Sunteți pe pagina 1din 10

EXIGENE I DIFICULTI PRIVIND ASIMILAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR IAS/IFRS IN MEDIUL DE AFACERI ROMNESC

EXIGENE I DIFICULTI PRIVIND ASIMILAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR IAS/IFRS IN MEDIUL DE AFACERI ROMNESC

La ora actual Romnia se afl n faa unor procese economice,politice,sociale,culturale ireversibile i de mare interes pentru contabilitate: creterea numrului i puterii companiilor transnaionale; globalizarea economiilor, cu predilecie a pieelor financiare; creterea capitalizrii bursiere i dezvoltarea i apariia de noi produse financiare. n aceste condiii, producia i comunicarea unor informaii financiare relevante, credibile, comparabile care s utilizeze un limbaj contabil comun n msur s asigure comunicarea ntre toate categoriile de utilizatori de informaii sunt vitale mediului de afaceri. Unica soluie pentru realizarea acestor cerine este armonizarea/ covergena/ conformitatea contabilitii romneti cu prevederile aquis-ului comunitar i, implicit, aplicarea efectiv a Standardelor Internaionale de Raportare Financiar IAS/IFRS In decembrie 2003, Ministerul Finantelor Publice a publicat OMF 1827/2003, care clarifica a p l i c a r e a v i i t o a r e a s t a n d a r d e l o r i n t e r n a t i o n a l e i n R o m a n i a , p r e l u a t e s u b d en u m i r e a de International Financial Reporting Standards (IFRS)- Standarde Internationale de RaportareFinanciara. Romania va beneficia enorm ca urmare a acestei decizii nu doar din perspective armonizarii cu legislatia Uniunii Europene, ci si a faptului ca firmele din Romania vor utilize un cadru contabil recunoscut la nivel mondial, bazat pe conceptual de imagine justa si fidela o masura mult asteptata de toata comunitatea de afaceri. In conformitate cu ordinal mai sus m en t i o n a t , i n c ep a n d c u s i t u a t i i l e f i n a n c i a r e a l e a n u l u i 2006, Standardele Internationale de raportare Financiara (IFRS), asa cum sunt prezentate si publicate de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate, IASB International Accounting Standards Board, se aplica de urmatoarele categorii de personae juridice: persoanele care aplica OMF 1752/2005 institutii de credit-societati de asigurare si reasigurare institutii reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare companii si societati nationale regii autonome si personae juridice de interes public societati comerciale care urmeaza sa fie consolidate de catre o persoana juridica care aplica IFRS. In ceea ce priveste responsabilitatea institutionala, pentru reglementarile contabile aplicabile persoanelor juridice care desfasoara activitati economice si fapte de comert, denumite generic agenti economici, Ministerul Finantelor Publice este raspunzator de preluarea/transpunerea legislatiei comunitare in domeniul contabilitatii. Legislatia comunitara in domeniul contabilitatii consta, in principal, in directive si regulamente. Directivele europene in domeniul contabilitatii care trebuie transpuse/preluate in legislatia nationala sunt urmatoarele: Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati; si Directiva a saptea a Comunitatilor Economice Europene privind conturile consolidate. Aceste directive au suferit modificari si perfectionaari, astfel ca ceea ce s-a transpus in

legislatia nationala reprezinta Directivele a patra si a saptea texte consolidate, respectiv directivele actualizate si completate la zi. O directiva care are implicatii in situatiile financiare si care a suferit modificari recente, chiar inlocuirea directivei anterioare cu o directiva noua, este Directiva a opta privind auditul statutar al conturilor anuale si consolidate. Prevederi care au legatura cu situatiile financiare sunt cuprinse si in alte directive europene, dar preluarea acestora in legislatia nationala revine altor ministere (de exemplu, acele prevederi care se refera la transparenta, publicarea informatiilor financiarcontabile etc.). Dintre regulamentele Comunitatilor Economice Europene, o semnificatie deosebita pentru domeniul contabilitatii o are Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate. Acesta cuprinde prevederi referitoare la trecerea la aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) in spatiul Uniunii Europene. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, prevede aplicarea de reglementari contabile conforme cu directivele europene si, respectiv a Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Astfel, in lege s-a prevazut ca, incepand cu anul 2006, societatile comerciale vor intocmi situatii financiare in baza unor reglementari contabile conforme cu directivele europene. Astfel, pentru agentii economici, s-au transpus in legislatia nationala Directiva a patra si Directiva a saptea, rezultand Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.080 bis/30.11.2005). De asemenea, si celelalte institutii cu atributii de reglementare, cum sunt Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, au elaborat reglementari contabile conforme cu directivele europene, transpunand directivele specifice domeniilor de activitate corespunzatoare entitatilor reglementate si supravegheate de institutiile respective. Referitor la aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), toate institutiile cu atributii in domeniul reglementarii contabile elaboreaza propuneri in vederea stabilirii unei Strategii la nivel national privind aplicarea IFRS. In elaborarea acestei strategii sunt implicate si cele doua asociatii profesionale CECCAR si CAFR, precum si reprezentantii mediului universitar. Aplicarea IFRS in Romania reclama si luarea unei serii de masuri pentru perfectionarea cadrului institutional in domeniul contabilitatii si auditului. Pana la aceasta data, s-au luat masuri pentru revizuirea legislatiei de organizare si functionare a Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare (CCRF). Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare este organism independent de supraveghere in vederea asigurarii convergentei reglementarilor nationale si a practicilor in domeniul contabilitatii si auditului financiar cu reglementarile aplicabile in Uniunea Europeana. In prezent se analizeaza posibilitatea modificarii legislatiei, pentru ca acest organism sa indeplineasca atributii noi, cum sunt cele determinate de aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara si de exercitare a unor functii de supraveghere, monitorizare, rezultate din prevederile noii Directive a opta privind auditul statutar al conturilor anuale si consolidate (Directiva 43/2006/EC). Statele membre ale Uniunii Europene au procedat la implementarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 19 iulie 2002 privind aplicarea Standardelor internationale de contabilitate. Astfel, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002, tarile membre aplica IFRS in situatiile financiare consolidate. Unele tari au permis aplicarea IFRS si in situatiile financiare anuale (individuale) ale anumitor tipuri de entitati, dar majoritatea tarilor

au optat pentru mentinerea standardelor nationale de contabilitate pentru intocmirea de situatii financiare anuale ale caror informatii se utilizeaza pentru necesitati de impozitare si pentru distribuirea de dividende. Informatii privind aplicarea IFRS in spatiul european se gasesc pe site-ul Uniunii Europene www.europa.eu.int. In ceea ce priveste efectele aplicarii IFRS, acestea nu se cunosc inca, dar Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 precizeaza ca o analiza a rezultatelor aplicarii IFRS se va efectua pana la data de 1 iulie 2007. In Romania, pornind de la cerintele din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002, sunt obligate sa aplice IFRS incepand cu 1 ianuarie 2007 entitatile ale caror valori mobiliare, la data bilantului, sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in scopul intocmirii de situatii financiare consolidate.*) Aceasta este o cerinta obligatorie, iar data de aplicare nu poate fi amanata. De asemenea, vor continua sa aplice IFRS, in situatiile financiare consolidate, institutiile de credit care au inceput aplicarea IFRS din anul 2006. Aceste institutii aplica IFRS, incepand cu anul 2006, pentru intocmirea unui al doilea set distinct de situatii financiare conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru necesitati proprii de informare ale utilizatorilor, altii decat institutiile statului. Totodata, nu se ingradeste aplicarea IFRS si de catre alte entitati care doresc sa intocmeasca situatii financiare in baza acestor standarde, pentru necesitatile de informatii ale altor utilizatori decat institutiile statului. In relatia societatilor comerciale cu institutiile statului, reglementarea contabila conforma cu directivele europene va reprezenta baza de raportare, inclusiv pentru culegerea informatiilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor. Situatiile financiare anuale (individuale) si consolidate intocmite in baza IFRS pentru exercitiul financiar 2007 nu vor constitui baza pentru determinarea sarcinilor fiscale. In ceea ce priveste utilizarea IFRS ca baza contabila pentru intocmirea situatiilor financiare anuale individuale, in perioada urmatoare, pentru un orizont de timp de 2 3 ani, nu se are in vedere posibilitatea ca societatile comerciale sa intocmeasca un set unic de situatii financiare anuale in baza IFRS, care sa stea la baza determinarii sarcinilor fiscale si la stabilirea profitului distribuibil. Aplicarea IFRS se va efectua, pe de o parte, de catre entitatile obligate prin reglementare sa aplice aceste standarde, iar, pe de alta parte, de catre entitatile care opteaza. In conditiile in care se intocmeste un set unic de situatii financiare in baza IFRS, inclusiv pentru scopuri fiscale, trebuie identificate situatiile pentru care vor trebui stabilite reguli fiscale clare. Astfel, este cunoscut faptul ca IFRS sunt destinate intocmirii de situatii financiare anuale, obiectivul principal fiind imaginea fidela. IFRS opereaza cu evaluari la valoarea justa, deprecieri, estimari ale valorii activelor, datoriilor, provizioanelor. Pentru aplicarea corespunzatoare a legislatiei fiscale, in conditiile IFRS ca baza contabila, ar trebui identificate si puse fata in fata tratamentul contabil si tratamentul fiscal al operatiunilor, respectiv, trecerea de la tratamentul contabil la tratamentul fiscal. Aceasta operatiune este laborioasa si este cu atat mai dificila, avand in vedere si urmatoarele aspecte: indiferent de reglementarile contabile aplicate (conforme cu directivele europene sau IFRS), impozitarea societatilor comerciale trebuie sa fie echitabila; Standardele Internationale de Raportare Financiara sufera permanent modificari si completari; legislatia fiscala se modifica in funtie de politicile fiscale ale statului; este imposibil sa fie identificate toate situatiile particulare determinate de aplicarea IFRS, aceasta cu atat mai mult cu cat aplicarea acestor standarde presupune rationament profesional sau aplicarea unor principii, cum este cel al prevalentei economicului asupra formei juridice.

Societatile comerciale care vor aplica IFRS se vor confrunta cu problema suportarii de costuri suplimentare. Aceste costuri generate de intocmirea situatiilor financiare in baza IFRS sunt, in principal, legate de: personal; Entitatile care aplica IFRS vor trebui sa dispuna de personal suficient, suplimentar fata de cel care lucreaza in mod curent in compartimentele economice. Acest personal trebuie sa inteleaga IFRS, sa fie informat in permanenta asupra modificarilor aduse acestora si, bineinteles, va trebui sa fie instruit si remunerat in mod corespunzator; costuri legate de stabilirea valorii activelor si datoriilor prezentate in situatiile financiare anuale; Evaluarea la data bilantului presupune efectuarea de teste de depreciere, evaluari la valoarea justa ale unor elemente de bilant, iar pentru credibilitate, aceste operatiuni trebuie efectuate de persoane autorizate, respectiv evaluatori atestati de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR). costuri legate de auditarea situatiilor financiare anuale intocmite in baza IFRS. Datorita complexitatii operatiunilor ce trebuie examinate si timpului necesar a fi alocat de auditorii financiari, costurile de audit vor fi semnificative; alte costuri, cum ar fi cele legate de elaborarea programelor informatice si a politicilor contabile in baza IFRS sau a calculelor actuariale, atunci cand societatile apeleaza la specialisti din afara societatii. Prin trecerea la aplicarea IFRS, societile vor adopta un limbaj global de raportare financiar care le va permite sa fie percepute corect, indiferent de originea utilizatorilor. Multe dintre societile europene au constatat deja c prin adoptarea IFRS au acces la pieele internaionale de capital, i pot reduce cheltuielile i pot derula mai uor tranzacii internaionale. Este improbabil ca o raportare financiar care nu este neleas cu uurin de toi utilizatorii s ofere unei societi oportuniti noi de afaceri sau capital suplimentar. Acesta este motivul pentru care un numr semnificativ de societi, fie trec voluntar la aplicarea IFRS (inclusiv entiti din Romania) fie li se impune de catre guverne sa ia aceast masur. Comunicarea ntr-un limbaj unic asigur un nivel mai mare de ncredere i duce la creterea posibilitilor de acces la piaa de capital. De asemenea, permite grupurilor multinaionale s aplice principii contabile comune la nivelul tuturor filialelor, fapt care poate optimiza comunicarea intern, precum i calitatea raportrii ctre conducere. n acelai timp, aplicarea IFRS poate facilita procesele de achiziii i vnzri prin asigurarea unui nivel mai mare de ncredere, relevan i consecven a interpretrii contabile. Pe pieele cu un nivel concurenial n cretere, aplicarea IFRS permite societilor s se raporteze la alte societi similare de la nivel mondial i permite investitorilor i altor utilizatori interesai s compare performana societii cu competitori de la nivel global. Companiile din Romania va trebui sa se alinieze la standardele internationale de contabilitate (IFRS), proces care poate fi unul laborios si costisitor pentru firmele care nu s-au acomodat deja cu noul format al situatiilor financiare. Filialele companiilor straine raporteaza in prezent situatiile financiare in doua formate, unul pentru Ministerul de Finante, in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate (RAS), si unul pentru actionarii straini, conform standardelor internationale de contabilitate (IFRS). Potrivit unui studiu in curs de publicare, companiile cu o cifra de afaceri sub 500 de milioane de euro, cheltuie 0,31% din cifra de afaceri pentru adoptarea IFRS. Companiile cu o cifra de afaceri mai mare cheltuie chiar mai putin, 0,05% din cifra de afaceri", spune Nigel SleighJohnson, expert britanic, director al Diviziei de Raportare Financiara din Cadrul Corpului Expertilor Contabili din Marea Britanie si membru al Federatiei Europene a Expertilor Contabili

In vederea implementarii standardelor IFRS, companiile cheltuiesc in principal cu atragerea de personal care sa lucreze la proiect. Pentru o companie medie, implementarea IFRS dureaza circa doi ani, insa Sleigh-Johnson apreciaza ca ar trebui planificata cu 3-4 ani inainte. Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASB) lucreaza in prezent la un proiect de simplificare a standardelor IFRS destinat companiilor de talie mica, nelistate la Bursa. Vor exista unele companii care vor crede ca este un sistem mult prea complicat, desi beneficiile raportarii internationale se vor vedea si la nivelul companiilor mici. Vom vedea microintreprinderi care vor fi scutite de raportarile internationale, dar asta depinde de reglementarile nationale", spune Nigel Sleigh-Johnson. Peste 80% din companiile mici, nelistate la Bursa, ar putea fi scutite de adoptarea standardelor internationale de contabilitate (IFRS), potrivit expertului britanic. Multinationalele prezente pe piata locala sunt nevoite sa transforme in fiecare an situatiile financiare din formatul romanesc" in formatul international". Acest proces dureaza in medie 15 zile lucratoare pentru subsidiare si 22 de zile pentru grupuri, fiind implicati 3-5 angajati, spune Ismihan Anderson, expert in consolidare financiara in cadrul Paragon Consulting, partener Oracle. Pentru a minimiza acest efort de raportare financiara, Oracle propune companiilor solutia de consolidare si raportare financiara - Oracle Hyperion Financial Management, parte din suita de aplicatii de management al performantei. Solicitarile pentru aceste solutii de management al performantei s-au triplat in ultima jumatate de an, in contextul in care managerii sunt acum nevoiti sa-si optimizeze procesele de management din cadrul companiei, spune Oana Craciunescu, Enterprise Performance Management Sales, in cadrul Oracle pentru regiunea Europei de Sud-Est. ncepnd cu anul 2007, Standardele Internaionale de Raportare Financiar au devenit obligatorii pentru ntocmirea situaiilor financiare consolidate ale societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat. n cazul instituiilor de credit, aceast obligativitate exista nc din anul 2006. Pentru celelalte entiti de interes public (definite de Legea contabilitii) a fost introdus opiunea de a ntocmi situaiile financiare consolidate, fie n conformitate cu IFRS, fie n conformitate cu reglementrile naionale. Entitile de interes public pot ntocmi un al doilea set de situaii financiare individuale n conformitate cu IFRS pentru necesiti proprii de informare. Potrivit Legii contabilitii, sunt considerate entiti de interes public: instituiile de credit, instituiile financiare nebancare, societile de asigurare, de reasigurare, entitile autorizate, reglementate i supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, societile de servicii de investiii financiare, societile de administrare a investiiilor i organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, societile comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, companiile i societile naionale, persoanele juridice care aparin unui grup de societi i intr n perimetrul de consolidare al unei societi-mam care aplic Standardele Internaionale de Raportare Financiar. Standardele IFRS aplicabile sunt cele adoptate la nivelul Uniunii Europene. Precizarea este relevant, deoarece procesul de adoptare (care presupune o component politic i una tehnic) poate determina ca, la un moment dat, un standard emis de IASB s nu fi parcurs acest proces i s nu poat fi aplicat n Uniunea European. Practica publicrii paralele a dou seturi de situaii financiare (unul n conformitate cu reglementrile naionale i cel de-al doilea ntocmit dup IFRS) a relevat diferene ntre rezultatele prezentate. n contextul crizei financiare, diferenele dintre rezultatele raportate de ctre instituiile de credit potrivit reglementrilor naionale i cele determinate dup IFRS au crescut semnificativ. Aceast situaie a fost determinat n principal de discrepana dintre metodologia de calcul a

provizioanelor pentru deprecierea activelor financiare conform IAS 39 i cea prevzut de reglementrile naionale, mai prudente. Ca urmare a cerinelor exprimate de reprezentanii bncilor i a recomandrilor primite din partea Bncii Mondiale i a Fondului Monetar Internaional, Banca Naional a Romniei a emis Ordinul 9/2010, potrivit cruia, standardele IFRS adoptate la nivel european vor fi aplicate pentru ntocmirea situaiilor financiare individuale ale instituiilor de credit ncepnd cu anul 2012. n acest sens, BNR a emis Ordinul 27/2010, coninnd reglementri contabile conforme cu IFRS. Ordinul 27/2010 se va aplica de la 1 ianuarie 2012 mpreun cu Legea contabilitii nr 82/1991, Standardele Internaionale de Raportare Financiar i celelalte prevederi legale. Comisia Naional a Valorilor Mobiliare intenioneaz acelai demers pentru entitile supravegheate. Aplicarea IFRS ca baz contabil presupune soluionarea interaciunilor cu prevederile legislaiei n vigoare, astfel nct s fie evitate incertitudinile, confuziile sau incoerenele care ar putea afecta calitatea raportrii contabile conforme cu IFRS. Trebuie analizat n ce msur informaia contabil produs potrivit standardelor IFRS poate fi utilizat n scopuri prudeniale, la calculul profitului distribuibil sau al profitului fiscal i care sunt soluiile pentru convieuirea optim, avnd n vedere obiectivele diferitelor reglementri. Ne propunem n cadrul acestui articol s dezbatem alternativele pe care le-ar putea avea n vedere legiuitorul n tranarea raportului contabilitate-fiscalitate n condiiile utilizrii IFRS ca baz contabil, identificnd n fiecare caz avantajele i dezavantajele fiecrei alternative analizate. Contabilitatea este judecat, de mai bine de un an, n legtur cu criza economic. "A contribuit la criz? Putea s previn criza?" Discuiile s-au purtat la cel mai nalt nivel, inclusiv la nivelul G20. Situaia neclar, fiecare parte implicat i apr poziia, "trage spuza pe turta ei", cum spune romnul, dar cert este c ceva se ntmpl din moment ce apar tot mai multe ntrebri de genul "Ct de just mai e valoarea just", mai ales n cazul anumitor produse ale pieei bancare. Astfel se ajunge la concluzia c avem nite lucruri de fcut pe plan internaional, dar i n ara noastr. Contabilitatea, att de hulit, "cenureasa" - considerat de unii, mai ales de politicieni, un "lucru inutil" - n viziunea afaceritilor, un "ru necesar" - n opinia oamenilor de afaceri, constituie n realitate un element de dezvoltare a ntreprinderilor, a economiilor naionale, precum i un element de cretere economic - n general. Iat, pe baza unei analize atente a ultimilor zece ani, care ar fi principalele zece grupe mari de dificulti n ceea ce privete introducerea standardelor internaionale de raportare financiar i n Romnia i nu numai. Unele dintre aceste dificulti pleac chiar de la nelegeri greite ale standardelor, ntruct nu li se acord importana cuvenit! Exist chiar i probleme legate de terminologie, de origini de drept, dreptul anglo-saxon sau dreptul latin; sunt probleme extrem de dificile legate de traduceri. O problem care a generat confuzii mai ales n noile democraii din estul Europei este relaia dintre standarde i reglementri. Punem n mod voit, sau ne-voit, semnul egal ntre cele dou. Sunt lucruri total diferite, iar guvernanii trebuie s neleag c standardele, n general, au caracter de recomandare, nu sunt imperative, i sunt emise de organisme neguvernamentale. Pe cnd reglementrile au caracter imperativ i sunt emise de instituii guvernamentale. Aici intervine problema n sine: implementarea standardelor internaionale ntr-un sistem naional de reglementri ale administraiei. Aceast situaie nu are o finalizare exact, dar conduce n mod sigur la confuzie. Natura standardelor internaionale constituie o a doua problem. Unii profesioniti se ntreab, cnd citesc un standard de raportare financiar, cum se opereaz nregistrrile contabile. Or, acestea sunt standarde de raportare financiar, nu de inere a contabilitii! Sunt probleme diferite. Acestea sunt probleme care nu pot fi analizate dect dac tim toate cauzele i toate situaiile ce trebuie avute n vedere n situaia implementrii standardelor.

Termenii de raportare financiar se refer la situaiile financiare cu caracter general. n legislaia romn se vorbete prea puin despre raportare financiar cu caracter general. IFRS-urile exact la aceast problem se refer! Standardele sunt fcute s fie aplicate de ntreprinderi! Deci nu nseamn c se aduc la nivel guvernamental, se face din ele o alt contabilitate, centralizat la nivelul Romniei. Nu acesta e spiritul standardelor. Un alt grup de dificulti este legat de rolul legislaiei naionale. n mod normal legislaia naional ar trebui doar s impun sau s permit utilizarea standardelor internaionale. Nu exist un model clar de import al IFRS-urilor, unele ri se zbat, pentru adoptarea ca atare a IFRS-urilor, altele pentru adaptarea la interior la standardele naionale de raportare financiar i altele la elaborarea de standarde naionale bazate pe principiile din IFRS. O problem nerezolvat nici la nivel european este o posibil relaie contabilitate - fiscalitate. Sunt dou abordri diferite. Sunt dou probleme aici care au impact asupra pieei: n primul rnd e vorba de cost (costurile legate de a face dou rnduri de raportri financiare). n al doilea rnd, este vorba de credibilitate. Cine citete bilanurile pe dou refereniale ale unei ntreprinderi i gsete rezultate diferite, nu se ntreab "care sunt rezultatele reale"? Seturile de raportri financiare diferite constituie, de asemenea, un impediment foarte mare n accelerarea procesului de introducere a standardelor. Exist o scindare total ntre raportarea cu scop general i raportarea cu scop special, cea pe baze fiscale sau pruden, supraveghere. De foarte multe ori, cerinele cu scop special intr n conflict cu cele n scop general. i la noi n ar, sunt prezente asemenea situaii. Aria de aplicabilitate este anevoioas. n ultimul timp IASB a elaborat un IFRS (n mai multe seciuni), pentru ntreprinderile mici i mijlocii. Sunt ns foarte mari probleme n ceea ce privete definirea ntreprinderilor de la o ar la alta, iar noi nu avem nimic clar! A da un singur exemplu: recent Parlamentul European a aprobat msuri n ceea ce privete contabilitatea (degrevri de aplicare a directivelor contabile europene) la microntreprinderi. La noi, printr-o reglementare recent, Ordinul 3055, s-a extins aria de aplicabilitate a contabilitii. S sperm c, n final, vom merge spre bine. IFRS pentru IMM este deja o realitate. Romnia este una dintre primele ri care le-a tradus i le-a publicat la Londra, la IASB, la normalizatorul mondial. EFRAG - grupul european independent de raportare financiar - elaboreaz un studiu comparativ ntre IFRS pentru IMM i directivele pentru contabilitate. Comisia Euopean este, de asemenea, preocupat de contabilitatea pentru microntreprinderi. Comisia European, n prezent, deruleaz un proiect de consultan referitor la aplicarea IFRS pentru IMM pentru rile Uniunii Europene. Din aceste puncte de vedere, noi am fost, ca membri ai Federaiei Experilor Contabili Europeni, ntotdeauna alturi de poziia adoptat de FEE n ceea ce privete aplicarea i urgentarea aplicrii a IFRS pentru IMM. O alt grup de dificulti se refer la resurse, resursele financiare n mod deosebit. Statul, care nu vede marele avantaj n aplicarea IFRS, nu vd cum ar aloca resursele necesare implementrii. De-abia face fa cerinelor i obligaiilor de raportare n ce privete contabilitatea public, are deja dificulti n aplicarea standardelor internaionale de raportare financiar n sistemul sectorului public. n mod normal, iniiativa ar trebui s o aib sectorul privat n ceea ce privete procesul de urgentare, de accelerare a introducerii standardelor internaionale. i, n sfrit, o alt grup de factori este legat de profesia contabil, factorul uman n mod deosebit. i aici sunt trei lucruri clare, de educaie, de etic i de rolul raionamentului profesional. n acest al treilea domeniu, contabilul romn este total deficitar: subordonarea total de ctre fiscalitate l-a mpiedicat s-i dezvolte raionamentul profesional i, dac cineva i ia din mn planul de conturi, e un om terminat, nu mai tie nimic. Deci aici avem foarte multe lucruri de fcut i ne ntrebm dac noi putem s facem fa noilor cerine.

i, n sfrit, s vedem unde este Romnia, astzi. Am avut n ultimii zece ani ncercri nereuite privind implementarea standardelor internaionale de raportare financiar. S ne amintim de faimosul Ordin 94! Se dorete n continuare ca standardele s fie transformate n reglementri i, este o confuzie total, chiar de fond n ceea ce privete nelegerea problemelor. Se merge n continuare, i e bine c mergem aa, pe conformitatea cu directivele europene? Dar ceea ce este mai dureros este c nu avem nc o strategie clar cu privire la aplicarea standardelor internaionale i o strategie clar cu privire la contabilitatea ntreprinderilor n Romnia. Lucrm n virtutea unor metode absolut nvechite, de peste 20 de ani, n domeniu, iar contabilitatea se pstreaz n continuare ca un instrument, cel mai perfid instrument poate, prin care guvernanii se amestec n viaa ntreprinderilor. Aceasta este o problem foarte serioas a implementrii standardelor internaionale.

BIBLIOGRAFIE 1. Duescu, A. IFRS i convergenele legislative europene, Economistul, nr. 1742/2004 2. Malciu, L., Feleg, N. Al treilea val: contabilitatea din Romnia, n faa unei noi provocri, Economistul, nr. 1741/2004 3. Ristea, M. Sincronic i diacronic n armonizarea internaional a contabilitii, Economistul, nr. 1732/2004 4. Standarde Internaionale de Contabilitate 2008 5. OMFP 3055/2009