fiilor lui Israil

zic&nd

tn ziua a ze-

cea
c3te

a lunii

acestia

s8

ia

fiecare
ru?

s8

pieri(i

nu va fi tntru voi ranS.ca cand ti voiu bate tn pH-

un miel de fiecare casS pe


de vor
fi

denia sa.
4. Iar

,,' mSnful Eghipetului. 14. Si va fi vouS ziua aceasta rpo-

mai

pu(ini In cas

menire,

si

o vefi finea sarbStoare


tntru toate neamurile voave|i

s5 nu lie de ajuns la un miel, s3 tmpreunS cu sinepr^e vecinul s2u eel de aproape dupa, numSrul suIktelor, fiecare sa-si numere lui'si
cat
ia
c'^fi ti

Domnului
stre, lege

vesnicS o
zile

pr5znul pre

dSrisa.
15.
si

azime vefi manca, din ziua dintSiu veJPscbaie ce


Sapfe
casele vOastre, tot
dospit,

va.

fi

de ajuns

la miel.

este dospit din

5.
sif,

vou mielul desSvarparte bSrpSteasca de un an sS


i s3
fie

eel ce din ziua diniaiu

sapiea va
sufleiiit

manca

pan3 tn ziua se va
Israil.

fievqu2, din miei


6.

si

din iezi s3 luafi. ziua a


si

pierde

acela din

i s2-l |ineji p<an8 la

16. Si

ziua diniaiu

seva enema
numilS
sf anta

patrusprezecea a lunii acesfeea,


s8-l

sf&nta, si ziua a,sapiea

junghie loata mullimea adunSni


lui

va

fi

vou2,

lot

lucrul'de slujba sa

fiilor

Israil cHfre sear^.,


si

nu
ilei,

faceji tnfr'tnsele, fSrS

numai ce

7.

Si s3 ia din s&nge
sUilpii ..usii i

sa ungS
el.,

va trebul de^jnSncat
17.

fiecaruia su-

amandoi
8.

praguriletn

aceasta numai veti face.


Si veji p3zl porunca aceasta,

casele unde-1 vor

manqa pre
si

SJ sS rnSnSnce carnea fripia

la

foe in noapfea aceea,


saia.ta
9.

azimele cu

pentrucStn ziua aceasta voiu scoate puferea voastra din pMmanful Eghipetului, si ve}i tinea ziua aceasta tntru

sS le mSnance.
nu-1 mSncaJi crud nici
fieri

SS

tn ap3, ci fript la foe, capul cu pi-

18.
10.

neamurile vossfre lege vesnicaY Incepand tn a patrusprezecea


Num.
Lev,
9, 12.

cioarele

si

cu maruntaile.
12. Ps. 135. 10. Evv. 11, 28.

10. 10, 20.

15t
5.

IS, 7; 23, 15; 34, 18;

Nwm.

26, 17.

12-

B.

Numere 9,

18.

23, 5;

Num.

28, 16.

EIREA
a lunii dinfaiu, de cu seara,vs|i
la ziua a

12

85

zi

29. Si a fosf la miezul nopfii

manca azime pnS


zeci si
19.

douSafle

bSiut

Domnul pre
nSscut
al

tot

au Tntaiul nSscut
dela
eel

una a

lunii

pan&

sears.

tn -pSmanful Eghipelului,
tntaiu
lui

Saple

zile aluaf

s3 nu se

Faraon care
tntaiu
si

tn casele voaslre, tot cine va


dospil,

manca

sedea pre Iron,

pgjra' la eel

suHetul acela se va pierde


fiilor
!tii

n3scu( al roabei cei^din temnifa'

dinfru adunarea

Israil; fie

panM

la

tof eel Tntaiu.

nSscut a

tot

aceia oxi din-Ire

venefici ori dinfre

dobitocul.
30. $i s'a sculaf
si

mosnenii pamantului. 20. Tof ce esie dospil sa nu manca|i, ci in lot

Faraon noaptea
Eghiplenii, si

slugile

lui

si

toji

I3casul voslru s'S-man-

caji

azime.

21. Si

a chemal Moist
fiilor lui Israil

ioaiS bS-

Iranimea

si a zis c-

tre dansii: mergeji si

v3

luajt voua"
si

mare tn tot p3mantul Eghipelului, c nu era casa\ tn care sa nu fie mort. 31. Si a chemal Faraon pre Moist si pre Aaron noaptea si le-a zis lor.
s'a fScut sfrigare

miel dupS neamurile voasfre


ghiaji pasca.

jun-

scula|i-v si iesiji din poporul


si

meu

voi

si

fiii

lui Israil

mergeji

si slu-

22. Si luafi

mSnunchiu de isop
amandoi
iesifi

si

jiji

Tnfingand In sSngele eel de lang5


usa\ ungeji pragul si
usii din
si

Domnului Dumnezeului voslru dupS cum ziceji.


32.

sfalpii

Si oile si
si

boii

vostri

lund
si

sangelc care esie langM usa,


sa"

merge}i,

mS

binecuvSnlafi
Eghiplenii

pre

voj nici unul

nu

din usa

mine.
33. Si sileau

casii.
_,23.

voaslre pSna" dimineaja.


Si

pre poel

va
si

trece
si

Domnul sa batS
va vedea sangele
usii,
si

por cu graba sS-l scaajS pre

din

pre jEghipieni,

pSmSnful
muri.

lor,

cS ziceau

ei: toji

vom

preprag
si

pre amandoi stalpii

va frece Domnul usa

nu va

lasa pre eel ce pierde sS inire Tn

34. i a luat poporul aluatul su mai tnainte de a se dospl, legal tn

casele voaslre s3 ucigS.


24.

hainele sale pre umeri.


35. Iar

Si

ve|i

pazi

cuvanful acesla

lege |ie si fiilor ISt

pana

tn veac.

cum
rut

25. lar duplfce veji intra tn


lul

pamanpre-

au fScul dupS si au ce?, dela Eghipfeni vase de arginf si


fiii

lui Israil

a poruncit lor Moist,


haine.

care vS va da vouS
grSif, pzi|i

Domnul

de aur
36. i

si

cum au
26. Si
fiii

slujba aceasta.

au dat Domnul har.popo-

va

fi

de vor zice cMfre voi

vosfri: ce esie slujba

aceasfa?
acoperil

rului sSu tnainfca Eghiptenilor ?i i-aii tmprumufat pre ei, si au jejuil.pre

27. Vefi grat lor: jerti sunt pasfile

Eghipleni.
37.

acesfea Domnului,
casele
fiilor lui

cum au

Si s'au

ridicat

fiii

lui Jsrail

pSmanful Eghipelului cand au batui pr^EghipIsrail in

din

Rarnesi spre Sochoi, ca sase

sute de mii de b2rba|i pedeslri, afara

ieni; iar casele


si

noaslre le-aumemiuit,

plecSndu-se poporul s'a tnchinaf.


28. i

de cele c aveau. 38. SJ amestecSlurS mulia s'a


si oi
si

suit

ducandu-se au fcut fiii lui Israil dup cum au poruncit Domnul lui Moisi si lui Aaron, asa au
facut.
22. Evrci 11, 28; Lev. 14, 28. Num. 1, 54.
4, 51.

tmpreun cuei
multe foarfe.
39. Si

boi

si vife

au copt aluatul, care 1-au

26. 13, 8, 14.

29. 4, 23; 11, 5; 13, 15; Ps. 135, 10; 77, 56. 31. 10. 24. 32. 10, 26. 33. 6, 1. 35. 3, 21; 36. 3, 21 fi Iacov 43, 14. 11, 2; Ps. 105, 36.

37.

Num.

33, 3.

86

ESIREA 1213
tul

scos din Eghipef iurte dc azime tn spuza, penfrucS nu s'a dospit, ca


i-au scos pre ei Eghiptenii si n'au putui s3 aslepte, nici demancare

Eghipetului tmpreuna
lor.

cu loata

puterea

CAP.
8i au
2.

13.

nu si-au facuf

'

lor pre cale.

Sfintirea crfor intai nasculi.

40. Iar sH5sluirea fiilor fui lsrail,

care au IScuit tn pSmanful Eghipetului si trr

grBii

Domnul
mie pre
fiii

cSire

Moisi,

pamanlul Hanaan, au
a
fost

fosi

zicand
Sfinjesfe
tot

ani palru sute freizeci.


41.

eel tn-

Si

dupa pafru suie


puterea

iaiu

nascuf,

care tntaiu
lui

deschide
dela

treizeci

de

ani, a iesit foalS

pantecele tntru

lsrail,

Dornnului din pamantul Eghipetului

om pana
3. SJ

la

dobitoc, ca al rneu este.

noaptea.

a zis Moisi catre popor: poaceasta, tntru

Paza este Dornnului, ca sa-i scoafa" pre ei din pamantul Eghipetului; noapiea aceea este pazS Dorn42.

meniji ziua
iesit

care

aji

din pamantul Eghipetului, din

nului ca

fofi

fiii

lui lsrail

sS o pS-

casa robiei, ca cu mana" tare v'au scos pre voi Domnul de acolo, si
sS nu mancaji dospit.
4.

zeasca" tntru seminfiile lor.


43. Si au zis Domnul caire Moisi si Aaron: aceasta esle legea pastilor, lot eel de neam slrein nu va

Ca"

astazi

iesifi

voi

in luna

diniaiu.

manca

din ele.

dupace te va duce Domnul Dumnezeul tSu tn pamantul lia5. Si

va

fi

44. Si pre tot robul ori cu argint

naneilor
Eveilor
si
si

si

Heteilor

si

Amoreilor

si

cumparat tl vei laia tmprejur, si atunci va minca din ele. 45. Sirein si nSimit sa nu manance din ele.
46. Infr-o ca'sa.seva

levuseilor

si

Ghergheseilof
jurat pS-

Ferezcilor,

precum s'au
|ie

riniilor tai,

sa dea
si

pSmaniul tn

care curge lapte

miere, vei face

manca

si

sa

slujba aceasta tn luna aceasta.


6.

nu

scoatefi din cSrnuri afara din


$i

ase

zile vefi
zi

manca azime,
cele

iar

casa,

os sa nu zdrobifi dinfr'tnsul. 47. ToafS adunarea fiilor lui lsrail s& laca aceasta.
48. Iar de

a sapfea
7.
zile,

sSrbatoare Dornnului.
sapte
fine dospit,

Azime vefi manca nu se va vedea la


avea alusi
in

va veni

la voi vr'un ne-

nici vei
rele tale.

foate hota-

mcrnic sS faca pasli Dornnului,

vefi

faia tmprejur foata" partea barbSfea-

sca\$i afunci va vent sS faca aceasta si va fi ca si mosneanul eel de pamant, tot eel nefaiaf tmprejur nu
va manca din
49.
ele.

8. Vei povesfl fiului tau tn ziua aceea, zicand: penfruca aceasta a


faciif

Domnul Dumnezeul
din Eghipei.

rneu,

cnd

am

iesit

va fi celui de loc si nemernicului, careva lacut tnfre voi. 50. Si au facuf fiii lui lsrail dupa
lege

va fi fie semn tn mana fa si aducere aminfe tnaintea ochilor fMi, pentru ca sa fie legea Dornnului tn gura fa, ca cu mana fare fe-au
9. Si

cum
si

au poruncit Domnul lui Moisi lui Aaron, asa au facut.

scos Domnul Dumnezeu din Eghipei. 10. Si sS pSzifi legea aceasta tn


fimpurile cele randuife din zile tn
zile.

51. Si a fosf tn ziua aceea

au scos

Domnul

pre

fiii

iui lsrail

din

paman-

13.

40. Fac. 1 5, 1 3 ; Fapt. Hp. 7, s. 41, Ps. 1 1 3, 1 46. Num. 9, 12 j Ipan 19, 36, 49, Lev. 24, 22.

1. 22, 29; 34, 19; Lev. 27, 26; Num. 3, 13; 8, 17; Luc. 2, 23. 4. 23, 15*, 34, 18. 5. Fac. 17, 8. 6. 23, 15. 7. 12, 15: 1 Cor. 8. 12, 26. 9. 2 lege 6, 8; 11, 18. 5, 8.

ESIREA 1314
11.

87

Si

va

fi

dup<3ce

ie

va duce
parrrarisif

19.

Si a lual Mbisi oasele lui loca"

Domnul Dumnezeul iau in ful HananeSlor, preeum s'a


!

cu sine,
pre
fiii

cu jur'a'manf a jurat
Israil,

ft

jurat p-

losif

lui

zicnd

cu

rinjilor

tm;

si-1 va*

da

fie.

cercetare v va cefcefa pre voi


nul, ci sS luafi

Dom-

12. SJ'vei <oseb}pr<>

loftd ce de-

impreunS cu voi oafiii

schide panteceie parte barMteasca'


Domnuliu.'loi'ce deschide panteceie
din turme ori in vitele
\l

tale,

cafe vor

mele de aid. purcezand Sochot au fabarTf


sele
20. Si

lui

Israil din

fn

Ofom langS
povSfuia pre

fie

parte barbSteasca, le vei sfinf!

pustie.
21. Iar
ei

Domnului. 13. Tot cc deschide panteceie asirtei->sS-l sehimbi pre aaie, iar de fiu-1 vei schimba, ?1 vei rSscumpara; pre
to! eel tntiu
fiii

Dumnezeu

?i

ziua cu stalp de nor, arfandu-le

calea, iaf
22.

noaptea cu stalp de foe. Si n'a Hpsil sillpul de nor


sfalpul de foe noaptea Tnain-

nSscut
te

al ornului din

ziua

si

ti

vet r&scumpara.
Iar

tea atot poporului.

14.

de

va Tnfreba feciorul
:

t2u

dup aceasta, zicand


:

ce zste

CAP.
.

14.

aceasta? Vei zice lui cS cu man tare ne-au scos Domnul din pamintul

Trecerea frin Marea Ro$ie.

Eghipefului

si

din

casa rbbiei.

cand s'au indrtnicii pre Faraon si nu vrea s ne las pre noi, au ucis pre tot cc! Tntai nascut in pSmaniul Eghipefului, dela cei
15. Iar
-

Si
f

au

grSil

cSnd:
ioarcS
si

Domnul cSfreMoisi '",''"

zi-.,
'

2. Z! fiilor lui Israil

ca sS se TnTnfre

sS iSbSrasca Tmpreajma,.

sesului Tnfre
in

Magdal

si

mareK

Tntai nSscufi ai oamenilor,

pana la cei tntai nSscufi ai dobifoacelor, p-sntru aceea eu jerffesc Domnului


toata parlea bSrbMfeasea ce deschide

preajma Veelsepfonului, Tnaintea lui sa fabarTJi langS mare. 3. $i va zice faraon poporului
sHu:
fiii

lui Israil

acestia rStScesc

pr,e

ptntecele, ?i pre tot eel Tntai nSscut


ai fiilor

mei voiu rascumpSra;

16t?Si va.fi spre sernn in


ta i

mana

penfrucarcu

nemicat tnaintea ochilor tai, mana tare te-au scos


din Eghipet.

plmant, cS i'-a fnchis pre ei p*us4a. 4. Si eu voiu tnvartosa inirna. lui Faraon si ilva goul dinnapola lor, si mS voiu proslSvl ?n Faraon si tntru toatS oastea lui, s.^vor cunoat

Domnul
17. Iar

sfe tofi Eghiptenii, cH^eu sunt, Dom-

dupScea
!

I8sat

Faraon po-

nul, si
5.

au facui a^a,
facut

porul,

nu

i-au povMfuit pre ei

Dum-

Si s'a

stife

impSratului
si

nezeu pre calea pamanfului


nilor,

Filisfe-

Eghiptenilor c8 a fugit, poporul,


s'a

c3 era aproape, pentrucft au


para"
si

zis

Dumnezeu, ca nu cumva sS rau poporulut vazSnd rSzboiu


18. Si

slujitorjlor, lui

schhnbal.inima lui Fqraon %x a asupra poporului si

au

zis: ce'

am

f5cut aceasta de

am

se TntoarcS tn Eghipet.

IM'sat

pre

fiii

lui Israil

s3 nu slujea-

au abfuf Dumnezeu ptspocea dela pustie, spre


fiii

sc3 noua?
6.

rul dela calea

Deci a tnhSmat Faraon carIe

marea Rosie.
cilea nearn

Iar

lui Israil al cirt-

sale si a luat pre tot poporul

sau

au

esit din

pmcintul E-

cu sine.
19.

ghipefului.
Fac.
50, 25.

20.

Num.

33, 6.

21.
1,

Num.
33; 1

12. 22, 30; 34, 19; Lev. 27, 26; Num. 8, 17; lezecb. 44, 30. IS. 34, 20. 14. 12, 26. 1* " T 15. 4. 23! 11

22. 14, 14; Necmia 9, 19. Cor. 10- 1:"P- i"*1 "

Lege

88

ESIREA 14
Si a luaf sase sufe de care a17. Si iafS
lui

7.

eu voiu tnv3rfosa inima


si

lese si toalS c15rirnGa Eghiplenilor


si

Faraon
si

a slugilor lui si a tu-

cSpefenii preste
8.

fo|i.

furor Eghipfenilor,
dansii,

Si au tnvarfosaf

Domnul inima
si

m3

vor intra dup8 voiu prosiavl tn Fasi


si

lui

Faraon tmpar/atul Eghipelului


fiii

raon

si tnfru

toafa oaslea lui


lui.

tn

a slujitorilor lui, si au gonif dinnapoia


fiilor lui Israil. lar

caraie si tn caii
18. Si

lui Israil iesiau

vor cunoasle

to|i

Eghiplenii

cu

m$nS

tnalia.

9.

$i au gonif Eghipfenii dinnapoia

c8 eu sunt Domnul eel ce m'am prosl3vif tn Faraon, tn caraie si tn


caii lui.
19. $1 s'a ridicat tngerul lui

lor si i-au aflat fSbSrTfi langa"


si

mare,
era

loatS c812rimea
si

si

carSle lui Fa-

Dum-

raon

caiSrasii si

oastea

lui

nezeu, care mergea tnainfea taberii


fiilor lui Israil, si

tmpreajma sesului tnainfea Veelsepfonului.


10. Si

a mers dinnapoia
eel

lor; si

s'a ridical si sfalpul

de

f&nd

fiii

Faraon se apropia, si cului Israil cu ochii au vazuf,


si

nor dinnainfea
poia
lor.

lor si a slStuf dinna-

si iatS
lor, si

Eghiplenii labSrTse dinnapoia

20. Si a infraf tnfre fab3ra Eghipfenilor sitnfre tab3ra fiilor lui Israil,
si

s'au femuf foarfe


lui Israil

au

sfri-

Domnul. 11. Si au zis lui Moist: au doarS nu erau mormanfuri !n pSmanful Egat
fiii

cStre

a statuf
si

si

s'a f3cuf tnfunerec si


si

negura,

a trecuf noaptea
alfii

nu

s'au amesiecal unii cu

toafa

ghipefului, ne-ai scos pre noi ca s2

noapfea.
21 Si a tnf ins Moisi
re, si

murim

Tn pusiia

aceasta, peniruce

ne-ai fScuf aceasla

nouS scojSndu-ne

din Eghipef?
12.

Au nu

era acesta cuvanlul

care 1-am grSit cSfre fine Tn Eghipef, "zicSnd:

au gonif noapfea cu vanf repede despre auslru si a uscaf marea si s'a desparfif apa. 22. Si au infraf fiii lui Israil tn
mijlocul m8rii pre uscaf,
lor
si

mSna spre maDomnul marea loata

lasS-ne pre noi s2 roEghipfenilor, decSl

le

era

bim Eghipfenilor? C8 mai bine era


noftH sS robim

apa parele deadreapfa

si

pSrefe

deasf&nga.
23. SJ i-au gonif Eghiplenii, si au

s3 murim fn pusfia aceasla. 13. $i a zis Mois! cSfre popor: Indraznifi, stafi si vefi vedea mantuirea dela

dupa dansii si fofi caii lui Faraon si carele si caiarasiLtn mijinfraf

Domnul, care o va face

locul marii.
24. lar cfind a fosf tn
minejii,
berii

nou2

aslSzi; c3 in ce chip a|i v2zuf

sfraja di-

aslSzi pre Eghipleni, nu-i vefi

mai

vedea pre
14.

ei tn veci.

au c8ufaf Domnul asupra taEghipfenilor tn sfalp de foe si


si

Domnul va

bale tazboiu penfi

de nor,
fenilor.

au lurburat tabara Eghip-

fru voi; si voi vefi


15. Si

tn linisle.

au zis Domnul cSfre Moisi:

25. Si

ce

sfrigi cSfre

mine? GrSesfe
si

fiilor

lor lor si

lui Israil

s3 meargS.
finde

zis

au tmpiedecaf osiile careti ducea cu anevoe; si au Eghiplenii: s3 fugim dela fata


c8

16.

Si lu ia foiagul I8u
fa

lui Israil,

Domnul

bale razboiu
c8fre Moisi:

mana

spre mare,

si

s2 o desparfi
lui Israil

pentru dansii asupra Eghipfenilor.


26. Si

pre ea,

si

s3

infre

fiii

prin

au

zis

Domnul

mijlocul mHrii pre uscaf.


8, 2

Lege
4, 9.

6, 21.

9. Is.

Navi, 24, 6;
14. 2

Ma-

cabei
16.
7,

11. 16, 3; 17, 3. 20: 17. 5.

Lege

1, 30.

19. Ps. 104, 38. 21. Ps. 77, 16; Ps. 113,3, 135, 13. 22. Is. Navi 4, 23; Ps. 105, 10; Ps. 113, 3; 1 Cot. 10, l; Ebt. 11, 29. 23. 15, 19. i^n. ts. -~ -. 9T T ?i Pt T1 IT

-I

ESIREA 14-15
tnlinde

89

mana

ta

spre mare,
si

aseze apa

la locul ei,
si

s3 se sM acopere
si si

caiSrefi cSpitani i-au afundat tn

ma-

rea Rosie.
5.

pre Eghipteni
12re{.

carSle

pre c&-

Cu mafea
Dreapta

i-au acoperit,

alun-

dafu-s'au tntru adanc ea o

'piaira".

27. Si a Iniins

Moisi

mana

spre
ziua"

6.

taDoamne
meina
ta

s'au proslS-

mare,
la

si s'a

asezaf apa de cire

vit tntru tSrie,

cea dreapta
tale ai

locul

ei, iar

Eghipfenii fugeau pre

Doamne au
i tntru
bit
7.

sfSrSmat pre vrSjmasi.


zdro-

supt ap,
28. Si

si

au tnnecat Domnui pre

mulfimea slavei

Eghipteni in mijlocul mSrii.

pre cei profivnici.


Trimis-ai mania ta
si i-a

mtorcahdu-se apa a aco1

mani

perif carSle si cS12rasii si loafa

pu-

cat pre dansii ca

pre o

trestie.

lerea lui Faraon, carii intrase

dup
nici

prin

Duhul maniei

tale s'a tmpSrJii

d&nsii

in

mare,

si

n'a

rSmas

apa.
8.

unul

dintr'Tnsii.
fiii

Inchegatu-s'au ca un

pSrete

29. Iar

lui Israil

au trecut pre
si le
si

apele, tnchegatu-s'au valuriletn mij-

uscaf prin mijlocul marii,


lor

era

locul mSrii.
9.

apa parete deadreapta

pSrefe

Zis-a vrSjmasul: gonind voiu

deasianga.
30. Si
in
si

au rnanfuii Domnui pre Israil ziua aceea din mana Eghiptenilor; au vazut fiii lui Israil pre Eghippre langa" {Srmurile m3rii.
Israil

prinde, tmpSrJi-voiu prSzi, umpleavoiu sulletul meu, ucide-voiu cu sa-

bia mea, stSpani-va


10.
rit-a

mana mea.
18u,

Trimis-ai

Duhul

acope-

teni mor|i
31. Si

pre

ei

marea, aiundatu-s'au ca
tie tntru

avlzut

mana

cea mare
si

plumbul
11.

care au fgcui Eghiptenilor Domnui,


s'a

apS mare. Cine este asemenea


tn

temuf poporul de Domnui,


8

si

durnnezei,

Doamne?

Cine este asfinji,

crezut lui
slugii lui:

Dumnezeu

si

iui

Moisi

semenea
12.

jie? ProslSvii tntru

minuriat tntru slavS, fScand minuni.

GAP.
Cant area
lui

Intins-ai

dreapta

ta,

tnghifi-

15.
Moist.
si
lui
fill

lu-ia

pre

ei

pSmahtul.

Atunci au
Israil

cahfat Moisl

lui

13. PovStuit-ai cu dreapta ta pre poporul t2u acesta pre care l-ai isbavit, chematu-l-ai cu puterea ta la

cantarea aceasta
grSit:

nezeu,

au nului cS cu
si

sS

DumcanlSm Domprea
slSvit,

IScasul eel slant al tSu.


14. Auzit-au

neamurile

si

s'au cu-"

slava" s'au

tremural, dureri au cuprins pre cei

pre cal

si

pre cSISre| i-au aruncat


acoperitor s'au fScut

ce IScuiau tn Filislim.
15.

in mare.
2.

Atunci
pre

s'au

grISbit

Voevozii

Ajutor

si

Edomului
prinsu-ij?

si boerii ei

Moavitenilor, cu-

mie spre maniuire Dumnezeul meu, si-l voiu m3rl pre el, Dumnezeul pSrinielui meu, si-l voiu tnSlja pre el.
3.

cufremur; topifu-

Domnui
CarSle

eel

ce sfSrama* r3zlui.

boaiele,
4.

Domn numele
lui

Faraon

si

puterea

lui

au aruncat
15, 10;

in

mare, pre cei alesi


21, 35; Ps. 105, 12. 1. 2. Ps. 117.

Hanaan. S3 cazS preste dansii cufremur si fricS, cu mSrirea brajului tSu sa" se tmpietreascl 16. PanS ce va trece poporul tHu Doamne, panS ce va trece poporul
s'au
io|i

cei ce lacuiau tn

I2u
28.

acesta,

pre

care

l-ai

agonisit.
18-21.

Num.

15.

1.

]ud.

5, 3?

Ps. 106,

H;

10. 14, 28; Ps. 105, 12.

11. Ps. 71,

98, 5; Isaia 12, 2

14

!<=

90

ESIREA 15-16
Ducandii-i Tnlauntrii;
pre
Tn
ei

17.
sfe-i
tale,

rSs&de-

tn

muniele mostenirei
eel

douSsprezece izvoare de apa" sirsaptezeci de pomi de finic, si au


colo'

IHcasul ABu

gala care

ISbSrTf acolo langa" ape.

1-aina^ufjDo^mne; sfin jenie

pQamme,

care au gStif

mamik

tale.

CAP.16.
'Mana. '
s'a ridicat din

18..pomnul eel ce TmpSrHtesfe veac/nrile si presle veac si Tncl 19. C3 a inlrat calul lui Faraon cu cargle si cu. cSlSrasii tn mare, si au adus Domnul preste ei apa tnSrii; tar fiii lui fsrail au mers pre
uscaf grin mijloeul mSrii.
20. lar

Si
5

Elinvsi
fiilor

venit

ioaiS adunarea

lui Israil Tn
si

pustia Sin, care esfe Tnfre Elim

Tntre Sina. lar Tn a cincisprezecea


zi a lunii

a doua dupa" ce au

iesit ei

Mariam proorocija sora

lui

din pSmantul Eghipelului,


2.

Aaron a luat timpina tn mana sa, si au iesit toate femeile dupS ea cu


iimpine
21. i
si

A
lui

cartit toatS

adunarea
Moisi
,

fiilor

lui Israil

asupra
zis
fi

lui

si
-;

asu-

cu hore.
zi-

pra

Aaron.

a Tncepuf lor Mariam,

3. Si

au

fiii

lui Israil

c5f re

ei:

cand: sH canfam Domnului cS cu*


slava" s'au

mai bine am

muni bStuJrde Dom-

prea

slSvif, cal si caiSre}

nul in pSmantul Eghipetului tand

i-au

aruncaf Tn mare.
a ridicat Moisi pre
fiii

-22. Si

lui

sedeam la cSldSrile cele-cu carne si msricam paine de ne sSfuram,


decat ne-afi adus Tn pusfis aeeasfa,

marea Rosie si i-a dus si a mers frei zile Tn pustie si n'au aflat apS s bea. 23. Si au venit Tn Merra, si n_ puteau sS t?ea,ap din Merra camera amarS, penfru aceea au nurnii nuTsrail dela

in pustia

Sur,

ca sS omorTji tdatS adun^rea-aceasta cu foame.


->-6i
;

mele locului aceluia: amHrciune. 24. Si cartea poporul asupra lui


Moisi, zicand; ce

A- Si au zis Domnul cMfr,e Moisi: iatS eu voiu ploua vou paini din cer, si sS iasS poporul si sS adune cSt va fi de ajuns Tntr'o zi,
ca sS-i ispitesc pre
Si
ei,

de vor um-

vom bea?
lui

bia Tn legea mea, au


5.

ba?

25. lar Moisi a strigat cafre


nul,
si

i-au

arStaf

DomDomnul un
si

lemn

si 1-a

bMgaf Tn apM

s'a Tn-

dulcif apa; acolo i-a


tSri, si

pus
-

lui

tndrepispitit

va fi Tn ziua a sasea s3 adune de dou3 ori mai mult dec^f aduna Tnfr'alta zi pentru o zi. 6. Si au zis. Moisi si Aaron cSire
toatS adunarea
fiilor

judecSji,

si

acolo

1-a

lui

Israil: Tn

pre

el.

asta seara ye{i curioasfe cS

Dom-

26. Si a zis:

de vei auzi cu au-

nul v'au scos pre vol din pamantul


Eghipetului.
7.

zul

glasul

Domnului DunTEzeului
Tn urechi^poruncile

tau, si vei face cele plScute fnaintea


lui

ST

dimineaja" vefi vedea

m3ri-

si vei

pune

rea Domr*ului, penfrucS au


tirea

auzit car-

lui, si

vei plzi toafe tndreptHrile lui,

voasfrS asupra

lui

Dumnezeu;
asupra

asupra Eghiptenilor nu o voiu aduce asuioatS boala

care

am adus

iar noi ce

suntem de
:

cartiti

noastrS?

pra

ta,

cS eu suni

Domnul Dumnea-

zeul iSu

eel ce fe vindec pre tine.

27. Sj a venit Tn Elim, si era

vS va da vouS Domnul seara came sS mancaji i paine diminea{a sa vS sSturaji; cS


8.

Si a zis Moisi

19 14, 23. 20. Ps. 67, 26. 22. Num. 33, 8. 25. Sirah 38, 5. 27. Num. 33, 9.

16.
Num.

1.

Num.

33, 10.

2.

17, 2.

3. 14,

11;

20, 4.

ESIREA
au auzit Domnul carfirea voasirS care cartiti asupra noasfrM, si nol ce sunfem? CS nu este asupra noasfra cartirea voasfra, ci

16

91

celui ce

avea,, pufin n'a

lipsii,

lie-

care cat era de ajuns


a adunat.
19. Si a

la cei

cu sine
ei:

asupra
,

lui

zis

Moisi cStre

nt-

Dumnezeu.
9.

menea sS nu
:

lase dinfr'aceasta
f.

pe

Si a zis Moisi luf Aaron

gralui

dimineaja.

iS

esfe c21re foafa


Israil:

adunarea

fillor

20. Si n'au asculfaf pre Moisi, ci

apropiafi-va fnainfea

lui

Dum-

unit

au lasaf dinfr'aceea pe dimisi

nezeu, c5 au auzit cartirea voasfra.

neafa,

a fcuf viermi, si s'a im-

cand gv3i Aaron caire toata adunarea fiilor lui israil si se fn10. Iar

pufif si s'a

mShnif Moisi pre


lui,

ei.

21.

Si

adunau dimineaja

fiecare

ioarserS tn pustie,
lui

mrirea Domnucaire Moisi

cat

li

era de ajuns

cS dacS Tn-

s'a araiat in nor.


11. Si"

cSlzea soarele, se fopea.


22. Si a fosf tn ziua a

au

grait

Domnul

sasea au

zicand
12.
raiT,

Auzif-am cartirea

fiilor lui Is-

gt"5este caire ei zicand:

seara

adunat cele frebuincioase tndoife,, cSie doua mSsuri unuia, si au infra! fofi boierii adunSrii si au spus
lui

vefi vefi

manca came

si

diminea|a va
si vefi

Moisi.

sStura de paine,

cunoa-

23. St a zis

Moisi c3tre dansii:

sle cS eu sunt

Domnul Dumnezeul
si

nu acesta
e

este cuvantul care au gralf


sfanta"

vosiru.
13.

Domnul? SambSta odihnH


s'au suit
iar
in-

Si s'a facut searS,


si

Domnului maine
vrea a fierbe,

ori
si

c%\o,

vefi

au acoperi! fabara; dinfineats dupace inceia roua


prepdife
prejurul taberii,
14.

vrea a coace, coacefi,


vefi

ori cale

fierbefi, si tot

ce

va prisosl
pustiei

ISsafi pre ea

ram3si{5 pe

marunt si rotund, alb ca ghiafa pre pSmanf. 15. Si vazand aceasia fiii lui Israil, au zis unul cSfre alful: ce este aceasta? C nu sfiau ce esie, i a
lata pre fafa
zis Moisi cire dansii: aceasia este

dimineafa,
24. $i

au IMsaf din aceasta panS

dimineafa dupS
Moisi, si

cum

a poruncif lor

nu

s'a Tmpufif, nici viermi

nu s'au
astazi,
lui

facut tnfr'Tnsa.
lor

25. Si a zis

Moisi: mancaji

paine'a

cafe au dat-o

Domnul voua

pentrucS SambafS

Domnucamp.
ziua

sS mancEji.
16. Si

este astazi,

nu

vefi afla tn

acesta esie cuvaniul, care

26.

Sase

zile vefi adiina, iar

1-au poruncii

Domnul:

sfrangeli din-

a saptea este Sambia\ nu vefi afla


intr'Tnsa.
.

fr'Tnsa fiecare cat

este de ajuns

mSsurS
una"

dupa* capeie,

dupa numSsa* a-

27. Si a fost a sapfea zi

au

iesif

rul sufletelor voasfre, fiecare tnipre-

cu

cei

ce lacuesc cu voi

dunafi.
17. Si
si

au facut asa fiii lui Israil, au adunat unul mai mult, altul
pu|in.

popor s adune, si n'augSsit. 28. Si au zis Domnul c3f re .Moisi u plna cand nu vefi s ascultafi de poruncile mele si de legea mea? 29. Vedefi, cS Domnul au dat vouS
unii din

mai

sarbStoare ziua aceasta, pentru

a-

18. Si

masurand cu masurarnici
Tnirecul, nici

ceea

el

au dat vou
voasfre,

in ziua a

sasea

cdui ce avea mult n'a

paine pre douS


tn casele

zile;

sedefi fiecare

nimenea s3 nu

10. Nvun. 12, 5; 14, 10. 13. Ps. 104, 39; Num. ll, 31. 14, Num. 11, 7; Neemia 9, 15; loan 6, 31. 15. Infel. 16, 20. 18, 2 Cor. 8, 15.

iasS din locul sau in ziua a sapfea,


27. 20, 8.
29. Fac. 2, 2.

92

ESIREA 16-17
finul

30. Si a

S^mbSlS poporul
jiii

noi

si

pre

pruncii nosfri si vifele

!n ziua a saplea.
31. Si

noastre cu setea?
lui
si

au numil

Israil

nu-

4. Si

a slrigaf Moisi cStre

Dumsi

mek
ei

acesteia mant,

era ca s3-

nezeu, zic2nd: ce voiu face poporului

mztnfa coliandfului atbM, iar gusiul

acestuia? IncS pujin


cii

ma"

ca azima cu miere.
32. Si a zis Moisi: acesia este cu-

vor ucide
5. Si

piefre.

au

zis

Domnui

c&fre Moisi:

vSnful, care 1-au poruncit

Domnui:

mergi tnaintea poporului acestuia,


si ia

umpieti mSsura de mana" spre pS-

cu

tine din bSfranii poporului,


ia-1

neamurile voasfre, ca sS vazS painea care a|i mancaf voi


slrare tnfru
tn

si

toiagul cu care ai lovit rtul,

tn

mana
6.

ta si mergi.

cand v'au scos pre voi Domnui din pSm^ntul Eghipelului. 33. Si a zis Moisi cSire Aaron: ia un vas de aur si pune tnfr'tnsul o mSsurS plinS de man, si-l pune pre el tnaintea lui Dumnezeu,
pustie,

IatS eu voiu sta acolo

mai

'na-

inte

de ce vei merge
si

tu la piatrS in

Horiv,

va iesl dinfr'tnsa apS si va bea poporul; si a fScut Moisi asa tnaintea Iiilor
vei lovi
piatra, si
*

lui Israil.
7.

ca s5-l pSziJi tnfru neamurile voasfre,

Si a numii
:

numele

locului ace-

luia

ispitS si biestem,

pentru ble-

34. In ce chip

au poruncit Dom-

nui

lui

Moisi;

si 1-a

pus Aaron

tn-

stemul fiilor lui Israil, si penfrucS au ispiiit pre Dornnul, zicand: de este

nainfea m2rfuriei spre pHsfrare.

Domnui

tnfru noi, au

ba?
si

au mancaf man5 pafru2eci de ani, pan5 au venilin pSmanf 15cuii; au mancai manS p<m3 au venif tn partea Finichiei. 36. Iar acea mSsurS era a zecea
35. Iar
fiii

lui

israil

8. Si a venit

Amalic

bSfea pre

Israil tn Rafidin.
9. Si
tie

a zis Moisi lui Isus: alege


tari,

barbafi
lui

si

iesind sfai tmprosi

tiva

Amalic maine,

iatS
si

eu

parte din

trei

vedre.

voiu sta pre varful muntelui


gul lui

toia-

CAP.
Apd din
s'a ridicat toatS

Dumnezeu
si

tn

17.

10. Si

a fScuf Isus

mana mea. dupS cum i-a


si

piatra.

zis

Moisi lui,

iesind a sfSfuf tmpro-

tiva lui

Amalic, iar Moisi

Aaron
Moisi

adunarea iiilor Si lui Israil din pustia Sin cu tabej rile sale dupS cuvanful Domnului, si au iab&rtt In Ralidin; si poporul nu avea apS sS bea. 2. Si blesfema poporul pre Moisi, zicand: dS-ne apM sS bem, si a zis
lor

si

Or s'au
11.

suit pre varful muntelui.

Si a lost

cand

rjdica
iar

mainile sale, biruia

Israil;

cand

lasa mainile, biruia Amalic.


12. Si

mainile

lui

Moisi s'au tn-

greuiaf, si luand piafrS a

Moisi

ce

m2

blestema|i

si

ce

ispififi

pre

Domnui?
carfea asupra lui Moisi

3. Si

a tnsefosaf acolo poporul


si

pus supt el si sedea pre ea, si Aaron si Or rezemau mainile lui, unul de o parte, altul de altS parte, si au lost mainile lui Moisi rezemafe pang la apusul
soarelui. 13. Si a sf&r&mat Isus pre
lic
si

de apS,

zicSnd: pentruce

aceasta? Ne-ai scos din Eghipef sS ne omori pre


31. 21.

Ama-

pre tot poporul

lui

cu ucidere

de sabie.
Num.
II, 7.

S3, Evr,

9, 4.

35. Neemia
4.
j

9,

17.
20) 4.

1-

Num.

33, 14.

2. 14, 11

16, 2;

Num.

Num. 14, 10. 5. 7, 20; 14, 16, Num. 20, 11 ; cot. 10, 4. 7. 2 lege, 8, 15; Ps. 114, 8. on ->a. 13 8. Num. 24. 20: 2tene25. 17.

Nnm

IREA 17-18
14. Si

93

au

zis

Domnul

cHtre Mqisl:

lor pre
ei

cale, si

cum. i-au scos pre

scrie aceasta spre pomenire.fn carte,

Domnul

din

mana

lui

Faraon

si

spune lui Isus, cS cu sfingere voiu sfinge pomenirea lui Arnalic din cele
$i

din
9.

mana

Eghiptenilor.

Si s'a minunaf Iotor de toate

de supt
15. Si

cer.

bunStatile care le-au iScut lor

a zidit Moisi jerffelnic


:

a chemat numele lui nul este scaparea mea. 16. CS cu manS ascunsS bate
nului, si

DomDom-

nul, ca" i-au

scos pre
si

ei

din
lui

Dommana

Eghiptenilor
10. Si

Faraon. a zis Iolor: binecuvanfai


din

mana

Domneam.

este

nul pre Amalic din

neam

tn

CAP.
Sidiam,
T

Domnul cS au scos pre poporul s3u din mana Eghiptenilor si din mana lui Faraon.
11.

18.

Acum am
Domnul

cunoscul, cS mare
tofi

Iotor la Moist.

este

preste

dumnezeii,
ei.

pentrucS i-au smeril pre


a auzit

Iotor
lui

preoful din

Ma-

12. Si

a adus Iotor socrul


si

lui

Moisi

socrul

Moisi, toate cSte

arderi de tot
zeu, si a venit
lui Israil,

jerlfe
si

lui
tofi

Dumnebatranii
.

au
lui

i-Scut

Domnul
Eghipel.

lui Israil

poporuis-

Aaron

slu, c5 au scos

Domnul pre

rail djtn

socrul

lui

ca s8 mSnance paine cu Moisi fnainfea lui Dumzi


si

2. Si

a luai Iolor socrul lui Moisi


lui

nezeu.
13. Si

pre Sepfora femeia

Moisi, c3 o

a lost a doua

a sezui

aJosHSsat

pre ea la dansul,

Moisi sS judece poporul,


tu!

a staMoisi

3u 1 pre cei doi feciori ai ei, numele unuia: Ghersam, zicand: ne-

tot

poporul fnaintea
Si

lui

de dimineaja pan3 seara.


14.

mernic
4.

am

lost !n pSrnant sfrein,

vHzand Iotor toate c&ie

Si

numele
zicand
:

celui

de

al doilea:
tatS-

lace poporului, a zis: ce este aceasfa ce faci tu poporului? Pentruce

Eliezer,
lui

cS Dumnezeul

meu mi-au ajutat si m'au scos din mana lui Faraon.


5. i
si
iiii

singur? Si tot poporul sl3 inainfea ta de dimineaja pan3 seara ?


sezi tu
15. Si

a venit Iolor socrul lui Moist


si

a zis Moisi cSire socrul


la

femeia

la

Moisi in pustie

s2u: cS a venit
16. Caci,

mine poporul, ca
intr_ ei

unde tSbSrlse
nezeu.
6. Si

la muniele. lui
*

Dum-

s ceara ludecafa dela DumnezeUi

cand se ivesc
si

spuserS
ta si

lui

Moisi, zicand
la.

neTnJelegeri

vin

la

mine, judec
ei

iatS Iotor socrul tau vine

fine,

pe fiecare,
lui

si

invS| pre
si

poruncile

iemeia
dansul.
7. Si

amandoi

feciorii ISi

cu

Dumnezeu

legea

lui.

17. SJ

a zis socrul iui> Moist cSstricare le ver strica

a iesif Moisi tniru


si

fnlfmpi-

tre

dansul: nu faci bine lucrul acesfa.


18.

narea socrului sSu,


lui

s'a Tnchinaf

Cu

si

si

1-a

sSrufal,
si i-a

siVau-

srulaf

hi, si tot

poporul .acesfa care este

unii

cu

alfii,

bSgat pre dansii

cu

tine,

greueste

|ie

lucrul acesfa,

frTcori.
8. i

nu-l vei putea face tu singur.


19.

a povesfif Moisi socrului su

Acum

dar asculta-ma
fi

si

te

toate c3le

au iScui Domnul
necazul ce
1 li

lui

Fa-

sfatuesc, si va
fii

Dumnezeu cu

fine,

raon

si

tuiuror Eghiptenilor peniru

tu

poporului tniru cele ce sunt

Israil, si ioi

s'au facuf

c3tre
lor

Dumnezeu, si poarta cuvintele catre Dumnezeu.

U.

2 lege 25, 19;


1- 4, 18. 2.
<>

Imp.
>

15, 2, 3.

18-

94

EsireA is i9
porun*
lui,

20. i le mSrlurisesfe lor


cile
le

31
lui

Moisl s'a suit Tn muntele

lui

Dumnezeu

si

legea

si

arata lor eaile pre care sa

um-

Dumnezeu, si 1-au strigat pre dansuV Dumnezeu din munte, zicand


acestea vei gral casii
vei
4.
lui

ble si faptete care sS facS.

Iacov,

si

poporul bSrbafi pufemici $i temMfori de Dumnezeu, bSrbaJi drep{i carii urasc trufia,' si-i pune presfe popor mai mari presfe mie, si capetenii presfe
21. Si iu alege (ie din
tot

spune

liilor lui
afi

lsrail.

Insi-vS

vSzuf cafe
v'arn' lua!

am
si

fScuf

Eghiptenilor,

si

pre voi

ca pre nisfe aripi de Vultuti,


tras pre voi la mine.
5.
*

v'am

sufS,
si

si

capetenii

presfe

cincizeci,

SI

mai mari presfe zece. 22. Si s judece poporulin


sa
le

vantul
tot

acum de veji ^sculfa cumeu si vefi pazhlegea mea,

vefi

ceas-ul, iar lucrurile grele

a-

duca
vor

la tine, si judeca|ile cele


ei, si le

mici
si-fi
!

mie popor ales din toate neamurile, c2 ai meu esie tot pSmantul. 6. Si voi ve|i vi mie preojie Tmfi

s3 le judece
ajuia.

vor usura,

pafateascS
-'
i

si

neam

sflinf,

cuvinte vei grSl


7.

fiilor lui lsrail.


si si

aceste ~

23.
te

De

vei

face cuvanful aeesta,

Si a venif Moisi

a eheinaf

va

tntari

Dumnezeu,'" si vei pu-

pre bStranii poporului,

a-griiHna-.

tea sta, si tot poporul aeesta

va

aj
I

intea lor toate cuvintele acesfea r cjire

junge cu pace
24. i a

la

locui s8u.

le-au poruncii lor


8.

Dumnezeu.
tot

asculfai Moisi cuvanful


si

Si

rMspuns
face

popora! de
aif'Zis

socrului su,
i-a zis lui.

a fScuf ioate cafe

odafa, s> a zis: toate cafe

25. i a
ternici

ales
tot

Moisl barbafi puIsrailul,


si

din

i-a

pus

pre

ei

presfe dansii

mai mari p tesi

vomascuila, si a adus Moist cuvintele poporului la Dumnezeu. 9. $i au zis Domnul catre Moisl:
si
,

Dumnezeu vom

ste mie, si cHpefenii presfe suiS, si

mai mari presie


''

cincizeci,

mai
cea-

mari preste zece. '26. $i judeca poporul Tn


sul,

tot

de nor, ca sS ma auza poporuTgrSind cafre fine, si vor crede-fie tn veci. $i a spus Moisl cuvintele poporuiata
la fine Tn sialp
lui

eu voiu veni

iar
si

lucrul

eel

greu aducea la
eel

Moisl,
decalt

tot lucrul

usor

Tl

ju-

ei.

Domnul. 10. $i au zis Domnul c3f re Moisi: pogoarM-te de spune poporului, si-i
catre
>

27;' $i

a ISsaf Moisi pre socrul

curafeste pte

ei

asfSzf

si

maine,

si

s2u,

si s ! a

dus

in

pSmanful sSu.

sa-si speie hairfele*

CAP.
Iar
fiii

41. Si sS

lie

gata Tn ziua a

freia,

19.
legit.

ca Tn ziua a
poporul.

treia

seva pogort Dom-

Pregatirea pentru j>rimirea


tn luna a freia
lui lsrail

nul pre muntele Sinaii Tnainfea a


tot

dupace au

iesit

din

paralmiul Eghi-

pefului, tn ziua aceasfa

au venif Tn
si

pustia Sina.
2. Si

s'au ridicat dela Rafidin


si

aseza poporul prin prejuf, zicandu-le: pSziJi-va s nu va suiji Tn munte, nici s v3 atingeji de ceva dintr'ale lui, cS tot eel ce se va afinge de munte, currioarte
12. Si vei

au venil Tn pustia Sina,


acolo
21.

a iabSrTf

va muri.
2. Fap. Hp. 7, 38. 4. 2 lege 29, 2; 32, 11. 5. Ps. 23, l; 1 cor. 10, 26. 6. 1 Petr. 2, 9;

lsrail

Tmpreajma muntelui.
lege
1,

Num.

11, 16; 2

13.

25.

Num.

ESIREA 19-20
SS nu se
atingS dc
el

95

13.

ca cu piefre se va ucide, sSgeafS se va sggefa, ori vita, ori om fie, nu va IrSl; iar dacaV.se vor
depSrfa funeiete
rul
si

manM, sau cu

sit

noua zicand
sfinfefie

osibesfe muntele
,
>

prereLr

Si i-au zis luiDomnul: tnergi, r 2A.

irambijile si no-

dela

munle,

ei
," >,
;

s vor sui in

Aaron cu tine; iar pe preoji si pre popofsa nu-i silesti a se sui la Dumnezeu, ca*nu
pogoara-te
$i te

suelu

si

munle.
14. Si s'a

cumva sa
pie
ei, si si -a

piarza dinfr'lnsii Domriui.

pogorit Meisi din rnunte

25. Si s'a pogorit Moisi Ja


si a

popor

la

popor,

si i-a sfin(if

spus

lor.

spMlaf hainele sale.


15.

St a zis poporului:

fi{i

gala,
%

CAjR. 20.
Cet6 zece porunci.

r;

irei zile

s nu vS apropiaji de femei.

16,vSJ a fosf a treia zi

cand se
si fui-

f3cea ziua^.s'au IScul funete

gere

si

nori mtuneeaji pre muntele glasul trambi{ii rSsuna tare,

Siacestea
1

au, grail

Domnul

foate cuvintele

zicand:
tu

Sinaii,
si

2.

Eu sunt Domnul Dumiiezeul

s'a

spimanlat

tot

poporul eel
trs-

din tabSra.
:

17. Si a

scos Moisi poporul


lui

fru

inttmpinarea
si

Dumnezeu

din

eel ce le-am scos pre tine din pamanful Eghipeiului, din casa robiei. 3. S3 nu ai al|i dumnezei afarS de mine.

iabara,

a statu! supl munle.

18. Iar

muntele Sinai! fumega

lot,

c3 se pogortse
foe, si se suia

Dumnezeu

pre el

din cuplor,

$i

iumul ca nisie fum s'a spaimaniaf iof pose tnta-

S3 nu-ji faci jie chip cioplit, nici asemanarea vreunui luciu din cite suntjn cer sus, si din cate sunt pre pam&nf jos, si din cate
4.

porul foarte.
19. Si glasuriie trambijii

ape supi pamant. 5. Sa nu' ie tnchmi acelora i s8 nu slujesfilor; cH eu sunt Domnul


sunt

reau din te in le,


iar

si

Moisl grSia;

Dumnezeul
in
fii

fan,

Dumnezeu

ravnitor,

Dumnezeu rSspundea lui cu gias. 20. Si s'au;pogor!t Domnul pre

eel ce raspiatesc pacatele parinjilor

panS

la ai ireilea si

pana

la

muntele Sinaii, pre varful munfeiui, si au chemaf Domnul pre Moisi


varful

alp.airulea

neam, celor ce

m3

urasc

pre mine.
6. SJ

munielui,

si

s'a

suit Moisi.

fac mil pnS la a mia

neam
si

21. Si

au grSil Dumnezeu catre


i

celor ce

m3
iei

iubesc pre mine


v

pa-

Moisl, zicand: pogoara-ie


lurisesfe poporului, "ca'tiu

m3r-

zesc poruncile mele.


7.

cumva sS
$a vaz,

Sa nu

numele,Domnuliti
clt

Dum-

se apropie catre
si

Dumn&eu

nezeului tau in desert,

vor cadea
22.

dinir'tnsii

muljimei

Domnul pre
lui

eel

ce

-ya? \uk,

nu va ierl^ numeie

SJ preojii carii se vor api*o-

in desert.

Domnul Dumnezeu, sH se sfinfeasca, ca nu cumva sH se Tnpia caire

8.

s o
9.
1

Adu-{i aminte de ziua Sambetei sfinjesti pre ea.^

toarcS de catre
zeu:

ei

Domnul.

Sase

zil

lucreaza

si

fa

toate

23. Si a zis Moisl clre

Dumnese sue

lucrurile tale.
10. Iar

nu va putea poporul

s-S

ziua a saptea este

s^m-

tn muntele Sinaii, cS fu ai marluri-

20J. 2lege5,S;Osiel3, 4.
4.

J.Is.Navi24,14.

13. Evv. 12, 18, 20. IS. Imp. 21, 4. 17. 2 lega, 4, 11. 20. Neemia 9, 13. 21. 33, 20.

26; 1; 2 lege 4, 16; 5, 8; .5. 34, 7; 6. Ltic. 1, 50. 23, 24; Ps. 96, 6. 7. Lev. 24, 16; 19, 12; 2 lege 5, 11; Mat. 5, 33. 8. 23, 12; 31, 14; 35. 2: 2 \enc- <i i->- '

Lev.

06

fe^IkEA

20-M
acesfea vei zice casei
vei
lui
:

b3fa Domnului Dumnezeului i3u, sS

lacov, si

nu

faci tnfr'aceea nici,

un

lucrii, nici
fa,

spune

fiilor lui lsrail

voi

afj

v3-

fu si- feciorul

U5u
fof

si

fata

sluga
f3u,

zut c3 din cer

am

gr3it

c3fre voi.

fa si slujnica fa, boul fSu, injug3forul

f3u

si

dobitocul

si

sfreinul ccl ce lacueste


11.

cu

tine.

nezeu cerul
si foafe

CM In sase zile au f3cut Dumsi pSmanful si marea


cite sunt Tntr'tnsele,
si

vou3 dumne23. zei de arginl si dumnezei de aur; s3 nu v3 face|i vou3 tnsi-v3. 24. Altar de pamant s3-mi faceji S3 nu v3
faceji

In

ziua a sapiea au odinnif; pentru a-

S3 punefi presfe dansul arderile cele de tot ale voastre, siierffele cele de manfuife ate voastre si
mie,
si

ceea au binecuvanfat

Dumnezeu ziua
pre ea.
si si

oite si vi{eii vosfri, In fof locul

unde

a sapiea

si

au

sfinjit-o

voiu numi numele


pre
venl la fine
25. lar
si te

meu

acolo,$i voiu

12. Cinsfeste

pre fatal t3u bine

voiu bin ecuvinta.


alfdt

muma
traesii

fa,

ca

s3-Ji fie tie

s3

de vei face mie


ai

de
pre

mult pre pamanful eel bun,


fie.

piafra, s3 nu-1 zidesfi din^ietre cioplite,

care DomnulDumnezeulfaufi-lda
13.

pentruca

pus

cufifuT t3u

nu ucizi. 14. nu preacurvesli. nu furi. 15. 16. nu mSrturisesii sframb asupra vecinului f3u mariurie mincinoasS.
17.

S3 S3 S3 Sa

ele si s'au pangSrit. 26.

farul

S3 nu fe sui pe frepfeHa almeu, ca s3 nu descoperi urafa

ciunea

pre dansul.

<

CAP.
pofiesti

21.
i

S3 nu

femeia aproa-

Randueli pentru casnici


ucideri.

pentru

pelui f3u, s3

nu

poftesfi

casa vesluga

cinului f3u, nici (arina


lui,

lui, nici

nici slujnica lui,

nici boul lui,

Si
j

acesfea sunt indreptarite, care

nici injug3iorul lui si nici b vita a lui


si

le vei
2.

nici cite sunt ale aproapelui fSu.


18.

pune inainfea lor, De vei cump3ra rob evreu, sase


\\z\ iar

tot

poporul vedea glasul


si

ani s3 slujiasca
lea an
?1

in al apteIn dar.

si

luminile

suneful frimbifii

si

vei 13sa pre

el

munfete fumegind, si spairnanfandu-se fof poporul, a sfStuf departe.


19. i
fu

a zis cSfre Moisi: grSesfe


si

de va veni el singur, singur va iesl; iar de va intra si femeia Tmpreuna cu dansul, vaiesi si fe3. lar

nou3,

s3 nu gr3iasc3 cSfre noi

meia

lui.

,,,

r-:_

Dumnezeu, ca nu cumva s3 murim.


20. i a zis lor Moisi: tndrazniji,

4. lar

nul, si
si fete,

de vada lui temeie sf3pava nasle lui femeia feciori


si

c3 peiifru ca s3 v& ispiteasca pre

femeia

pruncii vor

fi

ai sf3-

voi,auvenit
fie frica

Dumnezeu
''-'

la vol,

ca s3

pinului sSu, numai


5. Iar

lui infru voi,

ca s3'riu p3-

el singur va iesi. de va r3spunde robul/ zi-

catuiji.

cind

iubesc pre sfSpinulsi

meu

si

21. i sfa poporul deparle, $i Moisi

pre temeie
Sa-1

pruncii

mei, nu

m3

a infraf in negura unde era

Dum-

voiu duce slobod.

nezeu.
22. i

au

zis

Domtiul c3fre Moisi:

aducS pre el sfSpanul lui la judecafa lui Dumnezeu, si atunci s3-l aduc3 pre el la usS pe prag, si
6.
23. 34, 17. 24.27,1,8;29,42. 25. 2 lege 27, 5; Is. Navi 8, 31. 21. 2 Num. 25, 39; 2 lege 15, 19. 3. lerem.

19, 3; 2 lege 5, 16; Mat. 15, 4; 13. 21, 12; Mat. 5, 21. 14. Lev. 15. Lev. 19, 11. 16. 23, 1; 18, 20; Mat. 5, 27. 2 lege 19, 16. 17. 2 lege 5, 21; Rom. 7, 7; '> f rt +*i + *\ 1 A .-.

12. Lev.
6, 2.

Efes

EStREA
gurcascS sfSpanul hit urechia cu sula, si ti va slujl lui Tn veci. 7. lar de-si va vinde cineva fata roaba" de casH, nu va iesi cum ies
sS-i
slujnicile.
8. Iar de nu va plScea stSpanului sSu aceea pre care nu s'a tn-

21

97

mea cM
piafl.

zScui

si

teacurile

va

20. Iar

de va

lovi cineva pre ro-

bul sSu sau pre roaba sa cu foiag,


si

va muri de mainile
21. Iar

lui,

cu jude-

cafS se va pedepsl.

de va

frSl

zi

sau douS,
arginf

credinfaf-o, o va lSsa pre ea slobodS;


iar la

nu se va pedepsl, penfrucS
al lui esfe:

neam

sfrein

nu are voie

sa*

vanza\ penfruca* o umilesie pre ea.


9. Iar

22. Iar de se. vor sfSdi


baji i

doi

b8r-

de ar Tncredin(a-o pre ea

vor lovl pre femeia ce are

feciorului
felor
10.
i

saX dupS

drepfatea

fe-

tn p^nfece, si

va

iesi

pruncul

ei

ne-

va face ei. Iar de va lua pre alta de hran3


ei

Tnchipuif, cu gloabS s2 se globeascS,

de cele ce se cuvin
si

si
ei,

penfru

haine

peniru pefrecerea

s3 nu

o pgubeasc3.

va poifi bMrbaful iemeii, va da dupa cerere vrednic, 23. Iar de va li pruncul tnchipuif, va da suflef peniru suflet.
cit
24.

de nu va face ei aceste frei va iesi tn dar farS de argint. 12. Iar de va lovi cineva pre alful
11. Iar
r

Ochiu peniru ochiu, dinle pen-

tru dinfe,

manS

penfru manS, picior

peniru picior.
25.

si

va muri, cu moarie sS se omoare. 13. Iar de nu va fi din voie, ci


1-au dal

ArsurS penfru arsurS, ran pen-

fru rana, umflSfurM peniru

umUSturS.
ochiul

Dumnezeu
voiu
|ie

m mainile lui,

da-

26. Iar de va lovl cineva

loc Tn care sS fuga ucigasul.

robului sSu sau ochiul roabei sale


si-1

14. IaT

de se va apuca cineva sS

va

orbl, slobozi sS-i lase pre ei


lor.

omoare pre vecinul sSu cu viclesug si va fugi la aliar, dela allarul meu saM iei sS-1 omori. 15. Cel ce bafe pre fatal sSu sau pre mtima sa, cu moarie sM se omoare.
16. Cel
tal

peniru ochiul
27. lar

de va zdrobl dinfele rodinfele

bului sSu sau

roabei sale,

ce va grSt de rau pre

fa-

va slobozi pre ei penfru dinfele lor. 28. Iar de va tmpunge faurul bSrbaf sau femeie si va murl, cu piefre se va ucide faurul, si nu se vor

sSu sau pre muma sa, cu moarie s5 se omoare. 17. Cel ce va fura pre cineva din
fiii

manca

cSrnurile lui;

iar
fi.

sfapSnul

faurului nevinovaf va

lui Israii si si

cu deasila

tl

va vin-

de

se va afla Tnfr'aceasfa, cu

moarte sa se omoare. 18. Iar de se vor cerfa doi oameni, si ya lovl unul pre altul cu pialrS au cu pumnul, si nu va murt, si va zScea tn pat, 19. De se va scula omul si va

29. lar de va fi fost vre un iaur tmpung^for mai 'nainfe de ieri si de alaliSieri, si vor spune sfSpSnului lui, si nu-1 va tnchide pre dSnsul, sbva omort bSrbaf sau femeie, faurul cu piefre sa se omoare, si sfSpanul lui tncS sS moar2. 30. lar de se va pune lui pref sS se rSscumpere, va da rSscumparare

umbte afarS cu
fi

foiag,

nevinovaf va

penfru sufleful sSu, cf vor cere de


la el.

cel ce l-a lovil, ISrM

numai

vre-

12, 20, 13; Fac. 9, 6; Lev. 24, 17; Num. 13. Num. 35, 6; 2 Lege 19, 2; Is. Navi 35, 16. -in i2 r.o<-> V7. ifi' Mo* is. a If!. 20. 2.

31. Iar de va

tmpunge

fecior

sau

98

E&REA
dupS drepfafea aceasfa vor
fa-

2i-22
et;

fata,

sa dup3 rodul
rina sa si

iar

de va paste

ce

lul.

foata farina, cele

de va tmpunge Iaurul rob sau roabS, treizeci de drahme de argint va da stSpSnului lor, siiaurul cu piefre s3 se omoare. 33. De va deschide cineva groapS sau va s3pa groapa Tn piatrS, si nu o va acoperi, si va c3dea Tnl3uniru
32. Iar

mai bune din facele mai bune din viea


iesi

sa va
6.

piati.

Iar

de va
si

foe

si

va

afla

m3racini,

sau
7.

farina,

va arde c!3i sau spice le va plat! eel ce a a-

prins focul.

acolo
34.

vifel sau asin, StSpanul groapei va

pl3ti, ar-

de va da cineva vecinului s3u arginf sau unelfe spre pSsfrare, si se vor fura din casa omului, de
Iar

va da stSpanuiui lor, iar sfrvul al lui va fi. 35. Iar de va tmpunge taurul cuiva pre iaurul vecinului si va muri, vor vinde faurul eel viu si vor tmp3rfi argiriful lui, si Iaurul eel morl Tl vor irnpar|i. 36. Iar de va fi slmf ca esfe faurul tmpungaior mai dinnainfe deieri si de alalfSteri, si vor fi spus siSpSnului lui si nu-1 va jinea Tnchis, va piafl faur pentru faur, iar sfrvul va fi al lui.
gint

se va afla furul, va piati Tndoit.


8. Iar

de nu se va afla

furul,

va

veni

domnul casiiinnaintealui Dumsi

nezeu,

va jura cu adev3raf cum

ca

el

n'a f3cuf viclesug tnfru foafe

uneltele vecinului s3u, asupr3-i toata

sframbatafea graif3.
9. $i
si

pentru

vifel si
si

pentru asin,
si

pentru oaie

pentru hain3,

pentru

tot lucrul pterdut

de care se

parSste, de va iura fnnaintea lui

Dum-

CAP.

nezeu va merge judecafa amandurora si eel ce se va prinde prin Durnnezeu, va pl3tl Tndoit vecinului s3u.
de va da cineva vecinului s3u asin sau vifel sau oaie sau ori ce vita sa-1 p3zeasc3, si se va
10. Iar

22.
$i altefacate.

Pedeapsa pentru furtiag

va fura cineva vifel sau oaie, o va junghia sau o va vinde, cinci vifei sa piaiiasca pentru vifel,

De
si

sfrica
si

si

sau va muri sau se va robl nimenea nu va sfl,

pafru oi pentru oaie.


2. Iar

1 1 Va jura Tnnainlea lui Dumnezeu cum c3 el n'a facut viclesug, ca s3

de va afla cineva pre fur sSpand si b3temdu-l va muri, nu se va omort.


3. Iar

aib3 parte ori Tn ce vita a deaproapelui, si


si el

asa va prim! sf3panul


piafl.
el, tl

lui,

nu va

de va face aceasta dup3

12. Iar

de se va fura dela
lui.

va

ce va rasSrl soarele, vinovat esfe,

pl3fi

sf3pnului

pentru moarfe cu moarle va muri.


Iar

de nu va avea ce sa TnfoarcS pentru furfisag, el s3 se vanz3. 4. Iar de se va prinde si se va


afla tn rnzlna lui furfisagul viu, dela

de se va prinde de hiare, tl va duce la us3, si nu-1 va plat!. 14. Iar de va cere cineva ceva de acesfea dela vecin, si se va slrica
13. Iar

asin pan3
fiasca.
5. Iar

la

oaie Indoiie s3

le p!3-

sau

vie,

de va paste cineva (arina si va 13sa vita sa s3 pascS

farina alfuia, s3 plSteascS din farina

sau va muri sau se va robi, si sf3panulnu va fi cu dansul, Tl va piati. 15. Iar de va fi sf3panul cu dansul, nu-i va piati; si de va fi n3imit, se va socofi lui Tn simbria lui. 16. Iar de va Tnsela cineva fecioarS

ESIREA 22-23
nelogodita

99

si

se va culca cu a, cu

de rSu,
lui

si
sa*

pre mai marele.poporunu-1 grSesfi

zesfre sa o Tnzesfreze pre ea lui-si

tSu

derSu.

femeie.
17. Iar
si

29.

Parga

ariei si a feascului iSu

de

cumva

ferind se va fed,'

s nu tnlarzii ale da. Cele tniai^nascute ale


30.
fiilor fSi

nu va vrea
lui

fatal ei

sS o dea pre
el fafalui
ei

vei da mie.

ea

femeie, va pl2ft

Asa

vei face cu vifelut fSu si


si

argint
relor.
18.

dupa cum

este zestrea fecioa-

cu oaia ta

cu Tnjugaforul
fi

fSu,

sapfe zile vor

supf mumS-sa, iar


vei

Pre vrMjitor! s nu-i lasaji s3

tn ziua a opta

\\

da mie.
fi

frSiascS.
19.

31. Si bSrba|i sfinji vefi

mie,

si

loc,

Tot eel ce se culca" cu dobicu moarte s3 ?i omor&ji pre ei.


Cel ce jertfeste dumnezeilor,

carnea cea ruptS de hiarS sS nu o mancaji, ci cainelui o veji arunca


pre ea.

20.

cu moarfe sHpiara", fSrS numai


nului.

Domnu-1

CAP.
QS
fit

23.

21. Si

pre eel

nememic sS

Despre sarbatori.

chinuifi, nici sa-l tnfrisfafi,


si

pentruca

voi

a(i fosi

nemernici tn pSman-

nu primesti cuvant

desert, sa

lul

Eghipefului.

O-riu te unesti cu eel sfrSmb ca sa

22.

La

nici
riu : i

vgduvS

si la nici

un

mSrturie strambS.
2.

sSrac s
23.
Iar

face{i rSu.

S3 nu
s nu

fii

de vei asupri pre ei cu rau, si sfrigand ei se vor plange cSlre mine, cu auzul voiu auzl glasul lor.
24. Si
si

rau,

te

cu cei mai mulfi spre adaogi cu muljimea

te

abate cu cei mai mulji, ca sH

aba|i judecafa.
3. Si

de

eel

sarac s nu-ji

fie

mil

mS

voiu aprinde cu manie,


si

la judecatS.

voiu omort pre voi cu sabia,


fi

vor

femeile voasfre

vSduve

si.fiii

de vei tnfalnl boul vrSjmasului f8u sau TnjugSforul lui rtS4. far

vostri sraci
25. Iar
frafelui

de

prin{i.

cind, sS-1 tntorci sS-1 dai lui.

de vei da imprumuf argint celui saYac, care este langS


silesti,

fine

s8 nu-1

s nu-i pui cao

de vei vedea tnjugtorul vra> masului fau cSzuf subt sarcina lui, sM nu-1 freci, ci sa o ridici Tmpreuna
5. Si

m!8 asuprS.
26. Iar

cu
lui

el.

de vei lua zalog haina vecinului mai tnnainfe de apusul soarelui, s5 o dai tnnapoi lui. 27. PentrucS aceasta este acoperemanful lui, numai aceasfS hainM
acopere goliciunea sa, in ce va dorm!? De va sfriga cStre mine, voiu auzl pre el, ca miare
el,

6.

SS nu De
tot

abaji

judecafa

s8racu-

cand se judecH.
cuvanful strfimb s3 te
si

7.

feresti,

pre eel nevinovaf


orrtori,

pre eel

drepf s nu-1

si ,sa^

nu

tn-

cu care

tsi

drepfezi pre eel necuraf pentru daruri. 8. Si

daruri sS

nu

ei,

cS darurile
si Sirica

lostiv sunt.

orbesc ochii celor ce vSd,


nu-i vorbesfi

28. Pre

Dumnezei s2

cuvinfele cele drepte.


9. Si

pre eel nemernic sa nu-1 In-

18. Lev. 19, 31; 20, 27. 19. Lev. 18, 23. 20. Lev. 19, 4; 2 Lege 17, 3. 21. 23, 9; Lev. 22. Isaia 1, 17. 19, 33; 2 Lege 10, 18, 19. 23. Zabat7, 10. 25. Lev, 25, 36; 2 Lege 24, 28. Ecles. 10. 20: 10. 26. 2 Lege 24, 12.

29. 13, 2; Lev. 27, 26; Num. 3, 13. 30. 23, 19; 34, 19; Lev. 22, 27; lezecb. 44, 3. 31. Lev. 22, 8; lezecb. 44, 31. 4. 2 Lege 22, 1. 20, 16; 2 Lege 19, 16. R o T-.~~ n-> <-. 1. 4: Fan. Hr>. 6- 7

23.

66

EIREA 23
cS voi
sfifi

vaiuifi nici s8-l necSjifi,

suflefurnemernicului, c3 voi nemernlci eraji tn

pamllntul Eghipciului.

Parga roadelor celor dintaiu a pamanlului fSu vei aduce tn casa Domnului Dumnezeului fSu, s3 nu
19.

ase ani vei semSna pSmantul f3u si vei aduna roadele lui; 11. Iar Tn al sapfelea an ti vei face odihnS si-1 vei ISsa nelucrat, si vor m^nca sSracii neamului lSu,
10*
iar

fierbi

mielul tn lapiele

mumei
ca s3
te
te

lui.

20. Si iata eu

trimif pre

tngerul p3-

meu

tnaintea

fe{ii tale,

zeasca pre
21.
la

cale,

ca s3

duc3 tn

pSmanul care 1-am

g3tii fie.

rSmS^iJele le vor

mSnca

hiarele
la

campului; asa vei face cu viea


si

aminie de tine tnsufi si asculta de dnsul, si nu-i fii necredincios


lui,

12. In
iale,

cu mSslineiul iau. sase zile s3


iar In ziua

penfruca nu se va 13sa

faci

lucrurile

el

dup3
22.

tine,

c3 numele

meu

este

a saplea vei odihnl,


si

presie dansul.

ca s3 se odihneasca
tnjugatorul i3u,
slujnicii tale si

bout iu si s3 rasufle fiul ca


grail cMire voi

De

vei asculta cu
si vei

auzul glap5zt ieg3-

sul

meu

face toaie c2te voiu


si

nemernicul.

poruncl eu vou3
tura mea, ve|i
toaie
fi

vei

13.

Toaie

elite

am

mie popor ales din

pSziti-Ie, si
ini

sS nu

le pomeniji, nici

numele dumnezeilor sfres3 se auz8

neamurile, penfruca al
fi

meu
slant.

este pSmanlul, si voi ve|i


ojie

mie pre-

din gura voasfrS.


14. Trei

trnparateascS

si

neam

vremi ale anului serbafi

Acesie cuvinte vei gr31


rail:

fiilor lui Is-

mie.
15.

de

ve|i

auzi cu auzul glasul

SSrbStoarea azimilor cSutafi


pSzi|i,

meu
fie,

si ve{i

face toafe cafe voiu zice


fi

s3 o

sapie zile ve{i

azimS dupa cum fi-am fie pe vremea lunii cei dinfaMu, pensS nu
te arSji

manca poruncif

vrSjmasi- voiu

vrajmasilor

f3i,

si

tmproiivnic tmprotivnicilor
23. PenirucS va

tai.

menge tngerul meu,

irucS tnfr'aceea ai iesit din Eghipet,

carele te va povSfuI pre tine si te

tnnainiea

mea

desert.

va duce
rezei si

16. Si vei face sarbatoarea secerisului roadelor celor diniaiu


rilor iale,
ia.

a lucru|arina

Evei

si
ei.

la Amorei si Hetei si FeHananei si Gherghesei si Ievusei, si-i voiu sf3rSma

care vei

semSna

"tn

pre

Si sSrbatoarea

s2var?ifului la iesilucrurile cele

24.

S3

nu. te tnchini dumnezeilor

rea anului,

cSnd aduni
la.

lor, nici

s slujesii
si

lor,

s3 nu

faci

din farina

dup3

faptele lor; ci stricUnd sS strict

vremi ale anului se va arSia loatS parfea barbateascS tnnainiea Domnului Dumnezeului I3u, cSci cand vol scoate neamurile dela faja ia si voiu I8rgt hofarele tale, nu va pofti nimenea pSm^niul 13u. 18. SS nu jertfesfi pre dospit sUnge
17. In trei

capistile lor,

zdrobind s3 zdro-

be^fi stalpii lor.

25. Si s slujesii

Domnului Dumta,

nezeului

lau,
si

si

voiu binecuvanfa

painea ta
si

vinul f3u si apa

voiu dep3rta siabiciunea dela voi.


26.

Nu va

fi

nerodifor nici sferp

din jerffa mea, nici sS


nea|a.

rama^a

gr3-

pre pHmanlul i3u, numarul zilelor


tale plinind

simea sarbSlorei mele perna dimi-

voiu

plinl.
|ie,

27. ^i voiu trimite frica povaja


si

10, Lev. 25, 3. 11. Lev. 25, 4. 12. Eire 20, 8; 31, 15. 13. rs. Navi 23, 7. 14. 2 Lege 16, 15. 12, 15; 13, 4; 34, 18; Lev. 23, 5. 16. 16. Lev. 23, 34. 17. 34, 23; 2 Lege 16, 16.

voiu tngrozl toafe neamurile aLege

20. 33, 2; 32, 34.

22. 2

7, 12.

23. 32,

ESIREA 23-24
supra cSrora mergi
pre
lo|i

101

fu, si

voiu face

cuvinfele care le-au grSit

Dommil,

Tmprotivnicii IMi s2 fug3.

vom
4.

face
Si a

si le

vom

asculta.

28. Si voiu frimife viespi Tnnainfea


la, si

scris

Moisl toafe cuvin-

voiu scoate pre Amorei si pre Evei si pre Hananei si pre Hetei

dela tine.
29.

Nu voiu

scoate pre

ei

Tntr'un

Domnului, si mSnecSnd Moisi de dimineaja a zidif jertfelnis subf munfe, si dou3sprezece piefre penfru cele douasprezece seminjii ale
fele
lui Israil.

an, ca s3
tul,

nu se pusfiascS pamnta

si

sS se tnmuljeasca asupra

5. Si

a frimis pre

finerii fiilor lui

hiarele pamSntului.
30.

Israil, si

Cu

Tnceful voiu scoate pre ei

au adus arderi de fof, si au jertfifvifei jerfia de mSnfuire Dom-

dela fine,

pSnS

te vei

Tnmulji

tu, si

nului

Dumnezeu.
luand Moisi jumatale din san-

vei mosteni pSmantul.


31. Si voiu
la

6. Si

marea Rosie pan

listenilor, si

eel

mare

al

pune hotarele tale de la marea Ftdela pustiu pSnS la rlul Eufrafului; i voiu da
si

ge 1-a furnat Tnlr'un clondir; iar fumatafe 1-a turnaf presfe jerffelnic.

in mSinile voaslre pre cei ce sed

lu&nd carfea legii a cetif-o tn auzut poporului, i ei au zis toafe cSfe au grSit Domnul, vom face
7. Si
si

pre pamSntul acela,


pre
ei

voiu scoate
nici cu

vom
8. Si

asculta.

dela fine.
faci

luand Moisi sangele a sfrosi

32.

SS nu

cu

ei,

dum-

pit poporul,

a zis: iata sangele

nezeii lor legtura\


33. Si
ful

legaturei, care

au !8cut Domnul cu
si

s3 nu !2cuiasc3 ?n pSman-

voi penfru foate cuvinfele acesfea.


9. Si

f8u, ca s3 nu

fuesfi

fe faca s3 pacaTmprotiva mea, c3 de vei sluji


lor,

s'au suil Moisi si Aaron


si

Nadav

Aviud

si

sapfezeci din b3-

dumnezeilor
piedecS.

acestia vor

fi

fie

trlinii lui Israil.

CAP.

24.

au v3zut locul unde au s18Dumnezeul lui Israil, si cele de subf picioarele lui ca un lucru de
10. Si lut

Moist se suie a doua oara pre muntele Sinai

c3ramid8 de
riei

saplir, si

ca chipul
ai
lui
si

13-

cerului senin.
cei

11. Si din

alesi
nici

Israil

Si
.

lui

Moisi au zis: sui-fe


si

la si

DomAviud
Israil,

nu

s'a desparjif

unul,

s'au

nul fu

Aaron

si

Nadav

arMfat Tn locul lui Dumriezeu, si

au

si si

sapfezeci din batnmii lui

mSncaf

se vor fnchina de deparfe


2. Si

Dom-

nului.

r se va apropia Moisl sjngur


iar ei

au b3uf. au zis Domnul cStre Moisi: sui-fe la mine Tn munfe si sfai acolo, si voiu da |ie table de piafrS,
si

12. Si

cStre

Dumnezeu;
si
ei.

nu se Vor

legea

si le

poruncile care te-am scris,

apropia,

poporul nu se va sulTmsi

ca s3

pun

lege lor.
si

preunS cu
3. Si

13. Si

sculSndu-se Moisl

Isus

a mers Moisl,

povesti po-

eel ce sta
tele lui

langa

el,

s'au suit Tn

mun-

porului toafe cuvinfele lui

Dumne-

Dumnezeu.
au zis: asfepfafi pSn3 clnd ne vom
Efire 19, 8.
1

zeu si tndrepfMrile, si a raspuns fof poporul cu un glas, zicand: toafe


28. 2
34, 2. 12, 13.

14. $i batrSnilor

Tn liniste aici,

Lege

7, 20; Is.

Navi

24, 12.
2.

31.

Num.
6.

32. 34, 12, 15; 2 Lege 7,

33. 34,

Evrei
.

9, 19.

7.

9, 20.

24.

3.

Eirej9,

8.

\%

10. Isaia 1, 26; 6, l; 2 Cot. 3, 3.

8. Evtei Tim. 6,16

102

ESIREA 24-25
la voi, si iata

tnnapoia

Aaron

si

Or
ju-

9. Si vei

face mie dupa" ioaie dHe-(i

cu voi, de se va tntampla cuiva


dccaia, sa

meargS

la ei.

voiu arata tn munte, chipul cortului si chipul tufuror vaselor lui, asa
vei face.
10.

15. Si s'au suit

Moisi

si

Isus tn

munte,

si

a acoperif norul munfele.

Si

vei

face sicriul mMrfuriei

16. Si s'a

pogortt slava

lui

Dum-

din lemne nepufrezitoare, de doi co(i


si si

nezeu pre muntele Sinaii, si 1-a acoperif pre el norul sase zile, si a chemat Domnul pre Moisi tn'ziua a
saptea din mijlocul norului.
17. Si

jumfafe de lung, jumatale de


lat,

si

de un cot
si

si

de un cot

jumatafe de

tnalt.

era chipul slavei Do-mnului,

ca un foe ce aide pre varful


felui

mun-

cu aur curat pe dinlaunfru, si pe dinafarS tl vei polei, si vei face lui zimfi de aur su11. Si-l vei polei
cifi

tnnainfea

fiilor lui Israil.

tmprejur.

18. Si a infraf

norului, si s'a
lost
zile

Moist tn mijlocul munte; si a acolo in munte patruzeci de si patruzeci de nopti.


suit tn

12. Si vei face lui patru verigi

aur,

si le

vei

cornuri ale

margine, margine.

si

de pune pre cele patru lui, doua verigi pre o alfe doua pre a doua de lemne ne-

CAP.
Sizicand
2.

25.

13. Si vei face drugi

Randueli pentru cortul Marturiei.

pufrezitoare, si le vei polei cu aur


curat.

au grait Domnut cStre Moisi,


:.

14. Si vei

baga drugi

tn

verigile

cele din cornurile sicrinlui, ca sS se


fiilor lui Israil:

Gr5este

sfran-

ridice sicriul cu ele.


15. In verigile sicrinlui
neclinti{i.

mie parga dela o|i carora le va parea tn inima lor sa dea de


gefi

vor

fi

drugii

buna

voie, si

veji

strange dela

ei

16. Si

parga mea.
3. Si

criu

pune inlaunfru marturiile, care voiu da


vei

tn

si-

|ie.

aceasta este parga care ve|i


si

17. Si vei face

acoperemantul imde lung,


lat.

strange dela dansii: aur, argint

pacarii de aur varsaf curat de doi


cofi si jumatafe
si

arama,
4.

de un

Si

vanSt

si

mohortf

si

rosu

cot

si

jumatafe de
si

tndoit, si

mStase rasucifa

si

pMr de
si piei
si pie-

18. Si vei

face doi lieruvimi de


vei

capra\
5. Si piei

aur turnafi, de berbece rosife

amandouJS
impacarii.
19. Si

lalurile

pune pre ei de acoperemantului

vinefe
tre

si

lemne nepufrezitoare

de sardiu. 6. Si untdelemn pentru lumina, aromate pentru unfuldelemn al ungerii si pentru tamaie cu bunS mireasma.
7? Si pietre de sardiu
si pieire

se vor face un Heruvim de


si

o parte

de

sapat la umSrar
la calcaie.
8. Si vei face

si la

haina cea pan


slant, si

mie lacas

m3

voiu arata tntre voi.


Lege
4, 24, 9, 3.
4, 2.

un Heruvim de cealalla' parte a acoperemantului tmpScSrii. 20. Si vei face pre acesfi doi Heruvimi pre amandoua marginile, Heruvimii vor fi cu aripile tntinse deasupra, umbrind cu aripele lor preste acoperemanful tmpacarii, si fefele lor una cStre alta, cStre acoperemanful tmpScarii vor fi fefele
1

17. 2

18. 34, 28; 2

Lege
9.

9, 9, 18;

Mat.

Evr.

9, 2.

OFi 2.35.5

5.35.28.

7.28.4.

5.35,11.

18. 37, 7.

10. 37, 1. 20. 37, 9.

17. 35, 12; 37,

6.

ESIREA 25-26
Hertiyrmilor,
si

103

vei

pune acopere-

asa

si la cele

sase ramure care ies


scafe fa-

mSnful TmpacSrii preste sicriu deasupra.


21. Si in sicriu vei
riile,

din sfesnic.
34. Si Tn sfesnic patru

pune

ma'rfu-

cute ca nucusoarele, Tn fiecare ra-

care voiu da

tie.

mura merisoarele
{ie

si florile

ei.

22. Si

mS

voiu face cunoscuf

35. Merisorul subf cele

dou3

ra-

de acolo. Si-{i voiu grSi {ie deasupra acoperemanlului?mpc3rii dinfre cei


doi Heruvimi, cari sunt preste sicriul

muri

dintr'fnsul, si

merisor subt cele


si

patru ramuri dintr'Tnsul; asa la cele

sase ramuri care ies din sfesnic,


cusoarele.

marturiei,
jie

si

toafe
lui

cafe voiu
Israii.

tn sfesnic patru scafe facute ca nu-

porunci

cSfre

iiii

23. Si vei face

masa de lemn
si

nesi
si

36.

Merisoarele

si

ramurile din-

pufrezifor, de doi cofi

de un jumatafe de tnaltS.
24. Si
si

coi de lata,

de lung3, de un cot

tr'Tnsul

sa

fie

furnate tot din aur

curat.
37. Si vei face lui sapfe candele,
si-i

o vei polel cu aur cural,

vei

pune

fesfilile si

vor lumina

vei face ei zim{i de aur sucifi tm-

dinfr'o fafS.
38. Si mucarile lui
si tSvifilc lui

prejur, si vei face ei


lat

cunun de un

de manS

prin prejur.

din aur curat le vei face.

25. Si vei face zimf sucii Tmprejurul cununei.

26. Si vei face patru verigi de aur,


si

Toafe vasele acesfea un falanf de aur curat. 40. Vezi s3 faci toafe dup3 chi39.
pul, care s'au ar8faf
tie

vei

pune
vor

verigile pre patru pSrfi

tn munte.

ale picioarelor ei subf

cununS.

27. i
gilor,

fi

verigile foarle dru-

CAP.
Si

26.

ca sS ridice cu ele masa.

Facerea cortului.
vet face corful din zece covoare de matase rSsucita, si cu vanSt 5 si cu mohorTt si cu rosu Tmpletita ca Heruvimii, lucru de fesStor s3 le

de lemne nepufrezifoare, si Ti vei pole! cu aur cural, si se va ridica cu dansii masa.


28. i vei face drugii

29. i vei face blidele ei

si

c3-

vase de furnaf tntru care vei furna cu


fuile
si

si

paharele,

ele,

de aur

faci pre ele.

curat le vei face pre ele.

pune pre masa" painelepunerii Innainte, purureatnnainf ea mea.


30. i vei

31. Si vei face sfesnic


rat
lui

de aur cufusul

batut
si

s3

faci
si

sfesnicul,

Lungul unui covor de dou8zeci ?i opt de coji, si lafimea unui covor de patru cofi, s8 fie un covor, o masura va fi la toate covoarele. 3. $i cinci covoare se vor finea
2.

ramurile

scafele si meri-

unui de

altul, si celelalte cinci

co-

soarele
32.

si florile dintr'fnsul
sa*

sa

fie.

voare se vor tinea


4.

iar

unui de

altul.

Sase ramuri
trei

iasH de pre

Si vei face lor chiotori vinete la

lafurile lui:

ramuri ale sfesnisi trei

cului

d'infr'o

lafure,

ramuri

marginea unui covor de o parte la Tmpreunare, si asa vei face la marginea covorului dinafara la trnpreu-

ale sfesnicului din laturea cealalfa.

33. Si trei scafe facute ca

nucucrin;

narea a doua.
5.

soarele.Tnfr'o

ramura merisor si

Si cincizeci de chiotori vei face

la covor, si cincizeci
21. 26, 34; Evrei 9, 4. 22. 30, 6, 36; Num. 89. 23. 35, 13; 37, 10. 24. 37, 11. 29. 37, 16. 30. 40, 21. 31. 35, 14; 37, 17.

de chiotori vei

7,

26.

36. 37, 21. 37. 40, 23. 38. 37, 23 fi 24. 39. Fap. Hp. 7, 44. 40. 26, 30; Evt. 8, 5. *' 36,^. 2. 36, 8. 4. 36, 10, 5. 36, 14.

104

ESIREA

26

face de o parte a covorului, ca sS

16.
si

De zece
si

co|i

sS

faci

un

stalp,

se lege cu celalf covor stand unul


cSfre altul fafS tn fafS,
6. Si vei

de un cot
17.

jumatafe ISfimea unui


la

stalp.

face cincizeci de copci

DouS gardine

un stalp stand
la fofi stalpii

de aur, cu
altul
7.

fmpreuna un covor cu copcile, si va fi un cort.


si vei

una

cSfrealfa,

asa sS faci

cortului.
18. Si vei face stalpi cortului

Si vei face coperisuri

de pSr

acoperemanf preste cort, unsprezece coperisuri sS Ie facL


8.

zeci de stalpi

douSdespre parfea cea de


de
piulife

catre miazanoapfe.
19. Si pafruzeci

Lungimea unui acoperis sS


de
cofi, si

fie

de

ar-

de
sS

freizeci
fie

de patru

cofi

gint sS faci la cei douSzeci de stalpi,

ISfimea unui acoperis, aceeasi


fi

mSsurS va
coperisuri.
9. Si vei

la

cele unsprezece a-

douS piulife la un stalp de amSndouS capetele lui, si douS piulife la


alt

stalp de

amandouS

capetele

lui.

Tmpreuna

cinci acoperi-

20. Si Tn

parfea a doua cea de

suri fnfr'un loc, si sase acoperisuri Tntr'un loc, si vei tndoi acoperisul
al saselea tn ia{a cortului.
10. Si vei
fori la

cSire ausfru, douSzeci de stalpi.


21. Si pafruzeci

de

arginf,

douS

piulife la

de piulife ale for un stalp

face cincizeci de chio-

marginea unui acoperis, care


mijlocul TmpreunSrii,
si cinci-

de amandouS capetele lui, si douS piulife la alt stalp de amandouS capetele


lui.

va

fi

la

zeci de chiofori vei face

pre mar-

ginea acoperisului

ce se

TmpreunS
de ve-

dinnapoia corfului despre parfea cea de cSfre mare vei face


22. ^i

cu
rigi

al doilea.
11. Si vei

sase
face
cincizeci

sfalpi.

23. Si doi sfalpi vei

face la un-

de aramS,

si vei
si

rigile

din chiolori,
si

Tmpreuna vevei fmpreuna

ghiurile cortului dindSrSt,


24. Si

vor

fi

deopofrivS de

jos, si

acoperisurile,

vor fi unul. 12. i vei pune de desupf ce trece din acoperisurile corfului, jumStafe
ce trece din acoperisuri vei acopert ce trece din acoperisurile cortului,

Tntru
fi

una se vor tmpreuna, si vor tntocma din capefe cu o Tmpreunare; asa vei face la amandouS unghiurile tntocma sS fie.
25. Si vor
fi

opt stalpi

si

sase-

cu acesfea vei acoperl dinnapoia cortului. 13.

sprezece piulife de arginf, douS piulife

la

un

stalp si

douS

piulife

la

Un

cot dintr'o parte, un cot


acoperi-

alt stalp

din cealallS parte ce prisoseste din


acoperisuri, din lungimea
surilor cortului

de amSndouS capetele lui. 26. Si sS faci zSvoare din lemne neputrezitoare, cinci zSvoare la un
stalp de o parte a cortului,
27. Si cinci

va

fi

de acoperit pre-

ste coastele corfului

de o parte

si

zSvoare
al

la

al

doilea
fa

de cealalfS parte, ca sS-l acopere.

stalp

al cortului, si cinci

zSvoare

acoperem&nl corfului din piei de berbece rosife, si preste acesfea deasupra acopere14. Si vei face

stalpul

dindSrSt

pSrfei

corfului

de cSfre mare.
28. Si zavorul eel din mijloc, prin

manturi din

piei vinefe.

mijlocul sfalpilor sS se pefreacS de

15. Si vei face stalpi cortului din

o parte panS

la

cealalfS parte.
fereci

lemne neputrezitoare.
8. 36,

29. Si sialpii sS-i

cu aur,

11.

7. 36,

12.

10.

36,

14.

14. 36,

26.

16.

15. 36, 17.

21. 36, 21. 22. 36, 22. 24. 36, 25. 25. 36, 26. 36, 27. 27. 36, 28. 28. 36, 30. 29. 36, 31.

ESIREA 26-27
verigilc tn care vei

105

si

bSga zSvoasi

ghturi-

s3

fie
lui.

altarul si

de

frei

coji

rele,

sa

le faci

de aur, cu aur.

zavoarele

TnSlJimea

le poleesti

2. $i vei

face coarne in cele pa-

30. i vei ridica coriul

dupa

chi-

fru unghiuri, dinlr'Tnsul

s3

fie

coar-

pui, care s'a arSfaf fie Tn rnunie. 31. Si vei face cafapefeazfna din

nele, si le vei acoperi


3.

cu aramS.
alfarului si
lui

Si vei face

cununS
lui
si

vanSl
rasucif
32.
si

si

din mohorii,

si

din

rosu

acoperemantul
vasele
4.
lui, le

paharele

si

din mSfase rSsucUS.


faci pre

si furculijele lui si

vafra lui

si foale

S3 o

ea cu Heruvim,

vei face de
lui

araml

s3 o pui pre palru sfalpi nepufrczilori poleifi cu aur si capetele

$i s3 faci

grHlar de arama*
si

in chip

de mreaja\

vei face gr3-

lor

de aur,

si Tnveliforile

lor pafru

farului pafru verigi

de aramS Tn cele

de arginf,
33. Si vei
sfalpi;
si

pafru cornuri.
5.

pune cafapefeazma pre dupa cafapefeazma vei b1

le

vei

pune subf grSlarul


jos,
si

jerffelnicului din

va

fi

gr-

ga

sicriul

mSrluriei, si

catapeieazsi

larul
6.

pan3

la

jumSfafea alfarului.
drugi de

ma va

despSrji vouSTntre sfanfa,

$i vei face alfarului

Tnfre sfanfa sfinfelor.


34. Si

cu catapeieazma vei aco-

peri sicriul mSrfuriei ?n sfanfa sfinfelor.

lemne nepufrezifoare, si-i vei fereca cu aramS. 7. i vei bSga drugi Tn verigi, si
-

sa

fie

drugi la

amandouS

capetele

35. $i vet

pune masa
si

dinafara" in

de

alfarului,

ca s2-l poatS ridica pre


vei face,

cafapefeazmS,

sfesnicul

fa{a

dfinsul.
8.

mesii despre parfea corfului cea de


cSlre miazazi, si

Scobif de scSnduri
|i

Tl

masa o

vei

pune

dupM cum
asa
9. Si vei

s'a

ar3faf Tn

munfe,

despre parfea corfului cea de cafre


miaz<inoapfe.
36. i vei face usii

sS-1 faci.

face curfe corfului des-

perdea din

a-

pre parfea csa de cSfre austru, panzele curtii

coperemanfvanSf simohortf, si rosu sucif si de mStase rasucifS, lucru de tmpestritor.


37. Si vei face perdelii cinci sialpi

de mStase rasucifS, lungi de o suiS de coji de o parte.


10. Si stalpii lor

douazeci, si piusi

lifcle lor

douSzeci de aramS,
si Tn

ve-

delemne nepufrezifoare;
lei

si-i

vei po-

rigile lor si

arcurile lor de arginf.

cu aur

si

c3p3laele lor de aur,


lor cinci piutife

11.

Asa

parfea cea de ca-

si vei

vSrsa

de a-

fre

rama".

miazSnoapte panzele de o sutS de co(i de lungi, si stalpii lor douaramS,


ginf.
si verigile lor si

zeci si piulijele lor douSzeci de a-

CAP.
Allarul jertfelor
i

27.

arcurile sfal-

pilor si piulijele lor ferecafe

cu ar-

imprejmuirea cor12. Iar3

fului.

ISfimea curjii despre apus


cincizeci de co{i,
si stalpii

de lemne neputrezifoare de cinci cop" de lung si 5 de cinci cofi de laf. cu pafru unfaci alfar
30. 25, 40; Fap. Hp 7, 44. 32. 36, 34. 33. 36, 35; 40, 3; Evr. 9 3. 34. 25, 21; Evr. 9, 5. 35. 40, 20, 22. 36. 36, 35.

8i sH

panza de

lor zece, si femeiurile lor zece.


13. $i ISjimea curjii

de cfre

ra-

saiif

panza de cincizeci de

coji, si

stalpii lor zece, si femeiurile lor zece.


2. 38, 2. 9. 38, 9. 8. 20, 24; 38, 7.

4.

38, 4.

27.

1. 20, 24; 35, 16} 38, 1.

106

EIREA 2728
3.

de cincisprezece coji !n3ljimea pSnzelor de o parte; sfMpii


14. Si

SJ

tu,

grSesfe fuiuror celor cu

cugef fnjelepf, pre cari i-am umpluf

lor frei, si piulijele lor trei.


15. i

de cealalfS parte cincispre-

zece coji de tnalte panzele, sialpii


lor frei, si piulijele lor frei.
16.

de duhul tnjelepciunei si al tnjelegerii, si vor face vesmant sfanf lui Aaron pentru sfinjire, cu care s3-mi
preojeasca mie.
4. Si

Si perdeaua porjii
Tnalf,

curjii

de
si

acesfea sunt vesminfele care


si

douSzeci de coji de

vanSi

vor face: piepfar

umarar

si

hainS

mohortt
st8ipii

si

rosu tmplefil,
patru,
si

si

m3fase
lor

panS
mifrS

la
si

calcaie

r2sucif9 cu Tmpestriiuri de croifor,


lor

brau,

iemeiurile

sfinfe lui

hainS sfr31ucif3 si vor face vesminfe Aaron si fiilor lui, ca s3


si

si

pairu.
17. Tofi sfalpii curjii

tmprejur

fe-

preofeascS mie. 5. i ei vor lua


n3f
si

fir

de aur
si

si

va-

recafi

cu arginf,

si

capefele lor de

mohortt

si

rosu

mSfase.

de arama\ 18. Iar lungimea tmprejmuirii de o parte si de alia de caie o suta de coji, si ISrgimea de o parte si de alta de cSte cincizeci de co|i, si tnSlfimea de cinci cofi, fiind de m3arginf, si iemeiurile lor
1

6. SJ

vor face umSrarul de mSfase

foars3, lucru jesut


7.

de

Trnpesfrifor.
fi

DouS umSrare vor


altul

lui

jiin-

du-se unul de
p3r|ile atarnafe.
8. SJ

de amSndouS

jesatura umSrarelor care este

tase rSsucitS,

si

piulijele sialpilor

tnfr'tnsul
fi

dup3

lucrul dinfr'tnsa,

va

de aram3.
19. Si toate

vasele

si

toafe unel-

hortt,

de aur curat, de vanSf, de mode rosu tors si de mStase rSlua


si

tele si |Srusii curjii,

de aramS. 20. SJ fu poruncesfe fiilor lui Israit sS aducS fie urtidelemrt de masline f3r3 drojdii, curat, ales pentru
candelS, cas arz51uminSfotdeauna

sucita.
9. $i vei

douS

pietre, pietre

de

smaragd,
fiilor lui

vei sSpa tn ele

numele

Israil.

tn corful mSrturiei dinafar3 de cata-

peleasma ce este preste sicriul legii. 21. Sj o va aprinde Aaron si iiii lui de seara panS dimineafa frmaintea Domnului, lege vesnicS tntru
neamurile voasfre dela
fiii

Sase nume pe o piafrS, si celelalfe sase nume pe a doua piafrS, dupa neamurile lor. 11. Lucru de mesfesug tn piafra, s3p8tur3 de pecete vei s3pa armindouS pietrele pre numele fiilor lui
10.
Israil.

lui Israil.

12. Si vei

pune amandouS

pietrele

CAP.
Vemintele
fu

28.
sfinfite.

preste umerii umararului, pietre de

pomentre sunt fiilor lui Israil; purfa Aaron numele fiilor lui
lui

si

va

Israil

Si
,

adu

la tine
fiii

pre Aaron fratele


si

tnnainfea Domnului preste amSndoi

fSu si pre

lui

din

fiii

umerii sai, pomenire pentru


13. SJ vei face

ei.

Israil,
si

ca s3-mi

Nadav si mar fiii lui Aaron.


2. Si vei

mie preoji: Aaron Aviud si Eliazar si Ifafie

face

vesmant sfanf
spre cinste

lui

Aaron
rire.

fratelui tSu

si rrrS-

pav3ze de aur curat. 14. Si vei face dou3 13njisoare de aur curat amestecate cu flori, lucru tmplefif, si vei pune lanjisoarele tmpletife preste pay3ze pre umerii lor
dinnainte.

24, 2.

15. 38, 15. 16. 35, 16. 21. 30, 21.


1.

17. 35, 19.

20. Lev.
4. 25, 7; 39, 1.
9. 39, 5. 7. 39, 2; 39, 4.

8.

39,

5.

28-

6,

23.

2. 35, 19.

ESIREA
15. Si vei face

28

107

Engolpion de

ju-

Israil

pre piept tnnaintea

Domnului
la cSI-

decafi, lucru

de lesafor,

dupH cum
si

pururea.
27. Si vei face hama"

s*a f2cui umMrarul s-l iaci din aur


si

panS

din vanai,
si

si

din mohortf

din

cale lot de vanSl.


28. Si

rosu sucit,
tl

din

mSiase rSsucita
fi

vei face.
16^ In

mijloc,

va fi gura ei dinir'tnsa Tn avSnd guler fmprejurul gurii,

palm unghiuri va
si

Tndoit

lucru fesul, Trnpleiiiura {esutS dintr'tnsa ca sS


29. Si vei

de o palma" de lung
de
lai.

de o palma"
(esSturi

nu se spintcce. face pre marginea

hainii

17. Si vei iese

infr'insul

din jos ca nisfe rodii mici, de rodii


Tnfloriji,

de pialrS cu palru randuri, un rand


de pietre va
fi

sardiu, lopa2 si

smasi

de vanai si mohorif, si de rosu sucit si de mStase rSsucitS pre

ragd un rand.
18. Si al doilea
Sapfir. si Iaspis.

marginea
rand Anfracs
rand

hainii tmprejur.

30. Si Tnfr'acesfasi chip rodii mici

de aur
Lighiriu,

si

clopo|ei tn mijlocul

lor

19.

Si
si

al

ireilea

prin prejur,

dup3

fiecare

rodie de

Ahaiis

Ametisf.

aur clopoiel,
cu aur
si

si floare

pre marginea

20. Si al pafrulea rand Hrisolit si


Viriliu si Onih, acoperite

hainei prin prejur.

legale cu aur sS fie


21.
Si
pielrele
lui

dupS randul lor. s8 fie dupS nudouSsprezece

va ascultat va
31. Si

fi fi

cand va
glasul
lui,

slujl

Aaron,

mele
merii
rnele

fiilor

Israil

cand va intra tn sfanta tnnainfea Domnului, si cand va iesl, ca s2 nu moarS.


32. Si vei face labia
si

Tnnatnlea Domnului, pre


lui
lor,

amandoui udousprezece dupa nudupS neamurile lor, s-

deaur

curat,

vei spa tnlr'tnsa chip de pecete,

sfinfire

pSluri de pecefi, fiecaruia dupa" nu-

me, sa

dou&sprezece semintii. 22. Si vei face preste Engolpion lanfisoare Tmplefife lucru de sarmS de aur curat.
fie

Domnului. 33. Si vei pune preste ea VcinSt sucit, si va fi pe mitrS tn partea ei dinnainie, si va fi pe fruntea lui Aaron. 34. Si va purta Aaron pScatek celor ce att adus jertfe, ori elite vor
sfinji
fiii

23. Si
lor lui

va purla Aaron numele


in

fii-

lui

Israil,

toalS darea
lui

Engolpionul judec2!ii pre piepl, cand va intra ?n sfanta, pprnenireinnainlea lui Dumnezeu.
Israil

sfinfelor lor, si

va

fi

pe frunlea

Aaron pururea primitS


Domnului.

lor tnnaintea

24. Si vei

pune pre Engolpionul

35. Si legSiuriie hainelor de


tase, $i vei face mitrS

msi

judec8{ii lSnpsoarele cele impletile,

de Vison,

pre arnandouS pSrjile Engolpionului le vei

pune.

brau vei face iucru tmpestrit. 36. Si fiilor lui Aaron vei face haine
si br-ane, si

25. Si cele

doua pavaze

le

vej

pune

chidare vei face lor spre

pre amandoui umerii umSrarului de


c3fre fa|S.-.

cinste

si

spre mSrire.

37. Si vei

tmbraca cu acesiea pre


fiii

pune pre Engolpionul judec|ii arSiarea si adevarul, si va fl pre pieplul lui Aaron cand va intra tn sfanta fnnainfea Domnului, si va purta Aaron judecSJile fiilor lui
26. Si vei
15, 39, 7. 17. 39, 8. 26. Lev. 8, 8; 2 8.

Aaron

fratele fau si pre


si

lui
ei,

dupa"
si

dansul,

vei

unge pre
lor,
si

vei

desSvars! mainile
pre
ei

vei

sfinji

ca s

fie

mie

preofi.

22, 39, 13. .24. Lev.

8,

Lege

33, 8.

27. 39, 21. 30. 39, 24; Sitab. 45, 11. 32. 39, 29; Lev. 8, 9. 33. 29, 6. 35. 39, 27. 36. 29, 9. 37. Lev. 8, 12.

108

E^IREA 28-29
de
in

38. Si vei face lor fofe

s3

corfului mSrfuriei, sj vor


si
fiii

pune Aaron

la

acopere golictunea trupului brau pan3 la coapse s3


39. Si

lor,
fie.

de

lui

mainile pre capul vijelului

Innainiea Domnului la usile coriului

va purla Aaron si flii lui acestea, cand vor infra in corful m3rfuriei sau cand vor merge s3 slujeasc3 la aliarul din sf&nla, si nu vor aduce presfe sine pMcai, ca s3 nu moarS. Lege vesnicS lui si semintiei lui

mSrfuriei.

It. SJ vei

junghte vijelul innainiea

Domnului
lui,

la usile corfului mSrfuriei.

12. Si vei lua din


si

sangele vifelualfaru-

vei

pune pe coarnele

lui
Tl

dupS dansul.

vei furna

cu degeful fHu; iar celalf sange tof, la marginea altaru-

lui jos.

CAP.
Si
,

29.

13. SJ vei lua ioaiS

grSsimea ce
fica-

Sfinf,irea preofilor.

esfe pre pantece, si


fului si

prapurul

acesfea sunf, care vei face

lor;

eel

amandoui rSrunchii si seul de presfe ei, si le vei pune pre


si

vei sfinfl pre dSnsii,

ca s3 slusi

alfar.

jiascS ei mie.
2.

14. Iar cSrnurile vifelului

pie-

Vei lua din boi un vijel


si

doi
fr3-

lea si balega le vei arde cu foe a-

berbeci curaji,

pami azime

farS de fabSrS, c3 penlru pScaf esfe.


15. Si vei lua
si
fiii

manfafe ?n unfdelemn, si furfe nedospile unse cu unfdelemn, de fin aleasS de grtu s3 le faci pre ele.
3. SJ le
si

lui

un berbece, si Aaron vor pune mainile lor pre


junghia
berbecele,
si

capul berbecelui.
16.

s3

le

pui tntr'o cosnifS,


si

si

3'

vei

vei

aduce in cosnifS
pre Aaron
si

vifelul

luSnd sSngele vei furna pe alfar imprejur.


17. i
fele,
si

cei doi berbeci.


4. Si

pre

fiii

lui vei

berbecele

tl

vei face

buc3-

aduce
5. Si

la usile corfului m3rturiei, si

vei spSla majele sj picioa-

vei spSla pre ei

cu apS.

luand vesminfele, vei imbraca pre Aaron fraiele i3u cu haina cea

pan3 jos
nul;
si

umSrarul si Engolpiovei Tmpreuna Engolpionul cu


si

?i le vei pune deasupra TmpreunS cu capul. bucSfelelor 18. Si vei aduce berbecele lot pre altar, ardere de lot Domnului rnfru miros de bun3 mireasmS, jerffS Dom-

rele

cu apa,

umSrarul.
6. Si vei
si vei 7.

nului esfe.
19. $i vei
si

pune mifra pre capul lui, pune labia sfinjenii pe mitrS. i vei lua din untuldelemn al
capul
lui,

lua al doilea berbece,


sj
fiii

va pune Aaron
20.

lui

mainile

lor pre capul berbecelui.

ungerii, si vei furna pre


si vei

unge pre dansul.


pre
fiii

S>1 vei junghia si vei lua din sangele lui, si vei pune pre vSrful
urechi-i

8. Si

lui vei

aduce,

si vei

cei

drepfe a

lui

Aaron
si fi

si

fmbr3ca pre
Incinge pre

fi

cu hainele, si vei ei cu brSnele. 9. Si vei pune lor chidarile, si vor preoji mie in veac, si vei sSvlrsi
ei

pre vSrful mainei cei drepfe


varful piciorului celui drepf

pre
pre
fii-

varfurile urechilor celor drepfe a


lor
liii,?i

pre vSrfurile mSinilor drepfe

mainile

lui

10. Si vei

Aaron si mainile fiilor lui. aduce un vijel la usile


9,

sf pre

varfurile picioarelor drepfe.

21. Si vei lua din

sangele care

29.

39, 29;

Lev. Lev. 10. Lev. 8,


2.

2.

4. 40, 12, 13.


9.

7. 30, 25, 30.

6. 28, 33i 28, 26, 27.

11, 12; 8, 14;

14.

13. Lev. 3, 3. 14. Lev. 4, 15. Lev. 8, 18. 13, 11. 17. Lev. 8, 19. IS. S, 20, 21.
11.

Lev.

1,

3.

Evr.

IREA
esfe

29

100

pre aliar

si

din

unfuldelemn

31. Si vei lua


r.ei,

berbecele sSvarsicSrnurile tn
loc

al ungerii, si vei
si

sfropi prcste
lui, si

Aaron
fiii

si

vei

fierbe

pre vesmanful

presfe

sfanf.

lui si presfe

vesmintele
si

fiilor lui

tm-

32.
lui

SL_vor manca Aaron


berbecelui
si

si

fiii

preunS cu dSnsul,
si

se va
si

sfinji el
fii-

cSrnurile

si

painile

haina

lui si

iiii

lui

hainele

cele din cosni|S,

lang3 usile cor-

lor lui

cu dansul;
tl

iar

sangele ber-

tului mSrfuriei le yor.

manca

pre

ele.

becelui

vei turna pre alfar tmprejur.

33. Infru care s'au sfin{if tntru


sele,

dande

22. Si vei lua

dela berbece gr3-

ca s3 se sSvSrseasca mainile
pre
ei, si

simea

lui si

grSsimea care acopere


prapurul
ficaiului
si

lor, sa-i sfinteas.cS


alt

cei

p&nfecele

si

neam s nu m3nan.ee
penfrucS sunt
jertfei

dintr'tn-

rSrunchii amandoi, si grSsimea cea

sele,

sfinte.

de presfe

ei

si arrnul eel

drepi, c3

34. Iar de
rile

va rMmanea din cSrnusi

esfe sSvarsire aceasfa.


23. Si o paine din cele cu unful-

sSvUrsirei

din

paine

o turfS din cosni|a azimelor celor puse tnnaintea Domnului. 24. Si vei pune toafe pre mSinile lui Aaron si pre mainile fiilor lui, spre aducere osebilS Domnului.
delemn,
si

p&na dimineaja, vei arde acelea cu foe si nu se vor manca, c3 shnjire


sunt.
35. Si vei face lui
lui

Aaron

si fiilor

asa dupS toafe cale

am

porun-

cit Jie,

tn sapfe zile vei sSvarsl mai-

25. Si le vei lua pre ele din mainile


lor, si le vei

nile lor.

aduce pre alfarul arderii de lot tntru miros de bun3 mireazmS tnnaintea Domnului, jerffS este Domnului.
26. Si vei lua pieplul din

36. Si vijelul eel penfru pMcaf

tl

vei face tn ziua cur3(eniei, si vei cur3fl


el,

alfarul
si-1

vei

c&nd te vei sfinfl fu pre unge ca sa-1 sfinfesfi.


zile

berbe-

37.

Sapfe

vei
fi

cur3tj

alfarul

cele sSvarsirei, care esie a lui Aaron,


si-1 vei

si-i vei

sfinji si

va

alfarul Sfanfa

osebi pre

el

osebire tnnainfi

Sfinieior, tot eel ce


altar

se va afinge de

tea Domnului, si

va

|ie parte.

se va

sfinji.

27. Si vei sfinfi pieptul eel osebif


si

38. Si

acestea sunt cele ce vei


curaji

annul
fiii

eel osebit,

care s'a luaf din


si

face pre alfar: doi miei

de

berbecele sSvarsirei dela Aaron


dela
lui.

cte un an tn toafe zilele pre alfar

necurmaf,
fi

jerffS

necurmala.

28. Si

va

lui

Aaron
fiii

si fiilor lui
Israil,

39.
si

Un

miel vei- fate dimineaja,

lege vesnicS dela


este aceasta
jertfele

lui
si

c3
din

osebire

luare

cele

lui Israil,

de maniuire ale luare Domnului,


sfiniei,

fiilor

miel vei face seara. 40. Si a zecea parte de f3in3 curafS frSmantaia cu unfdelemn aseal doilea

zaf,

a pafra parte dinfr'un hin,

si

29. Si
lui

haina

care esfe a

furnaredevin a pafra parte


hin la un miel.
41. Si mielul al doilea
tl

dintr'un,

Aaron va fi fiilor lui dup3 daiisul, s3 se ungS ei tntru acelea^ si sS se savarseasca* mainile lor. 30. Sapfe zile se va tmbr3ca cu
aceea preoful, care din fiii lui Israil tn locul lui va infra tn corful m3rturiei

vei face

seara dup3

jertfa

cea de dimineaja
lui,

s dup3 turnarea
nului.
42. Jertfa

vei face spre


jerffS

miros de bun3 mireazmS

Domnea-

sS slujeasca" tn cele

sfinte.

cea necurmal3

trilru

22. Lev. 3, 3; 8, 16. 24. Lev. 8, 26. 25. 3, 5; Lev. 8, 27. 26. Lev. 8, 28; 14. 27. Num. 6, 20. 29. Lev. 16, 32.

10,

22, 10.

32. Lev. 8, 31 j 24, 9\ Mat, 12, 4. 33. Lev. 38. Num. 28, 3. 42. 20, 24.

iio

EIREA 29 &3
va aprinde Aaron lumina seara, va fSmaia presie dansul famaiere neinceiaia* pururea innainfea Domnului Tntru neamurile lor. 9. Si nu veji aduce pre el alia 13maie, aducere de jertfa si lurnare s2 nu furnaji presie dansul. 10. Si se va ruga Aaron preste coarnele lui odala tn an din san8.

murile voasfre fnnainfea Domnului


la usile cortului mSrturiei, tntru

Si clind

care
{ie.

ma* voiu arSfa acolo ca s graesc


43. Si
lut

voiu
si

porund acolo
ma"

fiilor

Israil,

voiu

sfinfl

Tntru

slava mea.
44. SJ voiu sfinji corful mariuriei
si

allarul si

pre Aaron

si

pre

fiii

lui

voiu

sfinfi,

ca sS preojeasca mie.

45. Si

mS

voiu voiu

chema
ii

tntru

iiii

gele cur|eniei pacatelor iertarii, -

lui Israil, si

lor

Dumnezeu.
eu sunf
ce i-am

data In an va curafi pre


nului.
It. Si

el

Tn nea-

46. Si vor cunoaste cS

murile lor, Sianta Sfinlelor esfe

Dom-

Domnul Dumnezeul

lor, eel

scos pre ei din p&manlul Eghipetului, s2 m< chem lor, si sS fiu lor

au

graft

Domnul

cSire Moisl

zicand:
12.
Israil,

Dumnezeu.

De

vei lua

numSrul

fiilor lui

CAP.
Si
j

30.

Altar ul Tamaierei.
vei face

dind vei cerceia pre ei, si vor da fiecare rascumpSrare penfru sufletul sau Domnului, nu va fi Tniru ei didere, cnd se vor numra.
13. Si

mie

aliar

de iSmaiere
si-1

aceasta esfe, care vor da

din, lemne nepuireziloare,

vei

cei ce se

vor numSra, jumSiate de

face de un col de jlung, si de un

coi de larg.
2. In palru

unghiuri va

fi,

si

de
fi

doi co(i de inali,

dinfr'tnsui vor

coarnele
iioara lui

lui.

didrahmS, care esie dupa didrahma cea sf&nia, douSzeci de bani didrahma; iar jumaiate de didrahma dare Domnului. 14. Tof care vine la numSr dela
si mai sus, va da Domnului. dare 15. Cel bogat nu va adaoge, si eel sSrac nu va impujina din jumaiale de didrahmS a da dare Domnului, s se roage penfru sufletele

3. Si-1 vei pole!


si
lui,

cu aur curat, grSpSreJii lui fmprejur si


si vei

douSzeci de ani

coarnele

face lui

cununS

de aur Tmpleliia imprejur. 4. Si douS verigi de aur curai vei


face
lui

subt cununa cea tmpleliia

de amandoua" laiurile vei face tnfr'amindouS coastele, si s2 fie !na


lui,

voastre.
16. Si vei lua arginful eel daf
la
fiil

de

clesfap: drugii, ca

cu ei. 5. Si vei face drugi de lemne nepufreziioare, Shi vei fereca cu aur. 6. Si-1 vei pune In fa(a cafapeteazmei, care este presie sicriul m2rturiilor, tnlru care ma" voiu arMta eu
ridice
fie acolo.
,
;,

saM

lui Israil, si-1 vei

da
fi

la lucrul
fiilor lui

cortului marturiei, si
Israil

va

pomenire tnnaintea Domnului,

ca s se milosliVeascS spre suflelele voasfre;

17. Si

au

grSii

Domnul cSire

Moisl,

zicand

va tamaMa presie dansul Aaron tSmaie locmitS mSruntS dimineaja, dimineaja cand va iocml luminile, va iSmaia presie dansul.
7. Si

F3 spSlMioare de aramM, paljiiul ei de aram3, ca sS


18.

si fie

cS-

de

SO.

2. 37, 10; 40, 5. 7, 40, 25.

4. 37, II.

6. 25, 22.

Lev. 10, 1. 10. Evr. 9, 7 si 25. 12. Num. 1 2 26, 2. 13. Lev. 27, 25 ; Num. 18. 35, 16; 38, 3, 47; 18, 16; Iczecb. 45, 12. 8; 40, 27 fii 29.
S.
,
;

ESlkEA SO-31
sp3lat,
si

ill

o vei pune tnfre corful


si-si

mrturiei si Tntre altar.


19.

gere slant va fi acesta vona\ tntru neamurile voastre.

Sjvei turna inir'Tnsa ap3,


si
fiii

vor spala Aaron


mainile
20.
si

lui dinir'tnsa

picioarcle cu apa.
infra ?n cortul

omeriesc s3 nu ?se unga, si dup3 tocmeala aceasta s3 nu v3 face|i vou3 ssemenea, c3 stent
32.
friapul

Pe

m3rturiei se vor sp3la cu ap3, si nu vor murl, sau cand vor intra la altar s3 slujeasc3 si s3 aduca arderi de tot Domnului, dind vor intra In cortul mSrturiei se vor spala cu apa, ca s3 nu moarS. 21. $i va ii lor lege vesnica, lui

Cand vor

este si siinfenie va
33. Ori care
ori

fi

voua\
si

va face asemenea
va
pieri din

care va da dintr'insul la altul

de

neam

strein,

popo-

rul s2u. 34. Si


ia fie

au zis Domnul cStre Moisi: mirosuri sfactie, onih, halvan


si

mirositor
alia

tSmaie curalS, una cat


13-

si

seminjiei
22. Si

lui

dupS dansul.

s3

lie.

au

grSit

Domnul c3tre

Moisi,

35. Si

vor face dinfr'acesiea

zicSnd
23. $i tu ia mirosuri de floare de smirnS aleasS cinci sute de sicli, si de scor{isoar3 mirositoare jumSlate atafa dou3 sute cincizeci, si de
fresfie

maie mirositoare, lucru tocmit de


f3c3lor de mir, amestecat, curat, lu-

cru

sieinf.

36. Si vei
runt,
si

i3ia dintr'acestea

ma-

vei

mirositoare douS sute cinci-

turiilor in

cortul mSrturii de
Jie

pune impreajma m3runde


de acolo. Sianta

zeci,

m3

voiu ar3ta

de casia cinci sute de sicli de cei sfinff, si untdelemn de masline un hin. 25. $i vei face aceasta untdelemn ungere si3nt3, mir mirosifor cu me24. $i

sfinfilor

va

ti

vou3 tSmaia.
tnsiva, cS va
fi

37.

Dup3 tocmirea aceasta sa nu


vouB
vou3

v3

face|i

siin|enie

stesugul fac3torului de mir, untul-

delemn, ungere sfanta va


26. Si vei

ii.

Domnului. 38. Ori cine va face asemenea, ca s3 se miroseasca cu aceea, va pier! din poporul sau.

unge din

ei cortul

mr-

furiei si sicriul m3rturiei,

CAP.
Meterii
cortuJui.
$i

31.

27. i toate vasele lui, si

sfesni-

Serbarea Sdmbetei

cul si toate vasele


mSierii
si si

lui, si

altarul tatot,

Tablele Legii,

altarul
lui.

arderilor de

toate vasele
28. Si

Si
vasele
ei.
ei,

au

grSit

Domnul

c3ire

Moisi,

masa
si

si toate

si

ztdmd:

sp21Mloarea

c3p3iaiul

29. Si le vei sfinji pre ele, si vor


ii

siinte siintilor, tot

eel ce se

va
lui

atinge de ele se va
30. Si pre

sfinfl.

chemai anume pre Veseleil feciorul lui Urie ii'ul lui Or din neamul luiluda. 3. Si 1-am umplut de Duhulcel Dumnezeesc al !n{elepciunii, si al
2. lata

am

Aaron

si

pre
ei,

iiii

in|elegerii, si al sfiinjii tntru tot lu-

vei unge, si vei slinji pre

ca sS

crul sa cugefe.

preofeascS mie.
31. Si vei gr31 iiilor lui Israil, zi-

4.J5i s3 lie
steri, si

mai mare preste mesi


si

dind: unfuldelemn unsoare de un-

tul

si

s3 lucreze aurul arama si vfmStul


36.

argin-

moha-

ir. 40, 25.


21, 27, 21. 30, 29, 7.

Num.

7, 49.
1

25. 29, 7.

27. 40,

9.

31.

2. 35, 30; 36, 1. 4. 35, 31, 32.

3.

Imp.

7, 14.

m
rtlul i

ESf&EA 8l-2
lorful
eel

rosu

si

mStasea

betele,

spre a

le

|inea

pre ele tn

cea rSsudtS.
->5.

Si la lucrarea piefrilor si la lu-

neamurile lor. 17. LegfurS vesnica" tnfre mine


si

cruriie cioplirei lemnelor,

sS lucreze
si

Tntre

fiii

lui Israil,

semn

este ves-

dup8
Eliav
lui

loaf e lucriwile.

nic,

6. Si

eu

I-

am

dat pre el

pre

c3 Tn sase zile au fScut Domnul cerul si pamanful, si tn ziua a


saptea au,incelaf
si

fiul

lui si

Ahisamah din neamul


tnfelepciune,
si

s'au odihnif.

Dan,

la tof eel tn|elepi

nima am dal
ce toaie cfe

cu ivor fa-

18. Si au dat lui Moisi tndatS ce au tncelaf a-i grai tn munfele Sinaii,

am

poruncif

lie.

douS
care
cor-

table.ale marfuriei, fable

de pia-

7. Corful marfuriei si sieriul iegii


si

frS scrise

cu degeiul

lui

Dumnezeu.

acoperemanful trnpScSrei,
si

esfe.preste d&nsul,
iului.

gSfirea

CAP,
Viteltil eel

32.
de aur.

8.
si

Si

altarul iSmaierei
ei,

si

masa
Oi vSzSnd norodul c2
a tnlarziai

foale vasele
si

si

sfesnicul eel
lui.

cural

toafe vasele

9. Si

spMlSfoarea

si

femeiul

ei.

10. Si vesmintele

ale lui Aaron, si

de slujb2 vesmintele fiilor lui


cele
al ungerii,
si

sprc a-mi
11. Si

slujl

mie.

unluldelemn

iSmSia cea preg3fita peniru sfanta, dupS toafe cafe am poruncif jie, vor
face.
12. Si

au

grSit

Domnul cSfre

Moisi,

yMoisl a se pogort din munfe, s'a adunai poporul la Aaron, si a zis lui: scoaiaife si ne f8, nou3 dumnezei, carii s3 meargS innaintea noastra, c3 Moisi omul acela care ne-a scos pre noi din pamanlul Eghipetului, nu sfim ee s'a tntamplal. 2. Si le-a zis lor Aaron: luaji cerceii cei de aur din urechile femeilor voastre si a fefelor, si-i adueefi
i

zicand:
13. Si fu poruncesfe fiilor lui Israil,

la

mine.
3.

Si a luat tot norodul cerceii


carii erau in urechile fesi i-a

zicand: vedeji
mele,

si

p2zi|i

sambefele

cei

de aur,
lor,

cS

semn

este Tnire

mine

si

meilor
4.

adus

la

Aaron.
vi.|el

tnlre voi Tnfru neamurile voaslre, ca

Si i-a luat din mSinile lor, si

s8 cunoasteji cS eu sunt
eel ce

Domnul

i-a inchipuit tn tipar, si

a facuf
fe-au

v3 sfinjesc pre voi.

furnaf, si a zis: acesfia sunt

dumscos
jerffel-

sambSta, cS sfanta este aceasfa Domnului si voua; cela ce va spurca pre aceasta cu moarte se va omort, tot eel ce va lucra in14. Si pSziti
tr'tnsa

nezeii

t&i

Israile,

carii

din pamanful Eghipetului.


5.

Si vazand Aaron, a zidif


lui, ?i

nic tnnaintea

a strigat Aaron,

va pierl norodul s8u.


15.

sufletul acela

din

zicand: maine este sarbatoare


nului.
6. Si

Domi'

Sase

zile vei lucra; iar

a sap-

manecSnd
fof,

a
si

tea zi este samb'Sta,

odihnS sfanta

cut arderi de

doua zi a faa adus jertfa

Domnului;

va lucra tn ziua a saptea, cu moarte se va omort. 16. Si vor pSzl fiii lui Israil Sarnori cine

de mSnfuire, si a sezuf norodul de a mSncaf si a baut, si s'a sculat sa joace. 7. Si au gr8if Domnul c3fre Moisi,
17. Fac. 2, 2. 18. 32, 16 j 2 lege 9, 10. 1- Filip. 7, 40. 4. Ps. 105, 19, 20. 5. Ozie7,5. 6.1. Cor. 10,7. 7. 2 Lege 9, 12.

ie.

35, 33.

6. 36, 2.

7. 35, 11, 12, 19.

10. 28, 1; 35, 19; 39, 42. 13. 20, 8. 14. 20, 8; 35, 2 Ezecbil 20, 12. IS. Esire
23, 12.

32.

fiStkEA 33

lis

zicand: mergi degrab de tepogoara" de aid, c2 farSdelege a fMcuf noro-

2eu erau,
lui

si

scrisOarea, scrisoarea
tn lespezi.

Dumnezeu sapafa
zis

dul i5u, pre care 1-ai


tnanful Eghipefului.
8.

scos din pS-

17.

Si auzind Isus glasul norocafre Moist:

dului strigSnd, a

S'a abStul curand din calea caporuncit


si s'a lor, si si-a
lui,

glas de rSzboiu esfe tn tabSrS.


18. Iar

re ai
vitel,
lui,

fScul lor

Moist a zis
tari,

nu

esle glas

fnchinat

si

jerffif

de osfast
be|i
19.

nici glas

si

a zis
iSi
I-

slabi carii fug, ei glas

de oameni de oameni

9.

Acestia sunt dumnezeii

auz eu.
si

~"

sraile, carii fe-au

scos din pSmanlul

i apropiindu-se de tabSrS a

Eghipefului.
10. i

vSzut vifelul
lasS-mS, ca maniinlor

horele, si mSniin-

acum
ei,

du-se cu iu|ime Moist, a aruncat din


matnile sale
le-a

du-m2 cu iujime asupra


pierz pre
si te

s8-i

amandouS
vijelul
si

tablele, si

voiu face pre tine

sfSramat subt munte.


luand
l-a
el

neam mare.
11. Si

20. $i

care fScuse,

s'a

rugat MoisI tnnainfea


si

l-a

ars tn foe,
si

l-a

maanat mS?i

Domnului Dumnezeu,
fru ce

a zis

pen-

runt,

presSrat pe apS,

Doamne

te

manii cu iufime
l-ai

adSpaf cu
21. i

pre

fiii

lui Israifc

pre norodul fau, pre care

scos

a zis Moisi cStre Aaron:

din pSmanful Eghipefului cu puiere

cc f>a IScut norodul acesta, de ai

mare
12.
ienii,

si

cu braful fSu eel tnalf?

adus preste

ei

pScat mare?

Ca nu cumva sS grSiascS Eghipzicand: cu viclesug i-a scos pre

22. i a zis

nu

te

Aaron cSire Moist: mania doamne, cS tu stii cum

ei sS-i ucigS Tn mun(i, si s3-i piarzS

esle

norodul acesta c&rid se por-

pre

ei

mea
13.

de pre pHmanf; opresfe iu|imaniei tale, si te Tmbl&nzeste


Adu-{i aminte de
si

neste.
23.

CM a

zis

mie

f2-ne

nouS dum-

spre rSufafea norodului fSu.

nezei, carii s3
si

meargS tnnaintea noa-

Avraam
tSi,

strS,

cS Moist omul acela care ne-a

de Isaac
ro'ra

de lacov robii
ei,

cS-

fe-ai jurat pre tine fnsuji, si

scos pre noi din p&mantul Eghipelului, nu slim ce i s'a Infamplat.


24. $i

ai

grSit

c5fre

zicand: tnmultitot

am

zis lor: la cine este aur


l-a

voiu sman)a voasfra" ca steleie cerului

adunaji-1,

si

adunat

si

l-a
si

daf
ie-

de mulfS,

si

pSmantul

a-

mie, si 1-am aruncat tn foe


sit vifelul

cesta care ai zis sS-1 dai seminjii


lor, si sS-1 tie tn veci.

acesta.

25. Si

14. Si s'au

Tmblanzif Domnut, des-

s'a risipit, c3-i risipise

vSzand Moist norodul cum pre ei Aaron


lor.

pre rSutaiea ce au zis sS facS norodului s*u.


15. i

spre bucurie neprietenilor


26.

statuf Moist tn

usa

taberii,

Tnforcandu-se MoisI s'a po-

si a zis: cine este al

Domnului s2
el

gortt din munte,

avand tn mSini

cele

vie la

mine,

si

s'au adunat la

dou8
fra"

fable ale legii; lespezi de pia-

tofi fiii lui

Levt.

scrise pe
si

amandouS

pgr|ile, de-

27. i le-a zis lor:

acestea zice
Israil
:

oparte
scrise.

de cealalia" parte erau

Domnul Dumnezeul
neti^fiecare sabia
si

lui

pu-

s'a

pre coapsS,
la

16. $i tablele lucrul lui

Dumne-

mergeji dela o poartS pSnS

cealaltS poarta prin tabSrS, si


10. Fac. 32, 26. 11. Num. 14, 13; Ps. 105, 23. 12. Num. 14, 16, 19. 13. Fac. 22, 17; 15, 7. 15. 2 Lege?, 15. 16. 31, 18; 2 Lege 9, 10.

uci-

20.2 Lege

9, 21.

RiKtlo

Ii4

fi^IRfeA

82-38
TmpreunS voiu
trimife pre in-

defi fiecafe pre frafele s3u, pre ve-

2.

$i

s3u si pre aproapcle sSu. 28. ^i au iacut iiii lui Levi dupa cum le-a poruncit lor Moisl, sj au cSzuf dm norod In ziua aceea ea la Irei mii de oameni.
cinu!
29. i le-a
v'afi

gerul

pre

meu tnnainfea ia, si va scoafe Amoreu si pre Heleu si pre Fesi

rezeu

pre Ghergheseu
si

si

pre E-

veu
3.

si

pre Eyuseu

pre Hananeu.

zis

lor

Moisi: aslSzi
si

umpluf rndinik voasire Domfiul

nului liecare Tnfru


fele

tnfru fra-

duce ?n pSmantul din care curge iapie si miere, c8 nu m voiu sul tmpreunS cu line, c3 esfi norod fare la cerbice, s8 nu
$i fe voiu
?

s8u,

ca

s2,

se dea presfe voi


a zis Moisl c3sSva>s.if

te

pierz pre cale.


4. 5i

binecuvSnfare.
30. lar a
ire

auzind norodui acesf cuvanf,


si

doua
vol

zi

r3u a plSns cu lacrimi

n'a ,mai

norod
si

a{!

pScal

marc,

acum mS

voiu sul cafre


rog pentru pM-

Dumnezeu, ca s3
caful vosfru.

m3

pus nimeni podoabS pre dansul. 5. ?i au zis Domnui cafre Moisi: grSesfe fiilor lui Israil voi popor greu la cerbice, vedeji sa nu aduc
:

31. $! s'a fnnapoiaf Moisi la


nul, si

Domp3-

eu presfe voi alt bSfae,

si

voiu pier*
hai-

zis:

rogu-mS Doamne,
dumnezei de aur.

de pre
si

voi,

acum dar

lua|i-v3
si

cStuit-a norodui acesfa pScai mare,

nele maririlor voasire

podoaba,
\iz.

fScandu-si
32. $i

lui

voiu arata cele ce voiu iace


6. i si-au

acum de

vei s3 ier|i lor p3-

caful, iarfS-1; iar

de nu, sferge-m3
ia,

doaba
fele
7. $i

lor si

scos fiii lui Israil pofmbracSminlea la mun-

pre mine din cartea


33. Si au zis

care ai scris.
c3fre Moisi:

Horiv.

Domnui
ei

pre cei ce au pScSiuit innaintea mea,


ti

luand Moisi corlul s3u 1-a tnfins alara deparfe de fabara, si s'a

voiu sierge pre


34. lar

din
si

canea mea.
pov3fuesfe
care
{i-

acum

mergi,

chemaf corlul mMrfuriei; si chema pre Domnui, iesea


far3 de fabSr3.
8. Iar

lot eel

ce

ia corf a-

pre poporul acesfa

la locul

am

zis fie, iaf3 ingerul


fefii

mcu va merge
ziua care
ei

cand Moisi iesea

la corlul eel

innaintea

tale; iar tn

afarS de fabara, sfa lot norodui ui-

voiu socofl, voiu aduce preste

pedeapsS penfru pacaiul lor. 35. $i au b3fuf Domnui pre norod


pentru facerea vifelului, care
cuf Aaron.
1-a f-

tandu-se liecare dela usa coriului sau, si se uiia dup3 el cand mer-

gea Moisi, pSn3 ce intra


9. Si

el

In corf.

dupa ce intra Moisi In corf, se pogora stalpul eel de nor ?i sta


la

CAP.
Moisi
se

33.

roaga pentru fopor. Dorete sa vaza slava Domnului.


cMire Moisi: mergi

usa coriului, si grara Moisi. vedea tol norodui sfSlpul eel de nor stand la usa coriului, si stand tot norodui se inchina fie10. $i

Qi au zis Domnui

care dela usa coriului s8u.


11. $i

yde
1-ai

au

grSit

aici fu si

norodui f8u pre care

fafa la faja,

Domnui c.aire Moisl ca si cum ar gr3i cisi-1

scos din p8manful Eghipefului, si du-te la pamaniul care m'am jurat lui Avraam, lui Isaac si lui lacob, zicand: seminftei voastre voiu da pSmantul acesta.
24. 23, 20, 23; 14, 19.

neva caire, prietenul sau;


la

trimefea
lui

4ab3r3, iar Isus feciorul


lui,

Navl

tanSrul sluga
12. i

a zis

nu iesea din corl. Moisl c3tre Domnui:


7, 22.

33.
2

Lege

2. 23, 20; 2 10. 9, 13.

Lege

.?.Esire3, 8:

Ntun.

12, 8,

$IREA 33-34
iaf3 fu zici mie,

115 vedea dosul meu;


|ie.

pov3fuesie pre no-

mea,

si af unci vei

nu mi-ai arafat pre rodul cine vei s3 lrimi{i fmpreunS cu mine, te sfiu pre tine mai si lu mi-ai zis
acesfa, si
:

iar fa|a

mea nu

se va arSfa

CAP.
Si
j

34.

mull dectf pre 13. Deci de


tea fa,

fofi, si

am

har ai la mine. aflat har Tnnain-

Alte table ale legit.

mie tnsufi de fa|3 ca s3 aflu har Tnnaintea s2 le v3z, fa, si ca s3 cunosc c3 neamul acesta esfe poporul tau. 14. i i-au zis lui Domnul: eu tnaraf5-fe

au

zis

Domnul
si

cSire Moisi: cio-

plesfe

dou3

fable de piafrS ca si
te

cele dinfaiu,

suie la

mine

tn

munfe,
fele

si

voiu scri pre fable cuvinsf3ramaf.


si

ce erau pre fablele cele dinfaiu


le-ai

sumi voiu merge tnnaintea


voiu odihni.
15. Si

ta, si

te

pe care
vei

2. $i fe

gStesfe dimineafS,

fe

zis c5tre

dansul: de nu

sui

pre munfele Sinai,

si

vei

vei

merge tu insuji Tmpreun3 cu noi, s3 nu m3 scoji pre mine de aici.


16. Si

sfa Tnnaintea

mea

acolo pre vSrful

muntelui.
3.

cum

se va

sfi

adevSraf c3
ta,

Si

am
iu

aflat

har Tnnaintea

eu

si

no-

fine, si

nimenea s3 nu se suie cU nimenea s3 nu se iveasca


si

rodul f8u, fSra numai de vei merge

Tn tot munfele; iar oile

boii,

s3

tmpreunS cu noi? Si m3 voiu mart eu si norodul f3u mai mult


decaf toate neamurile, cafe sunt pre
pSmllmt.
17. Si
si

au

zis

Domnul

cafre Moisi:
1-ai gr3il,

acest cuvanf al f3u care


ai afiaf

nu pascS aproape de munfele acela. 4. Si cioplif-a Moisi dou3 table de piatr3 ca si cele dinfiu, si manecand de dimineafS s'a suit Tn munfele Sinai, dupS cum i-au poruncif Domnul, si a luat Moisi cele doua
lespezi de piafrS.
5. Si
si

voiu face, c3

har Tnnaintea

mea,

si

te

sfiu

pre fine mai mulf

s'au pogorTf

Domnul

Tn nor,
lui, si

decSf pre

toji.

a sfSfut Moisi Tnnaintea

mie slava fa. 19. i au zis: eu voiu merge Tnnaintea fa cu slava mea, si voiu chema cu numele meu, Domnul Tn18. i a zis: ara!3

chemai numele Domnului. 6. Si cand au frecuf Domnul


naintea
lui,

Tn-

a sfrigaf:

Domnul Dum-

naintea

fa, si

voiu milui de cine 'mi

nezeu Tnduraf, si milostiv, Tndelung rabdSfor, si mult milostiv, si adev3raf.


7.

va

fi

milS,

si.nu

ma
fi

voiu Tndura

de cine nu 'mi va
20. SJ
fafa

mil3.

Cel ce pSzesfe drepfatea

si

face

au zis: nu vei putea vedea mea, c3 nu va vedea omul fafa


si

milM la mii, eel ce ?terge fSrSdelegile


si

nedrepfStUe

?i

pScafele, si

mea,
mine,

s3

fie viu.

21. i
si

au

zis

vei sfa

Domnul: iafS pe piatra.

loc la

nu curSfeste pre eel vinovaf, eel ce aduce i3r3delegile parinjilor presfe


fii

si

presfe

fiii fiilor,

presfe al freilea

cand va trece slava mea, fe voiu pune Tn fereasfra piefrii, si voiu acoperl cu mana mea presfe
22. Si
tine

si al

patrulea neam.

8. Si

grSind Moisi s'a plecaf pre


si

p3m<inf,
9.

s'a Tnchinaf,

pan3 ce voiu
da

frece.
la

S>a

zis: de

23. Sj voiu

o parte

mana

naintea
3/t.

fa,

am aflat har tns3 mearga Domnul Tm-

13. 34, 9; Ps. 102, 7. 16. 2 Lege 4, 6. 17. 2 Tim. 2, 19. 19. loan 1, 14; Rom. 9, 15. 20. 19, 21 i Jud. 13, 22. 22. 34, 5, 6. 23. 1 Tim. 6, 16.

1, 2 Lege 10, 1. 3. 19, 12. 5. 33, 22. 6. Ps. 102, 5; Num. 14, 18. 7. 2 Lege 5, 10; Esire 20, 5; let. 32, 18. 9. 33, 13, Fac, 18, 3.

116

ESIfcEA 34

prcunS cu
la
ccrbice'i
si
ai

iibi, ch"

norddiit este tare

tn Ulna cea dinfaiu, penfrucatnluna

?i

Vei

lua

iu

pScalek
si

cea dintSiu

ai iesif

din Eghipet.

noastre
Voifi
ft

faradelegile
t3i.

noastre,

19. Toata parfea barbateascS ce

deschide pSntecele, a

mea va
si

fi,

tn-

10. $i

au

zis
jie

Domnul

c3fre Moisl:

taiu

n3scutul vacei,

tntSiu

n3-

iafS
lot

eu pui
poporul

leglur3 tnnaintea a
face-voiu
lucruri

scuful oii;
20. lar tntaMu n3scutul asinei vei

tHu,

mSrite, care nu s'au f3cuf Tn lot p3-

mantul si tn lot neamul, si va vedea poporul tntru carii esti fu, Iucrurile Domnului, c3 minunate sunt cele ce voiu face eu |ie. It. la aminte toate dite poruncesc fie. IafS eu scoj dinaintea voasfra"

rascumpara cu oaie rascumpara, vei da


cumpara, s3 nu
fe

si

de nu-1

vei
tot

preful lui;

celtntaiu n3scuf al fiilor iSt vei rasar3|i

tnnaintea

mea
21.

desert.

ase

zile

lucreaz3; iar a sap-

tea zi

te vei

odihnl,

nu

vei

semana,

pre

Amoreu
pre

si

pre

Hananeu
si si

si

nici vei secera.

pre Ferezeu

veu

si

si pre Hefeu Ghergheseu

pre E-

22. i

s3rbatoarea saptamlmilor

pre le-

vei face
lui,

mie TncepSfura secerii grSu-

vuseu.
12. la

si

sarbatoarea strSngerii roade-

aminte,

ca nu
intri,

cumva s3
ca s3 nu
daramaji,
si

lor la mijlocul anului. 23.

pui legSturS cu cei ce sed pre p3-

De

trei

ori

pe an se va ar3ta
lui

mantul tntru care


13.

toata partea ta cea b3rbateasca tn-

se facS piedecS Tntru voi.

naintea Domnului Dumnezeului


Israil.

Capi stele lor s3

le

si sfalpii lor sS-i zdrobiti,

desi-

24. C3ci

cand voiu scoate neafejii

s3 le taiafi, si chipurile dumnezeilor lor s3 le ardefi tn foe. 14. Ca nu v3 veji Tnchina la al|i dumnezei, c3 Domnul Dumnezeu nusurile lor

murile dinnaintea
i3fl

tale,

si

voiu

hotarele tale,

poitf

s3

te

nimenea nu va pamantul tau, cand te vei sut arS|l tnnaintea Domnului Dumtrei

me
cu

ravnit,

15.

Dumnezeu ravnitor esie. Ca nu cumva s3 pui Ieg3fur3

nezeului tau tn
25.

vremi ale anului.


si

S3 nu

junghii preste aluat san-

pamant, si vor curvi dup3 dumnezeii lor, jerffind dumnezeilor lor, si te vor enema
lacuitorii din acel
si vei

gele jertfelor rhele,

s3 nu r3mSna
praznicului pa-

pan3 dimineaja
sfilor.

jerlfa

manca
..

din jertfele lor.

16. i vei lu& din felele lor

pen-

tru

fill

iSi,

si

din fetele tale vei da

Parga rodurilor pSmSntului f3u vei aduce tn casa Domnului Dumnezeului tau. S3 nu fierbi mielul tn
26.

feciorilor lor, si

vor curvi

fetele tale

lapteie

mumei
au
zis

lui.

dup3 dumnezeii lor, si vor curvi feciorii t3i dup dumnezeii lor. 17. i dumnezei iurnafi s3 nu
faci
jie.

27. i

Domnul

catre Moisl:

pe aqesie cuvinte voiu face cu tine si cu


scrie cuvintele acestea, ca.
Israil legatura.

18. i

sarbatoarea azimilor s3 o
sapte
zile vei

28. i a fost
* ?nului

Moisl tnnaintea
si

Domapa
3,

p3zesti

manca
{ie la

azime,

patruzeci de zile

patruzeci

dupa cum am poruncit


10. 2

vreme

de

nopti, piine n'a magical si

35, 2.

Lege 5, 2. 12. 23, 32, 33. 13. Fac. 14. 20, 5; 2 Lege 4, 24. 15. 23, 32; 2 Lege 7, 2. 16. 3 Imp. 11, 2; Num. 25, l; Jud. 3, 6. 17. 20, 23; Lev. 19, 4. 18. 12, 15; 23, 15; 2 Lege 16, 1.

19. 13, 2; 22, 29;

Lev.

27, 26;

Num.
22. 2

13;

20. 13, 13. 21. 20, 8, 9. 8, 17. 23. 23, 17; 2 Lege 16, 16. 16, 10. 26. 23, 19; 2 Lege 26, 2. 23, 18.

Lege

25.Esire
28. 24, 18;

2 Lege

9, 18.

ESIREA 3435
n'a bSui, si a scris pre fable cuvinfele acesfea ale legSturii, cete zece
4. Si

117

porunci.
29. far

a grail Moisi catre foata adunarea fiilor lui lsrail, zicand Acesfa esfe cuvanful care au porun:

cand

s'a pogorti

Moisi din
cele

cif

Domnul:
Aducefi din ale voaslre dare
ce-l

munfele Sinai avand ?n maini

5.

nu siia c3 fafa sa sfrSlucea de e^nd au grSil Dumnezeu lui. 30. Deci Aaron si lo|i fiii lui 1srail vSzand pre Moisi si chipul fefii sale fiind slSvif, se lemeau a se a-

douS

table ale legii,

Domnului, fiecare

lasS
:

inima

s3 aducS parg3 Domnului ginf, arama.


6.

aur, ar-

JesSfura vanaia, mohortta, rosu

indoit rasucif, de matase si de pSr

de capra.
7.

propia de el. 31. Afunci Moisi


ei, si

Piei de berbece rosite, piei visi


,-

s'a

chemai pre tnfors cSire dansul Aaron


i-a

si

toafe cSpeieniile

adun5rii,

si

lemne neputrezifoare. 8. Unfdelemn de candelS, miresme pentru ungere si aromafe penfru fSnefe

grSil lor Moisi.

maie.
9. Piefre

32. Si
la

dup3 aceasfa s'au apropiaf


lofi
fiii

sardiu, piefre de sapaf la

dSnsul

lui lsrail,

si

le-a

umSrar
cioare.
10.

si la

haina cea pana


la

la pi-

grSif lor foafe cafe i-au poruncii lui

Domnul
33. Si
fre ei,

!n muntele Sinai.

Tof eel iscusif

minfe tnfru

cand a Tncetat a grSl c3-

voi,

sa vina

si

s3 facS foafe cale


si

a pus acoperemanl pre fafa sa.

au poruncii Domnul.
11.

c3nd infra Moisi fnnaintea Domnului sa* grSeascS lui, lua acoperemanlul panS ce iesa. Si dupSce
34. Iar
iesa, graia fufuror fiilor lui lsrail ceie

Corful cu marun{isurile

a-

coperemanfurile
voarele
si

si tnfinsorile si

z3-

sfalpii.

12. Sicriul marfurii

cu drugii

lui,

ce poruncise
35. Si

lui

Domnul.
lui lsrail fa|a lui

vedeau

fiii

Moisi, c3 era slSvitS, si-si acoperea

Moisi fa|a sa pan3 cand infra sS


grSSiascS

acoperemanlul fmpacSrii si cafapefeasma. Si panzele curjii cu slalpii ei, si pielrele de Smaragd, fSmia si unfuldelemn penfru ungere.
13.

cu dansul.

Masa

si

cu foafe vasele

ei ?i

CAP.
Pdzireci sambetei.

palnele punerii tnnainfe.

35.
voie.

14. Si sfesnicul luminii

cu foafe

Darea de buna
mcterilor,

vasele

lui si

candelele

lui si unful-

Ckemarea

delemn de lumina\
cu drugii lui, unfuldelemn de ungere, miresmele penfru lamzHere sj perdeaua usa cor15. Alfarul iSmaierei
fului.

8i
j

a sfrans Moisi foaf adunarea


lsrail,
si le-a zis lor: a-

fiilor lui

cestea sunt cuvintele, care au zis

Domnul sS
2.

le facefi.

16. Alfarul arderii

de

tot

cu valui

Sase

zile lucrcazS,

iar ziua

fra lui

cea de arama, cu drugii


vasele
ei.

saplea s3 o sfinfesti pre ea, cM este

si toafe

lui si

spSiaioarea cu

sambSta zi de odihna Domnului, fot care va lucra tnfru ea sS moarS. 3. S3 nu ardefi foe tn lSca?urile voaslre In ziua sambetei; eu Domnul.
29. 2

femelia

17. Panzele curtii, st&lpii ei


li|ele

cu piucurjii.

si

acoperemanlul

usii

Lege

4, 13.

32. 35,

1.

33. 2 Cor.
15,

13.

35.

1. 34, 32.

2. 20, 8J

Num.

32-35,

5. 25, 2! 2 Cor. 9, 7. 11. 25, 8 5 39, 32. 12. 25, 17; 37, 1, 6. 13. 25, 23; 37, 10. 14. 25, 31; 37, 17. 16. -27, 1 J 30, 18.

118

ESI REA 35 -36

18.

T^ ru ?

cortului, {3rusii curfii

ce au poruncit

Domnul

prin Moisl

cu

funiile lor.
19.

s3 facS.
30. Si a zis Moisi fiilor lui lsrail:

Aaron

Vesminiele cele sfinte ale lui preolul, vesminiele eu care


si

slujesc tn sfanla,
o(ie ale fiilor lui

hainele de presi

auochemaf Dumnezeu anume pre Veseleil al lui Urie, fiul lui Ur din
lata*

Aaron,
si

unfulde-

neamul

lui

Iudai

lemn de ungere
iSmSiere.

aromalele pentru

umpiut pre el de Duh Dumnezeesc, de tnfelepciune, de pri31. Si l-a

20. Deci iesi (oalS


lui lsrail

adunarea
ce-1

fiilor

cepere
32.

si

de toafS

stiinfa.

dela Moisl.

21.

Si
si

a ad us fiecare
ce-i

13sa

si

S3 dupS
celui

fie

inima

spunea cugetul dar


toate lucrurile corfoala*

lui

mai mare presfe mesteri, toate lucrurile mestesugumare s3 fac3 aurul si ar'

Domnului pentru
si ioate

gintul si arama.
33. S3 ciopleascS piatra, si s3 pregSteascS lemnele; si sa faca" tot

tului m2rfuriei, si

gtirea lui

vesminiele

sfintei.

22.

Au adus

bSrbafii dela femeile

lucrul cu iscusinJS.
34. Si i-a sporit priceperea lui si
lui

lor, fiecare ce-i


ceji, cercei,

spunea cugetul: pebrSfSri,

inele,

salbe

si

Eliav al lui
lui

Ahisamah

din

nea-

felurite

vase de aur.
Fiecare aducea dar de aur
si

mul
cari
a-

Dan.

23.

Domnului,
sie,
si

mai aduceau,
si

veau, (esSiuri de mSfase vdn3f, ro-

carmezie

alba* si piei

vinele

piei

de berbeci rosife pentru a-

coperis.

umpiut pre ei de Tnfelepciune, ca s3 facS tot felul de lucruri, s3 faie, sS JeasS, s3 coasS cu vfm5t, cu rosu, cu carmeziu si alb, tot felul de jesSiuri si s3 nSscoceascS tot felul de lucruri mSesfrife.
35. 1-au

aveau argint si aramS aduceau daruri Domnului, si la cine se gSsea lemne nepufrezitoare le aduceau toate lucrurile pre24. Si cei ce
gSfirii.

CAP.
Deci

36.

Alcatuirca cortului sfdnL-

Veseleil si Eliav si toll b3r-

25. Si toate iemeile care erau is-

ba|ii Tnjelepji

cSrora

Domnul au
s8
stie

cusite la Jesui cu mainile, au


tort vSnSt,

mohorti, rosu

si

adus alb de

daf tnjelepciune

si Tnfelegere,

a face toate lucrurile pentru sfSnta,

mSfase.
26. Si

fScurS dupS toate cte


toate femeile care se pri-

le

poruncise

Domnul.
2. Si
leil

cepeau cu ioata inima faceau p2iuri de pSr de capra. 27. lar cSpefeniile au adus pietre de smaragd si pietre scumpe pentru umSrar si engolpion. 28. Si miresme, si unfuldelernn de candelS si de ungere, si arornate
pentru tSmSiere.
29. Deci
fiii

a chemal Moisi pre Vese-

si

pre Eliav

si

pre

tbfi

ci{i

a-

veau

tntelepciiine, cSrora le-au

dat

Dumnezeu pricepere, si preiofj cari de bunS voie au Voit s8 mearg3 la


lucruri,
3. Si

ca s3

le

s3varseasc3.

rurile

au luaf dela Moisl toate dape care le-au adus fiii lui lsca s8
le

lui lsrail

bSrbat sau
tot

rail la lucrul sfintei,

fac3

femeie cu dragS inimS aduceau daruri

pre ele; cci

ei

aduceau
lor.

fn fiecare

Domnului;

si

venind lucrau

dimineafS darurile
30.
31, 2.

31. 31, 4.

19. 28, 2; 31,

10.

28. 25, 6.

36.

I- 31, 2; 35, 30.

33. 31, 5. 2. 31, 6.

ESIREA 36
4.

119

Decf veneau

fo(i fnfelepfil, cafii

erau de
parte.
14. i
tori

omHsura,

cinci paturi Tmsi

fSceau lucrurik

sfintei,

fiecare du-

preunafe de o parte

sase de alfS

pSlucru! sau, care tucra,


catre Moisl: poporul

si au grSif aduce mai mull

decaf sunt lucrurik, care au poruncit

au fScut cincizeci de chiopre marginea 'pSturii cei din


si

Domnul s

se fac.
si

mijloc spre Tmpreunare,


a
pSturii ce se
15. Si

cincizeci

5.

Atunci a poruncit Mois!,

slrigat in fabara, zicSnd: barbel si

de chiotori au facut pre marginea tmpreuna cu a doua.

femeie sS nu mai aduca* daruri pentru siSnta; si

poporul a tncefat de

a mai aduce.
6.

au fScut cincizeci de copci de aramS, si au prins copcile de chiotori si au Tmpreunat paturik si


s'au facut una.

C3ci era desful material pentru

lucru,
7.

ba TncS prisosea.
lofi

Deci

barba|ii pricepufi dinla cori

ire cei

ce lucrau

au facut zece

au fScut acoperemUni coftului din piei de berbece rosife, si deasupra lor acoperemint de piei
16. Si

covoare de miase rmpktita, vanMf, mohorft si rosu impktif, fesatura akasS cu Heruvim. 8. Lungimea unui covor era de
douSzeci de patru
si

vinete.
17. Si

au facut scanduri cortului


nepufrezifoare.

de

kmne

18. Fiecare

opi de

coji,

si

ISjimea

cofi lunga, si
lata.

scandura er5 de zece de un cot si jumaiale

cofi, loaie

covoarele ereau

de o masurS. 9. Cinci covoare erau prinse unul

19.

Fiecare avea c&te doua cepuri


fata.

stand fata tn
20.

de

altul

de o parte,

si

cinci de cea-

lalia parie.

au iScui chioiori vinele la marginea fiecSrui covor de o parte spre tmpreunare, si asa au facut la
10. Si

marginea covorului celui din afara" la Tmpreunarea a doua, cincizeci de chioiori au facut de o parte a covorului, si cincizeci de chiotori au fScut de cealalta" parte a covorului spre tmpreunarea celui de al doika,
cu lata unul cStre
care.
11. i
altul cButzind fie-

scSndurik cortului; adicH douazeci de scanduri despre partea cea de catre rniazMzi, si au facut patruzeci de piulije de argint la cek douSzeci de scanduri. 21. C&te dou3 piulife la fiecare scandura de amllndoua p3r{ile ei. 22. SJ la laturea a doua de catre miazanoapfe douazeci de scnduri, si patruzeci de piulife ia dansele de argint, doua piulije la o scandura
facut toate

Asa au

de amandoua par*ile ei, si doua la o scandura de amandoua partik ei.


23. lar dindaratul cortului In latu-

au facut cincizeci de copci

de aur, si au tmpreunat covoarele unul cu altul cu copcele, si se fScea un cort. 12. SJ au facut unsprezece pSturi de pr de caprS, ca sS acopere
cortul.

rea despre apus.au fScut sase scanduri.


t

24. SJ alte

cut la cele

doua scanduri au fadoua unghiuri ale cor-

tului dindaral.

25. Sj

erau unite de jos p&n3 sus;


chip forrnau
si

de trelzcci de co|i, si latimea era de patru. Toate cek unsprezece pSturi


13.

Lungimea unei

pSturi era

si

Tntr'acelas

un

Tn-

treg.

26.

Asa au tnrocmit

scHndurile

7. 26, 1. 8. 26, 2. 72. 26. 7.

10. 26, 4.

11. 26, 6.

14. 26, 5, 10. IS. 26, 14. 17. 26, 15. 21. 26,21. 23. 26, 22; 25. 26, 24. 26. 26, 25.

120

ESIREA 36-37
unghiuri,

dela cele douS

erau opt
piu-

cununS de aur cu
3. Si la cele

zimji ?mprejur.

scanduri,
lite

si

avcau sasesprezece

a turnat patru verigi de aur patru unghiuri ale


lui,

de arginf, cafe douS de fiecare sc&ndura.


27. Si

dou8

verigi

de o parte,

si

douS

verigi de

au fScuf cinci zSvoarc de


la

cealalta parte.
4. Si

lemne neputrezifoare
o parte a cortului;

scanduri de

a fScut drugi de

lemne ne-

putrezitoare, si le-au ferecat cu aur.


5. Si

28. Iar cinci zavoare la scanduri

a bSgat drugi prin verigele


pSrfilc Sicriului,

de cealalta parte a cortului.


29. Si
cinci

cele din

sS ridice
a
fScut

zSvoare

la

scanduri

Sicriul cu ele.
6.

cele dindSrStul cortului despre apus.


30. Si

i deasupra Sicriului

zSvorul eel din mijloc se


la

pefreceaFdela o parte
mijlocul scandurilor.
31.
Iar

alta

prin

acoperemantul TmpacSrei de aur curat de doi cofi si jumatate de lung,


si Jumatate de lat. a fScuf doi lieruvimi de aur bStut, si i-a pus de amandoua parfile acoperemantului Tmp2c2rei. 8. Un Heruvim de o parte, si altu

si

de un cot

scandurile ie-au ierecat

7. Si

cu aur.
32. Si verigele lor prin care se b3-

gau drugii le-au fScut de aur,


voarele le-au ferecat cu aur.
33.
i

si

z3-

de cealaltS parte a acoperem&nfului


Impacarei.
9.

au facul acoperemanf de vanSt, mohortt, rosu Tmpletit si de mStase rasucitS, (esSturS aleasS cu Meruvim. 34. Si l-au pus pre patru sfalpi nepuirezifori ferecafi cu aur, si capable lor de aur, si piulijele lor, patru de argint. 35. Si au fScuf perdea la usa cortului de vanSf, de mohortt, de rosu Tmplelit si de matase rSsucitS, lucratS Impesirit.
36.
Si
stalpii
ei

aripile

amandoi Heruvimii Inlindeau deasupra si umbreau cu ele

acoperemantul tmpacarei; iar fejele lor erau Tndreptafe una cSfre alta si c3ufau spre acoperemantul Impacarei.
10. Si

a f3cut

mas2 de lemne
coji
lata, si

ne-

putrezifoare de doi
si

de un cot de
11. i a

de lungS, de un cot

si

jumatate de fnalta.
ferecaf-o

cu aur curat,

cinci,

si

cSp3-

si

i-a

facut o Tngradilur3

de

aur

taele lor le-au ferecat

cu aur.

zimjuita tmprejur.
12. i i-a fScuf ei

37. Si le-au turn at pentru ele cinci


piulife

de aramS.

jur

de un

lat

cununS tmprede man2, si a facut


aur Tmprejurul cupeniru ea patru

CAP.
Odoareh

zimfi suciji de

37.

nunii.
13. Si

sfinte din cort.

turnat

verigi de aur la cele patru iaturi ale

Si
j

a fScui Veseleil

sicriul din

lemne
si

picioarelor
pletita.

ei,

subf cununa cea tmse puneau drugi, ca

neputrezifoare de doi co|i

ju-

mState lung, de un cot si jumatate de lat, si de un cot si jumatate de


Inalf.

14. In verigi

s3 rtdice masa.
15. i a f3cut drugii

de lemne ne-

2. Si l-a ferecat

cu aur curat din


si i-a

putrezifoare, si le-a ferecat

cu

aur,

ISuntru si dinafarS,
27. 26, 26.
29.

fScut lui
31. 26,

ca s3 ridice masa.
7. 25, 18. 9. 25, 20; Evr. 9, 5. 6. 25, 17. > 11- fK. >!. *n. i 10. 25. 2.1: 35. t.1.

28. 26, 27.

30. 26, 28.

34. 26, 32.


1. 25, 10.

35. 26, 33, 36.

37.

ESIREA 37-38
16. $i a f3cut

121

vascle mesii de aur

curat, blidele

ei,

cSjuck, causile

si

nSsirSpilc de furnai.
17. $1

dou3 parfile lui, la coastele lui, spre a pune tn ele drugi, ca s8-l ridice. 32. lara drugii i-a f Scut din lemne
neputrezitoare,
33.
si i-a

SScut sfesnicul

de aur

ferecat cu aur.
eel

curat, batut.
18.
fele,

i a f3cuf
si

unfuldelemn

Fusul

lui,

cu ramurile, cu scasi

sfanf al ungerii

tarnaia din mifS-

cu mcrisoarele

florile

din-

rodenii curate,

dupS mesfesugul

ir'lnsul.

cStorilor de mir.
dinfr'fnsul,
si trei

19.
trei

ase ramuri ie^ind


lui.

ramuri dintr'o parte


$i
diie
trei

din

CAP.
Curiea Corlului

38.
din
ca.

cealalta parte a
20.

$i lucrurile

scafe,
si

floare

in
la

chipul nucsoarelor,
fiecare ramurS.
21.

merisoare
merisor

Si
.

a fScuf jertfelnic de ardere de


din lemne neputrezitoare de

tot

AdicS

trei

scafe,

si

cinci cofi
lat,

de lung

si

cinci
si

co|i

de
trei

floare, In chipul nucsoarelor, fn fie-

tot

in

patru muchi,

de

care ramurS.
22.

coji TnSljimea jertfelnicului.


la cele

Asa erau

sase ramuri,

2.

i-a

fScui patru coarne ce


la

care ies din sfesnic.


23. Iar tn sfesnic erau patru

iesau

dintr'tnsul

cele patru un-

me-

ghiuri, si le-a ferecat cu


3.
si

arama.
paharele
lui,

risoare ?n chipul nucsoarei, Tnfr'o

i a f3cut

cununa
lui,

jertfelnicului
si

ramurS scaia
24.

si

florile.

acoperemantul
c3|uia lui
si

CSte o scafS subt fiecare din

lui si furcujile cele


?i

de came ale

cele caie

dou3 ramuri

dintr'tnsul, si

toate vasele lui le-a

cate o scafS subt cele alte

douS

ra-

facut de aram3.
4. $i i-a facut lui gratar,

muri dintr/insul, asa la toate cele sase ramuri, care ies din sfesnic.
25. $i ramurile si scafele dinir'tn-

lucru ca

mreaja de arama.
5. $i
rigi

a fScuf gratarului patru vepar|i, i le-a

sul erau toate bSfufc din aur curat.


26. $i a facut luminile lui
si lingurile lui.

de aram3 In patru
si

sapte,

pus subt gratarul


desubt;
cul jertfelnicului.
6.
.

jertfelnicului

de

era gratarul pe la mijlo-

27. i

de aur curat. 28. De un talant de aur curat l-a


clesiele
lui
el,

i a facut drugi jertfelnicului


si le-a fe-

facut pre

si

toate vasele

lui.

de lemne neputrezitoare,
recat cu arama, sj
verigile
cului,
7.

29. i a facut altarul iSmaerei din

b3gau drugii prin


coastele jertfelniel.

lemne neputrezitoare de un cot de lung, sj de un cot de lat tn patru muchi, si de doi co(i tnaifimea lui,
cu coarnele
30.
lui

cele
Tl

din

cand

ridicau pre

L-a facut scobif de scSnduri.


$i a facut spaiatoare de
ei

dintr'lnsul.

8.
si

aram8

l-a

ferecat

cu aur curat,
lui
si

temelia

de aramS, din ogfin-

gratiea
nele
lui.

lui si

pSrctii

coar-

zile

femeilor celor

ceau

postit, cele

ce strejttia&la-u?a cortului m3rturiei.


9.

31. i i-a f3cut lui


titS

cunun3 Tmplede aur Tmprejur, si dou3 verigi


i-a

i a f3cut curtea despre mia-

z8zi,*cu panzele cur|ii de rosu r8sucit de o suf2 de cofi.


10. i staipii lor dou3zeci, si te-

de aur curat

f3cut lui subt cului,

nuna cea
16. 25, 29.
">s
<>e

Tmpletita a

de aman21. 25, 36.

17. 25, 31; 35, 14.

38. *-

Par.

7. 27, 8.

2. 27, 2. 1, 5; 27, 1. 8. 30. 18. 9. 27, 9.

4. 27, 4.

122

ESIREA 3839
lor

meliile

dou3zeci de aramS,
si

si

mai mare presfe


ste cele cusuie
pestrite,

cele fesute si presi

de arginf. 11. Si tn parfea cea despre miaz2noapie de o sufa" de coji, si sfSlpii lor douSzeci, si temeliile lor douaripile lor

copcele lor

presfe cele fm-

a fesul cu vanSt,
si

hortt,

cu rosu rSsucif

cu mocu maiase.
lucrai la
s'a

24. Toi aurul care s'a


lucruri dupa* tot lucru

zeci de aramS,
ripiie lor

si

copcele lor

si

a-

sfintelor

12. Si in

de arginl. partea despre apus pancoji,

facuf aur din 2eciuialS douSzeci si

noua de
25. SJ

lalanfi, si

sapte sute

si frei-

ze de cincizeci de
cele lor

sfalpii
si

lor

zeci de sicli dupa" siclul eel sfSnt. argintul ce s'a

zece si temeliile lor


si aripile lor

zece,

cop-

adus dar
si

13. Si tn

de arginf. parfea despre rasSrit de


CGfi

dela oamenii cei numHrafi ai adunSrii, ,o

suf de lalanfi,

o mie
si-

cincizeci de cofi.
14.

sapte sute sapfezeci si cinci de


cli,

Panze de cincisprezece
si

o drahmS pe cap, jumSfate de

dinnapoi,
liile

sialpii lor frei, si

teme-

siclu

dupS
Tot

siclul eel sfanl.

lor

irei.

15. SJ tn a

doua parte spre fund


cofi, si stalpii
irei.

numar, care era de douSzeci de ani si mai


26.
eel ce
la

mergea

psnze de cincisprezece
lor
irei,

sus, la sase sule


cincizeci.

si irei

mil

cirici

sute

si temeliile lor

16.

Toate panzde coriuiui de made aramS,

27. SI s'a tntrebuinfat o suta


falanfi

de

lase r&suciia\
17. i iemeliile staipilor
si

de argint penfru furmarea ca-

petelor corfului si a capefelor aco-

chioforile lor

de
prin

arginf, si cape-

peremSnfului.
28.

tele lor ferecafe prin


gini,' si

prejur cu arprejur fereca|i

suta de capete dinfr'o sufa"

siaipii

de

lalanfi, dlle

cu arginf,
18. Si

fofi slalpii curfii.

29. Si cei

un talant ia un capSf. mie sapte sute sapleo


$i

acoperemanful porjii curfii lucrare tmpesfrifS, de v^nSf, de mohortt, de rosu rSsucif, si de mMfase tmpletiiS de douazeci de cofi de lung si de tnalf, si de larg de cinci coji
potrivindu-se p&nzelor
19. Si siSlpii lor
liile

zeci si cinci de sicli i-au tntrebuinfat

pentru chioiorile sfSlpilor,


si

poleit cSpatieie 16r,

i-au

tmposute

dobit pre
30. lar
si

ei.

aramS

s'a

adus

irei

curfii.
si

sapfezeci de lalanfi, doua" mii si


sicli.

pafru,

temechiofoie-

patru sute de
31
usii cortului

lor patru

de aramS,
si

si

$i a fcuf dintr'tnsa pragurile


mSrfuriet,
si

rile lor

de argint,

capelele lor

jerffelnilui, si

recale cu argint.
20. Si
lofi

cul eel de

aramS cu

grSfarul

fMrusii cnrfii

tmprejur

ioaie vasele jertfelnicului.


32. Si
si

de aramS.
21. Aceasfa ssfe focmeala corfului
cii

temeliile curfii prin prejur,


si
fitrusii

pragurile porfii curfii,

mSrliiriei,
lui

dupS cunf s'a'porunfiul

cortului, si farusii curfii prin prejur.

Moistrpentru slujba^Levifilor
lui'

prin Itamar
22. Si

Aar&rrpreoiul.
Urie din
*"

CAP.
Iar
rtt

39.
moho-

Veseleil fiul lui


lui Itida

Vestmintele preote$ti.

neamul

a fScut

dup cum
din

au poruncil Domnul
23. Si Eliav fiul lui

din fesafurS vanSfa* si


si

lui Mois'i.

Ahisamah
7,0

neamul

lui

Dan, care a iost mesfer


18. 27. 16.
Vf.

rosu ce ramSsese au ieicuf vesminte de slujbS lui Aaron, ca sS


<*

15. 27. 15.

li

ESI RE A 39

123

slujeascS cu ele tn sfanfa precum

IHntisoarele tmplefife, lucru tmplefit

poruncise Domnul lui Moisi. 2. Deci aii fScut umararul din aur,

de aur curat.
14. Si
si

a facul doua" paveze de aur


verigi de aur.

mSfase vanafS, mohortta, rosu


rSsucif.
3.

si tn

dou3
15. Si
la

a pus acele doua verigi de

Din plScile de auf fSiar

fire

ca

aur

amndou3

-capeteie

Engol-

pSrul, si le-au {esuf cu

m2fase va-

pionului.
16. Si a

n3i3, mohortta, rosie si tn rSsucit, f3cand {csaiurS aleasS.


4.

pus lanfusoarele cele de


a-

aur tntr'amSndoua' verigile de arhHin-

Umararu

era tmpreunaf de

a-

dou3

parfile Engolpionului si la
lafurile, si 1-au

mandouS

pr{iie,

{esut dea'nfregui

mandoua
17. Si

tmpreunaf

din aur, din vSnSf,

dm mohortf,

din

acele doua" lMnfuse.

rosurasucif

si

din mSiase foarsH,


lui

a pus preste cele doua pa-

dup3
Moist.

cum

poruncise Domnul

veze umerii umararului dinnainte tn


fafa.

5. Si

a facut dou3 piefre de


si

Sma-

ragd tmpMnaie
sapafe
si

fintuile

cu aur, de pe-

cioplife ciopliiura"

cete, din m&inile fiilor lui Israil.

a facut douS verigi de aur, pus preste amandoua aripile pre marginea Engolpionului, si pre marginea cea dinnapoia umararului
13. SJ
si le-a

pus preste umMrar, pietre de pomenire fiilor lui Israil, dupS cum au poruncit Domnul lui Moist.
6.

i le-au

din ISunfru.
19. Si
si

Ie-a

a facut douS verigi de aur, pus preste am&ndoi umerii

de JesalurS aleasS um3r? rului de aur, de vanat, de mohorti, de rosu rasucif,


7.
;

Si a facul Engolpion

umararului din jos de dansul tn fa (a dup8 tmpreunarea cea de sus a fesaturii umararului. 20. Si legarS

de mSfase ioars3, tn pairu colfuri tndoii au facul Engolpionul, de o

cu sunur vanSt Enlui

golpionul cu verigile

palmS de
laf tndoii.

lung,

si

de o palmS de

de verigile umSrarului, ca Engolpionul s3 slea nemiscaf pe umarar, dup3 cum au

8. Si

a fesut tntr'tnsul pafru r<m-

poruncif
21.

Domnul

lui

Moist.

duri de pieire scumpe,

randul eel
si

Si
jos,

a facut haina

cea lung3
\\x-

dinfaiu de piefre Sardiu si topaz

panS

care esfe subt um3rar,

Smaragd, 9. Randul
Safir
10.
si-

cru fesuf tot vanSt.


al

doilea

Anfracs

si

22. Si

gura hainei cei lungi pSn3


iarS

laspis.
al freilea

jos era tn mijloc fesuta,


Lighiriu, Aginile gurii le-a
tivif

mSr-

Randul

de

jur tmprejur,

hafis si Amefis.
11. Si reindut al pafrulea Hrisolit,
Viriliu si Onih,
si

ca s3 nu se destrame. 23. Si a facut la poalele hainei


cei lungi

tncunjurafe cu aur,

pan3

jos din jos ciucuri,

legate prin prejur cu aur.


12. lar

pe cele dou3sprezece pie-

ca nisfe rodii tnflorite, de vanat, de mohortf, de rosu r3sucif si de m3fase toarsS.


^4. Si a facut clopojei de aur, si

fre

erau sapafe ca pecefi, numele


din cele douSsprezece
s<iu.

celor douSsprezece semin(ii ale lui


Israil, fiecare

a pus

clopofeii

pre poalele hainei

neamuri cu numele
13.

tmprejur printre ciucuri.


25. Clopojei

Si

fScuf

preste Engolpion
5. 28, 9.
7. 28, 15.

de aur

si

ciucuri pre

poalele hainei tmprejur, ca s3 slu2. 28, 6. 4. 28, 7, 8. 8. 28, 17. 13. 28, 22.

21. 28, 27.

24. 28, 30.

124

EIREA 39-40
cum
air

jeascS dupS
nul
lui

poruncif

Domsi
fiii

40. $i
lijele lor,

pSnzele

curjii, stalpii si piu-

Moisl.

perdeaua dela poarta

cur|iii

26. i fScurS penlru


lui

Aaron

funiile si jarusii ei.

haine subjiri de

In,

fesSfurS a-

41. i toate uneltele cele ce sunt


la lucrul corfului mSrturiei.

kasa".
27. $i acoperisul capului
lase, si mifra

de mS-

42.

Vesmintele cele de slujbS, ca


sfinlei,

de mSlasc,

si fofe

de

s3 slujeasca cu ele tn sfanfa, vesmintele


aron,
si

mSiase rSsuciiS.
28.

care Sunt ale


fiilor lui

lui

A-

BrSnele lor de mSfase van2f,

vesmintele
lui

cele de

rnohortta si rosie rSsucilS, fesSfurS


aleasS,

slujbS,

dupS

toate chtz

au poruncif
fiii

dupS cum au poruncii DomMoisl.

Domnul

Moisl, asa au fScut

nul

lui

lui Israil foafS gSfirea.

29. $i a fScul

placa cea

de aur

43. $i a vSzut Moisl toate Jucrurik, si erau


f

spre osebtrea sfinfeniei, de aur cural,


si

Scute acestea precum


lui

a scris pre ea slove sSpale ca Tn


30. i

poruncise Domnul
erau fScufe,
si i-a

Moisl,

astfel

pecele sfinjire Domnului.

binecuvanfaf pre

ca sS

lie

au legal-o cu sunur vlnat, presie mitra" deasupra, dupS


lui

dSnsii Moisl.

cum poruncise Domnul


tului

Moisl.

CAP.
Si2icSnd
"

40.

31. Astfel se sfarsl lot lucrul cor-

Sfi niir ea cortului.


au
grSif

mSrturiei; si
(oale,
lui

fiii

lui Israil 12-

cur3

dupS cum au poruncif


Moisl.

Domnul

c3tre Moisl,

Domnul

32. ^i a

adus cortul
lui,

la Moisl,
lui,

si
si

2. In

ziua dintHiu a lunii dinlai fiind

ioate vasele
siaipii lui, si
lui,

si

verigik
lui, si

lunS nouS, vei Tnfinde cortul mar-;


turieL
3. i vei

zavoarek
lui.

(Srusii

?i

temeiurile

pune

sicriul marfuriei, si

33. i pSfurile, si

pieile

de bervinete.

vei acoperl sicriul cu calapefeazma*


4.
?i

bece cele
rile cele

rostte,

si

acoperernSntupiei:

i vei aduce tn ISunfru masa,

deasupra
drugii

cei

34. i
turiei,

cafapefeazma,
lui, si

si sicriul

mSracoperem&nei,

ful

TmpScSrei.

pune pe ea cele randuife. 5. i vei aduce Tn lSuntru^ sfesnicul, si vei pune candekle lui, si vei asezS altarul eel de aur al lamaerei
vei

35.

Masa cu

toate vasele

si

tnnaintea sicriului marfuriei.


6. $i vei

painile punerii tnnainle.


36.

pune perdeaua

la intra-

Sfesnicul eel curat cu canlui,

rea Tn corf, iar altarul penlru jerlfe


sS-1 pui dinnainfea usii corfului
turiilor.
7.

delele lui si cu foate vasele

si

m8r-

unfuldelemn penfru candelS. 37. Altarul tSmaeflr, unfuldelemn


pentru ungere, miresmele iSmaerii,

i vei aseza spaiSfoarea tnfre

corf si tnlre aliar,

punand

tnfr'tnsa

tSmSie aromafica.
38. $i
cort.

apS.

perdeaua dela intrarea tn


jertfelnicul

39.

eel
si

de aramS
ei.

aseza curfea Tmprejur afltmand perdeaua la usa curfii. 9. $i vei lua unfdekmn de ungere,
8.

i vei

cu
lui,

gratarul,

drugii
si

toate vasele

si vei

unge cortul

si toate cele din-

spSlStoarea

temelia

fr'tnsul, si-l vei sfinjl


42. 31, 10.

pre dansul si
6. 26, 35, 36.

27. 28, 35. 32. 35, II.

29, 28, 32; Lev. 8, 9,

40.

3. 26, 33. 9. 30. 26. 27:

5. 30, 1.

Num.

7- f-

fiSIREA 40

m
pus candetete lui tnnainDomnului, precum poruncise
lui

foafe vasele lui,

si

vor

li

sfinfe;

apoi

23. Si a

vei

unge
lui,

alfarul
si-l

jertfelor

cu foafe
si

tea

vasele
10.

vei

sfinp,

va
si

fi

Domnul

Moisl.

prea sf&nf. Vei unge


ei,
si

si

spSlHfoarea

le-

de aur tn corful mSrfuriei in faja cafapefezmei.


altarul eel
25. Si a fSmSiaf presfe el

24. Si a

pus

melia
11.

o vei sfinfl pre ea. DupS aceea vei aduce pre Asi

cu mi-

resmele
cit

fSmziierii
lui

precum au porunpus la a sdus

aron

pre

fiii

lui

ia usile

cortu-

Domnul

Moisl.

lui marturiei.

26. Sj alfarul jerftelor 1-a

12. Si-i vei

spSla cu apS,

si

vei

usile corfului

mSrfuriei, si

frnbrSca pre Aaron cu vestnintele


cele sfinte, si-l vei
vei
si

presfe

el

ardere de fof
poruncif

si jerffS,

dupS

unge pre
aduce,
vei
lor,

el, si-l

cum au
27. Si

Domnul

lui

Moisl.

simp pre
pre feciorii

el,

si-mi va ship, mie,


si-i

a asezaf spSlSfoarea tnfre a pus tnfr'tnsa apS;

lui vei

vei

corful mSrfuriei si tnfre alfarul jertfelor,


si

tmbr3c& cu haine, si-i cum ai uns pre fafSl mie preo|i.


13.

unge
si

prefi

vor

28.
si

ungere vesnicS de preojie tn neamurile lor. 14. Si a fScut Moist loaie acesfea
fi

Si aceasiS ungere va

Ca sS-si spele dinir'tnsa Moist Aaron si fiii lui, mamile si pi-

cioarele.

29.
furiei,

Cand

infrau ei tn corful

mSr-

precum
15. Si

i-au poruncif lui


s'a

Domnul.

sau cemd mergeau

la jertfel-

asezaf corful tn luna

nic sS slujascS, se spSlau dinfr'tnsa,

dinfam tn
iesif ei
*

al doilea

an de cSnd au
si
fe-

dupS cum au poruncif Domnul


Moisl.

lui

din Eghipet, Hind lunS nouS.

16.

Sj a pus Moisl corful

30. Si a asezaf curfea'Jtmprejurul


corfului,
si

meliile lui si tnchietorile de sus, si

a afarnaf perdeaua

la

a asezai zSvoarele. 17. Si a ridicat stalpii,

usa

curfii.

si

a tnfins

31. Astfel a
lucrurile.
ful

sSvarsif Moisl foafe

covoarele corfului,

si

a pus acope-

Afunci nor a acoperif cor-

rem&ntul coriului

deasupra,
lui

dupS
Moisl.

cum

poruncise Domnul
si

18. Si

luand mSrfuriile le-a pus a pus drugii subf


sicriu.
si

si s'a umplut corful Domnului. de slava 32. Asa cS nu putea Moisi sS in-

marfuriei,

tn sicriu,
19.

fre tn

corful mSrfuriei, cS nor urrW

i a dus sicriul tn corf,

atarnat caiapeteazma, si astfel a acoperii sicriul mSrfuriei, tn ce chip

brea deasupra lui, si se umpluse corful de slava Domnului.


33. i
corf,

poruncise
20. Si a
turiei tn

Domnul lui Moisl. pus masa tn corful mSr-

cand se porneau fiii

ridica

noriit

dela

lui Israil

cu foafe

ale lor.

parfea despre miazSnoapte

a coriului mSrfuriei din afarS de cafapeieazmS. 21. Si a pus pe dSnsa plinile punerii tnnainiea

dacS norul nu se ridica, nu porneau pana* tn ziua cand se


34. lar

ridica norul.
35.

CS ziua era norul Domnului


corf,
si

Domnului, dupS cum


lui

presfe

noapfea era presfe

poruncise
22. Si a

Domnul
tn
fafa

Moisl.

dansul loc tnnaintea a lot Israiiul tn


teafe purcederile lor.
23. 25, 37{
26, 27, 1.

pus sfesnicul tn corful


mesii tn
parfea

mSrfuriei

Num.

8, 2.

despre miazSzi a corfului.


12. 29, 4, 5. 14. 7, 10; 39, 42. 21. 25, 30. 22. 26, 35.

27. 30, 18.


9,

25. 30, 7 ?i 35. 29. 30, 19, 20.


8,

32. 20. 26, 35.


1 } 33.

Num.

15; 3

Imp.
9,

10.

9, 17, 18.

35.

Num.

16; 14, 14;

34. 2

Num.
Lege

LEVITICUL
CAP.
Si
si
}

1.
lot.

tot

este

jertfS,

miros de bung mioi

Rdnduiala jertfelor. Arderea de


aii

reazmS Domnului. 10. Iar de va fi din


nului, spre ardere

darul Dom-?

chemal Domnul pre Moisi, i-au grSit lui din corlul mrzicnd
fiilor lui lsrail,

de

tot tl

va aduce
bSrbi-

din

miei

si

din

iezi,

parte

turiei,

teasca" curat.

aa vei zice cgfre ei: om dintru voi de va aduce daruri Domnului; din vite si
2.

GrSeste

din boi
rile

si

din oi ve|i aduce daru-

va pune mna pre capul lui, si-1 vor junghia langS jertfelnicul despre miazSnoapte tnnatntea Domnului, si vor virsa fiii lui Aaron
11. Si

voastre.

preojii sangele pre jerffelnictmprejur.

3.

De va

li

ardere de lot darul

lui,
tl

12. Si-1
le

vor despSrjl tn

pSrfi,

si

din boi parte b3rb3ieasc3 curaiS

va aduce
tl

la usa corfului mSrturiei, va aduce pre dansul primii tnnaintea Domnului. 4. Si va pune m&na pre capul jerf-,

vor pune preo|ii acestea cu capul si seul pre lemnele care sunt
pre locul eel de pre jertfelnic.
13. Si

majele

si

picioarele le vor

spSla cu apS,

fei

primil2

lui,

ca sS se milosfivealui

sc2 spre eel ce o aduce.


5. Iar preojii
fiii

va aduce preotul toate, si le va pune pre jertielnic: ardere de tot, jertfS, miros cu
si le

Aaron vor junvor v&rsa tmeste


la

buna"

mireazmS Domnului.

ghia vijelul tnnainlea Domnului, vor

aduce sangele

si -I

de va aduce din cele zburaioare jertfa sa dar Domnului, va


14. Iar

prejurul jertfelnicului, care

aduce din
15.

turturele,

sau din porumbi


la
jert-

usa cortului mSrluriei.


6.

darul sSu.

Si jupuind jertfa o vor tmp2rjl

tn buc^fi dupa" mSdulSri.


7.

S>1 va aduce preotul felnic, si ti va frSnge capul

si-1

i vor lace

fiii

lui

loc pre jertielnic, si

Aaron preojii vor pune lemne


lui

pune preotul pre


nicului.

jertfelnic,

si

va va

scurge sangele spre fundul


16. Si
si

jerlfel-

pre loc.
8.
ojii,

SJ vor aseza

fiii

Aaron presi grS-

pSrjile cele tSiate,

capul

va scoate gusa cu penele, o va lepada langa jertfelnic de


ti

simea, presle lemnele care sunt pre


focul eel de pre jertfelnic.
9. Iar

cSfre *8sMrit la locul cenusii.


17. Si

va

range

aripile, si nu-l

m5runtaele

si

picioarele le
le

va lSea

vor spSla cu apS,

si

vor pune

preojii toate pre jertielnic, ardere

de

1,

3,

E?ire 29,

11.

va pune preotul preste lemnele cele de pre loc, pre jertfelnic jertfa arderei de tot miros cu buna" mireazma" Domnului,
pSrji, si-1

LEVITICUL 2-3

227

CAP.
Jertfele spre

2.
man care.
jerifa

12.

lui; iar

Din p&rg&s.& aducefi Domnupre jertfelnic sS ,nu se pue

spre miros de buna mireazma


nului.
VJ-

Dom-

Iar

de va aduce cineva dar Domnului, fMinS curata sa fie da'

13. Si tot darul jerffei

voastre cu

unlva furna preste delemn, si va pune preste ea iarul lui, si

sare sa-1 sara{l,


jertfele voastre,

si

sarea randuitS
tot

de Domnul sS nu se risipeascS din


pre
darul vosiru
vefi

maie;
2.

jertfa este.
fiii

Si o va aduce la

lui

Aaron

preojii, cari

iuand o

mn3
si

plina din

aduce Domnului sare. 14. Iar de ve{i aduce jertfa Domfie

toat tSunldelemn maea, o va pune preotul spre pomer.ire pre jertfelnic jerifa, miros cu bunS mireazma Domnului. 3. Si cc ramane din jertfa, va ii
fina cea cu

nului din parga roadelor, sS

pa>

gS Domnului grgunje nou coapie s! urluife; asa vei aduce jertfa pargii
roadelor.
15. Si vei

furna preste ea unfde-

peniru Aaron
ielor,
4. Iar

si

fiii

lui,

sfanfa sfin-

lemn,

si

vei

pune preste ea tamaie,

din jertfele Domnului.

jertfa este.

de se va aduce dar, jerifa coapta tn cupfor, dar Domnului de finS, sS fie paini nedospife frSmaniate

va aduce preotul spre pomenire din grSunjele cu untuldelemn, si foata tSmaea jertfa Dom16. Si

cu unldelemn, si furfe nedospife unse cu untdelemn.

nului.

de va fi darul tu jerifa din ligaie; sS fie fainS framantata cu untdelemn nedospiiM.


5. Iar

CAPIar de va
jertfa
fi

3.

Jertfele de multamire.

sfSrama in bucSji, turnand presle ele unldelemn; jerifa este Domnului. 7. Iar de va fi darul lau jertfa de pe graiar, sS se facS din iSma" cu
6. Si o vei

darul catre
si-1

Domnul

de maniuire

va aduce

din boi, ori parte

barbSieasca, ori
tl

femeeasca, curat
intea Domnului.
2. Si

va aduce tnna-

untdelemn.
8.

i jertfa care o va face din-

pul darului,

tr'acestea
preot.
9.

Domnului, o va aduce

la

va pune mainile sale pre casi-1 va junghia la usa cortului marfuriei; iar fiii lui Aaron
vor turna sangele pre jertde tot tmprejur.
vor aduce din

preo|ii

Si apropiindu-se caire jertfel-

felnicul arderilor
3. $i
irii

nic,

va lua preotufdin jertfa pomenirea ei, si va pune preotul pre jerfardere de-tot, miros de buna

jertfa

maniuDomnului, grasimea care


jertfa

felnic

mireazma Domnului. 10. Iar ce va rSmanea dela jertfa va fi a lui Aaron si a fiilor lui, sfintele sfintelor

acopere pantecele, si foata grasimea care este pe pantece.


4.

Si

amandoi rarunchii^
ei

si

grS-

simea care esfe preste

si

care

din arderile de tot ale

este preste coapse, ?|pelita cea de

Domnului.
11.

pre fical cu rarunchii va scoafe.


jertfa"

Orice

veji

aduce Dom-

.5.

Si

fiii

lui

Aaron

preojii le

vor

nului,

sS

fie

nedospitS; tot ce este

pune pre
tot,

jertfelnic,

spre ardere de
care sunt pre

dospil, sau mierea sS n'aducefi dinir'tnsa jertfa,

preste lemnele

dar Domnului.
-

3.
2.
3. Sitab 7, 34.

13. Marc 9, 49. 14. 2 Lege 26, 2. 2. Efire 29, 16. 3. Efire 29, 13, 22. 5. Efire 29, 25.

l8

LSVITICtlL 3-4

focul eel de pre jerflelnic, jerffS mi-

CAP.
Jertfele

A.

ros de
6.

bunS mireazmS Domnului. Iar de se va sduce dar Dom-

pentru pacat.
c3tre Moisl, zi-

nului din oi jertfa de m&nfuire, parte

?i au
2.

gr3ii

Domnul

bSrbSteascS, au femeeasca, curat II va aduce pre el. 7. De va fi darul sSu miel, aduce-l-va pre el tnnaintea Domnului. 8. i va pune mna pre capul darului s3u, tl va junghia la usile cortului marturiei; iar fiii lui Aaron preojii vor turna sangele pre jertfelnic
tmprejur.
9.
irii

cand:

Vorbeste

fiilor lui

Israil,

si le

spune: de va pScatul cineva tnnaintea

Domnului

f3r3 de voie tmpro-

tiva poruncilor

Domnului,

si

va face
ele;

ce nu se cade cSicand vreuna din


3.

De va p3c2tui Arhiereul

eel uns,

tn cat s3 p3catuiasca poporul, va

Si va aduce din jertfa mSntu-

aduce Domnului pentru p3caful ce a savarsit, un vijel curat jertfa pentru p3cat.

ardere Domnului, seul, mijlocul


si

cu salele
p&niecele.
10.

tot

seul care acopere

Si lu3nd

lot

seul care este

presle pantece, presfe

amandoi

rS-

usa cortului marturiei tnnaintea Domnului, va pune mana sa pre capul vi{elului, si va junghia vijelul tnnaintea Dom4.

Va aduce

vijelul la

runchii, si seul eel de pre ei cu eel

nului.
5.

dela coapsS,
rSrunchii.

si

praporul ficatului cu

Si preotul

eel

uns

ale

cSrui

mSini sunt
marturiei.

sfinjite,
tl

Le va aduce preotul presfe jertfelnic miros de bunS mireazmS, ar11.

gele vijelului,

luSnd din sanva duce tn coriul

dere Domnului.

de va fi darul Domnului din capre, si-l va aduce tnnaintea Domnului, 13. Va pune mainile preste capul lui, si-l vor junghia Tnnaintea Dom12. Iar

va tntinge preotul degeful tn si va strop! cu sange de sapie ori tnnaintea Domnului spre
6. Si

snge

catapeteasma.
7. i

din sangele vijelului preotul


alfarului iSmaerei,

va unge coarnele
tul m3rturiei; iar

nului la usile cortului marturiei; iar


fiii

care este tnnaintea Domnului tn cor-

lui

Aaron

preofii

vor turna san-

sangele vitelului

tl

gele preste jertfelnic tmprejur.


14.

i va aduce dinfr'tnsul jertfa

va turna tot la temelia arderii de tot, care este


tului m8rturiei.
8. i
fit

jertfelnicului
la usile cor-

Domnului, seul care acopere plntecele si toata untura care este pre-

va lua grSsimea yi{elului


si

jert-

ste pantece.
15.

pentru pacat, atat cea care acocea de pre


ele.

Si luSnd

amSndoi r3runchii

pere maruniaele,cat

cu tot seul eel de preste ei, cu eel de pre coapse si praporul ficatului cu TSrunchii, 16. Le va aduce preotul pre jertfelnic jertfa de buna mireazma Domnului, tot seul al Domnului. 17. Lege tn veci fntru neamurile
voasfre,
si

9. Si amandoi, rarunchii cu gr3simea de pre ei, cu cea de pre coapse,

cu prapurul
jertfei cei

?i

r3runchii le va lua.

10. In ce chip

se ia dela vifelul de mantuire, si preotul le va


tot.

adtice pre jerffelnicul arderii de

11. Iar pielea vijelului, toata car-

tn toate 13casurile voa-

nea

lui

cu capul, cu marginile, cu
si
6.

stre seu si

sange s3 nu mancaji.

pantecele

cu balega,
Lev.
16, 19.
11.

27. Fac. 9, 4; 17, 14.

4.

6.

Efire 40.

Eftce 29, 14.

LEVITICUL
12. Adica* pSrfile
jel

129

rSmase din

vi-

poruncile
s3u, ce
stiin|S

Domnului Dumnezeului
si

le

vor scoatc

afara*

din fabSra

fn Ioc curat,

unde se aruncS cenusa, se vor arde pe lemne tn focj.unde se va vSrsa cenusa se vor arde. 13. Iar daca foaiS adunarea !ui
Israil

nu se cade a face, va gresi,

din ne-

dupSce va cunoa^te el pScatul care a savarsif, va aduce dar jerffa" pentru pScat un ied curat,
23. Atunci

si

va pScafui ceva din nestiinfa" lucrul va ramanea ascuns dela

parte bHrbSteascS.

ochii adunSrii, facand ceva tmprotiva porunciior

Va pune mana sa pe capul iedului, si-1 vor junghia tn locul unde


24.

Domnului, ce nu se
cunoaste pcaadunarea va

se junghie arderile de

tot

tnnaintea
este.

cade
14.
tul

a face;

Domnului, cS jerlfS pentru pScat


-vor
s&varsif,

Duplke
jertfS
Tl

25. Iar din sangele fjerffei pentru

care au

pcat,

preotul va

unge cu degetul
tl

aduce
curat,

pentru pScat un vitel


la usile cortului

coarnele jerifelnicului arderilor de

vor aduce

mSrturiei.
15. Si

vor pune batranii adunarii

mainile sale pre capul vifetului fnnaintea Domnului.


16. i

va vSrsa la temeiul jerffelnicului arderilor de tot. 26. Tot seul lui tl va aduce pre jertfelnic, ca si seul jerifei cei de maniuire, si preotul se va ruga pentot,

si tot

sSngele

vor junghia

vijetul tnnain-

tru eel ce

a savarsif pScatul,
daca* cineva din

si

se

Domnului, iar preotul eel uns va duce din sangele vijelului tn cortea
tul mSrfuriei.

va

ierta lui.

27. Iar

poporul

pSmanfului va pScStui prin nesti-

va tniinge preotul degetul tn sangele vijelului, si va stropi de sapie ori tnnaintea Domnului, spre catapeteasma sfiniei. 18. Si din sange va unge preotul
17. Si

coarnele altarului tSmaierei, care este


tnnaintea Domnului tn cortui m5rturiei.

va cSlca vreuna din poruncile Domnului, care s'au poruncit sS nu se calce, si va grest; 28. Dupce va cunoaste pScatul care a sSvarsit, va aduce din caprele sale dar o caprS curatS parte femeinjS, si

eascS, pentru pScatul ce a sSvarsit.

19. Si tot

sangele

tl

temeiul jertielnicului

va varsa la arderei de tot,

care este
20. SJ

la usile cortului marfuriei.

va pune mana pe capul caprei cei aduse pentru pScatul sSu, si vor junghia capra aceea, care s'a adus pentru pScat, tn locul unde se
29.

mea, si va jertft

va lua dela el toatS grSsio va duce pe jertfelnic, si


vijelul

junghie arderile de
30. Iar preotul

tot.

luand cu degetul din

ca

si

pre eel
si

jertiit

pentru pacat, asa va face;

se va

sangele ei, va unge coarnele jertielnicului arderilor de tot, si tot sngele


tl

ruga pentru
lor pacatul.

ei

preotul, si se va ierta

va vSrsa
31. Si

la

temeiul jertielnicului.
tot seul, precuifn

va lua

se

rSmase din vije! le vor scoate afara" de tabSrS, spre ardere de tot, cum au ars pe vijelul eel mai dinnainfe; ca pacatul adu21. Iar pSrfile

ia seul dela jertia


si-l

cea de mSntuire,
Dottv-

va aduce preotul pre jertfelnic

tnlru miros de
nufui, si se
el,

bunS mireazmS
lui.

va ruga preotul pentru

n&rii este.

si

se va ierta

de va pa"cSfur eel ce este cSpetenie si va c31ca vreuna din


22. Iar
13.

de va aduce dar pentru pScat oaie, parte femeeascS curatS


32. Iar

Num.

15, 24.

17. Lev, 16, 19.

sS o aducS,

130

LEVITICUL 4-5
Va pune mana pe capul
oii

33.

varsif o mielusa din

cei ce se aduce penfru pScaf, si o vor junghia tn locul unde se junghie arderite de iol. 34. Si
oii

sau o iadS din capre parte iemeeascS jerffS penfru pleat, si se va ruga penfru el
oi,

preoful,

penfru pacatul

lui

care a

luand preoful din sSngele

care se aduce penfru pScaf, cu

unge pre coarnele jerffelnicului arderii de iol, si lot sangele ei !1 va vSrsa la femeiul jcrf.felnicului arderii de tot. 35. Si va iua lot seul ei, precum
degeful, va

va ierfa lui pScaful. de nu va pufea avea oaie, va aduce penfru pScaful sSu ce a sSvarsit, douS turfurele sau doi pui
savarsif, si se
7. lar

de porumb Domnului, unul pentru pcaf si alKul spre arderea de lot. 8. Si le va aduce la preof, si va
jeruT preoful Tntaiu penfru pcaf, si

se

ia seul oii cei


si-.l

dela jerlfa cea de

manfuire,
jertfelnic

nului, si

va pune preofu! pe spre ardere de Iol Domse va ruga penfru dansul


lui.

va rupe preoful capul pasarii de la grumazi, si nu-i va desparjl. 9. Si va siropi din s&ngele eel
penfru pScat
cului;
iar

preolul penfru pacalul ce a sSvarsif,

pe perefele

jerifelni-

si

se va ierfa

rSmSsifa sangelui o va
jerffelnicului,
t>
=

CAP.
Jertfele

5;

scurge preste ferneiul ca penfru pcaf este.


10. lar a

peniru vinovatie.
si

doua pasare O'-ya face ardere de tol dupS cum se cuvine,


si

De va pacSfui cineva, de marlorul chemal a vazuf,


sa* jure,

se va ruga preoful penfru dan-

ori

sul,

penfru pacatul ce a savrsif,

si

ori

de

sfie,

nu va spune,

ia

asuprSsi

pacatul aceluia.
2.

se va ierfa lui. 11. Iar de nu va avea nici o pe-

Oricine se va

afinge

de ceva

necurat.de vreo morfSciune, sau


_rata\
fHfi

reche de furturete sau doi pui de porumb, va aduce dar pentru pScatul ce a facuf, a zecea parte a u-

de ce a fosf prins de hiara" neeusau de vreo morlSciune din vienecuraie, sau din mortaciunile

nui

iii

de iinM curafS
sa*

jerirS

pentru

pScaf, iar2

foarne preste dansa

dobiloacetor cclor necurafe;


,3.

unidelemn,
12. Si

nici

s pue preste ea
si lu-

Sau

se va afinge de necur{ie

fMmaie, cSci peniru pScaf este.

de om,
n'a
ste

de ce necur|ie a lui, de care afingandu-se se va pangart, si


ori

o va aduce la preoi,

dupa aeeea va cunoac5 a gresii, vinovaf va fi pacasliuf, si

and preoful dinfr'tnsa o manS plin, o va aduce spre pomenire Domnuiui

tului.
4.

Omul

nelegiuif, carele graesfe

pe jerffelmcui arderilor de lot, ca penfru pScat este. 13. Preoful se va ruga peniru dattsul,

cu buzek sale ca sa facS.rau, sau sS laca bine pricafe va grai acela cu jurSmanl, si va uiia, si apoi va cunoasfe ca a pacafuif Tnfr'una din;

peniru vreunul din aceste pSsi


ii

cafe ce a savarsii,
iar ce a rSrnas,
si

seva

ierfa lui;

va

a preotului, ca

jerlfa fainei cei

curate.

tr'acesfea
5. Si

14. Si

au

gralf

Domnul

calre Moisi

va mSrfurisi pScatul sau, care

zicand

a pcafuit, 6. Va aduce Oomnului peniru cele ce a gresif, penfru pScaiul ce a sa5.


1,

Tot cei ce din uifare si fr3 de voie a pacSluit cu privire la cele sfin|ife Domnului, va aduce penfru
15.

Pild. Sol. 29, 24.

2. 2

Cor.

6, 17.

pScaful sau Domnului un berbece

LEVITICUL 5-6
curst din

131

oi,

a<caruia

prep-il

va

fi

mult aceiuia a cui este,


fbarce-lui in ce zl^se va
5. Iar

si

va tn-

de arginf dupa" sichll cei sfanf, penfrupScatul ce a savarsif. 16. Si ce a pScSfuii cu privtre la cele Sfin|iie, fa fntoarce Tnnapoi aun
siciu

dovedV

pentru gresala sa, va aduce Dgmnului un fcerbeee curat din oi

cu prej dup3
6. Si

rh^um

pScatului.
el

ceea,

adSo^ind fneS a cincea parte


si'

se

va rug& pentru
a fScut
si

pre-

preste aceea,
iar predtul se
ftrwJ

ova

da- preofului
el 'jeri-

otul fnnairttea -Oomnuhii, si se vor


ierta lui toate cate
7.

va ruga pentru
eel pentru

a gresif.
*

berbecek
lui.

pleat,

si

Si

au

grSit

Oomnul
lui

cifre Moisi

se va ierta
17.

zicand:
pScMfui

Si

oricine va

calca vreuna din poruncile lui, ce nu se cade a face, gre?ind


din nesfiinfay va avea peaf.
18.

lva Domnu-

8.
lui

Poruncesfe

Aaron

si

iiilor

zicandi

Aceasta este randuiala arderii de tot; arderea de tot va arde e


9.

Va aduce
diri

la

preot

lin

berbece

curat

oi ?n

pref de
si

pentru gresafa,
otlil

an arginf se va ruga prelui,

perrtru

el,

pentru nestiinfa
si

cS n'a stiut si n'a cunpscut,

se

va ierta
19.

lui.

14

neconfenit foala** noapfea panS dimineaja, si focul jerffelnicului"va arde deasupra lui, si nu se .; va sfinge. 10. Si se va tmbr&ca preotul cu nairt de in, si vesmanl va TmbrSca
jertfelnic
;

PentrucH a gresii Tnnainiea

fmprejurul fruputui sSu,

sivaMua

Dornriului.

arderea care o va misful focul, ar-

derea de

tot

dela jertfelnic.
jert-

CAP.
A Si
r
J
t e

6.
rt f
C-.
,

11. Si
felnic, si

o va pune aproape de

se va desbrSca de haina

sa, si se
si

va frnbrMca cu
j

altS hainS,
tot

va seoate arderea de

afarS de
-
'

au grail Dprnrmi cStre Moisl,


Tot
eel

zi-

tablra* In loc curat,

cand,;
2.

12^ -Si foe pe jertfelnic

va arde

ce va pScSiui,

si

din

nebagarcde seami va
Funcile Domnutui, si
Irei-a

nesocoil po-

va iSg&dul c3lucrul ce

deaproapele
tncredintat,

sSuau
va

nu se va stinge, si preotul va pune pe dansul lemne disdedimineatS, ?i va aseza deasupra lui arderea de tot, si? preste ea va pune
si

ori din sirnbrie, ori


?1

grSsimea
13.

jerffei

de manfuire.
arde foe pe
jertfei,

din prada\ sau

Insela cu ceva
>

Si pururea va

pe aproapele,,
3.

;..

jertfelnic, si nu.

se va stinge.

Sau gSsind lucru


si

pierdut,

?l

14.
carje

Aceasta este randuiala


o vor aduce
fiii

va tSgSdui

va jur& nedrepf despre orice lucru va fate omul, va p8cStui Tntr'aceslea,


4. Si

lui

Aaron

Tn-

naintea Domnului la jertfelnic.


15. Si

va lua dinfr'Tnsa preotul o


jerffei

de va

ti

pacaiuif sau va

fi

manS

din fSina cea curafS a

gresif, !n acest

chip va fntoarce r3-

pirea care a rSpif, sau tnselSciunea

cu unf uldelemn al ei si cu foatS maia ei, care sunt preste jerffS,


le

tSsi

care a Tnselat, sau lucru ce s'a !nTcredinjat lui,

va pune pe

jertfelnic

ardere Tn-

sau lucru pierdut care


lucrul pentru

1-a gSsit, la tot

care

a jurat stramb, va plStl lucrul acela


Tntreg,

miros de bunS mireazmS, pomenire Domnului. 16. far rSmasija ei o va mnca


tru

adaogand a cincea parte mai

6. i&

io, 12.

132

LEVITICUL
fiii

Aaron cu

lui,

nedospilS se va
curfea cor-

28. lar vasul eel


s'a fieri, se

de

lut In

care

manca
17.

Tn loc slant, tn

tului marturiei

o vor manca.

Nu

m va eoace dospita, parte

am

daf aceasta. lor din cele ce

se aduc Domnului, sfanta sfintelor este ca si ceea ce se aduce pentru


pleat, si ca si cea pentru
18.

va sparge; iar de se va fierbe Tn vas de aram3, s3-l frece si s8-l spele cu apS, 29. Toata partea barbateasca Tnfre preoji va manca acesiea, c3 sfinfele sfintelor sunt Domnului.
30. $i toaie cele jerlfife pentru pa-

gresaia.

ToafS partea barbateasca dintre preo{i vor manca aceasta, lege vesnica Tntru neamurile voasfre din
cele ce se

aduc Domnului,

tot

eel

ce se va atinge de dansele se va
sfin|T.
,

sange se va aduce Tn cortul marturiei, ca sa se roage printr'Tnsul Tntru eel sfanf, s3 nu se m3nance, ci cu foe s3 se arza\ 31. Aceasta este randuiala aducat dinir'al carora
cerii

berbecelui ca jertfa pentru pa-

t9. i

au grSit Domnul cStre Moisl,


lui

cat,

c3 prea sfinte sunt.

zicUnd:
20. Acesta este darul
si al fiilor lui, care-1

32. In locul

unde vor junghiea


vor junghiea
sangele
tot
si

ar-

Aaron

derile

de

tot,

ber-

vor aduce Domnului Tn ziua Tn care-l vei unge pe el; a zecea parte din ifa, fSinS curata sS fie de jertfa pururea.jumatate dintr'insa dimineata, si jumSfate dintr'fnsa seara.

becele eel |pentru

p3cat innaintea
Tl

Domnului, pe femeiul
33. i
lele si
si

iar

va vSrsa
lui si

jertfelnicului Tmprejur.

va lua

seul

sa-

seul care acopere marunfaele

tot seul eel

de preste maje.
ei,

21. In tigaie cu untdelemn se


face: frSmantata o
jertfa

va

34. i
eel

amandoi rBrunchii cu seul


care este preste
si

va aduce,

pisafe,

de preste

de f SramSturi, jertfa Tntru rniros de bunS mireazmS Domnului. 22. Preotul eel uns, urmasul lui , va face aceasta, lege vesnica, toata se va misfut. 23. Toata jertfa preotului, de tot se va arde si nu se va manca,
din
fiii

coapse,
35. $i
felnic

runchii le

praporul ficatului cu r3va lua,

lui

va ad u ce p re of ul pe jerfjertfa Domnului, c3 pentru pa-

cat este.

fre preoji le

24. $i au grSit

Domnul

cStre

Mo is),

Toata partea barbateasca dinva mfnea pre ele, Tn loc slant le vor manca, c3 prea sfinte
36.

zic^nd
25. Vcrbesie
si le
jertfei
lui

sunt.

Aaron

si fiilor lui

spune

aceasta este randuiala

37. La jertfa pentru pgcat ca si la cea pentru gresaia este aceeasi ran-

pentru p3cat; in locul unde


tot,

duial3; va

fi

a preotului care se va
el.

se junghie arderile de
ghiea
si cele

vor jun-

ruga pentru
rile

pentru pacal Tnnaintea

38. Si preotul eel ce

aduce arde-

.Domnului, cS prea sfanf este. 26. Preotul care o va aduce o va m^nca, tn loc sfant se va manca, in
curtea cortului marturiei.

de

tot ale

omului, va lua pielea

jertfei

arderii

de
jertfa

tot

pe care o a-

duce,
39.

Toata
si

care se va face

Toi carele se va atinge de c3rnurile ei, se va sfin|i, si ori a cui haina se va stropi cu sSngeie Jasnit din ea, se va sp31a tn loc slant.
27.
18. E?ite 27, 21.
26. 10, 13.

in*cuptor,

toata care se va face


fi

pe gratar, sau Tn tigaie, va otului care o aduce.

a pre-

40. $i toata jertfa cea f8cuta

cu

25.15,12.

30. Evrei 13, -11.

LEVITICUL 67
untdelemn
fiilor lui

133

cea ndScufS, fufuror Aaron s3 se tmparja fieslesi

cSruia Tntocmai.

CAP.
Aceasfa

7.

Jertfe de mantuire.

vreun lucru necuraf, sau om necurat, sau de cele cu pafru picioare, necurafe, sau de orice necurajenie si va mfinca din carnurile jertfei cei de mantuire, care este a Domnului, va pierl acela din poporul s3u.
12. $i

au

graft

Domnul c3tre

Moisi,

esfe randuiala jerffei de

zidind.
13.

mantuire ce vor aduce Domnului. 2. De va fi jerffa de lauda, vor

Vorbeste

fiilor lui Israil, si le

aduce spre

jerffire

paini de fSinS cu-

rate tacuie cu unfdelemn, si turfe nedospife unse cu unfdelemn, si

fSinS aleasS framanfata cu

unfde-

lemn,
3.

Cu paine nedospita va aduce

darurile sale spre jerffa laudei cea

de mantuire. 4. $i unul din toafe daTurile aduse parte Domnului, va fi a preotului care

varsa sangele
jerfjei

jertfei

de

spune: seul de bou, de oaie si de capra s3 nu mancafi. 14. Grasimea de morfaciune, de ce esfe prins de hiara se va Tnfrebuinjaia orice lucru; iar de mancat nu se va manca. 15. Tot eel ce va manca sen de la vitele din care vefi aduce dintr'Tnsele jerffa Domnului, va pierl acela din poporul s3u. 16. Sange sS nu manca|i Tn fof lacasul voslru, nici de vtfe, nici de
pas3ri.
17.

mantuire.
5.

Carnurile
fi

laudei cea de

Oricine va

manca sange,

a-

mintuire, vor

ale

lui, si

se vor man-

cela va pieri din poporul s8u.


18. Si

ca tn ziua tn care se vor aduce, nelasand dintr'fnsele pe dimineafS.

au graif Domnul catre Mots!


><**.>

zicand:
19.

de va fi darul sSu jerffa de fSgaduinia sau de buna voie, se va manca Tn ziua tn care se aduce jerf6. lar
fa,

Vorbeste

fiilor lui

Israil si le

spune: eel ce aduce


tuire,

jerffa

de

mam

si

a doua

zi

Ce va rSmUnea din carnurile jertfei pSn3 a freia zi, cu foe se va


arde.
8. lar

cine va

manca

din carnu-

rile jerffei

de pace a
fi

freia zi,

darul

lui

nu va

primif, nici se

va so-

cotl lui, urSciune esfe; oricine va manca dintr'fnsele, pScaf va avea.


9.

va aduce darul s3u Domnului si din jerffa cea de mantuire. 20. Mainile lui vor aduce jertfele Domnului: grasimea de pre piepl si praporul ficafului vor aduce, ca s3 le pue dar innaintea Domnului. 21. Preoful va aduce grasimea pe jerffelnic, iar piepful va fi al lui Aaron si al fiilor lui. 22. Armul drepf din jertfele de mantuire ce aducefj
Tl

Carnurile

atinse de

ceva neTn foe se

veji
fiii

da preofului,

cural,

nu se vor manca,
to! eel

23. Acela dintre

lui

Aaron care

vor arde;

ce

esfe curat,

va

manca camea.
10. lar oricine

aduce sangele jerffei de mantuire ?! grasime, va avea parte armul eel


drepf.

nurile jertfei cei


este a

va manca din carde mantuire, care

Domnului, stiindu-se pre sine necurat, acela va pierl din poporul


s3u,
11. 1 fof eel ce

24**CM piepful si armul ce se aduc din jertfele de mantuire ale voastre,

le-am luat dela


lui

fiii

lui Israil si
si fiilor

le-am daf
se va afinge de
lui,

Aaron preoful
fiii

lege vesnica pentru

lui Israil.

134

LEVITICUL 78
Acesfe p3rfi din
lui

25.

jerffele

Dom-si
ft-

9.

Si

a pus mifra

nului se cuveneau
ilor lui

Aaron

si presle milra" la frunte a

pe caput lui, pus placa

preojii din ziua tn care i-au


\

cea de aur cea


10. Si

sfinfilS sfanIS,
lui

precum

rSnduif-sa preoJeascS Domnului.

au poruncil Domnul
de lemn
11. Si
al ungerii.

Moisl.

26. Precum au poruncil Domnul sS se dea lor tn ztua^fn care i-au uns pre er ditrftii Ini Israil, lege vesnicS tnlru neamurile lor.
27. A'ceasla sie ra^tfuiala
jertfei

a iuat Moisl din unful eel a sfropit dinfr'tnsul pe


jcrf-

ielniCjde sapfe ori, si a


nicul, T si
1-a

uns

jertfo|-

sfmjif ,pre

diki^ul

si

arderilor de-lot peniru plcaf, penfru gresala, penfru sfin(irea

toale cele dinlr'tnsul, si spaia^aar-ea


lui

pieoji-

cMemeiul

ei,

si le-a, sfinfif
si
el.
f

lor

sipenftu jertfa de m&nfuire. 28. hi ee chip au poruncit Domnul, lui Moisi tn munfele Sinai, ;?n ziua In care au poruncit fiilor; lui Israil' sS aducH darurile sale Tnnainfea

ele* si
lui, si

a uns corf ul
i-a sfintif

pp o^fe^vasjle
>{

pre

12. .Si

a turnaf Moisl din unful eel


al ungerii

de lemn
aron,
si

pe capul
.el,

lui A-?

1-a

uns pe

si 1-a sfin|it
,....,.

Domnului

fn pusfiea Sinai.

pe

el.

13.

Si
si

CAP.8v
SfiHff-rea

adus Moisi pe
i-a

flit,

lui

Aaron,
'

pre oft lor.

''

?i hame, si i-,a pus lor chidare, dupa" cum au

TmbrJeal pre mcins.cu brane,


lui

ei

cu
le-a
(

po->
f

Si r cnd:
2.

au grif Domnul cSfre Moisl,


la pre Aaron

zi-

runcif
14.

Domnul

Moist.

Deci a adus Moisl vifelul eel


si

fiafnele lui, si

pre fiii lui uniul eel de leriin


si
si

si

penfru pcaf,
lui

a pus Aaron

si Iiii

al

mainije pre capul vifelutui celui


;

ungerii, si vifelul eel penfru


si cei

pScaf,

penfru pScaf,
15.*Si l-aijunghiaf pre
el, si

:J

dot berbeci,

cosnifa cea

a luaf q

euf-azime.
?3."Si vei strange
fcoatS

Moisl cu degeiul din sange

sj

uns
si

adunarea

coarnele jerflelnicului Imprejut*,


curajif jerffelnicul;
iar

la
f

usa cortului nrarturiei. 4.SJaf&cuf Moisl precum i-au po-

sangele

1-a,

varsat preste temeiul jerflelnicului,


sfinjindu-i ca s se roage
16. Si

runcit lui

Domnul,

si

a strans toafS

pe eL

adunarea la 5. i a zis Moisl cSire adunare: acesta este euviniul, care au poruncil Domnul sa se fa c3. 6. St a adus Moisl pre Aaron si pre iiii lui, sli-a spalat pre ei cu apS. 7. Si fca imbr2cat pre el cu haina, si la Incuts cu brSul, si 1-a 1mbr8cat cu vesmantul eel lurig, si a pus presle el umSrarul, ,si l-a int

usa cortului mSrturiei.

a luat Moisl toatS grlsi-^


si

mea
I

cea de pre maje,

prapqrul

ficatului,

amandoi rSrunchit cu grlSsimea de pre ei, si ,lea adus Moisl


pe jertielmc.
si

17. Iar vijelul, pielea lui,

carnea

lui

balega
lui

lui, le-a

ars salarS de taporttneit Dom-

bSra cu foe, precum au


nul
Moisl.
18.

Apoi a adus Moisl berbecele


de
tot,

cins pre

el

dupa*

cum

era fcut
el.

umS-

eel peniru arderea

si

a pus

rarul, si 1-a sirans


8. Si a

cu

Aaron

^i

fiii

lui

mlinile

pe capul

pion, si

pus presle umSrar engolpresfe engolpion a pus a-

berbecelui,

si

a junghiat Moisl ber-

rStarea si adevSrul.

Si

7.

E?ite 28, 41.

8,

Efke

28, 24, 26.

10. E$hre 30, 25, 26. 12. Sitab 45, 18; E?ire 15. E^irc 29, 11, 14. 16. 3, 3J E?ire 29,22. 18. E^ire 29, 15, 16.
28, 37.

LEVITICUL 89
becele, si a furnaf Moisi sangele pe
jerifelnic Tmprejur. 19. Si berbecele l-a
$i

135

berbecele eel penfru


dicat ca dar
nutui,
si

sfinfire, l-a ri-

filial

bucSji,

adus Tnnaintea Donv a fosf parlea' lui Moisi dupS

a adus Moisi capul,

rrradul5rile

cum au
29.

poruncif

Domnul

iui .Moisi.

i grSsimea; iarpjinieceksi pieioarele le-a spalaf cu ap.3. 20. Si a adu&;Moisl berbecele tot

pe jerifelnic: ardere de

tot,

intru

Apoi a luaf Moisi din untuldelemn al ungerii si din sangele eel de pe jerffelnic, si a stropit pre Aaron si hainek lui si pre fiii lui si

miros de buna" raireazma", jerffa Domnului, dupa cum au poruncif Domnul lui Motel.
21. Si a

hainek
neie lui

fiilor lui.

30. Si a sfinfif pre


si

Aaron

si haifii^

pre

fiii

lui si

hainele

adus Moisi
si

at doilea ber-

lor lui cu dansul.

bece,
i

berbecele eel penfru sfinfire,


fiii

31. SJ a zis Moisi cafre


s

Aaron

si

au pus Aaron

lui

minile

cSfre

fiii

lui: fierbe|i

carnea fn cur-

pe capul berbecelui.
t

tea corlului mrfuriei fn loc sfant,

22. L-a junghiaf, si a luat


lui

Moisi
si

si

acolo

sa"

o manca{i cu painile cele

din sangele

si

a pus pre rnargilui

din cosni|a cu jerffa penfru sfin|ire,

nea urechii drepfe a


varful minii

Aaron
si

pre

precurn s'a poruncif mie, zicand

drepfe

pre varful

Aaron
32.

si

fiii

lui

le

vor manca.

piciorului drepf.
23.

far ce
si

va rSmanea din cr-

a adus Moisi pe

fiii

iui

nuri

din pSini, fn foe s ardeji.

Aaron., si a

pus Moisi din sange pe


lor celor drep-

33. SJ din

margi-nea urechilor lor celor drepfe,


si

s nu

tesifi

sapfe

usa corfuiui mSrlurisl zile, panS ce se


pensfinfl

pe varful minilor

va

plini ziua sfinfirii voasfre,

fe, si

pe varful picioarelor lor celor

truca in sapfe zile se vor


nile voasfre.

mSi-

drepfe, si avSrsaf Moisi sangele pe


jerffelnic.
-

34. In

ce chip au fScuf ?n ziuaa-

24. 4?i

luaf

grSsimea

si

saleie
si

ceasia, asa au poruncit

Domnul sS

si

seul eel de preste pantece


si

pra-

se faca ca sS se roage penfru voi.

porul ficafului
si

amandoi rSrunchii
ei si

grSsimea de pre
25.

arrnul eel

drept.

sfinfire,
lui,

Din cosnita cu jerffa penfru care gsfelnnaintea DomnuI

usa corfuiui mHrfuriei vefi sedea sapfe zile, ziua si noapfea, si ve|i pzi cele randuile de Domnul ca sa" nu muriji, c8 asa au
35. Si la

poruncif mie
36. i

Domnul Dumnezeu.
fiii

a luaf o paine azima\ o paine cu untdelemn si o furfa, punandu-le


si

au

iScuf Aaron si

lui foafe

cafe au poruncit

Domnul

lui

Moisi.

pe grSsime

arrnul eel drepf.

pus foafe pe mainiie lui Aaron si pe m&inik fiilor lui, si le-a adus dar tnnaintea Dpmnului. 27. Apoi Moisi le-a luaf din minile lor, si le-a pus pe jerffglnic spre arderea de tof penfru sfinjire, miros de buna mireazmS, jerffa Dom26. Si le-a
1

CAP.
Je r if a lui
-

9.

Aaro n.

In Aaron
2. Si
tie

ziua a opfa a
si

chemaf Moisi pre


lui si

pre

fiii

pre bSfrSnti

lui Israil.

a zis Moisi cafre Aaron: ia

nuiui.
28.
19.

4sn vifel din cireada


si

spre

jerffS

Si

luSnd Moisi pieptul dela

penfru pScaf,

un berbece spre

ar-

E$ke 29, 17. 20. Efire 29, 16. 26. Esite 29, 24. 27. Esite 29, 25. 28. Esire 29, 26. V

31. Ejite 29, 32.

9.

2. Esire 29, 1.

136

LEVITICUL
tot,

dere de
fea
3. Iar

euraji; si-i

adu urnain.

derei de

tot,

si

madul8rile cu ea-

Donmuluh
batraniior
liri

pul le-au pus pre jertfelnic.


14. Iar panfecele si picioarele

Israil grae?fe,

spa-

zicand: lua|i un jap din capre spre


jertfa
si

late

onapa,

le-au

pus preste arde-

pentru pacat,
.

un

vifel, si

un berbece un miel de un an spre


si

rea de tot pe? jertfelnic.


15.

Dupa aeeea a adus darul po-

arderea de

tot,

4. Vifelul si

curafu berbecele spre

porului; a luat japul eel spre jertfa


jertfa

pentru p3caful poporului.si junghiindu-l, t-a curajit, ca s>ipre eel dintaiu*


16.

de manfuire fnnaintea Domnului, si fSinS curata amestecata gu unfdelemn, c3 ast3zi se va arSta Domnul
Tntru voi.
5. Si

A adus

arderea de tot;
se cuvine.
jertfa

si

o a

savSrsit
17. Si

precum
adaogi

sl

precum pdruncise MoiTmpreajma cortului m2rturiei, si


luarS
si

a venif ioata adunarea fnnaintea Domnului.


6. Si

a statut

a zis Moisl: aeesia este cu-

vanful, care 1-au grSit


cefi, si

Domnul:

fa-

se va ar3ta tntru voi rn3ri-

de mancare; luSnd un pumn din ea< o puse pre jertfelnic osebif de arderea de tot * cea de dimineafS. "^18. Dup3 aceea a junghiat vi|elul si berbecele spre jertfa de mantuire pentru popor, si fiii lui Aaron au adus sangele la dansul, si l-au v3rsat tmprejurul jertfelnicului/
!
<

rea Domnului.
7.

i a zis

Moisl
si

lui

Aaron:

a-

19. Iar seul dela vifel si dela ber-

pcopie-te la

jertfelnic si

adu

jertfa
tot;

bece, salele, seul de pe pantsce* rarunchii cu seul lor


catului,
si

pentru p2eatul t3u,


si te

ardere de

prapoTiikfisv

roaga pentru tine Tnsufi si pentru casa la, si adu darurik pdporului, si ie roagS pentru dansii, pre^ cum au poruncit Domnul. 8. i s'a apropial Aaron de jert*

20.

Toate aceste grSsimi punan-

du-le preste piepturi, le-au asezat n jertfelnic,


21. Pieptul si

pe

felnic, si

a junghiat vifelul eel pen-

tru pacatul s3u.


9.

armul drepiie-a ridicat Aaron spre aducere Tnriaintea Domnului, precum poruncise Domnul
lui

Si

aducSnd
dansul,
si

fill

lui

Aaron sanjert-

Moisl.

gele la

el

a uitins degetul
1-a

22. i ridicand

Aaron mSinile spre


ei, si

sSu'Tn sSnge,
felnicului, iar

a uns coarnele

pdpor
rile

i-a

binecuvlntal pre

s8-

sangele

varsaf lan-

v^rsind

jertfele penfrft pacat,


tot ?i cele de^
<

arde-

gaiemeiul

jertfelnicului.

de

mantuire, s'a

10. GrSsfrmea,

r3runchii

si

prapo-

pogortt.

r
si

.'

rul ficatului jertfei pentru pacat, le-a

23. Deci Moisl

Aaron

intrara

adus pe
cise
11.

jertfelnic,
lui

precum porun-

tn cortul marturiei, -apoi iesind au

Domnul

Moisl.
si

binecuvanfat poporul, atunci s'a a-

Iar carnurile

pielea
'

le-a
s

ratatslava Donlnului la tot poporul.

ars cu foe afar3 de tab3r8.


12.

Apoi a junghiat jertfa arderei de tot; aducSnd fiii lui Aaron'sangele la dansul, 1-a v3rsat tmprejurul jertfelnicului.
13.

Domnul, si a mistuit jerffele si gr3simile de pe jertfelnic; iar poporul v3zand a r8ma% uimif, si a cSzuf cu fa'fa la p324. i a iesit foe dela

mant.
i-au

Asemenea

adus

jertfa ar15. 4, 13. 22. Num. 6, 22. 23. Num. 12, 5. 24. 2 Paral. 7, 1: 3 Imp. 18, 38.

7. Evr. 7, 27. 11. 4, 11.

10. 4, 8, 9; 8, 16, 25.

LEVITICUL

10

137

CAP.
81

lO.
si

vefi

Pedeapsa lui Nadav

Aviud.
al
lui

apropia de jerffelnic, ca sS nu murifi; lege vesnicS tntru neamurile


10.

voasfre.

luSnd cei doi feciori

A-

Ca s8
si

fie

osebire tntre ce este


si tntre

aron,
d'elnija

Nadav
sa,

si

Aviud fiecare cS-

sfant

ce nu este sfant,
si

ce
Is-

au pus tnfr'tnsele foe si tim&te, aducand tnnaintea Domtiului ioc strein, ce nu li.sc poruncise
Iot
2.

este necuraf
11. Si

tntre ce este curat.


fiii

s3 tnv3{aji pre

lui

raii foate cele

din lege, care

au

gr3it

de Domnul.
Si iesind foe dcla

Domnul
Domnul,
i-a

c3tre dansii prin Moisl.

12. Si a zis

Moisl cStre Aaron


si

sj

ars

pre

ei,

si

au murit tnnaintea

cStre Eleazar

cStre ltamar
:

fiii

lui

Domnului.
3.

Afunci Moisl zise cSire Aaron:

Aaron cei r3masi luafi jertfa care a rSmas din cele aduse Domnului,
si le

aceasla este ceea ce au grail Domnul zicand: tntru cei ce se apropie

mancafi azime

la jertfelnic,

c3cl

prea sfinte sunt.


13. Si le

de mine m8 voiu sfinfl, si tntru toa1S adunarea m3 voiu proslSvi, si s'a umilil Aaron. 4. Si a chemaf Moisl pre Misaiai si pre Elisafan feciorii lui Oziil,
fiii

mancafi tn Ioc slant prefiii

cum

s'a legiuit peniru tine si

i3i

despre cele aduse Domnului, c3 as&

au poruncit mie Domnul.


14. Pieptul

ridicSrei

si

armul as'a

fratelui fatSlui lui

Aaron,
sfinfe,

si

a zis

ducerii s3 le mancaji tn Ioc sfSnt


tu

lor: veniji
slri

de scoafeji pe

frajii

vo-

cu

fiii

t3i

si

casa

fa
fiii

precum
I8i

dinnainiea celor

aiarS de

legiuit
jertfele

penfru
cele

tine si

despre
fiilor

labSrS.
5.
ei

de mimfuire ale
si

Deci au venit

cu hainele lor precum a zis Moisi.


6.
si

scos pre afarS de fabSrS,


si i-au

lui Israii.

15.

CS armul aducerei
preste

pieptul

ridicSrei

grasimcle jertfelor

Afunci a zis Moisi cafre Aaron


fiii

se aduc spre osebire tnnaintea


nului,
felor
si

Dom-

cSire Eliazar si cMfre llamar

lui cei
riji

rSmasi: sS nu v3 descope-

capeiele, nici sS

v3

rupeli hai-

cum
16.

sa nu murifi, si s8 fie manie presle loaf 3 adunarea; iar frajii vostri, toata casa lui Israii, sS piSngS arderea care a venit dela Domnul. 7. Si din usa cortului mSrluriei s3 nu iesiji, ca s2 nu muriti, c3 unnele, ca

va fi fie si fiilor t3i si fetale cu fine lege vesnicS, preau poruncit Domnul lui Moist. Si Moisl c3ut3 cu luare aminfe
tl

tapul eel pentru pScaf,


si s'a

afia ars,

pre ltamar

maniat Moisl pre Eleazar si fiii lui Aaron cei ramast,


:

zicSnd
17.

Peniruce

n'aji

mancat

jertfa

luldelemn

al

ungerii eel dela


si

Dom-

cea pentru pacaf tn Ioc sfSnt, c3


este

nul presfe voi este,


cuvlintui lui Moisl.
8.

au fcuf dup3
lui

prea sfanta; aceasta s'a dat


ridicafi
si s3 v3 rugafi penDomnului. adus din sangele lui
fejii;

vou3 s o mancafi ca sa
Aaron,
pScatul adunarii,
fru ei tnnaintea

Si

au
si

grSif

Domnul

zicand
9.

Vin

bautur3 ce tmbata sS nu
nici
fiii

18.

Ca nu

s'a

cand veji merge to cortul marfuriei, sau v3


bei nici
Ju,
13i,

tn silmfa, tnnaintea

trebuia s3-l

mancaji tn Ioc
runcit

sfSnf,

precum au po-

lO.
9.

1-

2. 1

Efire 30, 9 Paral. 24, 2.


6, 3; 1

flp. 5, 6, 10.

3, 4, Paral. 24, 2. 4. Eire 6, 22. 5. Fapt. 6. Iezecbil 26, 16. 7. 21, 12.
j

Num.

mie Domnul.

Num.

Tim.

3, 2.

12. 6, 16. 13. 6, 16, 26. 14. E?ire 29, 26, 27; 2 Lege 18, 3. 17. Ozic 4, 8.

'

138

LEVITICUL
a graif Aaron cSfre Moisl,

.1011

19. Si

11.

zicand; astSzi
Iru

au^dus jerlfa
arderea de
si

lor pejir

cafi

si

Din carnurile lor s2 nu mansS vS Tngrefosaji de mor-

pacai

si

lot

a !or

iSciunile lor.
12. Si toate vief2jile. cele din
5

tnnaintea Domrailui,
plat

s'a TnfSm-

ape

mi? precum
jerlfa,

vez.i,;

de asi

m3nca

care nu au aripi, nici sojzi, spur-

astazi din

penfru p3caf, oare,

cSciune sS

fie,

acesfea.,voiia.

va

fi

plScul

Domnului?

A3. Si din zburStoare siiafa sc^rbifi

.20.

Si auzind Moisi, a Tncuviintat.

V. CAP.
Animate curate

de vulfur, gripsorul ?i ereteie de mare s3 nu le manca ji, cS s-pur^Sciune


esfe.
,

11.
$i

'

'V ;>
?i
ei.

necurau.

-';'

14.

Precum

si

sorli{a

gdea
r

si

cele ce sunt

asemenea
si

Si
j

au grSif DomnUl cSfre Moisl


,.

si

t. SJ

fot corbul,

cele* ce

suni
si

c8f re Aaron, zicand:

asemenea
spubabija

lui, si struful, si

buha,

2. Vorbifi fiilor lui Jsrail si le

si cele

ce sunt

asemenea

ei-

neji: acesfea sunt dobifoacele care


le ve|i

16. Si coroiul si cele


j

ce sunt a-

mSnca

din toafe vietajile cele

semenea
17. $i

lui.

de pre pSmani.
j

corbul eel de noapte

si

h^
si

3.

Orice dpbitoc cu unghia dessi

refele si cocqsiarcul.
18. Si poriirionul

picafa,
titS

care are copita despSrsi

si;pelicanul
.

In dou

rumega, se manancS.
si

lebSda.
iQ. i

4.

Insa din cele ce rurhega\

din

erodiul si haradriul
lui,

ri

si cele

cele cu unghia despicafa' si din cele

asemenea
ripi

si

pupaza

si

liliacui

ce au unghiile despSrfife, nu vefi manca acesfea: camila penirucS ru-

20. $i toate tarStoarele cele

cu

a--

mega

iar

unghia

.nu

o aredejspicafa,

umblS cu patru spurcSciune vou sunt.


care
%\'.

picioare,

aceasfa neciraf5 esfe vouS.


5. Ariciul

tar acesfea vgfi

manc|

din" cele

rumega, iar unghia n'are rumegS, dar unghia n'o

dcspSr|ita, necurat este.


6. Epurile

cu pe

aripi

ce se JarSsc, care

umblS
ca

patru picioare, care au iluere


picioareler., sale,
l

mai din sus de


sa sari cu
22. Iar

are despSrfita', necurai este.


'

ele pre

pSmSnl
lui;

"7.

Porcu! are unghia despMriifa\

dintr'acestea ye|t mancji:

si

desparle unghiile copifei, dar nu

Vruhul

si

cSfe

seamHnS

Afaki-

rumeg|, necurat este. 8. .din. carnea lor sa nu mancaji, nici sa va aiingefi de ele moarfe,
1

sul si cate searnanS lm; Ofiornahul

si^cate sunt
sfa*si cafe,

asemenea lui, seamnS ei.


fMioarele
si

si

lScu-

ca"

necurafe suni.

23. Si toate
aripi, care,

,diin

cele cu

pin viejuiioarele cele ce suni Tn api se manancM toate cafe au


9.

au patru

picioare, spur-

dfciune you sunt,


ve|i spurca.

cu acesfea

vS.

aripi

si

solzi,

tn

rTyri,
le

?n
veti

m3ri

si

tn

baifi,

pe acesfea

m|nc&.
rTuri
?i

10. Iar toate dtle n'au aripi, nici


solzi, Tn

ape

si Tn

mgri.sr Tn
le

24. T^t cel,ce se va atinge de ele moarfe fund, necurat va fi pan5 seara. 25... i lot eel ce va lua din mortaekinile
lor,

din toate cele ce

scot apele,

Tsi jya

spala hainele

din toate cats sunt Tn ap, necurafe

sale, si necurat

sunt
4. 2 9. 2

si

sa v3 Tngre|osa|i de
14, 3.
14, 7. 14, 9.
7,

ele.

26.

va fi panS seara. Toate dobifoacele cu cbpifa


si

11. 2.2 Lege


Lege Lege

Fap. Hp. 10, 14; z Lege 14, 8. 13. 2 Lege 14, 12.

despicafS
24. 22, 6.

cu unghiile desparfite

LEVITICUL
care nu rumegS, sunt necurafe. Tof cel ce se va alinge de mortSciunile
lor,

11

139

38. Iar

ar

de se va uda sSmanfa, si cadea din aceste morfSciuni tnnecurate esle vouS.

necuraf va

27.

panS seara. Tot ce umblS pre maini


fi

fr'tnsa,

din-

39.

trs hiarele cu pafru piciaare^esfe necuraf; cel ce se va afinge d mor-

esfe

De va muri din, vifele care vouS slobod a le" mSnca, eel


lor,
fi

ce se va afinge de morfaciunUe
necuraf va
40.

tSciunile lor,

necuratvafipSna seara.
sale, si

pana* seara.

28. Cel ce va ridica din mcrfaciunile


lor,

Cel ce va

mnca

din acesfe

va spSla hainele

morfaciuni, va spala hainele sale, si

necural va fi panaxseara, rate sunt acesfea.

,c

necu-

necuraf va
la
si

fi

pSnS seara,

iar cel ce

va lua din acesfe morfaciuni, va sphainele sale, se

29. Din toafe v vief{ile care se tS-

yaspalacu apa,

rSsc pre pMmSnf, sunt necursie: nevSsluica, sparedle, qrocodilui si cafe

necuraf va
41.

fi

pana seara.
fie

Toala viefaiea ce se tarSste


a-

sunt asemenea JuL


30. Chifosanul,
llul,

pre pSmSnf, spurcaciune sa


stel-

cameieonul,

ceasfa vou,
42. Si tot
si tot

soparlar

si

sobolul.

nu se mSnance. ce umbia pre p&nfece,


s<ii

31. Acesfea necurate sunt din foafe vief|i!e

ce umbia' neconfenif tn pafru


si

care se i<lr8sc pre pa-

picibare,

foafe vietatile cu multe

manf;

eel

ce se-va afinge de morf5-

picioare ce se farSsc pre

pHmlmf,

ciunileJo, necuraf
32. Si fof vasul

va

fi

pana seara.

de krnn, sau hainecuraf

s nu mancaji, ca spurcaciune^esfe vou2.


43. Si

na,

sau

pielea,

sau sacul preste care


lor,

sS nu spurcaji suflefele voanici

va cdea.,mort3ciunea

sfre

cu

o faratoare,

ce se

f3-

vaji. Tot vasul tn care se va face


ac^sf lucru, cu apa" se va spala,
si

r&ste pre pmanf, si sa


gSriji

va

fi

necuraf pan seara,


fi.

si

dupa

caji

cu acesfea, cu ele.
si

si

nu vS pSnsa nu va spur-

aceea curat ;va

44.

CS eu sunt Domnul DumnevS


veji sfinji, si sfinji
fi,

33. Si tot vasul de luf in care va

zeui vosfru,
vefi

cadea dinfr'acestea, orice va fi tntr'tnsul, necurafe vor fi, si vasul se va sparge. 34. Si orice lucru de mancare, preste care ar veni din acea apa, necuraf va fi. Si tpata bautura care se bea din asa vas, necurafS va fi.

ca

slant

sunt eu
si

Domnul

Dumnezcul vosfru,
ri|i

sS nu pang5suflefele voasfre cu nici o viece se farSsfe pre pamant.

fafe,

cadea din mortSeiuni de acesfea, necuraf va fi; cupfoare si cSminuri se vor surpa; cSci
35. Si ori tn ce ar

C2 eu sunt Domnul cel ce v'am scos pre voi din p&manlul Eghipetului, ca s flu vouS Dumnezeu, si sa* fi|i sfin|i, cS slant sunt eu Domnul.
45. 46.
fru

Aceasta esfe legea cea penvile, penfru pa sari si penfru tot


si

necurafe sunt, si necurate vor

fi

voua.

ce se misc tn^apS,

penfru

tot ce.

36. Izvoarele apelor, lacurile si brittle,

se

tars.fe

pre p2mSnf.

vor

fi

curate; iar eel ce s'ar a-

47.

Care osebesfe tntre cele necusi

tinge de morfSciunile din ele, necuraf

rafe

infre

cele

curate,

si

tnfre

va

fi.

cele vietuiioare care se


si tntre cele viefuitoare

De ar cdea din aceste morfaciuni tn samanfa cea de semanaf,


37.

manancE, care nu se

mSnancS.
44.
1

care se seamSnS, curafS va


32. 15, 12. 33. 15, 12.

fi.

36.

Num.

19, 11.

Petr.

1,

16.

45. Efire 20,

2.

140

LEVITICUL 12-13

CAP.
Leg.?,

12.
si

2.

Omul

cSruia se va face tn pie-

lea trupului

semn de van3fae
la

lucie,

fentru lehuze.
cStre Moisf, zi-

se va face Tn pielCa frupului lui

Qi au grSit Domnul ycand:


2.

umfiatura de bub2, va veni


preotul,

Aaron
fiii

sau

la

unul dinfre

lui

Vorbesfe

fiilor lui

Israil,

si le

carii

sunt pxzQ\\.

spune: Muerea TnsSrcinaia care va liable fecior, riecurata* va li sapte


zile,

ca

si

tn timpul oranduelei

firei,

necuraia"
3. In

va

fi.

ziua a opfa se faie Tmpre-

marginea frupului lui. Treizeci si frei de zile sS saza spre a se curafl de sangele sSu, si de tot ce este sfartf s3 nu se atinga, si tntru eel sianf sS nu infre, pan3
jur
4.

ce se vor plini ziiele curajirei


5. Iar

ei.

va vedea preotul umfiatura In pielea lui, data p3rul eel din umfiatura se va albl si umfiatura va fi subt pielea frupului lui, semn de lepra este, si va vedea preotul, si-l va vesfl pre el necurat. 4. Iar de va fi lucie alburind In pielea trupului %i, si fata ei nu va fi mai afunda decaf pielea, si p8rul ei nu s'a albif, ci esle hegru, va osebi preoful pe eel cu 'Urnfiatura
3. $i
'

de va naste
firei,

fata,

necuraia

sapte

zile.

va

fi

ddu3

sapf3rna*ni, ca si fn firhsi

5. $i In

ziua a saptea Va vedea


si
Tl

pul oranduelii

sasezeci

si

preotul umfiatura,

ase de zile va sedea spre a se curafl de sangele su.


6.

umfiatura ?n
el

piele,

de a raifias va osebl pre


Tl

preotul alte sapte


6. i

zile.

Dupftce se vor plint

ziiele

cufata,

dup3

alte sapte zile

r3firei ei

penfru fecior, au peniru


tin

dea preoful a doua oar3j

si

va vede a

va aduce preofului

miel de un an
lot,

r3mas umfiatura
Tn piele,
ell
Tl

si

nu

s'a prefacuf

curat penfru arderea de

si

un

puiu de porumb, sau o turiurea


m&rturiei la preof.
7.

jerifS

peniru pScai tnnainlea u$ii corfului


Preoful va aduce jerlfa Tnnainsi

va curajl pre el pfeoiul, si dupS ce-si va sp8la hainele sale, curat va XI. 7. far de se va Tnfoarce si se va preface semnul Tn piele, dupSee 1-a

semn

este

fea Domnului,
ea,
si

se va ruga peniru

vazuf pe
pre
el,

el preotul,

ca sS-1 curefe

asa'se va curatf de curgerea sangelui ei. Aceasta esle legea peniru femeia care naste fecior sau fata. 8. Iar de nu-i va da mana s3 aduca miel, va lua dou3 turiurele sau doi pui de porumb, unul spre arderea de tot si altul spre jerifa peniru pacat, si se va ruga peniru ea preolul, ?i va fi cur|ifa.
5!

si

se va arata a doua oar3

preotului, si-1
otul, si iata

va vedea pre el presemnul s'a prefacut Tn


el

piele, si-l

va vesflpre

preoful ne-

curat, lepra este.


8. i

semn de

lepra de se va face
la preot, si

Tn

om, ?i va venl dea preotul,


si

va ve1

9. i iata vafratae

alba Tn piele,

a albif parut

si

pielea cea s8navie,

CAP.
Lepra
i

13.
la

foasa s'a f3cuf


TO.

came

la

oamem

''

$i

vestminte.

Lepra veche este Tn pielea


lui.

tru-

pului

au

grSit

Domnul

c3tre Mois! si

? c3tre
12.
21
2.

Aaron, zicUnd:
3. 2, 22. 8. Luca 2,

va vesfl preoful, c3 este necurat, si-1 va osebl, ca necurat


11. i-l

este.

Luca

Fac. 17, 10}


24.

Luca

2,

si 1, 59.

13". 2. 2 Lege

24, 8;

Mat.

8, 2.

LEVITICUL
12. lar

13

141

de a
lui, si

tnflorit lepra tn pieiea

25.
lata
nat,
lea,
si-1

trupului

va acopcri lepra toatS


picioa-

pieiea afinsa
rele lui, t3.

dda cap pSn la

va vedea pre d preotul, si a schimbat parul alb tn lumisi fata ei mai afunda decat pieII

dup3 toatS vederea preotului. $i va vedea preotul, si ialS


va cur(i preotul buba
lui,

leprg este, in arsura a tnflorit,

va

vestl preotul spurcat,


este.

semn

lepra a acoperit toata pieiea trupului lui,

de lepra

pentruca toata s'a IScut albS, curat este. 14. Si ori

tn

ce
vie,

zi

se va vedea
h".

va vedea pre el preotul, si iata tn eel luminos nu este p3r alb, si nu va fi mai afund de cat pieiea, ci s'a negrit, atunci tl va
26. lar de-1

tnfru

el

came

necurai va

osebi pre
27. Si
tl

el

preotul sapfe

zile.

15. Si
vie, tl sta,

v3zand preoiul carnea cea va vest? necurat pentru acea-

va vedea pre
si

el

preotul
lajt
tl

tn

ziua a saptea,

de se va

ca necurat este, lepra este.

de se va fntoarce carnea cea vie si se va preface alba, si


16. lar

cu la|ime tn va vest! pre


28. lar

piele, atunci preotul


el [necurat,

semn de

lepra este tn rana tnflorita.

va vent
17. Si

la preot,

de

,va

va vedea preotul, c5 rana


alba,

nos tn
le, ci

loc, si

r3manea eel luminu se va 13{1 pre pie-

s'a

fScut

alunci o va curSjl

se va tnnegrl,
tl

semn de arsura

preotul, este curat.


18. Si

este, si
rat,

carnea de se va face tn
rana,
si

pidea

lui

se va vindeca.

va vestl preotul pre el cusemn de arsura este. 29. Si la b3rbai sau la femeie, de
pentruca
tntr'tnsii

19. Si

se va face tn locul ranei

se va face
30.

semn de

lepra

vSnStae alba, sau lucie alburind, sau rosieatecS, si se va arSta preofului.

tn cap, au in barba.

Va vedea
fi

preotul semnul,

si

va vedea preotul, si iata vederea este mai afunda dec9t pieiea,


20. Si
si

de va

fata

ei

mai afunda decSt


p3r subtire
tl

pieiea, si tntru ea este

p8rul
tl

ei s'a

prefScut tn albiciune,

tnflorind, atunci preotul

va vestl

afunci

va

vestl pre el preotul ne-

pre

el

necurat, vSnatae este, lepra

curat, cS lepra" este tn ran8 tnflorita.

de o va vedea preotul, si nu este tntr'tnsa p8r alb, si nu va fi mai afunda decat pieiea trupului, si ea va fi negrita, tl va osebl
21. lar
iatS

de cap, lepra de barba este. 31; Si. cnd va vedea preotul umfiatura

vanataii, si fa {a ei

nu este

pre

el

preotul sapfe

zile.

mai afunda decat pieiea, si p3r rosu nu va fi tn ea, atunci va osebl preotul pe eel cu semnul vanataii sapfe
zile.

22. lar

de se va

1S|1
tl

piele, atunci preotul


el

cu ISjime tn va vestl pre


lepra este

necurat, c

semn de

tn ranS

tnflorita.

23. lar de va rSmanea tn locul sSu sfricciunea, ?i nu se va 18$, semn de rana este, si-1 va vestl pre
el preotul, curat.

veded preotul semnul tn ziua a saptea, si de nu s'a lap"! vSnataea, si par rosieatec nu este tntr'tnsa, si fata vanataii nu este mai afunda decat pieiea.
32.

Si va

24. Si carnea

pieiea lui

de se va face tn ardere de foe, dupSce se


fi

va rade pieiea; iar vSnataea nu o va rade, si va osebi preotuj pre eel cu vdnataea alte sap33. Atunci el
fe zile.

va fSmSdui de acea ardere, va


sau alba.

tn

pieiea lui stricciune albS rosieatecS,

va vedea preotul vSnataea tn ziua a ?aptea, si de nu s'a latit vSnataea tn piele dupace s'a ras
34. Si

142

LEVITICUL
si

13

acela,

fa|a vSnStSii
piele,
el

nu este mat
spalandu-tsi
.

afunda in
vesfi

afuncip.eoful ilva

pre

curat,; si

de se va face semn de lepra, ori in vesrnanf de par, ori ihi vesmanf de panz3.
47. Si pre vesrnanf
48i

hainelc.ijcural
35. Iar

va

ft.

Au

in fesatura,

de se va

ISJi

tn picle vael.

in inuri, au in par,
ori tn

au in fort, au au in piele, au

nStaea dupSce se va curSti

?i-l

va vedea pre el preotul, lajif vemataea tn piele.


36.

si iata s'a

ce piele de lucru. 49. Si de, se va ttiverzl semnul,


,

Nu

cerce preotul penfru

pH,

rul eel rosieaiec, -c-S necurat esfe. 37. Iar de.


lui

pe

loc veinafaea, si pSr

va raTnanea innainiea negru


ea, s'a fnsSnatosat
si- 1

sau se va ro$l, sau in piele, sau in haine, sau in jesat ur3, sau in torf, sau ori in ce unealfS- de piele, semn de lepra esfe, se va.arata preofului. 50. i v8zand preotul semnul va
osebi preotul ceea ce are
zile.
,,

va ras^rl
pre
el

iniru

semn
1

sapfe

vanataea, curat esfe,


preoiul curat.
38. Si la barbat

va vesfl

51. Si
la

va vedea preotul semnul in


lajl

sau

femeie de
lui

ziua a sapiea, iar de se va

se vor face in pielea trupului


sici lucii

b-

nul in haine, au in tesaiura,


fort,

semau in

albe inflorind,
si

39.

Si va vedea preoiul,

iata

de ce lucru fie buna pielea aceea, semn de lepra sfaau in


si

piele, ori

in pielea trupului bSsici lucind albe


inflorind,

fornicS
52.

necurata esfe.
tot

cos

esie;

care a tnflorit
curat este.

tn pieka trupului

lui,

40. lar de va cMea cuiva pSrul de pe cap, plesuv este, curat esfe. 41. Iar de va cadea de cStre fajS pSrul lui de pre cap, tSrcav este, curat este.

va arde baina, au tesatura, au lorful, sau hainaf cea de par, sau de in, sau orice junealta de
piele in care va
fi

De

semftul, dS le-

prS sfatornica esfe, cu focsase arzS. 53. Iar de va vedea preotul, si nu


se va
lafl

semnul

in.

hain3,
ori in
<

au in
ce u-

de se va face in plesuvia luiysau in farcavirea lui vanStae alba,


42. Iar

,tes&tura\

au

in, tort,

au
-

nealta de piele.
54. Afunci

sau rosiealeca, lepra este in plesuvia lui, au in tarcavirea lui. 43. 11 va vedea pre el, preoiul, si fiind fafa bSsicii alba, au rosieafica in plesuvia lui, au in farcavirea lui, ca un chip de lepra in pielea tru.

va porufocl

preotul, si

va spala lucrul pe^ carele va fi semnul, si va osebl preoiul lucru eel cu

semn

alle

sapte

zile.

55. Si

spaiat semnul, ca

vazand preotul dupgee a el nu si-a schimlSfit,

pului
44.

lui.

bat fafa, dar s'a


lepros este
el
si

necurat esfe,
tot,

Om

vestind
5

tl

in foe se va arde de

fiindca a

vavesfi preotul pre


pul
lui,

necurat in calui.

patruns in haine, sau in


in
torf.

tesaturi,

sau

in umfiatura

45. Iar hainele leprosului

eel oil
lui

rana, s3

fie

spinfecate,

si

capul

descoperii,

si

trnpcejurui gurii si se

acopere,

si

necurat se va chema,

56. Iar vazand preotul c3 semnul dupace s'a spaiat e negru, o va rupe dela haina.au dela fesaturS, au dela fort, au dela piele.

46. In tot timpul cat


el

va avea pre
necurat

acea ran3 necurat


fi,

fiind,

mai iv! inc3 tn haina, au in tesaturS, au in tort, au


57. Iar de se va
ori in ce unealta

va

osebit va sedea, afara din tafi

de

piele, lepra tn-

b3ra va
46. 4

pefrecerea
7,

lui.

florind esfe, tn foe se

va arde ceea

Imp.

3;

Luck

17. 12.

ce are semn.

LEVITICUL 13-14
au fesSfura, au fortul, au foata unealia de piele, care se va spaia si se va sferge de pre ea semnul, se va spSla a doua oar2,
58. Haina,
K)

143

9. Iar Tn

ziua a sapfea va rade tot


si

pSrul capului sau,


cencie,
si

barba,
s-3-si

si

sprin-

tot

parul

razM.

10. Si s-si spele hainele sale, si

si

se va curSfl.
59.

s-si scalde trupul sSu

cu ap3,
si

si

Aceasfa esfe leg ea semnului celui de lepra, pre haina de p8r, sau de canepa, Sau pre [esafurS, sau pre tort, sau pre foata unealla cea de piele, ca sa o vesteascS pre ea cutafaV'sau necurafS.

curat va

fi.

Si tn

ziua a opfa va

lua doi miei curaji de un an,

oaie

deun an

curafS,

si trei

zeciueli

de

fain a" curafa" pentru jerifS


si

cu unidelemn, unfdelemn.
iat3

framanun pahar cu

CAP.
Si
2.

11. Iar preoiul eel ce curajeste, le

14.

va aduce pre acestea

si

pre

omul

Curdtirca leprei.
au grail Domnul cStre Moist,

eel ce se curafeste Tnnaintea

D&m-

nului la usa cortului rnSrturiei.

zicand:

Aceasfa esfe legiuirea penfru


care se va cu-

leprosi: Tn ziua Tn
raTi,

Apoi va lua preoful un miel, si-i va atiuce jerffa pentru gresalS, si paharul eel cu unfdelemn, si vor fi acestea aducere Tnnaintea Dom12.

se va duce ia preot.
preoiul va iesLafarS din ia-

nului.
13. i

3. Iar

vor j'lnghia mielul Tn locul


arderile de
lot,

Mra\
va
fi

si-1

va vedea preoiul,

si

de se
le-

unde se junghle
jerfiS

si

yindecaf semnul leprei deia

cele penfru pacat, Tn loc sfahtj c3ci

pros,
4.

penfru vinovStie, ca

si

cea pen-

dela

Va porunci -preotul, -.si vor eel cura|if douS pSsSrele


si

lua
vii,

tru pScaf, esfe a preofului, cS prea

sfanta esfe.

curates

lemn de chedru,

si

rosu
vor

rasucif, si issop.
5.

i va porunci preotul,

si

junghia q pasarica fn vas de apS curgaioare.


6. Ap.oi

Jul la

va lua preoful din sangele jerffei penfru gresala, si va pune preoful pe varful urechii cei drepte acelui ce se curS|esfe, si pe varful mainii cei drepfe, si pe varful pi14. Si

va lua pSsarica cea

vie,

ciorului celui drepf.


15.

lemnul eel de chedru, si rosul eel rSsucil, sjissopul, si leva rnuia cu


si

rul

Apoi luand preotul din pahaeel cu unfdelemn va turna Tn


cea sfanga.

pSsarica cea vie Tn sangele pMsrelei.

mana

cei junghiaie la

apa curgaioare.
Tn

16. Si

va Tnfinge preotul degetul


lui

^Lsiiopind de saple ori pre eel ce s'a cura|it de lepra, va fi, curat, si va slobozi pSsSrica cea vie in camp.
7. 8.

eel drepf Tn unfuldelemn, care este

mana

cea-stanga\

si

va sfropl

din unfuldelemn cu degetul de sapte


ori Tnnaintea

Si va spSla eel curajif hainele

sale, si-si

va rade

tot prul sau, si


si

se va scalda Tn ap2,
si
si

curat va

fi,

dupS aceasta va intra Tn fabSra, va rSmanea afarS din casa lui


zile.

Domnului. 17. Iar unfuldelemn ce va ramanea, care esfe Tn mana" Tl va pune preoiul pe varful urechii cei drepfe acelui ce se curajeste, si pe vMul rnainhlui cei drepfe, si pe varful
piciorului
celui
celui
15, 4.

sapte

drepf,

si

pe locul

sangelui

penfru

gresala; iar

14.
Luca

2.

E^ire 12, 22; Mat.


8.

8, 4;

Marcu

1,

44;

5, 14.

Num.

8, 1.

10.

Num.

144

LEV1TICUL

14

untuldelemn ce a mai rSmas tn mSna preofului.fi va pune preotul pe capul celui cur8jif.
18. $i se va ruga preotul penfru dSnsul tnnaintea Domnului, si va

28. i va

pune preotul din untul-

delemn, care este tn

mana

sa pre
lui cei
lui

vMul urechii drepte acelui


drepfe,
si

ce se cu^

rSfeste, si pre y&rful mainii

pre varful piciorului

face preotul cea pentru pMcaf,

si

se

eel drept la locnl sangelui celui penfru pScaf.

va ruga preotul pentru eel ce se curSjeste de pScaful su. 19. DupS aceasta va junghia preotul arderea de tot, si va aduce preotul arderea de tot trnpreunS cu
jerffa cealalta,

29. lar ce

va ram&nea din untul-

delemn, care este tn mana preolului, va pune pre capul celubcurajif,


si

se va ruga pentru

el

tnnaintea

pre jertfelnic tnnain-

Domnului.
30.

tea Domnului. 20. i se va rugai preotul pentru el, si se va curSti. 21. lar de va fi sSrac, si nu-i va da mana, va lua un miel de un an, si-l va aduce pentru gresalS, ca sS se roage pentru dansul, si a zecea parte a unui ifi de fSinS frSmantatS
<cu
s

Dup3 aceea una


puii

din furfurele,

sau unul din

cum
31.
fie

de porumb, dupS a putut avea, Tl va aduce,

Una

penfru pacaf,
tot

si

una S3

pentru arderea de
jerffS, si

tmpreuna'

cu cealalta
tea

se va ruga pre-

otul penfru eel ce se curaja tnnain-

untdelemn pentru pahar eu untdelemn.


22. i

jertfS,

si

un

dou3

furfurele,

sau doi pui


si

Domnului. Aceasta este legiuirea pentru leprosul cSruia nii-i d3 mSna sS a* duca tot ce este randuif pentru cu32.
r3jirea sa.

de porurnb, ce va pufea avea,


lurturea penfru pScaf, si alfa
tru arderea

pensi

33. i

de tot. 23. i le va aduce a opta zi pre ele la preot la usa cortului marfuriei

au grSit Domnul c3tre Moisi catre Aaron, zicand

34.
tul

Dupace

ve(i infra tn

p8man-

Hananeilor, care-1 dau eu voiia


si

tnnaintea Domnului spre eurai luand


si

spre mo$fenire,

de voiu da eu
j

^firea sa.

semn de
preotul mielul
eel

lepra tn vreo casa din lo-

24.

cul mosfenirei voasfre.


35. Afunci

penfru pacaf

paharul eel cu unf-

delemn, le va pune pre ele aducere


tnnaintea Domnului.

va junghia mielul eel penfru pacaf, si va lua preotul din sanele ce-i penfru pacat, si va pune
25. i

va vent staparml casei, de vesfe preofului, si-i vazice: va da mi se pare c3 e semn de lepra tn v casa mea.
'
;

pre vSrful urechii cei drepfe a celui


ce se curafesfe,
si

va porunct s3 $oleasca casa mai nainte de ceVa intra preotul sS vazS semnul, ca sa
36. Deci preof ul

pre vSrlul

mamii

nu

fie

necurate toafe cafe sunt tn


i

lui celei drepte, si

pre varful picio-

casa.
37.

rului lui celui drept.

apol va intra preotul s3


?i

26. $i din

untuldelemn va iurna
sa cea stanga.

vaz3 casa,
fice, si

de va afla

semn pe

preotul tn
27. $i

mana

pSr^lii casii, pete verzui

va strop! preotul cu degedin untuldelemn, care

sau rosieaacesfe pete vor fi patruns tn

ful eel drept

paretv
38. lesind preotul din

este in

mana lui

cea stangS de sapte

cast

la

usa

ori Tnnaintea Domnului.


18. 15, 30.
22. 12, 8.

Luca

2, 24.

35. 2 Lege 24,

8.

LEVITICUL 14-15
va osebi prebtul casa ?apfe
se va infoarce preotul a
si

146

casei,
zile.

dru
si

si

rosul cel rasucif


vie, si le

si

issopul

pasarea cea

va muia pre

39. Si

ele in
la

sangele pasSrii cei junghiefe


si ori.

sapfea

zi,

va vedea ca
rejii

s'a IMfif

va vedea casa, si de Semnul pe pa-

apS curgStoare,
52. Si

va strop! cu

ea casa de sapfe

casei;

va

curSji cas'a cu sangele

va porunci preotul s3 scoata pieirile cele cu semnul, si s3 le arurcce afafS de cetate tn loc ne40. Afunci
curat.

cu apa curgStoare, cU'pasSrea cea vie, cu lemnul cel de chiedru, cu issopul si cu rosul cel rSpasSrii, si
sucit.

vor fade casa pe dinlSuntru Tmprejur," si jSrSna cea rasS o vor


41; Si

varsa

afara"

de cetafe in loc necurat.


lira alie

va slobozl pasSrea cea vie afar2 de cetate la camp, si se va ruga pentru cas3, si curata va ft.
53. $i

42. Si
$i

vor

pieire cioplile,

le

vor pune in locul piefrilor cevor lua


si

lor scoase, si alt hit


lip!

vor

Aceasta este legiuirea pentru tot semnul de lepra si de pete. 55. Pentru lepra hainei si a casei.
54. 56. Pentru umflSiuri, pentru cojiri
si

casa.

43. lar de se va ivl din nou semnul si va fi pStruns In casS; dupSce

pentru bSsicufe.
57. Pentru

ca s3 se

stie

cand este

s'au^scos
casa,
si

pietrile, si

dupSce

s'a ras

necurat

si

cand se va

curat!, acea-

dupSce s'a spoit; 44. Atunci va intra preoiul, si de va vedea cS semnul s'a lafit in casS, vadif este lepra In casa, si va ii necurata.
45. Si

sta este legiuirea pentru lepra.

CAP.
8i au

15.
i

Lege pentru curafirca barbafilor


femeilor.

vor sfrica casa

si

lemnele
grSit

eisi pietrele ei; si toata|3rana casei

Domnul

cSfre Moisi si

vor scoate afara din cetate, tn loc


necurat.
46. Cel ce

cSire Aaron, zicand:


2. Vorbeste fiilor lui Israil si le spune: barbatului c3ruia se va face

va intra in casS

ori in

ce zi din zilele in care este osebitS

curgere din frupul

lui,

curgerea

lui

pSnS seara. 47. Cel ce va dormi in cas3, va spSla hainele sale, si necurat va fi panS seara, si cel ce va manca in
casa, necurat

va

necurata este.
3.

fi

Si aceasta este legea

necur3-

{eniei: cel ce face

de curge samanja
lui

din trupul s3u, sau a incetat trupul


lui

casS, va spSla hainele sale, si ne-

de a curge, necur|ia
lui,

este a-

panS seara. 48. lar dacS preoful intrand itt casS, va vedea ca" semnul nu s'a iajit dupS ce s'a spoit casa, va vest! casa cucurat va
fi

ceasta intr'insul in ioate zilele in


care curge frupul

sau a incetat

a curge, este necurat.


4.

Paful intru care va dorml acela

rata, cSci

pierif

semnul.

va lua spre curS(irea casei douS pasari vii curate si lemn de


49. Si

chiedru si rosu rSsucit


5Q. Si

si

issop.

de

va junghia pasSre in vas apS curgStoarei 51. Si va \uh lemnul cel de chielut la

samanja si luerul pe care va sedea el, va fi, necurat. 5**rter omul care se va atinge de paful lui. va spSla hainele sale, si va scalda irupul sSu cu apS, necui curge

curat va

fi

pernS seara.

6..i cel ce
*
*J

va sedea pe luerul

H.T..

146

LEVITICUL

15

pe care a sezut .acela cui curge smSinja, va spSla hainele sale si se va scSlda cu apS, si necurat va fi

gere ?n somn, va scSlda cu apS tot trupul sSu, si necurat va fi panS seara.
17. $i orice
jifS

panS seara.v
7. i eel

ce se va atinge de trupul

celuire-i curge

hainele sale,
si

si

sSmanla, va spSla se va scSlda cu apS,

si

hainS sau piele mancu scurgere* se va spSla cu apS, necurat va fi plnS seara. 18. Femeia cu care va dorm! un

va U necurat panS seara. 8. lar de va scuipS eel ce-i curge

sSmanfa preste eel cural, acesta tsi va spaia hainele, si se va scalda cu apS, si necurat va fi panS seara. 9. Saua asinului pe care va tncSleca eel ce-i curge sSmnfa, necuratS va fi p<snS seara.
10.

asemenea bSrbat, se va spSla cu apS, si necuratS va fi pn& seara. 19. DacS o femeie cste tn curgerea sangelui
firei,

s5 se osebeascS

saple

zile;

oricine se va- atinge de

Cine se va

atinge de

toate
fi

cSte sunt supf acela, necurat va

panS seara, si cine le ridicS pe acelea, va spaia hainele sale, si se va scSlda cu apS, si necurat va fi p&nS seara. 11. i de c&te se va atinge eel
ce-i

va fi p2nS seara. pe ce se va culca ea tntru necurSfirea sa,, necurat va fi, si ori pe ce va sedea ea, necurat va fi. 21. $i lot eel ce se va atinge de patul ei, va spSla hainele sale,asi va scalda trupul sSu cu ap, si, necurat va fi panS seara.
ea, necurat

20. $i tot

22. i oricine

seva

atinge. d.e.tot

curge sSmein|a,
si-si

si

mainile lui

lucrul pe care va sedea ea, ,vaw spSla

nu sunt spSlaie cu apS, va spSla


hainele sale,

hainele sale,
si

si

se va scSlda cu apS,
fi

cu apa\
12.

va scSlda frupul si necurat va fi p&nS seara. i vasul de lul, care-1 va a-

necurat va

panS seara.

tinge eel ce-i curge sSmSnfa, sa se

spargS; iar vasul eel de lemn s2 se


spele cu apS,
13. Iar ce-i
si

curat va

fi.

dupSce se va curafj curge s3man(a de curgerea

eel

sa,

va nurnSra saple 2ile spre curafirea f sa; va spSla hainele sale, si va scSlcurat

da irupul sSu cu apS curgafoare, va fi. 14. Iar a opta zi va lua cu sine douS furfurele sau dot pui de porumb, si le va aduce pre eletnainfea Domnului la usile cortului marJuriei, si le va da preofultnT
15. i le vajertfl pre ele preotul

23. lar dacS este ea Tn pat sau sade pe ceva.se va atinge de acela, necurat va fi p3nS seara. 24. lar de se va culca cineva cu ea tn pat, c&nd este ea tntru curgerea sangelui, necural va fi sapfezile, si tot patul pe care se va culca, necurat va fi. 25. i ferneia de-va fi tn curgerea sangelui mai mulie zile, si nu tn vremea curgerii ei, si de va curge si dupS curgerea ei, tn toate zilele

curgerii necurSleniei
lele curgerii
ei,

ei,

ca

si

tn

zi-

necurafa va
ca
ei,

fi.

26. i paful
zilele

pe care va dormi tn
ei,
firii

curgerii

si

patul

din

Jmpul
ca
si

curgerii

si tot lucrul

una pentru pScat, si aftd ard'ere de lot, si se va ruga pentru el preotul triaintea Domnului, pentru curgerea
lui.

pe care va sedea
27.

ea, necurat

va

fi,

necurSjenia curgerii

firei.

Tot

eel ce se

dansa, necurat va

16. Iar

dacS omul va avea scur-

hainele sale,

si

va atinge de si va spSla va scSldet trupul sSu


fi,

LEVITICUL 15-16
necurai va
fi

147

cu apS,

pSnM seara.

fru pScai, si

cu un berbece penfru

28. Iar
lui
ei,

Tncefand curgerea sangedupace vor trece sapte zilc,

ardere de
4. SJ

tot.

se va curMp\ 29. Si tn ziua a opia va lua cu


sine doua" turturele sau doi pui de porurnb, si le va aduce la preof Tn-

cu hainS de in sfmfjta se va tmbrSca, si vesmanf de in va fi pre-

cu brau de fn se va incinge, si chidare de in tst va pune pre cap, haine sfinte sunt, si
sfe frupul
lui,

si

nainiea tailor coriului marfuriei. 30. Si va jerfft preoful una penfru p8caf, si

Tsi

una ardere de

tot,

si

3e va ruga penfru ea preoful Tnainfea Domnului, penfru curgerea necur|iei sale.


31.
Israil,
lor,
lor,

va spala cu apS frupul sSu, $i se va Imbraca cu aceslea. 5. Si dela adunarea fiilor lui Israil va lua doi fapt din capre, jertfa
si

penfru pScaf, ardere de


fof.

un berbece peniru
""

Asa

vefi

pova"ful pre

fiii

lui

6. Si

va aduce Aaron
si

vi|elul jertfa'

sS se curafeasca" de necurSfiea

penfru pScaful sau, penfru sine


7.
si-i

se va ruga
-

ca s3 nu

moarS

tnfru necurSfiea
ei cortul, care

?i

penfru casa sa.

cand ar pangSrt
ei.

Dupaaceea va

lua cei doi japi,

esfe Tnfru
32.

va pune tnaintea Domnului, la

Aceasfa esfe legea peniru eel ce are curgere si penfru eel ce se ispifeste tn vis, cu care se face necurai;
33. i pentru

ceeace are curgerea

sangelui,

si

pentru eel ce are curgere,

bSrbat sau fernese, si a bSrbatului care se va culca cu cea necurafa.

usa corfului mHrturiei. 8. Si va arunca Aarori sorfi pe cei doi fapi, un sort psnfru Japul care va fi adus Domnului, si alful pentru eel ce se va slobozl. 9. Si va \\& Aaron {apul eel sortit Domnului, si-1 va aduce jertfa
peniru pScaf;
10. Iar japul
"

CAP.
Si
,j

16.

Jertfa Impacarii,
auygrHit

pe care a cazuf soarfa 11 va pune viu tnnainfea Domnului, ca sa se roage


s5
fie slobozit,

preste

el,

si

s-l lase slobod,

si-l

Domnul

cafre
fii

Moisi,
ai lui a-

dupH moartea celor doi

va ISsa slobod tn pusfie. 11. %\ va aduce Aaron


pentru pacaful su,
si

vifelul eel

Aaron, cari murira penfruca" au


2.

se va ruga
si

dus foe strein tnaintea Domnului.

pentru sine

si

pentru casa sa,

Au

zis

Do rnnul
s

cSlre

Moisi:

va junghia
ful

vifelul eel

pentru paca-

grgeste fratelui fu Aaron sS


tre tn toata"

nu

in-

su.

vremea

tnfru eel slant

12. Si

va lua didelmja plina de

mat InlSuntru de cafapeteazma cea


din !a{a acoperemantului Impacarii,

jSratic

de pe alfarul eel dinnainfea

Domnului.
13. Si va lua mana plin de fSmaie marunf tocmilS, si o va aduce tnlaunfrul cafapetezmei, si va pune f2maia pe foe tnainfea Domnului, si fmul famaiei va acoperi pe acoperemantul tmpjfca'rii eel deasupra sicriului marluriilor, si nu va muri,

care

este preste sicriul marfuriei,

ca sM nu moarS, cM tn nor
arSfzi
cSrii.
3.

ma

voiu

preste acoperemantul tmpa-

Asa va
cu

infra

Aaron

tnfru

eel

sfant,

vi|el din cirezi, jertfa

pen-

30. 14, 18.

16.
Evr.

1- JO,

1, 2;

Num.

3, 4.

2. Eire 30, 10;


6.

9, 7,

12.

Evr.

7,

27,

13.

Num.

4,

16.

148

LEV1TICUL
Dup5 accea va
si

16

14.

lua din san-

lor tn

pSmanf neumblat,
Si

si

vor slo-

va strop! cu degeful preste acoperemaniut tmpScSrii cSire rsSrit in fafa lui, de sapte orL va strop] din sange cu degetul sSu. 15. Si va junghia |apul eel pentru
gele vifelului,

bozi fapul tn pustie.

va intra Aaron tn cortul marturiei, si se va desbrSca de vesmantul eel de in cu care a fost tm23.

bracat cand a intrat tntru eel sfant,

pScaful poporului tnaintea Domnului, si


trul

catapeiezmei,

gele lui

va baga sangele lui tnlSunsi va face cu sSncum a facut cu sangele visangele


lui

va pune acolo. 24. i va spSla trupul sMu cu apS tn locul eel slant, si se va tmbraca cu haina sa, si iesind, va aduce arsi-1

felului, si v'a strop!

preste
lui.

derile de tot ate sale si ceie ale po-

acoperemeintul tmpScarii In fafa


16. Si

porului, si se va
i

se va ruga tntru eel sfant


fiilor lui Israil
si

pentru casa sa
si

ruga pentru sine si pentru popor,


jertfelnic scul

de necurfiile
nedreptSfile
tele lor;

de

ca

pentru preofi.

lor,

pentru toate pSca-

25.

va aduce pre
i

asa va face cortului marce este tn mijlocul necu-

jerifelor

pentru pScafe.

turiei eel rSfiei lor.

26. Si eel ce

va slobozi fapul eel

osebit spre slobozire, va spaia hai-

17. Nici
ful

un

om nu

va

fi

tn

earel

nele sale,

si

marturiei cand va merge

cu apS,
tabarS.

si

va scalda trupul sSu dup aceea va intra tn

se roage tntru eel slant, panS cUnd

va
si

iesl,

sj

se va ruga pentru sine


si

27. Si vifelut eel pentru pScat si

pentru casa sa,


fiilor

pentru foata

fapul eel pentru pacaf a crora sSn-

adunarea
18. $i

lui

Israil.

ge

s'a

adus pentru
fi

curafire tntru

va iesi la altarul eel dinnaintea Domnului, si se va ruga pentru

eel sfant, vor

scosi afarS de fa-

bSrS, si-se vor arde cu foe, pieile,

d dins ul,

$i

va lua din sangele


si

cSrnurile si balega
28. lar eel ce
ti

lor.

vijelului sj

din sangele fapului,

va unge coarnele altarului imprejur. 19. $i va strop! preste el din s&nge cu degeful sSu de sapte ori, s>i va cura|l si-1 va sfinjl pre el de necurSfiea fiilor lui Israil.

va arde, va spSla hainele saie, si va scSlda trupul sau cu apS, si dupS aceea va intra tn
fabSrS.

29
nii,

Si

va

fi

vouS aceasta

lege ves-

nicS, tn luna a sapiea a zecea a lu-

20. $i
si

va

sfars!

a cur2|i sfantul
si

sS smerifi sufleiele voasire,

si

cortul marturiei si altarul,


preofi,
si

se

nici

un lucru s3 nu

faccfi, nici

mos-

va ruga pentru
japul eel viu.
21. i

va aduce

neanul, nici nemernicul care esie tntru voi.

va pune Aaron malnile sale pre capul fapului celui viu, si va marturis!

30.

tn

ziua

aceasta se face

rugaciune pentru vol, ca sS va curSfifi

preste

el

toate farSdelegile
toate nedreptSfile

de toate pacafele voasire tn-

fiilor lui Israil si

nainlea Domnului,
31.

ior si toate pScafele lor, si le

va pune
si-l

Aceasta va

fi

v3 veji curafl. sSmbSta cea mai


si
si vefi

pre capui fapului celui viu,


slobozl tn pustie printr'un

va

mare spre odihna voua,


32. SJ se

smeri

om anurne.

suffefele voastre, lege vesjiicS.

22. Si va purfa fapul nedreptSfile

va ruga preotul pe ca-

6,

14. Evr. 9, 13, 25. 17. Luca 1, 10. 17; Num. 19, 4. 21. Esire 29, 10. 22. Num. 18, 1, 23.

19.4,

27. A, 12; Evr. 13, 11. 29. 23, 27. 30. Num. 29, 7. 31. Efire 35, 2. 32. Esire
29, 29.

LEVITIGUL 16-17
vor unge si ale cSruia maini vor saVHrsi ca sS preojeascS dupS
si

140

rele
le

fatal lui,

se va tmbrSca cu haina

cea de

in,

cu haina cea slants.


sfinfei
si

Tmprejur Tnaintea Dornusa coriului mSrfuriei, si va aduce seul mtru miros de bung mireazma' Dornnului.
jerffelnic

nului

la

33. i

va cufSjl sfanfa
si

7.

Si

nu vor mai junghia


dupa"
fi

jerifele

corlul mSriuriei,
$i

alfarul

va

curM|i,
si

sale

idolilor -deserji

cari

ei

se va ruga pentru preoji tru foafa" adunarea.


34.

pen-

curvesc. Lege ve$nic5 va


fru

vouS

tn-

neamurile voasire.
oricine dinire
fiii fiii

Aceasia va

fi

vouS lege vesfiii

8. Si zl cStre ei:
lui
tici,

nicS ca sS vS rugafi pentru


lsrail

lui

lsrail,

sau dintre
tot,

celor vene-

peniru ioaie p3caick


Moisi.

lor, odaia"

cari se afl3 intre voi,

aducand
nu

In
cif

an se va face, precum au porun-

ardere de
9. Si la

sau

jerffS;

Oomnul

lui

usa coriului
pieri

miSriuriei

CAP.
Load
sange.

o va aduce ca sS o jertfeasca' Dorn-

17.
a mancd

nului, va

omul acela din podin


fiii

jertfelor. Oprirea de

porul sau.
10.

Si

oricine

lui

lsrail,

Si
,

au

grSii

Domnul
lui

cMfre Moisi zi-

cand:
2.

Vorbeste

Aaron

si fiilor lui

si

futuror

fiilor lui lsrail, si le

spu-

ne: acesia este cuvaniul, care 1-au

sau din veneticii, cari se ailS Intre voi, va mSnca orice s^nge, voiu pune fata mea asupra aceluia, care mSnanc3 sange, si-1 voiu pierde pre el din poporul sau. 1 1 PenfrucS sangele este sufletul
fiecarui
trup, si eu

poruncif Domnul, zicand:


3.

Oricare

om

l-am dat vouS

dintre

fiii

lui lsrail,

pre

jerlfelnic,

ca sS v3 curfi|i su-

sau dintre venelicii cari se aflS tnfre voi,

flefele voastre,

cS sSngele face cu-

ar junghia

sau capra*
labSrS,
4. Si

sau oaie, Tn tabSrS, sau aiar de


vi|el,

r5(enie pentru suflef.


12.

Pentru aceea

am

grSif fiilor

lui lsrail:

nimenea

dintre voi sS

nu

va aduce la usa cortului mSriuriei, ca s3 le jertfeasca" Dornnului ardere de tot sau de manluire primita Inlru miros de bun mireazmS, si eel ce va junghia afar3, si la usa coriului mrfuriei nu le va aduce dar Dornnului fnainfea cortule
lui

nu

manance sange,
sange.
13.

nici eel venetic, ca-

re se aflS tnfre voi,

nu va meinca
fiii

Si

oricine

din

lui

lsrail

sau din veneticii, cari se afla Tnfre voi, va vana hiarS sau pasSre, care
se ma'nanca', sS verse sangele
s-l
14.
ei

si

mSrturiei Dornnului,

omul acela

acopere cu p3mnf.

se va socoii ca un vSrsSfor de sange, si

CS sangele
lsrail:

este sufletul fie-

va

pieri

sufletul aceluia din

carui trup, peniru aceea


ilor lui

am

zis

fi-

poporul sSu 5. De aceea


s aduca

sangele nici a unui

fiii

lui

lsrail

in loc
le

trup sS nu mancafi, cS sangele este


sufletul fiecarui trup, tot eel ce

jerlfele lor

pe camp,
usiie

vor

m8-

aduce Dornnului
marturiei, la preol,
jertia
6.

la

coriului

nancS, va
15. Si

pieri.

si le

vor junghia

oricine va

manca morfSfie

de mantuire acesiea Dornnului. Si va varsa preotul sangele pre

ciune sau prins de hiara,

mos-

M. Ufire 30, 10. 17. 3. 2. Lege 12,


<?.

6.

4.

Isaia 66, 3,

Efire 29,

18.

7. 20, 5. 2 Lege 32, 17 ps. 105, 37. 9 Esire JO. Fac. 9, 4; 2 Lege 29, 11. 2 Lege 12, 14. 12, IS, 23. 11. Evr. 9, 22. 14. 3, 17. Fac. 9, 4. 15, lezecbil 44, 31.

150

LEVITICUL 1718
ori

ncan

venelic,

va spala hainele
si

10.

Rusinea
lor,

felei fiului tSu,

sau a

sale, si

se va scSlda cu apa\
fi

nea-

feiei felei tale,

sS nu descoperi ru-

curai va

panS seara,
fi.

si

dupa

sinea
11.

c a ta rusine este.

ceasfa curat va
16. lar
si

de nu va sp&la hainele sale,

Rusinea felei femeii taiSlui tSu sa nu o descoperi, sorS de un pat


este,
12.

nu-si va scalda irupul cu apa\ va

sS nu descoperi rusinea

ei.

purta fSrSdelegea sa,

CAP.
Oi au grait Domnul Vcand:
2.

Rusinea surorii taiSlui !Su sS nu o descoperi, pentruca rudS fatSlui

18.

tSu este.

Spifa tteamului de sdnge,

catre MoisI,

zi-

Vorbeste

fiilor lui

Israil,

si le

Rusinea surorii mumei tale sa nu o descoperi, pentruca' rudS mumei tale este. 14. Rusinea fratelui tafSlui ISu s3 nu o descoperi, si la femeia lui sS
13.

spune: eu -Domnul Dumnezeul vosfru.


3-.

nu

DupS

obiceiurile
afi

Eghipefului

mfru care
ceji; nici iului

nemernicii, sS nu fa-

dupa obiceiurile pSmltnHanaan fntru care voiu bSga pre voi, sS nu viefuifi, si dupS Iegile lor sS nu umblafi.
4. JudecSfile

penfrucS rudS-fi este. Rusinea nurorii tale s3 nu o 15. descoperi, cS femeia iiului tSu este, si nu descoperi rusinea ei. 16. Rusinea femeii fratelui fSu s2 nu o descoperi, cS rusinea fratelui
inlri,

fau este.
17. Rusinea femeii si a felei ei s2 nu o descoperi. Fata feciorului
ei si fata fefii ei

mele sS
ele,

le face(i, si

poruncile mele sS

le pazifi,

si

sS

sS nu o
lor,

iei,

ca sa

umbla|i infru
nezeul vostru.
5. Si

eu Domnul

Dum-

descoperi rusinea
|ie,

cS rude sunt

pSganSfaie este.

sS

jineji

ioate poruncile mele

18.

SS nu o
fale,
ei

iei

fiitoare

pe sora
ru-

si-foale judecS|!le mele, si sa le fa-

femeii

ca sS

descoperi

omul care le va face, viu va fi Tntr'msele, eu Domnul Dumceji pre ele;

sinea ea vie.

presfe

dansa, tncS fiind

nezeul vosiru.
6.

19. Si la

femeie tnfru osebirea

ri-

Nimenea sS nu se apropie de

curajiei

ei,

s3 nu
ei.

infri

ca sS-i

vrero rudenie de sllnge a sa ca s2-i

coperi rusinea

'..'.
tale,

des'-

descopere rusinea, eu Domnul. 7. Rusinea fafSlui fau si rusinea

20. Si la femeia

deaproapelui fSu

sS nu dai patul semlhfii


g2rindu-fe cu ea.
21. Si din

pan-

mumei, fale sa nu o descoperi, pentrucS mumSrji este, sS nu descoperi msinea ei. 8. Rusinea ferneii faf&lui fSu s nu
o descoperi, c3 rusinea ialalui fau
esle.

sSmanfa

ta

sS nu dai

a sluj! spre jerlfS idoliilui

Moloh, ca
al

sS nu spurci niimele eel slant

Rusinea surorii tale ceide pre lata sau de pre mumS, care s'a nSscui acasS sau afarS, sS nu des9.

Domnului Dumnezeului vdsiru, eu Domnul. 22. Si cu bSrbal s3 nu dormi ca


eu femeie,
2S.
cS-

spurcSciune

este.

La

nici o vita din cele

cu pa-

coperi rusinea

lor.
2.

18.

3.

lerem. 10,

zecbil 20, II, 8. 20, 11; 2


9, 20, 17.

Rom.
Lege

4. 2 Lege 4, 8. 5. Ie* 10 5. 7. Fac. 19, 32. 22, 30; 1 Cor. 5, 1.

14. 20, 20; Iezecb. 22, 11. 15. Fac. 38, 16. 16. Marc. 6, 18. 17. 20, 14. 19. 15, 24; 20, 18. 20. 20, 10; E?ive 20, 14. 21. 20, 2; 2 Lege 18, 10; 4 Imp. 17, 17. 22. 20, 13; Rom. 23. 20, 15; Ejke 22, 19. 1, 27.

LEVITICUL 18-19
picioare s3

151

tru

nu dai patul i&n Tnfru

s3

le p3zifi;

eu Domnul Dumnezeul
ducefi la idoli, sl-^dum-

s5mnjS, ca s3 fe spurci cu dansa. Si femeia s3 nu sfea la nici o vifS din cele cu palru picioare s3 se ?mpreune, penfrucS uraciune este.

vosffu.
4.

S3 nu v3
vSrsafi

v3 facefi; eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.


nezei

s3

'riu

S3 nu v3 spurca|i cu nici una dinfr'acesfea, cS'cu toafe acesfea


24.

5.

Si de vefi

tuire
6.

s'au spurcat neamurile, care cu le

jertf? jertf3 de nianDomnului, jerffifi debunSvoie. Se va mSnca ?n ziua ?n care


jerffi,

arunc dinnainfea fe|ii voasfre. 25. Si s'a spurcal pamanful,

o vefi
si

si

doua
zi,

zi; iar

ce va

rSmSnea pe
arde de
7. Iar tot.

a treia

cu foe se va

le-am rSsplSlit lor nedreptate peniru aceea, si a ur?i pgmantul pre cei ce
13cuesc pre dansul.
26. Si pa?i|i foafe legile mele, si

m3nnce
este,

de va Tndr3zni cineva s3 din ea a treia zi, spurcatS


ce o va

nu se va priml.
mlnca, pScat

toafe poruncile mele, si s3


cefi

nu

fa-

8. Iar eel

nici

nile acestea, fie

una din toaie spurcSciumosneanul, fie ne-

mernicul ce^venif tntre voi.


27.

C3

loafe spurc3ciunile acesfea

le-au fScuf oamenii pSmanfului, cari

au fost mai Inainfe de voi, spurcat pSmanlul.


28. Si ca s3

si

s'a

nu vS urascS pre voi


II

pSmanful cSnd
a urtf pre
infe de voi.

veji spurca,

cum

neamurile cele mai ?na-

va avea, pentrucS a spurcat sfintele Domnului, si cei ce vor msinca, vor pierl din poporul s3u. 9. Si cand vefi secera holdele p3manfului vostru, s3 nu seeerafi de tot farina voastrS, si cele ce cad dela secerea fa, s3 nu le aduni. 10; Si viea ta s3 n'o culegi de a doua oar2, nici boabele viei tale s8 mi le aduni, sSracului si nemernicului s3 le lasi acelea; eu

Domnul

29.
citrni

C3 oricine va face spurcSde acesfea, va


pierl din

popo-

rul s3u.

30. DecLpSzifi poruncile mele; s3

nu

face(i

nimic din obiceiurile cele

spurcafe, care erau mai Tnainie de


voi, si

s3 nu v3 spurcafi cu acelea,

c3 eu sunt
stru.

Domnul Dumnezeul
,
,

vo-

Dumnezeul vostru. 11. S3 nu furafi, s3 nu minfifi, si nimenea s3 nu Tnsale pre aproapele. 12. S3 nu v3 jurafi sframb cu mimele men, si s3 nu spurcafi numele eel sfanf al Dumnezeului vostru; eu stint Domnul Dumnezeul vostru. 13. S3 nu faci nedreptate vecinului, nici s3-l jefuesti, si s3 nu r3-

CAP.
8i au
.

man3

simbriea slugii tale

la

tine

19.

Talcuirea foruncilor.
gr3it

Domnul

c3tre

Moist,

zicand:
2.

pSn3 dimineafS. 14. S3 nu grSesti de r3u pre surd, si tnaintea orbului sa nu pui piedic3;" si 3 te femi de Dumnezeul tu; eu-sunt Domnul Dumnezeul vostru.'

Vorbeste adunSrii
spune:
fifi

fiilor lui

Is-

rail, si le

sfin|i,

c3 slant ^
vostru.

15.

S3 nu
si

facefi nedreptate la ju-

sunt eu
3.

Domnul Dumnezeul

decatS,

sa nu caufi In faja s3-

Fiecarele s3 se feamS de fafSl


si

s3u

de

muma

sa, s3rb3torile
25. Isaia 26, 21.
l

mele

24. 4 Imp. 17, 15. 26. 20, 22.

Esire 22, 20; 34, 17; 2 Lege 5, 7. 7. 7, 9. 2 8. Jezecfoil 4, 14; Rut. 2, 2, 15, 16. Lege 24, 19. 11. Esire 20, 15; Efes. 4, 25. 13. 2 Lege 12. Efire 20, 7; 2 Lege 5, II.
4.

17.

19.

2. 20, 7, 26;

E^ite 20, 12;

Petru

1, 16.

24, 15;

iacov

5,

4.

15. 2

Lege

l,

17; 16, 19.

152

LEVITICUL
8
ie sfiesti

19

racului, nici
lui

de fafa cepulernic, cu dreptate s8 judeci

dul

lui

va

fi

sfini

sprelauda Domal

nului.
25. Iar

pre vecinul I8u.


16.
iru

tn

anul
lui,

cincilea

ve{i

S3 nu umbti cu viclesug tnneamui fSu, nici sS le ridici aviefii

manca
durile

aduna roluireu sunf Domnul Dumnerodul


si vefi

supra
17.

vecinuluj 18u;
voslru.

eu sunt
i8u

zeul voslru.
26.

Domnul Dumnezeul
S3 nu
inima
ur8sti
fa
;

S3 nu m<meafi pre munji,


,s

nici

pe

fraiele

sa

vrSfifi, nici la

vraje de pasSri s8

iniru

ci

vei musfra

pe

nu

cSufaji.
S8fji.ii

aproapele
fru

f8u, ca s3 nu aibi pendansul p8cat. 18. S3 nu-fi izbandesli cu mana

27.

v8

tnere|i|i

pSrul ca-

pului voslru,

nici

s8 siricaji faja

barbei voastre.
28.*Si I8efuri pentru suflef s8 nu
facefi tn irupul voslru, si=slove

fa, nici

sS

fii

porului 13u.

m3nie asupra fiilor poS3 iubesfi pre deaproa-

tm-

pele 13u ca tnsu{i pre line; eu sunt

punse s3 nu
sunt
29.

faceji

Intra -voi; eu

Domnul Dumnezeul voslru. 19. Legea mea s8 o pSziJi,


lale

Domnul Dumnezeul
S8 nu pangSresti
loc de curvie,
si

voslru.

vifele

faja la

dan-

tmpreuna cu all soiu, si tn jarina la s8 nu semeni dou8 feluri de s8man{a, si cu hainS fesuia din dou8 feluri osebile s8 nu le tmbraci. 20. i de va dormi cineva cu femeie pat de s8m8nta, si aceea va fi roabS unui om, si ea cu r3scumpSrare nu s'a r8scump8rat, slobozenie nu s'a dal ei, cerlare va fi lor; iar s8 nu moarS, penfruca nu s'a
le laci

s3 nu

a se

du-o spre curvie,

ca p8mmlul s8

nu
ple

fie

s8 se um-

de f8r8delege. 30. Sambelele mele sa lep8zi{i, si de cele sfinfe ale mele s8 v8 feme{i; eu sunt Domnul. 31. S8 nu merge|i la cei ce vr8jesc, si de descaniaiori s8 nu v8 lipi|i, ca s8 v8 spurcaji cu ei; eu sunt

Domnul Dumnezeul
i

voslru.

32. Inainlea celui ca'runf s8 le scoli,

dal

ei

slobozenie.

va aduce pentru vina sa Dommilui la usa cortului mSrluriei


21. Ci
un,

berbece ca

jerlfS

penlru vino-

v8{ie.

va ruga preoiul penlru dansul de pacaiul ce a fScui, aducand berbecele tnainlea Domnului, si se va ierfa lui pSealul, care 1-a
22. i se
s8vrsit.

s8 cinsfesji fafa celui bStran, i sS le temi de Dumnezeul- tu; eu sunt Domnul Dumnezeul voslru. 33. Iar de va veni vre un nemernic Tn pSmantul voslru, s8 nu-l nec8jiji pre el. 34. Ca i mosneanul eel de painfull

s8
sj

fie

tnlre

voi

nemernicul
pre
voi nemer-

care vine
el

la voi, si s8-l iubesti

ca

pre line; c8

si

dup8 ce yeji intra tn p8maniul.caretl dSvoua Domnul Dum23. Iar

nici afi fost tn

nezeul voslru,

si veji

s8dl orice

pom

pSmSnlul Eghipetului; eu sunl Domnul Dumnezeul voslru. 35. S3 nu facefi nedrepfale la judecaia, tn mSsuri, tn greut8(i
si

de mancal,
curStenia

vefi cur8{i

tmprejur netn Irei ani

tn

lui.

Rodul

lui

cumpene.
36.

va

fi

vouS necurat, s3 nu se mH-

Cumpene
Lege

drepte, greui8|i drep-

nSnce.
24. Iar In anul al palruiea fol ro16. Iov. 27, 4. 17. Mat. 18, 15; Luc. 17, 3. 18. Mat. 5, 39, 44 Rom. 12, 19. 19. 2 Lege 22, 9.

26. 2

18, 10.

28. let. 16, 5; 21, 5; 2


1

Lege

14, 1.

50.23,2. 31. Efire22, 18;

Imp.

28, 7, 9.
6,

33. Efire 22, 21. 34. 2 Lege 10, 19. 35. 2 Lege 25, 13. 36. Pilde 11,1; Mibeea
11.

LEVITICUL 19-20
mSsuri dreptc s
fie

153

le si

la

voi;

le facefi

pre ele; eu sunt

Domnul

eel

eu sunt
eel

Domnul Dumnezeul

vosfru,

ce vS shnfesc pre voi.


9.

ce v'am scos pre voi mantul Eghipefului.

din pS-

Oricine va bleslem& pre iafSl

sSu au pre

muma

sa,

cu moarfe sS

37. SS pSziji foaia legea mea si loatc porundfe mele, si s le faccfi pre ele; eu sunf Domnul Dumnezeul

se omoare; pre tafSl sSu

au pre

muma
10.

sa a blesfemaf, vinovaf esfe.

Omul

care
are

va preacurv! cu
bSrbat, sau care

voslru.
-'

femeie, care

va

preacurvl

cu femeia
preacurva.

vecinului
si

CAP.

20.

sau,

cu moarte sS se omoare
si

Pedepse penlru pacate.

preacurvarul
11.

Cel ce se va culca cu femeia

Si
,
'

au

grSii

Domnul

cSfreMoisl,

zi-

tatSlui sSu,

rusinea tafSlui sSu a des-

cand:
2.

coperif,
iiilor lui
iiii

cu moarfe sS se omoare,

Vorbesle

Israil:

ii

cineva din

lui

Israil,

de va sau din

eel ce s'au fScuf

venetici in Israil,

amandoi vinovafi sunf. 12. De va dormi cineva cu nora sa, cu moarfe sa" se omoare amandoi;
ca pSganStafe a fScuf, vinovafi sunt.
13.

va da din sSmanfa sa idolului Moloh, cu moarfe sS se omoare, neamul eel de pre pSmantul acela tl va omort cu pieire. "3. Eu voiu pune fafa mea asupra
care
orhului aceluia,
el
si-1

Cine se va culca cu bSrbat ca

cu femeie, spurcSciune au fScuf a-

mandoi, cu moarfe sS se omoare,


vinovafi sunt.
14.
ei,

voiu pierde pre

Cine ar iua femeie


pre
ele,

si

pre

muma
fSrS-

din poporul sSu, pentrucS a dat


idolului,

fSrSdelege esfe; cu foe sS-1 arzS


el $i

samanja sa

ca sS spurce ca s2 spurce
mie.

pre

ca sS nu

fie

cele sfinfe ale mele, si

delege inrre voi.


15.

numele celor 4. lar dacS


cela, care

sfinfifi

Cine va TndrSznl a se

euleii

IScuitorii

pSmanlului

vor lrece cu vederea pre omul a-

cu dobifoc, cu moarfe sS se omoare, $i dobifocul sa-i omor&fi.

va fi daf fii de ai sSi lui sFnu-1 vor omorT pre el, Moloh, 5. Voiu pune fafa mea asupra omului aceluia si asupra seminfiei
lui,

Femeia care va merge ori la ce dobifoc, ca sS se tmpreune cu


16.

dSnsul, sS omorafi femeia


focul,

dobivi-

cu moarfe sS se omoare,
*

?i

voiu- pierde din poporul s<Su


si

novafi sunf.
17.

..

pre ef
lr'un

pre

tofi
el,

cfiji

se unesc tn?i

Care va lua pre sora cea de

g&nd cu dupS Moloh.


6.

ca sS curveascS
la

pre IafSl sau, sau de pre

muma

sa,

Oricine se va dtice

descan-

tSiori

sau

la vrSjifori,

ca s3 curvea-

va vedea rusinea ei, si ea va vedea rusinea lui, ocarS esfe, sS piarS tnaintea iiilor neamului lor, rusinea
sfworei
sale

scS dupS dansii, voiu purre fafa

mea
voiu
sunf

descoperil, pScatul

asupra suflefului aceluii,


pierde din poporul sSu.
7.

si-l

vor purta.
18.

BSrbalul care va avea pat cu


firii cea va descoperl rusinea ei,

Si vefi

fi

sfinji,

c3

sfzinf

femeia, care are curgerea

eu

Domnul Dumnezeul
SS

voslru.

de lunS, s3
5;
9.

si

8.

p5zi|i poruncile mele, ?i

37. 18, 26; 20, 22.

20.

S. 19, 31; 2

Lege

18, 10, 11.

7. 18, 30;

19, 2; 1

Petru

1, 16.

10. 2 Lege 22, 22; loan 8, 11. 18, 8; 2 Lege 22, 30; 1 Cor. 5, l. 12. Fac. 3, 8, 18. 13. 18, 22; Rom. 14. 18, 17. 15. 18, 23. 17. 18, 9', 2 1, 27. Lege 27, 22. 18. 18, 19.

E^ive 21, 17.


5, 27.

Mat.

154

LEVITICUL 20-21

izvorul ei a descoperit, siea a des-

GAP
'

21.

coperit

curgerea sangelui sSu,

a-

Purtarca preotului
.J

mandoi sS piarS din neamul su.


19.

Rusinea surorci

taiSlui fSu si

a surorci

mumci

tale

sS nu o des-

coperi, peniruca rudenie a descoperit,

pScafvor avea. 20. Oricare va dormi cu rudenia


descopefaYS de
fii

au grait Domnul cSfre Moist, ziSi cand vorbesfe preo|ilor fiii lui } Aaron, si le spune: sS nu se afingS de morf din poporul sSu ca s3 nu
:

se spurce.
2.

sa, ru$inea rudeniei sale a


rit,

sS moara.

F3r3 numai de ruda cea de aproape a lor: faf, mumS, fii, fiice
?i frafe.

21. !ar
f'ralelui

de va lua cineva femeia


fii

sSu, necirrafie este, rusinea

frafelui

sSu a descoperit, fSrS de s moarS.


22. P3ziji toate poruncile
jtidecSfile mele, si
ele,

de sora sa fecioara cea mai aproape de el, care nu este tmpreu3. $i

nata cu b3rbat, de acesfia


atinge.
4.

se

ya

rnele sj

sS

le

facefi

pre

De nimeni

altul din

poporul sSu,

ca sS nu vS urascS pre voi p8-

minful Tnfru care vS due eu pre voi, ca s8 lScuifi pre el.


23. i

s nu se atinga ca s3 nu se spurce. 5. Capul s3 nu va radefi, nici sH v3 retezaji barba, nici sS v3 facejitaeturi

s nu umbla|i dupa legile

pe trup pentru morji.

neamurilor, care eu le gonesc dinnaintea voasir, cS toate

acesiea

sH fie Dumnezeului lor, 1, sS nu spurce numele Dumnezeului


6. Sfinti lor,

le-au fScul, ?i le-am urti pre ele.


24.

Deci zic vouS: ve|i mosteni


lor,
si

penfmcS jertfele Domnului, darurile Dumnezeului lor ei le aduc,


deci s3
,

eu voiu da pre el voua" s2-l mo?teni|i, pSmanful, care


curge lapte
$i

pamlniul

fie sfinti.

7.

Muere curv3

si

spurcata sS nu
ei

miere

eu

Domnul

ia,

nici lepSdata
ia,

de barbatul

s8

Dumnezeul voslru
25.

eel ce

v'am ales

nu

cS sfant este Domnului


vei sfinti pre

Dum-

pre voi din toate neamurile.

nezeului sin.
8.
II

SS

osebiji tntre
si

dobitoacele

el,

ca darurile
el,

cele
i

curate

tntre

cele necurate,

Domnului Dumnezeului vostru


aduce; sfnf s3
1

le

nitre pas&rile

cele curate sj tn-

fie,

c3 sf&nt sunt

tre cele necurate, si

sa nu spurcaji
?i

suflefele voastre

cu dobitoacele
vi

eu Domnul, eel ce sfinfesc pre ei. 9. Daca fata vreunui preot se va

cu

pasarile, si cu toate cele

ce se

spurcS curvind, numele


10. Si preotul eel
sai, preste g cSruia

tatSlui

sSu

tarSsc pre

pSmSnt pe care
fie

le-am

spurca, tn foe s8 se arzS.

deosebil sS
26.
Fi|i

necurate.

mare

tntre frafii

mie sfinji, ta siant sunt eu Domnul Dumnezeul vostru eel ce v'am ales pre voi dfn toate neamurile, ca s
27. Oricare
ire
f if i

din uniisl
s'a
sfita|it,

cap s'a turnaf eel de lemn al ungerii, sj ca s, se tmbrace cu haile

ai

mei.

ne, capul s3 nu-si descopere, ?i hai-

bSrbaf sau femete -din-

nele sS nu ?i

rup3.

voi se va face descantafor sau

vrSjitor,

cu moarte sS se omoare,

tre, nici chiar

cu pielre s2-i ucideji, vinova|i sunt.


20. IS, 14. 21. 18, 16; Marc. 22. 18, 26; 19, 37. 23. 18, 3; let. 24. Efire 3, 6. 25. 11, 2, 3; 2 Lege 10, 2. 14, 4. 26. 19, 2; 3 Imp. 8, 53. 27. Esive 22, 18.
19. 18, 12, 13.

un mort sS nu inde tatai s3u sau de muma sa nu se va atinge. 12. Din cele sfinte nu va iest, ca
11. Si la nici
1* lezecb 44, 25. 5. 19, 28; 2 Lege 14, 8. 19, 2; 22, 9, 16. 9. 16, l; Jezecb'tl 44, 20. 32. 10. Efire28, 41. 11. Num. 6, 7. 12.10,7.

6,

18.

21.

LEVITICUL 21-22
s2 nu pangSreasca cele sfinfe ale Dumnezeului sSu, penfruca uniulde24. Deci Moisi

155

aspus
si

acesfea

lui

Aaron,
lsrail.

fiilor lui

luturor

fiilor lui

lemn
zeului

eel
lui

sfanf al

ungerii

Dumneeu

esfe

presie dansul;

Domnul.
13.

CAF*. 25.
ia

Accsfa sa

femeie fecioara"

Insupirea j erifei:

din

neamul sau.

vSduvS, le.p8daia\ spurcafH sau curvS, de acesfea sS nu ia, fSrS numai fecioarf din poporul lui
14. lar

Sizicand:
!

au

graif

Domnul
lui

cSfre Moisl,

2.

Vorbesle

Aaron

si fiilor lui:

sS-si ia femeie.
15.

sa se fereascS de
lui
fiii

sfinfele

pe care
si

Ca s3 nu.spurcc sMmSn|a
el.

lui lsrail

ie

jerffesc

mie,

sH eu

tnfru poporul su; eu

Domnul Dumcafre Moi-

nezeu eel ce sfinjesc pre


16.
sl,
ISi

nu spurce numele meu Domnul.


3. Zi lor: Tnfru

eel sfanf,

au. grail
>

Domnul

nearnurile voasfre,

zicand:
17.

orice
lui

om

din

samanfa voasfrS cafiii

Vorbesle

Aaron,

si-i

spu-

re se va apropia de cele sfinfe, pe

ne: oricars
Ire

om

din sSmanJa fa Infi

care

le

vor aduce

lui lsrail

Dom-

rudele voaslre intru carele va

nului, cand este necurSfia pre dSnsul,

prihanS, sS nu se apropie a aduce


darurile
18.

va

pierl sufleful acela dinnain;

Dumnezeului sa"u. Tof omul tntru care esle


apropia;
eel

fea
pri-

mea eu Domnul Dumnezeul


orice

vo-^

sfru.

hananu<seva
orb,

sau

omul eel schiop, sau eel cu nafSiafe.

sul iaiat,
19.

sau eel cu urechile


a caruia este

Sau omul

mana

rupfa, sau, piciorul rupi.


20.

Sau ghebos, sau cu

oehii ur-

durosi,

sau cu albeajS, sau omul


rae sStbalicS,

tnfru care esfe

sau

pecingine, sau eu un bos.

Aaron preolului intru care esle prihanS, sS nu se apropie a aduce jerifele Dumnezeului s8u, "cS- prihana esle tnfru el, s3 nu se apropie a aduce darurile lui Dumnezeu.
21. Oricine din
lui

sSmanfa

sSmanja lui Aaron preoful, care esfe lepros, sau ti curge sSm&nfa, s8 nu m8nance din cele sfinfe, p^nS ce se va curSjl. Si eel ce se va necurStf prin afingere de vre un morf, sau de om din care curge s3man{a patului, 5. Sau eel ce se va afinge ori de ce viefafe necurafS, care-1 spurcS pre el, sau de om care spurcS pre
4. Si

om

din

el prin 6.

orice necurSfie a lui;

Cel ce se va afinge de acesfea,

necuraf va

22.

Darurile lui
sfinfe,
si

Dumnezeu
cele

sunt

prea

din

sfinfe

va

fi pan seara, s2 nu manance din cele sfinfe, 7. PanS ce-si va spSla frupul sSu cu apS; iar cnd va apune soafele, curafvafi, si alunci va pufea mUnca

mSnca.
23. Iar la
si

din cele sfinfe, c2 painea a

lui esfe.

cafapefeasm5 nu va veni,

8.

MortSciune

si

prins de hiarS

nu se va apropia, penfruca' are prihanS, si nu va spurca cele sfinfe ale Dumnezeului sau;
de
jerffelnic

s2 nu mMnance, ca sM nu se spurce

cu

ele;

9.

eu Domnul. Si vor pazl poruncile mele, ca


si

cS eu sunf
pre difrisn.

Domnul

eel

ce sfinfesc

s3 nu aibS pentru ele pScaf,

s8

moarS penfru
17.
1

ele,

de

le

vor spurca
U,
21.

13. kzecbil 44, 22.


1, 6, 7.

Tim.

3,

2; Tit.

22.

6. 11, 24.

8.

Esire 22, 31, 2 Lege

]ezecbiU4

31.

156

LEVTTICUL
eu

22

pre

ele;

Domnul Dumnezeu,
ei.

eel

ce sfintese pre
10. $i

nici

un

strein s3

nu m-

nSnce din
cele sfinfe.

jertfe, fie

nemernicul pre-

otului, fie nSimitul,

nu va manca din

nu aducS Domnului, peniruca' nu va fi primita. 21. $i oricine va aduce jerlfa de mlinfuire Domnului, tndeplinind o fSgSduinja, ori o jertfa de bun3 voie,

hanS

Tntru sine, s8

TnsS praznlcile voasfre

fie

din boi,

11. lar dc va avea preoiul o slugs cumparal cu argint, acesfa va

sau din

oi,

s3

fie

curata,

spre a

fi

primita, s3

mSnca
cufi tn

din painile

Iui,

si

cei

nSs-

casa

lui, si

aceslia vor

mSn-

nu aiba prihana. 22. Orb, sau strivif, sau cu limba tSiatS, sau cu negi, sau rios, sau
pecinginos, de acestea sa

ca din painile

lui.

nu se

a-

12. i fata preofului


rita

de se va mastrein,

ducS Domnului,

si

s3 nu primiti din

dupH bSrbai de neam

ea din parga cea sfanfSnu va mltnca.

Fala predlului de va ramimea vSduvS, sau va fi lepSdatS, si s213.

va Tnfoarce la casa lafalui su unde a trSit ca fata, din painile lataiui s2u va m3nca, iar cei de neam sirein nimenea nu va manca din ele.
fi

manfa nu va

tntru ea, se

14.

Omul

eel care

va m<mca cele
si

sfinle

din nestiinJS, va

cincea parie la acelea,


oiului jertfa.
15.

adaoge a va da precele sfinle

Ca sS nu spurce

ale fiilor lui Israil, care le-au


ei

adus

Domnului. 23. $i vifel, sau oaie cu urechile tSiate, sau cu coada tSiafS, acelea s3 le junghii pentru tine; iar penfru fagSduinfa ta nu se vor primi. 24. Cele cu vreun madular zdrobit, sucit, taiat si smuls, sa nu aduci de acestea Domnului, si tn p3mantul vostru s3 nu facefi asa. 25. Nici din mana celui de neam sirein sS nu aduceji daruri Dumnezeului vostru din toate acestea, cS sfricaciune si prihana esfe Tntr'tnsele, nu vor fi primite acestea. 26. Si au grSit Domnul c&lre Moisl,
ele la jertfelnicul

Domnului.
16. Nici

zicand:
27. Vijelul, oaia

'

s3 aducS asupra sa fSrSjerifele

sau capra dup3


fi

delegea pScafului
lor;

mancSnd c8 eu sunt Domnul eel


ei.

ce se va naste, va

sapte zile supt


zi,

ce sfin-

muma

sa; iar a opla

si

de

aici

jesc pre
17. i

tnainte se va prim! spre daruri, jertfa

au

grSil

Domnul
lui

cStre Moisl,

Domnului.
28.

zicand:
18.
si la

VacM
de

sr oaie s3

nu iunghia{i

Vorbeste

Aaron,

fiilor

iui

tn aceiasi zi cu fStul lor.


29. Iar
veji

loata adunarea lui Israil,

si le

spunejor: oricine din fiii lui Israil, sau din ncmernici, carii IScuesc la dansii tntru israil, va aduce daruri de fag2duin{S de bun voie, sau de
ardere de
19.
tot,

curie Domnului, de
strS sS o
SO*:
jertfifi

aduce jertfa de bubun voia voapre ea.


zi

Aceasta tntr'acea

s3 o manpe a doua

ca|i,
zi;

nu

lSsa|i din cSrnuri

eu Domnul.

Vor

fi

primife cele

ce sunt
le

31.

frS de prihanS, parte bSrbateascS

din cirezi, sau din


20. Nici

oi,

sau din capre.


pri-

mele si s3 face(i pre ele; eu Domnul. 32. S3 nu spurca{i numele meu


pazifi poruncile

S3

una din cele ce au

eel sfant, si

m3

voiu

sfinfi tntru

fiii

10.

Ef ire
15, 21.

2$,

33.

14.

Num.

5,

7.

20. 2

l, 8.

21. 2 Lege 17, 1; Col. 1, 22. 27. Efice 22, 30. 31. 2

22. Malab.

Lege

10,

12.

Lege

32, 21, 8.

LEVlflCtTL 22-23
eu sunt Domnul cej cz voi. v sfinjesc pre pre voi din 33. Cei ce v'am scos pSmanlul Eghipefului, ca sa vS liu
lui

157

Israil;

Domnului- primii voua, a doua dupS cea dintaiu a Pasielui !1 va <* duce preoiuh
.

zi

a-

..

12. Si In aceiasi zi,

vouS Dumnezeu; eu Domnul.

pul, veli jerffl

odata cu snoun miei curat de un

an, ardere de tot Domnului.

CAP.
au
grSil

23.

13.

La

jertfa lui veji

adaogi dou3

Be spre Sarbatori. Domnul


fiilor

zecimi de fSina curata facuta cu unf-

cStre

MoisT,

delemn, jertfa" Domnului spre miros de buna mireazma Domnului, cu turnarea


ei

Si

zicand:

un

sferf
si

de hin de
In

vin.

2.

Vorbeste

lui

Israil

si

le

14.

Paine
veji

spice Irecate nou3 s3


ziua aceasta,

spune: s3rb2forile Domnului, care le veji chema sfinfe, acestea sunt


sarbSlorile mele.
3.

nu mSncaji panM
cand
zeului vostru
;

aduce darurile Dumnelege vesnica Tn nea-

Sase

z4le veji lucra, iar


zi

ziua a

murile voastre, Tn ioata 12cuinfa voastr3.

de odihn numitS"sfiMfa Domnului; nici un lusaptea este s&mbata,


cru s2
rfu

facefi,

c este sambSfS

ziua Tn care veji

Domnului
nului
vest!

in loate lacuinjele voastre.

4. Aces-lea

sunt sSrbatorile

Domveji

de a doua zi de Pasfi din aduce snopul punerii Tnainte, sa num2ra{i sapte saptamani Intregi.
15. Si

-nwRHe sfinte pe care la^vremea lor.


luna
dinfiiiu, ?n
zi

le

16.

cei

Pana a doua zi a saptam&nii mai depre urmS s numaraji


aduce
jerffS

5. In

a pafruspre-

cincizeci de zile.
17. i veji

zecea

a lunei cStre sear este pas-

noua Dom-

ha Domnului.
6. i !n

nului, din Ufcasurile voastre veji a-

ziua a cincisprezecea a

lunii acesfia,

sMrbSioarea azimelor
zile

duce paini spre punere Tnainte, douS paini; din dou3 zecimi defaina
curata vor
fi

Domnului, ssffe
cafi.

azime sS rnan-

painile dospite coapfe

7.

ziua
li

cea dinf&iu chemare


faceji.

sfSnla va slujba s2
8.
lot

voua, nici un lucru de

Domnului, din parga roadelor. 18. i cu painile ve(i aduce sapte miei de un an, curaji, un vifel din
cireada
si

nu

doi berbeci curaji,


tot

cari
si

Sapie

zile

s3 aduceji arderi de

vor

fi

ardere de

Domnului,
lor jertfa,

Domnului, iar ziua a saptea nu* miia sf^nta va fi vou2, nici un lucru de slujbS sS nu faceji.
9. Si

jerifele lor

cu turnSrile

mi-

au

grSii

Domnul

caire Moist,

bun mireazma Domnului. 19. Si vejijerffi un jap din capre penfru pcaf, si doi miei de un an,
ros de
jertfa

zicSnd:
10.

de manfuire, cu painile cele


.

Vorbeste

fiilor lui Israil sr

le

din parga roadelor.


20. i le

spune: cand
care eu
Tl

vefi infra tn

pamanful,

secera dau vou3, secerisul lui, veji aduce un snop parga secerii voastre la preol. 11. Si va aduce snopul Tnainfea
si veji

va pune pre ele preotul cu painile cele din pHrga roadelor aducere Tnaintea Domnului, cu cei doi miei, sfinte vor fi Domnului; vor fi
ale preotului care le jerffeste.
21. i veji

chema

ziua aceasta nu-

23.

2. 19, 30. 3. Esire 20, 9; fl 2 lege 5, 13. 2 5. Esire 12, 18; 23, 15; Num. 28, 16;

15. 2
28, 26,"

Lege

16, 9.

16. Eire 23, 16;

Num.

Lege

16, 1.

6.

Efire

12, 16.

7.

Efite

12, 16.

isg

LEVIfICtJL
va
fi

23

miia, slants

vouS;

fof lucrul

de
sl,
r

33. Si

augrSit

Domnul

cStre Moi-

slujbS sS

nu

faceji

Tritr'Tnsa;

lege

zicand:
si le

vesnicS Tntru nearnurile voastre in


toatS Ificuinta voasfrS.

34. Vorbeste fiilor lui Israil

spune: in ziua a cinsprezecea a


nii

lu-

cand seceraji holdele p5mantului vostru, spicelerSmase In farinS sS nu le adunafi, si cand seceri fu, ce cade din secere sS nu culegi, celui sarac si ceiui nemernic sS le lasi acelea; eu Domnul Dumnezeul
22. Iar

acestia a saptea, este sSrbStoa-

rea corfurilor, sapte zile Domnului.


35. Si ziua ts

cea dintaiu, numitS slan-

va
36.

fi,

nici

un lucru de slujbS sS
zile veji

nu

facefi.

Sapte

aduce arderi

vostru.
23. Si
st,

au

grSii

Domnul

cSire Moi-

zicand:
24.

Vorbeste

iiilor

lui Israil si le

de tot Domnului, iar ziua a opta numitS siantS va fi vouS, si veji aduce arderi de tot Domnului. Ziua iesirei este, nici un lucru de slujbS sS nu
faceji.

spune:
lor,

in ziua dintaiu

a lunii a sap-

pomenirea frambi{enumitS sfSntS va H vouS. 25. Nici un lucru de slujbS sS nu iaceji, ci s aduceji ardere de tot Domnului. 26. Si au grSif Domnul cSfreMoilea vefi serba
si,

Acestea sunt sSrbSiorile Dompe care le veji vesrl numiie sfinte, ca sS aduceji Doipnuiuir ar37.

nului,

deri de

tot,

cu

jertfele lor si
zi. n/

cu

tur-

nSrile lor In fiecare


38.,

Osebit de cele dfek&ftnjbe(ele

zieSnd: ziua a zecea a lunii aceeste ziua TrnpScarii,


fi

Domnului, de darurile*vea&ire,F'de
toate fagSduinjele voastr&v?! osebit

27. In

stia a saptea,

numitS sfaniS va

vouS; vejismerl

de darurile ce veji aduce de bunS voie Domnului. ^


.

sufletele voastre, i vefi

aduce

ar-

39. In ziua a cinsprezecea a lunii

dere de tot Domnului.

acestia a saptea dupS.ce veji stran-

un lucru sa nu faceji in ziua aceasta, cS zi de TmpScare este


28. Nici

ge roadele pSmantului, sS jineji sSrbStoare Domnului saple zile; tn ziua


dintaiu odihnS,
si in

aceasta pentru voi, s3 vS rugaji pentru voi

ziua a opta o-

Tndniea Domnului Dumne-

dihna.
40. Si veji luaTn ziua

zeului vostru.
29.

Tot omul care nu se va smerl

din

pom

frumos,

si

dintam rod ramuri de finic,


si sSlcii si rtu, si

In ziua aceasta, va pferl din poporul sSu.

si sfalpSri

de lemn tufos,

stalpSri
eel ce

d? Agnu dela

vS

veji

SOrSi

va lucra Tn ziua a-

veseli

Tnainiea

Domnului Dumne-

ceasta.va pieri omul aeela din poporul sSu.


31. Nici

zeului vostru.
41. Sapte zile Tn an, lege vesnicS

un lucru s8 nu

facetf;

Tntru nearnurile voastre, Tn luna a

lege ve?nic3 tntru nearnurile voasfre, Tntru toate lacasurile

saptea veji serba aceasta.


42. In corturi vefi IScul sapte zile,
tot

voastre.

32.

SambSta s&mbefelor vafi vouS,


sulletele voastre din ziua
lunii,

tnosneanul Tntru

Israil

va IScui

s smeriji a noua a

Tn corturi.
43.

doua

zi

de seara partS a seara, veji serba sambetele

Ca sS vazS

seminjiile voastre,

cS Tn corturi
tin lui lsra'1,

am

fScut a IScul pre


ei

voastre.

cand i-am scos pre

Zi.

Num. 2%

10.

27. 16, 29;

Numeri

29, 7.

7, 37.

34. E$ire 23, 16; Numeri 29, 12. 36, loan 40. E 2 lege \2, 12, 18; 16, 14; 26, 11.

LEVITICUL 23-22
din pSmantul Eghipetului; eu nul Dumnezeul vosfru. \ \
44.

159

Domi

11.

^i feciorul

eel din

femeie

1s-

Si

spus Moisl saYoatonle

Domnului

fiilor lui farail.

numele Domnului si blestemand, 1-a adus pre el la Moisl; muma lui se numia Salomit,
raiiteancS hulind
fa{a lui
12. i

CAP,24 r
Sfepiicul si ptiinih funerii inainte.

Davri din scmintia


l-a

lui

Dan.

ca s3-l

judece,

pus pre el In femnifa cunr va porunc!


. ^

Si

au rait

Domnul dire
fiilor lui

Moisi,

Domnul. 13. Si au
ziccind;
14.

grSii

Domnul

cStre Moisi,
;

zicand:
Israil,

Pprunce^ie aducS la fine unldelemn de masiin


2.

sa

Scoale afarS de fabarS pre eel


si to{i

ce a blestemat,
uzif
si

cei ce 1-au alui,

curat si iimpede la luminS,

sa" arza"

s3 pue mainele pre capul

lumjnSpururea afarS de cafapefeas-

sM-1

ucidS cu pielre ioaf2 adugrSesle


fiilor lui

m&in
jui

coriul marfuriei.

narea.
si
fif

3. Si tl

vor aprinde Aaron

15. Si
zi

Israil,

si

de seara pana" dimineafa tnaintea Domnului pururea; lege ves4.

catre dansii: omul, care va ble-

nicS in neamurile voastre.


In

sfesnicul eel

curat, yefi a-

siemapre Dumnezeu, pacat va avea. 16. Iar care va hull numele Dbmnului, cu moarfe sa" se omoare, ca
pietre s-l ucidM ioalS
Israil, ori venctic, ori

prinde luminele tnainfea- Domnului


pana" dimineaja.
5.

adunarealui

Si veji lua f&ina* curafa, si ve|i

face dinfr'tnsa douSsprezece paini,

din

douS zecimi sS fie o paine. >. Si le vefi pune pre ele doua*

mosnsan, dand huleste numele Domnului, sS moara; 17. Si eel ce va lovi pe vre un om, si va murl, cu moarte sS se omoare.
18.

r&nduri, fiecare rand de sase pSini

Si

care va lovi dobitoc,


vieaja'

si

pre

masa cea

curatS tnainiea
la fiecare
si

Dom15-

va murl, sM plSfeascS
vieajS.

penfru
-

nului.
7. jSi vefi

pune

rand
fi

msiie curafaV si

sare,

vor

pai-

19. $i de va vMlama cineva "pe deaproapele s3u, cum a ISciii el/ asa

nele sf>re

pomenire puse tnaintea

sS

se facS

si lui!

Domnului.
8.

20.FrSniurSpentrufranfarS, ochiti
peniru ochiu, dinie^enirfe dinte, dupS

Intoafg sambSla se vor pune

tnainfea Dojmnului
Israil,

penfru
Aaron
sfinie.

fiii

lui

cum va vHtama r pre


fac2 si
lui.

oin,

a$a sa se
si

lege vesnicS.
fi

9.
fiilor

i vor
lui,

ale lui
le

si

ale

21. Deci cine'va" lovi dobitoc,

si

vor manca in loc


Aeestea

va murl, sS dea
ce va lovl'om^
si

kllul tn toe, iar eel

sfant,

c3 sunf prea

va murl, cu moarte
fie celui

vor

fi

ale lor din cele ce se jertfesq

s3 se omoare.
22.

Domnului, lege vesnicS. 10. SJ a iesii feciorul unei Israiifence, si acesfa era fecior de eghiptean tntre
dil tn
fiii

dreplafe sS
celui

nemer-

mosnean, c2 eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.


nic
si

lui

Israil,

si

s'a sfS-

23. Si a grif
rail,

Moisl

fiilor lui Is-

fahSrS eel din IsrailfeancS cu

si

pre eel ce a blestemat 1-au


si 1-au

un

Israilfean.

scos afarS de fabSrS,


9.

ucis cu

24.
21,
6',

2. E$ire 27, 20.

E^ke

29, 32;

Imp.

17. Esire21, 12.


19, 21.

Mat.

12, 4.

Mat.

5, 38.

20. Eflre 21, 24. 22. Ejite 12, 49.

Lege

i6<)

LEVITICtJL 24-25
au fSeut pre'
lui

piefre; deci

fiii

lui Israil

rriosia sa, fi

fiecare la

casa sa se
fi

cum au

poruncit

Domnul

Moisi.

CAP.
A n
u
I

va tnfoarce. 11. Semn de slobozenie va

vou3

^5.
b
i I

anul al cincizscilea; Tn acesl an s3


u.
tn

j u

nu semMnafi, mci sa secerafi cele


ce cresc singure;
si nici

s3 culegefi

pxSii-au Domnul cSfre Moisi


(jrnunlele Sinai, zicand:
2.

parga
12.

lui.

Pentruca esfe semnul slobo-

Vorbesie iiilor lui Israil, si le spune: dupace vefi infra Tn p3manJul care-1 dau eu vouS, veli tinea sambefe Domnului, spre odihna pmantului care eu dau vouS.
3.
si

zeniei, sfanf
vefi

va

fi

vou3, 'din
lui.

camp

manca

roadele

13. In

anul acesta de slobozenie


la

se va Tnfoarce fiecare
14. Iar

mosia
ura

sa.

de vei vinde vre


el,

lucfu

Sase ani vei sem3n& farina


fa,
si
ei.

la,

aproapelui tu, sau de vei cumpara

sase ani vei fMi& viea


4.

vei

ceva dela
15.

sa nu Tnsele nimeriea
-<"

aduna roada

pe aproapele s3u.

Iar tn al saptelea an,

va

fi

ser-

bare spre odihna pSmantului, s<imbSia Domnului,


Jarina la

nu o

vei

semana,

si

viea ta nu o vei

t3ia. fa-

anilor celor de de slobozenie, vei cumpara de la deaproapele; dupa numarul anilor rodurilor va vinde fie.
la eel

Dup3 num3rul

5. Si cele

ce cresc singure Tn
le seceri, nici

rina ta sS
rul eel

nu

sirugu-

de pSrgS sS nu-1 culegi, an de odihna' sa" lie pSmantului.


6.

16. Dupa cat de mulfi ani vor fi, va TnmulfT preful sau, si dup3 cS-t mai pufihi ani vor fi, va Tmpufina

preful s3u,
rul

Bucafele pamllnfuiui din anul


fi fie,

de vreme ce dupS numarodurilor sale, asa va vinde fie.

odihnei vor
cii

siugii tale, sluuii-

17.

Nimenea sS nu
ci

tnsele pe de-

tale, naitnifului

t3u i nemerni-

aproapele s3u,
nul

sa

fe

femi de

Ddnv

gului, care IScuesle


7.

cu
si

tine.

nul Dumnezeul tau; eu sunt Dorrt^

Si vitelor tale

hiarelor celor
fi

Dumnezeul vosfru.
rSndutte de
si le

din
lui

pSm&niui
Si vei

lau,

va

foatS roada

18. Facefi foafe cele

de mancal.

mine, pSzifi poruncile mele


fie

Tmde

8.

numara
si

sapte sapfSsapte

plinifi

pre

ele, si vefi

lacui fSra

mani^e
ani de

ani,

de sapte ori cafe sapte vor


ii

frica pre
19.
si

pSmanf.
rodiirile sale,
?i

odihna,

fie

PSmanlul va da

saptSmani de de ani.
9.

ani, patruzeci si

nou

vefi

manca
de
de

Tnfru safiu,

vefi

13cui fSra
20. Iar

fricS

pre dSnsul.

$i vefi -vesti cu glas de fram-

vefi zice: ce
al

vom manca
de nu

bifa Tn tot

pSmSntul vosfru Tn luna


lunii,

Tn anul acesta

saptelea,

a saptea Tn ziua a zecea a


bif3 Tn tot pameinful vostru.
10. Si vefi sfinfl
cilea, si vefi vest!

vom semana
21.

Tn ziua curafirei, vefi vesti cu tram-

de nu rodurile noasfre?
si

vom aduna

Eu voiu trimite binecuv&niarea


Tn

anul al cincizeslobozire pre p3-

mea

anul

al

saselea,
trei

si

va da

rodurile sale pe
22. Vefi
lea, si

ani.

mn4 fataar cefor ce IScuesc pre dSnsul. Anul slobozirei va fi vouS semn, ca $& se TntoaTcS fiecare la
3. E?ite 23, 10; 2 10. Num. 36, 4. 23, 11.

semana vefi mSnca


lui,

Tn anul al opfu-

din roade vechi

pin3

la al

noulea an, pSn3 ce vor


vefi

25.

Lege

venl rodurile
15, l. 4.

mancS

cele

E^ire

vechi din anii

frecufi.

LEVITICUL
Pamanful nu se va vindc de

25

161

23.

siei lor; caci casele


vifilor,

din ceffile Lefiii

veci; penirucS al
ful,

meu

esfe
si

pamanfrecSfori

mofie
;

lor

sunf tnfre

lui

c&

voi

nernemici

Israil.

mea. mosfe24. Si peniru fof pamanful rSscumpSrare nirii voasfre vefi da


suniet' tnainfea

34.

fajile lor,

Ja finite cele de pe langS cenu se vor vinde, ca moesfe lor aceasfa.


fratele fu, si
fine, ajiitS-l
$i

sie vesnicM
35.

pSmaniului.

de va sHraci frafele fau eel ce esfe cu tine, si va vinde din mo$ia sa, va veni eel ce esfe rudenie
25. lar

De va sSrScl va pufea munci la


el

nu
pre

ca pre un nemernic
frafele

trecafor,

ca sa traiasca
fine.

fSu pe fangM

aproape cu el, si va rascumpara vanzarea frafelui sau. 26. Iar de nu va avea cineva rudenie,
fla
si-i

va da

mana

si

de ajuns ca sM poafa" 27. Aiunci va socofl anii vanzarii lui, si ce trec.e, va tnfoarce omului
carele
i-a la

va pufea arascumpSra,

36. SS nu iei dela el camSlS, nici mai mult decaf ai dat, ci sS ie fetni de Dumnezeul fau; eu sunf Domnul,
tine.

ca sa

iraiasca"

frafele fau

cu

37. ArgintuI fau

s nu-1 da!

lui tn

vllnduf

lui,

si

se va tn-

camafa,
lui

si

penfru ca?fig sS nu dat


fale.

loarce

28. lar

mosia sa. de nu va avea de ajuns ca


lui,

bucafele

sS-i tnfoarca
celui ce o a

va

fi

vanzarea
in

a-

cumpSral pana

anul

slobozirei; aiunci Tn anul slobozirei

va iesi; iar celalf se va tnfoarce la mosia sa. 29. De va vinde cineva casS IHcuilS Tncunjuraia cu ziduri, o va pufea rascumpara pana la sfarsiful anului; un an de zile o va pufea rscumpara. 30. Iar de nu se va rMscumpara fpana se va plinl un an, casa cea din cetafea tncunjurafS cu zid, va fi
de veci a celui ce o a curnpraf si a urrnasilor lui, si nici In anul slobozirei,

Eu Domnul Dumnezeul vosfru, v'am scos pre voi din pamanful Eghipefului, ca sa vS dau pamanful Hanaan, si sa vS fiu vouS Dumnezeu. 39. Iar de va veni la saraae fra38.
eel ce
tele fau, si

se va vinde

fie, sa"

nu-Ji

slujeascS slujba" de rob.


40.

s-fi fie jie,

niei

Ca un nSimit sau nemernic pSnS la anul slobozeva lucra la fine.


'

41. In anul slobozeniei

va

ie$l el

cu

fiii

lui,

si

va merge

la

neamul

sSu,

si la

mosiea sa
robii

-cea pSrinfea-

scS se va tnfoarce.

nu va

iesl din ea.

31. Casele cele

de prin

safele, care

vor spcoti ca jarina pSmanfului, ele lotdeauna


n'au
znj. prin

prejur, se

mei sunt ascos din pmanful Eghipefului, nu se vor vinde


42.

Pentruea"

cesfia, pre

cari i-am

cum
43.

se vand robii.

se vor pufea rSscumpSrs,


eel

si

?n anul
din. ele.
;

Sa

nu-1 tngreoezi
ci

pre

el

cu

de slobozenie vor

iesi

osleneala,

fe

feme de Domnul
sau slujnice

32.
vifii

Pcntru cefSjile Levijilor, Levor pufea rSscumpara fofdeacefajile

Dumnezeul
44.

fau.

orice slugi
fie

una casele din


33; i
Levifi,

mosieii

lor.

vei avea, sS

din neamurile cele

oricare va

cumpara

dela

ce sunt tmprejurul fSu, dintr'acestia


vefi

va iesi fn anul slobozeniei din casa vandui5 lui in cetafea mo23. Isaia 14, 25; Ioil
2,

cumpSra rob
Din
fiii

si

roabS.

45.

nemernicilor cari sunt


Lege

18.

25. leremia

32, 7, 8.

15,

36. Esire 22, 25. 39. Esirc 21, 2; H 2 12; 'ieremia 34, 14. 43. Efes. 6, 9.

162

LEVITICUL 2526
cumpara;
.

Tntre voi, dinfr'acesfia ve(i


si rudele

CAP.
Blestemnl
i

26.

lor caji

se vor nasfe, In
fi

pamantul vostru vor


slrS.

averea voavo-

binecuvdntarea.

46. Si vefi tmparfl pre


sfri

ei

iiilor

Sa cioplite,
dicafi,

nu vS
nici

face}i idoli, nici chipuri

nici staip

s8

liu

v3

ri-

dupa

voi, si

Ti

vefi

mosfeni tn
fiii

piatrS

ca

semn sS nu

veci; iar
lui israil,

din

irafii

voslrii, din

puneji tn pamantul vostru; ca sa vS


tnchina|i
vostru.
2.
ei;

nimenea s5 nu asupreasc2 pe fratele sau cu osfenele. 47. Iar dac veneficul sau nemernicul de langS
dare de manS,
t3u, se
si

eu

Domnul Dumnezeul
le p5ziji, si

Sambefele mele sS

fine,

va

fi

cu

de cele sfinteale meles3 va femefi; eu sunt Domnul.


3.

sSrScind fraiele

va vinde veneficului sau nemernicului celui dela tine, sau celui din nastere nemernic, 48. DupSce se va vinde lui, se va puiea rSscumpara; unul dinfre ira|ii lui va rSscumpSra pre el. 49. Fratele faiSlui sSu sau fiul fraielui tafalui sSu, va rSscumpSra pre el, sau din rudeniile cele trupesti din seminfiea lui

De
si

vefi

umbla
pre
1

tntru

poruncile

mele,

de

vefi pazl tnvSfSfurile mele


ele,

si le vefi face 4.

p3ra pre

el; iar

va r3scumde-i va da mana, se

va rSscumpSra singur. 50. Si se va socofl cu eel ce 1-a cump2ral pre el, din anul Tn care s'a vandut pre sine lui, pSna la anul slobozirei, si va ii preful vanzSrii lui ca dupS numSrul anilor cafi
a
slujil lui,

Voiu da voua ploaie In vremea pSmantul va da rodurile sale, sj lemnele dimpilor vor da rodul s3u. 5. Si va ajunge trierisui vostru la culesul viilor, si culesul va ajunge la semSnSturS, si vefi manca p&inea voaslrS Tntru safiu, si vefi 13cui sfatornic tn pamantul vostru, sj rzboiu nu va lrece prin pamantul
sa, si

voslru.
6.

Si voiu da pace tn
si vefi

vostru,

dormi

si

pamantul nu va fi cine

sS vS sperie pre
7.
strii,

voi, si voiu pierde

hiarele cele rele din

pamnlul vostru.

ca

zilele
ii

unui nSimit.

Si ve|i gont pe vrSjmaii vosi

51 Iar de vor

numarul

lor

mai mulfi ani, dupS va Tnfoarce rSscumpSfi

vor cadea tnainfea voasfra

ucisi.
8.
si

rarea sa, din argintul vanzSrii sale.


52. Iar de vor
la

i vor goni cinci din voi o sutS,

anul slobozirei,
53. Si

pSna se va socotl dupS


pufini ani

o suta din voi vor gonl zece mii,

si

vor c3dea vrajmasii vosfrii'tna-

acesii ani.

iniea voasfra de sabie.


9. Si voiu caufa spre voi, si voiu binecuvSnta pre voi, si voiu create pre voi, si voiu Tnmulfl pre voi, si

va tnioarce rMscumpSrarea sa ca un nSimii tbcmii cu anul; nu-1 vei siapanl pre el cu asprime Tnainlea
ia.

voiu Tnfarl leg3tura


10.

mea cu

voi.
si

de nu se va rSscumpIra tn chipul acesla, atunci va iesl in anul slobozeniei, el cu iiii lui.


54. Iar

Vefi

manca

roduri vechi

foarfe vechi,

vechi ca
houi.
11. Si

si vefi lepada pre cele s3 punefi tn loc pre cele

55. PentrucS si

fiii

lui Israil

sunt

robii mei, slugile mele sunt acestia pe cadi eu i-am scos din p3mantul

voiu pune legSfura

mea

Tn-

Eghipelului; eu

Domnul Dum-

nezeul vostru.

i> E^irc 20, 4; 2 Lege 5, 8; Ps. 96, 7. 2. 19, 30; 2 Lege 28, 1. 5. 9, 13, 6. Iov.ll, 19. 8. Is. Navi 23, 10. 11. le, zecbil 37, 26.

26.

Hmos

LEVITICUL
nu va
urt sufletul

26

163

iru voi,

si

meu
voiu

pre voi.
12. Si
fi

voiu umbla Tntru vo|,

si

asupra voasirS hiarele cele saibatice ale pamintulut, si vor manca pre voi, si vomimici
vitele voastre, si

22. i voiu trimife

voua"

Dumnezeu,

si vctf- vejfefi

mie

voiu Tmpufina pre


veji

popor.
13.

voi, si

se vor. pusiii cSile voastre.

Eu sunt Domnul Dumneaeul

23. Side,

nu v3

lnv2f| cu ace-

y!am seos pre voi din pSmanlul Eg/aipefului, cand erafi voi
vostru, eel ce
robi, si

sfea, ci veji venl catre

mine r2tacind,
gu masi

24. Si eu voiu venl la voi

am r rupi legSlura jugului vo-

nie mare,

.si

voiu lovi

eu pre^voi

stru, si v'am scos pre voi cu puiere. 14. Ian de na jriS ve|i asculia, nici veji face poruncile mele acesfea, 15. .Si nu v3 veji pleca lor si judecSfilor mele,- si de se va Tngreuia, sufletul vostru, ca s2 nu faceji

de sapte
bie,.

ori pentru p3catele voastre.

25. Si voiu

aduce presfe voi sa? care izbandesfe izbanda lega>


si veji fugl in cef2jile

turei,
si

voastre,

voiu irimife moarie presfe voi,

si

v2
2.

veji

da fn mamile vrajmasilor
necaji pre voi
si

voi toale

poruncile mele,

si

ca

sa*

vostri.

stricafi legSlura
,

mea.

Cand voiu
de paine,

16. .Si

eu voiu face vou3 asa: a-

iipsS

cu vor coace zece

d.uce*vpiu asupra voastrS lipsS, si


rjlea

femei painile voastre Inlr'un cuptor,

sugaibinarea va orbl ochii votopi sufletul vostru, si

Sitri^-si.-va

vor da painile voastre cu cumpSna, si veji manca, sinu v3 veji


si
5

veji

semSna
,

fn zadar semin jele voaprofivnicii vo-

sSlura.
27. Iar

stre, si le
?trii,

" vor manca

de nu ma"
ci veji. ,

veji asculia nici

cu acesfea,
fafa

venl la mine r8-

*17.

Lyoiu pune
;

mea asupra
vrSj-

tacind,

,_

voasira, sLveji cSdea


rnasilor vostri
cei ce
si

main tea

vor gon} pre voi


voi, si veji fugl

vS urSsc pre

cu manie mare, si voiu pedepsl si eu pre voi de sapte ori, dupSpScatele voa28. Si eu voiu venl la voi
stre.
>

negonindu-va' nirhenea^

ie nu mS veji asculfa nici asa, voiu fdaoge a v2 pedepsl pre


18. Si

29. Si veji

manca

frupurile fecio-

rjlor, vostri, si,Jrupurile felelor

voa-

yoye sapte opi pentru


sire.

pacafelevoa*...t

stre veji

manca.

30.
si

Si voiu pusfi? sf^lpii vostri,

19. Si

voiu Infringe semejiea manfi

driei voastre, si va.

vouS

cerul ca

voiu sfrica cele demainile voastre*,

dejemn
si

fScule

voiu pune oa-

de

fier,

sipSmzirrtui vostru ca de

sele voastre preste paseleidolilor vostri,

arama.

asa va urt pre voi sufletul m^u.


cefSjile voastre,

va fi ?n zadar i^riea voasirS, si pSmmtul vostru nu va da sSmanja sa, si lemnul farinii voastre nu va da rodul sSu.
20. $i

31. Si voiu lSsa


si

voiu pustil cele sfinfe ale voasi nu^voiu mirosl mirosul jert'
.

stre,-

felor vo|stre.

dupSaceasfa veji umbla pe delaturi, si nu velj vrea s8 mS ascultafi, voiu adaoge voua
21. i daca" si

eu pamantul vostru, cat se vor rriira de dSnsul vrSjmasii vosiri cei ce lScuesc pre
32. i voiu
puslr]

sapte rane pentru pScaiele voastre.


12. 2 Cor. 6, 16. 13. Eire 13, 18. 16. H,2 Lege 28, 15; 32, 25; Malab. 2, 2; Mibea 6, 13. 28, 65, Lev., 28, 25; Iov.15, 21; Pilde
*-

dansul.
33.

Si voiu

risipl

pre voi tnire


6, 14.

Mt

28, l. 18. Fac. 4, 24. 28, 23.

19. 11, 17;

Lege

lev. 4, lo;

26. Ozie 4, 10; 4 Imp.


16, 18.

Mibea
6, 28.

29. Plang.

30. Isaia 17, 8; le

temia

164

LEVltlCUL 2627
Isaac, $i de legSiura lui

neamuri, si va fop] gre voi sabia cea gonifoare, si va ii pSmanful vor

voiu aduce aminfe,


voiu aduce
43. Si

si

Avraam tmi de pSmatlf tmi

siru
fi

pusfhvsi
"

cefSfile

pusiii.
34."

voastre vor ,-.'>

artiinie:

Af unci vor placed pSmanfului

s&mbefete
tfefll

Me fn foale zilefe"pusfiecand voi


vefi
fi

pamaniul va rStnanei de ei, va odihni pSmanful tn sirri* afunci beflle safe, c&rcfH/a if pustiu de ei,
$i ei

sale,

tn

pSmSnsi

vor lua^fardfleglle satei


rriele

peri-

iui
'"

vrSjmasilor vosfri.

fruca*~au ireSuf

c^ved&fea ju^eclflle

35. Afuncft

va odihni pamantul,
lui

mele, ^i^bruricile

nu

le-au prt-

v*or

plScea

sarribetele

sale,

tn

mil

suflefiil lor. ^
ciirri

>

loafe zllele pusfielSjii sale

va odihni, care rt'a odihnif tn sSmbefele voastre, cand TScuia'Ji pe dSnsul. 36. Si ceior rSmasi dinire voi, voiu bSga fricS tn inima lor tn pSmanful vrSjmasilor lor, si va goril pre ei glasul friiniif ee sVmricSf srvor

44. $i ca
ful
cii

rHarft ei tnlpaman-

vrSjmasilor tor/ftu arr? frecut

ved^rea pre ei, hici i-amurtt pre el^ca sS-i pierz pre^ei, si sS'^frlc legStufa mea ceatni ei; cf eu sunt ^ r tjbrnnut DiimHezeul ton 45. i tmi voiu adfice arnintedelel

fugl

cr ^1

cuiri ar

f ugt

dela tazboiu,

gSfura

mea
"i

cea"dinfiiu, cSrtd i-am


diti

si vot cSdelt nsgoTiiftcHi-i nimeneaV

sco% pte
tulut,
ifiuritbf,

parriSntul*^hip1etria^rttea riea-

de rii* meneli, $1 va ifece cu vedetea frafe pe frafe ca si la rSzboiu, ne^btiindu-l ^rtftneriea^i nu ve|i pxitea sfa
frnpr otrva' vrSjrrWsflor
1

'37. Si vbr^c2dea^rie|bniti 5

din casa rbbiel

ca sSle fiu ibr i5itmrie2el,


!

eu Oohinul.
si

IS

JV

46. iAcesiea Mlirit jutiecSfile rhefe

vo ?irL

poruncile mele,

si

38. 1 veji pier! tntre neamuri, 1 va maiica pfe voi pSmanfurvrajmasilor

adaf Dbmnut
lui

trifre

b sin^^iin*'* 2 ^^
legea care
c

Israil,

tn munteie Sinai tn mfria

vostrC

lui

Mbisl.

39. i cei ce vor

rSmanea

dinfre

voi se vor strica penfru


sale
si

pScafele

CAP,
Fdgaduinfe

27.t

penfru

plTcalele

pannjilor

i zeciuieli.

sSi, tn

patnantuPvrSirna^Uor sSi se

vor
si afo

topi.

Si

au

gr3if

DomriM- cSfre Moist,


J
r

40. SJ vor mSriurisI pScafele sale

jZicSnd:
2. VorTjeste
fiiFor
lui* tsifail

pScafele pSrinlHor sSi, penfrucS


cSlcat legea, si

si

le

vetieVea, si
delaiuri.
4*1.

cu au venif tnainfea mea pe


tr'ecut

m'au

va pre|uf
3.

spune: cel'ce va face fagSduinja, se sufletifl sSu Domnului.


Pre|ul unui bSrbaf tn v^rslS
la

de

eu'am

venil la ei cu
ei

minie
tn pS-

la

douSzeci de' ani panS

saizeci

mafe/'?i voiu pierde pre


manhtfvrSjrriasilor
lor,

ani,

ya

fi

cincizeci de

drahme de
fi

Brunei se va
nelSiafS tm-

arginVj

cu

cumpSna

sfShfa.
treizeci

rusina inima Ipr cea


prejuf, ^j afunci 'se pacafele lor.
42. Si tmi

4. far prefiil

femeei va

vor cai penfru

de drahme.
5.

Pre|ul unui bSrbaf

dela

cinci
ft

legSfura

lui

voiu aduce aininie de lacob si de legSfura lui

ani

panS

la

douSzeci de ani, va
iar al

douSzeci de drahme,
zece drahme.
6.

unei fete

34. 2 Paral. 36, 21.. 36. 28, 56; lov. 15, 4; 2 Lege 2$, 25. 39. Iezecfcil 4, 17. 40. Ps.
41. lerem. 9, 25.

Prejul unui
Lege
4,

copil dela

o lunS
;

78, 8.

44. ~& 2

31;

Rom.

11, 1, 26.

LEVITICjUUU 27

im
.sunt

pJnjUa cincimni Va
de

fi

cinci

drahme
drah?

cari

mai

pana

la

anul slobo-

arginf, iar al unci copile frei

me de
;

ajginf.

;f

,*

f aizeei d^tani -?n sus, de va. !i ;b3r^a^;RrejuWui $a fi cincisprezece drahjT|e de afginl, iar; de
K

|)da,

va scSde^in prefuj. ei. 19. De, ya rSscu^para farina^sa eel ce o a afierosit, va adapge a cincea parte la preful, ei,,, si va fi
zeniei, si

lui.;

,.r

va

fi

femeie zece drahme*

3rae st nu v putea da>pre|uls- va! sta fawintm spreotus lui, strlvaspTeful preotul dup& pus tinfa celui ce a dal fagaduinfa, II va
i8s
fi

De?m

preful pre el preotul.


9.

Iar
le

de va

fi

din dobitoacele

aduc ei dar Domnului, ori ce se va aduce Domnului, va fi sfanl. 10. S3 nu schimbe eel bun pre eel r3u, nici eel rSu pre eel bun; iar de va fi sehimbat dobiioc cu dobitoe, va fi si eel sehimbat si eel
care

nu va rascumpSra faaltui om, nu o va mai rascumpSra pe ea. 21. Ci farina, dupMce va trece a-, nul slobozeniei, va fi sfanlS Domnului ca si pSmaniul eel osebit; mosia preotului va fi. 22. Iar de va aiierosl Domnului farina cump8rata, care nu ests din
20. Iar de
rina, ci o va,

vinde

farina mosiei sale,


23.

Va

socofl preotul preful

de-

plin din anul slobozeniei, si

va da

preful tn ziua aceea afierosire


nului.

Domva

cu care

l-a

sehimbat, sfanl.
fi

11. Iar

de va

din

dobitoacele

24. Iar In anul slobozeniei se

cele neeurate, din care

nu se aduce dar Domnului, va pune dobifocul


12. $i-l

fntoarce farina

la

omul dela care

a cumparat-o,

si

care o avusese p8-

fnaintea preotului.

mant de mostenire.
25. i tot preful

va preful preoful de bun sau de rau, si dupS cum II va preful preotul, asa va fi. 13. Iar de va fi sS-1 rSscumpere, va da preste preful lui a cincea
parte.
14. Oricine va afierosl casa sa Domnului, preotul o va preful de buna sau de rea, si dupS cum o va preful preotul de buna* sau rea, asa va fi. 15. Iar

va

fi

cu cumpe-

nele cele slinfe, de douSzeci de bani

va

fi

drahma.

26. i tot celfntaiu nSscut care se va naste infre dobitoacele tale, va fi al Domnului, si nu-1 va afierosl nimenea, fie vifel, ori oaie, al Dom-

nului este.
27. Iar

de va

fi

din

dobitoacele

cele neeurate,

preful

lui, si

11 va schimba dupS va mai adaoge la pref

eel ce s'a
sa*

afierosit easa,

de va vol

o rSscumpere, va a-

a cincea parte, si va fi al lui. Iar de nu-1 va rascumpara, se va vinde

daoge pesfe va fi a lui. 16. De va

pref a cincea parte, si

dupS

preful

lui.

afierosl cineva

Dom-

mosia sa, se va PtcJuI dupS venitul ei, mSsura de orz cincizeci de drahme de argint. 17. De va afierosl farina lui din anul slobozeniei, dupS preful ei va fi. 18. Iar de va afierosl farina lui dup3 anul slobozirei, preotul va socotl preful ei dupS numSrul anilor,
nului o parte din

va d3rul omul Domnului, din ioate c&fe are el, fie om, fie dobifoc, sau din farina mosiei lui, nu se va vinde, nici se va rascumpara. $i tot darul acela, prea sfant va fi Domnului.
28. $i tot ce

29. Tot

ce se

va

afierosl

dela

24. 25, 24. 25. Efirc 30, 13; Iezecbil E?ke 13, 2 ; 22, 29; 34, 19; Nurru 45, 12. 28. Numeri 18, 14. 3, 13; 8, 17; Luc. 2, 23.

27.

M.

166

LEV1TICUL
si va fiSscumpSra, ;cu

27

dametii^iftj

siipl ioiagTizeciuiaia

moarfif se ya bftrbrf?
"

36. foafaVzeciulala pratritului,fie


* fc,
-

*
?i

'

Dotflnuluw*
33.

x -

se

via

da sfSnia
eti

;i

^--y
!

SS

ni?

schimbi cel bun

eel

din safyanja,

fit djtf'foade;

a Dotti*

pau, niti ecl r8u? ctfcei fouri, iar

de

nuhii esle, sfSwSDdmfriiitii.


31,.

vei Sehimba, i*eeljsehimbat i eel

Iar eel ce

va vol s3 rSsciim-

care

l-a^chfnba^WWva
'
l

eu fy nu se
'

pere zeciuiaia
fiil

lui,

va ^daoge

la

pre-

ei

a cfrtcea parfe,

varfialui.
"cirezi,

32.

ToatS ^eciuiafa^din

din

*^ ^J va rascurripSral 4t Acestea sunt&ponmciley care au portmeit Dowinut lui Moisi* cMr


-

iurmei dnt" lot "te pefrece tn

numSr

Ire

f Hi

lui Israil fn

rnunlete
V

Siftjai.

t<>

^o*^
<B

^UUJ^,

'

r v

HUMERI
fr'a
' :

I
fiul lui

lui

Manasl, Gamaliil
.;-,
:_,
r

Fa-

dassur.
'

Luptaiorii 'din Israil,

-,;

4<

11. Dintr'a lui


fiul
?ti
i

Gralt-au Dbmriul
trt

cStre Moisl

Veniamln* Avidan lui; Gadconiia, ^ f


;

pusfia fiSinai In earful marturiei


ziiia

12.

Dintr'a lui Dan,: Ahiezer jfial

dintaiu a tuhii a doUa, tn ariul

lui ARiisadai.k

a! doilea

dupace a

iesit-din pamati-

13: Dintr'a
lui

lui

Asir, fagheil fiul


?

tul Eghipetului,

zicand:

jEhjanwt
Dintr'a lui

<o

flilor f 2i MumSrati 'tba(S aduriarea !ui Israil dupS rieamurile Ibrr tiupf

14.

Gad, EHsaf
t
5

fiuljui,
r
,

Raguil.

^
;

casele rtidehlilor
niirnelor lor,

lor, dupa riiimarul dupa capeiele lor.

vlfe* Dintr'a lui Neff all, Ahire 4iui

lu^Enan.

...

p.-

i% ^

$. Tbt bSrbalul dela dduazeci de

anf

si

mat sus,
lor,

tot eel

ce pbafe ie?l

16. Acestia au rfpst pumiji de^a* dunare mai rnariineamurilor d?u|$i


familille lor,

la paste tn
cti

Israil,

numarati-i pre el
si

mairnarii

lui Jsraii#r,e:;r*

phierea

in

Aaron numa-

ste mii.
17*

V
si

>r

rafi

vk

el.
fie

Si a luai Moisl

AajRon "pre

4, Si sa

vouS

capeteriie 'din lie1

barbafii acestia, carii

pe nwiie ;au
* '.-.?.

cap

tlopbr, bSfbatul eel thai dintSiu


s%i.

numit.
18. Si

Tn^easa parinfrlor
5. :i

acesfea sunt numele bSfbafi

a string tsoati adunarealn ziua tdint|iu a Iunei aoanului al doilea, si s'a

jifor^rFVor
itwyirrt]

cu Voi: Dintr'a

Tui

numjifat

djflpaf f udelp^loiv

^ EHsur fujilui Sediur. (feDihtr'a Hii Simeon, Solamiil fiul


Surisadai.
7. DirBr'a lui luda,.

dupa r^rn2jM4nn melor lor^dela dpu|zeci dgjanij si


rudenlileilor,

dupa

lui

Naasbri fiutlui
;

mai suss lot barbatuidupSfeaptilsapi 19. Precum aiL J poruncit Domnul


!
*

Aminadav?
'

"

*
?j

:S

r " SH,>

:r

lui

Moisl, si slati riumSrat

iej

tn-rpa*

8. Dintr'a lui Issahar,


lui

Natanail
'

fiul

Sdgar.

&
lui

Dintr'a lui
' *

Zavulcmr Eliav
:

IHil
'

Welch.

;h

'"''

;:
'

Tu
;

v 20. Si aUi#st fill lut Ruvim eelui tntSw ntscut a lui Israil dupa tvt dteniik lor# dp3 % porul lor, dupS
sfia Sinai.

16. Dirttre

fill

lui Ibsiff dlfiti'a tol


fiul

casetd
ba|ii

hibslilor: ter] t dUpa

fnumarul
fof i bSri

Efraim, EHsarna
1.
1. 26, 4.
,

ltfi&miud; Din*

numelor fori dupa eapullor,


ileM douazeci de'
'":

asrfi

?i

mai
?

2.
'

E?ire 30, 12.


|t
'

5, 26, 2. ?. Mat.'ii

susr<o{i cei ce sunt Tn stare sa>iiasa

'4. r:

"'

''

;if

to rfebOiU.

:'^: (

-''
i,'
.

168

NUMERII

Numarul celor din neamul lui Ruvim pafruzeci si sase de mii si


21.
cinci suic.
lui Simeon dupS rudedupa poporullpr, dupa casele mosiilor lor, dup3 numSrul numelor lor, dupa capul lor, fof bMrbaful dela .dPuHzeci de ani si mai

Zavulon, cincizeci
si

si

sapte de mii

patru sute.
32.

Din

fiii

lui losii,

fiii

lui

Efra-

22. i

fiii

niile lor,

rul

im dup3 rudeniile lor, dupa popolor, dup3 casele mosiilor lor, dupa num3rul numelor lor, dup3 capul lor, tofi barba(ii dela douazeci
de ani tn sus, toji cei ce sunt Tn stare s iasa la razboiu.
33.

sus,
la

tofi cei

ce sunt tn stare s3 iasS


:

razboiu.
23.

NumaTut
tui

celor din

neamul

lui

Numarul celor din tieamtfl Simeon cincizeci si nouM de mii ^ " ^ *' ireiUiiieT
'

lui
si
>

Efraim, patruz^ci de mii si cinci sute.

T '<

Gad dupa rudeniile lor, dupS 0opWul lor, dupa 6asele mosiilorlor, dupS numarul riumelbf lor,
24. Fiii lui
f

'

Manasi dup3 rudele lor, dupa poporul lor, dupa casele mosiilor lor, dupa numarul numelor lor, dupa capul lor, tofi b2rba|it dela douSzecide ani tn, sus, tofi cei
34. Fiii

dtipa

caput

loft

tofr

barbatul dela

douSzeci de ani si mai sus, tofi cei ce sunt !n stare s3 iasa la razboiu.
25.

ce sunf tn stare s3 iasS la razbpru* 35. Nurnjrul celpr din, neamul lijil \

NumSrul din neamul


si

liii

^3ad

Manasi treizeci dou3 sute.


35i Fiii lui
r

si

dou3 de mii
;

si

.,.:...

palru^ecT
si
'

cinci tie mil, ?ase sute

cincizeci.

dupa rudenUletlor, dupS poporul lor, dupa casele mosiiloriorV dupS hurhSrul riurhelor lor,
26. FiH lui tuda

Veniamin dupa pudele lor, dup| poporul Jor, dupa casele mosiilor lpr, dup3 numarul numelor lor, dupa capul, lor, tofi barbajii dela douazeci de ani tn, sus, tofi
cei

dispa capul lor, top barba|ii


doiiSzieCi tie an! ?i

dela
cei

ce sunt tn state a iesl


.

la

riz>/
lui

mai sus,
1

tofi'

bpiu.
37.

,_;*,.;..

^
si

....

-.:

ce sunt tn stare s3 ias3 la razbotuv


27. NufriSrul Celor din rreamul lui

Numarul
sute.

celor din

neamul
^

Veniamin,
si

treizeci

cinci de mii

luda sa^ezeci sase sute.


lor/

si

patru

de mil

?t

palp

'

38. Fiii lui pan, dupa, rudeje Ipjv


5

dupa rudetifile dupS popoTuNbr, dupa casele mbsiitbr leif dupa nkmarut itumelof lory #upa capul lor, tofi barbafii dela dbuSzeci de aitJMi?i mai sus; toft cei de* surl Ire stare- saiala la razboiu. 29. Nitmiful celor 'din neamuliui
!
5

n 28. Fiii lui Isaftaf

dupa poporul lpr, dupa ncaseje mo* siilpr lor, dupl numarul numelpr lor, dupa caput lor, toat$ pariea barba^ feasca dela-dpuazeci de^ni in sii^i tot^eel ce este |n-;-starf sa iasa;la
r

razboiu.
.

-h :->

Me

.3%. Numajiul]
si

celpn din neamul


*'
'':'"

lui

Isahar^ eincizttisi pairuf de niii si

Dan, saizeci
te.sute.
-

doua de mii f|^aj%


?
-

patru sute.
30. Fiii lui
lor,

.'

.p

"i

v "'

Zavulondiupa rudeniile dupS poporuUor, dup^i casele

40. Fiii lui Asir

dupa

rudele>lor^

dupa
siilor
loi?,

ppjOMillpr,, dup^a caseje rnplor,

mpsjilorlorrr^ttj^ftpmaiiul rttz& lor lor; du^S; caput lori t$ barbafii


dela

dupa numarul numelpr^

douazeci -de ani


-*
.

tofi oei

mai, sus, ce sunt tn stare si iasa? la


si
u

dup^jCap^ilp^jtoa^a paiftea jbSrba^isc a |1{ielg ;d;pua|ecj[ ? ^e ajji -.tn sus, tofi cei tn stare s3 ias3 la razi

razboiu.31.

.-;.

boiu. ^

"

-/

Numarul

celor din

neamul

hi*

41.

Num3rul

celor dinjneamu! lui

'

NUMERHit
Asir, palruzeci si

169

una de mii sicinci

nu

fie

vre un pacaf
fi

Tntru.fiii Jul Is-

sute.
42. Fiii lui Neflaii dup,S rudele lor,

rail,

vor

Levijii acestia -paza cor-

tuiui marfuriei.

dupa poporul
siilor
lor,
lor,

lor,

dupa"

dupa casele monnmSi^il numelor

dupS capul lor, tot barteatul dela douSzcci de ani In sua, tot eel in^
stare s5 iasl la rSzbQiu. 43. NumSrul celor din neamul lui
Neftali, cincizecisi
frei

au facut fiii lui Israil dupa toaie cafe au poruncif Domnul lui Mois| sj lui Aaron, asa au facut.
54. Si

CAP.
Tapara poporului

2.
lui Israil.

de mii

si

pa-

tru sute.

Acesfa^sle numSrul, care 1-au numSrat MoisI si Aaron si boierii lui Israil,. doisprezece brba|i, din
44;

GrSil-au Domnul cafre Moisi cSfre Aaron, zicand:


2.

si

Fiecare |iindu-se de randul


lui,

si

de sfeagul
ilor
rail

dup3' casele
fiii

farhililui

neamul un bSrbat, dupa neamul casejor mosnlor lor era. 45* $ia rio.st tot numSrul iiilor lui lsraii cu puierea lor dela douSzeci de ani in sus, tot care putea ksl
tot
.

sale,

s3 tSbarasca

Is-

Tnaintea Domnului; Trhprejurul


fiii

cortului marfuriei vor fSbSit


Israil.
3.

lui

Si

mai Tnl&iu spre


lui

rasSrif

va

fS-

la

razboiu Tnfru
46.

Israil.
trei

bart randul faberii


ierea
lor,
si

Iuda cu pu-

as.sute

mii, cinci sute

cincizeeiv."
47. Iar Levijii din

mai marele fiilor lui luda Naasson fiul lui Aminadav.


4.

rudenia mosiilor
tntre
fiii

Luptatorii
si

lui cei

numarafi sapfe$i

lor

nu

s'au-

numSrat

lui

zeci
5.

pafru de mii

sase sute.
se
{in
si

Israil

Apoi vor labarT


lui

cei ce

48. Si

au

gr3if

Domnul

cSfre MoisI,

de neamul
Sogar.

Isahar,

mai ma-

zicand:

..>

rele fiilor lui Isahar Nalanail fiul lui

49. Vezi

neamul

lui

sa nu Humeri TmpreunS Levi, si numSrul ior sS


fiii

6. Luptatorii lui cei

numarafi, cincisi patrtf sute.


\

nu-1 socotestf. tni re

lui Israil.

zeci
7.

si

patru de mii

50. ij fu r^nduesfe-pre Levifi la

corful majluriei, $i la tpate vasele


lui,

fin

De acl vor tSbSrt eel ce se de neamul lui Zavulon, si mai


lui
J

si

la folate

cfe sunt Tnfr'Tnsul,


toafe,

ei

vor ndica^ corful cy,


si

vasele

marele fiilor lui Melon.


8.

Zavulon Eliav'fiul

"

lui,

ei

vor

slujl Tnfr'Tnsul, si

Tm-

Luptatorii lui cei nurnara'ji, cirjeisi

prejurul cortului vor tabSrt.


51.

zeci
9.

sapte de mii

si

pafru sute.
sulci

Si cSnd vot purcede, Levijii

Toji acestia Tn
si

numarde o

vor sfrSnge corful, si^cand vor f3bart, vor Tnfinde cortul, iar eel de alt neam care se va apcopia, va
murt.
52. Si vor tSbSr?
fiii

optzeci

sase de mii pafrfu sute


firi,

cu

luptatorii lor^
!

de^ fabaVa

lui

Iuda, vor pornl TnfaMu.


10. Caire

miazazi vor
<?u

fi

rahdurile
lor, si

lui Israil fie-

taberii lui

Ruvim

puterea

care

sSu rand, si fiecare dupS ailui steag, cu putefea lor. ,53. far Levijii vor tabart TmpreajmS Tn ]urul cortului marluriei, ca s8
tntr'al

mai'tttatele* ftilor lui

Ruvim

Elisur

ieciorul lui Sediur.


11. Luptatorii lui

sunt Tn numajr
si

de pairuzeci'si'sase de mii
sute.

cjnei

45.
47.

2, 32.
3,
1

46. 11, 21; 26, 51; Efire 38, 26. segu, 49. 2. 33j> 26, ,62. 51. 3,

10, 38; Iezecbil 44, '$.

753.

2, 2.

m.

E^ire 12* 28

170

NUMER1I2-3
ce se
tjW

12. Ap"bi*vor tab'aVt cei

dul
si

ifcberii lui

Dan

cu luptatorii

lor,

de^eamtil
rul lui

lili

Simeon
r

si

'mai mafecio-

mai marele

fiilor lui

Dan, Ahiezer

rele fiilor Iui

Simeon, SalamiH
*" -'
}

feciorul lUi

^misadair
i

SurisayaL

26. Miptat^fli lui stint Tnnuniarde

is. Iiuptatdf ti lui

sunt ?n nufhaf

aizecifi

douS de mii
rf

sapte sufe.

de

ciTVCizelci

si

nou8 de mil sffrei

sufe.
14.
|in

27. A^pdf^or tabtrt cei ce se |in de neamul rui Asir, n si mai mafele
fiilor

De aci vor tSbSrT cei ce se de neamul lui Gad si mai maGad, Elisaf ieciorul
lui

lui

Asif;
:

Ehran.
truzeci si

Fagheil ieciorul lui 'y;j^^.:.:u-^:r.

rf

rele fiilor lui

lui

28; Luptatorii lui tn huhiar

de pace se

Raguil.
15. Luptatorii

una de mii
lui

si

cinci sufe.

sunt Tn

numSr
si

29.
fin

De

aci vor tabarT cei

de patruzeci

si

cinci

de mii

sase

de heamul
Enan.

Neftan/

si

mai ma-

sufe cincizeci.
16. Totf cei din fabara lui

rele fiilor lui

NeflanVAhire feciorul

Ruvim

lui

sunt tn numSr de p suta cincizeci $f una de mii si patru sufe si cincizeci, cu luplaiorii lor vor pornl al
doilea rand.
17. Si
riei si

30. Luptatorii lui sunt tn

numar de
;

cincizeci si

trei

de

mii- 'patru sute.

31. Tofi luptatorii

din tab3ra

lui

Dan sunt
zeci
si

Tn

numar de o suta
si

cinci-

se va ridica corful mSrfuta-

saple de mii

?ase^stttei cu

fabSra Levifilor Tn mij'locul

lupfatorif lor;
lor vor
f

acestia dupa^rSfiflul

berilor,

dupS cum vor

'tabSri;

asa

va purcede fiecare fiindu-se de povSfuirea sa.


18.
lui

Cafre ap.us randurile faberii


lor, si

purcede cei din urtwa. 32. Acsta esfe uuniafuf fiilor %i Israil dupS casek familiifor, tot numarul taberilor cu luptatorii lor s-ase
sute
trei

Efraim cu luptatorii
fiilor lui

mai
fe-

mii, cinci" sutig ciutizecil;

marele

Efraim Elisama

ciorul lui Emiud.


19. Luptatorii lui

sunt tn mimSr

de patruzeci de mii "si cinci sute, 20. Apoi vor fSbSr? cei ce se (in de neamul lui Manas!, si mai maManasi, Gamaliil feciorul lui Fadassur. 21. Luptatorii lui sunt tn numar de,.treizeci si douS de mii si doua
rele
fiilor
lui

nu s'au numarattitilui Israil, dupS cum au poruncif Domriul lui Moisl 34. Si au facuf fifi lui Israil toafe caie au poruncif Doninul lui Moisl, asa au fabartl d'upa randul lor, si asa purcedea"' fiecare, firhdu-se de poporul lor, dup& casele familiilor
33. larLevifii
fiii

preun'3 cu

sale.

'

'

sute.

CAP.

3.

22.

DVacivor
lui

de neamul
rele fiilor

tabSrt cei ce se tin V?niamin, si mai malui, Veniamin, Avidan fe-

Levifii"'$i slujba lor.


,i

Acesfea
si

sunt neamurile

lui

Aaron

ciorul lui Gadioni.


23. LuptStorii lui

ale lui Moist Tn ziua, Tn care

sunt

tji.

tlprnSr

an

grSit

Domnul

lui

Moisl tn munfiilor

de
Tn

treizeci si cinci

de mii patru sute.


si

fele Sinai.
2.

24. Toji din fabara lui Efraim sunt

Acestea sunt numele


eel intSi n3scuf

lui

numar de o

suta

opt mii, o

Aaron:

Nadav, Aviud,

sutS cu luptatorii lor vor purcede al


Ireilea rSnd.

Etiazar si Ifamar.

25.

Va

fi

catre

miazanoaple rin-

2. 3.

32.
2.

46; Eire 38, 26.


16, l;

33.
23.

1, 49.

Lev.

E$ire

7,

NUMERII
Acestea sunt' numele
fiilor lui

VII

3.

prl

fbt eel

Tntaiu*
la

Aaron, cei unsi-fjfeo(i ale-cSror rnami


s'au sfinfif spre slujba ^reofiei.
4.

dela orn p^nS


fi;

n3scuf In Israil; dobitoc aimei vor

eu Domnul.
14. Si

Si

au

Tnainfea*

Aviud DO'mnului, cand au adus


murit
si

Nadav

au grSit Domnul cStre Moipre


fiii

sl Tn

pusfia Sinai, zicand:

d
r

foe siFcin 'ftiaintea


si

Domnului

tn
si

15.

NumSrS

lui"Levl dupa*
for,

pusfia Sinai,

prunci n'au avuf,

casele pSrintesii, dupS poporul

s au r^nduii preoji Eliazar si Iiamar

cu Aapon
5.
s

talSl lor.

Si -au gr'Sit
-'

Domnul

c!rc Moist,

dupSrudeniile lor, foafS pliriea b&rbSteasca dela o tuna* si mar sus vor fi numSrafi.

zicand:
6. la

pre neamul
Tnainfea
slujl lui.
lui
;
'

lui Levi, si-i

pre
"'

ei

pune Aaron preotului


'

numSrat pre ei M'oisl si Aaron dupS cuvUnful Domnului;" prec'um au poruncif lor Domnul.
"

16. Si i-au

sfVor

17.

Acesfiaerau

fiii

lui

Levi dupS
si

7. Si f vor

ce'Ie va poruncl

avea sarcina de'a pSzl el si cele de pSzii


Israil Tnaintea cortului

nutaele lor: Gherson, Caat


18. Si
lui

Merari.

acestea sunt'
S'emei.
fiii

nume^ fiilor
lor:

ale

fiilor lui
si

Gherson dupa poporul


si

Lo-

martuiiei,
tului. 8.

spre a face slujba corJ

veni

19. Si
lor,

lui
si

Caat dupa poporul

for

TngrijWe'tOale vaseie corj

Amram
fiii

Issaar,

iiHui fnrfurieH si
fiilor lui Israil

vbr pSzl rSnduelele

20. Si
rul lor,

lui

Hevroh si Gfziil. Merari dupS popoMusi; acestea sunt


r

la {ate tucrtrile cor-

Mooli
lui

si

tului.
9.

neamurile
pSrintesti.

Levi dup3 c3sele lor

Si vei da pre Levifi lui Aaron*

^
li

iiiior lui

pre6|fl6rrdar desSvar^ii
lui IsraUi v
si pre'
^

21. Din

Gherson poporul
lui

lui

Lo-

sunt eirnie dinfiii


vei

veni

si

poporul

Seniei,

acestea

40. lar pre Aaron

Mi

sSi,

sunt neamurile din Gherson.


22. Socofindu-se toaiS partea br-

pune pteste

cbrtifl mSrluriei,
lor, si toate

^vor Mdeplini preopiea

bateascS

dela o lunS Tn sus; nu-

cale^suilt la jertfelrffc, si cele

djhlS-

mSrul

lor sapte mii cinci sufe. fiii

uniru catapetesmefj eel d


cafe- se
f

alt

heam
:

23. Si

lui

Gherson Vor fSbSrT


!

rnurL
11. Si
sl,

--

va atinge de acestearva '' "* ' :y>p ;Ul v

dinapoia cortului despfe apus!

24.1ar cSpefenia poporultii din casa


pSrinteasca" a lui Gherson, Elisaf fe-

au gfMit Domnul c3tre Moi-

zic&nd;

ciorullui Dail.
Levifi din-

^
Gherson vor
a-

12^1a& eu <aW luat pre


tre
fiii

25. Si feciorii lui

lui

IsraU TrV

#eul a

lot eel

vel sa.pizeascS ia?rcftuUfim3:Gmfiei,

Tritaiu

rtSscut,

cafe deschide pan-

cortul

si!

acoperemifflul

lui^ fi

tecele dela iiiflui ISTaii; rSscuimpi-

acoperisul uii cortului marturiei. -j\.


h2$. $i acoperemariful mt\\\, si as

rafelor vor
13.

fi,

si

vor
al

fi

Lcvifii ai

meh
:

PentrucS

meu- este

fof eel

coperisui porjii cur|if cei dela eortv


si

tniSiu

hSseut, Tn ziua In

care

am
mie
Le

toafe celelalte kcruri ale lui.


27.

bStut pre tot eel Tntalu nSscut Tn

pirhEnful Egriipetului,
3, Esive
1,

am
8',

sfinfit

Din Caat poporul lui Amram, poporul lui Isaar, poporul lui Heyron
si

poporul

lui Oziil.

Acestea sunt

vifi 10,

39, 7, 36; 6. 18, 2-6, 7. 2; 1 Parat. 24, 2. 7. 1.6, 9. 10. l, 51; 18, 4. 12, E?ire 13, 2; Num. 8, 18. 13. E?ire 13, 2 fi Ejite 22, 29; 34, 19; Lev. 27, 26; Luc. 2, 23.

15; Lev.

30.

4.

pppoarele din Caat.


If. E^ire
.19.

6, 16.
6,

18.

Paral.

6, 1.

Esire

18;

Lev.

10, 4.

27.

4,

4,

15;

10, 21.

172

i^jyi$Rii3

28,,Socoiindu^se tpaia $ artea.

bSf.-|

zlcandifnurna^aprg
la

tot b^tfeaiul eel


;

bateasspa dda? A^tuna<^n sus, opt

Tnf#i|U pas-put-al |iilpr lui Israil,

de

mii sase sute, rSmdui|i aT pazi cele


29. Poppacele fiilor
lui;

o luna %i sus, ji adapge;numaT

nil lor djUP^

wm^r

'i

Caai Hvpr

41. i

vyua VX&

Le^ifi mie, eir


frjtaiu

lSba>? iSiipS eorf Tn* partea despre

Dornnulrpenfruitoji pet
vijiloj

nas-

cuti aifiiipr lui rJf rail,, si vitelp


.-

lriSis-

30. Ia^raai r^arelecasei partnle?fi

penlry 6tpate seele %#ai#i


a,

a pppoyrului iui Caaf, EKsafan keiorul lui Oziil.


5.34;

cute Tnlre viiele fiilorglui IspUi.

42. i
lor era
sicriul,

nurnaral:

Moisl^recum
pre to^^el
IsraiU,

In

paza

ma-

i-au

poruncif Domnul,

sa,.jsfesnicul,

aUarul^i vasele din


?*

trttSiu

nascut^ntre

|ii| ;lufe

sfanta, pele

de slujba,

acpperelui.

43 Si

au

fosi

toft

ceivfntaiu n3sr

manlu|.ijfoaie lucrurije
.

cufi parte barbateascadupaV

nup&r

32. Si capeienia

presle pei

mai

mari

ai Levifilor, Eleazar, f eciprul: lui

Aaron preoiul randuii s3 privegheze preste tofi cei ce aveau paza sfiniclqrw -

numelor dela tp lunS ?nsus, douSzepi si dona de mii dpua sute<saptea zec4si,trei v ^
rul
;

44. Si
sl,

fu

grSit

Domnul

catre Mpi,-

<.::;

3
:

"

zicand:
45. Ia pre Levitt $n lapul ttyturor

Mooli si RppofuLJui Musi; acestea sunt pofparele lui Merari.


Jui.
,

*?3& Din Merari ppporul

pelor in tiiunastcuj^ai; fiilor lui Israil & si f jViteie

Leyitilor tn
!i

locul y\-

34Sopofmdu-se

fpafa parjea bar-

telor lor, si

vor

ai

mei

Levifii;

eu

baieascSdela o luna In sus, num2rul lor sase*mif si cinpizeck

Domnul.

M,

Si rascumpErarik celor dpuS


si
tr<ei

35.1ar mai marele casei pSrintesti


a poporului
r.ul

suie saptezeci

din cei thtSiii

lui

Merari, Suriil fecio-

nSsciulai liilorlui

Israil, carii

4rec
,

lui

Avihail vor tSbSr? langS cprt

tn>

partea despre miazSnoapte.;

36._Fiii

lui

Merari erau randuifi


si

maLrnult? #Gatf Lgyijii, > A7. Ypi lua 0nci sjdidf'^a,dupS drahma pea sf apta vei lua, d^jdo|ii?

a p3zl scandurile coriului


si
toat;.

zSvoa-

zepi
1

de baip

siclul.

<

vmt 4 <%
si fiilQi

relc lui, si stalpii lui si temeliile lui,

48e Si vei da luirAarpn

uneltele lor si lucrurile lor.


stalpii curjii

lui argintul,

rascumpararea celofiCe
r3s-

^37,-$i
temeliile
ile lor.
?

Imprejur
si

si

tree preste numarulrlor,

lor

si

jarusii

fringhi-

49. $i a luat Moisl argintul

cumpararii celor

ce-^tritrecea,

presfe

3&

far tnainfea cortului rnarturtei


i

despre rSsirit voTJStabart Moisl -si Aaron ?i;fiii 31, frrpaza cSroraera
eortul sfanf i

numar-ul Levijijorv 50. Dela cei ?ntaiu n3scuti ai


ilor lui Ijsrail-a4uat arginf

fi-

zeasc3 fiii care se

lui

mle ar>aveau s3^aIstaii; eel de alt neam


va
mtori.
t r

sufe saizeci

si cinci

mie trei de sicli dup3

siclul eel sfant.

atinie^

,5U.i a dat Moisi argintul r3s-

SWMrnin'tilrLevi^ldr pe carii i-au

cumpar3rii celor ce Tnirecea,

lui

A-

nurnlrai Moist $i Aafon din porinca u Domnulni,"diipa pppoarele lot,


tot b8rbatul

aron
nul
38s

si fiilor lui

dup3 porunca Domau poruncit

nului, Tn ce chip
lui Moisl,,

Dom^

douSzeei si 40. i au gr ait Domnul catre Moisi


-

de o^lunS si dou3 de mii.

niai sus,

40. 18, 15, 16. 45. 8, 14. I, 51; 16, 40. 4tf#Efit5e 34* 20. 47. Efire 30, t3; Levijl 27, 6; Iezecbtt 45$ 12,.
;

'

NUMERII 4

173

CAP.
maru t

4.
$i.

Slujbe deoscbite ale.Zeyifilqr


lor.,.

nu

--12. Si vor hat toate vasele tele de slujba cu care slujesc ?n sfSrtt^?^
le<

vor Invell Th^pinza


dfi

vatiail,

p le
$i le

voi^acopefi

pfefe van&ta,
r

GrSil-au DomVtal^catre Moisi


catre'Aaron.^ica'nd:
2.

si

vor pune pe drugi.


13. Si

Kaat din urma?iilu1 Levi dupS* popoarele lor,


^fimSra pre
flii

lui

acoperemSnlMor piine pfiesfe jertlelnic, si-l vor afcopefl cu pSnz3


loata mohortta.
:

.>*

tv>

dupS
3.

casfefe p3rinfesti ale lor.

0ete douazeci

si

cinci

de ani
ani, foli

vor piin&presfe^Lfoafe^asele cele de slujba^ clesfetei fureult14. Si

Tn
cei

.Sfrs

p3na

la cfncizecj

de

felejblidele

si

acoperernanfdJ, .toafe
si-l.

ce inir

la 'slujba,

spre a s3-

vasele jertfeMculuf;

vor acdpierl

vSri toate lucrurile ?n cortul marturiei.


4.
lui.

Si aceslea sunt lucrurile Hilor

Kaat ?n cortul marfuriei sfSnia

sfinfelbr.
5.

cu piele van3ta^sjl vor pune drugii apoi von Jua panza Vrnolior? i&, s> vor acoperl spaiatoarea cun^emelia ei, si le vor pune Tru acoperemant de piele vanata, sit le Vor
lui,

Vor

infrS

Aaron

si

fiii

lui

cnd

pune
,15.

pe. drugi.

vi

v
Aaron

va purcede fab8ra, si vor lua catapeleasma care acopere, si vor invSH cu ea sicriul marturiei. '" ^i ybr pune defsupraf unacojj>eternnf de pi&e vn8ia, si vor Tniiride
tfat,

Si
lui

dup3ee vor

sfarsi

si

ffii

a aeoper! sfintele

i toale

presie izl

alt

aeop&emant vl-

vor b8ga drugii, , pf este rnaSa piinerei thatnle ;'f. J?i


si

sfinte, cand va sa purceada tabara, apoiuvor itetra fii&hri Kaai s3 le poaTte; ci'sS nitssesa* 1inga de cele sfinte, ea s& nurhoara,* pe acestea le vOrapurtaJlii liii Kail tn cortul m8rfurieh* o

vasele cele

vdf Jtitinde un acoperemani itfbhoftl, |i bltdele si cS|iitle si pahaVele


si ibricele

? -fl8.

Mai mare presfe aeestea

va^fi

Eliazar feciotuk lui Aaron ^preotut,

cu care toarna, si pSinite cele Ce pururea pre ea vor fi. 8. Si vor Tnlinde presie ea o panzS rosie, si o vor acoperi cu acopere-

care

va avea
de

grije;

dela luminary n de
-gaiita,

de unluldelemn tamSea ceai^srezilele,

jerlfa

cea de ;toate

uihtuldelemncel de ungere ^-dc


si

mSnt de
la
9.

'piele

vSnata,

si

vor pune
?i

tot cortul

de toate cSte sunt Tn


Rii.

ea drugii.
Si vor lua
t

sfanta si de toate lucrurile

acop* erf
f

vor ^sfesnicul, care lumineaza,


lui si

panz3 vSnata
lingurile

17. Si-au-ijrait
?i c3tre

DomnuJ

catre Mpisl
'
:-

Aaron, zicnd<:
pierdeji
,

s f lurninSrilc

lui

si

l&Sa nu

poporul
/

lui

Kaat
sa

mucarile
10. $i-l

lui si

loate vasele cu untul-

dintre Leviji.

delemh, care sunt pentru slujba.


vasele
lui

19. v Aceasfa s3 iacejL lor

ca

vor ptfne pre el cu loate in acop'eremanl de piele


1

vSnata,
11.

vor pune pe drugi. Presie altartfbcel de aur vox


si-l

"

pune pSnza vSnaia, si-l vor' acoperi cu acoperemant de piele van8ta, si vor pune drugii lui.
4=. 4.
9.
3, 27; 10, 21.

cand mefg In sfintele sfintelor: Aaron si iiiii lui sS intrej^i s3 randuiascS pe fiecare* cetrebue s8 poarte. ^20. Iar ceilalfi venind, s3 nu intre sa vaza lara de veste cele sfinte cand le fnvaiesc; ca s3 nu moar3.
traiasca, si hs8 riu
|

mdara

ei

7. E$ire 25, 30.


15.
18,'

Efire 25, 31.

3j 1 Patal. 15, 15.

16.

Lev.

16; 13.

174

NUMERII 4
femeliik
lor, si

au grSH Dornnul cSlpeMoisl, - -j^. '=irv,;:: zic|n#;


21. Si
,
.

s$lpii acoperemSn-

lului porjii curfu si

femeliik
si

lor, si

22.;NurnSr3f si pfe fiiiluisGheFSOj*,

Jafusii lor ?i

fnhghiik lor

toak vasluj-

dupa casek parinkti


popoarele
23. Detei
tn
lor.
,

ate lor,
.sr

dupa

sek
ba

lor, loafe"

cek ce sunt spre


(

doaa'^ek si cincfcde ani sus; pijiS^da cincizeci de ani,


ei,

numaraji p e fkcare si foafe vasek ce au s3 pSzeascS si s3 poark. 33, Aceasfa esk slujba poporului
lor,
lui

numarali-i pre
slujbS'spre^a

toiJcelce intra la

s3va^loate luerurik

sate'tri cortui mSrtitriei.

24.,JAeeasfa?:este slujba^poporuliii

iuii3herson,*ce s3 iaea^irsS: poarte:


ii25^
fttl

Vor purfa pieil&cortidluVcormarturkv acoperemanful lui, aeel

au sa lac3 ei la cortul mSriuriei sub povat'a lui Ifama.r foul lui Aaron preofiilui. 34, Si a numaral Moist si. Aaron si mai marii lui Israil, pre fif lui Caat dupa popoarele lor si dup3 casek
fiilor

Merari

fot.ee

lor parintesti.

,>'

copererrianf ul

vanif
jo*--

care es f e
:

35. Dela
si

douazeci

si cinci

preste

el,

sinperdeaua usii cortolui


'-i^ri

mai sus, pan3

la cincizeci

de ani de ani,

wtarturtei.

nperdeaua

pre tot eel ce intra s3 stujeascS si

26. Si panzele curfii^ ?i


u$ii

s3 lucreze tn corful marlurteK


36.

curjWcete ce

sunt prin preju-

Si

a lost

rub

cortului marfurtet si aajeritelniele,>

popoarele lor
cincizeci.
37.
lui lui

num3rul lor dup3 dou3 mii sapfe sute

culuiscu cek ce se fin de

cu

Idaietundfek
-e
?5

lor.

trebuiioaTe,* si tof

Acesfa esk num3rul noroduCaat, al lufuror, carislujesc

esk spre

slujba lor vor face.

*'27.TOirpa

liilOT iui

poruneaMui Aarorf yji a


i

Tn corful .marturiei,

fi

slujba

fiilor

luioGher?i

son
!

lot ce

frebue s3 poarte
T

s3

faca, ?ve|tpr4vsiieaa fieeafe sa-?i

trnplineasci saccinanlor.

dup3 cum ^-au numaraf Moisl si Aaron din porunca Domnului prin mana lui Moisl. 38. Si s'a numarat fiii lui Gherson dup3 popoarele lor si dup3 casek
39.
si

Aceasfa esk slujba fiilor lui Gneisson tn cortul in SrfjMtei, si <:ek c^aveau fc3 ipazeasea ei supt po28.

Tor parintesti.

Dela douSzeci

si

cinci

de ani

maf sus, p3na

la cincizeci de ani,

\&Jnirea4uiltamaT ieeiorul
ipreofui
i

M Aaron

tot eel

ce intra s3 slujeascS, ?^s3


a fost
lor,

.&-

fac3 luerurik tn cortul marturiei,'


40. Si

29 .Randue$k si pre fiii lui Merari dupa popoarele lor i dupa casek
lor parinfeslir
r

popoarele
rintesti,

num3rul lor dug3 dup3 casele lor p'3-

30.iDel3 dt^zeci sicinc! tie ani


In sus pSna la cincizeci de ani, numara|i-i pre ei tfoffeeeisce vin la rand
;

dou3 mii sase suk ^feiz^eci. 41. Acesfa esk numarul iiilor tut Gherson al fufuror.celor.ee slujesc
maral Moisl
si

tn corful maffurki, pe carii i-^u nu-

eaasa?facaslujbatn earful rnarfuriei. 31. In paza oelor \-&z poarta^povarl sunftoale luerurik din cortul
i

Aaron dup3 porunca

Domnului

prin rnana lui Moisl.

mariurtei: seandurik cortului cu z3-

voaTek W,iilpii
lui,

lui

cu kmeiurik

rusii

acdpereminful/ funiik lor, t> lor si acoperemanful porfii


Si
sialpii
curfii

numkraf norodul fiilor jui Merari dtpa popoarele lor si dup^.casek lor pSrintesti. 43. Dela douSzeci si cinci de ani i mai sus, pana la cincizeci de ani,
42. Si s'a
tot eel

cur|ii.

ce intra sa slujeasc3

la lu-

32.

tmprejur

si

CFuri tn corful marfuriei.

NUMERII 4
numSrul lor dupS ^ouoarcle lor, dupS casele tor pSrinlesii irei mii douS sufe. poporu45. Acesfa este numSrul
44. Si

175

fosf

savarsl vre un pScat

si

va trece cu

vederea,
7.

siva

gresl sufleful acela,

Va
si

,mriuri%i pScatul care a fS-

cuf r

ya intoarce

pretiil

adSogand

lui

fiilor

lui

Merari, ,pe carii


si

i-au

la el si a

cincea panle acejuia, cui

numMrat Moisi

Aaron. dup3 po-

a gresit.
8. Tar

rynca Domnului prin Jyioi&l 46. Toji Levifii cej numSraJi, pc carii i-au nujnSrai Moisi si Aaron
i

de nu va avea omul acela


cuvenit

rudenie cSrei sS intoarc8 prejul gresalei, preful acela


lui,

Domnu-

mm

marir

lui Jsrail

dup popoade ani

va

fi

al preotului,

afara de ber-

rele ?>

dupS

casete iamiliilor lor.


si cinci

becele eel de curSjire, prin care se

47^ Dela douSzeci


i

va ruga peniru
9. Si orice

el.

de ani, rand spre slujbS lol eel ce vine la ea sS poarte sarcina sa tn cortul

mai sus, p$*i8

la cincizeci

parga din
fiii

foate, cafe

se sfinjesc Tnfru
care
le

lui Israil, i

pe

aduc Domnului, vor

finale

mrlu|iei.
48. Si

preotului.
10.
lui

au

fost cei numaraji, opi mii

Cele sfin|ife ale fiecSruia, ale


fi;

cinci sufe opizeci.


49.

vor

fiecare

om

ce va da prec3tre Moisi,

DupS porunca Domnului


Moisi, i-au

prin

otului,

lui

va

fi.

numarat pre mana lui ei pe fiecare bSrbaf, dupS slujba si saretnafta, Th> ce chip au poruncif

11. Si

au

grSif

Domnul

zicSnd:
12. yorbe^sle fljlor. lui Israil

?ile

Domnul
.

lui

Moisi.

spune: de va gresj femeia yre unui

CAP.

5.

Curaprea

taberei. Felurite jertfe.

Si
2.

au grSif Domnul cSire Moisi,


: .

zicand:

fiilor

Poruncesfe s2 scoal afara


sSrhanfa,
tru

lui

Israil ca
tol

dm

iabSrS pre

eel lepros,' si'pre tol eel ce-i


si''

curge
pen-

-pre tot cel'necuraf

morf.

pe femeie scoatefj-i afarS din iabaf3, ca sM nu


3.
si

MM

pe barbat c3f

pang3reasca taberile
pelrec eu intru
4.
ei.

sale, in

care

au f&cut asa liii lui 'israil, scos pre ei afara din iabSfa dup8 cum au grSif Domnul lui Moisi, asa au fScut fiii lui Israil. 5. Si au grait Domnul cSire Moisi,
Si
si i-au
<

va insel^ dormind cineylf cu ea pat ae smanJS. li. $1 va ascunde de ochii bSrbafului, sSu si va iSgSdui; iar ea vafi pangSrita, si m8rfurfe riu va fi asupra ei, si ea nu va li grea; 14. Si de va aye& prepus, si va bSnui pre femeia sa; iar ia va fi pangSrita, sau va avea prepus, si va banul pre femeia sa, iar ea nu va fi pangarifa, 15. Va aduce omul pre femeia, sa la preol, si va aduce dar pentru dansa a zecea parte a unui ifi de fain3 de orzj nu va furna preste ea uriidelemn, nici va pune preste ea famaie, pentruca" este jertfa de bSnuiaia, jcrifa care aduce aminle pSblrbaf, si
fi
"

cajul.
16. Si

zicemd
6;

pune
fiilor

tr.ainfea

Vorbeste

lui

Israil si le

17.

va aduce preotul, 'si va Domnutui. Si va lua preotul ap8 curafS


12,

spune: bSrbal sau femeie; care va


5.
Lev. Lev.
9, Efire 13, 2, 7. Lev. 6, 5; 22, U. 10. Lev. 22, 30, 34, 19; Iezecbil 44, 30. 12, 13.^15. Lev. 5, 11.

10;

2.

13, 3, 46; 15, 2.

6.

6, 3.

176

NUMERII 56
luf, $i

din rtu tnlr'un vas-de


fn ap2
fSrarfe

a pane

rnustrarii,

si

se va umfla tn

pin-

luafa din

pamanful

tece, si

dinainiea corfului rnSrnsriei. 5


18. Si

va cSdea coapsa ei, si va fi femeia de blestem tn poporul sSu;


>*28.

va pune preotul pre femeie


si

Iar -de nu

se va

fi

pftnganf

Tnaifitea Dorrfnului,

va descopcr!
ei

capul femeei,
|erffa

si

va da tn mainile

cea aducafoare aminie,

jertfa

femeia si va fi curata, nevinovata va fi, rsi va face samSntS. 29. Aceasfa este legea penfru b8nuiala femeii oei ctf bSrbal, care va
cSlca, si se

cea dc b2nuial2; iar tn mainile preofului va fi apa rnustrarii blesfemului acesfufa.

va

pangSSri.

19. Si
tul,

o va jura pre dansa preo-

si

mil cineVa cu

va zice femeei: de n'a dorfine, de nu te-ai ade apa

3D. Sau pentru omul carele va avea prepus si va bSnul pre femeia sa, va pune pre-'ftsfteia sa tnairitea Ddmnului, siva face<et preotul dupS
"

bSfut a \ plngari cu altul tn locul

tanduiala aceasfa.
31.
cat, si

bSrbatului fu, curatS s2

fit

rnustrarii blestemului acesfuia;

Nevinovat va fi-omul" de pSfemeia aceea va purta pS"


-

de te-ai abStuf fiind fu cu bSrbal, sau te-ai pangarit si a dat cineva sSmanja sa in line, afarS de
20. Iar

caful sau.

'""

':

cap. e.
Nazareii.

baYbalul tSu,
21.

Forma

binecuvaniarii;
zi-

Va
zice'

jura preotul pre femeie cu

iurSmanfurile blestemului acesfuia,

Si
,

$jva

preotul femeei: dea


i

Dom-

au grSit Domnul cStre Moist, cand:

nul sa hi de blestem

de urgie in

poporul fSu, s3 dea Domnul, c,a s caz2 coapsa ta si pantecele iau sS

2. Vorbesfe fiilor lui Israil si le spune: bSrbai sau femeie care face

Domnului f2g3duinfa deosebifS de


a
trai

se

riipS.

tn curSjenie,
si

22. SJ

s2 infre apa ace'asta

ble-

3.

De. vin

de b2u4urM amejisi

stemata tn majele tale, ca s-fi Umfle pantecele si s2 caz3 coapsa ta; iar femeia va zice: fie, fie. . 23. Si va scri preotul blestemurile acestea tn carte, si le' va muia
4

toare s3 se tnfraneze,
si o|et
si

ofel

de vin

sS nu beS, c2te se fac din strugri s3 nu

de bSujtura

be;tiva

bea,

si

sfrugur -proaspSt

si sfafide

s nu mSnance tn tpate
duinjii sale.
4.
-

zilele J2ga-

Tn apa cea blesfemata a rnustrarii.

va adSpa pre femeie din apa cea blestemalS a mustrSffi. 25. Si va intra Tntr'tnsa apa cea blestematS a rnustrarii, si va lua
24. Si

Din toaje cate se fac din vita, vin din struguri ?i sSmburi &8 nu bea, nici sS. manance.
5. In
.rftteriiei

foate zilele
lui brici
.

f3gaduin|ii

cu-

preotul din maria femeei jerlfa


nuetej, ?i

b2-

va pune jertfa Trjainfea Dornnului, si o va aduce la jerrfelnic:' 26. Si va lua preotul din jertfa ei cea de aducere aminfe', si o va aduce pe jertfelnic,"?i dup2"aceea va adSpa pre femeie cu apa aceea. 27. Si de va fi pdngilrita si va fi
r

capul
lele,

sfnt

sS nu se sue pre panS ce se vor plinl zicare s'a fagSduit Domnului; va fi 13sand sS-i creasca tn
lui
,.
,

plete p2rul capului,


6. In

toate zilele, care


la nicl

s'a fag2-

duit Domnului, s8 nu mearga.

un

om mod

ascunzarid ae barbalul \s$u, ( va Intra tnlr'fnsa apa cea blestemata*a

6. 3. Jud. 13, rimp. 1, 11.

7; Luc. 1, 15.
6.

5. Jud. 13, 5}

LeV.

21, 1.

"
p*.

NUMERII 6-7
7.;Nici

177

chiar pen<fu
*

fata,

penfru

ffifa

azimelor,

si

va face preolul
lui.

jerffa

mumS,
s2 mi
"

pentr-tiT frafe si

penfru "sot3
|

lui si
-

turnarea

cSkd mor ei,'c5 fagSduinfa Dumnczeului iui'esle prese' spures,


sfe"i,

18. Si

cefse s'a fagaduif, va rade


si

la ufile corfului1 marfuriei capul f3-

pWsTI' captsl
foa-fe
z'ilele

lui.

--

gduinjii sale,

va pune p3rul pe
rhanfuirei.

J 8.

In

fSgSduinfii

lui

focul eel def supf jerffa

sfanf'va fl Domnului; "9. lar (leva murl cineva cu moarte fSrS de vesfe langS dSnsul, fndatS

19. Si va lua preoful armul fieri

dela berbece,~si o paine <azima din


cosnija,
si

furf3 nedosplfS,

si

le

se va pngSrl capul fSgaduinfii lui, $i va rade capul s3u ?n ziua in care se va curafi. 10. In ziiia a ?apfea se va rade, si In ziua a opta va aduce dou5 sau doi pui de porumb la preofla usa corfului marfuriei. if. Si va aduce preolul una peniru p3caf si una ardere de fof, si se va ruga penfru dansul prebful, c3
furturele

va pune pre rnaMnile^elui ce s'a f3gSduif, dup3ce!siva rade'capiil s3u. 20. Si le va ridica pre acelea preoful

aducere mainiea Domnului, sfant

a p&cSluif penfru mort, capul liii In ziua aceea,


12, Intru

si

va

sfinll

care a

sfinjit

toale zilele f3gduin{ii;

Domnului si va aduce

va ii preotului piepiul eel ridicat si armul eel adus, si dupa aoesfea eel * ce s'a fagaduif va bea vin.^ T 21. Aceasfa este legea celui ce fay gadueste, care va f3gadur Domnului darul s3u de fagaduinja," afarS de cele ce ti va da mSna dupa ftulerea fSgSduintii sale, care 5s^ va 13gadul dup3 legea curajeniei.'" 22. Si au grSif Domnul catfe^Woisl,
zicand:
23. Vortesie lui
si

un miel dc un an peniru pScal, si zilele cele mai dinainle nesocqtite


vor
fi t

t.

Aaron

$i fiiRff

luf

pentruca
lui.,,

s'a,

pangSrit capul

le spune: asa s3
fiii

bihecuvantafi

fag8duinfii
13;

pre

kii

Israil, ziclindu-ie lof:

Aceasfa este legea celui ce s/a

24.

Domnul s3
sS
fe

fe

binecuvinteze

i8g8duit, Tn.-ziua tn care

fimpul fSgadiiinfii sale,

va pljni va aduce el

pre

fine, ?i

pSzeasca.
!

25.

Domnul s3
Domnul s3

luminez'e 1a(a "sa

la.usile coriului rn,ariuriei.


14;
lui

presfe tine,

si s3* fe

milueascai

Va aduce

darul sSu

Domnu-

26.

Indrfeple faja

sa

d&rfof,

un miel de un an curai ardere ,si o mielusa de un an cusi

ra$ pentru^pScai,
rai jerlia
16.

un bejbece cu 7

de manfuire.
cosnita de azime din f3in3

si s8 dea .{ie-pace. vor pune numete meu presfe fiii lui lsrafl;'i eu Domnul voiu binecuvanta pre ei:

presfe fine,
27. Si'

Sio

-,

,)

curata, paini framanlaie cu untde-

-.

CAB:

7.

lemn^si turte<nedospife unse cu untdelemn, si jcrifa.lor si turnarea lor.


,16. i le-^a

Mrtfe
J

daruri ale capeteuiilor lui

Israil la sfintired coriului.

tea Domnului,
esfe
v

aduce preofuWnainsi va jertft ceea ce


lui- si-

peniru p3caful
lui.

arderea

In care sfarsit Moisl In ziua corful, 1-aa uns la ridica


si

sfirifit

de

lot a

pre
jerffa

el,

si

vasek

lui

si

jerffelniciil

17. Si berbecele Tl va aduce de mantuire Domnului preste

cos-.
18. Fapt. 2J,
7, 23.

24.

19. Eire 29,

24; Lev.'
9, '22.

20. Esirc 29, 27.

7.

10.

Lev. 21, ll. 9. lezccbil Lev. 1, 2, 14.

44, 26.

7,

24. Sirafo. 36, 19. 1. Esirc 40, 9, 18.

2d. Lev. 26. Ps. 4, 7.

Biblia.

12.

178

NUMERIJ
uneHele
lui,
si

si ioafe

le-a

uns

si

le-a sfinfit pre ele.


2. i
rail,

Un vi|el din cirezi, un berbece un mid de un an ardere de tot,


15.
^

au adus capeteniile^uiH Iscei doisprezcccmai mari aica-

16. Sj

un {ap din^apre

jertfa

pen-

tru p3caf.

-...,
dou5
Japi
berbeci,,- cinci

selor iamiliilor lor; acesiig sunt

mat

17. Si pentru jertfa mflntuirei

marii neamurilor, acestig sunt cei


trecuti la numSr..,

junice
si cinci

si

cinci

mielusele de un an. Acesta


lui

au adus darurile sate Tnaintea Dornnulul, sase care acoperite si doisprezece-boi:uncar dela doua cSpetenii, si un bpu dela fiecare, si le-au* adus toaintea cortului. At i au grSif Domnul cSire Moisl,
3.

Si

a fost, darul minadav.


18.
lui

Naason

fiul

lui

Afiul

adus Natanail Sogar mai marele neamului


zi a

A doua

lui

Isahar.
19. Si a

adus darul s3u un

'

blid

ziceind:

5. la-le

dela dansii,

si

vor

fi

la lu-

crurite

cele

m&riuriqi*, si le vei

dc slujba ate corfului da Levijilor fiesi

c3ruia/dup3 siujha sa. 6. $i luand Moisl carSte


lc-a dat Levijilor,
7.

de argint, care cumpSnea o suta treizeci de sicli, si un pahar de argint de saptezeci de sicli, dup3 siclul eel sfant, amandouS pline de fSina curata stropita cu untdelemn
pentru
20.
jertfa.

boii,

catue de zece auri plina de

Doh3 care

si

patru boi a da!


lor.

tamSie.
21.

fiilor lui

Gherson dup2 slujbele


lor,

Un

vi|ei

din cirezi,

un berbece,

8.-Pairu care si opt boi a dai fiilor


lui

Merari dup slujbele

un miel de uri an ardere de tot, 22/Si un fap din capre jertfa pentru p3cai.

pentru

Itapia* .fiul. lui


:.9

Aaron

preofului.

23. Si pentru jertfa maniuirei

douS
si

Kaat n'a daf, pentruca slujbele care aveau ei la cortul sfanierau a purta.pe, umere.
lar 4iilon lui
10. i -au

junice,

cinci berbeci, cinci Japi

cinci mielusele de un- an. Acesla a


fost darul lui Natanail fiul lui Sogar.

adus

cei

mat mari

la

24.

treia zi

mai marele
un
blid

fiiior lui"

fnnoirea jertfelnicului in ziua tn care


1-a uns.-si au-

Zavulon, Eliav
25.

fiul lui ttelon.

adus capeteniile da-

rurile sale mairctea jertfelnicului.


11. i,

au zis Domnul caire Moisl:


zi

cate o c3petenie s,S aduca in fiecare


12. Si eel

de argint, care cumpSnea o suta treizeci de sicli, si un pahar de argint de saptezeci de sicli,- dup3 siclul eel slant,
Darul
lui

darurile sale la sfinjirea jertfelnicului.

amandou3 pline de
pita cu

f3inS curata stro-

ce

a,

adus
fost

to ziua din*

faiu darul s3u,


lui

Naason

fiul

26.

untdelemn pentru jertf3i cajue de zece auri plina" de


,f
"'
*

Aminadav mai marele ncamului


adus darul sau
care
sicli, si

tamaie.
27.

lui luda.

Un

vijel din vaci?


!

un

rniet

de

13. Si a

tin

btid

un an ardere
tru pScat.

de' tot,

de

argint,

cumpSnea o suiS
un pahar de de sicli dup3
arsi-

:2B:i?f'un |ap din ca pre jertfa pen"29. !XT tfentru jertfa

treizeci

de

gint de saptezeci
clul eel slant,

mantuirei dou3

amandouS

pline de

junice, cinci berbeci, cinci tapi, cinci

i3in8 cernuta, stropita cu untdelemn

mielusele de un an. Acesta a fost


darul
30.
lui
lui

pentru
14.

jertfa.

Eliav

fiul lui

Helon.
fiilor

c8jue de zece auri plina de

patra zi mai marele


fiul lui

tamaie.

Ruvim, Elisur

Sediur.

NUMimi
31.

U79F

Darul

un

t)lid

de argint,

47. Si pentru

jertfa

mantuirei,

dou5

cumpanea sicli, un pahar de argil de ^apiezeci de sicli, dup8 siclul eel slant, am&K douS pline de iSinS curata sfropfil5
care

o suiS treized de

junice, cinci berbeci, cinci japi, cinci

mielusele de un an. Acesfa a fosf


darul
48.
lui
lui'

Elisaf fiul

Raguil.
fiilor

saplea zi.rhai marele


fiul

cu untdelemn
32.

pettfru jeffta?

Efraim, Elisama
lui

lui

Emiud*

cMjue de zece auri plin3 de


' '

49. Darul

un

blid

de argint,
freizeci

tamale.
33.

'">
'

>

care

cumpanea o suta
sicli,

d^

Un

vnfel din* vaci,

un -berbece,
lot,

sicli,

un pahar de arginf de sapfet pline defSina curata, stro]erffa'.

un miel de un an ardere de
34.

zeci de

dup3

siplui eel sfanf

SiAin tap din capre jertfa pen'^<~

amandoua
pita

iru pScat.

cu untdelemn pentru

35. Si pentru jertfa mantuirei

dou8

50.

cSjue de zece auri plina de

junice, cinci berbeci, cinci japi r cinci

tSmaie.
51.

mielusele-

deun

an. Acesfa

a fost

Un

vifel^din vaci,

un berbece,
tot.

darul
36.

lul

Elisur fiul lui Sediur.

un miel de un an ardere de
52. Si

ctrteea zi

mai marele
fiul lui

fiilor lui

un jap

jertfa

pentru pScal.

Simeon, Saiamiil
37. *Dacul
lui

Surisadai.

53. Si pentru jertfa mantuirei,

dou3

un

blid

de argint,

junice, cinci berbeci, cinci japi, cinci

care cump3nea o suta freizeci de silli, si un. pahar de argint de saptezesi

mielusele de un an. Acesfa


darul
lui

a fost

de sicli, dupS siclul eel sfant, amandouapline de fSinS curata slro38*.

pitS cu

untdelemn pentru jertfa. c2jue de zece auri, plinS de


vijel din vaci,

tamate.
39.

Elisama fiul lui Eitiiud. 54. A opfa zi mai marele fiilor lui Manasl, Gamaliil fiul lui Fadasur: 55. Darul lui un blid de arginf, care cumpSnea o suta freizeci de sicli, un pahaf de arginf de sapiezeci -de
!

Un

un berbece,
tot.

sicli,

dup3

siclul eel sfanf,

un miel deun an ardere de


40. Si
tiff

amandoua pline de
pita"

iSiha curate sfro-

fap din capre jertfa pen-

cu untdelemn penfru- jetria.


cajue dezece auri plina* de

trajsaeai,
41. Si peatr&jtertfa mantuirei doua"

56;

tamaie.
57.

junice, cinci berbeci, cinci japi, cinci

Un

vifel din vaci,

un berbece,

mielusele de un an. Acesfa- a fosf


darul
42.
lui
lui

Saiamiil

fiul lui

Surisadai.
fiilor

un miel de un an ardere de tot, 58. Si un fap din capre jertfa pertr


tru pScai.
59.
S;i
'
'

sasea

zi

mai marele
Raguil.

*.\

Gad, Elisaf

fiul' lui

pentru

jertfa

mantuirei jdo&S

lui un blid ^de argtnf, care cumpanea o suta freizeci de

43. Darul

junice, cinci Japi, cinci. berbeci, cinci

mielusele de un an. Acesfa -a


darul
-60.
lui

.fosf

un pahar de argint de sapiezeci de sicli, dupa siclul eel sla^nf,


sicli,

Gamaliil

fiul

lui

Fadasur*.

amandoua
44.

pline de f8in3 curata sfror

lui

pilS cu untdelemn pentru jcrtfa.

c8jue de zece auri plina de

lSmaie.
45.
uri

zi, mai marele fiilor Avidan fiul lubGadionu Vejiiamin, 61. Darul lui un bjid de argint, care cumpanea o suta freizeci de sicli, un pahar de argint de sapte-

Ajnoua

Un

vifel din vaci,

un berbece,
tot.

zeci de

sicli,

dupS

siclul eel sfant,

miel de un an ardere de

amandouS pline defaina


pita
49: E^fre
30, 36.

curata strojertfa^

46. Si tru

un jap din capre

jerffa

pen-

cu untdelemn pentru

p3caf.

180

NUMERII
c8fue de zeqe auri< pUn3
*

62.

Ae

rele fiilor

lui Neffail,

Ahire

fiul

lui

lHmSie.

Enaa,
79.,

63. Un..vifel din vaci, un.berbece,.

Dsrul

lui

un

Blid

de argint,
Ireizeci

un miel de un san ardere de lot. c 64. Siun.fap din capre jertfa pentru pScaf.-

caret
sicli,

cumpHnea o suta

de

''

zeci

un pahar de argint de sapfe* de sicjt.^dupa, siclul eel sf&nf,


untdelemn pentru
s

65; Si 'pentru jertfa m&ntuirei

douS

amandoua.plirpejde fajnS curata stropita cu


jertfa.

furiice/cinci berbeci, cinci fapi, cinci

mielusele' de

un an. Acesta a lost


iiul lui

80.

c3fue.de zece aMri plina de

darul
66.
tui

lui

Avidan
zecea
1

Gsdioni.
fiilor'

f8maie.

zi

mai marele
fiul, lui

Dan, Ahiezer
Darul
lui

Amisadai.
de aroint,

67.

un

81. Un vifel din vact/. un tberbece, un miel de un an ardere de tot, 82;. Si un fap din capre jerlfti pentru pacat.
s

blid

care cumpanea o suta Ireizeci de

83. Si pentru jertfa manfuirei

un pahar'de argint de ?apfezeci de sicii, dupa siclul eel sfant, amltad.oua pline de ISinS curaiS stropilS cu'untdelemn peniru jertfa.
sicli,,

douS

junice, cinci berbeci, cineHapi, cinci

mielusele
darul
84.
lui

de un an; Acesfa
AhirS

,a fost
t

fiul lui Eifan,,,

Aeeasta este

sfinfirjaa- jerffel-

68. ,0 cafue de zece auri plinS de

tSm&ie.
69..

fiilor lui

Un

vifei

din vaci, un.berbece,


tot,

un miel de un an ardere de
,

70. i

un fap din capre

jertfa

pen-

tru pScat.

uns.maLmarii dou&sprezece, pahare de argint douasprezece, cSfui de aur douSsprezece. 85. De o suta freizecLde..sicli un blid, de sapfezeci de ssicU un pahfr.
nicului, tn care zi 1-aif

IsraH: blide de argint

<

71. Si peniru jerlfa mfinfuirei

dou3

Tot arginful vaselor dou3 mii


sute de
sicli,,,

paku

junice, cinci

i)er,beci,.

cinci |api, cinci

mielusele de run an.- Acesta a fostdaruUui Ahiezer fiul- lui Amisadai. 72. Aunsprezecea zi mai marele
__

fiilor lui Asir,

Fagheil

fiul lui

Ehran.
argint,

73. Darul
care-

lui

un

blid

de

treizeci de un pahar de argini de sapiezeci de sicli, dupS siclul eel sfnt, am&ridouapline de fSina" curatS sfropUScu untdelemn pentru jertfa. 74. cafue de zece auri plma* de
sicli,

cumpSnea o suta

cu siclul jcej slant? 86. CSjui de aur douaspcezecerpline de tamaie, de zece ami cjifuia, cu siclul eel sfant; tot aurul cajuiioro suta dou3zeci de.auri. 87. Toate vilele cele pentru ardere de tot: vifei doisprezece, berbeci doisprezece, miei ,de cate un an doisprezece cu jertfele lor~si turnSrile lor, si doisprezece fapi din capre
*

jertfa

pentru pacaf u

88.
,

Toate

vttele cele pentru jertfa

tamaie;^
7Bi?

'

mantuirej;, junipe dou3zeci si pafru,


berfeeci

Un vifel din vaci, un berbece, un miebde un an- ardera^dd. tot,


un tap din capre jertiS pen* u- ~^> -.o iru pScat. 77. Si pentru jertfa mSnfuirei douS
76. Si
-

saizeci,

fapi

saizeci,

mie-

lusele de cSte

un an curate

saizeci.

Aeeasta este sfinfirea jertfelnicului

dupa
89.
furiei,

plinirea celor randuife si

dupS
m3r-

ce 1-au uns.

junice, cinci berbeci, cinci {api, cinci

C2nd

intra Moisi Tn corful

mielusele de un an.

Acesta a fost
Ehran.
zl

ca s3 graiascS Domnului, si

darul
78.

lui

Fagheil

fiul lui

A douSsprezecea

maj ma-

89.

Ef ire

25, 22; Ps. 79, 2.

NUMEEH 78
grSind cSa auzit glasul Domnului
12.
i

181

far Levijii ^vop.-pune mainile


$i

dansul deasupra acoperemantudeaiupra silui TmpScarii, care esie Ittfre doi Merttvimi, triiilutwSMufiei
ire
?i

pre capefele vi jeilor,

vef -aduce
si

unul

jerffa

peniru pSicaf,

untftar-

dere de ioC ca.s5"fe rogi penfru ek

griia dire d&nsufc

''

<"

PAP,!
S/i nfirea

Levifilor.cSire Moisl, zi-

pune pre Leviffc tnaintea Domnului si Inainfea lui Aaron si Tnaintea fiilor lui, si-i vei aduce pre ei dar tnaintea Domnului.
13. Si vei
-

14. Si-i vei osebr pre Leviji dintre

Si
j

au

grail

Domnul
lui

fiii

lui Israil,

si

vor

fi

ai

mei.

2.

cand: yorbete

15.

Aaron

si-i

spune
lu-

vijii

Si dupS aceasfa vor intra Leca s3 lucreze lucrurile cortului


si

4ui:

cand
Sj[

vei

pune candclele, vor


si

mariuriei,

vei

curSfl pre

el,
s

si-i
-

mina
3.

cele sapte lumini.

vei

Aaron a facui asa,

a
lui

aprins luminile In faja-sfesnicului,

aduce tnaintea Domnului. 16. PentrucS dar sunt acesfia daji mie dintre fiii liii Israil In locul iu 1
turor celor Tniaiu nascufi, carii des-

4up3 cum au poruncit Domnul


Moisl.

chid pantecele, din


aeeasia este^apiura sfesnilual pre ei mie:
17.

fiii

lui Israil

i-am

l4:i
rile

fiiliil: *fusHl lui

de aur batut,
diipa
lui
*

si flo*

CS

ai

meu^esfe
fiii

for cejatnfaiu

lui

loafe* bSiufe,

chipM
Moisi,
-

nSscuf tnfre

lui

Israil,

dela

'o'rh

^renl-aja arSiaf Dojnnul

pSnS'ia dobifoc, In ziua, tn care

l^a
:sli:

am
pre

fSeut gfesiticul.
.,-,>
.

>
>

-:

omorit

pre' tot eel tntSiu riascuf In


slinjif

5. f^fffu grSit

Domnul
.r

cStte Moi*
,;.*.,<,

pSminful Eghipeiului, i-am


ei mie.---

zi^an4;

...^i

6.

la^pre Lcyifi din rmjtoeiwl liiior

18. $i

am

luaf pre Leviji ?n locul


fiii

lui Israil, si-i cuitS|ete pre ei. a


7.

a tot celui Tnfaiu nSscuf Tnfre


Israil.
si

lui

Asa

vei face
v

curafia.jlorv. vei

slropi prg/ei cu

apa cur3feniei,

-19. i

am

f3cut pre Leviji dar lui

va
~si

treee J^ijRju presie tot frupul lory

Aaron
rail,

si fiilor lui

dintre

fiii

lui 'Is-

vor sp^ajpipele sak,


,o.i
.'
:

si curaji

ca sa lucreze lucrurile
rharturiei,

fiilor hii

-vor fi./
8i Si
jerifa

%.

vor lua un vijeldin vaciv cu acestuia*f#iaS curaJ8 stropita


-si

cu unfdeleran,
9.

un

?vt|el

de un an
.<

din vaci jertfSpenlFu


i vei adun^ pre

jyacatt.
Le\|iji

sS se roage peniru fiii lui Israil, ca s nu fie Infru fiii lui Israil bSfae, de se vor aproia de eel sfanf. 20. Si a fScut MoTsl si A'aron si
Israil ?n corful
si

lea cortului martur^ij i

main* ve| cjiepl

toata adunarea
jilof;'dupa
lui

liilor lui

ikail'Levi-

cum au

pofundif Dorrinul
f3'""

JoaiS adunarea-fiiloT Jui IsrjjiLtv 10, SJ veiaduce pre Leyiji trpin-?


,

Moisl pentru*Levij^"asa au
fiii

cuHof

lui Israil.

tea

Domnului,

si

vor pune-?$;i;lui

21. Si s'au cur3jit Levijii si si-au

Jsrail mauiile sale preste Leviji.

spaiaf hainele sale,


ei

va osebi Aaron pre Leviji, dar Tnaintea Domnului dintre fiii lui Israil, si yor ii ca s3 lucreze lucrurile Domnului.
11. Si
;

adus pre Aaron dar tnaintea Domnului, si


si

i-a

s'a rugaf penfru ei Aaron,

ca s3-i

curSjeascS pre eiV


'

22. Si

dupa aceasta
Luck

-jM Intrat

Le-

8.
7.

2 E$ire 25, 37; 40, 25. Lev. 14, 8, 9.

4.

E?ire 25, 31.

U.
LeVi

3, 45.

27, 26;

17. E$ire 13, 2; 22, 29; 34, 19; 18. 3, 12, 41, 45. 2, 23.

182

NUMER1I
sliijfea lor

8^-9

vifii

M m&Hwtei
-23y $i au

sS sJujiaseS
fiilor

tn jcor$i

aceea $$ nu ne lipsim a aduce daf

tnaintea lui

Aaron

rulr
lui

Domnutui
lsrail^
ai

la

vremea sa

Tntre

fiii

TnaWea

M,
!

dupS cum aifpo


r

--h-.

jfunelftDf rftitul iui Moist peniru fee?

8. Si
aici si

zis eSfre ^ei Moiste

jsfafi

vi& as^feau
zic9nd:
24.
,

tScul lor.

voiu auzl ee ^ia poruneltSorn-

qtM Domnul eStre Moist,

mil penfru voi.


9. Si

au

grSif

fibmnul cStre Moisl,


fiilor lui lsrail

Aeeasfa esfe rSnduiala ceapen?

zicSnd:
10.

fru tevitj, eei

de t!ou3zeci

st cinci

Vorbesie
oricirie

si

le
,

de ani

si

mai susj vor

infrsi

ca s8

spune:

va

ft

heeurai
orfi

Trtff

&

slifjiasea' tn

earful marfufiei;

voi penfrucS s'a atins de

mori.

25i tar deta, eincizeci de ani :v#f

sau iiind tn CSiatorie


stile

Uifigii

sau tn:

tneeia de
26. Gi

siujfcS, si nil

vor matiucril.
frafilor

ire neartiurile voasire,

$W
'

%ace> pa-^
f

voi privegtieaslujba

Domnultii;
Iii

"'*

lor tn c<h1u! marfufiei; iar eiltu vor

It.

luna a dOua; trt^ziua


callre

a%afafe^.

mai

lucra, ca sS fie la slujbas tin fie-

irusprezecea

searS le vor

care.

u^o,

..;-*

u:

cu azirne

5si

cu iefbUri arrtaW le vdr


s

GAI*.

manca.

9.
de foe.

12i

Nu

voi&tSsadmtfTrisele ptria

Pa$tele. St&lpill de'tidr i

dimirieataV ?i OS st

nu frangS, diipS
?

legea paslilOr sS
\

le facl."

au gr|il pomnul eStre Moist, tn


anul at doilea
i^ijrea lor din pSrn|ntul

'

t3; Si brhul
'

ca^e

vi
nu

fi

'Wfafc s^
r

pusiie.a Sinai; tn

tn cale Tndelunfaf

esti, ^i

dupS
2.

Eghi 7
:

tniarzia a f^de pasiill, va 5piell


fleiul

vi %u-

pelului, Tn luna dinfaiu zicand:

Spunc;

iiile^r

lui

lsrajj,
^j

sS JacS

acela din poporul lur^^pentfit ca daritsUomntttui mi t-a"%dus irt


1

pa^tilela
3. In

yrem^

SiHiK

ziua a palrusprezecea aJu-

nei diniftfu c8ire searS In

4e veij face vremea sa, dupS iegea lor, si dupS r^duiala lor sit le faeefi^
4.

Si a grail Mqisi <fiilor lui IsraiU

ca s8 facS pasfile. 5. IncepSndu-le tn ziua a pafrusprezecea a lunei in pustiea Sinai,

vremea sa, plcaiil sau^a'pSfta ^ mul acela, v t4^ Iar de va venria^voi cet^rie-mernic tn pSrnSntul vesMi, vi lace: pa?iile Domnului di^i tegea pastt? lor, ?i dup3 randuiala lor le va face, o lege sS fie, sf penfru eel nemer*

nic

?i

penfru pMrrianfean.'
Tffi

IS: In ziua
lui,

cafe s'a tnflns cor-

dupS cum au poruncif Domnul lui Moisi,' asa au fScut fiii lui lsrail. 6. Si au rrjers bSrbatU *cei ce nu
erau cura|i peniruea' s'au afins^e om mori, si nu puteau sS facS pasiUe Tn
ziua aceea,
si

nor a acoperif corliil, casa mSrturiei; iar seara era ca chip de foe
16.

preste corf pana* dimineafa.

A$a era pururea, norul acosi

perea pre-el ziua,


noapfea.
17. Si
corf,

chipul de foe

au venif Tnainiea

lui

Moisl
aceea.
7.

si

fnaintea lui

Aaron

In ziua

Si au zis bSrbafu aceia

cSfre

rail,

cSnd se ridica norul dela afunci purcedeau ?1 fiii lui lssi tn locul unde sfa norul, afiii

dansul: noi necurafj suniem, penIrucS ne-am atins de om mori, drept

colo fSbSrau

lui lsrail.

Q.
6.

2.

Ef ire

12, 11, 12*

5. Efire 12, 6.

Lev.

7i 20.

11. E^ire 12, 10; $i 12, 46; 2 Paralip 30, 2. 15* 13. Esite 12, 50. 15. Esire 40, 32. 16. 4Itnp. 50i HO; Efire 40, 35. If.Efitc 40, 38; 2 Lge 1, 33.

X^

NUMERII
pDi^eaCJorrwului^tlibifau
BOrrt*

S--10

183

18. Ditl
fiii

cand

veji

M MMr^^i0vmkma
fiii

da aHreilea semn din


carlfl

ffimbiiai vor purcede taberile cele

nului

purcedeaWin totiM zilele^carid norut umbfea piesfe tort, sfau pre


loc
lui Israil.

ce sunt tSbSrTfc cSlre apus. i


veji

19, zile

m$M

sla norul presie cort


lui Israil

mwlie, Mi

pSziau cele
si

rSnduife ale lui

Dumnezeu,

nu

purcedtau.
20.^?i gIhV
prelte eofij

tabaran,

si

aebperea nortil Wn "pOfunca Domnului din porunca Dbmnului


zile

da #plitralesernn din frambifa, vor purcede faberile cele be sunt 18bSrlfe c3fre miazSnoapfe, cu serhn de irambiia vbf forccde. 7. i cand ve{i enema- adunarea, vet>da semn de lrambi|a mai Tricef. 8. Fiii lui Aaron #eo|ii vor suna cu IrSmbife, ?i va ii voua lege ve?riiG8

tnfre^neamurile vbaslre.

purcedeau.
21
t

9Mar
se ridica norul dimiori

de

vefi

iesl la J rSzboiu

fri

Caftd era nor ul de seara pin

dirnifi ea{a, ?i

neafa, atunci purcedeau.


22. Ori

zi,

o lunS,

si

mai

08mantul vbsfru asupra vrajmasilbr celor ce vi se tmprotivesc, vefi da semn fare cu Irambijele, si fjfi va aduce arnlnfe de vol Dbmrtul,; si v3
ve|i izbavl
10.

mult de urribrea norul presfe corf, fiii lui Israil sfau pe loc, si nu purcedeau.

de vrajma$fi vb^friif H fri zilele cele de bueurie i


?i far

ale voasfre,

s3rbaiorile voa-

C8 din parurtca Dorrinului 18din pGirurica Domnului purcedeau, |i din porunca Domnului
23.
ttSraii^ si
Cela

sfre/ $i In lunile

voaslre cele noul;


la atderile

vefi trhmbita

cu frambije

de

fol,

si

la jerffele cele

de%riSnfu-

data prin

Moisl/ pSzeau

cele

ife ale voasfre, si

rSnduite ale

Domnului.

va fi^ouarpomenire mainfea'Dumnezeului vbstru; eu


sunt

CAP.
'

lO.

Domnul Dumnezeul

vbsfru.

11. i

?n anul al doilea,- fn lund In dou3zeci de zife ale lu-

Trambifele de argint. Calaioria


;vl

doua
i

Isrcrilifii&r.

riei,

s'a ridica-f
"'
-'

norul^cla corful rhar:u;


:
;

Qi au

gr8if

Domnul

turiei.

"

lK

;'^

c8fre Moisi, zi-

ycand:
2,* F8.fi

12. i

au purees fiH-I%raii gu
si
a*

averileior tn pustia'Steai,

stat

douS frambije de argtat, b8ca s8


si
fie

nbrul !n pusfia Rarah.

tufe

s8

le faci,

penfru che-

marea adunSrii

purcesul faberilor.

3*'i vei irmbi(a gu ele^sj*se:!va


Strangje foaiS adiimarea la usa" cor-

13. i tntaia? pleiate fu : dup3 porunca Domnului data plirf Moist. 14. $i au purees randurile faberii
fiilor lui

luda Tnfaiu cu oastea


lor,

lor,

tului marluriei.

pesfe oastea

era

Naason

fiul lui

4. Iar

cand yTilrambi|axu otrSmla ling


loji

Aminadav.
"

bij& vot veni


lorii cei

pov8fui,

15. i presfe oastea fiilor lui Isa-

5. i

mai mart ai lui Israil. cand v# da semn diniram-

har, era Nafanail fiul lui Sogar.


16. $i presfe

vor purcede taberitev Gele sunt fab8r?le spre r8sarif.


biJSi
6. i

oastea

fiilor lui

Za-

vulon, era Eliav

fiul lui Helofr.

da al dqilea semn diti trlimbiilfv vors purcede taberlle cele ce sunt t&b8rfte clfre miazazf

cSnd

veji

17. Apoi vor desface cortul, si vor purcede fiii lui Gherson si fiii lui

Merari, purtatorii corfului.


18.

Dup3 aceea
28,

a purees randul fa2, 3:

Itm

Cor*

mi

22* E^ire 40> 36; 37.

lO.^.

11^ ^45:

184

NUMERII K>-11
Ruvim cu puterea
lor; pre-

berii lui

33d
giit

Sj? *a ipgrsijdin riiuntele "I>Pmle?

ste oastea lor, era Elisur fiul lui Sediur.


19. Si preste ilor lui

nulu| cale jcjffreijzil^^sl i#raul


ca|e d^yirci

oastea nea^nului

fi-

Simeon, era Salamiil

fiul lui

DoitmulutKa rmgrs fnaintea lor zilej 13a s3 caute lor odihnS. .,ul u

M
i

Surisadai.
20. Si preste oastea
ilor lui

34;;Si npruj timbrel prste ei ziua,


:

neamului
fiii

fi-

cfnd purcedeaU'djn
bSrtse.
;
,,
:

logu.l
.;-

n4e

la*.

Gad, era Elisaf


sfintelor,
so*

al lui Raguil.
lui

.,

.-..

:;.;.?f

21.

Apoi vor.purcede
si

Caaf

35. Si a
criuli "zicea

fosf

cand se ri4iea

si-

puriStorii

se Tniindea
ei.

Moisi: scoal8-tc

DoamtSi si

cortul
22.

pSn

ajungS

ne, sS se rislpeasea"

vtSjmasH
fofi
,

Dup3 aceea purcedca rSndul


lor,

iaberii lui-Efjaim

presie .oastea

cu puterea sa, si Elisama fiul lui

sS iuglujdela fa{a;ta urSsc pre line.


?

cei ceite
^c;

36.

Gind se aseza,

zicea: fntoar-

Emiudv
.

ce-te

Doamne

spre muijimea miilor

23. Si preste oastea fiilor lui

Ma-

lui Israil.

pasi, era-Gamaliil al lui Fadasur.


24. Si preste oastea fiilor lui Ve-

CAP.
Si
,

11.

niamin, Avidan al
25.

lui

Gadioni.

Pedeapsa poporului pentru lacomie.

Pe urma iuturor vor purcede


fiilor

r^ndurile taberii

lui

Dan cu

poporul cariindrSutnaintea Dom-

puterea

lor, si
lui,

preste oastea lor, A-

hiezern al

Amisadai.
fiilor lui

2fc Sj, preste oastea


sir,

A-

nului, au auzit Dpmriul, si s'au maniaf cu iu}imc, si s^a aprins tnire ei foe dela Domnul, si a misfuM

Fagheil
AhirS

.iiul

lui Errran.

parle din tabSrS.


2. Si
si

27. Si preste oastea fiilor Jui Neitall,


,

a strigat poporul cStre Moisl,

fiul lui

Enan.

s'a

rugat Moisi fcStre^Domnul,

si

28.i

Israil,

Acestea sunt osfile fiilor -lui GSnd au purees cu puterea Iof.

a fncefat focul.
3. Si s'a

chernai numele locului

29. Si a zis Moisi lui


rul

Ovav

feeio*

aceluia

pSriol,

cS s'a aprins tntre


"

\m Raguil Madianiieanul rudenia lui Mgisl: noi ne vom duce la loeul, care au zis Domnul; a^esta-l voiu da vouS, vino cU|^o|oSi trine T|i vom face* cS I^pmnul ai^raikcele; bune
pentru Israil*
s

et foe dela
4. Si

Domnul.

'-

fe

amestecSfura cea dintfe"%i de poftS; si tnsi$i fiiiJui Israil sezand pl^ngeau si zice^-u cinr ne va hrSnl pre noi cu carne7
s'a apfins
i

jh?

5.

Adusu-ne-am aminte-dc 'pesiii


daT,-de era^i
T

30. SI e!a ajs cStr^

Mpis!:nu vpiu

ce

mSncam tn Egttipef tn
ccpe
6.

merge, fa>S flurnai tn^sSmajilul


si ?rt
K?

meu

stave|i, pepeni, praz,

usturoiu.
s'a

neamul meu. vsp it! r 3J, ji azis Mpisi: ^Jferte lfe%pre noi.de, yreme se ai fpsMmpreunat
cu npi
batraa,
;

Iar

acum'
toi;

sufletul

riostru

usca^de
-*t??;Si

nimica- afarS de
,

manS

piu vPd-iochii noslrir

%i pusiie, ^i
::
;

vei
,

% fntre^noi
..'._-

mana
si

ca^ sam^nta colianchipul


-

:-

,3

druhn" era,
cristalului.

ei

ca chipul
'

32^ Si 4e
rtStSfile

vei^^rge cunpi, bu^


>:

ce ya fage DprtiHuJ noiiS* face-vom si;nai|ie, - r >?^ t


1-6.

S3. Esire 3, 1. 34. Esire 13,-21, 22; 2 Lc ge 1, 33. 35'. Psalm 67, 1, 2'; Ps.^3Ij ; 8.'' 11. 1. R 2 Lege 9,,-Zi', Ps. 77, 20, 21. 4 Esire 14, 11; 16, 2;Ps. 2. Efite 10, 18.
._>

105, 15;

21. 3, 27; 4, 4, 15.

29. Esire

2,

is; 18,

7.

1 Cor, 10, 6; a 2 Lege 9, Ejire 16, 14, 31? Ps. 77, 24; loan

1. 6, 31,

49.

NUMERII11

185

& i

rnec#ea poporul

si

allege^

cu

tine, pornirea' p6pt>ntiui,. si'<nu-i


>

f $i o rnScina fn #Qar3j si o pisa n piu3/ si o iierbea tn oala, ?i o13-

vei purta tu singur.


18.
ti(i-v3

r-

>

Si poporului

ver

zifce:

curS-

cea> azimif

:si

era

ditteeafa ei

Ga^gte

pe zina de maine, ea sS rMnca


a|i

still azitniljcci

9.

eu uttfcdetemn.<i -m Si cand sc pogora rotaa, pre:'

cafi carne,

plans Tnaintea Domp

nului, zicand: cine

ne va hrSni pre

sletaMrarioapfea^TGadea^iiana' presie ea.


J
"
f;

noi cu darne? C2 bine era nou3 fn


Eghipet; siva da vou3
S3- mancap",
19.
.si

'"'

'
-

Domnul carne
nici

10. Si i-a au2if

MQistpre etplanlor,

veji

matica carne.
dou3,
nici

gartd Sntru neamurile


la

pefiecare

Nu

zi ve|i

manca,

usa sa; atunciosfa maniai Dom-

nici cinci

.zile,

nici zece zile,

mil eu urgte isartei si r3u era aceasfa maintesHuf Moisi.


11. Si

douazeci de
20.

zile.

Pana

Tntr'o lun.

de

zile

ve|i

a zis Moisi citre Domnul:


_

pcnlruce ai
si
ia,

Tritri-sfat

jpe robul fSu,

pentriuce n'am aflat har Tnaintea si ai pasnasupra mea sarcinS

manca, panS v3 va da pre nas si:v3 va fi- greaJ3,- c3 n'afi ascultat de Domnul, eel ce este infru voi, si all
plans tnaintea
lui t

zic3nd: pentruce

iol

poporul -acesfa?

am

ie^if din

cghipel?
Moisl: sase sute

12. Au doar eu am-izamisHi pre tot pjoppriik&oesla? ka doat^u i-am

21. Si a

zM

de

mil de pedesrri este .poporul, intru


carit sunt eu, si tu zici: carne voiu

n5scitti pre i.ei*? Pentruce^mi. zrcl mie:


ia-i
ia;

pre dlms^preiSanul f3u,


si-i

cum
p5-

doiea pre sugSfor,

du

la

da lor s3 mSnance, o lun3 tie *zMe.

si
;

vor

manc^

maniul^earettef'af jural p3rinfilor lor?

22.

Au

do'arS oi

si

boi se vor jun-

He undevmieicarne s3 poporul aeesta ? G3 mi se plarig ziefind :? dS-ne fiouS carne Ca s3


13.
dajji la

ghia. lor; cat.

s3

tot

pestii mSrii se

k ajung3? Auloti vor adunai spre' a-i

tndestula?

mancSmi 14. Nu voiu puiea u singur purta


pre poporuj acesJajrcS greu este mie

au zis Domnul ctre Moisi: au doar rnana Domnului nu va fi


23. Si

deslul?
plini

Acum

vei cunoaste

de se va

cuvantul acesfa^
i

,^
tu

>>

cuvantul meu; au ba?

15. Iar deefaci

mie

asa,

mai

,24. Si a iesif
tre

bine omoar3-m, de aranaflat mil3


ia tine,

a graif c3*> popor cuvintele Domnului, sis fa


si

Mois!

ca sS ml vS^ttecazul meu. 16. Si au zis Domnul cjtiref Moisi:


blsrb5(i
?fii

adunal ?aplezeci de bSrbatii dib3ifiniiiPoporuhuY


iurutcprtuiiiK
?i

i^a pus ffmprer

adunS-mi saplezect de

din
L

..,.:.;.:

Si

bStranii lui Israil, pre carii

tu,
jsi

25. Si s'a pogorft


si

Domnulltnnon
au

c3 aceia sunt bStranii poporultii


cSrturarii
lor,
si-i

an

grart'catr4 dansulpiSllaugJiiai

du pre dansii,la

din dtihul, care era ?nif'?nspl?-i

cortul mSriuriei, si s3 stea acolo

pus fnfru
mtr'fnsii,

cei

saptezeci

de.

barfeafi

cu

tine.

:'

-~

-"-*.

bStrani; iar dac3 s'a odihnit duhul

17.

Si

mS

voiu pogorT,
tine,

si

voiu
voiu

grSi cu fine acolo, si

voiu lua din


si

duhul, care este iniru

pune Tntr'fnsii*

?i

vqr purta Tmpreuna*


Lege
-'

a#proorbCW/ s*i apoi n'au mai adaos. 26. Si r3m3sese doi barbati fntab3ra, numele unuia Eldad ^i mir mele celuilalf Modad, si s'a odihnrt
i?0,s2O, 5.

14. Esire 18, IS; 15. Efire 32, 32.

1,

9-12.
25;

16. E$ice 18, 21,

2 Lege 1^15^17.

"

21. \, 46.' 22i loan 6, 23. isaia 50, 2; i 59, 1.


>

186

NUMERil 11-12
peana, care

presler danii duhul, si aceslta erau

oluase

Moisl* e8cl a

din cei scrisi,


si

si
?ri

nu venise la'corl,
fab3rS.

luaMemeie

EtiopeanS.
zis:

prooroceau
S3?.

Si aierg&nd-' tin

lui
si'

Moist, si

grSit zic&nd:

prune a spus Eldad


tn fabarS.
al lui Navl,

Moisl siigwr au^igrSit Domnul? Aa dear nu si nou^faau grSit? i au auzit


lui

^.SHau

au numai

Modad proorocesc

Dommat.
3, Iar

5
era

28. i

rSspunzand Isus

M<sM

om
^

eel cc sta langS Moisl, eel

alesal

lui,

mai mult decai


-~

toft

bltnd foarte, oamenii cei ee

zis:
ei

domnul meu

Moisl,. opresie-i

sunt pre pSmarit.

pre
iu

&

Si fridaia att zis"


si

Domnul
citre
cortul

catre

29. Si a zis Moisl lui:

au ravnesti mie? Macar de ar fitof poporul


f

Moisl si catre Aafoti


iesifi
riei,

Mariam;
mSrtucdr-

voi cte
si

trei la

Domnuiui priSorocrc3nd vaada Dbmtiuli Duhul s5u trrfr'Thsii. SO^i a mers Moisl tntabSrS si
bStfanii lui Israil.
St. $i afiesfr vani 4ela
si

au

iesif

tul mSrturiei'.
5.

eicaiesi *.**.-

trei la
i

i s'au pogofft
si

Domnulln

stalp

de nor,

Domnul,
si

luriei, si

au stat la>usa cortului mSrau chemat pre Aaron si pre


si

a adus preipelije dela mare,

Mariam,
6. Si

amandoi
va
fi

s'aii
ei
:

apisoipiaL
aufiifj"

le-a

apropiat de 1abrS cale de o


$i cale de o zi de-

au zis catre

eu-

zi fnfr'o parte,

cealalta parte fnjurul taberii, ea la

dftnWvoi prootoc Domnuiui, tn VedSHie;m8 voitt


vintele mele, de

doi eotf dela pSraanfr 32. Si sculandu-se poporul a a-

dunat prepelife 4oai8 zma

si

toata

somn Voittrt|rai 4ui. Nu est e as3 S&edlnetbs tn toatS easa mea -ca rofeuVirliffiMotslJ
arSta, si tn
7.
^

nospiea^si t@a*a a doiiaizi; eel ce

8.iGura cu gurS nvufar graf


rea

lui

a-

mat
tat

putin a strSns, a strlns zeee


'

evea, si nu prin pifdej fi el mari-

cosnife, si le-a tntins

de le-a

sv<Hn-

Domnuiui
v'ati

tmprejurul

taberii.

nu
dinfii
slSrsl,

vazutr$i pentfuee temut a grSl rSu tmproliva


^a

33, ^i
lor,

Inct

fitad

earne tnfre

robului

meu

Moisl.
ei

mai'nainte de >w o

s'au

9. $i s'a

aprins preste
si

iutimea
si

tnanial
tut

Domnul pre popor, si au bS^ Domnul pre popor cu ranS mare

maniei Domnuiui,
10. $i

s'au dus.

norul s'a dus dela cort,

loarte.

iatS

Mariam era

leprotas9 ca zSpada,

34 Si s'a chemat numele locului aceluia: morm&nturile poftei, pentru c3 acolo au tngropat pre poporul
cebpoffitor.
~

$i

s'a uitat-Aaron la
f

Mariam,

si iata

era leprous.

35r Dela mormantiiTile poftei

purees. poporul 1a Asirot,

si

a fost

poporul Tn Astroi.

CAP.
Mariam

Aaron cUtre Moisl: rogu-.te doamne, sS nu socofesli nouS pScatul acesla, pentrucS n^am stiut c'am pacStuit. 12. SS nu se facS asemenea cu moartea, ca o kpSdaturS ce iese
.Si'a-zis
r

U.

12.

din pantecele

mumei
ei

sale,

c8 jurna-

pedepsitd cu lepra.

fate din trupul


13. Si

este mancat.

a strigat Moisl c8tre


:

Dom-

au

grail
lui

Mariam

si

Aaron tmpro-

nul,

2icSnd

Dumnezeule, rogu-te,

Ytiva,

Moist, pentru femeia Etio33.

vindeca-o pre ea.

77, 30.

31. E$ite 16, 13; Ps 77, 26. 34. 33, 16.

Psalm

12. 5. 14, 16; Efiw 16,


3, 2.

% E^ire

10;

Lev. 9,

23.

7.

Evr.

33, 11;

2 Lege 34, 10.

1
187

NUMERH12IS
14. Si

au zis Domnttl cSfre Moisl:


scuipai fa+3l
fi

13.
lui

Din neamul

lui Asir,

Safur

fiul

de ar.fi au nu s'ar
2 ile,
si

ei in

fafa

ei,

Mihail.

rusinaf saptezile?

S3

14.
fiul

se osebeasca" afarS detfabSrS sapfe

lui

DJn neamul Savi/ ,?

lui

Neftall,

Navl

dup& aceea
osebit
zile,

va. fnfra.
afara"

15.

15. Si s'a

Mariam
si

din

fiul
i

Din neamul lui Machi.

lui

Gad, Gudiil

....

tab2ra\ sapte
16. Si

poporul

n'a

16.

Acesfea sunt tiufnele barbafi-

purees., pana" ce s'a GurSfii Mariam.

dupS acesfea a purees poAsiroi,


si

pe care i-a trimis Moisl ca sa" iscodeascS pmanful, si a numif


lor,

por,iil-dela

a tSbSrif In

Moisi pre Avsl

fiul lui

Navl, Isus.

pusiia Faranului.

17. Si. i-a trimis, pre ei Moisl,

sS
si

CAP.
Iscoadele

iseodeascS pamanlui Hanaanuluij

13.

'

a zis cSfre

ei

pamdntului Hanaan.

18. Mergeji In pustia

aceasfafsi

v8

suifi in

munte,.

si

vedeji ce p8-

Q\
2.

au

{jr5it

Domnul

cStre

Moisl,

mant

zicand
Trimite bSrbafi, care
sa"

isco-

popor lacueste infr'ln* sul si de esfe fare au slab, de sunt mulji au pu{ini>
esfe, ce

deascS pdmantul Hananeilor, care-1 voiu da eu fiilor lui Israil spre mosfenire, caie un bSrbat din iiecare popor al parinfilor lor, sS Irimiji
dinfre
3.

19,tSJ

cum

esfe

pSmanJuWn
rati,

care
cunt
zit

sed \$k, butt esfe sau

si

sunt cefSjiie in care IScaescjicu


duri sau~fSrS d ziduri.
2Q.
s

...tv

stia

acedia pre cSpeleniile lor. Si i-a irimis pre ei Moisl din puFaranului dupS cuvaniul )omcSpetenii dinfre

Si?

cum* este pSmantut, gras

au ba? lndrSznHl si lua$din roadele paV


sferp, sunfcmtr'frtsul paduri -aa

nului; to|i barbafi,


fiii

manfului;

si era:

afunci iimpiil

cartel

lui Israil

sunt acestia.
lor:
fiul

incep a se coace strugurii.


din
lui

^r*

4. Si

acesiea sunf numele


lui

21. Si suindu-se ei

au iscodif.pSla

neamul
3ahur.

Ruvim, Samuil
lui

manful dela pustia Sin, p&na" ~ si pana" la Emaf.

Roov
...

-..

S.^Din neamul
fiul .lui Suri. 6.

Simeon, Safai
luda, Haley fiul

Din jtteamul
.

lui

lui Iefonl.
7.

Din neamul

lui

lsahar, Ilaal fiul

lui Iosif.
8.

Din neamul

,lui

Efraim, Avsi

fiul

lui Navl.
9.

Din neamul
Rafu.

lui

Veniamin, FaUi

22. Si mergand spre pusfie, s'au dus panS la*Hevron; si acolo eft Ahiman si Sesei si Tdami rudde lui Enah; iar HewonuhotfT^apte ani s'a zidit mai inainfe decai Tanin al w: Eghipetuluii; 23. Si au venif panS la valea stru* gurului, sfco iscoiifS, si auiSiat de acolo o vi|S cu un strugur pre dansa,
^

fiul lui

si-1
si

ridicarS-pe drugi,

si

din rodii,

10.

Din neamul luiZabulon, Gudiil


Sudi.
lui

din smocjbine.
24.

fiul lui
11- i

Din neamul

losif din

fiii

lui;

Mariasl, Xiadi

125

fiul; lui J5usu neamul Jui Dan* Amiil Din

Locul acela l-au numif valea sfrugurului, penfru strugurui tatfe 1-auiSiaf de acolo fiii Jui Israil.
25. Si iscodind famanftri,osfait In?

fiul

ha%Gamatk
14. Lev. 13, 46; 4

tors

de acolo dup3 patruzeci de


3, 3;

zfle.

Imp.

7, 3.

16.

2 Le21. Judj,
Iezecb. 47, 17.

ge

33, 2.

23. E. 2 Le-

d.3. 3.

Lege

1, 32.

ge

1,

24.

188

NUMERII 1314
si
si

26. Si plecand, au venif la Moisft


la
lui

2:

Si"a-carfif 'asupra
lui
zis?

lui
fit i

Moist
lui

Aaron

si

la ioafa*

adunarealiilor

asupra
si

Aaron ~fofi
cSire
fi

Is-

Israil la Cadis; :Tn pustla Faran,

rail,

ei

toaf3

adu-

si

dand seama"

lor si la foala" aduna--

narea- Mat bine ar

fost'de

am

fi

rodttl pSmanfului. 27. Si le-au povesiii lor zicand: losf-am Tn pSmantul, Tn care ne-aji

rea, le-au 'argfat

murif Tn pamanfu! Eghipefului, sau

frimis, pSmlinf care

curge laplc
lui.

si

miere,

si a'cesla

esfe rodul

28. Nurrrai cM

neamul, care lacusi

esfe pre el esfe TndrSzneJ,

celajile

sunt
< 29.'

fari si
lui

mari foarie,
eel

TricS si

pre

neamul
In

Enah am vSzut

acolo.

pamanful

despre miazSzi

IScuesfe Amalic; iar Hefeul, Eveul, Ie-

Amoreul l&cuesie Tn munfe; tfenancul 13cuesfe larig mare ^t


vuseul
lSngM
si

murl Tn pusfia aceasia! 3. Penlruce ne aduce prcnoi Domnul Tn pamaniul acesfa, sS c2dem tn rSzboiu? Femeile noaifre si pruncii noslri vor fi de jaf. Acum dar mai bine esie sS ne Tntoatcem tn Egnlpet 4. Si a zis unul cSire alfui sS ne luSm cSpeienie; st sa ne Tntoarcem Tn Eghrpeh v v 5. Afunci Moisi si. Aaron cSzurS pe faja lor Tnainfea a toafS adunade
:
i

am

rea Hilor lui Israil.


6. Iar

rtul

lordanuluU
tinisil
?i

<-'''"

Isus al

lui

Navt

si

Halev

30. iMtimi Halev

Tfiainlea lui
tie

Moisi,

poporul zise: rrli, sS


cS-i
--

al lui Iefoni dinire cei


dii

be au iscopSmantul s'au rupf hainele sale.


Si au grSif cSfre foafS
fiilor lui Israil,

suim

vom

sS euprindetrr iara, ^ putea birut pre* ei^


si
^

I.

aduna-

rea
lul,

zicand:

pSmSn-

31. far eeilalji


stilt cii
*

oamertir cari
:

s%u

care noi i-afn iscodfl esfe burl

dansul, au zis

$uirn, *gS

s nil ne tiu vorn pujea sS nc suim

foarte, foarfe.
8.
riui;

Oe ne va
si

milul pre noi

Dom-

la ^aeel tpoporj
fare

c^ cm mult este
;

rnai

decal

not.

ne va bSga Tn pSmanful a* cesta, si-1 va da nouS, esfe pamanf",


care ciirge lapfe
9. Ci
?i

au hulil pSraanful, care 1-au iscodiij eSire Mi lui Israil, zicand p&manful prin care am Irecui ca
*?32. Si

miere.

sS hu'vS

Trnproiivifi

Ddm-

nului, nici
rul

sS-t iseodim,seste pamjani, care rhS-

sS vS iemeli de popopmanfului, cS mancare nou3


cSci le-a sosif ceasul; iar
esfe,
cii
ei.

nanc$ pre cei;ce IScuesc pre dSnsui si tokspoporul pre care 1-am vazuilifrtr^aslul, sunl oameni fbarte
mariiH
*

va
noi

fi,

Domnul

nu vS temefi de
cu
pi^tre,

10.

A