Sunteți pe pagina 1din 12

SUBIECTE FMO nrl

\
I. def si caract stiinta managementului 10 principi ale managem bazat pe cunostinte def si caract previziunea ^ A2 1. scoala cantitativa-continut si reprezentanti 2. rolul si caract strategiei organizatorice 3. def sist de managem si cele 5 subsisteme 4. functiile sist organizatoric 5. clasif informatiilor 6. componentele organizarii procesuale 7. motivarea resurselor umane-def si tipuri I1. sursele puterii 1. def leadership 2. grila din cultura organizationala 3. grila cu ce sunt managerii 4. interdependente intre subsistemul decizional si structura organizatorica SUB FMO nr2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

def si componentele organizatiei enumerare principii manageriale si def unui principiu def si componente/caracteristici intreprinderii bazate pe cunostinte def si importanta triunghiului de aur al organizatiei clasificarea strategiei def si caracteristicile tipurilor de manageri functiile subsist informational def si tipurile selectiei personalului g> x def si reprezentanti ai scolii economice (cred ca e sc clasica) . def si factorii mediului de afaceri, de dezvoltat un factor teoria x (o gasesti la principalale categorii motivationale-cap 5) activitatile principale ale functiunii comerciale si def unei activ grila cu timpii pierduti de manag grila cu sistemul organizatoric interdependente intre subsisemul metodologico-managerial si cultura organizationala

f 8. ^9.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SUBIECTEFMOnrl 1. def si caract stiinta managementului 2. 10 principi ale managem bazat pe cunostinte 3. def si caract previziunea 4. scoala cantitativa-continut si reprezentanti 5. rolul si caract strategiei organizatorice 6. def sist de managem si cele 5 subsisteme 7. functiile sist organizatoric 8. clasif informatiilor 9. componentele organizarii procesuale 10. motivarea resurselor umane-def si tipuri 11. sursele puterii 12. def leadership 13. grila din cultura organizationala 14. grila cu ce sunt managerii 15. interdependente intre subsistemul decizional si structura organizatorica

1 Definiti stiinta managementului organizatiei si principalele sale caracteristici.


Managementul organizatiei rezida Tn studierea proceselor sj relatjilor de management din cadrul lor, Tn vederea descoperirii legitatilor i principiilor care le guverneaza i a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici i modalitat;i de conducere, de natura sa asigure obtinerea, mentinerea si cresterea competitivitat;ii Esenta stiintei managementului o reprezinta studiul relatiilor si proceselor de management. Caracteristici: -studiaza procese si relatii manageriale -descopera legitati, principii, reguli privind procesele si relatiile manageriale -concepe sisteme, proceduri, abordari manageriale -scopuri asigurarea functionalitatii, eficacitatii si eficientei organizatiei. -situarea in centrul investigatiilor sale, a omului in toata complexitatea sa.

ZDefiniti functia de previziune si cei trei factori de concretizare.


Funcjia de previziune consta in ansamblul proceselor de munca prin intermediul carora se determine principalele objective ale organizatiei resursele necesare i principalele mijloace in vederea asigurarii, supravietuirii si dezvoltarii firmei. Previziunea se concretizeaza in: Proqnozele Perioade indelunaate de regula de peste 5 ani putand ajunqe pana la 15-20 de ani Se refera la elemente de esenta Prezinta certitudine redusa Nu sunt obliqatorii Se rezuma la principalele aspecte implicate

2.1n ce consta tripla determinare a relatiilor manageriale? Trip la determinare Analiza factorilor care condiljioneaza caracteristicile relatiilor de management in cadrul organizajjiilor releva o tripla determinare: social-economica rezida in dependenta relatiilor de management de natura si modalitatile djg existente ale proprietatii asupra mijloacelor de productie si in general de natura relatiilor tehnico-materiala consta in dependenta trasaturilor managementului de caracteristicile obiectelor muncii si mijloacelor de munca, ce constituie suportul tehnico -material al incadrarii organizatiilor in ramuri si subramuri. umana rezida in faptul ca o apreciabila influenta asupra relatiilor de management o are si componenta colectivitatii fiecarei organizatii si culture sa organizationala. 3.Definiti functia de coordonare si indicati continutul sau. Func^ia de coordonare consta in ansamblul proceselor de munca prin care se armonizeaza deciziile i actfunile personalului organizaljiei si ale subsistemelor sale, Tn cadrul previziunilor sj sistemului organizatoric stabilite anterior. Coordonarea se bazeaza pe comunicare ce poate fii: - bilaterala : - se deruleaza intre un manager si un subordonat; - asigura preintampinarea filtrajului si distorsiunii; - dezavantaj : consym mare de timp al managerilor. -multilaterala : implica un proces de comunicare concomitenta intre un manager si mai multi subordonati, modalitate folosita pe scara larga, indeosebi in cadrul sedintelor. 4.1ndicati continutul si reprezentantii scolii sistemice. Jfcoala sistemjca)reprezinta o sinteza a scolihtoditjonaMclasica^^^ , fiind ceajTiaJ tanara dar si cea mai complexa si aplicativa. Dintre reprezentantii sai mentionam nord-americani: P. Drucker, R. Johnson, F. Kast, H. Mitzberg,M. Porter si englezul J. Child, francezii : 1 Melese si J.Lobstein, rusii : C.Popov si I Gutstein, belgianul Ph. DeWoot etc. 5.Indicati componersteie strategies si prezentati continutui a doua dintre ele. Strategic = ansamblul obiectivelorjnajQre,aJe^grganizatiei pe termen lung, princip modalit de realiz, impreuna cu resursele alocate, in vederea obtinerii avantajului competitiv potrvit misiunii organizatiei Componentele strategic!: a. Misiunea organizatiei = enuntarea cuprinzatoare a scopurilor fundamentale si a conceptiei privind evolutia si desfasurarea activ firmei, prin care se diferentiaza de organizatii similare din

care decurge sfera sau domeniul de act si piata deservita. b. Objective fundamentale - prin acestea se desemneaza acele objective ce au in vedere orizunturi idelungate (3-5 ani) si care se refera la ansamblul actiyit organizat sau la comp majore ale acesteia. Dpdv al continutului se diviz in 2 categ : economice si socialeT~> Economice, se refera la :castigul pe actiune, valoarea actiunii, coef de efic capitalului, profitul, rata profitului. Cifra de afaceri, cota parte dein oiata, productivitatea muncii, calitatea prod si servicilor. 2. Sociale, se refera la :controlul poluarii, cooperarea cu autorit, salarizara si conditiile de munca ale sal. Satisfacerea clientiilor prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea si pretul produselor si srviciilor oferite, permanentizarea furnizoriilor in schimbul oferiri de prod de calit preturi acceptable si la termenele convenite. a. Optiunile strategice definesc abordarile majore cu implicatii asupra continutlui une i parti apreciabile dintre activit organizat, pe baza carora se stabileste cum este posibila si rationala indeplinirea obiectivelor strategce b. Resursele
c.

Planurile finalizeaza cea mai mare parte a proceselor de previziune perioade cuprinse intre 5 ani si o luna grad de detaliere variataza invers proportional cu orizontul planurile curente - detaliate planurile pe 5 ani - se rezuma doar la obiectivele fundamentale ale firmei si principalele resurse aferente caracter obligatoriu - baza desfsurarii activitatilor incorporate Programele perioade scurte, cateva ore, zile, maximum cateva saptamani sunt foarte detaliate grad ridicat de certitudine sunt intotdeauna obligatorii

4.1ndicati continutul si reprezentantii scolii cantitative.


Scoala cantitativa, reprezentata prin numeroi specialist! reputati, Tntre care mentionam pe francezul A.Kaufman, rusii E.Kamenitjer si C.Afanasiev, americanii J.Starr i F.Goronzy, .a. Conceptele si metodele folosite in cadrul studiilor provin in majoritate din matematica si statistica. Studiile incorporate in scoala cantitativa se concentrau asupra activitatilor de productie; in ultimm ani aceasta abordeaza o frecventa sporita si alte functiuni , mai ales comerciala si cercetare-dezvoltare, care au un rol tot mai important in organizatia moderna. Meritele principale ale scolii cantitative constau in adaptarea instrumentarului matematicostatistic la cerintele practicii sociale , amplificandu-i substantial caracterul aplicativ si in conferirea unui plus de rigurozitate si de precizie analizelor si solutiilor manageriale datorita extinderii sensibile a folosirii aparatului matematic si statistic , adesea in conditiile recurgerii la calculatorul electronic.

S.Indicati cele 3 categorii de roluri ale strategiilor de firma,


Rolul strategiilor de firma La nivel de organizatie Formularea de strategii i centrarea Tntregului management asupra lor favorizeaza, de regula, luarea in considerare a intereselor principalilor stakeholderi ai organizat;iei. Ca urmare, gradul de implicare constructive a stakeholderi lor in activitatea firmei va fi sensibil mai intens si eficace. Prin strategic se traseaza traiectoria de evolut;ie a organizatiei pentru o perioada relativ Tndelungata. Strategia, prin fundamentarea sa pe anticiparea evolutiilor contextual i prin racordarea firmei la acestea, determine i o reducere substanljiala a riscurilor ce Tnsotjesc inerent orice activitate economica. Prin prefigurarea viitorului organizatiei si prin pregatirea acestuia, strategia asigura un fundament net superior pentru init;ierea, adoptarea i aplicarea mult;imii celorlalte decizii tactice i curente. Efectele cumulate ale acestora se regasesc in planul fund;ionalitat;ii sj eficacitatii firmei. Un alt avantaj deosebit de important rezida in facilitarea crearii i dezvoltarii unei culturi de Tntreprindere competitive . Integrarea m mediul ambiant reprezinta una dintre problemele

cele mai dificile cu care firma este confruntata. Fundamentarea managementului curent pe o strategic riguroasa este de natura sa faciliteze si sa amplifice eficacitatea integrarii organizatiei ?n complexul si dinamicul mediu contemporan Tn care este plasata. Nu printre cele mai put;in importante avantaje figureaza construirea i dezvoltarea avantajului competitiv al organizatiei. Element decisiv pentru supravietuirea si performantele firmei in timp, avantajul competitiv nu poate fi de regula - pentru perioade Tndelungate -decat apanajul unei sau unor strategii proiectate si aplicate profesionist. Toate avantajele precedente, de ordin predominant calitativ si Tn cvasitotalitate necuantificabile, se concretizeaza Tn rezultatele sau performantele economice ale organizatiei. Practice manageriala a firmelor din tarile dezvoltate demonstreaza ca firmele, care Ti bazeaza activitatea pe strategii, obtin rezultate economice net superioare celorlalte. in sprijinul acestei afirmatii, prezentam rezultatele unei analize efectuate de doi specialist americani S. Thune sj R. House36 in 18 firme perechi de dimensiuni mari i mijlocii, Tn industriile alimentara, farmaceutica, otel, chimie 5! construct de masini, pentru o perioada de 7 ani. La nivel de macroeconomie Dei, poate, unor adepti ai economiei de piata li se pare surprinzator la prima vedere, un al doilea plan de evidenfiere a rolului strategiilor de firme este la nivel de economic nationala. Apelarea la strategii de catre firme determine, aa cum s-a accentuat, fortificarea lor, creterea performantelor obtinute. Ca urmare si contributia lor la bugetul national va fi net superioara. Un al doilea avantaj major al proliferarii strategiilor de firma rezida Tn favorizarea dezvoltarii activitayior economice, la nivel regional i national Al treilea - si, din punct de vedere national, eel mai important - este creterea performantelor de ansamblu ale economiei nationale, reflectata Tn volumul si dinamica produsului intern brut, venitului national i ale celorlalti indicatori macroeconomici.

6. Definiti sistemul de management al organizatiei si indicati care sunt subsistemele care compun sistemul de management.
Sistemul de management al organizatiei poate fi definit ca ansamblul elementelor cu caracter decizional, organizatoric, informational, motivational etc. din cadrul organizatiei, prin intermediul caruia se exercita ansamblul proceselor i relatiilor de management, Tn vederea obtinerii unei eficacitafi i eficiente cat mai mari. Subsisteme componente: subsistemul organizatoric; subsistemul informational; subsistemul decizional; subsistemul metodologico-managerial Prin sistemul decizional al unei organizatii desemnam ansamblul deciziilor adoptate si aplicate Tn cadrul sau, structurate corespunzator sistemului de objective urmarite i configuratiei ierarhiei manageriale Sistemul informational poate fi definit ca ansamblul datelor, informatiilor, fluxurilor si circuitelor informat'ionale, procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatiei.

Sistemul organizatoric al firmei consta in ansamblul elementelor de natura organizatorica ce asigura cadrul, divizarea, combinarea i fund;ionalitatea proceselor de munca in vederea realizarii obiectivelor previzionate. Subsistemul metodologico-managerial sau sistemul de metode si tehnici manageriale poate fii definit ca ansamblu de sisteme (metode complexe), metode si tehnici utilizate in conceperea si exercitarea functiilor si relatiilor manageriale in cadrul unei organizatii. 4)Sistemul organizatoric al firmei consta in ansamblul elementelor de natura organizatorica ce asigura cadrul, divizarea, combinarea i funcionalitatea proceselor de munca in vederea realizarii obiectivelor previzionate. 7. organizatoric; a)Stabileste principalele componente organizatorice ale firmei b)Interconecteaza subdiviziunile organizatorice ale organizatiei c)Combina resursele organizatiei d)Asigura cadrul organizatoric pentru desfasurarea activitatilor organizatiei

8. Xndicati doua clasificari ale informatiilor si caracterizati doua dintre tipuri, corespunzatoare fiecarui criteriu.
Prin informatie, din punct de vedere al managementului, desemnam acele date care aduc adresantului un spor de cunoastere privind direct si indirect organizatia respective, ce ?i furnizeaza elemente noi, utilizabile in realizarea sarcinilor ce-i revin in cadrul respective! organizatiei. Dupa modul de exprimare: -orale : -expuse prin viu grai, nu implica investitii in mijloace de trarare a informatiilor, nuantate, viteza mare de circulatie, nu sunt controlabile, lasa loc de interpretari -scrise: consemnate de regula pe hartie, pot fii pastrate nealterate timp indelungat, implica cheltuieli moderate, consemnarea lor necesita un consum de timp apreciabil. -audiovizuale: se adreseaza concomitent vazului si auzului, implica aparatura speciala,viteza mare de circulatie, capacitate de sugestie si nuantre ridicata, pot fii consemnate integral si rapid, costisitoare. Dupa gradul de prelucrare: -primare: sunt rezultatul unui proces de prelucrare informationala,caracter analitic,pronuntat informative, foarte diverse, cele mai raspandite la nivelul executant!lor. -intermediare: se afla in diferite faze de prelucrare informationala, cele mai raspandite la nivelul personalului functionaresc si al managerilor de nivel inferior -finale:au trecut prin intreg sirul de prelucrari informationale prevazute,caracter sintetic, caracter decizional, se adreseaza de regula managerilor indeosebi de la esaloanele superior si mediu.

doua

de motivare si

category.

In esenta prin tip de forma de motivare desemnam ansamblul de motivatii, delimitate Tn functie de anumite criterii, folosite Tn mod repetat de manager! Tntr-o optica specifica, care se bazeaza, contient sau incontient, pe anumite ipoteze privind conditjionarea motivational a performantjelor salariatilor si organizatfei Motivarea pozitiva i negativa. Motivarea pozitiva are in vedere creterea eforturilor si contribute! personalului la realizarea obiectivelor organizatiei, pe baza amplificarii satisfactiilor sale din participarea la procesul muncii ca urmare a realizarii sarcinilor atribuite, Tn condple Tn care nivelul obiectivelor si sarcinilor de realizat este accesibil majoritatii salariatilor, iar motivatiile utilizate preponderent asigura cresterea veniturilor salariatilor, a moralului si statutului lor corespunzator asteptarilor acestora.

Motivarea negativa vizeaza sporirea eforturilor si contributiei personalului firmei la Tndeplinirea obiectivelor sale pe baza diminuarii satisfacpor Tn procesul muncii sau a amenintarii cu reducerea lor, daca sarcinile si obiectivele de realizat, de regula deosebit de solicitante, nu sunt realizate. Motivarea economica si moral-spirituala Motivarea economica utilizeaza mijloacele clasice de natura economica, ce vizeaza satisfacerla aspiratfilor si asteptarilor de ordin economic ale salariatilor.

Motivarea moral-spirituala are Tn vedere satisfacerea aspirapor si asteptarilor de natura moralspirituala, ce vizeaza Tn primul rand sistemul lor de valori, atitudinile, si comportamentele salariatilor. Motivarea intrinseca si extrinseca Motivarea intrinseca, denumita uneori si interna sau directa, consta Tn determinarea salariatului sa se implice, sa depuna efort si sa obtina rezultate Tn cadrul organizatiei Tntrucat din aceste procese el obtine satisfactii ce tin de eul, de personalitatea sa.

Motivarea extrinseca, pentru care se mai utilizeaza si denumirea de externa sau indirect, consta Tn determinarea salariatului sa se implice, sa depuna efort si sa obtina rezultate Tn organizatie pentru ca acestea vor genera din partea firmei anumite reactii formale si informale, economice si moralspirituale care Ti vor produce satisfactii Motivarea cognitive si afectiva Motivarea cognitiva are Tn vedere latura, dimensiunea intelectuala a salariatului, axandu-se pe satisfacerea nevoilor individuate de a fi informal, a cunoaste, Tnvata, inova, de a opera si "controla" mediul Tn care Tsi desfasoara activitatea Motivarea afectiva, spre deosebire de precedenta, vizeaza dimensiunea afectiva, strict umana a salariatului, concentrandu-se asupra satisfacerii nevoilor sale de ordin sentimental In cadrul firmei Motivarea si puterea

in opinia noastra, prin putere, in contextul managementului firmei, desemnam capacitatea unui salariat, proprietar sau alt stakeholder de a influenza derularea deciziilor, actiunilor i comportamentelor altor component;! ai organizatiei corespunzator conceptual si vointei sale.

11,

syrsele

intr-o organizatie si prezentati continutul

In opinia noastra, prin putere, in contextul managementului firmei, desemnam capacitatea unui salariat, proprietar sau alt stakeholder de a influenza derularea deciziilor, acjiunilor si comportamentelor altor component;! ai organizatiei corespunzator conceptjiei si vointei sale. -Sursele individuale ale puterii deriva din caracteristicile proprii fiecarui salariat si din pozitia sa in cadrul organizatiei Continutul: a)Potenta si recompensa are la baza dreptul unei persoane , de regula un manager sau un proprietar, de a controla acordarea de anumite recompense in cadrul organizatiei. b)Potenta de a pedepsi c)Pozitia formala a indivitului in organizatie d)Charisma personala ce decurge din calitatile pe care un salariat le poseda , din lidershipul pe care in mod natural este capabil sa il exercite asupra celorlalti , indiferent de postul ocupat in firma. e)Autoritatea cunostinteler sale de expert f)Dorinta personala de putere g)Capacitatea de a armoniza h)Increderea in sine si in ideea sau pozitia sustinuta -Sursele organizational ale puterii includ elemente ale sistemului organizational si situatii manageriale deosebit de importante pentru organizatie, care confera persoanelor sau grupurilor implicate o capacitate relativ ridicata de a influenta pe ceilalti componenti ai organizatiei. Continutul: a)Resursele controlate poate reprezenta eel mai important factor de putere in general..Cu cat o persoana controleaza in mod direct mai multe resurse - bani, persoane, echipamente , energie , informatiietc decizand asupra alocarii lor cu atat dispune de o influenta mai mare in organizatie. b)Autoritatea sau competenta formala conferite c)Capacitatea de a solutiona sarcini ce implica riscuri si incertitudini d)Pozitia detinuta in cadrul proceselor de munca, in special in fluxurile de informatii. 12.!eadership in accepfiunea sa leadershipul este procesul prin care o persoana stabileste un scop sau o diredjie pentru una sau mai multe persoane si-i determina sa acfioneze impreuna cu competenta si deplina dedicare in vederea realizarii lor.

La baza leadershipului se afla spiritul de echipa, ce prezinta o deosebita important;a pragmatic. In esenta, spiritul de echipa este definit ca fiind starea ce reflecta dorinta oamenilor de a gandi, simt;i i comporta armonizat cu ceilalt;i manageri ai grupului din care fac parte, in vederea realizarii unui scop comun. Daca se are Tn vedere structure muncii managerului general al unei companii - rezulta i mai clar locul leadershipului Tn cadrul man. Prin prisma elementelor prezentate, prin leadership desemnam capacitatea unui leader, a unui cadru de conducere de a determina un grup de persoane de a conlucra cu acesta Tn realizarea unui obiectiv pe baza puternicei lor implicari afective i operational. Leadershipul presupune un minimum de calitat;i native, care, printr-o pregatire adecvata pot fi sensibil potentate, ceea ce se reflecta Tn amplificarea substantial a influence! leaderului asupra ceior din jur, subordonata atingerii anumitor objective. Leadershipul managerial are un fundament atat formal, cat si informal 13.Care din variantele de mai jos reflecta principalele tipuri de schimbari in culture organizationala si sistemul organizatoric: e) toate varianteie de mai sus sunt corecte Intradevar, tipurile de schimbari in cultura si sistemul organizational sunt cele mai evidentiate de cele patru variante "a" ,"b","c", "d". In consecinta , raspunsul corect este dat de varianta "e". Schimbarile de armonizare implica imbunatatirea referitoare la evenimentele viitoare anticipate, iar cele de adaptare constau in imbunatatiri ce constituie raspunsul la producerea unor evenimente neaticipate. Schimbarile de reorientare sunt de natura strategica si se realizeaza in functie de perioada si locul producerii anumitor evenimente majore anticipate. In sfarsit , schimbarile de reconcepere a organizarii sau a unor componente ale acesteia sunt generate de aparitia unor evenimente care ii ameninta existenta. 14. Managerul este: e) orice persoana care adopta decizii ce influenteaza comportamentul decizional si actional al altor persoane. Raspunsul corect este dat de varianta e deoarece managerul este o persoana sau un grup de persoane care, in virtutea sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor ce le revin ,exercita procese de management ,deci adopta decizii prin care influenteaza comportamentul decizional si actional al altor persoane. Nu trebuie redusa sfera de cuprindere a managerilor la directorul general (varianta a),la cei din esalonul superor al firmei (varianta b),la cei din esaloanele superior si mediu(varianta c), dupa cum nu este manager orice persoana care adopta decizii(varianta d).In acest din urma caz, daca s-ar fii precizat ce tip de decizii adopta (respectiv manageriale), puteam afirma ca este varianta optima

SUBFMOnr2 1. def si componentele organizatiei 2. enumerate principii manageriale si def unui principiu 3. def si componente/caracteristici intreprinderii bazate pe cunostinte 4. def si importanta triunghiului de aur al organizatiei 5. clasificarea strategiei 6. def si caracteristicile tipurilor de manageri 7. functiile subsist informational 8. def si tipurile selectiei personalului 9. def si reprezentanti ai scolii economice (cred ca e sc clasica) 10. def si factorii mediului de afaceri, de dezvoltat un factor 11. teoria x (o gasesti la principalale categorii motivationale-cap 5) 12. activitatile principale ale functiunii comerciale si def unei activ 13. grila cu timpii pierduti de manag 14. grila cu sistemul organizatoric 15. interdependente intre subsisemul metodologico-managerial si cultura organizationala

5. Definiti organizatia si firma si indicati principala deosebire intre ele.


Organiza^a este un grup de persoane care deruleaza activitalji comune orientate spre realizarea (Tndeplinirea) unui sau unor objective. In esenja, prin firma sau Tntreprindere desemnam un grup de persoane, organizate potrivit anumitor cerinlje juridice, economice, tehnologice i manageriale, care concep i desfaoara un complex de procese de munca, folosind eel mai adesea i anumite mijloace de munca, concretizate in produse i servicii, in vederea obtjinerii unui profit, de regula, cat mai mare. Trasa turtle definitorii ale organizafiei Abordata ca sistem, organizatia prezinta mai multe dimensiuni sau trasaturi definitorii. - sistem complex, Tntrucat Tncorporeaza resurse umane, materiale, financiare i informat;ionale, fiecare dintre acestea fiind alcatuita dintr-o varietate apreciabila de elemente sistem socio-economic, in sensul ca, Tn cadrul sau, grupele de salariatji, ai carei component! se afla Tn stransa interdependent, desfaoara procese de munca generatoare de noi valori de mtrebuinljare. sistem deschis, in sensul ca se manifesta ca o componenta a numeroase alte sisteme cu care se afla Tn relaljii continue pe multiple planuri. sistem organic adaptiv, adica se schimba permanent, sub influentja factorilor endogeni i exogeni, adaptandu-se atat la evolutjia pieljei, cat i la cerin^ele generate de dinamica sus^inuta a resurselor Tncorporate. sistem tehnico-material, Tn sensul ca Tntre mijloacele de munca,materiile prime i materialele utilizate Tn cadrul sau exista anumite legaturi care se manifesta prin dependent tehnologica dintre subdiviziunile sale, evident cu prioritate Tntre compartimentele Tn care se realizeaza activitat;! de operational, deoarece, cea mai mare parte a proceselor de munca din cadrul acestora are un caracter efectoriu.

4,Ce este "triunghiul de aur" al organizarii si in ce consta importanta si utilitatea sa?

Realizarea obiectivelor se efectueaza prin intermediul sarcinilor. Reamintim ca sarcina este un proces de munca simplu sau o componenta de baza a unui proces de munca complex,