Sunteți pe pagina 1din 150

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

i-

a**.,. •

'

Admitere 2009 Masterate de aprofundare

Editura ASE

Bucureşti

2008

A.S.E.

BIBLIOTECA

Cota:

121775

Inventar

500872

Copyright © 2008, Editura ASE Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii.

Editura ASE Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, România cod 010374 www.ase.ro editura@ase.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE ( BUCUREŞTI) Admitere 2009 : masterate de aprofundare / Academia de Studii Economice. —Bucureşti:Editura ASE, 2008 ISBN 978-606-505-138-6

378(498 Buc.):33

ISBN 978-606-505-138-6

Editura ASE Coperta: Violeta Rogojanu

Lucrarea conţine seturile de subiecte care au fost date în anul 2008 la examenul de admitere la masteratele de aprofundare, în Academia de Studii Economice din Bucureşti.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maşter septembrie 2008 12 septembrie 2008 Seria I

Codul grilei: COMERŢ a l

BAKbM

Seria I

FACULTATEA COMERŢ Codul grilei: COMERŢ a1

Codul variantei (1 - 6 )

12

3

4

5

6

 

O

O

Data 12.09.08

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

2 z

z 2 2 2 2 2

2 Z

Z

z

z

z

z

z

z

z

2

z

z

z

z

Nr.

a

b

c

d

e

1

o

o

o

o

2

o

o

o

o

3

o

o

o

o

4

o

o

o

o

5

o

o

o

o

6

o

o

o

o

7

o

o

o

o

8

o

o

o

o

9

o

o

o

o

10

o

o

o

o

11

o

o

o

o

12

o

o

o

o

13

o

o

o

o

14

o

o

o

o

15

o

o

o

o

16

o

o

o

o

17

o

o

o

o

18

o

o

o

o

19

o

o

o

o

20

o

o

o

o

21

o

o

o

o

22

o

o

o

o

23

o

o

o

o

24

o

o

o

o

25

o

o

o

o

26

o

o

o

o

27

o

o

o

o

28

o

o

o

o

29

o

o

o

o

30

o

o

o

o

31

o

o

o

o

32

o

o

o

o

33

o

o

o

o

34

o

o

o

o

35

o

o

o

o

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Cod grila: COMERŢ a l Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: COMERŢ c;npriali7arp3' AnMTIMTqTRARFA AFArFRTI DR

TEST-GRILA

1 Printre factorii de producţie elementari utilizaţi în activitatea întreprinderii nu se numără:

).

(2p)

a) munca productivă;

 

b) creanţele;

c) licenţele;

d) managementul.;

e) stocurile

2 Nu constituie o particularitate a unităţilor operative:

).

(2p)

a) autonomia gestionară;

 

b) absenţa personalităţii juridice;

c) concentrarea, în general, a celei mai mari părţi din resursele materiale şi umane ale societăţii;

d) autonomia decizională;

 

e) derularea proceselor de execuţie

 

3 Printre principiile fundamentale ale mişcării cooperatiste nu se numără:

).

(2p)

a) voluntariatul;

 

b) democraţia;

c) perenitatea;

d) remunerarea capitalului

;

e) satisfacerea nevoilor membrilor

 

4 Asanarea întreprinderii aflate în criză se poate realiza:

).

(2p)

a) numai cu resurse proprii;

 

b) cu sprijinul creditorilor prin iertarea de datorii;

 

c) prin lichidare;

 

d) prin

credite suplimentare pe

termen scu rt;

e) prin moratoriu

5 Moratoriul

).

ca soluţie de ieşire din criză presupune:

(2p)

a) schimbarea conducerii întreprinderii;

b) atragerea unor resurse prin asociere;

c) revizuirea tehnologiilor;

d) reeşalonarea termenelor de plată a datoriilor;

e) restructurarea întreprinderii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: COMERŢ Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cod grila: COMERŢ al

6 întreprinderile care infiinteaza alte intreprinderi urmăresc obiective precum:

).

(2p)

a) restrângerea ariei de activitate;

 

b) dispersarea riscului;

c) independenta economica;

 

d) omogenizarea producţiei si serviciilor;

 

e) majorarea costurilor

7 Cea de-a treia etapă importantă în evoluţia comerţului, care a început în jurul anului 1950 şi

).

este în plină dezvoltare în actuala perioadă, poartă denumirea de:

(2p)

a) economie de producţie;

b) economie pre-industrială;

 

c) economie de consum;

d) economie de schimb;

e) economie industrială

8 Supermagazinul:

).

(2p)

a) are o suprafaţă mai mare de 3.500 mp;

 

b) comercializează o gamă largă de produse alimentare, produsele nealimentare deţinând o

pondere scăzută;

c) nu practică sistemul de autoservire;

 

d) comercializează numai produse sub marcă proprie;

 

e) are în dotare o casă de marcat pentru o suprafaţă de 200 mp

 

9 Acei detailişti care vând o serie limitată de produse aparţinând unor mărci consacrate, dar

).

care plătesc cotizaţii anuale la aceste firme consacrate şi pot obţine mărfuri cu reducere foarte

mare de preţ poartă denumirea de:

(2p)

a) cluburi depozit;

b) rack jobberi; •

c) comisionari;

d) uniuni (lanţuri) voluntare;

 

e) cooperative de consum

10 Din categoria comerţului integrat nu fac parte:

).

(2p)

a) „marele magazin” (departament store);

b) magazinele cu sucursale;

c) lanţurile (uniunile) voluntare;

d) cooperativele de consum;

e) magazinele populare

9

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: COMERŢ Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cod grila: COMERŢ al

11 Printre funcţiile tranzacţionale ce sunt îndeplinite de comercianţii de gros se numără:

).

(2p)

a) cumpărarea mărfurilor;

b) depozitarea mărfurilor;

c) sortarea produselor;

d) transportul mărfurilor;

e) crearea sortimentului de produse

 

12 întocmirea documentaţiei de credit la vânzările în rate este o activitate corespunzătoare

).

funcţiei comerţului de a:

(2p)

a) pregăti mărfurile pentru vânzare;

 

b) organiza mişcarea mărfurilor;

c) asigura condiţiile necesare realizării actului de vânzare-cumpărare;

 

d) asigura circulaţia informaţiilor şi realizarea comunicării în cadrul pieţei;

 

e) constitui o ofertă diversificată de mărfuri

 

13 Definiţia negativă a serviciilor se referă la faptul

).

că acestea nu su n t:

(2p)

a) agricultură, industrie, construcţii;

 

b) agricultură, construcţii, turism;

c) comerţ, construcţii, transporturi;

d) agricultură, industrie, telecomunicaţii;

e) comerţ, agricultură, transporturi

14 Intre caracteristicile serviciilor nu se numără:

).

(2p)

a) eterogenitatea;

b) omogenitatea;

c) perisabilitatea;

d) intangibilitatea;

e) nestocabilitatea

15 După sursele de procurare, serviciile se clasifică în:

).

(2p)

a) materiale si nemateriale;

b) marfa şi ne-marfă;

c) productive şi neproductive;

d) tangibile şi intangibile;

e) stocabile şi nestocabile

16 Care dintre următoarele servicii au piaţa cea mai contestabilă:

).

(2p)

a) transporturile aeriene;

b) sectorul bancar;

c) telecomunicaţiile;

d) transporturile feroviare;

e) micul comerţ cu amănuntul

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: COMERŢ Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cod grila: COMERŢ al

17 Din oferta de servicii, în sens specific, fac parte:

).

(2p)

a) produsele (serviciile) propriu-zise;

b) forţa de muncă;

c) baza tehnică;

d) resursele naturale;

e) toate răspunsurile sunt corecte

18 Intre factorii care influenţează cererea de servicii a populaţiei se numără:

).

(2p)

a) veniturile şi timpul liber;

b) oferta şi tarifele;

c) concurenţa între bunuri şi servicii;

 

d) preferinţele şi gusturile;

e) toate răspunsurile sunt corecte

19 Pentru a desemna valoarea pe piaţă a unui serviciu nu se foloseşte denumirea de:

).

(2p)

a) tarif;

b) preţ;

c) franciză;

d) taxă;

e) onorariu

20 Piaţa primară a muncii în servicii se referă la:

).

(2p)

a) funcţii (slujbe) cu statut favorabil;

b) funcţii (slujbe) în sectorul primar;

c) funcţii (slujbe) care satisfac nevoi primare;

d) funcţii (slujbe) de interes primar;

e) nici un răspuns nu este corect

21 In condiţiile în care o societate de servicii realizează o investiţie brută de un milion lei, investiţia de înlocuire fiind de 300.000 lei, iar impozitul pe profit de 16%, investiţia netă

).

realizată de societate va fi de:

(2p)

a) 1.300.000 lei;

b) 700.000 lei;

c) 160.000 lei;

d) 460.000 lei;

e) 840.000 lei

22 Printre indicatorii care exprimă eficienţa socială a serviciilor se numără:

).

(2p)

a) rata rentabilităţii comerciale;

b) timpul de procurare şi efectuare a servciului;

c) productivitatea muncii;

d) termenul de recuperare a investiţiei;

e) nivelul relativ al costurilor

44

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: COMERŢ Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cod grila: COMERŢ al

23 Rata rentabilităţii comerciale a unei întreprinderi de servicii se calculează:

).

(2p)

a) raportând rezultatul exerciţiului la cifra de afaceri;

 

b) scăzând din venituri cheltuielile;

 

c) scăzând din venituri adaosul comercial;

 

d) scăzând din venituri rabatul comercial;

e) raportând rabatul comercial la cifra de afaceri

24 In condiţiile în care o societate de servicii realizează venituri totale de 100.000 le i, având

).

costuri totale de 80.000.lei şi utilizând un capital de 200.000 lei, rata rentabilităţii financiare

realizată de societate a fost de:

(2p)

a)

20.000 lei;

b) 10%;

 

c) 1000%;

d) 80%;

e) 50%

25 Nu constituie o etapă în procedura de înregistrare a mărcii:

).

(2p)

a) examenul de fond asupra cererii;

 

b) constituirea depozitului naţional;

c) publicarea mărcii;

d) negocierea cu OSIM a condiţiilor de înregistrare;

 

e) examinarea cererii de înregistrare

 

26 Nu constituie un scop al protecţiei ambalajului împotriva factorilor biologici:

).

 

(2p)

a) evitarea contaminării;

 

b) evitarea contactului cu praful;

c) evitarea contactului produs-operator uman;

 

d) asigurarea sterilizării;

 

e) evitarea infestării

27 Nu reprezintă un element de care să se ţină seama în realizarea unui ambalaj din aluminiu:

).

(2p)

a) densitatea produsului;

b) metoda de ambalare;

c) masa netă;

d) valoarea pH-ului produsului ambalat;

e) culoarea semifabricatului

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Cod grila: COMERŢ al Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: COMERŢ Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR

28 în materie de protecţie a consumatorilor este considerat consumator, în mod exclusiv:

).

(2p)

a)

b) persoana fizică;

c) întreprinderea producătoare;

d) persoana juridică;

e) asociaţia familială

societatea comercială cu răspundere limitată;

29 în materie de protecţie a consumatorului, lipsa concurenţei constituie o premiză de ordin:

).

(2p)

a) economic;

b) social;

c) legislativ;

d) cultural;

e) psihologic

30 Reprezintă trăsături esenţiale ale terminologiei şi vocabularului specific ştiinţei mărfurilor:

).

(2p)

a) unitatea şi accesibilitatea;

b) accesibilitatea şi relativa simplitate;

c) simplitatea şi elitismul;

d) unitatea şi simplitatea;

e) accesibilitatea şi elitismul

31 Trăsăturile şi însuşirile unui bun care îl particularizează în raport cu alte bunuri reprezintă:

).

(2p)

a) parametri;

b) indici calitativi;

c) caracteristici;

d) indicatori;

e) proprietăţi

32 Un semn figurativ simplu, cu valoare simbolică, reprezintă:

).

a) o vignietă;

b) o emblemă;

c) un desen;

d) un model industrial;

e) un tipar

(2p)

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: COMERŢ Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cod grila: COMERŢ al

).

Convenţia de Uniune de la Paris constituie baza protecţiei internaţionale a:

(2p)

a) literaturii de specialitate;

b) emisiunilor radiofonice;

c) dreptului de autor;

d) standardelor;

e) elementelor de proprietate industrială

 

).

Considerarea criteriului destinaţiei produselor, în funcţie de care bunurile de consum se clasifică în alimente, produse de îmbrăcăminte şi produse pentru locuinţă, aparţine lui:

a) A. Almedinger;

b) J. Beckmann;

c) C. Linne;

d) V. Poeschl;

e) B. Biise

).

Codul ISSN se aplică pe:

(2p)

a) publicaţii periodice;

b) albume;

c) programe pentru calculator;

d) publicaţii pe suport magnetic:

e) broşuri

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maşter septembrie 2008 12 septembrie 2008 Seria I

Codul grilei: MKT c l

BAKbM

Seria I

FACULTATEA MARKETING

Codul grilei: MKT c1

Codul variantei (1 - 6)

1

2

/ /

3

4

5

O

Data 12.09.08

6

*

z

Z

a

Z

z

z

z

*

Z

Z

z

i

i

z

z

z

z

z

z

O 2,

e

z

Z

Z

Z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Nr.

a

b

c

d

e

1

o

o

o

o

2

o

o

o

o

3

o

o

o

o

4

o

o

o

o

5

o

o

o

o

6

o

o

o

o

7

o

o

o

o

8

o

o

o

o

9

o

o

o

o

10

o

o

o

o

11

o

o

o

o

12

o

o

o

o

13

o

o

o

o

14

o

o

o

o

15

o

o

o

o

16

o

o

o

o

17

o

o

o

o

18

o

o

o

o

19

o

o

o

o

20

o

o

o

o

21

o

o

o

o

22

o

o

o

o

23

o

o

o

o

24

o

o

o

o

25

o

o

o

o

26

o

o

o

o

27

o

o

o

o

28

o

o

o

o

29

o

o

o

o

30

o

o

o

o

31

o

o

o

o

32

o

o

o

o

33

o

o

o

o

34

o

o

o

o

35

o

o

o

o

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Cod grila:

MKT c l

Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: MARKETING

Specializarea: MARKETING

1. Afirmaţia că

marketingul

dirijează fluxul de bunuri utilizator” aparţine :

a. E.S.O.M.A.R.

b. A.R.O.M.A.R.

c. A.M.A.

d. A.F.M.

e. A.D.E.T.E.M.

TEST-GRILA

vizează "realizarea

care şi servicii de la producător la consumator sau

activităţilor

economice

2. Racordarea promptă a întreprinderii la fizionomia şi cerinţele mediului aflat în continuă schimbare este asigurată de:

a. funcţia premisă a marketingului;

b. funcţia mijloc a marketingului;

c. funcţia de satisfacere în condiţii superioare a nevoilor de consum;

d. funcţia de maximizare a eficienţei economice;

e. funcţia comercială a întreprinderii.

3. Direcţionarea

obţinerea unor produse

superioare calitativ şi spre îmbunătăţirea lor permanentă, determinând miopia de marketing aparţine:

eforturilor

întreprinderilor

spre

a. orientării spre producţie;

b. orientării spre produs;

c. orientării spre vânzare;

d. orientării de marketing;

e. orientării către un marketing societal.

4. Nivelul

de

organizare

marketingului în:

economică

constituie

un

criteriu

al

specializării

a. micromarketing şi macromarketing;

b. marketing intern şi marketing internaţional;

c. marketingul importurilor şi marketingul exporturilor;

d. marketing multinaţional şi marketing global;

e. marketingul bunurilor corporale şi marketingul serviciilor.

5. Potenţialul productiv al întreprinderii constituie un element al:

a. macromediului;

b. micromediului;

c. mediului intern;

d. mediului demografic;

e. mediului natural.

6. Cota de piaţă este un indicator de măsurare al:

a. structurii pieţei;

b. dinamicii pieţei;

c. ariei pieţei;

d. capacităţii pieţei;

e. gradului de diversificare a gamei de produse.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Cod grila:

M KT c l

Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008

FACULTATEA: MARKETING Specializarea: MARKETING

7. Concurenţa în cadrul pieţei în care întreprinderile se adresează aceloraşi nevoi cu produse similare (sau identice) se încadrează în forma concurenţei:

a. formale;

b. generice;

c. directe;

d. indirecte;

e. neloiale.

8. O întreprindere avea la începutul anului 2008, la produsul X, un volum al

vânzărilor de 100000 de bucăţi. La aceeaşi dată, volumul total al vânzărilor pe

piaţa

întreprinderea şi-a propus ca obiectiv creşterea vânzărilor cu 10%, în timp ce estimarea creşterii pieţei produsului X este de 12%. Care sunt cotele de piaţă ale întreprinderii la începutul anului 2008 şi la sfârşitul anului 2010?

1000000 de bucăţi. Pentru anul 2010,

produsului

X

a

fost

de

9. în

a. 10%; 12%;

b. 12%; 10%;

c. 8,32%; 10%;

d. 10%; 9,82%;

e. 10%; 8,47%.

opinia lui Ph.

Kotler, rolul marketingului

de „revitalizarea” cererii în

realizarea strategiei de remarketing corespunde unei cereri aflate în starea de:

a. cerere latentă;

b. cerere în declin;

c. cerere fluctuantă;

d. cerere completă;

e. cerere indezirabilă.

10. Numărul de linii de produs ce compun gama de produse defineşte următoarea

dimensiune a acesteia:

a. lungimea gamei;

b. profunzimea gamei;

c. lărgimea gamei;

d. noutatea gamei;

e. selectivitatea gamei.

11. Strategia de diversificare sortimentală a produsului vizează:

a. gradul de înnoire a produselor;

b. nivelul calitativ al produselor;

c. perfecţionarea produselor;

d. adaptarea calitativă a produselor;

e. dimensiunile şi structura gamei de produse.

12. Determinarea pragului de rentabilitate impune clasificarea costurilor în:

a. costuri cu materii prime şi costuri cu forţa de muncă

b. costuri cu stocurile şi costuri cu forţa de muncă;

c. costuri fixe şi costuri cu utilităţile;

d. costuri fixe şi costuri variabile;

e. costuri variabile şi costuri cu forţa de muncă.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008

FACULTATEA: MARKETING Specializarea: MARKETING

Cod grila:

M K T

c l

13. Mixul logistic cuprinde, printre componentele sale:

a. transferarea succesivă a dreptului de proprietate;

b. determinarea lungimii canalului de distribuţie;

c. manipularea fizică;

d. selecţia intermediarilor din canalul de distribuţie;

e. contractarea produselor.

14. Strategia multimarketing

este o variantă strategică rezultată din aplicarea

următorului criteriu de clasificare:

a. amploarea distribuţiei;

b. gradul de control asupra distribuţiei;

c. gradul de elasticitate a aparatului de distribuţie;

d. numărul canalelor de distribuţie utilizate;

e. gradul de participare a firmei la activitatea canalului de marketing.

15. Publicitatea instituţională rezultă prin aplicarea criteriului de clasificare:

a. după aria geografică;

b. după natura publicului ţintă;

c. în funcţie de obiect;

d. după natura obiectivelor urmărite;

e. după tipul mesajului difuzat.

16. Ansamblul tehnicilor de semnalare, în cadrul unităţilor comerciale, prin care se atrage, se orientează şi se dirijează interesul clientelei spre un anumit raion, produs sau ofertă, utilizând diverse mijloace, aparţine:

a. relaţiilor publice;

b. utilizării mărcilor;

c. manifestărilor promoţionale;

d. publicităţii gratuite;

e. publicităţii la locul vânzării.

de

17. Organizarea compartimentului impune atunci când:

marketing

după

criteriul

produselor

se

a. întreprinderea deţine monopolul pe piaţa produsului şi se adresează unui singur consumator;

b. întreprinderea dispune de o ofertă relativ omogenă;

c. întreprinderea produce şi oferă produse diferite, adresate unei clientele distincte, folosind canale de distribuţie specifice;

d. întreprinderea are o slabă diversificare a produselor, zonelor geografice şi clienţilor;

e. întreprinderea oferă un sortiment complex de bunuri de consum.

18. Relevanţa surselor de informaţii secundare constă în:

a. gradul în care acestea reflectă realitatea, fiind o măsură a veridicităţii lor;

b. perioada la care se referă informaţiile, în raport cu momentul în care se realizează cercetarea;

c. măsura în care informaţiile sunt în conformitate cu problema decizională ce stă la baza unui proiect de cercetare;

d. disponibilitatea informaţiilor în momentul dorit;

e. faptul că informaţiile pot fi obţinute într-un timp mult mai scurt decât cele primare.

2o

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Cod grila:

MKT c l

Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008

FACULTATEA: MARKETING Specializarea: MARKETING

19. Printre principalii factori cantitativi de natură statistică pe care cercetătorii trebuie să îi ia în considerare pentru dimensionarea eşantionului, se numără:

a. nivelul de confidenţă;

b. ponderea persoanelor eligibile în ansamblul colectivităţii studiate;

c. numărul variabilelor dichotomice considerate;

d. coeficientul de finalizare a interviurilor;

e. gradul de agregare a indicatorilor.

20. Calculaţi dimensiunea eşantionului ce trebuie utilizat în cazul unui sondaj statistic având ca scop studierea unor atribute alternative ale cererii de servicii

ani,

tabelar

Alegeţi

fmanciar-bancare,

considerând

corespunzător

în

marja

rândul

de

persoanelor

este

de

din

a

±

grupa

3%,

de

iar

vârstă

25-35

eroare

de

coeficientul

este

1,98.

probabilităţii

garantare

rezultatelor

răspunsul corect dintre variantele următoare:

a. 1112;

b. 1000;

c. 1089;

d. 1500;

e. 1111.

21. Un exemplu de metodă de eşantionare neprobabilistă este:

a. eşantionarea simplă aleatoare;

b. eşantionarea stratificată;

c. metoda seriilor aleatoare;

d. eşantionarea pe cote;

e. eşantionarea de grup.

22. Se consideră o cercetare de marketing referitoare la intenţiile de cumpărare a televizoarelor LCD, pe grupe de vârstă. Pe baza datelor rezultate din cercetare,

s-a calculat coeficientul y al lui Goodman şi Kruskal. Valoarea calculată este y = - 0,15. Care este semnificaţia valorii acestui coeficient privind relaţia dintre cele două variabile ordinale (intenţiile de cumpărare şi vârsta)?

a. între cele două variabile există o corelaţie directă, dar nesemnificativă;

b. între cele două variabile există o corelaţie inversă, nesemnificativă;

c. între cele două variabile nu există corelaţie, datorită semnului minus;

d. între cele două variabile există o corelaţie pozitivă, reflectată de valoarea mică a coeficientului calculat;

e. între cele două variabile nu există o corelaţie inversă, semnificativă.

23. în cazul informaţiilor măsurate fie cu ajutorul scalei nominale fie cu ajutorul

scalei ordinale, se pot utiliza ca indicatori ai variaţiei:

a. distribuţia de frecvenţe şi procentele;

b. amplitudinea variaţiei şi decilele;

c. abaterea medie şi varianţa;

d. procentele şi abaterea standard;

e. varianţa şi coeficientul de asimetrie.

*2A

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Cod grila:

M K T c l

Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008

FACULTATEA: MARKETING Specializarea: MARKETING

24. Metoda observării poate fi aplicată pentru a obţine o diversitate de informaţii exploratorii şi/sau descriptive. în acest context, observarea personală este un tip de observare stabilit pe baza următorului criteriu:

a. modul de desfăşurare a cercetării;

b. gradul de disimulare;

c. gradul de structurare;

d. apelarea la factorul uman/echipamente;

e. coordonata temporală.

25. Utilizarea

pupilometru

mesajele publicitare este o metodă de observare:

unui

pentru

studierea

reacţiei

consumatorilor

la

a. directă, în mediu simulat, personală;

b. indirectă, în mediu simulat, personală;

c. directă, personală, în mediu natural;

d. directă, bazată pe echipamente, în mediu simulat;

e. indirectă, bazată pe echipamente, în mediu simulat.

26. Sondajul personal asistat de calculator are unele limite, printre care:

a. evitarea erorilor de înregistrare;

b. durata scurtă a sondajului;

c. eşantionarea nealeatoare;

d. structura flexibilă a chestionarului,

e. uşurinţa înregistrării răspunsurilor.

27. Printre cele mai importante dezavantaje ale sondajelor pe Internet se numără:

a. aparenta simplitate;

b. uşurinţa culegerii datelor;

c. costul mare;

d. neasigurarea integrităţii datelor;

e. lipsa de flexibilitate.

28. Se consideră următoarea întrebare: „Care este firma producătoare a mărcii de

detergenţi Ariei?”. Aceasta este o întrebare:

a. închisă, bifurcată;

b. deschisă, de opinie;

c. mixtă, factuală;

d. închisă, cu alegere multiplă;

e. deschisă, de cunoştinţe.

29. Pentru ordonarea întrebărilor în cadrul unui chestionar, se pot aplica mai multe

principii, printre care:

a. principiul contiguităţii;

b. principiul divergenţei sarcinilor;

c. principiul secţionării chestionarului;

d. principiul „up & down”

e. principiul CATI.

22-

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Cod grila:

M KT c l

Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: MARKETING Specializarea: MARKETING

30. în funcţie de scopul funcţional, unul dintre tipurile principale de cercetări de marketing este cercetarea explicativă. Acest tip de cercetare:

a. vizează identificarea coordonatelor fenomenului de marketing cercetat, definirea variabilelor şi a ipotezelor care vor fi investigate în cadrul unei cercetări ulterioare;

b. este utilizată pentru elaborarea, testarea şi validarea unor instrumente de cercetare;

c. are drept scop studierea cauzelor care determină evoluţia în timp şi spaţiu a unui anumit fenomen;

d. urmăreşte descrierea şi evaluarea coordonatelor fenomenului de marketing cercetat;

e. constă în realizarea de previziuni referitoare la fenomenele de

marketing investigate.

31. în faza de realizare a procesului cercetării de marketing, sunt incluse, printre altele, următoarele etape:

a. stabilirea bugetului şi programarea în timp a cercetării;

b. selectarea modalităţii de culegere şi sistematizare a informaţiilor;

c. estimarea prealabilă a valorii informaţiilor obţinute din cercetare;

d. alegerea surselor de informaţii;

e. prelucrarea informaţiilor.

32. Suficienţa informaţiilor este unul dintre criteriile propuse de specialişti pentru

în esenţă, suficienţa

evaluarea contribuţiei acestora în procesul decizional.

informaţiilor se referă la:

a. pertinenţa şi aplicabilitatea informaţiei, în raport cu situaţia decizională considerată;

b. măsura în care informaţia poate fi obţinută, pentru a fi folosită în procesul decizional;

c. măsura în care informaţia descrie corect realitatea;

d. măsura în care volumul de informaţii obţinute face posibilă adoptarea deciziei corecte;

e. gradul de „prospeţime” a informaţiei.

33. într-o cercetare de marketing având ca scop identificarea segmentelor de

consumatori de cafea, pot fi folosite mai multe tipuri de variabile. în categoria variabilelor de bază, în acest caz, pot fi incluse, printre altele:

a. intenţiile de cumpărare;

b. etapa din ciclul de viaţă al familiei;

c. nivelul de pregătire a respondenţilor;

d. ocupaţia;

e. vârsta.

34. Pentru identificarea criteriilor utilizate de familiile tinere pentru evaluarea şi

specialiştii recomandă ca metodă de culegere a

alegerea

unei

locuinţe,

informaţiilor, de exemplu:

a. reuniunile de grup;

b. investigarea surselor secundare;

c. observarea;

d. simularea;

e. experimentul.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: MARKETING

Specializarea: MARKETING

Cod grila:

M K T

35. în cadrul unui sondaj statistic referitor la criteriile utilizate de consumatori

s-a aplicat metoda

Care este numărul perechilor de criterii ce trebuie

condiţiile luării în considerare a opt criterii

pentru

alegerea

unor

articole

în

de

îmbrăcăminte,

comparaţiilor perechi.

prezentate

în

chestionar,

prestabilite?

a.

56;

b.

28;

c.

72;

d.

8;

e.

14.

c l

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maşter septembrie 2008 12 septembrie 2008 Seria a ll-a

Codul grilei: MAN c l

B A R E M

Seria a ll-a

FACULTATEA MANAGEMENT ECONOMIC Codul grilei: MAN c1

Codul variantei M - 6 )

1

2

O

3

O

4

O

5

O

6

O

Data 12.09.08

Nr.

a

b

C

d

e

1

O

O

O

O

2

O

O

O

O

3

O

O

O

O

4

O

O

O

O

5

O

O

O

0

O

6

0

0*

0

0

7

O

O

O

O

8

*

0

0

0

0

9

O

O

O

O

10

O

O

O

O

11 O

O

O

O

12 O

O

O

O

13 •

O

O

O

O

14 •

O

O

O

O

15 •

O

O

O

O

16 O

O

O

O

17 •

O

O

O

O

18 •

O

O

O

O

19 O

O

O

O

20

O

O

O

O

21

O

O

O

O

22

O

O

O

O

23 O

O

O

O

24 O

O

O

O

25 •

O

O

O

O

26 O

O

O

O

27 O

O

O

O

28 O

O

O

O

29 O

O

O

O

30 O

O

O

O

31 O

O

O

O

32 O

O

O

O

33 O

O

O

O

34 O

O

O

O

35 •

O

O

O

O

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: MANAGEMENT Specializarea: MANAGEMENT ECONOMIC

Cod grila:

MAN C 1

TEST GRILA

"Comunicarea" si "antrenarea" constituie suportul:

a) relaţiilor dintre manageri;

b) relaţiilor dintre manageri si executanti;

c) funcţiunii de personal si de cercetare dezvoltare;

d) funcţiilor de coordonare si antrenare;

e) funcţiei de coordonare si funcţiunii de personal

Dimensiunea socio - economica a relaţiilor de management consta in:

a) dependenta lor de caracteristicilor unor factori materiali de producţie;

b) dependenta lor de natura si modalitatile de existenta ale proprietatii;

c) dependenta lor de componenta factorului uman;

d) dependenta lor de cultura organizationala;

e) dependenta lor de maniera de exercitare a procesului de management

Care din variantele de mai jos exprima trasaturile definitorii ale strategiei ?

a) principiul echifinalitatii;

b) obţinerea unei sinergii cat mai mari;

c) prefigurarea unui comportament competitiv;

d) abordarea corelativa a organizaţiei si a mediului;

e) toate variantele sunt corecte

"Reproiectarea sistemului de management" este:

a) un obiectiv fundamental economic;

b) un obiectiv fundamental social;

c) un obiectiv fundamental managerial;

d) o opţiune strategica ("vector de creştere");

e) o opţiune tactica majora

"Realizarea unor dezvoltări minore, intr-o piaţa relativ stabila; se evita riscurile majore; se obţin profituri apreciabile; in organizaţie se instaureaza o atmosfera destinsa" sunt elementele de caracterizare ale fazei de:

a) debut;

b) dezvoltare;

c) creştere si expansiune;

d) confort;

e) schimbarea proprietarului si/sau a formei juridice a organizaţiei

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: MANAGEMENT Specializarea: MANAGEMENT ECONOMIC

Cod grila:

MAN C 1

Diferenţa dintre decizia manageriala si decizie - in general - este data de faptul ca prima

a) influenteaza deciziile altor persoane;

b) influenteaza acţiunile altor persoane;

c) influenteaza deciziile si acţiunile altor persoane;

d) influenteaza deciziile si acţiunile personalului din compartimentele funcţionale;

e) influenteaza deciziile si acţiunile personalului din compartimentele operaţionale

"Probabilitatea realizarii obiectivului este mare, dar asupra manierei in care trebuie procedat exista dubii serioase" caracterizeaza situatiile decizionale de:

a) certitudine;

b) incertitudine;

c) risc;

d) incertitudine si risc;

e) certitudine si incertitudine

Informaţiile cu caracter sintetic, decizional, adresate cu prioritate managerilor din eşalonul superior si mediu sunt:

a)

informaţii finale;

b)

informaţii intermediare;

c)

informaţii primare;

d)

informaţii tehnico-operative;

e)

informaţii externe

Care din variantele de mai jos nu reprezintă funcţii ale sistemului informaţional ?

a)

decizionala;

b)

de documentare;

c)

operaţionala;

d)

economica;

e)

educaţionala

"Structura manageriala" este o componenta principala a:

a)

subsistemului organizatoric;

b)

sistemului de management al organizaţiei;

c)

organizarii procesuale ;

d)

organizarii structurale;

e)

structurii organizatorice

Obiectivele individuale, sarcinile, competentele si responsabilitatile sunt inserate

in:

a)

regulamentul de organizare si funcţionare;

b)

descrierea (fisa) postului;

c)

organigrama;

d)

fisa decizionala - informaţionala;

e)

regulamentul intern

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Cod grila: MAN C 1 Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: MANAGEMENT Specializarea: MANAGEMENT ECONOMIC

Care din variante exprima corect continutul dimensiunii pereche "orientarea

cuprinzatoarea centrata intraorganizational, in raport cu orientarea profesionala intra si extra organizationala”

a) culturi deschise, primitoare fata de noii salariaţi vs. culturi inchise, secretoase si

distante in raport cu salariaţii recent angajaţi;

b) subordonarea intregului comportament organizational obţinerii de performante vs.

respectarea procedurilor de munca stabilite, facand abstractie, intr-o maniera apreciabila de cerinţele pieţei;

c) identificarea intensa a salariaţilor ca interese, asteptari, comportamente, cu

organizaţia in care lucreaza vs. perceperea salariaţilor ca viata si activitatea lor au la baza munca si competenta;

d) componenţii organizaţiei se concentrează asupra activitatilor de realizat si asupra

mijloacelor utilizate vs salariaţii isi axeaza munca pe realizarea anumitor obiective;

e) preocuparea sustinuta pentru luarea in considerare a problemelor personale vs.

preocuparea cvasi-exlusiva spre activitatea profesionala a salariaţilor

"Un set de acţiuni planificate, cu un continut dramatic, prin care se da expresie

culturala anumitor valori organizationale in vederea fortificării lor in cadrul organizaţiei" reprezintă un:

a) ritual;

b) simbol;

c) mit;

d) statut;

e) comportament

"Situarea realizarii obiectivelor si, implicit, a exercitării corespunzătoare a sarcinilor pe primul loc in preocupările acestora" caracterizeaza stilul de management:

a) autoritar;

b) participativ;

c) autoritar - participativ;

d) participativ - autoritar;

e) nici o varianta nu este corecta

In categoria determinanţilor leadership-ului intra:

a) calitatile native ale ieaderului;

b) situatia economica a firmei;

c) stilul de management practicat;

d) dimensiunea firmei;

e) potentialul uman

In categoria „fundamentele strategiei” nu intra:

a) studiul de diagnosticare;

b) studiul de marketing;

c) studiul ecologic;

d) strategia naţionala;

e) studiul de fezabilitate

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Cod grila: MAN C 1 Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: MANAGEMENT Specializarea: MANAGEMENT ECONOMIC

"Abordarea sistemica a elaborarii si implementării strategiei" este:

a) o premisa a elaborarii strategiei;

b) o etapa in elaborarea si implementarea strategiei;

c) un fundament al strategiei;

d) o caracteristica a strategiei;

e) o consecinţa a abordarii sistemice a managementului

"Asigura disciplina manageriala si economica la fiecare <etaj> organizatoric al firmei" este un argument in favoarea promovării si utilizării:

a) managementului prin obiective;

b) managementului prin proiecte;

c) managementului prin excepţii;

d) managementului pe produs ;

e) managementului participativ

"Computerizarea crescanda a instrumentarului managerial" este o tendinta in:

a) management;

b) subsistemul metodologic - managerial;

c) subsistemul informaţional;

d) subsistemul informatic;

e) nici una dintre variante nu este corecta

Care din variantele prezentate in continuare nu reflecta implicarea stakeholderilor in activitatile organizaţiei ?

a) informarea periodica a stakeholderilor asupra evenimentelor deosebite ;

b) informarea continua a stakeholderilor asupra evenimentelor deosebite;

c) invitarea stakeholderilor sa viziteze organizaţia;

d) vizitarea periodica de către manageri a stakehodlerilor;

e) iniţierea de către manageri de acţiuni comune

Care din variantele prezentate mai jos nu conţine variabile organizationale:

a) dimensiunea organizaţiei;

b) complexitatea producţiei;

c) cultura organizationala;

d) nivelul dotării tehnice;

e) potentialul uman al organizaţiei

"Principiul supremaţiei obiectivelor" este un principiu de reproiectare :

a) manageriala;

b) metodologico - manageriala,

c) decizionala;

d) informaţionala;

e) organizatorica

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: MANAGEMENT Specializarea: MANAGEMENT ECONOMIC

Cod grila: MAN CI

).

23 "Definirea organizatorica a proiectului" este o etapa a :

2p

a) managementului pe baza centrelor de profit;

b) managementului prin proiecte;

c) proiectarea/reproiectarea sistemului de management;

d) proiectarea/reproiectarea sitemului organizatoric;

e) proiectarea /reproiectarea subsistemului metodologico-managerial

).

24 "Efectuarea de adaptari in metodele si tehnicile de management care se utilizeaza

2p

in continuare" este un element de continut al metodologiei de proiectare separata a sistemului metodologico-managerial, specific fazei de:

a)

optarea preliminara pentru sistemele si metodele manageriale de introdus in

organizaţie;

 

b)

stabilirea de către managementul superior al firmei a principalelor modificări de

efectuat in cadrul subsistemului metodologico-managerial;

 

c) reproiectarea propriu-zisa a sistemului metodologico-managerial;

d) implementarea noului sistem metodologico - managerial;

e) evaluarea functionalitatii si performantelor noului sistem metodologico - managerial

).

25 "Funcţia de avertizare" este specifica:

2p

a) tabloului de bord;

b) diagnosticării;

 

c) şedinţei;

d) managementului prin obiective;

 

e) managementului prin proiecte

).

26 "Determinarea nevoilor informaţionale ale beneficiarilor de informaţii" este un aspect specific unei etape de utilizare a tabloului de bord. Care este aceasta ?

2p

a) diagnosticarea sistemului informaţional;

b) reproiectarea sistemului informaţional;

c) conceperea tabloului de bord;

d) completarea tabloului de bord;

e) reproiectarea sistemului organizatoric

).

27 In categoria metodelor de programare a muncii managerilor

se includ si unele din

2p

cele enumerate mai jos: 1. managementul prin obiective 2. delegarea 3. programul si graficul de activitate 4. şedinţa 5. agenda 6. diagnosticarea 7. dosarul cu probleme complexe 8. tabloul de bord. Alegeţi combinaţia potrivita:

a) 1-2-3;

b) 2-3-4;

c) 4-5-6;

d) 3-5-7;

e) 3-5-8

3^

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: MANAGEMENT Specializarea: MANAGEMENT ECONOMIC

Cod grila: MAN CI

Care din elementele prezentate mai jos nu reprezintă determinanţi ai leadershipului ?

2p

a) situatia manageriala;

b) situatia economica a organizaţiei;

 

c) calitatile native ;

d) pregatirea leaderului;

e) situatia manageriala si calitatile native

 

"Sociabilitatea, flexibilitatea, cooperarea, comunicaţiile bune ascendente,

2p

descendente si orizontale

"

sunt dimensiuni ale stilului de leadership:

a) autocratic;

b) laissez - faire;

c) birocratic;

d) democratic;

e) autocratic si democratic

In ce etapa a utilizării managementului prin obiective se pot folosi managementul prin excepţii si tabloul de bord ?

2p

a) stabilirea obiectivelor fundamentale;

b) stabilirea celorlalte categorii de obiective;

c) elaborarea celorlalte componente ale managementului prin obiective;

d) coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor;

e) evaluarea rezultatelor si motivarea salariaţilor

Promovarea si utilizarea managementului prin excepţii si a tabloului de bord influenteaza cu prioritate:

2p

a) sistemul organizatoric;

b) sistemul informaţional;

c) sistemul decizional;

d) sistemul metodologic - managerial;

 

e) organizarea procesuala

"Schema de alerta" se utilizeaza in cadrul:

2p

a) managementul prin obiective;

b) managementul prin excepţii;

c) managementul prin proiecte cu stat-major;

d) tabloului de bord;

e) diagnosticării

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Cod grila: MAN C 1 Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: MANAGEMENT Specializarea: MANAGEMENT ECONOMIC

).

33 Delegarea se caracterizeaza prin mai multe componente si etape de aplicare: 1. delimitarea sarcinilor in posibile, probabile si imposibil de delegat 2. "insarcinarea" 3. atribuirea competentei formale 4. acordarea responsabilităţilor 5. obţinerea avizului şefului ierarhic pentru delegare 6. optimizarea raporturilor dintre încredere si control 7. evaluarea rezultatelor delegării 8. efectuarea delegării. Care din variantele de mai jos reflecta componente ale delegării:

2p

a) 1-2-6;

b) 2-3-4;

c) 6-7-8;

d) 1-6-7;

e) 1-7-8

).

34 Se dau urmatoarele aspecte referitoare la componenta metodologica a managementului: 1. pluridisciplinaritatea instrumentarului 2. caracterul puternic formalizat 3. eterogenitatea componentelor sistemului metodologic 4. caracterul integrator la nivelul sistemului 5. ritm alert de uzura morala a instrumentarului managerial 6. amplificarea functionalitatii si competitivitatii organizaţiei 7. scientizarea muncii managerilor 8. dezvoltarea potenţialului managerial si de execuţie 9. internaţionalizarea instrumentarului managerial. Care din variantele de mai jos exprima funcţii ale sistemului metodologic managerial ?

2p

a) 1-3-7;

b) 4-5-8;

c) 6-7-8;

d) 6-7-9;

e) 2-7-8

).

35 "Deplasarea temporara de sarcini, competente si responsabilitati dinspre manager spre un subordonat nemijlocit al acestuia" este un element definitoriu al:

2p

a) delegării;

b) descentralizării;

c) delegării de sarcini;

d) delegării de competente;

e) delegării de responsabilitati

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Admitere maşter septembrie 2008 12 septembrie 2008 Seria a ll-a

ECONOMIE

AOROAUMENTARA

Codul grilei: EAM b l

BAREM

Seria a 11-a

FACULTATEA: E.A.M.

Codul grilei: EAM b1

Codul variantei (1 - 6 )

12

3

4

5

6

 

O

o

Data 12.09.08

£

&

£

l

a

t

t

£

i

i

x

a

i

z

X

z

&

Z

Z

&

1

&

l

&

l

l

1

â.

l

1

Nr.

a

b

c

d

e

1

o

o

o

o

2

o

o

o

o

3

o

o

o

o

4

o

o

o

o

5

o

o

o

o

6

o

o

o

o

7

o

o

o

o

8

o

o

o

o

9

o

o

o

o

10

o

o

o

o

11

o

o

o

o

12

o

o

o

o

13

o

o

o

o

14

o

o

o

o

15

o

o

o

o

16

o

o

o

o

17

p

o

o

o

o

18

o

o

o

o

19

o

o

o

o

20

o

o

o

o

21

o

o

o

o

22

o

o

o

o

23

o

o

o

o

24

o

o

o

o

25

o

o

o

o

26

o

o

o

o

27

o

o

o

o

28

o

o

o

o

29

o

o

o

o

30

o

o

o

o

31

o

o

o

o

32

o

o

o

o

33

o

o

o

o

34

o

o

o

o

35

o

o

o

o

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Cod grila:

EAM b l

Admitere maştere de aprofundare: septembrie 2008 FACULTATEA: ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

TEST