Sunteți pe pagina 1din 300

M\d\lina Constantin

Maltratarea copilului `ntre cunoa[tere [i interven]ie

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Acest volum a ap\rut `n cadrul Programului de Promovare a Asisten]ei Sociale `n Rom=nia derulat de Asocia]ia Lumen cu sus]inere financiar\ din partea Centrului Virtual de Resurse n Asisten]\ Social\ asistentasociala.ro [i firmei de consultan]\ Expert Projects.
EXPERT

PROJECTS

Www.expertprojects.ro

harta precede teritoriul

www.asistentasociala.ro
Www.asociatialumen.ro

Acest material este protejat de legile copyright-ului n vigoare. Orice multiplicare neautorizat\, indiferent de suport, este interzis\ [i va fi pedepsit\ conform legii.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale: M\d\lina Constantin - Maltratarea copilului - `ntre cunoa[tere [i interven]ie, Ia[i, Editura Lumen, 2004, Romnia Bibligr. P: 298, cm 14,8 X 21 ISBN : 973-7766-24-5

Design copert\: Euro Market Advertising

Editura Lumen, 2004 2

M\d\lina Constantin

Maltratarea copilului `ntre cunoa[tere [i interven]ie

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Cuprins
Argument ..................................................................................... 9 Cap. I Cadru teoretic general cu privire la abuzul asupra copilului ................................................................................ 13
1.1. Copilul victim\ a abuzului .......................................................... 13
1.1.1. Specificul protec]iei [i bun\st\rii copilului ........................................ 13 1.1.2. Abuzul asupra copilului n Romnia nainte de 1989 [i situa]ia actual\ 24

1.2. Defini]ii [i forme ale abuzului asupra copilului ............................. 28


1.2.1. Apari]ia termenului de abuz asupra copilului ....................................28 1.2.2. Conceptul de maltratare n rela]ie cu abuzul asupra copilului ........... 30

1.3. Teorii explicative privind abuzul asupra copilului ........................ 41

Cap. II Abuzul fizic asupra copilului la nivel familial ........... 53


2.1. Familia [i violen]a fizic\ mpotriva copilului ................................ 53
2.1.1. Caracteristici ale comportamentului parental abuziv n familiile dezorganizate .................................................................................................53 2.1.2. Limita dintre comportamentul normativ [i comportamentul abuziv al p\rin]ilor ......................................................................................................... 57 2.1.3. Violen]a fizic\ asupra copilului ca percept educa]ional n cultura tradi]ional\ romneasc\ .................................................................................. 58

2.2. Etiologia [i factorii de risc ai abuzului asupra copilului ................ 63


2.2.1. Argumente n explicarea etiologiei abuzului .....................................63 2.2.2. Factori favorizan]i (de risc) ai apari]iei abuzului ...............................69

2.3. Copiii abuza]i fizic [i tipuri de comportamente abuzive n mediul familial................................................................................................ 74


2.3.1. Copilul victim\ a agresiunii parentale ............................................74 2.3.2. Diferen]a dintre accident [i abuz fizic asupra copilului ..................... 78 2.3.3. Clasificarea abuzului fizic asupra copilului ....................................... 79 2.3.4. Pedeapsa corporal\ ca metod\ de disciplinare a copilului ................. 84 2.3.5. Violen]a domestic\ [i efectele ei asupra dezvolt\rii copilului ........... 90 5

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Cap. III Consecin]e psiho-sociale ale abuzului fizic asupra copilului ................................................................................ 96
3.1. Semnele [i consecin]ele abuzului fizic .......................................... 96 3.2. Traumele [i consecin]ele lor asupra dezvolt\rii copiilor .............. 106 3.3. Copilul n situa]ia de maltratare................................................... 108

Cap. IV Neglijarea Form\ specific\ de maltratare a copilului 116


4.1. Neglijarea copilului, o violen]\ neviolent\? ............................. 116 4.2. Categorii [i tipuri de neglijare ..................................................... 118 4.3. Situa]ia neglij\rii copilului n Romnia ....................................... 123 4.4. Cauzele neglij\rii copilului .......................................................... 127 4.5. Consecin]ele neglij\rii asupra dezvolt\rii copilului ..................... 128

Cap. V - Familia [i neglijarea copilului ................................... 131


5.1. Familia ca mediu propice de dezvoltare a copilului .................... 131 5.2. Violen]a intrafamilial\ [i neglijarea copilului .............................. 134 5.3. Familia cauza n neglijare sau resurs\ n prevenirea ei ? .......... 137

Cap. VI Specificul interven]iei `n cazul copilului abuzat .... 139


6.1. Necesitatea protec]iei copilului abuzat [i principiile protec]iei copilului ............................................................................................ 139 6.2. Modelul interven]iei sociale n re]ea [i rolul re]elei sociale n cazurile de abuz ................................................................................ 143
6.2.1. Re]eaua social\ de rela]ii a familiei abuzive ....................................145 6.2.2. Re]eaua profesional\ [i echipa multidisciplinar\ de interven]ie ......149

6.3. Etapele specifice n investigarea cazurilor de abuz asupra copilului154 6.3.1. Semnalarea (sesizarea) abuzului ......................................................155 6.3.2. nregistrarea cazului ........................................................................157 6.3.3. Evaluarea ini]ial\ .............................................................................157 6.3.4. Evaluarea familiei ............................................................................163 6.3.5. Planificarea interven]iei ...................................................................166 6.3.6. Interven]ia ........................................................................................167 6.3.7. Evaluarea final\ ...............................................................................173 6.3.8. nchiderea cazului ............................................................................175 6.4. Obiective [i dileme n protec]ia copilului [i prevenirea abuzului 175
6

CUPRINS

Cap. VII - Studii de caz ........................................................... 180


Studiu de caz nr. 1 .............................................................................. 180 Studiu de caz nr. 2 .............................................................................. 196 Studiu de caz nr. 3 .............................................................................. 212 Studiu de caz nr. 4 .............................................................................. 230 Studiu de caz nr. 5 .............................................................................. 249 Concluzii ............................................................................................. 263

Cap. VIII - Percep]ia ie[enilor asupra cauzelor violen]ei asupra copilului .............................................................................. 265 Concluzii generale ................................................................... 294 Bibliografie .............................................................................. 297

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Argument

n prezent, n Romnia sistemul de protec]ie a copilului cunoa[te o dezvoltare vizibil\ la majoritatea nivelurilor, mbun\t\]irea acestui sistem [i cre[terea calit\]ii serviciilor oferite beneficiarilor direc]i, fiind cunoscute att pe plan na]ional ct [i interna]ional. Cu toate acestea societatea romneasc\ se confrunt\ ns\ cu o problem\ grav\, aflat\, din p\cate, n plin\ ascensiune, [i anume maltratarea copilului, problem\ care a nceput s\ preocupe [i s\ alarmeze societatea [i mai ales profesioni[tii n domeniul protec]iei copilului [i familiei. Insuficienta cunoa[tere teoretic\ a termenilor, conceptelor, teoriilor care ]in de problematica maltrat\rii copilului, a consecin]elor acestor fenomene asupra dezvolt\rii copilului, lacunele legislative n protec]ia copilului, num\rul relativ redus al speciali[tilor forma]i [i cu experien]\ practic\ n acest domeniu, constituie, pe lng\ complexitatea [i dificultatea interven]iei n astfel de cazuri, adev\rate obstacole n calea diminu\rii [i prevenirii maltrat\rii copilului. Abuzul fizic este cea mai frecvent\ form\ de abuz asupra copilului [i de multe ori este considerat\, din p\cate, chiar o metod\ educativ\ eficient\ mai ales n mediul familial, mbr\cnd diferite forme [i avnd la baz\ anumite percep]ii, ne]inndu-se cont sau nefiind cunoscute efectele acestui comportament asupra copilului. Principalul motiv pentru care mi-am ales aceast\ tem\, respectiv abuzul asupra copilului, l constituie faptul c\ acest domeniu este mai pu]in cunoscut, analizat [i n]eles n ]ara noastr\, chiar dac\ abuzul se reg\se[te frecvent la nivel familial, institu]ional [i societal. Avnd n vedere nmul]irea vizibil\ a cazurilor de abuz asupra copilului n societatea romneasc\, pe de o parte, [i acordarea unei importan]e relativ sc\zute acestui fenomen social precum [i num\rul redus al
9

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

speciali[tilor n acest domeniu, pe de alt\ parte, exist\ o necesitate stringent\ de a face cunoscut\ problematica abuzului asupra copilului, a consecin]elor pe care le are asupra acestuia [i mai ales identificarea unor metode de prevenire [i interven]ie eficiente [i nu n ultimul rnd formarea unor speciali[ti care s\ intervin\ cu succes n rezolvarea unor astfel de cazuri. Lucrarea de fa]\, intitulat\ MALTRATAREA COPILULUI - NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE - [i propune delimitarea abuzului fizic asupra copilului de celelalte forme de abuz [i abordarea acestei probleme din perspectiva mediului familial, ncepnd cu ncadrarea acestei forme de abuz n conceptul de maltratare a copilului [i terminnd cu specificul interven]iei n astfel de cazuri, ntreaga lucrare fiind tratat\ n lumina sistemului protec]iei [i bun\st\rii copilului. Lucrarea este compus\ dintr-o parte teoretic\ (care nsumeaz\ patru capitole) [i o parte practic\ (n care sunt tratate cinci studii de caz de abuz fizic asupra copilului [i o microcercetare pe aceea[i tem\). Primul capitol al lucr\rii cuprinde: o analiz\ obiectiv\ a sistemului de protec]ie a copilului n Romnia, n special n ceea ce prive[te problema maltrat\rii copilului, o descriere a situa]iei abuzului asupra copilului n Romnia nainte de 1989 [i situa]ia actual\, urmat\ de identificarea apari]iei termenului de abuz, delimitarea [i definirea formelor de abuz existente [i analiza principalelor teorii explicative ale acestui fenomen. Al doilea capitol prezint\ o analiz\ a fenomenului de abuz asupra copilului n mediul familial. n acest capitol se reg\sesc analizate urm\toarele subiecte: comportamentul parental agresiv, violen]a fizic\ ca metod\ educativ\, etiologia [i factorii de risc ai abuzului asupra copilului, copilul ca victim\ a agresiunii parentale, clasificarea abuzului fizic asupra copilului, pedeapsa corporal\ ca metod\ de disciplinare a copilului [i, nu n ultimul rnd, violen]a domestic\ [i efectele ei asupra dezvolt\rii copilului. n cel de-al treilea capitol sunt prezentate [i analizate consecin]ele psiho-sociale ale abuzului fizic asupra copilului, un accent deosebit fiind pus pe semnele [i consecin]ele abuzului asupra dezvolt\rii, traumele [i consecin]ele lor [i rela]iile copilului legate de situa]ia de maltratare.

10

ARGUMENT

Capitolele patru [i cinci fac referire la fenomenul de neglijare al copilului `n familie. Aici sunt descrise tipurile de neglijare, cauzele [i consecin]ele acesteia [i efectele violen]ei maritale asupra `ngrijirii copilului. Ultimul capitol al lucr\rii se refer\ la specificul interven]iei n cazul copilului abuzat. n acest capitol sunt descrise principiile protec]iei copilului, metodele specifice de interven]ie n cazul abuzului asupra copilului, o importan]\ deosebit\ acordndu-se n acest caz modelului interven]iei sociale n re]ea. De asemenea, n capitolul patru sunt prezentate [i descrise etapele specifice n investigarea cazurilor de abuz asupra copilului, capitolul ncheindu-se cu identificarea [i analizarea unor obiective [i dileme n protec]ia copilului [i prevenirea abuzului. n cea de-a doua parte a lucr\rii sunt prezentate [i analizate cinci studii de caz referitoare la abuzul fizic asupra copilului n mediul familial. De asemenea, lucrarea mai cuprinde o microcercetare pe tema abuzului fizic asupra copilului n mediul familial, principalul scop al acestei microcercet\ri fiind aflarea p\rerii p\rin]ilor cu privire la aplicarea pedepsei fizice perceput\ ca metod\ educativ\. Lucrarea se ncheie cu cteva concluzii generale privind situa]ia actual\ a copilului abuzat [i obiectivele principale protec]ia copilului n Romnia.

11

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

12

Cap. I Cadru teoretic general cu privire la abuzul asupra copilului

1.1. Copilul victim\ a abuzului


1.1.1. Specificul protec]iei [i bun\st\rii copilului
Plasarea copilului n centrul intereselor unei societ\]i trebuie s\ constituie o prioritate a tuturor factorilor implica]i [i responsabili cu protec]ia lui. Prin sistemele de servicii sociale destinate bun\st\rii copilului, o societate exprim\ valoarea [i drepturile pe care le acord\ copiilor [i copil\riei. n anii care au urmat celui de-al doilea r\zboi mondial, n ]\rile occidentale, odat\ cu restabilirea situa]iei socioeconomice, sa manifestat o important\ orientare a cercet\torilor din domeniul [tiin]elor socioumane [i medicale spre protec]ia copiilor. Renumi]i psihanali[ti, psihiatri [i psihologi ca R.A. Spirz (1946), J. Bowlby (1951, 1954, 1960), A. Freud (1942, 1946, 1952), Winnicott (1964), Ainsworth [i Boston (1952), E. Pikler (1969) [i al]ii [iau propus s\ aduc\ n aten]ia opiniei publice efectele traumelor care afecteaz\ copiii datorit\ separ\rii de p\rin]i, neglij\rii sau a condi]iilor inadecvate de cre[tere [i de educa]ie [i s\ orienteze att pe p\rin]i ct [i pe autorit\]ile responsabile de situa]ia copiilor spre acele nevoi ale copiilor a c\ror
13

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

ndeplinire va conduce la men]inerea s\n\t\]ii lor psihice(RothSzamoskzi, 1999 :15). n acest domeniu, perioada anilor 1960 a adus schimb\ri importante n privin]a n]elegerii consecin]elor negative ale ocrotirii copiilor n institu]ii, n descoperirea riscurilor posibile de abuz mpotriva copiilor n propriile lor familii, n privin]a introducerii unor programe comunitare de tip preventiv [i n stabilirea unor conven]ii interna]ionale referitoare la drepturile copiilor. Declara]ia Drepturilor Copilului, elaborat\ de O.N.U n 1959, atrage aten]ia membrilor Organiza]ei Unite c\ to]i copii, indiferent de ras\, culoare, sex [i na]ionalitate, far\ nici un fel de discriminare, au dreptul la protec]ie social\ [i la asigurarea posibilit\]ilor pentru o dezvoltare s\n\toas\, ndeplinindu-se nevoile lor de dragoste, n]elegere, de stimulare [i de securitate. n anii urm\tori se constat\ o dezvoltare a cercet\rilor n ceea ce prive[te nevoile copilului, n asigurarea c\rora familiei i revine rolul central. Nevoile copilului au fost clasificate n: nevoi de hran\, de ad\post, de ndrumare [i educa]ie, nevoia de identificare [i apartenen]\, de a fi acceptat [i apreciat. Pe m\sur\ ns\ ce sau nmul]it studiile cu privire la nevoile [i drepturile copilului n ntreaga lume [i au nceput s\ fie cunoscute (att de profesioni[tii n domeniu ct [i de opinia public\ n general), nevoile copilului sau diversificat, att ca num\r ct [i ca importan]\, ele constituind baza pe care sau creat legisla]iile interna]ionale [i na]ionale n domeniul protec]ei copilului. Acesta a fost fundalul pe care sau elaborat legisla]iile na]ionale [i ap\rarea copiilor de abuzuri [i neglijare n propriile lor familii, n familii de plasament sau n institu]ii destinate protec]ei lor. Anii 1980, [i 1990 sunt caracteriza]i pe plan interna]ional printro cre[tere continu\ a aten]ei orientate spre acest domeniu, cauzat\, pe de o parte, de perfec]ionarea chiar [i n ]\rile dezvoltate din punct de vedere economic al fenomenului abuzului [i neglij\rii copilului, iar pe de alt\ parte de situa]ia din ]\rile slab dezvoltate [i n curs de dezvoltare, n care copiii constituie cea mai vulnerabil\ categorie social\, expus\ s\r\ciei [i violen]ei. Efectele negative ale acestor fenomene sociale asupra dezvolt\rii intelectuale ale copiilor, sau asupra capacit\]ii lor de n]elegere au fost adesea puse n discu]ie.
14

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

Preocuparea fa]\ de bun\starea copilului este multidisciplinar\ acoperind aspecte multiple ale personalit\]ii copiilor, dominat\ fiind ns\ de unghiul de vedere al profesiei de asisten]\ social\. De fapt primele activit\]i specifice de asisten]\ social\ sau dezvoltat [i sau specializat n domeniul ocrotirii copilului [i al familiei sale. Categoriile de copii la care se refer\ n mod special sistemele de protec]ie a copilului sunt: Copiii supu[i unor rele tratamente (abuza]i sau neglija]i); Copiii abandona]i temporar sau permanent n institu]ii de ocrotire sau afla]i n plasament familial sau adopta]i; Copiii cu boli cronice (SIDA, cei n\scu]i dependen]i de droguri etc.) sau cei cu tulbur\ri de dezvoltare, deficien]e fizice, senzoriale, sau cu dificult\]i de nv\]are [i care necesit\ ocrotire special\; Copiii afla]i n familii care tr\iesc n s\r\cie; Copiii din comunit\]i minoritare marginalizate; Copiii orfani de unul sau ambii p\rin]i; Copiii victime ale calamit\]ilor naturale, r\zboaielor sau altor catastrofe (RothSzamoskzi, 1999, pp.16-17). Datorit\ specificului vrstei, lipsei de experien]e sociale [i mai ales datorit\ dependen]ei totale de adult, copiii reprezint\ cea mai vulnerabil\ categorie social\. Copilul este o fiin]\ cu nsu[iri calitativ diferite de cele ale adultului [i are n mod legitim dreptul de a ocupa o pozi]ie privilegiat\ [i de a se bucura de un tratament specific (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 22.). Pentru a se dezvolta armonios, pentru a deveni un adult echilibrat [i adaptat, copilul are nevoie de: Dragoste din partea celor care l ngrijesc pentru a deveni un adult echilibrat [i adaptat; Condi]ii optime de dezvoltare fizic\ [i s\n\tate; Un cadru familial echilibrat, f\r\ tensiuni [i conflicte, bazat pe ata[ament [i respect ntre membrii familiei; Condi]ii de educa]ie [i acces la informa]ie;

15

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Copilul are nevoie s\ i se recunoasc\ valorile, s\ fie recompensat pentru realiz\rile sale, n]eles atunci cnd gre[e[te [i ajutat atunci cnd trebuie s\ g\seasc\ solu]iile cele mai potrivite problemelor sale; Copilul poate fi educat cu tact [i r\bdare evitnd violen]a [i pedepsele nejustificate; acestea nu vor conduce la o disciplinare a copilului ci la reac]ii contrare a[tept\rilor adultului; Indiferen]a, ignorarea [i respingerea copilului sunt la fel de traumatizante ca [i hiperprotec]ia sau preten]iile prea mari din partea adultului (Organiza]ia Salva]i Copiii, 1999: 16). Copilul este vulnerabil [i are nevoie de protec]ie special\ datorit\ caracteristicilor specifce vrstei: Lipsa aproape complet\ a posibilit\]ilor fizice [i psihice de ap\rare; Capacitatea redus\ de n]elegere a efectelor, a consecin]elor unor ac]iuni proprii sau ale altor persoane; Imposibilitatea de a discerne ntre inten]iile bune sau rele ale altor persoane; Gradul crescut de sugestibilitate [i inocen]\. Copilul trebuie recunoscut ca persoan\ independent\ care reprezint\ o valoare n sine [i care are drepturi ce trebuie respectate. El trebuie protejat mpotriva oric\ror forme de violen]\, maltratare, neglijare, mpotriva explor\rii sexuale, a abuzului sexual, precum [i a celorlalte forme de abuz. Thoburn (1988, p.290) define[te sistemul ocrotirii copilului n vederea asigur\rii bun\st\rii sale ca fiind ansamblul de servicii oferite de un stat, prin care li se asigur\ copiilor suport material, asisten]\ medical\, educa]ie [i locuin]\. Thoburn distinge acest n]eles larg al sistemului ocrotirii copilului de accep]ia restrns\ a domeniului [i anume aceea de acordare de servicii acelor copii care nu pot atinge, sau este pu]in probabil s\ ating\, n lipsa unor servicii specializate, standarde acceptabile de s\n\tate [i dezvoltare. Aceast\ a doua accep]ie a termenului este mai apropiat\ aceleia n care se folose[te azi n Romnia, termenul de sistem de protec]ie al copilului. (RothSzamoskzi, 1999: 17) Herezog (1997) face [i ea distinc]ia ntre sensul larg [i cel restrns al ocrotirii copilului. n primul sens, asigurarea bun\st\rii se refer\ la ntreg evantaiul de servicii menite s\ asigure
16

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

dezvoltarea, s\n\tatea, educa]ia [i ocrotirea tuturor copiilor iar n cel de al doilea protec]ia copiilor este o structur\ separat\, menit\ s\ ofere sprijin categoriilor de copii afla]i n situa]ii speciale de dificultate, fiind expu[i unor condi]ii de cre[tere care le pun n pericol s\n\tatea psihic\ sau fizic\. Costin et al. (1991) clasific\ serviciile de protec]ie orientate direct c\tre copii n: servicii care ofer\ suport familiilor; servicii care suplimenteaz\ ngrijirea oferit\ de c\tre p\rin]i; servicii care suplinesc ngrijirea parental\. n prima categorie se nscrie munca asisten]ilor sociali care ofer\ suport copiilor [i p\rin]ilor, n conformitate cu criteriile de evaluare [i interven]ie ale muncii sociale cu indivizii [i familiile. Uneori aceast\ munc\ de suport este oferit\ f\r\ ca ea sa fie cerut\ de c\tre p\rin]i, care nu recunosc neap\rat nevoia de ajutor sau caracterul inadecvat al propriului lor comportament fa]\ de copil. A doua categorie cuprinde serviciile de zi destinate ocrotirii copiilor. n a treia categorie se ncadreaz\ alternativele pe care sistemul de protec]ie a copilului le are pentru cazul n care copilul este scos din propriul c\min, sau [il pierde(RothSzamoskzi, 1999:19). Consider\m al\turi de Costin et al (1991) c\ pentru ca aceste forme de servicii s\[i poat\ ndeplini menirea de a proteja copilul, ele trebuie s\ dobndeasc\ pe de o parte un caracter terapeutic, iar pe de alt\ parte un caracter preventiv. Evaluarea riscului este ns\ o activitate complex\, care necesit\ din partea profesionistului o evaluare detaliat\ a situa]iei. Schema cuprinz\toare a serviciilor sociale care trebuie s\ r\spund\ cazurilor de copii afla]i n dificultate n propria lor familie, datorit\ unor tratamente inadecvate, include servicii specializate de investiga]ie, comisia cu atribu]ii de decizie privind plasarea copiilor sau men]inerea lor n familie, tribunale specializate pentru investigarea [i decizia copiilor n care sunt implica]i copii, servicii specializate de plasament familial, [i o re]ea de familii de plasament, un serviciu specializat de adop]ie, o re]ea a institu]iilor reziden]iale de copii, o re]ea terapeutic\ pentru copii [i familii. Pentru ca o astfel de re]ea de servicii sociale s\ func]ioneze, ea trebuie s\ se afle n legur\ cu serviciile poli]iei [i cele medicale, pentru c\ acestea

17

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

furnizeaz\ date indispensabile deciziilor care trebuie luate n favoarea copiilor. n Romnia, sistemul de protec]ie a copilului a cunoscut schimb\ri majore dup\ 1989, schimb\ri care se impuneau, dat\ fiind dorin]a ]\rii noastre de a se alinia la standardele interna]ionale cu privire la protec]ia [i bun\starea copilului, precum [i recunoa[terea necesit\]ii respect\rii [i promov\rii nevoilor [i mai ales a drepturilor copiilor, prea pu]in cunoscute [i mediatizate n perioada comunist\, dar nu n ultimul rnd [i datorit\ contextului socioeconomic [i familial n care tr\iesc copii, majoritatea familiilor confruntnduse cu probleme sociale diverse. Condi]iile tot mai dificile ale vie]ii copiilor, persisten]a problemelor n institu]iile de ocrotire [i extinderea fenomenelor de neglijare [i abuz au condus la recunoa[terea necesit\]ii de a se renun]a la formele [i structurile vechi [i de a accepta o concep]ie nou\ despre protec]ia copilului, concep]ie orientat\ mai mult spre prevenirea abandonului [i ajutorarea familiilor considerate ca fiind cele cu risc. A[a cum se arat\ n Raportul Dezvolt\rii Umane (1995), noua lege romn\ pentru protec]ia copilului [i a familiei trebuie s\ intre n vigoare n 1994. Ea a fost ns\ definitiv formulat\ abia n 1997 [i adoptat\ ca lege de c\tre parlament n 1998, dup\ cteva corec]iuni minimale. Pn\ n iunie 1997 a fost pus\ n vigoare doar Legea 3/1970 pentru protec]ia copilului. Aceasta prevedea cteva reglement\ri pentru ap\rarea copilului dar nu prezenta posibilit\]ile de interven]ie mpotriva abuzului fa]\ de copil, nu deschidea nici o cale pentru copilul abuzat de a se putea adresa autorit\]ilor [i nici ca altcineva s\ dezv\luie asemenea cazuri. Existau paragrafe n legea pentru protec]ia copilului care prevedeau posibilit\]ile de a pedepsi p\rintele care neglijeaz\ copilul sau care abuzeaz\ de el, dar nu se men]ionau modalit\]ile practice, nu se ar\ta unde sau la cine s\ se adreseze copilul, nici nu se specifica ce reprezint\ un caz de urgen]\ [i cum s\ se ac]ioneze ntrun asemenea caz. Iat\ principiile pe care le lu\m n considerare n analiza stadiului actual de aplicare n Romnia a Conven]iei privind Drepturile Copilului: respectarea primordialit\]ii interesului copilului; afirmarea dreptului acestuia de a cre[te ntr-o familie;

18

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

luarea n considerare a opiniei copilului n toate problemele care l privesc; primordialitatea siguran]ei copilului [i posibilitatea lu\rii unor m\suri de urgen]\ pentru asigurarea acestui deziderat; necesitatea existen]ei unei perspective [i a unei planific\ri pe termen lung n privin]a dezvolt\rii copilului; asigurarea particip\rii profesioni[tilor n activit\]ile de protec]ie a copilului; asigurarea continuit\]ii rela]iilor copilului cu familia sa natural\; preferin]a acord\rii unui ct mai mare sprijin pentru familiile cu dificult\]i, naintea sau n locul ndep\rt\rii copilului din familie (Roth Szamoskzi, 1999, pp.37 38). Un mare pas nainte n sprijinul Conven]iei Interna]ionale privind Drepturile Copilului a fost realizat n aria protec]iei copiilor fa]\ de abuz; n timp ce n Legea nr.3/1970 au fost prea pu]ine men]iuni privitoare la protec]ia copilului abuzat, acum articolul 14 din Legea 108/1998 ([i ordonan]a 26/1997) precizeaz\ c\ serviciul specializat al D.J.P.C. trebuie s\ intervin\ n situa]ii speciale pentru a ap\ra copilul de p\rin]ii care i pericliteaz\ securitatea, dezvoltarea fizic\ [i integritatea moral\. Din punct de vedere legislativ, n Romnia, ncriminarea relelor tratamente aplicate copilului se poate face conform Codului Penal, care sanc]ioneaz\ agresiunile produse asupra unei persoane de c\tre o alta, Codul Familiei, care prevede dec\derea din drepturile parentale a acelor p\rin]i care aplic\ rele tratamente copilului, [i Legii 108/1998, care reia Ordonan]a de Urgen]\ nr. 26/1997 privind protec]ia copilului aflat n dificultate(Muntean, Ana, 2001 :59). Conform legii, copilul n dificultate este copilul a c\rui integritate fizic\ [i moral\ este pus\ n pericol. Ceea ce trebuie luat n considerare atunci cnd se apreciaz\ dac\ un copil se afl\ sau nu n dificultate este ce sar ntmpla dac\ acest copil nu ar primi servicii [i care este efectul pe care accesarea serviciilor lar avea asupra copilului (IX th I.S.P.C.A.N European Conference on Child Abuse and Neglect, 2003 :4). Se remarc\ absen]a complet\ a cuvntului abuz din textul Ordonan]ei guvernamentale din iunie 1997. Aceast\ deficien]\ a fost corectat\ par]ial n Legea 108/1998 care declar\ c\ statul este obligat s\ garanteze
19

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

protec]ia copilului fa]\ de orice form\ de violen]\, inclusiv violen]\ sexual\, abuzul fizic sau psihic, abandonul sau neglijarea (RothSzamoskzi, 1999: 39). Dreptul romn face referire doar la abuz de drept, cu privire la acele situa]ii n care un drept personal recunoscut de lege este exercitat, cu rea credin]\, cu dep\[irea limitelor prev\zute de lege [i cu nerespectarea scopului s\u economic [i social. Abuzul de drept este sanc]ionat de justi]ie. n ceea ce prive[te no]iunea de abuz asupra copilului (fizic, emo]ional sau psihic, sexual), ea nu este definit\ de c\tre legisla]ia romn\, rezultnd doar din interpretarea prevederilor O.U.G 26/1997 [i ale Conven]ei cu privire la Drepturile Copilului (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 144). Vom defini abuzul asupra copilului ca acea fapt\ care pune n pericol dezvoltarea, securitatea sau integritatea fizic\ sau moral\ a copilului. Conven]ia cu privire la Drepturile Copilului, art. 19 , restrnge cmpul de aplicare al no]iunii de abuz determinnd ca subiec]i activi p\rin]ii, unul din ei, reprezentantul sau reprezentan]ii legali sau orice persoan\ c\reia ia fost ncredin]at copilul. Pentru a stabili dac\ o anumit\ fapt\ este sau nu abuz, este util s\ se urm\reasc\ criteriile stabilite de prevederile Conven]ei cu privire la Drepturile Copilului, ratificat\ de c\tre Romnia prin Legea 18/1990. O fapt\ prin care se aduce atingerea con]inutului drepturilor prev\zute n Conven]ie [i prin care sunt puse n pericol dezvoltarea, securitatea sau integritatea fizic\ a copilului, reprezent\nd un abuz, sanc]ionabil ca atare. Nu avem nc\ o lege specific\ bazat\ pe o cunoa[tere a fenomenului de abuz [i neglijare a copilului, cu toat\ gravitatea consecin]elor pe care le antreneaz\ acest fenomen. Respectarea [i ap\rarea copilului mpotriva oric\ror forme de abuz presupune asigurarea unui sistem de protec]ie adecvat, care s\ cuprind\: definirea juridic\ a abuzului; proceduri juridice de interven]ie; programe na]ionale de preven]ie, sus]inere [i interven]ie; structuri abilitate [i competente, specializate n raportarea, instrumentarea [i tratarea cazurilor de abuz; stategii comune de ac]iune (Organiza]ia Salva]i Copiii, 1999: 7).
20

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

n concluzie, reorganizarea sistemului de protec]ie a copilului n a[a fel nct s\ se ridice la nivelul standardelor interna]ionale, s\ corespund\ necesit\]ilor copiilor, p\rin]ilor [i familiilor [i s\ se ncadreze n politica comunit\]ilor [i localit\]ilor, este o sarcin\ foarte dificil\. Aceast\ reorganizare reprezint\ de asemenea [i o [ans\ unic\ pentru ca munca social\ s\[i dovedeasc\ valoarea, dup\ rena[terea sa din propria-i cenu[\. Rezisten]a sistemului de ngrijire a copilului din perioada anterioar\ (1992-1996) n adoptarea standardelor moderne euro-atlantice s-a datorat n primul rnd absen]ei unei legisla]ii corespunz\toare. Schimbarea de baz\ a legii pentru reglementarea protec]ei copilului a avut loc n perioada 1997-1998. Schimb\rile de structur\ legal\ sunt bine receptate de c\tre profesioni[ti [i de majoritatea cadrelor care lucreaz\ n serviciile sociale pentru copii. Schimb\rile legisla]iei privitoare la abuzul fa]\ de copil nu sunt urmate prompt de schimb\ri practice. Aceste schimb\ri nu au reu[it s\ amelioreze pn\ acum calitatea vie]ii unui mare num\r de copii afla]i n situa]ie dificil\ dar dau speran]e pentru transformarea sistemului de protec]ie a copilului n direc]ia respect\rii drepturilor sociale (RothSzamoskzi, 1999: 41). n ultimii ani, n Romnia majoritatea serviciillor sociale s-au ndreptat c\tre protec]ia copilului ([i familiei), fapt explicabil, dat\ fiind importan]a acordat\ n societate copilului, ndeplinirii nevoilor sale de cre[tere [i dezvoltare [i rolul major al familiei n acordarea unei ngrijiri corespunz\toare a acestora, dar [i datorit\ vulnerabilit\]ii copilului [i nevoii sale de protec]ie n cazul n care dezvoltarea sau suprave]uirea i sunt periclitate. Interesul principal al adul]ilor din orice familie trebuie s\-l constituie bun\starea copilului, iar spre acest punct se focalizeaz\ [i preocup\rile asistentului social care lucreaz\ cu diferite familii dezavantajate sau cu copii din reziden]e de ngrijire (Spnu, 1998: 30). Elementele fundamentale ale sistemului de asisten]\ social\ a copilului pot fi prezentate sistematizat astfel: Servicii de sprijin pentru familia natural\; Servicii de nlocuire a familiei naturale (tutel\, adop]ie, plasament, leag\n, cas\ de copii);
21

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Servicii de evaluare a protec]iei copilului (autoritate tutelar\ n cadrul prim\riilor, unit\]i [colare, sanitare, unit\]i de poli]ie); Sistemul de reglementare a disputelor [i conflictelor (tribunale, reclama]ii, autoritate tutelar\). Orice referire la bun\starea copilului ar trebui s\ fie asociat\ cu dou\ categorii de programe: de preven]ie [i interven]ie efectiv\. Protejarea copilului nc\ de la na[tere mpotriva oric\rei forme de abuz sau exploatare din partea adul]ilor familiei proprii sau a adul]ilor din institu]iile de ngrijire specifice pentru copii, reprezint\ unul din punctele stipulate n Conven]ia cu privire la Drepturile Copilului, semnat\ la 20 noiembrie 1989 [i ratificat\ de c\tre Romnia la 25 septembrie 1990. Bun\starea copilului este organic legat\ de necesit\]ile acestuia, de protec]ia lui n fa]a oric\rei forme de abuz sau tendin]\ de exploatare, de schimb\rile negative care se pot produce n via]a sa, de posibilitatea p\rin]ilor sau ngrijitorilor de a face fa]\ necesit\]ilor copilului, de gama mputernicirilor pe care Tribunalul le poate folosi [i nu n ultimul rnd de calitatea ngrijirii. ngrijirea, n tripla sa dimensiune - fizic\, psihologic\ [i social\ reprezint\ un concept care explic\ standardul de via]\ al familiei [i n mod special, bun\starea copilului n cadrul sistemului familial. nscriindu-se n lista drepturilor copilului ngrijirea se poate caracteriza prin urm\toarele tr\s\turi (Sp=nu, 1998:36): Siguran]a mediului n care este crescut copilul. Asistentul social va ncerca s\ descopere dac\ zona de joac\ a copilului prezint\ vreun risc, dac\ exist\ persoane care supravegheaz\ permanent copilul, n special copilul mic (sub 3 ani), dac\ medicamentele, substan]ele chimice, toxice sunt depozitate departe de mediul accesibil copilului; Cur\]enia. Facilit\]ile de ocrotire [i ngrijire a copilului trebuie s\ asigure standardele sanitare de baz\. n acest sens vor fi relevante r\spunsurile la ntreb\ri precum: ct de curate sunt toaletele [i lenjeria intim\ a copilului, ct este de bine respectat\ norma fundamental\ de igien\ (sp\larea minilor nainte de mas\), care este atitudinea principalului ngrijitor al copilului (mam\, rud\, baby-sitter); Experien]a [i educa]ia ngrijitorului. Aceasta reprezint\ unul dintre cele mai acute aspecte ale ngrijirii copilului n familie, dar [i n in22

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

stitu]iile special amenajate, solicitnd o evaluare exact\ din partea asistentului social, precum [i programe bine articulate de educare a ngrijitorilor n comunitate; Caracterul stimulativ al mediului n care este crescut [i ngrijit copilul. Aspectul ludic al activit\]ilor adecvate vrstei copilului reprezint\ o necesitate care se nscrie n sfera stimul\rii interac]iunilor dintre copil [i adultul care l ngrije[te. De aceea de ngrijirea copilului depinde ns\[i buna dezvoltare (fizic\, intelectual\, emo]ional\) a acestuia, apoi ca adolescent, tn\r [i nu n ultimul rnd ca viitor adult. Sunt considerate necesare [i chiar provocatoare cteva din ipotezele care sprijin\ m\surile de ngrijire a copilului (Sp=nu, 1998: pp 36-37): P\rin]ii care cer ajutor de la serviciile de asisten]\ social\ au resurse care pot fi mobilizate; Principalele surse ale dificult\]ilor parentale sunt de ordin structural: s\r\cia, locuin]a, s\n\tatea, izolarea social\, lipsa de prosperitate; P\rin]ii au drepturi sociale n calitate de cet\]eni, iar rolul asistentului social este de a restabili capaciatatea p\rin]ilor de a se implica n via]a de comunitate [i de a-[i maximiza responsabilit\]ile p\rinte[ti; Solu]iile de spijinire a familiilor pentru ngrijirea copiilor pot fi realizate prin intermediul institu]iilor din re]eaua de stat, dar [i prin intermediul agen]iilor sau organiza]iilor neguvernamentale, precum [i prin activitatea de voluntariat; Serviciile de evaluare a necesit\]ilor copiilor trebuie realizate n colaborare cu p\rin]ii. De aceea, aceste servicii pot fi considerate ca fiind: servicii indirecte: sprijin acordat familiilor n comunitate prin re]eaua de difuzare a informa]iilor referitoare la ngrijire, cre[terea [i educarea copiilor, servicii directe de nivel ridicat: sprijin intensiv acordat familiilor, programe de terapie familial\. Nici un ghid nu poate acoperi n mod exhaustiv multitudinea riscurilor familiei de a experimenta deprivarea social\ sau dificult\]i. Combinarea elementelor derivate din via]a particular\ a membrilor familiei cu cele generate de structura social\ conduce spre eviden]ierea principalelor categorii de probleme ale familiei, abuzul asupra copilului clasnduse printre aceste probleme (Spnu, 1998: 38).
23

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

1.1.2. Abuzul asupra copilului n Romnia nainte de 1989 [i situa]ia actual\


n Romnia, nainte de decembrie 1989, de[i existau abuzuri de orice natur\, comise asupra copiilor, fie n mediile familiale, fie n mediile institu]ionale ([coli, c\mine pentru copii etc.), acestea nu au putut fi aduse n aten]ia opiniei publice pentru a fi sanc]ionate - moral sau penal, dup\ caz, ca urmare a t\inuirii voluntare sau involuntare a celor ce le comiteau, precum [i a diminu\rii artificiale a acestora - ca pondere, ntindere, gravitate [i intensitate din partea factorilor responsabili ai statului. La acestea se adaug\ [i lipsa unor studii, cercet\ri [tiin]ifice legate de problema abuzului, care s\ permit\ radiografierea mediilor ce favorizeaz\ aceste abuzuri, stabilirea cauzelor, inciden]a [i amploarea acestui flagel, tipologia acestora, precum [i punerea la dispozi]ia celor interesa]i a unui evantai de metode, tehnici [i procedee de prevenire, combatere, diminuare sau stopare a abuzurilor ndreptate mpotriva copiilor (Sursa: http// www.cmsc.ro/abuz copii.html, consultat pe 11.10.2001). Mascarea, t\inuirea, lipsa de transparen]\ [i necooperarea din partea celor implica]i, precum [i refuzul institu]iilor abilitate de a demara aceste abuzuri mpotriva copiilor, n detrimentul unei imagini pozitive n raport cu comunitatea interna]ional\, au rezultat dovezi gr\itoare de nc\lcare flagrant\ a drepturilor copilului. Dup\ decembrie 1989, odat\ cu reformarea tuturor institu]iilor statului, precum [i a presiunilor interna]ionale f\cute n urma dezv\luirilor n massmedia na]ional\ [i interna]ional\ cu privire la o serie de abuzuri comise mpotriva copiilor, interesul [i preocuparea pentru respectarea drepturilor copilului, att din partea opiniei publice, ct [i din partea institu]iilor statului romn a devenit prioritar\, ceea ce a f\cut posibil\, deopotriv\, realizarea unor studii [i cercet\ri [tiin]ifice (chiar dac\ deocamdat\ sunt modeste) [i elaborarea [i adoptarea unei legisla]ii corespunz\toare n materie de protec]ia drepturilor copilului, armonizat\ la cea interna]ional\. Printre studiile [tiin]ifice efectuate n Romnia cu privire la problematica neglij\rii [i abuzului copilului, pot fi amintite studiile de teren realizate la Cluj (1996), pe un lot de 488 de p\rin]i [i 789 de elevi din clasele V-X,
24

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

sub coordonarea dr. Traian Rotariu. Se mai pot ad\uga la acestea o serie de dezbateri, seminarii, conferin]e na]ionale [i interna]ionale cu privire la problematica abuzului mpotriva copilului, stabilindu-se definirea conceptului de abuz/neglijare, amploarea, cauzele, inciden]a, tipologia, precum [i o serie de strategii de prevenire, diminuare, combatere sau stopare a acestui flagel.

Situa]ia actual\ cu privire la fenomenul abuzului [i neglij\rii asupra copilului n Romnia

Sursa tabelelor [i graficelor: Sondaj CURS (2000)

Tabelul 1.1.2.1. Prevalen]a cazurilor de abuz/neglijare a copilului n Romnia, pe total ]ar\ [i medii reziden]iale

Indici sintetici ai abuzului/neglijrii copilului n familie Abuz fizic N eglijare fizic Copii n fam ilii srace Exploatarea copiilor de familie N eglijarea educaional Agresiune verbal Abuz psihologic N eglijare psihologic Abuz sexual

ctre

TO TAL ARA N = 1556 N umr 287 1055 867 106 888 993 398 708 1

M ediul urban N = 852 % 18,4 67,8 55,7 6,8 57,1 63,8 25,6 45,5 0,1 N um r 124 538 414 35 502 531 198 333 % 14,6 63,1 48,6 4,1 58,9 62,3 23,2 39,1 0,0

M ediul rural N =704 N umr % 163 23,2 517 73,4 453 64,3 71 10,1 386 462 200 375 1 54,8 65,6 28,4 53,3 0,1

25

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Graficul 1.1.2.1. Indici sintetici ai abuzului/neglij\rii copilului n familie


73,4 67,8 63,1

80 70 60 50 40

64,3 55,7 48,6

58,9 57,1 54,8

63,8 65,6 62,3

Total tara Mediu urban 53,3 Mediu rural


45,5 39,1

23,2 30 18,4 14,6 20 10 0 Abuz fizic Neglijare fizica Copii in familii sarace

25,6 28,4 23,2 10,1 6,8 4,1 Agresiune verbala Abuz psihologic Neglijare educationala Neglijare psihologica 0,1 0,1 Abuz sexual

Activitate de protec]ie a copilului abuzat 1. Activitate de protec]ie a copilului abuzat - n anul 2002
Nr. crt. 1 2 Trim. I 2002 64 78 Trim. II 2002 68 95 Trim. III 2002 51 85 Trim. IV 2002 37 60

Tip caz Numr apeluri Help-Line Numr total de cazuri copii ce au suferit diverse forme de abuz sesizate/instrumentate n urma apelurilor de urgen

Exploatarea copiilor de catre familie

Total 220 318

26

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

2. Activitate de protec]ie a copilului abuzat n anul 2003


Nr. crt. Tip caz Numr total de cazuri copil ce au suferit diverse forme de abuz sesizate/instrumentate n urma apelurilor de urgen Trim.I 2003 98 Trim. 2003 32 II Trim. III 2003 93

Sursa: Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i Din datele prezentate n Tabelul 1.1.2.1. rezult\ c\ abuzul [i neglijarea copilului au ponderi nsemnate n Romnia. Dintre cele patru forme de abuz, cel psihologic ocup\ primul loc (26%), abuzul fizic locul doi (18%), pe ultimele locuri situndu-se exploatarea copiilor n familie prin trimiterea lor la cer[it, la lucru sau re]inerea lor de a merge la [coal\ pentru treburi casnice sau ngrijirea fra]ilor mai mici (7%) [i abuzul sexual (0,1%) (Revista de Asisten]\ Social\ nr.1, 2003: 39). Asupra propor]iilor nregistrate pentru ultimele dou\ tipuri de abuz, n special pentru cel sexual, avem rezerve datorit\ incertitudinilor asupra sincerit\]ii declara]iilor p\rin]ilor referitoare la acest aspect. Se [tie c\, n m\sura n care o persoan\ ntrevede consecin]ele negative ale unor ac]iuni, neconformitatea lor cu normele sociale [i mai ales juridice, ea tinde s\ ascund\ (s\ nu declare) respectivul comportament. Ponderile nregistrate pe diferitele tipuri de neglijare ar trebui considerate un semnal de alarm\ pentru societate [i autorit\]i dac\ avem n vedere c\ formele de neglijare sunt practic anticamera abuzului: de la neglijarea fizic\ [i psihologic\ nu mai este dect un pas pn\ la agresiunea fizic\ sau abandonul copilului. Analiznd distribu]ia indicilor sintetici ai abuzului [i neglij\rii copilului pe medii reziden]iale (Graficul 1.1.2.1.) se constat\ inciden]a mai mare a tipurilor respective n familiile din mediul rural comparativ cu cele din ora[e, cu excep]ia neglij\rii educa]ionale.

27

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

1.2. Defini]ii [i forme ale abuzului asupra copilului


1.2.1. Apari]ia termenului de abuz asupra copilului
Termenul de sindrom al copilului abuzat, exprimnd morbiditatea de dezvoltare, a fost folosit pentru prima oar\ sub egida medical\ a lui C. H. Kempe [i a colaboratorilor s\i, n 1962 (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, 2003: 1). Medicul din Colorado a prezentat atunci rezultatele unor studii referitoare la fracturile multiple, vizibile cu raze X, ale copiilor b\tu]i (Kempe, Silverman, Steele, Droegemuller, Silver, 1962) (Ionescu, 2001: 14). Conform statisticilor lor, realizate n America acelor ani, pn\ la 300 de copii dintr-un milion erau b\tu]i. H. Kempe a impus medicilor pediatri din S.U.A., mai nti, [i apoi din lumea ntreag\, n 1962, sindromul copilului b\tut, fiind recunoscut drept ini]iatorul domeniului prevenirii abuzului [i neglij\rii copilului. De-a lungul timpului, diferi]i cercet\tori care au studiat fenomenul abuzului asupra copilului au propus mai multe defini]ii care doreau s\ eviden]ieze caracteristicile [i modul de abordare a acestui fenomen social. Fenomenul de abuz asupra copilului, prezent ast\zi n toate societ\]ile [i n rndul fiec\rei clase sociale, are la baz\ mai multe teorii universal acceptate: medical\, psihologic\, social\, ecologic\, feminist\ [.a. Aceste teorii conduc la definirea abuzului ca: o nc\lcare a legilor/a codului penal, un act cu consecin]e medicale [i/sau psihologice, un fenomen multidimensional rezultat din interac]iunea mai multor elemente: caracteristicile p\rin]ilor [i ale copiilor, procesul de interac]iune familial\, contextul comunitar, cultural [i social (Miftode, 2002: 7). n literatrura de specialitate se pot reg\si urm\toarele defini]ii: Abuz asupra copilului: profitarea de pe urma diferen]ei de putere dintre un adult [i un copil prin desconsiderarea personalit\]ii celui de-al doilea (RothSzamoskzi, 1999: 45) sau cauzarea inten]ionat\ a unei v\t\m\ri ce afecteaz\ s\n\tatea fizic\ sau psihic\ a copilului(N. Freude, 1989);
28

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

Maltratarea: orice form\ de ac]iune sau de omitere a unei ac]iuni care este n detrimentul copilului [i are loc profitndu-se de incapacitatea copilului de a se ap\ra, de a discerne ntre ceea ce este bine sau r\u, de a c\uta ajutor [i de a se autoservi (Popescu, 1989: 2) sau orice form\ de violen]\, de tentativ\ sau de brutalizare fizic\ sau mental\ sau de neglijare, inclusiv violen]\ sexual\, n timpul n care copilul se afl\ n ngrijirea p\rin]ilor, sau a unuia dintre ace[tia, sau a reprezentan]ilor legali ai acestora, sau n ngrijirea oric\rei alte persoane c\reia i-a fost ncredin]at (Conven]ia ONU cu privire la Drepturile Copilului, art. 19). Rele tratamente aplicate minorului: punerea n primejdie grav\, prin m\suri sau tratamente de orice fel, a dezvolt\rii fizice, intelectuale sau morale a minorului de c\tre p\rin]i sau de orice persoan\ c\ruia minorul i-a fost ncredin]at spre cre[tere [i educare (Codul Penal Romn, art. 306). Copil n situa]ie de risc: se refer\ la o popula]ie de copii necunoscut\ ca num\r sau ca pondere, n privin]a c\rora avem cuno[tin]\ despre comportamente [i situa]ii care indic\ posibilitatea unor rele tratamente suportate de c\tre minor (diferite tipuri de neglijare sau abuz), dar nu avem certitudinea comiterii lor n prezent (Rotariu [i colaboratorii, 1966). Orice act prin care se produc v\t\m\ri corporale, tulbur\ri psiho-emo]ionale [i expuneri la situa]ii periculoase sau percepute ca fiind periculoase de c\tre copil constituie abuz. Comportamentele abuzive ale adul]ilor asupra copiilor sunt des ntlnite n literatura de specialitate [i sub denumirea de maltratare a copilului, aceasta fiind folosit\ pentru a descrie tratarea neadecvat\ a copilului de c\tre persoanele responsabile cu ngrijirea lui. A[adar, exist\ o nevoie de a clarifica conceptul de maltratare n rela]ie cu abuzul asupra copilului, de vreme ce aceste dou\ descrieri sunt adesea interschimbabile.

29

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

1.2.2. Conceptul de maltratare n rela]ie cu abuzul asupra copilului


1.2.2.1. Apari]ia termenului de maltratare Ap\rut n limba francez\ de-abia n 1987 (Robert, 1996), substantivul maltratare face referin]\ la relele tratamente ale c\ror victime pot fi copiii: violen]e fizice, psihologice, neglij\rile grave, abuzurile sexuale etc." (Ionescu, 2001: 13). Chiar dac\ nu este un fenomen nou, maltratarea este un fenomen social care a re]inut aten]ia de-abia la sfr[itul secolului al XIX-lea. Pn\ n acel moment, copiii erau considera]i proprietatea p\rin]ilor [i constituiau o resurs\ economic\, reprezentnd o mn\ de lucru n plus. De atunci, n ]\rile occidentale dezvoltate, a avut loc o redefinire cultural\ a reprezent\rii copilului. Din cauz\ c\ familia [i pierde calitatea de produc\tor direct, copilul nu mai constituie un capital, ci un cost pe care p\rin]ii l accept\ sau l refuz\. Capitalul este perceput acum ca un bun de consum afectiv. El are o valoare afectiv\ [i este perceput ca o garan]ie a unei rela]ii afective privilegiate. n unele cazuri, copiii pot exercita func]ii instrumentale (care cresc n importan]\ pe m\sur\ ce statutul socio-economic al p\rin]ilor scade) [i face oficiul de furnizor de statut [i/sau de asigurare. (Ionescu, 2001: 13) Cercetarea a ignorat problema relelor tratamente pn\ n anii 60, cnd un medic din Colorado, C. Henry Kempe, a prezentat rezultatele unor studii referitoare la fracturi multiple, vizibile cu raxe X, ale copiilor b\tu]i (Kempe, Silverman, Steele, Droegemuller, Silver, 1962). n 1988, n lucr\rile preg\tiroare ale legii referitoare la prevenirea relelor tratamente [i a protec]iei copilului din Fran]a, comisia de lucru a utilizat ca defini]ie de lucru pentru copilul maltratat urm\toarea aser]iune: copilul victim\ a p\rintelui sau a adultului care l are n grij\, fie prin acte brutale voluntare comise contra copilului, fie prin omisiunea inten]ionat\ a ngrijirilor, fapte care conduc la r\niri fizice sau comportamentale, mai greu de eviden]iat pentru c\ nu las\ urme fizice; brutalit\]i
30

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

controlate, comportamente sadice, manifest\ri rejetante, dispre]uitoare fa]\ de copil, abandon afectiv, exigen]e educa]ionale dispropor]ionate fa]\ de capacit\]ile copilului ca [i abuzul sexual. Toate acestea afecteaz\ dezvoltarea psihoafectiv\ a copilului, putnd duce pn\ la distrugerea corporal\ a copilului (Divet, Heleine, Morellec, 1999)( Muntean, 2001: 56). 1.2.2.2. Elemente pentru o defini]ie a conceptului de maltratare Definirea fenomenului de maltratare a copilului poate fi f\cut\ din punct de vedere legislativ, cultural, psihologic. Exist\ cteva elemente definitorii ale maltrat\rii copilului: raport inegal de for]e ntre victim\ [i agresor; victima, copilul, se afl\ n ngrijirea agresorului; agresorul are un acces permanent la victim\; imoralitatea/iresponsabilitatea agresorului; efectele se r\sfrng asupra dezvolt\rii copilului: ncetinirea, stoparea sau regresia n dezvoltarea copilului; maltratarea poate fi produs\ prin omisiunea unor nevoi ale copilului (neglijare) sau prin comiterea cu inten]ie a unor acte agresive mpotriva copilului (abuz); abuzul se face cu inten]ie distructiv\; neglijarea are loc de obicei pe un fundal al indiferen]ei [i ignoran]ei parentale vis--vis de nevoile copilului (Muntean, 2001: 56). Dac\ avem n vedere aceste lucruri putem spune c\, folosind cuvntul maltratare ne referim la p\rin]i sau persoane care ngrijesc copilul ntr-un asemenea grad nct starea s\n\t\]ii sale fizice [i/sau emo]ionale precum [i dezvoltarea sa sunt n pericol (Kempe, 1979). Lund n considerare cele afirmate mai sus, rezult\ c\ maltratarea copilului cuprinde deopotriv\ actele deliberate comise mpotriva copilului, care fac obiectul abuzului, dar [i lipsa sau omiterea satisfacerii unor

31

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

nevoi de baz\ ale copilului (privndu-l astfel de o dezvoltare normal\), ntlnit\ sub denumirea de neglijare. Astfel, o defini]ie ct mai expresiv\ a maltrat\rii poate fi cea dat\ de dr. Popescu [i dr. R\du] (1998, p. 2-3), care aduce ca [i completare ideea c\ abuziv\ poate deveni [i omiterea unor ac]iuni, nu numai comiterea unor acte mpotriva copilului: maltratarea este orice form\ voluntar\ de ac]iune sau de omitere a unei ac]iuni care este n detrimentul copilului [i are loc profitnd de incapacitatea copilului de a se ap\ra, de a discerne ntre ceea ce este bine sau r\u, de a c\uta ajutor [i de a se autoservi. Conven]ia cu privire la Drepturile Copilului define[te maltratarea ca fiind orice form\ de violen]\, v\t\mare, abuz fizic sau mental, abandon sau neglijen]\, rele tratamente, exploatare, abuz sexual. 1.2.2.3. Variabile care influen]eaz\ defini]ia maltrat\rii Putem considera c\ maltratarea se constituie ntr-un continuum care merge de la absen]a maltrat\rii pn\ la maltratarea extrem\. Pragul dincolo de care putem vorbi de maltratare este subiectiv [i este condi]ionat de diversele variabile (Ionescu, 2001: pp. 14-15): Prima variabil\ este limita moral\ ntre bune tratamente [i maltratare. Este greu de stabilit limita ntre normal [i patologic, fie c\ este vorba de lipsa ngrijirii (limita ntre o educa]ie prea pu]in adecvat\ [i una neadecvat\ care motiveaz\ o semnalare), modul de a exprima afec]iunea (limita ntre o demonstra]ie de afec]iune potrivit\ sau nu) sau pedepsele aplicate (limita intensit\]ii acceptabile a unei palme date unui copil neascult\tor). A doua variabil\ este durata actului de maltratare. Toate familiile tr\iesc perioade de tensiune, momente n care p\rin]ii pot ac]iona nepotrivit. Chiar [i p\rintele cel mai calm poate s\-[i piard\ r\bdarea [i s\[i strng\ de bra] copilul care face o criz\ n fa]a casei unui magazin, de exemplu. n schimb, acest p\rinte nu va ajunge la o nl\n]uire de comportamente violente care s\ se constituie n maltratare. O alt\ variabil\ de care trebuie s\ ]inem cont atunci cnd definim pragul dincolo de care putem vorbi de maltratare este contextul sociocultural n care tr\ie[te copilul, pentru c\ este foarte clar c\ nu exist\ o idee universal valabil\ referitoare la cea mai bun\ metod\ de a cre[te un
32

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

copil. Cu alte cuvinte, pentru a fi opera]ionale, defini]iile diferitelor forme de maltratare trebuie s\ fie adaptabile fiec\rui context socio-cultural. n fine, defini]ia diferitelor componente regrupate n conceptul de maltratare depinde de obiectivele profesioni[tilor. De exemplu, n profesiile juridice, pentru a lua o decizie juridic\, se pune accesul pe dovezile de abuz, n func]ie de legea n vigoare, n timp ce, pentru a realiza o interven]ie n favoarea copilului, profesioni[tii din domeniul s\n\t\]ii mintale sunt preocupa]i mai ales de efectele maltrat\rii. 1.2.2.4. Tipuri de maltratare a copilului n DSM-IV (American Psychiatric Association, 1996), conceptul de maltratare regrupeaz\ trei componente principale: abuzul fizic (sau violen]a), abuzul sexual [i neglijarea. reunite sub titulatura Probleme legate de abuz sau neglijare, aceste componente sunt clasificate la Alte situa]ii care pot face obiectul unui examen clinic n DSM-IV. Situa]iile din aceast\ sec]iune sunt codificate pe Axa I. Abuzul fizic asupra unui copil poart\ codul T74.1, abuzul sexual, T74.2, iar neglijarea, T74.0. Trebuie men]ionat [i Y07.X [995.5], cnd motivul examin\rii se refer\ la victim\ (Ionescu, 2001: 16). Primele dou\ componente (violen]a [i abuzul sexual) se refer\ la comportamente inadecvate din partea unor persoane care se afl\ n mod obi[nuit ntr-un raport de autoritate cu copilul. Este vorba, de obicei, despre adul]i, dar poate fi vorba [i despre adolescen]i (Heston, 1993). Neglijarea, din contra, se refer\ la omiterea unor gesturi necesare unei bune dezvolt\ri a copilului. Aceste gesturi sunt comise de persoanele care r\spund de copil. Trebuie s\ re]inem c\ maltratarea este de dou\ tipuri (Gabel, 1999): 1. maltrarea de criz\, care apare n mod normal n familiile cu o func]ionare armonioas\, dar al c\ror ciclu de via]\ trece prin momente de adaptare care le pun n pericol echilibrul intern, copiii devenind atunci ]apii isp\[itori ai crizei; 2. maltratarea transgenera]ional\, este ntlnit\ n familiile al c\ror mod de via]\ este haotic, ale c\ror rela]ii sunt dezorganizate [i n care caren]ele, maltrat\rile [i confundarea rolurilor se repet\ de-a lungul mai multor genera]ii.
33

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Din punct de vedere al interven]iei n maltratare se identific\ dou\ categorii de copii: copii n situa]ii de risc de maltratare [i copii victime ale maltrat\rii (Muntean, 2001: 56). Copiii n situa]ii de risc de maltratare: cei care au condi]ii de existen]\ (via]\) ce risc\ s\ le pun\ n pericol s\n\tatea, moralitatea, educa]ia, ntre]inerea, dar care nu au fost nc\ maltrata]i. Reperarea precoce a riscului poate conduce la m\suri care s\ previn\ producerea maltrat\rii. n general necesit\ un sprijin pentru familie astfel ca aceasta s\ devin\ capabil\ de a cre[te copilul. Copiii victime ale matrat\rii: cei care sunt victimile violen]ei fizice, mentale, a abuzului sexual, a neglij\rii severe cu consecin]e grave asupra dezvolt\rii fizice [i psihice. n general se evalueaz\ locul, forma, asocierea leziunilor, n rela]ii cu vrsta copilului [i cu m\rturiile copilului (implicite sau explicite n comportamentul copilului). Adesea prin ndep\rtarea copilului de rela]ia maltratant\ semnele dispar, ceea ce constituie o dovad\ n plus a maltrat\rii. Copiii expu[i maltrat\rii formeaz\ un grup foarte eterogen. n literatura de specialitate exist\ o diferen]\ uzual\ ntre patru tipuri de maltratare: copii expu[i abuzului fizic; copii neglija]i: copii expu[i abuzului emo]ional; copii expu[i abuzului sexual (Killn, 1998: 26). Termenul de abuz asupra copilului folosit pentru prima dat\ de H. Kempe pentru a descrie copilul b\tut este ast\zi folosit pentru toate formele de maltratare, nu doar pentru abuzul fizic, dar [i pentru formele de neglijare [i abuz emo]ional [i sexual. Varia]iile abuzului se nscriu pe o gam\ larg\ de intensit\]i, de la maltratarea lejer\, simpla neglijare (indiferen]\ fa]\ de nevoile fundamentale ale copilului [i fa]\ de ngrijire) ori diferitele forme de abuz emo]ional (injurii, ironie, umilire, depreciere, exigen]e sau constrngeri nerealiste, violen]\ verbal\), pn\ la formele de abuz fizic (b\taie, schingiuire, explotare prin supunere la munci nepotrivite cu vrsta) [i abuz sexual (inclusiv expunerea la situa]ii imorale). Abuzul grav, repetat, mai
34

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

ales asupra unui copil mic, poate conduce la moarte accidental sau prin infanticid sadic (IXth ISPCAN, European Conference on Child Abuse and Neglect, 2003). Abuzul fizic Abuzul fizic este probabil cea mai frecvent\ form\ de abuz. A fost prima form\ de abuz recunoscut\ de speciali[ti, [i definit\ de H. Kempe, ini]iatorul domeniului prevenirii abuzului [i neglij\rii copilului, ca fiind: atacuri neaccidentale sau injurii fizice, mergnd de la forme minime pn\ la injurii fatale, provocate copilului de c\tre persoana care l ngrije[te (apud, Lynch, 1985) (Muntean, 2001: 48). Abuzul fizic asupra copilului reprezint\ ac]iunea sau lipsa de ac]iune (singular\ sau repetat\) din partea unui p\rinte sau a unei persoane aflat\ n pozi]ie de r\spundere, putere sau ncredere care are drept consecin]\ v\t\marea fizic\ actual\ sau poten]ial\. El presupune pedepse ca: a[ezarea n genunchi a copilului, legarea lui, lovirea, r\nirea, otr\virea, intoxicarea etc. (Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 11). n general abuzul fizic asupra copilului presupune folosirea for]ei fizice de c\tre cel care ngrije[te copilul (p\rintele, tutorele, p\rintele de plasament, baby-sitter) avnd ca rezultat v\t\marea copilului. Categoria copiilor abuza]i fizic i include pe cei care au fost r\ni]i n mod deliberat, precum [i pe cei r\ni]i datorit\ insuficientei supravegheri. Gelles [i Straus prev\d dou\ stadii de dezvoltare a paternurilor abuzive [i de facilitare sau inhibare a factorilor compensatori sau destabilizatori al abuzului: expresivitatea violen]ei n abuzul fizic, v\zut\ ca modalitate de reducere a tensiunilor acumulate, dar [i ca reac]ie de r\spuns la ac]iunea violent\ a altei persoane asupra abuzatorului [i legitimitatea actului violent explicat prin folosirea for]ei n situa]ii sociale speciale(Miftode, 2002: 165). Violen]a fizic\ se exprim\ prin diferite gesturi aplicate copilului, n mod inten]ionat, de c\tre o alt\ persoan\, gesturi care pot merge de la pedepse corporale excesive pn\ la comportamente extreme, care pot pune n pericol via]a copilului. Printre consecin]ele comportamentelor extreme care pot fi reg\site n semnal\rile referitoare la copiii abuza]i
35

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

fizic putem cita: arsurile de ]igar\, fracturile, hemoragiile interne. Acestea sunt consecin]ele cel mai des semnalate [i identificate de medicii din spitale, pentru c\ ele au consecin]e grave asupra dezvolt\rii copilului. Se poate face distinc]ia ntre violen]a legitim\ pentru abuzator, care este justificat\ n ochii acestuia (de exemplu, atunci cnd este legat\ de corectarea unui tip de comportament), [i violen]a nelegitim\, nejustificat\ (ca de exemplu, arderea copilului cu ]igara) (Ionescu, 2001: 17). Abuzul emo]ional (psihologic) Toate formele de abuz [i neglijare a copilului au componente [i consecin]e psihologice. Anumite forme de maltratare au ns\, ca instrument, tocmai mijloace de natur\ psihologic\, de aceea cercet\tori ca Garbarino, Guttman [i Seelly (1986), precum [i Brassard, Germain [i Hart (1987) au propus definirea abuzului psihologic ca fiind o form\ distinct\ de rele tratamente (Roth-Szamoskzi, 1999: 49). Garbarino [i colegii s\i considerau n 1986 c\ maltratarea psihologic\ nu trebuie considerat\ ca fiind doar o consecin]\ a celorlalte forme de rele tratamente, subordonat\ fa]\ de ele, ci - dimpotriv\ - ar trebui s\ fie luat\ ca pilon central al eforturilor de n]elegere a disfunc]ion\rii familiei, precum [i a nevoilor de protec]ie a copilului. Garbarino [i colaboratorii definesc abuzul psihologic comis mpotriva unui copil ca fiind atacul concertat al unui adult asupra dezvolt\rii con[tiin]ei de sine [i a competen]ei sociale a copilului (1986, p. 8). Abuzul emo]ional asupra copilului este un comportament comis inten]ionat de un adult lipsit de c\ldur\ afectiv\, care jigne[te, batjocore[te, ironizeaz\, devalorizeaz\, nedrept\]e[te sau umile[te verbal copilul, n momente semnificative sau repetat, afectndu-i, n acest fel, dezvoltarea [i echilibrul emo]ional (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, 2003). Abuzul emo]ional reprezint\ respingerea copilului ca fiin]\; fie intruziunea emo]ional\, fie ignorarea emo]iilor pozitive sau negative, c\lirea prin reguli stricte, f\r\ drept de negociere, nfrico[area copilului prin izolare, nchizndu-l n spa]ii ntunecoase, f\cndu-l s\ a[tepte cu ncordare, dezam\gindu-l, min]indu-l, blamndu-l, amenin]ndu-l cu abandonul, abordndu-l cu atitudini inconsecvente pentru acela[i tip de gre[eli, comunicnd cu el ntr-o manier\ neclar\, ambiental\, prea nc\rcat\, insensibil\. Tot abuz emo]ional poate fi con36

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

siderat\ [i atitudinea autoritar\ dominatoare, ngrijirea [i controlul excesiv sau discontinuu, care sufoc\ independen]a copilului. Uneori, copilul este abuzat emo]ional prin supunerea la practici bizare-magice sau pseudoreligioase. De men]ionat c\ toate celelalte forme de abuz au o component\ emo]ional\. Abuzul emo]ional sau violen]a psihologic\ regrupeaz\ n acela[i timp violen]a verbal\ (insultarea copilului, umilirea, denigrarea, respingerea, refuzul), pedepsele abuzive [i izolarea, exigen]ele excesive, care pun copilul n situa]ia de e[ec, sau amenin]\rile, ca, de exemplu, amenin]area cu moartea. Violen]a psihologic\ se caracterizeaz\ printr-o form\ de violen]\ repetat\ [i sus]inut\ (Ionescu, 2001, pp. 17-18). Fa]\ de abuzul fizic, violen]a psihologic\ este ndreptat\, de obicei, spre copiii mai mari. Dup\ un studiu realizat de American Association for Protecting Children (1988), copiii violenta]i psihologic au n medie 7,87 ani, n timp ce cei abuza]i fizic au 5,54 ani. Asistarea copiilor la scenele de violen]\ dintre p\rin]ii lor este de asemenea considerat\ o form\ specific\ de abuz emo]ional. Latimer (1998) include expunerea la violen]a familial\ ca entitate a maltrat\rii. Aceasta survine atunci cnd copilul este martor al violen]ei din mediul familial. Copilul se poate afla n aceea[i camer\ sau poate auzi schimburile verbale violente dintr-o alt\ camer\. Poate, de asemenea, s\ observe consecin]ele unei lupte dintre p\rin]i (contuzii sau ferestre sparte). Majoritatea copiilor martori ai violen]ei familiale v\d agresiunea comis\ mpotriva unuia dintre p\rin]i, adesea mpotriva mamei, ns\ uneori [i mpotriva fratelui sau sorei (Ionescu, 2001: 18). Abuzul sexual Abuzul sexual asupra copilului este de[i con]ine certe elemente de abuz fizic [i psihologic o categorie aparte de rele tratamente aplicate minorului. Abuzul sexual cuprinde: atragerea, convingerea, folosirea, coruperea, for]area [i obligarea minorului s\ participe la activit\]i de natur\ sexual\ sau asistarea unei alte persoane n timpul unor activit\]i care servesc ob]inerea de c\tre adul]i a pl\cerii.

37

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Mai pe scurt, prin defini]ia sa, abuzul sexual mpotriva copilului este obligarea sau ndemnarea acestuia, de c\tre o persoan\ adult\, s\ participe la activit\]i sexuale care servesc pl\cerii adultului. Abuzul sexual asupra copiilor este un fenomen nou cu care se confrunt\ speciali[tii [i opinia public\ n general. Este greu de estimat inciden]a acestui fenomen, mai ales din cauza faptului c\ acesta nu este raportat de obicei datorit\ mentalit\]ii p\rin]ilor sau persoanelor care ngrijesc copiii, conform c\reia trebuie p\strat secretul presiunilor exercitate de abuzator [i, nu n ultimul rnd, datorit\ faptului c\ opinia public\ nu este nc\ preg\tit\ pentru a reac]iona n astfel de cazuri. Abuzul sexual este implicarea unui copil ntr-o activitate sexual\ pe care el nu o n]elege, pentru care nu are capacitatea de a-[i da ncuviin]area informat\, pentru care nu este preg\tit din punct de vedere al dezvolt\rii sau care ncalc\ legile sau tabuurile sociale (apud, Raport of the Consultation on Child Abuse Prevention - WHO, Organiza]ia Salva]i Copiii/ Alternative Sociale, 2002, p. 12). Copiii sunt dependen]i de cei care i ngrijesc pentru satisfacerea nevoilor fizice [i emo]ionale. Din aceast\ cauz\ abuzul sexual asupra copiilor poate fi s\vr[it de p\rin]i, bunici (Margoliu 1992, a) [i alte rude apropiate (Margoliu 1994), precum [i de c\tre al]i adul]i de ncredere (de exemplu, prietenul mamei) (Margoliu 1992, b), profesorul, vecinul sau persoana care ngrije[te copilul (Margoliu 1992, c). Abuzul sexual s\vr[it de c\tre cei ce ngrijesc copilul cuprinde un larg spectru de activit\]i, de la urm\rirea mpreun\ cu copilul a filmelor sau revistelor porno pn\ la privirea adultului n timpul masturb\rii sau practicarea unor jocuri cu tent\ sexual\, ca pip\irea [i apoi masturbarea sau intromisiunea oral\, anal\ sau genital\. Adultul folose[te astfel copilul pentru satisfacerea propriilor sale nevoi (Finkelhor, 1986) (Killn, 1998, pp. 39-40). Copilul este supus unei rela]ii de dependen]\ culpabilizatoare, n care el trebuie s\ respecte t\cerea n ceea ce prive[te abuzurile sexuale, sub amenin]area c\ va crea necazuri abuzatorului. Impactul abuzului sexual depinde de identitatea abuzatorului (un abuz intra-familial - incestul n special - este mult mai d\un\tor dect un abuz extrafamilial), de vrsta

38

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

copilului [i de caracteristicile episoadelor de abuz sexual (frecvente, cu sau f\r\ penetrare etc.). Neglijarea Considerat\ de unii autori ca o form\ specific\ de abuz, neglijarea este incapacitatea sau refuzul adultului de a comunica adecvat cu copilul, de a-i asigura nevoile biologice, emo]ionale, de dezvoltare fizic\ [i psihic\, precum [i limitarea accesului la educa]ie (Organiza]ia Salva]i Copii/ Alternative Sociale, 2002: 13). Neglijarea copilului presupune privarea minorului de satisfacerea nevoilor sale biologice, emo]ionale [i de dezvoltare psihic\. Astfel, neglijarea fizic\ se refer\ la privarea de alimenta]ie, de mbr\c\minte, de medicamente sau de domiciliu; neglijarea educa]ional\ implic\ tot ceea ce ]ine de frecventarea unei forme de nv\]\mnt, prin obligarea copilului la alte activit\]i dect cele [colare sau la vagabondaj, iar neglijarea emo]ional\ presupune ignorarea evenimentelor importante din via]a copilului, omiterea ncuraj\rilor a[teptate de copil, modalit\]ile neadecvate de r\spuns la nevoile sale emo]ionale (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, 2003). Neglijarea mai este definit\ ca reprezentnd condi]iile n care persoana responsabil\ de ngrijirea copilului, fie inten]ionat, fie din neaten]ie, permite copilului s\ experimenteze suferin]e care pot fi evitate [i/sau nu reu[e[te s\ asigure una sau mai multe condi]ii care sunt esen]iale pentru dezvoltarea capacit\]ilor fizice, intelectuale [i emo]ionale ale unei persoane, Neglijarea pune n pericol dezvoltarea normal\ a copilului - dezvoltarea bio-psihi-socio-cultural\ - [i, prin efecte grave pe care le produce, necesit\ interven]ie prompt\ [i adecvat\. Cele mai grave forme de neglijare sunt: neasigurarea unei alimenta]ii adecvate nevoilor de dezvoltare ale copilului; neasigurarea unei mbr\c\min]i adecvate; dezinteres fa]\ de starea de s\n\tate a copilului; locuin]\ cu spa]iu [i igien\ necorespunz\toare; insuficienta supraveghere;
39

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

lipsa de preocupare pentru educa]ia copilului; privarea copilului de afec]iune; abandonul copilului. Chiar dac\ exist\ o diferen]\ uzual\ ntre tipurile de abuz asupra copilului, ele se ntrep\trund, astfel nct fiecare form\ de abuz prezint\ componente din celelalte forme. Clasificarea abuzurilor n abuz fizic, psihic, sexual este artificial\ pentru c\, de fapt, exist\ o mpletire a diferitelor forme de abuz. Abuzul fizic are [i consecin]e psihice, abuzul sexual este nso]it de efecte fizice [i psihice asupra copilului, abuzul economic poate deveni abuz fizic (dac\ munca dep\[e[te capacitatea fizic\ a copilului), emo]ional (mai ales dac\ munca este umilitoare) sau sexual (prostitu]ia, pornografia). Evantaiul formelor de rele tratamente este larg, cuprinznd toate aspectele personalit\]ii: cel fizic, cel psihic (emo]ional), cel moral [i cel sexual. De obicei relele tratamente cuprind [i laturile fizice ale personalit\]ii, iar abuzurile sexuale sunt nso]ite cel mai adesea de v\t\m\ri fizice [i ntotdeauna de v\t\m\ri emo]ionale. De asemenea, abuzurile fizice au adesea repercursiuni psihice [i uneori au motiva]ii sexuale sau sunt nso]ite n mod expres de un comportament sexual (Roth-Szamoskzi, 1999: 45). Dac\ formele de rele tratamente se ntrep\trund, cu att mai mult coexist\ consecin]ele lor, care se manifest\ simultan sau consecutiv asupra tuturor laturilor personalit\]ii copilului, putnd induce tulbur\ri n dezvoltarea personalit\]ii pe plan cognitiv, emo]ional, moral [i sexual. Astfel, abuzul fizic, cel psihic sau sexual poate conduce la retard n dezvoltarea intelectual\, la tulbur\ri de echilibru emo]ional [i la consecin]e fizice pe plan psiho-somatic. Abuzul de orice form\ nseamn\ profitarea de pe urma diferen]ei de putere dintre un adult [i un copil, desconsiderarea personalit\]ii celui deal doilea. El poate fi reg\sit oriunde [i oricnd n istoria [i n prezentul societ\]ii omene[ti, n art\ [i literatur\, n legendele omenirii [i n pove[tile pentru copii. Abuzul nseamn\ violen]a adultului mpotriva copilului, fenomen care este prezent n realitatea noastr\ ast\zi, mai aproape sau mai departe de c\minul nostru, n func]ie nu numai de valorile noastre,

40

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

dar [i de tradi]iile pe care le urm\m n cre[terea copiilor [i de capacitatea de a ne controla impulsurile. (Roth-Szamoskzi, 1999: 46)

1.3. Teorii explicative privind abuzul asupra copilului


Pentru ca protec]ia copiilor mpotriva abuzurilor s\ poat\ dobndi consisten]a procedural\, profesioni[tii au elaborat modele explicative care s\ le permit\ n]elegerea elementelor constituive [i contextuale ale apari]iei relelor tratamente (Roth-Szamoskzi, 1999: 131). contextul de via]\ al copilului nainte de maltratarea propriu-zis\; caracteristicile traumatice ale relelor tratamente; reac]iile copilului [i ale agen]ilor semnificativi din mediul s\u de via]\ ca urmare a relelor tratamente [i dezv\luirii acestora; modul cum se suprapune maltratarea peste dezvoltarea copilului; cursul recuper\rii n urma relelor tratamente. 1.3.1. Concep]ia medical\ privind abuzul asupra copilului Una din primele, dar [i ast\zi influentele concep]ii privind abuzul comis mpotriva copilului este cea care consider\ acest fenomen ca o boal\. Descriind simptomele dup\ care pot fi diferen]iate traumatismele neaccidentale de cele accidentale suferite de sugari, pornind de la sindromul abuzului fizic pe care l-a descris la sugari (battered baby sindrom), Kempe (1962) a fundamentat concep]ia medical\ privind abuzurile. Pornind de la criterii medicale, s-a considerat c\ abuzul asupra copilului este o boal\ suficient de bine delimitat\ pentru a fi considerat\ o unitate specific\ de diagnostic. Patologia specific\ acestei boli const\, primordial, n tulbur\ri de personalitate ale p\rin]ilor, tulbur\ri care se manifest\ n rela]ia lor cu propriul copil, sub ac]iunea unor factori stresori specifici rela]iei p\rin]i-copii (Roth-Szamoskzi, 1999: 132).

41

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Caracteristicile p\rin]ilor care [i maltrateaz\ copiii: imaturitate izolare social\ stima de sine redus\ ob]inere dificil\ a pl\cerii percep]ie fals\ despre copil, adesea cu schimbarea rolurilor frica de a r\sf\]a copilul ncredere n valoarea pedepsei incapacitatea de a dovedi emo]ie privind nevoile copilului [i de a r\spunde adecvat. Unii p\rin]i care comit abuzuri apar]in tipului de personalitate lipsit de autocontrol, imatur, cu impulsuri violente [i agresivitate cronic\; ntr-un alt tip s-ar ncadra acei p\rin]i care prezint\ personalit\]i rigide, lipsite de c\ldur\, care sunt deta[a]i de copii [i de problemele lor; la unii p\rin]i care comit abuzuri s-a g\sit un grad sc\zut de inteligen]\; dar al]ii au avut inteligen]a normal\ sau chiar superioar\; din punctul de vedere al for]ei personalit\]ii; unii p\rin]i au ca tr\s\turi tipice anxietatea, autoculpabilizarea excesiv\, precum [i depresia cronic\, pe cnd al]ii sunt plini de sine [i lipsi]i de remu[c\ri. Este greu s\ se asocieze n mod global o anumit\ tipologie patologic\ la cazuistica p\rin]ilor care abuzeaz\ frecvent copiii. n urma unei analize a situa]iei sociale a copiilor b\tu]i, s-a constatat c\ mul]i dintre ei proveneau din sarcini nedorite [i/sau na[teri nelegitime, aveau p\rin]i prea tineri sau existau suspiciuni de infidelitate ntre so]i. Factorii lega]i de statusul socio-economic pot influen]a [i ei stresul suportat de p\rin]i. n aceast\ concep]ie medical\, factorii sociali nu se consider\ ca avnd o valoare explicativ\ n privin]a tulbur\rilor rela]iei p\rinte-copil. Ei sunt ns\ considera]i ca ac]ionnd asupra factorilor de personalitate, capacitatea de rezisten]\ la stres fiind, n concep]ia medical\, o caracteristic\ de personalitate. Pornind de la constatarea c\ p\rin]ii [i trateaz\ adesea n mod diferit proprii copii naturali, s-au identificat anumite caracteristici ale copiilor care, din cauza stresului indus p\rin]ilor, sporesc riscul comportamentului abuziv. Este vorba de factori ca greutatea sc\zut\ la na[tere, prematuritatea, un anume handicap sau o boal\ cronic\ a copilului, tempe42

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

ramentul irascibil, nelini[tit al acestuia. Ace[ti factori pot conduce la dificult\]i sporite ale p\rin]ilor, ceea ce constribuie uneori la deficien]e ale rela]ion\rii p\rinte-copil (Roth-Szamoskzi, 1999: 134). Toate ncerc\rile de a stabili o tipologie foarte clar\ a p\rin]ilor de tip abuziv par s\ conchid\ c\ nu exist\ un singur tip de tr\s\turi psihice sau de caracteristici ale copilului sau ale situa]iei de via]\ a familiei, care s\ cauzeze instalarea unor tulbur\ri grave n rela]ia p\rinte-copil, de tipul abuzului [i a neglij\rii copilului. Este mult mai probabil ca factorii cauzali s\ se ntrep\trund\. Concep]ia medical\ privind abuzul are menirea, la fel ca n cazul descrierii celorlalte boli, de a permite descrierea simptomelor, recunoa[terea [i diferen]ierea lor, dar [i prevenirea din timp a instal\rii bolii. Cunoa[terea simptomatologiei [i a etiologiei permite nu numai diagnosticul sindromului de copil b\tut, dar permite [i identificarea preventiv\ a personalit\]ilor predispuse s\ comit\ abuzuri. n [tiin]ele medicale, metodele principale de preven]ie constau n distrugerea sau reducerea contactului cu agentul cauzal [i tratamentul pentru reducerea efectului agentului cauzal care nu a putut fi evitat. n fenomenul de abuz ndreptat mpotriva copilului, agentul cauzal este v\zut a fi adultul care comite abuzul. Serviciile sociale [i medicale pot ncerca depistarea acestor persoane [i influen]area lor pentru a nl\tura sau cel pu]in pentru a reduce pericolul pentru copii (Gough, 1993). n concluzie, modelul medical de analiz\ a cazurilor de abuz are avantaje incontestabile. El are o clar\ tendin]\ spre obiectivitate, dorind s\ stabileasc\ manifest\rile m\surabile ale abuzului [i neglij\rii copilului. Cu ajutorul simptomatologiei descrise, pe baza modelului medical, sau ini]iat studii de prevalen]\ a fenomenului de rele tratamente ndreptate asupra copilului. (Roth-Szamoskzi, 1999: 142).

43

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

1.3.2. Teoria transmiterii multigenera]ionale a abuzului Concep]ia prin care problemele psihosociale se consider\ a fi transmise din genera]ie n genera]ie este larg r\spndit\. Investiga]iile n cazurile de abuz mpotriva copiilor au constatat c\ p\rin]ii abuzivi proveneau din familii cu un grad crescut de violen]\, respectiv au fost ei n[i[i abuza]i n copil\rie. Rutter (1989) consider\ c\ atitudinile [i comportamentele parentale sunt complexe [i nici transmiterea lor nu poate fi privit\ unidimensional. Nu stilul parental este cel care se transmite genetic, ci, de exemplu, predispozi]ia c\tre unele tulbur\ri psihice. Intergenera]ional se transmit, de asemenea dar pe c\i sociale [i nu genetice condi]iile defavorizante de locuin]\, de venit, care ac]ioneaz\ ca factori de stres social. Sus]in\torii acestei concep]ii scot n eviden]\ transmiterea familial\ a anumitor modele culturale, de cre[tere a copiilor, modele n care autoritatea parental\, agresivitatea verbal\ sau fizic\, ignorarea sentimentelor copiilor (sau opusul acestuia) sunt caracteristice (Roth-Szamoskzi, 1999, pp. 146147). Steele [i Pollak (1968) au intervievat 60 de p\rin]i, participan]i la un program de tratament psihosocial, care [i-au abuzat copiii. Autorii au sus]inut c\ to]i p\rin]ii din grup fuseser\ abuza]i n copil\rie. De[i invocat adesea ca punct de referin]\ n cercet\rile care relev\ transmiterea modelelor parentale peste genera]ii, studiul a folosit o defini]ie neclar\ (prea larg\) pentru a defini ceea ce nseamn\ experien]e traumatice datorate abuzului n copil\rie [i nu a recurs la un grup de control, pentru a verifica diferen]ele de frecven]\ n privin]a experien]elor raportate prin interviu. Sintetiznd concluziile a numeroase cercet\ri care au examinat transmiterea multigenera]ional\ a relelor tratamente adresate copiilor, Kaufman [i Zigler (1989) trag concluzie c\ nu se poate neglija pericolul repet\rii istoriei abuzului, care este de aproximativ 30%, de 6 ori mai mare dect n popula]ia neselec]ionat\ (de 5%).

44

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

1.3.3. Teoria ata[amentului Aceast\ teorie specific\ are menirea s\ deschid\ calea n]elegerii corecte a procesului de dezvoltare psiho-social\ normal\ a personalit\]ii n general [i a copiilor n special. Unul dintre cercet\torii care au deschis calea spre analiza profund\ a acestui domeniu a fost John Bowlby. Studiile lui Bowlby au pus n lumin\ nevoia puternic\ a oric\rui copil pentru stabilirea unor leg\turi profunde de ata[ament cu persoanele adulte (n primul rnd, desigur cu p\rin]ii, n lipsa acestora cu bunicii sau chiar cu alte rude, vecini, educatori etc.) [i rolul fundamental, n aceast\ privin]\, al imaginii pe care [i-o fac copiii despre aceste persoane. n lipsa unei asemenea imagini puternice sau cel pu]in normale [i n lipsa unui ata[ament adecvat, dezvoltarea copilului este periclitat\ iar evolu]ia lui spre o via]\ de adult fireasc\ afectiv este pus\ sub semnul ntreb\rii. Stabilitatea [i for]a personalit\]ii adulte [i au originea n stabilitatea [i profunzimea sentimentelor de ata[ament afectiv din timpul copil\riei (Miftode, 1998: 212). Ata[amentul are caracter dinamic, adic\ apare, se formeaz\, se maturizeaz\, atinge apogeul n anumite condi]ii ale copil\riei, se poate deteriora sub inciden]a unor factori, sl\be[te [i chiar dispare atunci cnd persoana ata[ant\ dispare [i ea. Rela]iile de ata[ament au con[tient sau incon[tient misiunea de a proteja persoana mai slab\, vulnerabil\ n raport cu factorii sau agen]ii externi sau interni. n aceast\ perspectiv\, ata[amentul poate fi definit drept mecanism de protec]ie (n leg\tur\ direct\ cu diferitele mecanisme de autoap\rare ale individului n cauz\ - retragerea n sine, uitarea etc.). Interac]iunea dintre p\rin]i [i copilul lor este decisiv\ pentru felul cum se percepe copilul pe el nsu[i [i lumea din jurul s\u, [i cum se dezvolt\. Interac]iunea este important\ pentru gradul [i calitatea ata[amentului copilului fa]\ de p\rin]i. Un ata[ament fa]\ de cineva nseamn\ s\ fii absolut dispus s\ cau]i apropierea [i contactul cu persoana n cauz\ [i, mai presus de toate, atunci cnd situa]ia este nesigur\. Pare a fi o presupunere comun\ c\ exist\ ntotdeauna un ata[ament pozitiv fa]\ de p\rin]i. Nu este a[a. Calitatea interac]iunii decide calitatea ata[amentului.
45

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Raporturile p\rin]i - copii

Baz\ afectiv\ sigur\

Ata[ament

Comportament social normal

Curaj Independen]\ de mi[care

Diminuarea maxim\ a st\rilor anxioase


Fig. 1 Teoria ata[amentului Raporturi inter-variabile Comportamentul de ata[ament poate fi cel mai bine observat atunci cnd copilul este obosit, speriat, bolnav sau are o nevoie special\ de ngrijire (Killn,1998: 190). Mai multe cercet\ri efectuate au studiat n special modelele de ata[ament asociate cu abuzul fizic [i neglijarea. Schneider, Braunwald, Carlson [i Cicchetti (1985) au ar\tat c\ un copil maltratat, spre deosebire de al]i copii, are un ata[ament nesigur fa]\ de persoanele care i acord\ ngrijire. Crittend (1985) a descoperit c\ to]i copiii abuza]i [i neglija]i au prezentat ata[ament nesigur fa]\ de p\rin]ii lor.

46

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

Ata[amentul ntre p\rin]i [i copii apare ca un fir invizibil ntre ei. Acolo unde p\rin]ii [i-au privat copilul [i au negat interac]iunea [i stabilitatea n rela]ia cu ei, este greu s\ precizezi comportamentul de ata[ament al copilului. Acolo unde ini]iativa [i lipsa de r\spundere din partea celui care ofer\ ngrijire este slab\ sau absent\, copilul se ab]ine de la comportamentul orientat spre ata[ament. n evaluarea ngrijirii oferite copilului este foarte important s\ observ\m calitatea interac]iunii [i a tipului semnificativ de ata[ament. Calitatea ata[amentului este factorul central, la fel ca [i posibilit\]ile individuale ale copilului pentru dezvoltare, poten]ialul lui cu alte persoane. Copiii cu ata[ament sigur sunt cei mai flexibili. Este nevoie ca tratamentele s\ fie ndreptate spre aceste modele de interac]iune. 1.3.4. Concep]ia ecologic\-interac]ionist\ privind abuzul Analiza ecologic\ care studiaz\ rela]ia dintre individ [i mediul n care tr\ie[te este o metafor\ sugestiv\ pentru concep]ia care are ca perspectiv\ de baz\ analiza [i n]elegerea rela]iei dintre individ [i propriul s\u mediu. Modelul ecologic aplicat n asisten]a social\ a fost preluat din teoria sistemelor, printre primii de c\tre Germain (1973, 1979). Pentru a surprinde varietatea influen]elor de mediu, Bronfenbrenner (1979) propune studiul unei probleme sociale concomitent, la diferite nivele ale sistemului pe care l reprezint\ mediul social: al microsistemului, al mezosistemului [i al macrositemului (Roth-Szamoskzi, 1999, pp. 154-155). Acest model a fost dezvoltat de Belsky (1980) pentru a servi ca un cadru teoretic integrator pentru comportamentele sociale, inclusiv cele din categoria relelor tratamente mpotriva copilului. Analiza de la nivelul subsistemului ontogenetic se preocup\ de factorii individuali care privesc p\rintele care comite agresiuni mpotriva copiilor s\i (exemplu: istoria parental\, nivelul de dezvoltare intelectual\, n]elegerea nevoilor copilului etc.). Microsistemul se refer\ la rela]iile familiale care constituie mediul de via]\ proxim al copilului (tipul [i m\rimea familiei, influen]a copilului

47

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

asupra dinamicii familiale, evenimente familiale care pot avea un rol declan[ator n producerea unor fenomene de tipul maltrat\rii). Exosistemul este mediul mai larg de existen]\ al unui individ sau al unei familii nucleare. El cuprinde familia l\rgit\, vecin\tatea n care locuie[te familia, comunitatea (etnic\, religioas\) de care ea apar]ine, incluznd toate valorile [i rela]iile mai mult sau mai pu]in suportive din acel sistem. Macrosistemul este cel mai larg cadru de influen]\ asupra fenomenelor din familie. n aceast\ categorie intr\ atitudinile societ\]ii fa]\ de violen]\ [i fa]\ de copii, a[tept\rile fa]\ de [coal\, nivelul de via]\ din societate, politicile sociale n vigoare etc. La nivelul tuturor acestor sisteme, Cichetti [i Rizley constat\ factorii facilitori (de risc) [i compensatori ai maltrat\rii copilului. Exist\ o distinc]ie ntre factorii situa]ionali stabili [i cei tranzi]ionali, att n categoria factorilor compensatori ct [i n cea a factorilor de risc. Printre factorii care contribuie n mod stabil la cre[terea riscului de abuz pot fi n[irate caracteristicile de personalitate ale adultului, respectiv ale copilului, cum ar fi: lipsa stimei de sine, experien]a unui abuz suferit n copil\rie, dar [i izolarea social\, s\r\cia. De asemenea, se mai pune n eviden]\ factorii de la nivelul macrosocial, cum ar fi acceptarea cultural\ a violen]ei, a pedepselor fizice etc. (Roth-Szamoskzi, 1999: 166) Factorii tranzi]ionali de risc sunt purt\tori ai unor evenimente stresante care ac]ioneaz\ pe durat\ mai scurt\ (dificult\]ile n via]a marital\, [omajul, schimb\rile din via]a familiei etc.). Dintre factorii compensatori de durat\ putem enumera climatul familial stabil, ncrederea p\rintelui n propriile capacit\]i parentale. Dintre factorii biologici pot fi remarca]i cei lega]i de s\n\tatea membrilor familiei, dintre factorii economici se remarc\ stabilitatea socio-economic\, iar dintre factorii culturali, accentuarea metodelor neviolente de educare [i socializare. Factorii compensatori cu valoare tranzi]ional\ pot [i ei aduce progrese n atitudinea de nemaltratare a copilului (perioadele fericite [i de armonie din via]a unui cupul marital). Ac]iunea factorilor stabili [i tranzi]ionali de risc aminti]i nu poate fi determinat\ prin ea ns\[i, pentru declan[area unui comportament abuziv
48

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

la adresa copilului. Maltratarea este explicat\ n acest model prin interrela]ia factorilor compensatori [i a celor de risc. Rezult\ c\ abuzul mpotriva copilului este un fenomen multicauzal n care factorii care privesc dezvoltarea [i personalitatea copilului interac]ioneaz\ cu factorii personalit\]ii p\rin]ilor, interac]iunea lor trebuind analizat\ din perspectiva nivelurilor individuale, familiale, interpersonale, organiza]ionale [i macrosociale. Perspectiva ecologic\ asupra riscului privind copilul ne trimite la principalele rela]ii de interac]iune dintre copil, p\rin]ii s\i (sau nlocuitorii lor) [i subsistemele modului lor de trai. (Roth-Szamoskzi, 1999: 169) Conform principiului interac]iunii factorilor, riscurile pentru copii provin din interac]iunile p\rin]ilor cu proprii copii, ambii prezentnd anumite particularit\]i [i experien]e psihologice date. Aceste interac]iuni sunt influen]ate de elementele microclimatului social, cu propriul nivel de stres influen]at, la rndul s\u, de factori sociali independen]i de individ sau de familie. Aceasta nsemn\ c\ ac]iunile [i atitudinile parentale de neglijare sau de abuzare a copiilor pot fi concepute ca reac]ii inadecvate, improprii, la stresul social. P\rin]ii care comit rele tratamente sunt deci - n majoritatea lor indivizi cel mai adesea normali, care ncearc\ s\ fac\ fa]\ condi]iilor lor severe de via]\ cu ajutorul unor mecanisme adaptative individuale, formate pe parcursul propriei lor dezvolt\ri ontogenetice. 1.3.5. Concep]ii de factur\ sociologic\ Analiza familiilor ce-[i maltrateaz\ copiii este concentrat\ asupra modului n care ei lupt\ cu problemele sociale [i economice, pe lng\ propriile lor probleme din interiorul familiei. Deseori ei au dificult\]i economice considerabile, se confrunt\ cu o proast\ acomodare, condi]ii de munc\ nesigure sau lipsa unui loc de munc\. Modul n care ace[ti factori afecteaz\ maltratarea poate fi evaluat. Ei sunt, de obicei, interrela]iona]i. Simons (et al. 1966) a studiat abuzul fizic exercitat de p\rin]i n familiile cu multe probleme. El a ar\tat c\ numai factorii socio-economici nu sunt o cauz\ a abuzului. A fost stabilit\ o interac]iune ntre factorii sociali, psihici [i emo]ionali. n orice caz, abuzul fizic apare mai des n
49

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

regiunile cu familii ce au un venit redus (Garbarino, 1976) [i o rat\ mare a [omajului (Cochran [i Brassard, 197). Flatten (1983) a ar\tat c\ venitul familial [i tipul familiei determin\ cine va deveni client al serviciului pentru bun\starea copilului. Cu toate acestea, o situa]ie material\ bun\ poate, de asemenea, s\ ascund\ maltratarea. Tot a[a cum situa]iile economice pot fi ele nsele motivele abuzului. De exempu, lipsa de control a impulsurilor poate conduce att la probleme economice ct [i la abuz (Killn, 1998, pp. 206-207). Factorii de stres pot genera efecte negative. Un singur factor nu trebuie n mod necesar s\ reprezinte un risc deosebit. Din ce n ce mai mul]i cercet\tori ai fenomenului maltrat\rii includ factorii lega]i de situa]ia economic\ printre determinan]ii comportamentului parental. Mai mult, mediul socio-economic (sc\zut sau ridicat) [i calitatea suportului social al familiei sunt considerate ast\zi de autori ca Aber et al. (1989), Mill [i Aldgate (1996), Thoburn (1997) ca fiind factori care influen]eaz\ nu numai declan[area relelor tratamente, dar [i consecin]ele abuzului asupra dezvolt\rii copilului, precum [i posibilit\]ile de interven]ie n aceste cazuri. Al\turi de nivelul socio-economic sc\zut [i nu independent de acest nivel se constat\ adesea ponderea crescut\ a relelor tratamente n familii cu mul]i copii. Pentru a ilustra semnifica]ia acestui factor, Zigler [i Mall (1898) noteaz\ c\ 40% din cazurile de maltratare din S.U.A. se petrec n familiile cu 4 sau mai mul]i copii, de[i aceste familii sunt reprezentate doar 20% n popula]ia total\ (Roth-Szamoskzi, 1999: 161). n figura de mai jos este ilustrat\ leg\tura dintre factorii socio-economici cei familiali [i caracteristicile copilului.
clasa social caracteristici parentale i familiale maltratare mediul familial caracteristici ale dezvoltrii copilului nivel de dezvoltare nivel de adaptare la un nou mediu

SES

Fig. 2 Diagrama unei teorii unificatoare a abuzului (Aber et al., 1989)


50

CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

Rezultatele cercet\rii privind expunerea copiilor din jude]ul Cluj la abuz [i neglijare (Rotariu et el., 1996) arat\ c\ riscul de abuz comis asupra copiilor cre[te odat\ cu precaritatea st\rii materiale a familiei. Aceast\ concluzie a rezultat din analiza r\spunsurilor la chestionare a 792 de copii [i 485 de p\rin]i. Conform tabelului de mai jos, din punctul de vedere al riscului expunerii copiilor la abuz, familiile mai s\race se disting clar de cele mai nst\rite. (Roth-Szamoskzi, 1999: 161) Tabelul 1.3.1. Starea material\ [i riscul de abuz n familie
Starea material a familiei mai srac medie mai nstrit Total
RISCUL DE ABUZ

e l e v i da 36 52,2% 177 26,7% 13 22% 226 28,5%

total 69 8,7% 664 83,8% 59 7,4% 792 100%

p r i n i da 50 45% 43 22,6% 43 23,1% 136 28%

total 109 22% 190 39,2% 186 38,4% 485 100%

Procentul copiilor expu[i maltrat\rii n familie cu nivel socio-economic sc\zut este de aproape trei ori mai mare dect n familiile cu nivel socio-economic ridicat. Rela]iile semnificative ntre num\rul de copii din familie [i relele tratamente mpotriva lor au reie[it [i ele din studiul de la Cluj. (RothSzamoskzi, 1999: 162). Tabel 1.3.2. Riscul de abuz n func]ie de num\rul membrilor din familie
Numr de copii sub 18 ani 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii sau mai muli Total
RISCUL DE ABUZ

e l e v i da 63 24,8% 97 27,8% 35 30,7% 32 41% 227 28,5%

total 254 31,9% 349 43,9% 114 14,3% 78 9,8% 795 100%

p r i n i da total 30 157 19,1% 32,2% 69 235 29,4% 48,2% 24 64 37,5% 13,1% 13 32 40,6% 6,6% 136 488 28% 100%

51

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Pedepsele fizice grave sunt aplicate de peste trei ori mai frecvent n familiile cu patru [i mai mul]i copii fa]\ de cele cu un singur copil [i de dou\ ori mai frecvent dect n familiile cu doi copii (Rotariu et al., 1996). {i din aceast\ cercetare se confirm\, deci, c\ num\rul de copii din familie este un factor important de cre[tere a stresului familial. Al\turi de starea material\ [i num\rul de membri, un alt factor social relevant pentru expunerea copiilor la riscul maltrat\rii este gradul de izolare social\ a familiei, respectiv m\sura n care familia poate mobiliza un suport social adecvat n favoarea ei, n cazul n care singur\ nu face fa]\ presiunilor sociale. De aici decurge ideea c\ riscul de rele tratamente cre[te n familiile nucleare fa]\ de cele tradi]ionale, n care convie]uiesc simultan mai multe genera]ii. Un alt factor social important este apartenen]a la un grup minoritar. Din studiul de la Cluj amintit deja (Rotariu et al., 1996) a rezultat c\ num\rul copiilor c\rora li se aplic\ pedepse fizice (n general), pedepse fizice grave etc. este mai mare n popula]ia de rromi cuprins\ n lot. Indicatorii dintr-un asemenea grup etnic, religios etc. nu ac]ioneaz\ separat, ci sunt cu ceilal]i factori de natur\ comunitar\, ca rata delincven]ei, condi]iile de locuit, gradul de [colarizare, accesibilitatea la servicii sociale. (Roth-Szamoskzi, 1999: 163).

52

Cap. II Abuzul fizic asupra copilului la nivel familial

2.1. Familia [i violen]a fizic\ mpotriva copilului


2.1.1. Caracteristici ale comportamentului parental abuziv n familiile dezorganizate
Familia r\mne grupul social vital n asigurarea ngrijirii, protec]iei [i educa]iei copilului. Factorii familiali sunt ca proximitate [i importan]\ cei care asigur\ dezvoltarea unei personalit\]i armonioase, securizarea fizic\, afectiv\ [i material\ a copilului. Cu toate c\ familia trebuie s\ constituie un mediu securizant pentru copil, aici se ntlnesc frecvent diferite forme de abuz. Asisten]ii sociali, cei care lucreaz\ n domeniul protec]iei copilului, se confrunt\ zilnic cu familii care nu ofer\ o ngrijire adecvat\ copiilor lor. Copiii sunt expu[i unor tipuri diferite de neglijare, precum [i unor comportamente abuzive din punct de vedere emo]ional, fizic sau/[i sexual (Miftode, 2002: 211). Abuzul familial este comis de membrii familiei copilului - n special de c\tre cei n care copilul are ncredere, cei ns\rcina]i cu ngrijirea copilului; de aceea, abuzul asupra copilului n mediul familial prezint\ un grad mai mare de gravitate dect abuzurile comise asupra copilului n institu]ii de ocrotire, [coli etc., datorit\ unei duble traumatiz\ri - n
53

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

urma abuzului propriu-zis [i trauma legat\ de lezarea ata[amentului fa]\ de persoanele n care avea ncredere [i pierderea sentimentului de securitate oferit de familie. Exist\ familii n care rela]iile dintre membrii ei (p\rin]i-copii) sunt afectate de diferite probleme care influen]eaz\ ciclul normal de via]\ [i creaz\ tensiuni c\rora p\rin]ii [i copiii lor le fac fa]\ cu greu. Astfel, principalele func]ii ale familiei - asigurarea confortului prin satisfacerea nevoilor tuturor membrilor familiei [i cre[terea noilor genera]ii se deterioreaz\ treptat, iar de multe ori, pe fundalul acesta, iau na[tere comportamentele abuzive ndreptate asupra copilului, care pot varia de la o palm\ peste obraz dat\ copilului pn\ la situa]ii grave care pot conduce la infanticid. Maltratarea poate fi mai mult sau mai pu]in grav\. Ea poate fi de scurt\ sau de lung\ durat\. Poate fi asociat\ cu situa]ii particulare sau poate fi cronic\. n unele familii aspectul maltrat\rii poate avea o singur\ dimensiune, pe cnd n altele copilul poate fi expus la mai multe sau chiar la toate tipurile de maltratare. Cu toate acestea, exist\ anumite elemente comune legate de lipsa de cunoa[tere [i respect a nevoilor copiilor, respingere [i indiferen]\ (Sursa: http://www.iatp.md/cnpac/copii maltrata]i/consultat pe 28.11.2003). Unor p\rin]i le lipse[te abilitatea de a se angaja pozitiv n rela]ia lor cu copilul [i de a da prioritate nevoilor de baz\ ale copilului naintea propriilor lui nevoi. Copilul poate fi plasat n situa]ia de a tr\i n anxietate sau grija continu\ de ceea ce s-ar putea ntmpla. Cu oricare dintre aceste categorii am avea a face, pentru realizarea unui ajutor eficient, este indispensabil\ o evaluare de ansamblu a copilului [i nevoilor sale. De obicei, abuzuri foarte grave (cum ar fi b\taia), cu consecin]e extrem de nefavorabile asupra procesului de dezvoltare [i maturizare psihocomportamental\ a copilului, se ntlnesc n cadrul familiilor unde lipsesc dragostea, ata[amentul [i rela]iile bazate pe ncredere reciproc\. Tat\l [i poate bate so]ia [i copiii. Aceast\ situa]ie se agraveaz\ dac\ el este alcoolic. Mama de obicei manifest\ un comportament pasiv, de supunere t\cut\, sus]inut de aflarea ei prelungit\ la serviciu, starea ei boln\vicioas\ sau plecarea pur [i simplu din familie.

54

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Ambii p\rin]i, la rndul lor, pot fi victimile unor abuzuri asem\n\toare suferite n copil\rie. P\strnd conspira]ia, membrii familiei se comport\ de parc\ n familie totul merge perfect, for]a]i de teama incon[tient\ fa]\ de destr\marea familiei [i teama de a fi p\r\si]i. Copilul serve[te ca mijloc de distrac]ie [i consolare pentru p\rin]i, deseori este folosit pentru muncile din cas\ [i pentru a-i ngriji pe copiii mai mici, dar [i pentru confortul sexual al p\rin]ilor sau pentru demonstrarea puterii. Riscul apari]iei abuzului asupra copilului n mediul familial depinde foarte mult de calitatea rela]ion\rii dintre p\rin]i [i copiii lor. n evaluarea bun\st\rii copilului avem tendin]a de a acorda mai mult\ importan]\ factorilor externi dect interac]iunii dintre p\rin]i [i copii (Killn Heap). Gray (1978) a comparat 30 de mame abuzive [i un grup de control format din 30 de mame normale. Ea a descoperit c\ aceste grupuri nu se diferen]iaz\ unul de altul n mod semnificativ n rela]ie cu factorii de stres la care au fost supuse. Diferen]a semnificativ\ ntre cele dou\ grup\ri a fost abilitatea acestor mame de a reac]iona cu empatie fa]\ de dependen]a copiilor lor [i fa]\ de comportamentele agresive (Killn, 1998: 207). Un copil poate rezista bine unor noi dificult\]i venite din exterior dac\ interac]iunea cu p\rin]ii s\i se caracterizeaz\ prin acceptare [i angajament pozitiv din partea lor. Rolul empatiei n rela]ia cu abuzul a fost mai departe studiat de Letournean. Ea a studiat rela]ia dintre stres [i agresiunile p\rin]ilor [i empatie. n datele ob]inute de la clasa de jos [i cea muncitoare ea n-a g\sit nici o leg\tur\ ntre stres [i abuz. Pe de alt\ parte ea a descoperit c\ lipsa de empatie a fost variabila ce a influen]at frecven]a abuzurilor n condi]ii diferite de stres. Studiile n care se observ\ interac]iunea dintre p\rin]i [i copii confirm\ calitatea rela]iei p\rinte-copil. Interac]iunea dintre p\rin]i [i copilul lor este decisiv\ pentru felul cum se percepe copilul pe el nsu[i [i lumea din jurul s\u, [i cum se dezvolt\. Astfel, se poate spune c\ n familiile abuzive lipsa empatiei, ata[amentul deficitar, slaba ndeplinire a func]iilor parentale constituie fundamentul pe care se construie[te abuzul asupra copilului, iar factorii externi

55

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

influen]eaz\ via]a familial\, avnd de multe ori un rol semnificativ n consolidarea contextului maltrat\rii. Familia trebuie s\ fie un mediu n care copilul s\ se simt\ iubit, s\ fie n siguran]\, s\ g\seasc\ un model parental [i un model educa]ional pe care s\-l aplice n viitor cnd va fi el nsu[i p\rinte. Dar nu ntotdeauna familia este n armonie, uneori datorit\ unor factori interni [i externi apare un dezacord [i o dizarmonie ce constituie un model de alterare a rela]iilor p\rin]i-copii. n familia dezorganizat\ supravegherea [i disciplina copiilor nu are loc n parametri normali. Dezacordul partenerilor na[te o tensiune permanent\, agresivitate fizic\ [i verbal\, care antreneaz\ un stres cronic. Ostilitatea permanent\ ntre p\rin]i se soldeaz\ cu m\suri coercitive fa]\ de copii, ceea ce le induce acestora agresivitatea (Irimescu, 2002). P\rin]ii care nu sunt n rela]ii bune cu partenerul devin brusc nervo[i, agresivi [i violen]i. P\rin]ii deveni]i agresivi nu controleaz\ bine activit\]ile copilului, l pedepsesc pentru gre[eli variate, indiferent dac\ au aspect pro-social sau antisocial. Aceste pedepse dure semnific\ mai mult dispozi]ia sufleteasc\ a p\rintelui dect comportamentul vinovat al copiilor. Copilul se simte nemul]umit [i iritat, metoda violen]ei nu l nva]\ ce trebuie s\ fac\, ci cel mult ce nu trebuie s\ fac\. Se ajunge astfel la o rela]ie nefireasc\ cu copilul [i acesta nceteaz\ s\ mai r\mn\ receptiv la m\surile disciplinare impuse. Acest stil de rela]ie cu copilul conduce curnd la agresivitate din partea lui, [tiut fiind c\ m\surile coercitive repetate cresc ostilitatea [i agresivitatea. Exist\ dou\ tipuri de p\rin]i abuzivi [i prin combinare apare [i cel de al treilea tip: p\rin]i abuzivi din dorin]a de a disciplina copilul; p\rin]i abuzivi din dorin]a, con[tientizat\ sau nu, de a distruge copilul; p\rin]i abuzivi care afirm\ c\ doresc disciplinarea copilului negnd inten]ia distructiv\. De obicei ei sunt cei mai periculo[i c\ci nu-[i recunosc tratamentul inacceptabil pe care l aplic\ copilului (Muntean, 2001: 64). ntre metodele educative acceptate de o societate ca fiind potrivite pentru copii [i eficiente, [i cele considerate ca f\cnd parte din categoria
56

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

tratamentelor d\un\toare dezvolt\rii normale a copilului exist\ n general o delimitare, care difer\ ns\ de la o societate la alta, de la o cultur\ la alta.

2.1.2. Limita dintre comportamentul normativ [i comportamentul abuziv al p\rin]ilor


Fenomenul de abuz asupra copilului este prezent n toate societ\]ile [i n rndul fiec\rei clase sociale, el fiind considerat un fenomen multidimensional rezultat din interac]iunea mai multor elemente: caracteristicile p\rin]ilor [i ale copiilor, procesul de interac]iune familial\, contextul comunitar, cultural [i societal (Miftode, 2002: 157). Atunci cnd se delimiteaz\ atitudinea normal\ fa]\ de copil de ceea ce se consider\ un comportament abuziv este foarte important contextul socio-cultural n care tr\ie[te copilul precum [i nivelul de acceptare al societ\]ii vizavi de violen]\, pedeaps\ fizic\, statutul copilului n societate etc. Astfel, definirea unui comportament ca fiind abuz/maltratare a copilului trebuie s\ fie adaptabil\ (n acord) cu acel context cultural [i social n care copilul tr\ie[te, de valorile [i normele pe care le promoveaz\ respectiva societate. Un exemplu din Canada arat\ c\ violen]a apare atunci cnd un adult folose[te cuvinte considerate ofensatoare fa]\ de copil (e[ti r\u, nu e[ti bun de nimic). Este de neconceput folosirea b\t\ii ca metode educativ\. n schimb, n alte culturi, respectarea autorit\]ii parentale, supunerea copilului [i utilizarea pedepsei corporale fac parte din normele culturale. Ne referim la tradi]iile educative din ]\rile mediteraneene [i la pedepsele corporale folosite de unele [coli din Anglia (Ionescu, 1999: 15). n cercetarea sa privind analiza rela]iei mam\-copil n Romnia, Vaida (1998) nscrie abandonul copilului n contextul social, economic [i politic al unui regim post-totalitar, al unei societ\]i n criz\. Ea sus]ine c\ abandonul, n m\sura n care constituie un fenomen, reprezint\ un simptom al societ\]ii romne[ti actuale. Abandonul nu este doar o problem\ singular\ n fa]a unei situa]ii individuale imediate, ci este [i un r\spuns la o problem\ colectiv\.
57

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Fiecare tip de civiliza]ie selec]ioneaz\ un anumit comportament normativ, acceptat ca tratare bun\ a copilului, dincolo de care ar ncepe comportamentul abuziv, respectiv maltratarea. Un comportament este considerat ntr-o societate dat\ ca fiind abuziv, dac\ el dep\[e[te standardul obi[nuit al comunit\]ii. Desemnarea unui anumit comportament din cadrul familial ca fiind abuz sau neglijare depinde de o serie de factori sociali [i culturali (Roth-Szamoskzi, 1999: 64). B\taia peste fund sau o palm\ dat\ unui copil sunt considerate n Romnia forme acceptabile de pedepse date de c\tre p\rin]i. Chiar dac\ un p\rinte aplic\ aceste forme de pedeaps\ n mod frecvent (chiar zilnic), nici un asistent social, orict de vehement s-ar mpotrivi b\t\ii, nu ar putea considera justificat\ pedepsirea p\rintelui, sau dec\derea lui din drepturile de p\rinte numai pe aceast\ baz\, nici dac\ acest stil parental ar prezenta urm\ri pe planul comportamentului [i al echilibrului emo]ional al copilului. Recunoa[terea normelor culturale mai strnse sau mai largi nu nseamn\ ns\ c\ profesionistul interesat de copil s\ nu ncerce s\ intervin\ n folosul unui copil afectat de un asemenea stil parental. Interven]ia sa nu va avea ns\ un fundament la fel de ferm ca n cazul n care legile interzic cu des\vr[ire b\taia. (Roth-Szamoskzi, 1999: 64) n Suedia sau n Olanda, astfel de pedepse sunt ilegale [i dac\ se dovede[te c\ un p\rinte le aplic\ frecvent, el poate fi judecat [i condamnat pentru abuz fizic mpotriva propriului copil.

2.1.3. Violen]a fizic\ asupra copilului ca percept educa]ional n cultura tradi]ional\ romneasc\
n ultimii 25-30 de ani s-a ncercat s\ se r\spund\ la ntrebarea: de ce p\rin]ii [i abuzeaz\ fizic copiii? Mul]imea de date este considerabil\. n ceea ce prive[te neglijarea sunt mai pu]ine schimb\ri (Wolok, 1990), iar n abuzul emo]ional, nc\ [i mai pu]ine (Covitz, 1986 [i Rohner, 1986). n timpul ultimilor ani s-a ridicat adesea aceast\ problem\ (Finkelhofer, 1988, Furnis, 1991) (Killn, 1998: 110). V\zut\ n totalitate, se poate
58

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

vorbi chiar de o cre[tere a volumului de cuno[tin]e despre p\rin]i n situa]ii de maltratare. n ciuda preocup\rii [i distan]\rii noastre, exist\ o baz\ mai bun\ dect n vremurile dinainte, pentru a se n]elege de ce se ntmpl\ inacceptabilul, de ce a nu gndi devine regul\ [i care sunt circumstan]ele, care-i fac pe unii s\ abuzeze [i pe al]ii s\ devin\ salvatori. Abuzul asupra copilului este favorizat de rela]ionarea p\rinte-copil deficitar\, de caracteristicile p\rintelui, ale copilului, de modelul cultural de educare al copilului existent n comunitate, dar nu n ultimul rnd de situa]ia socio-economic\ [i contextul familial. Diferite [tiri [i reportaje despre abuzuri asupra copiilor sunt difuzat frecvent pe toate canalele de televiziune, astfel c\ romnii sunt con[tien]i de existen]a acestei probleme n societate. Cunoa[terea se limiteaz\ ns\ doar la cazurile de violen]\ extrem\. Studiile efectuate n perioada 1990-2000 arat\ o nr\ut\]ire a calit\]ii vie]ii copiilor din Romnia. Maltratarea copilului n societatea romneasc\ se manifest\ att n mediul social ct [i n cel familial. Percep]ia adul]ilor asupra abuzului relev\ lipsa acut\ de comunicare [i mentalitatea educativ\ punitiv\ lipsit\ de empatie pentru copil (ca de exemplu: Trebuie s\ fii sever cu copilul, B\taia e rupt\ din rai!, A[a am fost crescut [i eu, Nu po]i s\ cre[ti un copil f\r\ s\-l ba]i) (Sursa: http://www.cmsc.ro/abuzcopii.html, consultat pe 11.10.2003). Abuzul este favorizat de factori obiectivi (mentalitatea romneasc\ ce consider\ b\taia drept un mijloc educativ sigur, s\r\cia, [omajul, apartenen]a la un grup social defavorizat, familiile monoparentale) [i de factori subiectivi (perceperea copilului n mod nerealist, tendin]a de a considera copilul r\spunzator pentru satisfacerea nevoilor adultului [i nu invers, a[tept\ri nerealiste din partea adultului privind colaborarea copilului, incapacitatea adultului de a avea o rela]ie bazat\ pe empatie cu copilul [i de a-[i st\pni propriile frust\ri, care se r\sfrng, astfel, asupra copilului). Orice adult crede c\-[i poate exercita liber dreptul de a-l pedepsi pe copil, mai ales cnd este vorba despre propriul copil. Pedeapsa fizic\ este folosit\ pentru a provoca durere. Pedeapsa minor\, cea care nu pericliteaz\ fizic copilul, prin repetare sau folosit\ impropriu, n concordan]\ cu
59

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

faptele comise, poate conduce la traume psihice [i variaz\ de la lovirea cu palma pn\ la utilizarea unor obiecte dure, r\nirea, legarea, provocarea de arsuri, trasul de p\r sau chiar otr\virea (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, 2003). n m\sura n care lovirea produce v\t\mare, risc substan]ial pentru s\n\tate/integritate corporal\, pedeapsa grav\ devine abuz fizic. La fel poate fi considerat\ exploatarea puterii de munc\ a copilului. Gradul abuzului difer\ n func]ie de v\t\marea produs\ copilului. Forme grave, periculoase pentru s\n\tatea copiilor apar uneori printre modalit\]ile educative aplicate copiilor de c\tre un p\rinte, care-[i exercit\ dreptul de a pedepsi copilul. E greu de decis unde ncepe abuzul grav, aceasta mai ales cnd este vorba de o pedeaps\ administrat\ copilului. Orict de toleran]i am fi cu privire la dreptul p\rin]ilor de a-[i educa copiii [i de a-[i alege metodele educative, abuzul ncepe atunci cnd s\n\tatea psihic\ sau fizic\ a copilului este pus\ n pericol. Pornind de la aceasta, consider\m c\ studiul fenomenului de abuz [i neglijare poate porni de la relevarea prevalen]ei unor fenomene poten]ial cauzatoare de abuzuri, induse n comportamentele punitive ale p\rin]ilor (Roth-Szamoskzi, 1999: 47). P\rintele [i atribuie drepturi depline asupra modului n care [i cre[te [i [i educ\ copilul. Dac\ toate lucrurile ar merge bine, nu avea de a face cu attea situa]ii n care copii sunt supu[i la atitudini incorecte, nepotrivite sau la diferite forme de abuz n propriile lor familii, al c\ror num\r, din p\cate, cre[te pe zi ce trece. Din punct de vedere cultural, n Romnia, diferitele forme de violen]\ sunt bine tolerate de c\tre societate. Reamintim n sensul acesta rezultatele studiului ntreprins de EPOCH (End Physical Punishment of Children Worldwide) n 1992: 96% din popula]ia adult\ din Romnia nu consider\ c\ a p\lmui copilul nseamn\ a-l umili; 84% dintre p\rin]i utilizeaz\ p\lmuirea copilului ca metod\ de educa]ie. Reamintim de asemenea studiul nostru ntreprins pe trei genera]ii, care, de[i a avut loc n 1997 (Muntean, 1999), rezultatele lui nu se

60

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

ndep\rteaz\ prea tare de rezultatele ob]inute de EPOCH n 1992 (Muntean, 2001: 63). ntr-o cercetare condus\ n 1997, n Timi[oara, [coala general\ nr. 22, pe un lot de: 32 de copii/elevi n clasa a VII-a; 36 de p\rin]i ai acestor copii; 34 de bunici ai acelora[i copii au rezultat cteva date semnificative care arat\ c\ de la o genera]ie la alta con[tiin]a efectelor nocive ale b\t\ii cre[te, n vreme ce inciden]ele de abuz fizic asupra copiilor scad, de[i nu n aceea[i m\sur\ (Muntean, 1999). Astfel: copiii recunosc n propor]ie de 68,7% c\ sunt b\tu]i, n vreme ce p\rin]ii lor, doar 18,7% consider\ c\ b\taia copilului este o metod\ potrivit\ de educa]ie. Apare un procent de aproape 50% de copii care sunt b\tu]i, de[i p\rin]ii lor [tiu c\ aceasta nu este o metod\ adecvat\ de educa]ie. n genera]ia p\rin]ilor, 78,1% au fost b\tu]i de c\tre p\rin]ii lor, actualii bunici. Deci 60% dintre p\rin]i care au fost b\tu]i n copil\rie sunt con[tien]i de efectele negative ale b\t\ii. Cu toate acestea, ei utilizeaz\ b\taia n rela]ia cu copilul lor. Ei consider\ n propro]ie de 84,3% c\ b\taia este o metod\ necesar\ n educa]ie. Aceea[i cercetare a investigat de asemenea opinia public\ cu privire la b\taia copilului. Rezultatele arat\ c\ opinia public\ consider\ c\ n familia romn\ abuzul fizic al copilului se ntlne[te cu o frecven]\ de 90% (80% consider\ c\ este un fenomen generalizat [i frecvent ntlnit), 16,6% consider\ b\taia ca o metod\ educativ\ indispensabil\, iar 20% c\ este o metod\ uneori necesar\. n cultura tradi]ional\ romneasc\ a-]i bate copilul semnific\ a face om din el [i un percept educa]ional te nva]\ s\ nu ascuzi bta de copil. Se [tie c\ unde d\ mama cre[te, iar b\taia e rupt\ din rai. Copilului i dai o mam\ de b\taie, [.a.m.d. Dac\ mentalitatea [i recomand\ aceste practici, propria ta experien]\ de copil ]i le confirm\, [i nu exist\ nici o [coal\ pentru cea mai dificil\ [i important\ meserie, aceea de p\rinte, p\rintele va apela la b\taie [i

61

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

pedepse fizice f\r\ a se ntreba prea mult asupra consecin]elor [i a c\uta alternative. (Muntean, 2001: 63) n absen]a unei preg\tiri de specialitate, chiar [i persoanele care lucreaz\ cu copiii, sunt deci a[a zi[ii profesioni[ti, vor fi tributarii aceleia[i mentalit\]i, att n rela]ia cu proprii copii ct [i cu cei c\rora le ofer\ serviciile. Mentalitatea se instaleaz\ n golul l\sat de ignoran]\. S-au prelucrat diferite categorii ale abuzului fizic. Unele dintre ele fac diferen]e ntre pedepsele disciplinare [i abuzul fizic. Unii accentueaz\ asupra faptului c\ scopurile sunt diferite. Disciplinarea dore[te s\-l educe pe copil, indiferent de faptul c\ suntem sau nu de acord cu forma folosit\. Arat\ vergeaua [i strici copilul. Un preot norvegian o spune alt fel: Cel ce-[i iube[te copilul, l pedepse[te. De cealalt\ parte, abuzul asupra copilului arat\ r\bufnirile tensiunilor interioare ale p\rin]ilor (Killn, 1998: 29). n unele ]\ri (de exemplu Norvegia) disciplinarea fizic\ este deja interzis\ prin lege, ceea ce nu este cazul Romniei, din nefericire. Pedepsirea fizic\ a copilului constituie nc\, n societatea romneasc\, un mijloc de educare considerat mai sigur dect alte alternative [i chiar unul firesc, dat\ fiind diferen]a de putere [i pozi]ia copilului n cadrul familiei, cu att mai mult cu ct disciplinarea fizic\ a fost folosit\ genera]ii de-a rndul, [i chiar p\rin]ii nu au beneficiat de un alt tratament n copil\ria lor, care ar fi putut s\-i ajute s\ identifice alte mentalit\]i de a-[i educa propriul copil f\r\ a-i afecta acestuia s\n\tatea [i dezvoltarea fizic\ [i psihic\. B\taia afecteaz\ ceea ce este mai important sensibilitatea copilului. Chiar dac\ a fost s\ zicem, vinovat, copilul b\tut are impresia c\ este nen]eles, [i nu este numai o impresie, b\taia r\ne[te profund demnitatea, l poate face s\ piard\ ncrederea n sine [i n ceilal]i, diminueaz\ comunicabilitatea [i sociabilitatea [i na[te timiditatea (Irimescu, 2002). Sub aspectul psihologic, mecanismul producerii maltrat\rii copilului precum [i consecin]ele nu difer\ fundamental de la o societate la alta. Ceea ce difer\ sunt formele [i frecven]a de manifestare a maltrat\rii copilului. Aceste elemente circumstan]iale ale maltrat\rii sunt n rela]ie

62

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

cu fundalul socio-economic [i cultural, care reprezint\ unul din elementele de sus]inere a fenomenului. Vom g\si ns\ mereu acelea[i raporturi definitorii ntre agresor [i victim\ [i acelea[i aspecte ale personalit\]ii celor implica]i. Sub aspectul consecin]elor, nu exist\ diferen]e de la o cultur\ la alta; ceea ce se atinge n maltratare sunt structurile de baz\ ale fiin]ei umane. Acestea condi]ioneaz\ capacitatea individului de a se adapta eficient, de a avea o via]\ autonom\, ceea ce nseamn\ inteligen]\ [i creativitate n g\sirea solu]iilor la micile [i marile probleme ale adapt\rii, [i de a cre[te copii s\n\to[i [i normali (Muntean, 2001: 64).

2.2. Etiologia [i factorii de risc ai abuzului asupra copilului


2.2.1. Argumente n explicarea etiologiei abuzului
Abuzul asupra copilului este explicat ca un fenomen multicauzal, n care factorii care privesc dezvoltarea [i personalitatea copilului interac]ioneaz\ cu factorii personalit\]ii p\rin]ilor interac]iune ce trebuie analizat\ din perspectiva nivelurilor individuale, interpersonale, institu]ionale [i macrosociale. Autori precum Bronfenbrenner (1979), Carlson (1984), Garbarino, Guttman [i Seely (1986) n explicarea cauzelor abuzului iau n considerare elementele situate la diferite niveluri ale mediului social: al microsistemului: tipul [i m\rimea familiei, natura rela]iilor familiale, roluri [i paternuri interac]ionale, influen]a copilului asupra dinamicii familiale, istoricul familial, evenimentele familiale cu rol de declan[are a abuzului; al mezosistemului: familia l\rgit\, vecin\tatea, comunitatea etnic\, religioas\, normele sociale, locul de munc\, valorile [i rela]iile suportive [i al macrosistemului: atitudinea societ\]ii fa]\ de violen]\ [i fa]\ de copii, stereotipuri de sex [i rol, nivelul de trai din societate, probleme sociale, politici sociale (Miftode, 2002, pp. 162-163).
63

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

La nivelul tuturor acestor sisteme, Cichetti [i Rizley constat\ factori facilitatori (de risc) [i factori compensatori ai maltrat\rii copilului (Tabelul 2.2.1.1.) (Roth-Szamoskzi, 1999: 167). Tabelul 2.2.1.1. Factorii compensatori [i cei de risc care influen]eaz\ maltratarea copilului
N iv e lu l o n to ge n etic , in d iv id u al In te lig e n a p rin ilo r; T alen te le lo r sp e ciale; N iv elu l lo r rid ic at d e co lariz are; C o n tiin a u n u i tre cu t trau m atizan t (p relu c rarea ab u zu lu i su ferit n co p ilrie) n fiare a fizic p lc u t; D ep rin d erile in te rp erso n ale b u n e. Isto ria in d iv id u al a p rin ilo r c u p rin d e e x p erie n a ab u zu lu i; Stim a d e sin e sczu t a p rin ilo r n iv elu l sczu t d e in te lig en i d e co lariz are, d e p rin d e rile in p e rp erso n ale in eficien te N iv e lu l m icro so c ial (al fam ilie i) F am ilia are c o p ii sn to i; C e l p u in u n p rin te p o ate o fe ri su p o rt c o p ilu lu i: F am ilia are u n statu t so c io e co n o m ic acc ep tab il (sigu ran a b u n strii c o tid ie n e ) N iv e lu l e xo sistem u lu i (re laiile i c o m p o n e n te le c o m u n itii) S u p o rt so cial ad e cv at n reeau a so c ia l; P u in e e v en im en te stre san te ; P u te rn ic afiliere n c o m u n itate a relig io as; E x p e rie n e c o lare p o z itiv e ale ad u lilo r i c o p iilo r d in fam ilie ; In te rv e n ii terap e u tic e p ro fitab ile p en tru p rin i; o m aj; Izo lare a so cial a fam ilie i; L ip sa su p o rtu lu i n reeau a so c ia l; S lab e leg tu ri d e p rie te n ie i v e cin tate; E x p e rie n e c o lare p ro b le m atic e (co rijen e ), rep eten ii, re laii ten sio n ate c u e d u cato rii, ab sen teism . Factori N iv e lu l m ac ro sistem u lu i (al so c ie tii) U n tip d e c u ltu r care p ro m o v eaz rsp u n d e re a fa d e co p ii; U n tip d e c u ltu r care se o p u n e v io len ei i ap r v ictim ile ; P ro sp eritate e co n o m ic .

COMPENSATORI

T en siu n ile m aritale ; T u lb u rri d e c o m p o rtam e n t ale c o p iilo r; B o li cro n ice ale c o p iilo r; F am ilia cu u n sin gu r p rin te; S tatu t so cio e co n o m ic sc z u t.

A cc ep tare a c u ltu ral a v io le n ei; A cc ep tare a c u ltu ral a p ed e p selo r fizic e ap lic ate co p iilo r; C o n sid e rarea c o p iilo r c a fiin d p ro p rietate a p rin ilo r; N iv elu l crescu t d e src ie n p o p u laie .

DE RISC

(Kaufman [i Zigler, 1989, p. 189) Factorii de risc sunt purt\torii unor evenimente stresante ce ac]ioneaz\ pe o durat\ scurt\ de timp, n timp ce factorii compensatori permit stabilirea
64

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

armoniei n ngrijirea [i educarea copiilor [i ofer\ o baz\ privind receptivitatea nevoilor copilului. n explicarea fenomenului de abuz asupra copilului s-au elaborat mai multe concep]ii [i teorii menite s\ identifice cauzele maltrat\rii: medical\, psihologic\, social\, ecologic\ etc. Unii cercet\tori pun accentul pe patologia autorului maltrat\rii ca etiologie principal\: scoruri ridicate la m\sur\torile psihopatologice (Williams [i Finkelhor, 1990), distorsiuni cognitive (Seidman, Marshal, Hudson [i Robertson, 1994), percep]ii negative [i a[tept\ri nerealiste fa]\ de copii (Azar, Barnes [i Twentyman, 1988). Este adev\rat c\ mamele din familiile n care g\sim situa]ii de maltratare cronic\ sunt adesea foarte depresive, n special din momentul na[terii copilului care face obiectul semnal\rii. Ele au un accentuat sentiment de neputin]\ fa]\ de rezolvarea problemelor cu care se confrunt\ familia [i nu se simt ntr-o pozi]ie de autoritate fa]\ de copil; ele simt c\ acesta de]ine controlul situa]iei. Se observ\, de altfel, frecventa parentificare a copilului de la care mama a[teapt\ s\ umple golul afectiv pe care l-a tr\it n copil\rie. A[adar, aceast\ mam\ nu-[i poate asuma n mod corect rolul de p\rinte [i nu poate spera n ob]inerea unor satisfac]ii din asta. (Ionescu, 1999: 23). Alte teorii se elaboreaz\ n jurul transmiterii intergenera]ionale a maltrat\rii. Observ\m, ntr-adev\r, c\ unele familii care maltrateaz\ sunt cunoscute de mai multe genera]ii de c\tre profesioni[tii din domeniul social. Aceste familii tr\iesc la marginea societ\]ii [i nu frecventeaz\ dect marginali. Astfel, este foarte greu pentru un copil maltratat care provine din acest mediu s\ evolueze. n schimb, chiar dac\ faptul de a cre[te ntr-un mediu n care domne[te violen]a constituie un model educativ negativ, nu to]i adul]ii care au fost maltrata]i n copil\rie devin parteneri sau p\rin]i violen]i. Invers, nu to]i adul]ii care maltrateaz\ provind dintr-un mediu n care se exercitau acte de maltratare. A[adar, transmiterea intergenera]ional\ trebuie s\ fie considerat\ drept o etiologie ca oricare alta. Se pune accentul pe factorii lega]i de contextul familial [i de mediu, n special pe [omaj, s\r\cie, lipsa sus]inerii sociale (Whipple [i WebsterStratton, 1991). Cercet\rile lui Polansky, Ammons [i Gaudin (1985) ale
65

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

lui Bouchard [i Desfosss (1989), Garbarino [i Sherman (1980) [i PalacioQuintin, Couture, Poquet, Jourdan-Ionescu, Lacharit, Ethier, Dias, Desaulniers, Cot, Coderr [i Calille (1995) au scos n relief faptul c\ familiile n care maltratarea este cronic\ au re]ele sociale reduse [i nesatisf\c\toare. n acela[i timp, nu [tiu s\ foloseasc\ resursele comunit\]ii. Mai mult, p\rin]ii care maltrateaz\ cronic dovedesc o participare social\ mai redus\. Copiii acestora sunt, de asemenea, mai pu]in implica]i social. Se pare c\ ansamblul familiei, [i nu numai mama, este supus acestei st\ri de singur\tate, de izolare social\ [i de absen]\ a sus]inerii sociale. Incapacitatea p\rin]ilor de a intra n contact [i de a ntre]ine rela]ii sociale reciproce pare a fi responsabil\ de izolarea social\ n care tr\iesc ace[tia [i nu numai s\r\cia ecologiei lor sociale (Polansky [i colab., 1985). S\ adaug\m la aceasta c\ o mam\ c\ruia i lipse[te sprijinul social risc\ s\ aib\ probleme rela]ionale cu copilul s\u, mai mult dect o mam\ care nu este izolat\ (Dumas [i Wahler, 1985). Re]eaua social\ disfunc]ional\ a familiei poate deci participa la etiologia maltrat\rii copilului. Diverse situa]ii de criz\ familial\ (divor], adop]ie, recompunere familial\, doliu, sinucidere, alcoolism, toxicomanie) care sunt generatoare de angoase pot constitui baza maltrat\rii (Raoult, 1999). (Ionescu, 2001: 24) Adesea, poate fi vorba de un act de maltratare trec\tor, legat de momentul de criz\; de exemplu, n momentul unui divor], tat\l poate deveni violent fa]\ de copii, iar mama depresiv\, din cauza problemelor pe care trebuie s\ le dep\[easc\. Dup\ ce trece criza, p\rin]ii vor mp\rt\[i din nou momente agreabile cu copiii lor [i vor restabili un sistem educativ eficient, f\r\ violen]\ sau neglijare. Evident, dac\ criza familial\ din copil\rie a fost de scurt\ durat\, copilul va suferi foarte pu]in consecin]ele actelor de maltratare la care a fost supus. n schimb, un copil care tr\ie[te ntr-o familie confruntat\ cu mai multe crize, care se ntind pe mai mul]i ani (separare urmat\ de alcoolism, apoi de sinuciderea unuia dintre p\rin]i, atunci cnd cel\lalt se rec\s\tore[te) va fi, f\r\ ndoial\, subiect al maltrat\rii de lung\ durat\. Este clar c\ maltratarea este un fenomen care poate avea cauze multiple: patologia p\rin]ilor, caren]ele rela]ionale copil-p\rinte, problemele familiei. Regrupnd factorii de risc n care copilul se confrunt\ [i
66

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

regrupndu-i n raport cu copilul nsu[i, cu p\rin]ii s\i sau cu mediul n care tr\ie[te, putem lua n considera]ie diferitele variabile etiologice ale maltrat\rii. Bazndu-se pe perspectiva ecologic\ dezvoltat\ de Bronfenbrenner (1979, 1996), figura 2.2.1.1. reprezint\ diferitele niveluri de risc care pot afecta copilul ntr-o anumit\ etap\ a dezvolt\rii sale. Diferi]ii factori care intervin n dezvoltarea uman\ se influen]eaz\ reciproc, dup\ o concep]ie sinoptic\ a efectelor de interac]iune ntre diversele contexte de via]\ (Robin, 1997). Fig. 2.2.1.1. Viziunea ecosistemic\ a factorilor de protec]ie (Jourdan-Ionescu, 1998)
Factori de risc Factori de risc

Mediul social Familie


Caracteristici individuale COPII

Factori de risc

Factori de risc Factori de risc

Observ\m c\, n cea mai mare parte a studiilor, copiii maltrata]i apar]in unor familii dezorganizate, cu nivel socio-economic defavorizat. Astfel de caracteristici care influen]eaz\ func]ionarea microsistemului familial constituie, de la bun nceput, factori de risc de maltratare. ntr-adev\r, copilul poate tr\i ntr-un context n care coexist\ diverse riscuri de mediu (de exemplu: s\r\cia, o re]ea social\ compus\ numai din adul]i n care copilul nu poate s\ aib\ ncredere), diverse riscuri familiale (de exemplu:
67

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

num\r crescut de copii n familii, mam\ foarte tn\r\, tat\ alcoolic sau toxicoman) [i chiar unele riscuri legate de propriile caracteristici (s\n\tate fragil\, stim\ de sine redus\, tulbur\ri de limbaj, de exemplu). Printre caracteristicile individuale ale copilului putem sublinia [i prezen]a unui handicap sau a unei boli cronice. Un copil care a fost descoperit la na[tere ca purt\tor de trisomie 21 (sindrom Down) sau care este atins de o afec]iune, provoac\ la p\rin]i un [oc ce poate duce la dorin]a de abandon sau la rela]ii de cuplu marcate de violen]\ legat\ de g\sirea unui vinovat. Mergnd n sensul cauzelor multiple care interac]ioneaz\ n maltratare, Marceline Gabel (1999) enumer\ fenomenele urm\toare (Ionescu, 2001: 26): factorii socio-economici; factorii psihologici (psihoz\, abuz de droguri, alcoolism, deficien]\); factori de mediu (izolare, lipsa sprijinului social); factori lega]i de istoria familiei (separare, doliu, [omaj); factori educativi (pedepse corporale); factori lega]i de dezvoltarea normal\ a unui copil mic (exersarea controlului sfincterian, tulbur\ri de somn, refuz alimentar etc.); factori lega]i de existen]a unui copil sau de caracteristicile acestuia (nu corespunde copilului imaginar sau reparator n ceea ce prive[te sexul, o tr\s\tur\ fizic\ etc.); factori de ordin interactiv. Ace[ti factori pot fi regrupa]i dup\ modelul ecosistemic n trei grupuri: cei care provin din caracteristicile copilului, cei n leg\tur\ cu caractersticile p\rin]ilor, cei care provin din mediul familial [i din mediul nconjur\tor. Exist\ indicatori ai riscului de maltratare a copilului care apar adesea nc\ nainte de na[terea copilului, n comportamentul parental [i pe care specialistul trebuie s\ fie capabil s\-l descifreze. Pe de alt\ parte, ace[tia nu trebuie lua]i izolat, ci doar prin cumularea mai multor semne. Ansamblul de elemente de mai jos creaz\ pentru personalul medicosocial [ansa unei evalu\ri iar pentru familii schi]eaz\ tipul de sprijin sau de ajutor necesar.

68

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Evaluarea va permite apoi pesonalului din domeniul social s\ aleag\ din evantaiul mijloacelor de care dispune pe acelea care se potrivesc cel mai bine pentru a veni n sprijinul copilului [i al p\rin]ilor s\i. M\sura de sprijin sau de acompaniere trebuie explicat\ familiei, deoarece acceptul familiei condi]ioneaz\ reu[ita proiectului de interven]ie conceput spre a servi intereselor copilului [i ale p\rin]ilor s\i (Ghid pentru profesioni[ti, 2003: 3). Identificarea precoce a factorilor de risc trebuie s\ permit\ implementarea unor ac]iuni preventive de natur\ social\, educativ\, psihologic\. Acestea la rndul lor trebuie s\ fac\ obiectul unor monitoriz\ri [i evalu\ri regulate.

2.2.2. Factori favorizan]i (de risc) ai apari]iei abuzului


Factori de risc 1. Perioada sarcinii [i primele luni de via]\ ale copilului (a) Perioada peri-natal\: negarea [i ascunderea sarcinii, sarcin\ nedorit\, neacceptat\; sarcin\ tr\it\ subiectiv ca fiind dificil\; antecedente de moarte subit\ sau deces al unui copil; antecedente obstretice, avorturi spontane sau provocate, spitaliz\ri n timpul sarcinii; situa]ia actual\ a mamei: izolare, ruptur\ afectiv\, disfunc]ii conjugale; vrst\ mic\ a mamei sau sarcini apropiate; lipsa unui domiciliu stabil, condi]ii proaste de locuit; condi]ii de via]\ care implic\ o oboseal\ excesiv\ (condi]ii de munc\, navet\); antecedente de plasament provizoriu sau alte tipuri de protec]ie social\ a unor copii ai familiei respective; absen]a unui proiect de viitor pentru copilul care urmeaz\ s\ se nasc\ sau pentru modul n care urmeaz\ s\ fie ngrijit; absen]a unui sprijin social.

69

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

(b)Perioada [ederii n maternitate: c\utarea [i reconsiderarea semnalelor nregistrate n perioada prenatal\; na[tere dificil\ cu probleme, prematur\ sau ntrziat\; separarea mamei de copil imediat dup\ na[tere; intoleran]a mamei la ]ipetele copilului; anxietate excesiv\ generat\ de ngrijirile care se impun pentru copil; copil cu malforma]ii sau cu un handicap; n general, rela]ii proaste cu copilul; refuzul mamei de a vedea copilul, de a se ocupa de el; dificult\]i n hr\nirea copilului; conduite sau inten]ii inadecvate; impulsuri (tendin]e) periculoase reale sau care pot fi b\nuite; depresie sau psihoz\ post-natal\; descoperirea unor elemente sociale, familiale, de risc ([omaj, absen]a unui domiciliu stabil); absen]a preg\tirilor pentru venirea copilului; internare f\r\ acte a mamei n vederea na[terii; fuga mamei din spital [i abandonul copilului; prelungirea din motive psiho-sociale a [ederii n spital; internarea prelungit\ a copilului datorit\ proastei condi]ii fizice. (c) Intoarcerea acas\: reconsiderarea indicatorilor de risc din perioada precedent\; mam\ depresiv\; mam\ care de la na[tere se neglijeaz\; `ngrijiri inadecvate ale copilului; copii prezentnd diferite tulbur\ri (alimentare, de somn); cazarea n centrul maternal; cererea de plasament a copilului. (d) La ncheierea concediului maternal, preluarea ngrijirii copilului: lipsa unui aranjament pentru ngrijirea copilului pe perioada ct p\rin]ii sunt pleca]i la munc\; cerere de plasament pe o perioad\ determinat\; instabilitatea plasamentului; utilizarea regulat\ de medicamente calmante;
70

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

conflict ntre p\rin]i [i persoanele care ngrijesc copilul (cre[\, familie etc.); spitaliz\ri repetate. Este de notat faptul c\ orice femeie care na[te trece prin unele dificult\]i n anumite perioade, f\r\ a pune ns\ n pericol dezvoltarea copilului s\u. 2. Caracteristici parentale, caracteristici ale copilului [i condi]ii socio-economice [i familiale (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, 2003): (a) Caracteristici parentale (sau ale adultului abuzator): adul]ii abuzatori au suferit, la rndul lor, episoade de maltratare sau au avut o copil\rie nefericit\, conformndu-se modelului comportamental al c\ror victime au fost. Adul]ii respectivi au nevoie de suport [i de rezolvarea psihologic\ a problemelor r\mase din copil\rie; consum\ excesiv alcool, droguri; sufer\ de boli mentale (depresie, inclusiv comportament suicidar ori psihotic) sau au o s\n\tate precar\, care nu le permite s\ securizeze via]a copilului; sunt imaturi din punct de vedere mental sau afectiv, instabili emo]ional, cu prag sc\zut de toleran]\ a frust\rilor [i cu dificult\]i de adaptare, lipsi]i de empatie rela]ional\. Nu-[i pot amna propria satisfac]ie [i [i descarc\ stresul pe loc. Sunt ostili [i rejectivi pentru c\ nu au ncredere n propriile lor abilit\]i. Caut\ suport parental protector n propriul lor copil pe care-l ncarc\ emo]ional cu probleme personale; au cuno[tin]e sumare despre dezvoltarea copilului, nu-l apreciaz\ corect, nu-l accept\, nu-l aprob\; au a[tept\ri nerealiste din partea lui (privitor la reac]ii, performan]e); au un stil educativ conflictual (fie autoritar, critic, intolerant, ostil, restrictiv, fie hiperprotector anxios sau perfec]ionist, fie indolent, indiferent); comunicarea lor este ambigu\, nu [tiu cum s\-[i exprime tr\irile fa]\ de cei apropia]i, nu pot separa sentimentul pozitiv fa]\ de copil de
71

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

sentimentul negativ fa]\ de ceea ce a comis copilul. Are o rigiditate rela]ional\ [i o rat\ crescut\ de agresivitate; egocentrism sau/[i ata[ament redus fa]\ de un copil nedorit, ale c\rui nevoi nu le n]elege [i nu le satisface; sunt izola]i social, se tem c\ vor fi respin[i, nu ncearc\ s\ se apropie; le lipse[te imagina]ia, spiritul ludic; au comportamente perverse, sadice fa]\ de copil; antecedente de violen]\ sau acte delictuale ale p\rin]ilor; familie tradi]ional\ care folose[te b\taia ca metod\ educativ\; orientarea [i aderarea la o grupare filosofic\ sau religioas\ care impune anumite interdic]ii (asisten]\ medical\, impiedicarea accesului la informare etc.). (b) Caracteristici ale copilului: na[tere prematur\, probleme prenatale, peri- sau postnatale (mai ales dificult\]i de alimentare sau necesitatea spitaliz\rii timpurii); boln\vicios n primii ani de via]\, cu un handicap, cu nevoi speciale cu aspect dezagreabil sau cu retard; copil instabil, cu tulbur\ri de aten]ie, greu de disciplinat; asem\narea copilului cu o persoan\ fa]\ de care p\rintele are resentimente mai mult sau mai pu]in con[tiente [i fa]\ de care nu-[i poate direc]iona violen]a; statutul copilului (adulterin, din alte rela]ii etc.); [edere nafara familiei; (c) Condi]ii socio-economice [i familiale antecedente penale sau familiale semnificative (divor], secrete ale familiei); p\rinte unic sau n rela]ie de coabitare; vrsta p\rin]ilor n covaria]ie cu clasa social\; intervalul dintre na[teri; separarea copilului de mam\ mai mult de 14 ore dup\ na[tere; absen]a hr\nirii la sn; izolare social\ a familiei sau conflicte maritale; aglomerare n spa]iul de domiciliu; stres economic, s\r\cie; stres profesional;
72

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

pierderi situa]ionale ([omaj, decese, mut\ri frecvente, accidente etc.); transmiterea multigenera]ional\ a anxiet\]ii sau a violen]ei, care se repet\ [i determin\ anumite valori culturale ce guverneaz\ via]a familiei; confuzii ntre genera]ii; al]i copii ai familiei care se afl\ n servicii de protec]ie a copilului; o nou\ sarcin\.

Factorii de risc cei mai frecven]i n maltratare (Palicari, 2001)


COPILUL Probleme de sntate fizic; Natere prematur/greutate mic la natere; Probleme perinatale; Probleme de dezvoltare a copilului de vrst mic Probleme de comportament de vrst mic PARINII Nivel redus de colarizare Probleme de sntate mintal Probleme legate de consumul de alcool/drog Vrsta mic a mamei la naterea primului copil Nivel intelectual sczut al mamei Maltratri n copilrie ncarcerarea unuia dintre prini CARACTERISTICI Handicap important sau boal ALE FACTORILOR cronic a unuia din familie DE RISC

CONTEXT FAMILIAL SAU DE MEDIU

S\r\cie Instabilitatea structurii familiale Frecven]a ridicat\ a mut\rilor Num\r mare al copiilor n familie Violen]\ conjugal\

(Adaptat dup\ Jourdan-Ionescu, 1998)

73

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

nl\n]uirea cauzal\ a victimiz\rii }innd cont de multitudinea [i posibilele combina]ii ale factorilor enumera]i, un incident de abuz se poate desf\[ura dup\ urm\torul algoritm: Situa]ii stresante, frecvente, pe termen lung; Adul]i abuzatori, ale c\ror caracteristici i determin\ s\ aprecieze diferit rela]ia cu copilul fa]\ de adul]ii normali; Stres emo]ional, provocat reciproc de adult [i de copil; Diminuarea autocontrolului [i inhibi]iei comportamentale; Iminen]a abuzului asupra copilului.

2.3. Copiii abuza]i fizic [i tipuri de comportamente abuzive n mediul familial


2.3.1. Copilul victim\ a agresiunii parentale
Uneori p\rin]ii [i ndeplinesc bine func]iile de p\rin]i, dar n situa]ii de criz\ ajung s\-[i abuzeze copilul, iar alteori ace[tia [i neglijeaz\ de la bun nceput copilul [i l expun constant la abuzuri fizice [i emo]ionale. Din nefericire, cele mai multe abuzuri asupra copilului au loc n familie, iar forma de abuz cea mai frecvent ntlnit\ este abuzul fizic. Copilul este o fiin]\ vulnerabil\; v\t\mat, el prezint\ adesea semne fizice cu diverse grade de gravitate: hematoame, echimoze, fracturi, arsuri. leziuni interne, pl\gi, dilacer\ri. Nu toate leziunile fizice sunt ns\ accidentale. Agresarea copilului n mod deliberat de c\tre adultul n grija c\ruia se afl\ el, provocarea de leziuni sau otr\virea lui, este definit\ ca abuz fizic. Acest fel de abuz este nso]it de traume psihice imediate sau ulterioare (Popescu, R\du], 1998) care trebuie luate [i ele n considerare n cazul aprecierii gravit\]ii actului violent. Pecora et al. (1992) dau o defini]ie care merge n acela[i sens [i anume: abuzul fizic este v\t\marea produs\ neaccidental de persoana n grija c\reia se afl\ un copil la un moment dat (Roth-Szamoskzi, 1999: 46). n privin]a acestui tip de defini]ie se pune ntrebarea dac\ nu ar trebui incluse aici [i acele forme de
74

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

violen]\ care nu au provocat v\t\m\ri la comitere, dar care include, prin repetare, probabilitatea crescut\ a v\t\m\rilor (de exemplu, cazul n care p\rintele arunc\ spre copil cu diverse obiecte de pild\, cu scaunul [i ar putea foarte u[or s\-l r\neasc\). Ideea extinderii defini]iei nu se produce doar c\ rezultant\ a durerii fizice, ci [i ca urmare a amenin]\rii cu violen]a [i a tr\irii iminen]ei acesteia. Dar judecarea comportamentelor n func]ie de majoritatea legilor existente se face n mai mic\ m\sur\ pe seama inten]iilor oamenilor [i n mai mare m\sur\ pe seama actelor comise efectiv [i a consecin]elor acestora. A[adar, profesioni[tii au nevoie de criterii de diferen]iere ntre diversele tipuri de abuzuri, criterii pe care le construiesc pornind de la nivelul de suferin]\ produs\ copilului (Mardiker, 1996). Categoria copiilor abuza]i fizic i include pe cei care au fost r\ni]i n mod deliberat, precum [i pe cei r\ni]i datorit\ insuficientei supravegheri. Semnele uzuale ale abuzului fizic sunt contuziile [i arsurile (Mobbs, 1986). Contuziile pot ap\rea de la ciupituri, lovituri, trntiri ale copilului. Pute]i g\si exemple de contuzii pe spatele sau fundul copilului, l\sate de palme sau obiecte, urme de degete pe obraji, pe picioare sau bra]e, de la ciupituri, precum [i ochi vine]i ca urmare a loviturilor primite. Pe lng\ aceste r\ni, cara arat\ folosirea unor obiecte sau a minilor, exist\ acele contuzii care nu arat\ foarte diferit de cele pe care copiii [i le fac adesea la joac\. Localizarea r\nii, vrsta copilului [i explica]ia felului n care acestea au ap\rut, pot indica totu[i abuzul. Arsurile provin adesea de la ]ig\ri. Ele pot fi, de asemenea, produse cu ajutorul nc\lzitoarelor sau al fierului de c\lcat (Killn, 1998: 27). Asemenea semne vizibile ale traumei sunt [ocante [i trezesc furia, protestul [i disperarea noastr\. Nu reu[im de fiecare dat\ s\ observ\m suferin]a, anxietatea, neajutorarea [i disperarea copilului, experien]ele sale avute cu un adult, care nu mai are control asupra propriilor acte [i care este capabil s\ provoace v\t\m\ri fizice. Astfel, copilul este l\sat s\ se adapteze [i s\ fac\ singur fa]\ acestor experien]e abuzive care vin din partea celor care se consider\ c\ ar trebui s\-l protejeze. Aceste experien]e se cumuleaz\ v\t\m\rilor emo]ionale, care, pe termen lung, pot avea efecte mult mai serioase.

75

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Situa]ia poate fi chiar [i mai complicat\, datorit\ faptului c\ v\t\m\rile cele mai grave nu au n mod necesar nici un semn exterior, cum ar fi de exemplu, loviturile la cap f\cute unui copil mic, mai ales bebelu[ilor. Scutur\ri puternice provocate copiilor de vrst\ mic\ pot duce la un efect de biciuire a capului (Dykes, 1996), v\t\mare care ar putea ap\rea n alte circumstan]e, cum ar fi accident de ma[in\ (ciocnire frontal\). Acest efect poate conduce la snger\ri ale meningelui, n membrana protectoare a creierului, sau n interiorul ochiului. C\derile sau loviturile la cap pot conduce la serioase v\t\m\ri ale creierului, chiar dac\ acestea nu sunt observate imediat. Este vorba de copilul care a fost trntit de nenum\rate ori cu capul de mas\ pentru c\ nu se opre[te din plns. Aceste lovituri pot avea serioase consecin]e cum ar fi epilepsia, paralizia [i ntrzierea n dezvoltare. Sechelele pot, de multe ori, s\ nu fie evidente dect trziu, [i atunci s\ nu fie asociate cu abuzul. Alte v\t\m\ri provenite frecvent din abuzul fizic deliberat sunt minile [i picioarele rupte. Razele X pot ar\ta, de asemenea, semne ale unor fracturi anterioare. Este posibil ca abuzul s\ se fi perpetuat dintr-o perioad\ cu mult anterioar\ apari]iei [ansei ca o persoan\ sau situa]ie s\ permit\ depistarea acestuia. Dac\ un copil are anumite probleme de s\n\tate, cum ar fi o fragilitate a oaselor (osteogenez\ imperfect\) (Peterson [i McAllison, 1989; Carty, 1988) iritant\, dar nu neap\rat foarte grea, manevrarea mai dur\ a copilului poate avea serioase consecin]e care cu u[urin]\ pot fi considerate ca abuz fizic, cu toate c\ aceste consecin]e nu ar fi fost att de severe n cazul unui copil s\n\tos. Exist\ situa]ii care pot fi asociate cu aceste tipuri de abuz. n conflictele maritale, agresiunea care se dore[te direc]ionat\ spre unul din so]i poate fi adesea canalizat\ spre copil. n situa]iile n care copilul respins devine turbulent, el ajunge s\-i nnebuneasc\ pe p\rin]i. Copilul pare s\ func]ioneze n familie ca un fel de ]ap isp\[itor. P\rin]ii, [i adesea fra]ii [i surorile, [i descarc\ frust\rile [i agresivitatea pe copil. Toate acestea sunt probabil mult mai pronun]ate n cazul [omajului extins sau al altor dificult\]i. O situa]ie mult mai complicat\ pare s\ apar\ atunci cnd copilul reprezint\ o proiec]ie negativ\ pentru p\rin]i. Unii dintre ace[ti copii sunt rejecta]i n mod extrem nc\ de la nceput, totul petrecndu-se cu repetate abuzuri fizice. (Killn, 1998: 28).
76

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Spaima trece, vn\t\ile dispar, oasele se sudeaz\. Cu toate acestea copilul tr\ie[te mai departe n incertitudinea [i anxietatea unui nou abuz. Nencrederea, atmosfera emo]ional\ din cas\ [i atitudinile p\rin]ilor sunt nc\ prezente, iar toate acestea l duc pe copilul abuzat fizic ntr-o stare confuz\ (Rohner [i Rohner, 1980; Covitz, 1986; Garbarino, 1986; Flaser, 1993). Copilul nva]\ s\ se perceap\ ca un copil r\u care nu merit\ dragoste [i ngrijire. Se a[teapt\ s\ fie respins. Pentru a nu risca o nou\ respingere, va ncerca s\ se apere folosindu-[i toate eforturile pentru a evita strnirea furiei celor mari. Copilul tr\ie[te zilnic n aceast\ situa]ie, la nivele diferite de con[tientizare. De la o zi la alta copilul se obi[nuie[te cu faptul c\ adultul l abuzeaz\. S-au prelucrat diferitele categorisiri ale abuzului fizic. Unele fac diferen]a ntre r\nile dovedite sau admise a fi deliberate [i suspiciunea legat\ de asemenea r\niri. Altele fac diferen]a ntre abuzul activ [i cel pasiv. Dac\ p\rin]ii recunosc sau nu faptul c\ au cauzat v\t\m\ri copilului depinde foarte mult de rela]ia lor cu asistentul social. Este foarte greu de evaluat dac\ v\t\marea produs\ este urmarea unui act deliberat sau este urmarea pasivit\]ii [i neprotej\rii copilului. S-a propus ca modalitate de limitare a conceptului de abuz asupra copilului s\ se considere doar v\t\m\rile produse n mod deliberat. Acest lucru este ns\ extrem de dificil de evaluat. Gradul de inten]ie este adesea neclar chiar p\rin]ilor. De multe ori exist\ o leg\tur\ strns\ ntre pedepsele fizice, percepute ca metode de educare a copiilor, [i abuzul fizic asupra copilului. Este greu de realizat ns\ o diferen]iere clar\ n practic\. (Killn, 1998: 28) Ceea ce ncepe ca o rela]ie disciplinar\ poate sfr[i ca abuz, deoarece decisiv, din acest moment, este modul n care p\rin]ii [i vor st\pni tensiunile interne. Disciplinarea fizic\ este deja interzis\ prin lege n unele ]\ri. Potrivit legii norvegiene (Legea copilului 1981, paragraful 30): Nu este permis\ expunerea copilului la violen]\ sau comportarea fa]\ de acesta n orice alt mod prin care s\n\tatea lui emo]ional\ [i fizic\ ar putea fi periclitat\. V\t\marea fizic\ este, cu toate acestea, doar temporar\, chiar dac\ este vorba despre una serioas\. Spaima, precum [i climatul emo]ional asociat sunt p\trunz\toare [i de durat\.
77

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Clausen [i Crittenden (1991) au g\sit c\ abuzul emo]ional a fost prezent n aproape toate cazurile de abuz fizic [i c\ abuzul emo]ional a fost cel care a cauzat cele mai mari daune dezvolt\rii copilului. Abuzul emo]ional trebuie s\ fie n centrul aten]iei noastre. Este important s\ fim con[tien]i c\ m\rimea sau gravitatea v\t\m\rii nu e n mod necesar o m\sur\ a gradului de patologie a familiei. Consecin]a abuzului fizic depinde [i de anumite elemente de [ans\, cum ar fi cazul n care copilul trntit cade pe cimentul unei nc\peri de baie n compara]ie cu cel care cade pe carpet\. Exist\ tendin]a de a ne concentra aten]ia asupra v\t\m\rii n sine [i mai pu]in asupra situa]iei n care aceasta a avut loc, ceea ce ne dep\rteaz\ de o evaluare clar\ a situa]iei familiale n momentul apari]iei r\nii. n modul acesta, limitele familiei, precum [i resursele acesteia sunt slab evaluate. (Killn, 1998: 30)

2.3.2. Diferen]a dintre accident [i abuz fizic asupra copilului


n general, atunci cnd p\rin]ii abuzatori sunt interoga]i cu privire la contextul abuzului, ace[tia nu recunosc c\ ei sunt cei implica]i direct n comiterea abuzului asupra propriului copil [i reclam\ un accident care s-a ntmplat f\r\ ca unul din ei s\ aib\ vreo participare. Pentru a putea deosebi abuzul de accident este necesar s\ cunoa[tem caracteristicile accidentului [i caracteristicile abuzului asupra copilului. De o real\ importan]\ n acest sens este colaborarea ntre speciali[tii care investigheaz\ cazul [i cu care asistentul social lucreaz\ n echip\ (psihologi, medici, educatori, poli]i[ti etc.), a c\ror p\rere ca profesioni[ti are un rol decisiv n stabilirea situa]iei reale: abuz sau accident. Accidentarea copilului este neinten]ionat\ [i se refer\ la r\nirea ce are loc atunci cnd adultul este mai pu]in precaut fa]\ de riscuri (oboseala, stres, furie) sunt rezultatul unor izbucniri f\r\ inten]ia de a r\ni copilul [i nu acte sadice, premeditate (Irimescu, 2002). Accidentele au loc datorit\: Pierderii controlului (copilul este mpins); Dispute [i violen]\ marital\ (copilul intervine ntre p\rin]i n momentul incidentului); Consumul de alcool/drog;
78

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Lipsa de supraveghere a copilului. Pentru a deosebi abuzul de accident trebuie cunoscute cteva caracteristici ale abuzului (Miftode, 2002: 165): existen]a unei perioade lungi [i inexplicabile de la incident pn\ la prezentarea la tratament (abuz). n cazul unui accident p\rin]ii aduc copiii la medic ntr-o or\, maxim dou\; p\rin]ii nu ofer\ o explica]ie coerent\ [i concis\ n leg\tur\ cu leziunile copilului; p\rin]ii devin iritabili dac\ sunt ntreba]i asupra mprejur\rilor care au condus la producerea accidentului, manifest\ ostilitate, au o certitudine diferit\ de suferin]a parental\; p\rin]ii ncearc\ s\ schimbe subiectul abordnd alte probleme; existen]a unor rapoarte medicale anterioare, r\niri, accident\ri care trebuie citite de asistentul social naintea interviului ini]ial; diagnosticul pus de medicul care a examinat copilul (exemplu: cazul copiilor ar[i cu ]igara de concubinul mamei/violen]a fizic\ asupra copilului de c\tre concubinul mamei - ambii oligofreni); comportamentul non-verbal al copilului (team\, plng cnd se apropie cel ce i-a abuzat, manifest\ nelini[te la desp\r]irea de cel\lalt p\rinte [i au tendin]a de a le cere acestora tot mai multe favoruri, de a sta tot mai mult timp mpreun\. De asemenea, manifest\ reluctan]\ n a exploata restul lumii [i tr\iesc sentimentul c\ le lipse[te dragostea [i sprijinul). n situa]ii de stres, de tensiune, copilul este mai fericit dac\ nu este mpreun\ cu p\rintele care l abuzeaz\; ngrijirea inversat\ - copilul caut\ n acest mod constant s\ aib\ grij\ de p\rin]i servesc mama cu o ]igar\ [i aduc b\uturi alcoolice, n general r\spund cererilor formulate de p\rin]i.

2.3.3. Clasificarea abuzului fizic asupra copilului


Pentru profesioni[tii implica]i n acordarea unor diverse forme de asisten]\ copiilor (medici, educatori, asisten]i sociali, psihologi), nivelul de s\n\tate fizic\ al unui copil constituie principalul criteriu de apreciere

79

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

a ngrijirii acordate copilului de c\tre persoanele care au aceast\ ndatorire (Roth-Szamoskzi, 1999: 46). S\n\tatea fizic\ este un standard central al calit\]ii vie]ii copilului. Criteriul grijii fa]\ de s\n\tatea copilului [i al c\ut\rii surselor de v\t\mare fizic\ este central n protec]ia copilului. Este important de [tiut c\ nici un semn luat n considerare nu ne permite afirmarea unei situa]ii de maltratare. Anumite boli sau accidente pot provoca simptome asem\n\toare. Uneori, ns\, locul, partea de corp unde ap\rea leziunea, forma ei, asocierea ntre anumite tipuri de leziuni, ]innd seama [i de vrsta copilului, sunt suficiente pentru a afirma existen]a unor situa]ii de maltratare. Se poate ntmpla ca semnele [i simptomele identificate s\ dispar\ prin ndep\rtarea copilului de mediul s\u familial. Dac\ se petrece acest lucru, diagnosticul se poate considera confirmat prin chiar acest fapt (Ghid pentru profesioni[ti, 2003: 6). Gradul abuzului difer\ n func]ie de v\t\marea produs\ copilului. n func]ie de gravitatea v\t\m\rilor [i de consecin]ele lor asupra s\n\t\]ii [i dezvolt\rii copilului, abuzul fizic se poate clasifica n urm\toarele categorii (Miftode, 2002, pp. 166-167): v\t\m\ri corporale u[oare: vn\t\i, pl\gi, eroziuni (pe fa]\, pe zone mari din trunchi, spate, fese, coapse, pe zone neexpuse vederii directe), n forme neobi[nuite, agregate sau oglindind instrumentul cu care au fost produse, n stadii diferite de vindecare; arsuri de gradul unu, doi sau trei provocate de c\ldura uscat\ sau umed\ (arsuri de ]igar\ sau trabuc, arsuri pe fese [i organele genitale indicnd imersia n lichid fierbinte; arsuri provocate de funie pe bra]e, membre inferioare, gt sau trunchi, arsuri a c\ror configura]ie indic\ forma obiectului cu care au fost produse); alopecie (chelie) consecutiv\ smulgerii repetate, brutale a p\rului; v\t\m\ri corporale (oase, mu[chi) sau v\t\m\ri ale organelor interne, caracterizate prin schimbarea colora]iei normale, durere, deformare sau imobilitate; fracturi ale oaselor lungi (bra], picior), fracturi n diferite stadii de vindecare, fracturi multiple la copilul sub 2 ani, rupturi de organe, hemoragie intern\, lovituri la nivelul capului (fracturi craniene, ale mandibulei, ale piramidei nazale, edem cerebral, hematom subdural, hemoragii retiniene). C\derile sau loviturile la cap pot conduce la serioase
80

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

v\t\m\ri ale creierului chiar dac\ acestea nu sunt observate imediat (exemplu, copilul care a fost trntit de nenum\rate ori cu capul de mas\ pentru c\ nu se opre[te din plns. Aceste lovituri pot avea serioase consecin]e, cum ar fi: epilepsia paralizia [i ntrzierea n dezvoltare. Fracturile cele mai frecvent ntlnite sunt cele ale membrelor, ale coastelor precum [i fracturi la nivelul craniului. Fracturi ale membrelor: felul n care apar din punct de vedere clinic [i n radiografii depinde de vrsta copilului. la sugari: deformarea grosolan\ a unui membru este foarte rar\. se nregistreaz\ mai degrab\ o umfl\tur\, neputin]a sau durerea la realizarea anumitor mi[c\ri (cele mai frecvente sunt fracturile de diafiz\, cele prin smulgere metafiziar\); la copiii mai mari, fracturile de membre nu au nici un caracter specific. B\nuiala existen]ei unor rele tratamente aplicate copilului (sindromul Silverman) vine din asocierea fracturilor cu alte leziuni semnificative sau din descoperirea unor fracturi vechi. Fracturile coastelor [i ale craniului sunt dificil de identificat n absen]a unor radiografii. (Ghid pentru profesioni[ti, 2003: 7). acte periculoase (acte ce constituie un risc sever pentru s\n\tate, securitatea sau bun\starea copilului) introducerea n organismul copilului altfel dect sub control medical a oric\rei substan]e care ar putea afecta temporar sau permanent func]iile unuia sau mai multor organe [i ]esuturi (exemplu, folosirea inadecvat\ a substan]elor cu regim special, a medica]iei prescrise, a medicamentelor curente [i a cantit\]ilor mari de alcool, Folosirea de c\tre femeile gravide din neglijen]\ [i/sau nechibzuin]\ a substan]elor toxice pentru f\t [i care pot determina na[terea unui copil cu dependen]e sau deficien]e fizice sau neeurologice, administrarea unei diete necorespunz\toare vrstei copilului (diete bizare, sare n exces), electrocutarea, necarea sau sufocarea, lovirea capului copilului de zid sau de alte obiecte, trasul de p\r, conducerea ma[inii sub influen]a alcoolului [i avnd un copil n ma[in\, lovirea copilului cu b\]ul, cureaua sau cu alte obiecte n cap, peste organele genitale sau n p\r]i moi ale corpului, r\sucirea for]at\ sau ndoirea p\r]ilor corpului copilului, disciplinarea fizic\ a unui copil mic; folosirea armelor mortale n apropierea unui copil.
81

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Este foarte greu de evaluat dac\ v\t\marea produs\ este urmarea unui act deliberat sau este urmarea pasivit\]ii [i neprotej\rii copilului. S-a propus ca modalitate de limitare a conceptului de abuz asupra copilului s\ se considere doar v\t\m\rile produse n mod deliberat. Acest lucru este dificil de evaluat, gradul de inten]ie este adesea neclar chiar p\rin]ilor. pedepsele crude sau inumane (acte ce cauzeaz\ suferin]\ fizic\ [i/sau psihic\ extrem\): refuzul de a da copilului mncare sau ap\ pe perioade ndelungate; constrngerea copilului de a sta n cad\ cu ap\ rece, deprivarea de somn, ncuierea copilului afar\ pe vreme rece [i f\r\ haine potrivite, ncuierea copilului n locuri ntunecoase pentru perioade lungi de timp, constrngerea copilului s\ m\nnce materiale necomestibile (exemplu: s\pun, ]ig\ri, trabuc), imobilizarea copilului n c\tu[e sau frnghii, folosirea unor [ocuri electrice de tensiune joas\. minori exploata]i prin munc\ - folosirea copilului la activit\]i care dep\[esc capacit\]ile [i rezisten]a sa fizic\. Aceste tipuri de activit\]i pot afecta echilibrul psihic al copilului, dac\ sunt contrare preocup\rilor specifice vrstei sale, sunt njositoare (exemplu: cer[itul) [i mpiedic\ realizarea sa [colar\ sau profesional\. Cazuri particulare (Ghid pentru profesioni[ti, 2003: 9) Intoxica]ii ale copilului, datorate toxicomaniei p\rin]ilor, unei st\ri de dependen]\ alcoolic\ sau consumului excesiv de medicamente al p\rin]ilor; Sindromul Munchausen prin intermediar P\rin]ii pot fi responsabili pentru o patologie indus\ prin administrarea voluntar\ a unor medicamente sau prin sus]inerea existen]ei unor simptome la copil care nu au fost niciodat\ confirmate de speciali[ti. n ambele cazuri, p\rin]ii solicit\ medicilor [i personalului medical numeroase investiga]ii medicale sau chirurgicale, victimiznd copilul. Poate fi invocat de c\tre p\rin]i orice semn func]ional pentru a ob]ine investiga]iile [i procedurile dureroase [i distructive pentru copil. Sindromul copilului scuturat (text extras din Copilul n dificultate). Este o form\ de rele tratamente aplicate copilului cu vrst\ sub un an sau chiar sub [ase luni; evaluarea gravit\]ii manifest\rii ]ine seama de
82

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

vrsta copilului victim\, de tabloul clinic ini]ial care poate pune sub semnul ntreb\rii prognosticul vital [i de severitatea sechelelor neurologice. R\mne principala cauz\ a decesului consecutiv relelor tratamente: aproximativ 15% dintre acestea. n 1972, un pediatru radiolog, John Caffey introduce termenul devenit clasic de sindrom al copilului scuturat, whiplash shaken infant syndrome prin care descrie un tablou clinic cuprinznd hemoragii retiniene, hematom subdural sau subacehnoidian [i absen]a oric\ror leziuni externe ale traumatismului. Diagnosticarea relelor tratamente la un sugar de cteva luni este un proces complex [i dificil n absen]a unor semne exterioare ale traumatismului [i a identific\rii factorilor de risc. Scuturatul copilului se poate petrece ntr-un context de violen]\ inten]ionat\ dar [i de comportamente inadecvate, inconsecvente, ale p\rin]ilor sau ale celor care ngrijesc sugarul, mai ales datorit\ ignor\rii gravit\]ii poten]iale a unor astfel de manevre. Scuturatul copilului poate ap\rea la un moment dat ca fiind mai acceptabil [i mai pu]in periculos dect lovirea lui, ca r\spuns la tensiunea pe care o creaz\ prin scncetul nencetat, iritant. Adeseori consecin]ele scutur\rii sunt prezentate de c\tre p\rin]i sau ngrijitori n cadrul unei boli a copilului. n aceast\ situa]ie diagnosticul este nc\ [i mai dificil de stabilit. Este boala autentic\? Semnele scutur\rii sunt oare anterioare sau posterioare bolii? Toate acestea sunt probleme greu de rezolvat n practic\. Echipele care lucreaz\ cu astfel de cazuri sunt foarte preocupate [i solicitate emo]ional [i de aceea se impune func]ionarea n pluridisciplinaritate pentru a se proteja de proiec]iile agresive sau de minimaliz\ri sau dramatiz\ri excesive atunci cnd se iau m\surile necesare n astfel de situa]ii. Categoriile de copii care se pot diferen]ia dup\ gravitatea efectelor abuzului sunt (Roth-Szamoskzi, 1999: 48): copiii supu[i abuzului fizic minor (suprafe]e de piele nro[ite, leziuni u[oare); copiii supu[i abuzului fizic major (cap spart, mini, coaste rupte, arsuri etc.);
83

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

categoria copiilor cu risc. Aceasta se refer\ la o popula]ie de copii necunoscut\ precis ca num\r sau ca pondere, n privin]a c\rora avem cuno[tin]\ despre comportamente [i situa]ii care indic\ posibilitatea unor rele tratamente care ar fi suportate de c\tre minor (diferite tipuri de neglijare sau de abuz), dar nu avem certitudinea comiterii lor n prezent. Studiile care se ocup\ de prevalen]a fenomenului de abuz n popula]ie pot da indicii estimative privind ponderea acestor copii. categoria minorilor exploata]i prin munc\ face parte din aceast\ n[irare deoarece se refer\ la includerea copilului n activit\]i care dep\[esc capacit\]ile rezisten]ei sale fizice. Un raport al Institutului Na]ional de Cercetare [tiin]ific\ n domeniul Muncii [i Protec]iei Sociale (dup\ Popa, 20.03.1998) prezint\ date dup\ care 5,66% dintr-un lot de familii intervievate au declarat c\ [i trimit unul sau mai mul]i copii sub 15 ani la munc\, iar 2,83% au evitat s\ r\spund\ (f\r\ s\ nege ns\). Dintre muncile prestate de copii se indic\ un procent de 23,2% de copii care cer[esc, 21,6% ncarc\, descarc\ sau car\ marf\, 10,8% spal\ ma[ini, 8,6% sunt vnz\tori ambulan]i, mai ales de ziare, iar al]ii strng gunoaie, fac cur\]enie, muncesc n agricultur\ sau zootehnie. Dintre copiii care muncesc, 53,1% au declarat c\ muncesc n timpul anului [colar, 26,6% chiar n timpul programului de studii, 10,7% afirm\ c\ munca nu i-a silit s\ abandoneze [coala, dar sunt mult mai obosi]i, iar 14,4% recunosc c\ munca i-a mpiedicat s\ urmeze [coala.

2.3.4. Pedeapsa corporal\ ca metod\ de disciplinare a copilului


Ce este pedeapsa corporal\? Pedeapsa corporal\ sau fizic\ nseamn\ folosirea for]ei fizice cu inten]ia de a cauza un grad de durere sau disconfort, avnd ca scop disciplinarea, corectarea [i controlul, schimbarea comportamentului sau din credin]a c\ este util n educarea copilului. Suferin]a fizic\ poate fi cauzat\ prin mai multe metode, cum ar fi: lovirea copilului cu mna sau cu un obiect, ciupirea, trasul de p\r, scuturarea etc.

84

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Leg\tura dintre pedeapsa corporal\ [i cea psihic\ Pedeapsa corporal\ (fizic\) poate avea efecte psihice asupra copilului (exemplu: cauzeaz\ sc\derea stimei fa]\ de sine, triste]e, ru[ine, depresie etc.). Violen]a psihic\, care include tratamente umilitoare sau degradante [i amenin]\ri la adresa copilului poate fi la fel sau chiar mai d\un\toare pentru copil (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, 2003). Dimensiunea problemei Este dificil s\ ob]inem date reale despre folosirea pedepsei fizice asupra copilului. P\rin]ii ([i educatorii) au tendin]a s\ nu raporteze acest fenomen [i este imposibil s\ ob]inem informa]ii de la copiii mici. Att eviden]ele statistice ct [i cele populare arat\ c\ pedeapsa corporal\ este aplicat\ n aproape toate societ\]ile, ceea ce nseamn\ c\ n ntreaga lume milioane de copii sunt pedepsi]i fizic [i emo]ional de aceia care ar trebui s\-i ngrijeasc\. Pedeapsa corporal\ este aplicat\ copiilor, acas\, la [coal\, n institu]iile medicale, la locurile lor de munc\, pe str\zi. Pn\ acum 11 ]\ri au interzis aplicarea pedepsei corporale asupra copiilor. Acceptarea social\ Exist\ justific\ri comune pentru justificarea pedepsei corporale n diferite culturi [i contexte. Argumentele principale care sus]in aplicarea pedepsei corporale sunt: copiii au nevoie de metoda aceasta de disciplinare pentru a nv\]a ceea ce este r\u [i ceea ce este bine, pentru a-i respecta pe cei mai n vrst\, pentru a munci din greu [i a fi supus; cum sunt crescu]i copiii este problema familiei, nu a societ\]ii; pedeapsa corporal\ a fost aplicat\ de-a lungul genera]iilor [i nu s-a ntmplat nimic r\u cu cei c\rora li s-a aplicat; p\rin]ii sunt uneori foarte stresa]i din cauza s\r\ciei sau suprasolicit\rii [i nu sunt de acord c\ solu]ia este ndep\rtarea cauzelor acestor stresuri. Impactul asupra copiilor R\ni fizice [i psihice Cercet\rile f\cute n diverse ]\ri arat\ severitatea efectelor negative a pedepsei corporale asupra copilului. Copiii ar putea suferi r\ni care necesit\ aten]ie medical\, las\ urme permanente [i pot cauza chiar moarte.

85

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Lovirea copiilor poate cauza snger\ri, leziuni ale organelor interne, probleme de vedere. n unele ]\ri au fost raportate modalit\]i de pedeaps\ corporal\ ca: for]area copilului s\ stea ore ntregi n soare, s\ fumeze ardei iute, ceea ce poate cauza tuse [i vom\, s\ [i contorsioneze trupul [i s\ stea ore ntregi n acea pozi]ie, ceea ce poate cauza r\ni sau snger\ri; trasul de p\r [i de urechi etc. Cercet\rile au demonstrat c\ exist\ o corela]ie direct\ ntre pedeapsa corporal\ [i depresie, stima de sine sc\zut\, inadaptare social\ [i rela]ii s\race cu p\rin]ii [i cu autorit\]ile. Pedeapsa corporal\ (sau fizic\) devine abuz fizic atunci cnd atrage dup\ sine consecin]e care pun n pericol s\n\tatea fizic\ [i psihic\ a copilului [i are efecte negative asupra dezvolt\rii acestuia. Pedepsele minore aplicate n mod obi[nuit nu d\uneaz\ s\n\t\]ii [i integrit\]ii corporale a copilului. Nici ele nu sunt ns\ total lipsite de pericol pentru s\n\tatea sa mental\. Folosite n mod repetat, impropriu sau n neconcordan]\ cu faptele comise, ele pot s\ conduc\ la traume psihice, deoarece transmit copilului mesajul violen]ei fizice. Ele pot fi considerate abuzive [i n cazurile cnd, f\r\ s\ fie ie[ite din comun, sunt aplicate foarte des copiilor, dar [i atunci cnd pedepsele nu corespund gre[elilor comise de copil sau cnd ele sunt menite s\ aduc\ satisfac]ii adultului, nu s\ corecteze comportamentul copilului. Abuzive sunt considerate n primul rnd pedepsele din categoria celor grave, pe care le definim ca cele care comport\ un risc substan]ial pentru s\n\tatea [i integritatea corporal\ a minorului, chiar la o singur\ aplicare (arsuri cauzate copilului, nfometarea acestuia, folosirea unor instrumente periculoase a unui furtun sau cablu, a unui cu]it etc. folosirea curentului electric [i altele provocatoare de urme adnci [i r\ni. De la pedeapsa corporal\ la abuzul fizic asupra copilului La nivelul familiei sanc]iunea poate lua diferite forme: moral\ (dezaprobare, avertizare, critic\, admonestare); n plan matrimonial economic (anularea surselor de bani, a jocurilor, obiecte vestimentare promise etc.);

86

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

interdic]ii [i priva]iuni (interzicerea vizion\rii unor spectacole, a particip\rii la unele jocuri sportive, excursii etc.); sanc]iuni prin activit\]i; multiplicarea sarcinilor casnico-gospod\re[ti, teme, exerci]ii, probleme n plus fa]\ de cele cerute la [coal\, repetarea de mai multe ori a unor teme nereu[ite (Mitrofan [i Mitrofan, 1991). Pentru a avea efect pozitiv, sanc]iunea trebuie s\ fie, pe de o parte, corespunz\toare [i concordant\ culpei, [i pe de alt\ parte, adaptat\ la particularit\]ile psihologice specifice vrstei [i particularit\]ile psihologice individuale. Pentru un copil sensibil, emotiv, deosebit de impresionabil simpla aluzie la unele abateri [i nerealiz\ri au efecte mult mai puternice dect sanc]iunile mai severe asupra unui copil mai pu]in sensibil [i mai pu]in impresionabil. P\rin]ii trebuie s\ manifeste mult\ grij\, mult\ r\bdare [i mult tact n aplicarea sanc]iunii/pedepsei, n a[a fel nct aceasta s\ nu aib\ efecte psiho-traumatizante asupra personalit\]ii copilului. Din categoria pedepselor trebuie exclus\ lovirea fizic\, b\taia care afecteaz\ puternic demnitatea copilului. P\rin]ii nu trebuie s\ ]in\ cont n modul lor de a-[i educa copiii de proverbe de tipul b\taia e rupt\ din rai, nu ascunde bta de copil, l bat ca s\-l fac om (Muntean, Ana, 1999) (Irimescu, 2002). Ei pot face o confuzie ntre educarea, disciplina copilului [i maltratarea lui. C\ci dac\ proverbele [i spun cum s\ disciplinezi copilul folosind b\]ul, ele nu [i spun pn\ unde s\ mergi cu folosirea lui [i n ce moment m\surile disciplinatorii devin distructive pentru copil, trec n opusul inten]iei p\rintelui de a face om din el. Departe de a constitui o simpl\ ciocnire urmat\ de o durere fizic\ trec\toare, b\taia are o semnifica]ie mult mai profund\ [i mai grav\ pentru psihicul copilului. n primul rnd, b\taia este forma cea mai manifest\ de umilire. Un copil supus unei maltrat\ri nu este ndurerat pentru c\ l doare, ci traumatizat din cauza reprezent\rii demnit\]ii sale c\lcate brutal n picioare de c\tre p\rinte. n cazul folosirii pedepsei, p\rintele trebuie s\ `l ajute pe copil s\ n]eleag\ bine n ce a constat abaterea [i de ce este necesar\ m\sura luat\ pentru ca evitarea conduitei negative s\ se bazeze nu pe fric\ [i team\ ci pe convingere.
87

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Educa]ia copilului este strict dependent\ de maturitatea noastr\ privind capacitatea noastr\ de a n]elege micul univers, pe care copilul [il formeaz\ nc\ de la primul contact cu lumea exterioar\. Nu trebuie sc\pat din vedere faptul c\, copilul [i formeaz\ personalitatea n condi]iile lui de via]\ [i n mprejur\rile n care [i desf\[oar\ activitatea lui psihic\. El nu trebuie considerat ca un mecanism al perceperii voin]ei noastre, dar nici ca o fiin]\ ce prezint\ [i la unele interese, uneori neinteresante, dar plin de dorin]e, sentimente ce trebuie stimulate n cadrul complexit\]ii factorului educa]ional. Spiritul lui de observa]ie, imagina]ia, perceperea, gndirea [i orice conexiune pozitiv\ n rela]ia copilului cu mediu se des\vr[e[te numai sub influen]a unei bune educa]ii familiale. (Irimescu, 2002). P\rin]ii admiratori ai comport\rilor brutale pierd r\bdarea de a-[i dirija copiii n mod ra]ional. Ei vor s\ impun\ cu for]\ felul lor de gndire [i ac]iune, ceea ce constituie o gre[eal\. P\lmuirea copilului nu trebuie considerat\ ca o necesitate pedagogic\. E adev\rat c\ unii copii trag nv\]\minte serioase dup\ asemenea pedepse, dar al]ii sunt revolta]i asupra felului n care p\rin]ii voi s\-i conving\. Cnd pedepsirea prin p\lmuire este de nenl\turat, ceea ce se ntmpl\ foarte rar, poate da [i rezultate bune. Impresia l\sat\ copilului, n cazul acesta, poate fi de lung\ durat\, iar copilul s\ evite pe viitor asemenea constrngeri. Reprimarea brusc\ a unor purt\ri nepermise poate fi d\un\toare, c\ci dac\ nu este ndrept\]it\ poate crea complexe care s\ preg\teasc\ la copil o stare de revolt\ permanent\. Argumente mpotriva folosirii pedepsei fizice: limitele ntre pedeapsa fizic\ [i abuz pot fi adese ambigue orice p\rinte care apeleaz\ la pedeapsa fizic\ poate n anumite condi]ii s\ evolueze spre abuz; pedeapsa fizic\ face parte din categoria nt\riri negative (frica de durere sau de lovituri nu pot constitui o motiva]ie autentic\ pentru un comportament deziderabil); recurgerea frecvent\ la pedeapsa fizic\ implic\ precocitatea capacit\]ii [i autorit\]ii parentale. n cazul n care copilul r\spunde doar la pedeapsa fizic\, putem aprecia c\ autoritatea p\rin]ilor [i-a pierdut puterea;
88

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

pedeapsa fizic\ are ca rezultat formarea la copil a unei mentalit\]i de nvins [i nu de nving\tor. Diferen]a ntre disciplinare [i abuz este foarte bine eviden]iat\ n tabelul urm\tor, unde sunt prezentate caracteristicile disciplin\rii copilului care nu au efecte negative asupra acestuia [i caracteristicile disciplin\rii considerate drept abuz asupra copilului. Tabel 2.3.4.1. Diferen]a ntre disciplinare [i abuz (Muntean, 2001: 65) (prelucrat dup\ Mitchell [i Withman, 1994)
Nr. crt. 1 Disciplin Msurile luate de adult sunt relaionate n mod logic cu comportamentul indisciplinat al copilului Nu se face un proces copilului; copilul nu este judecat A b u z Msurile sunt lipsite de logic: legtura ntre fapt i pedeaps este abstract Copilul i comportamentul lui sunt judecate i etichetate: eti un copil ru, prost etc. Se refer la greelile din trecut i la alte greeli care se cumuleaz Dezvolt motivaia extrinsec a copilului (a face cum trebuie pentru a scpa de pedeaps)

2 3

5 6 7 8 9 10

Pedeapsa se refer doar la situaia prezent Are ca i consecin dezvoltarea motivaiei intrinseci a copilului (copilul face lucrurile cum trebuie din proprie iniiativ i nu impuse de control dinafar) i a sensului autodisciplinei Copilul nu este umilit i supus Copilul este umilit de adult i supus cu for Exist o oarecare libertate (ntre Nu permite alternative i nici nu anumite limite tiute de copil) de implic gndirea copilului asupra alegere a pedepsei situaiei Copilul nva s-i asume Adultul are responsabilitatea responsabilitatea pentru faptele sale reaciilor i a comportamentelor copilului Are la baz conceptul de respect i Se bazeaz pe o relaie egalitate ntre copil i adult inferior/superior, dominant i control al adultului asupra copilului Dezvolt capacitatea copilului de a Dezvolt n copil sentimentul c rezolva probleme doar adulii pot rezolva problemele copiilor Demonstreaz copilului dragostea Demonstreaz copilului ostilitatea i afeciunea adultului adultului fa de el

89

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Consecin]e sociale ale pedepsei fizice Cel mai puternic mesaj transmis neinten]ionat copilului prin folosirea pedepsei corporale este acela c\ violen]a este un comportament acceptabil, c\ este n regul\ cu o persoan\ puternic\ s\ foloseasc\ for]a pentru a corecta pe cel mai slab. Aceasta ajut\ la perpetuarea unui ciclu al violen]ei n familie [i societate.

2.3.5. Violen]a domestic\ [i efectele ei asupra dezvolt\rii copilului


Violen]a intra-familial\ este un act sau un ansamblu de acte la s\vr[irea c\rora se folose[te un anumit grad de for]\ fizic\, realizat n cadrul unui grup care ndepline[te func]ii familiale. (L.A.D.O. 1997). Violen]a domestic\ afecteaz\ func]ionarea familiei n cele mai evidente dar [i n cele mai ascunse mecanisme ale ei. Ea conduce la construirea unor destine nefericite pentru to]i membrii ei. C\ci efectele nu sunt doar acum [i aici, ci ele repercuteaz\ ntr-un viitor f\r\ limite. Func]ia principal\ a familiei, cre[terea copiilor, este distorsionat\, cu largi [i dramatice consecin]e n viitor. Perturbarea acestei func]ii se petrece n general, ca o stare de boal\ cronic\ ce se acutizeaz\ n momentele evenimentelor de violen]\. Cercet\rile arat\ c\ trauma copiilor care cresc ntr-o atmosfer\ de violen]\, chiar dac\ nu ei sunt victimele directe, este mai intens\ [i cu consecin]e mai profunde [i mai de durat\ dect n cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor [i neglij\rii din partea p\rin]ilor (Catheline, Marcelli, 1999) (Muntean, 2001: 65). Func]iile parentale nu mai pot fi mplinite. O mam\ victim\ a violen]ei so]ului este mai pu]in capabil\ s\ asigure ngrijirile de baz\ necesare copilului (hran\, cas\, haine, s\n\tate fizic\, sau s\-l protejeze pe acesta de r\niri, accidente, pericole fizice sau sociale). Cople[it\ de ru[ine pentru ceea ce i se ntmpl\, de sentimentul e[ecului n cea mai important\ rela]ie interpersonal\, de teroare, de autoacuza]ii (Polman, 1994) femeia nu mai este capabil\ de a juca nici unul din rolurile impuse de via]a familiei.

90

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Comportamentul agresiv al p\rin]ilor are consecin]e nefavorabile asupra procesului de dezvoltare [i maturizare psiho-comportamental\ a copilului. Violen]a n familie duce la perturb\ri emotiv-ac]ionale ale personalit\]ii, la un nivel mintal sc\zut, la incapacitate de a-[i controla [i nfrna tendin]ele [i impulsurile, la tulbur\ri de caracter, tulbur\ri ale afectivit\]ii, imaturizare caracterologic\, inadaptare social\. Copiii martori, supu[i indirect agresiunii intrafamiliale manifest\ o anumit\ nesiguran]\, o lips\ de ncredere n ei, de unde [i lipsa ini]iativei. Sunt timizi, anxio[i, cu un oarecare grad de infantilism. Inteligen]a este n cel mai bun caz de nivel mediu. Climatul familial conflictual i determin\ s\ fug\ de realitate, s\ se retrag\ n fantezie. Sunt prezente tulbur\ri de contact, sentimente de culpabilitate [i complexe de inferioritate. Identitatea de sine este perturbat\, performan]ele sunt diminuate iar randamentul [colar este sc\zut. Au nevoie de n]elegere [i afec]iune (Violen]a n familie, 1998, pp. 35-36). Majoritatea copiilor care tr\iesc ntr-un mediu familial dominat de violen]\ sunt foarte timizi, intr\ foarte greu n contact cu ceilal]i, nu au ini]iativ\. Prezint\ serioase deficien]e de socializare familial\ [i [colar\, concretizate prin fug\ de acas\, abandon [colar, consum de alcool, acceptarea unor anturaje nefaste care au exacerbat labilitatea lor moral\ [i afectiv\ [i au constituit factori favorizan]i pentru comportament delincvent. Reac]ia [i structurarea personalit\]ii copilului care cre[te ntr-o atmosfer\ violent\ nu este uniform\ pentru to]i indivizii. Intervine aici fenomenul de rezilien]\ a copilului care-i va face pe unii dintre ei, c]iva mai puternici, s\ fac\ fa]\ for]ei distructive a violen]ei domestice [i s\ scape mai pu]in marca]i. Este ns\ o [ans\ pe care o au doar unii copii, [i n virtutea c\reia nu poate fi neglijat efectul nociv al violen]ei domestice asupra dezvolt\rii noilor genera]ii. Traumele care au loc n afara familiei nu zdruncin\ fundamental ncrederea copilului n lumea exterioar\ deoarece se p\streaz\ nealterat\ figura parental\ care l poat\ ap\ra, sistemul de rela]ii [i siguran]a intrafamilial\ r\mnnd neatinse. Schema este relativ simpl\: lumea este periculoas\ [i amenin]\toare, dar acas\ exist\ siguran]\ [i sus]inere demn\ de ncredere.
91

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

O situa]ie mult mai complex\ apare atunci cnd, n cazurile violen]ei familiale, chiar persoanele de ncredere devin agresori. Aici eforturile de compensare ale copilului ajung ntr-o nfund\tur\ periculoas\. Copilul nu mai are criterii prin care s\ diferen]ieze ntre figurile de rela]ie prietenoase [i du[m\noase, amenin]\toare [i de ajutor (Revista de Securitate Comunitar\, nr. 5/2002: 62). ntr-un climat familial dominat de violen]\ [i rela]ii bazate pe agresivitate [i supunere, copiii sunt cei care au cel mai mult de suferit. Copiii sufer\ al\turi de mamele lor adev\rate traume, ei pot fi supu[i continuu att abuzului emo]ional, ct [i abuzului fizic, iar n unele cazuri abuzului sexual. Trauma psihic\ suportat\ de c\tre copil i poate afecta acestuia starea de s\n\tate mental\ [i somatic\, existnd [i posibilitatea de perpetuare transgenera]ional\ a maltrat\rii. Analiza pe tipuri de conflicte intrafamiliale (ceart\, violen]\/b\taie ntre so]i [i consum de alcool) relev\ c\ abuzul are valorile mai mari n familiile n care este prezent\ violen]a ntre so]i [i existen]a unui b\utor nr\it (de b\uturi alcoolice) (Abuzul [i neglijarea copilului n familie n Revista de Asisten]\ Social\ nr.1/2003: 45). Situa]ia este valabil\ pentru trei forme de abuz analizate: fizic, educa]ional [i psihologic. n cazul abuzului fizic, valoarea acestuia ajunge la aproape 50% n familiile cu violen]\ [i consum mare de alcool, comparativ cu 18% pe total ]ar\ (Graficul nr. 2.3.5.). Se precizeaz\ c\, pe baza declara]iilor subiec]ilor propor]ia gospod\riilor n care exist\ violen]\ ntre so]i este n e[antion de 8%, iar a familiilor n care cel pu]in un membru al familiei este b\utor nr\it este de 10%.

92

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Graficul 2.3.5. Forme de abuz/neglijare a copiilor n func]ie de faptul dac\ p\rin]ii se ceart\ sau nu (Revista de asisten]\ social\ nr. 1/2003: 46)

350,00%

300,00% 7 5,0 0% 67 ,00 %

250,00% 41 ,30 % 45 ,30 % 4 7,1 0% 200,00% 31 ,70 %

4 6,4 0%

6 4,3 0% 66 ,00 % 150,00% 1 0,7 0% 15 ,10 % 11 ,90 % 100,00% 7,20% 9 2,9 0% 84 ,00 % 77 ,50 % 50,00% 6 9,7 0% 5 9,0 0% 56 ,20 % 3,20% 2 ,70 % 5 3,6 0% 48 ,60 % 5 8,7 0% 62 ,40 % 1 3,9 0% 15 ,10 % 2 7,0 0% 4 1,5 0% 51 ,40 %

3 9,3 0%

32 ,10 %

28 ,00 %

1 9,6 0%

1 2,6 0%

0,00 %

10 ,80 %

Foarte des 75,00% 46,40% 64,30% 10,70% 92,90% 39,30%

Des 67,00% 45,30% 66,00% 15,10% 84,00% 32,10%

Nu prea des 41,30% 31,70% 62,40% 11,90% 77,50% 28,00%

Rar 47,10% 27,00% 58,70% 7,20% 69,70% 19,60%

Foarte rar 41,50% 13,90% 53,60% 3,20% 59,00% 12,60%

Niciodata 51,40% 15,10% 48,60% 2,70% 56,20% 10,80%

Neglijare psihologica Abuz psihologic Neglijare educationala Abuz educational Neglijare fizica Abuz fizic

93

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Concluzii n Romnia, abuzul [i neglijarea copilului reprezint\ ast\zi o problem\ acut\, ntruct copilul nu este ferit de pericole [i de v\t\mare nici m\car n snul familiei. Dimensiunile cantitative privind amploarea fenomenului, varietatea de tipuri sau forme de abuz [i neglijare a copilului n familie ne arat\ c\ avem de-a face cu situa]ii nedorite, uneori dramatice, care afecteaz\, ntrun fel sau altul, majoritatea familiilor au copii minori din Romnia. Chiar dac\ anumite forme de abuz sau neglijare nu sunt grave n sine sau se produc cu frecven]\ redus\, ele pot avea efecte nedorite n ceea ce prive[te comportamentul acestor copii n viitoarea lor calitate de p\rin]i (Abuzul [i neglijarea copilului n familie, n Revista de Asisten]\ Social\ nr.1/ 2003, pp. 49-50). Din p\cate, pedeapsa fizic\ aplicat\ copiilor de c\tre p\rin]i, b\taia, continu\ s\ fie un fenomen destul de r\spndit n Romnia [i n societ\]ile contemporane [i este una dintre formele cele mai uzuale folosite de p\rin]i n educarea sau disciplinarea copilului. n Romnia, potrivit datelor de sondaj, b\taia este practicat\ n aproape jum\tate din num\rul gospod\riilor cu copii n ntre]inere (47,2%). Dintre acestea, 79% din cazuri, copiii sunt b\tu]i numai cu mna, n 16% cu mna [i diverse obiecte [i n 5% din cazuri numai cu obiecte. ]innd seama de specificul unor modele culturale pe care le are pedepsirea fizic\ a copilului, se poate realiza o distinc]ie ntre pedeapsa fizic\ tradi]ional\ sau conven]ional\, abuzul fizic [i pedeapsa fizic\ sever\. Chiar dac\ pedeapsa fizic\ tradi]ional\ (b\taia cu mna n urma c\ruia nu r\mne urme) de]ine ponderea cea mai important\ n structura pedepsei fizice aplicate copilului (37,7%) trebuie s\ semnal\m propor]iile relativ nsemnate ale gospod\riilor n care sunt aplicate forme mai grave de pedeaps\ fizic\, cum sunt b\taia cu diferite obiecte (10%), lovirea copilului oriunde se nimere[te atunci cnd p\rintele este sup\rat (21%) sau acea form\ sever\ de b\taie n urma c\reia copilului i r\mn urme (5,5%) (Abuzul [i neglijarea copilului n familie, n Revista de Asisten]\ Social\ nr.1/2003, pp. 49-50). Aceast\ din urm\ propor]ie, chiar dac\ se reduce la 0,5%, pentru cazurile cu frecven]\ ridicat\ (se ntmpl\ des [i foarte des),

94

ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

prin extrapolarea la nivelul popula]iei de minori ne arat\ ca n aceast\ situa]ie se afl\ circa 25.000 de copii. Faptul c\ [i p\rin]ii [i copiii asociaz\ pedepsirea fizic\ cu disciplina sau ndreptarea gre[elilor nseamn\ c\ att p\rin]ii, ct [i copiii, trebuie educa]i cu privire la existen]a altor moduri eficiente [i nonviolente de disciplinare [i instruire a copiilor, astfel ca ei s\ poat\ nv\]a n alt mod s\ disting\ binele de r\u, prin ncurajarea lor atunci cnd se comport\ bine [i, n situa]ii contrare, aplicarea unor penalit\]i nonviolente. Abuzul [i neglijarea sunt comportamente fundamentale pe anumite modele culturale bine nr\d\cinate, n condi]iile existen]ei [i conjug\rii mai multor factori de risc din mediul familial, [colar sau social, de aceea se impune informarea [i schimbarea atitudinilor tuturor factorilor implica]i copii, p\rin]i, pedagogi, personal medical, poli]i[ti, judec\tori, factori politici. Schimbarea mentalit\]ii fa]\ de problema abuzului [i neglij\rii se poate realiza numai printr-o educare [i informare sus]inut\ a actorilor sociali cu privire la dimensiunile [i consecin]ele psihologice, medicale [i sociale ale fenomenului. De aceea, se impun elaborarea [i derularea de programe, metodologii [i servicii pentru prevenirea [i interven]ia n cazurile de abuz [i neglijare. Analiza comparativ\ a rezultatelor acestor cercet\ri ntreprinse pn\ acum n Romnia cu privire la abuzul [i neglijarea copilului n familie relev\ anumite regularit\]i privind formele de manifestare [i cauzele acestui fenomen. Factorii comuni care apar n toate analizele [i pot fi considera]i cauze ale abuzului [i neglij\rii copilului sunt s\r\cia, nivelul sc\zut de educa]ie [i informare, conflictele [i destr\marea familiilor, alcoolismul [i comportamentul deviant al p\rin]ilor. (Revista de Aisten]\ Social\ nr.1/2003: 5) Cercet\rile [i studiile efectuate n ceea ce prive[te maltratarea copilului confirm\ leg\tura strns\ de asociere dintre formele de abuz [i cele de neglijare. Relele tratamente aplicate copiilor n familie se ntrep\trund [i afecteaz\ puternic personalitatea copilului.

95

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Cap. III Consecin]e psiho-sociale ale abuzului fizic asupra copilului

3.1. Semnele [i consecin]ele abuzului fizic


Efectele abuzului fizic asupra copilului sunt deosebit de periculoase pentru dezvoltarea normal\ a personalit\]ii copilului, [i nu de pu]ine ori prezint\ un risc major pentru s\n\tatea fizic\ [i psihic\ a acestuia, n cazuri grave putnd conduce chiar la deces. Abuzul nedepistat [i netratat produce modific\ri grave n structurarea personalit\]ii copilului, cu repercursiuni majore n timp. Pe termen scurt, efectele abzului sunt mai u[or de identificat, analizat [i de ameliorat, dar de cele mai multe ori efectele lui nefaste nso]esc individul de-a lungul ntregii vie]i. Cu ct interven]ia [i recuperarea se fac mai trziu fa]\ de momentul producerii abuzului, cu att sunt mai dificile [i cu [anse mai reduse de succes (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative sociale, 2002: 20). Consecin]ele abuzului asupra copilului pot fi clasificate n trei mari categorii: Se pot distinge consecin]ele directe ale maltrat\rii, consecin]e asupra dezvolt\rii copilului [i consecin]e pe termen lung (Ionescu, 1999: 28).

96

CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Consecin]e directe Putem s\ ne d\m seama c\ un copil a fost supus unei forme de abuz (sau neglijare) observnd [i analiznd modific\rile produse n comportamentul s\u n compara]ie cu cel cunoscut pn\ n acel moment (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative sociale, 2002: 19). Imediat dup\ comiterea abuzului, simptomatologia dezvoltat\ de victim\ este preponderent de tip somatic [i emo]ional. n ceea ce prive[te consecin]ele directe ale maltrat\rii, putem men]ine consecin]ele fizice ale abuzului [i violen]ei fizice ca, de exemplu, arsuri, pl\gi, contuzii, fracturi repetitive [i multiple, fragilitate somatic\ (Ionescu, 1999: 28). Pe lng\ consecin]ele fizice, maltratarea d\ na[tere [i la diferite tulbur\ri psihopatologice la copil: tulbur\ri psihosomatice, tulbur\ri ale sferei sfincteriene (enurezis, de exemplu), tulbur\ri alimentare (grea]\, anorexie, bulimie), tulbur\ri ale somnului (insomnii, vise anxioase), tulbur\ri de comportament (agresivitate sau retragere, automutilare), depresie, tulbur\ri nevrotice (fobii, ca de exemplu teama de ntuneric) sau psihotice (disociere, percep]ie gre[it\ a pericolului, gnduri cople[itoare). S\ subliniem c\ tulbur\rile psihopatologice prezentate de copiii maltrata]i nu au nimic specific. Acestea pot fi [i semnul unei st\ri de disconfort psihologic a copilului, f\r\ nici o leg\tur\ cu maltratarea. n general, semnele maltrat\rii fizice pot fi constatate la urm\toarele niveluri: Starea general\: confruntarea cu situa]iile de abuz consum\ energetic, ceea ce conduce la ntrzierea dezvolt\rii staturo-ponderale [i mentale, deficit al limbajului, caren]e alimentare, tulbur\ri de somn; Tulbur\ri cu exprimare somatic\: rahitism, insomnii precoce, enurez\, encoprez\, dermatoze, nanism, psihosocial, anorexie mental\; Aspect clinic: diverse leziuni consecutive traumatismelor directe (echimoze, escoria]ii, hematoame n locuri neobi[nuite, zgrieturi, p\r smuls), fracturi osoase, deform\ri ale membrelor, leziuni la nivelul sistemului nervos central (dizabilit\]i motorii, deficite senzoriale, paralizii oculare, convulsii, com\), hemoragii cerebrale sau retiniene, leziuni ale organelor interne;

97

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Manifest\ri comportamentale, polarizate fie spre ascultare necondi]ionat\, fie spre instabilitate: nu vrea s\ se a[eze, motiveaz\ ciudat urmele de pe corp/nu-[i aminte[te cauza lor, evit\ orice confruntare cu p\rintele, pare excesiv de docil, mpietrit sau bizar, cu reac]ii de ap\rare fizic\ motivate sau, dimpotriv\, manifestnd teribilsm [i volen]\ n rela]iile interpersonale, atitudini provocatoare, din nevoia disperat\ de a atrage aten]ia, hiperactivitate generat\ de frust\rile repetate etc.; Tr\iri emo]ionale: team\, nencredere, curiozitate sc\zut\ sau absent\, vigilen]\ anxioas\, copil meduzat (nlemnit) fa]\ de anturaj, vulnerabilitate la situa]ii stresante, dificult\]i de autocontrol, de n]elegere, nv\]are, vise, co[maruri, mnie, motiva]ie s\rac\, frica de separare (IXth ISPCAN European Conference Preveting Child Abuse and Neglect, 2003). Trebuie men]ionat faptul c\ nici un semn luat n considerare n mod izolat nu ne permite afirmarea existen]ei unei situa]ii de maltratare. Anumite boli sau accidente pot provoca simptome asem\n\toare. Uneori ns\, partea de corp unde apare leziunea, forma ei, asocierea ntre anumite tipuri de leziuni, ]innd seama [i de vrsta copilului, sunt suficiente pentru a afirma existen]a unor situa]ii de maltratare. Se poate ntmpla ca semnele [i simptomele identificate s\ dispar\ prin ndep\rtarea copilului de mediul s\u familial. Dac\ se petrece acest lucru, diagnosticul se poate considera confirmat chiar prin acest fapt (Ghid pentru profesioni[ti, 2003: 6). Relele tratamente aplicate copilului pot fi ntlnite la orice vrst\ a copilului [i n toate mediile. n timp ce maltratarea fizic\ este cel mai adesea u[or de identificat prin semnele caracteristice care pot fi identificate pe corpul copilului, suferin]ele psihologice sau abuzurile sexuale sunt mai greu de identificat. De aceea profesioni[tii care lucreaz\ cu copilul trebuie s\ aib\ capacitatea de a recunoa[te semnele care pot sugera existen]a unor suferin]e mai pu]in evidente.

98

CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Consecin]e asupra dezvolt\rii copilului Cea mai mare parte a cercet\rilor privitoare la consecin]ele relelor tratamente asupra dezvolt\rii copilului au fost efectuate n Statele Unite [i se refer\ la maltratare n general. Studiile care precizeaz\ tipul de maltratare la care copilul este supus sunt rare [i, atunci cnd este cazul, este vorba frecvent de abuzul sexual (Ionescu, 1999: 29). Ori, efectele maltrat\rii asupra dezvolt\rii copilului depind de diferite variabile, dintre care prima este, n mod evident, tipul de maltratare. Alte variabile, la fel de importante, sunt: gravitatea [i frecven]a episoadelor de maltratare; stadiul de dezvoltare pe care copilul l-a atins n momentul episodului; autorul maltrat\rii; plasarea n afara familiei din motive de maltratare; sexul copilului; sprijinul existent (de exempul, re]eaua social\ a copilului); variabilele sistemului familial. La acestea se mai pot ad\uga: nivelul de comprehensiune al victimei; caracteristicile personale ale victimei (vulnerabilitate sau rezisten]\ la stres); caracteristicile abuzului (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative sociale, 2002: 20). Studiile realizate n Marea Britanie [i Statele Unite avnd un e[antion reprezentativ de copii maltrata]i au eviden]iat corela]ia dintre abuz fizic [i dezvoltarea fizic\, mental\, cognitiv\ [i progresul educa]ional al acestora. Cele mai evidente efecte ale abuzului fizic asupra copiilor sunt observate n sfera comportamentului, copiii maltrata]i fizic fiind predispu[i prezent\rii unor tulbur\ri de comportament. De asemenea, abilitatea cognitiv\ [i progresul n educa]ie au fost g\site ca fiind mai sc\zute n compara]ie cu acei copii care nu au suferit abuz fizic. Cealalt\ component\ a studiilor o reprezint\ rela]ia dintre maltratarea fizic\ a copilului [i comportamentul s\u antisocial ca viitor adult. Un num\r semnificativ de adolescen]i infractori au fost abuza]i fizic n copil\rie, ceea ce valideaz\ una din ipotezele studiilor amintite (Spnu, 1998: 79).
99

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Dac\ n copil\rie dezvoltarea copiilor este distorsionat\ din cauza abuzurilor fizice n primul rnd, dar [i emo]ionale ale adul]ilor asupra copiilor, ulterior ace[tia vor manifesta o ncredere minim\ n p\rin]i, n general n adul]i, [i se vor caracteriza prin inabilitatea de a tolera ata[amentul, apropierea, precum [i incapacitatea de a controla impulsurile agresive: func]ionarea personalit\]ilor ca viitori adul]i poate fi, deci, deficitar\. Abuzarea fizic\ a copilului contribuie la realizarea unui dezechilibru ntre principalele activit\]i specifice vrstei: hr\nire, odihn\, joac\, conduce la un nivel sc\zut al stimei de sine [i auto-ncrederii, mpiedic\ dezvoltarea unui sentiment puternic de ata[ament fa]\ de o persoan\ apropiat\ [i, nu n cele din urm\, marcheaz\ puternic sensibilitatea copilului. Unele dintre caracteristicile individuale sau de mediu pot totu[i constitui factori protectivi care vor permite copiilor s\ compenseze efectele maltrat\rii. Putem cita ca exemplu de factor de protec]ie de mediu: o re]ea de sus]inere social\ n cartier, existen]a unui model de reu[it\ [colar\ sau implicarea n activit\]i sportive. Pe plan individual, abilit\]ile de rezolvare a problemelor, capacit\]ile bune de coping (de a face fa]\), ncrederea n sine [i robuste]ea pe planul s\n\t\]ii constituie factori de protec]ie (Kimchi [i Shaffner, 1990) (Ionescu, 1999: 30). Evident, nu numai prezen]a factorilor de protec]ie pot ap\ra copilul de efectele devastatoare ale maltrat\rii ci mai ales, interac]iunea dintre factorii de risc [i factorii de protec]ie va influen]a consecin]ele abuzului asupra copilului. De la vrsta cea mai mic\, maltratarea are efecte asupra dezvolt\rii copilului att pe plan afectiv, ct [i asupra celorlalte aspecte ale dezvolt\rii [i asupra adapt\rii [colare.

100

CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Consecin]ele pe plan afectiv Copiii care sunt sau au fost supu[i relelor tratamente manifest\ un ata[ament care face dovada lipsei de securitate (Egeland [i Sroufe, 1981; Schneider-Rosen, Braunwald, Carlson [i Cicchetti, 1985), un tip de ata[ament atipic denumit dezorganizat/dezorientat sau model de tip D. Acest ata[ament dezorganizat se exprim\ prin comportamente bizare, care apar n rela]iile cu persoanele care se ocup\ de copii, ca, de exemplu, ntreruperi sau blocaje n rela]ie. Copiii maltrata]i au, n general, modele de ata[ament atipic de tip D (n 80% dintre cazuri, n compara]ie cu mai pu]in de 20% pentru o popula]ie de copii care nu au fost maltrata]i) (Carlson, Cicchetti, Barnett, Braunwald, 1989, apud Ionescu, 1999: 30). Exprimarea emo]iilor este, de asemenea, influen]at\ de existen]a maltrat\rii. Copiii maltrata]i exprim\ mai pu]in afecte pozitive dect ceilal]i copii. Copiii abuza]i fizic exprim\ multe afecte negative (Gaensbauer [i Hiatt, 1984). Copiii violenta]i dau, de asemenea, dovad\ de hipervigilen]\ [i au reac]ii rapide la stimulii agresivi (Lewis, 1992 [i Hennesy, Rabideau, Cicchetti [i Cummings, 1994). nseamn\ c\, ntr-o situa]ie social\ normal\, copiii supu[i violen]elor nu [i adapteaz\ reac]iile fa]\ de ceilal]i, ca o reac]ie la episoadele dramatice pe care le-au tr\it. n fa]a unor abord\ri amicale, copiii maltrata]i vor avea reac]ii nepotrivite, de exemplu, de evitare (George [i Main, 1979) (Ionescu, 1999: 32). De asemenea, vor reac]iona agresiv la exprim\rile emo]ionale ale celorlal]i. Mai mul]i autori subliniaz\ agresivitatea copiilor care au fost martori ai violen]ei conjugale (Miller-Perin [i Perrin, 1999). Imaginea de sine a copiilor maltrata]i nu se poate elabora n mod satisf\c\tor. Steele (1997) [i Kaufman [i Cicchetti (1989) evoc\ respectul de sine redus [i faptul c\ ace[tia percep o diminuare a competen]elor. n cazul abuzului fizic sentimentele de inferioritate persist\ [i la vrsta adult\. Comunicarea este dificil\, marcat\ de violen]\. Violen]a este tr\it\ ca o modalitate de schimb, ca un ata[ament interpersonal, mai ales dac\ a fost un model parental de agresivitate. Se produce o stranie identificare cu acest model, pentru c\ violen]a a fost perceput\ de copil ca un semn al interesului p\rintelui fa]\ de el (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, 2003).

101

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Dup\ Palacio-Quintin (1991), copiii maltrata]i se percep ca avnd mai multe comportamente negative [i mai pu]ine pozitive, n compara]ie cu copiii care nu au fost supu[i unor acte de maltratare. n func]ie de tipul de maltratare, unele variabile intermediare modific\ impactul maltrat\rii asupra stimei de sine: este cazul gravit\]ii, pentru abuzul fizic (Kinard, 1982). Diferitele experien]e tr\ite de copiii maltrata]i faptul de a fi victim\ [i/sau martor al violen]ei contribuie la dezvoltarea unor personalit\]i socialmente anxioase, deta[ate, care evit\ contactele cu ceilal]i sau reac]ioneaz\ inadecvat prin comportamente agresive (Lewis, D. O., 1992, apud Ionescu: 32). Consecin]e asupra celorlalte aspecte ale dezvolt\rii copilului Alte consecin]e ale maltrat\rii afecteaz\ dezvoltarea fizic\, motorie, cognitiv\ [i de limbaj a copilului, ca [i capacit\]ile de autonomie, competen]ele sociale, achizi]iile pe planul comportamentelor adaptive [i, n sfr[it, capacit\]ile ludice. Copiii maltrata]i sunt mai frecvent spitaliza]i din cauza relelor tratamente la care sunt supu[i (abuzul fizic). Pe planul dezvolt\rii fizice se observ\ mai ales impactul v\t\m\rilor n cazul copiilor maltrata]i fizic (Ammerman [i Galvin, 1998). Abuzul fizic provoac\ efecte neurologice care ating regiunile creierului ce r\spund de memorie, de nv\]are [i de regularizarea afectelor [i de exprimarea emo]iilor (Neuberger, 1997) (Ionescu, 1999: 32). n ceea ce prive[te dezvoltarea motorie, copiii maltrata]i ob]in, n general, rezultate inferioare n ceea ce prive[te motricitatea, n compara]ie cu copiii de aceea[i vrst\ care nu au fost supu[i maltrat\rii (Fitch, Cadol, Goldson, Wendell, Schwartz [i Jackson, 1976; Appelbaum, 1979; PalacioQuintin [i Jourdan-Ionescu, 1994). Ei dovedesc o coordonare mediocr\ (Hughes [i Di Brezzo, 1987) [i au deficite perceptivo-motorii (Tarter, Hegedeus, Winston [i Alterman, 1984). Indiferent de controlul evalu\rii de c\tre p\rin]i, profesori sau cei de o vrst\ cu ei, copiii maltrata]i apar ca avnd competen]e sociale mai reduse

102

CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

dect ceilal]i copii (Salzinger, Feldman, Hammer [i Rosario, 1991; Trickett, 1993; Feldman, Salinger, Rosario, Alvarado [i colab., 1995). Competen]ele sociale reduse pot fi puse, f\r\ ndoial\, n leg\tur\ cu tipul de ata[ament dezorganizat care i caracterizeaz\ pe ace[ti copii. Se constat\ de asemenea o ntrziere pe planul dezvolt\rii jocului. Howard (1986) arat\ c\ se uit\ mai mult la televizor copiii mici maltrata]i fizic pe care i-a studiat (12 copii de la unu la cinci ani [i 12 copii neabuza]i de aceea[i vrst\ [i din acela[i mediu socio-economic) dect copiii neabuza]i de vrst\ pre[colar\ (cu o or\ [i jum\tate mai mult pe zi). Deci, copiii maltrata]i au mai pu]in ocazia s\ se joace, ceea ce duce la o ntrziere de 8,4 luni a dezvolt\rii la nivelul jocului, fa]\ de vrsta real\ (mai ales la nivelul imit\rii [i a particip\rii) (Howard, A. C., 1986, apud Ionescu, 1999: 34). Pe lng\ acest retard, constat\m c\ cei maltrata]i folosesc mai pu]in jocul simbolic [i c\ prefer\ jocurile repetitive pe care le joac\ singuri (Alessandri, 1991). Mediul familial n care tr\iesc promoveaz\ rar schimburile n jurul jocului, familiile care maltrateaz\ (fie c\ este vorba de maltratare cronic\ sau trec\toare) oferindu-[i rar ocazia de a se juca n mod pl\cut mpreun\. Jocul repetitiv al copilului, sc\derea gradului s\u de creativitate, reducerea capacit\]ii sale de nv\]are sunt semne ale regresului n ansamblu al comportamentului celui abuzat (Roth-Szamoskzi, 1999: 121). Consecin]ele pe planul adapt\rii [colare Maltratarea are consecin]e nefavorabile asupra performan]ei [colare n general (Dodge Reyome, 1988) sau, n special, asupra lecturii (Oats [i Peacock, 1984) [i a matematicii (Eckenrode, Laird [i Doris, 1993). Este afectat progresul [colar. Se remarc\ existen]a unui num\r mult mai mare de [colari repeten]i.: 50% dintre cei violen]i repet\ primul an de [coal\ (Erickson [i colab., 1989). n majoritatea cazurilor, ace[ti copii nu beneficiaz\ de sus]inere familial\ pentru realizarea temelor, nici de o motiva]ie extern\ pentru reu[ita [colar\ (Erickson, M. F. and colab., apud Ionescu, 1999: 34). Adesea copii abuza]i au performan]e [colare slabe, ceea ce le scade statutul n grupul de elevi, reducndu-le [ansele de integrare [colar\. Le

103

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

lipsesc resursele motiva]ionale de a se mobiliza n vederea realiz\rii [colare. Se ntmpl\ ca, n cazul unui copil abuzat n mod cronic retragerea acestuia, nchiderea n sine, demobilizarea sa s\ fie att de pronun]ate, nct copilul s\ creeze falsa impresie a unuia cu handicap mental (RothSzamoskzi, 1999: 122). Copiii expu[i la violen]\ conjugal\ prezint\ dificult\]i de nv\]are care duc, de asemenea, la probleme [colare. Aceste dificult\]i sunt legate de ciclul de violen]\ la care sunt martori (tensiune, agresiune, remisiune, reconciliere) [i climatul de teroare n care tr\iesc (Beaudoin [i Turcotte, 1999). Acest bilan] al studiilor referitoare la impactul maltrat\rii asupra dezvolt\rii copiilor mici arat\ c\ la copiii supu[i maltrat\rii dezvoltarea este afectat\ de ceea ce au tr\it pe plan afectiv, al rela]iilor familiale, [colare etc. (Ionescu, 1999: 35). Consecin]e pe termen lung ale abuzului fizic Numeroase efecte ale maltrat\rii constatate pe termen scurt nu se atenueaz\ pe termen lung. Din contr\, de-a lungul anilor, maltratarea va produce consecin]e care vor fi asociate marginaliz\rii persoanei. Adolescentul nu se va sim]i bine cu sine nsu[i [i va avea comportamente antisociale. Va avea mai des tendin]a de a avea probleme legate de consumul de droguri sau alcool, tulbur\ri alimentare, de a se confrunta cu o sarcin\ n adolescen]\, de a fi delincvent, de a se prostitua etc. (Latimer, 1998) (Latimer, 1998, apud Ionescu, 1999: 35). Ata[amentul dezorganizat tr\it de copilul maltratat se reg\se[te la adult, care are ata[amente ce dovedesc lips\ de siguran]\ - descrise drept patologie rela]ional\ de Cicchetti (1990). n rela]iile de dragoste pe care le tr\iesc sunt n mod frecvent subiecte de violen]\ conjugal\. Pentru c\ nu au avut modele educative adecvate, atitudinile parentale ale acestor adul]i sunt nepotrivite (Ionescu, 1999: 36). Observ\m tendin]a de a reproduce ciclul intergenera]ional al maltrat\rii (Ethier, 1992). Aceast\ tendin]\ a fost constatat\ referitor la mamele violente (Cappel [i Heiner, 1990); n prezent, pu]ine cercet\ri se refer\ la ta]ii abuzatori.

104

CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Consecin]ele abuzului fizic asupra dezvolt\rii copilului au fost ndelung studiate. Unii autori consider\ c\, n urma abuzului fizic copiii au nv\]at c\ lumea lor este una imprevizibil\, adesea un loc periculos, iar adul]ii care i ngrijesc pot fi furio[i, depresivi [i distan]i. Lng\ un p\rinte abuziv, ata[amentul copilului este afectat, determinndu-l pe acesta s\ se perceap\ ca fiind incompetent, neiubit [i de neiubit (Miftode, 2002: 167). La maturitate prezint\ adesea probleme afective (depresie, triste]e, anxietate). Ei devin limita]i n perceperea propriilor sentimente [i ntmpin\ dificult\]i n interpretarea [i reac]ionarea la expresiile emo]ionale ale altora. Studiile asupra copiilor abuza]i fizic au identificat att comportamente agresive verbal [i fizic, ct [i comportamente evitante. Ca reac]ie la conflict sau la o problem\ copiii abuza]i recurg la un tip de ostilitate verbal\ sau fizic\ sau la obedien]\ pasiv\ pentru a rezolva problema sau pentru a-[i satisface nevoile (Helfer, Kempe, Krugman, apud Miftode, 2002: 168). Dezvoltarea psihologic\ este puternic marcat\ de abuzul suferit manifestndu-se la nivelul comunic\rii, rela]ion\rii, afectivit\]ii [i al nivelului intelectual. Consecin]ele pe termen lung ale diferitelor forme de maltratare sunt, a[a cum putem constata, multiple. Ceea ce este ngrijor\tor e faptul c\ acestea tind s\ se cumuleze de-a lungul timpului (Ionescu, 1999: 36). Este esen]ial ca astfel de consecin]e s\ fie reduse prin punerea n practic\ a unor interven]ii, att tradi]ionale (terapie individual\, educa]ie familial\, art-terapie etc.), ct [i inovatoare (familii de sprijin, asocierea mai multor tipuri de interven]ii, exprimarea emo]iilor prin intermediul computerului, grupuri de sus]inere virtuale). n contextul social actual este esen]ial [i se impune n mod special, utilizarea la maximum a resurselor comunitare [i dezvoltarea factorilor de protec]ie individual\ sau familial\.

105

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

3.2. Traumele [i consecin]ele lor asupra dezvolt\rii copiilor


Relele tratamente au asupra copilului efectele unui eveniment traumatic. n categoria evenimentelor traumatice intr\ dezastrele naturale, accidentele de munc\, de circula]ie, cele casnice etc. [i v\t\m\rile inten]ionate produse de oameni. n aceast\ ultim\ categorie intr\ toate actele violente comise de unii mpotriva altora. Garbarino et al. (1992) delimiteaz\ dou\ categorii ale victimelor unor evenimente traumatice: victimele primare, care sufer\ direct de pe urma evenimentului [i victimele secundare, care asist\ la ntmpl\ri de natur\ traumatic\, exercitate asupra unor persoane ndr\gite (Roth-Szamoskzi, 1999: 106). Victim\ primar\ este copilul accidentat grav de c\tre un coleg, copilul abuzat fizic (sau sexual), copilul bolnav care nu este dus la medic, adolescenta ironizat\ continuu de mama sa [i izolat\ de colegii s\i etc. Victimele secundare sunt acei copii care sunt martori ai violen]elor din familie (cnd, de exemplu, un copil asist\ la b\taia crunt\ la care sunt supu[i fra]ii sau mama, sau cnd sora mai mic\ asist\ la violarea sorei mai mari) etc.; n toate aceste cazuri reac]iile copiilor sunt comparabile cu ale celor din situa]ia de victim\ primar\, avnd adesea consecin]e traumatice. n ultimele dou\ decenii, o direc]ie important\ a cercet\rilor privind abuzul ndreptat asupra copiilor s-a orientat asupra studiilor clinice privind consecin]ele violen]ei asupra comportamentului lor. ntr-o anchet\ desf\[urat\ asupra unui lot de p\rin]i a 3334 de copii, Straus [i Gelles (1987) au g\sit c\ la copiii supu[i violen]ei tulbur\rile de comportament erau n mod semnificativ mai frecvente dect la copiii care nu au avut experien]e traumatice (Roth-Szamoskzi, 1999: 106). Aceste probleme comportamentale ale copiilor abuza]i au cuprins diferite tulbur\ri de adaptare la cerin]ele mediului social: crize de furie (17,5% fa]\ de 10%), e[ec [colar (16,1% fa]\ de 6,2%) r\u [i neascult\tor acas\ (15,7% fa]\ de 8%), rela]ii de prietenie cu minori problem\ (10,9% fa]\ de 2,3%). n anul 1980, prin includerea n manualul DSM-III (revizuit n 1987), s-a recunoscut sindromul de stres post-traumatic (Post Traumatic Stres
106

CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Disorder-PTSD), ca fiind o categorie aparte de diagnostic oficial aplicabil\ n cazurile copiilor care au suferit experien]e traumatice. PTSD se diferen]iaz\ de formele acute ale reac]iei la stres (Acute Stres DisorderAST). n cadrul ambelor sindroame, sunt incluse anxietatea accentuat\, generalizat\, depresia, pierderea respectului de sine, retragerea n sine, comportamentele de evitare, de negare, de furie [i cele agresive (RothSzamoskzi, 1999: 106). Dac\ fenomenele descrise apar n primele patru s\pt\mni de la ac]iunea evenimentului traumatic [i se rezolv\ n aceast\ perioad\, atunci capacitatea de adaptare a organismului copilului a biruit stresul, nu va suferi de PTSD. Dac\ ns\ simptomele persist\ mai mult de o lun\, consecin]ele psihice se vor prelungi pentru perioade de timp greu de determinat, adesea - n lipsa unui ajutor de specialitate pentru toat\ via]a. n func]ie de persisten]a stresorilor, Terr (1991) deosebe[te traumele de tip I (rezultat n urma unui singur atac) [i cele de tipul al II-lea (n urma unei serii de atacuri). Cele dou\ traume duc la percep]ii [i consecin]e pe termen lung diferite. Trauma de tipul I este numit\ [i trauma de [oc [i este amintit\ detaliat, de obicei ea este consecin]a unui singur eveniment traumatic. O traum\ de gradul al II-lea este o traum\ durabil\ care poate avea drept consecin]e negarea [i anestezia emo]ional\; frecvent apar depersonalizarea [i disocierea (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 45). Adaptarea la traum\ se realizeaz\ prin intrarea n func]iune a mecanismelor de ap\rare. Copiii se str\duiesc s\ uite de traumele lor cronice, s\ evite s\ se gndeasc\ la ele sau s\ vorbeasc\ despre ele. Diminuarea reactivit\]ii la lumea exterioar\ [i insensibilitatea psihic\ (ncremenirea) au semnifica]ia desensibiliz\rii n fa]a durerii provocate de abuz. n literatur\ sunt descri[i o serie de factori care influen]eaz\ gradul de traumatizare. Ace[tia sunt: Expunerea la traum\. Cu ct persoana este mai implicat\ n evenimentul traumatic [i expus\ o perioad\ mai lung\ de timp, cu att este mai mare riscul dezvolt\rii unei psihopatologii.

107

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Rela]ia cu victima. Rela]ia cu victima este unul dintre factorii cei mai importan]i asocia]i traumei psihice. Cu ct mai apropiat\ este rela]ia, cu att mai mare este riscul de traumatizare. Severitatea stresului. Nu numai r\spunsul imediat la un eveniment stresant influen]eaz\ capacitatea de r\spuns adaptativ. Studiile arat\ c\ aceia care manifest\ reac]ii severe (exemplu: atacuri de panic\ sau disociere) prezint\ un risc mai mare de traumatizare. Perceperea amenin]\rii. Impresia subiectiv\ a individului despre evenimentul traumatic poate fi mai important\ dect evenimentul n sine. Astfel, persoanele care percep evenimentul ca extrem de amenin]\tor vor dezvolta reac]ii traumatice (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 45). Consecin]ele actelor inten]ionate de violen]\ orientate mpotriva unui copil nu se restrng, a[adar, numai la nivelul fizic al v\t\m\rii produse, ci se extind la nivelul psihic, transformndu-se n leziuni greu de vindecat, care pot afecta chiar structura creierului infantil. Actele inten]ionate de violen]\ submineaz\ ncrederea fundamental\ a copilului n umanitate [i poate crea o inabilitate pe via]\ de a dezvolta rela]ii apropiate, de ncredere (Garbarino et al., 1992) (Garbarino, et al., 1992, apud Roth-Szamoskzi, 1999: 109). Simptomele care caracterizeaz\ tulburarea posttraumatic\ transpun pe plan psihic [ocul violent, p\trunz\tor, generaliznd astfel efectele lui asupra ntregii personalit\]i.

3.3. Copilul n situa]ia de maltratare


Abordarea acestei tematici se poate realiza din dou\ puncte de vedere care vizeaz\: tr\s\turile nn\scute ale copilului care afecteaz\ [i sunt afectate de situa]ia de maltratare; percep]iile [i reac]iile copilului legate de situa]ia de maltratare.

108

CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Tr\s\turile nn\scute ale copilului Fiecare copil este unic exist\ numeroase diferen]e temperamentale ntre noii n\scu]i. Thomas (1968) face urm\toarea clasificare a copiilor: copilul dificil; copilul de care te po]i apropia cu greu; copilul cuminte (Killn, 1998, apud IXth ISPCAN European Conference Preveting Child Abuse and Neglect, 2003). n continuare ne vom opri asupra extremelor: copilul cuminte [i copilul dificil: Copilul cuminte: manifest\ o anumit\ regularitate n comportament (fapt pentru care devine previzibil); reac]ioneaz\ pozitiv la noi stimuli; abilitate de adaptare la noi schimb\ri (de mediu, alimentare etc.); intensitate moderat\ a reac]iilor sale. Copilul dificil: are un somn [i obiceiuri de via]\ neregulate; accept\ cu greu noul tip de hran\ ce i se ofer\; se adapteaz\ cu greu sau deloc la schimb\ri; prezint\ reac]ii negative [i intense. Este u[or de imaginat modul n care ace[ti factori constitu]ionali de baz\ ai copilului trezesc n p\rin]i reac]ii diferite. Astfel: copiii cumin]i le ofer\ p\rin]ilor sentimentul de a fi ni[te p\rin]i buni, le dau convingerea c\ lucrurile vor merge bine cerc bun. copiii dificili au nevoi diverse, greu de intuit [i de satisf\cut de p\rin]i, care stabilesc cu copilul ntr-un mod dificil o interac]iune pozitiv\, fapt care le genereaz\ sentimentul e[ecului, care ar putea duce la formarea unui cerc vicios. Aici p\rin]ii reac]ioneaz\ n mod negativ la ac]iunile copilului, iar copilul care nregistreaz\ atitudinea p\rin]ilor devine mai dificil\ [i prin aceasta nt\re[te reac]iile negative ale p\rin]ilor. Este ns\ cunoscut faptul c\ n general: copiii dificili care sunt ngriji]i de mame sensibile vor prezenta o dezvoltare normal\, iar

109

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

copiii cumin]i, cu poten]ial, care vor avea o ngrijire necorespunz\toare [i lipsit\ de afec]iune vor prezenta o dezvoltare s\r\c\cioas\ (Killn, 1998). Capacit\]ile nn\scute ale copilului vor afecta: comportamentul de ata[ament al copilului; interac]iunea cu mediul; dezvoltarea sa ulterioar\. Al\turi de anumitele tr\s\turi temperamentale ale copilului dificil, prematuritatea [i dizabilit\]ile fizice sau emo]ionale ale copilului, pot fi n anumite condi]ii factori provocatori ai situa]iilor abuzive. Percep]iile [i reac]iile copilului legate de situa]ia de maltratare Strategii de supravie]uire Percep]ia mprejur\rilor Copilul va dezvolta sentimente de ncredere sau nencredere fa]\ de mediu n func]ie de modul n care nevoile sale de baz\, cele emo]ionale precum [i cele fizice sunt sau nu satisf\cute. Copilul care este expus maltrat\rilor n timpul primilor ani ai vie]ii va dezvolta un ata[ament nesigur fa]\ de p\rin]i [i va avea dificult\]i n stabilirea ncrederii n ceilal]i. Pe m\sur\ ce va cre[te, [i va crea o imagine negativ\ att despre lume ct [i despre sine. El va interpreta [i percepe mediul n baza experien]elor tr\ite n propriul c\min. Dac\ copilul [i va rezolva conflictul de baz\ al dezvolt\rii pe varianta nencrederii, abilitatea sa de a rezolva viitoarele conflicte ntr-un mod pozitiv, va fi mult redus\ (Killn, 1998: p. 85). Probleme de dependen]\ Situa]iile de maltratare sunt caracterizate printr-o satisfacere inadecvat\ a nevoilor. Insatisfacerea nevoilor creeaz\ probleme de dependen]\ care se dezv\luie cel mai adesea n dou\ moduri diferite: o dependen]\ deschis\ [i una defensiv\. Dependen]a deschis\ se poate manifesta ca o tendin]\ constant\ spre contacte fizice, comportament de c\utare a aten]iei, preocupare pentru controlul [i st\pnirea altora, ncerc\ri permanente de a mul]umi [i de a fi acceptat de c\tre p\rin]i. Dependen]a defensiv\ se manifest\ ca o independen]\ excesiv\ [i o retragere emo]ional\, att fa]\ de p\rin]i, ct [i fa]\ de al]i adul]i.
110

CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Aceast\ dependen]\ defensiv\ se poate prezenta ca o atitudine rece [i dificil\ n care copilul pare s\ se poarte ca [i cum nu i-ar p\sa de nimeni. Reac]ii de suferin]\ n separare Spitz (1946) [i Bowlby (1960) au realizat primele descrieri legate de depresia copiilor care se instaleaz\ n momentul separ\rii acestora de p\rin]i. Este, de asemenea, interesant\ descrierea reac]iilor copiilor mici n timpul spitaliz\rii f\r\ p\rin]i, att timp ct sunt avute n vedere situa]iile de maltratare. n aceste situa]ii este posibil ca profesioni[tii s\ g\seasc\ diferite explica]ii pentru faptul ca n situa]iile de maltratare copiii prezint\ n mod surprinz\tor att de slabe reac]ii cnd sunt muta]i din casele lor (n institu]ii, familii foster). Notele de caz cum ar fi: s-a adaptat foarte repede sau pare a fi fericit\ [i nu ntreab\ niciodat\ de mama sa pot fi interpretate ca un semn al adapt\rii [i sunt considerate ca fiind resurse ale copilului, ns\ o asemenea lips\ a reac]iilor dramatice la copilul care este mutat din propria familie poate ar\ta c\t de v\t\mat este acel copil (Killn, 1998: p. 88). Anxietatea [i agresivitatea copiilor afla]i n situa]ii de maltratare pot fi adesea cople[itoare. Ace[ti copii [i tr\iesc anxietatea n situa]ii concrete de abuz [i sunt anxio[i n leg\tur\ cu situa]ii abuzive ce pot ap\rea n viitor, anxietate ce poate deveni cronic\. Ei fac fa]\ sentimentelor lor n moduri diferite. Agresivitatea nseamn\ pentru mul]i cea mai bun\ metod\ de ap\rare [i mul]i dintre ei au nv\]at acas\ cum s\ se descurce n situa]iile problematice, fiind agresivi. Acei copii care au fost supu[i abuzului fizic se arat\ a fi mai agresivi fa]\ de ceilal]i copii care nu au fost crescu]i mtrun mediu violent. De asemenea, agresivitatea manifestat\ la vrsta adult\ poate fi observat\ nc\ din primii doi ani de gr\dini]\ (Iacobson [i Straker, 1982). Ace[ti copii n loc s\-[i canalizeze agresivitatea nspre proprii p\rin]i, o revars\ asupra altor persoane. Astfel, observ\m c\ cei mici preiau comportamentele p\rin]ilor de la o vrst\ foarte mic\. Unii copii interiorizeaz\ anxietatea [i agresivitatea devenind autodistructivi, deprima]i, retra[i [i evitnd contactele cu ceilal]i. Disocierea Se pare c\, n general, copiii folosec mult mai des dect adul]ii disocierea ca mecanism de ap\rare pentru a se proteja de consecin]ele psihice ale traumelor suportate (Putnam, 1993). Folosirea disocierii [i
111

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

neg\rii creaz\ copilului posibilitatea de a se elibera de simptomele [i amintirile abuzului. Astfel amnezia total\ sau par]ial\ a abuzului poate persista luni sau chiar ani. Unii pretind c\ experien]ele traumatice repetate sunt reamintite mai pu]in complet dect un singur episod traumatic (Terr, 1988). Un copil care a suferit abuzuri repetate poate fi, din aceast\ cauz\, mai pu]in capabil s\-[i aminteasc\ ce s-a ntmplat dect un copil care a fost expus abuzului o singur\ dat\. Deprimarea Depresia copiilor poate fi adesea observat\ n jocul lor. Copiii au nevoie s\ se joace, ei se joac\ pentru a se distra, dar [i pentru a nv\]a. n timpul jocului ei tr\iesc diferite experien]e. Mul]i copii afla]i n situa]ii de maltratare aproape c\ nu se joac\ deloc, acesta fiind un mod de a-[i exprima depresia. n cazurile n care se joac\, o fac ntr-un mod stereotip (Killn, 1998: 93). Terr a folosit conceptul de joc posttraumatic, pentru a desemna acest tip de joc. Acest copil este n]epenit n anumite experien]e c\rora nu le poate face fa]\, [i exteriorizeaz\ aceasta, de exemplu, n desenele sale. Reac]ii psihosomatice S\n\tatea fizic\ joac\ un rol important n dezvoltarea unui copil [i n rela]ia sa cu situa]ia de maltratare. Copiii care sunt crescu]i n condi]ii stresante sunt mai boln\vicio[i dect al]i copii. Ace[ti copii au nevoie de un limbaj psihologic. Ei [i comunic\ sentimentele de nepl\cere prin intermediul limbajului durerii [i prin diferite simptome pe care le prezint\, lucru care este [i interesant, dar [i ngrijor\tor, atta vreme ct aici sunt implicate dimensiunile abuzului emo]ional [i sindromul Munchausen, prin mputernicire. Imaginea de sine stima de sine O important\ cale de dezvoltare a imaginii de sine a copilului o reprezint\ percep]ia lui despre p\rin]i. P\rin]ii abuzivi i comunic\ de timpuriu copilului faptul c\ nu este suficient de bun, c\ nu este dorit, [i c\ el este cel responsabil pentru tot ce se ntmpl\ r\u n familie. Simte c\ nimeni nu se ocup\ de el. El va dezvolta de-a lungul timpului o imagine de sine distorsionat\ [i negativ\ [i o stim\ de sine sc\zut\. (Killn, 1998: 94)
112

CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Teoria anxiet\]ii [i vinov\]iei loialitatea [i p\strarea secretului Copiii depun un efort deosebit n ncercarea de a n]elege situa]ia n care se afl\. Ei ncearc\ s\ interpreteze situa]iile [i s\ explice comportamentul agresorului ntr-un mod n care s\-l plaseze pe acesta ntr-o lumin\ bun\, n timp ce copilul ia asupra sa ntreaga responsabilitate [i vin\. Procesul de interpretare depinde de vrsta cognitiv\ a copilului. Aceste lucruri s-au observat att n situa]ii de abuz fizic, abuz sexual, n situa]iile abuzului de alcool al p\rin]ilor. Aici copii care au semnalat de timpuriu lumii adulte faptul c\ sunt implica]i n astfel de activit\]i au primit, drept r\spuns, nencrederea [i negarea. Astfel li s-a confirmat faptul c\ ei sunt cei care gre[esc. ntrzieri de dezvoltare Copiii care au fost expu[i diferitelor tipuri de abuz prezint\ adesea diferite grade de retard n dezvoltarea neurologic\, cognitiv\, ct [i n dezvoltarea psihomotorie. Acestea pot fi observate nc\ din primele luni de via]\ (Appelbaum, 1980). Probleme de nv\]are Avnd att probleme de concentrare a aten]iei, ct [i ntrzieri de dezvoltare este inevitabil ca ace[ti copii s\ prezinte diferite tipuri [i grade de probleme de nv\]are. Tr\irile lor n rela]iile cu al]i copii [i adul]i sunt caracteristice pozi]iei de ap\rare. Retardul mental Cercet\rile f\cute asupra copiilor care au fost expu[i abuzului fizic au ar\tat o apari]ie relativ mare a retardului mental la ace[ti copii. O parte a acestuia este de natur\ organic\, dar poate fi, de asemenea, [i rezultatul interac]iunii copil-p\rinte. Poate fi cauzat att de leziuni cerebrale, subalimentare, precum [i de un abuz emo]ional continuu. n leg\tur\ cu strategiile de supravie]uire [i conducere n situa]ii de maltratare, dup\ Grey [i Kempe (1976), copilul oscileaz\ ntre strategia de comportament exagerat de bine adaptat (overadjusted) [i comportamentul hiperactiv [i distructiv (acting aut) (Roth-Szamoskzi, 1999: 124). Cei care apar]in primului grup se comport\ astfel nct s\ ndeplineasc\ dorin]ele [i a[tept\rile adul]ilor. Ei sunt adesea hipersensibili la semnalele trimise de adul]i, semnale legate de modul n care copilul ar
113

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

trebui s\ se comporte. Ace[ti copii folosesc o mare parte din resursele proprii pentru a face fa]\ acestor a[tept\ri (Killn, 1998: 101). Cei care apar]in celuilalt grup prezint\ un comportament continuu provocator, agresiv, distructiv [i hiperactiv. Dac\ vom p\trunde n spatele acestor aparent diferite strategii de supravie]uire vom descoperi acelea[i sentimente de neajutorare, vinov\]ie, confuzie, axietate, mnie, goliciune sufleteasc\, deprimare [i agresivitate. Dup\ Killn (1996), la rndul ei, supradaptarea se poate manifesta n diferite forme. n cazul copiilor cu un comportament supraadaptat, supracontrolat, ea a pus n eviden]\: grupul copiilor care [i duc cu bine la ndeplinire sarcinile, sunt lupt\tori activi [i nving, nu se las\ comple[iti de abuz; grupul celor care adopt\ rolul de a avea grij\ de p\rin]ii lor; copii care se str\duiesc s\ nu ias\ n eviden]\ [i de aceea sunt retra[i, pasivi (Roth-Szamoskzi, 1999: 124). Dintre comportamentele explozive, impulsive (acting out) au fost identificate tipurile: agresiv distructiv f\r\ odihn\ de m\sc\rici Aceast\ clasificare nu nseamn\ c\ un copil va prezenta doar una sau alta dintre aceste manifest\ri, ele putnd alterna, n func]ie de situa]ia de fapt sau de starea emo]ional\ n care se afl\ copilul. De exemplu, copilul de obicei t\cut [i retras poate prezenta uneori comportamente impulsive, cu explozii de furie mpotriva unui coleg; copilul pasiv poate deveni autoagresiv, f\cnd o tentativ\ de suicid; copilul maltratat deosebit de dotat, creativ, ambi]ios, poate renun]a dintr-o dat\ la planurile sale [i poate prezenta comportamente antisociale. Dup\ Killn, strategiile de supravie]uire adoptate de copii depind de tipul de temperament, de nivelul de dezvoltare fizic\, de sensibilitatea lor, creativitatea [i capacitatea lor intelectual\. Strategiile de supravie]uire [i st\pnire a situa]iei reprezint\ modalitatea copilului de a face fa]\ situa]iei de maltratare, de a se ap\ra att
114

CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

mpotriva propriilor sentimente, ct [i a mediului nconjur\tor. Cu ajutorul acestor strategii ei [i asigur\ un anumit control asupra situa]iei sau n cel mai r\u caz, o iluzie a control\rii situa]iei (Irimescu, 2002). Concluzii Pentru profesionistul implicat n investigarea situa]iilor de rele tratamente mpotriva copilului [i n acordarea de suport copilului [i familiei sale sau celor care-l ngrijesc este foarte important ca simptomele descrise anterior s\ fie recunoscute. De[i aceste simptome se reg\sesc [i n alte sindroame clinice dect al celor ce deriv\ din maltratare, ele r\mn totu[i indicatori care trebuie s\-l fac\ pe profesionist s\ ridice problema posibilit\]ii maltrat\rii copilului [i s\ analizeze cu grij\ aceast\ posbilitate (Roth-Szamoskzi, 1999: 126). Un prim scop al analizei simptomelor este acela de a stabili diagnosticul corect privind cauzele care se ascund nd\r\tul unor schimb\ri n comportamentul unui copil. Scopul final este ns\ acela de a ajuta copilul s\ dep\[easc\ situa]ia dificil\ n care se afl\ ca urmare a supunerii sale la diverse forme de rele tratamente, iar interven]ia care urmeaz\ s\ o planific\m n interesul copilului nu poate s\ nu porneasc\ de la semnele sale de suferin]\.

115

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Cap. IV Neglijarea Form\ specific\ de maltratare a copilului

4.1. Neglijarea copilului, o violen]\ neviolent\?


n momentul n care se vorbe[te despre abuz asupra copilului gndul ne zboar\ automat la abuzul sexual, fizic [i/sau emo]ional. ntr-adev\r, am fost [i suntem nv\]a]i cu cazuri foarte dure [i grave pe care att literatura de specialitate c=t [i mass-media ni le prezint\ cu obstina]ie. Uit\m ns\ o form\ de maltratare care este [i ea foarte important\: neglijarea copilului. Conform standardelor psihiatrice (DSM-IV), n cadrul conceptului de maltratare, neglijarea este cea de-a treia component\ (cod T 74.0), fiind caracterizat\ printr-o omitere a satisfacerii unor nevoi esen]iale ale copilului. Dac\ ntr-un caz de abuz clasic p\rintele produce o v\t\mare direct\ a copilului, n cazul neglij\rii adultul respectiv uit\ s\ aib\ grij\ de copil. Aceast\ diferen]iere ne poate sugera ideea c\ neglijarea nu este att de grav\. Nimic mai fals, c\ci din punct de vedere al efectelor asupra copilului, n multe cazuri nu exist\ diferen]e, suferin]a psihologic\ [i fizic\ fiind de multe ori la fel de mare (Revista de Securitate Comunitar\, Anul II, nr. 5/2002: 69). n literatura romneasc\ o defini]ie a maltrat\rii o g\sim la dr. Popescu [i dr. R\du]: maltratarea este orice form\ voluntar\ de ac]iune sau de omitere a unei ac]iuni care este n detrimentul copilului [i are loc profitnd de incapacitatea copilului de a se ap\ra, de a discerne ntre ceea ce este bine sau r\u, de a c\uta ajutor [i de a se autoservi.

116

NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

Neglijarea poate fi definit\ ca: incapacitatea sau refuzul adultului de a comunica adecvat cu copilul, de a-i asigura nevoile biologice, emo]ionale, de dezvoltare fizic\ [i psihic\, precum [i limitarea accesului la educa]ie (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 13). Neglijarea mai este definit\ ca reprezentnd condi]iile n care persoana responsabil\ de ngrijirea copilului, fie inten]ionat, fie din neaten]ie permite copilului s\ experimenteze suferin]e care pot fi evitate [i/sau nu reu[e[te s\ asigure una sau mai multe condi]ii care sunt esen]iale pentru dezvoltarea capacit\]ilor fizice, intelectuale [i emo]ionale ale unei persoane (Gaudin, 1993 apud Miftode, 2002: 178). Dac\ abuzul asupra copilului se face cu inten]ie distructiv\, neglijarea are loc de obicei pe un fundal al indiferen]ei [i ignoran]ei parentale vizavi de nevoile copilului. Formele de maltratare de multe ori se ntrep\trund simultan sau consecutiv n familiile problem\. n momentul n care c\ut\m informa]ii de specialitate, cea referitoare la abuz abund\, pentru c\ precizia [i acurate]ea diagnosticului este mai mare. Literatura american\ (Faller, 1981) ne spune c\ raport\rile cazurilor de neglijare sunt de cinci ori mai numeroase dect cele de abuz. Alte studii, cum este cel efectuat de Erickson [i Egeland n 1996 ne spun c\ din 2,7 milioane de copii maltrata]i n 1990 n S.U.A., 45% erau cazuri de neglijare, 25% violen]e fizice [i 16% abuzuri sexuale. Raport\ri similare se g\sesc n Fran]a [i Quebec (Canada) tinznd s\ men]in\ procentul neglij\rii ca cel mai ridicat (Revista de Securitate Comunitar\, Anul II, nr. 5/2002: 69). Actele izolate [i minore de neglijare au o probabilitate sc\zut\ de a mpiedica o dezvoltare s\n\toas\ a copilului. Sesizarea apare atunci cnd actele respective se succed temporal [i gradual. De multe ori, neglijarea este un predictor al unor viitoare abuzuri (anticamera abuzului).

117

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

4.2. Categorii [i tipuri de neglijare


n literatura de specialitate sunt men]ionate mai multe categorii [i forme de neglijare a copilului de c\tre proprii p\rin]i, foarte des ntlnite de practicienii n domeniul protec]iei copilului [i familiei. Dup\ Miller-Perrin [i Perrin avem neglijare grav\ atunci cnd nevoile vitale nefiind ndeplinite, via]a copilului este n pericol [i neglijare general\ ce implic\ insuficienta asigurare de c\tre p\rin]i sau tutori legali a nevoilor legate de alimenta]ie, mbr\c\minte, locuin]\, ngrijiri medicale (Revista de Securitate Comunitar\, Anul II, nr. 5/2002: 69). La Faller (1981) g\sim o trecere n revist\ mai exhaustiv\ (Revista de Securitate Comunitar\, Anul II, nr. 5/2002: 69): E[ec n cre[terea copilului: hr\nire proast\/inadecvat\; deprivare nutri]ional\ ce apare atunci cnd p\rintele nu asigur\ copilului o hran\ adecvat\ [i adaptat\ vrstei; nedezvoltarea fizic\ a copilului f\r\ cauze organice: p\rin]ii nu reu[esc s\-[i hr\neasc\ copilul datorit\ lipsei: a) unor cuno[tin]e adecvate privind tehnica hr\nirii; b) unor resurse financiare suficiente; c) ata[amentului fa]\ de copil; apar ntrzieri n n\l]imea [i greutatea copilului sugar [i antepre[colar; nedezvoltarea psihosocial\ datorit\ depriv\rii de suport emo]ional. Neglijare fizic\, ce presupune lipsa asigur\rii unei locuin]e adecvate, mbr\c\minte sau ngrijire fizic\. Inciden]a acestei categorii este mare att n S.U.A., de 9 copii dintr-o 1000 dup\ Costin (Roth, 1999) dar [i n Romnia (9,4% ntr-o cercetare efectuat\ de Rotariu pe 485 familii din Cluj). Nesupraveghere adecvat\. Se refer\ n special la p\rin]ii care [i las\ timp ndelungat copiii f\r\ supraveghere. Unora dintre copii li se refuz\ accesul n locuin]\, sau sunt supraveghea]i de adul]i ce pot abuza de ei.
118

NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

Factorii ce sunt lua]i n considerare fac apel la durata, vrsta [i maturitatea copilului. Intervin ns\ [i factori culturali: De exemplu, n Quebec copii nu pot fi l\sa]i f\r\ supraveghere pn\ la [ase ani, pe cnd n S.U.A. aceast\ perioad\ ajunge la [apte ani. Neglijare medical\ este considerat\ neacordarea asisten]ei medicale copiilor, cu consecin]e grave asupra s\n\t\]ii [i vie]ii lor. Neglijare educa]ional\ este astfel definit\ doar n raport cu copilul din familie [i const\ n nefrecventarea regulat\ a unei forme de educa]ie adecvate, ceea ce poate duce la deprivare educa]ional\ [i cultural\. n Romnia, conform cercet\rii efecuate de Rotariu n 1996 formele principale se manifest\ prin neasigurarea de c\tre p\rin]i a rechizitelor necesare (13,1% dintre elevi) [i dezinteresul lor fa]\ de [coal\ (10,7% n aprecierea profesorilor). O alt\ cauz\ a acestui fenomen o constituie obligarea copiilor de a-[i ngriji fra]ii mai mici sau de a munci. Neglijare emo]ional\, cea din urm\ men]ionat\ dar nu ultima. De[i ea ca [i abuzul emo]ional este foarte des citat\ [i invocat\ n diferite conven]ii [i legi, este foarte greu de f\cut dovada existen]ei ei. O defini]ie poate fi lipsa sprijinului emo]ional att de necesar copilului pentru cre[terea lui armonioas\ [i s\n\toas\. n general acesta ar trebui s\ se manifeste din fraged\ copil\rie, implicnd elemente de atingere fizic\, mngieri, comunicare verbal\ ntre p\rinte [i copil. Un climat afectiv rece poate conduce la tulbur\ri de personalitate. O alt\ categorie a neglij\rii este admiterea de practici contrare interesului copilului, cum ar fi privitul ndelung la televizor (6 8 ore/zi), acceptarea unei alimenta]ii nes\n\toase, cum ar fi exclusiv bazat\ pe dulciuri etc. (preluat dup\ Ciofu, C., 1993).
La tipurile de neglijare descrise mai sus se mai adaug\ [i altele, cum ar fi: Alte tipuri de neglijare emo]ional\ - alte neglij\ri ale nevoilor emo]ionale ale copilului (cum ar fi de exemplu restric]ii exagerate evidente, a[tept\ri nepotrivite fa]\ de vrst\/sexul copilului sau nivelul de dezvoltare etc.) (Miftode., 2003: 179).
119

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Abandon [i supraveghere inadecvat\: comportamentul p\rin]ilor care `[i abandoneaz\ copiii prin excluderea copilului din familie, trimiterea copilului pe strad\ sau dezinteres pentru cre[terea [i ngrijirea copilului. Legisla]ia romneasc\ cu privire la declan[area judec\toreasc\ a abandonului a stabilit la 6 luni perioada maxim\ de timp dup\ care un copil este declarat abandonat. Din punct de vedere psihologic declararea abandonului la [ase luni de dezinteres din partea p\rin]ilor biologici (ncetarea oric\rei forme de leg\turi [i raporturi afective normale) reprezint\ o alt\ form\ de maltratare a copilului, prin neglijarea nevoilor lui de interac]iune cu un adult de referin]\ (Muntean, 2001: 250, apud Miftode, 2002: 179). Abandonul copilului este considerat o form\ sever\ de neglijare. Se poate vorbi de abandon sau de abandon camuflat. Teama de a fi abandonat apare la copiii cu natur\ sensibil\, cu ocazia unui eveniment oarecare care rupe sau sl\be[te leg\turile familiale. Putem cita, de exemplu, un deces, o nen]elegere conjugal\, o c\l\torie etc. (Muntean, 2001: 250, apud Miftode, 2002: 179) n Vocabularul de psihopedagogie [i de psihiatrie a copilului (1973), Lafon define[te abandonul ca neglijarea copilului de c\tre p\rin]i sau substitu]ii acestora. Vorbim despre situa]ie de abandon atunci cnd copilul este n mod real abandonat, adic\ reprezentan]ii naturali, pentru un motiv sau altul, au refuzat sau au pierdut vremelnic [i n totalitate dreptul de a-l ngriji. Abandonul copilului de c\tre p\rin]ii lui poate fi temporar sau definitiv: expulzarea din c\min pe timpul zilei sau al nop]ii, sau dezinteres fa]\ de lipsa de acas\ a copilului (situa]ii care conduc la fenomenul cunoscut sub numele de copiii str\zii); l\sarea copilului timp ndelungat nesupravegheat; abandonarea copilului la o persoan\, ntr-un spital sau ntr-o institu]ie de ocrotire [i lipsa de interes fa]\ de copilul astfel p\r\sit (Roth-Szamoskzi, 1999: 80). O categorie aparte de copii neglija]i sunt cei fugi]i de acas\, care tr\iesc n afara unui c\min copiii str\zii. Atunci cnd sunt depista]i de profesioni[ti, ei prezint\ numeroase semne de retard [i de tulbur\ri n
120

NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

dezvoltare [i comportament. De asemenea, se pot constata multiple semne de suferin]\, ca urmare a diferitelor tipuri de neglijare [i maltratare, la care copiii fugi]i au fost expu[i chiar nainte de a-[i p\r\si domiciliul. n ciuda dezvolt\rii serviciilor sociale de protec]ie a copilului, num\rul acestor copii pare s\ fie n cre[tere n ntreaga lume, dovedind, de fapt, incapacitatea formelor existente ast\zi de protec]ie a minorilor s\ depisteze [i s\ stopeze cazuri grave de rele tratamente. Mul]i copii ai str\zii provin din familii conflictuale, cu un microclimat tensionat, de violen]\, cu p\rin]i alcoolici. Dat\ fiind fluctua]ia mare a acestor copii [i lipsa documentelor, o estimare a dimensiunilor fenomenului n Romnia este greu de realizat. Prin extrapolarea unor cercet\ri efectuate de lucr\torii sociali stradali, s-a estimat c\ existau n 1966, aproximativ 4300 de copii ai str\zii, dintre care 2000 permanent n strad\ (Carta alb\ a copilului, apud Roth-Szamoskzi Maria, 1999: 87). Copiii str\zii sunt n mod permanent expu[i la mizerie, violen]\, frig, boli acute [i contagioase (de piele, digestive, T.B.C., respiratorii, cu transmitere sexual\ etc.) consum de substan]e care creaz\ dependen]\ (]ig\ri, alcool, droguri), prostitu]ie [i abuzuri sexuale. Din toate cele men]ionate pn\ aici, rezult\ c\ neglijarea copilului are mai multe dimensiuni: neglijarea fizic\: neglijare alimentar\ neglijare vestimentar\ neglijarea igienei neglijarea locuin]ei neglijare medical\ neglijare n educa]ie neglijare afectiv\ (emo]ional\) abandonul copilului Neglijarea copilului poate fi episodic\ sau cronic\. Neglijarea episodic\ sau contextual\ este mai pu]in grav\ pentru c\ dispare atunci cnd factorii de risc care au dus la apari]ia neglij\rii dispar (de exemplu, contextul separar\rii parentale). Neglijarea cronic\ este mai dramatic\ pentru c\ afecteaz\ familiile defavorizate care duc lips\ de resurse (afective, intelectuale, financiare, educa]ionale etc.) (Ionescu, 1999: 20). Adesea,
121

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

n aceste cazuri, constat\m transmiterea intergenera]ional\ a neglij\rii. Plasarea unui copil ca urmare a unei neglij\ri grave nu rezolv\ problema, pentru c\ se poate anun]a foarte repede o alt\ sarcin\. Pentru Oxley (1999), copilul purt\tor de speran]\ renvie la na[terea sa traumatismele pe care p\rin]ii le-au tr\it. Pentru c\ se simt pu[i n pericol, p\rin]ii nu pot identifica nevoile acestuia [i l maltrateaz\. Consecin]ele omiterii de c\tre p\rin]i a unor gesturi (copil prost hr\nit, prost mbr\cat, a c\rui igien\ las\ de dorit, lipsit de ngrijire n ciuda simptomelor evidente) fac posibil\ identificarea copilului neglijat. Alte tipuri de neglijare, ca, de exemplu, cea referitoare la supravegherea copilului nu vor fi semnalate dect atunci cnd apar accidente. Putem distinge [i neglijare afectiv\, adic\ omiterea unor comportamente care s\ arate afec]iunea fa]\ de copil. Aceast\ neglijare este cel mai greu de identificat, n ciuda efectelor sale majore asupra dezvolt\rii socio-afective a copilului. De[i consecin]ele neglij\rii sunt adesea grave datorit\ caracterului lor cronic, adev\rata r\spndire a fenomenului n popula]ie, n afara cazurilor raportate, este pu]in cunoscut\. Neglijarea de tipul dezinteresului grav al p\rintelui fa]\ de copil, mergnd pn\ la renun]area preocup\rii fa]\ de el, este o form\ extrem\, care se nscrie n mod evident n spectrul maltrat\rii copilului (Roth-Szamoskzi Maria, 1999: 80). n literatura de specialitate, formele severe de neglijare sunt de fapt considerate abuzuri, fiind forme de omisiuni ale unor ac]iuni care pot avea consecin]e foarte grave asupra dezvolt\rii personalit\]ii copilului. De obicei, ns\, neglijarea este mai pu]in evident\: copilului i se acord\ hran\, dar insuficient\, inadecvat\ calitativ, sau numai dup\ ce a obosit de plns din cauza foamei; copilul este mbr\cat, dar cu haine nepotrivite, n care nu se simte bine, sau este luat n derdere n colectivitate; prime[te, totu[i, o anumit\ ngrijire din partea p\rin]ilor, aceasta fiind ns\ insuficient\, dup\ cum men]ioneaz\ Killn K.

122

NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

4.3. Situa]ia neglij\rii copilului n Romnia


n anul 2000, Autoritatea Na]ional\ pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie n colaborare cu CURS [i cu asisten]\ tehnic\ din partea Organiza]iei Mondiale a S\n\t\]ii, au efectuat un studiu cu privire la fenomenul abuzului [i neglij\rii copilului n ]ara noastr\. n urma acestui amplu studiu s-a constatat c\ neglijarea fizic\, rezultat\ din iresponsabilitatea sau incapacitatea familiei de a asigura copiilor bunurile necesare unei vie]i decente la nivelul standardului mediu existent pe ]ar\ are valori foarte ridicate n Romnia (Revista de Asisten]\ Social\ nr. 1/2003: 40): p\rin]ii din 62% din gospod\riile cu copii au declarat c\ nu pot asigura alimentele de baz\ pentru ntreaga familie [i 77% c\ nu pot asigura copiilor bunurile necesare. Rezultatele acestui sondaj sunt confirmate de studiile ample asupra fenomenului s\r\ciei din Romnia. n Raportul Na]ional al Dezvolt\rii Umane Romnia, 1999, se consemneaz\ o rat\ a s\r\ciei de 31% pe total ]ar\, rat\ ce ajunge n cazul gospod\riilor cu 3 copii la 60%, iar n cazul celor cu 4 copii [i mai mul]i la 80% (raportul citat, p. 45). Unele din consecin]ele grave ale acestei situa]ii se reflect\ n propor]ia de 3,5% dintre gospod\rii care au fost evacuate din cas\ cu copiii [i 7% c\rora le-au fost oprite gazele sau apa pentru c\ nu le-au putut achita. Este firesc deci s\ recunoa[tem c\ acest tip de neglijare se reg\se[te adesea n familiile s\race, n care p\rin]ii nu reu[esc s\ ob]in\ cele necesare unui trai decent al familiei, incluznd aici elementele esen]iale ale alimenta]iei, ale condi]iilor de locuit, ale vestimenta]iei care s\ acopere nevoile biologice de baz\ ale copiilor (Roth-Szamoskzi, 1999, pp. 81-82). P\rin]ii cu un venit minim sunt adesea for]a]i de situa]ia n care se g\sesc (lipsa unei locuin]e adecvate, imposibilitatea de a cump\ra alimenta]ia potrivit\) s\ nu ofere, n ciuda bunelor lor inten]ii, suficient\ ngrijire fizic\ copiilor lor. Extrapolnd n popula]ia total\ propor]ia gospod\riilor n care s-a produs abandonul copilului (0,4%), rezult\ c\ num\rul acestor gospod\rii este de 12.000. n privin]a neglij\rii medicale ca form\ a neglij\rii fizice, se apreciaz\ c\ aceasta are valori destul de mari dac\ lu\m n considerare consecin]ele grave pe care le poate avea acest tip de neglijare asupra s\n\t\]ii [i dezvolt\rii armonioase a copilului.
123

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Graficul 4.3.1. Neglijare fizic\

Abandonarea unor copii (3,8%) Familiei i-au fost oprite utilit\]ile pe motive de neplat\ (7,1%) Familia a fost evacuat\ din cas\ cu copii (3,5%) P\rin]ii nu pot asigura alimentele de baz\ pentru ntreaga familie (62,3%) P\rin]ii nu pot cump\ra copiilor [i alte lucruri dect cele strict necesare, pe care ace[tia [i le-ar dori (85,1%) P\rin]ii nu pot asigura copiilor bunurile necesare (77,2%)

6 5 4 3 2 1 0 50 100

1. Copil cu acces limitat la resurse economice sau sociale


P\rin]ii duc insuficient sau deloc copiii la controale medicale copii de pn\ la 1 an (13,9%) copii de pn\ la 3ani (30,1%) copii de 4-18 ani (21,1%) P\rin]ii nu [i-au dus copiii la vaccinare, de[i au fost anun]a]i (5,1%) Copilul nu este consultat de un doctor, ci este tratat n familie (11,1%) Copiii sunt trata]i cu leacuri b\be[ti de c\tre persoane din afara familiei (0,8%)

7 5 3 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0

2. Neglijare medical\
Copiii au suferit diverse accidente mai grave (8,4%) intoxicare [i/sau otr\vire substan]e (0,4%) c\deri de la n\l]ime(etaj, gard, pom...) (0,5%) accident de ma[in\ (0,2%) Arsuri, op\riri (1,7%) lovit de diverse obiecte sau animale (0,6%) fracturi, entorse (4,6%) paralizii, pareze, handicapuri (0,3%)

7 5 3 1 0 2 4 6 8 10

3. Lipsa sau insuficienta supreveghere

124

NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

Propor]iile nregistrate n sondaj pentru familiile care nu [i duc copiii la controale medicale la diferite grupe de vrste se situeaz\ ntre 14% [i 30%. Prima propor]ie referitoare la copiii pn\ la un an este destul de ridicat\ [i poate fi unul din factorii care contribuie la plasarea Romniei pe primul loc n Europa n privin]a mortalit\]ii infantile (Revista de Asisten]\ Social\ nr. 1/2003: 41). O parte din p\rin]i nu con[tientizeaz\ n suficient\ m\sur\ pericolul pe care l poate reprezenta pentru s\n\tatea copilului nevaccinarea mpotriva unei boli grave, chiar n situa]ia n care au fost anun]a]i (5,1% dintre familii), ceea ce ar putea afecta circa 250.000 de copii, sau tratarea empiric\ n familii n locul unui consult de specialitate (11%), chiar dac\ serviciile medicale pentru copii sunt gratuite. Mai mult, circa 1% din gospod\riile popula]iei apeleaz\ la tratamente cu leacuri b\be[ti pentru vindecarea copiilor. Un alt tip de neglijare a copilului [i anume neglijarea emo]ional\ sau psihologic\ se manifest\ n principal prin absen]a unei ac]iuni, absen]a grijii sau mai bine-zis indiferen]a fa]\ de copil, fa]\ de nevoile sale de formare [i dezvoltare psihic\. Consecin]ele directe ale unui astfel de atitudini de indiferen]\ sunt greu de determinat, dar ele vor ap\rea cu siguran]\ n comportamentul [i capacitatea de rela]ionare [i integrare psihologic\ a copilului. Din cele patru seturi de indicatori utiliza]i, ponderea cea mai mare o de]in cei referitori la lipsa sau insuficienta comunicare cu copilul: aproape o cincime din p\rin]i petrec mai pu]in de o or\ pe zi cu copiii lor, fie c\ este vorba de copii sub 10 ani, fie de cei cu vrste ntre 11-17 ani. Motivul principal invocat de ace[tia este lipsa timpului, afectat n mare m\sur\ serviciului sau c\ut\rii acestuia (n cazul [omerilor), muncii n agricultur\ sau treburilor casnice; n 25% dintre gospod\riile cu copii ntre 8-17 ani, copilul este foarte rar sau nu este consultat deloc atunci cnd se iau decizii importante n familii. n acest sens pare a fi edificator [i faptul c\ n 17% din gospod\rii, p\rin]ii nu-[i consult\ copiii n privin]a [colii pe care o vor urma (Revista de Asisten]\ Social\ nr. 1/2003: 43). Neglijarea emo]ional\ ia [i forma lipsei de afec]iune: p\rin]ii [i mngie sau s\rut\ copilul foarte rar sau niciodat\ (9%); nu l laud\ sau nu l ncurajeaz\ (6%), nu l ascult\ niciodat\ dac\ dore[te s\ spun\ ceva (4%).
125

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

De[i apar n propor]ii mai mici, ]inem s\ semnal\m [i situa]ii la n care p\rin]ii se ceart\ sau se bat n fa]a copiilor (4%), precum [i insuficienta supraveghere a copilului (3,4% dintre p\rin]i nu [tiu [i nu verific\ cu cine [i petrece copilul timpul liber). Ca urmare, n 2,2% dintre gospod\rii (66.000) copilul/copiii a/au fugit cel pu]in o dat\ de acas\. Neglijarea educa]ional\ a copilului se manifest\ att direct, prin dezinteresul p\rin]ilor fa]\ de rezultatele [colare ale copilului (6% dintre p\rin]i nu au fost niciodat\ la [coal\ s\ se intereseze de copil), dar [i indirect, prin dezinteresul fa]\ de tipul de c\r]i sau programe TV pe care le vizioneaz\ copiii: 32% dintre p\rin]i nu le interzic copiilor vizionarea filmelor cu violen]e, iar 22% [i las\ copiii n fa]a televizorului mai mult de 3 ore pe zi (n medie). Graficul 4.3.2. Neglijare educa]ional\ Romnia total (procent din total gospod\rii)

n ultimul an p\rin]ii nu au fost niciodat\ la [coal\ s\ se intereseze de copii 5,6%

7 5 3 1 0 10

P\rin]ii nu se intereseaz\ ce c\r]i citesc copii lor 19,2% P\rin]ii nu le interzic copiilor s\ citeasc\ anumite c\r]i nespecifice vrstei lor 21,6% Copii sunt l\sa]i s\ vizioneze programe TV n medie 3 [i mai mult de 3 ore pe zi 22,1% Vizioneaz\ orice fel de film 15,6% Vizioneaz\ filme poli]iste 10,3% Vizioneaz\ filme de dragoste 4,4% P\rin]ii nu interzic copiilor vizionarea anumitor tipuri de filme 32,2%

20

30

40

Procentele se refer\ la gospod\riile cu cel pu]in un copil la [coal\ Neglijarea educa]ional\

Dup\ cum reiese din studiul realizat n 2000, n Romnia rata neglij\rii copilului este ngrijor\toare, pentru majoritatea tipurilor de neglijare. Ponderile nregistrate pe diferitele tipuri de neglijare ar trebui considerate un semnal de alarm\ pentru societate [i autorit\]i dac\ avem n vedere c\
126

NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

formele de neglijare sunt practic anticamera abuzului: de la neglijare fizic\ [i psihologic\ nu mai este dect un pas la agresiunea fizic\ sau abandonul copilului.

4.4. Cauzele neglij\rii copilului


Factorul cel mai adesea incriminat n cazurile neglij\rii copilului este atitudinea parental\ perturbat\, datorit\ tulbur\rii rela]iei copil-p\rinte. Este cazul unor familii cu disfunc]ii n rela]ii, care dup\ C. Ciofu (1998) sunt urm\toarele: familiile dezorganizate sau dizarmonice [i familiile cu personalit\]i nevrotice sau cu p\rin]i incapabili de a se adapta la caracterul copilului. Cea mai des incriminat\ este atitudinea mamei, care, n urma unor tulbur\ri psihice temporare sau cronice (nevroze, depresii, tulbur\ri de lacta]ie, imaturitate emo]ional\, schizofrenie [i altele) poate omite asigurarea condi]iilor de cre[tere adecvate nevoilor vrstei copilului. Neglijarea copilului de c\tre adultul n grija c\ruia el se afl\ se poate datora unor reac]ii la factori stresan]i din mediul psihosocial (RothSzamoskzi 1999, pp. 89-90). n cazul mamelor, asemenea atitudine s-ar putea datora unor factori multipli: nsingurarea mamei prin p\r\sirea familiei de c\tre so] sau prin dezinteresul acestuia, nepreg\tirea psihologic\ a mamei pentru ndatoririle ei, adesea din cauza vrstei prea tinere, sau n urma unor tulbur\ri de personalitate, cople[irea mamei de obliga]ii profesionale, fie n urma unor ambi]ii profesionale, fie din cauza presiunii materiale din familie, lipsa de suport oferit mamei din partea re]elei ei sociale. n cazul unui p\rinte cu mai mul]i copii, afec]iunea sc\zut\ fa]\ de unul anume se poate pune n rela]ie cu anumite caracteristici ale copilului: prezen]a unui handicap, anumite caracteristici fizice sau psihice, care sunt adesea puse de p\rinte pe prim plan prin compara]ie cu tr\s\turile sorei sau fratelui. n familiile cu astfel de atitudini parentale, copilul cu nevoi speciale prezint\ riscul cel mai mare de a fi neglijat. (Acest lucru este pus n eviden]\ cel mai bine de concep]ia socio-biologic\ a maltrat\rii).

127

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

4.5. Consecin]ele neglij\rii asupra dezvolt\rii copilului


Semnele neglij\rii copilului 1. Starea general\: copilul nfometat ori alimentat nepotrivit, neigienizat, cu aspect vestimentar neadecvat, pedepsit s\ nu m\nnce sau s\ nu doarm\, care nu-[i cunoa[te ziua na[terii ori prime[te n dar obiecte nepotrivite, care nu are cu cine vorbi despre problemele sale ori nu are un program de via]\ adecvat vrstei sale, r\mnnd mult timp nesupravegheat; 2. Somatic [i comportamental: hipo- sau hiperponderal, boln\vicios, cu un comportament variind de la polul inhibi]iei pn\ la agita]ie; 3. Tr\iri emo]ionale (n func]ie de vrst\): neata[at, introvert, cu vocabular sumar, incapabil s\ comunice, s\ se joace sau cu o foame de stimuli (extrem de instabil), cu retard [colar, n ciuda unui intelect bun (pseudoretard mental), nemotivat pentru efort cognitiv, insuficient de matur ca dezvoltare volitiv\, incapabil de a stabili rela]ii interpersonale durabile (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, 2003). Consecin]ele neglij\rii Dezvoltarea copilului supus neglij\rii este serios afectat\. Lipsa r\spunsurilor sau stimul\rii poate duce la dezvolt\ri ntrziate psihomotorii [i de limbaj, precum [i la o slab\ concentrare. Un copil la 12 luni poate ar\ta ca unul de [ase luni. Pe m\sur\ ce trece timpul ace[ti copii vor nceta s\ mai plng\ [i s\-[i comunice propriile nevoi. Gnguritul lor natural nu se va dezvolta ntr-un limbaj normal. Ei nu au [ansa s\ exploreze [i s\ nve]e ceva legat de mediul nconjur\tor aflat dincolo de locul n care dorm. Oricum, unii dintre ace[ti copii pot recupera surprinz\tor de repede, att pe plan fizic ct [i pe plan emo]ional, dac\, atunci cnd sunt nc\ bebelu[i vor fi admi[i ntr-un spital sau institu]ie pentru copii sau n foster home (Killn, 1997: 30). Ei m\nnc\ cu l\comie [i r\spund prompt la grija adul]ilor [i c[tig\ n greutate, [i dezvolt\ limbajul [i prosper\. Dac\ ngrijirea lor se mbun\t\]e[te doar atunci cnd sunt mai mari ei vor recupera din punct de vedere fizic, dar nu

128

NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

chiar a[a de mult din punct de vedere emo]ional. Se poate ntmpla ca latura emo]ional\ s\ fie v\t\mat\ pentru toat\ via]a. Din nou, dac\ ne concentr\m doar asupra aspectului fizic, ne vom distan]a sau vom nega aspectul invizibil mult mai serios, poate permanent, al v\t\m\rii emo]ionale. Neglijarea grav\ nu d\uneaz\ doar sferei emo]ionale a copilului, ci afecteaz\ [i dezvoltarea sa fizic\. Uneori neglijarea poate avea consecin]e mult mai serioase dect abuzul fizic. Cunoa[tem faptul c\ lipsa unei hr\niri adecvate afecteaz\ ntotdeauna dezvoltarea timpurie a creierului. Neglijen]a legat\ de c\utarea unui tratament medical sau de urm\rirea acestuia poate avea serioase consecin]e. n ciuda importan]ei deosebite a neglij\rii, aceasta se bucur\ de o aten]ie redus\ att din partea profesioni[tilor, ct [i a mass-media (Killn, 1997: 30). n cazul neglij\rii va trebui parcurs\ o cale lung\ pn\ se va ajunge n momentul de criz\. A[a cum spunea Grittenden (1992) printre copiii neglija]i nu r\mn supravie]uitori care s\ se plng\ sau s\ protesteze. Asta scoate n eviden]\ aspectele distructivit\]ii sale. Prin faptul c\ ucide spiritul celor care au supravie]uit fizic, neglijen]a nu las\ nici un martor. Neglijarea poate fi de asemenea mai pu]in evident\ [i nu neap\rat continu\. Copilul poate fi ridicat doar dup\ ce a ]ipat suficient de mult. Poate primi hran\, dar nu neap\rat suficient\ sau adecvat\ ntotdeauna. Poate avea haine, dar nu neap\rat adecvate, poate primi afec]iune [i ngrijire din partea p\rin]ilor, ns\ prea pu]ine. Numero[i copii neglija]i preiau un fel de rol de adult la o vrst\ fraged\ pentru a compensa ceea ce p\rin]ii lor nu le-au oferit. Ei trebuie s\ se ngrijeasc\ de ei n[i[i [i adesea de proprii p\rin]i. Se ntmpl\ ca acest copil s\ fie l\udat de c\tre adul]i pentru precau]iile [i comportarea sa matur\ f\r\ ns\ ca cineva s\ observe faptul c\ el e privat de copil\ria sa; e poate cea mai important\ daun\ care s-ar putea s\ nu fie observat\ dect mult mai trziu. n plan emo]ional, tabloul consecin]elor neglij\rii poate fi extrem de diferit. Copilul neglijat este marcat de o atitudine de indiferen]\ sau timiditate [i de incapacitatea de a-[i organiza activitatea liber. Nu este curios, are tulbur\ri de aten]ie, un prag prea sc\zut sau, dimpotriv\, prea ridicat de toleran]\ a frust\rilor, somatizeaz\ u[or (cefalee, gre]uri, dureri abdominale, diverse cenestopatii), nu este dispus s\ fac\ efort cognitiv,
129

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

nu are nivelul de aspira]ii pe termen lung (nu se poate proiecta n viitor) (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, Warsaw, 2003). ~n plan social copilul neglijat stabile[te contacte interpersonale fragile, are dificult\]i de adaptare [i ncearc\ s\-[i suplineasc\ nevoile nesatisf\cute, uneori prin fapte antisociale (individual sau adernd la grupuri de delincven]i) cu consum de droguri, fug\ de acas\, absenteism, nsu[ire deficitar\ a normelor etico-morale. Consecin]ele negative ale neglij\rii asupra dezvolt\rii copilului nu sunt inevitabile. Au fost identifica]i factori care fie diminueaz\, fie agraveaz\ efectele neglij\rii asupra copilului. Stabilitatea mediului familial constituie un factor pozitiv, diminund efectele negative ale abuzului, n timp ce multiplele plasamente, stresul cotidian [i depresia p\rin]ilor contribuie la agravarea consecin]elor neglij\rii, ac]ionnd negativ asupra dezvolt\rii (Miftode, 2002: 180)

130

FAMILIA {I NEGLIJAREA COPILULUI

Cap. V - Familia [i neglijarea copilului

5.1. Familia ca mediu propice de dezvoltare a copilului


Copilul este o fiin]\ cu nsu[iri calitative diferite de cele ale adultului [i are n mod legitim dreptul de a ocupa o pozi]ie privilegiat\ [i de a se bucura de un tratament specific. S\n\tatea, dezvoltarea [i educa]ia copilului trebuie s\ fie n centrul preocup\rilor familiei. Familia r\mne grupul social vital n asigurarea ngrijirii, protec]iei [i educa]iei copilului. n contextul schimb\rilor sociale, se constat\ o diversificare a modelelor familiale: frecven]a crescnd\ a coabit\]ilor (concubinaje), cre[terea num\rului divor]urilor, a familiilor monoparentale, op]iunea unor femei de a avea un copil n afara c\s\toriei, noile forme coexistnd cu modelul clasic al familiior conjugale (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 22). Dezvoltarea personalit\]ii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, [colari, comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate [i importan]\ cei care asigur\ dezvoltarea unei personalit\]i armonioase, securizarea fizic\, afectiv\ [i material\ a copilului. Mediul familial se constituie din: membrii familiei ntre care exist\ rela]ii complexe de a c\ror func]ionalitate depinde eficien]a [i succesul n dezvoltarea, direc]ionarea [i integritatea social\ a copilului; spa]iul de locuit cu totalitatea dot\rilor de care dispune, care pot sau nu s\ r\spund\ nevoilor familiei.

131

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Indiferent de modul de organizare, mediul familial ntemeiat pe un sistem de interac]iuni afective intense este apt de a reac]iona la trebuin]ele copilului, de a participa [i favoriza elaborarea personalit\]ii, a imaginii de sine [i despre lume. Familia este cea mai n m\sur\ s\ r\spund\ nevoilor copiilor. Aceasta este din punct de vedere afectiv cea mai adecvat\ trebuin]elor lui, pentru c\ numai rela]iile afective [i sentimentele de dragoste l fac pe p\rinte s\ n]eleag\ [i s\ intuiasc\ copilul [i starea lui de copil\rie. n familie, copilul [i poate satisface nevoile sale primare, [i poate manifesta frust\rile inevitabile, temperate de dragostea p\rin]ilor (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 22). n familie, copilul poate s\-[i investeasc\ toate resursele emo]ionale, s\ nve]e s\ [i le controleze. Pentru c\ asigurarea unui mediu afectiv va constitui garan]ia pentru o dezvoltare armonioas\. Familia este mediul esen]ial care poate influen]a dezvoltarea [i destinul copilului prin securizare material\, dragoste [i educa]ie. Valorile dup\ care func]ioneaz\ o familie matur\, s\n\toas\ sunt capacitatea de a iubi [i de a munci cu scopul producerii bunurilor necesare convie]uirii. O func]ie definitorie a familiei este cea de a genera iubire fa]\ de to]i membrii s\i. Familia este prin defini]ie cadrul de satisfacere al nevoilor membrilor ei. Nevoile de baz\, fiziologice sunt la fel de importante ca [i nevoia de securitate, de dragoste [i apartenen]\, de recunoa[tere. Toate aceste nevoi categorisite de Maslow ca fiind nevoi de tip D, care apar prin lips\ [i mping individul la a c\uta satisfac]ie depind de ceilal]i, de cei din jurul individului, de ceilal]i membri ai familiei. Este evident faptul c\ o familie n care leg\turile dintre membrii ei nu sunt de dragoste [i respect, nu poate constitui un cadru propice de satisfacere a nevoilor umane [i deci de dezvoltare normal\ ( Muntean, 2001: 143). Nevoile fiin]ei umane, modul n care sunt mplinite sau dimpotriv\ modul n care sunt neglijate ele, determin\ caracteristicile de dezvoltare ale fiin]ei umane. Un copil se dezvolt\ optim, devine o fiin]\ normal\, capabil\ de a fi fericit\ [i de a-i face ferici]i pe cei din jurul s\u, sau dimpotriv\ evolueaz\ spre comportamente [i st\ri mai pu]in normale, n func]ie de modul n care cei din jur, n primul rnd p\rin]ii, [tiu s\ vin\ n

132

FAMILIA {I NEGLIJAREA COPILULUI

ntmpinarea nevoilor lui [i s\ n]eleag\, n satisfacerea acestor nevoi, caracteristicile care ]in de vrsta copilului. O exprimare succint\ a func]iilor parentale ar fi c\ func]ia de p\rinte presupune a veni n ntmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare normal\, a acompania deci copilul [i nu a-l dirija n dezvoltarea lui. Imaturitatea p\rin]ilor, problemele lor emo]ionale, multe avndu-[i r\d\cinile n propria copil\rie, anumite boli mentale sau un grad de retard mental, alcoolismul [i consumul de substan]e care deconecteaz\ p\rintele de la realitate vor determina incapacitatea p\rintelui de a ndeplini func]iile care i revin n rela]ia cu copilul ( Muntean, 2001: 143). Exist\ cteva abilit\]i de care p\rintele are nevoie pentru a putea fi un p\rinte bun. Cele mai importante astfel de abilit\]i [i de care depinde modul n care p\rintele [i percepe copilul (nevoile [i dezvoltarea lui emo]ional\) sunt: abilitatea de a percepe copilul n mod real; abilitatea de a accepta c\ este responsabilitatea adul]ilor s\ satisfac\ nevoile copilului [i nu invers; abilitatea de a avea a[tept\ri realiste n privin]a capacit\]ii copilului de a face fa]\ diferitelor situa]ii; abilitatea de a empatiza cu copilul; abilitatea de a se angaja pozitiv n interac]iune cu copilul; abilitatea de a da prioritate nevoilor copilului; abilitatea de a-[i nfrna durerea [i agresivitatea n fa]a copilului. Uneori p\rin]ii [i ndeplinesc bine func]iile de p\rin]i, dar n situa]ii mai dificile, de criz\, ajung s\-[i neglijeze sau s\-[i abuzeze copilul, iar alteori ace[tia [i neglijeaz\ de la nceput copilul [i l expun constant diferitelor tipuri de neglij\ri, mai ales neglij\ri fizice [i emo]ionale. n general, neglijarea copilului apare pe un fundal al indiferen]ei [i ignoran]ei parentale vizavi de nevoile copilului. Fiind preocupat n mod constant de alte probleme, mai mult sau mai pu]in familiale, p\rintele uit\ s\ aib\ grij\ de copil, s\ se ocupe de el. Cauzele care duc la apari]ia fenomenului de neglijare a copilului n propria familie au fost ndelung studiate [i analizate de c\tre speciali[tii n protec]ia copilului [i familiei. Astfel, cauzele neglij\rii nu difer\ foarte
133

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

mult de cele care conduc la abuzul asupra copilului [i, n general, ele ]in de caracteristicile copilului, ale p\rin]ilor, de contextul familial [i social n care tr\ie[te copilul. Este foarte adev\rat c\, de multe ori, conflictele intrafamiliale constituie factorul favorizant apari]iei neglij\rii copilului de c\tre p\rin]i. Astfel, func]iile [i rolurile parentale sunt distorsionate, preocuparea pentru copil trece n plan secundar, iar efectele caracteristice violen]ei intrafamiliale sunt resim]ite puternic de copii, att pe plan afectiv ct [i n planul dezvolt\rii fizice [i sociale.

5.2. Violen]a intrafamilial\ [i neglijarea copilului


Violen]a domestic\ afecteaz\ func]ionarea familiei, n toate structurile sale. Familia devine astfel mai pu]in transparent\ [i deschis\ mediului social imediat: familia l\rgit\, vecinii, prietenii, colegii. De aici provine tendin]a de izolare social\, element caracteristic n dinamica violen]ei domestice. Func]ia principal\ a familiei, cre[terea copiilor, este distorsionat\, consecin]ele fiind dramatice [i de lung\ durat\. ntr-un climat violent, nevoile de baz\ ale copiilor nevoia de siguran]\, de via]\ ordonat\, de dragoste sunt profund neglijate. Func]iile parentale nu mai pot fi ndeplinite. O mam\ victim\ a violen]ei so]ului este mai pu]in capabil\ s\ asigure ngrijirile de baz\ necesare copilului (hran\, cas\, igien\, haine, s\n\tate fizic\) sau s\-l protejeze pe acesta de r\niri, accidente, pericole fizice sau sociale. Cople[it\ de ru[ine pentru ceea ce i se ntmpl\, de sentimentul e[ecului n cea mai important\ rela]ie interpersonal\, de teroare, de autoacuza]ii, femeia nu mai este capabil\ de a juca nici unul din rolurile impuse de via]a familiei (Popescu, Muntean, 1998: 40). Astfel se explic\ num\rul mare de accidente domestice ale c\ror victime sunt copiii. Desigur, mama nu ar fi vrut s\-[i vad\ copilul la sec]ia de urgen]\ a unui spital, ars de oala cu ap\ fierbinte care s-a r\sturnat peste el, dar nu a mai fost capabil\ s\-i dea copilului aten]ie, s\ fie prezent\ [i s\ se bucure de el. n atmosfera de violen]\, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus tuturor relelor, de fapt r\mne ntr-o singur\tate umplut\ doar de ]ipetele celor din jur. Investiga]ii sumare n cazurile de
134

FAMILIA {I NEGLIJAREA COPILULUI

copii neglija]i scot la iveal\ violen]a din c\minele lor, care nu mai las\ copilului locul de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta normal. ntrun c\min marcat de violen]\, nici mama [i nici tat\l nu se mai pot preocupa n mod eficient de stimularea copilului pe planul cunoa[terii [i al experien]elor sociale. Ei [i pierd din ochii copilului autoritatea de care ar trebui s\ se bucure ca p\rin]i. n locul autorit\]ii p\rinte[ti se instaleaz\ teroarea, care nu educ\, nu formeaz\, ci poate doar frna dezvoltarea mental\ [i afectiv\ a copilului. Copilul va nv\]a o singur\ regul\: s\ se fereasc\ cu orice pre] de agresiuni. Mama, odat\ ce este direct afectat\ de violen]a partenerului de via]\, nu-[i va mai dezvolta la ntreaga capacitate abilit\]ile sale materne (empatia, acceptarea copilului cu imaturitatea specific\ vrstei, dragostea [i capacitatea de a-l r\spl\ti pentru ceea ce face, de a-l face s\ se simt\ important, valoros). Consecin]ele nendeplinirii func]iilor parentale afecteaz\ modul n care se structureaz\ personalitata copilului. Imaginea de sine, ncrederea n ceilal]i [i n propriile for]e, devine nesigur\, fragil\, tulburat\ de cele mai mici disfunc]ii care apar, copilul fiind incapabil s\ fac\ fa]\ unor situa]ii dificile, care ar cere rezolvarea unor probleme prin propriile for]e [i prin implicarea celorlal]i. Cu o imagine de sine slab\, nencrez\tor n for]ele sale, copilul este sortit e[ecului, un e[ec care nu nseamn\ doar nemplinirea, nerealizarea, nefericirea unui individ, dar n acela[i timp nseamn\ o pierdere la nivelul ntregii societ\]i (Popescu, Muntean, 1998: 40). Reac]ia [i structurarea personalit\]ii copilului, care cre[te ntr-o atmosfer\ violent\ nu este uniform\ pentru to]i indivizii. Intervine aici fenomenul de rezilien]\ al copilului, care-i va face pe unii dintre ei, c]iva mai puternici, mai noroco[i, s\ fac\ fa]\ for]ei distructive a violen]ei domestice [i s\ scape mai pu]in marca]i. Este ns\ o [ans\ pe care o au doar unii copii [i n virtutea c\reia nu poate fi neglijat efectul nociv al violen]ei domestice asupra dezvolt\rii noilor genera]ii. ntr-un studiu amplu condus de Hetherington et. al. s-a alc\tuit o ierarhie a gradului de suferin]\ [i consecin]e nefaste a calit\]ii vie]ii familiei asupra dezvolt\rii copilului. S-a constatat c\: suferin]a cea mai intens\ [i cu repercursiunile cele mai severe o provoac\ familia monoparental\ matern\ n care continu\ conflictele, dup\ separare;
135

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

suferin]\ intens\ tr\iesc copiii afla]i n familii aparent organizate, unite, dar cu numeroase conflicte; situa]ie mult mai bun\ o au copiii care tr\iesc n familie monoparental\ matern\, f\r\ conflicte; cea mai bun\ situa]ie o au copiii care tr\iesc cu ambii p\rin]i, f\r\ conflicte (Muntean, 2001: 50). Copiii care cresc n familii violente dezvolt\ comportamente [i condi]ie fizic\ ce-i fac u[or de recunoscut. Ei prezint\: Probleme fizice, boli inexplicabile, expus la accidente n cas\ [i nafara casei, dezvoltare fizic\ mai lent\; Probleme emo]ionale [i mentale: anxietate m\rit\. Sim]\mnt de culpabilitate, fric\ de abandon, izolare, fric\ de r\niri [i moarte, manie; Probleme psihologice: nencredere n sine, depresie, compara]ii cu via]a mai fericit\ a colegilor; Probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlal]i, probleme cu somnul, enurezis, b\t\i, fuga de acas\, sarcini la vrste mici, mutilare, consum de alcool, droguri, comportament defensiv [i minciun\; Probleme [colare: nencredere, eliminare, schimb\ri bru[te n performan]ele [colare, lipsa de maniere sociale, lipsa de concentrare; Identificare cu eroi negativi. Un lucru mai pu]in luat n considerare pn\ acum este faptul c\ n rndul tinerilor a crescut fenomenul sinuciderilor [i a tentativelor de suicid [i c\ pe primul loc n rndul cauzelor se afl\ climatul familial deteriorat [i slaba comunicare n cadrul familiei.

136

FAMILIA {I NEGLIJAREA COPILULUI

5.3. Familia cauza n neglijare sau resurs\ n prevenirea ei ?


Familia este institu]ia social\ cea mai des ntlnit\ n societatea modern\. Existen]a ei implic\ ns\ [i riscuri. Dezideratul social ne cere fiec\ruia s\ ne form\m o familie nou\, [i fiecare din noi suntem membri ai familiei de origine. ns\ cine ne nva]\ cum s\ ne form\m o familie, ce roluri s\ adopt\m? Conform teoriilor de nv\]are, noi suntem de mici instrui]i ntr-o manier\ nedirijat\ n acest sens, copiind modelele de comportament din jurul nostru, care pot fi mai mult sau mai pu]in adecvate. Una dintre cauzele neglij\rii sunt tocmai aceste proaste comportamente pe care tindem s\ le reproducem (Revista de Securitate Comunitar\, Anul II, nr. 5/2002: 70). Conform studiilor efectuate de diver[i cercet\tori, Zamfir 1993, Hristu 1998, n societatea romneasc\ exist\ o strns\ corela]ie ntre s\r\cie [i neglijare, copiii fiind categoria cea mai afectat\ azi. n 1994, 37% dintre copii tr\iau sub limita s\r\ciei. O bun\ parte din cazurile de neglijare au la baz\ ra]iuni economice, resursele de care dispune familia nefiind suficiente. Dup\ Costin (Roth, 1999) familiile ce au niveluri sc\zute de venit tind mai degrab\ s\ [i neglijeze copiii (36,8%) dect s\-i expun\ altor forme de abuz (19,9%), pe cnd n familiile cu venituri ridicate procentul neglij\rii a coincis cu cel al abzului (4,4%). Un prim pas pentru a contracara nivelul s\r\ciei l constituie programele de sus]inere socioeconomic\ [i de cre[tere a calit\]ii vie]ii. Diverse programe ini]iate de ONG-uri din domeniul asisten]ei sociale ofer\ sprijin n acest sens. ns\ pentru a produce schimb\ri structurale este nevoie de mai mult. Un prim pas a fost f\cut ncepnd din ianuarie 2002 de Guvernul Romniei, care a introdus legea venitului minim garantat. Orice strategie de succes trebuie s\ se adreseze familiei ca sistem, ]innd cont de rela]iile existente n interiorul ei, neuitnd c\ interven]ia se face n interesul copilului. n ultimii 40 de ani cercet\torii din domeniu au ajuns la concluzia c\ men]inerea copilului n familie este de preferat oric\ror alte forme de institu]ionalizare. n acest scop se ncearc\ pentru prima dat\ a se interveni

137

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

la nivelul p\rin]ilor prin forme adecvate (sprijin finanaciar, abordare terapeutic\ interdisciplinar\). Din aceast\ ecua]ie nu este uitat niciodat\ copilul, bun\starea [i calitatea vie]ii lui fiind principalii indicatori ai succesului interven]iei (Revista de Securitate Comunitar\, Anul II, nr. 5/ 2002: 70). n cazul n care interesul copilului nu mai este satisf\cut n familia de origine se apeleaz\ la familia extins\, [i apoi vine solu]ia plasamentului familial, sau, ca ultim\ solu]ie prev\zut\ de speciali[tii n domeniu, adop]ia copilului. ntr-o lume n care toate institu]iile [i toate tipurile de raporturi sociale se schimb\ n ritm accelerat, familia nu poate s\ r\mn\ neschimbat\ [i nu trebuie absolutizat un model sau altul de organizare familial\ sau de interac]iune p\rin]i-copii. Nu se poate recomanda o re]et\ universal valabil\ a familiei bune din punctul de vedere al reu[itei n dezvoltarea copilului, n securizarea acestuia, n asigurarea succesului de integrare (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 39). Ingredientele sunt extrem de numeroase [i mai ales cantit\]ile optime [i modul de combinare trebuie adecvate fiec\rei situa]ii particulare. Aceasta se raporteaz\ la multe elemente: preg\tirea/profesia p\rin]ilor, stil de via]\, vrstele [i particularit\]ile p\rin]ilor, obiective-motiva]ii, aspira]ii, poten]ial, repere culturale sau religioase. n loc de concluzie putem spune c\ poten]area [i eficientizarea resurselor familiei este esen]ial\ pentru evitarea [i renun]area la fenomenul neglij\rii copiilor. Nimeni nu spune c\ este u[or sau simplu, ns\ fiecare familie reintegrat\ n cursul normal al societ\]ii este un model pozitiv, cu reale valen]e de contaminare a societ\]ii.

138

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Cap. VI Specificul interven]iei `n cazul copilului abuzat

6.1. Necesitatea protec]iei copilului abuzat [i principiile protec]iei copilului


Ceea ce a ap\rut de mult\ vreme nu poate disp\rea brusc Interven]ia implic\ s\ cuno[ti ct mai multe posibile solu]ii pentru a o alege pe cea mai pertinent\ n situa]ia dat\. (Ionescu, {., 1999) Interven]ia eficient\ n cazul copilului victim\ a abuzului sau neglij\rii necesit\ timp, resurse umane [i materiale, pentru a putea r\spunde att nevoilor care genereaz\ situa]ia n care copilul este maltratat, ct [i consecin]elor care apar, la nivelul tuturor celor implica]i, [i care se reflect\ dramatic n procesul de dezvoltare a copilului (Miftode, 2002: 180). Practicienii, cercet\torii, oamenii legii, politicienii sunt de acord c\ interven]ia trebuie s\ se fac\ n numele [i pentru interesul suprem al copilului. Interesul superior al copilului este o sintagm\ acceptat\ [i utilizat\ adesea nainte de a fi pe deplin n]eleas\. Ea este con]inut\ [i promulgat\ prin documente [i reglement\ri interna]ionale. n numele ei sunt formulate legile privind drepturile copilului. ntr-o abordare global\ interesul suprem al copilului presupune satisfacerea nevoilor impuse de o dezvoltare normal\. Drepturile copilului reprezint\ nevoile lui pentru o dezvoltare optim\, necunoscute [i ridicate la rang de lege care creaz\ obliga]ii egale pentru to]i cei care se implic\ n via]a copilului (Ionescu, 1999: 124).
139

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Nevoile copilului sunt cunoscute mai nti de c\tre cercet\tori [i speciali[ti, aduse la cuno[tin]\ practicienilor [i impuse prin legi, n gestul suprem al oric\rui stat [i al lumii ntregi de a-[i proteja noile genera]ii. Formularea acestor nevoi [i a resurselor necesare satisfacerii lor a impus familia n aten]ia speciali[tilor, n ultimii 40 de ani. Familia este identificat\ ca fiind cel mai propice mediu de dezvoltare a copilului. Uneori apare o oarecare feti[izare a no]iunii de familie. n realitate, nu ntotdeauna ntlnim familii foarte bune [i p\rin]i foarte buni. Dovada o constituie frecven]a cazurilor de maltratare a copilului att n familie, ct [i n institu]iile construite pe baza modelului familiei. Diverse teorii privind familia [i func]ionarea ei au condus la formularea unor paradigme ce pot fi utile speciali[tilor echipei multidisciplinare chemate s\ intervin\ n situa]ii de abuz a copilului. Prin confruntarea lor, poate fi negociat\ strategia cea mai adecvat\ unei situa]ii date. Abuzul [i neglijarea copilului implic\ mediul de via]\ al copilului luat n totalitate. n anumite situa]ii de excep]ie, n cazul copiilor abandona]i sau orfani, familia este nlocuit\ cu servicii dezvoltate de sistemul de protec]ie a copilului, iar func]iile p\rintelui revin personalului care ngrije[te copilul (Ionescu, 1999: 126). Abuzul copilului reprezint\ a[adar un proces interac]ional [i multifactorial (Killn, 1993). Interven]iile se vor axa pe interac]iunea multiplilor factori identifica]i de intervenien]i ca participnd la producerea [i men]inerea situa]iilor de maltratre a copilului. De aceea, o strategie eclectic\ r\spunde cel mai bine intereselor copilului victim\ a abuzului [i aflat n procesul de reabilitare. Consecin]ele abuzului ating toate laturile bio-psiho-socio-culturale ale fiin]ei umane [i reprezint\, n acela[i timp, nc\lcarea drepturilor copilului (Miftode, 2002: 180). De aceea, n elaborarea strategiilor de interven]ie trebuie s\ se ]in\ seama de toate aspectele existen]iale ale copilului victimizat: psihologice, sociale [i culturale [i, n acela[i timp, s\ aib\ un aspect corectiv pentru agresor [i de reabilitare pentru familia care a constituit mediul de producere a situa]iei abuzive. n ultimul deceniu se sus]ine din ce n ce mai clar [i mai argumentat ideea c\ serviciile de protec]ie a copilului trebuie s\ lucreze ntr-o rela]ie
140

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

de parteneriat cu p\rin]ii, nu mpotriva acestora: asistentul social [i p\rintele s\ aib\ o agend\ comun\, cu scopuri convenite mpreun\ [i clar formulate, n vederea rezolv\rii problemelor familiei (Aldgate, 1997, apud Roth-Szamoskzi, 1999: 22). Rezultatele muncii comune se vor exprima n ac]iuni, ale c\ror consecin]e vor viza copilul: interesul supeior al copilului va deveni esen]a interven]iei. Baza valoric\ pe care s-a ntemeiat protec]ia copilului n ultimul deceniu, n lumea ntreag\, a fost Conven]ia Interna]ional\ privind Drepturile Copilului (semnat\ de toate ]\rile membre O.N.U. n 1989 [i ratificat\ de Parlamentul Romniei n 1990). Ca urmare, principiile protec]iei copilului au devenit urm\toarele (Roth-Szamoskzi, 1999, pp. 22-24): Primordialitatea interesului copilului fa]\ de cel al tuturor celorlal]i actori sociali este specificul oric\rei ac]iuni de protec]ie a copilului. n Conven]ia Interna]ional\ privind Drepturile Copilului (1989) se specific\: n toate ac]iunile care-i privesc pe copii, fie c\ sunt luate de institu]ii publice sau private de ocrotire social\, fie de c\tre tribunale, autorit\]i administrative sau de organe legislative, intersele superioare ale copilului trebuie s\ fie luate n considerare cu prioritate (articolul 3). Modul n care o societate pune n aplicare acest principiu demonstreaz\ pre]uirea real\ acordat\ viitoarei genera]ii. Aceasta presupune, totodat\, principiul n]elegerii copilului ca o personalitate unitar\, cu un ansamblu de nevoi interrela]ionale. Satisfacerea acestor nevoi depinde de persoanele din mediul copilului [i de serviciile medicale educative [i sociale create de societate. Perspectiva ecologic\ se refer\ la n]elegerea dezvolt\rii umane n cadrul contextual propriu, punndu-se n eviden]\ leg\tura dintre individ, familia sa [i mediul social, din aceast\ perspectiv\, situa]ia copilului nevoile sale, sunt analizate n contextul cultural [i social al familiei din care face parte. Problemele legate de cre[terea copilului n familie, abuzul ([i neglijarea) copilului sunt privite n ansamblul problemelor familiei, iar interven]ia la nivelul uneia dintre componentele sistemului este analizat\ prin prisma ac]iunii acesteia asupra celorlalte componente ale sistemului.

141

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Perspectiva competen]ei clien]ilor se refer\ la punerea accentului pe capacit\]ile copilului [i cele ale familiei. Pentru munca n familia unui copil aflat n pericol trebuie descoperite resursele p\rin]ilor, ale celorlal]i membri ai familiei, ale grupurilor de auto-ajutor etc. Aceast\ perspectiv\ mai nseamn\ implicarea clientului respectiv a copilului - n toate deciziile care-l privesc, respectndu-se op]iunile [i argumentele sale. Principiul planific\rii n perspectiv\ (sau al permanen]ei) se refer\ la necesitatea cunoa[terii scopului final al investiga]iei [i interven]iei [i organizarea unui set de activit\]i pe termen lung, consistente, cu un program, cu o metod\ consecvent\ de lucru. Thoburn (1998) subliniaz\ importan]a asigur\rii permanen]ei pentru sentimentul de stabilitate, att de important n via]a copilului. Perspectiva dezvolt\rii se refer\ la n]elegerea schimb\rilor care survin n diferite perioade de via]\. Teoriile care explic\ dezvoltarea stadial\ (de exemplu, teoria lui E. Erickson) permit n]elegerea sarcinilor [i crizelor specifice fiec\rui stadiu de via]\, factorii promotori ai schimb\rii [i relativitatea atitudinilor parentale n diferitele perioade ale dezvolt\rii. Pespectiva familiei n protec]ia copilului porne[te de la ideea dup\ care familia este contextul natural de via]\ al copilului, deci familia r\mne unitatea central\ asupra c\ruia se concentreaz\ interven]ia care vizeaz\ copilul. De asemenea, din punct de vedere legal pn\ la dec\derea p\rin]ilor din drepturile lor parentale p\rin]ilor le revin drepturi [i responsabilit\]i fundamentale privind educarea propriilor copii. Ata[amentul din rela]ia p\rinte-copil este un fundament emo]ional puternic [i este temeiul dezvolt\rii sentimentului de identitate al copiilor chiar n condi]iile unor rela]ii tensionate iar ruperea acestor rela]ii emo]ionale nu este n interesul acestora. De aceea ac]iunile de protec]ie a copilului se vor orienta spre prevenirea dezintegr\rii familiei. n cazul n care un copil este scos din familie, pentru a i se asigura protec]ia, acest principiu va trebui s\ nsemne p\strarea leg\turilor copilului cu propria familie n cea mai mare m\sur\ posibil\ [i desf\[urarea unei munci sus]inute cu familia n vederea cre\rii condi]iilor rentoarcerii copilului.

142

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Fig. 6.1.1. Principiile protec]iei copilului

6.2. Modelul interven]iei sociale n re]ea [i rolul re]elei sociale n cazurile de abuz
Maltratarea reprezint\ o disfunc]ie a rela]iei dintre copil [i adultul n puterea c\ruia se afl\ copilul. Dac\ aceast\ putere este utilizat\ pentru a face r\u copilului, dac\ adultul nu [i asum\ responsabilitatea ngrijirii copilului, copilul apare ca victim\ n rela]ia cu adultul (Ionescu, 1999: 130). Maltratarea unui copil este ns\ n rela]ie cu ntreaga comunitate, care favorizeaz\ sau tolereaz\ producerea fenomenului, [i se r\sfrnge n spa]iul cultural al acesteia. Tipurile de interven]ie se refer\ la nivelurile sociale diferite pe care le ]inte[te [i le implic\. n literatura de specialitate se reg\sesc trei modele sau tipuri de interven]ie n cazul abuzului asupra copilului, din a c\ror variat\ combina]ie poate rezulta succesul:

143

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

modelul lucrului pe caz (unitatea de interven]ie este copilulvictim\, adultul-agresor [i familia (institu]ia) care constituie mediul maltratant); modelul companiilor de sensibilizare la nivelul comunitar [i politic (influen]eaz\ contextul socio-cultural al interven]iilor); modelul interven]iei sociale n re]ea (Ionescu, 1999: 130). Interven]ia social\ n re]ea este considerat\ ca avnd un grad ridicat de eficacitate n cazurile de maltratare a copilului, datorit\ cre[terii responsabilit\]ii parentale [i mbun\t\]irii rolului parental, a diminu\rii dependen]ei fa]\ de asistentul social sau alt profesionist care intervine n cazurile de abuz [i, totodat\, rupe izolarea social\ n care tr\iesc, n general, familiile abuzive. n cazul modelului de interven]ie social\ n re]ea, interven]iile trebuie s\ urm\reasc\, cu mult\ creativitate, sistematic, ini]ierea [i func]ionarea re]elelor sociale n jurul celor implica]i n situa]ii de maltratare a copilului [i n primul rnd a copilului victim\. Experien]a unor proiecte a demonstrat eficien]a, costurile mici [i rezultatele remarcabile ale acestor tipuri de interven]ie. Re]elele se alc\tuiesc din serviciile [i profesioni[tii implica]i n interven]ie, dar [i din persoane exterioare sistemului de servicii. Aceste persoane pot apar]ine familiei extinse sau pot fi voluntari care se implic\ pentru sprijinirea copilului, familiei, institu]iei. Uneori, ace[ti voluntari, pe lng\ disponibilitatea de a se implica, au [i o experien]\ proprie cu situa]ii de maltratare, ceea ce le d\ o experien]\ incontestabil\ (Ionescu, 1999: 133). Re]elele [i grupurile de suport social au un efect educativ [i terapeutic incontestabil care, n anumite situa]ii, poate fi mai adecvat dect o anumit\ form\ de terapie, dar ntotdeauna poate completa cu succes o form\ de terapie individual\. Dac\ terapeutul nu urm\re[te abordarea p\rin]ilor prin re]ea, munca terapeutic\ cu aceste familii poate face s\ creasc\ dependen]a lor de terapeut, iar acesta se va g\si n situa]ia de a fi unica re]ea social\ a familiei, f\cnd astfel s\ sporeasc\ starea de izolare [i de neputin]\ a familiei.

144

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Grupurile pot juca un important rol preventiv n cazul familiilor tinere. n Scandinavia, grupurile de sprijin cu rol preventiv s-au dezvoltat n jurul clinicilor pentru copii [i p\rin]i, uneori n cooperare cu serviciile locale de protec]ie a copilului (Killn, apud Ionescu, 1999: 134). Acest mod de func]ionare nlesne[te ini]ierea grupurilor de reflec]ie comunitar\. Analiznd cazurile ap\rute n comunitate, nevoile [i resursele disponibile, barierele care apar n interven]ie, speciali[tii care alc\tuiesc aceste grupuri au urm\toarele roluri: identificarea [i ini]ierea verigilor absente din re]eaua serviciilor de interven]ie; planificarea unei politici de mbog\]ire a resurselor existente la nivelul comunit\]ilor; chestionarea permanent\ a eficien]ei cadrului legislativ existent.

6.2.1. Re]eaua social\ de rela]ii a familiei abuzive


Rolul re]elei sociale n cazurile de abuz este deosebit de important, ca fiind o resurs\ valoroas\ care poate fi utilizat\ cu succes n cazul interven]iei n situa]ii de maltratare, n special dac\ este combinat\ cu celelalte tipuri de interven]ie, respectiv modelul lucrului pe caz [i al campaniilor de sensibilizare comunitar\. Rela]iile sociale ale copiilor [i ale p\rin]ilor afecteaz\ n mod direct [i indirect (mai ales prin efectul asupra p\rin]ilor) dezvoltarea copilului. Rela]iile sociale ac]ioneaz\ ca un filtru n interac]iunea dintre copil [i societate. Influen]a familiei asupra dezvolt\rii sociale a copilului poate fi minimalizat\ prin rela]iile sociale extinse. Re]eaua de rela]ii sociale poate proteja indivizii fa]\ de efectele stresului, inclusiv ale stresului financiar [i este de importan]\ deosebit\ pentru dezvoltarea copilului. Siguran]a c\ exist\ oameni care vor ajuta [i proteja, creeaz\ securitate [i ata[ament [i va contribui la dezvoltarea identit\]ii, att la copii ct [i la p\rin]i. Un sistem de leg\turi bine pus la punct are, de asemenea, o func]ie de sus]inere a normelor (Killn, 1998: 195). Re]eaua de rela]ii sociale este important\ pentru rezolvarea adecvat\ a problemelor n situa]ii de criz\. Caplan a descoprit c\ apartenen]a la un sistem de rela]ii a fost decisiv\ pentru ie[irea din criz\.
145

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Am subevaluat importan]a re]elei sociale n asistarea copilului [i a familiei [i am supraevaluat importan]a profesioni[tilor referitor la re]eaua de rela]ii. Am ignorat posibilitatea ca familiile s\ prefere s\ fie ajutate n cadrul re]elei lor de rela]ii sociale mai degrab\ dect de noi. Noi vom petrece pn\ la o or\, dou\ pe s\pt\mn\ cu familia, n timp ce persoanele din re]eaua ei de rela]ii sociale pot fi disponibile, ntr-o m\sur\ mai mic\ sau mai mare, tot timpul (Killn, 1998: 196). Familiile care [i neglijeaz\ copiii nu au parte de re]eaua de prieteni [i rude de care celelalte familii sunt dependente pentru a-[i cre[te copiii. Singur\tatea [i izolarea sunt ele nsele asociate cu abuzul. Cnd ngrijirea dat\ de p\rin]i este deficitar\, leg\turile sociale devin deosebit de importante. Existen]a unui adult din afara familiei de care copilul s\ se poat\ ata[a poate fi crucial\ pentru modul n care va supravie]ui maltrat\rii. Rela]iile sociale ale copiilor [i p\rin]ilor sunt rareori evaluate atent. Clien]ii vorbesc deseori de conflictele [i frust\rile ce le au n rela]iile lor sociale, f\r\ ca profesioni[tii s\ le exploreze direct. Dar cu toate acestea cunoa[tem o serie de re]ele de leg\turi, deoarece un num\r de familii care-[i abuzeaz\ copiii provin din aceea[i re]ea. De asemenea, s-a ntmplat s\ fim contacta]i de un membru al re]elei de leg\turi sociale a familiei sau ca acesta s\ fie prezent la vizite. Deseori consider\m rela]iile sociale ca pe ceva sup\r\tor, ceva ce ne deranjeaz\ munca [i de care ne-am distan]at, iar teama de a nc\lca confiden]ialitatea a f\cut [i mai dificil\ explorarea acestora. Aten]ia s-a concentrat n primul rnd asupra p\rin]ilor, ceea ce ne-a limitat interesul pentru leg\turile sociale ale copilului. Deseori [tim foarte pu]in despre ele, cu att mai mult cu ct sunt n schimbare. Con[tientizarea importan]ei rela]iilor scoate n eviden]\ necesitatea de a explora posibilele dificult\]i [i resurse ale acestora. Evolu]iile din practic\ [i cercetare sunt pe cale s\ ne dea o baz\ pentru evaluarea acestor situa]ii (Killn, 1997: 197). Deseori apar conflicte ntre familii [i rela]iile lor. Aceste conflicte se pot manifesta mai mult sau mai pu]in continuu sau din cnd n cnd. Ele pot preceda ruperea contactului [i izolarea. Exist\ o rela]ie strns\ ntre func]iile parentale [i func]iile n alte roluri sociale. A[a cum a eviden]iat
146

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Bjrk (1989), o re]ea nu se creeaz\ de la sine, ci individul este cel care o creaz\ [i o men]ine. Poate fi v\zut\ ca oglind\ a personalit\]ii. Lumea interioar\ a persoanei este proiectat\ n lumea exterioar\ Legat de ajutorul primit din partea re]elei de rela]ii sociale pot fi men]ionate grupurile de sprijin sau de ajutor reciproc, care au caracter preventiv de cele mai multe ori n cazul maltrat\rii copilului, dar sunt eficiente [i n perioada ulterioar\ comiterii abuzului. Grupurile pentru p\rin]i sunt o parte din noile dezvolt\ri n abord\rile n re]ea. Acestea reduc izolarea [i vin n ntmpinarea unor nevoi de ngrijire. Rela]iile n grupul unde participan]ii d\ruiesc [i primesc, contribuie la sporirea respectului de sine mai mult dect atunci cnd participan]ii se afl\ ntr-o rela]ie de primire a ajutorului. S-a accentuat [i s-a ilustrat educa]ia parental\. n acela[i timp, ele au furnizat posibilit\]i pentru dezvoltarea unor func]ii sociale, mp\rt\[irea [i rezolvarea problemelor [i dezvoltarea respectului de sine al p\rin]ilor (Killn, 1997: 398). De asemenea, ajutorul vecinilor este foarte important [i util n cazul familiilor care rela]ioneaz\ deficitar cu copiii lor. Ace[tia pot oferi sprijin att p\rin]ilor, ct [i copiilor, ori de cte ori este nevoie, mai ales n situa]ii de criz\ pentru familie. Nu de pu]ine ori vecinii au fost cei care au sesizat autorit\]ile despre cazuri de copii abuza]i sau [i-au oferit ajutorul neoficial la ndep\rtarea situa]iei de maltratare [i/sau mbun\t\]irea rela]ion\rii p\rin]i-copii. Voluntarii sunt considera]i de asemenea ca avnd un rol important n ajutorarea p\rin]ilor [i copiilor care au avut experien]a unui abuz. De cele mai multe ori ace[ti voluntari sunt preg\ti]i pentru a oferi sprijin acestor familii de c\tre profesioni[tii care instrumenteaz\ cazurile respective, iar ajutorul lor const\ n satisfacerea unor nevoi specifice respectivelor familii sau ajutarea acestora n ndeplinirea anumitor activit\]i (prieteni de familie voluntari). Cei care ajut\ p\rin]ii ac]ioneaz\ ca prieteni de familie neprofesioni[ti, pentru a suplini neajunsurile re]elei deficitare pe care o are adesea familia (Killn, 1997: 404). Membrii familiei extinse (rudele) dar [i prietenii de familie constituie de cele mai multe ori baza re]elei de rela]ii sociale a familiei respective,
147

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

sprijinul necondi]ionat [i permanent al acestora fiind deosebit de important n identificarea solu]iilor n situa]ii de criz\ (cum ar fi abuzul asupra copilului) [i dep\[irea acestor situa]ii, sus]inerea moral\, afectiv\, uneori economic\ [i mbun\t\]irea calit\]ii vie]ii copiilor [i p\rin]ilor afecta]i de situa]ia de maltratare. Cea mai frecvent\ metod\ utilizat\ de c\tre speciali[ti n vederea identific\rii re]elei de rela]ii sociale a unei familii este metoda h\r]ii eco. Harta eco precizeaz\ locul unei persoane sau a familiei sale n contextul social. La ntocmirea ei se va folosi un set de coduri men]ionat n legend\. Harta eco ofer\ r\spunsuri la urm\toarele ntreb\ri (Hartman, A., 1983): Care sunt rela]iile dintre membrii familiei? Cum interac]ioneaz\ familia cu rudele, prietenii [i vecinii? Membrii familiei au locuri de munc\? Copii au acces la sistemul educa]ional? Care sunt performan]ele intelectuale ale membrilor familiei? Familia are un venit suficient pentru a acoperi cheltuielile de ntre]inere, hran\, transport, educa]ie? Familia particip\ la activit\]i religioase, sociale, culturale? Membrii familiei sunt marca]i de stres? (Miftode, 2002: 198). Din p\cate, nu ntotdeauna re]eaua de rela]ii sociale a familiei are o influen]\ pozitiv\ asupra membrilor familiei respective. Exist\ numeroase cazuri cnd anumite rela]ii sociale au contribuit substan]ial la apari]ia abuzului asupra copilului prin influen]a negativ\ exercitat\ de membrii cercului social al p\rin]ilor asupra acestora din urm\; de asemenea, nu de pu]ine ori abuzatorul provine din cercul social al familiei respective (exist\ situa]ii cnd vecinii, prietenii c\rora p\rin]ii le-au l\sat sub supraveghere copilul l abuzeaz\ fizic sau chiar sexual sau nu au grij\ de el, copilul fiind astfel expus accidentelor care i pericliteaz\ via]a etc.). Astfel de medii pot expune copiii la comportamente necritice din partea adul]ilor n leg\tur\ cu violen]a, amenin]\rile, sexualitatea. Pot fi att copii care sunt maltrata]i acas\ ct [i copii care nu sunt. Copiii pot fi adu[i n situa]ii n care loialitatea fa]\ de propria re]ea de rela]ii sociale [i amenin]\rile din partea celui care abuzeaz\ s\ mpiedice mult timp descrierea abuzului (Killn, 1998: 201).

148

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Re]eaua de leg\turi sociale joac\ un rol central n func]ionarea familiei [i n cre[terea copiilor. Cercul familiei influen]eaz\ copiii direct sau indirect prin p\rin]i [i alte contacte exterioare. Re]elele au fost private ca resurse, dar este la fel de important s\ ne gndim c\ modelele [i contactele acesteia pot fi distructive. Deseori familiilor care [i maltrateaz\ copiii le lipsesc rela]iile bune, au cercuri sociale supranc\rcate sau au conflicte importante n rela]ia cu ele. Copiii supravie]uiesc cel mai bine maltrat\rii dac\ au un ata[ament fa]\ de o persoan\ adult\ din re]ea, din afara familiei (Killn, 1998: 202). Rela]iile pot fi [i o resurs\ [i o piedic\. Pentru practica noastr\ este important\ includerea unei analize a re]elei ntr-o evaluare exhaustiv\. Este important s\ identific\m barierele care mpiedic\ dezvoltarea de rela]ii de suport [i poten]ialul pe care l au familia, vecinii [i al]ii. Astfel o importan]\ major\ o are re]eaua de servicii sociale specializate [i profesioni[tii care intervin n situa]iile de abuz.

6.2.2. Re]eaua profesional\ [i echipa multidisciplinar\ de interven]ie


Kari Killn (1998) n lucrarea Copilul maltratat afirma c\ o interven]ie eficace, centrat\ pe consolidarea raportului social de re]ea, necesit\ implicarea profesioni[tilor n vederea solu]ion\rii problemelor [i a sprijinirii cu competen]\ a familiilor. n cazul modelului de interven]ie social\ n re]ea, re]elele se alc\tuiesc din personae exterioare sistemului de servicii [i din serviciile [i profesioni[tii implica]i n interven]ie. Astfel, avem dou\ tipuri de re]ele: primar\ [i secundar\. Prin re]ea primar\ n]elegem unitatea de via]\ social\ care grupeaz\ persoane care se cunosc [i care sunt unite unele cu altele prin leg\turi de rudenie, prietenie, vecin\tate sau munc\ (Brodeur, Rousseau, apud Miftode, 2003: 480). Prin re]eaua secundar\ n]elegem acea form\ de reprezentare a institu]iilor sociale care au o existen]\ oficial\, sunt structurate n mod precis, ndeplinesc func]ii specifice [i ofer\ servicii particulare (Sanicola, Lia apud Miftode 2003: 480).
149

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Printre caracteristicile acestui tip de re]ea ntlnim: nu apare n mod natural; membrii re]elei [i stabilesc rela]iile n func]ie de serviciile pe care le furnizeaz\ sau pe care le primesc; rolurile persoanelor implicate n re]ea determin\ natura rela]iilor manifestate ntre ele; factorii normativi (juridici) [i cei economici joac\ un rol mai important n acest domeniu dect rela]iile de reciprocitate. Profesioni[tii [i speciali[tii care intervin n cazurile de abuz asupra copiilor, precum [i serviciile pe care ace[tia le ofer\, constituie re]eaua secundar\ (sau profesional\) a familiei aflate n situa]ia de abuz asupra propriului copil. n func]ie de serviciul la care se face semnalarea cazului de abuz se formeaz\ [i echipa de intrerven]ie. n general, echipa va fi alc\tuit\ din medic, asistent social, psiholog, jurist, poli]ist (Miftode, 2003: 153). Fiecare membru al echipei are sarcini precis descrise, prin specificul profesiei [i al serviciului din care provine, dar, n acela[i timp, anumite interven]ii vor fi mai pu]in specifice [i vor constitui sarcini comune pentru to]i membrii echipei. Medicul implicat n interven]ie, membru al echipei, poate fi pediatru, medic de familie, neuropsihiatru, medicul din clinica de copii, avnd o preg\tire special\ n domeniul prevenirii abuzului copilului. Func]ionarea echipei presupune desemnarea unei persoane-cheie (persoan\ responsabil\, persoan\ releu) pentru caz. De regul\, persoana cheie este asistentul social care are n acest rol, urm\toarele sarcini (Killn, 1998: 291): 1. s\ asigure corecta colectare [i nregistrare n documente a informa]iilor rezultate din interven]iile tuturor membrilor echipei; 2. s\ refere cazul la serviciile existente n comunitate; 3. s\ fie persoana de leg\tur\ ntre membrii echipei; 4. s\ fie persoana de contact pentru profesionistul care intervine ntrun anumit moment, legat de problemele care pot ap\rea; 5. s\ fie persoana de contact direct, permanent pentru caz; 6. s\ convoace [i s\ organizeze ntlnirile pentru discu]iile de caz;

150

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

7. s\ aib\ n permanen]\ o inventariere actualizat\ a nevoilor [i resurselor existente la indivizii implica]i, dar [i n comunitate, pentru cazul dat; 8. s\ monitorizeze cazul. Managementul de caz este impus de necesitatea optimiz\rii activit\]ii, ceea ce nu se poate ob]ine f\r\ impunerea unor reguli sau principii de proiectare, administrare, conducere [i control, f\r\ o gestionare a tuturor activit\]ilor. Managementul poate fi definit opera]ional prin activit\]ile ce se impun, obligatorii [i maniera epiric\, prin activit\]ile n fapt, prin ceea ce asistentul social reu[e[te s\ fac\. Criteriile de performan]\ care se a[teapt\ de la asistentul social ce pot fi numite n cazul abuzului sunt (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 124): 1. evaluarea ini]ial\ a cazului [i stabilirea caracteristicilor cazului; 2. evaluarea factorilor de risc prezen]i [i elaborarea unui plan pentru asigurarea siguran]ei copilului; 3. evaluarea familiei din punct de vedere al riscurilor repet\rii abuzului; 4. identificarea necesit\]ilor psihice [i fizice ale copilului; 5. acordarea ajutorului de urgen]\ pentru copil [i familie; 6. identificarea nevoilor copilului [i familiei; 7. identificarea modalit\]ilor de interven]ie [i serviciilor ce pot interveni pentru reducerea factorilor de risc ai abuzului; 8. dezvoltarea, mpreun\ cu familia, a planurilor de interven]ie pentru reducerea efectelor abuzului [i a elimin\rii/diminu\rii factorilor de risc; 9. stabilirea de acorduri cu familia pentru reducerea factorilor de risc; 10. evaluarea permanent\ a situa]iei [i a evolu]iei interven]iei; 11. hot\rrea momentului nchiderii cazului. Ne confrunt\m, de obicei, cu familii care sunt cunoscute de mai multe servicii. Posibilit\]ile pe care fiecare profesie le are pentru observa]ie variaz\ datorit\ diferitelor roluri [i servicii. O evaluare comprehensiv\ depinde de integrarea observa]iilor disparate. Acest proces necesit\ n]elegerea func]iilor [i obiectivelor prin151

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

cipale ale diferitelor servicii, contextul legilor cu care oper\m [i posibilit\]ile [i limit\rile pe care le ofer\ acestea. Asisten]ii sociali au nevoie adesea s\ coopereze cu al]i profesioni[ti pentru evaluarea anumitor aspecte ale situa]iei de ngrijire a copilului [i ata[amentului s\u fa]\ de p\rin]i [i posibilii p\rin]i de plasament. n familiile n care copilul este expus abuzului sexual, fizic, este necesar ca institu]iile de s\n\tate [i cele sociale s\ coopereze cu poli]ia [i sistemul legal (Killn, 1998: 291). Tratamentul familiilor abuzive solicit\ o cooperare intermediar\ vast\. A trata singur o familie n afara cadrului oferit de institu]ii este un deziderat greu realizabil. Cooperarea cu diferi]i profesioni[ti n cadrul protec]iei sociale pentru copii este foarte important\. Este nevoie de o gam\ larg\ de abord\ri terapeutice la care pot contribui multe grupuri profesioniste. Aceste abord\ri cuprind sprijin moral [i ajutor din partea asistentului medical, ajutor acordat de consultantul sau supervizorul din cas\, tratament n grup pentru copii [i p\rin]i, tratament individual sau familial, pn\ la tratamente n institu]ie, abord\ri n re]ea, tratament medical [i plasamente n alte familii etc. Cooperarea ntre servicii are o func]ie important\ n faza preocup\rii, a evalu\rii [i n faza tratamentului. Cooperarea va fi diferit\ n faze diferite ale tratamentului (Killn, 1998: 291). Nici un profesionist luat izolat nu-[i poate asuma responsabilitatea gir\rii unui caz de maltratare a copilului, n care exist\ riscul frn\rii dezvolt\rii, al stop\rii sau al regresului [i chiar al mor]ii copilului victim\. Fiecare membru al echipei este n acela[i timp reprezentantul unui serviciu, astfel nct func]ionarea echipei multidisciplinare implic\ o interven]ie la nivel inter-institu]ional. ntlnirile echipei se planific\ prin planul de interven]ie care este un document al interven]iei produs de echip\. ntlnirile au rolul de completare reciproc\ a informa]iei asupra interven]iei [i n acela[i timp de armonizare a ac]iunilor [i de concentrare a lor. Aceste ntlniri, [i mai ales concluziile lor cu privire la procesul de interven]ie, sunt consemnate n procese-verbale care vor r\mne n dosarul cazului, la dispozi]ia membrilor echipei care doresc s\ [i verifice informa]iile (Ionescu, 1999: 154).
152

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Este ns\ un risc major ca activitatea echipei, bine selec]ionat\ [i preg\tit\, s\ devin\ abuziv\ pentru copilul maltratat. Este un aspect care adesea se pierde din vedere tocmai datorit\ pledoariei care se face n favoarea interven]iei n echipa multidisciplinar\. Solicitarea copilului, de c\tre fiecare membru al echipei, la repetarea relat\rii experien]ei traumatizante reprezint\ o reiterare a abuzului [i astfel sentimentele copilului sunt reactualizate. Reac]iile copilului pot fi variate. n]elegerea lor corect\ depinde de buna preg\tire a intervenientului. Copilul retr\ie[te evenimentul care i-a atenuat, blocat sau produs un regres n dezvoltare. A[adar echipa trebuie s\ [i organizeze n a[a fel planul de interven]ie nct relatarea copilului victim\ s\ se fac\ fa]\ de o singur\ persoan\ membr\ a echipei. De aceea, planul de interven]ie [i activitatea de caz elaborate de echipa interdisciplinar\ trebuie s\ aib\ n vedere cteva principii (Ionescu, 2001, apud Miftode, 2002: 181): Etica rela]iei n echip\ - gestionarea informa]iilor este mai grea atunci cnd ele sunt mp\rt\[ite unui grup lipsa discre]iei este o traum\ pentru copilul abuzat, iar discern\mntul actorului social n stabilirea circumstan]elor n care el va transmite [i discuta date despre cazul respectiv, reprezint\ m\sura profesionalismului [i competen]ei sale face trimitere la valori morale ca dreptul la intimitate [i respect al persoanelor implicate. Confiden]ialitatea este o cerin]\ expres\ pentru echipa n cadrul c\reia se discut\ cazul. nc\ de la nceputul interven]iei familia [i copilul vor fi preg\ti]i asupra demersului de discutare a cazului n echip\ explicndu-lise scopul [i avantajele acestei proceduri. Ei au nevoie s\ aib\ ncredere n membrii echipei, s\ se simt\ liberi de a le ncredin]a informa]ii [i preocup\ri [i s\ se simt\ confortabil discutnd anumite subiecte. Explicarea diferitelor forme de confiden]ialitate (exemple: doctor/pacient, preot/enoria[) copiilor [i p\rin]ilor contribuie la n]elegerea scopului interven]iei. Decizia n echip\ cere ca rivalit\]ile [i orgoliile s\ fie dep\[ite, iar n activitatea lor profesioni[tii sociali au mare nevoie s\ fie n]ele[i, motiva]i [i sus]inu]i pentru a putea duce povara grea [i plin\ de ncerc\ri emo]ionale reprezentat\ de situa]ia de abuz asupra copilului.

153

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Principiile de lucru ale echipei de interven]ie, alc\tuit\ din profesioni[ti cu autoritate, sunt deschiderea, acceptarea [i toleran]a, iar respectarea acestor principii de lucru ntre membrii echipei [i ntre ace[tia [i beneficiari va condi]iona eficien]a interven]iei. Cooperarea ntre cele dou\ re]ele ale familiei, respectiv re]eaua primar\ (rela]iile sociale ale familiei cu comunitatea) [i re]eaua secundar\ (profesioni[tii care intervin [i serviciile specializate) prezint\ o importan]\ deosebit\, f\r\ aceast\ cooperare nefiind asigurat\ eficien]a interven]iei n cazul abuzului asupra copilului. Colaborarea cu comunitatea este foarte necesar\ n astfel de cazuri. Asisten]ii sociali care r\spund de caz trebuie s\ cunoasc\ bine resursele comunitare, astfel nct acestea s\ fie utilizate n scopul culegerii de informa]ii [i reducerii riscurilor de abuz ([i neglijare) [i s\ sus]in\ copilul [i familia (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 123).

6.3. Etapele specifice n investigarea cazurilor de abuz asupra copilului


Exist\ patru procese cheie n munca cu copiii [i familiile [i fiecare dintre ele trebuie realizat ca s\ putem aduce mbun\t\]iri n via]a copiilor n dificultate. Aceste procese sunt evaluarea, planificarea, interven]ia [i reevaluarea. n orice stadiu ar putea fi nevoie de referin]e din partea unei alte agen]ii sau a comunit\]ii. Cnd un copil este referit unei agen]ii pentru protec]ia copilului, ncepe procesul de protec]ie a copilului, printr-o evaluare ini]ial\ a situa]iei copilului [i a ceea ce se va ntmpla, prin luarea m\surilor urgente dac\ este necesar, prin conferin]e de caz unde este necesar [i prin reevaluare (IXth ISPCAN European Conference onChild Abuse and Neglect, 2003). Copilul n dificultate este, conform legii, un copil a c\rui integritate fizic\ [i moral\ este pus\ n pericol. Ceea ce trebuie luat n considerare atunci cnd se apreciaz\ dac\ un copil se afl\ sau nu n dificultate este ce

154

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

s-ar ntmpla dac\ acest copil nu ar primi servicii [i care este efectul pe care accesarea serviciilor l-ar avea asupra copilului.

6.3.1. Semnalarea (sesizarea) abuzului


A semnala situa]ia unui copil abuzat nseamn\ deja a-l proteja. Pentru a g\si o solu]ie corespunz\toare n fa]a unei situa]ii de risc [i/ sau abuz trebuie ca aceasta s\ fie semnalat\ mai nti serviciilor competente. n practic\ ns\ un num\r semnificativ de cazuri nu sunt semnalate sau sunt semnalate prea trziu, atunci cnd consecin]ele asupra copilului sunt deja prea grave sau chiar ireversibile (Miftode, 2002: 186). Factorii care sunt n rela]ie cu semnalarea: factorii de tip legal; caracteristicile profesionistului (a. forma]ia profesional\ - statistic, semnaleaz\ abuzul n primul rnd medicii [colari, urma]i de pediatri [i generali[ti; b. valorile morale); experien]ele anterioare de semnalare; caracteristicile victimei se semnaleaz\ mai repede cazurile de abuz n care victime sunt copiii foarte mici; tipul de maltratare: abuzul fizic grav [i abuzul sexual sunt cel mai frecvent semnalate; caracteristicile maltrat\rii frecven]a, gravitatea, actualitatea/ neactualitatea n media; rela]ia dintre persoana care maltrateaz\ [i copilul respectiv; gradul de dependen]\ a copilului; calitatea probelor [i indiciilor. Cine face sesizarea? Sesizarea se poate face de c\tre orice persoan\ care intr\ n contact cu copilul [i care are cuno[tin]\ de comiterea unui abuz sau de nc\lcarea drepturilor copilului (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002, p. 117): personalul medical care lucreaz\ cu copii: medici, asisten]i sociali etc.;

155

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

profesioni[ti din domeniul s\n\t\]ii mentale: psihologi, psihiatri, psihoterapeu]i, consilieri, psihopedagogi; educatori, profesori; poli]i[ti; preo]i; speciali[ti din cadrul serviciilor sociale: asisten]i sociali, juri[ti, lucr\tori sociali etc. copiii n[i[i; O.N.G.-uri; alte persoane din comunitate: vecini, rude etc. Unde se face sesizarea? Sesizarea se face la Serviciul Public pentru Protec]ia Copilului (SPSPC) Direc]ia General\ Jude]ean\ pentru Protec]ia Drepturilor Copilului, serviciul de Autoritate Tutelar\ din cadrul Prim\riei, Poli]iei sau O.N.G.-uri care au activitate n domeniul protec]iei copilului (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 118). Cine preia sesizarea? Un lucr\tor din cadrul institu]iei sesizate nregistreaz\ sesizarea [i o transmite serviciului specializat. Cum poate fi f\cut\ [i ce trebuie s\ cuprind\ sesizarea? Sesizarea poate fi direct\, telefonic sau n scris; persoana care face sesizarea poate cere s\ se p\streze confiden]ialitatea asupra identit\]ii sale. Con]inutul sesiz\rii trebuie s\ cuprind\ informa]ii despre: datele de identificare ale copilului (nume, vrst\, adres\); date de identificare ale persoanei care se presupune c\ a comis abuzul (nume, adres\, vrst\); tipul de abuz reclamat; locul unde s-a produs abuzul; care au fost semnele care au determinat sesizarea abuzului de c\tre reclamant etc.
156

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Este foarte important ca informa]iile s\ fie prezentate ct mai detaliat pentru a putea stabili forma de abuz sesizat\ [i veridicitatea informa]iilor.

6.3.2. nregistrarea cazului


Se realizeaz\, conform procedurii institu]iei la care a fost f\cut\ sesizarea, n deplin\ confiden]ialitate [i cu respectarea normelor juridice. Persoana care preia sesizarea trebuie s\ ntrebe cine?, ce?, cum?, unde, de ce? pentru a elimina, pe ct posibil, riscul ca sesizarea s\ aib\ la baz\ alte motiva]ii dect cele de buni cet\]eni [i pentru a deduce gravitatea abuzului [i nevoia de interven]ie imediat\.

6.3.3. Evaluarea ini]ial\


Evaluarea se raporteaz\ la no]iunea de risc, la pericolul pe care-l reprezint\ o situa]ie dat\ pentru copil. n acest sens, scopul evalu\rii este aprecierea existen]ei vreunui pericol pentru copil [i a gradului de periculozitate a factorilor care pun n pericol dezvoltarea fizic\ sau/[i psihic\ sau chiar via]a copilului. Asistentul social are, prin mandatul s\u profesional, menirea de a evalua dac\ standardele ngrijirii unui copil corespund sau nu criteriilor ngrijirii suficient de bune sau, cu alte cuvinte, dac\ un anumit copil se afl\ sau nu n primejdie. Standardele ngrijirii satisf\c\toare a copilului se refer\ la gradul de siguran]\ prezentat de mediul n care tr\ie[te copilul (Roth-Szamoskzi: 1999: 177). Considernd calitatea ngrijirii copilului pe o ax\, la polul opus siguran]ei se situeaz\ riscul relelor tratamente ale copilului, care se pot concretiza n periclitarea dezvolt\rii sale fizice, psihice sau chiar a vie]ii sale. Dup\ Killn, greut\]ile specifice investiga]iei protec]iei copiilor provin din con[tientizarea importan]ei unui bun contact cu p\rin]ii, contact de care va depinde munca ulterioar\ de interven]ie. Sarcina este ns\ dificil\ [i contradictorie pentru asistentul social care are ca interes prioritar bun\starea copilului.

157

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Atta timp ct copilul nu este n pericol acut, este important s\ ncerc\m s\ stabilim [i s\ men]inem o rela]ie n care p\rin]ii s\ se simt\ suficient de siguri, nct s\ poat\ vorbi despre copil, despre ei n[i[i [i despre situa]ia lor. Aceasta nseamn\ ca ei s\ se simt\ n siguran]\ ... n perioada n care sunt investiga]i (Killn, 1997, apud Roth-Szamoskzi Maria: 179). Pentru a putea interveni, cu scopul de a preveni situa]ia de maltratare creat\ de p\rin]i destul de buni, este necesar ca p\rin]ii s\ fie capabili s\ recunoasc\ situa]ia de maltratare. O premis\ favorabil\ este, de asemenea, dorin]a lor de a schimba situa]ia [i schimbarea se poate realiza printr-o cooperare activ\. Motiva]ia cooper\rii este unul din factorii decisivi pentru mbun\t\]irea ngrijirii copilului. Investiga]ia cere, nc\ de la primii pa[i, ncercarea de a coopera cu familia, pentru ca rela]ia astfel constituit\ cu ocazia primelor ntlniri s\ poat\ reprezenta o baz\ pentru interven]ia ulterioar\. Evaluarea ini]ial\ se refer\ la faza post-sesizare [i are la baz\ dou\ linii directoare: informa]iile raportate s\ se nscrie n defini]ia abuzului; ct de urgent\ este interven]ia (Organiza]ia Salva]i Copiii/ Alternative Sociale, 2002: 118). Pentru a fi ct mai siguri de existen]a abuzului este necesar ca s\ parcurgem trei pa[i esen]iali: 1. culegerea de informa]ii suficiente pentru a se permite adoptarea unei decizii asupra copilului; 2. evaluarea informa]iilor culese pentru a ne asigura c\ este posibil un abuz; 3. verificarea informa]iilor primite pentru a avea garan]ia unui abuz. n general, investiga]ia ini]ial\ va cuprinde: descrierea tipului de maltratare care constituie motivul ngrijor\rii pentru serviciul de protec]ie a copilului; aprecierea gradului de vulnerabilitate a copilului (n func]ie de vrst\ [i gradul s\u de maturitate); informa]iile despre persoana care presupunem c\ a comis abuzul mpotriva copilului;
158

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

informa]ii despre istoria de via]\ a p\rin]ilor [i atitudinea lor actual\ privind copilul (Roth-Szamoskzi, 1999: 181). nc\ din aceast\ faz\ asistentul social se poate confrunta cu puternice reac]ii emo]ionale ca urmare a constat\rii unui abuz. De aceea se recomand\ ca deja n aceast\ faz\ de nceput asistentul social s\-[i pun\ n aplicare bunele deprinderi de intervievare: s\ fie un bun ascult\tor, s\ nu trag\ concluzii pripite. n acest stadiu de nceput nu este nevoie de a confrunta p\rin]ii, ci de a men]ine o atitudine neutr\, de nejudecare a situa]iei, caracterizat\ mai mult de ncercarea de a fi empatici [i de a n]elege circumstan]ele care au condus la supozi]ia relelor tratamente. Evaluarea ini]ial\ (sau investiga]ia) se concentreaz\ n general asupra riscului la care este expus copilul n mediul familial. No]iunea de secven]\ dinamic\ risc-pericol a unit factorii predisponibili [i cei situa]ionali, nu doar n interiorul [i n jurul familiei, dar [i n re]eaua asisten]ilor sociali care au influen]\ asupra lor. Vorbim despre copiii cu risc [i de asisten]ii sociali care [i asum\ riscurile n deciziile pe care le iau privind situa]ia copiilor afla]i sub supravegherea lor (Cooper, Ball, 1993: 76). n procesul de evaluare ini]ial\ un rol important l au ceilal]i speciali[ti: personalul medical care poate fi implicat n identificarea naturii [i gravit\]ii abuzului [i n evaluarea nevoilor medicale ale copilului [i/sau familiei; psihologii [i psihiatrii pot fi implica]i n evaluarea oric\rui presupus abuz n validarea acestor ipoteze; personalul din alte servicii comunitare de care familia sau copilul au beneficiat n trecut pot fi surse de informare [i ac]iune n cazuri de urgen]\; poli]i[tii pot deveni membri ai echipei de investigare [i surs\ de informa]ii n cazul n care abuzatorul este n baza de date a poli]iei sau a avut loc sesiz\ri anterioare cu privire la alte abuzuri. Evaluarea unui presupus abuz asupra copilului trebuie s\ se desf\[oare ntr-o manier\ ordonat\, structurat\ pentru a ob]ine ct mai multe informa]ii [i pentru a evalua riscurile [i siguran]a copilului. Odat\ ce se stabile[te existen]a unui abuz este important s\ se stabileasc\ urgen]a interven]iei, n func]ie de gradul de risc n care se afl\
159

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

copilul [i tipul de abuz la care a fost supus (Organiza]ia Salva]i Copiii/ Alternative Sociale, 2002: 119). Prima ntrebare la care echipa multidisciplinar\ de interven]ie trebuie s\ r\spund\ este: ce s-a petrecut [i gravitatea pericolului n care se afl\ copilul, [i nu cine a comis fapta. Prima ntrebare care se pune, ca [i prima m\sur\ care se ia, au ca scop asigurarea securit\]ii copilului. Dac\ situa]ia prezint\ un grad mare de pericol pentru via]a copilului, este necesar\ o m\sur\ imediat\ de protec]ie a copilului, care se poate realiza prin internare de urgen]\ la un spital, de exemplu, ceea ce nu va da de b\nuit p\rin]ilor [i va preveni dezvoltarea unei atitudini defensive din partea lor (Muntean, 2001: 136). n cazul abuzului fizic, copilul necesit\ de cele mai multe ori spitalizare [i ngrijiri medicale corespunz\toare, ceea ce presupune scoaterea copilului din mediul familial abuziv [i internarea acestuia (Acest lucru este valabil [i pentru cazurile de abuz sexual sau de neglijare fizic\). n acest caz, evaluarea [i investigarea situa]iei va continua dup\ ce s-a luat m\sura de siguran]\ pentru copil. Nu putem risca s\ l\s\m copilul s\ a[tepte n situa]ia abuziv\ pn\ la ncheierea evalu\rii ini]iale a situa]iei n care se afl\ (Muntean, 2001: 136). n evaluarea ini]ial\ a situa]iei de abuz asistentul social va urm\ri ob]inerea ct mai multor informa]ii, date, cu privire la apari]ia abuzului, a caracteristicilor acestuia [i a contextului maltrat\rii. Toate aceste informa]ii sunt ob]inute de la membrii familiei respective: de la copilul abuzat, de la p\rintele abuziv, de la ceilal]i membri a familiei (fra]ii copilului, p\rintele cel\lalt etc.), prin intervievarea acestora de c\tre asistentul social (sau alt membru al echipei multidisciplinare). To]i membrii familiei trebuie intervieva]i individual pentru a se stabili o rela]ie de ncredere [i pentru a m\ri acurate]ea informa]iilor ob]inute (Wiehe, 1996, apud Miftode, 2002: 188). De preferat este ca membrii familiei s\ fie intervieva]i n urm\toarea ordine: copilul identificat, fra]ii sau al]i copii din cadrul familiei, adul]ii care nu sunt presupu[i a fi comis abuzul, persoana care este presupus\ a fi maltratat copilul, familia ca ntreg.

160

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Fiecare ntlnire trebuie planificat\ [i trebuie s\ se ia n considerare urm\toarele aspecte: locul n care se vor desf\[ura interviurile, durata, frecven]a interviurilor [i num\rul persoanelor care particip\ la interviu (Miftode, 2002: 188). Intervievarea copilului identificat Scopul interviului ini]ial cu copilul este de a ob]ine informa]ii privind abuzul, de a evalua siguran]a imediat\ a copilului [i de a ob]ine informa]ii despre p\rin]i [i familie. Informa]iile pe care un manager de caz ncearc\ s\ le ob]in\ de la copil sunt urm\toarele: ce s-a ntmplat, cnd, unde [i cine a fost prezent; starea actual\ a copilului; tipul, gravitatea [i cronicitatea abuzului; caracteristicile copilului; programul zilnic al copilului; identitatea altor persoane care au informa]ii despre starea copilului [i despre situa]ia familial\; persoane care locuiesc mpreun\ cu familia; rela]ia copilului cu fra]ii, familia extins\ [i/sau alte persoane semnificative; percep]ia copilului asupra rela]iilor dintre membrii familiei; percep]ia copilului despre cum se rezolv\ problemele familiale; sentimentele [i rela]ia copilului cu p\rin]ii [i fra]ii; comportamente sau sentimente neobi[nuite sau nepotrivite; descrierea (observarea) vecin\t\]ii, resurse disponibile [i gradul de violen]\ (Miftode, 2002: 189). Intervievarea copiilor ridic\ urm\toarele probleme: vocabularul limitat al copiilor, specificul rela]iei adult-copil [i dificultatea copiilor de a n]elege situa]ia de interviu. Din aceast\ cauz\, intervievatorul va trebui s\ acorde o deosebit\ aten]ie construirii rela]iei dintre el [i copil, explicndu-i scopul interviului, atragerea copilului pentru a-l implica n interviu, precum [i sprijinirea copilului de a se sim]i confortabil. Interviul cu copilul abuzat va viza, pe lng\ ob]inerea informa]iilor legate de abuz, aspecte [i probleme legate de percep]ia copilului asupra propriei familii, precum [i elemente de educa]ie [i securitate legate de situa]ia de abuz.

161

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Intervievarea fra]ilor Scopul acestor interviuri este de a evalua nivelul de vulnerabilitate al fra]ilor, de a culege informa]ii despre natura [i gravitatea abuzului [i de a ob]ine informa]ii suplimentare cu privire la familie informa]ii utile n evaluarea riscului de abuz asupra copilului identificat [i a fra]ilor s\i. Exemple de informa]ii pe care un manager de caz trebuie s\ le ob]in\ de la fra]i: caracteristicile, comportamentele [i sentimentele fra]ilor; informa]ii despre presupusul abuz; dac\ au fost [i ei abuza]i [i dac\ da, cum, unde, cnd, pentru ct timp; alte informa]ii despre p\rin]i (comportamente frecvente, m\suri disciplinare, probleme) informa]ii care nu au putut fi ob]inute de la copilul identificat sau confirmarea acestora (Miftode, 2002: 195). Intervievarea p\rintelui nonabuziv n interviul cu p\rintele nonabuziv se urm\re[te aflarea informa]iilor pe care acesta le [tie despre presupusul abuz, culegerea informa]iilor legate de riscul abuz\rii [i determinarea capacit\]ii p\rintelui de a proteja copilul (copiii) dac\ va fi cazul. Astfel de informa]ii ar putea fi: descrierea presupusului abuz, sentimente privind abuzul [i serviciile sociale; capacitatea de a proteja copilul; metode de discplinare [i rela]ia cu copilul; rela]ia cu presupusul p\rinte abuziv, roluri n familie; modul de rezolvare a problemelor; istoria educa]ional\, consumul de droguri [i alcool; rela]iile cu familia extins\ [i climatul de vecin\tate [i comunitate. Intervievarea presupusului abuzator Scopul acestui interviu este de evaluare a rela]iilor presupusului abuzator la dezv\luirea abuzului [i culegerea altor informa]ii despre persoana sa [i despre familie n leg\tur\ cu riscul [i siguran]a copilului (Miftode, 2002: 195). Exemple de informa]ii care pot fi ob]inute de la presupusul abuzator: modul n care descrie ceea ce s-a ntmplat n leg\tur\ cu orice presupus abuz; reac]ia sa la incident [i fa]\ de servciiile sociale; starea sa emo]ional\ actual\, mai ales privind posibilitatea de a r\ni pe viitor copilul; rela]ia sa
162

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

cu copilul [i cu al]i membri ai familiei; metode de comunicare [i nivelul de afectivitate; consumul de alcool/droguri; rela]iile sale n afara familiei; descrierea familiei (inclusiv situa]ia financiar\); permisiunea de a vedea copilul; disponibilitatea de a accepta ajutor. ncheierea mpreun\ cu p\rin]ii Dup\ terminarea interviurilor, asistentul social trebuie s\ reuneasc\ familia pentru: a rezuma informa]iile [i impresiile obi[nuite, a ar\ta interesul fa]\ de familie [i a oferi informa]ii despre urm\torii pa[i, inclusiv dac\ vor beneficia de asisten]\ sau dac\ va fi nevoie de interven]ia tribunalului, a demonstra apreciere pentru participarea la acest proces.

6.3.4. Evaluarea familiei


Odat\ stabilit\ existen]a abuzului asupra copilului [i luarea m\surii urgente de protec]ie a copilului, se trece la etapa de evaluare a familiei. Aceast\ ac]iune are drept scop identificarea cauzelor care au dus la producerea abuzului, a factorilor de risc existen]i [i a m\surilor imediate [i pe termen lung ce pot fi adoptate n cadrul planului de interven]ie (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 120). n cazul abuzului asupra copilului se impune o evaluare detaliat\ a situa]iei familiale pentru a se stabili dac\ mediul familial al copilului i poate satisface nevoile [i asigura dezvoltarea sau dac\ riscul la care este expus copilul n familia sa biologic\ este prea mare, nu poate fi ndep\rtat, [i i pericliteaz\ acestuia dezvoltarea sau chiar via]a. Abuzul asupra copilului este mai mult dect un colaps parental sau o criz\ de familie; el are o dinamic\ proprie ce presupune trecut, prezent [i viitor. Foarte important este elementul viitor, deoarece se poate ntmpla ca p\rin]ii s\ prezinte la un moment dat o manifestare comportamental aberant\, cu risc minim de repetare [i atunci nu trebuie ntreprinse ac]iuni radicale de intrerven]ie (Organiza]ia Salva]i Copiii/ Alternative Sociale, 2002: 120).

163

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Evaluarea familiei trebuie s\ cuprind\ urm\toarele elemente: nivelul de trai asigurat copilului; dezvoltarea copilului; func]ionarea actual\ a familiei; semnifica]ia istoriei familiei; experien]e abuzive tr\ite de p\rin]i; ce trebuie schimbat n dinamica familiei pentru a preveni abuzul; care este pronosticul de schimbare; care sunt efectele abuzului asupra celorlal]i membri ai familiei. Factorii familiali care influen]eaz\ situa]ia copiilor sunt greu de surprins n primul rnd datorit\ ntrep\trunderii lor. Punctele de reper recomandate n general pentru evaluarea rela]iilor copilului cu p\rin]ii lor: rela]iile dintre p\rin]i; rela]iile de munc\ ale p\rin]ilor; personalitatea p\rin]ilor [i rela]iile lor cu proprii p\rin]i; re]eaua social\ a familiei n care cre[te copilul; modul de asigurare a nevoilor de baz\; ngrijirea s\n\t\]ii; sentimentul de siguran]\ al copiilor (con[tiin]a de a fi proteja]i); accesul la [coal\/educa]ie; consumul de alcool/droguri; probleme comportamentale ale copilului; simptome posttraumatice; caracteristici culturale/etnice; caracterul de violen]\ domestic\; caracteristici de ngrijire a copilului; s\n\tatea psihic\, echilibru emo]ional; conflicte cu legea, cu poli]ia; elementele situa]iei materiale ale familiei (Roth-Szamoskzi, 1999: 194). Evaluarea familiei dup\ modelul sistematic se bazeaz\ pe interviul sistematic cu membrii familiei [i tinde n primul rnd la depistarea acelor atitudini dominante care pot conduce la v\t\marea copilului, iar n al
164

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

doilea rnd, - ceea ce este tot att de important la evaluarea resurselor energetice, emo]ionale, de suport intern sau extern ale familiei. Competen]ele familiei sunt evaluate, din punct de vedere sistemic, [i n func]ie de modul n care familia func]ioneaz\ n prezent raportat la evolu]ia sa anterioar\. Genograma [i harta eco sunt dou\ tehnici ce pot oferi informa]ii n acest sens. Genograma sau arborele familial descrie tipurile de rela]ii [i evenimentele care s-au desf\[urat de-a lungul genera]iilor. Na[terea, decesele, divor]urile, crizele [i alte evenimente semnificative din via]\ pot fi nregistrate pe scurt. O prezentare de caz poate fi condensat\ n cteva pagini (Coulshead, 1993: 123). Genograma se completeaz\ de c\tre asistentul social mpreun\ cu familia [i ajut\ la dezv\luirea regulilor nescrise ale familiei, secretelor. Citirea unei genograme pe mai multe genera]ii poate conduce la sesizarea anumitor evenimente care se repet\ n familia respectiv\ cu o anumit\ frecven]\ (abuzul fizic, divor]ul). Ecomapa reprezint\ un instrument cu ajutorul c\ruia asistentul social precizeaz\ grafic locul individului [i al familiei n context social eviden]iind natura rela]iilor existente, intensitatea conflictelor; ca [i genograma, ecomapa se realizeaz\ cu ajutorul unor coduri [i simboluri care exprim\ o gam\ variat\ de raporturi inter-individuale [i sociale ale subiec]ilor analiza]i (Spnu, 1998: 162). Pentru realizarea genogramelor [i ecomapelor asistentul social trebuie s\ stabileasc\ raporturi autentice de comunicare cu membrii familiei, ceea ce conduce la diminuarea treptat\ a semnifica]iilor miturilor [i tabuurilor aduse de genera]iile trecute care pot crea obstacole n rezolvarea problemelor. Observa]ia, ca [i ascultarea activ\ sunt metode prin care asistentul social contribuie la sprijinirea familiei realiznd o proiectarea grafic\ a rela]iilor din interiorul familiei, sau a raporturilor familiei ca sistem cu alte sisteme, coordonnd astfel procesul de schimbare n cadrul familiei. Pentru formarea unei imagini mai clare asupra mediului familial se mai pot utiliza de c\tre profesioni[tii din echipa interdisciplinar\, teste [i scale ca de exemplu Inventarul de simptome indicatoare a abuzului, Scara

165

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

coeficientului de stres parental, Inventarul de simptome indicatoare ale traumei la copii, Scara pentru depistarea abuzului [i traumei. Toate aceste informa]ii vor fi folosite n identificarea problemelor, a factorilor de risc [i n elaborarea planului de interven]ie. Asistentul social va stabili, de comun acord cu familia, scopurile [i sarcinile determinate de planul de interven]ie. Con[tientizarea abuzului de c\tre membrii familiei [i uneori chiar de c\tre abuzator, face ca sarcina asistentului social [i a echipei de interven]ie s\ fie mai u[oar\ pentru c\ actorii principali vor fi motiva]i pentru schimbare. De asemenea, asumarea rolurilor stabilite n cadrul negocierilor de elaborare a planului de interven]ie, va fi f\cut\ n mod con[tient [i responsabil (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 120).

6.3.5. Planificarea interven]iei


Dup\ evaluarea familiei urm\toarea etap\ este cea de stabilire a planului de interven]ie, care are la baz\ informa]iile culese de asistentul social. n cadrul planific\rii interven]iei se stabilesc obiectivele ce trebuie atinse, priorit\]ile, ce tip de interven]ie va fi folosit, care vor fi speciali[tii implica]i etc. Planul de interven]ie se ntocme[te pe baza unei evalu\ri complete a tuturor factorilor implica]i, a nevoilor [i resurselor existente. Planul ca concerta toate eforturile, ntr-o logic\ ]intit\ pentru reabilitarea copilului [i schimbarea mediului de via]\ maltratant n unul favorabil cre[terii [i educ\rii copilului (Ionescu, 1999: 144). Instrumentarea cazului reprezint\ mecanismul pentru protec]ia copilului, reducerea riscurilor [i tratarea efectelor abuzului asupra copilului. Obiectivele planific\rii sunt: identificarea, mpreun\ cu familia, a strategiilor care vor ameliora efectele abuzului; furnizarea unui ghid clar [i specific de interven]ie pentru schimbarea condi]iilor care au dus la producerea abuzului; stabilirea unor indicatoare de evaluare a progresului clientului pentru a m\sura eficacitatea interven]iei;

166

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

asigurarea unui cadru de lucru pentru punerea n practic\ a deciziilor (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 121). Planul de interven]ie se construie[te pentru cele trei niveluri ale interven]iei: 1. nivelul inter-instu]ional [i multidisciplinar: la nivelul institu]iilor implicate, planul va preciza responsabilit\]ile n fiecare din pa[ii constituen]i ai planului general de interven]ie; 2. nivelul re]elei sociale: la nivelul re]elelor sociale, planul va identifica [i acorda responsabilit\]ile corespunz\toare unor persoane din mediul de via]\ al copilului. Interven]iile la nivelul re]elei sociale vor beneficia de o evaluare continu\ realizat\ prin supervizarea [i nregistrarea rezultatelor de c\tre un specialist, membru al echipei de interven]ie; 3. nivelul individual, care presupune procese educa]ionale, terapeutice [i de consiliere, concentrate pe unitatea de interven]ie (p\rinte, copil, interac]iunea p\rinte-copil, familia). Planul de interven]ie, bazat pe evaluarea situa]iei, va fixa tipul de interven]ie cel mai nimerit pentru fiecare actor implicat n maltratarea copilului (Ionescu, 1999: 145). Obiectivele planului de interven]ie vor fi discutate [i cu beneficiarii: copilul [i familia.

6.3.6. Interven]ia
Interven]ia n cazul abuzului asupra copilului este una sistemic\, copilul fiind parte a sistemului familial, accentul punndu-se pe modificarea rela]iilor copilului cu ceilal]i membri ai sistemului. Interven]ia se centreaz\ pe urm\toarele dou\ direc]ii: juridic (stabilirea unei m\suri de protec]ie a copilului [i stabilirea unei m\suri corective pentru abuzator) [i recuperator (centrat\ pe copil, pe abuzator, pe familie) (Miftode, 2002: 198). Rezultatul optim n cazul copiilor supu[i relelor tratamente de c\tre proprii p\rin]i ar fi ca, dup\ interven]ia n familie, aceasta s\ r\mn\ intact\ [i copilul s\ poat\ tr\i n siguran]\, cu un bun suport emo]ional, n cadrul propriei familii. Aceasta depinde ns\ de o serie de factori care privesc:
167

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

p\rintele abuzator (gravitatea abuzului comis, m\sura n care p\rintele accept\ responsabilitatea faptelor comise, num\rul [i severitatea celorlalte eventuale probleme ale sale alcoolism, comportament violent, boal\ psihic\, deficien]\ mintal\); p\rintele care nu a comis abuzul (modul de reac]ie n urma descoperirii comiterii abuzului asupra copilului, calitatea rela]iei sale cu victima, dependen]a sa de persoana care a comis abuzul, num\rul [i severitatea celorlalte eventuale probleme ale sale alcoolism, comportament violent, boal\ psihic\, deficien]\ mental\). Deoarece interven]iile cu p\rin]ii nu conduc obligatoriu la normalizarea situa]iei n care se afl\ copilul victim\, iar acesta continu\ s\ ntmpine riscul de a fi maltratat de c\tre p\rin]ii s\i, n interven]iile cu p\rin]ii este necesar\ o evaluare ini]ial\ [i permanent\ a [anselor de reu[it\ (Ionescu., 1999: 157). Acest lucru se impune din dou\ motive: exist\ familii care nu pot fi schimbate [i interven]ia va fi f\r\ succes [i epuizant\ pentru intervenient; copilul cre[te, se dezvolt\, se schimb\ n raport cu vrsta [i nu a[teapt\ pn\ cnd interven]ia are succes. Din aceste motive trebuie ac]ionat de urgen]\ n interesul copilului. Uneori, n interven]iile n situa]ii de maltratare a copilului exist\ tendin]a de a neglija p\rintele abuziv [i de a concentra interven]ia pe copil f\r\ a lua n aten]ie agresorul (p\rintele). Ambele atitudini sunt cu att mai d\un\toare n interven]ie cu ct sunt mai rigide [i mp\rt\[ite de to]i membrii echipei de interven]ie. Familia reprezint\ mediul natural de via]\ al copilului, iar acesta are nevoie de familie. Dac\ interven]ia se face pentru interesul suprem al copilului, atunci familia copilului trebuie s\ redevin\ func]ional\ [i apt\ de a primi [i cre[te copilul. Lucrul cu p\rin]ii copiilor devine o verig\ obligatorie a interven]iilor pentru rezolvarea situa]iilor de abuz a copilului. Ceea ce poate diferi de la un caz la altul, n leg\tur\ cu familia, sunt modalit\]ile de interven]ie. P\rin]ii au [i ei nevoie de o experien]\ emo]ional\ pozitiv\, s\ simt\ c\ exist\ o preocupare pentru ei ca fiin]e umane, c\ sunt ap\ra]i. Dac\ scopul interven]iei este modificarea atitudinii parentale [i a practicilor de cre[tere

168

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

a copiilor, acestea pot fi mediate de personal paramedical: asistent social, voluntar, educatorul de la gr\dini]\ sau personalul din centre specializate. n anumite condi]ii interven]ia poate ap\rea beneficiarilor ca fiind punitiv\. Acest sentiment de vin\ [i de pedeaps\ pentru cele petrecute l tr\iesc familiile atunci cnd interven]iile sunt intruzive [i n consecin]\ distructive. Plasarea imediat\ a copilului nafara familiei, n institu]ii de protec]ie, practic\ frecvent\ n Romnia, absen]a unui dialog necesar, d\ familiei sentimentul de culp\ [i pedeaps\. Att copilul ct [i familia [i vor pierde ncrederea c\ pot fi ajuta]i [i c\ situa]ia poate fi corectat\. Interven]iile punitive nu rezolv\ nimic ci, dimpotriv\, se adaug\ compunndu-se vectorial cu abuzul tr\it de copil (Ionescu., 1999: 158). P\rin]ii pot manifesta deseori reac]ii defensive, care mpiedic\ comunicarea sincer\ [i reparatorie. Abilit\]ile intervenientului de a dep\[i aceste reac]ii se bazeaz\ pe n]elegere [i toleran]\. Empatia are rolul de a dezv\lui baza unor reac]ii mai greu de descifrat. n comunicarea cu p\rin]ii abuzivi intervenientul [i ofer\ sprijinul [i disponibilitatea. Cel mai important lucru de care membrii echipei de interven]ie trebuie s\ ]in\ cont n decizia final\ pe care o adopt\ n cadrul interven]iei este gradul de risc care amenin]\ copilul n mediul familial [i factorii care predispun la abuz, dar [i cei care pot sc\dea riscul v\t\m\rii copilului. Rolul asistentului social este de a decide asupra nivelului de risc (grav, mediu, sc\zut), care amenin]\ copilul. Decizia nu se va putea lua numai pe seama factorilor care evalueaz\ primejdia, respectiv comportamentul persoanei care poate pune copilul n pericol. Analiza va trebui s\ raporteze reciproc ac]iunea factorilor cu tendin]\ de a cre[te riscul v\t\m\tii. Un astfel de exemplu este modelul propus de Walker pentru evaluarea riscului de abuz fizic (Roth-Szamoskzi, 1999: 206).

169

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE


Caracteristici ale fptuitorului Risc crescut: sunt prezeni numeroi factori de personalitate predispozani la abuz, alturi de lipsa unor persoane de susinere Risc minor: sunt prezeni numeroi factori de personalitate predispozani la abuz Risc sczut: personalitate adaptat, fr factori predispozani la abuz Caracteristici ale celui care nu comite abuz Risc crescut: sunt prezeni numeroi factori de personalitate predispozani la abuz, alturi de lipsa unor persoane de susinere Risc minor: sunt prezeni numeroi factori de personalitate predispozani la abuz Risc sczut: personalitate adaptat, fr factori predispozani la abuz Caracteristici ale copilului Risc crescut: sunt prezeni numeroi factori de personalitate predispozani la abuz, alturi de lipsa unor persoane de susinere Risc minor: sunt prezeni numeroi factori de personalitate predispozani la abuz Risc sczut: personalitate adaptat, fr factori predispozani la abuz Context social Risc crescut: se constat prezena a multor factori de risc serios Context situaional Risc crescut: nivel ridicat de stres situaional

Rezultant Abuz

Risc minor: se constat prezena a multor factori de risc Risc sczut: se constat prezena unor factori de risc

Condiii de stres situaional moderat

Condiii de stres situaional sczut

Lipsa abuzului

Tabel. 6.3.6.1. Model de evaluare a abuzului fizic, dup\ Walker, 1988. Modelele constituite n sprijinul asisten]ilor sociali ajut\ la elaborarea unui plan mental, pe baza c\ruia se pot raporta reciproc factorii predispozan]i [i compensatori la riscul de abuz. Pe baza tututor categoriilor de factori obiectivi [i subiectivi enumera]i, n privin]a evalu\rii necesit\]ii de interven]ie se pot diferen]ia trei tipuri: 1. cazuri de risc major care se preteaz\ la ocrotirea copilului de c\tre autorit\]i; 2. cazuri de risc minor care provoac\ o atitudine de ngrijorare din partea autorit\]ilor, concretizat\ n ncerc\ri de mbun\t\]ire a situa]iei copilului [i de nl\turare a pericolului; 3. cazurile lipsite de risc.

170

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

n cazurile interven]iei, utilizndu-se metoda rezolv\rii de probleme [i a centr\rii pe sarcin\, se vor fixa problemele, se vor avea n vedere resursele, se vor planifica ]elurile [i modalitatea de a le ob]ine. Acest tip de planificare a interven]iei se va relua n cazul fiec\ruia din componentele sistemului luat n calcul: persoana abuzatorului, persoana care nu comite abuzuri, copilul victim\ nsu[i, contextul social [i situa]ia stresant\ care poate declan[a abuzul. Pe baza analizei familiilor se pot desprinde urm\toarele tipuri de decizii (Coulborn, 1993, apud Roth-Szamoskzi, 1999: 209): Tipul 1 n cazul ob]inerii unor informa]ii pozitive privind att cel care a comis abuzuri, ct [i membrul familiei care ofer\ suport, se vor aplica etapele terapiei de familie, n scopul reunific\rii ei. Se vor fixa urm\toarele obiective: reducerea la minimum a riscului repet\rii abuzului de c\tre f\ptuitor, prin ndep\rtarea acestuia de copil [i acordarea unei terapii individuale; terapie individual\ pentru copilul abuzat; terapie individual\ pentru p\rintele care ofer\ suport copilului; terapia cuplului persoana f\ptuitoare-persoana care ofer\ suport; reunirea familiei [i continuarea terapiei familiale. Tipul 2 n cazul ob]inerii unor informa]ii negative privind abuzatorul [i de informa]ii pozitive privind membrul de familie care ofer\ suport, se vor ini]ia m\suri care s\ conduc\ la ndep\rtarea f\ptuitorului de familie, urmat\ de: terapie individual\ pentru copil; terapie individual\ cu p\rintele care ofer\ copilului suport; terapie individual\ cu p\rintele f\ptuitor. Tipul 3 n cazul ob]inerii unor informa]ii negative privind membrul de familie care ar trebui s\ ofere suport (o stare acut\ de depresie) [i informa]ii
171

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

pozitive privind f\ptuitorul, se recomand\ plasarea temporar\ a copilului pentru ngrijire (ntr-o familie/institu]ie). Se vor lua urm\toarele m\suri care s\ gr\beasc\ revenirea copilului n familia proprie: terapie individual\ pentru copil, oferindu-i suport pentru trauma suferit\ [i pentru separarea de p\rin]i; terapie individual\ pentru ambii p\rin]i: reabilitarea p\rintelui care nu a comis abuzuri va permite revenirea copilului n familia proprie [i reevaluarea situa]iei; terapia cuplului; terapia familiei; reunificarea gradual\ a familiei. Tipul 4 n cazul ob]inerii unor informa]ii negative din partea ambilor p\rin]i, se recomand\ plasarea pe termen lung, sau chiar permanent\ a copilului n ngrijire (ntr-o familie/institu]ie). Se vor lua urm\toarele m\suri: dec\derea din drepturi p\rinte[ti; terapia individual\ a copilului; terapie pentru p\rin]i-substitut. M\sura de interven]ie cea mai des folosit\ const\ n scoaterea copilului din mediul abuziv [i plasarea temporar\ a acestuia n afara familiei. M\sura este uneori traumatizant\ pentru copil, acesta tr\ind dilema celui abuzat, dar [i a celui ndep\rtat din familie (Miftode, 2002: 201). Aceste m\suri de protec]ie a copilului se iau n temeiul O.U.G. 26/ 1997 de c\tre Comisia pentru Protec]ia Copilului la propunerea Direc]iei pentru Protec]ia Copilului, n cazul n care r\mnerea acestuia n mediul familial este contraindicat\. Aceste m\suri sunt (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 145): plasament n regim de urgen]\; plasamentul copilului la o familie sau persoane din familia l\rgit\; plasamentul copilului ntr-o familie asistat\; plasamentul copilului la serviciul public specializat sau la un organism privat autorizat;

172

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

ncredin]area copilului unei persoane, familii sau organism privat autorizat; ncredin]area provizorie a copilului c\tre serviciul public specializat; ncredin]area copilului, n vederea adop]iei, n ultim\ instan]\. Pentru eficien]a interven]iei n situa]ii de maltratare a copilului [i mai ales pentru prevenirea unor noi abuzuri, este absolut necesar\ [i o ac]iune la nivelul mediului, comunit\]ii, a serviciilor specializate, deoarece f\r\ o schimbare a mentalit\]ii sociale vizavi de fenomenul abuzului asupra copilului, eficien]a interven]iei pe termen lung este pus\ sub semnul ntreb\rii. Se impune, din acest punct de vedere, acordarea unei aten]ii deosebite abord\rii p\rin]ilor prin re]eaua social\ din jurul lor, [i prin grupurile de sprijin (pentru victime, familii [i agresori); prin supervizarea continu\ a acestor alternative n interven]ie de c\tre reprezentan]ii servciilor sociale, acestea se dovedesc eficiente [i reduc considerabil riscul apari]iei de noi abuzuri asupra copiilor, o mare parte din specificul acestor interven]ii fiind educativ. De asemenea, de o real\ importan]\ n abordarea situa]iilor de abuz sunt campaniile de sensibilizare la nivelul comunitar [i politic care influen]eaz\ contextul socio-cultural al interven]iilor. Func]ionarea re]elelor este condi]ionat\ de nivelul de educa]ie a comunit\]ii. Educa]ia determin\ sensibilitatea [i disponibilitatea oamenilor de a ajuta. S-a dovedit c\ largile campanii de sensibilizare a comunit\]ii au ca efect o reducere semnificativ\ a cazurilor, n special a abuzului [i neglij\rii fizice (Miftode, 2002: 201).

6.3.7. Evaluarea final\


Varietatea tipurilor de interven]ie utilizate n protec]ia copilului implic\ raportarea rezultatelor la criterii foarte diferite, adoptate caracteristicilor clientului [i specificului muncii. Evaluarea final\ a efectelor ob]inute se face prin raportarea a[tept\rilor (incluse n obiective) la rezultatele reale, concrete (schimb\rile

173

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

reu[ite, drumul parcurs, par]ial sau total, eventualele reajust\ri ale demersului [i scopului (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 122). Se urm\re[te siguran]a copilului, reducerea riscurilor de abuz, participarea beneficiarilor, atingerea obiectivelor intermediare [i finale. Aceast\ etap\ trebuie s\ implice familia n con[tientizarea [i determinarea comportamentelor observabile modificate n urma interven]iei. Ea se face prin ntlniri periodice de grup, att cu echipa, ct [i cu familia. Evaluarea este un proces complex, menit s\ contribuie la mbun\t\]irea practicii. Pentru ca evaluarea s\ poat\ fi considerat\ eficient\, ea trebuie planificat\ de la nceputul interven]iei. deci, proiectul unei interven]ii va trebui s\ cuprind\ indicatorii evalu\rii, indicatori m\surabili care s\ indice schimbarea (Miftode, 2002: 204). De exemplu, n evaluarea eficien]ei plasamentului unui copil abuzat ]inem seama de urm\toarele: s-a respectat durata stabilit\ ini]ial, n familia natural\, s-au eliminat/minimalizat cauzele care au condus la m\surarea plas\rii copilului n afara familiei, s-au atins obiectivele de interven]ie n favoarea copilului evaluate la niveluri diferite: s\n\tate, educa]ie, rela]ii interpersonale, dezvoltare emo]ional\, cre[terea stimei de sine, reducerea nivelului de stres etc. Hill et al. (1996) [i al]ii consider\ c\, n general, n procesul de evaluare a rezultatelor muncii sociale, dar n special atunci cnd interven]ia vizeaz\ copiii, trebuie luat\ n considerare [i opinia persoanei pe care s-a cercetat interven]ia (a clientului). De asemenea, se vor lua n considerare evalu\rile din partea participan]ilor implica]i n procesul asist\rii, ca de exemplu cele ale cadrelor didactice, bunicilor, ale celorlalte rude, ale medicilor etc. (Roth-Szamoskzi, 1999: 215). Evaluarea rezultatelor nu nseamn\ ntotdeauna sfr[itul interven]iei ci o faz\ pentru o posibil\ reconsiderare a activit\]ii, pentru un nou nceput, mai ales dac\ problema nu a fost definitiv rezolvat\.

174

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

6.3.8. nchiderea cazului


Se consider\ cazul nchis atunci cnd factorii de risc care au dus la abuz s-au redus sau au ncetat s\ mai existe [i familia este capabil\ s\ r\spund\ nevoilor copilului f\r\ ajutorul serviciilor sociale. Uneori cazurile se nchid datorit\ rezisten]ei familiei la procesul de interven]ie iar alteori prin preluarea copilului de institu]iile de protec]ie social\ (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 123).

6.4. Obiective [i dileme n protec]ia copilului [i prevenirea abuzului


Dac\ lu\m n considerare frecven]a mare a cazurilor de abuz a copiilor n comunit\]ile noastre, banalitatea [i simplitatea unor cazuri dublate de consecin]ele dramatice la care conduc interven]iile f\cute cu autoritate [i lips\ de n]elegere, nevoia cre\rii unor servicii pentru familie [i copil se impune cu stringen]\. Crearea oric\rui serviciu de specialitate trebuie s\ nceap\ cu formarea speciali[tilor [i cu asigurarea unei superviz\ri a intervenien]ilor. Pentru c\ suntem la nceput de drum, inspirndu-ne din experien]a acumulat\ n alte ]\ri, putem evita e[ecurile inerente nv\]\rii prin ncercare [i eroare. Realitatea noastr\ socio-economic\ nu permite copierea unor servicii, proiecte, interven]ii din alte culturi, dar informa]ia corect\ asupra dezvolt\rii lucrurilor n alte p\r]i ale lumii ne poate inspira [i orienta propriul drum (Ionescu, 1999: 161). Educarea comunit\]ii ar facilita crearea re]elelor n jurul familiilor [i, de asemenea, ar reduce inciden]a abuzurilor n cazul p\rin]ilor care sunt deruta]i de sarcina de a disciplina copilul [i ncapabili s\ imagineze singuri solu]ii n situa]iile provocatoare create de un copil mai dificil. Trebuie s\ dezvolt\m o implicare comunitar\ larg\. Sunt necesare ac]iuni educative care s\ dezvolte sentimentul responsabilit\]ii [i al implic\rii n ceea ce se ntmpl\ copiilor [i familiilor din vecin\tatea noastr\.

175

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Aceast\ atitudine poate fi garan]ia func]ion\rii serviciilor, a cre\rii de noi servicii de calitate [i chiar a dezvolt\rii legisla]iei. Mentalitatea comunit\]ii cu privire la fenomen devine esen]ial\ n momentul ini]ierii unor servicii de specialitate. Exist\ deja experien]e care se constituie ca argumente ale afirma]iei. Astfel, au fost nfiin]ate linii telefonice de urgen]\ pentru semnalarea cazurilor de maltratare. Deoarece comunit\]ile din Romnia au nc\ au un mare grad de toleran]\ fa]\ de violen]\ [i o sensibilitate foarte sc\zut\ fa]\ de gravitatea consecin]elor maltrat\rii copilului, apelurile telefonice sunt ns\ rare. n plus, mentalitatea este puternic impregnat\ de ideea vie]ii private a familiei: Rufele murdare se spal\ n familie. n sensibilizarea opiniei publice, sunt absolut indispensabile stabilirea urm\toarelor etape: percep]ia [i recunoa[terea fenomenului, detectarea [i monitorizarea acestuia, urmnd apoi solu]ionarea printr-o terapie complex\, mai ales n cadrul unei preven]ii primare eficiente. n procesul de detectare [i recunoa[tere, un rol important revine mass-mediei. Prin interven]ia unor profesioni[ti, dar [i prin specializarea unor ziari[ti, se impun campanii de educare a publicului n problemele copilului (Sursa: http:// www.cmsc.ro/abuzcopii.html, consultat pe 11.10.2001). Majoritatea p\rin]ilor nu [tiu cum s\-[i educe copiii fie i neglijeaz\, fie i supraprotejeaz\ [i numai arareori i maturizeaz\, printr-o sensibilitate cu sarcini, pe m\sura lor, recompensate, ulterior, cu aprecieri care le construiesc ncrederea n sine, [i de aceea, ei nu pot fi culpabiliza]i pentru lucruri pe care nu le cunosc. De aici, apare nevoia imperativ\ a unor programe de educa]ie parental\. n plus p\rin]ii trebuie n]ele[i, ntruct [i ei poart\ povara propriilor experien]e negative din copil\rie, de care nu s-au eliberat. Mass-media reprezint\, n acela[i timp, veriga central\ n rela]ia dintre O.N.G.-uri [i institu]iile guvernamentale. O.N.G.-urile fiind, de regul\, ca ini]iative, cu un pas naintea politicii autorit\]ilor, ar trebui sprijinite de acestea, [i nu obstruc]ionate. Necesitatea modific\rii mentalit\]ilor noastre poate avea loc printr-un program na]ional de educa]ie [i formare, centrat pe copil [i pro-copil. Modificarea legisla]iei n domeniul protec]iei copilului este de asemenea un obiectiv important avut n vedere de autorit\]ile [i speciali[tii
176

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

n domeniu. O legisla]ie adecvat\ vizavi de abuzul asupra copilului ar facilita considerabil munca de interven]ie a profesioni[tilor n aceste cazuri. n prezent, legisla]ia romn\ nu opereaz\ cu termenii juridici de abuz [i neglijare la copil. n art. 109, Cod penal, apar men]iuni vagi despre relele tratamente aplicate minorului. n ceea ce prive[te agresorul, la sanc]iunile prin deten]ie, legisla]ia romn\ nu ofer\ alternativa unor reeduc\ri prin tratament psihoterapeutic a acestuia, a recuper\rii lui psihoafective, cum se ntmpl\ n Occident. For]area cadrului juridic nu se poate realiza dect printr-o presiune asupra politicienilor, parlamentarilor, prin spargerea conspira]iei t\cerii la nivel na]ional [i prin formarea unui curent de opinie ferm de condamnare a abuzurilor. Acest deziderat a devenit, ns\, realitate abia dup\ 1990, cnd Romnia a aderat [i a ratificat mai multe conven]ii [i tratate interna]ionale n materie de protec]ia copilului, [i pe baza acestora, a elaborat [i adoptat o legisla]ie modern\, compatibil\ cu cea european\, care vizeaz\ respectarea drepturilor copilului, ns\, din nefericire, nu este suficient mediatizat\ [i cunoscut\, mai ales n rndul popula]iei (Sursa: http://www.cmsc.ro/abuzcopii.html, consultat pe 11.10.2001). Prevenirea abuzului asupra copilului este un demers etic [i prioritar n domeniul protec]iei copilului [i o ac]iune imperios necesar\ a serviciilor sale. Exist\ n general trei tipuri de prevenire pe care asistentul social poate s\ le aplice: Primar\, care se adreseaz\ unui segment de popula]ie. Exemplu: programe cu elevii pentru combaterea abuzului; Secundar\. care se practic\ n mediile disfunc]ionale [i cu situa]ii de risc sporit; Ter]iar\, care se adreseaz\ mediilor n care abuzul deja exist\ [i al c\rei scop este s\ reduc\ recidiva [i factorii de risc (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 128).

177

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE


Activiti de prevenire Desfurate de servicii publice i O.N.G.-uri Educaia prinilor

Activiti de prevenire n domeniul medical Vizite la domiciliul noilor nscui Programe de suport pentru copiii cu nevoi speciale Consiliere pre i post natal

Aciuni n comunitate

Aciuni n coal Educaie pentru copii care s-i nvee cum s se protejeze Politici care s elimine pedepsele fizice Programe pentru copii cu nevoi speciale Educaie pentru viaa de familie Programe integrate n curriculum colar cu privire la abuz

Aciuni n familie

Grupuri de ajutorare i autoajutorare Programe de prevenire a srciei

Suport pentru familii aflate n criz Monitorizare pentru familiile cu risc crescut Programe de educaie i ajutorare pentru familiile cu risc crescut Consiliere

Programe de ajutorare a prinilor

Campanii media Susinerea reelelor naturale de sprijin Educaie pentru prini

Servicii de intervenie n criz

Tratament pentru copilul abuzat

Aciuni de prevenie multidisciplinare

Obiectivele principale n prevenirea maltrat\rii copilului ar putea fi grupate astfel (Palicari, 2001): Reperarea situa]iilor de risc. Informarea/formarea copiilor ca: S\ [tie s\ spun\ NU! S\ solicite ajutor; S\-[i cunoasc\ drepturile; S\ capete stima de sine; S\ [tie la cine s\ apeleze n caz de nevoie. Formarea adul]ilor [i crearea cadrului legislativ adecvat. Cooperarea cu p\rin]ii [i copilul n vederea stabilirii alternativelor.

178

SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Elaborarea unui cod de bune practici n acord cu deontologia profesional\. Crearea unui cadru opera]ional de semnalare a oric\rei forme de abuz sau neglijare [i a unui sistem de interven]ie eficient. Luarea n ngrijire, n echip\ multidisciplinar\ a tuturor cazurilor cu risc, a copiilor maltrata]i [i a familiilor acestora. Pateneriat cu presa [i dezvoltarea re]elelor de sprijin. Preg\tirea profesioni[tilor pentru prevenirea maltrat\rii copiilor n familii. Schimbarea mentalit\]ii fa]\ de problema abuzului [i neglij\rii se poate realiza numai printr-o educare [i informare sus]inut\ a actorilor sociali cu privire la dimensiunile [i consecin]ele psihologice, medicale [i sociale ale fenomenului. De aceea, se impun elaborarea [i derularea de programe, metodologii [i servicii pentru prevenirea [i interven]ia n cazurile de abuz [i neglijare.(Revista de Asisten]\ Social\, nr. 1/2003, Bucure[ti).

179

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Cap. VII - Studii de caz

Studiu de caz nr. 1


Prezentarea problemei
Copilul M.T., n\scut la 30.04.1993 n Ia[i, locuie[te mpreun\ cu tat\l [i cu bunicii paterni ntr-o cas\ dintr-un cartier ie[ean. P\rin]ii b\ie]elului au divor]at n 1997, iar copilul a fost ncredin]at prin hot\rre judec\toreasc\ tat\lui (deoarece, la acea dat\, mama minorului nu avea o locuin]\ proprie). Tat\l are un comportament abuziv fa]\ de copil [i de cele mai multe ori l trateaz\ ca pe un mic anim\lu], desconsiderndu-l [i interzicndu-i o mul]ime de lucruri (de altfel normale pentru vrsta copilului), de multe ori amenin]ndu-l cu b\taia sau ncuindu-l n cas\. Tat\l minorului are aceast\ conduit\ fa]\ de copil de cnd este adeptul cultului religios Oastea Domnului. Bunicii paterni ai copilului au putere limitat\ n ceea ce prive[te reglarea comportamentului tat\lui fa]\ de copilul lui; p\rerile lor nu sunt luate n considerare de c\tre tat\, acesta spunnd c\ el este cel care [tie cel mai bine cum s\ [i creasc\ [i s\-[i educe copilul. Minorului M.,T. nu i s-a permis s\ p\streze rela]ia cu mama sa dup\ divor], tat\l interzicndu-i cu des\vr[ire s\ o vad\. Cu toate acestea, mama copilului l viziteaz\ pe acesta n casa bunicilor cnd tat\l este la serviciu, dar f\r\ a intra n cas\ (la geam sau n spatele u[ii: minorul este
180

STUDII DE CAZ

de multe ori ncuiat n cas\, pn\ vine tat\ de la serviciu). Mama copilului (n prezent rec\s\torit\) dore[te s\-l ia pe copil, dar tat\l se mpotrive[te, neconsidernd-o n stare s\ creasc\ un copil. Bunicii paterni dezaprob\ regimul abuziv [i teroarea psihic\ n care este nevoit s\ tr\iasc\ nepo]elul lor, care de altfel este un copil cuminte [i bun la nv\]\tur\, dar nu se pot mpotrivi voin]ei tat\lui, care este n general agresiv, recalcitrant [i nu suport\ s\ fie contrazis sau s\ primeasc\ sfaturi. Nemaiputnd s\ suporte regimul abuziv al tat\lui, copilul M., T. a fugit de la domiciliu n luna mai a anului 2002, fiind g\sit pe strad\, plngnd la por]ile oamenilor, de doamna V.,A., care a sesizat Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i pentru a g\si o form\ de ocrotire pentru minorul n cauz\.

Sesizarea cazului
1. Date de identificare ale persoanei care a sesizat abuzul: V.,A. asistent maternal; 2. Date de identificare ale copilului: M.,T. (9 ani), jude]ul Ia[i; 3. Date de identificare ale presupusului abuzator: M.,G. (49 ani), tat\l copilului; 4. Tipul de abuz reclamat: abuz fizic [i neglijare; 5. Institu]ia la care a fost sesizat cazul: Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i. Cazul copilului M., T. a fost sesizat Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i de c\tre doamna V., A. (asistent maternal). Aceasta l-a g\sit ntr-o diminea]\ pe copil plngnd n strad\. Copilul era mbr\cat sumar [i p\rea dezam\git. ntrebat de V.,A. de ce plnge, copilul a r\spuns c\ tat\l s\u la b\tut [i l-a izgonit de acas\, [i c\ nu are unde sta. Doamna V.,A. a telefonat la Direc]ia de Asisten]\ Social\ la 983 [i a informat personalul Direc]iei c\ a g\sit pe strad\ un copil care plnge [i sus]ine c\ a fost b\tut [i alungat de acas\. Un asistent social al Direc]iei de Asisien]\ Social\ s-a deplasat la domiciliul doamnei V.,A. pentru a afla mai multe informa]ii [i pentru a vedea minorul n cauz\.
181

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Astfel, s-a constatat c\ minorul se nume[te M.,T., este elev n clasa a II-a [i locuie[te cu tat\l [i cu bunicii paterni. Doamna V.,A. a declarat asistentului social c\ M.,T. a afirmat c\ tat\l s\u (M.,G., n vrst\ de 37 de ani) l pedepse[te foarte des, l ceart\, l ncuie n cas\, iar cu o sear\ n urm\ l-a alungat de acas\ pe motiv c\ este neascult\tor. Copilul nu mai dore[te s\ se ntoarc\ acas\ deoarece i este fric\ de tat\l s\u. Minorul n cauz\ a fost ad\postit la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ prin decizie de urgen]\, pn\ la evaluarea situa]iei sale.

nregistrarea cazului
Cazul copilului M.,T. a fost preluat de Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat, urmnd a fi investigat, evaluat\ situa]ia copilului [i a familiei [i n final adoptarea unei m\suri care s\ garanteze siguran]a [i protec]ia copilului minor.

Evaluarea ini]ial\
Intervievarea membrilor familiei minorului abuzat Evaluarea ini]ial\ a situa]iei copilului M.,T. a vizat strngerea ct mai multor informa]ii cu privire la starea actual\ a copilului, ce s-a ntmplat n cadrul familiei, tipul, gravitatea [i cronicitatea abuzului suferit, persoanele care locuiesc cu familia [i rolul lor, resurse disponibile, rela]ia copilului cu p\rin]ii, persoana abuzatorului, riscul repet\rii abuzului etc. Pentru ob]inerea acestor informa]ii aistentul social a intervievat to]i membrii familiei copilului M.,T., primul cu care s-a discutat despre situa]ia respectiv\ fiind copilul. Din discu]iile purtate cu copilul [i din cele declarate de acesta, s-au constatat urm\toarele lucruri: tat\l l pedepse[te de cte ori dore[te s\ se joace cu al]i copii (vecini, colegi); l love[te, l amenin]\, l ceart\; i este interzis s\ se joace cu ceilal]i copii de seama lui ntruct tat\l i afirm\ c\ ace[tia i doresc r\ul [i c\ provin din medii sociale cu abateri comportamentale;

182

STUDII DE CAZ

copilul nu este alimentat corespunz\tor (i este interzis consumul de carne ntruct este considerat\ a fi toxic\), pentru a respecta canoanele impuse de cultul Oastea domnului; i se impune s\ citeasc\ doar c\r]i biserice[ti, f\r\ a avea acces la literatura specific\ vrstei; este sechestrat n imobil (la domiciliu s-au constatat lac\te la u[a de la intrare, la [ifonier, la frigider, la ferestre) f\r\ a i se permite s\ comunice nici m\car cu bunicii paterni care au acela[i domiciliu; nu i se permite s\ vizioneze sau s\ audieze programe la televizor sau la radio (emisiuni pentru copii, desene animate, filme pentru copii). Ini]ial, copilul a declarat asistentului social c\ este deseori b\tut de tat\l s\u [i izgonit din cas\ pe fondul consumului de alcool, [i c\ de multe ori a dormit n p\dure f\r\ ca tat\l s\u s\ se intereseze unde este. Ulterior, s-a descoperit c\ tat\l nu consum\ alcool, deoarece religia a c\rui adept este interzice acest lucru. Motivul pentru care copilul a min]it la nceput a fost o form\ de a atrage aten]ia asupra sa, de a determina pe cineva s\ l ajute, dar [i pentru a-i g\si tat\lui s\u mai multe defecte, care s\ accentueze imaginea de p\rinte abuziv. De asemenea, copilul M.,T. a declarat asistentului social c\ mama lui este moart\, ulterior descoperindu-se c\ aceasta tr\ie[te, dar este divor]at\ de tat\l copilului, [i l viziteaz\ pe copil, dar f\r\ [tirea tat\lui [i mereu doar la fereastr\ (printre gratii) sau comunicnd pe dup\ u[\. Tat\l copilului nu o las\ pe mam\ s\ se apropie de copil [i nici s\ o viziteze. Din cele relatate de copil, rezult\ c\ acesta este foarte ata[at de mam\ [i a min]it n leg\tur\ cu mama deoarece dore[te s\ o protejeze de furia tat\lui s\u (copilul nu vrea s\ [tie c\ el se vede cu mama lui deoarece tat\l l-ar pedepsi aspru, pe el [i pe mama sa, ntruct crede c\ aceasta din urm\ lar influen]a negativ [i nu l poate educa corespunz\tor). Minorul M.,T. a afirmat de asemenea c\ tat\l s\u este din ce n ce mai r\u cu el, l ceart\ foarte des, l amenin]\, i critic\ orice comportament, nu l las\ cu copiii de vrsta lui la joac\ [i rareori se intereseaz\ de situa]ia lui [colar\. Copilul i-a mai spus asistentului social c\ n ultima vreme tat\l l b\tea, spunndu-i c\ este pedepsit pentru diverse lucruri. Uneori,

183

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

tat\l l lovea dup\ ce ncuia u[a, astfel c\ bunicii paterni nu puteau interveni. Astfel, ceea ce la nceputul evalu\rii situa]iei copilului [i chiar de la sesizarea cazului acestuia speciali[tii au considerat a fi abuz psihic [i neglijare, s-a dovedit n cele din urm\ abuz fizic asupra copilului, acesta fiind pedepsit n mod regulat cu b\taia de c\tre tat\, sub motiva]ia impunerii disciplinei [i respectului copilului, tat\l considernd pedeapsa fizic\ asupra minorului ca fiind legitim\. Cele afirmate de copilul M.,T. s-au confirmat n urma anchetei la domiciliu [i n urma discu]iilor purtate cu bunicii paterni ai copilului (care au acela[i domiciliu), respectiv M.,L. (70 ani) [i M.,I. (66 ani). Bunicii minorului nu sunt deloc de acord cu comportamentul abuziv al tat\lui fa]\ de copil, dar, din p\cate, nu pot interveni de cele mai multe ori n favoarea copilului, deoarece tat\l nu le accept\ p\rerea, nu vrea s\-i asculte [i consider\ c\ nu vor dect s\-i [tirbeasc\ autoritatea n ochii copilului. Bunicul partern a afirmat c\, ori de cte ori intervine ntre el [i copil, tat\ devine recalcitrant [i se manifest\ mai agresiv ca de obicei, adresndu-le cuvite dure [i amenin]\ri att lui ct [i so]iei, bunica copilului. De asemenea, bunicul a declarat asistentului social c\ de cele mai multe ori se afl\ n imposibilitatea de a ap\ra copilul ntruct pedepsele sunt f\cute cu u[a nchis\, iar orice ncercare a b\trnilor de a interveni determin\ o irascibilitate mai mare din partea tat\lui cu repercursiuni directe asupra copilului. Cei doi bunici sunt ata[a]i de copil, iar copilul are ncredere n ei [i i iube[te. Acestora le este mil\ de nepo]elul lor [i doresc s\ l ajute [i ncearc\ mereu s\ mbun\t\]easc\ rela]ia tat\lui cu minorul, dar pn\ n prezent f\r\ nici o reu[it\. Bunicii copilului sunt de p\rere c\ tat\l lui M.,T. s-a schimbat mult dup\ ce a trecut n cultul religios Oastea Domnului [i a adoptat toate canoanele foarte severe [i cu multe interdic]ii, ace[tia afirmnd c\ tat\l dore[te s\-l creasc\ pe M.,T. n spiritul acestei religii; bunicilor li se pare comportamentul tat\lui abuziv fa]\ de minor [i consider\ c\ i pune acestuia n pericol dezvoltarea fizic\ [i psihic\, prin pedepsele pe care i le aplic\, prin lipsa dragostei (pe care nu i-o arat\ niciodat\), prin interdic]iile (aberante) pe care i le impune, prin faptul c\ nu-i permite s\-[i vad\ mama etc.
184

STUDII DE CAZ

Cu toate c\ este fiul lor, bunicii copilului M.,T. consider\ c\, dat\ fiind aceast\ situa]ie, copilul este n pericol lng\ tat\l s\u [i totodat\ consider\ c\ ar fi mult mai bine ca M.,T. s\ locuiasc\ cu mama lui biologic\, care ]ine la el [i pe care copilul o iube[te, [i unde ar fi n siguran]\ [i ar putea cre[te la fel ca ceilal]i copii de vrsta lui. Bunicii copilului nu au apelat niciodat\ la autorit\]ile specializate pentru a le informa despre situa]ia copilului, deoarece s-au temut c\ acest lucru l va sup\ra mult pe tat\, iar repercursiunile vor fi grave [i l vor afecta direct pe copil. Din aceast\ cauz\, au p\strat t\cerea asupra acestei situa]ii. Asistentul social a purtat discu]ii despre starea actual\ a copilului [i despre efectele regimului la care este supus [i cu tat\l minorului, domnul M.,G. Tat\l copilului nu s-a ar\tat foarte dispus s\ coopereze cu asistentul social, manifestnd un comportament ostil [i de respingere. Cu toate acestea, el nu a negat cele afirmate de copil, ns\ a sus]inut c\ aceste restric]ii [i pedepsele sunt pentru ca acesta s\ beneficieze de o educa]ie corespunz\toare, s\ nve]e s\ deosebeasc\ binele de r\u etc. Domnul M.,G. nu consider\ comportamentul s\u ca fiind unul abuziv, ci comportamentul unui p\rinte responsabil, care dore[te s\-[i nve]e copilul de mic respectarea regulilor [i cum s\ duc\ o via]\ ordonat\. n ceea ce prive[te pedepsele fizice, tat\l sus]ine c\ au un rol pur educativ, [i nu le consider\ d\un\toare pentru s\n\tatea [i dezvoltarea fizic\ [i psihic\ a copilului, afirmnd c\ pedepsele [i/sau restric]iile la care este supus copilul nu sunt chiar att de intense [i de frecvente pe ct a declarat minorul. De asemenea, tat\l copilului a considerat inoportun\ [i inutil\ inten]ia asistentului social, afirmnd c\ nu accept\ s\-i spun\ nimei cum s\-[i creasc\/educe copilul [i c\ nu va renun]a la pedepse atta timp ct el consider\ c\ sunt binevenite [i c\ astfel copilul nu-i va ie[i din cuvnt [i va fi un copil-model. Tat\l a refuzat orice sprijin din partea asistentului social sau al altui membru al echipei multidisciplinare de interven]ie, sus]innd c\ el [tie ce este cel mai bine pentru copilul s\u. Asistentul social a luat leg\tura [i cu mama copilului, doamna L.,B. (30 ani), n prezent rec\s\torit\, care, n urma insisten]ei asistentului social
185

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

s-a prezentat la sediul institu]iei mpreun\ cu actualul so] [i cu bunicul patern. Mama copilului a afirmat c\ [tie n ce situa]ie se afl\ copilul ei, dar c\ i este interzis\ prezen]a n preajma copilului [i c\ a fost amenin]at\ de fostul so]. Doamna L.,B. a declarat c\ vrea s\ l ia pe M.,T. s\ locuiasc\ cu dnsa [i c\ ]ine mult la copil, dar c\ nu poate face acest lucru deoarece copilul a fost ncredin]at tat\lui n urma divor]ului prin hot\rre judec\toreasc\. Mama minorului a cerut sprijinul asistentului social pentru ai fi ncredin]at ei copilul spre cre[tere [i educare, deoarece consider\ c\ M.,T. este n pericol dac\ mai locuie[te mpreun\ cu tat\l s\u.

Starea fizic\ [i psihic\ a copilului n urma evalu\rii


Copilul M.,T. a fost g\sit pe strad\ de doamna V.,A. n stare de [oc, plngnd [i spunnd c\ a fost b\tut [i alungat de acas\ de tat\l s\u [i c\ nu vrea s\ se mai ntoarc\ la el. Minorul a fost supus unor evalu\ri de c\tre membrii echipei de interven]ie (asistent social, psiholog, medic). n urma evalu\rilor s-a constatat c\ M.,T. prezenta pe suprafa]a corpului urme mai vechi de lovituri (vn\t\i) [i era foarte slab pentru vrsta sa. De asemenea, copilul era foarte speriat, izbucnea n plns foarte des [i repeta mereu c\ tat\l s\u l pedepse[te, l ]ine ncuiat n cas\ de multe ori, nu l las\ la joac\, l ceart\ f\r\ vreun motiv ntemeiat, nu l las\ s\-[i vad\ mama etc. Speciali[tii care au evaluat starea copilului au constatat c\ acesta era pur [i simplu terorizat de tat\, pedepsit frecvent [i supus unor restric]ii aproape aberante, amenin]at cu izgonirea de acas\, supus frecvent abuzului fizic [i psihic. Copilului i este foarte team\ de tat\l lui, care nu l iube[te [i nu l accept\ a[a cum este el (un copil de 9 ani cu caracteristicile specifice acestei vrste). Crede c\ tat\l s\u nu l vrea [i c\ el gre[e[te, de aceea este pedepsit. M.,T. este vizibil afectat [i de divor]ul p\rin]ilor, faptul c\ mama nu mai este cu el [i nu i este permis s\ o vad\, iar el este foarte ata[at de ea. Actualul mediu familial este perceput de copil ca unul negativ, lipsit de dragostea parental\, coercitiv [i ostil; singurul lucru pozitiv este con186

STUDII DE CAZ

siderat rela]ia lui cu bunicii paterni, dar [i aceasta este controlat\ de tat\. Copilul sus]ine c\ nu vrea s\ se mai ntoarc\ acas\ la tat\l s\u deoarece i este fric\ c\ va fi pedepsit din nou [i [i dore[te s\ locuiasc\ cu mama sa sau cu bunicii, f\r\ tat\.

Evaluarea familiei
Semnifica]ia mediului ambiant, trecut [i actual P\rin]ii minorului M.,T., respectiv doamna L.,B. [i domnul M.,G. s-au c\s\torit n 1992, M.,T. n\scndu-se n 1993. Tat\l copilului lucra ca brancardier la un spital din Ia[i (unde lucreaz\ [i n prezent), iar mama copilului nu lucra (se ocupa de gospod\rie). n 1997 cei doi so]i au divor]at. Cel care a cerut divor]ul a fost tat\l copilului, motivul invocat fiind infidelitatea so]iei, precum [i faptul c\ aceasta nu este n stare s\ creasc\ un copil. Orice ncercare a so]iei de a-i explica c\ aceste lucruri sunt doar nchipuiri de-ale so]ului a fost zadarnic\. Cu toate c\ acuza]ia de infidelitate pe care o aducea so]ul mamei lui M.,T. era fals\ [i f\r\ nici o dovad\ real\, [i cu toate c\ bunicii paterni ai copilului au ncercat s\-l conving\ pe M.,G. s\ renun]e la ideea divor]ului, acesta nu s-a r\zgndit. n urma pronun]\rii divor]ului, copilul a fost ncredin]at prin hot\rre judec\toreasc\ tat\lui, datorit\ faptului c\, la acea dat\, mama nu avea locuin]\ proprie [i nici un loc de munc\ care s\-i asigure un venit stabil. Tot n aceast\ perioad\, tat\l copilului a devenit adeptul cultului religios Oastea Domnului, care se pare c\ a schimbat foarte mult rela]iile acestuia cu to]i membrii familiei. Tat\l minorului era [i nainte de a deveni adeptul acestei religii precum [i nainte de divor] agresiv, att verbal ct [i fizic [i destul de sever cu M.,T., ns\, din cele relatate de membrii familiei minorului, aceste comportamente s-au agravat dup\ ce tat\l a devenit adeptul acestui cult. Copilul M.,T. este supus n mod repetat de c\tre tat\ la anumite restric]ii, are interdic]ii de la ce alimente s\ consume pn\ la interdic]ia de a[i vedea mama, este supus repetat pedepselor fizice [i amenin]\rilor, f\r\
187

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

ca bunicii paterni, care nu sunt de acord cu toate aceste lucruri, s\ poat\ interveni pentru a-l ap\ra. Copilul simte c\ tr\ie[te ntr-un mediu familial ostil, c\ nu este iubit de tat\l s\u [i i este fric\ de acesta. Faptul c\ p\rintele de care s-a ata[at (mama) nu este lng\ el contribuie [i mai mult la tr\irea sentimentului de nesiguran]\, de fric\ pentru ceea ce s-ar putea ntmpla cu el dac\ tat\l continu\ s\ aib\ acest comportament fa]\ de el.

Func]ionarea actual\ a familiei


n prezent familia copilului M.,T. este compus\ din tat\l s\u [i bunici paterni, to]i locuind n aceea[i cas\. Dup\ divor]ul celor doi p\rin]i, tat\l a interzis copilului s\-[i vad\ mama (s\ o viziteze) [i, de asemenea, le-a interzis bunicilor copilului s\-i permit\ mamei s\-l vad\ pe M.,T. Cu toate acestea, mama minorului l viziteaz\ pe acesta pe ascuns (cnd tat\l este la serviciu), cu acordul bunicilor, dar nu reu[e[te niciodat\ s\ discute cu el cum ar trebui sau s\ fac\ diferite lucruri mpreun\ deoarece i este fric\ s\ intre n cas\, s\ nu afle so]ul [i astfel s\ devin\ mai agresiv cu M.,T. Acest lucru are un impact negativ puternic asupra copilului, care se simte n permanen]\ sever controlat, amenin]at, n nesiguran]\. Faptul c\ nu poate avea o rela]ie normal\ cu mama lui, iar rela]ia actual\ cu tat\l este bazat\ pe supunere, amenin]\ri [i pedeaps\, are grave repercursiuni asupra copilului, el sim]indu-se deseori vinovat de situa]ia existent\ [i de ceea ce se ntmpl\ n familia lui. Rela]ia copilului T. cu bunicii este o rela]ie afectuoas\, bazat\ pe n]elegere [i ajutor, bunicilor fiindu-le mil\ de nepotul lor [i ncercnd s\-l ajute n rela]ia lui cu tat\l, dar f\r\ mult succes, deoarece tat\l copilului nu le ia aproape niciodat\ n seam\ sfaturile [i consider\ c\ vor s\ l alinte prea mult pe copil [i s\-i [tirbeasc\ autoritatea. Rela]iile familiei lui M.,T. cu comunitatea sunt destul de reduse; neavnd prieteni apropia]i, membrii familiei lui T. rela]ioneaz\ doar cu c]iva vecini, dar [i aceste rela]ii sunt controlate de tat\l copilului, care i consider\ pe vecini ca fiind persoane ce provin din medii sociale cu abateri comportamentale, [i cu care familia lui nu ar trebui s\ aib\ rela]ii

188

STUDII DE CAZ

apropiate (n special copilul). Cel\lalte rude ale familiei M. locuiesc n ora[e diferite [i se viziteaz\ rar.

70 37

66

70 30 9

64

Genograma familiei M.
Biserica

Locul de munc\

Asistent social (servicii sociale)

37 9

30

Vecini, prieteni
Familia l\rgit\ (bunicii)
LEGENDA l Rela]ie puternic\ l Rela]ie tranzitorie l Rela]ie tensionat\ l Persoana care se implic\ mai mult

{ coal\

Ecomapa familiei M.

189

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Nivelul de trai asigurat copilului


Familia copilului M.,T. locuie[te ntr-un imobil format din trei camere (dintre care dou\ sunt locuite de bunicii paterni). Locuin]a este mobilat\ decent, este dotat\ cu toate utilit\]ile, igienizat\, [i ofer\ condi]ii decente pentru ntre]inerea [i cre[terea minorului. Veniturile lunare ale familiei se compun din aloca]ia copilului M.,T., pensia bunicului patern [i salariul tat\lui, suma lunar\ fiind de aproximativ 2.300.000 lei. Principalele cheltuieli ale familiei M. sunt cele legate de gospod\rie (alimente, utilit\]i, mbr\c\minte etc.) [i ntre]inerea copilului M.,T. Tat\l este foarte sever cu cheltuielile legate de cre[terea copilului; n fiecare zi i repro[eaz\ copilului c\ m\nnc\ cam mult [i c\ are cam multe haine [i astfel banii se cheltuie repede [i el are multe datorii. Aspectul vestimentar al copilului ns\ demonstreaz\ contrariul. De asemenea, tat\l i interzice s\ consume anumite alimente (n special carne) [i foarte rar cump\r\ dulciuri minorului. (Bunicii i cump\r\ dulciuri f\r\ [tirea tat\lui). Minorul nu are acces la c\r]i specifice vrstei sale (cu excep]ia celor de [coal\), tat\l silindu-l s\ citeasc\ doar c\r]i biserice[ti. Familia copilului M.,T. se descurs\ greu din punct de vedere material, cu numeroase datorii, ns\ lucrul cel mai grav l constituie faptul c\ multe dintre nevoile de baz\ ale copilului sunt ignorate sau satisf\cute par]ial.

Dezvoltarea copilului
n urma evalu\rii copilului M.,T. de c\tre membrii echipei interdisciplinare, s-a constatat faptul c\ minorul nu este dezvoltat corespunz\tor vrstei pe care o are; copilul era foarte slab [i mic de n\l]ime n propor]ie cu vrsta lui. Medicii care au examinat copilul au constatat pe corpul acestuia urme de lovituri n diferite stadii de vindecare. De asemenea, sa constatat c\ M.,T. are anumite probleme organice legate n mod direct de alimenta]ie (caren]e de vitamine, calciu, fier etc.). Din punct de vedere psiho-social, copilul are un comportament normal, de]ine achizi]ii sociale corespunz\toare vrstei sale, nu are tendin]e
190

STUDII DE CAZ

deviante de comportament. Cu toate acestea, M.,T. prezint\ unele tulbur\ri de natur\ emo]ional\, cu accese de plns, insomnie, izolare de ceilal]i membri ai familiei, consecin]e directe a tratamentului abuziv la care este supus de tat\l s\u. Minorul a fugit de la domiciliu de cteva ori, revenind singur acas\ sau c\utat [i adus napoi de c\tre bunici. (Copilul a declarat c\ el nu a vrut s\ fug\ de acas\, dar c\ i era fric\ de tat\l s\u [i de b\taie).

Efectele abuzului asupra celorlal]i membri ai familiei


Tratamentul abuziv al tat\lui asupra copilului M.,T., precum [i comportamentul agresiv [i autoritar al acestuia i afecteaz\ foarte mult [i pe bunicii paterni ai copilului care locuiesc n aceea[i cas\. Ace[tia sunt [i ei amenin]a]i de c\tre tat\, mai ales atunci cnd ncearc\ s\ intervin\ n ap\rarea minorului. Bunicilor le este mil\ de suferin]a nepotului lor pe care l iubesc foarte mult [i dezaprob\ atitudinea tat\lui fa]\ de acesta, cu att mai mult cu ct copilul nu are vreo vin\. Orice ncercare a bunicilor de a mbun\t\]i rela]ia tat\-copil [i de a-l determina pe tat\ s\-[i schimbe comportamentul a fost n zadar, tat\l devenind [i mai agresiv dac\ ace[tia interveneau. Mama copilului, care locuie[te n prezent cu noul ei so], este [i ea afectat\ de situa]ia copilului s\u, de care este foarte ata[at\, dar nu poate face nimic pentru a-l ajuta deoarece, dup\ divor], copilul a fost ncredin]at tat\lui, care ulterior i-a interzis mamei s\-l mai vad\ pe acesta. Minorul [i mama sa se v\d pe ascuns (cnd tat\l este la serviciu), dar comunic\ foarte pu]in [i destul de rar. Mama copilului dore[te foarte mult s\ l ia pe acesta n grija ei, considernd c\ dezvoltarea copilului este serios periclitat\ de tratamentul pe care i-l aplic\ tat\l.

Ce trebuie schimbat n dinamica familiei pentru a preveni abuzul?


n prezent rela]iile interpersonale n cadrul familiei M. sunt tensionate [i dominate de frecvente conflicte cauzate de comportamentul agresiv [i autoritar al tat\lui, n ceea ce prive[te pe copilul M.,T., copilul fiind supus n mod repetat agresiunilor fizice [i verbale, interdic]iilor de tot felul etc.
191

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

n vederea diminu\rii riscurilor repet\rii abuzului asupra minorului M.,T. sunt necesare anumite schimb\ri n comportamentul membrilor familiei M. [i al interrela]ion\rii dintre ace[tia, un accent deosebit punndu-se pe: mbun\t\]irea calit\]ii rela]iei tat\-copil prin con[tientizarea tat\lui asupra efectelor comportamentului s\u asupra dezvolt\rii [i integrit\]ii fizice [i psihice a minorului [i a nevoii copilului de afectivitate; rela]ia pozitiv\ a bunicilor paterni cu minorul M.,T. [i ncurajarea acestei rela]ii (persoane de sus]inere); men]inerea leg\turii copilului cu mama sa prin vizite reciproce [i petrecerea a ct mai mult timp mpreun\ (eventual mpreun\ [i cu tat\l [i bunicii copilului), n vederea cre\rii [i men]inerii unor rela]ii afective normale; satisfacerea nevoilor de baz\ ale copilului M.,T. de c\tre membrii familiei, f\r\ a-l supune pe acesta regulilor sau valorilor unei credin]e religioase de care este str\in [i care i pericliteaz\ s\n\tatea [i dezvoltarea fizic\, psihic\ [i social\.

Planificarea interven]iei
Principalul obiectiv al interven]iei n cazul copilului M.,T. l constituie crearea/asigurarea unui mediu propice cre[terii [i dezvolt\rii fizice, psihice [i sociale a acestuia prin ndep\rtarea/diminuarea factorilor care au condus la abuz - schimbarea mediului de via]\ maltratant n unul favorabil cre[terii [i educ\rii copilului. n cadrul interven]iei se va avea n vedere con[tientizarea abuzului de c\tre membrii familiei (inclusiv abuzatorul) [i motivarea existent\ pentru schimbare a acestora, precum [i responsabilizarea persoanelor implicate. De asemenea vor fi exploatate de c\tre membrii echipei de interven]ie resursele familiale [i extrafamiliale, precum [i nevoile copilului (acestea fiind considerate priorit\]i) [i a celorlal]i membri ai familiei. n ceea ce prive[te institu]iile /profesioni[tii implica]i, echipa de interven]ie va fi format\ din: asistent social, psiholog, medic, jurist.

192

STUDII DE CAZ

La nivelul re]elei sociale se vor identifica [i acorda responsabilit\]ile corespunz\toare persoanelor semnificante din mediul de via]\ al copilului (n acest caz persoanele de sus]inere pentru minor sunt bunicii paterni [i mama acestuia cu care M.,T. are rela]ii afective puternice). La nivelul individual interven]ia va urm\ri acordarea de terapie individual\ [i consiliere persoanelor implicate n situa]ia de abuz n func]ie de necesit\]i (urm\rindu-se n special recuperarea psihic\ a minorului n cauz\). n urma evalu\rii ini]iale a situa]iei copilului M.,T. precum [i a familiei acestuia, s-a constatat de c\tre speciali[tii care au investigat cazul faptul c\ mediul familial n care tr\ie[te minorul este unul abuziv, dominat de conflicte bazate pe autoritate [i agresivitate din partea tat\lui, care pune n pericol integritatea fizic\ [i psihic\ a copilului. S-a constatat de asemenea c\ nevoile de baz\ ale copilului sunt neglijate n familie [i exist\ anumite interdic]ii din partea tat\lui n ceea ce prive[te stilul de via]\ al minorului care sunt n contradic]ie cu necesit\]ile specifice vrstei acestuia. Din discu]iile avute cu membrii familiei M. (bunicii, tat\l, mama, copilul) a reie[it c\ tat\l nu este dispus s\ renun]e la atitudinea sa fa]\ de M.,T., considernd-o benefic\ pentru educa]ia acestuia. Persoanele care sus]in pozi]ia copilului, respectiv bunicii paterni [i mama copilului, sunt dispuse s\ colaboreze cu speciali[tii care se ocup\ de caz n vederea lu\rii unei decizii favorabile pentru M.,T. [i pentru stoparea abuzului. Avnd n vedere aceste aspecte, se propun urm\toarele: consilierea p\rintelui abuzator, respectiv tat\l, n vederea corect\rii comportamentului fa]\ de minor; accentuarea [i men]inerea rela]iei pozitive dintre bunicii paterni [i copil [i utilizarea acestei resurse n procesul de recuperare fizic\ [i psihic\ a minorului M.,T.; cooperarea speciali[tilor cu mama [i cu bunicii paterni n vederea identific\rii unei solu]ii optime n favoarea copilului, care s\-i asigure un mediu corespunz\tor dezvolt\rii normale, securitate [i afec]iune; schimbarea mediului de via]\ maltratant n unul favorabil cre[terii [i educ\rii copilului;
193

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

identificarea unei m\suri temporare de protec]ie a copilului pn\ cnd se va g\si o m\sur\ permanent\ de ocrotire care s\-i ofere copilului siguran]\ [i condi]ii normale de cre[tere [i educare.

Interven]ia
Membrii echipei interdisciplinare de interven]ie au ncercat s\ realizeze o consiliere a tat\lui privind comportamentul acestuia fa]\ de copil, ns\ acesta din urm\ a refuzat orice form\ de colaborare cu speciali[tii. Asistentul social a ncercat chiar ncheierea unei conven]ii privind atitudinea tat\lui fa]\ de copil, ns\ [i de aceast\ dat\ el a considerat interven]ia asistentului social ca fiind dep\[it\ [i cu caracter distructiv fa]\ de educa]ia copilului. Tat\l minorului chiar a precizat n scris c\ nu declar c\ nu voi mai pedepsi copilul. Mama copilului, n prezent rec\s\torit\ [i cu o situa]ie material\ bun\, s-a ar\tat dispus\ s\ colaboreze cu asistentul social [i [i-a ar\tat dorin]a de a-l lua n ngrijirea ei pe M.,T., mama avnd o rela]ie pozitiv\ cu acesta. De men]ionat c\ mama este sus]inut\ n acest sens de bunicii paterni ai copilului, care de asemenea consider\ c\ minorul este n pericol dac\ mai locuie[te cu tat\l s\u n aceste condi]ii. ntruct nu exist\ o baz\ legal\, nu s-a putut realiza integrarea copilului n familia mamei (copilul a fost ncredin]at tat\lui dup\ divor] prin hot\rre judec\toreasc\). Astfel, mama a fost sf\tuit\ s\ se prezinte la Tribunalul Ia[i pentru a cere rencredin]area minorului, deoarece motivul pentru care copilul a fost ncredin]at tat\lui a disp\rut, iar acesta din urm\ se face vinovat de rele tratamente aplicate minorului, periclitndu-i dezvoltarea [i integritatea fizic\ [i psihic\ copilului M.,T. Avnd n vedere cele men]ionate mai sus [i c\ minorul M.,T. nu se poate rentoarce la domiciliul tat\lui, iar demersurile privind rencredin]area copilului la mam\ nu au fost finalizate, s-a propus ca acesta s\ fie plasat n regim de urgen]\ la Centrul Familia Nostra pn\ la solu]ionarea legal\ a cazului.

194

STUDII DE CAZ

Pa[ii interven]iei: 1. Plasarea copilului n regim de urgen]\ la Centrul Familia Nostra pn\ la solu]ionarea situa]iei juridice a copilului M.,T. 2. Men]inerea rela]iei dintre mam\ [i copil, respectiv bunici-copil pn\ la reglementarea situa]iei. 3. Sus]inerea mamei [i consilierea acesteia n vederea cererii rencredin]\rii copilului M.,T. n favoarea ei. 4. ncredin]area copilului familiei mamei biologice dup\ ob]inerea rencredin]\rii legale a minorului. 5. Terapie individual\ pentru copil, oferirea de suport pentru dep\[irea traumei suferite. 6. Terapie individual\ cu persoanele care ofer\ suport (respectiv mama [i bunicii paterni) n vederea sprijinirii recuper\rii acestuia. 7. Terapie individual\ cu p\rintele abuzator. 8. Evaluarea situa]iei copilului [i a gradului de adaptare n noul mediu familial n mod periodic (lunar). 9. Monitorizarea cazului o perioad\ de 6 luni dup\ ncheierea interven]iei.

Evaluarea final\
n urma ncredin]\rii copilului M.,T. familiei mamei biologice a acestuia, speciali[tii care au investigat cazul au constatat c\ M.,T. s-a reintegrat repede n mediul familial, adaptndu-se u[or la noua sa situa]ie. Minorul manifest\ un real ata[ament fa]\ de mam\, ct [i fa]\ de noul so] al acesteia, care l iube[te [i este preocupat de situa]ia lui, M.,T. p\streaz\ leg\tura cu bunicii paterni, care l viziteaz\ la domiciliul mamei. Datorit\ asisten]ei psihologice de care a beneficiat copilul, dar [i sprijinului din partea noii sale familii, acesta a dep\[it efectele traumei tat\lui, n prezent avnd o dezvoltare normal\ din punct de vedere fizic, psihic [i social corepunz\toare vrstei. n urma reevalu\rii situa]iei minorului M.,T., membrii echipei de interven]ie au constatat c\ noul mediu familial al acestuia ofer\ siguran]\ [i nu exist\ riscul de apari]ie a unor noi abuzuri asupra sa. De asemenea, s-au identificat, att de c\tre speciali[ti ct [i de familia copilului, mo195

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

dific\ri pozitive observabile n comportamentul lui M.,T. [i o mbun\t\]ire considerabil\ a st\rii generale a copilului, fapt care certific\ integrarea [i adaptarea acestuia n noul mediu familial.

nchiderea cazului
Cazul copilului M.,T. a fost nchis odat\ cu identificarea m\surii permanente de ocrotire a acestuia [i anume ncredin]area copilului T. mamei biologice, [i prin ndep\rtarea n acest mod a factorilor de risc care au condus la abuz (ndep\rtarea copilului de p\rintele abuzator). Speciali[tii care au instrumentat cazul minorului M.,T. au considerat, n urma reevalu\rii situa]iei acestuia, c\ noua familie este capabil\ s\ r\spund\ nevoilor copilului f\r\ ajutorul serviciilor sociale.

Studiu de caz nr. 2


Prezentarea general\ a problemei
Feti]a E.,A. n vrst\ de 11 ani, elev\ n clasa a IV-a, locuie[te mpreun\ cu mama sa, E.,B., n vrst\ de 34 ani ntr-un bloc dintr-un cartier ie[ean, `ntr-o garsonier\ apar]innd statului. Copilul provine dintr-o rela]ie de concubinaj a mamei, tat\l biologic al feti]ei fiind decedat. n prezent feti]a se afl\ n ngrijirea mamei, care sufer\ de afec]iuni psihice destul de grave, nu are un loc de munc\ [i resurse materiale/financiare suficiente pentru a-i asigura copilului un trai decent. Minora n cauz\ este agresat\ de mam\ n mod repetat, att verbal ct mai ales fizic; copilul este lovit cu diferite obiecte n cap [i restul corpului, este mu[cat\ de mam\ de mini, tras\ de p\r, lovit\ cu picioarele de c\tre aceasta, mama invocnd diferite motive: neastmp\rul feti]ei, crizele de nervi datorate afec]iunilor psihice de care sufer\, lipsa resurselor materiale etc. De asemenea, copilul este neglijat fizic de c\tre mam\ (sunt zile cnd copilul m\nnc\ doar pine, nu are haine potrivite etc.) [i exploatat de
196

STUDII DE CAZ

c\tre aceasta: feti]a este de multe ori trimis\ la cer[it (n bloc sau n alt\ parte), iar dac\ revine f\r\ nimic acas\ este b\tut\ de c\tre mam\ [i l\sat\ fl\mnd\. n ultimul timp, doamna E.,B. nu vrea s\-[i mai lase feti]a la [coal\, motivnd c\ nu are banii necesari [i c\ feti]a nu nva]\. Faptele ns\ demonstreaz\ contrariul, minora dorind s\ nve]e [i avnd rezultate satisf\c\toare la [coal\. n anul 1997 (cnd starea de s\n\tate a mamei ncepuse s\ se deterioreze) mama a solicitat internarea copilului ntr-un centru de plasament, deoarece nu are venituri pentru a o cre[te [i urmeaz\ s\ se interneze la spitalul de psihiatrie pentru a urma un tratament. Deoarece copilul era lipsit de condi]ii de cre[tere [i educare n familie, s-a luat m\sura de ocrotire a copilului prin internarea acestuia n Centrul la Plasament Prim\verii. Peste dou\ s\pt\mni, mama a venit la institu]ia respectiv\ [i [i-a luat feti]a (f\r\ s\ cear\ permisiunea personalului), pentru a ncasa aloca]ia copilului. Cnd a adus-o napoi, mama a fost mustrat\ de personalul centrului pentru c\ a comis o ilegalitate. S\pt\mna urm\toare ns\, doamna E.,B. a venit din nou la centru [i a luat feti]a acas\, f\r\ s\ o mai aduc\ napoi, insistnd c\ o iube[te [i este dreptul ei s\ o creasc\, motivnd autorit\]ilor c\ s\n\tatea i s-a ameliorat [i se simte capabil\ s\-[i ngrijeasc\ copilul. Astfel, copilul a r\mas n grija mamei, ns\ a r\mas n aten]ia autorit\]ilor timp de doi ani (pn\ n anul 1999). Cu timpul, starea de s\n\tate psihic\ a mamei s-a nr\ut\]it, iar aceasta a nceput s\ aib\ manifest\ri violente cu repercursiuni directe asupra feti]ei E.,A. Copilul este agresat frecvent de mam\, pedepsit, trimis la cer[it, neglijat, nu este l\sat s\ mearg\ la [coal\ etc. Posibilit\]ile materiale ale familiei sunt precare: mama a lucrat ca ngrijitoare la o asocia]ie de locatari, dar n prezent nu mai lucreaz\, singurul venit fiind ajutorul social [i aloca]ia copilului. Doamna E.,B. nu posed\ acte personale (le-a pierdut), nu are un loc de munc\, iar de curnd a primit ordin de evacuare din locuin]\, din cauza datoriilor. E.,B. [i maltrateaz\ copilul n mod repetat, lovind-o pe feti]\ cu picioarele, cu pumnii, cu diverse obiecte. Feti]a a apelat de multe ori la vecini pentru a o ap\ra de mam\. Vecinii familiei E. se tem de doamna

197

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

E.,B., deoarece aceasta este recalcitrant\, agresiv\, nu st\ de vorb\ cu nimeni, prezint\ manifest\ri violente pe fondul consumului de alcool. Cu toate acestea, majoritatea vecinilor sunt ngrijora]i de situa]ia feti]ei E.,A. care tr\ie[te ntr-un real pericol.

Sesizarea cazului
1. Date de identificare ale persoanei care a sesizat abuzul: B.,I. (42 ani) vecin\ de bloc; 2. Date de identificare ale copilului: E.,A. (11 ani), jude]ul Ia[i; 3. Date de identificare ale presupusului abuzator: E.,B. (34 ani), mama copilului; 4. Tipul de abuz reclamat: abuz fizic, emo]ional [i neglijare; 5. Institu]ia la care a fost sesizat cazul: Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i. Cazul copilului E.,A. a fost sesizat la nceputul lunii aprilie 2002 de doamna B.,I., vecin\ de bloc cu familia E, care, mergnd n vizit\ la scara vecin\ (unde locuia familia E.), a auzit un copil plngnd foarte tare [i rugndu-se s\ nu mai fie b\tut. Deoarece a mai auzit-o plngnd [i cnd a plecat spre cas\ (dup\ 3 ore), doamna B.,I. A ntrebat vecinii sc\rii unde locuia copilul cum se nume[te acesta [i care este situa]ia lui. Aflnd de la vecini ce se ntmpl\ cu feti]a [i situa]ia ei familial\, doamna B.,I. a devenit preocupat\ de soarta feti]ei [i a considerat necesar s\ anun]e autorit\]ile competente. Astfel, doamna B.,I,. a telefonat la Direc]ia de Asisten]\ Social\ la 983 (help-line) [i a anun]at personalul c\ o feti]\ de la scara vecin\ este b\tut\ n mod frecvent cu cruzime de mama ei care are probleme psihice, este trimis\ la cer[it [i neglijat\ fizic de c\tre aceasta. La domiciliul doamnei B.,I. s-a deplasat un asistent social al Direc]iei de Asisten]\ Social\ pentru a afla mai multe informa]ii importante n leg\tur\ cu acest caz. Astfel, a rezultat c\ minora E.,A. n vrst\ de 11 ani, elev\ n clasa a IV-a, este abuzat\ fizic [i psihic de c\tre mam\ pe fondul unor probleme psihice ale acesteia, este de multe ori trimis\ la cer[it de c\tre mam\, nu este l\sat\ la [coal\.
198

STUDII DE CAZ

Asistentul social a discutat cu mama feti]ei despre comportamentul acesteia fa]\ de copil; mama ns\ s-a ar\tat plin\ de regrete [i remu[c\ri pentru cele ntmplate, declarnd c\ [i iube[te foarte mult feti]a [i c\ nu vrea s\ se despart\ de ea, [i c\ abuzul nu se va mai repeta. La aceast\ dat\ nu a fost luat\ nici o m\sur\ de protec]ie pentru copil, deoarece s-a observat o schimbare pozitiv\ n comportamentul mamei, cazul minorei r\mnnd ns\ n aten]ia Biroului de Protec]ie a Copilului Abuzat. La sfr[itul lunii mai 2002 (dup\ o lun\ de la sesizarea doamnei B.,I.), copilul E.,A. s-a prezentat la sediul Direc]iei de Asisten]\ Social\, declarnd asisten]ilor sociali c\ mama a renceput s\ o bat\ brutal din luna aprilie, c\ nu o las\ s\ mearg\ la [coal\ [i o trimite la cer[it n fiecare s\pt\mn\. Feti]a avea semne de la lovituri pe fa]\, pe mini (urme de din]i, vn\t\i etc.). Minora a spus c\ este ngrozit\ s\ se ntoarc\ acas\ [i c\ nu mai poate suporta regimul abuziv al mamei sale. Copilul a fost plasat n regim de urgen]\ la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ pn\ la evaluarea [i finalizarea cazului [i instituirea unei m\suri de ocrotire cu caracter permanent, ntruct r\mnerea minorei n familie i pericliteaz\ serios acesteia integritatea fizic\ [i psihic\.

nregistrarea cazului
Cazul copilului E.,A. a fost preluat de Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat, urmnd a fi evaluat\ situa]ia copilului n cauz\ [i identificarea unei m\suri de ocrotire care s\-i ofere acestuia siguran]\ [i condi]ii normale de cre[tere [i educare.

Evaluarea ini]ial\
Intervievarea membrilor familiei minorei E.,A. Scopul interviev\rii persoanelor semnificative ale familiei minorei (inclusiv a acesteia din urm\) este ob]inerea de informa]ii importante pentru evaluarea situa]iei copilului: ce s-a petrecut, gravitatea pericolului n care se afl\ minora, tipul, gravitatea [i cronicitatea abuzului, rela]iile
199

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

dintre membrii familiei, informa]ii legate de riscul repet\rii abuzului, persoanele semnificative pentru minor\ [i rolul acestora etc. Minora E.,A. a fost prima cu care a discutat asistentul social despre ceea ce s-a ntmplat, despre situa]ia n care se afl\ aceasta. Din cele relatate de c\tre feti]a E.,A., a rezultat c\ aceasta este tratat\ abuziv de c\tre mama sa de mai mult\ vreme, dar c\ n ultimul timp comportamentul acesteia fa]\ de ea a devenit foarte violent, att verbal ct [i fizic. Copilul sus]ine c\ este agresat de mam\ n mod repetat, n special atunci cnd aceasta este nervoas\ [i consum\ alcool, sau atunci cnd nu are bani. Feti]a a relatat asistentului social c\ este b\tut\ cu cruzime de mama ei, ori de cte ori acesteia i se pare c\ minora nu o ascult\, c\ i r\spunde, c\ ajunge mai trziu acas\ etc. Minora a afirmat c\ mama o bate cu pumnii, cu picioarele, i astup\ gura ca s\ nu ]ipe, uneori o mu[c\ de mini, o love[te cu diferite obiecte, o amenin]\ c\ o va alunga de acas\, c\ o va pedepsi nedndu-i de mncare etc. De asemenea, feti]a E.,A. a declarat c\ mama o trimite n ultima vreme la cer[it, motivnd c\ nu are bani s\ o ntre]in\ [i c\ nu vor avea ce s\ m\nnce. Atunci cnd copilul s-a mpotrivit [i a spus c\ nu vrea s\ mearg\ la cer[it pentru c\ i este ru[ine, mama a b\tut-o [i a amenin]at-o c\ o va izgoni de acas\, iar feti]a, de fric\, a acceptat. Cnd nu aduce bani acas\ sau mncare, E.,A. este b\tut\ de c\tre mam\ [i l\sat\ fl\mnd\. Din cele discutate cu minora, reiese faptul c\ mama nu vrea s\ o mai lase s\ mearg\ la [coal\, motivnd c\ nu are banii necesari [i c\ are nevoie de copil acas\,, s\ o ajute la treburile gospod\re[ti, deoarece ea are probleme de s\n\tate. Copilul sus]ine ns\ c\ [i dore[te foarte mult s\ mearg\ la [coal\, s\ nve]e, i plac colegii, nv\]\toarea [i nu ar vrea s\ abandoneze [coala. Din spusele feti]ei, aceasta nu [i-a cunoscut tat\l niciodat\, deoarece acesta a murit cnd ea avea [ase luni, [i nu are nici bunici materni sau paterni, ace[tia fiind de asemenea deceda]i. Feti]a a mai men]ionat c\ n anul 1997 a fost internat\ la Centrul de Plasament Prim\verii (Ia[i), deoarece mama nu avea posibilit\]i s\ o ntre]in\ [i trebuia s\ se interneze n spital pentru a urma un tratament. A

200

STUDII DE CAZ

stat la centru aproape patru luni de zile, pn\ c\nd mama a luat-o napoi acas\. Minora crede c\ mama sa are probleme de s\n\tate [i c\ acesta este unul din motivele pentru care o bate. De asemenea, feti]a a spus asistentului social c\ n ultima vreme mama sa consum\ alcool destul de mult, a devenit foarte agresiv\ [i o bate aproape tot timpul, avnd mereu o atitudine ostil\ fa]\ de ea, criticnd-o [i pedepsind-o n mod repetat, astfel nct feti]ei i este foarte fric\ de ea. Copilul a apelat de multe ori la ajutorul vecinilor ca s\ o apere de mam\, dar [i ace[tia se tem de ea, deoarece are manifest\ri violente [i este recalcitrant\, neavnd rela]ii amicale cu vecinii. Feti]a s-a decis s\ solicite sprijinul Direc]iei de Asisten]\ Social\ deoarece nu mai putea suporta tratamentul abuziv la care o supunea mama [i [tia (din experien]ele avute) c\ poate fi ajutat\. E.,A. a declarat asistentului social c\ ultima dat\ i-a spart capul lovind-o cu un lac\t [i a mu[cat-o de ambele mini din cauz\ c\ a g\sit cteva c\r]i n cas\ care nu erau ale ei (erau mprumutate de copil). Evaluarea medical\ ulterioar\ a confirmat spusele minorei; medicii care au consultat-o au identificat urme de lovituri, urme de din]i pe minile copilului, lovituri la nivelul craniului cu un obiect dur etc. E.,A. este terorizat\ de comportamentul mamei sale [i a refuzat s\ se mai ntoarc\ acas\. Feti]a i-a spus asistentului social c\ ar dori s\ fie preluat\ de o familie care s\-i ofere sprijin [i s\-[i suplineasc\ p\rin]ii, fiindc\ ea nu mai vrea s\ stea niciodat\ cu mama ei. Copilul a fost plasat n regim de urgen]\ la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ pn\ la finalizarea cazului [i instituirea unei m\suri de ocrotire cu caracter permanent, deoarece n familie i este periclitat\ integritatea fizic\ [i psihic\. Asistentul social a discutat [i cu mama feti]ei, doamna E.,B. Mama nu s-a ar\tat deloc dispus\ s\ coopereze cu asistentul social [i a manifestat o atitudine ostil\, defensiv\, chiar recalcitrant\. Aceasta nu a negat cele afirmate de feti]\, sus]innd chiar c\ atitudinea ei fa]\ de minor\ este justificat\ [i c\ feti]a are de multe ori un comportament necorespunz\tor, de aceea o pedepse[te, dar c\ acest lucru nu
201

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

nseamn\ c\ ea [i abuzeaz\ copilul, deoarece orice p\rinte [i bate copilul cnd acesta gre[e[te. ntrebat\ de asistentul social de ce nu a dus feti]a la spital dup\ ce i-a spart capul, mama a spus c\ a fost un accident, c\ nu a inten]ionat s\ o loveasc\ att de tare, dar era foarte nervoas\ [i nu se sim]ea bine. Mama a declarat c\ a ngrijit-o ea pe feti]\ [i c\ nu era att de grav\ rana pentru a se prezenta la medic cu minora, [i c\ oricum nu avea bani pentru aceasta. Doamna E.,B. s-a ar\tat contrariat\ de interven]ia asistentului social, refuznd orice sprijin din partea acestuia [i declarnd c\ ea vrea s\-[i creasc\ copilul singur\ deoarece este dreptul ei. n leg\tur\ cu tratamentul aplicat minorei, mama sus]ine c\ eu am f\cut-o, eu o bat [i c\ orice copil trebuie s\ nve]e s\-[i asculte p\rin]ii [i s\-i respecte. Doamna E.,B. a motivat c\ n ultima vreme are probleme mari financiare, precum [i de s\n\tate, care o afecteaz\ n mod negativ. n urma evalu\rii psihologice a mamei, s-a constatat c\ aceasta prezint\ tulbur\ri psihice grave, devieri de comportament [i tendin]e agresive periculoase. Doamna E.,B. a fost internat\ pentru tratament la spitalul de psihiatrie Socola n anul 1997 cu diagnosticul oligofrenie gradul I cu reac]ii discomportamentale. Vecina de palier a familei E., respectiv doamna I.,C. a fost [i ea intervievat\ de asistentul social n leg\tur\ cu situa]ia copilului E.,A., deoarece minora a apelat de multe ori la aceasta pentru a o ap\ra de furia mamei [i deci aceasta cuno[tea situa]ia fetei. Doamna I.,C. a declarat asistentului social c\ feti]a E.,A. este maltratat\ de c\tre mama ei, care are probleme psihice. Copilul este b\tut frecvent de mam\,, este trimis\ la cer[it (chiar [i n bloc), este amenin]at cu izgonirea din cas\ [i de multe ori a venit la u[a doamnei I.C. pentru ai cere acesteia s\ o apere. Vecina a afirmat c\ aude frecvent prin perete cum feti]a plnge [i se roag\ de mama ei s\ nu o mai bat\, [i a observat de multe ori c\ feti]a are vn\t\i. De asemenea, doamna I.,C. a mai men]ionat c\ minora i-a spus c\ mama nu vrea s\ o mai lase s\ frecventeze [coala, dar c\ ea nu vrea s\ renun]e la [coal\. Feti]a obi[nuie[te s\ mprumute c\r]i de citit de la dnsa, deoarece mama nu vrea s\-i cumpere nici m\car manualele de care are nevoie la [coal\.

202

STUDII DE CAZ

Vecina familiei E. a afirmat c\ [tie situa]ia familial\ a minorei, c\ mama a fost internat\ la un spital de psihiatrie [i c\ feti]a a stat la un centru de plasament, c\ se confrunt\ cu probleme financiare grave, c\ nu are nici o persoan\ pe care s\ se bazeze. De asemenea, doamna I.,C. a declarat c\ E.,A. este ntr-un permanent pericol al\turi de mama sa, a c\rei s\n\tate se agraveaz\ pe zi ce trece, [i care are manifest\ri violente nu doar n prezen]a minorei, dar [i fa]\ de vecini, oameni str\ini, afi[nd n permanen]\ un comportament violent, verbal [i fizic. Acesta este motivul pentru care vecina a declarat c\ nu a anun]at autorit\]ile competente despre situa]ia minorei: frica de repercursiuni dac\ mama lui E.,A. ar fi aflat adev\rul. Doamna I.,C. este de p\rere c\ minorei E.,A. i este n pericol dezvoltarea fizic\ [i psihic\ dac\ va continua s\ locuiasc\ cu mama sa n aceste condi]ii. Starea fizic\ [i psihic\ a copilului E.,A. n urma evalu\rii Cazul copilului E.,A. a fost sesizat Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i de c\tre doamna B.,A., o vecin\ de bloc, care a declarat c\ minora n cauz\ este b\tut\ frecvent de c\tre mam\ [i supus\ unor tratamente neadecvate, neglijat\ fizic [i educa]ional. n urma controlului medical s-a constat c\ minora n cauz\ prezenta la nivelul corpului ([i craniului) urme de lovituri n diferite stadii de vindecare, urme l\sate de din]i n urma mu[c\turilor; de asemenea, feti]a era foarte slab\ pentru vrsta ei [i prezenta semne de malnutri]ie. Investigarea psihologic\ a relevat urm\toarele aspecte: minora E.,A. are o inteligen]\ de nivel mediu bun\, iar nivelul de informa]ii generale este mediu. (Copilul ar putea avea o eficien]\ [colar\ mai bun\, dac\ ar frecventa permanent [coala); n ceea ce prive[te particularit\]ile socio-afective ale personalit\]ii, s-a constatat c\ starea de spirit a copilului este pozitiv\ [i capacitatea ei de comunicare este bun\, la fel [i capacitatea de a stabili rela]ii interpersonale; E.,A. prezint\ o maturizare psiho-social\ timpurie din cauza frust\rilor afective pe care le-a suportat n mediul familial; Este ordonat\, sensibil\, curioas\ [i inventiv\.
203

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Pe ntreaga durat\ a evolu\rii situa]iei sale, feti]a E.,A. a dat dovad\ de o bun\ cooperare pentru rezolvarea problemei sale, manifestndu-[i totodat\ dorin]a de a fi apreciat\, de a fi iubit\ [i acceptat\. Minora a declarat c\ este ngrozit\ de comportamentul mamei fa]\ de ea, [i crede c\ o bate pentru c\ nu o iube[te [i nu o vrea lng\ ea. Feti]a a men]ionat c\ nu vrea s\ se mai ntoarc\ acas\ pentru c\ i este fric\ de mama ei. E.,A. dore[te s\ fie preluat\ de o familie care s\-i ofere sprijin [i s\ suplineasc\ p\rin]ii. (Psihologul de la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ este de p\rere c\ E.,A. s-ar integra bine ntr-o familie de asisten]i maternali iar acest lucru va avea un impact pozitiv asupra dezvolt\rii sale).

Evaluarea familiei
Semnifica]ia mediului ambiant trecut [i actual Minora E.,A. este copil unic la p\rin]i [i provine dintr-o familie dezorganizat\, n\scndu-se n urma unei rela]ii de concubinaj a mamei cu numitul L.,G., care n prezent este decedat. Feti]a nu [i-a cunoscut niciodat\ tat\l, deoarece acesta a decedat cnd ea avea [ase luni. n prezent, feti]a locuie[te mpreun\ cu mama sa ntr-o garsonier\ dintr-un cartier ie[ean, proprietate de stat. n anul 1997 mama copilului, doamna E.,B. a solicitat internarea copilului ntr-un centru de plasament, motivnd c\ nu are venituri suficiente pentru a o cre[te [i c\ urmeaz\ s\ se interneze pentru tratament la un spital de psihiatrie. La acea vreme, mama era [omer\ [i avea probleme psihice. Deoarece copilul era lipsit de condi]ii de cre[tere [i educare n familie, sa luat m\sura de ocrotire a acestuia prin internarea la Centrul de Plasament Prim\verii Ia[i. E.,A. a stat n centru aproape patru luni. ntr-o zi mama s-a prezentat la centru [i a luat-o pe minor\ f\r\ s\ anun]e personalul, pentru a ncasa aloca]ia de stat. La insisten]ele autorit\]ilor, mama a adus copilul napoi, dar peste o s\pt\mn\ a venit din nou la centru [i a luat feti]a, f\r\ s\ o mai aduc\ napoi, motivnd c\ este copilul ei, l iube[te [i vrea s\-l creasc\ ea, nu s\-l creasc\ al]ii.
204

STUDII DE CAZ

Mama copilului E.,A. a fost abandonat\ de p\rin]i cnd avea patru ani, fiind crescut\ n unit\]i de ocrotire pn\ la vrsta majoratului. n prezent starea s\n\t\]ii sale este deteriorat\, prezint\ tulbur\ri psihice destul de grave, consum\ frecvent alcool [i are manifest\ri agresive, comportament violent. A fost internat\ la spitalul de psihiatrie Socola cu diagnosticul de oligofrenie gradul I cu reac]ii discomportamentale. Conform certificatului eliberat de Laboratorul de S\n\tate Mintal\ (LSM) doamna E.,B. are intelect de limit\, caren]e educa]ionale, tendin]e agresive deosebit de periculoase. n ultimii ani, s\n\tatea doamnei E.,B. s-a nr\ut\]it, aceasta devenind deosebit de violent\ cu feti]a ei, agresnd-o zilnic, att verbal ct mai ales fizic, spunnd copilul n mod frecvent la tratamente umilitoare, trimi]ndo la cer[it, amenin]nd-o, l\snd-o zile ntregi nemncat\, nel\snd-o la [coal\. Copilul este terorizat de c\tre mam\, avnd de multe ori ajutorul vecinilor pentru a o ap\ra de furia acesteia. La nceputul lunii aprilie 2002, o vecin\ a anun]at la Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i faptul c\ minora E.,A. este abuzat\ fizic [i psihic de mama sa. La interven]ia autorit\]ilor, mama a declarat c\ regret\ cele ntmplate [i c\ situa]ia nu se va mai repeta. La acea dat\ nu s-a luat nici o m\sur\ de protec]ie, deoarece s-a observat o schimbare pozitiv\ n comportamentul acesteia, cazul r\mnnd n aten]ia Biroului de Protec]ie a Copilului Abuzat. Abuzul ns\ a continuat la scurt timp dup\ aceea, pn\ cnd chiar minora n cauz\ s-a prezentat la sediul institu]iei solicitnd ajutorul autorit\]ilor declarnd c\ este aspru b\tut\ de mam\, neglijat\, pedepsit\ aproape zilnic. (Copilul [i-a exprimat dorin]a de a fi luat din mediul familial, deoarece i este fric\ s\ se mai ntoarc\ acas\).

Func]ionarea actual\ a familiei


Feti]a E.,A. cre[te n prezent ntr-o familie monoparental\ matern\. Nu are rude apropiate [i nici prieteni apropia]i (de familie). Datorit\ problemelor psihice ale mamei [i a manifest\rilor agresive, a comportamentului recalcitrant al acesteia, familia E. tr\ie[te izolat\, neavnd rela]ii
205

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

de prietenie cu alte persoane (exemplu, vecinii). Feti]a, care este n clasa a IV-a, nu are voie s\ [i aduc\ acas\ colege de [coal\, prietene de joac\, din cauz\ c\ mama sa se sup\r\ foarte tare [i o pedepse[te. Mama copilului este pu]in interesat\ de rezolvarea problemelor specifice vrstei feti]ei. Nu este ata[at\ de copil, nu [i exprim\ afec]iunea fa]\ de minor\ [i are o rela]ie cu aceasta bazat\ pe control, agresivitate fizic\ [i verbal\, ostilitate etc. Copilul este supus unui regim abuziv n mediul familial, fiind agresat fizic [i verbal, neglijat, trimis la cer[it mpotriva voin]ei sale, iar n ultimul timp mama refuz\ s\ o mai lase s\ mearg\ la [coal\, motivnd c\ are probleme de s\n\tate [i c\ are nevoie de E.,A. pentru a o ajuta n cas\. n urma sesiz\rii situa]iei copilului de c\tre o vecin\ de bloc [i mai apoi la solicitarea feti]ei, asistentul social a ncercat s\ stabileasc\ o rela]ie cu mama acesteia, ns\ aceasta din urm\ a refuzat orice colaborare cu asistentul social nc\ de la nceput, sus]innd c\ nu are nevoie de nimeni care s\-i spun\ cum s\-[i creasc\ copilul, afi[nd o atitudine ostil\ [i necooperant\.

70 35 11
Genograma familiei E.
Biserica

69 30

35 11

34

{ coal\

Asistent social (servicii sociale)

LEGENDA l Rela]ie puternic\ l Rela]ie tranzitorie l Rela]ie tensionat\ l Persoana care se implic\ mai mult

Ecomapa familiei E.

206

STUDII DE CAZ

Nivelul de trai asigurat copilului


Situa]ia material\ [i financiar\ a familiei E. este foarte dificil\, posibilit\]ile materiale fiind foarte reduse, neacoperind cerin]ele minime pentru un trai decent. Mama feti]ei, doamna E.,B. a lucrat la o asocia]ie de locatari, dar a fost concediat\ datorit\ comportamentului recalcitrant [i agresiv. n prezent, sursa de venit a familiei E. este reprezentat\ de ajutorul social al mamei [i aloca]ia de stat a copilului, suma lunar\ fiind de aproximativ 1.200.000 lei. Doamna E.,B. nu are resurse suficiente pentru a asigura copilului o alimenta]ie normal\, mbr\c\minte, rechizite [i nici pentru a pl\ti utilit\]ile (gaz, lumin\, asocia]ie etc.). De multe ori, feti]a este trimis\ la cer[it de mama ei, pentru a aduce bani sau mncare; chiar dac\ E.,A. refuz\ s\ fac\ acest lucru, mama o amenin]\ cu b\taia [i c\ o alung\ de acas\. Din cauza datoriilor acumulate la asocia]ie, familia E. a primit ordin de evacuare din locuin]\. Datorit\ problemelor psihice pe care le are, a lipsei unei calific\ri, a comportamentului ostil, doamna E.,B. nu [i poate g\si nic\ieri un loc de munc\, situa]ia ei [i a feti]ei fiind deosebit de precar\ din cauza problemelor materiale grave cu care se confrunt\. Din cauza acestor probleme, comportamentul mamei s-a agravat, devenind mult mai violent\ cu feti]a, b\tnd-o, neglijnd-o, punnd-o s\ cer[easc\. Lipsa banilor constituie un factor de stres major pentru mama minorei, care i afecteaz\ comportamentul fa]\ de copil. Dificult\]ile materiale, lipsa condi]iilor de cre[tere [i educare a copilului [i mai ales tratamentul abuziv al mamei pun n pericol dezvoltarea normal\ a feti]ei E.,A., integritatea fizic\ [i psihic\ a acesteia.

Dezvoltarea copilului
Minora E.,A. este dezvoltat\ corespunz\tor pentru vrsta ei, din punct de vedere fizic ns\ avnd o greutate sub media normal\ pentru vrsta ei. Sub aspect psihic, feti]a prezint\ o maturizare psiho-social\ timpurie din cauza frustr\rilor afective pe care le-a suportat n mediul familial.
207

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Are preocup\ri n ce prive[te dezvoltarea sa personal\: i place s\ citeasc\, este creativ\, i place s\ nve]e, ns\ acas\ nu are condi]ii corespunz\toare [i nici sprijin din partea mamei. E.,A. are o nteligen]\ de nivel mediu bun\, o capacitate de comunicare normal\ [i stabile[te u[or rela]ii interpersonale. i place s\ mearg\ la [coal\, i place compania copiilor de vrsta ei. A r\mas repetent\ n clasa a II-a, datorit\ problemelor familiale [i a faptului c\ mama nu o l\sa la [coal\, dar n prezent are rezultate satisf\c\toare. Copilul ar putea avea o eficien]\ [colar\ mai bun\ dac\ ar frecventa permanent [coala [i ar fi ajutat acas\. Minora este terorizat\ de atmosfera de acas\ [i de comportamentul mamei sale. i este fric\ s\ mai stea cu ea [i se simte amenin]at\ n fiecare clip\. E.,A. consider\ c\ mama ei nu o iube[te [i c\ i vrea r\ul, deoarece nu are grij\ de ea, o bate, o trimite la cer[it [i nu o las\ s\ mearg\ la [coal\. Copilul nu are o rela]ie normal\ de ata[ament cu mama sa [i nu tr\ie[te sentimentul de protec]ie [i speran]\ pe care ar trebui s\ l ofere o familie normal\, dezvoltarea sa [i integritatea fizic\ [i psihic\ fiindu-i periclitate de comportamentul abuziv al mamei.

Ce trebuie schimbat n dinamica familiei pentru a preveni abuzul?


Rela]ia dintre feti]a E.,A. [i mama acesteia nu este o rela]ie normal\ mam\-fiic\, bazat\ pe afec]iune [i n]elegere, ci este una tensionat\, dominat\ de violen]\, control excesiv din partea mamei, indiferen]\ fa]\ de nevoile specifice vrstei copilului, pedeaps\. n vederea elimin\rii factorilor de risc care duc la tratamentul abuziv aplicat copilului, trebuie pus accentul pe urm\toarele aspecte: starea de s\n\tate psihic\ a mamei (ameliorarea/eliminarea efectelor problemelor psihice ale mamei asupra rela]iei acesteia cu E.,A.); mbun\t\]irea calit\]ii rela]iei mam\-fiic\ (con[tientizarea de aceasta a consecin]elor comportamentului abuziv); l\rgirea re]elei sociale a familiei E. (stabilirea unor rela]ii de prietenie [i suport cu persoane din afara familiei: vecini, cuno[tin]e, colegi de [coal\ ai feti]ei);
208

STUDII DE CAZ

acceptarea de c\tre mam\ a sprijinului din exterior n rezolvarea situa]iei actuale (cooperarea cu asistentul social, psihologul, medicul etc. n vederea dep\[irii situa]iei de criz\ familial\).

Planificarea interven]iei
Principalul obiectiv urm\rit n cazul minorei E.,A. este crearea unui mediu care s\ ofere siguran]\, protec]ie [i condi]ii adecvate de cre[tere [i dezvoltare, prin ndep\rtarea factorilor care au condus la comiterea abuzului. Obiectivele interven]iei pe termen scurt vor urm\ri: scoaterea copilului din mediul familial abuziv [i stabilirea unei m\suri de ocrotire temporar\; acordarea ngrijirilor medicale [i psihologice minorei E.,A. n vederea restabilirii echilibrului emo]ional [i dep\[irea traumei; stabilirea unei rela]ii cu p\rintele abuzator n vederea identific\rii [i elimin\rii factorilor care au dus la abuzul asupra copilului E.,A.; acordarea de ngrijiri medicale de specialitate mamei feti]ei E.,A. prin colaborarea cu institu]iile de profil (spital de psihiatrie). Obiectivele interven]iei pe termen lung vor viza: schimbarea mediului de via]\ maltratant n unul favorabil cre[terii [i educ\rii copilului; reabilitarea minorei n cauz\ din punct de vedere fizic, psihic, social. La nivelul inter-institu]ional [i multidisciplinar al interven]iei se va stabili care sunt membrii echipei de interven]ie. n acest caz, echipa interdisciplinar\ va fi format\ din: asistent social, psiholog, medic (medic pediatru [i medic psihiatric). Membrii echipei interdisciplinare vor colabora att pe durata interven]iei propriu-zise, ct [i n perioada evalu\rii finale a interven]iei. La nivelul individual, interven]ia va urm\ri acompanierea copilului victim\ a abuzului n vederea recuper\rii sale fizice [i psiho-sociale, [i acordarea de suport terapeutic p\rintelui abuzator (consiliere etc.).

209

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Interven]ia
n cazul copilului E.,A., abuzat fizic [i psihic de c\tre mama sa, obiectivul principal [i prioritar este schimbarea mediului de via]\ maltratant n unul favorabil cre[terii [i educ\rii copilului. Datorit\ gravit\]ii situa]iei [i pericolului n care se afl\ copilul, s-a considerat necesar\ scoaterea copilului din mediul abuziv [i plasarea lui n regim de urgen]\ la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ pe o perioad\ limitat\, pn\ la clarificarea situa]iei familiale a acestuia. Principalul obstacol n cadrul interven]iei a fost mama minorei E.,A., respectiv p\rintele abuzator, care nc\ de la sesizarea copilului a manifestat o atitudine ostil\ fa]\ de asistentul social, refuznd orice colaborare cu acesta [i avnd un comportamnet agresiv, recalcitrant la adresa speciali[tilor. (Mama minorei a refuzat de multe ori s\ deschid\ u[a asistentului social, folose[te un limbaj agresiv, injurios [i refuz\ s\ discute despre feti]a E.,A.). n urma evalu\rii ini]iale [i a evalu\rii situa]iei familiei E., speciali[tii Direc]iei de Aisten]\ Social\ au constatat c\ mediul familial actual n care tr\ie[te minora E.,A. i pune acesteia ntr-un real pericol integritatea [i dezvoltarea fizic\ [i psihic\, avnd n vedere mai ales men]inerea mai multor factori de risc: problemele psihice ale mamei, situa]ia material\ precar\, lipsa unei re]ele sociale (de sprijin), gravitatea [i cronicitatea comportamentului abuziv al mamei etc. Astfel, s-a propus de c\tre speciali[tii care au investigat cazul schimbarea deciziei de plasament n regim de urgen]\ n plasarea copilului E.,A. la un asistent maternal profesionist, care s\ i asigure copilului un mediu favorabil [i o protec]ie adecvat\ cre[terii [i dezvolt\rii. Aceast\ solu]ie ns\ a e[uat, deorece asistentul maternal c\ruia i fusese ncredin]at copilul E.,A. a refuzat s\ mai ]in\ feti]a, declarnd c\ venirea minorei n familie a provocat un conflict ntre ea [i proprii ei copii, care nu au acceptat-o pe feti]\ [i s-au mpotrivit r\mnerii ei n familie. Dat\ fiind aceast\ situa]ie, a fost identificat\ o alt\ familie de asisten]i maternali, iar feti]a a fost preg\tit\ [i consiliat\ n vederea integr\rii n noul mediu.

210

STUDII DE CAZ

n prezent, minora E.,A. se afl\ n plasament la familia de asisten]i maternali D., dintr-o comun\ din jude]ul Ia[i, unde va sta pn\ va fi posibil\ reintegrarea sa familial\ n condi]ii de siguran]\ sau instituirea unei alte m\suri de ocrotire cu caracter permanent.

Etapele interve]iei n cazul minorei E.,A.:


1. Scoaterea copilului din mediul familial abuziv [i plasarea acestuia n regim de urgen]\ la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ pe o perioad\ limitat\ (15 zile); 2. Acordarea de ngrijiri medicale [i psihologice feti]ei E.,A. n vederea reabilit\rii [i dep\[irii traumei suferite; 3. Colaborarea cu spitalul de psihiatrie n vederea intern\rii mamei minorei E.,A. pentru urmarea unui tratament de specialitate; 4. Identificarea unei familii potrivite de asisten]i maternali profesioni[ti [i preg\tirea acesteia n vederea primirii minorei E.,A.; 5. Plasarea copilului E.,A. la familia de asisten]i maternali profesioni[ti C.; 6. Scoaterea feti]ei din familia asisten]ilor maternali C. din cauza neaccept\rii acesteia de c\tre copiii familiei C. (conflict ce nu a putut fi mediat); 7. Identificarea unei alte forme de asisten]i maternali [i consilierea acesteia n vederea primirii minorei E.,A.; 8. Consilirea [i preg\tirea feti]ei pentru integrarea n noul mediu familial; 9. Plasarea minorei n cauz\ la familia de asisten]i maternali D., comuna x, jude]ul Ia[i; 10.Evaluarea periodic\ a situa]iei copilului E.,A. n urma plasamentului acesteia (bilunar); 11.Monitorizarea copilului o perioad\ de 6 luni dup\ finalizarea interven]iei.

211

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Evaluarea final\
n prezent minora E.,A. se afl\ n plasament la familia de asisten]i maternali D. din comuna x, jude]ul Ia[i. feti]a s-a integrat foarte bine [i sa adaptat repede la noul mod de via]\. Minora are rela]ii puternice, bazate pe n]elegere [i afectivitate, cu to]i membrii familiei D. (n special cu doamna D.) [i tr\ie[te sentimentul de securitate afectiv\ [i protec]ie n cadrul familiei de plasament. Din cele constatate de speciali[tii care s-au ocupat de caz, ct [i de asisten]ii maternali, minora a progresat vizibil n plan personal [i social avnd un comportament normal pentru vrsta ei. Familia D. a transferat copilul la [coala din comun\, unde s-a integrat bine n colectiv [i are rezultate [colare din ce n ce mai bune, progresnd n ceea ce prive[te educa]ia. Minora n cauz\ nu ridic\ nici un fel de probleme familiei D., iar aceasta este mul]umit\ de rela]ia cu feti]a. Speciali[tii care au investigat cazul au constatat c\ mediul actual de via]\ al minorei este unul favorabil cre[terii [i educ\rii acesteia [i c\ prezint\ siguran]\ [i protec]ie pentru E.,A., neexistnd riscul producerii abuzului. Astfel, se men]ine m\sura de ocrotire a copilului n familia de asisten]i maternali pn\ la identificarea unei m\suri de ocrotire cu caracter permanent.

Studiu de caz nr. 3

Prezentarea general\ a problemei


Copiii C.,A., n vrst\ de 6 ani [i C.,N., n vrst\ de 7 ani locuiesc mpreun\ cu fratele lor, C.,E., n vrst\ de 3 ani [i cu cei doi p\rin]i ntrun cartier ie[ean. n anul 2000, tat\l copiilor a fost arestat pentru furt, primind o sentin]\ de patru ani. Din 2001, mama acestora tr\ie[te n concubinaj cu R.,C., acesta locuind cu mama [i copiii.
212

STUDII DE CAZ

n perioada convie]uirii cu tat\l biologic al copiilor, ct [i dup\ arestarea so]ului, doamna C.,T. (33 ani), mama celor trei copii a refuzat s\[i ndeplineasc\ obliga]iile parentale privind cre[terea [i educa]ia copiilor, n sensul c\ aceasta nu asigur\ nevoile de baz\ ale copiilor, dar n ultimul timp manifest\ [i un comportament agresiv, cu accese de violen]\ ndreptate asupra minorilor (asupra feti]ei C.,A. [i a b\ie]elului C.,E.), pe fondul consumului de alcool. n perioada urm\toare venirii concubinului mamei n familie, s-a observat o responsabilizare a acesteia de c\tre concubin n sensul c\ mama a nceput s\ se ocupe cu mai mult interes de igiena [i ntre]inerea copiilor [i a casei. Comportamentul agresiv asupra copiilor a continuat ns\, mama apelnd deseori la pedeapsa fizic\ pentru a-i face pe copii s\ o asculte, intensitatea agresiunilor fizice crescnd treptat. Cei doi copii, respectiv feti]a C.,A. (6 ani) [i b\ie]elul C.,E. (3 ani) sunt b\tu]i frecvent de mama lor, fiind brusca]i de c\tre aceasta, b\tu]i cu pumnii, cu picioarele, uneori cu diverse obiecte contondente. Mama copiilor are deseori crize de nervi, este o frecvent\ consumatoare de alcool [i prezint\ tulbur\ri de comportament, manifestndu-se agresiv fa]\ de copii, mai ales asupra lui C.,A. [i a b\ie]elului C.,E. Cei doi concubini sunt cunoscu]i de vecini ca avnd probleme cu alcoolul [i c\ au un comportament iresponsabil fa]\ de copii. n ianuarie 2003, o vecin\ a familiei C. a observat ntr-o zi c\ cei doi copii ai familiei C., respectiv C.,A. [i C.,E. sunt plini de vn\t\i [i foarte speria]i, ace[tia plngnd n fa]a blocului. Copiii au spus doamnei M. c\ au fost b\tu]i de mama lor. ngrijorat\ de starea n care erau cei doi copii, vecina a alertat organele de poli]ie ale sec]iei de poli]ie din cartier ct [i Serviciul de ambulan]\.

Sesizarea cazului
1. Persoana care a sesizat cazul: angajat al poli]iei (G.,L.) 2. Date de identificare ale copilului: C.,A. (6 ani), sex feminin C.,E. (3 ani), sex masculin
213

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

3. Date de identificare ale presupusului abuzator: C.,T. (35 ani), mama minorilor. 4. Tipul de abuz reclamat: abuz fizic asupra copiilor 5. Locul unde s-a petrecut abuzul: n familie 6. Institu]ia unde s-a sesizat abuzul: Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i Persoana care a sesizat cazul copiilor C. a fos un angajat al Poli]iei, respectiv domnul G.,L. care, n data de 09.01.2003 s-a prezentat la sediul Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i [i a informat personalul institu]iei c\ a fost sesizat la rndul s\u despre doi copii care au fost b\tu]i foarte grav de c\tre p\rin]ii lor (mama). Poli]istul a declarat c\, la sesizarea unei vecine a copiilor, s-a prezentat la domiciliul acestora [i a g\sit copiii plngnd n fa]a blocului, speria]i [i plini de lovituri pe fa]\ [i pe corp. A anun]at imediat Salvarea, care a transportat copiii la Spitalul Sfnta Maria, pentru ngrijiri medicale. Cei doi copii au fost interna]i, f\r\ un reprezentant legal (poli]istul a declarat c\ p\rin]ii nu au vrut s\-i deschid\ u[a acestuia), la Spitalul Sfnta Maria, sec]ia Urgen]\, fiind apoi transfera]i la Clinica I Chirurgie cu diagnosticul contuzie toraco-abdominal\, contuzii multiple la membrele superioare [i inferioare, prin agresiune, echimoze la nivelul fe]ei. Un asistent social al Direc]iei de Asisten]\ Social\, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat a luat leg\tura cu familia minorilor n cauz\, pentru a stabili circumstan]ele n care s-a produs abuzul [i pentru a evalua situa]ia copiilor [i a familiei.

nregistrarea cazului
Cazul copiilor C. a fost preluat de Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat, n vederea investig\rii situa]iei copiilor [i a familiei [i stabilirea unei m\suri de protec]ie pentru minorii agresa]i.

Evaluarea ini]ial\
Intervievarea membrilor familiei C. [i a persoanelor semnificative n vederea stabilirii circumstan]elor n care s-a petrecut abuzul asupra celor doi copii [i a modului n care membrii familiei C., (ct [i alte
214

STUDII DE CAZ

persoane semnificative pentru acest caz) percep situa]ia actual\, persoanele respective au fost intervievate de c\tre asistentul social. ntreb\rile asistentului social au vizat ob]inerea unor informa]ii privind urm\toarele aspecte: ce s-a ntmplat, tipul, gravitatea [i cronicitatea abuzului, starea actual\ a copilului, rela]ia copilului cu ceilal]i membri ai familiei, gradul de violen]\ existent n familie, comportamente nepotrivite, metodele de comunicare din familie, riscul repet\rii abuzului, siguran]a copilului n mediul familial etc. Cei doi copii agresa]i (C.,A. n vrst\ de 6 ani [i C.,E. de 3 ani) au fost ntreba]i de c\tre asistentul social ce anume s-a ntmplat n familie. Feti]a C.,A. a r\spuns asistentului social c\ mama i-a b\tut, pe ea [i pe fratele ei mai mic C.,E. pentru c\ se jucau n camer\ [i f\ceau g\l\gie, iar mama era nervoas\ [i i-a lovit pe amndoi de mai multe ori. Copilul a declarat c\ mama i-a b\tut cu un b\], i-a lovit cu pumnii, cu picioarele, i-a p\lmuit, i-a tras de p\r, pe ea [i pe fratele ei mai mic, cu toate c\ ei [i-au cerut iertare [i au promis c\ se vor juca n lini[te. Feti]a C.,A. a spus asistentului social c\ nu era prima dat\ cnd mama lor i bate att de tare, [i c\ acest lucru se ntmpl\ destul de des, mama acuzndu-i c\ sunt obraznici, fac g\l\gie, nu o ascult\, o enerveaz\ [i c\ trebuie s\-i supravegheze tot timpul. Copilul a mai afirmat, de asemenea, c\ mama lor nu are grij\ de ei, c\ uneori nu le d\ mncare, nu se intereseaz\ de ei [i nu petrece mult timp cu ei (nu se joac\ mpreun\, nu merg n parc etc.). ntrebat\ de rela]ia cu tat\l lor vitreg (concubinul mamei), feti]a C.,A. a r\spuns c\ tata ne bate cnd suntem obraznici, dar acest lucru se ntmpl\ destul de rar. Copilul a mai men]ionat c\ tat\l are grij\ de ei mai mult dect mama, le cump\r\ dulciuri [i juc\rii, ns\ nu le ia ap\rarea cnd mama vrea s\ i pedepseasc\, dect rareori. n ziua cnd copiii au fost adu[i la spital n urma sesiz\rii Poli]iei, cei doi copii erau vizibil nsp\imnta]i, plngeau foarte tare [i acuzau dureri abdominale [i cefalee, erau mereu speria]i cnd cineva din personalul spitalului vroia s\ pun\ mna pe ei. Din comportamentul minorilor se putea constata teroarea la care fuseser\ supu[i [i caren]ele afective ale acestora, lipsa de ncredere, nesiguran]a.

215

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

n urma discu]iei cu minorii, asistentul social a constatat c\ cei doi fra]i erau supu[i frecvent abuzului fizic [i psihic de c\tre mama lor, iar nevoile afective [i celelalte cerin]e pentru o dezvoltare [i educare adecvat\ sunt ignorate n mediul familial, n special de c\tre mam\. Asistentul social a discutat [i cu fratele mai mare al minorilor n cauz\, respectiv C.,N., de [apte ani. Acesta a declarat asistentului social c\ cele afirmate de sora lui, C.,A., sunt adev\rate, [i c\ fra]ii s\i mai mici au fost b\tu]i n nenum\rate rnduri de c\tre mama lor. n leg\tur\ cu ce s-a ntmplat ultima dat\ (cnd fra]ii lui au fost adu[i la spital n stare grav\), C.,N. a declarat c\ mama a b\tut-o pe C,A. pentru c\ a fost obraznic\ [i neascult\toare. Copilul a mai spus c\ el nu a fost b\tut de p\rin]i dect o dat\, pentru c\ a ajuns mai trziu acas\ dect de obicei. Minorul a mai declarat c\ p\rin]ii au un comprtament agresiv fa]\ de ei, c\ se manifest\ violent n cadrul familiei, consum\ frecvent alcool [i c\, n general, nu au grij\ de ei. Domnul R.,C. (concubinul mamei) a fost [i el intervievat de asistentul social al Direc]iei de Asisten]\ Social\ n leg\tur\ cu situa]ia actual\ a celor doi minori agresa]i fizic. Acesta a declarat c\ mama copiilor a fost cea care i-a b\tut pe copii, [i c\ a vrut astfel s\-i pedepseasc\ pentru c\ au f\cut g\l\gie [i nu au fost ascult\tori, [i astfel au enervat-o. R.,C. a afirmat c\ el nu este de acord cu pedeapsa fizic\ aplicat\ copiilor de c\tre mam\, dar c\ nu poate interveni foarte mult n rela]ia mama cu minorii, deoarece astfel risc\ noi conflicte cu aceasta. Cu toate acestea, R.,C. a declarat c\ minorii mint cnd spun c\ sunt b\tu]i frecvent [i foarte tare de mama lor, aceasta doar pedepsindu-i uneori cnd nu se comport\ cum trebuie [i fac pozne. n leg\tur\ cu b\taia grav\ aplicat\ minorilor n ianuarie 2003, R.,C. a declarat c\ a fost o ntmplare nefericit\ [i c\ mama copiilor [i-a pierdut r\bdarea [i a f\cut o criz\ de nervi [i din acest motiv a lovit copiii, ns\ amndoi regret\ acest lucru [i vor s\ i ia pe cei doi copii acas\, deoarece i iubesc foarte mult. Domnul R.,C. a mai men]ionat c\ el a dorit s\ aib\ o familie normal\ [i c\ dore[te s\-i creasc\ n bune condi]ii pe cei trei copii. R.,C. este de
216

STUDII DE CAZ

p\rere c\ problemele actuale se datoreaz\ condi]iilor grele de trai, a lipsei locurilor de munc\ (pentru el [i pentru mama copiilor), toate acestea influen]ndu-le via]a de familie. n urma discu]iilor cu domnul R.,C., s-a constatat c\ acesta nu este coerent n afirma]ii [i c\ ncearc\ s\ o apere pe C.,T., mama copiilor, de acuza]ia c\ [i maltrateaz\ copiii, [i, n acela[i timp, nu recunoa[te faptul c\ [i el a agresat fizic copiii de cteva ori. Asistentul social care a investigat cazul celor doi minori a discutat [i cu mama acestora, mama fiind cea care i-a agresat pe cei doi copii. Doamna C.,T. [i-a manifestat regretul pentru ce s-a ntmplat, declarnd c\ [i-a pierdut cump\tul [i s-a enervat foarte tare pe copii fiindc\ nu erau cumin]i [i a nceput s\-i loveasc\. Mama copiilor a afirmat c\ nu a vrut s\-i r\neasc\ att de tare [i c\ i pare foarte r\u pentru cele ntmplate, [i este ngrijorat\ de faptul c\ cei doi minori sunt interna]i n spital datorit\ ei. Mama minorilor a afirmat c\ i iube[te pe to]i cei trei copii [i c\ i-a crescut singur\ de cnd tat\l copiilor a fost arestat, [i a ncercat s\-i ngrijeasc\ cum trebuie, dar c\ n ultimul timp are probleme de s\n\tate care o afecteaz\ negativ, ct [i probleme de natur\ material\ care o mpiedic\ s\ se ocupe cu r\bdare de copii [i s\ le asigure condi]ii corespunz\toare de cre[tere. Doamna C.,T. a declarat asistentului social c\ regret\ abuzul fa]\ de minorii C.,A. [i C.,E. (avnd accese repetate de plns) [i [i justific\ fapta ca fiind o r\t\cire de moment din cauza neajunsurilor familiei [i a faptului c\ micu]ii sunt foarte neastmp\ra]i. ntrebat\ de ce nu a dus copiii la spital pentru ngrijiri medicale, mama a r\spuns c\ i-a fost fric\ s\ nu i ia de la mine [i s\-i dea la stat. Mama copiilor [i-a exprimat dorin]a de a merge s\ stea n spital cu cei doi copii [i s\-i ngrijeasc\ pn\ cnd ace[tia vor putea fi externa]i [i s\i ia acas\. De asemenea, doamna C.,T. a acceptat s\ colaboreze cu speciali[tii n vederea reglement\rii situa]iei celor doi copii, lundu-[i angajamentul c\ fapta nu se va mai repeta. n urma interviev\rii mamei celor doi minori agresa]i, s-a constatat de c\tre speciali[ti c\ doamna C.,T. [i-a abuzat fizic copiii ntr-o form\ grav\
217

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

[i acest comportament are caracter repetitiv. Abuzul asupra copiilor se datoreaz\ nivelului educa]ional redus, a gradului de s\r\cie n care tr\ie[te familia, consumului frecvent de alcool etc. Din evaluarea psihologic\ a mamei rezult\ faptul c\ aceasta prezint\ deficien]\ mintal\ moderat\ [i tulbur\ri de comportament cu tendin]e agresive, pe fondul consumului de alcool. Astfel, rezult\ c\ mediul de via]\ actual al minorilor prezint\ un grad ridicat de risc pentru integritatea fizic\ [i psihic\ a copiilor. Pentru ob]inerea mai multor informa]ii relevante despre situa]ia copiilor familiei C., a fost intervievat\ [i vecina de palier, doamna M., care a sesizat Poli]ia dup\ ce i-a g\sit pe copii b\tu]i [i plngnd afar\. Doamna M. a declarat asistentului social c\ minorii sunt frecvent b\tu]i de ambii p\rin]i, mai ales de mam\, sunt mbr\ca]i nepotrivit, sunt l\sa]i singuri mult timp, nu sunt du[i la medic niciodat\. Vecina a spus c\ de multe ori le-a dat copiilor de mncare [i haine, ntruct i era mil\ de ei. De asemenea, doamna M. a men]ionat c\ de multe ori a v\zut copiii plini de vn\t\i pe mini, pe fa]\ [i a auzit din apartamentul ei cum plngeau ace[tia, dar a ezitat s\ anun]e autorit\]ile din cauz\ c\ [tia c\ cei doi p\rin]i sunt agresivi [i se sup\r\ foarte tare cnd se amestec\ persoane str\ine n familia lor. Vecina familiei C. a declarat c\ p\rin]ii nu ofer\ copiilor condi]ii corespunz\toare de cre[tere [i c\ ace[tia sunt ntr-un real pericol. Aceasta a declarat c\ p\rin]ii sunt iresponsabili [i agresori ai copiilor [i c\ i intereseaz\ doar aloca]iile copiilor ca s\ se distreze [i s\ consume alcool. Asistentul social a luat leg\tura cu medicul de la Spitalul Sfnta Maria sub supravegherea c\ruia se afl\ cei doi copii agresa]i, la cererea acestuia din urm\, care a contactat telefonic Direc]ia de Asisten]\ Social\ [i a solicitat asistentului social s\ vorbeasc\ cu el. n urma discu]iei cu medicul [i din declara]iile asistentelor medicale care au ngrijit copiii [i al pacientelor colege de salon a reie[it faptul c\, n perioada intern\rii (la cererea acesteia) a mamei cu cei doi copii n spital, mama a manifestat un comportament agresiv n special fa]\ de
218

STUDII DE CAZ

b\ie]elul C.,E., lovindu-l cu palma peste cap, izbindu-l pe copil de gresie, trntindu-l n pat [i astupndu-i gura cu mna ca s\ nu plng\. Medicul a informat asistentul social c\ mama nu s-a preocupat de ngrijirea copiilor [i nu a manifestat afec]iune fa]\ de ace[tia, refuznd de asemenea s\ colaboreze cu asistentele [i doctorii, dorind s\ externeze copiii ct mai repede. Medicul pediatru consider\ c\ minorii n cauz\ sunt n pericol n mediul familial actual [i le este ncetinit\ dezvoltarea. Starea fizic\ [i psihic\ a copiilor n urma evalu\rii Minorii C.,A. n vrst\ de [ase ani [i C.,E. de trei ani au fost adu[i n data de 09.01.2003 la Spitalul de copii Sfnta Maria n stare grav\, n urma agresiunilor fizice la care au fost supu[i de mama lor. Copiii au fost interna]i la Sec]ia I Chirurgie cu diagnosticul contuzie toracico-abdominal\, contuzii multiple la nivelul membrelor superioare [i inferioare (prin agresiune), ct [i la nivelul fe]ei. Copiii au fost supu[i unor controale medicale am\nun]ite, n urma c\rora s-au constatat urm\toarele aspecte: copiii prezint\ ntrziere n dezvoltare, avnd o greutate [i o n\l]ime sub media normal\ vrstei lor; prezint\ caren]e alimentare (lips\ de vitamine, calciu etc. ); pe toat\ suprafa]a corpului copiii prezint\ echimoze, cicatrici mai vechi; acuz\ dureri abdominale, cefalee, gre]uri. Din punct de vedere al st\rii psihice a celor doi minori agresa]i, ace[tia prezint\ caren]e afective, emo]ionale, au deprinderi de autonomie personal\ [i social\ slab conturate, sunt greu abordabili, introverti]i. Copiii sunt vizibil marca]i psihic de climatul familial agresiv, sunt ncorda]i, nu au un sentiment de siguran]\, sunt suspicio[i, au dese accese de plns, [i cu greu au putut fi consulta]i de speciali[ti. Copilul C.,A. (6 ani) a spus doctorilor c\ acas\ sunt b\tu]i frecvent, sunt pedepsi]i, mama [i tata ]ip\ la ei, nu i las\ s\ se joace n cas\; copilul a m\rturisit c\ i este fric\ de mama ei, crede c\ mama nu o iube[te [i c\ vrea ca ea [i fratele ei C.,E. s\ plece de acas\.

219

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Cei doi copii, respectiv C.,A. [i C.,E. au necesitat ngrijiri medicale n spital dou\sprezece zile, medicul legist elibernd copiilor certificate medico-legale.

Evaluarea familiei
Semnifica]ia mediului ambiant trecut [i actual P\rin]ii copiilor, respectiv doamna C.,T. (33 ani) [i C.,L. (37 ani) s-au c\s\torit n 1995. n anul 2000, tat\l copiilor a fost arestat pentru furt calificat, primind o pedeaps\ de 4 ani. Copiii au r\mas astfel n grija mamei. ncepnd din 2001, mama copiilor tr\ie[te n concubinaj cu R.,C. (36 ani), care locuie[te mpreun\ cu C.,T. [i cu copiii n locuin]a proprietate personal\ a mamei. n perioada convie]uirii cu tat\l copiilor, ct [i dup\ arestarea acestuia, mama a refuzat s\-[i ndeplineasc\ obliga]iile p\rinte[ti privind cre[terea [i educa]ia copiilor, n sensul c\ aceasta nu asigur\ nevoile de baz\ ale minorilor, dar manifest\ [i un comportamnet agresiv fa]\ de ace[tia, b\tndu-i frecvent din diferite motive. n perioada imediat urm\toare venirii n familie a domnului R.,C. (concubinul mamei) s-a observat o responsabilizare a mamei de c\tre acesta, n sensul c\ mama a nceput s\ se ocupe mai intens de ntre]inerea [i cre[terea copiilor [i de treburile gospod\re[ti, neglijate pn\ atunci. Influen]at\ de concubin, mama [i-a asumat responsabilit\]i n ceea ce prive[te copiii, dar nu le-a asigurat acestora un confort psihic, neavnd rela]ii afective normale cu ace[tia, ci rela]ii bazate pe control excesiv, pedeaps\, mama avnd a[tept\ri exagerate fa]\ de copii, n raport cu vrsta acestora. n urma arest\rii so]ului, mama a trebuit s\ fac\ fa]\ unor dificult\]i materiale [i financiare pentru cre[terea celor trei copii, fapt care a influen]at negativ rela]ia ei cu minorii, doamna C. avnd anumite tulbur\ri de comportament, tendin]e agresive [i o instabilitate accentuat\, cu repercursiuni directe asupra copiilor. Mama [i-a agresat copiii grav [i acest comportament are caracter repetitiv, ns\ aceasta nu consider\ b\taia d\un\toare, ci benefic\ pentru
220

STUDII DE CAZ

educarea copiilor. Doamna C.,T. nu con[tientizeaz\ efectele comportamentului s\u asupra copiilor, iar concubinul ei, R.,C., nu intervine dect rareori n ap\rarea copiilor. n urma venirii lui R.,C. n familie, a avut loc o mbun\t\]ire a nivelului de trai al familiei C., dar o schimbare negativ\ n ceea ce prive[te climatul familial. Cei doi p\rin]i consum\ alcool, manifest\ tendin]e agresive, nu ofer\ copiilor condi]ii normale de cre[tere [i dezvoltare etc. n ianuarie 2003, copiii C.,A. [i C.,E. au fost b\tu]i cu s\lb\ticie de mama lor [i interna]i de urgen]\ la Spitalul de Copii din Ia[i. Mama regret\ fapta f\cut\, motivnd c\ [i-a pierdut cump\tul datorit\ neajunsurilor din familie [i a neastmp\rului copiilor. Speciali[tii n protec]ia copilului care au investigat cazul minorilor C. consider\ c\ actualul mediul familial este unul maltratant [i pericliteaz\ integritatea [i dezvoltarea copiilor.

Func]ionarea actual\ a familiei


n prezent, cei trei fra]i locuiesc mpreun\ cu mama lor [i cu concubinul acesteia n locuin]a proprietate personal\ a mamei. Nici unul dintre parteneri nu are rude apropiate [i nu au nici prieteni apropia]i datorit\ comportamentului recalcitrant al mamei copiilor, dar [i a situa]iei lor familiale. Rela]iile interpersonale n cadrul familiei C. nu sunt rela]ii normale p\rin]i-copii bazate pe afec]iune [i n]elegere, ci mai degrab\ pe control, pedeaps\ [i supunere. Rela]iile mamei cu copii sunt lipsite de ata[ament, copiii avnd un sentiment de team\ fa]\ de aceasta. Mama ignor\ nevoile individuale de baz\ ale copiilor [i nu [i asum\ responsabilitatea pentru ngrijirea lor, principala metod\ de comunicare cu copiii fiind pedeapsa. Copiii sunt mai apropia]i de concubinul mamei, R.,C., care pare mai interesat de situa]ia lor [i le acord\ mai mult\ ngrijire dect mama, ns\ [i acesta la rndul s\u i bate uneori. Cei trei minori interrela]ioneaz\ foarte bine, protejndu-se unul pe altul [i avnd rela]ii normale fraterne.

221

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Minorii sunt supu[i unui regim abuziv n mediul actual, fiind abuza]i fizic [i psihic de p\rin]i, neglija]i, ultima b\taie primit\ de copii avnd drept urmare internarea acestora de urgen]\ la spitalul de copii. Cei doi p\rin]i s-au ar\tat dispu[i s\ coopereze cu speciali[tii serviciilor sociale n vederea dep\[irii situa]iei de abuz asupra copiilor, ar\tndu-[i regretul pentru cele ntmplate [i motivarea pentru schimbare. Cu toate acestea, n urma evalu\rii realizate, s-a ajuns la concluzia c\ actualul mediu familial nu prezint\ garan]iile privind securitatea copiilor, existnd n continuare riscul abuzului asupra copiilor. Re]eaua social\ a familiei C. este s\rac\, membrii familiei neavnd rela]ii pozitive cu vecinii [i nici prieteni apropia]i, tr\ind relativ izola]i social. Se confrunt\ cu probleme materiale deosebite, cauzate de lipsa unui loc de munc\, singurul care aduce bani n cas\ fiind R.,C. care lucreaz\ uneori ca zilier, sunt cunoscu]i drept consumatori frecven]i de alcool [i nu beneficiaz\ de o imagine pozitiv\ n comunitate. Familia C. nu ofer\ n prezent copiilor condi]ii adecvate de cre[tere [i educare iar climatul familial actual pune n pericol siguran]a [i dezvoltarea celor trei minori.

60 35 6 7 33

68

Genograma familiei C.

222

STUDII DE CAZ

Vecini

Loc de munc\

35
6

33
7

Medic

Asistent social (servicii sociale)

LEGENDA l Rela]ie puternic\ l Rela]ie tranzitorie l Rela]ie tensionat\ l Persoana care se implic\ mai mult

Ecomapa familiei C.

Nivelul de trai asigurat copiilor


Situa]ia material\ a familiei C. este precar\, p\rin]ii confruntndu-se zilnic cu probleme financiare [i materiale. Sursele de venit ale familiei sunt aloca]iile celor trei copii, ajutorul social primit de familie n conformitate cu Legea 416, [i venitul ocazional al al comcubinului mamei, R.,C. (care munce[te uneori ca zilier), suma lunar\ total\ nedep\[ind 2.500.000 lei. Familia C. locuie[te ntr-o garsonier\, proprietate personal\ a mamei, confort II, mobilat\ s\r\c\cios [i care ndepline[te minimum de cerin]e privind ntre]inerea copiilor. Spa]iul locuit este supraaglomerat, cu trei copii neavnd un spa]iu pentru joac\ [i dormind to]i trei ntr-un pat. Condi]iile igienice ale locuin]ei las\ de dorit. Nevoile de baz\ ale copiilor sunt neglijate, cei trei minori nefiind alimenta]i corespunz\tor, nu au mbr\c\minte potrivit\, nu sunt du[i la medic atunci cnd se mboln\vesc etc. Copiii nu beneficiaz\ n mediul familial actual de condi]ii decente de cre[tere [i educare. Datorit\ problemelor materiale cu care se confrunt\, comportamentul p\rin]ilor (n special al mamei) fa]\ de minori s-a agravat, ace[tia desc\rcndu-[i nervii asupra copiilor, care sunt b\tu]i frecvent,
223

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

pedepsi]i din motive absurde, l\sa]i fl\mnzi etc. Lipsa banilor, a posibilit\]ilor materiale constituie un factor de stres pentru p\rin]i, care le afecteaz\ rela]iile [i comportamentul fa]\ de copii. Abuzul asupra copiilor se datoreaz\ nivelului educa]ional redus, a gradului de s\r\cie din familie, consumului exagerat de alcool [i tulbur\rilor de comportament ale mamei. Dificult\]ile materiale, lipsa condi]iilor de cre[tere [i educare a copiilor [i mai ales tratamentul abuziv al p\rin]ilor pun n pericol dezvoltarea normal\ [i integritatea fizic\ [i psihic\ a minorilor.

Dezvoltarea copilului
n urma controalelor medicale la care au fost supu[i cei doi minori agresa]i, speciali[tii au constatat c\ cei doi copii prezint\ nt\rziere n dezvoltare, au caren]e alimentare [i manifest\ri somatice care indic\ tratamentul agresiv n familie; Din evaluarea psihologic\ a copiilor n cauz\ a reie[it c\ ace[tia prezint\ caren]e afectiv-emo]ionale, sunt greu de abordat, manifest\ nesiguran]\ [i suspiciune; Capacitatea comunica]ional\ este redus\, nivelul limbajului fiind prea pu]in dezvoltat n conformitate cu vrsta celor doi copii; Copiii stabilesc greu rela]ii interpersonale [i au un comportament dominant de negativism. Cei doi minori (C.,A. de [ase ani [i C.,E. de trei ani) nu au rela]ii normale de ata[ament cu p\rin]ii ([i ndeosebi cu mama), sunt lipsi]i de sentimentul de siguran]\ pe care ar trebui s\ l asigure familia, p\rin]ii ignornd nevoile de baz\ ale copiilor, privindu-i de condi]iile elementare afective [i fizice de dezvoltare. Copiii sunt teroriza]i de atmosfera din familie [i mai ales de comportamentul mamei lor, de care le este fric\ pentru c\ i pedepse[te foarte des. Riscul repet\rii abuzului asupra minorilor este foarte mare, date fiind problemele familiei care influen]eaz\ negativ rela]iile p\rin]i-copii: dificult\]i materiale, consumul de alcool, lipsa rela]iilor sociale, compor-

224

STUDII DE CAZ

tament cu tendin]e agresive, dezvoltarea [i integritatea copiilor fiind astfel periclitate.

Ce trebuie schimbat n dinamica familiei pentru a preveni abuzul?


Mediul actual de via]\ al copiilor familiei C. este unul maltratant, care ridic\ probleme serioase n ceea ce prive[te siguran]a copiilor [i dezvoltarea fizic\ [i psihic\ normal\ a acestora. n vederea elimin\rii factorilor care au dus la apari]ia abuzului asupra minorilor trebuie avute n vedere urm\toarele schimb\ri n dinamica familiei: 1. responsabilizarea mamei n vederea ndeplinirii obliga]iilor parentale care i revin n ceea ce prive[te cre[terea [i educarea minorilor; 2. crearea unei re]ele sociale care poate oferi sprijin [i modele de comportament pentru p\rin]i (rela]ii pozitive cu vecinii, cuno[tin]ele); 3. mbun\t\]irea calit\]ii rela]iilor p\rin]i-copii (con[tientizarea de c\tre ace[tia a efectelor comportamentului abuziv asupra minorilor); 4. rezolvarea problemelor legate de consumul de alcool (renun]area la consumul de alcool prin con[tientizarea efectelor asupra comportamentului [i a st\rii de s\n\tate); 5. colaborarea [i acceptarea suportului oferit de serviciile sociale n vederea prevenirii abuzului [i mbun\t\]irii situa]iei familiale (cooperarea eficient\ dintre p\rin]ii minorilor [i speciali[tii n protec]ia copilului).

Planificarea interven]iei
Obiectivul principal urm\rit n cazul copiilor C.,A. [i C.,E. este schimbarea mediului de via]\ maltratant n unul care s\ ofere siguran]\ [i favorabil cre[terii [i dezvolt\rii copiilor. n acest sens, priorit\]ile echipei de interven]ie sunt: ndep\rtarea factorilor de risc care au dus la apari]ia abuzului, asistarea copiilor n vederea dep\[irii traumei pe care au suferito [i identificarea unei m\suri de protec]ie care s\ ofere copiilor siguran]\ [i condi]ii adecvate de cre[tere.

225

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Obiectivele interven]iei pe termen scurt n cazul copiilor C.,A. [i C.,E. sunt: 1. scoaterea copiilor din mediul abuziv [i internarea acestora n spitalul de copii, sec]ia urgen]e, pentru ngrijiri medicale; 2. evaluarea medical\ [i psihologic\ n vederea identific\rii [i trat\rii efectelor abuzului; 3. stabilirea unei rela]ii pozitive, de colaborare, dintre p\rin]ii abuzatori [i asistentul social, n vederea identific\rii unei solu]ii la situa]ia cu care se confrunt\ [i a elimin\rii factorilor care au dus la apari]ia abuzului; 4. terapia familiei (includerea mamei ntr-un program specializat pentru a beneficia de consiliere [i terapie). Obiectivele interven]iei pe termen lung vor viza: 1. schimbarea mediului de via]\ maltratant ntr-unul favorabil cre[terii, educ\rii [i dezvolt\rii copiilor; 2. reabilitarea minorilor din punct de vedere fizic [i psihic, n vederea dep\[irii traumei. La nivelul inter-institu]ional [i multidisciplinar al interven]iei n cazul copiilor C. se va stabili echipa de interven]ie. Aceasta va fi alc\tuit\ din: medic pediatru, psiholog, asistent social, jurist, care vor colabora pe toat\ durata interven]iei, n func]ie de serviciile care vor fi necesare, ct [i la evaluarea final\ a interven]iei. (Coordonatorul echipei de interven]ie va fi asistentul social al Direc]iei de Asisten]\ Social\ care s-a ocupat de caz din momentul sesiz\rii). La nivel individual, interven]ia va urm\ri acompanierea copiilor victime ale abuzului n vederea recuper\rii fizice [i psiho-sociale a acestora, [i acordarea de suport terapeutic p\rin]ilor abuzatori (consiliere). Cei doi p\rin]i ai copiilor C.,A. [i C.,E. s-au ar\tat dispu[i s\ colaboreze cu speciali[tii n protec]ia copilului n vederea dep\[irii situa]iei cu care se confrunt\ [i a restabilirii echilibrului familial prin mbun\t\]irea calit\]ii rela]iei p\rin]i-copii. Astfel, s-a propus includerea p\rintelui abuzator (mama) ntr-un program specializat pentru a beneficia de terapie [i consiliere.

226

STUDII DE CAZ

Mama copiilor, doamna C.,T. [i-a luat angajamentul fa]\ de asistentul social s\: asigure copiilor un mediu familial adecvat, f\r\ conflicte sau atitudini agresive fa]\ de copii, n caz contrar ace[tia vor fi separa]i definitiv de familie [i se vor ncepe demersurile pentru dec\derea din drepturile p\rinte[ti; s\ colaboreze cu echipa Direc]iei de Asisten]\ Social\ [i s\ asigure accesul angaja]ilor institu]iei la domiciliu, n vederea verific\rii situa]iei copiilor; s\ participe la [edin]ele de terapie n cadrul Direc]iei de Asisten]\ Social\ dup\ un program stabilit de c\tre psihologul institu]iei.

Interven]ia
Observa]ii generale Dat fiind faptul c\ ambii p\rin]i [i-au manifestat regretul fa]\ de cele ntmplate cu cei doi copii [i [i-au luat angajamentul c\ tratamentul abuziv al copiilor nu va mai avea loc, minorii C.,A. [i C.,E. au revenit n familia natural\, r\mnnd ns\ sub stricta supraveghere a speciali[tilor. La scurt timp ns\ dup\ revenirea copiilor n familie, p\rin]ii acestora nu s-au mai ar\tat dispu[i s\ colaboreze cu speciali[tii [i s\ accepte suportul acestora, manifestnd un comportament de respingere [i nc\lcndu-[i angajamentul pe care [i-l luaser\ ini]ial fa]\ de membrii echipei de interven]ie. Astfel, dup\ numai dou\ [edin]e de consiliere, mama minorilor a ncetat s\ se mai prezinte la ntlnirile cu psihologul, motivnd c\ este o pierdere de timp [i este de p\rere c\ terapia nu o ajut\. De asemenea, asistentul social a fost mpiedicat s\ se intereseze de starea actual\ a copiilor deoarece p\rin]ii nu deschideau u[a [i nu erau de g\sit. Vecinii au informat asistentul social c\ cei doi so]i continu\ s\-i pedepseasc\ [i s\-i neglijeze pe copii [i c\ atitudinea [i comportamentul lor social pare a nu se fi schimbat. n aceste condi]ii, membrii echipei de interven]ie au considerat c\ mediul familial n care tr\iesc cei trei copii ai familiei C. nu prezint\ garan]ii privind securitatea copiilor [i c\ riscul repet\rii abuzului este
227

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

prezent, din aceste motive men]inerea copiilor n continuare n familie nu este indicat\. Dat\ fiind aceast\ situa]ie, s-a propus plasarea de urgen]\ n regim de asisten]\ maternal\ la o familie de asisten]i maternali profesioni[ti a copiilor C.,A., C.,E. [i C.,N., mama minorilor declarnd c\ este de acord ca cei trei copii s\ fie plasa]i n asisten]\ maternal\ sau ntr-un centru de plasament deoarece acas\ nu le poate oferi condi]ii adecvate. Etapele interven]iei n cazul copiilor C. Scoaterea copiilor din mediul familial abuziv [i internarea de urgen]\ a acestora n spitalul de copii pentru ngrijiri medicale; Evaluarea fizic\ [i psihologic\ a minorilor n vederea identific\rii [i dep\[irii efectelor tratamentului abuziv; Terapie [i consilierea p\rin]ilor n vederea schimb\rii comportamentului abuziv; Terapie individual\ cu C.,A., respectiv C.,E. n vederea dep\[irii traumei Revenirea copiilor C.,A., [i C.,E. n mediul familial, cazul r\mnnd sub supravegherea speciali[tilor Direc]iei de Asisten]\ Social\; Scoatarea copiilor din mediul familial [i plasarea de urgen]\ a acestora n regim de asisten]\ maternal\, datorit\ reapari]iei abuzului asupra minorilor [i a nerespect\rii angajamentului de c\tre p\rin]ii R.,C. [i C.,T.; Consilierea [i preg\tirea copiilor n vederea integr\rii n noul mediu de via]\; Terapie pentru p\rin]i-substitut (preg\tirea familiei de asisten]i maternali n vederea primirii copiilor); nceperea demersurilor legale pentru dec\derea din drepturile p\rinte[ti a doamnei C.,T. (mama copiilor) pentru abuz fizic asupra copiilor; Evaluarea periodic\ a situa]iei celor trei copii (lunar). Monitorizarea cazului o perioad\ de 6 luni dup\ ncheierea interven]iei.

228

STUDII DE CAZ

Evaluarea final\
n prezent copiii C.,A., C.,E. [i C.,N. se afl\ n plasament la familia de asisten]i maternali B. din Ia[i. Copiii s-au integrat bine n noul mediu familial [i s-au ata[at de asisten]ii maternali [i de feti]a acestora. Copiii s-au obi[nuit mai greu cu lipsa p\rin]ilor datorit\ vrstei lor mici [i a faptului c\ pn\ acum nu au cunoscut un alt mediu de via]\, dar grija [i afec]iunea asisten]ilor maternali i-au ajutat s\ treac\ de faza desp\r]irii de p\rin]i [i s\ se adapteze la noul mod de via]\. Din cele constatate n urma evalu\rii periodice a situa]iei copiilor de c\tre asistentul social a reie[it faptul c\ cei trei minori au progresat n ceea ce prive[te dezvoltarea lor fizic\, capacitatea de comunicare [i rela]ionare, copiii avnd achizi]ii att pe plan personal, ct [i n plan social. Minorul C.,N. este n clasa I [i este ncntat de faptul c\ merge la [coal\, avnd rezultate satisf\c\toare. Cei trei fra]i au un comportament normal pentru vrsta lor [i nu ridic\ probleme familiei de plasament, avnd rela]ii pozitive cu to]i ceilal]i membri ai familiei. Speciali[tii n protec]ia copilului care s-au ocupat de cazul celor trei fra]i au constatat c\ actualul mediu de via]\ al minorilor prezint\ siguran]a afectiv\ [i protec]ia de care au nevoie copiii [i c\ familia de asisten]i maternali ofer\ acestora condi]ii normale de cre[tere [i educare, mediul familial asigurat de c\tre asisten]ii maternali fiind unul favorabil dezvolt\rii copiilor. n aceste condi]ii, se propune men]inerea m\surii de ocrotire a celor trei copii n familia asisten]ilor maternali pn\ la identificarea unei m\suri de ocrotire cu caracter permanent.

229

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Studiu de caz nr. 4


Prezentarea general\ a problemei
Minora D., I., n vrst\ de patru ani locuie[te mpreun\ cu cei cinci fra]i [i cu p\rin]ii ei ntr-o comun\ din jude]ul Ia[i. P\rin]ii copiilor sunt c\s\tori]i din 1990, [i nc\ de la nceputul c\sniciei au existat conflicte intrafamiliale, care cu timpul s-au agravat, ajungnd ca violen]a intrafamilial\ s\ devin\ un mod de via]\. Situa]ia social\ a familiei D. este critic\: comportamentul agresiv al tat\lui vizavi de cei [ase copii [i de mama acestora se manifest\ frecvent [i n ultimul timp s-a agravat, datorit\ consumului de alcool, al educa]iei minime [i al gradului mare de s\r\cie. Datorit\ problemelor materiale cu care se confrunt\ familia, trei dintre cei [ase fra]i frecventeaz\ un Centru de zi din comuna n care locuiesc, iar ceilal]i trei (cei mai mici) sunt permanent n familie. Tat\l copiilor, domnul D.,C., se manifest\ violent n cadrul familiei, [i agreseaz\ frecvent so]ia [i copiii (n special pe cei mici), invocnd diverse motive. Cnd D.,C. nu este sub influen]a alcoolului, atitudinea tat\lui fa]\ de familie este indiferent\, de multe ori restrictiv\ fa]\ de cheltuielile legate de alimentare [i mbr\c\minte: orice nevoie a copiilor este respins\, propriile trebuin]e avnd prioritate. Agresivitatea tat\lui este ndreptat\ n special asupra mamei [i asupra feti]ei D.,I. Aceasta este b\tut\ n mod repetat de c\tre tat\l ei, principalul motiv fiind c\ feti]a nu este a lui (D.,C. consider\ c\ so]ia l-a n[elat [i c\ minora D.,I. nu este copilul lui). Copiii sunt teroriza]i de comportamentul tat\lui, ace[tia plecnd de acas\ (n vecini etc.) cnd D.,C. ncepe s devin\ recalcitrant [i agresiv. Cei mici ns\, D.,I. (4 ani) [i D.,L. (3 ani) cad de multe ori victime ale agresivit\]ii tat\lui, deoarece nu [tiu s\ se fereasc\ de acesta. Mama minorilor, respectiv doamna D.,A. manifest\ un real ata[ament fa]\ de copii. De[i este victima abuzurilor repetate ale so]ului, nu a f\cut demersurile pentru separarea legal\ de acesta, datorit\ lipsei banilor [i a amenin]\rilor repetate din partea so]ului, ns\ a depus plngere la Poli]ie
230

STUDII DE CAZ

vizavi de comportamentul agresiv al domnului D.,C. Poli]ia nu a luat ns\ nici o m\sur\ nafara unor amenzi pentru tulburarea lini[tii publice, lucru care l-a enervat pe tat\l copiilor, devenind mai agresiv fa]\ de membrii familiei. Asistentul social de la Centrul de zi din comuna n care locuie[te familia D. a constatat la fra]ii minorei D.,I. (care frecventau centrul) un comportament caracteristic copilului agresat. ngrijorat\, aceasta a demarat un program de monitorizare al familiei copiilor, despre care avea cuno[tin]\ c\ se confrunt\ cu fenomenul de violen]\ domestic\. Din mai 2003, asistentul social al Centrului de zi din comuna x a urm\rit ndeaproape situa]ia familiei D., constatnd prezen]a violen]ei familiale, la nceput doar asupra mamei copiilor. n iunie 2003, ntr-o vizit\ efectuat\ la domiciliul familiei D. de c\tre asistentul social, acesta a constatat c\ minora D.,I. prezenta echimoze pe fa]\ [i pe mini. Mama copiilor a declarat c\ feti]a a fost b\tut\ de tat\ venit obosit [i nervos de la munc\. Asistentul social de la Centrul de zi a considerat c\ minorii sunt n pericol n actualul mediu familial [i a anun]at Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i de situa]ia copilului [i a fra]ilor ei.

Sesizarea cazului
1. Persoana care a sesizat cazul: asistentul social E.,L. de la Centrul de zi din comuna x, Ia[i 2. Date de identificare ale copilului: D.,I. (4 ani); 3. Date de identificare ale abuzatorului: D.,C. (47 ani), tat\l minorei; 4. Tipul de abuz reclamat: abuz fizic asupra copilului, abuz emo]ional; 5. Locul unde s-a petrecut abuzul: n familie; 6. Institu]ia unde s-a semnalat abuzul: Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat. Cazul copilului D.,I. a fost sesizat de c\tre asistentul social al Centrului de zi din comuna x, Ia[i, centru la care erau nscri[i [i trei dintre fra]ii minorei n cauz\. Asistentul social avea cuno[tin]\ de faptul c\ n familie exist\ violen]\ conjugal\ [i a nceput s\ acorde o aten]ie deosebit\
231

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

copiilor familiei D., efectund vizite la domiciliul familiei pentru a observa comportamentul tat\lui fa]\ de copii. n data de 3 iunie 2003, asistentul social E.,L. n urma unei evalu\ri la domiciliul familiei D. a sesizat faptul c\ minora D.,I., de 4 ani, a fost b\tut\ cu pumnii de c\tre tat\, deoarece, dup\ spusele mamei, aceasta i-a mncat bucata de pine de pe mas\. Copilul prezenta lovituri (vn\t\i) pe bra]e [i echimoze pe frunte [i i-a spus asistentului social c\ a b\tut-o tat\l ei. Asistentul social al Centrului de zi din comuna x a alertat Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i cu privire la situa]ia copilului D.,I., iar un asistent social al Direc]iei a investigat cazul. ns\ cum era primul act de violen]\ al tat\lui asupra feti]ei, [i tat\l [i-a ar\tat regretul spunnd c\ a fost un incident nefericit, dar care nu se va mai ntmpla, nu au fost luate m\suri speciale, cazul r\mnnd sub aten]ia Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i. O perioad\ de dou\ luni nu au mai fost semnalate abuzuri, ns\ comportamentul indiferent [i lipsa de interes a tat\lui pentru cre[terea copiilor a r\mas neschimbat\. n septembrie 2003, n urma unui conflict major n familie, copiii familiei D. care frecventau centrul de zi au declarat c\ sora lor, D.,I. a fost b\tut\ crunt de tat\ [i a fost dus\ noaptea la spital cu salvarea. De[i mama copiilor a fost mpiedicat\ de c\tre so] s\ intervin\ pentru a interna copilul n spital datorit\ gravelor leziuni suferite n urma b\t\ii, aceasta nu a ]inut cont de amenin]\rile so]ului [i a internat-o pe minora D.,I. la Spitalul Sfnta Maria Ia[i. Mama s-a deplasat la spital cu copilul [i apoi a sesizat Direc]ia de Asisten]\ Social\ [i a solicitat sprijin. Copilul a fost internat cu diagnosticul traumatism cranio-facial 1/3 medie clavicula dreapt\ prin agresiune.

nregistrarea cazului
Cazul copilului D.,I. a fost preluat de Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat, n vederea investig\rii [i evalu\rii situa]iei minorei ([i a fra]ilor ei) [i stabilirii unei m\suri de protec]ie pentru minora n cauz\ [i a necesit\]ii interven]iei imediate.

232

STUDII DE CAZ

Evaluarea ini]ial\
Intervievarea membrilor familiei D. [i a persoanelor semnificative Scopul principal al evalu\rii este aprecierea existen]ei vreunui pericol/ risc pentru copil [i a gradului de periculozitate a factorilor care pun n pericol dezvoltarea fizic\ sau/[i psihic\ sau chiar via]a copilului. n acest sens, s-a realizat o investigare atent\ a factorilor care au dus la apari]ia abuzului asupra feti]ei D.,I. [i a situa]iei familiale. Astfel, au fost intervieva]i de c\tre asistentul social al Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i membrii familiei D., asistentul social al Centrului de zi din comuna x, asistentul social al Prim\riei comunei x, vecinii familiei D. Feti]a D.,I. a fost prima cu care a stat de vorb\ asistentul social. Datorit\ vrstei mici a minorei [i a insuficientei dezvolt\ri a vocabularului, aceasta nu a putut s\ ofere prea multe informa]ii despre ce s-a ntmplat. Minora a afirmat c\ a fost b\tut\ de tat\l ei pentru c\ a fost obraznic\ [i a pedepsit-o. De asemenea, copilul a mai spus c\ tat\l ei a b\tut-o [i alt\ dat\ [i c\ o bate [i pe mama ei [i o ceart\ tot timpul, c\ este mereu sup\rat pe ea [i pe fra]ii ei. Datorit\ comportamentului agresiv al tat\lui vizavi de copii, ct [i fa]\ de mam\ (violen]\ verbal\ [i fizic\), feti]a D.,I. manifest\ anxietate fa]\ de tat\. D.,I. are un comportament anxios datorit\ faptului c\ a fost agresat\ fizic n mod repetitiv de tat\, dar [i faptul c\ aceasta a fost martor\ la violen]ele tat\lui asupra celorlal]i membri ai familiei. Din discu]ia purtat\ cu mama feti]ei, doamna D.,A. (33 ani), asistentul social a constatat c\ aceasta este de mult timp victima agresiunii verbale [i fizice ale so]ului ei, care este pe zi ce trece mai violent. Mama copiilor a declarat asistentului social c\ la nceput agresivitatea tat\lui se manifesta doar asupra ei, dar n ultimul timp a devenit violent [i cu copiii, n special cu D.,I. (violen]a asupra celorlal]i fra]i ai copilului este verbal\). Doamna D.,A. a afirmat c\ tat\l feti]ei g\se[te motive pentru a o pedepsi frecvent, nelund n considerare vrsta mic\ a feti]ei [i nivelul ei de n]elegere, [i niciodat\ nu are alte alternative de educa]ie dect pedeapsa fizic\. De asemenea, mama feti]ei consider\ c\ situa]ia lor material\ precar\ este o cauz\ a violen]ei so]ului, dar [i faptul c\ acesta consum\ alcool n mod exagerat i accentueaz\ agresivitatea. Doamna D.,A. a men]ionat c\ so]ul
233

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

ei este aproape obsedat de ideea c\ minora D.,I. nu este fiica lui (cu toate c\ nu are motive s\ cread\ acest lucru) [i c\ din aceast\ cauz\ feti]a este victima violen]ei acestuia, pe ceilal]i copii pedepsindu-i foarte rar (i agreseaz\ verbal, i amenin]\ etc.). Mama copiilor are un comportament moral decent [i manifest\ un real ata[ament fa]\ de copiii, f\cndu-[i griji pentru siguran]a acestora. De[i este victima abuzurilor repetate ale so]ului, D.,A. nu a f\cut demersurile pentru separarea legal\ de so], datorit\ lipsei banilor (nu are un loc de munc\) dar [i datorit\ amenin]\rilor repetate din partea so]ului, ns\ a depus plngeri la poli]ie vizavi de comportamentul agresiv al numitului D.,C., ns\ poli]ia nu a intervenit dect prin aplicarea unei amenzi pentru tulburarea lini[tii publice. nainte ca mama s\ apeleze la Direc]ia de Asisten]\ Social\, tat\l [i-a mai agersat feti]a (D.,I.), ns\ ea nu a sesizat atunci autorit\]ile pentru c\ so]ul a amenin]at-o cu b\taia. Ultima dat\ ns\, D.,C. a b\tut-o crunt pe minora D.,I., deoarece i-a r\spuns nu la o cerere a acestuia, [i a pedepsit-o pentru c\ nu l-a ascultat. A lovit-o pe feti]\ cu pumnii, cu picioarele, a dat-o cu capul de un dulap, pn\ s\ poat\ interveni mama copilului, provocndu-i multiple leziuni la nivelul craniului, membrelor superioare etc. De[i, din spusele ei, reiese c\ a fost mpiedicat\ de so] s\ intervin\ pentru a interna copilul n spital, mama minorei nu a ]inut cont de amenin]\rile acestuia, internnd copilul n spital pe data de 13.10.2003. Din declara]iile mamei f\cute asistentului social al Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i reiese faptul c\ tat\l copiilor are un comportament agresiv fa]\ de so]ie [i copii, pe fondul consumului ridicat de alcool [i al nervozit\]ii excesive. Cnd D.,C. nu este b\ut, comportamentul s\u fa]\ de familie este indiferent, restrictiv n ceea ce prive[te alimenta]ia [i mbr\c\mintea pentru copii, este ostil, recalcitrant. Nu se preocup\ de cre[terea copiilor [i orice nevoie a copiilor este respins\, propriile lui trebuin]e avnd prioritate. Din spusele mamei reiese c\ so]ul o oblig\ s\ l hr\neasc\ nti pe el, [i apoi din resturile r\mase s\ le mpart\ copiilor. Tat\l nu manifest\ ata[ament fa]\ de copii [i i consider\ o povar\ pentru familie. Mama a spus c\ a apelat la sprijinul autorit\]ilor deoarece nu mai poate suporta regimul abuziv [i terorizant al so]ului, [i se teme pentru
234

STUDII DE CAZ

siguran]a [i integritatea copiilor, deorece so]ul ei nu d\ semne c\ ar putea s\-[i schimbe comportamentul. Asistentul social al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a intervievat [i pe fra]ii minorei D.,I., respectiv D.,A. (12 ani), D.,L. (10 ani) [i D.,M. (7 ani). Cei trei fra]i frecventeaz\ Centrul de zi din comuna n care locuiesc, deoarece acas\ nu au condi]ii materiale adecvate unei educa]ii corespunz\toare. Copiii au declarat asistentului social c\ tat\l lor are un comportament foarte agresiv, este mereu sup\rat pe ei, o ceart\ [i o bate frecvent pe mama lor. De asemenea, fra]ii au afirmat c\ tat\l o pedepse[te destul de des pe sora lor cea mic\, D.,I., invocnd diferite motive: c\ este g\l\gioas\, c\ nu l ascult\, iar ultima dat\ a b\tut-o foarte tare pentru c\ nu i-a adus un ou din frigider. Copii au men]ionat c\ D.,I. este ]inta preferat\ a violen]ei tat\lui [i datorit\ faptului c\ acesta are impresia c\ nu este fata lui, lucru neadev\rat. Cei trei fra]i au spus asistentului social de la Centrul de zi de problemele pe care le au acas\, dup\ ce acesta i-a v\zut c\ sunt deprima]i, retra[i [i nu mai nva]\ ca nainte. Copiii sunt vizibil marca]i de atmosfera conflictual\ zilnic\ din familie [i au declarat c\ se tem de tat\l lor, pentru c\ este aproape mereu n stare de ebrietate [i provoac\ scandaluri n fiecare zi. Asistentul social E.,L. de la Centrul de zi din comuna x a fost [i ea intervievat\ de reprezentantul Direc]iei de Asisten]\ Social\. Aceasta a declarat c\ familia D. era monitorizat\ de mult\ vreme, deoarece avea cuno[tin]\ de prezen]a violen]ei intrafamiliale, dar numai asupra mamei. n ultimul timp ns\ s-a constatat c\ tat\l D.,C. a devenit agresiv cu copiii, n special cu minora D.,I. (4 ani), pe care a b\tut-o de cteva ori, f\r\ ns\ a avea nevoie de ngrijiri medicale. E.,L. a ntocmit un referat de constatare a agresiunii [i a anun]at Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i. E.,L. a declarat c\ la trei luni de la constatarea agresiunii asupra minorei D.,I., tat\l a b\tut-o crunt pe feti]\, provocndu-i multiple leziuni [i traumatisme, aceasta necesitnd spitalizare. E.,L. a men]ionat c\ tat\l sa opus intern\rii copilului, deoarece se temea de repercursiuni cnd se va

235

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

afla c\ el a b\tut-o, dar mama nu a ]inut cont de amenin]\rile lui [i a chemat salvarea. E.,L. a men]ionat c\ minorii familiei D, care frecventeaz\ Centrul de zi sunt vizibil marca]i de violen]a familial\ [i sunt teroriza]i de tat\l lor, care i amenin]\ mereu [i i pedepse[te. De asemenea, copiii nu mai dau randamentul normal la [coal\, sunt tri[ti [i interioriza]i. E.,L. a afirmat c\ actualul mediu familial al copiilor le pericliteaz\ acestora dezvoltarea [i integritatea fizic\ [i psihic\ [i consider\ necesar\ interven]ia autorit\]ilor specializate. Asistentul social de la Prim\ria comunei x a fost de asemenea intervievat de asistentul social al Direc]iei de Asisten]\ Social\ n leg\tur\ cu situa]ia familiei D. Acesta a declarat c\ domnul D.,C. este cunoscut n comun\ ca o persoan\ violent\, irascibil\, consumator frecvent de alcool, cu probleme de rela]ionare. Pentru c\ nu avea un loc de munc\ stabil, D.,C. a fost anagajat ca tractorist, la interven]ia autorit\]ilor locale, dar acesta nu a dovedit seriozitate [i a fost concediat. Pentru ca s\-[i poat\ cre[te copiii, familia a fost sprijinit\ material de autorit\]ile locale, dar tat\l a vndut lucrurile [i a cheltuit banii pe ]ig\ri [i alcool, soarta copiilor fiindu-i indiferent\. Asistentul social de la Prim\ria comunei x este de p\rere c\ atmosfera conflictual\ precum [i nivelul ridicat de s\r\cie n care tr\ie[te familia D. reprezint\ un real pericol pentru dezvoltarea normal\ a copiilor. Tat\l copiilor, domnul V a fost intervievat [i el de asistentul social n leg\tur\ cu ce s-a ntmplat cu minora D.,I. Acesta a sus]inut c\ a pedepsito pe feti]\ pentru c\ nu l-a ascultat, [i c\ nu consider\ c\ b\taia primit\ de minor\ i-a pus acesteia via]a n pericol. ntrebat de asistentul social de ce s-a opus intern\rii feti]ei D.,I. n spital pentru ngrjiri, tat\l a r\spuns c\ dorea ca incidentul s\ r\mn\ n anonimat. Domnul D.,C. recunoa[te atitudinea sa agresiv\, dar o consider\ util\ deoarece a[a poate men]ine disciplina n familia sa numeroas\. Tat\l nu con[tientizeaz\ efectele violen]ei asupra so]iei [i copiilor [i nu pare a fi dispus s\-[i modifice comportamentul n familie.

236

STUDII DE CAZ

D.,C. nu manifest\ ata[ament fa]\ de copii [i i consider\ o povar\ pentru familie [i nu se preocup\ de cre[terea [i educa]ia acestora. Orice nevoie a copiilor este respins\, propriile trebuin]e avnd prioritate. Tat\l [i agreseaz\ frecvent so]ia [i copiii, ns\ feti]a D.,I. [i fratele ei D. sunt victimile frecvente ale abuzului. Domnul D.,C. crede c\ feti]a D.,I. nu este copilul lui, acesta fiind unul din motivele pentru care feti]a este b\tut\ [i pedepsit\. Din cele constatate de asistentul social n urma discu]iei cu tat\l abuzator, a reie[it c\ acesta are un comportament agresiv pe fondul consumului de alcool, nu con[tientizeaz\ consecin]ele comportamentului s\u asupra copiilor, are o atitudine indiferent\ fa]\ de situa]ia acestora (educa]ie, s\n\tate etc.) [i nu este dispus s\ colaboreze cu asistentul social n vederea mbun\t\]irii situa]iei familiale [i a rela]ion\rii cu copiii.

Starea fizic\ [i psihic\ a copiilor n urma evalu\rii


Feti]a D.,I. a fost adus\ la spitalul de copii de c\tre mama sa, n data de 13.10.2003, n urma b\t\ii pe care a suferit-o. Copilul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-facial 1/3 medie clavicul\ dreapta prin agresiune, avnd diverse leziuni pe suprafa]a corpului. Psihologul care a examinat copilul a constatat c\ D.,I. are un comportament anxios datorit\ faptului c\ a fost agresat\ fizic n mod repetitiv de tat\, dar [i pentru faptul c\ aceasta a fost martor\ la violen]ele tat\lui asupra celorlal]i membri ai familiei. Datorit\ climatului familial tensionat copilul manifest\ o instabilitate afectiv\, un comportament anxios, are probleme de rela]ionare, are reac]ii impulsive, manifest\ nesiguran]\ [i team\. Speciali[tii care au evaluat starea copilului au constatat c\ minora este terorizat\ de tat\, este b\tut\ [i pedepsit\ n mod frecvent. Feti]ei i este team\ de tat\l ei, nu vrea s\ r\mn\ singur\ cu acesta [i nu manifest\ un ata[ament normal tat\-fiic\. Feti]a este foarte ata[at\ de mam\ [i fra]ii ei, avnd rela]ii pozitive cu ace[tia; ei sunt cei care o ap\r\ pe D.,I. de abuzul tat\lui, oferindu-i protec]ie [i afec]iune.

237

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Evaluarea familiei
Semnifica]ia mediului ambiant, trecut [i actual P\rin]ii feti]ei D.,I., respectiv doamna D.,A. (32 ani) [i domnul D.,C. (43) ani sunt c\s\tori]i legal de 13 ani [i au mpreun\ [ase copii, cel mai mare avnd 14 ani, iar cel mai mic copil 3 ani. Din cele relatate de mama copiilor, doamna D.,A., au existat conflicte intrafamiliale de la nceputul c\sniciei (odat\ cu na[terea primului copil), care cu timpul ns\ s-au agravat datorit\, conform spuselor mamei, consumului de alcool, al gradului mare de s\r\cie [i al num\rului mare de membri ai familiei. Ini]ial, agresivitatea tat\lui s-a manifestat doar asupra mamei copilului, conflictele fiind dese, dominate de agresiuni fizice [i verbale, n special pe fondul consumului excesiv de alcool. Atmosfera familial\ tensionat\ [i certurile cotidiene la care copiii erau martori i-au afectat foarte mult pe ace[tia [i le-a creat un sentiment de team\ fa]\ de tat\l lor, afectndu-le de asemenea [i ata[amentul fa]\ de acesta. Datorit\ faptului c\ domnul D.,C. nu avea un loc de munc\ stabil [i mama copiilor nu lucra, familia D. a apelat la autorit\]ile locale pentru ai sprijini material. Familia a fost sprijinit\ n acest sens timp de cteva luni, dar tat\l copiilor a vndut majoritatea bunurilor primite pentru a-[i procura b\utur\ [i ]ig\ri. Deoarece n familie nu aveau condi]iile necesare unei bune educa]ii, trei dintre copii (D.,A., D.,L. [i D.,M.) au fost nscri[i la un centru de zi din comuna n care locuiesc, iar fata cea mai mare (D.,E. n v\rst\ de 13 ani) locuie[te n Ia[i la m\tu[a matern\ [i este elev\ la [coala special\ Constantin P\unescu. Domnul D.,C. a nceput s\ devin\ agresiv cu minora D.,I. [i s\ o bat\ mai des dect pe ceilal]i fra]i dup\ ce a nceput s\ l obsedeze ideea (fals\ de altfel) c\ feti]a nu este copilul lui. Cu toate c\ doamna D.,A. i-a explicat n nenum\rate rnduri c\ se n[eal\, tat\l nu s-a convins, abuzurile fizice asupra feti]ei crescnd ca num\r [i intensitate. Cu toate c\ [i ceilal]i copii erau pedepsi]i de tat\l lor, agresivitatea tat\lui era ndreptat\ mai ales asupra minorei D.,I. [i asupra mamei, pe care o credea infidel\. So]ia era

238

STUDII DE CAZ

zilnic amenin]at\ s\ p\streze t\cerea asupra episoadelor violente ce aveau loc frecvent (la fel [i copiii), deoarece domnul D.,C. dorea ca faptele s\ r\mn\ n familie, fiind con[tient de consecin]ele faptelor sale (din punct de vedere legal). Asistentul social de la Centrul de zi din comuna x a aflat de la copiii familiei D. care frecventau centrul de problemele lor familiale [i a nceput monitorizarea familiei D. n perioada monitoriz\rii nu au existat probleme intrafamiliale, dar cazul a r\mas n aten]ia Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i, care primise sesizarea cu privire la situa]ia copiilor D. n luna septembrie ns\, minora D.I. a fost grav b\tut\ de c\tre tat\ necesitnd internare de urgen]\. Pentru a-[i duce copilul la spital, mama a fost nevoit\ s\ apeleze la for]\ pentru a ie[i din locuin]\. Dup\ ce a internat feti]a la spital, a apelat la sprijinul Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i, prezentndu-le speciali[tilor situa]ia n care se afl\ [i cerndu-le ajutorul.

Func]ionarea actual\ a familiei


n prezent, familia este compus\ din 8 membri, respectiv p\rin]ii [i cei [ase copii. To]i locuiesc n aceea[i cas\ din comuna x, cu excep]ia feti]ei D.,E. (13 ani) care locuie[te la m\tu[a matern\ la Ia[i, deorece nva]\ la [coala special\ Constantin P\unescu, [i vine rar acas\. Trei dintre copii, care sunt de vrst\ [colar\ (D.,A., D.,L. [i D.,M.) frecventeaz\ Centrul de zi din comun\, deoarece acas\ nu au condi]ii adecvate pentru a nv\]a [i nici resursele materiale necesare. Rela]iile intrafamiliale sunt dominate de conflicte frecvente ntre cei doi so]i, care n ultimul timp s-au agravat ca num\r [i intensitate, datorit\ consumului excesiv de alcool [i al nivelului ridicat de s\r\cie n care tr\iesc membrii familiei D. Cu timpul, agresivitatea tat\lui a nceput s\ se manifeste [i asupra copiilor, dar mult mai rar dect asupra mamei acestora. n ultima vreme ns\, minora D.,I. (4 ani) a nceput s\ fie victima preferat\ a agresivit\]ii tat\lui, principalul motiv invocat de acesta fiind c\ minora nu este copilul lui (idee fals\) [i c\ este rea [i neascult\toare. Ceilal]i fra]i au nv\]at s\ se fereasc\ de tat\l lor cnd este sub influen]a

239

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

alcoolului [i devine agresiv (fug, se ascund etc.) [i astfel sunt pedepsi]i mai rar. Fa]\ de minora D.,I. tat\l are o atitudine inexplicabil\, nu este afectuos cu ea, c\utnd mereu motive pentru a o bate, cu toat\ mpotrivirea mamei. Cei [ase copii [i doamna D.,A. sunt puternic marca]i de comportamentul violent al tat\lui [i sunt practic teroriza]i de acesta. Copiii sunt cei mai afecta]i de atmosfera familial\ [i de multe ori pleac\ de acas\ cnd tat\l ncepe cearta [i se ntorc noaptea. Tat\l nu manifest\ ata[ament fa]\ de copii [i i consider\ o povar\ pentru familie, considernd c\ din cauza lor au dificult\]i materiale [i financiare. Domnul D.,C. nu se preocup\ de cre[terea [i educa]ia copiilor [i aproape orice nevoie a copiilor este respins\, propriile trebuin]e avnd prioritate. Tat\l copiilor este cunoscut de vecini ca o persoan\ recalcitrant\ [i agresiv\ [i prefer\ s\ nu aib\ nici un fel de rela]ii cu acesta sau cu membrii familiei D., deoarece le este team\ de domnul D. Domnul D.,C. este cunoscut de c\tre autorit\]ile locale ca o persoan\ violent\, consumatoare de alcool, iresponsabil\, dezinteresat\ de propria familie. Rela]iile copiilor cu mama lor sunt rela]ii pozitive, bazate pe afec]iune, mama fiind foarte ata[at\ de copii [i protejndu-i pe ct posibil de violen]a tat\lui. De[i este victima abuzurilor repetate ale so]ului, mama copiilor nu a f\cut demersurile pentru separarea legal\ de so] (datorit\ lipsei banilor [i a amenin]\rilor repetate din partea so]ului), ns\ a depus plngeri la poli]ie vizavi de comportamentul agresiv al acestuia, f\r\ nici un rezultat favorabil. Mama [i cei [ase copii sunt puternic marca]i de conflictele [i violen]a existent\ n familie [i consider\ c\ sunt ntr-un real pericol al\turi de tat\, dac\ acesta nu-[i va schimba comportamentul.

240

STUDII DE CAZ

Genograma familiei D

69
40

70

61 32

60

13

12

10
Loc de munc\

Asistent social (servicii sociale)

Vecini
32 13 12 10 7 4 3

40

Autorit\]i locale

Familia l\rgit\ { coala

LEGENDA l Rela]ie puternic\ l Rela]ie tranzitorie l Rela]ie tensionat\ l Persoana care se implic\ mai mult

Ecomapa familiei D.

Nivelul de trai asigurat copilului/copiilor


Familia feti]ei D.,I. locuie[te ntr-o cas\ alc\tuit\ din dou\ camere [i o buc\t\rie, aflat\ n stare avansat\ de degradare, foarte modest mobilat\ [i care nu satisface condi]iile igienico-sanitare, de ntre]inere a copiilor. Spa]iul mic supraglomerat nu permite copiilor s\ se joace [i s\-[i fac\ lec]iile n condi]ii adecvate. Din aceast\ cauz\ [i din cauza dificult\]ilor materiale ale familiei, trei dintre copii frecventeaz\ Centrul de zi din comuna x, unde sunt sprijini]i [i unde [i fac temele. Veniturile lunare ale familiei D. sunt foarte reduse. Tat\l nu are un loc de munc\ stabil, a lucrat ca tractorist doi ani, n urma interven]iei autorit\]ilor locale, [i-a pierdut locul de munc\ datorit\ consumului de
241

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

alcool. Mama copiilor nu a fost angajat\ niciodat\ [i nu are nici un venit. Venitul lunar al familiei este compus din aloca]iile copiilor, venitul minim garantat prin legea 416 [i venitul ocazional al tat\lui, suma total\ fiind de aproximativ 3.500.000 lei. Majoritatea banilor sunt cheltui]i de tat\ pe b\utur\ [i alcool, astfel r\mnnd pu]ini bani pentru nevoile copiilor: haine, alimente, rechizite [colare. Tat\lui pare s\ nu-i pese de soarta copiilor [i consider\ nevoile sale prioritare, el fiind capul familiei. Mama minorilor a declarat asistentului social c\ D.,C. o pune s\-l hr\neasc\ mai nti pe el, [i apoi ceea ce a r\mas s\ le mpart\ copiilor. Comportamentul tat\lui fa]\ de familie este n general indiferent, restrictiv n ceea ce prive[te alimenta]ia [i mbr\c\mintea, este recalcitrant [i ostil.

Dezvoltarea copilului
Minora D.,I. a fost internat\ n septembrie 2003 la Spitalul de Copii Sfnta Maria Ia[i n urma abuzului fizic s\vr[it de c\tre tat\, fiind diagnosticat\ de medici cu traumatism cranio-facial 1/3 medie clavicul\ dreapt\ prin agresiune [i multiple leziuni n stadii diferite de vindecare. Medicii care au examinat copilul au constatat [i alte echimoze pe corpul copilului aproape vindecate, care indicau lovirea cu un obiect dur sau cu pumnul. De asemenea, s-a constatat c\ D.,I. are anumite probleme organice, legate de alimenta]ia inadecvat\, lipsa de vitamine [i calciu, [i este subdezvoltat\ din punct de vedere staturo-ponderal. Din punct de vedere psiho-social, feti]a D.,I. manifest\ un comportament anxios datorit\ agresiunilor fizice repetate, dar [i pentru faptul c\ a fost martor\ la violen]ele asupra celorlal]i membri ai familiei (mama). Copilul prezint\ unele tulbur\ri de natur\ emo]ional\, cu accese de plns, cefalee, durere inexplicabil\ (stomac), consecin]e directe ale tratamentului abuziv la care este supus\ de tat\l s\u. D.,I. este terorizat\ de tat\l s\u, i este fric\ de el, nu vrea s\ r\mn\ singur\ acas\ cu acesta etc. Medicii [i psihologul care au examinat copilul au afirmat c\ starea general\ de s\n\tate a copilului este grav afectat\ de comportamentul abuziv al tat\lui [i c\ este n pericol dac\ va mai r\mne n grija acestuia.
242

STUDII DE CAZ

Efectele abuzului asupra celorlal]i membri ai familiei


Tratamentul abuziv al tat\lui asupra minorei D.,I., climatul familial conflictual, comportamentul agresiv [i ostil al tat\lui afecteaz\ pe to]i membrii familiei D. Toat\ familia tr\ie[te sub permanenta fric\ de domnul D.,C., sub amenin]\rile acestuia, ncercnd, pe ct posibil, s\ se protezeje unul pe cel\lalt. Cu toate c\ este [i ea victima frecvent\ a abuzului tat\lui, mama minorilor face tot posibilul s\ opreasc\ abuzul asupra minorei D.,I., dar f\r\ nici o reu[it\, tat\l neputnd fi oprit. Cei mai marca]i de aceast\ situa]ie sunt copiii, n special cei mai mici, care sunt victimile directe ale agresiunii tat\lui, dar sunt [i martorii violen]ei acestuia asupra mamei lor. Copiii tr\iesc un sentiment permanent de fric\, nesiguran]\, anxietate; cei care merg la [coal\ au rezultate slabe [i prezint\ o instabilitate afectiv\ [i nencredere n for]ele proprii. Se simt vinova]i oarecum c\ ei sunt motivul comportamentului violent al tat\lui (c\ ei sunt vinova]i de problemele financiare ale familiei, c\ nu l ascult\ pe tat\l lor suficient). De asemenea, mama copiilor se simte vinovat\ c\ nu poate stopa abuzul asupra copiilor (n special asupra lui D.,I.) [i c\ i este fric\ de amenin]\rile so]ului, c\ este dependent\ material de acesta, c\ nu a anun]at autorit\]ile mai devreme despre situa]ia lor familial\ etc. Doamna D.,A. dore[te s\-i creasc\ pe copii n condi]ii normale, s\ le ofere siguran]a unei familii, afec]iune, un model de via]\ normal [i s\-i protejeze de agresivitatea so]ului.

Ce trebuie schimbat n dinamica familiei pentru a preveni abuzul?


n prezent, rela]iile interpersonale n cadrul familiei D. sunt ncordate [i dominate de multiple conflicte cauzate de comportamentul agresiv al tat\lui n ceea ce o prive[te pe feti]a D.,I. [i pe mama copiilor, respectiv doamna D.,A., membrii familiei fiind supu[i n mod frecvent agresivit\]ii verbale [i fizice, abuzului emo]ional, ace[tia fiind n permanen]\ amenin]a]i [i certa]i de c\tre tat\.
243

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

n vederea ndep\rt\rii/elimin\rii factorilor care au condus la apari]ia abuzului [i a diminu\rii riscului acestuia sunt necesare anumite modific\ri n comportamentul [i n rela]iile dintre membrii familiei, att al p\rintelui abuziv ct [i al celorlal]i membri, un accent deosebit trebuind pus pe urm\toarele aspecte: 1) mbun\t\]irea calit\]ii rela]iilor dintre cei doi so]i; 2) con[tientizarea de c\tre tat\ a efectelor comportamentului agresiv asupra dezvolt\rii fizice [i psihice a minorei D.,I. [i celorlal]i copii, ct [i asistarea la scenele de violen]\ ntre el [i mama copiilor; 3) con[tientizarea de c\tre tat\ a consecin]elor consumului de alcool asupra comportamentului s\u [i a s\n\t\]ii fizice [i psihice; 4) mbun\t\]irea situa]iei materiale [i financiare a familiei prin identificarea unui loc de munc\ de c\tre tat\l copiilor; 5) concentrarea ambilor p\rin]i asupra problemelor [i nevoilor copiilor [i unirea eforturilor pentru a le rezolva; 6) ruperea izol\rii sociale a familiei [i men]inerea unor rela]ii pozitive cu vecinii [i rudele, autorit\]ile locale [i serviciile sociale; 7) oferirea unui climat familial normal de dezvoltare [i cre[tere pentru copii; 8) identificarea unor metode alternative de comunicare ntre membrii familiei (care s\ nu se bazeze pe violen]\). Planificarea interven]iei Obiectivul principal n cazul minorei D.,I. l constituie schimbarea mediului de via]\ maltratant ntr-unul favorabil cre[terii [i dezvolt\rii psihice, fizice [i sociale a copilului, prin ndep\rtarea/eliminarea factorilor care au condus la apari]ia abuzului. n cadrul interven]iei n cazul D.,I. se va avea n vedere con[tientizarea abuzului de c\tre membrii familiei ([i n special de c\tre tat\l abuzator) [i a consecin]elor tratamentului abuziv asupra copilului, responsabilizarea persoanelor implicate [i semnificative pentru copil [i motivarea existent\ pentru schimbarea rela]ion\rii cu copilul a p\rintelui abuziv. Se va urm\ri, de asemenea, exploatarea resurselor familiale [i extrafamiliale care pot constitui un sprijin pentru copilul n cauz\, satisfacerea

244

STUDII DE CAZ

nevoilor de siguran]\, de dezvoltare normal\, afective etc. ale minorei D.,I. [i ale celorlal]i membri ai familiei. n acest caz, interven]ia va fi centrat\ pe dou\ direc]ii: juridic (stabilirea unei m\suri de protec]ie a copilului [i stabilirea unei m\suri corective pentru abuzator) [i recuperator (centrat\ pe copil, pe abuzator, pe familie). n ceea ce prive[te institu]iile [i profesioni[tii implica]i, echipa de interven]ie va fi format\ din: asistent social, medic, psiholog, jurist, care vor colabora pe toat\ durata interven]iei, n func]ie de necesit\]i [i dup\ finalizarea interven]iei (n etapa evalu\rii finale). La nivelul re]elei sociale se vor identifica [i acorda responsabilit\]ile corespunz\toare persoanelor semnificante din mediul de via]\ al copiilor (n acest caz persoanele de sus]inere pentru copil sunt mama [i fra]ii mai mari, cu care copilul are rela]ii pozitive bazate pe ata[ament). La nivelul individual interven]ia va urm\ri acordarea de terapie individual\ [i consiliere persoanelor implicate [i afectate de situa]ia de abuz, n func]ie de necesit\]i. n urma evalu\rii ini]iale [i detaliate a situa]iei familiale a copilului D.,I., s-a constatat c\ actualul mediu de via]\ al acestuia este unul dominat de violen]\, bazat pe autoritate [i agresivitate din partea tat\lui, care pune n pericol dezvoltarea [i integritatea fizic\ [i psihic\ a minorei [i a celorlal]i membri ai familiei. Din discu]iile purtate cu mama copiilor reiese faptul c\ tat\l nu este dispus s\ renun]e la comportamentul agresiv [i c\ exist\ riscul perpetu\rii abuzului, de asemenea, mama [i-a exprimat dorin]a de a divor]a de so]ul ei. Avnd n vedere toate aceste aspecte, priorit\]ile echipei de interven]ie vor fi: ndep\rtarea factorilor de risc care au dus la apari]ia abuzului, asistarea copiilor [i a mamei acestora n vederea dep\[irii traumei pe care au suferit-o [i identificarea unei m\suri de protec]ie care s\ ofere copiilor siguran]\ [i condi]ii normale de cre[tere [i dezvoltare.

245

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Obiectivele interven]iei pe termen scurt: 1) scoaterea copilului D.,I. din mediul maltratant [i internarea acesteia pentru ngrijiri medicale; 2) evaluarea medical\ [i psihologic\ a copilului n vederea identific\rii [i trat\rii efectelor abuzului suferit; 3) ob]inerea certificatului medico-legal care s\ confirme abuzul fizic suferit de minor\; 4) stabilirea unei rela]ii pozitive de colaborare dintre p\rintele nonabuzator [i asistentul social, n vederea identific\rii unei solu]ii la situa]ia cu care se confrunt\ [i a elimin\rii factorilor care au dus la apari]ia abuzului (ndep\rtarea p\rintelui abuzator din familie); 5) terapie individual\ cu p\rintele care ofer\ copilului suport; 6) terapie individual\ cu p\rintele abuzator; 7) acordarea unui sprijin material mamei pe o perioad\ determinat\ de timp pentru mbun\t\]irea condi]iilor de cre[tere a copiilor; 8) oferirea de consultan]\ juridic\ gratuit\ mamei copiilor n vederea nceperii demersurilor pentru divor]. Obiectivele interven]iei pe termen lung vor viza: 1. schimbarea mediului de via]\ maltratant ntr-unul favorabil cre[terii [i educ\rii copilului; 2. reabilitarea mamei [i a copilului D.,I. ([i a fra]ilor acesteia) din punct de vedere fizic [i psihic n vederea dep\[irii traumei.

Interven]ia
Domnul D.,C., respectiv tat\l copiilor, a refuzat nc\ de la nceputul interven]iei orice colaborare cu speciali[tii, considernd c\ este ndrept\]it s\-[i educe copiii [i afirmnd c\ copiii trebuie s\ [tie de fric\ [i c\ au tat\. De asemenea, tat\l nu con[tientizeaz\ impactul pe care l are asupra copiilor atmosfera violent\, scenele agresive dintre el [i so]ie [i frica pe care o simt copiii fa]\ de el. Orice sprijin [i orice ncercare a speciali[tilor din echipa de interven]ie nu a avut efect asupra schimb\rii comportamentului domnului D.,C., acesta considernd c\ nu exist\ posibilitatea de a fi sanc]ionat pentru faptele sale, ntruct este familia lui [i poate face orice dore[te.
246

STUDII DE CAZ

Mama copiilor s-a ar\tat dornic\ de a colabora cu membrii echipei de interven]ie pentru rezolvarea situa]iei cu care se confrunt\ familia sa. De asemenea, doamna D.,A. a afirmat c\ nu mai poate suporta regimul abuziv la care i supune so]ul pe ea [i pe copii [i este hot\rt\ s\ divor]eze de acesta pentru a-[i putea cre[te copiii n condi]ii normale, solicitnd n acest sens sprijinul autorit\]ilor competente. Avnd n vedere cele men]ionate mai sus [i c\, cel pu]in n prezent, mediul familial al minorei D.,I. nu prezint\ siguran]\ [i pune n pericol s\n\tatea [i dezvoltarea copilului, s-a propus ca minora n cauz\ s\ fie plasat\ n regim de asisten]\ maternal\ pn\ la restabilirea unui mediu familial favorabil cre[terii copilului [i a posibilit\]ii revenirii n familia natural\ n condi]ii lipsite de risc. Pa[ii interven]iei n cazul minorei D.,I.: 1) Scoaterea copilului din mediul familial maltratant [i internarea a acestuia de urgen]\ n spitalul de copii pentru acordarea ngrijiri medicale n urma abuzului suferit [i plasarea ulterior la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\; 2) Evaluarea medical\ [i psihologic\ a copilului n vederea identific\rii [i trat\rii efectelor abuzului suferit; 3) Realizarea demersurilor necesare pentru ob]inerea certificatului medico-legal care s\ confirme abuzul fizic comis asupra minorei D.,I.; 4) Colaborarea cu mama minorei n vederea identific\rii unei solu]ii optime n rezolvarea acestei situa]ii; 5) Terapie individual\ cu p\rintele care ofer\ suport; 6) Sesizarea Comisiei pentru Protec]ia Copilului cu privire la situa]ia minorei D.,I. [i demararea procedurilor pentru dec\derea din drepturile parentale ale tat\lui; 7) Schimbarea deciziei de plasament n regim de urgen]\ n hot\rre de plasament a minorei D.,I. la asistentul maternal profesionist S.,A. din comuna y (preg\tirea copilului D.,I. [i a familiei de plasament); 8) Acordarea de consultan]\ juridic\ [i sprijin moral mamei n vederea nceperii demersurilor pentru divor]ul de tat\l copiilor;

247

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

9) Sus]inerea material\ [i consilierea mamei o perioad\ de patru luni n vederea cre\rii condi]iilor favorabile ntoarcerii copilului D.,I. n familia de origine; 10) Reintegrarea copilului n mediul familial dup\ evaluarea exsiten]ei condi]iilor adecvate [i al elimin\rii oric\rui risc de repetarea abuzului; 11) Evaluarea situa]iei copilului D.,I. [i a fra]ilor acesteia n mod periodic (lunar); 12) Monitorizarea cazului o perioad\ de [ase luni dup\ ncheierea interven]iei.

Evaluarea final\
Minora D.,I. a stat o perioad\ de [apte luni la asistentul maternal S.,A. din comuna y, timp n care a beneficiat de tratamentul medical [i psihologic pentru restabilirea echilibrului emo]ional. Copilul s-a integrat relativ u[or n familia de plasament, fiind vizitat periodic de c\tre mam\ [i fra]ii ei. Dup\ demararea procedurilor de dec\dere din drepturile parentale, domnul D.,C. [i-a abandonat familia [i a fugit, n prezent aflndu-se n alt ora[ [i nefiind interesat de situa]ia familiei sale. Mama copiilor, doamna D.,A. a nceput procesul de divor] de D.,C. [i colaboreaz\ foarte bine cu speciali[tii Direc]iei de Asisten]\ Social\, dorind s\-[i aduc\ feti]a acas\ ct mai curnd. Datorit\ elimin\rii riscului de abuz odat\ cu plecarea tat\lui, minora D.,I. s-a rentors n familia natural\, unde a beneficiat de protec]ia [i afec]iunea mamei [i a fra]ilor. n prezent aceasta manifest\ un comportament normal pentru vrsta ei [i a dep\[it cu bine efectele traumei tr\ite. n urma reevalu\rii situa]iei feti]ei D.,I., membrii echipei de interven]ie au constatat c\ noul mediu familial al minorei ofer\ siguran]\ [i nu exist\ riscul de apari]ie a unor noi abuzuri asupra acesteia. De asemenea s-au identificat modific\ri pozitive observabile n ceea ce prive[te dezvoltarea feti]ei D.,I. [i o mbun\t\]ire considerabil\ a st\rii generale a copilului, fapt care atest\ reintegrarea corespunz\toare a copilului n mediul familial.

248

STUDII DE CAZ

n prezent, cazul copilului D.,I. este monitorizat de Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i, iar mama copiilor beneficiaz\ de consiliere privind cre[terea copilului, rela]ionarea cu acesta [i de sprijin material pentru crearea unor condi]ii adecvate pentru cre[terea [i educarea copiilor.

Studiu de caz nr. 5


Prezentarea general\ a problemei
Copilul I.,P., n\scut n 04.07.1991, locuie[te mpreun\ cu p\rin]ii s\i [i cu cei cinci fra]i n comuna A., jude]ul Ia[i. Cu toate c\ are paisprezece ani, b\ie]elul nu merge la [coal\, fiind neglijat de c\tre p\rin]ii s\i att educa]ional ct [i fizic, precum [i b\tut de ace[tia, dar [i de fra]ii lui mai mari, f\r\ un motiv anume. P\rin]ii copilulul, respectiv doamna A.,P. (49 ani) [i domnul E.,P. (49 ani) sunt cunoscu]i n comuna A. ca frecven]i consumatori de alcool, f\r\ ocupa]ie, cu un comportament antisocial, recalcitran]i [i p\rin]i iresponsabili. Cei doi so]i au [ase copii, cel mai mare fiind de 25 de ani iar cel mai mic de patru ani. Nici unul dintre fra]i nu munce[te, iar trei dintre copii (cei mai mici) sunt ne[colariza]i. Tat\l copiilor, E.,P. este un consumator cronic de alcool [i a creat multe probleme familiei, afectnd pe membrii acesteia n nenum\rate rnduri, n special pe b\ie]ulul I.,P. De asemenea, mama are [i ea un comportament agresiv fa]\ de minorul I.,P., pedepsindu-l frecvent, l\sndu-l fl\mnd zile ntregi, mbr\cat neglijent, pare a fi lipsit\ de sentimente pentru I.,P. Nici fra]ii mai mari ai copilului I.,P. nu sunt ata[a]i de minor, [i ace[tia b\tndu-l frecvent, alungndu-l de acas\, fra]ii aliinduse ntotdeauna cu p\rin]ii n agresiunile mpotriva minorului. I.,P. este abuzat fizic de c\tre cei doi p\rin]i, ne[colarizat, a fost nfometat inten]ionat pe motiv c\ tat\l b\nuie[te c\ b\ie]elul nu ar fi copilul lui.

249

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Vecinii familiei P. au ncercat s\ intervin\ n ajutorul copilului, dar f\r\ succes, p\rin]ii fiind ostili [i necooperan]i. Vecinii l-au ajutat pe copil cnd era agresat de p\rin]i, i d\deau de mncare [i haine (l-au g\sit de multe ori pe copil dormind n cmp, izgonit de acas\). P\rin]ii minorului I.,P. ([i fra]ii acestuia) au o p\rere negativ\ despre el, considerndu-l stupid, obraznic, lene[, mofturos etc., [i c\ este un copil care nu merit\ s\ fie iubit de p\rin]ii s\i. Vecinii familiei P. au adus la cuno[tin]\ asistentului social din cadrul prim\riei comunei A. situa]ia minorului I.,P. Acesta s-a deplasat la domiciliul familiei, unde a constatat gradul ridicat de s\r\cie [i mizerie n care tr\iau membrii familiei. Copilul I.,P. a fost g\sit de asistentul social al prim\riei nfometat, nesp\lat, mbr\cat neadecvat; pe cap prezenta numeroase r\ni, vn\ti (ca [i pe restul corpului), nu vorbea deloc [i era foarte speriat. Deoarece ambii p\rin]i au refuzat orice discu]ie [i colaborare cu asistentul social, fiind chiar agresivi verbal, acesta a sesizat Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i despre situa]ia copilului I.,P., solicitnd sprijinul speciali[tilor respectivi.

Sesizarea cazului
1. Persoana care a sesizat cazul: E.,B., asistent social prim\ria comunei A., jude]ul Ia[i 2. Date de identificare ale copilului: I.,P. (13 ani), comuna A., Ia[i; 3. Date de identificare ale persoanei abuzatoare: A.,P., 49 ani, mama copilului I.,P., comuna A., Ia[i; E.,P., 49 ani, tat\l copilului, I.,P. 4. Tipul de abuz reclamat: abuz fizic asupra copilului, neglijare; 5. Locul unde s-a petrecut abuzul: mediul familial; 6. Institu]ia la care s-a semnalat abuzul: Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i. n urma sesiz\rii f\cute de asistentul social al prim\riei A. n data de 12.02.2003 cu privire la maltratarea copilului I.,P. de c\tre p\rin]ii naturali, asistentul social de la Biroul Protec]ia Copilului Abuzat din cadrul
250

STUDII DE CAZ

Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i s-a deplasat n comuna A. la domiciliul familiei P., pentru a constata situa]ia prezentat\ de lucr\torul prim\riei. Minorul I.,P. a fost g\sit dezbr\cat [i ascuns dup\ sob\ de c\tre mama acestuia, pentru a nu fi g\sit de asistentul social. Copilul prezenta numeroase semne [i cicatrici la nivelul capului, fe]ei [i bra]elor, justificate de c\tre mam\ ca fiind rezultatul unor loviri accidentale, datorate faptului c\ I.,P. nu este cuminte [i nu ascult\. De[i copilul are 13 ani, el nu are greutatea [i statura corespunz\toare vrstei datorit\ neglijen]ei [i abuzurilor repetate n familie. n urma ncerc\rilor de rela]ionare cu minorul f\cute de asistentul social, s-a observat faptul c\ acesta este timorat, re]inut, are o atitudine de respingere fa]\ de persoanele prezente [i cu o vizibil\ team\ fa]\ de mam\. Cu toate dovezile existente de maltratare a copilului, din declara]iile vecinilor etc., cei doi p\rin]i au refuzat s\ recunoasc\ abuzurile asupra copilului, ct [i internarea acestuia ntr-un centru de plasament, fiind recalcitran]i. Datorit\ faptului c\ integritatea fizic\ [i psihic\ a copilului este afectat\ grav n actualul mediu familial, s-a hot\rt internarea acestuia n regim de urgen]\ la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ pn\ la evaluarea [i clarificarea situa]iei familiale a minorului.

nregistrarea cazului
Cazul minorului I.,P. a fost preluat de Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat, n vederea investig\rii, evalu\rii situa]iei copilului [i a familiei acestuia [i n final adoptarea unei m\suri de protec]ie a respectivului minor, f\r\ a-i fi periclitat\ dezvoltarea.

Evaluarea ini]ial\
Intervievarea membrilor familiei copilului abuzat Evaluarea ini]ial\ a situa]iei minorului I.,P. a vizat strngerea ct mai multor informa]ii cu privire la starea actual\ a copilului, ce anume s-a ntmplat n cadrul familiei, tipul, gravitatea [i cronicitatea abuzului suferit, rolul membrilor familiei, rela]ia copilului cu p\rin]ii, a copilului cu
251

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

fra]ii, persoana abuzatorului, riscul repet\rii abuzului, dezvoltarea copilului etc. n vederea ob]inerii acestor informa]ii, speciali[tii n protec]ia copilului au intervievat to]i membrii familiei minorului I.,P. n leg\tur\ cu ceea ce s-a ntmplat [i care este opinia lor fa]\ de aceast\ problem\. Asistentul social a discutat cu minorul I.,P. despre ceea ce i se ntmpl\ [i cum este tratat de c\tre p\rin]i. Minorul a rela]ionat destul de dificil cu asistentul social, copilul fiind nesigur pe el, timorat, suspicios, cu o fric\ vizibil\ de p\rin]ii s\i care s-ar putea s\ l bat\ dac\ discut\ cu cineva despre situa]ia lui. Totu[i, asistentul social a reu[it s\ ob]in\ de la I.,P. informa]ii cu privire la tratamentul la care este supus n familie. Astfel, copilul a declarat c\ este n permanen]\ b\tut [i certat de cei doi p\rin]i, ct [i de fra]ii lui, care nu l iubesc [i l consider\ o povar\ pentru familie [i sursa problemelor [i conflictelor. I.,P. a afirmat c\ este alungat de acas\ uneori [i c\ de c\teva ori a dormit n cote]ul p\s\rilor sau pe cmpul din apropiere, pn\ l-au g\sit vecinii. Copilul a mai men]ionat c\ este pedepsit de mam\ foarte des, aceasta lasndu-l fl\mnd sau f\r\ haine pe el, este certat mereu f\r\ un motiv anume, nu a fost nscris la [coal\ pentru c\ mama a spus c\ este prost [i c\ nu va putea nv\]a. I.,P. a declarat c\ cei doi p\rin]i ([i c]iva dintre fra]i) consum\ frecvent alcool, se ceart\ ntre ei, se lovesc uneori, se amenin]\ [i apoi l ceart\ [i pe el sau chiar l bat. Copilul este practic terorizat de regimul abuziv din familie [i se simte lipsit de protec]ie [i afec]iune. I.,P. a afirmat c\ [i dore[te s\ mearg\ la [coal\ ca al]i copii [i c\ nu mai vrea s\ fie b\tut. Au fost de asemenea intervieva]i [i fra]ii copilului I.,P. n leg\tur\ cu tratamentul abuziv la care este supus copilul. Ace[tia au sus]inut varianta p\rin]ilor aproape n totalitate, afirmnd c\ I. este un copil r\u, care nu ascult\, prost, mincinos, care nu [tie nimic. Fra]ii lui I.,P. nu au men]ionat nimic despre comportamentul abuziv al p\rin]ilor asupra minorului; ei au afirmat c\ I.,P. se joac\ tot timpul [i se love[te des c\znd din vina lui. Fra]ii copilului au recunoscut c\ p\rin]ii se mai ceart\ uneori [i c\ l pedespsesc pe I.,P., dar c\ acesta este obraznic [i c\ merit\ s\ fie pedepsit. Nici unul dintre fra]i nu este ata[at de minorul I.,P. [i consider\ cu to]ii c\ acesta este sursa problemelor ce apar n familie. Situa]ia fratelui lor le
252

STUDII DE CAZ

este indiferent\ [i o consider\ normal\, n m\sura n care p\rin]ii o consider\ normal\. Asistentul social a discutat [i cu tat\l minorului, respectiv domnul E.,P. Acesta s-a ar\tat deranjat de interven]ia asistentului social, manifestnd o atitudine ostil\ [i refuznd de la nceput orice colaborare cu acesta. Tat\l sus]ine c\ I.,P. nu este b\tut dect foarte rar [i atunci pentru c\ este obraznic. ntrebat de provenien]a cicatricilor [i r\nilor de pe corpul minorului, domnul E.,P. a motivat c\ acesta cade frecvent la joac\ [i se love[te sau se bate cu al]i copii. De asemenea, tat\l a negat c\ [i-ar fi alungat copilul de acas\ [i c\ vecinii au spus acest lucru fiindc\ i doresc r\ul. Domnul E.,P. a declarat c\ el [tie cel mai bine cum s\-[i creasc\ copii [i c\ nu dore[te s\ intervin\ nimeni n familia lui. Mama minorului a fost [i ea intervievat\ n leg\tur\ cu tratamentul aplicat acestuia. Doamna A.,P. a refuzat s\ recunoasc\ abuzurile asupra copilului [i de asemenea, a avut o atitudine ostil\ fa]\ de asistentul social, refuznd colaborarea cu acesta. Mama a motivat faptul c\ I.,P. nu este [colarizat deoarece nu a avut banii necesari [i condi]ii materiale pentru aceasta, dar [i c\ I.,P. nu ar putea face fa]\ la [coal\. Doamna A.,P. are o p\rere proast\ despre minor [i l consider\ incapabil n multe privin]e. Copilul este dispre]uit de mama sa [i desconsiderat, aceasta nemanifestnd sentimente de ata[ament pentru I.,P. ntrebat\ de motivul neglij\rii copilului, mama a afirmat c\ nu poate oferi alte condi]ii de cre[tere minorului dect cele actuale, deoarece posibilit\]ile materiale ale familiei sunt foarte reduse iar familia numeroas\. Cei doi p\rin]i sunt total dezinteresa]i de situa]ia copilului I.,P. [i nu con[tientizeaz\ consecin]ele comportamentului lor abuziv asupra copilului, [i nici neglijarea fizic\ [i educa]ional\ a acestuia; nevoile principale ale copilului sunt neglijate [i refuzate de p\rin]i, propriile lor nevoi avnd prioritate. Abuzul asupra copilului are loc pe fondul consumului de alcool, al gradului ridicat de s\r\cie, al nivelului educa]ional sc\zut [i al iresponsabilit\]ii parentale.
253

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Vecinii familiei P. au declarat asistentului social c\ minorul I.,P. este b\tut frecvent de ambii p\rin]i ct [i de fra]i, alungat de acas\, l\sat nemncat dou\-trei zile, mbr\cat neadecvat [i lipsit de orice condi]ii igienice. De asemenea, vecinii au afirmat c\ minorul a venit de multe ori la ei cernd de mncare, iar vecinii l-au g\sit de cteva ori n cmp dormind. Ace[tia au ncercat s\ discute cu p\rin]ii copilului s\-[i schimbe comportamentul, dar a fost inutil, p\rin]ii fiind agresivi [i ostili. Familia P. nu are rude apropiate, dect na[ii copilului I.,P. care ar fi dorit s\ l ia pe I.,P. s\ l creasc\, dar p\rin]ii nu au fost de acord, agresndu-i pe na[i verbal [i amenin]ndu-i. Familia P. tr\ie[te izolat\ [i nu particip\ la via]a comunit\]ii. Starea fizic\ [i psihic\ a copiilor n urma evalu\rii Copilul I.,P. a fost internat n regim de urgen]\ n Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ deoarece n mediul familial i este periclitat\ dezvoltarea fizic\ [i psihic\. Minorul a fost supus unei evalu\ri medicale [i psihologice am\nun]ite n vederea depist\rii [i trat\rii consecin]elor abuzului. Astfel, s-a constatat c\ I.,P. prezint\ deficien]\ mintal\ moderat\ (Q.I. # 46), dislalie polimorf\, negativism, caren]e educa]ionale datorit\ ne[colariz\rii [i neglij\rii educa]ionale [i tulbur\ri de comportanment datorate traumelor suferite. Copilul I.,P. prezint\ pe toat\ suprafa]a corpului [i la nivelul capului cicatrici, vn\t\i, urme de t\ieturi. De asemenea, minorul nu are o greutate [i o n\l]ime conform vrstei sale (13 ani), avnd o dezvoltare potrivit\ vrstei de 9 ani. Din punct de vedere afectiv, minorul prezint\ caren]e pe plan afectivemo]ional [i comportamental. De asemenea, are deprinderi de autonomie personal\ [i social\ slab conturate, ca urmare a neglij\rii. Este greu abordabil, introvertit, suspicios [i necesit\ consiliere individual\ sus]inut\ [i terapie logopedic\, precum [i stimulare afectiv\. Speciali[tii care au examinat copilul consider\ c\ I.,P. este ntr-un real pericol dac\ va r\mne n actualul mediu familial [i au recomandat identificarea unei m\suri alternative de protec]ie a copilului.

254

STUDII DE CAZ

Evaluarea familiei
Semnifica]ia mediului ambiant, trecut [i actual Minorul I.,P. locuie[te cu p\rin]ii [i cu cei cinci fra]i n comuna A., jude]ul Ia[i. P\rin]ii, doamna A.,P. (49 ani) [i domnul E.,P. (49 ani) sunt c\s\tori]i legal din 1976 [i au mpreun\ [ase copii, dintre care cel mai mare are 25 de ani, iar cel mai mic 4 ani. Ambii p\rin]i provin din familii dezorganizate, cu probleme sociale pe care ace[tia le-au mo[tenit, cum ar fi consumul de alcool, gradul mare de s\r\cie, lipsa de educa]ie, comportamentul agresiv. So]ii P. sunt cunoscu]i n comun\ ca fiind consumatori cronici de alcool [i avnd un comportament antisocial. n familia P. au loc frecvent conflicte, terminate cu b\t\i ntre cei doi so]i sau de ale copiilor. Minorul I.,P. este victima frecvent\ a agresiunii celor doi p\rin]i, copilul fiind b\tut, neglijat, alungat de acas\, nfometat dar [i ]inta violen]ei fra]ilor. Deoarece nici ei la rndul lor nu au fost [colariza]i, p\rin]ii minorului au considerat c\ nu este important\ [coala pentru acesta, [i nu l-au nscris la [coal\, prefernd s\ spun\ c\ I.,P. nu este suficient de inteligent ca s\ fac\ fa]\ la [coal\. P\rin]ii au o atitudine fa]\ de minor care oscileaz\ ntre neglijarea fizic\, educa]ional\, afectiv\ a acestuia [i abuzul fizic grav [i ncercarea ndep\rt\rii copilului de familie (amenin]\ri, izgonirea de acas\ etc.) Fra]ii b\ie]elului I.,P., [i ei la rndul loc abuza]i emo]ional de p\rin]i, s-au aliat cu ace[tia din urm\ [i au nceput s\-l victimizeze pe minorul I. [i s\-l considere ]apul isp\[itor pentru majoritatea problemelor familiei. Copilul I.,P. nu are o persoan\ care s\ l protejeze [i s\-i ofere afec]iune, siguran]a [i dezvoltarea fizic\ [i psihic\ a minorului este periclitat\ n mediul familial.

255

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Func]ionarea actual\ a familiei


n prezent, familia P. num\r\ opt membri, p\rin]ii [i cei [ase fra]i care locuiesc mpreun\. Familia nu are rude apropiate, majoritatea fiind decedate, [i nici unul dintre copii nu este c\s\torit. Datorit\ consumului excesiv de alcool [i a comportamentului agresiv, familia P. tr\ie[te izolat\ de comunitate [i nu are rela]ii apropiate nici m\car cu vecinii. Rela]iile intrafamiliale sunt dominate de tensiuni [i conflicte frecvente pe fondul consumului de alcool, att ntre cei doi so]i, ct [i ntre p\rin]i [i copii sau ntre fra]i. Victima preferat\ a membrilor familiei este copilul I.,P. (13 ani), care este abuzat frecvent de p\rin]i [i chiar de c\tre fra]ii s\i. Copiii cei mai mari, respectiv C.,P. (25 ani) [i D.,P. (23 ani) au adoptat modelul comportamental al p\rin]ilor [i [i exercit\ autoritatea asupra fra]ilor mai mici n special asupra lui I.,P. Rela]iile dintre membrii familiei sunt bazate pe putere, control, pedeaps\, [i sunt dominate de violen]\ verbal\ [i fizic\. Nevoile de baz\ ale copiilor mici sunt neglijate, p\rin]ii avnd propriile priorit\]i [i nevoi. Nici unul din fra]i nu a fost [colarizat (cu excep]ia lui C.,P.) [i nici unul dintre p\rin]i sau din copiii mari nu au loc de munc\ stabil, singura lor ocupa]ie fiind lucrarea p\mntului n arend\, lucru care ns\ nu le asigur\ nici m\car strictul necesar. Membrii familiei P. nu frecventeaz\ biserica [i nici nu particip\ la activit\]ile comunit\]ii, ace[tia automarginalizndu-se [i fiind totodat\ exclu[i din via]a comunit\]ii, avnd o pozi]ie defavorabil\.
80
49

75

75 49

75

25

23

20

17

13

Genograma familiei P

256

STUDII DE CAZ

Loc de munc\
Vecini

49
25 23 20 17 13 4

49

Asistent social (servicii sociale)

Familia l\rgit\ { coala

LEGENDA l Rela]ie puternic\ l Rela]ie tranzitorie l Rela]ie tensionat\ l Persoana care se implic\ mai mult

Ecomapa familiei P.

Nivelul de trai asigurat copilului


Cei opt membri ai familiei P. locuiesc mpreun\ ntr-o cas\ proprietate personal\, format\ din dou\ camere [i un hol, nemobilate corespunz\tor, condi]iile de locuit fiind precare, iar camerele insalubre, cu o igien\ necorespunz\toare, mobil\ improvizat\. Spa]iul este supraaglomerat [i nu ofer\ condi]ii decente pentru copii, ace[tia neavnd suficient loc pentru a dormi sau pentru a-[i amenaja un spa]iu de joac\, fiind nevoi]i s\ stea mai mult afar\. Venitul lunar al familiei P. este total insuficient pentru nevoile membrilor familiei. Acesta este compus din aloca]ia de stat a copilului cel mai mic (G.,P., 4 ani), ajutorul social [i c[tigurile ocazionale ale tat\lui [i fra]ilor mai mari, suma total\ lunar\ fiind de aproximativ 4.000.000 lei.

257

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Majoritatea banilor ns\ sunt cheltui]i de cei doi p\rin]i pe b\uturi alcoolice [i ]ig\ri, r\mnnd astfel foarte pu]ini bani pentru alimentele necesare copiilor, mbr\c\minte, medicamente etc. Minorul I.,P. este deseori l\sat fl\mnd dou\-trei zile pentru c\ mama nu are ce s\-i dea de mncare. Copilul este neglijat [i din punctul de vedere al mbr\c\mintei, nefiind niciodat\ mbr\cat cu haine potrivite sau curate. Tot datorit\ lipsei resurselor materiale, minorul I.,P. nu a fost [colarizat, p\rin]ii motivnd c\ nu au bani s\-l ntre]in\ la [coal\ [i c\, oricum, I.,P. nu se va putea descurca s\ nve]e. Condi]iile [i nivelul de trai oferit copilului de c\tre p\rin]ii s\i sunt precare, la acestea ad\ugndu-se [i abuzul fizic repetat [i neglijarea minorului, fapt care pericliteaz\ serios integritatea fizic\ [i psihic\ a copilului, cu consecin]e grave asupra dezvolt\rii generale a acestuia.

Dezvoltarea copilului
n urma evalu\rii medicale [i psihologice a copilului I.,P. de c\tre speciali[tii care au investigat cazul s-a constatat c\ minorul prezint\ o ntrziere n dezvoltare, avnd dezvoltarea specific\ unui copi de 9 ani, att n ce prive[te n\l]imea [i greutatea, dar [i alte aspecte organice. De asemenea, s-a constatat c\ I.,P. prezint\ o deficien]\ mintal\ moderat\ (Q.I. # 46), dislalie polimorf\, tulbur\ri de comportament ca urmare a abuz\rilor suferite, precum [i caren]e educa]ionale ca efect al lipsei [colariz\rii, dar [i a neglij\rii educa]ionale n mediul familial. Copilul prezint\ deprinderi de autonomie personal\ [i social\ slab conturate, negativism, nencredere n persoanele din jur, anxietate. Din punct de vedere psiho-afectiv, copilul prezint\ caren]e n plan afectiv-emo]ional [i comportamental, este introvertit, rela]ioneaz\ deficitar, este greu abordabil. Copilul prezint\ interes pentru desen, activit\]i ludice [i sport. Psihologul care a examinat copilul a recomandat pentru I.,P. un program de recuperare individualizat, terapie logopedic\ precum [i o consiliere individual\ sus]inut\ [i stimulare afectiv\.

258

STUDII DE CAZ

De asemenea, se recomand\ [colarizarea copilului ncepnd cu noul an [colar [i orientarea acestuia c\tre nv\]\mntul special pentru deficien]ii mintali. Datorit\ faptului c\ integritatea fizic\ [i psihic\ a copilului I.,P. este grav afectat\ n mediul familial, s-a propus de asemenea scoaterea copilului din mediul familial abuziv [i internarea acestuia ntr-un centru de plasament pn\ la rezolvarea situa]iei.

Ce trebuie schimbat n dinamica familiei pentru a preveni abuzul?


Rela]iile intrafamiliale existente n familia P. nu sunt rela]ii normale, pozitive p\rin]i-copii, ci sunt rela]ii bazate pe putere, control, pedeaps\, constrngere, autoritate, iar atmosfera familial\ nu este una favorabil\ cre[terii [i dezvolt\rii normale a copiilor. n vederea elimin\rii factorilor de risc care au dus la tratamentul abuziv asupra copilului I.,P., trebuie pus accentul pe urm\toarele aspecte: 1) con[tientizarea abuzului de c\tre to]i membrii familiei [i existen]a motiv\rii pentru schimbare; 2) realizarea de c\tre p\rin]i a diferen]ei pe care o fac ntre copii [i a victimiz\rii minorului I.,P.; 3) con[tientizarea modelului comportamental negativ pe care l ofer\ copiilor [i pe care ace[tia l pot adopta sau l-au adoptat deja; 4) con[tientizarea de c\tre p\rin]i a efectelor abuzului [i neglij\rii asupra dezvolt\rii minorului I.,P.; 5) realizarea efectelor nocive ale consumului de alcool asupra rela]iei cu copiii [i asupra s\n\t\]ii; 6) l\rgirea re]elei sociale [i participarea activ\ la via]a comunit\]ii locale (ruperea izol\rii sociale); 7) con[tientizarea rolului educa]iei n dezvoltarea copiilor [i pentru viitorul acestora; 8) identificarea unor metode non-violente de comunicare [i rela]ionare ntre membrii familiei; 9) mbun\t\]irea nivelului de trai prin identificarea unor metode de cre[tere a veniturilor familiei (locuri de munc\ pentru p\rin]i etc.).
259

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Planificarea interven]iei Principalul obiectiv urm\rit n cadrul interven]iei n cazul copilului I.,P. l constituie crearea unui mediu propice de dezvoltare a minorului prin ndep\rtarea /eliminarea factorilor care au dus la apari]ia abuzului. n acest sens, priorit\]ile echipei interdisciplinare de interven]ie sunt: ndep\rtarea factorilor de risc care au dus la apari]ia situa]iei de maltratare, asistarea copilului n vederea dep\[irii traumei pe care a suferit-o [i identificarea unei m\suri de protec]ie care s\ ofere copilului siguran]\ [i condi]ii adev\rate de cre[tere [i dezvoltare. Obiectivele interven]iei pe termen scurt n cazul copilului I.,P. sunt: scoaterea copilului din mediul maltratant [i internarea acestuia n regim de urgen]\ la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ pn\ la evaluarea situa]iei existente: evaluarea medical\ [i psihologic\ a minorului n vederea identific\rii [i trat\rii consecin]elor abuzului suferit; realizarea unui program de recuperare individualizat cu I.,P. (terapie logopedic\, consiliere individual\ sus]inut\, alfabetizare); identificarea unei m\suri permanente alternative de protec]ie a minorului I.,P. Obiectivele interven]iei pe termen lung vor viza: schimbarea mediului de via]\ maltratant ntr-unul favorabil cre[terii, educ\rii [i dezvolt\rii copilului; reabilitarea minorului I.,P. din punct de vedere fizic, psihic [i social n vederea dep\[irii traumei abuzului. Planificara interven]iei va urm\ri de asemenea: la nivel inter-institu]ional se va stabili echipa multidisciplinar\ de interven]ie. n acest caz, echipa de interven]ie va fi alc\tuit\ din: asistent social, psiholog, medic, logoped, educator, jurist; la nivel individual, interven]ia va urm\ri acompanierea copilului-victim\ a abuzului n vederea recuper\rii fizice [i psiho-sociale a acestuia [i acordarea de suport terapeutic p\rin]ilor abuzatori (consiliere).

260

STUDII DE CAZ

Interven]ia
n cazul copilului I.,P., obiectivul principal al interven]iei este schimbarea mediului de via]\ maltratant ntr-unul favorabil cre[terii, educ\rii [i dezvolt\rii minorului. Datorit\ gravit\]ii situa]iei [i pericolului n care se afl\ minorul I.,P. n mediul familial actual s-a considerat necesar\ scoaterea copilului din familie [i internarea acestuia de urgen]\ n Centrul de Primire n Regim de Urgen]\. Principalul obstacol n calea interven]iei l-au constituit cei doi p\rin]i ai minorului care au refuzat s\ recunoasc\ abuzurile asupra copilului [i de asemenea, au refuzat s\ colaboreze cu speciali[tii n protec]ia copilului, declarnd c\ nu au nevoie de alte persoane care s\ le spun\ ce trebuie s\ fac\ n propria familie [i cum s\-[i creasc\ copiii. n urma evalu\rii ini]iale [i a situa]iei familiale a minorului I.,P. s-a constatat c\ mediul familial actual n care tr\ie[te acesta i pericliteaz\ s\n\tatea [i dezvoltarea fizic\, psihic\ [i social\ [i nu ndepline[te condi]iile minime de trai, nevoile de baz\ ale copilului fiind grav neglijate. Astfel, se propune schimbarea deciziei de plasament n regim de urgen]\ n internarea copilului ntr-un centru de plasament unde nevoile speciale ale copilului vor fi respectate [i unde exist\ condi]ii adecvate de educare [i ngrijire, pn\ la identificarea unei m\suri permanente de ocrotire a copilului. Etapele interven]iei n cazul minorului I.,P.: 1) Scoaterea copilului din mediul familial abuziv [i internarea a acestuia de urgen]\ ntr-un Centrul de Primire n Regim de Urgen]\; 2) Evaluarea medical\ [i psihologic\ a copilului n vederea identific\rii [i trat\rii traumelor suferite n urma abuzului; 3) Schimbarea deciziei de urgen]\ n decizia intern\rii copilului ntrun centru de plasament pentru copii cu nevoi speciale; 4) Includerea copilului ntr-un program de recuperare individualizat, care va presupune: terapie logopedic\, consiliere individual\ sus]inut\, alfabetizare;

261

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

5) nceperea demersurilor pentru dec\derea din drepturile p\rinte[ti a celor doi p\rin]i pentru rele tratamente aplicate minorului (conform art. 109 Codul familiei); 6) Identificarea unei m\suri de ocrotire permanent\ a copilului I.,P.

Evaluarea final\
n prezent, minorul I.,P. se afl\ internat la un centru de plasament din Ia[i, unde beneficiaz\ de toate condi]iile necesare unei cre[teri [i dezvolt\ri normale [i unde nevoile sale speciale sunt luate n considerare. Copilulul s-a integrat repede n noul mediu de via]\, avnd o evolu]ie satisf\c\toare. Starea general\ a minorului I.,P. s-a mbun\t\]it vizibil, acesta trecnd treptat de la o atitudine de negativism la o atitudine de acceptare a celor din jur. Rela]ioneaz\ relativ bine cu al]i copii [i personalul centrului [i prezint\ achizi]ii n plan comportamental, fizic [i educa]ional. I.,P. a fost inclus ntr-un program de recuperare individualizat [i progreseaz\ vizibil. De asemenea, minorul a fost nscris n nv\]\mntul special pentru deficien]i mintal [i urmeaz\ s\ nceap\ [coala din toamna 2004. Speciali[tii care au evaluat starea copilului dup\ internarea acestuia n centrul de plasament au constatat c\ acesta a dep\[it relativ bine trauma suferit\ n urma maltrat\rii [i c\ actualul mediu de via]\ are o influen]\ favorabil\ asupra dezvolt\rii generale a minorului. n prezent, se ncearc\ identificarea unei m\suri permanente de ocrotire a copilului I.,P., care s\-i ofere acestuia protec]ie [i respectarea nevoilor sale specifice.

262

STUDII DE CAZ

Concluzii
Abuzul fizic assupra copilului este ntlnit frecvent n mediile familiale din societatea romneasc\ [i de cele mai multe ori nu este con[tientizat de p\rin]ii (abuzatori) ca fiind un act ce pericliteaz\ dezvoltarea ([i chiar via]a) copilului, ci este considerat o metod\ educativ\, disciplinatorie care d\ rezultate [i care este la ndemna p\rin]ilor. Cele mai frecvente cauze ale abuzului fizic asupra copilului n mediul familial pe care le-am ntlnit n investigarea cazurilor prezentate au fost n mare parte acelea[i: nivelul educa]ional sc\zut al p\rin]ilor; consumul exagerat de alcool de c\tre p\rintele abuzator (sau de ambii p\rin]ii); lipsa locului de munc\, nivelul de trai sc\zut, lipsa mijloacelor financiare; manifestarea unor st\ri depresive/boli pssihice ale p\rintelui abuzator; manifestarea violen]ei maritale n cadrul familiei cu implicarea copiilor [i apari]ia abuzului ; caracteristicile copilului victim\ care ncurajeaz\ comportamentul abuziv al p\rin]ilor. n toate cele cinci cazuri studiate, abuzul fizic asupra copilului coexist\ cu neglijarea fizic\, emo]ional\, medical\, educa]ional\ a acestuia, precum [i cu abuzul emo]ional asupra copilului, toate aceste forme de rele tratamente manifestndu-se la un nivel foarte ridicat, avnd caracter repetitiv [i necesitnd o m\sur\ de protec]ie urgent\ a copilului abuzat. P\rin]ii nu con[tientizeaz\ consecin]ele imediate dar [i pe termen lung ale tratamentului abuziv asupra copilului [i r\mn fideli disciplin\rii fizice/violente a copiilor [i a pedepselor fizice, nelund n considerare existen]a unor metode alternative. Lipsa unei leg\turi de ata[ament p\rin]icopil are de asemenea un rol decisiv n ceea ce prive[te abuzul fizic. n majoritatea cazurilor studiate, p\rin]ii abuzatori au refuzat colaborarea cu serviciile sociale [i interven]ia speciali[tilor n protec]ia copilului, negnd faptul c\ [i abuzeaz\ copiii sau fiind ferm convin[i c\ atitudinea lor este eficient\.
263

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Aproape toate formele de interven]ie au constat n scoaterea copilului din mediul familial abuziv [i ncadrarea acestuia ntr-o form\ de protec]ie temporar\, cum ar fi asisten]a maternal\ sau institu]iile de tipul centrului de plasament, n majoritatea cazurilor fiind aproape imposibil\ reintegrarea copilului n familia natural\ n condi]ii normale (lipsite de risc). n prezent, interven]ia n cazul copilului abuzat prezint\ numeroase caren]e, speciali[tii n protec]ia copilului confruntndu-se cu multe obstacole, de la lucrul cu familia abuzatoare pn\ la golurile din legisla]ia n domeniu, care nu ofer\ speciali[tilor un cadru legislativ ferm [i adecvat cu privire la protec]ia copilului maltratat. De asemenea, decizia dec\derii din drepturile parentale ale p\rin]ilor abuzatori este cea mai frecvent\ m\sur\ de protec]ie a copilului (sau a[a este perceput\), [i este aplicat\ n prezent cu o u[urin]\ care ar trebui s\ ne pun\ pe gnduri cu privire la viitorul familiei n societatea romneasc\. Astfel, se impune cu necesitate identificarea unor modalit\]i eficiente de interven]ie [i mai ales de prevenire a abuzului asupra copilului [i ndreptarea aten]iei speciali[tilor asupra lucrului cu familia n vederea schimb\rii comportamentului p\rin]ilor, con[tientizarea efectelor abuzului asupra copilului [i cooperarea cu serviciile sociale n vederea schimb\rii [i cre\rii unui mediu familial favorabil ngrijirii [i dezvolt\rii normale a copilului.

264

Cap. VIII - Percep]ia ie[enilor asupra cauzelor violen]ei asupra copilului

Microcercetarea de fa]\ [i propune s\ investigheze percep]ia asupra fenomenului violen]ei domestice, n particular violen]a asupra copilului, n rndul locuitorilor cartierului T\t\ra[i din Municipiul Ia[i. Cercetarea s-a realizat prin chestionar, aplicat unui num\r de 22 persoane din cartierul T\t\ra[i Municipiul Ia[i. E[antionarea a avut la baz\ un sistem de cote privind ponderea popula]iei pe sexe [i vrst\, nivelul de studii. S-a plecat de la urm\toarele ipoteze:
Exist o corelaie invers ntre manifestarea unor fenomene de Violena asupra copilului i nivelul de educaia a printelui abuzator, n sensul scderii riscului de violen asupra copilului , n funcie de nivelul educaional al prinilor.

Riscul manifest\rii unor fenomene de violen]\ asupra copilului se manifest\ mai crescut la p\rintele de sex masculin dect la cel de sex feminin.

Exist\ o corela]ie invers\ ntre nivelul de trai al unei familii [i riscul de violen]\ asupra copilului n acea familie.

Exist\ o corela]ie direct\ ntre consumul de alcool [i riscul de violen]\ asupra copilului.

265

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

S-au analizat cauzele violen]ei domestice a[a cum sunt ele percepute de la nivelul subiectiv. Presupozi]iile teoretice sunt:
Exist\ [i este perceput\ de subiec]i o corela]ie direct\ ntre starea de echilibru psihic a subiectului [i riscul de a manifesta conduite violente asupra copilului. (Modelul medical)

Exist\ [i este perceput\ de subiec]i o corela]ie direct\ ntre modelul familial n care individul s-a socializat, [i riscul de violen]\ domestic\ asupra propriului copil. (ipoteza transmiterii intergenera]ionale a violen]ei domestice)

Este perceput\ existen]a unei corela]ii ntre nivelul violen]ei n familie [i formarea ata[amentului copilului, n sensul c\ o familie n care se manifest\ un comportament rigid.

Semnifica]ia variabilelor opera]ionalizate pe ntreb\ri este urm\toarea: Intrebarea nr. 1 n cadrul acestei ntreb\ri s-a urm\rit identificarea subiectului respondent prin stabilirea sexului, vrstei, studiilor, ocupa]iei, num\rului de copii pe care acesta i are [i a vrstei lor. ntrebarea nr. 2 Variabilele eviden]iate la punctul doi din perspectiva eco-sistemic\ asupra familiei eviden]ieaz\ percep]ia individului asupra cauzalit\]ii fenomenului abuzului [i a rela]iilor dintre sistemele familiale disfunc]ionale [i fenomenul abuzului asupra copilului. ntrebarea nr. 3 Tendin]a de personalizare a acestei ntreb\ri urm\re[te eviden]ierea unui posibil risc de violen]\ asupra copilului n familia subiectului intervievat, pe de o pate, iar pe de alt\ parte acceptarea fenomenului [i raportarea la acesta indiferent de teoria cognitiv\ acceptat\. ntreb\rile

266

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

vizeaz\ o grada]ie de la nu mi-am lovit niciodat\ copilul la consider c\ din cnd n cnd trebuie s\ primeasc\ o b\taie u[oar\. Cresc\tor, grada]ia apare n felul urm\tor: (f), (a), (e), (b), (c), (d). ntrebarea nr. 4 Din perspectiva transmiterii intergenera]ionale a abuzului n familie, ntrebarea nr. 4 vizeaz\ date cu privire la propriul istoric familial al subiectului. Gradarea ncepe de la varianta nu am luat nici m\car o palm\, terminnd cu am fost b\tut frecvent de p\rin]ii mei, gradarea fiind (a), (b), (c), (d). ntrebarea nr. 5 Este o ntrebarea deschis\, supus\ analizei calitative, urmnd s\ identifice eventualele traume generate subiectului de abuzul la care a fost supus n copil\rie. ntrebarea nr. 6 Aceast\ ntrebare urm\re[te s\ eviden]ieze corela]ia dintre nivelul veniturilor familiei [i op]iunea sau tendin]a de manifestare a violen]ei asupra copilului, gradarea fiind de la (a) la (c), ncepnd cu nu avem suficiente resurse [i aceasta este o problem\ pn\ la veniturile familiei mele sunt peste medie. ntrebarea nr. 7 ntrebarea nr. 7 urm\re[te identificarea percep]iei unei corela]ii ntre consumul de alcool [i violen]a n familie, cu gradarea (a), (b), (c), (d) constituind non-r\spuns. ntrebarea nr. 8 Aceast\ ntrebare urm\re[te s\ sesizeze raportarea subiectului la fenomenul educa]iei [i asupra rolului familiei n sistemul educa]ional. Astfel individul poate plasa sarcina educa]iei exclusiv asupra [colii, (a), exclusiv asupra familiei, (d), asupra [colii [i societ\]ii, (c), sau ca rezultat al unei corela]ii armonioase ntre educa]ie n familie [i n [coal\, (d).

267

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

ntrebarea nr. 9 ntrebarea respectiv\ vrea s\ identifice pozi]ia individului fa]\ de pedeapsa fizic\, constituind de fapt o ntrebare de control mpreun\ cu ntrebarea nr. 10. ntrebarea nr. 11 Este o ntrebare deschis\, personalizat\, supus\ analizei calitative, de con]inut, care cere subiectului continuarea unei anumite fraze. n fapt este un test proiectiv care urm\re[te s\ foloseasc\ avantajele personaliz\rii: vecinul dumneavoastr\; vine la dumneavoastr\, urm\rind s\ ob]in\ o reac]ie imediat\ fa]\ de eventualele fenomene de violen]\ asupra copilului la care a fost parte sau a auzit. La ntreb\rile nr. 12, 13 [i 14 s-a urm\rit percep]ia subiec]ilor chestiona]i asupra cauzelor violen]ei n familie, n conformitate cu modelele teoretice standard n domeniu, [i anume: ntrebarea nr. 12 corespunde concep]iei medicale a abuzului asupra copilului: starea de echilibru psihic, respectiv dezechilibru este o cauz\ a fenomenului violen]ei n familie [i implicit asupra copilului. R\spunsul DA la varianta (a) a ntreb\rii nr. 12 semnific\ percep]ia c\ o persoan\ care [i abuzeaz\ copilul are n mod necesar probleme psihice. Persoana care r\spunde DA la aceast\ ntrebare foarte probabil are tendin]a de a eticheta orice persoan\ bolnav\ psihic, de a-l respinge pe acest motiv. R\spunsul DA la varianta (b) consider\ c\ abuzul asupra copilului nu este generat n mod obligatoriu de probleme psihice [i sunt tenta]i s\ priveasc\ obiectiv asupra abuzatorului. R\spunsul DA la varianta (c) este o agravare a r\spunsului pozitiv la varianta (a) [i arat\ o tendin]\ de fa]ad\ a r\spunsului, dac\ se va corela cu alte r\spunsuri coniderate de fa]ad\. n cazul n care r\spunsul nu estede fa]ad\, el poate semnifica o proiec]ie asupra abuzatorului prezumtiv a unor proprii sentimente negative. R\spunsul DA la varianta (d) reprezint\ o opinie personal\ la corela]ia pozitiv\ ntre fenomenul abuzului [i starea psihic\ a individului.
268

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

ntrebarea nr. 13 Aceast\ ntrebare face trimitere la teoria transmiterii intergenera]ionale a abuzului. Alegerea uneia dintre cele patru variante exprim\ grada]ia opiniei fa]\ de existen]a/inexisten]a unei rela]ii cauzale ntre abuzul suferit n propria copil\rie de c\tre respondent [i manifestarea abuzului ulterior. ntrebarea nr. 14 Aceast\ ntrebare vizeaz\ teoria ata[amentului ca teorie explicativ\ a abuzului asupra copilului. ntrebarea opera]ionalizeaz\ teoria ata[amentului copilului fa]\ de p\rin]i [i al p\rin]ilor fa]\ de copii. R\spunsul pozitiv la varianta (a) este de fapt un non-sens [i persoana care r\spunde astfel nu face diferen]a ntre maltratarea copilului [i dezvoltarea sa normal\. R\spunsul pozitiv la varianta (b) este o proiec]ie a opiniei socialmente constituite a rela]iei negative ntre maltratare [i iubirea p\rin]ilor. R\spunsul pozitiv la varianta (c) eviden]iaz\ o alt\ proiec]ie a unor opinii sociale cu privire la faptul c\ un copil b\tut este mai ata[at de familia sa dect unul normal. R\spunsul pozitiv la aceasta ntrebare poate identifica o vulnerabilitate cognitiv\ a respondentului. R\spunsul pozitiv la varianta (d) este o corela]ie ntre tipul de ata[ament al copilului [i dezvoltarea sa ulterioar\.

269

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Rezultatele ob]inute au fost: Sexul repondentilor

Frequency Percent Valid M F Total 10 12 22 45,5 54,5 100,0

Valid Cumulative Percent Percent 45,5 45,5 54,5 100,0 100,0

Ponderea in functie de

sex

M 10,00 / 45,5%

F 12,00 / 54,5%

270

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

V=rsta reponden]ilor

Valid

30-35 ani 35-40 ani 40-45 ani 45-50 ani Total

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2 9,1 9,1 9,1 13 59,1 59,1 68,2 4 18,2 18,2 86,4 3 13,6 13,6 100,0 22 100,0 100,0

Varsta repondentilor
45-50 ani 3,00 / 13,6% 40-45 ani 4,00 / 18,2% 30-35 ani 2,00 / 9,1%

35-40 ani 13,00 / 59,1%

271

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Studiile repondentilor

Valid

generale sc prof medii superioare Total

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 3 13,6 13,6 13,6 6 27,3 27,3 40,9 8 36,4 36,4 77,3 5 22,7 22,7 100,0 22 100,0 100,0

Studiile repondentilor
generale superioare 5,00 / 22,7% 3,00 / 13,6%

sc prof 6,00 / 27,3%

medii 8,00 / 36,4%

272

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Numarul de copii din familie


Frequency 10 6 6 Total 22 Percent 45,5 27,3 27,3 100,0 Valid Percent 45,5 27,3 27,3 100,0 Cumulative Percent 45,5 72,7 100,0

Valid

1 2 3

Numarul de copii din familie


3 6,00 / 27,3%

1 10,00 / 45,5%

2 6,00 / 27,3%

273

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Atitudinea personal\ fa]\ de violen]a `n familie

Valid

nu am b\tut copilul niciodat\ i-am dat c=te o palm\ l-am b\tut [i regret o b\taie u[oar\ este educativ\ s-a `nt=mplat s\-l bat nu suport g=ndul s\ fie b\tut Total

Frequency Percent Valid Percent 1 4,5 4,5 9 3 6 2 1 22 40,9 13,6 27,3 9,1 4,5 100,0 40,9 13,6 27,3 9,1 4,5 100,0

Cumulative Percent 4,5 45,5 59,1 86,4 95,5 100,0

Atitudinea personala fata de violenta in familie


nu suport gandul sa
1,00 / 4,5% s-a intamplat sa-l b 2,00 / 9,1% nu am batut coopilul 1,00 / 4,5%

i-am dat cate o palm o bataie usoara este 6,00 / 27,3% 9,00 / 40,9%

l-am batut si regret 3,00 / 13,6%

274

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

R\spunsurile subiec]ilor legate de b\taia din copil\rie

Valid

nu am fost b\tut pe nedrept am fost b\tut ocazional am fost b\tut Total

Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 9 40,9 40,9 40,9 12 1 22 54,5 4,5 100,0 54,5 4,5 100,0 95,5 100,0

Raspunsurile subiectilor legate de bataia din copilarie


am fost batut 1,00 / 4,5%

nu am fost batut pe 9,00 / 40,9%

am fost batut ocayio 12,00 / 54,5%

275

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Situa]ia material\ a familiei

Valid

nu am suficiente venituri nu avem venituri dar este `n]elegere venituri mici dar suficiente venituri medii peste medie Total

Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 3 13,6 13,6 13,6 5 4 9 1 22 22,7 18,2 40,9 4,5 100,0 22,7 18,2 40,9 4,5 100,0 36,4 54,5 95,5 100,0

Situatia materiala a familiei


peste medie 1,00 / 4,5% nu am suficiente ven 3,00 / 13,6%

venituri medii 9,00 / 40,9%

nu avem venituri dar 5,00 / 22,7%

venituri mici dar su 4,00 / 18,2%

276

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Efectele consumului de alcool


Frequency Percent Valid Percent Violen]\ `n familie 7 31,8 31,8 Violen]\ asupra copilului 14 63,6 63,6 Nu este o rela]ie alcool 1 4,5 4,5 violen]\ familial\ Total 22 100,0 100,0 Cumulative Percent 31,8 95,5 100,0

Valid

Efectele consumului de alcool asupra violentei domestice


nu este o relatie al 1,00 / 4,5% violenta in familie 7,00 / 31,8%

violenta asupra copi 14,00 / 63,6%

277

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Educa]ia este corelat\ cu


Frequency Percent Valid A `nv\]a `n familie [i la [coal\ A `nv\]a la [coal\ [i `n societate A `nv\]a `n familie Total 14 4 4 22 63,6 18,2 18,2 100,0 Valid Percent 63,6 18,2 18,2 100,0 Cumulative Percent 63,6 81,8 100,0

Educatia este corelata cu


a invata in familie 4,00 / 18,2%

a invata la scoala s 4,00 / 18,2% a invata in familie 14,00 / 63,6%

278

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Rolul pedepsei fizice

Frequency Percent Valid Educativ Constr=ngator Insuficient ~njositor Total 7 5 4 6 22 31,8 22,7 18,2 27,3 100,0

Valid PercentCumulative Percent 31,8 31,8 22,7 54,5 18,2 72,7 27,3 100,0 100,0

Rolul pedepsei fizice


injositor 6,00 / 27,3% educativ 7,00 / 31,8%

insuficient 4,00 / 18,2% constrangator 5,00 / 22,7%

279

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

O persoan\ care `[i bate copilul


Frequency Percent Valid Percent este lipsit\ de sentimente 12 54,5 54,5 iube[te copilul dar vrea 9 40,9 40,9 s\-l educe ur\[te incon[tient copilul 1 4,5 4,5 Total 22 100,0 100,0 Cumulativ e Percent 54,5 95,5 100,0

Valid

O persoana care isi bate copilul


uraste inconstient c 1,00 / 4,5%

iubeste copilul dar 9,00 / 40,9% este lipsita de sent 12,00 / 54,5%

280

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

P\rin]ii abuzatori au probleme psihice


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 11 50,0 50,0 50,0 7 31,8 31,8 81,8 4 18,2 18,2 100,0 22 100,0 100,0

Valid

da nu nu [tiu Total

Parintii abuzatori au probleme psihice


nu stiu 4,00 / 18,2%

da 11,00 / 50,0%

nu 7,00 / 31,8%

281

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

P\rin]ii abuzatori pot fi [i echilibra]i


Valid Frequency Percent da 14 63,6 nu 8 36,4 Total 22 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 63,6 63,6 36,4 100,0 100,0

Parintii abuzatori pot fi si echilibrati


nu 8,00 / 36,4%

da 14,00 / 63,6%

282

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

P\rin]ii abuzatori au probleme psihice grave

Valid

da nu nu [tiu Total

Frequency 5 4 13 22

Percent 22,7 18,2 59,1 100,0

Valid Percent 22,7 18,2 59,1 100,0

Cumulative Percent 22,7 40,9 100,0

Parintii abuzatoru au probleme psihice grave

da 5,00 / 22,7%

nu stiu 13,00 / 59,1%

nu 4,00 / 18,2%

283

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Starea psihic\ nu influen]eaz\ violen]a

Frequency Percent Valid da nu nu [tiu Total 8 7 7 22 36,4 31,8 31,8 100,0

Valid Percent Cumulative Percent 36,4 36,4 31,8 68,2 31,8 100,0 100,0

Starea psihica a parintilor nu influenteaza violenta


nu stiu 7,00 / 31,8% da 8,00 / 36,4%

nu 7,00 / 31,8%

284

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Persoana b\tut\ `n copil\rie de p\rin]i

Frequency Percent Valid `[i va bate copiii proprii 8 `[i va proteja excesiv copii 7 nu influen]eaz\ conduita 5 fa]\ de copil consider\ pedeapsa o 2 metod\ educativ\ Total 22 36,4 31,8 22,7 9,1 100,0

Valid Percent 36,4 31,8 22,7 9,1 100,0

Cumulative Percent 36,4 68,2 90,9 100,0

Persoana batuta in copilarie de parinti


considera pedeapsa o 2,00 / 9,1%

isi va bate copiii p nu influenteaza cond 5,00 / 22,7% 8,00 / 36,4%

isi va proteja exces 7,00 / 31,8%

285

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Un copil abuzat se poate dezvolta dac\ este iubit

Frequency Valid da nu nu [tiu Total 11 10 1 22

Percent 50,0 45,5 4,5 100,0

Valid Percent Cumulative Percent 50,0 50,0 45,5 95,5 4,5 100,0 100,0

Un copil abuzat psihic se poate dezvolta daca este iubit


nu stiu 1,00 / 4,5%

da nu 10,00 / 45,5% 11,00 / 50,0%

286

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Un copil abuzat nu este iubit de p\rin]i

Frequency Percent Valid da nu nu [tiu Total 12 8 2 22 54,5 36,4 9,1 100,0

Valid Percent 54,5 36,4 9,1 100,0

Cumulative Percent 54,5 90,9 100,0

Un copil abuzat nu este iubit de parinti


nu stiu 2,00 / 9,1%

nu 8,00 / 36,4%

da 12,00 / 54,5%

287

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Un copil abuzat este mai ata[at de familia lui

Frequency Percent Valid da nu nu [tiu Total 3 16 3 22 13,6 72,7 13,6 100,0

Valid Percent Cumulative Percent 13,6 13,6 72,7 86,4 13,6 100,0 100,0

Un copil abuzat este mai atasat de familia lui


nu stiu 3,00 / 13,6% da 3,00 / 13,6%

nu 16,00 / 72,7%

288

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Un copil abuzat este nesigur pe el

Valid

Frequency Percent da 20 90,9 nu [tiu 2 9,1 Total 22 100,0

Valid Percent Cumulative Percent 90,9 90,9 9,1 100,0 100,0

Un copil abuzat este nesigur pe el


nu stiu 2,00 / 9,1%

da 20,00 / 90,9%

289

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Intrebarea 5 descrie]i cea mai puternic\ b\taie pe care a]i primit-o de la p\rin]i [i de care v\ aminti]i

Ponderea raspunsurilor afirmative ale subiectilor cu privire la cea mai puternica bataie primita de la parinti

23% 44%

14% 9% 5% 5%

Descriere 1
Descriere 4

Descriere 2
Descriere 5

Descriere 3
Descriere 6

Descrierea 1 B\taie cu palmele peste fa]\ Descrierea 2 B\taie cu varga Descrierea 3 B\taie cu un corp contondent Descrierea 4 B\taie puternic\, f\r\ descriere Descrierea 5 B\taie cu cureaua Descrierea 6 - ~ncearc\ s\ motiveze b\taia primit\ [i evit\ descrierea

290

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Intrebarea 11

Atitudinea subiectilor fata de un potential abuzator


11

12 10 8 6 4 2 0

3 1 1 Atitudinea 1 1

Atitudinea 2

Atitudinea 3

Atitudinea 4

Atitudinea 5

Atitudinea 6

Atitudinea 7

Atitudinea 1 ~i spun c\ a procedat gre[it; b\taia poate avea repercursiuni; exist\ [i alte metode alternative Atitudinea 2 ~i spun c\ a procedat bine Atitudinea 3- Cei care aud astfel de lucruri ar trebui s\ fie receptivi, eventual pentru a interveni Atitudinea 4- Acord sprijin copilului p=n\ la remedierea situa]iei Atitudinea 5 B\taia este o pedeaps\ prea dur\ Atitudinea 6- Cert p\rintele violent Atitudinea 7- N.r.

291

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Intrebarea 2

Activit\]i Subiec]i 22 %

5 5 2 2 2 2 2 16 22,7% 22,7% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 72,7%

Factori de maxima importanta fata de fenomenul maltratarii copilului prin bataie

20 15 10 5 0 5 5 2 2 2 2 2

16

1 a

Ipoteza 1 Exist\ o corela]ie invers\ ntre manifestarea unor fenomene de violen]\ asupra copilului [i nivelul de educa]ia a p\rintelui abuzator, n sensul sc\derii riscului de violen]\ asupra copilului , n func]ie de nivelul educa]ional al p\rin]ilor.

292

PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Persoanele cu studii medii care au declarat c\ nu [i au b\tut niciodat\ copilul, 60%, cele cu studii superioare 60%. Corela]ia nu s-a putut valida dect n sensul unei eventuale corela]ii u[oare, deoarece distribu]ia r\spunsurilor afirmative la indicatorii care reliefeaz\ existen]\ violen]ei n familie fa]\ de profilul ocupa]ional [i nivelul de studii ale respondentului este relativ aceea[i pentru persoanele cu nivel mediu de studii, ct [i a celor cu studii superioare. O abatere peste abaterea medie standard a putut fi semnalat\ pentru persoanele cu studii neterminate respectiv studii profesionale. Ipoteza 2 cea a unui risc crescut de abuz asupra copilului din partea persoanelor de sex masculin a fost eviden]iat\ prin corela]ia 1, 5 ntre num\rul de persoane de sex masculin care accept\ c\ au manifestat cel pu]in odat\ forme de violen]\ asupra copilului fa]\ de 0,5 persoane de sex feminin Ipoteza 3 asupra corela]iei inverse ntre nivelul de trai a unei familii si riscurile violen]ei domestice s-a constatat o corela]ie de 1, 3, n sensul descre[terii propor]ionale a riscului unor forme de abuz [i violen]\ asupra copilului, n func]ie de nivelul de trai. Ipoteza 4 asupra unei corela]ii ntre consumul de alcool [i riscul violen]ei intrafamiliale [i cu prec\dere a violen]ei asupra copilului, a fost prezentat\ cu o corela]ie de 2. Distribu]ia indicelui persoane care consuma alcool n corela]ie cu persoanele care manifest\ risc de violen]\ este 0,68. Ipoteza 5 asupra corela]iei percepute ntre starea de echilibru psihic a p\rintelui [i riscul violen]ei asupra copilului a fost infirmat\, 72, 7% r\spunznd negativ la aceast\ ntrebare. n schimb responden]ii afirm\ n propor]iede 91% c\ un copil abuzat este nesigur pe el.

293

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Concluzii generale
Plasarea copilului n centrul preocup\rilor unei societ\]i trebuie sau ar trebui s\ constituie o prioritate a tuturor factorilor [i actorilor implica]i [i responsabili cu protec]ia sa. Dac\ vom ncerca s\ n]elegem copilul ca pe o persoan\ care are nevoie de dragoste, respect, sprijin, recunoa[tere, abia atunci vom putea vorbi de o real\ respectare a intereselor [i drepturilor lui [i mai ales de asigurarea unei protec]ii adecvate n func]ii de nevoile principale ale copilului. Modelele, metodele [i mai ales mentalit\]ile tradi]ionale trebuie dep\[ite [i abordate ntr-o nou\ manier\, adaptate principiilor educative, pedagogice moderne, care ]in cont att de nevoile copilului, dar [i drepturile [i interesele lui. O perspectiv\ diferit\ nou\ se impune [i n ceea ce prive[te abuzul [i neglijarea copilului. Cu toate c\ se cunoa[te existen]a diverselor forme de abuz, s-a f\cut prea pu]in pn\ n prezent n mediatizarea datelor [i informa]iilor, cunoa[terii efectelor abuzului asupra copilului, n interven]ia n situa]ii de maltratare a acestuia [i reabilitarea lui, ct [i a familiei sale. Procesul de constituire [i dezvoltare a unor modalit\]i eficiente de identificare a abuzului asupra copilului, al prevenirii abuzului [i al trat\rii copilului-victim\ se confrunt\ nc\ cu mari dificult\]i [i prezint\ multe disfunc]ii, care ngreuneaz\ vizibil munca speciali[tilor n protec]ia copilului [i familiei. Dac\ la nivel interna]ional declararea [i recunoa[terea diferitelor forme de abuz [i neglijare asupra copilului a cunoscut o real\ explozie n ultimii ani, n Romnia trebuie nc\ s\ se intervin\ n direc]ia con[tientiz\rii acestui real fenomen social (maltratarea copilului) la nivel individual [i
294

CONCLUZII GENERALE

societal, a n]elegerii consecin]elor grave [i pe termen lung asupra ntregii dezvolt\ri a copilului. n prezent, se manifest\ o ngrijorare crescut\ fa]\ de copiii maltrata]i, de multe ori chiar n casele lor [i de proprii lor p\rin]i, care n mod normal trebuie s\ le asigure protec]ia [i siguran]a. De cele mai multe ori este greu s\ p\trundem n intimitatea acelor persoane [i s\ aducem n fa]a opiniei publice aspecte [i situa]ii pe care foarte mul]i oameni le consider\ ca fiind probleme strict personale care trebuie rezolvate n familie. n ]ara noastr\, problematica abuzului asupra copilului este o preocupare relativ recent\, fiind multe aspecte de rezolvat nainte de a trece la o ac]iune concret\ viznd acest fenomen. Un prim pas, [i poate cel mai important este recunoa[terea faptului c\ ne confrunt\m ntr-adev\r cu o problem\. Originea, natura [i dimensiunile problemei abuzului asupra copilului trebuie aduse n aten]ia opiniei publice [i prezentate ntr-o imagine complet\ [i comprehensibil\. n conformitate cu prevederile Conven]iei Na]iunilor Unite pentru Drepturile Copilului, fiecare copil are dreptul de a fi protejat mpotriva oric\ror forme de abuz. De foarte pu]ine ori ns\ ace[ti copii abuza]i au posibilitatea de a cere ajutor, fiind l\sa]i de regul\ s\ se apere singuri. Din aceast\ cauz\ este foarte important ca autorit\]ile, deciden]ii locali [i n special serviciile sociale s\ se implice activ n identificarea [i monitorizarea copiilor abuza]i, [i, n cazurile unde este necesar, s\ intervin\ pentru a le oferi protec]ia. n lipsa acestei implic\ri [i interven]ii, abuzul poate avea efecte dezastruoase asupra copilului [i implicit asupra familiei. Lucrarea de fa]\ a ncercat s\ identifice [i s\ analizeze cteva forme de ac]iune n tratarea acestui fenomen, s\ ofere informa]ii referitoare la existen]a formelor de abuz asupra copilului, manifest\rile copilului abuzat, a consecin]elor grave imediate [i pe termen lung ale abuzului; au fost prezentate de asemenea medii [i factori favorizan]i n apari]ia abuzului, ca [i modalit\]ile de interven]ie [i serviciile la care se poate apela pentru semnalarea cazurilor, a ar\tat necesitatea tratamentului [i aplic\rii m\surilor de protec]ie a copilului abuzat. Schimbarea mentalit\]ii fa]\ de problema abuzului [i neglij\rii copilului se poate realiza numai printr-o educare [i informare sus]inut\ a actorilor sociali cu privire la dimensiunile [i consecin]ele psihologice,
295

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

medicale [i sociale ale fenomenelor. De aceea, se impun elaborarea [i derularea de programe, metodologii [i servicii pentru prevenirea [i interven]ia n cazurile de abuz [i neglijare (Revista de Asisten]\ Social\ nr. 1/2003 Bucure[ti).

296

Bibliografie

1. Aldgate, J., Family breakdown, 1997 2. Brodeur C., Rousseau R., (coord.), Lintroduction du rseaux, une practique nouvelle, Edition France-Americque, Montreal, 1984 3. Carlson, V., Cicchetti, D., Barnett, D., Braunwald, K., Disorganized disoriented attachement relantionship in maltreated infants, Developmental, Psychology, 1989 4. Coulshed Veronica, Practica asisten]ei sociale, Editura Alternative, Bucure[ti, 1993 5. Copper, David; Ball, David, Abuzul asupra copilului, Editura Alternative, Bucure[ti, 1993 6. Erickson M.F. ed. colab., The effects of maltratment on the development of young children, Cambridge, Cambridge University Presss, 1989 7. Ghid de bune practici pentru prevenirea abuzului asupra copilului, Organiza]ia Salva]i Copiii, Organiza]ia Alternative Sociale, Ia[i, 2002 8. Guvernul Romniei, Comitetul Na]ional pentru Protec]ia Copilului (1994), Conven]ia ONU cu privire la Drepturile Copilului stadiul aplic\rii n Romnia, Bucure[ti 9. Garbarino, J, et al., Children in Danger, San Francisco, Iassy-Bosss, 1992 10. Helfer, Mary Edna, Kempe, Ruth S., Krugman, R.D., The Battered child, The University of Chicago Press, Chicago, 1997 11. Ionescu, {erban, Copilul maltratat, Evaluare, Prevenire, Interven]ie, Editura Funda]iei Interna]ionale pentru Copil [i Familie, Bucure[ti, 2001 12. Ionescu, Ion, Metodologie sociologic\ - note de curs, Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i, 2001 13. Irimescu Gabriela, Asisten]a social\ a persoanelor abuzate note de curs, Universitatea Al. I. Cuza Ia[i, 2002 15. IXth International Society Preventing Child Abuse and Neglect (ISPCAN), European Conference on Child Abuse and Neglect, Warsaw Poland, August 29-31, 2003 16. K. Coulbourn Faller, U.S. Department of Health and Human Services, Administration of children, youth and families, National Centre on Child Abuse and Neglect, The Circle Inc., 1993 17. Kempe, H. C., Silverman, F.N., Steel, B.F., Draegemuller, W., Silver, H.K. (edss), The Battered Child Syndrome, American Medicine Association, 1962 18. Killn, Kari, Copilul maltratat, Editura Eurobit, Timi[oara, 1998 19. Lewis, D.O., From abuse to violence, Psycophysiological consequnces of maltreatment.. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1992

297

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

20. Latimer, J., Les consquences de la violence faite aux enfants. Guide de rfrence lintention des professionnels de la sant, Ottawa, Sant Canada, 1998 21. Miftode Vasile (coord.), Popula]ii vulnerabile [i fenomene de automarginalizare, Editura Lumen, Ia[i, 2002 22. Miftode Vassile, Fundamente ale asiten]ei sociale, Editura Eminescu, Ia[i, 1999 23. Miftode Vasile, Tratat de metodologie sociologic\, Editura Lumen, Ia[i, 2003 24. Muntean Ana, Familia [i copiii n dificultate note de curs, Editura Mirton, Timi[oara, 2001 25. Palicari, Gina, Maltratarea copilului, Curs CRIPS Grand Project, Editura Funda]iei Interna]ionale pentru Copil [i Familie, iunie, 2001 26. Roth-Szamoskzi Maria, Protec]ia copilului Dileme, concep]ii [i metode, editura Presa Universitar\ Clujean\, Cluj-Napoca, 1999 27. Rupe]i t\cerea. Identificarea [i semnalarea cazurilor de maltratare a copilului ghid pentru profesioni[ti, Timi[oara, 2003 28. Revista de Securitate Comunitar\, Anul II, nr. 5/2002, Redac]ia Centrului de Mediere [i Securitate Comunitar\, Ia[i, 2002 29. Revista de Asisten]\ Social\ nr. 1/2003, editat\ de Catedra de Asisten]\ Social\ a Universit\]ii Bucure[ti, sub egida Comisiei Interministeriale de Asisten]\ Social\ a Comisiei Guvernamentale Anti-S\r\cie [i Promovare a Incluziunii Sociale [i a Reprezentan]ei UNICEF n Romnia 30. Raport of the Consultation on Child Abuse Prevention WHO, Geneva, 29-31 march, 1999 31. Sanicola, Lia, Lintervention du rseaux, 1994 32. Spnu Mariana, Introducere n asisten]a social\ a familiei [i protec]ia copilului, Editura Tehnic\, Chi[in\u, 1998 33. Un deceniu de tranzi]ie, Situa]ia copiilor [i a familiei n Romnia. Raport editat de UNICEF, 1998 34. Violen]a n familie Studiu avnd la baz\ activitatea Centrului Pilot de Asisten]\ [i Protec]ie a Victimelor Violen]ei n Familie, Bucure[ti, 1998 35. Wiche, R.V., Working with Child Abuse and Neglect, SAGE Publications, London, 1996 36. http//www.cmsc.ro/abuz copii html, consultat pe 11.10.2001 37. httl//www.iatp md/cnpac/copiii maltrata]i/28.11.2003

298

299

MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

300