Sunteți pe pagina 1din 82
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ PECnYEJIHKA MOJUIOBA E^HHHEUKM H PAHOH
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
PECnYEJIHKA MOJUIOBA
E^HHHEUKM H
PAHOH
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
nPHM'3PH5I TOPOM E^MHEU
yjl. O.HEPEMnEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr
din
13 iunie 2012
"Cu privire la cererea
cet. Gotmaniuc Nineli"
în temeiul art.29 şi art. 14 alin. 2 lit."f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17.05.1996
"Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr.721-XIII din
2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi
instalaţiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996,
cererii solicitantului din
13.06.2012
DISPUN :
1. Se
aprobă
procesul
-
verbal
de
recepţie
finală
nr.
34
din
08
iunie
2012
pentru
construcţiile:
• 01.
Lit.
A.
-
Casă de locuit cu beci:
• 01.
Lit.
a.
-
Anexă rece.
amplasatepe
terenul
proprietate
privată
c.c.4101202363
(4101000429)
cu
S-0,06
ha,
de
pe
adresa or.Edineţ,
str.Grîului
nr.la.
2.
Recepţiei finale au fost supuse:
01.
Lit.
IA.
-
Casă de locuit:
86,1 m.p
Beci:
12,6 m.p
01.
Lit.
a.
-
Anexă rece.
Suprafaţa constucţiei
Suprafaţa constucţiei
Suprafaţa constucţiei
6,7 m.p
3.
Evaluarea construcţiilor -
50000,00 lei,
material de construcţie -
blocuri calcar şi zgură, piatră.
Reţele inginereşti -
energie electrică, apeduct, canalozare, telefon.
4.
Proprietarul construcţiei -
. cet. Gotmaniuc Nineli.
5.
Se obligă cet. Gotmaniuc Nineli, bunurile imobile recepţionate, în termen de 30 zile
calendaristice
le
înregistreze
la
Oficiul
Cadastral
Teritorial
Edineţ
pentru
efectuarea
înscrierilor respective în Registrul Bunurilor
Imobile;
6. OCT-Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul
bunurilor
imobile
în strictă conformitate cu prezenta dispoziţie.
7. Controlul îndeplinirii prezentei
dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar de Edineţ
(
(O f
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 PECnYEJIHKA MOJUIOBA EjJHHHEIXKHH
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
PECnYEJIHKA MOJUIOBA
EjJHHHEIXKHH PAHOH
I1PHM }PHf l rOPOJIA EJIHHEU
YJI. O.HEPEMIIEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
/
n
din
13 iunie 2012
"Cu privire la cererea
cet. Iaţco Maria
în temeiul art. 14 alint. 2 lit."f' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.42 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii
nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea
cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau
desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii
solicitanţilor nr.Ia.-479 din 12.06.2012
DISPUN :
1. Se permite cet. Iaţco Maria
proiectareaconstrucţiei anexei la casa
individuală de locuit, pe terenul proprietate privată c.c.4101204184 de pe adresa: or.Edineţ,
str.Hotinului nr.60, conform planului de încadrare.
2. Se obligă cet. Iaţco Maria
în termen de 30 de zile prezentarea documentaţiei
prevăzute
de pct.ll din "Regulament" - pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-I elibera pentru o perioadă de valabilitate de 12 luni de la
dataeliberării certificatului.
4. Se obligă cet. Iaţco Maria, în termen de 12 luni de la data semnării prezentei dispoziţii
să prezinte documentaţia prevăzută de pct. 25 din Regulament, avizată de arhitect-şef al
raionului, Avizul Inspecţiei de Stat în construcţii, avizul Centrului Reţele Magistrale SELMFO-
6 (or.Edineţ, str.Independenţei nr.31, tel: (246)2-27-99, GSM-067199718), S.R.L. "Edineţ-Gaz",
pentru primirea Autorizaţiei de construire.
5. Se atenţionează cet.Iaţco Maria că în cazul expirării termenilui valabilităţii certificatului
de urbanizsm şi nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neîndeplinirii condiţiilor pct. 2 şi pct.4 - prezenta dispoziţie va pierde
valabilitatea, şi va fi socotită nulă din momentul expirării termenului valabilităţii certificatului
de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveşte temei pentru începerea lucrărilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi
Galuşco.
Primar de Edineţ((O f
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnYBJIHKA MOJI/ţOBA E^MMHEUKMH PAHOH EDINEŢ nPHM3PI « I
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnYBJIHKA MOJI/ţOBA
E^MMHEUKMH
PAHOH
EDINEŢ
nPHM3PI « I TOPO^A
E/IHHELI
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
yjl . O.HEPEMIIEil, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
/I
9
din
13 iunie
2012
" Cu privire la cererea cet. Cojocaru Ion"
A
In
temeiul
art.29
şi art.
14 alin.
2 lit."f" din
Legea
Republicii
Moldova
nr. 436-XVI
din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 21 şi art. 25 din Legea Republicii Moldova
nr. 828-XII din 25.12.1991 "Codul Funciar", art.6 şi art.42 din Legea Republicii Moldova nr.
835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii nr.163
din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea
cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau
desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament")-aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04.1997, cererea solicitantului nr.C-488 din 13.06.2012,
DISPUN :
1. Se eliberează cet. Cojocaru Ion
Autorizaţie de construire nr.
J
V
din
13.06.2012
(nr.104 din 29.06.2011) pentru construcţia casei de locuit şi garaj, pe terenul proprietate privată
c.c.4101202211, de pe adresa: or.Edineţ, str.Trandafirilor nr.14.
2. Autorizaţia de construire se eliberează cu termen de valabilitate - 36 luni (termen de
începere
a
lucrărilor-06
luni).
Neînceperea
şi/sau
nefinisarea
lucrărilor
de
construire
în
intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei.
3. Executarea lucrărilor de construcţie să se facă în strictă conformitate cu proiectul tehnic
de lucru nr. 42 -1 1
-
AC. cu
respectarea aliniamentului general
şi planului de încadrare.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri ale drumurilor
publice (inclusiv a trutuarului),
săpături în spaţiile publice
în lipsa acordului
respectiv,
c). distrugerea spaţiilor
verzi.
d). racordarea la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de proiect
coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
e). respectarea distanţei de la hotarele lotului vecin.
5. Se atenţionează cet. Cojocaru Ion, după
finalizarea
lucrărilor de construire să
supună obiectul recepţiei finale cu înregistrarea obligatorie la OCT-Edineţ
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
A/î C'
'
f
Primar de Edineţ
(
(O
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O.CEREMPEI30 PECnyfiJIHKA MOJIUOBA EJUiHHEUKHH
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI30
PECnyfiJIHKA MOJIUOBA
EJUiHHEUKHH PAHOH
nPHM 3PMiI TOPO M EJIHHEU
yjl. O.HEPEMIIEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
/i
â
din
13 iunie
2012
" Cu privire la cererea cet. Bîzdîga Sergiu"
A
In temeiul art.29 şi art. 14 alin. 2 lit.'T' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 21 şi art. 25 din Legea Republicii Moldova
nr. 828-XII din 25.12.1991 "Codul Funciar", art.6 şi art.42 din Legea Republicii Moldova nr.
835-X1II din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii nr.163
din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea
cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau
desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament")-aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04.1997, cererea solicitantului nr.B-480 din 12.06.2012,
DISPUN :
1.
Se eliberează cet. Bîzdîga Sergiu
Autorizaţie de construire nr.
din
13.06.2012
(nr.29
din
11.06.2012)
pentru
construcţia
casei
de
locuit,
pe
terenul
proprietate
privată
c.c.4101215018, de pe adresa: or.Edineţ, str.Octavian Cerempei nr.46.
2. Autorizaţia de construire se eliberează cu termen de valabilitate - 36 luni (termen de
începere
a
lucrărilor-06
luni).
Neînceperea
şi/sau
nefinisarea
lucrărilor
de
construire
în
intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei.
3. Executarea lucrărilor de construcţie să se facă în strictă conformitate cu proiectul tehnic
de lucru nr. 020 - 12 - AC. cu respectarea aliniamentului general
şi planului de încadrare.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri ale drumurilor
publice (inclusiv a trutuarului),
săpături în spaţiile publice
în lipsa acordului respectiv,
c). distrugerea spaţiilor
verzi.
d). racordarea la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de proiect
coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
e). respectarea distanţei de la hotarele lotului vecin.
5. Se atenţionează cet. Bîzdîga Sergiu, după finalizarea lucrărilor de construire să
supună obiectul recepţiei finale cu înregistrarea obligatorie la OCT-Edineţ
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar deEdineţ((O f
fi Constantin Cojocari
Y7' \\"//
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnYEJlMKA MOJUOB A E^HHHEtţKHH PAHOH EDINEŢ IIPHM3PHfl
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnYEJlMKA
MOJUOB A
E^HHHEtţKHH PAHOH
EDINEŢ
IIPHM3PHfl TOPO M
E^HHELI
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
yjl. O.HEPEMnEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
//
/
din
13 iunie
2012
"Cu privire la cererea cet. Pastrama Ana"
în temeiul art.29 şi art. 14 alint. 2 lit. "f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.50 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu
respectarea cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Pastrama Ana nr. P-489 din 13 iunie 2012,
DISPUN :
1. Se permite cet. Pastrama Ana demolarea construcţiilor accesorii nr.2 - garaj, nr.7 - sarai,
amplasate pe terenul proprietate privată de pe adresa or.Edineţ, str. Trifan Baltă nr.156.
2. Se eliberează cet. Pastrama Ana Autorizaţie de desfiinţare nr. J^di n 13 iunie 2012
(nr.20 din 13 iunie 2012) a construcţiilor auxiliare cu suprafaţa totală de S- 30,7 mp. amplasate pe
terenul proprietate privată de pe adresa or.Edineţ, str. Trifan Baltă nr.156.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3. Se obligă cet. Pastrama Ana în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri ale drumurilor
lipsa acordului respectiv,
publice (inclusiv a trutuarului),
săpături în spaţiile publice în
c). distrugerea spaţiilor
verzi.
d). racordarea şi/sau debranşarea de la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atenţionează cet. Pastrama Ana ca gunoiul şi alte deşeuri rezultate de la demolare
să fie transportate în loc special amenajat autorizat de administraţia publică locală.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar de Edineţ
Constantin Cojocaru
^iiew^'ftSv ;
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR. O.CEREMPEI TEL 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR. O.CEREMPEI
TEL 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJMKA MOJLHOBA
E^HHEUKHH PAHOH
IIPHM3PHfl TOPOM E^HHELţ
YJI.O. HEPEMIIEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
Dispoziţie
Din -fi , o 6
2012
"Cu privire la formarea comisiei
de
verificare
a funcţionarii
instituţiilor din aria primăriei"
A.
In temeiul Legii Republicii Moldova nr.436 din
administraţia publică locală",
28.12.2006 "Privind
DISPUN:
A forma comisia de verificare a instituţiilor din aria primăriei
or.Edineţ
în următoarea
componenţă:
Vasilcov Rodelia- vice-primar
StrîmbanuLilia-contabil-şef
Sîngereanu Tudor-specialist în construcţii
Colenco Natalia-contabil
Gruşca Elena-contabil
Condutăloiii tic iasiiiuiii
2.A împuternici specialistul în construcţii, d-nul Sîngereanu Tudor de a
efectua plombarea contoarelor electrice din bucătăriile instituţiilor şcolare pe
perioada de vară.
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30 PECnYEJIHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
PECnYEJIHKA MOJI^OBA
E^HHHEUKHH PAHOH
IIPHM3PH5I TOPO M EJţMHEU
yjl. O.HEPEMI1EH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
/1 3
din
15 iunie
2012
"Cu privire la cererea cet. Cojocaru Stelian"
în temeiul art.29 şi art. 14 alint. 2 lit. "f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.50 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu
respectarea cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Cojocaru Stelian nr. C-501 din 15 iunie 2012,
DISPUN :
1. Se permite cet. Cojocaru Stelian demolarea construcţiei accesorii nr.3 amplasată
pe terenul
proprietate privată c.c.4101224008 de pe adresa or.Edineţ, str. Frunze nr.87.
2. Se eliberează cet. Cojocaru Stelian Autorizaţie de desfiinţare nr. Jj )
din 15 iunie 2012
(nr.21 din 13 iunie 2012) a construcţiei accesorii cu suprafaţa totală de S- 12,2 mp. amplasată pe
terenul proprietate privată c.c.4101224008 de pe adresa or.Edineţ, str. Frunze nr.87.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3. Se obligă cet. Cojocaru Stelian
în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri ale drumurilor
lipsa acordului respectiv,
publice (inclusiv a trutuarului),
săpături în spaţiile publice în
c). distrugerea spaţiilor
verzi.
d). racordarea şi/sau debranşarea de la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atenţionează cet. Cojocaru Stelian ca gunoiul şi alte deşeuri rezultate de la demolare
să fie transportate în loc special amenajat autorizat de administraţia publică locală.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
o REPUBLICA MOLDOVA PECnyBJIHK A MOJl^OB A RAIONUL EDINEŢ PRIMARIA ORAŞULUI E^HHEUKHH PAHOH nPHMAPHil TOPOAA
o REPUBLICA MOLDOVA
PECnyBJIHK A
MOJl^OB A
RAIONUL EDINEŢ
PRIMARIA
ORAŞULUI
E^HHEUKHH PAHOH
nPHMAPHil TOPOAA
EDINEŢ
TEL. 2-29-30, 2-28-30
E^MHE U
TEJT. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
din
18 iunie
2012
„Cu privire la cererea cet.Ziuzin
Nicolae"
în temeiul art. 29 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006
privind
administraţia publică locală, cererii cet.Ziuzin Nicolae nr.Z-498
din
14.06.2012
DISPUN:
1. Cet.Ziuzin Nicolae i se eliberează autorizaţie de amplasare a unităţii comerciale pentru
amenajarea unei zone de agrement pentru copii
în Grădina Publică „Vasile Alecsandri'". pentru perioada
iunie-septembrie 2012, în condiţiile specificate în autorizaţie.
2. Cet.Ziuzin Nicolae
se numeşte persoană responsabilă de respectarea normelor
igienico-sanitare,
normelor de securitate a muncii şi corespundere a echipamentului folosit -normelor metrologice şi de
stantartizare .
3. Cet.Ziuzin Nicolae se numeşte persoană responsabilă de asigurarea ordinei publice pe terenul
zonei de agrement pentru copii din Grădina Publică „Vasile Alecsandri" şi terenul adiacent
4. Se stabileşte programul de lucru zonei de agrement pentru copii din Grădina Publică „Vasile
Alecsandri" zilnic de la ora 7-00 pînă la ora 23-00.
5. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama specialistului principal în problemele
economiei dna. Ala Nistor.
Primar de Edineţ
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnYEJlMKA MOJI^OBA EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 E^HHHELţKHH
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnYEJlMKA MOJI^OBA
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
E^HHHELţKHH PAMOH
nPHM3PILH TOPO/IA EJIHHEII,
YJI. O.HEPEMI1EH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
///
DISPOZIŢIE nr.
din
18 iunie 2012
"Cu privire la cererea
cet. Dobuleac
Elena"
în temeiul art. 14 alint. 2 lit."f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.42 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii
nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea
cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau
desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii
solicitantului nr.D-506 din 18.06.2012,
DISPUN :
1. Se permite cet. Dobuleac Elena proiectarea construcţiei casei individuale de locuit, pe
terenul proprietate publică de pe adresa: or.Edineţ, str.Aleco Russo nr.1/2, conform planului
de încadrare.
2. Se obligă cet.Dobuleac Elena în termen de 30 de zile prezentarea documentaţiei
prevăzute de pct.ll din "Regulament" - pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioadă de valabilitate de 12 luni de la
dataeliberării certificatului.
4. Se obligă cet. Dobuleac Elena, în termen de 12 luni de la data semnării prezentei
dispoziţii să prezinte documentaţia prevăzută de pct. 25 din Regulament, avizată de arhitect-
şef al raionului, Avizul Inspecţiei de Stat în construcţii, avizul Centrului Reţele Magistrale
SELMFO-6 (or.Edineţ, str.Independenţei nr.31, tel: (246) 2-27-99, GSM-067199718),
S.R.L."Edineţ-Gaz", pentru primirea Autorizaţiei de construire.
5. Se atenţionează cet. Dobuleac Elena că în cazul expirării termenilui valabilităţii
certificatului
de urbanizsm şi nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
în cazul neîndeplinirii condiţiilor pct. 2 şi pct.4 - prezenta dispoziţie va pierde
valabilitatea, şi va fi socotită nulă din momentul expirării termenului valabilităţii certificatului
de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveşte temei pentru începerea lucrărilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezenţw' dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi
Galuşco.
Primar deEdineţ((O f
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnYBJIHKA MOJIAOBA E^HHHEUKHH PAHOH EDINEŢ
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnYBJIHKA MOJIAOBA
E^HHHEUKHH
PAHOH
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
IIPIIM3PIIH rOPO M E^HHEII
yjl. O.HEPEMIIEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr. ///
din
18 iunie
2012
"Cu privire la cererea cet. Cotiujanschi
Victor"
în temeiul art.29 şi art. 14 alint. 2 lit. " F al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.50 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu
respectarea cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Cotiujanschi Victor nr. C-507 din 18 iunie 2012,
DISPUN :
1.
Se permite cet. Cotiujanschi Victor demolarea construcţiilor, casă de locuit, anexă de locuit,
anexă rece, amplasate pe terenul proprietate privată de pe adresa or.Edineţ, str. Alexandru cel Bun
nr.124, o parte din casa de locuit amplasată pe terenul proprietate privată de pe adresa or.Edineţ,
str. Alexandru cel Bun nr.126, o parte din casa de locuit amplasată pe terenul proprietate privată de
pe adresa or.Edineţ, str. Alexandru cel Bun nr.l26/a. i. ,
2.
Se eliberează cet. Pastrama Ana Autorizaţie de desfiinţare nr.^ /
din 18 iunie 2012
(nr.23 din 15 iunie 2012) a construcţiilor;
casă de locuit, anexă de locuit, anexă rece cu suprafaţa, respectiv de S- 7,0; 103,0; 2,0
mp.
amplasate
pe terenul proprietate privată
de pe adresa or.Edineţ,
str. Alexandru cel Bun
nr.124.
o parte din casă de locuit cu dimensiunile 7,15x4,20 m
S-30,0
mp.
amplasate
pe terenul
proprietate privată
de pe adresa or.Edineţ,
str. Alexandru cel Bun
nr.126.
o parte din casă de locuit cu dimensiunile 4,2x7,10 m
S-29,8
mp.
amplasate
pe terenul
proprietate privată
de pe adresa or.Edineţ,
str. Alexandru cel Bun
nr.l26/a.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3.
Se obligă cet. Cotiujanschi Victor
în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ.
4.
Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), săpături în spaţiile publice în
lipsa acordului
respectiv,
c). distrugerea spaţiilor
verzi.
d). racordarea şi/sau debranşarea de la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5.
Se atenţionează cet. Cotiujanschi Victor
ajj^uQjoiul şi alte deşeuri rezultate de la demolare
să fie transportate în loc special amenajat autorizai de administraţia publică
locală.
6.
Controlul îndeplinirii prezentei DisplOziţii se puine îit.Xeama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar de Edinet
onstantin Cojocaru
(
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PECnYEJIHKA MOJI^OBA EZIHHEUKHM PAHOH PRIMARIA ORAŞULUI riPHMAPHfl rOPO M
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PECnYEJIHKA MOJI^OBA
EZIHHEUKHM PAHOH
PRIMARIA
ORAŞULUI
riPHMAPHfl
rOPO M
EDINEŢ
TEL. 2-29-30, 2-28-30
EAMHELt
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
9
din 20 iunie
201 2
„Cu privire la acordarea unor
împuterniciri
specialistului pe problemele reglementării
regimului proprietăţii funciare"
în temeiul art. 29 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006
administraţia publică locală
privind
DISPUN:
1. Se împuterniceşte specialistul pe problemele reglementării regimului proprietăţii funciare al
Primăriei or.Edineţ, Caraulan Vădim Victor, de a reprezenta prin procură interesele Primăriei or.Edineţ
la OCT-Edineţ şi alte întreprinderi licenţiate în domeniul cadastro-fiinciar. cu dreptul de a depune cereri
în numele Primăriei, de a întocmi şi semna documentaţia cadastrală, de a întocmi şi prezenta
documentaţia necesară formării şi înregistrării bunurilor imobile (planurilor geometrice, planurilor
cadastrale), de a solicita şi primi de la OCT Edineţ a oricăror documente din domeniu necesare
activităţii (proiecte de planuri cadastrale şi/sau geometrice, extrase din Registrul Bunurilor Imobile,
extrase din dosarele cadastrale), de participare în comisiile de efectuare a măsurărilor geodezice în teren
şi semnare a proceselor-verbale (actelor) respective, de întocmire a documentaţiei cu privire la
soluţionarea conflictelor referitor la formarea şi înregistrarea bunurilor imobile, de a semna facturile
fiscale pentru serviciile acordate Primăriei de către OC T Edineţ şi alte persoane juridice licenţiate în
domeniu. Deasemenea se împuterniceşte cu dreptul de a reprezenta interesele Primăriei oraşului Edineţ
în procesul de examinare a cauzelor administrative, civile şi penale în instanţa de judecată, pe
problemele ce ţin de reglementarea regimului proprietăţii funciare, formării şi înregistrării bunurilor
imobile
împuternicirile a le acorda pe termen de un an de la momentul semnării prezentei dispoziţii.
2. Începînd cu data de 20 iunie 2012 a socoti nule toate procurile şi împuternicirile eliberate şi
acordate din numele Primăriei or.Edineţ
dlui. Dumitru Gladiniuc.
3. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama viceprimarului Valerian Ciobanu.
Primar de Edineţ
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30 PECnYBJIHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
PECnYBJIHKA MOJI/IOBA
E^HHHEUKHH PAHOH
nPHM3PHiI TOPOM E/IHHEU
yjl. O.HEPEMIIEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
/
n
din âO iunie 2012
"Cu privire la rezultatele licitaţiei publice cu strigare,
de transmitere în arendă, vînzare-cumpărare a sectoarelor
de teren, care a avut loc pe data de 11 iunie 2012"
în temeiul art. 10 al Codului Funciar al Republicii Moldova, art. 29 din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din
10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind petrecerea licitaţiilor cu strigare şi cu
reducere (pe parcurs „Regulament"'), deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr. 11/8-1 din 06.04.2012 şi
respectiv nr. 11/8-2 din 06.04.2012 cu privire la organizarea şi petrecerea licitaţiei publice, legii Republicii
Moldova nr.1308 din 25.07.1997 cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare al
pămîntului. luînd ca bază rezultatele licitaţiei publice nr.16 din 11 iunie 2012 (procesele-verbale a Comisiei
de licitaţie nr.16/1 - nr. 16/15 din 11.06.2012),
DISPUN :
1.
A declara cîştigători ai loturilor de terenuri atribuite în arendă, sau vînzare-cumpărare. în rezultatul
licitaţiei publice cu strigare care a avut loc pe data de
şi/sau juridice:
11 iunie 2012 următoarele persoane
fizice
Lotul
nr.
01.
Sector de
teren cu suprafaţa S-0,0539 ha de pe str.Nicolae Moroşan u
nr.81/2,
bonitatea - 65, c.c.4101204252, modul de atribuire
vînzare/cumpărare.
Preţul de expunere a bunului 75196-00 (şaptezeci şi cinci mii una sută nouăzeci şi şase)
lei
• Au prezentat documentele respective pentru vînzarea lotului, următorii solicitanţi:
întreprinderea Mixtă „B & M TEST" S.A
persoană juridică, numărul de înregistrare, nr. 8;
• Preţ final de realizare a lotului a constituit suma de 90236,00 lei propusă de Î.M.„B & M TEST" S.A
• Cîştigător al lotului nr.01 este declarat întreprinderea Mixtă „B & M TEST" S.A.
Lotul
nr.
02 .
Sector de teren cu suprafaţa S-0,0707 ha de pe str.Independenţei nr.f/n,
bonitatea-65, c.c.4101201328, modul de atribuire -
vînzare/cumpărare.
Preţul de expunere a bunului 123293-00 (una sută douăzeci şi trei mii două sute nouăzeci şi trei)
lei
• Au prezentat documentele respective pentru vînzarea lotului, următorii solicitanţi:
Societatea Comercială „PETROLASAN" S.R.L., persoană juridică, numărul de înregistrare, nr.l;
• Preţ final de realizare a lotului a constituit suma de 147952,00 lei propusă de S . C „PETROLASAN " S.R.L,
• Cîştigător al lotului nr.02 este declarat Societatea Comercială „PETROLASAN"
S.R.L.
Lotul
nr.
03 .
Sector de teren cu suprafaţa S-0,0548 ha de pe str.Şoseaua Bucovinei nr.29/2,
bonitatea - 65, c.c.4101202319, modul de atribuire -
vînzare/cumpărare,
Preţul de expunere a bunului
95700-00 (nouăzeci şi cinci mii şapte sute)
lei
• Nuci-un solicitant nu a prezentat documentaţia pentru lotul respectiv.
• Rezultatul licitaţiei pentru lotul nr.3 a-1 socoti nul.
Lotul
nr.
04 .
Sector de teren cu suprafaţa S-0,0062 ha de pe str.Alexandru cel Bun nr.89/2,
bonitatea - 65, c.c.4101215202, modul de atribuire -
Preţul de expunere a bunului 10812-00 (zece mii opt sute doisprezece)
vînzare/cumpărare,
lei
• Au prezentat documentele respective pentru vînzarea lotului, următorii
Ciumac Veaceslav, persoană fizică, numărul de înregistrare, nr.l 1;
Belous Ion. persoană fizică, numărul de înregistrare, nr.4:
solicitanţi:
• Preţ final de realizare a lotului a constituit suma de 51909.00 lei propusă de Belous Ion.
• Cîştigător al lotului nr.04 este declarat Belous Ion.
Lotul nr. 05. Sector de teren cu suprafaţa S-0,0042 ha pe str.Independenţei nr.97/1, bonitatea -
Lotul
nr.
05.
Sector de teren cu suprafaţa S-0,0042 ha
pe str.Independenţei
nr.97/1,
bonitatea - 65, c.c.4101208312, modul de atribuire -
vînzare/cumpărare,
Preţul de expunere a bunului 7324-00 (şapte mii trei sute douăzeci şi patru)
lei
• Au prezentat documentele respective pentru vînzarea lotului, următorii solicitanţi:
Bolbocean Igor, persoană fizică, numărul de înregistrare, nr.7;
• Preţ final de realizare a lotului a constituit suma de 8789,00 lei propusă de Bolbocean
Igor,
• Cîştigător al lotului nr.05 este declarat Bolbocean Igor.
Lotul
nr.
06.
Sector de teren cu suprafaţa S-0,5 ha din s.Alexăndreni (teritoriul brigăzii de
tractoare), bonitatea - 65, c.c.4111102342, modul de atribuire -
vînzare/cumpărare.
Preţul de expunere a bunului
697554-00 (şase sute nouăzeci şi şapte mii cinci sute cincizeci şi patru) lei
• Nuci-un solicitant nu a prezentat documentaţia pentru lotul respectiv.
• Rezultatul licitaţiei pentru lotul nr.6 a-1 socoti nul.
Lotul
nr.
0 7 .
Sector de teren cu suprafaţa S-1,8807 ha, intravilan, bonitatea -
65,
c.c.4101202321, modul de atribuire -
arendă pe termen de 25 ani,
Preţul de expunere a bunului
121471-0 (una sută douăzeci şi una mii patru sute şaptezeci şi unu)
lei
• Nuci-un solicitant nu a prezentat documentaţia pentru lotul respectiv.
• Rezultatul licitaţiei pentru lotul nr.7 a-1 socoti nul.
Lotul
nr.
08.
Sector de teren cu suprafaţa S-0,02 ha intravilan, or.Edineţ,
str.Alexandru
Cristea nr.20/1, bonitatea - 65, c.c.4101210248, modul de atribuire -
vînzare/cumpărare.
Preţul de expunere a bunului
27901-00
(douăzeci şi şapte mii nouă sute unu)
lei
• Nuci-un solicitant nu a prezentat documentaţia
pentru lotul respectiv.
• Rezultatul licitaţiei pentru lotul nr.8 a-1 socoti nul.
Lotul
nr.
09.
Sector de teren cu suprafaţa S-6,989 ha din extravilanul or.Edineţ,
bonitatea-82,
c.c.4101221264, modul de atribuire - arendă pe termen de 30 ani.,
Preţul de expunere a bunului
17796-00 (şaptesprezece mii şapte sute nouăzeci si sase) lei
• Au prezentat documentele respective pentru vînzarea lotului, următorii
solicitanţi:
Gospodăria Ţărănească (de fermier) Carazan Radu. persoană fizică, numărul de înregistrare, nr.3;
• Preţ final de realizare a lotului a constituit suma de 21356,00 lei propusă de G.Ţ.Caraza n
Rad u .
• Cîştigător al lotului nr.09 este declarat G.Ţ.Carazan
Radu.
Lotul
nr.
lOSecto r de teren cu suprafaţa S-2,3686 ha din extravilanul
or.Edineţ,
bonitatea-82,
c.c.4101101017, modul de atribuire - arendă pe termen de 30 ani.,
Preţul de expunere a bunului
6031 -00 (sase mii treizeci şi unu) lei
• Au prezentat documentele respective pentru vînzarea lotului, următorii
Stelea Valentin, persoană fizică, numărul de înregistrare, nr.9;
Ligai Nicolai. persoană fizică, numărul de înregistrare, nr.12;
solicitanţi:
• Preţ final de realizare a lotului a constituit suma de 7238,00 iei propusă de Liga i
Nicolai ,
• Cîştigător al lotului nr. 10 este declarat Ligai Nicolai.
Lotul
nr.
11.
Sector de teren cu suprafaţa S-0,03 ha, intravilan (oprirea auto de lîngă Casa
Mare), bonitatea - 65, modul de atribuire - arendă pe termen de 3 ani,
Preţul de expunere a bunului
1938-00 (una mie nouă sute treizeci si opt)
lei
• Nuci-un solicitant nu a prezentat documentaţia pentru lotul respectiv.
• Rezultatul licitaţiei pentru lotul nr.l 1 a-1 socoti nul.
Lotul
nr.
12.
Sector de teren cu suprafaţa S-4,00 ha din extravilanul or.Edineţ,
c.c.4101221263, modul de atribuire - arendă pe termen de 30 ani.,
bonitatea-82,
Preţul de expunere a bunului
10185-00 (zece mii una sută optzeci şi cinci) lei
• Au prezentat documentele respective pentru vînzarea lotului, următorii solicitanţi:
Gospodăria Ţărănească (de fermier) Carazan Radu. persoană fizică, numărul de înregistrare, nr.6;
• Preţ final de realizare a lotului a constituit suma de 12222,00 lei propusă de G.Ţ.Caraza n
Rad u ,
• Cîştigător al lotului nr.12 este declarat G.Ţ.Carazan
Radu.
Lotul
nr.
13
Sector de teren cu suprafaţa S-1,3919 ha din extravilanul or.Edineţ,
c.c.4101221229, modul de atribuire - arendă pe termen de 30 ani.,
bonitatea-82
Preţul de expunere a bunului
3544-00 (trei mii cinci sute patruzeci si patru ) lei
• Au prezentat documentele respective pentru vînzarea lotului, următorii
solicitanţi:
Gospodăria Ţărănească (de fermier) Carazan Radu. persoană fizică, numărul de înregistrare, nr.5;
• Preţ final de realizare a lotului a constituit suma de 4253,00 lei propusă de G.Ţ.Caraza n
Rad u .
• Cîştigător al lotului nr.l3 este declarat G.Ţ.Carazan
Radu.
Lotul nr. 14 . Sector de teren cu suprafaţa S-4,5 ha din extravilanul or.Edineţ, bonitatea-82,
Lotul
nr.
14 .
Sector de teren cu suprafaţa S-4,5 ha din extravilanul or.Edineţ,
bonitatea-82,
c.c.4101221227, modul de atribuire - arendă pe termen de 30 ani.,
Preţul de expunere a bunului
11458-00 (unsprezece mii patru sute cincizeci şi opt) lei
• Au prezentat documentele respective pentru vînzarea lotului, următorii solicitanţi:
Gospodăria Ţărănească (de fermier) Carazan Radu. persoană fizică, numărul de înregistrare, nr.4;
• Preţ final de realizare a lotului a constituit suma de 13750,00 lei propusă de
G.Ţ.Caraza n
Rad u ,
• Cîştigător al lotului nr.l4 este declarat G.Ţ.Carazan
Radu.
Lotul
nr.
15.
Sector de teren agricol cu suprafaţa S-1,0295 ha, extravilan, bonitatea -
82,
c.c.4101102134, modul de atribuire -
vînzare/cumpărare,
Preţul de expunere a bunului
54428-00 (cincizeci si patru mii patru sute douăzeci si opt) lei
Au prezentat documentele respective pentru vînzarea lotului, următorii solicitanţi:
Creţu Valeriu Arcadie, persoană fizică, numărul de înregistrare, nr. 10;
Preţ final de realizare a lotului a constituit suma de - 65314.00 lei propusă de dl.Creţu Valeriu.
Cîştigător al lotului nr.l5 este declarat cet.Creţu Valeriu Arcadie.
2.
Specialistul Primăriei pe problemele reglementării funciare de comun cu juristul Primăriei în
termen de 20 de zile calendaristice(pînă la data de 30.06.2012)de la data petrecerii licitaţiei publice,
de întocmit documentaţia necesară şi de prezentat primarului contractele respective pentru semnare.
3.
Specialistul Primăriei pe problemele reglementării regimului funciare de comun cu specialistul
principal pe problemele economice (dna. Ala Nistor) se numesc persoane responsabile de
înregistrarea contractelor în Registrul Primăriei şi evidenţa achitării plăţii de arendă şi/sau de la
vînzare-cumpărare a terenurilor supuse licitaţiei publice.
4.
Se stabileşte ultima zi de perfectare şi semnare a contractelor de arendă şi/sau vînzare-cumpărare a
terenurilor supuse licitării, ziua de 30 iunie 2012. Rezultatele licitaţiei din 11 iunie 2012 pentru
loturile care nu vor fi semnate contractele respective pînă la data de 30.06.2012 (inclusiv) vor fi
socotite nule şi loturile respective vor fi supuse licitării la următoarele licitaţii.
5.
Se aduce la cunoştinţa cîştigătorilor loturilor la licitaţia publică din 11 iunie 2012. care pe parcursul
a doi ani de la data petrecerii licitaţiei nu vor folosi terenurile conform destinaţiei, sau nu vor achita
suma contractuală pe parcursul a trei luni consecutive, se va rezilia în mod unilateral contractul de
arendă.
6.
Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama viceprimarului Valerian Ciobanu.
T REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnyEJIHKA MOJI^OBA E^HHHEHKH H PAHOH EDINEŢ ITPHM3PHH
T
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnyEJIHKA MOJI^OBA
E^HHHEHKH H
PAHOH
EDINEŢ
ITPHM3PHH TOPO M EjlHHEH
STR.O.CEREMPEI,30
YJI. O.HEPEMIIEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
///
DISPOZIŢIE
nr.
din 20 iunie 2012
"Cu părivire la vînzarea terenului de pămînt de pe adresa:
or.Edineţ, str. Independenţei nr.f/n, c.c.4101201328
Examinînd cererea persoanei juridice Societatea Comercială
PETROLASAN"
S.R.L. în persoana
administratorului dnei.Golovca Angela, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chişinău,
str.Independenţei nr.24/1 ap.88. buletin de identitate seria: A 89123800, cod personal 0970807425431.
eliberat de of.89 Căuşeni. data eliberării 15.10.2010, cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului amplasat
pe adresa: or.Edineţ, str.Independenţei nr.f/n, c.c.4101201328, conducîndu-mă de Legile Republicii
Moldova nr.l308 din 25.07.1997 „Cu privire la preţul nprmativ şi modul de vînzare-cumpărare al
pămîntului", cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998. procesul-verbal nr.l6/2 din
11 iunie 2012 cu privire la rezultatele licitaţiei publice.
DISPUN :
1. Societăţii Comerciale „PETROLASAN" S.R.L. în persoana administratorului
dnei.Golovca
Angela, i se vinde sectorul de teren din intravilanul or.Edineţ, str.Independenţei nr.f/n, c.c.4101201328.
bonitate - 65 grad/ha. suprafaţa de S-0,0707 ha. modul de folosinţă - pentru construcţia PECO (gaz.
benzină, motorină, uleiuri), cu adiacenţii conform planului cadastral, cu achitarea preţului integral,
conform condiţiilor stipulate în contractul de vînzare-cumpărare.
2. A aproba preţul de vînzare-cumpărare al terenului conform celui din borderoul de calcul al
preţului de vînzare-cumpărare a terenului şi procesul-verbal nr.l6/2 din 11 iunie 2012 cu privire la
rezultatele licitaţiei publice, şi anume în sumă de 147952.00 (o sută patru zeci şi şapte mii nouă sute cinci
zeci şi doi ) lei
95 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
21202554101
TREZMD2X
5 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
430515101554707
TREZMD2X.
3. Speciastul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare d-nul Caraulan Vădim:
- în decurs de 10 zile calendaristice, va perfecta contractul de vînzare-cumpărare a terenului şi
va prezenta primarului şi cumpărpătorului pentru semnare şi autentificare la biroul notarial;
- după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral
al deţinătorului de teren şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu drept de proprietate.
- va aduce la cunoştinţa persoanelor cointeresat&-priTirezenta dispoziţie.
4. Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul
bunurilor imobile în strictă conformitate cu prezenta dispoziţie.
5. Contabilul-şef dna.Strîmbanu Lilia şi specialistul în problemele economiei dna.Nistor Ala
vor
controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul vâizării terenului în cauză.
~
-A%\
A./7
Primar de Edineţ
%
Constantin Cojocaru
J
/
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnYEJIHKA MOJIUOBA EAHMHEUKHH PAHOH EDINEŢ
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnYEJIHKA
MOJIUOBA
EAHMHEUKHH PAHOH
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
nPMM3PHfl TOPO M E^HHEU
YJI. O.HEPEMIIEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr. /J0
din 20 iunie 2012
"Cu părivire la vînzarea terenului de pămînt de
pe adresa: or.Edineţ, str. Tcacenco nr.10
Examinînd cererea persoanei juridice Comunitatea religioasă a Martorilor lui Iehova în persoana
dlui. Groza Victor, domiciliat în Republica Moldova, raionul Edineţ, or.Edineţ, str.V.Stroiescu nr.70,
buletin de identitate seria: A nr.l4067483, cod personal 0981808148256, eliberat de of. 14 Edineţ, data
eliberării 11.04.2007, cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului amplasat pe adresa: or.Edineţ, str.
Tcacenco nr.10, conducîndu-mă de Legile Republicii Moldova nr.l308 din 25.07.1997 „Cu privire la
preţul nprmativ şi modul de vînzare-cumpărare al pămîntului", cu privire la programul de privatizare
pentru anii 1997-1998
DISPUN :
1.
Persoanei juridice Comunitatea religioasă a Martorilor lui Iehova în persoana dlui. Groza
Victor, i se vinde terenul cu suprafaţa de 0.175
ha (una mie şapte sute cincizeci m 2 ), amplasat pe
adresa: raionul Edineţ, or.Edineţ, str.Tcacenco nr.10, cod cadastral-4101211162, cu destinaţia-
aferent imobilului, cu adiacenţii conform planului cadastral, cu achitarea preţului integral,
conform condiţiilor stipulate în contractul de vînzare-cumpărare.
2.
A aproba preţul de vînzare-cumpărare al terenului conform celui din borderoul de calcul al
preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent, şi anume în sumă de 54254 (cinzeci şi patru mii
doua sute cinzeci şi patru) lei.
95 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
21202554101
TREZMD2X
5 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
c/f 1006601000037
226604
430515101554707
TREZMD2X.
Speciastul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare d-nul Caraulan Vădim:
în decurs de 20 zile calendaristice, va perfecta contractul de vînzare-cumpărare a terenului şi
va prezenta primarului şi cumpărpătorului pentru semnare şi autentificare la biroul notarial;
după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral
al deţinătorilor de terenuri şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlul de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu drept de proprietate.
-
va aduce la cunoştinţa persoanelor cointeresate;|>rezenta dispoziţie.
4.
Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ va asigura, efectuarea înscrierilor respective în registrul
bunurilor imobile.
fffff
5.
Contabilul-şef dna. Strîmbanu Lilia şi specialistul în problemele economiei dna. Nistor Ala vor
controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti pfeţinuite în rezultatul vînzării terenului în cauză.
Primar de Edinet
stantin Cojocaru
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnYBJIHKA MOJŢHOBA EZIHHHEUKHH PAHOH EDINEŢ nPHM3PHf l
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnYBJIHKA
MOJŢHOBA
EZIHHHEUKHH
PAHOH
EDINEŢ
nPHM3PHf l
EOPO M
E^HHEH
STR.O.CEREMPEI,30
YJI. O.HEPEMnEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
din
22
iunie 2012
"Cu privire la cererea
cet. Petrova Valentina"
în temeiul art.29 şi art. 14 alin. 2 lit."f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17.05.1996
"Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr.721-XIII din
2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi
instalaţiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996,
cererii solicitantului din 22.06.2012
DISPUN :
1. Se aprobă procesul - verbal de recepţie finală nr. 3 din 21 iunie 2012
pentru
construcţiile:
• 02.
Lit.
1B.
-
Casă de locuit:
• 02.
Lit.
Bl.
-
Anexă caldă.
• 03.
Lit.
6.
-
Bucătărie de vară;
-
amplasatepe terenul proprietate privată c.c.4101220079, de pe adresa or.Edineţ,
Beci;
str.Varlaam
nr.3.
2.
Recepţiei finale au fost supuse:
02.
Lit.
1B.
-
Casă de locuit:
Suprafaţa constucţiei
Suprafaţa constucţiei
Suprafaţa construcţiei
Suprafaţa constucţiei
47,7 m.p
02.
Lit.
Bl.
-
Anexă caldă.
34,8 m.p
03.
Lit.
6.
-
Bucătărie de vară,
Beci:
15,9 m.p.
9,1 m.p
3.
Evaluarea construcţiilor
-
90000,00 lei,
material de construcţie -
blocuri calcar şi zgură, piatră.
Reţele inginereşti -
energie electrică, apeduct, canalizare, telefon.
4.
Proprietarul construcţiei -
. cet. Petrova Valentina.
5.
Se obligă cet. Petrova Valentina, bunurile imobile recepţionate, în termen de 30 zile
calendaristice să le înregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ pentru efectuarea
înscrierilor respective în Registrul Bunurilor Imobile;
6. OCT-Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor
imobile
în strictă conformitate cu prezenta dispozi
7. Controlul îndeplinirii prezentei
dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
(Mh
jy^&i i
Xm
Primar de Edineţ
"i/ 1
/
,
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECIiyEJlHKA MOjŢHOBA EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 TEL.
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECIiyEJlHKA
MOjŢHOBA
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
EilHHHEUKHH PAHOH
TIPHM3PHH TOPOilA E^HHELI
YJI. O.HEPEMI1EM, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
din
22 iunie
2012
"Cu privire la cererea cet. Cotiujanschi
Victor"
în temeiul art.29 şi art. 14 alint. 2 lit. "f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.50 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu
respectarea cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Cotiujanschi Victor nr. C-507 din 18 iunie 2012,
DISPUN :
1. Se permite cet.Cotiujanschi Victor demolarea construcţiilor, o parte din casa de locuit,
amplasate
pe terenul proprietate privată
de pe adresa or.Edineţ,
str. Alexandru/cel Bun
nr.126,
2. Se eliberează cet. Cotiujanschi Victor Autorizaţie de desfiinţare nr. J-y
din 22 iunie 2012
(nr.23 din 15 iunie 2012) a construcţiilor;
• o parte din casă de locuit cu dimensiunile 7,15x4,20 m S-30,0 mp. amplasate pe terenul
proprietate privată
de pe adresa or.Edineţ,
str. Alexandru cel Bun
nr.126.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3. Se obligă cet. Cotiujanschi Victor în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial
Edineţ.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului
acestora,
b). închideri ale drumurilor
publice (inclusiv a trutuarului),
săpături în spaţiile publice în
lipsa acordului
respectiv,
c). distrugerea spaţiilor
verzi.
d). racordarea şi/sau debranşarea de la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atenţionează cet. Cotiujanschi Victor ca gunoiul şi alte deşeuri rezultate de la demolare
să fie transportate în loc special amenajat autorizat de administraţia publică locală.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar de Edinet
ocaru
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnYEJIHKA MOJEUOBA EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 E^HHHEIXKHH
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnYEJIHKA MOJEUOBA
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
E^HHHEIXKHH PAHOH
nPHM3PHH rOPOJXA EJHHEU
YJI. O.MEPEMIIEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
m
din
22 iunie
2012
"Cu privire ia cererea cet. Cotiujanschi Denis"
în temeiul art.29 şi art. 14 alint. 2 lit. "f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.50 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu
respectarea cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Cotiujanschi Victor nr. C-507 din 18 iunie 2012,
DISPUN :
1. Se permite cet. Cotiujanschi Denis demolarea construcţiilor, casă de locuit, anexă de locuit,
anexă rece,
amplasate
pe terenul proprietate privată
de pe adresa or.Edineţ,
nr.l 24.
str. Alexandru cel Bun
_
2. Se eliberează cet. Cotiujanschi Denis Autorizaţie de desfiinţare nr. >
din 22 iunie 2012
(nr.25 din 15 iunie 2012) a construcţiilor;
• casă de locuit, anexă de locuit, anexă rece cu suprafaţa, respectiv de S- 103,2 mp.
amplasate pe terenul proprietate priv ată de pe adresa or.Edineţ, str. Alexandru cel Bun nr.124.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3. Se obligă cet. Cotiujanschi Denis
în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), săpături în spaţiile publice în
lipsa acordului respectiv,
c). distrugerea spaţiilor verzi.
d). racordarea şi/sau debranşarea de la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atenţionează cet. Cotiujanschi Denis
ca gunoiul şi alte deşeuri rezultate de la demolare
să fie transportate în loc special amenajat autorizat de administraţia publică locală.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnyEJIHKA MOJl^OBA EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30.
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnyEJIHKA
MOJl^OBA
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
E^HHHEUKHH PAMOH
IIPHM3PHfl TOPO M E^MHEU
YJI. O.HEPEMI1EH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
din
22 iunie
2012
"Cu privire la cererea cet. Cotiujanschi
Denis"
în temeiul art.29 şi art. 14 alint. 2 lit. "f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.50 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu
respectarea cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Cotiujanschi Victor nr. C-507 din 18 iunie 2012,
DISPUN :
1.
Se permite cet. Cotiujanschi Denis demolarea construcţiilor, o parte din casa de locuit,
amplasată
pe terenul proprietate privată
de pe adresa or.Edineţ,
str. Alexandru cel Bun
nr.l26a.
2.
Se eliberează cet. Cotiujanschi Denis Autorizaţie de desfiinţare nr.
din 22 iunie 2012
(nr.24 din 15 iunie 2012) a construcţiilor;
• o parte din casa de locuit (4,2x7,10 m) cu suprafaţa, respectiv de S- 29,8 mp.
amplasate pe terenul proprietate privată de pe adresa or.Edineţ, str. Alexandru cel Bun nr.l26a.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3. Se obligă cet. Cotiujanschi Denis
în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri ale drumurilor
lipsa acordului respectiv,
publice (inclusiv a trutuarului),
săpături în spaţiile publice în
c). distrugerea spaţiilor
verzi.
d). racordarea şi/sau debranşarea de la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atenţionează cet. Cotiujanschi Denis
ca gunoiul şi alte deşeuri rezultate de la demolare
să fie transportate în loc special amenajat autorizat de administraţia publică locală.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar de Edineţ(/y'
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnyEJIHKA MOJŢHOBA EJţHHHEHKHH PAHOH EDINEŢ nPHM3PHf l
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnyEJIHKA
MOJŢHOBA
EJţHHHEHKHH
PAHOH
EDINEŢ
nPHM3PHf l
EOPO M
E^HHEH
STR.O.CEREMPEI,30
YJI. O.HEPEMnEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
din
22 iunie
2012
"Cu privire la cererea cet. Hudzinschi Veaceslav"
în temeiul art.29 şi art. 14 alint. 2 lit. "f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.50 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu
respectarea cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Hudzinschi Veaceslav nr. h-520 din 20 iunie 2012,
DISPUN :
1. Se permite cet.Hudzinschi Veaceslav demolarea construcţiilor, casă de locuit, anexă de
locuit, bucătărie de vară, beci, sarai, sarai,
amplasate
pe terenul proprietate privată
de pe
adresa
or.Edineţ,
str. Independenţei
nr.141.
2. Se eliberează cet. Hudzinschi Veaceslav Autorizaţie de desfiinţare nr.
din 22 iunie 2012
(nr.26 din 15 iunie 2012) a construcţiilor;
casă de locuit - 53,4 m.p., anexă de locuit - 9,5 m.p., bucătărie de vară - 37,6 m.p., beci
7,1 m.p., sarai -
20,5 m.p., sarai -
19,9 m.p.,
amplasate
pe terenul proprietate privată
-
de pe adresa
or.Edineţ,
str. Independenţei
nr.141.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3. Se obligă cet. Hudzinschi Veaceslav în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), săpături în spaţiile publice în
lipsa acordului
respectiv,
c). distrugerea spaţiilor verzi.
d). racordarea şi/sau debranşarea de la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atenţionează cet. Hudzinschi Veaceslav ca gunoiul şi alte deşeuri rezultate de la
demolare
să fie transportate în loc special amenajat autorizat de administraţia publică locală.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar de Edinet
Constantin Cojocaru
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 PECnyEJIHKA MOJI^OBA E^MMHEUKHH
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
PECnyEJIHKA MOJI^OBA
E^MMHEUKHH PAHOH
IIPHM3PHfl EOPO/JA E^HHEU
YJI. O.HEPEMIIEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nrJ H
din
22
iunie 2012
"Cu privire la cererea
cet. Paşinschi
Alexandru"
în temeiul art.29 şi art. 14 alin. 2 lit.'T' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17.05.1996
"Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr.721-XIII din
2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi
instalaţiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996,
cererii solicitantului din 22.06.2012
DISPUN
1.
Se
aprobă
procesul
- verbal
de
recepţie
finală
nr.
09
din
06
februarie
2012
pentru
construcţiile:
// y
. i
-
amplasat pe terenul proprietate privată, de pe adresa or.Edineţ,
Lit.
.
Oficiu:
str.Independentei
nr.7^/3
x
\
-
ţfauf ?
2.
Recepţiei finale au fost supuse:
02.
Lit.
1B.
-
Oficiu (parter):
Suprafaţa constucţiei
Suprafaţa constucţiei
59,3 m.p
Etaj.
69,3 m.p
3.
Evaluarea construcţiilor
-
15000,00
lei,
material de construcţie -
blocuri calcar şi zgură, piatră, plăci din gips.
Reţele inginereşti -
energie electrică, apeduct, canalizare, telefon.
4.
Proprietarul construcţiei -
. cet. Paşinschi Alexandru.
5.
Se obligă cet. Paşinschi Alexandru, bunurile imobile recepţionate, în termen de 30 zile
calendaristice
le
înregistreze
la
Oficiul
Cadastral
Teritorial
Edineţ
pentru
efectuarea
înscrierilor respective în Registrul Bunurilor Imobile;
6. OCT-Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor
imobile
în strictă conformitate cu prezenta dispoziţie.
7.
Controlul îndeplinirii prezentei
dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnyBJIHKA MOJLEţOBA E^HHHEUKHH PAHOH EDINEŢ nPHM3PH «
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnyBJIHKA MOJLEţOBA
E^HHHEUKHH
PAHOH
EDINEŢ
nPHM3PH «
TOPOZIA
E^HHE H
STR.O.CEREMPEI,30
YJI. O.HEPEMnEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
din
22 iunie
2012
"Cu privire Ia cererea cet. Bejenaru
Mariana"
în temeiul art.29 şi art. 14 alint. 2 lit. "f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.50 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu
respectarea cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Bejenaru Mariana nr. h-520 din 20 iunie 2012,
DISPUN :
1.
Se permite cet. Bejenaru Mariana demolarea construcţiilor, casă de locuit,
amplasată
pe
terenul proprietate privată, c.c.4101222017
de pe adresa or.Edineţ,
2.
str. Serghei Lazo
^
nr.129.
Se eliberează cet. Bejenaru Mariana Autorizaţie de desfiinţare nr.
din 22 iunie 2012
(nr.28 din 22 iunie 2012) a construcţiilor;
casă
adresa or.Edineţ,
de locuit -
73,3 m.p.,
amplasate
pe terenul proprietate privată c.c.4101222017,
de pe
str. Serghei Lazo
nr.129.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3. Se obligă cet. Bejenaru Mariana în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri ale drumurilor
publice (inclusiv a trutuarului),
săpături în spaţiile publice în
lipsa acordului
respectiv,
c). distrugerea spaţiilor
verzi.
d). racordarea şi/sau debranşarea de Ia reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atenţionează cet. Bejenaru Mariana ca gunoiul şi alte deşeuri rezultate de la demolare
să fie transportate în loc special amenajat autorizat de administraţia publică locală.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se|iuneî n şeama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar deEdineţ(/y'
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ PECnyEJIHKA MOJUOBA STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30.
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
PECnyEJIHKA
MOJUOBA
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
E^HMHEUKHH PAHOH
I1PHM3PHM EOPO M EJ.HHEU
yjl. O.MEPEMHLH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr. 178
din 22 iunie 2009
"Cu privire Ia arendarea terenului de pe
adresa: or.Edineţ, extravilan,
c.c.4101221264,
în rezultatul licitaţiei publice din 11 iunie 2012"
Examinînd cererea, cu privire la arendarea terenului amplasat pe adresa: or.Edineţ, extravilan,
c.c.4101221264 persoanei fizice dlui.Radu Carazan, administratorul Gospodăriei Ţărănească (de
Fermier) Carazan Radu, - domiciliat în Republica Moldova, raionul Edineţ, or.Edineţ, str.MeşteruI
Manole nr.l3, buletin de identitate seria: A nr.l4033261, cod personal 0972501581734, eliberat de of. 14
Edineţ, data eliberării 12.08.2002, conducăndu-mă de Legile Republicii Moldova, nr.l308 din
25.07.1997 cu privire la preţul nprmativ şi modul de vînzare-cumpărare al pămîntului, respectiv, cu
privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998. deciziilor consiliului orăşenesc Edineţ
nr.l 1/18-1 şi respectiv nr.l 1/18-2 din 06 aprilie 2012. procesul-verbal nr.16/9 din 11.06.2012 cu privire
la rezultatele licitării,
DISPUN :
1. Gospodăriei Ţărănească (de Fermier) Carazan Radu, i se atribuie în arendă pe un termen de
30 ani sector de teren cu suprafaţa S-6,989 ha,
or.Edineţ, extravilan, destinaţia - agricol, bonitatea -
82,
c.c.4101221264. modul de atribuire - arendă pe termen de 30 ani, cu adiacenţii conform planului
cadastral, cu achitarea preţului anua în rate (trimestrial).
2. A aproba preţul de arendă al terenului conform celui din borderoul de calcul al plîţii de arendă a
terenului şi rezultatul licitaţiei din
11 iunie 2012 (procesul-verbal nr.16/9 din
11.06.2012), în sumă de
21356.00 ( douăzeci şi una mii trei sute cincizeci şi şase ) lei
100 % din suma indicată în pct2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
12133554101
TREZMD2X
3.
juristul
Specialistul în problemele reglementării regimului funciar (d-1 Vădim Caraulan) de comun cu
Primăriei:
- în decurs de 10 zile, va perfecta contractul de arendă/locaţiune a terenului şi-1 va prezenta
primarului şi cumpărpătorului pentru semnare şi autentificare la biroul notarial;
- după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral
al deţinătorilor de terenuri şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlul de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu drept de arendă/locaţiune.
va aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prezenta dispoziţie.
4. Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ va efectua înscrierile respective în Registrul Bunurilor
Imobile conform prezentej^dispoziţii.
5. Contabilul-şef (dna.Stnmbănu : Lîîiă). şi specialistul principal în problemele economiei
(dna.Nistor Ala) vo^c^ptrqlairitrare^în cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul arendei
terenului în cauză, jffe?
\
»
Primar de Edineţ <61 w
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnyEJIHKA MOJWOBA EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 E^HHHEHKHH
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnyEJIHKA
MOJWOBA
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
E^HHHEHKHH PAHOH
nPHM3PHH TOPO M E^HHEH
yjl. O.HEPEMnEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr. 179
din 22 iunie 2009
"Cu privire la arendarea terenului de pe
adresa: or.Edineţ, extravilan, c.c.4101221263,
în rezultatul licitaţiei publice din 11 iunie 2012"
Examinînd cererea, cu privire la arendarea terenului amplasat pe adresa: or.Edineţ, extravilan.
c.c.4101221263 persoanei fizice dlui.Radu Carazan. administratorul Gospodăriei Ţărănească (de
Fermier) Carazan Radu, - domiciliat în Republica Moldova, raionul Edineţ, or.Edineţ, str.Meşterul
Manole nr.13, buletin de identitate seria: A nr.14033261, cod personal 0972501581734. eiiberat de of. 14
Edineţ, data eliberării 12.08.2002, conducăndu-mă de Legile Republicii Moldova, nr.l308 din 25.07.1997
cu privire la preţul nprmativ şi modul de vînzare-cumpărare al pămîntului. respectiv, cu privire la
programul de privatizare pentru anii 1997-1998, deciziilor consiliului orăşenesc Edineţ nr.l 1/18-1 şi
respectiv nr.l 1/18-2 din 06 aprilie 2012, procesul-verbal nr.16/12 din 11.06.2012 cu privire la rezultatele
licitării,
DISPUN :
1. Gospodăriei Ţărănească (de Fermier) Carazan Radu, i se atribuie în arendă pe un termen de
30 ani sector de teren cu suprafaţa S-4,00 ha, or.Edineţ, extravilan, destinaţia - agricol, bonitatea - 82,
c.c.4101221263, modul de atribuire - arendă pe termen de 30 ani. cu adiacenţii conform planului
cadastral, cu achitarea preţului anual în rate (trimestrial).
2. A aproba preţul de arendă al terenului conform celui din borderoul de calcul al plîţii de arendă a
terenului
şi rezultatul
licitaţiei
din
11 iunie 2012
(procesul-verbal
nr,16/#din
11.06.2012). în sumă de
12222.00
( douăsprezece mii două sute douăzeci şi doi ) lei
100 % din suma indicată în pct.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
12133554101
TREZMD2X
3.
juristul
Specialistul în problemele reglementării regimului funciar (d-1 Vădim Caraulan) de comun cu
Primăriei:
în decurs de 10 zile, va perfecta contractul de arendă/locaţiune a terenului şi-1 va prezenta
primarului şi cumpărpătorului pentru semnare şi autentificare la biroul notarial:
după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral al
deţinătorilor de terenuri şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlul de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu drept de arendă/locaţiune.
va aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prezenta dispoziţie.
4. Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ va efectua înscrierile respective în Registrul Bunurilor Imobile
conform prezentei
5. Contabilul-şef (dna.Stp^&Jinti L]îra^$i;'specialistul principal în problemele economiei
(dna.Nistor
Ala)
vor controla
inţ
"orit a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul arendei terenului în
cauză.
Primar de
(
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnYEJIHKA MOJ1/IOBA EZţHHHEUKMH PAHOH EDINEŢ
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnYEJIHKA MOJ1/IOBA
EZţHHHEUKMH
PAHOH
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
I1PHM3PM5I FOPO/ţA E^HHE U
YJI. O.HEPEMIIEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr. 180
din 22 iunie 2009
"Cu privire la arendarea terenului de pe
adresa: or.Edineţ, extravilan, c.c.4101221229,
în rezultatul licitaţiei publice din 11 iunie 2012"
Examinînd cererea, cu privire la arendarea terenului amplasat pe adresa: or.Edineţ, extravilan.
c.c.4101221229 persoanei fizice dlui.Radu Carazan, administratorul Gospodăriei Ţărănească (de
Fermier) Carazan Radu, - domiciliat în Republica Moldova, raionul Edineţ, or.Edineţ, str.Meşterul
Mano le nr.13, buletin de identitate seria: A nr.14033261. cod personal 0972501581734, eliberat de of. 14
Edineţ, data eliberării 12.08.2002, conducăndu-mă de Legile Republicii Moldova, nr.l308 din 25.07.1997
cu privire la preţul nprmativ şi modul de vînzare-cumpărare al pămîntului. respectiv, cu privire la
programul de privatizare pentru anii 1997-1998, deciziilor consiliului orăşenesc Edineţ nr.l 1/18-1 şi
respectiv nr.l 1/18-2 din 06 aprilie 2012, procesul-verbal nr.l6/13 din 11.06.2012 cu privire la rezultatele
licitării,
DISPUN :
1. Gospodăriei Ţărănească (de Fermier) Carazan Radu. i se atribuie în arendă pe un termen de
30 ani sector de teren cu suprafaţa S-1,3919 ha,
or.Edineţ, extravilan, destinaţia - agricol, bonitatea -
82,
c.c.4101221229, modul de atribuire - arendă pe termen de 30 ani, cu adiacenţii conform planului
cadastral, cu achitarea preţului anual în rate (trimestrial).
2. A aproba preţul de arendă al terenului conform celui din borderoul de calcul al plîţii de arendă a
terenului şi rezultatul licitaţiei din 11 iunie 2012 (procesul-verbal nr.16/13 din 11.06.2012). în sumă de
4253.00 ( patru mii două sute cincizeci şi trei) lei
100 % din suma indicată în pct.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
12133554101
TREZMD2X
3.
juristul
Specialistul în problemele reglementării regimului funciar (d-1 Vădim Caraulan) de comun cu
Primăriei:
- în decurs de 10 zile, va perfecta contractul de arendă/locaţiune a terenului şi-1 va prezenta
primarului şi cumpărpătorului pentru semnare şi autentificare la biroul notarial;
după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral al
deţinătorilor de terenuri şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlul de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu drept de arendă/locaţiune.
- va aduce laxunQştinţa persoanelor interesate prezenta dispoziţie.
Oficiul Ca^figl'^erftQrial Edineţ va efectua înscrierile respective în Registrul Bunurilor Imobile
confor
: tqjjtei,idis'p^tţii.
ContaŞŞ-ş e
nr*
Ala )
Măr cc
'
rărea
iu Lilia) şi specialistul principal în problemele economiei (dna.Nistor
n cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul arendei terenului în
cauză.v\'v\ '
Constantin Cojocari
R EPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ UJjRI MĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ ^STR.O.CEREMPEI,30 PECnyEJIHKA MOJIilOBA
R EPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
UJjRI MĂRIA ORAŞULUI
EDINEŢ
^STR.O.CEREMPEI,30
PECnyEJIHKA MOJIilOBA
E^HHHEHKHH PAHOH
nPHM3PH« EOPOJIA E/ţHHEH
yjl. O.MEPEMnEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr. 181
din 22 iunie 2009
"Cu privire la arendarea terenului de pe
adresa: or.Edineţ, extravilan,
c.c.4101221227,
în rezultatul licitaţiei publice din 11 iunie 2012"
Examinînd cererea, cu privire la arendarea terenului amplasat pe adresa: or.Edineţ, extravilan.
c.c.4101221227 persoanei fizice dlui.Radu Carazan, administratorul Gospodăriei Ţărănească (de
Fermier) Carazan Radu, - domiciliat în Republica Moldova, raionul Edineţ, or.Edineţ, str.Meşterul
Manole nr.13. buletin de identitate seria: A nr. 14033261, cod personal 0972501581734, eliberat de of. 14
Edineţ, data eliberării 12.08.2002, conducăndu-mă de Legile Republicii Moldova, nr.l308 din 25.07.1997
cu privire la preţul nprmativ şi modul de vînzare-cumpărare al pămîntului. respectiv, cu privire la
programul de privatizare pentru anii 1997-1998, deciziilor consiliului orăşenesc Edineţ nr.l 1/18-1 şi
respectiv nr.l 1/18-2 din 06 aprilie 2012, procesul-verbal nr.16/14 din 11.06.2012 cu privire la rezultatele
licitării,
DISPUN :
1. Gospodăriei Ţărănească (de Fermier) Carazan Radu. i se atribuie în arendă pe un termen de
30 ani sector de teren cu suprafaţa S-4,50 ha.
or.Edineţ. extravilan, destinaţia - agricol, bonitatea -
82.
c.c.4101221227. modul de atribuire - arendă pe termen de 30 ani. cu adiacenţii conform planului
cadastral, cu achitarea preţului anual în rate (trimestrial).
2. A aproba preţul de arendă al terenului conform celui din borderoul de calcul al plîţii de arendă a
terenului
şi rezultatul
licitaţiei din
11 iunie 2012 (procesul-verbal
nr.16/14 din
11.06.2012), în sumă
de
13750.00 (treisprezece mii şapte sute cincizeci) lei,
100 % din suma indicată în pct.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
12133554101
TREZMD2X
3. Specialistul în problemele reglementării regimului funciar (d-1 Vădim Caraulan) de comun cu
juristul Primăriei:
- în decurs de 10 zile, va perfecta contractul de arendă/locaţiune a terenului şi-1 va prezenta
primarului şi cumpărpătorului pentru semnare şi autentificare la biroul notarial;
- după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral al
deţinătorilor de terenuri şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlul de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu drept de arendă/locaţiune.
- va aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prezenta dispoziţie.
4. Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ va efectua înscrierile respective în Registrul Bunurilor Imobile
conform prezentei dispoziţii.
Contabilul-şef (dna.Strimhanvfi.ilia) şi specialistul principal în problemele economiei (dna.Nistor
Ala) vor control^^ptre a ^ cotf^a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul arendei terenului în
cauza.
M l
Primar
IM!
(C
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnyEJIHKA MOJUOB A EJJHHHEIJKHH PAHOH EDINEŢ nPHM3PHf l
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnyEJIHKA MOJUOB A
EJJHHHEIJKHH
PAHOH
EDINEŢ
nPHM3PHf l EOPO M E^MHEU
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
yjl . O.HEPEMIIEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
din doi- iunie 2012
"Cu părivire la vînzarea terenului de pămînt de pe adresa:
or.Edineţ, str. Alexandru cel Bun nr.89/2, c.c.4101215202
Examinînd cererea persoanei fizice Belous Ion Vasile, domiciliat în Republica Moldova, raionul
Edineţ, or.Edineţ, str.M.Frunze nr.36, buletin de identitate seria: A 89024826. cod personal
0971707215324, eliberat de of.89, data eliberării 01.11.2002, cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului
amplasat pe adresa: or.Edineţ, str.Alexandru cel Bun nr.89/2, c.c.4101215202, conducîndu-mă de Legile
Republicii Moldova nr.l308 din 25.07.1997 „Cu privire la preţul nprmativ şi modul de vînzare-cumpărare
al pămîntului", cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998, procesul-verbal nr.l6/4 din
11 iunie 2012 cu privire la rezultatele licitaţiei publice.
DISPUN :
1. Cet.Belous Ion, i se vinde sectorul de teren din intravilanul or.Edineţ, str.Alexandru cel Bun
nr.89/2. c.c.4101215202,
bonitate - 65 grad/ha, suprafaţa de S-0.0062 ha. modul de folosinţă -
pentru
construcţii, cu adiacenţii conform planului cadastral, cu achitarea preţului integral, conform condiţiilor
stipulate în contractul de vînzare-cumpărare.
2.
A aproba preţul de vînzare-cumpărare al terenului conform celui din borderoul de calcul al
preţului de vînzare-cumpărare a terenului şi procesul-verbal nr.l6/4 din 11 iunie 2012 cu privire la
rezultatele licitaţiei publice, şi anume în sumă de 51909,00 (cincizeci si una mii nouă sute nouă) lei
95 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
'
c/f
1006601000037
226604
21202554101
TREZMD2X
5 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
430515101554707
TREZMD2X.
3. Speciastul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare d-nul Caraulan Vădim:
- în decurs de 10 zile calendaristice, va perfecta contractul de vînzare-cumpărare a terenului şi
va prezenta primarului şi cumpărpătorului pentru semnare şi autentificare la biroul notarial;
după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral
al deţinătorului de teren şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu drept de proprietate,
va aduce la cunoştinţa persoanelor cointeresate pri prezenta dispoziţie.
4. Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul
bunurilor imobile în strictă conformitate cu prezenta dispoziţie.
5. Contabilul-şef dna.Strîmbanu Lilia şi specialistul în problemele economiei dna.Nistor Ala vor
controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul vînzării terenului în cauză.
Primar de Edineţ
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PEdlYEJIHK A E^HHHEHKHH MOJLHOBA PAHOH EDINEŢ nPH M 3PH5I
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PEdlYEJIHK A
E^HHHEHKHH
MOJLHOBA
PAHOH
EDINEŢ
nPH M 3PH5I FOPO M
E^HHEH
STR.O.CEREMPEI,30
yjl. O.HEPEMnEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
// J
din
^
iunie 2012
"Cu părivire la vînzarea terenului de pămînt de pe
adresa: or.Edineţ, extravilan,
c.c.4101102134"
Examinînd cererea persoanei fizice dl.Creţu Valeriu, domiciliat în Republica Moldova, raionul
Edineţ. or.Edineţ. str.Sfîntul Vasile nr.98 ap.2, buletin de identitate seria: A 14040644, cod personal
0962012580005, eliberat de of. 14 Edineţ,
data eliberării 09.09.2003, cu privire la vînzarea-cumpărarea
terenului amplasat pe adresa: or.Edineţ, extravilan, c.c.4101102134. conducîndu-mă de Legile Republicii
Moldova nr.l308 din 25.07.1997 „Cu privire la preţul nprmativ şi modul de vînzare-cumpărare al
pămîntului", cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998, procesul-verbal nr.l6/15 din
11 iunie 2012 cu privire la rezultatele licitaţiei publice.
DISPUN :
1. Cet.Creţu Valeriu Arcadie, i se vinde sectorul de teren din extravilanul or.Edineţ. c.c.4101102134.
bonitate - 82 grad/ha, suprafaţa de S-l ,0295 ha. destinaţia - agricol, modul de folosinţă - pentru
construcţia bazinului acvatic, cu adiacenţii conform planului cadastral, cu achitarea preţului integral,
conform condiţiilor stipulate în contractul de vînzare-cumpărare.
2. A aproba preţul de vînzare-cumpărare al terenului conform celui din borderoul de calcul al
preţului de vînzare-cumpărare a terenului şi procesul-verbal nr.16/15 din 11 iunie 2012 cu privire la
rezultatele licitaţiei publice, şi anume în sumă de 65314.00(şasezeci si cinci mii trei sute patrusprezece) lei
95 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
21202554101
TREZMD2X
5 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
430515101554707
TREZMD2X
3. Speciastul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare d-nul Caraulan Vădim:
în decurs de 10 zile calendaristice, va perfecta contractul de vînzare-cumpărare a terenului şi
prezenta primarului şi cumpărătorului pentru semnare şi autentificare la biroul notarial;
după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral al
va
deţinătorului de teren şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlului de autentificare a
dreptului deţinătorului de teren cu drept de proprietate.
va aduce la cunoştinţa persoanelor cointeresate prezenta dispoziţie.
4. Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul
bunurilor imobile în strictă conformitate cu prezenta dispoziţie.
5. Contabilul-şef dna.Strîmbanu Lilia şi specialistul în problemele economiei dna.Nistor Ala
vor
controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul vînzării terenului în cauză.
Primar de Edineţ((O f
Constantin Cojocari
'EPUBLICA MOLDOVA LAIONUL EDINEŢ PECnYEJIHKA MOJUOB A EAHHHEUKHH PAHOH PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
'EPUBLICA MOLDOVA
LAIONUL EDINEŢ
PECnYEJIHKA
MOJUOB A
EAHHHEUKHH
PAHOH
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
nPHM3PHf l EOPO M EJtflHEU
yjl . O.HEPEMIIEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
din 22 iunie 2009
"Cu privire la arendarea terenului de pe
adresa: or.Edineţ, extravilan, c.c.4101101017,
în rezultatul licitaţiei publice din 11 iunie 2012"
Examinînd cererea, cu privire la arendarea terenului amplasat pe adresa: or.Edineţ, extravilan,
c.c.4101221227 persoanei fizice dl.Ligai N'lCOlae - domiciliat în Republica Moldova, raionul Edineţ.
or.Edineţ, str.Vasile Alecsandri nr.l4, buletin de identitate seria: A nr.l4061575, cod personal
0972207141373, eliberat de of.14 Edineţ, data eliberării 05.04.2006, conducăndu-mă de Legile Republicii
Moldova, nr.l308 din 25.07.1997 cu privire la preţul nprmativ şi modul de vînzare-cumpărare al
pămîntului, respectiv, cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998, deciziilor consiliului
orăşenesc Edineţ nr.l 1/18-1 şi respectiv nr.l 1/18-2 din 06 aprilie 2012, procesul-verbal nr.16/10 din
11.06.2012 cu privire la rezultatele licitării,
DISPUN :
1. Persoanei fizice dl.Ligai
Nicolae.
i se atribuie în arendă pe un termen de 30 ani un sector de
teren cu suprafaţa S-2,3686 ha,
or.Edineţ, extravilan, destinaţia - agricol, bonitatea - 82 gred/ha.
c.c.4101101017, modul de atribuire - arendă pe termen de 30 ani. cu adiacenţii conform planului
cadastral, cu achitarea preţului anual în rate (trimestrial).
2. A aproba preţul de arendă al terenului conform celui din borderoul de calcul al plîţii de arendă a
terenului şi rezultatul licitaţiei din 11 iunie 2012 (procesul-verbal nr.16/10 din 11.06.2012). în sumă de
7238.00 (şapte mii două sute treizeci şi opt) lei,
100 % din suma indicată în pct.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
12133554101
TREZMD2X
3. Specialistul în problemele reglementării regimului funciar (d-1 Vădim Caraulan) de comun cu
juristul Primăriei:
va perfecta contractul de arendă/locaţiune a terenului şi-1 va prezenta primarului şi
cumpărpătorului pentru semnare şi autentificare la biroul notarial;
după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral al
deţinătorilor de terenuri şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlul de autentificare a
dreptului deţinătorului de teren cu drept de arendă/locaţiune.
va aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prezenta dispoziţie.
4. Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ va efectua înscrierile respective în Registrul Bunurilor Imobile
conform prezentei dispoziţii.
\
5. Contabilul-şef (dna.Strîmbanu Lilia) şi specialistul principal în problemele economiei
(dna.Nistor
Ala)
vor controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul arendei terenului în cauză.
\
.?>' /
/0
Primar de Edi
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnyEJIMKA MOJl^OBA E/ţHHHEUKHH PAHOH EDINEŢ nPHM3PH$I
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnyEJIMKA
MOJl^OBA
E/ţHHHEUKHH
PAHOH
EDINEŢ
nPHM3PH$I EOPO M
E^HHEH
STR.O.CEREMPEI,30
YJI. O.HEPEMnEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr. M
5
"
din Joi iunie 2012
"Cu părivire la vînzarea terenului de pâmînt de pe adresa:
or.Edineţ, str. Nicolae Moroşanu nr.81/2, c.c.4101204252
Examinînd cererea persoanei juridice întreprinderea Mixtă "B & M TEST" S.A. reprezentată de
dl.Topală Alexei prin procura nr.17 din 18.05.2012, domiciliat în Republica Moldova, raionul Briceni.
s.Marcăuţi, buletin de identitate seria: A 07046125, cod personal 0962108584155, eliberat de of.07
Briceni, data eliberării 19.08.2004, cu privire Ia vînzarea-cumpărarea terenului amplasat pe adresa:
or.Edineţ. str.Nicolae Moroşanu nr.81/2, c.c.4101204252, conducîndu-mă de Legile Republicii Moldova
nr.l308 din 25.07.1997 „Cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare al pămîntului", cu
privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998, procesul-verbal nr.l6/1 din 11 iunie 2012 cu
privire la rezultatele licitaţiei publice,
DISPUN :
1. Persoanei juridice întreprinderea Mixtă "B & M TEST" S.A. reprezentată de
dl.Topală Alexei
prin procura nr.17 din 18.05.2012, domiciliat în Republica Moldova, raionul Briceni, s.Marcăuţi, buletin
de identitate seria: A 07046125, cod personal 0962108584155, eliberat de of.07 Briceni. data eliberării
19.08.2004, i se vinde sectorul de teren din intravilanul or.Edineţ, str.Nicolae Moroşanu nr.81/2,
c.c.4101204252, bonitate - 65 grad/ha, suprafaţa de S-0,0539 ha, modul de folosinţă - pentru construcţii,
cu adiacenţii conform planului cadastral, cu achitarea preţului integral, conform condiţiilor stipulate în
contractul de vînzare-cumpărare.
2. A aproba preţul de vînzare-cumpărare al terenului conform celui din borderoul de calcul al
preţului de vînzare-cumpărare a terenului şi procesul-verbal nr.l6/1 din 11 iunie 2012 cu privire la
rezultatele licitaţiei publice, şi anume în sumă de 90236,00 (nouăzeci mii douăsute treizeci şi sase) lei
95 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
21202554101
TREZMD2X
5 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
c/f
1006601000037
226604
430515101554707
Ministerul
Finanţelor Trezoreria de Stat
TREZMD2X.
3. Speciastul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare d-nul Caraulan Vădim:
va perfecta contractul de vînzare-cumpărare a terenului şi va prezenta primarului şi
cumpărpătorului pentru semnare şi autentificare la biroul notarial;
după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral
al deţinătorului de teren şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlului de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu drept de proprietate.
- va aduce la cunoştinţa persoanelor cointeresate prezenta dispoziţie.
4. Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul
bunurilor imobile în strictă conformitate cu prezenta dispoziţie.
5. Contabilul-şef dna.Strîmbanu Lilia şi specialistul în problemele economiei dna.Nistor Ala vor
controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul vînzării terenului în cauză.
/v
Primar de Edineţ
[ ^J
Constantin Cojocaru
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnyEJIHKA MOJW>B A E^HHHEUKHH PAMOH EDINEŢ IIPHM3PHH
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnyEJIHKA MOJW>B A
E^HHHEUKHH
PAMOH
EDINEŢ
IIPHM3PHH EOPO/ţA EAHHEU
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
YJI. O.HEPEMIIEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
//
/
dinMiL?n/i2012
"Cu părivire Ia vînzarea terenului de pămînt de pe adresa:
or.Edineţ, str. Independenţei nr.97/1, c.c.4101208312
Examinînd cererea persoanei fizice dl.Bolbocean Igor Valentin, domiciliat în Republica
Moldova, raionul Edineţ, or.Edineţ, str.31 August nr.2 ap.9. buletin de identitate seria: A 14017236, cod
personal 0972611149624, eliberat de of.14 Edineţ, data eliberării 16.11.1999, cu privire la vînzarea-
cumpărarea terenului amplasat pe adresa: or.Edineţ, str.Independenţei nr.97/1, c.c.4101208312,
conducîndu-mă de Legile Republicii Moldova nr.l308 din 25.07.1997 „Cu privire la preţul nprmativ şi
modul de vînzare-cumpărare al pămîntului", cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998.
procesul-verbal nr.l6/5 din 11 iunie 2012 cu privire la rezultatele licitaţiei publice,
DISPUN :
1. Cet.Bolbocean Igor, i se vinde sectorul de teren din intravilanul or.Edineţ, str. Independenţei
nr.89/2, c.c.4101208312, bonitate - 65 grad/ha, suprafaţa de S-0,0042 ha. modul de folosinţă - pentru
construcţii, cu adiacenţii conform planului cadastral, cu achitarea preţului integral, conform condiţiilor
stipulate în contractul de vînzare-cumpărare.
2. A aproba preţul de vînzare-cumpărare al terenului conform celui din borderoul de calcul al
preţului de vînzare-cumpărare a terenului şi procesul-verbal nr.l6/5 din 11 iunie 2012 cu privire la
rezultatele licitaţiei publice, şi anume în sumă de 8789,00 (opt mii şapte sute optzeci şi nouă) lei
95 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
21202554101
TREZMD2X
5 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
c/f
1006601000037
226604
430515101554707
TREZMD2X.
3. Speciastul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare d-nul Caraulan Vădim:
- va perfecta contractul de vînzare-cumpărare a terenului şi
va prezenta primarului şi
cumpărpătorului pentru semnare şi autentificare la biroul notarial;
- după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral
al deţinătorului de teren şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlului de autentificare a
dreptului deţinătorului de teren cu drept de proprietate.
va aduce la cunoştinţa persoanelor cointeresate pri prezenta dispoziţie.
4. Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul
bunurilor imobile în strictă conformitate cu prezenta dispoziţie.
5. Contabilul-şef dna.Strîmbanu Lilia şi specialistul în problemele economiei dna.Nistor Ala vor
controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul vînzării terenului în cauză.
\
Primar de\
Constantin Cojocari
(
SoV
/ PI BUCA MOLDOVA PECnyiiJlHKA MOJI.HOBA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR. O. CEREM PE
/ PI BUCA MOLDOVA
PECnyiiJlHKA MOJI.HOBA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR. O. CEREM PE 1,30
TEL. 2-29-30, 2-28-30
E/IMIIFH K MM PA MOI I
nPMMAPMfl I OPO.IA EilMIIF.il.
yjl. O. MEPEMMEM,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
RAIONUL
EDINEŢ
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
EDINEŢ
DISPOZIŢIE N
22 iunie 2012
"Cu privire la cererea despre scutirca
de plata
pentru fregventarea instituţiilor preşcolare
"
în temeiul
art. 14 din
Legea
nr.436-XVl
din 28 decembric 2006 „Privind administraţia
publică locală". luînd ca bază cererea dnei Oloi Rodica . din 26.01.01.2012. Zara Irina . din 25.01
2012. Para Ina din 24.01.2012 conducîndu-mă de regulamentul primăriei Edineţ cu privire la
condiţiile scutirii dc plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile prcşcolare
DISPUN:
l.Sc permite scutirea de plata pentru întreţinerea copiilor în instituţile preşcolare în mărime de 50
%
din norma de achitare a următoarelor
persoane începînd cu
01
iunie
2012 pină
la
31
decembrie
2012.
Numele părintelui
Numele
copilului
Adresa
Nr.Gr.
1 Scorodihin
Valentina
Scorodihin Maria
I.Vicru
18/4a
Scorodihin
Daria
2 F.upoi Nadejda
Lupoi Dan
B.Glavan
46
Nr.l
Lupoi Alexandr
fa
v ;
'
Primarul
de Edinet
Constantin
Cojocaru
W
i
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI E^HHELI EDINEŢ PECnYEJIHKA MOJUOBA E^HHHEUKHH PAHOH HPHM3PHH
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
E^HHELI
EDINEŢ
PECnYEJIHKA MOJUOBA
E^HHHEUKHH PAHOH
HPHM3PHH EOPOM
STR.O.CEREMPEI,30
yjl . O.HEPEMIIEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
m
din
27 iunie 2012
"Cu privire la cererea
cet. Leviţcaia
Lidia"
în temeiul art.29 şi art. 14 alin. 2 lit. T din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17.05.1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr.721-XIII din 2
februarie 1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi
instalaţiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05.1996,
cererii solicitantului din 26.06.2012
DISPUN :
1. Se aprobă procesul - verbal de recepţie finală nr. 37 din 19 iunie 2012 pentru
construcţiile:
• 01.
-
pe terenul proprietate privată c.c.4101215035, de pe adresa
Lit. IA
Construcţie auxiliară-şură
(magazie):
amplasată
or.Edineţ,
str.Octavian
Cerempei
nr.51.
2.
Recepţiei finale au fost supuse:
01.
Lit. IA
- Construcţie auxiliară-şură (magazie), Suprafaţa construcţiei - 35,7 m.p.
3.
Evaluarea construcţiilor -
25000,00 lei,
material de construcţie -
blocuri calcar şi zgură, piatră.
Reţele inginereşti -
energie electrică, apeduct, telefon.
4.
Proprietarul construcţiei -
. cet. Leviţcaia Lidia.
5.
Se obligă cet. Leviţcaia Lidia, bunurile imobile recepţionate, în termen de 30 zile
calendaristice să le înregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ pentru efectuarea
înscrierilor respective în Registrul Bunurilor Imobile;
6. OCT-Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respectiv e în registrul bunurilor imobile în
strictă conformitate cu prezenta dispoziţie.
7.
se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOV A RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI E^mhel i PECTiyBJIHKA MOJl^OBA E^HHHEUKH H PAMOH EDINEŢ
REPUBLICA MOLDOV A
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
E^mhel i
PECTiyBJIHKA MOJl^OBA
E^HHHEUKH H
PAMOH
EDINEŢ
* IIPHM3PHf l
rOPO^ A
STR.O.CEREMPEI,30
YJI. O.HEPEMIIEH,
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
din
27 iunie 2012
"Cu privire la cererea
cet. Leviţcaia
Lidia"
în temeiul art.29 şi art. 14 alin. 2 lit.'T' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17.05.1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr.721-XIII din 2
februarie 1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi
instalaţiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGR M nr.285 din 23.05.1996,
cererii solicitantului din 26.06.2012
DISPUN :
1. Se aprobă procesul - verbal de recepţie finală nr. 37 din 19 iunie 2012 pentru
construcţiile:
• 01.
Lit. IA
-
Construcţie auxiliară-şură
(magazie):
amplasată
pe terenul
proprietate
privată
c.c.4101215035,
de pe adresa
or.Edineţ,
str.Octavian
Cerempei
nr.51.
2.
Recepţiei finale au fost supuse:
01.
Lit. IA
- Construcţie auxiliară-şură (magazie), Suprafaţa construcţiei - 35,7 m.p.
3.
Evaluarea construcţiilor -
25000,00 lei,
material de construcţie -
blocuri calcar şi zgură, piatră.
Reţele inginereşti -
energie electrică, apeduct, telefon.
4.
Proprietarul construcţiei -
. cet. Leviţcaia
Lidia.
5.
Se obligă cet. Leviţcaia Lidia, bunurile imobile recepţionate, în termen de 30 zile
calendaristice să Ie înregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ pentru efectuarea
înscrierilor respective în Registrul Bunurilor Imobile;
6. OCT-Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor imobile în
strictă conformitate cu prezenta
dispoziţie.
7. Con
ii se pune în seama arhitectului Liubovi
Galuşco.
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ PECnyEJIHKA MOJmOB A STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30.
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
PECnyEJIHKA
MOJmOB A
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
E^HHHEHKHH PAHOH
ITPHM3PH5I EOPO M E^HHE U
yjl . O.HEPEMIIEH, 30
TEJ1. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢI E nr.
/fî9
din
27 iunie
2012
"Cu privire la cererea cet. Petrovici Domnica"
în temeiul art.29 şi art. 14 alint. 2 lit. "f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.50 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu
respectarea cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Petrovici Domnica din 27 iunie 2012,
DISPUN :
1. Se permite cet. Petrovici Domnica demolarea construcţiilor, verandă, anexă rece, anexă
rece, sarai, sarai,
amplasate
pe terenul proprietate privată, c.c.4101203151
de pe adresa
or.Edineţ,
str. Florar
nr.77.
2. Se eliberează cet. Petrovici Domnica Autorizaţie de desfiinţare nr.
' din 27 iunie 2012
(nr.29 din 25 iunie 2012) a construcţiilor;
• Lit.a. - verandă, Lit.a 1 - anexă rece, Lit.a" - anexă rece cu suprafaţa totală de - 12,7 m.p.,
02. sarai cu suprafaţa de - 12,8 m.p., 03. sarai cu suprafaţa de - 7,3 m.p, amplasate pe
terenul proprietate privată c.c.4101203151, de pe adresa or.Edineţ, str. Florar nr.77.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3. Se obligă cet. Petrovici Domnica în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri ale drumurilor
lipsa acordului respectiv,
publice (inclusiv a trutuarului),
săpături în spaţiile publice în
c). distrugerea spaţiilor
verzi.
d). racordarea şi/sau debranşarea de la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atenţionează cet. Petrovici Domnica ca gunoiul şi alte deşeuri rezultate de la demolare
să fie transportate în loc special amenajat autorizat de administraţia publică locală.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar deEdineţ((O f
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnYBJIMKA MOJI.HOBA EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 E£HHHEHKHH
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnYBJIMKA MOJI.HOBA
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
E£HHHEHKHH PAHOH
nPHM3PH5I EOPO^A E^HHEH
YJI. O.HEPEMnEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢI E nr.
SâD
din
'
iunie
2012
"Cu privire la cererea cet. Bîzdîga Sergiu"
în temeiul art.29 şi art. 14 alint. 2 lit. "f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.50 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu
respectarea cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Bîzdîga Sergiu din 28 iunie 2012,
DISPUN :
1. Se permite cet. Bîzdîga Sergiu demolarea construcţiilor, casă de locuit, construcţie accesorie
(bucătărie de vară), amplasate pe terenul proprietate privată, c.c.4101215018 de pe adresa
or.Edineţ, str. Octavian Cerempei nr.46.
2. Se eliberează cet. Bîzdîga Sergiu Autorizaţie de desfiinţare nr.
din 28 iunie 2012
(nr.27 din 21 iunie 2012) a construcţiilor;
• Lit.01. - casă de locuit;
• Lit.02 - construcţie accesorie (bucătărie de vară),
amplasate
pe
terenul
proprietate
privată
c.c.4101215018,
de
pe
adresa
or.Edineţ,
str.
Octavian
Cerempei
nr.46.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3. Se obligă cet. Bîzdîga Sergiu în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri ale drumurilor
publice (inclusiv a trutuarului),
săpături în spaţiile publice în
lipsa acordului
respectiv,
c). distrugerea spaţiilor
verzi.
d). racordarea şi/sau debranşarea de la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atenţionează cet. Bîzdîga Sergiu ca gunoiul şi alte deşeuri rezultate de la demolare
să fie transportate în loc special amenajat autorizat de administraţia publică locală.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar de Edineţ((O f
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 PECfiyEJIHKA MOJIilOBA E^HHHEUKMM
REPUBLICA
MOLDOVA
RAIONUL
EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
PECfiyEJIHKA MOJIilOBA
E^HHHEUKMM PAHOH
nPHM3PHfl EOPOM E^HHEH
YJI. O.MEPEMnEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
///
DISPOZIŢI E nr .
din
(//"iunie 2012
"Cu privire la cererea
cet. Vrăbii Ludmila şi Vrăbii Victor"
în temeiul art. 14 alint. 2 lit."F' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.42 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii
nr.l63 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea
cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau
desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii
solicitantului nr.V-519 din 20.06.2012,
DISPUN :
1. Se permite cet. Vrăbii Ludmila proiectarea construcţiei casei individuale de locuit,
garaj, pe terenul proprietate privată, c.c.4101212129, de pe adresa: or.Edineţ, str.Gagarin
nr.29, conform planului de încadrare.
2. Se obligă cet. Vrăbii Ludmila în termen de 30 de zile prezentarea documentaţiei
prevăzute de pct.ll din "Regulament" - pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioadă de valabilitate de 12 luni de la
dataeliberării certificatului.
4. Se obligă cet. Vrăbii Ludmila, în termen de 12 luni de Ia data semnării prezentei
dispoziţii să prezinte documentaţia prevăzută de pct. 25 din Regulament, avizată de arhitect-
şef al raionului, Avizul Inspecţiei de Stat în construcţii, avizul Centrului Reţele Magistrale
SELMFO-6 (or.Edineţ, str.Independenţei nr.31, tel: (246) 2-27-99, GSM-067199718),
S.R.L."Edineţ-Gaz", pentru primirea Autorizaţiei de construire.
5. Se atenţionează cet. Vrăbii Ludmila că în cazul expirării termenilui valabilităţii
certificatului de urbanizsm şi nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
în cazul neîndeplinirii condiţiilor pct. 2 şi pct.4 - prezenta dispoziţie va pierde
valabilitatea, şi va fi socotită nulă din momentul expirării termenului valabilităţii certificatului
de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveşte temei pentru începerea lucrărilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi
Galuşco.
Primar de Edineţ((O f
Constantin
Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PECnyEJIHKA MOJWOBA E^HHHEHKHH PAHOH PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ t nPHM3PH «
REPUBLICA
MOLDOVA
RAIONUL
EDINEŢ
PECnyEJIHKA MOJWOBA
E^HHHEHKHH PAHOH
PRIMĂRIA ORAŞULUI
EDINEŢ
t nPHM3PH «
EOPO M
E^HHEH
STR.O.CEREMPEI,30
yjl . O.HEPEMnEH,
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
DISPOZIŢI E
nr. /M
din
iunie 2012
"Cu privire la cererea
cet. Cotiujanschi
Victor"
în temeiul art.29 şi art. 14 alin. 2 lit."f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17.05.1996
"Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr.721-XIII din
2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi
instalaţiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996,
cererii solicitantului din 28.06.2012
DISPUN :
1.
Se aprobă procesul - verbal de recepţie
finală
nr. 39 din 22 iunie 2012
pentru
construcţiile:
Lit.
2B.
-
Construcţie locativă:
-
amplasate pe terenul proprietate privată, de pe adresa or.Edineţ,
Mansardă.
str.Al. cel
Bun nr.126.
2.
Recepţiei finale au fost supuse:
Lit.
2B.
-
Construcţie locativă:
95,8 m.p
-
Mansardă.
Suprafaţa constucţiei
Suprafaţa constucţiei
95,8 m.p
3.
Evaluarea construcţiilor
-
66018,00
lei,
material de construcţie - blocuri calcar şi zgură, piatră.
Reţele inginereşti - energie electrică, apeduct, canalizare, telefon.
4.
Proprietarul construcţiei -
. cet. Cotiujanschi Victor.
5.
Se obligă cet. Cotiujanschi Victor, bunurile imobile recepţionate, în termen de 30 zile
calendaristice să Ie înregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ pentru efectuarea
înscrierilor respective în Registrul Bunurilor Imobile;
6. OCT-Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor
imobile
în strictă conformitate cu prezenta dispoziţie.
7. Controlul îndeplinirii prezentei
disoozitii se nune în seama arhitectului Liubovi Caluşco.
Primar de Edineţ
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnyEJIHKA MOJIJIOBA E^HHHEIIKHH PAHOH EDINEŢ nPHM3PH H
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnyEJIHKA
MOJIJIOBA
E^HHHEIIKHH PAHOH
EDINEŢ
nPHM3PH H EOPO^A E.HHHEH
STR.O.CEREMPEI,30
30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
YJI. O.HEPEMnEH,
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
din
iulie
2012
"Cu privire Ia cererea cet. Petrova Valentina"
în temeiul art.29 şi art. 14 alint. 2 lit. T al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.50 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu
respectarea cerinţelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Petrova Valentina nr.P-549din 29 iunie 2012,
DISPUN :
1. Se permite cet. Petrova Valentina demolarea construcţiilor, casă de locuit, anexe,
amplasate
pe terenul proprietate privată, de pe adresa or.Edineţ,
str. Varlaam
nr.3.
2. Se eliberează cet. Petrova Valentina Autorizaţie de desfiinţare nr.
Sj/
din 02 iulie 2012
(nr.30 din 25 iunie 2012) a construcţiilor;
• Lit.A. - casă de locuit;
Suprafaţa de S-39,1 m.p.
• Lit.A 1 -
anexe, Suprafaţa de S-8,6 m.p.
amplasate
pe terenul proprietate privată de pe adresa or.Edineţ,
str. Varlaam
nr.3.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3. Se obligă cet. Petrova Valentina
în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri ale drumurilor
publice (inclusiv a trutuarului),
săpături în spaţiile publice în
lipsa acordului
respectiv,
c). distrugerea spaţiilor
verzi.
d). racordarea şi/sau debranşarea de la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atenţionează cet. Petrova Valentina ca gunoiul şi alte deşeuri rezultate de la demolare
să fie transportate în loc special amenajat autorizat de administraţia publică locală.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar de Edineţ
(
/y
'
Constantin Cojocari
X REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CF.REMPF.I, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
X
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CF.REMPF.I, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyBJIMKA MOJI/IOBA
EAHHEUKMMPAHOH
nPMMAPHfl rOPOAA E/IMHEU
YJI. O. MEPEMnF.H.30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
- 8?
nr-
iii-
DISPOZIŢIE
NR.
•'I
• iU-
din
" P(k
2012
'•U
j
!
JE
«Cu privire Ia amplasarea unei gherete în zona
pieţei»
®
Analizînd
cererea
d-lui
Mămăligă
Grigore
cu
nr
M-
523
din
20.06.2012,
privitor
la
amplasarea gheretei comerciale în zona pieţei centrale, lîngă pavilionul de carne şi brînzeturi :
• ! 'ţ
DISPU N
n
.
Ai-
:j i.
-M?!""
•1.
Se
permit e amplasare a
vremelnic ă a gheretei comercial e d-lui Mămălig ă Grigore în zon a
pieţei centrale str. Gorkii, pe o suprafaţă de teren S - 0,0006 ha ( 6 m2) ( vezi anexa).
2.Terenul dat pentru amplasarea gheretei este proprietatea APL Edineţ şi este repartizat cu
drept de folosinţă.
3.Se obligă dl. Mămăligă Grigore de a menţine în ordine sanitară sectorul pe care va fi
amplasată ghereta.
Primar de Edineţ
Constantin Cojocarii
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30 PECnYEJIHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
PECnYEJIHKA MOJUOBA
E^MMHEUKHM PAHOH
nPHM3PHH EOPOiţA E^HHEH
yjl. O.HEPEMnEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
195
din
02
iulie
2012
"Cu privire la cererea BC „Victoria Banc" S.A."
în temeiul art.29 şi art. 14 alin. 2 lit.'T' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17.05.1996
"Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr.721-XIII din
2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi
instalaţiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996,
cererii solicitantului din
28.06.2012
DISPUN :
1. Se aprobă procesul - verbal de recepţie finală nr. 1 din 27 iunie 2012
pentru
construcţiile:
.
amplasate pe terenul proprietate privată, de pe adresa or.Edineţ,
• Lit.
-
Filiala nr.l6 BC „Victoria Banc" S.A.:
str. 31 August nr.19.
2.
Evaluarea construcţiilor
-
6986312,81
lei,
material de construcţie - blocuri calcar şi zgură, piatră, termopan.
Reţele inginereşti - energie electrică, apeduct, canalizare, telefon, energie electrică.
3.
Proprietarul construcţiei -
BC „Victoria Banc" S.A.
4.
Se obligă BC „Victoria Banc" S.A, bunurile imobile recepţionate, în termen de 30 zile
calendaristice
le
înregistreze
la
Oficiul
Cadastral
Teritorial
Edineţ
pentru
efectuarea
înscrierilor respective în Registrul Bunurilor Imobile;
5. OCT-Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor
imobile
în strictă conformitate cu prezenta dispoziţie.
7. Controlul îndeplinirii prezentei
dispoziţii se pune în
rhitectului Liubovi
Galuşco.
Primar de Edineţ(/y'
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnYEJIHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnYEJIHKA MOJUţOBA
IIPHMAPHH TOPO M
EjJHHEUKHH PAHOH
yjl. O. HEPEMHEH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
E^HHEU
DISPOZIŢIE
NR.
// /
Din
„ H
IU-Uu2012
"Cu privire la reducerea ştatelor de personal
în grădiniţa nr. 2 Edineţ"
în temeiul ordinului Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei şi Ministerului Finanţelor
nr. 542/108 (anexa nr.8),
raportul de control a Curţii de Conturi a Republicii Moldova,
unde pentru grădiniţe-creşe nu este prevăzută unitatea de logoped,
DISPUN:
1.
A
pune
în
sarcina
şefei
grădiniţei
nr.
2
Edineţ,
dnei
Svetlana
Nicoşin,
reducerea unităţii de logoped, începînd cu anul de învăţămînt 2012-2013.
2.
Se propune modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr. 10/7 din
26 februarie 2008.
Primar de Edineţ
m
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULULEDINEŢ STR.O.CEREMPEI,3Q TEL. 2-29-30. 2-28-30 PECnYEJIHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULULEDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,3Q
TEL. 2-29-30. 2-28-30
PECnYEJIHKA MOJIAOBA
EAMHHEUKMMPAHOH
nPHM3PHH TOPOM EAHHEH
yjl. O.HEPEMnEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
din 3 iulie 2012
"Cu părivire la vînzarea terenului de pămînt de
pe adresa: or.Edineţ, str. Independenţei
nr.97
Examinînd cererea persoanei fizice Bolbocean Igor, domiciliat în Republica Moldova, raionul
Edineţ, or.Edineţ, str.31 August nr.2, buletin de identitate seria: A nr.14017236, cod personal
0972611149624, eliberat de of.14, data eliberării 16.11.1999, cu privire la vînzarea-cumpărarea
terenului amplasat pe adresa: or.Edineţ, str. Independenţei,97, conducîndu-mă de Legile Republicii
Moldova, nr.l308 din 25.07.1997 „Cu privire la preţul nprmativ şi modul de vînzare-cumpărare al
pămîntului", cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998,
DISPUN :
1. Persoanei fizice Bolbocean Igor, i se vinde terenul cu suprafaţa de 0.0068 ha
(şaizeci şi opt m"), amplasat pe adresa: raionul Edineţ, or.Edineţ, str. Independenţei,97,
cod cadastral - 4101208235, cu destinaţia - aferent imobilului, cu adiacenţii conform
planului cadastral, cu achitarea preţului integral, conform condiţiilor stipulate în
contractul de vînzare-cumpărare.
2. A aproba preţul de vînzare-cumpărare al terenului conform celui din borderoul de
calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent, şi anume în sumă de 2371
(două mii trei sute şaptezeci şi unu Ici) Ici.
95 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o achita:
Ministerul Finanţilor
Trezoreria
de
Stat
c/f 100660100003 7
Contul bancar
""Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
226604
21202554101
TREZMD2X
5 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii
Ministerul Finanţelor Trezoreria.de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
"Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
^c/£_l00660100003 7—
226604
430515101554707
TREZMD2X.
3. pentru reglementarea regimului proprietăţiLfiinciare d-nul Caraulan Vădim:
» în decurs de 20 zile calendaristice, va perfecta contractul de vînzare-cumpărare a terenului şi
va prezenta primarului şi cumpărpătorului pentru semnare şi autentificare la biroul notarial;
- după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral
al deţinătorilor de terenuri şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlul de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu drept de proprietate.
- va aduce la cunoştinţa persoanelor cointeresate prezenta dispoziţie.
4.
Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul
bunurilor imobile.
Contabilul-şef dna. Strîmbanu Lilia şi specialistul principal în problemele economiei dna.
Nistor Ala vor controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul vînzării terenului
in cauza.
\ P ,
V
«-«J.
Primar de Edinet
z
Constantin Cojocaru
J
w
RFPL BUCA MOLDOVA RA IONI I F.DINF.Ţ PRIMĂRIA ORAŞULUI KDINFŢ STR. O. CFRF.MPF.I. 30 TF.L.
RFPL BUCA MOLDOVA
RA IONI I F.DINF.Ţ
PRIMĂRIA ORAŞULUI KDINFŢ
STR. O. CFRF.MPF.I. 30
TF.L. 2 29 30. 2-28 30
PIX n y hJI H KA M OJlilO BA
K/IMIIF-H K MM PAHOH
HPIIMAPIUI I OPO;iA IJIHHF.H
yjl. O. HFPF.MHFHJO
TFJI. 2-29 30.
2
28
30
RAION UI. EDINEŢ
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
EDINEŢ
DISPOZIŢIE N
m
05
iulie
2012
"Cu privire la cererea despre scutirea
dc plata
pentru tregventarea instituţiilor preşcolare
în
temeiul
art. 14 din
l.cgca
nr.436-XVI
din
28 deccmbri c
200 6
Privind
administraţia
publică locală", luînd ca ba/ă cererca dnci Coşeru Inga . din 02.07.2012. Nr. C-557. Procopciuc Dina
.din 28.06.2012. P-548 şi conducîndu-mă de regulamentul primăriei Hdineţ cu privire la condiţiile
scutirii de plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile
preşcolare
DISPUN:
I.Sc permite scutirea dc plata pentru întreţinerea copiilor în instituţile preşcolare în mărime dc 50
%
din
norma
dc achitare
a următoarelor
pcrsonac înccpînd
cu
01
iulie
2012
pină
Ia
31
deccmbric
2012
Numele părintelui
Numele
copilului
Adresa
1 Procopciuc
Dina
Procopciuc Cristian
Gordineştii
Noi
Procopciuc
Vlad
2 Coşeru
Inga
Coşeru Zaharia
Daniel
S.Alexandreni
Coşeru
Iosif
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnYEJIMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnYEJIMKA MOJMOBA
E^HHEUKHH PAHOH
riPMMAPHfl TOPO M E/ţHHELI
yjl. O. HEPEMnEM,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢI E
NR .
/0 f
Jt/ls' ^
2012
„Cu privire la cererea OR Edineţ a Partiduluui
Democrat din
Moldova"
A
In temeiul
cererii OR Edineţ a Partidului Democrat din Moldova
din 04.06.2012. nr. 372,
DISPUN:
1. Se permite arenda Casei de Cultură Raionale Edineţ pentru data de
06 iulie 2012 Cu amenajarea fasadei clădirii cu simbolică PDM începînd cu orele
17.30.
a
menţinerea ordinei publice la locul desfăşurării întrunirii.
2.
Comisariatul
de
Poliţie
Edineţ
de
acorda
ajutorul
necesar
în
3. Responsabil de petrecerea activităţii culturale se numeşte dna Mosoric
Galina, preşedintele OR Edineţ a PDM.
Primar deEdineţ(/y'
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJlMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJlMKA MOJIAOBA
E.HHHEU.KHH PAHOH
nPHMAPHfl TOPO^A E/IHHEH
yjl. O. MEPEMnEH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
din
n 0 f „
/u^'t— -
2
0
^
"Cu privire la cererea
cet. Babiuc
Andrei"
In temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996
"Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 285 din 23.05. 1996, cererii
solicitantului,
DISPUN :
1. Se aprobă procesul-verbal
de recepţie finală nr. 41
din
3.07. 2012 pentru
construcţia
casei
de locuit din str.
Negruţi,21.
2. Recepţiei finale au fost supuse: Construcţia casei de locuit, str. Negruţi,21.
lit.A casa
de locuit
a anexă
rece
-suprafaţ a 25 m.p
- suprafaţa 9 m.p.
3. Evaluarea construcţiilor - 66712,00 lei,
4. Proprietarul construcţiei -
cet. Babiuc
Andrei.
5. Se obligă cet. Babiuc Andrei, ca procesul-verbal nr. 41 din 3.07.2012 pentru
bunul imobil recepţionat, în termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul Cadastral
Teritorial Edineţ pentru efectuarea înscrierilor respective în Registrul Bunurilor
Imobile.
In strictă conformitate cu prezenta
dispoziţii.
6. OC T -Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor
imobile
7. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi
Galuşco.
Primar deEdineţ(/y'
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnYBJlHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnYBJlHKA MOJLHOBA
E.HHHEHKHH PAHOH
nPMMAPHfl TOPOilA EJJ.HHEH
yjl. O. HEPEMnEH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
M- !
din
0 1
2011
"Cu privire la cererea
cet. Noviţcaia
Evdochia"
în temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996
"Priv ind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului dc recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 285 din 23.05. 1996, cererii
solicitantului,
DISPUN :
1.
Se aprobă procesul-verbal de recepţie finală nr. 40
din 29.06. 2012 pentru
construcţia
de bază, terasă cu pereţi, şură în oraşul Edineţ, str. Frunze, 86.
2.
Recepţiei finale au fost supuse:
lit.
A l
- suprafaţa 34,2
m.p.
lit. al
- suprafaţa 16,2
m.p.
lit. 7
construcţie de bază (reconstrucţie anexă 22,8 m.p.)
terasă cu pereţi
şură (magazine)
- suprafaţa 12,5
m.p.
3.
Evaluarea construcţiilor - 8200,00 lei,
4.
Proprietarul construcţiei -
cet. Nov iţcaia
Evdochia.
5.
Se obligă cet. Noviţcaia Evdochia, ca procesul-verbal nr. 40 din 29.06.2012 pentru
bunul imobil recepţionat, în termen dc 30 zile calendaristice al prezenta Ia Oficiul Cadastral
Teritorial Edineţ pentru efectuarea înscrierilor respective în Registrul Bunurilor Imobile.
In strictă conformitate cu prezenta dispoziţii.
6. OC T -Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor
imobile
7. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi
Galuşco.
Primar deEdineţ(/y'
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIHKA MOJWOBA
EjJMHEHKHH PAHOH
nPHMAPHJI TOPOM EiţHHEH
yjl. O. HEPEMnEH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
NR.
M
»
din „
îuJîl -
2012
Cu privire la cererea cet.
Crestian
Vera"
în temeiul art. 14 alint.2 lit.'T' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006
privind administraţia publică locală ,art.6 şi art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea cerinţelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării
construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii
solicitantului
C-579 din 09.07.2012,
DISPUN :
1. Se permite cet. Crestian Vera proiectarea construcţiei garaj, situată în oraşul Edineţ ,str.
str. Varlaam,nr. 17.
2. Se obligă cet. Crestian Vera în termen de 30 de zile prezentarea documentaţiei prevăzute de
pct.ll din „Regulamenf'-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioadă de valabilitate de 12 uni de la data
eliberării certificatului.
4. Se obligă cet. Crestian Vera termen de 12 luni de Ia semnarea prezentei dispoziţii să
prezinte documentaţia prevăzută de pct. 25 din Regulament, avizată de arhitect-şef al raionului,
Avizul Inspecţiei de Stat în construcţii, avizul Centrului Reţele Magistrale SELMFO-6 (or.Edineţ,
str.Independenţei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edineţ-Gaz", pentru primirea
Autorizaţiei de construire.
5. Se atenţionează cet. Crestian Vera, că în cazul expirării termenilui valabilităţii certificatului de
urbanism şi nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neîndeplinirii condiţiilor pct.2 şi pct. 4-prezentarea dispoziţie va pierde valabilitatea, şi va
fi socotită nulă din momentu l
expirării termenulu i valabilităţii certificatului de urbanism .
6. Certificatul de urbanism nu serveşte temei pentru începerea lucrărilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar de Edineţ(/y'
Constantin Cojocari
r£Pl BLICA MOLDOVA PECnyEJIHKA MO.H O BA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ E^HHHEUKHH PAHOH nPHM3PHfl
r£Pl BLICA
MOLDOVA
PECnyEJIHKA MO.H O BA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
E^HHHEUKHH PAHOH
nPHM3PHfl rOPOAA E^HHEH
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
YJI. O.HEPEMIIEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr. 204
din
10 iulie
2012
"Cu privire la cererea
Oficiului Stării Civile "
In temeiul art.29 şi art. 14 alin. 2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XI1I
din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea cerinţelor din
"Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor
şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei
consiliului orăşenesc Edineţ nr.16/14 din 21 iulie 2008, certificatul de urbanism nr.14 din 02.02.2012
(nr.23 din 25.01.2012), cererii solicitantului nr.L-577 din 09.07.2012,
DISPUN :
1. A modifica certificatul de urbanism nr.14 din 02.02.2012 (nr.23 din 25.01.2012) eliberat Oficiului
Stării Civile pentru proiectarea reconstrucţiei clădirii Oficiului Stării Civile, amplasată pe adresa:
or.Edineţ, str.Independenţei nr.59, în condiţiile asigurării regimului urbanistic stabilit în certificatul de
urbanism modificat.
2. A elibera certificatul de urbanism nr.61 din 10 iulie 2012 (nr.l 19 din 06 iulie 2012) cu modifică-
rile indicate în pct.l din prezenta dispoziţie, cu termen de valabilitate de 12 luni de la data înregistrării
certificatului la Primărie.
3. Se obligă Oficiului Stării Civile, în termen de 12 luni de la data semnării prezentei dispoziţii să
prezinte documentaţia prevăzută de pct. 25 din Regulament, avizată de arhitect-şef al raionului, avizul
Inspecţiei de Stat în construcţii, S.R.L."Edineţ-Gaz", Î.M."Apă-Canal Edineţ" pentru primirea
Autorizaţiei de construire.
4. Se aduce la cunoştinţa Oficiului Stării Civile, că în cazul expirării termenilui valabilităţii
certificatului de urbanizsm şi nesolicitarea prelungirii termenului de valabilitate, certificatul se va
socoti nul.
5. Certificatul de urbanism nu serveşte temei pentru începerea lucrărilor de construire.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar de Edinet
Constantin Cojocari
§
vv
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIMKA MOJiaOBA
E^MHELIKHM PAHOH
nPHMAPHfl rOPO M E/IHHEH
YJI. O. MEPEMnEH,30
TEJ1. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr .
n/j T
„ icL
din
201/ /
"Cu privire la cererea
cet. Sorocean
Anatoli"
în temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XI1I din 17.05. 1996
"Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 priv ind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGR M nr.
solicitantului,
285 din 23.05. 1996, cererii
DISPUN :
1. Se aprobă procesul-verbal
de recepţie finală nr. 42 din 10.07. 2012 pentru
construcţia
garajului în oraşul Edineţ, str. Mihai Eminescu, 6/A.
2. Recepţiei
finale
au fost supuse:
lit. 53 garaj
- suprafaţa 17,4
m.p.
suprafaţa construcţiei
-
21 m.p.
3. Evaluarea construcţiilor
-
9000,00 lei,
4. Proprietarul construcţiei -
cet.
Sorocean
Anatoli.
5. Se obligă cet. Sorocean Anatoli, ca procesul-verbal nr. 42 din 10.07.2012 pentru
bunul imobil recepţionat, în termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul Cadastral
Teritorial Edineţ pentru efectuarea înscrierilor respective în Registrul Bunurilor
Imobile.
In strictă conformitate cu prezenta
dispoziţii.
6. OC T -Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor
imobile
7. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi
Galuşco.
Primar de Edinet
/
y r
Constantin Cojocari
(
REPUBLICA MOLDOV A RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ TEJI. 2-29-30, 2-28-30 PECnyBJIMKA VIOJLIOBA EJMHEUKMH
REPUBLICA MOLDOV A
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
PECnyBJIMKA VIOJLIOBA
EJMHEUKMH PAIÎOH
nPHMAPMH IOPOŢA EJJHHEU,
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
din
J
L
/U-C/'C -
2012
Cu privire Ia cererea cet. Caţ Carolina"
în temeiul art. 29 şi art. 14 alin.2 lit.'T' AL Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art.6 şi art. 50 din Legea Republicii Moldova nr.
835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu respectarea
cerinţelor din „Regulamentul privind certificatul: de urbanism şi autorizarea construirii sau
desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor (pe parcurs'„Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 360
din 18.04.1997, cererii cet. Podgorodeţcaia Liudmila nr. C-593 din 12.07. 2012,
DISPUlţ?'[
l.Se permite cet. Caţ Carolina desfiinţarea a construcţiilor : casa de locuit şi construcţii accesorii
de pe adresa:oraşuI Edineţ, str. Mitropolit Dosoftei,^p% ^ P /
2.Se eliberează cet. Caţ Carolina Autorizaţie de •desfiinţare nr.y^ din w . ^ ^ 2012
(nr. 34 din 12 iulie 2012 ) construcţiilor : casa de locuit şi construcţii accesorii oraşul Edineţ,
str. Mitropolit Dosoftei, nr.13.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3. Se obligă cet. Caţ Carolina în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publicei şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora;
b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), săpături în spaţiile publice în
lipsa acordului respectiv;
c). distrugerea spaţiilor verzi;
d). racordarea şi/sau debranşarea de la reţelele de editate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atenţionează cet. Caţ Carolina ca gunoiul şi alte deşeuri rezultate de la demolare să fie
transportate în loc special amenajat autorizat de administraţia
publică.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în sarcina arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar
de Edineţ
( /y
'
Constantin Cojocari
I REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
I
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIMKA MOJUOBA
E^HHEHKHH PAHOH
nPMMAPHfl TOPO^A EilHHEH
yjl. O. HEPEMnEH,30
TEJ1. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
NR.JM-
din
2012
,Cu privire la demersul S.R.L. „Panif-Profit"
In temeiul art. 14 alint.2 lit.'T' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006
privind administraţia publică locală ,art.6 şi art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea cerinţelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării
construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii
PP-587 din 11.07.2012,
solicitantului
DISPUN :
l.Se permite
S.R.L. „Panif-Profit" proiectarea reconstrucţiei sistemei de alimentare cu gaze
naturale la complexul,hotelier "Cleopatra" situată în oraşul Edineţ,str.
Testimiţianu,nr.24.
2.
Se obligă S.R.L. „Panif-Profit" prin persoana Laico Pavel în termen de 30 de zile
prezentarea
documentaţiei prevăzute de pct.ll din „Regulament"-pentru primirea Certificatului de
urbanism.
3.
Certificatul de urbanism a-1
elibera pentru o perioadă de valabilitate de 12 uni dc la data
eliberării certificatului.
4.
Se obligă S.R.L. „Panif-Profit" prin persoana Laico Pavel termen de 12 luni de la semnarea
prezentei dispoziţii să
prezinte documentaţia prevăzută de pct. 25 din Regulament, avizată
de
arhitect-şef al raionului, Avizul Inspecţiei de Stat în construcţii, avizul Centrului Reţele
Magistrale
SELMFO-6 (or.Edineţ, str.Independenţei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L.
Gaz", pentru primirea Autorizaţiei de construire.
„Edineţ-
5.
Se atenţionează
S.R.L. „Panif-Profit", că în cazul expirării termenilui valabilităţii
certificatului
de urbanism şi nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
în cazul neîndeplinirii condiţiilor pct.2 şi pct. 4-prezentarea dispoziţie va pierde valabilitatea, şi va
fi socotită nulă din momentu l expirării termenulu i valabilităţii certificatului de
urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveşte temei pentru începerea lucrărilor de
construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi
Galuşco.
Primar de Edineţ
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIHKA MOJI^OBA
EAHHEUKMM PAHOH
nPHMAPHfl TOPOM EJIHHEU
yjl. O. HEPEMnEH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
NR.
ĂM
din
2012
„Cu privire la demersul Direcţia raională
sanitar-veterinară
şi siguranţa produselor de origine
animală"
în temeiul art. 14 alint.2 Iit.'T' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006
privind administraţia publică locală ,art.6 şi art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea cerinţelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării
construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
DRS-588 din 11.07.2012
DISPUN :
l.Se permite Direcţiei raională sanirat-veterinară şi siguranţa produselor de origine
animală
proiectarea reconstrucţiei sistemei de alimentare cu gaze naturale la
în oraşul Edineţ,str. Maiacovschi, 94
DRSV şi pentru SPOA
situată
2. Se obligă Direcţiei raională sanitar-veterinară şi siguranţa produselor de origine animală în
termen de 30 de zile prezentarea documentaţiei prevăzute de pct.l 1 din
„Regulament"-pentru
primirea Certificatului de
urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioadă de valabilitate de 12 uni de la data
eliberării certificatului.
4. Se obligă Direcţiei raională sanitar-veterinară şi siguranţa produselor de origine animală
termen de 12 luni de la semnarea prezentei dispoziţii să
prezinte documentaţia prevăzută de pct. 25
din Regulament, avizată de arhitect-şef al raionului, Avizul Inspecţiei de Stat în construcţii, avizul
Centrului Reţele Magistrale SELMFO-6 (or.Edineţ, str.Independenţei nr.31, tel: (246)
067199718), S.R.L. „Edineţ-Gaz", pentru primirea Autorizaţiei de construire.
2-27-99,GSM-
5. Se atenţionează Dircţiei raională sanitar-veterinară şi asiguranţa produselor de origine
animală,
că în cazul expirării termenilui valabilităţii certificatului de urbanism şi nesolicitarea prelungirii lui,
certificatul se va socoti nul.
A
In cazul neîndeplinirii condiţiilor pct.2 şi pct. 4-prezentarea dispoziţie va pierde valabilitatea, şi va
fi socotită nulă din momentu l expirării termenulu i valabilităţii certificatului de
urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveşte temei pentru începerea lucrărilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi
Galuşco.
Primar de Edineţ((O f
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIHKA MOJIAOBA
E^MHEUKHH PAHOH
nPHMAPHfl TOPO/IA E^HHEU
yjl. O. 4EPEMnEH,30
TEJ1. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
NR.dfJ
din
A
2012
„Cu privire la cererea cet.
Antones
Anatoli"
în temeiul art. 14 alint.2 lit.'T' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006
privind administraţia publică locală ,art.6 şi art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea cerinţelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării
construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
A-603 din 13.07.2012,
DISPUN :
1.Se permite
cet. Antones Anatoli
proiectarea
a două anexe la casa de locuit situată în oraşul
Edineţ, str. Latiniei, nr. 6.
2. Se obligă cet.
Antones Anatoli în termen de 30 de zile prezentarea documentaţiei prevăzute
de
pct.ll
din „Regulament"-pentru
primirea Certificatului de
urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-I
elibera pentru o perioadă de valabilitate de 12 uni de la data
eliberării
certificatului.
4. Se obligă Antones Anatoli în termen de 12 luni de la semnarea prezentei dispoziţii să
prezinte
documentaţia prevăzută de pct. 25 din Regulament, avizată de arhitect-şef al raionului, Avizul
Inspecţiei de Stat în construcţii, avizul Centrului Reţele Magistrale SELMFO-6
(or.Edineţ,
str.Independenţei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edineţ-Gaz", pentru primirea
Autorizaţiei de
construire.
5. Se atenţionează cet. Antones Anatoli că în cazul expirării termenilui valabilităţii certificatului de
urbanism şi nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neîndeplinirii condiţiilor pct.2 şi pct. 4-prezentarea dispoziţie va pierde valabilitatea, şi va
fi socotită nulă din momentu l expirării termenulu i valabilităţii certificatului de urbanism .
6. Certificatul de urbanism nu serveşte temei pentru începerea lucrărilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi
Galuşco.
Primar de Edineţ((O f
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnYEJIMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnYEJIMKA MOJIAOBA
EAHHEUKMM PAHOH
nPHMAPHfl TOPOM
yjl.O. HEPEMnEH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
EilHHEH
DISPOZIŢIE
NR.
Din „
2012
Cu privire Ia cererea cet.
Golovatinschi
Eduard"
în temeiul art. 14 a Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală
nr. 436 din 28.12. 2006, examinînd cererea locuitorului oraşului Edineţ domnului
Golovatinschi Eduard, tinînd cont de acordul domnului Moldovan Veaceslav locuitor a
oraşului Edineţ, str. Mateevici, nr. 18 de a transmite ghereta şi terenul aferent gheretei din
oraşul Edineţ, str. Mihai Eminescu, nr. 3,
?
»
DISPUN
1. Se permite transmiterea gheretei pentru prestarea serviciilor de reparaţie a
ciasurilor şi terenului aferent gheretei cu suprafaţa de 4 m.p. pe str. Mihai Eminescu nr. 3
din oraşul Edineţ domnului Golovatinschi Eduard locuitor a oraşului Edineţ, str. Nicolai
Testimiţianu nr. 31.
2. Juristului primăriei de a încheia contract de arendă a terenului aferent gheretei cu
suprafaţa de 4 m.p. pe termen de 3 ani.
3. Se obligă cet. Golovatinschi Eduard de a menţione în ordine sanitară teritoriul
aferent gheretei.
Primar de Edineţ
\
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDLNEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnYBJIHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDLNEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnYBJIHKA MOJI^OBA
riPHMAPHfl rOPOAA E^HHEU,
E^HHEIIKHH PAHOH
yjl. O. HEPEMHEM,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE NR. <ML
«
Din „/<£
py—
2012
„Cu privire Ia cererea cet. Dubici Antonina"
în temeiul art. 14 a Legii Republicii Moldova privind administraţia publică
locală nr. 436 din 28.12. 2006, examinînd cererea locuitoarei oraşului Edineţ doamnei
Dubici Antonina referitor la instalarea unei gherete temporare în oraşul Edineţ, strada
Octavian Cerempei nr. 92, ţinînd cont de acordul vecinului domnului Mişcenco
Alexandr,
DISPUN :
1.
Se permite locuitoarei oraşului Edineţ, str. Octavian Cerempei, nr. 92
doamnei Dubici Antonina instalarea unei gherete temporare pe terenul pe terenul de
2/3 din terenul cu suprafaţa de 0,1126 ha nr. cadastral
str. Octavian Cerempei, nr. 92.
4101215100 în oraşul Edineţ,
2.
A
coordona
instalarea
gheretei
temporare
cu
secţia
de
arhitectură
a
Consiliului raional Edinet
»
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIMKA MOJI^OBA
E^MHEUKMM PAHOH
nPHMAPHfl TOPO^A EjXMHEU
yjl. O. 4EPEMnEH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
NR.
Din„^
f
201 2
Cu privire la cererea cet. Moldovan
Veaceslav"
în temeiul art. 14 a Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală
nr. 436 din 28.12. 2006, examinînd cererea locuitorului oraşului Edineţ domnului
Moldovan Veaceslav, ţinînd cont de solicitarea domnului de a permite transmiterea geretei
şi a terenului aferent gheretei cu suprafaţa de 4 m.p. domnului Golovatinschi Eduard în
legătură cu starea sănătăţii,
DISPUN:
1.
Se
permite
transmiterea
gheretei
pentru
prestarea
serviciilor
de
reparaţie
a
ciasurilor şi terenului aferent gheretei pe str. Mihai Eminescu nr. 3 din oraşul Edineţ
domnului Golovatinschi Eduard locuitor a oraşului Edineţ, str. Nicolai Testimiţianu nr. 31.
2. A socoti nulă dispoziţia primarului nr. 308 din 19.10.2005 „Cu privire la
amenajarea unui loc comercial".
Primar de Edinet
(
[ L ^
Cojocari
X
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR. O.CEREMPEI TEL 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR. O.CEREMPEI
TEL 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIHKA MOJI^OBA
E^HHEIIKHH PAHOH
HPHM3PHH TOPOM E/ţHHEH
yjI.O. HEPEMnEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
Dispoziţie
jaif
Nr.
Din j< î
fU
201
2
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
în interiorul instituţiei primăriei"
în temeiul Legii Republicii Moldova nr.436 din
28.12.2006 "Privind
administraţia publică
locală",
DISPUN:
1.A aloca şi transfera suma de 2000,00Iei (două mii lei 00 bani) de la
grupa bugetară
08.05.085 "Manifestări sportive"
Ia "Federaţia Raională de
Fotbal AO" pentru susţinere şi participare la campionatul raional de fotbal.
2.A împuternici
transferurile necesare.
contabilul-şef ,Strîmbanu Lilia pentru a executa
Primar
C.Cojocaru
REPUBLICA MOLDOV A RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ PECnYEJIHKA MOJIJţOBA E^HHHEHKHH PAHOH nPHM3PH H
REPUBLICA MOLDOV A
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
PECnYEJIHKA MOJIJţOBA
E^HHHEHKHH PAHOH
nPHM3PH H
EOPO/ţA
E/ţHHEH
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
yjl. O.HEPEMnEH, 30
TEJI. 2-29-30,2-28-30
DISPOZIŢIE
nr. 215
din 18 iulie 2012
"Cu privire Ia vînzarea terenului de pămînt, aferent
imobilului, depe adresa: or.Edineţ, str. Independenţei nr.228
3 • •
B;
,:
Examinînd cererea persoanei juridice Socieţatea pe Acţiuni „VOLAN"' în persoana dlui.Anatolie
Stîngaci administratorul întreprinderii, domiciliată; în Republica Moldova, raionul Edineţ, satul Trinca,
buletin de identitate seria: A nr.88043289, codjipersonal .2004088002930, eliberat de of.88, data
eliberării 12.02.2004, cu privire la vîpzarea-cumpăf^rea terenului aferent imobilului amplasat pe adresa:
or.Edineţ, str. Independenţei nr.228, conducîndu-mă de Legea Republicii Moldova nr.l308 din
25.07.1997 cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare al pămîntului", legea cu privire
la programul de privatizare pentru anii 1997-1998. decizia Consiliului
-
orăşenesc Edineţ nr. 14/6-3 din
14 iulie 2012,
. Ji «t
U'
iii ţ
S P -m
D I
; r
a.t
1. Persoanei juridice, Societatea pe Acţiuni „VOLAN" în persoana dlui.Anatolie Stîngaci
administratorul întreprinderii, i se vinde terenul cu suprafaţa stabilă în rezultatul măsurărilor
geodezice de 5,0% din terenul de pămînt cu suprafaţa S-1,59 ha, amplasat pe adresa: raionul
Edineţ, or.Edineţ, str. Independenţei nr.228; cod cadastral 4101224156, destinaţia pentru
construcţii, aferent imobilului, cu adiacenţii conform planului cadastral, cu achitarea
preţului integral, conform condiţiilor stipulate în contractul de vînzare-cumpărare.
2. A aproba preţul de vînzare-cumpărare al-terenului conform celui din borderoul de calcul al
preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent, ani me în sumă de 22606,00 (douăzeci şi două mii
0i
şase sute şase) lei.
ji-f
95 % din suma indicată în p.2 a prezentei dispoziţii a o, achita:
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat
jti J '
j
c/f
1006601000037
'
*•
rjl
226604
Contul bancar
Contul trezorerial
Ministerul Finanţilor Trezoreria de Stat jj.|
21202554101
-
TREZMD2X
5 % din suma indicată în p.2 a prezentei disjic poziţii a o achita:
c/f
1006601000037
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat
Contul bancar
Contul trezorerial
;
226604
430515101554707
TREZMD2X.
Ministerul Finanţelor
Trezoreria
de
Stat
J \
3. Speciastul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare d-nul Caraulan Vădim:
- va perfecta contractul de vînzare-cumpărare a terenului şi-1 va prezenta primarului şi
cumpărătorului pentru semnare şi autentificare la biroul potarial;
după autentificarea notarială a contractului, va trece informaţia necesară în registrul cadastral
al deţinătorilor de terenuri şi va perfecta documentaţia necesară pentru eliberarea titlul de autentificare a
dreptului deţinătorului de teren cu drept de proprietate.
- va aduce la cunoştinţa persoanelor coinfeesăte prezenta dispoziţie.
4.
Oficiul
Cadastral
Teritorial
Edineţ
va
aşguraj
efecţuarea
înscrierilor
respective
în
registrul
bunurilor imobile.
{Sftfi
''
5.
Contabilul-şef dna. Strîmbanu Lilia şi specialistul principal în problemele economiei
dna. Nistor
Ala
vor controla intrarea în cont a mijloacelor băneşti obţinute în rezultatul vînzării terenului în cauză.
Of
Primar de Edinet
Constantin Cojocari
( /
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIMKA MOJI/IOBA
E^MHEUKHM PAMOH
IlPHMAPHfl TOPO M EXIMHELI
yjl. O. HEPEMI1EH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE NR.
2012
Cu privire Ia demersul SC „Victorinax Nord" S.R.L.
Examinînd demersul SC „Victorinax Nord" S.R.L.
concertului muzical,
cu privire la petrecerea
DISPUN
1. Se
permite
SC
„Victorinax
Nord"
S.R.L. la 19 iulie
2012
între
orele
12.00-16.00 instalarea scenei pe str. Independenţei, nr.75 pentru a petrece concert
muzical şi a unei loterei.
2.
Poliţia
municipală
de a acorda
ajutorul necesar în menţinerea
ordinei
publice.
3. Se împuterniceşte responsabil de petrecerea activităţii dl Guţan Vladlen
director general SC „Victorinax Nord" S.R.L.
Primar de l
Constantin Cojocari
RE PI BUCA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR. O. CEREMPEI, 30 TEL. 2-29-30,
RE PI BUCA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR. O. CEREMPEI, 30
TEL. 2-29-30, 2-28-30
PECIIyKJIHKA MOJ1/IOBA
E/IMIIEU K HM PAHOH
llPMMAPHfl IOPOŢA EilMHF.H
yjl. O. l IEPEMHF.M,30
TEJI. 2-29
30,
2
28
30
RAIONUL
EDINEŢ
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
EDINEŢ
DISPOZIŢIE N
afî h
d i n
2 3
iulie
201 2
"Cu privire la cererea despre scutirea
dc plata
pentru fregventarea instituţiilor preşcolare "
în temeiul
art. 14
din
L.egea nr.436-XVI
din
28 decembrie
2006
Privind
administraţia
publică locală", luind ca bază cererea dnei Lachei Lilia . din 19.07.2012. Nr. I.-632 şi Oleinic Olga
.din 19.07.2012. O- 633 şi conducîndu-mă dc regulamentul primăriei Hdineţ cu privire la condiţiile
scutirii de plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile
preşcolare
DISPUN
:
l.Sc permite scutirea de plata pentru întreţinerea copiilor în instituţile preşcolare în mărime de 50
%
din norma dc achitare a următoarelor personae începînd cu
01
iulie
2012 pină la 31 decembrie
2012
Numele
părintelui
Numele
copilului
Adresa
1 Oleinic Olua
Oleinic
llada
Şos.Bucovinei
15/16
N2
2 Lachei
Lilia
Lachei
Vădim
N2
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI. 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI. 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIMKA MOJIAOBA
EUHHELIKMM PAHOH
nPHMAPHfl TOPOilA E^HHEH
yjl. O. MEPEMnEH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
M O
din
JJ n
/Ul
^
2012
"Cu privire la cererea cet. Prodius Valeri"
în temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f ' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996
"Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 285 din 23.05. 1996, cererii
solicitantului,
DISPUN :
1. Se aprobă
procesul-verbal
de recepţie finală nr. 47 din 23.07. 2012 pentru
construcţia
bucătăriei de vară amplasată
pe adresa : oraşul Edineţ, str. Independenţei nr. 22.
2. Recepţiei finale au fost supuse: lit. 16 - bucătăriei de vară cu suprafaţa 37 m.p.
3. Evaluarea construcţiilor - 25000 lei
4. Proprietarul construcţiei -
proprietarul Prodius
Valeri.
5. Se obligă cet. Prodius Valeri, ca procesul-verbal nr. 47
din 23.07.2012
pentru
bunul imobil recepţionat, în termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul
Teritorial Edineţ pentru efectuarea înscrierilor respectiv e în Registrul Bunurilor
Cadastral
Imobile.
In strictă conformitate cu prezenta
dispoziţii.
6. OC T -Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor
imobile.
7. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama arhitectului
Liubovi
Galuşco.
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIMKA MOJLHOBA
E^MHELIKMM PAHOH
f HPHMAPHfl TOPO/IA E/1.HHEU
yjl. O. MEPEMnEM,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
NR.
JUt
«
d i n
„ «OL
fu
l
201 2
Cu privire la cererea cet. Munteanu Veaceslav "
în temeiul art. 14 alint.2 lit.'T' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006
privind administraţia publică locală ,art.6 şi art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea cerinţelor din
„Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării
construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
M-627 din 17.07.2011
DISPUN :
1. Se permite cet. Munteanu Veaceslav proiectarea schimbării destinaţiei garajului în bucătărie
pe str.
C. Stamati nr. 22 din oraşul
Edineţ.
2. Se obligă cet. Munteanu Veaceslav în termen de 30 dc zile prezentarea documentaţiei prevăzute
de pct.ll
din „Regulament"-pentru
primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1
elibera pentru o perioadă de valabilitate de 12 uni de la data
eliberării
certificatului.
4. Se obligă cet. Munteanu Veaceslav în termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispoziţii să
prezinte documentaţia prevăzută de pct. 25 din Regulament, avizată de arhitect-şef al raionului,
Avizul Inspecţiei de Stat în construcţii, av izul Centrului Reţele Magistrale SELMFO-6 (or.Edineţ,
str.Independenţei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edineţ-Gaz", pentru primirea
Autorizaţiei de construire.
5.
Se
atenţionează
cet.
Munteanu
Veaceslav,
în
cazul
expirării
termenilui
valabilităţii
certificatului de urbanism şi nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
în cazul neîndeplinirii condiţiilor pct.2 şi pct.4-prezentarea dispoziţie va pierde valabilitatea, şi va
fi socotită nulă din momentul expirării termenului valabilităţii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveşte temei pentru începerea lucrărilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar de Edineţ((O f
Constantin Cojocari
RF> BLICA MOLDOVA RAV)M L EDINEŢ PRlll ;R U ORAŞULUI EDINEŢ STRi). CEREMPEI, 30 TEL-\-29-30.
RF> BLICA MOLDOVA
RAV)M L EDINEŢ
PRlll ;R U ORAŞULUI EDINEŢ
STRi). CEREMPEI, 30
TEL-\-29-30. 2-28-30
PECnyfiJIHKA MOJl^OBA
EZIMHEUKHM PAMOH
nPMMAPHfl TOPOAA E^MHELl
yjl. O. MEPEMnEM,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
NR.
t
d i n
O
f
20lj /
„Cu privire la demersul eet. Munteanu
Veaceslav"
în temeiul art. 29 şi art. 14 alin. 2 lit. „f ' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală , art. 21 şi art. 25 din Legea Republicii Moldova
nr. 828-XII din 25.12. 1991 „Codul Funciar", art. 6 şi art. 42 din Legea Republicii Moldova
nr.835-XIlI din 17.05.1996„Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii
nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu
respectarea cerinţelor din „Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea
construcţii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor", (pe parcurs „Regulament") -aprobat
prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, certificat de urbanism nr. 170 din 16.XII.2011 (nr. 283 din
14.XII.2011), cererea solicitantului M-628 din 17.07.2012,
DISPUN :
2012 (nr. 36 din 17.07.2012) pentru îndeplinirea lucrărilor de construire schimbării destinaţiei
garajului în bucătărie pe str. C. Stamati nr. 22 din oraşul Edineţ.
1.
Se eliberează cet. Munteanu Veaceslav
Autorizaţie de construire nr.
din „
2. Autorizaţia de construire se eliberează cu termen de valabilitate 3 luni (termen de începere a
lucrărilor - 6 luni). Neînceperea şi/sau nefinisarea lucrărilor de construire în intervalul de
v alabilitate conduce la pierderea valabilităţii
autorizaţiei.
3. Executarea
lucrărilor
de
construcţie
se
facă
în
strictă
conformitate
cu
planu
de
încadrare elaborat de Serviciul Arhitectură şi Urbanism raionul Edineţ, IM „Proconsis".
4. Se interzice în perioada efectuării
lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publice şi terţelor
persoane în lipsa acordului
acestora,
b). închideri ale drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), săpături în spaţiile publice în
lipsa acordului
respectiv,
c). distrugerea spaţiilor verzi.
d). racordarea la reţelele de edilitate publică în lipsa documentaţiei de proiect.
e). respectarea distanţei de la hotarele loctului vecini.
5. Se
atenţionează
cet.
Munteanu
Veaceslav
după
finalizarea
lucrărilor
de
construire
*
supună obiectul recepţiei finale cu înregistrarea obligatorie la
"
OCT-Edineţ.
6.
Contr " "" '
'
'
'
"
"'•
'
ima arhitectului Liubovi
Galuşco.
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIMKA MOJŢAOBA
E/IMHEUKMH PAMOH
IlPHMAPHfl rOPOAA E^MHEU
yjl. O. l IEPEMTIEM,30
TEJ1. 2-29-30, 2-28-30
• / - r /
DISPOZIŢIE nr .
din
20120 2
"Cu privire la cererea cet. Martin
Vasilii"
în temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996
"Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 priv ind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 285 din 23.05. 1996, cererii
solicitantului,
DISPUN :
1. Se aprob ă procesul-verbal de recepţie finală nr. 51 din 26.07. 2012 pentru construcţia
garajului lit. 8 str. Dccebal nr. 47 oraşul Edineţ.
2. Recepţiei finale au fost supuse: lit. 8 - garaj cu suprafaţa - 32,9m.p .
3. Evaluarea
construcţiilor
9000 lei
4. Proprietarul construcţiei -
proprietarul Martin
Vasilii.
5. Se obligă cet.
Martin Vasilii, ca procesul-verbal nr. 51
din 26.07.2012
pentru
bunul imobil recepţionat, în termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul
Teritorial Edineţ pentru efectuarea înscrierilor respective în Registrul Bunurilor
Cadastral
Imobile.
In strictă conformitate cu prezenta
dispoziţii.
6.
OCT -Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul
bunurilor
imobile.
7.
Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama arhitectului
Liubovi
Galuşco.
Primar de Edineţ
Constantin Cojocari
X
V
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIMKA MOJMOBA
E/IMHEUKMM PAHOH
riPHMAPHfl TOPOM E^MHEU,
yjl. O. HEPEMriEH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
JJ Z
din
O
2012
'Cu privire la cererea cet. Ciumac Natalia şi Selezniov
Anfim'
In temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996
"Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 priv ind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 285 din 23.05. 1996, cererii
solicitantului,
DISPUN :
l.Se
aprobă
procesul-verbal
de
recepţie finală
nr. 50
din
26.07.
2012
pentru
construcţia
anexei calde la casa de locuit, bucătărie de vară, şură, garaj
în oraşul Edineţ, str.
Hotinului
nr. 172.
2.Recepţiei finale au fost supuse:
Lit. Al -
anexă caldă
la casa de locuit
cu suprafaţa
-
67,3m.p.
Lit.8 -
bucătărie de vară cu suprafaţa-
29,6m.p.
Lit. 6-garaj cu suprafaţa -27,8 m.p.
Lit. 7-şură cu suprafaţa -
67000,0 lei
11,0 m.p.
3.Evaluarea construcţiilor
-
4.Proprietarul construcţiei -
Ciumac Natalia şi Selezniov Anfim.
5.Se obligă cet. Ciumac Natalia şi Selezniov Anfim. , ca procesul-verbal nr. 52 din
30.07.2012 pentrubunul imobil recepţionat, în termen de 30 zile calendaristice al prezenta
la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ pentru efectuarea înscrierilor respective în
Registrul Bunurilor Imobile.
In strictă conformitate cu prezenta
dispoziţii.
6.0C T -Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul
imobile.
7.Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama arhitectului
Galuşco.
bunurilor
Liubovi
A
/
Primar deEdineţ((O f (
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIMKA MOjŢflOBA
E4HHEU.KMM PAHOH
nPHMAPHfl TOPOM EilHHEH
yjl. O. MEPEMnEH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.
din
J
^
/ti
2012
"Cu privire la cererea cet. Grişin
Evgheni"
în temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996
"Priv ind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGR M nr.
solicitantului,
285 din 23.05. 1996, cererii
DISPUN :
1.
Se aprobă procesul-verbal de recepţie finală nr. 45 din 16.07. 2012 pentru construcţia
garajului cu subsol nr. 115 de pe str. Şos. Bucovinei.
2. Recepţiei finale au fost supuse: lit. 115-
garaj cu suprafaţa
- 20,7m.p./18
m.p.
-
subsol cu suprafaţa -
9,8 m.p.
3. Evaluarea construcţiilor - 9000 lei
4. Proprietarul construcţiei -
proprietarul Grişin
Evgheni.
5. Se obligă cet. Grişin Evgheni, ca procesul-verbal nr. 45
din 16.07.2012
pentru
bunul imobil recepţionat, în termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul
Teritorial Edineţ pentru efectuarea înscrierilor respective în Registrul Bunurilor
Cadastral
Imobile,
în strictă conformitate cu prezenta
dispoziţii.
6.
OC T -Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor
imobile.
7.
Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama arhitectului
Liubovi
Galuşco.
f
Primar de Edineţ
(
(O
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIHKA MOJW>BA
EAHHEUKHH PAHOH
nPHMAPHfl TOPOM E^HHEH
yjl. O. HEPEMnEH,30
TEJ1. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr.MV
din
O
2012
2
"Cu privire la cererea cet. Paghen
Svetlana"
în temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XII1 din 17.05. 1996
"Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGR M nr.
solicitantului,
285 din 23.05. 1996, cererii
DISPUN :
l.Se aprobă procesul-verbal de recepţie finală nr. 49 din 26.07. 2012 pentru construcţia
casei
dc locuit, anexei, beci în oraşul Edineţ, str.
Gh. Ureche, nr. 1.
2.Recepţiei finale au fost supuse: Lit. A- casa de locuit cu suprafaţa - 99,2/78,3 m.p.
Lit. a - anexă rece cu suprafaţa -11,1 m.p.
Lit.l - becicu suprafaţa -15,0m.p.
3.Evaluarea construcţiilor
-
150000,0 lei.
4.Proprietarul construcţiei-
Paghen
Svetlana.
5.Se obligă cet.
Paghen Svetlana, ca procesul-verbal nr. 49
din 26.07.2012
pentru
bunul
imobil
recepţionat, în termen
de 30 zile calendaristice
al prezenta
la Oficiul
Cadastral
Teritorial Edineţ pentru efectuarea înscrierilor respective în Registrul Bunurilor
Imobile,
în strictă conformitate cu prezenta
dispoziţie.
6.OCT -Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul
imobile.
7.Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama arhitectului
Galuşco.
bunurilor
Liubovi
Primar de Edinet
/
Constantin Cojocari
<
/
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyfiJIHKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyfiJIHKA MOJMOBA
E.HHHEHKHM PAHOH
nPHMAPHfl TOPOilA E.HHHEU,
yjl. O. HEPEMnEH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
NR.
»
din „// „
/tt& L
2012
„Cu privire la demersul S.R.L.
„Belsit-B.S."
în temeiul art. 14 alint.2 lit.'T al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 deccmbrie
2006
privind administraţia publică locală ,art.6 şi art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea cerinţelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării
construcţiilor şi amenajărilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii
B-446 din 31.07.2012,
solicitantului
DISPUN :
l.Se permite
S.R.L. „Belsit-B.S." proiectarea alimentaţiei cu gaze naturale a magazinului
amplasat în oraşul Edineţ, str. Gorchi nr. 3/2.
2. Se obligă S.R.L. „Belsit-B.S." în termen de 30 de zile prezentarea documentaţiei prevăzute
de
pct.l 1 din „Regulament"-pentru
primirea Certificatului de
urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1
eliberării certificatului.
elibera pentru o perioadă de valabilitate de 12 uni de la data
4. Se obligă S.R.L. „Belsit-B.S." în termen de 12 luni de la semnarea prezentei dispoziţii să
prezinte documentaţia prevăzută de pct. 25 din Regulament, avizată de arhitect-şef al raionului,
Avizul Inspecţiei de Stat în construcţii, avizul Centrului Reţele Magistrale SELMFO-6 (or.Edineţ,
,str.Independenţei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edineţ-Gaz", pentru
Autorizaţiei de construire.
primirea
5. Se atenţionează S.R.L. „Belsit-B.S." că în cazul expirării termenilui valabilităţii certificatului de
urbanism şi nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
în cazul neîndcplinirii condiţiilor pct.2 şi pct. 4-prezentarea dispoziţie va pierde valabilitatea, şi va
fi socotită nulă din momentul expirării termenului valabilităţii certificatului de urbanism.
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O.CEREMPEI,30 PECnYBJIHKA MOJUIOBA E.HHHHEUKHM
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
PECnYBJIHKA MOJUIOBA
E.HHHHEUKHM PAHOH
nPHM3PHH FOPO.HA E^HHEH
YJI. O.HEPEMnEH, 30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE nr.
din
31 iulie
2012
"Cu privire la cererea
cu Răspundere Limitată
Societăţii
"CLOROACTIV'
în temeiul art.29 şi art. 14 alin. 2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, art. 6 şi art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII
din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cu respectarea cerinţelor din
"Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor
şi amenajărilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziilor
consiliului orăşenesc Edineţ nr.16/14 din 21 iulie 2008 şi respectiv nr.36/4-12 din 02.11.2010, art.36 şi
art.73 din Codul Funciar al R.Moldova, cererii solicitantului nr.C-662 din 30.07.2012,
DISPUN :
1. Se permite Societăţii cu Răspundere Limitată "CLOROACTIV" proiectarea construcţiei, angar-
depozit pentru tehnică agricolă şi încăperi de serviciu cu amenajarea unei fîntîni, pe terenul
proprietate privată c.c.4101104206 şi c.c.4101104207, conform planului de încadrare, cu respectarea
condiţiilor tehnice
2. Se obligă Societateacu Răspundere Limitată "CLOROACTIV" în termen de 30 de zile
prezentarea documentaţiei prevăzute de pct.ll din "Regulament" - pentru primirea Certificatului de
urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-I elibera pentru o perioadă de valabilitate de 12 luni de la data
eliberării certificatului.
4. Se obligă Societateacu Răspundere Limitată "CLOROACTIV" în termen de 12 luni de la data
semnării prezentei dispoziţii să prezinte documentaţia prevăzută de pct. 25 din Regulament, avizată de
arhitect-şef al raionului, Avizul Inspecţiei de Stat în construcţii, avizul Centrului Reţele Magistrale
SELMFO-6 (or.Edineţ, str.Independenţei nr.31, tel: (246) 2-27-99, GSM-067199718), S.R.L."Edineţ-
Gaz", pentru primirea Autorizaţiei de construire.
5. Se atenţionează Societatea cu Răspundere Limitată "CLOROACTIV" că în cazul expirării
termenilui valabilităţii certificatului de urbanizsm şi nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va
socoti nul.
în cazul neîndeplinirii condiţiilor pct. 2 şi pct.4 -
prezenta dispoziţie va pierde valabilitatea,
şi va fi socotită nulă din momentul expirării termenului valabilităţii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveşte temei pentru începerea lucrărilor de construire,
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar deEdineţ((O f
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ TEJI. 2-29-30, 2-28-30 PECnyBJIHKA MOJI^OBA E^HHEUKHH
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
PECnyBJIHKA
MOJI^OBA
E^HHEUKHH PAHOH
nPHMAPHfl I OPOJ A
EZHIHEU
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
Cu privire la cererea cet. Ciumac Natalia şi
Selezniov Anfim"
în temeiul art. 29 şi art. 14 alin.2 lit.'T' AL Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art.6 şi art. 50 din Legea Republicii Moldova nr.
835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, cu respectarea
cerinţelor din „Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau
desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 360
din 18.04.1997, cererii cet. Ciumac Natalia şi Selezniov Anfim nr. C-660 din 31.07. 2012,
DISPUN
l.Se permite cet. Ciumac Natalia şi Selezniov Anfim desfiinţarea construcţiilor : Lit.l
bucătărie
de vară
cu suprafaţa 9,4 m.p.
de pe adresa str. Hotinului nr. 172 oraşul
Edineţ.
2.Se
eliberează
cet.
Ciumac
Natalia
şi
Selezniov
Anfim
Autorizatie
de
desfiinţare
nr.
O i - 0 £ _201 2 (nr. 39 din 24 iulie 2012 ) pentru desfiinţarea bucătăriei de vară Lit.l din oraşul
Edineţ, str. Hotinului, 172.
Lucrările de desfiinţare să fie executate în strictă conformitate cu documentaţia de urbanism.
3. Se obligă cet. Ciumac Natalia şi Selezniov Anfim în termen de 30 zile calendaristice, de a
prezenta copia Autorizaţiei de desfiinţare la Oficiul Cadastral Teritorial Edineţ.
4. Se interzice în perioada efectuării lucrărilor;
a), depozitarea materialelor de construcţie şi deşeurilor pe terenurile publicei şi terţelor
persoane în lipsa acordului acestora;
b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), săpături în spaţiile publice în
lipsa acordului respectiv;
c). distrugerea spaţiilor verzi;
d). racordarea şi/sau debranşarea de la reţelele de editate publică în lipsa documentaţiei de
proiect coordonată cu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atenţionează cet. Ciumeac Natalia şi Selezniov Anfim ca gunoiul şi alte deşeuri rezultate de
la demolare să fie transportate în loc special amenajat autorizat de administraţia publică.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziţii se pune în sarcina arhitectului Liubovi Galuşco.
Primar de Edineţ
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 PECnyEJIMKA
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
PECnyEJIMKA
MOjŢHOBA
E^HHEHKHH
PAHOH
nPMMAPHfl rOPOAA E^HHEH
yjl. O. HEPEMnEH,30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
nr .
din
„// „
2012
"Cu privire la cererea cet. Casian
Valentina"
în temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996
"Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 privind calitatea în construcţii, Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 285 din 23.05. 1996, cererii
solicitantului,
DISPUN :
l.Se
aprobă
procesul-verbal
de
recepţie
finală nr.
52
din 30.07. 2012
pentru
construcţia
anexei calde la casa de locuit şi verandă deschisă în oraşul Edineţ,str. Frunze,33
oraşul
Edineţ.
2.Recepţiei
finale au fost supuse:
Lit. Al -
anexă
cadă
la casa de locuit
cu suprafaţa
-
65,8 m.p.
3.Ev aluarea construcţiilor
-
Lit.a - verandă deschisă cu suprafaţa 22,4 m.p.
45500,0 Iei
4.Proprietarul construcţiei -
Casian
Valentina
5.Se obligă cet. Casian Valentina , ca procesul-v erbal nr. 52 din 30.07.2012
pentru
bunul imobil recepţionat, în termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul
Teritorial Edineţ pentru efectuarea înscrierilor respective în Registrul Bunurilor
Cadastral
Imobile.
In strictă conformitate cu prezenta
dispoziţii.
6.OCT -Edineţ va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul
imobile.
7.Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se pune în seama arhitectului
Galuşco.
bunurilor
Liubovi
Primar de Edinet
(
[?(
Constantin Cojocari
y
REPUBLICA MOLDOV A RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI PECnYEJIHKA MOJUOBA E^HHHEUKH H PAHOH EDINEŢ
REPUBLICA MOLDOV A
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI
PECnYEJIHKA MOJUOBA
E^HHHEUKH H
PAHOH
EDINEŢ
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
nPHM 3PH>I EOPO M E4HHEH
yjl. O.HEPEMnEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30
Nr.
-TT f
Din
2012
OFICIUL
TERITORIAL
AL
CANCELARIEI
DE
STAT
Prin prezenta primăria or. Edineţ Vă remite Dispoziţiile primarului de Edineţ
emise în luna iulie 2012.
Primarul de Edinet
Constantin Cojocari
; OFICIUL TcRITORiA
! ojf e
Nr. da intrare
i Indexul
oe
oS
IL
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEŢ PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 tf")
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI EDINEŢ
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
tf")
PECnyEJIMKA MOJLHOBA
E/IMHELIKHH PAHOH
nPHMAPHH TOPOZIA E/IHHEH
yjl. O. HEPEMnEH,30
TEJ1. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIŢIE
NR./J/J
din „