Sunteți pe pagina 1din 11

trrJF

;i

.efrneu DET.AvRANcEA

BUNIEUII

ffi
cocA

!DrTR

ION

Gpd d ilu:bF d3 NToru$uBcu ruNGA- AUCImSTI,

19&

-T

Se scuturi din salcimi o ploaie de miresme. Buicul std pe pdspi.


3

Pletele lui albe Si cretre parcE sint nigte ciorchini de flori albe; sprincenele, mustedle, barba... peste toate au nins ani.i multi Si grei Numi ochii buiolui au ritm e odinioarr: blinzi 9i mingiietod.

- Credem ci s-a umflat vintul..- o, bat5-vi norodl co@leii


mosului!

Cine trinti poara?

bucilai, slruertr minele lui ttatamo9uD.

Un biiem i-o fetild, rolij !i

ce zboari pislrile?

Tati-mosule, zise fetila,


au

de

aripi, rispunse bitrinul sorbind-o din ochi-

- Finci

creascl gi mie aripi 9i si zbor sus de tot, pini in slava cerului, zise biiatul netezindu-i barba.

Tad-moqulg a!

wa

si-mi

Dacd

li-o ctelte lie

adpi,

mie sd-mi prinzi o presuri 9i .sticlete.

Ce fericiti sint! Biiatu.l incileci pe m genunchi $i fau pe alul Bunicul ii ioaci.


7

rl
,[i

'Copiii incepuri sil mingiie. Din vorbi in vorbd, copiii se ficure stepini pe obraiii bunicului.
9

Copiii bat in palme. Se osteni buniml. Sttrtu din ioc.

ochi.

ii impici, zicindu-le: - Pe din dour. 9i copiii o ti despicari, cm repede, ci bttrinul strinse din $i dupn e o impdrtird friBiiatul: - MustaF me e mai lugl.

- Pffe asa ese a mea. $i parr@ - Mustala astal a mea! - S,i asta, aasu este a mea. mea! Ia barbd se-ncurcar!-

Bmicul

1eqte, iocepu lauda.

Fata:

-Ba a mea e mai luge! $i bbiatul intinse d-o musrati si fata de alta, Im a lui, ta a ei sd fie mi lmgl.
to

- Partq m e @i frum@s5. - Ba a mea, ce e mai albl! Buicul zimbi, mea, c.A e mai - Ba a mea, cd e mai .cald5! a -Ba a me, cI nu e edulce! ta! -Ba a mea, ctr m u ochiamai - Ba verde
!

au*-.o

- Pe bMic il trecui lacrimile. dd ria s;-j rrnpdcd zicindu_le: Amindouj dopouive. - uoo,t cearusinrapriDse se

mai

o palmi in pm

$i btiatul, infuriindu-se, tmse


fetei.

palmi in pafrq biiatului. Biiatul, o lacrimile in ochi, sirutd pdtea lui, si fata, suspi nind, pe a ei.

Faa !ip4 slri de pe gmmchiul bltrinului, se repezi gi tlase o

- Ba a mear ci are u ochi mai verde ! Bunicul abia se lna de ris.


a mea! -Ba a mea! - Ba
14

si

*@l
t

'

EDITURA

loil CREANGi

Set

I buc.

Lei 6.25