Sunteți pe pagina 1din 17

PRO G RAM E ANAL I T I C E (Lector dr.

Ovidiu POP- BRNCU ) Anul universi tar 2008-2009

1. T e o l o g i e Pas t o r al , an I A ( s em. I - I I ) - Li mba gr ea c T e o r i e (nc e p t o r i )

2 . T e o l o g i e pas t o r al , an I C ( s em. I - I I ) Li mba gr ea c T eo r i e ( avans ai ) 3 . T e o l o g i e Mas t e r , an I (s em . I - I I ) Li mba gr ea c , c . p. (fa c ul t ativ) 4 . T e o l o g i e Mas t e r , an I I (s em . I I I - I V ) Li mba gr ea c , c u r s pr a c t i c (f ac u lt ativ)

UNIVER SITATEA DIN BUCURE TI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX Cate dra: TEOLOGIE FILOLOGIE

Specializarea: T E O L O G I E PAS T O RAL Anul universi tar 2008-2009 Discipli na: L I M BA GRE AC T E O R I E St ruct u ra discipli nei: Curs zi Anul I A [nc e p t o r i ] , 1 or cu rs spt m nal , (28 pe an) Cadru l didactic: Lect.dr. Ovidiu POP- BRNCU 1. O BI E C T I V E GE N E RA L E Cu noa terea i nsu irea de ct re studen i a fone ticii , morfol ogiei i a u nor eleme nte de sintax i istorie (evolu ie) ale li mbii elene , inst ru me nt u l privilegiat al propov du irii i rs pndi rii Cre tinismu lu i n pri me l e sale secole, n vederea dobndi rii accesului ne mij locit la te xt e l e Sept uagi nt ei, Noul ui Testame nt , ct i a abord rii n original a scrieri lor Sfi n i lor P ri n i (de li mb greac) ai Bisericii. 2. O BI E C T I V E S PE CI F I C E ( OP E RA I O NAL E ) St u de n ii vor dobndi cu no ti n e privind: - conte x t u l istoric al apari iei i rs pndi rii li mbii ele ne; - fone tica i grafia (att clasice ct i bizanti ne: eras mic reuchl i ni an); - morf ologia, cu pre c dere a dialect u l ui atic, ce a servit ca fu nda me nt pe nt ru dezvolt are a li mbii koi n i, n conti nuare, a elenei bizant i ne (pract icat pn ast zi n cu l tu l orie ntal de expresie greac); 3. MO DAL I T I DE REAL I ZARE ( T I PUR I DE ACT I VI T I ) Pre dare a se va reali za pri n: - cursu ri, cu pri nznd pre legeri i nformat iv- format ive spt mna le (cte u na or) n conformi t at e cu te mat ica prevzut ; - seminarii spt mna l e (ct e 2 ore/spt m n ), care vor aborda l a modu l pract ic cuno t i n e le pre dat e la curs e xpli cit are a, aprof u ndare a i fi xarea lor, pre ponde re nt fii nd acu m activitatea pract ic (e xe rci ii gramati cale , apli ca ii pe te xt etc.), care vor avea ca modali t ate impli care a activ a tu tu ror stude n i lor. 4. FO RM E DE E VAL UAR E E v al uar e a per mane nt se va desf u ra n cadru l semi nariil or , pri n activit at ea permane nt , ct i prin aplicare a unor teste cu valoare pre dictiv i formati v , care vor avea ca scop decl arat verificarea ati ngerii obiectivelor opera ional e ale fiecrei te me pre dat e la curs. E v al uar e a sumat i v se face prin e xame ne semest rial e fi nale , iar nota final va i ne seama i de performa n e l e dovedite de stude n i n rezolvarea testel or par i al e. T E MA T I CA CURS U R I L O R (SEM ESTRUL I) I nt r o d u c e r e n studiu l li mbii ele ne; pe rioade le evolu iei li mbii; i n d o -e u r o p e a n a c omun graca k o i n h v , greaca me die sau bizanti n ; neogreaca. Gr afi e : al fabet u l grec, o r i g i n e a i e v o l u i a l u i ; semne diacrit ice specifice; pu nct ua i a; pr o nu ni e (eras mi c /re uchli nian ). El e me nt e d e f o net i c : vocale , consoane, dif tongi; silaba, reguli de silaba ie; accente le (t oni c/ di na mic), regula accentu l u i. - Cuvntu l gramati cal: morfe me le (radi cal , afi xe , vocal te mati c , desine n e); Mo r f o l o g i a - P r i le de vorbi re: privire comparat iv (i nte rdiscipl i nar : cu l at i na i li mbil e moderne); Arti c o l ul , f le xi u ne a l ui. Su bs t antivul : morf e me , categorii gramat ical e, cele t rei grupe de fle xiu ne: - decli narea I (t e me l e n -a - , -h - ), decli narea cont rase lor; - decl. a II- a ( n -o- ), cont rase, d e c l . a t i c ; - decl. a III- a (consoan , al te vocale , dif tong).
( I E ) , p r o to g r e a c a , g r e a c a mi c e n i a n , d i a l e c t el e l i mb i i c l a s i c e ,

Ver bu l : morfe me (radi cal , afi xe , te m verbal , t. te mporal , desine n e); categorii gramat ical e (mod, diatez , aspect/ti mp, persoan , nu m r); augme nt , redupl icare; verbu l ei mi v . Co njug ar ea ver bu lui t emati c (n w- ): - te ma pre zent u l ui cu forme l e derivate (preze nt , i mperfe ct ); - aoristu l (1sigmat ic/asigmati c, 2 te mat ic/at e mati c, capatic, aoristu l pasiv); - viitoru l (1 sigmatic, 2 asigmatic, a t i c , d o r i c ) ; - pe rfectu l (1 slab, 2 tare , ti p oi\ d a ); - adjectivele verbale. (SEM ESTRUL AL II- LEA) Ver b el e c o nt r a s e ( n -a w -, - w -, - w- ). Co njug ar ea ver bu lui at emati c ( n m i v ): - te me radicale fh m i v ; - te me cu re du pli care de preze nt d i vd w m i ; - te me cu radi cal l rgit d e i vk n u m i ; Adje c t ivul cu ce le trei clase; adjectivele cu fle xiu ne anomal ; grade le de compara ie. Pr o nu m el e : personal , personal ref le xiv, posesiv, demons t rat iv, re lativ, i nt erogativ, nede fini t , de reciproci tat e. Nu me r al u l : cardi nal , ordi nal , a d v e r b i a l , m u l t ip l i c a t iv , d i s t r i b u t iv , s u b s t a n t iv e d e r i v a te ,
f r a c i u n e a ; n o t a r e a c i f r e l o r i n u me r e l o r .

Adver bul : formare a; ti pu ri de adverbe: de l oc, ti mp, mod, nega ie, int erogativ; grade le de compara ie. Part icu le (int e rj ec ii). Part i c u l e s i nd et i c e : prepozi ia i conj u nc ia.

T E X T E PRO PU S E PE NT R U A FI S T U DI A T E - Vechiul i Noul Testame nt , - Antonie Hozevit ul - Mi nun i l e Pr e as f i nt e i N sc t oar e de Dumne z e u l a Hoz i v a

BI B L I O G RA FI E ABEL P.F. des Fr res Prcheu rs, Grammai r e du Gr e c Bi bl i q ue , Paris, Librarie Lecoffre , 1927. ALLAR D J. - FEUILLATRE E., Gr ammai r e Gre c que , Paris, Librairie Hache t te , 1972. BALMU C. - GRAUR AL., Gr amat i c a l i mbi i gre c e t i , Edi tu ra Autoril or Asocia i, 1935. BLAISE A., Manue l du L at i n Chr t i e n , St rasbou rg, Le Lati n Chrtie n, 1955. CHASSANG A., Nouv e l l e Gr ammai r e Gr e c que , Paris, Garnie r, 1889. COOK B.F. , Gr e e k Insc r i pt i ons , London, Brit ish Museum Press, 1990. KOCH E., Grammai r e Gr e c que , Paris, Armand Coli n, 1887. KOENIG I. , Gr amat i c a l i mbi i e l i n e , Bucure ti , l 935 . MOUNCE D. Wi l l iam , Bas i c s of Bi bl i c al Gre e k , Zonde rvan, Michigan, U.S.A.

POP O., Li mba gr e ac v e c he , Ed. Ante t , Bu cu re ti, 2002. RIEMANN O. - GOELZER H., Grammai r e Gr e c que , Paris, Armand Coli n, 1930. ROER SCH L. - THOMAS P. - HOM BER T J ., El e me nt s de Gr ammai r e Gr e c que , We t te re n, Edi tions <Cu l tu ra> , 1960. SLU ANSCHI D. , Si nt a x a l i mbi i lat i ne , Bu cu re ti, Ed. Universit ii, 1994. TEF A.F., Manual de l i mba gre ac v e c he , Bu cu re ti, Hu mani t as , 1996. TEFNESCU N.I., Si nt ax a gre ac . . . ur ma t de morf ol o gi e , Bucure ti , Tiparu l Universitar, 1937. TERRAC INA F., Ve r bi Gr e c i , Garzant i Edit ore, 1994.

DI C I O NA R E CARR EZ Maurice i MOR EL Franois Di c i onar gr e c- r omn al Noul ui T es t ame nt , ed. Societatea Bibl ic Inte rconf esional di n Romnia, Bu cu re ti, 1999, t rad. Gheorg he BADEA. Orice alt dic ionar grec li mb clasic ori mode rn accesibil .

UNIVER SITATEA DIN BUCURE TI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX Cate dra: TEOLOGIE FILOLOGIE Specializarea: T E O L O G I E PAS T O RAL Anul universi tar 2008-2009 Discipli na: L I M BA GRE AC T E O R I E St ruct u ra discipli nei: Curs zi Anul I C [avansa i], 1 or cu rs spt m nal , 28, pe an. Cadru l didactic: Lect.dr. Ovidiu POP- BRNCU 1. O BI E C T I V E GE N E RA L E Cu noa terea i nsu irea de ct re studen i a fone ticii , morfol ogiei i a u nor eleme nte de sintax i istorie (evolu ie) ale li mbii elene , inst ru me nt u l privilegiat al propov du irii i rs pndi rii Cre tinismu lu i n pri me l e sale secole, n vederea dobndi rii accesului ne mij locit la te xt e l e Sept uagi nt ei, Noul ui Testame nt , ct i a abord rii n original a scrieri lor Sfi n i lor P ri n i (de li mb greac) ai Bisericii.

2. O BI E C T I V E S PE CI F I C E ( OP E RA I O NAL E ) St u de n ii vor dobndi cu no ti n e privind: - conte x t u l istoric al apari iei i rs pndi rii li mbii ele ne; - fone tica i grafia (att clasice ct i bizanti ne: eras mic reuchl i ni an); - morf ologia, cu pre c dere a dialect u l ui atic, ce a servit ca fu nda me nt pe nt ru dezvolt are a li mbii koi n i, n conti nuare, a elenei bizant i ne (pract icat pn ast zi n cu l tu l orie ntal de expresie greac); - eleme nte l e defi ni torii ale li mbii koin a Nou lu i Testame nt i li mbii cre tine a scrieri lor Sfi n il or P ri n i , cu dife ren e le specifice fa de li mba pe rioadei cl asice; - abordarea i nsu irea unor proble me de sint ax (a cazuri lor, a frazei); - dobndi rea u nor cu no ti n e absolut ne cesare privind evolu ia li mbii grece ti n epoca cre ti nis mu l ui pri mar i, mai cu seam , cea a apari iei i dezvol t ri i marii li te rat u ri pat ristice , pn n epoca bizanti n ; 3. MO DAL I T I DE REAL I ZARE ( T I PUR I DE ACT I VI T I ) Pre dare a se va reali za pri n: - cursu ri, cu pri nznd pre legeri i nformat iv- format ive spt mna le (cte u na or) n conformi t at e cu te mat ica prevzut ; - seminarii spt mna l e (ct e 2 ore/spt m n ), care vor aborda l a modu l pract ic cuno t i n e le pre dat e la curs e xpli cit are a, aprof u ndare a i fi xarea lor, pre ponde re nt fii nd acu m activitatea pract ic (e xe rci ii gramati cale , apli ca ii pe te xt etc.), care vor avea ca modali t ate impli care a activ a tu tu ror stude n i lor. 4. FO RM E DE E VAL UAR E E v al uar e a per mane nt se va desf u ra n cadru l semi nariil or , pri n activit at ea permane nt , ct i prin aplicare a unor teste cu valoare pre dictiv i formati v , care vor avea ca scop decl arat verificarea ati ngerii obiectivelor opera ional e ale fiecrei te me pre dat e la curs. E v al uar e a sumat i v se face prin e xame ne semest rial e fi nale , iar nota final va i ne seama i de performa n e l e dovedite de stude n i n rezolvarea testel or par i al e.

T E MA T I CA CURS U R I L O R (SEM ESTRUL I) I nt r o d u c e r e n studiu l li mbii ele ne; pe rioade le evolu iei li mbii; indo- europeana comu n (IE), prot ogreaca, greaca mice ni an , dialecte le li mbii clasice, graca k o i n h v , greaca medie sau bizant i n; neogreaca. Gr afi e : al fabet u l grec, originea i evolu ia l ui; semne diacri tice specifice; pu nct u a ia; pr o nu n i e (e rasmic/ reu chl i ni an). El e me nt e d e f o net i c : vocale , consoane, dif tongi; silaba, reguli de silaba ie; accente le (t oni c/ di na mic), regula accentu l u i. - Cuvntu l gramati cal: morfe me le (radi cal , afi xe , vocal te mati c , desine n e); cuvntu l fone ti c: ini iala i fi nala cuvntu l u i, consoane le mobil e. - Fe nome ne fonet ice: vocalice (e liziu ne a, afereza, hiatu l , crasa, sinereza, diereza, me tat eza cant i t ii , lu ngi rea compe nsatorie, scurt area/ legea l ui Osthof f, cont rageri le) i consonant ice (asi mi larea, disi mil are a, epent eza, me tat eza, evolu ia spirante l or). Apofonia cali tat iv i cant i tat iv. Mo r f o l o g i a - P r i le de vorbi re: privire comparat iv (i nte rdiscipl i nar : cu l at i na i li mbil e moderne); Arti c o l ul , f le xi u ne a l ui. Su bs t antivul : morf e me , categorii gramat ical e, cele t rei grupe de fle xiu ne: - decli narea I (t e me l e n -a - , -h - ), decli narea cont rase lor; - decl. a II- a ( n -o- ), cont rase, decl. atic; - decl. a III- a (consoan , al te vocale , dif tong).

Ver bu l : morfe me (radi cal , afi xe , te m verbal , t. te mporal , desine n e); categorii gramat ical e (mod, diatez , aspect/ti mp, persoan , nu m r); augme nt , redupl icare; verbu l ei mi v Co njug ar ea ver bu lui t emati c (n w- ): - te ma pre zent u l ui cu forme l e derivate (preze nt , i mperfe ct ); - aoristu l (1sigmat ic/asigmati c, 2 te mat ic/at e mati c, capatic, aoristu l pasiv); - viitoru l (1 sigmatic, 2 asigmatic, atic, doric); - pe rfectu l (1 slab, 2 tare , ti p oi\ d a ); - mai mu l t ca perfect u l; viitoru l II; - adj ectivele verbale. (SEM ESTRUL AL II- LEA) Ver b el e c o nt r a s e ( n -a w -, - w -, - w- ). Co njug ar ea ver bu lui at emati c ( n m i v ): - te me radicale fh m i v - te me cu re du pli care de preze nt d i vd w m i - te me cu radi cal l rgit d e i vk n u m i Adje c t ivul cu ce le trei clase; adjectivele cu fle xiu ne anomal (ne regul at ); grade le de compara ie. Pr o nu m el e : personal , personal ref le xiv, posesiv, demons t rat iv, re lativ, i nt erogativ, nede fini t , de reciproci tat e. Nu me r al u l : cardi nal , ordi nal , adverbial , mu l t i pli cat iv, dist ribu tiv, substant ive derivate, frac iu nea; notarea cif rel or i nu me re lor. Adver bul : formare a; ti pu ri de adverbe: de l oc, ti mp, mod, nega ie, int erogativ; grade le de compara ie. Part icu le (int e rj ec ii). Part i c u l e s i nd et i c e : prepozi ia i conj u nc ia.

T E X T E PRO PU S E PE NT R U A FI S T U DI A T E - Vechiul i Noul Testame nt , - Antonie Hozevit ul - Mi nun i l e Pr e as f i nt e i N sc t oar e de Dumne z e u l a Hoz i v a - Sf. Ioan Hrisostom - Lauda Sf i n i l or mar t i r i sau Pas t or He rmae * * * - Poi m h v n ( P s t or ul l ui He rma ) - Sfnt u l Si meon Nou l Teolog -Per i ; a j g a v p h " ( Cat e h e z a a II - a)

BI B L I O G RA FI E ABEL P.F. des Fr res Prcheu rs, Grammai r e du Gr e c Bi bl i q ue , Paris, Librarie Lecoffre , 1927. ALLAR D J. - FEUILLATRE E., Gr ammai r e Gre c que , Paris, Librairie Hache t te , 1972. BALMU C. - GRAUR AL., Gr amat i c a l i mbi i gre c e t i , Edi tu ra Autoril or Asocia i, 1935. BLAISE A., Manue l du L at i n Chr t i e n , St rasbou rg, Le Lati n Chrtie n, 1955. CHASSANG A., Nouv e l l e Gr ammai r e Gr e c que , Paris, Garnie r, 1889. COOK B.F. , Gr e e k Insc r i pt i ons , London, Brit ish Museum Press, 1990. KOCH E., Grammai r e Gr e c que , Paris, Armand Coli n, 1887. KOENIG I. , Gr amat i c a l i mbi i e l i n e , Bucure ti , l 935 . MOUNCE D. Wi l l iam , Bas i c s of Bi bl i c al Gre e k , Zonde rvan, Michigan, U.S.A. POP O., Li mba gr e ac v e c he , Ed. Ante t , Bu cu re ti, 2002. RIEMANN O. - GOELZER H., Grammai r e Gr e c que , Paris, Armand Coli n, 1930.

ROER SCH L. - THOMAS P. - HOM BER T J ., El e me nt s de Gr ammai r e Gr e c que , We t te re n, Edi tions <Cu l tu ra> , 1960. SLU ANSCHI D. , Si nt a x a l i mbi i lat i ne , Bu cu re ti, Ed. Universit ii, 1994. TEF A.F., Manual de l i mba gre ac v e c he , Bu cu re ti, Hu mani t as , 1996. TEFNESCU N.I., Si nt ax a gre ac . . . ur ma t de morf ol o gi e , Bucure ti , Tiparu l Universitar, 1937. TERRAC INA F., Ve r bi Gr e c i , Garzant i Edit ore, 1994.

DI C I O NA R E CARR EZ Maurice i MOR EL Franois Di c i onar gr e c- r omn al Noul ui T es t ame nt , ed. Societatea Bibl ic Inte rconf esional di n Romnia, Bu cu re ti, 1999, t rad. Gheorg he BADEA. Orice alt dic ionar grec li mb clasic ori mode rn accesibil .

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI FACULTATEA DE TEOLIGIE ORTODOX Catedra TEOLOGIE - FILOLOGIE Specializare: TEOLOGIE PASTORAL An universitar 2009-2010 DISCIPLINA: LIMBA GREAC C.P. (facultativ) Structura disciplinei: Curs zi, MASTER, anul I , semestrul I, 2 ore curs (56) / sptmn (28) Cadrul didactic: Lect. Dr. Ovidiu POP-BRNCU 1. FINALITI (OBIECTIVE GENERALE) - aprofundarea i sistematizarea de ctre cursani a cunotinelor anterior dobndite n domeniul limbii elene (fonetic, morfologie, sintax i elemente de istoria limbii, forme dialectale ori trzii) a Sfintei Scripturi (Septuaginta i Noul Testament) i a Prinilor Bisericii, n vederea abordrii acestor texte greceti n original. 2. OBIECTIVE SPECIFICE (OPERAIONALE) - fixarea i aprofundarea cunotinelor de gramatic, morfologice i sintactice anterior dobndite i acumularea de noi cunotine; - n cadrul prelegerilor se va urmri transmiterea de noi cunotine; - prin activitile specifice unui curs practic (n lipsa seminariilor), ce vor alterna cu prelegerile, cursanii i vor consolida vechile achiziii, i vor dezvolta i fixa noile cunotine i deprinderi de a traduce literar, de a analiza i comenta formal i sub raportul coninutului ideatic textele abordate. - dincolo de atingerea obiectivelor cognitive, accentul va cdea pe obiectivele formative, educative prin nsuirea afectiv a mesajului cretin din textele studiate. 3. MODALITI DE REALIZARE: Activitatea (de 2 ore pe sptmn) va mbina metodele didactice proprii unui curs practic. Aunci cnd situaia o va impune, adic la prezentarea vieii i operei unor scriitori, ori a unor cunotine noi, gramaticale, stilistice, literare, se va apela la explicaie, prelegere, demonstraie, tipuri de activitate informative, proprii unui curs. Accentul va cdea ns pe metodele activ-participative, specifice seminariilor. La acestea din urm, pornind de la traducerea textelor, se va trece la analiza morfo-sintactic, apoi din punct de vedere stilistic ori ideatic, la dezbateri menite a crea deprinderi, algoritmi ce vor uura i eficientiza efortul de munc individual. 4. FORME DE EVALUARE - evaluare parial, continu (predictiv, formativ), cu solicitarea n activitate a tuturor cursanilor prin exerciii de traducere, de analiz, de interpretare, discuii, teste (2) docimologice i - evaluare final, printr-un n colocviu final semestrial. 5. TEMATICA (SEMESTRUL I) Fonetic i grafie: alfabetul, accentele, semnele diacritice, pronunia. Morfologie: prile de vorbire - articolul - substantivul cu cele trei grupe flexionare - declinarea I: teme n -a i -h(inclusiv substantivele contrase) - declinarea a II-a: teme n -o

- declinarea a III-a: teme n consoan, vocal i diftong - verbul grec: verbul tematic (n -w) - conjugarea verbelor tematice - temele de prezent, viitor, aorist, perfect i aorist pasiv, la cele trei diateze.

TEXTE PROPUSE A FI STUDIATE - Noul Testament - Fptelele Apostolilor - Sf. Ioan Hrisostom - Lauda Sfinilor martiri BIBLIOGRAFIE ABEL P.F. des Frres Prcheurs, Grammaire du Grec Biblique, Paris, Librarie Lecoffre, 1927. ALLARD J. - FEUILLATRE E., Grammaire Grecque, Paris, Librairie Hachette, 1972. BALMU C. - GRAUR AL., Gramatica limbii greceti, Editura Autorilor Asociai, 1935. BRLEA G., Introducere n studiul latinei cretine, Ed. <Grai i suflet - Cultura Naional>, Bucureti, 20002. BLAISE A., Manuel du Latin Chrtien, Strasbourg, Le Latin Chrtien, 1955. CHASSANG A., Nouvelle Grammaire Grecque, Paris, Garnier, 1889. COOK B.F., Greek Inscriptions, London, British Museum Press, 1990. KOCH E., Grammaire Grecque, Paris, Armand Colin, 1887. KOENIG I., Gramatica limbii eline, Bucureti, l935. MOUNCE D.William, Basics of Biblical Greek, Zondervan, Michigan, U.S.A. POP O., Limba greac veche, Ed. Antet, Bucureti, 2002. RIEMANN O. - GOELZER H., Grammaire Grecque, Paris, Armand Colin, 1930. ROERSCH L. - THOMAS P. - HOMBERT J., lments de Grammaire Grecque, Wetteren, Editions <Cultura>, 1960. SLUANSCHI D., Sintaxa limbii latine, Bucureti, Ed. Universitii, 1994. TEF A.F., Manual de limba greac veche, Bucureti, Humanitas, 1996. TEFNESCU N.I., Sintaxa greac...urmat de morfologie, Bucureti, Tiparul Universitar, 1937. TERRACINA F., Verbi Greci, Garzanti Editore, 1994. DICIONARE CARREZ Maurice i MOREL Franois Dicionar grec-romn al Noului Testament, ed. Societatea Biblic Interconfesional din Romnia, Bucureti, 1999, trad. Gheorghe BADEA. Orice alt dicionar grec limb clasic ori modern accesibil.

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI FACULTATEA DE TEOLIGIE ORTODOX Catedra TEOLOGIE - FILOLOGIE Specializare: TEOLOGIE PASTORAL An universitar 2009-2010 DISCIPLINA: LIMBA GREAC C.P. (facultativ) Structura disciplinei: Curs zi, MASTER, anul I , semestrul II, 2 ore curs (56) / sptmn (28) Cadrul didactic: Lect. Dr. Ovidiu POP-BRNCU 1. FINALITI (OBIECTIVE GENERALE) - aprofundarea i sistematizarea de ctre cursani a cunotinelor anterior dobndite n domeniul limbii elene (fonetic, morfologie, sintax i elemente de istoria limbii, forme dialectale ori trzii) a Sfintei Scripturi (Septuaginta i Noul Testament) i a Prinilor Bisericii, n vederea abordrii acestor texte greceti n original. 2. OBIECTIVE SPECIFICE (OPERAIONALE) - fixarea i aprofundarea cunotinelor de gramatic, morfologice i sintactice anterior dobndite i acumularea de noi cunotine; - n cadrul prelegerilor se va urmri transmiterea de noi cunotine; - prin activitile specifice unui curs practic (n lipsa seminariilor), ce vor alterna cu prelegerile, cursanii i vor consolida vechile achiziii, i vor dezvolta i fixa noile cunotine i deprinderi de a traduce literar, de a analiza i comenta formal i sub raportul coninutului ideatic textele abordate. - dincolo de atingerea obiectivelor cognitive, accentul va cdea pe obiectivele formative, educative prin nsuirea afectiv a mesajului cretin din textele studiate. 3. MODALITI DE REALIZARE: Activitatea (de 2 ore pe sptmn) va mbina metodele didactice proprii unui curs practic. Aunci cnd situaia o va impune, adic la prezentarea vieii i operei unor scriitori, ori a unor cunotine noi, gramaticale, stilistice, literare, se va apela la explicaie, prelegere, demonstraie, tipuri de activitate informative, proprii unui curs. Accentul va cdea ns pe metodele activ-participative, specifice seminariilor. La acestea din urm, pornind de la traducerea textelor, se va trece la analiza morfo-sintactic, apoi din punct de vedere stilistic ori ideatic, la dezbateri menite a crea deprinderi, algoritmi ce vor uura i eficientiza efortul de munc individual. 4. FORME DE EVALUARE - evaluare parial, continu (predictiv, formativ), cu solicitarea n activitate a tuturor cursanilor prin exerciii de traducere, de analiz, de interpretare, discuii, teste (2) docimologice i - evaluare final, printr-un n colocviu final semestrial. 5. TEMATICA SEMESTRUL II) - adjectivul grec - clasele de flexiune - adjectivele neregulate - gradele de comparaie - verbele contrase (n aw,-ew,-ow) - aoristul 2 tematic i atematic

- verbele atematice (n mi) - teme radicale (eijmiv) - teme cu reduplicare de prezent (divdwmi) - teme cu radical lrgit (deivknumi) - pronumele: personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ etc. - numeralul; - adverbul; - particulele sindetice: prepoziia i conjuncia. TEXTE PROPUSE A FI STUDIATE - Noul Testament - Fptelele Apostolilor - Sf. Ioan Hrisostom - Lauda Sfinilor martiri BIBLIOGRAFIE ABEL P.F. des Frres Prcheurs, Grammaire du Grec Biblique, Paris, Librarie Lecoffre, 1927. ALLARD J. - FEUILLATRE E., Grammaire Grecque, Paris, Librairie Hachette, 1972. BALMU C. - GRAUR AL., Gramatica limbii greceti, Editura Autorilor Asociai, 1935. BRLEA G., Introducere n studiul latinei cretine, Ed. <Grai i suflet - Cultura Naional>, Bucureti, 20002. BLAISE A., Manuel du Latin Chrtien, Strasbourg, Le Latin Chrtien, 1955. CHASSANG A., Nouvelle Grammaire Grecque, Paris, Garnier, 1889. COOK B.F., Greek Inscriptions, London, British Museum Press, 1990. KOCH E., Grammaire Grecque, Paris, Armand Colin, 1887. KOENIG I., Gramatica limbii eline, Bucureti, l935. MOUNCE D.William, Basics of Biblical Greek, Zondervan, Michigan, U.S.A. POP O., Limba greac veche, Ed. Antet, Bucureti, 2002. RIEMANN O. - GOELZER H., Grammaire Grecque, Paris, Armand Colin, 1930. ROERSCH L. - THOMAS P. - HOMBERT J., lments de Grammaire Grecque, Wetteren, Editions <Cultura>, 1960. SLUANSCHI D., Sintaxa limbii latine, Bucureti, Ed. Universitii, 1994. TEF A.F., Manual de limba greac veche, Bucureti, Humanitas, 1996. TEFNESCU N.I., Sintaxa greac...urmat de morfologie, Bucureti, Tiparul Universitar, 1937. TERRACINA F., Verbi Greci, Garzanti Editore, 1994. DICIONARE CARREZ Maurice i MOREL Franois Dicionar grec-romn al Noului Testament, ed. Societatea Biblic Interconfesional din Romnia, Bucureti, 1999, trad. Gheorghe BADEA. Orice alt dicionar grec limb clasic ori modern accesibil.

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI FACULTATEA DE TEOLIGIE ORTODOX Catedra TEOLOGIE - FILOLOGIE Specializare: TEOLOGIE PASTORAL An universitar 2009-2010 DISCIPLINA: LIMBA GREAC C.P. (facultativ) Structura disciplinei: Curs zi, MASTER, anul II, semestrul I, 2 ore curs (56)/ sptmn (28) Cadrul didactic: Lect. Dr. Ovidiu POP-BRNCU 1. FINALITI (OBIECTIVE GENERALE) - aprofundarea i sistematizarea de ctre cursani a cunotinelor anterior dobndite n domeniul limbii elene a Prinilor Bisericii, n vederea abordrii acestor texte greceti n original. 2. OBIECTIVE SPECIFICE (OPERAIOPNALE) - fixarea i aprofundarea n continuare a cunotinelor de gramatic, morfologice, dar mai cu seam sintactice anterior dobndite i acumularea de noi cunotine n domeniul stilisticii; - n cadrul prelegerilor se va urmri transmiterea de noi cunotine; - prelegerile vor alterna cu activitile specifice unui curs practic (n lipsa seminariilor) i cursanii i vor consolida vechile achiziii, i vor dezvolta i fixa noile cunotine i deprinderi de a traduce literar, de a analiza i comenta formal (stilistic) i sub raportul coninutului ideatic textele abordate. - dincolo de atingerea obiectivelor cognitive, accentul va cdea pe obiectivele formative, educative prin nsuirea afectiv a mesajului cretin din textele studiate. 3. MODALITI DE REALIZARE Activitatea (de 2 ore pe sptmn) va mbina metodele didactice proprii unui curs practic. Aunci cnd situaia o va impune, adic la prezentarea vieii i operei unor scriitori, ori a unor cunotine noi, gramaticale, stilistice, literare, se va apela la explicaie, prelegere, demonstraie, tipuri de activitate informative, proprii unui curs. Accentul va cdea ns pe metodele activ-participative, specifice seminariilor. La acestea din urm, pornind de la traducerea textelor, se va trece la analiza morfo-sintactic, apoi din punct de vedere stilistic ori ideatic, la dezbateri menite a crea deprinderi, algoritmi ce vor uura i eficientiza efortul de munc individual. 4. FORME DE EVALUARE - evaluare parial, continu (formativ), cu solicitarea n activitate a tuturor cursanilor prin exerciii de traducere, de analiz, de interpretare, discuii, teste (2) docimologice i - evaluare final, printr-un n colocviu final semestrial. 5. TEMATICA (SEMESTRUL I) - succint recapitulare; - sintaxa cazurilor: n indo-europeana comun; sincretismul cazurilor n greac (i latin); apariia i rolul prepoziiilor; - Nominativul: - cazul dominant; acordul subiect-predicat (al numelui predicativ, acordul atic); atracia (prolepsa) subiectului subordonatei n regent. - Vocativul: caz relicv, al interpelrii. - Locativul; forme adverbializate - cf. latina. - Genitivul:

- genitivul propriu-zis (I.E.), apartenena, posesia, ca: partitiv, subiectiv/obiectiv, posesiv i al apartenenei, al calitii (materie, valoare, pre, msur, vrst); - genitivul ablativ (separativ I.E.) ca: separativ, privativ, al originii etc. - genitivul locativ (I.E.), forme adverbializate, devenit neproductiv, la fel ca n latin. - Dativul: - dativul propriu-zis (I.E.) ca: al atribuirii, al destinaiei, al interesului, posesiv, de agent, etic/expletiv, iudicantis; - dativul locativ, n spaiu i timp; - dativul instrumental: sociativ/comitativ, instrumental, modal, al cauzei, msurii ori diferenei, dativ dup verbele prefixate; - Acuzativul: obiectul, suprafaa ori inta aciunii; complement direct, intern, de relaie (i dublul acuzativ), al extensiunii n timp i spaiu, adverbial. - Complementul circumstanial de loc ( unde, ncotro, de unde, pe unde, pn unde). - Complementul circumstanial de timp ( cnd, de cnd, pn cnd, ct timp). - Sintaxa participiului: - Participiul cu valoare nominal ca: substantiv, adjectiv (atribut); - Participiul cu valoare verbal: Sintagmele participiale - relativ absolut, Ac. absolut); participiul predicativ. - Sintaxa infinitivului: - cu valoare nominal ca: substantiv; - cu valoare verbal: infinitivul absolut; infinitivul predicativ. TEXTE PROPUSE A FI STUDIATE Sf. Ioan Gur de Aur - Elogiul Sfinilor martiri ( jEgkwvmion eij" tou'" aJgivou" tou;"... marturhvsanta") - Sf. Vasile cel Mare - Ctre tineri (Pro;" tou;" neouv")

absolut

(Gen.

BIBLIOGRAFIE ABEL P.F. des Frres Prcheurs, Grammaire du Grec Biblique, Paris, Librarie Lecoffre, 1927. ALLARD J. - FEUILLATRE E., Grammaire Grecque, Paris, Librairie Hachette, 1972. BALMU C. - GRAUR AL., Gramatica limbii greceti, Editura Autorilor Asociai, 1935. BRLEA G., Introducere n studiul latinei cretine, Ed. <Grai i suflet - Cultura Naional>, Bucureti, 20002. BLAISE A., Manuel du Latin Chrtien, Strasbourg, Le Latin Chrtien, 1955. CHASSANG A., Nouvelle Grammaire Grecque, Paris, Garnier, 1889. COOK B.F., Greek Inscriptions, London, British Museum Press, 1990. KOCH E., Grammaire Grecque, Paris, Armand Colin, 1887. KOENIG I., Gramatica limbii eline, Bucureti, l935. MOUNCE D.William, Basics of Biblical Greek, Zondervan, Michigan, U.S.A. POP O., Limba greac veche, Ed. Antet, Bucureti, 2002. RIEMANN O. - GOELZER H., Grammaire Grecque, Paris, Armand Colin, 1930.

ROERSCH L. - THOMAS P. - HOMBERT J., lments de Grammaire Grecque, Wetteren, Editions <Cultura>, 1960. SLUANSCHI D., Sintaxa limbii latine, Bucureti, Ed. Universitii, 1994. TEF A.F., Manual de limba greac veche, Bucureti, Humanitas, 1996. TEFNESCU N.I., Sintaxa greac...urmat de morfologie, Bucureti, Tiparul Universitar, 1937. TERRACINA F., Verbi Greci, Garzanti Editore, 1994.

DICIONARE CARREZ Maurice i MOREL Franois Dicionar grec-romn al Noului Testament, ed. Societatea Biblic Interconfesional din Romnia, Bucureti, 1999, trad. Gheorghe BADEA. Orice alt dicionar grec limb clasic ori modern accesibil.

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI FACULTATEA DE TEOLIGIE ORTODOX Catedra TEOLOGIE - FILOLOGIE Specializare: TEOLOGIE PASTORAL An universitar 2009-2010 DISCIPLINA: LIMBA GREAC C.P. (facultativ) Structura disciplinei: Curs zi, MASTER, anul II, semestrul II, 2 ore curs (56)/ sptmn (28) Cadrul didactic: Lect. Dr. Ovidiu POP-BRNCU 1. FINALITI (OBIECTIVE GENERALE) - aprofundarea i sistematizarea de ctre cursani a cunotinelor anterior dobndite n domeniul limbii elene a Prinilor Bisericii, n vederea abordrii acestor texte greceti n original. 2. OBIECTIVE SPECIFICE (OPERAIOPNALE) - fixarea i aprofundarea n continuare a cunotinelor de gramatic, morfologice, dar mai cu seam sintactice anterior dobndite i acumularea de noi cunotine n domeniul stilisticii; - n cadrul prelegerilor se va urmri transmiterea de noi cunotine; - prelegerile vor alterna cu activitile specifice unui curs practic (n lipsa seminariilor) i cursanii i vor consolida vechile achiziii, i vor dezvolta i fixa noile cunotine i deprinderi de a traduce literar, de a analiza i comenta formal (stilistic) i sub raportul coninutului ideatic textele abordate. - dincolo de atingerea obiectivelor cognitive, accentul va cdea pe obiectivele formative, educative prin nsuirea afectiv a mesajului cretin din textele studiate. 3. MODALITI DE REALIZARE Activitatea (de 2 ore pe sptmn) va mbina metodele didactice proprii unui curs practic. Aunci cnd situaia o va impune, adic la prezentarea vieii i operei unor scriitori, ori a unor cunotine noi, gramaticale, stilistice, literare, se va apela la explicaie, prelegere, demonstraie, tipuri de activitate informative, proprii unui curs. Accentul va cdea ns pe metodele activ-participative, specifice seminariilor. La acestea din urm, pornind de la traducerea textelor, se va trece la analiza morfo-sintactic, apoi din punct de vedere stilistic ori ideatic, la dezbateri menite a crea deprinderi, algoritmi ce vor uura i eficientiza efortul de munc individual. 4. FORME DE EVALUARE - evaluare parial, continu (formativ), cu solicitarea n activitate a tuturor cursanilor prin exerciii de traducere, de analiz, de interpretare, discuii, teste (2) docimologice i - evaluare final, printr-un n colocviu final semestrial. 5. TEMATICA (SEMESTRUL II) - Sintaxa frazei - coordonarea n fraz; - subordonarea n fraz: stilul direct/ indirect; optativul oblic; atracia modal; stilul indirect liber. - Propoziiile subordonate: - completive - infinitival; - cu o{ti, wJs, o{pws; - interogativ indirect.

- circumstaniale

- relative

- cauzal; - final; - consecutiv; - comparativ; - condiional; - concesiv; - temporal; - atributiv; - circumstanial.

TEXTE PROPUSE A FI STUDIATE Sf. Ioan Gur de Aur - Elogiul Sfinilor martiri ( jEgkwvmion eij" tou'" aJgivou" tou;"... marturhvsanta") - Sf. Vasile cel Mare - Ctre tineri (Pro;" tou;" neouv")

BIBLIOGRAFIE ABEL P.F. des Frres Prcheurs, Grammaire du Grec Biblique, Paris, Librarie Lecoffre, 1927. ALLARD J. - FEUILLATRE E., Grammaire Grecque, Paris, Librairie Hachette, 1972. BALMU C. - GRAUR AL., Gramatica limbii greceti, Editura Autorilor Asociai, 1935. BRLEA G., Introducere n studiul latinei cretine, Ed. <Grai i suflet - Cultura Naional>, Bucureti, 20002. BLAISE A., Manuel du Latin Chrtien, Strasbourg, Le Latin Chrtien, 1955. CHASSANG A., Nouvelle Grammaire Grecque, Paris, Garnier, 1889. COOK B.F., Greek Inscriptions, London, British Museum Press, 1990. KOCH E., Grammaire Grecque, Paris, Armand Colin, 1887. KOENIG I., Gramatica limbii eline, Bucureti, l935. MOUNCE D.William, Basics of Biblical Greek, Zondervan, Michigan, U.S.A. POP O., Limba greac veche, Ed. Antet, Bucureti, 2002. RIEMANN O. - GOELZER H., Grammaire Grecque, Paris, Armand Colin, 1930. ROERSCH L. - THOMAS P. - HOMBERT J., lments de Grammaire Grecque, Wetteren, Editions <Cultura>, 1960. SLUANSCHI D., Sintaxa limbii latine, Bucureti, Ed. Universitii, 1994. TEF A.F., Manual de limba greac veche, Bucureti, Humanitas, 1996. TEFNESCU N.I., Sintaxa greac...urmat de morfologie, Bucureti, Tiparul Universitar, 1937. TERRACINA F., Verbi Greci, Garzanti Editore, 1994.

DICIONARE CARREZ Maurice i MOREL Franois Dicionar grec-romn al Noului Testament, ed. Societatea Biblic Interconfesional din Romnia, Bucureti, 1999, trad. Gheorghe BADEA. Orice alt dicionar grec limb clasic ori modern accesibil.

S-ar putea să vă placă și