Sunteți pe pagina 1din 24

LIPIDE:LIPIDE:

STRUCTURASTRUCTURA ŞŞII FUNCFUNCŢŢIIII

DefiniDefiniţţieie-- roluriroluri

GrupGrup heterogenheterogen dede compucompuşşii carecare auau îînn comuncomun proprietateaproprietatea dede aa fifi insolubiliinsolubili îînn apapăă şşii solubilisolubili îînn solvensolvenţţii nepolarinepolari (ex.(ex. eter,eter, cloroform)cloroform)

ROLURIROLURI::

-- surssursăă dede energieenergie pepe termentermen lunglung (ex.(ex. trigliceridele)trigliceridele) -- structuralstructural (ex.(ex. fosfolipidelefosfolipidele membrane)membrane) -- semnalizaresemnalizare celularcelularăă (ex.PIP3)(ex.PIP3) -- protecprotecţţieie mecanicmecanicăă -- izolareizolare termictermicăă şşii electricelectricăă (ex.(ex. lipidelelipidele dindin ţţesutulesutul adipos)adipos) -- prevenprevenireairea pierderilorpierderilor dede apapăă (ex.(ex. filmulfilmul lipidiclipidic dede lala suprafasuprafaţţaa pielii)pielii) -- vitaminevitamine (grupul(grupul vitaminelorvitaminelor liposolubileliposolubile A,A, D,D, E,E, K)K)

TipuriTipuri dede lipidelipide

ÎÎnn funcfuncţţieie dede compozicompoziţţieie::

-- simplesimple (esteri(esteri aiai AGAG cucu alcooli)alcooli) -- complexecomplexe (esteri(esteri aiai AG,AG, carecare conconţţinin grupegrupe adiadiţţionale,ionale, ex.ex. PL,PL, GL,GL, SL,SL, AL)AL)

ÎÎnn funcfuncţţieie dede comportareacomportarea lala hidrolizhidrolizăă::

AA-- LipideLipide saponifiabilesaponifiabile (deriva(derivaţţii dede tiptip esterester sausau amidamidăă aiai aciziloracizilor gragraşşi)i) 11--trigltrigliicerideceride TAGTAG 22--fosfofosfolipidlipidee PLPL (glicero(glicero-- GPLGPL şşii sfingomielinesfingomieline SM)SM) 33--glicolipideglicolipide (sfingo(sfingo-- GSL)GSL)

44--ceruriceruri

BB-- LipideLipide nesaponifiabilenesaponifiabile (structu(structurrăă poliizoprenicpoliizoprenicăă îînn general)general)

11--terpeneterpene

22--caroteinoizicaroteinoizi

33--steroiziisteroizii

ÎÎnn funcfuncţţieie dede polaritatepolaritate:: nepolarenepolare (TG),(TG), polarepolare (PIP2),(PIP2), amfipaticeamfipatice (FL)(FL) ÎÎnn funcfuncţţieie dede sarcinasarcina electricelectricăă:: neutre/amfiioniceneutre/amfiionice (PC),(PC), negativenegative (PIP2(PIP2,, fosfatidilserinelefosfatidilserinele) ÎÎnn funcfuncţţieie dede aciditateaciditate:: neutreneutre (TG),(TG), acideacide (acidul(acidul fosfatidic)fosfatidic)

33

AciziiAcizii gragraşşii

Caracteristici:Caracteristici: nr.parnr.par atat C,C, liniari,liniari, monocarboxilicimonocarboxilici

Tipuri:Tipuri: saturasaturaţţi,i, nesaturanesaturaţţi/cisi/cis (mono(mono--/AGMN,/AGMN, polipoli--/AGPN/AGPN cucu leg.dubleleg.duble necojugate)necojugate)

AGPNAGPN ac.ac. linoleiclinoleic -- C18:C18: 2;2; ΔΔ9,129,12 ac.ac. linoleniclinolenic -- C18:C18: 3;3; ΔΔ9,12,159,12,15-- m.a.m.a. planteplante (semin(seminţţee dede in,in, speciilespeciile PrimulaPrimula--ex.ex. luminiluminiţţaa dede searsearăă,, BoragoBorago--ex.ex. limbalimba mielului)mielului) ac.ac. arahidonicarahidonic-- C20:C20: 4;4; ΔΔ55,8,11,14,8,11,14-- arahide,arahide, animaleanimale ac.ac. timnodonictimnodonic-- C20:C20: 5;5; ΔΔ5,8,11,14,175,8,11,14,17-- uleiulei dede pepeşştete ac.ac. cervoniccervonic-- C22:C22: 6;6; ΔΔ4,7,10,13,16,194,7,10,13,16,19-- uleiulei dede pepeşşte,te, PLPL dindin creiercreier

44

ClasificareaClasificarea omegaomega ((ϖ)ϖ) aa AGAG

CarbonulCarbonul terminalterminal (de(de lala ccapapăătultul nonnon--carboxi)carboxi)CC ϖϖ

1 5 8 COOH CH 3 20 11 14
1
5
8
COOH
CH 3
20
11
14

atomul de carbon ϖ 44 familiifamilii dede AG:AG: ϖϖ 9,9, ϖϖ 7,7, ϖϖ 6,6, ϖϖ
atomul de carbon ϖ
44 familiifamilii dede AG:AG: ϖϖ 9,9, ϖϖ 7,7, ϖϖ 6,6, ϖϖ 33
1)1) CareCare esteeste regularegula dede treceretrecere dede lala
clasificareaclasificarea standardstandard lala clasificareaclasificarea omegaomega ??
2)2) StabiliStabiliţţii carecare aciziacizi gragraşşii aparaparţţinin fiecfiecăăreirei
familiifamilii ??

55

ClasificareaClasificarea lipidelorlipidelor saponifiabilesaponifiabile

DE DEPOZIT (lipide neutre)

TAG
TAG
 

O

OC

H 2 C

 

O

HC

OC

HC O C

O

H 2 C

OC

 

(CH 2 ) 14 CH 3

(CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 CH 3

(CH 2 ) 16 CH 3

MEMBRANARE (lipide polare) PL GL GFL SM GSL
MEMBRANARE (lipide polare)
PL
GL
GFL
SM
GSL
AG AG G P A
AG
AG
G
P
A

HO

CH

CH=CH(CH 2 ) 12 CH 3

HC

N

   

AG

 
 

H

 

P

   

C

H 2 C

 
S AG MZ/OZ
S
AG
MZ/OZ

LegendLegendăă:PL:PL--fosfolipide,fosfolipide, GPLGPL--glicerofosfolipide,glicerofosfolipide, SMSM--sfingomieline,sfingomieline, GLGL--glicolipide,glicolipide, GSLGSL--glicosfingolipide,glicosfingolipide, GG--glicerol,glicerol, AGAG--acidacid gras,gras, AA--alcool,alcool, PP--fosfat,fosfat, CC--colina,colina, MZ/OZMZ/OZ--monomono--/oligo/oligo--zaharidezaharide

66

GlGliicerocerofosfolipidefosfolipide ((fosfatide)fosfatide)

O

O

O
O

O

Structura generală

C(CH 2 ) 14 CH 3

O O O O Structura general ă C(CH 2 ) 14 CH 3 O H 2

O

H 2 C

HC

H 2 C

C(CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 CH 3

O

P

O

X

O

-

Fosfatidilcolina (PC)
O

O

O

Sarcină netă la pH=7: 0

O

C(CH 2 ) 14 CH 3

O O Sarcin ă net ă la pH=7: 0 O C(CH 2 ) 14 CH 3

O

H 2 C

HC

H 2 C

C(CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 CH 3

C HC H 2 C C(CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 CH 3 O

O

P

O

O

-

CH 2 CH 2 N(CH 3 ) 2

O

O O
O
O

O

Acidul fosfatidic

CH 2 CH 2 N(CH 3 ) 2 O O O O Acidul fosfatidic O C(CH

O

C(CH 2 ) 14 CH 3

Sarcină netă la pH=7: -1

H 2 C

HC

H 2 C

C(CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 CH 3

O

P

O

H

O

-

Fosfatidilinozitol 4,5-difosfatul (PIP2)

O

Sarcina netă O C(CH 2 ) 14 CH 3 H 2 C O pH=7: -4
Sarcina netă
O
C(CH 2 ) 14 CH 3
H 2 C
O
pH=7: -4
HC
O
C(CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 CH 3
O
H
OPO 3 2-
H 2 C
O
P
O
H
HO
H
O -
OH
OH
OPO 3 2-
H
77
H
H

ExempleExemple dede fosfatidefosfatide

Alcool

Fosfatida

Observaţii

colină

Fosfatidilcolina

-caracter amfipatic (o parte hidrofobă, o parte hidrofilă); formează micelii –caracter amfiionic (sarcini pozitive şi negative) -există în cant. mare în mb. lipoproteice -proprietăţi tensioactive (există în surfactatntul pulmonar şi împiedică colabarea alveolelor în expir)

(lecitină)

etanolamina

Fosfatidil-

-abundente în ţesutul nervos

etanolamina

(cefaline)

serina

Fosfatidil-serine

-există în cantităţi mici în organismul uman

(serincefaline)

inozitol

Fosfatidil-inozitoli

-abundente în ţesutul nervos -rol în transmiterea semnalelor extracelulare în interiorul celulei

88

FosfatideFosfatide atipice:atipice: plasmalogeneleplasmalogenele (10%(10% dindin FLFL dindin SNSN şşii mm)mm)

(10% din din FL FL din din SN SN ş ş i i mm) mm) Stiind

StiindStiind ccăă plasmalogeneleplasmalogenele sese potpot generagenera ipoteticipotetic plecandplecand inin generalgeneral dede lala fosfatidilfosfatidiletanolaminetanolaminăă ((maimai rarrar dede lala PC,PC, fosfatidilserinfosfatidilserinăă,, sausau PI),PI), prinprin îînlocuireanlocuirea restuluirestului dede AGAG dindin pozipoziţţiaia 11 cucu unun ENOLENOL (care(care vava stabilistabili oo leglegăăturturăă dede tiptip etericeteric cucu restulrestul dede glicerol),glicerol), scriescrieţţii structurastructura generalgeneralăă aa plasmalogenelor.plasmalogenelor.

99

GLICOSFINGOLIPIDE (GSL) (GSL)GLICOSFINGOLIPIDE

SSffingolipidingolipidee::

sfingomieline,sfingomieline, cerebrozide,cerebrozide, globozide,globozide, gangliozidegangliozide--

CH=CH(CH 2 ) 12 CH 3

N

H

O C(CH 2 ) 22 CH 3
O
C(CH 2 ) 22 CH 3

CH

- CH=CH(CH 2 ) 1 2 CH 3 N H O C(CH 2 ) 22 CH

O

HO

HO

S HC

H 2 C

X Ac.Ac. cerebroniccerebronic

Structura generală

CH=CH(CH 2 ) 12 CH 3 CH O HC N C(CH 2 ) 22 CH
CH=CH(CH 2 ) 12 CH 3
CH
O
HC
N
C(CH 2 ) 22 CH 3
H
H 2 C
O
H

Ceramida

HO

CH
CH
O HC N C(CH 2 ) 22 CH 3 H H 2 C O H Ceramida

HC

H 2 C

CH=CH(CH 2 ) 12 CH 3

N

H

O

O

C(CH 2 ) 22 CH 3 PO 3 CH 2 CH 2 N(CH 3 )
C(CH 2 ) 22 CH 3
PO 3 CH 2 CH 2 N(CH 3 ) 2

PC

Sfingomielină

(SM)

HO

CH=CH(CH 2 ) 12 CH 3 CH O HC N C(CH 2 ) 22 CH
CH=CH(CH 2 ) 12 CH 3
CH
O
HC
N
C(CH 2 ) 22 CH 3
H
H 2 C
O
Glc

HO

CH=CH(CH 2 ) 12 CH 3 CH O HC N C(CH 2 ) 22 CH
CH=CH(CH 2 ) 12 CH 3
CH
O
HC
N
C(CH 2 ) 22 CH 3
H
H 2 C
O
Glc-Gal

HO

CH=CH(CH 2 ) 12 CH 3 CH O HC N C(CH 2 ) 22 CH
CH=CH(CH 2 ) 12 CH 3
CH
O
HC
N
C(CH 2 ) 22 CH 3
GalNAc
H
H 2 C
O
Glc
Gal
Neu5Ac

Cerebrozid

-subtipul glucocerobrozid- (GL neutru)

Lactozil-Ceramida

(globozid din mb.eritrocite)

Gangliozide (ex. grupele sangvine) GLGL acidacid

1010

Gangliozide (ex. grupele sangvine) GL GL acid acid 10 10 Localizare Localizare predominant predominant ă ă

LocalizareLocalizare predominantpredominantăă:: stratulstratul exteriorexterior alal mb.mb. celulare.celulare. DEDE CE?CE?

PROPRIETPROPRIETĂĂŢŢII GLICOLIPIDEGLICOLIPIDE

GGllicoicolipidelelipidele-- proprietproprietăăţţii haptenice,haptenice, rolrol dede receptorireceptori pentrupentru vv,vv, hormoni,hormoni, toxinetoxine

GalactocerebrozideleGalactocerebrozidele-- m.a.m.a. îînn ţţesutulesutul nervosnervos GlucocerebrozideleGlucocerebrozidele-- m.a.m.a. îînn ţţesuturileesuturile extranervoaseextranervoase

n n ţ ţ esuturile esuturile extranervoase extranervoase Ce Ce î î nc nc ă ă

CeCe îîncncăărcrcăăturturăă electricelectricăă auau cerebrozidelecerebrozidele?? ŞŞtiindtiind ccăă sulfatidelesulfatidele suntsunt galactocerebrozidegalactocerebrozide sulfatatesulfatate lala CC3,3, scriescrieţţii structurastructura generalgeneralăă aa sulfatidelorsulfatidelor CeCe caractercaracter auau sufatidelesufatidele (polar,(polar, nepolar)?nepolar)?

1111

FFososffolipaolipazelezele

PLA 1

O PLA 2 O C(CH 2 ) 14 CH 3 H 2 C O HC
O
PLA 2
O
C(CH 2 ) 14 CH 3
H 2 C
O
HC
O
C(CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 CH 3
O
H
OPO 3 2-
H 2 C
O
P
O
H
HO
H
O -
OH
OH
PLC
OPO 3 2-
H
H
H
PLD

PLAPLA22

LizolecitinaLizolecitina ++ AGAG

PIP2

PLCPLC

DAGDAG ++ IP3IP3

1212

GrupeleGrupele sangvinesangvine** ABOABO

Grupele Grupele sangvine sangvine * * ABO ABO Partea Partea glucidic glucidic ă ă a a

ParteaPartea glucidicglucidicăă aa GSLGSL (de(de lala supsuprafarafaţţaa eritrociteloreritrocitelor sausau dindin GPGP serice)serice) areare rolrol dede determinantdeterminant antigenic.antigenic.

Legenda:Legenda:

PPăătrattrat albalb == NAcNAcGlcGlc RombRomb albalb == galactogalactozzăă PPăătrattrat negrunegru == fucofucozzăă RombRomb negrunegru == NAcNAcGalGal TriunghiTriunghi negrunegru == acidacid sialicsialic (NANA)(NANA)

1313

AsociereaAsocierea îînn stratstrat dubludublu aa lipidelorlipidelor amfipaticeamfipatice

“Cap” hidrofil

H CH 3 3 C + N CH 3 + N H 2 C CH
H
CH 3
3 C
+
N
CH 3
+
N
H
2 C
CH 2
O
O
O
O
-
P
-
P
O
O
O O
CH 2
H
AsociereAsociere
O
O
O
O
O
C
O O
O
CH 2
CH 2
H
H 2 C
2 C
CH 2
CH 2
H
H 2 C
2 C
CH 2
CH 2
H
H 2 C
2 C
CH 2
CH 2
H
H 2 C
2 C
CH 2
CH 2
H
H 2 C
2 C
CH 2
CH 2
H
H 2 C
2 C
CH 2
CH 2
H
H 2 C
2 C
CH 3
CH 3
“Coada” hidrofoba
SeSe orienteazorienteazăă spontanspontan sprespre interfainterfaţţaa
grgrăăsimesime--apapăă:: folositefolosite caca agenagenţţii dede
emulsifiereemulsifiere aa lipidelorlipidelor nonpolarenonpolare
folositefolosite caca agenagenţţii dede emulsifiereemulsifiere aa lipidelorlipidelor nonpolarenonpolare 14 14

1414

FosfolipideFosfolipide

1515

StareaStarea dede agregareagregare aa grgrăăsimilorsimilor depindedepinde dede naturanatura AGAG dindin compozicompoziţţiaia lorlor

MAIMAI PUPUŢŢININ COMPACT,COMPACT, MAIMAI FLUID!!!FLUID!!!
MAIMAI PUPUŢŢININ COMPACT,COMPACT, MAIMAI FLUID!!!FLUID!!!

1616

FluiditateaFluiditatea membranarmembranarăă depindedepinde dede naturanatura AGAG dindin compozicompoziţţiaia FLFL membranaremembranare

compozi compozi ţ ţ ia ia FL FL membranare membranare FLmb FLmb , , care care

FLmbFLmb,, carecare TTREBUIEREBUIE sasa fiefie fluidefluide lala temperaturatemperatura mediumediu ambiantambiant,, conconţţinin maimai mulmulţţii AGAG nesaturanesaturaţţii decatdecat lipidelipide dede depozitdepozit (TG)!!!(TG)!!!

1717

18 18
18 18

1818

LIPOZOMIILIPOZOMII -- aplicaaplicaţţiiii terapeuticeterapeutice (rol(rol dede carriercarrier pepentruntru medicamente,medicamente, gene,gene, cosmeticosmetice)ce)

medicamente, gene, gene, cosmeti cosmeti ce) ce) - - pot pot fi fi unilamelari unilamelari sau

--potpot fifi unilamelariunilamelari sausau multilamelarimultilamelari

--sese formeazformeazăă prinprin sonicareasonicarea unorunor lipidelipide amfipaticeamfipatice îînn mediulmediul aposapos

--cresccresc biodisponibilitateabiodisponibilitatea med.med. adadministrateministrate pepe calecale oraloralăă sausau locallocal

1919

PrincipaliiPrincipalii steroizisteroizi

HIDROCARBURA DE BAZA

Gonan

12 17 C17 11 13 16 1 9 14 15 2 10 8 3 5
12
17
C17
11
13
16
1
9
14
15
2 10
8
3 5
7
4
6

(Steran)(Steran)

Estran 18 C18
Estran
18
C18

STEROIZI NATURALI DERIVATI

Hormonii estrogeni

18

Androstan C19 19
Androstan
C19
19

Hormonii androgeni

HIDROCARBURA DE BAZA

STEROIZI NATURALI DERIVATI

21 Pregnan 18 20 C21 19
21
Pregnan
18 20
C21
19

Progesteron Hormonii corticosterizi

21 22 20 23 Colan 18 C24 19
21
22
20 23
Colan
18
C24
19

24

Acizii biliari

21 22 20 23 Colestan 18 26 24 25 C27 27 19 Colesterolul Alti steroli
21
22
20
23
Colestan
18
26
24
25
C27
27
19
Colesterolul
Alti steroli

2020

Steroi Steroi zi zi 1717--betabeta--estradiolulestradiolul 2121 De De ce ce in in ateroscleroza ateroscleroza peretii

SteroiSteroizizi

1717--betabeta--estradiolulestradiolul 2121
1717--betabeta--estradiolulestradiolul
2121

DeDe cece inin aterosclerozaateroscleroza peretiiperetii arterelorarterelor devindevin rigizi?rigizi?

ACIZIIACIZII BILIARIBILIARI C24C24

PRIMARI

SECUNDARI

H C 3 Acidul colanic (compus ipotetic) CH 3 12 CH 3 3 7
H C
3
Acidul colanic
(compus ipotetic)
CH 3
12
CH 3
3 7

COOH

ACIZI BILIARI CONJUGATI

conjugare la -COOH cu Gly sau Tau F
conjugare la -COOH
cu Gly sau Tau
F
BILIARI CONJUGATI conjugare la -COOH cu Gly sau Tau F ex. acidul glicocolic acidul taurocolic deconjugare
BILIARI CONJUGATI conjugare la -COOH cu Gly sau Tau F ex. acidul glicocolic acidul taurocolic deconjugare

ex. acidul glicocolic

acidul taurocolic

deconjugare in TD

(flora bacterianã)

ACIZII BILIARI (LIBERI)

acidul colic (3,7,12-triOH)

acidul chenodezoxicolic (3,7-diOH)

acidul dezoxicolic (3,12-diOH)

acidul litocolic (3-OH)

7-dehidroxilare

TD

2222

CeruriCeruri (ceride)(ceride)

--amestecuriamestecuri complexecomplexe dede esteriesteri aiai AGAG cucu alcoolialcooli alifaticialifatici sausau stesteroli,roli, acizi,acizi, alcoolialcooli liberi,liberi, hidrocarburihidrocarburi superioaresuperioare--

hidrocarburi hidrocarburi superioare superioare - - - - ceara ceara de de albine albine - -

--cearaceara dede albinealbine

--lanolinalanolina dede pepe linalina dede oaieoaie

--ceruriceruri dede pepe epidermaepiderma plantelorplantelor

CaracteristiciCaracteristici

--saturatesaturate

--puternicputernic hidrofobehidrofobe ((îîmpiedicmpiedicăă pierderilepierderile dede apapăă))

puternic hidrofobe hidrofobe ( ( î î mpiedic mpiedic ă ă pierderile pierderile de de ap
puternic hidrofobe hidrofobe ( ( î î mpiedic mpiedic ă ă pierderile pierderile de de ap
puternic hidrofobe hidrofobe ( ( î î mpiedic mpiedic ă ă pierderile pierderile de de ap

2323

VitamereleVitamerele vitamineivitaminei AA

H C

CH 3

CH 3

CH 3

vitaminei vitaminei A A H C CH 3 C H 3 C H 3 CH 3

CH 3

RETINALRETINAL

CHO

CH 3 CH 3 H C CH 3 3 CH 3
CH 3
CH 3
H C
CH 3
3
CH 3

RETINOLRETINOL

**

OH

H C

CH 3

CH 3

CH 3

I N O L R E T I N O L * * OH H C

CH 3

**

COOH

ACIDULACIDUL RETINOICRETINOIC

2424