Sunteți pe pagina 1din 53

Aut or i : MI HAELA I VNESCU

LAUREN|I U I VNESCU
* * * PLOI ETI , 2005 * * *
Pag. 2
CUPRINS:
Capit olul I . I NTRODUCERE .. p. 3
Capit olul I I . SCURT I STORI C AL MASAJULUI .. p. 4
Capitolul I I I . DEFI NI ]I I . p. 6
Capit olul I V. MASAJUL I SCOPURI LE SALE . p. 7
Capit olul V. EFECTELE MASAJULUI ASUPRA ORGANI SMULUI .. p. 8
V.1. I nfluen[a masajului asupra pielii .. p. 8
V.2. I nf luen[a masajului asupra [esuturilor conj unctive p. 9
V.3. I nf luen[a masajului asupra sist emului muscular .... p. 9
V.4. I nf luen[a masajului asupra art icula[iilor i t endoanelor ... p. 10
V.5. I nf luen[a masajului asupra sist emului circulator i limf atic ... p. 10
V.6. I nf luen[a masajului asupra sist emului respirator .... p. 10
V.7. I nf luen[a masajului asupra sist emului nervos ... p. 10
V.8. I nf luen[a masajului asupra met abolismului ... p. 11
Capitolul VI . CONTRAI NDI CA]I I LE MASAJULUI .. p. 12
Capit olul VI I . PRI NCI PALELE FORME DE MASAJ ... p. 14
VI I .1. Masaj ul manual .. p. 14
VI I .2. Masaj ul mecanic ..p. 14
Capit olul VI I I . CLASI FI CAREA PROCEDURI LOR DE MASAJ . p. 15
VI I I .1. Tehnicile de baza ale masaj ului . p. 15
VI I I .2. Procedee auxiliare de masaj ... p. 20
Capit olul I X. MASAJUL DI FERI TELOR PR]I ALE CORPULUI ... p. 23
Capitolul X. DURATA EDI N]EI DE MASAJ ..... p. 34
Capitolul XI . SUCCESI UNEA MANEVRELORDE MASAJ .. p. 36
Capitolul XI I . SUCCESI UNEA REGI UNI LOR DE MASAT .. p. 37
Capit olul XI I I . I NTRODUCERE N REFLEXOLOGI E ..p. 39
Capit olul XI V. DEPUNERI LE TOXI CE N ZONELE REFLEXOGENE .. p. 40
Capitolul XV. REFLEXODI AGNOSTI CUL .. p. 41
Capit olul XVI . REFLEXOTERAPI A .... p. 43
Capit olul XVI I . TEHNI CI LE MASAJULUI REFLEXOGEN .. p. 45
Capit olul XVI I I . REGULI GENERALE COMPLEMENTARE REFLEXOLOGI EI . p. 48
Capit olul XI X. COMUNI CAREA CU PACI ENTUL.. p. 49
Capit olul XX. CONDI ]I I I GI ENI CO-SANI TARE ALE MASAJULUI ... p. 50
BI BLI OGRAFI E p. 53
Pag. 3
CAPITOLUL I.
INTRODUCERE
I ndi f er ent de vr st sau de et apa di n vi a n car e ne af l m, cu t oi i
avem nevoi e de at i ngerea semeni lor not r i , de acea t andr ee i gr ij car e s
ne ar at e c nu sunt em si ngur i . Sunt em f pt ur i si mi t oar e i f r cl dur a
at i nger i i car e s ne l ege de cei di n j ur i s ne l i ni t easc, sunt em pr i vai de
una di nt r e modal it i l e vi t ale de comunicar e, de dr ui re i accept ar e.
Uni i oameni consi der masaj ul un l ux i apel eaz l a el doar n si t uai i
de mar e nevoie. Dar i nnd cont de pr esi uni l e exer ci t at e de soci et at ea
moder n, i ndeosebi de cr et er ea f recvenei bol i l or pr ovocat e de st r es,
t er api i l e pr i n at i nger e ar t r ebui s devi n par t e i nt egr ant a vi ei i cot i di ene i
s f i e r ecunoscut e ca o component pr ei oas a medi ci ni i pr event i ve.
Di n cel e mai vechi t impur i, oameni i au cut at mi j l oace aj ut t oar e ca s
vi ndece sau s uur eze suf er inel e i dur er i le l or . Au ut i l i zat pr opr i et i l e
t er apeut i ce pr i mar e al e apei, l umi ni i sol ar e si al e mi cr i i . Cel mai pr obabi l
est e c apl i car ea i ni i al a masaj ul ui a f ost un gest i nst i nct i v, r ezul t at pr i n
exper i ena i medi at a pr opr i et i l or cur at i ve al e acest ui a. Oameni i au
observat c gest ul de net ezi re, fr i ci onar e i fr mnt ar e ale di f er i t el or pri
al e cor pul ui uman poat e aduce remedi i pent r u st r i le or gani smul ui, af ect at e
de boal , lovi t e sau r ni t e.
Se poat e af i r ma deci c masaj ul, ca di sci pli n cur at i v, a apr ut nt r -o
mani er oar ecum si mul t an l a popoar el e l umi i , n par al el cu dezvol t area
cel or l al t e r amur i al e medi ci ni i popul ar e, i ast a nc di n vr emea cul t ur i l or
pr i mi t i ve.
Pag. 4
CAPITOLUL II.
SCURT ISTORIC AL MASAJULUI
Din punct de vedere ist oric, nu exist a dat e precise care sa localizeze n timp exact
apari[ia masaj ului i a t ehnicilor af erent e acest uia. Exist a afirma[ii care sus[in ca ar f i f ost
descoperit de chinezi dar i alt ele care spun ca ar f i f ost invent at de greci sau de vreun alt
popor, nsa cert itudinea originii apari[iei acest uia se pierde n negura t impurilor.
Pract ica masaj ului a evoluat n t imp la aproape t oat e popoarele lumii. Cel mai vechi
t ratat cunoscut despre masaj est e considerat manuscrisul Kong-Fou aparut n anul 3000 .e.n.
n anul 2500 .e.n. apare lucrarea Huoang-Ti Nei King Sou-Wen , cel mai vechi t rat at de
medicina int erna din lume, care constit uie sursa tut uror lucrarilor de specialit at e n domeniu.
n I ndia n anul 1800 .e.n., Ayurveda (medicina t radi[ionala a plant elor) prezint a t oat e
procedeele de masaj f olosit e de brahmani ( net eziri, f ric[iuni, ciupit uri, rasuciri) , mreuna cu baia
purif icatoare i uleiurile aromat e.
Egipt ul ant ic, prin papirusurile, inscrip[iile i picturile rupestre ramase, past reaza mart urii
incontestabile ale pract icii masajului n scopuri t erapeut ice.
Asiria, Persia, Babylon foloseau de asemenea masaj ul pent ru vindecarea i recuperarea
razboinicilor.
Evreii promovau n car[ile de cult dif erit e tehnici de masaj i past rarea igienei.
Gecia ant ica f oloset e pent ru prima oara n ist orie masaj ul i automasajul n pregat irea
f izica a sportivilor olimpici.
Hipocrat ( 460-377.e.n), parint ele medicinii, descrie ef ect ele i influen[ele fiziologice ale
masaj ului.
n imperiul roman, gimnastica sportiva i masajul vor cunoat e o mare nf lorire prin
migrarea grecilor cat re Roma, mpreuna cu art a lor. Pract ica masaj ului devine un mod de via[a
al celor put ernici i boga[i.
Tehnicile de masaj f olosit e de pract icieni erau net ezirile, f ric[iunile, framnt atul,
ciupit urile, presiunile, alat uri de folosirea pulberilor i uleiurilor aromat e.
Pag. 5
]arile arabe, alaturi de lucrarile n domeniul tiin[elor, pastreaza mart urii precise despre
pract icarea masajului, hidroterapiei i dieteticii. Reprezent ativa n acest sens este Cart ea legilor
medicinei , opera marelui medic i nva[at Avicena.
Renat erea aduce o noua lumina asupra t iin[elor i medicinii ant ichit a[ii. Hieronimus
Mercurialis, n lucrarea De art e gymnast ica (Vene[ia, 1596) , demonst reaza import an[a
masaj ului, exerci[iilor f izice i a bailor.
Anglia, Fran[a, Germania i Rusia, promoveaza noi idei despre aplica[iile masaj ului prin
gndit ori ca Jack, Fenelon, Hobbes, J.J.Rousseau, Hof fman
n Suedia, Pehr Henrik Ling ( 1776-1837) , pune bazele t iin[ifice ale masaj ului i
gimnast icii moderne. i urmeaza Gust af Zander (1835-1920) , inovat or al unor aparat e speciale
pentru masaj ul mecanic.
Poporul romn a cunoscut i practicat masaj ul din cele mai vechi timpuri. Scopul era
deopot riva de a ob[ine efect e curat ive i de a nt re[ine sanat at ea organismului. De asemenea,
t ot prin t ehnici de masaj se caut a eliminarea oboselii. n satele i oraele de pe terit oriul [arii
noast re, anumit e met ode empirice, t radi[ionale de masaj s-au t ransmis i sunt aplicat e chiar i
n zilele noastre, alat uri de alt e mij loace de ngrij ire a bolnavilor.
Masaj ul medical a nceput sa se dezvolt e n Romnia ncepnd cu a doua j umat at e a sec.
XI X. Se pare ca primii medici care au introdus aceast a met oda n spit ale au f ost cei de
ortopedie, chirurgii, traumat ologii i reumat ologii, mai t rziu sf era de aplicare ext inzndu-se i
n alt e specialit a[i medicale.
coala romneasca de masaj ncepe sa se formeze cu adevarat n j urul anilor 1930, la
I nst it ut ul de Educa[ie Fizica din Bucuret i, n cadrul cat edrei de Gimnast ica medicala. Aici avea
sa predea st uden[ilor, cu mult a convingere i maiest rie, prof esorul doct or I oan Lascar.
n 1939, dr. Adrian I onescu redact eaza lucrarea Aut omasaj ul , sub f orma de curs
pentru studen[ii A.N.E.F., apoi n 1940 lucrarea Masaj ul , ambele fiind considerat e de o valoare
inestimabila, f iind valabile i n zilele noast re.
n anii comunismului t ehnicile de masaj nu au f ost neglij at e, dar a f ost evit ata
considerarea lor ca t erapie de sine st atat oare, fiind aplicat a mai degraba ca met oda
complement ara. Abia n anii ce au urmat caderii regimului comunist , n t ara noastra masaj ul a
cunoscut o implement are t ot mai spect aculoasa, at t prin mult ele publica[ii i scrieri de
specialit at e care au aparut pe pia[a, ct i prin cret erea numarului de t erapeu[i i al colilor n
care acet ia s-au format ca adevara[i specialit i.
Pag. 6
CAPITOLUL III.
DEFINIII
Masaj ul est e o pr el ucr ar e met odi c a pri l or moi al e or gani smul ui , manual
sau i nst r ument al , n scop f i zi ol ogi c, cur at i v, pr of i l act i c, r egener at i v, est et i c sau
spor t i v.
Par[ile moi ale organismului asupra carora se ac[ioneaza prin masaj sunt :
Pielea i mucoasele;
]esut ul conj unct iv;
Muchii;
Tendoanele i ligament ele
Vasele i nervii;
Organele prof unde;
Sngele i limf a;
Element ele art iculare.
Masaj ul se poat e realiza manual sau cu aparat e special conceput e. n acest curs vom
prezent a pe larg t ehnicile manuale de masaj .
Pag. 7
CAPITOLUL IV.
MASAJUL I SCOPURILE SALE
Scopul masaj ului est e deopot riva unul profilact ic el reprezint a o met oda eficient a
pent ru prevenirea bolilor, prelungirea vie[ii i ncet inirea proceselor de mbat rnire ct i unul
t erapeut ic est e o met oda de t rat ament curat iv a dif erit elor af ec[iuni i dezechilibre pat ologice
din organismul uman.
Scopul fiziologic al masaj ului const a n ob[inerea unei func[ionari normale a aparat elor,
organelor i sist emelor organismului.
S-a const at ca masaj ul :
mbunata[et e circula[ia sngelui i a limf ei, care la nivelul celulei aduc nutrien[i i
oxigen, ndepart nd deeurile i t oxinele;
Det ermina modif icari n structura sngelui, mboga[indu-l cu oxigen cu 10-15% mai
mult ;
Aj uta la detensionarea muchilor cont ract a[i i i poat e stimula pe cei slabi[i, flaci;
poat e ntinde uor muchii i [esuturile, sus[innd men[inerea elast icit a[ii lor;
Naret e secre[iile i excre[iile corpului; s-a demonst rat ca masaj ul maret e producerea
sucurilor gast rice, salivei i urinei, pe acest suport avnd loc o eliminare marit a de azot,
fosfor anorganic i clorura de sodiu, ceea ce maret e rat a met abolica;
Echilibreaza sist emul nervos, calmndu-l sau st imulndu-l, n f unc[ie de nevoile
individuale n acel moment ;
I nf luen[eaza organele int erne, prin st imularea direct a sau indirect a a nervilor ce le
aliment eaza, vasele de snge ale acest or organe dilat ndu-se i permi[nd o aliment are
marit a cu snge
Cunoat erea efect elor f iziologice ale masaj ului face posibil a o mai buna n[elegere a
benef iciilor asupra sanata[ii i st arii de bine a corpului. Ceea ce se produce n timpul unui masaj
sub minile terapeutului, are o influen[a profunda pentru cei int eresa[i de sanat ate, de armonia
propriului corp.
Pag. 8
CAPITOLUL V.
EFECTELE MASAJULUI ASUPRA
ORGANISMULUI
V.1. I NFLUEN|A MASAJULUI ASUPRA PI ELI I
Pielea are un rol import ant n f iziologia umana, f iind un organ prot ect or, excret or i de
t ermoreglare, mpreuna cu glandele sebacee, cu vasele sanguine i cu t ermina[iile nervoase.
Act ivitatea acesteia influen[eaza f oart e mult e dint re procesele vit ale ale organismului uman.
Pielea est e dot at a cu un numar foart e mare de recept ori, afla[i nt r-o st rnsa
int erac[iune cu sist emul cerebral spinal i cel veget at iv; ea est e cea care preia cele mai mult e
informa[ii legate de lumea exterioara i le transmit e mai departe creierului pent ru a fi prelucrate
i filt rate prin procesul reflexogen.
Masaj ul are asupra pielii urmat oarele efect e:
Elimina stratul de celule moart e ale epidermei, f apt ce nlesnet e respira[ia cut anata i
aj ut a la int ensif icarea proceselor de eliminare din organism a produselor de
descompunere, prin glandele sebacee i sudoripare;
Dilat a vasele sanguine din piele, int ensificnd circula[ia locala iar nutri[ia pielii i a
glandelor ei sporet e; deasemeni, dilat area vaselor produce cret erea t emperat urii pielii,
f enomen ce duce la dilatarea porilor si int ensif icarea schimburilor cu exteriorul;
Ac[ioneaza asupra ntregului aparat nervos, prin t ermina[iile somat ice i vegetative ale
nervilor, inf luen[nd n mod ref lex reparti[ia sngelui n organism;
Naret e activitatea vitala a element elor celulare din straturile profunde ale pielii, avnd
rolul ce mai import ant n func[ia de secre[ie int erna, n f ormarea hist aminei i a
subst an[elor similare d.p.d.v. chimic, rezult ate din descompunerea moleculei de albumina.
Dupa cum am arat at mai sus, pielea est e primul organ al omului care primet e excit a[iile
produse prin dif erit ele ac[iuni ale masaj ului.
Pag. 9
V.2. I NFLUEN|A MASAJULUI ASUPRA |ESUTURI LOR CONJUNCTI VE
]esut ul conj unct iv (sau de umplut ura), are rolul de a f ace legat ura dint re piele i
celelalt e [esut uri. Acest [esut ndeplinet e un mare numar de func[ii mecanice i fiziologice:
Complet eaza func[ia de prot ec[ie pe care o ndeplinet e pielea;
Cont ribuie la func[iile de sprij in si de deplasare n spa[iu, prin raporturile pe care le are
cu element ele aparat ului locomot or;
n acest [esut se ramifica o vast a re[ea vasculara i nervoasa;
Au loc o serie de fenomene de nat ura hormonala de regenerare i prot ec[ie a
[esuturilor;
Aici se depozit eaza grasimea i alt e rezerve necesare bunei func[ionari a organismului
]esutul conj unctiv prezint a o suple[e f oart e mare, data de un numar important de f ibre
elast ice ce int ra n constit u[ia sa. Pierderea elast icit a[ii prin cicat rizare, fibrozare, sclerozare sau
degenerare, scade considerabil rolul sau fiziologic i mecanic.
Se poat e spune ca masaj ul ntre[ine i ref ace elast icitatea sa, care favorizeaza micarile
corpului, dar dezvolt a i t onusul i rezist en[a element elor care au rolul de a fixa i protej a
[esut urile i organele. Act ivnd circula[ia sanguina, se stimuleaza schimburile nutrit ive locale i
are loc un efect de int ensificare a eliminarii reziduurilor met abolice. n mod normal, rezervele de
grasime se depun n st rat urile de [esu conj unctiv subcutanat , fie unif orm, f ie mai mult n
anumit e regiuni ale corpului. n cazurile de obezitate, exerci[iile fizice i masaj ul cont ribuie la
resorb[ia i scaderea acestor depozit e din [esut uri.
I nf luen[ele cele mai import ant e ale masaj ului asupra [esutului conj unctiv sunt de nat ura
ref lexa, stimulnd nt regul organism.
V.3. I NFLUEN|A MASAJULUI ASUPRA SI STEMULUI MUSCULAR
Una din propriet a[ile fiziologice esen[iale ale muchilor est e aceea de a se cont ract a.
Cont ract area acest ora est e provocat a de excit an[i chimici, t ermici, mecanici i de alt a nat ura. n
grupa excit an[ilor mecanici intra i masaj ul. Masaj ul, ca ac[iune mecanica asupra muchiului,
determina contrac[ia acest uia i produce modif icari complexe chiar la nivelul celulelor
musculare:
I nt ensif ica procesele metabolice din muchi;
Ref ace muchiul obosit prin cret erea schimburilor vasculare cu aport de subst an[e
nutrit ive proaspete i ndepart area reziduurilor;
Regenereaza i st imuleaza muchii atrofia[i, traumatiza[i sau paraliza[i;
Combat e depozit ele pat ologice periart iculare.
Pag. 10
V.4. I NFLUEN|A MASAJULUI ASUPRA ARTI CULA|I I LOR I TENDOANELOR
Dat orit a masaj ului, aparat ul art icular i ligament ar capata o mobilit at e mai mare.
Tulburarea mobilit a[ii normale poat e avea loc n art icula[iile coxo-f emurale, ale umerilor i ale
gleznelor. n aceste cazuri are loc o ncre[ire a capsulelor articulare i o modif icare a lichidului
int ra-art icular. Toat e acest ea pot fi ndepart at e prin diverse t ehnici specif ice de masaj .
V.5. I NFLUEN|A MASAJULUI ASUPRA SI STEMULUI CI RCULATOR I LI MFATI C
Se manif est a prin accelerarea scurgerii sngelui i a limf ei, de la dif erit e organe spre
inima.
I nt ensif icarea curent ului sanguin i a celui limfatic produce micorarea stazei i a
exudatelor n regiunea art icula[iilor, a cavita[ii abdominale, etc., contribuind la resorbirea
edemelor;
Prin dilat area moderat a a vaselor perif erice se uureaza act ivit at ea aspirat oare a
inimii;
Prin masaj se f avorizeaza cret erea numarului de globule roii i de t rombocit e, avnd
efect e benefice asupra bolnavilor anemici.
V.6. I NFLUEN|A MASAJULUI ASUPRA SI STEMULUI RESPI RATOR
I nf luen[a direct a asupra cut iei t oracice produce o inspira[ie i o expira[ie profunda.
Legat urile f iziologice ale plamnilor cu sist emul nervos i cu celelalt e organe sunt foart e
numeroase. Pent ru domeniul masaj ului nsa, un int eres deosebit l prezint a legat urile care au la
baza ac[iuni nervoase reciproce de ordin reflex.
V.7. I NFLUEN|A MASAJULUI ASUPRA SI STEMULUI NERVOS
Se realizeaza prin ac[iunea pe care masaj ul o exercit a asupra aparat ului recept or i
asupra termina[iilor senzit ive ale sist emului nervos vegetativ din piele.
Se produc ef ecte stimulat oare la nivelul sist emului nervos, marind react ivitatea nervilor
prin manevre execut at e energic;
Se produc ef ect e de relaxare, calmant e, linit it oare prin manevre execut at e lent ;
Se creeaza st are de relaxare, deconect are, dest indere sau de cret ere a energiei;
Se atenueaza int ensit atea durerilor prin st imularea t ermina[iilor nervilor perif erici.
Pag. 11
V.8. I NFLUEN|A MASAJULUI ASUPRA METABOLI SMULUI
Cea mai importanta inf luen[a a masaj ului asupra metabolismului este eliminarea urinei
n cant it a[i f oart e mari, datorita ac[iunii mecanice directe asupra [esut ului muscular sau
indirect e, prin int ermediul sistemului nervos.
I n cazul combinarii masaj ului cu procedee t ermice (bai calde i f ierbin[i) , procedee cu
namol, se const ata o cret ere a eliminarii prin urina a f osf a[ilor, sulf a[ilor i acizilor organici, i
n acelai t imp eliminarea prin t ranspira[ie a excesului de bioxid de carbon. Aceeai int ensificare
a met abolismului se poat e observa si at unci cnd exerci [iile fizice sunt folosit e mpreuna cu
masaj ul.
Pag. 12
CAPITOLUL VI.
CONTRAINDICAIILE MASAJULUI
Ut ilizarea masaj ului f ara a se [ine seama de cont raindica[ii poat e avea un ef ect
daunat or, chiar daca a f ost corect execut at. Schematic, cont raindica[iile masaj ului se mpart n:
generale i par[iale; definit ive i t emporare.
Cont rai ndi caia gener al presupune int erzicerea aplicarii oricarei tehnici de
masaj ;
Cont rai ndi caia par i al se ref era fie la aplicarea manevrelor de masaj doar pe
anumit e zone ale corpului, fie doar la aplicarea anumit or manevre;
Cont r ai ndi caia def i ni t iv se hot arat e doar n cazul unor boli cronice grave
incurabile, care s-ar put ea inraut a[i prin masaj ;
Cont r ai ndi cat i l e t emporar e nt lnit e frecvent sunt impuse de boli, tulburari sau
leziuni uoare i t recat oare.
Cele mai f recvent e cont raindica[ii sunt dat e de bolile de piele. Est e foart e import ant de
re[inut ca masaj ul t rebuie aplicat doar pe o piele perf ect sanat oasa. Nu se va execut a masaj
celor care prezint a: eczeme, erup[ii, plagi, arsuri sau alt e manifest ari pat ologice, care prin
masaj s-ar put ea ext inde, agrava sau cont amina. Nu se va aplica masaj ul pe regiuni ale pielii
care acopera un proces inflamat or profund (furuncule, abcese, flegmoane sau alt e colect ari
purulent e).
Masaj ul est e contraindicat n t oat e starile patologice f ebrile, nso[it e de agit a[ie, oboseala
acut a i debilit ate intensa; n t oate bolile inf ecto-cont agioase; n inf lama[ia cent rilor nervoi; n
hemoragiile cerebrale recent e.
Se int erzice cat egoric masaj ul n bolile sau leziunile cu caract er hemoragic i at unci cnd
exist a pericolul unor complica[ii grave cum ar f i: bolile de cord i ale aparat ului circulat or
miocardit a, endocardit a, inf arct ul miocardic i emboliile, hipertensiunea art eriala, f lebit e,
anevrismele aortei, varice voluminoase i inf lamat e, ulcerul varicos, hemofilia, leucemia.
Pag. 13
Contraindica[iile masaj ului sunt prezente i n cazul bolilor acut e ale plamnilor i
pleurelor ( pneumonii i pleurezii), t uberculoza pulmonara, dar mai ales n abcesele pulmonare i
pleureziile purulent e.
Masaj ul abdominal est e int erzis n inf lama[iile acut e i cronice de orice nat ura, n
t ulburarile digest ive, n bolile acut e ale organelor abdominale cu caract er hemoragic (ex.: ulcer),
t umoral, inf lamator ( ex.: apendicit a-peritonit a) . n orice f orma de abdomen acut , masaj ul
abdominal est e cu desavrire interzis.
Masaj ul est e contraindicat cu desavrire n cazul t umorilor canceroase dar i n unele
boli psihice cu caract er excit ant i confuzional, sau st are de ebriet at e. Nu se f ace masaj mai
devreme de 2-3 ore dupa servirea mesei, n timpul unei furtuni, dupa mese copioase. Ca regula
generala, se recomanda ca n t oat e cazurile n care masaj ul ar put ea produce ef ect e negat ive,
sa aplicam principiul hipocratic Primum Non Nocere! ( I n primul rnd sa nu f aci rau ) i sa se
renun[e la masaj .
Pag. 14
CAPITOLUL VII.
PRINCIPALELE FORME DE MASAJ
Principalele f orme de masaj sunt : masajul manual i masaj ul mecanic.
VI I .1. MASAJUL MANUAL
Reprezint a forma cea mai eficient a de prelucrare a [esut urilor supuse acest ui procedeu
t erapeutic, nt ruct mna omului dispune de mult iple posibilit a[i pent ru adapt area i
perf ec[ionarea micarilor, ea se muleaza foart e bine pe segment ele masat e, sim[ind perf ect
gradarea i dozarea manevrelor. Mna est e o reala sursa de sanat at e, ea oferind persoanelor
epuizat e, dezechilibrat e sau caren[at e din punct de vedere energet ic, un supliment de energie.
Acest fenomen se reflect a ntr-o st are buna de sanat at e, nt r-un psihic echilibrat i opt imizarea
act ivita[ii energetice a recept orului. Ast f el, masaj ul nu se rezuma a f i numai o simpla procedura
t erapeut ica prin care sunt prelucrat e anumit e segment e i [esut uri. Din ce n ce mai
convingat or, el a devenit o t ehnica prin int ermediul careia se poat e complet a deficit ul de
energie sau unif ormiza surplusul acesteia la nivelul zonelor asupra carora s-a ac[ionat , pent ru
ca n f inal sa se realizeze echilibrarea energetica a nt regului organism.
VI I .2. MASAJUL MECANI C
Acest a se realizeaza cu aj ut orul unor dispozit ive i mecanisme care cunosc ast azi
o mare variet at e, dar care nu pot nlocui mna omului, a carei capacit at e de a se
adapt a la sensibilit at ea i part icularit a[ile anat omice ale [esut urilor est e inegalabila.
Pag. 15
CAPITOLUL VIII.
CLASIFICAREA PROCEDURILOR
DE MASAJ
VI I I .1. TEHNI CI LE DE BAZ ALE MASAJULUI
VI I I .1.1. NETEZI REA (sau EFLEURAJUL)
Net ezirea est e cel mai raspndit procedeu de masaj . Ea ac[ioneaza direct asupra pielii
avnd urmat oarele ef ect e:
Cura[a pielea de celulele descuamat e de pe st rat ul superficial;
mbunata[et e func[ia glandelor sudoripare i sebacee;
Naret e temperatura locala a pielii;
Accelereaza circula[ia sngelui i a limf ei n vase;
I nf luen[eaza t ermina[iile periferice ale nervilor;
I nf luen[eaza sist emul nervos cent ral.
Ef ectul ce mai import ant al net ezirii est e scurgerea mai puternica a limf ei i a sngelui n
vase.
Prin net eziri energice, circula[ia sngelui i a limf ei se int ensifica. Acest lucru are o
influen[a maj ora asupra dist ribuirii sngelui n por[iunile masate, i deci cont ribuie la nlat urarea
manifest arilor de st aza i edeme.
S-a const atat ca prin net ezire de la perif erie spre cent ru, circula[ia sngelui i a limf ei se
amelioreaza i n vasele mai mari, nu numai n cele af lat e imediat sub piele. n cursul masaj ului
absorb[ia lichidelor din [esut ul celular subcut anat se accelereaza cu 16 18%, i aceast a
accelerare est e direct propor[ionala cu durat a net ezirii.
Adresndu-se pielii, [esut ului subcut anat i celui conj unct iv, execu[ia acest ei manevre
cunoat e tehnici variate. Specialit ii masaj ului pract ica efleuraj ul execut at simult an sau
alternat iv, cu o mna sau cu ambele mini, f olosind supraf a[a palmara sau dorsala a minilor,
cu deget ele apropiat e sau ndepart at e.
Pag. 16
Micarile descrise pot f i lungi sau scurt e, n linie dreapt a, erpuit a, n zig-zag, dispuse
t ransversal sau longit udinal, n cerc, elipsoidal sau cu priza n bra[ara , alunecnd sacadat sau
nent rerupt , n func[ie de particularit a[ile anat omice ale suprafe[elor masate.
Pe suprafe[ele mici se recomanda efleuraj ul execut at cu 1,2,3 sau t oat e deget ele, sau
numai cu f a[a palmara a policelor.
Segment ele cilindrice ale membrelor superioare i inferioare necesit a net ezirea
execut at a n bra[ara, cuprinznd regiunile masat e nt re deget ul mare i deget ele opozant e,
naint nd sacadat cu pai mici, dinspre ext remit a[i.
I ndica[ii met odice generale:
a) sensul de execu[ie al efleuraj ului este determinat de circula[ia limf at ica a organismului,
convergent a spre ganglionii limf atici din regiunea cef ei i gt ului, axiala i inghinala i
regiunea poplit ee pent ru membrele inf erioare;
b) direc[ia minii maseurului est e determinat a t otdeauna de direc[ia anat omica a vaselor
limfat ice, deoarece scopul principal est e de a realiza o mai buna scurgere a limfei;
c) net ezirea nu se face prea rapid, ci rit mic, linit it , pent ru ca limf a circula ncet prin
vase; se f ace f ara ntreruperi, n aa f el nct sa aj unga pna la ganglionii limf at ici cei
mai apropia[i;
d) presiunea minii care face masaj ul t rebuie sa creasca progresiv pe prima j umat at e a
segment ului masat i sa scada apoi pe cea de-a doua j umat at e;
e) minile maseurului nu t rebuie sa se lipeasca de por[iunea masat a, ci dimpotriva, sa
alunece uor i liber;
f ) orice masaj t rebuie sa nceapa i sa se t ermine prin net ezire, pent ru a nlat ura st aza
limf ei i a contribui la scurgerea produselor metabolice n vase;
g) n t impul unei edin[e de masaj nu t rebuie n mod obligatoriu sa f olosim t oate f elurile
de net eziri. Fiecare procedeu de masaj depinde de scopul urmarit , de configura[ia
por[iunii de masat , ct i de timpul rezervat masajului;
h) net ezirea est e de obicei considerat a un masaj pregat it or n edeme i at unci cnd
partea masata a corpului est e foart e dureroasa. n acest caz, n primele zile masaj ul se
reduce exclusiv la net eziri concent rice circulare;
i) n chirurgie i ort opedie, n t raumat ismele art iculare, netezirile i f ric[iunile au un rol
hot art or n masaj ul pregat it or.
VI I I .1.2. FRI C]I UNEA
Fric[iunea est e cel de-al doilea procedeu din sist emul manevrelor de masaj .
Pag. 17
Procedeele care alcat uiesc fric[iunea se deosebesc de net ezire prin aceea ca pielea
mpreuna cu [esut urile prof unde se f ric[ioneaza n diverse pozi[ii. Ele se efect ueaza printr-o
micare de apasare i deplasare a [esut urilor moi pe planul osos, n limit a elast icita[ii proprii.
Fric[iunile se execut a cu o singura mna sau cu ambele mini, alt ernat iv sau simult an,
cu t oat a suprafa[a palmara sau numai cu suprafa[a palmara a deget elor, cu pumnul nchis sau
seminchis, n spirala cu radacina palmei. Fric[iunile au ca ef ect int ensificarea circula[iei locale i
maresc absorb[ia dif erit elor produse patologice care se acumuleaza n piele sau sub piele.
Fric[iunea est e procedeu de baza t erapeut ic n urmat oarele sit ua[ii:
t raumat isme art iculare;
t raumat isme sport ive;
t ranssudat e i exudat e vechi;
pent ru rest abilirea mobilit a[ii normale a pielii;
maret e suple[ea i elast icitatea [esut urilor;
dureri n nevrit e i nevralgii.
I ndica[ii met odice generale:
a) n fric[iune, direc[ia minii nu est e det erminat a de direc[ia vaselor limf at ice, i poat e fi
execut ata i n sensul cont rar circula[iei sngelui i a limf ei;
b) t oat e procedeele de f ric[iune se reduc la micari rectilinii, n spirala sau circulare, la
care part icipa n f unc[ie de necesit a[i o part e dint re deget e sau t oat e;
c) eficacitatea f ric[ionarii articula[iilor se maret e daca f ric[iunea se f ace nt r-o baie de
apa f ierbint e, aa cum o recomanda specialit ii n domeniul masaj ului;
d) fric[iunile energice n punct ele dureroase scad st area de hiperexcit abilit at e a nervilor,
accelereaza circula[ia locala i mbunata[et e considerabil nut ri[ia [esut urilor;
e) fric[iunea est e un excelent mij loc profilact ic, deoarece mpiedica n art icula[ii f ormarea
diverselor exudat e care det ermina n por[iunea afecat a procese inflamat orii de lunga
durat a;
f ) cu aj ut orul fric[iunilor, un masor cu experien[a ncepe sa cunoasca modificarile
patologice care se produc n [esut urile prof unde, mai ales n regiunea art icula[iilor.
VI I I .1.3. FRMNTATUL
Framnt atul este unul din procedeele de baza ale masaj ului cu aj ut orul caruia se
maseaza n principal masa musculara. n t impul acestui procedeu se t rage de pe planul osos
grupa musculara masat a.
Framnt at ul are urmat oarele efect e:
Pag. 18
produce o marire vizibila a mobilit a[ii t endoanelor;
f ortif ica muchii i aj ut a la regenerarea [esut ului muscular;
act iveaza circula[ia limf ei i a sngelui, mbunata[ind schimburile nut rit ive i aj ut nd
la eliminarea t oxinelor rezult ate n urma activit a[ii musculare;
procedeele de f ramnt are maresc put erea de cont rac[ie a muchilor, reprezent nd
astf el o gimnast ica pasiva deosebit de important a n cazul atrofierii muchilor.
Mul[i specialit i acorda import an[a marit a framntat ului, af irmnd ca a masa nseamna
a framnt a .
Tehnica f ramnt atului variaza n f unc[ie de particularit a[ile anat omice i f iziologice ale
suprafe[elor pe care le masam. Ast f el, pe regiunea spat elui, t orace, bra[e, coapse est e indicat
un framnt at n cuta, cnd [esutul se strnge nt re degete i podul palmei, dupa care est e
ridicat i presat f ara deplasarea minii de pe piele i f ara a scapa cut a, n aceeai direc[i sau n
sens invers, n zig-zag sau circular, pna se maseaza nt reaga supraf a[a. Pe abdomen se poat e
aplica f ramntatul n cuta sau cel n val, cu condi[ia de a nu presa [esuturile n prof unzime. Pe
membre se aplica t ehnica f ramntatului n clet e, n cuta sau n val.
I ndica[ii met odice generale:
a) f ramnt atul se f ace nt otdeauna ntr-un rit m lent ;
b) se vor evit a smucit urile brut e, smulgerile, rasucirea muchiului, provocarea durerilor
i nu se va sari de la o part e a corpului la alt a;
c) la framnt area f asciculelor musculare izolat e, masaj ul se va ncepe nt otdeauna din
por[iunea de t recere a muchiului n t endon, deoarece produsele met abolismului i ale
oboselii se aduna n cant it a[i mari n t ecile tendoanelor. Tot aici sunt re[inut e timp
ndelungat produsele infec[ioase de orice nat ura.
VI I I .1.4. TAPOTAMENTUL
Est e o manevra principala care se adreseaza [esut urilor superficiale, celor profunde i
t ermina[iilor nervoase. El se caract erizeaza prin aplicarea unor lovit uri scurt e i rit mice,
executate superf icial sau profund n f unc[ie de scopul urmarit . Tapotament ul poate f i execut at
cu pulpa sau cu f a[a palmara a degetelor, cu palmele, cu pumnii, cu antebra[ul sau cu minile
facut e cau. Acest e lovit uri se execut a din caderea moale a minilor i a deget elor.
Tapotament ul cunoat e mai mult e variant e, n f unc[ie de particularit a[ile anatomo-
f iziologice ale suprafe[elor pe care la masam:
n nuiele;
percut at ;
Pag. 19
t ocat ;
batat orit ;
plescait ;
cu palma n cau;
cu pumnul seminchis;
cu pumnul nchis.
Tapot ament ul se execut a cu ambele mini, uor depart at e nt re ele, prin loviri care cad
pe piele n ritm f oart e viu.
Ef ect ele t apot ament ului sunt :
aj ut a la micorarea i ncetarea durerilor, cnd gradul de excit a[ie al nervului est e
marit ;
f avorizeaza un aflux puternic de snge spre regiunea masat a, determinnd ast f el
nbunata[irea nutri[iei acelei regiuni;
are efect vasodilatator la nivelul pielii i al [esut ului conj unct iv;
produce modificari f avorabile ale tensiunii art eriale;
influen[eaza rit mul cardiac, raret e pulsul i corect eaza aritmia.
VI I I .1.5. VI BRA]I I LE
Sunt micari ritmice oscilatorii i presiuni continue execut ate cu o singura mna sau cu
ambele mini, cu vrful degetelor sau cu f a[a lor palmara, cu podul palmei, cu radacina minii,
cu t oat a palma, cu deget ele ntinse, cu pumnul deschis sau nchis i se aplica pe suprafa[a
corpului cu un grad diferit de presiune.
Vibra[iile au urmat oarele ef ect e:
int ensifica f unc[ionarea glandelor;
calmeaza durerile n diferit e af ec[iuni ( ginecologice, nevralgii, migrene);
mbunata[esc capacit at ea de efort ;
au ef ect calmant , relaxant ;
influen[eaza organele i [esut urile profunde (st omac, ficat , inima, muchii, pere[ii
abdominali i int estinali) ;
influen[eaza secre[ia maj orit a[ii glandelor i organelor (st omac, glande salivare,
glande sexuale, et c.) .
Vibra[iile care au o amplit udine i o intensit ate mai mare dect vibra[iile obinuit e se
numesc trepida[ii. Ele se aplica pe spate i t orace, asociate cu micarile respiratorii.
Pag. 20
Scuturat ul est e t ot o t ehnica de baza a masaj ului care se aplica membrelor superioare i
inf erioare.
Daca nu sunt nso[it e de micari t repidant e, vibra[iile se transf orma n presiuni. Acest
procedeu se execut a cu vrful deget elor unei singure mini. Procedeul se execut a prin ct eva
presiuni scurt e i rapide, aplicat e asupra t runchiului nervos, sau asupra ramurilor care au un
sprij in osos sau muscular. Scopul presiunii este de a nlat ura durerea.
I ndica[ii met odice generale:
a) vibra[iile sunt unul dint re cele mai obosit oare procedee pent ru maseur i cer un
antrenament sus[inut din part ea acest uia;
b) pent ru a ob[ine o execu[ie sat isf acat oare n vibra[ii, se va f ace urmat orul exerci[iu: se
aeaza vrfurile deget elor pe o masa de marime mij locie, care are n cent ru un pahar cu
apa, i se execut a micari t remurat oare, vibratoare; daca deget ele vibreaza bine,
supraf a[a apei ncepe i ea sa vibreze n cent rul paharului, n caz cont rar se mica t oat a
suprafa[a apei, de la o margine la alt a a paharului;
c) bra[ul care efect ueaza vibra[iile trebuie sa f ie pu[in f lexat , iar muchii cent urii
scapulare nu se cont ract a put ernic.
VI I I .2. PROCEDEE AUXI LI ARE DE MASAJ
VI I I .2.1. CERNUTUL
Este o manevra aplicat a n mod special pe membrele superioare i inf erioare, energic i
rit mic.
Tehnica de execu[ie: cu ambele mini, aezat e de o part e i de alt a a segment ului
masat . Regiunea carnoasa a bra[ului, ant ebra[ului, coapsei sau gambei se apuca cu deget ele
f lexat e, de j os n sus, i se deplaseaza de j os n sus i lateral, ridicnd i presnd, asemenea
cernutului print r-o sit a. Minile nu se ridica de pe regiunea masata, ci se deplaseaza din
aproape n aproape.
Ef ect e:
ac[iune de relaxare a muchilor;
maret e suple[ea [esut urilor;
act iveaza f unc[iile circulatorii i t rofice.
VI I I .2.2. RULATUL
Pag. 21
Est e o manevra asemanat oare cernut ului, execut at a foart e energic, i cu o presiune
crescut a.
Tehnica de execu[ie: se apuca regiunea carnoasa a organului de masat (mna sau
picior) n palme, [innd degetele nt inse, i se ruleaza in t oate sensurile, nt r-un rit m viu,
energic, apasnd mai put ernic dect la cernut .
Ef ect e:
relaxarea muchilor;
maret e suple[ea [esut urilor;
act iveaza f unc[iile circulatorii i t rofice;
spre deosebire de cernut, rulatul ac[ioneaza n mod unif orm asupra [esuturilor moi
din preaj ma zonei masate.
VI I I .2.3. SCUTURATUL
Scut urat ul const a n micari oscilatorii mai ample, care se aplica segment elor membrelor
superioare i inf erioare, membrelor n ntregime sau nt regului corp.
Tehnica de execu[ie: se aplica ambele mini ast fel nct deget ele mari i por[iunea
corespunzat oare a palmelor sa cuprinda marginile minii sau ale piciorului pe care dorim sa-l
masam i le scut uram cu vioiciune de sus n j os i dint r-o parte n alt a, exercit nd n t ot acest
t imp i uoare trac[iuni n sensul lungimii membrului respect iv.
Ef ect e:
de relaxare daca sunt ef ect uat e cu blnde[e;
de nviorare i st imulare generala, daca sunt execut ate ntr-un ritm mai viu.
VI I I .2.4. TENSI UNI I TRAC]UNI
Tensiunile i t rac[iunile sunt procedee de masaj care ac[ioneaza asupra articula[iilor i
[esut urilor periarticulare, cu scopul de a mbunata[i mobilit atea acestora.
Trac[iunea se aplica membrelor superioare i inf erioare, la sf rit ul edin[elor de masaj ,
asociat e cu scut urarile. Trunchiul se nt inde din pozi[ia eznd prin apucarea pest e bra[e,
ridicarea i scut urarea energica a ntregului corp.
Tensiunile const au n cret erea sau scaderea presiunii int raart iculare, prin mobilizari
pasive sau act ivo-pasive, n sensul amplif icarii micarii normale.
Ef ect e:
mbunata[irea circula[iei locale;
cret e suple[ea st ruct urilor art iculare i periart iculare;
Pag. 22
opt imizeaza f unc[iile la nivelul art icula[iilor.
VI I I .2.5. PENSRI LE I RI DI CRI LE
Pensarile se aplica pe por[iunile carnoase ale membrelor.
Tehnica de execu[ie: se execut a energic prinznd i ridicnd nt re deget e o cut a de [esut
subcut anat sau chiar muchi, se strnge uor i se ridica att ct permit e elasticit atea acestor
[esut uri, apoi se elibereaza brusc.
Ef ect ul est e excit ant .
Ridicarile sunt o manevra energica ce se execut a mai ales pe regiunea spat elui.
Tehnica de execu[ie: se prinde cu put ere o cut a de piele, [esut subcut anat i muchi,
ntre police i rest ul degetelor i se trage n sus ca i cum am vrea sa o desprindem de pe planul
prof und sau osos. Masarea se repeta n sens ascendent sau descendent .
Ef ect ul est e excit ant .
VI I I .2.6. PRESI UNI LE
Presiunile se execut a pe por[iuni mai reduse sau mai nt inse ale corpului, nt arind
ac[iunea netezirilor, f ric[iunilor i f ramntatului. Ele sunt recomandate persoanelor sanat oase,
robust e, i mai pu[in bat rnilor, copiilor i f emeilor.
Tehnica de execu[ie a presiunilor dif era dupa particularit a[ile anatomo-fiziologice ale
regiunilor pe care se aplica. Ele se aplica cu pulpa degetului, axial, cu palmele sau cu pumnul, n
t impul sau la sf rit ul edin[ei de masaj .
Pent ru mbunata[irea circula[iei limf at ice se pot execut a presiuni pe vasele limfat ice ale
membrelor i t runchiului, de la regiunile proximale spre cele dist ale i invers.
Pag. 23
CAPITOLUL IX.
MASAJUL DIFERITELOR PI
ALE CORPULUI
13.1. MASAJUL CAPULUI
13.1.1. MASAJUL ZONEI CU PR A CAPULUI
Cnd se execut a masaj ul pe aceast a part e a capului, nu t rebuie pierdut din vedere ca
vasele limf at ice merg de la regiunea pariet ala in j os, nspre sus i lateral spre ganglionii limf at ici
afla[i n zona urechilor i a gt ului. Direc[ia n care cret e parul corespunde cu direc[ia vaselor
limfat ice. Pilea capului are o mobilit at e marit a, de aceea se va st rnge uor n cut e, cu excep[ia
zonei care acopera regiunea pariet ala, deoarece n aceast a regiune vasele sanguine alcat uiesc o
re[ea deasa de vene i artere dispuse radial.
Liniile de masaj pornesc din cret etul capului i coboara radial n t oat e direc[iile. n f elul
acest a, zona paroasa a capului se maseaza numai pe direc[ia cret erii parului, adica pe direc[ia
canalelor excret oare ale glandelor din piele. Masaj ul nu se poat e face cont ra direc[iei normale a
parului, deoarece exist a riscul de a ast upa canalele excret oare i de a put ea leza bulbul pilos.
n t impul execut arii procedeelor de masare a capului, maseurul st a n spat ele celui
masat . Se folosesc urmat oarele procedee:
netezirea ( cu o singura mna sau cu ambele) ;
f ric[iunea (longit udinala sau circulara cu pulpele degetelor) ;
batat orit ul ( se execut a cu pulpele a 3-5 deget e, cu ambele mini, simult an sau
alternativ) ;
vibra[iile
Masaj ul capului est e indicat n cazuri de:
migrene;
oboseala;
st ari congestive;
insola[ii;
Pag. 24
caderea parului.
13.1.2. MASAJUL FE]EI
Masaj ul f e[ei const a n masarea pielii, a muchilor f e[ei i a nervilor. Nu t rebuie pierdut
din vedere ca n acest masaj procedeele generale se coordoneaza cu direc[ia vaselor care
pleaca de la f a[a.
Vasele limf at ice ncep de la linia mediana a f e[ei i se ndreapt a n ambele par[i. Pe
f runt e ele au o direc[ie aproape paralela cu linia care def inet e radacina parului. Pe t mple, f ac
o curba ndrept at a spre n j os, iar aproape de ureche coboar a spre unghiul int erior al maxilarului
inf erior. Aceeai direc[ie o au i vasele limf at ice ale nasului, ochiului i j umata[ii superioare a
obrazului. Vasele limf at ice ale buzelor i ale par[ii inf erioare ale obrazului f ac o curba spre
marginea maxilarului inf erior, t recnd la o anumit a distan[a de unghiul lui. Aceast a dist an[a este
n func[ie de locul de ieire al vaselor, i anume: cele care se gasesc mai sus fac o curba mai
aproape de unghiul maxilarului, iar cele care se gasesc mai j os f ac o curba mai aproape de
barbie. Dupa de fac aceast a curba, t oat e vasele se aduna sub unghiul maxilarului inf erior.
Vasele limf at ice ale barbiei coboara drept n j os spre stern, pe marginea ant erioara a gtului.
Muchii f e[ei sunt aeza[i n j urul orbit elor, nasului i al gurii, sub f orma de inel, chiar
lnga orif icii i radial nspre perif erie.
Nervii f e[ei sunt : nervul t rigemen i nervul f acial. Nervul t rigemen iese din cavit atea
craniana prin t rei ramuri: ramura superioara orbit ala, ramura maxilarului superior i ramura
mandibulara. Punct ele de masaj sunt urmat oarele:
a) primul punct sensibil al ramurii superioare orbit ale est e la locul de ieire a nervului
din orbit a, n an[ul orbit al superior; al doilea punct se af la n peretele superior al
orbit ei, lnga radacina nasului.
b) Primul punct sensibil al nervului maxilarului superior est e sub ochi, pe orif iciul
maxilarului superior; al doilea se afla pe buza superioara.
c) Punct ul sensibil al ramurii mandibulare se gaset e la t rei degete dist an[a de mij locul
barbiei, aproximat iv pe linia perpendiculara care t rece prin al doilea molar.
d) Nervul f acial iese din cavit atea craniana prin orif iciul st ilo-mast oidian al osului
t emporal.
Pent ru masaj ul fe[ei se f olosesc urmat oarele procedee:
Net ezirea ( cu palma, cu un deget sau cu mai mult e, corespunzat or par[ii masat e a
capului i conf igura[iei ei)
Pag. 25
Fric[iunea (se execut a circular, cu deget ul mare, cu ambele aratat oare sau cu cele
pat ru deget e, pe punct ele sensibile, pe t raiect ul nervilor i al vaselor limf at ice)
Framnt at ul (se foloset e met oda framnt at ului n clet e , care se efect ueaza cu
aj ut orul deget ului mare i al celorlalt e deget e sau cu deget ul mare i cel aratat or)
Batat oritul (se execut a cu vrfurile falangelor unei mini sau ale ambelor, pe locul
de ieire al nervului f acial i ale celor t rei ramuri ale trigemenilor)
Presiunea (se execut a pe punct ele sensibile cu pulpa falangei deget ului mij lociu,
uor ndoit )
Vibra[iile ( se pot f ace manual cu deget ul mij lociu sau cu cele pat ru deget e sau de
cele mai mult e ori cu aparat e elect rice specializat e)
13.1.3. MASAJUL GTULUI
Una din caracterist icile regiunii gtului este dispozi[ia superficiala a vaselor sanguine mari
i un numar mare de vase limf at ice.
Masaj ul gt ului are n vedere cele doua regiuni ale sale ( cea ant erioara i cea
post erioara), care se deosebesc nt re ele prin forma, st ruct ura i func[iuni.
Masaj ul regiunii ant erioare a gtului, datorita complexit a[ii anatomice i f unc[ionale, este
indicat destul de rar. Tehnica de masaj a acestei regiuni est e mult simplif icata, const nd din
netezire, f ric[iune, framnt atul muchilor i vibra[ii. n t impul masaj ului pacientul va fi culcat pe
spat e, cu capul n uoara ext ensie. Net ezirea const a n alunecari uoare de sus n j os, de la
nivelul barbiei spre stern i clavicule. Fric[iunea se execut a cu mare at en[ie, evit ndu-se glanda
t iroida. Framntatul se execut a numai pe muchi sub f orma de cuta, n j urul muchilor st erno-
cleido-mast oidieni. Vibra[iile sunt f oart e eficient e pe aceast a regiune, iar net ezirea de ncheiere
se face lent , linit it or.
Masaj ul regiuni posterioare a gtului (masajul cefei) se face din pozi[ia culcat cu f a[a n
j os, cu frunt ea rezemat a pe dosul palmelor.
Manevrele folosit e sunt :
Net ezirea ( se execut a uor, cu o mna sau cu doua mini, pornind de sus de la
nivelul inser[iei muchilor cef ei pe osul occipit al de o part e i de alt a a liniei mediane
i cobornd pna la baza gtului, ntre omopla[i i pe umeri.
Fric[iunea (se execut a cu vrful deget elor, cu podul palmei i radacina minilor, cu
micari liniare i circulare) .
Framnt atul (se aplica n forma de cut a i de sus n j os, pe par[ile laterale i
inf erioare ale cef ei, acolo unde musculatura este mai voluminoasa).
Pag. 26
Percut at ul i t ocat ul (percut at ul se aplica n part e de sus a cefei cu vrful deget elor,
iar pe masura ce minile coboara, percut at ul se t ransf orma n t ocat )
Vibra[iile (se execut a cu vrfurile deget elor pe inser[iile occipit ale ale muchilor i cu
suprafa[a palmara a deget elor pe mij locul i part ea inf erioara a cef ei).
Masaj ul cefei este indicat in t ratament ul nevralgiilor occipit ale, durerilor de cap i de
ceafa, al oboselii nervoase, al hipert ensiunii arteriale, n spondilozele cervicale i n t ratament ul
depunerilor locale de grasime.
13.2. MASAJUL SPATELUI
Pent ru masaj ul spatelui pacient ul ramne culcat pe partea ant erioara a corpului i cu
bra[ele pe lnga corp.
Masaj ul ncepe de la bazin spre regiunea cervicala.
Se maseaza urmat orii muchi:
Muchii la[i ai spatelui;
Muchii lungi ai spatelui;
Muchiul t rapez.
Manevrele folosit e n masaj ul spatelui sunt :
Net ezirea;
Fric[iunea;
Framnt at ul;
Tapotament ul;
Presiunile;
Vibra[iile;
Batat oritul cu pumnii i palmele;
Tocatul.
Net ezirea se execut a cu t oat a suprafa[a palmara a minilor, simult an sau alt ernat iv, de o
part e i de alt a a coloanei vert ebrale, de j os n sus, pe toat a musculat ura spatelui spre regiunea
cervicala, spre umeri, spre axile, de unde vor aluneca descendent pe par[ile lat erale pna la
pozi[ia ini[iala. Net ezirile se pot realiza i dinspre f lancuri spre coloana. Dupa netezirea
superficiala se t rece la net ezirea prof unda, execut ata n f orma lunga i n f orma scurt a,
simult ana sau alt ernat iva, mai nt i pe una din cele doua j umata[i longit udinale ale spatelui,
apoi pe cealalt a.
Urmat oarea manevra est e fric[iunea, execut at a cu palmele ntinse, cu buricele deget elor,
cu radacina minilor, cu partea cubit ala a minii. Micarile vor f i liniare, erpuit e, n zig-zag sau
Pag. 27
elipsoidal. Manevrele de fric[iune se aplica i coloanei vert ebrale, cu policele, de o part e i de
alta a apof izelor interspinoase.
Framnt at ul se execut a n urmat oarele variant e: n cut a, n val sau prin rulare.
Tapot ament ul poat e fi execut at cu marginile cubit ale, cu fa[a palmara a deget elor, sau
sub forma de percut at , batat orit i plescait . Sensul manevrelor de t apot ament va respect a
nt ot deauna orient area fibrei muchilor masa[i. De re[inut ca t apot ament ul NU se execut a n
regiunea lombara a spatelui, pent ru a protej a rinichii.
Presiunile realizat e de o part e i de alt a a coloanei vert ebrale sunt foart e import ant e i
nelipsit e din masaj ul spatelui, deoarece elibereaza coloana de tensiuni i relaxeaza musculat ura.
Tot astf el se preseaza cu degetele mari i pe nervii int ercost ali din spa[iile int ercost ale, cuprinse
nt re cele doua vert ebre i doua coast e vecine.
Vibra[iile se execut a pe spat e pe par[ile lat erale ale coloanei vert ebrale, pe locurile de
ieire a ramurilor posterioare ale nervilor spatelui i se vor f ace cu ajut orul pulpei degetului
mare. Vibra[iile se aplica i pe spa[iile int ercost ale, combinat e cu celelalt e manevre de masaj .
Masaj ul spat elui se t ermina cu efleuraj ul ( net ezirea) de ncheiere.
Masaj ul spatelui este indicat n: oboseala generala, oboseala muchilor lombari, dureri
ale articula[iei sacro-coccigiene, insuficien[a musculara, tratament ul devia[iilor coloanei
vert ebrale.
13.3. MASAJUL TORACELUI
Masaj ul toracelui se f ace din pozi[ia culcat pe spat e, cu capul uor ridicat .
Se ncepe cu ef leurajul, executat n f orma lunga i scurt a, simult an sau alt ernativ, pe
muchii cost ali spre st ern, clavicule, umeri, dupa care se coboara pe par[ile laterale pna n
regiunea int ercost ala, de unde micarea se reia.
Fric[iunile vor urma acelai t raseu al net ezirilor i vor f i execut at e cu palmele, cu
regiunea palmara a deget elor, sau cu radacina minilor.
Dat orita st ruct urii anat omice a t oracelui, framnt atul se execut a prin micari lent e i
uoare, n cut a, sau prin rularea pumnului pe masa mare de muchi a pect oralilor. Pent ru
t orace, est e ideala combinarea framnt at ului cu f ric[iunea.
Tapotament ul de va aplica prin loviri uoare, ocolind regiunea cordului.
Se pot execut a presiuni pe st ern, cu o palma sau cu palmele suprapuse, n rit mul
respira[iei.
Vibra[iile vor fi nso[it e de net ezirile de ncheiere, execut at e ca o mngiere. Se mai
poat e aplica, n afara de vibra[ii, i fric[iunea adnca a rebordului cost al.
Pag. 28
Masaj ul t oracelui va ocoli la femei regiunea mamara.
13.4. MASAJUL ABDOMENULUI
n procesul t erapeut ic, masajul abdomenului are o importan[a deosebit a.
Abdomenul se maseaza odat a cu cut ia t oracica. Cel masat st a culcat pe spat e, cu
picioarele uor depart ate i ndoite.
Peretele abdominal est e o adevarata cent ura, constit uit a din muchi la[i, supli, lega[i
nt re ei prin put ernice f orma[ii fibroase. Pielea care acopera aceast a regiune est e sub[ire, moale
i elast ica. La unele persoane, regiunea abdominala prezint a o mare sensibilit at e cu caract er
specific, care mpiedica deseori aplicarea manevrelor de masaj . Sub piele se depun la
persoanele predispuse, sau cele bine hranit e i sedent are, st rat uri abundent e de grasime,
formnd cut e groase i moi, care modifica forma i func[iunile cent urii abdominale. n acest e
cazuri, musculat ura est e predispusa la at onie i insuficien[a f unc[ionala.
Pent ru execut area masaj ului, se folosesc manevrele i t ehnicile cunoscut e, adapt at e la
conf orma[ia anat omica locala.
Net ezirea ini[iala se orient eaza dupa sensul circula[iei de nt oarcere venoase i limfat ice.
Alunecarile ncep din regiunea supra-ombilicala i se ndreapt a n sus spre marginile cost ale.
Minile se duc apoi n sens lateral, spre f lancuri, i n f inal coboara spre regiunea sub-ombilicala,
ndrept ndu-se n j os i naunt ru n lungul an[urilor iliace, spre zona pubiana.
Manevrele pot f i execut at e pe rnd, sau pot f i legat e nt re ele print r-o micare ondulat a
care le nsumeaza.
Acest e manevre se execut a lent i prelungit , ncepnd cu vrfurile deget elor i t erminnd
cu radacina palmara, atunci cnd se ndreapt a n sus i n sens lat eral, pornind cu radacina
minilor, continund cu f a[a palmara i t erminnd cu degetele at unci cnd se ndreapt a n j os i
naunt ru. Micarile se execut a simet ric, simult an sau alt ernativ, de o parte i de alt a a
abdomenului.
La nevoie, net ezirea se poat e aplica i pe por[iuni limit ate:
Epigastrica;
Subcost ala;
Pe f lancuri;
Ombilicala i sub-ombilicala;
n an[urile iliace;
Regiunea supra-pubiana.
Pag. 29
n acest e cazuri manevrele sunt ef ect uate cu o f recven[a marit a, mna dupa mna, i vor
exercita o ac[iune mai prof unda i mai st aruit oare.
Fric[iunea se const it uie n masaj ul abdominal ca f iind procedeul de baza. Elast icitatea
pielii i a [esuturilor subcut anat e permit e micarile ample i uor de execut at . Aceast a manevra
se aplica cu: palma nt reaga, podul palmei, cu radacina minii, cu marginea cubit ala a palmei,
cu deget ele.
Framntatul nu poat e inf luen[a prea mult musculatura peret elui abdominal, pentru ca
anumit e reflexe locale de aparare mpiedica aplicarea manevrei. Din aceast a cauza, ac[iunea
framnt at ului se limit eaza la st rat urile de grasime subcut anat a, at unci cnd acest ea exist a. Cut a
de piele i de [esut uri grase este prinsa nt re degete i palme i prelucrata insist ent .
Tocat ul se aplica dupa aceea sub o forma uoara, cu vrfurile i pulpele deget elor,
execut at cu mult a suple[e i t angen[ial la suprafa[a abdomenului. Nu est e permis sa aplicam
alt e procedee de bat ere, nici daca musculat ura abdominala est e f oart e bine dezvolt at a,
put ernica i rezist ent a.
Masaj ul peret elui abdominal se ncheie ntotdeauna prin uoare manevre de vibra[ii,
nso[it a de neteziri.
Ef ectele masaj ului abdominal sunt mai pu[in mecanice i mai mult de nat ura ref lexa, ele
se rasfrng n primul rnd asupra element elor const it ut ive ale peret elui i n al doilea rnd
asupra organelor din cavit at ea abdominal a.
13.5. MASAJUL REGI UNI I FESI ERE
Pe muchii f esieri, n special la femei, se f ormeaza depuneri mari de grasime. Masaj ul
acestei regiuni ncepe de la marele trohant er spre osul sacru i iliac. Micarile sunt condi[ionat e
de direc[ia fibrelor f esiere, dint re care unele au o direc[ie oblica spre osul sacru, iar alt ele merg
n sus, vert ical, spre creasta iliaca. Pe muchii f esieri se pot aplica urmat oarele manevre:
Ef leuraj ;
Framnt at ;
Tocat ;
Batat orit cu pumnii.
De re[inut est e ca t apot ament ul din regiunea fesiera nu t rebuie sa depaeasca raza
bazinului, pentru a nu af ecta rinichii.
Pag. 30
13.6. MASAJUL MEMBRELOR SUPERI OARE
Masaj ul membrelor superioare se f ace din pozi[ia culcat pe masa de masaj sau din
pozi[ia eznd pe scaun.
Masaj ul membrelor superioare se face n et ape, ef ect undu-se separat masaj ul:
Degetelor i al palmei;
Art icula[iei pumnului;
Ant ebra[ului;
Art icula[iei cot ului;
Bra[ului;
Umarului.
Masaj ul degetelor i al palmei.
Din vrful deget elor spre palma se maseaza fiecare deget prin net eziri execut at e pe
nt reaga lungime a degetului i pe fiecare f alanga. Fric[iunile se aplica insist ent , mai ales pe f a[a
palmara a degetelor. Masaj ul se ncheie prin t rac[iuni i scut urari ale fiecarui deget n parte,
dupa care se poat e face o mobilizare act iva a t ut uror deget elor.
Urmeaza masaj ul palmei, care ncepe cu ef leuraj ul se fac net eziri uoare pe part ea
dorsala i mai apasate pe f a[a palmara, folosind t oat a palma sau chiar pumnul nchis. Fric[iunea
se f ace cu o micare liniara pe f a[a dorsala a palmei, n lungul t endoanelor i a spa[iilor int er-
osoase, folosind degetul mare sau t rei degete, apoi pe f a[a palmara cu o micare circulara,
f olosind degetele sau pumnul nchis. Se f ramnt a apoi muchii t enari i hipotenari, ct mai
apasat , folosind pent ru aceast a deget ele. Acest f ramnt at se poat e complet a cu scut urarea
spa[iilor int er-osoase, care se f ace [innd palma de marginile sale nt re minile maseurului i
t ensionnd n sus i n j os f alangele. Masaj ul degetelor i al palmei se ncheie cu un ef leuraj
uor.
Masaj ul ant ebra[ului.
Ef leurajul se f ace prin alunecari lungi i lent e, executate cu ambele mini simult an,
plecnd de la nivelul pumnului, net ezind antebra[ul pe t oat e f e[ele i urcnd pna la cot. Se pot
face i alunecari scurt e i repezi, execut at e cu ambele mini alt ernat iv (mna pe sub mna), pe
t oat a lungimea ant ebra[ului. Fric[iunea se execut a cu deget ele mari de al ambele mini, print r-o
micare continua pe t oat a lungimea antebra[ului, [innd degetele unul lnga altulsau unul sub
alt ul pentru a da mai mare profunzime micarii. Pe part ea carnoasa i pe t endoane se f ac
micari circulare folosind deget ele ori podurile palmelor. Framnt at ul se poat e execut a n
bra[ara , erpuit i n cut a . Masaj ul se ncheie de asemenea cu un ef leuraj uor.
Masaj ul cotului.
Pag. 31
Se face uor i delicat, [innd seama de conf orma[ia speciala a zonei.
Ef leuraj ul se face uor, cu t oat a palma, prim micari circulare at t pe fa[a ant erioara ct
i pe part ea post erioara a ncheiet urii. Fric[iunea pe part ea ant erioara a ncheiet urii se f ace cu
micari liniare scurte, alunecnd policele, unul dupa altul, dinspre ant ebra[ nspre bra[. Pe
part ea post erioara a cot ului se f olosesc deget ele, care descriu cercuri n j urul oaselor cot ului.
Tot pe part ea post erioara a cot ului se poat e f olosi podul palmei pent ru a f ace fric[iuni circulare
relaxant e. La sf rit , ef leuraj ul de ncheiere.
Masaj ul bra[ului.
Ef leurajul se execut a cu o mna sau doua, alunecnd din regiunea cotului pna la umar
pe t oat e fe[ele bra[ului. Fric[iunea se execut a cu deget ele sau cu podul palmei, n micari
circulare, pe t oat a lungimea bra[ului, ncepnd de la umar i pna la cot . Framnt at ul poat e fi
n bra[ara se cuprinde bra[ul cu ambele mini i se prelucreaza muchii prin manevre
ondulat orii; erpuit cu ambele mini de aceeai part e a bra[ului celui masat se prinde o cut a
de piele i muchi i se prelucreaza erpuind din regiunea cotului i pna n zona umarului; n
cut a se apuca o cut a de muchi i piele, cu o mna sau cu amndoua, i se preseaza ntre
degetul mare i rest ul degetelor. Tapotament ul se aplica n lungul bra[ului, cu partea laterala a
deget elor. Se poat e face un plescait uor cu deget ele i palmele pe part ea ant erioara i
post erioara a bra[ului.
Manevre secundare: rulatul se cuprinde bra[ul nt re palmele maseurului i se ruleaza
energic cu micari lat erale, alunecnd gradat de la umar i pna la cot ; cernut ul se face la fel ca
rulatul, dar mai uor, palmele maseurului fiind mai depart ate ntre ele i f olosind n special
deget ele ( micarea est e asemanat oare cernut ului cu o sit a)
Masaj ul umarului.
Se f ac neteziri circulare peste umar i n jurul lui, f olosind o singura mna. Fric[iunea se
ef ect ueaza t ot cu o singura mna, circular, mai nt i cu deget ele iar apoi cu podul palmei; se va
insist a cu degetele n special n j urul oaselor umarului. i n cazul umarului, framnt atul se
combina cu fric[iunea, execut ndu-se pract ic la fel dar cu mai mult a for[a. Tapot ament ul se
efect ueaza cu ambele mini, folosind vrful deget elor.
13.6. MASAJUL MEMBRELOR I NFERI OARE
Masaj ul membrelor inf erioare se ncepe cu partea posterioara a piciorului.
Pent ru masajul par[ii posterioare a piciorului, pacient ul t rebuie sa adopt e pozi[ia culcat
cu f a[a n j os. Masaj ul ncepe cu un ef leuraj scurt n t alpa executat cu pumnul, cu podul palmei
sau cu radacina minii. Ambele palme cuprind simult an piciorul i aluneca de la calci pna n
Pag. 32
zona f esiera. Se f ace ef leuraj mna pe sub mna, f orma lunga, alunecnd cu palmele una dupa
cealalt a, de la calci pna la f esa cu micari continue i lungi. Efleuraj ul mna pe sub mna n
forma scurt a se face alunecnd cu palmele una dupa cealalt a de la calci pna la fesa cu
micari profunde.
Fric[iunile ncep din t alpa i vor fi execut at e cu pumnul sau cu deget ul mare. Mai depart e
se insist a asupra degetelor i t endonului lui Achile, cu aj utorul ef leurajului i f ric[iunii circulare
asupra maleolelor i prin f ric[iuni n clet e pe tendon.
La masajul gambei se f olosesc toat e manevrele. Ef leurajul va fi lung sau scurt , execut at
simult an sau alt ernat iv, cu suprafa[a palmara sau cu part ea dorsala a degetelor pentru
segment ele paroase, n bra[ara naintnd sacadat dinspre calci spre genunchi, dar se poat e
aplica i t ransversal, n f erast rau. Fric[iunile i framnt arile vor fi mai f erme, iar tapotament ul se
va adapt a la masa musculara exist ent a. Nu se lovet e deloc zona spa[iului poplit eu,
t apot ament ul f acndu-se doar pe coapsa i gamba.
Daca aceast a regiune prezint a dilat ari vizibile ale venelor (varice) se vor evit a manevrele
dure, masaj ul reducndu-se la manevrele de net ezire, f ric[iune i vibra[ii.
Coapsa posterioara i f esele vor fi masate cu t oat e manevrele i cu variant ele lor cele
mai eficient e pentru masa musculara abundent a din acest e regiuni, binen[eles lund n
considera[ie succesiunea lor. Manevrele aplicat e se execut a cu t oat a suprafa[a palmara, cu
podul palmei, cu radacina minii, cu pumnul pentru neteziri, f ric[iuni i vibra[ii; n cuta, n cerc
sau erpuit pent ru f ramnt at ; n t imp ce t apot ament ul va recurge la variant ele t ocat , plescait
sau batat orit. Alt e manevre aplicat e la acest nivel n cadrul unei edin[e de masaj , sunt
t rac[iunile, t ensiunile i scut urarea. Micarile pasive din art icula[ii nu t rebuie sa lipseasca
naint ea net ezirilor de ncheiere, care se execut a fie segment ar fie pe lungimea nt regului
membru.
Masaj ul membrelor inf erioare cont inua apoi cu part ea ant erioara a piciorului.
Pentru a se putea aplica masaj ul pe aceast a regiune, pacientul va st a n pozi[ia culcat pe
spat e.
Masaj ul se ncepe de la deget e spre glezne, prin manevre de net ezire, f ric[iune,
framnt at , nso[it e de micarile art iculare. Dupa un efleuraj scurt , execut at cu supraf a[a
palmara a degetelor i a minii, dupa o fric[iune execut ata cu pulpele degetelor n spa[iile
int erosoase, dupa un framnt at cu priza mica, dupa ef ect uarea t ensiunilor i t rac[iunilor se t rece
spre glezna, avnd grij a ca regiunea maleolara sa f ie masat a prin net eziri i fric[iuni circulare,
execut at e cu regiunea palmar a a degetelor sau cu por[iunea t enara i hipot enara a minii.
n cont inuare, masaj ul se aplica pe gamba urmnd succesiunea manevrelor.
Pag. 33
n regiunea genunchiului, netezirea se executa circular n j urul rot ulei urmata de uoare
fric[iuni execut at e n acelai sens cu net ezirile. Framnt at ul se va aplica pe part ea ant ero-
int erna, acolo unde [esuturile sunt mai abundente.
Pe coapse masaj ul se aplica de deasupra genunchiului spre radacina membrului
respect iv. nt ruct aceast a regiune abunda de [esut uri musculare, se pot folosi t oat e manevrele
nva[at e, respect nd succesiunea lor. Ele vor fi aplicat e amplu, energic i profund, pe t oat a
regiunea. Trebuie t ot ui re[inut ca pe part ea int erna a coapsei se va evit a framnt at ul put ernic
i t apot ament ul dur, deoarece prin aceast a zona t rec marile vase sanguine ale membrului
inf erior, iar pielea est e f oarte sensibila. n schimb, pe partea ext erna a coapsei pna la nivelul
oldului, manevrele vor f i adapt ate la volumul muscular.
naint e de net ezirea care va ncheia masaj ul pe part ea ant erioara a piciorului, nu t rebuie
uit ate micarile fizice pasive ale art icula[iilor sale (f lexia i extensia degetelor, piciorului, gambei
pe coapse, precum i rotirile acestor segment e i nu n ult imul rnd scut urarile membrului ntreg
din art icula[ia coxo-f emurala) .
Pag. 34
CAPITOLUL X.
DURATA EDINEI DE MASAJ
Masaj ul general execut at pe segment e, dupa o succesiune bine st abilit a, presupune
aplicarea minu[ioasa a manevrelor de masaj , adapt ata caract erist icilor morf ologice i f unc[ionale
ale f iecarui sector al corpului.
Se apreciaza ca t impul necesar pent ru realizarea unui masaj general est e de 60-70min.
Se poat e realiza i un masaj general redus, care necesit a 45-50min.
n cadrul unei edin[e de masaj , t impul necesar pent ru masaj ul f iecarui segment al
corpului este urmat orul:
spat e 15 min.
membre inf erioare 2 x 7 = 14 min.
abdomen i t orace 5 min.
membre superioare 2 x 5 = 10 min.
regiunea f esiera 3 min.
ceaf a i gt 5 min.
f a[a 5 min.
Cnd din anumit e mot ive nu se urmaret e realizarea f ormei ext inse a masaj ului general,
se poat e reduce durat a acest uia prin:
excluderea unor manevre secundare ca de exemplu: vibra[iile, presiunile,
t rac[iunile;
micorarea numarului de repet ari a unei manevre;
combinarea unor manevre: f ric[iuni + f ramnt ari, t rac[iuni + scut urari;
combinarea unor regiuni nvecinate cum ar f i aplicarea manevrelor de masaj pe
t oat a nt inderea membrelor inferioare (gamba, coapsa, f ese) sau superioare
(ant ebra[, bra[, umar)
Masaj ul par[ial se adreseaza unor anumit e regiuni (ex: spat e, t orace, abdomen) ,
segment e ( ex: bra[, ant ebra[, gambe, coapse, olduri) sau zone (ex: grupe de muchi,
articula[ii, degete). Timpul necesar de aplicare a masaj ului poat e fi de 5, 10 sau 15 min.
Pag. 35
I NGREDI ENTE FOLOSI TE PENTRU MASAJ
Pent ru a mpiedica ef ect ele neplacut e rezult at e din f recarea pielii, masaj ul t rebuie f acut
cu adj uvant e care sa aj ut e la alunecare i la ob[inerea efect elor t erapeut ice dorit e ( pudre,
creme, solu[ii alcoolice, uleiuri) .
Pudrele sunt folosit e doar pent ru masaj ul unor supraf e[e rest rnse, deoarece pot
provoca reac[ii alergice la nivelul pielii.
Alcoolul este utilizat n t ratament ul racelilor i se aplica f ie prin masaj f ie prin t ehnica
frec[iei.
Uleiurile sunt f olosit e n masaj pentru lubrifierea segment elor masat e, pentru o mai buna
alunecare i efect uarea manevrelor n condi[ii opt ime, dar i n scop t erapeut ic. Nu est e nevoie
sa cumpara[i uleiuri de masaj gat a preparat e, care sunt dest ul de scumpe. Pute[i f olosi la f el de
bine un ulei vegetal, cum ar fi cel din semin[e de strugure, de f loarea-soarelui, de soia, de
masline, presat e la rece. Put e[i f olosi i uleiuri minerale, cum ar f i uleiul pent ru sugari, cu toat e
ca acesta sunt absorbit e mai greu. Daca totui folosi[i un ulei obinuit , adauga[i 5 picat uri de
ulei esen[ial la o ceaca de ulei de baza, pent ru a-i conf eri acest uia din urma o aroma
deosebit a. Pent ru cei lipsi[i de pregat ire n aromat erapie, cel mai bine est e sa ramna n sf era
uleiurilor relaxante sigure , cum ar fi uleiurile de levan[ica, de mue[el sau de sant al, t iut fiind
ca unele uleiuri esen[iale sunt cont raindicat e n anumit e boli.
Pag. 36
CAPITOLUL XI.
SUCCESIUNEA MANEVRELOR
DE MASAJ
Pent ru a ob[ine efect ele cele mai bune n urma edin[ei de masaj , manevrele de masaj
t rebuiesc execut at e nt r-o anumit a ordine i anume:
efleuraj ul int roduct iv;
fric[iunea;
f ramnt atul;
pensari, ridicari;
t apotament ul;
cernut ul i rulatul;
t ensiuni, trac[iuni, scut urari;
vibra[ii;
presiuni;
efleuraj ul de ncheiere.
Pag. 37
CAPITOLUL XII.
SUCCESIUNEA REGIUNILOR
DE MASAT
Masaj ul general est e bine sa se execut e dupa o anumit a regula logica, f ara schimbari
prea dese de pozi[ie i f ara discont inuit a[i n lucru.
Pract icarea corect a a masaj ului impune alegerea unei pozi[ii ct mai favorabile, at t
pent ru pacient ct i pent ru maseur. Este indicat ca maseurul sa lucreze din pozi[ii ct mai
lej ere, care sa-i permit a o abordare corect a a regi unii de prelucrat .
Cea mai buna succesiune a regiunilor i segment elor care vor fi masat e se bazeaza pe
cele doua pozi[ii f undament ale:
pozi[ia culcat pe part ea ant erioara (decubit vent ral);
pozi[ia culcat pe spate ( decubit dorsal) .
Masaj ul se ncepe cu part ea post erioara, prelucrnd fara a schimba pozi[ia:
spat ele;
regiunea fesiera;
coapsa st nga;
gamba st nga;
coapsa dreapta;
gamba dreapt a.
Se schimba pozi[ia n culcat cu f a[a n sus, cont inund masaj ul de unde l-am lasat . Se
maseaza:
laba piciorului drept ;
gamba dreapt a;
genunchiul drept ;
coapsa dreapta;
laba piciorului st ng;
gamba st nga;
genunchiul st ng;
Pag. 38
coapsa st nga;
abdomenul, t oracele;
masaj ul membrelor superioare (se ncepe cu masaj ul deget elor minii drept e, al
antebra[ului, bra[ului i umarului respect iv; trecem apoi la membrul superior
st ng, urmnd aceeai ordine) ;
ceaf a, gt ;
capul.
Pag. 39
CAPITOLUL XIII.
INTRODUCERE N REFLEXOLOGIE
Ca ramura a medicinii orient ale, reflexologia este t iin[a zonelor ref lexogene ale
organismului sit uat e pe suprafa[a corpului, n general la dist an[a fa[a de organele pe care le
reprezint a. Organele sunt component e inseparabile n ansamblul organismului uman, avnd
legat ura vasculara i energet ica direct a cu zonele reflexogene corespunzat oare.
Ref lexologia sau t erapia zonala a fost int rodusa i popularizata n occident la nceput ul
sec. al XI X-lea de cat re medicul american William Fit zgerald, care dupa o ndelungat a pract ica
medicala n mari met ropole ale Europei, se nt oarce n America nat ala i aduce n at en[ia lumii
medicale cercet arile sale cu privire la vechile t ehnici t erapeut ice chinezet i. El demonst reaza
pract ic cum prin apasarea unor punct e-cheie sit uat e pe ext remit a[ile corpului (mai ales
picioare), put em normaliza activitatea f iziologica n alt e zone ale corpului, situat e la dist an[a f a[a
de punctul masat.
Cercet arile sale au fost preluat e de priet enul si colegul sau Joe Riley, prin int ermediul
caruia au aj uns n aten[ia fizioterapeutei Eunice I ngham, pract icant a ntr-un mare spit al din
Saint Petersburgh, Florida. Ea a int rodus ref lexot erapia, aa cum o cunoat em noi astazi, n
sec[ia sa de f izioterapie, i a ob[inut rezult ate excep[ionale n mbunata[irea mobilit a[ii, tratarea
diverselor dureri, vindecarea unor boli cronice i accelerarea proceselor de recuperare dupa
int erven[iile chirurgicale grave.
Ref lexologia, cu t oat e ca nu poat e explica t iin[if ic exist en[a proiec[iei la extremit a[i a
organelor int erne i sist emelor fiziologice ale organismului, st ipuleaza exist en[a n corpul uman
a zece zone energet ice.
Acest e zone sunt longit udinale i t raverseaza nt regul corp, ncepnd de la picioare,
cont inund prin mini i t erminndu-se n cret etul capului. Cnd fluxul energetic est e
nest ingherit , sunt em sanat oi, dar cnd est e blocat de o t ensiune sau o congestie, apare boala.
Prin tratarea reflexelor, blocaj ele sunt eliminat e i armonia se rest abilet e n t oat e sistemele.
Component ele principale ale reflexologiei sunt : ref lexo-diagnosticul i reflexoterapia.
Pag. 40
CAPITOLUL XIV.
DEPUNERILE TOXICE N ZONELE
REFLEXOGENE
n ref lexologie se considera ca depunerile de toxine sunt principala cauza a mbolnavirilor
curente i modul de via[a, hrana i deprinderile vicioase sunt f urnizorul lor. Ast f el, t oxinele
localizate n ficat produc hepatit a, n pancreas diabetul, n rinichi nef rit a, n piele dermat it ele, n
articula[ii artrit ele, et c.
n esen[a put em spune ca depunerile de t oxine n zonele ref lexogene, ne indica o
def ectuoasa f unc[ionare a organului aflat n coresponden[a i nu invers.
Principalii f actori care duc la acumularea nociva de toxine sunt :
Modul de viata, de aliment a[ie;
St area psihica i st area ment ala;
Circula[ia sanguina insuficient a nt r-un anumit organ sau zona corporala;
Batat urile de la mini sau picioare duc la staza circulat orie zonala;
Fracturi consolidate greit sau calusuri vicioase la mini, picioare sau coloana
vert ebrala, conduc la pert urbari circulat orii i de flux nervos zonal, care afect eaza
zonele corespondent e;
Folosirea de ncal[amint e incomoda dau st rmt a t imp ndelungat, conduce la
pert urbari zonale ce influen[eaza negat iv f unc[iunile organice.
Pag. 41
CAPITOLUL XV.
REFLEXODIAGNOSTICUL
Const a n reperarea i int erpret area punct elor sensibile sau dureroase din zonele
ref lexogene, combinat cu informa[iile primit e din dialogul cu pacient ul, despre afec[iunile sale i
st area generala de sanat at e.
Prin reflexo-diagnostic se poat e descoperi o suf erin[a morf o-func[ionala a organului
corespondent , palpndu-i zona reflexogena, bogata n t ermina[ii nervoase i vasculare.
Punct ele reflexogene devin dureroase la presiune dat orit a depunerilor de t oxine i
dereglarilor energetice, i au drept consecin[a o proast a circula[ie sanguina i nervoasa.
Boala se manif est a la palpat ca o mpunsat ura de cu[it sau ca nit e boabe de orez sau
nisip dureroase, aflate sub piele.
Grimasa aparut a pe fa[a pacient ului, sau o exclama[ie de durere, reprezint a semne cert e
ca zona reflexogena est e af ect at a iar organul de care est e legat a se af la n suf erin[a.
Est e necesar sa se faca o examinare at ent a, deoarece unele punct e reflexe pot f i
dureroase i datorita unor af ec[iuni locale: batat uri, tumori, traumatisme, malf orma[ii, boli
dermat ologice, et c.
Pent ru diagnost icare se folosesc cu precadere zonele reflexogene ale t alpilor, cele mai
complexe i mai concludent e zone de proiec[ie organica. n cazuri excep[ionale de persoane cu
membrele inf erioare amput ate sau lezate grav, se poat e f olosi i examinarea i palparea zonelor
ref lexogene ale minilor.
Cu t oat e ca palmele prezint a aceleai zone reflexogene ca i t alpile, diagnost icarea pe
palme est e mai greoaie i mai pu[in precisa dect pe t alpi, dat orit a f apt ului ca t oxinele au
t endin[a de a cobor spre zonele inf erioare ale corpului, localizndu-se n punct ele ref lexe din
talpi.
Ref lexo-diagnost icul cere, deci, un st udiu amanun[it , experien[a, sensibilit ate deosebit a
i nu n ult imul rnd, solide cunot in[e anatomice i patologice.
Foart e import ant n diagnost icare est e i dialogul preliminar cu pacient ul. De cele mai
multe ori, acest a i cunoat e vechile afec[iuni, a consult at i al[i medici, a urmat t ratament e
Pag. 42
diverse i informa[iile pe care le put em ob[i ne de la el sunt f oart e pre[ioase pent ru
determinarea starii sale de sanat ate i af ec[iunilor poten[iale care urmeaza a fi diagnosticat e i
t rat at e.
De asemenea, echilibrul psiho-af ect iv nt re diagnost ician i pacient , ncrederea i
colaborarea reciproca, sunt import ant e pent ru remediile prin ref elexot erapie.
Ref lexoterapeut ul nu t rebuie sa se subst it uie total medicului, ci t rebuie sa f ie cont ient
ca el pract ica alt e met ode de t rat ament care pot avea ef ect e favorabile acolo unde medicina
clasica a euat .
Pag. 43
CAPITOLUL XVI.
REFLEXOTERAPIA
Est e component a reflexologiei care se ocupa cu t rat ament ul prin masaj al punct elor
ref lexe diagnost icat e ca fiind sensibile (dureroase).
Masaj ul se pract ica cu vrful deget ului mare de la mna ( policele) , cu indexul ( deget ul
aratat or) sau cu art icula[iile int er-f alangiene, f ara obiect e int ermediare (baghet e, be[ioare,
et c.).
Prin masaj se f acilit eaza circula[ia sanguina, accelerndu-se transport ul t oxinelor spre
organele de eliminare sau de det oxifiere. Pert urbarea circula[iei n zonele reflexe face ca
suferin[a organului corespondent sa avanseze. Masarea zonelor reflexogene af ect at e, pe
parcursul mai mult or edin[e, implica fisurarea crist alelor de t oxine, depuneri pe care circulatia
sanguina le va t rimit e prin fluxul sanguin spre organele de eliminare, mbunata[ind ast f el st area
de sanat at e.
Buna circula[ie a sngelui est e vitala pentru f iecare organ sau zona din organism,
deoarece t ransporta material nutrit iv, hormoni, ant icorpi, oxigen, deeuri met abolice i alte
subst an[e neident ificat e nca. Cu ct circula[ia sanguina est e mai anevoioasa, cu at t mai greu
va surveni vindecarea.
Exist a unele cazuri n care t erapia prin masaj ul zonelor reflexogene nu est e
recomandat a.
Ea necesit a precau[ii i manif est a cont raindica[ii n urmat oarele situa[ii:
n cazul mbolnavirilor acut e grave;
n caz de hemoragii int erne;
n boli cauzat e de ciuperci;
cnd exist a leziuni ale pielii;
n caz de contuzie, ent orsa sau fract ura la nivelul picioarelor;
sarcina cu risc crescut ;
pruden[a n cancer;
n cazul afec[iunilor acut e neident ificabile.
Pag. 44
T.B.C.
n cazul bolilor cont agioase ( gripa, hepat it a, poj ar)
I nf lama[ia acut a a varicelor.
Reac[ii posibile.
St imularea organelor de eliminare i det oxifiere prin reflexot erapie implica accelerarea
circula[iei libere a t oxinelor n corp, provocnd st ari de ame[eala, grea[a, somnolen[a, cef alee,
nelinit e i rau general.
Daca punct ele reflexe sunt int ens solicit at e prin masaj , pot aparea urmat oarele reac[ii
pasagere:
Cret erea n volum a varicelor dej a exist ent e;
I nf lama[ii art iculare datorat e stazelor limf at ice;
Febra daca n corp exist a o inf ec[ie lat ent a i se stimuleaza f orma[iunile limf at ice;
Pet e vinet e pe corp, cnd met abolismul calciului est e def icient ;
Deschiderea varicelor n cazul unei proast e circula[ii n membrelor inferioare;
Dureri vii n organele corespondent e dat orit a creterii rapide a volumului sngelui
care asigura func[ionarea acest ora;
Precizam ca aceste reac[ii posibile at esta par[ial raspunsul organismului i nu reprezint a
cont raindica[ii n aplicarea masaj ului ref lexogen, ci impun numai reglarea int ensit a[ii i a duratei
acest uia pna la confirmarea adapt arii la t rat ament prin dispari[ia t ulburarilor.
n general pract ica a dovedit ca sunt necesare aproximativ 15-20 de edin[e pent ru a
cont ribui la ameliorarea sau vindecarea suferin[elor, n func[ie de f iecare organism.
n af ec[iuni acut e, ef ect ul ameliorant se produce dupa 2-3 edin[e de ref lexot erapie.
Pag. 45
CAPITOLUL XVII.
TEHNICILE MASAJULUI
REFLEXOGEN
Condi[ia prealabila a unui bun masaj ref lexogen est e ca maseurul i pacientul sa adopt e
pozi[ii conf ort abile relaxant e, specifice punct elor aflate n t ratament .
Masaj ul poat e fi execut at cu policele, cu indexul sau cu falangele celorlalt e deget e.
I mport ant est e sa f olosim creme sau uleiuri aromat ice, pent ru a se ob[ine o buna
alunecat e pe piele.
n coresponden[a cu pozi[ia piciorului, vom masa cu micari circulare, punct if orme, fie cu
micari laterale de du-te-vino.
Presiunea n t impul masaj ului t rebuie sa fie crescat oare n int ensit at e: se ncepe cu
apasari uoare i se maret e gradat apasarea. Cnd se maseaza zone nt inse, sensul de lucru
est e dinspre calci spre deget e i nu invers, pent ru a nu f rna curent ul limfat ic, care de cele
mai mult e ori est e dej a pert urbat, iar n cazul zonei reflexogene a int estinului gros masaj ul se
va aplica n sensul nat ural de evacuare.
Zonele supuse masaj ului t rebuie sa fie sanat oase, f ara t raumat isme, af ec[iuni
inflamatorii, dermat ologice sau batat uri, cu o igiena riguros respect ata.
Durat a edin[elor de t rat ament i numarul punct elor reflexe pe care le put em masa n
cadrul unei edin[e vor f i st rict individualizate, n raport cu starea de func[ionare a organelor de
detoxif iere, filt rare i eliminare. Nu est e indicat sa dislocam mai mult e toxine dect poat e
elimina rinichiul i detoxifica ficat ul, splina, sist emul limf at ic, f or[nd astf el posibilit a[ile reale ale
organismului.
De obicei masaj ul t rebuie sa urmeze o anumit a succesiune fiziologica n bolile cronice:
Se maseaza la nceput rinichiul, vezica urinara i uretra, pentru eliminarea
t oxinelor n exces;
Se continua cu masarea ref lexogena a capului, cent rala coordonat oare a t ut uror
organelor;
Pag. 46
Urmeaza masaj ul zonelor corespondent e organelor met abolice i de det oxifiere
(st omac, int est ine, f icat , vezica biliara i pancreas);
Se maseaza n cont inuare punct ele limfat ice pent ru producerea agen[ilor
imunit ari;
Urmeaza masarea punct elor sensibile sau dureroase corespunzat oare af ec[iunilor
ce urmeaza a fi t rat at e.
Fiecare punct reflex va fi supus masaj ului t imp de 2-3 minut e. n cazul afec[iunilor acut e,
durat a masaj ului se poat e dubla. Punct ele reflexe ale ficat ului i ale coloanei vert ebrale vor f i
masat e cu pruden[a i pe durat e mai mici.
I at a ordinea de execu[ie a t raseelor n ref lexoterapie, pent ru st abilirea diagnosticului i
ameliorarea bolilor cronice:
1) Rinichi / Uret er / Vezica urinara / Uret ra / Organe genit ale;
2) Suprarenale / Hipofiza / Epif iza / Hipotalamus / Creier mic / Creier mare / Sinus
f rontal / Tmpla / Nerv t rigemen / Ceaf a / Parat iroida / Laringe / Esof ag / Tiroida /
Plex solar;
3) Stomac / Pancreas / Duoden / I ntest in sub[ire / I ntest in gros / Ficat / Vezica biliara /
I nima / Splina;
4) Umar / Plamn / Muchi t rapez / Ochi / Urechi / Sinusuri / Nas / Coloana Vert ebrala;
5) Uter / Prost ata / Zona pelvina / Rect / Hemoroizi / Art icula[ia oldului / Limf a
inf erioara / Cot / Genunchi / Ovare / Test icule / Nerv sciat ic;
6) Limf a superioara / Caile respiratorii / Marea limf a / Urechea int erna cu zone de
echilibru / Tensiunea (n caz de necesit at e) / Zona int ercost ala / Limf a ganglionara /
Piept / Diaf ragma / Amigdale / Maxilar superior/ Maxilar inf erior;
7) Cent rul sist emului nervos / Centrul organelor sexuale.
Se ncepe n general cu masarea piciorului st ng i apoi se cont inua cu drept ul. Se
realizeaza t oat e fazele pe un picior i apoi se t rece la celalalt , sau se maseaza concomit ent .
Trebuie sa respect am urmat oarele precau[ii:
A nu se leza pielea;
Sa nu se produca suf erin[a prin masaj ;
Sa nu se maseze pielea af ect at a de eczeme sau rani;
Noi doar masam, vindecarea vine de la pacient ul nsui sau de la Dumnezeu.
Terapeut ul t rebuie sa aiba o igiena impecabila, o [inuta ordonat a i placut a, minile
perf ect curat e, cu o manichiura riguroasa.
Pag. 47
Este imperios necesara exist en[a unei mese sau pat special de masaj , a prosoapelor,
cearceaf urilor, uleiurilor sau cremelor, indispensabile unei edin[e reuit e.
Cele mai important e tehnici de masaj f olosit e n ref lexoterapie sunt:
net ezirea, care se face nt ot deauna pe suprafa[a ant erioara, de la vrful
deget elor spre gamba;
prinderea alt ernativa, se execut a cu deget ele mari nt r-o succesiune rapida
(ex: pent ru zonele reflexogene ale rinichilor);
masaj ul circular, se execut a cu pulpele indexului, policelui sau mediusului, pe
zone ref lexogene mai ample ( ex: ut er, ovare) ;
prinderea lat erala, se execut a cu deget ul mare pe zonele de art icula[ie ale
deget elor;
masarea naint e-napoi (sau du-te-vino) , se executa cu pulpa policelui;
f ramntarea, est e o tehnica de masare cu pumnul nchis, aplicat a pe zone ntinse
(ex: int est in sub[ire);
t ehnica pailor, reprezint a micari succesive efect uat e n t rept e, ca i cum am
pai cu pulpa degetului ( pt . coloana i colon)
Daca dorim sa pract icam reflexot erapia cu rezult at e optime, est e de import an[a capit ala
f olosirea corecta a policelui i a indexului.
Un element import ant est e f apt ul ca n reflexot erapie se f oloset e cu precadere pulpa
degetului i nu vrf ul.
For[a de presiune exercit at a cu deget ul pe zonele reflexogene est e i ea de mare
importan[a pent ru reuit a masaj ului. Trebuie sa folosim int ui[ia i experien[a: o presiune prea
slaba nu va conduce niciodat a la vindecare, iar o apasare prea put ernica ne va obosi deget ele i
pacient ul va avea senza[ii de durere sau disconfort .
Pag. 48
CAPITOLUL XVIII.
REGULI GENERALE COMPLEMENTARE
REFLEXOLOGIEI
Est e foart e indicat a combinarea t erapiei cu o aliment a[ie lact o-veget ariana, somn
regulat i suficient , multa micare i gimnastica, drume[ii n zone montane, mersul pe j os
descul[ prin iarba, cura marina i renun[area sau reducerea viciilor daunat oare ca fumatul
sau alcoolul.
Est e recomandat a o ncal[amint e uoara, lej era i elast ica.
Hainele ideale pent ru men[inerea sanata[ii sunt cele confec[ionat e din mat eriale
nat urale.
Pag. 49
CAPITOLUL XIX.
COMUNICAREA CU PACIENTUL:
STABILIREA NECESITILOR INDIVIDUALE;
NTOCMIREA DOCUMENTELOR DE EVIDEN.
n raport urile cu persoana pe care o maseaza, pract icianul va proceda cu mult t act i
n[elegere, cu rabdare i calm, cu seriozit ate i cont iinciozit ate. El trebuie sa fie nt otdeauna
comunicat iv, discu[iile cu pacien[ii fiind conduse i orient ate n vederea ob[inerii de inf orma[ii
ref erit oare la afec[iunile pacient ului, la alt e t rat ament e urmat e de pacient , la prescrip[ii
medicale .a.m.d.
Toat e acest e informa[ii culese din comunicarea cu pacient ul se consemneaza nt r-o f ia
individuala. Ea t rebuie sa con[ina numele i prenumele pacient ului, vrst a, prof esia, f orma de
masaj solicitata, mot ivul prezent arii, numarul de edin[e i rezult atele ob[inut e n timpul aplicarii
t ratament ului.
Maseurul st abilet e nt otdeauna programarile n f unc[ie de solicit arile pacient ului.
n urma discu[iilor cu pacient ul, n corelare cu vrst a i st area sa de sanat ate, n func[ie
de f orma de masaj solicit ata, maseurul examineaza regiunea de masat i st abilet e aplicarea
specif ica a tehnicilor de masaj .
Dialogul cu pacientul este men[inut permanent pentru adapt area intensit a[ii masaj ului la
sensibilit atea par[ii masate.
El se informeaza n permanen[a despre efect ele pe care edin[ele de masaj le au asupra
pacientului.
Dialogul cu pacientul este men[inut permanent pentru adapt area intensit a[ii masaj ului la
sensibilit atea par[ii masate.
Pag. 50
CAPITOLUL XX.
CONDIII IGIENICO-SANITARE
ALE MASAJULUI
Pent ru ca masaj ul sa fie aplicat nt r-un mod corect , care sa nu puna n pericol sanat at ea
pacient ului, i sa dea rezult at ele at ept ate, est e nevoie de mai mult e element e: de deprinderea
t emeinica a t ehnicii, de o cunoat ere profunda a ef ect elor, de asigurarea unor condi[ii opt ime
de lucru i de respect area t ut uror normelor igienice i met odice ale acest ei act ivit a[i.
SPA]I UL N CARE SE EFECTUEAZ MASAJUL
Masaj ul trebuie pract icat de pref erin[a ntr-o ncapere speciala, numit a sala de masaj sau
cabinet de masaj .
ncaperile destinat e masaj ului t rebuie sa ndeplineasca t oat e condi[iile de igiena
necesare unei inst itu[ii profilact ice i/ sau curative, f iind ntotdeauna luminoase, bine aerisit e i
calduroase.
n ceea ce privet e t emperat ura aerului din acest e ncaperi, ea nu t rebuie sa coboare
sub 20
o
C, pent ru a nu expune client ul la pericolul racelii, dar nici nu t rebuie sa f ie cu mult mai
ridicat a, pent ru a nu-l obosi pe pract ician.
Cura[enia cabinet ului de masaj t rebuie sa fie perfect a, t rebuie sa se poat a face repede i
sa se poat a nt re[ine cu uurin[a.
Banchet ele, scaunele i t oat e celelalt e element e din ncapere vor fi n aa f el aranj at e
nct cel care lucreaza sa aiba spa[iu suf icient pent ru a-i desfaura n condi[ii opt ime
act ivitatea, pent ru a put ea sa se deplaseze n voie n j urul mesei de masaj .
Pent ru ef ect uarea masaj ului n condi[ii t ehnice superioare, sunt recomandat e banchet ele
speciale de masaj .
n ncaperea de masaj nu t rebuie sa exist e dect mobilierul st rict necesar pent ru
execut area masaj ului.
Pag. 51
REGULI FUNDAMENTALE DE I GI EN
Pract icianul din domeniul masajului t rebuie sa i dezvolt e i sa i past reze calita[ile sale
prof esionale print r-un regim met iculos i corect de via[a i munca. El t rebuie sa manif est e t ot
t impul o grij a deosebit a pentru cura[enia corporala i pent ru cura[enia echipament ului sau.
Costumul sau de lucru t rebuie sa f ie f oart e simplu: pantaloni lungi i o bluza cu mneci
scurt e. Echipament ul de lucru est e men[inut curat i schimbat ori de ct e ori est e necesar.
Lenj eria utilizata este nlocuit a conf orm normelor de igiena.
Spalat ul pe mini naint e i dupa edin[a de masaj est e o regula f undament ala care are
ca scop evit area t ransmit erii de germeni pat ogeni de la o persoana la alt a. Pract icianul, barbat
sau f emeie, t rebuie sa aiba unghiile f oart e ngrij ite, nu t rebuie sa poart e inele, bra[ari sau alte
bij ut erii care-l pot deranj a n munca sau pot leza pielea celui pe care l maseaza.
Maseurul t rebuie sa f ie rezist ent la oboseala, deci sa aiba o pregat ire f izica generala
buna, pent ru a aj unge sa capete for[a i rezist en[a, suple[e i ndemnare, sensibilit ate i rit m.
Timpul de odihna planificat est e respect at pent ru men[inerea condi[iei fizice pe durat a
nt regii zile de lucru. Pot en[ialul de lucru al maseurului est e ref acut prin respect area pauzelor
dintre edin[ele de masaj .
Profesiunea de maseur nu est e compat ibila persoanelor cu deficien[e fizice, organice i
psihice.
Pregat irea t eoretica da oricarui pract ician convingerea n valoarea act ivita[ii sale, l f ace
sa aiba ncredere n sine i sa f ie cu mult mai operativ, de aceea consideram ca f ara o baza
t eoret ica solida nu se poat e pleca la drum.
n raport urile cu persoana pe care o maseaza, pract icianul va proceda cu mult t act i
n[elegere, cu seriozit ate i cont iinciozit ate. El t rebuie sa fie nt otdeauna bine dispus i
comunicat iv, dar n acelai t imp cuviincios i discret .
Crearea unui mediu relaxant est e vit ala pent ru orice f orma de masaj , i cu ct va
st radui[i mai mult sa asigura[i o atmosf era calma i conf ort abila, cu at t mai eficace va fi
t ratament ul pe care l aplica[i.
n timpul masaj ului prof esionist se f olosesc ntotdeauna prosoape pent ru acoperirea
acelor par[i ale corpului asupra carora nu se lucreaza, at t pent ru prot ej area int imit a[ii, ct i
pent ru conservarea caldurii corporale.
Principiul aranj arii prosoapelor est e foart e simplu: descoperi[i doar acea parte a corpului
client ului pe care urmeaza sa o masa[i n continuare, lasnd rest ul corpului acoperit ; de ndata
ce a[i t erminat de masat o zona, acoperi[i-o din nou cu un prosop.
Pag. 52
I gienizarea zilnica cu aj ut orul mat erialelor de cura[are, dezinfect are i dezodorizant e est e
f oart e importanta pent ru a preveni t ransmit erea inf ec[iilor cutanat e i pent ru a past ra un climat
placut i sanat os.
Lumina din ncapere trebuie sa f ie pe ct posibil nat urala, iar cnd acest lucru nu este
posibil, ea t rebuie sa fie dif uza, aezat a pe un peret e lat eral, pent ru a nu cadea direct n ochii
pacientului.
Pag. 53
BIBLIOGRAFIE
Liviu Bulu - MANUALUL MASEURULUI DE RELAXARE I NTRE]I NERE
Edit ura PROXI MA, 2003
Liviu Bulu MASAJUL CLASI C SUEDEZ, TRADI ]I ONAL THAI LANDEZ
Edit ura SYLVI , 2001
Lucy Lidell GI D PRACTI C DE TEHNI CI ORI ENTALE I OCCI DENTALE DE MASAJ
Edit ura PRO, 2003
Liviu Bulu, Mihai I lincescu REFLEXOLOGI A, O SPERAN] PENTRU FI ECARE
Edit ura SYLVI , 2001
I on Chiru[a, Vasile Post olica I NCURSI UNE N REFLEXOTERAPI E
Edit ura POLI ROM, 2001
Corneliu Crst ea CURS DE MASAJ
coala de masaj OR-CO, 2001

S-ar putea să vă placă și