Sunteți pe pagina 1din 8

ILIESCU ION

made in Academia Ca]avencu


prezent, Trecut [i cam at\t
Cine a fost [i ce a ajuns: a fost dita-
mai comunistul [i a ajuns un bol[evic
b`tr\nel care intr` \n istorie pe geam – c`
u[a din dos are [i ea demnitatea ei.
|nainte de ’89 l-a pupat \n dos pe
Ceau[escu, iar dup`, s-a \ngrijit de dosul
lui personal, trat\ndu-l cu pagini din
Constitu]ie. A prelungit via]a comunis-
mului cu 15 ani. Nu are nici un regret
pentru relele pe care le-a f`cut. Tovar`[e
Ion Iliescu, a]i fost cel mai slab. Acum
s-a terminat. Drum bun, la revedere.
Merge]i acas`, lua]i un halat [i o as-
pirin` [i citi]i aceste 8 pagini de
bol[evism pe care ni le-a]i dedicat de-a
lungul carierei dumneavoastr` comu-
niste. Apoi stinge]i lumina [i culca]i-v`
lini[tit, v` trezim noi c\nd ajungem \n
capitalism.

Membru de partid din aprilie 1955


Fi[a de cadre hoslovac` [i 5 ani la studii \n U.R.S.S.

Nu are avere.
N`scut la 3 martie 1930 \n ora[ul de la Praga, a fost trimis \n R. Cehoslo- cotenent major la M.P.A., al doilea este
Olteni]a, regiunea Bucure[ti vac` ca delegat al C.C. au U.T.M. elev la o [coal` militar`; ambii s\nt
Originnea social`: muncitoreasc` membri ai U.T.M.; ultimul este elev la Este propus reprezentant al C.C. al
Na]ionalitatea: romån` |n muncile pe care le-a avut a [coala elementar`. U.T.M. pe l\ng` Uniunea Interna]ional`
C`s`torit dovedit c` este bun organizator [i a a Studen]ilor (U.I.S.)
Este absolvent al Institutului ener- \ndeplinit sarcinile cu mult sim] de So]ia este inginer la Institutul de }in\nd seama c` Iliescu Ion a cres-
getic din Moscova r`spundere. Pentru rezultatele bune cercet`ri metalurgice, a f`cut studiile cut \ntr-un mediu s`n`tos, \n muncile
Cunoa[te limba rus` ob]inute \n activitatea sa a fost decorat \n U.R.S.S., este candidat` de partid. ce i-au fost \ncredin]ate a dat dovad`
|n prezent este reprezentant al C.C. cu „Medalia Muncii“. Tat`l ei a fost contabil, a decedat de de capacitate, Sec]ia de cadre a C.C. a
al U.T.M. \n comitetul de preg`tire a mai mul]i ani. Mama este func]ionar` P.M.R. consider` c` poate fi numit \n
festivalului mondial al tineretului de la |n 1950 a fost trimis la studii \n la M.A.I., este membr` de partid. func]ia pentru care este propus.
Var[ovia. U.R.S.S. A studiat 5 ani la Institutul
energetic din Moscova. Grupul de par- Nu are rude \n str`in`tate. El a fost as. Arsene
Tat`l s`u a fost l`c`tu[ la C.F.R., tid din institut c\t [i colegii s`i apreci- \n 1947 \n Albania, \n 1949 \n R. Ce- 22 iulie 1955
mama casnic`. P`rin]ii s-au desp`r]it az` c` era preocupat de studiu [i a
\n 1935. Iliescu Ion a fost crescut de reu[it ca \ntotdeauna s` fie printre
tat`l lui care s-a rec`s`torit cu o primii la \nv`]`tur`. |n timpul c\t a stat
muncitoare lenjereas`, aceasta \n la Moscova a fost secretarul unional al
prezent este director adjunct la Minis- studen]ilor [i aspiran]ilor rom\ni din
terului Comer]ului Exterior. U.R.S.S. A muncit cu mult` con[tiin-
ciozitate, a ajutat studen]ii \n studiu, a
Iliescu Ion din anul 1941 a urmat 8 dovedit ini]iativ` \n munc` [i combati-
clase de liceu \n Bucure[ti. |n acest vitate fa]` de lipsuri. Uneori \ns` avea
timp a primit o educa]ie s`n`toas` de atitudine de comand` [i nu ]inea cont
la p`rin]ii s`i care aveau leg`tur` cu de p`rerile celorlal]i. De asemenea era
mi[carea muncitoreasc`. |n liceu a fost pripit \n luarea de hot`r\ri. Ca urmare
printre elevii cei mai buni la a muncii pozitive depuse [i a rezul-
\nv`]`tur`. tatelor bune ob]inute la studii a primit
Dup` 23 August 1944 s-a \nscris \n diploma de onoare a C.C. al U.T.M., iar
U.T.C. [i a activat \n cadrul \n 1953 a fost primit candidat de par-
organiza]iei U.T.C. a elevilor. A partici- tid. |n conferin]a pe ]ar` a U.T.M. din
pat la diverse ac]iuni ale partidului. 1954 a fost reales \n C.C. al U.T.M. [i
Dup` autodizolvarea U.T.C.-ului a con- membru supleant \n birou.
tinuat s` activeze \n organiza]ia tinere-
tului progresist [i U.T.M. A fost ales \n Dup` terminarea institutului s-a
biroul organiza]iei de elevi pe l\ng` re\ntors \n ]ar` [i \n decembrie 1954 a
comitetul capitalei al U.T.M. fost repartizat inginer proectant la in-
stitutul de proect`ri energetice de pe
|n vacan]a de var` a anului 1947 a l\ng` Ministerul Energiei Electrice [i
plecat voluntar \n brigada de munc` Industriei Electrotehnice. Aici a muncit
„Vasile Roait`“, \n Albania unde a lu- cu con[tiinciozitate [i a reu[it s` exe-
crat pe [antierul Na]ional al c`ilor fe- cute lucr`ri bune. A fost membru \n
rate. biroul organiza]iei U.T.M. pe institut [i
La conferin]a na]ional` al \n aprilie 1955 a fost confirmat de
UAER-ului din 1948 a fost ales mem- adunarea general` a organiza]iei de
bru \n C.C. al UAER unde a muncit baz`, membru de partid.
p\n` la congresul de unificare a organi-
za]iilor de tineret din martie 1949 c\nd Din iunie se afl` la Var[ovia ca
a fost ales membru \n C.C. al U.T.M. reprezentant al C.C. al U.T.M. \n
comitetul de preg`tire al celui de al
Dup` terminarea liceului \n 1949, a cincilea festival mondial al tineretului.
muncit timp de un an \n aparatul C.C.
al U.T.M. \n sec]ia de \nv`]`m\nt Despre familie cunoa[tem
mediu, apoi \n sec]ia de \nv`]`m\nt su- urm`toarele: tat`l a fost membru de „Iulie 1976: |n prezen]a tovar`[ului Nicolae Ceau[escu se semneaz` «actul de
perior. partid din ilegalitate, a decedat \n na[tere» al noii cet`]i industiale ie[ene.“ – scria presa comunist` l\ng` aceast`
|n noiembrie acela[i an, cu ocazia 1945. Mama este membr` de partid imagine. Coco]at` pe genialul um`r din dreapta secretarului general al partidului,
s`pt`m\nii interna]ionale a studen]ilor din 1940. Are trei fra]i; unul este lo- fa]a \nc` de-atunci z\mbitoare a prim-secretarului Ion Iliescu prive[te \ncrez`toare
c`tre viitorul ei marginalizat.
PA G I N A 2 I L I E S C U I O N , pagini de comunist` amintire

Abia ie[it de pe b`ncile [colilor sovietice, Ion Iliescu nu s-a \ntors


\n Olteni]a natal`, unde locomotiva p`rinteasc` \i asigura m`car
un acoperi[ [i un semnal de alarm` deasupra capului. Nicidecum.
ION ILIESCU A FOST DE T|N~R AL~TURI
A preferat s` dea piept cu via]a [i cu insignele Partidului Munci-
toresc Romån. Apari]ia primului num`r din Via]a Studen]easc` l-a
prins deja instalat \n func]ii.
DE POPOR, |MPREUN~ CU EL
ION ILIESCU
La \nceput de drum SECRETAR AL C.C. AL U.T.M., PRE{EDINTE AL U.A.S.R.

ION ILIESCU Al`turi


secretar al C.C. al U.T.M., pre[edintele Comitetului
de organizare a asocia]iilor studen]e[ti din R.P.R. de \ntregul popor
Boga]i \n \nf`ptuiri, anii Ele vor duce mai departe Poporul nostru \nt\mpin`
regimului de democra]ie popu- glorioasele tradi]ii ale mi[c`rii cu mult` dragoste [i m\ndrie
lar` au deschis larg tineretului progresiste studen]e[ti din pa- cea de a 10-a aniversare a Re-
studios din ]ara noastr` por]ile tria noastr` care, \n anii st`p\- publicii Populare Rom\ne.
spre cultur`, spre [tiin]`, spre nirii burghezo-mo[iere[ti, a (Not`: cititorii mai tineri ar trebui
o via]` mai buna. militat, sub conducerea par- s` [tie c` tovar`[ul Ion Iliescu
O nou` dovad` a grijii parti- tidului, pentru democratizarea este comunist \nc` de c\nd
dului fa]` de t\n`ra genera]ie \nv`]`m\ntului. Rom\nia se scria cu \ din i; [i
de intelectuali o constituie [i Asocia]iile vor cultiva \n asa a r`mas [i dup` ce s-a
Hot`r\rea Biroului Politic al r\ndurile studen]ilor preocu- revenit la å din a [i „sunt“.) Stu-
C.C. al P.M.R. din 22 iunie parea pentru interna]ionalis- den]imea patriei noastre par-
1956 privitoare la \mbun`t`- mul proletar, sentimentul fr`- ticip` cu tot entuziasmul s`u
]irea muncii politico-educative ]iei cu tineretul na]ionalit`]ilor la aceast` m`rea]` s`rb`toare
\n r\ndul studen]ilor [i crearea conlocuitoare. De asemenea, a \ntregului popor.
condi]iilor organizatorice core- vor ajuta la str\ngerea rela]iilor Ultimii 10 ani parcur[i de
spunz`toare pentru atragerea de colaborare cu studen]ii poporul nostru s\nt anii unor popor eliberat puteau s` reali- conducerea Partidului Comu-
transform`ri istorice pe plan zeze o \naintare at\t de im- nist din Rom\nia, \mpotriva
politic, social [i economic. petuoas`, o dezvoltare at\t de regimului burghezo-mi[ieresc
|nf`]i[area patriei noastre s-a rapid` \n toate meniile de ac- [i a monarhiei, al victoriei in-
schimbat radical. |n orice tivitate social`. surec]iei armate de la 23 Au-
domeniu de activitate ne-am (|l aten]ion`m pe regele Mi- gust 1944, ca [i al ajutorului
arunca o privire oric\t de su- hai c` paragraful care urmeaz` fr`]esc, interna]ionalist al Uni-
mar` putem constata o dez- \l prive[te \n mod deosebit) unii Sovietice, care a fost unul
voltare pe care nu a mai cunos- Toate aceste transform`ri din factorii esen]iali at\t \n eli-
cut-o ]ara noastr` \n nici o alt` s\nt rezultatul luptei \ndelun- berarea ]`rii noastre de sub ju-
epoc` a istoriei sale. {i aceas- gate duse de poporul nostru [i gul fascist, c\t [i \n refacerea [i
ta nu este \nt\mpl`tor. Numai \n special al luptei clasei mun- dezvoltarea economiei.
for]ele desc`tu[ate ale unui citoare din ]ara noastr`, sub (...)
Numai o compara]ie obiec-
tiv` cu situa]ia existent` \n
Rom\nia burghezo-mo[erie-
reasc` poate da o imagine
\ntregii mase a studen]ilor \n democra]i din lumea \ntreag`. exact` a condi]iilor create de
activitatea ob[teasc`, \n ved- Asocia]iile studen]e[ti \[i regimul democrat-popular stu-
erea rezolv`rii problemelor lor propun, [i desigur vor reu[i, den]ilor no[tri.
profesionale specifice. Pe teme- s`-i antreneze pe studen]i \n- (...)
iul acestei Hot`r\ri s-a pornit tr-o munc` profesional` mai Institutele de \nv`]`m\nt
\n toate centrele universitare la sus]inut`, mai pasional` [i mai superior nu preg`tesc, \n
crearea asocia]iilor studen]e[ti. profund`. Cadre temeinic pre- condi]iile ]`rii noastre, numai
Menite s` uneasc` pe to]i g`tite pentru economia [i cul- speciali[ti \n diferite domenii
studen]ii din institu]iile noastre tura socialist` a ]`rii noastre, ale [tiin]ei, ci ele preg`tesc [i
de \nv`]`m\nt superior, aso- cet`]eni devota]i \naltelelor ide- cet`]eni participan]i activi \n
cia]iile studen]e[ti vor desf`- aluri de pace [i progres social, opera de construire a socialis-
[ura, sub conducerea partidu- de munc` neprecupe]it` spre mului \n patria noastr`.
lui [i sub \ndrumarea direct` a bun`starea celor mul]i – iat` (...)
organiza]iilor de U.T.M., o ]elul cel mai de seam` c`tre C\t` deosebire este \ntre
bogat` activitate profestional`, care se vor \ndrepta eforturile lupta grea pe care o aveau de
[tiin]ific`, cultural`, sportiv` asocia]iilor studen]e[ti. Se [tie dus cu 20 – 25 ani \n urm`
[i, \n egal` m`sur`, o activitate c` \nv`]`m\ntul nostru superi- asocia]iile studen]e[ti existente
pe plan de gospod`rire [i asis- or este orientat spre preg`tirea atunci, \n frunte cu comuni[tii,
ten]` social`. unei intelectualit`]i legat` de pentru revendic`rile fire[ti ale
Asocia]iile studen]e[ti au popor, str`in` de r`t`cirile „tur- studen]ilor, \n condi]iile unor
datroria s`u desf`[oare o larg` nului de filde[“, o intelectuali- taxe exorbitante, a lipsei de
activitate educativ` \n spiritul tate care va [ti s` lupte pentru c`mine [i cantine, a lipsei
ata[amentului fa]` de patria a situa [tiin]a [i tehnica ]`rii oric`rei preocup`ri pentru
noastr` – republica Popular` noastre, arta [i literatura ei, \n condi]iile de via]` [i studiu ale
Rom\n` –, \n spiritul dragostei primele r\nduri ale culturii pro- studen]ilor [i preocup`rile Aso-
[i devotamentului fa]` de gresiste mondiale. cia]iilor studen]ilor no[tri.
regimul democrat-popular, fa]`
de cauza construirii socialis- Via]a Studen]easc`, nr. 1, de- Via]a studen]easc`, nr. 12,
mului, \n spiritul tradi]iilor pa- cembrie 1956, 12 pagini, 50 dec. 1957, p. 1
triotice ale [tiin]ei [i culturii bani
rom\ne[ti.

RAPORTUL COMITETULUI DE ORGANIZARE


cu privire la constituirea [i sarcinile de viitor ale asocia]iilor studen]e[ti din R.P.R.
expus de tov. Ion Iliescu, pre[edintele Comitetului de organizare a asocia]iilor studen]e[ti din R.P.R.
Dragi tovar`[i, Dup` doar 3 luni de la articolul din primul num`r Produc]ia agricol` din ]ara noastr` a dep`[it nivelul
Lucr`rile Conferin]ei de ]ar` a asocia]iilor stu- al Vie]ii Studen]e[ti, t\n`rul activist Ion Iliescu s-a celei mai \nalte productivit`]i de pe vremea regimului
den]e[ti din R.P.R. se desf`[oar` \n condi]iile unei in- \nc`rcat de av\nt revolu]ionar [i a luat cuv\ntul burghezo-mo[ieresc.
tense activit`]i creatoare a \ntregului nostru popor. hot`r\t s` bage spaima \n burgheji. V` prezent`m Rezultate de seam` s-au ob]inut \n domeniul
Desc`tu[at din lan]urile robiei burghezo-mo[iere[ti al`turi o cuv\ntare din 1957, nerecomandat` car- ridic`rii nivelului de trai al celor ce muncesc. Con-
prin lupta grea, plin` de sacrificii, dus` sub conduce- diacilor [i burghezo-mo[ierilor. sumul oamenilor muncii a crescut [i cre[te continuu.
rea partidului, harnicul nostru popor a creat \n anii Reforma \nv`]`m\ntului din 1948 a deschis per-
puterii populare \nsemnate valori materiale [i cultura- nalele de la Hunedoara, instala]iile de prelucrare a spective noi \nv`]`m\ntului superior din ]ara noastr`,
le; pentru prima oar` aceste valori s\nt f`urite \n in- ]i]eiului din Borze[ti [i de la Teleajen, hidro [i ter- care a fost mult dezvoltat [i profilat \n leg`tur` cu
teresul poporului \nsu[i. Gra]ie acestor crea]ii popu- mocentralele de la Moreni, Sadu, S\ngeorgiu de nevoile dezvolt`rii economiei [i realiz`rii revolu]iei cul-
lare f`r` precedent, \ntr-o perioad` relativ scurt`, ]ara p`dure, Paro[eni, Borze[ti [i Doice[ti, fabrica de rul- turale. |nv`]`m\ntul a c`p`tat un nou con]inut \n con-
noastr` a fost smuls` din \napoierea economic` [i cul- men]i de la B\rlad, fabrica de antibiotice din Ia[i. (...) cordan]` cu cerin]ele produc]iei [i a fost orientat pe
tural` a trecutului [i a p`[it pe drumul vie]ii noi, so- Numai \n ultimii 4 ani au fost \n`l]ate peste 100 de baza ideologiei marxist-leniniste. (...)
cialiste. |n frumoasa [i bogata noastr` patrie, prin fabrici [i uzine. Fabricile noastre produc ast`zi multe Por]ile \nv`]`m\ntului superior au fost larg deschise
munca eroic` a clasei noastre muncitoare, au fost tipuri de ma[ini [i agregate de \nalt` productivitate. pentru fiii clasei muncitoare [i ai ]`r`nimii muncitoare
puse bazele industriei grele [i \ndeosebi, ale industriei }`r`nimea muncitoare \[i f`ure[te o via]` din ce \n [i pentru oamenii muncii din produc]ie; au fost des-
constructoare de ma[ini. ce mai \mbel[ugat`. Un num`r din ce \n ce mai mare fiin]ate toate \ngr`dirile [i discrimin`rile rasiale [i
|n cursul primului cincinal au fost create noi ramuri de ]`rani muncitori p`[esc cu \ncredere pe drumul so- na]ionale din trecut.(...)
industriale, au fost construite noi obiective ca: fur- cialist, \n agricultur`. Via]a Studen]easc`, 13 martie 1957, nr. 3
I L I E S C U I O N , pagini de comunist` amintire PA G I N A 3

T|N~R {I NELINI{TIT, Raportul de activitate al Consiliului


Uniunii Asocia]iilor Studen]ilor din
S~RAC {I CINSTIT Republica Popular` Rom\n`
prezentat de tovar`[ul Ion Iliescu
Interven]ia tov. Ion Iliescu,
[eful delega]iei noastre
Dragi colegi [i prieteni,
Studen]ii din Republica Popular` Rom\n` v`
transmit vou`, trimi[ii majorit`]ii tineretului
universitar al lumii, un cald salut [i ur`ri de
succes deplin \n munca voastr` nobil` de
\nsu[ire a [tiin]ei [i culturii.
Credincio[i nobilelor idealuri de progres [i
ap`rare a p`cii \n \ntreaga lume, studen]ii din
]ara noastr` au \nt\mpinat acest congres cu mult
entuziasm [i cu convingerea c` el va aduce o
contribu]ie pre]ioas` la dezvoltarea colabor`rii \n
mi[carea interna]ional` studen]easc`, la pro-
movarea spiritului de \n]elegere [i apropiere
\ntre studen]ii tuturor universit`]ilor, la o [i mai
mare contribu]ie a studen]imii \n lupta pentru
progres social [i pentru pace \n lume. Studen]ii
rom\ni au certitudinea c` cel de al V-lea congres respective, dac` \ncorpor`rile \n armat` [i posi-
va \nt`ri [i mai mult Uniunea Interna]ional` a bilitatea de a-[i \ntrerupe studiile pentru a
Studen]ilor, va da cea mai just` apreciere ap`ra interesele imperiali[tilor \n vreo colonie
situa]iei actuale \n mi[carea studen]easc` mon- oarecare – indiferent dac` este vorba de Algeria,
dial`, va determina ca activitatea muntilateral` de Camerun sau de Orientu Arab – pericliteaz`
a U.I.S. s` devin` cu at\t mai bogat`, mai efi- munca [i lini[tea unor mase importante de stu-
cient`, mai cuprinz`toare, mai interesant`. den]i.
(...) Con[tien]i de marea lor r`spundere, studen]ii
Nici o alt` problem` – material`, cultural- rom\ni, ata[a]i luptei poporului lor, constructor
sportiv` sau profesional` – nu va fi \n mod real al socialismului, sprijin` politica de pace a sta- (...)
solu]ionat` dac` asupra universit`]ii va continua tului democrat-popular, stat al muncitorilor [i Tovar`[i,
s` existe spectrul r`zboiului, dac` studen]imea ]`ranilor, care depune eforturi pentru a contribui Procesul complex al preg`tirii tinerei genera]ii de intelectuali
din ]`rile angajate \n cursa \narm`rlor este lip- la destinderea actualei \ncord`ri interna]ionale, implic` \n mod necesar at\t \nsu[irea unor profunde [i temeinice
sit` de cele necesare studiului pentru c` la coexisten]` pa[nic` \ntre state. cuno[tin]e profesionale c\t [i a unei concep]ii \naintate despre
aloca]iile militare epuizeaz` bugetele guvernelor Via]a studen]easc`, nr 9, sept. 1958 natur` [i societate, a unei temeinice preg`tiri ideologice [i
politice. Intelectualul zilelor noastre nu se poate limita numai la
viziunea \ngust` a propriei sale specialit`]i. Tocmai de aceea stu-
den]ii no[tri, \n marea lor majoritate, manifest` un viu interes

CRESC FOR}ELE DEMOCRATICE pentru \nsu[irea \nv`]`turii marxist-leniniste. Ei \n]eleg c` numai


aceast` \nv`]`tur` poate da fiec`rui intelectual o concep]ie just`
despre via]`, o metod` [tiin]ific` de cercetare, perspectiva clar`
a scopului \ntregii sale activit`]i creatoare. (...)
Trabuie ar`tat \ns` c` mai exist`, din p`cate, unii studen]i cu
Al V-lea Congres al U.I.S. \n mi[carea studen]easc` interna]ional` un orizont \ngust, limitat, \n general slab preg`ti]i, care studiaz`
mecanic, scolastic [i care nu se preocup` de interpretarea
de Ion Iliescu, secretar al C.C. al U.T.M., pre[edinte al U.A.S.R. [tiin]ific` a fenomenelor naturii [i societ`]ii [i a propriei lor spe-
cialit`]i.
Cercurile [tiin]ifice de [tiin]e sociale constituie un ajutor
pre]ios pentru studiul mai aprofundat de c`tre unii studen]i a
\nv`]`turii marxist-leniniste, pentru r`sp\ndirea ei.

Via]a studen]`, nr. 3, martie 1959

Cuv\ntul tovar`[ului Ion Iliescu,


prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru
problemele tineretului
Transmi]\nd conferin]ei, tu-
turor delega]ilor [i invita]ilor,
\ntregii studen]imi, ur`ri de
salut din partea Comitetului
Central al Uniunii Tineretului
Comunist, din partea \ntregu-
lui tineret al patriei nostre,
primul secretar al C.C. al
U.T.C. a spus:
(...)
Conferin]a dv., conferin]a
|ntre 4-15 septembrie a.c. popoarelor. (...) Studen]imea subliniat`. Pe aceast` linie este noastr`, se bucur` de o de-
s-au desf`[urat la Pekin nu poate r`m\ne indiferent` la concludent` condamnarea osebit` aten]ie din partea con-
lucr`rile celui de-al V-lea Con- uneltirile cercurilor imperialis- hot`r\t` de c`tre participan]ii la ducerii de partid [i de stat, din
gres al Uniunii Interna]ionale a te care, pentru a-[i ap`ra pro- Congres a agresiunii anglo- partea tovar`[ului Nicolae
Studen]ilor. Aceasta a fost una fiturile lor uria[e [i posibilita- americane \n orientul mijlociu. Ceau[escu personal, din partea
dintre cele mai importante tea de a exploata, caut` s` Caracteristic` pentru atmosfe- \ntregii opinii publice. Aceasta
\ntruniri ale trimi[ilor organi- opreasc` impetuoasa mi[care ra Congresului a fost de aseme- este o expresie direct` a \ncre-
za]iilor studen]ilor din diferite de eliberare a popoarelor, agi- nea vehementa condamnare a derii cu care este \nconjurat`
col]uri ale lumii: s-au \nt\lnit la t\nd pericolul r`zboiului ato- provoc`rilor imperialismului studen]imea, format` din fii ai
Pekin reprezentan]ii organi- mic. american \mpotriva Republicii oamenilor muncii – fii de
za]iilor na]ionale studen]e[ti (...) Populare Chineze. muncitori, ]`rani, intelectuali,
din 70 de ]`ri. Cel de-al V-lea Congres (..) considera]i ca o for]` social`
(...) U.I.S. a acordat o deosebit` Folosind cuvintele tovar`[i- activ` a societ`]ii noastre so-
Cel de al V-lea Congres al aten]ie luptei pe care studen]ii lor chinezi – Congresul U.I.S. cialiste \n plin` dezvoltare.
U.I.S. [i-a desf`[urat lucr`rile din ]`rile coloniale [i depen- de la Pekin a fost o nou` (...)
\n condi]iile unei cre[teri puter- dente o duc al`turi de popoa- demonstra]ie a faptului c` v\n- |n continuarea cuv\ntului
nice a mi[c`rii mondiale stu- rele lor pentru independen]` tul de r`s`rit \nvinge v\ntul de s`u, tovar`[ul Ion Iliescu s-a
den]e[ti, caracterizat` prin dez- na]ional`, \mpotriva colonia- apus. referit la necesitatea promov`rii
voltarea con[tiin]ei r`spunderii li[tilor. Congresul a aprobat |ncerc`rile unor delega]i oc- unei pozi]ii ideologice active \n
studen]ilor fa]` de societate [i \ntrutotul politica de sprijinire cidentali de a ridica unele pro- judecarea fenomenelor artis-
prin participarea activ` a aces- a luptei studen]ilor din ]`rile bleme cu caracter provocator tice contemporane. Arta [i lite- estetice de cele ideologice [i
tora la rezolvarea problemelor coloniale pe care U.I.S. a dus- au fost dezaprobate [i respinse ratura au fost dintotdeauna politice, nu poate s` \mping`
vitale ale contemporaneit`]ii: o [i o duce cu o deosebit` con- de marea majoritate a congre- domenii ale confrunt`rii ideo- dec\t pe c`i sterile crea]ia de
lupta pentru ap`rarea p`cii, secven]` [i fermitate. Str\nsa si[tilor. logice. |ncercarea de a crea art`.
pentru dejucarea planurilor leg`tur` dintre lupta anticolo- Via]a studen]easc`, nr. 11, bariere \ntre problemele artei [i Via]a studen]easc`, nr. 17,
imperialiste de desl`n]uire a nialist` [i mi[carea pentru ap`- noi. 1958 litaraturii [i via]a ideologic`, 23 aprilie 1969
unui nou r`zboi de \nrobire a rarea p`cii a fost de asemenea politic`, de a desprinde ideile
PA G I N A 4 I L I E S C U I O N , pagini de comunist` amintire

OPT SALARII MEDII PE ECONOMIE


AT|T ADUCEA NINEI ACAS~ TOVAR~{UL EI DE VIA}~

Acest stat de plat` de la C.C. al U.T.C. (publicat de Sorin Ro[ca St`nescu \n Evenimen- pe care le-a avut ulterior: prim-secretar al CC al UTC, ministru pentru problemele tinere-
tul Zilei, \n 1992) spune c`, la \nceputul carierei sale cinstite, s`racul Ion Iliescu c\[tiga tului, membru \n Biroul politic executiv al CC al PCR, secretar cu propaganda al Comite-
12 mii de lei pe lun`, ca [ef al sec]iei de propagand` a Comitetului Central al UTC. |n tului Jude]eal al PCR Timi[ (cu leaf` marginalizat`), prim-secretar al Comitetului PCR
1967, salariul mediu pe economie era 1500 de lei. Un \nv`]`tor c\[tiga 1000 de lei, iar un Ia[i [i ministru al apelor. Dar sigur e c` n-a m\ncat salar cu soia.
chirurg, 2300 de lei. Nu putem spune c\t a \ncasat lunar tov`r`[ul Ion Iliescu \n func]iile

FORUMUL ADUNAREA GENERAL~


POLITIC AL A ASOCIA}IEI SCRIITORILOR
TINERETULUI DIN IA{I
Convorbire cu Ion Iliescu,
prim-secretar al C.C. al U.T.C.,
ministru pentru problemele tineretului

Duminic`, 24 aprilie, \n sala senatului Uni- tovar`[ul Ion Iliescu, care, aduc\nd salutul
versit`]ii „Al. I. Cuza“ a avut loc adunarea gene- Comitetului jude]ean de partid, a subliniat
ral` a Asocia]iei Scriitorilor din Ia[i, \n scopul sarcinile \n perioada actual`, precum [i princi-
|n luna februarie a acestui an fic`rii, pe o treapt` superioar`, analiz`rii principalelor probleme de crea]ie din palele coordonate de viitor, exprim\ndu-[i, toto-
va avea loc cel de-al IX-lea a Romåniei socialiste, congre- aceast` parte a ]`rii, a activit`]ii Comitetului de dat`, convingerea c` valorosul deta[ament scri-
Congres al Uniunii Tineretului sul va eviden]ia cu prec`dere conducere al Asocia]iei pe perioada noiembrie itoricesc din aceast` zon` a ]`rii va crea noi
Comunist. V` rug`m, tova- ideea \naltei responsabilit`]i so- 1972 – aprilie 1977 [i a alegerii noilor organe de opere ale prezentului socialist, crea]ii menite s`
r`[e prim-secretar, s` ne vor- ciale a tinerei genera]ii, a conducere. eviden]ieze pregnant patosul constructiv al oa-
bi]i despre semnifica]ia aces- angaj`rii sale dinamice, en- (...) menilor muncii din zilele noastre, marile realiz`ri
tui eveniment. tuziaste \n efortul general |n \ncheierea dezbaterilor, a luat cuv\ntul [i aspira]ii ale \ntregului nostru popor.
\ndreptat spre f`urirea viitoru-
F`r` \ndoial`, congresul lui luminos al patriei. El va
reprezint` un moment politic face bilan]ul unei perioade bo-
cu multiple rezonan]e \n via]a gate de munc` [i de experien]`
organiza]iei noastre, a tinere- acumulat` de Uniunea Tinere-
tului ]`rii, un prilej de reafir- tului Comunist \n procesul
mare a adeziunii depline a aplic`rii hot`r\rilor plenarei
tinerei genera]ii la politica ge- C.C. a P.C.R. din noiembrie-de-
neral` a partidului, a prezen]ei cembrie 1967 cu privire la
sale active la opera de \nf`p- \mbun`t`]irea activit`]ii edu-
tuire a programului de con- cative \n r\ndurile tineretului, a
struc]ie socialist`, a hot`r\rilor prezen]ei [i particip`rii active a
Congresului al X-lea al P.C.R. tineretului la \nf`ptuirea cu
Printr-o coinciden]` fericit`, succes a obiectivelor cinci-
congresul are loc \n ajunul nalului pe care l-am \ncheiat –
unei anivers`ri glorioase – \n industrie, \n agricultur`, \n
semicentenarul \ntemeierii par- construc]ii [i celelalte ramuri
tidului comunist, eveniment cu ale economiei na]ionale –, la
ad\nci implica]ii \n destinul [i efortul \ntregului popor pen-
istoria patriei, a tineretului tru cre[terea continu` a avu]iei
nostru [i organiza]iei sale revo- na]ionale.
lu]ionare. Desf`[ur\ndu-[i
lucr`rile la \nceputul primului T\n`rul leninist, nr. 1, ian.
an al noului cincinal, la \n- 1971, pag 23
ceputul unei noi etape a edi-
I L I E S C U I O N , pagini de comunist` amintire PA G I N A 5

|n aceast` imagine de la Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Romån \l putem


identifica [i pe Ion Iliescu. {i ne-ar fi greu s` nu-l identific`m: e cel care st` ca o
sul`-n coasta tovar`[ului Nicolae Ceau[escu. Mai erau ceva ani p\n` c\nd \l va mar-
ginaliza pe acest mic comunist de carier`, mut\ndu-l \n pozele cu partidul din
primul r\nd \n r\ndul 2.

Flac`ra Ia[ului, 1 decembrie 1974

SUBALTERN LA DOI DICTATORI CONSILIUL POPULAR AL JUDE}ULUI IA{I


COMITETUL EXECUTIV
DECIZIA NR. 515
Comitetul executiv al Consiliului popular
al jude]ului Ia[i:
Av\nd \n vedere Hot`r\rea Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 august 1975, cu
Membrul supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al
privire la organizarea [i desf`[urarea lucr`rilor
P.C.R., Ion Iliescu n-a slujit la un singur mare conduc`tor. Pe
l\ng` Nicolae Ceau[escu, activistul Ion Iliescu a mai servit,
agricole din campania de toamn` (...).
ocazional, [i cauza marelui voievod de renume istoric {tefan cel
Mare. O dat` ca pre[edinte, \n 2004, c\nd a aniversat electoral
moartea voievodului, [i o dat` \n 1975, c\nd a s`rb`torit 500 de
ani de la b`t`lia de la Podul |nalt. |n 1975, a avut [i cuv\ntul
de deschidere la simpozionul „{tefan cel Mare \n con[tiin]a
DECIDE:
poporului romån“, prilej cu care a ]inut s` adreseze urm`torul Art. 1. Pentru str\ngerea la so]iilor acestora (doamna Nina, (...)
omagiu partidului: „manifest`rile consacrate unei jum`t`]i de timp [i f`r` pierderi a \ntregii dumneavoastr` c\te r\nduri de Dat` ast`zi, 31 august 1975
mileniu de la vestita b`t`lie a lui {tefan de la Podul |nalt, de l\ng` recolte, realizarea integral` a porumb a]i cules \n comunism? PRE{EDINTE,
Vaslui, s\nt o expresie a cinstirii pe care partidul [i statul nos- planului de livr`ri la fondul de – \ntreb`m [i noi) \n cadrul
tru o acord` marilor momente care compun epopeea istoriei stat, \ns`m\n]area la un \nalt brig`zilor [i echipelor, asigu- ION ILIESCU
noastre na]ionale.“ (Flac`ra Ia[ului, joi, 9 ianuarie 1975) nivel agrotehnic a culturilor [i r\ndu-se peste tot ordine [i dis-
At\t de frumos vorbea tovar`[ul ion Iliescu de {tefan cel Mare executarea lucr`rilor premer- ciplin` \n executarea la timp [i Flac`ra Ia[ului, 3 sept. 1975, p.
c`, dac` n-am fi [tiut c` era de mult decedat, am fi crezut c` g`toare ale produc]iei anului de calitate a tuturor lucr`rilor 2
vrea s`-i ia [i lui locul. viitor se stabilesc urm`toarele agricole.
termene:
– cultura porumbului \ntre
5 septembrie – 15 octombrie;
– cultura florii-soarelui \ntre
5 septembrie – 30 septembrie;
– cultura sfeclei de zah`r
\ntre 1 septembrie – 10 noiem-
brie;
– cultura cartofului \ntre 1 –
30 septembrie;
– cultura soia (pentru cititorii
tineri, hr`ni]i de la Angst: pro-
dus agricol pe care comuni[tii
lui Iliescu \l foloseau la deco-
rarea socialist` a salamului –
nn) 15 septembrie – 15 oc-
tombrie;
(...)
Art. 2. |n perioada cam-
paniei agricole de toamn`,
orarul de lucru al tuturor
forma]iunilor de munc` [i pen-
tru to]i oamenii muncii din
agricultur` este zilnic \ntre
orele 6,00 – 20,00, cu pauz` de
pr\nz.
Art. 3. Comitetele executive,
Cronica, nr. 30, 25 iulie 1975 respectiv birourile executive ale
consiliilor populare [i conduce-
Vizit` de lucru \n jude]ul Ia[i. Tovar`[ul Nicolae Ceau[escu d` rile unit`]ilor agricole, vor lua Ion Iliescu \ntr-o vizit` de lucru, juc\ndu-se de-a tovar`[ul Nicolae
indica]ii pre]ioase pentru ridicarea blocurilor muncitore[ti \n zona cen- m`suri de mobilizare, pentru Ceau[escu, \n capul unei delega]ii a inspec]iei de partid, a[tept\nd
tral` a Ia[iului. Tovar`[ul prim-secretar Ion Iliescu de bucur` de victo- participarea \n mod obligatoriu timpurile c\nd, din primul om pe jude], va ajunge, cu voia
ria socialismului [i de faptul c` vor mai ap`rea c\teva zeci de cutii de la muncile agricole, a tuturor dumneavoastr`, ultimul pe list`, pe ]ar`.
chibrit \n care s` poat` el s` opreasc` c`ldura [i curentul. cet`]enilor satelor, inclusiv a
angaja]ilor din comun` [i a
PA G I N A 6 I L I E S C U I O N , pagini de comunist` amintire

1976: ELICOPTERUL DE PE 1848-1948-1978


CC ATERIZEAZ~ LA IA{I Ion Iliescu
membru supleant al Comitetului politic
executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar
al Comitetului jude]ean Ia[i al P.C.R.

Revolu]ia de la 1848 reprezint` momentul istoric \n care


poporul romån [i-a afirmat deschis [i puternic hot`r\rea
de a intrat \n r\ndul na]iunilor civilizate, de a-[i f`uri liber
[i demn o societate \n acord cu aspira]iile sale funda-
mentale. (...)

Na]ionalizarea principalelor mijloace de produc]ie in-


dustriale de la iunie 1948 a reprezentat un alt moment
istoric \n via]a poporului nostru, una din victoriile deci-
sive ale oamenilor muncii, ce avea s` pun` temelie
trainic` viitoarei dezvolt`ri socialiste a ]`rii.(...)

La 1848, Mihail Kog`lniceanu exclama cu am`r`ciune:


„...nu este omenesc ca omul s` exploateze pe om, ca cei
mul]i s` fie instrumentele de munc` ale celor pu]ini.“ I-a
revenit partidului comunist, clasei muncitoare misiunea
s` pun` cap`t pentru totdeauna exploat`rii [i asupririi,
s` smulg` pe cale revolu]ionar` din m\inile claselor ex-
ploatatoare principalele mijloace de produc]ie, s` treac`
\n st`p\nirea \ntregului popor fabricile [i uzinele care de
Cronica, nr. 32, 6 aug. 1976, p. 4 drept \i apar]ineau.
(...)

Se poate spune c`, \nc` de la apari]ia sa, mi[carea


noastr` muncitoreasc` a fost prezent` \n momentele
Imagine plin` de emo]ie [i dragoste pentru crunt de stihiile naturii. Culturile noastre, de o hot`r\toare ale istoriei poporului romån, ale evolu]iei sale
conduc`tor: \n 1976, prim-secretarul Ion Ilies- frumuse]e [i o bog`]ie rar \nt\lnite, au fost, cea pe calea progresului [i civiliza]iei. Muncitorimea, ce se dez-
cu \[i las` freza ciufulit` de elicopterul cu care mai mare parte, din nou luate de ape. Dar, volt` odat` cu apari]ia burgheziei, a noilor for]e [i rela]ii
genialul tovar`[ Nicolae Ceau[escu se coboar` pu]inului care ne-a mai r`mas i-am acordat de produc]ie, a luat parte nemijlocit` \n 1848 la
din cer pe stadionul din Ia[i. Ion Iliescu se toat` aten]ia, pentru a ob]ine produc]ii mari, desf`[urarea revolu]iei burghezo-democratice, apoi la
bucur` tov`r`[e[te de sosirea lui Ceau[escu cu diminu\nd astfel pierderile survenite de pe urma \nf`ptuirea actului istoric al Unirii Principatelor, [i-a
elicopterul; a[a cum peste mul]i ani avea s` se inunda]iilor. Iar acolo unde apele s-au retras, am v`rsat s\ngele \n marele r`zboi dentru cucerirea inde-
bucure, la fel de tov`r`[e[te, de plecarea lui intrat cu plugurile [i sem`n`torile. (...) Aceast` penden]ei de stat a Romåniei. (...)
Ceau[escu cu elicopterul (de pe C.C.), ca s`-i ia hot`r\re a noastr` a fost apreciat` de
locul dictatorului s`u preferat vreme de 3 man- conduc`torul partidului [i statului nostru, Fii credincio[i ai clasei muncitoare, patrio]i \nfl`c`ra]i,
date. tovar`[ul Nicolae Ceau[escu, care a ]inut s` fie comuni[tii au fost \ntotdeauna \n fruntea luptei pentru
p`rta[ [i la necazurile noastre, Groze[tii fiind ap`rarea [i consolidarea independen]ei [i suveranit`]ii
Scopul vizitei lui Ceau[escu \n jude]ul Ia[i prima localitate din jude]ul Ia[i unde a poposit na]ionale a Romåniei, pentru \nflorirea [i prosperitatea pa-
este legat de calificarea de baz` a mai t\n`rului secretarul general al partidului. Ne-a g`sit pe to]i triei scumpe. „Ne cheam` la lupt` s\ngele lui Doja, Horia
s`u coleg de partid [i complice la dictatur`: di- la lucru muncind cu abnega]ie, fiecare \n sec- [i Tudor Vladimirescu. Ne cheam` la lupt` dragostea de
namica lichidelor. Mai exact, de o viitur` care a torul s`u de activitate.“ ]ar`, pe care nu vrem s-o vedem sf\[iat` [i cotropit`,
scos oamenii muncii din case cu sufletele dragostea de acest popor, pe care nu-l vrem \ngenunchiat
\nc`rcate de bucurie [i pijamalele pline de mo- E clar c` activistul Ion Iliescu visa \nc` de pe [i robit“, se sublinia \ntr-un document al P.C.R. elaborat
cirl`, spre a-l \nt\mpina pe \nt\iul conduc`tor al atunci s` ia locul lui Ceau[escu nu doar \n frun- \n anii ilegalit`]ii. (...)
neamului [i pe mult iubitul s`u prim-secretar cu tea partidului (lucru pe care l-a [i reu[it, de[i la
lope]ile \n m\ini. Iat` ce a consemnat presa un moment dat a trebuit s`-l dea jos din func]ia Contradic]ia dintre noul sistem politic, pe de o parte,
vremii, sub titlul „Pre]ioasele cuvinte“: de secretar general [i pe tovar`[ul Adrian [i rela]iile de produc]ie capitalist dominante, pe de alt`
„Noi, groze[tenii, am fost [i \n acest an lovi]i N`stase), ci [i pe meterezele inunda]iilor. parte, se impunea a fi rezolvat` pe cale revolu]ionar`. (...)
De aceea, la 11 iunie 1948, ca o necesitate obiectiv`, a fost
decretat` trecerea fabricilor [i uzinelor, a bog`]iilor sub-
solului, a \ntreprinderilor bancare [i de transport, din
m\inile burgheziei [i ale capitali[tilor str`ini \n posesia pro-

CEL DE-AL XI-LEA SIMPOZION prietarului lor legitim – poporul romån, oamenii muncii,
f`uritorii tuturor bunurilor materiale.

NA}IONAL DE BIOFIZIC~
Iliescu, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim-secretar
al Comitetului jude]ean de par-
tid, pre[edintele Consiliului
popular jude]ean, oameni de
[tiin]` din alte centre ale ]`rii,
al]i reprezentan]i ai organelor
locale de partid [i de stat.
|n cadrul acestei mani-
fest`ri, a fost acordat, prin De-
cret al Consiliului de Stat, aca-
demicianului Vasile R`[canu,
Ordinul „23 August“ clasa I, cu
prilejul \mplinirii v\rstei de 90
de ani, pentru \ndelungata ac-
tivitate didactic` [i [tiin]ific`.
|nm\n\nd s`rb`toritului
\nalta distinc]ie, Tovar`[ul Ion
Iliescu i-a adresat din partea
Comitetului jude]ean de partid
Prim-secretarul Ion Iliescu exers\nd (\n [i a Consiliului popular jude-
1976) actul democratic al decor`rii. ]ean, calde felicit`ri pentru bo-
gata activitate desf`[urat` \n
\nv`]`m\nt, [tiin]` [i pe t`r\m
Ia[ul g`zduie[te, de ieri, un biofizic` a Societ`]ii de fiziolo- ob[tesc, pentru meritele sale de
eveniment [tiin]ific deosebit: gie a U.S.S.M., Societatea de militant \n slujba progresului
cel de-al XI-lea simpozion medici [i naturi[ti – Ia[i, I.M.F. politic, social [i cultural al
na]ional de biofizic`, cu tema Ia[i [i Direc]ia sanitar` jude- poporului nostru. Ion Iliescu, \n prezidiul Festivalului de poezie „Mihai Eminescu“,
„Ac]iunea radia]iilor la nivel ]ean`. g\ndind la vorbele poetului: „{i dac` ramuri bat \n geam,/ {i \i vot`m
celular [i molecular“, mani- (...) Flac`ra Ia[ului, 10 ian. 1976, pe to’ar[i,/ Eu nici o grij` nu mai am/ |i pup \n cur la Ia[i.“
festare organizat` de sc]ia de Au participat tovar`[ii Ion p. 3
I L I E S C U I O N , pagini de comunist` amintire PA G I N A 7

Cu prilejul centenarului Independen]ei Romåniei


B~TAIE DE JOC {I VOIE BUN~ [i a Zilei Victoriei asupra fascismului

COMUNIST~ CU TOVAR~{II FESTIVITATEA |NM|N~RII


DRAPELELOR DE LUPT~
NICU {I NELU G~RZILOR PATRIOTICE
DIN JUDE}UL IA{I

|n 1977, prim-secretarul jude]ului Ia[i, comunistul Ion Iliescu,


\nm\neaz` g`rzilor patriotice un drapel pe care, peste ani,
\l va confisca cu tot cu gaur`.
Entuziasm [i bucurie \n ora[ul Pa[cani. Cu ne]`rmurit` m\ndrie \n sufletul s`u materialist-[tiin]ific,
Ion Iliescu \ncinge pe str`zile unui ora[ mic [i nevinovat o hor` cu \nt\iul juc`tor al Republicii Socialiste
Romånia, dansatorul suprem al ]`rii. Duminic`, \n Pia]a {tefan cel Mare din Ia[i, a avut loc festivi-
tatea \nm\n`rii drapelului de lupt` g`rzilor din jude]ul [i mu-
nicipiul Ia[i.
Tovar`[ul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic
O ampl` activitate politic` de stimulare Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului Jude]ean
Ia[i al P.C.R., comandantul g`rzilor patriotice din jude], prime[te
raportul [efului de stat major al g`rzilor patriotice, colonel C-tin
a ini]iativelor creatoare Arseni. |ntr-o atmosfer` emo]ionant`, de \nalt patriotism,
tovar`[ul Ion Iliescu d` citire Decretului preziden]ial prin care se
acord` drapelele de lupt` g`rzilor patriotice din jude]ul [i mu-
– Interviu cu tovar`[ul ION ILIESCU, membru supleant nicipiul Ia[i. Se intoneaz` Imnul de Stat al Republicii Socialiste
Romånia, dup` care se \nm\neaz` drapelele, simbol al luptelor
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar purtate de \nainta[ii no[tri pentru independen]` [i libertate.
al Comitetului jude]ean Ia[i al P.C.R. Flac`ra Ia[ului, 10 mai 1977, p. 2

Stimate tovar`[e prim-secretar (culeg`torul


acestu text \[i cere scuze fa]` de conducerea
redac]iei: tocmai am v`rsat pu]in pe tastatur`),
v` rug`m s` v` referi]i la semnifica]ia celei de
a XXXV-a anivers`ri a actului revolu]ionar de
la 23 August.

Aniversarea zilei de 23 August (m` scuza]i


o clip`, ies s` iau o gur` de aer, c` am v`zut
ce urmeaz` s` culeg; gata, am revenit) con-
stituie un prilej de evocare (]in s` mul]umesc
[i pe aceast` cale babelor care l-au votat con-
stant [i masiv pe tovar`[ul comunist Ion Ilies-
cu dup` ’89; mi-a]i distrus tinere]ea, hoa[telor),
pe de o parte, a tradi]iilor de lupt` ale poporu-
lui, ale mi[c`rii revolu]ionare, ale Partidului
Comunist Romån, for]a dinamic` care a
ini]iat [i condus mi[carea de rezisten]`
\mpotriva regimului militaro-fascist, actul
revolu]ionar de la 23 August. Totodat` aceas-
ta constituie prilej de bilan] asupra drumu-
lui parcurs \n ace[ti ani de construc]ie so-
cialist`, pe linia consolid`rii politice a
cuceririlor revolu]ionare ale maselor populare,
pe linia cre[terii for]ei economice a ]`rii, a
transform`rilor sociale care au schimbat din
temelii \nf`]i[area ei.

Interviul se continu` pe c\teva mii de semne


\n care tovar`[ul Iliescu elogiaz` na]iona-
lizarea [i progresul socialist, \ns` din respect
pnntru nervii culeg`torului [i din mil` pentru
stomacul lui prefer`m s` oprim citatul aici. Ia[i, 9 mai 1977: prim-secretarul Ion Iliescu prime[te salutul armatei
cu ocazia \mplinirii a 32 de ani de la sf\r[itul r`zboiului [i victoria de-
Cronica, vineri, 24 august 1979, 10 pagini, finitiv` a comunismului \mpotriva fascismului. Comandantul supream
1 leu. al armatei, tovar`[ul Nicolae Ceau[escu, prime[te \n timpul `sta
onoruri la Bucure[ti. Vremuri bune, c\nd Armata era cu am\ndoi.
PA G I N A 8 I L I E S C U I O N , pagini de comunist` amintire

CEAU{ESCU AL~TURI DE CUV|NTUL TOVAR~{ULUI


SINISTRA LUI SO}IE {I DE ION ILIESCU,
COMUNISTA LUI COPIE prim-secretar al Comitetului jude]ean de partid
Ia[i, la Consf`tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.
\n probleme agricole
|n cuv\ntul s`u, tovar`[ul Ion Iliescu, prim-
secretar al Consiliului jude]ean Ia[i al P.C.R., a
ar`tat c` unele rezultate ob]inute \n dezvoltarea
agriculturii din aceast` parte a ]`rii eviden]iaz`
posibilit`]ile de sporire a poten]ialului acestui
sector economic chiar \ntr-un asemenea jude],
\n care ponderea sa este mai modest`.(...)
Prezent\nd m`surile \ntreprinse pentru
sporirea produc]iei agricole a jude]ului, vor-
bitorul a relevat necesitatea cre`rii unor hibrizi
cu perioade de vegeta]ie c\t mai scurte, inten-
sific`rii cercet`rilor viz\nd ameliorarea unor
soiuri de semnin]e, asigur`rii unor cantit`]i mai
mari de \ngr`[`minte pentru zonele cu soluri
mai pu]in fertile, livr`rii la timp a pieselor de
schimb pentru utilajele agricole [i mijloacele de
transport, complet`rii spa]iilor de depozitare a
cerealelor.

Oamenii muncii, \ntregul popor particip` cu bucurie [i m\ndrie


patriotic` la aniversarea a 60 de ani de via]` [i a 45 de ani de
activitate revolu]ionar` a tovar`[ului Nicolae Ceau[escu, secretarul
general al Partidului, pre[edintele Republicii Socialiste Romånia.
Al`turi de oamenii muncii, de \ntregul popor [i de coana Leana
Ceau[escu, m`runtul prim-secretar Ion Iliescu se bag` [i el \n seam`
printre ling`ii de serviciu ai partidului, de zici c` ar vrea s` i se aprobe
o cerere de ARO sau cel pu]in un CAR.

N-AVEAU KENT, NICI


TELENOVELE, AVEAU PE
NELU {I BELELE

Conducerea de partid [i de stat \n vizit` de lucru la Universitatea ie[ean`.


|n planul secund \l vede]i pe tovar`[ul Ion Iliescu, care pe-atunci, c\nd avea probleme cu studen]ii,
chema nu minerii, ci cizmarii.

Tovar`[ul Ion Iliescu (\n dreapta, cel cu p`l`rie de bol[evic, nu cel cu


chipiu de securist) asist` la o str\ngere c`lduroas` de m\n` \ntre
b`rbatul suprem al ]`rii [i electoratul muncitoresc feminin de la
FERICIREA DE A TE DA LA
APACA, \nc` neafectat de restructur`rile imperialieste.
CANIBALII AMERICANI
Am l`sat la urm`, pentu citi-
Via]a personal` torii frunta[i pe care i-au ]inut
nervii p\n` aici, un citat din
„Fericirea de a tr`i \n Uniunea
[i activitatea Sovietic`“, textul acela scris de
tov. bol[ev. Ion Iliescu pe vre-
Cine crede c` Ion Iliescu a trecut prin via]a asta comunist` mea c\nd studia la Moscova:
de unul singur se \n[eal`. A avut al`turi mii de tovar`[i [i „|mpreun` cu noi mai \nva]`
c\teva tovar`[e. Dintre acestea din urm`, pe l\ng` doamna \n U.R.S.S. [i studen]i din alte
Nina, mai amintim: Lucia Nicoar` (\n prezent, directoare de ]`ri prietene, studen]i chinezi,
teatru \n Timi[oara), Florina Cercel [i Rodica Becleanu (\n capi- mongoli, coreeni, studen]i
talism). Umbl` vorba c` [i Corina Cre]u, tot \n capitalism, dar spanioli emigran]i etc. Cu to]ii care preg`tesc un nou r`zboi Frumos le mai zicea t\n`rul
noi nu credem. A, era s` uit`m tocmai Constitu]ia pe care-a sim]im prietenia, \ndrumarea mondial.“ `sta. Nou` ne-ar fi cr`pat obra-
chinuit-o p\n` la b`tr\ne]e. [i ajutorul tovar`[ilor no[tri ION ILIESCU zul de ru[ine, cu tot cu aluni]`.
sovietici, ne bucur`m \mpre- Lui nu i-a cr`pat nimic. Ba a
un` de succesele construc]iei student anul III, Institu- mai [i stat \mpreun` cu cani-
noastre pa[nice [i sim]im tul Energetic „Molotov“ balii americani sub acela[i
aceea[i revolt` contra cani- curcubeu.
Fotodocumentar de Mihai Burcea. balilor americani care s`v\r[esc – Moscova
Mul]umim Mili]iei spirituale pentru ajutorul nepre]uit dat
\n munca de demascare a comuni[tilor. bestialit`]i de nedescris \mpo- „Sc\nteia“, 28 august 1951,
triva eroicului popor coreean [i pagina 2