Sunteți pe pagina 1din 8

-UNIVERSITATEA DIN ORADEA-FACULTATEA DE TIINE JURIDICE-SPECIALIZAREA DREPT-

LUCRARE DE SEMESTRU

STUDENT:
TRNOVEANU IOANA DIANA

PROFESOR COORDONATOR:
Lector univ.dr. MIRCEA URSUA

-2012-

-UNIVERSITATEA DIN ORADEA-FACULTATEA DE TIINE JURIDICE-SPECIALIZAREA DREPT-

BREVETUL DE INVENIE

STUDENT :
TRNOVEANU IOANA DIANA

PROFESOR COORDONATOR:
Lector univ.dr. MIRCEA URSUA

-2012-

Brevetul de inventie1 Potrivit art.1 din Legea nr.64/1991, drepturile asupra unei inventii sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei prin acordarea unui brevet de inventie de catre OSIM, in conditiile prevazute de lege. Fata de vechea redactare, in actuala, in locul expresiei "eliberarea unui titlu de protectie " s-a introdus expresia "acordarea unui revet de inventie ".Modificarea art.1 nu ete de substanta, ci, mai mult, de ordin formal.Totusi, apreciem ca termenul "accordare", introdus prin noua reglementare, sugereaza cu mai multa precizie faptul ca este vorba despre o actiune de conferire a brevetului de inventie nu oricarei persoane, ci tocamai care este indreptatita de dobandirea acestuia. Brevetul de inventie este acorat, conform art. 7, pentru orice inventie si se elibereaza de directorul general al OSIM, in temeiul hotararii de acordare a acestuia, adoptata de Comisia de examinare de specialitate, conform art.28 alin.(1) respectiv art.30 alin.(1) din Legea nr.64/1991. Din economia Legii nr. 64/1991 se deduce ca, in principal, brevetul de inventie indeplineste urmatoarele functii juridice: Constituie, conform art.1 alin(1), temeiul de fapt si de drept pentru recunoasterea si apararea pe teritoriul Romaniei a dreptului asupra inventiei.Confera potrivit art.33 alin.(1), titularului sau un drept exclusiv de exploatare pe intreaga durata de protectie a acestuia si, pe cale de consecinta, ofera posibilitatea juridica pentru titular de a se opune ca terte persoane sa efectueze, fara consimtamantul sau, acte de folosire a inventiei ce face obiectul certificatului de inventator.Acesta da de asemenea titularului in temeiul art art.47, dreptul la acordarea unei licente obligatorii pentru exploatarea brevetului ulterior, daca brevetul nu poate fi exploatat fara sa aduca atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat pentru o cerere de brevet a carui data de depozit national reglementar este anterioara. Da titularului dreptul de a fi despagubit pentru prejudicile suferite ca urmare a savarsirii faptelor prevazute de art.57 alin.(1) si art.61 alin(1) din Lege.Confera de asemena titularului dreptul, potrivit art.62, sa se adreseze instantei judecatoresti competente pentru solutionarea litigiilor nascute din calitatea ssa de titular de brevet si de a cere acesteia sa dispuna masurile prevazute de art.63. Dreptul conferit de brevetul de inventie este, dupa cum s-a subliniat in prima parte a prezentei lucrari, o specie a dreptului de creatie intelectuala, imprejurare care, de altfel este stipulata expres in art. 3 alin(1) pct.7 din Legea nr.344/2005.Pe cale de consecinta, acest drept va imbraca toate trasaturile generale ale drepturilor de creatie intelectuala, dar, dat fiind obiectul lui diferit, care este inventia, dreptul ca atare este particularizat prin numeroase si importante note 2specifice.Brevetul de inventie apartine neindoielnic, categoriei actelor juridice.Avand in vedere natura organului
1

Brevitatis causa pentru evitarea repetarilor si usurinta exprimarii in continuare in cuprinsul acestui capitol referitor la Legea 61/1991 se vor face de regula cu ajutorulk termenului ``lege`` sau chiar fara indicatia actului normative.

emitent, care este OSIM, adica un organ al administratiei publice centrale de specialitate, precum si procedura ce trebuie trebuie aplicata pentru acordarea brevetului de inventie, care, dupa cu se va constata din cele ce urmeaza, este o procedura eminamente administrativa, trebuie sa concluzionam ca ne aflam in prezenta unui act juridic de drept administrativ. Mai mult, brevetul de inventie este un act juridic administrativ unilateral, deoarece decizia de eliberare a brevetului apartine OSIM , care este organ de specialitate al administartiei publice centrale in subordinea Guvernului ,chiar daca titularului cererii de acordare a brevetului de inventie are posibilitatea legala de a contesta, pe cale administrativa sau pe cale judecatoreasca, hotararea OSIM.Pe de alta parte, brevetul de inventie atribuie titularului o situatie juridica stabilita anterior prin lege, motiv pentru care, in privinta drepturilor ce le confera titularului, acesta este atributiv de drepturi.Cu toate aceastea, caracterul atributiv este particularizat prin faptul ca, cu inceperea de la data publicarii cererii de brevet, cererea asigura in mod provizoriu solicitatntului protectia conferita de art. 33 si art. 34, cu exceptia cazurilor in care cererea de brevet a fost respinsa, retrsa sau declarata ca fiind retrasa. Imprejurarea ca cererea de brevet publicata asigura in mod provizoriu solicitantului dreptul exclusiv de a exploata inventia nu este, in opinia noastra, de natura sa afecteze cracterul declarativ de drepturi al brevetului de inventie, deoarece, evident, acest drept este numai provizoriu, iar dreptul, ca atare, este expres prevazut de lege.In lieratura de specilaitate s-a opinat, in mod just dupa opinia noastra, ca brevetul de inventie, ca act juridic de drept administrativ, prezinta urmatoarele particularitati. Acesta este un act administrativ unilateral, eliberat , la cerere , de catre OSIM.Este un act juridic eliberat de un organ de specialitate al administratiei publice centrale, adica de catre OSIM, la cererea invetatorului sau a succesorului sau in drepturi.Creatia intelectuala, reflectata prin brevetul de invebtie,incorporeaza o activitate creativa noua privind un proces sau un procedeu in toate domeniile tehnologice si este susceptibila de aplicare industriala.Confirma de asemenea calitatea de inventator a persoanei fizice care a creat inventia si implicit, dreptul de prioritate al realizatorului, conferindu-i acestuia un drept exclusiv de exploatare a inventiei.Consfinteste inceputul perioadei de protectie legala care, dupa expirare, nu mai poate fi prelungita si, drept urmare, inventia intra in domeniul public, devenind o valoare la dispozitia intregii societati, putand fi exploatata liber de catre terti. Autorul inventiei Dupa cum am relevat anterior, potrivit art.2 lit.h din Lege, autorul inventiei poarta denumirea de inventator.De fapt , Legea nr.64/1991 prevede ca inventatorul este persoana care a creat inventia.Criticam, si in acest context, lipsa de precizie a textului citat, deoarece nu face prezizarea
2

Potrivit art.14 din Legea 62/1974pentru realizarea unei inventii pana la intarea in vigoare a Legii 64/1991 se acorda brevetul de inventive unitatilor individuale si unitatilor economice de stat la care inventatorul era angajat si certificatul de invetator, invetatorului angajat al unei unitati econimice de stat.

ca este vorba de o persoana fizica.Oricum, inventator poate fi numai o persoana fizica, deoarece numai aceasta este inzestrata cu inteligenta, inspiratie si ingeniozitate, calitati absolut necesare pentru desfasurarea unei activitati creative pe care o presupune realizarea unei inventii. Aceasta imprejurare rezulta, implicit din alte texte ale Legii nr.64/1991, dintre care, cu titlu de exemplu, le evocam pe cele ce urmeaza. Art.3, care prevede ca dreptul la brevetul de inventie apartine inventatorului sau succesorului sau in drepturi.Art.5 alin(1) lit.b), conform caruia dreptul la brevetul de inventie apartine salariatului pentru inventile realizate de acesta in exercitarea functiei sale.Art. 14 alin.(2), in temeiul caruia cererea de brevet trebuie sa contina indicatii care sa permita stabilirea identitatii inventatorului.Art.36 alin. (3), ptrivit caruia, la solicitarea expresa a inventatorului, numele si prenumele acestuia nu se publica.Art.44, in temeiul caruia, daca o o unitate este indreptatita la acordarea brevetului, acesta are obligatia de a informa inventatorul asupra studiului examinarii cererii de brevet de catre OSIM.Art.57, care incrimineaza ca infractiune fapta persoanei de a-si insusi fara, fara drept, in orce mod , calitatea de inventator.Art. 62, care se refera, inclusi, la litigiile privind caliatea de inventator. Textele legale invocate mai sus pot fi cosiderate si argumente irefutabile in sustinerea tezei conform careia calitatea de inventator o are, in toate imprejurarile, exclusiv persoana fizica care a realizat inventia.Fata de aceasta situatie, de lege feranda, s-ar impune ca, in art 2 lit. h) din Legea nr.64/1991, in cadrul definitiei date inventatorului, la notiunea de "persoana" sa fie adaugat apelativul "fizica". Evident, intre notiunea juridica de "inventator" si aceea de "titular al brevetului de inventie" nu exista identitate de semnificatie.Astfel, titular al brevetului de iventie este, de principiu, inventatorul , dar aceasta calitate o pot avea si alte persoane fizice sau juridice.Aceasta concluzie se degaja chiar di definitia pe care Legea nr.64/1991 o da titularului brevetului.Astfe, in temeiul art.2 lit. o), titularului brevetului este persoana fizica sau juridica careia ii apartine dreptul conferit de brevet. Inventia poat fi creata de o singura persoana fizica, situatie in care n vom afla in preznta inventatorului unic sau de doua sau mai multe persoane fizice in colaborare, caz in care vom fi in situatia inventiei realizata in colaborare, adica de doi sau mai multi inventatori in 4 coautorat.Posibilitatea juridica de realizare a unei inventii in colaorare, de catre doua sau mai
3

Potrivit art.14 din Legea 62/1974pentru realizarea unei inventii pana la intarea in vigoare a Legii 64/1991 se acorda brevetul de inventive unitatilor individuale si unitatilor economice de stat la care inventatorul era angajat si certificatul de invetator, invetatorului angajat al unei unitati econimice de stat.

Facem precizarea ca potrivit art 10 din Codul Muncii persoana parte intr-un contract de munca ca s-a obligat sa presteze munca pentru siu sub autoritatea unui angajator poarta denumirea de salariat.

multe persoane impreuna, nu este prevazuta explicit in Legea nr.64/1991, ea rezultand insa din interpretarea per a contrario a prevederilor art.4 alin(2).Intr-adevar, potrivit acestui text, daca doua sau mai multe persoane au creat aceasi inventie, independent una de alta, dreptul la brevet apartine aceleia care a depus o cerere de brevet a carei data de depozit este cea mai veche.Per a contrario, in situtia in care doua sau mai multe persoane au creat aceiasiinventie impreuna, dreptul la brevet apartine acestora.In cazul in care inventia a fost creata impreuna de mai multi inventatori, fiecar dintre acestia are calitatea de coautor al inventiei,iar dreptul apartine in comun acestora. Pe de alta parte, din textul legal citat mai sus se pot deduce si conditiile minime ce trebuie realizate pentru existenta coautoratului, si anume: Sa existe o intelegere prealabila intre 2 sau mai multe persoane in legatura cu realizarea impreua a unei inventii.Persoanele sa colaboreze la realizarea aceleiasi inventii.Participarea mai multor persoane la realizarea inventiei sa fie creativa.Colaborarea mai multor persoane, la realizarea inventiei poate fi, in opinia noastra divizibila, daca partea fiecaruia din creatie este distincta si indivizibila, daca dimpotriva, nu se poate face distinctie intre contributiile lor.Stabilirea contributiei creative a fiecarui coautor la realizarea inventiei poate prezenta interes practic deoarece, in raport cu aceasta contributie, urmeaza a se distribuii intre coautori beneficiile rezultate din exploatarea inventiei. Fata de imprejurarea ca, de regula, in practica, inventiile implica contributia creatoare a mai multor persoane, de lege feranda, s-ar impune o reglementare explicita a conditiilor si consecintelor juridice ce decurg din realiarea in cpmun sau in colectiv a unei inventii, asa cum , de fapt, s-a procedat in cazul operelor prin reglementarile cuprinse in art.5 si art.6 din Legea nr.8/1996. Dupa cum evocam mai sus, in temeiul art. 4 alin (2), daca doua sau mai multe persoane au creat aceiasi inventie, independent una de alta va fi consderat inventator si, pe cale de consecinta, va fi indreptatit la eliberarea brevetului de inventie persoana care a depus o cerere de brevet a carei data de depozit este cea mai veche.Aspecte particulare, in ceeea ce priveste inventatorul, genereaza realizarea inventiei de catre inventatoru angajat al unei unitati.Astfelpotrivit art.5 alin.(1) din Legea nr.64/1991, daca inventatorul este salariat, in lipsa unor prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul de brevet apartine, dupa caz, unitatii, in conditiile prevazute de lit. a sau salariatului, conditiile prevazute de lit .b. De asemena, dreptul de brevet va apartine, in temeiul art.5 alin(2), in lipsa unor clauze contrare, unitatii daca inventia rezulta dintr-un contract de cercetare, iar unitatea a comandat 5 cercetarea.In acst caz, inventatorul are dreptul la o remuneratie suplimentara stailita prin act
5

Codul Muncii sau Legea 53/2003 cu modificarile aduse de L 480/2003 si L 54/2003 a fost publicata in M Of al Romaniei partea I nr 72 din 5 februarie 2003 si in temeiul art 298 al1 care a intrat in vigoare la 1martie 2003. Recent Codul Muncii modificat de L 94/2003 privind aprobarea OUG 55/2006 pentru modificarea si completarea L53/2003 din Codul Muncii( MOF 264/19 aprilie 2007)

aditional la contractul de munca.De fapt, in ipoteza prevazuta de art.5 alin.(1) lit a), cand dreptul la brevet pentru inventia realizata de salariat in exercitarea unui contract de munca ce prevede o misiune inventiva incredintata in mod explicit apartine unitatii, salariatul are dreptul la o remuneratie suplimentara stabilita prin contractul de munca.Pe de alta parte, inventatorul, in lipsa unei distinctii legale, poate fi cetatean roman, strain sau apatrid, cu conditia sa domicilieze pe teritoriu Romaniei.Concluzia ca inventatorul sa domicilieze pe teritoriul Romaniei se degaja din interpretarea per a contrario a prevedrilor art.6 din L egea nr.64/1991.

Dreptul la acordarea brevetului de inventie Din continutul Legii nr.64/1991, rezulta ca dreptul la acordarea brevetului de inventie aparine categoriilor de persoane evocate mai jos.Inventatorului, adica persoanei care a creat inventia, fie independent, fie in temeiul unr raporturi de munca sauin cadrul executarii unui contract de cercetare. Inventatorul independent, relizand inventia prin efotul creator si material propriu, este in drept sa i se elibereze brevetul de inventator.De fapt, acest drept este prevazut expres de art.3 din Legea nr.64/1991 si constituie principiul general in materie.Intr-adevar, potrivit art.3, dreptul la brevetul de inventie apartine inventatorului sau succesorului sau in drepturi.Acordarea brevetului de inventie altor persoane decat inventatorului constituie doar exceptii de la aceasta regula.Deci aflandu-se in prezenta unor exceptii de la aceasta regula generala, pentru ca ate persoane sa fie in drept sa li se elibereze brevetul de inventie, este necesara o prevedere legala expresa in acest sens, deoarece exceptiones sunt strictissimae interpretationes. Daca inventia a fost realizata in colaborare de catre doua sau mai multe persoane, dreptul la brevet apartine tuturor acelor persoane.Astfel potrivit art.4 alin.(1), in cazul in care inventia a fost creata impreuna de mai multi inventatori, fiecare dintre acestia are calitatea de coautor al inventiei, iar dreptul apartine in comun acestora.De fapt, in acest caz, se elibereaza un singur brevet in care vor fi inscrsie datele de identificare ale tuturor inventatorilor. Inventatorul in temeiul art.5 alin. (1) litb), este in drept sa I se acorde brevetul de inventie pentru inventile realizate de acesta, fie in exercitarea functiei sale, fie in domeniul acivitatii unitatii.In aceasta ipoteza, inventia este realizatata dupa caz, fie prin cunoasterea sau folosirea tehnicii existente in unitate, fie cu ajutorul material al acesteia.Ar fi de obserbat faptul, ca in situatia regelementata de art.5 alin(1) lit b), nu se pune conditia ca salariatul sa relizeze inventia 6in exercitarea unui contract de munca ce prevede o misiune inventiva incredintata in mod
6

Codul Muncii sau Legea 53/2003 cu modificarile aduse de L 480/2003 si L 54/2003 a fost publicata in M Of al Romaniei partea I nr 72 din 5 februarie 2003 si in temeiul art 298 al1 care a intrat in vigoare la 1martie 2003. Recent Codul Muncii modificat de L 94/2003 privind aprobarea OUG 55/2006 pentru modificarea si completarea L53/2003 din Codul Muncii( MOF 264/19 aprilie 2007).

explicit.Astfel spsus, in aceasta situatie activitatea inventiva a salariatului nu constituie o obligatie generala de serviciu a acestuia.Inventia este insa realizata de salariat cu aportul tehnologic si material al unitatii.Fata de aceasta situatie, intocmai ca si in cazul desenelor si modelelor industriale, s-ar fi impus, pentru realizarea echilibrului juridic dintre salariat si unitate, ca unitatea sa beneficieze de un drept de prioritate in cazul cesiunii drepturilor conferite e brevetul de inventie.In lipsa unui astfel de drept , evident, unitatea se afla intr-o pozitie discriminanta fata de salariat. Inventatoru salariat care se afla in executarea unui contract de munca ce prevede o misiune iventiva incredintata in mod explicit, de asemenea, in temeiul art.5 alin (1) lit a), este in drept la acordarea brevetului de inventie.Pentru aceasta insa este necesar ca in contract sa existe o clauza expresa in acest sens.In lipsa unei astfel de clauze, dreptul la acordarea brevetuui de inventie apartine unitatii cu care salariatul are incheiat contractul de munca. Inventatorul cercetator stiintific este in drept sa ise elibereze brevetul de inventie, daca potrivit art.5 alin.(2), relizeaza inventia in excutarea unui contract de cercetare incheiat cu unitatea, cu conditita ca, in contract sa se prevada expres acest lucru.In caz contrar, dreptul la acordarea brevetului de inventie apartine unitatii. Titulare are brevetului de inventie mai pot fi si persoanele ce dobandesc, dupa caz, calitatea de succesori ai inventatorului sau de cesionari ai acestuia.Intr-adevar, art.3, intr-o exprimare generala, stipuleaza ca dreptul la brevetul de inventie apartine inventatoeului sau succesorului sau in drepturi, iart art.47 alin. (1) prevede ca dreptul la brevet poate fi transmis, in tot sau in parte.Transmiterea se poate reliza prin cesiune sau prin licenta, exclusiva sau neexclusiva, ori prin succesiune legala sau testamentara.De asemenea unitatea este titulara brevetului de inventie in ipotezele reglementate de art.5 alin(1) lit a) si de alin.(2) din Legea nr.64/1991, cu conditia ca, in contractul de munca, respectiv in contractul de cercetare, sa nu existe o clauza contrara expresa.