Sunteți pe pagina 1din 11

Ir l;

llomni$orul
,.*,
o"ou

SIMION FLOREA MARIAN


COCA CRETOJU-SEINESCU

Gpeft! !i ilusrafii

de

w
EDrruRA IoN cie#NGA. BUcuRE$ rl

mor lalui fdcute din pir de cal Ei cu diferite cuqti dunte din
3

Adesea,

prurcii, cu

ajutorul

ryg:
bostaro sau rimuele de soc, in timpul iernei prind ptrsirele. Ei bine,

datl in mina @piilorJ este Domnigorul, numit inci 9i Stiglel sau Sciier. A descrie aceastd pisiruice este de pnsos, deoarece
4

tm

din ele, care cade nu o

Jr,

fteciruia dintre noi cred cd-i este bine cunoscuti. Vom istorisi nma una din legendele sale.

$*
t'1

adumri dimintea bitrinului


alese,

el pe toate le-a zugrivit in culori

9i

DupI ce au apirut pe
plslrile, cite
se

lume

toate

afli pe pd-

mint, si pdrintele pisdrilor a im-

pi4it fiecireia dintre dinsele hram cu re are sI trdiasci in


nele tutuor pdstrilor aveau numa o singui culoare. $i fieere voia

Era peste tot numai un ciffec de bucuie. Iati insd ci, intr-utr tirziu" dup, ce a gdtit a@sta pe toate

lume, inft-o zi le-a cherut iariqi pe toate la sine, anume ca si le

boiasci, cdci dintru-nceput pe-

sI fie mi
moase.

ardtoasd qi mai fru-

auziri vestm imbucuritoare,

Toate pdsirile, de la cea mai rure pin-i la ea mai mici, cm


se

I
!r

si dea drumul sd se duci fiecare in


pdsdrile de boit qi voia ca

treabi-si de mde a venit, soseste tot intr-un suflet gi Domnigorul

N-apuci bine a se risufla gi


si roagi

se

si-l boiasci
I

qi

pe dlnsul.

il intrebi: D-apoi bine, Domnisorule, unde mi-ai fost pind acm?.,.

Ptrintele pisirilor, cum il auziJ

De ce n-ai venit gi tu cu celelalte zburitoare?... de! ce era si fac, pi-

-Apqi tele mele !... Inainte de a fi

auzit porunca ta, m-am fost virit

de veste $i voii se mA pornesc gi eu deodate cu celelalte pdsiri, ca si vin aicea... nevoie mare !... M,

prin nigte s@i, ca s5-mi caut $i eu pulini simin!4 $i cind prinsei

acum singlr ce si mai mi fac, doari si sp mai degrabi din incurcitua in care intrasem. Jar dupi ce scipai tot intr-u suflet
alergai

implelicii printre sei qi atia ce mi zbuciumi, de nu roi qtiam

pini

aicea.

Vdzind bitrinul ci Domniqorul Sticlete nu din lene sau din nebdgare de seami a intirziat, ci

intingind cu dinsa in toate


l2

din pricina scdlor in care s-a fost incuret, a luat penila qi


oalele

mai mulre feluri de culori, precum: bohorit, alb, negru, rogu si salben. $i de atunci apoi penele Domni6orului au @i multe culori.
14

l-a impestrilat $i pe dinsul fr

in cue fuseseri culodle si in care mai remrsese cite puline culotre,

de mult copiilor. De ei trebuie st qtie ctr nu e bine a asupri bietele pisbrele, a le inchide in colivii. Cdci gi ele iubesc liberhtea, le e prielnici vielii qi cintecului.

Si tot de-atuncea i-a rdmas si numirea de Domigor gi de Sclier, pentru ci mi mult cu siminla de scai se nufte$te. $i din ac weme place el atit

EDFGN-,
ION CREANEF
BUCURESTI Prcl

r.l

(8 blcltl) hl

5,25

S-ar putea să vă placă și