Sunteți pe pagina 1din 26

S c oalare a l i /a ri d G ro p i u ss i t4 a x eJtt-ry ta /mpi gror di _ . tA neti a, 1930),scoata z ot t t k on- a th . R o s s h a rd rfE l v e !ra . 1 9 1 7),scoti l e R ome.stddr H at/hauser dn ti r r ank J u. t p e l v l a i n -p ro i e c ra re a rh . l .l a rr' n E tsae!

!sern t92g_j 929, de i !.oa a ro(al ,_ t : t I B . ugg e n -E' re l ra -a " n .T .u d ,.8 e ., I9l 5:scoa,a poputJr; di ; A nsrerdan - r r h. j. D u ,k e ., I9 1 2 : ,i c e rl d i n H o rg en (E tveU al _ arn S teger1911: S rmnaTi ul din Rem aS n a rh . T . l 4 e rri l -s i n r de asemel eaexempte penrru ac" sLri p de par t iur i.

4 7 . S c o a l a d i n l m p i ? to n C a m b r i r e . a r h . l 'l . c r o p u r s l '1 :.a a 1 y:t ,"!r a ;e ..",r 2 - i t . a r e e e ye Ge p a fa ted a to r i r i ve sti a r r o r s i g r u p u r i l o r sa n i i a r e )i 3 - . a sei 4 - a te l i e r j 5 - un i ti ti sp e ci a ttza r e .

,1 9 . Sco a l a s cu n d Fr a n kl u r t, a r h , 1 4 ar' p l a n co m p r ct si cco r n a l e co r e sp u n zi to r r d m u zi .i ;4 .r b

' mobilieru lormar d I si n t d i sp u sei ^ ne Yr fr r te a a r h i t cr u r l l , cl i f i

a-', /-

r -*l
ra .*q
{t r'

4 8 . S . o a l a d i n Zo l i co n El ve i i a ,a .h . Bo ssh a r d t ( 1 9 1 7 ) .s a ce a stisco r r i a d u cee l e m e d r e I d e .r a se( i n se c!i u _ n e a s a t r a n s v .r e a ti ) co n st tu i e o b u nr so tu !i o n a f e , r e l u a t i m l i ti r 2 i u d e m a i !o a r e s.o ti e ca fe a t r a d o p t a t r i p a r ti u cu l u m i n a r e b i a te ,

48

4A /7

C dn' brlro, ir ll f lr o l r yrt lr(f if o. l o v i ; i r ,' r ii r(o lt ll v c s t l a r c , , 6) rl . lm c i4 - i t e

Roomorrt4dt so.und.ri 49. S. odlr Fr ir ilur t , dr [ . M r r t i n E ] 5 t e s s r 1 9 2 3 . U n plan c odpac t s i e c o n o m i c ,c u i o t i r i f u n c t o _ n: c . or c s pu n z ; t o i r e : 1 - s r l i d s P o rt : 2 - ar el' er e p n t r u l u c r u p r a ( r c . I - s a r a de m uz ic i; 4 - c a b i n e t d s r i i n t e n a t ! r a r e in. as i num i r u l e l c v l o . a c o b o r i t a 4 0 i a ' nob lier ul lo r m a t d i n m i s u r e P e n t r u d o i e l e v l s inr dis pus ei n e v a n G i . D e r e m a . c a t a c u r a r _ iea ar hir e. t u r , c l a r i t a t e av o u m r o r s r a e r e -

li Ft--...... : - . - F-r{_l

l llffiFil -

-, ['._ L. . t__] _- Ll

e -piet erl: t
C-PLAN ETAJ ?

rrn 5 0 . Sco a l a p r i m a r i d i n Am .te r d a m D u i ke r - i a l 2 U n va l o .o s Pa r t.u : I. ) l u ..fu n .r r o n ,l , co r Pa ct, e .o n o m r c ( r r r pr.u _ l u m i n o s: I - sa l a d sp o ftl 2 _ cl a sePe n tr u 3 6 e l e vi ; 3 - te r a se P n tr u f cr e a l i i


El v e! ia, lf h. B o s s oD r r . ol i adu. e ele m e n r e , r ne c rx s e (in s e i u r r ' (ui e o bun t so l u t o ' ! 1 . i i r to at orc oli e . a f e i , d i l unrlrare b i x r e -

43

EIAJ CURENT

PLAN PARIER

9olile pavilionar reprezinti acelepartiuri in care d ferltele gruPuri anexesocialeetc.) sint (clasesau grupuri de ciase,laboratoare, tuncaionale evenlualintre ele, cel mai frecvnt leSate ad:postite .orpuri independente, ln orin Dortite deschise. lii Acestpartiu constitule,inci din perioada,,9co iSienjce" m.l apoi in ;coala ti contemporan:(cu precrdrein primele etap de dezvoltare,anii 1950-1960),o foarteutilizatd, datorlti unor avantaje: schemifunc!lonali lateren(maialesinzoneaccidentale)i - permiteobuniadaptare volumelorj relatlvuloari 9i IndePendentS. - o proiectare - poribilitatea tiplz:rli (respectiva executlrii prin metod industrializate) pe srupurl (nucl) f'rnctionale, considera" de Ast:zl,datorit; procesului intetrarea invilrnintul!i, sporului bil pe care rela!iiledirecte intre funcliuni l-au .5Pltat, necesitltii adaPtrrll propril (proasta intr'o precum datorlt5unor dellclnie funcfionare f!nctionale ti este mai mari de !ren),:coala unel suprafele clim; aspr:,ocuparea Pavilionare utllizati tot mai ra..

5 , 1 . S C O L I P A VIL IOAN E. TIPU L OI,4 OGEN . $ c o . l . S e n e . al n .u 2 { cl a 3 d i n Pa .d u b r c e - S t u d a n .h e tC e h o si o ya ci a ) a r h , Fo Bt, , K e p k l . N e m e t ( 1 t5 1 - 1 9 6 2 ) , .o n r i l tu i e u n xentlu .l $olii parlllonare de la.turl ordG n a t i , o m o g . n i : I - g r !p u l cl a i e l o r .o .m a l e ; 2 - clae speializare (labor.toarc)j 3 - .oid u c e r d as c o l i i . ca b i i o t; D fo l e so r i , b l b l i o te ci i 4 - ! a l l n e s p oft, ca n i l n t, p r o l r a m p r .l u n g i t.

frrrrl
l fl

55-56-57. P l r d u b i c - p l vi l i o n u l .l * e l o r n o r h . l e t l c i r c u l a l i i l ...o p e r i te .

II YI I
56

oo
CO C

oo

OC O
3n\ l

w-

s *CA
&

('s
50

s f--ooo

AN ! . T I P U I O M OC!N, u 2 4 clr.o dIr Pird trrho r ro vrclr). if h, ro Br, i1.. 1 t 6 2), con* !u c un 'll l o D r f . do la. t ufi orn oqrr p t rI clasolof n or male i . (r r b o f dtor. e);3 _ con rl. t , r o fosofl, bib l ot ci; r li p rogrrm pre lun git, 'tlr

funcprln poatefl exemPllflcat trel marl gruPurl(varlante) Planulpavlllonar un rePrezlnt: partiu in carediferiteansamblurl centro,izot - Tipul omogen acoPerite leSSturi comPactavindintre acestea echilibrat. organizat, sint dispuse tip generale acest a fostcel mai des folosit. organizdrii Datoritd dar deschise.

. pav ilionul

.laselor

s8 . Pa r dubi c -

cl asa !i

mobi l i er!l

i ndi vi -

5 9 . Pa fdubi ce -

P avi l i on!l

cJasel of ti sal a de

58

6 0 . P a r d u b i . e - i n te r i o r u l si l i l d e g i m n a sti ci .

61. Pardu6icc -

ca b i n e tu l d e l i zi ci , d e ta ti u

6 3 . 9 <o .1 . o xp .r l r r l l 2 ,1.1 n .. ' r Fr l l r i l i I r .l i , a r h , r ,1 ro vI l i t, I A - cl M o n o fr i h l F C - p r o s.tr n n ,l tfr h r r ! l l l o d 6 Sl N r i r r l .Il f - l o t o xp o r l o '!r 'r tl

a18*

62

6 2 , , , H i 8 h S c h o o l Fr a n kl i n \^ ..yn e r ', a r h . Y a m a s a k iM j n o f u ( 1 9 5 4 ) .ca si i n a zu r sco l i i d i n P a r d u b i c e , r co a l a , ca r e se d .zvo fti d e a c a s t id a t i n u m a i p p a r t r , a r e o v6 l u m e tr l o r d o n a t t , c l a r i . C i r cu l a ti a d i n tf e p a vi l i o a n c e c i a s e l o r s i n u c l u l ce n tfa l - sa l a d e fe sti vi , r ; r i ( 1 ) s a l a d . s r n :st'ci ( 2 1 l a b o r d o a r ( tl . j. odtire pr n i;, r o p ;, r e d "r a e sct * . 5.2

,r r l rrr I dc E imna lt ce.

r,n [-]
.E

.ri l

d c ftz ci, d ctd |!

-t] t t
oooc oooc ooeo
pavillonarn cu 63. Sc o. l . e x p r i n e n t . l n 14 cl.s. - realiatt h T.nave - Cehotlovac ia, ar h. i l i n o v s k y . P r i n c l p a l e l e p r y i l i o a n e : A - c las . n o r m a l e ; B unitilisPecializate; C - pr o g r a m u L p r e l u n g i r i . a n t i n a ; D - s a i lile de 8 i m n a f t i c e : E - t e r n o r i d e s p o . . ; F - lot e x p e r i m c n t a l . P l a n u l d e s i t u a l i . .

q:,-..-.ie lr l" \fl r i

Jif,-o',P

oooc o oo o

OOOO

OOOC OO& O

( fi | ul ,l i sper sat . 'plot laq. ln aceast i var iant ; , ansam biur ilet unclionale, dat l egatecu porti ce de schse, sint de aceast a i p o supr af ali de t er er m ai m ar e, t ot di spuse ber, cu d i st an! em ar i int r e ele, suPunindu- se uli unei r igor l com PozilioI
r klin W ay ne. (, a r h . C i :i in c az ! l i c o i i (r r c se dz v ort i d e | ! f , rrc o v olu m e t . i e di n ftc pav i ioa n e t e ' !!t i de f e . t i v i _ ' ,.rr ( 4 rb ornoare r (3). .^ )1 ti! " rc dir de< h ' s e

consr it u e o var ianr eexclusivea Par $colar ) - C omtus,l 9co, or( com plexele ti ul ui pavi l i onar;i r epr ezlnt i un cnt r u com pusf le din m ai m ult e f coli de dif er lLe grade, fi e di n fun<qiunile eleeat i; coli, disPusein t er en f ir i legnt ur i int r e ele. a( se i n ecneral ,un astfelde ansam blu bazeazipe o anum it d aut onom ief unclionali a pavi l oanel o' , drm nL,nd din d"Tavant aJerpar ilului e ' A utonomi aestedet er m 'nat i de pr eTenlain acela! ivolum a ! nr i num Sr de( lase pr normal e, speci al zt at e ecum 9i alt e f unc! iuni G pa! li d joaci, gr uPUr i sanit ar e lar et. canti ni , vestl are . ) , car e anuleazlpendL: eaexcesivia coPiilor int r e P: vilioane,

44 . flPL-JL PAVt Lt O NqR O t SpERSATeqe e rch pr |.ir ?r t n r . oat a pr jm ar i t . Bas el r , Hr er l { r 954) Cet e 20 ( r : s e ta r prr.rice Q) . s at r de f c s r ; ir ; r r l] r . s it i p en tru Slmna s r i. . i{ ) s inr d, s per s : ie o o ma rc su p :ra 15 de t er en, , : r m : ior ir a! e; . , .ura tiilor sint de! c his edr r : c ope, , t e.

6 6 Sco a l a p r i m r r n ,. F !a |o r n 'a - 5 .u .4 A i o r r c l a u n r cr c' ,, 1 ,., t cu h sr p o si b tti tr t! i ,tr t u n i l o f i n tr o t..,l r I, m e n te Jeca r e r u i tn !,,

6 7 , Va l te t Wo o d r l 'l j ch i n g a n ,S.U .A,.

,!Et. h II

30m

f
0 l0 20 30m
6 5 , L i c e u r t h ni c d i n N o r tp o r t _ s U .A,, 5 i Gi n :. A.e t:si D .,n c D r u :l dispe.s;fii voiuhelor r d e e a ;s( e ;i i i n s j t , a r z o r i r i i u n i ti ti l 6 f 'n d e i n vi ta t. Ace a sts d r s p o z i t i ea v o r!m e to r , n a i cu s a m i D n ftu o s c o a l i s e c u n da r i , a zi e n e r o t h a i s;e u d e concePut. 54

66 Sc oalr p r i m a . i i , , M i r a V r s t a '. C e r . i r o . Cil' r or nr l S.U.A, AoJprira corespunzain prnti, clima blin!i Dfe_ c uo s i por ib i l i r a t e a d e i z o r a r e r e l r t i v i a f ; n . ir unir or inr f - o s . o a l i p r i m a r i a u t o s t a r s u adoptara unei

! . E l e m e n t . r y S . h o o t , '. 67. Valley W o o d 3 l' 1ic hins . n,S , U . A . , a r h . E b e f r e S m i t h .

PAVILIONUL CLASELOR

t --r
l-- -l t . _-l

r : -t
0 30m

l1
lln ,,' i , i,' ,, , ., , '

0
N ort port S-U.A., A.c it i pri n . i p i u a d. c i insc r l f i i i n ' !1 . nry irit . Aceasti tr.', c i 3c x m i p e n ! r u ,l !r iot nrii g r c u d c

20.,)

67

54

55

6 8 . C A f 'l P U S U L SC OL AR .,,C o fr p r h e n si v S c h o o l " , \ ^ | 6 st Br o m w i ch - An g l i a , a fh , S . h e p p e f d ( 1 9 5 a ) .O a stl e l i i e r e zo l va fe , p e l i n a t u n e l e n y a n ta i e ,p r e zi n tn si o d i i j cu l ta te o r s a D i c i : d i sta n te l e m a r i i n tr e u h i ti !i l e tu n ci i 6 n a l e , E x mp l u i a r m e r i tu l e l i n i n A.i i i n p a r t e a d e z a v.n r a i e l o r ,p fi n d o r a fe . p a vi l i o a n e l o r c u c i t pu ti n d l n to a te u .i ti ti l e tu n cti o . a l e , r a l i z i nd u {e i e fa p t m a l m u l t tco l i

71. ScoaEpr im . r i l. zul ( ar Elyelia 1955- 57) h.cm m

7 2 . Al tste tr a n - p a vi l i o n u

69, ,,C .mpreh ens i v e S c hool ' - c i tey a detal i i pri vi nd rezolv ara unl ti ti l or l unc ti onal e: A -gfupu c l as el ornormal ;1 c l as ai 2 spal l i comune , s al i de me5e; I - bu.tti fi l ,

,.-

B - uni tatea c l rs c l of s pec i al i z ati rator;2 - c abi nete prol 6ofi ;3

1 - l aboaoex e.

"C ohpreh ens i v e

S c h60l -

oni tatea c l as e-

70

PARTER

0510m

ETAJ
7 3 , Str l i d .8 m n M !l c[.

t{

7 5 , Al $ to r sr

rl

7 1 - 9 c o a l rp r i marn l a Zuri .h - A l tstetten, (l l El v ti a 9 s s -s7)arh.cnm.,l aray,P ail ard.


O LAR . , , comprehe nsiv A ng ia , arh , romw i c h ) as t f e rie rezolva fe, Pe , p re z i nti t i o dilicu ltate r f i i n r f e unit itlle fu nc,fc n e r ltul lit oind rli in .r, Fi i n dotarca Pa vilio a' ro a re unlttt tun ctio ' , o f i Pt mal mu lie sco I n

71

,l
7 2 . Altstctte n pavi l l onu cl asel or normal e.

c it e v a d l a l I / f sch ool , , iri ri i o r I un4io n a e ; , r armalei 1 clasi; 2 , nc me s e! I - b u c i t i r i i , . 1 ,' sp cc ializ at ; , ) fol e s ori; 3 labo1.nexe.

74
73
v r s cl i o ol unl r a r e a c l a s e -

73 Sa a de E m n a s t i . i .

5J

tl

ts. t,t'.t."'

i n 'r i : i t r ( .

, 'L ! i i r h t r .

75

7 8 . TIPU L C AR TEZIAN Ge n to a f , C o D e n h l !r . ( 1 9 5 5 r . r p u t a a ,r e zi tr , Pl a cid e ti j d e a ;co t, tr m p i n .e a fcdo co m a sr ,, vo r r e l a ti v co m p r ct, .i , 2 tr j l u n o r sp a r i i .o | , e v,o e n t e xce sj vd e l u ,r a ce r u i a sie l e m e n t cu r r i m e tr i ci d u ce ta d e D .. Pl a n u l p a r te r u tu i s o , A. Pl a n p a fte r : 1 _ r l 3 r u Pa ; 3 _ sa l a d o 1 6 r ' 9 Je i a - a r e l i e r e b :i r .i 6 - b i b l i o te ci i T_ s.r l , n e t_ e : I - sr ;d r n r r j . b . r r a n e ta j : 5 _ ctr 5 '

Hr"''.'ill:rr.iix";il.Jr,ffi tHir,f },lr: ""d-,,,*riti!,ij;:1 ?iiiili,l'#"'!"ii"ii:."; %l,!',ilil, ;n:"f*l: l.t5[*.:itfii"#i",Ti:


a domina, ,",."?;:";i:",,'liJi^T:ff;::?;';";::;ll"i,f.,l,aesemipavi'ionar;
P ri n c i p i l e l e ,(a l rra i ia te p a r(;uJnide ri p semrpavrJi onar si 1r

. 9colile semipav;tion;re reprezinr;

o" o" ampras,ien, !i ;n ,apo,r (-rinre,e ciL c,,

',".;"'",'"":il';:l'::;'j:;:l

::1i"i",:';'""j:,::,,,'!",'.1":T:":'.,., ;

r e a pn n h e r o d e i n d u sr n a t,za te .p ti n u tD r r te r : r . - cr :se / .i .r u r u i t;2 _ cta se te.r .J;Jtr , I.

;:*nii:1::::".'# i: ri.ln.ir:!iiir

:!''it35'li':'J",#ii?Y:^":,'i ::*: :,Tl ;l,iin'J"l,il;,'i'i",:i"::liy"": Ti: e

inf IJ,,,:?'"1i;i:.;.;':iiij:,acoptri,5 c 5B

59

rl l f 01 r,(,,,1' l ,' l rr,r,, N r! bfl |, rf i . (;odl ,. ' i c l rs c o' .r 1i i ri ri ' l ' i 'l ' rr rc i z i i mri b n. s rr0 '

P r jn d i s p o z i fi es i c a ra c te ru lv o l u m efftc-arhi rectur:l se apropi e,cum amj nteam. de $c oii e p a v i l i o n a re ,a n ul i n d d e z a v a ntajI unor traversi ri i n aer Ii ber atecoD i i l or, u dar c u pre ru Ju n e j i n v e s ti fi i (j n i tl a l e s i de expl oatare)mat costi si toare. - T ipu l c a tte z i a n rc p re z i n ti u n p a rri ucuodi spozi l i efi S uroasi a{ unc!j uni tor, in lim it e l e u n e i tra me re c ta n g u l a re .ompacte. Car a c te ru l a c e s tu ip l a n , i n a fa r: de aspectul {ormal , i l corstj tui e de cel e maj m u lt e of j o s td p i n i refo a fre b u n i a Sru puri l or func!i onal e, i ng;dui nta u nor c i rcucu la! il m ai m a ri (l u n g i m eti s u p ra fa fi ). E v id e rt, c u to a t: mo n o to n i ac a re ar rzul ra,un astfel de parri u D oafr: i n si ne pr em is el eu n e j p o s i b i l e l n d u s tri a l i z :rl a executi ei . Din p u n c t d e v e d e rea l p e ri o a d e ic i nd asrfel de gcol i au fosr produse,el e si nt c onr c npo .a n a c J ri p u l r1 a a or. deci corespur/;Lor a1 ror 1950-te60. ' /a r ' re r

79,, C opshafa,

{ c i ul

ci*c

pav i l i onul

c l a-

80. C open haB a, c l as i nr aer l i ber.

/, o I

82, TIP U L,,OR C A N (i urr di n A me.s had s ri tui e un bun c x c rrl r tr l i z ati . E s te P roi c c ' 'r '' c omP l ex e(1)c uon"' i n i uru i r' :rav i teaz i v al e.r (2).are s d' v ' )i ! lr I al dnei .drtL .rrc dev i n o p,rte o, ) ,rl

Htrm01, s c onlr p r l m r r i d l n 6 6 r o l k i n t br f s , M h. Go d b o N l r i o r , A . n . i r r {l l r p o z l t c i c lr s e or . a t l i n c x m p l u l p r . . c d . n t . 5 c a d a p t oaz i dai bl n e s i ! i . m u l u i d a t o r t i n u m i r u l u i

ir: l t'l- t-

i ' , ! rrl

. irr.

pa v i J i o n u l

a2

61

82. TlPlJ l , , O R G A N I C R A T I o N A L . 9 c o . l . din Am t 3 h i m ( j u n i o r . ) - A i s L i a . c o n " s t it ui un b u n . t e n p l u P e n i r u c r ! . a o r i a a n r _ liati. Esra proiecta.i pe schema!.or unitili . onpr er e ( l ) . u o m a r e a u t o n o h i l u n c ! i o n a l i , Sf av ir eaz i i ( i u r u l u n u i s P a l j u . o m u n P o l i v . lenr ( 2) . a r 3 r v e l t e s i p e n t f ! l u a t m a s a5 i al unei c ur i i c t , p r i n P o z i t i e t i a m e n a j t r i , dev ine o pa r t . o r s a n i c i a a n s a m b l u l u i ,

rdlionoJ reprezinti, ideea in studiului, - Iipul orgonic tcolile cu part'uri u bjne distribuite;i organlzate, circulatiirestrinse lnchegate, functiunile u ca suprafafn,cu dispozi9iidinamice, Inspirate,unde volum'Jlgneralesr rzultatul qnei cretteriinterloar logice,"al unui funcfionalism moderat, impletit cu forme calde, ln arhitecturale expresive- aceast; cateSorie uprinse sint mareamajoritate carenu sint un bloccompect, nu au nici formexcesiv a gcolilor dar tentacu lare. realizate i.tre anli 1948-1968 intri aproape intreSime ln 9colileen8lezetti ln aceaste cateSorie, fiind caracterirate un mareechiljbru de funcgional, retlectind str;duinta a evitaculoarul, a reduce cit porlbllsuprafelele ci.culatiede de pe de Tot aiciseinscriu o seriede $oli din R. F. G. $i Elvtia, ti {.olaexperimentale in sau realizate Cehoslovacia U.R.S.S., unelelcoli ralizate S.U.A.etc. in o - Tiptl suptoorgani.- constitoie altd varianti a |colii semipavilionare, arhltcturii precum volumetriei dlnafilnd spcific modelare lui H. Scharoun a si ii micii arhitecturil suprlorganice. Unul dintre principalele atributeale acestor,,sculpturi arhitecturale" conil a scltuie buna adaptare volumetrlel fcolilor din aceasticategoriela leren precum tlobtinera unu| .mbient atit xterior, dar mai cu seami Interior, cald, apropiatde coplllor. sensibilitatea Trb!ie lnsi semnalat plusulde dinamism cA printr-o voluobginut ll 'nteres l|1etrle atlt de ,,special5" jrstlllcd dificultllile de realizare nu constructivi.

IAIIAII SFEqAUZAIE

I.]NITAT] NORMLE

l
[''

r.

llcsklfrl

r::i" nll

_t l

JI,
3 4 - . A r r o t d Sch o o r - Ifaghent r e a r 'z a t dd i n e te m e n te
di n tatadd,

Tli

PL AN l ) R l r l

/ r

8 6 , 9 .o a l n r l l n l l l r d r O tr ,tr r i l ) d r r r ' , ,, ,,r r r i ,r ,, tl l l . r ' , i v

3 4 , H a n o v r a- i n tr a r e a p r l n .i p ,l i c l a s e l o rc i c u u i m r fe ,

si co r p o l .

9 1 , Sco a Lr ccun d i fl l ,r 'a \l a l l u so ;l a Yi t, a r h l 'r "l A, Pl a n Pa r te ri B Pl a n d e s tu n !1 .l r sD .ci .l i za te r 3 - l i l r n ' l l t;n !;5 - Pr o fc5 o 'r tr h r h

jgienici" a conctituitpraSul care, In mod exploziv,a condus la ,,$coala ti alte rezolviri volumetrice, determinanteflind, de asti diti, imbog:gireaprogramului arhjtectural-functlonal;colli !i sensul eyolutivgeneralal formelorti al limbaiului afhitectural modern. lati cum un proSram inv:rimint nou,bazatpe idei pedagogice de novatoare, dar avindtotusi puternice rldSclni ?n p:mintul srr:vechial tradillei, a cipetar noi modeiirj arhilecturale,corespuozitorcu tndinta de deschide.ea claselor c5fte soare,de inteSrare mediuluin:Lural. a tlai departe, corespunzitoar ultimei eiape tcoalacontemporane Oerioada dupi anul 1945),priviti prin prismaevoluliei pirtiului, este caracterizatd p ansamblul prin plecarea la formelspecilice el de o tcolii precontemporane,.u excesjv: dispersare volumetrici (tipul explodat),pentru ca mai apoi, formele sl dvin! tot mai ,,faiionale", dterminate economia de teneral; atit a investigiel c't 9l a rerenululprecur tr de ro( mai mareaInrerpltrunde.e dependenti a ti funct'unilor. carenu mar puteau d;,nui ..d,spersat". ;i-au pierdutdrn autocarc Azl, aceasd tendinli de revenlre la planul monoblot de orientare citre forme comDacte. este evidentS, Acesciucru nu este intimpl;tor; aproape toat; productia gcolilorelementare 9i secunda.e(mal putin invl9:mint!l pretcolar) au adoptat acesc partiu, fi dln motjveeconomice-planurjsimpie,constructlve, utor de Industrializat, fie din motlvefunciionale planurlcapablle o mareelasticitate adaptabl' si de litate la variateacfiunieducativ, Primelrezolviri au condus, regul;, la partiul ,,monobloc de linlar", iar celelalte au generattipul ,,monobloc centrat". Rluarea, mai concrt,revenirea partiul monobloc fost inftrptujrl sau : la un plan calitatjvsLrperior, motive tj pe temeluric(] totul diferlte fall dln acclea careau condus realizirlletradltionale. la

89 - c .cu l a l l r sl fe cr e i ti a .i < u u i

9 2 . Se ci i u n etr i r sv!r r {l l d e l l u m i n !fo b i r r d r {l i r

66
;-&* . ..

T I

,=)

t'

R
91
. x pr ncipa i si 6rp ut, 9l. t . oalas c u n d x r d , , P e s t a l o u u i ' lue6lav ia, a f h . p r o r . A l i i . d 2-clase B. Pan de s i t u a l i e r 1 - c l a s e l c i s pec iaiz at e ; 3 sa adefesrivitdri;.1 - cant iiar 5 - p r o f s o . i s b i b l i o r c c e ; 6 - s a l a d e .,.

a9
I x r r 5 l rc . rx t ji cictutui

9 2 . Se ctiu ne transveB al i i te remar.i d c ilu m in a r c bi l ate.al i , cl a3l or.

el, s k opr e

derrl u de irtld.

c.se e.

S .oal a monobl oc se apr opie el m ai r nulr de cer in! eie Pedat ogieir noder ne n ti p.cr gr rea/" !e1' J . r er . r 1! a evolul e , ccl PLr r Penr r u o bune vr em e. D i r a-6(. nor v. cu t oar c ci dnal za se r ef er S la nneaga Per . oad; r ! ( olr i m:j contemporane, oricat eacxem Plelorsif r r eal zat e in ult im a et aP: , dem onsr r ind astl el rerd n!a aml nt it d. e P ri nci D al e cal i t : i! i ale par r iulul m onobloc sint :

afh. ln Ellw.lgn, 96. Sc oal. . e . u n d . f i Rothmaier 5i Tritster (R.F,G,, 1977). Are t unc t iunile d e z v o l t a i et n i u r u l u n e l c u r l i i p a ! iu ioliv alen t d e s c h i ss i l a c e , d s i g u r , t r a n , t ia ( i! r e r i p u l d e p l r n m o n o b l o c : A - plr n de s i t u a l i e ; B - p l a n p a r t e r : C plln et aj l; D - s e . t i u n e t r a n s Y e s a l a ,

I ll l: rq

t!B0c
I rrjr"lll

t 1!tl0t:
|lBiCllI t l I l A N PAR ]E R

" Bl r 8uIJ

POLIVALENIA

n, fi., Rl

iultt il i r
f rnf

"' ""- + I

I i

l 9 7 , El l w a n g e n - a ta d a d e e st,

,',i''il ti l
'il

B
6&
,69

:T

::i:i: :jir;lJr,#i.J.",,.,,lu' ii:lfii,,,:*ffi"#i,"11i"i".;.r,.#,n

_ ETAJ OJASEIE

1 0 6 , Bfr t sl i vr

lir id'

103

105

ft:,* i:: ;ii4: "'# ;#,."..''".iii{" """"'l*r ;iiil"'


:',,#Tii if-i'jl: 1,,',fi
1 0 4 . S c o rl ! cu 2 4 ctr se L n i n tfa d _ 1 9 6 8 . 1U

r.l i li{r ":-#lli:rif "'*:fij;

lll;"lli'.'.' iSTii?5 ;.;,';,"L:1.:

1 0 7 . 9 .o .1 . s.cu n .t.r t r Pl a n u e r a l u tu i l ( A) N x .r r cu r a ! , se ci r tr n .trl r tr ti o n a r e n i to h i n i r I r D r t I o ve d e fe p a r !i n l j t { r ( o l tl

sEctE

ffi*p$,'Luil,ffi

,. , r

108.G r ! pu/ t cor r f , , loii L Xr lir u,Phnut . r r jur r l r r i|r t , r r hhot r ' n! f if ",

1I
tuo -l

.T - 1

. , ,1 - - J

f*l

106. Br at is a y a

tatada orincipali.

103 CNo BI O C - ri, Den tro . f 4 < t uri t radifio ;atn _ n t P f i n P roiectu r tiD Den Gra r i p en! ru 880 e ie;i .! !t r j e , af h. P , aton ov, 19 50 , pr o re c ruJt ip pe ntfu rcoa ta N - 9 00 etevi (B) _ jt66 . ste r e a rlzat pe o trah i mo te o p r efabr icar In reBra tt ri ru n c tionabitira rein .o n, rlt l i s i h ple, comp acie.

107. S. oala s e . u n d a r i , , P i m l i . o . . , L o n d r a . Planul et aju l u l l l {A ) c u s a l e r i a c e n t r a t i d e c , r c ur at iei s e c r i u n e at r a n s v e 6 a t i ( B ) c u s o r u , I onar er ilum i n i r s p z l " l o r d e n v ; t i m r n t I o t der e pa, r i , l i a 3 . o i i

cl as e

Leningfa d

1 96 s. 104

73

108, G r upuI 5 c o l a r, , l e a n Lol i ve P anti n , arh. l. Kalis z . Plr n u l e t a j u u i sr se.tLunea transvef s nli pr in hol s i i n t r a r e .

10m

115

F fl'n entali ta Ostefburl r . L C. B as s e n g e , p u h a n , 'r l 7. . l Ans amblu s c o J a r c o n i l , ir . rhent iri, , s c oli i tnt. x b I yine in in t t m p i n ! r e a I r (c de a. es t x p e r i m e n t

1 1 6 . T IPU L

C OI,IP A C T,,S TOK

P LA N ".

78

Ri.h a r d C , Lee S chool - N ew H aven, S.U,A,, arh, K evi n R oche, l ohn D i D kel oo;i co le ctiv. Grupuri compacte de supral el e d u .a tive capsul at. R ezul tai ul : o utl l i zare in te n slvi a sp.!i ul u ut I i n condi ti i re a..ep gcol i r, P l l nu tir il u n ui i samanor i mbi cft do i rxi mbl u ti Divo lu u i l l tl dotrl i vrd.rl

, L . L , An d. c i S rg u n a " . S i b i u , ." n, p l u il , , s c ol i i i S i c n i c e , i, runinoas i, c u l e r s t r e , n! t ri rrtr rrf rar: 1 - c r a s e j j i i de S im n a s t . d i 4 I s palLi P e n r r u p r o f e ', rlr 6 loc uin r a d i r e c t e ', r ,, . , r. i 3 - s erv ic i i , l e i n t e r -

129, Sib u - l a l a d a p r i n c l p a l i ! i s p a t i u l r ec r ea! e d e l . p a r t e r c o r p u r c n t r a r .

179

.,-i

lt

trt , -., -! I Ll-. 'l

P ri nci pal el e adei car e au av! t put er naceinf luent e asupr a ar hilect ur ij conrtrucl i i l or tcol are a u f ost cele car e se r ef er eau la r ealizar eaunui invS! im int i nformatl y organi ci st , opus celul lnf or m at lv, pr om ovind necesit at eacunoat r er ii i ndi vi dual e a el evului pr in m lclor ar ea num Sr ului de copii in clas; , pr in r ealizarea unor l e.!i i di nam i. e bazat epe expr im ent . Necesit ar ea iner ii unui pr oob! cesde edLi care ti l at er al pr ecum9i int r oduc. r eain icoli a unor r igur oase r egul' mul de i gi en; (dr. C . ktr at e, dr . V. Babet au det cr m inat lm por t anr e m odif jcir i in structura functi onal i a t colii, convjbuind la apar i! a clem ent elorspeclf ice, , 9colii i gi eni ce" : l aborato:r e,gr upur i sanit ar ejudicios am p asat e,spa! ii pencf u r ecr ealii, muzee s(ol are, bi bl ioceci, C u toate di fi cuhif ile m at er iale pe car c slujit or ii Sco ii le aveau de inhunt at , s-au.onstrui t o ser ie de localur i dest inat einvit im int ului. P roi ectarea acest or a a indr pt at c; t r e douA dir ect ii, r ef Ject indpr incipalele scurentedi n arhi tectur a vr em ii, o ar hit ect ur : conser vat oar e: iSer m eniiunei ar hiS -auconstrui t, m al depar t e, in sp r it ul ar hit ect uf li t r adi! ionale, gcoli m onu, mental e,destl natecu pr ecider inv: ! im int ului secundar .Exem ple:clidjr ea llceol ui Mi hai V i teazul (1928- 1932) ,liceul G heor ghef incai ( 1919)car e. f ir i a avea o val oare arhi tectur alndeosebi16, f ac r em ar cat epr in Er adul de dot ar e r idicar , se l aboratoarede ti pul am f it eaf t u. avind cab nt e pent r u exper ient e,m uzeu t colar , sel i de sporr, l i ni saje m ai ingr ijit e pr ecur n si spa! li ext ef loar e pent r u r e130
1 3 0 , Pr o ic.r pci tru t.oi r prl mxf:' ti 1 r I' >o d cil, 1913, xfh. C . Mi r.1..: , r h L id I i I rrL;' (l .l l rn'ri nl (i i ?

I
r-l4rh

86

t/

Tabl oul real i ztrilor est e int r eSit de exem plelespecif icear hit ccur ii igienice, cu voi ume si mpl e, l um inoas. , hr i a dispunc insd de spa9i f oar t c r nar i. D atorti cretrcf i num if ! l! i dc c asc, paf t iur llc sc depir t cazl de schem a funcl i oni l i uti l i zatl dc ! colilc pr Lnr ir . din p. r oada pf cm . r git oif . , . . ccpr ind! {c rdcc. cl i s.l or dc a lonr ! l cor ( loir ( 1o. .

l4l. $c o. l i c u 2 . t . l a s c , f c a l i r a t i

in Bu.u-

De asemenea, aceleati tipuri de;<oli au fost utilizateti pentru fnylilimintul profesional, tehnicetc. Realizriledin perloada 1966-1968 .onstltu o noui etapl ln evolutiaproie iectdrilorde $coll.S-auelaboratin aceastlperioadio larSl tah, de prolecte corespunzitor cerlhieleinvitimintu'u cu i. S-au intocmit proiecte pentru t.oll gcnerclecu 8-16-24 s:li de (las5 Si li.ee cu 8-12---16-J0 s:li de cla!;. 5e rmarci o serl de imbunntrriril -separarea fun4lunllorde invSFmintde serviciile 8enrale; -planul mai llber, cu circula!ii mai scurtel mai de bllaterale. -spaqii specializ6te mari, bneficiazl lurninarea S-auintocmilstudil de industrializare totali a unititilor Droiectate. Etapa azi,determinarS orientlrllegne.ale de de drre ifvl!!mhrulul de conal in Sresele Xlea tl al Xllea ale PartldululComunistRomen, specialcetre le8area acestuia ralltrtile vietii, orientareacirre actjvitatapracricd-produccu tiv:l. a necesitatreluare. studiilor pentru proiectele de ;coli dint. care unel slnt analizate ultima parte a ci4ii. in

'o . t r e . tiz.tiih Pen e 1 o 0o I In.3 rn cat cotij din on e5 ri,

1 4 0 , Pr i o e ct ti p p e n tr u t.o a l a .u 2 ,1.l .s P.r ti !l h o n o b l o c, i n fo r m l d e ,,U ",.u p r i r d e clase c! o suprafafi d. 50 hr ti ltborato.r d. 60-65 m, la o adinci,ne . ua.tuhi de 6 m. Irbor.toarele sint bi.e dotate cu inst.latii d e g i t , e n e r yi e l e fti ci ,.p i .

rru r. onl. .u t6 <ta .e ,! r r , N . P et rarin cu . arh r Pr rc r t dori e riJe , cu

PARTER 9')

LILJM

ETAj I

93

,'';l'"1''#,'lJl:l'"iU::":i' ;i;i,,1;:":,"::ld e sp o ft, r e a l i zat l a - ca ftr e fu l F toreasca,

p.'ht'trr r Lit,,SilJii',.flfi v.1v,r,r,',N,'A'

1,16 Ll (.u

.u Il i i { l l

d.

1 4 7 , L i ccu ( u l 2 sn l i d . .|l t:1 , I l , l vi r r 'l

rl
148. Li .eu c u 20 s i l i de.l as d, i fh, C os ( ' A

1l ll
ll,

1 4 9 . L i .e u .u 2 0 .l a s -

Ba ci u , r r [.

Sl ]vi i

r45A

144

J,'* f':";i"1::,,?1.",:Jil; i';::: "i.:Tf "j;

nr;i:tt*,]* i: ::r"Pj;:,;:,l# + *T"T Tir


#'"..-1 ;

:*r*-*ffiii;*ft$
de crasi' "';fl l*i:illi'ur'6eseri ,,.'u,

courrvronnNA I ScoALA

DEAMPLAS DETERMINATE

s( iN CoMUNTTAT

x li.ii-'l """,.i,T::i"Tl:::li ""

r+

Asezir il socialeont em por ano llr it l, ll ! llf la ll sint c; r act ef izat e pr int r - o m ar c f l dir r ir nl{l sEt llil supr af e! r elat iv r eduse

claseide la fereastr: pint ln axul ultimi blnci ln sens Adincimea trensversal, s: nu depiteesc;2,5 intlfimeaferestri, cazuliluminrfil pe o singure ori in si 3,2-3,7 tn c:zul ilumlndriibllaterale. Nu se vo. prvedea plinori verrlcale(?ncuul zldirillor portante)mai late de lntersDatiul d6ui rinduri de binci. a traforurisaualteelemente ar opaciza parlialsqprace - Nu sevor prevedea fala vitrad. Citeva cuvinte despreoriertored ctdselor.In genera' orlentareasud-sudest pntrulara noastridrept camai bun5.Totuginu trebuleabsostconslderat5 lutlzati; o mai mare llbertate in orlentarea tra<tlrllor de clasi inSidul mari economii suPrafege de construlte sau de teren. Astfel, pentruorientarea vest, temperaturile 5reiai se rcpro{eazi mari de dupi amlaz;,nu se socotette faptul c!, ln mod normal, perioadain caretempraturllesint supirltoare estevara, cind {colil slnt in regim de vacantl.

fr____J 1
-! -

l J|t

-==:-T:3
t-

,L I

<__)

/--=--A-tt I l./-/ |

160. Ye.tlhr.a .lr.elor. t, 3, 5 - polibll i tti l de vnt llar eI n . ondlt lt , e in. llzir ii cu radl rto.renonr at . . ! b soluit ; 2, . 1,6 - 16 le|ll spatil tl aollrl. ln co.dittit. h.itztrtl prl ntr-ore g. rt er m lca nclur lt n plr nt . e ( dqpl I L6boutL r - Koulalil landa- Ceho! lovaclal. Ac.rr rirt.m d lncllnre p.cupun.on ttnl3.l sD al .l .rit . l Duddelii cl! ii . l lr vanolul (plrnteul po.re fr pr.fabrlc!r rl flnl5at ln i ntf.6l m6 ) ,Alt r 1, lr t . nul if . u. f r ndim onr r

108

l(1, $.o.ll dl|| or. l.cobr.n,Crotr.r.r .d pr.v.d.r.r uncrruFfir 109con.t.u.ll.l o!n.r P. Pa

l l l l ntttrl tt)i tttl tttt)l t t . l. \ l, oor r r r l{r \ nli ( li ( lir l r I ill, I pf evlzur ll t l o llu In ri $o r frl l (l al I cofcspunzit oar c. I zif ca spalr llof dc inv?if im inL m ai inlenUt lot si v (program prel rngrr, int cSr ar ca cor nunit ar i) r oclam a o m ar e Sr iji in pr oiecl area l umi n;ri i arti fi cia e.
C l teva.onsi dernte: s i l ac i ra bl a greu v i z i bi l i ; - ti nu exi ste raze re fl ec torj z :ni e.are de l umi n: s !b u. unthi mal mi c de l 0' de - ri nu fi c i ntrezi ri ti s urs a

l a ul tj ma

brdc i i

t o n u r r l d e I u m 'n i si l i e u so r su p .a p !e e , p .n .r u o b ti n r ca u n e i i l u m i n i r i ci . m a i i

- 3 p o t p r e v e d e aa r u p u r i d su r se l u n i n o a r , co n ccn t.r te p e n tr u a n u m e o 6 i cti ve ( i . 3 p e c i a r t a b r r s a u s u p r a re l eo r i zo n ta l e p cn r ! e xp e .i e n ! ) . P . e z n t i m c i t v a n o r me p r i vi n d i n te n si ta te . l !m i n i i i n d i ve r i e i n .i p e r i ( se n i so r r i l r 0 , 8 n d c l a p a r d o s ai ) : , ................. 200 x - i n c i p e r d e p r e d a r ecu ce r i n r e sD cci ac d e l u m i n a r ,se l d e d se n , l u *u n a n u a l , a b o r a r o a r ep e n tr u l l zci ,.h l m i e tc..... ............. 250-400 lx - r u l e , s i i d e m u z i .i , b i b i o te ci d e s.o a l i , b u ci ti r i i , sr l i d e g i m n d s t i c i , c r m f e s i . a b i n t e p r o f so r i , cr b n t n e d l ca L ................ 150 200 lx
- casa s.dri i si .ori d oare avabouri , anex e l0 r ^ - W.C ., A l te recomdndi fi ; - i l umi narex s: nu e x c Ludi z onc de umbri . dar ac enea s i no fi e puteri i c e I - pe masa de l ucru e s te bi n c a l uoi nr !i c i di di i s ti rr8a de s us ; - i nci peri e ac.esi bil e ev i l or s i Ii c i i mai un form l umi nat; apropl atdec e I z l l e. P en U dc as t fapt, tot mai - l umi nasi ai bi unspec ruc i tmai mur! sP eci al sti i ncl i ni ci tfe uti i z area l umi ni i a be (i c s -mc rc u4.

V enti l oreacl asel or . I n clasele icolilor cont em por anevolum ul var iaz; inr r e 4,20 9i 6,60 m3 pentru un elev. A ceast: ampl i tudi n e, r elat iv m ar e, s dat or qt e var iat elor posibilit egi5i sisl cme d venti l are, de m ediu t i clim ; .
151

. r I . l o r: t , l, 5 - po .ibii ' i c o ndiliile in.ilzirii cu , t rb B o lu. i:2, 4 , 6 - a .e ! h conditiil ln.Slzirii 'i, ' i( r i n c r!sa ir plan se (d up i L i l anda-ceno slo va cia ). . 'rri . . pre!upun eun li.isa j '! clii ,l.1 .it ri a l ta v.n ulu i r' Prc f d brt.aa li lin isa t ln , l i st c n u l are un ran da mn t

108

anO

16l, 9c o: la din copnhagi, a.h, Ar.e .las4 prin ldc obs c - , C- $ t e r e r ? d : n , 'T ' pr ev eder ea. n e i s r o r a l u n I u in condrt"lc numarpe prrrer.

ln acesce cerln!e pot aslSura. modcurent,Prln se chnic, Dln ounc!de vedere o reflectenti a Peretclui tratarea elfrlt! a linisrjului ioterior. ExmPlu: suPrafatll unor P'nourl zonnll dlsPunerea dtn catd.el a Plafonuloi aceeatl dln sDatele 5l de din eflcace Punctul vedere un sdlilpot constitul ansamblu absorbante conturul De al rezolv;rii sl tr.tirll acustic. mari cu caraclerde unicat(amfiteatre. in Drivinialncrperilorde suprafe! sPeclll' ecusiic unui tratament tr6ul suPuse acestea aul,stii de audililm'rzicale) similarceluidin s!lile de sDectacole. sXIlle func!lonal sPa!lal nucleul ti de RePrezint: sdlilor cla;d. PenLr{ Mobilarca lnobllierul in dln lnvltimintul corentsausDeci;1. .azul unei prolecclrl iudlcioase' ln construtte mod raljonal.crelnd.ondllii oPtlme sup.afefelor aslEurtr;tllizarea contribuln;l subst.nllal la obllneraunul cadru amblent.l adecvatfuncdejuc.u, i'un'Ii","t" (flx), banclPentrudol elevi po, aveamobltierin rlnduri contln0e sau m:liute individuale. ideea Prind Dtn punctde vdere PedaSoSlc, uclllz:rli mlsulelorIndlviduale din ce ln;e m.l mult tren. De;avant.lul a.estulslitm de mobilaresteneconocrlterii mlcitatea - costulmal ridl(at al mobillerului lui Pre.um9l necesliatea d! in construile salade clasl pentruun elev Esteins5comPensat avantuDrafelei la dezvolt.reaconslandla Per.onalltiill elvului' taielecire le ofert: contribuire. mobilitate de Pe o hai marer:ispundere trill fa96 loculPecare-locuPl,rnarea 9i

{ffiB
166 166.A - E l .mnt c pr ivlnd r . l. f lilc din. .opillo. ti dinn.ionil. tr. Intlaime mobl l i .rul ul ( dupi F. Sudd5r H. Th. il) r I - Cit.va tlpuri de mobllier indiYldu.l.
167. Cltev. Potibilltll r l l o r In fi n i sa r e a In l .r

,frt uliT
VALOAREA LUI,,H" PENTRU: - 6 ANI- fl3 cm - 1 2 AN I- & 7c m {5 ANI- 162cm -18 ANI-185crn

167

AI{LIRAFEA EFE6 cRclt^r4-oR llJMl

DlrriE ugtcuoRt \{t

S REnt"$ P CARE C0

S-ar putea să vă placă și