Sunteți pe pagina 1din 8

Harta indicatoarelor

AA
C@DUL RUTIER
FDI'TUi]#\

[n Q
"
C

tndicatoare de avertizare Indicatoare de prioritate lndicatoare de intezicere


sau restrictie

! n

Indicatoare de obligare

P-Panouriaditionale
F G

fllltl0r)I;\!I

lndicatoare de orientare lndicatoare de informare lndicatoare de informare

turistici
lndicatoare rutiere temporare si mijloace de semnalizare a lucririlor

Cideri de pietre

AAA AAA AAA A AAA


AAAA AAAA
Presemnalizare trecere pietoni Copii Biciclisti Semafoare Aeroport Vant lateral Circulatie in ambele sbnsuri lntersectie cu un drum fArA prioritate lntersectie cu un drum fere prioritate lntersectie cu un drum fird prioritate lntersectie cu un drum fdre prioritate Alte pericole

Accident

lntersectie de drumrrri

presemnalizarea

cu sens girhtoriu

intersectiei

Trecere la cu o cale

lerate

nivel

cu bariere semtDailere

sau

Trecere la nivel cu o cale lerati feri bariere

- Indicatoare de avertizifie

Curbi dubli
Curbe la stanga

Curbi la dreapta o succesiune de mai o succesiune de mai mult de doui curbe, mult de doul curbe, ' prima la prima la dreapta

sau

Curbd

dubli

sau

Curbe deosebit de

periculoase

stanga

Panouri succestve pentru curbe deosebit de periculoase

Coborire periculoasl

Urcare

periculoasi

Drum ?ngustat pe ambele peti

Drum ingustat pe partea dreapte

Drum ingustat
pe partea stange

Acostament
pencul0s

Drum aglomeral

Pod mobil

lesire spre un chei sau mal abrupt

Drum cu deniveleri

Trecere la nivel cu linii de tramvai

Masini Presemnalizarea unei utilaje agricole amenaieri rutiere care oleri sl posibilitatea intoarc'erii vehiculelor

si

Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferate

Panouri suplimentare la nodurile rutiere de pe autostrizi

Balizd

indic5 care indicd ocolirea ocolirea obstacolului obstacolului prin stanga prin dreapta
care

directionali

frN

Balize directionali

Balizi
bidirectionale

Trecere la nivel cu cale ferate

o Trecere la nivel cu o simple, cale ferattr dubli, liri bariere firi bariere

Trecere la nivel cu o cale feratA simpli, fere bariere, previzute cu instalatie de semnalizare luminoase.automate

dubl[, firi bariere, previzuE cu


instalatie de semnalizare luminoase automau

Trecere la nivel cu o cale leratl

- Indicatoare de prioritate
pentru din invers

Cedeazd trecerea

Sldrsitul drumului cu prioritate

Prioritate circulatia sens

Prioritate fati de circulatia din sens ihvers

- Indicatoare de interzicere sau restrictie


Accesul Circulatia interzis interzisi in
ambele

oo@@@@@@
sensuri
Accesul interzis autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fere atas Accesul interzis motocicletelor Accesul interzis bicicletelor

Accesul Accesul interzis Accesul interzis interzis vehiculelor autovehiculelor cu mopedelor destinate remorcd, cu exceplia *'"!iH'#li3[3"'
'$'#8$Xli'
cu o osie

@@@@@@ @@
Accesul' interzis autobuzelor

Accesul

pietonilor

interzis

Accesul interzis vehiculelor cu

Accesul

vehiculelor

interzis

Accesul inteftis

Accesul

tractiuneanimale

masinilor imoinse tras'e cu mina autoprbpulsate pentru lucreri

sau

tractoarelorsi

autovehiculelor autovehiculelor vehiculelor


si vehiculelor

interzis

Accesul

interzis

Accesul interzis cu litimea mai mar6 de ... m

tiactiune

animald

cu

interzis vehiculelor cu inaltimea mai


mare de... m

@@@@@@@s
Accesul
Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t Accesul interzis Accesul interzis vehiculelor vehiculelor cu masa mai mare masa pe osia de ... t pe dubll mai mare de ... t

cu osia simpli

lntenis Accesul interzis Accesul autovehiculelor autovehiculelor a vira vehiculelor la stanga masa oe osia sau ansamblurilor a circula ldri mentine intre ele de vehicule triold lungimea un interval de mliie Oe -. mare de ... cel putin ... m

cu mai t

interzis lnterzis a cu mai m

ocoGa(so@
lnainte
La

- Indicatoare de obligare
dreaota

La dreaota

inainte si la dreapia

0colire

0colire

lntersectie cu sens giritoriu

Piste pentru biciclete si

ciclomotoire

Drum obligatoriu Drum pentru pentru categoria pietoni de vehicule

@@@@@@
Delimitarea
pentrupietoni
si biciclete

aw
l-l

lHl

pistelor

Vitezi

minimi
obligatorie

Sfirsitul Lanturi Directia vitezei minime pentru idpadi oltigatbiie obligatorii pentru vehiculele
care transportii

L@__l
Directia obligatbrie pentru vehiculele
care transportii

mirfuri
periculoase

mlrfuri
periculoase

Panouri aditionale
pane Directia si lntervalele de care distanla pdni timp in care refer[ la locul la care actioneazi de se refer[ indicatorul
indicatorul

ff,IitF'I
Distanta la locul la se indicatorul

@rum

mo-ml
Distanta intre indicdtor si inceputul locului periculos

lgl
Categoria de autovehicule
la care

F00l000-il[5-l

presemnalizare
sau informare

se refere indicatorul

lntervalele de Trecere la nivel Lungimea timp in care calea feratd indus- sectorului actioneazi triale,completand periculos la care indicatorului se referi indicatorul ,,Altepericole"

IT3skmTl cu

indicatorul semnificatia

a@@@@@@@
adreapta
lnterzis inloarcerea Depisirea Depesirea interzise Limitare Limitare Claxonarea interzise autovehiculelor autovehiculelor de vitezi de vitezi interzise a vira
,,m,a{3if#1i,,
Vama

@@o@@sas
Taxi

",*,*Jflflh
ilfl''illir
de viteze de a depesi

{d,liifHflil

de trecere

Control Pol-lTlE

sEn
Stationare

Sfdqitul tuturor restricliilor

Sfarsitul Stationarea interzicerii interzis[

Oprirea

Stationare

inierzisi

alternanti

alteinantt

de Sfirsitul zonei stationare de itationare cu duratd cu dirrati limitati limitatii


ZonA

@t lzoml
Zone cu viteza limitate la 30 km/h

W@@@
Sfirsitul

zonei

cu viteza la 30

km/h transpone kansportt transporte substante explozive mirfuri substante de periculoase nature'se sau usor polueze apele inflamabile

limitati

Accesul intezis Accesul interzis Accesul interzis vehiculelor care vehiculelor care vehiculelor care

inceputut inceputul lunsimea zohei zonii de actiune actiune

si a il-diliil'iil

ffin

E
zonei actiune

de Confirmarea Sfarsitul handicap .ilJ1l3tl!ts'3, de de a a iniidii'diuiui iniLiiiiiiuiui intldlatliiuiui


zonei actiune a cu

U tr tn*lr-?-ttrmffi
persoane
c{^eggrllle
9e

cu

Parc.arc Palcare Distanta oind lh

Plata

cu

PlaU

inbicatorul

t;;;t

Exceptarea unor lntervalul de Ridicarea Sensul sau sensurile Trecere la nivel categorii de cind este permidi drumului cu drumului recomandatii de circulatie pentru cu calea feratd autovehiculelor prioritate prioritate pe un sector vehicule de la care estsvaiabile prevlzuti cu oprite si/sau semnificatia vehiculelor drum cu semafoare semnilicatia semna- indtalatie de semstationate indicatorului lelor neregulamentar nalizare lumiale semalorului noase automate

Eri

timp Directia Directia Viteza cu stalionarea de ce efectueaze sincronizate aprovizionarea

trHffi
Ploaie,

respecte semniricatia indicatorului

,,0prire"

@t
t nuo--l IrmrrI
I ansr llrsrmrl tt
I

luftinoase

F-r
?i,8lff'|iil

Folosirea

deinthlnire

luminilor zipadd

Polei,

r-#-1 gheatS,

trwH@8ffi
DUS

viscol

ceati,

;ffiffi,:il*#@
,,!3,:1',3fil10,0',13',fi1i3H'y,.

o'tTr'filtf"

Vehicule transporte

care

sub-

Vehicule

transpone

care

Vehicule

care

transporti

inflamabile

p#3;131!,

stanlepde

nature

sub-

Drum inchis Trecere circulatiei pentru pietoni publide desfiintate

autorizate

r,lliil'#$3',' *,,[ffif3,lf,llll,,.o H1l?m H'g?[Ti ^diilJ.&'iilL., iu:i6striri{ rocomotor --' exeiu'E'iinirea execrti'piica,ea "*ir$iritJil,,l,i.lh

apele r--=---

tel

I--&l tYrt{

Indicatoare de orientare

Presemnalizarea Presemnalizarea
directiilor la
inteBectib de

dinafaialocalititilor '

drumuri

ffiffi
Presemnalizarea

Presemnalizarea Presemnalizarea
traseului evitare a

directiilor la o
inlersectie

directiilor
indicate

Presemnalizarea Presemnalizarea Conlirmarea


pe

ffiffi'Iffi m [tr
autoskade parcare
pe

denivelati de drumuri

localitftii '

de

directiilorintr-o
inteisectie sens

cu giratoriu

Drum inchis sau deschis circulatiei

Presemnalizarea traseului de urmat in cazul unei

m
restrictii de
circulatie

publiie

autostrade

flentru

pentru
de

servicii

spatiu

Confirmarea Presemnalizarea Presemnalizarea Bandi rezervate unui loc periculos, traseului de urmat circulatiei directiei de directiei de mers pe in vederea etectudrii autovehiculelor o interzicere sau spre'o autbstradi sprd localitdfi mai importante restrictie pe virajului la stinga si pini la aceasta si distaniele pane la acestea drum lateral ,,bll,'J3!'f3[.,,

mers localitate distanta

un

Drum f[r[ iesire

Traseu de

Traseu de urmat Traseu de urmat pentru anumite pentru anumite pentru anumite categorii categorii categorii de vehicule

urmat

MM
Selectarea

de de vehicule vehicule

circulatiei directii de mers directii de mers in apropierea in apropierea intersectiei intersectiei

pe

Selectarea circulatiei pe

Selectarea circulatiei pe

Bande destinatd

M
circulatiei vehiculelor lente

directii de mers
rn

aproprerea intersectiei

Indicatoare de informare

8mffiffitr,**ffiffiW
pentru

Trecere Trecere Limite generale pietoni pentru pietoni de vitezi

Sens

unic

Sens unic

AutostradA

Sfarsit

autostradi

de

ffiEgEEE Etid
Spital
Post de prim ajutor Politia pentru

HEI
Statie

Limite maxime de vitezd pe autostrade, functie de conditiile mbteorologice

PasarelA pietoni

Pasaj

pentiu

subteran

pietoni

Statie de autbbuz

de trainvai

Statie de taxiinetre

qE E
Drum pentru autovehicule Sfdrsitul drumului pentru autovehicule Vulcanizare
Telefon

lsl I+,1
Statie

Statie de Statie de alimen- Hotel sau motel alimbntare alimentarecu tare'cu carburanti. cucarburanti carburanti. inclusiv benzind' inclusiv benzini Iiri plumb si gaz petrolier lichefiat fere plumb

de '

@
--

trl

Terminarea benzii Terminarea benzii Viteza minime Viteza minime de circulatie din de circulatie oblioatorie pentru-o bandl pentrrl diferite dreapta stanga carosabile de benzi de circulatie

carosabile

pArtii

din oblioatorie dirtii circulatie '

Limite de Bandi de pentru diferite circulatie rezervate benzi autovehiculelor de

viteze

Organizarea
traficului

circulatie

de

transportpublic
de persoane

circulalie

pe urgentede benzi de (Politie, Ambulante,


Pompieri,Depanaie)

Telefon

ffi@..
Directia

spre Directia spre localitatea localitatea indicati indicati

t[ilIirm>
Directia spre localitetile indicaie

Directia de Directia spre pentru iutovehiculele obidctivirl destinate turistic de merfuri

@I urmat
lM) xv Drum

Directia

kansportului

spre Directia spre obiective aeroport


locale

@
Directia de

in ca2ul

temporare

a circulatiei

devierii

urmat

Directia de urmal in caiul devierii temporare a circulaliei

Drum national

judelean comunal

@ Drum

Directia sprd autostradd

Drum

@
Directia drumului

international

traficului

deschis

m
Traseu de

descliistraficului
international

tranzit
eur0pean

Simbolul si numerul

lEqidl
lntrare in localitate lntrare in localitate
lesire din

loialitate

lesire din lobalitate

LimitA
de jude!

Curs de

autostrizii

api !2.,-rft;ti

Confirmarea directiei de mers spre localitdti mai imfortante si ' distantele [dni la actistea

Restaurant

Buiet

coleterie

sau

Teren

camping

Teren pentru Teren pentru (tabird caravane camping si turisticd) (tabere turistici) caravane

pentru

Loc

pentru Cabane popas pentru turiQti

WC public

Service auto

Complex de servicii

Zond Sfirsit de zond rezidenliale relidentiali

ZonE cu viteza

recomandati
30 km/h

Slarsitul zonei ci viteza recomandata 30 km/h

Sfdrqit
de

tunel

imbarcare imbarcare pe vag0ane platformd ferry-boat de cale ferate

pe

H tEI EBMEME EE
inchirieri auto
Plajd

vanetoare

Zond

de

Zond pescuit

de

Centru

viticol

Zoni

industriald

Poste

Apd potabilS

Distanta de Distanta de siguranth intre siguranth intre pentru vehicule pentru vehicule viteze de cel mult viteze mai mari 60 km/h de 60 km/h

E m mgmmHffi E E ffiHffiHgE
Loc de joace pentru copii Stadion

Supermarket

Acces

internet

Teatru

Muzeu

Control radar

?1tl1ref,iJl,1|.J

Presemnalizarea Acces pe

detichet lnlormatii Monitorizare rutiere' trafic "l'rr,frilgii'r'

bazi

Refugiu rezervat

lsos/il
Directia si

Ft'i'asosnodt-l Ei.o"q,
Denumirea

pdni

pehtru apeluri de urgente


la

distanta

strezii

lntrare pe

ielelonul

indlcat[

#.r; NumdrulA strada


imobilului

Punct de informare

turistice

Prioritate fate circulatia sens tnvers

Ee@@o@sa
de din
Accesul interzis cu exceptra motocicletelor firi atas, interzise

aulovenrculelor devitezi

Depdgirea

Limitare

restricliilor

Sfirsitul tuturor

Sfdrsitul interzicerii de a depi$i

Stationarea

inierzisl

0prirea interzise

A 6 @ ,*
0colire

Proie,ti
Deviere

0colire

> roctire-,
Deviero

Drum

pentrucat-egoria temPorari
de vehicule

oblioatoriu

Deviere

t---> tr Deviere
temporare

temporare

temporare

Denivelare,fatd de banda '

aleturati

mNNWNmmm
Ingustare

temporarl

ingustare temporare

Abatere

temporari

Abatere temporare

Abatere temporard

Terminarea abaterii temporare

ingustare temporari

ingustare temporare

- lndicatoare de informare

- lndicatoare rutiere

turistici

AAAA Mmmm AAAA


Castel,

H WHM
cetate
Vestigii

temporare si mijloace de semnalizare a lucririlor

istorice Monument

Biserici

Drum,ingustat. Drum

pe ambele

pirti

ingustat Drum ingustat Acostament pe partea ilreapte pe parteaitangd periculos

Menlstire

Rezervatie naturalS

Cascadi

Drum cu deniveldri

Drum

lunecos improscare
cu pietns

Lucrdri

MHHM AAA@
Panie schi
Teleschi

Telecabini

Pensiune agroturistice

Semafoare

Circulatie ambele

in Alte pericole prioritate pentru circulatia din s'ensuri


sens tnvers

Presemnalizarea rutei ocolitoare

H mru
Presemnalizarea
Presemnalizarea rutei ocolitoare rutei ocolitoare
I

l^

L@-Hp.]
Marcaje

rutiere

Semnalizarea unui utilaj care se

ffi ffiffi
Succesiune puncte de

deplasezi lucrind

de lucru

Lucrdri de tratamente ale suprafetei pertii carosabile

lffil ffikl l-{^l


f-ro-66-tf-rj--rbT6----ll.
unui sector unui sector circulatie alternante circulatie alternantA

**.. rT
Ghirlande

I ./
L

\ \
-.a\

Presemnalizarea Presemnalizarea

cu

cu

Presemnalizare lucriri 0e strezi

Balizd directionald Balize directionala

polietileni
sau lant

obstacolului

indici ocolirea prin stanga


care

care indici ocolirea obstacolului prin dreapta

bidirectionale tip jalon

Balizi

n |

uil

[;
Baliz5

Con

:v
de

li

'b
cuplale

E\

ffi
LampA cu

Balize

dirijare . cu ldmpi.cu lumini lumini galbend galbend intermitenta intermitenti

i"1 Barieri Barieri


normale

ffi

cQr
Fanion de semnalizare semnalizare
Palete

Semafor bidirectionale mobil

de

TT9dW Parapet
lestabil
Cdrucioare portsemnalizare din material plastic