Sunteți pe pagina 1din 39
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORAÇULUI EDINET STR.O. CEREMPEl, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMARIA ORAÇULUI EDINET
STR.O. CEREMPEl, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
m
DISPOZITIE
пг.
din „ / I
(UfßlU-
2012
'Си privire la cererea cet. Crestian Constantin"
In temeiul art. 14 alin. 2 Iit. "f ' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administratia publica localä, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996
"Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 privind calitatea in constructii, Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGR M nr.
solicitantului,
285 din 23.05. 1996, cererii
DISPUN :
l.Se aprobä procesul-verbal de receptie finalä nr. 65 din 12.09. 2011 pentru constructia
anexelor la casa de locuit, §urä, terasä în oraçul Edinet, str. 8 Martie nr. 5.
2.Receptiei finale au fost supuse: Lit.
AI -
anexä la casa de locuit cu suprafata
Lit. A2 - anexä
la casa de locuit cu suprafata
Lit.a -
anexä la casa de locuit cu suprafata
Lit.al- terasä cu suprafata
-
Lit.4
-
Lit. 7
-çurâ cu suprafata
§urä cu suprafata
- 62,5 m.p.
- 19,8 m.p.
-6,6 m.p.
12,8 m.p.
14.8 m.p.
- 6,0 m.p.
3.Evaluarea constructiilor
19000,0 lei.
4.Proprietarul constructiei -
Crestian Constantin.
5.Se obligà cet. Crestian Constantin, ca procesul-verbal nr. 65 din 12.09.2011 pentru
bunul imobil receptionat, în termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul Cadastral
Teritorial Edinet pentru efectuarea înscrierilor respective în Registrul Bunurilor Imobile.
In strictâ conformitate cu prezenta dispozitii.
6.0CT -Edinet va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor
imobile.
7.Controlul îndeplinirii prezentei dispozitii se pune în seama arhitectului Liubovi
Galuçco.
Primar de Edinet
f
Constantin Cojocari
ЯЕРиВЫСА МОЫЮУА RAIONUL ЕБЕМЕТ РЯ1МАША ОЯА$иЫЛ ЕЭ^Е Т §ТЯ.О. СЕИЕМРЕЕ
ЯЕРиВЫСА МОЫЮУА
RAIONUL ЕБЕМЕТ
РЯ1МАША ОЯА$иЫЛ ЕЭ^Е Т
§ТЯ.О. СЕИЕМРЕЕ 30
ТЕЕ- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИ1У1АРИЯ ЕОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
Б18Р(ШТ1 Е
N1*
9
„Си
ргтг е
сотегс1а!е т
1а атрЫэагеа gheretei
гопа р1е|е1 сеп(га1е"
АпаНгт ё
сегегеа
с11ш 11аг1(^ Уюге 1
си пг. 11-724 сГт 15.08.2012 ,
ргт!о г
1а атр1азаге а §Ьеге1е1 сотегЫа1 е т
гоп а
р1е!;е1 сеп1ха1е, р е
з1х. О .
Сегетре и
Э18
Р
и
N:
1. 8 е регт^ е атр1азагеа угете1тс а а gherei сотегс1а1 е с11и1 К.аг1с^ Уюге1
т
гопа
р1е1;е1 сеп1га1е р е
эТт. О .
Сегетре1 ,
р
е
о
эирга! ^
с1е 1еге п
8=0,001 6
Ь
а
(16 т2 )
(уетл апеха).
2.
Тегепи1 ёаг репй'и атр1азагеа §Ьеге1е1 ез1е ргорпе1а1еа АР Ь Её1пе|
ез1е
гераг^га г
с
и
<1гер1
с1е
КЯозтШ .
3.
оЬ^ а
с11 ШЫс ^
Уюге1 ёе
а теп{т е
т
огсИпе запйага зес1оги1 ре саге
уа
А атр1аза1;а
ghereta.
Ргипаг с1е ЕсГшМ
Сот1апйп Со]о сап
»
REPUBL1CA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORAÇÙLUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 "ïf*
REPUBL1CA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÂRIA ORAÇÙLUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
"ïf*
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
ЕДИНЕЦ
DISPOZITIE NR. - ÏJ'fj
din
2012
„Си privire la cererea cet. Dovbenco Liudmila"
în temeiul art. 14 alint.2 lit."f ' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administratia publicâ localâ ,art.6 §i art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulje
2010 privind autorizarea executârii lucrârilor de constructie, eu respectarea cerintelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintàrii
constructiilor §i amenajârilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orâçenesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
D-703 din 10.08.2012,
DISPUN :
l.Se permite
cet. Dovbenco Liudmila
proiectarea constructiei garahjului în oraçul Edinet,
Maiacovschi, nr.42.
2. Se obligà
cet. Dovbenco Liudmila în termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevàzute
de pet. 11 din „Regulamenf'-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioadà de valabilitate de 12 uni de la data
eliberàrii certificatului.
4. Se obligà
cet. Dovbenco Liudmila în termen de 12 luni de la semnarea prezentei dispozitii sà
prezinte documentatia prevàzutà de pet. 25 din Regulament, avizatâ de arhitect-§ef al raionului, ь
Avizul Inspectiei de Stat în constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5. Se atentioneazâ
cet.
Dovbenco
Liudmila
în
cazul
expirârii
termenilui
valabilitatii
r
certificatului de urbanism çi nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neîndeplinirii conditiilor pct.2 §i pet. 4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va
fi socotitâ nulâ din momentul expirârii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveçte temei pentru începerea lucrârilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispozitii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuçco.
Primar de Edinet
Constantin Cojocari
/
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ PRIMÄRIA ORAÇULUI EDINEJ STR. О. CEREMPEI, 30 TEL. 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEJ
PRIMÄRIA ORAÇULUI EDINEJ
STR. О. CEREMPEI, 30
TEL. 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦ К ИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30
RAIONUL EDINET
DISPOZITIE
N
О
Din 21. 08.2012
"Си privire la crearea Reprezentantilor Bisericii Creçtinilor Baptisti'
In
temeiul
art.14
din
Legea
nr.436-XVI
din
28
decembrie
2006
„Privind
administrafia publicä localä", luind ca bazä cerere Dlui Nedbailov Iacob "
DISPUN:
l.Se permite instalarea unui cort temporar pe strada Independentei, /in fata
clädirii Cinematografiilui /, pentru petrecerea evanghelizatiei, incepind cu
03.09.2012 pinä la 17.09.2012.
2.Se imputernice§te Dnl Nedbailov Iacob responsabil de mentinerea ordinei
publice §i sanitare.
3. Primaria or .Edinet intervine cätre politia municipalä de a acorda ajutorul
necesar in mentinerea ordinei publice.
Primar de Edinet
f Constantin Cojocari
l
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORA§ULUI EDINET STR. O. CEREMPEI 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÂRIA ORA§ULUI EDINET
STR. O. CEREMPEI 30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
www.primariaedinet.md
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ 30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
www.primariaedinet.md
M
/
DISPOZITI E nr.
din
Qujycn ^
2012
„Cuprivire la cererea
OT Edinet al PLDM"
Analizind demersurile OT Edinet al Partidului Liberal Democrat din Moldova,
nr. PLDM-681 din 07.08.2012 §i PLDM-738 din 20.08.2012, cu privire la organizarea
activitatilor culturale §i sportive consacrate sarbatorii „Ziua Independentei" in ora§ul
Edinet,
DISPUN:
1. Se permite OT Edinet al PLDM organizarea activitatilor culturale §i sportive
consacrate sarbatorii „Ziua Independentei" pe 25 august 2012, intre orele
10 " - 23— in piata din fata Consiliului Raional Edinet §i pe Stadionul ora§enesc.
2. Se acorda OT Edinet al PLDM
activitatilor culturale §i sportive.
in folosinta scena mobila pentru desfa§urarea
3. Se obliga
OT Edinet al PLDM
de a se adresa la Comisariatul de Politie Edinet
pentru asigurarea ordinii publice.
Primar de Edinet
Constantin Cojocaru
*
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORAÇULUF EDINET STR.O. CEREMPE1, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÂRIA ORAÇULUF EDINET
STR.O. CEREMPE1, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМ АРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
din „Л/„ àî f jt(
У
2012
Си privire la cererea cet. Colesnicoa Nadejda "
în temeiul art. 14 alint.2 lit.'T' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administratia publicà localâ ,art.6 çi art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajârii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executârii lucrârilor de constructie, eu respectarea cerintelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintàrii
constructiilor çi amenajarilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orâçenesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
C-741 din 21.08.2012,
D I S
P U N :
1. Se permite cet. Colesnicova Nadejda proiectarea
constructiei bucàtâriei de varà
pe str.
Mateevici
nr. 5 din oraçul Edinet.
2. Se obligà cet. Colesnicova Nadejda în termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevàzute
de pct.ll din „Regulamenf-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioadâ de valabilitate de 12 uni de la data
eliberàrii certificatului.
4. Se obligà cet. Colesnicova Nadejda în termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispozitii sa
prezinte documentatia prevâzutâ de pet. 25 din Regulament, avizatà de arhitect-çef al raionului,
Avizul Inspectiei de Stat în constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5.
Se
atentioneazâ
cet.
Colesnicova
Nadejda,
ей
în
cazul
expiràrii
termenilui
valabilitàtii
certificatului de urbanism §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neîndeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea,
va
^fi socotità nulâ din momentu l
expiràri i termenulu i valabilitàtii certificatulu i d e urbanism .
6. Certificatul de urbanism nu serveçte temei pentru începerea lucrârilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispozitii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuçco.
Primar de Edinet
Constantin Cojocari
/
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORA$ULUI STR.O. CEREMPE1, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 EDINET
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÂRIA ORA$ULUI
STR.O. CEREMPE1, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
EDINET
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR.
»
din
J
L
dUjW b
2012
,,Cu privire la demersul cet. Colesnicova Nadejda"
în temeiul art. 29 art. 14 alin. 2 lit. ,,f' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administratia publicâ localâ , art. 21 §i art. 25 din Legea Republicii Moldova
nr. 828-XII din 25.12. 1991 „Codul Funciar", art. 6 çi art. 42 din Legea Republicii Moldova
nr.835-XHI din 17.05.1996„Privind principiile urbanismului §i amenajârii teritoriului, Legii
nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executârii lucràrilor de constructie, eu
respectarea cerintelor din „Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea
constructii sau desfiintàrii constructiilor çi amenajàrilor", (pe parcurs „Regulament") -aprobat
prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, certificat de urbanism nr. 76 din 21.08.2012 (nr.147 din
21.08.2012), cererea solicitantului C-742 din 21.08.2012,
DISPUN :
1. Se elibereazà cet. Colesnicova Nadejda
Autorizatie de construire nr.
din
„• <'/„
'
2012 (nr. 50 din 21.08.2012) pentru îndeplinirea lucràrilor de constructie a bucàtâriei de varâ
eu suprafata de 36 m.p pe str. Mateevici nr. 5 din oraçul Edinet.
2. Autorizatia de construire se elibereazà eu termen de valabilitate 36 Iuni (termen de începere
a lucràrilor - 6 Iuni). Neînceperea §i/sau nefinisarea lucràrilor de construire în intervalul de
valabilitate conduce la pierderea valabilitâtii autorizatiei.
3. A executa lucràrile constructie conform proiectului nr.F/N.
4. Se interzice în perioada efectuàrii lucràrilor;
a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri aie drumurilor publice (inelusiv a trotuarului), sàpàturi în spatiile publice în
lipsa acordului respectiv,
c). distrugerea spatiilor verzi.
d). raeordarea la retelele de edilitate publicâ în lipsa documentatiei de proiect.
e). respectarea distantei de la hotarele loctului vecini.
5. Se atentioneazà
cet. Colesnicova Nadejda
dupa finalizarea
lucràrilor
de construire
supunà obiectul receptiei finale eu înregistrarea obligatorie la OCT-Edinet.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispozitii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuçco.
Primar de Edinet
Constantin Сojоcari
V
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORA§ÜLUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÄRIA ORA§ÜLUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZIJIE NR.
Y
din J/^/J^
^
2012
Си privire la demersul Consiliul Raional Edinet
In temeiul art. 14 alint.2 lit."f' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administratia publica localä ,art.6 §i art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
J 7 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executärii lucrärilor de constructie, cu respectarea cerintelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism §»i autorizarea construirii sau desfiintärii
constructiilor §i amenajärilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orä§enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
P-740 din 20.08.2012,
DISPUN :
1. Se permite Consiliul Raional Edinet proiectarea
reconstructiei sistemei de gazificare a
cazangeriei L.T. „Pan Halippa"
situât pe str. Independentei, nr. 1 din oraçul Edinet.
2. Se obligä Consiliul Raional Edinet în termen de 30 de zile prezentarea documentatiei preväzute
de pct.l 1 din „Regulamenf'-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioadä de valabilitate de 12 uni de la data
eliberärii certificatului.
4. Se obligä Consiliul Raional Edinet în termen de 6 Iuni de la semnarea prezentei dispozitii sä
nprezinte documentatia preväzutä de pct. 25 din Regulament, avizatä de arhitect-§ef al raionului,
Avizul Inspectiei de Stat în constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5.
Se
atentioneazä
Consiliul
Raional
Edinet,
în
cazul
expirärii
termenilui
valabilitätii
certificatului de urbanism §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neîndeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va
fi socotitä nulä din momentul expirärii termenului valabilitätii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveçte temei pentru începerea lucrärilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispozitii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuçco.
Primar de Edinet
f Constantin Cojocari
T
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PR1MÂRIA ORAÇULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PR1MÂRIA ORAÇULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
ЕДИНЕЦ
DISPOZITIE NR. jJf
din
„М
,
2012
,Cu privire la cererea cet. Dolghi Victor"
în temeiul art. 14 alint.2 lit."f' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administra tia publicâ localâ ,art.6 §i art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului amenajàrii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executârii lucrârilor de constructie, eu respectarea cerintelor din
„RegulamentuI privind cerfificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintârii
constructiilor §i amenajârilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orâçenesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
D-746 din 21.08.2012,
DISPUN :
1. Se permite cet. Dolghi Victor
elaborarea documentatiei de proiect pentru: Gazificàrea
constructiei magazin II „Dolghi" situât pe str. Alexandru cel Bun, nr. 116 din oraçul Edinet.
2. Se obliga
cet. Dolghi Victor în termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevàzute de
n pct.ll din ,,Regulament"-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioadâ de valabilitate de 12 uni de la data
eliberârii certificatului.
4. Se obligâ cet. Dolghi Victor în termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispozitii sa
prezinte documentatia prevâzutà de pet. 25 din Regulament, avizatâ de arhitect-çef al raionului,
Avizul Inspectiei de Stat în constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5. Se atentioneazâcet. Dolghi Victor cà în cazul expirârii termenilui valabilitâtii certificatului de
urbanism §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neîndeplinirii conditiilor pct.2 çi pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, çi va
fi socotità nulâ din momentul expirârii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveçte temei pentru începerea lucrârilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispozitii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuçco.
Primar de Edinet
9(
Constantin Сojоcari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PR1MÄR1A ORA$ULUI STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 EDINET
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PR1MÄR1A ORA$ULUI
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
EDINET
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
f ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR. ttyS
din
_
'
и
6
А
2012
Си privire la cererea cet. Dolghi Victor"
In temeiul art. 14 alint.2 Iit.'T' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administratia publica localä ,art.6 §i art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executärii lucrärilor de constructie, cu respectarea cerintelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintärii
constructiilor §i amenajärilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
8.04.1997, deciziei Consiliului orä§enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
D-747 din 21.08.2012,
DISPUN :
1. Se permite cet. Dolghi Victor
elaborarea documentatiei de proiect pentru: Gazificärea
eonstructiei magazin II „Dolghi" situat pe str. Alexandru cel Bun, nr. 118 din ora§ul Edinet.
2. Se obligä
cet. Dolghi Victor in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei preväzute de
pct.l 1 din „Regulament"-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioadä de valabilitate de 12 uni de la data
eliberärii certificatului.
4. Se obligä cet. Dolghi Victor in termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispozitii sä
prezinte documentatia preväzutä de pct. 25 din Regulament, avizatä de arhitect-§ef al raionului,
Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5. Se atentioneazäcet. Dolghi Victor cä in cazul expirärii termenilui valabilitätii certificatului de
urbanism §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
in cazul neindeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea,
fi socotitä nulä din momentul expirärii termenului valabilitätii certificatului de urbanism.
va
6. Certificatul de urbanism nu serve^te temei pentru inceperea lucrärilor de construire.
7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.
Primar de Edinet
Constantin Cojocari
/
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIAORA§ÙLUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÂRIAORA§ÙLUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
ЕДИНЕЦКИЙ
DISPOZITIE
NR.Jj±
din
UCfj( U
2012
,,Cu privire la cererii A O „ Asociatia Raionalâ din Edinet a Adultilor Prutul de Sus"
în temeiul art. 29 art. 14 alin. 2 lit. ,,f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administratia publicà localâ , art. 21 §i art. 25 din Legea Republicii Moldova
nr. 828-XII din 25.12. 1991 „Codul Funciar", art. 6 §i art. 42 din Legea Republicii Moldova
nr.835-XIII din 17.05.1996„Privind principiile urbanismului §i amenajârii teritoriului, Legii
nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executârii lucràrilor de constructie, eu
respectarea cerintelor din „Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea
constructii sau desfïintàrii constructiilor çi amenajàrilor", (pe parcurs „Regulament") -aprobat
prin HGR M nr. 360 din 18.04.1997, certificat de urbanism nr. 76 din 21.08.2012 (nr.147 din
21.08.2012), cererea solicitantului A-745 din 21.08.2012,
DIS P
UN
:
1. Se elibereazâ A O „Asociatia Raionalâ din Edinet a Adultilor Prutul de Sua" Autorizatie de
construire nr. din „ % ' 2012 (nr. 49 din 20.08.2012) pentru îndeplinirea lucràrilor
de gazificare a sediului SA „Areap" pe str. Independentei nr. 53 din oraçul Edinet.
2. Autorizatia de construire se elibereazâ eu termen de valabilitate 3 zile (termen de începere a
lucràrilor - 7 zile). Neînceperea §i/sau nefinisarea lucràrilor de construire în intervalul de
valabilitate conduce la pierderea valabilitâtii autorizatiei.
3. Executarea lucràrilor de constructie sa se facà în strictà conformitate" eu proiectul de
executii nr. 77/12 elaborat de S.R.L. „Edinet-Gaz".
4. Se interzice în perioada efectuàrii lucràrilor;
a), depozitarea materialelor de constructie çi deçeurilor pe terenurile publice §i tertelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri aie drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), sàpâturi în spatiile publice în
lipsa acordului respectiv,
c). distrugerea spatiilor verzi.
d). racordarea la retelele de edilitate publicà în lipsa documentatiei de proiect.
e). respectarea distantei de la hotarele loctului vecini.
5. Se atentioneazà A O „Asociatia Raionalâ din Edinet a Adultilor Prutul de sus" dupà
finalizarea lucràrilor de construire sà supunà obiectul receptiei finale eu înregistrarea
obligatorie la OCT-Edinet.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispozitii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuçco.
Primar de Edinet
(j) f
Constantin Cojocari
(
/
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL ED I NET PR1MARIA ORA§ULUI STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30 EDINET
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ED I NET
PR1MARIA ORA§ULUI
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
EDINET
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМ АРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DTSPOZITIE NR
JJJ_
9 —
2012
«Си privire la formarea bunului imobil»
In temeiul Legii Republicii Moldova nr. 354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea
bunurilor immobile, Hotaririi Guvernului R. Moldova nr. 61 din 29.01.1999 cu privire la
aprobarea Regulamentului cu privire la formarea Bunurilor immobile, in temeiul art. 29 din Legea
RM nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006 privind administratia publica locala,
DISPU N
:
1. Se permite formarea prin divizare a unui teren cu suprafata de 0,07 ha, din terenul cu
numar cadastral 4101203044 cu suprafata totala de 0.117 ha proprietate a unitatii
administrative teritoriale - Primaria or. Edinet, amplasat i n or. Edinet, str. Independeritei, 15/a
,destinatia terenului - pentru constructs.
2. Specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare (dl. Caraulan
Vadim) de comun cu OCT-Edinet vor efectua lucrarile de elaborare a planului cadastral a
terenului indicat in pet. 1 din prezenta dispozitie.
3. Contabilul-§ef
(dna.
Lilia
Strimbanu)
va
asigura
fmantarea
lucrarilor
de
elaborare
a
planului cadastral §i inregistrarea bunului imobil format la OCT-Edinet.
4. Specialistul in problemele reglementarii regimului proprietatii funciare (dl. Caraulan
Vadim) in termenii stabiliti de legislatia in vigoare va prezenta planul cadastral spre aprobare
Consiliului ora§enesc Edinet.
5. Controlul
indeplinirii
prezentei
dispozitii
se
pune
in
seama
vice-primarului
Valerian
Ciobanu.
Primar de Edinet
Constantin Cojocaru
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMARIA ORA§ULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМ АРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR.
У
din JJ „
2012
,Cu privire la cererea S.R.L. „Petrolasan'
In temeiul art. 14 alint.2 lit."f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administratia publica localä ,art.6 §i art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executärii lucrärilor de constructie, cu respectarea cerintelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintärii
i^eonstructiilor §i amenajärilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orä§enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
PA-757 din 23.08.2012,
DISPUN :
1. Se permite S.R.L. „Petrolasan" elaborarea documentatiei de proiect pentru proiectarea
constructiei unei statii de alimentare cu combustibil §i hidrocarbuci gazoase lichefiate situat pe str.
Independentei, f/n din ora?ul Edinet cod cadastral 4101201328.
2. Se obliga S.R.L. „Petrolasan" in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevazute de
pet. 11 din „Regulamenf'-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 uni de la data
eliberarii certificatului.
4. Se obliga S.R.L. „Petrolasan" in termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispozitii sa
prezinte documentatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de arhitect-§ef al raionului,
Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
i]Str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5. Se atentioneaza S.R.L. „Petrolasan" ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului de
urbanism §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neindeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va
fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.
7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.
Primär de Edinet
f
/
Constantin Cojocari
Г
'
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORAÇULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÂRIA ORAÇULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR.
2012
din Лшм^Ь.
,,Cu privire la cererea cet. Bolbocean Igor"
în temeiul art. 29 art. 14 alin. 2 lit. ,,f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administratia publicâ localâ , art. 21 §i art. 25 din Legea Republicii Moldova
nr. 828-XII din 25.12. 1991 „Codul Funciar", art. 6 §i art. 42 din Legea Republicii Moldova
nr.835-XIII din 17.05.1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajàrii teritoriului, Legii
nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executârii lucrârilor de constructie, eu
respectarea cerintelor din „Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea
constructii sau desfîintârii constructiilor §i amenajârilor", (pe parcurs „Regulament") -aprobat
prin HGR M nr. 360 din 18.04.1997, certificat de urbanism nr. 128 din 22.08.2011 (nr.213 din
19.08.2011), cererea solicitantului B-705 din 10.08.2012,
DISPUN :
1. Se elibereazâ cet. Bolbocean Igor" Autorizatie de construire nr. din ' „
-•
2012
(nr. 45 din 09.08.2012) pentru îndeplinirea lucrârilor de reconstructie a garajelor eu
supraetajarea spatiului locativ eu unu nivele suprafata 60,23 m.p. str. Independentei nr. 97/2
din oraçul Edinet.
2. Autorizatia de construire se elibereazâ eu termen de valabilitate 36 luni (termen de începere
a lucrârilor - 6 luni). Neînceperea çi/sau nefinisarea lucrârilor de construire în intervalul de
valabilitate conduce la pierderea valabilitâtii autorizatiei.
3. Executarea lucrârilor de constructie sâ se facâ în strictâ conformitate eu proiectul de
executie nr. 05/E-001-AC elaborat de SRL „Arhitectural STUDIO".
4. Se interzice în perioada efectuârii lucrârilor;
a), depozitarea materialelor de constructie çi deçeurilor pe terenurile publice si tertelor
persoane în lipsa acordului acestora,
b). închideri aie drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), sâpâturi în spatiile publice în
lipsa acordului respectiv,
c). distrugerea spatiilor verzi.
d). racordarea la retelele de edilitate publicâ în lipsa documentatiei de proiect.
e). respectarea distante! de la hotarele loctului vecini.
5. Se atentioneazà cet. Bolbocean Igor dupâ finalizarea lucrârilor de construire sâ supunâ
obiectul receptiei finale eu înregistrarea obligatorie la OCT-Edinet.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispozitii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuçco.
Primar de Edinet
/ ijr
Constantin Сojоcari
'
У
'
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ÜLUI EDINET ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30 РЕСПУБЛИКА
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMARIA ORA$ÜLUI EDINET
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
ТЕЛ.2-29-30,
2-28-30
DISPOZITIE nr.
din
,v
О
2012
Си privire la cererea cet. Galitchi Nina"
!n temeiul art. 29 §i art. 14 alin.2 lit."f" AL Legii Republicii iMoldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administratia publica localä, art.6 art. 50 din Legea Republicii Moldova nr.
835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului, cu respectarea
cerintelor din „Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau
desfiintärii constructiilor §i amenajärilor (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 360
din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. G-751 din 22.08. 2012,
DISPUN:
l.Se permite cet. Galitchi Nina desfiintarea constructiilor : Lit. 1A casa de locuit
cu suprafata
38,6 m.p. din s. Alexandreni raionul Edinet.
2.Se elibereazä cet. Galitchi Nina Autorizatie de desfiintare nr. din / ^^/^/-7201 2 (nr.
42 din 17 august 2012 ) pentru desfiintarea casei de locuit din s. Alexandreni raionul Edinet.
Lucrärile de desfiintare sä fie executate in strictä conformitate cu documentatia de urbanism.
3. Se obligä cet.Galitchi Nina in termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia Autorizatiei
de desfiintare la Oficiul Cadastral Tentorial Edinet.
4. Se interzice in perioada efectuärii lucrärilor;
a), depozitarea materialelor de constructie §i de^eurilor pe terenurile publicei §i tertelor
persoane in lipsa acordului acestora;
b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), säpäturi in spatiile publice in
lipsa acordului respectiv;
c). distrugerea spatiilor verzi;
d). racordarea §i/sau debran§area de la retelele de editate publica in lipsa documentatiei de
proiect coordonatä cu intreprinderile specializate in domeniu.
5. Se atentioneazä cet. Galitchi Nina ca gunoiul §i alte de§euri rezultate de la demolare sä fie
transportate in loc special amenajat autorizat de administratia publicä.
6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in sarcina arhitectului Liubovi Galu§co.
Primär de Edinet /
/ (
Constantin Cojocari
ИЕРиВЫСА МОЬБОУА RAIONUL ЕБШЕТ РК1МАЯ1А СЖА§иИЛ 8ТК.О. СЕКЕМРЕ!, 30 ТЕЬ-
ИЕРиВЫСА МОЬБОУА
RAIONUL ЕБШЕТ
РК1МАЯ1А СЖА§иИЛ
8ТК.О. СЕКЕМРЕ!, 30
ТЕЬ- 2-29-30, 2-28-30
ЕОШЕТ
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
вшогпт
м*.
;
^
»
с11п
201 2
Си рпу1ге 1а сегегеа се1. ТПэика
Ташага"
1п 1етеш 1 а1Ч. 14 а1т! 2 Ш.' Т а1КериЬИс
п
МоМоу а
пг . 436-ХУ 1 сНп 2 8 decembri
e
200 6
рпу М асЬшиш^аП а риЬИс а 1оса1а ,аг1. 6
аН,4 2 с1 т Lege a ЯериЬНс п МоШоу а пг . 835-Х Ш сИп
^,17 пга1 1996 „Рпут ё
рппырШе игЬашвти1ш
атепарг и 1егИогш1ш, Legii пг. 163 <1т
09 шНе
2010 рг1\1пс1 аи^п/аге а
ехеси1агп
1исгап1ог
de
сопэН-исйе,
си
гезре^агеа
сепп1е1ог
din
„Regulamentul privind сегйИса(и1 de игЬагшт
аи^пгагеа
сошПчиги
эаи
desfiintarii
сот^исШк г
атепа]ап1ог"
(ре
рагсигэ
„Regulament")
-
аргоЬа!
рпп
НСИ М
пг. 360
din
18.04.1997, deciziei СошШи1ш ога^епеэс Edinet пг. 16/14 din 21 шИе 1998, сегегп эоНс^апМ ш
Т-753 din 22.08.2012,
Э
I
8
Р
и
N :
1.
8е регпШе
се
!
ТПэика Ташага е1аЬогагеа documentatiei de ргокс ! репН-и gazificarea
с^1ге 1 п^аг т
II „ТТЬика Ташага"
эйиа!
ре
31 August ,21/2 din ога§и1 Edinet.
2. 8е оЬ^ а
се1. ТШика Ташага 1п 1егшеп
de 30 de гПе ргегеп1агеа documentatiei ргеуаги!е de
pct.ll din „Regulament"-pentru ргшпгеа СегШкаМ ш de
3. СегШсаШ ! de игЬашэ т
а-1
еИЬега реп1ги о perioada
игЬашзт.
de уа1аЫ1йа1е de 12 и ш de 1а data
еНЬегагп сегйПса1;и1ш.
4. 8е оЬ^ а
се1. ТлЬика Ташага 1П 1егшеп de 6 1иш de 1а эетпаге а
ргегеп1е1
за
1]ргегт1е documentatia ргеуаги!а de рс^ 25 din Regulament, ау1га!а de агЬйес^е ! а1 гашпи!ш,
\vizul 1шрес{к1 de 81а1 т
еошПшсШ, ау1ги1 СепИ-икН Retek Magistrale 8ЕЕМЕО-6 (or.Edinet,
strЛndependentei пг.31, *е1: (246) 2-27-99,С8М-067199718), в.КХ . „Е<Нпе|-Саг", репИи ргшигеа
Аи*:опгайе1 de сопэПчиге.
5. 8е а!еп{шпеага се(. ТЯэика Ташага
т
пеэоНсИагеа prelungirii 1ш, сегШкаШ!
ей
саги1 ехр1гагн 1егтеш1ш уа1аЫШаШ сегйИсаийш
de игЬатэ т
эе уа эосо ^ пи1.
1п саги1 neindeplinirii conditiiIor рс!;.2 §1 рс!.4-ргегеп1агеа сИ8роги1е уа pierde уа!аЫШа!еа,
11 эосоШа пи1а din тотепП11 ехр1гагп 1егтепи1ш уа1аЬШШн сегИИса^ ш de игЬагшт.
уа
6. СегШ1са1:и1 de игЬашэт пи эегуе^е 1ете1 реп1ги тсерегеа 1исгагПог de сопэ^шге.
7. Соп1хо1и11Пс1ерПп1г11 ргегеп1е1 В1зр(шШ эе рипе т
эеат а аг1Шес1и1ш ЕшЬоу1 Са1и§со.
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORAÇÙLUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMARIA ORAÇÙLUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE 1 N R
м
Din л
емшк on
„Си privire la numirea comisiei
la terminarea lucrärilor"
In legäturä cu terminarea lucrärilor la obiectul "Reconstructia iluminärii
stradale" în oraçul Edinet,
DI
SPUN:
1. A numi comisia la terminarea lucrärilor la obiectul "Reconstructia
iluminärii stradale" în oraçul Edinet in urmätoarea componenta :
Pre§edintele comisiei :
Constantin Cojocari
primär de Edinet
Membrii comisiei :
Rodelia Vasilcov
Lilia Strimbanu
Mihail Evdochimov
Ilie Mitriniuc
Leonid Balahteriov
Tudor Sîngereanu
Elisei Gheorghe
viceprimar oraçului Edinet
contabil-§ef a primäriei oraçului Edinet
architect-§ef al raionului Edinet
directorul ÎM "DPGL-C Edinet"
directorul filialei Edinet "RED NORD
WEST"
specialist în constructii primäriei or.Edinet
reprezentantul PNUD Moldova
2. Comisia de receptie la terminarea lucrärilor va desfaçura activitatea la
2012.
ЯЕРиВЫСА М01ЛЮУА RAIONUL ЕОШЕТ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА РАЙОН ЕДИНЕЦ К ИЙ
ЯЕРиВЫСА М01ЛЮУА
RAIONUL ЕОШЕТ
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН
ЕДИНЕЦ К ИЙ
РК1МАК1А ОИЛ^иИЛ ЕБШЕТ
вТИ. О. СЕЯЕМРЕ!, 30
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЬ. 2-29-30,
2-28-30
ТЕЛ. 2-29-30,
2-28-30
RAIONU L
ЕБШЕ Т
РШМАША ОНА$иШ1 ЕОШЕТ
ОЮРОгГП Е
.
29
2012
"Си ргтге 1а сегегеа despre всийгеа
ёе р1а!а
регПги fregventarea тэйОДШог рге§со1аге "
1п 1ешеш1 аП. 14 ё т
Ье§еа пг.436-ХУ1 ё т
28 ёесетЬп е
2006 „Ргтп ё
аётиш^ай а
риЬНса 1оса1а",
1шпё
са
Ьа/а
сегегеа ёп1ш
^о п
,
ё
т
21.08. 2012, Bojic
ОаИпа
,
ё
т
ё
regulamentul рпшапе1 Еёте | си ргтг е
твШи^Ше рге§со1аге
09.08.2012, Рта§сЫпа
О^ а
т
Сгт м
23.07.2012, Мпоп
Охапа
ё
16.08.2012,
сопёистёи-та
ёе
1а сопёкШе
всийги
ёе
т
рЫа реМги т1:ге1тегеа сорШог
т
1.8е регтке зсиигеа ёе р1а1а pent.ru т^еипегеа сорШог т доЦОДПе рге§со1аге т
тапт е
ёе
50
%
ё
т
погта
ёе асИкаге а игта1:оаге1ог регеоапе
тсерт ё
си
01 шше
2012
рт а
1а 31
ёесетЬпе
2012,
1Чите1е
рапте Ш
Мите1е
сорИи1ш
Спусн
^о г
Аёгеэа
Р1огаг 105, ар 2
Nr.Gr.
1
Спусп БапШ
№.1
т
.
з
2
Во] 1С Оа1та
Всую Ша
СЬ.Маёап 5
3
Рта§сЫпа Е1епа
Вегегт 20
О^ а
4
Бта^сЫпа
Мпоп Охапа
Мич т Ыса
Бй - , 1пс1ерепс)сп1е1 123
№. 3
Рптаги!
ёе Еёте!
:ш Cojocaru
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRI MARIA ORA$ULUI EDINET STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRI MARIA ORA$ULUI EDINET
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITI A №
:-сУТ
Din
„М
,
2012
„Си privire la numirea persoanei responsabile
la exploatarea sistemului de gaz a cazangeriilor
autonome"
In legatura cu darea in exploatarea a gazificarii a stadionului ora§enesc
§i in temeiul
NRS35-04-09 2002 „Reguli de securitate in ramura gazificarii din Regulamentul cu
privire la securitatea in gospodaria de gaze,
DISPUN:
1. Se nume§te Tudor Singereanu,
specialist in constructii persoana responsabila de
exploatarea inofensiva a gospodariei de gaze la stadionul ora§enesc.
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PR1MÂRIA ORAÇULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30,2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PR1MÂRIA ORAÇULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30,2-28-30
www.primariaedinet.md
РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ^О
ТЕЛ. 2-29-30,2-28-30
www.primariaedinet.md
ЕДИНЕЦ
DISPOZITIE NR.
S
i
9
,
din "Л"
2012
"Си privire la formarea
unei comisii a primariei"
în temeiul art. 29 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006
privind administratia publicâ localà, luînd ca bazâ cererii colective nr. C-733 din 20.08.2012,
DISPU N
:
1.
Se formeazâ comisia primariei oraçului Edinet pentru examinarea petitiei colective nr.
C-733 din 20.08.2012 eu urmâtoarea componentà:
Rodelia Vasilcov - viceprimar, preçedinte
Lilia Strîmbanu - contabil-çef, membru
Tudor Sîngereanu - specialist, membru
2.
A anunta din timp directia Gimnaziului Edinet despre ora §i data examinàrii petitiei.
3.
A întocmi actul de constatare §i a informa petitionarii despre rezultatele examinàrii.
4.
Controlul
îndeplinirii
prezentei
dispozitii
se
pune
în
seama
d.
Rodelia
Vasilcov,
viceprimar.
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORA$ÙLUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÂRIA ORA$ÙLUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR.
У
din n J Ç
2012
,Cu privire la cererea cet. „Galitchi Nina"
In temeiul art. 14 alint.2 lit."f' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administratia publicà localâ ,art.6 çi art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului çi amenajàrii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executârii lucràrilor de constructie, eu respectarea cerintelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism çi autorizarea construirii sau desfiintarii
constructiilor §i amenajàrilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orâ§enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
G-775 din 30.08.2012,
T
DISPUN :
1. Se permite cet. Galitchi Nina elaborarea documentatiei de proiect pentru constructia casei de
locuit, constructii accesorii situât în s. Alexandreni raionul Edinet.
2. Se obligâ cet. Galitchi Nina în termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevâzute de
pct.l 1 din ,,Regulament"-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioadà de valabilitate de 12 uni de la data
eliberârii certificatului.
4. Se obligà cet. Galitchi Nina în termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispozitii sà
prezinte documentatia prevàzutâ de pet. 25 din Regulament, avizatâ de arhitect-§ef al raionului,
Avizul Inspectiei de Stat în constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5. Se atentioneazâ cet. Galitchi Nina, cà în cazul expiràrii termenilui valabilitàtii certificatului de
urbanism çi nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
T In cazul neîndeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va
fi socotitâ nulà din momentul expiràrii termenului valabilitàtii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveçte temei pentru începerea lucràrilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispozitii se pune în seama arhitectului Liubovi Galu§co.
Primar de Edinet 9(
Constantin Сojоcari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PR1MÂRIA ORAÇULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PR1MÂRIA ORAÇULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR.
di n
_ 2012
1„Cu privire la cererea cet. „Cretu Valeriu'
In temeiul art. 14 alint.2 Iit."f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administratia publicâ localâ ,art.6 §i art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 niai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajârii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executàrii lucràrilor de constructie, eu respectarea cerintelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism çi autorizarea construirii sau desfiintârii
constructiilor §i amenajârilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului oràçenesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
C-779 din 30.08.2012,
D I S P U N :
1. Se permite cet. Cretu Valeriu elaborarea documentatiei de proiect pentru constructia
bazinului acvatic eu suprafata de 1,0295 ha. oraçul Edinet (extravilan).
2. Se obligâ cet. Cretu Valeriu in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevàzute de
pct.ll din ,,Regulament"-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioadâ de valabilitate de 12 uni de la data
eliberàrii certificatului.
4. Se obligâ cet. Cretu Valeriu în termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispozitii sa
prezinte documentatia prevàzutà de pet. 25 din Regulament, avizatâ de arhitect-çef al raionului,
Avizul Inspectiei de Stat în constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5. Se atentioneazâ cet. Cretu Valeriu, cà în cazul expiràrii termenilui valabilitâtii certificatului de
it.
urbanism si nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
în cazul neîndeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va
fi socotitâ nulâ din momentul expiràrii termenului valabilitâtii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveçte temei pentru începerea lucràrilor de construire.
7 . Controlu l îndepliniri i prezente i Dispoziti i s e pun e î n seam a arhitectulu i Liubov i Galuçco .
Prîmar de Edinet
J [ y ^
Constantin Cojocari
'
О
REPUBLICA MOLDOVA RAIONLJL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONLJL EDINET
PRIMARIA ORA§ULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR.
Jfi$
»
УШтЪ
2012
Си privire la cererea cet. „Eftemii Cristina"
t In temeiul art. 14 alint.2 lit.'T' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administratia publica localä ,art.6 §i art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executärii lucrärilor de constructie, cu respectarea cerintelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintärii
constructiilor §i amenajärilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orä§enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
E-782 din 03.09.2012,
DISPUN :
l.Sepermite
cet. Eftemii Cristina
gaze naturale magazin-locuinte
orasul
elaborarea documentatiei de proiect pentru alimentarea cu
Edinet, str. Alexandru cel Bun nr. 103.
2. Se obligä
cet. Eftemii Cristina in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei preväzute de
pct.ll din „Regulamenf-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioadä de valabilitate de 12 uni de la data
leliberärii certificatului.
4. Se obligä cet. Eftemii Cristina in termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispozitii sä
prezinte documentatia preväzutä de pct. 25 din Regulament, avizatä de arhitect-§ef al raionului,
Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5. Se atentioneazä cet. Eftemii Cristina, cä in cazul expirärii termenilui valabilitätii certificatului
de urbanism §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neindeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va
fi socotitä nulä din momentul expirärii termenului valabilitätii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrärilor de construire.
7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.
Primar de Edinet 9(
ConstantinСojо cari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIAORA§ULUI EDINET ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30 РЕСПУБЛИКА
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÄRIAORA§ULUI EDINET
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМ АРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITI E nr.
Jit
din
,:
-
20120 2
Си privire la cererea cet. Bobu Roza"
In temeiul art. 29 §i art. 14 alin.2 lit.'T' AL Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administratia publica localä, art.6 art. 50 din Legea Republicii Moldova nr.
835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului amenajärii teritoriului, cu respectarea
cerintelor din „RegulamentuI privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau
desfiintärii constructiilor §i amenajärilor (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 360
din 18.04.1997, cererii solicitantului nr. B-784 din 04.09. 2012,
D IS
PUN:
l.Se permite cet. Bobu Roza desfiintarea constructiilor : Lit. A anexä la casa de locuit cu
volumul constructiei de 80,0 m.c. din ora§ul Edinet, str. Trifan Baltanr. 131.
2.Se elibereazä cet. Bobu Roza
Autorizatie de desfiintare nr.
din
2012
(nr. 45 din 4 septembrie 2012 ) pentru desfiintarea anexei la casa de locuit din ora§ul Edinet,str.
Trifan Baltä nr. 131.
Lucrärile de desfiintare sä fie executate in strictä conforniitate cu documentatia de urbanism.
3. Se obligä cet. Bobu Roza in termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia Autorizatiei
de desfiintare la Oficiul Cadastral Tentorial Edinet.
4. Se interzice in perioada efectuärii lucrärilor;
a), depozitarea materialelor de constructie §i de^eurilor pe terenurile publicei §i tertelor
persoane in lipsa acordului acestora;
b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), säpäturi in spatiile publice in
lipsa acordului respectiv;
c). distrugerea spatiilor verzi;
d). racordarea §i/sau debran§area de la retelele de editate publica in lipsa documentatiei de
proiect coordonatä cu intreprinderile specializate in domeniu.
5. Se atentioneazä cet. Bobu Roza ca gunoiul §i alte de§euri rezultate de la demolare sä fie
transportate in loc special amenajat autorizat de administratia publica.
6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in sarcina arhitectului Liubovi GaIu§co.
Primär de Edinet
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄR1A ORA§ULUI EDINET STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÄR1A ORA§ULUI EDINET
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
7 Jf
DISPOZITIE пг. А^
din
C '
septembrie
2012
"Cu privire la cererea cet. Strugaru Maria"
In temeiul art.29 §i art. 14 alint. 2 lit. "f " al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administratia publica localä, art. 6 §i art.50 din Legea Republicii Moldova
nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului, cu
respectarea cerintelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii
sau desfiintärii constructiilor amenajärilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM
nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Petrova Valentina din 7 septembrie 2012,
DISPUN :
1. Se permite cet. Strugaru Maria demolarea saraiului, cod cadastral 4101220.065.02,
amplasat pe terenul proprietate privatä, de pe adresa or.Edinet, str. Independentei nr.142.
2. Se elibereazä cet. Strugaru Maria Autorizatie de desfiintare nr. / din 07 septembrie 2012
(nr.47 din 07 septembrie 2012) a saraiului, cod cadastral 4101220.065.02, amplasat pe terenul
proprietate privatä de pe adresa or.Edinet, str. Independentei nr.142.
Lucrärile de desfiintare sä fie executate in strictä conformitate cu documentatia de urbanism.
3. Se obligä cet. Strugaru Maria
in termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizatiei de desfiintare la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet.
4. Se interzice in perioada efectuärii lucrärilor;
a). depozitarea materialelor de constructie §i de§euri!or pe terenurile publice §i tertelor
persoane in lipsa acordului acestora,
b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), säpäturi in spatiile publice in
lipsa acordului respectiv,
c). distrugerea spatiilor verzi.
d). racordarea §i/sau debran§area de la retelele de edilitate publicä in lipsa documentatiei de
proiect coordonatä cu intreprinderile specializate in domeniu.
5. Se atentioneazä cet. Strugaru Maria
ca gunoiul §i alte de§euri rezultate de la demolare
sä fie transportate in loc special amenajat autorizat de administratia publicä localä.
6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.
/V
Primär de Edinet
r if {
Constantin Cojocari
ЯЕРиВЫСА МОЬЭОУА RAIONUL ЕОГМЕТ РШМАША (ША$иИЛ ЕЭШЕТ вТЯ.О. СЕЯЕМРЕ!,
ЯЕРиВЫСА МОЬЭОУА
RAIONUL ЕОГМЕТ
РШМАША (ША$иИЛ ЕЭШЕТ
вТЯ.О. СЕЯЕМРЕ!, 30
ТЕЬ- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
П18Р()7ЛП: N11.
*
с!ш
„/# „
2012
Си рпу1ге 1а ёетегви! „Pangar-Nord ,,
1п 1етеш1 аН. 14 а1Ы.2 Ш. Т
а1 Legii ИериЬИсп МоШоуа пг. 436-ХУ1 ё т
28 ёесетЬп е 2006
рпут ё аёт1п181га11а риЬИса 1оса1а ,аг1.6
аг^42 ё т
Legea ИериЬИсп МоШоуа
пг. 835-Х Ш
ё1п
17 ша1 1996 „Ргтпс 1 рппырШе игЬаш8ти1ш
атепа]аг и
1егкогш1ш, Legii пг. 163 ё т
09
тН
е
2010
ргтп<1
а^опгаге а
ехеси1агп
1исгап1ог
ёе
соп81гифе,
си
геэре^агеа
сепп|е1ог
ё
т
„RegulamentuI
рпут ё
сег1Шса!и1
ёе
аи1опгагеа
сошПчигн
8аи
йе$Шп(аги
сопэП-исШог
атепа]ап1ог"
(ре
рагсигэ
игЬашв т
„Regulament")
-
аргоЬа!
рг т
HGRM
пг.
360 с!|П
18.04.1997, ёес1г1е1 Соп$Ши1ш ога^епеэс Еёте ! пг. 16/14 ё т 21 шНе 1998, сегеги воИскапМш
: ||8 RL СУ-792 <Нп 06.09.2012,
Б
I 8
Р
и
N
1. 8е регтИе SRL „Pangar-Nord" е1аЬогагеа аоситеп!а|1е1 de рпнес! репПч1 гесош^исй а
8181ете1 de аИшеп1аге си gaze па1ига1е с1ас!1г|1 „Pangar-Nord" ога§и1 Edinet, 81г. Independentei,
пг. 37.
2. ве оЬ^ а SRL „Pangar-Nord " т 1егтеп de 30 de гНе ргегеп!агеа documentatiei ргеуаг^ е de
pct.ll din „Regulament"-pentru ргишгеа СеНШсаШки de игЬашзт.
3. СегШ1са1и1 de игЬашв т а-1 еНЬега реп^ и о репоаё а
de уа1аЫШа!е de 12
и
ш
de
1а data
еИЬегаги сегйПсаШки.
4. 8е оЬ^ а SR L „Pangar-Nord " т 1егтеп de 6 1иш de 1а 8ешпагеа ргегеп!е1 с118рог11:11 8а
ргегЫе documentatia ргеуаги^ de рс1. 25 din Regulament, ау1га1а de агИкес^еГ а1 гаюпи1ш,
А\чги11п$ресйе1 de !п сопв^исШ, аУ1ги1 Сеп1ги1ш Retele MagistraIe БЕЕМРО-б (or.Edinet,
str.Independentei пг.31,(246 ) 2-27-99,С8М-067199718), в-КХ. „Еат^-Саг" , репйи ргшигеа
Аи^пжайе! de сопэ^шге.
5. 8е а1еп(юпеага SRL „Pangar-Nord", са т
саги1 ехр1гаги 1егтет1 ш уа1аЫИШй сегИНсаШЫ
de игЬашэ т
певоИсйагеа prelungirii 1ш, сегШса!и18е уа эосой пи1.
1п саги! neindeplinirii conditiilor рс1.2
рс!.4-ргегеп1агеа с118рог1|:1е уа pierde \ alabilitatea,
уа
й восоШа пи1а din пютепПй ехр1гаги 1егтепи1ш уа1аЬШШи сегШлсаПЛш de игЬашвт.
6. СегйИса1и1 de игЬап18т пи 8егуе§1е 1ете1 реп!ги тсерегеа 1исгап1ог de сопэйчпге.
7. Соп1го1и1 ^ndeplinirii prezentei 1)18ро/лШ ее рипе т веата агЬкесПйш 1ЛиЬоу1 Са1и§со.
Рптаг с1е ЕШпе(
Сот1апйп Со}осап
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÄRIA ORA§ULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR
di n
ж_м
.
2012
Си privire la demersul SRL "Nouconst"
In temeiul art. 14 alint.2 Iit."f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administratia publica localä ,art.6 art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executärii lucrärilor de constructie, cu respectarea cerintelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism autorizarea construirii sau desfiintärii
constructiilor §i amenajärilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orä§enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
SRL NC -787 din 05.09.2012,
DISPUN :
1. Se permite SRL „Nouconst" elaborarea documentatiei de proiect pentru montarea uzinei de
beton asfaltic ora§ul Edinet, str. Independentei, nr. 181 „A" .
2. Se obligä
SRL „Pangar-Nord"
in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei preväzute de
pct.ll din „Regulament"-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioadä de valabilitate de 12 uni de la data
eliberärii certificatului.
4. Se obligä SRL „Nouconst" in termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispozitii sä
prezinte documentatia preväzutä de pct. 25 din Regulament, avizatä de arhitect-§ef al raionului,
Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
str.lndependentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5. Se atentioneazä SRL „Nouconst", cä in cazul expirärii termenilui valabilitätii certificatului de
urbanism §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neindeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va
•fi socotitä nulä din momentul expirärii termenului valabilitätii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrärilor de construire.
7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.
Primär de Edinet
Соnstantin Cojocari
REPLJBLICA MOLDOV A RAIONUL EDINET PRIMÀRIA ORAÇULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPLJBLICA MOLDOV A
RAIONUL EDINET
PRIMÀRIA ORAÇULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕН
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR M
„Си privire la adresarea pârintilor
grupelor nr. 3,5 din gràdinita-creçà
nr. 3 din oraçul Edinet"
Analizînd adresarea pârintilor grupelor nr, 3,5 din grâdinita-creçâ nr. 3
din oraçul Edinet,
DISPUN:
1. Se permite administratiei gràdinitei-creçei nr. 3 (director dna Galina
Zatuçevschi) demontarea a 4 blocuri de fereastrâ tip termopan eu ulterioara zidàrie
din blocuri din béton a golurilor de fereastrâ.
2. Lucrârile vor fi executate
de càtre pârinti.
3. Blocurile de fereastrâ demiontate vor fi transmisâ prin întoemirea unui
proces-verbal grâdinitei nr. 1 Edinet.
4. Controlul dispozitiei se pune în seama directorului grâdinitei nr. 3
dna Galina Zatuçevschi.
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORAÇULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÄRIA ORAÇULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
ЕДИНЕЦ
DISPOZITIE
пг
din
2012
"Си privire la cererea cet. Pînzari Vasile'
In temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f " din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administratia publica localä, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996
"Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 privind calitatea in constructii, Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 285 din 23.05. 1996, cererii
solicitantului,
DISPUN :
casei
l.Se aprobä procesul-verbal de receptie finalä nr. 1 din 24.08. 2012 pentru construetia
de locuit, anexei,beci, §urä, terasä in ora§ul Edinet, str. 8 Martie, nr. 16.
2.Receptiei finale au fost supuse:
Lit. В-
casa de locuit си suprafata
-126,1 m.p.
Lit. b - anexä rece си suprafata
- 4,9 m.p.
Lit.l -
§urä си suprafata
-9,4 m.p.
Terasä си suprafata - 5,6 m.p.
Subsol eu suprafata
- 26,5 m.p.
3.Evaluarea constructiilor
102000,0 lei.
4.Proprietarul constructiei
-
Pînzari Vasile.
5.Se obligä cet.
Pînzari Vasile, ca procesul-verbal nr. 1
din 24.08.2012 pentru bunul
imobil receptionat, în termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul Cadastral
Tentorial Edinet pentru efectuarea înscrierilor respective în RegistruI Bunurilor Imobile,
în strictà conformitate eu prezenta dispozitie.
6.OCT -Edinet va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor
imobile.
7.Controlul îndeplinirii prezentei dispozitiei se pune în seama arhitectului Liubovi
Galuçco.
fi/àff fâêWIl^çÉâ
Primär de Edinet
Ш
r
(Ç r
Constantin Cojocari
4S!is '
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORAÇÙLUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÂRIA ORAÇÙLUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМ АРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR. с/ / /
У
din „ /РМ/э/ s
//-////^201 2
,Cu privire la demersul SRL "VASILUX-PLUS"
în temeiul art. 14 alint.2 lit.'T' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administratia publicâ localà ,art.6 §i art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajârii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executârii lucrârilor de constructie, eu respectarea cerintelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism §i autorizarea construira sau desfiintârii
constructiilor §i amenajàrilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orâ§enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
VP -800 din 10.09.2012,
f
D I S P U N :
1. Se permite SRL „VASILUX-PLUS" elaborarea documentatiei de proiect pentru alimetarea eu
gazei naturale a cladirii SRL ,,VASILUX-PLUS"oraçul Edinet, str. Valentin Ro§ca nr. 102.
2. Se obligà SRL „VASILUX-PLUS"
în termen de 30 de zile prezentarea documentatiei
prevâzute de pct.ll din ,,Regulament"-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioadà de valabilitate de 12 uni de la data
eliberàrii certificatului.
4. Se obliga SRL „VASILUX-PLUS" în termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispozitii sa
prezinte documentatia prevâzutà de pet. 25 din Regulament, avizatâ de arhitect-çef al raionului,
Avizul Inspectiei de Stat în constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5.
Se
atentioneazà
SRL
„VASILUX-PLUS",
în
cazul
expirârii
termenilui
valabilitàtii
certificatului de urbanism §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neîndeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va
'M socotitâ nulâ din momentul expirârii termenului valabilitàtii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serveçte temei pentru începerea lucrârilor de construire.
7. Controlul îndeplinirii prezentei Dispozitii se pune în seama arhitectului Liubovi Galuçco.
с 67
Primar de Edinet
Constantin Cojocari
/
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÀRIA ORA§ÙLUI ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30 EDINET РЕСПУБЛИКА
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÀRIA ORA§ÙLUI
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
EDINET
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
ТЕЛ.2-29-30,
2-28-30
DISPOZITIE пг.
clin
/
/
^
2012
Си privire la cererea SRL „Maconrut"
; !î'
în temeiul art. 29 art. 14 alin.2 lit.'T' AL Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administratia publicà localà, art.6 art. 50 din Legea Republicii Moldova nr.
835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajàrii teritoriului, eu respectarea
cerintelor din „Regulamentul privind certificatul de urbanism çi autorizarea construirii sau
desfiintàrii constructiilor §i amenajàrilor (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 360
din 18.04.1997, cererii solicitantului SRL M nr. -760 din 06.09. 2012,
DISPUN:
ff 1
l.Se permite SRL „Maconrut" desfiintarea constructiei: Lit. 1M depozit eu suprafata 244,3 m2
din ora§uI Edinet, str. Gagarin nr. 45.
2.Se elibereazâ SRL „Maconrut" Autorizatie de desfiintare nr. J; din 2012
(nr. 46 din 6 septembrie 2012 ) pentru desfiintarea constructiei: lit. 1M - depozit eu suprafata 244,3
m2 ora§ul Edinet, str. Gagarin nr. 45.
Lucràrile de desfiintare sa fie executate în strictâ conformitate eu documentatia de urbanism.
3. Se obligà SRL „Maconrut" în termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia
Autorizatiei de desfiintare la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet.
4. Se interzice în perioada efectuarii lucrarilor;
a), depozitarea materialelor de constructie §i deçeurilor pe terenurile publicei çi tertelor
persoane în lipsa acordului acestora;
b). inchideri aie drumurilor publice (inclusiv a trotuarului), sàpâturi în spatiile publice în
lipsa acordului respectiv;
c). distrugerea spatiilor verzi;
d). racordarea §i/sau debrançarea de la retelele de editate publicà în lipsa documentatiei de
proiect coordonatà eu întreprinderile specializate în domeniu.
5. Se atentioneazà SRL „Maconrut" ca gunoiul §i alte de§euri rezultate de la demolare sa fie
transportate în loc spécial amenajat autorizat de administratia publicà.
6. Controlul îndeplinirii prezentei Dispozitii se pune în sarcina arhitectului Liubovi Galuçco.
Primar de Edinet
Constantin Cojocari
m
V
«;
bis
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMARIA ORA§ULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR.
din
п
'
'11
2012
,Cu privire la cet. Stoian Ala"
In temeiul art. 14 alint.2 lit.'T' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administratia publica localä ,art.6 §i art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executärii lucrärilor de constructie, cu respectarea cerintelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintärii
constructiilor §i amenajärilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orä§enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
S -801 din
10.09.2012,
D I S
PUN :
fat l.Sepermit e
cet. Stoian Ala
elaborarea documentatiei
de proiect pentru constructia bucätäriei
de varä ora§ul
Edinet, str. Trifan Baltä nr. 96.
2. Se obligä cet. Stoian Ala in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei preväzute de pct.l 1
din „Regulament"-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioadä de valabilitate de 12 uni de la data
eliberärii certificatului.
4. Se obligä cet. Stoian Ala in termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispozitii sä
prezinte documentatia preväzutä de pct. 25 din Regulament, avizatä de arhitect-§ef al raionului,
Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5. Se atentioneazä cet. Stoian Ala, cä in cazul expirärii termenilui valabilitätii certificatului de
urbanism §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neindeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va
fi socotitä nulä din momentul expirärii termenului valabilitätii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrärilor de construire.
!
7. C'ontrolul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.
Primar de Edinet
9(
ConstantinСojо cari
LREPUBLICA MOLDOVA LAIONUL EDINET 'PRIMÄRIA ORA$lJLUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
LREPUBLICA MOLDOVA
LAIONUL EDINET
'PRIMÄRIA ORA$lJLUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR.
din
*
2012
,Cu privire la cet. Celac Rodica"
In temeiul art. 14 alint.2 lit.'T al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administratia publica Iocalä ,art.6 §i art,42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din
17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executärii lucrärilor de constructie, cu respectarea cerintelor din
„Regulamentul privind cerfificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintärii
constructiilor §i amenajärilor" (pe parcurs „Regulament") - aprobat prin HGR M nr. 360 din
18.04.1997, deciziei Consiliului orä§enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului
C -810din 12.09.2012,
DISPUN :
1. Se permite
cet. Celac Rodica elaborarea documentatiei de proiect pentru constructia anexei,
$opron ora§ul Edinet, str. §os.Bucovineinr. 41.
2. Se obliga
cet. Celac Rodica in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevazute de
pet. 11 din ,,Regulament"-pentru primirea Certificatului de urbanism.
3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioada de valabilitate de 12 uni de la data
eliberarii certificatului.
4. Se obliga eet. Celac Rodica in termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispozitii sa
prezinte documentatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de arhitect-§ef al raionului,
Avizul Inspectiei de Stat in constructs, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,
str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. „Edinet-Gaz", pentru primirea
Autorizatiei de construire.
5. Se atentioneaza cet. Celac Rodica, ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului de
urbanism si nesolicitarea prelungirii Iui, certificatul se va socoti nul.
In cazul neindeplinirii conditiilor pct.2 §i pct.4-prezentarea dispozitie va pierde valabilitatea, §i va
fjfi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.
6. Certificatul de urbanism nu serve^te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.
7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu^co.
Primar de Edinet 9(
ConstantinСojо cari
ИЕРиВЫСА МСИЛЮУА ЯАЮШ Ь ЕОШЕТ РШМАША (ЖА§иЫЛ ЕЭ^Е Т 5ТИ.О.
ИЕРиВЫСА МСИЛЮУА
ЯАЮШ Ь ЕОШЕТ
РШМАША (ЖА§иЫЛ ЕЭ^Е Т
5ТИ.О. СЕЯЕМРЕ1,30
ТЕЬ- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
ЕДИНЕЦ
окронтш
/у/?,
сИп
Р
9
201 2
Си ргМге
1а ее!. ВоЬи
Zoпna"
?п 1етеш1 аН. 14 аНп! 2 Ш."Р а1 Ье§й кериЫки МоЫоуа пг. 436-ХУ1 с!т 28 иесетЬпе 2006
п\1пс! аит1п181га1:1а риЬИс а 1оса1а ,
аН. б
аК , 4 2 сНп Lege a
КериЫк и
МоМоу а
пг . 835-Х Ш сИп
17 та1 1996 „Рп\ тс1 рппшрШе игЬашэтики §1 атепарг и 1егй:огш1ш, Legii пг. 163 (1т 09 1иНе
2010
рпуш<1
аи^пгаге а
ехеси1агп
1исгап1ог
ие
сопвйисйе ,
си
геэре^аге а
сепп|е1ог (Ни
„Regulamentul
рпу1пс1
сеИ:Шса1;и1
de
аи1опгагеа
сои^гшгн
эаи
с1е8Пт1агн
сопэП-исШк г
атепа]агПог "
е
рагсиг э
игЬашэт
„Regulament" )
-
аргоЬа !
рп
п
HGR M
пг .
36 0 сИп
18.04.1997, decizie i СопэШи1ш ога§епеэ с Ес1те { пг. 16/14 (Ип 21 шИе 1998, сегег п 8о1кНапШ1и1
В - 815 din
14.09.2012,
Б Р
I
Б
11N
:
1. регтй е
Бе
се1. ВоЬи Zoпn a
е1аЬогагеа иоситеп!а11е1 ие ргокс ! репйш сопэ^исНа сазе! de
1осиН: ога§ц1 ЕсНпе!,
ТгИ'ап ВаЬа пг. 131.
2. Бе оЬ^ а
се!. ВоЬи Zorina
!п 1егтеп
ие 30 <1е гНе ргеге^аге а
иоситеп!а^е 1
ргеуаги1е ие рс1.
11 сНп „Regulament" - реп^ и
рг1т1ге а СеИШсаШЬ п и е
игЬашвт .
3. СегШ1са1:и1 de игЬагт т
а-1
еИЬега реп(хи о репоас1а ё е уа1аЫШа!е ие 12 иш de 1а иа1а
еНЬегагй сегНйса<:и1ш.
I 4. Бе оЬ^ а
се!. ВоЬи Zorin a
т
1егте п
ск 6 1иш ё е 1а зетпаге а
ргегеп1е1
^оситеп1а{1 а ргеуаги1 а d e pct . 25 (Нп Regulament , ау1га!а d e агЬИес^е! ' а1
эй
гаюпи1ш , Ау1ги1
сЛврогкН
ргегт! е
1п8рес{к1 de Б1а1 т
сом^исШ , ау1жи1 Сеп1ги1ш Век к Magistrak БЕЕМЕО-6 (ог.Еииге!,
1п(1ереш1еп1е1 пг. 31, М : (246) 2-27-99,СБМ-067199718), Б^Х . „Е<1ше{-Сш", реп!ги ргшигеа
Аи1опга{к1 ие сот^шге .
т
игЬашэ т §1 пеэоИскагеа prelungirii 1ш, сегШ1са1;и1 зе уа зосо ^ пи1.
5.
Бе а1епиопеага
се1. ВоЫ
гоппа ,
са
саги1 ехркагп 1егтепи1ш уа1аЫНШН сегШка1:и1ш ие
1п саги! пем^ерИшги соп(ШШог рс1. 2 §1 рс1. 4 - ргежегйагеа (ИзрогШе уа ркгс к уа1аЫЫа1еа,
\ а П восоШ а пи1а сНп тотеп1и 1
ехркаг п кгтепик л \alabilitati i сегШкаШ Ш
d e
игЬашэт .
6. СегШ'каШ! de игЬатз т пи эегуе^е 1епш репПи тсерегеа 1исгап1ог de соп81ги1ге.
7. Соп1го1и1 indeplinirii рге/еп1е1 018рогШ1 8е рипе !п эеат а агЫ1есШ1и1 ЕшЬоу1 Са1и§со.
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE I PRIMÂR1A ORAÇÙLUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINE I
PRIMÂR1A ORAÇÙLUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
Dispozitie nr.
din 14 Septembrie 2012
«Cu privire la însâmîntarea си specii floricole си caracter decorativ a aleei din partea de
nord a or. Edinet str. Independentei de la Liceul Teoretic Pan Halipa pînâ la rondeul din
partea Hlinaia »
în temeiul art. 14 alin. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din28 decembrie 2006
privind administratia publicâ localà, examinînd cererea persoanei fizice Volchivscoi Mihail
V-806 din 11. 09. 2012, domiciliât în Republica Moldova, raionul Edinet, or.Edinet.
DISPUN :
1.
Se
permite
cet.
Volchivscoi
Mihail
de
a amenaja
aleea
din
partea
dreaptâ
a
str.
Independentei de la Liceul Teoretic "Pan Halipa" pînâ la rondeul Hlinaia din partea de
nord a or. Edinet eu dreptul de a efectua lucrâri de însâmîntare a terenului cu specii floricole
cu caracter decorativ.
2. Controlul
îndeplinirii
prezentei dispozitii
se pune in seama vice-primarului
Valerian
Ciobanu.
Primar de Edinet
Constantin Cojocaru
-
m
ЫЕРЦВЫСА МОЬООУА ЫЛЮШЬ ЕБШЕТ РММАША ЕБШЕТ ТЕЬ. 2-29-3о', 2-28-30
ЫЕРЦВЫСА МОЬООУА
ЫЛЮШЬ ЕБШЕТ
РММАША
ЕБШЕТ
ТЕЬ. 2-29-3о', 2-28-30
СЖА$иШ1
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА
ЕДИНЕЦ
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
Ш8РСШТ1 Е
пг
<11п 14 зер1етЬпе 2012
„Си рпу1ге 1а сопуосагеа §еёт{е1
сопвШики ога^епевс ЕётеР '
!п 1етеш1 аг1. 16 ё т
Ье§еа КериЬНси МоЫоуа пг. 436-ХУ1 ё т
28 ёесетЬп е 2006
рпут ё
аётпшйайа риЬНса 1оса1а,
БКРШ :
А сопуоса §ёёт|а огётаг а пг.
союШики ога^епеэс Еёте {
14-00 !п 1оса1и1 Рптапе1 ога§и1ш Еёте|, си игт^оагеа огёт е
репгги ёага ёе 28.09.2011
ёе ?л:
1а ога
Си
рге§еёт1е1ш §еёт{е1 ёе а Бетпа ёеыгШе. (Рге§еёт1е1е §еёт^е1)
ргЫге
1а пихтгеа
ипш
согшНег
реп1хи
Бетпагеа
ёеагШог
т
саги!
ипроэЛШШШ
1.
Си ргтг е 1а тоё1Асагеа §1 гесШсагеа bugetului ретги апи1 2012. (ИароЛог- А. №з1;ог)
Си ргтг е
МэШг)
2.
1а а1осагеа ту'1оасе1ог Апапааге ё т
fonëul ёе гегегуа а1 рптапе ь (КароЛог- А.
3. Си
рпУ1ге
1а а1осагеа
ту1оасе1ог
Гтапааге
ё
т
veniturile БирПтег^аге ё т
рпуаНгагеа
1егепип1ог АРЬ. (КароЛог- А. МвШг)
4 Си рпупе 1а ехаштагеа сегегПог регеоапеЬг Тшсс ]ипё1се. (Яаройог- А. Nistor, V.
Сагаи1ап, Т. Бп^егеапи V. СюЬапи, А. Оиёитас)
5. Си ргмге 1а аМЬшгеа гегепигПог, тс1из1у реп^и сопя^ифа саБеЬг тё1у1ёиа1е ёе 1осик.
(Ыаройог- V. СюЬапи, V. Сагаи1ап)
6. Си рпуке 1а аргоЬагеа р1апип1ог саёаэ^ак. (КарогЮг- V. СюЬапи)
7. Си ргмге 1а тёетшгаи а
сопёисаЮгПог ё т
т^ОДШе ё т
туаШпит. (ЯарогЮг- А. МэЮг)
8. Си ргмге 1а ре^есегеа НскаНеь (ЯарогЮг- V. СюЬапи)
9. Си рпуке 1а ехаттаге а сегегЛог ргеа1аЫ1е
10. Си рпу!ге 1а ёетегзи1
§со1п ёе тигю а Еёте1.
зез1гап1ог. (НарогЮг- N. СЫэШ^а)
(Яаройог- С. Со^сап )
11. Си ргтг е 1а БсиНгеа гахе1 реп1хи ра§ит. (КароЛог- А. ОЬеШ)
13. Си ргмг е
Со] осап)
1а ггапэткегеа т
gestiune
а АпШш рагазке
ё
т
вгаёт а РиЬНса. (ЯароПог- С.
14. Си рпупе 1а 1хапзткегеа ипог Ьипип пШепа1е т
gestiune
сазагеа ипог Ьипип. (ЯарогЮг-
Е. БМтЬапи)
15. Си ргмг е 1а тоёШсагеа §1 сотр1е1агеа ипог ёеагП. (ЯароЛог- А. №з1ог)
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMARIA ORA§ULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE NR.
^
?
Din , /
L
J
2012
„Си privire la inventarierea patrimoniului,
decontärilor §i a obligatiunilor primäriei Edinet"
л
.
.
t
In temeiul art. 41 din Legea Republicii Moldova „Legea contabilitätii"
(Legea nr. 133 din 27.04. 2007) §i conform cerintelor din „Regulamentul privind
inventarierea" aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 27 din 28.04. 2004,
DISPUN:
1. in perioada 24.09. 2012 - 20.12. 2012 a supune inventarierei mijloace fixe,
märfuri materiale, obiecte de micä valoare §i scurtä duratä, mijloace
bäne§ti, bunurile proprietate a primäriei §i care se aflä in gestiunea
unitätilor economice din nsubordonarea primäriei.
2. Se
aprobä
graficul
efectuärii
inventarieirei
conform
anexei
nr.
1
la
prezenta Dispozitie.
3. A forma comisia centralä de inventariere in urmätoarea componentä :
Vasilcov Rodelia
Strimbanu Lilia
Smgereanu Tudor
Colenco Natalia
•Bobutac Evstolia
Gru§ca Elena
Morari Mircea
vice primar
contabil §ef
specialist in constructii
contabil
5
contabil
contabil
specialist
pre§edintele comisiei
vicepre§edintele comisiei
membru comisiei
membru comisiei
membru comisiei
membru comisiei
membru comisiei
4. A efectua inventarierea in prezenta gestionarului bunurilor publice.
5. De efectuat inventarierea си strictä respectare a cerintelor Regulamentului.
6. Controlul asupra rezultatelor inventarierii §i intocmirii procesului verbal se
efectuiazä de cätre contabil-§ef al primäriei dna Strimbanu Lilia.
Primär de Edinet
Constantin Cojocari
REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORAÇULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30,2-28-30
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMÄRIA ORAÇULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30,2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE
nr.
din
Ж
û£
2012
"Cu privire la cererea cet. Ganu§ceac Leonid"
In temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f " din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administratis publica locala, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996
"Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 privind calitatea in construct», Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 285 din 23.05. 1996, cererii
solicitantului,
DISPUN :
l.Se aproba procesul-verbal de receptie finala nr. 48 din 26.07. 2012 pentru constructia
anexa calda la bucatarie de vara in ora§ul Edinet, str. §os.Bucovinei, nr. 16.
2.Receptiei finale au fost supuse: Lit. 9- anexa calda la bucatarie de vara cu suprafata
53,2 m.p.
3.EvaIuarea constructiilor - 30500,0 lei.
4.Proprietarul constructiei
-
Ganu§ceac Leonid.
5.Se obliga cet. Ganu§ceac Leonid, ca procesul-verbal nr. 1 din 24.08.2012 pentru
bunul imobil receptionat, in termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul
Cadastral Tentorial Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul
Bunurilor Imobile,
in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.
6.0CT -Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor
imobile.
7.Controlul indeplinirii prezentei dispozitiei se pune in seama arhitectului Liubovi
Galu§co.
,
ry."
,
Primar de Edinet
l
Constantin Cojocari
REPUBL1CA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30
REPUBL1CA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMARIA ORA§ULUI EDINET
STR.O. CEREMPEI, 30
TEL- 2-29-30, 2-28-30
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE
пг
din J-J
2012
"Cu privire la cererea II "Accherman L.M."
in temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f " din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administratia publica localä, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996
"Privind principiile urbanismului §i amenajärii teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie
1996 privind calitatea in constructii, Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor
aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 285 din 23.05. 1996, cererii
solicitantului,
DISPUN :
1. Se aproba
procesul-verbal
de receptie
finala
din 09.08. 2012
pentru
constructia
anexei la magazin
in ora§ul Edinet, str. Alexandru eel Bun nr.104-106.
2. Receptiei finale au fost supuse:
anexa la magazin.
3. Evaluarea constructiilor
- 3525079,0 lei.
4. Proprietarul constructiei
-
II "Accherman L.M.".
5. Se obliga II "Accherman L.M.", ca procesul-verbal
din 09. 08 . 02012 pentru bunul
imobil receptionat, in termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul
Cadastral
Tentorial Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile,
in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.
6 OCT -Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor
imobile.
7.
Controlul indeplinirii prezentei dispozitiei se pune in seama arhitectului Liubovi
Galu^co.
Constantin Cojocari
у