Sunteți pe pagina 1din 3

Media / Lucrari Servicii astrologice Servicii de psihologie Certificari / Diplome Contact

cutare...

Astrologie Medicala
Sunteti aici: Home

Servicii

Anunturi

Astrologie

Feng shui

Astromedicina

Psihoterapie

Contact

Astrologie

Astrologie mundana

Data nasterii Romaniei din perspectiva astrologica si istorica

Miercuri, 22 August 2012

Data nasterii Romaniei din perspectiva astrologica si istorica


Romania, c a s tat, a aparut in 1 8 5 9 , prin dubla alegere c a domnitor a lui A lexandru I oan C uza in M oldova s i in M untenia. D ata c alendaris tic a es te de 2 4 ianuarie, dar, prin ajus tarea c alendarului gregorian, devine 5 februarie 1 8 5 9 , la ora 1 4 h4 1 min. A s trograma natala a Romaniei ne arata un Soare in V ars ator s i A s c endentul in Rac . I ntreaga harta es te profund s emnific ativa pentru viitoarea evolutie a tarii. A s tfel, Soarele reprezinta s eful s tatului, iar pozitia s a din V ars ator es te s emnific ativa pentru un s ef de s tat aparut oarec um s urprinzator (A l. I . C uza, primul c onduc ator al Romaniei) s au c are es te indepartat fulgerator de la putere, c hiar prin forta (abdic area fortata a regelui C arol al I I - lea in 1 9 4 0 ; lovitura de s tat militara din 2 3 augus t 1 9 4 4 , c are l-a indepartat de la putere pe I on A ntones c u, liderul de fac to al Romaniei la ac el moment; din nou o abdic are fortata - a regelui M ihai I , in 1 9 4 7 ; indepartarea de la putere a lui N . C eaus es c u prin revolutia din 1 9 8 9 ). A c elas i Soare ne indic a s i s efii de s tat autoritari, c u puteri dic tatoriale, ai Romaniei (Regele C arol al I I - lea, mares alul I on A ntones c u, G heorghe G . D ej, N . C eaus es c u), dar s i pres edintii ales i in mod democ ratic , dupa 1 9 8 9 (I . I lies c u, E . C ons tantines c u, T. Bas es c u). E s te interes ant de remarc at c a un fos t c onduc ator al Romaniei (N . C eaus es c u) a fos t c hiar nativ V ars ator. A c eeas i pozitie indic a mis c ari revolutionare s au rebeliuni (ras c oalele taranes ti din 1 8 8 8 s i 1 9 0 7 , rebeliunea legionara din 1 9 4 1 , revolutia din 1 9 8 9 ). Soarele din V ars ator es te guvernat de Saturn (aflat in L eu) s i U ranus (aflat in Taur). Saturn din L eu indic a originea nobiliara a unor s efi de s tat ai Romaniei (regii C arol I , Ferdinand I , C arol al I I - lea, M ihai I , apartinand c as ei nobiliare H ohenzollern-V eringen). D ar opozitia Soare - Saturn (pe axa V ars ator - L eu) s -a tradus prin dis puta dintre s us tinatorii monarhiei s i promotorii c urentului republic an, dar s i prin c onflic tul dintre s eful s tatului s i divers e ins titutii s au s truc turi politic e (c are s -au produs s ub c onduc erea regelui C arol al I I - lea, in anii 1 9 3 0 , s au inlaturarea lui I on A ntones c u de c atre regele M ihai, in 1 9 4 4 ). P las area lui Saturn in c as a a I I -a ne arata s uportul material pe c are l-au avut s efii de s tat romani (in perioada monarhic a s ub forma de c as tele, domenii regale, iar ulterior prin c as e de vac anta, palate prezidentiale, domenii de vanatoare, etc .). P las area c as ei a I I -a in s emnul L eului explic a de c e moneda nationala a Romaniei a fos t numita (s i as a a ramas pana ac um) "leu". Tranzitul lui P luton prin L eu la mijloc ul s ec olului al XX- lea, in opozitie c u Soarele natal al Romaniei, a generat abdic area brutala a doi regi - C arol al I I - lea s i M ihai I . E zoteric vorbind, oric e inlaturare brutala a unui rege (c are are o inves titura s pirituala din partea bis eric ii) aduc e o karma negativa (de violenta) autorilor ac elei fapte. I ntelegem de c e I on A ntones c u (c are l-a indepartat pe C arol al I I - lea) a murit in 1 9 4 6 in fata unui pluton de exec utie, iar G h. G . D ej a murit in 1 9 6 5 de c anc er pulmonar, datorita iradierilor la c are l-au s upus s ovietic ii (el fiind c el c are l-a inlaturat pe M ihai I ). I n A nglia, indepartarea de la putere s i exec utia regelui, in timpul revolutiei lui C romwell, a generat ulterior o epidemie de c iuma c e a devas tat L ondra. I n Franta, detronarea s i ghilotinarea lui L udovic al XV I - lea a generat teroarea Revolutiei Franc eze. Karma negativa pe c are c omunis tii s i-au c reat- o prin indepartarea monarhiei in 1 9 4 7 s -a manifes tat prin Revolutia din 1 9 8 9 , c are a inlaturat c omunis mul din Romania (in ac el moment P luton tranzita prin Sc orpion, fac and c uadratura la Soarele natal al Romaniei, c eea c e a c ondus la prabus irea s i exec utia lui N . C eas es c u). Soarele din V ars ator s i Saturn din L eu s e afla in rec eptie mutuala (fiec are planeta s e afla in domic iliul c eleilalte), c eea c e ec hivaleaza c u o c onjunc tie a c elor doi as tri s i fac e c a ambele planete s a fie dominante in as trograma. Totodata, ne arata c a Romania, ezoteric vorbind, es te P utere Saturniana (prin urmare, romanii, c a natiune, emana un s pirit c ons truc tiv, rabdare, durabilitate, pers everenta, venind cu o indelungata experienta dintr- o is torie lunga s i glorioas a, des i, s ub as pec t negativ, putem vorbi s i

Astrologie Mundana
Evenimentele Lunii martie 2011 n viziunea astrologiei occidentale i orientale Revoluia solar a Romniei pentru 2011 Eclipsa de Luna din 21.12.2010 Neptun intre religie si ideologia comunista URANUS SI ALGOL - TRANZITE SI EVENIMENTE Tranzite actuale peste harta natala a Romaniei Influenta stelelor fixe in tema natala a Romaniei Data nasterii Romaniei din perspectiva astrologica si istorica

Astrologie medicala
Astrologie Medicala Servicii Anunturi Astrologie Astrologie esoterica Astrologie evolutiva Astrologie karmica Astrologie mundana Astrologie natala - biografii Astrologie previzionala Astropsihologie Jurnal AstroMedical Feng shui Astromedicina Psihoterapie Contact

Noutati

Psihoterapie

Autentificare

Programul cursului intensiv de astrologie karma-ic, Bucureti, 23.06.2012 Media / Lucrari | Administrator | Vineri, 22 Iunie 2012 Program de diminea: 9,30 - 13, 00, cu mici pauze intercalate de 5-10 minute : Astrologia karma-ic general 1.Ce este astrologia karma-ic? 2.Ce este karma? 3.Moduri de manifestare a karma-ei, categorii: - Pralabh (Prarabdha) karma Kriyaman karma - Sinchit (Sanchita) karma

des pre c ons ervatoris m s i rigiditate). P lanetele M erc ur s i V enus s e afla in C apric orn (de as emenea guvernate de Saturn), ele aduc and natiunii romane ac eleas i c alitati s i defec te s aturniene, dar indic and, in ac elas i timp, s i o tendinta de c ramponare de putere a liderilor politic i, o influenta des tul de mare a pres ei (M erc ur) as upra opiniei public e, dorinta de a obtine puterea in s tat pentru avantaje de ordin material (indic ata limpede de V enus in C apric orn). C and Romania s -a eliberat de tirania c omunis ta, in 2 2 dec embrie 1 9 8 9 , Soarele s i alte planete s e aflau tot in C apric orn, indic and ac eeas i dominanta s aturniana c e apare c a o amprenta s pec ific a ac es tui popor (generand inc lus iv anumite dific ultati materiale c are s unt vizibile s i in prezent). U ranus in Taur, c a guvernator al Soarelui, indic a s efi de s tat c e iau mas uri populare, generoas e, gen improprietarirea c u pamant a taranilor (reforma agrara realizata de regele Ferdinand I in 1 9 1 9 s i c ea realizata de guvernul P etru G roza in 1 9 4 5 ). P las area in c as a a XI I -a a lui U ranus ne arata s i interes e obs c ure c e s e as c und in s patele unor as tfel de mas uri (reforma agrara realizata de c omunis ti dupa c el de-al doilea razboi mondial a fos t preambulul c olec tivizarii agric uluturii), dar s i unele boli c ronic e de c are au s uferit s efii de s tat ai Romaniei (regele Ferdinand a murit in 1 9 2 7 de o maladie c anc eroas a; G h. G . D ej a murit in 1 9 6 5 tot de o boala tumorala, dar generata de radiatii, c eea c e s e explic a prin natura "radioac tiva" a lui U ranus s i a V ars atorului). A s c endentul in Rac din tema natala a Romaniei ne indic a o c ontinua s tare de nos talgie a romanilor dupa vremurile apus e. E mines c u, in "Sc ris oarea I I I ", manifes ta nos talgie dupa vremurile eroic e ale voievozilor medievali (M irc ea c el Batran, V lad Tepes ). I n perioada interbelic a romanii regretau perioada antebelic a, s ub dic tatura c omunis ta erau regretate vremurile regilor Ferdinand s i C arol al I I - lea, dupa 1 9 8 9 era regretata perioada c omunis ta, s .a.m.d. A c es t A s c endent es te s emnific ativ pentru s entimentul patriotic al romanilor, dar s i pentru anumite tendinte nationalis te (ne amintim de gruparea politic a de extrema- dreapta c unos c uta c a M is c area L egionara), c u tendinte mis tic e (retinem denumirea L egiunea A rhanghelului M ihail, dar s i princ ipiile mis tic e, religioas e ale res pec tivei mis c ari politic e), datorate L unii (guvernatorul A s c endentului) plas ate in P es ti (religie, mis tic is m; tendintele nationalis te amintite au aparut pe fondul tranzitului lui P luton prin Rac , intre 1 9 1 4 - 1 9 3 8 ). L una, guvernatorul A s c endentului, in P es ti indic a o predes tinare a Romaniei de a avea regim c omunis t (P es tii - s emnific a s oc ialis mul, c olec tivis mul). C and a fos t ins talat guvernul P etru G roza, la 6 martie 1 9 4 5 , Soarele tranzita pes te ac eas ta L una din P es ti. D e altfel, N eptun (planeta c olec tivis mului) s e afla in domic iliu, in P es ti, fiind o dominanta a as trogramei s i s us tinand as tfel ac eas ta idee. O pozitia dintre Soarele din V ars ator (liderul c omunis t) s i Saturn din L eu ( Saturn - muntele, L eu zodia c ons ervatoris mului), s ugereaza lupta antic omunis ta a romanilor dus a in munti in perioada anilor "5 0 . Regimul c omunis t a avut in Romania o durata de exac t 4 2 ani (de la 3 0 dec embrie 1 9 4 7 , abdic area fortata a regelui M ihai, pana la 2 2 dec embrie 1 9 8 9 , alungarea dic tatorului C eaus es c u), adic a exac t un s fert din c ic lul c omplet al planetei N eptun (1 6 8 ani), s au o jumatate din c ic lul planetei U ranus (c are dureaza 8 4 de ani). C as a a XI I -a ("I nfernul zodiac ului") din tema natala a Romaniei are o intindere de aproximativ 4 0 de grade, c ores punzand aproape exac t c u perioada de progres ie a N odului N ord prin ac eas ta c as a s i c u c ei 4 2 de ani de infern c omunis t (c as a a XI I -a es te in analogie c u P es tii s i c u planeta N eptun, fiind in c onc ordanta c u c omponenta neptuniana a c omunis mului). P rac tic , la aproximativ un c ic lu uranian dis tanta de la data infiintarii Romaniei (1 8 5 9 ), s i la s c urgerea a jumatate din c ic lul planetei N eptun (in 1 9 4 5 ), s -a ins taurat in ac eas ta tara primul guvern c omunis t (c el c ondus de P etru G roza, impus c u forta de rus ii bols evic i, Rus ia fiind o tara c e s e s itueaza in mod traditional s ub s emnul V ars atorului). I n 1 9 4 3 , la exac t 8 4 de ani dis tanta de anul 1 8 5 9 (la dis tanta de un c ic lu uranian) a avut loc C onferinta de Yalta, la c are liderii politic i ai momentului (Roos evelt, C hurc hil, Stalin) au c onvenit c a Romania s a devina, dupa razboi, s atelitul U RSS s i s a aiba un regim c omunis t. P lanetele din P es ti amintite arata s i atas amentul foarte mare al romanilor fata de valorile s pirituale, religioas e (des i religia a fos t marginalizata in perioda c omunis ta, inc lus iv prin demolarea bis eric ilor, inc hiderea unor manas tiri, ac eas ta s -a revigorat dupa 1 9 8 9 , c and au aparut un numar mare de bis eric i, au aparut noi manas tiri s au au fos t reac tivate c ele vec hi), c are s e manifes ta s i in prezent prin pelerinaje la manas tiri, moas te ale s fintilor, la I erus alim, s au in alte loc uri inc arc ate de s ac ralitate. P lantele P luton s i U ranus din Taur indic a plas area la extreme a romanilor din punc t de vedere material (foarte bogati s i foarte s arac i), dar s i s ituatii financ iare extreme (inflatia as tronomic a produs a dupa ultimul razboi mondial, s tabilizarile monetare, nationalizarea

Conceptul de karma-ashaya. 4.Karma i astrologia, tipuri de karma n astrograma natal - Conceptele de karma pozitiv i karma negativ - Karma de posesivitate - Karma de agresivitate - Karma de ignoran 5.Nodurile lunare - axa Dragonului -... Read more...

Anunturi

din 1 9 4 8 ), aparute prin mas uri uneori brutale (P luton indic a brutalitatea). A c es te planete indic a s i potentialul agric ol al tarii (Taur - s emn de pamant), dar s i bogatiile minerale ale tarii (P luton - s ubteranul). Saturn in L eu indic a minereurile de aur exis tente in C arpati (Saturn - muntele, L eu - aur). P laneta J upiter es te plas ata in G emeni, in c as a a XI I -a, aratand c a romanii au potentialul de a fi s edus i de ideologia de s tanga (J upiter - ideologia, c as a a XI I -a - s tingis mul, prin c onexiunea c u N eptun s i P es tii), dar s i marea influenta pe c are o are pres a (c a formatoare de opinii) in ac eas ta tara. M arte es te o alta planeta dominanta din tema natala a Romaniei, fiind plas ata in Berbec (in domic iliu). A c eas ta pozitionare indic a forta militara pe c are romanii au demons trat- o in c ele mai importante razboaie la c are au partic ipat (razboiul de independemta din 1 8 7 7 - 1 8 7 8 , c ele doua razboaie mondiale). N odul Sud plas at in L eu ne indic a o des prindere a Romaniei de trec utul s au monanhic (princ ipele C uza s i c ei patru regi) s i orientarea c atre forma de guvernamant republic ana (republic a populara, s oc ialis ta s i, dupa 1 9 8 9 , democ ratic a). A tat Soarele c at s i N odul N ord din V ars ator ne indic a orientarea romanilor c atre altruis m, toleranta, univers alitate. P las area in c as a a I X-a a N odului N ord al Romaniei arata c a ac eas ta tara are o menire s pirituala s emnific ativa, pe c are vom ajunge s a o c unoas tem mai bine in viitor s i c are c are a fos t profetita de anumiti mis tic i s i c larvazatori. I n ans amblu, harta natala a Romaniei es te relativ ec hilibrata, avand in vedere c a exis ta 4 planete in s emne de pamant, doua planete s i A s c endentul in s emne de apa, doua planete in s emne de foc s i doua planete in s emne de aer. M omentul 1 dec embrie 1 9 1 8 (M area U nire) es te doar o etapa din evolutia Romaniei inc eputa in 1 8 5 9 . L a ac ea data, Soarele s e afla in Sagetator s i tranzita prin C as a a V I -a din tema natala a Romaniei (c as a de pamant), c eea c e a permis marirea teritoriului romanes c , expans ionarea granitelor (Sagetatorul s emnific a expans iunea, largirea). Tranzitul lui P luton din V ars ator, c are va inc epe in 2 0 2 3 , va aduc e, c u s iguranta, trans formari uluitoare pentru Romania. Toate ac es te analize as trologic e aplic ate hartii natale a Romaniei s i omologate in pers pec tiva is toric a ne permit s a intelegem de c e c ea mai c orec ta data de nas tere a Romaniei es te 2 4 ianuarie / 5 februarie 1 8 5 9 . C uvinte c heie: Romnia, tem natal, is torie, na tere, valori s pirituale, efi de s tat, regim politic

Parteneri Astrologie
Asociatia Astrologilor din Romania Societatea de Medicina Ayurvedica din Romania

Parteneri Psihologie
Asociatia Psihologilor din Romania Colegiul Psihologilor din Romania Asociatia Astrologilor din Romania

Astrologie
Ayur - Veda este medicina tradiional hindus, comparabil cu medicina tradiional chinez (care opereaz cu loji energetice, meridiane, etc.). n traducere, Ayur-Veda semnific tiina vieii", neleas ca o tiin a... READMORE Este vorba despre binecunoscutele nuci romneti, nu despre nuci de cocos, sau de alt gen (exotice). Suntem obinuii s comsumm nuci mai ales n diverse prjituri (baclavale, cataif, etc.) sau... READMORE

Feng Shui
Astrologia chinez nu se reduce, aa cum muli ar fi tentai s cread, la cunoaterea zodiacului chinezesc, la serbarea Anului Nou chinezesc n perioada lunilor ianuarie - februarie, etc. Este... READMORE Spiritualitatea vechilor chinezi este un subiect care a preocupat multi cercetatori si nu este inca suficient inteleasa de mintea oamenilor vesticilor. In cadrul traditiei chineze, astrologia ocupa un loc binemeritat,... READMORE

Design by activemall.ro