Sunteți pe pagina 1din 2

SF, ANTON DE PADOVA

RUGACIUNE
Doamne Dumnezeule, Parintele milosti-

virilor ceregti, asculta cu indurare rugdciunea pe care ti-o incredinfdm prin mijlocirea puternicd a Sfantului ..Anton.
pdstor gi invatdtor al Bisericii Tale, pe care l-ai ales ca marturisitor al Evangheliei gi mesager al pdcii in mijlocul poporului Tdu. Binecuvanteaza, Doamne. familiile gi pe toli cei dragi ai nogtri; alutd-ne sd cregtem in

credinld gi pdstreaza-ne pe toli in unire, sanatate 9i pace. Binecuvdnteaza pe fiii


suferin{a.

nogtri, apdra pe cei tineri gi fii alaturi de toli cei care sunt incercali de boala gi orice alta
Ne rugdm astdzi, in mod special, s6 obfinem

harul Tdu... (se aciaugd harul dorit). Calauzegte-ne mereu pagii pe calea vietii
acesteia
vegnice.

gi condu-ne la portul mAntuirii

Prin Cristos Domnul nostru. Amin.


ffi &trX&HSk FE&eS&W&ffiW& $tefan RorvAN (Nr) 61ro4o

ffiffiffi
efi*.iJr<

Str

cer l\,4a.e 268i8

h*e|I

fel.Fax

023317 44.570